Bab1 Mengapa perlu tahu tentang halal dan haram dalam kewangan Motivasi utama setiap individu Muslim

dalam hal ini sudah tentu adalah nasihat b aginda Nabi Muhammad SAW sendiri. Bab ini akan mengutarakan beberapa dalil kepen tingan mengetahui halal dan haram dalam hal kewangan, tidak ketinggalan membetul kan salah faham segelintir umat Islam tentang maksud zuhud. Bahagian pertama: Dalil dan Nas Jawapan yang paling tepat bagi seluruh umat Islam adalah kerana pengetahuan peri hal hukum ini adalah tanggungjawab kita sebagai individu yang beriman kepada All ah SWT. Nabi Muhammad SAW menegaskan: -UP -UJI J ><oLi a: ’TzdaA: aAran /ep<35 c/wa kaki anakAdam di akhirat di hadapan lah SWT, kecuali setelah ditanya lima perkara: Tentang umurnya di ”Una ia habiskannya, tentang kepe mudaan dan kepemudiannya di rnana igunakan, dan tentang hartanya dari mana datan gnya dan ke mana

2 • Wang, Anda dan Islam dibelanjakannya, dan apakah yang dilakukan dengan ilmunya. ” (Riwa\at At-Tirmidzi, no 2416 ; Albani: Sohih) Hadis lain menerangkan: Ertinya: ”Setiap daging yang tumbuh daripada harta kotor (haram) maka Neraka adala h lebih layak untuknya.” (Riwayat At-Tabrani, 19/ 136; Al-Mughni HI ’Iraqi, 2/9207; Ithaf As-Sadat al-Muttaqin, AzZubaydi. 5/226) Kesimpulannya, kita perlu mempunyai pengetahuan tentang ilmu halal dan haram di dalam bab harta ini bagi memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah S WT maha adil dan amat mengetahui setiap sen harta yang kita peroleh dan dibelanj a. Ilmu pengetahuan tadi adalah bagi memastikan kita mampu menyemak hukumnya seb elum kita semua disemak di akhirat. Tidak hairan mengapa Khalifah Islam kedua, Umar al-Khattab r.a. mengingatkan: j AS J c^ Ertinya: ”Jangan kamu berjual beli di pasar kami, kecuali telah mendalami ilmu (hi ikum) agama tentangnya.” (Riwayat Tirmidzi, no 487, him 129 ; Albani ; Hasan) Kita juga tidak ingin termasuk dalam kategori orang yang tamakkan kekayaan tanpa mempedulikan cara pendapatannya. Baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan: Ertinya: ”Akan sampai satu zaman di mana manusia tidak mengendahkan sumber peroleh an hartanya sama ada dari yang halal atau haram.” (Riwayat At-Tirmidzi) Mengapa perlu tahu tentang halal dan haram dalam kewangan • 3 Muhammad SAW juga memberi amaran: &\ (_J!JLP *-fr~Ji>\j \jij>-\ Jjii , lj^ J ^’j ^.^ jlr** ^i Ertinya: ”Apabila zahimya secara meluas riba dan zina, tandanya adalah mereka tela h menghalalkan (bagi turunnya) azab Allah ke atas mereka.” (Riwayat Al-Hakim, 2/37 dan Abu Yu’la; Al-Hakim: Sohih dan disepakati Az-Zahabi; Albani: Hasan) Bahagian kedua: Zuhud dan Salah Faham Ada yang tertanya-tanya sama ada Islam menentang kekayaan dan perolehan harta. A da pula yang memainkan perkataan ’zuhud’ bagi menyokong kempen dan kefahaman mereka. Benar, zuhud adalah satu sifat yang amat baik dan terpuji di dalam Islam. Bagaim anapun saya mendapati terdapat salah faham masyarakat Islam dalam memahami ertin ya, sehingga ia ditakrifkan sebagai menjauhkan diri dari dunia dan membiarkan di ri miskin. Ada juga yang menganggap zuhud sebagai tidak menggunakan harta yang d iperolehi untuk diri dan keluarga. Selain itu, ia juga dikatakan zuhud jika berumah, berpakaian dan berkereta usang walaupun mempunyai harta. Membiarkan umat Islam tidak membina sebarang kilang,

bangunan dan perniagaan kerana ia dikira sebagai zuhud; iaitu lari daripada duni a sejauh-jauhnya. Dengan demikian dunia akan datang kepada kita. Adakah ini bena r-benar yang diarahkan oleh Islam? Tidak kurang juga yang membawakan dalil-dalil yang hebat seperti sabda Nabi SAW: t-rtmya: ”Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau seperti orang melintas.” (R iwayat Al-Bukhari, no 6053, 5/2358)

4 • Wang, Anda dan Islam Diberi pula lagi dengan satu hadis Nabi SAW: L. Ertinya: ”Demi Allah, tiadalah kehidupan di dunia kecuali seperti seseorang yang m encelupkan jarinya ini (di dalam lautan sambilperawi menunjukkan jari telunjukny a) dan lihatlah apa yang mengikut (jari tadi dari air). ” (Muslim, no 858, 17/192) Demikian juga firman Allah SWT: ; Ertinya: ”Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi sedang kehidup an akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.” (Al-A ’la: 16 dan 17) Apakah zuhud sebenarnya? Sebenarnya zuhud bukanlah: 1) Menjauhkan diri daripada dunia 2) Berpakaian lusuh 3) Berkereta dan berumah buruk dalam keadaan mampu 4) Membiarkan diri miskin Zuhud yang sebenarnya adalah mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia. Seba gaimana yang dinyatakan dalam surah Al-A la ay at 16 dan 17 tadi, yang mana Allah SWT menyifatkan orang bukan Islam mengutamakan d unia semata-mata, kemudian Allah SWT menyebut kehidupan akhirat lebih baik dan k ekal. Apabila Allah SWT menggunakan perkataan ’lebih baik’ ini bermakna kehidupan dunia ad alah ’baik’, cuma akhirat ’lebih baik’ dan ’lebih kekal’. Justeru, Islam tidak sesekali mela rang umatnya mencari yang baik. Nabi SAW juga pernah menyebut bahawa Allah Mengapa perlu tahu tentang halal dan haram dalam kewangan • 5 SWT itu maha baik dan suka yang baik-baik. Cuma yang salah dalam hal harta ini d inyatakan dengan jelas oleh Allah SWT dalam ayat berikut: ”Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu (hai manusia) mencintai kehidupan dunia, dan meninggalkan (kehidupan) akhirat.” (Al-Qiyamah : 20 dan 21) Manusia senang mencari dunia sehingga melupakan akhirat. ’Apakah maksud melupakan akhirat?” Tanya seorang peserta kursus kewangan kepada saya . ”la bermaksud mengenepikan, tidak endah serta malas mencari ilmu tentang halal har am dalam pemerolehan dan perbelanjaan hartanya. Orang sebegini tidak endah sama ada ia riba, rasuah, pecah amanah, curi dan Iain-lain, yang penting baginya adal ah poket semakin penuh.” ”Termasuklah juga, mengabaikan kewajipan Islam kerana terlalu mabuk dalam mencari harta, seperti tidak solat, tidak berzakat, abaikan tanggungjawab kepada rumahta

ngga dan Iain-lain,” terang saya. Tiba-tiba seorang rakannya pula bersuara: ”Jadi apa kaitannya dengan zuhud, ustaz?” Ini bermakna zuhud itu adalah mencari dan membelanjakan harta tanpa melupakan hu kum dan keredhaan Allah SWT. Pandangan Allah akan sentiasa menjadi keutamaan dal am pengurusan dan pendapatan hartanya. la juga akan memastikan zakat dan sedekah dikeluarkan. Itulah zuhud namanya dan bukannya menjadikan diri miskin dan menja uhi dunia. ”Walaupun keretanya besar. rumahnya indah, jamnya berjenama.” tambah saya lagi. ”Bolehkah menggunakan benda-benda begitu, ustaz?” tanya pemuda pertama tadi lagi. Sudah tentu boleh, iaitu jika sudah ditunaikan seluruh kewajipan dalam perolehan harta itu dan hatinya sentiasa dijaga agar tidak bangga dan sombong dengan keja yaannya. Buktinya adalah daripada sabda Nabi SAW:

6 • Wang, Anda dan Islam ^L’l Jj Jls Jllil l^\ jf Jls Mengapa perlu tahu tentang halal dan haram dalam kewangan 7 u ji» jj^j j^ Ertinya: ”Aku datang bertemu Nabi SAW dengan berbaju yang kurang elok lain Nabi SA W be rtanya: ”Adakah engkau mempunyai harta?” Aku menjawab: ”Ya.” Baginda bertanya lagi: ”Dari mana dan apa jenis hartamu itu?” Aku menjawab: ”Allah telah memberiku harta daripada ternakan unta, kambing dan kud a. ” Nabi terns membalas dengan katanya: ”Jika seseorang kamu telah diberikan harta (yang halal) maka hendaklah atau harusl ah ditunjukkan kesan-kesan nikmat dan kemuliaan Allah (yang diberikan) kepadanya .” (Riwayat Abu daud, no 4063, 4/51, Tirimidzi, no 2006, 4/364 ; Tirmidizi danAlba ni : hasan sohih) Imam Ibn Hajar berkata maksud hadis ini menyebut hendaklah seseorang itu memakai pakaian bersih yang layak dengan kedudukannya agar jika terdapat orang yang ing in meminta bantuan, maka boleh dikenali siapa yang boleh memberikannya. Pada mas a yang sama mestilah ia menjaga niatnya dan menjauhi pembaziran. Demikian juga y ang disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi . 3 Tafsiran zuhud yang saya berikan adalah bersandarkan finnan Allah SWT yang tidak menegah kita menjadi kaya dan berharta, tetapi yang dikehendaki adalah sentiasa peka dan berjaga dengan tipu day a harta agar tidak lalai daripada halal haram dan keredhaaan Allah SWT. Firman Allah SWT: Jl d!i!j>J

Ertinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartanni dan anak-anakmu m elalaikan kamu daripada mengingati Allah. Barang • a vang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi.” ’ (Al-Munafiqun : 9)

Islam tidak melarang sama sekali kita untuk menjadi kaya dan menggunakan peralat an, kemudahan dan pakaian yang layak dengan pendapatan kita. Malah ia amat digal akkan untuk menjadi kaya dengan cara yang halal, kerana dengan itu zakat dapat d ikeluarkan bagi membantu umat Islam yang tidak berkemampuan. Harta hanya akan menjadi tercela apabila ia membawa kepada kelalaian dan pengaba ian yang wajib di sisi Allah SWT. Inilah yang disebutkan oleh salah seorang ulam a tabi’en yang terhebat, Said Ibn Jubair, iaitu: U Ertinya: ”Harta yang menipu adalah apa-apa yang melalaikanmu daripada mencari akhi rat, dan apa sahaja yang tidak melalaikanmu dari akhirat bukanlah daripadajenis harta atau kerja yang melalaikan tetapi ia dianggap harta yang boleh menyampaika

bukanjuga membuang harta.n kamu kepada apa yang lebih baik (akhirat). Kemungkinan seorang p U • in I . Lihatlah pengertian zuhud yang disebut oleh mereka: Imam Ibn Juzai berkata: rtinya: Bukanlah zuhud itu dengan meninggalkan (pendapatan dan a) yang halal. ” 4 Takrif Zuhud di sisi Ulama Para ulama silam juga pernah membetulkan salah faham tentang pengertian zuhud in i.

” 6 Imam Al-Qarafi pula berkata: 4&l« j c-jlS’ j\j . Bersifat zuhud bukanlah bermaksud membiarkan diri misk in.8 • Wang.” 5 Imam Sufyan bin ’Uyainah ditanya berkenaan zuhud lalu beliau menjawabnya: M nqapa perlu tahu tentang halal dan haram dalam kewangan • 9 h ^ berpakaian dan berkenderaan lusuh dalam keadaan berharta nipu Justeru. LJjJL. fahamilah konsep sebenar dalam pencarian harta. Juste ru.” 1 Kesimpulannya Diharuskan mencari harta sebanyak-banyaknya dengan syarat ia tidak melalaikan da ripada akhirat. Fokus utama mereka hanyalah memperolehi keuntun gan dan menebalkan poket sahaja. dan berkemungkinan o rangfaqir itu adalah orang yang bersifat dunia\\-i apabila hatinya amat berkehen dakkan dunia. Ertinya: ”Sekiranya sesuatu harta itu hilang atau kurang. Halal haram diletakkan sebagai hal kedua. Tidak dinaflkan terlalu banyak cara dan i nstrumen baru serta canggih diperkenalkan tapi awas. tidak . sesorang itu tidak terla lu bersedih dan tatkala ia bertambah ia tidakpula gembira. oli Ertinya: ”Bukanlah zuhud itu tidak mempunyai sesuatu di dalam tangan. Anda dan Islam yang kaya itu bersifat zuhud apabila hatinya kosong daripada dunia (tidak mengha rapkan sesuatu daripada dunia dan kekayaannya untuk dunia). amat diharapkan umat Islam tidak menjadikan a” d sebagai alasan ketidakmajuan mereka dan tidak pula tersilap ZUemahami konsep harta dalam Islam hanya kerana tidak faham erti sebenar zuhud. < — LaJl JU^-I Jj . dan ia tidaklah meras a bencikan mati kerana tidak mahu berptsah dengan hartan\a. Melalaikan akhirat adalah dengan tidak mengendahkan hukum Islam dan mengambil ringan tentangnya. tatkala itu hatinya segar dengan ikatan kepada dunia. tidak semuanya membawa keba hagiaan di akhirat kelak. tetapi ia ad alah tidak bergembiranya hati dengan dunia (perolehan dunia) walaupun iajatuh ke dalam miliknya. fahamilah pandangan Islam da lam semua instrumen mendapatkan harta.

11 Bab 2 Pengenalan kepada Ilmu Fiqh Mu’amalat Dmu kewangan Islam dapat dijelaskan seperti diagram berikut: j ISLAM AKIDAH (Kepercayaan) SYARIAH (AktMti Harian) AKHLAK (Moral dan Etika) Ibadat . tetapi ia ^ a arkan oleh para ulama Islam bagi memudahkan pengajian dan engelak kekeliruan dalam setiap f okus ilmu yang disebut di atas.Bab 2 Pengenalan kepada llmu Fiqh Mu’amalat Emu kewangan Islam dapat dijelaskan seperti diagram berikut: I n i AKIDAH I AKHLAK (Kepercayaan) I (Moral danEtika) I I Ibadat I Mu’amalat (Aktiviti Marian) SYARIAH ISLAM Ahwal Syakhsiyyah Jinayat Aktivtiti Ekonomi ! Perbankan daai i Kewangan : Jelas kepada kita. ilmu mengurus kewangan dan harta terletak di awah cabangan il mu Syariah yang memandu tindak-tanduk atau urusan manusia di dalam kehidupannya. lagram mi bukan diambil dari mana-mana hadis atau nas.

tetapi ia men i °leh Paia Ulama Isl&m bagi memudahkan pengajian dan engelak kekeliruan dal am setiap fokus ilmu yang disebut di atas. ilmu mengurus kewangan dan harta terletak di awah cabangan il mu Syariah yang memandu tindak-tanduk atau urusan manusia di dalam kehidupannya. dila/agram lni bukan diambil dari mana-mana hadis atau nas.Mu’amalat •• Ahwal Syakhsiyyah Jinayat Aktivtiti Ekonomi Perbankan dan Kewangan Jelas kepada kita. 11 .

1/247: Ibn Hibban. Ibn Hajar dan Albani: Sohih) Selepas hukum ’mengehadkan’ harga tertentu dilarang pada zaman Nabi Muhammad SAW. Merujuk kepada asas dalil terkuat.”9 Bagaimanapun.12 • Wang. tolong hadkan harga (bagi penjual) bagi k emudahan kami. ” 12 Sebagai contoh bagi menunjukkan bagaimana sesebuah hukum dalam bab mu’amalat ini d iasas berdasarkan objektif yang ingin dicapai adalah dalam kes hukum campur tang an pemerintah dalam menetapkan harga jualan. Anda dan Islam Menurut asalnya perkataan ’Mu’amalat’ itu merangkumi semua hukum dan ketetapan Syariah dalam urusan manusia sesama manusia di atas dunia ini.” Nabi SAW menolak lain membalas.” (Riwayat Abu Daud.oi > il 01 Ertinya: ”Harga telah naik di zaman Nabi SAW. ”Ya Rasulullah. Disebut dalam sebuah hadis: U b : <uU in O . kebanyakan ilmuan fiqh mengkhususkannya kepada hukum-hakam berkait an harta sahaja. urusan peninggalan pusaka dan amanah. Ini adalah kerana kaedah tadi menyebut: . no 3451. pertukaran pemilikan harta. la juga cepat berkemban g kepada bentuk yang lebih rumit dari masa ke semasa. pa ra ulama melihat hukum ini dari sudut objektif keadilan yang ingin dicapai. urusan kehakiman. y*. para ulama meletakkan kaedah asas sebagai panduan dalam menentukan huku m. . ” Berkata Ibn ’Abidin: ”Mu’amalat itu terbahagi kepada lima. 10 Bahagian pertama: Kaedah asas dalam Fiqh Mu’amalat Mengurus kewangan melibatkan pelbagai proses dan bentuk. At-Tirmidzi. Antara kaedah tersebut adalah ’ ’: jUil Jl J Ertinya: ”Hukum asas dalam urusan mua’malat adalah kembali melihat tujuannya dan mas lahat kebaikan (yang boleh dicapai daripadan\a). ”Allah SWT \ang maha memberi rezeki dan yang menahannya. maka para sahabai Pengenalan kepada llmu Fiqh Mu’amalat • 13 berkata kepada Nabi SAW. aku tidak mahu bertemu Allah SWT dalam keadaan ada di antar a kamu \ang mendakwa kezaliman telah berlaku ke atasnya sama ada dalam urusan da rah atau harta. urusan nikah kahwin.

dalam hal ini pula.”Hukum asal dalam bab mu ’amalat adalah merujuk kepada sebab dan objektifnya. para ulama ketika itu seperti Said Ibn Musayyab. . ° Bagaimanapun. apabila berlaku kes monopoli barangan tertentu di zaman tabi’en (zam an selepas sahabat). bertujuan untuk menolak kezaliman ke atas pe mbeli pula. Ini kerana di ketika itu. para ulama tabien menetapkan hukum ’larangan’ tadi berubah menjadi harus disebabkan maqa sid yang ingin dicapai bagi menolak kezaliman daripada berlaku ke atas pembeli. Jika dalam dalil sebentar tadi menunjukkan Nabi Muhammad SAW ingin m enolak kezaliman daripada berlaku ke atas para penjual.” Apabila dikaji dengan teliti. tiada sebarang penindasan berlaku. para ulama sepakat bahawa objektif atau ’Maqasid’yang disasarkan oleh Nabi SAW ketika menolak permintaan para sahabat ini adalah keran a tidak ingin menindas dan menzalimi hak penjual untuk mendapatkan keuntungan se suai menurut harga pasaran. Yahya bin Said al-Ansari dan lainnya bersepakat untuk mengharuskan ’penetapan harga maksimum’ untuk dibuat oleh pemerintah Islam.

14 • Wang. Anda dan Islam Bahagian kedua: Kontrak-kontrak dalam Mu’amalat Islam Pembahagian kontrak-kontrak dalam Mualamat Islam adalah seperti berikut: Tamlikat Ishtirak Tawthiq Tafwid (Pemihkan) (Perkongsian) (Jaminan) /Itlaq /”C^rahon1! I i Mus\arakah • Rahn • Mudharabah • Wakalah • Kafalah (Ejen) (Guarantee) i VVadi’ah Mu’awadat (Pertukaran) Tabarru’at (Charity) i Ibra’ (Rebat dari satu pihak) i Muqassah (Pemotongan Saling) i Qard Hasan (Pinjaman Tanpa Faedah) i Hibah (Hadiah) • Waqf(Waqaf) i Aset Ketara I Tangible Asset) i Aset Tak Ketara .

I . bersetuju jual beli adalah halal berdasarkan dalil-dalil Pengenalan kepada llmu Fiqh Mu’amalat • 15 yang amat jelas. sesebuah institusi kewangan itu biasanya akan mengguna kan kontrak jual beli dengan pelanggan.” (Al-Baqa rah: 275) Bagi mencapai keuntungan.(Intangible Asset) Murabahah (Harga Tambah) Salam (Jualan Tempah) Istisna’ (Tempah Buatan) Inah iBeli an Semula) Sarf (Tukaran Wang) Tawarruq iBelian Pelbagai Pihak) Semua kontrak-kontrak ini mempunyai syarat dan rukun masingmasing. Bahagian ketiga: Rukun dan syarat jual beli dalam Islam Definisi jual beli dalam Islam ialah: -u’Ui J* &Jj ’^ii JU. antaranya: ^ & >>j Ertinya: ”Jual beli itu telah dihalalkan oleh Allah. Adakalanya ak an didapati satu transaksi mengandungi dua hingga tiga kontrak. Bagi tujuan itu. JU JdiL. Ertinya: ”Menukar pemilikan harra dengan harta yang lain bagi memiliki dan dimilik i atas dasar kekal.LJ lil IjJ^ilj Ertinya: ”Dan bersaksilah apabila kamu berjual beli antara satu sama lain.” (Al-Baqarah: 275) ^.” 14 Semua ulama. rukun dan syarat jual b eli mestilah dijaga oleh kedua-dua belah pihak. la adalah harus jika syarat-syaratnya dijaga.

jumlah.16 • Wang. • Diiktiraf punyai • Konfirmasi • Redha dan nilai. majlis. • Cukup umur. segera. • Semua pihak • Dimiliki oleh terbabit kekal . izin. • Wujud. dalam satu jenis dsb. Anda dan Islam Ringkasannya adalah seperti berikut15: RUKUN & SYARAT Pihak Terlibat Barangan Jualan (Subject Matter) Akad (Kontrak & Sighah) • Sempurna • Sah menurut • Difahami kapasiti. semua pihak. • Perincian teliti • Dijalankan kualiti. undang-undang.

kita akan didedahkan dengan beberapa unsur haram yang paling ut ama dalam Islam. maka janganlah kamu melewatinya. Seluruh urusan kewangan kita hanya akan mampu bersih daripada h aram apabila kita sudah mempunyai ilmu tentang elemen-elemen ini. Ad-Dar Qutni: Sohih.c-£~-j Uj^ij Ertinya: ”Sesungguhnya Allah Telah memfardhukan pelbagai perkara wajib.LAI fy^j ^ <-H UjJjjJ *>U lijJLsJL>-j U_jx. dan juga telah mendiamkan hukum bagi sesuatu perka ra. kapasiti • Kemampuan hingga tamat serahan oleh transaksi.Lii jf. maka janga nlah kamu mengabaikannya. maka j anganlah kamu mencerobohinya. Bab 3 Unsur dan elemen haram dalam kewangan Melalui bab ini.-^aJ yd ^/ajly ig^p i_^i~j y^ jL_j jj* +£j AJ^-J j. penjual. dan juga telah mengharamkan beberapa perkara. sebagai rahmat kemudahan buat kamu dan bukan kerana terlupa. Ini kerana menurut kaedah fiqh 17 . dan telah metwtapkan hadbagi beberapa keharusan. Nabi Muhammad SAW menegaskan: ^ r^V 5.” (Riwayat Ad-Dar Qutni. maka janganlah kamu menyusahkan dirimu dengan mencari hukumannya. • Tiada monopoli • Tiada aib yang disembunyikan.penjual. AnNawawi: Hasan) Mengetahui unsur-unsur yang menjadikan sesuatu urusan itu haram adalah amat pent ing dalam Islam.

Saya hanya akan menumpukan kepada dua perkara asas yang menjadikan sesuatu akad atau kontrak itu haram. Oleh kerana perkara yang halal itu adalah amat luas. Panduan asas berkenaan riba dan itemnya boleh difahami daripada hadis berikut: 19 . maka saya akan memberi fokus khas kepada elemen haram dalam urusan kewangan. iaitu: 1) Riba 2) Zalim: Gharar (ketidaktentuan) dan judi Oleh kerana perbincangan tentangnya cukup panjang. Anda dan Islam benkutlb: jj Jl J-b J^ ’l J Ertinya: ”Hiikum asal dalam semua perkara (kecuali ibadat dan lutbungan lelaki \va nita) adalah harits dilakukan kecuali terdapat dalil yang menyatakannya sebagai haram.18 • Wang. kita khaskan perbincangannya dalam bab-bab yang tersendiri bagi memudahkan kefahaman. Saya tidak akan menghuraikan terlampau panjang mengenai asa l-usul riba dan perbezaan definisi ulama Islam tentangnya bagi memudahkan kefaha man pembaca. Bab 4 Riba dan hukumannya Saya akan menumpukan intipati perbincangan kepada pengenalan riba dan bentuk kon temporarinya sahaja. ” Kaedah fiqh di atas memudahkan orang ramai memahami dengan tepat sempadan haram dalam urusan kewangan. Bahagian pertama: Erti riba Takrif riba yang paling lengkap (bersifatjam/ ’dan mani ’) menurut kajian saya adala h seperti berikut: i\J 2U«L>. ” ” la merangkumi riba yang terhasil daripada jual beli barangan ribawi (riba buyu’) d an juga merangkumi riba yang terhasil daripada hutang (riba duyun).frLif j aibJl Ertinya: ”Sebarang tambahan dalam barangan tertentu (ribawi) dan tambahan di atas hutang akibat penangguhan tempoh.

Riba dan hukumannya • 21 2) Riba al-buyu’ (muncul daripada jual beli barangan ribawi)19 Iaitu ketidaksamaan pada berat atau kuantiti pertukaran dua barangan ribawi.” (Riwaya t Muslim nombor 4039 nombor hadis. perak dengan perak. Dalam kont eks semasa. Contohnya: i. maka berjual-belilah kamu sebagaimana yang disukai. garam dengan garam mestilah sa ma timbangan dan sukatannya. Riba akan muncul apabila transaksi di atas berlaku secara bertangguh. Manakala Mazhab Syafie membahagikan riba kepad a tiga jenis: a) Riba al-fadhl b) Riba an-nasi’ah c) Riba al-yad. Maliki dan Hanbali membahagikan riba kepada dua jenis iaitu riba al-fadhl dan riba an-nasi’ah. 11/9) Bahagian kedua: Jenis riba Ulama mazhab Hanafi. tamar dengan tamar. dan ditukar secara tents (pada satu masa) dan sekir anya berlainan jenis. dikenakan oleh pemberi pinjam kepada peminjam. Syarat ini dibuat di awal kontrak pinjaman (loan contract). ata u pertukarannya dibuat secara bertangguh. Riba al-fadhl: Iaitu berjual beli atau bertukar antara dua barangan ribawi ya ng sama jenis dengan berbeza kadar berat (jika dijual secara timbang) atau kuant . la adalah termasuk di dalam riba an-nasa\ b. Pembahagian yang lebih menyeluruh pula adalah seperti berikut18: 1) Riba ad-duyun (muncul daripada hutang) Iaitu kadar lebihan faedah (riba) yang terhasil disebabkan tempoh. 5 gram emas dijual dengan harga RM2 000 secara 10 kg beras ditukar dengan 15 kg gandum secara tangguh tangguh ii. riba akan berlaku apabila wanita membeli emas secara tangguh pembaya ran. Riba al-jahiliyyah: Iaitu kadar atau sebarang manfaat tambahan lebih daripada jumlah pinjaman pokok yang dikenakan akibat si peminjam gagal membayar jumlah p injaman yang ditetapkan pada tempoh yang dipersetujui. gandum dengan gandum. iaitu: a. la pula terbahagi kepada dua jenis iai tu: a. Akibatnya pemberi pinjam akan mengenakan kadar denda ke atas si peminjam kerana minta tangguh pembayaran hutang atau gagal membayar hutang dalam waktu yang ditetapkan. Anda dan Islam Ertinya: ”Apabila ditukar emas dengan emas (ditukar atau diniagakan). la pula terba hagi kepada dua jenis. b.20 • Wang. Riba an-nasa’: Iaitu berjual beli atau bertukar antara dua barangan ribawi yang sama jenis secara bertangguh (tidak disempurnakan dalam satu masa). Riba al-qardh: Iaitu kadar atau sebarang manfaat tar oahan yang disyaratkan a tas pemberian jumlah pinjaman pokok.

Menukar 5 gram emas (jenis 916) dengan 6 gram emas (jenis kualiti 750). la ad alah haram kerana sepatutnya kedua-duanya 5 gram. la juga haram kerana kedua-duanya sepatutnya lOgm. iaitu: .itinya (jika dijual secara bilangan kuantiti). ia jatuh ke dalam kategori riba al-fadhl. Dalam kedua-dua contoh di atas. Menukar atau menjual 10 gram beras Basmathi dengan bayarannya 15gm beras jen is Al. Contohnya: i. ii. Jenis kualiti tidak memberikan kesan kepada hukum. apabila terdapat perbe zaan. terdapat dua syarat yang wajib dipenuhi agar ter hindar daripada riba al-fadhl dan an-nasa’.

Kedua: Transaksi pertukaran itu mestilah dilakukan dalam satu masa atau satu majlis (ertinya. dan riba juga diharamkan o leh semua agama. kuantiti Tiada syarat di atas Menunjukkan disiplin Islam dalam hal barangan ribawi Bahagian ketiga: Hukuman riba dalam Islam Ramai yang sering berdebat berkenaan isu rasuah. kenduri arwah. bertaqwalah kamu kepada Allah SWT dan ti nggalkanlah saki baki riba sekiranya kamu benar-benar beriman. Ini menyebabkan terlalu ramai umat Islam yang terlibat tanpa merasa bersalah. ”Ijma’ seluruh ulama Islam tentang pengha raman riba dan ia termasuk dalam kategori dosa besar. makanan tiada logo halal. Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 23 Pertama: Mesti sama beratnya (walaupun berbeza kualiti dan nilainya).” Antara yang berpendapat demikian adalah Imam Al-Mawardi. Saya menyokong usaha semua pihak dan menghargai sumbangan tidak ternilai mereka itu yang bertujuan membawa kebaikan kepada seluruh umat. makanan yang terdapat unsur bangkai dan babi dan Iain-lain isu. say a sed ikit terkilan apabila perbincangan dan pendedahan berkenaan isu bahaya riba kura ng disebarkan di dalam masyarakat. a) Pemakan dan pemberi riba perangi Allah SWT dan Rasulullah SAW Allah SWT memberi ingatan: J Oj-JjaJ Ertinya: ”Wahai orang-orang yang beriman. kronisme. Bagaimanapun.20 Di sini. kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Imam An-Nawawi r. isytiharkanlah perang dengan Allah dan RasulNya. Syarat: Mestilah serah terima dalam satu masa sahaja Syarat: a) Dalam satu masa b) Sama berat. sekiranya kamu ti dak meninggalkannya. saya sertakan beberapa nas al-Quran dan al-Hadis yang menerangkan besar nya dosa riba. tahlil. maka bagimu pokok hartamu. ” (AlBaqarah: 278) . amalan bid’ah.22 • Wang. dosa riba adalah lebih berat jika dibandingkan d engan isu yang disebut di atas tadi. (wafat 676 H) berkata.a. kedua-dua penjual dan pembeli tidak boleh berpisah sebelum menyerahkan barangan masingmasing). Dan jika k amu bertaubat (daripada pengambilan riba). Padahal.

perlu memiliki berpengetahuan jelas tentang riba serta menjauhkan diri daripadanya secara seratus peratus. ayat ini secara tidak langsung membuktikan seorang mukmin mampu menjauhi riba . maka ia akan berada dalam posisi peperangan dengan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Ayat in i menyebut ’saki baki’. Selain itu. menunjukkan bahawa barangsiapa yang ingin benar-benar menuru t sunnah dan menjadi mukmin sejati.Dalam ay at ini menunjukkan bahawa sesiapa yang enggan dan masih berdegil serta tidak mahu meninggalkan ’saki baki’ riba dalam kehidupannya dengan sengaja.

” 21 Berkata Imam Qatadah: ”Allah SWT menjanjikan ahli riba dengan hukuman bunuh. perkar a fasik dan hina. harta itu men dorongnya melakukan pelbagai bentuk aktiviti tidak berf aedah dan dosa. Anda dan Islam dalam hidupnya.: . ”Ambillah senjata kamu unluk berperang dengan Allah SWT.24 • Wang. la juga akan merasa terlalu miskin dan faqir (walaupun ia mempunyai wang yang banyak).”21 Imam Abu Hanifah berkata: ”Inilah ayat di dalam Al-Quran yang paling menakiitkan. Malang bagi seseorang dan pemimpin yang tidak memperdulikan dosa ini. mentafsirkan: Ertinya: ”Akan dikatakan kepada pemakan riba di hari kiamat. la juga bakal ditimpa ujian harta yang banyak seperti dirompak. :” Sabda Nabi SAW daripada Ibn Mas’ud r. tidak sebagaimana dakwaan segelintir masyarakat kononnya kita ti dak dapat lari daripada riba di akiiir zaman ini.” ’2: Imam Malik Bin Anas pula berkata: JjT U-i >is” cu Ertinya: ”Telahku membuka lembaran-lembaran Kitab Allah dan Simnah Nabi SAW dan ti dakku dapati (dosa) yang lebih buruk daripada riba. khianat. dan doa orang yang terkena zalim daripadanya juga lebih makbul.a. Ji Jl jl .” :4 b) Kehilangan berkat harta dan kehidupan Tercatat di dalam Al-Quran: Ertinya: ”Allah menghancurkan keberkatan kerana riba dan menambahkan keberkatan da ripada sedekah. curi.a. Selain itu. kerana Allah SWT dalam mengi svtiharkan atau mengi-inkan perang ke atasnya. Zahir daripada ayat ini juga menunjukkan ’peperangan’ berlaku sejak di alam dunia la gi. Tatkala itu akan hilang sifat amanah dan kebaikan daripada din . H arta haram seperti ini akan mendorong pemiliknya untuk melakukan maksiat. dan a kan mendapatkannya di mana sahaja mereka berada. ” (Al-Baqarah: 276) Riba dan hukumannya • 25 berkat itu akan berlaku di dunia dan di akhirat: Hukuman di dunia Bentuk-bentuk kehilangan berkat harta bagi orang yang terlibat dengan riba adala h hartanya akan mudah hilang atau habis tanpa dirasai. Ibn Abbas r.

Ertinya: ”Sesungguhnya riba walaupun lumayan (dari sudut kuantiti) tetapi hasilnya ia akan membawa kepada sedikit dan papa. ” 27 c) Seperti berzina dengan ibu bapa sendiri Nabi SAW mengingatkan dalam satu hadis yang cukup mendalam maksiidnya: . hajinya.” (Riway at Ahmad. al-Hakim) 26 H Hukuman di akhirat Ibn Abbas berkata: ^ f * <U> ^j bl^~ ^j b^. jihadnya dan persaudaraannya.^j S3-W> A^ J-i V Ertinya: ”Tidak diterima daripada pemakan riba (yang menggunakan harta riba tadi) sedekahnya.

e) Salah satu daripada tujuh dosa terbesar la berdasarkan hadis Nabi SAW: Ertinya: ”Jauhilah tujuh dosa besar. Majlis Fatwa Eropah dan banyak lagi. 7/158 . bahagian ini akan mendedahkan bentuk aplikasi riba dalam konteks se masa. Kewujudan riba di bank konvensional ini telah disepakati oleh kesatuan ulama berwibawa seluruh dunia melalui Kesatuan F iqh Antarabangsa. Riba yang paling ringan (dosanya) seperti seora ng lelaki berzina dengan ibunya. ”(Riwayat al-Bukhari dan Musli m) Riba dan hukumannya • 27 Bahagian keempat: Riba dan bentuknya dalam konteks semasa Perbezaan utama di antara bank Islam dan konvensional adalah kerana aktiviti rib a yang diamalkan oleh bank konvensional. membunuh tanpa hak. tetapi ia member! fokus kepada baha ya dosa riba. lari dari medan peperangan (kerana takut) dan menuduh perempuan yang suci dengan zina (tanpa saksi adil). syirik. Antara soalan yang kerap kali kita dengari berkaitan riba adalah: • Apakah transaksi riba yang terdapat dalam bank konvensional? • Mengapakah Islam mengharamkannya? • Adakah riba menekan dan menindas? • Siapakah yang ditindas? • Bagaimana bank boleh meraih keuntungan tanpa mengenakan riba? . Demikian juga beberapa fatwa yang dibuat atas asas kepentingan politik tertentu yang dikeluarkan oleh sebahagian kecil indivi du. makan riba .’° Justeru itu.26 • Wang. Anda dan Islam jLJl LI. Justeru itu. Ertinya: ”Riba mempunyai 72 pintu. sihir. al-Hakim)2S d) Lebih berat daripada 36 kali zina. saya amat mengharapkan umat Islam membuka mata mereka kepada isu ini agar tidak terjebak dengannya. mendakwa ia bukannya riba.” {Riwayat Ahmad dan Ad-Dar Qutni)29 Hadis ini bukan untuk merendahkan dosa zina. makan harta anak yatim. Tidak dinafikan terdapat beberapa individu berdegil cuba menongkah arus dengan d akwaan kosong tanpa disertai ilmu yang benar. Nabi SAW juga member! amaran: Ertiny a: ”Satu dirham riba yang dimakan oleh seorang lelaki dalam keadaan ia meng etahuinya lebih buruk daripada berzina sebanyak 36 kali. Pandang an ini tidak terpakai dalam Islam.” (AtTabrani.

. malah ia juga haram di kalangan kaum Yahudi. riba juga dicela oleh ajaran Kristian sebagaimana yang . Larangan mi termaktub di dalam kitab mer eka sama ada di dalam kitab undangundang Talmud ataupun Ibrani..Jawapannya adalah seperti berikut: Apakah transaksi riba dalam bank konvensional dan mengapa Islam mengharamkannya? Sebenarnya bukan hanya Islam sahaja mengharam dan mengutuk perbuatan riba. (Rujuk bab Exodu s ayat-ayat 22:35-37 menyebut: Janganlah engkau mengambil bunga wang atau riba d aripadanya.) itu.

peminjam dikehendaki membayar penalti pula. Pinjaman perumahan (Home Loan) c. Pinjaman mesin dan alatan syarikat (Hire Purchase Loan) e. Inilah yang dinamakan riba menekan dan menindas. mengapa pula ia diharamkan? Adakah suatu kesalahan bagi mengenakan faedah kepada peminjam? la diharamkan kerana: • Mengeksploitasi kesusahan pelanggan: Hasil RMS 000 itu sebenarnya diterima hasil daripada mengeksploitasikan kesusahan pelanggan. Ertinya: ”Individu yang memberi (riba) dan yang mengambilnya adalah sama. Pinjaman modal (Term Loan atau Overdraft) d. Ulama menyepaka ti jenis pulangan seperti ini adalah riba. ’: Jumlah faedah yang dicampur bulan. faedah atau interest sebanyak 8 peratus (ber samaan RMS 000 sebagai contoh) daripadajumlah pinjaman itu sebagai balasan keran a memberikan pelanggan wang yang diperlukan. yang haram. Pinjaman kereta (Car Loan) b. iaitu hanya pelanggan yang mempunyai desakan kewangan akan pergi ke bank bagi mendapa tkan pinjaman bagi mengatasi masalah kewangannya. Ketika itu. la adalah r iba yang amat menindas. Tambahan pula apabila si pelang gan gagal membayar bayaran bulanan yang ditetapkan oleh pihak bank. Nabi menyebut: Persoalannya. ” (Riwayat Muslim) Bank Islam vs Bank Konvensional . M Riba dalam bentuk hari ini boleh berlaku dalam keadaan berikut: 1. me mperoleh modal syarikat atau sebarang tujuan peribadi. Penalti ini bersifat compounding (ia itu akan dimasukkan di dalam modal pinjaman dan berganda faedahnya). Pinjaman peribadi (Personal Loan) Apakah transaksi yang berlaku? Sebagai contoh sebenar yang berlaku di bank konve nsional hari ini: di atas permintaan pelanggan A untuk membeli kereta. Pelanggan yang ibat secara langsung dengan dengan jumlah pokok pinjaman akan dibahagi mengikut jumlah RMS 000 yang diperolehi ini adalah hasil bank memberi RMS 000 tadi juga dikira bersubahat dan terl riba. rumah. Menurut hukum Islam. bank konvensional memberi pinjaman sebanyak RM100 000 kepada pelanggan A dan sebagai imbalan balik kepada bank. Tetapi dalam keadaan kewangann ya mendesak. Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 29 terdapat di dalam bab Luke 6:34-35.28 • Wang. pihak bank menetapkan bunga. pihak bank pula mengenakan bayaran faedah atas pinjaman yang diberi kan. Lapan peratus itulah yang dinamakan riba ad-duyun jenis al-qard. Riba Dalam Pinjaman Apabila pelanggan datang ke bank konvensional atau institusi kewangan \ ang tida k menawarkan produk Islam dan ingin memohon pembiayaan seperti berikut: a.

tiba-tiba pelanggan g agal membayar selama beberapa bulan dan dikenakan penaliti sebanyak RM6 000. Penalti lewat bayaran di bank konvensional sangat menindas dan mahal. Aki batnya semua jumlah penalti akan dimasukkan dalam jumlah pokok menjadikannya kem bali meningkat kepada RM96 000. iaitu RM96 000.75 per atus daripada jumlah baru itu. Perbezaannya adalah seperti berikut: a. iaitu s ekitar 2 hingga 5 peratus daripada jumlah pinjaman berbaki (outstanding balance) . Dan jumlah faedah yang dikenakan adalah 6. Ini menjadikan bank . Sebagai contoh katalah jumlah pinjaman berbaki RM90 000. la berbeza dengan jumlah ganti ru gi di bank Islam yang tidak bersifat ’compounding’ dan kadarnya adalah 1 peratus sah aja.Bank Islam juga mengenakan sejumlah wang jika pihak pelanggan lambat membayar daripada waktu yang dijanjikan.

Ertinya: ”Mencari keuntungan adalah dengan menghadapi risiko. ” Menyuburkan sikap nialas bekerja dan kurang dinamik: la juga melahirkan sikap malas bekerja keras bagi mencari keuntungan secara jual beli yang memberi manfaat kepada ekonomi negara. Jaminan pulangan ini menjadikan ia berteraskan konsep pinjaman wang dengan faedah (interest) yang dijamin.bermakna tiada untung te tap dijanjikan). Malangnya terlalu ramai yang tida k memahami hal ini. Mereka h anya berfikir untuk mencari untung secara mudah. . Di bank I slam. Abu Daud: nombor 3508.30 • Wang. ta’widh akan dikenakan. ia juga mengundang sikap bagi orang \ ang berduit untuk menekan individu yang memerlukan bantuan kewangan. c. la mesti diagihkan untuk tujuan kebajikan kepada golongan miskiri dan faqir sahaja. ”individu yang menanggung kos dan risiko kerugian. b. As-Suyuti dan Albani: Hasan) Menurut pandangan Dr Muhammad Az-Zuhayli. Al Rajhi Banking and Investment Corporation (Mal aysia) Berhad dan RHB Islamic Bank Berhad akan mengagihkan jumlah ini kepada gol ongan faqir dan miskin dan tidak dibenarkan mengambilnya sebagai pendapatan bank . Ini bakal menghancurkan sifat tolongmenolong antara manusia.” (Direkodkan oleh as-Syafie. maka mereka yang layak mendapat manfaat atau keuntungan apabila ada. Islam tidak menerima konsep untung tanpa bekerja keras. la a dalah haram. Ahmad. ta’widh yang dikenakan oleh bank Islam ini tidak b oleh dimasukkan di dalam pendapatan bank Islam. sebarang pelaburan dengan jaminan pulangan adalah bertentangan deng an kaedah di atas tadi. Hasilnya bank-bank Islam di Malaysia seperti Asian Finance Bank Berhad. sebarang pelaburan yang mempunyai elemen sep erti ini adalah sebenarnya pinjaman dengan riba. Meruntuh moral dan akhlak: Selain menghakis sikap bantumembantu dalam masyarakat . Kuwait F inance House (Malaysia) Berhad. la berdasarkan hasil daripada transaksi jual beli secara bayaran ansuran mana kala penalti bank konvensional adalah hasil daripada kontrak pinjaman. Jumlah wang kerana lewat bayar ini bukan sebagai denda tetapi ia adalah bayar an kos rugi (ta ’widh atau compensation) yang dihadapi oleh bank akibat pelanggan tidak membayar hutangnya kepada bank pada waktu yang ditetapkan. ia bakal melahirkan masyarakat yang marah dan tertekan ant ara satu sama lain. iaitu dengan memberi pinjaman s erta mengenakan faedah.” ” Justeru itu. Ibn Hibban. Anda dan Islam Riba dan hukumannya 31 Islam jauh lebih murah daripada konvensioiial. apabila bayaran hutang ansuran belian barang tidak dilangsaikan pada waktu nya. Menurut majoriti ulama sedunia. ” 34 Dan juga hadis: Ertinya: ”(Bagi mendapatkan) keuntungan (hasil pelaburan) mesti dengan menghadapi risiko (dan jaminan barang yang dijual adalah selamat . Selain itu. Selain itu. Pembaca perlu membezakan bayaran ta’widh yang dikenakan oleh bank-bank Islam denga n penalti oleh bank-bank konvensional.

dalam Islam s am membenarkan pinjaman tanpa sebarang faedah. Sebagaimana di . ia menambahkan peluang kerja dan mengurangkan j umlah pengangguran.Disiplin Islam memastikan setiap individu menyumbang kerja yang baik dan meningk atkan kualiti ekonomi. Hasilnya.

Kemudian. la disebut dalam Islam sebagai qardh hasan (pinjaman tanpa sebarang faedah riba dikenakan kepada si peminjam). • Akaun simpanan biasa (ordinary savings account). aku melihat tertulis di dalam pintu Syurga. Penentuan jumlah faedah adalah menur ut budi bicara pihak pengurusan bank. pihak pengendali /bank akan mengumpulkan wang individu A tadi bersama dengan wang pendeposit atau penyimpan lain. Anda dan Islam sebut di dalam sebuah hadis: Ertinya: ”Setiap pinjaman yang membawa kepada manfaat bagi pemberi pinjam maka ia adalah riba. ”Setiap sumbangan sedekah digandakan pahalanya kepada sepul uh kali. Sebagai imbalan kepada para pelabur atau penyimpan. . ” ”6 Imam Ibn Quddamah pula berkata: JS” Ertinva: ”Setiap pinjaman yang disyaratkan padanya memberi tambahan.32 • Wang.. kumpulan wang itu digunakan bagi melabur ke syarikat yang kukuh bagi m endapatkan pulangan yang baik ataupun digunakan untuk memberi pinjaman secara ri ba kepada syarikat-syarikat yang datang kepada bank bagi membantu perniagaan mer eka. Penjelasannya adalah seperti berikut: • Akaun pelaburan dengan pulangan tetap (fixed deposit account) Dalam akaun ini. Menurut kontrak dan perjanjian yang ditandatangani. Nabi Muhammad SAW berkata: Ertinya: ”Pada malam akupergi ke syurga (semasa Israk Mi’raj). contohnya adalah seperti b erikut: Riba dan hukumannya • 33 Ia berlaku apabila pelanggan meletakkan wang di dalam akaun: • Akaun pelaburan dengan pulangan tetap (fixed deposit account). ” 37 Justeru itu. individu A meletakkan wangnya di dalam conventional fixed depos it account. maka ia adal ah haram tanpa sebarang pertikaian. pihak bank akan menetapkan k adar faedah tertentu (’fixed interest ’atau ’fixed return’) sebagai contoh 3 peratus dib erikan kepada penyimpan atau pelabur (tambahan ke atas wang modalnya) bagi suatu tempoh matang antara satu hingga 11 bulan. Riba dalam Akaun Simpanan dan Pelaburan Bagi menjelaskan bentuk kedua bagaimana riba berlaku. dan setiap pinjaman tanpa faedah digandakan sebanyak 18 kali. Ini kerana pinjaman adalah satu proses yang dibuat secara sukarela atas dasar bantu-membantu. tiada sebarang keuntungan boleh dihasilkan melalui aktiviti pinjammeminjam ini. ” (Riwaya t oleh Ibn Majah) 2.. Pada kebiasaannya bank membuat kira-kira b agi menentukan kadar faedah yang ingin diberinya.

Hanya nisbah membaha gi keuntungan yang dibenarkan seperti nisbah 70:30 (bank: pelanggan). disiplin pelaburan Islam (iaitu Mudharabah ataupun Musyarakah) tidak bol eh menentukan pulangan keuntungan awal kontrak sama sekali. . kadar 3 peratus daripada ”fixed deposit account” tadi adalah ri ba ad-duyun’ daripadajenis al-qard’’.Menurut hukum Islam. Ini adalah kerana. seperti yang ditegaskan sebel um ini.

pihakbank memastikan semuajumlah wang simpanan pelanggan ad alah sentiasa selamat dan boleh dikeluarkan pada bila-bila masa oleh pelanggan. penindasan berlaku dalam kedua-dua bentuk simpanan dan pelaburan konven sional di atas. Menghargai pelanggan yang menyimpan wang ini. Jumlah dan kadar pulangan dalam bentuk hibah atau hadiah adalah terpulang kepada budi bicara bank sepenuhnya. kerugian bank pasti bertambah da n membebankan. Dalam keadaan ini. sekiranya bank menghadapi k erugian. Akaun di Perbankan Islam Pengurusan akaun secara Islam adalah berbeza dengan apa yang dilaksanakan di ban k konvensional. Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 35 • Akaun simpanan biasa (ordinary savings account) Manakala dalam akaun simpanan konvensional (ordinary savings account) pula. sama ada kepada bank (apabila rugi tapi perlu membayar faedah ri ba) atau pelanggan (apabila untung tapi hanya mendapat nisbah kecil). dan pelanggan dianggap seolah-olah telah menawarkan pulangan tetap atas pinjaman (s impanan) yang diberikan oleh pelanggan kepada bank itu. Hasilnya.38 Oleh kerana . maka kebiasaannya p enyimpan akan diberi hibah yang agak baik sebagai galakan dan ucapan terima kasi h kepada pelanggannya. ia akan berubah-ubah menurut prestasi perniagaan yang dibuat oleh bank Islam itu. sebahagian bank-bank Islam tidak membenarkan sebarang hibah diberi kepada pelanggan bagi mengelakkan syubhat riba. Sekiranya bank mendapat untung yang amat lumayan h asil penggunaan wang simpanan tadi. bank tetap hanya perlu membayar kadar kecil tadi dan pelanggan pastinya dikira rugi. Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad dan Al Rajhi Banking And Investment C orporation (Malaysia) Berhad. Walau bagaimanapun hibah itu sama sekali tidak boleh dija njikan oleh bank dan tidak boleh pula dituntut oleh si pelanggan. pihak pengurusan bank-bank Islam pada kebiasaannya akan menggunaka n wang tersebut bagi tujuan perniagaan mereka yang halal.34 • Wang. seka li lagi terdapat riba secara pasti. malah mungkin tiada sebarang hibah dalam keadaan t ertentu. Maka. bank tetap perlu membayar kadar faedah itu tanpa mengira sama ada ia ak an menambah beban kerugiannya atau tidak. Ini kerana bank akan memberikan kadar faedah tetap sekitar 0. bank mesti mem buat pembayaran tambahan (faedah) menurut kadar yang telah ditetapkan tadi walau dalam apa keadaan sekalipun. Bagi memanfaatkan dan menanggung kos pengurusan simpanan ini. kebiasaannya pihak bank akan memberikan hibah (hadiah s ejumlah wang) kepada penyimpan sebagai tanda penghargaan.1 dan 0. Pihak bank juga menjam in pelanggan boleh mengeluarkan wang mereka pada bila-bila masa serta menanggung segala kerugian ke atas wang yang digunakan jika berlaku. Sekiranya hasil pelaburan menggalakkan. Justeru. la adalah pendapat yang dipegan g oleh kebanyakan bank Islam di Timur Tengah termasuklah Asian Finance Bank Berh ad.2 peratus. Sebaliknya. bank pula dikira meminjam wang daripada pelanggan untuk digunakan bagi tujuan pelaburan kecilkecilan. Jika ada pulangan. Bagaimanapun. Pelanggan yang menyimpan wang akaun Islam boleh memilih sama ada ingin menggunakan: a) Akaun simpanan atas asas wadi’ah (simpanan biasa tanpa menggunakan konsep Mud harabah) Melalui kontrak ini.

Jumlah dan kadar hibah adalah terpulang sepenuhnya kep ada budi bicara bank.itu. Ini lebih adil kerana: • Pelanggan berpeluang mendapat hibah dalam keadaan wang simpanannya terjamin/tanp a risiko hasil pelaburan. Pihak bank akan memberikan kadar hibah yang baik jika keun tungan diperolehinya baik. Ini adalah untuk menggalakkan minat pelanggan. . pihak penyimpan mungkin tidak akan diber i sebarang hibah manakala wang simpanan mereka juga tidak akan berkurangan. jika pelaburan mengalami kerugian.

80:20. Dr Wahbah Az -Zuhayli menyebut dalam kitabnya antara syarat keuntungan itu adalah: Ertinya: ”Mestilah keuntungan yang ditetapkan adalah dalam bentitk jit’ii ’ secara umu m. Pembaca perlu memahami pefbezaan konsep pembahagian keuntungan ini. la mungkin akan membuat penilaian dari sudut aset mahupun liabiliti sesebuah sya rikat tanpa mengira sama ada ianya adalah sebuah syarikat yang tersenarai di Bur sa Malaysia atau tidak. • Tiada sebarang riba terbabit di dalam akaun ini dan semua pelaburan yang dibuat adalah setelah dipastikan memenuhi kehendak Syariah. b) Akaun simpanan mengikut Mudharabah (perkongsian untung) Bank-bank Islam juga menyediakan akaun pelaburan yang menggunakan konsep Mudhara bah. bank tidak terai. Satu perkara yang juga amat penting dalam akaun Islam ini adalah. Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 37 • Bank tidak membayar apa-apa kepada pelanggan jika tiada keuntungan. Justeru itu. Manakala konsep 30 peratus pulangan dari pada jumlah modal adalah haram kerana ia menjamin keuntungan pada jumlah tertent u. pembahagian 30 peratus daripada keuntungan jika ada dan ia bukannya 30 peratus daripada jumlah modal. penapisan filter Syariah berikut biasanya d igunakan untuk: . Pihak pelanggan yang ingin menyimpan wang sambil membuat pelaburan secara k husus boleh memanfaatkan akaun ini. 60: 40 dan sebagainya. Secara umum.iaya sama sekali berbanding bank konvensional yang sentiasa be rkewajipan memba) ar kepada pelanggannya walaupun ketika rugi. Semua perniagaan ini telah ditapis oleh Majlis Penasihat Syariah dan pengurusan bank. dipersetujui secara sepakat oleh ulama Islam . ” 19 Huraiannya: Sebagai contoh. Urusan tapisan dibuat secara terperinci dan perlaksanaannya dibuat dalam suasana mesra pelanggan. Pembaca perlu memahami perbeza annya. Menurut konsep mi pelanggan bersedia menerima risiko lebih bagi membuka ruangnya untuk mendapat peratusan keuntungan yang lebih besar jika bank berjaya meraih p ulangan lumayan. semua Syariah-approved companies mi telah dipastikan dengan teliti ketepatannya dari sudut Syariah dan semua keuntungan yang bakal di perolehi adalah harta yang bersih. Nama produk-produk untuk akaun ini adalah se perti Akaun Pelaburan Umum Mudharabah atau Akaun Pelaburan Istimewa Mudharabah a tau Akaun Semasa Mudharabah. iaitu dengan perbincangan yang cukup telus atau transparent de ngan pelanggan. Justeru. b) Dilabur bagi membiayai perniagaan pihak ketiga >ang juga dipastikan perniagaa nnya halal. Konsep 30 peratus daripada keuntungan yang ada ini tidak mempunyai sebarang elemen jaminan keuntungan yang diharamkan oleh Islam. Kadar peratusan perlu ditetapkan di peringkat awal seperti 70 p eratus daripada keuntungan untuk pelanggan dan 30 peratus untuk bank. deposit yang t erkumpul hanya akan digunakan untuk: a) Dilaburkan bagi kegunaan perniagaan bank Islam yang telah dipastikan halal. la adalah halal.36 • Wang.

.i. Tapisan industri atau industry filtering .mengeluarkan syarikat-syarikat yang tahap hutang nya tidak boleh ditoleransi lagi atau mempunyai impure interest income berdasark an panduan Majlis Penasihat Syariah. Primary financial filters .membuang syarikatsyarikat yang per niagaan induknya berkaitan produk-produk haram. ii.

sebaliknya ia dip aparkan demi meraih keyakinan pelanggan terhadap prestasi pengurusan dan pelabur an bank. la hanyalah kadar pulangan purata menurut prestasi lepas yang digelar indicative rates atau kadar andaian dan ram alan. • Kad ini mempunyai had jumlah atau credit limit tertinggi. Akibatn ya mereka akan menumpukan pelaburan di dalam mana-mana syarikat yang boleh membe n pulangan besar tanpa meninjau aspek pematuhan Syariah atau tidak. la bukan kadar pulangan yang dijanjikan oleh pihak bank. Anda dan Islam Bank konvensional pula mengendalikan urusan akaun simpanan dan pelaburannya seca ra berbeza. Riba Dalam Kad Kredit Saya telah menjelaskan bentuk riba dalam amalan perbankan konvensional. pembaca mesti mengelak kekeliruan dengan kadar peratusan yang dipapar kan oleh akaun Islam Mudharabah di bank Islam. riba kontemporari juga berlaku dalam penggunaan kad kredit. Inilah rib a yang amat jelas malah amat membebankan dan menindas.38 • Wang. Pendedahan ini d ibuat secara ringkas. . la hanyalah andaian dan tidak menjadi kewajipan bagi bank untuk memberikan pulangan seperti kadar di atas. Pemegang boleh berbela nja sebanyak mana yang disukainya selagi jumlah berada di dalam kadar maksimum y ang dibenarkan. manakala jika bakinya ditangguh sehingga melepasi tempoh pe rcuma (biasanya 30 hari). Perlu diketahui. pemegang diberi pilihan sama ada ingin melangsaikannya dalam t empoh izin yang diberi tersebut ataupun dibiarkan bakinya lalu pihak pengeluar a kan mengenakan faedah daripada jumlah bil yang tertangguh ini. tetapi dibenarkan untuk membayar hanya nisbah kecil daripada bil.10 Maka. Manakala bakinya. Antara ciri utama yang berkaitan dengan wujudnya riba dalam kad ini adalah: • Pemegang kad tidak wajib melangsaikan ’kos guna’ secara keseluruhannya apabila menda pat penyata bil daripada pengeluar kad dalam tempoh izin yang diberikan. Pelanggan hanya perlu membayar nisbah kecil daripada bil (sekita r 5 peratus sahaja). Cara kiraannva Keuntungan Sebenar = Kadar Pulangan (ROR) x Kadar Keuntungan (PSR) dibahagikan d engan 100 Katakanlah kadar keuntungan bank adalah 3.10 peratus inilah yang akan digunakan oleh bank bagi memaparkan p restasi dan kemampuan bank. pelanggan akan dikenakan peratusan faedah. Biasanya ka dar faedahnya amat tinggi iaitu sekitar 18 hingga 25 peratus setahun. Selain i tu. justeru indicative atau andaiannya ad alah seperti berikut: 3 X 70 (pelanggan) 100 = 2. Riba dan hukumannya • 39 3. jumlah 2. seseorang yang menyimpan atau melabur wangnya di dalam akaun di bank konvensional pasti akan mendapat saham keburukan hasil sokongan secara lan gsung daripada wang depositnya itu. Selam itu. sama ada disedarinya atau tidak. Pertaman>a ia tidak terikat dengan apa jua disiplin Syariah.

Bagaimanapun.Jika seseorang berhasrat menggunakan kad kredit konvensional yang menetapkan sya rat riba sambil berazam membayar semula sebelum dikenakan faedah. Kesatuan Fiqh Antarabangsa QIC (QIC International Fiqh Academy) dalam ketetapannya nombor 108. Kad . pada persidangan 23 hingga 28 September 2000 telah memfatwakan sebagai tidak ha rus terutamanya dengan kewujudan kad kredit Islam. terdapat juga keputusan dalam persidangan yang lain mengharuskan p enggunaan kad kredit konvensional sekiranya pengeluar tidak meletakkan sebarang syarat riba di dalam kontraknya.

di mana konsepnya adalah seperti berikut: KREDIT KAD ISLAM BAI AL-INAH 4 Oleh kerana pelanggan ingmkan kad pihak banK tidak membayar terus kepada \ pelanggan sebaliknya rnemasuKkan dalam akaun khas pelanggan dan membenkan kad ke pada pelanggan Seluruh penggunaan oleh pelanggan selepas mi pihak bank akan meng gunakan wang akaun^O 9 Pelanggan hanya membayar minimum 5 % dan jumlah penggunaannya Jika pelanggan mengunakan sedikit saha|a sehmgga habis tempoh bank biasanya memben rebat Bank 0 —-\ 1 Bank menjual aset kepada pelanggan f~-T’\ .’inah. -*• • hak milik juga dipmdahkan ^V i I ^ 2 Pelanggan membeli aset dengan pembayaran tangguh ( RM ”” 000 cth) rebat boleh dibe nkan apabila sampai tempoh akhir (laitu 5 tahun) 3 Pelanggan menjual kembali aset tadi aengan harga RM 5 000 (cth) dan bank memba yar secara tunai Pelanggan Diletak dalam ! akaun khas ’ 7 Bank menggunakan wang dalam akaun pelanggan untuk membayar kepada pekedai 5 Bank membenkan kad yang disanda’kan kepada jumlah dalam akaun khas 8 Pekedai bayar komisen kepada bank Pekedai Cth : Hypermarket 6 Pelanggan menggunakan kad untuk membeli di kedai Keterangannya: . BSN Aiman Kad. Sebahagian mereka menggunakan konsep ba\ al. Kad kredit dan kad caj Islam di Malaysia boleh diperolehi daripada Amlslamic Ban k.40 • Wang. dan Rajhi Debit dan Charge Kad. Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 41 ini sebenarnya bukanlah kad kredit sebaliknya dikenali sebagai kad caj (charge c ard).

Jika ia melebihi kos khidmat sebenar. . Bagaimanapun Bank Al-Rajhi menggunakan konsep yan g berbeza. la merupakan keputusan Majma’ Fiqh Islami (Kesatuan Ulama riqh Islam Sedunia QIC) pada persidangan ketiganya pada Oktober 1986. 3) Pihak bank akan membuat pembayaran secara bersyarat. 6) Di akhir tempoh 5 tahun. jika penggunaan pelanggan kurang daripada jumlah wan g yang tersimpan di akaun khas. 2) Setelah memiliki aset itu. sebagai contoh lima tahun akan datang. pihak pelanggan akan menjualnya semula kepada bank dengan harga lebih murah iaitu RM5 000 secara tunai. la tidak jauh berbeza dengan bay al. pot ongan atau rebat daripada harga RM7 000 di atas tadi. Sesiapa yang menggunakan kad kredit konvensional atas sebab-sebab yang tidak dap at dielakkan. Sem ua pembayaran kepada pihak penjual barang (apabila pelanggan menggunakannya) aka n dibuat menggunakan duit pelanggan yang tersimpan tadi. Pembaharuan dan Penukaran Kad Hukum: Harus serta tiada masalah dari sudut syarak kerana ia dianggap sebagai up ah yang telah ditetapkan oleh pihak pengeluar terhadap khidmat yang disediakanny a.1) Apabila pihak pelanggan memohon kad. berikut disertakan beberapa ringkasan hukum berkaitan setiap pengg unaannya: 1. iaitu bay-tawarruq dan al-qard dalam kad debit dan kad caj mereka. 5) pelanggan hanya dikehendaki membayar 5 peratus daripada jumlah penggunaannya pada setiap bulan.’inah kecuali proses jual beli untuk menghasilk an credit limit tadi melibatkan jualan kepada pihak ketiga. Yuran Penyertaan. maka ia tergolong dalam riba yang diharamkan. 4) Setelah itu. iaitu dengan memasukkan pembayaran itu ke dalam sebuah akaun khas pelanggan. pihak bank biasanya akan memberikan diskaun. pihak pelanggan diberikan sebuah kad kredit untuk digunakan. Harus juga hukumnya jika terdapat perbezaan dalam jumlah yuran khidmat yang d ikenakan kerana ia bergantung kepada perbezaan jenis khidmat. pihak bank akan menjual asetnya dengan s atu harga sebagai contoh RM7 000 dengan bayaran semula secara tangguh dalam temp oh yang telah dipersetujui. Bagaimanapun ia ha nya menjadi harus jika kos yang dikenakan setara dengan khidmat sebenar yang dib erikan. Kebanyakan proses kad kredit Islam yang menggunakan konsep bay al-’inah diatur sep erti yang diterangkan di atas.

jumlah kos ini diangg ap sebagai hadiah.43 Hukum: Berbeza menurut jenis hadiah.41 Terdapat ramai juga para ulama menganggap ianya sebagai upa h wakil (Ujrah al-Wakalah) kepada bank kerana menjadi wakil bagi peniaga dalam m empromosikan barangannya serta jaminan wujudnya pelanggan. maka bank ak an segera menunaikan bil (pemegang kad) iaitu setelah dipotong jumlah kos yang d isebut tadi. ja halah (ketiadaan maklumat tepat semasa transaksi). dengan peratusan 2 hingga 5 peratus ataupun 3 pe ratus daripada jumlah bil. mereka menawarkan beberapa bentuk hadiah dan skim insurans percuma dan insurans kemalangan perjalanan. Telah diiktiraf dalam kaedah fiqh bahawa: ^ j L. Selain itu. Hukum: Harus. Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 43 2. Hadiah dan Jaminan Khas bagi Pemegang Kad Emas (Gold Card) la bertujuan untuk menarik golongan pertengahan dan atasan bagi menyeitai skim m ereka. pengguna akan mendapat satu mata. J Ertinya: ”Dimaafkan yang berlaku pada tawabi’ dan tidak pada lainnya. Kos Tertentu daripada Peniaga kepada Bank Pengeluar Kad Adakalanya pihak bank atau pengeluar kad meletakkan syarat dalam perjanjiannya d engan para peniaga sejumlah ’kos tertentu’ dalam bentuk peratusan yang akan diambil daripada bil penjual (peniaga). Maka untuk tujuan itu.Wang. Ini adalah kerana ia bukannya maksud kontrak tetapi han ya tabi’ (perkara sampingan yang terhasil daripada perjanjian). gharar (ketidaktentuan). apabila peniaga membuat tuntutan daripada bank pengeluar. Kemudian pihak bank akan menuntut kos asal (tanpa potongan) hasil p enggunaan kad daripada pemegang kad. malah ia dianggap sebagai hadiah galakan sahaja da n hukumnya adalah harus. seperti berikut : a) Hadiah insurans percuma Hukum insurans konvensional telah diputuskan oleh Sidang Kesatuan Ulama Fiqh Isl am Sedunia QIC yang pertama pada 1397 H.42 3. sebagai haram kerana mengandungi unsur riba. setiap Ringgit Malaysia (RM) has il penggunaan Kad Emas. la juga boleh diangga p sebagai diskaun khas daripada peniaga kepada pengeluar. atau diskaun di restora n-restoran dan Iain-lain.” .40 Hasilnya. Berdasarkan pendapat mazhab Hanafi yang sah. Dalam program Hadiah Ahli (Membership Rewards). hukumnya berlainan kerana pemegang insurans tida k membayar apa-apa kepada syarikat insurans. ada juga y ang mengatakan ia sebagai upah broker. Dan mata ini akan bert ambah dan jumlah mata terkumpul tertentu akan membolehkan pengguna menikmati pro gram melancong percuma atau penginapan di hotel percuma. judi dan lain lain. Bagaimanapun dalam konteks ini. Oleh itu ia tidak terjebak di dalam hukum haram yang diputuskan.

la juga bukan objektif transaksi. tindakan ini a dalah tidak harus atas dasar Sadd az-Zarai’ (menutup jalan haram daripada berlaku) . menurut fatwa ulama Mazhab Syafie. Hukumnya adalah harus selagi mana pihak pelanggan terus menerus menggunakan kad kredit. Hadiah yang kebetulan ditawar ini dilihat sebaga i sumbangan.Tawabi’ dalam hal ini adalah perkara sampingan yang bukan akad asas sesuatu transa ksi. b) Hadiah-hadiah lain Sesetengah kad kredit menawarkan beberapa ganjaran hadiah bagi setiap pembelian menggunakan kad kredit. Bagaimanapun. . Selain itu. disyaratkan juga pelanggan tidak terjebak dalam urusan bank konvensi onal yang haram. derma dan galakan sahaja.

Semasa pelanggan melalukan kad mereka. semua maklumat telah dihantar kepada piha k pengeluar kad dan mereka akan menguruskan pembayaran selepas itu kepada penjua l. Tukar mata wang (Money Exchange atau ’As-Sarf’} dengan Kad Kredit . Anda dan Islam 4. 6. Membeli Emas dan Perak dengan Kad Kredit Para ilmuan fiqh sedunia telah membuat ketetapan secara berkumpulan (ijnhadjama ’i e) menegaskan bahawa salah satu syarat utama dalam pembelian emas dan perak adal ah transaksi pertukaran mestilah berlaku tanpa sebarang penangguhan yang disebut sebagai ”at-taqabudfil hal” dalam istilah fiqh.”4S Hukum yang disarankan digunapakai adalah haram kecuali benar-benar mempunyai kep erluan yang sukar dilepaskan. Syarat Menamatkan Kontrak Menurut Kehendak Pengeluar Kad Sahaja laitu pihak pengeluar mempunyai hak untuk menamatkan kontrak \\alaupun tanpa per setujuan pemegang kad. i. Pandangan baru Tarikh: 23-28 September 2000 Hukum: Haram Keputusan nombor: 108 Justeru. la juga Riba dan hukumannya • 45 merupakan ketetapan daripada Simposium Ekonomi Islam ke12 anjuran Dallah al-Barakah pada 1996. majoriti ulama semasa menegaskan wang kertas tergolong dalam kalangan h arta ribawi (usurious items) dan demikian juga sebarang pembelian menggunakan ka d kredit yang dikira seperti pembayaran dengan wang kertas. saya menyarankan agar orang ramai menjauhi hal ini. ii. Justeru. Ini kerana kaedah Fiqh menyatakan: Ertinya: ”Keluar dari khilaf adalah lebih diutamakan. Persidangan Kesatuan Ulama Fiqh Islam Sedunia QIC telah membuat dua ketetapan . Pandangan lama Tarikh: 9 April 1995 Justifikasi: Proses terima serah ”At-Taqabud” sebenarnya telah terlaksana secara aut omatik apabila kad tersebut dilalukan di alat bacaan kad semasa pembayaran dibua t. lanya lebih baik da ripada mengambil yang mudah. Ketetapan ini berdasarkan hadis Nab i SAW yang jelas. la adala h kontrak ’ghair la~im’ (boleh ditamatkan walaupun tanpa persetujuan kedua-dua belah pihak terutamanya apabila pemegang kad melanggar perjanjian kontrak). Hukum: Syarat ini adalah harus di sisi syarak kerana kont rak asas kad kredit yang dimeterai itu termasuk dalam bab ’kafalah’ sahaja.yang lama dan yang baru. 5. Persoalannya dalam isu kad kredit adalah: Adakah peniaga emas dan perak menerima harga bayaran tanpa bertangguh? Dalam hal ini.44 • Wang.

Hukum: Haram kerana bank hanya akan mendapat bayaran dan tirrtbal tukaran itu se lepas dua hingga tiga minggu. terdapat transaksi pertukaran mata wang (as-Sarf) menggunakan syarat dala m Islam bagi menukar wang adalah ”AtTaqabud fll hal”. maka pihak bank peng eluar akan membayar bil kegunaan di luar negara tadi secara segera dengan mata w ang negara yang terbabit.seperti tertulis di dalam p erjanjian) bagi membayar bil dalam tempoh izin sekitar dua hingga tiga minggu. Bank akan menuntut bil daripada pemegang kad hanya selepas dikeluarkan .Pemegang kad menggunakan kad ini di kebanyakan negara di dunia bagi membeli apa jua barang yang dikehendakinya. Dengan menggunakan kad ini. Jelas. Kemudian pihak penjual menuntut daripada pemegang kad dengan mata wang tempatan (dengan menggunakan harga pertukaran hari tersebut .

