ASSIGNMENT 1 AL-FIQH AL-ISLAMI II

1)

ASSIGNMENT 1: PANDUAN: 1) PELAJAR DIKEHENDAKI MEMILIH SATU TAJUK DARIPADA TAJUK-TAJUK BERIKUT 2) HALAMAN ANTARA 25-35 3) GUNAKAN SISTEM “NOTA KAKI” BUKAN “APA” ( CTH: Yusuf al-Qaradhawi, 1999, fiqh al-Halal wa al-Haram, Kaherah: Maktabah Wahbah, h. 24) 4) RUJUKAN MINIMUM 10 BUAH KITAB 5) PELAJAR DIBENARKAN MENCADANGKAN TAJUK-TAJUK YANG SESUAI DENGAN “RI” KEPADA PENSYARAH.

KUM

NAMA PELAJAR

TAJUK PEMBENTANGAN

CATATAN

1

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

Bincangkan konsep gharar mengikut pandangan ulama.

2

Bincangkan pandangan ulama mengenai perbezaan antara prinsip bay’ al-inah dan bay' al-tawarruq Bincangkan pandangan ulama mengenai konsep ihtikar dalam muamalat. Bincangkan pandangan ulama mengenai jual beli al-taqsit Bincangkan pandangan ulama mengenai wakaf tunai

3

4

5

6

1. 2. 3.

Bincangkan dua bentuk produk pembiayaan kewangan yang berasaskan kepada prinsip bay’ almurabahah secara terperinci serta contoh-contoh aplikasinya dalam perbankan Islam.
Bincangkan pandangan ulama mengenai hibah dan hadiah

7

1. 2. 3.

3. 13 1. Bincangkan produk-produk kewangan semasa yang menggunakan prinsip qard al-hasan dalam sistem perbankan Islam pada hari ini. 2. 3. 2. 3. 3. 2. 3. 2. Bincangkan pandangan ulama-ulama mazhab fiqh tentang penggunaan bay’ al-wafa’ dalam muamalat Islam. Bincangkan pandangan ulama-ulama mazhab berkenaan bay’ al-istisna’ serta pelaksanaannya pada hari dalam perbankan Islam. Bincangkan pandangan ulama-ulama mazhab berkenaan bay’ al-salam serta pelaksanaannya dalam perbankan Islam. 12 1.8 1. 2. . 3. 3. 2. 2. Bincangkan prinsip al-wadi’ah mengikut pandangan ulama mazhab fiqh serta isu al-wadi’ah yad al-damanah yang diaplikasikan pada hari ini dalam perbankan Islam. 10 1. Bincangkan penggunaan prinsip almudarabah dalam produk yang ditawarkan dalam mana-mana bank yang menawarkan sistem muamalat berasaskan Islam. Bincangkan konsep al-rahn dan kelebihan menggunakan produk al-rahn berbanding pajak gadaian konvensional. 3. 2. 2. 1. 2. 1. Bincangkan pandangan ulama mengenai konsep sighah dalam jual beli Bincangkan pandangan ulama mengenai jual beli dalam talian (online) 11 1. 14 1. 3. 9 1. 3 Bincangkan pandangan ulama mengenai pembelian emas dalam talian. 16 16 17 1. 15 1. Bincangkan pandangan ulama mengenai jual beli unjuk mengunjuk (‫)بيع المعاطاة‬. 3. 2.

3. 2. 1.MOHD NOOR BIN DAUD .18. Bincangkan pandangan ulama mengenai ihyat al-mawat (menghidupkan tanah terbiar) DISEDIAKAN OLEH: DR.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful