P. 1
Didik Hibur

Didik Hibur

|Views: 139|Likes:
Published by Ibrahim Hamzah

More info:

Published by: Ibrahim Hamzah on Apr 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2013

pdf

text

original

Didik Hibur : Satu Alternatif Pendekatan Pengajaran Membaca dalam Kalangan Pelajar Linus Dr.

Mashudi Bin Baharia*, Zainiyah bt. Md Zaina, Dr. Nurfarah Lo Abdullahb
a

Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu Lembah Pantai, 59990 Kuala Lumpur

b

Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa Lembah Pantai, 59000 Kuala Lumpur *Penulis untuk dihubungi: mashudibahari@yahoo.com Abstrak

Kertas kerja ini membincangkan pendekatan Didik Hibur (DH) dalam pengajaran dan pembelajaran membaca bahasa Melayu (BM) kepada murid program LINUS. LINUS akronim bagi „Literasi and Numeracy Screening’, merupakan program pemulihan yang dirangka untuk membolehkan murid Tahap 1 sekolah rendah memperoleh kemahiran asas membaca dan mengira. Aspek seni bahasa dalam rangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) memasukkan elemen seni bahasa. Oleh hal yang demikian, pendekatan DH sebagai satu alternatif strategi pengajaran membaca supaya pembelajaran bahasa Melayu menjadi lebih seronok, kecindan, dan santai untuk diikuti oleh murid. Guru boleh menyampaikan unsur DH dan seni bahasa secara nyanyian, berlakon, bercerita, bermain, berpuisi, melukis, drama pendek, serta kombinasi strategi visual, audio, kinestetik dan taktikal (VAKT). Dalam rangka kertas kerja ini, DH berdasarkan nyanyian lagu kanak-kanak diterapkan untuk penguasaan kemahiran membaca daripada konstruk 1 hingga konstruk 12 yang terdapat dalam tahap kemahiran membaca program LINUS. Pemilihan seni kata lagu merupakan satu instrumen strategi bacaan. Hal ini demikian kerana seni kata lagu yang dibaca oleh murid merupakan lambang-lambang tulisan. Lambang-lambang tersebut diucap atau diungkap secara bersahaja. Membaca, mengingat dan memahami serta menaakul huruf, membaca perkataan, sehinggalah membaca ayat penuh akan menjadi lebih mudah dengan pendekatan pengajaran secara DH. Justeru, empat elemen motivasi instrinsik, iaitu cabaran, ingin tahu, kawalan dan fantasi, menjadi landasan teori DH. Cabaran merupakan aktiviti yang mengandungi tujuan pembelajaran bermakna, ingin tahu pula menggunakan deria kognitif, yang mana murid sedar pengetahuan belum sempurna atau ke langkah penyempurnaan. Manakala kawalan pula bermaksud memberi autonomi dalam pembelajaran dengan cara murid mampu memilih cara belajar dan menangani situasi pembelajaran. Konsep fantasi pula menggunakan imej mental dan khayalan bayangan situasi sebenar. Secara rumusnya, pendekatan DH dapat diaplikasikan kepada murid LINUS biasa atau LINUS tegar yang mengikuti pembelajaran secara berasingan. Malah DH juga untuk murid kelas LINUS keseluruhan sebagai satu daripada strategi pelepasan dalam ujian saringan peringkat satu, peringkat dua dan peringkat tiga. Apabila murid melepasi ujian saringan satu, dua dan tiga, murid LINUS boleh berada dalam kelas biasa atau kelas perdana.

Kata kunci : pengajaran Bahasa Melayu, didik hibur, LINUS, konstruk ujian pelepasan, otak

DIDIK HIBUR : SATU ALTERNATIF PENDEKATAN PENGAJARAN MEMBACA DALAM KALANGAN MURID LINUS 1.0 Pengenalan LINUS ialah akronim bagi “Literacy and Numeracy Screening”. LINUS merupakan satu program khas untuk membolehkan murid memperoleh kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (3M). Literasi bermaksud kebolehan murid membaca, menulis, memahami perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk yang mudah. Kebolehan dalam kemahiran literasi membolehkan murid menguasai kemahiran berkomunikasi dan menaakul. Numerasi pula merujuk kepada kebolehan murid mengira, iaitu operasi asas matematik yakni olahan mencampur, menolak, mendarab dan membahagi. Di samping berkemahiran matematik murid dapat mengaplikasikan pengetahuan asas matematik dalam kehidupan mereka seperti mengira dan mengenal nilai wang Malaysia. Jawatankuasa Program LINUS, Bahagian Perkembangan Kurikulum (BPK) merupakan satu badan induk di bawah Menteri Pelajaran, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), menjalankan tugas bagi memastikan program tersebut lancar dan mencapai sasaran KPM. Badan induk ini mengandungi enam agensi pelaksana, iaitu: i. ii. iii. iv. v. vi. Bahagian Perkembangan Kurikulum – pembina modul untuk guru dan murid Bahagian Pendidikan Guru – menguruskan hal latihan guru dan FasiLINUS Lembaga Peperiksaan Malaysia – menguruskan instrumen ujian saringan Bahagian Sekolah Harian – penyebaran maklumat, kutipan data dan analisa Jemaah Nazir – jawatankuasa kawalan mutu pemantauan dan bimbingan Bahagian Pendidikan Khas – bertanggungjawab terhadap murid yang berkeperluan khas. Sasaran sub National Key Result Area (NKRA), KPM ialah murid kohort pertama Tahun Satu pada tahun 2010 dapat menguasai sepenuhnya (100%) kemahiran asas 3M, selepas tahun 2012, iaitu murid tersebut sudah berada di Tahun Empat (Tahap Dua). Dalam melaksanakan program ini, KPM telah menghasilkan modul pengajaran dan pembelajaran berasaskan beberapa konsep untuk membolehkan murid menguasai literasi. Konsep yang diambil kira ialah pendekatan literasi secara bersepadu dan ansur maju. DH merupakan penggabungjalinan dan pengulangan konsep tersebut untuk dizahirkan dalam modul pengajaran dan pembelajaran bagi membantu guru melaksanakan program literasi. (KPM, 2010)