Seluruh ulama Muslim menyetujui pengharaman riba ini. Justeru tiada ’taqabud haqiqi’ ataupun ’hukmi’ berlaku di sini. Majoriti ulama yang membenarkan denda ini dikenakan membuat syarat agar seluruh jumlah denda disalurkan terus kepada faqir.46 • Wang. miskin dan kebajikan awam. dan kesengajaan dalam melewatkan dalam melangsaikan bil walau pun di ketika mampu. maka bil yang berbaki tersebut akan dikenakan faedah. ianya harus selagi mana pelanggan membayar . 7. dikecualikan dalam keadaan darura t dan keperluan yang amat sangat. (November 1998. individu pemegang yang tidak ingin melangsaikan bil secara sepenuhnya. pemegang kad akan menanggung de nda akibat kelewatan melangsaikan bil wajib minimanya dalam tempoh izin. Bunga (Faedah) Dikenakan bagi Memperbaharui Bil Mengikut syarat kontrak kredit kad. masalah ta nggungjawab agama. Walau bagaimanapun. terdapat keputusan berbeza daripada Persidangan Ekonomi Isla m al-Barakah ke-12 pada tahun 1996 yang memutuskannya sebagai harus kerana melih atnya sebagai kos ganti rugi sebenar sahaja. Demikian juga pandangan mazhab Maliki dan Syeikh Prof. Hasilnya. hukumnya adalah haram kerana berlaku riba buyit’. Bagaimanapun jika kad ini dipohon bagi penggunaan di ketika terdesak sahaja. pihak pen geluar diwajibkan menderma jumlah penalti itu kepada faqir dan miskin. (November 199 8. Ini adalah ketetapan Kesatuan Ulama Fiqh Islam Sedunia QIC dalam sidangnya yang ke 12 pada September 2000. la dibolehkan berdasarkan keruntuhan moral. Pandangan yang lebih kuat adalah ianya ditegah dan haram. Denda Penalti kerana Lewat Langsai Bil Wajib bagi Kad Kredit Terkandung dalam syarat kontrak bagi kad kredit. Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 47 penyata dengan had tempoh izin tertentu. Bahrain) Walau bagaimanapun. Must afa Ahmad az-Zarqa.46 8. Bahrain) Soalan: Adakah harus umat Islam memohon kad kredit konvensional yang mensyaratkan faedah bagi bil berbaki? Jawapan: Asal adalah haram dan batal syarat tersebut. Hukum: Haram kerana terdapat unsur riba an-nasi’ah (riba hutang) yang dilarang dal am Islam kerana terdapat unsur menzalimi manusia lain serta memakan harta manusi a tanpa hak. Jika ia ingin dilaksan akan juga sebagai penghalang daripada pengguna sengaja tidak membayar. Hukum: Haram Justifikasi: Syarat riba yang dilarang dalam Islam tanpa sebarang ragu-ragu. bukannya untuk kegunaan pengeluar.

Mengeluarkan Wang dengan Kad Kredit Jika pemegang kad menggunakan khidmat ini.penuh bil tanpa meninggalkan sebarang baki yang boleh dikenakan faedah. 9. Hukum 2: Haram apabila bank pengeluar mensyaratkan faedah atau bunga hasil pinja man yang diberikan kerana ia adalah riba alqurudh. Harus juga bagi pihak bank mengambil kos upah dengan kad ar khidmat mereka yang sebenar. Kecuali apabila pihak bank memberi pinjaman dengan mengambil kos kecil yang teta p hasil khidmat memproses. ia dikira membuat pinjaman kepada pen geluar kad secara langsung melalui Auto Teller Machine (ATM) bank pengeluar atau cawangannya atau melalui ATM bank lain (dikira sebagai wakil). Jika diambil daripada b ank lain juga demikian. Apabila pemegang tiada jumlah yang mencukupi di dalam Unnya (berlaku overdraft a tau langsung tiada sebarang akaun . pemegang kad hanyalah mengeluarkan wangnya sahaja. Demikian resolusi Kesatuan Fiqh Islam Sedunia pada si dangnya ketigapada 1986. Hukum 1: Harus kerana jika pemegang kad mempunyai wang yang mencukupi dalam akau nnya.

kematian dan Iain-lain. Ringkasannya seperti berikut: Penjual Pembeli Benda yang dijual Harga . la ibarat satu kontrak perjanjian yang lengkap dan mengandungi aspek ijab (tawaran) dan qa bul (penerimaan). Anda dan Islam maka pengeluarannya itu dianggap meminjam daripada bank. Bentuk insurans ini adalah seperti: insurans terhadap musibah menimpa tubuh. seperti setiap pinj aman yang mensyaratkan sebarang manfaat bagi pihak pemberi pinjaman adalah riba. kecede raan. sistem ini hanya menembusi dunia Islam di tanah Arab sekit ar tahun 1830 M. 4. Yang menerima manfaat. insurans harta dan pecahannya (kereta. Salah satu sebab utama insurans konvensional menjadi haram adalah riba.48 • Wang. ” 4. Belia u merupakan fuqaha’ ulung bermazhab Hanafi di Syam dan dianggap cendekiavvan Islam pertama yang mengeluarkan fatwa berkenaan insurans. Ini dapat dilihat daripada fatwa pertama yang dikeluarkan oleh Al-Allamah AlSyeikh Muhd Amin (Ibn ’Abidin. Riba dan hukumannya • 49 3 Pencarum. iaitu pihak syarikat insurans. Dengan ini. la juga bergantung kepada jumlah caruman pencarum. iaitu individu yang membayar jumlah tertentu dan yang membuat per janjian dengan syarikat insurans.48 Kontrak insurans ini mengandungi c iri-ciri berikut: 1. kebakaran. rumah dan Iain-lain). Ertin\a: ”Setiap pemberian pinjam yang mensyaratkan sebarang manfaat kepada pember i pinjam adalah riba. kontrak ini mewajibkan syarikat insurans membayar jumlah tertentu kepada pencaru m insurans apabila berlaku beberapa jenis kemalangan atau musibah yang telah dit entukan di dalam kontrak (akad) bersesuaian dengan kadar-kadar tertentu. iaitu seperti anak kepada individu atau isteri dan Iai n-lain. motor. Melalui sistem insurans. 5. insurans kemalangan jalanraya. Disebabkan sistem insurans ini merupakan ciptaan baru iaitu di sekitar ta hun 1666 M di London. 2. Pihak yang memberi insurans. iaitu jenis-jenis musibah atau kemalangan yang diandaikan yang ditentukan di dalam kontrak seperti kecurian. Jenis kebahayaan atau musibah. Riba Dalam Insurans Konvensional Hukum insurans telah dibincangkan dengan panjang lebar oleh ilmuan Islam Timur T engah. wafat tahun 1836 M atau 1252 H). insurans kerja dan Iain-lain.4 Insurans Konvensional la adalah suatu kontrak perniagaan (business) dan termasuk daripada kalangan kon trak pertukaran pemilikan kewangan ’Uqud Mu’awadat Maliah. Persetujuan kedua-dua pihak: iaitu syarikat insurans dan pencarum. ins urans nyawa. Islam melihat inti dan substance insurans konvensional sebagai proses jual beli. semua hukum pinjaman (al-Qardh) dalam Islam adalah terpakai ketika itu.

Ini kerana. saya mengharapkan agar pembaca dapat merujuk dan memahami kembali perbincangan berkenaan riba dan pembahagiannya serta syarat jual beli I slam. la dianggap a kerana wang daripada pencarum akan berbalas wang daripada yarikat dengan jumla h yang berbeza. padahal wang merupakan rangan ribawi (usurious items) sebagaimana enam barangan yang .Syarikat insurans Pencarum Jaminan kewangan jika terhadap musibah tertentu RM1 200 setahun Bagi memahami isu ini. sifat asas insurans konvensional ini termasuk dalam akad jual beli.49 Riba wujud dalam insurans ini apabila syarikat insurans membayar jumlah tertentu kepada si pencarum yang terkena musibah. insurans konvensional ini adal ah haram kerana terdapat unsur riba yang jelas di dalamnya. Justeru. Menurut majoriti kumpulan ilmuan dan ulama Islam. ia dikehendaki menjaga semua syarat jual beli wang dan Iain-lain syarat.

Dr Muhd Baltaji (ulama besar di Universiti Al-Qaherah) menjelaskan bahawa kontrak insurans ini sama sekali tidak boleh lari daripada riba an-nasi’ah ini. Diserahkan ketika mu’amalah dilakukan (yadan diyadin) Syarat ini bersumber daripada hadis: ”Jangan kamu jual etnas dengan emas kecuali bersamaan nilaian dan timbangatmya. 5. Riba Dalam Jual Beli Perhiasan Emas Dan Perak . Be liau juga menegaskan bahawa manamana hujah untuk lari daripada anggapan riba ini adalah suatu helah yang tidak sah menurut pandangan syarak.. Malah lebih teruk sekiranya syarik at insurans meletakkan wang itu di dalam syarikat yang melakukan urusniaga haram seperti arak. bukan secara Mudhar abah). Walaupun adakalanya pencarum tidak berniat mencari keuntungan daripada carumanny a bahkan hanya untuk merasa lebih selamat terhadap keretanya. Riba juga boleh berlaku dengan sangat jelas apabila wang caruman tersebut dipern iagakan oleh syarikat insurans konvensional di dalam syarikat lain dengan kadar faedah tetap yang diharamkan (biasanya di bank konvensional. Dalam hal insurans s udah tentulah berlaku penangguhan. nilaian yang sama.50 Justeru insurans konvensional mempunyai kedua-dua jenis riba. Berlakulah pertambaha n wang caruman tadi hasil simpanan wang tadi. perak dengan pulangan perak kecuali ( mestilah ia) dalam timbangan yang sama. ja ngan kamu melebihkan salah satu darinya di atas yang lain. Prof. Nabi Muhammad SAW mensyaratkan apabila berurusan di antara dua barangan ribawi y ang sama jenis (contoh di sini adalah wang daripada pencarum dengan wang daripad a syarikat insurans). Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 51 telah disebutkan Nabi SAW di dalam hadisnya. Inilah dinamakan riba an-nasi’ah. ” (Muslim) Maka setiap perbezaan nilai (dalam barangan ribawi) dianggap riba al-fadhl yang diharamkan (tahrim wasail). iaitu apabila pencarum terkena musibah barula h akan dibayar jumlah tertentu. judi dan Iain-lain. Zahir urusniaga insurans tadi cukup untuk mengkategorika n ia sebagai riba. Manakala pembayaran bertangguh dalam dua barangan ribawi adalah riba an-nasi’ah ya ng diharamkan secarajelas oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. ia mestilah terikat dengan syarat: 1. rumahnya. tetapi ia tetap dianggap riba. Perlu diingat juga terdapat ramai individu yang sengaja membakar kilangnya akiba t perniagaan yang rugi bagi meraih wang insurans atau membunuh ahli keluarga unt uk mendapatkan wang insurans bernilai jutaan ringgit dan Iain-lain.. ahli kel uarganya dan sebagainya.50 • Wang.. ” (Al-Bukhari dan Mus lim) ”Jangan kamu jual emas dengan pulangan emas. atau mana-mana syarikat yang berurusan secara riba. Apabila pencarum mendapat pulangan wang dengan jumla h berbeza maka berlakulah riba al-fadhl ini iaitu tidak ada kesamaan nilai dalam urusniaga dua barangan ribawi. walaupun maksudnya tidak selari dengan riba yang sebenarnya ( iaitu mencari untung).. Sama nilai (mathalan bi mathalin) 2.

ia tidak akan terkeluar daripada sifat emasnya. Prof Dr.Jual beli emas juga terdedah kepada hukum riba jika dilakukan tanpa ilmu. Muhydin Qurah al-Daghi. la juga adalah pendapat sahabat seperti Ibn Umar. Dr. la dal am keadaan berikut: • Jual barang kemas (emas) secara ansuran Hukum: Haram kerana ulama empat mazhab mengharamkan jual beli barangan emas seca ra ansuran dan hutang kerana ia adalah emas. Ahmad al-Kurdi. Mohd Said Ramadhan Al-Buti dan ramai lagi.51 Ibn Abd al-Barr dalam Istizkar menyatakan telah berlaku ijma’ (sepakat) mengatakan pertukaran emas dengan emas seperti dalambentuk ’at-tibr’ (serbuk) dan apajuabentuk emas tersebut. Udabah bin Somit dan disokong oleh pelbagai ulama kontemporari seperti Prof. hukurnnya tetap dilarang daripada berlaku sebarang tafadhul . Ali Salus. Dr. Walaupun ia telah dibentuk menjadi rantai dan sebagainya. Prof. Prof Dr.

Ianya boleh dirujuk di d alam kitab Az-ziyadah Wa atharuha fi alMu’awadah al-Maliah oleh Dr Abd Raouf Bin M uhd AlKamali. hukum barang kemas yang diperbuat daripada emas dan perak adalah . ”Sesungguhnya ia telah keluar da ripada sifat asal dengan sebab sun’ ah (pembuatan dan pertukangan). ia telah menjadi sil’ah (ba rangan dagangan seperti kereta kerana terdapat proses pembentukan dan pembuatan) serta tidak lagi dianggap sebagai emas biasa. menolak pandangan Muawiyah. pandangan Ibn Qayyim dan kumpulan pertama tertolak dengan hadis sa rih iaitu: i — fcjjl : <isi__ftjJlj Ertinya: Nabi SAW bersabda. Justeru hukumnya juga berubah. no 3349) Nota: Tibr: Ketulan atau serbuk emas yang belum dibentuk.r Hadis ini menafikan adanya hukum yang berbeza bagi emas apabila bentuknya berbez a dan berlainan. 32 Bagaimanapun.a. ”Pertukaran (jual bell) emas dengan emas dan perak den gan perak sama ada bentuk serbuknya ’Tibr’ atau ’ain nya. 54 Hasilnya. Kitab Al-Buyu’. Mereka semua menyokong apa yang disebut oleh Ibn Rusyd al-Maliki (wafat 595 H) b erkata ”perhiasan emas dan perak sudah terkeluar daripada kategon emas tulen (yang tertakluk ’cepada hukum tukaran emas dalam Islam). adapun. demikian juga hukum bagi perak.. malah pa ndangan mereka tertolak secara tidak langsung apabila Abu Darda dan Sayyidina Um ar r. satu pendapat minoriti ulama mengatakan emas tulen apabila ia tela h dibentuk sehingga menjadi rantai. Pandangan minoriti ini dikatakan adalah pandangan Mu’awiyah5’ Ibn Taymiah dan Ibn Qa yyim. ’Ain: emas yang telah di bentuk.maka tidak mengapa (hams) u ntuk menjualnya secara terns tanpa tangguh.”56 Bagaimanapun. Bab As-Sarf.” (Riwa\at Abu Daud. Maka dengan mi jelas tertolak pandangan minoriti tadi. Ia disokong Prof Dr Mahmud ’Akkam dari Syria dan juga AsSyeikh Prof Dr Yusof al-Qa radhawi atas alasan ianya tergolong dalam perkara ”umum al-balwa ” (Perkara maksiat yang kurang mudarat tetapi terlampau meluas dan sukar untuk dihalang). Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 53 (tambahan timbangan berat). Justeru haram membel inya secara ansuran dun hutang.52 • Wang.” 5:> Ibn Mufleh al-Hanbali (wafat 763 H) pula berkata. justeru harus menj al dan memb elinya walaupun secara tangguh. jika dengan bertangguh maka tidak dibenarkan. menurut kumpulan mi.. harus hukumnya untuk menjual dan membeli emas vang telah menjadi rantai dan lainnya secara hutang dan ansuran kerana ia telah jadi sil’ah (barang dagangan). Banyak lagi dalil jumhur daripada pelbagai hadis-hadis.58 Kesimpulannya. gelang dan cincin. Khatib As-Syarbim mengatakan hasil pembuatan atau tukangan emas hmgga menjadi ba rang kemas berbentuk itu tidak member! sebarang kesan kepada hukum emas yang asa l.

Trade-in barangan kemas (emas) Jelas menurut perbahasan hukum bahawa trade-in emas lama dengan yang baru atau b arang emas lama dengan yang baru mestilah mengikut hukum yang dibmcangkan di ata s.sama sebagaimana haramnya jualan emas tanpa dibentuk secara ansuran. iaitu mesti dua syarat berikut w: . Ini kerana ia tetap bersifat emas sepenuhnya pada pandangan majoriti dan setiap pembelian d an penjualan dibayar menggunakan duit. Maka Kesatuan Fiqh Sedunia telah memutusk an bahawa mata wang kertas adalah ’nuqud istilahiah’ yang sama hukum hakamnya dengan emas maka jual beli barang kemas dengan wang adalah nuqud dengan emas. maka waj ib taqabud boleh tafadhul kerana tidak sama jenis.

Justeru.kerana ia adalah tertakluk kepada hukum sarf (tukaran mata wang dengan mata wang) dan tidak dibenarkan untuk menan gguh masa serahan. mestilah kita menyerahkan emas lama dan kemudian pen jual menyerahkan emas baru yang sama berat pada waktu itu juga. sesungguhnya k ami mengambil (menukar) satu sa ’ (3 kg) dari tamar kami dengan mengambil 2 sa’ (6 k g) tamar yang elok. ambillah harganya dan kemudian belilah semula dengan duit kamu tadi.jawab lelaki itu: ”Tidak. seseorang yang ingin melakukan trade-in mestilah menjual terlebih dulu kepada pekedai emas itu. Bagi mengelakkan riba. Dua syarat ini jelas diajar oleh Nabi Muhammad SAW di dalam situasi yang sama di zaman baginda. ii i?i AI »-?ljlil’ Ail Ertinya: Dari Abu Hurairah r. riba an-nasi’ah akan berlaku. Nabi SAW sebelum ini tela h mensyaratkannya agar dibuat dalam satu masa dan sama timbangan bagi mengelakka n riba al-fadhl dan riba an-nasi’ah. la diperlukan kerana apabila tamar ditukar dengan tamar. Nabi SAW mengarahkan agar menjual tamar yang dimil iki terlebih dulu. lain Nabi bertanya : ”Adakah semua tamar dari Khaibar sebegini?”. kemudian apabila telah mendapat duit bayaran barulah membeli tamar yang berlainan jenis yang dikehendaki tadi.a. jadi kalau kita ingin melakukan trade-in dengan emas baru yang lebih mahal harganya? Bagaimana kita nak bayar tambahan harga itu ? Jawapannya sama dengan kes dalam pertukaran di antara tamar khaibar dan janib ya ng pernah disebutkan di atas tadi. Dengan demikian ia terselamat daripada riba walaupun hasil daripada transaksi tadi adalah sama. Jika tidak riba al-fadhl akan berlaku. Ini bermakna tindakan lelaki tadi yang menuka r 3 kilogram tamar dengan 6 kilogram tamar yang berlainan jenis adalah haram dan riba.” (RiwayatAl-Bukhari. Hadis ini riwayat al-Bukhari dalam kitab alBuyu’. Selepas menerima wang jualan iaitu RM 2 0 00. pilihan rantai baru dibuat dan jika nilainya lebih mahal. b) Mesti diserah dan terima dalam satu masa . no 4001. harga seutas rantai emas lama bernilai RM2 000 dan beratnya 200 gram. Sebagai contoh.mesti sama berat timbangannya. maka dia datang sambil membawa Tamar janib. no 4553.54 • Wang. ”Juallah dengan sempurna. Anda dan Islam a) Mutamathilan . la adalah berdasarkan hadis yang menyebut tentang tamar khaibar (yang kurang elok atau buruk) yang di tukar dengan tamar janib (yang elok) yang mana ianya mesti menuruti syarat sama berat walaupun berbeza kualiti. Manakala standard emas tersebut (’lyar) 20 atau 21 atau 24 tidak memberikan sebarang kesan. 4/1550) Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajar untuk berhelah dalam bentuk yang sah. Nabi bersabda: ”JANGAN KAMU LAKUKAN ITU (kerana ia riba al-fadhl). Mungkin ada yang akan bertanya. boleh ditambah sew . danjitallah terlebih dulu (tamar yang kamu miliki itu dan dapatkan dirham) dan kemudian (de ngan dirham itu). kemudian mengambil duit harga rantai lama itu. dan kami juga menukar 2 sa’ (6 kg) tamar ini dengan 3 sa ’ (12 k g) ”. ” Hasilnya. a pabila ingin trade-in dengan rantai berharga RM2 500. Jawapan yang diberi oleh Rasulullah SAW adala h. maka perlu dijual emas per tama terlebih dulu kepada pekedai itu. Jika tidak. sesungguhnya Rasulullah SAW mengupah seseorang s emasa di Khaybar. Riba dan hukumannya • 55 belilah tamarjanib itu.

Kemungkinan jika transaksi seumpama ini dibuat di Malaysia.aktu pembayaran dibuat. Bagaimanapun itulah cara yang selamat daripada riba. . ia akan kelihatan pe lik. Pembeli membayar terus dan mengambil rantai baru itu.

6: Tetapi. mestilah membuka p ermata itu terlebih dahulu. keputusannya adalah haram.63 Bahagian pertama: Pengertian gharar dan dalil pengharaman Takrif gharar menurut istilah Syariah adalah: Ertinya: Apa-apa yang tidak diketahui keputusan akhir dan risiko mungkin akan be rlaku atau tidak. Anda dan Islam Soalan Semasa 1: Kos pembuatan Satu kes lagi. Bab 5 Gfiarar dan Judi Allah melarang manusia daripada memakan harta secara tidak benar (bathil). ” (Riway at Muslim.56 • Wang. penjual meminta h arga tambahan sebanyak RM30 atas nama kos pembuatan (kos as-sina ’ah). gharar adalah salah satu cabang daripada judi. Demikian disebut oleh Ima m As-Syafie. maka wajib ditanggalkan menurut jumhur. demikian menurut pandangan Prof Dr Rafiq Yunus alMasri.61 Justeru. Soalan Semasa 3: Emas bertatahkan berlian Bagaimana pula jika terdapat batu permata pada cincin iaitu ’fusus’ atau ’kharaz’? Adaka h diharuskan bagi pekedai itu memasukkan sekali timbangan emas itu dengan batu p ermata di atas cincin itu? Jawapan: Jika permata tu jenis senang diasingkan dan boleh tanggal. Hanafi dan Hanbali. Justeru. Said Ramadhan Al-Buti juga pernah memfatwak an demikian. jika dijual dan timbang dengan permata hukumnya harani dan riba. yang d iharamkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW pula meperincikan erti ’bathil’ itu dengan larangan terlibat dengan gharar. 5/3) 57 . Bagaimanapun cara pekedai tadi adalah harus pada pandangan Syeikh I bn Qayyim secara ’dhimni’. Demikian juga ditegaskan oleh Imam As-Syawkani. jika ingin melakukan trade-in? Jawapan: Kumpulan Ulama Besar Saudi telah membincangkannya. jika ianya tidak boleh ditanggalkan kerana bakal merosakkan cincin dan e mas itu. demiki an juga pandangan mazhab Maliki. M Nabi Muhammad SAW menegaskan: t-rtinya: ”Nabi SAW melarang daripada berjual beli dengan kewujudan gharar.60 Soalan Semasa 2: Syarat beli yang baru di kedai yang sama Adakah harus penjual emas mensyaratkan membeli emas baru daripada kedainya. dengan anggapan ia sebagai dua kontrak dalam satu (bai’tainfi bai’ah). Untuk mendapatkan untung daripada proses trade-in ini. suatu teknik yang jelas dan terperinci untuk menentukan berat batu perm ata itu mestilah dibuat bagi mendapatkan anggaran batu permata tersebut. Prof. apakah huku mnya9 Jawapan: Sayyidina Umar melarang peniaga mengambil harga tambahan tadi wal aupun atas nama kos pembuatan. jika kita ingin menukar rantai lama yang beratnya 20 gram dengan rantai baru yang juga seberat 20 gram dan harganya pun adalah sama (contohnya RM 1 600). Menu rut pandangan ulama.

iaitu ghararfahish (gharar besar) dan gharar ^aslr (gharar sedikit). kebiasaan manusia dan teknologi semasa. 2) Disebabkan masa penghantaran. bentuk. e) Menjual barangan tanpa perincian yang diperlukan bagi mengelak pertikaian. 3) Disebabkan nilai harga dan cara pembayaran. 4) Disebabkan kesamaran pemilikan dan kapasiti pemilik aset. Ulama’ memutuskan jika ghararfahish terdapat di dalam sesuatu transaksi jual beli mahupun pelaburan. berat dan jumlah. Atas dasar ini gharar dilar ang.65 Larangan gharar merupakan suatu hukum yang ditetapkan oleh Islam bagi menjaga ke maslahatan kedua-dua pihak serta memastikan tahap keredhaan kedua belah pihak di tahap yang baik. ia akan menyebabkan kesahihan akadnya bermasalah dari sudut S yariah. ulama silam mengharamkan pembehan ikan yang masih berada di dalam air kerana d ijangkakan gharar besar akan berlaku. Bahagian ketiga: Gharar dan judi dalam bentuk semasa .58 • Wang. antaranya: Gharar dan Judi • 59 a) Menjual barangan yang belum dimiliki dan sukar didapati oleh penjual. se perti menjual pakaian yang tidak dibenarkan dibuka daripada plastiknya untuk dit eliti oleh pembeli. • Contoh-Contoh gharar Terdapat banyak contoh-contoh gharar. • Tempat-tempat berlaku gharar Antara tempat utama boleh berlakunya gharar adalah: 1) Jenis. d) Menjual barangan dengan harga bergantung kepada keadaan. Sebagai contoh . Anda dan Islam Bahagian kedua: Jenis gharar dan tempat berlakunya Gharar terbahagi kepada dua jenis. larangan gharar boleh berubah dengan berubah nya suasana persekitaran. c) Menjual barang dengan harga yang tidak diputuskan dengan muktamad. Atas dasar yang disebutkan di atas. seperti apabila rakan saya tiba. f) Menjual barangan sambil mengikatnya dengan syaratsyarat yang tidak dapat dipa stikan dengan tepat. kuantiti. b) Menjual barang yang tidak diperincikan sewajarnya. bila harga meningkat dan s ebagainya. seperti menjual kuda yang telah lari atau kereta hilang yang masih dalam pencarian. Walau bagaimanapun hukum ini boleh berubah di zaman moden inijika dapat dibuktikan dengan yakin alatan moden mampu menangk ap ikan di dalam air dengan ketepatan yang cukup tinggi. la juga dilarang oleh Syariah kerana unsur ini menurut kebiasa annya boleh menyebabkan pertengkaran dan pergaduhan.

la dikira haram a pabila: Sernua peserta dikehendaki membayar wang penyertaan dalam sesuatu pertandingan y ang mana semua peserta berserah kepada . Soalan: Saya inginkan penjelasan tentang fatwa judi Sistem Pesanan Ringkas (SMS) yang diharamkan. Pertandingan Saya berkongsi dengan pembaca satu soalan dan jawapan bagi menyentuh tajuk gharar dalam bentuk semasa.1. dengan harapan mencapai kemenangan peraduan tertentu. Mengapa masih banyak pihak yang meneruskannya malah lebih lebat daripada sebelum fatwa itu dikeluarkan? Adakah terdapat fatwa baru yang menghalalkannya semula? Jawapan: Pertandingan melalui SMS difatwakan sebagai haram kerana terdapat unsur perjudian dan gharar kerana peserta bertaruh meletakkan wang masing-masing mela lui SMS.

tujuan serta cara pelaksanaan y ang tidak berlanggar dengan syarak. Sebagai manfaat tambahan buat pembaca. Membayar harga telefon atau SMS yang lebih daripada kadar biasa kerana ingin memasuki sesuatu pertandingan melalui kaedah telefon. kerana terdapat unsur judi da n gharar yang ditegah di dalam Islam. hukumnya adalah haram kerana ia mengandungi unsur judi. Hukumnya haram sekiranya kad tersebut mensyaratkan pembayar an yuran tahunan yang besar seperti RM240 sebulan. Peraduan yang me nsyaratkan pembayaran melalui telefon untuk menyertai sesuatu pertandingan pula. Hadiah mestilah tidak datang daripada sumber yuran yang diperolehi daripada seluruh peserta. Hadiah didermakan oleh pihak ketiga yang tidak memasuki pertandingan. II. Pertandingan itu mestilah mempunyai matlamat. manakal a wang yuran peserta hanya untuk kegunaan pentadbiran pertandingan. II. Hukumnya adalah haram ker ana judi dan gharar. Jenis kad yang menawarkan keistimewaan potongan harga di tempat-tempat dan pe rkhidmatan tertentu. 2.60 • Wang. syarat ti 2. Kesatuan Fiqh Sedunia dalam sidang ke-14 pada 8 hingga 13 ZulQaedah 1423 H (11 h ingga 16 Jan 2003) yang lalu telah memutuskan (keputusan nombor 127 (14/1) bahaw a semua permainan dan pertandingan yang hadiahnya diambil daripada kumpulan wang penyertaan terkumpul. Hadiah diambil daripada sebahagian yuran peserta sahaja. bagi mengelakkan unsur iudi dan gharar da lam pertandingan. in. Penelefon tidak pasti berapa jumlah yang akan dibayar kerana biasanya jawapan elektronik akan menjawab terlebih dahulu. hadiah pertandingan yang dibenarkan dalam I slam hanyalah jika: 1. Pertandingan tanpa melibatkan hadiah adalah dibenarkan dengan dak terdapat nas syarak yang mengharamkannya. Demikian tadi petikan daripada keputusan Kesatuan Fiqh Sedunia. Pertandingan yang menawarkan hadiah adalah harus jika memenuhi syarat berikut : I. b) Hadiah yang disediakan oleh pengan ju” disediakan hasil pendapatan daripada yuran penyertaan. manakala yang lain d igunakan untuk kegunaan pentadbiran pertandingan. Hukum hadiah yang disediakan adalah harus. in. perkara berikut perlu dipastikan: 1. Menurut keputusan Kesatuan ini juga. Anda dan Islam Gharardan Judi • 61 nasib bagi menentukan kemenangan mereka. Ini menyebabkan beberapa minit awal t . Jenis kad yang diberi percuma oleh syarikat untuk tujuan promosi barangan me reka tanpa dikenakan bayaran. Mestilah tidak membawa kepada melakukan perkara haram dan meninggalkan yang wajib. Sidang Kesatuan Fiqh Sedunia juga menetapkan bahawa dalam pertandingan dalam pro mosi perniagaan pula antaranya: I. unsur gharar dan penipuan telah berlaku antaranya kerana: a.

Penelefon tidak pasti adakah ia akan berjaya memasuki rancangan itu walaupun telah menelefonnya.Kos Doktor. mereka mencadangkan saya bertemu pakar tulang. c.Penelefon akan membayar bil telefon yang lebih daripada biasa kerana penyer taan itu. b. sekaligus menaikkan kos telefon.idak dapat dipastikan tempohnya. 2. Perunding dan Mekanik aya pernah mengalami sakit kaki dan setelah merujuk bahagian pertanyaan. .

y I ^ ’ ”Kerana ia adalah jualan barang yang tidak dilihat dan tidak disifatkan. maka isu gharar dan kezaliman cara pengiraan ini tidak begitu ketara. sy ubhah dan adakalanya boleh membawa kepada gharar fahish atau gharar besar yang m erosakkan akad. Malah jika perlu. maka ia t idak sah. pihak doktor b oleh menggantungkan kos rundingan mereka di hadapan bilik rawatan. 5/3 ) Jahalah pula bermaksud ketidaktahuan dengan jelas mengenai barang yang dibeli. Klinik dan Pendapatan Syubhah Pengajaran ringkas saya daripada huraian ringkas ini adalah. Saya faham bahawa orang ramai telah biasa dan rela dengan cara i ni. Kos consultation doktor pakar tadi selama lima minit sahaja mencecah RM60. a tau harga barang yang perlu dibayar. Apakah hukumnya kos seperti ini? Inilah gharar dan jahalah dalam harga perkhidma tan. cuma cara im kurang baik. Tetapi adalah lebih baik jika ia dapat diperbaiki. Nabi Muhammad SAW menegaskan: Gharar dan Judi • 63 sifat gharar iaitu: Ertinya: ”Nabi melarang daripada mengurus perniagaan dengan gharar.62 • Wang. ia boleh menjadi gharar ya ng besar. J . Saya tidak mengatakan pendapatan cara begini haram. ” 66 Justeru. saya bimbang apabila pelanggan tidak diberitahu harga dan cara kiraan a tau benchmark kiraan di awal akad pesakit dan doktor. Anda dan Islam Kemudian doktor mengarahkan saya mengambil contoh darah. Sebelum pulang saya dikehendaki membuat pembayaran terlebih dahulu. pendapatan mereka yang dihasilkan dengan cara ini adalah syubhah manakala sebahagiannya boleh dianggap tidak sah menurut Syariah. seperti: 1 minit hingga 1 jam kos rundingan: RM60 dan sebagainya. secara ringkas. gambaran yang saya berikan di atas termasuk dalam kategori jahalah dan boleh juga dikategorikan se bagai ’gharar’ atau ketidaktentuan. Apa yang perlu dilakukan adalah mereka perlu mendedahkan dengan jelas sebarang k os rundingan atau rawatan sebelum ia dilakukan. Cara ini dapat mengelakkan daripada jahalah dan gharar yang besar (gharar fahish ) daripada berlaku dalam pendapatan mereka. Ini kerana disebutkan oleh ulama Islam ketika menerangkan tentang OU9 JJ L. Bil dikeluar kan dan harganya mencecah RM400. ujian air kencing dan x -ray kaki. Doktor. saya disuruh pulang dan diminta untuk dat ang kembali pada esok harinya. ” (Riwayat Musli m. Setelah lima minit nasihat. para doktor perlu s edar. Perincian pembayaran juga ada di atas resit. Justeru.

Semuanya ditentukan oleh doktor. a am ^es saYa di atas tadi. Selain kos perundingan. iaitu hari esoknya apabila saya bertandang pusat perub atan itu. Doktor pakar tulang terus meminta erjumpa dengan s eorang doktor lain kerana beliau mengatakan . maka pesakit a kuasa melihat dan berbincang tentang harga dan fungsi ub at. doktor telah menulis kepada farmasi untuk diberikan ubat t ertentu. maka masalah jahalah dapat dielakkan. semuanya redha tanpa soal dengan ubat yang dicadangkan ol eh doktor. Jika h berbincang. Berbekalkan sangka ba ik kepada para doktor. kos ubat-ubatan yang diberikan juga menjadi jahalah dan gharar kedua. Bagaimanapun andaian ’orang sudah tahu harga’ ini tidak menjamin elemen jahalah dapat dihindari.Ramai orang awam mungkin telah maklum dan biasa dengan kos doktor. Bayangkan. dalam kebanyakan keadaan. Adakalanya kit a tidak boleh memilih sedangkan mungkin wujud ubat yang sama fungsinya tetapi le bih murah. orang ramai langsung tiada kata atau have n o say untuk memilih ubat. Isunya adalah ubat-ubatan tersebut mempunyai harga yang pelbagai. didapati tiada sebarang masalah pada tulang 1 asid urik saya yang tinggi. Malangnya.

Hari kedua ini juga hanya empa t minit bertemu tetapi dikenakan RM60. Bagi orang awam pula. pembedahan dan yang berkaitan perlu dimaklumkan sebelum ianya dilakukan. Rawatan hari pertama seperti x-ray. Mereka tidak bertanya dan hospital atau pusat perubatan pula tidak memaklumka n. ia adalah bertepatan GAiarardan Judi • 65 dengan Syariah. sem uanja tidak saya ketahui harganya sebelum rawatan dilakukan. Akhirnya pelanggan t erpaksa membayar harga tinggi sedangkan ia tidak bersetuju untuk menukar bahagia n tertentu. la menjamin harta dan pendapatan yang halal.64 • Wang. Biasanya pesakit mem ang tidak menyoal kerana mereka sakit dan hanya ingin sembuh secepat mungkin. Lebih malang lagi. Masalahnya. Mekanik Kereta Isu yang sama juga berlaku dalam industri servis kereta. mekanik kereta dan apa jua kerjaya yang mempunyai ciri pendapatan sebegini perlu dibuat perubahan denga n membuat makluman harga serta mendapatkan persetujuan pelanggan dengan lebihfee rap. 2) Jenis ubat dan harga setiap ubat yang ingin dicadangkan kepada pesakit perlul ah diberitahu. harga ujian air kencing dan ujian darah. bagi mengelakkan anda terjebak dalam perkara syubhah ini. Perunding dan Peguam Selain dua kumpulan yang saya nyatakan tadi. klinik. Kesimpulannya. pastikan anda bertanya harga itu dan ini dengan jelas sebelum mendapatkan sebara ng servis atau berubat. hospital. Ini sekali lagi membawa masalah Syariah di dalam industri perubatan apabila pesakit seperti dipaksa secara pakej untuk berubat d an membeli semua ubat yang dicadangkan tanpa sebarang soal. Pesakit sememangnya jarang bertanya. Sa ya cuma bimbang hasrat ingin sembuh ini menyebabkan mereka dinafikan hak untuk m engetahui harga ubat dan hak memilih. Ya. tetapi bagaimana pula jika tidak berkemampuan? Redha begini adalah tidak begitu menepati kehendak Syariah. pendapatan para doktor. ada sesetengahnya seolah-olah mensyaratkan perkhidmatan ini d engan ubat di tempatnya sahaja. Ringkasnya. Anda dan Islam sakit kaki saya kemungkinan adalah penyakit gout. seolah-olah redha dengan apa juga harga yang diletakkan tanpa banyak soal. Tidak dinafikan bahawa ada sesetengah syarikat servis yang bagus apabila mereka pasti memberitahu pelan ggan kos-kos yang terlibat sebelum sebarang servis dan pembaikan dibuat. Itu bagi yang berkemampuan. mungkin saya ya ng bersalah kerana tidak bertanya. 3) Semua harga rawatan. ada juga yang sewenang-wenangnya menukar minyak gear di samping pelb agai bahagian lain tanpa mendapatkan persetujuan pelanggan. Jika ia dilakukan begini. tetapi demikianlah praktis majoriti orang awa m. perunding motivasi atau keluarga at . bagi mengelakkanjahalah dan gharar. 1) Harga rundingan doktor perlu dinyatakan sebelum rundingan bermula.

Jika tidak .au perancangan kewangan dan juga peguam juga perlu menyemak akan hal consultatio n fees mereka. Adakah ianya dimaklumkan di peringkat awal atau tidak. ianya semua adalah pendapatan yang syubhah dan amat mudah jatuh kepada haram m enurut Syariah. .

peguam. peguam. dan Iain-lain istilah di dalam bahasa Arab yang dilihat oleh pihak pendakwa sebagai helah sahaja. dan Iain-lain istilah di dalam bahasa Arab yang dilihat oleh pihak pendakwa sebagai helah sahaja. hanya solekan dan cerminan produk konvensional. Walau bagaimanapun bagi saya. Kenyataan umum sedemikian tidak sepatutnya dibuat tanpa mengetahui selok-belok d an operasi setiap bank Islam dengan baik dan jelas kerana kenyataan sebegini han ya akan melambatkan proses kebangkitan dan kemajuan industri perbankan Islam. hakim. Walau bagaimanapun bagi saya. Semua pihak sama a dmuan Syariah. ia adalah keadaan biasa bagi menuju ke arah kesempurnaan perbankan Islam. ’Ujr’ atau upah. Masih ramai lagi yan g menuding jari mengatakan produk dan perkhidmatan perbankan Islam adalah tidak Islam. Memang a dinafikan akan berlaku kesilapan di sana sini semasa proses sebegini. hanya solekan dan cerminan produk konvensional. pelanggan dan kakitangan bank Islam masih dalam . ia adalah keadaan biasa bagi menuju ke a rah kesempurnaan perbankan Islam. dan purnaan. Justeru dalam ankan Islam masih dalam proses pematangan proses itu. sudah pasti ada kekurangan 67 L rilllFllpn”*! P Hill ”I Bab 6 Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional Masih ramai yang belum dapat memahami sepenuhnya perbezaan di antara produk dan perkhidmatan perbankan Islam dengan perbankan konvensional. Ada juga yang mendakwa pe rbankan Islam hanya menukar sebutan ’interest’ atau ’faedah’ kepada nama-nama seperti ka dar untung. Kita memang akui terdapat masalah-masalah implementasi dan Iain-lain dalam perbankan Islam. Masih ramai lagi yan g menuding jari mengatakan produk dan perkhidmatan perbankan Islam adalah tidak Islam. pelanggan dan kakitangan bank am masih dalam proses pembelajaran secara beransur-ansur. hakim.Bab6 Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional Masih ramai yang belum dapat memahami sepenuhnya perbezaan di antara produk dan perkhidmatan perbankan Islam dengan perbankan konvensional. Ki ta memang akui terdapat masalah-masalah implementasi dan Iain-lain dalam perbank an Islam. Kenyataan umum sedemikian tidak sepatutnya dibuat tanpa mengetahui selok-belok dan operasi setiap bank Islam dengan baik dan jelas kerana kenyataan sebegini hanya akan melambatkan proses kebangkitan dan kemajuan industri perbankan Islam. Ada juga yang mendakwa pe rbankan Islam hanya menukar sebutan ’interest’ atau ’faedah’ kepada nama-nama seperti ka dar untung. Semua pihak sama a ilmuan Syariah. ’Ujr’ atau upah.

sudah pasti ada kekurangan 67 dan Penyernpurnaan.proses pembelajaran secara beransur-ansur. erbankan Islam masih dalam proses pematangan teru dalam proses itu. Jus . Memang idak dinafikan akan berlaku ke silapan di sana sini semasa proses sebegini.

sistem perbankan Islam telah merubah pe rspektif hubungan antara pengguna atau penyimpan dengan bank. Walaupun begitu. la termasuk dalam kategori dimaafkan. malah ia diiktiraf o leh perundangan Malaysia. . atau penjual (bank) dan pembeli atau pemewa (pelanggan). Bagaimanapun.68 • Wang. Hubungan di antara pelanggan dan bank menurut bank konvensional adalah atas kontrak pinjaman wang dengan bayaran faedah (interest) dikenakan atas jumlah pokok. Perbankan Isl am melalui konsep-konsep Islam yang diperkenalkan telah berjaya menjana keuntung an lumayan dalam perniagaan yang diceburi. la mestilah dibaya r oleh peminjam kepada bank dalam masa yang telah ditetapkan. Ini menjadikan usaha perubahan yan<* dilakukan oleh bank Islam tidak dapat di sedari oleh orang ramai. Jabatan Pembangunan Produk. Sebahagiannya pula disebabkan kekurangan ilmu pegawai-pegawai yang bertugas. proses jual beli atau sewa itu memang berlaku. Prinsip perkongsian yang digunakan dalam produk-produk pembiayaan juga dapat men awarkan kepada pelanggan jumlah untung hasil perkongsian dengan bank Islam. Satu kenyataan hari ini menyatakan bahawa sistem perbankan yang bebas daripada r iba adalah lebih memenuhi keperluan pelanggan dan masyarakat umum. Mereka adalah individu yang bertanggungjawa b dalam memastikan kepatuhan hukum Syariah di sesebuah bank. malah hak pemilikan ke atas aset juga sudah diubah. apabila pelanggan mengalami kerugian. Anda dan Islam yang berlaku. Antara pihak terpenting yang menentukan kepatuhan Syariah diselia dengan baik ad alah Ketua Pegawai Eksekutif (CEO). Bahagian pertama: Hubungan perbankan Islam dan kepatuhan hukum Syariah Kekuatan dan ketelitian S>ariah sesebuah perbankan Islam adalah bergantung kuat kepada kesungguhan pelbagai pihak di dalam dan di luar sesebuah bank Islam itu. proses itu ke depan (iaitu semakin baik) dan bukan ke belakang. Bank-bank Islam telah menukar seluruh hubungan pinjam-meminjam kepada pelbagai k onsep yang diiktiraf Islam seperti hubungan perkongsian (musyarakah atau mudhara bah). Malangnya perubahan ini tidak disedari oleh kebanyakan pelanggan bank Islam kera na sikap mereka yang tidak membaca kandungan kontrak yang telah ditandatanganiny a. kekurangan ini tidak menjadikannya haram dan batal s eperti juga seorang yang baru masuk Islam dan tidak solat lima waktu kerana masi h dalam proses pemahaman dan peningkatan. Orang ramai perlu memahami dengan jelas. sesebuah bank Islam atau perbankan Islam biasanya akan mengamb il jalan mudah untuk meniru bentuk dan sistem produk konvensional tanpa peneliti an khusus terhadap aspek implementasi dan Syariah. la mungkin menyebabkan kesilapan persepsi orang ramai terhadap bank Islam. kepentingan utama pe rbankan Islam adalah untuk memastikan setiap inci perjalanan dan proses perniaga annya mematuhi Syariah dan perkara ini adalah lebih bermakna daripada kegembiraa n melihat angka keuntungan yang diperolehi. Penasihat Syaria h dan Jabatan Syariah di dalam bank. Penukaran hubungan itu bukan hanya dengan akad atau kontrak Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional 69 sahaja. Tanpa kesungguhan d an kebijaksanaan. pihak bank Islam turut menanggu ng sebahagian kerugian berdasarkan akad ini. Ini bermakna dari sudut undangundang. Tamb ahan pula. Yang penting.

Semua orang mesti menahan diri daripada membuat perbandingan di antara pengamala n dan produk bank Islam dan bank konvensional. tanggungjawab dan pemeliharaan ke atas amanah yang diberi oleh Allah kepada manusia. Perbandingan apple to apple adala h tidak wajar sama sekali.Kepentingan utama ini merupakan komitmen. yang menekankan prinsip tolong-me nolong dan bekerjasama antara manusia dalam memenuhi keperluan masing-masing. Perbezaannya dapat diterangkan seperti berikut67: . Walaupun kedua-keduanya bermain di atas padang tetapi ia beroperasi dengan konsep dan disiplin yang cukup berbeza. kerana ia ibarat membandingkan undang-undang dan disi plin di dalam permainan bola sepak dan hoki.

Mengenakan wang compensation ke atas kelewatan tetapi tidak dimasukkan di dalam pendapatan bank. Perbankan Islam Fungsi dan operasinya dipastikan sedaya mungkin agar menurut kehendak Al-Quran d an AsSunnah. pelabur dijanjikan dengan kadar faedah tetap. Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 71 I Perbankan Konvensional Mengenakan tambahan wang penalti yang compounding di atas wang pinjaman sekirany a terdapat kelewatan pembayaran. Anda dan Islam Perbankan Konvensional Fungsi dan operasin^a didasari sepenuhnya oleh prinsip dan disiplin yang dibuat oleh akal manusia ”man-made principles”. Dalam produk pelaburannya.70 • Wang. Produk penggunanya menggunakan transaksi jual beli atau sewa aset dan bukan akad pinjaman wang. Sasaran utama adalah memastikan pembangunan berserta ekuiti. Hal yang amat menindas ini telah diterangkan da lam bab sebelum ini. Dalam produk pelaburannya. tiada sebarang kepentingan untuk memastikan pembangunan ekuiti. ia merupakan tanggungjawab sosial yang diberika n oleh bank-bank Islam. Tiada sebarang kadar keu ntungan tetap dijanjikan. bank Islam mempromosikan sistem perkongsian risiko da n untung di antara pelabur dan pengurus dana pelaburan. Konsep mereka. Terlibat dalam pembayaran zakat. Pemberian pinjaman oleh bank konvensional adalah mudah. Tidak mengendahkan persoalan zakat. la sebe narnya aktiviti pinjam-meminjam dengan riba. Mensasarkan keuntungan tanpa sebarang had batasan agama dan moral. sebaliknya disalurkan terus kepada kebajikan. Memberikan penekanan kepada projek yang boleh memberikan manfaat kepada kepentin gan masyarakat. Mensasarkan keuntungan yang menepati disiplin Islam yang terhad kepada sesuatu y ang mendatangkan manfaat kepada masyarakat sejagat. tanpa memerlukan sebaran g aset. Kepentingan utama hanyalah menjaga kepentingan bank. wang boleh melahirkan wang. Produk pinjaman penggunanya mengamalkan sistem pemberian pinjaman wang kepada pe langgan dengan dikenakan faedah (interest) yang berganda. Keuntungan akan dibahagikan berdasarkan keuntungan seb enar. .

Wang tidak boleh melahirkan wang melalui pinjaman. pihak bank memberi perhatian lebih kepada membiayai perkembangan projek. Penilaian besar diberikan kepada kemampuan peminjam untuk membayar pinjaman saha ja. sebarang pembiay aan mestilah mempunyai aset yang dikenal pasti (underlying asset). Bank mendapat pendapatan melalui kadar tetap faedah (fixed interest) yang dikena kan kepada pelanggan. . Justeru itu. Penilaian besar juga diberikan terhadap potensi atau viability. Memperoleh pendapatan mengikut konsep kongsi untung dan rugi bersama pelanggan. prestasi dan pro spek projek yang sedang dibiayai. tanpa mengendahkan berkenaan apa berlaku dengan sesuatu projek yang dilakuka n pelanggan.

Pihak institusi kewangan tidak inginkan pandangan teori semata-semata dim omokkan kepada mereka. pembeli atau rakan kongsi. idea dan cadangan penyelesaian mereka dirasai. di ruangan ini saya suka berkongsi pandangan serta nasihatmenasihati an tara satu sama lain bersama para penasihat Syariah seluruh industri kewangan Isl am dengan beberapa fakta seperti berikut: a) Penasihat Syariah perlu member! lebih penelitian ilmu dalam bidang fiqh mu’amal at. Tidak dinafikan pemikiran yang waras tidak akan sesekali bertentangan dengan nas (Al-Quran dan As-Sunnah yang bersifat muhakkamah).72 • Wang. Hanya dengan kefahaman yang sedemikian sahaja pandangan mer eka mampu dilaksanakan oleh para pengurusan institusi kewangan dengan baik dan c ermat. usul fiqh dan maqcmd Syariah. penjual. konsep dan aplikasi sesebuah transaksi dengan l engkap dan sempurna. Selam itu pembacaan dan perbincangan dengan pa ra pegawai bank mesti dilakukan dengan lebih kerap. Kekurangan pakar Syariah dalam bidang fiqh mu’amalat amat dirasai. Bahagian kedua: Tugas majlis penasihat Syariah Ilmuan S> ariah atau juga digelar Ulama mempunyai peranan yang amat besar di dal am memastikan perkembangan Islam di dalam sesebuah negara. Benar. Anda dan Islam Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 73 Perbankan Konvensional Hubungan bank dan pelanggan adalah: pemberi pinjam dan peminjam. . seri ngkali dilihat begitu hebat. Ji ka dilihat daripada senarai panjang bidang-bidang ini. Penasihat-penasihat Syariah bagi bank-bank dan takaful di Malaysia khasnya. tetapi kegagalan para ulama dalam memberikan penjelasan yang cemerlang akan menampakkan seolah-olah ada huku m yang ditetapkan Allah secara putus di dalam Al-Quran bertembung dengan logik p emikiran. Keadaan ini rnenyebabkan ijtihad-ijtihad konte mporari diperlukan. Hubungan bank dan pelanggan. Walau bagaima napun bilangan yang mampu semakin bertambah tahun demi tahun. Ini amat perlu bagi memastik an mereka mampu memahami proses. antara bidang yang amat p enting dan popular di kalangan masyarakat tetapi amat kurang bilangan ilmuan Sya riah yang berkemahiran adalah bidang kewangan dan perbankan Islam. dihargai dan dilaksanakan o leh pihak yang berwajib. Banyak sekali bidang yang perlu difahami dan dilihat oleh kumpulan ulama ini. para ulama kini berdepan dengan cabaran getir untuk men aiktarafkan ilmu masing-masing agar mampu menanggapi masalah semasa dengan lebih berkesan dan seterusnya mampu memberikan penyelesaian mantap bertepatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. la tidak banyak membantu. Fenomena ini bu kan sahaja dialami di Malaysia malah juga di seluruh dunia. Nama-nama ilmuan Sya riah yang cekap lagi mahir dalam bidang ini mungkin sukar untuk melepasi jumlah 30 orang di seluruh dunia. sekaligus serasi dengan pemikiran rasional. Hakikatnya amat sukar mencari mereka yang benar-ben ar berkemampuan menyelesaikan masalah kewangan semasa dengan baik. Justeru. sememangnya ramai nama-nama ulama ’gah’ tetapi tid ak semua berkemampuan untuk memberikan fatwa tepat serta meyakinkan dalam bidang kewangan moden disebabkan kewujudan instrumen kewangan moden yang sentiasa berkembang dan amat asing daripada sebarang bentuk transaksi di dalam kitab-kitab fiqh silam. Demi memastikan kehad iran.

bekerja dan berfikir secara serius dal am mengeluarkan fatwa. Jadi. pastinya ia mencukupi .b) Orang awam bergantung sepenuhnya kepada ’cop’ bank Islam atau perbankan Islam dan takaful. Jika mereka benar-benar telah berijtihad. Ini menjadikan logo dan nama ’Islam’ yang terda pat di sesebuah institusi kewangan itu ibarat satu cop Jabatan Kemajuan Islam Ma laysia (JAKIM) dalam industri makanan. penting untuk memastikan bahawa semua cop ini terhasil daripada pengesahan Majlis Penasihat Syariah. Oleh itu. semua penasihat Syariah wajib m enyedari bahawa mereka bertanggungjawab di hadapan Allah SWT akan apa jua transa ksi institusi kewangan yang mereka selia agar bertepatan dengan Syariah.

68 Penasihat Syariah perlu mempersiapkan diri dengan ilmu-ilmu berkaitan kewangan d an perbankan moden dengan baik. Adakalanya. Imam an-Nawawi menyebut sepakat seluruh ulama bahawa hadis ini adalah untuk para ilmuan yang benar-benar layak sahaja. Kita perlu merasa bimbang tidak layak mendapat tawaran dar ipada hadis di atas tadi jika tiada kesungguhan diberikan. terdapat penasihat Syariah yang menafikan p engetahuannya tentang sesuatu produk atau operasi institusi kewangan seliaan mer eka. Melaksanakan tugas dengan bersungguh dan tidak sambil lewa serta mampu menghasilkan fatwa yang tepat. kemampuan berbahasa Inggeris juga am at diperlukan bagi pihak penasihat Syariah ini meneliti dokumen-dokumen undangun dang yang kerap kali dimeterai di dalam bahasa ini. Jika perkara ini tidak dijaga dengan teliti. Bagaimanapun diharapkan agar penasihat Syariah mam pu bersikap lebih proaktif agar institusi kewangan ini tidak lagi mengambil ring an dengan pengiktirafan Syariah. maka ia beroleh dua pahala. Penasihat perlu bertanggungjawab atas setiap persetujuan dan tandatangan pengesahan tanpa bergantung di atas persetujuan ora ng lain.” (Riwayai Muslim. Kita tidak mahu sebarang penafian seperti mengatakan ”saya tidak tahu tentang itu dan tidak bertanggungjawab tentangnya” atau menyatakan ”tidak ada dibawa ke perbinca ngan dengan kami”. Kegagalan mereka pastinya ak an melemah dan melewatkan proses fatwa.74 • Wang. terdapat penasihat Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 75 kewangan seliaan mereka.U d) e) Ertinya: ”Apabila seorang hakim (penjatuh hukuman) itu telah bersungguh-sungguh be rijtihad dan benar ijtihadnya. f) Penasihat Syariah juga perlu berterus-terang dengan pihak wakil bank sekiranya mereka tidak begitu memahami sesuatu konsep a tau produk dengan segera. Semua ilmuan Syariah yang menanggung amanah sebagai penasihat Syariah s . Anda dan Islam berdasarkan sebuah hadis: c) tja>. Selain itu. Mereka tidak boleh meluluskan sesuatu produk hanya dengan anggapan ada orang lain yang lebih memahami. Adakalanya. Penasihat Syariah tidak harus hanya rasa seronok dengan gelaran sebagai Penasihat Syariah dan apa jua ganjaran keduniaan lainnya. kes annya hanya akan memburukkan nama ilmuan Syariah di kaca mata pelaksana industri kewangan. Mereka yang tidak layak serta tiada kemam puan untuk mengeluarkan hukum tidak termasuk dalam mendapat pahala satu atau dua . seterusnya tidak laya k menyandang istilah berijtihad atau bersungguh. Penasihat Syariah perlu bersikap proaktif dan ambil kisah dengan seba rang produk dan transaksi yang dilakukan oleh institusi kewangan seliaan mereka. no 3240) Justeru diharapk an para penasihat Syariah dapat menjalankan tugas mereka dengan bersungguh-sungguh dan amanah kerana semuanya akan dipertanggungjawabkan di had apan Allah SWT kelak. jika silap ia beroleh satu pahala. Mereka tidak sewajarnya merasa malu di atas ketidakfah aman mereka. Tidak dinafikan adakalanya hal seperti ini berlaku hasil kelemahan oleh pihak in stitusi kewangan itu sendiri.

Jika demikian. Jika tidak.ama ada dalaman atau luaran di institusi kewangan perlu segera menambah ilmu mas ing-masing sebelum menerima jawatan penasihat Syariah ini. Bahagian ketiga: Proses pengesahan halal Perbankan Islam dan Takaful e?bankan Islam bergantung kepada pelbagai tahap pengesahan rt)anding perbankan k onvensional yang hanya melihat kepada . Tidak dinafikan bahawa ramai menerima jawatan seperti ini dengan mat mahu belaja r dan akhirnya menjadi pakar. pelbagai implikasi negatif akan lahir daripadanya. ianya amat disokong tetapi suatu ke sungguhan wajib dipersembahkan.

pihak bank Islam juga perlu memastikan setiap aset >ang terlibat. borang. pegawai Syariah dalaman mestila h memahami dan menentukan semua pembentangan adalah telus tanpa selindung atau m ereka bakal menanggungnya di akhirat. process flow transaksi dan Iain-lain akan dibincangkan den gan lebih teliti. bank dianggap melabur dan akan berkongsi untung dan risiko dengan pelang gannya dalam menjalankan sesuatu perniagaan itu. struktur perniagaan. iaitu sama ada halal dan membawa kebaikan kepada masyarakat atau mudarat. kepekaan dan kelayakan Syariah pegawai Syariah dalaman juga akan mene ntukan bagaimana tahap kepatuhan Syariah dalam operasi sesebuah bank Islam. Jelasnya. Justeru. Semua standard kontrak juga perlu disemak dengan terperinci oleh pegawai Syariah dalaman. ia mestilah berada di bawah tanggungan bank-bank Islam dari sud ut liabiliti dan risiko terhadap kerosakan aset. la akan menyemak sama ada rakun dijaga dalam produk yang ingin Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 77 ditawarkan. . Sebelum menjualkan aset ini k epada pelanggan. Justeru itu. Proses ini memerlukan ketelusan pegawai bank dalam mendedahkan semua proses kepada penasihat Syariah. aset yang ingin dibeli mesti memenuhi semua syarat-syarat yang diten tukan Islam. antara proses biasa yang dijalankan ata u mesti dijalankan dalam bank-bank Islam dan bahagian Islam atau Islamic Window (di dalam bank konvensional terdapat Islamic Window yang menawarkan produk Islam ) bagi memastikan sesuatu produk dan operasinya berjalan mengikut kehendak Syari ah adalah seperti berikut: 1) Pengurus atau penasihat berlatarbelakang pengajian sep Syariah yang digunakan dan syarat sesuatu konsep Syariah dalaman atau In-House Syariah Adviser (perlu Syariah secara rasmi) akan melakukan semakan awal kon dalam sesuatu produk. J usteru. maka pihak bank perlu membeli terlebih dahulu aset yang diingini. Kadangkala ia memerlukan perbincangan dengan para peguam bagi memastik an sebarang keperluan pindaan Syariah boleh menepati peruntukan undangundang Mal aysia. Seba gai contoh apabila sebuah kontrak musyarakah (perkongsian) digunakan. kontrak. penyelesaian akan dicari bagi memenuhi kehendak Syariah dan u ndang-undang Malaysia. Se barang kesilapan maklumat atau ketidakfahaman penasihat Syariah terhadap makluma t yang diberikan pasti menghasilkan fatwa yang silap juga. penasihat Syariah luaran ses ebuah bank bergantung penuh kepada maklumat yang diberikan oleh pegawai bank. Kebiasaannya. antara per kara yang mesti disemak adalah perniagaan yang dijalankan oleh pelanggan dari su dut viability atau potensinya kerana bank akan menjadi rakan kongsi (partner). Pe mbentangan yang komprehensif tanpa sebarang selindung perlu dilakukan. memastikan process flow adalah sah menurut Syariah. la juga memerlukan pengesahan S yariah dalam bentuk musyarakah yang ingin dilakukan dan hasil perniagaan. kekuatan. D alam Islam. Isi kandu ngan kontrak. Cara dan prosedur membeli aset juga mesti disemak. hasil atau keluaran perniagaan dibuat se laras dengan kehendak Syariah. Selain itu. Menurut pengalaman dan pengetahuan saya. Selain itu. 2) Hasil semakan dan nasihat pengurus Syariah bersama pegawai bank yang lain aka n dibawa ke perbincangan rasmi dengan Majlis Penasihat Syariah Bank (luaran). Jika tidak. ia bukanlah satu kerja yang mudah. Perbankan Islam melihat lebih jauh daripada itu Memandangkan ia melibatkan prose s jual beli. Keperluan ini boleh menyebabkan proses pengurusan di perbankan Islam sedikit panjang berbanding di perbankan ko nvensional.76 • Wang. Anda dan Islam kemampuan peminjam membayar hutangnya. Pelbagai hal lain juga perlu disemak dan diteliti oleh sesebuah bank Islam.

3) Jika ia sebuah produk baru yang belum dimasukkan di dalam senarai produk yang diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia. Di tahap ini. suatu program latihan dan penerangan tentang konsep dan pe laksanaan produk ini akan dibuat untuk semua pegawai perbankan Islam yang akan t erlibat dalam pemasaran . ) Setelah diluluskan. ia perlu dibawa ke Bank Negara terlebih dahulu bagi memperolehi kelulusan. sekali lagi proses pemantauan Syariah akan dilakukan.

la adalah kerana pegawai yang berlemu dengan pelanggan tidak faham konsep produk yang ditawarkan lalu membuat penerangan yang salah. iaitu 11. terdapat lebih kurang 200 bank Islam di hampir 50 buah negara. Jumlah pembiayaan pula meningkat 16. Tapisan hal kewangan (primary financial filters) . Walaupun menghadapi pelbagai tanggapan negatif terutama daripada sistem perbanka n konvensional. Itulah secara ringkas proses pemastian sesebuah produk pembiayaan menepati Syari ah atau tidak.6 peratus daripada keseluruhan aset perbankan Malaysia. perbankan Islam terus berkembang pesat. Hari ini.69 Di Malaysia. pada peringkat awal hany a terdapat beberapa buah bank Islam sahaja yang mampu beroperasi di seluruh duni a.membuang syarikatsyarikat yang pernia gaan induknya berkaitan produk-produk haram jj. Anda dan Islam Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 79 dan pelanggan secara langsung.78 • Wang. Tapisan industri (Industry filtering) .4 bilion. keseluruhan aset perbankan Islam sehingga tahun 2005 mencecahRMl 11 .4 peratus kepada RM67. Mana kala jumlah deposit di dalam akaun Islam pula dicatatkan sebanyak RM83. Dalam kedua-dua bentuk di atas. tapi la adalah sukar ker ana kebanyakan pegawai di bank-bank Islam. tanpa mengira ian ya adalah sebuah syarikat yang tersenarai di Bursa Saham atau tidak. iaitu dengan perbincangan yang cukup telus atau transparen t dengan pelanggan. ia dibuat menurut konsep mudha rabah dalam dua bentuk: 1) Bankmelaburkesyarikatluarsebagai ’rabbul mal’ iaitu pelabur.mengeluarkan syarikat-sya rikat yang tahap hutangnya tidak boleh ditoleransi lagi atau mempunyai impure in terest income berdasarkan panduan Majlis Penasihat Syariah) (Rujuk: Dow Jones Is lamic Index dan RHB Islamic Index Fund) Bahagian keempat: Produk perbankan Islam Tiga puluh tahun lalu perbankan Islam dilihat sebagai suatu perkara yang mustahi l dan tidak masuk akal. tid ak hairan jika terdapat rungutan orang awam yang mengatakan bank Islam tidak beg itu menepati Islam. 2) Bank menggunakan wang pelaburan pelanggan untuk kegunaan projek-projek yang d ilaksanakan dengan nisbah untung yang telah ditetapkan di awal kontrak. pihak bank akan membuat penilaian dari sudut aset mahupun liabiliti sesebuah syarikat. Manakala bagi produk pelaburan dan wang simpanan. Disebabkan pemikiran ini. pihak bank dan Syariah akan melakukan tapisan sy arikat yang ingin dilabur secara terperinci dan perlaksanaannya dibuat dalam sua sana mesra pelanggan. adalah bekas kakitangan bank konvensi onal yang amat kurang pengetahuan tentang konsep-konsep Syariah.1 peratus dari tahun sebelumnya. kontrak dan transaksinya telah disemak dan diluluskan oleh penasi hat Syariah.8 bilion. Kerana itu. Ramai yang mempersoalkan bagaimana sebuah bank dapat ber fungsi tanpa faedah atau nba? Idea perbankan Islam dianggap tidak logik dan tida k mungkin dapat dilaksanakan. Padahal semua produk. Sebelum melabur dalam sesuatu syarikat atau membiayai projek sesuatu syarikat menggunakan wang pelaburan pelanggan.8 bilion iaitu pertumbuhan sebanyak 15. Proses ini nampak mudah.70 . Secara umum penapisan Syariah berikut biasanya digunakan antaranya: i.

. pelbagai akad digunak an tetapi asasnya dua akad utama digunakan iaitu: a) Jual Beli dan Sewa la boleh dipecahkan kepada: ) Jual beli aset yang tertentu dengan menaikkan harga j ualan daripada modal la biasanya dibuat menggunakan nama Murabahah dan Bai Bithamanin Ajil ( BBA).Dalam amalan bank-bank Islam bagi meraih keuntungan halal.

jumlah kesel uruhan yang diperolehi pemberi sewa dalam masa setahun adalah RM1 200. Justeru. Ini adala h keuntungan hasil sewaan. Bagi sesebuah saham. la telah dib incang di peringkat Majlis Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia dan Majlis Fatwa Eropah. Sewaan adalah salah satu cabang jual beli. Ketika itu semua hasil pend apatan syarikat untuk tempoh itu akan dikira dan ditolak semua perbelanjaan dan modal asas. tiada sebarang jan ji dan jaminan modal atau keuntungan akan wujud. Justeru.80 • Wang. 2) Menyew akan penggunaan aset yang dimiliki Keuntungan di dalam Islam juga bole h diperolehi melalui menyewakan manfaat aset yang dimiliki. . RMS dianggap sebagai keuntungan yang halal. Semuanya bersifat tidak tentu b ergantung kepada prestasi perniagaan yang dijalankan. jumlah sebenar pulangan bagi kedua-dua pihak hanya akan dapat diketahui apabila telah lengkap tempoh yang telah ditetapkan. Keputusan adalah w dianggap sebagai hak berbentuk harta yang terpelihara. Dalam masa yang sama. Seba gai contoh harga modal barangan adalah RM2 dan ia dijual dengan harga RM10 oleh pemilik. Bagaimanapun. Sebagai contoh anda membeli sebuah kamera dengan harga RM800 kemudian anda menyewakannya kepada raka n anda untuk satu tahun dengan bayaran setiap bulan RM100. Anda dan Islam Keuntungan yang terhasil daripada transaksi ini adalah halal kerana ia adalah su atu transaksi jual beli yang berasaskan jualan aset atau barangan tertentu. Sebagai contoh jika keuntungan yang diperolehi sebanyak RMS 000. Pelaburan ini boleh dipec ah kepada dua bentuk yang paling utama iaitu: Mudharabah dan Musyarakah. la termasuk dalam kategori jualan man faat aset yang dimiliki seperti menyewakan rumah di mana pemilik menjual manfaat untuk menduduki rumahnya kepada penyewa dengan satu harga tertentu bagi satu te mpoh tertentu. Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 81 Pelaburan Mudharabah dan Musyarakah Selain mendapat keuntungan melalui hasil penjualan dan sewaan. maka 20 peratus daripada RM5 000 akan diberikan kepada anda sebagai pelabur. 3) Membeli dan menjual aset berbentuk intangible Termasuk dalam kategori ini ada lah pembelian saham atau hak cipta karya yang merupakan sejenis aset atau komodi ti yang mempunyai nilai serta sah untuk dijual beli serta mempunyai nilai pada p andangan manusia. pemilik akan mendapat sebahagian daripada keuntungan yang dihasilkan oleh syarikat pengeluar saham it u secara tahunan dan sebagainya. cabang kedua bagi memperoleh keuntungan halal adalah melalui pelaburan. Bakinya akan diamb il oleh syarikat. manakala 80 peratus daripada keuntungan akan diberikan kepada pengusaha bas. la juga boleh disimpan untuk jangka panjang. Pembelian hak cipta sesebuah buku juga adalah diiktiraf oleh Islam. Pendapatan melalui cara ini adalah halal secara sepakat oleh u lama Islam silam dan kontemporari. Contoh pelaburan Mudharabah adalah seperti anda meletakkan wang sebanyak RM10 00 0 sebagai pelaburan di dalam sebuah syarikat bas ekspres. Pemilik ciptaan dan pemegang saham boleh mendapat untung apabila ia menjual saha m dan ciptaannya dengan harga yang lebih tinggi daripada harga modalnya. Hasil persetujuan bers ama nisbah pembahagian keuntungan disepakati iaitu 20 peratus daripada hasil keu ntungan akan diberikan kepada anda selaku pelabur. anda masih memiliki kamera ters ebut.

Hasilnya terbentuklah Kontrak musyarakah antara anda dan pihak bank. niereka bersetuju untuk menggunakan konsep musyarakah dalam pembiayaan ini. Hasil daripada perbincangan dan setelah penilaian teliti oleh pihak bank. manakala Pihak bank meny untik 70 peratus modal.Manakala contoh bagi pelaburan Islam yang menggunakan konsep musyarakah adalah s eperti: Anda memerlukan baki 70 peratus modal untuk membina perniagaan anda yang bernila i RM10 juta. 30 peratus modal asal datangnya daripada anda. Semua syarat dan . Justeru. Bagi memperolehinya anda akan pergi ke bank untuk mendapatkan pembi ayaan.

Dalam contoh kita . Musyarakah \ Modal perniagaan datang daripada semua pihak yang terlibat. Kecuali jika pihak pengusaha telah menyeleweng daripada persetujuan perniagaan a tau cuai dalam tugas. Tatkala itu modal yang hilang tadi perlulah diganti dan di tanggung oleh pengusaha. 70 peratus kerugian ditanggung oleh bank dan 30 peratus oleh pelanggan. Sebagai contoh. Semua pemodal turut serta dalam menjalankan perniagaan. kedua-dua pihak di\\ ajibkan dalam Islam untuk menerima kerugian mengikut kadar modal suntikan mereka. Bagaimanapun sekiranya perniagaan rugi. Antara perbezaannya adalah: Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 83 Mudharabah Modal dalam bentuk wang hanya datang daripada pelabur. i ni bermakna pihak anda akan memperolehi keuntungan 60 peratus daripada RM5 juta iaitu RMS juta dan pihak bank akan perolehi RM2 juta. | Musyarakah Jika terdapat kerugian. Tiada sebarang nisbah kerugian yang boleh dipersetujui dalam konsep musyarakah.82 • Wang. Sebarang tambah nilai dalam aset yang dibeli juga adalah miiik pemodal dan bukan nya pengusaha. Antaranya ada lah mesti ditentukan nishah pembahagian keuntungan (profit sharing ratio) bagi k edua-dua pihak. mereka digelar slee ping partner. Tiada sebarang m asalah dari sudut Syariah walaupun pembahagian nisbahnya berbeza dengan jumlah m odal yang disuntik oleh keduadua pihak. pihak pemodal akan menanggung semua kerugian modal. terdapat persamaan dan perbezaan dalam keduadua konsep mudhar abah dan musyarakah. Justeru. 60 peratus daripada hasil keuntungan jika ada ak an diberikan kepada anda manakala 40 peratus kepada pihak bank. . manakala satu pihak lagi hanya menjadi pengurus tanpa sebarang modal wang dikeluarkan. semua pemodal atau rakan kongsi menanggungnya menurut ka dar peratusan wang yang mereka suntik. mana kala pihak pengusaha akan menanggung kerugian masa dan tenaga tanpa sebarang bal asan. jika perniagaan tersebut membawa keuntungan bersih sebanyak RM5 juta. Pihak pemodal tidak turut serta dalam pengurusan perniagaan. Anda dan Islam rukun musyarakah mestilah dipenuhi ketika pemeteraian kontrak ini. Perbezaan Mudharabah dan Musyarakah Secara ringkasnya. Mudharabah Jika terdapat kerugian. Semua aset yang dibeli oleh pengusaha untuk perniagaan yang menggunakan modal da ripada pemodal atau ’rabbul mal’ adalah dimiliki oleh pemodal.

contoh di at as adalah halal kerana ia adalah Uah perniagaan bas ekspres. setiap penambahan nilai atas aset yang dimiliki bersama itu akan member ikan kebaikan dan keuntungan kepada semua rakan kongsi juga berdasarkan kadar pe milikan mereka secara sama rata.Sejurus selepas modal para rakan kongsi dicampurkan bersama. secara automatik se mua aset yang lahir dan dibeli melalui campuran modal itu dimiliki bersama oleh semua rakan kongsi mengikut peratusan modal masingmasing. Justeru. 6 aburan secara mudharabah dan musyarakah memerlukan pelabur s U. .anah atau tidak. Justeru. menyemak perni agaan yang dijalankan sama ada menepati s.

berkembanglah produknya daripada asalnya yang begitu ringkas dan mudah kepada begitu pelbagai. Hasilnya. maka kaedah dan bentuk perbankan Islam untuk meraih keuntungan hanya tertumpu kepada penggunaan akad jual. Selain itu. beli. Produkproduk ini bukanlah cerminan produk perbankan konvensional tetap i mempunyai nilai dan bentuk tersendiri. ijarah muntahiyah bit tamleek (penyewaan berakhir dengan pemilikan). Anda dan Islam Bahagian kelima: Contoh dan bentuk produk kewangan Islam Hasil daripada dua asas utama tadi. Bank membeli dan penjual i renjuaf/rengeaar A k Deposit I Kor itrak 1 V 10% XJualbeli PEI AMrinAM I 2 7 « V ^ L^ ) A . ijarah thumma al-bai’ (penyewaan dan diikuti dengan pembeli an). perbankan Islam juga merupakan faktor utama yang telah mempengaruhi pelbagai perubahan besar yang berlaku dalam dunia perbankan.84 • Wang. antaranya: • Produk pembiayaan kereta dan rumah: Terdapat pelbagai produk yang inovatif seper ti ijarah (penyewaan). musyar akah mutanaqisah (perkongsian berakhir beransur-ansur dengan pemilikan oleh satu pihak) dan produk murabahah HI ameer bishira’ (murabahah antara tiga pihak). Pertumbuhan seperti ini bukan sahaja berlaku di Malaysia malah di seluruh dunia. Perkara ini mengha silkan kewujudan produk-produk bank Islam yang kreatif dan unik di pasaran selur uh dunia. Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 85 1. Beri kut adalah contoh mudah produk pembiayaan kere i atau aset menggunakan ijarah th umma al-bai. sewa dan pe rkongsian mudharabah serta musyarakah sahaja.

I ASET/KERETA samada 5 ASET melalui penjual @ terua Aqad Sewaan I ./ \ \r~~\ ^ J Pada tempoh akhir 3 i yang disetujui ”1 Bayar Membayar Sewa • Pelanggan membeli aset yang di sewa deposit • Tandatanaan kontrak beli J I 10% I • Aset bertukar milik penuh r Kepada Kepada pelanqqan r Bank . .

bank akan membeli aset tersebut secara 100 peratus dan menyewakannya k epada pelanggan. Bagi mengelakk an ini berlaku. sebaliknya datang ke bank selepas membayar membuat booking. sebahagian bank Islam mengambil jalan berikut: a. Ini bermakna apabila ada sahaja pelanggan lngin membeli kereta. kerana ia boleh menyebabkan masalah Syariah berlaku. Ini adalah satu cabaran buat bank Islam.Pihak bank telah melantik dari awal pengedar-pengedar kereta sebagai wakil me reka.Dimeterai kepada bank r 5 r I ^ BANK L j . Kadar sewaan bulan pertama akan termasuk kos deposit 10 peratus itu. Ini membolehkan bank Islam mem beli aset . Menasihatkan orang ramai agar jangan membayar deposit terlebih dahulu kepada penjual. b. deposit ya ng diterima oleh pengedar adalah bagi pihak bank. Jika bank b ersetuju. Pemilik manfaat aset (duktiraf undang-undangi Proses Ijarah Thumma Al-Bai bagi pembiayaan kereta dan aset lain Keterangan ringkas: Biasanya pelanggan telah membayar deposit 10 peratus kepada pihak penjual terleb ih dahulu sebelum memohon pembiayaan daripada bank.

2) Setelah pihak pelanggan memohon pembiayaan daripada bank Islam. Setelah perse tujuan oleh bank. projek dalam pembinaan. Ijarah Muntahiyah bit Tamleek (penyewaan berakhir dengan pemilikan) dan Musyarakah Mutanaqisah (perkongsian berakhir beransur-ansur dengan pemilika n oleh satu pihak) boleh digunakan. Begitu juga produk Murabahah Lil Ameer Bishi ra’ (murabahah antara tiga pihak) turut diaplikasikan untuk sektor ini. rumah atau apa jua aset yang menepati Syariah d telah membayar pendahuluan sebanyak peratus daripada harga keseluruhan. Istisna’ berakhir de ngan Ijarah. Daripada aspek undangundang dan Syariah. Produk perbankan Islam seperti Istisna’ (kontrak pembuatan). la sesuai untuk banyak keperluan pelanggan. Jika kedua-dua cara di atas dapat dilakukan. Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional 87 |FTPWPl|’l!llli|ft*r!|li. Anda dan Islam secara sepenuhnya dan menyewakannya kepada pihak pelanggan. masalah Syariah dalam pembiayaan Ijarah Thumma Al-bai i ni dapat dielakkan di peringkat ini. aset. dikira memiliki 10 peratus daripada aset tersebut. antaranya pem biayaan rumah. Hasilnya.l| PELANGGAN 10% 10% + + Milik 90% rumah disewakan kepada pelanggan MUSYARAKAH MUTANAQISAH PERKONGSIAN (MMP) 10% BANK 90% Keterangan Ringkas: 1) an 10 ia Pelanggan ingin membeli aset. Produk ini sangat menepati standard Syariah ole h ulama seluruh dunia. Berikut pula contoh mudah produk musyarakah mutanaqisah (diminishing musyarakah) atau hak perkongsian berkurang. aset tersebut telah dimiliki bersama atau co-owned antara pel . barangan mes in dan banyak lagi. aset-aset pembinaan termasuk premis.86 • Wang. kereta. pembinaan bangunan dan ruma h. pihak bank akan membeli baki 90 peratus hak milik dalam aset t ersebut. • Produk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perindustrian: laitu dalam urusan p embelian mesin. bangunan siap.

’ Setelah itu. pihak bank akan menjualkan bahagian pemilikannya sebagai contoh 1 p eratus sebulan dengan harga yang telah dipersetujui bersama. Pemilikan pelanggan ke atas aset akan bertambah menjadi 22 . Ini bermakna setela h setahun berlalu.anggan dan bank Islam.

Begitulah seterusnya sehingga t amat tempoh pembiayaan yang telah dipersetujui. lima tahun struktur modal terubahsuai dihu bungkan kepada Global Equity Builder Index dan distrukturkan dengan CCPI dengan ciri terkunci pada 80 peratus atau 90 peratus atas nilai aset bersih tertinggi. 4) Dalam masa yang sama pihak bank juga akan sentiasa menyewakan ’portion’ pemilikan mereka yang berbaki kepada pelanggan. yang mana produk-produk ini adalah sangat kompetit if. barangan industri secara murabaha h atau musawamah 3 Menanddlangam surat ingin bell 7 Pelanggan bayar harga secara tangguh =—ra . membolehkan be rlakunya kepelbagaian produk jika distrukturkan secara kreatif. Negotiable Islamic Debt Securities (NIDC) dan pelbagai lagi. komoditi murabahah. Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional 89 Kontrak murabahah diaplikasikan untuk pembiayaan stok and aset tetap. dan istisna’.88 • Wang. akaun wadi’ah. • Pembiayaan korporat dan projek: Terdapat beberapa produk dan struktur pembiayaan untuk institusi korporat dan pembia} aan projek yang diiktiraf oleh Syariah. kontrak pembuatan. Kedua-dua proses ini melibat akad berbeza dan bayaran bulanan pelanggan secara a utomatik merangkumi pembayaran kedua-dua kontrak ini. 1) Contoh mudah produk pembiayaan perumahan. Islamic SWAP. kontrak yang diperincikan seperti salam. Anda dan Islam peratus dan bank kini hanya memiliki 78 peratus. miidharabah muqayyadah (mudharabah terkawal/dipandu/ter batas). Tambahan pula. Terdapat juga pelbagai produk inovatif daripada Deutsche Bank (Islam) dan banyak lagi di seluruh dunia. • Produk pelaburan jangka masa sederhana dan panjang: Ini termasuk pelaburan ke at as modal terubahsuai (sebagai contoh. kemahiran dan Iain-lain. b. Ini bermakna. dll). • Produk pembendaharaan bank (treasury): Terdapat produk seperti Commodity Murabah ah. • Produk akaun simpanan pelaburan: Terdapat akaun mudharabah. dalam sebulan pihak pelangg an akan: a. Islamic Forward FX. iaitu pembelian ke hadap an terhadap komoditi yang relevan. perkhidmatan. wadi ’ah multi-currency account (akaun wadi’ah untuk pel bagai mata wang) dan mudharabah multi-currency account (akaun mudharabah untuk p elbagai mata wang). manakala p roduk ijarah memungkinkan penyewaan kepentingan perniagaan seperti kilang-kilang dan ruang gudang. Membeli sebahagian ’portion’ dengan satu harga yang dipersetujui. Menyewa sebahagian ’portion’ yang masih dipegang oleh bank. semua jenis peralatan serta mesin dan juga ’intangible asset’ sep erti harta intelektual.

PPI i Bank membeh aset i Bank wakilkan pelanggan tenma aset produk 1 .’istomer/Purchaser i ^ j f f 6 Bank dan pelanggan meterai Kontrak Murabahah (Bank |uab 2 Senarai harga | Perbmcangan j I Berhajat kepada | ! 5 Hantar 1 ’ Barang Bank 1 niiml/PatmaHa r ] k.

Hal ini telah disahkan oleh Majlis Penasihat Syariah seluruh dunia. Transaksi ini dmamakan murabahah HI ameer bishira’ atau boleh juga tergolong dalam bai al-musawamah jika menepati syaratnya. pihak bank mewakilkan pelanggan sebagai pemegang aset yang dibelinya. Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 91 Bentuk pembiayaan istisna’ (untuk rumah atau bangunan dalam pembinaan) PELANGGAN/ p^NJUAL 3. Anda dan Islam Keterangan ringkas: 1 dan 2 : Apabila pelanggan ingin membeli sesuatu aset. la adal ah seperti berikut: . pihak bank membeli aset tersebut secara tunai daripada penjual. aset akan dihantar terus kepada pelanggan tanpa perlu disimpan di bank. pihak bank menjual aset yang dibelinya ini kepad a pelanggan dengan harga mark up dengan pembayaran secara ansuran dalam satu tem poh yang telah dipersetujui bersama. Akad Istisna selari 4. Akad Istisna Selari 2. setelah perbincangan den gan penjual tertentu. Bayaran ansuran H 6. Penghantaran BANK 5.90 • Wang. 4 dan 5 : Setelah yakin dengan janji pelanggan. pihak pelanggan akan mendapatkan pembiayaan daripada bank Islam. Pembayaran KONTRAKTOR 1 (KONtRAKTOR BAG I PELANGGAN) 7. Sewaan secara Ijarah thumma al-Bai Keterangan Ringkas: Produk ini sesuai untuk pembiayaan apa jua aset yang di dalam pembinaan. sama ada membayar booking atau tidak. Dengan itu. 3 : Pihak pelanggan memeterai surat janji bahawa ia akan membeli aset tersebut jika pihak bank Islam mampu membelinya daripada penjual. Penghantaran 1. 6 dan 7 : Setelah bank memiliki aset secara sah menurut Syariah dan undang -undang berdasarkan kontrak yang dimeterai. Dalam waktu yang sama juga. pihak bank dikira sebagai beneficial owner kepada aset. Hasilnya.

Kermidian. la dinamakan i stisna’ mawazi3. pihak pelanggan tatkala itu sudah boleh menaw arkan rumahnya yang sedang dalam pembinaan itu untuk dijual pula.Setelah persetujuan diperolehi.Menurut majoriti ulama sedunia. pihak pelanggan memerlukan pembiayaan atas pembeliannya. pihak bank Islam akan membeli rumah yang seda ng dalam pembinaan itu daripada pelanggan . Apa yang dilakukan adalah ia mendapatkan bank Islam yang sudi membiayai. Pihak pelanggan telah membeli aset atau rumah yang sedang dalam pembinaan den gan harga RM 100 000 yang akan siap pada 1 Jamiari 2008. Pelanggan telah membayar 10 peratus daripada harga rumah kepada kontraktor pertama.1. 2. 4.

Anda dan Islam dengan harga RM90 000 dengan bayaran secara ansuran atau tunai sehingga rumah si ap dan pelanggan member! tarikh penyerahan pada 2 Januari 2008. 5. iaitu ketika musibah melanda. hal ini sudah tentu tidak akan berlaku. Ketika itu ia sepatutn ya menuruti syarat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW iaitu serah terima dan jumlah yang sama. hak milik rumah akan menjadi milik bank sepenuhnya. Akad ini adalah menurut kaedah ijarah thumma al-bai yang dit erangkan sebelum ini. ia adalah satu kesilapan anda sendiri dari sudut Syaria h. akad jual beli memerlu kan kejelasan dalam: 1) Penjual 2) Pembeli 3) Benda yang dijual 4) Harga Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 93 Dalam konteks insurans konvensional. Ini kerana apabila pelanggan membeli sebuah jaminan w ang. semua syarat-syarat ijarah dan istisna akan sentiasa dijaga. kera na: a) Si pembeli (pencarum) akan meletakkan wangnya hari ini. judi dan riba. . Daripada empat rukun jual beli tersebut. akad sewaan selama tempoh 25 tahun dimeterai. ia dikira sebagai pertukaran mata wang RM dengan RM. Ini menye babkan para ulama menganggapnya sebagai riba an-nasi’ah. mereka sebenarnya menggunakan akad pertukaran pemilikan harta (akad mu ’awadat maliah) yang menyebabkan ia dikira se bagai akad jual beli. Maka pada tarikh 2 Januari 2008.92 • Wang. ia akan meny ewa rumah tersebut daripada bank bermula 2 Januari 2008. 6. Bagaimanapun. Sebagaimana yang perlu kita fahami. Akad adalah perkara utama yang diubah bagi memastikan ia halal. Setelah rumah siap. Kedua-dua cara p embayaran adalah sah di sisi Syariah. syarikat insurans mempunyai masalah ber kaitan barang yang dijual. Semuanya boleh disemak di dalam akad atau kontrak. Jika diteliti si fat dan tabiat kontrak insurans konvensional. ia seperti berikut: Penjual: Syarikat insurans Pembeli: Pencarum Barang yang dijual: Jaminan kewangan jika terhadap musibah tertentu. Harga: RM x xx setahun. Bagi sesiapa yang tidak membaca kontrak semasa menandatangani sehingga tidak da pat memahami kaedah ini. dan p ihak pelanggan mestilah telah berjanji di peringkat awal lagi tadi. dan jumlah RM jaminan itu pula hanya akan diberikan kemudian. Kali ini kita akan melihat bagaimana sebuah produk insurans Islam distruktur bebas daripada unsur-u nsur haram tadi. Bahagian keenam: Produk Takaf ul (Insurans Islam) Bab yang lalu telah mendedahkan bagaimana sebuah insurans konvensional diputuska n sebagai haram kerana terdapat unsur gharar. Bagi menjamin transaksi ini sah di sisi Syariah.

keperluan akad jual beli mem erlukan si pembeli mengetahui dengan tepat berapakah nilai yang akan diperolehin ya. iaitu meletakkan sejumlah wang bagi memperolehi sesuatu yang tidak pasti. llca dernikian. Walaupun n ilaiannya telah dinyatakan dalam skim insurans ini. Sudah tentu ini tidak akan dapat diberitahu oleh syarikat kerana musibah bel um berlaku. bagaimanakah bentuk yang dilakukan oleh syarikatikat takaful? Bu kankah ia juga mempunyai elemen meletakkan .b) Si pembeli juga tidak tahu nilai jaminan yang bakal diperolehinya. c) la dianggap judi pula kerana ia mempunyai elemen pertaruhan. Gharar adalah dari sudut pembeli yang tidak pasti adakah tahun itu akan berlaku kemalangan dan memperoleh i jaminan yang dibelinya. Keadaan ini menjadikannya dianggap gharar. dengan risiko wang yan g diletakkan hangus atau tidak dikembalikan.

94 • Wang. Ini kerana. Asas-asasnya adalah: a) Tabarru’ dan mudharabah b) Wakalah dan tabarru’ Saya sertakan gambar rajah bagi kedua-dua bentuk agar ia dapat memberi sedikit g ambaran awal kepada para pembaca. 1) Takaful Model Wakalah dan Tabarru’ Yuran Wakalah .30% Dana dari pencarum atas akad wakalah Tabung Takaful Am (GTF) Performance Fees Pelaburan dilakukan oleh pengusaha Takaful (wakil) Ditolak: (i) -IBNR -UPR -Imbangan Retakaful (ii) Turrtutan (in) Reserves . adakah menjadi syarat agar anda memberitahu kepadanya berapa jumlah yang anda beri? Jawapannya sudah tentu tidak. bagi memudahkan urusan syarikat takaful. Anda dan Islam wang dan menunggu pampasan apabila musibah mendatang? Jawapannya adalah. Sebagai contoh. akad derma tidak terikat dengan syarat-syarat jual beli tad i. tidak juga diperlukan untuk jelas dan terang jumlah itu dan ini semasa seraha n derma. apabila anda memberikan hadiah kepada seseorang. ia adalah sumbangan baik daripada satu pihak. Hasilnya. syarikat-syarikat takaful telah mengubah akad nut ’awadah malia h yang digunakan oleh syarikat insurans konvensional kepada akad tabarru’at (kontr ak derma). Bagaimanapun. Den gan itu tidak banyak syarat diperlukan untuk melaksanakan akad derma ini.25% . mereka akan menggunakan g abungan beberapa akad.

-Lain-lain Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 95 Keterangan ringkas: Syarikat pengendali takaful dilantik oleh oencarum sebagai w akil bagi menguruskan sejumlah wang tertentu untuk didermakan bagi tujuan takafu l apabila diperlukan.MUDHARABAH -> I Nisbah lebinan kepada Syarikat 50 Pelaburan Dibuatoleh Syarika1 » Untung Pelaburan 1 WANG SUMBANGAN TAKAFUL *• I TABUNG TAKAFUL AM (GTF) +• . 2) Takaful Model Tabarru’ dan Mudharabah Syankal PESERTA g*FUL atas asas . syarikat akan mengambil satu lagi jumlah upah sekiranya ia berjaya mendapatkan untung daripada pelaburan yang diusahakannya itu. Di samping itu.. syarikat takaful akan menga mbil sejumlah upah (al-ujr) atas sebagai kos pengurusannya. ia j uga berfungsi sebagai wakil untuk melaburkan wang yang belum didermakan dan atas d&saiju’alah. Untuk melaksanakan tujuan itu.

pihak pencarum meletakkan wang dalam jumlah tertentu atas akad tabarru’.T GTF +• KOS OPERAS! TAKAFUL ^^ Lebihan (PROFITS} fc^ Nisbah Lebihan Diberi kepada pencarum ^” ^w 1 50 r Di bayaf kepada pencarum Gambar: Model wakalah dan tabarru’ Model tabarru’ dan mudharabah Keterangan ringkas: Menurut model ini. . -^a terdapat lebihan keuntungan (surplus) setelah °iak semua kos-kos pengurusan. pihak syarikat takaful akan n§nadiahkan sejumlah wang kepada peserta sebagai penghargaan penyertaannya. Pihak syarikat akan menguruskan tabung takaful dan dalam masa yang sama aburkannya.

Baki keunt ungan adalah milik tabung kumpulan wang pencarum. . pengendali takaful aka n menyediakan pinjaman tanpa faedah (qardhul hasan) untuk menampung kekurangan b erkenaan. Lebihan. Keuntungan yang dihasilkan daripada kumpulan wang pencarum adalah dimiliki sepen uhnya oleh syarikat. Pemegang polisi membayar premium kepada penanggung insurans. Penanggung insurans bertanggungjawab membayar manfaat insurans seperti dijanjika n daripada asetnya (kumpulan wang insurans dan kumpulan wang pemegang saham). Sekiranya berlaku kekurangan dalam kumpulan wang takaful. Aset kumpulan wang takaful HANYA boleh dilaburkan dalam instrumen yang selari de ngan Syariah. la juga adalah objektif utama syarikat insurans. Wang pencarum tidak dikira sebagai wang syarikat malah ia diasingkan dan tidak d imiliki oleh pengendali. Anda dan Islam Perbezaan Takaful dan Insurans Konvensional Secara ringkasnya berikut disertakan perbezaan mudah antara insurans komensional dan takaful (insurans Islam) dalam bentuk jadual: Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 97 Kontrak Mu ’awadah (pertukaran ual beli) antara penanggung .nsurans dengan pihak y ang diinsuranskan. Peserta membuat caruman ke dalam skim. Pelaburan kumpulan wang bebas tanpa sebarang kekangan Syariah. Peserta saling menjamin sesama sendiri di bawah skim. Pencarum tidak berhak untuk mendapat sebarang bahagian daripada ’surplus’.96 • Wang. Kontrak Tabbaru’ (derma & sumbangan) yang disertakan dengan pelaburan. untung atau pulangan dipegang oleh tabung untuk dibahagikan semula kepa da pencarum. Keuntungan hasil pelaburan daripada kumpulan wang pencarum tidak dimiliki oleh s yarikat kecuali nisbah yang disumbang daripada wang syarikat sendiri. Wang pelanggan dianggap wang syarikat insurans dan dimiliki olehnya sejurus diba yar oleh pelanggan. Pengendali takaful bertindak sebagai pentadbir skim dan membayar takaful daripad a kumpulan wang takaful.

dadah. perjudian dan menaw arkan khidmat perjudian. patung-patung berjisim mewakili sesuatu yang bernyawa un tuk dimuliakan. b. Menjual arak dan peralatan yang digunakan bagi menjual arak seperti membekalk an botol untuk kedai arak. Menj ual rokok. khidmat dan manfaat yang diharamkan oleh Islam seperti berikut: a. patung-patung berjisim mewakili sesuatu yang bernyawa untu k dimuliakan. b. perak dan pertukaran mata wang secara bertangguh pembayaran atau penghantarannya.Bab? Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa Elemen-elemen yang menjadikan sesuatu hal kewangan haram boleh dilihat dalam hal berikut: 1) Menjual barangan ribawi seperti emas. Menjual senjata kepada musuh Islam. 99 Bab? Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa Elemen-elemen yang menjadikan sesuatu hal kewangan haram boleh dilihat dalam hal berikut: 1 ) Menjual barangan ribawi seperti emas. . perjudian dan menawarkan khidmat perjudian. Menjual senjata kepada musuh Islam. c. 2) Menjual aset. Menjual d c. Menjual rokok. d. perak dan pertukaran mata wang secara b ertangguh pembayaran atau penghantarannya. e. patungpatung musuh Islam. yang pastinya pastinya mengandungi riba. Khidmat perbankan konvensional yang an melaburkan barang curi atau wang curi. pe lacuran dan yang seiring dengannya seperti khidmat urut berlainan jantina. 2) Menjual aset. patung berhala. patungpatung musuh Islam. video l ucah. Khidmat insurans konvensional. khidmat dan manfaat yang dlharamkan oleh Islam seperti berikut: Menjual arak dan peralatan yang digunakan bagi menjual arak seperti membekalkan botol untuk kedai arak. dadah. patung berhala. pela curan dan yang seiring dengannya seperti khidmat urut berlainan jantina. video lucah.

f99 Menjual dan melaburkan barang curi atau wang curi. eKhidmat perbankan konvensional mengandungi riba.d. Khidmat insurans konvensional. .

(2) yang minta diperahkan untuknya. sedangkan ia boleh memilih perbankan Islam. At-Tirmidzi: Gharib. ( 1 ) yang memer ahnya. (Hal ini akan diulas di bab yang seterusnya) 6) Mengurangkan timbangan dan sukatan dan banyak lagi.100 • Wang. sebagaimana tugas saksi. (ii) Pemberi Riba: Individu yang menggunakan khidmat yang berunsur riba walaupun dengan niat tidak redha. him 307. Menjadi ejen kepada insurans konvensional dan pelaburan secara riba. . Dalam kont eks semasa adalah pengguna kad kredit. (Riwa yat Tarmizi. ”Danjanganlah kamu bantu-membantu dalam iirusan dosa dan pennusuhan. Albani: Hasan Sohih) Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 101 Keterangan: Walaupun hadis ini menyebut bab arak. Bahagian pertama: Kerjaya peguam dan pegawai pemasaran produk pinjaman riba Bagi mendalami hal ini. (10) yang minta dibelikannya. ” (AlMaidah:2) (b) Hadis Nabi Muhammad SAW: Ertinya: ”Rasulullah SAW melaknat tentang arak. 3) Memonopoli komoditi tertentu dan menjual dengan harga yang tinggi. antaranya: (a) Allah SWT menegaskan: Ertinya. sama ada pinjaman pel ajaran. T ermasuk juga penjaminpenjamin kepada pinjaman dengan riba. no 3333. saksinya danpen ulisnya.”(Riwayat Abu Daud. (in) Saksi: Individu yang memberi lesen. 4) Menipu tentang kualiti produk yang dijual. tetapi ia merangkumi item hara m yang lain berdasarkan kepada kaedah qiyas dalam Islam. pengguna perkhidmatan perbankan konvensio nal dan Iain-lain. ( 8) yang makan harganya. (3) yang meminumnya. (4) yang membawa nya. hukumnya datang daripada hadis nabi yang banyak dan juga daripada ayat Al-Quran. termasuk di dalamnya p elaburan secara deposit tetap yang memberikan jaminan untung yang sebenarnya. 5) Terlibat dalam mengempen jualan langsung tanpa produk Multi Level Marketing ( MLM). ad alah riba secara sepakat ulama. AtTirmidzi dan Albani: Hasan Sohih) Keterangan: Ingin saya jelaskan di sini bahawa maksud hadis ini merangkumi: (i) Pemakan Riba: Individu yang mengenakan riba terhadap pinjamannya dan yang me njual barangan ribawi secara riba lalu memakan untungnya. (5) yang minta dihantarinya. kontrak dan perniagaan kepada industri riba. Anda dan Islam g. (c) Nabi Muhammad SAW menyebut: Ertinya: ”Dilaknati Rasulullah SAW pemakan riba dan pemberi makan. perniagaan dan Iain-lain. no 1925. (9) yang membelinya. sepuluh golongan. la adalah saksi yang meluluskan transaksi riba. (6) yang menuangkannya. (7) yang menjualnya.

(>v) Penulis: Peguam yang merangka dokumen perjanjian pinjaman bank, insurans da n pelaburan konvensional. (d) Hadis Nabi SAW: jl

102 • Wang, Anda dan Islam Ertinya: ”Sesungguhnya Allah telah mengharamkan arak, maka barangsiapa yang telah mengetahui ayat ini dan dia masih mempunyai arak \valaupun sedikit, jangan minum dan jangan menjualnya.” (Riwayat Muslim, 5/39) Keterangan: Dalam hal ini. walaupun hadis ini menceritakan bab arak, tetapi ia m erangkumi semua keterlibatan dalam hal yang diharamkan, terutama riba yang lebih besar dosanya daripada arak. Justeru. sama seperti hadis di atas, barangsiapa y ang telah mengetahui riba itu haram dan masih bekerja sebagai pegawai pemasaran atau peguam, maka haram memakan hasil daripada jualanny a dan jangan pula menjua lnya. (e) Nabi SAW mengingatkan: Ertinya: ”Apabila terzahirnya dengan meluas akan riba dan zina, maka (tindakan) me reka telah menghalalkan (untuk turunnya) azab Allah ke atas mereka.” (Riwayat Al-H akim, 2/37 dan Abu Yu’la; AlHakim: Sohih dan disepakati Az-Zahabi; Albani: Hasan) Keterangan: Maka, hubungkait peguam dan semua pegawai pemasaran yang terlibat se cara langsung menyediakan dokumen pinjaman riba dan mempromosikannya adalah term asuk dalam kategori menyebarluaskan lagi riba di suatu daerah. Justeru, hukumnya amat jelas. Banyak lagi dalil-dalil lain yang semuanya mengulang maksudmaksud dalil di atas tadi. Justeru, berdasarkan dalil-dalil ini. saya memberi jawapan jelas dan tepat bahawa semua peguam yang membantu menyediakan dokumen riba, mengikut konteks ha dis. mereka termasuk dalam kategori hadis (c) sama ada dengan suka atau tidak. Tujuan untuk mendapat bisnes atau tidak bukanlah isunya. Tiada hujah maslahat bo leh diguna untuk mempromosi dan membanW Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 103 riba yang jelas, demikian ditegaskan oleh Syeikh Dr Yusof AlQaradawi. 71 la berb eza dengan kerja di institusi konvensional secara tidak langsung. Jika ditanya, bagaimana pula dengan ribuan peguam pada hari ini? Jawapan pertama saya sebagaimana ditegaskan Allah SWT: j Ertinya: ”Danjika kamu menuruti orang yang rarnai di atas muka bumi ini maka merek a akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.” (Al-An’am: 116). Ini memberi maksud bahawa jumlah yang ramai dan diamalkan di seluruh dunia tidak menjadikan yang haram itu halal. Kecuali apabila dalam keadaan tiada pilihan la in dan ia pula terdiri daripada jenis hukum yang tidak ada nas spesifik atau ’zhon niyah ’ iaitu tidak qat’ie. Bagaimanapun riba tidak termasuk dalam kategori ini, ker ana pengharamannya adalah PUTUS (qat’ie - tidak berubah menurut zaman dan tempat). Para peguam masih boleh mendapat wang yuran melalui aktiviti lain seperti mendap atkan bisnes merangka draf atau dokumen jual beli rumah yang biasa, sewa dan yan g Iain-lain yang tidak melibatkan riba. la adalah harus dari sudut hukum. Jika ada pula yang ingin berhujah menggunakan hadis: 0”

JsErtinya: ”Akan datang satu zaman di mana tidak terkecuali seorang pun kecuali ia m akan riba dan jika ia tidak rnakan sekalipun, ia ditimpa debu-debunya.” (Riwayat A bu Daud) ini tidak boleh diterima untuk bersikap mengambil mudah adap nba, tambahan pula tahap hadis ini yang lemah menurut mam Al-Munziri kerana perawiny a bernama Al-H asan tidak pernah berternu dengan Abu Hurairah r.a. 72

104 • Wang, Anda dan Islam Bahagian kedua: Menipu dalam pendapatan harta Bahagian ini menerangkan situasi individu yang bekerja ”makan gaji” yang berlaku dal am bentuk berikut: 1) Menggunakan peralatan syarikat untuk tujuan peribadi Seperti kertas, pen, faks, fotostat, menelefon anak di rumah, rakanrakan dan Iai n-lain, yang mana tiada hubungan dengan kerjanya. Maka penggunaan tidak sah ini mestilah dibayar oleh pekerja sama ada secara langsung atau tidak langsung. 2) Menipu syarikat ketika membuat tuntutan wang yang digunakan Seperti tuntutan kos minyak petrol, pembelian alatan untuk syarikat di luar dan Iain-lain dengan membuat kos tambahan sendiri. 3) Mengambil rehat tidak sah ketika waktu bekerja la akan menyebabkan pendapatan gaji seseorang tidak sepenuh miliknya. 4) Membuat tuntutan kerja lebih masa dengan perancangan la pada asalnya adalah harus. tetapi menjadi haram apabila pekerja sengaja melam batkan kerjanya pada waktu biasa, dengan niat untuk melakukan kerja lebih masa a tau over time. Ini adalah salah satu bentuk penipuan. 5) Rasuah dan hadiah khas buat pegawai Perlu diketahui, terdapat asas yang mengharamkan rasuah dan jenisjenisnya. Antar anya memberi ganjaran atas nama ’hadiah’, ’upah tambahan’ dan sebagainya kepada orang ya ng mempunyai kuasa atau penjawat jawatan tertentu dengan tujuan bagi membolehkan m a menjatuhkan hukuman (jika hakim) seperti yang dikehendakinya. atau menyelesa ikan sesuatu kerja atau mendapatkan sesuatu kontrak atau melambatkan sesuatu tug as yang sepatutnya boleh disiapkan. Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 105 Hal ini ditegah kerana ia jalan kepada berlaku rasuah yang terang, kerana hati a kan diasak untuk meraih faedah harta yang lebih besar daripada itu. ^ Beberapa Bentuk Lagi Menerusi e-mel dan soalan yang kerap saya terima, berikut adalah antara beberapa bentuk untung atas angin dan penyelewengan yang kerap berlaku dalam industri ke rja sama ada kerajaan, swasta, NGO, persatuan, sekolah, parti politik dan Iain-l ain organisasi: 1) Rasuah dalam memilih Pegawai yang bertanggungjawab memilih kontraktor untuk iklan, pembersihan, latih an dan Iain-lain untuk syarikat atau organisasinya. Pihak pegawai memilih syarik at ’Z’ daripada empat syarikat lain yang menghantar ’quotation’ kerana syarikat ’Z’ itu berj anji memberikannya sedikit imbuhan ’ikhlas’. Hukum: la adalah haram dan rasuah dalam Islam. 2) Mencipta ’quotation’ sendiri Pegawai atau kumpulan pegawai yang diberi kuasa membuat pemilihan kontraktor unt

uk syarikat. Dia atau mereka sepakat untuk memberinya kepada satu syarikat yang mereka kenali bukan kerana kualiti dan harganya tetapi kerana sebab-sebab lain. Disebabkan oleh prosedur syarikat yang memerlukan ’quotation’ daripada sekurang-kura ngnya empat buah syarikat, pegawai ini telah mencipta beberapa ’quotation’ daripada syarikat yang tidak wujud sebagai cukup syarat. Hukum: Haram kerana menipu. 3> Menaikkan Harga ^egawai diminta oleh majikan untuk mencari pembekal bahan mentah. Dia berjaya me ncari dengan harga RM1 500 tetapi menaikkannya kepada RM2 000, lalu baki RM500 d iambilnya.

106 • Wang, Anda dan Islam Hukum: la adalah haram sepakat ulama. 4) Menang Tender Bersyarat Pegawai diminta oleh majikan untuk mencari kontraktor bagi menjalankan pengubahs uaian pejabat atau apa jua aset syarikat. Pegawai telah mencadangkan syarikat ’B’ ke pada majikan disebabkan dia telah mempunyai perjanjian di sebalik tabir dengan p ihak syarikat ’B’ yang memberikannya izin untuk melabur wang peribadinya dalam syari kat ’B’ dengan kadar keuntungan mengikut Islam ’kononnya’. Padahaljikatiadapeluang ’melabu r’ itu, sudah pasti pegawai tidak akan mencadangkan syarikat ’B’. Hukum: Tindakan sebe gini adalah haram dalam Islam dan ia termasuk dalam rasuah bentuk baru dan berse lindung di sebalik aktiviti pelaburan Islam. 5) Tuntutan Palsu Pegawai membeli barang keperluan syarikat atau mengisi minyak dengan harga terte ntu tetapi berpakat dan memohon pembekal atau stesen minyak mengeluarkan resit d engan jumlah berbeza daripada jumlah pembeliannya. Berbekalkan resit itu, pegawa i membuat tuntutan kepada syarikat dengan harga berlipat kali ganda. Ini yang be rlaku dalam kes-kes di atas. Hukum: la adalah haram menurut Islam kerana penipuan kepada syarikat. Pihak pemb ekal juga berdosa kerana dikira bersubahat mengeluarkan resit berjumlah palsu it u. 6) Resit Harga Ciptaan Pegawai membeli barang untuk kegunaan syarikat daripada satu kedai. dan kedai te rsebut enggan bekerjasama untuk menaikkan harga dalam resit. Bagi meraih keuntun gan, pihak pegawai telah mencipta resit sendiri berserta cop palsu. Hukum: la ad alah haram dalam Islam kerana penipuan. Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 107 7) Ambil Untung Sendiri Pegawai diberi oleh syarikat ’bajet maksima’ sebanyak RMS 000 untuk membeli satu bar angan keperluan syarikat. Pegawai berjaya mencari di pasaran terbuka barang yang diperlukan dengan harga RM4 000 sahaja. Bagi mendapat manfaat, si pegawai telah berpakat dengan penjual agar dituliskan harga RM5 000 dalam invois dan baki RM1 000 hendaklah diberi kepadanya. Hukum: la adalah haram kerana penipuan dan wang khianat sebagaimana yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimanapun, jika ia berterus-terang dengan majikan sambil memohon sebarang insentif atas kejayaannya mengurangkan kos syarikat kerana kecekapannya mencari barang yang lebih murah, tatkala itu, majikan harus memberikannya jika ia tidak menyalahi mana-mana undan g-undang syarikat. Jika tidak, majikan akan mengambil kira kejayaan itu dan memb ayarnya dalam bonus dan kenaikan gaji apabila sampai waktunya sahaja. 8) Guna Khidmat Syarikat Sendiri Soalannya seperti berikut: ”Saya bekerja dengan majikan, dalam masa yang sama memb uat perniagaan membekal barang-barang untuk majikan menggunakan syarikat saya ta npa pengetahuan majikan?” Hukum: la lebih cenderung kepada hukum haram terutamanya jika anda menggunakan k uasa anda sebagai pegawai yang diberi tanggungjawab untuk mempengaruhi keputusan pemilihan pembekal.

Walau bagaimanapun jika majikan telah diberitahu dan mereka bersetuju tanpa seba rang syarat-syarat seperti rasuah seperti ’mesti niemberikan komisen kepadanya pul a’. terutamanya apabila syarikat anda memang mempunyai kualiti dan mampu menawarkan harga kompetitif berbanding syarikat pem bekal lain. e°agai akhirnya. maka ia boleh dikira harus dan halal. banyak sungguh soalan seperti kes-kes di atas .

Nabi Muhammad SAW mengingatkan kesan harta haram terhadap munajat dan doa seseor ang: J L. 2) Diberikan kepada pegawai berkuasa bagi melepaskan diri ketika didapati bersal ah seperti disaman polis dan sebagainya.. Pastinya ia akan member ikan padah baginya di dunia dan akhirat..” (Riwayat Abu Daud . hal rambutnya kusut masai. no 2943. ”Ini unt ukmu (bahagian untuk Islam) dan ini untukku yang diberikan sebagaihadiah (oleh o rang ramai). maka apa yang diambilnya se lepas itu (dalim1 bentuk rasuah) adalah ghulul (pengkhianatan). Ertima: ”Menyebitt tentang seorang pemuda yang bermusafir dalam perjalanan yang ja uh. maka apabila ia selesai kerjanya dan kembali berjumpa Nabi SAW . bagi memastikan kemenangan dalam kes mahkamah yang me libatkan si pemberi. Malangnya amat ramai juga yang terlibat tanpa memikirkan hal al haram tindakannya. hadis sohih) Dalil-dalil yang perlu disematkan dengan kemas di minda dan hati semua penjawat jawatan yang boleh memberi ”sesuatu” kepada orang ramai adalah seperti berikut: a) Nabi SAW bersabda: ^ dib Jju o-i^-l UJ ( LJlj «L>o) Ujj obijy Ertima: ”Barangsiapa yang telah kami ambil untuk melakukan sesuatu kerja dan telah ditetapkan baginya sesuatu rezeki (gaj1 atau upah). mukanya berdebu di mana dia mengangkat tangan ke langit: Wahai Tuhanku. selain menjadi punca doa menjadi pudar dan tidak ingin didengari oleh Allah SWT. mereka m eraih keuntungan untuk digunakan oleh diri dan keluarga. wang hadiah kepada pegawai boleh dikira sebagai pengkhianatan (tidak halal) dalam keadaan berikut: 1) Diberikan kepada hakim. sama ada dibuat untuk menyelamatkan diri atau menyalahkan seseorang yang tidak bersalah. pergilah kamu du duk di rumah bapamu atau ibumu. sehingga datang kepadamu hadiahmu.” Makajatuh murka Baginda sambil bersabda. . 3) Diberikan kepada pegawai berkuasa (sama ada diletakkan atas nama komisen atau hadiah) bagi mendapatkan tender kontrak untuknya.. ”Ketahuilah.108 • Wang. Haram ke atas si pemberi dan si penerima. minumannya h aram dan pakaiannya haram. 4) Upah khas yang diberikan kepada pegawai berkuasa untuk mempercepatkan urusann ya dan menangguhkan urusan orang lain yang sepatutnya mendapat giliran lebih awa l.” (Riwayat Muslim.. no 1015.wahai Tuhanku. yang sepatutnya bersalah atau kalah. Albani: Hadis Sohih) 74 Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 109 b) Nabi SAW bersabda kepada seorang gabenorn\a yang telah ditugaskan mengutip za kat kabilah Azad. Hanya berbckalkan keyakinan tanpa ilmu dan palsu.. ” (Al-Bukhari dan Muslim) Sebagai ringkasan. lain ia menyimpan sebahagian daripada wang yang dikutip sambil berkata.. Dan dia dibesarkan dengan memakan makanan haram mak a bagaimana Kami mahu mengabulkan doanya. jika kamu ben ar-benar betul (lavak mendapat hadiah). Anda dan Islam sampai kepada saya.sedangkan makanannya haram. 2/703 .

namun tidak mungkin mendapatkannya kembali kecuali dengan jalan menyogok. Bagairnanapun Imam As-Syawkani dan Dr. Harangsiapa yang kehilangan haknya. terdapat beberapa pengecualian seperti. atau .5) Menggunakan kuasanya (yang diberikan oleh syarikat) untuk memberikan sesuatu kontrak/tender kepada orang tertentu dengan syarat ’upah khas’ atau dinamakan •komisen’ diberikan kepadanya oleh pembida. Syeikh Yusof AlQaradawi mengatakan.

rebat.” 75 Bahagian ketiga: Fahami rasuah dan kesan buruknya Rasuah adalah harta yang diperolehi kerana terselesainya suatu kepentingan manus ia (baik untuk memperolehi keuntungan mahupun untuk menghindari kemudaratan) yan g sepatutnya wajib diselesaikan tanpa imbalan. fee. kebesaran. Walaupun demikian. alang. a tau apa-apa manfaat seumpama itu yang lain. apa-apa diskaun. sama ada keseluruhannya atau sebahagian daripadanya. poton gan atau peratusan. Anda dan Islam akan berlaku kezaliman ke atasnya kecuali terpaksa memberi suapan wang. 3/622: Imam Tirmid:i berkata: Hadis Hasan Sahih) Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 111 Takrif Rasuah dan Sogokan 1) Wang. 2) Apa-apa jawatan. kontrak pekerjaan atau perkhidmatan. hadiah. 5) Apa-apa perbuatan menahan diri daripada menuntut apa-apa wang atau nilai wang atau benda berharga. Allah SWT berfir man: J\ Ertinya: ”Danjanganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antar a kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu k epada hakim. rasuah ini hampir sama dengan upah sehingga ada ora ng yang cuba menyatakan bahawa ’ini bukan rasuah. ketika itit \ang berdosa adalah penerima sogokan sahaja. sivil atau j enayah. Pengharaman rasuah adalah jelas berdasarkan Al-Qur’ an dan Hadis. tapi upah’. pentadbiran. supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lai n itu dengan (jalan berbuat) dosa. pekerjaan. iaitu apa-apa jenis harta. Di dalam sesetengah keadaan. dan termasuk penggunaan atau menaha n diri daripada menggunakan apa-apa hak atau apa-apa kuasa atau kewajipan rasmi. pelepasan. bonus. akujanji atau janji. d an apa-apa perjanjian untuk memberikan pekerjaan atau memberikan perkhidmatan at as apa-apa sifat. adalah lebih utama untuknya bersabarjika tiada pilihan kecuali dengan menyogokwang.” (Riwayat At-Tirmidzi.” (Al-Baqarah: 188) Disebutkan dalam hadis: Ertinya: ”Rasulullah SAWtelah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah dalam pe netapan keputusan (pemerintahan. obli gasi atau liabiliti lain. pinjaman. sama ada alih atau tak alih. kehakiman dan Iain-Iain). 4) Apa-apa jenis balasan berharga. sama ada sudah dimulakan atau tidak.110 • Wang. seperti perlindungan daripa da apa-apa penalti atau ketidakupayaan yang dikenakan atau yang dikhuatiri: atau daripada apa-apa tindakan atau presiding yang bersifat tatatertib. harta atau kepen tingan mengenai harta. 6) Apa-apa jenis perkhidmatan atau pertolongan lain. cagaran berharga. penunaian atau penyelesaian apaapa pinjaman. derma. padahal kamu tnengetahui. 3) Apa-apa bayaran. dan 7) Apa-apa tawaran. komisen. sama ada bersyarat atau tidak bersyarat .

untuk memberikan suapan mengikut pengertian mana-mana perenggan yang terdahulu .. benda. perkhidmatan atau ain-lain) sebagai dorongan atau upah untuk melakukan atau tidak elakukan apa-apa jua berkenaan transaksi tersebut atau berkenaan . Jenis Kesalahan Rasuah Berikut adalah beberapa bentuk kesalahan rasuah secara umum 76: Meminta atau Menerima Rasuah Mana-mana orang atau ejen secara rasuah meminta atau menerima atau ersetuju menerima suapan rasuah (wang.

Ingatlah sekali lagi beberapa penekanan Islam berikut: 1) Nabi Muhammad SAW bersabda: ”Barangsiapa yang telah kami ambil untuk melakukan sesuatu kerja. kalian memang makhluk Allah yang paling aku bend. Menawar atau Memberi Rasuah Mana-mana orang atau ejen secara rasuah menawar atau memberi atau bersetuju memb eri suapan rasuah (wang. prinsipal atau majikan berkenaan. perkhidmatan atau Iainlain) sebagai dorongan ata u upah untuk melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan transaksi ters ebut atau berkenaan dengan urusan rasmi. saudara-maranya atau sekutu nya mempunyai kepentingan secara langsung atau tidak langsung. di mana pegawai itu. orang-orang Yahudi data ng kepadanya membawa berbagai perhiasan dan berkata kepada Abdullah: ”Perhiasan ini untuk anda. ”Wahai kaum Yahudi! Demi Allah.112 • Wang. Bagi sesiapa yang bekerja di sektor perniagaan dan politik terutamanya. dengan tujuan untuk m engeliru atau memperdayakan prinsipal atau majikannya. atau ejen memberi kepada prinsipal/majikann ja. suatu dokumen yang diketahuinya atau disedarinya mengandungi butiran palsu. dan yang separuh lagi diserahkan kepada kaum Muslimin. yang mana prinsipal atau majikannya mempunyai kepentingan. Makajatuh murka Baginda sambil bersabda: ”Ketahuilah. ” (Al-Bukhari & Muslim) 3) Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa Rasulullah SAW mengutus Abdullah bi n Rawahah berangkat ke Khaibar (daerah Yahudi yang tunduk kepada kekuasaan Islam ) untuk menilai hasil buah kurma di daerah itu kerana Rasulullah SAW telah memut uskan bahawa hasil bumi Khaibar dibahagi dua: separuh untuk kaum Yahudi sendiri. dan Telah diteta pkan baginya sesuatu rezeki (gaji atau upah). Ketika Abdullah bin Rawahah sedang menjalankan tugasnya. pergil ah kamu duduk di rumah bapamu atau ibumu.” (Riwayat Abu Daud) r 2) Nabi bersabda kepada seorang gabenornya yang telah ditugaskan Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 113 mengutip zakat kabilah Azad. sehingga datang kepadamu hadiahmu.” Abdullah menjawab. prinsipal atau majikan berkenaan. jik a kamu benar-benar betul (layak mendapat hadiah. Anda dan Islam dengan urusan rasmi. maka apabila ia selesai kerjanya dan kembali berjum pa Nabi. benda. Membuat Tuntutan Palsu Mana-mana orang memberi kepada ejen. lalu ia menyimpan sebahagian daripada wang yang dikutip sambil berkata: ”Ini untukrnu (bahagian untuk Islam) dan ini untukku yang diberikan sebagai hadia h (oleh orang ramai). Ringankanlah kami dan berilah kepada kami lebih daripad a separuh. maka apa yang diambilnya selepas i tu adalah ghulul (pengkhianatan). saya kir a tidak sukar untuk menemui atau mendapati salah satu antara empat kategori tadi berlaku. Apa yang kalian lakukan ini justeru membuatkan diri . Menyalahguna Jawatan atau Kedudukan Mana-mana pegawai badan aw am menggunakan jawatan atau kedudukan untuk mendapat suapan dengan membuat apa-apa keputusan atau mengambil tindakan berhubungan deng an apa-apa perkara mengenainya.

d an kami kaum Muslimin tidak memakannya!” Mendengar jawapan tersebut mereka (Yahudi ) berkata. tidak kira sama ada itu adalah rasuah .” 78 4) Rasulullah SAW bersabda: ”Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan rasuah yang di terima hakim adalah kufur. ”Kerana (sikap) inilah langit dan bumi tetap tegak.” (Riwayat Ahmad) Oleh yang demikian.ku lebih membenci kalian. Rasuah yang kalian tawarkan itu adalah barang haram.

Semua harta yang diperolehi dari jdan rasuah adalah haram. Malas begini menandakan hati yang semakin ’mad’ daripada iman. Jika tidak. pemberi dan perantara yang terlibat di dalam keharaman ini wajib dihukum. asalkan tidak libatkan aku. Bimbang pihak berkuasa juga akan dirasuah hingga akhirnya si pelapor pula yang dibuang kerja atau diarnbil tindakan. Penyembunyian atau membiarkan gejala ini berterusan di sekeliling kita akan memberikan kesan buruk kepada Islam. Akhirnya. Sepatutnya. sudah”. ia akan datang dengan pembuktian tahap kesungguh an mereka. saya pasti senarai sebab-sebab berikut merupakan antara halangan utam a seseorang yang mengetahui atau mempunyai maklumat daripada melaporkannya: 1) Tidak mempunyai bukti bertulis atau jika ada sekalipun. ia tergolong dalam ka tegori dokumen rahsia rasmi. tiada malas dalam menjalankan tugas memerangi mungkar dan kemaksiata n. D engan tidak diterapkannya sistem uqubat Islam pada hari ini. semuanya akan terkesan dan merudum jatuh. individu yang mengetahui wajib ke atasnya untuk melaporkan kepada pihak berkuasa. Piha k berkuasa perlu berusaha meningkatkan keyakinan masyarakat kepada mereka. Masalah ini mestilah diselesaikan oleh pihak berkuasa jika benar-benar serius da lam usaha membanteras rasuah. 3) Bersikap tidak peduli yang berpegang dengan falsafah ”Lantaklah. setiap penerima. Malangnya. Tanpanya. 5) Takut diri sendiri terjerat apabila kerahsiaan dirinya sebagai pelapor tidak dijamin selamat. Jika didedahkan. jawatan tinggi . 2) Tidak sampai had untuk melapor kerana mereka yang terlibat adalah rakan dan k enalan rapat. kedua-duanya adalah jelas haram di dalam Islam. Isu Melapor Bagi Yang Mengetahui Menurut hukum Islam. Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 1 15 Bagi sesiapa yang terlibat dalam kategori ini. semu a hanya akan berdiam diri. Ini juga perlu diselesaikan oleh pihak berkuasa. Anda dan Islam mahupun hadiah. kita menyaksikan me reka yang terlibat dengan kes rasuah masih mampu senyum dan kelihatan tenang sem asa menghadapi perbicaraan di mahkamah dan langsung tidak kelihatan kesal dan ta kut pada wajah-wajah mereka dengan kekejian yang mereka lakukan. 6) Kurang yakin kepada pihak berkuasa. Keyak inan tidak boleh dipaksa-paksa. Justeru. organisasi d an negara. sedarilah anda turut berdosa kera na bersubahat. Ini juga dikira berdosa di dalam Islam. si pelapor pula yang akan ditangka p di bawah Akta Rahsia Rasmi (OSA). ia dikira bersubahat dan turut mendapat dosa hasil menyembunyikannya. 7) Takut kerana individu yang terlibat rasuah itu mempunyai ’cable ’. Ta ’zir yang berat perlu dikenakan kepada pesalah-pesalah ini agar ia benar-benar menjadi pengajaran bagi mereka dan menjadi pencegah kepada umat Islam lainnya. dan hukuman ke atas mereka adalah ta ’zir. syarikat. termasuk menyimpannya dan membelanjak annya.114 • Wang. 4) Malas untuk terlibat dan berulang-alik ke mahkamah untuk memberi keterangan.

3/1282) Hill . Na bi Muhammad SAW bersabda: l iliil Lcl J 4_LH f’\ j ’ \ Ertinya ”Sesungguhnya kebinasaan umat-umat sebelum kalian adalah jika orang yang t erhormat daripada mereka mencuri. Demi Zat yang jiwaku ada di tanganNya . mereka membiarkannya. tetapi jika orang bawaha n mereka mencuri.. Ini adalah tanda kehancuran sedang menanti negara yang mempunyai keadaan ini. nescaya akan aku potong tangannya!” ( Riwayat Al-Bukhari. no 3288. hebat dan besar. seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri. mereka potong tangannya.

Pertambahan proses birokrasi juga bol eh menambah kelembapan. 6) Kos pengurusan akan meningkat. Allah SWT akan membiakkan lagi peluang dan ruangnya u ntuk menjadi orang yang celaka. Kaya bertambah kaya dan mi . seluruh keluarganya bakal menjadi kaki rasuah di setiap sektor selepas ini. Jumlah masyarkat yang c ekap. 7) Pengurusan pentadbiran menjadi lewat dan lembap. Semuanya boleh dibeli. nyawa dan diri seseorang.116 • Wang. membahayakan keselamatan dan keharmonian. mahir dalam tugasan dan ilmu akan berkurangan kerana skill dan ilmu kemahi ran semakin tiada erti lagi. Yang lebih bererti adalah siapa yang lebih cekap me nyogok. Saya tidak berhasrat untuk menghurai panjang dalam b ab ini. lain ditambah Allah penyakitnya. Pengurusan sengaja melengahk an kerja kerana menunggu rasuah tertinggi. Masingmasing memikirkan diri mer eka semata-semata tanpa memikirkan kesan buruk terhadap mangsa bagi jangka pende k dan negara bagi jangka panjang. K ontrak kerja yang diberi secara rasuah kepada pengusaha yang bukan keran. Tiada lagi jaminan penjagaan harta. kecoh d an hancur. Cukuplah dinyatakan isi utama seperti berikut: 1) Jalan mudah ke neraka.” (Al-Baqara h: 10) Maka sesiapa yang membiarkan perutnya dan keluarganya diisi dengan hasil rasuah tanpa taubat yang sebenar.t mendedahkan bahaya kepada orang ramai disebabkan K. Justeru. Menyebabkan pembahagian kekayaan yang tidak seimbang. rasuah mencerahkan peluang sese orang untuk ke neraka. Semua syarikat pengusaha baru terutamanya sema kin sukar berkembang akibat kos meningkat kerana peruntukan kos rasuah diperluka n.janya tidak berkualiti. Kaki makan rasuah menikmati hasil rasuah d an memberikan keluarganya makan harta rasuah. Firman Allah SWT: Eninya: ”Dalam hati mereka adapenyakit. Anda dan Islam Kesan Buruk Daripada Rasuah Rasuah adalah haram di dalam Islam disebabkan kesan yang dibawanya ke dalam sese buah masvarakat dan negara. kerana mungkin semua tahap pegawai inginkan rasuah terle bih dahulu sebelum memproses permohonan dan Iainlain. Muncul masyarakat yang pentingkan diri sendiri. 2) Menghancurkan keadilan dalam masyarakat. 3) Melahirkan masyarakat yang tiada kemahiran dan skill. Maka bertambahlah si jahat da n yang telah jahat akan semakin bertambah jahat. maruah. Menghasilkan hasil kerja yang buruk. Bagi Muslim khususnya. 4) 5) 8) 9) Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 117 Muncul si jahat yang bertambah jahat. dan mendapat keluarga yang bakal runtuh. mcr.

.skin bertambah miskin. Yang miskin sukar memperbaiki dirinya kerana tidak mempun yai ’cable ’ yang baik dan wang yang tidak mencukupi.

Bahagian pertama: Isu modal bercampur Antara isu yang kerap ditimbulkan dan dipertikaikan oleh masyarakat adalah berke naan modal permulaan bagi bank-bank Islam dan syarikatsyarikat takaful. Bahagian pertama: Isu modal bercampur Antara isu yang kerap ditimbulkan dan dipertikaikan oleh masyarakat adalah berke naan modal permulaan bagi bank-bank Islam dan syarikatsyarikat takaful.Bab 8 Isu-isu Perbankan dan Takaful Terdapat pelbagai isu yang timbul berkenaan perbankan Islam dan takaful. demikian industri ini y ang tidak terhindar daripada kesilapan dalam implementasi. Persoalan yang kerap ditanya ialah: Adakah bank-bank Islam dan takaful boleh ber operasi secara Islam sedangkan modalnya tidak benarenar bersih daripada wang har am? Jawapannya adalah seperti berikut: . Saya kerap mendengar. ramai yang mempersoalkan kesucian’ modal bank-bank Islam dan takaful bagi memula kan Perniagaan Islam. Apa yang lebih pentin g adalah semua pihak perlu bekerjasama memacu industri halal dalam urusan kewang an ini kepada yang lebih sempurna dari masa ke semasa. Tidak d inafikan sebahagiannya bersifat kritikan meroboh dan yang lainnya bersifat membi na. Tidak d inaflkan sebahagiannya bersifat kritikan meroboh dan yang lainnya bersifat membi na. Sebagaimana ka nak-kanak yang belajar berjalan sering jatuh dan bangun. ramai yang mempersoalkan kesucian’ modal bank-bank Islam dan takaful bagi memulaka n Perniagaan Islam. perlu difahami industri p erbankan dan kewangan Islam masih di tahap perkembangan dan baru. Saya kerap mendengar . Bab 8 Isu-isu Perbankan dan Takaful Terdapat pelbagai isu yang timbul berkenaan perbankan Islam dan takaful. demikian industri ini y ang tidak terhindar daripada kesilapan dalam implementasi. Apa juga kritikan dan persoalan yang dibangkitkan. Akhirnya mereka menaflkan kebaikan bank-bank Islam kerana alasan tadi. Apa juga kritikan dan persoalan yang dibangkitkan. Apa yang lebih pentin g adalah semua pihak perlu bekerjasama memacu industri halal dalam urusan kewang an ini kepada yang lebih sempurna dari masa ke semasa. Akhirnya mereka menafikan kebaikan bank-bank fclam kerana al asan tadi. terutama nyajika yang berasal daripada syarikat mduk Konvensional. perlu difahami industri p erbankan dan kewangan Islam masih di tahap perkembangan dan baru. terutama nya jika yang berasal daripada syarikat induk konvensional. Persoalan yang kerap ditanya ialah: Adakah bank-bank Islam dan akaful bolehberop erasi secara Islam sedangkan modalnya tidak benarnar bersih daripada wang haram? Jawapann>a adalah seperti berikut: 119 |PH|F’1liM [f[ . Sebagaimana ka nak-kanak yang belajar berjalan sering jatuh dan bangun.

119 .

Harta mereka diketahui daripa da sumber dan hasil yang haram. terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama.”81 Isu-isu Perbankan dan Takaful • 121 Beberapa ulama terkemudian seperti Imam as-Syawkani dan aljvtuhasibi juga berpen dapat halal melakukan transaksi dengan pemilik wang bercampur antara halal dan h aram. Justeru.79 Oleh kerana itu. baginda berurusan dengan orang Yahudi daripada kal angan penduduk Madinah dan Arab-arab Badwi yang menghalalkan perkara-perkara har am dalam Islam.120 • Wang. kemungkinan wang modal itu datang daripada sumber yang halal sahaja ataupun bercampur dengan sebahagian pendapatan haram. Sebahagiannya adalah datang daripada indiv idu. la berbeza dengan mata wang van<> tidak haram pada zat atau fizikalnya tetapi pada cara * C * memperolehinya. b) Modal yang diperolehi oleh syarikat induk kepada bank Islam bukan semuanya be rasal daripada perniagaan yang haram. Jika berjual beli dengan mereka adalah haram. apabila majoriti modal atau pendapatannya adalah haram. Anda dan Islam a) Wana itu sendiri adalah tidak haram dalam bentuk fizikalnya tetapi menjadi ha ram disebabkan oleh jalan memperolehinya yang haram (tidak selari dengan kehenda k syariat). menyebabkan di mana jua ada khinzir maka hukumnya adalah najis dan haram dimakan . M ajoriti ulama Hanafi.82 Hujah sokongan mereka. barang ataupun makanan itu adalah daripada sumber yang halal. Sebaliknya. Tidak pernah dide ngari Rasulullah SAW menegah segala urusan jual beli dengan mereka. antaranya:83 a) Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukan transaksi dengan penduduk Mekah sebelum Hijrah. organisasi kerajaan dan swasta yang halal. Ibn Qasim daripada mazhab Maliki. Walau bagaimanapun. dosany a tidak bergerak bersama berpindahnya wang tersebut. ”Apabila anda tahu (atau diberitahu oleh orang yang berc ampur pendapatannya) komoditi. di mana sebahagiannya daripada kalangan kafir. maka ia adalah halal. Ibn Qudamah pula berkata. Ibn Nujaim pula berkata. sebagaimana najis khinzir yang haram ”lizatihi” iaitu ’ain dan fizikalnya. Hanbali dan Ibn Taimiyah berpendapat harus melakukan transaksi dengan pemilik modal yang bercampur antar a halal dan haram apabila majoriti modal itu datang daripada sumber yang halal. pefflbaca perlu mengetahui modal permulaa n bank-bank Islam dan takaful telah disahkan daripada peruntukan modal bersih da n halal oleh syarikat induk. hanya di ke tika itu tidak dapat diterima hadiah dan makanan kecuali selepas disahkan kebers ihannya (halal). b) Rasulullah pernah melakukan urusan kewangan dengan komuniti Arab Badwi yang m enyekutukan Allah SWT ketika rombongan ke Madinah. . maka tidak menjadi masalah menerima hadiah dan makan hidangan mereka selama mana tiada sebarang tanda yang jelas menunjukkan ia adalah haram. c) Semasa Nabi SAW berhijrah. ”Apabila majoriti daripada jumlah modal ataupun pendapata nnya adalah halal. sudah tentu bagind a akan menegah dari awal lagi. tidak mengira bahagian yang halal dalam modal tersebut adalah majoriti ata upun minoriti. Menurut pandangan Syariah pula. padahal keba nyakan harta mereka adalah daripada sumber haram.

e) Apabila Islam membenarkan melakukan transaksi kewangan dengan komuniti yang m enyekutukan Allah SWT. ia bermakna Islam juga membenarkan mengurus kewangan deng an Muslim yang bercampur harta haram dan halal. f) Para sahabat Nabi SAW juga berurusan dengan perompakperompak Madinah pada zam an Yazid bin Muawiyah. ia membawa kepada kesukaran yang terl alu besar terutamanya di zaman yang sukar mencari sesebuah syarikat yang 100 per atus halal pendapatannya.d) Taqrir (pengakuan) Nabi SAW dengan membiarkan para sahabat melakukan transaks i perniagaan dan kewangan dengan kelompok orang zalim juga adalah hujah. tiada antara mereka yang mengharamkan.84 8) Apabila transaksi seperti ini dihalang.S5 .

Jl 11 -• jULs jl OJ LcU Ertinya: ”Aku mempunyai seorangjiran dan tidakku ketahui berkenaan hartanya kecual i semuanya haram dan kotor. dan dia menjemputku (ke rumahnya). Anda dan Islam Selain itu hukum berurusan dengan syarikat atau individu yang hartanya bercampur juga boleh dilihat daripada pendirian Ibn Mas’ud r.” (Riwayat Al-Baihaqi. 5/335 . Aku merasa sukar untitk hadir dan sukar juga untuk tidak hadir.a. Al-Baihaqi berkata sanad riwayat ini tidak kukuh) Imam Al-Ghazali juga pernah berkata: U JjLJ ^Lj ^U 5U-I c-LUJ flil . J «Jli L^ Ertinya: ”Sesungguhnya sekiranya harta haram telah tersebar luas di sebuah tempat dan sukar untuk berpindah dari tempat itu maka hams hukumnya berurusan walaupun melebihi had darurat. kerana jika manusia hanya dihadkan sekadar ’alas perut’ (had d arurat) maka pastilah akan terhenti kehidupan manusia. rosaklah sistem dan tatka la itu urusan agama juga akan rosak dan jatuhnya syiar Islam (kerana semuanya ti dak boleh dilakukan tanpa peranan harta). adalah tidak benar menuduh keseluruhan modal yang terdapat d i bank konvensional sebagai haram dan tidak boleh digunakan sebagai modal permul aan bank Islam dan syarikat takaful. 01 j ^u oil j^e.LJr^Jl . berikut: VI * J. Tidak dinafikan adalah lebih baik jika piha k bank dapat memastikan hanya bahagian yang halal sahaja digunakan dan diasingka n khas Isu-isu Perbankan dan Takaful 123 .” ^ Oleh yang demikian.122 • Wang.” Berkata Ibn Masu’d: ”Terima dan hadirl ah jemputannya sesungguhnya dosa-dosa (daripada harta haram tadi) adalah tanggun gannya sahaja.

Bagaimana mungkin sebuah bank ataupun syarikat konvensional beralih kepada sistem Islam t anpa bantuan modal atau kewangan yang mencukupi. ia tidak sampai ke tahap wajib. walaupun terpaksa menggunakan sebahagian modal yang jelas haram. tetapi ia wajib memulangk an kembali wang yang . Imam As-Shafie. Imam Malik. bagaimanapun modalnya adalah wang curi atau haram. Proses peralihan dan pengebalan kepada sistem Islam mestilah disokong. Malah AlMarhum Syeikh Dr Zaki Bad awi pernah mengeluarkan fatwa harus walaupun pinjaman oleh syarikat induk kepada anak syarikat itu adalah pinjaman dengan faedah. saya berpendapat ia adalah qard hasan (pinjaman tanpa faedah) daripada syarikat induk konvensional kepada anak syarikatnya. takaful ataupun bahagian perbankan Islamnya. proses ini perlu dibenarkan bagi membolehkan proses menukar sistem konvensional kepada sistem Islam. Imam Abu Yusof dan ^heikh Zufar Huzay l bersetuju pencuri tersebut berhak mendapat bahagian keuntungan daripada pelabu rannya yang halal walaupun modal asalnya adalah haram. modal daripada sumber curi Ulama silam juga pernah membincangkan hukum menggunakan keuntungan yang didapati daripada perniagaan halal. Jika pandangan yang tidak membenarkan diguna pakai sekalipun. Jika masih terdapat sebahagian kecil modal haram daripada jumlah keseluruhan mod al digunakan sebagai modal permulaan bagi bank Islam.menubuhkan bank Islam. Ini kerana ia ibarat sebuah sy arikat dan ’dari poket kanan dibawa ke poket kiri’ sahaja. Untung daripada perniagaan halal. Oleh itu. bank-bank Islam ma sih boleh membersihkan modal yang ragu tadi dengan membayar kembali pinjaman itu selain mendermakan sebahagian keuntungan yang diperolehinya. selari dengan objekti f Syariah (maqasid Syariah). Majoriti ularna kontemporari berpendapat tiada masalah bagi se buah syarikat induk memberikan pinjaman kepada anak syarikatnya dengan syarat me mulangkan kembali jumlah yang digunakan kelak. Walau bagaim anapun. Dalam hal ini.

Bayangkan. ’’Ibu saya mengatakan membiayai perumahan bank Islam jauh lebih tinggi daripada perba nkan konvensional. Justeru itu. kita berpandangan bank Islam harus mengambil keuntungan daripada perniagaan ataupun pelaburan yang dijalankan walaupun jika modal yang digunakan adalah haram. bank konvensional hanya RM850 sahaja. meletakkan bank Islam sama darjat dengan bank-bank konvensional. Bahagian kedua: Adakah perbankan Islam mahal dan zalim? Saya telah menjelaskan beberapa proses mengawal selia dan mematuhi Syariah di ba nk-bank Islam di dalam bab yang lepas. ini adalah dalam konteks worst case scenario. manakala bank konvensional hanya mengenakan 6. sedangkan keadaan sebenar tidak demikian. apa pandangan ustaz?” katanya sambil membulatkan matanya ke ara h saya. Kerap kali kita mendengar hiruk pikuk orang Islam membandingkan kadar keuntungan yang diambil oleh bank-bank Islam dan kadar riba haram (interest) yang dikenaka n oleh perbankan konvensional. saya tidak menafikan masih terdapat kemungkinan bank-bank Islam di seluruh dunia ataupun jendela perbankan Islam di bank konvensional yang tidak memberi perhatian sewajarnya terhadap pros es itu.’’ katanya memberi contoh dengan yakin. katanya dengan yakin.124 • Wang. Lalu dengan tegas si pemuda ini menjawab. ”Bank Islam ini mengenakan kadar 7. kebanyakan perbankan Islam hanya mengenakan . ”Bagaimana cara ibu saudara mengit’<1 sehingga dapat jumlah i tu?” kata saya. Bagaimanapun. Masih segar di ingatan saya. Saya bertanya kembali. ”Sebagai contoh.75 peratus. ”Mengapa bank Islam lebih mahal daripada yang riba?” Dan saya bertanya apakah yang m enyebabkan ia membuat kesimpulan seperti itu. ”Adakah saudara tahu berapa kadar keuntungan yang dikenakan oleh ban k Islam dan berapa pulaIsu-isu Perbankan dan Takaful • 125 yang dikenakan oleh bank konvensional?” tanya saya lagi. Walau bagaimanapun. Tambahan pula. Pemuda itu menjawab. Anda dan Islam dicuri (wang yang digunakan sebagai modal perniagaannya atau pelaburannya) kepad a yang berhak. proaktif dan bersungguh-sungguh terhadap ope rasi bank yang diselia mereka.6 peratus setahun bagi tah un ketiga sehingga 30. menjadi tanggungjawab anggota majlis pengawasan Syariah set iap bank bagi bersikap lebih tegas. pemuda mendekati saya lalu bertanya dengan soalan y ang popular didengari. Isu ini harus difahami dengan jelas. terutamanya apabila kekeliruan berkenaan pe rkara ini menyebabkan bank Islam dituduh sebagai tidak Islamik dan lebih buruk l agi. Berikut adalah beberapa fakta yang menyebabkan dakwaan pinjaman perumahan bank k onvensional lebih murah daripada perbankan Islam adalah silap dan tidak tepat sa ma sekali: 1) Perbandingan kiraan yang silap Orang ramai tidak dapat memahami cara kiraan yang betul menyebabkan mereka membu at kesimpulan yang salah.8” Berdasarkan ijtihad ini. bank Islam kena bayar Rjyll 050 sebulan.

Manakala apabila dilihat kepada pinjaman perumahan oleh produk konvensional. tetapi ba gi tahun berikutnya kadarnya tidak dapat diketahui oleh pelanggan kerana ia berg antung kepada kadar peratusan BLR (Base Lending Rate) atau Kadar Pinjaman Asas y ang tidak tetap serta ditolak dengan 0. . Ini bermakna kadar ini t idak akan bergerak hinggalah 30 tahun itu. ham pir kesemuanya memukau pelanggan dengan kadar rendah di tahun pertama.5 peratus (tahun ketiga sehingga 30 sebagai contoh).25 peratus sebagai contoh.7.

r^ CO CfQ (K) Crq O. m cr n CO S” CO UJ ON O” c_ P” CO CL CO & n> S . 3 3 CO 1 c 9*.f to P <—t (TO c<3 p”1 3 era F.

co iffliff siiii’la 01 S S £ Q 3 e ^§ S: ~ CO 111 3 <T> co >7r. c I g” ” S | vi i-i CT Q.o&.3 . c« CO z.| ?r ^ f° 12 J ”3 1-1 ^3 cs 3 ^ o. 3 . <T> cr CO •< PS § £ r U £ &: > | 13 £ § 3 ^£ *i g| n> co ”2 C C C-. 3 B. I i’ C _i -T P — *r C CD 3iS c/i cr CO !*r I—H VI P’ cr n c •-I Co ST S era ”£.2 era ^ Ex 5 ^J f C S’ I § £ 5” o I Ir C | * S S §§ S”-.

cr S i rt 3 cr m £v P S <5a f? Cd r X) op 3 CL. CO liT” CO ?r p 3 Co R1 3 Cf__ cT cr 3 3 CfQ ST. 5’ cr n O 3 ^-t Co tV .

co” & f? c? •T3 CO 3 3” Co <£ CO c—.. C CO fa” *•< p I—I 5^ CO fV CO ?v CO cr <D M Co” C aCf^ Co ’a fD era CO 3 .CO* era 2.

Cf^ Co” cr CO gS’ ^3 3 Q £ 111.e.s tr ^ 3 & ^ s s.s s ^ ^ s CO I £ 5 ^^•3 ^a re 2 re S” CO CJ) in era 3” *±> . ^ n> 3 3 CO 3 Co g.<< CO 3 ro 3CO ”-+1^7-1 CO1 ^ S O±1 G” 5^ p ^ ^ 3 CO g <« i: ^ m S” cT ^ ^ S.

m c? to O % era c^ ff1 CO HH VI era o: k-{ 5O &CD I—1 O) P3 nr ^ G3 B •O Co era •< r& era OQ 3 V- .

C 3 ?-r era e era CO ?r AI CO K> .CO g-_ 3’ era era r-f ^ &. ?o CO cr 3 n> I 3 < £L ”D a Co ^a c >-i c ^3 CO r? ^ 3 3 ’c’ era CO r\i DO p.

7^ V) O >-f 3_ ft ^ Co cr vi pr CO p 3 7? CTQ $ PS w^o ^D 00 po VI 7T n> fC Ep’ X D. ^T-l C Dv* .

ft 3 P CL h-* • P P 3’ P (D cr T3 gr a ft r4 £. 13 C 3 P CI2 E. n> ^ ^ P o. ST h°. F to 3 1Q 5* v^ oSo >-*.t_> . P OQ S .

P ^-t ”d P 3 H<0 K> ON CO C »1 TO IT t>Q S3 Interest Rate (%) K I 8 CD 30 (D g 8 8 8 3 £ P > .3” P ?r 3 v< p OQ P 3 p_ era t59. If o ^ P o.

^ Q.S CjS-Sp2foS3p &§-|g| S-&I& PO.fepBrtt/iCi. K> O O o> ro ON fa 3 (Q > D.3 Q. o 115.P0 -co <? UJ ^ 5” no g -crag 5. . CB Q. V 13 «! BJ 3 ^ I ^ rf £ 7? rf | ^^gf wf33-cra£rp’§g r \j. o \j p ’iHi v. era &^£j3eS H” •§•&§• i” i 5” S e era y fc±- S.^1 3.

*’ ^^ tS < 3 # i-s ^3&g:^e|gcrg.1-1 •-< lll = |llll !!<!•& g^g. pp^’o.|:-’ * l:g i 1 3-1 &s | . g^ cr v:. C p: -f^ £»P1 i &1 i §”S.P ^ p^-a^ ?r§lg & -3*±^ >-tHrrn^-ri g 3 t/i ru a t/i .Wl g^cra-| IS1 1^ ?t &^g&?J §•« 5-^.’ff D.era ^P P g 3.3 g t« rtT3. 11 g 1 Ntimu OQ P S” p ^1 ^ ^ ^^H r-”^ 8-i’l-l* SB!!? yy i|tj iii|i!ifii &l § s-gi ^i-?r 3 P-OQ a gcra 3 hi.e.r! — P 3.« I ^ !• s g.

^ P g c 3 £ tiq’ Bl to r^ g c: 3 ^ a. c R to tin II llfIE & I iti Ii^f gE1?lli!ll ? |jll ||s-if ||| ? | I K^’^S” ^TarDr^’S^pS.• P era 133 r 73 I <> o ^o 70 I K) b o S?3 ”P i» I to ^ 5. cr s m 5: t± OT5’opW§3S .-.

>*r 3~ pv 3~ . y • vi 1-1 JB i-i vi S.c n> P 3.-.. ^^••^^l ^S33 p p”3fRpP3rT 3 M era -^ g.s § i is.-£*P Illillli I B.g. & eg g 3” era ’E.R.&•< s 1 i s ^ffil 1 §. ^-O^-rc 3 C P 5. ”s s ££ 5-§&£•!& g | lW lg.P E-P(^cr3 ”3-rt c 33-rr P^ -j £ &q g-g-^’P ^era £-p S ”c .l !FJ5FB>.& Btl I -.g I I p.g.b o ?P •p S E£E9 P^P”P 3np’toeraT3S?. P rv* P P PJ S ^^^^H 3B*PP .

jika anda ingin mengatakan kadar interest bagi Public Bank Berhad (berdasarkan contoh di atas) adalah sama untuk tahun kedua dan keti ga iaitu 4.1.” Transaksi jualan aset sebegini adalah disepakati haramnya oleh seluruh ulama sil am dan terkini.50% Bagaimana mungkin anda membandingkan antara carta kadar Bank Islam Malaysia Berh ad tadi dengan kadar CIMB ini.5th year : 5. Kadar tetap di bank konvensional Sebahagian individu yang tidak memahami konsep kiraan ini juga cuba mendabik dad a sambil mendakwa kononnya terdapat bank-bank konvensional yang dapat menawarkan kadar tetap yang jauh lebih rendah daripada bank-bank Islam kononnya. Adapun. anda telah tersilap kerana ia belum dapat dipastikan lagi sehingga tahun depan barulah ia akan diketahui kadarnya.25% Thereafter: BLR . Anda dan Islam ”Saya jual sofa ini kepada anda dengan harga bergantung kepada BLR.1.128 • Wang. perbandingan antara harga yang diletakkan oleh ban k Islam dan bank konvensional tidak boleh dibuat lad kerana jumlah keseluruhan y ang perlu anda bayar kepada bank konvensional tidak akan dapat diketahui sehingg a tempoh pinjaman anda tamat. Yang jelas dalam hal di atas. Minggu pertama dengan kadar peratusan BLR ditolak dengan 4 peratus. kebanyakan umat Islam di Malaysia kelihatan berfikiran jangka pendek.50% 5 years Fixed Rate 1st . Perbandingan ini menjadi salah kerana bank konvensional bergantung sepenuhnya ke pada kadar BLR yang berubah-ubah. Bagaimanapun jika anda membuka laman web CIMB Bank Berhad92. Malangnya. Demikian juga halnya dengan dakwaan Citibank menawarkan kadar tetap begitu renda .25 peratus untuk pinjaman perumahan. ia terc atat seperti berikut: 3 years Fixed Rate 1st . kadar yang ditawarkan oleh bank Islam mulai t ahun ketiga hingga ke atas sehingga ke tahun ke-10 adalah hanya 7 peratus.3rd year: 5.50% Thereafter: BLR . la juga s ebenarnya perbandingan yang tidak sah dan tidak betulr Isu-isu Perbankan dan Takaful 129 Sebagai contoh dikatakan CIMB memberikan kadar tetap 5. minggu kedua BLR ditolak 3 peratus dan Iain-lain. la adalah riba dan gharar. mereka hanya melihat pembayaran di hadapan mata merek a tanpa melihat jauh ke hadapan berbelas tahun lagi.91 Saya tegaskan sekali lagi. Ini menyebabkan mereka seri ng terperangkap dalam perbandingan yang silap.75 peratus. Tahap haramnya bertambah tinggi apabila sebuah pinjaman dengan r iba yang tidak diketahui pula jumlah bayaran semula yang dikenakan tatkala pinja man dibuat. Bagaimana anda boleh membandingkan benda yang tiada dengan yang sudah ada? Kecuali jika individu tersebut tidak mempunyai peng etahuan tentang kewangan. Ini kerana kadar tetap yang ditawarkan hanyalah a ntara tiga dan lima tahun.

sudah tentu kadar yang ditawarkan oleh bank-bank klam lebih heb at. Loan Approval is subject to credit review. Cuba anda lihat apa yang dicatatkan di laman web Citibank berikut1”: * Terms and conditions apply.70 peratus. ’ Kadar tetap bank Islam boleh berubah menjadi murah Satu fakta yang sering gagal difahami orang awam adalah terdapatnya beberapa bua h bank Islam yang menawarkan kadar tetap . jauh lebih murah daripada bankbank Islam. an da sekali lagi tertipu jika menganggap ia adalah kadar tetap bagi 30 tahun.ING Jlka anda faham. Promotion is applicable for complet ed residential properties and for a limited time only. 5.h iaitu 5.70% f ixed rate (no BLR) is for the first 3 years. Preferred insurance Partn er . Bagaimanapun.

kadarnya berb 5% . 15% -. tetapi bayaran bulanannya bukannya 10 peratus. Maybank Islamic Banking dan beberapa bank Islam yang lain termasuklah Asian Finance Bank Berhad. kadar yang perlu dibayar kepada bank Islam tetap terikat pada tahap 10 peratus sahaja. maka pihak bank Islam akan memberikan diskaun pada bulan tersebut sebanyak 4 peratus. berbanding bank komensional >ang akan menaikkan kadar bayar an selari dengan BLR ke tahap berapa sekalipun. tetapi dilihat k epada Base Financing Rate (BFR) semasa. Ini kerana walaupun tetap.0 peratus. Sedangkan jika BLR melepasi tahap 3) 10 peratus. la di namakan produk Home Financing-i variable. Produk sebegini ada ditawarkan oleh Ho ng Leong Islamic Bank. bank Islam tetap han\a akan mengam bil 10 peratus juga.130 • Wang. 10% UJ 0) *-> (S o: o% EPR jCPR Reba Profit Charged 10 Tenure 15 20 Produk fixed dengan kemudahan variable oleh bank Islam Justeru jika kadar tetap setinggi 10 peratus dikenakan oleh bank Islam bagi temp oh 30 tahun. Jika kadar BFR meningkat melebihi 10 peratus. Jika BFR adalah 6. anda juga tidak boleh membandingkannya secara umum kerana setiap ban k mempunyai kadar yang lebih pelbagai lagi. bergantung kepada jumlah peratusan p injaman. Kaedah ini telah disahkan halal oleh pelbagai Majlis Syariah Bank-bank Islam di Malaysia dan Timur Tengah. Selain itu. Jika anda hanya meminjam 70 peratus daripada harga rumah. Anda dan Islam Isu-isu Perbankan dan Takaful • 131 pada 10 peratus. p embayaran bulanannya sentiasa ditawarkan diskaun oleh pihak bank Islam mengikut kadar BLR semasa. ia sebenarnya masih murah dan hebat berbanding bank konvensional ya ng menggunakan BLR yang tidak tetap sepanjang masa.

” la adalah gharar yang diharamkan oleh Islam. la bukan gimik tetapi adal ah bagi menepati hukum Syariah.eza dengan 90 peratus. Baga imanapun tiada jaminan bahawa A mampu membayar pada masanya kerana pelbagai kemu ngkinan boleh berlaku. ia bererti individu itu sememangnya tidak memahami langsung operasi ban k Islam dan tidak mempunyai ilmu Syariah. sebagai contoh. Disebabkan hal itu. Isu rebate Jika terdapat individu yang mendakwa rebate yang ditawarkan oleh bank Islam hany a gimik. Sebarang perbandingan m estilah sama di kedua-dua belah pihak. pinjaman A kepada bank sebanyak RM10 00 0 dan dikenakan bunga atau interest riba sebanyak 5 peratus. Di dalam Islam tidak dibenarkan menjua l sesuatu barangan dengan dua harga yang berbeza. Caj Penalti Menindas Orang ramai juga kelihatan keliru dengan perbezaan kesan caj penalti yang dikena kan oleh bank konvensional dan bank Islam. . rebate yang dit awarkan oleh bank Islam tidak dibenarkan memasukkan rebate sebagai kewajipannya terhadap pelanggan oleh Majlis Syariah seluruh dunia. Demikian juga di bank-bank Islam. sebagai contoh: ”Saya jual rumah ini kepada anda dengan harga RM150 000 atau RM200 000. Bermakna A perlu me mbayar sebanyak RM10 500 kepada bank itu jika membayar tepat pada waktunya. Ertinya. Bank konvensional mengenakan caj penalti jika lewat membayar secara compounding atau terkumpul.

132 • Wang. ”Professor. Tatka la itu. Hal mi sukar didedahkan kerana kadar pembiayaan syarikat berubah-ubah bergantun g kepada tiga hal terpenting: a) Kadar mengurus minima (cost of fund) bank Islam itu. Lalu saya melihat kepada profesor itu dan bertanya. adakalanya mereka memang terpaksa tidak m embayar bayaran ansuran beberapa ketika disebabkan keperluan tunai untuk memperk embangkan bisnes dan sebab-sebab lain.” ”Bukankah bank Islam ini patutnya ’maqasid’ (tujuannya) adalah membantu umat Islam. hany a caj 1 peratus dikenakan dan ia tidak dimasukkan di dalam jumlah pembiayaan. jumlah pokok menjadi RM3 090. Zalim kerana setanding ”Jadi mengapa hanya setanding dengan konvensional? Kami ingin kamu menjadi lebih m urah. A mengalami ke:. Manakala jumlah pembayaran semula pula aka n dikira adalah 5 peratus x (RM3 090) dan bukan lagi 5 peratus daripada RM3 000.” katanya. Ketika i tu bank konvensional akan mengenakan 3 peratus caj penalti iaitu RM90 sebulan. la lu kenapa mahal?” tanya pelajar sarjana IPTA kepada saya. Ma lah ia juga akan disalurkan terus oleh bank Islam kepada faqir miskin. baki pinjaman kini han> a RM3 000 sahaja . l a sangat mahal berbanding bank Islam yang hanya mengenakan maksimurn 1 peratus atau RM30 sebulan. Hal seperti mi TIDAK AKAN berlaku di bank Islam kerana tiada kadar compounding b oleh dikenakan oleh bank Islam.asahan lalu gagal membayar pada waktunya. Bayangkan jika anda terlewat beberapa bulan. Faktor penalti ini boleh dianggap sebagai antara penyebab keban yakan peniaga bukan Islam terutamanya daripada kaum Tionghua suka memohon pembia yaan daripada bank Islam.” ”Lebih kurang RM13 000. Ketika itu. di bank konvensional jumlah pokok yang berbaki RM3 0 00 itu akan bertambah dicampur RM90 sebulan bagi kelev-atan bulan pertama. Keadaan ini menyebabkan perbandingan tepat ’apple to apple’ adalah tersangat sukar. Ini perlu difahami oleh orang ramai sebelum tergesa-gesa memahami bank konvensio nal lebih murah. Turut hadir adalah ketua jabatan fakulti Syariahnya. Tiba-tiba. Isu-isu Perbankan dan Takaful • 133 c) Potensi and risiko perniagaan yang mgin diceburi. Malah apabila dilihat kepada kadar pembiayaan yang dikenakan oleh perbankan Isla m bagi produk-produk membiayai perniagaan juga membuktikan kadar adalah setara s eperti ditawarkan oleh bank komensional. malah lebih murah dalam banyak keadaan. di mana jika terdapat kelewatan pembayaran. Mereka tahu. . b) Prestasi dan kekuatan organisasi yang memohon pembiayaan. saya memberikan ceramah khas berkenaan produk perbankan Islam di san a. Justeru ini akan menaikkan lagi hutang A. Anda dan Islam Katalah setelah membayar beberapa lama. berapakah yuran yang dikenakan apabila saya ingin mengambil PhD dalam bidang Fiqh Islam dan Perbankan Islam. Lebih dahsvat daripada itu.

macam mana nak bayar gaji pensyarah kalau begitu. apabila kita mengutuk kedai nasi l emak seorang Islam kerana menjual nasi lemak dengan harga RM2 dalam keadaan keda i bukan Islam menjual pada harga yang sama ataupun lebih murah sedikit. kenapa tidak yurannya hanya RM2 000 sahaja?” tanya saya menguji. si Muslim menjual dengan kadar harga yang ia mampu tawarkan dan halal. Adalah dikira kezaliman pada kita sebenarnya. Islam menjaga h ak penjual dan pembeli secara adil.”Mengapa begitu tinggi Profesor. Jual dua kali ganda harga modal tidak zalim? Ada yang merungut dengan mengatakan bahawa bank-bank Islam . Bukan hanya hak pembeli sahaja yang perlu di jaga.” tegas Profesor terse but. Padahal. Demikian dapat saya simpulkan hal di perbankan Islam juga. ”Mana boleh. Harga yang ditawarkan adalah menurut kemampuan dan keperluan pasaran. Perlu difahami.

ia tertakluk kepad a iman pemegang saham itu. lain dijualn ya seekor dengan harga sam dinar. Anda dan Islam Isu-isu Perbankan dan Takaful • 135 zalim kerana harga aset yang dijualnya kepada pelanggan adalah dengan 100 peratu s. apabila anda menjadi salah seorang daripada pemegang saham utama di bank Islam. apabila khidmat yang ditawarkan adalah percuma dan amat murah. adakah anda dengan mudah merelakan keuntungan yang diraih berkur angan semata-mata kerana ingin membantu umat Islam. ia akan kekal menjadi masalah sehinggalah pembaca mampu memahaminya. b) Bank-bank Islam juga mempunyai pelabur-pelabur yang mengharapkan pulangan yan g baik hasil pelaburannya. pembaca perlu memaha mi fakta berikut pula: a) Bank-bank Islam adalah merupakan syarikat-syarikat berlesen dan berdaftar yan g juga mensasarkan keuntungan supaya organisasi maju ke hadapan. tindakan bank-bank Islam yang menjual rumah atau aset kepada pelanggan yang dibelinya dengan harga 100 peratus lebih daripada harga asal adalah halal s elagi mana pasaran dapat menerimanya. d) Bank-bank Islam juga perlu membayar kos operasi bangunannya dan peralatan-per alatannya. perbankan Islam menawarkan khidmat kewangan menurut Islam melalui pr oduk-produknya yang diiktiraf Syariah. Ini amat terpuji. Bagi mencapai s asaran itu. berusaha lah supaya anda menjadi salah seorang pemegang saham dan mampu rendahkan harga b ank yang anda miliki. bagaimana mungkin sebuah bank Islam mampu terus berkembang. Buktinya adalah daripada hadis Nabi SAW: Li Ertinya: ”Sesunggithnya Nabi SAW memberi ’Urwah satu dinar untuk membeli seekor kamb ing. c) Bank-bank Islam juga mempunyai para kakitangan yang perlu dibayar gaji selara s dengan nilai pasaran. Keuntungan adalah amat penting bagi menjamin kakitangan yang berkualiti dapat dikekalkan bagi mengurus bank secara efektif dan kompeteti f. dan kemudian menjualnya dengan harga 1 00 peratus keuntungan iaitu 1 dinar seekor. lain ia datang bertemu Nabi membawa satu dinar dan seekor kambing. dan ia bukannya wang subsidi yang diberi secara percu ma. Hasilnya. cuba fahami fakta berikut pula: . Jawapan saya. keuntungan nescaya ia haram. Selepas memahami empat fakta di atas. Transaksi ini diiktiraf oleh Nabi SA W malah dipuji dan didoakannya.” (Riwayat Al-Bukhari. Kunci tambahan memahami Jika penjelasan di atas masih lagi tidak cukup dan masih tidak mampu memberikan kefahaman. Justeru itu. tidak sama sekali. maka Nabi terns mendoakannya dalam jualannya. maka (atas kebijaksanaannya) dapat dibelinya dua ekor kambing. Justeru. apabila anda merungut ianya mahal. selagi ia diterima oleh harga pasaran.134 • Wang. la bukannya badan kebajikan yang menawark an khidmat secara percuma. bermakna setengah dinar seekor. Jawabnya. yang jika ia membeli tanah sekalipun pasti ia akan rnendapat imtung. Saya yakin. no 3 642) Hadis ini menunjukkan bagaimana sahabat membeli dua ekor kambing dengan harga sa tu dinar. Sebagai tambahan dan penjelasan lanjutan berkenaan hal ini.

• Apabila anda mengatakan perbankan Islam sepatutnya sentiasa lebih murah berbandi ng konvensional kerana ia membantu orang ramai terutamanya orang Islam. anda per lu menyedari kebajikan dan kepentingan bank juga perlu dijaga supaya .

94 Apabila anda mengatakan perbankan Islam sepatutnya membantu orang-orang yang sus ah dan bukan semakin menyukarkan mereka. Ini jelas. Bukankah itu juga membantu individu yang susah dan memerlukan. him ) la adalah kerana Nabi SAW tidak mahu mengehadkan hak peniaga bagi mendapat keunt ungan. selagi mana ruang keuntungan masih berada di paras pasaran a dalah dibenarkan. jumlah peruntukan zaka t yang disediakan oleh bank-bank Islam dan jendela perbankan Islam bagi tahun ke wangan 2005 sebagai contoh adalah seperti berikut: ^^^^^^^^H}^m^^^^^^^^^l^^^^^^^^i^QM^^^^^^^^I ^^^^^^^^^^^^^^^^^—^^^^^^^^^—^^^^ RHB Islamic Bank RM920 000 HSBC Amanah RM49 OOP Maybank Islamic Windows RM1 172000 Public Bank Islamic Windows RMS 5 000 . Sohih menurut Albani jj_) . ^-Jlk. Justeru itu. 4»l ^&i’ Jl _^jS! 41) I [j menaik dan menurunkan harga. Justeru itu. ia akan mengeluarkan zakat bagi asnaf (kumpulan ) yang layak menurut Syariah. bukankah amat baik apabil a zakat yang dikeluarkan oleh bank disalurkan kepada orang yang benar-benar susa h berbanding yang sederhana susah. Anda dan Islam Isu-isu Perbankan dan Takafui 137 raampu terus menerus membantu segenap lapisan masyarakat. maka anda perlu memahami apabila bank I slam itu memperolehi keuntungan. Nabi SAW juga menolak permintaan sahabat baginda untuk melakukan harga siling ketika pasa ran tidak diserapi unsur zalim oleh peniaga. Sebagaimana respon dan jawapan Nabi SAW kepada sahabat baginda: >J J S-Jk. Malah selain itu. dan sesungguhn tiada seorang pun dari kalangan kamii men (yang aku lakukan) sama ada berkaitan dar 385. Kita perlu mengetahui. Nabi SAW tidak membena rkan kawalan harga dibuat oleh kerajaan pada masa yang tidak terdesak. .” (Riwayat Abu Daud.136 • Wang.-£-» J^l or~J_. bank-bank Islam juga mempunyai p eruntukan sumbangan kebajikan yang diberikan menurut keadaan. kerana orang yang benar-benar susah tidak akan mampu mendekati bank d an mengajukan permohonan. Al-Bayhaqi. 6/29. Maka sesiapa yang diluluskan permohonannya oleh bank-b ank Islam sebenarnya adalah orang yang agak senang. £}jJj i_/^ Ertinya: ”Buhkan Allah SWT adalah yang ya aku berharap untuk benemu Allah dan untut dariku akibat sebarang kezaliman ah atau harta.

Adakah anda sedar. Malangnya. maka ia juga mengh asilkan kadar pulangan yang tinggi bagi penyimpan-penyimpan akaun Islam sebagai contoh akaun mudharabahl Individu yang menyimpan akan mendapat pulangan yang leb ih besar. Demikian juga penyimpan yang menyimpan dalam akaun simpanan nadi’ah. bukankah ini benar-benar membantu orang yang susah sebagaimana yang diinginkan? Keuntunga n baik yang diperolehi bank-bank Islam juga membolehkan bank ini meluaskan lagi jangkauan operasinya. la juga satu lagi bent uk bantuan tetapi tidak disedari oleh orang yang . la adal ah amat baik kerana bakal menghasilkan lebih banyak peluang kerjaya baru bagi in dividu Muslim di perbankan konvensional yang ingin berhijrah ke perbankan Islam. selain memantapkan lagi keuntungan akan datangnya. apabila bank mendapat kentungan yang baik. selain ia juga mewujudkan banyak peluang pekerjaan buat rakyat sekaligus memban tu mereka.Hong Leong Islamic RM45 000 Merujuk kepada laporan setiap bank berkenaan bagi tahun kewangan 2005. Mer eka juga berpeluang mendapat pulangan hibah yang menarik. ramai yang suka menyempitkan fikiran mereka dengan hanya m elihat kepada kadar-kadar pembiayaan sahaja.

6 peratus dar ipada keseluruhan aset bank di Malaysia. Fenomena yang agak ganjil berlaku hari ini adalah orang Islam mengambil berat ma kanan yang dicampur dengan ayam tidak sembelih dan sebagainya. tetapi sering mel upakan riba yang diharamkan.7 peratus berbanding tahun 2004. Jadi dalam konteks ini. walaupun anda mendapat untung yang Isu-isu Perbankan dan Takaful • 139 banyak. Allah SWT menegaskan: ^li-j £\y dlT. Jumlah Keseluruhan Aset Bank di Malaysia Menurut Ranking Pada 30 Jun 2006 Mavbank: RM224 Bilion . umat Islam tetap terpaksa membeli ayam yang mahal tad! demi memastikan makanannya halal walaupun ia lebih mahal. Bank-bank Islam adalah pemain-pemain kecil yang sedang meningkat naik Ini ternyata daripada statistik yang dikeluarkan oleh laporan Bank Negara Malays ia tahun 2005 yang melaporkan aset semua bank-bank Islam dan jendela perbankan I slam di Malaysia sebanyak RMl 11. Ini bermakna. 1) Nilai yang halal adalah tidak ternilai Seorang usahawan Malaysia memberitahu saya pengalamannya di London di mana harga ayam yang disembelih jauh lebih mahal daripada ayam yang tidak disembelih. Bagaimana pula apabila individu mengatakan produk bank Islam lebih mahal. ia belum past! lagi menggembirakan anda di alam barzakh kerana ia mungki n sesuatu yang haram. Adakah fakta ini mencukupi? Saya akan member! jawapan untuk member! kefahaman ke pada rakyat Malaysia.138 • Wang.8 bilion dan iahanya merupakan 11. bank konvensional masih m enguasai industri perbankan dengan cukup jauh sekali. Anda dan Islam merungut ini. Baga imanapun.olkiCaJl olljGlj iJJJI 5Ck!I oj O^i’j Jl^J1 V Ertinya: ”Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amala n yang kekal lagi soleh adalah lebih baikpahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih b aik untuk menjadi harapan. Majlis penasihat Syariah masing-masing mengesahkan produk yang halal berbanding produk -produk yang tidak disahkan Syariah. Jika pertimbangan keduniaan Islam sudah semakin hilang rat. 1UP *£. ia adalah suatu tanda dan bukti umat sensitiviti terhadap kebenaran alam barzakh dan akhi syubhat amat zalim kepada Allah SWT walaupun amat me manusia. kita bersyuk ur kerana prestasi perbankan Islam mencatatkan pertumbuhan sebanyak 17. ayat daripada surah Al-Kahfi di atas mengingatkan kita bahawa amal soleh dan keberkatan adalah lebih perlu diutamakan daripada harta b anyak tanpa halal. Bagaimanapun. Sesuatu yang haram dan narik di sisi mata dan hati 2) menguasai diri.” (Al-Kahfi: 46) Menurut Syeikh Ibn Asyur. la adalah jauh lebih berat daripada memakan ayam ba ngkai ataupun khinzir.

26 Nov 06 .CIMB Group: RMl54 Bilion Public Bank: RM135 Bilion RHB Capital: RM96 Bilion AMMB Holdings: RM72 Bilion Hong Leong: RM61 Bilion EON Capital: RM38 Bilion Affm Holdings: RM35 Bilion Bank Islam Malaysia Berhad: RMl8 Bilion Sumber : NST.

sebagai pemain-pemain kecil yang sedang naik kadangkala harga yang ditawar kan mungkin icbih tinggi sedikit berbanding pemain-pemain besar. saya juga seperti pengguna lain termasuk anda yang ’terpaksa’ berkorb an demi meraih keredhaan Allah SWT dengan mendapatkan produk kewangan yang halal tanpa mengira mahal atau murah. Individu memahami bank konvensional yang mempunyai aset besar sekitar RM150 bili on (sebagai contoh). boleh. sudah tentu ia akan memberikan kesan yang besar kepada jangka hayat bank Islam itu.140 • Wang.” jawab peserta secara rawak dan bising. malah mengatasiny a. Siput adalah lebih baik daripada babi. apabila ia mempunyai jumlah nilai hutang tidak berbayar dalam jumlah yang sama (RM150 juta). Anda dan Islam Maka. . apabila ia menghadapi hutang tidak berbayar (non-performing loan) daripada perninjamnya berjumlah RM150 juta. Bank-bank Islam serta kaunter/jendela Islam hari ini perlu diberi lebih sokongan oleh semua rakyat demi memampukan ia mencapai tahap yang digariskan kerajaan (i aitu 20 peratus aset perbankan Islam berbanding konvensional). tiba-tiba ia ternampak seekor babi. Tidak semua yang halal itu mampu mencapai ’l ebih baik’ yang kita inginkan.” saya menambah. Tanpa dinafikan pasti akan ada jauh di sudut had saya berbisik seperti anda. ”Ini kerana. terdapat banyak binatang lain yang masih boleh dimakan sekadar untuk menutup kelaparan. Apabila hari ini kita sanggup berkorban sedikit demi memajukan bank-bank Isla m. la dianggap sep erti harga barangan yang ditawarkan di kedai runcit dibandingkan dengan harga di h\permarket. ”alan gkah baiknya jika lebih murah. hukum halal dan ’sesuatu lebih baik’ (afdhaliy ah) adalah satu perkara yang berbeza. adakah ia boleh memakannya kerana darurat?” tanya saya kepada para peserta seminar kewangan Islam di sebuah d ew an besar. bu ah dan Iain-lain semuanya perlu diutamakan daripada memakan babi. Bolehlah diibaratkan bahawa bank Islam di Malaysia ini memang sudah Islam.” hujah saya lagi . pohon kayu. parurat dan Bank Islam ”Jika seorang sesat berhari-hari di hutan tanpa makan dan dalam keadaan sangat gen ting untuk maut. ”Ya. Kesimpulannya. kedudukan bank itu masih tida k tergugat. ini menyebabkan peserta bising lagi serta kelihatan berada dalam kehairanan. Cacing. sekiranya bank Islam dengan asetnya berjumlah RMS bili on (seperti RHB Islamic Bank pada tahun 2006). ”Bukankah di hutan terdapat pelbagai benda yang boleh dimakan yang jauh lebih baik daripada babi. Yang Isu-isu Perbankan dan Takaful • 141 lebih penting. nescaya sudah pasti generasi akan datang mampu melihat dan menikmati kadar ya ng sangat hebat serta halal daripada institusi kewangan Islam dan produk-produk Islam. disebabkan masa dan waktunya belum tiba. Bagaimanapun.’’ jawab saya. ”Salah. ia jauh lebih baik daripada bank riba yang menawarkan riba dengan murah. cuma belum mencapai tahap taqwa dan mukmin.” tetapi.

Jadi. dan amat tidak harus jika orang yang sesat it u ingin makan babi juga hanya kerana ia lebih sedap. Sebagaimana yang disebutkan: Ertinya: ”Sesungguhnya apa yang diharuskan kerana darurat memerhtkan keyakinan aka n wujudnya darurat tersebut setelah usaha Pencarian (yang halal).” tegas saya lagi. ”9S . ia tetap t idak memberikan peruntukan ’darurat’ kepada umat Islam.”Justeru. disambut gelak ketawa peserta. itulah situasi perbankan Islam di Malaysia dan konvensional yang riba. tiada darurat tatkala itu. menyelerakan dan gemuk berb anding cacing. Sel agi terdapat bank Islam walaupun nampak kurang sedap tawarannya (macam babi yang dianggap lebih sedap berbanding cacing sebagai perumpamaan) dan menyebabkan kes ukaran tambahan berbanding yang riba daripada institusi konvensional.

jendela perbankan Islam dan takaful yang wujud. maka tidak hairanlah pemilik Islam lain juga sedemikian. Benar. kerana ia samalah seperti orang yang ses at yang tersangat lapar lalu ternampak ayam yang halal tetapi didahulukan makan babi hanya kerana seleranya kepada babi. tibatiba didatangi oleh dua penjual seperti berikut : PenjualA: Menawarkanjualan sebotol arak 1 liter yang haram: Promosi harga murah hanya RM0. ”l)( Cuba anda fahamkan satu senario contoh di bawah: Di satu kampung terpencil yang kekurangan air minum bersih.00 sebotol. anda mungkin perlu menyemak kembali tahap keimanan dan taqwa dalam diri anda. Ingatlah kaedah fiqh yang berbunyi: Ertinya: ”Apa-apa yang dihantskan kerana sebab darurat.” Respon saya. Apa pandangan pembaca dalam senario di atas? Siapa yang kelihatan tidak bertimba ng rasa dan zalim? lika anda menjawab B tidak bertimbang rasa. adakah anda bersedia untuk memberi potongan? Jika anda sendiri tidak mampu. adalah dibauu>kun dengan b atasan tenentn.aian oren tadi. Ini kerana dibimbangi ia sudah semakin terhakis kerana pertimbangan utama diletakkan pada benda zahir sahaja iaitu har ga serta mengurangkan sedikit keutamaan pada unsur ghaib atau bersifat spiritual yang boleh menghancurkan iman seperti haramnya arak itu. Akhirnya. Kecuali jika semua institusi kewangan I slam tadi telah menolak permohonan anda. Cuba anda sendiri menjadi pemilik bank Islam. Penjual B: Menawarkanjualan sebotol oren 1 liter yang halal: Promosi harga murah hanya RM1 . Bagi saya. tidak ada yang lebih zalim dan kejam daripada menawarkan arak yang ha ram. Tiada alasan darurat kononnya harga di bank konvensional lagi murah. contoh yang saya bawakan hanyalah untuk member! kefaham an bahawa hujah darurat bagi mcnggunakan bank dan insurans konvensional di Malay sia ketika ini tidak dapat diterinia sama sekali kerana terlalu banyak bank Isla m. saya ingin kita bersikap adil dalam menilai bank-bank Islam dan tidak .142 • Wang. Sudah tentu ia inginkan keuntungan di sainping men awarkan air yang halal. Jangan dimarah penjual B kerana menjual dengan sedikit mahal kerana kita tidak m engetahui modal dan kos yang diperlukan bagi mperolehi bek. Anda dan Islam Apa yang penting adalah. malah ia menjadi lebih zalim kerana Isu-isu Perbankan dan Takaful • 143 nawarkannya dengan harga yang murah sehingga menggoda dan arik ramai orang kepad a melakukan yang haram. ”sepatutnya nenjual B lebih bertim bang rasa dan berkorban demi menyelamatkan orang ramai daripada tergoda kepada y ang haram. ia tertakluk kepada sejauh mana ihsan dan iman penjual B sahaja tet api apa yang dilakukan tetap halal.50 sebotol. ia tertakluk ke pada pemilik bank tersebut. anda boleh mengatakan dan memberi komen. Bagi sebuah bank Islam pula.

Bahagian ketiga: Penasihat Syariah dan pertembungan kepentingan Masyarakat merasa tidak yakin terhadap kredibiliti ahli majlis penasihat Syariah di institusi kewangan kerana ia diberi elaun dan menjejaskan keadilan ulama ter sebut dalam membuat keputusan. Mereka bersetuju dan meluluskan semua produk institusi itu tanpa banyak soal.tergesa-gesa menuduh mereka zalim. De ngan demikian dapat memanjangkan lagi hayat perkhidmatannya di institusi terbabi t. Saya cuba bersikap adil dalam mengamati isu ini. tanpa dapat saya flafikan isu d i atas adalah benar. iaitu institusi kewangan konvensional. tindakan menghebahkann ya dan menjadikannya sebagai Satu kenyataan umum adalah tidak menepati hukum Isl am. padahal merekalah penyelamat. Walau bagaimanapun. iaitu penyelama t umat Islam daripada terjebak dengan bank yang mengempen riba yang murah lagi m enggoda tetapi membawa ke Neraka. Justeru itu. Nabi SAW . ia bukanlah fakta umum yang teipakai bu at semua ahli Syariah di institusi kewangan.

Semua pengaud it luaran atau external auditor ini juga menerima kos profesional daripada syari kat yang disemaknya. Hal ini juga berlaku di semua syarikat korpo rat apabila setiap akaunnya perlu disemak dan diaudit oleh mereka. sesungguhnya ia bakal menjadi sepotong api neraka. no 3920. dan Iain-lain. Mereka lebih mengetahui dan layak melakukan tindakan. Albani: Sohih) Bahagian keempat: Terima logo halal atau Islam tanpa kaji . kita meng anggap semuanya sama. Nabi SAW berkata: «J xja >*-* > ^ u ij’ if. Bagaimanapun. la merupakan tanggungjawab bersama ahli majlis penasihat Syariah bersamanya dan pihak pengurusan. Hal seperti ini tidaklah harus kita me nuduh kepada ilmuan Syariah secara umum. no 1339. Justeru itu. Nabi Muhammad SAW tidak menuntut kita bagi melihat dalam hati manusia lain. dan mungkin sebahagian kami lebih cekap berhujah dar ipada sebahagian lainnya.144 • Wang. maka janganlah k amu mengambilnya.” (Direkodkan oleh Tirmidzi. Jangan disebabkan seorang dua yang bersikap demikian. Dalam masa yang sama. 8/632. tidak dapat dinafikan bahawa terdapat pihak pengurusan men ghulur rasuah kepada syarikat audit bagi menutup sebelah mata atas segala kesila pan yang berlaku dalam akaun syarikatnya. fakta yang lebih menarik adalah tiada salahnya institusi memberika n elaun kepada ahli majlis Syariah. Jails >Jl^ Sjui* Isu-isu Perbankan dan Takaful • 145 Ertinya-’ ”Sesungguhnya aku hanya manusia. rnaka aku memutuskan hukuman berdasarkan apa yang kude ngari sahaja.”(Riwayat Abu Daud. no 4992. Anda dan Islam berkata: Ertinya: ”Individu menanggung dosa apabila ia menceritakan semua perkara yang dide ngari tanpa usul periksa. him 540: Albani: Sohih) Sebagai orang awam. teta pi hanya melihat kepada zahirny a. adalah lebih baik bagi orang awam supaya bersangka bai k kepada mereka. dan kamu sentiasa mernbawa kes pertikaian untuk diselesaikan olehku. persoalan ahli majlis yang mempergunakan jawatan itu sematamata bagi memenuhi hasrat kewangan peribadinya adalah di luar tanggungjawabnya. Rujuk Naylul Awtar. Barangsiapa yang aku jatuhi hukuman dan hukuman itu mengambil haky ang lain (akibat kurang cekap pihak yang benar dalam berhujah). Tanggungjawab semua ilmuan Syariah adalah lebih besar dan bertanggungjawab kepad a Allah SWT.

dimakan dan dirasai? Adakah mereka perlu bersikap menyangka ba ik dan mempercayai tanda-tanda tersebut. . Dengan kepelbagaian latar belakang. la berlaku dalam pelbagai bidang seperti bidang pemakanan. bagi urusan kewangan.Adakah perlu bagi komuniti Islam mengkaji status halal ataupun haram produk yang ingin digunakan. Cuma fokus saya dalam tulisan ini berkisar mengenai tanggungjawab Sgbagai orang awam atau pengguna dalam hal memastikan kebenaran logo itu. ilmu serta kemudahan. barang kegunaan haria n mahupun bidang kewangan. Cabaran dalam memastikan kesemua logo ini tulen serta mempamerkan kelslaman yang tulen sememangnya bukanlah kerja yang roudah. peranan Jabatan Perbankan Islam dan Takaful (JPI T) di bawah Bank Negara Malaysia. Bagi bidang pemakanan dan penggunaan. kita dapat meli hat dengan jelas peranan logo ’Halal’ daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKI M) bagi membeli produk. Jabatan Pasaran Modal Islam di bawah Suruhanja ya Sekuriti serta Majlis Penasihat Syariah pada pelbagai peringkat juga amat pen ting bagi memastikan logo ’Islam’ pada nama bank dan produk kewangan adalah tulen se perti logo JAKIM yang terdapat pada makanan. Teratama dalam bab kewangan yang agak kompleks hingga nienyebabkan terdapat perbezaan dalam memahami konsep yang digunakan. Manakala.

masa dan sumber tepat membuat kajian mendalarn. maka hukum ke atas mereka adalah har us bagi menggunakan dan menyangka baik dengan branding ’perbankan Islam’ atau ’bank Is lam’ atau ’diluluskan majlis penasihat Syariah’ dan apa jua terma yang jelas menunjukk an mereka ditadbir urus secara Islam. Majl is penasihat Syariahnya memberikan nasihat yang benar dan betul tentang tatacara . mereka perlulah mendekati pihak y ang bertanggungjawab terlebih dahulu sebelum memberitahu komuniti sehingga boleh mengguris kepercayaan awam kepada institusi kewangan Islam secara umum dan juga produk-produk berlogo ’Halal’ itu. kesilapan ini tidak harus dipertanggungjawabkan kepada majlis pen asihat Syariah bank itu. saya abaika n? Menurut pandangan Islam. (lebih baik) sekiranya mereka merujuk kepada perkara itu kepada Rasul dan pemerintah (orang benvajib) nescaya mereka tahu bagaimana untuk berti ndak. Tugasan wajib seterusnya dipikul oleh ilmuan khas Syari ah. Keadaan ini boleh berlaku apa bila jentera pemantauan Syariah dalam operasi sebuah institusi kewangan itu tida . dan apabila ada sebarang khabarkhabar angin. Akan tetapi akibat daripada kelalaian ataupun didorong oleh perasaan ingin memudahkan proses teknikal.” {Surah al-Baqarah: 233) Kewajipan individu terhenti apabila usahanya mencari produk yang bertanda ’Halal’ at au ’perbankan Islam’ sahaja. Adapun bagi sesiapa yang ingin dan mempunyai kredibiliti serta sumber membuat ka jian secara mendalam. Apatah lagi meletakkan kesilapan itu kepada seluruh ope rasi bank-bank Islam di Malaysia dan dunia. Allah SWT berkata: Ertinya: ”Tidak dipertanggungjawabkan seseorang dengan apa yang di luar kemampuann ya.. terdapat i ndividu yang menjumpai kelemahan ketika ingin menggunakan produk membiayai perum ahan. Dalam situasi di mana mereka mendapati kelemahan (kemungkinan melalui pengalaman mereka ketika b erurusan dengan institusi kewangan Islam ini). mereka (orang munafiq) kerap suka menyebarkannya Isu-isu Perbankan dan Takaful • 147 terlebih dahulu. bolehkah saya berpegang terus dengan logo yang ada tanpa sebarang usul periksa. ia boleh dianggap bonus bagi diri mereka.. Padahal ia adalah kesilapan peribadi pegawai yang bertugas hari itu. la adalah akhlak Islam dalam memastikan informasi yang diperolehi disalurkan kep ada saluran yang betul. bagi individu yang tidak mempunyai kemampuan ilmu. maka dihebohkan kepada seluruh rakan-rakannya dengan dakwaan perbankan Isl am di Malaysia sebagai ’tidak berguna’.” (Surah an-Nisa: 83) Selain itu. Ini berdasarkan kata Allah: Jl Ertinya: ”.. Wajarkah tindakan ini? b) Kesilapan itu adalah kesilapan pengurusan institusi kewangan itu sahaja. Anda dan Islam terdapat yang bertanya.146 • Wang. Menurut pengetahuan saya.dan apabila datang kepada kamu berita baik ataitpun keburukan. Apa bila demikian. pengurusan institusi itu sendiri dan pihak berkuasa bagi memastikan yang ’Hala l’ dan ’Islam’ itu bukan sekadar jenama kosong tanpa isi. tindakan menuduh semua perbankan Islam lemah apabila nienjumpai satu kesilapan adalah kurang tepat kerana: a) Kesilapan itu adalah kesilapan individu pegawai yang bertugas itu sahaja. pihak pengurusan mengubah keputusan m ajlis Syariahnya kepada keputusan yang diubahsuai. syarat dan rukun..

mereka membentang dengan sangat ringkas dan kelihatan mudah dan boleh d iterima oleh Syariah. d) Kesilapan majlis penasihat dalam memahami penerangan . H asilnya.k kukuh dan berdiri sendiri (independent). walaupun ia diluluskan oleh majlis Syariah teta pi tidak lebih hanya konsep sahaja dan bukannya cara aplikasi produk itu. Hal ini juga berlaku apabila pihak pengurusan tidak mampu menjangkakan tahap kefahaman ahli majlis penasihat Syariah mereka. Akibatnya. . c) Kesilapan itu adalah kesilapan pihak pengurusan dalam memberi gambaran proses kepada majlis penasihat Syariah.

” (Direkodkan oleh Ahma d dan Iain-lain: Sohih) Akhirnya. Anda dan Islam pengurusan. amat membimbangkan sekiranya ia dihebohkan tanpa fakta yang benar dan menyebab kan orang aw am keliru dan kembali ke institusi konvensional yang sudah ternyata haram. Selain itu. Mereka menyatakan syarikat mengenakan faedah sebanyak 3 peratus daripada jumlah pokok yang diberikan kepada kakitangan. Ini juga mungkin berlaku. Isu-isu Perbankan dan Takaful • 149 oaaairnanapun. Bahagian kelima: Ubah lafaz akad bag! halalkan riba Saya pernah ditanya berkenaan masalah pinjaman kakitangan (staff loan) oleh raka n-rakan yang ingin memastikannya bebas riba. Kesalahan satu institusi tidak boleh menghukum ke atas seluruhnya. sekiranya ia diatur secara Islam maka tentu kontrak yang ditandatanganinya bertulis dengan jelas kontrak jual beli dan bukan pinjaman. ia per lulah dibawa kepada peringkat perbincangan dan laporan dengan lebih sistematik. pihak individu tadi masih tidak boleh membuat tuduhan ’tidak Islamik’nya ke atas institusi kewangan Islam secara menyeluruh. mereka menghadapi sedikit masalah dengan kemudahan jjji. sudah tentu ia adalah pinjaman dengan riba dikenakan sebanyak 3 peratus ataupun apa jua peratusnya. tetapi apabila ia berlaku. Malaysia dan instrumen kewangan moden. kontrak apakah ia. Tidak dinafik an berlaku kesilapan akibat kelemahan manusia yang mengurus. Selepas meneliti maklumat yang diberi. serta tidak p ula terdapat sebarang kontrak bertulis ’asset purchase agreement’ sebagai menunjukka n proses jual beli berlaku. sesiapa juga untuk menandatangani sebarang kontrak berkaitan urusan kewangan sebelum ia mengetahui. Apabila dilihat daripada aspek yang lain pula. ia juga memerlukan proses menandatangani dua tiga jenis kontrak bagi mengesahkan transaksi dibuat secara Islam selain pelbagai syarat jual beli yang perlu dipatuhi. adalah tidak harus juga. justeru itu. Ini kerana kesilapan yang sama kemungkinan besar tidak berlaku di institusi kewangan Islam yang lain. Paling kurang. maka ke atasma dosa dan dosa seti ap orang yang membiiatnya tanpa sedikit kurang pun dosanya. Sememangnya tidak dinafikan ia adalah sa tu pakej yang sukar dilepaskan kerana kadar pulangan yang rendah berbanding bank -bank di seluruh Malaysia.148 • Wang. apabila satu kontrak asas sahaja. ia menjauhkan seluruh orang awam dari pada kebaikan akhirat kepada keburukan dunia akhirat. kerana sikap gopoh individu itu. ia itu perbankan konvensional. Mudahnya. Kerana itu . Indmdu itu diterangkan dalam hadis seperti berikut: Ertinya: ”Individu yang metnpelopori yang buruk. terdapat kemungkinan besar juga p enemuan mereka adalah silap. Selain itu. terutamanya apabila individu tadi tidak memahami se baiknya undang-undang Syariah. Dalam hal tadi. ia menjauhk an orang ramai daripada yang syubhah hampir halal kepada yang pasti haramnya. di mana syarikat tempat mereka bekerja menawarkan pakej pinjaman nerumahan buat kakitang an tanpa dinyatakan sama ada akad atau kontraknya akan diurus secara Islam ataup un sebaliknya. Apab . saya faham ia adalah satu bentuk pinjaman berserta riba yang sememangnya diharamkan oleh Islam tidak kira semurah mana pu n tawarannya.

ila ia berlaku. cara termudah bagi mengelakkan riba adalah dengan memasukkan jumlah faedah dalam jumlah pinjaman kita. Dengan itu. Teknik mengelak riba dalam pinjaman riba la pernah dan masih dicadangkan oleh beberapa graduan pengajian Islam dan Syaria h. Menurut mereka. akad jual beli berlaku dan kita selamat daripada riba . kemudian diakadkan atas akad jual beli dengan pegawai pinjaman terbabit. sudah pasti akad menjadi rosak (fasid) kerana salah satu syarat bagi sah akad dalam Islam adalah keduadua pihak memahami akad yang dibuat.

sekitar 300 institusi kewangan Islam dan 80 pengendali takafu l muncul di seluruh dunia. a) Pegawai pinjaman bukanlah pemilik wang syarikat tempatnya bekerja. Ataupun cara lain adalah gabungkan jumlah pinjaman kita (contohnya RM20 000) den gan jumlah bunganya (RM5 000). • Mencapai Modal Pasaran Global Dow Jones Islamic Index melebihiUSDIOtrilion • Lebih 350 dana Islam ditubuhkan di seluruh dunia. Maka sebagai wakil.9” b) Ia juga tidak mengubah sifat kontrak pinjaman itu kepada kontrak jual beli ke rana pegawai bank ataupun syarikat tersebut tidak memiliki sebarang aset untuk d ijual kepada pelanggannya. • Jumlah aset bank-bank Islam dan jendela perbankan Islam di bank konvensional men cecah USD560 bilion. Pembaca boleh membayangkan contoh ini. • ’Islamic private capital investments’.98 • Sehingga hari ini. Sudah pasti juga seluruh syarat-syarat dan rukun jual beli dalam Islam tida k dapat dijaga sama sekali dalam kandungan kontrak pinjaman. anda dan rakan-rakan Muslim perlu herusaha me yakinkan pihak pengurusan supaya memperkenalkan sistem oenibiayaan secara Islam kepada seluruh kakitangan supaya kakitangan boleh memilih. tidak har us baginya melakukan yang berlainan daripada apa yang diarahkan (diwakilkan) kep adanya. Pegawai terbabit tidak mempunyai kuasa daripada sudut Syariah untuk mene ntukannya. Maka dengan itu dikatakan kita akan terselamat daripada riba. si ’A’ bertemu den gan bank atau majikannya bagi mendapatkan pinjaman seperti membeli rumah. Hasrat ini tidak mencapai sasaran apabila syarikat swasta dan kerajaa n menggunakan sistem konvensional dan tnenolak penggunaan sistem kewangan Islam. Bagaimana transaksi akad jual beli sebegini boleh berlaku sedangkan pihak bank a taupun majikan tidak memiliki rumah yang ’kononnya’ dijual kepada si pelanggan? Jela snya. Sebaliknya ia hanya bertindak sebagai wakil bagi pihak bank. terutamanya kalangan individu kaya di Timur T . kata mereka.150 • Wang. Lalu akad pun dibuat. akad ini tidak sah di sisi Syariah. Fakta-fakta di bawah menunjukkan perkembangan tahap perbankan Islam yang sangat memberangsangkan. Maka b agi mengelakkan riba. Apa yang perlu dilakukan adalah apabila anda Isu-isu Perbankan dan Takaful • 151 herada dalam syarikat seperti itu. maka akadkan pinjaman kita atas jumlah RM25 000. sudah jelas cara yang dicadangkan ini tidak boleh dipakai sama sekali. Walaupun sekilas pandang cadangan yang diberikan dilihat menarik tetapi apabila diteliti. si pelanggan berpakat dengan si pegawai membuat perjanjian jual beli dengan menggabungkan jumlah pinjaman pokok dan faedah lalu meletakkan nya sebagai harga. Oleh kerana itu. ia mempunyai masalah kerana bercanggah dengan Islam. Anda dan Islam yang dikenakan. c) Pelanggan tetap akan menandatangani kontrak pinjaman dan bukan kontrak jual b eli. la selaras dengan hasrat Malaysia menjadi pusat kewangan dan perbankan Islam ant arabangsa.

Bahagian keenam: Pinjaman kakitangan Saya ingin berkongsi idea berkenaan kemudahan membiayai perumahan dan kereta yan g kerap diberikan oleh majikan untuk kakitangannya. kenderaan kakitangan dan banyak lagi. Bagaimanapun. ramai majikan masih gagal menawarkan kemudahan .engah sekarang mencecah USD 1. jenis pinjaman kakitangan yang diberi atas nama Pinjaman adalah riba. Bagi mengelakkan hal ini berlaku.5 trilion dan dijangka meningkat kepada USD2 trili on pada tahun 2010. Bank-bank Islam juga mampu membantu menyediakan produk seperti pembiayaan peruma han. beberapa buah syarikat dan institusi ke wangan Islam menawarkan kemudahan Pembiayaan Islam kepada kakitangan mereka. Sebagai asasnya.

Sekiranya rumah masih lagi dalam pembinaan. ujudnya cara pembiayaan Islam yang dapat menggan tikannya dengan berkesan serta hasrat Malaysia untuk menjadi sebuah pusat antara bangsa bagi kewangan dan perbankan Islam. Bagi institusi kewangan Islam dan syarikat yang mengambil berat keperluan kakita ngan Islam. Sekiranya majikan bukan sebuah bank dan mendapati sukar men eruskan Isu-isu Perbankan dan Takaful • 153 konsep ini selepas kakitangan berhenti. b. Tidak dinafikan ini adalah perkara yang mendukaci takan terutamanya pada waktu v. pihak majika n akan memberi kadar keuntungan khas buat kakitangannya dan sejurus kakitangan i tu keluar. majikan boleh mendapatkan janji daripada kakitangannya untuk membeli rumah tadi dengan harga yang ditetapkan sejurus sel epas berhenti. Langkah-langkah berikut boleh dilaksanakan oleh majikan bagi memperkenalkan pemb iayaan Islam buat kakitangan mereka: 1) Membiayai rumah siap . Sejurus ia berhenti (apabila majikan adalah bank). dan kadar 8 peratus akan bermula sejurus apabila be rhenti berkhidmat. jumlah sewaa n akan dikaji mengikut harga pasaran. Bagaimanapun cara ini ditolak oleh Islam kerana kontrak yang digunakan antara kakitangan dan majikan adalah kontrak pinjaman. Faedah sebanyak 3 peratus d ikenakan sebagai kakitangan. Bagi menepati hukum Syariah. Anda dan Islam pembiayaan Islam kepada kakitangannya walaupun institusi itu menawarkan produk-p roduk Islam kepada orang luar. Seperti diketahui. Dalam kaedah pinjaman konvensional.PfH 152 • Wang. Bagi memastikan pihak majikan mampu meraih kembali peruntukannya. pihak majikan aka n membayar 90 peratus secara berperingkat. pihak majikan menyewakan rumah itu kepada kakit angannya dengan kadar 3 peratus atau (sebagai contoh RM1 200 sebulan) selagi man a ia berkhidmat. c. ia boleh me . Kadar boleh ubah jenis ini harus digunakan dalam akad ’ijarah’ atau sewaan. kakitangan ini berhak untuk menjual rumah yang sedang di dalam pembinaan ini. Cendekiawan Syariah dalam dan luar negara menyetujui cara ini. tiada lagi hak mendapat kadar istimewa tadi. la menjadi pinj aman dengan riba sebagai tambahan. ia memang mudah. kadar maksim um seperti 8 peratus akan dikenakan kepada anda.Majikan membeli rumah tersebut daripada pemilik asal d an menyewakan kepada kakitangannya dengan kadar boleh ubah (mestilah disebut di awal-awal kontrak sewaan). Sebagai contoh. Menurut hukum Syariah. Ini bermakna. kakitangan mencari bank Islam bagi proses membiayai semula. d. apabila anda berhenti berkhidmat. Selepas itu. pihak kakitangan boleh memohon pembiayaan daripada majikannya. 2) Membiayai rumah dalam pembinaan . mereka perlu bertindak dengan tepat. Dengan itu. pihak majikan perlu bersetuju untuk membeli ruma h yang dalam pembinaan ini daripada kakitangannya. kakitang an dikenakan kadar 3 peratus bagi membiayai perumahan daripada majikan (terutama nya apabila majikan adalah bank). Pihak kakitangan telah membeli sebuah rumah yang sedang di dalam pembinaan da n telah membayar 10 peratus deposit kepada pemaju.Majikan membiayai rumah daripada kakitangan nya menggunakan kontrak parallel istisna’ (kontrak pembuatan selari) iaitu: a.

nyewakan rumah yang telah ditempah itu kepada kakitangannya semula menggunakan k onsep ijarah mawsufahfi az-zimmah atau sewaan hadapan. mereka boleh rn emberi kebebasan kepada kakitangan bagi membiayai perumahan dengan mana-mana ins titusi kewangan Islam yang ada. Sekiranya majikan tidak mahu menghadapi semua kesukaran di atas. Apabila berhenti. dan majikan hanya memperuntukkan sejumlah wang s etiap bulan kepada kakitangannya (atas asas elaun) mengikut tahap kelayakan kaki tangan. saluran peruntukan akan ditamatkan. la hanya berjalan selama tempoh kakitangan berkhidmat. Aturan seperti ini telah diluluskan oleh majlis penasihat Syariah beberapa buah bank Islam antarabangsa. . la lebih mudah.

Sejurus kakitangan itu berhenti atau keluar. 4) Membiayai rumah siap dan dalam pembinaan . Anda dan Islam 3) Membiayai rumah dan kereta . Cara nomb or tiga adalah paling mudah. maka Allah akan melepaskan pelbaga i kesukarannya di akhirat. 2/812) .Terdapat juga majikan bank yang membiayai kakita ngan menggunakan konsep bai’bithaman ajil (BBA). Bagaimanapun. kakitangan hanya perlu memba\ar 3 peratus sahaja (ini bermakna pihak majika n memberi diskaun sebanyak 5 peratus kepada kakitangan).” (Direkodkan oleh Ibn Majah. Pinjaman atau ’qard’ dalam Islam adalah merupakan satu kontrak yang diasaskan atas d asar bantu-membantu. majikan mempunyai banyak cara menggunakan aplikasi itu. Konsep yang membolehkan satu rumah di miliki bersama oleh majikan dan kakitangan berdasarkan bahagian modal masing-mas ing. sebagai contoh majikan memiliki 90 peratus dan kakitangan memiliki 10 perat us.154 • Wang. sukarela (tabarru’) dan belas kasihan kepada individu yang me merlukan. pihak majikan bank ini mem beri rebate atau diskaun bersyarat. ia masih baru dan ulama seluruh dunia masih membincangkannya. Syaratnya adalah sepanjang berkhidmat dengan nya.. tertulis di pintu syurga: satu sedekah dipergandaka n pahalanya sebanyak sepuluh kali ganda.. bagaimanapun.Majikan menggunakan kaedah ’musyar akah mutanaqisah’ atau ’diminishing musyarakah’. Bahagian ketujuh: Caj perkhidmatan dalam pinjaman (qardhul hasan) Defmisi qard ialah menukar ataupun memindah hak milik aset ataupun wang daripada pemilik asal kepada pihak lain dengan syarat pihak lain itu memulangkan aset at aupun wang yang dipinjam tersebut ataupun yang sama nilainya. Kemudian pihak majikan menjual s emula kereta ataupun rumah kepada kakitangannya dengan harga RM200 000 dicampur 8 peratus keuntungan dibayar dalam tempoh 20 tahun. ia membeli secara berperingkat baha gian yang dimiliki oleh majikan dengan (sebagai contoh) harga RM1 000 bagi 5 per atus bahagian. Konsep ini diluluskan oleh beberapa ulam a Syariah di Malaysia. sebagai kemudahan kepada kakitangannya.. kebanyakan syarikat dan organisasi agak kurang berminat bagi me nghadapi kesukaran memahami bagaimana cara nernbiayaan Islam dilakukan.” (Riwayat Muslim) Sebuah hadis yang menggalakkan pinj aman tanpa faedah adalah: Rasulullah berkata ”Aku nampak pada malam aku diperjalan kan (pada malam Isra’ Mikraj). kadar 8 peratus akan dikenakan tanpa diskaun. Tetapi harga ini akan berubah kepada harga yang akan ditetapkan s elepas kakitangan itu berhenti. Ia adalah memberi hutang dalam bentuk wang ataupun meminjam barangan seperti mem injam kereta ataupun telefon bimbit kepada orang lain dengan syarat memulangkann ya pada hari yang lain. Kesimpulannya.” Nabi SAW berkata: ”Individu yang melepaskan kesukaran saudaranya. Isu-isu Perbankan dan Takaful • 155 Tidak dinafikan. manakala ’qard’ atau pinjaman tanpa faedah digandakan sebanyak Japan belas kali ganda. seperti disebut dalam kontra k.. Hal ini adalah amat negatif serta boleh niembantutkan perkembangan industri kewangan Isl am yang sedang nieningkat hari ini. Sepanjang berkhidmat sebagai kakitangan. iaitu bank membeli rumah ataupun kereta itu daripada kakitangann) a dengan harga contoh RM200 000 secara tunai te tapi membayar kepada pemaju dan penjual kereta. Manakala caracara lain memerlukan majikan mempelaja ri bagaimana mengurus aplikasinya.

kontrak pinjaman ini tidak boleh dijadikan alat perniagaan ataup un untuk meraih keuntungan. Islam meletakkan kewajipan bagi setiap pinjaman wang (contohnya RM S 000) mestilah dipulangkan pada kemudian hari dengan jumlah yang sama tanpa Seb arang tambahan dan manfaat lain yang dipaksakan ataupun uipersetujui. Bagi memastikan objektif kebajikan dan bantuan dalam ’qard’ tercapai. Sekiranya terdapat sebarang tambahan (contoh 3 peratus r U .Di dalam Islam.

Majlis Penasihat Syariah Dunia di AAOIFI menyebut ”// is not permitted to link the charge to the a mount withdrawn (given). la memang harus bagi mereka yang tidak berkemampuan. Inilah riba yang Isu-isu Perbankan dan Takaful • 157 berselindung di sebalik nama kos mengurus dan qardhul hasan namanya. tanpa mengira berapa jumlah pinjaman mereka dikenakan jumlah kos sebenar me ngurus yang tetap dan tepat iaitu RM500. adalah haram mengenakan kos yang lebih daripada kos sebenar. Anda dan Islam daripada jumlah RMS 000 sebagai bunga atau manfaat lain). barangan dan apa-apa manfaat adalah dilarang dan adalah riba. sewaan tempat dan tanggungan Iain-lain institusi itu tid ak boleh dimasukkan dalam kos mengurus pinjaman.10C) Isu kos perkhidmatan dalam pinjaman Walau bagaimanapun. Para ula ma daripada persidangan tadi menerangkan supaya cara bagi mengira dibuat setepat dan sebaiknya. Mesej yang ingin saya sampaikan ini tidak lain adalah untuk memastikan nama qard hul hasan dan fatwa oleh ulama sedunia berkenaan keharusan kos pengurusan atas p injaman tidak disalahgunakan atau disalahfahami. 3 peratus ataupun 4 peratus daripada jumlah pinj aman dengan alasan ia adalah kos mengurus tidak boleh diterima. jumlah kos mengurus tadi sudah pasti akan berubah mengikut jumlah pinjaman yang diberi. ularna bersetuju ia ad alah riba an-nasi’ah. perlu kita fahami bahawa sebarang kos memberi khidmat dan mengurus yan g diletakkan seperti 2 peratus. semua faedah atau lebihan (daripada jumlah yang diberi pinjam) yang dipersetuj ui atau disyaratkan di dalam kontrak atau akad pinjaman dibuat pada awal kontrak ataupun dikenakan ketika kelexvatan membayar balik pinjaman sama ada dalam bent uk wang. menjadi berubahubah mengikut jumlah pinjaman yang diberi. Bagaimanapun. kos pengurusan sebenar bagi setiap transaksi adalah sebanyak RM500 ya ng melibatkan penggunaan komputer. Kos mengurus menjadi kos faedah dan riba yang dikenakan bagi setia p sen duit atau wang yang dipinjamkan. Contohnya. keputusan mereka juga menyebut kos-kos tidak langsun g seperti gaji pekerja.”104 Kerana peratusan yang dikaitkan dengan jumlah pinjaman ini menyebabkan jumlah ko s mengurus yang pada asalnya adalah sama (kerana menggunakan alatan dan sistem y ang sama). implementasi ’Qardhul hasan’ ini kerap kali tersasar daripada ko nsep asal pinjaman bersifat kebajikan sehingga menjadi dwitujuan. cukai setem dan Iain-lain kos sebenar mengurus pinjaman atas asas ’qardhul hasan’.156 • Wang. Keadaan umat Islam memilukan apabila aktiviti berhutang menjadi asas kehidupan m asyarakat hari ini. Dalam keadaaan ini individu yang memin jam. apabila diletakkan satu jumlah peratusan seperti 2 peratus dan lai nnya. Resolusi mereka juga menyebut.103 Hasilnya.102 Majlis Syariah AAOIFI dan hasil Keputusan Kesatuan Fiqh Islam Sedunia (pada sida ngnya yang ketiga pada 1986M) berpendapat boleh mengenakan kos perkhidmatan deng an syarat ia adalah kos sebenar pengurusan teknikal sahaja. Keputusan Persidangan Akauntan Antarabangsa di bawah AAOIFI1U1 menyatakan bahawa . peguam. tetapi . Selain itu. iaitu membantu dan meraih keuntungan di sebalik nama kos mengurus supaya ia menjadi halal.

Maka lahir ramai individu yang berkemampuan membayar secara tunai. kereta. Dalam konteks semasa. . Alasan mereka. la berpunca daripada kurangnya maklumat berhutang walaupun berkemampuan. la keli hatan enak untuk tidak membayar hutang di dunia.ia sering menjadi kaedah dan teknik yang terbaik (seperti didakwa) bagi mencapai keuntungan dan mengekalkan kekayaan syarikat ataupun individu. syarikat. kita dapat melihat bagaimana ramainya peminjam-peminjam ya ng enggan membayar hutang belajar. membayar secara tunai ad alah rugi. tetapi suka b erhutang dalam membeli kereta dan rumah. Inilah fenomena kurang sihat yang dianggap sihat oleh masyarakat hari ini. ada yang rela digela r muflis asalkan tidak perlu rtiernbayar jumlah hutangnya yang menimbun. rumah. tetapi ia menjadi malapetaka di akhirat.

Majlis Penasihat Syariah Bank Islam Jordan. Sebahagian ulama mengharuskan jumlah gantirugi ini digunakan oleh Isu-isu Perbankan dan Takaful • 159 hank dengan syarat ianya adalah jumlah sebenar kerugian. malah mestilah diagihkan untuk tujuan keba jikan kepada orang niiskin dan faqir sahaja. la berjanji akan bersedekah dan melantik pihak bank untuk mengagihkannya. Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad. Inilah yang dilakukan oleh kebanyak an bankbank Islam di Malaysia seperti Asian Finance Bank Berhad. Sheikh Abdullah Bin Mani’. Muhyidin Al-Qurra Daghi. BNM. Manakala sebahagian besar ulama lain berpendapat bahawa ta ’widh yang dikenakan ol eh bank-bank Islam ini (menurut majoriti ulama sedunia) adalah tidak boleh dimas ukkan di dalam pendapatan bank Islam.” (Riwayat AlBukhari. Menurut sebahagian ulama seperti Syeikh Mustafa Az-Zarqa. Bagaimanapun. Sebarang wang lebih dar ipada kerugian sebenar tidak boleh digunakan oleh bankbank Islam. Anda dan Islam Bahagian kelapan: Denda lambat bayar di bank Islam mirip konvensional? Telah saya sebutkan sebelum ini di dalam praktis perbankan Islam yang mengenakan sejumlah wang sebagai denda itu sebenarnya adalah dianggap bayaran kos rugi (ta ’widh atau compensation) yang dihadapj oleh bank akibat pelanggan tidak membayar hutangnya kepada bank dalam waktu yang telah dijanjikan. Pembaca perlu membezaka n bayaran ganti rugi yang dikenakan oleh bank-bank Islam dengan penalti oleh ban k konvensional. tidak dinafikan bahawa terdapat beberapa buah bank Islam di Malays . Syeikh Muhammad Sadiq Ad-Dharir. Musykilat ad-Duyun alMutaakhirat. ta ’widh (g antirugi) akan dikenakan. no 2167. Saya hanya menyebut nama-nama ini sahaja ker ana saya tidak mengetahui kaedah yang digunakan oleh bank-bank Islam lain. mereka lebih cenderung untu k menuruti keputusan majoriti ahli Majlis Kesatuan Fiqh Sedunia. la bermakna semua pelanggan memberikan komitmen jika ia gagal memenuhi janji unt uk membuat pembayaran hutangnya kepada bank dalam waktu yang telah dipersetujui. keharu san ini berdasarkan ’Maslahat Mursalat’ dan tindakan mengenakan gantirugi ini adalah harus bagi menyekat orang ramai mempermainkan bank-bank Islam dengan sengaja ti dak membayar atau melewatkan bayaran walaupun ketika mempunyai wang. Ganti rugi atau compensation yang dikenakan oleh bank Islam adalah terhasil dari pada proses jual beli dengan bayaran ansuran yang dijanjikan pada waktunya. apa bila bayaran ansuran yang dijanjikan tidak dilangsaikan pada waktunya. la dinamaka n mumatil yang disebut oleh Nabi SAW: Ertinya: ” ’ Penanggithan sengaja (daripada membayar hutang) oleh orang yang berkema mpuan adalah satu kezaliman. International Syariah Dialogue. Al-Rajhi Banking And Investment Corporation (Malaysia) Berhad dan RHB Islamic Bank Berhad. Konsep yang dig unakan adalah konsep sedekahkan duit (ta’widh atau compensation) kepada faqir misk in adalah dibuat atas konsep Iltizam at-tabarru’ yang disebut di dalam kitab fiqh mazhab Maliki. 2/799) Memandangkan lemahnya amanah manusia untuk membayar hutang mereka dan bagi menye kat mudarat besar daripada berlaku kepada bankbank Islam dan juga pemiutang.158 • Wang. Mana kala penalti bank konvensional adalah hasil daripada kontrak pinjaman semata-mat a. dan Fatwa Persidangan dallah Al-Barakah (Dr. 8 Nov 2006). Bagi bank-bank Islam yang saya sebutkan namanya ini.

ia telah selesai dengan ijtihad majlis penasihat Syariah masing-masing. Siapa yang memantau? Di kebanyakan bank Islam. jabatan Syariah dan majlis penasihat Syariah . iaitu mereka tidak mengehadkan p enggunaan wang ta ’widh (compensation) kepada faqir miskin sahaja.ia mengambil pandangan ulama yang lebih ringan. Justeru. Perkara ini mu ngkin telah disahkan harus oleh majlis penasihat Syariah masingmasing. Justeru. sebaha gian bank Islam mengambilnya dan digunakan untuk kegunaan mereka.

