ASSIGNMENT 1 AL-FIQH AL-ISLAMI II

1)

ASSIGNMENT 1: PANDUAN: 1) PELAJAR DIKEHENDAKI MEMILIH SATU TAJUK DARIPADA TAJUK-TAJUK BERIKUT 2) HALAMAN ANTARA 25-35 3) GUNAKAN SISTEM “NOTA KAKI” BUKAN “APA” ( CTH: Yusuf al-Qaradhawi, 1999, fiqh al-Halal wa al-Haram, Kaherah: Maktabah Wahbah, h. 24) 4) RUJUKAN MINIMUM 10 BUAH KITAB 5) PELAJAR DIBENARKAN MENCADANGKAN TAJUK-TAJUK YANG SESUAI DENGAN “RI” KEPADA PENSYARAH.

KUM

NAMA PELAJAR

TAJUK PEMBENTANGAN

CATATAN

1

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

Bincangkan konsep gharar mengikut pandangan ulama.

2

Bincangkan pandangan ulama mengenai perbezaan antara prinsip bay’ al-inah dan bay' al-tawarruq Bincangkan pandangan ulama mengenai konsep ihtikar dalam muamalat. Bincangkan pandangan ulama mengenai jual beli al-taqsit Bincangkan pandangan ulama mengenai wakaf tunai

3

4

5

6

1. 2. 3.

Bincangkan dua bentuk produk pembiayaan kewangan yang berasaskan kepada prinsip bay’ almurabahah secara terperinci serta contoh-contoh aplikasinya dalam perbankan Islam.
Bincangkan pandangan ulama mengenai hibah dan hadiah

7

1. 2. 3.

Bincangkan pandangan ulama-ulama mazhab fiqh tentang penggunaan bay’ al-wafa’ dalam muamalat Islam. 3. 12 1. Bincangkan konsep al-rahn dan kelebihan menggunakan produk al-rahn berbanding pajak gadaian konvensional. Bincangkan pandangan ulama mengenai konsep sighah dalam jual beli Bincangkan pandangan ulama mengenai jual beli dalam talian (online) 11 1. 2. Bincangkan pandangan ulama-ulama mazhab berkenaan bay’ al-istisna’ serta pelaksanaannya pada hari dalam perbankan Islam.8 1. 3. 3. 3. 3. 3. 2. 2. 2. Bincangkan pandangan ulama mengenai jual beli unjuk mengunjuk (‫)بيع المعاطاة‬. 3. 14 1. 3. 15 1. 1. 2. 1. 2. 2. 3. Bincangkan produk-produk kewangan semasa yang menggunakan prinsip qard al-hasan dalam sistem perbankan Islam pada hari ini. 10 1. 2. Bincangkan penggunaan prinsip almudarabah dalam produk yang ditawarkan dalam mana-mana bank yang menawarkan sistem muamalat berasaskan Islam. Bincangkan pandangan ulama-ulama mazhab berkenaan bay’ al-salam serta pelaksanaannya dalam perbankan Islam. 9 1. 3 Bincangkan pandangan ulama mengenai pembelian emas dalam talian. Bincangkan prinsip al-wadi’ah mengikut pandangan ulama mazhab fiqh serta isu al-wadi’ah yad al-damanah yang diaplikasikan pada hari ini dalam perbankan Islam. . 2. 3. 2. 13 1. 16 16 17 1. 2.

18.MOHD NOOR BIN DAUD . 2. Bincangkan pandangan ulama mengenai ihyat al-mawat (menghidupkan tanah terbiar) DISEDIAKAN OLEH: DR. 3. 1.