2011). menulis dan memahami perkataan dan ayat serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian.2. Penekanan yang wajar diberikan dalam aspek ini ialah teknik penyampaian yang menarik dan menyeronokkan seperti bernyanyi. `Didik‟ bermaksud mengajarkan sesuatu pelajaran dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. 2009. Ciri-ciri Didik Hibur Antara ciri yang penting yang diberi penekanan dalam DH adalah: i. Kehebatan membaca ialah kemahiran mentafsir dan memahami teks yang bercetak (Siti Hajar Abdul Aziz. berlakon dan berpuisi. ceria dan santai. menulis. Membaca ialah satu tindakan komunikasi. Hal ini bermakna semakin banyak membaca semakin banyak pengetahuan diperoleh oleh seseorang. memahami dan menghargai bahasa melalui pembelajaran yang menyeronokkan menerusi kepelbagian aktiviti secara DH (KPM.1. Cohen. Institut Pendidikan Guru Malaysia (2012) menjelaskan bahawa `literasi‟ ialah keupayaan membaca. Pembelajaran yang seronok. Dua aspek tambahan dalam KSSR ialah aspek seni bahasa dan aspek tatabahasa. 2010).0 Definisi Konsep Literasi dan Didik Hibur Kamus Dewan (2000:949) memberi makna secara literal bahawa `literasi‟ ialah kebolehan menulis dan membaca. dan memahami ayat tunggal dan ayat majmuk menggunakan kata hubung „dan‟ dalam Bahasa Malaysia dan mampu menggunakan perkataan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian murid. bercerita.0 Model Pengajaran Didik Hibur Didik Hibur (DH) merupakan satu kaedah alternatif semasa pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dalam kemahiran membaca.terdapat tiga kemahiran utama. 1990). iaitu satu proses berfikir yang melibatkan idea. iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. `Hibur‟ dalam konteks pengajaran bermakna pembelajaran yang menyenangkan atau menggirangkan serta berasa seronok. Dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang mula dilaksanakan oleh KPM. KPM (2011) mentakrifkan `literasi‟ sebagai keupayaan murid untuk membaca. kenyataan. Strategi ini dimasukkan dalam KSSR sebagai satu transformasi kurikulum persekolahan (KPM. . 3. dan perasaan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui perantaraan lambang-lambang bahasa. Aspek seni bahasa merujuk kepada keupayaan murid untuk mengungkap dan mengapresiasikan bahasa. 3. Keupayaan dan darjah kefahaman membaca yang tinggi berkait rapat dengan peluasan medan pengetahuan seseorang. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Pendekatan aspek yang digunakan untuk proses pengajaran dan pembelajaran adalah melalui DH.

lakonan yang mempunyai skrip yang mudah diingat dan dibaca oleh murid. Berlakon – lakonan spontan.2 Objektif Didik Hibur Antara objektif DH yang terkandung dalam KSSR adalah: i. Lagu rakyat yang mudah difahami dan seni kata lagu tersebut juga boleh digunakan sebagai bahan pengajaran. Mengguna dan memahami bahasa yang indah dan bahasa badan dalam lakonan dan bercerita. cerita binatang. Murid dapat menghayati. ii. Mengguna dan memahami pantun dua kerat secara DH. ii. iv. Mengguna dan memahami lirik lagu secara DH. Nyanyian – lagu kanak-kanak yang sering didengar atau diketahui oleh murid.3 Aspek Didik Hibur Antara aspek DH yang disarankan dalam KSSR adalah: i. dan bukan verbal (bahasa badan). Bunyi suara atau vokal mestilah jelas.Dapat meningkatkan keyakinan. memahami dan ada perubahan tingkah laku hasil daripada pembelajaran. motivasi dan kesediaan belajar murid melalui pengalaman sedia ada. rentak dan alunan nada yang merdu. cerita rekaan. Secara fitrahnya. iii. sebutan. iv. iii. nyanyian yang dipelajari lebih berkesan dan daya tahan ingat (memory) lebih kekal. . Nyanyian boleh digembeleng dengan iringan muzik atau alat muzik dan tepukan tangan sebagai memurnikan seni kata lagu. manusia sejak lahir sudah didendangkan dengan pelbagai lagu oleh ibu mereka ketika bayi. Bercerita – cerita rakyat. Murid bersikap toleran sedia menerima dan memainkan peranan yang diberi. Berpuisi – pantun dua kerat. jelas sebutan terutama pada bunyi huruf vokal. Dendangan lagu menjadi satu impak kepada naluri kanakkanak. Nyanyian dapat membantu murid menguasai kosa kata. vi. 3.4 Nyanyian dalam Didik Hibur ii. Kandungan cerita hendaklah menjurus kepada perkembangan tahap kognitif dan kesesuaian murid. Irama dan lagu saling berkait. pantun empat kerat (sekiranya murid mampu menguasai bahan atau teks puisi). Kesimpulannya. v. maka pemilihan lagu mesti sesuai dengan situasi bilik darjah dan tahap kemampuan murid. 3. Murid terlibat secara langsung membolehkan mereka berkomunikasi secara verbal (lisan). iii. Nyanyian disampaikan melalui bunyi suara yang mengandungi irama. Murid dapat berkolaborasi dalam bilik darjah secara kumpulan. Lagu yang seni katanya mudah diingat atau dihafaz akan menjadi siulan kanakkanak. 3.

tekanan.2 Kepentingan Nyanyian dalam Didik Hibur Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. bermotivasi dan membina ketrampilan diri murid.4. nyanyian dalam pengajaraan dan pembelajaran mempunyai kepentingan yang signifikan seperti yang berikut: Dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. kemahiran menulis dan kemahiran menaakul.5 Latar Belakang Pendekatan Membaca Mengikut Isahak Haron (2004) kajian membaca dipengaruhi oleh dua perspektif atau mazhab tentang cara kanak-kanak mula belajar membaca. Nyanyian dapat membantu murid mengingat konsep seperti nama huruf. Lirik lagu yang mempunyai makna. rima. Mengukuhkan aspek kemahiran berbahasa.4. Sifat lagu yang mempunyai mesej yang jelas. Semua perkara mempunyai nilai kepentingan untuk disasarkan atau dicapai objektifnya.intonasi. jeda dan membunyikan perkataan dengan jelas dan ayat yang dibaca juga lancar. bahasa yang indah dan tatabahasa yang betul.1 Prinsip Nyanyian dalam Didik Hibur Beberapa prinsip nyanyian yang dipilih untuk bahan pengajaran dan pembelajaran murid LINUS adalah seperti yang berikut: Lagu yang sesuai dengan tahap perkembangan mental dan fizikal murid. 3. Mazhab pertama berasaskan perspektif linguistik yang beranggapan bahawa bahasa terdiri daripada „bunyi‟ dan adunan bunyi menjadi perkataan dan ayat yang boleh difahami oleh orang i. Oleh hal yang demikian. i. . Murid LINUS seronok dengan nyanyian yang dialun. membunyikan suku kata dan membatang perkataan serta membaca ayat mudah. iii. iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Lirik lagu yang pernah didengar dan kecenderungan ini membina pengalaman sedia ada kepada pengalaman baharu murid. Pemilihan melodi dan lirik yang hampir dengan murid LINUS. khususnya supaya murid LINUS tidak ketinggalan dalam pengisian pembelajaran mereka. 3. iv. ii. ii. dan mengubah persepsi kesukaran mengeja. mempunyai jalinan cerita yang merujuk kepada nilai murni dan motivasi murid. kemahiran membaca. perkataan dan ayat yang dipelajarinya secara semula jadi. maka kemasukan konsep DH adalah penambahbaikan daripada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) kepada KSSR sebagai transformasi untuk membangunkan sistem pendidikan. berasa seronok. iii. bunyi suku kata. jika dibandingkan dengan murid kelas perdana (kelas murid yang sudah menguasai keseluruhan 3M) 3. v. Murid LINUS adalah murid yang lambat proses penerimaan pembelajaran.

mengajarkan kanak-kanak dengan simbol atau abjad dan bunyi huruf-huruf tersebut. KBSR (1981). babi. sebutan baku yang menekankan bunyi vokal pada akhir perkataan tidak lagi menjadi keutamaan.5. Kaedah ini popular di Amerka Syarikat. murid tidak perlu menghafal semua huruf a b c hingga x y z. Tanjong Malim. Di Malaysia pada suatu ketika. Kaedah ini dikenali sebagai Kaedah Abjad atau Kaedah Fonik. Fonik pula membunyikan a sebagai /a/ b /beh/ sehinggalah z /zeh/. bacaan berdasarkan morfofonemik atau sebutan baku dijalankan dalam pengajaran bahasa Melayu. Di Indonesia ketara sekali sebutan pada bunyi huruf vokal /a/ /i/ /u/ /o/ /e/. [babu] dan bentuk frasa yang bermakna /i bu/ + /baba/ = /ibu baba/. misalnya „meja‟ (ditulis perkataan „meja‟ secara keseluruhan di tepi gambar meja).lain. sebaliknya unsur membunyikan huruf dengan membina dan membaca perkataan boleh . baba dan terus dibunyikan [baba]. seterus suku kata „me ja‟ dipecahkan menjadi setiap huruf berasingan „m‟ „e‟ „j‟ „a‟ (Bahagian ini dikenali sebagai Kaedah Cerakinan). Pusat Perkembangan Kurikulum menggunakan Kaedah Cerakinan untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang menjadi asas Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahap 1. mengambil kira sistem ejaan Bahasa Melayu yang fonemik dan suku kata yang jelas. [babi]. Kaedah abjad memperkalkan huruf a b c sehinggalah huruf z. b+i=bi. Isahak Haron dengan pendekatan DH untuk pengajaran murid LINUS. Mazhab kedua pula berdasarkan perspektif teori psikologi kognitif yang beranggapan bahawa kanak-kanak belajar melalui pengalaman yang bermakna.1 Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) Sebagai Kerangka Teori Didik Hibur dalam Pengajaran Membaca Murid LINUS Kertas kerja ini cuba membincangkan pendekatan Kaedah Gabungan Bunyi Kata (KGBK) yang diilhamkan oleh pakar Bahasa Melayu. i . Kaedah Fonik menekankan bunyi setiap huruf. Kemudian perkataan „meja‟ itu dicerakinkan menjadi „me‟ dan „ja‟ (suku kata). Beliau mengembangkan idea KGBK secara rancak dan meluas ketika menjadi pensyarah di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kanak-kanak diperkenalkan nama huruf dan membunyikan nama huruf. Model KGBK merupakan satu kaedah yang sistematik. untuk membentuk perkataan seperti babu. Kajiannya cukup berjaya dan mendapati kanak-kanak prasekolah berjaya dan berkebolehan dan cepat membaca dengan kaedah ini. Proses pengajaran membaca Bahasa Melayu peringkat awal untuk kanak-kanak boleh dibuat dengan menggabungkan pengajaran bunyi beberapa huruf vokal asas ( a. b+u=bu. Pendekatan ini. Profesor Emeritus Datuk Dr. ii. Mula-mula kanak-kanak ditunjukan tentang benda yang ada disekeliling mereka. Melalui pendekatan ini. u ) satu huruf konsonan „b‟ untuk membentuk suku kata : b+a=ba. Isahak Haron (2004:11) memperincikan hal tersebut: i. 3. juga di Indonesia. Namun kini.

“Untuk mengelak daripada kekeliruan tentang asal usul Kaedah Gabungan Bunyi Kata .digabungkan dalam satu masa pengajaran membaca. terbitan Fajar Bakti (2003) merupakan buku rujukan untuk memantapkan penggunaan Kaedah KGBK. Penekanan kaedah ini membolehkan pembinaan dan susunan bahan pengajaran dan pembelajaran serta peningkatan kemahiran membaca secara developmental. 2011): Konstruk 1: Konstruk 2: Konstruk 3: Konstruk 4: Konstruk 5: Konstruk 6: suku kata tertutup „ng‟ Konstruk 7: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong Konstruk 8: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang memngandungi vokal berganding Konstruk 9: Keupayaan menulis perkataanyang mengandungi digraf dan konsonan bergabung Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka. Guru boleh memperluas gabungan huruf vokal dan konsonan dengan memilih beberapa perkataan suku kata terbuka yang bermakna secara ansur maju. Namun begitu. yang mana murid dikehendaki menyanyikan lagu kanak-kanak yang melodinya biasa didengari. saya perturunkan sedikit sejarah pembinaan kaedah ini dan penerbitan buku-buku yang mengguna kaedah ini” (halaman 21) Pendekatan DH bersandarkan kaedah di atas. guru boleh menukarkan lirik lagu untuk disesuaikan dengan „12 Konstruk‟ yang diukur dalam saringan literasi LINUS. dan dakwaan orang lain yang mereka memulakan penggubalan kaedah ini. buku Mudah Membaca Bahasa Melayu. Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi . Siri Genius. terbitan Fajaf Bakti (1990) dan Buku Bahasa Malaysia 1-3. Buku Mari Membaca. (KPM. Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup. Kaedah KGBK dibina buat pertama kali oleh Isahak Haron pada tahun 1979 ketika pembentangan kertas kerja KONPEN IV.” Beliau berasa kecewa apabila penulis buku lain menyatakan yang beliau mencedok idea penulis kebelakangan ini. anjuran Persatuan Suluh Budiman bertajuk “Beberapa Kaedah Mengajar Murid-Murid Membaca Bahasa Malaysia. terbitan Utusan Publication (1982).

2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara DH. guru boleh membina seni kata lagu yang bahasanya merujuk kepada keupayaan murid menggungkap dan mengapresiasi keindahan bahasa. dalam nyanyian secara DH.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan menggunakan bahasa badan secara dan kreatif semasa bercerita secara DH intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara DH. memahami dan menulis ayat berdasarkan rangsangan Berdasarkan konstruk 1-12.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara dh. lakonan secara DH. 4. 4. memahami dan menghargai bahasa melalui pembelajaran yang menyeronokkan menerusi kepelbagaian aktiviti secara DH (KPM. 3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.1. Jadual 1 Aspek Seni Bahasa dalam KSSR STANDARD KANDUNGAN 4.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dengan dan intonasi yang betul dan jelas menggunakan bahasa badan dengan tentang sesuatu perkara melalui kreatif melalui lakonan secara DH. 4. 2011).1 Menyebut dan memahami unsur seni STANDARD PEMBELAJARAN 4. 4.Konstruk 10: awalan Konstruk 11: Konstruk 12: bahan Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan dan akhiran Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah Keupayaan membaca.3.2.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas .1.2. 4.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara DH.6 Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Aspek Seni bahasa Daripada penelitian jadual 1 di bawah.3 Mengujarkan bahasa yang indah 4. dapat dilihat hubung kait antara aspek seni bahasa dengan kemahiran membaca dalam KSSR.

1. 4. 4.1 Melafazkan pantun dua kerat intonasi yang betul menggunakan dengan bahasa intonasi yang betul secara DH.tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara DH.4 Melafaz dan memahami puisi dengan 4. Contoh: Konstruk 1: Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan STANDARD KANDUNGAN 4. Saku penuh padi Enam ekor burung Masuk dalam kuali Bila sudah masak Burung nyanyi saja Tentu sedap makan Beri pada raja . STANDARD PEMBALAJARAN 4. Contoh lirik lagu yang mudah untuk dinyanyikan oleh murid LINUS „Lagu Tiga Kupang‟ “Lagu tiga kupang.4. 4.2 Menyebut dengan jelas dan Memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara DH.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara DH. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran membaca Model Isahak Haron dengan DH diajarkan secara gabung jalin mengikut konstruk.4.1.2 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara DH. yang indah secara DH.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam nyanyian secara DH.

Persoalannya. /n/. persekitaran dan jenis teks (Khairuddin Mohamad. iii. Contohnya /d/. Seterusnya perkataan [tiga] [kupang] sehinggalah akhir seni kata lagu tersebut secara berulang-ulang. Guru perlu mematuhi prinsip pengajaran seni bahasa. Kreativiti guru disandarkan kepada keupayaan menyanyi dengan nada dan intonasi yang betul supaya murid lancar menyanyi sambil memahami dan menaakul perkataan dalam minda mereka. berapa banyak huruf konsonan /d/. /u/ dan /o/ dalam lirik lagu di atas. sejauh manakah murid dapat mengenal huruf vokal dan konsonan dalam lirik lagu di atas? Hal ini terjawab sekiranya guru sebagai fasilitator dan penggerak minda murid. Secara tidak langsung apabila murid menyebut perkataan [lagu] bermakna murid mengenal huruf vokal /a/ dan /u/ dan huruf konsonan /k/. minat./m/. Hal ini demikian kerana guru sudah menggabungjalinkan pembelajaran huruf vokal dan huruf konsonan dalam melodi tersebut. 3. sudah pasti murid dapat mengenal. 2011). Murid berkeupayaan membilang berapa banyak huruf vokal /a/. pengajaran seni bahasa mementingkan kehalusan dan keindahan bahasa. menamakan jenis huruf vokal dan konsonan pada masa pembelajaran konstruk 1 di atas. saranan dalam Model KGBK Isahak Haron. Mengikut Mahzan Arshad (2008). aktiviti seterusnya ialah murid dikehendaki mencari seberapa banyak bilangan huruf vokal /a/. Harus diingat.. iv. iaitu: i. Proses pengajaran pemulihan bagi murid yang lemah wajar dilakukan oleh guru berkenaan. pemilihan bahan mesti sesuai dan menarik. /g/. guru tidak perlu mengajarkan satu persatu huruf abc hingga xyz.7 Standard Kandungan Kemahiran Membaca dalam KSSR .Raja dalam rumah Buat kira-kira Suri dalam dapur Buat roti gula Hei. /i/. proses membaca merupakan satu proses yang rumit dalam minda murid kerana pembinaan „makna‟ dikaitkan dengan budaya. ii. /e/. Dayang tepi kolam Mahu jemur tepung Datang burung hitam Patuk batang hidung Hidung…hidung…hidung Setelah murid menyanyikan lagu di atas. dan /l/ pada satusatu masa pengajaran.. penglibatan murid secara aktif dan menyeluruh. Selepas itu murid dikehendaki mencari seberapa banyak huruf konsonan yang guru pilih (bukan semua huruf konsonan). Guru bertindak sebagai penggerak dan pembimbing yang sentiasa kreatif dan imaginatif.

1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata diftong. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2.5.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul. digraf dan konsonan bergabung dengan betul.2 Membaca.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang tedapat dalam pelbagai bahan.Diperturunkan kandungan kemahiran membaca yang terdapat dalam dokumen KKSSR seperti dalam jadual 2 di bawah.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.4. . 2.2 Membaca dan memahami perkataan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 2. 2. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbahgai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2. vokal berganding dengan sebutan yang betul 2. vokal berganding. 2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang terssurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. untuk penganalisaan bahawa kemahiran membaca menjadi satu daripada fokus matlamat pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.3.4. 2.1.5.3. STANDARD PEMBALAJARAN 2. 2.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul 2. diftong.1.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. 2. memahami dan menaakul 2. Jadual 2 Standard Kandungan dan Standard Pembalajaran Kemahiran Membaca Bahasa Melayu Tahun 1 STANDARD KANDUNGAN 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul 2.1 Membaca ayat tunggal dengan lancar.1 Membaca bentuk-bentuk abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. 2.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul.2 Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar.

celik minda dalam mendepani situasi kehidupan yang kian mencabar. jelas. ii. .3 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripad bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul. Pandangan tersebut diungkapkan secara tirus oleh Abd Rahim (1999) bahawa dimensi baharu literasi dalam pelbagai dimensi keilmuan untuk menitiskan perubahan.6.1 Membaca dan memahamipelbagai bahan bacaan secara DH untuk memperkaya kosa kata. konsep literasi pada zaman kontemporari ini tidak terhad hanya kepada konsep 3M (membaca. literasi undang-undang dan literasi kreatif. KSSR (2010) seperti yang berikut: i.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara DH untuk menambahkan pengetahuan. Hamid. Hal ini demikian kerana pada akhir persekolahan peringkat sekolah rendah (Tahun Enam) kelak. 2.5. memahami perkataan. sebutan dan kelancaran terkandung dalam sukatan pelajaran Bahasa Malaysia. Membaca. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2. membina wawasan. frasa dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul. Esa Khalid dan Othman Abu Kasim (2003). 2.6 Membaca bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. literasi moral. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. v. tepat. Literasi dalam konteks ini mengangkat martabat manusia. iii. literasi IT. maklumat dalam bahan grafik.2. Membaca pelbagai perkataan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Makna dan dimensi literasi telah menyelinap dalam konteks yang luas seperti literasi budaya. diharap semua murid akan celik huruf. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar. Melalui kemahiran membaca murid boleh berkomunikasi dalam bahasa Melayu dengan baik. Membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca. Zainuddin Hassan. Kurikulum Bahasa Melayu dibina begitu rupa untuk mengangkat martabat Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara. membentuk idealisme hidup individu dan masyarakat. Azhar Abd. sama ada secara lisan atau bukan lisan semasa berinteraksi untuk mencapai enam tunjang bentuk kurikulum KSSR (KPM. Menurut Mohd. . mengikut jeda. Proses menginterpretasi lambang-lambang huruf menjadi perkataan dan susunan ayatayat yang betul dan gramatis diungkap secara santai. 2010). menulis dan mengira).6. iv. intonasi.

menghapuskan kejahilan. dan strategi perlu dipelbagaikan dan diketengahkan untuk menangani masalah murid LINUS. teknik. Hasilnya ialah pembentukan Model Pengajaran dan Pembelajaran LINUS Secara DH seperti yang digambarkan dalam Rajah 1 di bawah. . Mengapa? Satu transformasi pedagogi pengajaran dan pembelajaran asas literasi yang inovasi dan kreatif perlu disarankan. membanteras kemungkaran dan memerangi kemunduran dan membelenggu perkembangan dunia sosial individu dan sesuatu bangsa. Satu persolan yang sering kita dengar ialah „mengapa‟ murid lemah dan tidak berkeupayaan membaca dan menulis asas literasi. Maka kaedah.