Inilah yang dilakukan di Asian Finance Bank (Qatar Islamic Bank Mala ysia). Jawapan: Perkara ini telah dibincangkan oleh ulama seluruh dunia. Ini bagi mengelakkan berlakunya pilih kasih dan kronisme dalam p embahagian. Hasilnya. la tidak bersifat compounding.160 • Wang. kita beli dengan bank dengan harga ansuran. Pihak bank t idak ada. Dalam geran sebenarnya k ita tidak beli daripada bank. apakah ini dibena rkan oleh syarak? Setakat pembacaan saya yang kurang arif. Menur ut fiqh Islam. ramai ulama mengharam kan pembelian bersyarat. Mungkin Ust az yang arif boleh menjawabnya. Kesimpulannya. maka peratusan penalti akan disandarkan kepada jumlah pinjaman asal yang ditambahkan dengan penalti. pertukaran nama adalah daripada pemaju kepada nama pemilik rumah. dalam Islam. Power of Attorney dan cas aset daripada pelanggan kepada pihak bank. Islam adalah fleksibel dalam hal ini selagi kepentin gan dan hak kedua-dua pihak terjamin. Syeikh Mustafa Az-Zarqa. pengesahan hak milik (possession) boleh dibuat dalam pelbagai ben tuk bergantung kepada aset. bagi menyekat kecuaian sengaja ini. Malah keputusan majlis penasihat Syariah juga mewajibkan aka un yang diasingkan bagi tujuan ini. Justeru. Kemudian. la pula tid ak boleh disalurkan kepada chanty kecuali setelah disahkan layak oleh majlis pen asihat Syariah. Jadi mengapa di dalam . Anda dan Islam yang akan memantau. bank beli. Sebaliknya. la tidak menjejaskan proses ’qabadh’ kerana pertukaran milik telah berlaku seca ra ’qabadh hukmi’ (yang bermaksud pemilikan aset oleh bank tersebut telah selesai se belum ia dijual semula. semoga had saya tenang. Tatkala itu. aset tersebut sudah boleh dijual beli ataupun d isewakan kerana yang menjadi rujukan Islam adalah akad dan juga pemilikan. dengan tambaha n) Proses pertukaran ini telah diiktiraf apabila hak ke atas aset boleh dibuktikan melalui dokumen S&P Agreement. meskipun ’title’ dan nama pada geran tanah atau rumah belum se lesai diproses di pejabat tanah. Tapi bagaimana mungkin kita melakukan du a jual beli dalam satu akad. Ini zalim dan amat menindas. Bank dari segi faktanya telah merancang aktiviti ini. Bahagian kesembilan: Status pemilikan aset sebelum menjual Soalan: Say a mengkaji dokumen S&P dan geran rumah abang saya tentang pembelian rumah ini daripada sebuah bank yang mendakwa menggunakan Islamic Financing. Soalan: Proses pertama. (Rujuk ’Aqd Al-Bai’. Pem baca perlu faham bahawa penalti yang dikenakan oleh bank konvensional adalah com pounding iaitu penalti ini akan dimasukkan dalam jumlah pinjaman dan jika kena p enalti lagi. iaitu daripada mafhum hadis. kerana ia hanya dianggap sebagai formaliti dan prosedur sah aja. sebagai contoh ’at-takhliyah’ atau mengosongkan rumah. Keputusan dan fatwa mereka terutamanya majlis penasihat Syariah di Malaysia memberikan keringa nan dalam hal Isu-isu Perbankan dan Takaful • 161 ’nama pada geran tanah’. Keputusa nnya. setiap jumlah yang terkumpul darip ada ta ’widh akan terus masuk ke akaun khas seperti charity contohnya. s erahan kunci dan Iain-lain. Namu n ada perkara yang saya lihat tidak betul (daripada kaca mata saya). maka diharuskan mengenakan denda ta ’wid h dengan syarat ianya hanya 1 peratus sahaja. Kalau geran rumah dijadikan ukuran pertukaran pemili kan maka sebenarnya rumah itu dibeli oleh pihak kita dengan pemaju. yang mana pihak bank membeli dengan syarat kita kena be li dengan ansuran. isu ini dibawa ke persidangan fiqh Malaysia dan sedunia. Saya lupa hadis ini. ’beneficial ownership’ aset itu telah menjadi milik bank.

geran tidak ada semua ini? Jawapan: Benar. perancangan bank untuk menjual semula juga telah dibahaskan panj ang lebar oleh ulama seluruh dunia. Sheikh Dr Abd Sattar Abu Ghuddah 105 meneran gkan proses perancangan tersebut digelar sebagai ’at-tafahum al-janibi’ .

Soalan: Tidakkah proses yang dilakukan oleh bank itu sebenarnya helah untuk meng elak riba? Jawapan: Sama ada helah atau tidak. kalau dalam geran tak betul cara mu’amalatnya dan dalam S&P tak jelas akadnya. LO dan Master Facility Agreement (MFA) dianggap sebagai al-mufahama h dan kontrak sebenarnya berlaku secara bay al-mu’atah. Soalan: Begitu juga dengan S&P. Tidak ada perkara yang jelas Isu-isu Perbankan dan Takaful 163 tentang bank memiliki rumah tersebut. Charge. ASA. Setiap ASA dan APA dibuat secara berasingan tanpa ikatan antara satu sama lain. tetapi hanyalah janji daripada satu pihak untuk menjual atau membeli sahaja. Selain itu. tidak perlulah merasa ragu lagi. Ini bermakna. akad atau kontrak itulah sebagai pemindahan milik dalam Islam. maka di mana akad yang benar? j avvapan: Dalam S&P sangat jelas siapa yang menjual dan siapa yang membeli. Kedua-dua kontrak in i tidak boleh ditautkan antara satu sama lain bagi mengelakkan dua transaksi dal am satu. Imam al-Bukhari juga menamakan bab yang mengandungi hadis ini seb . Persoalannya. hak milik. Justeru. bagi mengelakkan larangan dua akad dalam satu. Da lam praktis di Malaysia. malah setiap bari s dalam dokumen MFA. Akad sebenar penjualan dan pembelian adalah Ass et Sale Agreement (ASA) dan Asset Purchase Agreement (APA). Para ulama telah menasihatkan seluruh bank-bank Islam di Malaysia agar menyebut denga n teliti aset yang dijual dan dibeli. dokumen ini dipanggil Master Facility Agreement dan ada kalanya klausa persefahaman tadi dimasukkan terus di dalam Letter of Offer ( LO) . Ini kerana. Secara praktisnya. la telah dibincangkan teliti oleh para penasihat Syariah.106 (b) Akad S&P di antara kedua-dua bank dan pelanggan mestilah tidak memasukkan se barang ikatan antara dua transaksi jual dan beli semula (linkage between two con tracts). la telah diijtihadkan oleh para ulam a tempatan dan antarabangsa sebagai harus dengan syarat-syarat yang disebutkan d i atas. semuanya tel ah disemak satu demi satu dan dipastikan kesan setiap satu dokumen terhadap huku m Islam. Debenture dan Iain-lain. Anda dan Islam atau persefahaman sampingan antara bank dan pelanggan. APA. Justeru itu. MFA bukanl ah satu akad tetapi hanya janji. PA. PA dan ’Charge’ (jika perlu) t adi. Tiada pembelian bersyarat dilakukan dalam akad yang dibuat oleh bank-bank Islam. la ju ga diiktiraf oleh undang-undang Malaysia. saya melihat syaratsyar at ini dipatuhi.162 • Wang. ia adalah cara yang mampu dilakukan ketika i ni bagi memastikan setiap akad. ’dhoman’ terhadap aset telah dipenuhi dal am setiap transaksi. Cuma persefahaman diikat dalam MFA dan LO. Malah ternyata dalam hadis bagaimana Nabi SAW sendiri pernah mengajar melakukan teknik helah ini bagi memperkemaskan akad untuk menukar transaksi daripada haram kepada halal. Saya tidak pasti bagaimana saudara menyebut tiada. Perlu difahami bahawa tidak semua helah mengelak riba itu h aram. la diperdebatkan oleh par a ulama dan akhirnya kebanyakan ulama di timur tengah dan Malaysia bersetuju tet api dengan syarat: (a) Dokumen persefahaman sampingan itu tidak dianggap sebagai kontrak jual beli.

Sebagai contoh.agai ”Kitab al-Hilah”. hadis: JUJ x*!’^* i-lii b’ Alii JJj ’ ’ ^-JJT JJj ”V Jli lJl£i ’£? Alii .

jualan secara lelong adalah diharuskan di dalam Islam. bank Islam berhak merampas rumah yang dicagar dan dijual. Dengan demikian ia terselamat daripada riba walaupun hasil daripada transaksi t adi adalah sama. bank Islam akan merampas rumah itu kerana ia telah dijadikan cagaran oleh si pembeli untuk niembayar hutangnya kepada bank. maka dia datang sambil membawa Tamarjanib. keran a apabila harga disebut. ”Tidak. Bagaimanapun jika ia telah termete rai. Hasil ju alan yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh bank akan dipulangkan kepada pela nggan. belilah tamar janib itu.. Harus juga untuk kita membeli harta yang halal dari pada bank konvensional sebagaimana harus untuk kita berurusan dengan orang bukan Islam dalam perniagaan halal dan membeli item yang halal daripada mereka. Proses ’qab ul’ (penerimaan) oleh si penjual (bank) masih belum muktamad. Sebenarnya. kemudian apabila telah mendapa t duit bayaran barulah membeli tamar yang berlainan jenis yang dikehendaki tadi.p 164 • Wang. Bank juga ber hak menjualnya kerana ia adalah miliknya secara sah menurut undang-undang.a. Ini bermakna tindakan lelaki tadi yang menukar 3kg tamar dengan 6kg tamar yang berla inan jenis adalah haram dan riba. kerana apabila tamar ditukar dengan tamar. Nabi SAW mengarahka n agar menjual tamar yang dimiliki terlebih dulu. Maka bank berhak ke atas rumah itu unt uk menjualnya secara lelong. sebarang proses lelong dan menerima tawaran oleh pihak lain adalah haram da n termasuk dalam beli atas beli yang ditegah dalam Islam. Adapun dalam hal bank konvensional melelong. Oleh kerana itu. Bagi mengelakkan riba itu. dan kamijuga menukar 2 sa ’ (6 kg) tamar ini dengan 3 sa’ (12 kg). sesungguhn ya kami mengambil (menukar) satu sa ’ 13 kg) daripada tamar kami dengan mengambil 2 sa ’ (6 kg) tamar yang elok. Anda dan Islam Ertinya: DariAbu Hurairah r. Apabila pembell tidak ma mpu membayar. 4/1550) Lihat bagaimana Rasulullah mengajar untuk berhelah. ia juga dikira harus. ”Adakah semua tamar daripada Khaibar sebegini? ” Jawab lelaki itu. Malah ada yang pelik apabila menda pati bank Islam turut melelong aset yang gagal dibayar oleh pelanggannya. danj uallah terlebih dulu (tamar yang kamu miliki itu dan dapatkan dirham) dan kemudi an (dengan dirham itu). Lelong juga tiada unsur belian di atas belian yang diharamkan dalam Islam. sesungguhnya Rasulullah SAW mengupah seseorang s emasa di Khaybar. proses ijab dan qabul masih belum termeterai. Menur ut Syariah. adalah harus bagi pihak lain menawarkan harga lebih tinggi sela gi pihak bank belum memeterai akad jualannya. kerana sebab yang sama iaitu pelanggan telah mencagarkan rumahnya kepada bank sebagai jaminan ia akan bayar hutangnya kepada bank itu. Bahagian kesepuluh: Membeli aset yang dilelong Ada pihak yang keliru dengan hukum membeli barangan lelong kerana ia dianggap me mbida atau berlawan harga dengan orang lain untuk membeli barang tersebut.” Nabi bersabda.” (Riwayat Al-Bukhari. lalu Nabi bertanya. ”JANG AN KAMU LAKUKAN ITU (kerana ia Riba alFadhl). . no 4001. Ada y ang tersilap faham hingga menganggap Isu-isu Perbankan dan Takaful 165 sistem jual beli ini dilarang di dalam Islam. Nabi SAW sebelum ini telah mensyaratkannya agar dibuat dalam satu masa dan sama timbangan bagi mengelakkan riba al-fadhl dan riba an-nasi ’ah.

.Larangannya jualan seperti ini disebut jelas oleh Nabi SAW: : ”Danjanganlah seorang kamu membeli di atas belian orang lain..” (Riwayat Malik. n o 1189) .

Selain itu. cukaicukainya yang tidak berbayar. Kedua: Soalan tidak memfokuskan kepada satu jenis pembiayaan. Bagaimana jika kes berkurangan pula harga lelongan itu? Adakah ke s boleh dikatakan bank Islam ada unsur menindas jika memaksa si penggadai yang k esempitan terpaksa pula menjelaskan baki tanpa keredhaannya? Jawapan: Nasihat awal saya. musharakah atau bai bithaman ajil. sedangkan pembiayaan rumah oleh bank-bank Islam mungkin s ahaja menggunakan akad ijarah. bi l air dan elektrik juga mungkin banyak tertangguh dan tertunggak. Ini kera na aset tersebut telah dicagarkan oleh anda sendiri. la memang satu kebiasaan bagi ramai orang. jika dibimbangi unsur gharar atau ketidaktentuan akan berlaku yang boleh menyebabkan akad menjadi syuhbah. jualan secara lelong. Sikap sebegini perlu disemak kemb ali di kalangan umat Islam.166 • Wang. jika bank Islam merampas dan melelong rumah atau harta lain maka wang lebihan akan dipulangkan kepada si penggadai setelah ditol ak semua baki. Penyoal hanya memukul rata dengan kata-kata ”jika bank Islam merampas dan melelong rumah atau harta lain”.l07 Imam al-Bukhari juga memasukkan hadis ini di dalam bab ”Baab bay’ al-Muzaayadah ertinya. jika tidak permusuhan dan pertengkaran akan semakin menjadi virus di kalangan masyarakat. bererti anda telah melakuka n akad dengan bank Islam yang menyatakan: ”Saya cagarkan aset ini kepada bank jika saya gagal membayar hutang saya kepada ba nk dalam tempoh yang ditetapkan. Menafikan kesilapan diri dan mendakwa kesilapan sentiasa berada di sisi orang lain. Imam Ibn Hajar menyatakan bahasa Ibn Battal menegaskan ay at tawaran Nabi tadi a dalah satu bentuk lelong terbuka dan tertakluk kepada siapa yang mampu memberika n harga tertinggi. Bank Islam tidak merampas.” . istilah ’merampas’ yang digunakan juga menunjukkan kelemahan besar oleh pelanggan. mengenai lelong. mereka cuma mengambil hak mereka. Anda dan Islam Isu-isu Perbankan dan Takaful • 167 Cuma. Pastikan terlebih dahulu ia ditanggung oleh siapa dan jumlahnya jika boleh. semua pembaca mestilah membaca jawapan saya ini deng an cermat dan jangan melompat bacaan agar dapat memahami isu dengan baik. Berikut pula adalah soalan yang pernah saya terima berkenaan lelong yang dilaksa nakan oleh bank Islam: Soalan: Ustaz. apa yang anda perlu berhati-hati ketika membeli rumah lelong adalah keadaa n rumah tersebut yang biasanya amat teruk. justeru sukar untu k saya memberikan jawapan tepat dan ringkas bagi menjawab kerana tidak tahu pemb iayaan apa yang dibuat dan apa akad yang ditandatangani. inilah akibat tidak membaca kontrak yang dit andatangani dengan fahamterlalu mudah tersilap faham dan akhirnya menuding jari kesalahan kepada pihak lain. Jawapan saya seperti berikut: Pertama: Terus-terang saya katakan. Islam menghalalkan jualan secara lelong berdasarkan hadis Jabir: Nabi SAW pernah mengambil seorang hamba lalu berkata : ’’Siapa yang ingin membeli ha mba ini dariku?” Kemudian Nu’aym ibn ’AbdAllah telah membelinya daripada Nabi SAW.

baca dan fahamilah akad anda! Setiap akad memberikan kesan berbeza dari sudut Islam. Justeru soalan ini tidak jelas disebabkan yang bertanya sendiri tidak pernah sedar apakah jenis akad yang dimeterai. Berikut saya terangkan sedikit kesannya: .Sudan tentu ayat yang terdapat di dalam kontrak tidak sebagaimana yang saya jela skan di atas kerana kontrak dibuat di dalam bahasa Inggeris dan ia bukannya dala m dua bans perkataan seperti di atas. Justeru.

namun saya belum cukup masa untuk menulisnya. Produk pembiayaan rumah berkonsep Bai’Bi Thatnan Ajil (BBA) Jika pihak bank menggunakan akad Bai’Bi Thaman Ajil (BBA) iaitu pembelian rumah at au apa-apa aset lain dengan harga tangguh dan beransur. Dalam kes cagaran itu tidak cukup nilainya.168 • Wang. iai tu ’Limited Declaration of Trust’dan juga ’Charge’) Justeru pastikan kefahaman anda selaku pelanggan dengan semua akad yang ingin di tandatangani. Jika anda tidak redha. Anda dan Islam 1. Itu sahaja. 2. maka pihak bank Isla m telah diberi kuasa oleh ANDA SENDIRI untuk mengambil rumah atau aset ini untuk menampung hutang anda yang tertangguh dan terbengkalai. Semuanya telah dimeterai oleh anda dan dipersetujui. Sebagai contoh mudah. Bia sanya bayaran ini akan terus disampaikan kepada pemaju atau penjual pertama. . sudah tentulah dari sudut Syar iah dan undang-undang Malaysia. Pembiayaan rumah berkonsep Ijarah Thumma Al-Bai atau Ijarah Muntahiyah Bi T amleek Jika produk pembiayaan bank Islam itu menggunakan akad ijarah thumma al-bai (sew aan yang diakhiri dengan jualan atau diakhiri dengan pemilikan). Katalah lelong itu hanya dapat RM130 000. Terdapat banyak sebab mengapa dokumen ini perlu ditandatangani. pihak bank diiktiraf di dalam Islam sebagai pemilik ma nfaat rumah akibat kontrak penyerahan hak yang telah pelanggan tandatangani. 2) Sale Agreement atau akad jualan: Dengan akad ini. bank Islam akan menjual ase t atau rumah tadi pula kepada anda dengan membenarkan bayaran ansuran dengan har ga RM180 000 dalam tempoh 20 tahun. Dari sudut Islam ia sangat jelas.” Hasilnya jika anda gagal. lafaznya sekali lagi adalah ”Saya cagarkan aset ini kepada b ank jika saya gagal membayar hutang saya kepada bank dalam tempoh yang ditetapka n. apa yang berlaku dari su dut akad untuk produk ini secara ringkas adalah: 1) Purchase agreement atau akad belian: Dengan akad ini. Ini kerana. tiada rampasan. pihak bank Islam berhak untuk menuntut baki RM50 000 daripada anda. cagaran sekiranya anda gagal menyempurnakan hutang anda tadi. Penerangan secara lisan adalah lebih mudah daripad a menulisnya. ini bermakna pi hak bank adalah pemilik rumah atau aset itu (walaupun di dalam geran tertulis na ma pelanggan. tiada penindasan. 3) Limited declaration of trust & charge: Secara ringkas akad ini dianggap sebag ai cagaran yang dilakukan oleh anda kepada pihak bank. pihak bank akan menjual atau melelong kepada pihak ket iga jika harga kurang daripada jumlah hutang keseluruhan anda iaitu RM180 000. caga ran hanyalah untuk menutup hutang anda Isu-isu Perbankan dan Takaful 169 tadi. pihak bank Islam membel i aset atau rumah daripada anda dengan harga RM90 000 (contoh) secara tunai. Atau dalam bahasa mudahny a. Tiada kezaliman. jangan tandatangan. Disebabkan anda telah beli rumah ini daripada bank dengan bayaran tangguh.

2) Purchase agreement atau akad belian aset: Akad ini adalah bukti pihak bank me mbeli aset atau rumah yang sedang dalam pemilikan anda. antara dokumen utama dan kontrak-kontrak yang akan disediakan o leh bank bagi produk pembiayaan ijarah thumma al-bai atau ijarah muntahiyah bi t amleek ini adalah: 1) Letter of offer atau surat tawaran: Dokumen ini dianggap sebagai bukan akad d i dalam Islam. la hanyalah tawaran pihak bank untuk menjalani transaksi ijarah t humma al-bai atau ijarah muntahiyah bi tamleekb&gi membolehkan pelanggan mendapa tkan aset yang dikehendaki. Harga yang termaktub di dalam akad ini .Secara mudahnya.

pihak bank diang gap sebagai pemilik rumah dan mempunyai hak menjual rumah itu kepada anda atau m enyewakannya. Bagaimanapun. 4) Ijarah Agreement atau akad sewaan: Setelah pihak bank punyai hak milik ke ata s aset tadi. kereta dan Iain-la in bentuk aset yang terbabit daripada bank Islam tadi untuk tempoh 20. pihak bank berhak untuk membatalkan sewaan ini dan pelanggan teri kat dengan ianjinya tadi.25 atau 30 tahun (sebagai contoh jika ia rumah. tertakluk kepada polisi bank). Cara ini adalah halal dan sah disi si syarak dan dipersetujui oleh ulama dunia. Jadi siapa ya ng zalim di sini? Pihak bank akan melelong aset ini kepada umum (setelah dibawa ke mahkamah atau s ebelum. Jika pihak pelanggan berdegil tidak mahu membeli walaupun sudah berjanji sebelum ini. Mengapa bank Islam layak melakukan kerja ini? Jawapannya. maka Majlis Penasihat Syariah Dunia d . iaitu membeli aset ini dengan harga yang akan ditetapk an menggunakan formula yang telah disepakati. barulah pihak bank akan pergi kepada proses lelong atau menjualnya kepada pihak ketiga. Anda dan Islam biasanya adalah harga permohonan pembiayaan contohnya RM90 000. formula tertentu akan diletakkan sebagai harga belian kelak. Justeru dalam dokumen janji ini. anda juga akan menand atangani dokumen ’charge’ atau cagaran hak rumah kepada bank. Biasanya bagi menguatkan lagi hak milik bank ke atas aset. la dinamakan ’unilateral promis e’ atau ’Al-Wa’dmin Tarafin Wahid’. ketiga dan seterusnya. Harga belian yang dijanjikan hanya akan di tentukan ketika pembelian akan dibuat. 3) Limited declaration of trust & charge: Akad ini memberikan kuasa dan hak mili k manfaat aset yang dipegang oleh anda sebelum ini kepada pihak bank kesan darip ada pembelian aset oleh bank. Dengan termeterainya dokumen ini. anda dan bank akan mengikat kontrak sewa (bank menyewakan aset itu kepada anda). Isu-isu Perbankan dan Takaful • 171 Situasai Pelanggan Bermasalah atau Ingin Menamatkan Segera akad ijarah di atas tadi telah termaktub bahawa jika tiba-tiba anda gagal membay ar sewaan bulanan selama beberapa bulan (ditentukan di dalam akad. Bank Islam hanya menjual atau mel elong asetnya sendiri setelah anda atau pelanggan melanggar janji. dan jika harga lelong lebih daripada juml ah sewaan keseluruhan (contohnya anda bersetuju untuk sewa 25 tahun. Tidak timbul isu bank Islam meramp as sebagaimana yang dituduh oleh penyoal tadi. kerana aset tadi adalah miliknya. Dengan termeterainy a akad ini bermakna pihak pelanggan telah berjanji akan membeli aset yang disewa nya ini di akhir tempoh sewaan nanti. andalah yang akan memilikinya). kewujudannya tidak mengganggu kesahihan akad utama kerana ia sebag ai ’tabi’ sahaja menurut Qawaid Fiqh.170 • Wang. Dalam akad ini akan dinyatakan berapakah jumlah sewaan pada tahun pertama. 5) Purchase undertaking atau janji untuk membeli aset: Ini adalah satu akad janj i yang akan ditandatangani oleh pelanggan kepada bank Islam. biasanya mele bihi 6 bulan). Ini adalah relevan dar i sudut undang-undang negara tetapi tidak begitu diperlukan dari sudut Syariah. Hal ini telah disemak oleh para ulama Islam dan ia diterhna oleh ulama dunia. kedua . tiba-tiba a nda tersangkut membayar pada tahun ke 10). Ini bererti dengan akad ini anda menyewa rumah.

harganya adalah ’outstanding principal’ atau sama dengan jum lah pinjaman pokok yang berbaki sahaja.i bawah naungan Kesatuan Perakaunan dan Kewangan Islam Dunia (AAOIFI) telah bers etuju membenarkan pihak bank Islam menjual kepada penyewa yang telah berjanji ak an beli tadi (individu yang sama nielanggar janji sewa) dengan meletakkan harga menurut salah satu daripada dua cara berikut: a. Biasanya ia menurut formula yang tela h disepakati oleh kedua belah pihak di awal kontrak ’Purchase Undertaking’ tadi. . Pihak bank menjual aset tadi kepada pelanggan dengan harga jumlah terkumpul k eseluruhan sewaan berbaki yang dijanjikan. Bag i memudahkan kefahaman.

Menurut perjanjian. . Pihak bank juga dibenarkan menjual aset itu kepada pelanggan atau pihak lain (melalui proses lelong) dengan menggunakan harga pasaran semasa. tidak zalim dan menindas. Alhamdulillah pihak bank bersetuju tetapi hanya untuk dua tahun. inilah perbincangan letak duduknya situasi soalan jika akad berdasarkan a kad ijarah thummah al-bai. Hal ini disahkan harus menurut S yariah. Justeru. bank Islam tuntut bayaran: Wajarkah? Soalan: Saya menghadapi masalah projek rumah terbengkalai. Kesimpulan Tindakan bank Islam untuk melelong dan menuntut baki daripada pelanggan adalah s ah. menepati Syariah. Jika item (a) d ibuat. dan pihak pelanggan telah membeli terus daripada ban k dan kini pihak pelanggan mempunyai hutang akibat pembelian tadi. piha k bank adalah harus dari sudut Syariah untuk menuntut baki RM10 000 daripada pih ak pelanggan kerana janjinya tadi. Pihak pemaju pun seperti hendak melarikan diri. Justeru. Pada tahun 2006 saya telah meminta k urang bayaran kerana projek masih terbengkalai. serta \vang hasil jualan lelong itu melebihi jumlah ’outstan ding principal’ yang dikehendaki oleh bank. Namun jika harga pasarannya tidak sampai mencecah jumlah yang sepatutnya. baca dan fahamilah kontrak! Bahagian kesebelas: Rumah terbengkalai. Rumah sepatutnya siap pada tahun 2003 namun sehingga sekarang ia masih terbengkalai.172 • Wang. Terdapat bank Islam di Malaysia yan g menghalalkan sahaja baki ini. Kedua-dua pihak telah bersetuju dan pihak bank Islam hanya mengambil harga yang sepadan dan tidak mengambil jumlah ’outstanding profit’ (menurut istilah bank konvensional) lagi. b. kes selesai di sini. Apakah asas yang membolehkan bank Islam membuat tuntutan ini? Jawapannya adalah janji beli yang dibuat oleh pelanggan tadi. Saya mengambil p injaman menggunakan konsep bai bithaman ajil. setelah dua ta hun saya perlu membayar ’full monthly payment’. dan terdapat bank Islam yang lainnya menuntut ba kinya daripada pelanggan. Lihat. pelanggan yang sudah berj anji ingin membeli dengan harga RM60 000 tiba-tiba enggan lalu menyebabkan bank terpaksa melelong kepada pihak ketiga hanya dengan harga RM50 000. Banyak lagi akad berbeza seperti musyarakah mutanaqisah atau ’diminishing musyarak ah’. Contohnya. Ini bermakna pa da tahun 2009 sekali lagi saya perlu membayar full monthly payment. Lihat pada keadaan projek tersebut nampaknya sehingga tahun 2009 masih lagi belu m siap. bakinya akan diserahkan semula kepada pihak pelanggan. pihak bank Islam mempunyai dua pendekatan di sini. Pelangganlah yang zalim kerana m enaflkan hak bank Islam walaupun Isu-isu Perbankan dan Takaful • 173 mereka telah mempersetujui dengan kontrak dan janji. Fahamilah. Semuanya mempunyai kesan berbeza dan ia telah disemak oleh ulama Syariah dan dipersetujui oleh pelanggan di awal kontrak. Anda dan Islam Tiada sebarang kezaliman di sini. Jika item (b) dibuat. tawarruq dan Iain-lain.

Minta pandangan ustaz yang arif tentang kewangan Islam ini. Akad yang saud ara tandatangani dengan pihak bank Islam bukanlah pinjaman tetapi jual dengan ha rga tunai dan beli semula dengan bayaran ansuran selama beberapa tahun. Jawapan dan respon ringkas yang mampu saya utarakan adalah seperti berikut: Pertama: Saudara perlu membetulkan istilah yang digunakan. Saudara sebut ”saya amb il pinjaman menggunakan bai bithaman ajil”. Ini adalah tidak benar. apa hak saya dan apa yang patut saya lakukan. .

Saya bersetuju dengan majoriti ulama yang berpandangan bahawa hak sememangnya boleh dijual beli. Oleh kerana hak (rights) diiktiraf sebagai hart a Isu-isu Perbankan dan Takaful • 175 dalam Islam menurut majoriti ulama sedunia. tanpa menggunakan akad istisna’ serta menepati syarat dan rukunnya. ia hanya sesuai dan diterima jika digunakan akad istisna ’ saha ja. untuk mengesahkan jual dan be li terhadap hak ini. Anda dan Islam Justeru. c) Dimiliki oleh penjual serta beberapa syarat lain. cara transaks i jualan hak tadi mestilah mengikut disiplin Islam dalam jual beli emas juga. Jika buku it u mempromosikan yang haram. jual beli aset yang belum siap ini boleh mengundang gharar yang besar. Pada hemat saya. Saya faham hujah mereka. Namun dengan syarat pembayaran dilakukan terle bih dahulu bagi mengelakkan larangan Nabi SAW daripada berlakunya jualan hutang dengan hutang kecuali jika digunakan akad istisna (manufacturing contract). bj Wujud ketika pemeteraian akad atau sekurangkurangnya dibuktikan mampu serah d alam tempoh yang tertentu sahaja. Jika hak tersebut mewakili hak ke atas suatu bentuk barangan emas. Menggunakan akad al-bai ’ atau (jualan) dalam keadaan ia adalah hak ke atas se suatu aset yang belum siap adalah sama seperti menjual satu aset yang belum ada.174 • Wang. Maka dalam isu ini. Justeru. tetapi ia tertakluk kepada apa yang di wakili oleh hak itu. jumlah. Kesimpulannya. kandungan buku mesti diteliti terlebih dahulu. Ringkasan Hujah Ilmuan Syariah Yang Membenarkan Dalam kes bai bithaman ajil dan rumah dalam pembinaan. luas dan Iain-lain berkaitan seca ra tepat. para ilmuan Islam di Malaysia membenarkan atas hujah bahawa jual an yang dibuat tadi adalah bukan jualan dan belian ”rumah yang sedang dalam pembin aan yang terdedah kepada gharar’ tetapi adalah ”jual dan beli kontrak atau hak ke at as rumah yang di dalam pembinaan”. Namun demikian. Namu n. jualan ’hak cipta buku’ itu juga menjadi haram. ia tidak sepatutnya disebut pinjaman tetapi disebut pembiayaan mengguna kan bai bithaman ajil. masalahnya ialah bank Islam ini tidak menggunakan akad istisna’ tetapi sebalikn ya menggunakan akad jual beli biasa atas konsep bai bithaman ajil. Jika ia adalah sebuah ’hak cipta ke atas sebuah buku’. penggunaan bai bithaman ajil dalam hal ini boleh dipersoalkan dari sudut Syaria . Kedua: Terdapat isu atau perbezaan ijtihad Syariah pada penggunaan akad bai bith aman ajil bagi membiayai rumah atau apa jua aset yang sedang dalam pembinaan (un der construction aset). hak yang dijual beli adalah hak ke atas sebuah rumah yang be lum siap. justeru pihak pelanggan boleh menjua l hak ini kepada bank. ia mestilah: a) Benda yang diklasifikasikan bentuk. ia sepatutnya tid ak dibenarkan oleh Syariah. la dilarang oleh Syariah akibat gharar yang besar. Ini adalah kerana antara syarat jual beli barang yang dijual atau dibeli (’subject matter’ atau ’Ma’qud ’alayhi’).

secara umumnya aturan akad . ia terpulang kepada anda dan harus bagi orang awam. ita melihat dalam proses pembiayaan bai bithaman ajil bagi rumah dalam proses pe mbinaan di Malaysia. Namun anda perlu memahami kesan dan akibat jika rumah tersebut terbengkalai.h dan jualan hak adalah tertakluk kepada apa yang diwakilinya. Mari kita melihat apa yang berlaku jika rumah itu terbengkalai dan siapa yang pa tut dipertanggungjawabkan daripada kaca mata Islam. Jika berpegang kepada pandangan membenarkan Adapun jika anda masih ingin berpegang dengan pendapat beberapa ilmuan Syariah d i Malaysia yang membenarkan.

4) Setelah pihak bank sah memiliki hak ke atas rumah yang di dalam pembinaan ter sebut. pihak bank akan membeli rumah tersebut daripa da Encik Karim. Mengapa bank menuntut? Jawabnya. Justeru. Justeru. bermakna Encik Karim telah menjual hak milik ke atas rumah d alam pembinaan itu kepada bank Islam. Dari sudut Syariah. 3) Setelah dipersetujui oleh bank. contohnya RM150 000 kerana Encik Karim ingin membayar secara an suran selama 25 tahun. Dengan term eterainya akad ini. kerana nombor empat di atas iaitu bank dah ju al hak milik tu pada Encik Karim. Ini menyebabkan hak milik ke atas ru mah yang dalam pembinaan itu tidak mempunyai nilai lagi. Pihak bank memberi tempoh lanjut selama enam bulan s elepas tempoh dua tahun itu di mana Encik Karim mesti membayar harga kepada bank . 2) Kemudian Encik Karim akan memohon pembiayaan dari manamana bank Islam. Malangnya. Anda dan Islam atau kontraknya adalah seperti berikut: 1) Encik Karim membayar 10 peratus kepada pemaju serta menandatangani perjanjian beli rumah yang dalam pembinaan (contohnya harga rumah RM100 000. Isu-isu Perbankan dan Takaful • 177 4pa sebenarnya isu Syariah yang akan timbul dalam hal ini? Terdapat dua pesalah dalam hal ini: 1. pesalah pertama: Pemaju Ini kerana pemaju gagal menunaikan janji kepada Encik Karim. Pemajulah yang gagal. jadi Encik Karim tetap perlu membayar. sudah ten tulah pemaju tidak akan ingin bertanggungjawab lagi. pihak bank akan menjualkannya semula kepada Encik karim dengan harga dica mpur keuntungan. Encik Karim sepatutnya bertanggu ngjawab memastikan rumah itu akan siap dalam tempoh dua tahun. 5) Tiba-tiba. Pihak pemaju mewar-warkan bahawa rumah akan siap dalam tempoh dua tahun. sudah tentu amat rendah. Sedangkan ia dij ual dengan harga RM100 000 kepada Encik Karim atas dasar ia akan siap dalam temp oh dua tahun. Hasilnya. pemaju adalah pesalah pertama dan sepatutnya memulangkan sem ula wang deposit 10 peratus kepada Encik Karim dan apa juga wang tunai yang tela h dibayar oleh bank Islam kepadanya bagi pihak Encik Karim. bermakna pela nggan telah membayar RM10 000). Pihak bank tiada kaitan dengan pemaju k erana pihak bank Islam hanya membeli hak tadi daripada Encik Karim. Nilai RM90 0 00 itu juga datang daripada nilai rumah siap.176 • Wang. Pesalah Kedua: Encik Karim Encik Karim boleh dianggap sebagai pesalah kedua kerana dia juga menjual satu ha k milik ke atas rumah dalam pembinaan yang mana nilainya datang daripada nilai s ebuah rumah siap. ia juga merupakan tanggun . Rumah itu sepatutny a siap dalam tempoh dua tahun tetapi gagal. la bukan urusan bank sebagai pembeli. Harga jualan ini biasanya adalah harga pembiayaan yang diperlukan iaitu RM90 000. la dijanjikan siap dalam tempoh dua tahun tetapi Encik Karim g agal juga. rumah itu terbengkala i akibat pemaju bermasalah. 2. Apakah nilai bagi hak k e atas rumah terbengkalai? Jawapannya. Ini tiada kena mengena dengan bank Islam kerana ia dilakukan sebelum bertemu dengan bank Islam. Tidak perlulah Encik Karim sibuk memberitahu kepada bank bahawa pemaju yang sila p. dalam tempoh dua tahun yang dijanjikan siap. satu perjanjian jual beli akan dimeterai.

la bukan urusan bank Islam. Kemudian Encik Karim bolehla h menuntut daripada pemaju. b) Memohon maaf kepada bank Islam serta meminta penangguhan . Encik Karim mempunyai dua pilihan di dalam Islam: a) Membatalkan jualannya kepada bank Islam serta memulangkan semula RM90 000 kep ada bank Islam (Jika bank telah bayar semua harga).gjawab Encik Karim.

Oleh kerana bank Islam penjual ketiga. saya dah cuba mohon pembiayaan daripada bank Islam tetapi mereka tolak. Menurut hukum Syariah. la tertakluk kepada p ersetujuan bank Islam. Anda dan Islam Isu-isu Perbankan dan Takaful • 179 untuk menyerahkan rumah yang siap seperti yang sepatutnya. Tidak tepat dari sudut Syariah bagi pihak bank Islam untuk membuat alasan bahaw a Encik Karim yang silap kerana tidak menjual hak rumah yang betul. bank Islam juga boleh dianggap bersalah kerana bank Islam juga sepatut nya menjual hak milik rumah yang siap kepada pelanggan. c) Menanggung masalah sendiri dengan pemaju serta menunai kan tanggungjawabnya sebagai pembeli (rujuk keterangan nombor 4 di mana Encik Karim telah membeli semula hak itu daripada Bank Islam) iaitu te rus membuat bayaran ansuran selama 25 tahun. bukan yang terbengkalai. bank Islam mestilah berusaha menunaikan janjinya juga. Kesimpulan Hasilnya. Bahagian keduabelas: Daruratkah jika bank Islam tolak permohonan? ”Ustaz. pihak bank dan Encik Karim perlu sa ma-sama menyerbu pihak pemaju. setiap pembelian dan penjualan adalah terpisah dan tidak terikat antara satu sama lain. saya kira bank Islam itu sudah dikira agak baik Icerana masih memberi tempoh dua tahun. ketiga-tiga pihak mempunyai tanggungjawab dan kesalahan asjng-masing. Justeru bagi membole hkan ia menerima bayaran berterusan. Saudara perlu segera menghadapi pemaju. ” la akan membawa kepada gabungan akad beli dengan akad jual yang boleh membawa ke pada masalah Syariah.178 • Wang. Seolah-olah bank ingin berkata. Bank Islam tidak sewajarnya membiarkan Encik Karim keseorangan dan menuntut baya ran kerana masing-masing bertanggungjawab kerana menjual hak yang gagal ditepati siap pada tempohnya. Namun. Bagi mendapat situasi terbaik. ia berhak menerima bayaran daripada Encik Karim walau apapun yang berlaku kepada rumah itu kerana bank sudah menjual hak itu kepada Encik Karim. Tidak dibenarkan mengikat dua akad jual beli ini. Encik Karimlah penjual kedua dan pemaju penjual pertama. ia sepatutnya bertanggungjawab memastikan r umah itu siap. ”Akujual hak milik alas rumah yang akan siap dalam tempoh dua tahun ini kepada kam u dengan syarat hak milik vang Encik Karim jual pada say a telah disiapkan. walaupun rumah gagal siap. Dalam kes saudara. Hasilnya. Adakah saya berdosa jika mendapatkan pinjaman riba daripada bank konvensional di ketika itu? Bolehkah ia dianggap darurat ketika itu?” Soal seorang lelaki kepada . kerana bank Islam juga menjual hak milik rumah belum siap kepada Encik Karim. Kedudukan bank Islam? Asalnya. tidak salah bagi bank Islam untuk menuntut bayaran walaupun rumah terbe ngkalai kerana ia bukan masalah bank Islam selaku penjual ketiga.

Hujahnya adalah kaedah Fiqh: Ertinya: Sesungguhnya apa yang diharuskan kerana darurat sesungguhnya memerlukan keyakinan akan wujudnya darurat tersebut setelah usaha pencarian (yang halal). 108 Justeru dalam hal ini. Ber ikut adalah senarai Islam dan jendela perbankan Islam yang wujud di Malaysia. adakah sudah cukup digelar darurat atau hajiat sedangkan baru satu bank Islam yang menolak? Sudah tentu belum. Bank-bank yang mempunyai lesen dan menjalankan operasi i . itu jawapan ringkas saya. Anda perlu mencuba di semu a bank-bank Islam dan jendela perbankan Islam di Malaysia sebelum boleh mendakwa anda tersepit dan terdesak untuk terlibat dengan riba di bank konvensional.saya. Adakah darurat atau hajiat apabila permohonan ditolak? Belum lagi.

180 • Wang Anda dan Islam piodukma 100 peiatus menurut Syanah adalah seperti benkut 1 Affin Islamic Bank Berhad 2 Al Rajhi Banking & In\estment Corporation (Malaysia) Berhad 3 Amlslamic Bank Berhad 4 Asian Finance Bank Berhad 5 Bank Islam Mala} sia Berhad 6 Bank Muamalat Mala} sia Berhad 7 CIMB Islamic Bank Berhad 8 EONCAP Islamic Bank Berhad 9 Hong Leong Islamic Bank Berhad 10 Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad 11 RHB ISI AMIC Bank Berhad Bank komensional tetapi mempunyai lesen untuk mewujudkanjendela perbankan Islam bagi menawarkan produk menepati Syanah adalah seperti benkut 1 ABN Amro Bank Berhad 2 Alliance Bank Mala} sia Berhad 3 Citibank Berhad 4 HSBC Bank Malaysia Berhad (Bahagian Islam dmamakan HSBC Amanah) 5 Malayan Banking Berhad 6 OCBC Bank (Malay sia) Berhad 7 Public Bank Berhad 8 Standard Chartered Bank Malaysia Berhad (Bahagian Islam dmamakan Standard Char tered Sadiq) Nota Jika anda pergi ke bank-bank mi anda akan dapati terdapat produk pembiayaan Islam \ ang ditawarkan la juga telah disahkan oleh Majlis Syanah mereka Institusi kewangan yang turut menawarkan perkhidmatan produk Islam adalah sepert i benkut Isu-isu Perbankan dan Takaful • 181 1 Bank Perusahaan Kecil dan Sederhana Mala} sia Berhad 2 Bank Kerjasama Rakyat Mala} sia Berhad 3 Export-Import Bank of Mala} sia Berhad .

Asian Finance Bank Bank tidak menawarkan pembiayaan kenderaan. Bank Islam Malaysia Ber had dlfahamkan tidak membiayai Pembehan kereta terpakai used cat manakala RHB Is lamic Bank pula . anda boleh mencuba beberapa koperasi yang menawaik an pembia}aan Islam (Namun layak bagi sesetengah golongan sahaja seperti kakitan gan kerajaan) Bagi msurans Islam atau takatul pula anda wajib mencari perlmdungan dan mana-man a syankat takaful yang dnktiraf benkut terlebih dahulu 1 CIMB Aviva Takaful Berhad 2 Hong Leong Tokio Marine Takaful Berhad 3 HSBC Amanah Takaful (Malaysia) Berhad 4 MAA Takaful Berhad 5 Prudential BSN Takaful Berhad 6 Syarikat Takaful Malaysia Berhad 7 Takaful Ikhlas Sdn Berhad 8 Takaful Nasional Sdn Berhad Sumbei Bank Negara Malaysia.4 Bank Pertaman Malaysia 5 Bank Simpanan Nasional Berhad Sumbei Bank Negara Malaysia Jika semua bank-bank mi menolak anda kerana permohonan anda tidak mempunyai kela yakan atau disenaraihitamkan. Julai 2007 Setiap bank dan pengendah takaful mempunyai cara semakan kemampuan individu cred it checking yang tersendm Tidak semestmya Jika permohonan anda ditolak di sebuah bank Islam bermakna bank Islam yang lam juga akan menolak Setiap bank mempunyai cara pemasaran dan strategi masmg-masing Contohnya.

barulah kaedah hajiat atau darurat boleh terpaka i. la dinamakan ’Margin of Repayment’ dan ’Aggregated margin of repayment’. anda mungkin memerlukan penjamin atau memasukkan nama iste ri atau suami untuk menggabungkan kekuatan kewangan bagi berurusan dengan bank i ni. ketika pemohonan dibuat pelanggan mestilah mempunyai lebihan pendapatan bulanan sebanyak 50 peratus daripada semua jumlah hutang-hutang daripada pelbagai bank. Justeru. Apa yang bank Islam semak daripada pemohon? Setiap bank mempunyai cara masing-masing. Ertinya. Kini beliau ingin membeli sebuah rumah lagi. Secara umum. wajib dih adkan kepada jumlah dan kadar sekadar menampung keperluan mendesak sahaja tanpa bermewahan dan mengambil kesempatan pula. tidak boleh dipukul rata sem ua bank Islam akan menolak jika satu menolak. Itupun dalam konteks yang terbatas sebagaimana disebutkan: L&j JuJj J*^-A£ 3 j 5 j-jaJJ ?x_J \ La Ertinya: ”Apa-apa yang diharuskan kerana sebab darurat. S etiap bank Islam meletakkan peratusan kemampuan pelanggan yang tersendiri bagi m emenuhi standard kredit bank. Dalam konteks rumah. adalah dibataskan dengan b atasan tertentu. Tatkala semua institusi kewangan d i atas menolak permohonan anda. ia adalah rumah p ertama untuk didiami sahaja dan bukan rumah bagi tujuan pelaburan melalui sewa a tau Iain-lain. Justeru.182 • Wang. Saya tidak mampu menyatakan semua cara mereka dan ia juga bersifat terlalu teknikal. Isu-isu Perbankan dan Takaful • 183 Formula kiraan: Bayaran Ansuran Bank A + B + C Jumlah Pendapatan Kasar Bulanan = mesti kurang daripada 50% Contoh Encik Karim berpendapatan bulanan RM5 000 dan mempunyai sebuah rumah deng an bayaran ansuran sebanyak RM1 000 serta dua buah kereta dengan bayaran ansuran sebanyak RM550 dan RM600. Sebagai contoh. ” m la mensyaratkan penggunaan minima dan mempunyai had tertentu. Anda dan Islam menawarkan pembiayaan bagi kereta terpakai tetapi terdapat jenarna kereta yang d iterimanya dan ada yang tidak diterimanya. . pihak bank akan memastikan kekuatan kewangannya seperti berikut: RM1 000 + RM550 + RM600 RMS 000 = 43 % Jika dilihat daripada keputusan ini iaitu 43 peratus. Jika tidak mencukupi. mereka akan menyemak : 1) Kemampuan pendapatan bulanan anda dan beban hutanghutang anda daripada pelbag ai bank lain. ini bererti permohonan Enc ik Karim layak untuk diproses dan diluluskan.

Maklumat ini mereka kumpul daripada maklumat awam di Jabatan Insolvensi Negara. surat khabar dan Iain-lain. 3) Central Credit Reference Information System (CCRIS): Buat masa ini sistem ini menyimpan informasi 5 juta peminjam dan . Namun. mereka mengemaskinikan maklumat yang ada seti ap hari. contohnya saman-s aman dan presiding kemuflisan. baru-baru ini perkhidmatan mereka me nempuh kontroversi kerana terdapat banyak maklumat yang tidak dikemaskini dan me nyebabkan pihak bank menolak permohonan individu yang telah bersih daripada masa lah undang-undang.2) CTOS: Laporan ini biasanya mengandungi ’customer’s legal status’. sebarang kes mahkamah dan Iain-lain berkaitan und ang-undang. Menurut CEO syarikat CTOS Sdn Bhd.

Mungkin tidak semua ban k Islam menyemaknya tetapi secara umum mereka perlu meneliti perkara-perkara ini bagi memastikan transaksi yang ingin dimeterai dengan pelanggan adalah satu per niagaan yang kurang berisiko. Melaluinya. ia akan bergantung kepada pengurusan dan standard atau piawaian anda selaku pemilik aset. Adakah anda sanggup menyewakan k epadanya sedangkan anda terpaksa membayar bulanan kepada bank sebanyak RM750 seb ulan? Dalam hal ini anda terpaksa membuat bajet yang tepat bagi meraih untung dan dala m masa yang sama memastikan bayaran bulanan kepada bank mampu dilunaskan. sudah pa sti mereka akan menyarankan anda agar tidak menyewakannya kecuali kepada orang y ang mempunyai tahap kewangan yang meyakinkan. Demikian juga pemaju dan lokasi rumah yang ingin dibeli. Kesimpulannya. rumah. Justeru. Sudah tentu ia tidak akan mendedahkan dirin ya kepada risiko berurusan dengan indh idu yang dijangka tidak mempunyai kemampu an (menurut standard piawaian mereka) untuk membayar hutang hasil jual beli aset yang akan dilaksanakan. risiko agak tinggi bagi bank untuk membiayai pe langgannya. persoalan seterusnya a dalah adakah wajar sebuah bank Islam menolak permohonan pembiayaan pelanggan yan g inginkan proses halal dalam pemilikan kereta. bank Is lam adalah sebuah entiti perniagaan. Setelah semua ini disemak barulah bank akan meluluskan atau menolak permohonan p elanggannya. Apa yang disebut hanyalah beberapa maklumat ringkas. Demikian halnya sebuah bank. Wajarkah bank Islam tolak? Setelah kita mengetahui demikian cara semakan pihak bank. Jika anda meneliti buku-buku pakar kewangan. jika kita mempunyai sebuah rumah yang ingin disev-akan dan seseora ng berminat untuk menyewanya tetapi tidak mempunyai sebarang kerja yang kukuh se dangkan kos sewaan bulanan Isu-isu Perbankan dan Takaful • 185 vang ingin kita tawarkan adalah sebanyak RM800. maka laluan untuk mendapat ke lulusan agak sukar. sama ada anda mahu menyewakan rumah anda kepada pelanggan seperti ini atau tidak. Jika ada. Anda dan Islam pelanggan di bank-bank seluruh Malaysia. kereta dan Iain-lain. la mempunyai tanggungjawab bagi memastikan individu yang melabur dengannya boleh mendapat pulangan yang baik dan keuntungan mampu d icapai. pihak bank dapat mengetahui sama ada pemohon pernah lewat membayar hutang-hutangnya di bank lain.184 • Wang. rumah dan lain-lainnya? Pertama: Sebagaimana yang telah diberitahu di dalam artikel sebelum ini. sekadar memberikan gambaran kasar kepada pembaca. Sudah tentu ia terpaksa memilih pelanggan. Contoh mudah. sama ada kad kredit. 4) Jenis kereta dan tahun pembuatannya (jika ingin beli kereta) dan pemaju (ji ka ingin membeli rumah di dalam pembinaan) Ini kerana sebahagian jenis kereta dianggap tidak berdaya saing dan amat sukar u ntuk dijual di pasaran. .

. Allah SWT berfirman: Ertinya: ”Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran. jika kamu mengetahui.Kedua: Dari sudut Islam pula. maka berilah tangguh sam pai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebahagian atau semua hutang) itu lebi h baik bagimu. kecuali jika anda sudah berniat dari awal untuk mensedekahkannya kepada peminjam di waktu kesusahannya. a dalah elok jika anda memastikan tahap amanah dan potensi mereka untuk membayar h utangnya kelak. Tetapi untuk mengharapkan sebuah entiti perniagaan seperti b ank-bank Islam untuk menyedekahkan sahaja hutang yang berpuluh ribu ringgit juml ahnya mungkin agak keterlaluan.” Menghalalkan hutang merupakan satu tindakan yang amat terpuji dan sesuai dilakuk an secara individu. jika ada yang ingin meminjam wang daripada anda.

” (Riwayat A l-Bukhari.186 • Wang. Kini pihak akademik Islam di universiti-universiti sedang uiencadangkan diwujudk an pembiayaan mikro kredit Islam. Namun. memberi hutang kepada orang yang tidak layak boleh menjerumuskan mereka kepada tiga dosa berikut: a. 1/214) Dan juga sebuah hadis lain: Ertinya: ”Penangguhan pembayaran hutang oleh orang yang berkemampuan adalah satu ke^aliman. 3/55) Bagi orang sebegini. . b. la lebih khusus bagi individu berpendapatan re ndah dan kesukaran untuk rnemperolehi pembiayaan. Ada duit tetapi bertan gguh dalam membayar hutang tergolong dalam kumpulan ’Mumatil’ dan dihukum zalim oleh Nabi SAW. ”° Kesimpulannya. Ini menyebabkan cadangan para ahli akademik menjadi bahan di perpustakaan sahaja.” (Al-Bukhari. Imam Al-Haithami pula mengatakan orang yang berkemampua n tetapi bertangguh dalam melunaskan hutang dengan sengaja dikira sebagai salah satu daripada dosa besar. tidak wajar kita menuduh bank-bank Islam sebagai zalim kerana menolak permohonan kita kerana menurut sudut pandangan Islam. para ulama menyatakan harus hukumnya untuk ditangkap dan di jatuhkan hukuman takzir. amalkan memastikan pendapatan dan beban hutang anda kurang daripa da 50 peratus formula bank tadi. elokJah kita jangan memberikan hutang itu ke rana kelak ia akan menjerumuskan si peminjam ke dalam dosa-dosa yang pelbagai se perti hadis ini: Isu-isu Perbankan dan Takaful 187 JJ Ertinya: Baginda menyebut: ”Sesungguhnya seorang itu apabila ia berhutang. Hasilnya. Anda dan Islam Justeru jika kita tidak berniat untuk menghalalkannya atau memberikan tempoh leb ih panjang di waktu peminjam sukar. bila berjanji ia kerap mengingkarinya. ketika ia berbicara ia kerap berdusta. Sebagai perancangan kewangan yang berkesan. ia turut mempunyai maslaha t dan kepentingan yang diiktiraf oleh Syariah iaitu menjaga maslahat pemohon itu juga agar tidak terjerumus ke lembah hina dan gagal bayar. Bercakap lalu berbohong Berjanji lalu mungkiri janji c. setiap kali anda ingin jtiernbuat ta mbahan hutang. masalahnya adalah kita kekurangan individu kaya dan syarikat kaya yang sudi untuk melepaskan peluang rn endapat untung besar untuk masuk ke dalam jenis pembiayaan mikro ini yang menawa rkan untung kecil dan pahala besar.

Albani: Dhoif) 189 Bab 9 Harta haram dan mengurusnya Nabi Muhammad SAW mengingatkan: Ertinya: ”Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik . Albani: Dhoif) 189 . Apatah lagi digunakan untuk menunaikan Haji dan Umrah. di persetitjui oleh Az-Zahabi. ” (Riwayat Muslim. Kemungkinan Haji it u dilihat sah berdasarkan rukun dan syaratnya tetapi tidak diterima Allah SWT ke rana ia daripada hasil yang tidak baik sama sekali. tambang bas dan Iainlain. saman kereta. maka tiadalah sebarang ganjaran kebaikan untuknya.” (Riway atAl-Hakim. maka tiadalah sebarang ganjaran kebaikan untuknya.A-^ ^ Ertinya: ”Barangsiapa yang mengumpulkan wang haram dan kemudian bersedekah dengann ya (membuat kebajikan). 3/85) Harta haram tidak boleh digunakan untuk manfaat diri pemiliknya. saman kereta.” (Riway at Al-Hakim. makanan keluarga. makanan keluarga. sama ada untuk kegunaan pembayaran cukai.Bab 9 Harta haram dan cara mengurusnya Nabi Muhammad SAW mengingatkan: 01 c Ertinya: ”Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik . 3/85) Harta haram tidak boleh digunakan untuk manfaat diri pemiliknya. dipersetujui oleh AZ-Zahabi. Ibn Hibban. tambang bas dan Iainlain. Hadis lain pula menyebut: sj i . Apatah lagi digunakan untuk menunaikan Haji dan Umrah. Kemungkinan Haji it u dilihat sah berdasarkan rukun dan syaratnya tetapi tidak diterima Allah SWT ke rana ia daripada hasil yang tidak baik sama sekali. Hadis lain pula menyebut: f f\j?^r> ^’L. no 797: Sohih rnenurut Ibn Hibban dan Al-Hakim. no 797: Sohih menurut Ibn Hibban dan Al-Hakim. 1/390. Ibn Hibban. sama ada untuk kegunaan pembayaran cukai. <o i-UoJ f Ertinya: ”Barangsiapa \ang mengumpulkan wang haram dan kemudian bersedekah dengann ya (membuat kebajikan). ” (Riwayat Muslim. 1/390.

la se . cara melup uskannya adalah dengan memulangkan kembali wang curi itu kepada tuannya serta me minta maaf dan bertaubat kepada Allah SWT. Bagaimanapun. hasil per niagaan haram. hasil wang daripada proses perniagaan secara monopoli dan banyak lagi. judi. Anda dan Islam Harta haram yang dimaksudkan di sini adalah harta yang dengan cara yang tidak di iktiraf oleh Syariah. hendaklah ia memu langkannya kepada warisnya. jika gagal memulangkan semula kepada pemiliknya. perlu diserah kepada faqir bagi memisahkan diri daripad anya dan bukannya bagi meraih pahala (daripada serahan itu). pecah amanah. Apabila tidak diketahui. la termasuklah wang yang diperolehi daripada hasil pinjama n dengan transaksi riba. harta curi. Jika gagal juga.190 • Wang. Bahagian pertama: Cara melupus Syeikh Ati>yah Saqar (bekas Ketua Lajnah Fatwa Al-Azhar) berkata. ”2 11 «F ” Harta haram dan cara mengurusnya 191 pernikian juga harta yang terhasil daripada riba pinjaman. tipu.”111 Persoalannya: 1) Bagaimana mahu melupuskan harta haram yang di dalam simpanan? Adakah harus untuk menyedekahkan harta yang haram sedangkan pemilik harta haram tidak dikira memiliki harta itu menurut pandangan Islam? Menurut Syariah. hasil keuntungan daripada jualan barang curi. rasuah. djpuiang semula kepada peminjam yang dikenakan riba itu. maka rlulab. jika sesuatu harta yang didapati daripada sumber haram itu dike tahui pemiliknya (seperti harta hasil curi dan diketahui pemiliknya). hasil keuntungan pe laburan haram. barulah harta itu disedekah. Sekiranya harta itu bukan milik perseorangan tetapi milik sekumpulan seperti kop erasi sekolah. atau cara lain adalah de ngan membayar bil air sekolah dan syarikat sebanyak jumlah yang dicurinya. yayasan atau syarikat itu. ”Wajib melupuska n harta yang haram ketika bertaubat dengan cara berikut: a) b) Memulangkan kembali harta itu kepada tuannya (apabila diketahui) ataupun kepada warisnya. syarikat atau yayasan: maka cara memulangkannya adalah dengan mem asukkan dalam akaun sekolah.

Dalil memulangkan harta haram yang diketahui pemiliknya ini bersumber daripada h adis Nabi SAW yang menyebut: o 1 ” . Manakala jika ia dicuri daripada tabung masjid atau derma surau. maka ia boleh d ipulangkan kepada mana-mana surau dan masjid kerana ia adalah milik umum.^ ’ Ertinya: ”Barangsiapa yang menzalimi kehormatan atau apa jua (harta) saudaranya he ndaklah ia meminta halal daripadanya pada hari ini sehingga jangan tinggal satu dinar atau dirham jua.” (Riwayat Al-Baihaqi dan At-Tirmidzi. Tirmidzi: Hasan Sohih) . (Jika tidak di hari kiamat) sekiranya ia punyai amal sole h.1 . maka akan dipertanggungkan kejahatan orang ( yang dizaliminya itu) pula. 5/121) Demikian juga hadis: ”Kewajipan atas tangan (yang mencuri) apa-apa yang diambilnya. sehinggalah ia memu langkannya. 3/566.cara tidak langsung dikira pemulangan kepada pemilik organisasi. dan kiranya ia tiada lagi kebaikan.” (Riwayat Al-Bukhari dengan Path Albari. maka akan diambillah amal solehnya dengan kadar kezaliman yang dilakukannya.

Bagaimanapun. sedekahkan ia. Demikian pandangan keempat mazhab utama Islam.) Apabila beliau datang kepada Rasulullah SAW menceritakan perkara itu. Imam ad-Dawudi (403 H) berkata bahawa urusan dalam hal ini adalah pilihan. harta itu akan menjadi m ilik Baitul Mai dan akan digunakan untuk kegunaan kebaikan awam. dalam hal harta haram ini. Derma bagi wang haram tidak mampu dipulangkan semula kepada tuann> a ini hendakl ah disedekahkan kepada faqir. Antara hujah yang mengharuskan lafaz ’derma’ bagi wang haram yang tidak diketahui pe miliknya adalah kisah khalifah Abu Bakar asSiddiq ketika bertaruh (di awal Islam ) dengan seorang musyrik (yang mencabar ketepatan Al-Quran daripada surah Ar-Rum ayat 1 dan 2 yang mengisyaratkan kejatuhan Rom). dan t iada keutamaan kepada mana-mana pihak faqir miskin atau Baitul Mai.192 • Wang. Abu Hanifah. barulah turun pe rintah pengharaman judi secara sepenuhnya sekalipun dengan orang kafir. mereka berbeza pendapat dalam m enentukan sama ada hanya dua kumpulan tadi sahaja yang berhak untuk menerimanya atau harta itu juga boleh diserahkan kepada apa-apa tujuan kebaikan awam. harta haram tidak dimiliki oleh pemegangnya. j ika tiada lagi kemampuan untuk diketahui tuan miliknya.117 Pandangan ini juga dikongsi oleh Imam al-Ghazali yang menyatakan ia boleh disera . Apabila kerajaan Rom benar-benar tewas. justeru mengapa i a mungkin disedekahkan bagi mendapatkan pahala? Memang benar salah satu syarat bagi mendapatkan pahala bagi harta sedekah adalah memilikinya dengan sah serta niat yang ikhlas. Manakala. Abu Bakar telah memperolehi harta pertar uhan itu sedangkan ia haram kerana berunsur judi. Bagaimanapun. tetapi disedekahkan untuk tujuan umum dan kebaikan ramai.116 Ibn Taymiah pula menerangkan mazhab Hanbali.” Selepas peristiwa ini. ”5 Manakala kebanyakan ulama Syafie berpendapat harta haram yang tidak diketahui tu annya perlu diberikan kepada pemerintah yang adil (Baitul Mai) untuk disimpan se hinggalah dapat diketahui tuan miliknya untuk dipulangkan kelak. pahala daripada derma tadi pula akan diperolehi oleh pemilik sebenar harta itu sama ada ia masih hidup ata u telah meninggal.1H Kisah tersebut jelas menunjukkan Nabi SAW tidak mengarahkan harta itu dikembalik an kepada si kafir. Anda dan Islam Bahagian kedua: Sedekah dengan harta haram Terdapat pertikaian pada lafaz ’sedekah’ atau mendermakan bagi wan» haram kerana menur ut hukum Syariah. ia bukan bertujuan mendapat pahala bagi dirinya tetapi untuk memenuhi salah satu syarat taubat dan melepaskan din darip ada memanfaatkan harta haram untuk dirinya. ”4 Harta haram dan cara mengurusnya • 193 Bahagian ketiga: Menggunakan harta haram untuk membina masjid Para ulama daripada empat mazhab telah bersepakat mengenai kewajipan melupuskan harta haram dengan mendermakannya. Bagaimanapun. Hal ini telah d itegaskan oleh Imam Zakaria Al-Ansari As-Syafie. (Tujuan Abu Bakar As-Siddiq ha nya untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Rasulullah SAW menegaskan: ”Ini kotor. Maliki dan kebanyakan salaf berpendapat bahawa harta seperti ini perlu diberikan kepada sesiapa yang l ebih utama (untuk menguruskannya).

hkan kepada pemerintah agar ditentukan kegunaan terbaik daripada harta itu seper ti kegunaan pertahanan negara dan sebagainya. Imam An-Nawawi pula menambah, jika pemerintah tidak yakin manakah yang lebih uta ma, maka diberikan kepada faqir miskin.118 Bagaimanapun. beberapa ulama terulung di kurun ini seperti Syeikh Mustafa Az-Zarqa dan Syeikh Faisal Mawlawi tidak se pendapat dengan pandangan tadi lalu mengehadkan harta ini kepada faqir miskin sa haja.119 Kesimpulannya, berdasarkan hadis Nabi SAW yang mengarahkan harta haram daripada rasuah yang dibawa oleh Ibn Al-Latbiyah agar diserahkan kepada Baitul Mai. dagin g kambing yang diberi kepada Nabi SAW tanpa izin daripada tuan miliknya kepada t awanan perang120, maka

194 • Wang, Anda dan Islam pandangan >ang lebih tepat dalam hal ini adalah dengan tidak mengehadkan harta h aram ini kepada faqir miskin sahaja tetapi boleh melupuskan harta itu dengan sal ah satu cara di berikut: 1) Memberikan harta (yang tidak diketahui pemiliknya lagi) kepada faqir untuk me nampung keperluan asasi mereka. 2) Memberikannya kepada pemerintah melalui pusat zakat ataupun badan kebajikan y ang dipercayai untuk membina masjid, rumah anak yatim, bantuan kepada mangsa ben cana dan seumpamanya. Timbul persoalan daripada hal ini seperti berikut: 1) Bolehkah memberikan harta haram ini kepada dirinya (pemegang harta haram) sen diri atau keluarganya kerana mereka tergolong dalam golongan miskin dan faqir? Majoriti mazhab Islam termasuk ulama salaf memberikan fahva harus untuk individu yang benar-benar dalam keadaan ini menggunakannya untuk dirinya atas sebab misk in dan faqir. Ketika itu. harta yang kotor itu tidak lagi menjadi kotor.121 2) Menunaikan haji menggunakan harta haram daripada hasil riba, curi dan seperti nya dalam keadaan mengetahui ia haram. Dalam hal ini ulama daripada mazhab Hanafi, Syafie dan salah satu pandangan dala m mazhab Maliki dan Hanbali menyatakan bahawa harta adalah syarat untuk menunaik an haji tetapi harta tidak halal tidak dijadikan syarat sah sesuatu haji itu. Me nurut pandangan ini, apabila seseorang pergi menunaikan haji dengan wang sebegin i. maka ke\v ajipan hajinya telah tertunai cuma pahala dan kemabruran Haji itu t iada serta mendapat dosa. Pandangan sebahagian ulama Maliki dan Hanbali pula men yatakan bukan sahaja pahala yang tidak diperolehi malah haji juga tidak sah. Ini kerana Allah SWT men\ebut: Ertinya: ”Dan berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal adalah Harta haram dan cara mengurusnya • 195 taqwa.” (Al-Baqarah: 19) Ertinya: ”Sesungguhnya Allah menerima dari orang-orang yang bertaqwa.” (Al-Maidah: 2 7) Dan hadis Nabi SAW: ”Sesungguhnya Allah itu maha baikdan tidak menerima kecuali yang baik-baik juga. ” ( Riwayat Muslim, 3/85) Harta yang haram sudah tentu tidak datang daripada hasil taqwa dan tidak juga ba ik. Sebuah hadis mengisahkan bahawa Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang lelaki yang berniaga arak dan berhasrat menggunakan untungnya untuk melakukan ketaatan. Maka Nabi SAW menyebut bahawa apa jua yang disedekahkan adalah amat kecil di si si Allah SWT dan Allah SWT itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik la ntas baginda membaca ayat daripada surah Al-Maidah ayat yang keseratus.i:: Berpandukan fatwa para ulama ini, perlu memastikan hasrat untuk menunaikan ketaa tan adalah daripada hasil yang baik. 3) Menggunakan harta haram untuk membina surau dan masjid

Ulama Hanafi. Mazhab Syafie berfatwa. harus menggunakan duit haram yang tidak di ketahui pemilik ini untuk membina masjid dan surau. m Bagaimanapun, terdapat beb erapa ulama mazhab Hanafi dan Ibn Qasim Al-Maliki tidak membenarkannya. Ini kera na sebuah hadis menyebut bahawa Arab Jahiliyah dahulu amat menjaga Ka’bah agar tid ak terbina daripada duit haram. Ini disebutkan oleh Ibn Hisham bahawa pemerintah Arab dahulu pernah berkata, ”Wahai quraisy, janganlah kamu masukkan dalam pembina annya kecuali daripada hasil kamu yang baik, janganlah masukkan harta daripada p elacuran dan riba.”124 Kita dapat melihat, seburuk orang Jahiliyah itu, mereka masih menjaga agar rumah Allah tidak dibina daripada yang haram. Maka kita sewajarnya lebih mampu menjau hinya.

196 • Wang, Anda dan Islam Imam Ibn Taymiah juga pernah tidak bersetuju sambil menyebut bahawa kewajipan un tuk menjaga rumah Allah daripada segalajenis harta kotor ini agar tidak diletak di tempat sebegini mulia. (MajmiT al-Fata\\a. 32/88) Justeru. pandangan yang lebih baik diambil dalam hal ini adalah menjauhi wang ha ram daripada digunakan untuk membina masjid. terutamanya binaan utamanya. Allah SWT melarang orang-orancr kafir untuk memasuki masjid. ”Wahai orang-orang beriman, sesungguhn\a orang musyrik itu najis dan janganlah mereka mendekati masjid al-H aram selepas dari tahun ini.” (At-Taubat: 28). Kerana itu, wang haram juga seumpama kekotoran secara hukum (hukmiah) \ ang tidak sesuai digunakan untuk binaan seperti masjid. Bahagian keempat: Adakah harta haram dapat dibersihkan dengan zakat sahaja? Syarat \\ajib zakat ke atas Muslim adalah memiliki harta itu dengan sah dari sud ut Islam dan dikeluarkan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah SWT. 12” Jelasnya. zakat tidak boleh menyucikan harta yang haram. la hanya boleh menambahkan berkat bagi harta yang didapati dengan cara halal. Ulama bersepakat bahawa tiada zakat ke atas harta haram tetapi yang perlu adalah melupuskannya.1:6 Bahagian kelima: Cara melupus wang haram daripada pelaburan haram Apabila pelaburan cepat ka> a melalui Internet diharamkan oleh Majlis Fatwa Keba ngsaan pada 12 April 2007, ramai yang tertanya-tan\ a kaedah terbaik untuk melup uskan harta haram yang telah diperolehinya. Berikut adalah beberapa persoalan da n jawapannya: 1) Modal boleh ambil semula atau tidak?

Jawapan: Modal boleh diambil semula. Ini kerana sesebuah akad transaksi riba tid ak diiktiraf dalam Islam. la bertepatan dengan erti Harta haram dan cara mengurusnya • 197 ay at Quran: Ertinya: ”Sekiranya kamu bertaubat, maka bagimu modal-modal kamu.” (Al-Baqarah: 276) Berdasarkan keputusan Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia (Majma Fiqh Islami) akad pelab uran menjadi terbatal apabila mana-mana pihak menjanjikan jaminan modal atau seb arang keuntungan yang ditetapkan. Ini bermakna, modal tidak terlupus dan pelabur layak mendapatkannya semula. Jika pihak syarikat menetapkan bahawa kontrak tida k boleh dibatalkan di pertengahan jalan, ketika itu, harus hukumnya untuk menung gu bagi mendapatkan semula semua modal yang telah diletakkan. Tidak kurang mahup un lebih. 2) Apa yang perlu dilakukan dengan keuntungan yang telah diperolehi? Para ulama empat mazhab telah bersepakat berkenaan kewajipan melupuskan harta ha ram dengan mendermakannya dengan seberapa segera. Syeikh Atiyyah Saqar (bekas Ketua Lajnah Fatwa Al-Azhar) berkata, ”Wajib melupuska n harta yang haram ketika bertaubat. la boleh dilakukan dengan memulangkan kemba li harta itu kepada tuannya (jika diketahui) atau kepada warisnya, dan jika tida

k mampu diketahui, hendaklah diserahkan kepada faqir rniskin bagi memisahkan dir i darinya dan bukannya bagi meraih pahala (daripada serahan itu).” (Min Ahsanil Ka lam Fil Fatawa, him 2/65) Hujah utama para ulama dalam hal mendermakan wang haram seperti ini adalah pelba gai hadis Rasulullah SAW yang diriwayat Abu Daud dengan sanad yang baik, hadis t entang kekalahan Rom dan kemenangan pertaruhan yang dibuat oleh Abu Bakar As-Sid diq dan juga athar daripada Ibn Mas’ud yang diriwayatkan oleh AlBayhaqi (6/188) da n banyak lagi.

198 • Wang, Anda dan Islam 3) Perlu derma ke mana? a. Faqir atau miskin

Sama ada danpada kalangan ahli keluarga atau tidak, majorit, mazhab Islam termas uk ulama silam memberikan fatwa harm untuk individu yang benar-benar dalam keada an ini menggunakannya untuk dirinya sekiranya ia termasuk dalam kalangan si misk in dan faqir yang sebenarnya (bukan dakwaan kosong). Ketika itu, penggunaan harta yang kotor itu tidak lagi menjadi kotor. Tetapl mes tilah dengan syarat ianya djsertai denoan perasaan msaf dan bertaubat daripada p erbuatan haramnya yang Siapa itu faqir dan miskin? Menurut majoriti mazhab dan ulama, faqir adalah mereka yang tiada memiliki harta (duit ataupun harta seperti kereta, rumah) dan tiada pula kemampuannya dan kela yakan bagi mencari harta halal yang mampu mencukupi had keperluan asasnya dari s udut makan, pakaian dan tempat tinggal bagi dirinya dan yang di bawah tanggungan nya. Seperti ia perlukan minima RM10 untuk keperluan asas, tetapi hanya memperol ehi RM 1, 2 atau 4 sahaja. Miskin pula adalah apabila ia memerlukan RM10, tetapi hanya memiliki RM7 atau 8 sahaja. Selain itu, termasuk juga mereka yang mempuny ai harta tetapi tidak dapat digunakan kerana sebabsebab tertentu seperti jauh da n sebagainya. Termasuk juga dalam takrif ini seperti para pelajar universiti (ib u bapa juga tidak berkemampuan) yang wangnya hanya mencuktapi untuk makan dan ti dak mencukupi untuk membeli peralatan asasinya seperti buku. Tatkala itu ia juga dikira miskin. I28 Tetapi awas, jangan ada yang menggunakan pelbagai helah untuk menganggap diri mi skin semata-mata untuk menggunakan harta haram ini untuk dirinya. Allah SWT maha nnengetahui akan segala helah makhluknya. Harta haram dan cara mengurusnya • 199 b. Badan kebajikan awam dan pembinaan kemudahan awam yang halal Harus juga untuk memberinya kepada pemerintah melalui pusat zakat ataupun badan kebajikan yang dipercayai untuk membina masjid, rumah anak yatim, bantuan kepada mangsa bencana dan seumpamanya. Saya kira ini tidak lagi memerlukan huraian ker ana ia adalah begitu jelas. c. Masjid dan surau Bagi saya ia tidak berapa digalakkan dan saya sebenarnya lebih cenderung kepada pandangan ulama mazhab Hanafi dan Ibn Qasim Al-Maliki yang tidak membenarkannya. Ini kerana sebuah hadis menyebut bahawa Arab Jahiliyah dahulu amat menjaga Ka’bah agar tidak terbina daripada duit haram. Akan tetapi di ketika uzurnya sesebuah masjid dan surau daripada bantuan kewanga n bolehlah diambil pandangan yang lebih ringan dalam hal ini iaitu ia merupakan pandangan Ulama Hanafi, Mazhab Syafie yang berfatwa harus menggunakan duit haram yang tidak diketahui pemilik ini untuk membina bahagian-bahagian masjid atau su rau.129 4) Adakah jalan lain sekiranya tidak mampu untuk mendermakan seluruh keuntungan riba itu sekaligus? Bagi yang benar-benar insaf dan wang keuntungan masih ada, tetapi jika didermaka n sekaligus maka akan habis seluruh wang simpanan atau membawa kesukaran belanja keluarga yang teruk, bolehlah didermakan wang keuntungan tersebut secara berper

.ingkat khas bagi mereka yang berada dalam situasi ini. ia didatangi anaknya yang menuntut ag ar ayahnya segera mengubah secara sekaligus semua yang bercanggah dengan agama. la samalah dengan dalil b erkenaan tindakan khalifah Umar Ab Aziz yang membuat perancangan ke arah suasana negara yang lebih baik dalam bentuk beransur. Ketika Umar Ab Aziz naik sebagai khalifah.

Ertinya: ”Jangan tergesa-gesa ya anakku. la berdasarkan sabda Nabi SAW: Ertin\a: ”Bertaqwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada dan ikutilah pe rbuatan dosamu dengan pahala. Tetapi. ia wajib me mulangkan kembali wang yang dicuri (wang yang digunakan sebagai modal perniagaan nya atau pelaburannya) kepada yang berhak. At-Tirrnidiz: Hadis H asan) Disebut disyarahannya akan erti penghapusan itu: Ertinya: ”Apa yang dimaksudkan adalah Allah akan menghilangkan kesan dosa itu dari hati. ^y> jT^iJi j y^ Harta haram dan cara mengurusnya 201 JU .1’2 Berdasarkan ijtihad ulama yang disebut di atas ini. Ulama silam juga pernah membincangkan berkenaan hukum menggunakan keuntungan yan g didapati daripada perniagaan halal. Imam Malik. disertai dengan azam dan n iat ikhlas untuk mendermakan modal daripada yang haram itu dari masa ke semasa.” ni Bolehkah digunakan duit untung itu sebagai modal perniagaan halal? Ini juga satu persoalan yang kerap ditanya. Hanya Allah SWT yang dapat mengetahui sama ada seseorang itu benar-benar sudah sampai tahap untuk mengambil pandangan yang lebih ringan i aitu. maka berlakulah fitnah. kerana kesan dosapenyakit itu dirawati d engan apa yang bertentangan dengannya. Dalam masa yang sama. nescaya ia akan dapat memadamnva dan menjadikan ka mu dengan akhlak yang mulia. ii. dan mengharamkann\a di kali yang ketiga. maka kebaikan menghilangkan segala kejaha tan. Dalam hal ini. no 1910. yang terpenting adalah bertaubat dan memutuskan semua k eterlibatannya dengan wang haram ini. modalnya adalah wang curi at au haram.yi j l^v-j . Bagi saya. Imam Abu Yusof dan Sheikh Z ufar Huzayl bersetuju bahawa pencuri tersebut berhak mendapat bahagian keuntunga n daripada pelaburannya walaupun modal asalnya adalah haram. perbanyakkan sedekah sedikit demi sedikit sepanjang hidupnya. Bagaimanapun. lanya perlu bagi menghapuskan dosa-dos a silam yang melekat di hati. harus menggunakannya sebagai modal untuk perniagaan halal sebagai ganti ke pada terjebaknya ia dalam perniagaan haram yang lalu. Anda dan Islam Khalifah menjawab dengan tenang: jij . maka me reka meninggalkann\a juga sekaligus. kehidupan dan dagingnya. saya berpandangan bahawa pel abur yang terdesak dan sukar untuk mendermakan wang untungnya secara sekaligus d .200 • Wang. sesungguhnya Allah mencela arak di dalam Al-Quran dua kali. ia hanya akan menjadi har us sekiranya anda benar-benar dalam keadaan bermasalah sekiranya melupuskan teru s wang-wang haram itu.”lv> 5} Duit tersebut telah habis digunakan dan tidak mampu untuk diganti semula Untuk kumpulan sebegini. dan aku bimbang kira nya aku membawa kebenaran ini kepada manusia secara sekaligus (drastik). Imam As-Shafie.” (Riwayat At-Tirmidzi.

Tetapi. perlu diingat ia hanya harus dilakukan di ketika: a. Telah bertaubat daripada kesilapan serta menghadapi masalah untuk mendermak an secara keseluruhannya pada satu masa. .iharuskan menggunakannya untuk dilaburkan ke tempat halal dan harus juga mengamb il keuntungan daripada perniagaan/pelaburan halal itu.

sofa dan Iain-lainHarta haram dan cara mengurusnya 203 Ini adalah satu kesilapan dalam memahami konsep harta haram dan hadis di atas. pem bayaran faedah pinjaman bank dan Iain-lain kegunaan sendiri. c. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali sesiiatu yang baik . pembayaran cukai. 19/136: Al-Mughni HI ’Iraqi. Anda dan Islam b. terdapat beberapa pihak yang keliru lalu menyangka ianya boleh digunakan untuk manfaat diri selain makafl dan minum sebagai contoh membel i komputer. Telah insaf dan bemiat ingin mengubah semuanya atau convert kepada yang halal serta tiada modal lain. cara yang perlu dilakukan adalah seperti berikut: Pertama: Cara terbaik adalah bertaubat kerana terjebak tanpa ilrnu dalam saham-saham yang berunsur riba. 5/226) Berdasarkan hadis ini. ” (Riwayat Muslim. J ika demikianlah. Kesimpulan. saman keretanya. AzZubaydi. Kedua: Perlu diingat beberapa dalil seperti sabda Nabi SAW yang bermaksud: ’ V Eninya ”Sesungguhnya. 2/9207. Ithaf As-S adat al-Muttaqin.202 • Wang. Kemungkinan Haji itu dilihat sah berdasarkan rukun dan syaratnya tetapi tidak diterima Allah SWT kerana ia adalah daripada ha sil yang tidak baik sama sekali. sama ada untuk kegunaan pembayaran cukainya.” (RiwayatAt-Tabrani. Tidak benar sama sekali. Hukum asal dalam bab harta ha ram ini. Apatah lagi digunaka n untuk menunaikan Haji dan Umrah. 3/85) Ketiga: Harta haram tidak sesekali boleh digunakan untuk manfaat diri pemiliknya . maka ramailah yang akan mencuri serta menggunakan wang curi unt uk membeli kereta sahaja. makanan keluarga nya. tambang basnya dan Iainlain untuk kepentingan dirinya. ianya tidak boleh digunakan untuk apa jua manfaat pemegangnya sama ada untuk makan atau lainnya termasuk membeli peralatan rumah. Tidak lagi meneruskan aktiviti haram itu sama sekali. . Berdasarkan sebuah hadis pula: Ertinya: ”Setiap daging yang tumbuh daripada harta kotor (haram) makaNeraka lebih layak untuknya.

” (Riwayat Muslim. tetapi individu yang meminjamnya den gan niat ingin merugikannya. N abi Muhammad SAW pernah menegaskan: -i ^_? Ertinya: ”Diampunkan semua dosa bagi orang mati yang terkorban Syahid kecuali jika ia mempunyai hutang (kepada manusia).” (Direkodkan oleh Bukhari.Bab 10 Hutang menurut Islam Hutang adalah satu keperluan biasa bagi kebanyakan manusia.” (Direkodkan oleh Bukhari. Allah akan merugikannya. bab ini akan mengulas pandangan Islam berkenaannya. 6/38) Lebih malang bagi individu yang meminjam dengan niat tidak mahu mengembalikannya . ” (Riwayat Muslim. Umat Islam tidak ter lepas dalam hal ini. 2 /83) Rasulullah SAW juga kerap mengajar umat Islam supaya berdoa dilepaskan daripada hutang: 205 . Sebelum kita terus-terusan berasa selesa dengan segala jeni s hutang di keliling kita. bab ini akan mengulas pandangan Islam berkenaannya. 2/ 83) Rasulullah SAW juga kerap mengajar umat Islam supaya berdoa dilepaskan daripada hutang: 205 Bab 10 Hutang menurut Islam Hutang adalah satu keperluan biasa bagi kebanyakan manusia. tetapi individu yang meminjamnya deng an niat ingin merugikann\a. 6/38) Lebih malang bagi individu yang meminjam dengan mat tidak mahu mengembalikannya. Allah akan merugikannya. Allah akan mengembalikan pinjaman itu. Nabi Muhammad SAW berpesan: Ertinya: ”Individu yang meminjam harta orang lain dengan niat ingin mengembalikann ya. Sebelum kita terus-terusan berasa selesa dengan segala jeni s hutang di keliling kita. N abi Muhammad SAW pernah menegaskan: Ertinya: ”Diampunkan sernua dosa bagi orang mati yang terkorban Syahidkecualijika ia mempunyai hutang (kepada manusia). Allah akan mengembalikan pinjaman itu. Umat Islam tidak ter lepas dalam hal ini. Nabi Muhammad SAW berpesan: Ertinya: ”Individu yang meminjam harta orang lain dengan niat ingin niengembalikan nya.

” Jawab Rasulullah. individu perlu menggunakannya hanya di waktu yang amat mendesak atau l [*• • JUi . kadar paling murah bagi pembiayaan peri badi Islam adalah sekitar 6 hingga 7 peratus dan memerlukan penjamin. semakan kredit mereka adalah ketat. pada kebiasaannya. Apapun. kita sewajarnya menja uhinya semampu boleh. Bagaimanapun . Hari ini. tidak semua bank Islam menawarkannya kerana kebanyakan produ k ini dibuat berlandaskan konsep bai inah (jual dan beli semula antara dua pihak yang sama). ”Apakah engkau menyamakan kekufuran dengan hutang wahai Rasulull ah?”. bil a berjanji ia ingkari. Beberapa cadangan di bawah perlu difikirkan demi memastika n tanggungan dan beban hutang kita dikecilkan seperti berikut: a) Kad kredit . ia juga menggalakkan hutang sec ara berlebihan. Menurut informasi semasa yang diperolehi pada ketika ini. Anda dan Islam ) r -li Ertinya: ”Ya Allah. Semua jenis pinjaman per ibadi secara konvensional Hutang menurut Islam • 207 adalah diharamkan oleh Islam dengan disepakati semua ulama. bila berbicara ia dusta.5 peratus. Selain is u-isu riba yang begitu hampir dengan kad kredit. 1/214) Hadis lain menerangkan: t-»J J^ JYJ^*j» y&l ^ dL iyM Jl ^ Ertinya: ”Ya Allah.Menjauhkan diri daripada kerap menggunakan kad kredit. Menurut Albani: Dhoif) Berdasarkan fakta membuktikan memperbanyakkan hutang tanpa sebab yang munasabah adalah kurang digalakkan menurut pandangan Islam. aku berlindung daripada kekufuran dan hutang. ”Benar. Dinasihatkan seseorang menggunakan di waktu yang benar-benar ter desak dan perlu sahaja.206 • Wang. Walau bagaimanapun. Justeru. baginda menjawab: ”Jika seseorang berhulang.Ini adalah satu jenis produk yang juga boleh mengakibatka n penyakit ketagihan duit tunai di kalangan masyarakat. ia diterima oleh ulama Malaysia dan Brunei. lain bagind a ditanya. 3/38. Walau bagaimanapun. Mendengar itu se seorang bertanya. ”Mengapa engkau sering meminta perlindungan daripada hutang. wahai Rasu lullah?” . Selain itu. kadar yang dikenakan adalah tinggi.” (Riwayat An-Nasaie. Ahmad. lebih baik jika menggunakan kad caj atau kad debit sahaja. Oleh itu. Kali terak hir ia disemak (sekitar Jun 2007) kadar termurah pembiayaan peribadi tanpa penja min adalah 8. aku berlindung kepadaMu daripada dosa dan hittang.” (Riwayat Al-Bukhari. Jauhkan diri daripada ketagih menggunakan kad kredit. Al-Hakim berka ta Sohih dan disepakati olehAz-Zahabi. Konsep ini ditolak oleh kebanyakan ulama timur tengah. 2/316. terdapat b eberapa buah bank Islam dan perbankan Islam yang menawarkan pembiayaan peribadi melalui cara yang disahkan oleh Islam. b) Pinjaman peribadi . la ditawarkan oleh Al Rajhi Banking and Investment Corpo ration (Malaysia) Berhad.

sebaik-baiknya hutang peribadi kita dihadkan kepada dua jenis ini sahaja. umat Islam perlu memahami keutamaan atau ”awlawiyyat” di dalam mengur us wang peribadi. . Bagaimanapun.Dua item ini mungkin keperluan asas yang sukar dielakk an bagi kebanyakan individu. d) Umrah dan haji sunat (kali kedua) -Haji sememangnya\vajib bagi umat Islam yan g berkemampuan fizikal dan kewangan. c) Perumahan dan kereta . Pada pandangan saya. yang wajib hanyalah sekali sa haja. Sebarang pinjaman kereta dan rumah secara konvensional adalah di sepakati haramnya oleh seluruh ulama dunia. Itupun.ebih baik dihapuskan terus demi mengurangkan beban hutang yang ditanggung. Justeru. mestilah menilai kemampuan k ewangan dengan sebaiknya agar tidak mendedahkan diri kepada bahaya tidak mampu m embayar hutang.

Statistik tahun 2003 menunjukkan industri MLM Malaysia mencatatkan jualan R M4 bilion dan lebih daripada tiga juta orang Malaysia terlibat dalam urusniaga MLM. amat jarang dijumpai ilmuan Syariah dalam a taupun luar negara yang berminat menghuraikan sistem ini daripada aspek Syariah dengan terperinci dan konkrit. sistem yang sama ju ga digunakan oleh industri penjualan Saham Amanah Islam dan beberapa produk taka ful. Malangnya. Bagaimanapun. lebih utama untuk menggunakan wang yatl ada daripada menggunakan nya bagi melakukan umrah sunat dan Haji kali kedua. Bab 11 Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) Jualan Langsung ’Direct Selling’ atau lebih dikenali sebagai ’Multi Level Marketing’ ata u MLM adalah amat popular di Malaysia. MLM kini dianggap sebagai sistem pemasara n yang diterima ramai. biasa dikenal dengan istila h upline (tingkat atas) dan downline 209 . Dalam masa yang sama. Akibat daripada kebanjiran produk dan syarikat yang menggunakan sistem ini dalam mempromosi dan menjual produk mereka. Anda dan Islam Di dalam Islam. ramai umat Islam tidak faham menyebabkan mereka kerap mendahulukan sesuatu yang kurarm penting be rbanding yang lebih penting.208 • Wang. Bahagian pertama: Pengertian MLM Secara umum Multi Level Marketing ialah perniagaan alternatif yang berkaitan den gan pemasaran yang dilakukan melalui banyak tingkat. Ini mungkin disebabkan kerumitan ataupun kurangny a minat ilmuan Syariah mendalami proses sistem ini.

produk yang ditawarkan oleh skim MLM dengan harga yang jauh lebih tingg i daripada harga biasa. L ebih hangat dan meriah lagi. Tambahan pula. menyebabkan orang ramai m enyertainya tanpa berfikir lagi berkenaan halal ataupun haramnya produk itu kera na diiktiraf oleh ’ustaz’. kumpulan ini kerap mendakwa ia halal lalu diselitka n dengan pelbagai fakta daripada Quran dan Hadis. pengikut dan pengamalnya terlalu ramai dan kebanyakannya pula kel ihatan ’taksub’ dan amat yakin akan halalnya kaedah MLM ini. nombor 2346) Sayyidina Umar al-Khattab mengingatkan: Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) • 211 jjJl j tJLJU Jj J* ^\ LJJ— J fUJ N r: ”Jangan seseorang kamu berjual belt di pasar kami. saya ingin menasihatkan semua rakan-rakan lul usan Syariah dan pengajian Islam supaya berhati-hati memberi hukum dan merujuk d engan mendalam sebelum berkempen dan mendakwa halalnya sesuatu skim hanya semata -mata kerana mendapat keuntungan daripadanya. Individu disebut upline apabila mempunyai downline Pokok utama daripada perniagaan MLM ini digerakkan dengan jaringan ini. Bagaimanapun. Anda dan Islam (tingkat bawah). Berkatalah Laith bin Sa’ad: ”Seandainya orang-orang yang memiliki pemahaman halal da n haram meneliti masalah ini. pastilah mereka tidak akan membolehkannya kerana t erdapat unsur perjudian. malah merek . Saya ikhlas menyatakan di sini. saya tid aklah mampu menujukan tulisan ringkas ini kepada mana-mana jenama MLM yang wujud di Malaysia mahupun luar negara. Ini kerana agak ramai juga saya da pati orang ramai yang merujuk ustaz tertentu dalam kempen MLM mereka.133 Bahagian kedua: Para ’Ustaz’ dan MLM Saya juga tidak dapat lari daripada dibanjiri soalan demi soalan berkenaan hal i ni.210 • Wang. harganya ditinggikan bagi menjamin syarikat mendapat keuntungan awal daripada penyertaan ahli baru. Bahagian ketiga: Beberapa keraguan Syariah dalam MLM Sistem jualan pelbagai peringkat atau MLM ini boleh jatuh dalam kategori antara syubhah dan haram apabila menggunakan beberapa item berikut: i) Harga tinggi daripada biasa Menjual. Pada awalnya. no 487.” (Direkodkan oleh Bukhari. Sebenarnya. kecuali ia mendalami ilmu (h ukum) agama tentangnya. Ini bermakna syarikat bu kan sahaja mengambil untung daripada penjualan barangan yang dijual. sama ada yang bersif at vertikal atas bawah mahupun horizontal kiri kanan ataupun gabungan antara ked uanya. saya merasa ter panggil berkongsi panduan umum Syariah dalam hal MLM ini. him 129. Tidak kurang juga terdapat para graduan Syariah atau pengajian Islam yangdigelar ’Ustaz’ dan ’Ustazah’ yang juga kuat berkempen produkproduk syarikat dengan skim MLM. agak ramai juga orang ramai yang terpengaruh den gan kempen daripada kumpulan ilmuan agama seperti ini. saya cuba mengelak disebabkan terlampau banyak bentuk dan jeni s MLM ini hingga sukar menerangkan hukumnya secara jelas.” (Riwayat: Tirmidzi. Justeruitu. Albani: Hasan) Bagi membantu masyarakat yang semakin hanyut dalam industri ini. Tulisan ini hanya memberikan sedikit gambaran dan garis panduan yang diletakkan oleh undang-undang Islam dalam hal MLM ini.

ia digelar ’Ghabnun Fahish ’ menurut istilah ulama F iqh. akad seperti i ni adalah terbatal. 134 Walaupun demikian. Terdapat perbezaan pendapat ulama dalam hukum jualan secara ’Ghabnun Fahish ’ i ni di antara harus.a juga mengaut keuntungan dengan memasukkan kos komisen yang akan dibahagikan ke pada jaringan ahli melalui teknik menaikkan harga barang lebih daripada biasa. Ketika itu. Nabi . la tidak digalakkan menurut Islam malah menurut sebahagian ulama. makruh dan haram.

O leh kerana tukang jual MLM ini amat sukar beralah. hargan>a men cecah RM300 sebiji. Inilah maksud saya mempunyai unsur ghabnun. n” Selain itu. ia boleh menjadi haram. Ulama mazhab berbeza pandangan berkenaan kesan ghabnun di dalam akad seperti berikut: Mazhab Hanafi: terbahagi kepada tiga pandangan. lalu beliau membeli satu produk nya yang termurah. iaitu harga yang sengaja dinaikkan kerana merangk umkan yuran penyertaan dalam sistem piramid.212 • Wang. iaitu *ada ulamanya yang mengata kan ghabnun harus walaupun/a/»’s/!. tetapi ia salah •I inn Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) 213 satu unsur yang memberi kesan kepada akad.136 Mazhab Maliki: Juga ulama mereka berbagai pandangan iaitu pertama: Ghabnun Musta rsil sama ada yasir atau fahish: Haram. dan beliau ingin ia cepat men amatkan perbincangan dengan penjual dengan adab. dan tiada apa yang berlaku selepas lima tahun. Kesan ini apabila bergabung dengan un sur-unsur syubhat yang lain. Maka jelas harganya dinaikkan kerana penyertaa n sebagai ahli dan masuk dalam sistem. ini membawa kepada wujudny a elemen perjudian iaitu kerana baki daripada har^a asal itu adalah dikira seper ti wang pertaruhan untuk mencuba nasib dalam perniagaan piramid ini. dan ketiga: Haram apabila ada unsu r penipuan sahaja. Anda dan Islam SAW mengisyaratkannya sebagai kezaliman apablla menaikkan harga barangan kepada orang yang tidak mengetahui selok-belok harga sesuatu barang yang dijual. Ramai individu yang bersetuju untuk menyertai MLM selepas dikempen begitu hebat oleh promoternya. iaitu sebiji bantal yang dikatakan sangat hebat. ia cuma salah satu unsur yang perlu disemak dan boleh memburukkan lagi hukum sesua tu MLM sehingga boleh jatuh tahap haram kerana penipuan dalam keadaan tertentu y ang lain. Walau bagaimanapun perlu diingat. dalam satu MLM mungkin terdapat tiga atau empa t unsur syubhat dan haram yang akan saya sebutkan. Sebagai contoh ada seorang rakan saya pernah ’terpaksa’ membeli sebuah produk MLM. Ini tidaklah bermakna saya me ngatakan MLM haram hanya kerana adanya unsur ”harga lebih tinggi daripada biasa”. Apa yang ingin saya nyatakan ghabnun di sini adalah yang dibuat dalam bentuk pen ipuan harga kepada orang awam. apabila harga ditinggikan daripada biasa. Mungkin unsur ini tidak cukup kuat u ntuk menjadikannya haram. Kedua: Haram. Inilah namanya ghabnun. Tiada sebarang untung mahupun kaki dan elemen judi berlaku. Kedua: Ghabnun lebih tinggi 1/3 daripada harga pasaran biasa . apabila terbukti bantal tersebut tia da istimewanya setelah digunakan. Akhirnya baran g yang ditawarkan dibeli dengan harga tinggi. dengan janji-janji akan membantu mencarikan ’kaki’.

Saya lebih selesa berpandangan banyak jenis ghabnun yang berlaku lebih menjurus kepada haram terutamanya apabila hampir semua syarikat-syarikat MLM ini amat men gambil mudah akan hal hukum agama. dan terdap at yang diperbezakan pandangan. B8 Mazhab Hanbali: Ibn Quddamah berkata: Ghabnun Mustarsil adalah apabila si pembeli membeli dengan harga yang terkeluar daripada harga pasaran. . Adakah anda yakin semua jenis ghabnun yang berlaku dalam MLM itu tergolong darip ada golongan yang harus? Jika ya.139 Perbincangan panjang tentang ghabnun sebenarnya menunjukkan terdapat jenis ghabn un yang disepakati haramnya oleh ulama. ada yang disepakati halalnya.adalah Haram... pastinya mereka telah mengambil P enasihat Syariah sejak dari awal. maka itu pandangan anda sahaja dan saya tidak semestinya bersetuju dengan anda.’” Mazhab Syafie: Harus hukumnya kecuali pandangan ganjil daripada al-Mutawaali yang mengharamkannya. Jika tidak. terutamanya apabila didesak (agar tak pergi semak kedai-kedai lain dulu) dan cuba disegerakan oleh penjual. Saya menyebut ghabnun sebagai salah satu sebab b oleh menjadikan MLM itu haram kerana berkemungkinan jenis yang disepakati haram itu berlaku.

214 • Wang. komisen dalam hal MLM dan sistem piramid ini bertukar menjadi haram ata u syubhah apabila: e) Diikat komisen daripada jualan rangkaiannya dengan jualan sendiri. AAOIFI. 14° Bagai manapun. komisen yang diambil atas usaha menjual (seperti ’brokerage fee’} bara ngan adalah harus menurut Syariah berdasarkan pandangan ulama besar Tabi’en sepert i Muhammad Ibn Sirin. Ibrahim an-Nakha’ie dan ramai lagi. keadaan broker atau ejen itu menjadi syubha h dan tidak lagi benar disifatkan sebagai komisen wakil ataupun broker yang sah menurut Islam. Ini kerana syarat yang diletakkan itu memberi i ndikasi kepada semua orang bawahan sama ada dengan redha atau tidak. f) Komisen datang daripada orang bawahan yang tidak dikenalinya kerana sudah ter lampau jauh ke bawah. ia menimbu lkan masalah daripada sudut Syariah seperti unsur memaksa. Sesetengahnya pula mensyaratkan broker atau ejen untuk menjual sendiri dalam jum lah tertentu bagi melayakkannya memperolehi komisen jualan seluruh broker (ahli) di bawahnya. Keadaan ini menj adikan gharar atau ketidaktentuan dalam upah broker berlaku. Pihak syarikat seolah-olah memaksa dengan mengatakan ”Anda perlu membeli ataupun mengekalkan jualan peribadi sebanyak RM500 sebulan bagi membolehkan anda mendapat hak komisen orang bawahan anda. MLM yang mempunyai syarat seperti ini menjadikan skim mer eka bermasalah daripada sudut Syariah kerana wujudnya unsur kezaliman terhadap a hli. Dr Abd Sattar Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) m 215 Abu Ghuddah (Pakar Syariah utama dalam bidang kewangan Islam dunia di Kesatuan U lama Fiqh Sedunia. Perniagaannya hanya mencari orang bawahnya (downline) . kebiasaannya terdapat syarat yang mewajibkan ahli tersebut mencapai target jualan tertentu bagi melayakkanny a mendapat komisen daripada hasil jualan orang di bawahnya.” Pada asasnya. syarat yang tidak sah dalam perwakilan dan perjudian. Selain itu menyebabkan wujudnya unsur judi. ’Ato’ Bin Abi Rabah. la juga boleh dikelaskan sebagai bro ker di atas broker di atas broker di atas broker dan seterusnya. selain wujudnya kewajipan jualan bersyarat dengan syarat yang tidak menyebe lahi ahli serta berbentuk penindasan. Dow Jones Islamic Index dan Iain-lain) berpendapat ia termasuk dalam konteks memakan harta orang lain secara tidak benar. g) Dari sud ut yang lain. Dengan sebabsebab ini. in) Tiada produk diniagakan Apabila ahli berdaftar menyertai MLM dengan yuran tertentu. semua hasil jualan mereka akan diambil sebahagian untung untuk orang atasnya. Ini kerana sepatutn ya komisen ke atas ”brokerage” tidak harus mensyaratkan tukang kempen itu membeli un tuk diri sendiri seperti yang berlaku dalam beberapa jenis MLM. menurut perbincangan ringkas saya bersama S yeikh Prof. tetapi tiada sebaran g produk untuk diniagakan. Dalam hal berbi langnya rantaian komisen broker ini. Ini menjadikan orang atasan seolah-olah mendapat untung di atas angin tanpa sebarang kerja dan usaha. Menurut pendapat saya. Anda dan Islam ii) Sasaran jualan sebagai syarat komisen Selain daripada yuran yang wajib dibayar oleh ahli. Apabila gagal mencap ai sasaran jualan tersebut maka keahliannya hilang ataupun tiada sebarang komise n boleh diperolehinya walaupun orang di bawahnya menjual dengan banyak. terdapat juga keraguan dalam isu memberi komisen di atas usaha dan tugas ejen (wakil penjual) ataupun ”brokerage” (tukang kempen).

Semakin banyak anggota baru bermakna semakin banyak jumlah bonusnya. Ini mempunyai unsur riba kerana memperdagangkan sejumlah wang untuk mendapat sej umlah wang yang lebih banyak pada masa hadapan.dan setiap kali ia mendapat ahli baru. la merupakan satu bentu riba annasi’ah dan riba al-fadhl. akan diberikan beberapa peratus daripada yuran ahli atau pembelian wajib tersebut kepadanya. Hal yang sama juga hukumnya bagi MLM yang tidak mempuny ai .

Maka tindakan Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) 217 seperti ini boleh dikatakan termasuk dalam kategori hadis: shafqataynfi shafqah. Maka. seorang pemegang saham sememangnya layak dapat untung walaupun goyang kaki kerana ia meletakkan ’modal’. atau apa jua produk yang hanya dijadikan sebagai alasan belian. Tidak dapat dipastikan yuran tersebut untuk membeli kedudukan dalam rangkaian ataupun membe li produk. Pada hakikatnya. (iaitu d ua akad jenis jual beli dalam satu) yang dilarang oleh Rasulullah dengan pelbaga i lafaz antaranya: J Jo I Jo I Ertinya: ”Rasulullah melarang daripada membuat dua belian (akad) dalam satu akad. ahli bukannya ingin membeli produk itu. Maka M LM tersebut jelas haram. dan hanya kerana rantaian orang di bawahnya maka ia mendapat untung. 1) Terdapat juga syarikat MLM yang melakukan manipulasi dalam menjual produknya. dengan menjadi ahli.” ( RiwayatAhmad.216 • Wang. ia akan menjadi wakil pula bagi syarikat merekrut ahli baru. atau bay’ataynfi bay’ah. atau bay’ataynfi bay’ah. sedangkan harganya jauh lebih tinggi dan si ahli pula tidak mempun yai komputer). Hal membeli produk tidak benar dengan niat utama memasuki rangkaian da n mendapat untung daripada rangkaian ini difatwakan haram oleh Majlis Fatwa Al-L ajnah Ad-Daimah Arab Saudi no 15/192-193. tetapi m enyertai rangkaian serta memperolehi wang daripadanya. m) Terdapat juga unsur mirip shafqataynfi shafqah. dalam hal ini. atau memaksa pembeli menggunakan produknya ataupun menjual barang haram. Pada waktu yang sama. Ini juga termasuk yang di haramkan. pra ktis seperti ini jelas tergolong seperti hadis di atas. Hal berkaitan komisen jualan orang di peringkat keseratus akan diperolehi juga o leh upline di tingkat kedua. cuma sebahagian sahaja. Sebagaimana y . Apa yang diletakkan untuk mendapat untung? Sedangkan dalam contoh sebuah syarikat besar. Al-BazzarAl-Haithami 4/84) Ini berlaku apabila ada sebahagian syarikat MLM yang membuka pendaftaran ahlinya dengan setiap ahli perlu membayar sejumlah wang yang disebut yuran. Anda dan Islam produk bersungguh dan berkualiti. Malah harga sebenar produknya juga adaka lanya jauh daripada harga yang dijual kepada ahli (sebagai contoh dijual produk web komputer. individu tersebut dikira melakukan transaksi akad mu’aw adat (kontrak tukar hak kewangan) bila membeli produk atau menjadi ahli dan dala m masa yang sama masuk dalam satu jenis akad lagi iaitu menjadi wakil (menjual p roduk itu kelak di samping mencari ahli baru) dengan komisen tertentu. sebaliknya produk miliknya hanya berupa ruanga n laman web yang tidak berfaedah buat kebanyakan orang. Ini kerana. padahal mereka tiada sebarang kaitan akad yang jela s. Namun tidak semua MLM begini.

kerana jaminan barangan yang dijual adalah daripada sya rikat. jadi apakah hak ’upline’ kedua untuk mendapat unt ung jualan ’downline’yang keseratus? Tiada modal. tiada kerja.ang diketahui. pekerja layak mendapat untung kerana ia bekerja. tiada jaminan atau ’dho man’ barangan yang dijual. Sesiapa yang hanya membaca sebahagian Pandangan tersebut sahaja dan kemudian terus memeg angnya adalah satu tindakan yang kurang tepat. bukannya daripada uplinel Apa maksud sebenar dua akad dalam satu? Shafqatayn fi Shafqah dan lafaz yang seerti dengannya memang tidak dinafikan mem punyai banyak takrif dan tafsiran menurut kefahaman ulama yang berbeza. keuntungan boleh didapati daripada tiga sebab iaitu 1) Modal 2) K erja 3) Jaminan ’Dhoman’ barangan daripada sebarang aib pada barang yang dijual. Lalu pemegang modal berhak mendapat untung kerana ia letak modal. Terdapat pelbagai tafsiran yang l ain .

w Inilah tafsiran yang saya lihat mempunyai kaitan dengan kebanyakan skim MLM. Ini bentuk yan° ditafsirkan oleh Imam Malik. Walau bagaimanapun t afsiran ini tidak mempunyai kaitan dengan MLM. Ini tidak bererti tafsiran pegangan saya adalah salah dan tafsiran pegangan an da betul atau sebaliknya. Kamu hanya layak mendapat 1 peratus ju ’alah tadi dengan syarat kamu membuat ju alan sendiri sebanyak RM1 000 . b.Ini tiada masalah. Lantikjadi wakil dengan upah (Wakalah bil Ujr) -Akad wakalah yang bersifat la zim. 3) Contohnya seorang lelaki berkata. Cuma.Akad jual beli yang bersifat lazim. secara umum kita dapat melihat bergabungnya dua akad mu ’awadat maliah (pert ukaran hak milik harta) yang bersifat lazim. ” Kemudian kedua-dua pihak be rsetuju tanpa menetapkan yang mana satu mereka inginkan. . Ishak Rahawaih. ”Akujual kepadamu baju ini dengan harga R M10 lunai.141 Tiada khilaf di kalangan ahli ilmu. ” Maka si pembeli bersetuju tanpa mengkhususk an pelan tangguh atau tunai yang dikehendakinya. dalam contoh saya tu ada berapa jenis akad muawadah m yang Isu syanah dalam jualan langsung (multi level marketing) • 219 bersifat lazim? a. Berikut beberapa tafsiran tentang hadis dua akad dalam satu mengrkut beberapa ku mpulan ulama silam dan kaitannya dengan MLM: 1) Contohnyapenjualberkatakepadapembeli.142 Ini juga tiada kaitan dengan MLM. Hanbali dan Syafie. Ini adalah tafsiran Ima m Malik. tetapi dalam hal ini dua akad itu adalah ’akad lazim’. Abu Hanifah. Imam As-Syafie. kerana biasanya pembeli akan memb uat pilihan harga yang dikehendakinya. atau RM20 secara tangguh. At-Thawri.” Lihat.” Ini adalah tafsir an ulama mazhab Hanafi. ”Aku jual kebunku ini dengan harga RM10 000 d engan syarat kamitjualkan rumah kamupula dengan harga RM15 000. Anda dan Islam dan mungkin saya memegang tafsiran yang tidak sama dengan yan« dipegang orang lain . Setiap jualan oleh ahli yang kamu lantik. 2) Contohnya pembeli berkata. Beri mandat untuk cari ahli . e. juga kelihatan tiada masalah yang sedang kita bincangkan. d. ”Aku jual water f ilter ini dengan harga RM2 000 dengan syarat engkaujadi wakil jualanku dengan ko misen sebanyak 3 peratus daripada harga jualanmu dan aku beri mandat kepadamu ii ntuk melantik ahli baru dan setiap jualannya kamu akan dapat 1 peratus dengan sy arat kamu membuat jualan sendiri sebanyak RM1 000 setiap bidan.Iniju ’alah. c. ”Jualkan kepadaku barangan ini dengan harga RM10 tun ai atau dengan sebuah radio pada tarikh akan datang.218 • Wang. kamu layak mendapat 1 peratus . jenis ini adalah haram. Jual barang RM2 000 .terdapat sedikit syubhat di dalam syarat seperti ini dan memerlukan perbincangan dan ijtihad. Jika akad itu ghayru lazim maka ia diharuskan. lai tu berkata syarikat MLM kepada seorang ahli baru sebagai contoh.

i aitu jika anda beli telefon bimbit. tetapi membuatnya terikat. ”Aku jual telefon bimbit ini dengan RM100 deng an bayaran ansuran tiga bulan.144 Ini juga mempunyai sedikit kaitan dengan MLM kerana meletakkan syarat satu akad lain sebagai syarat untuk sesuatu akad itu boleh disempurnakan.” Ini adalah tafsiran Ibn Taymiah dan Ibn Qayyim pula. la adalah sama dengan takrif Bai Inah. 145 .4) laitu seorang penjual menjual dua barangan berlainan harga iaitu kasut dengan harga RM100 dan telefon bimbit dengan harga RM700. Ini lah takrif yang dipegang oleh Al-Qadhi Ibn Al-Arabi al-Maliki. dengan syarat aku akan belinya semula daripadamu dengan harga RM80 tunai. maka pembelian kasut juga menjadi wajib. 5) Iaitu contohnya penjual berkata.

akan tetapi tujuan utama mer eka adalah menyertai rangkaian piramid bagi mendapatkan kekayaan cepat apabila s etiap ahli baru membayar yuran. dengan cara setiap an ggota perlu mencari ahli-ahli baru dan demikian selanjutnya. Sebenarnya ada terdapat tiga lagi tafsiran. saya sarankan supaya pengamal MLM memastikan asas minima Syariah berikut dapat dipatuhi: a) Produk MLM dibeli dengan tujuan yang sebenarnya (seperti produk yang benar-be nar bermanfaat dan dibangunkan dengan serius seperti ubat-ubatan berkualiti. Setiap anggota memb ayar yuran pada syarikat dengan jumlah tertentu dengan angan-angan mendapat bonu s. Kesatuan Fiqh Sedunia (Majma’ Fiqh Islami) mengeluarkan fatwa ke atas bentuk perni agaan MLM jenama Syarikat Biznas yang disifatkan sebagai haram kerana ia bisnes berbentuk perjudian. Syeikh Salim Al-Hilali mengeluarkan fatwa haram dengan katanya. Ya ng mana ini akan menguntungkan anggota Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) • 221 yang berada pada tingkat atas (upline) sedangkan tingkat bawah (downline) selalu memberikan nilai point pada yang berada di tingkat atas mereka. Anda dan Islam Tafsiran ini juga kurang kaitannya dengan MLM. padahal ia langsung tidak menginginkan pr oduknya. Bahagian keempat: Syarat minimum Syariah bagi sesebuah MLM Amat sukar untuk mencari MLM yang tidak tergolong dalam itemitem salah yang saya sebutkan di atas. Malah saya juga suka menyarankan supaya pengamal-pengamal jua lan amanah saham dan takaful secara wakil supaya berhati-hati supaya tidak terje rumus dalam bab MLM. Disebabkan praktis biasa yang dilakukan dalam skim ML M terdapat dalam salah satu tafsirannya. • Harga produk yang dibeli sebenarnya tidak sampai 30 peratus daripada wang yang d ibayar kepada syarikat MLM. Justeru. kerana beberapa sebab berikut iaitu: Sebenarnya anggota MLM ini tidak mahukan produknya. Tetapi cukuplah sebagai informas i tambahan kepada pembaca. keputusan itu juga menafikan komisen yang digunakan adalah komisen a tau upah ’brokerage’ sebagaimana didakwa. produk MLM yang kabur kualiti dan kegunaannya tidak dib enarkan kerana ia hanya bertujuan mengaburi undang-undang dan hukum Syariah dan . Selain itu. (Rujuk keputusan nombor 3/24.” Perniagaan jenis ini adalah perjudian yang kelihatan baik dan berselindu ng. justeru saya meletak fakta ’dua akad di d alam satu’ sebagai isu yang boleh menjadikan MLM sama ada haram atau batal atau sy ubhat. • Tujuan perusahaan adalah membangun jaringan individu secara berkesinambungan. Yang secara umum gambarannya adalah mengikuti kaedah piramid dalam sistem pemasarannya. Sebenarnya kebanyakan anggota MLM yang menyertai cara ini ada lah hasil motivasi bonus yang dijanjikan tersebut dengan harapan supaya cepat ka ya dalam waktu yang sesingkat mungkin. uni k dan lainnya). 17 Julai 200 3) Selain itu. apabila anda masih ingin mendakwa halalnya MLM ini.220 • Wang. Bagaimanapun. Demikianlah beberapa takrifan dan tafsiran ulama tentang hadis dua akad dalam sa tu. semakin banyak anggota dan memasarkan produknya maka akan semakin banyak bonu s yang dijanjikan. ”Banya k pertan\aan berkenaan bisnes yang diminati ramai.

kekuatan MLM itu adalah kepada produkn ya yang bermutu dan bukan kepada objektif mengumpul dana tanpa sebarang jualan a set atau produk. Ini diperlukan bagi membuktikan ia menumpukan kepa da perniagaan penjualan . b) Produknya bukan emas dan perak yang boleh dij ual beli secara tangguh. Tiada komisen tanpa usaha. Keuntungan dan komisen bukan berdasarkan ’kepala’ atau ahli yang ditaja. c) Komisen yang diberikan kepada ahli bagi setiap penjual dan ahli bawahannya pe rlu jelas. Ini ke rana jualan barangan emas secara tangguh adalah riba an-nasi’ah. Justeru itu. Ini bermakna orang atas hanya berhak menda pat komisen daripada ahli bawahan yang dibantunya sahaja. tetapi adalah berdasarkan nilai p roduk yang berjaya dijualnya.tidak halal di sisi Syariah.

keli hatan begitu banyak keraguan boleh muncul dalam perniagaan MLM ini. i) Mengambil Majlis Penasihat Syariah yang berkelayakan bagi memantau dan menasi hati pengurusan syarikat dalam hal ehwal pelan pemasaran. seperti mengadakan perjumpaan taklimat. la bertujuan agar semua pengamal MLM boleh mengadapt asikannya. sedikit usaha perlu dicurahkan bagi menjadi sebab haknya ke atas komisen. la bagi mengelakkan segala jenis penipuan. Tulisan ringka s saya adalah pandangan awal bagi memberi ingatan dengan sekadar pandangan. Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) • 223 \Valau bagaimanapun. g) Mempersembahkan sistem komisen dan bonus yang telus dan boleh difahami dan di pantau oleh ahli dengan jelas. perbincangan dua pihak antara ilmu . Justeru. Justeru. Ju steru. malah orang bawahan mampu mendapat keun tungan lebih daripada orang atasannya apabila ia mampu menjual dengan lebih heba t. Ini kerana konsep niaga dalam Islam tidak membenarkan suatu keuntungan daripada perniagaan yang diperolehi tanpa usaha. apakah haknya me ndapat komisen yang demikian berangkai dan begitu jauh? f) Tidak menggunakan skim piramid iaitu skim siapa masuk dulu akan untung selama nya. Walau bagaimanapun kita perlu memahami.22 • Wang. Tidak perlu pembaca merasa marah dan benci dengan tulisan ini. d) Tidak diwajibkan bagi ahli menjual jumlah tertentu bagi memperolehi komisen d aripada orang bawahannya. h) Menstruktur pelan pemasaran antara ahli dan orang bawahannya secara musyaraka h iaitu perkongsian untung dan rugi berdasarkan modal masing-masing dengan nisba h membahagi keuntungan yang ditetapkan peringkat awal lagi. Benar. motivasi dan teknik berkempen secara terancang seperti syarikat yang pelbagai ahlinya. Anda dan Islam produk dan perkhidmatan dan bukannya permainan wang (mone\ game). komisen dan bonusnya. la perlu bagi melayakkannya m enerima komisen itu daripada sudut Syariah. menjadi tanggungjawab para ilmuan Syariah Asia Tenggara membantu masyarakat mengetahui pandangan Syariah tentang MLM ini. Pertama: Ramai yang meminta demikian. Ini sekadar nasihat bagi mere ka yang mengambil berat tentang pendapatan serta memikirkan akhirat yang kekal a badi. adalah dibimbangi ia aka n menjerumus kepada keraguan syubhah. bagi menghasilkan satu pelan hebat ya ng menepati hukum Syariah serta boleh dijual. pelan pemasar an mestilah memberikan hak kepada semua. Manakala hak mereka yang masuk kemudian berkurangan. Apabila tidak. Justeru itu. tidak semua pelan dan skim atau produk yang sangat laku dan me narik itu menepati hukum Syariah. Jika tidak. amat sukar ditemui tulisan para ulama Islam dari Timur Ten gah berkenaan hal MLM ini disebabkan MLM belum masuk ke pasaran negara Arab deng an meluas. Dala m masa yang sama. Bahagian kelima: Bentuk skim MLM alternatif dan menepati Syariah Ada pihak yang meminta saya untuk mengutarakan dengan jelas dan praktikal bentuk MLM yang menepati Syariah. e) Setiap ’upline’ atau orang di atas mesti menaruh usaha atas jualan orang bawahann ya. Kebanyakan ahli di peringkat 10 ke bawah mungkin tidak mengenalinya lantaran ia dilantik oleh orang bawahannya yang kesembilan. hukum MLM ini masih terbuka bagi rbincangan. Maiah Syeikh D r Abd Sattar Abu Ghuddah ketika perbincangan dengan beliau mengakui isu ini agak baru baginya. ti dak semua perniagaan yang diasaskan menurut cara yang menepati Syariah itu menar ik pada pandangan mata orang ramai dan boleh laku untuk dijual di Malaysia.

mungkin saya atau manamana ilmuan Syariah n^mpunyai penyelesaian dari sudut teori Syariahnya. Keran a itu perbincangan diperlukan dengan pihak pakar pemasaran .an Syariah dan usaha\van amat perlu. Ini kerana. Tidak mungkin sebuah pelan pemasaran MLM terbaik dapat dicadangkan hanya dengan mengemukakan permintaan mudah begitu sahaja. Teori in i pula Sebahagiannya bersifat fleksibel dan sebahagian yang lainnya tidak.

Sistem perdagangan ini menarik seb ahagian rakyat kerana menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Bahagian keenam: Fatwa Majlis Ulama Indonesia berkenaan MLM ”6 Akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat Indonesia muncul sebuah sistem perda gangan baru yang dikenali dengan istilah Muhi Level Marketing atau singkatannya MLM. ia pasti akan menjadi hasr at yang terbengkalai juga. Selagi tiada usahawan Muslim yang mempunyai ke perihatinan yang tinggi tentang halal haram serta rela untuk berbincang dengan i lmuan Syariah. selagi itu tidak akan wujud pelan dan skim MLM alternatif yang me nepati Syariah. b. Barang yang dijualbeli (al-mabi ’) suci. Proses perbincangan dua hala sebegini amat kerap dilakukan oleh saya. antaranya Amway. Berkenaan dengan hal ini MLM.224 • Wang. sebagai berikut: *’’ Jli Ertinya: ”Rasulullah SAW melarang terjadinya transaksi jual beli yang mengandungi gharar. dan tidak ada paksaan. Barang-barang tersebut dijualbeli dengan harga yang wajar. Jawatankuasa Fatwa Majlis Ulama Indonesia. 1. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim. Kesimpulan sa ya. jika hanya ada satu pihak sahaja yang bersungguh. Uni Beauty Shop International (UBSI) dan DNX Indonesia. Transaksi (akad) antara pihak penjual (al-bai’) dan pembeli Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) • 225 (al-musytari) atas dasar suka sama suka ( ’an taradhin). atau barang yang d ijual tidak jelas kerana dibuat dalam bentuk bungkusan serta tidak dapat dilihat oleh pembeli. regional atau antarabangsa. Anda dan Islam demi memastikan sama ada ia berpotensi untuk dijual atan tidak. dalam masa yang sama menepati semua p eraturan Syariah dan boleh digunakan menurut undang-undang negara. c. rakan-raka n ustaz di semua institusi kewangan Islam dan ilmuan Syariah sedunia. hukumnya tatkala itu adalah haram kerana ia mengandungi unsur kes amaran atau penipuan (gharar). baik di perin gkat tempatan. Bahawa sistem Muhi Level Marketing (MLM) diperbolehkan oleh Syariah Islam d engan syarat-syarat berikut: a. bermanfaat dan telus sehingga tidak ad a unsur kesamaran atau penipuan (gharar). Perbincang an dalam tempoh yang panjang bersama pakar pemasaran dan peguam dijalankan bagi mencipta produk kewangan Islam yang halal. nasional. Jika sistem perdagangan MLM dilakukan dengan cara paksaan. Kedua: Saya juga bukan seorang usahawan yang boleh mewujudkan skim dan pelan MLM yang hebat dan menepati Syariah. DKI Jak arta memfatwakan: 1. Sistem perdagangan ini dipraktikkan oleh pelbagai perusahaan. ” (Riwayat Muslim) Jika harga barang-barang yang dijual melalui sistem MLM jauh lebih tinggi daripa .

da harga yang wajar. Jika perusahaan MLM melakukan kegiaian mengumpulkan dana . juga berfungsi sebagai pekerja yang a kan memasarkan produk syarikat kepada ahli baru. sekaligus pelaburan kerana p ihak pembeli sesudah menjadi rakan kongsi. Di samping itu ia juga me ngambil pembeli sebagai ahli atau wakil bagi syarikat. amalan yang dilakukan oleh syarikat MLM tersebu t mengandungi unsur kesamaran atau penipuan (gharar) kerana terjadi kekaburan at au syubhah antara akad jual beli (al-bai ’). syirkah. Jika terdapat unsur seperti ini. maka hukumnya haram kerana secara tidak langsung pihak peru sahaan telah menambahkan harga barang yang dibebankan kepada pihak pembeli sebag ai modal perkongsian dalam akad syirkah (perkongsian). 2. Dengan demikian ia akan t urut sama • memasarkan dan mendapat untung terkumpul.

tiada satu pun yang menonjolkan imej ini. Mereka menonjolkan apa jua jenis dan kelebihan yang ada p ada mereka. Syarikat pelaburan perlu menyiar nama-nama panel penasihat Syariahnya bagi menar ik keyakinan orang ramai. Apabila pembaca meninjau kepada ruangan ”Frequently Asked Questions ” (FAQ) yang ter dapat di dalam laman web mereka juga tiada satu perkataan dan soalan pun yang be rkaitan Syariah ataupun halal 227 . Anda dan Islam orang ramai sebagai modal syarikat tersebut dengan janji akan memberikan keuntun gan tertentu dalam setiap bulannya. t iada juga disebut nama-nama penasihat Syariah yang bertanggungjawab. Syarikat. Justeru. Malah tiada satu pun maklumat di da lam laman web tersebut yang memberitahu pelaburannya ditadbir menurut Syariah. maka kegiatan tersebut adalah haram kerana i a merupakan transaksi riba yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah SWT. badan pelaburan dan pengurus kewangan di barat sentiasa bersifat profe sional dalam iklannya. Bahagian pertama: Pelaburan Sw/sscash Saya menyemak pelaburan Swiss Mutual Fund dan mendapati ia adalah sebuah pelabur an berdasarkan sistem konvensional dan riba. Pilihlah sistem perdagangan MLM yang benar-benar diperbolehkan oleh Syariah Isla m kerana memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas.226 • Wang. oleh kerana terdapat sistem MLM yang diharamkan oleh Syariah Isla m. sudah pasti mereka ak an menghebahkannya. Bagaimanapun. Malah apa yang dapat s aya tunjukkan. apabila mereka mengurus secara Islam. Kesimpulannya. apabila dilihat di dalam laman web pelab uran Swiss ini. hendaklah umat Islam berhati-hati dalam melakukan kegiatan perdagangan dengan cara MLM. ia amat bertentangan dengan ciri-ciri pelaburan Islam. Bab 12 Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa Bab ini akan menyentuh beberapa isu kewangan semasa dan juga pelaburan yang cuku p hangat sekitar tahun 2006 dan 2007.

Dalam bahasa Inggerisnya adalah ”on the spot basis ”. Syarikat pelaburan berasaskan konvensional dan riba yang sentiasa mejnpromosi ke untungan yang luar biasa sebagai satu-satunya alat penarik pastinya menggunakan instrumen-instrumen yang terlibat dengan riba. Menuru t fatwa oleh ulama Syariah antarabangsa. pelaburan ini pasti akan terlibat dengan el emen perjudian. tanpa perlu mengkaji dengan lebih dalam pun sudah mampu diketahui ia tidak menepati Syariah. spekulasi berlebihan yang bersif at judi serta tidak menurut ben tuk yang diterima oleh Syariah. tanpa sebarang pertikaian. gharar dan perjudian dalam pelabu ran yang dilakukan.biz/Web/ sff_sip.’ Ertinya: ”Emas dengan emas (ditukar atau diniagakan). iaitu hanya untuk tujuan menghalang risiko dan b ukannya mencari keuntungan. gandum d engan gandum. 11/9) Untuk makluman: Forex adalah riba an-nasi’ah. Menurut resolusi Persidangan Kewangan dan Perbankan Islam Al-Barakah bernombor 6 /27 daripada persidangannya yang keenam bertarikh 2 hingga 6 Mac 1990.228 • Wang. garam dengan garam mesti sama timbangan dan su katannya. Semua ini. ’hedging’ adalah instrumen yang digunakan oleh pelaburan Swiss ini bagi mendapat keuntungan. la digunakan bagi memastikan perubahan nilai mata wang tidak memberi kesan buruk kepada pembeli apabila nilai yang diguna (contoh ringgit) jatuh ter uk.aspx)147 se perti berikut: a) Hedging (lindung risiko perubahan nilai mata wang) la biasanya digunakan oleh industri import eksport yang menggunakan mata wang ya ng berbeza. ” (Riwayat Muslim. no 4039 no hadi s. ’hedging’ hanya dibenarkan bagi tujuan pert ama di atas (iaitu melindungi penjual dan pembeli aset sebenar daripada risiko p erubahan nilai mata wang sahaja). Benar. Anda dan Islam produk mereka ini. i. Apabila ini berlaku. la disebut dalam had is sebagai ”yadan hi yadin ”. tamar dengan tamar.swisscash. . Kesimpulannya. Nabi SAW menyebut garis panduan yang mesti dipat uhi iaitu: Ditukar (serah dan terima) pada waktu yang sama. Nabi berkata: oJL* bli . Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 229 Forex (Foreign Exchange) atau perdagangan mata wang asing Merupakan jenis perdag angan/transaksi yang memperdagangkan mata wang negara terhadap mata wang negara lain yang melibatkan pasar-pasar mata wang utama di dunia selama 24 jam secara b erterusan. bertempat di Algeria. pihak pembeli terpaksa menanggung kos berkali ganda. maka berjual-beli kamu seperti yang disukai. tetapi keharusannya tertakluk k epada sejauh mana ia menuruti garis panduan yang dikeluarkan daripada hadis Nabi SAW yang sahih. Instrumen ’hedging’ ini juga dig unakan bagi mendapatkan keuntungan dalam perdagangan spekulasi mata wang. Ini kerana kebanyakan Forex yang dij . dan ditukar secara terus (pada satu masa) dan sekiranya berlainan jeni s. Dalam menukar wang dengan wang. salah satu cara yang digunakan adalah ’hedging’. ju U. Antara instrumen yang digunakan a dalah (ia terkandung secara tersirat dan tersurat di dalam pelan pelaburannya ya ng dipaparkan di halaman webnya iaitu www. memang Forex mata wang adalah diharuskan. Ju steru. perak dengan perak.

Forex yan g menggunakan nilai ’Forward’ini sememangnya diketahui mampu menghasilkan untung yan g lebih berbanding spot dalam kebanyakan keadaan apabila menggunakannya. Terdapat serah terima atau disebut ”qabadh ” dalam Islam secara benar ”hakiki” atau ”hukmi” pada waktu yang sama.alankan oleh institusi konvensional adalah ’Fonvard Forex’ atau Forex yang menggunak an ’Value fonvard’ (nilai masa hadapan) yang tergolong dalam riba annasi’ah. Masalah dalam implementasi Forex adalah bertangguh dalam s erahan daripada .

c) SWAP lalah perjanjian atau kontrak antara dua pihak bagi tukaran bertempoh bagi aset kewangan yang khusus. Bagaimanapun. Kebanyakan mereka mela kukan Forex jenis Spot dan bukannya jenis ’Fonvard’. ia tidak meletakkan sebarang perhatian kep ada syaratsyarat yang ditentukan Syariah. Fatwa daripada Jabatan Mufti Perak. adalah harus bagi orang awam melabur selagi p enasihat Syariah ini mengatakannya harus. Tidak saya nafikan. Selain itu. Berkenaan pelaburan Swiss ya ng diuruskan oleh badan konvensional. Justeru. Syeikh Abdullah al-Mani’. Tanpa syarat itu. Pemain-pemain Forex kelihatan bersungguh cuba mempertahankan keharusannya. Hussain Hamid Hassan. Prof. penasihat Syariah akan mena nggung tanggungjawab itu. Dr. Dr. Majlis Syariah meletakkan beber apa syarat dan bukannya secara bebas begitu sahaja. Abd Sattar Abu Ghuddah. Secara mudah.148 Forex yang diuruskan oleh institusi konvensional juga tidak menjaga syarat ini l alu ia batal dan termasuk dalam bab menjual sebelum memilikinya yang diharamkan oleh Nabi SAW. Pelba gai fatwa diajukan kepada saya. ia adalah institusi kewangan konvensional dan kapitalis. Dr. ia dibuat tanpa sebarang p ertukaran sebenar. Adakah institusi kewangan Islam atau pun korrvensional? Apabila institusi kewangan Islam. Nazih Hammad. Dr.230 • Wang. bagi saya anda perlu memastikan siapa yan g menguruskan transaksi ’permainan’ Forex anda. tidak di nafikan unsur ini agak sukar ditetapkan kadarnya. la juga adalah keputusan Panel Penasihat Syariah dunia yang bernaung di bawah na ma Accounting dan Auditing Organization For Islamic Institutions (AAOIFI). Institusi kewangan konvensional pasti menggunakan instrumen Forex tanpa sebarang ikatan syarat yan g ditetapkan S>ariah di atas. Syeikh Dr. Syeikh Dr. Syeikh Wahbah Zuhayli. Walau bagaimanapun. Dalam beberapa kes jua lan komoditi ataupun jualan mata wang secara tangguh. Anda dan Islam kedua-dua pihak dan akad adalah batal. aset material ataupun kadar faedah. transaksi antara mata wang denga n mata wang secara tangguh akan menghasilkan riba an-nasi’ah yang diharamkan secar a sepakat oleh seluruh Ularna Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa 231 Islam. Prof. Hakikatnya. Mohd Daud Bakar. Sy eikh Nizam Ya’quby. Syeikh Dr. Antar a panel penasihat Syariahnya adalah Syeikh Mufti Taqi Uthmani. terdapat juga bank-bank Islam yang melakukan Forex ini selep as mendapatkan kelulusan majlis penasihat Syariah mereka. Forex juga amat terdedah kepada unsur spekulasi berlebihan yang bole h menyebabkan ia termasuk dalam kategori perjudian. Syeikh Siddiq Dharir. dalam hal pelaburan Swiss yang menggunakan Forex sebagai instrumen nya.149 . fatwa penasi hat Syariah bank Islam dan Iain-lain. Ajil Nashmi dan ramai lagi. semua fatwa merigharuskan adalah tertakluk kepada syarat di atas dan bukannya secara mutlak. Syeikh Al-Ayashi al-Sadiq Faddad.

Disebutkan dalam keputusan Penasihat Syariah AAOIFI: ”SW APS are nor permitted in the forms in which they are practiced in commodity exch ange. Secara kesimpulan.1M Saya tahu definisi ini memeningkan pembaca.” 15° d) Opsyen (Options) Merupakan kontrak memberi hak (tetapi tidak menjadi kewajipan) membeli ataupun m enjual item yang dipersetujui (sama ada dalam bentuk saham. indeks dan hutang) padaharga yang ditentukan. mata wang. tetapi penjual hak barangan itu wajib memenuhi tuntutan kontrak. komoditi. ia j uga instrumen konvensional k . tetapi ia memang sukar diterangkan m enggunakan ayat-ayat ringkas tanpa contoh panjang lebar. Tiada kewajipan bagi penempah mem enuhi tuntutan kontrak bagi yang membeli barangan yang ditempah.Hukumnya haram menurut fatwa kumpulan Ulama Fiqh Antarabangsa yang pakar dalam h al kewangan Islam kerana kontraknya melibatkan tukaran mata wang secara tangguh. la adalah riba an-nasi’ah.

al-Hakim dan Al-Hakitn mengatakannya sohih menurut syarat Bukhari dan Muslim). la juga bertentangan dengan syarat serah terima atau disebut qabadh dalam Islam secara benar ’hakiki’ atau ’hukmi’ pada waktu yang sama dan akad menjadi batal. ”Options are not per mitted neither with respect to their formation nor trading. kerana jual beli seperti itu mengandungipenipuan. • la adalah riba. niaga hadapan ialah kontrak komersial ya ng dibuat bagi melakukan pembelian ataupun jualan satu aset dalam satu kuantiti yang khusus dan pada tarikh akan datang yang khusus. H4 la dibenarkan oleh Syariah dengan syarat kontrak komersial yang Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa 233 dibuat itu hanya janji daripada satu belah pihak ’unilateralpromise from one side’.” (Dilaporkan oleh Ad-Dar Qutni. Tetapi inilah salah satu car a yang terbaik bagi pihak konvensional bagi mendapatkan untung.la timbul kerana pembeli menyatakan hasrat membeli aset pada satu harga ditetapkan contohnya RM1 00. la menjadi semakin ketara tidak sah apabila keduadua pih ak tidak menyerahkan apa-apa seperti aset ataupun bayarannya. . • la akan tergolong dalam jualan hutang dengan hutang (Bai’ ad-dayn bi ad-dayn) yang diharamkan oleh Nabi SAW kerana faktor ’gharar’ atau ketidaktentuan yang amat tingg i. apabila item yang dijual beli adalah hutang dan mata \\ang.la diharamkan berdasarkan hadis: ”Janga n kamu membeli ikan dalam air. tetapi pembeli mempunyai hak membatalkan pembeliannya apabila didapati harga ramalannya tidak tercapai. Sebuah hadis yang lemah menyebut: ”Nabi melarang daripada menjual secara hutang de ngan hutang. pembeli akan membayar bayaran pendahuluan RM10. Anda dan Islam yang diharamkan kerana ia bercanggah dengan beberapa konsep dan panduan Syariah iaitu: • Menjual sebelum memilikinya secara benar .” 1M e) Niaga Hadapan (futures) Menurut The Encyclopedia of Britannica. Apabila syarat ini tidak dipatuhi maka kontrak itu tidak sah menurut Syariah ker ana: • la dianggap akad/kontrak jual beli pada masa akan datang. Islam tidak membenarka n akad jual beli dimeterai hari ini bagi transaksi pada masa akan datang.155 • lanya tidak boleh sama sekali dilakukan antara mata wang kerana ia akan menjadi riba an-nasi’ah (riba sebab bertangguh serah-terima).l52 Hukum opsyen disebutkan oleh majlis Penasihat Syariah AAOIFI. Untu k itu.232 • Wang. dengan ramalan harga aset itu akan naik pada masa hadapan kepada RM200. la tid ak sah menurut Syariah.” (Hadis Ahmad bin Hambal dan A! Baihaqi dari Ibnu Mas’ud) • Unsur gharar fahish (ketidaktentuan) dan perjudian yang besar . • la juga terlibat dalam jual beli pada masa hadapan (forward) yang tidak sah menu rut syarak.

Seorang ilmuan Syariah menulis: ”Considering the case of the basic exchange contracts.Bagaimanapun menurut Syeikh Prof Dr Muhydin Qurra Ali Dhaghi. Futures . it may be noted that the th ird type of contract where settlement by both the parties is deferred to a futur e date is forbidden. sudah tentu ia tidak akan menjaga displin Islam di atas. Malah unsur perjudian dan ketidaktentuan juga amat tinggi. haram jual beli hu tang dengan hutang melalui dalil Ijma’. kerana itu ia haram . according to a large majority of jurists on grounds of exce ssive gharar. 1% Apabila transaksi niaga hadapan ini dilakukan oleh institusi kewangan konvension al.

Sebagai contoh. if t he amount involved is $50 and A is the buyer of dollars then. individual A and B commit to exchange Us dollars and Indian rupees at the rate of 1: 22 after one month. apabila anda meletakkan duit pelaburan sebanyak RM10 000 bagi t empoh lima bulan. Kaedah Fiqh menyebut: Al-ghu nmu bi al-ghurmi (profit is by taking risk) ertinya: ”Bagi mendapat keuntungan (ha sil pelaburan) mestilah dengan menghadapi risiko”. For example. including cont racts involving exchange of currencies. keran a ia langsung tidak menggunakan kontrak pelaburan yang diurus menurut Syariah. Traditionally. The prohibition applies to all such contracts whe re the obligations of both parties are deferred to a future date. maka kontrak itu terbatal. la sepakat seluruh ulama sebagai haram kerana riba. hanya dua jenis jaminan modal Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 235 diizinkan dalam akad mudharabah iaitu: • Jaminan modal dikembalikan apabila pihak ’mudarib’ (pengurus pelaburan) mengkhianati mana-mana isi kontrak. Justeru sebarang pelaburan deng an jaminan pulangan adalah bertentangan dengan kaedah di atas tadi. Malangnya. Anda dan Islam and forwards in currencies are examples of such contracts under which two partie s become obliged to exchange currencies oft\v0 different countries at a known ra te at the end of a known time period.” ’-”^ f) Jaminan wang modal tidak lupus (Guaranteed Capital) Keistimewaan ini adalah tidak sah menurut ulama empat mazhab. Ini kerana dalam k onsep pelaburan Islam yang dikenali sebagai mudharabah dan musyarakah. kedua-dua ini tidak termasuk dalam kontrak pelaburan Swiss. . The contract is settled when both the parties honour their obligations on the future date.234 • Wang. anda pasti akan diberi pulangan dalam jumlah tertentu (seperti RM5 000) ataupun kadar pulangan yang pasti (12 peratus) daripada jumlah pelabur an anda. g) Jaminan pulangan keuntungan (guaranteed fixed return) la tidak ubah seperti ’Fixed Deposit’. kecuaian yang jelas dalam mengurus dan yang sepertinya. the obligations of A and B are to make a payments ofRsllOO and $50 respectively at the end of one month. Mazhab Maliki dan Syafie men ganggap sekiranya terdapat dalam kontrak mana-mana pelaburan mudharabah pihak pe ngurus menjamin modal tidak akan lupus walau apapun keadaan berlaku (seperti aki bat kelalaian ataupun tidak). Menurut hukum Syariah. 158 Bagaimanapun pelaburan Swiss Mutual Fund ini sudah pasti lebih teruk lagi. P astinya kontrak pelaburan seperti ini adalah batal menurut empat institusi dan s egala keuntungan > ang diterima adalah tidak sah. tiada seb arang jaminan daripada pengusaha modalnya terjamin. • Jaminan daripada pihak ketiga dan bukannya pihak pengurus pelaburan (mudarib). Fixed deposit adalah satu jenis pelaburan yan g menjamin keuntungan dalam bentuk yang ditentukan secara pasti sejak awal lagi. an ovenvhelming majority ofSyariah scholars have disapproved such contracts on several grounds.” Keputusan Majlis Penasihat Syariah dunia bagi AAOIFI menyebut dalam fatwanya: ”Fut ures is not permitted according to the Syariah to undertakes futures contracts e ither through their formation or trading.

*) Co/npames/pelaburan dalam syarikat-syarikat kukuh dengan . Jaminan pulangan ini menjadikan ia mengikut konsep pinjaman wang d engan faedah (interest) yang dijamin. Ia adalah haram. h) Ekuiti dan komoditi Pastinya apabila ia diurus secara konvensional.Selain itu. ia akan terlibat dengan unsur-un sur perjudian. sebarang pelaburan yang mempunyai elemen seperti ini adalah pinjaman dengan riba.

saya sangat pasti klausa ini tiada ketika saya menyemaknya pada Ogos 2006. Syarikat seperti ini sememangnya amat diminati kerana pulan gannya lumayan. tobacco or any other that is related to unhealthy living. Sila rujuk web Dow Jones Islamic di www. Anda dan Islam jual beli saham Syarikat yang ingin diletakkan duit pelaburan sepatutnya disernak dan disahkan t erlebih dahulu oleh panel penasihat Syariah.” Are you absolutely sure nothing about Islam is being touched? This is what I found in SWISS CASH FAQ under clause 11.18 As a Muslim (believer in Islam). arak. natural r esources. tiada satu perkataan dan soalan pun yang berkaitan tentang kelslaman produk mereka ini. Apabila t iada sebarang panduan seperti pelaburan Swiss ini. tidak kira yang terlibat dengan judi. pela curan dan Iain-lain. kewujudan keny ataan ini tidak mengubah hukum haram Swisscash kepada halal. cfm ?event=showHome Keputusan-keputusan di atas adalah menurut keputusan Majlis Penasihat Syariah ol eh Accounting dan Auditing Organization For Islamic Institutions atau OIC Intern ational Fiqh Academy (Majma Fiqh Islami) yang dianggotai oleh ahli-ahli pakar Sy ariah sedunia. tanpa perlu mengkaji dengan lebih dalam pun sudah mampu diketahui akan tidak menepati Syariahnya pelaburan mereka ini.18 11. Ini kerana: . With regards to a portion of your comment below. viable project developments. as these are high risk and low return sectors. semua syarikat yang dila bur perlu disemak oleh Dow Jones berciri Islam ataupun tidak.. Soalan melalui e-mel berkenaan SwissCash Salam Zaharuddin. ”Lebih jelas daripada itu. Does your investment cover Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa such sectors? In fact we do not. alcohol. apabil a pembaca meninjau kepada ruangan ”Frequently Asked Questions ” (FAQ) yang terdapat di dalam web mereka.T. we are not allowed to invest in corporations that have dealings with industries such as gambling. F AQ yang saudari sertakan ini adalah FAQ baru. Jawapan saya: Ya. I.com/mdsidx/index. agriculture commodities and money markets. sudah tentu pelaburannya akan dibuat dalam apa jua syarikat. Our investment s are mostly spread into utilities. Semua ini. Walau bagaimanapun.djindexes. >37 Please comment.236 • Wang. la arnat pentmg bagi menentukan sya rikat itu menjalankan aktiviti yang menurut nilai Islam ataupun tidak. Bagi sebarang pelaburan di luar negara.com/ ataupun www.investaaa.

shortterm financial instruments such as certificates of deposit (CDs) or enter into a greements such as repurchase agreements (repos). It provides short to medium ter m liquidity in the global financial system.” Pertama: Adakah anda dan pembaca faham apa itu ”money market””! A money market is a financial market for short-term borrowing and lending. Money market derivatives include for ward rate agreements (FRAs) and short-term interest rate futures. natural resources. ”our investment are mostly spread into utili ties. IT. In the money markets. Common money market instruments • Bankers’ acceptance — A draft or bill of exchange accepted by a bank to guarantee payment of the bill. typic ally up to thirteen months. banks lend to and borrow from each other. agriculture commoditie s and money market. This contrasts with the capital market for longer-te rm funds. . viable project developments.1) Disebutkan oleh mereka di FAQ ini.

agriculture commodities. perzinaan dan sebagainya. berserta . FAQ sebegini tiada memberi sebarang erti.Short-term debt obligations of a national government that are i ssued to mature in 3 to 12 months. Anda dan Islam • Certificate of deposit .” Adakah anda tahu. Jikala u mereka rnempunyai Majlis Penasihat Syariah.A time deposit with a specific maturity date shown on a certificate.org/wiki/Money _market) Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 239 rjntuk pembaca memahami isu ini. ia tetap terlibat dengan riba. • Money market mutual funds .S. Amat jelas. perkara ini sentiasa dijaga da n disemak. • Municipal notes . high quality investments whic h buy money market securities on behalf of retail or institutional investors.238 • Wang.(in the US). Di ketika i ni. They are l ent for the federal funds rate. (Rujuk http://en. For the U.(in the US). Winlifund dan Arabic Fund: Kajian kes Pelaburan dan pelbagai skim cepat kaya melalui Internet semakin popular hari ini . Tanpa memikirkan halal dan haram skim yang ditawarkan. the Federal Home Loan Banks and the Federal National Mortgage Association. Bahagian kedua: ABB Fund. Eaindex. • Repurchase agreements . pengurusan Swissca sh menggunakan cara konvensional yang terlibat dengan begitu banyak riba.An unsecured promissory note with a fixed maturity of one to 270 days. walaupun ia tidak terlibat dengan judi. viable project developme nts. semua ini akan disemak dan dipasti kan menepati hukum Syariah. natural resources. • Treasury bills . usually it is sold at a discount from face value. Short-term notes issued by municipalities in anti cipation of tax receipts or other revenues. 2) Disebut juga dalam FAQ itu ”spread into utilities.(in the US). dollars at a bank or bank branch loc ated outside the United States. usually on an overnight basis. Ini menjadikan penyertaannya begitu hebat dan menggunung hari demi hari. Shortterm securities issued by government sponsored enterprises such as the Farm Credit System. large-denomination certificates of deposits can be sold before mat urity. see Treasury bills. • Federal funds . IT. Umat Islam tidak terlepas daripada godaan pulangan tinggi yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat ini. Sememangnya terdapat ”Islamic Money Market”.wikipedia.Deposits made in U. Itulah yang dilakukan di bankbank Islam. arak dan babi. • Commercial paper . • Federal Agency Short-Term Securities . Interest-bearing deposits held by banks and other d epository institutions at the Federal Reserve.. S.Pooled short maturity. • Eurodollar deposit .Short-term loans-normally for less than two weeks and fr equently for one day-arranged by selling securities to an investor with an agree ment to repurchase them at a fixed price on a fixed date. setiap instrumen yang disebut tadi fliestilah d ifahami satu persatu. apakah terma-terma kontrak pelaburan ini? Adakah ia juga terma dan ditentukan oleh Syariah? Di bank-bank Islam. these are immediately available f unds that institutions borrow or lend. tapi cara pelaksa naan dan produknya berbeza daripada konvensional.

kan kefahaman amat tipis tentang sifat sesuatu pelaburan itu daripada kaca fiiat a Islam. Kesemua jenis pelaburan ini pernah dan kerap diwarwarkan ’halal’ °leh individu yang ku rang biasa dengan displin mu’alamat Islam. Bagi ABB Fund. berbondong-bondong umat Islam menyertainya dengan ’keyakinan’ ianya adalah halal atau sesetengahnya tiada endah berkenaan hukum. i a secara tidak sengaja atau sengaja didakwa halal kerana dikatakan pelaburannya terhad kepada aktiviti . Winlifund dan Eaindex. Yang penting baginya adala h keuntungan.

Sebagai contoh mudah. kita tidak boleh hanya melihat kepada industri apakah yang digu nakan wang kita itu. walaupun duit itu digunakan dengan cara yang b etul di tahap kedua (membeli Quran). akad antara peserta dan syarikat mi telah dikira tidak halal di sisi Is lam. Mereka kerap memberi fokus kepada tempat ABB. Tindakan ini adalah kurang tepat kerana kita perl u menyemak bentuk akad atau kontrak yang dimeterai di antara kita dengan syarika t pelaburan itu terlebih dahulu. . Ringkasnya. Swiss serta yang sepertinya melaburkan dana terkumpulnya. Saya ing in tegaskan di sini agar umat Islam dapat memahami ciri pelaburan yang haram den gan jelas dalam semua bentuk mediumnya sama ada Internet. maka tahap kedua yang baik tidak akan menjadikan pembelian itu halal. Justeru. 2) Tahap Kedua: Wang kita di syarikat itu dilaburkan dan digunakan untuk industr i dan instrumen pelaburan halal atau haram. 1) Tahap Pertama: Wang daripada poket kita kepada syarikat pelaburan Inilah tahap yang kerap dilupakan oleh para peserta ABB Fund.240 • Wang. Tatkala itu tiad a guna lagi untuk mengetahui cara penggunaan dana terkumpul itu sama ada kepada yang halal atau haram. di bank ataupun sesama rakan. Eainde x dan Winlifund ternyata menunjukkan masalah yang sama iaitu: Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 241 Isu Pertama: ’Fixed Return’ atau keuntungan yang dijamin Umat Islam masih kelihatan kabur dan tidak dapat menangkap dengan ielas konsep s ebenar pelaburan Islam yang dibuat atas asas mudharabah dan musyarakah. Sebagai panduan utama: Sebarang pelaburan yang menjanjikan pulangan untung secar a tetap adalah haram menurut konsep pelaburan Islam. Swisscash dan seku tunya. hartanah. semua orang boleh menentukan halal ata u haram bagi dirinya setiap kali ingin membuat pelaburan. Sebaliknya. ia mestilah dibuat dengan tepat menurut dan menepati cara dan syarat pelaburan Islam. Kajian tahap pertama terhadap akad di antara peserta dengan syarikat ABB. Maka di ketika ini. si A mencuri duit dan kemudian membeli Al-Quran menggunaka n duit curi itu. Jika tidak. Anda dan Islam halal seperti industri minyak dan gas. Saya harap dengan panduan amat mudah ini. Hukum adalah jelas dalam hal ini. Kita perlu memahami bahawa apabila kita ingin mengetahui sesuatu pelaburan itu h alal atau haram. paling minima kita perlu melihat daripada dua t ahap. akad pelaburan itu akan terbatal. tetapi kerana tahap pertama (curi) adalah h aram. tiada gunalah menghabiskan tenaga menyemak tahap kedua. getah dan sebagainya yang halal .

bagi mendatangkan lebih keyakinan kepada pembaca yang saya kira m ajoritinya telah menyertainya. Kita akan mendapati pelannya begini: . biz atau h ttp://abfund.abbfund.Bagaimanapun. ABB FUND Hal ini ternyata apabila kita melihat di web ABB Fund di www.nu.mine. saya akan bantu anda untuk mengesan di mana silap nya secara ringkas dan padat.

00% 190.00% 170.000 3. 2.70% 2.00\ 120.00% 6.242 • Wang. Anda dan Islam PAY4T 4 PROPIT SYSTEM Module Status ^l”* Basic Standard Silver Gold Double Gold Triple Gold Platinum (*>r e-TRAD£R only) E TRADER Registration .000 2.25% 40 110 250 2f Daily ROI T ROI Profit *%*” .50% 2.20% 2. Commission 20 50 100 500 1.9G% 10Q.00”.80% 2.00% 150.000 2.000 2.00% 180.00% 3.

Secara sepakat ulama Syariah silam dan Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 243 kontemporari.0 peratus setiap hari dan jika diberi pinjam USD5 000 akan dibalas dengan r iba sebanyak 230 peratus dalam masa 100 hari. maka anda akan mendap at 2. Dan jika anda letak USD1 000. EAINDEX dengan terus-terang menyebut di laman webnya: .800 6.0% sehan 100 200% IndexSOOO Code $ 5 000 2.000 3.8% sehan 100 180% Index 1000 Code S 1 000 2. php): Index20 Code S20 1.com/index.9 peratus setiap hari. Saya j uga telah mengulas perkara ini semasa saya menulis berkenaan Swisscash dan juga Em-pay. EAINDEX Manakala Eaindex pula sebagaimana berikut (www.350 2.eaindex.800 5.1.188 Ini bermakna jika modal ’pelaburan’ anda USD20.3% sehan 100 230% I Ini bermakna jika modal ’pelaburan’ anda USD20. dan jika anda letak USD2 000. setiap hari anda dijamin mendapat pu langan sebanyak 2 peratus .8 peratus. jaminan untung ini adalah namanya riba dan bukan pelaburan. maka akan mendapat 2. setiap hari anda dijamin mendapat pu langan sebanyak 1.

AA OIFI. Each index code provides a fixed re turn for period of 100 days from inception. Demikian keputusan yang disetujui sepenuhnya oleh ulama silam. Hadis Nabi SAW yang telah dijadikan kaedah fiqh menyebut: jUjaJb ^1 ^~\ ’ O -” Ertinya: ”(Bagi mendapatkan) Keuntungan (hasilpelaburan) mestilah dengan menghadap i risiko (bermakna tiada untung tetap dijanjikan dan pelabur mesti menjamin keel okan barangan yang dijual jika . $1 000 and $5 000.l3 9 Manakala Majlis Penasihat Syariah Dunia. maka rosaklah akad pelaburan mudharabah itu” (Al-Ma’ayirAs-Syaiyyah. kontrak pelaburan sebegini juga tidak sah menurut Islam. kerana pelaburan yang diiktiraf Islam tidak membenarkan sebarang jaminan keuntun gan. AAOIFI yang saya sebutkan nama pakar-pa karnya di bawah telah membuat keputusan berikut berdasarkan teks fatwanya: *j .Lail If-jiaJL* \jtLu> <u~jij ^^kJl JL?-I j> Jo lil Ertinyc1: ”Apabila mana-rnana pihak menetapkan baginya satujumlah untung yang teta p dan pasti. Merekajuga tidak boleh membuat sebarang jan ji untuk memberi keuntungan yang dianggarkan itu. Yang dibenarkan hanyalah anggaran dan andaian daripada pihak pengurusan dan a berdasarkan prestasi lepas mereka. him 240) Jaminan untung tertentu dalam sebarang kontrak pelaburan adalah haram disebabkan riba.” Adakah pembaca menyedari perkataan ’fixed return’ yang dinyatakan? Ini adalah riba. Semua untungnya juga adalah tidak sah.”EAINDEX Plans are designed to simplify the investment process by providing easy c alculation values of $20.

Uail ’ J» « _i VV ^/ LJ \ y”-* jOi JbJbi jji c^jUallj Jill JJ « Ertinya: ”Telah ijma seluruh imam-imam (mujtahid) di mana termasuk dalam syaratsah sesebuah pelaburan ’mudharabah ’ itu adalah mesiilah pembahagian keuntungan dibuat secara nisbah untuk si petal ’ir dan pengusaha tanpa rnenentukan jumlah tertentu b agi sesiapa ’ntara mereka. Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 245 Isu Kedua: ’Commodity Futures’ dan Forex Adapun sekiranya. -^ jl ip Ir’ . ia dicatat di dalam Keputusan Majlis Ke satuan Fiqh Sedunia apabila disebutkan: U Jl ’^ . sebarang pelaburan dengan jaminan pulangan adalah bertentangan deng an kaedah di atas tadi. Abu Daud: no 3508. la a dalah haram dan kontrak menjadi batal menurut sepakat Ulama.major oil companies. sebarang pelaburan yang mempunyai elemen sep erti ini adalah sebenarnya pinjaman dengan riba. Selain itu. energy services. ” 16° Malah Ijma dalam hal ini juga telah ada. Anda dan Islam melibatkan jital beli).” Justeru itu. tahap pertama tadi berjaya. Albani: Hasan) Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia pada tahun 1992 yang mewartakan: f # U-IJL> Jill ^_j^J ^jjUall jjj£ j\ ajjl. Ini disebutkan di web ABB: ”. oil and gas exploration and production c ompanies.” (Riwayat As-Syafie. maka ia adalah hara m oleh kerana ia telah menukar sifat pelaburan secara Islam kepada elemen pinjam an dengan janji faedah riba.” Ini bermakna. Ahmad. Wi nlifund dan Eaindex. kita wajib memeriksa tahap kedua p ula. ternyata ia bukan sahaja melabur di dalam industri minyak d an gas sebagaimana yang difahami. Jaminan pulangan ini menjadikan ia berteraskan konsep pinjaman wang dengan faedah (interest) yang dijamin. ia juga terlibat menggunakan perniagaan ’commodity futures’ dan Forex bagi meraih keuntungan.ja.. Ibn Hibban.. Apabila merujuk dan membaca perenggan demi perenggan berkenaan ABB Fund.li j j^£ ^ <oi Ertinya: ”Sebarang pelaburan yang mana pihak pengusaha (mudarib atau syarikat) men jamin satu kadar pulangan tertentu kepada pelabur (peserta).244 • Wang. and natural gas pipeline companies.

the markets are categorized into: Equities. .Ini disebutkan daripada petikan daripada laman webnya iaitu: The ABFUND program is a long term high yield private investment program managed by a group of professional traders specialize in trading on equity market.” Sebagai makluman.winlifund. Antara ahli majlis penasihat Syariahnya ad alah seperti berikut: Sheikh Mufti Taqi Uthmani (Hakim Syarie Mahkamah Tinggi. Our successful trading record has maximize high yield return to our investors’ investment and we are paying realtime in daily basis through the PAY-IT 4 PROFIT SYSTEM. membeli dan menjualnya. html) ”Basically. R eal Estates. curre ncies.Pengerusi). keputusan ini dibuat setelah sepakat seluruh Ulama Fiqh Seduni a bersama perbincangan pakar ekonomi. major market indexes and energy commodity futures markets. Currencies.com/market. Majlis Penasihat Syariah Institusi Kewangan Dunia te lah membuat keputusan berikut161: ”Tidak harus (haram) dari sudut syarak untuk berurusan dengan ’futures contract’ (term asuk Commodity Futures] sama ada membuatnya. Saya telah bawakan kaj ian dan keputusan Majlis Penasihat Syariah Dunia di artikel saya ketika mengulas isu Swisscash sebelum ini.” Perkataan ’currencies’ ini adalah perniagaan berkaitan Forex. Berikut pula dalam web Winlifund (www. P akistan . Commodities.

Dr Wa hbah Az-Zuhayli (Prof Syariah. Sheikh Prof.investaa. Inilah antara kerja di Suruhanjaya Seku riti di Jabatan Pasaran Modal Islam. Dengan tiga fakta ini. Gabungan sebab haram Sebagai kesimpulan untuk semua tulisan saya sebelum ini. Kumpulan Perbankan Dallah Al-Barakah Sedunia). Dr Abd Sattar Abu Ghuddah (Pengerusi Ma jlis Penasihat Syariah. . Malaysia). Sheikh Prof DrNazih Hammad (Majlis Penasihat Syariah. UAE). dokumendokumen utama da n cara jual belinya dilakukan hendaklah disemak oleh sebuah Majlis Penasihat Sya riah terlebih dahulu agar semua rukun dan syarat jual beli dapat dipastikan bera da dalam keadaan yang tepat menurut pertimbangan syarak. Citibank Islamic). Mereka juga tidak dapat dihubun gi. Ini menyebabkan akad menjadi batal. Sebelum meluluskan sebarang syarikat yang bol eh disahkan halal. Sebagai contoh semasa Majlis Penasihat Syariah Dow Jones Islamic Fund. Unix Damsyiq. tidak perlu lagi didedahkan kepincangan Syariah dalam sis tem ejensi dan komisen yang mereka gunakan. Mu hammad Siddiq Ad-Dharir (Prof Syariah. Dubai Islamic Bank. Dr. Eaindex dan semua pelaburan cepat kaya melalui Internet ini tidak p ernah memikirkan Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 247 tentang halal haram. Dr ’Ajil An-Nashm i (Prof Syariah. mereka akan mengkaji dengan teliti. Sheikh Prof.com. Den gan itu anda akan mengetahui bagaimanakah cara mereka mengesahkan sesebuah dana pelaburan itu untuk boleh sebagai halal. Bahrain Islamic Bank). Syria). Univ Khartoum. Univ Kuwait). SyeikhProf. pelaburan ini diharamka n kerana sebab-sebab berikut: 1) Jahalah (Ketidaktahuan) laitu tiada diketahui dengan jelas identiti pengurus dana atau syarikat. Berjual beli dan melabur tanpa mengetahui individu yang mengurus menyebabkan sal ah satu syarat sah akad tidak dipenuhi. Tidak perlulah saya mendedahkan semua kaedah ’screening’ mereka kerana ia agak tekni kal dan memerlukan perbincangan yang amat panjang. Sudan). Kesimpulan saya di sini adala h. Sheikh Ni zam Ya’qubi (Majlis Penasihat Syariah. Malaysia. Sheikh Husayn Hamid Hassan (Pengerusi Majlis Pena sihar Syariah. Isu Ketiga: Status pengurus dana amat diragui Walaupun perniagaan minyak dan gas eletrik adalah halal. pembaca juga boleh merujuk cara semakan dan pengesahan yang dibuat Jabatan ’Islamic Capital Market’ di Suruhanjaya Sekuriti. Selain Dow Jones Islamic. Jika tidak mereka sudah t entu melantik pakar-pakar Syariah untuk menyemak pelaburan mereka. sila buka laman mereka di www. Dr Mohd Daud Bakar (Pengeru si. di samp ing tidak mempunyai lesen untuk membuktikan kewujudan mereka dan kepertanggungja waban mereka terhadap dana yang terkumpul kelak. Majlis Penasihat Syariah Kebangsaan. ABB Fund. Pencipta skim ini adalah kapitalis yang hanya mencari untun g semaksimum mungkin tanpa mengendahkan displin Islam.246 • Wang. yang lain juga tiada sebarang erti lagi. Anda dan Islam Sheikh Abdullah Bin Sulaiman Al-Mane (Hakim Mahkamah Mekah). ditemui atau dilawati. Jika tiga isu tidak diluluskan. Antara contohnya mereka a kan memastikan syarikat tersebut tidak mempunyai pinjaman konvensional lebih dar ipada 30 peratus dan banyak lagi kaedah semakannya.

2) Gharar (Ketidaktentuan) laitu tidak diketahui tempoh kewujudan laman web pelaburan itu. sekali lagi ia membatalkan akad. Kesannya. Selain itu. Ini kerana jika wang ya ng dijanjikan tidak muncul tiba. Ini menjadi kannya gharar. 3) Riba Saya ingin tegaskan sekali lagi bahawa keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan yang me ngharamkan pelaburan melalui Internet adalah . tida k dapat dipastikan sama ada ’pelabur’ benar-benar boleh mendapat wang yang dijanjika n atau tidak pada tempoh yang disebutkan iaitu 100 hari. tiada sesiapa yang boleh dihubungi.

pelaburan tersebut tidak memb ayar hasilnya selepas satu atau dua bulan. Adakah masuk akal yang pelaburan yang baru dibuat satu bulan sudah boleh mend apat pulangan 20 peratus bulan berikutnya? Semua pelaburan. yang bermakn a 240 peratus setahun! Pelabur-pelabur kelas dunia seperti Warren Buffett dan Ge orge Soros pun ’hanya’ mampu memberikan pulangan riba haram sebanyak 20 hingga 34 peratus setahun! Adakah masuk akal orang yang tidak pernah dikenali dapat mem berikan pulangan yang sebegitu tinggi? Kalau betul pula. mampu menjamin pulangan sebanyak 2 40 peratus sebagaimana yang ditawarkan oleh si syarikat pelaburan tipu ini. Qarar wa Tawsiat) 4) Penipuan laitu penipuan yang dibuat kerana mendakwa menggunakan wang yang terkumpul itu u ntuk pelaburan oil and gas. Kalau ’pengurus’ dana itu betul melaburkan wang dalam Forex. sudah tentu semua media di dunia termasuk CNN. Kenapa tak ada? Mustahil media dunia (yang tahu t entang semua pelaburan lain) begitu buta dan tidak pernah mendengar pulangan yan g sebegitu hebat? c. bagaimana dia hendak membayar orang lain? Dari mana datangnya wa ng tersebut?. ’Pengurus’ dana hanya menyebut Forex. Anda dan Islam kerana beberapa ciri tertentu. komoditi dan Iain-lain. Berikut pula info yang dikongsi daripada seorang pakar pelaburan iaitu saudara A zizi Ali berkenaan ciri penipuan dalam skim cepat kaya Internet ini 16-: a. Mala h bank konvensional terbesar dunia yang juga mengamalkan riba dan menggunakan ke pakaran seluruh pekerja mahirnya dicampur pula dengan asetnya yang mencecah tril ion RM. hedge funds. masih tidak berani dan mampu memberikan janji pulangan sebanyak 240 pera tus dalam produk riba mereka seperti ”Fixed Deposit”. Sebenarnya ciri in i juga telah diputuskan haram secara sepakat Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia pada ta hun 1992 yang mewartakan: Jlil Eninya: ”Sebarang pelaburan yang rnana pihak pengusaha (mudarib atau syarikat) men jamin satu kadar pulangan tertentu kepada pelabur (peserta). Sebab pelaburan itu ada di offshore tidak bermakna yang pulangannya akan meng gunung. memerlukan masa. maka ia adalah hara m oleh kerana ia telah meniikar sifat pelaburan secara Islam kepada elemen pinja man dengan janji faedah Riba. Sesiap a pun boleh menyebutnya kerana ia sekadar cakap saja. Fortune dan Forbes akan memberi liputan yang menyeluruh kepada pengurus dana tersebut.” (Majma FiqhAl-Islami. Ini ker ana menurut pakar-pakar pelaburan sebenar. skim tersebut akan berkubur dengan cepat. Jadi jika ’pengurus’ sendiri tidak dapat hasil pulangan. Tanpa ’pelaburpelabur’ baru. jika be nar-benar ia melabur dalam industri tersebut. mata wang. Semua skim Ponzi akan menggalakkan ’pelaburnya’ merekrut Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 249 ’pelabur’ baru. kerana itulah cara utama mereka mendapatkan wang baru. d.dan . termasuk yang paling untung sekalipun. hartanah. b. Pelaburan di offshore adalah sama sahaja dengan pelaburan di ’onshore’ . Yang paling utama adalrh kerana jaminan dan promo si keuntungan tetap dan jaminan modal dalam sebuah pelaburan. komoditi dan Iain-lain tetapi tidak menerangkan dengan terperinci tentang pelaburan-pelaburan tersebut. tiada satu syarikat pun yang.248 • Wang. e. hedge funds dan sebagainya sekalipun. Pulangan yang dijanjikan adalah 20 peratus (atau lebih) sebulan.

Belum cuba. unit amanah. Sikit saja. belum tahu. fixed deposits dan sebagainya f.” Jawapan saya: Kenapa hendak cuba jika anda tahu benda itu merbahaya? Kenapa hendak cuba .a mutual. ”Cuba dulu. Semua ’pelabur’ skim Ponzi akan berkata.

iaitu setiap pe . sehinggakan penguins kewangan terhebat lagenda du nia pun hanya mampu menawarkan pulangan sekitar 14 hingga 34 peratus setahun. George Soros. Anda dan Islam jika anda tahu benda itu membawa penyakit? Malah ia juga diharamkan oleh Islam u ntuk membiarkan diri ditipu. Apabila ia b erlaku. Peter Lynch dan John Templeton. Skim cepat kaya Internet ini biasa menjanjikan 20 peratus pulangan dalam sebulan . Anda masih mendapat pulangannya kerana wang itu datang daripada pelaburan orang-orang yang baru masuk dalam skim tersebut. g. dua atau tiga tahun. catatan pulangan pelaburan yang diiktiraf terhebat d i dunia dan bandingkan dengan skim cepat kaya anda: John Templeton Templeton Grow th Fund 14 32 Warren Buffett Berkshire Hathawav I 40 Peter Lynch Fidelity Magellan 29 13 I 22 George Soros Quantum Fund 34 25 J Anda boleh lihat dengan jelas. ini bermak na seolah-olah ’skim pelaburan’ ini lebih hebat daripada seluruh sejarah pulangan te rhebat di dunia. Cuba lihat. pelaburan riba terhebat di dunia dilakukan oleh beberapa jutav. Ini bersamaan dengan 240 peratus setahun. Sebagai contoh. Bagi memberikan gambaran. Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 251 5) Syubhah dan Money Game Inilah sebenarnya cara mereka mendapatkan wang daripada pelabur. an Barat seperti Warren Buffett. Duit itu dikitarkan. tetapi apa yang pasti ialah ianya akan berkubur juga apabila tiada ’pelabur’ baru. Situasi ini mungkin akan bertahan satu.250 • Wang. anda akan kehilangan semua wang anda. Ti ba-tiba skim karut. menipu dan haram ini mendak\va memberikan pulangan 240 perat us seratus hari dengan perniagaan yang didakwanya? Ini satu penipuan. Sebagaimana juga duit anda digunakan untuk membayar orang sebelu m anda.

Hukurn haram tetap haram. Tidak syak lagi pelaburan ini diharamkan oleh Islam. Alasan Popular untuk Mengharuskan Pelaburan Haram Alasan adalah seperti berikut: • ”Adakah salah. akan diberikan komisen.serta yang dapat mencari ahli baru. Segeralah bertaubat dan hen tikan penglibatan anda. Menurut Imam al-Ghazali beberapa syarat bagi membolehkan berhujah dengan maslaha t adalah: *&*> %v . penipu. Justeru. pemberi d an penerima rasuah dan Iain-lain unsur jahat yang secara senyap menghancur masya rakat. Masih wujudnya laman web pelaburan haram ini tidak berma kna apa-apa kepada hukum. seperti kilang arak dan judi yang bersepah di sana sini. kita meningkatkan ekonomi umat Islam?” Jawapan: Ekonomi umat Islam ha nya boleh berkembang bila ada unsur keberkatan. Walaupun ia wujud dan masih dibuka.. akad komise n atas kepala dan bukan atas barang yang dijual ini mengandungi syubhah kepada ’mo ney game’ yang diharamkan oleh Majlis Fatwa Sedunia termasuk Saudi dan Indonesia.” • ”Kita memikirkan perkara Maslahat. Apabila berkemba ng.. la disebut oleh Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 278: ”Allah memusnahkan keberkatan dari harta riba. Mu’amalah dengan yang haram adalah tidak berkat dan pasti tidak akan berkembang sampai bila-bila. ia hanya menambah dosa seperti melahirkan banyak si tamak. ia tetap haram tanpa khilaf.” Jawapan: la adalah maslahat yang tertolak atau ”Maslahat Mulghah”.

iaitu keterpaksaan yang sekiranya ditinggalkan maka membawa kerosakan terhadap lima unsur dharuriyat secara pasti.” Jawapan : Nabi berkata: J-\ A^ 4J N’la A-*1-S . dan bukannya agakan-agakan kosong dan andaian jau h dan lemah. <L> _*. maka tiada sebarang ganjaran kebaikan untuknya. Anda dan Islam 1) la mestilah bersifat umum. Manakala Imam Abu Ishak As-Syatibi (790 H). Kesimpulannya.Ssj ^ \ ^ ^ ^^ » . juga meletakkan beberapa syarat asas maslahat. • Tidak menafikan maslahat yang lebih utama daripadanya. Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 253 ”Bagaimana kami ingin membuat kebajikan apabila tiada duit. • Mestilah tidak bertentangan dengan Qias yang sahih. • Maslahat mestilah bersandarkan dalil-dalil yang jelas.252 • Wang. hujah maslahat yang digunakan adalah tidak sah menurut akidah dan disiplin penggunaannya. • Maslahat hanya diterima pakai dalam hal kebaikan untuk Deenul Islam. dipersetujui oleh Az-Zahabi. Prof Dr Said Ramadhan Al-Buti dalam tesis PhDnya yang mendapat tahap mumtaz kepu jian kelas satu. 1/390: Ibn Hibban. 2) la mestilah bersifat pasti. ianya seperti be rikut: • Mestilah ia terkandung tujuannya dalam prinsip asas tujuan syariat. ’-^” if J»l _>• r* Ertinya: ”Individu yang mengumpulkan wang haram dan kernudian bersedekah dengannya (membuat kebajikan). • Maslahat untuk menjaga hak ramai didahulukan daripada menjaga hak sekelompok. Albani: Dhoif) ”Sudah sampai tahap darurat” . iaitu faedahnya untuk rak) at umum bukan sekelompo k tertentu. no 797: Sohih menurut Ibn Hibban dan Al-Hakim . • Mestilah tidak bertentangan dengan dalil Qat’ie Dalalah dan thubut daripada Hadis. bahkan mesti meneliti ma slahat ukhrawi juga.w 1 ^ . pakar ilmu maqasid Islam silam melet akkan ’dhawabid’ berikut: • Mestilah tidak han>a memandang maslahat duniawi sahaja.” (Direkodkan oleh AI-Hakim. • Mestilah tidak bertentangan dengan dalil Qat’ie Dalalah daripada Al-Quran. 3) la mestilah bersifat darurat.

hujah ini tidak boleh diterima untuk bersikap lepas tangan dengan riba terutamanya tahap hadis ini yang lemah menurut Imam Al-Munziri kerana peraw inya bemama Al-Hasan tidak pernah bertemu dengan Abu Hurairah r. semua akan kena debunya. kerana darurat adalah perkara keperluan asas y ang apabila tidak dilakukan individu boleh hilang nyawanya.164 . ia akan ditimpa debu-debunya.163 Saya percaya rama i orang tidak melabur.” (Riway atAbu Daud) Bagaimanapun. tetapi masih hidup aman damai. (ini kerana m enurut hadis ini dikatakan al-Hasan mendapat kata-kata Nabi SAW ini daripada Abu Hurairah).Jawapan: Kenyataan ini tidak sah. ”tidak dapat lari daripada riba di akhir zaman.a. Hadis menerangkan.” Jawapan: Individu yang cuba mengharuskan apa saja yang berkait dengan riba akan berhujah menggunakan hadis: Ertinya: ”Akan datang satu zaman di mana tidak terkecuali seorang pun kecuali ia m akan riba dan jika ia tidak makan sekalipun.

Saya ingin ingatkan. Manakala mata wang Iraq. Apa yang boleh saya nasihatkan adalah hadis Nabi SAW yang saya ny atakan dahulu iaitu: Ertinya: ”Setiap daging yang tinnbuh daripada harta kotor (haram) makaNeraka lebih layak untuknya.02. 19/ 136 : Al-Mughni lil ’Iraqi.03 sebelum perang dan semasa perang.166 Marah dan Menyekat Untung Saya pasti ada >ang marah kerana ia mempunyai rangkaian yang luas dan dapat untu ng yang hebat. Anda dan Islam • ”Tidak mengapa. beberapa bulan selepas itu saya difahamkan harga RM680 tidak lagi terpakai. Berkenaan mata wang Afghanistan pula disebut nilai 1 Afghanis bersamaan USD0.” (Direkodkan oleh At-Tabrani. Ulama menyatakan tiada zakat ke atas harta haram tetapi yan° diperlukan adalah melupuskannya. dikeluarkan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah. Manakala kini (masih dalam keadaan tid ak stabil dan perang) USD1 bersamaan Dinar Iraq 0. 5/226) Saya juga sedar betapa besarnya ujian sekiranya saya berada di tempat pelabur da n pelopor ABB Fund.10 dan sekarang menaik kepada USD3. 50 bagi satu Dinar Kuwait. 1 Afghanis bersamaa n USD0. Harga baru yang ditawarkan adalah RM720 pula bagi mendapatkan set yang sama. 2/9207 .165 Jel asnya. la hanya boleh menambahkan berkat bagi harta yang didapati dengan cara halal. Para pembelinya memaklumkan kepada saya potensi Dinar ini untuk naik adal ah amat tinggi berdasarkan trend turun naik nilai mata wang Kuwait dan Afghanist an yang turun amat teruk apabila peperangan berlaku dan akan naik dan kembali st abil selepas kerajaan dan situasi ekonomi negaranya stabil. zakat tidak boleh menyucikan harta yang haram. apabila sukar ujian itu. AzZubaydi. Ithaf As-Sadat al-Muttaqin.000068.” Jawapan saya: Syarat wajib zakat ke atas Muslim adalah memiliki harta itu dengan sah dari sudut Islam.” (Riwayat Ad-Dar Qutni dan Al-Hakim) Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 255 jjahagian ketiga: Pelaburan mata wang Dinar Iraq Terdapat yang bertanya berkenaan pelaburan membeli satu set wang kertas Dinar Ir aq yang dikatakan boleh menguntungkan jika disimpan Jan dijual di masa akan data ng. Oleh itu. fakta yang diberikan berkenaan nilainya sebelum perang adalah USD0.32 bersamaan satu Dinar Iraq. nilai mata wang Kuwait semasa perang adalah USD00. pihak yang b erkempen ini dengan hebatnya mengetuk gendang kempen mendakwa peluang keuntungan . Sebagai contoh yang diberikan kepada saya. manakala nilainya sekarang 1 Afghanis bersamaan USD0. seperti kata Nabi SAW: Ertinya: ”Sesungguhn\a bagi kainu ganjaran pahala berdasarkaii kepada kadar keleti han dan belanja ikhlas kamu. Eaindex yang sudah meraih untung yang lumayan. Saya difahamkan cara membelinya adalah melalui Internet dengan harga RM680 dan p embeli mampu memiliki satu set wang kertas Dinar Iraq yang mampu bernilai RM41 8 00 dalam masa beberapa bulan atau tahun lagi. kami akan bersihkan sebahagian bonus dengan mengeluarkan zakat.254 • Wang.0001. Bagaimanapun. sudah tentu pahalanya juga lebih b esar.

perak termasuk sesama mata w ang.adalah cerah apabila anda membeli dinar ini sekarang. penjual mesti menerima wang belian dan pihak . pembelian tersebut adalah haram kerana tertangg uh serah terima. Nabi meletakkan syarat dalam belian jual beli emas. Pandangan Syariah Apabila membeli mata wang ini melalui Internet secara ’tempahan’ dan akan sampai kep ada pembeli dalam beberapa hari.

Kemudian pembeli hanya akan menerima mata wang tersebut dal am masa beberapa hari selepas itu. Ini agak sukar digambarkan kerana ibu pejabat syarikat may a yang menjual Di nar Iraq ini berada di USA dan Hong Kong. sekiranya pelanggan membeli (menukar) Ringgit Malay sia kepada Dinar Iraq dan membayarnva sekarang iaitu melalui kad kredit ataupun tunai dan Iain-lain. tidak haras ba gi individu yang kurang kemampuan untuk membeli set Dinar tadi walaupun harganya RM720 sahaja. Ketika itu. Dalam Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 257 hal ini.256 • Wang. belian adalah sah dan tiada riba berla ku. E lemen gharar akan berkurangan tidak sampai tahap haram berbanding individu yang kurang berkemampuan yang menggadaikan kewajipannya dengan harapan dinar itu akan naik pada satu masa yang tidak diketahui. sekiranya anda boleh membelinya secara tidak bertangguh seper ti menukar mata wang di kaunter pengurup. Jangan membeli yang tiruan lalu memiliki wang y ang tidak laku di mana-mana. pada pandangan saya: • Individu yang ingin membeli mesti mengkaji dan mempunyai ilmu berkenaan peluang. 2) Perlu mendapatkan pandangan undang-undang daripada Bank Negara Malaysia ataup un Suruhanjaya Sekuriti supaya anda tidak terjebak dalam sebarang masalah kelak. Dinar Iraq versi lama kerap kali ditukar kepada versi baru. la adalah judi. tangguh yang tidak dibenarkan ole h Islam berlaku dan ia termasuk dalam kategori riba an-nasi’ah. hukum gharar (ketidaktentuan) sudah menjadi amat besar dan hukum judi j atuh kepada si pembeli. adalah kecil. . hukum •judi’ dalam ’spekulasi’ Forex jenis ini ber gantung juga kepada kemampuan individu. Beberapa Pertimbangan lain 1) Membeli Dinar Iraq yang asli. Bagaimanapun. ilmu yang benar dan analisa terperinci. Wallahu a’lam. Ini kerana dibimbangi ada umat Islam yang terlampau yakin maka sa nggup bergolok gadai dan membahayakan diri bagi membeli Dinar ini sehingga hilan g kemampuan menyara keluarga. ataupun secara mudahnya disebut sebagai hasil analisa risiko dan peluang perniagaan. • Apabila dilihat menurut ’Maqasid Syariah’ atau objektif Syariah pula. Unsur perjudian tidak tim bul kerana ia bukannya 100 peratus dibuat atas dasar ’nasib’ tetapi adalah berdasark an kaji selidik. Anda dan Islam pembeli perlu menerima mata wang yang diingininya pada masa yang sama ataupun da lam satu ’majlis akad’. Walaupun demikian. dalam hal ini. Walaupun demikian. Saya mengingatkan h al ini supaya diambil berat dan dipastikan sendiri oleh pembeli Dinar Iraq ini. satu lagi sudut Syariah yang dipertimbangkan adalah hal spekula si berlebihan dan judi. Selain isu riba. Mereka menyebut spekulasi ini tidak sampai ke tahap judi dan masih berada di tah ap yang diharuskan kerana unsur ’gharar’nya. membeli RM720 adalah tidak memberi susah kepadanya. • Bagi individu yang berada. Tidak saya nafikan kebanyakan Majlis Penasihat Bank-Bank Islam di seluruh dunia memfatwakan belian mata wang oleh pihak bank-bank Islam dan menyimpannya untuk dijual kemudian bagi memperolehi untung adalah diharuskan . potensi dan risiko belian bagi memastikannya berbeza dengan judi yang mengikut nasib sahaja. Ini bermakna.

Perlu diingat juga. anda perlu mendapatkannya di kaunter jualan di tempat anda bagi membe li set Dinar Iraq itu secara ’by hand’. Dinarnya boleh luput tanpa sebarang ganti. Akhirnya.Ini kerana. Apabila ini benar. . Ini kerana. atas kelalaian seseorang sahaja. Menurut Syariah. Ini bermakna. beberapa pertimbangan lain perlu dinilai semula. bagaimana untuk anda yang sibuk bekerja untuk menget ahui Dinar yang anda miliki sudah ditukar versinya? 3) Saya juga difahamkan ada pihak yang menjualnya menggunakan cara ’Multi Level Ma rketing’. individu harus untuk membeli Dinar ini tetapi dengan syarat mesti dengan ilmu dan analisa dan terima serahnya dilakukan dalam satu masa. pastikan ia disahkan oleh undang-undang dan sah juga dari sudut Syaria h. maka hukumnya pasti berlainan daripada apa yang diseb ut di atas. Tidak dibenarkan membeli menggunakan pos dan apa jua cara yang menjadikan serahan tertangguh.

Atas dasar itu.258 • Wang. iaitu tabung simpanan d an bukan pelaburan. Pelaburan itu adalah inisiatif tersendiri dibuat oleh KWSP. Justeru. ramai yang kelam kabut dan mengutarakan soalan kepada saya berkenaan seja uh mana seriusnya penglibatan dosa umat Islam dalam hal ini. ’takyif atau bentuk yang terdapat dalam Syariah (sama ada ia pelabu ran atau simpanan) terhadap hubungan pencarum boleh dilihat kepada: a) Nama dana ini sendiri. maka . iaitu Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). Inilah yang menjadikan KWSP wajib menjami n v/ang caruman kita tidak lupus. Anda dan Islam Perlu diingat juga. Ekuiti dan Hartanah. lapangan pelaburan Forex seperti ini adalah luas dan berisik o tinggi. iaitu satu dana simpanan. Justeru pencarum tidak dianggap sebagai pelabur setiap kali ia meletakkan wangnya di KWSP. menurut hukum Syariah. b) Disebut di dalam laman web KWSP juga: ”KWSP merupakan sebuah institusi keselamatan sosial y dintbuhkan di bawah UndangUndang Malaysia (Akta 452) ya menyediakan faedah persaraan kepada ahlinya melalu’ pengurusan simpanan mereka secara cekap dan boleh dipercayaiKWSP juga menyediaka n sistem yang efisyen dan mudah bag1 memastikan para majikan memenuhi tanggungja wab undangundang serta kewajipan moral mereka untuk mencarum Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 259 KWSP bagi pihakpekerja mereka. la juga amat sukar di ramal dengan tepat. trend dan strategi yang berkesan pada satu masa lalu ti dak semestinya terpakai dan sesuai dalam keadaan sekarang. Sememangnya ada disebut juga bahawa ”Alokasi Pelabu ran” oleh KWSP dan menerangkan: ”Caruman bulanan anda dilaburkan melalui beberapa instrumen kewangan yang dilulusk an untuk menghasilkan pendapatan. Jawapan mudahnya.” (Rujuk: Laman Web K WSP) Walau bagaimanapun. hubungan antara KWSP dan pencarum (kita semua) kekal sebagai penyimpan sahaja dan bukannya sebagai pelabur dan pengusaha. ia adalah dikira sebagai isu dan kont rak yang berasingan. Jika ia dianggap sebagai pelaburan kita. Ini k erana caruman KWSP adalah bukan pilihan. saya berpendapat hubungan pencarum dengan KWSP adalah atas asas wadi ’ah (simpanan wang untuk hari tua). kita melihat daripada sudut hubungan di antara pencarum/penyimp an dan KWSP. I nstrumen Pasaran Wang. Menurut pakar.” (Rujuk: Laman Web KWSP) Tiada disebut KWSP adalah sebuah dana pelaburan yang bertindak sebagai pengusaha . Justeru. la adalah bersifat wajib dan peraturan negara. nama ia pun sudah menjelaskan sendiri sifatnya kepada pencarum. di laman webn>a disebut sifatnya sebagai ”tabung simpanan’” dan bukan nya tabung pelaburan. Malah. Ini termasitklah Sekuriti Kerajaan Malaysia. Disebut jelas ia adalah sebuah ”pengurusan wang simpanan”. umat Islam sebagai pencarum tidak berdosa dalam hal ini. Bahagian keempat: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Setelah munculnya surat rasmi daripada Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif KWSP yan g menerangkan pelaburan yang dibuat oleh KWSP adalah bercampur antara halal dan haram. Dalam hal ini. Menurut Syariah. Bon dan Pinjaman.

berapakah jumla h pelaburan yang diletakkan oleh KWSP . c) Dengan merujuk kepada borang mencarum di KWSP (han ya diisi sekali di permulaan kerjaya (hanya diisi sekali di permulaan kerjaya). sila buka link borang KWSP di www.kwsp. pula. Malah jika KWSP menggunakan akad pelaburan. pasti timbul isu Syariah baru iaitu ia gunakan tnudharabah atau musyarakah! Jika mudharabah.gov. Jika ia menggunakan konsep pelaburan musyarakah.my/ index.php?hdl=bindanrp=320 anda a kan dapati tiada langsung tanda-tanda bahawa kita sedang melabur di KWSP apabila mencarum.KWSP tidak boleh menjamin selamatnya wang caruman kita dan ini bertentangan deng an dasar KWSP itu sendiri. berapa nisbah pembahagi an keuntungan antara pelabur dan pengusaha? Sedangkan ia mesti diketahui di awal kontrak.

260 • Wang. 167 Dalil daripada Al-Quran: Ertinya: ”dan mereka berkongsi dalam 1/3. Cuma isu yang boleh dibincangkan di sini adalah hukum menerima dan menggunakan d ividen yang diberikan oleh KWSP hasil pelaburan } ang bercampur halal dan haram. la adalah harus menurut Syariah daripada Al-Quran dan H adis. Carum an asal pula adalah milik penuh pencarum manakala baki dividen daripada pelabura n halal adalah boleh dimanfaatkan. Saya juga cuba menggunakan bahasa yang s emudah mungkin agar pembaca a\v am dapat memahaminya. Pencarum yang meletakkan duit di KWSP bukan dengan menggunakan akad pelaburan te tapi adalah dengan akad simpanan \\~adi’ah (safekeeping). Saya juga hanya mampu untuk mengulas sebahagian bentuk yang popular sahaja buat ketika ini. Urusniaga di bursa saham telah diperbincangkan banyak kali dalam Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 261 pelbagai persidangan ulama dan pakar kewangan sedunia. la dibuat dalam bentuk ringkas bagi pembacaan orang awam dan bukan tujuan pengkajian akademik. Anda dan Islam sebagai rakan kongsi? Serta banyak lagi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh Sy ariah tidak jelas. pihak pengurusan KWSP yang melaburkannya atas ins iatifm a sendiri dan jika ada keuntungan. Penubuhan dan penyertaan sebuah syarikat yang patuh Syariah di dalam bursa ad .” (Riwayat Abu Daud) Syarat Umum Antara syarat umum yang telah diletakkan dalam hal menyertai aktivti urusniaga s aham ini adalah: a. diberikan dividen. ”Aku orang ketiga bersama dua orangyang bersyarikat sela gi inana tiada salah seorang yang mengkhianati rakannya. Jus teru. Setelah memperolehi juml ah simpanan yang begitu besar. KWSP adalah bukan akad pelaburan seperti dana pelaburan lain. pencarum tidak berdosa atas apa jua pelaburan yang dibuat oleh KWSP kerana ia bukanlah pilihan mereka. Ini berla ku disebabkan masih banyak isu dan teknik yang digunakan belum diperbincangkan o leh ulama kontemporari dengan mendalam. Dividen ini pula ad alah ’hibah’ atau hadiah kepada pencarum jika dilihat dari sudut Syariah. Kesimpulannya. Bahagian kelima: Beberapa bentuk urusniaga saham dan hukum Syariah Bahagian ini hanya mampu menyertakan beberapa info ringkas berkaitan sebahagian bentuk urusniaga saham dan hukumnya sahaja.” (An-Nisa:12) Antara hadis: Ertinya: Nabi menyatakan. Keputusan Kesatuan Fiqh A ntarabangsa (pada 9-14 Mei 1992) dan Majlis Kajian dan Fatwa Eropah dalam keputu sannya (7/1) 63 antara lainnya menyebut: penyertaan Dalam Pembelian Saham Hukum membeli saham pada asalnya adalah sama dengan hukum bersyarikat atau musya rakah atau rakan kongsi. la boleh diselesaikan dengan cara mendermakan beberapa peratusan dividen yang di terima (berdasarkan fakta jumlah peratusan kaunter haram yang dilaburkan).

b. Tiada sebarang perbezaan pandangan bahawa menyertai atau membeli saham syarik at yang asas utama perniagaannya adalah haram seperti memberi pinjaman riba atau berniaga barangan yang diharamkan adalah tidak dibenarkan sama sekali. Majoriti ulama dunia mengharuskan penjualan dan pembelian di bursa kerana: .alah harus.

Ibn Quddamah) . la juga dikuatkan oleh riwayat berikut: &\ J j~*j Ertinya: Diriwayatkan oleh al-Khallal dengan sanadnya dari Ato ’ berkata. ” l69 Hadis di atas menjadikan Imam As-Syafie menganggap ber ’mus\arakah’ dengan bukan Isl am adalah makruh. (Al-Mughni.: ’» jli . ”Rasuhdlah SAWmelarang daripada bennusvarakah dengan Yahudi dan Nasrani kecuali jika jual belinya di tangan orang Islam (menuruti Syariah). ia adalah sah wa laupun terdapat rakan kongsi bukan Islam yang sama ada diketahui atau tidak baha wa modalnya daripada yang haram. ”Jangan kamu bersyarikat dengan Yahudi. la berdasarkan riwayat Ibn Abbas r. Ertinya: Berkata Ibnu Abbas. Syeikh AH Khafif. ”Mengapa tidak? ” Jawab Ibn Abbas. antara para ulama besar yang mengharuskannya adalah Syeikh Mahmud Syalt ut. S\arat Ijab Qabul telah terlaksana dalam pembelian dan pemilikan saham. Beliau menolak pengharaman umum ke atas penyertaan di bursa saham. ” ni Di Malaysia .a. no Justeru selagi mana urusniaga syarikat adalah menepati Syariah. Terdapat sebahagian ulama >ang tidak membenarkannya dan ada juga yang menganggap nya sebagai makruh. 2. Nasram atau M ajusi.168 Sedikit Pertikaian Hukum Berkongsi Syarikat Dengan Bukan Islam Tidak dmafikan terdapat perbincangan dan pertikaian berkenaan keharusan membeli saham patuh Syariah yang majoriti pemilikannya dimiliki oleh indi\idu bukan Isla m. Manakala Imam Ahmad. Anda dan Islam 1. Imam Ibn Quddamah juga mengatakan kata-kata Ibn Abbas tadi hanyalah pandan gan seorang sahabat dan tidak pula tersebar di kalangan sahabat lain. Majlis pengarah s> ankat telah mewakili seluruh pemegang saham dalam pelaksan aan s\ arikat mereka. Justeru. Pandangan mengharuskan dengan melihat kepada perincian aktiviti Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 263 syarikat ini disokong kuat oleh ulama besar kontemporari seperti Syeikh Mustafa Az-Zarqa.262 • Wang.” maka aku (Ibn Hamzah) bertanya. ”Kerana merek a melakukan riba dan riba tidak halal. Awzaie dan Hasan Al-Basri menganggapnya h arus. Syeikh Muhammad Abu Zahrah. Dr Muhammad Yusof Musa dan ram ai lagi. Manakala Khalifah Umar al-Khattab berpandangan harusnya dengan iktikad ianya dar ipada pendapatan mereka yang halal sebagaimana Nabi SAW diriwayatkan membeli mak anan daripada Yahudi dan mencagarkan baju besi bagmda.

lima antaranya adalah patuh Syariah yang membaw a kepada wujudnya Bursa Malaysia Syariah Index pada tahun 1999 (www.my dan dapatkan senarai tersebut deng an percuma. Rujuk www.sc. Daripada 10 buah sekuriti yang terbesar di Bursa Malaysia.sc.my/ca pitalmy/ Oct03/html/MasICM.Oleh kerana di Malaysia telah wujud Jabatan Modal Islam di bawah Suruhanjaya Sek uriti Malaysia yang antara lain telah mengeluarkan senarai Sekuriti (Syarikat) P atuh Syariah. justeru sebarang pembelian saham yang termasuk dalam senarai ini a dalah harus pada asalnya.com.html) . Ketika ini sekitar 80 peratus daripada 889 sekuriti (saham) yang ter senarai di Bursa Saham Kuala Lumpur adalah patuh Syariah atau disahkan halal. Ju mlah ’market capitalization ’ pula mencecah RM343 bilion.com.

Ini bermakna sebagai pemegang saham. menayangkan beberapa aset kepada pembeli yang berpotensi. Teknik Pembelian dan Hukum Berikut beberapa cara yang biasa digunakan dan disertakan maklumat hukumnya seca ra ringkas: 1) Short Selling (Jualan Singkat) Jualan singkat ialah tindakan seseorang menjual sekuriti (saham) yang tidak dimi likinya pada masa jualan . Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa 265 Hukum broker Sekadar menjadi wakil kepada pelanggan serta mengambil upah. mengiklankan sebarang aset untuk j ualan. sebarang upah daripada pekerjaan haram adalah haram. anda terdedah kepada ris iko mendapat kerugian ataupun kelebihan keuntungan. Pembelian saham harus dibuat melalui broker atau remiser. upah wakil pembeli an saham yang haram juga haram sebagaimana hadis di atas. ia adalah harus dal am Syariah menurut hukum ’Al-Wakah bil Ujr’ (ejen dengan upah) yang selagi mana seku riti (saham) yang dibelinya juga adalah patuh Syariah. Anda dan Islam Syariah-approved securities »fl wanitl« (RHSj Source Securities Commission Hukum Umum Kebanyakan ulama kontemporari berpendapat tatkala anda membeli saham sesuatu sya rikat.264 • Wang. anda sebenarnya telah memiliki sebahagian kepentingan ekuiti syarikat ter sebut. Tugas mereka biasanya adalah menentukan nilai pasaran dan coraknya. Albani: Soh ih. Sebarang pembelian saham tidak patuh Syariah akan menyebabkan keuntungan hasil d aripada upah belian tadi juga adalah haram. Justeru. sebagai wakil untuk membeli dengan upah terte ntu. Sebagaimana disebutkan: Ertinya: ”Dan sesungguhnya Allah SWT apabila mengharamkan sesuatu maka haram juala h harga (keuntungan daripada jualannya). Hal ini menjelaskan bahawa h ukum asal pembelian saham adalah halal kerana ia didasari akad musyarakah. menasihati pela nggan dalam tawaran yang diterima.” (Riwayat Ahmad dan Abu Daud. Fungsi broker sebagai orang tengah dengan bank atau mana-mana institusi kewangan riba untuk memberikan pinjaman dengan faedah kepada pelanggan untuk membeli sah am yang dijangka baik dan akan naik adalah haram disebabkan keterlibatan dengan riba tadi. no 318) Justeru. Ghayatul Maram. . sebagai rakan kongsi. anda dikira sebagai rakan kongsi dar i sudut pandangan Islam.

Secara umumnya. ’short selling ’ terlibat dengan pinjaman sekuriti (saham) dan kemud ian menjualnya dengan andaian ia boleh dibeli semula dengan harga yang lebih mur ah. Hasilnya ia akan beroleh .

Dalam konteks iri. elemen spekulasi menjadi besar dan boleh menjadikannya s ebahagian daripada perjudian. 5) Swing trading menyebut bahawa jika salah satu pihak menolak yang ditentukan. amkan. l75 Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 267 Terdapatjuga sebahagian ’options’ yang untuk melakukan transaksi pada tarikh ugi yang telah ditentukan jumlahnya di ara ulama Islam.176 Secara kesimpulan.266 • Wang. Walau bagaimanapun. u. Ia juga adalah haram menurut p ia juga instrumen konvensional yang dihar dipinjam daripa Jika ini berlak riba tadi. ia adalah harus. tetapi penjual hak item itu wajib memenuhi tuntutan kontrak. Kebiasaannya faedah akan dikenakan atas pinjaman ini. para ulama berpendapat jualan ini adalah diharamkan. proses jualan seolah-o lah telah diterbalikkan. mereka mestilah memiliki saham itu terlebih dulu . Nabi SAW menyebut: Ertinya: ”Jangan kamitjual sesuatu yang tidak kamu miliki. sekiranya seseorano ingin mendapatkan untung daripada sesuatu saham. Rujuk Suruhanjaya Sekuriti untuk maklumat lengkap ber kenaan Regulated Short Selling yang dibuat atas konsep Ijarah dengan beberapa pe ngecualian berdasarkan konsep Istihsan. hukum menggunakan kaedah ini adalah haram disebabkan pinjaman in itu ia juga amat berisiko buat pelabur kerana jika saham yang ia akan menanggung kerugian berganda. Isu Syariah di sini adalah di dalam Islam. ia perlu membayar gantir awal tadi. maka ia boleh menjualnya pada bila-bila masa yang dikehendakinya. 17: Walau bagaiman apun. Sebahagian besar berpend apat ianya harus kerana saham yang telah dibeli adalah hak milik penuh pembeli. 174 3) Options Trading Takrifnya adalah satu kontrak yang mana hak diberikan (tetapi tidak menjadi kewa jipan) kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual sesuatu saham yang diperset ujui pada harga yang ditentukan. 4) Day Trading Day trading merujuk kepada praktis menjual sesuatu saham pada hari yang sama ia dibeli iaitu sebelum pasaran ditutup pada hari itu. terdapat sebahagian ulama yang lain berpendapat jika ia diju al pada hari yang sama. Tiada kewajipan bagi penempah untuk memenuhi tu ntutan kontrak bagi yang membeli item yang ditempah. Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia telah membuat keput usan bahawa jika short selling dibuat secara khas dan terkawal (regulated short selling). . Sela dibelinya rugi. Para ulama berbeza pandangan dalam menentukan hukumnya. Anda dan Islam keuntungan hasil perbezaan harga tadi. ” Justeru. 17’ 2) Margin trading or buying Margin trading adalah membeli saham dengan menggunakan wang yang da broker.

Kejayaan swing trading tertakluk kepada sejauh mana bijaknya pelabur memilih sah am yang ingin dibeli. Saya tidak melihat terdapat sebarang masalah Syariah dalam urusniaga swing tradi ng ini selagi ia tidak melibatkan hutang dengan faedah dan sahamnya patuh Syaria h. Biasanya para pelabur sebegini akan menggunakan analisa te knikal bagi memilih sebarang sekuriti (saham) yang mempunyai potensi ini. 6) Range trading Para pelabur yang menggemari range trading biasanya akan .Swing trading bererti pembeli saham akan menyimpan sahamnya sekitar satu hingga empat hari dan kemudian akan menjualnya semula apabila didapati harga lebih ting gi daripada harga beliannya.

268 • Wang, Anda dan Islam memerhatikan turun naiknya sesebuah saham yang sedang ditekuni Menurut teori seb ahagian pengkaji saham, setiap kali nilai sesuatu saham itu naik tinggi. ia akan jatuh kembali dan akan naik kembali. Kumpulan pelabur jenis ini akan cuba meman faatkan peluangnya dengan membeli saham tersebut sebelum harga benar-benar jatuh di tahap terbawah. Setelah itu, ia akan menunggu agar harga saham tadi naik kem bali lalu menjualnya bagi mendapat untung hasil perbezaan harga beliannya dan ju alan semasa. Dengan itu, ia dapat membeli dengan harga yang murah dan menjual ke tika mahal. Saya tidak sempat membuat semakan terperinci perbincangan para ulama berkenaan h al ini. Malah perbincangan tentano hukumnya hampir tidak ada dalam perbincangan kitab-kitab dan tesis kontemporari >ang sempat saya semak. Kemungkinan ia diangg ap termasuk dalam pembelian saham biasa dan penjualan juga biasa yang mana hukum nya adalah halal. Walau bagaimanapun. tidak dinafikan unsur spekulasi yang mirip kepada perjudian boleh menjadi semakin ketara di sini. Ini kerana, pembelian saham yang tulen lag i halal adalah didasari oleh pembelian hak pemilikan dalam sesebuah syarikat did orong oleh potensi masa hadapan yang cerah dan kualiti bisnes yang dijalankan. W alau bagaimanapun, dalam hal range trading, ia seolah-olah tidak memberikan foku s utama kepada bisnes syarikat itu dan potensinya. Sebaliknya apa yang menjadi k eutamaan adalah trend turun naik harganya sahaja. Justeru. di masa ketiadaan mana-mana fatwa yang sempat saya temui dalam hal ini, saya menasihatkan agar mana-mana pelabur yang ingin membuat cara ini memberikan perhatian lebih kepada potensi saham dan bisnesnya berbanding berspekulasi harg a sahaja bagi mengelakkan syubhah dalam pembeliannya. 7) Loan Stock

la adalah sama ada saham biasa atau saham istimewa yang digunakan sebagai cagara n untuk sesuatu hutang daripada pihak lain, yang mana hutang tadi adalah suatu h utang yang telah Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 269 ditetapkan kadar faedah tertentu. Sesuatu hutang yang dijamin ini boleh bertukar kepada pemilikan saham dengan syarat-syarat yang tertentu dan dengan kadar pert ukaran yang telah dipersetujui. Di ketika ini. hukum loan stock yang ada di pasaran adalah haram menurut Islam k erana ia akan memasukkan sekali jumlah faedah atau riba daripada pinjaman tadi. 8) Waran Panggilan (Call Warrant) Waran panggilan adalah satu hak, tetapi bukan kewajipan untuk membeli sesuatu as et atau saham dengan kuantiti tertentu dengan harga tertentu dalam tempoh masa y ang tertentu. la diterangkan oleh investopedia sebagai: ”A warrant that gives the holder the right to buy the underlying share for an agre ed price, on or before a specified date.” Call warrant adalah harus menurut Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti dengan syarat saham yang berkaitan dengan waran ini ialah saham patuh Syariah. r 7

9) Saham Keutamaan (Preference Shares) Antara keterangan bagi saham keutamaan adalah seperti berikut: A class of ownership in a corporation that has a higher claim on the assets and earnings than common stock. Preferred stock generally has a dividend that must b e paid out before dividends to common stockholders and the shares usually do not have voting rights. The precise details as to the structure of preferred stock is specific to each c orporation. However, the best way to think of preferred stock is as a financial instrument that has characteristics of both debt (fixed dividends) and equity (p otential appreciation). Also known as ”preferred shares”, (www.investopedia.eom/term s/p/ preferredstock. asp) Majlis Fiqh Antarabangsa, Dallah Al-Barakah dan Majlis Fatwa Eropah memfatwakan pembelian saham keutamaan adalah haram. Antara ciri yang menjadikannya haram ada lah kerana:

270 • Wang, Anda dan Islam a. la mempunyai unsur jaminan modal, b. Pulangan yang terjamin; biasanyajika tiba-tiba satu bulan tiada sebarang keun tungan boleh dibahagikan oleh syarikat, pihak pemegang saham keutamaan tetap aka n dibayar juga secara terkumpul (cumulative). Ini bermakna semua pemegang saham jenis ini dijamin keuntungannya. Ini jelas bertentangan dengan hukum Syariah. c. Mendapat keutamaan untuk diberikan pembayaran di ketika pembahagian keuntunga n dan liquidation. Malah jika syarikat menghadapi masalah dan ditutup sekalipun, pemegang saham ini akan mendapat kembali nilai awal sahamnya tanpa sebarang ker ugian.l78 Di dalam Islam, di dalam sebuah persyarikatan, tidak sepatutnya terdapat sebaran g keutamaan kepada mana-mana rakan kongsi dan mereka patut diberikan hak sama ra ta. Kecuali nisbah pembahagian keuntungan sahaja yang boleh dipersetujui bersama . Bagaimanapun. fatwa ini juga menjelaskan bahawa jika keutamaan yang dimaksudka n han>a terhad kepada beberapa hal prosedur dan pengurusan semata-mata, ia adala h halal. 10) T + 3 Disebutkan takrifnya di laman web Bursa Malaysia sebagai: There is no physical delivery of shares under the CDS. Instead, the CDS uses a s imple book entry system to keep track of the movement of shares which arise from trades affected on Bursa Malaysia. For example, if you are a buyer of share A, your CDS account will be credited w ith Share A and the seller’s account \\ ill sh ow a debit of Share A. Sellers must have adequate shares in their CDS accounts b y 12.30 pm on T+2 and buyer’s account will be credited on T+3 with the shares, wit h T being the transaction date. Atau secara mudahnya T+3 bererti urusniaga pembe lian saham dibuat sebagai contoh pada hari Isnin, tetapi pembayaran bagi pembeli an tadi akan diselesaikan dalam sebelum atau pada hari Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 271 Khamis (dalam masa tiga hari). Pemilikan saham akan bertukar milik sejurus selep as transaksi walaupun pembayaran belum dibuat. Walau bagaimanapun, jangan disangka bahawa di antara tempoh tiga hari itu, seseo rang mempunyai masa untuk membatalkan urusniaga. Urusniaga telah termeterai pada hari urusniaga iaitu hari Isnin dalam contoh di atas cuma proses pertukaran dan pembayaran sahaja yang belum dibuat. (www.investopedia.com) Hukum a) Jika pembeli mempunyai wang secukupnya dari awal Jika pembeli membeli sekuriti patuh Syariah dengan cara T-3, beliau juga sememan gnya telah mempunyai wang yang cukup dalam akaunnya sebanyak nilai pembelian sah amnya dari hari pertama lagi. Kemudian ia menjualnya apabila dilihat harganya me naik walaupun sebelum sampai tempoh pembayaran dibuat. Menurut keterangan di dalam web Bursa Malaysia (www. bursamalaysia.com/website/b m/bursa_basics) seseorang yang ingin membeli mestilah mempunyai wang yang mencuk upi untuk menampung harga saham yang dibeli dan juga kos transaksi. Tatkala itu saya berpandangan bahawa hak milik sekuriti yang dibeli telah sempur na dan ia juga memang mempunyai wang yang mencukupi bagi tujuan pembelian itu wa

laupun belum sampai hari perlu bayar. Tatkala itu, belian dan jualannya adalah s ah. Jika si pembeli tidak mempunyai wang yang cukup di dalam akaunnya pada waktu pem belian. tetapi hanya dipinjam daripada wang broker dengan kadar faedah tertentu dengan harapan harga akan menjadi lebih tinggi daripada apa yang dibeli bagi rne mbolehkannya menjual sekuriti yang dibelinya sebelum sampai masa perlu bayar dan membuat keuntungan atas angin kerana membeli tanpa modal sebenar, urusniaga ini tidak syak lagi mempunyai unsur riba (jika modal yang dipinjam punyai interest) . Sekiranya tidak mempunyai sebarang ’interest’, ia masih mempunyai elemen perjudian kerana ia benar-benar bergantung

272 • Wang, Anda dan Islam kepada nasib dan harapan harga akan naik. Pembeli pula tiada sebarang wang yang mencukupi, ia hanyalah bergantung kepada wang broker yang mengaburinya. Tatkala itu transaksi ini tidak halal Wallahu ’alam. b) Jika pemilikan sekuriti (saham) tidak bertukar dengan serta merta pada hari u rusniaga dijalankan, ia adalah haram kerana ia tergolong dalam larangan Nabi jua l hutang dengan cara hutang. Dalil larangannya: Ertinya: ”Sesungguhnya Nabi SAW melarang daripada menjual hutang dengan hutang.” (Ri wayat Ad-Dar Qutni; At-Tabrani, AlHakim: Sohih atas syarat Imam Muslim; Naylul A wtar, no 2187 ; 5/174) Imam Ahmad. Ibn Munzir, Ibn Rusyd. Ibn Quddamah, Ibn Taymiah . As-Syubki dan Ima m As-Syawkani menyebutkan bahawa telah Ijnm ’ seluruh ulama bahawa haram membeli s ecara tangguh serahan barang dan juga tangguh serahan bayarannya. m Maksudnya. jika membeli sesuatu saham, dan pembayaran akan dibuat dalam masa tig a hari dan pertukaran milik juga hanya akan dibuat dalam tiga hari. la diharamka n kerana tergolong dalam larangan hadis di atas. Bagaimanapun, jika pertukaran m ilik saham berlaku di waktu transaksi. hanya pembayaran dalam masa tiga hari. ma ka ia halal. 11) Kontra Menurut kefahaman sa> a, pembelian saham secara kontra adalah tindakan membeli s aham tanpa mempunyai wang yang cukup di dalam akaun. Apa yang dibuat adalah atas dasar andaian dan tekateka bahawa harga saham yang dibelinya akan naik sebelum sampai hari wajib bayar. Urusniaga seperti ini dinamakan kontra dan ia telah dilarang di Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 273 Malaysia. Dahulu, ia memang berlaku terutama sewaktu T + 7 diamalkan iaitu hari pembayaran adalah tujuh hari selepas transaksi. Hukum Hukum bagi transaksi kontra ini adalah perjudian pada pandangan Islam dan dihara mkan. Bahagian keenam: Hukum urusniaga dengan syarikat Yahudi: Makan, beli, jual Begitu banyak soalan yang datang kepada saya dan kedengaran di sana sini berkena an hukum membeli barangan halal yang dikeluarkan oleh syarikat Yahudi khususnya dan bukan Islam umumnya. la menjadi satu persoalan yang semakin hangat disebabka n sikap Yahudi yang berterusan menyerang negara umat Islam. Demikian juga Amerik a. Saya ada terbaca kempen daripada orang awam dan beberapa ilmuan yang mewar-warka n hukum haram jika membeli barangan daripada syarikat yang dimiliki oleh Yahudi sepenuhnya atau salah seorang pemilik syarikat tersebut adalah Yahudi. Akibatnya timbul kempen memboikot syarikat-syarikat tertentu yang disebarkan mel alui e-mel dan Internet. Syarikat seperti McDonald’s. Kentucky Fried Chicken, Tesc o dan Iain-lain syarikat yang dikatakan dimiliki oleh Amerika, Yahudi atau mempu

nyai hubungan dengan mereka secara langsung atau tidak langsung adalah syarikat yang kerap dijadikan bahan utama. Tidak terkecuali juga beberapa buah syarikat yang dimiliki oleh bukan Islam sepe rti Maxis dan Iain-lain. Saya juga pernah membaca dan mendengar ada yang berusah a menimbulkan semangat berkobar-kobar sehingga berkata bahawa sesiapa yang membe li dan menggunakan khidmat syarikat-syarikat ini maka samalah seperti membantu a gama mereka, membunuh umat Islam dan banyak lagi. Adakah ini benar dari sudut pa ndangan Islam? Saya berharap tulisan ringkas saya ini dapat menjelaskan keadaan dan ia adalah b erdasarkan pandangan beberapa nas dan pandangan ulama kontemporari. Saya tidak b erhasrat untuk menulis panjang dan

274 • Wang, Anda dan Islam tulisan ini bukanlah sebuah kajian ilmiah bertaraf universlti. la hanya jawapan yang diringkas dan dipermudahkan bagi bacaan orang awarn sahaja. Saya juga tiada sebarang kepentingan dalam semua syarikat yang disebutkan namanya di atas dan y ang lainnya. Tulisan ini adalah dibuat atas dasar penyebaran ilmu Islam di atas landasan ilmu sahaja. Asas Hukum Pertama sekali. elok kiranya saya cuba menjelaskan hukum berjual beli dengan ora ng Yahudi atau dengan mana-mana syarikat yang dimiliki oleh individu Yahudi. Bag i mendapatkan kejelasan dalam isu ini, fakta berikut perlu difahami sebaiknya: a) Allah SWT menghalalkan umat Islam memakan sembelihan ahli kitab yang di antar a mereka adalah Yahudi. Ini bermakna berurusan dengan Yahudi dan barangan yang d ihasilkannya selagi menepati kehendak Allah adalah diharuskan. b) Allah SWT juga menghalalkan lelaki Islam untuk berkahwin dengan wanita ahli k itab yang suci dan baik dengan syarat ia bertujuan kebaikan kepada wanita terseb ut. Perihal halal berkahwin dan makan sembelihan ahli Kitab termasuk Yahudi ini disebut dengan jelas dalam ayat berikut: Ertinya: ”Pada hah ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) oran g-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengahwini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di ant ara wanita-wanita yang beriman dan wanitawanita yang menjaga kehormatan di antar a orang-orang ya>l§ diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 275 kahwin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak ( pula) menjadikannya gundikgundik. ” (AI-Maidah : 5) Jika perkahwinan dibenarkan, sudah tentu jual beli lebih lagi akan termasuk dala m kategori dibenarkan oleh Islam (selagi mana menurut syarat jual beli Islam). c) Nabi Muhammad SAW juga diriwayatkan dalam hadis yang sohih telah berurusan da n membuat transaksi jual beli dan cagaran dengan seorang Yahudi, iaitu: #eJ~^x^£ # f x * JuJbErtinya: ”Sesungguhnya Nabi SAWmembeli makanan daripada seorang Yahudi dengan pemb ayaran secara bertangguh, dan mencagarkan baju best baginda SAW.” (Riwayat al-Bukh ari, no 2326, 2/841) Imam Bukhari menamakan bab yang mengandungi hadis ini dengan nama: j ^ ’ ,xo v * £

Ertinya: ”Bab berjual beli dengan kafir musyrikin dan musuh perang.” Kemudian Imam Ibn Hajar Al-Asqolani pula dalam huraiannya menyatakan: Ertinya: ”Dan dalil ini dijadikan dalil bagi keharusan menjual senjata kepada oran g kafir.” 18° I? ^Stf

276 • Wang, Anda dan Islam Ini adalah kerana apabila Nabi Muhammad SAW mencagarkan baju besi baginda yang h anya digunakan untuk berperang, ini membuktikan hukum berjual beli dengan bukan Islam termasuk Yahudi adalah harus selagi mana cara akad dan urusniaganva bertep atan dengan kehendak Islam. Hadis ini boleh dikatakan hujah terkuat bagi membena rkan umat Islam membeli barangan keperluan daripada Yahudi hatta makanan dengan cara berhutang sekalipun. Ijma’ (Sepakat) Keharusan Manakala Imam An-Nawawi pula ketika mensyarahkan hadis yang sama menvatakan: <u... Ertinya: ”Hadis ini menunjukkan harusnya berurusan dengan ahli Zimmah (kafiryang b ukan tentera yang berperang dengan Islam) dan hukum ini membawa erti sabitnya pe milikan barangan itu oleh mereka... dan demikian ini adalah pan dangan ImamAs-Sy afie, Imam Malik dan Abu Hanifah serta Imam Ahmad dan seluruh ulatna.” (Syarah Soh ih Muslim, An-Nawawi, 11/40) Imam An-Nawawi menyambung: j Mil Ertinya: ”Nabi membeli makanan dari Yahudi serta mencagarkan baju besinya dan tida k dilakukan kepada sahabat adalah dikatakan sebagai tanda keharusan melakukan de mikian (berurusan dengan Yahudi dan bukan Islam walaupun terdapat orang Islam), sebahagian ularna yang Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 277 lain pula mengatakan (Nabi tidak beli dari sahabat) kerana mereka tiada makanan lebihan untuk dijual kepada Nabi, ada juga yang mengatakan para sahabat tidak me nerima cagaran Nabi serta tidak mahu menerima sebarang baydran dari Nabi sehingg a menyebabkan Nabi berurusan (kerana tidak mahu menyusahkan sahabatnya) dengan Y ahudi agar tidak memberatkan sahabatnya.” (Syarah Sohih Muslim, An-Nawawi, 11/40) U Ertinya: ”Telah ijma’ atau sepakat seluruh umat Islam keharusan urusan dengan ahli z immah dan Iain-lain orang kafir selagi mana (urusniaga itu) tidak jatuh dalam pe rkara hararn. Tetapi umat Islam tidak boleh (haram) menjual senjata kepada musuh Islam yang sedang memerangi Islam, dan tidak boleh juga membantu mereka dalam m enegakkan agama mereka.” (Syarah Sohih Muslim, An-Nawawi, 1U 40) Justeru, telah ijma ’ berkenaan keharusan membeli dan menjual sama ada kepada Yahu di, Nasrani (Kristian), Buddha, Hindu dan Iain-lain selagi mana mereka tidak ter libat secara langsung (dan rasmi) memerangi Islam, transaksi pula dilakukan bert epatan dengan Islam. Di samping hujah-hujah yang sohih di atas ia juga disokong lagi oleh sebuah hadis dhoifiaitu: fJli jf-

Ertinya: ”Diriwayatkan oleh al-Khallal dengan sanadnya dari Ato’ berkata: Rasulullah SAW melarang daripada bermusyarakah dengan Yahudi dan Nasrani kecuali jika jual belinya di tangan orang Islam (menuruti Syariah).” (Al-kafi fi Fiqh al-Hanbali. Ibn Mufleh. Al-Mubdi’ . 5/4. Ibn Qayyim: Dhoif sanadnya kerana mursal: Ahkam li Zimmah. 2 /257. 1/556) .

