P. 1
Didik Hibur

Didik Hibur

|Views: 139|Likes:
Published by Ibrahim Hamzah

More info:

Published by: Ibrahim Hamzah on Apr 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2013

pdf

text

original

Didik Hibur : Satu Alternatif Pendekatan Pengajaran Membaca dalam Kalangan Pelajar Linus Dr.

Mashudi Bin Baharia*, Zainiyah bt. Md Zaina, Dr. Nurfarah Lo Abdullahb
a

Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu Lembah Pantai, 59990 Kuala Lumpur

b

Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa Lembah Pantai, 59000 Kuala Lumpur *Penulis untuk dihubungi: mashudibahari@yahoo.com Abstrak

Kertas kerja ini membincangkan pendekatan Didik Hibur (DH) dalam pengajaran dan pembelajaran membaca bahasa Melayu (BM) kepada murid program LINUS. LINUS akronim bagi „Literasi and Numeracy Screening’, merupakan program pemulihan yang dirangka untuk membolehkan murid Tahap 1 sekolah rendah memperoleh kemahiran asas membaca dan mengira. Aspek seni bahasa dalam rangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) memasukkan elemen seni bahasa. Oleh hal yang demikian, pendekatan DH sebagai satu alternatif strategi pengajaran membaca supaya pembelajaran bahasa Melayu menjadi lebih seronok, kecindan, dan santai untuk diikuti oleh murid. Guru boleh menyampaikan unsur DH dan seni bahasa secara nyanyian, berlakon, bercerita, bermain, berpuisi, melukis, drama pendek, serta kombinasi strategi visual, audio, kinestetik dan taktikal (VAKT). Dalam rangka kertas kerja ini, DH berdasarkan nyanyian lagu kanak-kanak diterapkan untuk penguasaan kemahiran membaca daripada konstruk 1 hingga konstruk 12 yang terdapat dalam tahap kemahiran membaca program LINUS. Pemilihan seni kata lagu merupakan satu instrumen strategi bacaan. Hal ini demikian kerana seni kata lagu yang dibaca oleh murid merupakan lambang-lambang tulisan. Lambang-lambang tersebut diucap atau diungkap secara bersahaja. Membaca, mengingat dan memahami serta menaakul huruf, membaca perkataan, sehinggalah membaca ayat penuh akan menjadi lebih mudah dengan pendekatan pengajaran secara DH. Justeru, empat elemen motivasi instrinsik, iaitu cabaran, ingin tahu, kawalan dan fantasi, menjadi landasan teori DH. Cabaran merupakan aktiviti yang mengandungi tujuan pembelajaran bermakna, ingin tahu pula menggunakan deria kognitif, yang mana murid sedar pengetahuan belum sempurna atau ke langkah penyempurnaan. Manakala kawalan pula bermaksud memberi autonomi dalam pembelajaran dengan cara murid mampu memilih cara belajar dan menangani situasi pembelajaran. Konsep fantasi pula menggunakan imej mental dan khayalan bayangan situasi sebenar. Secara rumusnya, pendekatan DH dapat diaplikasikan kepada murid LINUS biasa atau LINUS tegar yang mengikuti pembelajaran secara berasingan. Malah DH juga untuk murid kelas LINUS keseluruhan sebagai satu daripada strategi pelepasan dalam ujian saringan peringkat satu, peringkat dua dan peringkat tiga. Apabila murid melepasi ujian saringan satu, dua dan tiga, murid LINUS boleh berada dalam kelas biasa atau kelas perdana.

Kata kunci : pengajaran Bahasa Melayu, didik hibur, LINUS, konstruk ujian pelepasan, otak

DIDIK HIBUR : SATU ALTERNATIF PENDEKATAN PENGAJARAN MEMBACA DALAM KALANGAN MURID LINUS 1.0 Pengenalan LINUS ialah akronim bagi “Literacy and Numeracy Screening”. LINUS merupakan satu program khas untuk membolehkan murid memperoleh kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (3M). Literasi bermaksud kebolehan murid membaca, menulis, memahami perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk yang mudah. Kebolehan dalam kemahiran literasi membolehkan murid menguasai kemahiran berkomunikasi dan menaakul. Numerasi pula merujuk kepada kebolehan murid mengira, iaitu operasi asas matematik yakni olahan mencampur, menolak, mendarab dan membahagi. Di samping berkemahiran matematik murid dapat mengaplikasikan pengetahuan asas matematik dalam kehidupan mereka seperti mengira dan mengenal nilai wang Malaysia. Jawatankuasa Program LINUS, Bahagian Perkembangan Kurikulum (BPK) merupakan satu badan induk di bawah Menteri Pelajaran, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), menjalankan tugas bagi memastikan program tersebut lancar dan mencapai sasaran KPM. Badan induk ini mengandungi enam agensi pelaksana, iaitu: i. ii. iii. iv. v. vi. Bahagian Perkembangan Kurikulum – pembina modul untuk guru dan murid Bahagian Pendidikan Guru – menguruskan hal latihan guru dan FasiLINUS Lembaga Peperiksaan Malaysia – menguruskan instrumen ujian saringan Bahagian Sekolah Harian – penyebaran maklumat, kutipan data dan analisa Jemaah Nazir – jawatankuasa kawalan mutu pemantauan dan bimbingan Bahagian Pendidikan Khas – bertanggungjawab terhadap murid yang berkeperluan khas. Sasaran sub National Key Result Area (NKRA), KPM ialah murid kohort pertama Tahun Satu pada tahun 2010 dapat menguasai sepenuhnya (100%) kemahiran asas 3M, selepas tahun 2012, iaitu murid tersebut sudah berada di Tahun Empat (Tahap Dua). Dalam melaksanakan program ini, KPM telah menghasilkan modul pengajaran dan pembelajaran berasaskan beberapa konsep untuk membolehkan murid menguasai literasi. Konsep yang diambil kira ialah pendekatan literasi secara bersepadu dan ansur maju. DH merupakan penggabungjalinan dan pengulangan konsep tersebut untuk dizahirkan dalam modul pengajaran dan pembelajaran bagi membantu guru melaksanakan program literasi. (KPM, 2010)

`Didik‟ bermaksud mengajarkan sesuatu pelajaran dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Institut Pendidikan Guru Malaysia (2012) menjelaskan bahawa `literasi‟ ialah keupayaan membaca. `Hibur‟ dalam konteks pengajaran bermakna pembelajaran yang menyenangkan atau menggirangkan serta berasa seronok. . Aspek seni bahasa merujuk kepada keupayaan murid untuk mengungkap dan mengapresiasikan bahasa. Strategi ini dimasukkan dalam KSSR sebagai satu transformasi kurikulum persekolahan (KPM. Dua aspek tambahan dalam KSSR ialah aspek seni bahasa dan aspek tatabahasa. memahami dan menghargai bahasa melalui pembelajaran yang menyeronokkan menerusi kepelbagian aktiviti secara DH (KPM. 2011). Kehebatan membaca ialah kemahiran mentafsir dan memahami teks yang bercetak (Siti Hajar Abdul Aziz. 2010). iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. 3. Pembelajaran yang seronok. dan memahami ayat tunggal dan ayat majmuk menggunakan kata hubung „dan‟ dalam Bahasa Malaysia dan mampu menggunakan perkataan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian murid. Hal ini bermakna semakin banyak membaca semakin banyak pengetahuan diperoleh oleh seseorang. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang mula dilaksanakan oleh KPM. 2009. Ciri-ciri Didik Hibur Antara ciri yang penting yang diberi penekanan dalam DH adalah: i. berlakon dan berpuisi.1.0 Definisi Konsep Literasi dan Didik Hibur Kamus Dewan (2000:949) memberi makna secara literal bahawa `literasi‟ ialah kebolehan menulis dan membaca. dan perasaan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui perantaraan lambang-lambang bahasa.terdapat tiga kemahiran utama. KPM (2011) mentakrifkan `literasi‟ sebagai keupayaan murid untuk membaca. Keupayaan dan darjah kefahaman membaca yang tinggi berkait rapat dengan peluasan medan pengetahuan seseorang. 3. menulis dan memahami perkataan dan ayat serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian. ceria dan santai. kenyataan. Membaca ialah satu tindakan komunikasi.2. Pendekatan aspek yang digunakan untuk proses pengajaran dan pembelajaran adalah melalui DH. iaitu satu proses berfikir yang melibatkan idea.0 Model Pengajaran Didik Hibur Didik Hibur (DH) merupakan satu kaedah alternatif semasa pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dalam kemahiran membaca. 1990). Cohen. Penekanan yang wajar diberikan dalam aspek ini ialah teknik penyampaian yang menarik dan menyeronokkan seperti bernyanyi. bercerita. menulis.

manusia sejak lahir sudah didendangkan dengan pelbagai lagu oleh ibu mereka ketika bayi. rentak dan alunan nada yang merdu.3 Aspek Didik Hibur Antara aspek DH yang disarankan dalam KSSR adalah: i. v. Mengguna dan memahami bahasa yang indah dan bahasa badan dalam lakonan dan bercerita. motivasi dan kesediaan belajar murid melalui pengalaman sedia ada. 3.Dapat meningkatkan keyakinan. Murid bersikap toleran sedia menerima dan memainkan peranan yang diberi. Irama dan lagu saling berkait. lakonan yang mempunyai skrip yang mudah diingat dan dibaca oleh murid. cerita binatang. memahami dan ada perubahan tingkah laku hasil daripada pembelajaran. Lagu yang seni katanya mudah diingat atau dihafaz akan menjadi siulan kanakkanak. ii. Murid terlibat secara langsung membolehkan mereka berkomunikasi secara verbal (lisan). sebutan. maka pemilihan lagu mesti sesuai dengan situasi bilik darjah dan tahap kemampuan murid. iii. pantun empat kerat (sekiranya murid mampu menguasai bahan atau teks puisi).2 Objektif Didik Hibur Antara objektif DH yang terkandung dalam KSSR adalah: i. vi. Kandungan cerita hendaklah menjurus kepada perkembangan tahap kognitif dan kesesuaian murid. Lagu rakyat yang mudah difahami dan seni kata lagu tersebut juga boleh digunakan sebagai bahan pengajaran. Murid dapat menghayati. Bercerita – cerita rakyat. Murid dapat berkolaborasi dalam bilik darjah secara kumpulan. Berpuisi – pantun dua kerat. Berlakon – lakonan spontan. Mengguna dan memahami pantun dua kerat secara DH. dan bukan verbal (bahasa badan). nyanyian yang dipelajari lebih berkesan dan daya tahan ingat (memory) lebih kekal. 3. 3. cerita rekaan. Mengguna dan memahami lirik lagu secara DH. iv. Nyanyian dapat membantu murid menguasai kosa kata. Bunyi suara atau vokal mestilah jelas. Nyanyian boleh digembeleng dengan iringan muzik atau alat muzik dan tepukan tangan sebagai memurnikan seni kata lagu. Dendangan lagu menjadi satu impak kepada naluri kanakkanak.4 Nyanyian dalam Didik Hibur ii. iii. iii. Nyanyian disampaikan melalui bunyi suara yang mengandungi irama. Nyanyian – lagu kanak-kanak yang sering didengar atau diketahui oleh murid. ii. . Kesimpulannya. jelas sebutan terutama pada bunyi huruf vokal. Secara fitrahnya. iv.

2 Kepentingan Nyanyian dalam Didik Hibur Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. iii. i. 3. kemahiran membaca. maka kemasukan konsep DH adalah penambahbaikan daripada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) kepada KSSR sebagai transformasi untuk membangunkan sistem pendidikan. v. bermotivasi dan membina ketrampilan diri murid. Pemilihan melodi dan lirik yang hampir dengan murid LINUS.5 Latar Belakang Pendekatan Membaca Mengikut Isahak Haron (2004) kajian membaca dipengaruhi oleh dua perspektif atau mazhab tentang cara kanak-kanak mula belajar membaca. iii. Lirik lagu yang pernah didengar dan kecenderungan ini membina pengalaman sedia ada kepada pengalaman baharu murid. Mazhab pertama berasaskan perspektif linguistik yang beranggapan bahawa bahasa terdiri daripada „bunyi‟ dan adunan bunyi menjadi perkataan dan ayat yang boleh difahami oleh orang i. Semua perkara mempunyai nilai kepentingan untuk disasarkan atau dicapai objektifnya. .1 Prinsip Nyanyian dalam Didik Hibur Beberapa prinsip nyanyian yang dipilih untuk bahan pengajaran dan pembelajaran murid LINUS adalah seperti yang berikut: Lagu yang sesuai dengan tahap perkembangan mental dan fizikal murid. rima. ii. iaitu kemahiran mendengar dan bertutur.4. mempunyai jalinan cerita yang merujuk kepada nilai murni dan motivasi murid. jika dibandingkan dengan murid kelas perdana (kelas murid yang sudah menguasai keseluruhan 3M) 3. perkataan dan ayat yang dipelajarinya secara semula jadi. bahasa yang indah dan tatabahasa yang betul. bunyi suku kata. Murid LINUS seronok dengan nyanyian yang dialun. Mengukuhkan aspek kemahiran berbahasa. kemahiran menulis dan kemahiran menaakul. jeda dan membunyikan perkataan dengan jelas dan ayat yang dibaca juga lancar. Oleh hal yang demikian. iv. Nyanyian dapat membantu murid mengingat konsep seperti nama huruf. Murid LINUS adalah murid yang lambat proses penerimaan pembelajaran. tekanan. berasa seronok. khususnya supaya murid LINUS tidak ketinggalan dalam pengisian pembelajaran mereka. 3. ii.intonasi. Lirik lagu yang mempunyai makna. membunyikan suku kata dan membatang perkataan serta membaca ayat mudah.4. nyanyian dalam pengajaraan dan pembelajaran mempunyai kepentingan yang signifikan seperti yang berikut: Dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. dan mengubah persepsi kesukaran mengeja. Sifat lagu yang mempunyai mesej yang jelas.

Mazhab kedua pula berdasarkan perspektif teori psikologi kognitif yang beranggapan bahawa kanak-kanak belajar melalui pengalaman yang bermakna. untuk membentuk perkataan seperti babu. Di Malaysia pada suatu ketika. Fonik pula membunyikan a sebagai /a/ b /beh/ sehinggalah z /zeh/.1 Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) Sebagai Kerangka Teori Didik Hibur dalam Pengajaran Membaca Murid LINUS Kertas kerja ini cuba membincangkan pendekatan Kaedah Gabungan Bunyi Kata (KGBK) yang diilhamkan oleh pakar Bahasa Melayu. Kaedah ini popular di Amerka Syarikat. juga di Indonesia. baba dan terus dibunyikan [baba]. KBSR (1981). mengambil kira sistem ejaan Bahasa Melayu yang fonemik dan suku kata yang jelas. Isahak Haron dengan pendekatan DH untuk pengajaran murid LINUS. Kaedah ini dikenali sebagai Kaedah Abjad atau Kaedah Fonik. Pusat Perkembangan Kurikulum menggunakan Kaedah Cerakinan untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang menjadi asas Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahap 1. i . Isahak Haron (2004:11) memperincikan hal tersebut: i. seterus suku kata „me ja‟ dipecahkan menjadi setiap huruf berasingan „m‟ „e‟ „j‟ „a‟ (Bahagian ini dikenali sebagai Kaedah Cerakinan). Profesor Emeritus Datuk Dr. 3. Kemudian perkataan „meja‟ itu dicerakinkan menjadi „me‟ dan „ja‟ (suku kata). Kanak-kanak diperkenalkan nama huruf dan membunyikan nama huruf. Melalui pendekatan ini. Beliau mengembangkan idea KGBK secara rancak dan meluas ketika menjadi pensyarah di Universiti Pendidikan Sultan Idris. b+i=bi. Kajiannya cukup berjaya dan mendapati kanak-kanak prasekolah berjaya dan berkebolehan dan cepat membaca dengan kaedah ini. Model KGBK merupakan satu kaedah yang sistematik. b+u=bu. sebaliknya unsur membunyikan huruf dengan membina dan membaca perkataan boleh .5. Tanjong Malim. sebutan baku yang menekankan bunyi vokal pada akhir perkataan tidak lagi menjadi keutamaan. u ) satu huruf konsonan „b‟ untuk membentuk suku kata : b+a=ba. Mula-mula kanak-kanak ditunjukan tentang benda yang ada disekeliling mereka. Di Indonesia ketara sekali sebutan pada bunyi huruf vokal /a/ /i/ /u/ /o/ /e/. misalnya „meja‟ (ditulis perkataan „meja‟ secara keseluruhan di tepi gambar meja). [babi]. [babu] dan bentuk frasa yang bermakna /i bu/ + /baba/ = /ibu baba/. Namun kini. Kaedah abjad memperkalkan huruf a b c sehinggalah huruf z. Kaedah Fonik menekankan bunyi setiap huruf. mengajarkan kanak-kanak dengan simbol atau abjad dan bunyi huruf-huruf tersebut. bacaan berdasarkan morfofonemik atau sebutan baku dijalankan dalam pengajaran bahasa Melayu. babi. ii. Pendekatan ini.lain. murid tidak perlu menghafal semua huruf a b c hingga x y z. Proses pengajaran membaca Bahasa Melayu peringkat awal untuk kanak-kanak boleh dibuat dengan menggabungkan pengajaran bunyi beberapa huruf vokal asas ( a.

dan dakwaan orang lain yang mereka memulakan penggubalan kaedah ini. 2011): Konstruk 1: Konstruk 2: Konstruk 3: Konstruk 4: Konstruk 5: Konstruk 6: suku kata tertutup „ng‟ Konstruk 7: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong Konstruk 8: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang memngandungi vokal berganding Konstruk 9: Keupayaan menulis perkataanyang mengandungi digraf dan konsonan bergabung Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka. Kaedah KGBK dibina buat pertama kali oleh Isahak Haron pada tahun 1979 ketika pembentangan kertas kerja KONPEN IV. saya perturunkan sedikit sejarah pembinaan kaedah ini dan penerbitan buku-buku yang mengguna kaedah ini” (halaman 21) Pendekatan DH bersandarkan kaedah di atas. Siri Genius. (KPM. buku Mudah Membaca Bahasa Melayu. Guru boleh memperluas gabungan huruf vokal dan konsonan dengan memilih beberapa perkataan suku kata terbuka yang bermakna secara ansur maju. “Untuk mengelak daripada kekeliruan tentang asal usul Kaedah Gabungan Bunyi Kata . terbitan Fajar Bakti (2003) merupakan buku rujukan untuk memantapkan penggunaan Kaedah KGBK. guru boleh menukarkan lirik lagu untuk disesuaikan dengan „12 Konstruk‟ yang diukur dalam saringan literasi LINUS. Penekanan kaedah ini membolehkan pembinaan dan susunan bahan pengajaran dan pembelajaran serta peningkatan kemahiran membaca secara developmental.” Beliau berasa kecewa apabila penulis buku lain menyatakan yang beliau mencedok idea penulis kebelakangan ini. anjuran Persatuan Suluh Budiman bertajuk “Beberapa Kaedah Mengajar Murid-Murid Membaca Bahasa Malaysia. yang mana murid dikehendaki menyanyikan lagu kanak-kanak yang melodinya biasa didengari. Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi . terbitan Fajaf Bakti (1990) dan Buku Bahasa Malaysia 1-3. Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup. terbitan Utusan Publication (1982). Buku Mari Membaca.digabungkan dalam satu masa pengajaran membaca. Namun begitu.

3. lakonan secara DH. Jadual 1 Aspek Seni Bahasa dalam KSSR STANDARD KANDUNGAN 4. memahami dan menghargai bahasa melalui pembelajaran yang menyeronokkan menerusi kepelbagaian aktiviti secara DH (KPM. dalam nyanyian secara DH.2.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas .3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dengan dan intonasi yang betul dan jelas menggunakan bahasa badan dengan tentang sesuatu perkara melalui kreatif melalui lakonan secara DH. dapat dilihat hubung kait antara aspek seni bahasa dengan kemahiran membaca dalam KSSR. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara dh. 4.2.1.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara DH.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara DH.3 Mengujarkan bahasa yang indah 4. 4.6 Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Aspek Seni bahasa Daripada penelitian jadual 1 di bawah.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan menggunakan bahasa badan secara dan kreatif semasa bercerita secara DH intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara DH. 4.3. memahami dan menulis ayat berdasarkan rangsangan Berdasarkan konstruk 1-12.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.Konstruk 10: awalan Konstruk 11: Konstruk 12: bahan Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan dan akhiran Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah Keupayaan membaca. 4. guru boleh membina seni kata lagu yang bahasanya merujuk kepada keupayaan murid menggungkap dan mengapresiasi keindahan bahasa. 2011).

4.4.1. Saku penuh padi Enam ekor burung Masuk dalam kuali Bila sudah masak Burung nyanyi saja Tentu sedap makan Beri pada raja .4 Melafaz dan memahami puisi dengan 4. Contoh: Konstruk 1: Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan STANDARD KANDUNGAN 4.2 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara DH. 4. 4.1 Melafazkan pantun dua kerat intonasi yang betul menggunakan dengan bahasa intonasi yang betul secara DH.2 Menyebut dengan jelas dan Memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara DH.tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara DH. STANDARD PEMBALAJARAN 4. Contoh lirik lagu yang mudah untuk dinyanyikan oleh murid LINUS „Lagu Tiga Kupang‟ “Lagu tiga kupang.4. yang indah secara DH. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran membaca Model Isahak Haron dengan DH diajarkan secara gabung jalin mengikut konstruk.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara DH.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam nyanyian secara DH.

.Raja dalam rumah Buat kira-kira Suri dalam dapur Buat roti gula Hei. Guru bertindak sebagai penggerak dan pembimbing yang sentiasa kreatif dan imaginatif. menamakan jenis huruf vokal dan konsonan pada masa pembelajaran konstruk 1 di atas. dan /l/ pada satusatu masa pengajaran. Harus diingat. penglibatan murid secara aktif dan menyeluruh. saranan dalam Model KGBK Isahak Haron. Dayang tepi kolam Mahu jemur tepung Datang burung hitam Patuk batang hidung Hidung…hidung…hidung Setelah murid menyanyikan lagu di atas. iv. sudah pasti murid dapat mengenal. 3./m/. Secara tidak langsung apabila murid menyebut perkataan [lagu] bermakna murid mengenal huruf vokal /a/ dan /u/ dan huruf konsonan /k/. guru tidak perlu mengajarkan satu persatu huruf abc hingga xyz. Murid berkeupayaan membilang berapa banyak huruf vokal /a/. ii. /g/. sejauh manakah murid dapat mengenal huruf vokal dan konsonan dalam lirik lagu di atas? Hal ini terjawab sekiranya guru sebagai fasilitator dan penggerak minda murid. /i/. Hal ini demikian kerana guru sudah menggabungjalinkan pembelajaran huruf vokal dan huruf konsonan dalam melodi tersebut.. Selepas itu murid dikehendaki mencari seberapa banyak huruf konsonan yang guru pilih (bukan semua huruf konsonan). Persoalannya. aktiviti seterusnya ialah murid dikehendaki mencari seberapa banyak bilangan huruf vokal /a/. 2011). pengajaran seni bahasa mementingkan kehalusan dan keindahan bahasa. /e/. /u/ dan /o/ dalam lirik lagu di atas. iaitu: i. Seterusnya perkataan [tiga] [kupang] sehinggalah akhir seni kata lagu tersebut secara berulang-ulang. Proses pengajaran pemulihan bagi murid yang lemah wajar dilakukan oleh guru berkenaan. berapa banyak huruf konsonan /d/. Contohnya /d/. pemilihan bahan mesti sesuai dan menarik. /n/.7 Standard Kandungan Kemahiran Membaca dalam KSSR . Guru perlu mematuhi prinsip pengajaran seni bahasa. persekitaran dan jenis teks (Khairuddin Mohamad. Mengikut Mahzan Arshad (2008). iii. minat. Kreativiti guru disandarkan kepada keupayaan menyanyi dengan nada dan intonasi yang betul supaya murid lancar menyanyi sambil memahami dan menaakul perkataan dalam minda mereka. proses membaca merupakan satu proses yang rumit dalam minda murid kerana pembinaan „makna‟ dikaitkan dengan budaya.

2. vokal berganding dengan sebutan yang betul 2.2 Membaca.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. digraf dan konsonan bergabung dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul. 2.4. vokal berganding.1.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbahgai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.3.1.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul. 2.Diperturunkan kandungan kemahiran membaca yang terdapat dalam dokumen KKSSR seperti dalam jadual 2 di bawah.3. Jadual 2 Standard Kandungan dan Standard Pembalajaran Kemahiran Membaca Bahasa Melayu Tahun 1 STANDARD KANDUNGAN 2. diftong.5. STANDARD PEMBALAJARAN 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2. memahami dan menaakul 2. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. . 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul 2.2 Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata diftong.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang tedapat dalam pelbagai bahan.2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang terssurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul.1 Membaca ayat tunggal dengan lancar. 2.5. 2.2 Membaca dan memahami perkataan.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul 2.1 Membaca bentuk-bentuk abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. untuk penganalisaan bahawa kemahiran membaca menjadi satu daripada fokus matlamat pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. 2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. 2.

Menurut Mohd. 2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar. iii.6. intonasi. literasi moral. tepat. Azhar Abd. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2. Esa Khalid dan Othman Abu Kasim (2003). diharap semua murid akan celik huruf. Pandangan tersebut diungkapkan secara tirus oleh Abd Rahim (1999) bahawa dimensi baharu literasi dalam pelbagai dimensi keilmuan untuk menitiskan perubahan. . ii. v. literasi IT. konsep literasi pada zaman kontemporari ini tidak terhad hanya kepada konsep 3M (membaca. 2010). frasa dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul.3 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripad bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul. Literasi dalam konteks ini mengangkat martabat manusia.1 Membaca dan memahamipelbagai bahan bacaan secara DH untuk memperkaya kosa kata. maklumat dalam bahan grafik. iv. Zainuddin Hassan. . Melalui kemahiran membaca murid boleh berkomunikasi dalam bahasa Melayu dengan baik. Proses menginterpretasi lambang-lambang huruf menjadi perkataan dan susunan ayatayat yang betul dan gramatis diungkap secara santai. Hamid. memahami perkataan. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2. Hal ini demikian kerana pada akhir persekolahan peringkat sekolah rendah (Tahun Enam) kelak. sebutan dan kelancaran terkandung dalam sukatan pelajaran Bahasa Malaysia. menulis dan mengira). jelas. literasi undang-undang dan literasi kreatif. sama ada secara lisan atau bukan lisan semasa berinteraksi untuk mencapai enam tunjang bentuk kurikulum KSSR (KPM.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara DH untuk menambahkan pengetahuan.6 Membaca bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Membaca. membina wawasan. 2.5. Membaca pelbagai perkataan. Makna dan dimensi literasi telah menyelinap dalam konteks yang luas seperti literasi budaya. KSSR (2010) seperti yang berikut: i. Membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca. mengikut jeda. Kurikulum Bahasa Melayu dibina begitu rupa untuk mengangkat martabat Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara. celik minda dalam mendepani situasi kehidupan yang kian mencabar. membentuk idealisme hidup individu dan masyarakat.

Maka kaedah. dan strategi perlu dipelbagaikan dan diketengahkan untuk menangani masalah murid LINUS. Mengapa? Satu transformasi pedagogi pengajaran dan pembelajaran asas literasi yang inovasi dan kreatif perlu disarankan. Satu persolan yang sering kita dengar ialah „mengapa‟ murid lemah dan tidak berkeupayaan membaca dan menulis asas literasi. teknik. Hasilnya ialah pembentukan Model Pengajaran dan Pembelajaran LINUS Secara DH seperti yang digambarkan dalam Rajah 1 di bawah. membanteras kemungkaran dan memerangi kemunduran dan membelenggu perkembangan dunia sosial individu dan sesuatu bangsa.menghapuskan kejahilan. .

kajian terkini mendapati bahawa kognitif kanakkanak mengalami perubahan bergantung kepada beberapa faktor.0 Konsep Pengajaran DH Berdasarkan Teori Peembelajaran Berasaskan Otak Apabila kita membincangkan perkembangan kognitif kanak-kanak. 1954). Iaitu: Fasa 1 : tahap sensori motor ( 0-2 tahun) Fasa 2 : tahap praoperasi (2-7 Tahun) Fasa 3 : tahap konkrit (7-11 tahun) Fasa 4 : tahap formal (11 tahun ke atas) Walaupun Piaget mengemukakan fasa-fasa tersebut.Rajah 1: Model Pengajaran dan Pembelajaran LINUS Secara DH 4. Mengikut hasil kajiannya. Piaget ahli psikologi pendidikan yang pertama membuat kajian tentang perkembangan koginitif kanak-kanak melalui pemerhatian dan penelitiannya (Piaget. Contohnya. Hal ini demikian kerana ahli psikologi terkini telah membuat beberapa rumusan bahawa ada bentuk-bentuk perkembangan kognitif pada kanak-kanak. kita sering merujuk kepada dapatan Piaget. perkembangan kanak-kanak boleh dibahagi kepada empat fasa. kajian beliau didapati masih ada kekurangan kerana persoalan yang wujud ialah apakah bentuk-bentuk perkembangan kognitif yang berlaku pada fasa-fasa tersebut. antaranya bergantung kepada kecerdasan intelek atau Intelligence Quotient (IQ). kecerdasan .

K. Murid LINUS mesti diajarkan secara tatapan atau bersemuka dengan benda-benda yang konkrit. bahagi dalam numerasi. konsep bahasa ialah sistem undang-undang tatabahasa dan semantik yang membuatkan pertuturan menjadi bermakna. Yang berikut ialah 12 prinsip pembelajaran berasaskan otak. Murid LINUS yang tegar (konsep tegar ialah murid program LINUS yang tidak melepasi ujian pelepasan 1. Antaranya yang masih menjadi rujukan ialah fasa 3. teori Piaget masih relevan untuk dirujuk sebagai panduan pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan murid LINUS. Implikasinya apa sahaja yang . Contoh. lukisan tentang „bola‟ perlu ada pada murid. IE dan IS. Kertas kerja ini mengambil kira Teori Pembelajaran Berasakan Otak (TPBO)dalam pengajaran dan pembelajaran LINUS yang diperkenalkan oleh Malone T. Oleh hal yang demikian. Beliau bersetuju dengan pandangan ahli bahasa tersohor. LAD membolehkan kanak-kanak menganalisis bahasa yang didengari oleh mereka dan membolehkan mereka membentuk tatabahasa yang betul. memang mempunyai memori rendah untuk mengingat sesuatu perkara termasuklah mengingat nama huruf dan angka. darab.. maka objek bola mesti ada atau sekurang-kurangnya gambar. video. Namun begitu. Prinsip TPBO ialah struktur dan fungsi otak untuk melakukan pembelajaran bermakna. Fisiologi. apatah lagi untuk membaca suku kata. iaitu: i. Pertuturan pula ialah perlakuan fizikal pembentukan dan penyampaian bunyi-bunyi bahasa. sementara pembelajaran akan berlaku jika otak tidak dihalang daripada memenuhi proses yang normal. yang mana murid LINUS boleh belajar dengan kaedah serta strategi yang konkrit. konstruk 1. tolak. iaitu Pembelajaran Melibatkan Seluruh Fisiologi (Fungsi Tubuh). Kertas kerja ini tidak membincangkan secara lanjut tentang perkembangan IQ.Tambah beliau lagi ada beberapa faktor kebolehan dan keupyaan kanak-kanak bertutur dan berbahasa. W.M. Menurut Jas Laile Suzana Jaafar (1996). tetapi bukan murid berkeperluan khas). membaca perkataan dan membaca ayat secara literasi dan menguasai operasi tambah. Chomsky (1980) yang memperkenalkan Teori Nativisme yang mengatakan bahawa otak manusia telah diprogramkan secara semula jadi untuk bertutur dan memahami bahasa yang dikenali sebagai Language Acquistion Device (LAD). Sebahagian daripada struktur otak dipengaruhi oleh persekolahan dan pengalaman hidup.emosi (IE) dan kecerdasan sosial (IS). murid Tahun 3 sekarang. yang bergantung kepada sel-sel dalam otak serebrum korteks. dan Lapper . (1997) Hal ini demikian kerana program LINUS adalah satu program mega untuk memastikan bahawa murid berkeupayaan mencapai tahap literasi dan numerasi yang disasarkan iaitu 100% pada akhir tahun 2012 kohort pertama. Otak berfungsi mengikut peraturan fisiologi. sebaliknya membincangkan perkembangan bahasa kanak-kanak yang ada hubung kait dengan keupayaan dan kebolehan kanakkanak membaca. satu strategi pengajaran dan pembelajaran melalui DH diketengahkan. ketika mengajarkan perkataan „bola‟.

melakar. Dalam program LINUS. Aspek bahasa dan DH menggunakan kedua-dua hemisfera tersebut. vii. vi. Implikasinya. imaginasi. perasaan. Membina Makna Membina makna ialah proses semula jadi daripada pengalaman kelangsungan kehiddupan dan asas kepada otak yang merakam secara automatik pengalaman yang sudah dilaluinya. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. mencabar dan mempunyai pelbagai pilihan untuk dipelajari oleh murid. tanggapan. Implikasinya. Kanakkanak sihat boleh lima kali ganda menguasai kemampuan asas pembelajaran. Implikasinya. esteem kendiri dan keperluan sosial. Seluruh Dan Sebahagian Kedua-dua belah hemisfera otak berinteraksi dalam setiap aktiviti kognisi seperti menulis. guru perlu melihat emosi seseorang murid. pembelajaran berkesan member peluang kepada murid untuk membina pola makna kendiri. Sebelah hemisfera mencerakinkan maklumat dan sebelah lagi bekerjasama membina keseluruhan maklumat. ii. Murid mesti diberi peluang untuk menggunakan kemahiran dan idea secara sendiri. v. Memproses Serentak Proses serentak bermaksud otak dapat melaksanakan pelbagai fungsi secara serentak. persekitaran pembelajaran menyediakan simulasi dalam pengalaman lama dan baharu.mempengaruhi fungsi fisiologi mempengaruhi kemampuan untuk belajar. reka bentuk pengalaman belajar dengan mengambil kira faktor dan cara pemprosesan serentak. fikiran. Melalui pembelajaran secara DH. Impilkasinya. Membina Pola Proses mengorganisasikan dan mengkategorikan maklumat kerana otak boleh menerima atau menolak sesuatu maklumat yang bermakna dan tidak bermakna. pembelajaran mesti menyeronokkan. guru boleh mengesan keaktifan atau kesungguhan seseorang murid dalam mengikuti pembelajarannya. Masa yang sesuai belajar daan kemampuan dipengaruhi oleh perkembangan semula jadi. Implikasinya. iii. mereka cipta dan berkarya. menghargai tanggapan yang dibuat secara serentak terhadap maklumat seperti pembelajaran membaca. jangkaan awal beroperasi dalam otak secara serentak. Fokus dan Tidak Fokus . iv. Emosi Emosi dan kognisi saling mempengaruhi dan membentuk set minda yang melibatkan harapan.

seperti item yang spesifik diberikan makna apabila tersepadu dalam pengalaman biasa. Implikasinya. visual. Implikasinya. Implikasinya. Kebanyakan pembelajaran adalah hasil pemprosesan secara tidak sedar. therefore. projek. murid sudah terbiasa dengan latih tubi. x. lawatan. tetapi selepas seminggu. Implikasinya. Sebaliknya otak juga menyerap maklumat yang tidak terhad jumlahnya. guru terbuang masa kerana murid tidak dapat memproses maklumat pada waktu pembelajaran. drama. secara amnya latih tubi untuk ingatan tidak membantu pemindahan pembelajaran. Otak menyerap maklumat yang nyata atau disedari dan memerlukan perhatian yang segera. Setiap Otak Unik Otak faham dan ingat dengan berkesan sekiranya fakta bersepadu. Hal ini merujuk kepada kefahaman yang mungkin berlaku dalam kelas.Pembelajaran melibatkan perhatian terhadap maklumat yang nyata dan maklumat yang tidak nyata. pembelajaran secara fun learning atau DH sesuai untuk murid LINUS dalam situasi otak murid sentiasa diberi cabaran bukan ancaman. Murid LINUS tegar pastinya memerlukan sokongan daripada ibu bapa. Cabaran dan Ancaman Pembelajaran didorong oleh cabaran dan disekat oleh ancaman. Sedar / Tidak Sedar . iaitu ingatan spatial dan latih tubi atau rote learning. xii. xi. sebulan setahun selepas itu baru murid meyedari hal pembelajaran yang telah diajarkan. Implikasinya “educator. Kontekstual Pembelajaran akan lebih mudah sekiranya melibatkan dua jenis ingatan. Walau bagaimanapun. lebih banyak aktiviti kehidupan sebenar seperti demonstrasi. Implikasinya. Otak berada dalam keadaan tidak upaya (helplessness) sekiranya cabaran itu tidak berkeupayaan dan menyebabkan otak tidak berfungsi. ingatan spatial lebih berjaya dalam pembelajaran melalui pengalaman. Jenis Ingatan Pembelajaran melibatkan proses sedar dan tidak sedar. cerita. nyanyian dan seumpamanya akan menjadikan otak lebih unik dalam memproses maklumat.” viii. keluarga dan masyarakat. Spatial ialah perbuatan merakam semula pengalaman sehingga pengalaman tadi menjadi rutin pembelajaran murid. Otak belajar secara optimum sekiranya dicabar dengan tahap pemikiran yang sesuai. can and should pay extensive attention to all facets of the educational environment. ix.

iaitu „Selaman‟. Sifat pengalaman belajar. Selaman Terancang (Orchestrated Immersion) Melalui DH. Tiga teknik digunakan dalam DH.Otak belajar secara optimum. Guru hendaklah mengekalkan suasana sedar tetapi santai. i. kaya maklumat dan . pembelajaran bahasa (bacaan) mampu membenamkan murid dalam pengalaman belajar bacaan. memberi peluang kepada murid untuk mempamerkan kecondongan suasana pembelajaran. Rajah 2: Prinsip Pembelajaran Berasaskan Otak (TPBO) Rajah 3 di bawah pula memperlihatkan cara untuk mencapai objektif pembelajaran berdasarkan 12 prinsip TPBO melalui aspek seni bahasa dan elemen DH dalam KSSR. dan tiada ancaman yang akan mengganggu otak bekerja (belajar). Implikasinya. Murid belajar apa yang disedari dan otak akan memproses data kesedaran tersebut. Kesemua prinsip pembelajaran di atas dapat dirumuskan dalam Rajah 2 di bawah. kompleks. Hal ini bermakna pembelajaran hendaklah sentiasa dalam suasana yang disedari oleh murid. „Sedar dan santai‟ serta „pemprosesan aktif‟.

DH merupakan strategi belajar secara santai seperti menyanyi. Murid mesti ada cabaran yang bermakna. Elakkan mereka daripada berasa takut. Guru sebagai juruubah pengalaman (orchestrator). iii. Membuat refleksi dan analisis dengan cara yang berbeza. bercerita dan berdrama. ii. mengubah pengalaman murid agar murid dapat membuat perkaitan yang bermakna.bahasa dunia sebenar. bimbang. berlakon. menggerak anggota badan. Sedar tetapi Santai (Relaxed Alertness) Murid belajar dalam keadaan sedar dan santai. Pemprosesan Aktif (Active Processing) Menangani pengalaman dan menyelesaikan masalah dengan cara memproses secara aktif dengan memikirkan pelbagai cara. tetapi pada masa yang sama kekalkan persekitaran yang mencabar. . Murid akan sedar dan ada motivasi instrinsik untuk menangani cabaran kerana cabaran boleh merangsang murid berfikir dan sedia belajar.

C. Tahun Lagu/Melodi Konstruk Strategi 12 Prinsip : : : : 1 Lagu Tiga Kupang 1 . dapat dilihat dalam Jadual 3 di bawah. mengitung Aktif (Active jumlah huruf vokal yang terdapat dalam lagu Processing) . memadan. Emosi Fokus dan tidak fokus Jenis ingatan Konstektual Setiap otak unik Mendengar rakaman lagu Menyanyikan lagu B.Selaman Secara Harmoni (Orchestrated dan Immersion) Aktiviti Pengajaran Bacaan LINUS Fisiologi Memina makna Membina pola Seluruh sebahagian Elemen A.Menyanyi lagu Elemen Pembelajaran kompleks A. Sedar tetapi santai Elemen C.C Memilih tema pembelajaran berdasarkan konstruk.Rajah 3: Teknik Pembelajaran Berasaskan Otak Satu contoh strategi pengajaran dan pembelajaran murid LINUS melalui DH bersandarkan TPBO.B.B. A (relaxed Menyanyikan lagu “Lagu Tiga alertness) Kupang” Bercerita tentang burung.Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan DH . Pemprosesan Mencari.

5.Ancaman atau cabaran Elemen C. Peranan ini memanggil seruan untuk para guru bertindak sebagai agen pendidikan dalam membasmi kebutaan huruf dan kekaburan angka.. kerana program LINUS merupakan program „mega‟ bagi memastikan murid tahun 3 pada akhir tahun 2012 celik literasi yakni mencapai keupayaan membaca. Berburu ke padang datar. ceria dan santai (fun learning) untuk mengubah paradigma dan stigma murid belajar secara kaku (static). menulis dan mengira (3M) secara tuntas.y. d. Bagai bunga kembang tak jadi. Kesemua kaedah. i. strategi dan pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia dilakukan oleh para pendidik. Tidak ada lagi istilah „buta huruf‟ dalam kalangan generasi akan datang. Kertas kerja ini cuba memaparkan tetang kepentingan DH dalam proses pengajaran murid LINUS.A. g.z /. KSSR adalah satu bentuk kurikulum yang mengetengahkan konsep belajar sambil berhibur..x. u. Murid menulis hufuf konsonan / b. strategi dan pendekatan yang digunakan adalah untuk memenuhi kehendak kurikulum yang digubal. Berguru kepalang ajar. B Menulis huruf vokal dan huruf konsonan Murid menulis huruf vokal / a. e. . Tujuannya supaya sesi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menjadi seronok untuk diikuti oleh murid-murid (Khairuddin Mohamad. DH dan seni dalam P&P BM merupakan satu pembaharuan yang cuba diperkenalkan Kementerian Pelajaran kepada murid-murid sebagai kaedah alternatif semasa proses pengajaran Bahasa Malaysia. bermula dari seorang guru biasa kepada pelajar yang kamil bahagia di dunia dan akhirat. Pengajaran .. f. o / dalam lembaran kerja... 2011). Dapat rusa belang kaki.0 Kesimpulan Pelbagai kaedah.

Chiron. 1999. Kuala Lumpur: Penerbitan Fajar Bakti Sdn Berhad. Asmah Haji Omar (1993).Rujukan Abdul Rahim Abd Rashid.edu/whuitt/files/stdtmotov.vadosta. Dewan Bahasa (5): 16-19. Kemahiran Berfikir merentasi kurikulum. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.html . Awang Sariyan (2012). Bahasa dan alam pemikiran Melayu. Peranan pendidikan bahasa dalam kehidupan.

Kementerian Pelajaran Malaysia (2011). M. 61-84 . & Greene. J.Hamid. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributors Sdn Bhd. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Isahak Haron. Zainuddin Hassan. Samin (2010). Tanjong Malim: Penerbitan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Bahasa Malaysia. Sekolah Kebangsaan. Pendidik kreatif sebagai teras tranformasi literasi kreatif.K. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.W. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn Bhd. Malone T. Siri Pendidikan Guru Literasi Bahasa Melayu. Pendidikan literasi Bahasa Melayu: Strategi perancangan dan pelaksanaan. Manual Am Pentadbiran Istrumen Literasi 2011. In The hidden costs of reward. (2004). M. Lepper.(1997) Making learning fun: A taxanomy of intrinsic motivations for learning. Prosiding Seminar Kebangsaan . (Eds). Mohd. Literasi bahasa Melayu. Hasnah Awang & Habibah Mohd. (1978).R. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc. Bhd. Play and studies. Hansen (1999). Esa Khalid dan Othman Abu Kasim (2003). and Chambers. Awal Membaca Bahasa Melayu: Keberkesanan Kaedah Gabungan Bunyi Kata untuk Prasekolah dan untuk Pemulihan. Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR Tahun Satu.Condry.1990. Kuala Lumpur: KPM. Kementerian Pelajaran Malaysia (2010). D. Kuala Lumpur: KPM. Azhar Abd. Doryei. London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. Jas Laile Suzana Jaafar (1996). dan Lapper. Mahzan Arshad (2008). Khairuddin Mohamad (2011). Instrinsic motivation and learning. Saringan 4. Psikologi kanak-kanak dan remaja. J. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc.

Dewan Masyarakat (5): 26-28. Cabaran profesion keguruan. (1954).blogspot. J. New York: Basic Books.com/2012_07_01_archive. http://wakmas.html . Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia.Memperkasakan Sistem Pendidikan. Piaget. Rizuan Kamis (2012). 19-21. The construction of relality in the child.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->