Contohnya. antaranya bergantung kepada kecerdasan intelek atau Intelligence Quotient (IQ). Hal ini demikian kerana ahli psikologi terkini telah membuat beberapa rumusan bahawa ada bentuk-bentuk perkembangan kognitif pada kanak-kanak. kajian terkini mendapati bahawa kognitif kanakkanak mengalami perubahan bergantung kepada beberapa faktor. kita sering merujuk kepada dapatan Piaget. Piaget ahli psikologi pendidikan yang pertama membuat kajian tentang perkembangan koginitif kanak-kanak melalui pemerhatian dan penelitiannya (Piaget. perkembangan kanak-kanak boleh dibahagi kepada empat fasa. kecerdasan . 1954). Iaitu: Fasa 1 : tahap sensori motor ( 0-2 tahun) Fasa 2 : tahap praoperasi (2-7 Tahun) Fasa 3 : tahap konkrit (7-11 tahun) Fasa 4 : tahap formal (11 tahun ke atas) Walaupun Piaget mengemukakan fasa-fasa tersebut. Mengikut hasil kajiannya. kajian beliau didapati masih ada kekurangan kerana persoalan yang wujud ialah apakah bentuk-bentuk perkembangan kognitif yang berlaku pada fasa-fasa tersebut.0 Konsep Pengajaran DH Berdasarkan Teori Peembelajaran Berasaskan Otak Apabila kita membincangkan perkembangan kognitif kanak-kanak.Rajah 1: Model Pengajaran dan Pembelajaran LINUS Secara DH 4.

Antaranya yang masih menjadi rujukan ialah fasa 3. Implikasinya apa sahaja yang . murid Tahun 3 sekarang. iaitu: i. W. Oleh hal yang demikian. ketika mengajarkan perkataan „bola‟. IE dan IS.M. sementara pembelajaran akan berlaku jika otak tidak dihalang daripada memenuhi proses yang normal. tetapi bukan murid berkeperluan khas). darab. LAD membolehkan kanak-kanak menganalisis bahasa yang didengari oleh mereka dan membolehkan mereka membentuk tatabahasa yang betul. Yang berikut ialah 12 prinsip pembelajaran berasaskan otak. sebaliknya membincangkan perkembangan bahasa kanak-kanak yang ada hubung kait dengan keupayaan dan kebolehan kanakkanak membaca. bahagi dalam numerasi. Contoh. video. Kertas kerja ini mengambil kira Teori Pembelajaran Berasakan Otak (TPBO)dalam pengajaran dan pembelajaran LINUS yang diperkenalkan oleh Malone T. Murid LINUS mesti diajarkan secara tatapan atau bersemuka dengan benda-benda yang konkrit. Fisiologi. (1997) Hal ini demikian kerana program LINUS adalah satu program mega untuk memastikan bahawa murid berkeupayaan mencapai tahap literasi dan numerasi yang disasarkan iaitu 100% pada akhir tahun 2012 kohort pertama. Menurut Jas Laile Suzana Jaafar (1996). Pertuturan pula ialah perlakuan fizikal pembentukan dan penyampaian bunyi-bunyi bahasa. Murid LINUS yang tegar (konsep tegar ialah murid program LINUS yang tidak melepasi ujian pelepasan 1. teori Piaget masih relevan untuk dirujuk sebagai panduan pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan murid LINUS. Kertas kerja ini tidak membincangkan secara lanjut tentang perkembangan IQ. tolak. Prinsip TPBO ialah struktur dan fungsi otak untuk melakukan pembelajaran bermakna. Chomsky (1980) yang memperkenalkan Teori Nativisme yang mengatakan bahawa otak manusia telah diprogramkan secara semula jadi untuk bertutur dan memahami bahasa yang dikenali sebagai Language Acquistion Device (LAD). yang bergantung kepada sel-sel dalam otak serebrum korteks. yang mana murid LINUS boleh belajar dengan kaedah serta strategi yang konkrit. konsep bahasa ialah sistem undang-undang tatabahasa dan semantik yang membuatkan pertuturan menjadi bermakna. maka objek bola mesti ada atau sekurang-kurangnya gambar. Otak berfungsi mengikut peraturan fisiologi..K. konstruk 1. Namun begitu. memang mempunyai memori rendah untuk mengingat sesuatu perkara termasuklah mengingat nama huruf dan angka. Sebahagian daripada struktur otak dipengaruhi oleh persekolahan dan pengalaman hidup. satu strategi pengajaran dan pembelajaran melalui DH diketengahkan. dan Lapper . lukisan tentang „bola‟ perlu ada pada murid.Tambah beliau lagi ada beberapa faktor kebolehan dan keupyaan kanak-kanak bertutur dan berbahasa.emosi (IE) dan kecerdasan sosial (IS). Beliau bersetuju dengan pandangan ahli bahasa tersohor. apatah lagi untuk membaca suku kata. iaitu Pembelajaran Melibatkan Seluruh Fisiologi (Fungsi Tubuh). membaca perkataan dan membaca ayat secara literasi dan menguasai operasi tambah.

Membina Pola Proses mengorganisasikan dan mengkategorikan maklumat kerana otak boleh menerima atau menolak sesuatu maklumat yang bermakna dan tidak bermakna. v. pembelajaran mesti menyeronokkan. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. pembelajaran berkesan member peluang kepada murid untuk membina pola makna kendiri. Seluruh Dan Sebahagian Kedua-dua belah hemisfera otak berinteraksi dalam setiap aktiviti kognisi seperti menulis. mereka cipta dan berkarya. iii. Implikasinya. Kanakkanak sihat boleh lima kali ganda menguasai kemampuan asas pembelajaran. Masa yang sesuai belajar daan kemampuan dipengaruhi oleh perkembangan semula jadi. Impilkasinya. reka bentuk pengalaman belajar dengan mengambil kira faktor dan cara pemprosesan serentak. vii. ii. Implikasinya. melakar. Implikasinya. persekitaran pembelajaran menyediakan simulasi dalam pengalaman lama dan baharu. menghargai tanggapan yang dibuat secara serentak terhadap maklumat seperti pembelajaran membaca. tanggapan. jangkaan awal beroperasi dalam otak secara serentak. imaginasi. vi. Melalui pembelajaran secara DH. Emosi Emosi dan kognisi saling mempengaruhi dan membentuk set minda yang melibatkan harapan. perasaan.mempengaruhi fungsi fisiologi mempengaruhi kemampuan untuk belajar. Dalam program LINUS. guru perlu melihat emosi seseorang murid. guru boleh mengesan keaktifan atau kesungguhan seseorang murid dalam mengikuti pembelajarannya. Sebelah hemisfera mencerakinkan maklumat dan sebelah lagi bekerjasama membina keseluruhan maklumat. mencabar dan mempunyai pelbagai pilihan untuk dipelajari oleh murid. Membina Makna Membina makna ialah proses semula jadi daripada pengalaman kelangsungan kehiddupan dan asas kepada otak yang merakam secara automatik pengalaman yang sudah dilaluinya. Murid mesti diberi peluang untuk menggunakan kemahiran dan idea secara sendiri. Memproses Serentak Proses serentak bermaksud otak dapat melaksanakan pelbagai fungsi secara serentak. iv. Fokus dan Tidak Fokus . Implikasinya. Aspek bahasa dan DH menggunakan kedua-dua hemisfera tersebut. fikiran. esteem kendiri dan keperluan sosial.

Kontekstual Pembelajaran akan lebih mudah sekiranya melibatkan dua jenis ingatan. Setiap Otak Unik Otak faham dan ingat dengan berkesan sekiranya fakta bersepadu. Kebanyakan pembelajaran adalah hasil pemprosesan secara tidak sedar. drama. Implikasinya. seperti item yang spesifik diberikan makna apabila tersepadu dalam pengalaman biasa. Otak belajar secara optimum sekiranya dicabar dengan tahap pemikiran yang sesuai. Otak menyerap maklumat yang nyata atau disedari dan memerlukan perhatian yang segera. Spatial ialah perbuatan merakam semula pengalaman sehingga pengalaman tadi menjadi rutin pembelajaran murid. lebih banyak aktiviti kehidupan sebenar seperti demonstrasi. Implikasinya. nyanyian dan seumpamanya akan menjadikan otak lebih unik dalam memproses maklumat. Sebaliknya otak juga menyerap maklumat yang tidak terhad jumlahnya. sebulan setahun selepas itu baru murid meyedari hal pembelajaran yang telah diajarkan. Jenis Ingatan Pembelajaran melibatkan proses sedar dan tidak sedar. xii. Murid LINUS tegar pastinya memerlukan sokongan daripada ibu bapa. Cabaran dan Ancaman Pembelajaran didorong oleh cabaran dan disekat oleh ancaman. murid sudah terbiasa dengan latih tubi.Pembelajaran melibatkan perhatian terhadap maklumat yang nyata dan maklumat yang tidak nyata. pembelajaran secara fun learning atau DH sesuai untuk murid LINUS dalam situasi otak murid sentiasa diberi cabaran bukan ancaman. visual. Walau bagaimanapun. guru terbuang masa kerana murid tidak dapat memproses maklumat pada waktu pembelajaran. can and should pay extensive attention to all facets of the educational environment. secara amnya latih tubi untuk ingatan tidak membantu pemindahan pembelajaran. cerita. Sedar / Tidak Sedar . xi. ingatan spatial lebih berjaya dalam pembelajaran melalui pengalaman.” viii. Implikasinya. projek. Otak berada dalam keadaan tidak upaya (helplessness) sekiranya cabaran itu tidak berkeupayaan dan menyebabkan otak tidak berfungsi. Hal ini merujuk kepada kefahaman yang mungkin berlaku dalam kelas. Implikasinya “educator. tetapi selepas seminggu. x. Implikasinya. ix. keluarga dan masyarakat. iaitu ingatan spatial dan latih tubi atau rote learning. Implikasinya. therefore. lawatan.

i. Implikasinya. Tiga teknik digunakan dalam DH. Guru hendaklah mengekalkan suasana sedar tetapi santai. Hal ini bermakna pembelajaran hendaklah sentiasa dalam suasana yang disedari oleh murid. dan tiada ancaman yang akan mengganggu otak bekerja (belajar). Murid belajar apa yang disedari dan otak akan memproses data kesedaran tersebut. iaitu „Selaman‟. kompleks. Kesemua prinsip pembelajaran di atas dapat dirumuskan dalam Rajah 2 di bawah. kaya maklumat dan . Sifat pengalaman belajar. memberi peluang kepada murid untuk mempamerkan kecondongan suasana pembelajaran. „Sedar dan santai‟ serta „pemprosesan aktif‟. Rajah 2: Prinsip Pembelajaran Berasaskan Otak (TPBO) Rajah 3 di bawah pula memperlihatkan cara untuk mencapai objektif pembelajaran berdasarkan 12 prinsip TPBO melalui aspek seni bahasa dan elemen DH dalam KSSR.Otak belajar secara optimum. pembelajaran bahasa (bacaan) mampu membenamkan murid dalam pengalaman belajar bacaan. Selaman Terancang (Orchestrated Immersion) Melalui DH.

Sedar tetapi Santai (Relaxed Alertness) Murid belajar dalam keadaan sedar dan santai. . menggerak anggota badan. Membuat refleksi dan analisis dengan cara yang berbeza. iii. Elakkan mereka daripada berasa takut. Murid akan sedar dan ada motivasi instrinsik untuk menangani cabaran kerana cabaran boleh merangsang murid berfikir dan sedia belajar. tetapi pada masa yang sama kekalkan persekitaran yang mencabar. Pemprosesan Aktif (Active Processing) Menangani pengalaman dan menyelesaikan masalah dengan cara memproses secara aktif dengan memikirkan pelbagai cara. berlakon. Guru sebagai juruubah pengalaman (orchestrator). ii. mengubah pengalaman murid agar murid dapat membuat perkaitan yang bermakna. bercerita dan berdrama.bahasa dunia sebenar. Murid mesti ada cabaran yang bermakna. bimbang. DH merupakan strategi belajar secara santai seperti menyanyi.

Menyanyi lagu Elemen Pembelajaran kompleks A.Rajah 3: Teknik Pembelajaran Berasaskan Otak Satu contoh strategi pengajaran dan pembelajaran murid LINUS melalui DH bersandarkan TPBO.Selaman Secara Harmoni (Orchestrated dan Immersion) Aktiviti Pengajaran Bacaan LINUS Fisiologi Memina makna Membina pola Seluruh sebahagian Elemen A. A (relaxed Menyanyikan lagu “Lagu Tiga alertness) Kupang” Bercerita tentang burung.B. C. memadan. mengitung Aktif (Active jumlah huruf vokal yang terdapat dalam lagu Processing) . Tahun Lagu/Melodi Konstruk Strategi 12 Prinsip : : : : 1 Lagu Tiga Kupang 1 .Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan DH . Emosi Fokus dan tidak fokus Jenis ingatan Konstektual Setiap otak unik Mendengar rakaman lagu Menyanyikan lagu B.B. Sedar tetapi santai Elemen C. dapat dilihat dalam Jadual 3 di bawah. Pemprosesan Mencari.C Memilih tema pembelajaran berdasarkan konstruk.

d. Pengajaran . f.0 Kesimpulan Pelbagai kaedah. bermula dari seorang guru biasa kepada pelajar yang kamil bahagia di dunia dan akhirat. Murid menulis hufuf konsonan / b. KSSR adalah satu bentuk kurikulum yang mengetengahkan konsep belajar sambil berhibur. Bagai bunga kembang tak jadi. 2011).z /. menulis dan mengira (3M) secara tuntas. Peranan ini memanggil seruan untuk para guru bertindak sebagai agen pendidikan dalam membasmi kebutaan huruf dan kekaburan angka. i. . Tujuannya supaya sesi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menjadi seronok untuk diikuti oleh murid-murid (Khairuddin Mohamad. 5.. Berguru kepalang ajar. strategi dan pendekatan yang digunakan adalah untuk memenuhi kehendak kurikulum yang digubal. Dapat rusa belang kaki. g.. Kesemua kaedah. Tidak ada lagi istilah „buta huruf‟ dalam kalangan generasi akan datang. u... DH dan seni dalam P&P BM merupakan satu pembaharuan yang cuba diperkenalkan Kementerian Pelajaran kepada murid-murid sebagai kaedah alternatif semasa proses pengajaran Bahasa Malaysia.y.. Berburu ke padang datar.Ancaman atau cabaran Elemen C.x. Kertas kerja ini cuba memaparkan tetang kepentingan DH dalam proses pengajaran murid LINUS. kerana program LINUS merupakan program „mega‟ bagi memastikan murid tahun 3 pada akhir tahun 2012 celik literasi yakni mencapai keupayaan membaca. o / dalam lembaran kerja. strategi dan pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia dilakukan oleh para pendidik.A. B Menulis huruf vokal dan huruf konsonan Murid menulis huruf vokal / a. ceria dan santai (fun learning) untuk mengubah paradigma dan stigma murid belajar secara kaku (static). e.

Kuala Lumpur: Penerbitan Fajar Bakti Sdn Berhad. Asmah Haji Omar (1993). Peranan pendidikan bahasa dalam kehidupan. Dewan Bahasa (5): 16-19. Awang Sariyan (2012). Bahasa dan alam pemikiran Melayu.html . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.edu/whuitt/files/stdtmotov. Chiron.vadosta. 1999. Kemahiran Berfikir merentasi kurikulum.Rujukan Abdul Rahim Abd Rashid.

61-84 . London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. Siri Pendidikan Guru Literasi Bahasa Melayu. Hansen (1999). Kementerian Pelajaran Malaysia (2010). Manual Am Pentadbiran Istrumen Literasi 2011. Khairuddin Mohamad (2011). Pendidik kreatif sebagai teras tranformasi literasi kreatif. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc. Zainuddin Hassan.Condry.1990. (1978). Instrinsic motivation and learning. Doryei. (Eds). J. Kuala Lumpur: KPM. Jas Laile Suzana Jaafar (1996). & Greene. Sekolah Kebangsaan. Mohd. Isahak Haron.W.(1997) Making learning fun: A taxanomy of intrinsic motivations for learning. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn Bhd. M. Awal Membaca Bahasa Melayu: Keberkesanan Kaedah Gabungan Bunyi Kata untuk Prasekolah dan untuk Pemulihan. Lepper. M. Literasi bahasa Melayu. Prosiding Seminar Kebangsaan . Bhd. Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR Tahun Satu.R. Mahzan Arshad (2008). Samin (2010). Hasnah Awang & Habibah Mohd. Saringan 4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Esa Khalid dan Othman Abu Kasim (2003). Kementerian Pelajaran Malaysia (2011). Psikologi kanak-kanak dan remaja. Play and studies. J.K. Tanjong Malim: Penerbitan Universiti Pendidikan Sultan Idris. and Chambers. D. Kuala Lumpur: KPM. Pendidikan literasi Bahasa Melayu: Strategi perancangan dan pelaksanaan. Azhar Abd. Malone T.Hamid. dan Lapper. Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributors Sdn Bhd. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. In The hidden costs of reward. (2004).

Piaget. Dewan Masyarakat (5): 26-28.Memperkasakan Sistem Pendidikan. 19-21. Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia. J. New York: Basic Books. Cabaran profesion keguruan. The construction of relality in the child.html . (1954).blogspot. Rizuan Kamis (2012). http://wakmas.com/2012_07_01_archive.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->