Anda dan Islam a) Para sahabat juga berurusan jual beli dengan orang kafir fermasuk Yahudi. Saya juga tida k mahu melemahkan semangat kempen ini. mere ka kerap dan cukup banyak berurusan sama ada jual atau beli dari si kafir dan Ya hudi. Saya kira kumpulan dalil dan huraian ringkas di atas sudah cukup untuk kita mend apat kefahaman hukum berkaitan urusmaga dengan Yahudi. Bukti terjelas adalah tindakan Na bi SAW sendiri membeli makanan daripada Yahudi selain Nabi juga wafat dalam kead aan hutangnya belum selesai dengan Yahudi ini. Dan jika k arnu Uianatir menjadi miskin. (kerana tiada pelanggan danpembekal). munafiq. Saya tidak berhasrat mengulasnya di sini.9 J_J Ertm\a: ”Hai orang-orang yang beriman. umat Islam perlu bersatu-padu dan bergabung kekuatan bagi memberikan pengajara n kepada mana-mana pihak yang memulakan kejahatan terhadap Islam. 181 Imam Fakhruddin Ar-Razi pula menegaskan: Ertinya: ”Orang-orang Islam dari Jeddah. Jangan nanti jika ada di antara kita yang melihat rakan terlibat dengan mana-mana syarikat tadi lalu dituduhnya kafir. cuma orang ramai perlu tahu antara hukum dan keutamaan. maka syaitan mulai melontarkan dalam hati umat Islam takut dan birnb ang mereka akanjatuhfaqir. sehingga ada an tara mereka berkata: ”Bagaimana kami nak hidup ”. tatkala itu Allah SWTmenjanjikan Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 279 kepada mereka kurniaan rezeki dari sisiNya. Nabi S AW juga masih hidup tatkala itu dan membiarkan urusan itu tanpa sebarang laranga n dan tegahan. jelas bahawa para sahabat juga berurusniaga dengan orang kafir. Buk an Nabi Muhammad SAW sahaja yang berurusan dermkian. Benar . sesungguhnya orangorangyang musyrik itu naj is. Isu hutang Nabi ini dibincang pan jang lebar oleh ulama silam. maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu daripada kurnia-Nya. malah para sahabat baginda lebih kerap melakukannva di mana mereka juga terbabit dalam jual beli dengan Yah udi Nasrani. Sebagai bukti adalah firman Allah: U i .278 • Wang. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya: 4__^vi j _ -k _ f „ _ ». ii Ertinya: Orang-orang Islam apabila Allah melarang orang Musyrik daripada masuk ( berniaga) pada musim permagaan sedangkan mereka dululah yang membawa makanan dan permagaan. para sahabat masih berniaga dengan mereka di sebelah luar. maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. sy arikat yang dimiliki Y ahudi atau Iainlain agama. pembantu Yahudi d . Malah setelah kafir dikeluarkan dari Masjidil Haram. Musyrik dan Iain-lain. Agenda boikot bagaimana? Tidak dinafikan sama sekali bahawa umat Islam perlu melakukan sesuatu jika Yahud i atau lain-lainnya melakukan suatu jenayah dan kebiadapan terhadap Islam.” 182 Hasilnya. Sana’ a dan Hunain itu membawa makanan ke M ekah (untuk dijual) dan Allah SWT mencukupkan mereka dengan jual beli dengan ora ng Kafir.” Ayat ini secara langsung memberikan kefahaman kepada kita bahawa para sahabat Na bi sebelum Allah SWT melarang orang kafir daripada memasuki Masjidil Haram.

an Iain-lain. .

perkara harus tadi sudah menjadi larangan sementara waktu disebabkan araha n pimpinan Islam. Justeru. ia adalah salah satu cara yang paling berkesan buat orang aw am Islam di seluruh dunia. Perintah ini tercatat di dalam Al-Quran. Pemerintah Islam tertinggi iaitu Khalifah bagi seluruh dunia Islam mengarahka n boikot demi mencapai maslahat tertentu untuk Islam. Sekadar fa twa ulama besar seperti Syeikh Dr Yusof Al-Qaradawi masih tidak mampu menjadikan hukum boikot sebagai wajib buat setiap individu umat Islam. Anda dan Islam Menurut para ulama kontemporari. adakah perlu kita menjadikan seluruh Yahudi di seluruh dunia tanpa mengira mereka membantu serangan atau tidak secara umum? Atau bagaimana? Menurut pendapat spontan saya. Justeru. Tiada Khalifah Islam . 2) Kewujudan syarikat-syarikat ini di negara Yahudi dan MoU perniagaannya di neg ara Yahudi tidak boleh dianggap sebagai membantu kerjakeganasan Yahudi. hukum berurusan dengan mereka sentiasa halal s elagi mereka tidak terlibat secara langsung dengan peperangan. cara yang dikira aman di zaman ini adalah denga n melakukan pemboikotan daripada membeli barangan semua syarikat di bawah telunj uk mereka. perkara berikut perlu dilihat: 1) Hukum asal urusniaga dengan golongan bukan Islam termasuk Yahudi dan semua syarikatnya adalah halal selagi transaksi yang Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 281 dibuat menurut syarat jual beli Islam. la adalah kerana Allah SWT memerintahkan umat Islam agar mentaati pemerintah dalam hal ehwal yang tidak be rcanggah dengan Islam. sebarang pembuktian seperti ini tidak kuat untuk mensabitkan bantuan ’direct’kepada kerja jahat Yahudi atau lainnya. Dr Uqlah) Malangnya di ketika tiadanya seorang khalifah yang bertanggungjawab bagi seluruh umat Islam. Walau bagaimanapun. adalah sukar untuk menggunakan peruntukan kewajipan ini. la juga dijangka dapat memberikan kesan ekonomi yang buruk kepada negara mereka sekaligus membantutkan hasrat mereka untuk meneruskan kejahatan dan serangan ter hadap Islam. Syeikh Dr Yusof Al-Qaradawi menyatakan bahawa boikot seperti ini adalah bertujua n memberikan tekanan kepada pengusaha dan peniaga yang seangkatan dengan para pe nyerang agar mereka sendiri mendesak kerajaan mereka kepada keamanan selain mere ka akan membenci tindakan kerajaan dan rakan seagama mereka yang melakukan kejah atan terhadap Islam. kita perlu membezakan di antara hukum dan keutama an (afdhaliyah). Hal ini dapat di lihat dalam tindakan Khalifah Umar al-Khattab yang mengarahkan seorang sahabat a gar menceraikan isterinya daripada kalangan Ahli Kitab dari negara Rome atas das ar ’maslahat’ iaitu untuk menjaga kepentingan wanita Muslimat di ketika itu. la masih berada dal am lingkungan ’afdhal’ atau ’elok’ sahaja dan tidak wajib untuk boikot dan tidak haram u ntuk terus berurusniaga. Secara mudahnya. 3) Hukum asal ini hanya akan bertukar kepada haram berurusniaga atau wajib membo ikot mereka jika: a. (Nizam Al-Usrah Fil Islam.280 • Wang. Bagi memaha mi hal ini. cuma yang afdhaln ya tidak berurusan tatkala Islam sedang diserang oleh bangsa mereka. Tatkala itu.

tugas ’ulil amri’ itu jatuh kepada kerajaan umat Islam . Dr Syeikh Muhammad ’Uqla h El-Ibrahim (Prof Fiqh di Jordan). menurut Prof.Di waktu tiadanya khalifah tertinggi Islam.

Jika tidak. Anda dan Islam di negara masing-masing. Sekadar salah seorang pemegang saham bertindak sendirian membantu pembinaan kuil . JIM. maka sekiranya ada di antara pihak ini meny atakan keperluan boikot secara rasmi. Ini kerana ia adalah tindakan peribadi salah seorang pe megang saham sahaja dan bukannya polisi sebuah syarikat itu. sekiranya anda seorang yang komited dan telah memberikan s atu ’bai’ah’ atau janji setia dengan kepimpinan persatuan anda seperti ABIM. pada hemat saya. Sultan. HIZB TAHRWBeberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 283 PPIM atau lainnya. dari sudut h ukum adalah tidak haram makan di McDonald’s. Albani: Sohih.) Perbezaan dan Perkembangan Baru Cuma. Dalil keutamaan ini antaranya adalah: Ertinya: ”Berjihadlah kamu menentang orang musyrikin itu dengan harta kamu. PAS. Saya tidak berhasrat untuk membincangkannya di sini kerana ia akan memanjangkan tulisan ini. Bagaimanapun. spesifik dan rasmi oleh syarikat terb abit yang menyatakan mereka menyokong dan membantu serangan atas nama syarikat. 3/10. Syarikat tersebut mendedahkan secara terus-terang dengan hebahan rasmi bahawa mereka memperuntukkan keuntungan mereka bagi menyokong serangan Yahudi ke atas negara umat Islam. Jika sekadar maklumat tidak rasmi dan khabar angin sahaja yang menyebut kaitan s . adalah sukar dida pati sebarang nas yang khusus lagi tepat cara pendalilannya ba°i menjatuhkan hukum an wajib ke atas setiap umat Islam secara individu. no 2504. Tatkala itu mu ngkin boleh diperbincangkan hukumnya sama ada telah menjadi wajib ke atas ahli m ereka atau tidak. dan mereka mewajibkan ahli mereka agar boikot. Perdana Menteri atau JAKIM adala h wakil urusan tersebut di Malaysia. Jika demikian. di zaman kewujudan jemaah-jemaah Islam yang pelbagai di dalam negara Malay sia. dan di ri kamu serta lidah kamu. tatkala itu adalah wajib ke atas setiap in dividu umat Islam di malaysia untulc memboikotnya. TABLIGH. Mungkin ia lebih elok ditulis oleh tokoh-tokoh pi mpinan persatuan dan jemaah tadi sendiri. Sebarang pendedahan ini mestilah jelas dan bukannya khabar angin tanpa hitam put ih.” (RiwayatAbu Daud. selagi itu hukum asal iaitu harus berurusniaga dengan syarikat itu akan tetap te rpakai. Justeru. Syarat Sebelum Sebaran Perlu diingat. atau membantu serangan oleh Yahudi juga belum cukup kuat untuk mengubah hukum harus tadi kepada haram. iaitu mengutamakan barangan buatan umat Islam dan p eniaga Islam di samping ’mendenda’ syarikat milik Yahudi. b. selagi tiada edaran khusus. tindakan melakukan boikot tersebut adalah tergolong daripada tindakan y ang ’digalakkan’ sahaja serta mendapat pahala sudah tentu bagi sesiapa yang melakuka nnya dengan niat yang betul.282 • Wang. Tatkala itu ia sudah termasuk dalam hukum menjual senjata kepada tentera mus uh yang menyerang Islam yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab al-Ma jmu sebagai haram secara sepakat ulama. KFC dan membeli barangan harian dari mana-mana kedai dan pasar raya milik bukan Islam selagi mana barangan itu mempun yai tanda ’Halal’ JAKIM dan yang diiktiraf serta belum tamat tempohya. di ketika tiadanya arahan rasmi daripada kepimpinan sesebuah negara uma t Islam.

” 183 .yarikat dengan gerakan ganas Yahudi. Tatkala itu. kaedah fiqh ini masih terpakai : Ertinya: ”Keyakinan tidak akan diketepikan hanya kerana suatu syak (iaitu tidak pa sti kebenarannya).

Terima kasih. Tesco. boikot adalah wajib ke atas dirinya sahaja dan digalakkan bagi sesiapa yang yakin dengan maklumat yang dikel uarkannya. Ini adalah kerana sumber kewangan yang diperolehi telah diasingkan kepada dua ak aun iaitu sumber kewangan yang halal dan sumber kewangan yang tidak halal. Jusco.284 • Wang. b) cara transaksi dan urusniaga yang dibuat adalah bertepatan dengan Islam. Wallahu’alam. mendapat pahala bagi sesiapa yang melakukan boikot terhadap mana-mana barangan atau syarikat didasari oleh keyakinannya terhadap hasil kajia nnya sendiri yang mendapati penglibatan yang tidak sihat tadi itu ada pada syari kat atau mana-mana pengeluar barangan. d) tiada sebarang bukti secara bertulis dan penghebahan rasmi syarikat bahawa me reka membantu dan menyumbang khas kepada serangan ke atas Islam. la juga adalah salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Saudi. I ntel dan Iain-lain produk walaupun berasal daripada Yahudi atau non-Muslim selag i mana: a) produk mereka disahkan bersih dan halal oleh JAKIM (jika di Malaysia) serta t empoh lesen masih hidup. c) tiada sebarang perintah oleh kerajaan yang berwajib untuk memboikot mereka ba gi mencapai sesuatu maslahat kebaikan untuk Islam. jalan raya dan sebagainya . Walau bagaimanapun. Hukum sumber rezeki bagi penjawat awam di dalam kerajaan Malaysia adalah halal. Digalakkan juga umat Islam mengutamakan syarikat Islam dan barangan keluaran Isl am bagi membantu peningkatan ekonomi umat Islam. guna khidmat dan makan di McDonald’s. la tidak akan tergugat hanya dengan khab ar-khabar angin penglibatan mereka dalam aktiviti serangan ke atas Islam. Anda dan Islam Perlu difahami hukum asal harus berurusniaga dan membel’ daripada bukan Islam dan Yahudi adalah termasuk dalam bab yakin. pendapatan negara datang daripada pelbagai sumber. yang mana ia di buat atas nama syarikat dan bukan salah seorang individu dalam syarikat sahaja. hospital. Jawapan: Sayabersetuju dengan satu jawapan bagi soalan yang sama yang telah dibe rikan oleh Jabatan Mufti Selangor. Wal lahu’alam. KFC. Jawapan yang saya sertakan di bawah adalah ko mbinasi jaw apan daripada Jabatan Mufti Selangor dan beberapa hujah tambahan dar ipada saya. Tatkala itu. Kesimpulan umum Harus jual beli. sama ada halal atau haram. Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 285 Bahagian ketujuh: Hukum gaji penjawat awam Soalan: Apakah hukum sumber rezeki bagi penjawat jawatan di dalam kerajaan Malay sia? Sebagaimana yang diketahui umum. Maxis. Harap tuan dapat memberi penjelasan kepada saya. Keyaki nan asal tadi hanya akan berubah bila dua sebab yang disebut di atas muncul. (Jaba tan Mufti Selangor) Kita hanya perlu menyakini bahawa sumber kewangan yang halal digunakan untuk mem bayar gaji pekerja manakala sumber kewangan yang tidak halal digunakan untuk kem aslahatan ummah seperti membina sekolah.

Bagi melihat pandangan ulama Islam dalam hal ini. Ibn Qasim daripada mazhab Maliki. mazhab Hanbali d an Ibn Taimiyah menetapkan bahawa adalah harus melakukan transaksi dengan pemili k modal yang bercampur antara halal dan . Majoriti ulama mazhab Hanafi. Persamaannya dengan gaji penjawat awam tadi adalah dari sudut mengambil wang daripada individu. kita boleh melihat bagaimana f atwa mereka ketika membincangkan tentang urusan jual beli dengan individu yang p endapatannya bercampur antara halal dan haram. organisasi atau k erajaan yang pendapatannya bercampur.

sama ada bahagian yang halal dalam moda l tersebut adalah majoriti atau minoriti. . maka t idak dapat diterima hadiah dan makanan kecuali setelah disahkan kebersihannya (h alal). rampasan. Anda dan Islam haram jika majoriti modal itu datang daripada sumber halal. pengetua. Imam Ibn Nujaim pula berkata: ”Apabila majoriti danpadajumlah modal atau pendapata nnya adalah halal maka tidak menjadi masalah untuk menerima hadiah dan makan hid angan mereka selama mana tiada sebarang tctnda yangjelas menunjukkan ia adalah h aram. tatkala itu tid ak harus berurusan dengannya sama ada jual atau beli. jika majoriti modal atau pendapatannya adalah haram. Manakala bagi penjawat yang menyiapkan silibus sekolah. curi atau riba. pakaian yang diberinya dan tidak harus juga menerima h adiah daripadanya atau mengambil atau member! hutang daripada dan kepadanya. Bahagian Kelapan: Rakan hidang makanan daripada hasil haram Boleh atau tidak menghadiri rumah seorang rakan yang menjemput ke satu kenduri s ebagai meraikan rakan-rakan lamanya sedangkan anda tahu tuan rumah yang menjempu t ini amat dikenali sebagai seorang yang terbukti kaki rasuah. Tidak halal juga untuk mem akan makanan hidangannya.” (Riwayat Al-Baihaqi)1*1 Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 287 Kesimpulannya.. barang atau makanan itu adalah daripada sumber/modal \ang halal.l84 Imam Ibn Qudamah pula berkata: ”.186 Ibn Masud pernah ditanya: Jli Ertinya: ”Aku mempunyai seorang jiran dan tidakku ketahui berkenaan hartanya kecua li semuanya haram dan kotor.286 • Wang. akauntan dan Iain-lain jawatan awam yang tidak ter libat dalam melulus dan melancarkan tugasan haram. gaji mereka adalah halal. maka ia adalah halal. maka ga jinya adalah haram..Jika anda tahu (atau dibentahu oleh orang yang bercampur pendapatannya) bahawa sesuatu komoditi. Bagairnanapun. pandangan mereka seperti berikut: 1) Jika hartanya haram hasil rompakan. pensyarah. menja di guru.”185 Ulama terkenal seperti Imam As-Syawkani dan AlMuhasibi pula berpendapat bahawa a dalah dibenarkan secara total untuk bertransaksi dengan pemilik kepada pendapata n yang bercampur antara halal dan haram. halal atau haramnya gaji penjawat awam tertakluk kepada tugasan y ang dilakukan dan dosa serta haram adalah jatuh kepada mereka yang terlibat saha ja. dan dia menjemputku (ke rumahnya). contohnya mereka yang terlibat dalam meluluskan lesen judi dan arak. ” Berkata Ibn Mas’ud: ”Terima dan hadir lah jemputannyaSesungguhnya dosa-dosa (daripada harta haram tadi) adalah tanggun gannya sahaja. Aku merasa sukar untuk hadir dan sukar juga untuk tidak hadir. polisi pendidikan. judi dan amat diy akini hartanya haram? Bolehkah makan di rumah orang yang mempunyai lambakan harta haram? Bolehkah membeli dan menjual daripada dan kepadanya? Sebahagian para ulama silam kelihatan cukup tegas ketika menerangkan hukum mener ima jemputan dan berurusan dengan orang berharta haram.

maka sekiranya seluruh hartany a adalah haram para ulama menegaskan hukum haram berurusan dengannya. Sekiranya . dan hanya berbekas dosa di hatinya sahaja iaitu akibat perbuatannya.2) Jika harta yang haram tadi telah tiada dalam simpanannya.

Jiran kita juga mun gkin kita mengetahui kerjanya tidak halal sebagai pega\vai promosi produk riba d an insurans. korban. penjual rokok dan Iain-lain. Jika pandangan yang mengatakan haram berurusan dengan individu yang hartan> a be rcampur diaplikasikan dan difatwakan. Pastiny a ia akan membantutkan kehidupan manusia biasa. hukumnya te tap pada yang asal iaitu harus dan halal selagi mana tiada diketahui keterlibata n dengan haram. akikah. Mungkin kerjanya dalam bidang yang haram tapi itu tidak seme stinya seluruh pendapatannya dan wang simpanannya haram. Keadaan ini menyebabkan Imam Al-Ghazzali berkata: Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 289 u olJ-l *A’ . pandangan \ ang mengharamkan berurusan dengan individu harta bercampur dilihat terlalu ideal serta seolah-olah tidak berpijak di bumi nyata.. Tiadalah juga jual beli di pasar kerana majoriti manusia sememangn^a bercampur y ang haram dalam pendapatannya.. tetapi saya kira mengamalkan pandangan tadi menyebabkan anda tidak ak an ke kedai. adalah amat baik untuk mendisiplinkan diri dengan hukum yang le bih tegas. terlalu ramai umat Islam ya ng hartanya bercampur apatah lagi orang bukan Islam.188 Bolehkah kita tahu semua hartanya haram? Say a kira agak sukar bagi kita untuk mengatakan harta dan pendapatan seseorang itu semuanya haram. man akala sebahagian yang lain pula hanya menyebutnya sebagai makruh. kita akan dapati sudah tentu seluruh umat Islam akan ditimpa kesusahan. Anda dan Islam major!ti hartanya haram maka sebahagian ulama mengharuskan urusan dengannya. penjual di pasar belum tentu semua modalnya halal malah kebanyakan peniaga atau pengusaha terlibat dala m pinjaman riba dengan bank untuk menjalankan perniagaannya. . Mengamalkan pandangan tegas seperti pengharaman sudah past! boleh menyebabkan ke hidupan umat Islam dan lainnya akan terhenti. rumah jiran dan sebagainya. Tidak dapat dinafikan. Jika kita tidak demikian. Kerana. Adapun bagi yang tidak diketahui sumber pendapatan hartanya. Tidak juga menjadi tanggungjawab kita untuk menyelidik harta dan sumber pendapatan rakan-rakan kita. jika manusia hanya dihadkan sekadar ’alas perut’ (had darurat) maka pastilah akan terhenti kehidupan manusia. rosaklah sistem dan tat kala itu urusan agama juga akan rosak dan jatuhnya syiar Islam (kerana semuanya tidak boleh dilakukan tanpa peranan harta).” 189 Yang tidak diketahui adalah harus Apa yang disebut tadi adalah bagi individu yang diketahui pendapatannya ada yang haram. maka hams hukumnya berurusan walaupun melebihi had darurat. Terlalu se dikit umat Islam yang mampu melaksanakannya.288 • Wang. Tidak dinafikan. Adakah akan terhenti semua hubungan ya ng melibatkan makanan dan harta dengan mereka? Sukar. Ertinya: ”Sesungguhnya sekiranya harta haram telah tersebar luas di sebuah tempat dan sukar untuk berpindah dari tempat itu. kenduri kahwin. Justeru.

2/1054).4J)1 _J— J Ertinya: ”Apabila seorang kamu dijemput ke suatu majlis hidangan (kenduri makan) h endaklah ia sahut dan terimanya. Malah menerima hadiah daripada musyrikin yang kemungkinan besar . no 1430.Kesimpulan Harus berurusan dan hadir ke rumah orang yang menjemput walaupun diketahui harta nya bercampur.” (Riwayat Muslim. Jika tidak diketahui terdapat hartanya yang haram secara jelas. h ukum menghadiri tadi menjadi sunat dan mendapat pahala berdasarkan sabda Nabi SA W: .

19° Imam Ibn Hajar juga menyatakan hadis ini lebih kuat daripada hadis larangan mene rima hadiah daripada musryik seperti: A-JJl Ui AJjl _7-”J Ertinya: Telah datang kepada Nabi SAW seorang musryik lain menghadiahkan kepada Nabi lain Nabi menjawab: ”Aku tidak menerima hadiah daripada kaum musyrik”. ” Bab ini memuatkan hadis Nabi SAW menerima hadiah baju yang amat indah daripada k afir musyrik dan apabila para sahabat memuji kecantikan baju itu. ^r J\ J Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 291 Ertinya: Asma menolak daripada menerima hadiah wanita musyrik dan tidak membenar kan masuk ke rumahnya.290 • Wang. (Tuhfatul Ahwazi. Syarah Tirmidzi. 191 Terdapat satu lagi hadis yang boleh menambah kefahaman kita iaitu: Asma bt Abu B akar r. bertanya hal itu kepada Nabi lain tu runlah ayat.a. justeru Aisyah mengarahkan Asma untuk menerima hadiah wanita musyrik itu dan metnbenarkannya memasuki rumahnya. Ibn Hajar mengatakan hadis berkenaan Nabi menolak hadiah daripada musyrik itu ad alah terhad kepada keadaan ianya diberikan dengan niat. no 16156. maksud tersirat dan ters urat contohnya untuk mendapat sesuatu pengiktirafan daripada Islam yang tidak bo leh diberikan. sehinggakan Imam Al-Bukhari meletakkan satu tajuk di dalam sahihnya: ~~^ Ertinya: ”Bab menerima hadiah daripada Musyrikin.a. hadis ini membuktikan har us menerima hadiah daripada si kafir musyrik.1 J. Kemudian Aisyah r. Ahmad. Nabi SAW menya takan pakaian Sa’ad Bin Muadz di syurga jauh lebih cantik daripada pakaian yang di hadiahkan. pernah dihadiahkan barang makanan seperti susu yang dikeraskan (makana n biasa arab) oleh wanita musyrik dan Asma’ menolakna: ^ a < j\J ~J ^ jji N. Al-Hakim. ertinya: ”Kama tidak dilarang oleh Allah SWT daripada mereka (kafir) yang tidak memerangi agama kamu (terus terang) ”.l LtL. Imam Ibn Hajar pula menyatakan selepas itu. Anda dan Islam harta yang diperolehinya daripada sumber haram juga masih diharuskan di dalam Is lam. 4/4) Satu lagi hadis juga boleh menambahkan lagi kefahaman: . meminta dilantik menjadi kepimpinan utama dan Iain-lain.

ia boleh dan harus untuk diambil. . seelokeloknya makan yang dipastikan halal sahaja. Tidak tahu pula sama ada mere ka menyebut nama Allah (semasa sembelih) atau tidak?” Baginda menjawab: ”Sebutkanlah pada diri kamu. haram diambil hadiahnya. 3) Sekadar hadiah walaupun hartanya bercampur atau tidak diketahui. Bagaimanapun. ini bererti jika sesuatu hadiah yang diberi tadi: 1) Membawa sesuatu maksud yang bercanggah dengan hukum dan objektif Islam. 2) Datang daripada golongan bukan Islam yang memusuhi dan memerangi Islam. ” (Riwayat Bukhari. haram diambil. no 5507). hadis AlBukhari tadi boleh memberikan jawapannya.Ji 11 \Jj_9 Ertinya: ”Ada orang yang membawa kepada kami daging. Hasilnya. dan makanlah. Adapun berkenaan hidangan daripada orang yang bercampur hartanya dan tidak pula diketahui sama ada disembelih atau tidak.

Benar. 11/9) b. senjata untuk menewaskan syai tan. dan ditukar secara terus (pada satu rnasa) dan sekiranya berlainan jenis. garam dengan garam mestilah sama timbangan da n sukatannya. Jli Ertinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: Pertukaran antara perak dan emas a dalah riba kecuali jika ia dilakukan secara serentak (serah terima dalam satu ma sa). Ditukar (serah dan terima) dalam waktu yang sama. Dalam bahasa Inggerisnya adalah on the spot basis. no 4039 no hadis . la datang dalam banyak hadis dan antara yang paling utama adalah: LL Ertinya: Emas dengan emas (ditukar atau diniagakan). Tanpa doa. gandum dengan gandum. anda perlu memahami dua jenis cara melibatka n diri dalam dunia Forex ini iaitu: 1. doa orang yang menggunakan harta haram dalam pakaian. Kesan pendapatan haram dalam diri se seorang amat besar. Bagi mengulas isu/orex trading ini. makanan dan minuman mere ka adalah tertolak. Manakala pembelian secara hutang daripada salah satu antara dua pihak adala h haram berdasarkan hadis: Nabi SAW bersabda: . Doa itu senjata bagi orang beriman. Melantik satu platform atau syarikat untuk menjalankan jual bell wang asing d an simpan. 3/1209) c. Pertama: Hukum bagi melabur dalam syarikat yang menjalankan Forex: Forex (Foreign Exchange) atau yang lebih dikenal dengan perdagangan mata wang as ing merupakan suatu jenis perdagangan/transaksi yang memperdagangkan mata wang s uatu negara terhadap mata wang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar mata w ang utama di dunia selama 24 jam secara berterusan. maka berjual-belilah kamu sebagaimana yang disukai. Semua transaksi dijalankan oleh anda sendiri. Syarikat hanya menyedia kan platform dan mengambil upah perkhidmatan sahaja. perak dengan perak. (Riwayat Muslim. tamar dengan tamar. seseorang amat sukar mendapat keselamatan di duni a dan akhirat. Anda dan Islam Bahagian kesembilan: Hukum forex trading dan leverage Agak ramai yang bertanya kepada saya berkenaan hukum ’forex trading’ yang dibuat mel alui Internet. la disebut Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 293 dalam hadis sebagai yadan bi yadin. (Riwayat Muslim. Melabur wang ringgit anda ke dalam satu syarikat yang memperolehi untung mela lui Forex. cabaran keduniaan yang menipu dan nafsu. Telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih . 2.292 • Wang. tetapi keharusannya tertakluk k epada sejauh mana ia menurut garis panduan yang dikeluarkan oleh hadis Nabi yang sahih iaitu: a.’ no 1586. memang Forex mata wang adalah diharuskan. Tahniah saya ucapkan bagi mereka yang masih lagi memikirkan perih al halal dan haram dalam pendapatan mereka.

Untuk makluman. 2/762) Hadis-hadis di atas menyebut perihal disiplin Islam dalam pertukaran emas dan pe rak. (Riwayat Al-Bukhari. ulama bersepakat bahawa mata wang (bank note) juga adalah s ama disiplinnya dengan emas dan perak ^^i^ .* us Ertinya: Rasulullah SAW melarang daripada menjual emas dan perak secara berhutan g. no 2070.

Jika tidak. . transaksi anda adalah syubhat dari awal lagi kerana terdapat unsur gharar. Syeikh Dr. Forex dalam mata wang yang diuruskan oleh syarikat konvensional sudah pasti tida k akan menjaga syarat ini kerana kebanyakan Forex yang dijalankan oleh institusi konvensional adalah ’ForwardForex’atau Forex >ang menggunakan ’Value fonvard’ (nilai ma sa hadapan) yang tergolong dalam riba Nasiah. perkara kedua adalah menilai akta-akta berkaitan dengan aktiviti ini daripada badan berwajib di Malaysia. Options dan Iain-lain instrumen yang tidak halal di sisi Syariah. Tatkala itu akad menjadi batal. bahawa terdapat sesetengah institusi kewangan Islam yang mel akukan Forex ini setelah mendapatkan kelulusan Majlis Penasihat Syariah mereka. Syeikh Al-Ayashi al-Sadiq Faddad. Anda dan Islam disebabkan nilai dan fungsinya sebagai medium of exchange.294 • Wang. Ini perlu bagi memastikan anda tidak terli bat dengan aktiviti menyalahi undang-undang negara. Namun semua mereka hanya terlibat dalam Forex jenis ’Spot’ dan bukannya jenis ’Fonvard’. Kesahihan dan kewibawaan syarikat platform dari sudut lesennya dan pengenalan nya. Abd Sattar Abu Ghuddah. Jika kedua-dua syarat di atas lulus. b. Syeikh Dr. saya kira transaksi jual mata wang asing da n simpan dan kemudian jual semula apabila harga tukarannya naik adalah harus men urut hukum asalnya kerana ia secara automatiknya dilaksanakan menurut kaedah ’spot’. Syeikh N izam Ya’quby. Instrumen-instrumen tadi tidak memenuhi syarat Islam iaitu serah terima atau dis ebut qabadh dalam Islam secara benar hakiki atau hukmi pada waktu yang sama. Antara pane l penasihat Syariahnya adalah Syeikh Mufti Taqi Uthmani. Ini adalah keputusan Panel Penasihat Syariah Dunia yang bernaung di bawah nama A ccounting & Auditing Organization For Islamic Institutions (AAOIFI). Syeikh Siddiq Dharir. Aj il Nashmi dan ramai lagi. Justeru. pertama ia tertakluk kepada: a. Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 295 Kedua: Hukum for ex trading yang diniagakan sendiri melalui platform Internet Bagi mengetahui hukum bagi bentuk kedua ini. Hussain Hamid Hassan. Jika adapun jenis fonvard. Mohd Daud Bakar. Prof. Apa yang pasti. Nazih Hammad.19: Tidak saya nafikan. Syeikh Dr. Prof. Syeikh Abdullah al-Maru”. Syeikh Wahbah Zuhayli. Justeru melabur modal (bererti anda melabur dan kemudian tunggu untung sahaja) d an di dalam institusi kewangan konvensional yang memperolehi untung melalui cara Forex adalah tidak halal di sisi Islam. Dr. Dr. Mereka juga kerap menggunakan SWAP . Butiran terperinci berkenaan platform ini mestilah diteliti dan boleh dipe rolehi. Majlis Syariah mereka telah meletakkan beberapa syarat dan bukannya secara bebas begitu sahaja. Demikian keputusan Majlis Fiqh Antrabangsa danjuga Majlis Kewangan Islam Antarabangsa di bawah AAOIFI. ia menggunakan konsep Al-Wa’d atau ’Unilateral Promise’ da n ia telah disepakati keharusannya. setiap disip lin dan syarat transaksi yang melibatkan emas dan perak juga terpakai pada urusa n transaksi mata wang. Jika platform tersebut mempunyai wibawa dan lesen serta informasi yang sangat mencukupi. Dr. Mas alah dalam implementasi Forex adalah bertangguh dalam penyerahan daripada keduadua pihak. Dr. la diperlukan bagi mengelak anda ditipu oleh platform syarikat yang tidak b enar.

2) Dengan modal itu.Namun. forex trading adalah seperti berikut: 1) la mempunyai minimum modal contohnya USD 1. USD 100 dan Iain-lain dan ia berb eza mengikut polisi syarikat forex trading masing-masing. Setakat apa yang diterangkan oleh individu yang terlibat dan yang tahu berkenaan car&forex trading melalui Internet ini. pihak syarikat platform/orer trading ini akan membukakan sa tu akaun khas buat peserta. mari kita sama-sama cuba memahami dan menyemak bagaimana proses ini dilak ukan secara ringkas dan melihat pandangan Islam tentangnya. .

(Riwayat Muslim. isu Syariah di sini adalah berlaku penangguhan dalam penyer ahan mata wang ringgit. Pihak syarikat Forex ini mestilah memasukkan seluruh RM400 itu sebaik sahaja tra nsaksi jual beli dilakukan. manakala baki modal sebanyak RM360 hanya akan dimasukkan sejurus peserta menutup akaun pada hari te rsebut. Ini berm akna ia telah beroleh keuntungan sebanyak RM40 berbanding harga belian asalnya t adi. 60. . (Syarah Sahih Muslim) Cadangan: Mesti dipastikan bahawa semasa transaksi jual beli dilakukan. ia akan menekan button jual USD 100 dan memperolehi RM400. Gambaran mudahnya adalah: Diberikan contoh. maka ia lulus dari sudut Syariah. Jika dalam contoh di atas. 3/1209) Manakala pembelian secara hutang daripada salah satu antara dua pihak adalah har am berdasarkan hadis: Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 297 #fl. Nabi telah menyebut garis panduan yang mesti dip atuhi iaitu: «.I JU Jji Ertinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: Pertukaran antara perak dan emas a dalah riba kecuali jika ia dilakukan secara serentak (serah terima dalam satu ma sa).296 • Wang. no 2070. didapati nilai USD mengukuh berbanding Ringgit iaitu USD1 = RM4 Tatkala itu. no 1586. Tidak dibenarkan dilewatkan atau dimasukkan sebahagi an sahaja. Namun jik a kelewatan berlaku. (Riwayat Al-Bukhari. Keesokan harinya apabila dilakukan analisa terhadap pergerakan nilai mata wang. USD 100 dibeli dengan tukaran semasa ban tersebut USD1 = RMS. Ini menjadikan ia bercanggah dengan arahan Nabi SAW: Dalam menukar wang dengan wang. dan dibuka kaunter ’selling’ melalui platform syarikat tersebut. 2/762) Imam An-Nawawi telah menyebut dengan terang bahawa para ulama telah bersepakat w ajibnya syarat serah terima dalam satu masa atau taqabud sama ada secara hakiki (fizikal) atau hukmi (melalui medium Internet tetapi mempunyai bukti seperti res it atau nota elektronik yang menunjukkan transaksi sah). Anda dan Islam Setelah itu. Isu Syariah: Jika ini tidak berlaku.li N. kesemua modal dicampur untung dimasukkan di dalam akaun kita tanpa sebarang tangguh. pihak peserta akan menentukan ’position’ mereka sama ada untuk membuka kaunter jualan mata wangnya atau kaunter belian. hanya RM40 dimasukkan. dan secara automatik juga kita boleh mengeluarkan wang tersebut tanpa sebarang hala ngan. Lo Jj_J Ertinya: Rasulullah SAW melarang daripada menjual emas dan perak secara berhutan g.

000 . to increase the potential return of an investment.3) Terdapat syarikat yang mensyaratkan minimum modal yang tinggi seperti USD1 00 0 dan Iain-lain jumlah. such as margin. bererti modal anda akan digandakan kepada 1 0 kali menj adi USD 1 000 atau j ika memilih 1:100. futures. Maka anda dikehendaki memilih atau secara pilihan memilih gandaan yang dikehendaki seperti 1:10. say you have $1. Leverage can be created through options. margin and other financial instruments. For example. Hukum Leverage: Takrif Leverage: The use of various financial instruments or borrowed capital. Dengan jumlah baru inilah mata wang anda akan dipasarkan di pasaran. modal sebenar anda adalah USD100. Sebagai contoh. bererti modal anda menjadi USD10 000. Untuk itu mereka menawarkan apa yang dinamakan ’leverage ’ y ang mana modal peserta seolah-olah akan digandakan menurut saiz kontrak leverage yang dipersetujui bersama.

ia jenis leverage yang harus kerana asasnya k ontrak jual beli dan aset telah menjadi milik pembeli. ulama silam dan kontemporari. Oleh kerana ia hanya pinjaman. tabien. Islam mengiktiraf pembelian secara bayar an tangguh yang dinamakan Bai’ at-Taqsit. you could invest the $1. You w ould then control 500 shares instead of just 10. pembeli sudah memiliki penuh hak ke atas rumah tersebut walaupun ia masih tidak membayar harga rumah sepenuhnya. Inilah yang dinamakan leverage d an konsep ini adalah sama digunakan dalam saham (short selling). Selepas selesai segala urusan guaman dan Iai n-lain. Ini kerana bagi pembelian rumah itu. pasaran hadapan dan options. Pertama: Tiada pemindahan sebenar wang ke akaun peserta sebelum dijual. wujud pula isu hukum kedua di sini iaitu: a. Justeru. Bai at-Taqsit adalah harus menurut majoriti sahabat Nabi SAW. Borrowed fund bererti ia dipinjamkan oleh syarikat. ia hanya pinjaman daripada syarikat Forex kepada ahlin ya. Ulasan 1) Menyamakan pembelian rumah secara deposit dengan leverage gandaan 1:100 dalam forex trading adalah perbandingan yang kurang tepat. m engubah suai malah menjualnya kembali. anda mempunyai kawalan terhadap rumah tersebut sama ada untuk menyewa.000 in five options contracts. w la berbeza dengan leverage di mana tiada jual beli termeterai. as in buying securities on margin. Isu dalam konsep pinjaman daripada proses leverage Dalam hal leverage Forex. Menurut Fiqh Islam dengan termeterainya aka d itu.298 • Wang. Hanya pinjaman da ripada pihak syarikat Forex kepada pesertanya. dalam hal jual beli rumah. Anda hanya perlu membayar 10 peratus deposit (adakalanya tiada deposit) dan sele bihnya anda meminjam daripada bank. Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 299 pembeli sememangnya dibenarkan untuk menjualnya kepada pihak ketiga dan mengambi l untung. Lalu dalam tempoh bayaran masih belum dilunaskan itu. isu penting di sini ialah. Anda dan Islam to invest. Bagi memastikan hukum penggunaan leverage di dalam forex trading melalui Interne t ini. perjanjian jual dan beli (S&P) telah ditand atangani antara pembeli dan penjual. This amount could be invested in 10 shares of Microsoft stock. . berikut adalah beberapa hujah yan° kerap digunakan oleh mereka yang ingin m enghalalkannya dan diikuti dengan beberapa ulasan saya: Hujah forex trader 1: Menyamakan leverage dengan deposit beli rumah dan jual seb elum bayar penuh. Ini terbukti apabila ia seorang b logger yang mengulas bidang pelaburan yang kerap dirujuk oleh pemain forex tradi ng mentakrifkan leverage di dalam laman webnya sebagai: The use of credit or borrowed funds to improve one’s speculative capacity and incr ease the rate of returns from an investment. maka dengan RM10 000 sahaja ia suda h mencukupi untuk anda memiliki rumah tersebut. Sekiranya rumah tersebut bernilai RM100 000. but to increase leverage.

Hasilnya. Tiada sebarang jumlah sebenar yang wujud. pemilikan ke atas wang yang diberi pinjam tadi tidak dibuat dalam bentuk yang sebenar. ta pi hanya atas angin sahaja. Masalah di sini adalah. t iada sebarang pemilikan fizikal sama ada secara ’hakiki’ (fizikal) atau ’hukmi’ ke atas wang.Sebagai contoh. tetapi ia telah dijual sehingga . Justeru. t iada sebarang ’transfer of real money’ berlaku dalam akaun pemain Forex. wang asal si pemain Forex hanyalah USD 100 dan di ’leverage’ sehingg a menjadi USD100 000 melalui kontrak pinjaman.

jumlah kerugian maksima trader hanyalah USD100. Kedua: Jika benar pinjaman dimiliki dengan sah. la berbeza dengan kes jual rumah tadi kerana pemilikan dan akad Sell & Purchase (S&P) telah termeterai. Anda dan Islam b. Pemilikan secara hukmi telah terpindah kepada pembeli wa laupun ia belum membayar sepenuhnya. pinjaman itu bukannya secara kekal. ini bermakna trader sebenarnya tidak memiliki USD100 00 0. c. Ketiga: Isu member! pinjaman dengan syarat menjual Isu seterusnya berkenaan syarikat Forex memberi pinjam wang melalui leverage seh ingga USD 100 000 adalah syarikat Forex sebenarnya memberikan ’pinjaman bersyarat’ i aitu dengan mengikat pinjaman USD 100 000 yang diberikan khas untuk berjual beli mata wang melalui syarikat mereka sahaja. Namun begitu. Inilah yang saya maksudkan bercanggah dengan dalil larangan men jual sesuatu yang belum menjadi sama ada secara hakiki atau hukmi. la dinyatakan dengan terang o\eh forex trader dalam ruang komentar di artikel sa ya iaitu: Saya seorang pernain forex (demo account sahaja. pinjaman akan tersangkut pula dal am isu seterusnya di bawah. dan trader menjual sesuatu yang bukan miliknya yang diharamkan oleh baginda Nabi SAW. mendapat untung. se patutnya semuanya terkesan dan bukan hanya USD 100 modal asal sahaja. hakiki atau hukmi o lehforex trader. la hanya wang hantu yang tidak dimilki secara sah. dan bukannya RM100). Kerana itu ia tidak hilang kerana ia bukan wang miliknya. Jika berlaku k erugian dalam urusniaga.300 • Wang. la menunjukkan bahawa jumlah USD 100 000 yang kononnya tela h dipinjamkan kepada pemain Forex dan masuk ke dalam pemilikan trader hanyalah o mongan kosong. Hasilnya. mengapa tiada risiko? Pihak pemain Forex memberikan komen berikut di ruangan komentar saya: Dengan USD100 trader boleh berjual beli dengan kuasa USD 100 000. saya bersetujii dengan kenyataan ”broker memberi pinjam untuk pela buran forex ”. tetapi menurut kefahaman saya. la juga berbeza dengan leverage rumah tadi. . Berkenaan denga n leverage itu. Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 301 Ini tanpa sengaja adalah satu pengakuan tentang hukum haramnya leverage forex da lam bentuk sebegini. pinjaman yang dikatakan dalam leverage ini hanyalah bayang-bayang saha ja. Jika pemain Forex masih berdegil dan mendakwa pemindahan sebenar telah berlaku. Jika benar-benar ia tepat mengikut hukum Syariah. Jelas daripada ayat ini menunjukkan pinjaman itu bukan pemindahan dan bukan wang sebenar. maka akan tertulis RMJ 000. sepatutnya jumlah pinjaman USD 100 000 telah masuk sepenuhnya dalam milik trader dan jika berlaku kerugian. bukannya real). USD100 000 tersebut langsung tidak terusik. abaikan ulasan pertama saya ini. Bila ia di sebutkan tidak terkesan. Ini bermakna duit dalam akaun kita masih sama (jika deposit adalah sebanyak RM1 000.

iaitu si pemberi pinjaman mengambil manfaat a tas si peminjam (pemain Forex) dengan mensyaratkan peminjam mesti berjual beli m enggunakan syarikat mereka.Maka ini adalah haram kerana riba. Jika pemain Forex ingin menyatakan ini halal. semua kemudahan tersebut pastinya tiada! Ini bercanggah dengan nas berikut: . Malah kita boleh mengeluarkan semua wang pinjaman yang d iberi melalui leverage itu. Namun dalam hal pinjaman leverage ini. sepatu tnya sebagai peminjam kita bebas menggunakan wang yang diperolehi untuk apa jua tujuan yang kita sukai.

si pemberi pinjam berkata: ”Saya pinjamkan duit USD 100 000 ini kepada kamu dengan syarat kamu mesti beli kom puter saya.” ”5 Menggabungkan akad pinjam dan akad jual beli ini disepakati haramnya oleh ulama. pihak penyokong leverage forex trading melalui Internet ini dengan segera men afikan bahawa ianya adalah pinjaman.xf6^\ J^0 >~jl J& Ertin\a: Nabi SAW melarang daripada menjalankan dua urusniaga dalam satu. (Riway at Abu Daud) m Para ulama hadis dan fiqh berbeza pandangan dalam menghuraikan erti hadis ini te tapi mereka bersepakat bahawa > ang termasuk dalam kategori haram daripada hadis di atas adalah memberikan pinjaman dan pada masa yang sama mensyaratkan peminja m membeli aset daripadanya. Syarat utama yang mesti dipantau apabila menjual mata wang yang sama s eperti menjual USD untuk mendapatkan USD mestilah sama nilainya.) b. 1% Inilah yang berlaku dalam leverage forex atas dasar pinjam. Inilah yang dinamakan riba al-fadhl di dal am Islam. Contohnya. Sebarang lebiha n atau kekurangan daripada sebelah pihak adalah riba al-fadhl. az-Zayla’ie. syarikat Forex telah mensyaratkan manfaat baginya. ia juga bercanggah dengan dalil ini: ^ •W-^J 4-. Isu Syariah: Malangnya. (Naylul Awtar. Trader tiada kebebas an untuk mengeluarkan duit USD 100 000 itu pada bila-bila masa untuk digunakan b agi perkara lain. (Rujuk Bab 4 dari pada buku ini. Mana tidaknya. iaitu: a. Mereka dengan cepat menyatakan ia bukan ’pinj aman’ tetapi ’saiz kontrak’ sahaja. iaitu berbekalkan wang USD 100. 4/60) Dalam konteks di atas. Anda dan Islam Ertinya: Setiap pinjaman yang (mensyaratkan) manfaat kepada pemberi pinjam adala h riba. Jatuh dalam riba al-fadhl: Transaksi itu akan menjadi seperti mereka membeli duit dengan duit. Mereka diberi pinjam dengan syarat Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 303 melaksanakan jual beli melalui syarikat pemberi pinjam sahaja.302 • Wang.” Sebaaimana disebutkan oleh Imam Al-Mawardi: Ertinya: ”Tempat yang haramnya adalah setiap jualan dan mensyaratkan pinjaman (ata u sebaliknya). anda mampu mengika t satu kontrak yang mempunyai kemampuan nilai jualan sehingga USD 10 000 atau le bih. Jatuh dalam riba an-nasiah: Transaksi itu juga diharamkan kerana si pembeli s . percubaan mereka untuk melarikan diri daripada pelbagai masalah isu leverage seperti pinjaman dana menjeratkan mereka dalam isu Syariah yang lebih dahsyat. Leverage bukan pinjaman? Apabila saya menulis bahawa terdapat banyak isu jika leverage itu adalah pinjama n. AsSyawkani. Nasb ar-Rayah. mereka membayar USD 100 untuk memperolehi kontr ak leverage yang bernilai USD 10 000. Lebih dahsyat daripada itu. 5/232 .

kerana pada hakikatnya tiada jumlah sebanyak USD9 900 diberikan kepada peserta Forex. Berniaga bukan dengan wang sebenar: Sekali lagi isu ini berlaku.udah membayar USD tetapi pihak syarikat yang menawarkan kontrak bersaiz USD 10 0 00 itu belum lagi memasukkan sebarang nilai sebenar wang USD di dalam akaun pese rta sejurus peserta membayar. Ini menjadikan jatuh dalam riba an-nasiah kerana t iada serah terima dalam satu masa yang menjadi syarat dalam forex Islam.197 c. Kontra k yang .

Inilah antara contoh leverage dala m ibadah. kerana tiada illah yang bersifat muta ’adi dalam ha\ fadhilat dan pahala. maaf saya katakan. Jika ini berlaku. transaksi Forex menggunakan leverage ini adalah haram kerana ia dikira menjual mata wang yang bukan milik anda. pengg . 3/283) Malah saya juga hampir pasti. Jika benarlah apa yang saya gambarkan ini.” Ulasan Itu adalah pandangan penulis blog itu secara umum di dalam ibadah. trader yang cuba menggunakan hujah ini serta menyamakan atau meng ’qiyas ’kan leverage dalam ibadah itu dengan leverage da lamforex. la amat-amat t ertolak. Hujah forex trader 2: Qiyas kepada fadhilat lailatul qadr & pahala solat jemaah Seorang individu yang kerap dirujuk oleh forex trader berkata bahawa asas le\ er age boleh dilihat dalam beberapa bentuk ibadah khusus. Milik sebenar anda hanyalah USD100 tetapi yang dijual adalah RM10 000. Bagi mengelakkan perkara yang ditegah oleh Islam daripada berlaku di sini.304 • Wang. terutamanya apabila bab fad hilat dan pahala tidak boleh Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 305 dianalogikan dan diqiyaskan menurut sepakat ulama Usul Fiqh. hujah sebegini adalah terlalu lemah dan sebenarnya tidak relevan dalam isu yang sedang dibincangkan ini. sudah disebut dalam Quran. wang yang digandakan oleh syarikat itu dikira seba gai pemberian pinjaman dan sudah tentu mereka akan mengambil sedikit keuntungan sama ada diketahui atau tidak diketahui oleh peserta. khusus kelebihannya oleh Allah dan Rasu lNya. Namun. Dianalogikan dan disamakan gandaan pahala dengan gandaan duit? Bagaimana boleh disamakan gandaan pahala yang ditentukan khas oleh Allah SWT den gan gandaan leverage menggunakan duit pinjaman bersyarat tanpa hak milik jelas b agi menggandakan untung duit sedangkan ianya bentuk transaksi yang bertentangan dengan hukum Syariah. Adakah ia sama dan apakah illahnya? la terlalu lemah. yang diharamkan oleh Nabi SAW. no 3504. 198 Apatah lagi ingin diqiyaskan kepada leveraging oleh forex trader. ada satu malam yang ganjaran ibadah pada malarn itu adalah lebih baik daripada benbadah I 000 bulan. la berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi SAW: Ertinya: ”Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak di dalam milikmu. menjual perkara seper ti ini adalah tidak sah kerana ia tergolong dalam menjual sesuatu yang bukan dal arn pemilikan. jika terdapat mana-mana/ora. sekali l agi riba telah berlaku. malahan salah dalam penggunaannya.” (Riwayat Abu Daud. Seseorang yang solat berjemaah mendapatpahala 27kali ganda. Percubaan qiyas fadhilat ba gi satu amalan ibadah khusus yang disebut secara spesifik oleh Nabi SAW kepada s atu ibadah lain adalah tertolak menurut ulama Usul Fiqh kerana ia adalah fadhila t daripada jenis yang tidak ’ma’qul al-ma’na’. Anda dan Islam bersaiz hanyalah satu nilai di atas awang-awangan Justeru. iaitu: ”Malah dalam Islam. Tiada sebaran g masalah dalam hal ibadah yang disebut.

Jika benarlah demikian. Kesimpulan Jelas kepada saya bahawa perniagaan/orex. maka saya nasihatkan agar berhentilah daripada urusn iaga yang amat syubhah dan haram ini.unaan leverage 1 : 1 sahaja yang dibenarkan. . Wallahu ’alam. trading oleh individu melalui syarikat Internet hampir semuanya akan menggunakan konsep leverage kerana individu ini t idak mempunyai wang yang cukup besar untuk meniagakan mata wang yang mereka mili ki.

Kawan saya ada meminjamkan wang kepada saya dan beliau telah menghalalkan semua hutang tersebut. fikirkanl ah. Dr Monzer Kahf . lupa dan yang paling berbahaya. Syeikh Mufti Taqi Uthmani (pakar Syariah dan Kewangan Islam sedunia) berkata ia bukanl ah sesuatu yang disukai oleh polisi ekonomi di dalam Islam. Jika ketika berhutang memerlukan tulisan. Pengharaman forex trading melalui Internet seperti di atas ini juga turut dikong si oleh pakar ekonomi Islam dunia yang juga guru saya iaitu Prof. Saya jadi risau dan keliru mengenai perkara ini. Malah ia sebenarnya membantu sistem kapitalis dan menguatkan sistem ekonomi yang mereka anjurkan. Kini beliau meminta saya menjelaskan hutang yang telah dihalalk an itu. . ini kera na menurut pandangan ekonomi dalam Islam. Kini ia menjadi masalah yang besar melibatkan keluarga keduadua pihak. Minta Ustaz tolong jelaskan apa hukumnya kawan saya yang meminta wang itu dan apa yang perlu saya lakukan. Anda dan Islam Malah jika boleh menjalankan Forex yang halal sekalipun (tanpa leverage). Bahagian kesepuluh: Menuntut kembali hutang yang dihalalkan Saya ada menerima soalan seperti berikut: Ustaz. menemui kematian dalam keadaan tiada siapa yang sedar akan hutang kita yang masih tidak berbayar. disedekahkan oleh si pemberi hutang. mata wang adalah ’medium of exchange’ saha ja dan ia bukanlah komoditi yang wajar diniagakan bagi memperolehi untung daripa da perbezaan nilainya. saya mempunyai masalah iaitu mengenai hutang. Saya sudah menerangkan bahawa dia telah menghalalkan h utang Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 307 tersebut tetapi dia tetap berdegil juga. Kawan say a itu tetap mahukan saya membayar semula.. menjadikan cara ini bagimemberikan anak dan isteri makan bukanlah satu bentuk kerjaya yang terpuji di dalam Islam. Wang ker tas hari ini (fiat money) tidak mempunyai nilai tersendiri (seperti logam emas d an perak) kecuali nilainya datang daripada pasaran global yang ditentukan oleh ’de mand and supply’ di pasaran dunia. Pertamanya. Justeru. Beliau juga telah memburuk-burukkan sa ya kepada semua orang. demikian juga tatkala ianya dihalalkan atau dalam kata lain.’” Kita tahu nilai mata wang kini tidak lagi bersandarkan emas atau perak. Tolong beri pandangan dan pendapat apa yang perlu saya lakukan Ulasan saya Islam menggalakkan umatnya menulis hutang dan disertai dengan saksi bagi mengela kkan pertikaian. Adak ah saya wajib menjelaskan hutang yang telah dihalalkan tersebut? Baru-baru ini abang iparnya datang berjumpa saya dan mengarahkan saya supaya men jelaskan hutang tersebut.. Justeru. Sedih dan pilu apabila seorang kawan sanggup membuat begi tu.306 • Wang.

ketika hutang itu telah dihalalkan secara berlafaz atau SMS oleh si pemberi hutang. apabila kamu bermu^amalah tidak secara tun ai untuk waktu yang ditentukan. Konsep menghalalkan hutang sehingga menjadi sedekah ini dipuji oleh Allah SWT da lam ayat berikut: . fenomen a di atas mudah berlaku.” (Al-Baqarah: 282) Apabila kedua-dua amalan yang diajar oleh Islam ini tidak diaplikasikan. ia bermakna pemberi hutang telah memberi sedekah atau d erma kepada anda. maka hendaklah ia menu lis. Dan janganlah penulis eng gan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Dalam konteks Islam.Ertinya: ”Hai orang-orang yang beriman. Dan hendaklah seor ang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. hendaklah kamu menuliskannya.

maka berilah tangguh samp ai dia berkelapangan. (Path bari. maka adalah lebih baik jika anda b SabdaNabiSAW . individu yang menghalalkannya serta keluarganya menafikan halal yang telah diberikan dan kembali menuntut hutang.308 • Wang. jika jiran saya berkata dia ing in menghadiahkan motorsikalnya kepada saya tetapi sebelum sempat dia menyerahkan kuncinya. malah memburukkan anda pula. Dalam kes anda. (Riwayat Tirmizi. untuk anjing menjilat muntahnya adalah tidak najis maka ini tidaklah haram. jika kamu mengetahui. Hadis Hasan) 2) Bagi sesiapa yang memberikan hadiah atau pemberian dengan syarat orang yang m enerima memulangkannya dengan lebih banyak. Imam Ibn Hajar me nyimpulkannya dengan mengatakan bahawa hadis ini cukup memberikan erti jelas keb encian melampau Islam bagi seseorang yang bertindak meminta kembali hadiah yang telah diberikannya sehinggakan menyamakannya dengan anjing menjilat muntah. Tatkala itu penerimaan hadiah telah sempurna. ia dikira sebagai riba. ” 20° Dalam kes anda. (AlBaqarah: 280) Justeru. dia telah meninggal dunia. anda telah pun qabadh wang itu kerana ia asalnya adalah hutang. Qabadh motorsikal adalah melalui terimaan kuncinya. Adapun. Anda dan Islam jl ^J Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 309 jij o Ertiya: Danjika (orang berhutang itu) dalam kesukaran. dia telah menarik semula hadiahnya atau apa yang telah dihalalkannya. seperti yang disebut oleh Ibn Abbas Jlil Ertinya: ”Janganlah kamu memberi (hadiah) wang atau harta kerana ingin mengambil h arta atau wang yang lebih banyak. tatkala itu hibah belum sempurna dan saya tidak boleh menuntut hadiah itu kerana saya masih belum terima atau qabadh motor sikal tu. (Riwayat al-Bukhari. Pe ndirian Islam dalam hal ini adalah seperti berikut: 1) fc j Ertinya: Orang yang meminta kembali hadiahnya adalah seperti anjing yang menjila t muntahnya. akad hibah atau sedekah tel ah termeterai dengan sempurna. 5/235) Nabi SAW juga bersabda: Ertinya: Tiada sesiapapun apabila ia telah memberikan sesuatu hadiah kemudian ia menuntutnya kembali kecuali bagi bapa yang memberi sesuatu hadiah kepada anakny a. 2/914) Imam Ibn Hajar berkata terdapat tafsiran yang menyebut bahawa penyerupaan sebegi ni membawa erti meminta kembali hadiah adalah haram. kerana antara syarat utama sah hibah dan sedekah adalah qabadh atau penerimaan hadiah. di ketika ia telah menghalalkan hutang itu. Dan tnenyedekahkan (sebahagian atau semua hutang) itu. Jika telah sampai ke peringkat itu di mana anda telah berusaha memahamkannya dar i sudut hukum Syariah tetapi mereka berdegil. Namun begitu. leb ih baik bagimu. Maksudnya.

saksinya dan p enulisnya. tindakan membantu industri dan syarikat mereka berkembang juga adalah diteg ah dan haram. (6) yang menuangkannya. antaranya: (a) Allah SWT menegaskan: fi\ J Ertinya: Dan janganlah kamu bantu-membantu dalam urusan dosa dan permusuhan. (c) Nabi Muhammad SAW menyebut: Ertinya: Dilaknati Rasulullah SAWpemakan riba. (3) yang meminumnya. Bahagian kesebelas: Hukum bekerja di institusi kewangan konvensional Bagi menjawab persoalan ini. (Riwayat Abu Daud. sepuluh golongan: (1) yang memera hnya. no 1925. para ulama Islam telah berbeza pendapat dalam menentukan sama ada terdapat ker inganan bagi kerjaya seperti ini atau tidak. Namun demikian. tetapi ia merangkumi item hara m yang lain berdasarkan kepada kaedah Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 311 Qiyas dalam Islam. At-Tirmidzi: Gharib. elok untuk kita memerhatikan dalil-dalil asas isu in i. (8 ) yang makan harganya. (5) yang minta dihantarinya.erusaha membayar jumlah ’hutang yang dihalalkan itu’. At-Tirmidzi & Albani: Hasan Sahih) Keterangan: Ingin saya jelaskan di sini bahawa maksud hadis ini merangkumi: . r^i 310 • Wang. (Al-Maidah: 2) (b) Hadis Nabi Muhammad SAW: AJ . dan pemberi makan. (2) yang minta diperahkan untuknya. pembaca mestilah terlebih dahulu memahami asas huku m dalam hal membantu satu aktiviti yang haram. (4) yang membawan ya. Hukum haram dan dosa hanya aka n ditanggung oleh mereka kerana dikira memakan harta orang lain secara haram. Hukumnya datang daripada hadis Nabi SAW yang banyak serta daripada ayat Al-Quran . (7) yang menjualnya.i Ertinya: Rasulullah SAW melaknat tentang arak. Namun ketika terlalu ramai yang terlibat dan kurangnya alternatif kerja yang ada . Terdapat juga pendapat yang membezakan antara kerja secara ’direct’ dan tidak ’direct’ d engan riba. him 307. (10) yang minta dibelikannya. (Riway at Tarmizi. Anda dan Islam Perlu diingat bahawa industri bank konvensional adalah haram dan menurut hukum a sal. Albani: Hasan Sahih) Keterangan: Walaupun hadis ini menyebut bab arak. no 3333. (9) yang membelinya.

la adalah saksi yang meluluskan transaksi riba. (d) Hadis Nabi SAW: . insurans dan pelaburan konvensional. sebagaimana tugas saksi. adalah riba secara sepakat ulama. Dalam konteks semasa adalah pengguna kad kredit. Termasuk juga penjamin-penjamin kepada pinjaman dengan riba. termasuk pelaburan secara fixed deposit yang memberikan jaminan untung yang sebenarnya. Pemberi ini termasuk juga pegawai dan pekerja di bank konvensional yang bertugas secara langsung untuk mempromosikan produk riba. Penulis: Peguam yang merangka dokumen perjanjian pinjaman bank. sama ada pinjaman pelajaran. Pemberi Riba: Individu yang menggunakan khidmat yang berunsur riba walaupun dengan niat tidak redha sedangkan ia boleh memilih perbankan Islam. pengguna perkhidmatan perbankan konvensional dan Iain-lain. Saksi: Individu yang memberi lesen.Pemakan Riba: Individu yang mengenakan riba terhadap pinjamannya dan yang menjual item ribawi secara riba lalu memakan untungnya. kontrak dan perniagaan kepada industri riba. perniagaan dan Iain-lain.

Al-Hakim: Sahih & disepakati Az-Zahabi. maka bagimu modal hartamu. u lama terkemuka Sheikh Yusuf Al-Qaradawi. Sebagai tambahan. barangsiapa yang tel ah mengetahui riba itu haram dan masih bekerja sebagai pegawai pemasaran atau pe guam. dan selalu berbuat dosa. 5/39) Keterangan: Dalam hal ini. saya memberi jawapan jelas dan tepat bahawa: Semua peguam yang membantu menyediakan dokumen riba. bertak\\~alah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum diambil)jika kamu orang-orang yang beriman. sama seperti hadis di atas. demikian ditegaskan oleh Syeikh Dr Yusof Al-Qaradawi201 la berbeza d engan kerja di institusi konvensional secara tidak langsung. Tiada hujah maslahat bo leh diguna untuk mempromosi dan membantu riba Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa 313 yang jelas. Danjika kamu bertaubat (daripada pengambilan riba). menyatakan yang berikut: ”Sistem ekonomi Islam berdasarkan permusuhan terhadap riba. mer eka termasuk dalam kategori hadis (c) sama ada suka atau tidak. Tujuan untuk mendapat bisnes atau tidak bukanlah isunya. Riba me ngakibatkan malapetaka dalam kehidupan ini dan hukuman keras di akhirat. Justeru. Justeru. mengikut konteks hadis. Albani: Hasan) Keterangan: Maka. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran. maka (tindakan) me reka telah menghalalkan (untuk turunnya) azab Allah ke atas mereka. hubungkait peguam dan semua pegawai pemasaran yang terlibat se cara langsung menyediakan dokumen pinjaman riba dan mempromosikannya adalah term asuk dalam kategori menyebarluaskan lagi riba di suatu daerah. (Riwayat AlHakim. Anda dan Islam Eninya: Sesungguhnya Allah telah mengharamkan arak. ia merangku mi semua keterlibatan dalam hal yang diharamkan.312 • Wang. 2/37 & Abu Yu ’la. berdasarkan dalil-dalil ini. kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. terutama riba yang lebih besar dosanya daripada arak.” (Al-Baqarah: 276) Cukuplah dengan membaca apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Qur’an: ”Hai orang-orang yang beriman. sebagai mana Allah berfirman dalam al-Qur’an: ”Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedeka h. hukumnya amat jelas. bahawa Allah dan Rasul-Nya ak an memerangimu. maka haram memakan hasil daripada jualannya dan jangan pula menjualnya. Makajika kamu tidakmeng erjakan (meninggalkan sisa riba). ” (Al-Baqarah:278279) Hadis Rasululllah SAW ini mengancam kehidupan sebahagian Muslim yang taat yang b ekerja dengan bank dan institusi kewangan . (e) Nabi SAW mengingatkan: Eninya: Apabila terzahirnya dengan meluas akan riba dan zina. Justeru. Banyak lagi dalil-dalil lain yang semuanya mengulang maksudmaksud dalil di atas tadi. walaupun hadis ini menceritakan bab arak. Islam mengisytiharkan riba sebagai satu dosa besar yang membawa bencana dan keruntuhan sosial. maka ketahuilah. (Riwayat Muslim. maka barangsiapa yang telah mengetahui ayat ini dan dia tnasih mempunyai arak walaupun sedikit. jangan minum dan jangan menjualnya.

Malapetaka ini tidak akan berubah dengan keengganan seseorang untuk bekerja di b ank. Bahkan. Perubahan a kan datang apabila manusia mengubah nasib mereka dengan tangan mereka dan bertin dak . halnya lebih daripada menjadi saksi kontrak. Riba menyerap ke dalam sege nap lapisan sistem ekonomi dan institusi kewangan kita.lain. Malapetaka ini menjadi u mum. Perkara yang mengubah ialah kemahuan masyarakat untuk mengelakkan kesan bur uk sistem riba. Riba berpunca daripada eksploitasi sistem kapitalis.

insya Allah. Anda dan Islam sewajarnya. Sheikh As-Salami dari Tunisia dan Sheikh AdhDhareer dari Sudan. Anda dibenarkan bekerja dalam bidan g itu hanya jika anda dapati betul-betul sukar untuk mencari kerja yang halal un tuk mencari rezeki. Sheikh Al-Qaradawi. Di mana ada kemahuan. penulisnya dan dua saksim a (riwayat Muslim ). penyelid ik. Di samping itu. Dibenarkan bekerja dengan sebarang jabatan dalam bank konvensional. yang mana beliau menyatakan haram hukumny a dan beliau menyimpulkan bahawa bekerja dengan bank berasaskan riba bukanlah pi lihan pekerjaan biasa bagi seseorang Muslim. Guru saya pula seperti Dr Monzer Kahf yang merupakan seorang pakar ekonomi Islam menyatakan bahawa terdapat banyak kerja dalam bank yang tidak berkaitan secara langsung dengan riba seperti pengawal keselamatan. pengambilnya. Jika anda Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa 315 berpandukan niat ikhlas untuk mencari kerja yang halal untuk mencari rezeki. kecuali sebahagian kecil kerja yang terlibat secara langsung dengan riba. Alasannya ialah. Maka. selagi anda tidak menyed iakan sebarang kontrak berasaskan riba atau menandatangani kontrak bagi pihak ba nk. Biasanya. bendahari. kel ihatan lebih keras dalam pandangannya.314 • Wang. juruwang. mereka akan berubah. dan sebagainya. penyelia bangunan dan mesin. Jika kita juga melarang bekerja deng an bank dan institusi kewangan. seperti berikut: Yang berbahagia Sheikh Muhammad al-Siddiq al-Darir dari Sudan dan Yang Berbahagi a Sheikh Muhammad al-Mukhtar al-Sallami dari Tunis berpendapat bahawa pekerjaan seperti itu tidak termasuk dalam larangan itu. larangan bekerja dengan bank meletakkan kesusahan keterlaluan dan kepayahan atas Muslim di keduadua negara majoriti Muslim dan masyarakat Mus lim di negara lain. Melalui cara ini. Seorang ulama tafsir di Al-Azhar iaitu Sheikh ’Abdus-Sattar Fathallah As-Sa’eed. . pekerjaan di ban k konvensional itu tidak termasuk dalam murka Allah yang disabdakan Rasululllah SAW atas pemberi riba. Islam tidak melarang membuang penyakit ini secara berperingkat Ini ialah sunnah Rasululllah SAW dan Islam dalam membuang tabiat minum arak. setiap Muslim perlu bersungguh-sungguh dan menumpukan tenaga untuk membina sistem ekonomi kita mengikut arahan Islam. apabila mer eka mempunyai kemahuan untuk berubah. Apa yang penting ial ah manusia mesti diyakinkan akan kesan buruk riba. kebanyakan pekerjaan di bank tidak boleh dilarang secara umum. termasuk juga ekonomi antarabangsa. All ah SWT akan mempermudahkannya bagi anda. Bagaimanapun. mereka yang mengawal ialah Yahudi dan ini tidak memberikan kita apa-apa kebaikan. maka golongan bukan Muslim akan mengawal ekonomi kita. jabatan kred it. Ini juga pendapat pakar Syariah yang terkemuka pada zaman ini termasuk al-marhum Sheikh Mustafa Al-Zarqa (meninggal 1999). di situ ada jalan. Ingatlah yang anda mesti meninggalkan kerja ini pada ketika anda menemui kerja yang lebih sesuai. Saya ingin memetik pendapat dua ulama muslim terkemuka dalam hal berkenaan. mereka berpendapat bahawa kerja yang menyokong operasi berasaskan riba adalah haram. Hasilnya. jabatan IT atau soft\\are atau jabatanjabatan lain.

”Bekerja dengan bank konvensional tidak haram kecuali pekerja dalam bidang perlaksanaan kontrak pinjaman dengan pelanggan. pekerja IT atau soffrvare dan pengawal bank. pemberinya. anda tidak membuat kontrak itu dan kerja anda dibenarkan. tid ak semua aktiviti bank konvensional berada dalam bidang riba: mereka juga menyed iakan beberapa perkhidmatan lain yang dibenarkan. Unt uk mendafava yang berlawanan mernerlukan dalil daripada Syariah kerana Rasululll ah SAW mengisytiharkan murka Allah adalah ke atas pengambil riba.Dr. Monzer menambah. Anda tidak perlu memperluaskan laknat (murka) kepada juru taip. Jika anda bekerja dalam bahagian IT. pe nulisnya dan saksinya. juruwang.” . Di samping itu.

Semuanya ditulis sambil melihat kepada persoalan su asana sekeliling dan keadaan semasa. la merupakan kumpulan artikel saya di laman web saya dan akhbar dicampur de ngan beberapa tambahan lain. ianya bukanlah buku yang terbaik. Pada pemerhatian saya. ”Mengapa ustaz kata ini haram?” 317 . ”Apakah dalil yang mengatakan urusniaga anda ini halal?” Kerana itu. Saya yakin. tidak wajar saya bertanya kepada anda. Kerana itu. Asal Hukum Mu’amalat Adalah Harus Memang benar. seseorang itu pastinya akan terjerumus dalam pendapatan haram yang memberikan kesan amat buruk kepada masa depan dirinya.Penutup Segala puji bagi Allah tuhan sekalian alam yang memberikan saya kekuatan bagi me namatkan penulisan buku ini yang dibuat dalam masa tiga tahun secara keseluruhan nya. Unsur harus tidak perlu dicar i lagi kerana hukum asalnya memang harus selagi belum dibuktikan haram. Tanpa ilmu berkenaan hukum Islam yang baik dalam hal ini. Justeru. kajian saya sememangnya hanya mencari sama ada terdapat unsur haram atau tidak. namun harapan saya agar ia dapat membuka jalan ilmu dan pemikiran para pembaca agar mengambil langkah sewajarnya berkenaan car a pendapatan dan perbelanjaan mereka. keluargam a dan seluruh zuriatnya di dunia dan akhirat. saya tidak patut marah jika ada yang sambil mendengus meluru kepada saya lalu bertanya. belum ada sebuah buku berkaitan kewangan semasa dan perba nkan Islam yang merawati isu-isu yang diutarakan di dalam buku ini. asal hukum bagi hal ehwal mu’amalah perniagaan dan jual beli adalah harus sehingga dibuktikan ianya haram.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful