Nama : Muhammad Sami Daryanto NIM : 101110449

Assalamualaikum Wr. Wb.

ِ‫حاف‬ ِ‫الصالَة‬ ِ ‫الصلَو‬ ِِ ِ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ات‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ض‬ ْ َ َّ َّ ُ َ َ ‫وموا لل قَانت‬ ْ‫و‬ ُ ُ‫وق‬ َ َ ‫سطَى‬ َ ُ َ
Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu‟. (QS. Al-Baqarah: 238).

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta‟ala atas segala karunia, hidayah dan berjuta kenikmatan tak terhingga yang telah Dia anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke haribaan baginda Rasulullah shalallahu „alaihi wa sallam, beserta keluarga, sahabat, dan semua orang yang mengikutnya hingga hari kemudian.Selanjutnya marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta‟ala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
Kaum muslimin „azzakumullah Di zaman yang semakin dekat dengan hari akhir ini, kita menyaksikan suatu fenomena memprihatinkan yang menimpa kaum muslimin, yaitu sebuah realita banyaknya orang yang mengaku beragama Islam namun tidak memahami hakikat agama Islam yang dianutnya, bahkan tingkah laku keseharian mereka sangatlah jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Di antaranya adalah banyaknya kaum muslimin di masa sekarang yang mulai meremehkan dan menyia-nyiakan salat, bahkan tidak sedikit dari mereka yang berani meninggalkannya dengan sengaja dan terang-terangan. Padahal dalam Agama Islam, salat memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah lainnya. Keistimewaan tersebut tergambar dengan peristiwa isra‟ dan mi‟raj dimana Rasullah shalallahu „alaihi wa sallam menerima wahyu perintah salat. Setelah beliau sampai di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa Ta‟ala berbicara langsung kepada Rasulullah shalallahu „alaihi wa sallam. Yang demikian itu menunjukkan bahwa betapa agung kedudukan ibadah salat dalam Islam, karena ia adalah tiang agama, di mana agama ini tidak akan tegak kecuali dengannya. Dalam suatu hadis sahih Rasulullah shalallahu „alaihi wa sallam bersabda,

“Pokok agama adalah Islam (berserah diri), tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah.” (HR. At-Tirmidzi no. 26160).

ِ ُ‫الة‬ ِ‫ل الل‬ ِ ِ ِ ُ‫ذروة‬ ِ ‫اد‬ ِ ‫َم‬ ِ‫ر ا‬ ِ ‫سبِْي‬ َ‫س‬ ُ‫ه‬ ُ‫و‬ َ‫و‬ ْ ‫س األ‬ ْ ‫إل‬ َ ُ‫ده‬ َ ‫سنَامو اجل‬ ُ ‫ال‬ َ ‫ف‬ َ َْ ‫و‬ ْ‫م‬ َ َ ‫الص‬ ُ‫ع‬ َ‫م‬ َ ُ ْ‫رأ‬

Kerjakanlah salat. dan tunaikanlah kewajiban kalian terhadap budak-budak yang kalian miliki.” (HR. Al-Bayyinah: 5) Dan sebagaimana sabda Rasulullah shalallahu „alaihi wa sallam. maka ia telah celaka dan rugi.Salat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan setelah ikhlas dan tauhid. . Alquran dan Sunah yang sahih memberikan ancaman keras bagi orang yang meninggalkan salat. maka mereka menjaaga darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam. seperti tersebut dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah. al-Bukhari dan Muslim) Salat juga merupakan amal pertama kali yang akan dihisab di Hari Kiamat kelak. Apabila mereka melakukan itu. ِ ‫فآء وي‬ ِ‫ُمروا إِلَّ ل‬ ِ ‫ومآ أ‬ ِ ِ‫ُْل‬ ‫وا‬ ‫ت‬ ‫ؤ‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫الص‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫ِّي‬ ‫الد‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ص‬ ‫ُم‬ ‫االل‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫ي‬ َ َ َّ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ُْ َ ُْ َ َ ْ َُ ْ ُ ْ َُ َ ُ َ ْ ُ َْ ِ ‫ذلِك‬ ِ ‫قيِّم‬ َّ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫د‬ ْ َ‫كو‬ َ‫االز‬ َ ُ َ ْ َ َ‫و‬ َ‫ة‬ “Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasanya tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ahmad. ِ‫ن أُقَات‬ ِ‫أ‬ ِ‫ن لَ إِلو إ‬ َّ َّ َ َ ‫ل اللَّو‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ُم‬ ‫َن‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫ّت‬ ‫ح‬ ‫َّاس‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ُم‬ ُ‫و‬ َّ ّ ْ ْ َّ ُ ْ ً ُ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ُْ َ َ ْ ِ‫ذل‬ ِ ‫ وي‬، ِ ‫ّن‬ ِ ‫ عصموا‬،‫ك‬ ِ َّ ‫م‬ ‫ى‬ ‫اء‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫إ‬ ‫ف‬ ، ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫الز‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ؤ‬ ‫ي‬ ‫و‬ ، ‫ة‬ ‫ال‬ ‫الص‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ُ َّ ِّ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َُ َْ ْ َ َ ْ ُْ َ ُ َُ ِ ‫ و‬،‫اإلسالَِم‬ ِ َّ‫َلم إِل‬ ِ . “Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam menjalankan agama dengan lurus.‫علَى الل‬ ‫ه‬ ‫اب‬ ‫س‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫ِب‬ ْ ِّ َ ‫م‬ َ ْ ‫وأ‬ ْ ْ ُُ َ َ ْ َُ ‫وا‬ َ َ ‫َم‬ “Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba pada Hari Kiamat adalah salat. 25944) Hadirin yang Dirahmati Allah Inilah gambaran agungnya kedudukan ibadah salat dalam agama Islam yang kita anut. dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. no. Apabila salatnya baik. dan yang demikian itulah agama yang lurus. tetapi apabila salatnya jelek.‫ر‬ ‫س‬ ْ ‫وأ‬ ْ ِ‫وإ‬ َ َ‫ت ف‬ َ‫س‬ ْ‫د‬ َ ،‫ح‬ َ َ‫َْن‬ َ‫ح‬ َ َ‫أَفْ ل‬ َ َ َ َ َ ْ‫ق‬ َ َ‫ن ف‬ ِِ ‫ر‬ ِ ‫م‬ ِ َ ‫كا‬ ِ‫ة رسو‬ .‫م‬ ُ ُ‫َْيَان‬ َ َ‫مل‬ َّ ‫ة‬ َّ ‫ل اللَّو‬ ََ‫الصال‬ ََ‫الصال‬ َ ْ‫ت أ‬ ْ‫ك‬ َ ‫ما‬ َ‫و‬ ْ ‫ن‬ ْ ُ َ َّ‫وصي‬ ْ‫ك‬ َ‫ة‬ َ ِ ‫ن آخ‬ “Wasiat terakhir Rasulullah shalallahu „alaihi wa sallam adalah „Kerjakanlah salat. sebagaimana telah diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwasanya ia berkata. no. sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa Ta‟ala. 413) Di samping itu. Dalam surat Al-Mudatstsir ayat 42-43 Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman. bahwa Rasulullah shalallahu „alaihi wa sallam bersabda. kemudian mendirikan salat dan menunaikan zakat. dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah. At-Tirmidzi. salat adalah wasiat terakhir Rasulullah shalallahu „alaihi wa sallam kepada umatnya. ِ ْ‫د ي وم ال‬ ِ ِ‫من عمل‬ ِ‫ة‬ ِ ‫قيام‬ ِِ‫ُياسب ب‬ َِ‫ ف‬،ُ‫صالَتُو‬ َّ ِ‫إ‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫إ‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ْ َ‫َو‬ ُ ْ َّ ‫ن أ‬ ْ‫ق‬ َ َ‫ت ف‬ ُ ْ‫ح‬ َ ْ َ َ َ َ َ َ‫ل‬ َ ْ َ َ َْ ُ َ َُ ‫ما‬ ِ ‫د خاب وخ‬ .” (QS.” (HR.” (HR. maka ia telah berbahagia dan sukses.

Namun kemudian mereka berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan salat tanpa mengingkari kewajibannya. Firaun. Beliau shalallahu „alaihi wa sallam bersabda.” (HR. apa hukum orang yang meninggalkan salat? Seluruh ulama umat Islam sepakat bahwa orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya adalah kafir. Ad-Darimi. “Kami dahulu (di dunia) tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Ahmad.“Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (Neraka)?” Mereka menjawab. sedangkan yang lain mengatakan bahwa ia harus dibunuh sebagai hukum had baginya. Dan barangsiapa yang tidak menjaganya. Sementara yang lain menyatakan bahwa hukumnya masih berada di bawah kesyirikan dan kekafiran. Haman. Akan tetapi jamaah sekalian. Sahih Ibnu Hibban. Orang yang meninggalkan salat akan mendapatkan . 2851). Lantas.” Adapun di dalam Sunah disebutkan bahwa orang yang meninggalkan salat diancam akan dikumpulkan bersama Qarun. dan minum khamar. dan Ubay bin Khalaf. mencuri.‫ف‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ُب‬ ‫أ‬ ‫و‬ ، ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ام‬ ‫ى‬ ‫و‬ ، ‫ن‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ر‬ َ َ ِّ َ ْ َ َ َ َ َ َْ ْ َ dipenjara. bukti nyata (yang akan membelanya). Sebagian mereka berpendapat bahwa hukumannya adalah didera dan ِ ْ‫ة ي وم ال‬ ِ ‫قيام‬ ‫ظ‬ ‫م‬ ‫و‬ ، ‫ة‬ َ‫و‬ ْ ِ‫ُيَاف‬ َ ‫ن‬ َ َ‫حاف‬ َ ‫ها‬ ُ ْ‫ل‬ ْ َ‫كان‬ َ ‫ظ‬ َ‫وبُْر‬ َ ‫علَْي‬ َ ‫ن‬ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ً ‫ْنَا‬ ْ‫م‬ ْ ُ‫ت لَوُ ن‬ َ ‫ىانًا‬ َ ‫را‬ ً‫و‬ ِ ْ‫ن ي وم ال‬ ِ ‫قيام‬ ،‫ن‬ ‫ار‬ ‫ق‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ة‬ َ َ‫ول‬ ُ َ‫لْ ي‬ َ ‫ها‬ َ‫و‬ َ َ‫و‬ َ َ‫ولَ بُْر‬ َ ‫علَْي‬ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ‫كا‬ ْ‫ك‬ ْ ُ‫ن لَوُ ن‬ َ ‫ىان‬ َ ‫ور‬ َ ،‫ْنَاة‬ ِ‫وف‬ ٍ َ‫خل‬ ِ . bukti nyata (yang akan membelanya). no. serta pada Hari Kiamat dia akan (dikumpulkan) bersama Qarun. Meski seharusnya sudah cukup bagi kita untuk merasa takut jikalau meninggalkan salat dikarenakan ancaman yang begitu keras dari Allah Subhanahu wa Ta‟ala maupun dari Rasulullah shalallahu „alaihi wa sallam. Haman. “Orang yang meninggakan salat telah berbuat dosa besar daripada berzina. Firaun. hendaknya seorang muslim merasa takut apabila keislamannya diperdebatkan oleh para ulama dengan sebab meninggalkan salat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa ia telah kafir dan keluar dari Islam. 2721. Syu‟aib al-Arna‟uth mengatakan „Isnadnya sahih. dan keselamatan. dan keselamatan. 6540. terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang hukum dan hukuman bagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. no. 1476. no. Sehingga Ibnu Qayyim berkata. ِ‫ك‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ْ ُ‫ك‬ َ َ‫اسل‬ َ ‫ قَالُوا‬. maka dia tidak memiliki cahaya. dan Ubay bin Khalaf.‫قر‬ َ‫س‬ َ ِّ‫صل‬ َ‫م‬ َ َ ‫م ِف‬ َ ‫م‬ ُ َ ُ َ‫لْ ن‬ ْ‫ك‬ “Barangsiapa yang menjaganya (salat fardhu) maka pada Hari Kiamat dia akan memperoleh cahaya. bukan karena murtad.‟ Didhaifkan oleh al-Albani di dalam Dhaif al-Jami no. Para ulama juga berbeda pendapat tentang hukuman yang layak bagi orang yang meninggalkan salat.

mengikuti keinginan syahwat.” (QS. Hidupnya ِ ِ‫الل أَلَب‬ ِ ِ‫ذين ءامنوا وتَطْمئِن قُلُوب هم ب‬ ِ َّ‫ال‬ ِ‫الل تَطْمئ‬ ِ ‫ر‬ ِ ‫ر‬ ِ ِ ‫وب‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ك‬ ‫ذ‬ ‫ك‬ ‫ذ‬ ْ ُ ْ ْ ُ ُ ُُ ُ َ َ َ ََ َ mengalami was-was. Logika manakah yang membenarkan diperbolehkannya meninggalkan salat bagi orang yang sehat. layaknya makan dan minum sebagai kebutuhan lahirnya. meskipun secara lahiriyah hidupnya kaya raya dan mempunyai harta yang berlimpah. hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa Ta‟ala. bagaimana pun kondisi kita. maka salat wajib kita lakukan.” (Kitab Ash-Shalah wa Hukmu Tarikiha. Melaksanakan salat dapat menenangkan hati. Berbeda dengan orang yang salat. 9). Jadilah hamba yang taat demi meraih surga-Nya yang penuh dengan nikmat. tidak tentang. Tunaikanlah salat karena ajal begitu dekat. Bagaimana pun keadaan yang kita alami. dan di antaranya adalah dengna mengerjakan salat. namun mereka sama sekali tidak mengalami ketenangan dan tidak juga kenyamanan. Segeralah bertaubat sebelum pintu-Nya tertutup rapat. Sehari saja manusia tidak makan. Laksanakanlah perintah-Nya selagi amal masih dicatat. ketakutan. maka badannya akan terasa lemas dan tidak berdaya. “Ketahuilah. serta mengabaikan jalan yang lurus dan sesuai dengan logika akal manusia. ia merasa tenang dan bahagia. Kebutuhan hati kita harus dipenuhi dengan banyak berdzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta‟ala. niscaya orang yang sedang sakit tidak akan diperintahkan untuk mengerjakannya.hukuman dan kemurkaan Allah di dunia dan di Akhirat. Ar-Ra‟d: 28) Jiwa orang yang melakukan salat akan mengalami ketenangan dan akan mendapatkan thuma‟ninah dalam hidup. Kebutuhan jasmani terhadap makanan harus dipenuhi. karena di dalam salat mengandung dzikrullah (mengingat Allah) dan itu mebawa kepada ketenangan batin. Hadirin rahimakumullah Perhatikanlah orang-orang yang tidak salat! Hidupnya tidak mengalami ketenangan. dan selalu diganggu oleh setan. . Jika meninggalkan salat memang perkara yang boleh disepelekan atau ditolerir. Baik ketika sehat ataupun sedang sakit. dalam keadaan safar maupun bermukim. Berbeda dengan orang yang enggan salat. sementara orang yang sakit saja diwajibkan untuk mengerjakannya? Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat cenderung menuruti hawa nafsunya. Hal. Salat adalah kebutuhan batin seorang hamba. Salat wajib yang lima waktu harus tetap dikerjakan. Makan adalah hajat manusia dan penopang kesehatan badannya. sebagaimana kesehatan rohani juga harus dipenuhi.

Oleh sebab itu hadirin sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah pada segala urusan kita dan memberikan petunjuk kepada kita semua dalam menapaki jalan-Nya yang lurus. dalam pidato yang singkat ini saya ingin menasihati diri pribadi dan jamaah sekalian janganlah sekali-kali kita meremehkan salat apalagi meninggalkannya. Bagaimana seseorang selalu lalai. serta orang-orang yang saleh. Berapa pun panjangnya usia kita. jalan para nabi. namun kita meyakini bahwa kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. jalan orang-orang tersesat. Jadilah kita termasuk hamba-hamba Alah yang selalu menjaga salat. Sementara perjalanan yang satu ini adalah perjalanan yang sangat panjang dan tidak akan kembali lagi. sementara usianya berlalu bagaikan awan yang berarak di angkasa. jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. dan para syuhada. Tiba-tiba saat ia dipanggil untuk memenuhi janji yang tidak dapat ditunda-tunda (kematian). Dan setiap orang yang mengadakan perjalanan pasti membutuhkan bekal. wal‟iyadzu billah. hanya saja yang ia dapati cuma tanah yang menghimpitnya. karena kita tidak tahu berapa umur kita yang tersisa. maka ia berarti telah menderita kerugian yang tak akan tergantikan dan tidak ada bandingannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk untuk melaksanakan salat yang lima waktu dan melaksanakan kebaikan sesuai dengan syariat. maka ia pun kemudian mencari bekal. Mudah-mudahan Allah menjadikan hari-hari kita penuh dengan amal saleh yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan di akhirat. Barangsiapa yang dalam perjalanan tersebut tidak memiliki bekal. . orang-orang yang jujur. bukan. sementara ia tidak mendapatkan orang yang dapat menyelematkannya atau menolongya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful