PSIKOLOGI REMAJA

PENGERTIAN PSIKOLOGI PERKEMBANGAN PERSONALITI
PRESENTED BY:
ZULHILMI B ZAKARIA NOR SURENA BTE ZULKAPLI SUHAIMI B IBRAHIM MOHD FAIZZARIMIE B MOHD AZLI DB060004 DB060007 DB060042 DB060038

PENGERTIAN PSIKOLOGI

Kajian yang dibuat secara sistematik dan saintifik terhadap tingkah laku manusia Psikologi (Greek) (a) “psycho”-jiwa (b) “logos”- kajian tingkah laku

C.M Charles

Fantino (1974) DEFINISI MENGIKUT AHLI PSIKOLOGI

N.L Munn

Davidoff (1976)

Crow & Crow

C.M CHARLES

Mendefinasikan psikologi sebagai kajian tingkah laku. Kajian digunakan untuk meningkatkan lagi pembelajaran dan pengajaran

N.L MUNN  Mendefinasikan psikologi sebagai kajian saintifik tentang tingkahlaku manusia .

Merangkumi tingkah laku seseorang individu yang boleh dilihat serta tindak balasnya terhadap pengaruh batin dan persekitarannya .CROW & CROW   Mentakrifkan psikologi sebagai kajian tentang tingkah laku dan perhubungan manusia .

Kajian nyata Kajian Selindung .DAVIDOFF (1976)    Mendefinasikan psikologi sebagai kajian saintifik tentang tingkah laku manusia atau haiwan secara nyata atau selindung.

dinilai. diukur atau diukur. Contohnya memerhati perbuatan. .Kajian Nyata   Kajian tentang tingkah laku yang dapat diperhati. cara dan sebab seorang kanak melakukan sesuatu.

kecerdasan dan sebagainya . emosi.Kajian Selindung  Kajian tentang keperluan. naluri. motivasi.

mimpi.FANTINO (1974)  Kajian saintifik tentang aktiviti mental seperti ingatan. pemikiran. dan tekanan .

TUJUAN PSIKOLOGI    Fahami tingkah laku manusia bagi mewujudkan persefahaman dan perhubungan yang baik Merancang aktiviti yang dapat membentuk tingkah laku yang diingini dengan memberi bimbingan yang sewajarnya Kawal tingkah laku yang tidak diingini dan yang tidak memberi faedah .

TUJUAN PSIKOLOGI (smbg. ..)   Meramal atau menelaah gerak balas dan tingkah laku Memahami perbezaan individu dari segi fizikal. dan emosi. mental.

TUJUAN PSIKOLOGI (smbg..)   Memahami pelbagai jenis gangguan tingkah laku Memahami konsep bagaimana terbentuk konsep kendiri seseorang individu serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi konsep ini .

PENDEKATAN BEHAVIOURISME PENDEKATAN HUMANIS PENDEKATAN PSIKOLOGI PENDEKATAN KOGNITIF PENDEKATAN NEUROBIOLOG I PENDEKATAN PSIKOANALITIK .

. Watson .PENDEKATAN BEHAVIOURISME   Dipelopori oleh John B.Bersifat lebih objektif berdasarkan sesuatu yang boleh dilihat secara nyata seperti tigkah laku manusia Menekankan pertalian yang rapat antara rangsangan dan gerak balas.

penyelesaian masalah. dan Piaget .Bruner. ingatan.PENDEKATAN KOGNITIF    Menekankan pengamatan. Ausubel. dan penyatuan dengan maklumat lain Ahli psikologi :. dan pemikiran Maklumat yang diterima diproses melalui pemilihan perbandingan.

PENDEKATAN HUMANISTIK     Menumpukan pada perkara yang berlaku dalam diri individu seperti perasaan dan emosi Seseorang individu bertanggungjawab ke atas tindakannya Dipelopori oleh Abraham Maslow dan Carls Rogers Menurut pendekatan ini. kuasa motivasi individu ialah kecenderungannya untuk berkembang serta mencapai hasrat diri .

PENDEKATAN PSIKOANALITIK    Dipelopori oleh Sigmund Freud.Merujuk kepada pemikiran. Australia Berdasarkan kajian kes secara individu dan bukan melalui kajian eksperimen Sebahagian tingkah laku berpunca dari proses-proses tak sedar . doktor perubatan di Vienna. kebimbangan serta harapan yang tidak disedari .

Kajian menunjukkan ada pertalian rapat antara aktiviti otak dengan tingkah laku dan pengalaman .Reaksi ketakutan.PENDEKATAN NEUROBIOLOGI   Mengaitkan tingkah laku manusia dengan kejadian dalam otak dan sistem saraf manusia. kemarahan ditonjolkan oleh haiwan dan manusia ketika dilakukan ransangan elektrik di kawasan-kawasan tertentu dalam otak .

iii. Amnya personaliti seseorang individu boleh dikenali mengikut : i. Temubual yang dilakukan Gaya percakapan .PENGENALAN  Personaliti adalah sesuatu yang kompleks iaitu bersifat positif atau negatif.  Cara Pergaulan ii.

DEFINISI PERSONALITI  Bahasa Berasal daripada perkataan Latin iaitu persona yang bermaksud topeng muka  i. Watson Personaliti sebagai keseluruhan dan jumlah aktiviti yang boleh ditemui melalui pemerhatian sebenar tingkah laku yang meliputi jangka masa yang panjang untuk memperoleh maklumat yang boleh dipercayai Menekankan tingkah laku overt atau yang dapat dilihat. . John B. Manakala proses dalaman tidak memainkan peranan dalam perkembanganperkembangan sahsiah ii.

ego dan superego Keperluan manusia bukan setakat makan dan minum sahaja tetapi meliputi keperluan yang lebih luas seperti inginkan kasih sayang.DEFINISI PERSONALITI  Gordon Allport Penyusunan psikofizikal yang dinamik di dalam diri individu yang menentukan ciri-ciri tingkah laku dan penyesuaian dengan alam sekeliling  i. ii. keselamatan dan juga seks . Sigmund Freud Personaliti adalah hasil daripada integrasi struktur-struktur dalaman seperti id.

Beliau juga memberikan definisi personaliti sebagai keseluruhan pola-pola tingkah laku sesuatu organisma .DEFINISI PERSONALITI  Cattell Personaliti adalah sesuatu yang membolehkan ramalan tentang apa yang akan dibuat oleh individu dalam sesuatu situasi tertentu. perangai intelek peribadi yang stabil dan menentukan penyesuaian individu yang unik dengan persekitaran. Personaliti adalah berkaitan dengan keseluruhan tingkah laku individu sama ada overt atau covert  Eysenck Personaliti adalah suatu organisasi watak.

TEORI HUMANISTIK TEORI PEMBELAJARAN TEORI PSIKOANALISIS TEORI PERSONALITI PERSONALITI MATANG TEORI TRAIT JENIS INTROVERT & EKSTROVERT .

3 unsur mempengaruhi personaliti i. Ego iii. Id ii.TEORI PSIKOANALISIS  Sifat dan tingkah laku didorong oleh suatu tenaga yang datang dari dalam diri. Superego  KEMBALI .

Berada diperingkat di bawah sedar i.ID  Id – dorongan biologikal dan tenaga naluri yang mendorong manusia bertindak bagi mencapai kepuasan tanpa mengira akibatnya. i. KEMBALI . Bersifat semulajadi.

KEMBALI .EGO  Ego subsistem personaliti yang terbentuk melalui pengalaman seseorang dengan realiti. Tugas mengawal kehendak yang tidak dapat dipuaskan oleh id.

SUPEREGO  Superego mengawal secara keseluruhan kehendak id dan ego khasnya yang berkaitan dengan tingkahlaku yang salah dan berlawanan dengan kehendak masyarakat. Kegagalan superego adalah akibat konflik dalaman  KEMBALI .

WILLIAM SHELDON GORDON ALLPORT RAYMOND CATTEL KEMBALI . ii.   Pelopor teori trait : i. iii.TEORI TRAIT Trait  Sifat yang membezakan seseorang itu dengan individu yang lain dalam bentuk yang kekal dan konsisten. Sifat-sifat dalaman yang mempengaruhi tingkah laku seseorang.

TEORI TRAIT WILLIAM SHELDON Jenis bentuk badan mempengaruhi pembentukan personaliti. KEMBALI .

TEORI TRAIT GORDON ALLPORT  Trait . Pusat Kejujuran. kebimbangan. 3 jenis trait :  Kardinal Suatu disposisi yang mempengaruhi keseluruhan tingkah laku seseorang. kesabaran.sifat semula jadi yang mengarahkan tingkah laku individu dengan kadar yang konsisten. agresif dan optimistik Sekunder Sifat yang mengawal tingkah laku seseorang secara spesifik KEMBALI . ketegasan.

TEORI TRAIT RAYMOND CATTEL 2 jenis trait : Permukaan Mudah dikenalpasti daripada tingkah laku yang ditunjukkan oleh seseorang Sumber Sifat-sifat yang tidak dapat dilihat secara langsung tetapi boleh diketahui melalui faktor analisis. KEMBALI .

ii. Eysenck (1967) dan kemudiannya Carl Jung (1993) Menggunakan 2 dimensi personaliti: i.TEORI JENIS  Mula diperkenalkan oleh Hans J.  Introvert Ekstrovert .

balas. NORMAL KEMBALI . cemas. gemar aktiviti luar. mudah bertindak cepat marah. tenang. tidak suka bergaul dan pendiam Sesuai. terlalu positif.TEORI JENIS   Berkaitan dengan keturunan dan latar belakang 4 jenis personaliti NEUROTIK I N T R O V E R T Muram. terkawal. tidak mudah berubah. agresif. tenang. boleh dipercayai dan tidak mudah bercakap. sikap yang berubah – ubah dan aktif E K T R O V E R T Pasif. gelisah. berwaspada. relaks. berseorangan. Gemar bergaul. cemas. pemalu. tidak mudah bimbang dan berupaya memimpin.

Mempunyai simpati terhadap individu lain.TEORI PERSONALITI MATANG    Mengikut Allport : Personaliti matang mempunyai kordinasi dan ketekalan Dalam apa keadaan/situasi sekalipun seseorang itu tetap individu yang sama Ciri-ciri personaliti matang menurut Allport : i. vi. Falsafah hidup yang bersepadu. Keselamatan emosi. ii. iv. v. KEMBALI . Celik akal kendiri. iii. Orientasi yang realistik terhadap dunia. Perhubungan yang mesra dengan individu lain.

TEORI PERSONALITI HUMANISTIK  Diperkenalkan oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow Manusia mempunyai keupayaan untuk membentuk nasib mereka sendiri untuk merancang sesuatu  KEMBALI .

TEORI PEMBELAJARAN  Tingkah laku dan pembentukan personaliti manusia adalah disebabkan oleh pengaruh persekitaran dan bukannya daripada jiwa atau dalaman. Mengikut B.F Skinner :  Melalui konsep pelaziman: pemberian ganjaran dan peneguhan sama ada negatif atau positif dapat membentukan personaliti manusia. .

ii. KEMBALI . Konsep ini dinamakan determinisme timbal balik.TEORI PEMBELAJARAN Mengikut Bandura :  Melalui teori pembelajaran sosial: i. Manusia dapat mengawal kehendak dan tingkah laku sementara persekitaran boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN PERSONALITI Baka Persekitaran .

gaya perbualan dan kepandaian diturunkan kepada anak-anak.FAKTOR BAKA  Tingkah laku ibu bapa. Berperanan menentukan ciri-ciri fizikal dan ciri tersebut memperolehi gerak balas daripada individu lain untuk membina konsep kendiri individu itu. tabiat. Berfungsi sebagai pembawaan dan potensi untuk berkembang. apabila terjadinya janin dalam kandungan ibu secara tidak langsung akan mewarisi gen daripada ibu bapa dan adunan tersebut menghasilkan blue print bagi personaliti.    . Secara saintifik. gaya bertindak.

JENIS TUBUH BADAN KECERDASAN BAKA KEADAAN FIZIKAL KEMBALI .

Individu mesomorf  Memiliki otot-otot dan tisu yang kuat dan suka menjadi olahragawan. Individu ektomorf  Kurus tinggi dan tidak suka aktiviti-aktiviti olahraga atau yang menggunakan stamina fizikal. SHELDON (1985) KEMBALI .  Cepat mesra dan suka bergaul dan mudah berinteraksi dengan orang lain.JENIS TUBUH BADAN    Individu endomorf  Mempunyai badan yang bulat.  Agresif dan suka riadah dan mempunyai tenaga yang banyak.

Rajin membuat kerja dan mempunyai kebolehan dan potensi diri. bersifat rendah diri dan suka mengasingkan diri. Kanak-kanak yang terencat akal akan menghadapi masalah komunikasi dan masalah adaptasi  KEMBALI .KEADAAN FIZIKAL  Bagi orang yang cacat fizikal biasanya menghadapi konflik dalam diri dan mereka selalu merasa malu apabila berada di samping orang ramai.

rakan sebaya mempengaruhi persepsi. ibu bapa. KEMBALI .KECERDASAN  Implikasi aras kecerdasan berbeza mengikut seseorang individu.  Sikap guru. sikap dan perasaan kanakkanak yang memiliki aras kecerdasan tertentu.

 . cara pergaulan dll.PERSEKITARAN  Pengaruh yang besar ke atas pembentukan personaliti seseorang dan boleh mengatasi faktor baka atau perwarisan. kematangan pemikiran. Perkara-perkara baru yang boleh mengubah personaliti seperti gaya percakapan.

PERSEKITARAN Faktor-faktor yang mempengaruhi :           Pemakanan Pengalaman Awal Kanak-Kanak Pengaruh Media Massa Pendidikan di rumah Pengaruh Kawan / rakan sebaya Pengaruh Sosiobudaya Pendidikan di Sekolah Emosi Pengabaian Kanak-Kanak Pada Peringkat Awal Simbol Status KEMBALI .

RUMUSAN  Personaliti ialah ciri-ciri keseluruhan tingkah laku seseorang manusia samada yang dapat dilihat atau tidak. Personaliti juga ditakrifkan sebagai satu bentuk penilaian ke atas individu.   . Personaliti dinilai berdasarkan cara atau gaya individu tersebut menyatakan fikirannya. perasaan dan emosinya dalam pertuturan dan tingkah laku.

2) Asas Psikologi Perkembangan. BHD tahun 1998. bab 13 halaman 171. Psikologi Pendidikan Dan Psikologi Perkembangan . 3) Atan Long (1976). 4) Mok Song Sang Psikologi Pendidikan Perguruan 5) Ee Ah Meng. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.RUJUKAN 1) Siri Bimbingan Diploma Perguruan Psikologi I (semester I). terbitan Fajar Bakti SDN. Psikologi Pendidikan.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful