PSIKOLOGI REMAJA

PENGERTIAN PSIKOLOGI PERKEMBANGAN PERSONALITI
PRESENTED BY:
ZULHILMI B ZAKARIA NOR SURENA BTE ZULKAPLI SUHAIMI B IBRAHIM MOHD FAIZZARIMIE B MOHD AZLI DB060004 DB060007 DB060042 DB060038

PENGERTIAN PSIKOLOGI

Kajian yang dibuat secara sistematik dan saintifik terhadap tingkah laku manusia Psikologi (Greek) (a) “psycho”-jiwa (b) “logos”- kajian tingkah laku

C.M Charles

Fantino (1974) DEFINISI MENGIKUT AHLI PSIKOLOGI

N.L Munn

Davidoff (1976)

Crow & Crow

C.M CHARLES

Mendefinasikan psikologi sebagai kajian tingkah laku. Kajian digunakan untuk meningkatkan lagi pembelajaran dan pengajaran

L MUNN  Mendefinasikan psikologi sebagai kajian saintifik tentang tingkahlaku manusia .N.

Merangkumi tingkah laku seseorang individu yang boleh dilihat serta tindak balasnya terhadap pengaruh batin dan persekitarannya .CROW & CROW   Mentakrifkan psikologi sebagai kajian tentang tingkah laku dan perhubungan manusia .

Kajian nyata Kajian Selindung .DAVIDOFF (1976)    Mendefinasikan psikologi sebagai kajian saintifik tentang tingkah laku manusia atau haiwan secara nyata atau selindung.

diukur atau diukur. cara dan sebab seorang kanak melakukan sesuatu. Contohnya memerhati perbuatan. .Kajian Nyata   Kajian tentang tingkah laku yang dapat diperhati. dinilai.

motivasi.Kajian Selindung  Kajian tentang keperluan. kecerdasan dan sebagainya . emosi. naluri.

pemikiran.FANTINO (1974)  Kajian saintifik tentang aktiviti mental seperti ingatan. mimpi. dan tekanan .

TUJUAN PSIKOLOGI    Fahami tingkah laku manusia bagi mewujudkan persefahaman dan perhubungan yang baik Merancang aktiviti yang dapat membentuk tingkah laku yang diingini dengan memberi bimbingan yang sewajarnya Kawal tingkah laku yang tidak diingini dan yang tidak memberi faedah .

.)   Meramal atau menelaah gerak balas dan tingkah laku Memahami perbezaan individu dari segi fizikal. dan emosi.TUJUAN PSIKOLOGI (smbg. mental. .

)   Memahami pelbagai jenis gangguan tingkah laku Memahami konsep bagaimana terbentuk konsep kendiri seseorang individu serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi konsep ini ..TUJUAN PSIKOLOGI (smbg.

PENDEKATAN BEHAVIOURISME PENDEKATAN HUMANIS PENDEKATAN PSIKOLOGI PENDEKATAN KOGNITIF PENDEKATAN NEUROBIOLOG I PENDEKATAN PSIKOANALITIK .

. Watson .Bersifat lebih objektif berdasarkan sesuatu yang boleh dilihat secara nyata seperti tigkah laku manusia Menekankan pertalian yang rapat antara rangsangan dan gerak balas.PENDEKATAN BEHAVIOURISME   Dipelopori oleh John B.

penyelesaian masalah. ingatan. Ausubel. dan pemikiran Maklumat yang diterima diproses melalui pemilihan perbandingan. dan penyatuan dengan maklumat lain Ahli psikologi :.PENDEKATAN KOGNITIF    Menekankan pengamatan.Bruner. dan Piaget .

PENDEKATAN HUMANISTIK     Menumpukan pada perkara yang berlaku dalam diri individu seperti perasaan dan emosi Seseorang individu bertanggungjawab ke atas tindakannya Dipelopori oleh Abraham Maslow dan Carls Rogers Menurut pendekatan ini. kuasa motivasi individu ialah kecenderungannya untuk berkembang serta mencapai hasrat diri .

kebimbangan serta harapan yang tidak disedari . Australia Berdasarkan kajian kes secara individu dan bukan melalui kajian eksperimen Sebahagian tingkah laku berpunca dari proses-proses tak sedar .Merujuk kepada pemikiran. doktor perubatan di Vienna.PENDEKATAN PSIKOANALITIK    Dipelopori oleh Sigmund Freud.

Reaksi ketakutan. Kajian menunjukkan ada pertalian rapat antara aktiviti otak dengan tingkah laku dan pengalaman .PENDEKATAN NEUROBIOLOGI   Mengaitkan tingkah laku manusia dengan kejadian dalam otak dan sistem saraf manusia. kemarahan ditonjolkan oleh haiwan dan manusia ketika dilakukan ransangan elektrik di kawasan-kawasan tertentu dalam otak .

Amnya personaliti seseorang individu boleh dikenali mengikut : i. iii. Temubual yang dilakukan Gaya percakapan .  Cara Pergaulan ii.PENGENALAN  Personaliti adalah sesuatu yang kompleks iaitu bersifat positif atau negatif.

John B. . Manakala proses dalaman tidak memainkan peranan dalam perkembanganperkembangan sahsiah ii.DEFINISI PERSONALITI  Bahasa Berasal daripada perkataan Latin iaitu persona yang bermaksud topeng muka  i. Watson Personaliti sebagai keseluruhan dan jumlah aktiviti yang boleh ditemui melalui pemerhatian sebenar tingkah laku yang meliputi jangka masa yang panjang untuk memperoleh maklumat yang boleh dipercayai Menekankan tingkah laku overt atau yang dapat dilihat.

keselamatan dan juga seks . ii.DEFINISI PERSONALITI  Gordon Allport Penyusunan psikofizikal yang dinamik di dalam diri individu yang menentukan ciri-ciri tingkah laku dan penyesuaian dengan alam sekeliling  i. ego dan superego Keperluan manusia bukan setakat makan dan minum sahaja tetapi meliputi keperluan yang lebih luas seperti inginkan kasih sayang. Sigmund Freud Personaliti adalah hasil daripada integrasi struktur-struktur dalaman seperti id.

Beliau juga memberikan definisi personaliti sebagai keseluruhan pola-pola tingkah laku sesuatu organisma . Personaliti adalah berkaitan dengan keseluruhan tingkah laku individu sama ada overt atau covert  Eysenck Personaliti adalah suatu organisasi watak.DEFINISI PERSONALITI  Cattell Personaliti adalah sesuatu yang membolehkan ramalan tentang apa yang akan dibuat oleh individu dalam sesuatu situasi tertentu. perangai intelek peribadi yang stabil dan menentukan penyesuaian individu yang unik dengan persekitaran.

TEORI HUMANISTIK TEORI PEMBELAJARAN TEORI PSIKOANALISIS TEORI PERSONALITI PERSONALITI MATANG TEORI TRAIT JENIS INTROVERT & EKSTROVERT .

3 unsur mempengaruhi personaliti i. Ego iii. Id ii.TEORI PSIKOANALISIS  Sifat dan tingkah laku didorong oleh suatu tenaga yang datang dari dalam diri. Superego  KEMBALI .

KEMBALI .ID  Id – dorongan biologikal dan tenaga naluri yang mendorong manusia bertindak bagi mencapai kepuasan tanpa mengira akibatnya. Berada diperingkat di bawah sedar i. i. Bersifat semulajadi.

Tugas mengawal kehendak yang tidak dapat dipuaskan oleh id.EGO  Ego subsistem personaliti yang terbentuk melalui pengalaman seseorang dengan realiti. KEMBALI .

Kegagalan superego adalah akibat konflik dalaman  KEMBALI .SUPEREGO  Superego mengawal secara keseluruhan kehendak id dan ego khasnya yang berkaitan dengan tingkahlaku yang salah dan berlawanan dengan kehendak masyarakat.

TEORI TRAIT Trait  Sifat yang membezakan seseorang itu dengan individu yang lain dalam bentuk yang kekal dan konsisten. Sifat-sifat dalaman yang mempengaruhi tingkah laku seseorang.   Pelopor teori trait : i. iii. ii. WILLIAM SHELDON GORDON ALLPORT RAYMOND CATTEL KEMBALI .

KEMBALI .TEORI TRAIT WILLIAM SHELDON Jenis bentuk badan mempengaruhi pembentukan personaliti.

ketegasan. Pusat Kejujuran. kebimbangan. 3 jenis trait :  Kardinal Suatu disposisi yang mempengaruhi keseluruhan tingkah laku seseorang. kesabaran.sifat semula jadi yang mengarahkan tingkah laku individu dengan kadar yang konsisten. agresif dan optimistik Sekunder Sifat yang mengawal tingkah laku seseorang secara spesifik KEMBALI .TEORI TRAIT GORDON ALLPORT  Trait .

KEMBALI .TEORI TRAIT RAYMOND CATTEL 2 jenis trait : Permukaan Mudah dikenalpasti daripada tingkah laku yang ditunjukkan oleh seseorang Sumber Sifat-sifat yang tidak dapat dilihat secara langsung tetapi boleh diketahui melalui faktor analisis.

ii. Eysenck (1967) dan kemudiannya Carl Jung (1993) Menggunakan 2 dimensi personaliti: i.TEORI JENIS  Mula diperkenalkan oleh Hans J.  Introvert Ekstrovert .

tenang. Gemar bergaul. relaks. berwaspada. agresif. tenang. tidak mudah berubah. balas. tidak mudah bimbang dan berupaya memimpin. berseorangan. gemar aktiviti luar. NORMAL KEMBALI . cemas. terlalu positif. pemalu.TEORI JENIS   Berkaitan dengan keturunan dan latar belakang 4 jenis personaliti NEUROTIK I N T R O V E R T Muram. cemas. tidak suka bergaul dan pendiam Sesuai. gelisah. mudah bertindak cepat marah. terkawal. boleh dipercayai dan tidak mudah bercakap. sikap yang berubah – ubah dan aktif E K T R O V E R T Pasif.

Keselamatan emosi. iv.TEORI PERSONALITI MATANG    Mengikut Allport : Personaliti matang mempunyai kordinasi dan ketekalan Dalam apa keadaan/situasi sekalipun seseorang itu tetap individu yang sama Ciri-ciri personaliti matang menurut Allport : i. v. Mempunyai simpati terhadap individu lain. Celik akal kendiri. Orientasi yang realistik terhadap dunia. ii. KEMBALI . vi. Falsafah hidup yang bersepadu. iii. Perhubungan yang mesra dengan individu lain.

TEORI PERSONALITI HUMANISTIK  Diperkenalkan oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow Manusia mempunyai keupayaan untuk membentuk nasib mereka sendiri untuk merancang sesuatu  KEMBALI .

F Skinner :  Melalui konsep pelaziman: pemberian ganjaran dan peneguhan sama ada negatif atau positif dapat membentukan personaliti manusia.TEORI PEMBELAJARAN  Tingkah laku dan pembentukan personaliti manusia adalah disebabkan oleh pengaruh persekitaran dan bukannya daripada jiwa atau dalaman. Mengikut B. .

Manusia dapat mengawal kehendak dan tingkah laku sementara persekitaran boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang. Konsep ini dinamakan determinisme timbal balik.TEORI PEMBELAJARAN Mengikut Bandura :  Melalui teori pembelajaran sosial: i. ii. KEMBALI .

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN PERSONALITI Baka Persekitaran .

FAKTOR BAKA  Tingkah laku ibu bapa. Berfungsi sebagai pembawaan dan potensi untuk berkembang. Secara saintifik.    . gaya perbualan dan kepandaian diturunkan kepada anak-anak. Berperanan menentukan ciri-ciri fizikal dan ciri tersebut memperolehi gerak balas daripada individu lain untuk membina konsep kendiri individu itu. gaya bertindak. apabila terjadinya janin dalam kandungan ibu secara tidak langsung akan mewarisi gen daripada ibu bapa dan adunan tersebut menghasilkan blue print bagi personaliti. tabiat.

JENIS TUBUH BADAN KECERDASAN BAKA KEADAAN FIZIKAL KEMBALI .

Individu ektomorf  Kurus tinggi dan tidak suka aktiviti-aktiviti olahraga atau yang menggunakan stamina fizikal.  Agresif dan suka riadah dan mempunyai tenaga yang banyak. Individu mesomorf  Memiliki otot-otot dan tisu yang kuat dan suka menjadi olahragawan.  Cepat mesra dan suka bergaul dan mudah berinteraksi dengan orang lain.JENIS TUBUH BADAN    Individu endomorf  Mempunyai badan yang bulat. SHELDON (1985) KEMBALI .

Kanak-kanak yang terencat akal akan menghadapi masalah komunikasi dan masalah adaptasi  KEMBALI .KEADAAN FIZIKAL  Bagi orang yang cacat fizikal biasanya menghadapi konflik dalam diri dan mereka selalu merasa malu apabila berada di samping orang ramai.Rajin membuat kerja dan mempunyai kebolehan dan potensi diri. bersifat rendah diri dan suka mengasingkan diri.

KEMBALI . rakan sebaya mempengaruhi persepsi. ibu bapa.  Sikap guru. sikap dan perasaan kanakkanak yang memiliki aras kecerdasan tertentu.KECERDASAN  Implikasi aras kecerdasan berbeza mengikut seseorang individu.

Perkara-perkara baru yang boleh mengubah personaliti seperti gaya percakapan.  .PERSEKITARAN  Pengaruh yang besar ke atas pembentukan personaliti seseorang dan boleh mengatasi faktor baka atau perwarisan. kematangan pemikiran. cara pergaulan dll.

PERSEKITARAN Faktor-faktor yang mempengaruhi :           Pemakanan Pengalaman Awal Kanak-Kanak Pengaruh Media Massa Pendidikan di rumah Pengaruh Kawan / rakan sebaya Pengaruh Sosiobudaya Pendidikan di Sekolah Emosi Pengabaian Kanak-Kanak Pada Peringkat Awal Simbol Status KEMBALI .

RUMUSAN  Personaliti ialah ciri-ciri keseluruhan tingkah laku seseorang manusia samada yang dapat dilihat atau tidak.   . Personaliti dinilai berdasarkan cara atau gaya individu tersebut menyatakan fikirannya. perasaan dan emosinya dalam pertuturan dan tingkah laku. Personaliti juga ditakrifkan sebagai satu bentuk penilaian ke atas individu.

2) Asas Psikologi Perkembangan.RUJUKAN 1) Siri Bimbingan Diploma Perguruan Psikologi I (semester I). 4) Mok Song Sang Psikologi Pendidikan Perguruan 5) Ee Ah Meng. Psikologi Pendidikan Dan Psikologi Perkembangan . Psikologi Pendidikan. terbitan Fajar Bakti SDN. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. BHD tahun 1998. bab 13 halaman 171. 3) Atan Long (1976).

SEKIAN TERIMA KASIH .