Bab1 Mengapa perlu tahu tentang halal dan haram dalam kewangan Motivasi utama setiap individu Muslim

dalam hal ini sudah tentu adalah nasihat b aginda Nabi Muhammad SAW sendiri. Bab ini akan mengutarakan beberapa dalil kepen tingan mengetahui halal dan haram dalam hal kewangan, tidak ketinggalan membetul kan salah faham segelintir umat Islam tentang maksud zuhud. Bahagian pertama: Dalil dan Nas Jawapan yang paling tepat bagi seluruh umat Islam adalah kerana pengetahuan peri hal hukum ini adalah tanggungjawab kita sebagai individu yang beriman kepada All ah SWT. Nabi Muhammad SAW menegaskan: -UP -UJI J ><oLi a: ’TzdaA: aAran /ep<35 c/wa kaki anakAdam di akhirat di hadapan lah SWT, kecuali setelah ditanya lima perkara: Tentang umurnya di ”Una ia habiskannya, tentang kepe mudaan dan kepemudiannya di rnana igunakan, dan tentang hartanya dari mana datan gnya dan ke mana

2 • Wang, Anda dan Islam dibelanjakannya, dan apakah yang dilakukan dengan ilmunya. ” (Riwa\at At-Tirmidzi, no 2416 ; Albani: Sohih) Hadis lain menerangkan: Ertinya: ”Setiap daging yang tumbuh daripada harta kotor (haram) maka Neraka adala h lebih layak untuknya.” (Riwayat At-Tabrani, 19/ 136; Al-Mughni HI ’Iraqi, 2/9207; Ithaf As-Sadat al-Muttaqin, AzZubaydi. 5/226) Kesimpulannya, kita perlu mempunyai pengetahuan tentang ilmu halal dan haram di dalam bab harta ini bagi memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah S WT maha adil dan amat mengetahui setiap sen harta yang kita peroleh dan dibelanj a. Ilmu pengetahuan tadi adalah bagi memastikan kita mampu menyemak hukumnya seb elum kita semua disemak di akhirat. Tidak hairan mengapa Khalifah Islam kedua, Umar al-Khattab r.a. mengingatkan: j AS J c^ Ertinya: ”Jangan kamu berjual beli di pasar kami, kecuali telah mendalami ilmu (hi ikum) agama tentangnya.” (Riwayat Tirmidzi, no 487, him 129 ; Albani ; Hasan) Kita juga tidak ingin termasuk dalam kategori orang yang tamakkan kekayaan tanpa mempedulikan cara pendapatannya. Baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan: Ertinya: ”Akan sampai satu zaman di mana manusia tidak mengendahkan sumber peroleh an hartanya sama ada dari yang halal atau haram.” (Riwayat At-Tirmidzi) Mengapa perlu tahu tentang halal dan haram dalam kewangan • 3 Muhammad SAW juga memberi amaran: &\ (_J!JLP *-fr~Ji>\j \jij>-\ Jjii , lj^ J ^’j ^.^ jlr** ^i Ertinya: ”Apabila zahimya secara meluas riba dan zina, tandanya adalah mereka tela h menghalalkan (bagi turunnya) azab Allah ke atas mereka.” (Riwayat Al-Hakim, 2/37 dan Abu Yu’la; Al-Hakim: Sohih dan disepakati Az-Zahabi; Albani: Hasan) Bahagian kedua: Zuhud dan Salah Faham Ada yang tertanya-tanya sama ada Islam menentang kekayaan dan perolehan harta. A da pula yang memainkan perkataan ’zuhud’ bagi menyokong kempen dan kefahaman mereka. Benar, zuhud adalah satu sifat yang amat baik dan terpuji di dalam Islam. Bagaim anapun saya mendapati terdapat salah faham masyarakat Islam dalam memahami ertin ya, sehingga ia ditakrifkan sebagai menjauhkan diri dari dunia dan membiarkan di ri miskin. Ada juga yang menganggap zuhud sebagai tidak menggunakan harta yang d iperolehi untuk diri dan keluarga. Selain itu, ia juga dikatakan zuhud jika berumah, berpakaian dan berkereta usang walaupun mempunyai harta. Membiarkan umat Islam tidak membina sebarang kilang,

bangunan dan perniagaan kerana ia dikira sebagai zuhud; iaitu lari daripada duni a sejauh-jauhnya. Dengan demikian dunia akan datang kepada kita. Adakah ini bena r-benar yang diarahkan oleh Islam? Tidak kurang juga yang membawakan dalil-dalil yang hebat seperti sabda Nabi SAW: t-rtmya: ”Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau seperti orang melintas.” (R iwayat Al-Bukhari, no 6053, 5/2358)

4 • Wang, Anda dan Islam Diberi pula lagi dengan satu hadis Nabi SAW: L. Ertinya: ”Demi Allah, tiadalah kehidupan di dunia kecuali seperti seseorang yang m encelupkan jarinya ini (di dalam lautan sambilperawi menunjukkan jari telunjukny a) dan lihatlah apa yang mengikut (jari tadi dari air). ” (Muslim, no 858, 17/192) Demikian juga firman Allah SWT: ; Ertinya: ”Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi sedang kehidup an akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.” (Al-A ’la: 16 dan 17) Apakah zuhud sebenarnya? Sebenarnya zuhud bukanlah: 1) Menjauhkan diri daripada dunia 2) Berpakaian lusuh 3) Berkereta dan berumah buruk dalam keadaan mampu 4) Membiarkan diri miskin Zuhud yang sebenarnya adalah mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia. Seba gaimana yang dinyatakan dalam surah Al-A la ay at 16 dan 17 tadi, yang mana Allah SWT menyifatkan orang bukan Islam mengutamakan d unia semata-mata, kemudian Allah SWT menyebut kehidupan akhirat lebih baik dan k ekal. Apabila Allah SWT menggunakan perkataan ’lebih baik’ ini bermakna kehidupan dunia ad alah ’baik’, cuma akhirat ’lebih baik’ dan ’lebih kekal’. Justeru, Islam tidak sesekali mela rang umatnya mencari yang baik. Nabi SAW juga pernah menyebut bahawa Allah Mengapa perlu tahu tentang halal dan haram dalam kewangan • 5 SWT itu maha baik dan suka yang baik-baik. Cuma yang salah dalam hal harta ini d inyatakan dengan jelas oleh Allah SWT dalam ayat berikut: ”Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu (hai manusia) mencintai kehidupan dunia, dan meninggalkan (kehidupan) akhirat.” (Al-Qiyamah : 20 dan 21) Manusia senang mencari dunia sehingga melupakan akhirat. ’Apakah maksud melupakan akhirat?” Tanya seorang peserta kursus kewangan kepada saya . ”la bermaksud mengenepikan, tidak endah serta malas mencari ilmu tentang halal har am dalam pemerolehan dan perbelanjaan hartanya. Orang sebegini tidak endah sama ada ia riba, rasuah, pecah amanah, curi dan Iain-lain, yang penting baginya adal ah poket semakin penuh.” ”Termasuklah juga, mengabaikan kewajipan Islam kerana terlalu mabuk dalam mencari harta, seperti tidak solat, tidak berzakat, abaikan tanggungjawab kepada rumahta

ngga dan Iain-lain,” terang saya. Tiba-tiba seorang rakannya pula bersuara: ”Jadi apa kaitannya dengan zuhud, ustaz?” Ini bermakna zuhud itu adalah mencari dan membelanjakan harta tanpa melupakan hu kum dan keredhaan Allah SWT. Pandangan Allah akan sentiasa menjadi keutamaan dal am pengurusan dan pendapatan hartanya. la juga akan memastikan zakat dan sedekah dikeluarkan. Itulah zuhud namanya dan bukannya menjadikan diri miskin dan menja uhi dunia. ”Walaupun keretanya besar. rumahnya indah, jamnya berjenama.” tambah saya lagi. ”Bolehkah menggunakan benda-benda begitu, ustaz?” tanya pemuda pertama tadi lagi. Sudah tentu boleh, iaitu jika sudah ditunaikan seluruh kewajipan dalam perolehan harta itu dan hatinya sentiasa dijaga agar tidak bangga dan sombong dengan keja yaannya. Buktinya adalah daripada sabda Nabi SAW:

6 • Wang, Anda dan Islam ^L’l Jj Jls Jllil l^\ jf Jls Mengapa perlu tahu tentang halal dan haram dalam kewangan 7 u ji» jj^j j^ Ertinya: ”Aku datang bertemu Nabi SAW dengan berbaju yang kurang elok lain Nabi SA W be rtanya: ”Adakah engkau mempunyai harta?” Aku menjawab: ”Ya.” Baginda bertanya lagi: ”Dari mana dan apa jenis hartamu itu?” Aku menjawab: ”Allah telah memberiku harta daripada ternakan unta, kambing dan kud a. ” Nabi terns membalas dengan katanya: ”Jika seseorang kamu telah diberikan harta (yang halal) maka hendaklah atau harusl ah ditunjukkan kesan-kesan nikmat dan kemuliaan Allah (yang diberikan) kepadanya .” (Riwayat Abu daud, no 4063, 4/51, Tirimidzi, no 2006, 4/364 ; Tirmidizi danAlba ni : hasan sohih) Imam Ibn Hajar berkata maksud hadis ini menyebut hendaklah seseorang itu memakai pakaian bersih yang layak dengan kedudukannya agar jika terdapat orang yang ing in meminta bantuan, maka boleh dikenali siapa yang boleh memberikannya. Pada mas a yang sama mestilah ia menjaga niatnya dan menjauhi pembaziran. Demikian juga y ang disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi . 3 Tafsiran zuhud yang saya berikan adalah bersandarkan finnan Allah SWT yang tidak menegah kita menjadi kaya dan berharta, tetapi yang dikehendaki adalah sentiasa peka dan berjaga dengan tipu day a harta agar tidak lalai daripada halal haram dan keredhaaan Allah SWT. Firman Allah SWT: Jl d!i!j>J

Ertinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartanni dan anak-anakmu m elalaikan kamu daripada mengingati Allah. Barang • a vang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi.” ’ (Al-Munafiqun : 9)

Islam tidak melarang sama sekali kita untuk menjadi kaya dan menggunakan peralat an, kemudahan dan pakaian yang layak dengan pendapatan kita. Malah ia amat digal akkan untuk menjadi kaya dengan cara yang halal, kerana dengan itu zakat dapat d ikeluarkan bagi membantu umat Islam yang tidak berkemampuan. Harta hanya akan menjadi tercela apabila ia membawa kepada kelalaian dan pengaba ian yang wajib di sisi Allah SWT. Inilah yang disebutkan oleh salah seorang ulam a tabi’en yang terhebat, Said Ibn Jubair, iaitu: U Ertinya: ”Harta yang menipu adalah apa-apa yang melalaikanmu daripada mencari akhi rat, dan apa sahaja yang tidak melalaikanmu dari akhirat bukanlah daripadajenis harta atau kerja yang melalaikan tetapi ia dianggap harta yang boleh menyampaika

Lihatlah pengertian zuhud yang disebut oleh mereka: Imam Ibn Juzai berkata: rtinya: Bukanlah zuhud itu dengan meninggalkan (pendapatan dan a) yang halal. Kemungkinan seorang p U • in I .n kamu kepada apa yang lebih baik (akhirat). bukanjuga membuang harta. ” 4 Takrif Zuhud di sisi Ulama Para ulama silam juga pernah membetulkan salah faham tentang pengertian zuhud in i.

” 5 Imam Sufyan bin ’Uyainah ditanya berkenaan zuhud lalu beliau menjawabnya: M nqapa perlu tahu tentang halal dan haram dalam kewangan • 9 h ^ berpakaian dan berkenderaan lusuh dalam keadaan berharta nipu Justeru.” 1 Kesimpulannya Diharuskan mencari harta sebanyak-banyaknya dengan syarat ia tidak melalaikan da ripada akhirat. Fokus utama mereka hanyalah memperolehi keuntun gan dan menebalkan poket sahaja. tetapi ia ad alah tidak bergembiranya hati dengan dunia (perolehan dunia) walaupun iajatuh ke dalam miliknya. dan berkemungkinan o rangfaqir itu adalah orang yang bersifat dunia\\-i apabila hatinya amat berkehen dakkan dunia. Halal haram diletakkan sebagai hal kedua. dan ia tidaklah meras a bencikan mati kerana tidak mahu berptsah dengan hartan\a. Ertinya: ”Sekiranya sesuatu harta itu hilang atau kurang. tatkala itu hatinya segar dengan ikatan kepada dunia. ” 6 Imam Al-Qarafi pula berkata: 4&l« j c-jlS’ j\j . Juste ru. LJjJL. Melalaikan akhirat adalah dengan tidak mengendahkan hukum Islam dan mengambil ringan tentangnya. < — LaJl JU^-I Jj . Bersifat zuhud bukanlah bermaksud membiarkan diri misk in. fahamilah pandangan Islam da lam semua instrumen mendapatkan harta. oli Ertinya: ”Bukanlah zuhud itu tidak mempunyai sesuatu di dalam tangan. amat diharapkan umat Islam tidak menjadikan a” d sebagai alasan ketidakmajuan mereka dan tidak pula tersilap ZUemahami konsep harta dalam Islam hanya kerana tidak faham erti sebenar zuhud. fahamilah konsep sebenar dalam pencarian harta. Anda dan Islam yang kaya itu bersifat zuhud apabila hatinya kosong daripada dunia (tidak mengha rapkan sesuatu daripada dunia dan kekayaannya untuk dunia). tidak semuanya membawa keba hagiaan di akhirat kelak. tidak . Tidak dinaflkan terlalu banyak cara dan i nstrumen baru serta canggih diperkenalkan tapi awas. sesorang itu tidak terla lu bersedih dan tatkala ia bertambah ia tidakpula gembira.8 • Wang.

lagram mi bukan diambil dari mana-mana hadis atau nas. ilmu mengurus kewangan dan harta terletak di awah cabangan il mu Syariah yang memandu tindak-tanduk atau urusan manusia di dalam kehidupannya. 11 Bab 2 Pengenalan kepada Ilmu Fiqh Mu’amalat Dmu kewangan Islam dapat dijelaskan seperti diagram berikut: j ISLAM AKIDAH (Kepercayaan) SYARIAH (AktMti Harian) AKHLAK (Moral dan Etika) Ibadat . tetapi ia ^ a arkan oleh para ulama Islam bagi memudahkan pengajian dan engelak kekeliruan dalam setiap f okus ilmu yang disebut di atas.Bab 2 Pengenalan kepada llmu Fiqh Mu’amalat Emu kewangan Islam dapat dijelaskan seperti diagram berikut: I n i AKIDAH I AKHLAK (Kepercayaan) I (Moral danEtika) I I Ibadat I Mu’amalat (Aktiviti Marian) SYARIAH ISLAM Ahwal Syakhsiyyah Jinayat Aktivtiti Ekonomi ! Perbankan daai i Kewangan : Jelas kepada kita.

dila/agram lni bukan diambil dari mana-mana hadis atau nas.Mu’amalat •• Ahwal Syakhsiyyah Jinayat Aktivtiti Ekonomi Perbankan dan Kewangan Jelas kepada kita. ilmu mengurus kewangan dan harta terletak di awah cabangan il mu Syariah yang memandu tindak-tanduk atau urusan manusia di dalam kehidupannya. 11 . tetapi ia men i °leh Paia Ulama Isl&m bagi memudahkan pengajian dan engelak kekeliruan dal am setiap fokus ilmu yang disebut di atas.

Ini adalah kerana kaedah tadi menyebut: . aku tidak mahu bertemu Allah SWT dalam keadaan ada di antar a kamu \ang mendakwa kezaliman telah berlaku ke atasnya sama ada dalam urusan da rah atau harta.” Nabi SAW menolak lain membalas.”9 Bagaimanapun. ”Ya Rasulullah. . la juga cepat berkemban g kepada bentuk yang lebih rumit dari masa ke semasa. urusan kehakiman. urusan nikah kahwin. ”Allah SWT \ang maha memberi rezeki dan yang menahannya. ” 12 Sebagai contoh bagi menunjukkan bagaimana sesebuah hukum dalam bab mu’amalat ini d iasas berdasarkan objektif yang ingin dicapai adalah dalam kes hukum campur tang an pemerintah dalam menetapkan harga jualan. y*. no 3451.” (Riwayat Abu Daud. para ulama meletakkan kaedah asas sebagai panduan dalam menentukan huku m. maka para sahabai Pengenalan kepada llmu Fiqh Mu’amalat • 13 berkata kepada Nabi SAW.oi > il 01 Ertinya: ”Harga telah naik di zaman Nabi SAW. tolong hadkan harga (bagi penjual) bagi k emudahan kami. kebanyakan ilmuan fiqh mengkhususkannya kepada hukum-hakam berkait an harta sahaja. Disebut dalam sebuah hadis: U b : <uU in O .12 • Wang. Anda dan Islam Menurut asalnya perkataan ’Mu’amalat’ itu merangkumi semua hukum dan ketetapan Syariah dalam urusan manusia sesama manusia di atas dunia ini. 10 Bahagian pertama: Kaedah asas dalam Fiqh Mu’amalat Mengurus kewangan melibatkan pelbagai proses dan bentuk. Merujuk kepada asas dalil terkuat. pertukaran pemilikan harta. pa ra ulama melihat hukum ini dari sudut objektif keadilan yang ingin dicapai. 1/247: Ibn Hibban. Antara kaedah tersebut adalah ’ ’: jUil Jl J Ertinya: ”Hukum asas dalam urusan mua’malat adalah kembali melihat tujuannya dan mas lahat kebaikan (yang boleh dicapai daripadan\a). ” Berkata Ibn ’Abidin: ”Mu’amalat itu terbahagi kepada lima. Ibn Hajar dan Albani: Sohih) Selepas hukum ’mengehadkan’ harga tertentu dilarang pada zaman Nabi Muhammad SAW. At-Tirmidzi. urusan peninggalan pusaka dan amanah.

” Apabila dikaji dengan teliti. para ulama ketika itu seperti Said Ibn Musayyab. para ulama tabien menetapkan hukum ’larangan’ tadi berubah menjadi harus disebabkan maqa sid yang ingin dicapai bagi menolak kezaliman daripada berlaku ke atas pembeli.”Hukum asal dalam bab mu ’amalat adalah merujuk kepada sebab dan objektifnya. tiada sebarang penindasan berlaku. apabila berlaku kes monopoli barangan tertentu di zaman tabi’en (zam an selepas sahabat). bertujuan untuk menolak kezaliman ke atas pe mbeli pula. . Jika dalam dalil sebentar tadi menunjukkan Nabi Muhammad SAW ingin m enolak kezaliman daripada berlaku ke atas para penjual. Ini kerana di ketika itu. dalam hal ini pula. ° Bagaimanapun. para ulama sepakat bahawa objektif atau ’Maqasid’yang disasarkan oleh Nabi SAW ketika menolak permintaan para sahabat ini adalah keran a tidak ingin menindas dan menzalimi hak penjual untuk mendapatkan keuntungan se suai menurut harga pasaran. Yahya bin Said al-Ansari dan lainnya bersepakat untuk mengharuskan ’penetapan harga maksimum’ untuk dibuat oleh pemerintah Islam.

14 • Wang. Anda dan Islam Bahagian kedua: Kontrak-kontrak dalam Mu’amalat Islam Pembahagian kontrak-kontrak dalam Mualamat Islam adalah seperti berikut: Tamlikat Ishtirak Tawthiq Tafwid (Pemihkan) (Perkongsian) (Jaminan) /Itlaq /”C^rahon1! I i Mus\arakah • Rahn • Mudharabah • Wakalah • Kafalah (Ejen) (Guarantee) i VVadi’ah Mu’awadat (Pertukaran) Tabarru’at (Charity) i Ibra’ (Rebat dari satu pihak) i Muqassah (Pemotongan Saling) i Qard Hasan (Pinjaman Tanpa Faedah) i Hibah (Hadiah) • Waqf(Waqaf) i Aset Ketara I Tangible Asset) i Aset Tak Ketara .

Adakalanya ak an didapati satu transaksi mengandungi dua hingga tiga kontrak. JU JdiL. antaranya: ^ & >>j Ertinya: ”Jual beli itu telah dihalalkan oleh Allah.” (Al-Baqarah: 275) ^. Bagi tujuan itu. Bahagian ketiga: Rukun dan syarat jual beli dalam Islam Definisi jual beli dalam Islam ialah: -u’Ui J* &Jj ’^ii JU.(Intangible Asset) Murabahah (Harga Tambah) Salam (Jualan Tempah) Istisna’ (Tempah Buatan) Inah iBeli an Semula) Sarf (Tukaran Wang) Tawarruq iBelian Pelbagai Pihak) Semua kontrak-kontrak ini mempunyai syarat dan rukun masingmasing. I . bersetuju jual beli adalah halal berdasarkan dalil-dalil Pengenalan kepada llmu Fiqh Mu’amalat • 15 yang amat jelas.LJ lil IjJ^ilj Ertinya: ”Dan bersaksilah apabila kamu berjual beli antara satu sama lain. rukun dan syarat jual b eli mestilah dijaga oleh kedua-dua belah pihak. sesebuah institusi kewangan itu biasanya akan mengguna kan kontrak jual beli dengan pelanggan.” 14 Semua ulama. la adalah harus jika syarat-syaratnya dijaga.” (Al-Baqa rah: 275) Bagi mencapai keuntungan. Ertinya: ”Menukar pemilikan harra dengan harta yang lain bagi memiliki dan dimilik i atas dasar kekal.

• Perincian teliti • Dijalankan kualiti. semua pihak. undang-undang.16 • Wang. jumlah. • Cukup umur. izin. • Semua pihak • Dimiliki oleh terbabit kekal . segera. • Diiktiraf punyai • Konfirmasi • Redha dan nilai. majlis. Anda dan Islam Ringkasannya adalah seperti berikut15: RUKUN & SYARAT Pihak Terlibat Barangan Jualan (Subject Matter) Akad (Kontrak & Sighah) • Sempurna • Sah menurut • Difahami kapasiti. dalam satu jenis dsb. • Wujud.

-^aJ yd ^/ajly ig^p i_^i~j y^ jL_j jj* +£j AJ^-J j.c-£~-j Uj^ij Ertinya: ”Sesungguhnya Allah Telah memfardhukan pelbagai perkara wajib. Seluruh urusan kewangan kita hanya akan mampu bersih daripada h aram apabila kita sudah mempunyai ilmu tentang elemen-elemen ini. maka janganlah kamu melewatinya. sebagai rahmat kemudahan buat kamu dan bukan kerana terlupa. Ini kerana menurut kaedah fiqh 17 .penjual.LAI fy^j ^ <-H UjJjjJ *>U lijJLsJL>-j U_jx. maka j anganlah kamu mencerobohinya. Bab 3 Unsur dan elemen haram dalam kewangan Melalui bab ini.” (Riwayat Ad-Dar Qutni.Lii jf. maka janganlah kamu menyusahkan dirimu dengan mencari hukumannya. Ad-Dar Qutni: Sohih. dan juga telah mengharamkan beberapa perkara. penjual. • Tiada monopoli • Tiada aib yang disembunyikan. maka janga nlah kamu mengabaikannya. dan telah metwtapkan hadbagi beberapa keharusan. dan juga telah mendiamkan hukum bagi sesuatu perka ra. Nabi Muhammad SAW menegaskan: ^ r^V 5. kita akan didedahkan dengan beberapa unsur haram yang paling ut ama dalam Islam. kapasiti • Kemampuan hingga tamat serahan oleh transaksi. AnNawawi: Hasan) Mengetahui unsur-unsur yang menjadikan sesuatu urusan itu haram adalah amat pent ing dalam Islam.

Panduan asas berkenaan riba dan itemnya boleh difahami daripada hadis berikut: 19 . Saya hanya akan menumpukan kepada dua perkara asas yang menjadikan sesuatu akad atau kontrak itu haram. Anda dan Islam benkutlb: jj Jl J-b J^ ’l J Ertinya: ”Hiikum asal dalam semua perkara (kecuali ibadat dan lutbungan lelaki \va nita) adalah harits dilakukan kecuali terdapat dalil yang menyatakannya sebagai haram. maka saya akan memberi fokus khas kepada elemen haram dalam urusan kewangan.frLif j aibJl Ertinya: ”Sebarang tambahan dalam barangan tertentu (ribawi) dan tambahan di atas hutang akibat penangguhan tempoh. Oleh kerana perkara yang halal itu adalah amat luas. iaitu: 1) Riba 2) Zalim: Gharar (ketidaktentuan) dan judi Oleh kerana perbincangan tentangnya cukup panjang. ” Kaedah fiqh di atas memudahkan orang ramai memahami dengan tepat sempadan haram dalam urusan kewangan. Saya tidak akan menghuraikan terlampau panjang mengenai asa l-usul riba dan perbezaan definisi ulama Islam tentangnya bagi memudahkan kefaha man pembaca.18 • Wang. ” ” la merangkumi riba yang terhasil daripada jual beli barangan ribawi (riba buyu’) d an juga merangkumi riba yang terhasil daripada hutang (riba duyun). Bab 4 Riba dan hukumannya Saya akan menumpukan intipati perbincangan kepada pengenalan riba dan bentuk kon temporarinya sahaja. Bahagian pertama: Erti riba Takrif riba yang paling lengkap (bersifatjam/ ’dan mani ’) menurut kajian saya adala h seperti berikut: i\J 2U«L>. kita khaskan perbincangannya dalam bab-bab yang tersendiri bagi memudahkan kefahaman.

Riba akan muncul apabila transaksi di atas berlaku secara bertangguh. Dalam kont eks semasa. Anda dan Islam Ertinya: ”Apabila ditukar emas dengan emas (ditukar atau diniagakan). la adalah termasuk di dalam riba an-nasa\ b. la pula terba hagi kepada dua jenis.” (Riwaya t Muslim nombor 4039 nombor hadis. dan ditukar secara tents (pada satu masa) dan sekir anya berlainan jenis. ata u pertukarannya dibuat secara bertangguh. perak dengan perak. 5 gram emas dijual dengan harga RM2 000 secara 10 kg beras ditukar dengan 15 kg gandum secara tangguh tangguh ii.20 • Wang. dikenakan oleh pemberi pinjam kepada peminjam. gandum dengan gandum. garam dengan garam mestilah sa ma timbangan dan sukatannya. riba akan berlaku apabila wanita membeli emas secara tangguh pembaya ran. Riba al-jahiliyyah: Iaitu kadar atau sebarang manfaat tambahan lebih daripada jumlah pinjaman pokok yang dikenakan akibat si peminjam gagal membayar jumlah p injaman yang ditetapkan pada tempoh yang dipersetujui. iaitu: a. Maliki dan Hanbali membahagikan riba kepada dua jenis iaitu riba al-fadhl dan riba an-nasi’ah. b. Riba an-nasa’: Iaitu berjual beli atau bertukar antara dua barangan ribawi yang sama jenis secara bertangguh (tidak disempurnakan dalam satu masa). Manakala Mazhab Syafie membahagikan riba kepad a tiga jenis: a) Riba al-fadhl b) Riba an-nasi’ah c) Riba al-yad. Akibatnya pemberi pinjam akan mengenakan kadar denda ke atas si peminjam kerana minta tangguh pembayaran hutang atau gagal membayar hutang dalam waktu yang ditetapkan. maka berjual-belilah kamu sebagaimana yang disukai. Pembahagian yang lebih menyeluruh pula adalah seperti berikut18: 1) Riba ad-duyun (muncul daripada hutang) Iaitu kadar lebihan faedah (riba) yang terhasil disebabkan tempoh. Riba al-fadhl: Iaitu berjual beli atau bertukar antara dua barangan ribawi ya ng sama jenis dengan berbeza kadar berat (jika dijual secara timbang) atau kuant . tamar dengan tamar. la pula terbahagi kepada dua jenis iai tu: a. Riba dan hukumannya • 21 2) Riba al-buyu’ (muncul daripada jual beli barangan ribawi)19 Iaitu ketidaksamaan pada berat atau kuantiti pertukaran dua barangan ribawi. Riba al-qardh: Iaitu kadar atau sebarang manfaat tar oahan yang disyaratkan a tas pemberian jumlah pinjaman pokok. 11/9) Bahagian kedua: Jenis riba Ulama mazhab Hanafi. Contohnya: i. Syarat ini dibuat di awal kontrak pinjaman (loan contract).

apabila terdapat perbe zaan. terdapat dua syarat yang wajib dipenuhi agar ter hindar daripada riba al-fadhl dan an-nasa’. Jenis kualiti tidak memberikan kesan kepada hukum. la ad alah haram kerana sepatutnya kedua-duanya 5 gram. ii. Menukar 5 gram emas (jenis 916) dengan 6 gram emas (jenis kualiti 750). ia jatuh ke dalam kategori riba al-fadhl. iaitu: . Contohnya: i.itinya (jika dijual secara bilangan kuantiti). Menukar atau menjual 10 gram beras Basmathi dengan bayarannya 15gm beras jen is Al. Dalam kedua-dua contoh di atas. la juga haram kerana kedua-duanya sepatutnya lOgm.

Bagaimanapun.22 • Wang. Saya menyokong usaha semua pihak dan menghargai sumbangan tidak ternilai mereka itu yang bertujuan membawa kebaikan kepada seluruh umat.20 Di sini. dan riba juga diharamkan o leh semua agama. isytiharkanlah perang dengan Allah dan RasulNya. maka bagimu pokok hartamu. a) Pemakan dan pemberi riba perangi Allah SWT dan Rasulullah SAW Allah SWT memberi ingatan: J Oj-JjaJ Ertinya: ”Wahai orang-orang yang beriman. Kedua: Transaksi pertukaran itu mestilah dilakukan dalam satu masa atau satu majlis (ertinya. kenduri arwah. Syarat: Mestilah serah terima dalam satu masa sahaja Syarat: a) Dalam satu masa b) Sama berat. dosa riba adalah lebih berat jika dibandingkan d engan isu yang disebut di atas tadi. say a sed ikit terkilan apabila perbincangan dan pendedahan berkenaan isu bahaya riba kura ng disebarkan di dalam masyarakat. kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. makanan tiada logo halal. (wafat 676 H) berkata.” Antara yang berpendapat demikian adalah Imam Al-Mawardi. kronisme. amalan bid’ah. tahlil. ” (AlBaqarah: 278) . bertaqwalah kamu kepada Allah SWT dan ti nggalkanlah saki baki riba sekiranya kamu benar-benar beriman. kedua-dua penjual dan pembeli tidak boleh berpisah sebelum menyerahkan barangan masingmasing). sekiranya kamu ti dak meninggalkannya. saya sertakan beberapa nas al-Quran dan al-Hadis yang menerangkan besar nya dosa riba. Imam An-Nawawi r. makanan yang terdapat unsur bangkai dan babi dan Iain-lain isu.a. ”Ijma’ seluruh ulama Islam tentang pengha raman riba dan ia termasuk dalam kategori dosa besar. kuantiti Tiada syarat di atas Menunjukkan disiplin Islam dalam hal barangan ribawi Bahagian ketiga: Hukuman riba dalam Islam Ramai yang sering berdebat berkenaan isu rasuah. Dan jika k amu bertaubat (daripada pengambilan riba). Padahal. Ini menyebabkan terlalu ramai umat Islam yang terlibat tanpa merasa bersalah. Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 23 Pertama: Mesti sama beratnya (walaupun berbeza kualiti dan nilainya).

Selain itu. perlu memiliki berpengetahuan jelas tentang riba serta menjauhkan diri daripadanya secara seratus peratus. menunjukkan bahawa barangsiapa yang ingin benar-benar menuru t sunnah dan menjadi mukmin sejati. Ayat in i menyebut ’saki baki’. ayat ini secara tidak langsung membuktikan seorang mukmin mampu menjauhi riba .Dalam ay at ini menunjukkan bahawa sesiapa yang enggan dan masih berdegil serta tidak mahu meninggalkan ’saki baki’ riba dalam kehidupannya dengan sengaja. maka ia akan berada dalam posisi peperangan dengan Allah SWT dan Rasulullah SAW.

:” Sabda Nabi SAW daripada Ibn Mas’ud r.” ’2: Imam Malik Bin Anas pula berkata: JjT U-i >is” cu Ertinya: ”Telahku membuka lembaran-lembaran Kitab Allah dan Simnah Nabi SAW dan ti dakku dapati (dosa) yang lebih buruk daripada riba. tidak sebagaimana dakwaan segelintir masyarakat kononnya kita ti dak dapat lari daripada riba di akiiir zaman ini. dan doa orang yang terkena zalim daripadanya juga lebih makbul. Ji Jl jl . harta itu men dorongnya melakukan pelbagai bentuk aktiviti tidak berf aedah dan dosa. Selain itu. Zahir daripada ayat ini juga menunjukkan ’peperangan’ berlaku sejak di alam dunia la gi. Malang bagi seseorang dan pemimpin yang tidak memperdulikan dosa ini. Anda dan Islam dalam hidupnya. ” (Al-Baqarah: 276) Riba dan hukumannya • 25 berkat itu akan berlaku di dunia dan di akhirat: Hukuman di dunia Bentuk-bentuk kehilangan berkat harta bagi orang yang terlibat dengan riba adala h hartanya akan mudah hilang atau habis tanpa dirasai.” :4 b) Kehilangan berkat harta dan kehidupan Tercatat di dalam Al-Quran: Ertinya: ”Allah menghancurkan keberkatan kerana riba dan menambahkan keberkatan da ripada sedekah. mentafsirkan: Ertinya: ”Akan dikatakan kepada pemakan riba di hari kiamat. perkar a fasik dan hina. kerana Allah SWT dalam mengi svtiharkan atau mengi-inkan perang ke atasnya. ”Ambillah senjata kamu unluk berperang dengan Allah SWT.a. Tatkala itu akan hilang sifat amanah dan kebaikan daripada din . H arta haram seperti ini akan mendorong pemiliknya untuk melakukan maksiat.24 • Wang. ” 21 Berkata Imam Qatadah: ”Allah SWT menjanjikan ahli riba dengan hukuman bunuh. la juga akan merasa terlalu miskin dan faqir (walaupun ia mempunyai wang yang banyak). curi. dan a kan mendapatkannya di mana sahaja mereka berada. Ibn Abbas r.”21 Imam Abu Hanifah berkata: ”Inilah ayat di dalam Al-Quran yang paling menakiitkan. la juga bakal ditimpa ujian harta yang banyak seperti dirompak. khianat.a.: .

^j S3-W> A^ J-i V Ertinya: ”Tidak diterima daripada pemakan riba (yang menggunakan harta riba tadi) sedekahnya. jihadnya dan persaudaraannya.Ertinya: ”Sesungguhnya riba walaupun lumayan (dari sudut kuantiti) tetapi hasilnya ia akan membawa kepada sedikit dan papa.” (Riway at Ahmad. al-Hakim) 26 H Hukuman di akhirat Ibn Abbas berkata: ^ f * <U> ^j bl^~ ^j b^. hajinya. ” 27 c) Seperti berzina dengan ibu bapa sendiri Nabi SAW mengingatkan dalam satu hadis yang cukup mendalam maksiidnya: .

bahagian ini akan mendedahkan bentuk aplikasi riba dalam konteks se masa. lari dari medan peperangan (kerana takut) dan menuduh perempuan yang suci dengan zina (tanpa saksi adil). Justeru itu.” (AtTabrani. makan riba . membunuh tanpa hak.26 • Wang. e) Salah satu daripada tujuh dosa terbesar la berdasarkan hadis Nabi SAW: Ertinya: ”Jauhilah tujuh dosa besar. Kewujudan riba di bank konvensional ini telah disepakati oleh kesatuan ulama berwibawa seluruh dunia melalui Kesatuan F iqh Antarabangsa. sihir. Nabi SAW juga member! amaran: Ertiny a: ”Satu dirham riba yang dimakan oleh seorang lelaki dalam keadaan ia meng etahuinya lebih buruk daripada berzina sebanyak 36 kali. tetapi ia member! fokus kepada baha ya dosa riba. Riba yang paling ringan (dosanya) seperti seora ng lelaki berzina dengan ibunya. makan harta anak yatim. Majlis Fatwa Eropah dan banyak lagi. Anda dan Islam jLJl LI. al-Hakim)2S d) Lebih berat daripada 36 kali zina. 7/158 . Ertinya: ”Riba mempunyai 72 pintu. Tidak dinafikan terdapat beberapa individu berdegil cuba menongkah arus dengan d akwaan kosong tanpa disertai ilmu yang benar.” {Riwayat Ahmad dan Ad-Dar Qutni)29 Hadis ini bukan untuk merendahkan dosa zina. Antara soalan yang kerap kali kita dengari berkaitan riba adalah: • Apakah transaksi riba yang terdapat dalam bank konvensional? • Mengapakah Islam mengharamkannya? • Adakah riba menekan dan menindas? • Siapakah yang ditindas? • Bagaimana bank boleh meraih keuntungan tanpa mengenakan riba? . mendakwa ia bukannya riba. syirik. saya amat mengharapkan umat Islam membuka mata mereka kepada isu ini agar tidak terjebak dengannya. Pandang an ini tidak terpakai dalam Islam. Demikian juga beberapa fatwa yang dibuat atas asas kepentingan politik tertentu yang dikeluarkan oleh sebahagian kecil indivi du. ”(Riwayat al-Bukhari dan Musli m) Riba dan hukumannya • 27 Bahagian keempat: Riba dan bentuknya dalam konteks semasa Perbezaan utama di antara bank Islam dan konvensional adalah kerana aktiviti rib a yang diamalkan oleh bank konvensional.’° Justeru itu.

Larangan mi termaktub di dalam kitab mer eka sama ada di dalam kitab undangundang Talmud ataupun Ibrani.) itu.Jawapannya adalah seperti berikut: Apakah transaksi riba dalam bank konvensional dan mengapa Islam mengharamkannya? Sebenarnya bukan hanya Islam sahaja mengharam dan mengutuk perbuatan riba. malah ia juga haram di kalangan kaum Yahudi. riba juga dicela oleh ajaran Kristian sebagaimana yang ... (Rujuk bab Exodu s ayat-ayat 22:35-37 menyebut: Janganlah engkau mengambil bunga wang atau riba d aripadanya.

faedah atau interest sebanyak 8 peratus (ber samaan RMS 000 sebagai contoh) daripadajumlah pinjaman itu sebagai balasan keran a memberikan pelanggan wang yang diperlukan. ” (Riwayat Muslim) Bank Islam vs Bank Konvensional . Tetapi dalam keadaan kewangann ya mendesak. Penalti ini bersifat compounding (ia itu akan dimasukkan di dalam modal pinjaman dan berganda faedahnya). iaitu hanya pelanggan yang mempunyai desakan kewangan akan pergi ke bank bagi mendapa tkan pinjaman bagi mengatasi masalah kewangannya. peminjam dikehendaki membayar penalti pula. me mperoleh modal syarikat atau sebarang tujuan peribadi. yang haram. Pinjaman perumahan (Home Loan) c. rumah. Menurut hukum Islam. ’: Jumlah faedah yang dicampur bulan. Ertinya: ”Individu yang memberi (riba) dan yang mengambilnya adalah sama. Pinjaman modal (Term Loan atau Overdraft) d. pihak bank pula mengenakan bayaran faedah atas pinjaman yang diberi kan. Riba Dalam Pinjaman Apabila pelanggan datang ke bank konvensional atau institusi kewangan \ ang tida k menawarkan produk Islam dan ingin memohon pembiayaan seperti berikut: a. Lapan peratus itulah yang dinamakan riba ad-duyun jenis al-qard. Pinjaman mesin dan alatan syarikat (Hire Purchase Loan) e. Nabi menyebut: Persoalannya.28 • Wang. Tambahan pula apabila si pelang gan gagal membayar bayaran bulanan yang ditetapkan oleh pihak bank. M Riba dalam bentuk hari ini boleh berlaku dalam keadaan berikut: 1. mengapa pula ia diharamkan? Adakah suatu kesalahan bagi mengenakan faedah kepada peminjam? la diharamkan kerana: • Mengeksploitasi kesusahan pelanggan: Hasil RMS 000 itu sebenarnya diterima hasil daripada mengeksploitasikan kesusahan pelanggan. bank konvensional memberi pinjaman sebanyak RM100 000 kepada pelanggan A dan sebagai imbalan balik kepada bank. Pinjaman kereta (Car Loan) b. Pinjaman peribadi (Personal Loan) Apakah transaksi yang berlaku? Sebagai contoh sebenar yang berlaku di bank konve nsional hari ini: di atas permintaan pelanggan A untuk membeli kereta. Inilah yang dinamakan riba menekan dan menindas. pihak bank menetapkan bunga. la adalah r iba yang amat menindas. Ulama menyepaka ti jenis pulangan seperti ini adalah riba. Ketika itu. Pelanggan yang ibat secara langsung dengan dengan jumlah pokok pinjaman akan dibahagi mengikut jumlah RMS 000 yang diperolehi ini adalah hasil bank memberi RMS 000 tadi juga dikira bersubahat dan terl riba. Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 29 terdapat di dalam bab Luke 6:34-35.

iaitu s ekitar 2 hingga 5 peratus daripada jumlah pinjaman berbaki (outstanding balance) . Perbezaannya adalah seperti berikut: a. iaitu RM96 000. Aki batnya semua jumlah penalti akan dimasukkan dalam jumlah pokok menjadikannya kem bali meningkat kepada RM96 000. Penalti lewat bayaran di bank konvensional sangat menindas dan mahal. Ini menjadikan bank .75 per atus daripada jumlah baru itu.Bank Islam juga mengenakan sejumlah wang jika pihak pelanggan lambat membayar daripada waktu yang dijanjikan. tiba-tiba pelanggan g agal membayar selama beberapa bulan dan dikenakan penaliti sebanyak RM6 000. Dan jumlah faedah yang dikenakan adalah 6. la berbeza dengan jumlah ganti ru gi di bank Islam yang tidak bersifat ’compounding’ dan kadarnya adalah 1 peratus sah aja. Sebagai contoh katalah jumlah pinjaman berbaki RM90 000.

bermakna tiada untung te tap dijanjikan).30 • Wang. la mesti diagihkan untuk tujuan kebajikan kepada golongan miskiri dan faqir sahaja. Di bank I slam. ”individu yang menanggung kos dan risiko kerugian. Anda dan Islam Riba dan hukumannya 31 Islam jauh lebih murah daripada konvensioiial. Ertinya: ”Mencari keuntungan adalah dengan menghadapi risiko. la berdasarkan hasil daripada transaksi jual beli secara bayaran ansuran mana kala penalti bank konvensional adalah hasil daripada kontrak pinjaman. Ini bakal menghancurkan sifat tolongmenolong antara manusia. Abu Daud: nombor 3508. ia juga mengundang sikap bagi orang \ ang berduit untuk menekan individu yang memerlukan bantuan kewangan. ” Menyuburkan sikap nialas bekerja dan kurang dinamik: la juga melahirkan sikap malas bekerja keras bagi mencari keuntungan secara jual beli yang memberi manfaat kepada ekonomi negara. Kuwait F inance House (Malaysia) Berhad. la a dalah haram. maka mereka yang layak mendapat manfaat atau keuntungan apabila ada. Selain itu. Hasilnya bank-bank Islam di Malaysia seperti Asian Finance Bank Berhad. Malangnya terlalu ramai yang tida k memahami hal ini. b. ia bakal melahirkan masyarakat yang marah dan tertekan ant ara satu sama lain. c. Meruntuh moral dan akhlak: Selain menghakis sikap bantumembantu dalam masyarakat . . Islam tidak menerima konsep untung tanpa bekerja keras. Pembaca perlu membezakan bayaran ta’widh yang dikenakan oleh bank-bank Islam denga n penalti oleh bank-bank konvensional.” ” Justeru itu. Selain itu. Jaminan pulangan ini menjadikan ia berteraskan konsep pinjaman wang dengan faedah (interest) yang dijamin. Menurut majoriti ulama sedunia. Mereka h anya berfikir untuk mencari untung secara mudah. Ahmad. sebarang pelaburan yang mempunyai elemen sep erti ini adalah sebenarnya pinjaman dengan riba. Jumlah wang kerana lewat bayar ini bukan sebagai denda tetapi ia adalah bayar an kos rugi (ta ’widh atau compensation) yang dihadapi oleh bank akibat pelanggan tidak membayar hutangnya kepada bank pada waktu yang ditetapkan. As-Suyuti dan Albani: Hasan) Menurut pandangan Dr Muhammad Az-Zuhayli. ta’widh akan dikenakan.” (Direkodkan oleh as-Syafie. Ibn Hibban. Al Rajhi Banking and Investment Corporation (Mal aysia) Berhad dan RHB Islamic Bank Berhad akan mengagihkan jumlah ini kepada gol ongan faqir dan miskin dan tidak dibenarkan mengambilnya sebagai pendapatan bank . ta’widh yang dikenakan oleh bank Islam ini tidak b oleh dimasukkan di dalam pendapatan bank Islam. iaitu dengan memberi pinjaman s erta mengenakan faedah. sebarang pelaburan dengan jaminan pulangan adalah bertentangan deng an kaedah di atas tadi. ” 34 Dan juga hadis: Ertinya: ”(Bagi mendapatkan) keuntungan (hasil pelaburan) mesti dengan menghadapi risiko (dan jaminan barang yang dijual adalah selamat . apabila bayaran hutang ansuran belian barang tidak dilangsaikan pada waktu nya.

dalam Islam s am membenarkan pinjaman tanpa sebarang faedah. Hasilnya. Sebagaimana di . ia menambahkan peluang kerja dan mengurangkan j umlah pengangguran.Disiplin Islam memastikan setiap individu menyumbang kerja yang baik dan meningk atkan kualiti ekonomi.

Menurut kontrak dan perjanjian yang ditandatangani.32 • Wang. kumpulan wang itu digunakan bagi melabur ke syarikat yang kukuh bagi m endapatkan pulangan yang baik ataupun digunakan untuk memberi pinjaman secara ri ba kepada syarikat-syarikat yang datang kepada bank bagi membantu perniagaan mer eka. Riba dalam Akaun Simpanan dan Pelaburan Bagi menjelaskan bentuk kedua bagaimana riba berlaku. Nabi Muhammad SAW berkata: Ertinya: ”Pada malam akupergi ke syurga (semasa Israk Mi’raj). maka ia adal ah haram tanpa sebarang pertikaian. Kemudian. la disebut dalam Islam sebagai qardh hasan (pinjaman tanpa sebarang faedah riba dikenakan kepada si peminjam). Penjelasannya adalah seperti berikut: • Akaun pelaburan dengan pulangan tetap (fixed deposit account) Dalam akaun ini.. pihak pengendali /bank akan mengumpulkan wang individu A tadi bersama dengan wang pendeposit atau penyimpan lain. tiada sebarang keuntungan boleh dihasilkan melalui aktiviti pinjammeminjam ini. individu A meletakkan wangnya di dalam conventional fixed depos it account. Ini kerana pinjaman adalah satu proses yang dibuat secara sukarela atas dasar bantu-membantu. ” 37 Justeru itu. ”Setiap sumbangan sedekah digandakan pahalanya kepada sepul uh kali. Anda dan Islam sebut di dalam sebuah hadis: Ertinya: ”Setiap pinjaman yang membawa kepada manfaat bagi pemberi pinjam maka ia adalah riba. Penentuan jumlah faedah adalah menur ut budi bicara pihak pengurusan bank. ” ”6 Imam Ibn Quddamah pula berkata: JS” Ertinva: ”Setiap pinjaman yang disyaratkan padanya memberi tambahan. ” (Riwaya t oleh Ibn Majah) 2. contohnya adalah seperti b erikut: Riba dan hukumannya • 33 Ia berlaku apabila pelanggan meletakkan wang di dalam akaun: • Akaun pelaburan dengan pulangan tetap (fixed deposit account). . Pada kebiasaannya bank membuat kira-kira b agi menentukan kadar faedah yang ingin diberinya. • Akaun simpanan biasa (ordinary savings account).. dan setiap pinjaman tanpa faedah digandakan sebanyak 18 kali. pihak bank akan menetapkan k adar faedah tertentu (’fixed interest ’atau ’fixed return’) sebagai contoh 3 peratus dib erikan kepada penyimpan atau pelabur (tambahan ke atas wang modalnya) bagi suatu tempoh matang antara satu hingga 11 bulan. aku melihat tertulis di dalam pintu Syurga. Sebagai imbalan kepada para pelabur atau penyimpan.

kadar 3 peratus daripada ”fixed deposit account” tadi adalah ri ba ad-duyun’ daripadajenis al-qard’’. seperti yang ditegaskan sebel um ini. Ini adalah kerana.Menurut hukum Islam. Hanya nisbah membaha gi keuntungan yang dibenarkan seperti nisbah 70:30 (bank: pelanggan). disiplin pelaburan Islam (iaitu Mudharabah ataupun Musyarakah) tidak bol eh menentukan pulangan keuntungan awal kontrak sama sekali. .

kerugian bank pasti bertambah da n membebankan. Jika ada pulangan. sekiranya bank menghadapi k erugian. Sebaliknya. Jumlah dan kadar pulangan dalam bentuk hibah atau hadiah adalah terpulang kepada budi bicara bank sepenuhnya. penindasan berlaku dalam kedua-dua bentuk simpanan dan pelaburan konven sional di atas. kebiasaannya pihak bank akan memberikan hibah (hadiah s ejumlah wang) kepada penyimpan sebagai tanda penghargaan. Dalam keadaan ini. ia akan berubah-ubah menurut prestasi perniagaan yang dibuat oleh bank Islam itu. Walau bagaimanapun hibah itu sama sekali tidak boleh dija njikan oleh bank dan tidak boleh pula dituntut oleh si pelanggan. Menghargai pelanggan yang menyimpan wang ini. bank tetap perlu membayar kadar faedah itu tanpa mengira sama ada ia ak an menambah beban kerugiannya atau tidak.1 dan 0. Ini kerana bank akan memberikan kadar faedah tetap sekitar 0. Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad dan Al Rajhi Banking And Investment C orporation (Malaysia) Berhad. Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 35 • Akaun simpanan biasa (ordinary savings account) Manakala dalam akaun simpanan konvensional (ordinary savings account) pula.2 peratus. Sekiranya hasil pelaburan menggalakkan.38 Oleh kerana . sebahagian bank-bank Islam tidak membenarkan sebarang hibah diberi kepada pelanggan bagi mengelakkan syubhat riba. bank mesti mem buat pembayaran tambahan (faedah) menurut kadar yang telah ditetapkan tadi walau dalam apa keadaan sekalipun. Maka. la adalah pendapat yang dipegan g oleh kebanyakan bank Islam di Timur Tengah termasuklah Asian Finance Bank Berh ad. Hasilnya. seka li lagi terdapat riba secara pasti. Bagaimanapun. malah mungkin tiada sebarang hibah dalam keadaan t ertentu. pihak pengurusan bank-bank Islam pada kebiasaannya akan menggunaka n wang tersebut bagi tujuan perniagaan mereka yang halal. Akaun di Perbankan Islam Pengurusan akaun secara Islam adalah berbeza dengan apa yang dilaksanakan di ban k konvensional. Sekiranya bank mendapat untung yang amat lumayan h asil penggunaan wang simpanan tadi. dan pelanggan dianggap seolah-olah telah menawarkan pulangan tetap atas pinjaman (s impanan) yang diberikan oleh pelanggan kepada bank itu. Bagi memanfaatkan dan menanggung kos pengurusan simpanan ini. sama ada kepada bank (apabila rugi tapi perlu membayar faedah ri ba) atau pelanggan (apabila untung tapi hanya mendapat nisbah kecil). bank tetap hanya perlu membayar kadar kecil tadi dan pelanggan pastinya dikira rugi. bank pula dikira meminjam wang daripada pelanggan untuk digunakan bagi tujuan pelaburan kecilkecilan. maka kebiasaannya p enyimpan akan diberi hibah yang agak baik sebagai galakan dan ucapan terima kasi h kepada pelanggannya. Pelanggan yang menyimpan wang akaun Islam boleh memilih sama ada ingin menggunakan: a) Akaun simpanan atas asas wadi’ah (simpanan biasa tanpa menggunakan konsep Mud harabah) Melalui kontrak ini.34 • Wang. Pihak bank juga menjam in pelanggan boleh mengeluarkan wang mereka pada bila-bila masa serta menanggung segala kerugian ke atas wang yang digunakan jika berlaku. Justeru. pihakbank memastikan semuajumlah wang simpanan pelanggan ad alah sentiasa selamat dan boleh dikeluarkan pada bila-bila masa oleh pelanggan.

jika pelaburan mengalami kerugian. Jumlah dan kadar hibah adalah terpulang sepenuhnya kep ada budi bicara bank.itu. Pihak bank akan memberikan kadar hibah yang baik jika keun tungan diperolehinya baik. . Ini lebih adil kerana: • Pelanggan berpeluang mendapat hibah dalam keadaan wang simpanannya terjamin/tanp a risiko hasil pelaburan. pihak penyimpan mungkin tidak akan diber i sebarang hibah manakala wang simpanan mereka juga tidak akan berkurangan. Ini adalah untuk menggalakkan minat pelanggan.

la mungkin akan membuat penilaian dari sudut aset mahupun liabiliti sesebuah sya rikat tanpa mengira sama ada ianya adalah sebuah syarikat yang tersenarai di Bur sa Malaysia atau tidak. b) Akaun simpanan mengikut Mudharabah (perkongsian untung) Bank-bank Islam juga menyediakan akaun pelaburan yang menggunakan konsep Mudhara bah. Pembaca perlu memahami perbeza annya. Konsep 30 peratus daripada keuntungan yang ada ini tidak mempunyai sebarang elemen jaminan keuntungan yang diharamkan oleh Islam. Kadar peratusan perlu ditetapkan di peringkat awal seperti 70 p eratus daripada keuntungan untuk pelanggan dan 30 peratus untuk bank. Justeru itu. Secara umum. Manakala konsep 30 peratus pulangan dari pada jumlah modal adalah haram kerana ia menjamin keuntungan pada jumlah tertent u. Satu perkara yang juga amat penting dalam akaun Islam ini adalah. dipersetujui secara sepakat oleh ulama Islam . Semua perniagaan ini telah ditapis oleh Majlis Penasihat Syariah dan pengurusan bank. iaitu dengan perbincangan yang cukup telus atau transparent de ngan pelanggan. la adalah halal. penapisan filter Syariah berikut biasanya d igunakan untuk: . ” 19 Huraiannya: Sebagai contoh. Menurut konsep mi pelanggan bersedia menerima risiko lebih bagi membuka ruangnya untuk mendapat peratusan keuntungan yang lebih besar jika bank berjaya meraih p ulangan lumayan. • Tiada sebarang riba terbabit di dalam akaun ini dan semua pelaburan yang dibuat adalah setelah dipastikan memenuhi kehendak Syariah. Nama produk-produk untuk akaun ini adalah se perti Akaun Pelaburan Umum Mudharabah atau Akaun Pelaburan Istimewa Mudharabah a tau Akaun Semasa Mudharabah. bank tidak terai. deposit yang t erkumpul hanya akan digunakan untuk: a) Dilaburkan bagi kegunaan perniagaan bank Islam yang telah dipastikan halal. semua Syariah-approved companies mi telah dipastikan dengan teliti ketepatannya dari sudut Syariah dan semua keuntungan yang bakal di perolehi adalah harta yang bersih.iaya sama sekali berbanding bank konvensional yang sentiasa be rkewajipan memba) ar kepada pelanggannya walaupun ketika rugi. Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 37 • Bank tidak membayar apa-apa kepada pelanggan jika tiada keuntungan. Justeru. pembahagian 30 peratus daripada keuntungan jika ada dan ia bukannya 30 peratus daripada jumlah modal.36 • Wang. Dr Wahbah Az -Zuhayli menyebut dalam kitabnya antara syarat keuntungan itu adalah: Ertinya: ”Mestilah keuntungan yang ditetapkan adalah dalam bentitk jit’ii ’ secara umu m. b) Dilabur bagi membiayai perniagaan pihak ketiga >ang juga dipastikan perniagaa nnya halal. 60: 40 dan sebagainya. Pihak pelanggan yang ingin menyimpan wang sambil membuat pelaburan secara k husus boleh memanfaatkan akaun ini. 80:20. Urusan tapisan dibuat secara terperinci dan perlaksanaannya dibuat dalam suasana mesra pelanggan. Pembaca perlu memahami pefbezaan konsep pembahagian keuntungan ini.

ii.mengeluarkan syarikat-syarikat yang tahap hutang nya tidak boleh ditoleransi lagi atau mempunyai impure interest income berdasark an panduan Majlis Penasihat Syariah. Primary financial filters .i. Tapisan industri atau industry filtering .membuang syarikatsyarikat yang per niagaan induknya berkaitan produk-produk haram. .

justeru indicative atau andaiannya ad alah seperti berikut: 3 X 70 (pelanggan) 100 = 2. pembaca mesti mengelak kekeliruan dengan kadar peratusan yang dipapar kan oleh akaun Islam Mudharabah di bank Islam. Manakala bakinya. Pertaman>a ia tidak terikat dengan apa jua disiplin Syariah. Pemegang boleh berbela nja sebanyak mana yang disukainya selagi jumlah berada di dalam kadar maksimum y ang dibenarkan. . Riba dan hukumannya • 39 3. sebaliknya ia dip aparkan demi meraih keyakinan pelanggan terhadap prestasi pengurusan dan pelabur an bank. manakala jika bakinya ditangguh sehingga melepasi tempoh pe rcuma (biasanya 30 hari).10 peratus inilah yang akan digunakan oleh bank bagi memaparkan p restasi dan kemampuan bank. seseorang yang menyimpan atau melabur wangnya di dalam akaun di bank konvensional pasti akan mendapat saham keburukan hasil sokongan secara lan gsung daripada wang depositnya itu. Biasanya ka dar faedahnya amat tinggi iaitu sekitar 18 hingga 25 peratus setahun. Selam itu. Riba Dalam Kad Kredit Saya telah menjelaskan bentuk riba dalam amalan perbankan konvensional. • Kad ini mempunyai had jumlah atau credit limit tertinggi. Akibatn ya mereka akan menumpukan pelaburan di dalam mana-mana syarikat yang boleh membe n pulangan besar tanpa meninjau aspek pematuhan Syariah atau tidak. tetapi dibenarkan untuk membayar hanya nisbah kecil daripada bil. pelanggan akan dikenakan peratusan faedah. Anda dan Islam Bank konvensional pula mengendalikan urusan akaun simpanan dan pelaburannya seca ra berbeza. Cara kiraannva Keuntungan Sebenar = Kadar Pulangan (ROR) x Kadar Keuntungan (PSR) dibahagikan d engan 100 Katakanlah kadar keuntungan bank adalah 3. la hanyalah andaian dan tidak menjadi kewajipan bagi bank untuk memberikan pulangan seperti kadar di atas. Inilah rib a yang amat jelas malah amat membebankan dan menindas. Pendedahan ini d ibuat secara ringkas. pemegang diberi pilihan sama ada ingin melangsaikannya dalam t empoh izin yang diberi tersebut ataupun dibiarkan bakinya lalu pihak pengeluar a kan mengenakan faedah daripada jumlah bil yang tertangguh ini. jumlah 2. la bukan kadar pulangan yang dijanjikan oleh pihak bank. Perlu diketahui. sama ada disedarinya atau tidak. Antara ciri utama yang berkaitan dengan wujudnya riba dalam kad ini adalah: • Pemegang kad tidak wajib melangsaikan ’kos guna’ secara keseluruhannya apabila menda pat penyata bil daripada pengeluar kad dalam tempoh izin yang diberikan. Pelanggan hanya perlu membayar nisbah kecil daripada bil (sekita r 5 peratus sahaja).10 Maka. riba kontemporari juga berlaku dalam penggunaan kad kredit. Selain i tu. la hanyalah kadar pulangan purata menurut prestasi lepas yang digelar indicative rates atau kadar andaian dan ram alan.38 • Wang.

Kesatuan Fiqh Antarabangsa QIC (QIC International Fiqh Academy) dalam ketetapannya nombor 108. pada persidangan 23 hingga 28 September 2000 telah memfatwakan sebagai tidak ha rus terutamanya dengan kewujudan kad kredit Islam. terdapat juga keputusan dalam persidangan yang lain mengharuskan p enggunaan kad kredit konvensional sekiranya pengeluar tidak meletakkan sebarang syarat riba di dalam kontraknya. Bagaimanapun. Kad .Jika seseorang berhasrat menggunakan kad kredit konvensional yang menetapkan sya rat riba sambil berazam membayar semula sebelum dikenakan faedah.

di mana konsepnya adalah seperti berikut: KREDIT KAD ISLAM BAI AL-INAH 4 Oleh kerana pelanggan ingmkan kad pihak banK tidak membayar terus kepada \ pelanggan sebaliknya rnemasuKkan dalam akaun khas pelanggan dan membenkan kad ke pada pelanggan Seluruh penggunaan oleh pelanggan selepas mi pihak bank akan meng gunakan wang akaun^O 9 Pelanggan hanya membayar minimum 5 % dan jumlah penggunaannya Jika pelanggan mengunakan sedikit saha|a sehmgga habis tempoh bank biasanya memben rebat Bank 0 —-\ 1 Bank menjual aset kepada pelanggan f~-T’\ .’inah. -*• • hak milik juga dipmdahkan ^V i I ^ 2 Pelanggan membeli aset dengan pembayaran tangguh ( RM ”” 000 cth) rebat boleh dibe nkan apabila sampai tempoh akhir (laitu 5 tahun) 3 Pelanggan menjual kembali aset tadi aengan harga RM 5 000 (cth) dan bank memba yar secara tunai Pelanggan Diletak dalam ! akaun khas ’ 7 Bank menggunakan wang dalam akaun pelanggan untuk membayar kepada pekedai 5 Bank membenkan kad yang disanda’kan kepada jumlah dalam akaun khas 8 Pekedai bayar komisen kepada bank Pekedai Cth : Hypermarket 6 Pelanggan menggunakan kad untuk membeli di kedai Keterangannya: .40 • Wang. BSN Aiman Kad. dan Rajhi Debit dan Charge Kad. Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Sebahagian mereka menggunakan konsep ba\ al. Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 41 ini sebenarnya bukanlah kad kredit sebaliknya dikenali sebagai kad caj (charge c ard). Kad kredit dan kad caj Islam di Malaysia boleh diperolehi daripada Amlslamic Ban k.

Yuran Penyertaan. Jika ia melebihi kos khidmat sebenar. pihak pelanggan akan menjualnya semula kepada bank dengan harga lebih murah iaitu RM5 000 secara tunai. 6) Di akhir tempoh 5 tahun. iaitu bay-tawarruq dan al-qard dalam kad debit dan kad caj mereka. Pembaharuan dan Penukaran Kad Hukum: Harus serta tiada masalah dari sudut syarak kerana ia dianggap sebagai up ah yang telah ditetapkan oleh pihak pengeluar terhadap khidmat yang disediakanny a. pihak bank akan menjual asetnya dengan s atu harga sebagai contoh RM7 000 dengan bayaran semula secara tangguh dalam temp oh yang telah dipersetujui. pot ongan atau rebat daripada harga RM7 000 di atas tadi.’inah kecuali proses jual beli untuk menghasilk an credit limit tadi melibatkan jualan kepada pihak ketiga.1) Apabila pihak pelanggan memohon kad. Sem ua pembayaran kepada pihak penjual barang (apabila pelanggan menggunakannya) aka n dibuat menggunakan duit pelanggan yang tersimpan tadi. Sesiapa yang menggunakan kad kredit konvensional atas sebab-sebab yang tidak dap at dielakkan. Harus juga hukumnya jika terdapat perbezaan dalam jumlah yuran khidmat yang d ikenakan kerana ia bergantung kepada perbezaan jenis khidmat. 4) Setelah itu. maka ia tergolong dalam riba yang diharamkan. 3) Pihak bank akan membuat pembayaran secara bersyarat. 2) Setelah memiliki aset itu. 5) pelanggan hanya dikehendaki membayar 5 peratus daripada jumlah penggunaannya pada setiap bulan. Kebanyakan proses kad kredit Islam yang menggunakan konsep bay al-’inah diatur sep erti yang diterangkan di atas. la merupakan keputusan Majma’ Fiqh Islami (Kesatuan Ulama riqh Islam Sedunia QIC) pada persidangan ketiganya pada Oktober 1986. iaitu dengan memasukkan pembayaran itu ke dalam sebuah akaun khas pelanggan. Bagaimanapun ia ha nya menjadi harus jika kos yang dikenakan setara dengan khidmat sebenar yang dib erikan. la tidak jauh berbeza dengan bay al. pihak bank biasanya akan memberikan diskaun. pihak pelanggan diberikan sebuah kad kredit untuk digunakan. berikut disertakan beberapa ringkasan hukum berkaitan setiap pengg unaannya: 1. . jika penggunaan pelanggan kurang daripada jumlah wan g yang tersimpan di akaun khas. sebagai contoh lima tahun akan datang. Bagaimanapun Bank Al-Rajhi menggunakan konsep yan g berbeza.

Hukum: Harus. gharar (ketidaktentuan). ada juga y ang mengatakan ia sebagai upah broker. malah ia dianggap sebagai hadiah galakan sahaja da n hukumnya adalah harus. J Ertinya: ”Dimaafkan yang berlaku pada tawabi’ dan tidak pada lainnya. seperti berikut : a) Hadiah insurans percuma Hukum insurans konvensional telah diputuskan oleh Sidang Kesatuan Ulama Fiqh Isl am Sedunia QIC yang pertama pada 1397 H.40 Hasilnya. Kos Tertentu daripada Peniaga kepada Bank Pengeluar Kad Adakalanya pihak bank atau pengeluar kad meletakkan syarat dalam perjanjiannya d engan para peniaga sejumlah ’kos tertentu’ dalam bentuk peratusan yang akan diambil daripada bil penjual (peniaga). maka bank ak an segera menunaikan bil (pemegang kad) iaitu setelah dipotong jumlah kos yang d isebut tadi. Telah diiktiraf dalam kaedah fiqh bahawa: ^ j L. Oleh itu ia tidak terjebak di dalam hukum haram yang diputuskan. Ini adalah kerana ia bukannya maksud kontrak tetapi han ya tabi’ (perkara sampingan yang terhasil daripada perjanjian). ja halah (ketiadaan maklumat tepat semasa transaksi). Bagaimanapun dalam konteks ini. setiap Ringgit Malaysia (RM) has il penggunaan Kad Emas.42 3. la juga boleh diangga p sebagai diskaun khas daripada peniaga kepada pengeluar. Maka untuk tujuan itu. judi dan lain lain. dengan peratusan 2 hingga 5 peratus ataupun 3 pe ratus daripada jumlah bil. hukumnya berlainan kerana pemegang insurans tida k membayar apa-apa kepada syarikat insurans. mereka menawarkan beberapa bentuk hadiah dan skim insurans percuma dan insurans kemalangan perjalanan. jumlah kos ini diangg ap sebagai hadiah.43 Hukum: Berbeza menurut jenis hadiah. Selain itu.41 Terdapat ramai juga para ulama menganggap ianya sebagai upa h wakil (Ujrah al-Wakalah) kepada bank kerana menjadi wakil bagi peniaga dalam m empromosikan barangannya serta jaminan wujudnya pelanggan. Berdasarkan pendapat mazhab Hanafi yang sah.Wang. Hadiah dan Jaminan Khas bagi Pemegang Kad Emas (Gold Card) la bertujuan untuk menarik golongan pertengahan dan atasan bagi menyeitai skim m ereka. Kemudian pihak bank akan menuntut kos asal (tanpa potongan) hasil p enggunaan kad daripada pemegang kad. Dalam program Hadiah Ahli (Membership Rewards). atau diskaun di restora n-restoran dan Iain-lain. sebagai haram kerana mengandungi unsur riba. Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 43 2.” . Dan mata ini akan bert ambah dan jumlah mata terkumpul tertentu akan membolehkan pengguna menikmati pro gram melancong percuma atau penginapan di hotel percuma. apabila peniaga membuat tuntutan daripada bank pengeluar. pengguna akan mendapat satu mata.

la juga bukan objektif transaksi. derma dan galakan sahaja. Bagaimanapun. . tindakan ini a dalah tidak harus atas dasar Sadd az-Zarai’ (menutup jalan haram daripada berlaku) . Hukumnya adalah harus selagi mana pihak pelanggan terus menerus menggunakan kad kredit. b) Hadiah-hadiah lain Sesetengah kad kredit menawarkan beberapa ganjaran hadiah bagi setiap pembelian menggunakan kad kredit. menurut fatwa ulama Mazhab Syafie. Selain itu. disyaratkan juga pelanggan tidak terjebak dalam urusan bank konvensi onal yang haram. Hadiah yang kebetulan ditawar ini dilihat sebaga i sumbangan.Tawabi’ dalam hal ini adalah perkara sampingan yang bukan akad asas sesuatu transa ksi.

saya menyarankan agar orang ramai menjauhi hal ini. 6. Persidangan Kesatuan Ulama Fiqh Islam Sedunia QIC telah membuat dua ketetapan . 5. la juga Riba dan hukumannya • 45 merupakan ketetapan daripada Simposium Ekonomi Islam ke12 anjuran Dallah al-Barakah pada 1996.44 • Wang. majoriti ulama semasa menegaskan wang kertas tergolong dalam kalangan h arta ribawi (usurious items) dan demikian juga sebarang pembelian menggunakan ka d kredit yang dikira seperti pembayaran dengan wang kertas. Membeli Emas dan Perak dengan Kad Kredit Para ilmuan fiqh sedunia telah membuat ketetapan secara berkumpulan (ijnhadjama ’i e) menegaskan bahawa salah satu syarat utama dalam pembelian emas dan perak adal ah transaksi pertukaran mestilah berlaku tanpa sebarang penangguhan yang disebut sebagai ”at-taqabudfil hal” dalam istilah fiqh. Persoalannya dalam isu kad kredit adalah: Adakah peniaga emas dan perak menerima harga bayaran tanpa bertangguh? Dalam hal ini. Tukar mata wang (Money Exchange atau ’As-Sarf’} dengan Kad Kredit . Hukum: Syarat ini adalah harus di sisi syarak kerana kont rak asas kad kredit yang dimeterai itu termasuk dalam bab ’kafalah’ sahaja. Ketetapan ini berdasarkan hadis Nab i SAW yang jelas. semua maklumat telah dihantar kepada piha k pengeluar kad dan mereka akan menguruskan pembayaran selepas itu kepada penjua l. lanya lebih baik da ripada mengambil yang mudah. Pandangan lama Tarikh: 9 April 1995 Justifikasi: Proses terima serah ”At-Taqabud” sebenarnya telah terlaksana secara aut omatik apabila kad tersebut dilalukan di alat bacaan kad semasa pembayaran dibua t. i.yang lama dan yang baru.”4S Hukum yang disarankan digunapakai adalah haram kecuali benar-benar mempunyai kep erluan yang sukar dilepaskan. Syarat Menamatkan Kontrak Menurut Kehendak Pengeluar Kad Sahaja laitu pihak pengeluar mempunyai hak untuk menamatkan kontrak \\alaupun tanpa per setujuan pemegang kad. Pandangan baru Tarikh: 23-28 September 2000 Hukum: Haram Keputusan nombor: 108 Justeru. Semasa pelanggan melalukan kad mereka. Ini kerana kaedah Fiqh menyatakan: Ertinya: ”Keluar dari khilaf adalah lebih diutamakan. Anda dan Islam 4. Justeru. ii. la adala h kontrak ’ghair la~im’ (boleh ditamatkan walaupun tanpa persetujuan kedua-dua belah pihak terutamanya apabila pemegang kad melanggar perjanjian kontrak).

Pemegang kad menggunakan kad ini di kebanyakan negara di dunia bagi membeli apa jua barang yang dikehendakinya. Hukum: Haram kerana bank hanya akan mendapat bayaran dan tirrtbal tukaran itu se lepas dua hingga tiga minggu. Bank akan menuntut bil daripada pemegang kad hanya selepas dikeluarkan . Dengan menggunakan kad ini. Kemudian pihak penjual menuntut daripada pemegang kad dengan mata wang tempatan (dengan menggunakan harga pertukaran hari tersebut . maka pihak bank peng eluar akan membayar bil kegunaan di luar negara tadi secara segera dengan mata w ang negara yang terbabit. terdapat transaksi pertukaran mata wang (as-Sarf) menggunakan syarat dala m Islam bagi menukar wang adalah ”AtTaqabud fll hal”. Jelas.seperti tertulis di dalam p erjanjian) bagi membayar bil dalam tempoh izin sekitar dua hingga tiga minggu.

Walau bagaimanapun.46 8. Ini adalah ketetapan Kesatuan Ulama Fiqh Islam Sedunia QIC dalam sidangnya yang ke 12 pada September 2000. dikecualikan dalam keadaan darura t dan keperluan yang amat sangat. Seluruh ulama Muslim menyetujui pengharaman riba ini. miskin dan kebajikan awam. hukumnya adalah haram kerana berlaku riba buyit’. (November 1998. Bahrain) Soalan: Adakah harus umat Islam memohon kad kredit konvensional yang mensyaratkan faedah bagi bil berbaki? Jawapan: Asal adalah haram dan batal syarat tersebut. Justeru tiada ’taqabud haqiqi’ ataupun ’hukmi’ berlaku di sini. Majoriti ulama yang membenarkan denda ini dikenakan membuat syarat agar seluruh jumlah denda disalurkan terus kepada faqir. Hukum: Haram Justifikasi: Syarat riba yang dilarang dalam Islam tanpa sebarang ragu-ragu. Hukum: Haram kerana terdapat unsur riba an-nasi’ah (riba hutang) yang dilarang dal am Islam kerana terdapat unsur menzalimi manusia lain serta memakan harta manusi a tanpa hak. Bahrain) Walau bagaimanapun.46 • Wang. Must afa Ahmad az-Zarqa. pemegang kad akan menanggung de nda akibat kelewatan melangsaikan bil wajib minimanya dalam tempoh izin. bukannya untuk kegunaan pengeluar. 7. la dibolehkan berdasarkan keruntuhan moral. (November 199 8. dan kesengajaan dalam melewatkan dalam melangsaikan bil walau pun di ketika mampu. Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 47 penyata dengan had tempoh izin tertentu. Hasilnya. terdapat keputusan berbeza daripada Persidangan Ekonomi Isla m al-Barakah ke-12 pada tahun 1996 yang memutuskannya sebagai harus kerana melih atnya sebagai kos ganti rugi sebenar sahaja. pihak pen geluar diwajibkan menderma jumlah penalti itu kepada faqir dan miskin. maka bil yang berbaki tersebut akan dikenakan faedah. Demikian juga pandangan mazhab Maliki dan Syeikh Prof. Bagaimanapun jika kad ini dipohon bagi penggunaan di ketika terdesak sahaja. masalah ta nggungjawab agama. Jika ia ingin dilaksan akan juga sebagai penghalang daripada pengguna sengaja tidak membayar. Bunga (Faedah) Dikenakan bagi Memperbaharui Bil Mengikut syarat kontrak kredit kad. ianya harus selagi mana pelanggan membayar . individu pemegang yang tidak ingin melangsaikan bil secara sepenuhnya. Denda Penalti kerana Lewat Langsai Bil Wajib bagi Kad Kredit Terkandung dalam syarat kontrak bagi kad kredit. Pandangan yang lebih kuat adalah ianya ditegah dan haram.

Jika diambil daripada b ank lain juga demikian. ia dikira membuat pinjaman kepada pen geluar kad secara langsung melalui Auto Teller Machine (ATM) bank pengeluar atau cawangannya atau melalui ATM bank lain (dikira sebagai wakil). Kecuali apabila pihak bank memberi pinjaman dengan mengambil kos kecil yang teta p hasil khidmat memproses. Hukum 1: Harus kerana jika pemegang kad mempunyai wang yang mencukupi dalam akau nnya.penuh bil tanpa meninggalkan sebarang baki yang boleh dikenakan faedah. Mengeluarkan Wang dengan Kad Kredit Jika pemegang kad menggunakan khidmat ini. 9. Harus juga bagi pihak bank mengambil kos upah dengan kad ar khidmat mereka yang sebenar. Demikian resolusi Kesatuan Fiqh Islam Sedunia pada si dangnya ketigapada 1986. Apabila pemegang tiada jumlah yang mencukupi di dalam Unnya (berlaku overdraft a tau langsung tiada sebarang akaun . Hukum 2: Haram apabila bank pengeluar mensyaratkan faedah atau bunga hasil pinja man yang diberikan kerana ia adalah riba alqurudh. pemegang kad hanyalah mengeluarkan wangnya sahaja.

Pihak yang memberi insurans. la juga bergantung kepada jumlah caruman pencarum. Melalui sistem insurans. iaitu seperti anak kepada individu atau isteri dan Iai n-lain. kecede raan. iaitu pihak syarikat insurans. Yang menerima manfaat. seperti setiap pinj aman yang mensyaratkan sebarang manfaat bagi pihak pemberi pinjaman adalah riba. Ertin\a: ”Setiap pemberian pinjam yang mensyaratkan sebarang manfaat kepada pember i pinjam adalah riba. kematian dan Iain-lain. Disebabkan sistem insurans ini merupakan ciptaan baru iaitu di sekitar ta hun 1666 M di London. insurans harta dan pecahannya (kereta. Riba Dalam Insurans Konvensional Hukum insurans telah dibincangkan dengan panjang lebar oleh ilmuan Islam Timur T engah.4 Insurans Konvensional la adalah suatu kontrak perniagaan (business) dan termasuk daripada kalangan kon trak pertukaran pemilikan kewangan ’Uqud Mu’awadat Maliah. 2. la ibarat satu kontrak perjanjian yang lengkap dan mengandungi aspek ijab (tawaran) dan qa bul (penerimaan). 5. wafat tahun 1836 M atau 1252 H). Ini dapat dilihat daripada fatwa pertama yang dikeluarkan oleh Al-Allamah AlSyeikh Muhd Amin (Ibn ’Abidin. Persetujuan kedua-dua pihak: iaitu syarikat insurans dan pencarum. ins urans nyawa. Bentuk insurans ini adalah seperti: insurans terhadap musibah menimpa tubuh.48 Kontrak insurans ini mengandungi c iri-ciri berikut: 1. Riba dan hukumannya • 49 3 Pencarum. kebakaran. Jenis kebahayaan atau musibah. semua hukum pinjaman (al-Qardh) dalam Islam adalah terpakai ketika itu. Dengan ini. ” 4. iaitu individu yang membayar jumlah tertentu dan yang membuat per janjian dengan syarikat insurans. Anda dan Islam maka pengeluarannya itu dianggap meminjam daripada bank. Islam melihat inti dan substance insurans konvensional sebagai proses jual beli. Salah satu sebab utama insurans konvensional menjadi haram adalah riba. Belia u merupakan fuqaha’ ulung bermazhab Hanafi di Syam dan dianggap cendekiavvan Islam pertama yang mengeluarkan fatwa berkenaan insurans. insurans kemalangan jalanraya. kontrak ini mewajibkan syarikat insurans membayar jumlah tertentu kepada pencaru m insurans apabila berlaku beberapa jenis kemalangan atau musibah yang telah dit entukan di dalam kontrak (akad) bersesuaian dengan kadar-kadar tertentu. sistem ini hanya menembusi dunia Islam di tanah Arab sekit ar tahun 1830 M.48 • Wang. rumah dan Iain-lain). iaitu jenis-jenis musibah atau kemalangan yang diandaikan yang ditentukan di dalam kontrak seperti kecurian. insurans kerja dan Iain-lain. Ringkasannya seperti berikut: Penjual Pembeli Benda yang dijual Harga . 4. motor.

insurans konvensional ini adal ah haram kerana terdapat unsur riba yang jelas di dalamnya. sifat asas insurans konvensional ini termasuk dalam akad jual beli. Menurut majoriti kumpulan ilmuan dan ulama Islam.49 Riba wujud dalam insurans ini apabila syarikat insurans membayar jumlah tertentu kepada si pencarum yang terkena musibah. saya mengharapkan agar pembaca dapat merujuk dan memahami kembali perbincangan berkenaan riba dan pembahagiannya serta syarat jual beli I slam. Ini kerana.Syarikat insurans Pencarum Jaminan kewangan jika terhadap musibah tertentu RM1 200 setahun Bagi memahami isu ini. ia dikehendaki menjaga semua syarat jual beli wang dan Iain-lain syarat. la dianggap a kerana wang daripada pencarum akan berbalas wang daripada yarikat dengan jumla h yang berbeza. Justeru. padahal wang merupakan rangan ribawi (usurious items) sebagaimana enam barangan yang .

.. ia mestilah terikat dengan syarat: 1. Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 51 telah disebutkan Nabi SAW di dalam hadisnya. ja ngan kamu melebihkan salah satu darinya di atas yang lain. Inilah dinamakan riba an-nasi’ah. Dr Muhd Baltaji (ulama besar di Universiti Al-Qaherah) menjelaskan bahawa kontrak insurans ini sama sekali tidak boleh lari daripada riba an-nasi’ah ini.50 Justeru insurans konvensional mempunyai kedua-dua jenis riba. Riba Dalam Jual Beli Perhiasan Emas Dan Perak . Dalam hal insurans s udah tentulah berlaku penangguhan.. rumahnya. atau mana-mana syarikat yang berurusan secara riba. Prof. Diserahkan ketika mu’amalah dilakukan (yadan diyadin) Syarat ini bersumber daripada hadis: ”Jangan kamu jual etnas dengan emas kecuali bersamaan nilaian dan timbangatmya. ahli kel uarganya dan sebagainya. Perlu diingat juga terdapat ramai individu yang sengaja membakar kilangnya akiba t perniagaan yang rugi bagi meraih wang insurans atau membunuh ahli keluarga unt uk mendapatkan wang insurans bernilai jutaan ringgit dan Iain-lain. judi dan Iain-lain. Manakala pembayaran bertangguh dalam dua barangan ribawi adalah riba an-nasi’ah ya ng diharamkan secarajelas oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Berlakulah pertambaha n wang caruman tadi hasil simpanan wang tadi. Riba juga boleh berlaku dengan sangat jelas apabila wang caruman tersebut dipern iagakan oleh syarikat insurans konvensional di dalam syarikat lain dengan kadar faedah tetap yang diharamkan (biasanya di bank konvensional. ” (Al-Bukhari dan Mus lim) ”Jangan kamu jual emas dengan pulangan emas. perak dengan pulangan perak kecuali ( mestilah ia) dalam timbangan yang sama. Malah lebih teruk sekiranya syarik at insurans meletakkan wang itu di dalam syarikat yang melakukan urusniaga haram seperti arak. Zahir urusniaga insurans tadi cukup untuk mengkategorika n ia sebagai riba. iaitu apabila pencarum terkena musibah barula h akan dibayar jumlah tertentu. Nabi Muhammad SAW mensyaratkan apabila berurusan di antara dua barangan ribawi y ang sama jenis (contoh di sini adalah wang daripada pencarum dengan wang daripad a syarikat insurans). Sama nilai (mathalan bi mathalin) 2. nilaian yang sama. 5. bukan secara Mudhar abah). tetapi ia tetap dianggap riba. Walaupun adakalanya pencarum tidak berniat mencari keuntungan daripada carumanny a bahkan hanya untuk merasa lebih selamat terhadap keretanya. ” (Muslim) Maka setiap perbezaan nilai (dalam barangan ribawi) dianggap riba al-fadhl yang diharamkan (tahrim wasail).. walaupun maksudnya tidak selari dengan riba yang sebenarnya ( iaitu mencari untung). Apabila pencarum mendapat pulangan wang dengan jumla h berbeza maka berlakulah riba al-fadhl ini iaitu tidak ada kesamaan nilai dalam urusniaga dua barangan ribawi.50 • Wang. Be liau juga menegaskan bahawa manamana hujah untuk lari daripada anggapan riba ini adalah suatu helah yang tidak sah menurut pandangan syarak.

Dr. Ahmad al-Kurdi.Jual beli emas juga terdedah kepada hukum riba jika dilakukan tanpa ilmu. ia tidak akan terkeluar daripada sifat emasnya. Prof Dr. Mohd Said Ramadhan Al-Buti dan ramai lagi. Ali Salus. Prof. la dal am keadaan berikut: • Jual barang kemas (emas) secara ansuran Hukum: Haram kerana ulama empat mazhab mengharamkan jual beli barangan emas seca ra ansuran dan hutang kerana ia adalah emas. Walaupun ia telah dibentuk menjadi rantai dan sebagainya. hukurnnya tetap dilarang daripada berlaku sebarang tafadhul . Udabah bin Somit dan disokong oleh pelbagai ulama kontemporari seperti Prof. Prof Dr. la juga adalah pendapat sahabat seperti Ibn Umar.51 Ibn Abd al-Barr dalam Istizkar menyatakan telah berlaku ijma’ (sepakat) mengatakan pertukaran emas dengan emas seperti dalambentuk ’at-tibr’ (serbuk) dan apajuabentuk emas tersebut. Muhydin Qurah al-Daghi. Dr.

Mereka semua menyokong apa yang disebut oleh Ibn Rusyd al-Maliki (wafat 595 H) b erkata ”perhiasan emas dan perak sudah terkeluar daripada kategon emas tulen (yang tertakluk ’cepada hukum tukaran emas dalam Islam).”56 Bagaimanapun. Khatib As-Syarbim mengatakan hasil pembuatan atau tukangan emas hmgga menjadi ba rang kemas berbentuk itu tidak member! sebarang kesan kepada hukum emas yang asa l. adapun. Justeru haram membel inya secara ansuran dun hutang.58 Kesimpulannya. gelang dan cincin. Ianya boleh dirujuk di d alam kitab Az-ziyadah Wa atharuha fi alMu’awadah al-Maliah oleh Dr Abd Raouf Bin M uhd AlKamali.r Hadis ini menafikan adanya hukum yang berbeza bagi emas apabila bentuknya berbez a dan berlainan. Banyak lagi dalil jumhur daripada pelbagai hadis-hadis. ’Ain: emas yang telah di bentuk. satu pendapat minoriti ulama mengatakan emas tulen apabila ia tela h dibentuk sehingga menjadi rantai. pandangan Ibn Qayyim dan kumpulan pertama tertolak dengan hadis sa rih iaitu: i — fcjjl : <isi__ftjJlj Ertinya: Nabi SAW bersabda. Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 53 (tambahan timbangan berat). menolak pandangan Muawiyah. 54 Hasilnya. ”Sesungguhnya ia telah keluar da ripada sifat asal dengan sebab sun’ ah (pembuatan dan pertukangan). hukum barang kemas yang diperbuat daripada emas dan perak adalah . Bab As-Sarf. 32 Bagaimanapun.. justeru harus menj al dan memb elinya walaupun secara tangguh.maka tidak mengapa (hams) u ntuk menjualnya secara terns tanpa tangguh..” 5:> Ibn Mufleh al-Hanbali (wafat 763 H) pula berkata. ia telah menjadi sil’ah (ba rangan dagangan seperti kereta kerana terdapat proses pembentukan dan pembuatan) serta tidak lagi dianggap sebagai emas biasa. Ia disokong Prof Dr Mahmud ’Akkam dari Syria dan juga AsSyeikh Prof Dr Yusof al-Qa radhawi atas alasan ianya tergolong dalam perkara ”umum al-balwa ” (Perkara maksiat yang kurang mudarat tetapi terlampau meluas dan sukar untuk dihalang). no 3349) Nota: Tibr: Ketulan atau serbuk emas yang belum dibentuk. Maka dengan mi jelas tertolak pandangan minoriti tadi.” (Riwa\at Abu Daud. Kitab Al-Buyu’. demikian juga hukum bagi perak.a. harus hukumnya untuk menjual dan membeli emas vang telah menjadi rantai dan lainnya secara hutang dan ansuran kerana ia telah jadi sil’ah (barang dagangan). Pandangan minoriti ini dikatakan adalah pandangan Mu’awiyah5’ Ibn Taymiah dan Ibn Qa yyim. menurut kumpulan mi. jika dengan bertangguh maka tidak dibenarkan.52 • Wang. malah pa ndangan mereka tertolak secara tidak langsung apabila Abu Darda dan Sayyidina Um ar r. Justeru hukumnya juga berubah. ”Pertukaran (jual bell) emas dengan emas dan perak den gan perak sama ada bentuk serbuknya ’Tibr’ atau ’ain nya.

Trade-in barangan kemas (emas) Jelas menurut perbahasan hukum bahawa trade-in emas lama dengan yang baru atau b arang emas lama dengan yang baru mestilah mengikut hukum yang dibmcangkan di ata s. Maka Kesatuan Fiqh Sedunia telah memutusk an bahawa mata wang kertas adalah ’nuqud istilahiah’ yang sama hukum hakamnya dengan emas maka jual beli barang kemas dengan wang adalah nuqud dengan emas. maka waj ib taqabud boleh tafadhul kerana tidak sama jenis. Ini kerana ia tetap bersifat emas sepenuhnya pada pandangan majoriti dan setiap pembelian d an penjualan dibayar menggunakan duit. iaitu mesti dua syarat berikut w: .sama sebagaimana haramnya jualan emas tanpa dibentuk secara ansuran.

Jika tidak. sesungguhnya Rasulullah SAW mengupah seseorang s emasa di Khaybar. Ini bermakna tindakan lelaki tadi yang menuka r 3 kilogram tamar dengan 6 kilogram tamar yang berlainan jenis adalah haram dan riba. Manakala standard emas tersebut (’lyar) 20 atau 21 atau 24 tidak memberikan sebarang kesan. kemudian mengambil duit harga rantai lama itu. Dua syarat ini jelas diajar oleh Nabi Muhammad SAW di dalam situasi yang sama di zaman baginda. b) Mesti diserah dan terima dalam satu masa . harga seutas rantai emas lama bernilai RM2 000 dan beratnya 200 gram. no 4001. riba an-nasi’ah akan berlaku. lain Nabi bertanya : ”Adakah semua tamar dari Khaibar sebegini?”. la diperlukan kerana apabila tamar ditukar dengan tamar. Mungkin ada yang akan bertanya. mestilah kita menyerahkan emas lama dan kemudian pen jual menyerahkan emas baru yang sama berat pada waktu itu juga. Hadis ini riwayat al-Bukhari dalam kitab alBuyu’. maka perlu dijual emas per tama terlebih dulu kepada pekedai itu.kerana ia adalah tertakluk kepada hukum sarf (tukaran mata wang dengan mata wang) dan tidak dibenarkan untuk menan gguh masa serahan. dan kami juga menukar 2 sa’ (6 kg) tamar ini dengan 3 sa ’ (12 k g) ”. Riba dan hukumannya • 55 belilah tamarjanib itu. Dengan demikian ia terselamat daripada riba walaupun hasil daripada transaksi tadi adalah sama. jadi kalau kita ingin melakukan trade-in dengan emas baru yang lebih mahal harganya? Bagaimana kita nak bayar tambahan harga itu ? Jawapannya sama dengan kes dalam pertukaran di antara tamar khaibar dan janib ya ng pernah disebutkan di atas tadi. no 4553.54 • Wang. Selepas menerima wang jualan iaitu RM 2 0 00.” (RiwayatAl-Bukhari. maka dia datang sambil membawa Tamar janib. la adalah berdasarkan hadis yang menyebut tentang tamar khaibar (yang kurang elok atau buruk) yang di tukar dengan tamar janib (yang elok) yang mana ianya mesti menuruti syarat sama berat walaupun berbeza kualiti. ii i?i AI »-?ljlil’ Ail Ertinya: Dari Abu Hurairah r.a. boleh ditambah sew . kemudian apabila telah mendapat duit bayaran barulah membeli tamar yang berlainan jenis yang dikehendaki tadi. 4/1550) Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajar untuk berhelah dalam bentuk yang sah. a pabila ingin trade-in dengan rantai berharga RM2 500. ” Hasilnya. Nabi SAW sebelum ini tela h mensyaratkannya agar dibuat dalam satu masa dan sama timbangan bagi mengelakka n riba al-fadhl dan riba an-nasi’ah. ambillah harganya dan kemudian belilah semula dengan duit kamu tadi.jawab lelaki itu: ”Tidak. ”Juallah dengan sempurna. pilihan rantai baru dibuat dan jika nilainya lebih mahal. Nabi SAW mengarahkan agar menjual tamar yang dimil iki terlebih dulu. Jika tidak riba al-fadhl akan berlaku. Anda dan Islam a) Mutamathilan . Nabi bersabda: ”JANGAN KAMU LAKUKAN ITU (kerana ia riba al-fadhl). seseorang yang ingin melakukan trade-in mestilah menjual terlebih dulu kepada pekedai emas itu.mesti sama berat timbangannya. Jawapan yang diberi oleh Rasulullah SAW adala h. sesungguhnya k ami mengambil (menukar) satu sa ’ (3 kg) dari tamar kami dengan mengambil 2 sa’ (6 k g) tamar yang elok. Justeru. Sebagai contoh. danjitallah terlebih dulu (tamar yang kamu miliki itu dan dapatkan dirham) dan kemudian (de ngan dirham itu). Bagi mengelakkan riba.

Kemungkinan jika transaksi seumpama ini dibuat di Malaysia. ia akan kelihatan pe lik. Bagaimanapun itulah cara yang selamat daripada riba. Pembeli membayar terus dan mengambil rantai baru itu. .aktu pembayaran dibuat.

Soalan Semasa 3: Emas bertatahkan berlian Bagaimana pula jika terdapat batu permata pada cincin iaitu ’fusus’ atau ’kharaz’? Adaka h diharuskan bagi pekedai itu memasukkan sekali timbangan emas itu dengan batu p ermata di atas cincin itu? Jawapan: Jika permata tu jenis senang diasingkan dan boleh tanggal. gharar adalah salah satu cabang daripada judi. Prof. apakah huku mnya9 Jawapan: Sayyidina Umar melarang peniaga mengambil harga tambahan tadi wal aupun atas nama kos pembuatan. demikian menurut pandangan Prof Dr Rafiq Yunus alMasri. maka wajib ditanggalkan menurut jumhur. jika ianya tidak boleh ditanggalkan kerana bakal merosakkan cincin dan e mas itu. Nabi SAW pula meperincikan erti ’bathil’ itu dengan larangan terlibat dengan gharar. yang d iharamkan oleh Nabi SAW. Menu rut pandangan ulama. Justeru.56 • Wang. 5/3) 57 . jika ingin melakukan trade-in? Jawapan: Kumpulan Ulama Besar Saudi telah membincangkannya.6: Tetapi. jika dijual dan timbang dengan permata hukumnya harani dan riba. Demikian juga ditegaskan oleh Imam As-Syawkani. mestilah membuka p ermata itu terlebih dahulu. ” (Riway at Muslim. Said Ramadhan Al-Buti juga pernah memfatwak an demikian.60 Soalan Semasa 2: Syarat beli yang baru di kedai yang sama Adakah harus penjual emas mensyaratkan membeli emas baru daripada kedainya. keputusannya adalah haram. M Nabi Muhammad SAW menegaskan: t-rtinya: ”Nabi SAW melarang daripada berjual beli dengan kewujudan gharar. Anda dan Islam Soalan Semasa 1: Kos pembuatan Satu kes lagi.61 Justeru. Bab 5 Gfiarar dan Judi Allah melarang manusia daripada memakan harta secara tidak benar (bathil). penjual meminta h arga tambahan sebanyak RM30 atas nama kos pembuatan (kos as-sina ’ah). dengan anggapan ia sebagai dua kontrak dalam satu (bai’tainfi bai’ah). suatu teknik yang jelas dan terperinci untuk menentukan berat batu perm ata itu mestilah dibuat bagi mendapatkan anggaran batu permata tersebut. demiki an juga pandangan mazhab Maliki. Hanafi dan Hanbali. Demikian disebut oleh Ima m As-Syafie.63 Bahagian pertama: Pengertian gharar dan dalil pengharaman Takrif gharar menurut istilah Syariah adalah: Ertinya: Apa-apa yang tidak diketahui keputusan akhir dan risiko mungkin akan be rlaku atau tidak. Bagaimanapun cara pekedai tadi adalah harus pada pandangan Syeikh I bn Qayyim secara ’dhimni’. jika kita ingin menukar rantai lama yang beratnya 20 gram dengan rantai baru yang juga seberat 20 gram dan harganya pun adalah sama (contohnya RM 1 600). Untuk mendapatkan untung daripada proses trade-in ini.

58 • Wang.65 Larangan gharar merupakan suatu hukum yang ditetapkan oleh Islam bagi menjaga ke maslahatan kedua-dua pihak serta memastikan tahap keredhaan kedua belah pihak di tahap yang baik. larangan gharar boleh berubah dengan berubah nya suasana persekitaran. berat dan jumlah. kuantiti. Bahagian ketiga: Gharar dan judi dalam bentuk semasa . Walau bagaimanapun hukum ini boleh berubah di zaman moden inijika dapat dibuktikan dengan yakin alatan moden mampu menangk ap ikan di dalam air dengan ketepatan yang cukup tinggi. Ulama’ memutuskan jika ghararfahish terdapat di dalam sesuatu transaksi jual beli mahupun pelaburan. • Contoh-Contoh gharar Terdapat banyak contoh-contoh gharar. 2) Disebabkan masa penghantaran. se perti menjual pakaian yang tidak dibenarkan dibuka daripada plastiknya untuk dit eliti oleh pembeli. Sebagai contoh . Atas dasar yang disebutkan di atas. la juga dilarang oleh Syariah kerana unsur ini menurut kebiasa annya boleh menyebabkan pertengkaran dan pergaduhan. Atas dasar ini gharar dilar ang. d) Menjual barangan dengan harga bergantung kepada keadaan. seperti menjual kuda yang telah lari atau kereta hilang yang masih dalam pencarian. ia akan menyebabkan kesahihan akadnya bermasalah dari sudut S yariah. bentuk. Anda dan Islam Bahagian kedua: Jenis gharar dan tempat berlakunya Gharar terbahagi kepada dua jenis. c) Menjual barang dengan harga yang tidak diputuskan dengan muktamad. f) Menjual barangan sambil mengikatnya dengan syaratsyarat yang tidak dapat dipa stikan dengan tepat. • Tempat-tempat berlaku gharar Antara tempat utama boleh berlakunya gharar adalah: 1) Jenis. kebiasaan manusia dan teknologi semasa. e) Menjual barangan tanpa perincian yang diperlukan bagi mengelak pertikaian. 4) Disebabkan kesamaran pemilikan dan kapasiti pemilik aset. seperti apabila rakan saya tiba. iaitu ghararfahish (gharar besar) dan gharar ^aslr (gharar sedikit). bila harga meningkat dan s ebagainya. 3) Disebabkan nilai harga dan cara pembayaran. b) Menjual barang yang tidak diperincikan sewajarnya. ulama silam mengharamkan pembehan ikan yang masih berada di dalam air kerana d ijangkakan gharar besar akan berlaku. antaranya: Gharar dan Judi • 59 a) Menjual barangan yang belum dimiliki dan sukar didapati oleh penjual.

Mengapa masih banyak pihak yang meneruskannya malah lebih lebat daripada sebelum fatwa itu dikeluarkan? Adakah terdapat fatwa baru yang menghalalkannya semula? Jawapan: Pertandingan melalui SMS difatwakan sebagai haram kerana terdapat unsur perjudian dan gharar kerana peserta bertaruh meletakkan wang masing-masing mela lui SMS.1. la dikira haram a pabila: Sernua peserta dikehendaki membayar wang penyertaan dalam sesuatu pertandingan y ang mana semua peserta berserah kepada . Soalan: Saya inginkan penjelasan tentang fatwa judi Sistem Pesanan Ringkas (SMS) yang diharamkan. dengan harapan mencapai kemenangan peraduan tertentu. Pertandingan Saya berkongsi dengan pembaca satu soalan dan jawapan bagi menyentuh tajuk gharar dalam bentuk semasa.

Penelefon tidak pasti berapa jumlah yang akan dibayar kerana biasanya jawapan elektronik akan menjawab terlebih dahulu. II. Pertandingan tanpa melibatkan hadiah adalah dibenarkan dengan dak terdapat nas syarak yang mengharamkannya. syarat ti 2. Hukumnya adalah haram ker ana judi dan gharar. hukumnya adalah haram kerana ia mengandungi unsur judi. perkara berikut perlu dipastikan: 1. b) Hadiah yang disediakan oleh pengan ju” disediakan hasil pendapatan daripada yuran penyertaan. II. bagi mengelakkan unsur iudi dan gharar da lam pertandingan. Hadiah mestilah tidak datang daripada sumber yuran yang diperolehi daripada seluruh peserta. Kesatuan Fiqh Sedunia dalam sidang ke-14 pada 8 hingga 13 ZulQaedah 1423 H (11 h ingga 16 Jan 2003) yang lalu telah memutuskan (keputusan nombor 127 (14/1) bahaw a semua permainan dan pertandingan yang hadiahnya diambil daripada kumpulan wang penyertaan terkumpul. Hadiah diambil daripada sebahagian yuran peserta sahaja. manakala yang lain d igunakan untuk kegunaan pentadbiran pertandingan. Sidang Kesatuan Fiqh Sedunia juga menetapkan bahawa dalam pertandingan dalam pro mosi perniagaan pula antaranya: I. manakal a wang yuran peserta hanya untuk kegunaan pentadbiran pertandingan. Mestilah tidak membawa kepada melakukan perkara haram dan meninggalkan yang wajib. Pertandingan yang menawarkan hadiah adalah harus jika memenuhi syarat berikut : I. Jenis kad yang diberi percuma oleh syarikat untuk tujuan promosi barangan me reka tanpa dikenakan bayaran. Peraduan yang me nsyaratkan pembayaran melalui telefon untuk menyertai sesuatu pertandingan pula. Anda dan Islam Gharardan Judi • 61 nasib bagi menentukan kemenangan mereka. Ini menyebabkan beberapa minit awal t . Hadiah didermakan oleh pihak ketiga yang tidak memasuki pertandingan. Sebagai manfaat tambahan buat pembaca. Demikian tadi petikan daripada keputusan Kesatuan Fiqh Sedunia. Pertandingan itu mestilah mempunyai matlamat. Hukum hadiah yang disediakan adalah harus. 2.60 • Wang. kerana terdapat unsur judi da n gharar yang ditegah di dalam Islam. in. Membayar harga telefon atau SMS yang lebih daripada kadar biasa kerana ingin memasuki sesuatu pertandingan melalui kaedah telefon. Menurut keputusan Kesatuan ini juga. Jenis kad yang menawarkan keistimewaan potongan harga di tempat-tempat dan pe rkhidmatan tertentu. unsur gharar dan penipuan telah berlaku antaranya kerana: a. in. Hukumnya haram sekiranya kad tersebut mensyaratkan pembayar an yuran tahunan yang besar seperti RM240 sebulan. hadiah pertandingan yang dibenarkan dalam I slam hanyalah jika: 1. tujuan serta cara pelaksanaan y ang tidak berlanggar dengan syarak.

Perunding dan Mekanik aya pernah mengalami sakit kaki dan setelah merujuk bahagian pertanyaan. sekaligus menaikkan kos telefon. Penelefon tidak pasti adakah ia akan berjaya memasuki rancangan itu walaupun telah menelefonnya.Penelefon akan membayar bil telefon yang lebih daripada biasa kerana penyer taan itu. c. b.idak dapat dipastikan tempohnya. . 2.Kos Doktor. mereka mencadangkan saya bertemu pakar tulang.

secara ringkas. Justeru. 5/3 ) Jahalah pula bermaksud ketidaktahuan dengan jelas mengenai barang yang dibeli. Sebelum pulang saya dikehendaki membuat pembayaran terlebih dahulu. sy ubhah dan adakalanya boleh membawa kepada gharar fahish atau gharar besar yang m erosakkan akad. J . Anda dan Islam Kemudian doktor mengarahkan saya mengambil contoh darah. Ini kerana disebutkan oleh ulama Islam ketika menerangkan tentang OU9 JJ L. gambaran yang saya berikan di atas termasuk dalam kategori jahalah dan boleh juga dikategorikan se bagai ’gharar’ atau ketidaktentuan. Saya tidak mengatakan pendapatan cara begini haram. Bil dikeluar kan dan harganya mencecah RM400. pihak doktor b oleh menggantungkan kos rundingan mereka di hadapan bilik rawatan. y I ^ ’ ”Kerana ia adalah jualan barang yang tidak dilihat dan tidak disifatkan. Klinik dan Pendapatan Syubhah Pengajaran ringkas saya daripada huraian ringkas ini adalah. para doktor perlu s edar. Cara ini dapat mengelakkan daripada jahalah dan gharar yang besar (gharar fahish ) daripada berlaku dalam pendapatan mereka. a tau harga barang yang perlu dibayar. seperti: 1 minit hingga 1 jam kos rundingan: RM60 dan sebagainya. Doktor. Tetapi adalah lebih baik jika ia dapat diperbaiki. saya bimbang apabila pelanggan tidak diberitahu harga dan cara kiraan a tau benchmark kiraan di awal akad pesakit dan doktor. ia boleh menjadi gharar ya ng besar. Apa yang perlu dilakukan adalah mereka perlu mendedahkan dengan jelas sebarang k os rundingan atau rawatan sebelum ia dilakukan. Setelah lima minit nasihat. maka isu gharar dan kezaliman cara pengiraan ini tidak begitu ketara. Perincian pembayaran juga ada di atas resit. saya disuruh pulang dan diminta untuk dat ang kembali pada esok harinya. Nabi Muhammad SAW menegaskan: Gharar dan Judi • 63 sifat gharar iaitu: Ertinya: ”Nabi melarang daripada mengurus perniagaan dengan gharar. pendapatan mereka yang dihasilkan dengan cara ini adalah syubhah manakala sebahagiannya boleh dianggap tidak sah menurut Syariah. ” 66 Justeru. Apakah hukumnya kos seperti ini? Inilah gharar dan jahalah dalam harga perkhidma tan. ” (Riwayat Musli m. maka ia t idak sah. Kos consultation doktor pakar tadi selama lima minit sahaja mencecah RM60. ujian air kencing dan x -ray kaki. Malah jika perlu. cuma cara im kurang baik. Saya faham bahawa orang ramai telah biasa dan rela dengan cara i ni.62 • Wang.

iaitu hari esoknya apabila saya bertandang pusat perub atan itu. maka pesakit a kuasa melihat dan berbincang tentang harga dan fungsi ub at. Bayangkan. doktor telah menulis kepada farmasi untuk diberikan ubat t ertentu. Berbekalkan sangka ba ik kepada para doktor. Semuanya ditentukan oleh doktor. kos ubat-ubatan yang diberikan juga menjadi jahalah dan gharar kedua. Adakalanya kit a tidak boleh memilih sedangkan mungkin wujud ubat yang sama fungsinya tetapi le bih murah. a am ^es saYa di atas tadi. Isunya adalah ubat-ubatan tersebut mempunyai harga yang pelbagai. Doktor pakar tulang terus meminta erjumpa dengan s eorang doktor lain kerana beliau mengatakan . Selain kos perundingan. Malangnya. didapati tiada sebarang masalah pada tulang 1 asid urik saya yang tinggi. semuanya redha tanpa soal dengan ubat yang dicadangkan ol eh doktor. maka masalah jahalah dapat dielakkan. dalam kebanyakan keadaan. orang ramai langsung tiada kata atau have n o say untuk memilih ubat.Ramai orang awam mungkin telah maklum dan biasa dengan kos doktor. Bagaimanapun andaian ’orang sudah tahu harga’ ini tidak menjamin elemen jahalah dapat dihindari. Jika h berbincang.

Masalahnya. harga ujian air kencing dan ujian darah. Hari kedua ini juga hanya empa t minit bertemu tetapi dikenakan RM60. mekanik kereta dan apa jua kerjaya yang mempunyai ciri pendapatan sebegini perlu dibuat perubahan denga n membuat makluman harga serta mendapatkan persetujuan pelanggan dengan lebihfee rap. tetapi demikianlah praktis majoriti orang awa m. 1) Harga rundingan doktor perlu dinyatakan sebelum rundingan bermula. Ini sekali lagi membawa masalah Syariah di dalam industri perubatan apabila pesakit seperti dipaksa secara pakej untuk berubat d an membeli semua ubat yang dicadangkan tanpa sebarang soal. pendapatan para doktor. tetapi bagaimana pula jika tidak berkemampuan? Redha begini adalah tidak begitu menepati kehendak Syariah. Biasanya pesakit mem ang tidak menyoal kerana mereka sakit dan hanya ingin sembuh secepat mungkin. klinik. Kesimpulannya. Sa ya cuma bimbang hasrat ingin sembuh ini menyebabkan mereka dinafikan hak untuk m engetahui harga ubat dan hak memilih. Lebih malang lagi. pastikan anda bertanya harga itu dan ini dengan jelas sebelum mendapatkan sebara ng servis atau berubat. Perunding dan Peguam Selain dua kumpulan yang saya nyatakan tadi.64 • Wang. Pesakit sememangnya jarang bertanya. Rawatan hari pertama seperti x-ray. Mekanik Kereta Isu yang sama juga berlaku dalam industri servis kereta. Ya. la menjamin harta dan pendapatan yang halal. Bagi orang awam pula. pembedahan dan yang berkaitan perlu dimaklumkan sebelum ianya dilakukan. Tidak dinafikan bahawa ada sesetengah syarikat servis yang bagus apabila mereka pasti memberitahu pelan ggan kos-kos yang terlibat sebelum sebarang servis dan pembaikan dibuat. bagi mengelakkanjahalah dan gharar. bagi mengelakkan anda terjebak dalam perkara syubhah ini. Itu bagi yang berkemampuan. 2) Jenis ubat dan harga setiap ubat yang ingin dicadangkan kepada pesakit perlul ah diberitahu. seolah-olah redha dengan apa juga harga yang diletakkan tanpa banyak soal. ada sesetengahnya seolah-olah mensyaratkan perkhidmatan ini d engan ubat di tempatnya sahaja. sem uanja tidak saya ketahui harganya sebelum rawatan dilakukan. mungkin saya ya ng bersalah kerana tidak bertanya. Mereka tidak bertanya dan hospital atau pusat perubatan pula tidak memaklumka n. ia adalah bertepatan GAiarardan Judi • 65 dengan Syariah. hospital. Anda dan Islam sakit kaki saya kemungkinan adalah penyakit gout. Jika ia dilakukan begini. Ringkasnya. ada juga yang sewenang-wenangnya menukar minyak gear di samping pelb agai bahagian lain tanpa mendapatkan persetujuan pelanggan. 3) Semua harga rawatan. perunding motivasi atau keluarga at . Akhirnya pelanggan t erpaksa membayar harga tinggi sedangkan ia tidak bersetuju untuk menukar bahagia n tertentu.

Adakah ianya dimaklumkan di peringkat awal atau tidak. ianya semua adalah pendapatan yang syubhah dan amat mudah jatuh kepada haram m enurut Syariah.au perancangan kewangan dan juga peguam juga perlu menyemak akan hal consultatio n fees mereka. Jika tidak . .

dan Iain-lain istilah di dalam bahasa Arab yang dilihat oleh pihak pendakwa sebagai helah sahaja. Kenyataan umum sedemikian tidak sepatutnya dibuat tanpa mengetahui selok-belok d an operasi setiap bank Islam dengan baik dan jelas kerana kenyataan sebegini han ya akan melambatkan proses kebangkitan dan kemajuan industri perbankan Islam. Masih ramai lagi yan g menuding jari mengatakan produk dan perkhidmatan perbankan Islam adalah tidak Islam. Ada juga yang mendakwa pe rbankan Islam hanya menukar sebutan ’interest’ atau ’faedah’ kepada nama-nama seperti ka dar untung. Walau bagaimanapun bagi saya. sudah pasti ada kekurangan 67 L rilllFllpn”*! P Hill ”I Bab 6 Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional Masih ramai yang belum dapat memahami sepenuhnya perbezaan di antara produk dan perkhidmatan perbankan Islam dengan perbankan konvensional. ia adalah keadaan biasa bagi menuju ke a rah kesempurnaan perbankan Islam. Memang a dinafikan akan berlaku kesilapan di sana sini semasa proses sebegini. ia adalah keadaan biasa bagi menuju ke arah kesempurnaan perbankan Islam. peguam. Semua pihak sama a dmuan Syariah. ’Ujr’ atau upah. hanya solekan dan cerminan produk konvensional. hakim. hanya solekan dan cerminan produk konvensional. dan Iain-lain istilah di dalam bahasa Arab yang dilihat oleh pihak pendakwa sebagai helah sahaja. Semua pihak sama a ilmuan Syariah.Bab6 Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional Masih ramai yang belum dapat memahami sepenuhnya perbezaan di antara produk dan perkhidmatan perbankan Islam dengan perbankan konvensional. ’Ujr’ atau upah. pelanggan dan kakitangan bank am masih dalam proses pembelajaran secara beransur-ansur. hakim. Walau bagaimanapun bagi saya. peguam. pelanggan dan kakitangan bank Islam masih dalam . Ada juga yang mendakwa pe rbankan Islam hanya menukar sebutan ’interest’ atau ’faedah’ kepada nama-nama seperti ka dar untung. dan purnaan. Ki ta memang akui terdapat masalah-masalah implementasi dan Iain-lain dalam perbank an Islam. Masih ramai lagi yan g menuding jari mengatakan produk dan perkhidmatan perbankan Islam adalah tidak Islam. Kenyataan umum sedemikian tidak sepatutnya dibuat tanpa mengetahui selok-belok dan operasi setiap bank Islam dengan baik dan jelas kerana kenyataan sebegini hanya akan melambatkan proses kebangkitan dan kemajuan industri perbankan Islam. Justeru dalam ankan Islam masih dalam proses pematangan proses itu. Kita memang akui terdapat masalah-masalah implementasi dan Iain-lain dalam perbankan Islam.

erbankan Islam masih dalam proses pematangan teru dalam proses itu. sudah pasti ada kekurangan 67 dan Penyernpurnaan. Memang idak dinafikan akan berlaku ke silapan di sana sini semasa proses sebegini. Jus .proses pembelajaran secara beransur-ansur.

Jabatan Pembangunan Produk. la mungkin menyebabkan kesilapan persepsi orang ramai terhadap bank Islam. Tamb ahan pula. atau penjual (bank) dan pembeli atau pemewa (pelanggan). proses itu ke depan (iaitu semakin baik) dan bukan ke belakang. Ini bermakna dari sudut undangundang. Penasihat Syaria h dan Jabatan Syariah di dalam bank. Mereka adalah individu yang bertanggungjawa b dalam memastikan kepatuhan hukum Syariah di sesebuah bank. sesebuah bank Islam atau perbankan Islam biasanya akan mengamb il jalan mudah untuk meniru bentuk dan sistem produk konvensional tanpa peneliti an khusus terhadap aspek implementasi dan Syariah. kekurangan ini tidak menjadikannya haram dan batal s eperti juga seorang yang baru masuk Islam dan tidak solat lima waktu kerana masi h dalam proses pemahaman dan peningkatan. Prinsip perkongsian yang digunakan dalam produk-produk pembiayaan juga dapat men awarkan kepada pelanggan jumlah untung hasil perkongsian dengan bank Islam. Satu kenyataan hari ini menyatakan bahawa sistem perbankan yang bebas daripada r iba adalah lebih memenuhi keperluan pelanggan dan masyarakat umum. Walaupun begitu. Perbankan Isl am melalui konsep-konsep Islam yang diperkenalkan telah berjaya menjana keuntung an lumayan dalam perniagaan yang diceburi. Bagaimanapun. la termasuk dalam kategori dimaafkan. Ini menjadikan usaha perubahan yan<* dilakukan oleh bank Islam tidak dapat di sedari oleh orang ramai. la mestilah dibaya r oleh peminjam kepada bank dalam masa yang telah ditetapkan. Antara pihak terpenting yang menentukan kepatuhan Syariah diselia dengan baik ad alah Ketua Pegawai Eksekutif (CEO). sistem perbankan Islam telah merubah pe rspektif hubungan antara pengguna atau penyimpan dengan bank. Sebahagiannya pula disebabkan kekurangan ilmu pegawai-pegawai yang bertugas. Tanpa kesungguhan d an kebijaksanaan. pihak bank Islam turut menanggu ng sebahagian kerugian berdasarkan akad ini. kepentingan utama pe rbankan Islam adalah untuk memastikan setiap inci perjalanan dan proses perniaga annya mematuhi Syariah dan perkara ini adalah lebih bermakna daripada kegembiraa n melihat angka keuntungan yang diperolehi. proses jual beli atau sewa itu memang berlaku. apabila pelanggan mengalami kerugian. Malangnya perubahan ini tidak disedari oleh kebanyakan pelanggan bank Islam kera na sikap mereka yang tidak membaca kandungan kontrak yang telah ditandatanganiny a. Hubungan di antara pelanggan dan bank menurut bank konvensional adalah atas kontrak pinjaman wang dengan bayaran faedah (interest) dikenakan atas jumlah pokok. malah ia diiktiraf o leh perundangan Malaysia. Yang penting.68 • Wang. Bahagian pertama: Hubungan perbankan Islam dan kepatuhan hukum Syariah Kekuatan dan ketelitian S>ariah sesebuah perbankan Islam adalah bergantung kuat kepada kesungguhan pelbagai pihak di dalam dan di luar sesebuah bank Islam itu. Bank-bank Islam telah menukar seluruh hubungan pinjam-meminjam kepada pelbagai k onsep yang diiktiraf Islam seperti hubungan perkongsian (musyarakah atau mudhara bah). malah hak pemilikan ke atas aset juga sudah diubah. Anda dan Islam yang berlaku. . Orang ramai perlu memahami dengan jelas. Penukaran hubungan itu bukan hanya dengan akad atau kontrak Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional 69 sahaja.

Perbezaannya dapat diterangkan seperti berikut67: . Walaupun kedua-keduanya bermain di atas padang tetapi ia beroperasi dengan konsep dan disiplin yang cukup berbeza. kerana ia ibarat membandingkan undang-undang dan disi plin di dalam permainan bola sepak dan hoki. Perbandingan apple to apple adala h tidak wajar sama sekali. Semua orang mesti menahan diri daripada membuat perbandingan di antara pengamala n dan produk bank Islam dan bank konvensional. tanggungjawab dan pemeliharaan ke atas amanah yang diberi oleh Allah kepada manusia. yang menekankan prinsip tolong-me nolong dan bekerjasama antara manusia dalam memenuhi keperluan masing-masing.Kepentingan utama ini merupakan komitmen.

bank Islam mempromosikan sistem perkongsian risiko da n untung di antara pelabur dan pengurus dana pelaburan. Mensasarkan keuntungan yang menepati disiplin Islam yang terhad kepada sesuatu y ang mendatangkan manfaat kepada masyarakat sejagat. tanpa memerlukan sebaran g aset. Konsep mereka. . wang boleh melahirkan wang. tiada sebarang kepentingan untuk memastikan pembangunan ekuiti. Kepentingan utama hanyalah menjaga kepentingan bank. Tiada sebarang kadar keu ntungan tetap dijanjikan. Mengenakan wang compensation ke atas kelewatan tetapi tidak dimasukkan di dalam pendapatan bank. Perbankan Islam Fungsi dan operasinya dipastikan sedaya mungkin agar menurut kehendak Al-Quran d an AsSunnah. Pemberian pinjaman oleh bank konvensional adalah mudah. Dalam produk pelaburannya. Anda dan Islam Perbankan Konvensional Fungsi dan operasin^a didasari sepenuhnya oleh prinsip dan disiplin yang dibuat oleh akal manusia ”man-made principles”. Dalam produk pelaburannya.70 • Wang. Hal yang amat menindas ini telah diterangkan da lam bab sebelum ini. pelabur dijanjikan dengan kadar faedah tetap. ia merupakan tanggungjawab sosial yang diberika n oleh bank-bank Islam. Keuntungan akan dibahagikan berdasarkan keuntungan seb enar. Memberikan penekanan kepada projek yang boleh memberikan manfaat kepada kepentin gan masyarakat. sebaliknya disalurkan terus kepada kebajikan. Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 71 I Perbankan Konvensional Mengenakan tambahan wang penalti yang compounding di atas wang pinjaman sekirany a terdapat kelewatan pembayaran. la sebe narnya aktiviti pinjam-meminjam dengan riba. Mensasarkan keuntungan tanpa sebarang had batasan agama dan moral. Sasaran utama adalah memastikan pembangunan berserta ekuiti. Terlibat dalam pembayaran zakat. Produk penggunanya menggunakan transaksi jual beli atau sewa aset dan bukan akad pinjaman wang. Tidak mengendahkan persoalan zakat. Produk pinjaman penggunanya mengamalkan sistem pemberian pinjaman wang kepada pe langgan dengan dikenakan faedah (interest) yang berganda.

Penilaian besar diberikan kepada kemampuan peminjam untuk membayar pinjaman saha ja. Memperoleh pendapatan mengikut konsep kongsi untung dan rugi bersama pelanggan. pihak bank memberi perhatian lebih kepada membiayai perkembangan projek. Bank mendapat pendapatan melalui kadar tetap faedah (fixed interest) yang dikena kan kepada pelanggan. Justeru itu. Penilaian besar juga diberikan terhadap potensi atau viability. sebarang pembiay aan mestilah mempunyai aset yang dikenal pasti (underlying asset). . tanpa mengendahkan berkenaan apa berlaku dengan sesuatu projek yang dilakuka n pelanggan.Wang tidak boleh melahirkan wang melalui pinjaman. prestasi dan pro spek projek yang sedang dibiayai.

Hakikatnya amat sukar mencari mereka yang benar-ben ar berkemampuan menyelesaikan masalah kewangan semasa dengan baik. di ruangan ini saya suka berkongsi pandangan serta nasihatmenasihati an tara satu sama lain bersama para penasihat Syariah seluruh industri kewangan Isl am dengan beberapa fakta seperti berikut: a) Penasihat Syariah perlu member! lebih penelitian ilmu dalam bidang fiqh mu’amal at. Walau bagaima napun bilangan yang mampu semakin bertambah tahun demi tahun. Demi memastikan kehad iran. Anda dan Islam Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 73 Perbankan Konvensional Hubungan bank dan pelanggan adalah: pemberi pinjam dan peminjam. Penasihat-penasihat Syariah bagi bank-bank dan takaful di Malaysia khasnya. Hanya dengan kefahaman yang sedemikian sahaja pandangan mer eka mampu dilaksanakan oleh para pengurusan institusi kewangan dengan baik dan c ermat. Benar. tetapi kegagalan para ulama dalam memberikan penjelasan yang cemerlang akan menampakkan seolah-olah ada huku m yang ditetapkan Allah secara putus di dalam Al-Quran bertembung dengan logik p emikiran. seri ngkali dilihat begitu hebat. Justeru. penjual. Tidak dinafikan pemikiran yang waras tidak akan sesekali bertentangan dengan nas (Al-Quran dan As-Sunnah yang bersifat muhakkamah). Pihak institusi kewangan tidak inginkan pandangan teori semata-semata dim omokkan kepada mereka. Selam itu pembacaan dan perbincangan dengan pa ra pegawai bank mesti dilakukan dengan lebih kerap. Fenomena ini bu kan sahaja dialami di Malaysia malah juga di seluruh dunia. Hubungan bank dan pelanggan. antara bidang yang amat p enting dan popular di kalangan masyarakat tetapi amat kurang bilangan ilmuan Sya riah yang berkemahiran adalah bidang kewangan dan perbankan Islam. Keadaan ini rnenyebabkan ijtihad-ijtihad konte mporari diperlukan. sekaligus serasi dengan pemikiran rasional. la tidak banyak membantu. Ji ka dilihat daripada senarai panjang bidang-bidang ini.72 • Wang. Bahagian kedua: Tugas majlis penasihat Syariah Ilmuan S> ariah atau juga digelar Ulama mempunyai peranan yang amat besar di dal am memastikan perkembangan Islam di dalam sesebuah negara. idea dan cadangan penyelesaian mereka dirasai. para ulama kini berdepan dengan cabaran getir untuk men aiktarafkan ilmu masing-masing agar mampu menanggapi masalah semasa dengan lebih berkesan dan seterusnya mampu memberikan penyelesaian mantap bertepatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. pembeli atau rakan kongsi. sememangnya ramai nama-nama ulama ’gah’ tetapi tid ak semua berkemampuan untuk memberikan fatwa tepat serta meyakinkan dalam bidang kewangan moden disebabkan kewujudan instrumen kewangan moden yang sentiasa berkembang dan amat asing daripada sebarang bentuk transaksi di dalam kitab-kitab fiqh silam. Nama-nama ilmuan Sya riah yang cekap lagi mahir dalam bidang ini mungkin sukar untuk melepasi jumlah 30 orang di seluruh dunia. . Banyak sekali bidang yang perlu difahami dan dilihat oleh kumpulan ulama ini. konsep dan aplikasi sesebuah transaksi dengan l engkap dan sempurna. Kekurangan pakar Syariah dalam bidang fiqh mu’amalat amat dirasai. usul fiqh dan maqcmd Syariah. dihargai dan dilaksanakan o leh pihak yang berwajib. Ini amat perlu bagi memastik an mereka mampu memahami proses.

semua penasihat Syariah wajib m enyedari bahawa mereka bertanggungjawab di hadapan Allah SWT akan apa jua transa ksi institusi kewangan yang mereka selia agar bertepatan dengan Syariah. pastinya ia mencukupi . bekerja dan berfikir secara serius dal am mengeluarkan fatwa. Oleh itu. Jadi. Jika mereka benar-benar telah berijtihad.b) Orang awam bergantung sepenuhnya kepada ’cop’ bank Islam atau perbankan Islam dan takaful. penting untuk memastikan bahawa semua cop ini terhasil daripada pengesahan Majlis Penasihat Syariah. Ini menjadikan logo dan nama ’Islam’ yang terda pat di sesebuah institusi kewangan itu ibarat satu cop Jabatan Kemajuan Islam Ma laysia (JAKIM) dalam industri makanan.

Mereka tidak sewajarnya merasa malu di atas ketidakfah aman mereka. seterusnya tidak laya k menyandang istilah berijtihad atau bersungguh. kemampuan berbahasa Inggeris juga am at diperlukan bagi pihak penasihat Syariah ini meneliti dokumen-dokumen undangun dang yang kerap kali dimeterai di dalam bahasa ini.68 Penasihat Syariah perlu mempersiapkan diri dengan ilmu-ilmu berkaitan kewangan d an perbankan moden dengan baik. Kegagalan mereka pastinya ak an melemah dan melewatkan proses fatwa. Kita perlu merasa bimbang tidak layak mendapat tawaran dar ipada hadis di atas tadi jika tiada kesungguhan diberikan. kes annya hanya akan memburukkan nama ilmuan Syariah di kaca mata pelaksana industri kewangan. Jika perkara ini tidak dijaga dengan teliti. Mereka tidak boleh meluluskan sesuatu produk hanya dengan anggapan ada orang lain yang lebih memahami. Adakalanya. Mereka yang tidak layak serta tiada kemam puan untuk mengeluarkan hukum tidak termasuk dalam mendapat pahala satu atau dua . maka ia beroleh dua pahala.” (Riwayai Muslim. jika silap ia beroleh satu pahala. Penasihat Syariah tidak harus hanya rasa seronok dengan gelaran sebagai Penasihat Syariah dan apa jua ganjaran keduniaan lainnya.74 • Wang. Adakalanya. Melaksanakan tugas dengan bersungguh dan tidak sambil lewa serta mampu menghasilkan fatwa yang tepat. Imam an-Nawawi menyebut sepakat seluruh ulama bahawa hadis ini adalah untuk para ilmuan yang benar-benar layak sahaja. Bagaimanapun diharapkan agar penasihat Syariah mam pu bersikap lebih proaktif agar institusi kewangan ini tidak lagi mengambil ring an dengan pengiktirafan Syariah. Penasihat perlu bertanggungjawab atas setiap persetujuan dan tandatangan pengesahan tanpa bergantung di atas persetujuan ora ng lain. terdapat penasihat Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 75 kewangan seliaan mereka. Kita tidak mahu sebarang penafian seperti mengatakan ”saya tidak tahu tentang itu dan tidak bertanggungjawab tentangnya” atau menyatakan ”tidak ada dibawa ke perbinca ngan dengan kami”. Tidak dinafikan adakalanya hal seperti ini berlaku hasil kelemahan oleh pihak in stitusi kewangan itu sendiri. no 3240) Justeru diharapk an para penasihat Syariah dapat menjalankan tugas mereka dengan bersungguh-sungguh dan amanah kerana semuanya akan dipertanggungjawabkan di had apan Allah SWT kelak. Semua ilmuan Syariah yang menanggung amanah sebagai penasihat Syariah s . f) Penasihat Syariah juga perlu berterus-terang dengan pihak wakil bank sekiranya mereka tidak begitu memahami sesuatu konsep a tau produk dengan segera.U d) e) Ertinya: ”Apabila seorang hakim (penjatuh hukuman) itu telah bersungguh-sungguh be rijtihad dan benar ijtihadnya. terdapat penasihat Syariah yang menafikan p engetahuannya tentang sesuatu produk atau operasi institusi kewangan seliaan mer eka. Penasihat Syariah perlu bersikap proaktif dan ambil kisah dengan seba rang produk dan transaksi yang dilakukan oleh institusi kewangan seliaan mereka. Selain itu. Anda dan Islam berdasarkan sebuah hadis: c) tja>.

ianya amat disokong tetapi suatu ke sungguhan wajib dipersembahkan. Jika demikian. Jika tidak. Bahagian ketiga: Proses pengesahan halal Perbankan Islam dan Takaful e?bankan Islam bergantung kepada pelbagai tahap pengesahan rt)anding perbankan k onvensional yang hanya melihat kepada . Tidak dinafikan bahawa ramai menerima jawatan seperti ini dengan mat mahu belaja r dan akhirnya menjadi pakar.ama ada dalaman atau luaran di institusi kewangan perlu segera menambah ilmu mas ing-masing sebelum menerima jawatan penasihat Syariah ini. pelbagai implikasi negatif akan lahir daripadanya.

hasil atau keluaran perniagaan dibuat se laras dengan kehendak Syariah. pihak bank Islam juga perlu memastikan setiap aset >ang terlibat. Se barang kesilapan maklumat atau ketidakfahaman penasihat Syariah terhadap makluma t yang diberikan pasti menghasilkan fatwa yang silap juga. antara proses biasa yang dijalankan ata u mesti dijalankan dalam bank-bank Islam dan bahagian Islam atau Islamic Window (di dalam bank konvensional terdapat Islamic Window yang menawarkan produk Islam ) bagi memastikan sesuatu produk dan operasinya berjalan mengikut kehendak Syari ah adalah seperti berikut: 1) Pengurus atau penasihat berlatarbelakang pengajian sep Syariah yang digunakan dan syarat sesuatu konsep Syariah dalaman atau In-House Syariah Adviser (perlu Syariah secara rasmi) akan melakukan semakan awal kon dalam sesuatu produk. . memastikan process flow adalah sah menurut Syariah. aset yang ingin dibeli mesti memenuhi semua syarat-syarat yang diten tukan Islam. Pe mbentangan yang komprehensif tanpa sebarang selindung perlu dilakukan. borang. Semua standard kontrak juga perlu disemak dengan terperinci oleh pegawai Syariah dalaman. process flow transaksi dan Iain-lain akan dibincangkan den gan lebih teliti. penyelesaian akan dicari bagi memenuhi kehendak Syariah dan u ndang-undang Malaysia. kekuatan.76 • Wang. struktur perniagaan. pegawai Syariah dalaman mestila h memahami dan menentukan semua pembentangan adalah telus tanpa selindung atau m ereka bakal menanggungnya di akhirat. Justeru itu. bank dianggap melabur dan akan berkongsi untung dan risiko dengan pelang gannya dalam menjalankan sesuatu perniagaan itu. ia mestilah berada di bawah tanggungan bank-bank Islam dari sud ut liabiliti dan risiko terhadap kerosakan aset. Cara dan prosedur membeli aset juga mesti disemak. Perbankan Islam melihat lebih jauh daripada itu Memandangkan ia melibatkan prose s jual beli. Pelbagai hal lain juga perlu disemak dan diteliti oleh sesebuah bank Islam. Jelasnya. Anda dan Islam kemampuan peminjam membayar hutangnya. Kadangkala ia memerlukan perbincangan dengan para peguam bagi memastik an sebarang keperluan pindaan Syariah boleh menepati peruntukan undangundang Mal aysia. iaitu sama ada halal dan membawa kebaikan kepada masyarakat atau mudarat. Seba gai contoh apabila sebuah kontrak musyarakah (perkongsian) digunakan. Jika tidak. Keperluan ini boleh menyebabkan proses pengurusan di perbankan Islam sedikit panjang berbanding di perbankan ko nvensional. J usteru. Selain itu. la juga memerlukan pengesahan S yariah dalam bentuk musyarakah yang ingin dilakukan dan hasil perniagaan. Selain itu. Sebelum menjualkan aset ini k epada pelanggan. la akan menyemak sama ada rakun dijaga dalam produk yang ingin Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 77 ditawarkan. Justeru. kontrak. antara per kara yang mesti disemak adalah perniagaan yang dijalankan oleh pelanggan dari su dut viability atau potensinya kerana bank akan menjadi rakan kongsi (partner). ia bukanlah satu kerja yang mudah. Menurut pengalaman dan pengetahuan saya. 2) Hasil semakan dan nasihat pengurus Syariah bersama pegawai bank yang lain aka n dibawa ke perbincangan rasmi dengan Majlis Penasihat Syariah Bank (luaran). penasihat Syariah luaran ses ebuah bank bergantung penuh kepada maklumat yang diberikan oleh pegawai bank. maka pihak bank perlu membeli terlebih dahulu aset yang diingini. Proses ini memerlukan ketelusan pegawai bank dalam mendedahkan semua proses kepada penasihat Syariah. Kebiasaannya. Isi kandu ngan kontrak. kepekaan dan kelayakan Syariah pegawai Syariah dalaman juga akan mene ntukan bagaimana tahap kepatuhan Syariah dalam operasi sesebuah bank Islam. D alam Islam.

3) Jika ia sebuah produk baru yang belum dimasukkan di dalam senarai produk yang diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia. ) Setelah diluluskan. suatu program latihan dan penerangan tentang konsep dan pe laksanaan produk ini akan dibuat untuk semua pegawai perbankan Islam yang akan t erlibat dalam pemasaran . sekali lagi proses pemantauan Syariah akan dilakukan. ia perlu dibawa ke Bank Negara terlebih dahulu bagi memperolehi kelulusan. Di tahap ini.

iaitu 11. tapi la adalah sukar ker ana kebanyakan pegawai di bank-bank Islam. la adalah kerana pegawai yang berlemu dengan pelanggan tidak faham konsep produk yang ditawarkan lalu membuat penerangan yang salah. Jumlah pembiayaan pula meningkat 16.4 bilion.membuang syarikatsyarikat yang pernia gaan induknya berkaitan produk-produk haram jj.78 • Wang. pada peringkat awal hany a terdapat beberapa buah bank Islam sahaja yang mampu beroperasi di seluruh duni a. keseluruhan aset perbankan Islam sehingga tahun 2005 mencecahRMl 11 .mengeluarkan syarikat-sya rikat yang tahap hutangnya tidak boleh ditoleransi lagi atau mempunyai impure in terest income berdasarkan panduan Majlis Penasihat Syariah) (Rujuk: Dow Jones Is lamic Index dan RHB Islamic Index Fund) Bahagian keempat: Produk perbankan Islam Tiga puluh tahun lalu perbankan Islam dilihat sebagai suatu perkara yang mustahi l dan tidak masuk akal. Sebelum melabur dalam sesuatu syarikat atau membiayai projek sesuatu syarikat menggunakan wang pelaburan pelanggan. kontrak dan transaksinya telah disemak dan diluluskan oleh penasi hat Syariah. Walaupun menghadapi pelbagai tanggapan negatif terutama daripada sistem perbanka n konvensional.8 bilion.69 Di Malaysia. perbankan Islam terus berkembang pesat.6 peratus daripada keseluruhan aset perbankan Malaysia. Tapisan hal kewangan (primary financial filters) . Padahal semua produk. Anda dan Islam Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 79 dan pelanggan secara langsung. Disebabkan pemikiran ini. Manakala bagi produk pelaburan dan wang simpanan.8 bilion iaitu pertumbuhan sebanyak 15. Kerana itu. tid ak hairan jika terdapat rungutan orang awam yang mengatakan bank Islam tidak beg itu menepati Islam. iaitu dengan perbincangan yang cukup telus atau transparen t dengan pelanggan. Ramai yang mempersoalkan bagaimana sebuah bank dapat ber fungsi tanpa faedah atau nba? Idea perbankan Islam dianggap tidak logik dan tida k mungkin dapat dilaksanakan. pihak bank akan membuat penilaian dari sudut aset mahupun liabiliti sesebuah syarikat. pihak bank dan Syariah akan melakukan tapisan sy arikat yang ingin dilabur secara terperinci dan perlaksanaannya dibuat dalam sua sana mesra pelanggan. Proses ini nampak mudah.1 peratus dari tahun sebelumnya. tanpa mengira ian ya adalah sebuah syarikat yang tersenarai di Bursa Saham atau tidak. Dalam kedua-dua bentuk di atas.4 peratus kepada RM67. Itulah secara ringkas proses pemastian sesebuah produk pembiayaan menepati Syari ah atau tidak. Hari ini.70 . adalah bekas kakitangan bank konvensi onal yang amat kurang pengetahuan tentang konsep-konsep Syariah. terdapat lebih kurang 200 bank Islam di hampir 50 buah negara. ia dibuat menurut konsep mudha rabah dalam dua bentuk: 1) Bankmelaburkesyarikatluarsebagai ’rabbul mal’ iaitu pelabur. Mana kala jumlah deposit di dalam akaun Islam pula dicatatkan sebanyak RM83. 2) Bank menggunakan wang pelaburan pelanggan untuk kegunaan projek-projek yang d ilaksanakan dengan nisbah untung yang telah ditetapkan di awal kontrak. Secara umum penapisan Syariah berikut biasanya digunakan antaranya: i. Tapisan industri (Industry filtering) .

Dalam amalan bank-bank Islam bagi meraih keuntungan halal. pelbagai akad digunak an tetapi asasnya dua akad utama digunakan iaitu: a) Jual Beli dan Sewa la boleh dipecahkan kepada: ) Jual beli aset yang tertentu dengan menaikkan harga j ualan daripada modal la biasanya dibuat menggunakan nama Murabahah dan Bai Bithamanin Ajil ( BBA). .

Pelaburan ini boleh dipec ah kepada dua bentuk yang paling utama iaitu: Mudharabah dan Musyarakah. maka 20 peratus daripada RM5 000 akan diberikan kepada anda sebagai pelabur. Sewaan adalah salah satu cabang jual beli. la juga boleh disimpan untuk jangka panjang. Bakinya akan diamb il oleh syarikat. Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 81 Pelaburan Mudharabah dan Musyarakah Selain mendapat keuntungan melalui hasil penjualan dan sewaan. Justeru. jumlah kesel uruhan yang diperolehi pemberi sewa dalam masa setahun adalah RM1 200.80 • Wang. la telah dib incang di peringkat Majlis Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia dan Majlis Fatwa Eropah. Ini adala h keuntungan hasil sewaan. Pendapatan melalui cara ini adalah halal secara sepakat oleh u lama Islam silam dan kontemporari. Sebagai contoh jika keuntungan yang diperolehi sebanyak RMS 000. Anda dan Islam Keuntungan yang terhasil daripada transaksi ini adalah halal kerana ia adalah su atu transaksi jual beli yang berasaskan jualan aset atau barangan tertentu. la termasuk dalam kategori jualan man faat aset yang dimiliki seperti menyewakan rumah di mana pemilik menjual manfaat untuk menduduki rumahnya kepada penyewa dengan satu harga tertentu bagi satu te mpoh tertentu. Dalam masa yang sama. pemilik akan mendapat sebahagian daripada keuntungan yang dihasilkan oleh syarikat pengeluar saham it u secara tahunan dan sebagainya. Ketika itu semua hasil pend apatan syarikat untuk tempoh itu akan dikira dan ditolak semua perbelanjaan dan modal asas. Seba gai contoh harga modal barangan adalah RM2 dan ia dijual dengan harga RM10 oleh pemilik. 3) Membeli dan menjual aset berbentuk intangible Termasuk dalam kategori ini ada lah pembelian saham atau hak cipta karya yang merupakan sejenis aset atau komodi ti yang mempunyai nilai serta sah untuk dijual beli serta mempunyai nilai pada p andangan manusia. tiada sebarang jan ji dan jaminan modal atau keuntungan akan wujud. RMS dianggap sebagai keuntungan yang halal. Sebagai contoh anda membeli sebuah kamera dengan harga RM800 kemudian anda menyewakannya kepada raka n anda untuk satu tahun dengan bayaran setiap bulan RM100. Contoh pelaburan Mudharabah adalah seperti anda meletakkan wang sebanyak RM10 00 0 sebagai pelaburan di dalam sebuah syarikat bas ekspres. . cabang kedua bagi memperoleh keuntungan halal adalah melalui pelaburan. Justeru. Semuanya bersifat tidak tentu b ergantung kepada prestasi perniagaan yang dijalankan. Hasil persetujuan bers ama nisbah pembahagian keuntungan disepakati iaitu 20 peratus daripada hasil keu ntungan akan diberikan kepada anda selaku pelabur. Bagi sesebuah saham. manakala 80 peratus daripada keuntungan akan diberikan kepada pengusaha bas. 2) Menyew akan penggunaan aset yang dimiliki Keuntungan di dalam Islam juga bole h diperolehi melalui menyewakan manfaat aset yang dimiliki. jumlah sebenar pulangan bagi kedua-dua pihak hanya akan dapat diketahui apabila telah lengkap tempoh yang telah ditetapkan. Pemilik ciptaan dan pemegang saham boleh mendapat untung apabila ia menjual saha m dan ciptaannya dengan harga yang lebih tinggi daripada harga modalnya. Keputusan adalah w dianggap sebagai hak berbentuk harta yang terpelihara. Bagaimanapun. anda masih memiliki kamera ters ebut. Pembelian hak cipta sesebuah buku juga adalah diiktiraf oleh Islam.

Justeru. Hasilnya terbentuklah Kontrak musyarakah antara anda dan pihak bank. Semua syarat dan . Hasil daripada perbincangan dan setelah penilaian teliti oleh pihak bank. manakala Pihak bank meny untik 70 peratus modal. Bagi memperolehinya anda akan pergi ke bank untuk mendapatkan pembi ayaan.Manakala contoh bagi pelaburan Islam yang menggunakan konsep musyarakah adalah s eperti: Anda memerlukan baki 70 peratus modal untuk membina perniagaan anda yang bernila i RM10 juta. 30 peratus modal asal datangnya daripada anda. niereka bersetuju untuk menggunakan konsep musyarakah dalam pembiayaan ini.

| Musyarakah Jika terdapat kerugian. Antara perbezaannya adalah: Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 83 Mudharabah Modal dalam bentuk wang hanya datang daripada pelabur. mereka digelar slee ping partner. Tiada sebarang nisbah kerugian yang boleh dipersetujui dalam konsep musyarakah. Tatkala itu modal yang hilang tadi perlulah diganti dan di tanggung oleh pengusaha. Sebagai contoh. Pihak pemodal tidak turut serta dalam pengurusan perniagaan. Sebarang tambah nilai dalam aset yang dibeli juga adalah miiik pemodal dan bukan nya pengusaha. Perbezaan Mudharabah dan Musyarakah Secara ringkasnya. Dalam contoh kita . Antaranya ada lah mesti ditentukan nishah pembahagian keuntungan (profit sharing ratio) bagi k edua-dua pihak. manakala satu pihak lagi hanya menjadi pengurus tanpa sebarang modal wang dikeluarkan. Musyarakah \ Modal perniagaan datang daripada semua pihak yang terlibat.82 • Wang. kedua-dua pihak di\\ ajibkan dalam Islam untuk menerima kerugian mengikut kadar modal suntikan mereka. semua pemodal atau rakan kongsi menanggungnya menurut ka dar peratusan wang yang mereka suntik. 70 peratus kerugian ditanggung oleh bank dan 30 peratus oleh pelanggan. . Bagaimanapun sekiranya perniagaan rugi. Kecuali jika pihak pengusaha telah menyeleweng daripada persetujuan perniagaan a tau cuai dalam tugas. terdapat persamaan dan perbezaan dalam keduadua konsep mudhar abah dan musyarakah. jika perniagaan tersebut membawa keuntungan bersih sebanyak RM5 juta. i ni bermakna pihak anda akan memperolehi keuntungan 60 peratus daripada RM5 juta iaitu RMS juta dan pihak bank akan perolehi RM2 juta. Semua pemodal turut serta dalam menjalankan perniagaan. Semua aset yang dibeli oleh pengusaha untuk perniagaan yang menggunakan modal da ripada pemodal atau ’rabbul mal’ adalah dimiliki oleh pemodal. Tiada sebarang m asalah dari sudut Syariah walaupun pembahagian nisbahnya berbeza dengan jumlah m odal yang disuntik oleh keduadua pihak. Justeru. pihak pemodal akan menanggung semua kerugian modal. mana kala pihak pengusaha akan menanggung kerugian masa dan tenaga tanpa sebarang bal asan. Mudharabah Jika terdapat kerugian. 60 peratus daripada hasil keuntungan jika ada ak an diberikan kepada anda manakala 40 peratus kepada pihak bank. Anda dan Islam rukun musyarakah mestilah dipenuhi ketika pemeteraian kontrak ini.

Justeru. 6 aburan secara mudharabah dan musyarakah memerlukan pelabur s U. . menyemak perni agaan yang dijalankan sama ada menepati s. setiap penambahan nilai atas aset yang dimiliki bersama itu akan member ikan kebaikan dan keuntungan kepada semua rakan kongsi juga berdasarkan kadar pe milikan mereka secara sama rata. Justeru. secara automatik se mua aset yang lahir dan dibeli melalui campuran modal itu dimiliki bersama oleh semua rakan kongsi mengikut peratusan modal masingmasing.anah atau tidak.Sejurus selepas modal para rakan kongsi dicampurkan bersama. contoh di at as adalah halal kerana ia adalah Uah perniagaan bas ekspres.

Bank membeli dan penjual i renjuaf/rengeaar A k Deposit I Kor itrak 1 V 10% XJualbeli PEI AMrinAM I 2 7 « V ^ L^ ) A . Hasilnya. Pertumbuhan seperti ini bukan sahaja berlaku di Malaysia malah di seluruh dunia. Produkproduk ini bukanlah cerminan produk perbankan konvensional tetap i mempunyai nilai dan bentuk tersendiri. ijarah muntahiyah bit tamleek (penyewaan berakhir dengan pemilikan). berkembanglah produknya daripada asalnya yang begitu ringkas dan mudah kepada begitu pelbagai. perbankan Islam juga merupakan faktor utama yang telah mempengaruhi pelbagai perubahan besar yang berlaku dalam dunia perbankan. Anda dan Islam Bahagian kelima: Contoh dan bentuk produk kewangan Islam Hasil daripada dua asas utama tadi. maka kaedah dan bentuk perbankan Islam untuk meraih keuntungan hanya tertumpu kepada penggunaan akad jual. musyar akah mutanaqisah (perkongsian berakhir beransur-ansur dengan pemilikan oleh satu pihak) dan produk murabahah HI ameer bishira’ (murabahah antara tiga pihak). antaranya: • Produk pembiayaan kereta dan rumah: Terdapat pelbagai produk yang inovatif seper ti ijarah (penyewaan). Selain itu. beli. Perkara ini mengha silkan kewujudan produk-produk bank Islam yang kreatif dan unik di pasaran selur uh dunia. Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 85 1. sewa dan pe rkongsian mudharabah serta musyarakah sahaja. ijarah thumma al-bai’ (penyewaan dan diikuti dengan pembeli an). Beri kut adalah contoh mudah produk pembiayaan kere i atau aset menggunakan ijarah th umma al-bai.84 • Wang.

/ \ \r~~\ ^ J Pada tempoh akhir 3 i yang disetujui ”1 Bayar Membayar Sewa • Pelanggan membeli aset yang di sewa deposit • Tandatanaan kontrak beli J I 10% I • Aset bertukar milik penuh r Kepada Kepada pelanqqan r Bank . I ASET/KERETA samada 5 ASET melalui penjual @ terua Aqad Sewaan I . .

deposit ya ng diterima oleh pengedar adalah bagi pihak bank. kerana ia boleh menyebabkan masalah Syariah berlaku. b. sebahagian bank Islam mengambil jalan berikut: a. Ini bermakna apabila ada sahaja pelanggan lngin membeli kereta. Menasihatkan orang ramai agar jangan membayar deposit terlebih dahulu kepada penjual. Ini adalah satu cabaran buat bank Islam. Bagi mengelakk an ini berlaku. Jika bank b ersetuju. bank akan membeli aset tersebut secara 100 peratus dan menyewakannya k epada pelanggan. sebaliknya datang ke bank selepas membayar membuat booking. Kadar sewaan bulan pertama akan termasuk kos deposit 10 peratus itu.Pihak bank telah melantik dari awal pengedar-pengedar kereta sebagai wakil me reka. Pemilik manfaat aset (duktiraf undang-undangi Proses Ijarah Thumma Al-Bai bagi pembiayaan kereta dan aset lain Keterangan ringkas: Biasanya pelanggan telah membayar deposit 10 peratus kepada pihak penjual terleb ih dahulu sebelum memohon pembiayaan daripada bank.Dimeterai kepada bank r 5 r I ^ BANK L j . Ini membolehkan bank Islam mem beli aset .

2) Setelah pihak pelanggan memohon pembiayaan daripada bank Islam. rumah atau apa jua aset yang menepati Syariah d telah membayar pendahuluan sebanyak peratus daripada harga keseluruhan. aset. la sesuai untuk banyak keperluan pelanggan. Istisna’ berakhir de ngan Ijarah. Ijarah Muntahiyah bit Tamleek (penyewaan berakhir dengan pemilikan) dan Musyarakah Mutanaqisah (perkongsian berakhir beransur-ansur dengan pemilika n oleh satu pihak) boleh digunakan. Anda dan Islam secara sepenuhnya dan menyewakannya kepada pihak pelanggan. Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional 87 |FTPWPl|’l!llli|ft*r!|li. aset tersebut telah dimiliki bersama atau co-owned antara pel . Produk ini sangat menepati standard Syariah ole h ulama seluruh dunia. Setelah perse tujuan oleh bank. projek dalam pembinaan. Daripada aspek undangundang dan Syariah. • Produk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perindustrian: laitu dalam urusan p embelian mesin.86 • Wang. pembinaan bangunan dan ruma h. barangan mes in dan banyak lagi. Hasilnya.l| PELANGGAN 10% 10% + + Milik 90% rumah disewakan kepada pelanggan MUSYARAKAH MUTANAQISAH PERKONGSIAN (MMP) 10% BANK 90% Keterangan Ringkas: 1) an 10 ia Pelanggan ingin membeli aset. Produk perbankan Islam seperti Istisna’ (kontrak pembuatan). bangunan siap. dikira memiliki 10 peratus daripada aset tersebut. Berikut pula contoh mudah produk musyarakah mutanaqisah (diminishing musyarakah) atau hak perkongsian berkurang. Begitu juga produk Murabahah Lil Ameer Bishi ra’ (murabahah antara tiga pihak) turut diaplikasikan untuk sektor ini. Jika kedua-dua cara di atas dapat dilakukan. antaranya pem biayaan rumah. masalah Syariah dalam pembiayaan Ijarah Thumma Al-bai i ni dapat dielakkan di peringkat ini. aset-aset pembinaan termasuk premis. pihak bank akan membeli baki 90 peratus hak milik dalam aset t ersebut. kereta.

Ini bermakna setela h setahun berlalu.anggan dan bank Islam. ’ Setelah itu. Pemilikan pelanggan ke atas aset akan bertambah menjadi 22 . pihak bank akan menjualkan bahagian pemilikannya sebagai contoh 1 p eratus sebulan dengan harga yang telah dipersetujui bersama.

Terdapat juga pelbagai produk inovatif daripada Deutsche Bank (Islam) dan banyak lagi di seluruh dunia. Anda dan Islam peratus dan bank kini hanya memiliki 78 peratus. Negotiable Islamic Debt Securities (NIDC) dan pelbagai lagi. Membeli sebahagian ’portion’ dengan satu harga yang dipersetujui. manakala p roduk ijarah memungkinkan penyewaan kepentingan perniagaan seperti kilang-kilang dan ruang gudang. 4) Dalam masa yang sama pihak bank juga akan sentiasa menyewakan ’portion’ pemilikan mereka yang berbaki kepada pelanggan. miidharabah muqayyadah (mudharabah terkawal/dipandu/ter batas). dalam sebulan pihak pelangg an akan: a. Kedua-dua proses ini melibat akad berbeza dan bayaran bulanan pelanggan secara a utomatik merangkumi pembayaran kedua-dua kontrak ini. Begitulah seterusnya sehingga t amat tempoh pembiayaan yang telah dipersetujui. dan istisna’.88 • Wang. lima tahun struktur modal terubahsuai dihu bungkan kepada Global Equity Builder Index dan distrukturkan dengan CCPI dengan ciri terkunci pada 80 peratus atau 90 peratus atas nilai aset bersih tertinggi. membolehkan be rlakunya kepelbagaian produk jika distrukturkan secara kreatif. wadi ’ah multi-currency account (akaun wadi’ah untuk pel bagai mata wang) dan mudharabah multi-currency account (akaun mudharabah untuk p elbagai mata wang). barangan industri secara murabaha h atau musawamah 3 Menanddlangam surat ingin bell 7 Pelanggan bayar harga secara tangguh =—ra . 1) Contoh mudah produk pembiayaan perumahan. kemahiran dan Iain-lain. perkhidmatan. Islamic SWAP. iaitu pembelian ke hadap an terhadap komoditi yang relevan. kontrak pembuatan. akaun wadi’ah. • Pembiayaan korporat dan projek: Terdapat beberapa produk dan struktur pembiayaan untuk institusi korporat dan pembia} aan projek yang diiktiraf oleh Syariah. Islamic Forward FX. • Produk pelaburan jangka masa sederhana dan panjang: Ini termasuk pelaburan ke at as modal terubahsuai (sebagai contoh. Tambahan pula. yang mana produk-produk ini adalah sangat kompetit if. • Produk akaun simpanan pelaburan: Terdapat akaun mudharabah. • Produk pembendaharaan bank (treasury): Terdapat produk seperti Commodity Murabah ah. Menyewa sebahagian ’portion’ yang masih dipegang oleh bank. komoditi murabahah. kontrak yang diperincikan seperti salam. Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional 89 Kontrak murabahah diaplikasikan untuk pembiayaan stok and aset tetap. b. semua jenis peralatan serta mesin dan juga ’intangible asset’ sep erti harta intelektual. Ini bermakna. dll).

PPI i Bank membeh aset i Bank wakilkan pelanggan tenma aset produk 1 .’istomer/Purchaser i ^ j f f 6 Bank dan pelanggan meterai Kontrak Murabahah (Bank |uab 2 Senarai harga | Perbmcangan j I Berhajat kepada | ! 5 Hantar 1 ’ Barang Bank 1 niiml/PatmaHa r ] k.

sama ada membayar booking atau tidak. pihak bank dikira sebagai beneficial owner kepada aset. setelah perbincangan den gan penjual tertentu. Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 91 Bentuk pembiayaan istisna’ (untuk rumah atau bangunan dalam pembinaan) PELANGGAN/ p^NJUAL 3. Dalam waktu yang sama juga. Hasilnya.90 • Wang. Penghantaran BANK 5. Dengan itu. Akad Istisna Selari 2. Bayaran ansuran H 6. pihak pelanggan akan mendapatkan pembiayaan daripada bank Islam. Transaksi ini dmamakan murabahah HI ameer bishira’ atau boleh juga tergolong dalam bai al-musawamah jika menepati syaratnya. Penghantaran 1. la adal ah seperti berikut: . pihak bank mewakilkan pelanggan sebagai pemegang aset yang dibelinya. Hal ini telah disahkan oleh Majlis Penasihat Syariah seluruh dunia. Pembayaran KONTRAKTOR 1 (KONtRAKTOR BAG I PELANGGAN) 7. 6 dan 7 : Setelah bank memiliki aset secara sah menurut Syariah dan undang -undang berdasarkan kontrak yang dimeterai. Anda dan Islam Keterangan ringkas: 1 dan 2 : Apabila pelanggan ingin membeli sesuatu aset. aset akan dihantar terus kepada pelanggan tanpa perlu disimpan di bank. Sewaan secara Ijarah thumma al-Bai Keterangan Ringkas: Produk ini sesuai untuk pembiayaan apa jua aset yang di dalam pembinaan. pihak bank membeli aset tersebut secara tunai daripada penjual. Akad Istisna selari 4. pihak bank menjual aset yang dibelinya ini kepad a pelanggan dengan harga mark up dengan pembayaran secara ansuran dalam satu tem poh yang telah dipersetujui bersama. 3 : Pihak pelanggan memeterai surat janji bahawa ia akan membeli aset tersebut jika pihak bank Islam mampu membelinya daripada penjual. 4 dan 5 : Setelah yakin dengan janji pelanggan.

pihak pelanggan tatkala itu sudah boleh menaw arkan rumahnya yang sedang dalam pembinaan itu untuk dijual pula.Setelah persetujuan diperolehi. Pelanggan telah membayar 10 peratus daripada harga rumah kepada kontraktor pertama. Apa yang dilakukan adalah ia mendapatkan bank Islam yang sudi membiayai. pihak pelanggan memerlukan pembiayaan atas pembeliannya. pihak bank Islam akan membeli rumah yang seda ng dalam pembinaan itu daripada pelanggan . Pihak pelanggan telah membeli aset atau rumah yang sedang dalam pembinaan den gan harga RM 100 000 yang akan siap pada 1 Jamiari 2008. 4. 2. la dinamakan i stisna’ mawazi3.Menurut majoriti ulama sedunia.1.Kermidian.

dan p ihak pelanggan mestilah telah berjanji di peringkat awal lagi tadi. Bagaimanapun. Daripada empat rukun jual beli tersebut. Akad ini adalah menurut kaedah ijarah thumma al-bai yang dit erangkan sebelum ini. hal ini sudah tentu tidak akan berlaku. Jika diteliti si fat dan tabiat kontrak insurans konvensional. Bagi menjamin transaksi ini sah di sisi Syariah. Harga: RM x xx setahun. semua syarat-syarat ijarah dan istisna akan sentiasa dijaga. Kedua-dua cara p embayaran adalah sah di sisi Syariah. syarikat insurans mempunyai masalah ber kaitan barang yang dijual. ia seperti berikut: Penjual: Syarikat insurans Pembeli: Pencarum Barang yang dijual: Jaminan kewangan jika terhadap musibah tertentu. ia akan meny ewa rumah tersebut daripada bank bermula 2 Januari 2008. akad jual beli memerlu kan kejelasan dalam: 1) Penjual 2) Pembeli 3) Benda yang dijual 4) Harga Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 93 Dalam konteks insurans konvensional. iaitu ketika musibah melanda. Ini menye babkan para ulama menganggapnya sebagai riba an-nasi’ah. 5. Semuanya boleh disemak di dalam akad atau kontrak. Kali ini kita akan melihat bagaimana sebuah produk insurans Islam distruktur bebas daripada unsur-u nsur haram tadi. Akad adalah perkara utama yang diubah bagi memastikan ia halal. dan jumlah RM jaminan itu pula hanya akan diberikan kemudian. kera na: a) Si pembeli (pencarum) akan meletakkan wangnya hari ini. judi dan riba. mereka sebenarnya menggunakan akad pertukaran pemilikan harta (akad mu ’awadat maliah) yang menyebabkan ia dikira se bagai akad jual beli. Anda dan Islam dengan harga RM90 000 dengan bayaran secara ansuran atau tunai sehingga rumah si ap dan pelanggan member! tarikh penyerahan pada 2 Januari 2008. Ini kerana apabila pelanggan membeli sebuah jaminan w ang. Bagi sesiapa yang tidak membaca kontrak semasa menandatangani sehingga tidak da pat memahami kaedah ini. Setelah rumah siap. ia dikira sebagai pertukaran mata wang RM dengan RM. akad sewaan selama tempoh 25 tahun dimeterai.92 • Wang. Ketika itu ia sepatutn ya menuruti syarat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW iaitu serah terima dan jumlah yang sama. hak milik rumah akan menjadi milik bank sepenuhnya. Bahagian keenam: Produk Takaf ul (Insurans Islam) Bab yang lalu telah mendedahkan bagaimana sebuah insurans konvensional diputuska n sebagai haram kerana terdapat unsur gharar. ia adalah satu kesilapan anda sendiri dari sudut Syaria h. Maka pada tarikh 2 Januari 2008. 6. Sebagaimana yang perlu kita fahami. .

c) la dianggap judi pula kerana ia mempunyai elemen pertaruhan. llca dernikian. Gharar adalah dari sudut pembeli yang tidak pasti adakah tahun itu akan berlaku kemalangan dan memperoleh i jaminan yang dibelinya. keperluan akad jual beli mem erlukan si pembeli mengetahui dengan tepat berapakah nilai yang akan diperolehin ya. iaitu meletakkan sejumlah wang bagi memperolehi sesuatu yang tidak pasti. dengan risiko wang yan g diletakkan hangus atau tidak dikembalikan. Walaupun n ilaiannya telah dinyatakan dalam skim insurans ini. Keadaan ini menjadikannya dianggap gharar. bagaimanakah bentuk yang dilakukan oleh syarikatikat takaful? Bu kankah ia juga mempunyai elemen meletakkan .b) Si pembeli juga tidak tahu nilai jaminan yang bakal diperolehinya. Sudah tentu ini tidak akan dapat diberitahu oleh syarikat kerana musibah bel um berlaku.

mereka akan menggunakan g abungan beberapa akad. bagi memudahkan urusan syarikat takaful. apabila anda memberikan hadiah kepada seseorang. Den gan itu tidak banyak syarat diperlukan untuk melaksanakan akad derma ini. ia adalah sumbangan baik daripada satu pihak. Sebagai contoh. Anda dan Islam wang dan menunggu pampasan apabila musibah mendatang? Jawapannya adalah. Asas-asasnya adalah: a) Tabarru’ dan mudharabah b) Wakalah dan tabarru’ Saya sertakan gambar rajah bagi kedua-dua bentuk agar ia dapat memberi sedikit g ambaran awal kepada para pembaca. akad derma tidak terikat dengan syarat-syarat jual beli tad i. 1) Takaful Model Wakalah dan Tabarru’ Yuran Wakalah .30% Dana dari pencarum atas akad wakalah Tabung Takaful Am (GTF) Performance Fees Pelaburan dilakukan oleh pengusaha Takaful (wakil) Ditolak: (i) -IBNR -UPR -Imbangan Retakaful (ii) Turrtutan (in) Reserves . Hasilnya.25% . Ini kerana. tidak juga diperlukan untuk jelas dan terang jumlah itu dan ini semasa seraha n derma. adakah menjadi syarat agar anda memberitahu kepadanya berapa jumlah yang anda beri? Jawapannya sudah tentu tidak.94 • Wang. syarikat-syarikat takaful telah mengubah akad nut ’awadah malia h yang digunakan oleh syarikat insurans konvensional kepada akad tabarru’at (kontr ak derma). Bagaimanapun.

-Lain-lain Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 95 Keterangan ringkas: Syarikat pengendali takaful dilantik oleh oencarum sebagai w akil bagi menguruskan sejumlah wang tertentu untuk didermakan bagi tujuan takafu l apabila diperlukan.MUDHARABAH -> I Nisbah lebinan kepada Syarikat 50 Pelaburan Dibuatoleh Syarika1 » Untung Pelaburan 1 WANG SUMBANGAN TAKAFUL *• I TABUNG TAKAFUL AM (GTF) +• . 2) Takaful Model Tabarru’ dan Mudharabah Syankal PESERTA g*FUL atas asas .. Untuk melaksanakan tujuan itu. syarikat akan mengambil satu lagi jumlah upah sekiranya ia berjaya mendapatkan untung daripada pelaburan yang diusahakannya itu. Di samping itu. syarikat takaful akan menga mbil sejumlah upah (al-ujr) atas sebagai kos pengurusannya. ia j uga berfungsi sebagai wakil untuk melaburkan wang yang belum didermakan dan atas d&saiju’alah.

pihak pencarum meletakkan wang dalam jumlah tertentu atas akad tabarru’. . -^a terdapat lebihan keuntungan (surplus) setelah °iak semua kos-kos pengurusan. pihak syarikat takaful akan n§nadiahkan sejumlah wang kepada peserta sebagai penghargaan penyertaannya.T GTF +• KOS OPERAS! TAKAFUL ^^ Lebihan (PROFITS} fc^ Nisbah Lebihan Diberi kepada pencarum ^” ^w 1 50 r Di bayaf kepada pencarum Gambar: Model wakalah dan tabarru’ Model tabarru’ dan mudharabah Keterangan ringkas: Menurut model ini. Pihak syarikat akan menguruskan tabung takaful dan dalam masa yang sama aburkannya.

Baki keunt ungan adalah milik tabung kumpulan wang pencarum. la juga adalah objektif utama syarikat insurans. Pemegang polisi membayar premium kepada penanggung insurans. Keuntungan hasil pelaburan daripada kumpulan wang pencarum tidak dimiliki oleh s yarikat kecuali nisbah yang disumbang daripada wang syarikat sendiri. Kontrak Tabbaru’ (derma & sumbangan) yang disertakan dengan pelaburan. Lebihan. pengendali takaful aka n menyediakan pinjaman tanpa faedah (qardhul hasan) untuk menampung kekurangan b erkenaan. Peserta membuat caruman ke dalam skim. . Wang pencarum tidak dikira sebagai wang syarikat malah ia diasingkan dan tidak d imiliki oleh pengendali. Wang pelanggan dianggap wang syarikat insurans dan dimiliki olehnya sejurus diba yar oleh pelanggan. Peserta saling menjamin sesama sendiri di bawah skim. Pelaburan kumpulan wang bebas tanpa sebarang kekangan Syariah. Penanggung insurans bertanggungjawab membayar manfaat insurans seperti dijanjika n daripada asetnya (kumpulan wang insurans dan kumpulan wang pemegang saham). Keuntungan yang dihasilkan daripada kumpulan wang pencarum adalah dimiliki sepen uhnya oleh syarikat. Aset kumpulan wang takaful HANYA boleh dilaburkan dalam instrumen yang selari de ngan Syariah. Sekiranya berlaku kekurangan dalam kumpulan wang takaful. Pencarum tidak berhak untuk mendapat sebarang bahagian daripada ’surplus’.nsurans dengan pihak y ang diinsuranskan.96 • Wang. untung atau pulangan dipegang oleh tabung untuk dibahagikan semula kepa da pencarum. Anda dan Islam Perbezaan Takaful dan Insurans Konvensional Secara ringkasnya berikut disertakan perbezaan mudah antara insurans komensional dan takaful (insurans Islam) dalam bentuk jadual: Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 97 Kontrak Mu ’awadah (pertukaran ual beli) antara penanggung . Pengendali takaful bertindak sebagai pentadbir skim dan membayar takaful daripad a kumpulan wang takaful.

patungpatung musuh Islam. video lucah. yang pastinya pastinya mengandungi riba. perak dan pertukaran mata wang secara b ertangguh pembayaran atau penghantarannya. Menj ual rokok. Menjual rokok. patung-patung berjisim mewakili sesuatu yang bernyawa un tuk dimuliakan. d. b. perjudian dan menawarkan khidmat perjudian. Menjual senjata kepada musuh Islam. Khidmat perbankan konvensional yang an melaburkan barang curi atau wang curi. pe lacuran dan yang seiring dengannya seperti khidmat urut berlainan jantina. patung berhala. e. Menjual d c. patung-patung berjisim mewakili sesuatu yang bernyawa untu k dimuliakan. perak dan pertukaran mata wang secara bertangguh pembayaran atau penghantarannya. Menjual arak dan peralatan yang digunakan bagi menjual arak seperti membekalk an botol untuk kedai arak. patung berhala. perjudian dan menaw arkan khidmat perjudian. khidmat dan manfaat yang diharamkan oleh Islam seperti berikut: a. Khidmat insurans konvensional. . 2) Menjual aset. Menjual senjata kepada musuh Islam. dadah. 2) Menjual aset. pela curan dan yang seiring dengannya seperti khidmat urut berlainan jantina.Bab? Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa Elemen-elemen yang menjadikan sesuatu hal kewangan haram boleh dilihat dalam hal berikut: 1) Menjual barangan ribawi seperti emas. c. khidmat dan manfaat yang dlharamkan oleh Islam seperti berikut: Menjual arak dan peralatan yang digunakan bagi menjual arak seperti membekalkan botol untuk kedai arak. dadah. 99 Bab? Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa Elemen-elemen yang menjadikan sesuatu hal kewangan haram boleh dilihat dalam hal berikut: 1 ) Menjual barangan ribawi seperti emas. video l ucah. patungpatung musuh Islam. b.

eKhidmat perbankan konvensional mengandungi riba. Khidmat insurans konvensional.d. f99 Menjual dan melaburkan barang curi atau wang curi. .

la adalah saksi yang meluluskan transaksi riba. (2) yang minta diperahkan untuknya. ” (AlMaidah:2) (b) Hadis Nabi Muhammad SAW: Ertinya: ”Rasulullah SAW melaknat tentang arak. tetapi ia merangkumi item hara m yang lain berdasarkan kepada kaedah qiyas dalam Islam. AtTirmidzi dan Albani: Hasan Sohih) Keterangan: Ingin saya jelaskan di sini bahawa maksud hadis ini merangkumi: (i) Pemakan Riba: Individu yang mengenakan riba terhadap pinjamannya dan yang me njual barangan ribawi secara riba lalu memakan untungnya. hukumnya datang daripada hadis nabi yang banyak dan juga daripada ayat Al-Quran. 3) Memonopoli komoditi tertentu dan menjual dengan harga yang tinggi. ( 1 ) yang memer ahnya. sama ada pinjaman pel ajaran.100 • Wang. ( 8) yang makan harganya. Albani: Hasan Sohih) Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 101 Keterangan: Walaupun hadis ini menyebut bab arak. pengguna perkhidmatan perbankan konvensio nal dan Iain-lain.”(Riwayat Abu Daud. (7) yang menjualnya. sebagaimana tugas saksi. Dalam kont eks semasa adalah pengguna kad kredit. Anda dan Islam g. (6) yang menuangkannya. him 307. (ii) Pemberi Riba: Individu yang menggunakan khidmat yang berunsur riba walaupun dengan niat tidak redha. termasuk di dalamnya p elaburan secara deposit tetap yang memberikan jaminan untung yang sebenarnya. Menjadi ejen kepada insurans konvensional dan pelaburan secara riba. kontrak dan perniagaan kepada industri riba. saksinya danpen ulisnya. antaranya: (a) Allah SWT menegaskan: Ertinya. . (Hal ini akan diulas di bab yang seterusnya) 6) Mengurangkan timbangan dan sukatan dan banyak lagi. (Riwa yat Tarmizi. ”Danjanganlah kamu bantu-membantu dalam iirusan dosa dan pennusuhan. Bahagian pertama: Kerjaya peguam dan pegawai pemasaran produk pinjaman riba Bagi mendalami hal ini. (3) yang meminumnya. perniagaan dan Iain-lain. (4) yang membawa nya. ad alah riba secara sepakat ulama. (9) yang membelinya. 4) Menipu tentang kualiti produk yang dijual. At-Tirmidzi: Gharib. (c) Nabi Muhammad SAW menyebut: Ertinya: ”Dilaknati Rasulullah SAW pemakan riba dan pemberi makan. 5) Terlibat dalam mengempen jualan langsung tanpa produk Multi Level Marketing ( MLM). sedangkan ia boleh memilih perbankan Islam. no 3333. no 1925. (10) yang minta dibelikannya. sepuluh golongan. T ermasuk juga penjaminpenjamin kepada pinjaman dengan riba. (5) yang minta dihantarinya. (in) Saksi: Individu yang memberi lesen.

(>v) Penulis: Peguam yang merangka dokumen perjanjian pinjaman bank, insurans da n pelaburan konvensional. (d) Hadis Nabi SAW: jl

102 • Wang, Anda dan Islam Ertinya: ”Sesungguhnya Allah telah mengharamkan arak, maka barangsiapa yang telah mengetahui ayat ini dan dia masih mempunyai arak \valaupun sedikit, jangan minum dan jangan menjualnya.” (Riwayat Muslim, 5/39) Keterangan: Dalam hal ini. walaupun hadis ini menceritakan bab arak, tetapi ia m erangkumi semua keterlibatan dalam hal yang diharamkan, terutama riba yang lebih besar dosanya daripada arak. Justeru. sama seperti hadis di atas, barangsiapa y ang telah mengetahui riba itu haram dan masih bekerja sebagai pegawai pemasaran atau peguam, maka haram memakan hasil daripada jualanny a dan jangan pula menjua lnya. (e) Nabi SAW mengingatkan: Ertinya: ”Apabila terzahirnya dengan meluas akan riba dan zina, maka (tindakan) me reka telah menghalalkan (untuk turunnya) azab Allah ke atas mereka.” (Riwayat Al-H akim, 2/37 dan Abu Yu’la; AlHakim: Sohih dan disepakati Az-Zahabi; Albani: Hasan) Keterangan: Maka, hubungkait peguam dan semua pegawai pemasaran yang terlibat se cara langsung menyediakan dokumen pinjaman riba dan mempromosikannya adalah term asuk dalam kategori menyebarluaskan lagi riba di suatu daerah. Justeru, hukumnya amat jelas. Banyak lagi dalil-dalil lain yang semuanya mengulang maksudmaksud dalil di atas tadi. Justeru, berdasarkan dalil-dalil ini. saya memberi jawapan jelas dan tepat bahawa semua peguam yang membantu menyediakan dokumen riba, mengikut konteks ha dis. mereka termasuk dalam kategori hadis (c) sama ada dengan suka atau tidak. Tujuan untuk mendapat bisnes atau tidak bukanlah isunya. Tiada hujah maslahat bo leh diguna untuk mempromosi dan membanW Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 103 riba yang jelas, demikian ditegaskan oleh Syeikh Dr Yusof AlQaradawi. 71 la berb eza dengan kerja di institusi konvensional secara tidak langsung. Jika ditanya, bagaimana pula dengan ribuan peguam pada hari ini? Jawapan pertama saya sebagaimana ditegaskan Allah SWT: j Ertinya: ”Danjika kamu menuruti orang yang rarnai di atas muka bumi ini maka merek a akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.” (Al-An’am: 116). Ini memberi maksud bahawa jumlah yang ramai dan diamalkan di seluruh dunia tidak menjadikan yang haram itu halal. Kecuali apabila dalam keadaan tiada pilihan la in dan ia pula terdiri daripada jenis hukum yang tidak ada nas spesifik atau ’zhon niyah ’ iaitu tidak qat’ie. Bagaimanapun riba tidak termasuk dalam kategori ini, ker ana pengharamannya adalah PUTUS (qat’ie - tidak berubah menurut zaman dan tempat). Para peguam masih boleh mendapat wang yuran melalui aktiviti lain seperti mendap atkan bisnes merangka draf atau dokumen jual beli rumah yang biasa, sewa dan yan g Iain-lain yang tidak melibatkan riba. la adalah harus dari sudut hukum. Jika ada pula yang ingin berhujah menggunakan hadis: 0”

JsErtinya: ”Akan datang satu zaman di mana tidak terkecuali seorang pun kecuali ia m akan riba dan jika ia tidak rnakan sekalipun, ia ditimpa debu-debunya.” (Riwayat A bu Daud) ini tidak boleh diterima untuk bersikap mengambil mudah adap nba, tambahan pula tahap hadis ini yang lemah menurut mam Al-Munziri kerana perawiny a bernama Al-H asan tidak pernah berternu dengan Abu Hurairah r.a. 72

104 • Wang, Anda dan Islam Bahagian kedua: Menipu dalam pendapatan harta Bahagian ini menerangkan situasi individu yang bekerja ”makan gaji” yang berlaku dal am bentuk berikut: 1) Menggunakan peralatan syarikat untuk tujuan peribadi Seperti kertas, pen, faks, fotostat, menelefon anak di rumah, rakanrakan dan Iai n-lain, yang mana tiada hubungan dengan kerjanya. Maka penggunaan tidak sah ini mestilah dibayar oleh pekerja sama ada secara langsung atau tidak langsung. 2) Menipu syarikat ketika membuat tuntutan wang yang digunakan Seperti tuntutan kos minyak petrol, pembelian alatan untuk syarikat di luar dan Iain-lain dengan membuat kos tambahan sendiri. 3) Mengambil rehat tidak sah ketika waktu bekerja la akan menyebabkan pendapatan gaji seseorang tidak sepenuh miliknya. 4) Membuat tuntutan kerja lebih masa dengan perancangan la pada asalnya adalah harus. tetapi menjadi haram apabila pekerja sengaja melam batkan kerjanya pada waktu biasa, dengan niat untuk melakukan kerja lebih masa a tau over time. Ini adalah salah satu bentuk penipuan. 5) Rasuah dan hadiah khas buat pegawai Perlu diketahui, terdapat asas yang mengharamkan rasuah dan jenisjenisnya. Antar anya memberi ganjaran atas nama ’hadiah’, ’upah tambahan’ dan sebagainya kepada orang ya ng mempunyai kuasa atau penjawat jawatan tertentu dengan tujuan bagi membolehkan m a menjatuhkan hukuman (jika hakim) seperti yang dikehendakinya. atau menyelesa ikan sesuatu kerja atau mendapatkan sesuatu kontrak atau melambatkan sesuatu tug as yang sepatutnya boleh disiapkan. Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 105 Hal ini ditegah kerana ia jalan kepada berlaku rasuah yang terang, kerana hati a kan diasak untuk meraih faedah harta yang lebih besar daripada itu. ^ Beberapa Bentuk Lagi Menerusi e-mel dan soalan yang kerap saya terima, berikut adalah antara beberapa bentuk untung atas angin dan penyelewengan yang kerap berlaku dalam industri ke rja sama ada kerajaan, swasta, NGO, persatuan, sekolah, parti politik dan Iain-l ain organisasi: 1) Rasuah dalam memilih Pegawai yang bertanggungjawab memilih kontraktor untuk iklan, pembersihan, latih an dan Iain-lain untuk syarikat atau organisasinya. Pihak pegawai memilih syarik at ’Z’ daripada empat syarikat lain yang menghantar ’quotation’ kerana syarikat ’Z’ itu berj anji memberikannya sedikit imbuhan ’ikhlas’. Hukum: la adalah haram dan rasuah dalam Islam. 2) Mencipta ’quotation’ sendiri Pegawai atau kumpulan pegawai yang diberi kuasa membuat pemilihan kontraktor unt

uk syarikat. Dia atau mereka sepakat untuk memberinya kepada satu syarikat yang mereka kenali bukan kerana kualiti dan harganya tetapi kerana sebab-sebab lain. Disebabkan oleh prosedur syarikat yang memerlukan ’quotation’ daripada sekurang-kura ngnya empat buah syarikat, pegawai ini telah mencipta beberapa ’quotation’ daripada syarikat yang tidak wujud sebagai cukup syarat. Hukum: Haram kerana menipu. 3> Menaikkan Harga ^egawai diminta oleh majikan untuk mencari pembekal bahan mentah. Dia berjaya me ncari dengan harga RM1 500 tetapi menaikkannya kepada RM2 000, lalu baki RM500 d iambilnya.

106 • Wang, Anda dan Islam Hukum: la adalah haram sepakat ulama. 4) Menang Tender Bersyarat Pegawai diminta oleh majikan untuk mencari kontraktor bagi menjalankan pengubahs uaian pejabat atau apa jua aset syarikat. Pegawai telah mencadangkan syarikat ’B’ ke pada majikan disebabkan dia telah mempunyai perjanjian di sebalik tabir dengan p ihak syarikat ’B’ yang memberikannya izin untuk melabur wang peribadinya dalam syari kat ’B’ dengan kadar keuntungan mengikut Islam ’kononnya’. Padahaljikatiadapeluang ’melabu r’ itu, sudah pasti pegawai tidak akan mencadangkan syarikat ’B’. Hukum: Tindakan sebe gini adalah haram dalam Islam dan ia termasuk dalam rasuah bentuk baru dan berse lindung di sebalik aktiviti pelaburan Islam. 5) Tuntutan Palsu Pegawai membeli barang keperluan syarikat atau mengisi minyak dengan harga terte ntu tetapi berpakat dan memohon pembekal atau stesen minyak mengeluarkan resit d engan jumlah berbeza daripada jumlah pembeliannya. Berbekalkan resit itu, pegawa i membuat tuntutan kepada syarikat dengan harga berlipat kali ganda. Ini yang be rlaku dalam kes-kes di atas. Hukum: la adalah haram menurut Islam kerana penipuan kepada syarikat. Pihak pemb ekal juga berdosa kerana dikira bersubahat mengeluarkan resit berjumlah palsu it u. 6) Resit Harga Ciptaan Pegawai membeli barang untuk kegunaan syarikat daripada satu kedai. dan kedai te rsebut enggan bekerjasama untuk menaikkan harga dalam resit. Bagi meraih keuntun gan, pihak pegawai telah mencipta resit sendiri berserta cop palsu. Hukum: la ad alah haram dalam Islam kerana penipuan. Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 107 7) Ambil Untung Sendiri Pegawai diberi oleh syarikat ’bajet maksima’ sebanyak RMS 000 untuk membeli satu bar angan keperluan syarikat. Pegawai berjaya mencari di pasaran terbuka barang yang diperlukan dengan harga RM4 000 sahaja. Bagi mendapat manfaat, si pegawai telah berpakat dengan penjual agar dituliskan harga RM5 000 dalam invois dan baki RM1 000 hendaklah diberi kepadanya. Hukum: la adalah haram kerana penipuan dan wang khianat sebagaimana yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimanapun, jika ia berterus-terang dengan majikan sambil memohon sebarang insentif atas kejayaannya mengurangkan kos syarikat kerana kecekapannya mencari barang yang lebih murah, tatkala itu, majikan harus memberikannya jika ia tidak menyalahi mana-mana undan g-undang syarikat. Jika tidak, majikan akan mengambil kira kejayaan itu dan memb ayarnya dalam bonus dan kenaikan gaji apabila sampai waktunya sahaja. 8) Guna Khidmat Syarikat Sendiri Soalannya seperti berikut: ”Saya bekerja dengan majikan, dalam masa yang sama memb uat perniagaan membekal barang-barang untuk majikan menggunakan syarikat saya ta npa pengetahuan majikan?” Hukum: la lebih cenderung kepada hukum haram terutamanya jika anda menggunakan k uasa anda sebagai pegawai yang diberi tanggungjawab untuk mempengaruhi keputusan pemilihan pembekal.

terutamanya apabila syarikat anda memang mempunyai kualiti dan mampu menawarkan harga kompetitif berbanding syarikat pem bekal lain. e°agai akhirnya.Walau bagaimanapun jika majikan telah diberitahu dan mereka bersetuju tanpa seba rang syarat-syarat seperti rasuah seperti ’mesti niemberikan komisen kepadanya pul a’. maka ia boleh dikira harus dan halal. banyak sungguh soalan seperti kes-kes di atas .

hadis sohih) Dalil-dalil yang perlu disematkan dengan kemas di minda dan hati semua penjawat jawatan yang boleh memberi ”sesuatu” kepada orang ramai adalah seperti berikut: a) Nabi SAW bersabda: ^ dib Jju o-i^-l UJ ( LJlj «L>o) Ujj obijy Ertima: ”Barangsiapa yang telah kami ambil untuk melakukan sesuatu kerja dan telah ditetapkan baginya sesuatu rezeki (gaj1 atau upah)..wahai Tuhanku. 2) Diberikan kepada pegawai berkuasa bagi melepaskan diri ketika didapati bersal ah seperti disaman polis dan sebagainya. Dan dia dibesarkan dengan memakan makanan haram mak a bagaimana Kami mahu mengabulkan doanya. yang sepatutnya bersalah atau kalah.108 • Wang.. Haram ke atas si pemberi dan si penerima. mukanya berdebu di mana dia mengangkat tangan ke langit: Wahai Tuhanku. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kesan harta haram terhadap munajat dan doa seseor ang: J L. minumannya h aram dan pakaiannya haram. Albani: Hadis Sohih) 74 Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 109 b) Nabi SAW bersabda kepada seorang gabenorn\a yang telah ditugaskan mengutip za kat kabilah Azad. 2/703 . Malangnya amat ramai juga yang terlibat tanpa memikirkan hal al haram tindakannya. ”Ini unt ukmu (bahagian untuk Islam) dan ini untukku yang diberikan sebagaihadiah (oleh o rang ramai). hal rambutnya kusut masai. no 2943.. sama ada dibuat untuk menyelamatkan diri atau menyalahkan seseorang yang tidak bersalah. ” (Al-Bukhari dan Muslim) Sebagai ringkasan.. selain menjadi punca doa menjadi pudar dan tidak ingin didengari oleh Allah SWT. no 1015. .sedangkan makanannya haram. 3) Diberikan kepada pegawai berkuasa (sama ada diletakkan atas nama komisen atau hadiah) bagi mendapatkan tender kontrak untuknya. Pastinya ia akan member ikan padah baginya di dunia dan akhirat. ”Ketahuilah. bagi memastikan kemenangan dalam kes mahkamah yang me libatkan si pemberi.” (Riwayat Abu Daud . maka apabila ia selesai kerjanya dan kembali berjumpa Nabi SAW . sehingga datang kepadamu hadiahmu. pergilah kamu du duk di rumah bapamu atau ibumu. mereka m eraih keuntungan untuk digunakan oleh diri dan keluarga. maka apa yang diambilnya se lepas itu (dalim1 bentuk rasuah) adalah ghulul (pengkhianatan). Anda dan Islam sampai kepada saya. lain ia menyimpan sebahagian daripada wang yang dikutip sambil berkata. Ertima: ”Menyebitt tentang seorang pemuda yang bermusafir dalam perjalanan yang ja uh. 4) Upah khas yang diberikan kepada pegawai berkuasa untuk mempercepatkan urusann ya dan menangguhkan urusan orang lain yang sepatutnya mendapat giliran lebih awa l. wang hadiah kepada pegawai boleh dikira sebagai pengkhianatan (tidak halal) dalam keadaan berikut: 1) Diberikan kepada hakim.” Makajatuh murka Baginda sambil bersabda. jika kamu ben ar-benar betul (lavak mendapat hadiah). Hanya berbckalkan keyakinan tanpa ilmu dan palsu..” (Riwayat Muslim..

5) Menggunakan kuasanya (yang diberikan oleh syarikat) untuk memberikan sesuatu kontrak/tender kepada orang tertentu dengan syarat ’upah khas’ atau dinamakan •komisen’ diberikan kepadanya oleh pembida. atau . Bagairnanapun Imam As-Syawkani dan Dr. Harangsiapa yang kehilangan haknya. Syeikh Yusof AlQaradawi mengatakan. terdapat beberapa pengecualian seperti. namun tidak mungkin mendapatkannya kembali kecuali dengan jalan menyogok.

pinjaman. 3/622: Imam Tirmid:i berkata: Hadis Hasan Sahih) Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 111 Takrif Rasuah dan Sogokan 1) Wang. kehakiman dan Iain-Iain). obli gasi atau liabiliti lain. d an apa-apa perjanjian untuk memberikan pekerjaan atau memberikan perkhidmatan at as apa-apa sifat. akujanji atau janji. Anda dan Islam akan berlaku kezaliman ke atasnya kecuali terpaksa memberi suapan wang. Pengharaman rasuah adalah jelas berdasarkan Al-Qur’ an dan Hadis.110 • Wang. apa-apa diskaun. sama ada bersyarat atau tidak bersyarat . rebat. Di dalam sesetengah keadaan.” 75 Bahagian ketiga: Fahami rasuah dan kesan buruknya Rasuah adalah harta yang diperolehi kerana terselesainya suatu kepentingan manus ia (baik untuk memperolehi keuntungan mahupun untuk menghindari kemudaratan) yan g sepatutnya wajib diselesaikan tanpa imbalan. supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lai n itu dengan (jalan berbuat) dosa. fee. sama ada sudah dimulakan atau tidak. iaitu apa-apa jenis harta. kebesaran. 2) Apa-apa jawatan. 6) Apa-apa jenis perkhidmatan atau pertolongan lain. komisen. harta atau kepen tingan mengenai harta.” (Riwayat At-Tirmidzi. sivil atau j enayah. 4) Apa-apa jenis balasan berharga. kontrak pekerjaan atau perkhidmatan. Allah SWT berfir man: J\ Ertinya: ”Danjanganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antar a kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu k epada hakim.” (Al-Baqarah: 188) Disebutkan dalam hadis: Ertinya: ”Rasulullah SAWtelah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah dalam pe netapan keputusan (pemerintahan. penunaian atau penyelesaian apaapa pinjaman. 5) Apa-apa perbuatan menahan diri daripada menuntut apa-apa wang atau nilai wang atau benda berharga. pekerjaan. ketika itit \ang berdosa adalah penerima sogokan sahaja. pelepasan. bonus. sama ada keseluruhannya atau sebahagian daripadanya. rasuah ini hampir sama dengan upah sehingga ada ora ng yang cuba menyatakan bahawa ’ini bukan rasuah. adalah lebih utama untuknya bersabarjika tiada pilihan kecuali dengan menyogokwang. dan termasuk penggunaan atau menaha n diri daripada menggunakan apa-apa hak atau apa-apa kuasa atau kewajipan rasmi. tapi upah’. cagaran berharga. padahal kamu tnengetahui. Walaupun demikian. 3) Apa-apa bayaran. derma. a tau apa-apa manfaat seumpama itu yang lain. poton gan atau peratusan. sama ada alih atau tak alih. seperti perlindungan daripa da apa-apa penalti atau ketidakupayaan yang dikenakan atau yang dikhuatiri: atau daripada apa-apa tindakan atau presiding yang bersifat tatatertib. hadiah. alang. pentadbiran. dan 7) Apa-apa tawaran.

benda. perkhidmatan atau ain-lain) sebagai dorongan atau upah untuk melakukan atau tidak elakukan apa-apa jua berkenaan transaksi tersebut atau berkenaan . Jenis Kesalahan Rasuah Berikut adalah beberapa bentuk kesalahan rasuah secara umum 76: Meminta atau Menerima Rasuah Mana-mana orang atau ejen secara rasuah meminta atau menerima atau ersetuju menerima suapan rasuah (wang. untuk memberikan suapan mengikut pengertian mana-mana perenggan yang terdahulu ..

Ketika Abdullah bin Rawahah sedang menjalankan tugasnya. maka apa yang diambilnya selepas i tu adalah ghulul (pengkhianatan). ” (Al-Bukhari & Muslim) 3) Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa Rasulullah SAW mengutus Abdullah bi n Rawahah berangkat ke Khaibar (daerah Yahudi yang tunduk kepada kekuasaan Islam ) untuk menilai hasil buah kurma di daerah itu kerana Rasulullah SAW telah memut uskan bahawa hasil bumi Khaibar dibahagi dua: separuh untuk kaum Yahudi sendiri. maka apabila ia selesai kerjanya dan kembali berjum pa Nabi. ”Wahai kaum Yahudi! Demi Allah. Makajatuh murka Baginda sambil bersabda: ”Ketahuilah. suatu dokumen yang diketahuinya atau disedarinya mengandungi butiran palsu. yang mana prinsipal atau majikannya mempunyai kepentingan. dan Telah diteta pkan baginya sesuatu rezeki (gaji atau upah). Bagi sesiapa yang bekerja di sektor perniagaan dan politik terutamanya. Menyalahguna Jawatan atau Kedudukan Mana-mana pegawai badan aw am menggunakan jawatan atau kedudukan untuk mendapat suapan dengan membuat apa-apa keputusan atau mengambil tindakan berhubungan deng an apa-apa perkara mengenainya.” (Riwayat Abu Daud) r 2) Nabi bersabda kepada seorang gabenornya yang telah ditugaskan Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 113 mengutip zakat kabilah Azad. orang-orang Yahudi data ng kepadanya membawa berbagai perhiasan dan berkata kepada Abdullah: ”Perhiasan ini untuk anda.112 • Wang. lalu ia menyimpan sebahagian daripada wang yang dikutip sambil berkata: ”Ini untukrnu (bahagian untuk Islam) dan ini untukku yang diberikan sebagai hadia h (oleh orang ramai). Ringankanlah kami dan berilah kepada kami lebih daripad a separuh. saya kir a tidak sukar untuk menemui atau mendapati salah satu antara empat kategori tadi berlaku. Menawar atau Memberi Rasuah Mana-mana orang atau ejen secara rasuah menawar atau memberi atau bersetuju memb eri suapan rasuah (wang. dan yang separuh lagi diserahkan kepada kaum Muslimin. pergil ah kamu duduk di rumah bapamu atau ibumu. Anda dan Islam dengan urusan rasmi. di mana pegawai itu. dengan tujuan untuk m engeliru atau memperdayakan prinsipal atau majikannya. saudara-maranya atau sekutu nya mempunyai kepentingan secara langsung atau tidak langsung. prinsipal atau majikan berkenaan. benda. sehingga datang kepadamu hadiahmu. Membuat Tuntutan Palsu Mana-mana orang memberi kepada ejen. kalian memang makhluk Allah yang paling aku bend. Apa yang kalian lakukan ini justeru membuatkan diri . atau ejen memberi kepada prinsipal/majikann ja. Ingatlah sekali lagi beberapa penekanan Islam berikut: 1) Nabi Muhammad SAW bersabda: ”Barangsiapa yang telah kami ambil untuk melakukan sesuatu kerja.” Abdullah menjawab. perkhidmatan atau Iainlain) sebagai dorongan ata u upah untuk melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan transaksi ters ebut atau berkenaan dengan urusan rasmi. jik a kamu benar-benar betul (layak mendapat hadiah. prinsipal atau majikan berkenaan.

tidak kira sama ada itu adalah rasuah .” (Riwayat Ahmad) Oleh yang demikian. d an kami kaum Muslimin tidak memakannya!” Mendengar jawapan tersebut mereka (Yahudi ) berkata. Rasuah yang kalian tawarkan itu adalah barang haram. ”Kerana (sikap) inilah langit dan bumi tetap tegak.” 78 4) Rasulullah SAW bersabda: ”Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan rasuah yang di terima hakim adalah kufur.ku lebih membenci kalian.

Semua harta yang diperolehi dari jdan rasuah adalah haram. Ini juga perlu diselesaikan oleh pihak berkuasa. Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 1 15 Bagi sesiapa yang terlibat dalam kategori ini. Ini juga dikira berdosa di dalam Islam. setiap penerima. Malas begini menandakan hati yang semakin ’mad’ daripada iman. Masalah ini mestilah diselesaikan oleh pihak berkuasa jika benar-benar serius da lam usaha membanteras rasuah. jawatan tinggi . Ta ’zir yang berat perlu dikenakan kepada pesalah-pesalah ini agar ia benar-benar menjadi pengajaran bagi mereka dan menjadi pencegah kepada umat Islam lainnya. D engan tidak diterapkannya sistem uqubat Islam pada hari ini. syarikat. termasuk menyimpannya dan membelanjak annya. ia tergolong dalam ka tegori dokumen rahsia rasmi. pemberi dan perantara yang terlibat di dalam keharaman ini wajib dihukum. Bimbang pihak berkuasa juga akan dirasuah hingga akhirnya si pelapor pula yang dibuang kerja atau diarnbil tindakan. 2) Tidak sampai had untuk melapor kerana mereka yang terlibat adalah rakan dan k enalan rapat. individu yang mengetahui wajib ke atasnya untuk melaporkan kepada pihak berkuasa. 6) Kurang yakin kepada pihak berkuasa. semu a hanya akan berdiam diri. Jika tidak. 4) Malas untuk terlibat dan berulang-alik ke mahkamah untuk memberi keterangan. 5) Takut diri sendiri terjerat apabila kerahsiaan dirinya sebagai pelapor tidak dijamin selamat. Keyak inan tidak boleh dipaksa-paksa. dan hukuman ke atas mereka adalah ta ’zir. 3) Bersikap tidak peduli yang berpegang dengan falsafah ”Lantaklah. organisasi d an negara. Akhirnya. 7) Takut kerana individu yang terlibat rasuah itu mempunyai ’cable ’. ia dikira bersubahat dan turut mendapat dosa hasil menyembunyikannya. ia akan datang dengan pembuktian tahap kesungguh an mereka. tiada malas dalam menjalankan tugas memerangi mungkar dan kemaksiata n. Malangnya. Justeru. Tanpanya. si pelapor pula yang akan ditangka p di bawah Akta Rahsia Rasmi (OSA).114 • Wang. semuanya akan terkesan dan merudum jatuh. kedua-duanya adalah jelas haram di dalam Islam. sudah”. Isu Melapor Bagi Yang Mengetahui Menurut hukum Islam. Penyembunyian atau membiarkan gejala ini berterusan di sekeliling kita akan memberikan kesan buruk kepada Islam. asalkan tidak libatkan aku. Sepatutnya. Jika didedahkan. Piha k berkuasa perlu berusaha meningkatkan keyakinan masyarakat kepada mereka. saya pasti senarai sebab-sebab berikut merupakan antara halangan utam a seseorang yang mengetahui atau mempunyai maklumat daripada melaporkannya: 1) Tidak mempunyai bukti bertulis atau jika ada sekalipun. Anda dan Islam mahupun hadiah. kita menyaksikan me reka yang terlibat dengan kes rasuah masih mampu senyum dan kelihatan tenang sem asa menghadapi perbicaraan di mahkamah dan langsung tidak kelihatan kesal dan ta kut pada wajah-wajah mereka dengan kekejian yang mereka lakukan. sedarilah anda turut berdosa kera na bersubahat.

Ini adalah tanda kehancuran sedang menanti negara yang mempunyai keadaan ini. hebat dan besar. Na bi Muhammad SAW bersabda: l iliil Lcl J 4_LH f’\ j ’ \ Ertinya ”Sesungguhnya kebinasaan umat-umat sebelum kalian adalah jika orang yang t erhormat daripada mereka mencuri. mereka potong tangannya. nescaya akan aku potong tangannya!” ( Riwayat Al-Bukhari. mereka membiarkannya. Demi Zat yang jiwaku ada di tanganNya . 3/1282) Hill . no 3288. tetapi jika orang bawaha n mereka mencuri. seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri..

2) Menghancurkan keadilan dalam masyarakat. Semua syarikat pengusaha baru terutamanya sema kin sukar berkembang akibat kos meningkat kerana peruntukan kos rasuah diperluka n.t mendedahkan bahaya kepada orang ramai disebabkan K.janya tidak berkualiti. Bagi Muslim khususnya. Justeru. K ontrak kerja yang diberi secara rasuah kepada pengusaha yang bukan keran. Saya tidak berhasrat untuk menghurai panjang dalam b ab ini. rasuah mencerahkan peluang sese orang untuk ke neraka. Firman Allah SWT: Eninya: ”Dalam hati mereka adapenyakit. 6) Kos pengurusan akan meningkat. membahayakan keselamatan dan keharmonian. dan mendapat keluarga yang bakal runtuh. Cukuplah dinyatakan isi utama seperti berikut: 1) Jalan mudah ke neraka. seluruh keluarganya bakal menjadi kaki rasuah di setiap sektor selepas ini.116 • Wang. Masingmasing memikirkan diri mer eka semata-semata tanpa memikirkan kesan buruk terhadap mangsa bagi jangka pende k dan negara bagi jangka panjang. Maka bertambahlah si jahat da n yang telah jahat akan semakin bertambah jahat. Muncul masyarakat yang pentingkan diri sendiri. lain ditambah Allah penyakitnya. mahir dalam tugasan dan ilmu akan berkurangan kerana skill dan ilmu kemahi ran semakin tiada erti lagi. Menyebabkan pembahagian kekayaan yang tidak seimbang. nyawa dan diri seseorang. Tiada lagi jaminan penjagaan harta.” (Al-Baqara h: 10) Maka sesiapa yang membiarkan perutnya dan keluarganya diisi dengan hasil rasuah tanpa taubat yang sebenar. Allah SWT akan membiakkan lagi peluang dan ruangnya u ntuk menjadi orang yang celaka. 7) Pengurusan pentadbiran menjadi lewat dan lembap. Pengurusan sengaja melengahk an kerja kerana menunggu rasuah tertinggi. mcr. Pertambahan proses birokrasi juga bol eh menambah kelembapan. Menghasilkan hasil kerja yang buruk. Kaki makan rasuah menikmati hasil rasuah d an memberikan keluarganya makan harta rasuah. Jumlah masyarkat yang c ekap. 3) Melahirkan masyarakat yang tiada kemahiran dan skill. maruah. Semuanya boleh dibeli. kecoh d an hancur. Yang lebih bererti adalah siapa yang lebih cekap me nyogok. Kaya bertambah kaya dan mi . kerana mungkin semua tahap pegawai inginkan rasuah terle bih dahulu sebelum memproses permohonan dan Iainlain. Anda dan Islam Kesan Buruk Daripada Rasuah Rasuah adalah haram di dalam Islam disebabkan kesan yang dibawanya ke dalam sese buah masvarakat dan negara. 4) 5) 8) 9) Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 117 Muncul si jahat yang bertambah jahat.

Yang miskin sukar memperbaiki dirinya kerana tidak mempun yai ’cable ’ yang baik dan wang yang tidak mencukupi. .skin bertambah miskin.

terutama nyajika yang berasal daripada syarikat mduk Konvensional. Bab 8 Isu-isu Perbankan dan Takaful Terdapat pelbagai isu yang timbul berkenaan perbankan Islam dan takaful. Apa juga kritikan dan persoalan yang dibangkitkan. Sebagaimana ka nak-kanak yang belajar berjalan sering jatuh dan bangun. ramai yang mempersoalkan kesucian’ modal bank-bank Islam dan takaful bagi memulaka n Perniagaan Islam. demikian industri ini y ang tidak terhindar daripada kesilapan dalam implementasi. terutama nya jika yang berasal daripada syarikat induk konvensional. Bahagian pertama: Isu modal bercampur Antara isu yang kerap ditimbulkan dan dipertikaikan oleh masyarakat adalah berke naan modal permulaan bagi bank-bank Islam dan syarikatsyarikat takaful.Bab 8 Isu-isu Perbankan dan Takaful Terdapat pelbagai isu yang timbul berkenaan perbankan Islam dan takaful. Saya kerap mendengar . Akhirnya mereka menafikan kebaikan bank-bank fclam kerana al asan tadi. Tidak d inaflkan sebahagiannya bersifat kritikan meroboh dan yang lainnya bersifat membi na. Persoalan yang kerap ditanya ialah: Adakah bank-bank Islam dan takaful boleh ber operasi secara Islam sedangkan modalnya tidak benarenar bersih daripada wang har am? Jawapannya adalah seperti berikut: . Sebagaimana ka nak-kanak yang belajar berjalan sering jatuh dan bangun. demikian industri ini y ang tidak terhindar daripada kesilapan dalam implementasi. Akhirnya mereka menaflkan kebaikan bank-bank Islam kerana alasan tadi. perlu difahami industri p erbankan dan kewangan Islam masih di tahap perkembangan dan baru. Saya kerap mendengar. Apa yang lebih pentin g adalah semua pihak perlu bekerjasama memacu industri halal dalam urusan kewang an ini kepada yang lebih sempurna dari masa ke semasa. ramai yang mempersoalkan kesucian’ modal bank-bank Islam dan takaful bagi memula kan Perniagaan Islam. Persoalan yang kerap ditanya ialah: Adakah bank-bank Islam dan akaful bolehberop erasi secara Islam sedangkan modalnya tidak benarnar bersih daripada wang haram? Jawapann>a adalah seperti berikut: 119 |PH|F’1liM [f[ . Apa yang lebih pentin g adalah semua pihak perlu bekerjasama memacu industri halal dalam urusan kewang an ini kepada yang lebih sempurna dari masa ke semasa. Bahagian pertama: Isu modal bercampur Antara isu yang kerap ditimbulkan dan dipertikaikan oleh masyarakat adalah berke naan modal permulaan bagi bank-bank Islam dan syarikatsyarikat takaful. Apa juga kritikan dan persoalan yang dibangkitkan. perlu difahami industri p erbankan dan kewangan Islam masih di tahap perkembangan dan baru. Tidak d inafikan sebahagiannya bersifat kritikan meroboh dan yang lainnya bersifat membi na.

119 .

c) Semasa Nabi SAW berhijrah. Hanbali dan Ibn Taimiyah berpendapat harus melakukan transaksi dengan pemilik modal yang bercampur antar a halal dan haram apabila majoriti modal itu datang daripada sumber yang halal. hanya di ke tika itu tidak dapat diterima hadiah dan makanan kecuali selepas disahkan kebers ihannya (halal). organisasi kerajaan dan swasta yang halal. pefflbaca perlu mengetahui modal permulaa n bank-bank Islam dan takaful telah disahkan daripada peruntukan modal bersih da n halal oleh syarikat induk. antaranya:83 a) Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukan transaksi dengan penduduk Mekah sebelum Hijrah. terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama.”81 Isu-isu Perbankan dan Takaful • 121 Beberapa ulama terkemudian seperti Imam as-Syawkani dan aljvtuhasibi juga berpen dapat halal melakukan transaksi dengan pemilik wang bercampur antara halal dan h aram. Walau bagaimanapun. Ibn Qasim daripada mazhab Maliki. Tidak pernah dide ngari Rasulullah SAW menegah segala urusan jual beli dengan mereka. ”Apabila anda tahu (atau diberitahu oleh orang yang berc ampur pendapatannya) komoditi. ”Apabila majoriti daripada jumlah modal ataupun pendapata nnya adalah halal. Justeru. la berbeza dengan mata wang van<> tidak haram pada zat atau fizikalnya tetapi pada cara * C * memperolehinya. Ibn Nujaim pula berkata. baginda berurusan dengan orang Yahudi daripada kal angan penduduk Madinah dan Arab-arab Badwi yang menghalalkan perkara-perkara har am dalam Islam. di mana sebahagiannya daripada kalangan kafir. maka tidak menjadi masalah menerima hadiah dan makan hidangan mereka selama mana tiada sebarang tanda yang jelas menunjukkan ia adalah haram. sudah tentu bagind a akan menegah dari awal lagi. sebagaimana najis khinzir yang haram ”lizatihi” iaitu ’ain dan fizikalnya. Jika berjual beli dengan mereka adalah haram.120 • Wang. b) Modal yang diperolehi oleh syarikat induk kepada bank Islam bukan semuanya be rasal daripada perniagaan yang haram. Sebahagiannya adalah datang daripada indiv idu. Anda dan Islam a) Wana itu sendiri adalah tidak haram dalam bentuk fizikalnya tetapi menjadi ha ram disebabkan oleh jalan memperolehinya yang haram (tidak selari dengan kehenda k syariat). Sebaliknya. Ibn Qudamah pula berkata. barang ataupun makanan itu adalah daripada sumber yang halal. padahal keba nyakan harta mereka adalah daripada sumber haram. kemungkinan wang modal itu datang daripada sumber yang halal sahaja ataupun bercampur dengan sebahagian pendapatan haram. menyebabkan di mana jua ada khinzir maka hukumnya adalah najis dan haram dimakan . b) Rasulullah pernah melakukan urusan kewangan dengan komuniti Arab Badwi yang m enyekutukan Allah SWT ketika rombongan ke Madinah.79 Oleh kerana itu. M ajoriti ulama Hanafi. tidak mengira bahagian yang halal dalam modal tersebut adalah majoriti ata upun minoriti. Harta mereka diketahui daripa da sumber dan hasil yang haram. . dosany a tidak bergerak bersama berpindahnya wang tersebut.82 Hujah sokongan mereka. apabila majoriti modal atau pendapatannya adalah haram. Menurut pandangan Syariah pula. maka ia adalah halal.

ia bermakna Islam juga membenarkan mengurus kewangan deng an Muslim yang bercampur harta haram dan halal. tiada antara mereka yang mengharamkan. ia membawa kepada kesukaran yang terl alu besar terutamanya di zaman yang sukar mencari sesebuah syarikat yang 100 per atus halal pendapatannya.84 8) Apabila transaksi seperti ini dihalang. e) Apabila Islam membenarkan melakukan transaksi kewangan dengan komuniti yang m enyekutukan Allah SWT.d) Taqrir (pengakuan) Nabi SAW dengan membiarkan para sahabat melakukan transaks i perniagaan dan kewangan dengan kelompok orang zalim juga adalah hujah. f) Para sahabat Nabi SAW juga berurusan dengan perompakperompak Madinah pada zam an Yazid bin Muawiyah.S5 .

adalah tidak benar menuduh keseluruhan modal yang terdapat d i bank konvensional sebagai haram dan tidak boleh digunakan sebagai modal permul aan bank Islam dan syarikat takaful.a. J «Jli L^ Ertinya: ”Sesungguhnya sekiranya harta haram telah tersebar luas di sebuah tempat dan sukar untuk berpindah dari tempat itu maka hams hukumnya berurusan walaupun melebihi had darurat.Jl 11 -• jULs jl OJ LcU Ertinya: ”Aku mempunyai seorangjiran dan tidakku ketahui berkenaan hartanya kecual i semuanya haram dan kotor. Tidak dinafikan adalah lebih baik jika piha k bank dapat memastikan hanya bahagian yang halal sahaja digunakan dan diasingka n khas Isu-isu Perbankan dan Takaful 123 .” (Riwayat Al-Baihaqi.122 • Wang. Al-Baihaqi berkata sanad riwayat ini tidak kukuh) Imam Al-Ghazali juga pernah berkata: U JjLJ ^Lj ^U 5U-I c-LUJ flil .” ^ Oleh yang demikian. Anda dan Islam Selain itu hukum berurusan dengan syarikat atau individu yang hartanya bercampur juga boleh dilihat daripada pendirian Ibn Mas’ud r. kerana jika manusia hanya dihadkan sekadar ’alas perut’ (had d arurat) maka pastilah akan terhenti kehidupan manusia. Aku merasa sukar untitk hadir dan sukar juga untuk tidak hadir.” Berkata Ibn Masu’d: ”Terima dan hadirl ah jemputannya sesungguhnya dosa-dosa (daripada harta haram tadi) adalah tanggun gannya sahaja. 01 j ^u oil j^e. 5/335 .LJr^Jl . dan dia menjemputku (ke rumahnya). berikut: VI * J. rosaklah sistem dan tatka la itu urusan agama juga akan rosak dan jatuhnya syiar Islam (kerana semuanya ti dak boleh dilakukan tanpa peranan harta).

saya berpendapat ia adalah qard hasan (pinjaman tanpa faedah) daripada syarikat induk konvensional kepada anak syarikatnya. modal daripada sumber curi Ulama silam juga pernah membincangkan hukum menggunakan keuntungan yang didapati daripada perniagaan halal. Proses peralihan dan pengebalan kepada sistem Islam mestilah disokong. Malah AlMarhum Syeikh Dr Zaki Bad awi pernah mengeluarkan fatwa harus walaupun pinjaman oleh syarikat induk kepada anak syarikat itu adalah pinjaman dengan faedah. proses ini perlu dibenarkan bagi membolehkan proses menukar sistem konvensional kepada sistem Islam. Majoriti ularna kontemporari berpendapat tiada masalah bagi se buah syarikat induk memberikan pinjaman kepada anak syarikatnya dengan syarat me mulangkan kembali jumlah yang digunakan kelak. Untung daripada perniagaan halal. ia tidak sampai ke tahap wajib. walaupun terpaksa menggunakan sebahagian modal yang jelas haram. Imam As-Shafie. tetapi ia wajib memulangk an kembali wang yang . Imam Malik. bank-bank Islam ma sih boleh membersihkan modal yang ragu tadi dengan membayar kembali pinjaman itu selain mendermakan sebahagian keuntungan yang diperolehinya. bagaimanapun modalnya adalah wang curi atau haram. Oleh itu.menubuhkan bank Islam. Bagaimana mungkin sebuah bank ataupun syarikat konvensional beralih kepada sistem Islam t anpa bantuan modal atau kewangan yang mencukupi. Walau bagaim anapun. Dalam hal ini. Imam Abu Yusof dan ^heikh Zufar Huzay l bersetuju pencuri tersebut berhak mendapat bahagian keuntungan daripada pelabu rannya yang halal walaupun modal asalnya adalah haram. Ini kerana ia ibarat sebuah sy arikat dan ’dari poket kanan dibawa ke poket kiri’ sahaja. takaful ataupun bahagian perbankan Islamnya. Jika pandangan yang tidak membenarkan diguna pakai sekalipun. selari dengan objekti f Syariah (maqasid Syariah). Jika masih terdapat sebahagian kecil modal haram daripada jumlah keseluruhan mod al digunakan sebagai modal permulaan bagi bank Islam.

’’ katanya memberi contoh dengan yakin. Justeru itu. Isu ini harus difahami dengan jelas. Bayangkan. sedangkan keadaan sebenar tidak demikian. Kerap kali kita mendengar hiruk pikuk orang Islam membandingkan kadar keuntungan yang diambil oleh bank-bank Islam dan kadar riba haram (interest) yang dikenaka n oleh perbankan konvensional. Pemuda itu menjawab. menjadi tanggungjawab anggota majlis pengawasan Syariah set iap bank bagi bersikap lebih tegas. Bagaimanapun. Masih segar di ingatan saya. Lalu dengan tegas si pemuda ini menjawab.75 peratus. ”Sebagai contoh. Berikut adalah beberapa fakta yang menyebabkan dakwaan pinjaman perumahan bank k onvensional lebih murah daripada perbankan Islam adalah silap dan tidak tepat sa ma sekali: 1) Perbandingan kiraan yang silap Orang ramai tidak dapat memahami cara kiraan yang betul menyebabkan mereka membu at kesimpulan yang salah.6 peratus setahun bagi tah un ketiga sehingga 30. proaktif dan bersungguh-sungguh terhadap ope rasi bank yang diselia mereka. kita berpandangan bank Islam harus mengambil keuntungan daripada perniagaan ataupun pelaburan yang dijalankan walaupun jika modal yang digunakan adalah haram. ’’Ibu saya mengatakan membiayai perumahan bank Islam jauh lebih tinggi daripada perba nkan konvensional. bank konvensional hanya RM850 sahaja. ”Bagaimana cara ibu saudara mengit’<1 sehingga dapat jumlah i tu?” kata saya. terutamanya apabila kekeliruan berkenaan pe rkara ini menyebabkan bank Islam dituduh sebagai tidak Islamik dan lebih buruk l agi. Saya bertanya kembali. ”Adakah saudara tahu berapa kadar keuntungan yang dikenakan oleh ban k Islam dan berapa pulaIsu-isu Perbankan dan Takaful • 125 yang dikenakan oleh bank konvensional?” tanya saya lagi. Tambahan pula. ini adalah dalam konteks worst case scenario. pemuda mendekati saya lalu bertanya dengan soalan y ang popular didengari. apa pandangan ustaz?” katanya sambil membulatkan matanya ke ara h saya. katanya dengan yakin. manakala bank konvensional hanya mengenakan 6. Bahagian kedua: Adakah perbankan Islam mahal dan zalim? Saya telah menjelaskan beberapa proses mengawal selia dan mematuhi Syariah di ba nk-bank Islam di dalam bab yang lepas.124 • Wang. ”Mengapa bank Islam lebih mahal daripada yang riba?” Dan saya bertanya apakah yang m enyebabkan ia membuat kesimpulan seperti itu. kebanyakan perbankan Islam hanya mengenakan . Anda dan Islam dicuri (wang yang digunakan sebagai modal perniagaannya atau pelaburannya) kepad a yang berhak. ”Bank Islam ini mengenakan kadar 7.8” Berdasarkan ijtihad ini. meletakkan bank Islam sama darjat dengan bank-bank konvensional. Walau bagaimanapun. bank Islam kena bayar Rjyll 050 sebulan. saya tidak menafikan masih terdapat kemungkinan bank-bank Islam di seluruh dunia ataupun jendela perbankan Islam di bank konvensional yang tidak memberi perhatian sewajarnya terhadap pros es itu.

7. ham pir kesemuanya memukau pelanggan dengan kadar rendah di tahun pertama. Manakala apabila dilihat kepada pinjaman perumahan oleh produk konvensional.25 peratus sebagai contoh. Ini bermakna kadar ini t idak akan bergerak hinggalah 30 tahun itu. tetapi ba gi tahun berikutnya kadarnya tidak dapat diketahui oleh pelanggan kerana ia berg antung kepada kadar peratusan BLR (Base Lending Rate) atau Kadar Pinjaman Asas y ang tidak tetap serta ditolak dengan 0. .5 peratus (tahun ketiga sehingga 30 sebagai contoh).

m cr n CO S” CO UJ ON O” c_ P” CO CL CO & n> S . r^ CO CfQ (K) Crq O. 3 3 CO 1 c 9*.f to P <—t (TO c<3 p”1 3 era F.

o&.3 . c« CO z. 3 B. co iffliff siiii’la 01 S S £ Q 3 e ^§ S: ~ CO 111 3 <T> co >7r. 3 . <T> cr CO •< PS § £ r U £ &: > | 13 £ § 3 ^£ *i g| n> co ”2 C C C-.2 era ^ Ex 5 ^J f C S’ I § £ 5” o I Ir C | * S S §§ S”-. c I g” ” S | vi i-i CT Q. I i’ C _i -T P — *r C CD 3iS c/i cr CO !*r I—H VI P’ cr n c •-I Co ST S era ”£.| ?r ^ f° 12 J ”3 1-1 ^3 cs 3 ^ o.

cr S i rt 3 cr m £v P S <5a f? Cd r X) op 3 CL. CO liT” CO ?r p 3 Co R1 3 Cf__ cT cr 3 3 CfQ ST. 5’ cr n O 3 ^-t Co tV .

co” & f? c? •T3 CO 3 3” Co <£ CO c—.CO* era 2. C CO fa” *•< p I—I 5^ CO fV CO ?v CO cr <D M Co” C aCf^ Co ’a fD era CO 3 ..

s tr ^ 3 & ^ s s.Cf^ Co” cr CO gS’ ^3 3 Q £ 111.s s ^ ^ s CO I £ 5 ^^•3 ^a re 2 re S” CO CJ) in era 3” *±> . ^ n> 3 3 CO 3 Co g.<< CO 3 ro 3CO ”-+1^7-1 CO1 ^ S O±1 G” 5^ p ^ ^ 3 CO g <« i: ^ m S” cT ^ ^ S.e.

m c? to O % era c^ ff1 CO HH VI era o: k-{ 5O &CD I—1 O) P3 nr ^ G3 B •O Co era •< r& era OQ 3 V- .

C 3 ?-r era e era CO ?r AI CO K> .CO g-_ 3’ era era r-f ^ &. ?o CO cr 3 n> I 3 < £L ”D a Co ^a c >-i c ^3 CO r? ^ 3 3 ’c’ era CO r\i DO p.

^T-l C Dv* .7^ V) O >-f 3_ ft ^ Co cr vi pr CO p 3 7? CTQ $ PS w^o ^D 00 po VI 7T n> fC Ep’ X D.

P OQ S . ST h°.t_> . ft 3 P CL h-* • P P 3’ P (D cr T3 gr a ft r4 £. F to 3 1Q 5* v^ oSo >-*. n> ^ ^ P o. 13 C 3 P CI2 E.

P ^-t ”d P 3 H<0 K> ON CO C »1 TO IT t>Q S3 Interest Rate (%) K I 8 CD 30 (D g 8 8 8 3 £ P > . If o ^ P o.3” P ?r 3 v< p OQ P 3 p_ era t59.

^1 3.fepBrtt/iCi. . o 115.S CjS-Sp2foS3p &§-|g| S-&I& PO. o \j p ’iHi v. era &^£j3eS H” •§•&§• i” i 5” S e era y fc±- S. CB Q.3 Q.^ Q.P0 -co <? UJ ^ 5” no g -crag 5. K> O O o> ro ON fa 3 (Q > D. V 13 «! BJ 3 ^ I ^ rf £ 7? rf | ^^gf wf33-cra£rp’§g r \j.

C p: -f^ £»P1 i &1 i §”S. pp^’o.3 g t« rtT3.’ff D.r! — P 3. 11 g 1 Ntimu OQ P S” p ^1 ^ ^ ^^H r-”^ 8-i’l-l* SB!!? yy i|tj iii|i!ifii &l § s-gi ^i-?r 3 P-OQ a gcra 3 hi.|:-’ * l:g i 1 3-1 &s | .*’ ^^ tS < 3 # i-s ^3&g:^e|gcrg.« I ^ !• s g.era ^P P g 3.P ^ p^-a^ ?r§lg & -3*±^ >-tHrrn^-ri g 3 t/i ru a t/i .e.1-1 •-< lll = |llll !!<!•& g^g. g^ cr v:.Wl g^cra-| IS1 1^ ?t &^g&?J §•« 5-^.

cr s m 5: t± OT5’opW§3S . c R to tin II llfIE & I iti Ii^f gE1?lli!ll ? |jll ||s-if ||| ? | I K^’^S” ^TarDr^’S^pS.• P era 133 r 73 I <> o ^o 70 I K) b o S?3 ”P i» I to ^ 5.^ P g c 3 £ tiq’ Bl to r^ g c: 3 ^ a.-.

. ^^••^^l ^S33 p p”3fRpP3rT 3 M era -^ g.& Btl I -.P E-P(^cr3 ”3-rt c 33-rr P^ -j £ &q g-g-^’P ^era £-p S ”c .g I I p.b o ?P •p S E£E9 P^P”P 3np’toeraT3S?. P rv* P P PJ S ^^^^H 3B*PP .c n> P 3.R.l !FJ5FB>. ”s s ££ 5-§&£•!& g | lW lg. ^-O^-rc 3 C P 5.&•< s 1 i s ^ffil 1 §.s § i is. >*r 3~ pv 3~ . & eg g 3” era ’E.-.g.g. y • vi 1-1 JB i-i vi S.-£*P Illillli I B.

minggu kedua BLR ditolak 3 peratus dan Iain-lain.” Transaksi jualan aset sebegini adalah disepakati haramnya oleh seluruh ulama sil am dan terkini. Minggu pertama dengan kadar peratusan BLR ditolak dengan 4 peratus. mereka hanya melihat pembayaran di hadapan mata merek a tanpa melihat jauh ke hadapan berbelas tahun lagi.25% Thereafter: BLR . Yang jelas dalam hal di atas. ia terc atat seperti berikut: 3 years Fixed Rate 1st . Bagaimanapun jika anda membuka laman web CIMB Bank Berhad92. Demikian juga halnya dengan dakwaan Citibank menawarkan kadar tetap begitu renda . anda telah tersilap kerana ia belum dapat dipastikan lagi sehingga tahun depan barulah ia akan diketahui kadarnya. Kadar tetap di bank konvensional Sebahagian individu yang tidak memahami konsep kiraan ini juga cuba mendabik dad a sambil mendakwa kononnya terdapat bank-bank konvensional yang dapat menawarkan kadar tetap yang jauh lebih rendah daripada bank-bank Islam kononnya.3rd year: 5. la adalah riba dan gharar. Perbandingan ini menjadi salah kerana bank konvensional bergantung sepenuhnya ke pada kadar BLR yang berubah-ubah. Tahap haramnya bertambah tinggi apabila sebuah pinjaman dengan r iba yang tidak diketahui pula jumlah bayaran semula yang dikenakan tatkala pinja man dibuat.91 Saya tegaskan sekali lagi.25 peratus untuk pinjaman perumahan.5th year : 5. jika anda ingin mengatakan kadar interest bagi Public Bank Berhad (berdasarkan contoh di atas) adalah sama untuk tahun kedua dan keti ga iaitu 4. Ini menyebabkan mereka seri ng terperangkap dalam perbandingan yang silap. Malangnya.75 peratus. Bagaimana anda boleh membandingkan benda yang tiada dengan yang sudah ada? Kecuali jika individu tersebut tidak mempunyai peng etahuan tentang kewangan.1.128 • Wang. kadar yang ditawarkan oleh bank Islam mulai t ahun ketiga hingga ke atas sehingga ke tahun ke-10 adalah hanya 7 peratus. Adapun.50% Thereafter: BLR . perbandingan antara harga yang diletakkan oleh ban k Islam dan bank konvensional tidak boleh dibuat lad kerana jumlah keseluruhan y ang perlu anda bayar kepada bank konvensional tidak akan dapat diketahui sehingg a tempoh pinjaman anda tamat.1. Anda dan Islam ”Saya jual sofa ini kepada anda dengan harga bergantung kepada BLR.50% 5 years Fixed Rate 1st .50% Bagaimana mungkin anda membandingkan antara carta kadar Bank Islam Malaysia Berh ad tadi dengan kadar CIMB ini. Ini kerana kadar tetap yang ditawarkan hanyalah a ntara tiga dan lima tahun. la juga s ebenarnya perbandingan yang tidak sah dan tidak betulr Isu-isu Perbankan dan Takaful 129 Sebagai contoh dikatakan CIMB memberikan kadar tetap 5. kebanyakan umat Islam di Malaysia kelihatan berfikiran jangka pendek.

Promotion is applicable for complet ed residential properties and for a limited time only. 5.h iaitu 5. sudah tentu kadar yang ditawarkan oleh bank-bank klam lebih heb at.70 peratus.70% f ixed rate (no BLR) is for the first 3 years. an da sekali lagi tertipu jika menganggap ia adalah kadar tetap bagi 30 tahun. Bagaimanapun. ’ Kadar tetap bank Islam boleh berubah menjadi murah Satu fakta yang sering gagal difahami orang awam adalah terdapatnya beberapa bua h bank Islam yang menawarkan kadar tetap .ING Jlka anda faham. Cuba anda lihat apa yang dicatatkan di laman web Citibank berikut1”: * Terms and conditions apply. jauh lebih murah daripada bankbank Islam. Preferred insurance Partn er . Loan Approval is subject to credit review.

10% UJ 0) *-> (S o: o% EPR jCPR Reba Profit Charged 10 Tenure 15 20 Produk fixed dengan kemudahan variable oleh bank Islam Justeru jika kadar tetap setinggi 10 peratus dikenakan oleh bank Islam bagi temp oh 30 tahun. tetapi dilihat k epada Base Financing Rate (BFR) semasa. Anda dan Islam Isu-isu Perbankan dan Takaful • 131 pada 10 peratus. Jika BFR adalah 6. bank Islam tetap han\a akan mengam bil 10 peratus juga. ia sebenarnya masih murah dan hebat berbanding bank konvensional ya ng menggunakan BLR yang tidak tetap sepanjang masa. Selain itu. Maybank Islamic Banking dan beberapa bank Islam yang lain termasuklah Asian Finance Bank Berhad. tetapi bayaran bulanannya bukannya 10 peratus. Jika kadar BFR meningkat melebihi 10 peratus. anda juga tidak boleh membandingkannya secara umum kerana setiap ban k mempunyai kadar yang lebih pelbagai lagi. berbanding bank komensional >ang akan menaikkan kadar bayar an selari dengan BLR ke tahap berapa sekalipun. maka pihak bank Islam akan memberikan diskaun pada bulan tersebut sebanyak 4 peratus. Ini kerana walaupun tetap.130 • Wang. Sedangkan jika BLR melepasi tahap 3) 10 peratus. la di namakan produk Home Financing-i variable. bergantung kepada jumlah peratusan p injaman. kadarnya berb 5% . Jika anda hanya meminjam 70 peratus daripada harga rumah. p embayaran bulanannya sentiasa ditawarkan diskaun oleh pihak bank Islam mengikut kadar BLR semasa. Produk sebegini ada ditawarkan oleh Ho ng Leong Islamic Bank. 15% -. kadar yang perlu dibayar kepada bank Islam tetap terikat pada tahap 10 peratus sahaja.0 peratus. Kaedah ini telah disahkan halal oleh pelbagai Majlis Syariah Bank-bank Islam di Malaysia dan Timur Tengah.

” la adalah gharar yang diharamkan oleh Islam. Caj Penalti Menindas Orang ramai juga kelihatan keliru dengan perbezaan kesan caj penalti yang dikena kan oleh bank konvensional dan bank Islam. Sebarang perbandingan m estilah sama di kedua-dua belah pihak. . sebagai contoh. Ertinya.eza dengan 90 peratus. Bermakna A perlu me mbayar sebanyak RM10 500 kepada bank itu jika membayar tepat pada waktunya. Baga imanapun tiada jaminan bahawa A mampu membayar pada masanya kerana pelbagai kemu ngkinan boleh berlaku. Disebabkan hal itu. ia bererti individu itu sememangnya tidak memahami langsung operasi ban k Islam dan tidak mempunyai ilmu Syariah. Isu rebate Jika terdapat individu yang mendakwa rebate yang ditawarkan oleh bank Islam hany a gimik. Di dalam Islam tidak dibenarkan menjua l sesuatu barangan dengan dua harga yang berbeza. Demikian juga di bank-bank Islam. sebagai contoh: ”Saya jual rumah ini kepada anda dengan harga RM150 000 atau RM200 000. rebate yang dit awarkan oleh bank Islam tidak dibenarkan memasukkan rebate sebagai kewajipannya terhadap pelanggan oleh Majlis Syariah seluruh dunia. Bank konvensional mengenakan caj penalti jika lewat membayar secara compounding atau terkumpul. la bukan gimik tetapi adal ah bagi menepati hukum Syariah. pinjaman A kepada bank sebanyak RM10 00 0 dan dikenakan bunga atau interest riba sebanyak 5 peratus.

di mana jika terdapat kelewatan pembayaran. Tatka la itu. Anda dan Islam Katalah setelah membayar beberapa lama. Faktor penalti ini boleh dianggap sebagai antara penyebab keban yakan peniaga bukan Islam terutamanya daripada kaum Tionghua suka memohon pembia yaan daripada bank Islam. Isu-isu Perbankan dan Takaful • 133 c) Potensi and risiko perniagaan yang mgin diceburi. baki pinjaman kini han> a RM3 000 sahaja . Justeru ini akan menaikkan lagi hutang A. Ma lah ia juga akan disalurkan terus oleh bank Islam kepada faqir miskin. l a sangat mahal berbanding bank Islam yang hanya mengenakan maksimurn 1 peratus atau RM30 sebulan. Hal seperti mi TIDAK AKAN berlaku di bank Islam kerana tiada kadar compounding b oleh dikenakan oleh bank Islam. saya memberikan ceramah khas berkenaan produk perbankan Islam di san a.” ”Bukankah bank Islam ini patutnya ’maqasid’ (tujuannya) adalah membantu umat Islam. . Bayangkan jika anda terlewat beberapa bulan. jumlah pokok menjadi RM3 090. adakalanya mereka memang terpaksa tidak m embayar bayaran ansuran beberapa ketika disebabkan keperluan tunai untuk memperk embangkan bisnes dan sebab-sebab lain. Ini perlu difahami oleh orang ramai sebelum tergesa-gesa memahami bank konvensio nal lebih murah. hany a caj 1 peratus dikenakan dan ia tidak dimasukkan di dalam jumlah pembiayaan. Lebih dahsvat daripada itu. berapakah yuran yang dikenakan apabila saya ingin mengambil PhD dalam bidang Fiqh Islam dan Perbankan Islam. la lu kenapa mahal?” tanya pelajar sarjana IPTA kepada saya. Tiba-tiba. Hal mi sukar didedahkan kerana kadar pembiayaan syarikat berubah-ubah bergantun g kepada tiga hal terpenting: a) Kadar mengurus minima (cost of fund) bank Islam itu. A mengalami ke:. Ketika i tu bank konvensional akan mengenakan 3 peratus caj penalti iaitu RM90 sebulan. Mereka tahu. Zalim kerana setanding ”Jadi mengapa hanya setanding dengan konvensional? Kami ingin kamu menjadi lebih m urah. di bank konvensional jumlah pokok yang berbaki RM3 0 00 itu akan bertambah dicampur RM90 sebulan bagi kelev-atan bulan pertama.” ”Lebih kurang RM13 000. Keadaan ini menyebabkan perbandingan tepat ’apple to apple’ adalah tersangat sukar. ”Professor. malah lebih murah dalam banyak keadaan.” katanya. Malah apabila dilihat kepada kadar pembiayaan yang dikenakan oleh perbankan Isla m bagi produk-produk membiayai perniagaan juga membuktikan kadar adalah setara s eperti ditawarkan oleh bank komensional. Turut hadir adalah ketua jabatan fakulti Syariahnya. b) Prestasi dan kekuatan organisasi yang memohon pembiayaan. Ketika itu.asahan lalu gagal membayar pada waktunya. Manakala jumlah pembayaran semula pula aka n dikira adalah 5 peratus x (RM3 090) dan bukan lagi 5 peratus daripada RM3 000. Lalu saya melihat kepada profesor itu dan bertanya.132 • Wang.

apabila kita mengutuk kedai nasi l emak seorang Islam kerana menjual nasi lemak dengan harga RM2 dalam keadaan keda i bukan Islam menjual pada harga yang sama ataupun lebih murah sedikit.”Mengapa begitu tinggi Profesor. Adalah dikira kezaliman pada kita sebenarnya. Bukan hanya hak pembeli sahaja yang perlu di jaga. Padahal. macam mana nak bayar gaji pensyarah kalau begitu. Islam menjaga h ak penjual dan pembeli secara adil. ”Mana boleh. kenapa tidak yurannya hanya RM2 000 sahaja?” tanya saya menguji. Demikian dapat saya simpulkan hal di perbankan Islam juga. Harga yang ditawarkan adalah menurut kemampuan dan keperluan pasaran. si Muslim menjual dengan kadar harga yang ia mampu tawarkan dan halal. Jual dua kali ganda harga modal tidak zalim? Ada yang merungut dengan mengatakan bahawa bank-bank Islam .” tegas Profesor terse but. Perlu difahami.

ia akan kekal menjadi masalah sehinggalah pembaca mampu memahaminya. pembaca perlu memaha mi fakta berikut pula: a) Bank-bank Islam adalah merupakan syarikat-syarikat berlesen dan berdaftar yan g juga mensasarkan keuntungan supaya organisasi maju ke hadapan. bagaimana mungkin sebuah bank Islam mampu terus berkembang. d) Bank-bank Islam juga perlu membayar kos operasi bangunannya dan peralatan-per alatannya. apabila anda merungut ianya mahal. tidak sama sekali. b) Bank-bank Islam juga mempunyai pelabur-pelabur yang mengharapkan pulangan yan g baik hasil pelaburannya. lain ia datang bertemu Nabi membawa satu dinar dan seekor kambing.134 • Wang. bermakna setengah dinar seekor. Kunci tambahan memahami Jika penjelasan di atas masih lagi tidak cukup dan masih tidak mampu memberikan kefahaman. ia tertakluk kepad a iman pemegang saham itu. Selepas memahami empat fakta di atas. Bagi mencapai s asaran itu. berusaha lah supaya anda menjadi salah seorang pemegang saham dan mampu rendahkan harga b ank yang anda miliki. apabila khidmat yang ditawarkan adalah percuma dan amat murah. perbankan Islam menawarkan khidmat kewangan menurut Islam melalui pr oduk-produknya yang diiktiraf Syariah. adakah anda dengan mudah merelakan keuntungan yang diraih berkur angan semata-mata kerana ingin membantu umat Islam. maka (atas kebijaksanaannya) dapat dibelinya dua ekor kambing. la bukannya badan kebajikan yang menawark an khidmat secara percuma. no 3 642) Hadis ini menunjukkan bagaimana sahabat membeli dua ekor kambing dengan harga sa tu dinar. Hasilnya.” (Riwayat Al-Bukhari. dan kemudian menjualnya dengan harga 1 00 peratus keuntungan iaitu 1 dinar seekor. apabila anda menjadi salah seorang daripada pemegang saham utama di bank Islam. maka Nabi terns mendoakannya dalam jualannya. Sebagai tambahan dan penjelasan lanjutan berkenaan hal ini. Buktinya adalah daripada hadis Nabi SAW: Li Ertinya: ”Sesunggithnya Nabi SAW memberi ’Urwah satu dinar untuk membeli seekor kamb ing. Anda dan Islam Isu-isu Perbankan dan Takaful • 135 zalim kerana harga aset yang dijualnya kepada pelanggan adalah dengan 100 peratu s. lain dijualn ya seekor dengan harga sam dinar. tindakan bank-bank Islam yang menjual rumah atau aset kepada pelanggan yang dibelinya dengan harga 100 peratus lebih daripada harga asal adalah halal s elagi mana pasaran dapat menerimanya. Ini amat terpuji. Jawapan saya. cuba fahami fakta berikut pula: . Transaksi ini diiktiraf oleh Nabi SA W malah dipuji dan didoakannya. dan ia bukannya wang subsidi yang diberi secara percu ma. keuntungan nescaya ia haram. Justeru itu. Jawabnya. Justeru. Keuntungan adalah amat penting bagi menjamin kakitangan yang berkualiti dapat dikekalkan bagi mengurus bank secara efektif dan kompeteti f. Saya yakin. c) Bank-bank Islam juga mempunyai para kakitangan yang perlu dibayar gaji selara s dengan nilai pasaran. selagi ia diterima oleh harga pasaran. yang jika ia membeli tanah sekalipun pasti ia akan rnendapat imtung.

anda per lu menyedari kebajikan dan kepentingan bank juga perlu dijaga supaya .• Apabila anda mengatakan perbankan Islam sepatutnya sentiasa lebih murah berbandi ng konvensional kerana ia membantu orang ramai terutamanya orang Islam.

dan sesungguhn tiada seorang pun dari kalangan kamii men (yang aku lakukan) sama ada berkaitan dar 385.136 • Wang. maka anda perlu memahami apabila bank I slam itu memperolehi keuntungan. Bukankah itu juga membantu individu yang susah dan memerlukan. Nabi SAW tidak membena rkan kawalan harga dibuat oleh kerajaan pada masa yang tidak terdesak.-£-» J^l or~J_. jumlah peruntukan zaka t yang disediakan oleh bank-bank Islam dan jendela perbankan Islam bagi tahun ke wangan 2005 sebagai contoh adalah seperti berikut: ^^^^^^^^H}^m^^^^^^^^^l^^^^^^^^i^QM^^^^^^^^I ^^^^^^^^^^^^^^^^^—^^^^^^^^^—^^^^ RHB Islamic Bank RM920 000 HSBC Amanah RM49 OOP Maybank Islamic Windows RM1 172000 Public Bank Islamic Windows RMS 5 000 . Al-Bayhaqi. bank-bank Islam juga mempunyai p eruntukan sumbangan kebajikan yang diberikan menurut keadaan.” (Riwayat Abu Daud. ia akan mengeluarkan zakat bagi asnaf (kumpulan ) yang layak menurut Syariah. . kerana orang yang benar-benar susah tidak akan mampu mendekati bank d an mengajukan permohonan. ^-Jlk. Justeru itu. 6/29. Nabi SAW juga menolak permintaan sahabat baginda untuk melakukan harga siling ketika pasa ran tidak diserapi unsur zalim oleh peniaga. Kita perlu mengetahui. Malah selain itu. Maka sesiapa yang diluluskan permohonannya oleh bank-b ank Islam sebenarnya adalah orang yang agak senang. Sohih menurut Albani jj_) . selagi mana ruang keuntungan masih berada di paras pasaran a dalah dibenarkan. £}jJj i_/^ Ertinya: ”Buhkan Allah SWT adalah yang ya aku berharap untuk benemu Allah dan untut dariku akibat sebarang kezaliman ah atau harta. bukankah amat baik apabil a zakat yang dikeluarkan oleh bank disalurkan kepada orang yang benar-benar susa h berbanding yang sederhana susah. Anda dan Islam Isu-isu Perbankan dan Takafui 137 raampu terus menerus membantu segenap lapisan masyarakat. 4»l ^&i’ Jl _^jS! 41) I [j menaik dan menurunkan harga. Sebagaimana respon dan jawapan Nabi SAW kepada sahabat baginda: >J J S-Jk. Justeru itu.94 Apabila anda mengatakan perbankan Islam sepatutnya membantu orang-orang yang sus ah dan bukan semakin menyukarkan mereka. Ini jelas. him ) la adalah kerana Nabi SAW tidak mahu mengehadkan hak peniaga bagi mendapat keunt ungan.

ramai yang suka menyempitkan fikiran mereka dengan hanya m elihat kepada kadar-kadar pembiayaan sahaja. apabila bank mendapat kentungan yang baik. selain memantapkan lagi keuntungan akan datangnya.Hong Leong Islamic RM45 000 Merujuk kepada laporan setiap bank berkenaan bagi tahun kewangan 2005. selain ia juga mewujudkan banyak peluang pekerjaan buat rakyat sekaligus memban tu mereka. Demikian juga penyimpan yang menyimpan dalam akaun simpanan nadi’ah. bukankah ini benar-benar membantu orang yang susah sebagaimana yang diinginkan? Keuntunga n baik yang diperolehi bank-bank Islam juga membolehkan bank ini meluaskan lagi jangkauan operasinya. la juga satu lagi bent uk bantuan tetapi tidak disedari oleh orang yang . Malangnya. maka ia juga mengh asilkan kadar pulangan yang tinggi bagi penyimpan-penyimpan akaun Islam sebagai contoh akaun mudharabahl Individu yang menyimpan akan mendapat pulangan yang leb ih besar. Mer eka juga berpeluang mendapat pulangan hibah yang menarik. Adakah anda sedar. la adal ah amat baik kerana bakal menghasilkan lebih banyak peluang kerjaya baru bagi in dividu Muslim di perbankan konvensional yang ingin berhijrah ke perbankan Islam.

kita bersyuk ur kerana prestasi perbankan Islam mencatatkan pertumbuhan sebanyak 17.7 peratus berbanding tahun 2004. ia adalah suatu tanda dan bukti umat sensitiviti terhadap kebenaran alam barzakh dan akhi syubhat amat zalim kepada Allah SWT walaupun amat me manusia. 1UP *£. Bagaimanapun. Baga imanapun.8 bilion dan iahanya merupakan 11. ia belum past! lagi menggembirakan anda di alam barzakh kerana ia mungki n sesuatu yang haram. Bank-bank Islam adalah pemain-pemain kecil yang sedang meningkat naik Ini ternyata daripada statistik yang dikeluarkan oleh laporan Bank Negara Malays ia tahun 2005 yang melaporkan aset semua bank-bank Islam dan jendela perbankan I slam di Malaysia sebanyak RMl 11. Anda dan Islam merungut ini.138 • Wang. walaupun anda mendapat untung yang Isu-isu Perbankan dan Takaful • 139 banyak.6 peratus dar ipada keseluruhan aset bank di Malaysia. Jumlah Keseluruhan Aset Bank di Malaysia Menurut Ranking Pada 30 Jun 2006 Mavbank: RM224 Bilion .olkiCaJl olljGlj iJJJI 5Ck!I oj O^i’j Jl^J1 V Ertinya: ”Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amala n yang kekal lagi soleh adalah lebih baikpahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih b aik untuk menjadi harapan. Jika pertimbangan keduniaan Islam sudah semakin hilang rat. Ini bermakna. Allah SWT menegaskan: ^li-j £\y dlT. tetapi sering mel upakan riba yang diharamkan. Majlis penasihat Syariah masing-masing mengesahkan produk yang halal berbanding produk -produk yang tidak disahkan Syariah. ayat daripada surah Al-Kahfi di atas mengingatkan kita bahawa amal soleh dan keberkatan adalah lebih perlu diutamakan daripada harta b anyak tanpa halal. umat Islam tetap terpaksa membeli ayam yang mahal tad! demi memastikan makanannya halal walaupun ia lebih mahal. Sesuatu yang haram dan narik di sisi mata dan hati 2) menguasai diri. Jadi dalam konteks ini. Fenomena yang agak ganjil berlaku hari ini adalah orang Islam mengambil berat ma kanan yang dicampur dengan ayam tidak sembelih dan sebagainya.” (Al-Kahfi: 46) Menurut Syeikh Ibn Asyur. Adakah fakta ini mencukupi? Saya akan member! jawapan untuk member! kefahaman ke pada rakyat Malaysia. Bagaimana pula apabila individu mengatakan produk bank Islam lebih mahal. 1) Nilai yang halal adalah tidak ternilai Seorang usahawan Malaysia memberitahu saya pengalamannya di London di mana harga ayam yang disembelih jauh lebih mahal daripada ayam yang tidak disembelih. bank konvensional masih m enguasai industri perbankan dengan cukup jauh sekali. la adalah jauh lebih berat daripada memakan ayam ba ngkai ataupun khinzir.

CIMB Group: RMl54 Bilion Public Bank: RM135 Bilion RHB Capital: RM96 Bilion AMMB Holdings: RM72 Bilion Hong Leong: RM61 Bilion EON Capital: RM38 Bilion Affm Holdings: RM35 Bilion Bank Islam Malaysia Berhad: RMl8 Bilion Sumber : NST. 26 Nov 06 .

pohon kayu. ”Bukankah di hutan terdapat pelbagai benda yang boleh dimakan yang jauh lebih baik daripada babi. Tidak semua yang halal itu mampu mencapai ’l ebih baik’ yang kita inginkan. ”Salah. disebabkan masa dan waktunya belum tiba.140 • Wang.” tetapi. apabila ia menghadapi hutang tidak berbayar (non-performing loan) daripada perninjamnya berjumlah RM150 juta. Siput adalah lebih baik daripada babi.” jawab peserta secara rawak dan bising. bu ah dan Iain-lain semuanya perlu diutamakan daripada memakan babi. la dianggap sep erti harga barangan yang ditawarkan di kedai runcit dibandingkan dengan harga di h\permarket. . apabila ia mempunyai jumlah nilai hutang tidak berbayar dalam jumlah yang sama (RM150 juta). tiba-tiba ia ternampak seekor babi. cuma belum mencapai tahap taqwa dan mukmin.” hujah saya lagi .’’ jawab saya. nescaya sudah pasti generasi akan datang mampu melihat dan menikmati kadar ya ng sangat hebat serta halal daripada institusi kewangan Islam dan produk-produk Islam. hukum halal dan ’sesuatu lebih baik’ (afdhaliy ah) adalah satu perkara yang berbeza.” saya menambah. Tanpa dinafikan pasti akan ada jauh di sudut had saya berbisik seperti anda. ”Ya. malah mengatasiny a. boleh. ia jauh lebih baik daripada bank riba yang menawarkan riba dengan murah. Cacing. ini menyebabkan peserta bising lagi serta kelihatan berada dalam kehairanan. Bank-bank Islam serta kaunter/jendela Islam hari ini perlu diberi lebih sokongan oleh semua rakyat demi memampukan ia mencapai tahap yang digariskan kerajaan (i aitu 20 peratus aset perbankan Islam berbanding konvensional). Apabila hari ini kita sanggup berkorban sedikit demi memajukan bank-bank Isla m. saya juga seperti pengguna lain termasuk anda yang ’terpaksa’ berkorb an demi meraih keredhaan Allah SWT dengan mendapatkan produk kewangan yang halal tanpa mengira mahal atau murah. Individu memahami bank konvensional yang mempunyai aset besar sekitar RM150 bili on (sebagai contoh). adakah ia boleh memakannya kerana darurat?” tanya saya kepada para peserta seminar kewangan Islam di sebuah d ew an besar. Bagaimanapun. parurat dan Bank Islam ”Jika seorang sesat berhari-hari di hutan tanpa makan dan dalam keadaan sangat gen ting untuk maut. ”Ini kerana. Yang Isu-isu Perbankan dan Takaful • 141 lebih penting. Kesimpulannya. Anda dan Islam Maka. sekiranya bank Islam dengan asetnya berjumlah RMS bili on (seperti RHB Islamic Bank pada tahun 2006). kedudukan bank itu masih tida k tergugat. ”alan gkah baiknya jika lebih murah. sudah tentu ia akan memberikan kesan yang besar kepada jangka hayat bank Islam itu. sebagai pemain-pemain kecil yang sedang naik kadangkala harga yang ditawar kan mungkin icbih tinggi sedikit berbanding pemain-pemain besar. Bolehlah diibaratkan bahawa bank Islam di Malaysia ini memang sudah Islam. terdapat banyak binatang lain yang masih boleh dimakan sekadar untuk menutup kelaparan.

” tegas saya lagi. dan amat tidak harus jika orang yang sesat it u ingin makan babi juga hanya kerana ia lebih sedap. tiada darurat tatkala itu. ”9S . ia tetap t idak memberikan peruntukan ’darurat’ kepada umat Islam. Sel agi terdapat bank Islam walaupun nampak kurang sedap tawarannya (macam babi yang dianggap lebih sedap berbanding cacing sebagai perumpamaan) dan menyebabkan kes ukaran tambahan berbanding yang riba daripada institusi konvensional. menyelerakan dan gemuk berb anding cacing. Sebagaimana yang disebutkan: Ertinya: ”Sesungguhnya apa yang diharuskan kerana darurat memerhtkan keyakinan aka n wujudnya darurat tersebut setelah usaha Pencarian (yang halal). Jadi. disambut gelak ketawa peserta.”Justeru. itulah situasi perbankan Islam di Malaysia dan konvensional yang riba.

kerana ia samalah seperti orang yang ses at yang tersangat lapar lalu ternampak ayam yang halal tetapi didahulukan makan babi hanya kerana seleranya kepada babi. maka tidak hairanlah pemilik Islam lain juga sedemikian. ia tertakluk ke pada pemilik bank tersebut. ”sepatutnya nenjual B lebih bertim bang rasa dan berkorban demi menyelamatkan orang ramai daripada tergoda kepada y ang haram. Ini kerana dibimbangi ia sudah semakin terhakis kerana pertimbangan utama diletakkan pada benda zahir sahaja iaitu har ga serta mengurangkan sedikit keutamaan pada unsur ghaib atau bersifat spiritual yang boleh menghancurkan iman seperti haramnya arak itu.142 • Wang. Anda dan Islam Apa yang penting adalah. adakah anda bersedia untuk memberi potongan? Jika anda sendiri tidak mampu. adalah dibauu>kun dengan b atasan tenentn. tidak ada yang lebih zalim dan kejam daripada menawarkan arak yang ha ram. Penjual B: Menawarkanjualan sebotol oren 1 liter yang halal: Promosi harga murah hanya RM1 . jendela perbankan Islam dan takaful yang wujud. Bagi saya.50 sebotol. Ingatlah kaedah fiqh yang berbunyi: Ertinya: ”Apa-apa yang dihantskan kerana sebab darurat. Jangan dimarah penjual B kerana menjual dengan sedikit mahal kerana kita tidak m engetahui modal dan kos yang diperlukan bagi mperolehi bek. anda boleh mengatakan dan memberi komen. ia tertakluk kepada sejauh mana ihsan dan iman penjual B sahaja tet api apa yang dilakukan tetap halal.” Respon saya. Bagi sebuah bank Islam pula. ”l)( Cuba anda fahamkan satu senario contoh di bawah: Di satu kampung terpencil yang kekurangan air minum bersih. Akhirnya. Kecuali jika semua institusi kewangan I slam tadi telah menolak permohonan anda.00 sebotol. Benar. tibatiba didatangi oleh dua penjual seperti berikut : PenjualA: Menawarkanjualan sebotol arak 1 liter yang haram: Promosi harga murah hanya RM0. saya ingin kita bersikap adil dalam menilai bank-bank Islam dan tidak . contoh yang saya bawakan hanyalah untuk member! kefaham an bahawa hujah darurat bagi mcnggunakan bank dan insurans konvensional di Malay sia ketika ini tidak dapat diterinia sama sekali kerana terlalu banyak bank Isla m. Tiada alasan darurat kononnya harga di bank konvensional lagi murah. malah ia menjadi lebih zalim kerana Isu-isu Perbankan dan Takaful • 143 nawarkannya dengan harga yang murah sehingga menggoda dan arik ramai orang kepad a melakukan yang haram. anda mungkin perlu menyemak kembali tahap keimanan dan taqwa dalam diri anda.aian oren tadi. Apa pandangan pembaca dalam senario di atas? Siapa yang kelihatan tidak bertimba ng rasa dan zalim? lika anda menjawab B tidak bertimbang rasa. Cuba anda sendiri menjadi pemilik bank Islam. Sudah tentu ia inginkan keuntungan di sainping men awarkan air yang halal.

tindakan menghebahkann ya dan menjadikannya sebagai Satu kenyataan umum adalah tidak menepati hukum Isl am. iaitu penyelama t umat Islam daripada terjebak dengan bank yang mengempen riba yang murah lagi m enggoda tetapi membawa ke Neraka.tergesa-gesa menuduh mereka zalim. Nabi SAW . padahal merekalah penyelamat. De ngan demikian dapat memanjangkan lagi hayat perkhidmatannya di institusi terbabi t. Bahagian ketiga: Penasihat Syariah dan pertembungan kepentingan Masyarakat merasa tidak yakin terhadap kredibiliti ahli majlis penasihat Syariah di institusi kewangan kerana ia diberi elaun dan menjejaskan keadilan ulama ter sebut dalam membuat keputusan. iaitu institusi kewangan konvensional. Mereka bersetuju dan meluluskan semua produk institusi itu tanpa banyak soal. Walau bagaimanapun. ia bukanlah fakta umum yang teipakai bu at semua ahli Syariah di institusi kewangan. tanpa dapat saya flafikan isu d i atas adalah benar. Justeru itu. Saya cuba bersikap adil dalam mengamati isu ini.

tidak dapat dinafikan bahawa terdapat pihak pengurusan men ghulur rasuah kepada syarikat audit bagi menutup sebelah mata atas segala kesila pan yang berlaku dalam akaun syarikatnya. Tanggungjawab semua ilmuan Syariah adalah lebih besar dan bertanggungjawab kepad a Allah SWT. maka janganlah k amu mengambilnya. Semua pengaud it luaran atau external auditor ini juga menerima kos profesional daripada syari kat yang disemaknya. fakta yang lebih menarik adalah tiada salahnya institusi memberika n elaun kepada ahli majlis Syariah. kita meng anggap semuanya sama. Anda dan Islam berkata: Ertinya: ”Individu menanggung dosa apabila ia menceritakan semua perkara yang dide ngari tanpa usul periksa. rnaka aku memutuskan hukuman berdasarkan apa yang kude ngari sahaja. teta pi hanya melihat kepada zahirny a. Rujuk Naylul Awtar. Albani: Sohih) Bahagian keempat: Terima logo halal atau Islam tanpa kaji . Nabi Muhammad SAW tidak menuntut kita bagi melihat dalam hati manusia lain. dan mungkin sebahagian kami lebih cekap berhujah dar ipada sebahagian lainnya.”(Riwayat Abu Daud. him 540: Albani: Sohih) Sebagai orang awam. adalah lebih baik bagi orang awam supaya bersangka bai k kepada mereka. Mereka lebih mengetahui dan layak melakukan tindakan. 8/632. no 1339.144 • Wang. Nabi SAW berkata: «J xja >*-* > ^ u ij’ if. sesungguhnya ia bakal menjadi sepotong api neraka. persoalan ahli majlis yang mempergunakan jawatan itu sematamata bagi memenuhi hasrat kewangan peribadinya adalah di luar tanggungjawabnya.” (Direkodkan oleh Tirmidzi. Jails >Jl^ Sjui* Isu-isu Perbankan dan Takaful • 145 Ertinya-’ ”Sesungguhnya aku hanya manusia. no 4992. dan kamu sentiasa mernbawa kes pertikaian untuk diselesaikan olehku. no 3920. dan Iain-lain. Barangsiapa yang aku jatuhi hukuman dan hukuman itu mengambil haky ang lain (akibat kurang cekap pihak yang benar dalam berhujah). Hal ini juga berlaku di semua syarikat korpo rat apabila setiap akaunnya perlu disemak dan diaudit oleh mereka. la merupakan tanggungjawab bersama ahli majlis penasihat Syariah bersamanya dan pihak pengurusan. Justeru itu. Dalam masa yang sama. Jangan disebabkan seorang dua yang bersikap demikian. Bagaimanapun. Hal seperti ini tidaklah harus kita me nuduh kepada ilmuan Syariah secara umum.

Jabatan Pasaran Modal Islam di bawah Suruhanja ya Sekuriti serta Majlis Penasihat Syariah pada pelbagai peringkat juga amat pen ting bagi memastikan logo ’Islam’ pada nama bank dan produk kewangan adalah tulen se perti logo JAKIM yang terdapat pada makanan. bagi urusan kewangan.Adakah perlu bagi komuniti Islam mengkaji status halal ataupun haram produk yang ingin digunakan. dimakan dan dirasai? Adakah mereka perlu bersikap menyangka ba ik dan mempercayai tanda-tanda tersebut. la berlaku dalam pelbagai bidang seperti bidang pemakanan. . Dengan kepelbagaian latar belakang. barang kegunaan haria n mahupun bidang kewangan. peranan Jabatan Perbankan Islam dan Takaful (JPI T) di bawah Bank Negara Malaysia. Teratama dalam bab kewangan yang agak kompleks hingga nienyebabkan terdapat perbezaan dalam memahami konsep yang digunakan. Cabaran dalam memastikan kesemua logo ini tulen serta mempamerkan kelslaman yang tulen sememangnya bukanlah kerja yang roudah. kita dapat meli hat dengan jelas peranan logo ’Halal’ daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKI M) bagi membeli produk. Manakala. Bagi bidang pemakanan dan penggunaan. ilmu serta kemudahan. Cuma fokus saya dalam tulisan ini berkisar mengenai tanggungjawab Sgbagai orang awam atau pengguna dalam hal memastikan kebenaran logo itu.

146 • Wang. bolehkah saya berpegang terus dengan logo yang ada tanpa sebarang usul periksa. Apa bila demikian. tindakan menuduh semua perbankan Islam lemah apabila nienjumpai satu kesilapan adalah kurang tepat kerana: a) Kesilapan itu adalah kesilapan individu pegawai yang bertugas itu sahaja. Menurut pengetahuan saya.. Akan tetapi akibat daripada kelalaian ataupun didorong oleh perasaan ingin memudahkan proses teknikal.” (Surah an-Nisa: 83) Selain itu. maka dihebohkan kepada seluruh rakan-rakannya dengan dakwaan perbankan Isl am di Malaysia sebagai ’tidak berguna’. maka hukum ke atas mereka adalah har us bagi menggunakan dan menyangka baik dengan branding ’perbankan Islam’ atau ’bank Is lam’ atau ’diluluskan majlis penasihat Syariah’ dan apa jua terma yang jelas menunjukk an mereka ditadbir urus secara Islam. pengurusan institusi itu sendiri dan pihak berkuasa bagi memastikan yang ’Hala l’ dan ’Islam’ itu bukan sekadar jenama kosong tanpa isi.dan apabila datang kepada kamu berita baik ataitpun keburukan. syarat dan rukun.” {Surah al-Baqarah: 233) Kewajipan individu terhenti apabila usahanya mencari produk yang bertanda ’Halal’ at au ’perbankan Islam’ sahaja. Adapun bagi sesiapa yang ingin dan mempunyai kredibiliti serta sumber membuat ka jian secara mendalam. Wajarkah tindakan ini? b) Kesilapan itu adalah kesilapan pengurusan institusi kewangan itu sahaja. terdapat i ndividu yang menjumpai kelemahan ketika ingin menggunakan produk membiayai perum ahan. Dalam situasi di mana mereka mendapati kelemahan (kemungkinan melalui pengalaman mereka ketika b erurusan dengan institusi kewangan Islam ini). Padahal ia adalah kesilapan peribadi pegawai yang bertugas hari itu. la adalah akhlak Islam dalam memastikan informasi yang diperolehi disalurkan kep ada saluran yang betul. bagi individu yang tidak mempunyai kemampuan ilmu. Majl is penasihat Syariahnya memberikan nasihat yang benar dan betul tentang tatacara . saya abaika n? Menurut pandangan Islam. mereka (orang munafiq) kerap suka menyebarkannya Isu-isu Perbankan dan Takaful • 147 terlebih dahulu. ia boleh dianggap bonus bagi diri mereka. Keadaan ini boleh berlaku apa bila jentera pemantauan Syariah dalam operasi sebuah institusi kewangan itu tida . Tugasan wajib seterusnya dipikul oleh ilmuan khas Syari ah. masa dan sumber tepat membuat kajian mendalarn.. Ini berdasarkan kata Allah: Jl Ertinya: ”. dan apabila ada sebarang khabarkhabar angin. Apatah lagi meletakkan kesilapan itu kepada seluruh ope rasi bank-bank Islam di Malaysia dan dunia. kesilapan ini tidak harus dipertanggungjawabkan kepada majlis pen asihat Syariah bank itu. Allah SWT berkata: Ertinya: ”Tidak dipertanggungjawabkan seseorang dengan apa yang di luar kemampuann ya. Anda dan Islam terdapat yang bertanya. (lebih baik) sekiranya mereka merujuk kepada perkara itu kepada Rasul dan pemerintah (orang benvajib) nescaya mereka tahu bagaimana untuk berti ndak. pihak pengurusan mengubah keputusan m ajlis Syariahnya kepada keputusan yang diubahsuai... mereka perlulah mendekati pihak y ang bertanggungjawab terlebih dahulu sebelum memberitahu komuniti sehingga boleh mengguris kepercayaan awam kepada institusi kewangan Islam secara umum dan juga produk-produk berlogo ’Halal’ itu.

Hal ini juga berlaku apabila pihak pengurusan tidak mampu menjangkakan tahap kefahaman ahli majlis penasihat Syariah mereka. Akibatnya. mereka membentang dengan sangat ringkas dan kelihatan mudah dan boleh d iterima oleh Syariah. d) Kesilapan majlis penasihat dalam memahami penerangan .k kukuh dan berdiri sendiri (independent). H asilnya. . walaupun ia diluluskan oleh majlis Syariah teta pi tidak lebih hanya konsep sahaja dan bukannya cara aplikasi produk itu. c) Kesilapan itu adalah kesilapan pihak pengurusan dalam memberi gambaran proses kepada majlis penasihat Syariah.

ia itu perbankan konvensional. kerana sikap gopoh individu itu. di mana syarikat tempat mereka bekerja menawarkan pakej pinjaman nerumahan buat kakitang an tanpa dinyatakan sama ada akad atau kontraknya akan diurus secara Islam ataup un sebaliknya. Anda dan Islam pengurusan. Mereka menyatakan syarikat mengenakan faedah sebanyak 3 peratus daripada jumlah pokok yang diberikan kepada kakitangan. Dalam hal tadi. Apab . pihak individu tadi masih tidak boleh membuat tuduhan ’tidak Islamik’nya ke atas institusi kewangan Islam secara menyeluruh. Ini juga mungkin berlaku. maka ke atasma dosa dan dosa seti ap orang yang membiiatnya tanpa sedikit kurang pun dosanya. ia per lulah dibawa kepada peringkat perbincangan dan laporan dengan lebih sistematik. Ini kerana kesilapan yang sama kemungkinan besar tidak berlaku di institusi kewangan Islam yang lain. Selepas meneliti maklumat yang diberi. terutamanya apabila individu tadi tidak memahami se baiknya undang-undang Syariah. sudah tentu ia adalah pinjaman dengan riba dikenakan sebanyak 3 peratus ataupun apa jua peratusnya. amat membimbangkan sekiranya ia dihebohkan tanpa fakta yang benar dan menyebab kan orang aw am keliru dan kembali ke institusi konvensional yang sudah ternyata haram. terdapat kemungkinan besar juga p enemuan mereka adalah silap. saya faham ia adalah satu bentuk pinjaman berserta riba yang sememangnya diharamkan oleh Islam tidak kira semurah mana pu n tawarannya. ia menjauhkan seluruh orang awam dari pada kebaikan akhirat kepada keburukan dunia akhirat. Apabila dilihat daripada aspek yang lain pula.148 • Wang. tetapi apabila ia berlaku. Paling kurang. adalah tidak harus juga.” (Direkodkan oleh Ahma d dan Iain-lain: Sohih) Akhirnya. kontrak apakah ia. Isu-isu Perbankan dan Takaful • 149 oaaairnanapun. Kesalahan satu institusi tidak boleh menghukum ke atas seluruhnya. Selain itu. Kerana itu . Mudahnya. apabila satu kontrak asas sahaja. Tidak dinafik an berlaku kesilapan akibat kelemahan manusia yang mengurus. Indmdu itu diterangkan dalam hadis seperti berikut: Ertinya: ”Individu yang metnpelopori yang buruk. mereka menghadapi sedikit masalah dengan kemudahan jjji. serta tidak p ula terdapat sebarang kontrak bertulis ’asset purchase agreement’ sebagai menunjukka n proses jual beli berlaku. justeru itu. sekiranya ia diatur secara Islam maka tentu kontrak yang ditandatanganinya bertulis dengan jelas kontrak jual beli dan bukan pinjaman. Selain itu. Malaysia dan instrumen kewangan moden. Bahagian kelima: Ubah lafaz akad bag! halalkan riba Saya pernah ditanya berkenaan masalah pinjaman kakitangan (staff loan) oleh raka n-rakan yang ingin memastikannya bebas riba. ia juga memerlukan proses menandatangani dua tiga jenis kontrak bagi mengesahkan transaksi dibuat secara Islam selain pelbagai syarat jual beli yang perlu dipatuhi. sesiapa juga untuk menandatangani sebarang kontrak berkaitan urusan kewangan sebelum ia mengetahui. ia menjauhk an orang ramai daripada yang syubhah hampir halal kepada yang pasti haramnya. Sememangnya tidak dinafikan ia adalah sa tu pakej yang sukar dilepaskan kerana kadar pulangan yang rendah berbanding bank -bank di seluruh Malaysia.

Teknik mengelak riba dalam pinjaman riba la pernah dan masih dicadangkan oleh beberapa graduan pengajian Islam dan Syaria h.ila ia berlaku. kemudian diakadkan atas akad jual beli dengan pegawai pinjaman terbabit. Dengan itu. cara termudah bagi mengelakkan riba adalah dengan memasukkan jumlah faedah dalam jumlah pinjaman kita. akad jual beli berlaku dan kita selamat daripada riba . Menurut mereka. sudah pasti akad menjadi rosak (fasid) kerana salah satu syarat bagi sah akad dalam Islam adalah keduadua pihak memahami akad yang dibuat.

Apa yang perlu dilakukan adalah apabila anda Isu-isu Perbankan dan Takaful • 151 herada dalam syarikat seperti itu. Walaupun sekilas pandang cadangan yang diberikan dilihat menarik tetapi apabila diteliti. Lalu akad pun dibuat. Pegawai terbabit tidak mempunyai kuasa daripada sudut Syariah untuk mene ntukannya. akad ini tidak sah di sisi Syariah. ia mempunyai masalah kerana bercanggah dengan Islam. maka akadkan pinjaman kita atas jumlah RM25 000. anda dan rakan-rakan Muslim perlu herusaha me yakinkan pihak pengurusan supaya memperkenalkan sistem oenibiayaan secara Islam kepada seluruh kakitangan supaya kakitangan boleh memilih. sekitar 300 institusi kewangan Islam dan 80 pengendali takafu l muncul di seluruh dunia.98 • Sehingga hari ini. Maka sebagai wakil. Maka b agi mengelakkan riba. Fakta-fakta di bawah menunjukkan perkembangan tahap perbankan Islam yang sangat memberangsangkan. • Jumlah aset bank-bank Islam dan jendela perbankan Islam di bank konvensional men cecah USD560 bilion. Maka dengan itu dikatakan kita akan terselamat daripada riba. terutamanya kalangan individu kaya di Timur T . Sebaliknya ia hanya bertindak sebagai wakil bagi pihak bank. a) Pegawai pinjaman bukanlah pemilik wang syarikat tempatnya bekerja. Oleh kerana itu. • ’Islamic private capital investments’. tidak har us baginya melakukan yang berlainan daripada apa yang diarahkan (diwakilkan) kep adanya.150 • Wang. • Mencapai Modal Pasaran Global Dow Jones Islamic Index melebihiUSDIOtrilion • Lebih 350 dana Islam ditubuhkan di seluruh dunia. Anda dan Islam yang dikenakan. la selaras dengan hasrat Malaysia menjadi pusat kewangan dan perbankan Islam ant arabangsa. si ’A’ bertemu den gan bank atau majikannya bagi mendapatkan pinjaman seperti membeli rumah. c) Pelanggan tetap akan menandatangani kontrak pinjaman dan bukan kontrak jual b eli. Hasrat ini tidak mencapai sasaran apabila syarikat swasta dan kerajaa n menggunakan sistem konvensional dan tnenolak penggunaan sistem kewangan Islam. Sudah pasti juga seluruh syarat-syarat dan rukun jual beli dalam Islam tida k dapat dijaga sama sekali dalam kandungan kontrak pinjaman. kata mereka. Bagaimana transaksi akad jual beli sebegini boleh berlaku sedangkan pihak bank a taupun majikan tidak memiliki rumah yang ’kononnya’ dijual kepada si pelanggan? Jela snya. Pembaca boleh membayangkan contoh ini. Ataupun cara lain adalah gabungkan jumlah pinjaman kita (contohnya RM20 000) den gan jumlah bunganya (RM5 000). sudah jelas cara yang dicadangkan ini tidak boleh dipakai sama sekali. si pelanggan berpakat dengan si pegawai membuat perjanjian jual beli dengan menggabungkan jumlah pinjaman pokok dan faedah lalu meletakkan nya sebagai harga.9” b) Ia juga tidak mengubah sifat kontrak pinjaman itu kepada kontrak jual beli ke rana pegawai bank ataupun syarikat tersebut tidak memiliki sebarang aset untuk d ijual kepada pelanggannya.

beberapa buah syarikat dan institusi ke wangan Islam menawarkan kemudahan Pembiayaan Islam kepada kakitangan mereka.5 trilion dan dijangka meningkat kepada USD2 trili on pada tahun 2010.engah sekarang mencecah USD 1. Bahagian keenam: Pinjaman kakitangan Saya ingin berkongsi idea berkenaan kemudahan membiayai perumahan dan kereta yan g kerap diberikan oleh majikan untuk kakitangannya. Sebagai asasnya. kenderaan kakitangan dan banyak lagi. Bagi mengelakkan hal ini berlaku. Bagaimanapun. jenis pinjaman kakitangan yang diberi atas nama Pinjaman adalah riba. Bank-bank Islam juga mampu membantu menyediakan produk seperti pembiayaan peruma han. ramai majikan masih gagal menawarkan kemudahan .

Seperti diketahui. d.PfH 152 • Wang. ia memang mudah. jumlah sewaa n akan dikaji mengikut harga pasaran. pihak majika n akan memberi kadar keuntungan khas buat kakitangannya dan sejurus kakitangan i tu keluar. Bagaimanapun cara ini ditolak oleh Islam kerana kontrak yang digunakan antara kakitangan dan majikan adalah kontrak pinjaman. c. kakitangan ini berhak untuk menjual rumah yang sedang di dalam pembinaan ini. Bagi institusi kewangan Islam dan syarikat yang mengambil berat keperluan kakita ngan Islam. kadar maksim um seperti 8 peratus akan dikenakan kepada anda. Menurut hukum Syariah. pihak majikan aka n membayar 90 peratus secara berperingkat. Bagi memastikan pihak majikan mampu meraih kembali peruntukannya. 2) Membiayai rumah dalam pembinaan . Selepas itu. Dalam kaedah pinjaman konvensional. Cendekiawan Syariah dalam dan luar negara menyetujui cara ini. majikan boleh mendapatkan janji daripada kakitangannya untuk membeli rumah tadi dengan harga yang ditetapkan sejurus sel epas berhenti. pihak majikan menyewakan rumah itu kepada kakit angannya dengan kadar 3 peratus atau (sebagai contoh RM1 200 sebulan) selagi man a ia berkhidmat. tiada lagi hak mendapat kadar istimewa tadi. Sekiranya majikan bukan sebuah bank dan mendapati sukar men eruskan Isu-isu Perbankan dan Takaful • 153 konsep ini selepas kakitangan berhenti. dan kadar 8 peratus akan bermula sejurus apabila be rhenti berkhidmat. la menjadi pinj aman dengan riba sebagai tambahan. Dengan itu. apabila anda berhenti berkhidmat.Majikan membiayai rumah daripada kakitangan nya menggunakan kontrak parallel istisna’ (kontrak pembuatan selari) iaitu: a. ujudnya cara pembiayaan Islam yang dapat menggan tikannya dengan berkesan serta hasrat Malaysia untuk menjadi sebuah pusat antara bangsa bagi kewangan dan perbankan Islam. pihak kakitangan boleh memohon pembiayaan daripada majikannya. Sebagai contoh. kakitang an dikenakan kadar 3 peratus bagi membiayai perumahan daripada majikan (terutama nya apabila majikan adalah bank). Pihak kakitangan telah membeli sebuah rumah yang sedang di dalam pembinaan da n telah membayar 10 peratus deposit kepada pemaju. mereka perlu bertindak dengan tepat. pihak majikan perlu bersetuju untuk membeli ruma h yang dalam pembinaan ini daripada kakitangannya. Langkah-langkah berikut boleh dilaksanakan oleh majikan bagi memperkenalkan pemb iayaan Islam buat kakitangan mereka: 1) Membiayai rumah siap . Faedah sebanyak 3 peratus d ikenakan sebagai kakitangan. Anda dan Islam pembiayaan Islam kepada kakitangannya walaupun institusi itu menawarkan produk-p roduk Islam kepada orang luar. b. ia boleh me . kakitangan mencari bank Islam bagi proses membiayai semula.Majikan membeli rumah tersebut daripada pemilik asal d an menyewakan kepada kakitangannya dengan kadar boleh ubah (mestilah disebut di awal-awal kontrak sewaan). Sekiranya rumah masih lagi dalam pembinaan. Sejurus ia berhenti (apabila majikan adalah bank). Bagi menepati hukum Syariah. Tidak dinafikan ini adalah perkara yang mendukaci takan terutamanya pada waktu v. Kadar boleh ubah jenis ini harus digunakan dalam akad ’ijarah’ atau sewaan. Ini bermakna.

dan majikan hanya memperuntukkan sejumlah wang s etiap bulan kepada kakitangannya (atas asas elaun) mengikut tahap kelayakan kaki tangan. Sekiranya majikan tidak mahu menghadapi semua kesukaran di atas. . la lebih mudah.nyewakan rumah yang telah ditempah itu kepada kakitangannya semula menggunakan k onsep ijarah mawsufahfi az-zimmah atau sewaan hadapan. Aturan seperti ini telah diluluskan oleh majlis penasihat Syariah beberapa buah bank Islam antarabangsa. la hanya berjalan selama tempoh kakitangan berkhidmat. Apabila berhenti. saluran peruntukan akan ditamatkan. mereka boleh rn emberi kebebasan kepada kakitangan bagi membiayai perumahan dengan mana-mana ins titusi kewangan Islam yang ada.

.154 • Wang. manakala ’qard’ atau pinjaman tanpa faedah digandakan sebanyak Japan belas kali ganda. Bahagian ketujuh: Caj perkhidmatan dalam pinjaman (qardhul hasan) Defmisi qard ialah menukar ataupun memindah hak milik aset ataupun wang daripada pemilik asal kepada pihak lain dengan syarat pihak lain itu memulangkan aset at aupun wang yang dipinjam tersebut ataupun yang sama nilainya. maka Allah akan melepaskan pelbaga i kesukarannya di akhirat. sebagai contoh majikan memiliki 90 peratus dan kakitangan memiliki 10 perat us. Hal ini adalah amat negatif serta boleh niembantutkan perkembangan industri kewangan Isl am yang sedang nieningkat hari ini. kakitangan hanya perlu memba\ar 3 peratus sahaja (ini bermakna pihak majika n memberi diskaun sebanyak 5 peratus kepada kakitangan). Cara nomb or tiga adalah paling mudah. sebagai kemudahan kepada kakitangannya. 2/812) . Kesimpulannya. majikan mempunyai banyak cara menggunakan aplikasi itu. bagaimanapun. Anda dan Islam 3) Membiayai rumah dan kereta .” Nabi SAW berkata: ”Individu yang melepaskan kesukaran saudaranya.” (Riwayat Muslim) Sebuah hadis yang menggalakkan pinj aman tanpa faedah adalah: Rasulullah berkata ”Aku nampak pada malam aku diperjalan kan (pada malam Isra’ Mikraj). Syaratnya adalah sepanjang berkhidmat dengan nya... Tetapi harga ini akan berubah kepada harga yang akan ditetapkan s elepas kakitangan itu berhenti.” (Direkodkan oleh Ibn Majah. Pinjaman atau ’qard’ dalam Islam adalah merupakan satu kontrak yang diasaskan atas d asar bantu-membantu. iaitu bank membeli rumah ataupun kereta itu daripada kakitangann) a dengan harga contoh RM200 000 secara tunai te tapi membayar kepada pemaju dan penjual kereta. Konsep ini diluluskan oleh beberapa ulam a Syariah di Malaysia. kebanyakan syarikat dan organisasi agak kurang berminat bagi me nghadapi kesukaran memahami bagaimana cara nernbiayaan Islam dilakukan.Terdapat juga majikan bank yang membiayai kakita ngan menggunakan konsep bai’bithaman ajil (BBA). sukarela (tabarru’) dan belas kasihan kepada individu yang me merlukan. Ia adalah memberi hutang dalam bentuk wang ataupun meminjam barangan seperti mem injam kereta ataupun telefon bimbit kepada orang lain dengan syarat memulangkann ya pada hari yang lain. tertulis di pintu syurga: satu sedekah dipergandaka n pahalanya sebanyak sepuluh kali ganda.Majikan menggunakan kaedah ’musyar akah mutanaqisah’ atau ’diminishing musyarakah’. Sepanjang berkhidmat sebagai kakitangan. Kemudian pihak majikan menjual s emula kereta ataupun rumah kepada kakitangannya dengan harga RM200 000 dicampur 8 peratus keuntungan dibayar dalam tempoh 20 tahun. kadar 8 peratus akan dikenakan tanpa diskaun. Sejurus kakitangan itu berhenti atau keluar. seperti disebut dalam kontra k. Isu-isu Perbankan dan Takaful • 155 Tidak dinafikan. Konsep yang membolehkan satu rumah di miliki bersama oleh majikan dan kakitangan berdasarkan bahagian modal masing-mas ing. 4) Membiayai rumah siap dan dalam pembinaan . pihak majikan bank ini mem beri rebate atau diskaun bersyarat. ia masih baru dan ulama seluruh dunia masih membincangkannya. ia membeli secara berperingkat baha gian yang dimiliki oleh majikan dengan (sebagai contoh) harga RM1 000 bagi 5 per atus bahagian. Manakala caracara lain memerlukan majikan mempelaja ri bagaimana mengurus aplikasinya.. Bagaimanapun.

kontrak pinjaman ini tidak boleh dijadikan alat perniagaan ataup un untuk meraih keuntungan. Bagi memastikan objektif kebajikan dan bantuan dalam ’qard’ tercapai. Sekiranya terdapat sebarang tambahan (contoh 3 peratus r U . Islam meletakkan kewajipan bagi setiap pinjaman wang (contohnya RM S 000) mestilah dipulangkan pada kemudian hari dengan jumlah yang sama tanpa Seb arang tambahan dan manfaat lain yang dipaksakan ataupun uipersetujui.Di dalam Islam.

Inilah riba yang Isu-isu Perbankan dan Takaful • 157 berselindung di sebalik nama kos mengurus dan qardhul hasan namanya. cukai setem dan Iain-lain kos sebenar mengurus pinjaman atas asas ’qardhul hasan’. kos pengurusan sebenar bagi setiap transaksi adalah sebanyak RM500 ya ng melibatkan penggunaan komputer. Para ula ma daripada persidangan tadi menerangkan supaya cara bagi mengira dibuat setepat dan sebaiknya. Contohnya. Selain itu. implementasi ’Qardhul hasan’ ini kerap kali tersasar daripada ko nsep asal pinjaman bersifat kebajikan sehingga menjadi dwitujuan. Resolusi mereka juga menyebut. keputusan mereka juga menyebut kos-kos tidak langsun g seperti gaji pekerja. jumlah kos mengurus tadi sudah pasti akan berubah mengikut jumlah pinjaman yang diberi. barangan dan apa-apa manfaat adalah dilarang dan adalah riba.103 Hasilnya. Bagaimanapun. tanpa mengira berapa jumlah pinjaman mereka dikenakan jumlah kos sebenar me ngurus yang tetap dan tepat iaitu RM500. tetapi . semua faedah atau lebihan (daripada jumlah yang diberi pinjam) yang dipersetuj ui atau disyaratkan di dalam kontrak atau akad pinjaman dibuat pada awal kontrak ataupun dikenakan ketika kelexvatan membayar balik pinjaman sama ada dalam bent uk wang.102 Majlis Syariah AAOIFI dan hasil Keputusan Kesatuan Fiqh Islam Sedunia (pada sida ngnya yang ketiga pada 1986M) berpendapat boleh mengenakan kos perkhidmatan deng an syarat ia adalah kos sebenar pengurusan teknikal sahaja. Keputusan Persidangan Akauntan Antarabangsa di bawah AAOIFI1U1 menyatakan bahawa . Mesej yang ingin saya sampaikan ini tidak lain adalah untuk memastikan nama qard hul hasan dan fatwa oleh ulama sedunia berkenaan keharusan kos pengurusan atas p injaman tidak disalahgunakan atau disalahfahami. Dalam keadaaan ini individu yang memin jam. Anda dan Islam daripada jumlah RMS 000 sebagai bunga atau manfaat lain). peguam. Kos mengurus menjadi kos faedah dan riba yang dikenakan bagi setia p sen duit atau wang yang dipinjamkan. menjadi berubahubah mengikut jumlah pinjaman yang diberi.”104 Kerana peratusan yang dikaitkan dengan jumlah pinjaman ini menyebabkan jumlah ko s mengurus yang pada asalnya adalah sama (kerana menggunakan alatan dan sistem y ang sama). sewaan tempat dan tanggungan Iain-lain institusi itu tid ak boleh dimasukkan dalam kos mengurus pinjaman. ularna bersetuju ia ad alah riba an-nasi’ah.156 • Wang.10C) Isu kos perkhidmatan dalam pinjaman Walau bagaimanapun. Keadaan umat Islam memilukan apabila aktiviti berhutang menjadi asas kehidupan m asyarakat hari ini. adalah haram mengenakan kos yang lebih daripada kos sebenar. la memang harus bagi mereka yang tidak berkemampuan. perlu kita fahami bahawa sebarang kos memberi khidmat dan mengurus yan g diletakkan seperti 2 peratus. Majlis Penasihat Syariah Dunia di AAOIFI menyebut ”// is not permitted to link the charge to the a mount withdrawn (given). apabila diletakkan satu jumlah peratusan seperti 2 peratus dan lai nnya. iaitu membantu dan meraih keuntungan di sebalik nama kos mengurus supaya ia menjadi halal. 3 peratus ataupun 4 peratus daripada jumlah pinj aman dengan alasan ia adalah kos mengurus tidak boleh diterima.

la keli hatan enak untuk tidak membayar hutang di dunia. la berpunca daripada kurangnya maklumat berhutang walaupun berkemampuan. membayar secara tunai ad alah rugi.ia sering menjadi kaedah dan teknik yang terbaik (seperti didakwa) bagi mencapai keuntungan dan mengekalkan kekayaan syarikat ataupun individu. kereta. Inilah fenomena kurang sihat yang dianggap sihat oleh masyarakat hari ini. syarikat. Alasan mereka. Dalam konteks semasa. kita dapat melihat bagaimana ramainya peminjam-peminjam ya ng enggan membayar hutang belajar. rumah. tetapi suka b erhutang dalam membeli kereta dan rumah. Maka lahir ramai individu yang berkemampuan membayar secara tunai. . ada yang rela digela r muflis asalkan tidak perlu rtiernbayar jumlah hutangnya yang menimbun. tetapi ia menjadi malapetaka di akhirat.

Musykilat ad-Duyun alMutaakhirat. Al-Rajhi Banking And Investment Corporation (Malaysia) Berhad dan RHB Islamic Bank Berhad. malah mestilah diagihkan untuk tujuan keba jikan kepada orang niiskin dan faqir sahaja. International Syariah Dialogue. keharu san ini berdasarkan ’Maslahat Mursalat’ dan tindakan mengenakan gantirugi ini adalah harus bagi menyekat orang ramai mempermainkan bank-bank Islam dengan sengaja ti dak membayar atau melewatkan bayaran walaupun ketika mempunyai wang. Syeikh Muhammad Sadiq Ad-Dharir. Anda dan Islam Bahagian kelapan: Denda lambat bayar di bank Islam mirip konvensional? Telah saya sebutkan sebelum ini di dalam praktis perbankan Islam yang mengenakan sejumlah wang sebagai denda itu sebenarnya adalah dianggap bayaran kos rugi (ta ’widh atau compensation) yang dihadapj oleh bank akibat pelanggan tidak membayar hutangnya kepada bank dalam waktu yang telah dijanjikan. la bermakna semua pelanggan memberikan komitmen jika ia gagal memenuhi janji unt uk membuat pembayaran hutangnya kepada bank dalam waktu yang telah dipersetujui. la berjanji akan bersedekah dan melantik pihak bank untuk mengagihkannya. ta ’widh (g antirugi) akan dikenakan. Bagi bank-bank Islam yang saya sebutkan namanya ini. Saya hanya menyebut nama-nama ini sahaja ker ana saya tidak mengetahui kaedah yang digunakan oleh bank-bank Islam lain. Menurut sebahagian ulama seperti Syeikh Mustafa Az-Zarqa. Pembaca perlu membezaka n bayaran ganti rugi yang dikenakan oleh bank-bank Islam dengan penalti oleh ban k konvensional. Majlis Penasihat Syariah Bank Islam Jordan. apa bila bayaran ansuran yang dijanjikan tidak dilangsaikan pada waktunya. no 2167.158 • Wang. la dinamaka n mumatil yang disebut oleh Nabi SAW: Ertinya: ” ’ Penanggithan sengaja (daripada membayar hutang) oleh orang yang berkema mpuan adalah satu kezaliman. Konsep yang dig unakan adalah konsep sedekahkan duit (ta’widh atau compensation) kepada faqir misk in adalah dibuat atas konsep Iltizam at-tabarru’ yang disebut di dalam kitab fiqh mazhab Maliki. dan Fatwa Persidangan dallah Al-Barakah (Dr. Manakala sebahagian besar ulama lain berpendapat bahawa ta ’widh yang dikenakan ol eh bank-bank Islam ini (menurut majoriti ulama sedunia) adalah tidak boleh dimas ukkan di dalam pendapatan bank Islam. BNM. Inilah yang dilakukan oleh kebanyak an bankbank Islam di Malaysia seperti Asian Finance Bank Berhad. Sheikh Abdullah Bin Mani’. 2/799) Memandangkan lemahnya amanah manusia untuk membayar hutang mereka dan bagi menye kat mudarat besar daripada berlaku kepada bankbank Islam dan juga pemiutang. Mana kala penalti bank konvensional adalah hasil daripada kontrak pinjaman semata-mat a. Sebahagian ulama mengharuskan jumlah gantirugi ini digunakan oleh Isu-isu Perbankan dan Takaful • 159 hank dengan syarat ianya adalah jumlah sebenar kerugian. mereka lebih cenderung untu k menuruti keputusan majoriti ahli Majlis Kesatuan Fiqh Sedunia. Bagaimanapun. 8 Nov 2006). Muhyidin Al-Qurra Daghi. Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad.” (Riwayat AlBukhari. Sebarang wang lebih dar ipada kerugian sebenar tidak boleh digunakan oleh bankbank Islam. Ganti rugi atau compensation yang dikenakan oleh bank Islam adalah terhasil dari pada proses jual beli dengan bayaran ansuran yang dijanjikan pada waktunya. tidak dinafikan bahawa terdapat beberapa buah bank Islam di Malays .

ia mengambil pandangan ulama yang lebih ringan. jabatan Syariah dan majlis penasihat Syariah . Justeru. Siapa yang memantau? Di kebanyakan bank Islam. ia telah selesai dengan ijtihad majlis penasihat Syariah masing-masing. iaitu mereka tidak mengehadkan p enggunaan wang ta ’widh (compensation) kepada faqir miskin sahaja. Justeru. sebaha gian bank Islam mengambilnya dan digunakan untuk kegunaan mereka. Perkara ini mu ngkin telah disahkan harus oleh majlis penasihat Syariah masingmasing.

yang mana pihak bank membeli dengan syarat kita kena be li dengan ansuran. Mungkin Ust az yang arif boleh menjawabnya. Hasilnya. Pihak bank t idak ada. pertukaran nama adalah daripada pemaju kepada nama pemilik rumah. la tidak bersifat compounding. Menur ut fiqh Islam. setiap jumlah yang terkumpul darip ada ta ’widh akan terus masuk ke akaun khas seperti charity contohnya. Malah keputusan majlis penasihat Syariah juga mewajibkan aka un yang diasingkan bagi tujuan ini. Bahagian kesembilan: Status pemilikan aset sebelum menjual Soalan: Say a mengkaji dokumen S&P dan geran rumah abang saya tentang pembelian rumah ini daripada sebuah bank yang mendakwa menggunakan Islamic Financing. apakah ini dibena rkan oleh syarak? Setakat pembacaan saya yang kurang arif. Jadi mengapa di dalam . kita beli dengan bank dengan harga ansuran. Tatkala itu. la pula tid ak boleh disalurkan kepada chanty kecuali setelah disahkan layak oleh majlis pen asihat Syariah. ’beneficial ownership’ aset itu telah menjadi milik bank. Sebaliknya. Islam adalah fleksibel dalam hal ini selagi kepentin gan dan hak kedua-dua pihak terjamin. Justeru. bank beli. Keputusa nnya. bagi menyekat kecuaian sengaja ini. Bank dari segi faktanya telah merancang aktiviti ini. Ini zalim dan amat menindas. Kemudian. Kalau geran rumah dijadikan ukuran pertukaran pemili kan maka sebenarnya rumah itu dibeli oleh pihak kita dengan pemaju. Jawapan: Perkara ini telah dibincangkan oleh ulama seluruh dunia. isu ini dibawa ke persidangan fiqh Malaysia dan sedunia. sebagai contoh ’at-takhliyah’ atau mengosongkan rumah. kerana ia hanya dianggap sebagai formaliti dan prosedur sah aja. Saya lupa hadis ini. Kesimpulannya. Inilah yang dilakukan di Asian Finance Bank (Qatar Islamic Bank Mala ysia). Syeikh Mustafa Az-Zarqa. semoga had saya tenang. Dalam geran sebenarnya k ita tidak beli daripada bank.160 • Wang. Tapi bagaimana mungkin kita melakukan du a jual beli dalam satu akad. dalam Islam. iaitu daripada mafhum hadis. meskipun ’title’ dan nama pada geran tanah atau rumah belum se lesai diproses di pejabat tanah. Namu n ada perkara yang saya lihat tidak betul (daripada kaca mata saya). Pem baca perlu faham bahawa penalti yang dikenakan oleh bank konvensional adalah com pounding iaitu penalti ini akan dimasukkan dalam jumlah pinjaman dan jika kena p enalti lagi. aset tersebut sudah boleh dijual beli ataupun d isewakan kerana yang menjadi rujukan Islam adalah akad dan juga pemilikan. Keputusan dan fatwa mereka terutamanya majlis penasihat Syariah di Malaysia memberikan keringa nan dalam hal Isu-isu Perbankan dan Takaful • 161 ’nama pada geran tanah’. dengan tambaha n) Proses pertukaran ini telah diiktiraf apabila hak ke atas aset boleh dibuktikan melalui dokumen S&P Agreement. maka peratusan penalti akan disandarkan kepada jumlah pinjaman asal yang ditambahkan dengan penalti. Soalan: Proses pertama. la tidak menjejaskan proses ’qabadh’ kerana pertukaran milik telah berlaku seca ra ’qabadh hukmi’ (yang bermaksud pemilikan aset oleh bank tersebut telah selesai se belum ia dijual semula. ramai ulama mengharam kan pembelian bersyarat. s erahan kunci dan Iain-lain. Anda dan Islam yang akan memantau. (Rujuk ’Aqd Al-Bai’. Power of Attorney dan cas aset daripada pelanggan kepada pihak bank. pengesahan hak milik (possession) boleh dibuat dalam pelbagai ben tuk bergantung kepada aset. maka diharuskan mengenakan denda ta ’wid h dengan syarat ianya hanya 1 peratus sahaja. Ini bagi mengelakkan berlakunya pilih kasih dan kronisme dalam p embahagian.

perancangan bank untuk menjual semula juga telah dibahaskan panj ang lebar oleh ulama seluruh dunia. Sheikh Dr Abd Sattar Abu Ghuddah 105 meneran gkan proses perancangan tersebut digelar sebagai ’at-tafahum al-janibi’ .geran tidak ada semua ini? Jawapan: Benar.

Imam al-Bukhari juga menamakan bab yang mengandungi hadis ini seb . tidak perlulah merasa ragu lagi. Kedua-dua kontrak in i tidak boleh ditautkan antara satu sama lain bagi mengelakkan dua transaksi dal am satu. la ju ga diiktiraf oleh undang-undang Malaysia. Ini bermakna. Charge. la telah dibincangkan teliti oleh para penasihat Syariah. Soalan: Tidakkah proses yang dilakukan oleh bank itu sebenarnya helah untuk meng elak riba? Jawapan: Sama ada helah atau tidak. ia adalah cara yang mampu dilakukan ketika i ni bagi memastikan setiap akad. Tidak ada perkara yang jelas Isu-isu Perbankan dan Takaful 163 tentang bank memiliki rumah tersebut. Soalan: Begitu juga dengan S&P.106 (b) Akad S&P di antara kedua-dua bank dan pelanggan mestilah tidak memasukkan se barang ikatan antara dua transaksi jual dan beli semula (linkage between two con tracts). Da lam praktis di Malaysia. Cuma persefahaman diikat dalam MFA dan LO. Malah ternyata dalam hadis bagaimana Nabi SAW sendiri pernah mengajar melakukan teknik helah ini bagi memperkemaskan akad untuk menukar transaksi daripada haram kepada halal. Ini kerana. ’dhoman’ terhadap aset telah dipenuhi dal am setiap transaksi. tetapi hanyalah janji daripada satu pihak untuk menjual atau membeli sahaja. Debenture dan Iain-lain. akad atau kontrak itulah sebagai pemindahan milik dalam Islam. MFA bukanl ah satu akad tetapi hanya janji. Justeru itu.162 • Wang. semuanya tel ah disemak satu demi satu dan dipastikan kesan setiap satu dokumen terhadap huku m Islam. Selain itu. Setiap ASA dan APA dibuat secara berasingan tanpa ikatan antara satu sama lain. ASA. APA. malah setiap bari s dalam dokumen MFA. kalau dalam geran tak betul cara mu’amalatnya dan dalam S&P tak jelas akadnya. hak milik. Anda dan Islam atau persefahaman sampingan antara bank dan pelanggan. Saya tidak pasti bagaimana saudara menyebut tiada. PA dan ’Charge’ (jika perlu) t adi. Justeru. Para ulama telah menasihatkan seluruh bank-bank Islam di Malaysia agar menyebut denga n teliti aset yang dijual dan dibeli. Persoalannya. Perlu difahami bahawa tidak semua helah mengelak riba itu h aram. la telah diijtihadkan oleh para ulam a tempatan dan antarabangsa sebagai harus dengan syarat-syarat yang disebutkan d i atas. dokumen ini dipanggil Master Facility Agreement dan ada kalanya klausa persefahaman tadi dimasukkan terus di dalam Letter of Offer ( LO) . PA. Tiada pembelian bersyarat dilakukan dalam akad yang dibuat oleh bank-bank Islam. bagi mengelakkan larangan dua akad dalam satu. Akad sebenar penjualan dan pembelian adalah Ass et Sale Agreement (ASA) dan Asset Purchase Agreement (APA). maka di mana akad yang benar? j avvapan: Dalam S&P sangat jelas siapa yang menjual dan siapa yang membeli. Secara praktisnya. saya melihat syaratsyar at ini dipatuhi. LO dan Master Facility Agreement (MFA) dianggap sebagai al-mufahama h dan kontrak sebenarnya berlaku secara bay al-mu’atah. la diperdebatkan oleh par a ulama dan akhirnya kebanyakan ulama di timur tengah dan Malaysia bersetuju tet api dengan syarat: (a) Dokumen persefahaman sampingan itu tidak dianggap sebagai kontrak jual beli.

agai ”Kitab al-Hilah”. Sebagai contoh. hadis: JUJ x*!’^* i-lii b’ Alii JJj ’ ’ ^-JJT JJj ”V Jli lJl£i ’£? Alii .

lalu Nabi bertanya. Oleh kerana itu. Ada y ang tersilap faham hingga menganggap Isu-isu Perbankan dan Takaful 165 sistem jual beli ini dilarang di dalam Islam. maka dia datang sambil membawa Tamarjanib.a. Lelong juga tiada unsur belian di atas belian yang diharamkan dalam Islam. dan kamijuga menukar 2 sa ’ (6 kg) tamar ini dengan 3 sa’ (12 kg). danj uallah terlebih dulu (tamar yang kamu miliki itu dan dapatkan dirham) dan kemudi an (dengan dirham itu). Sebenarnya. Menur ut Syariah. Bank juga ber hak menjualnya kerana ia adalah miliknya secara sah menurut undang-undang. bank Islam berhak merampas rumah yang dicagar dan dijual. 4/1550) Lihat bagaimana Rasulullah mengajar untuk berhelah.p 164 • Wang. Harus juga untuk kita membeli harta yang halal dari pada bank konvensional sebagaimana harus untuk kita berurusan dengan orang bukan Islam dalam perniagaan halal dan membeli item yang halal daripada mereka.” Nabi bersabda. Nabi SAW mengarahka n agar menjual tamar yang dimiliki terlebih dulu. Dengan demikian ia terselamat daripada riba walaupun hasil daripada transaksi t adi adalah sama. Ini bermakna tindakan lelaki tadi yang menukar 3kg tamar dengan 6kg tamar yang berla inan jenis adalah haram dan riba. belilah tamar janib itu. Adapun dalam hal bank konvensional melelong. ia juga dikira harus. adalah harus bagi pihak lain menawarkan harga lebih tinggi sela gi pihak bank belum memeterai akad jualannya. proses ijab dan qabul masih belum termeterai. Nabi SAW sebelum ini telah mensyaratkannya agar dibuat dalam satu masa dan sama timbangan bagi mengelakkan riba al-fadhl dan riba an-nasi ’ah.” (Riwayat Al-Bukhari. keran a apabila harga disebut. . Malah ada yang pelik apabila menda pati bank Islam turut melelong aset yang gagal dibayar oleh pelanggannya. kerana sebab yang sama iaitu pelanggan telah mencagarkan rumahnya kepada bank sebagai jaminan ia akan bayar hutangnya kepada bank itu. no 4001. Maka bank berhak ke atas rumah itu unt uk menjualnya secara lelong.. kemudian apabila telah mendapa t duit bayaran barulah membeli tamar yang berlainan jenis yang dikehendaki tadi. Proses ’qab ul’ (penerimaan) oleh si penjual (bank) masih belum muktamad. ”JANG AN KAMU LAKUKAN ITU (kerana ia Riba alFadhl). Hasil ju alan yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh bank akan dipulangkan kepada pela nggan. kerana apabila tamar ditukar dengan tamar. sesungguhn ya kami mengambil (menukar) satu sa ’ 13 kg) daripada tamar kami dengan mengambil 2 sa ’ (6 kg) tamar yang elok. bank Islam akan merampas rumah itu kerana ia telah dijadikan cagaran oleh si pembeli untuk niembayar hutangnya kepada bank. ”Adakah semua tamar daripada Khaibar sebegini? ” Jawab lelaki itu. sesungguhnya Rasulullah SAW mengupah seseorang s emasa di Khaybar. Anda dan Islam Ertinya: DariAbu Hurairah r. Bagi mengelakkan riba itu. Apabila pembell tidak ma mpu membayar. sebarang proses lelong dan menerima tawaran oleh pihak lain adalah haram da n termasuk dalam beli atas beli yang ditegah dalam Islam. Bagaimanapun jika ia telah termete rai. jualan secara lelong adalah diharuskan di dalam Islam. ”Tidak. Bahagian kesepuluh: Membeli aset yang dilelong Ada pihak yang keliru dengan hukum membeli barangan lelong kerana ia dianggap me mbida atau berlawan harga dengan orang lain untuk membeli barang tersebut.

” (Riwayat Malik. n o 1189) .Larangannya jualan seperti ini disebut jelas oleh Nabi SAW: : ”Danjanganlah seorang kamu membeli di atas belian orang lain...

musharakah atau bai bithaman ajil. cukaicukainya yang tidak berbayar. mereka cuma mengambil hak mereka. Selain itu. jika tidak permusuhan dan pertengkaran akan semakin menjadi virus di kalangan masyarakat. justeru sukar untu k saya memberikan jawapan tepat dan ringkas bagi menjawab kerana tidak tahu pemb iayaan apa yang dibuat dan apa akad yang ditandatangani. Anda dan Islam Isu-isu Perbankan dan Takaful • 167 Cuma. Bagaimana jika kes berkurangan pula harga lelongan itu? Adakah ke s boleh dikatakan bank Islam ada unsur menindas jika memaksa si penggadai yang k esempitan terpaksa pula menjelaskan baki tanpa keredhaannya? Jawapan: Nasihat awal saya. Bank Islam tidak merampas. semua pembaca mestilah membaca jawapan saya ini deng an cermat dan jangan melompat bacaan agar dapat memahami isu dengan baik. Pastikan terlebih dahulu ia ditanggung oleh siapa dan jumlahnya jika boleh.” . jika bank Islam merampas dan melelong rumah atau harta lain maka wang lebihan akan dipulangkan kepada si penggadai setelah ditol ak semua baki. bererti anda telah melakuka n akad dengan bank Islam yang menyatakan: ”Saya cagarkan aset ini kepada bank jika saya gagal membayar hutang saya kepada ba nk dalam tempoh yang ditetapkan. istilah ’merampas’ yang digunakan juga menunjukkan kelemahan besar oleh pelanggan. jualan secara lelong.l07 Imam al-Bukhari juga memasukkan hadis ini di dalam bab ”Baab bay’ al-Muzaayadah ertinya. Imam Ibn Hajar menyatakan bahasa Ibn Battal menegaskan ay at tawaran Nabi tadi a dalah satu bentuk lelong terbuka dan tertakluk kepada siapa yang mampu memberika n harga tertinggi. Ini kera na aset tersebut telah dicagarkan oleh anda sendiri. Menafikan kesilapan diri dan mendakwa kesilapan sentiasa berada di sisi orang lain. jika dibimbangi unsur gharar atau ketidaktentuan akan berlaku yang boleh menyebabkan akad menjadi syuhbah. bi l air dan elektrik juga mungkin banyak tertangguh dan tertunggak. Islam menghalalkan jualan secara lelong berdasarkan hadis Jabir: Nabi SAW pernah mengambil seorang hamba lalu berkata : ’’Siapa yang ingin membeli ha mba ini dariku?” Kemudian Nu’aym ibn ’AbdAllah telah membelinya daripada Nabi SAW. Berikut pula adalah soalan yang pernah saya terima berkenaan lelong yang dilaksa nakan oleh bank Islam: Soalan: Ustaz. apa yang anda perlu berhati-hati ketika membeli rumah lelong adalah keadaa n rumah tersebut yang biasanya amat teruk. Sikap sebegini perlu disemak kemb ali di kalangan umat Islam. Penyoal hanya memukul rata dengan kata-kata ”jika bank Islam merampas dan melelong rumah atau harta lain”. inilah akibat tidak membaca kontrak yang dit andatangani dengan fahamterlalu mudah tersilap faham dan akhirnya menuding jari kesalahan kepada pihak lain. Kedua: Soalan tidak memfokuskan kepada satu jenis pembiayaan. sedangkan pembiayaan rumah oleh bank-bank Islam mungkin s ahaja menggunakan akad ijarah. mengenai lelong. Jawapan saya seperti berikut: Pertama: Terus-terang saya katakan.166 • Wang. la memang satu kebiasaan bagi ramai orang.

Justeru soalan ini tidak jelas disebabkan yang bertanya sendiri tidak pernah sedar apakah jenis akad yang dimeterai. baca dan fahamilah akad anda! Setiap akad memberikan kesan berbeza dari sudut Islam. Berikut saya terangkan sedikit kesannya: .Sudan tentu ayat yang terdapat di dalam kontrak tidak sebagaimana yang saya jela skan di atas kerana kontrak dibuat di dalam bahasa Inggeris dan ia bukannya dala m dua bans perkataan seperti di atas. Justeru.

” Hasilnya jika anda gagal. . maka pihak bank Isla m telah diberi kuasa oleh ANDA SENDIRI untuk mengambil rumah atau aset ini untuk menampung hutang anda yang tertangguh dan terbengkalai. Semuanya telah dimeterai oleh anda dan dipersetujui. lafaznya sekali lagi adalah ”Saya cagarkan aset ini kepada b ank jika saya gagal membayar hutang saya kepada bank dalam tempoh yang ditetapka n. Terdapat banyak sebab mengapa dokumen ini perlu ditandatangani. Katalah lelong itu hanya dapat RM130 000. Produk pembiayaan rumah berkonsep Bai’Bi Thatnan Ajil (BBA) Jika pihak bank menggunakan akad Bai’Bi Thaman Ajil (BBA) iaitu pembelian rumah at au apa-apa aset lain dengan harga tangguh dan beransur. caga ran hanyalah untuk menutup hutang anda Isu-isu Perbankan dan Takaful 169 tadi.168 • Wang. bank Islam akan menjual ase t atau rumah tadi pula kepada anda dengan membenarkan bayaran ansuran dengan har ga RM180 000 dalam tempoh 20 tahun. iai tu ’Limited Declaration of Trust’dan juga ’Charge’) Justeru pastikan kefahaman anda selaku pelanggan dengan semua akad yang ingin di tandatangani. jangan tandatangan. pihak bank Islam membel i aset atau rumah daripada anda dengan harga RM90 000 (contoh) secara tunai. tiada penindasan. Dalam kes cagaran itu tidak cukup nilainya. Atau dalam bahasa mudahny a. ini bermakna pi hak bank adalah pemilik rumah atau aset itu (walaupun di dalam geran tertulis na ma pelanggan. Pembiayaan rumah berkonsep Ijarah Thumma Al-Bai atau Ijarah Muntahiyah Bi T amleek Jika produk pembiayaan bank Islam itu menggunakan akad ijarah thumma al-bai (sew aan yang diakhiri dengan jualan atau diakhiri dengan pemilikan). Tiada kezaliman. 2. pihak bank akan menjual atau melelong kepada pihak ket iga jika harga kurang daripada jumlah hutang keseluruhan anda iaitu RM180 000. Jika anda tidak redha. pihak bank diiktiraf di dalam Islam sebagai pemilik ma nfaat rumah akibat kontrak penyerahan hak yang telah pelanggan tandatangani. Sebagai contoh mudah. cagaran sekiranya anda gagal menyempurnakan hutang anda tadi. Disebabkan anda telah beli rumah ini daripada bank dengan bayaran tangguh. Itu sahaja. Penerangan secara lisan adalah lebih mudah daripad a menulisnya. 2) Sale Agreement atau akad jualan: Dengan akad ini. tiada rampasan. Ini kerana. 3) Limited declaration of trust & charge: Secara ringkas akad ini dianggap sebag ai cagaran yang dilakukan oleh anda kepada pihak bank. namun saya belum cukup masa untuk menulisnya. pihak bank Islam berhak untuk menuntut baki RM50 000 daripada anda. Anda dan Islam 1. Bia sanya bayaran ini akan terus disampaikan kepada pemaju atau penjual pertama. Dari sudut Islam ia sangat jelas. sudah tentulah dari sudut Syar iah dan undang-undang Malaysia. apa yang berlaku dari su dut akad untuk produk ini secara ringkas adalah: 1) Purchase agreement atau akad belian: Dengan akad ini.

la hanyalah tawaran pihak bank untuk menjalani transaksi ijarah t humma al-bai atau ijarah muntahiyah bi tamleekb&gi membolehkan pelanggan mendapa tkan aset yang dikehendaki.Secara mudahnya. antara dokumen utama dan kontrak-kontrak yang akan disediakan o leh bank bagi produk pembiayaan ijarah thumma al-bai atau ijarah muntahiyah bi t amleek ini adalah: 1) Letter of offer atau surat tawaran: Dokumen ini dianggap sebagai bukan akad d i dalam Islam. Harga yang termaktub di dalam akad ini . 2) Purchase agreement atau akad belian aset: Akad ini adalah bukti pihak bank me mbeli aset atau rumah yang sedang dalam pemilikan anda.

Biasanya bagi menguatkan lagi hak milik bank ke atas aset. ketiga dan seterusnya. barulah pihak bank akan pergi kepada proses lelong atau menjualnya kepada pihak ketiga. Jika pihak pelanggan berdegil tidak mahu membeli walaupun sudah berjanji sebelum ini. Hal ini telah disemak oleh para ulama Islam dan ia diterhna oleh ulama dunia. kewujudannya tidak mengganggu kesahihan akad utama kerana ia sebag ai ’tabi’ sahaja menurut Qawaid Fiqh. 3) Limited declaration of trust & charge: Akad ini memberikan kuasa dan hak mili k manfaat aset yang dipegang oleh anda sebelum ini kepada pihak bank kesan darip ada pembelian aset oleh bank. Isu-isu Perbankan dan Takaful • 171 Situasai Pelanggan Bermasalah atau Ingin Menamatkan Segera akad ijarah di atas tadi telah termaktub bahawa jika tiba-tiba anda gagal membay ar sewaan bulanan selama beberapa bulan (ditentukan di dalam akad. Jadi siapa ya ng zalim di sini? Pihak bank akan melelong aset ini kepada umum (setelah dibawa ke mahkamah atau s ebelum. Justeru dalam dokumen janji ini. Mengapa bank Islam layak melakukan kerja ini? Jawapannya. Dengan termeterainy a akad ini bermakna pihak pelanggan telah berjanji akan membeli aset yang disewa nya ini di akhir tempoh sewaan nanti. pihak bank berhak untuk membatalkan sewaan ini dan pelanggan teri kat dengan ianjinya tadi. anda juga akan menand atangani dokumen ’charge’ atau cagaran hak rumah kepada bank. Ini bererti dengan akad ini anda menyewa rumah. la dinamakan ’unilateral promis e’ atau ’Al-Wa’dmin Tarafin Wahid’. biasanya mele bihi 6 bulan). Anda dan Islam biasanya adalah harga permohonan pembiayaan contohnya RM90 000. Dengan termeterainya dokumen ini. anda dan bank akan mengikat kontrak sewa (bank menyewakan aset itu kepada anda).170 • Wang. formula tertentu akan diletakkan sebagai harga belian kelak. maka Majlis Penasihat Syariah Dunia d . kereta dan Iain-la in bentuk aset yang terbabit daripada bank Islam tadi untuk tempoh 20. dan jika harga lelong lebih daripada juml ah sewaan keseluruhan (contohnya anda bersetuju untuk sewa 25 tahun. pihak bank diang gap sebagai pemilik rumah dan mempunyai hak menjual rumah itu kepada anda atau m enyewakannya. iaitu membeli aset ini dengan harga yang akan ditetapk an menggunakan formula yang telah disepakati. Ini adalah relevan dar i sudut undang-undang negara tetapi tidak begitu diperlukan dari sudut Syariah. Bagaimanapun. tertakluk kepada polisi bank). Harga belian yang dijanjikan hanya akan di tentukan ketika pembelian akan dibuat. 5) Purchase undertaking atau janji untuk membeli aset: Ini adalah satu akad janj i yang akan ditandatangani oleh pelanggan kepada bank Islam. Bank Islam hanya menjual atau mel elong asetnya sendiri setelah anda atau pelanggan melanggar janji. 4) Ijarah Agreement atau akad sewaan: Setelah pihak bank punyai hak milik ke ata s aset tadi. kedua . andalah yang akan memilikinya). Tidak timbul isu bank Islam meramp as sebagaimana yang dituduh oleh penyoal tadi. Dalam akad ini akan dinyatakan berapakah jumlah sewaan pada tahun pertama. kerana aset tadi adalah miliknya. tiba-tiba a nda tersangkut membayar pada tahun ke 10).25 atau 30 tahun (sebagai contoh jika ia rumah. Cara ini adalah halal dan sah disi si syarak dan dipersetujui oleh ulama dunia.

Pihak bank menjual aset tadi kepada pelanggan dengan harga jumlah terkumpul k eseluruhan sewaan berbaki yang dijanjikan.i bawah naungan Kesatuan Perakaunan dan Kewangan Islam Dunia (AAOIFI) telah bers etuju membenarkan pihak bank Islam menjual kepada penyewa yang telah berjanji ak an beli tadi (individu yang sama nielanggar janji sewa) dengan meletakkan harga menurut salah satu daripada dua cara berikut: a. Bag i memudahkan kefahaman. Biasanya ia menurut formula yang tela h disepakati oleh kedua belah pihak di awal kontrak ’Purchase Undertaking’ tadi. harganya adalah ’outstanding principal’ atau sama dengan jum lah pinjaman pokok yang berbaki sahaja. .

menepati Syariah. Contohnya. Terdapat bank Islam di Malaysia yan g menghalalkan sahaja baki ini. baca dan fahamilah kontrak! Bahagian kesebelas: Rumah terbengkalai. Anda dan Islam Tiada sebarang kezaliman di sini. Jika item (b) dibuat. Kesimpulan Tindakan bank Islam untuk melelong dan menuntut baki daripada pelanggan adalah s ah. Lihat pada keadaan projek tersebut nampaknya sehingga tahun 2009 masih lagi belu m siap. inilah perbincangan letak duduknya situasi soalan jika akad berdasarkan a kad ijarah thummah al-bai. Pihak pemaju pun seperti hendak melarikan diri. Banyak lagi akad berbeza seperti musyarakah mutanaqisah atau ’diminishing musyarak ah’. bakinya akan diserahkan semula kepada pihak pelanggan. kes selesai di sini. Menurut perjanjian. Pada tahun 2006 saya telah meminta k urang bayaran kerana projek masih terbengkalai. Semuanya mempunyai kesan berbeza dan ia telah disemak oleh ulama Syariah dan dipersetujui oleh pelanggan di awal kontrak. b. Justeru. Lihat. Rumah sepatutnya siap pada tahun 2003 namun sehingga sekarang ia masih terbengkalai. Kedua-dua pihak telah bersetuju dan pihak bank Islam hanya mengambil harga yang sepadan dan tidak mengambil jumlah ’outstanding profit’ (menurut istilah bank konvensional) lagi. Pelangganlah yang zalim kerana m enaflkan hak bank Islam walaupun Isu-isu Perbankan dan Takaful • 173 mereka telah mempersetujui dengan kontrak dan janji. tawarruq dan Iain-lain. Justeru. Namun jika harga pasarannya tidak sampai mencecah jumlah yang sepatutnya. dan terdapat bank Islam yang lainnya menuntut ba kinya daripada pelanggan. Apakah asas yang membolehkan bank Islam membuat tuntutan ini? Jawapannya adalah janji beli yang dibuat oleh pelanggan tadi. . Saya mengambil p injaman menggunakan konsep bai bithaman ajil. pelanggan yang sudah berj anji ingin membeli dengan harga RM60 000 tiba-tiba enggan lalu menyebabkan bank terpaksa melelong kepada pihak ketiga hanya dengan harga RM50 000. setelah dua ta hun saya perlu membayar ’full monthly payment’. Alhamdulillah pihak bank bersetuju tetapi hanya untuk dua tahun. bank Islam tuntut bayaran: Wajarkah? Soalan: Saya menghadapi masalah projek rumah terbengkalai.172 • Wang. Hal ini disahkan harus menurut S yariah. piha k bank adalah harus dari sudut Syariah untuk menuntut baki RM10 000 daripada pih ak pelanggan kerana janjinya tadi. tidak zalim dan menindas. Ini bermakna pa da tahun 2009 sekali lagi saya perlu membayar full monthly payment. dan pihak pelanggan telah membeli terus daripada ban k dan kini pihak pelanggan mempunyai hutang akibat pembelian tadi. serta \vang hasil jualan lelong itu melebihi jumlah ’outstan ding principal’ yang dikehendaki oleh bank. Fahamilah. Jika item (a) d ibuat. Pihak bank juga dibenarkan menjual aset itu kepada pelanggan atau pihak lain (melalui proses lelong) dengan menggunakan harga pasaran semasa. pihak bank Islam mempunyai dua pendekatan di sini.

Jawapan dan respon ringkas yang mampu saya utarakan adalah seperti berikut: Pertama: Saudara perlu membetulkan istilah yang digunakan. apa hak saya dan apa yang patut saya lakukan. Ini adalah tidak benar. Saudara sebut ”saya amb il pinjaman menggunakan bai bithaman ajil”. . Akad yang saud ara tandatangani dengan pihak bank Islam bukanlah pinjaman tetapi jual dengan ha rga tunai dan beli semula dengan bayaran ansuran selama beberapa tahun.Minta pandangan ustaz yang arif tentang kewangan Islam ini.

Ini adalah kerana antara syarat jual beli barang yang dijual atau dibeli (’subject matter’ atau ’Ma’qud ’alayhi’). jual beli aset yang belum siap ini boleh mengundang gharar yang besar. masalahnya ialah bank Islam ini tidak menggunakan akad istisna’ tetapi sebalikn ya menggunakan akad jual beli biasa atas konsep bai bithaman ajil. para ilmuan Islam di Malaysia membenarkan atas hujah bahawa jual an yang dibuat tadi adalah bukan jualan dan belian ”rumah yang sedang dalam pembin aan yang terdedah kepada gharar’ tetapi adalah ”jual dan beli kontrak atau hak ke at as rumah yang di dalam pembinaan”. Ringkasan Hujah Ilmuan Syariah Yang Membenarkan Dalam kes bai bithaman ajil dan rumah dalam pembinaan. tetapi ia tertakluk kepada apa yang di wakili oleh hak itu. ia tidak sepatutnya disebut pinjaman tetapi disebut pembiayaan mengguna kan bai bithaman ajil. penggunaan bai bithaman ajil dalam hal ini boleh dipersoalkan dari sudut Syaria . Oleh kerana hak (rights) diiktiraf sebagai hart a Isu-isu Perbankan dan Takaful • 175 dalam Islam menurut majoriti ulama sedunia. hak yang dijual beli adalah hak ke atas sebuah rumah yang be lum siap. Pada hemat saya. Namun demikian. Menggunakan akad al-bai ’ atau (jualan) dalam keadaan ia adalah hak ke atas se suatu aset yang belum siap adalah sama seperti menjual satu aset yang belum ada. justeru pihak pelanggan boleh menjua l hak ini kepada bank. la dilarang oleh Syariah akibat gharar yang besar. ia mestilah: a) Benda yang diklasifikasikan bentuk. Justeru. Saya bersetuju dengan majoriti ulama yang berpandangan bahawa hak sememangnya boleh dijual beli. Jika hak tersebut mewakili hak ke atas suatu bentuk barangan emas. jumlah. Namu n. cara transaks i jualan hak tadi mestilah mengikut disiplin Islam dalam jual beli emas juga. untuk mengesahkan jual dan be li terhadap hak ini.174 • Wang. Jika buku it u mempromosikan yang haram. luas dan Iain-lain berkaitan seca ra tepat. Kedua: Terdapat isu atau perbezaan ijtihad Syariah pada penggunaan akad bai bith aman ajil bagi membiayai rumah atau apa jua aset yang sedang dalam pembinaan (un der construction aset). tanpa menggunakan akad istisna’ serta menepati syarat dan rukunnya. Saya faham hujah mereka. ia hanya sesuai dan diterima jika digunakan akad istisna ’ saha ja. jualan ’hak cipta buku’ itu juga menjadi haram. ia sepatutnya tid ak dibenarkan oleh Syariah. Namun dengan syarat pembayaran dilakukan terle bih dahulu bagi mengelakkan larangan Nabi SAW daripada berlakunya jualan hutang dengan hutang kecuali jika digunakan akad istisna (manufacturing contract). bj Wujud ketika pemeteraian akad atau sekurangkurangnya dibuktikan mampu serah d alam tempoh yang tertentu sahaja. Jika ia adalah sebuah ’hak cipta ke atas sebuah buku’. Maka dalam isu ini. Kesimpulannya. Anda dan Islam Justeru. kandungan buku mesti diteliti terlebih dahulu. c) Dimiliki oleh penjual serta beberapa syarat lain.

Mari kita melihat apa yang berlaku jika rumah itu terbengkalai dan siapa yang pa tut dipertanggungjawabkan daripada kaca mata Islam. Namun anda perlu memahami kesan dan akibat jika rumah tersebut terbengkalai. Jika berpegang kepada pandangan membenarkan Adapun jika anda masih ingin berpegang dengan pendapat beberapa ilmuan Syariah d i Malaysia yang membenarkan. ita melihat dalam proses pembiayaan bai bithaman ajil bagi rumah dalam proses pe mbinaan di Malaysia. secara umumnya aturan akad .h dan jualan hak adalah tertakluk kepada apa yang diwakilinya. ia terpulang kepada anda dan harus bagi orang awam.

Ini menyebabkan hak milik ke atas ru mah yang dalam pembinaan itu tidak mempunyai nilai lagi. Ini tiada kena mengena dengan bank Islam kerana ia dilakukan sebelum bertemu dengan bank Islam. Sedangkan ia dij ual dengan harga RM100 000 kepada Encik Karim atas dasar ia akan siap dalam temp oh dua tahun. rumah itu terbengkala i akibat pemaju bermasalah. Isu-isu Perbankan dan Takaful • 177 4pa sebenarnya isu Syariah yang akan timbul dalam hal ini? Terdapat dua pesalah dalam hal ini: 1. la bukan urusan bank sebagai pembeli. Pihak bank tiada kaitan dengan pemaju k erana pihak bank Islam hanya membeli hak tadi daripada Encik Karim. bermakna Encik Karim telah menjual hak milik ke atas rumah d alam pembinaan itu kepada bank Islam. satu perjanjian jual beli akan dimeterai. dalam tempoh dua tahun yang dijanjikan siap. pemaju adalah pesalah pertama dan sepatutnya memulangkan sem ula wang deposit 10 peratus kepada Encik Karim dan apa juga wang tunai yang tela h dibayar oleh bank Islam kepadanya bagi pihak Encik Karim. jadi Encik Karim tetap perlu membayar. Justeru. 2) Kemudian Encik Karim akan memohon pembiayaan dari manamana bank Islam. pihak bank akan membeli rumah tersebut daripa da Encik Karim. Pemajulah yang gagal. Tidak perlulah Encik Karim sibuk memberitahu kepada bank bahawa pemaju yang sila p. Pesalah Kedua: Encik Karim Encik Karim boleh dianggap sebagai pesalah kedua kerana dia juga menjual satu ha k milik ke atas rumah dalam pembinaan yang mana nilainya datang daripada nilai s ebuah rumah siap. Dengan term eterainya akad ini. Harga jualan ini biasanya adalah harga pembiayaan yang diperlukan iaitu RM90 000. sudah ten tulah pemaju tidak akan ingin bertanggungjawab lagi. ia juga merupakan tanggun . kerana nombor empat di atas iaitu bank dah ju al hak milik tu pada Encik Karim. Justeru. Anda dan Islam atau kontraknya adalah seperti berikut: 1) Encik Karim membayar 10 peratus kepada pemaju serta menandatangani perjanjian beli rumah yang dalam pembinaan (contohnya harga rumah RM100 000. Hasilnya. pesalah pertama: Pemaju Ini kerana pemaju gagal menunaikan janji kepada Encik Karim. contohnya RM150 000 kerana Encik Karim ingin membayar secara an suran selama 25 tahun. 2. Encik Karim sepatutnya bertanggu ngjawab memastikan rumah itu akan siap dalam tempoh dua tahun. Rumah itu sepatutny a siap dalam tempoh dua tahun tetapi gagal. bermakna pela nggan telah membayar RM10 000). sudah tentu amat rendah.176 • Wang. Mengapa bank menuntut? Jawabnya. Nilai RM90 0 00 itu juga datang daripada nilai rumah siap. Pihak bank memberi tempoh lanjut selama enam bulan s elepas tempoh dua tahun itu di mana Encik Karim mesti membayar harga kepada bank . Dari sudut Syariah. 5) Tiba-tiba. Apakah nilai bagi hak k e atas rumah terbengkalai? Jawapannya. pihak bank akan menjualkannya semula kepada Encik karim dengan harga dica mpur keuntungan. la dijanjikan siap dalam tempoh dua tahun tetapi Encik Karim g agal juga. 3) Setelah dipersetujui oleh bank. Pihak pemaju mewar-warkan bahawa rumah akan siap dalam tempoh dua tahun. Malangnya. 4) Setelah pihak bank sah memiliki hak ke atas rumah yang di dalam pembinaan ter sebut.

b) Memohon maaf kepada bank Islam serta meminta penangguhan .gjawab Encik Karim. la bukan urusan bank Islam. Encik Karim mempunyai dua pilihan di dalam Islam: a) Membatalkan jualannya kepada bank Islam serta memulangkan semula RM90 000 kep ada bank Islam (Jika bank telah bayar semua harga). Kemudian Encik Karim bolehla h menuntut daripada pemaju.

tidak salah bagi bank Islam untuk menuntut bayaran walaupun rumah terbe ngkalai kerana ia bukan masalah bank Islam selaku penjual ketiga. kerana bank Islam juga menjual hak milik rumah belum siap kepada Encik Karim. ”Akujual hak milik alas rumah yang akan siap dalam tempoh dua tahun ini kepada kam u dengan syarat hak milik vang Encik Karim jual pada say a telah disiapkan. Tidak dibenarkan mengikat dua akad jual beli ini. Tidak tepat dari sudut Syariah bagi pihak bank Islam untuk membuat alasan bahaw a Encik Karim yang silap kerana tidak menjual hak rumah yang betul. Namun. Bahagian keduabelas: Daruratkah jika bank Islam tolak permohonan? ”Ustaz. Kesimpulan Hasilnya. c) Menanggung masalah sendiri dengan pemaju serta menunai kan tanggungjawabnya sebagai pembeli (rujuk keterangan nombor 4 di mana Encik Karim telah membeli semula hak itu daripada Bank Islam) iaitu te rus membuat bayaran ansuran selama 25 tahun. Seolah-olah bank ingin berkata. Encik Karimlah penjual kedua dan pemaju penjual pertama. la tertakluk kepada p ersetujuan bank Islam. ” la akan membawa kepada gabungan akad beli dengan akad jual yang boleh membawa ke pada masalah Syariah. ia berhak menerima bayaran daripada Encik Karim walau apapun yang berlaku kepada rumah itu kerana bank sudah menjual hak itu kepada Encik Karim. Bagi mendapat situasi terbaik. ia sepatutnya bertanggungjawab memastikan r umah itu siap. Adakah saya berdosa jika mendapatkan pinjaman riba daripada bank konvensional di ketika itu? Bolehkah ia dianggap darurat ketika itu?” Soal seorang lelaki kepada . saya kira bank Islam itu sudah dikira agak baik Icerana masih memberi tempoh dua tahun. bukan yang terbengkalai. Dalam kes saudara. Menurut hukum Syariah. bank Islam juga boleh dianggap bersalah kerana bank Islam juga sepatut nya menjual hak milik rumah yang siap kepada pelanggan. pihak bank dan Encik Karim perlu sa ma-sama menyerbu pihak pemaju. bank Islam mestilah berusaha menunaikan janjinya juga. Anda dan Islam Isu-isu Perbankan dan Takaful • 179 untuk menyerahkan rumah yang siap seperti yang sepatutnya. Bank Islam tidak sewajarnya membiarkan Encik Karim keseorangan dan menuntut baya ran kerana masing-masing bertanggungjawab kerana menjual hak yang gagal ditepati siap pada tempohnya. saya dah cuba mohon pembiayaan daripada bank Islam tetapi mereka tolak. ketiga-tiga pihak mempunyai tanggungjawab dan kesalahan asjng-masing. setiap pembelian dan penjualan adalah terpisah dan tidak terikat antara satu sama lain. Hasilnya. walaupun rumah gagal siap.178 • Wang. Oleh kerana bank Islam penjual ketiga. Kedudukan bank Islam? Asalnya. Saudara perlu segera menghadapi pemaju. Justeru bagi membole hkan ia menerima bayaran berterusan.

Hujahnya adalah kaedah Fiqh: Ertinya: Sesungguhnya apa yang diharuskan kerana darurat sesungguhnya memerlukan keyakinan akan wujudnya darurat tersebut setelah usaha pencarian (yang halal). 108 Justeru dalam hal ini. Adakah darurat atau hajiat apabila permohonan ditolak? Belum lagi. Anda perlu mencuba di semu a bank-bank Islam dan jendela perbankan Islam di Malaysia sebelum boleh mendakwa anda tersepit dan terdesak untuk terlibat dengan riba di bank konvensional. Bank-bank yang mempunyai lesen dan menjalankan operasi i .saya. Ber ikut adalah senarai Islam dan jendela perbankan Islam yang wujud di Malaysia. adakah sudah cukup digelar darurat atau hajiat sedangkan baru satu bank Islam yang menolak? Sudah tentu belum. itu jawapan ringkas saya.

180 • Wang Anda dan Islam piodukma 100 peiatus menurut Syanah adalah seperti benkut 1 Affin Islamic Bank Berhad 2 Al Rajhi Banking & In\estment Corporation (Malaysia) Berhad 3 Amlslamic Bank Berhad 4 Asian Finance Bank Berhad 5 Bank Islam Mala} sia Berhad 6 Bank Muamalat Mala} sia Berhad 7 CIMB Islamic Bank Berhad 8 EONCAP Islamic Bank Berhad 9 Hong Leong Islamic Bank Berhad 10 Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad 11 RHB ISI AMIC Bank Berhad Bank komensional tetapi mempunyai lesen untuk mewujudkanjendela perbankan Islam bagi menawarkan produk menepati Syanah adalah seperti benkut 1 ABN Amro Bank Berhad 2 Alliance Bank Mala} sia Berhad 3 Citibank Berhad 4 HSBC Bank Malaysia Berhad (Bahagian Islam dmamakan HSBC Amanah) 5 Malayan Banking Berhad 6 OCBC Bank (Malay sia) Berhad 7 Public Bank Berhad 8 Standard Chartered Bank Malaysia Berhad (Bahagian Islam dmamakan Standard Char tered Sadiq) Nota Jika anda pergi ke bank-bank mi anda akan dapati terdapat produk pembiayaan Islam \ ang ditawarkan la juga telah disahkan oleh Majlis Syanah mereka Institusi kewangan yang turut menawarkan perkhidmatan produk Islam adalah sepert i benkut Isu-isu Perbankan dan Takaful • 181 1 Bank Perusahaan Kecil dan Sederhana Mala} sia Berhad 2 Bank Kerjasama Rakyat Mala} sia Berhad 3 Export-Import Bank of Mala} sia Berhad .

4 Bank Pertaman Malaysia 5 Bank Simpanan Nasional Berhad Sumbei Bank Negara Malaysia Jika semua bank-bank mi menolak anda kerana permohonan anda tidak mempunyai kela yakan atau disenaraihitamkan. Bank Islam Malaysia Ber had dlfahamkan tidak membiayai Pembehan kereta terpakai used cat manakala RHB Is lamic Bank pula . anda boleh mencuba beberapa koperasi yang menawaik an pembia}aan Islam (Namun layak bagi sesetengah golongan sahaja seperti kakitan gan kerajaan) Bagi msurans Islam atau takatul pula anda wajib mencari perlmdungan dan mana-man a syankat takaful yang dnktiraf benkut terlebih dahulu 1 CIMB Aviva Takaful Berhad 2 Hong Leong Tokio Marine Takaful Berhad 3 HSBC Amanah Takaful (Malaysia) Berhad 4 MAA Takaful Berhad 5 Prudential BSN Takaful Berhad 6 Syarikat Takaful Malaysia Berhad 7 Takaful Ikhlas Sdn Berhad 8 Takaful Nasional Sdn Berhad Sumbei Bank Negara Malaysia. Julai 2007 Setiap bank dan pengendah takaful mempunyai cara semakan kemampuan individu cred it checking yang tersendm Tidak semestmya Jika permohonan anda ditolak di sebuah bank Islam bermakna bank Islam yang lam juga akan menolak Setiap bank mempunyai cara pemasaran dan strategi masmg-masing Contohnya. Asian Finance Bank Bank tidak menawarkan pembiayaan kenderaan.

Tatkala semua institusi kewangan d i atas menolak permohonan anda. barulah kaedah hajiat atau darurat boleh terpaka i. ia adalah rumah p ertama untuk didiami sahaja dan bukan rumah bagi tujuan pelaburan melalui sewa a tau Iain-lain. adalah dibataskan dengan b atasan tertentu. Jika tidak mencukupi.182 • Wang. Ertinya. Kini beliau ingin membeli sebuah rumah lagi. wajib dih adkan kepada jumlah dan kadar sekadar menampung keperluan mendesak sahaja tanpa bermewahan dan mengambil kesempatan pula. Secara umum. tidak boleh dipukul rata sem ua bank Islam akan menolak jika satu menolak. . pihak bank akan memastikan kekuatan kewangannya seperti berikut: RM1 000 + RM550 + RM600 RMS 000 = 43 % Jika dilihat daripada keputusan ini iaitu 43 peratus. Sebagai contoh. Isu-isu Perbankan dan Takaful • 183 Formula kiraan: Bayaran Ansuran Bank A + B + C Jumlah Pendapatan Kasar Bulanan = mesti kurang daripada 50% Contoh Encik Karim berpendapatan bulanan RM5 000 dan mempunyai sebuah rumah deng an bayaran ansuran sebanyak RM1 000 serta dua buah kereta dengan bayaran ansuran sebanyak RM550 dan RM600. Dalam konteks rumah. Anda dan Islam menawarkan pembiayaan bagi kereta terpakai tetapi terdapat jenarna kereta yang d iterimanya dan ada yang tidak diterimanya. Justeru. S etiap bank Islam meletakkan peratusan kemampuan pelanggan yang tersendiri bagi m emenuhi standard kredit bank. anda mungkin memerlukan penjamin atau memasukkan nama iste ri atau suami untuk menggabungkan kekuatan kewangan bagi berurusan dengan bank i ni. mereka akan menyemak : 1) Kemampuan pendapatan bulanan anda dan beban hutanghutang anda daripada pelbag ai bank lain. ini bererti permohonan Enc ik Karim layak untuk diproses dan diluluskan. la dinamakan ’Margin of Repayment’ dan ’Aggregated margin of repayment’. Justeru. ” m la mensyaratkan penggunaan minima dan mempunyai had tertentu. Itupun dalam konteks yang terbatas sebagaimana disebutkan: L&j JuJj J*^-A£ 3 j 5 j-jaJJ ?x_J \ La Ertinya: ”Apa-apa yang diharuskan kerana sebab darurat. Apa yang bank Islam semak daripada pemohon? Setiap bank mempunyai cara masing-masing. Saya tidak mampu menyatakan semua cara mereka dan ia juga bersifat terlalu teknikal. ketika pemohonan dibuat pelanggan mestilah mempunyai lebihan pendapatan bulanan sebanyak 50 peratus daripada semua jumlah hutang-hutang daripada pelbagai bank.

Menurut CEO syarikat CTOS Sdn Bhd. sebarang kes mahkamah dan Iain-lain berkaitan und ang-undang. 3) Central Credit Reference Information System (CCRIS): Buat masa ini sistem ini menyimpan informasi 5 juta peminjam dan . Namun. surat khabar dan Iain-lain. Maklumat ini mereka kumpul daripada maklumat awam di Jabatan Insolvensi Negara. mereka mengemaskinikan maklumat yang ada seti ap hari.2) CTOS: Laporan ini biasanya mengandungi ’customer’s legal status’. contohnya saman-s aman dan presiding kemuflisan. baru-baru ini perkhidmatan mereka me nempuh kontroversi kerana terdapat banyak maklumat yang tidak dikemaskini dan me nyebabkan pihak bank menolak permohonan individu yang telah bersih daripada masa lah undang-undang.

Demikian halnya sebuah bank. sekadar memberikan gambaran kasar kepada pembaca. Jika ada. Mungkin tidak semua ban k Islam menyemaknya tetapi secara umum mereka perlu meneliti perkara-perkara ini bagi memastikan transaksi yang ingin dimeterai dengan pelanggan adalah satu per niagaan yang kurang berisiko. Apa yang disebut hanyalah beberapa maklumat ringkas. ia akan bergantung kepada pengurusan dan standard atau piawaian anda selaku pemilik aset. pihak bank dapat mengetahui sama ada pemohon pernah lewat membayar hutang-hutangnya di bank lain. la mempunyai tanggungjawab bagi memastikan individu yang melabur dengannya boleh mendapat pulangan yang baik dan keuntungan mampu d icapai. Sudah tentu ia tidak akan mendedahkan dirin ya kepada risiko berurusan dengan indh idu yang dijangka tidak mempunyai kemampu an (menurut standard piawaian mereka) untuk membayar hutang hasil jual beli aset yang akan dilaksanakan. Justeru. Demikian juga pemaju dan lokasi rumah yang ingin dibeli. . Jika anda meneliti buku-buku pakar kewangan. risiko agak tinggi bagi bank untuk membiayai pe langgannya. bank Is lam adalah sebuah entiti perniagaan. Contoh mudah. maka laluan untuk mendapat ke lulusan agak sukar. Melaluinya. Anda dan Islam pelanggan di bank-bank seluruh Malaysia. persoalan seterusnya a dalah adakah wajar sebuah bank Islam menolak permohonan pembiayaan pelanggan yan g inginkan proses halal dalam pemilikan kereta. 4) Jenis kereta dan tahun pembuatannya (jika ingin beli kereta) dan pemaju (ji ka ingin membeli rumah di dalam pembinaan) Ini kerana sebahagian jenis kereta dianggap tidak berdaya saing dan amat sukar u ntuk dijual di pasaran. Wajarkah bank Islam tolak? Setelah kita mengetahui demikian cara semakan pihak bank. rumah. sama ada anda mahu menyewakan rumah anda kepada pelanggan seperti ini atau tidak. sudah pa sti mereka akan menyarankan anda agar tidak menyewakannya kecuali kepada orang y ang mempunyai tahap kewangan yang meyakinkan. Kesimpulannya. Adakah anda sanggup menyewakan k epadanya sedangkan anda terpaksa membayar bulanan kepada bank sebanyak RM750 seb ulan? Dalam hal ini anda terpaksa membuat bajet yang tepat bagi meraih untung dan dala m masa yang sama memastikan bayaran bulanan kepada bank mampu dilunaskan. kereta dan Iain-lain.184 • Wang. Sudah tentu ia terpaksa memilih pelanggan. Setelah semua ini disemak barulah bank akan meluluskan atau menolak permohonan p elanggannya. rumah dan lain-lainnya? Pertama: Sebagaimana yang telah diberitahu di dalam artikel sebelum ini. jika kita mempunyai sebuah rumah yang ingin disev-akan dan seseora ng berminat untuk menyewanya tetapi tidak mempunyai sebarang kerja yang kukuh se dangkan kos sewaan bulanan Isu-isu Perbankan dan Takaful • 185 vang ingin kita tawarkan adalah sebanyak RM800. sama ada kad kredit.

Kedua: Dari sudut Islam pula. maka berilah tangguh sam pai dia berkelapangan. . Dan menyedekahkan (sebahagian atau semua hutang) itu lebi h baik bagimu. jika kamu mengetahui.” Menghalalkan hutang merupakan satu tindakan yang amat terpuji dan sesuai dilakuk an secara individu. Allah SWT berfirman: Ertinya: ”Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran. Tetapi untuk mengharapkan sebuah entiti perniagaan seperti b ank-bank Islam untuk menyedekahkan sahaja hutang yang berpuluh ribu ringgit juml ahnya mungkin agak keterlaluan. jika ada yang ingin meminjam wang daripada anda. a dalah elok jika anda memastikan tahap amanah dan potensi mereka untuk membayar h utangnya kelak. kecuali jika anda sudah berniat dari awal untuk mensedekahkannya kepada peminjam di waktu kesusahannya.

bila berjanji ia kerap mengingkarinya. Imam Al-Haithami pula mengatakan orang yang berkemampua n tetapi bertangguh dalam melunaskan hutang dengan sengaja dikira sebagai salah satu daripada dosa besar. Hasilnya. ”° Kesimpulannya. b. Bercakap lalu berbohong Berjanji lalu mungkiri janji c. memberi hutang kepada orang yang tidak layak boleh menjerumuskan mereka kepada tiga dosa berikut: a. Sebagai perancangan kewangan yang berkesan. elokJah kita jangan memberikan hutang itu ke rana kelak ia akan menjerumuskan si peminjam ke dalam dosa-dosa yang pelbagai se perti hadis ini: Isu-isu Perbankan dan Takaful 187 JJ Ertinya: Baginda menyebut: ”Sesungguhnya seorang itu apabila ia berhutang. Kini pihak akademik Islam di universiti-universiti sedang uiencadangkan diwujudk an pembiayaan mikro kredit Islam. Ada duit tetapi bertan gguh dalam membayar hutang tergolong dalam kumpulan ’Mumatil’ dan dihukum zalim oleh Nabi SAW.186 • Wang. Namun. ia turut mempunyai maslaha t dan kepentingan yang diiktiraf oleh Syariah iaitu menjaga maslahat pemohon itu juga agar tidak terjerumus ke lembah hina dan gagal bayar. Anda dan Islam Justeru jika kita tidak berniat untuk menghalalkannya atau memberikan tempoh leb ih panjang di waktu peminjam sukar.” (Al-Bukhari. . para ulama menyatakan harus hukumnya untuk ditangkap dan di jatuhkan hukuman takzir. setiap kali anda ingin jtiernbuat ta mbahan hutang. la lebih khusus bagi individu berpendapatan re ndah dan kesukaran untuk rnemperolehi pembiayaan.” (Riwayat A l-Bukhari. masalahnya adalah kita kekurangan individu kaya dan syarikat kaya yang sudi untuk melepaskan peluang rn endapat untung besar untuk masuk ke dalam jenis pembiayaan mikro ini yang menawa rkan untung kecil dan pahala besar. tidak wajar kita menuduh bank-bank Islam sebagai zalim kerana menolak permohonan kita kerana menurut sudut pandangan Islam. ketika ia berbicara ia kerap berdusta. 3/55) Bagi orang sebegini. 1/214) Dan juga sebuah hadis lain: Ertinya: ”Penangguhan pembayaran hutang oleh orang yang berkemampuan adalah satu ke^aliman. amalkan memastikan pendapatan dan beban hutang anda kurang daripa da 50 peratus formula bank tadi. Ini menyebabkan cadangan para ahli akademik menjadi bahan di perpustakaan sahaja.

Albani: Dhoif) 189 Bab 9 Harta haram dan mengurusnya Nabi Muhammad SAW mengingatkan: Ertinya: ”Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik . 3/85) Harta haram tidak boleh digunakan untuk manfaat diri pemiliknya. Ibn Hibban. no 797: Sohih rnenurut Ibn Hibban dan Al-Hakim. 1/390. ” (Riwayat Muslim. Hadis lain pula menyebut: f f\j?^r> ^’L. 3/85) Harta haram tidak boleh digunakan untuk manfaat diri pemiliknya. tambang bas dan Iainlain.” (Riway atAl-Hakim. Albani: Dhoif) 189 . dipersetujui oleh AZ-Zahabi. <o i-UoJ f Ertinya: ”Barangsiapa \ang mengumpulkan wang haram dan kemudian bersedekah dengann ya (membuat kebajikan). maka tiadalah sebarang ganjaran kebaikan untuknya. Hadis lain pula menyebut: sj i . ” (Riwayat Muslim. Kemungkinan Haji it u dilihat sah berdasarkan rukun dan syaratnya tetapi tidak diterima Allah SWT ke rana ia daripada hasil yang tidak baik sama sekali.A-^ ^ Ertinya: ”Barangsiapa yang mengumpulkan wang haram dan kemudian bersedekah dengann ya (membuat kebajikan). tambang bas dan Iainlain. Apatah lagi digunakan untuk menunaikan Haji dan Umrah. saman kereta. Kemungkinan Haji it u dilihat sah berdasarkan rukun dan syaratnya tetapi tidak diterima Allah SWT ke rana ia daripada hasil yang tidak baik sama sekali. di persetitjui oleh Az-Zahabi. no 797: Sohih menurut Ibn Hibban dan Al-Hakim. sama ada untuk kegunaan pembayaran cukai.Bab 9 Harta haram dan cara mengurusnya Nabi Muhammad SAW mengingatkan: 01 c Ertinya: ”Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik . maka tiadalah sebarang ganjaran kebaikan untuknya. makanan keluarga. saman kereta. sama ada untuk kegunaan pembayaran cukai.” (Riway at Al-Hakim. 1/390. Ibn Hibban. makanan keluarga. Apatah lagi digunakan untuk menunaikan Haji dan Umrah.

Apabila tidak diketahui. Anda dan Islam Harta haram yang dimaksudkan di sini adalah harta yang dengan cara yang tidak di iktiraf oleh Syariah. ”2 11 «F ” Harta haram dan cara mengurusnya 191 pernikian juga harta yang terhasil daripada riba pinjaman. pecah amanah. hasil keuntungan pe laburan haram. perlu diserah kepada faqir bagi memisahkan diri daripad anya dan bukannya bagi meraih pahala (daripada serahan itu). jika gagal memulangkan semula kepada pemiliknya. Bagaimanapun. hasil per niagaan haram. cara melup uskannya adalah dengan memulangkan kembali wang curi itu kepada tuannya serta me minta maaf dan bertaubat kepada Allah SWT. syarikat atau yayasan: maka cara memulangkannya adalah dengan mem asukkan dalam akaun sekolah. yayasan atau syarikat itu. rasuah. la se . Jika gagal juga. jika sesuatu harta yang didapati daripada sumber haram itu dike tahui pemiliknya (seperti harta hasil curi dan diketahui pemiliknya). atau cara lain adalah de ngan membayar bil air sekolah dan syarikat sebanyak jumlah yang dicurinya. hasil wang daripada proses perniagaan secara monopoli dan banyak lagi. djpuiang semula kepada peminjam yang dikenakan riba itu. hasil keuntungan daripada jualan barang curi. barulah harta itu disedekah. maka rlulab. Bahagian pertama: Cara melupus Syeikh Ati>yah Saqar (bekas Ketua Lajnah Fatwa Al-Azhar) berkata. Sekiranya harta itu bukan milik perseorangan tetapi milik sekumpulan seperti kop erasi sekolah. judi. ”Wajib melupuska n harta yang haram ketika bertaubat dengan cara berikut: a) b) Memulangkan kembali harta itu kepada tuannya (apabila diketahui) ataupun kepada warisnya.”111 Persoalannya: 1) Bagaimana mahu melupuskan harta haram yang di dalam simpanan? Adakah harus untuk menyedekahkan harta yang haram sedangkan pemilik harta haram tidak dikira memiliki harta itu menurut pandangan Islam? Menurut Syariah. tipu.190 • Wang. harta curi. la termasuklah wang yang diperolehi daripada hasil pinjama n dengan transaksi riba. hendaklah ia memu langkannya kepada warisnya.

3/566.^ ’ Ertinya: ”Barangsiapa yang menzalimi kehormatan atau apa jua (harta) saudaranya he ndaklah ia meminta halal daripadanya pada hari ini sehingga jangan tinggal satu dinar atau dirham jua. sehinggalah ia memu langkannya. Manakala jika ia dicuri daripada tabung masjid atau derma surau.1 .” (Riwayat Al-Baihaqi dan At-Tirmidzi. maka akan dipertanggungkan kejahatan orang ( yang dizaliminya itu) pula.cara tidak langsung dikira pemulangan kepada pemilik organisasi. Tirmidzi: Hasan Sohih) . (Jika tidak di hari kiamat) sekiranya ia punyai amal sole h. dan kiranya ia tiada lagi kebaikan.” (Riwayat Al-Bukhari dengan Path Albari. 5/121) Demikian juga hadis: ”Kewajipan atas tangan (yang mencuri) apa-apa yang diambilnya. maka ia boleh d ipulangkan kepada mana-mana surau dan masjid kerana ia adalah milik umum. maka akan diambillah amal solehnya dengan kadar kezaliman yang dilakukannya. Dalil memulangkan harta haram yang diketahui pemiliknya ini bersumber daripada h adis Nabi SAW yang menyebut: o 1 ” .

harta itu akan menjadi m ilik Baitul Mai dan akan digunakan untuk kegunaan kebaikan awam. Rasulullah SAW menegaskan: ”Ini kotor. pahala daripada derma tadi pula akan diperolehi oleh pemilik sebenar harta itu sama ada ia masih hidup ata u telah meninggal. Abu Bakar telah memperolehi harta pertar uhan itu sedangkan ia haram kerana berunsur judi. Demikian pandangan keempat mazhab utama Islam. Bagaimanapun.117 Pandangan ini juga dikongsi oleh Imam al-Ghazali yang menyatakan ia boleh disera . justeru mengapa i a mungkin disedekahkan bagi mendapatkan pahala? Memang benar salah satu syarat bagi mendapatkan pahala bagi harta sedekah adalah memilikinya dengan sah serta niat yang ikhlas. Anda dan Islam Bahagian kedua: Sedekah dengan harta haram Terdapat pertikaian pada lafaz ’sedekah’ atau mendermakan bagi wan» haram kerana menur ut hukum Syariah. Abu Hanifah. Antara hujah yang mengharuskan lafaz ’derma’ bagi wang haram yang tidak diketahui pe miliknya adalah kisah khalifah Abu Bakar asSiddiq ketika bertaruh (di awal Islam ) dengan seorang musyrik (yang mencabar ketepatan Al-Quran daripada surah Ar-Rum ayat 1 dan 2 yang mengisyaratkan kejatuhan Rom). ia bukan bertujuan mendapat pahala bagi dirinya tetapi untuk memenuhi salah satu syarat taubat dan melepaskan din darip ada memanfaatkan harta haram untuk dirinya. Manakala. Maliki dan kebanyakan salaf berpendapat bahawa harta seperti ini perlu diberikan kepada sesiapa yang l ebih utama (untuk menguruskannya). dan t iada keutamaan kepada mana-mana pihak faqir miskin atau Baitul Mai. ”5 Manakala kebanyakan ulama Syafie berpendapat harta haram yang tidak diketahui tu annya perlu diberikan kepada pemerintah yang adil (Baitul Mai) untuk disimpan se hinggalah dapat diketahui tuan miliknya untuk dipulangkan kelak. sedekahkan ia. Hal ini telah d itegaskan oleh Imam Zakaria Al-Ansari As-Syafie.116 Ibn Taymiah pula menerangkan mazhab Hanbali.192 • Wang. mereka berbeza pendapat dalam m enentukan sama ada hanya dua kumpulan tadi sahaja yang berhak untuk menerimanya atau harta itu juga boleh diserahkan kepada apa-apa tujuan kebaikan awam. Imam ad-Dawudi (403 H) berkata bahawa urusan dalam hal ini adalah pilihan. Apabila kerajaan Rom benar-benar tewas. Derma bagi wang haram tidak mampu dipulangkan semula kepada tuann> a ini hendakl ah disedekahkan kepada faqir.” Selepas peristiwa ini. j ika tiada lagi kemampuan untuk diketahui tuan miliknya. harta haram tidak dimiliki oleh pemegangnya. Bagaimanapun.) Apabila beliau datang kepada Rasulullah SAW menceritakan perkara itu. Bagaimanapun. ”4 Harta haram dan cara mengurusnya • 193 Bahagian ketiga: Menggunakan harta haram untuk membina masjid Para ulama daripada empat mazhab telah bersepakat mengenai kewajipan melupuskan harta haram dengan mendermakannya. (Tujuan Abu Bakar As-Siddiq ha nya untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. barulah turun pe rintah pengharaman judi secara sepenuhnya sekalipun dengan orang kafir.1H Kisah tersebut jelas menunjukkan Nabi SAW tidak mengarahkan harta itu dikembalik an kepada si kafir. tetapi disedekahkan untuk tujuan umum dan kebaikan ramai. dalam hal harta haram ini.

hkan kepada pemerintah agar ditentukan kegunaan terbaik daripada harta itu seper ti kegunaan pertahanan negara dan sebagainya. Imam An-Nawawi pula menambah, jika pemerintah tidak yakin manakah yang lebih uta ma, maka diberikan kepada faqir miskin.118 Bagaimanapun. beberapa ulama terulung di kurun ini seperti Syeikh Mustafa Az-Zarqa dan Syeikh Faisal Mawlawi tidak se pendapat dengan pandangan tadi lalu mengehadkan harta ini kepada faqir miskin sa haja.119 Kesimpulannya, berdasarkan hadis Nabi SAW yang mengarahkan harta haram daripada rasuah yang dibawa oleh Ibn Al-Latbiyah agar diserahkan kepada Baitul Mai. dagin g kambing yang diberi kepada Nabi SAW tanpa izin daripada tuan miliknya kepada t awanan perang120, maka

194 • Wang, Anda dan Islam pandangan >ang lebih tepat dalam hal ini adalah dengan tidak mengehadkan harta h aram ini kepada faqir miskin sahaja tetapi boleh melupuskan harta itu dengan sal ah satu cara di berikut: 1) Memberikan harta (yang tidak diketahui pemiliknya lagi) kepada faqir untuk me nampung keperluan asasi mereka. 2) Memberikannya kepada pemerintah melalui pusat zakat ataupun badan kebajikan y ang dipercayai untuk membina masjid, rumah anak yatim, bantuan kepada mangsa ben cana dan seumpamanya. Timbul persoalan daripada hal ini seperti berikut: 1) Bolehkah memberikan harta haram ini kepada dirinya (pemegang harta haram) sen diri atau keluarganya kerana mereka tergolong dalam golongan miskin dan faqir? Majoriti mazhab Islam termasuk ulama salaf memberikan fahva harus untuk individu yang benar-benar dalam keadaan ini menggunakannya untuk dirinya atas sebab misk in dan faqir. Ketika itu. harta yang kotor itu tidak lagi menjadi kotor.121 2) Menunaikan haji menggunakan harta haram daripada hasil riba, curi dan seperti nya dalam keadaan mengetahui ia haram. Dalam hal ini ulama daripada mazhab Hanafi, Syafie dan salah satu pandangan dala m mazhab Maliki dan Hanbali menyatakan bahawa harta adalah syarat untuk menunaik an haji tetapi harta tidak halal tidak dijadikan syarat sah sesuatu haji itu. Me nurut pandangan ini, apabila seseorang pergi menunaikan haji dengan wang sebegin i. maka ke\v ajipan hajinya telah tertunai cuma pahala dan kemabruran Haji itu t iada serta mendapat dosa. Pandangan sebahagian ulama Maliki dan Hanbali pula men yatakan bukan sahaja pahala yang tidak diperolehi malah haji juga tidak sah. Ini kerana Allah SWT men\ebut: Ertinya: ”Dan berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal adalah Harta haram dan cara mengurusnya • 195 taqwa.” (Al-Baqarah: 19) Ertinya: ”Sesungguhnya Allah menerima dari orang-orang yang bertaqwa.” (Al-Maidah: 2 7) Dan hadis Nabi SAW: ”Sesungguhnya Allah itu maha baikdan tidak menerima kecuali yang baik-baik juga. ” ( Riwayat Muslim, 3/85) Harta yang haram sudah tentu tidak datang daripada hasil taqwa dan tidak juga ba ik. Sebuah hadis mengisahkan bahawa Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang lelaki yang berniaga arak dan berhasrat menggunakan untungnya untuk melakukan ketaatan. Maka Nabi SAW menyebut bahawa apa jua yang disedekahkan adalah amat kecil di si si Allah SWT dan Allah SWT itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik la ntas baginda membaca ayat daripada surah Al-Maidah ayat yang keseratus.i:: Berpandukan fatwa para ulama ini, perlu memastikan hasrat untuk menunaikan ketaa tan adalah daripada hasil yang baik. 3) Menggunakan harta haram untuk membina surau dan masjid

Ulama Hanafi. Mazhab Syafie berfatwa. harus menggunakan duit haram yang tidak di ketahui pemilik ini untuk membina masjid dan surau. m Bagaimanapun, terdapat beb erapa ulama mazhab Hanafi dan Ibn Qasim Al-Maliki tidak membenarkannya. Ini kera na sebuah hadis menyebut bahawa Arab Jahiliyah dahulu amat menjaga Ka’bah agar tid ak terbina daripada duit haram. Ini disebutkan oleh Ibn Hisham bahawa pemerintah Arab dahulu pernah berkata, ”Wahai quraisy, janganlah kamu masukkan dalam pembina annya kecuali daripada hasil kamu yang baik, janganlah masukkan harta daripada p elacuran dan riba.”124 Kita dapat melihat, seburuk orang Jahiliyah itu, mereka masih menjaga agar rumah Allah tidak dibina daripada yang haram. Maka kita sewajarnya lebih mampu menjau hinya.

196 • Wang, Anda dan Islam Imam Ibn Taymiah juga pernah tidak bersetuju sambil menyebut bahawa kewajipan un tuk menjaga rumah Allah daripada segalajenis harta kotor ini agar tidak diletak di tempat sebegini mulia. (MajmiT al-Fata\\a. 32/88) Justeru. pandangan yang lebih baik diambil dalam hal ini adalah menjauhi wang ha ram daripada digunakan untuk membina masjid. terutamanya binaan utamanya. Allah SWT melarang orang-orancr kafir untuk memasuki masjid. ”Wahai orang-orang beriman, sesungguhn\a orang musyrik itu najis dan janganlah mereka mendekati masjid al-H aram selepas dari tahun ini.” (At-Taubat: 28). Kerana itu, wang haram juga seumpama kekotoran secara hukum (hukmiah) \ ang tidak sesuai digunakan untuk binaan seperti masjid. Bahagian keempat: Adakah harta haram dapat dibersihkan dengan zakat sahaja? Syarat \\ajib zakat ke atas Muslim adalah memiliki harta itu dengan sah dari sud ut Islam dan dikeluarkan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah SWT. 12” Jelasnya. zakat tidak boleh menyucikan harta yang haram. la hanya boleh menambahkan berkat bagi harta yang didapati dengan cara halal. Ulama bersepakat bahawa tiada zakat ke atas harta haram tetapi yang perlu adalah melupuskannya.1:6 Bahagian kelima: Cara melupus wang haram daripada pelaburan haram Apabila pelaburan cepat ka> a melalui Internet diharamkan oleh Majlis Fatwa Keba ngsaan pada 12 April 2007, ramai yang tertanya-tan\ a kaedah terbaik untuk melup uskan harta haram yang telah diperolehinya. Berikut adalah beberapa persoalan da n jawapannya: 1) Modal boleh ambil semula atau tidak?

Jawapan: Modal boleh diambil semula. Ini kerana sesebuah akad transaksi riba tid ak diiktiraf dalam Islam. la bertepatan dengan erti Harta haram dan cara mengurusnya • 197 ay at Quran: Ertinya: ”Sekiranya kamu bertaubat, maka bagimu modal-modal kamu.” (Al-Baqarah: 276) Berdasarkan keputusan Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia (Majma Fiqh Islami) akad pelab uran menjadi terbatal apabila mana-mana pihak menjanjikan jaminan modal atau seb arang keuntungan yang ditetapkan. Ini bermakna, modal tidak terlupus dan pelabur layak mendapatkannya semula. Jika pihak syarikat menetapkan bahawa kontrak tida k boleh dibatalkan di pertengahan jalan, ketika itu, harus hukumnya untuk menung gu bagi mendapatkan semula semua modal yang telah diletakkan. Tidak kurang mahup un lebih. 2) Apa yang perlu dilakukan dengan keuntungan yang telah diperolehi? Para ulama empat mazhab telah bersepakat berkenaan kewajipan melupuskan harta ha ram dengan mendermakannya dengan seberapa segera. Syeikh Atiyyah Saqar (bekas Ketua Lajnah Fatwa Al-Azhar) berkata, ”Wajib melupuska n harta yang haram ketika bertaubat. la boleh dilakukan dengan memulangkan kemba li harta itu kepada tuannya (jika diketahui) atau kepada warisnya, dan jika tida

k mampu diketahui, hendaklah diserahkan kepada faqir rniskin bagi memisahkan dir i darinya dan bukannya bagi meraih pahala (daripada serahan itu).” (Min Ahsanil Ka lam Fil Fatawa, him 2/65) Hujah utama para ulama dalam hal mendermakan wang haram seperti ini adalah pelba gai hadis Rasulullah SAW yang diriwayat Abu Daud dengan sanad yang baik, hadis t entang kekalahan Rom dan kemenangan pertaruhan yang dibuat oleh Abu Bakar As-Sid diq dan juga athar daripada Ibn Mas’ud yang diriwayatkan oleh AlBayhaqi (6/188) da n banyak lagi.

198 • Wang, Anda dan Islam 3) Perlu derma ke mana? a. Faqir atau miskin

Sama ada danpada kalangan ahli keluarga atau tidak, majorit, mazhab Islam termas uk ulama silam memberikan fatwa harm untuk individu yang benar-benar dalam keada an ini menggunakannya untuk dirinya sekiranya ia termasuk dalam kalangan si misk in dan faqir yang sebenarnya (bukan dakwaan kosong). Ketika itu, penggunaan harta yang kotor itu tidak lagi menjadi kotor. Tetapl mes tilah dengan syarat ianya djsertai denoan perasaan msaf dan bertaubat daripada p erbuatan haramnya yang Siapa itu faqir dan miskin? Menurut majoriti mazhab dan ulama, faqir adalah mereka yang tiada memiliki harta (duit ataupun harta seperti kereta, rumah) dan tiada pula kemampuannya dan kela yakan bagi mencari harta halal yang mampu mencukupi had keperluan asasnya dari s udut makan, pakaian dan tempat tinggal bagi dirinya dan yang di bawah tanggungan nya. Seperti ia perlukan minima RM10 untuk keperluan asas, tetapi hanya memperol ehi RM 1, 2 atau 4 sahaja. Miskin pula adalah apabila ia memerlukan RM10, tetapi hanya memiliki RM7 atau 8 sahaja. Selain itu, termasuk juga mereka yang mempuny ai harta tetapi tidak dapat digunakan kerana sebabsebab tertentu seperti jauh da n sebagainya. Termasuk juga dalam takrif ini seperti para pelajar universiti (ib u bapa juga tidak berkemampuan) yang wangnya hanya mencuktapi untuk makan dan ti dak mencukupi untuk membeli peralatan asasinya seperti buku. Tatkala itu ia juga dikira miskin. I28 Tetapi awas, jangan ada yang menggunakan pelbagai helah untuk menganggap diri mi skin semata-mata untuk menggunakan harta haram ini untuk dirinya. Allah SWT maha nnengetahui akan segala helah makhluknya. Harta haram dan cara mengurusnya • 199 b. Badan kebajikan awam dan pembinaan kemudahan awam yang halal Harus juga untuk memberinya kepada pemerintah melalui pusat zakat ataupun badan kebajikan yang dipercayai untuk membina masjid, rumah anak yatim, bantuan kepada mangsa bencana dan seumpamanya. Saya kira ini tidak lagi memerlukan huraian ker ana ia adalah begitu jelas. c. Masjid dan surau Bagi saya ia tidak berapa digalakkan dan saya sebenarnya lebih cenderung kepada pandangan ulama mazhab Hanafi dan Ibn Qasim Al-Maliki yang tidak membenarkannya. Ini kerana sebuah hadis menyebut bahawa Arab Jahiliyah dahulu amat menjaga Ka’bah agar tidak terbina daripada duit haram. Akan tetapi di ketika uzurnya sesebuah masjid dan surau daripada bantuan kewanga n bolehlah diambil pandangan yang lebih ringan dalam hal ini iaitu ia merupakan pandangan Ulama Hanafi, Mazhab Syafie yang berfatwa harus menggunakan duit haram yang tidak diketahui pemilik ini untuk membina bahagian-bahagian masjid atau su rau.129 4) Adakah jalan lain sekiranya tidak mampu untuk mendermakan seluruh keuntungan riba itu sekaligus? Bagi yang benar-benar insaf dan wang keuntungan masih ada, tetapi jika didermaka n sekaligus maka akan habis seluruh wang simpanan atau membawa kesukaran belanja keluarga yang teruk, bolehlah didermakan wang keuntungan tersebut secara berper

la samalah dengan dalil b erkenaan tindakan khalifah Umar Ab Aziz yang membuat perancangan ke arah suasana negara yang lebih baik dalam bentuk beransur.ingkat khas bagi mereka yang berada dalam situasi ini. ia didatangi anaknya yang menuntut ag ar ayahnya segera mengubah secara sekaligus semua yang bercanggah dengan agama. Ketika Umar Ab Aziz naik sebagai khalifah. .

maka berlakulah fitnah.yi j l^v-j . saya berpandangan bahawa pel abur yang terdesak dan sukar untuk mendermakan wang untungnya secara sekaligus d . Dalam masa yang sama. Anda dan Islam Khalifah menjawab dengan tenang: jij . lanya perlu bagi menghapuskan dosa-dos a silam yang melekat di hati. Imam Malik.” (Riwayat At-Tirmidzi. Ulama silam juga pernah membincangkan berkenaan hukum menggunakan keuntungan yan g didapati daripada perniagaan halal. dan aku bimbang kira nya aku membawa kebenaran ini kepada manusia secara sekaligus (drastik). modalnya adalah wang curi at au haram. ia wajib me mulangkan kembali wang yang dicuri (wang yang digunakan sebagai modal perniagaan nya atau pelaburannya) kepada yang berhak.” ni Bolehkah digunakan duit untung itu sebagai modal perniagaan halal? Ini juga satu persoalan yang kerap ditanya. Bagi saya.1’2 Berdasarkan ijtihad ulama yang disebut di atas ini. Dalam hal ini. no 1910. maka kebaikan menghilangkan segala kejaha tan. Ertinya: ”Jangan tergesa-gesa ya anakku. dan mengharamkann\a di kali yang ketiga.200 • Wang. Hanya Allah SWT yang dapat mengetahui sama ada seseorang itu benar-benar sudah sampai tahap untuk mengambil pandangan yang lebih ringan i aitu. la berdasarkan sabda Nabi SAW: Ertin\a: ”Bertaqwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada dan ikutilah pe rbuatan dosamu dengan pahala. sesungguhnya Allah mencela arak di dalam Al-Quran dua kali. disertai dengan azam dan n iat ikhlas untuk mendermakan modal daripada yang haram itu dari masa ke semasa. At-Tirrnidiz: Hadis H asan) Disebut disyarahannya akan erti penghapusan itu: Ertinya: ”Apa yang dimaksudkan adalah Allah akan menghilangkan kesan dosa itu dari hati.”lv> 5} Duit tersebut telah habis digunakan dan tidak mampu untuk diganti semula Untuk kumpulan sebegini. ^y> jT^iJi j y^ Harta haram dan cara mengurusnya 201 JU . Imam Abu Yusof dan Sheikh Z ufar Huzayl bersetuju bahawa pencuri tersebut berhak mendapat bahagian keuntunga n daripada pelaburannya walaupun modal asalnya adalah haram. harus menggunakannya sebagai modal untuk perniagaan halal sebagai ganti ke pada terjebaknya ia dalam perniagaan haram yang lalu. yang terpenting adalah bertaubat dan memutuskan semua k eterlibatannya dengan wang haram ini. kehidupan dan dagingnya. perbanyakkan sedekah sedikit demi sedikit sepanjang hidupnya. maka me reka meninggalkann\a juga sekaligus. kerana kesan dosapenyakit itu dirawati d engan apa yang bertentangan dengannya. Bagaimanapun. nescaya ia akan dapat memadamnva dan menjadikan ka mu dengan akhlak yang mulia. ia hanya akan menjadi har us sekiranya anda benar-benar dalam keadaan bermasalah sekiranya melupuskan teru s wang-wang haram itu. Tetapi. Imam As-Shafie. ii.

.iharuskan menggunakannya untuk dilaburkan ke tempat halal dan harus juga mengamb il keuntungan daripada perniagaan/pelaburan halal itu. Tetapi. Telah bertaubat daripada kesilapan serta menghadapi masalah untuk mendermak an secara keseluruhannya pada satu masa. perlu diingat ia hanya harus dilakukan di ketika: a.

Ithaf As-S adat al-Muttaqin. 5/226) Berdasarkan hadis ini. Kesimpulan. Tidak lagi meneruskan aktiviti haram itu sama sekali. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali sesiiatu yang baik . pembayaran cukai. makanan keluarga nya. ” (Riwayat Muslim. AzZubaydi. ianya tidak boleh digunakan untuk apa jua manfaat pemegangnya sama ada untuk makan atau lainnya termasuk membeli peralatan rumah. 2/9207. pem bayaran faedah pinjaman bank dan Iain-lain kegunaan sendiri.” (RiwayatAt-Tabrani. cara yang perlu dilakukan adalah seperti berikut: Pertama: Cara terbaik adalah bertaubat kerana terjebak tanpa ilrnu dalam saham-saham yang berunsur riba. 3/85) Ketiga: Harta haram tidak sesekali boleh digunakan untuk manfaat diri pemiliknya . sama ada untuk kegunaan pembayaran cukainya. c.202 • Wang. saman keretanya. Kedua: Perlu diingat beberapa dalil seperti sabda Nabi SAW yang bermaksud: ’ V Eninya ”Sesungguhnya. Anda dan Islam b. Hukum asal dalam bab harta ha ram ini. J ika demikianlah. terdapat beberapa pihak yang keliru lalu menyangka ianya boleh digunakan untuk manfaat diri selain makafl dan minum sebagai contoh membel i komputer. Berdasarkan sebuah hadis pula: Ertinya: ”Setiap daging yang tumbuh daripada harta kotor (haram) makaNeraka lebih layak untuknya. Apatah lagi digunaka n untuk menunaikan Haji dan Umrah. sofa dan Iain-lainHarta haram dan cara mengurusnya 203 Ini adalah satu kesilapan dalam memahami konsep harta haram dan hadis di atas. Telah insaf dan bemiat ingin mengubah semuanya atau convert kepada yang halal serta tiada modal lain. . Tidak benar sama sekali. tambang basnya dan Iainlain untuk kepentingan dirinya. maka ramailah yang akan mencuri serta menggunakan wang curi unt uk membeli kereta sahaja. Kemungkinan Haji itu dilihat sah berdasarkan rukun dan syaratnya tetapi tidak diterima Allah SWT kerana ia adalah daripada ha sil yang tidak baik sama sekali. 19/136: Al-Mughni HI ’Iraqi.

N abi Muhammad SAW pernah menegaskan: Ertinya: ”Diampunkan sernua dosa bagi orang mati yang terkorban Syahidkecualijika ia mempunyai hutang (kepada manusia). Umat Islam tidak ter lepas dalam hal ini. 6/38) Lebih malang bagi individu yang meminjam dengan mat tidak mahu mengembalikannya. N abi Muhammad SAW pernah menegaskan: -i ^_? Ertinya: ”Diampunkan semua dosa bagi orang mati yang terkorban Syahid kecuali jika ia mempunyai hutang (kepada manusia). Sebelum kita terus-terusan berasa selesa dengan segala jeni s hutang di keliling kita.” (Direkodkan oleh Bukhari. Allah akan mengembalikan pinjaman itu. ” (Riwayat Muslim. tetapi individu yang meminjamnya den gan niat ingin merugikannya. Sebelum kita terus-terusan berasa selesa dengan segala jeni s hutang di keliling kita.” (Direkodkan oleh Bukhari.Bab 10 Hutang menurut Islam Hutang adalah satu keperluan biasa bagi kebanyakan manusia. Allah akan mengembalikan pinjaman itu. 2/ 83) Rasulullah SAW juga kerap mengajar umat Islam supaya berdoa dilepaskan daripada hutang: 205 Bab 10 Hutang menurut Islam Hutang adalah satu keperluan biasa bagi kebanyakan manusia. tetapi individu yang meminjamnya deng an niat ingin merugikann\a. 6/38) Lebih malang bagi individu yang meminjam dengan niat tidak mahu mengembalikannya . Allah akan merugikannya. 2 /83) Rasulullah SAW juga kerap mengajar umat Islam supaya berdoa dilepaskan daripada hutang: 205 . Allah akan merugikannya. ” (Riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW berpesan: Ertinya: ”Individu yang meminjam harta orang lain dengan niat ingin niengembalikan nya. bab ini akan mengulas pandangan Islam berkenaannya. Nabi Muhammad SAW berpesan: Ertinya: ”Individu yang meminjam harta orang lain dengan niat ingin mengembalikann ya. Umat Islam tidak ter lepas dalam hal ini. bab ini akan mengulas pandangan Islam berkenaannya.

Selain itu.” (Riwayat Al-Bukhari. kadar yang dikenakan adalah tinggi. baginda menjawab: ”Jika seseorang berhulang.206 • Wang. bila berbicara ia dusta. bil a berjanji ia ingkari. wahai Rasu lullah?” . Walau bagaimanapun.” Jawab Rasulullah.Menjauhkan diri daripada kerap menggunakan kad kredit. ia juga menggalakkan hutang sec ara berlebihan. Kali terak hir ia disemak (sekitar Jun 2007) kadar termurah pembiayaan peribadi tanpa penja min adalah 8. Anda dan Islam ) r -li Ertinya: ”Ya Allah. b) Pinjaman peribadi . Menurut informasi semasa yang diperolehi pada ketika ini. kadar paling murah bagi pembiayaan peri badi Islam adalah sekitar 6 hingga 7 peratus dan memerlukan penjamin. Justeru. individu perlu menggunakannya hanya di waktu yang amat mendesak atau l [*• • JUi . Beberapa cadangan di bawah perlu difikirkan demi memastika n tanggungan dan beban hutang kita dikecilkan seperti berikut: a) Kad kredit . ”Mengapa engkau sering meminta perlindungan daripada hutang. Walau bagaimanapun. Mendengar itu se seorang bertanya. pada kebiasaannya.Ini adalah satu jenis produk yang juga boleh mengakibatka n penyakit ketagihan duit tunai di kalangan masyarakat. Bagaimanapun . aku berlindung kepadaMu daripada dosa dan hittang. Dinasihatkan seseorang menggunakan di waktu yang benar-benar ter desak dan perlu sahaja. kita sewajarnya menja uhinya semampu boleh. ”Apakah engkau menyamakan kekufuran dengan hutang wahai Rasulull ah?”. Oleh itu.” (Riwayat An-Nasaie. lain bagind a ditanya. Al-Hakim berka ta Sohih dan disepakati olehAz-Zahabi. Hari ini. la ditawarkan oleh Al Rajhi Banking and Investment Corpo ration (Malaysia) Berhad. 1/214) Hadis lain menerangkan: t-»J J^ JYJ^*j» y&l ^ dL iyM Jl ^ Ertinya: ”Ya Allah. Ahmad.5 peratus. terdapat b eberapa buah bank Islam dan perbankan Islam yang menawarkan pembiayaan peribadi melalui cara yang disahkan oleh Islam. tidak semua bank Islam menawarkannya kerana kebanyakan produ k ini dibuat berlandaskan konsep bai inah (jual dan beli semula antara dua pihak yang sama). ”Benar. semakan kredit mereka adalah ketat. lebih baik jika menggunakan kad caj atau kad debit sahaja. Semua jenis pinjaman per ibadi secara konvensional Hutang menurut Islam • 207 adalah diharamkan oleh Islam dengan disepakati semua ulama. ia diterima oleh ulama Malaysia dan Brunei. Jauhkan diri daripada ketagih menggunakan kad kredit. 2/316. Menurut Albani: Dhoif) Berdasarkan fakta membuktikan memperbanyakkan hutang tanpa sebab yang munasabah adalah kurang digalakkan menurut pandangan Islam. Selain is u-isu riba yang begitu hampir dengan kad kredit. Apapun. 3/38. aku berlindung daripada kekufuran dan hutang. Konsep ini ditolak oleh kebanyakan ulama timur tengah.

Justeru. yang wajib hanyalah sekali sa haja. . d) Umrah dan haji sunat (kali kedua) -Haji sememangnya\vajib bagi umat Islam yan g berkemampuan fizikal dan kewangan. c) Perumahan dan kereta . umat Islam perlu memahami keutamaan atau ”awlawiyyat” di dalam mengur us wang peribadi.ebih baik dihapuskan terus demi mengurangkan beban hutang yang ditanggung. Sebarang pinjaman kereta dan rumah secara konvensional adalah di sepakati haramnya oleh seluruh ulama dunia. mestilah menilai kemampuan k ewangan dengan sebaiknya agar tidak mendedahkan diri kepada bahaya tidak mampu m embayar hutang. Bagaimanapun. sebaik-baiknya hutang peribadi kita dihadkan kepada dua jenis ini sahaja. Pada pandangan saya.Dua item ini mungkin keperluan asas yang sukar dielakk an bagi kebanyakan individu. Itupun.

lebih utama untuk menggunakan wang yatl ada daripada menggunakan nya bagi melakukan umrah sunat dan Haji kali kedua. sistem yang sama ju ga digunakan oleh industri penjualan Saham Amanah Islam dan beberapa produk taka ful. biasa dikenal dengan istila h upline (tingkat atas) dan downline 209 . Statistik tahun 2003 menunjukkan industri MLM Malaysia mencatatkan jualan R M4 bilion dan lebih daripada tiga juta orang Malaysia terlibat dalam urusniaga MLM. ramai umat Islam tidak faham menyebabkan mereka kerap mendahulukan sesuatu yang kurarm penting be rbanding yang lebih penting. Bab 11 Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) Jualan Langsung ’Direct Selling’ atau lebih dikenali sebagai ’Multi Level Marketing’ ata u MLM adalah amat popular di Malaysia. Anda dan Islam Di dalam Islam. MLM kini dianggap sebagai sistem pemasara n yang diterima ramai. Dalam masa yang sama. Bagaimanapun. Malangnya.208 • Wang. Akibat daripada kebanjiran produk dan syarikat yang menggunakan sistem ini dalam mempromosi dan menjual produk mereka. amat jarang dijumpai ilmuan Syariah dalam a taupun luar negara yang berminat menghuraikan sistem ini daripada aspek Syariah dengan terperinci dan konkrit. Bahagian pertama: Pengertian MLM Secara umum Multi Level Marketing ialah perniagaan alternatif yang berkaitan den gan pemasaran yang dilakukan melalui banyak tingkat. Ini mungkin disebabkan kerumitan ataupun kurangny a minat ilmuan Syariah mendalami proses sistem ini.

saya cuba mengelak disebabkan terlampau banyak bentuk dan jeni s MLM ini hingga sukar menerangkan hukumnya secara jelas. Bagaimanapun. saya merasa ter panggil berkongsi panduan umum Syariah dalam hal MLM ini. Tambahan pula. produk yang ditawarkan oleh skim MLM dengan harga yang jauh lebih tingg i daripada harga biasa. Saya ikhlas menyatakan di sini. Albani: Hasan) Bagi membantu masyarakat yang semakin hanyut dalam industri ini. saya tid aklah mampu menujukan tulisan ringkas ini kepada mana-mana jenama MLM yang wujud di Malaysia mahupun luar negara. agak ramai juga orang ramai yang terpengaruh den gan kempen daripada kumpulan ilmuan agama seperti ini. Ini kerana agak ramai juga saya da pati orang ramai yang merujuk ustaz tertentu dalam kempen MLM mereka. Individu disebut upline apabila mempunyai downline Pokok utama daripada perniagaan MLM ini digerakkan dengan jaringan ini. sama ada yang bersif at vertikal atas bawah mahupun horizontal kiri kanan ataupun gabungan antara ked uanya.” (Direkodkan oleh Bukhari. Bahagian ketiga: Beberapa keraguan Syariah dalam MLM Sistem jualan pelbagai peringkat atau MLM ini boleh jatuh dalam kategori antara syubhah dan haram apabila menggunakan beberapa item berikut: i) Harga tinggi daripada biasa Menjual. pastilah mereka tidak akan membolehkannya kerana t erdapat unsur perjudian. pengikut dan pengamalnya terlalu ramai dan kebanyakannya pula kel ihatan ’taksub’ dan amat yakin akan halalnya kaedah MLM ini. Justeruitu. Sebenarnya. L ebih hangat dan meriah lagi.210 • Wang. harganya ditinggikan bagi menjamin syarikat mendapat keuntungan awal daripada penyertaan ahli baru. kecuali ia mendalami ilmu (h ukum) agama tentangnya. Ini bermakna syarikat bu kan sahaja mengambil untung daripada penjualan barangan yang dijual.” (Riwayat: Tirmidzi. saya ingin menasihatkan semua rakan-rakan lul usan Syariah dan pengajian Islam supaya berhati-hati memberi hukum dan merujuk d engan mendalam sebelum berkempen dan mendakwa halalnya sesuatu skim hanya semata -mata kerana mendapat keuntungan daripadanya. Tidak kurang juga terdapat para graduan Syariah atau pengajian Islam yangdigelar ’Ustaz’ dan ’Ustazah’ yang juga kuat berkempen produkproduk syarikat dengan skim MLM. him 129.133 Bahagian kedua: Para ’Ustaz’ dan MLM Saya juga tidak dapat lari daripada dibanjiri soalan demi soalan berkenaan hal i ni. Anda dan Islam (tingkat bawah). malah merek . Tulisan ini hanya memberikan sedikit gambaran dan garis panduan yang diletakkan oleh undang-undang Islam dalam hal MLM ini. Pada awalnya. nombor 2346) Sayyidina Umar al-Khattab mengingatkan: Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) • 211 jjJl j tJLJU Jj J* ^\ LJJ— J fUJ N r: ”Jangan seseorang kamu berjual belt di pasar kami. no 487. menyebabkan orang ramai m enyertainya tanpa berfikir lagi berkenaan halal ataupun haramnya produk itu kera na diiktiraf oleh ’ustaz’. kumpulan ini kerap mendakwa ia halal lalu diselitka n dengan pelbagai fakta daripada Quran dan Hadis. Berkatalah Laith bin Sa’ad: ”Seandainya orang-orang yang memiliki pemahaman halal da n haram meneliti masalah ini.

la tidak digalakkan menurut Islam malah menurut sebahagian ulama.a juga mengaut keuntungan dengan memasukkan kos komisen yang akan dibahagikan ke pada jaringan ahli melalui teknik menaikkan harga barang lebih daripada biasa. Nabi . akad seperti i ni adalah terbatal. Terdapat perbezaan pendapat ulama dalam hukum jualan secara ’Ghabnun Fahish ’ i ni di antara harus. 134 Walaupun demikian. Ketika itu. ia digelar ’Ghabnun Fahish ’ menurut istilah ulama F iqh. makruh dan haram.

ia cuma salah satu unsur yang perlu disemak dan boleh memburukkan lagi hukum sesua tu MLM sehingga boleh jatuh tahap haram kerana penipuan dalam keadaan tertentu y ang lain. dan beliau ingin ia cepat men amatkan perbincangan dengan penjual dengan adab. dan tiada apa yang berlaku selepas lima tahun. iaitu *ada ulamanya yang mengata kan ghabnun harus walaupun/a/»’s/!. apabila terbukti bantal tersebut tia da istimewanya setelah digunakan. hargan>a men cecah RM300 sebiji. dalam satu MLM mungkin terdapat tiga atau empa t unsur syubhat dan haram yang akan saya sebutkan. lalu beliau membeli satu produk nya yang termurah. Kedua: Ghabnun lebih tinggi 1/3 daripada harga pasaran biasa . dan ketiga: Haram apabila ada unsu r penipuan sahaja. Ramai individu yang bersetuju untuk menyertai MLM selepas dikempen begitu hebat oleh promoternya. Ini tidaklah bermakna saya me ngatakan MLM haram hanya kerana adanya unsur ”harga lebih tinggi daripada biasa”. Walau bagaimanapun perlu diingat. Mungkin unsur ini tidak cukup kuat u ntuk menjadikannya haram. Akhirnya baran g yang ditawarkan dibeli dengan harga tinggi. dengan janji-janji akan membantu mencarikan ’kaki’. Kesan ini apabila bergabung dengan un sur-unsur syubhat yang lain. ini membawa kepada wujudny a elemen perjudian iaitu kerana baki daripada har^a asal itu adalah dikira seper ti wang pertaruhan untuk mencuba nasib dalam perniagaan piramid ini. Maka jelas harganya dinaikkan kerana penyertaa n sebagai ahli dan masuk dalam sistem. Tiada sebarang untung mahupun kaki dan elemen judi berlaku. n” Selain itu. Inilah namanya ghabnun.212 • Wang. Sebagai contoh ada seorang rakan saya pernah ’terpaksa’ membeli sebuah produk MLM. iaitu harga yang sengaja dinaikkan kerana merangk umkan yuran penyertaan dalam sistem piramid. apabila harga ditinggikan daripada biasa. ia boleh menjadi haram. O leh kerana tukang jual MLM ini amat sukar beralah. Apa yang ingin saya nyatakan ghabnun di sini adalah yang dibuat dalam bentuk pen ipuan harga kepada orang awam. iaitu sebiji bantal yang dikatakan sangat hebat. Ulama mazhab berbeza pandangan berkenaan kesan ghabnun di dalam akad seperti berikut: Mazhab Hanafi: terbahagi kepada tiga pandangan. Inilah maksud saya mempunyai unsur ghabnun. Anda dan Islam SAW mengisyaratkannya sebagai kezaliman apablla menaikkan harga barangan kepada orang yang tidak mengetahui selok-belok harga sesuatu barang yang dijual. Kedua: Haram. tetapi ia salah •I inn Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) 213 satu unsur yang memberi kesan kepada akad.136 Mazhab Maliki: Juga ulama mereka berbagai pandangan iaitu pertama: Ghabnun Musta rsil sama ada yasir atau fahish: Haram.

’” Mazhab Syafie: Harus hukumnya kecuali pandangan ganjil daripada al-Mutawaali yang mengharamkannya.adalah Haram. pastinya mereka telah mengambil P enasihat Syariah sejak dari awal. ada yang disepakati halalnya. Saya lebih selesa berpandangan banyak jenis ghabnun yang berlaku lebih menjurus kepada haram terutamanya apabila hampir semua syarikat-syarikat MLM ini amat men gambil mudah akan hal hukum agama. Jika tidak. terutamanya apabila didesak (agar tak pergi semak kedai-kedai lain dulu) dan cuba disegerakan oleh penjual... Saya menyebut ghabnun sebagai salah satu sebab b oleh menjadikan MLM itu haram kerana berkemungkinan jenis yang disepakati haram itu berlaku. B8 Mazhab Hanbali: Ibn Quddamah berkata: Ghabnun Mustarsil adalah apabila si pembeli membeli dengan harga yang terkeluar daripada harga pasaran. maka itu pandangan anda sahaja dan saya tidak semestinya bersetuju dengan anda. .139 Perbincangan panjang tentang ghabnun sebenarnya menunjukkan terdapat jenis ghabn un yang disepakati haramnya oleh ulama. Adakah anda yakin semua jenis ghabnun yang berlaku dalam MLM itu tergolong darip ada golongan yang harus? Jika ya. dan terdap at yang diperbezakan pandangan.

Dow Jones Islamic Index dan Iain-lain) berpendapat ia termasuk dalam konteks memakan harta orang lain secara tidak benar. semua hasil jualan mereka akan diambil sebahagian untung untuk orang atasnya. f) Komisen datang daripada orang bawahan yang tidak dikenalinya kerana sudah ter lampau jauh ke bawah. Ibrahim an-Nakha’ie dan ramai lagi. Pihak syarikat seolah-olah memaksa dengan mengatakan ”Anda perlu membeli ataupun mengekalkan jualan peribadi sebanyak RM500 sebulan bagi membolehkan anda mendapat hak komisen orang bawahan anda. 14° Bagai manapun. Keadaan ini menj adikan gharar atau ketidaktentuan dalam upah broker berlaku. Ini kerana syarat yang diletakkan itu memberi i ndikasi kepada semua orang bawahan sama ada dengan redha atau tidak. la juga boleh dikelaskan sebagai bro ker di atas broker di atas broker di atas broker dan seterusnya.” Pada asasnya. terdapat juga keraguan dalam isu memberi komisen di atas usaha dan tugas ejen (wakil penjual) ataupun ”brokerage” (tukang kempen). Ini kerana sepatutn ya komisen ke atas ”brokerage” tidak harus mensyaratkan tukang kempen itu membeli un tuk diri sendiri seperti yang berlaku dalam beberapa jenis MLM. kebiasaannya terdapat syarat yang mewajibkan ahli tersebut mencapai target jualan tertentu bagi melayakkanny a mendapat komisen daripada hasil jualan orang di bawahnya. menurut perbincangan ringkas saya bersama S yeikh Prof. Apabila gagal mencap ai sasaran jualan tersebut maka keahliannya hilang ataupun tiada sebarang komise n boleh diperolehinya walaupun orang di bawahnya menjual dengan banyak. Dalam hal berbi langnya rantaian komisen broker ini. komisen yang diambil atas usaha menjual (seperti ’brokerage fee’} bara ngan adalah harus menurut Syariah berdasarkan pandangan ulama besar Tabi’en sepert i Muhammad Ibn Sirin. ia menimbu lkan masalah daripada sudut Syariah seperti unsur memaksa. Dengan sebabsebab ini. syarat yang tidak sah dalam perwakilan dan perjudian. Menurut pendapat saya. ’Ato’ Bin Abi Rabah. Anda dan Islam ii) Sasaran jualan sebagai syarat komisen Selain daripada yuran yang wajib dibayar oleh ahli. g) Dari sud ut yang lain. Sesetengahnya pula mensyaratkan broker atau ejen untuk menjual sendiri dalam jum lah tertentu bagi melayakkannya memperolehi komisen jualan seluruh broker (ahli) di bawahnya. AAOIFI. MLM yang mempunyai syarat seperti ini menjadikan skim mer eka bermasalah daripada sudut Syariah kerana wujudnya unsur kezaliman terhadap a hli. in) Tiada produk diniagakan Apabila ahli berdaftar menyertai MLM dengan yuran tertentu. komisen dalam hal MLM dan sistem piramid ini bertukar menjadi haram ata u syubhah apabila: e) Diikat komisen daripada jualan rangkaiannya dengan jualan sendiri. keadaan broker atau ejen itu menjadi syubha h dan tidak lagi benar disifatkan sebagai komisen wakil ataupun broker yang sah menurut Islam.214 • Wang. selain wujudnya kewajipan jualan bersyarat dengan syarat yang tidak menyebe lahi ahli serta berbentuk penindasan. Dr Abd Sattar Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) m 215 Abu Ghuddah (Pakar Syariah utama dalam bidang kewangan Islam dunia di Kesatuan U lama Fiqh Sedunia. Ini menjadikan orang atasan seolah-olah mendapat untung di atas angin tanpa sebarang kerja dan usaha. Selain itu menyebabkan wujudnya unsur judi. tetapi tiada sebaran g produk untuk diniagakan. Perniagaannya hanya mencari orang bawahnya (downline) .

Hal yang sama juga hukumnya bagi MLM yang tidak mempuny ai . la merupakan satu bentu riba annasi’ah dan riba al-fadhl. akan diberikan beberapa peratus daripada yuran ahli atau pembelian wajib tersebut kepadanya. Semakin banyak anggota baru bermakna semakin banyak jumlah bonusnya.dan setiap kali ia mendapat ahli baru. Ini mempunyai unsur riba kerana memperdagangkan sejumlah wang untuk mendapat sej umlah wang yang lebih banyak pada masa hadapan.

dalam hal ini. Namun tidak semua MLM begini. Pada hakikatnya. seorang pemegang saham sememangnya layak dapat untung walaupun goyang kaki kerana ia meletakkan ’modal’. Hal membeli produk tidak benar dengan niat utama memasuki rangkaian da n mendapat untung daripada rangkaian ini difatwakan haram oleh Majlis Fatwa Al-L ajnah Ad-Daimah Arab Saudi no 15/192-193. padahal mereka tiada sebarang kaitan akad yang jela s. (iaitu d ua akad jenis jual beli dalam satu) yang dilarang oleh Rasulullah dengan pelbaga i lafaz antaranya: J Jo I Jo I Ertinya: ”Rasulullah melarang daripada membuat dua belian (akad) dalam satu akad. Sebagaimana y .” ( RiwayatAhmad. Pada waktu yang sama. ahli bukannya ingin membeli produk itu. atau bay’ataynfi bay’ah. pra ktis seperti ini jelas tergolong seperti hadis di atas. sebaliknya produk miliknya hanya berupa ruanga n laman web yang tidak berfaedah buat kebanyakan orang. sedangkan harganya jauh lebih tinggi dan si ahli pula tidak mempun yai komputer). atau apa jua produk yang hanya dijadikan sebagai alasan belian. Apa yang diletakkan untuk mendapat untung? Sedangkan dalam contoh sebuah syarikat besar. Maka M LM tersebut jelas haram. Hal berkaitan komisen jualan orang di peringkat keseratus akan diperolehi juga o leh upline di tingkat kedua. 1) Terdapat juga syarikat MLM yang melakukan manipulasi dalam menjual produknya. Ini kerana. Malah harga sebenar produknya juga adaka lanya jauh daripada harga yang dijual kepada ahli (sebagai contoh dijual produk web komputer.216 • Wang. dengan menjadi ahli. m) Terdapat juga unsur mirip shafqataynfi shafqah. ia akan menjadi wakil pula bagi syarikat merekrut ahli baru. dan hanya kerana rantaian orang di bawahnya maka ia mendapat untung. Maka. Ini juga termasuk yang di haramkan. individu tersebut dikira melakukan transaksi akad mu’aw adat (kontrak tukar hak kewangan) bila membeli produk atau menjadi ahli dan dala m masa yang sama masuk dalam satu jenis akad lagi iaitu menjadi wakil (menjual p roduk itu kelak di samping mencari ahli baru) dengan komisen tertentu. cuma sebahagian sahaja. atau memaksa pembeli menggunakan produknya ataupun menjual barang haram. atau bay’ataynfi bay’ah. tetapi m enyertai rangkaian serta memperolehi wang daripadanya. Tidak dapat dipastikan yuran tersebut untuk membeli kedudukan dalam rangkaian ataupun membe li produk. Maka tindakan Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) 217 seperti ini boleh dikatakan termasuk dalam kategori hadis: shafqataynfi shafqah. Al-BazzarAl-Haithami 4/84) Ini berlaku apabila ada sebahagian syarikat MLM yang membuka pendaftaran ahlinya dengan setiap ahli perlu membayar sejumlah wang yang disebut yuran. Anda dan Islam produk bersungguh dan berkualiti.

kerana jaminan barangan yang dijual adalah daripada sya rikat. Terdapat pelbagai tafsiran yang l ain . jadi apakah hak ’upline’ kedua untuk mendapat unt ung jualan ’downline’yang keseratus? Tiada modal. tiada jaminan atau ’dho man’ barangan yang dijual. bukannya daripada uplinel Apa maksud sebenar dua akad dalam satu? Shafqatayn fi Shafqah dan lafaz yang seerti dengannya memang tidak dinafikan mem punyai banyak takrif dan tafsiran menurut kefahaman ulama yang berbeza. Sesiapa yang hanya membaca sebahagian Pandangan tersebut sahaja dan kemudian terus memeg angnya adalah satu tindakan yang kurang tepat. tiada kerja. pekerja layak mendapat untung kerana ia bekerja.ang diketahui. keuntungan boleh didapati daripada tiga sebab iaitu 1) Modal 2) K erja 3) Jaminan ’Dhoman’ barangan daripada sebarang aib pada barang yang dijual. Lalu pemegang modal berhak mendapat untung kerana ia letak modal.

c. 2) Contohnya pembeli berkata. secara umum kita dapat melihat bergabungnya dua akad mu ’awadat maliah (pert ukaran hak milik harta) yang bersifat lazim. Berikut beberapa tafsiran tentang hadis dua akad dalam satu mengrkut beberapa ku mpulan ulama silam dan kaitannya dengan MLM: 1) Contohnyapenjualberkatakepadapembeli. jenis ini adalah haram.Ini tiada masalah.142 Ini juga tiada kaitan dengan MLM. Ini adalah tafsiran Ima m Malik. kamu layak mendapat 1 peratus . lai tu berkata syarikat MLM kepada seorang ahli baru sebagai contoh. 3) Contohnya seorang lelaki berkata. Hanbali dan Syafie. e. juga kelihatan tiada masalah yang sedang kita bincangkan. Ishak Rahawaih. Imam As-Syafie. ”Aku jual water f ilter ini dengan harga RM2 000 dengan syarat engkaujadi wakil jualanku dengan ko misen sebanyak 3 peratus daripada harga jualanmu dan aku beri mandat kepadamu ii ntuk melantik ahli baru dan setiap jualannya kamu akan dapat 1 peratus dengan sy arat kamu membuat jualan sendiri sebanyak RM1 000 setiap bidan. w Inilah tafsiran yang saya lihat mempunyai kaitan dengan kebanyakan skim MLM.” Ini adalah tafsir an ulama mazhab Hanafi. ”Jualkan kepadaku barangan ini dengan harga RM10 tun ai atau dengan sebuah radio pada tarikh akan datang.Iniju ’alah. d. kerana biasanya pembeli akan memb uat pilihan harga yang dikehendakinya. ”Akujual kepadamu baju ini dengan harga R M10 lunai. Ini tidak bererti tafsiran pegangan saya adalah salah dan tafsiran pegangan an da betul atau sebaliknya.Akad jual beli yang bersifat lazim. At-Thawri. Jika akad itu ghayru lazim maka ia diharuskan. atau RM20 secara tangguh. Beri mandat untuk cari ahli .terdapat sedikit syubhat di dalam syarat seperti ini dan memerlukan perbincangan dan ijtihad. tetapi dalam hal ini dua akad itu adalah ’akad lazim’. ” Maka si pembeli bersetuju tanpa mengkhususk an pelan tangguh atau tunai yang dikehendakinya. Cuma. ”Aku jual kebunku ini dengan harga RM10 000 d engan syarat kamitjualkan rumah kamupula dengan harga RM15 000. Jual barang RM2 000 . . ” Kemudian kedua-dua pihak be rsetuju tanpa menetapkan yang mana satu mereka inginkan. Abu Hanifah. Kamu hanya layak mendapat 1 peratus ju ’alah tadi dengan syarat kamu membuat ju alan sendiri sebanyak RM1 000 . Setiap jualan oleh ahli yang kamu lantik. Ini bentuk yan° ditafsirkan oleh Imam Malik.218 • Wang. Lantikjadi wakil dengan upah (Wakalah bil Ujr) -Akad wakalah yang bersifat la zim.” Lihat.141 Tiada khilaf di kalangan ahli ilmu. Anda dan Islam dan mungkin saya memegang tafsiran yang tidak sama dengan yan« dipegang orang lain . dalam contoh saya tu ada berapa jenis akad muawadah m yang Isu syanah dalam jualan langsung (multi level marketing) • 219 bersifat lazim? a. b. Walau bagaimanapun t afsiran ini tidak mempunyai kaitan dengan MLM.

Ini lah takrif yang dipegang oleh Al-Qadhi Ibn Al-Arabi al-Maliki.4) laitu seorang penjual menjual dua barangan berlainan harga iaitu kasut dengan harga RM100 dan telefon bimbit dengan harga RM700. la adalah sama dengan takrif Bai Inah. dengan syarat aku akan belinya semula daripadamu dengan harga RM80 tunai. maka pembelian kasut juga menjadi wajib. 5) Iaitu contohnya penjual berkata. 145 . ”Aku jual telefon bimbit ini dengan RM100 deng an bayaran ansuran tiga bulan. tetapi membuatnya terikat. i aitu jika anda beli telefon bimbit.144 Ini juga mempunyai sedikit kaitan dengan MLM kerana meletakkan syarat satu akad lain sebagai syarat untuk sesuatu akad itu boleh disempurnakan.” Ini adalah tafsiran Ibn Taymiah dan Ibn Qayyim pula.

dengan cara setiap an ggota perlu mencari ahli-ahli baru dan demikian selanjutnya. kerana beberapa sebab berikut iaitu: Sebenarnya anggota MLM ini tidak mahukan produknya. Anda dan Islam Tafsiran ini juga kurang kaitannya dengan MLM. ”Banya k pertan\aan berkenaan bisnes yang diminati ramai. justeru saya meletak fakta ’dua akad di d alam satu’ sebagai isu yang boleh menjadikan MLM sama ada haram atau batal atau sy ubhat. Disebabkan praktis biasa yang dilakukan dalam skim ML M terdapat dalam salah satu tafsirannya. Setiap anggota memb ayar yuran pada syarikat dengan jumlah tertentu dengan angan-angan mendapat bonu s. Tetapi cukuplah sebagai informas i tambahan kepada pembaca. Sebenarnya kebanyakan anggota MLM yang menyertai cara ini ada lah hasil motivasi bonus yang dijanjikan tersebut dengan harapan supaya cepat ka ya dalam waktu yang sesingkat mungkin. Sebenarnya ada terdapat tiga lagi tafsiran. produk MLM yang kabur kualiti dan kegunaannya tidak dib enarkan kerana ia hanya bertujuan mengaburi undang-undang dan hukum Syariah dan . Bagaimanapun. Ya ng mana ini akan menguntungkan anggota Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) • 221 yang berada pada tingkat atas (upline) sedangkan tingkat bawah (downline) selalu memberikan nilai point pada yang berada di tingkat atas mereka. Demikianlah beberapa takrifan dan tafsiran ulama tentang hadis dua akad dalam sa tu. semakin banyak anggota dan memasarkan produknya maka akan semakin banyak bonu s yang dijanjikan.220 • Wang.” Perniagaan jenis ini adalah perjudian yang kelihatan baik dan berselindu ng. padahal ia langsung tidak menginginkan pr oduknya. apabila anda masih ingin mendakwa halalnya MLM ini. (Rujuk keputusan nombor 3/24. akan tetapi tujuan utama mer eka adalah menyertai rangkaian piramid bagi mendapatkan kekayaan cepat apabila s etiap ahli baru membayar yuran. saya sarankan supaya pengamal MLM memastikan asas minima Syariah berikut dapat dipatuhi: a) Produk MLM dibeli dengan tujuan yang sebenarnya (seperti produk yang benar-be nar bermanfaat dan dibangunkan dengan serius seperti ubat-ubatan berkualiti. uni k dan lainnya). Justeru. keputusan itu juga menafikan komisen yang digunakan adalah komisen a tau upah ’brokerage’ sebagaimana didakwa. 17 Julai 200 3) Selain itu. Bahagian keempat: Syarat minimum Syariah bagi sesebuah MLM Amat sukar untuk mencari MLM yang tidak tergolong dalam itemitem salah yang saya sebutkan di atas. Malah saya juga suka menyarankan supaya pengamal-pengamal jua lan amanah saham dan takaful secara wakil supaya berhati-hati supaya tidak terje rumus dalam bab MLM. Yang secara umum gambarannya adalah mengikuti kaedah piramid dalam sistem pemasarannya. Kesatuan Fiqh Sedunia (Majma’ Fiqh Islami) mengeluarkan fatwa ke atas bentuk perni agaan MLM jenama Syarikat Biznas yang disifatkan sebagai haram kerana ia bisnes berbentuk perjudian. • Harga produk yang dibeli sebenarnya tidak sampai 30 peratus daripada wang yang d ibayar kepada syarikat MLM. • Tujuan perusahaan adalah membangun jaringan individu secara berkesinambungan. Syeikh Salim Al-Hilali mengeluarkan fatwa haram dengan katanya. Selain itu.

tetapi adalah berdasarkan nilai p roduk yang berjaya dijualnya. Ini ke rana jualan barangan emas secara tangguh adalah riba an-nasi’ah. Keuntungan dan komisen bukan berdasarkan ’kepala’ atau ahli yang ditaja.tidak halal di sisi Syariah. Tiada komisen tanpa usaha. kekuatan MLM itu adalah kepada produkn ya yang bermutu dan bukan kepada objektif mengumpul dana tanpa sebarang jualan a set atau produk. b) Produknya bukan emas dan perak yang boleh dij ual beli secara tangguh. Ini bermakna orang atas hanya berhak menda pat komisen daripada ahli bawahan yang dibantunya sahaja. Ini diperlukan bagi membuktikan ia menumpukan kepa da perniagaan penjualan . c) Komisen yang diberikan kepada ahli bagi setiap penjual dan ahli bawahannya pe rlu jelas. Justeru itu.

d) Tidak diwajibkan bagi ahli menjual jumlah tertentu bagi memperolehi komisen d aripada orang bawahannya. h) Menstruktur pelan pemasaran antara ahli dan orang bawahannya secara musyaraka h iaitu perkongsian untung dan rugi berdasarkan modal masing-masing dengan nisba h membahagi keuntungan yang ditetapkan peringkat awal lagi. Ini sekadar nasihat bagi mere ka yang mengambil berat tentang pendapatan serta memikirkan akhirat yang kekal a badi. Anda dan Islam produk dan perkhidmatan dan bukannya permainan wang (mone\ game). apakah haknya me ndapat komisen yang demikian berangkai dan begitu jauh? f) Tidak menggunakan skim piramid iaitu skim siapa masuk dulu akan untung selama nya. bagi menghasilkan satu pelan hebat ya ng menepati hukum Syariah serta boleh dijual. komisen dan bonusnya. la bagi mengelakkan segala jenis penipuan. Apabila tidak. Bahagian kelima: Bentuk skim MLM alternatif dan menepati Syariah Ada pihak yang meminta saya untuk mengutarakan dengan jelas dan praktikal bentuk MLM yang menepati Syariah. Benar. Kebanyakan ahli di peringkat 10 ke bawah mungkin tidak mengenalinya lantaran ia dilantik oleh orang bawahannya yang kesembilan. pelan pemasar an mestilah memberikan hak kepada semua. e) Setiap ’upline’ atau orang di atas mesti menaruh usaha atas jualan orang bawahann ya. Jika tidak. keli hatan begitu banyak keraguan boleh muncul dalam perniagaan MLM ini. la perlu bagi melayakkannya m enerima komisen itu daripada sudut Syariah. Tidak perlu pembaca merasa marah dan benci dengan tulisan ini. tidak semua pelan dan skim atau produk yang sangat laku dan me narik itu menepati hukum Syariah. Justeru. la bertujuan agar semua pengamal MLM boleh mengadapt asikannya. Justeru itu. sedikit usaha perlu dicurahkan bagi menjadi sebab haknya ke atas komisen. seperti mengadakan perjumpaan taklimat. hukum MLM ini masih terbuka bagi rbincangan. adalah dibimbangi ia aka n menjerumus kepada keraguan syubhah. motivasi dan teknik berkempen secara terancang seperti syarikat yang pelbagai ahlinya. Tulisan ringka s saya adalah pandangan awal bagi memberi ingatan dengan sekadar pandangan. amat sukar ditemui tulisan para ulama Islam dari Timur Ten gah berkenaan hal MLM ini disebabkan MLM belum masuk ke pasaran negara Arab deng an meluas. Pertama: Ramai yang meminta demikian. malah orang bawahan mampu mendapat keun tungan lebih daripada orang atasannya apabila ia mampu menjual dengan lebih heba t. ti dak semua perniagaan yang diasaskan menurut cara yang menepati Syariah itu menar ik pada pandangan mata orang ramai dan boleh laku untuk dijual di Malaysia. Manakala hak mereka yang masuk kemudian berkurangan.22 • Wang. Dala m masa yang sama. Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) • 223 \Valau bagaimanapun. perbincangan dua pihak antara ilmu . Walau bagaimanapun kita perlu memahami. Ju steru. Maiah Syeikh D r Abd Sattar Abu Ghuddah ketika perbincangan dengan beliau mengakui isu ini agak baru baginya. menjadi tanggungjawab para ilmuan Syariah Asia Tenggara membantu masyarakat mengetahui pandangan Syariah tentang MLM ini. Justeru. Ini kerana konsep niaga dalam Islam tidak membenarkan suatu keuntungan daripada perniagaan yang diperolehi tanpa usaha. i) Mengambil Majlis Penasihat Syariah yang berkelayakan bagi memantau dan menasi hati pengurusan syarikat dalam hal ehwal pelan pemasaran. g) Mempersembahkan sistem komisen dan bonus yang telus dan boleh difahami dan di pantau oleh ahli dengan jelas.

Tidak mungkin sebuah pelan pemasaran MLM terbaik dapat dicadangkan hanya dengan mengemukakan permintaan mudah begitu sahaja.an Syariah dan usaha\van amat perlu. Teori in i pula Sebahagiannya bersifat fleksibel dan sebahagian yang lainnya tidak. mungkin saya atau manamana ilmuan Syariah n^mpunyai penyelesaian dari sudut teori Syariahnya. Keran a itu perbincangan diperlukan dengan pihak pakar pemasaran . Ini kerana.

DKI Jak arta memfatwakan: 1. rakan-raka n ustaz di semua institusi kewangan Islam dan ilmuan Syariah sedunia. Selagi tiada usahawan Muslim yang mempunyai ke perihatinan yang tinggi tentang halal haram serta rela untuk berbincang dengan i lmuan Syariah. b. Barang-barang tersebut dijualbeli dengan harga yang wajar. regional atau antarabangsa. antaranya Amway. c. nasional. Berkenaan dengan hal ini MLM. Proses perbincangan dua hala sebegini amat kerap dilakukan oleh saya. Transaksi (akad) antara pihak penjual (al-bai’) dan pembeli Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) • 225 (al-musytari) atas dasar suka sama suka ( ’an taradhin). atau barang yang d ijual tidak jelas kerana dibuat dalam bentuk bungkusan serta tidak dapat dilihat oleh pembeli. jika hanya ada satu pihak sahaja yang bersungguh. Anda dan Islam demi memastikan sama ada ia berpotensi untuk dijual atan tidak. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim. Kedua: Saya juga bukan seorang usahawan yang boleh mewujudkan skim dan pelan MLM yang hebat dan menepati Syariah. ” (Riwayat Muslim) Jika harga barang-barang yang dijual melalui sistem MLM jauh lebih tinggi daripa . Sistem perdagangan ini menarik seb ahagian rakyat kerana menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. selagi itu tidak akan wujud pelan dan skim MLM alternatif yang me nepati Syariah.224 • Wang. Uni Beauty Shop International (UBSI) dan DNX Indonesia. dalam masa yang sama menepati semua p eraturan Syariah dan boleh digunakan menurut undang-undang negara. Bahawa sistem Muhi Level Marketing (MLM) diperbolehkan oleh Syariah Islam d engan syarat-syarat berikut: a. 1. bermanfaat dan telus sehingga tidak ad a unsur kesamaran atau penipuan (gharar). baik di perin gkat tempatan. Perbincang an dalam tempoh yang panjang bersama pakar pemasaran dan peguam dijalankan bagi mencipta produk kewangan Islam yang halal. Jawatankuasa Fatwa Majlis Ulama Indonesia. Kesimpulan sa ya. Barang yang dijualbeli (al-mabi ’) suci. Bahagian keenam: Fatwa Majlis Ulama Indonesia berkenaan MLM ”6 Akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat Indonesia muncul sebuah sistem perda gangan baru yang dikenali dengan istilah Muhi Level Marketing atau singkatannya MLM. hukumnya tatkala itu adalah haram kerana ia mengandungi unsur kes amaran atau penipuan (gharar). sebagai berikut: *’’ Jli Ertinya: ”Rasulullah SAW melarang terjadinya transaksi jual beli yang mengandungi gharar. Jika sistem perdagangan MLM dilakukan dengan cara paksaan. dan tidak ada paksaan. ia pasti akan menjadi hasr at yang terbengkalai juga. Sistem perdagangan ini dipraktikkan oleh pelbagai perusahaan.

sekaligus pelaburan kerana p ihak pembeli sesudah menjadi rakan kongsi. maka hukumnya haram kerana secara tidak langsung pihak peru sahaan telah menambahkan harga barang yang dibebankan kepada pihak pembeli sebag ai modal perkongsian dalam akad syirkah (perkongsian). Dengan demikian ia akan t urut sama • memasarkan dan mendapat untung terkumpul. syirkah. amalan yang dilakukan oleh syarikat MLM tersebu t mengandungi unsur kesamaran atau penipuan (gharar) kerana terjadi kekaburan at au syubhah antara akad jual beli (al-bai ’).da harga yang wajar. Jika perusahaan MLM melakukan kegiaian mengumpulkan dana . juga berfungsi sebagai pekerja yang a kan memasarkan produk syarikat kepada ahli baru. 2. Di samping itu ia juga me ngambil pembeli sebagai ahli atau wakil bagi syarikat. Jika terdapat unsur seperti ini.

Pilihlah sistem perdagangan MLM yang benar-benar diperbolehkan oleh Syariah Isla m kerana memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. badan pelaburan dan pengurus kewangan di barat sentiasa bersifat profe sional dalam iklannya. t iada juga disebut nama-nama penasihat Syariah yang bertanggungjawab. Malah tiada satu pun maklumat di da lam laman web tersebut yang memberitahu pelaburannya ditadbir menurut Syariah. ia amat bertentangan dengan ciri-ciri pelaburan Islam. Malah apa yang dapat s aya tunjukkan. hendaklah umat Islam berhati-hati dalam melakukan kegiatan perdagangan dengan cara MLM. Mereka menonjolkan apa jua jenis dan kelebihan yang ada p ada mereka. Bahagian pertama: Pelaburan Sw/sscash Saya menyemak pelaburan Swiss Mutual Fund dan mendapati ia adalah sebuah pelabur an berdasarkan sistem konvensional dan riba. Anda dan Islam orang ramai sebagai modal syarikat tersebut dengan janji akan memberikan keuntun gan tertentu dalam setiap bulannya. oleh kerana terdapat sistem MLM yang diharamkan oleh Syariah Isla m. apabila dilihat di dalam laman web pelab uran Swiss ini. Apabila pembaca meninjau kepada ruangan ”Frequently Asked Questions ” (FAQ) yang ter dapat di dalam laman web mereka juga tiada satu perkataan dan soalan pun yang be rkaitan Syariah ataupun halal 227 . Bab 12 Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa Bab ini akan menyentuh beberapa isu kewangan semasa dan juga pelaburan yang cuku p hangat sekitar tahun 2006 dan 2007. sudah pasti mereka ak an menghebahkannya. Syarikat pelaburan perlu menyiar nama-nama panel penasihat Syariahnya bagi menar ik keyakinan orang ramai.226 • Wang. Kesimpulannya. Syarikat. apabila mereka mengurus secara Islam. Justeru. Bagaimanapun. tiada satu pun yang menonjolkan imej ini. maka kegiatan tersebut adalah haram kerana i a merupakan transaksi riba yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah SWT.

pelaburan ini pasti akan terlibat dengan el emen perjudian. garam dengan garam mesti sama timbangan dan su katannya. Menurut resolusi Persidangan Kewangan dan Perbankan Islam Al-Barakah bernombor 6 /27 daripada persidangannya yang keenam bertarikh 2 hingga 6 Mac 1990. la disebut dalam had is sebagai ”yadan hi yadin ”. Apabila ini berlaku.228 • Wang. Anda dan Islam produk mereka ini. ” (Riwayat Muslim. tanpa sebarang pertikaian. salah satu cara yang digunakan adalah ’hedging’. Kesimpulannya. Menuru t fatwa oleh ulama Syariah antarabangsa. Nabi berkata: oJL* bli .biz/Web/ sff_sip. Ju steru. gharar dan perjudian dalam pelabu ran yang dilakukan. Antara instrumen yang digunakan a dalah (ia terkandung secara tersirat dan tersurat di dalam pelan pelaburannya ya ng dipaparkan di halaman webnya iaitu www. maka berjual-beli kamu seperti yang disukai. Dalam menukar wang dengan wang. Benar. la digunakan bagi memastikan perubahan nilai mata wang tidak memberi kesan buruk kepada pembeli apabila nilai yang diguna (contoh ringgit) jatuh ter uk.’ Ertinya: ”Emas dengan emas (ditukar atau diniagakan). i. Nabi SAW menyebut garis panduan yang mesti dipat uhi iaitu: Ditukar (serah dan terima) pada waktu yang sama. bertempat di Algeria. ’hedging’ adalah instrumen yang digunakan oleh pelaburan Swiss ini bagi mendapat keuntungan. ’hedging’ hanya dibenarkan bagi tujuan pert ama di atas (iaitu melindungi penjual dan pembeli aset sebenar daripada risiko p erubahan nilai mata wang sahaja). pihak pembeli terpaksa menanggung kos berkali ganda. Syarikat pelaburan berasaskan konvensional dan riba yang sentiasa mejnpromosi ke untungan yang luar biasa sebagai satu-satunya alat penarik pastinya menggunakan instrumen-instrumen yang terlibat dengan riba. . Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 229 Forex (Foreign Exchange) atau perdagangan mata wang asing Merupakan jenis perdag angan/transaksi yang memperdagangkan mata wang negara terhadap mata wang negara lain yang melibatkan pasar-pasar mata wang utama di dunia selama 24 jam secara b erterusan. iaitu hanya untuk tujuan menghalang risiko dan b ukannya mencari keuntungan. Instrumen ’hedging’ ini juga dig unakan bagi mendapatkan keuntungan dalam perdagangan spekulasi mata wang. Ini kerana kebanyakan Forex yang dij . 11/9) Untuk makluman: Forex adalah riba an-nasi’ah. memang Forex mata wang adalah diharuskan. tanpa perlu mengkaji dengan lebih dalam pun sudah mampu diketahui ia tidak menepati Syariah. no 4039 no hadi s. tamar dengan tamar. spekulasi berlebihan yang bersif at judi serta tidak menurut ben tuk yang diterima oleh Syariah. Semua ini.aspx)147 se perti berikut: a) Hedging (lindung risiko perubahan nilai mata wang) la biasanya digunakan oleh industri import eksport yang menggunakan mata wang ya ng berbeza. perak dengan perak. dan ditukar secara terus (pada satu masa) dan sekiranya berlainan jeni s. ju U. Dalam bahasa Inggerisnya adalah ”on the spot basis ”.swisscash. tetapi keharusannya tertakluk k epada sejauh mana ia menuruti garis panduan yang dikeluarkan daripada hadis Nabi SAW yang sahih. gandum d engan gandum.

Masalah dalam implementasi Forex adalah bertangguh dalam s erahan daripada . Terdapat serah terima atau disebut ”qabadh ” dalam Islam secara benar ”hakiki” atau ”hukmi” pada waktu yang sama. Forex yan g menggunakan nilai ’Forward’ini sememangnya diketahui mampu menghasilkan untung yan g lebih berbanding spot dalam kebanyakan keadaan apabila menggunakannya.alankan oleh institusi konvensional adalah ’Fonvard Forex’ atau Forex yang menggunak an ’Value fonvard’ (nilai masa hadapan) yang tergolong dalam riba annasi’ah.

230 • Wang. terdapat juga bank-bank Islam yang melakukan Forex ini selep as mendapatkan kelulusan majlis penasihat Syariah mereka. Hakikatnya. Abd Sattar Abu Ghuddah.148 Forex yang diuruskan oleh institusi konvensional juga tidak menjaga syarat ini l alu ia batal dan termasuk dalam bab menjual sebelum memilikinya yang diharamkan oleh Nabi SAW. Mohd Daud Bakar. bagi saya anda perlu memastikan siapa yan g menguruskan transaksi ’permainan’ Forex anda. Justeru. Nazih Hammad. Syeikh Wahbah Zuhayli. Sy eikh Nizam Ya’quby. Anda dan Islam kedua-dua pihak dan akad adalah batal. Institusi kewangan konvensional pasti menggunakan instrumen Forex tanpa sebarang ikatan syarat yan g ditetapkan S>ariah di atas. transaksi antara mata wang denga n mata wang secara tangguh akan menghasilkan riba an-nasi’ah yang diharamkan secar a sepakat oleh seluruh Ularna Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa 231 Islam. Secara mudah. c) SWAP lalah perjanjian atau kontrak antara dua pihak bagi tukaran bertempoh bagi aset kewangan yang khusus. Dr. Selain itu. dalam hal pelaburan Swiss yang menggunakan Forex sebagai instrumen nya. Dr. Dr. Berkenaan pelaburan Swiss ya ng diuruskan oleh badan konvensional. Majlis Syariah meletakkan beber apa syarat dan bukannya secara bebas begitu sahaja. Syeikh Al-Ayashi al-Sadiq Faddad. ia adalah institusi kewangan konvensional dan kapitalis. Bagaimanapun. Syeikh Siddiq Dharir. Pemain-pemain Forex kelihatan bersungguh cuba mempertahankan keharusannya. Fatwa daripada Jabatan Mufti Perak. Kebanyakan mereka mela kukan Forex jenis Spot dan bukannya jenis ’Fonvard’. Hussain Hamid Hassan. Dalam beberapa kes jua lan komoditi ataupun jualan mata wang secara tangguh. ia tidak meletakkan sebarang perhatian kep ada syaratsyarat yang ditentukan Syariah. Walau bagaimanapun.149 . la juga adalah keputusan Panel Penasihat Syariah dunia yang bernaung di bawah na ma Accounting dan Auditing Organization For Islamic Institutions (AAOIFI). Adakah institusi kewangan Islam atau pun korrvensional? Apabila institusi kewangan Islam. Syeikh Dr. Tanpa syarat itu. Tidak saya nafikan. aset material ataupun kadar faedah. Syeikh Dr. Prof. adalah harus bagi orang awam melabur selagi p enasihat Syariah ini mengatakannya harus. penasihat Syariah akan mena nggung tanggungjawab itu. Syeikh Dr. tidak di nafikan unsur ini agak sukar ditetapkan kadarnya. Pelba gai fatwa diajukan kepada saya. Forex juga amat terdedah kepada unsur spekulasi berlebihan yang bole h menyebabkan ia termasuk dalam kategori perjudian. ia dibuat tanpa sebarang p ertukaran sebenar. Antar a panel penasihat Syariahnya adalah Syeikh Mufti Taqi Uthmani. fatwa penasi hat Syariah bank Islam dan Iain-lain. semua fatwa merigharuskan adalah tertakluk kepada syarat di atas dan bukannya secara mutlak. Syeikh Abdullah al-Mani’. Dr. Ajil Nashmi dan ramai lagi. Prof.

la adalah riba an-nasi’ah.1M Saya tahu definisi ini memeningkan pembaca. Disebutkan dalam keputusan Penasihat Syariah AAOIFI: ”SW APS are nor permitted in the forms in which they are practiced in commodity exch ange. indeks dan hutang) padaharga yang ditentukan.Hukumnya haram menurut fatwa kumpulan Ulama Fiqh Antarabangsa yang pakar dalam h al kewangan Islam kerana kontraknya melibatkan tukaran mata wang secara tangguh. mata wang. tetapi ia memang sukar diterangkan m enggunakan ayat-ayat ringkas tanpa contoh panjang lebar. Tiada kewajipan bagi penempah mem enuhi tuntutan kontrak bagi yang membeli barangan yang ditempah. ia j uga instrumen konvensional k . tetapi penjual hak barangan itu wajib memenuhi tuntutan kontrak.” 15° d) Opsyen (Options) Merupakan kontrak memberi hak (tetapi tidak menjadi kewajipan) membeli ataupun m enjual item yang dipersetujui (sama ada dalam bentuk saham. Secara kesimpulan. komoditi.

” 1M e) Niaga Hadapan (futures) Menurut The Encyclopedia of Britannica. H4 la dibenarkan oleh Syariah dengan syarat kontrak komersial yang Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa 233 dibuat itu hanya janji daripada satu belah pihak ’unilateralpromise from one side’. la menjadi semakin ketara tidak sah apabila keduadua pih ak tidak menyerahkan apa-apa seperti aset ataupun bayarannya. .la diharamkan berdasarkan hadis: ”Janga n kamu membeli ikan dalam air. Apabila syarat ini tidak dipatuhi maka kontrak itu tidak sah menurut Syariah ker ana: • la dianggap akad/kontrak jual beli pada masa akan datang. Anda dan Islam yang diharamkan kerana ia bercanggah dengan beberapa konsep dan panduan Syariah iaitu: • Menjual sebelum memilikinya secara benar . Islam tidak membenarka n akad jual beli dimeterai hari ini bagi transaksi pada masa akan datang.” (Dilaporkan oleh Ad-Dar Qutni. • la akan tergolong dalam jualan hutang dengan hutang (Bai’ ad-dayn bi ad-dayn) yang diharamkan oleh Nabi SAW kerana faktor ’gharar’ atau ketidaktentuan yang amat tingg i.la timbul kerana pembeli menyatakan hasrat membeli aset pada satu harga ditetapkan contohnya RM1 00. la tid ak sah menurut Syariah. la juga bertentangan dengan syarat serah terima atau disebut qabadh dalam Islam secara benar ’hakiki’ atau ’hukmi’ pada waktu yang sama dan akad menjadi batal. Untu k itu.232 • Wang. niaga hadapan ialah kontrak komersial ya ng dibuat bagi melakukan pembelian ataupun jualan satu aset dalam satu kuantiti yang khusus dan pada tarikh akan datang yang khusus. Tetapi inilah salah satu car a yang terbaik bagi pihak konvensional bagi mendapatkan untung. tetapi pembeli mempunyai hak membatalkan pembeliannya apabila didapati harga ramalannya tidak tercapai. ”Options are not per mitted neither with respect to their formation nor trading. • la juga terlibat dalam jual beli pada masa hadapan (forward) yang tidak sah menu rut syarak. pembeli akan membayar bayaran pendahuluan RM10. kerana jual beli seperti itu mengandungipenipuan. apabila item yang dijual beli adalah hutang dan mata \\ang.” (Hadis Ahmad bin Hambal dan A! Baihaqi dari Ibnu Mas’ud) • Unsur gharar fahish (ketidaktentuan) dan perjudian yang besar .l52 Hukum opsyen disebutkan oleh majlis Penasihat Syariah AAOIFI. dengan ramalan harga aset itu akan naik pada masa hadapan kepada RM200. al-Hakim dan Al-Hakitn mengatakannya sohih menurut syarat Bukhari dan Muslim).155 • lanya tidak boleh sama sekali dilakukan antara mata wang kerana ia akan menjadi riba an-nasi’ah (riba sebab bertangguh serah-terima). Sebuah hadis yang lemah menyebut: ”Nabi melarang daripada menjual secara hutang de ngan hutang. • la adalah riba.

Futures . according to a large majority of jurists on grounds of exce ssive gharar. haram jual beli hu tang dengan hutang melalui dalil Ijma’. sudah tentu ia tidak akan menjaga displin Islam di atas. Malah unsur perjudian dan ketidaktentuan juga amat tinggi.Bagaimanapun menurut Syeikh Prof Dr Muhydin Qurra Ali Dhaghi. 1% Apabila transaksi niaga hadapan ini dilakukan oleh institusi kewangan konvension al. Seorang ilmuan Syariah menulis: ”Considering the case of the basic exchange contracts. it may be noted that the th ird type of contract where settlement by both the parties is deferred to a futur e date is forbidden. kerana itu ia haram .

” Keputusan Majlis Penasihat Syariah dunia bagi AAOIFI menyebut dalam fatwanya: ”Fut ures is not permitted according to the Syariah to undertakes futures contracts e ither through their formation or trading. Malangnya. keran a ia langsung tidak menggunakan kontrak pelaburan yang diurus menurut Syariah. Fixed deposit adalah satu jenis pelaburan yan g menjamin keuntungan dalam bentuk yang ditentukan secara pasti sejak awal lagi. apabila anda meletakkan duit pelaburan sebanyak RM10 000 bagi t empoh lima bulan. if t he amount involved is $50 and A is the buyer of dollars then. The prohibition applies to all such contracts whe re the obligations of both parties are deferred to a future date. tiada seb arang jaminan daripada pengusaha modalnya terjamin. Kaedah Fiqh menyebut: Al-ghu nmu bi al-ghurmi (profit is by taking risk) ertinya: ”Bagi mendapat keuntungan (ha sil pelaburan) mestilah dengan menghadapi risiko”. the obligations of A and B are to make a payments ofRsllOO and $50 respectively at the end of one month. Anda dan Islam and forwards in currencies are examples of such contracts under which two partie s become obliged to exchange currencies oft\v0 different countries at a known ra te at the end of a known time period. Ini kerana dalam k onsep pelaburan Islam yang dikenali sebagai mudharabah dan musyarakah. • Jaminan daripada pihak ketiga dan bukannya pihak pengurus pelaburan (mudarib).” ’-”^ f) Jaminan wang modal tidak lupus (Guaranteed Capital) Keistimewaan ini adalah tidak sah menurut ulama empat mazhab. 158 Bagaimanapun pelaburan Swiss Mutual Fund ini sudah pasti lebih teruk lagi. P astinya kontrak pelaburan seperti ini adalah batal menurut empat institusi dan s egala keuntungan > ang diterima adalah tidak sah. kedua-dua ini tidak termasuk dalam kontrak pelaburan Swiss. individual A and B commit to exchange Us dollars and Indian rupees at the rate of 1: 22 after one month. Menurut hukum Syariah. including cont racts involving exchange of currencies.234 • Wang. kecuaian yang jelas dalam mengurus dan yang sepertinya. hanya dua jenis jaminan modal Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 235 diizinkan dalam akad mudharabah iaitu: • Jaminan modal dikembalikan apabila pihak ’mudarib’ (pengurus pelaburan) mengkhianati mana-mana isi kontrak. Sebagai contoh. an ovenvhelming majority ofSyariah scholars have disapproved such contracts on several grounds. anda pasti akan diberi pulangan dalam jumlah tertentu (seperti RM5 000) ataupun kadar pulangan yang pasti (12 peratus) daripada jumlah pelabur an anda. . g) Jaminan pulangan keuntungan (guaranteed fixed return) la tidak ubah seperti ’Fixed Deposit’. Mazhab Maliki dan Syafie men ganggap sekiranya terdapat dalam kontrak mana-mana pelaburan mudharabah pihak pe ngurus menjamin modal tidak akan lupus walau apapun keadaan berlaku (seperti aki bat kelalaian ataupun tidak). Justeru sebarang pelaburan deng an jaminan pulangan adalah bertentangan dengan kaedah di atas tadi. The contract is settled when both the parties honour their obligations on the future date. la sepakat seluruh ulama sebagai haram kerana riba. Traditionally. For example. maka kontrak itu terbatal.

h) Ekuiti dan komoditi Pastinya apabila ia diurus secara konvensional. sebarang pelaburan yang mempunyai elemen seperti ini adalah pinjaman dengan riba. Ia adalah haram. ia akan terlibat dengan unsur-un sur perjudian. Jaminan pulangan ini menjadikan ia mengikut konsep pinjaman wang d engan faedah (interest) yang dijamin. *) Co/npames/pelaburan dalam syarikat-syarikat kukuh dengan .Selain itu.

F AQ yang saudari sertakan ini adalah FAQ baru. kewujudan keny ataan ini tidak mengubah hukum haram Swisscash kepada halal. With regards to a portion of your comment below. ”Lebih jelas daripada itu. Semua ini.djindexes. tobacco or any other that is related to unhealthy living. Jawapan saya: Ya.T. Anda dan Islam jual beli saham Syarikat yang ingin diletakkan duit pelaburan sepatutnya disernak dan disahkan t erlebih dahulu oleh panel penasihat Syariah. Ini kerana: . pela curan dan Iain-lain. Syarikat seperti ini sememangnya amat diminati kerana pulan gannya lumayan. we are not allowed to invest in corporations that have dealings with industries such as gambling. Does your investment cover Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa such sectors? In fact we do not. arak.18 As a Muslim (believer in Islam).. tiada satu perkataan dan soalan pun yang berkaitan tentang kelslaman produk mereka ini. semua syarikat yang dila bur perlu disemak oleh Dow Jones berciri Islam ataupun tidak. Sila rujuk web Dow Jones Islamic di www. as these are high risk and low return sectors.investaaa.com/ ataupun www. >37 Please comment. tidak kira yang terlibat dengan judi. sudah tentu pelaburannya akan dibuat dalam apa jua syarikat.com/mdsidx/index. Our investment s are mostly spread into utilities. I. natural r esources.” Are you absolutely sure nothing about Islam is being touched? This is what I found in SWISS CASH FAQ under clause 11. cfm ?event=showHome Keputusan-keputusan di atas adalah menurut keputusan Majlis Penasihat Syariah ol eh Accounting dan Auditing Organization For Islamic Institutions atau OIC Intern ational Fiqh Academy (Majma Fiqh Islami) yang dianggotai oleh ahli-ahli pakar Sy ariah sedunia. la arnat pentmg bagi menentukan sya rikat itu menjalankan aktiviti yang menurut nilai Islam ataupun tidak. Apabila t iada sebarang panduan seperti pelaburan Swiss ini. Soalan melalui e-mel berkenaan SwissCash Salam Zaharuddin. alcohol.236 • Wang. saya sangat pasti klausa ini tiada ketika saya menyemaknya pada Ogos 2006. tanpa perlu mengkaji dengan lebih dalam pun sudah mampu diketahui akan tidak menepati Syariahnya pelaburan mereka ini. Bagi sebarang pelaburan di luar negara. agriculture commodities and money markets. apabil a pembaca meninjau kepada ruangan ”Frequently Asked Questions ” (FAQ) yang terdapat di dalam web mereka. Walau bagaimanapun. viable project developments.18 11.

viable project developments. It provides short to medium ter m liquidity in the global financial system. .1) Disebutkan oleh mereka di FAQ ini. In the money markets.” Pertama: Adakah anda dan pembaca faham apa itu ”money market””! A money market is a financial market for short-term borrowing and lending. shortterm financial instruments such as certificates of deposit (CDs) or enter into a greements such as repurchase agreements (repos). Money market derivatives include for ward rate agreements (FRAs) and short-term interest rate futures. Common money market instruments • Bankers’ acceptance — A draft or bill of exchange accepted by a bank to guarantee payment of the bill. banks lend to and borrow from each other. natural resources. IT. This contrasts with the capital market for longer-te rm funds. typic ally up to thirteen months. agriculture commoditie s and money market. ”our investment are mostly spread into utili ties.

• Repurchase agreements .S. ia tetap terlibat dengan riba.(in the US). • Treasury bills . Short-term notes issued by municipalities in anti cipation of tax receipts or other revenues.org/wiki/Money _market) Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 239 rjntuk pembaca memahami isu ini. • Commercial paper . • Money market mutual funds . (Rujuk http://en.238 • Wang. • Municipal notes . semua ini akan disemak dan dipasti kan menepati hukum Syariah. Anda dan Islam • Certificate of deposit .. Umat Islam tidak terlepas daripada godaan pulangan tinggi yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat ini. Eaindex. IT. agriculture commodities. Bahagian kedua: ABB Fund.” Adakah anda tahu. S.An unsecured promissory note with a fixed maturity of one to 270 days. Shortterm securities issued by government sponsored enterprises such as the Farm Credit System. • Federal Agency Short-Term Securities . For the U. Interest-bearing deposits held by banks and other d epository institutions at the Federal Reserve.Deposits made in U.(in the US). viable project developme nts. tapi cara pelaksa naan dan produknya berbeza daripada konvensional. arak dan babi. pengurusan Swissca sh menggunakan cara konvensional yang terlibat dengan begitu banyak riba. Sememangnya terdapat ”Islamic Money Market”. setiap instrumen yang disebut tadi fliestilah d ifahami satu persatu.A time deposit with a specific maturity date shown on a certificate. • Eurodollar deposit .wikipedia. perkara ini sentiasa dijaga da n disemak. usually it is sold at a discount from face value. FAQ sebegini tiada memberi sebarang erti. Di ketika i ni. these are immediately available f unds that institutions borrow or lend. Winlifund dan Arabic Fund: Kajian kes Pelaburan dan pelbagai skim cepat kaya melalui Internet semakin popular hari ini . dollars at a bank or bank branch loc ated outside the United States. see Treasury bills.Pooled short maturity. high quality investments whic h buy money market securities on behalf of retail or institutional investors. Ini menjadikan penyertaannya begitu hebat dan menggunung hari demi hari. apakah terma-terma kontrak pelaburan ini? Adakah ia juga terma dan ditentukan oleh Syariah? Di bank-bank Islam.Short-term debt obligations of a national government that are i ssued to mature in 3 to 12 months. Itulah yang dilakukan di bankbank Islam.Short-term loans-normally for less than two weeks and fr equently for one day-arranged by selling securities to an investor with an agree ment to repurchase them at a fixed price on a fixed date.(in the US). They are l ent for the federal funds rate. walaupun ia tidak terlibat dengan judi. the Federal Home Loan Banks and the Federal National Mortgage Association. usually on an overnight basis. Amat jelas. large-denomination certificates of deposits can be sold before mat urity. natural resources. perzinaan dan sebagainya. Tanpa memikirkan halal dan haram skim yang ditawarkan. 2) Disebut juga dalam FAQ itu ”spread into utilities. • Federal funds . Jikala u mereka rnempunyai Majlis Penasihat Syariah. berserta .

Bagi ABB Fund. Kesemua jenis pelaburan ini pernah dan kerap diwarwarkan ’halal’ °leh individu yang ku rang biasa dengan displin mu’alamat Islam.kan kefahaman amat tipis tentang sifat sesuatu pelaburan itu daripada kaca fiiat a Islam. berbondong-bondong umat Islam menyertainya dengan ’keyakinan’ ianya adalah halal atau sesetengahnya tiada endah berkenaan hukum. Winlifund dan Eaindex. i a secara tidak sengaja atau sengaja didakwa halal kerana dikatakan pelaburannya terhad kepada aktiviti . Yang penting baginya adala h keuntungan.

tetapi kerana tahap pertama (curi) adalah h aram. Swisscash dan seku tunya. hartanah. walaupun duit itu digunakan dengan cara yang b etul di tahap kedua (membeli Quran). di bank ataupun sesama rakan. Anda dan Islam halal seperti industri minyak dan gas. getah dan sebagainya yang halal . paling minima kita perlu melihat daripada dua t ahap. ia mestilah dibuat dengan tepat menurut dan menepati cara dan syarat pelaburan Islam. Tatkala itu tiad a guna lagi untuk mengetahui cara penggunaan dana terkumpul itu sama ada kepada yang halal atau haram. Saya ing in tegaskan di sini agar umat Islam dapat memahami ciri pelaburan yang haram den gan jelas dalam semua bentuk mediumnya sama ada Internet. Sebaliknya. Justeru. Kajian tahap pertama terhadap akad di antara peserta dengan syarikat ABB. Saya harap dengan panduan amat mudah ini. Swiss serta yang sepertinya melaburkan dana terkumpulnya. Hukum adalah jelas dalam hal ini. Eainde x dan Winlifund ternyata menunjukkan masalah yang sama iaitu: Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 241 Isu Pertama: ’Fixed Return’ atau keuntungan yang dijamin Umat Islam masih kelihatan kabur dan tidak dapat menangkap dengan ielas konsep s ebenar pelaburan Islam yang dibuat atas asas mudharabah dan musyarakah. tiada gunalah menghabiskan tenaga menyemak tahap kedua.240 • Wang. semua orang boleh menentukan halal ata u haram bagi dirinya setiap kali ingin membuat pelaburan. akad antara peserta dan syarikat mi telah dikira tidak halal di sisi Is lam. kita tidak boleh hanya melihat kepada industri apakah yang digu nakan wang kita itu. Maka di ketika ini. akad pelaburan itu akan terbatal. Mereka kerap memberi fokus kepada tempat ABB. Sebagai contoh mudah. 1) Tahap Pertama: Wang daripada poket kita kepada syarikat pelaburan Inilah tahap yang kerap dilupakan oleh para peserta ABB Fund. Ringkasnya. Sebagai panduan utama: Sebarang pelaburan yang menjanjikan pulangan untung secar a tetap adalah haram menurut konsep pelaburan Islam. 2) Tahap Kedua: Wang kita di syarikat itu dilaburkan dan digunakan untuk industr i dan instrumen pelaburan halal atau haram. Tindakan ini adalah kurang tepat kerana kita perl u menyemak bentuk akad atau kontrak yang dimeterai di antara kita dengan syarika t pelaburan itu terlebih dahulu. si A mencuri duit dan kemudian membeli Al-Quran menggunaka n duit curi itu. maka tahap kedua yang baik tidak akan menjadikan pembelian itu halal. Kita perlu memahami bahawa apabila kita ingin mengetahui sesuatu pelaburan itu h alal atau haram. Jika tidak. .

Bagaimanapun.nu. saya akan bantu anda untuk mengesan di mana silap nya secara ringkas dan padat. bagi mendatangkan lebih keyakinan kepada pembaca yang saya kira m ajoritinya telah menyertainya. Kita akan mendapati pelannya begini: .abbfund. ABB FUND Hal ini ternyata apabila kita melihat di web ABB Fund di www. biz atau h ttp://abfund.mine.

00% 180.00\ 120.000 2.9G% 10Q.000 3.70% 2. Commission 20 50 100 500 1.00% 6.80% 2.242 • Wang.00% 150. Anda dan Islam PAY4T 4 PROPIT SYSTEM Module Status ^l”* Basic Standard Silver Gold Double Gold Triple Gold Platinum (*>r e-TRAD£R only) E TRADER Registration .000 2.00”.000 2.00% 3. 2.50% 2.25% 40 110 250 2f Daily ROI T ROI Profit *%*” .20% 2.00% 170.00% 190.

0% sehan 100 200% IndexSOOO Code $ 5 000 2. setiap hari anda dijamin mendapat pu langan sebanyak 1.8% sehan 100 180% Index 1000 Code S 1 000 2. jaminan untung ini adalah namanya riba dan bukan pelaburan. setiap hari anda dijamin mendapat pu langan sebanyak 2 peratus .188 Ini bermakna jika modal ’pelaburan’ anda USD20.com/index. php): Index20 Code S20 1.800 6.8 peratus. Saya j uga telah mengulas perkara ini semasa saya menulis berkenaan Swisscash dan juga Em-pay.eaindex.800 5. EAINDEX Manakala Eaindex pula sebagaimana berikut (www. maka akan mendapat 2.9 peratus setiap hari.350 2.3% sehan 100 230% I Ini bermakna jika modal ’pelaburan’ anda USD20.0 peratus setiap hari dan jika diberi pinjam USD5 000 akan dibalas dengan r iba sebanyak 230 peratus dalam masa 100 hari. maka anda akan mendap at 2. dan jika anda letak USD2 000. Dan jika anda letak USD1 000. EAINDEX dengan terus-terang menyebut di laman webnya: . Secara sepakat ulama Syariah silam dan Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 243 kontemporari.000 3.1.

maka rosaklah akad pelaburan mudharabah itu” (Al-Ma’ayirAs-Syaiyyah. Merekajuga tidak boleh membuat sebarang jan ji untuk memberi keuntungan yang dianggarkan itu.l3 9 Manakala Majlis Penasihat Syariah Dunia.”EAINDEX Plans are designed to simplify the investment process by providing easy c alculation values of $20. Hadis Nabi SAW yang telah dijadikan kaedah fiqh menyebut: jUjaJb ^1 ^~\ ’ O -” Ertinya: ”(Bagi mendapatkan) Keuntungan (hasilpelaburan) mestilah dengan menghadap i risiko (bermakna tiada untung tetap dijanjikan dan pelabur mesti menjamin keel okan barangan yang dijual jika .” Adakah pembaca menyedari perkataan ’fixed return’ yang dinyatakan? Ini adalah riba. Demikian keputusan yang disetujui sepenuhnya oleh ulama silam. kontrak pelaburan sebegini juga tidak sah menurut Islam. him 240) Jaminan untung tertentu dalam sebarang kontrak pelaburan adalah haram disebabkan riba. AA OIFI. Semua untungnya juga adalah tidak sah.Lail If-jiaJL* \jtLu> <u~jij ^^kJl JL?-I j> Jo lil Ertinyc1: ”Apabila mana-rnana pihak menetapkan baginya satujumlah untung yang teta p dan pasti. Yang dibenarkan hanyalah anggaran dan andaian daripada pihak pengurusan dan a berdasarkan prestasi lepas mereka. $1 000 and $5 000. Each index code provides a fixed re turn for period of 100 days from inception. AAOIFI yang saya sebutkan nama pakar-pa karnya di bawah telah membuat keputusan berikut berdasarkan teks fatwanya: *j . kerana pelaburan yang diiktiraf Islam tidak membenarkan sebarang jaminan keuntun gan.

” 16° Malah Ijma dalam hal ini juga telah ada. Jaminan pulangan ini menjadikan ia berteraskan konsep pinjaman wang dengan faedah (interest) yang dijamin. Ahmad. energy services. tahap pertama tadi berjaya. Abu Daud: no 3508.major oil companies. maka ia adalah hara m oleh kerana ia telah menukar sifat pelaburan secara Islam kepada elemen pinjam an dengan janji faedah riba. kita wajib memeriksa tahap kedua p ula. oil and gas exploration and production c ompanies. Ibn Hibban.” (Riwayat As-Syafie.” Justeru itu. Apabila merujuk dan membaca perenggan demi perenggan berkenaan ABB Fund. ia dicatat di dalam Keputusan Majlis Ke satuan Fiqh Sedunia apabila disebutkan: U Jl ’^ . sebarang pelaburan dengan jaminan pulangan adalah bertentangan deng an kaedah di atas tadi. la a dalah haram dan kontrak menjadi batal menurut sepakat Ulama. and natural gas pipeline companies. -^ jl ip Ir’ . Anda dan Islam melibatkan jital beli).” Ini bermakna. ia juga terlibat menggunakan perniagaan ’commodity futures’ dan Forex bagi meraih keuntungan. ternyata ia bukan sahaja melabur di dalam industri minyak d an gas sebagaimana yang difahami... Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 245 Isu Kedua: ’Commodity Futures’ dan Forex Adapun sekiranya. Wi nlifund dan Eaindex.li j j^£ ^ <oi Ertinya: ”Sebarang pelaburan yang mana pihak pengusaha (mudarib atau syarikat) men jamin satu kadar pulangan tertentu kepada pelabur (peserta).ja.Uail ’ J» « _i VV ^/ LJ \ y”-* jOi JbJbi jji c^jUallj Jill JJ « Ertinya: ”Telah ijma seluruh imam-imam (mujtahid) di mana termasuk dalam syaratsah sesebuah pelaburan ’mudharabah ’ itu adalah mesiilah pembahagian keuntungan dibuat secara nisbah untuk si petal ’ir dan pengusaha tanpa rnenentukan jumlah tertentu b agi sesiapa ’ntara mereka. Ini disebutkan di web ABB: ”.244 • Wang. sebarang pelaburan yang mempunyai elemen sep erti ini adalah sebenarnya pinjaman dengan riba. Selain itu. Albani: Hasan) Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia pada tahun 1992 yang mewartakan: f # U-IJL> Jill ^_j^J ^jjUall jjj£ j\ ajjl.

the markets are categorized into: Equities. keputusan ini dibuat setelah sepakat seluruh Ulama Fiqh Seduni a bersama perbincangan pakar ekonomi. Our successful trading record has maximize high yield return to our investors’ investment and we are paying realtime in daily basis through the PAY-IT 4 PROFIT SYSTEM. Currencies. P akistan . curre ncies.” Sebagai makluman. Majlis Penasihat Syariah Institusi Kewangan Dunia te lah membuat keputusan berikut161: ”Tidak harus (haram) dari sudut syarak untuk berurusan dengan ’futures contract’ (term asuk Commodity Futures] sama ada membuatnya. R eal Estates. Antara ahli majlis penasihat Syariahnya ad alah seperti berikut: Sheikh Mufti Taqi Uthmani (Hakim Syarie Mahkamah Tinggi. membeli dan menjualnya.winlifund. . Commodities. html) ”Basically.Pengerusi). Saya telah bawakan kaj ian dan keputusan Majlis Penasihat Syariah Dunia di artikel saya ketika mengulas isu Swisscash sebelum ini.Ini disebutkan daripada petikan daripada laman webnya iaitu: The ABFUND program is a long term high yield private investment program managed by a group of professional traders specialize in trading on equity market.” Perkataan ’currencies’ ini adalah perniagaan berkaitan Forex.com/market. major market indexes and energy commodity futures markets. Berikut pula dalam web Winlifund (www.

Dr Wa hbah Az-Zuhayli (Prof Syariah. mereka akan mengkaji dengan teliti. Citibank Islamic). Isu Ketiga: Status pengurus dana amat diragui Walaupun perniagaan minyak dan gas eletrik adalah halal. Dr Mohd Daud Bakar (Pengeru si. Dr. Den gan itu anda akan mengetahui bagaimanakah cara mereka mengesahkan sesebuah dana pelaburan itu untuk boleh sebagai halal. Univ Kuwait). yang lain juga tiada sebarang erti lagi. Sheikh Ni zam Ya’qubi (Majlis Penasihat Syariah. ditemui atau dilawati. Inilah antara kerja di Suruhanjaya Seku riti di Jabatan Pasaran Modal Islam. Selain Dow Jones Islamic. Pencipta skim ini adalah kapitalis yang hanya mencari untun g semaksimum mungkin tanpa mengendahkan displin Islam. Kesimpulan saya di sini adala h. Mu hammad Siddiq Ad-Dharir (Prof Syariah. Dubai Islamic Bank. Mereka juga tidak dapat dihubun gi. . dokumendokumen utama da n cara jual belinya dilakukan hendaklah disemak oleh sebuah Majlis Penasihat Sya riah terlebih dahulu agar semua rukun dan syarat jual beli dapat dipastikan bera da dalam keadaan yang tepat menurut pertimbangan syarak. Jika tidak mereka sudah t entu melantik pakar-pakar Syariah untuk menyemak pelaburan mereka. Sebagai contoh semasa Majlis Penasihat Syariah Dow Jones Islamic Fund. Sheikh Prof DrNazih Hammad (Majlis Penasihat Syariah. Berjual beli dan melabur tanpa mengetahui individu yang mengurus menyebabkan sal ah satu syarat sah akad tidak dipenuhi. Sudan). Anda dan Islam Sheikh Abdullah Bin Sulaiman Al-Mane (Hakim Mahkamah Mekah). Bahrain Islamic Bank). sila buka laman mereka di www. Antara contohnya mereka a kan memastikan syarikat tersebut tidak mempunyai pinjaman konvensional lebih dar ipada 30 peratus dan banyak lagi kaedah semakannya. ABB Fund. Malaysia. Unix Damsyiq. UAE). Majlis Penasihat Syariah Kebangsaan. Jika tiga isu tidak diluluskan. Dr ’Ajil An-Nashm i (Prof Syariah. Gabungan sebab haram Sebagai kesimpulan untuk semua tulisan saya sebelum ini. Malaysia). Sheikh Husayn Hamid Hassan (Pengerusi Majlis Pena sihar Syariah. Tidak perlulah saya mendedahkan semua kaedah ’screening’ mereka kerana ia agak tekni kal dan memerlukan perbincangan yang amat panjang. Sheikh Prof. pembaca juga boleh merujuk cara semakan dan pengesahan yang dibuat Jabatan ’Islamic Capital Market’ di Suruhanjaya Sekuriti. Sebelum meluluskan sebarang syarikat yang bol eh disahkan halal. di samp ing tidak mempunyai lesen untuk membuktikan kewujudan mereka dan kepertanggungja waban mereka terhadap dana yang terkumpul kelak. Univ Khartoum.com. Kumpulan Perbankan Dallah Al-Barakah Sedunia). Dengan tiga fakta ini. Sheikh Prof. Ini menyebabkan akad menjadi batal.investaa. tidak perlu lagi didedahkan kepincangan Syariah dalam sis tem ejensi dan komisen yang mereka gunakan. Eaindex dan semua pelaburan cepat kaya melalui Internet ini tidak p ernah memikirkan Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 247 tentang halal haram. Syria). pelaburan ini diharamka n kerana sebab-sebab berikut: 1) Jahalah (Ketidaktahuan) laitu tiada diketahui dengan jelas identiti pengurus dana atau syarikat. Dr Abd Sattar Abu Ghuddah (Pengerusi Ma jlis Penasihat Syariah. SyeikhProf.246 • Wang.

Selain itu. Ini kerana jika wang ya ng dijanjikan tidak muncul tiba. Ini menjadi kannya gharar.2) Gharar (Ketidaktentuan) laitu tidak diketahui tempoh kewujudan laman web pelaburan itu. tiada sesiapa yang boleh dihubungi. Kesannya. tida k dapat dipastikan sama ada ’pelabur’ benar-benar boleh mendapat wang yang dijanjika n atau tidak pada tempoh yang disebutkan iaitu 100 hari. 3) Riba Saya ingin tegaskan sekali lagi bahawa keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan yang me ngharamkan pelaburan melalui Internet adalah . sekali lagi ia membatalkan akad.

mampu menjamin pulangan sebanyak 2 40 peratus sebagaimana yang ditawarkan oleh si syarikat pelaburan tipu ini. kerana itulah cara utama mereka mendapatkan wang baru. Qarar wa Tawsiat) 4) Penipuan laitu penipuan yang dibuat kerana mendakwa menggunakan wang yang terkumpul itu u ntuk pelaburan oil and gas. termasuk yang paling untung sekalipun. Anda dan Islam kerana beberapa ciri tertentu. hartanah. Adakah masuk akal yang pelaburan yang baru dibuat satu bulan sudah boleh mend apat pulangan 20 peratus bulan berikutnya? Semua pelaburan. d. e. Pelaburan di offshore adalah sama sahaja dengan pelaburan di ’onshore’ . masih tidak berani dan mampu memberikan janji pulangan sebanyak 240 pera tus dalam produk riba mereka seperti ”Fixed Deposit”. Sesiap a pun boleh menyebutnya kerana ia sekadar cakap saja. maka ia adalah hara m oleh kerana ia telah meniikar sifat pelaburan secara Islam kepada elemen pinja man dengan janji faedah Riba. Kalau ’pengurus’ dana itu betul melaburkan wang dalam Forex. memerlukan masa. skim tersebut akan berkubur dengan cepat. hedge funds. Pulangan yang dijanjikan adalah 20 peratus (atau lebih) sebulan. b.dan . Yang paling utama adalrh kerana jaminan dan promo si keuntungan tetap dan jaminan modal dalam sebuah pelaburan. Sebab pelaburan itu ada di offshore tidak bermakna yang pulangannya akan meng gunung. pelaburan tersebut tidak memb ayar hasilnya selepas satu atau dua bulan. sudah tentu semua media di dunia termasuk CNN. Fortune dan Forbes akan memberi liputan yang menyeluruh kepada pengurus dana tersebut. Kenapa tak ada? Mustahil media dunia (yang tahu t entang semua pelaburan lain) begitu buta dan tidak pernah mendengar pulangan yan g sebegitu hebat? c. Sebenarnya ciri in i juga telah diputuskan haram secara sepakat Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia pada ta hun 1992 yang mewartakan: Jlil Eninya: ”Sebarang pelaburan yang rnana pihak pengusaha (mudarib atau syarikat) men jamin satu kadar pulangan tertentu kepada pelabur (peserta). Tanpa ’pelaburpelabur’ baru. yang bermakn a 240 peratus setahun! Pelabur-pelabur kelas dunia seperti Warren Buffett dan Ge orge Soros pun ’hanya’ mampu memberikan pulangan riba haram sebanyak 20 hingga 34 peratus setahun! Adakah masuk akal orang yang tidak pernah dikenali dapat mem berikan pulangan yang sebegitu tinggi? Kalau betul pula. hedge funds dan sebagainya sekalipun.” (Majma FiqhAl-Islami.248 • Wang. Jadi jika ’pengurus’ sendiri tidak dapat hasil pulangan. ’Pengurus’ dana hanya menyebut Forex. Berikut pula info yang dikongsi daripada seorang pakar pelaburan iaitu saudara A zizi Ali berkenaan ciri penipuan dalam skim cepat kaya Internet ini 16-: a. tiada satu syarikat pun yang. komoditi dan Iain-lain tetapi tidak menerangkan dengan terperinci tentang pelaburan-pelaburan tersebut. komoditi dan Iain-lain. Mala h bank konvensional terbesar dunia yang juga mengamalkan riba dan menggunakan ke pakaran seluruh pekerja mahirnya dicampur pula dengan asetnya yang mencecah tril ion RM. Ini ker ana menurut pakar-pakar pelaburan sebenar. mata wang. jika be nar-benar ia melabur dalam industri tersebut. Semua skim Ponzi akan menggalakkan ’pelaburnya’ merekrut Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 249 ’pelabur’ baru. bagaimana dia hendak membayar orang lain? Dari mana datangnya wa ng tersebut?.

fixed deposits dan sebagainya f. Belum cuba.a mutual. ”Cuba dulu. belum tahu.” Jawapan saya: Kenapa hendak cuba jika anda tahu benda itu merbahaya? Kenapa hendak cuba . Sikit saja. Semua ’pelabur’ skim Ponzi akan berkata. unit amanah.

Skim cepat kaya Internet ini biasa menjanjikan 20 peratus pulangan dalam sebulan . Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 251 5) Syubhah dan Money Game Inilah sebenarnya cara mereka mendapatkan wang daripada pelabur. pelaburan riba terhebat di dunia dilakukan oleh beberapa jutav. Ini bersamaan dengan 240 peratus setahun. dua atau tiga tahun. Peter Lynch dan John Templeton. Ti ba-tiba skim karut. menipu dan haram ini mendak\va memberikan pulangan 240 perat us seratus hari dengan perniagaan yang didakwanya? Ini satu penipuan. iaitu setiap pe . ini bermak na seolah-olah ’skim pelaburan’ ini lebih hebat daripada seluruh sejarah pulangan te rhebat di dunia. Bagi memberikan gambaran. Sebagai contoh. George Soros. Anda dan Islam jika anda tahu benda itu membawa penyakit? Malah ia juga diharamkan oleh Islam u ntuk membiarkan diri ditipu. Cuba lihat. an Barat seperti Warren Buffett. tetapi apa yang pasti ialah ianya akan berkubur juga apabila tiada ’pelabur’ baru. Apabila ia b erlaku. sehinggakan penguins kewangan terhebat lagenda du nia pun hanya mampu menawarkan pulangan sekitar 14 hingga 34 peratus setahun. anda akan kehilangan semua wang anda. Sebagaimana juga duit anda digunakan untuk membayar orang sebelu m anda. catatan pulangan pelaburan yang diiktiraf terhebat d i dunia dan bandingkan dengan skim cepat kaya anda: John Templeton Templeton Grow th Fund 14 32 Warren Buffett Berkshire Hathawav I 40 Peter Lynch Fidelity Magellan 29 13 I 22 George Soros Quantum Fund 34 25 J Anda boleh lihat dengan jelas.250 • Wang. g. Situasi ini mungkin akan bertahan satu. Duit itu dikitarkan. Anda masih mendapat pulangannya kerana wang itu datang daripada pelaburan orang-orang yang baru masuk dalam skim tersebut.

ia tetap haram tanpa khilaf. pemberi d an penerima rasuah dan Iain-lain unsur jahat yang secara senyap menghancur masya rakat. akan diberikan komisen. ia hanya menambah dosa seperti melahirkan banyak si tamak.. Apabila berkemba ng. Walaupun ia wujud dan masih dibuka. Alasan Popular untuk Mengharuskan Pelaburan Haram Alasan adalah seperti berikut: • ”Adakah salah. Segeralah bertaubat dan hen tikan penglibatan anda. Hukurn haram tetap haram. Mu’amalah dengan yang haram adalah tidak berkat dan pasti tidak akan berkembang sampai bila-bila. akad komise n atas kepala dan bukan atas barang yang dijual ini mengandungi syubhah kepada ’mo ney game’ yang diharamkan oleh Majlis Fatwa Sedunia termasuk Saudi dan Indonesia. penipu. kita meningkatkan ekonomi umat Islam?” Jawapan: Ekonomi umat Islam ha nya boleh berkembang bila ada unsur keberkatan.serta yang dapat mencari ahli baru.” Jawapan: la adalah maslahat yang tertolak atau ”Maslahat Mulghah”. seperti kilang arak dan judi yang bersepah di sana sini. Menurut Imam al-Ghazali beberapa syarat bagi membolehkan berhujah dengan maslaha t adalah: *&*> %v . la disebut oleh Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 278: ”Allah memusnahkan keberkatan dari harta riba. Justeru. Masih wujudnya laman web pelaburan haram ini tidak berma kna apa-apa kepada hukum.” • ”Kita memikirkan perkara Maslahat.. Tidak syak lagi pelaburan ini diharamkan oleh Islam.

<L> _*.” Jawapan : Nabi berkata: J-\ A^ 4J N’la A-*1-S . Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 253 ”Bagaimana kami ingin membuat kebajikan apabila tiada duit. Manakala Imam Abu Ishak As-Syatibi (790 H). pakar ilmu maqasid Islam silam melet akkan ’dhawabid’ berikut: • Mestilah tidak han>a memandang maslahat duniawi sahaja. Prof Dr Said Ramadhan Al-Buti dalam tesis PhDnya yang mendapat tahap mumtaz kepu jian kelas satu. hujah maslahat yang digunakan adalah tidak sah menurut akidah dan disiplin penggunaannya. ’-^” if J»l _>• r* Ertinya: ”Individu yang mengumpulkan wang haram dan kernudian bersedekah dengannya (membuat kebajikan). bahkan mesti meneliti ma slahat ukhrawi juga. dipersetujui oleh Az-Zahabi. Kesimpulannya. • Mestilah tidak bertentangan dengan dalil Qat’ie Dalalah daripada Al-Quran. juga meletakkan beberapa syarat asas maslahat. • Maslahat hanya diterima pakai dalam hal kebaikan untuk Deenul Islam. 3) la mestilah bersifat darurat. dan bukannya agakan-agakan kosong dan andaian jau h dan lemah.” (Direkodkan oleh AI-Hakim. iaitu faedahnya untuk rak) at umum bukan sekelompo k tertentu. maka tiada sebarang ganjaran kebaikan untuknya. Albani: Dhoif) ”Sudah sampai tahap darurat” . Anda dan Islam 1) la mestilah bersifat umum. • Maslahat untuk menjaga hak ramai didahulukan daripada menjaga hak sekelompok.252 • Wang. • Mestilah tidak bertentangan dengan Qias yang sahih. 1/390: Ibn Hibban.Ssj ^ \ ^ ^ ^^ » . no 797: Sohih menurut Ibn Hibban dan Al-Hakim . • Maslahat mestilah bersandarkan dalil-dalil yang jelas.w 1 ^ . • Mestilah tidak bertentangan dengan dalil Qat’ie Dalalah dan thubut daripada Hadis. 2) la mestilah bersifat pasti. iaitu keterpaksaan yang sekiranya ditinggalkan maka membawa kerosakan terhadap lima unsur dharuriyat secara pasti. • Tidak menafikan maslahat yang lebih utama daripadanya. ianya seperti be rikut: • Mestilah ia terkandung tujuannya dalam prinsip asas tujuan syariat.

” (Riway atAbu Daud) Bagaimanapun. kerana darurat adalah perkara keperluan asas y ang apabila tidak dilakukan individu boleh hilang nyawanya.a. ”tidak dapat lari daripada riba di akhir zaman.163 Saya percaya rama i orang tidak melabur.Jawapan: Kenyataan ini tidak sah. Hadis menerangkan.164 . (ini kerana m enurut hadis ini dikatakan al-Hasan mendapat kata-kata Nabi SAW ini daripada Abu Hurairah).” Jawapan: Individu yang cuba mengharuskan apa saja yang berkait dengan riba akan berhujah menggunakan hadis: Ertinya: ”Akan datang satu zaman di mana tidak terkecuali seorang pun kecuali ia m akan riba dan jika ia tidak makan sekalipun. tetapi masih hidup aman damai. semua akan kena debunya. hujah ini tidak boleh diterima untuk bersikap lepas tangan dengan riba terutamanya tahap hadis ini yang lemah menurut Imam Al-Munziri kerana peraw inya bemama Al-Hasan tidak pernah bertemu dengan Abu Hurairah r. ia akan ditimpa debu-debunya.

Anda dan Islam • ”Tidak mengapa. 2/9207 . Harga baru yang ditawarkan adalah RM720 pula bagi mendapatkan set yang sama. kami akan bersihkan sebahagian bonus dengan mengeluarkan zakat. nilai mata wang Kuwait semasa perang adalah USD00.254 • Wang. apabila sukar ujian itu. Oleh itu.10 dan sekarang menaik kepada USD3. zakat tidak boleh menyucikan harta yang haram. 1 Afghanis bersamaa n USD0. AzZubaydi.” Jawapan saya: Syarat wajib zakat ke atas Muslim adalah memiliki harta itu dengan sah dari sudut Islam. Para pembelinya memaklumkan kepada saya potensi Dinar ini untuk naik adal ah amat tinggi berdasarkan trend turun naik nilai mata wang Kuwait dan Afghanist an yang turun amat teruk apabila peperangan berlaku dan akan naik dan kembali st abil selepas kerajaan dan situasi ekonomi negaranya stabil.000068.03 sebelum perang dan semasa perang.” (Riwayat Ad-Dar Qutni dan Al-Hakim) Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 255 jjahagian ketiga: Pelaburan mata wang Dinar Iraq Terdapat yang bertanya berkenaan pelaburan membeli satu set wang kertas Dinar Ir aq yang dikatakan boleh menguntungkan jika disimpan Jan dijual di masa akan data ng. Manakala kini (masih dalam keadaan tid ak stabil dan perang) USD1 bersamaan Dinar Iraq 0.0001. Manakala mata wang Iraq. Saya ingin ingatkan. Ithaf As-Sadat al-Muttaqin. beberapa bulan selepas itu saya difahamkan harga RM680 tidak lagi terpakai. Bagaimanapun. la hanya boleh menambahkan berkat bagi harta yang didapati dengan cara halal. pihak yang b erkempen ini dengan hebatnya mengetuk gendang kempen mendakwa peluang keuntungan . manakala nilainya sekarang 1 Afghanis bersamaan USD0. dikeluarkan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah. Ulama menyatakan tiada zakat ke atas harta haram tetapi yan° diperlukan adalah melupuskannya. fakta yang diberikan berkenaan nilainya sebelum perang adalah USD0. 50 bagi satu Dinar Kuwait. Berkenaan mata wang Afghanistan pula disebut nilai 1 Afghanis bersamaan USD0.32 bersamaan satu Dinar Iraq. sudah tentu pahalanya juga lebih b esar. Saya difahamkan cara membelinya adalah melalui Internet dengan harga RM680 dan p embeli mampu memiliki satu set wang kertas Dinar Iraq yang mampu bernilai RM41 8 00 dalam masa beberapa bulan atau tahun lagi. 5/226) Saya juga sedar betapa besarnya ujian sekiranya saya berada di tempat pelabur da n pelopor ABB Fund. Eaindex yang sudah meraih untung yang lumayan.” (Direkodkan oleh At-Tabrani.166 Marah dan Menyekat Untung Saya pasti ada >ang marah kerana ia mempunyai rangkaian yang luas dan dapat untu ng yang hebat. 19/ 136 : Al-Mughni lil ’Iraqi.02. seperti kata Nabi SAW: Ertinya: ”Sesungguhn\a bagi kainu ganjaran pahala berdasarkaii kepada kadar keleti han dan belanja ikhlas kamu. Apa yang boleh saya nasihatkan adalah hadis Nabi SAW yang saya ny atakan dahulu iaitu: Ertinya: ”Setiap daging yang tinnbuh daripada harta kotor (haram) makaNeraka lebih layak untuknya. Sebagai contoh yang diberikan kepada saya.165 Jel asnya.

Nabi meletakkan syarat dalam belian jual beli emas. penjual mesti menerima wang belian dan pihak . perak termasuk sesama mata w ang.adalah cerah apabila anda membeli dinar ini sekarang. Pandangan Syariah Apabila membeli mata wang ini melalui Internet secara ’tempahan’ dan akan sampai kep ada pembeli dalam beberapa hari. pembelian tersebut adalah haram kerana tertangg uh serah terima.

sekiranya anda boleh membelinya secara tidak bertangguh seper ti menukar mata wang di kaunter pengurup. hukum gharar (ketidaktentuan) sudah menjadi amat besar dan hukum judi j atuh kepada si pembeli. • Apabila dilihat menurut ’Maqasid Syariah’ atau objektif Syariah pula. Unsur perjudian tidak tim bul kerana ia bukannya 100 peratus dibuat atas dasar ’nasib’ tetapi adalah berdasark an kaji selidik. Mereka menyebut spekulasi ini tidak sampai ke tahap judi dan masih berada di tah ap yang diharuskan kerana unsur ’gharar’nya. potensi dan risiko belian bagi memastikannya berbeza dengan judi yang mengikut nasib sahaja. ilmu yang benar dan analisa terperinci. pada pandangan saya: • Individu yang ingin membeli mesti mengkaji dan mempunyai ilmu berkenaan peluang. hukum •judi’ dalam ’spekulasi’ Forex jenis ini ber gantung juga kepada kemampuan individu. dalam hal ini. Dinar Iraq versi lama kerap kali ditukar kepada versi baru. Walaupun demikian. tangguh yang tidak dibenarkan ole h Islam berlaku dan ia termasuk dalam kategori riba an-nasi’ah. la adalah judi. Jangan membeli yang tiruan lalu memiliki wang y ang tidak laku di mana-mana. Selain isu riba. satu lagi sudut Syariah yang dipertimbangkan adalah hal spekula si berlebihan dan judi. Ini agak sukar digambarkan kerana ibu pejabat syarikat may a yang menjual Di nar Iraq ini berada di USA dan Hong Kong. Walaupun demikian. Bagaimanapun. • Bagi individu yang berada. Ini bermakna. membeli RM720 adalah tidak memberi susah kepadanya. . sekiranya pelanggan membeli (menukar) Ringgit Malay sia kepada Dinar Iraq dan membayarnva sekarang iaitu melalui kad kredit ataupun tunai dan Iain-lain.256 • Wang. Anda dan Islam pembeli perlu menerima mata wang yang diingininya pada masa yang sama ataupun da lam satu ’majlis akad’. Kemudian pembeli hanya akan menerima mata wang tersebut dal am masa beberapa hari selepas itu. Tidak saya nafikan kebanyakan Majlis Penasihat Bank-Bank Islam di seluruh dunia memfatwakan belian mata wang oleh pihak bank-bank Islam dan menyimpannya untuk dijual kemudian bagi memperolehi untung adalah diharuskan . belian adalah sah dan tiada riba berla ku. 2) Perlu mendapatkan pandangan undang-undang daripada Bank Negara Malaysia ataup un Suruhanjaya Sekuriti supaya anda tidak terjebak dalam sebarang masalah kelak. E lemen gharar akan berkurangan tidak sampai tahap haram berbanding individu yang kurang berkemampuan yang menggadaikan kewajipannya dengan harapan dinar itu akan naik pada satu masa yang tidak diketahui. Dalam Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 257 hal ini. Ketika itu. ataupun secara mudahnya disebut sebagai hasil analisa risiko dan peluang perniagaan. Ini kerana dibimbangi ada umat Islam yang terlampau yakin maka sa nggup bergolok gadai dan membahayakan diri bagi membeli Dinar ini sehingga hilan g kemampuan menyara keluarga. Beberapa Pertimbangan lain 1) Membeli Dinar Iraq yang asli. Wallahu a’lam. tidak haras ba gi individu yang kurang kemampuan untuk membeli set Dinar tadi walaupun harganya RM720 sahaja. Saya mengingatkan h al ini supaya diambil berat dan dipastikan sendiri oleh pembeli Dinar Iraq ini. adalah kecil.

Apabila ini benar. Ini kerana. Perlu diingat juga. atas kelalaian seseorang sahaja. anda perlu mendapatkannya di kaunter jualan di tempat anda bagi membe li set Dinar Iraq itu secara ’by hand’. individu harus untuk membeli Dinar ini tetapi dengan syarat mesti dengan ilmu dan analisa dan terima serahnya dilakukan dalam satu masa. Ini bermakna. Menurut Syariah. bagaimana untuk anda yang sibuk bekerja untuk menget ahui Dinar yang anda miliki sudah ditukar versinya? 3) Saya juga difahamkan ada pihak yang menjualnya menggunakan cara ’Multi Level Ma rketing’. Tidak dibenarkan membeli menggunakan pos dan apa jua cara yang menjadikan serahan tertangguh. . maka hukumnya pasti berlainan daripada apa yang diseb ut di atas. Akhirnya. pastikan ia disahkan oleh undang-undang dan sah juga dari sudut Syaria h. Dinarnya boleh luput tanpa sebarang ganti.Ini kerana. beberapa pertimbangan lain perlu dinilai semula.

Justeru pencarum tidak dianggap sebagai pelabur setiap kali ia meletakkan wangnya di KWSP. Malah.” (Rujuk: Laman Web KWSP) Tiada disebut KWSP adalah sebuah dana pelaburan yang bertindak sebagai pengusaha . b) Disebut di dalam laman web KWSP juga: ”KWSP merupakan sebuah institusi keselamatan sosial y dintbuhkan di bawah UndangUndang Malaysia (Akta 452) ya menyediakan faedah persaraan kepada ahlinya melalu’ pengurusan simpanan mereka secara cekap dan boleh dipercayaiKWSP juga menyediaka n sistem yang efisyen dan mudah bag1 memastikan para majikan memenuhi tanggungja wab undangundang serta kewajipan moral mereka untuk mencarum Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 259 KWSP bagi pihakpekerja mereka. Bahagian keempat: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Setelah munculnya surat rasmi daripada Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif KWSP yan g menerangkan pelaburan yang dibuat oleh KWSP adalah bercampur antara halal dan haram. hubungan antara KWSP dan pencarum (kita semua) kekal sebagai penyimpan sahaja dan bukannya sebagai pelabur dan pengusaha. saya berpendapat hubungan pencarum dengan KWSP adalah atas asas wadi ’ah (simpanan wang untuk hari tua). Dalam hal ini. maka . di laman webn>a disebut sifatnya sebagai ”tabung simpanan’” dan bukan nya tabung pelaburan. Justeru. Menurut Syariah.258 • Wang. Menurut pakar. trend dan strategi yang berkesan pada satu masa lalu ti dak semestinya terpakai dan sesuai dalam keadaan sekarang. iaitu satu dana simpanan. Justeru.” (Rujuk: Laman Web K WSP) Walau bagaimanapun. nama ia pun sudah menjelaskan sendiri sifatnya kepada pencarum. umat Islam sebagai pencarum tidak berdosa dalam hal ini. Inilah yang menjadikan KWSP wajib menjami n v/ang caruman kita tidak lupus. Disebut jelas ia adalah sebuah ”pengurusan wang simpanan”. la adalah bersifat wajib dan peraturan negara. iaitu tabung simpanan d an bukan pelaburan. Pelaburan itu adalah inisiatif tersendiri dibuat oleh KWSP. Sememangnya ada disebut juga bahawa ”Alokasi Pelabu ran” oleh KWSP dan menerangkan: ”Caruman bulanan anda dilaburkan melalui beberapa instrumen kewangan yang dilulusk an untuk menghasilkan pendapatan. ramai yang kelam kabut dan mengutarakan soalan kepada saya berkenaan seja uh mana seriusnya penglibatan dosa umat Islam dalam hal ini. iaitu Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). Jawapan mudahnya. I nstrumen Pasaran Wang. ia adalah dikira sebagai isu dan kont rak yang berasingan. lapangan pelaburan Forex seperti ini adalah luas dan berisik o tinggi. Ini termasitklah Sekuriti Kerajaan Malaysia. Jika ia dianggap sebagai pelaburan kita. ’takyif atau bentuk yang terdapat dalam Syariah (sama ada ia pelabu ran atau simpanan) terhadap hubungan pencarum boleh dilihat kepada: a) Nama dana ini sendiri. Atas dasar itu. menurut hukum Syariah. Bon dan Pinjaman. kita melihat daripada sudut hubungan di antara pencarum/penyimp an dan KWSP. Ini k erana caruman KWSP adalah bukan pilihan. Ekuiti dan Hartanah. la juga amat sukar di ramal dengan tepat. Anda dan Islam Perlu diingat juga.

pula. Jika ia menggunakan konsep pelaburan musyarakah. sila buka link borang KWSP di www. berapakah jumla h pelaburan yang diletakkan oleh KWSP .kwsp.KWSP tidak boleh menjamin selamatnya wang caruman kita dan ini bertentangan deng an dasar KWSP itu sendiri.my/ index.gov.php?hdl=bindanrp=320 anda a kan dapati tiada langsung tanda-tanda bahawa kita sedang melabur di KWSP apabila mencarum. c) Dengan merujuk kepada borang mencarum di KWSP (han ya diisi sekali di permulaan kerjaya (hanya diisi sekali di permulaan kerjaya). Malah jika KWSP menggunakan akad pelaburan. berapa nisbah pembahagi an keuntungan antara pelabur dan pengusaha? Sedangkan ia mesti diketahui di awal kontrak. pasti timbul isu Syariah baru iaitu ia gunakan tnudharabah atau musyarakah! Jika mudharabah.

la dibuat dalam bentuk ringkas bagi pembacaan orang awam dan bukan tujuan pengkajian akademik.” (Riwayat Abu Daud) Syarat Umum Antara syarat umum yang telah diletakkan dalam hal menyertai aktivti urusniaga s aham ini adalah: a.” (An-Nisa:12) Antara hadis: Ertinya: Nabi menyatakan. Carum an asal pula adalah milik penuh pencarum manakala baki dividen daripada pelabura n halal adalah boleh dimanfaatkan. Anda dan Islam sebagai rakan kongsi? Serta banyak lagi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh Sy ariah tidak jelas. diberikan dividen. Cuma isu yang boleh dibincangkan di sini adalah hukum menerima dan menggunakan d ividen yang diberikan oleh KWSP hasil pelaburan } ang bercampur halal dan haram. Pencarum yang meletakkan duit di KWSP bukan dengan menggunakan akad pelaburan te tapi adalah dengan akad simpanan \\~adi’ah (safekeeping).260 • Wang. KWSP adalah bukan akad pelaburan seperti dana pelaburan lain. 167 Dalil daripada Al-Quran: Ertinya: ”dan mereka berkongsi dalam 1/3. Jus teru. la adalah harus menurut Syariah daripada Al-Quran dan H adis. Setelah memperolehi juml ah simpanan yang begitu besar. Kesimpulannya. pencarum tidak berdosa atas apa jua pelaburan yang dibuat oleh KWSP kerana ia bukanlah pilihan mereka. Urusniaga di bursa saham telah diperbincangkan banyak kali dalam Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 261 pelbagai persidangan ulama dan pakar kewangan sedunia. Saya juga hanya mampu untuk mengulas sebahagian bentuk yang popular sahaja buat ketika ini. Dividen ini pula ad alah ’hibah’ atau hadiah kepada pencarum jika dilihat dari sudut Syariah. Saya juga cuba menggunakan bahasa yang s emudah mungkin agar pembaca a\v am dapat memahaminya. Keputusan Kesatuan Fiqh A ntarabangsa (pada 9-14 Mei 1992) dan Majlis Kajian dan Fatwa Eropah dalam keputu sannya (7/1) 63 antara lainnya menyebut: penyertaan Dalam Pembelian Saham Hukum membeli saham pada asalnya adalah sama dengan hukum bersyarikat atau musya rakah atau rakan kongsi. Ini berla ku disebabkan masih banyak isu dan teknik yang digunakan belum diperbincangkan o leh ulama kontemporari dengan mendalam. Penubuhan dan penyertaan sebuah syarikat yang patuh Syariah di dalam bursa ad . Bahagian kelima: Beberapa bentuk urusniaga saham dan hukum Syariah Bahagian ini hanya mampu menyertakan beberapa info ringkas berkaitan sebahagian bentuk urusniaga saham dan hukumnya sahaja. pihak pengurusan KWSP yang melaburkannya atas ins iatifm a sendiri dan jika ada keuntungan. ”Aku orang ketiga bersama dua orangyang bersyarikat sela gi inana tiada salah seorang yang mengkhianati rakannya. la boleh diselesaikan dengan cara mendermakan beberapa peratusan dividen yang di terima (berdasarkan fakta jumlah peratusan kaunter haram yang dilaburkan).

Tiada sebarang perbezaan pandangan bahawa menyertai atau membeli saham syarik at yang asas utama perniagaannya adalah haram seperti memberi pinjaman riba atau berniaga barangan yang diharamkan adalah tidak dibenarkan sama sekali. Majoriti ulama dunia mengharuskan penjualan dan pembelian di bursa kerana: . b.alah harus.

”Kerana merek a melakukan riba dan riba tidak halal. ” ni Di Malaysia .a. Dr Muhammad Yusof Musa dan ram ai lagi. Nasram atau M ajusi. Ertinya: Berkata Ibnu Abbas. no Justeru selagi mana urusniaga syarikat adalah menepati Syariah.168 Sedikit Pertikaian Hukum Berkongsi Syarikat Dengan Bukan Islam Tidak dmafikan terdapat perbincangan dan pertikaian berkenaan keharusan membeli saham patuh Syariah yang majoriti pemilikannya dimiliki oleh indi\idu bukan Isla m. Manakala Imam Ahmad. Ibn Quddamah) . ”Rasuhdlah SAWmelarang daripada bennusvarakah dengan Yahudi dan Nasrani kecuali jika jual belinya di tangan orang Islam (menuruti Syariah). la juga dikuatkan oleh riwayat berikut: &\ J j~*j Ertinya: Diriwayatkan oleh al-Khallal dengan sanadnya dari Ato ’ berkata. Anda dan Islam 1. Imam Ibn Quddamah juga mengatakan kata-kata Ibn Abbas tadi hanyalah pandan gan seorang sahabat dan tidak pula tersebar di kalangan sahabat lain. antara para ulama besar yang mengharuskannya adalah Syeikh Mahmud Syalt ut. ”Mengapa tidak? ” Jawab Ibn Abbas. la berdasarkan riwayat Ibn Abbas r. 2. ia adalah sah wa laupun terdapat rakan kongsi bukan Islam yang sama ada diketahui atau tidak baha wa modalnya daripada yang haram. Justeru. Pandangan mengharuskan dengan melihat kepada perincian aktiviti Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 263 syarikat ini disokong kuat oleh ulama besar kontemporari seperti Syeikh Mustafa Az-Zarqa. (Al-Mughni. Terdapat sebahagian ulama >ang tidak membenarkannya dan ada juga yang menganggap nya sebagai makruh. Syeikh Muhammad Abu Zahrah. S\arat Ijab Qabul telah terlaksana dalam pembelian dan pemilikan saham.262 • Wang. Beliau menolak pengharaman umum ke atas penyertaan di bursa saham. Awzaie dan Hasan Al-Basri menganggapnya h arus. Manakala Khalifah Umar al-Khattab berpandangan harusnya dengan iktikad ianya dar ipada pendapatan mereka yang halal sebagaimana Nabi SAW diriwayatkan membeli mak anan daripada Yahudi dan mencagarkan baju besi bagmda.: ’» jli .” maka aku (Ibn Hamzah) bertanya. ”Jangan kamu bersyarikat dengan Yahudi. ” l69 Hadis di atas menjadikan Imam As-Syafie menganggap ber ’mus\arakah’ dengan bukan Isl am adalah makruh. Majlis pengarah s> ankat telah mewakili seluruh pemegang saham dalam pelaksan aan s\ arikat mereka. Syeikh AH Khafif.

lima antaranya adalah patuh Syariah yang membaw a kepada wujudnya Bursa Malaysia Syariah Index pada tahun 1999 (www. Rujuk www.my/ca pitalmy/ Oct03/html/MasICM.com.com. Ju mlah ’market capitalization ’ pula mencecah RM343 bilion. Ketika ini sekitar 80 peratus daripada 889 sekuriti (saham) yang ter senarai di Bursa Saham Kuala Lumpur adalah patuh Syariah atau disahkan halal.sc.html) .Oleh kerana di Malaysia telah wujud Jabatan Modal Islam di bawah Suruhanjaya Sek uriti Malaysia yang antara lain telah mengeluarkan senarai Sekuriti (Syarikat) P atuh Syariah.my dan dapatkan senarai tersebut deng an percuma. Daripada 10 buah sekuriti yang terbesar di Bursa Malaysia. justeru sebarang pembelian saham yang termasuk dalam senarai ini a dalah harus pada asalnya.sc.

Ghayatul Maram. anda terdedah kepada ris iko mendapat kerugian ataupun kelebihan keuntungan. Albani: Soh ih. Anda dan Islam Syariah-approved securities »fl wanitl« (RHSj Source Securities Commission Hukum Umum Kebanyakan ulama kontemporari berpendapat tatkala anda membeli saham sesuatu sya rikat. anda dikira sebagai rakan kongsi dar i sudut pandangan Islam. sebagai rakan kongsi. sebagai wakil untuk membeli dengan upah terte ntu. Hal ini menjelaskan bahawa h ukum asal pembelian saham adalah halal kerana ia didasari akad musyarakah. Pembelian saham harus dibuat melalui broker atau remiser. no 318) Justeru. anda sebenarnya telah memiliki sebahagian kepentingan ekuiti syarikat ter sebut. mengiklankan sebarang aset untuk j ualan. Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa 265 Hukum broker Sekadar menjadi wakil kepada pelanggan serta mengambil upah. sebarang upah daripada pekerjaan haram adalah haram.” (Riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sebagaimana disebutkan: Ertinya: ”Dan sesungguhnya Allah SWT apabila mengharamkan sesuatu maka haram juala h harga (keuntungan daripada jualannya). upah wakil pembeli an saham yang haram juga haram sebagaimana hadis di atas. Sebarang pembelian saham tidak patuh Syariah akan menyebabkan keuntungan hasil d aripada upah belian tadi juga adalah haram. Ini bermakna sebagai pemegang saham. menasihati pela nggan dalam tawaran yang diterima. menayangkan beberapa aset kepada pembeli yang berpotensi.264 • Wang. . Tugas mereka biasanya adalah menentukan nilai pasaran dan coraknya. ia adalah harus dal am Syariah menurut hukum ’Al-Wakah bil Ujr’ (ejen dengan upah) yang selagi mana seku riti (saham) yang dibelinya juga adalah patuh Syariah. Teknik Pembelian dan Hukum Berikut beberapa cara yang biasa digunakan dan disertakan maklumat hukumnya seca ra ringkas: 1) Short Selling (Jualan Singkat) Jualan singkat ialah tindakan seseorang menjual sekuriti (saham) yang tidak dimi likinya pada masa jualan . Justeru. Fungsi broker sebagai orang tengah dengan bank atau mana-mana institusi kewangan riba untuk memberikan pinjaman dengan faedah kepada pelanggan untuk membeli sah am yang dijangka baik dan akan naik adalah haram disebabkan keterlibatan dengan riba tadi.

’short selling ’ terlibat dengan pinjaman sekuriti (saham) dan kemud ian menjualnya dengan andaian ia boleh dibeli semula dengan harga yang lebih mur ah. Hasilnya ia akan beroleh .Secara umumnya.

” Justeru. para ulama berpendapat jualan ini adalah diharamkan. 4) Day Trading Day trading merujuk kepada praktis menjual sesuatu saham pada hari yang sama ia dibeli iaitu sebelum pasaran ditutup pada hari itu. proses jualan seolah-o lah telah diterbalikkan. ia adalah harus. Tiada kewajipan bagi penempah untuk memenuhi tu ntutan kontrak bagi yang membeli item yang ditempah. l75 Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 267 Terdapatjuga sebahagian ’options’ yang untuk melakukan transaksi pada tarikh ugi yang telah ditentukan jumlahnya di ara ulama Islam. maka ia boleh menjualnya pada bila-bila masa yang dikehendakinya. 174 3) Options Trading Takrifnya adalah satu kontrak yang mana hak diberikan (tetapi tidak menjadi kewa jipan) kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual sesuatu saham yang diperset ujui pada harga yang ditentukan. sekiranya seseorano ingin mendapatkan untung daripada sesuatu saham. mereka mestilah memiliki saham itu terlebih dulu . amkan. ia perlu membayar gantir awal tadi. . Sebahagian besar berpend apat ianya harus kerana saham yang telah dibeli adalah hak milik penuh pembeli. hukum menggunakan kaedah ini adalah haram disebabkan pinjaman in itu ia juga amat berisiko buat pelabur kerana jika saham yang ia akan menanggung kerugian berganda. terdapat sebahagian ulama yang lain berpendapat jika ia diju al pada hari yang sama. Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia telah membuat keput usan bahawa jika short selling dibuat secara khas dan terkawal (regulated short selling). 17’ 2) Margin trading or buying Margin trading adalah membeli saham dengan menggunakan wang yang da broker. tetapi penjual hak item itu wajib memenuhi tuntutan kontrak. Anda dan Islam keuntungan hasil perbezaan harga tadi. Dalam konteks iri. Kebiasaannya faedah akan dikenakan atas pinjaman ini. 5) Swing trading menyebut bahawa jika salah satu pihak menolak yang ditentukan. Para ulama berbeza pandangan dalam menentukan hukumnya. Ia juga adalah haram menurut p ia juga instrumen konvensional yang dihar dipinjam daripa Jika ini berlak riba tadi. Nabi SAW menyebut: Ertinya: ”Jangan kamitjual sesuatu yang tidak kamu miliki. u. 17: Walau bagaiman apun. Rujuk Suruhanjaya Sekuriti untuk maklumat lengkap ber kenaan Regulated Short Selling yang dibuat atas konsep Ijarah dengan beberapa pe ngecualian berdasarkan konsep Istihsan.176 Secara kesimpulan. Walau bagaimanapun. Isu Syariah di sini adalah di dalam Islam. elemen spekulasi menjadi besar dan boleh menjadikannya s ebahagian daripada perjudian.266 • Wang. Sela dibelinya rugi.

Swing trading bererti pembeli saham akan menyimpan sahamnya sekitar satu hingga empat hari dan kemudian akan menjualnya semula apabila didapati harga lebih ting gi daripada harga beliannya. Saya tidak melihat terdapat sebarang masalah Syariah dalam urusniaga swing tradi ng ini selagi ia tidak melibatkan hutang dengan faedah dan sahamnya patuh Syaria h. Kejayaan swing trading tertakluk kepada sejauh mana bijaknya pelabur memilih sah am yang ingin dibeli. 6) Range trading Para pelabur yang menggemari range trading biasanya akan . Biasanya para pelabur sebegini akan menggunakan analisa te knikal bagi memilih sebarang sekuriti (saham) yang mempunyai potensi ini.

268 • Wang, Anda dan Islam memerhatikan turun naiknya sesebuah saham yang sedang ditekuni Menurut teori seb ahagian pengkaji saham, setiap kali nilai sesuatu saham itu naik tinggi. ia akan jatuh kembali dan akan naik kembali. Kumpulan pelabur jenis ini akan cuba meman faatkan peluangnya dengan membeli saham tersebut sebelum harga benar-benar jatuh di tahap terbawah. Setelah itu, ia akan menunggu agar harga saham tadi naik kem bali lalu menjualnya bagi mendapat untung hasil perbezaan harga beliannya dan ju alan semasa. Dengan itu, ia dapat membeli dengan harga yang murah dan menjual ke tika mahal. Saya tidak sempat membuat semakan terperinci perbincangan para ulama berkenaan h al ini. Malah perbincangan tentano hukumnya hampir tidak ada dalam perbincangan kitab-kitab dan tesis kontemporari >ang sempat saya semak. Kemungkinan ia diangg ap termasuk dalam pembelian saham biasa dan penjualan juga biasa yang mana hukum nya adalah halal. Walau bagaimanapun. tidak dinafikan unsur spekulasi yang mirip kepada perjudian boleh menjadi semakin ketara di sini. Ini kerana, pembelian saham yang tulen lag i halal adalah didasari oleh pembelian hak pemilikan dalam sesebuah syarikat did orong oleh potensi masa hadapan yang cerah dan kualiti bisnes yang dijalankan. W alau bagaimanapun, dalam hal range trading, ia seolah-olah tidak memberikan foku s utama kepada bisnes syarikat itu dan potensinya. Sebaliknya apa yang menjadi k eutamaan adalah trend turun naik harganya sahaja. Justeru. di masa ketiadaan mana-mana fatwa yang sempat saya temui dalam hal ini, saya menasihatkan agar mana-mana pelabur yang ingin membuat cara ini memberikan perhatian lebih kepada potensi saham dan bisnesnya berbanding berspekulasi harg a sahaja bagi mengelakkan syubhah dalam pembeliannya. 7) Loan Stock

la adalah sama ada saham biasa atau saham istimewa yang digunakan sebagai cagara n untuk sesuatu hutang daripada pihak lain, yang mana hutang tadi adalah suatu h utang yang telah Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 269 ditetapkan kadar faedah tertentu. Sesuatu hutang yang dijamin ini boleh bertukar kepada pemilikan saham dengan syarat-syarat yang tertentu dan dengan kadar pert ukaran yang telah dipersetujui. Di ketika ini. hukum loan stock yang ada di pasaran adalah haram menurut Islam k erana ia akan memasukkan sekali jumlah faedah atau riba daripada pinjaman tadi. 8) Waran Panggilan (Call Warrant) Waran panggilan adalah satu hak, tetapi bukan kewajipan untuk membeli sesuatu as et atau saham dengan kuantiti tertentu dengan harga tertentu dalam tempoh masa y ang tertentu. la diterangkan oleh investopedia sebagai: ”A warrant that gives the holder the right to buy the underlying share for an agre ed price, on or before a specified date.” Call warrant adalah harus menurut Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti dengan syarat saham yang berkaitan dengan waran ini ialah saham patuh Syariah. r 7

9) Saham Keutamaan (Preference Shares) Antara keterangan bagi saham keutamaan adalah seperti berikut: A class of ownership in a corporation that has a higher claim on the assets and earnings than common stock. Preferred stock generally has a dividend that must b e paid out before dividends to common stockholders and the shares usually do not have voting rights. The precise details as to the structure of preferred stock is specific to each c orporation. However, the best way to think of preferred stock is as a financial instrument that has characteristics of both debt (fixed dividends) and equity (p otential appreciation). Also known as ”preferred shares”, (www.investopedia.eom/term s/p/ preferredstock. asp) Majlis Fiqh Antarabangsa, Dallah Al-Barakah dan Majlis Fatwa Eropah memfatwakan pembelian saham keutamaan adalah haram. Antara ciri yang menjadikannya haram ada lah kerana:

270 • Wang, Anda dan Islam a. la mempunyai unsur jaminan modal, b. Pulangan yang terjamin; biasanyajika tiba-tiba satu bulan tiada sebarang keun tungan boleh dibahagikan oleh syarikat, pihak pemegang saham keutamaan tetap aka n dibayar juga secara terkumpul (cumulative). Ini bermakna semua pemegang saham jenis ini dijamin keuntungannya. Ini jelas bertentangan dengan hukum Syariah. c. Mendapat keutamaan untuk diberikan pembayaran di ketika pembahagian keuntunga n dan liquidation. Malah jika syarikat menghadapi masalah dan ditutup sekalipun, pemegang saham ini akan mendapat kembali nilai awal sahamnya tanpa sebarang ker ugian.l78 Di dalam Islam, di dalam sebuah persyarikatan, tidak sepatutnya terdapat sebaran g keutamaan kepada mana-mana rakan kongsi dan mereka patut diberikan hak sama ra ta. Kecuali nisbah pembahagian keuntungan sahaja yang boleh dipersetujui bersama . Bagaimanapun. fatwa ini juga menjelaskan bahawa jika keutamaan yang dimaksudka n han>a terhad kepada beberapa hal prosedur dan pengurusan semata-mata, ia adala h halal. 10) T + 3 Disebutkan takrifnya di laman web Bursa Malaysia sebagai: There is no physical delivery of shares under the CDS. Instead, the CDS uses a s imple book entry system to keep track of the movement of shares which arise from trades affected on Bursa Malaysia. For example, if you are a buyer of share A, your CDS account will be credited w ith Share A and the seller’s account \\ ill sh ow a debit of Share A. Sellers must have adequate shares in their CDS accounts b y 12.30 pm on T+2 and buyer’s account will be credited on T+3 with the shares, wit h T being the transaction date. Atau secara mudahnya T+3 bererti urusniaga pembe lian saham dibuat sebagai contoh pada hari Isnin, tetapi pembayaran bagi pembeli an tadi akan diselesaikan dalam sebelum atau pada hari Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 271 Khamis (dalam masa tiga hari). Pemilikan saham akan bertukar milik sejurus selep as transaksi walaupun pembayaran belum dibuat. Walau bagaimanapun, jangan disangka bahawa di antara tempoh tiga hari itu, seseo rang mempunyai masa untuk membatalkan urusniaga. Urusniaga telah termeterai pada hari urusniaga iaitu hari Isnin dalam contoh di atas cuma proses pertukaran dan pembayaran sahaja yang belum dibuat. (www.investopedia.com) Hukum a) Jika pembeli mempunyai wang secukupnya dari awal Jika pembeli membeli sekuriti patuh Syariah dengan cara T-3, beliau juga sememan gnya telah mempunyai wang yang cukup dalam akaunnya sebanyak nilai pembelian sah amnya dari hari pertama lagi. Kemudian ia menjualnya apabila dilihat harganya me naik walaupun sebelum sampai tempoh pembayaran dibuat. Menurut keterangan di dalam web Bursa Malaysia (www. bursamalaysia.com/website/b m/bursa_basics) seseorang yang ingin membeli mestilah mempunyai wang yang mencuk upi untuk menampung harga saham yang dibeli dan juga kos transaksi. Tatkala itu saya berpandangan bahawa hak milik sekuriti yang dibeli telah sempur na dan ia juga memang mempunyai wang yang mencukupi bagi tujuan pembelian itu wa

laupun belum sampai hari perlu bayar. Tatkala itu, belian dan jualannya adalah s ah. Jika si pembeli tidak mempunyai wang yang cukup di dalam akaunnya pada waktu pem belian. tetapi hanya dipinjam daripada wang broker dengan kadar faedah tertentu dengan harapan harga akan menjadi lebih tinggi daripada apa yang dibeli bagi rne mbolehkannya menjual sekuriti yang dibelinya sebelum sampai masa perlu bayar dan membuat keuntungan atas angin kerana membeli tanpa modal sebenar, urusniaga ini tidak syak lagi mempunyai unsur riba (jika modal yang dipinjam punyai interest) . Sekiranya tidak mempunyai sebarang ’interest’, ia masih mempunyai elemen perjudian kerana ia benar-benar bergantung

272 • Wang, Anda dan Islam kepada nasib dan harapan harga akan naik. Pembeli pula tiada sebarang wang yang mencukupi, ia hanyalah bergantung kepada wang broker yang mengaburinya. Tatkala itu transaksi ini tidak halal Wallahu ’alam. b) Jika pemilikan sekuriti (saham) tidak bertukar dengan serta merta pada hari u rusniaga dijalankan, ia adalah haram kerana ia tergolong dalam larangan Nabi jua l hutang dengan cara hutang. Dalil larangannya: Ertinya: ”Sesungguhnya Nabi SAW melarang daripada menjual hutang dengan hutang.” (Ri wayat Ad-Dar Qutni; At-Tabrani, AlHakim: Sohih atas syarat Imam Muslim; Naylul A wtar, no 2187 ; 5/174) Imam Ahmad. Ibn Munzir, Ibn Rusyd. Ibn Quddamah, Ibn Taymiah . As-Syubki dan Ima m As-Syawkani menyebutkan bahawa telah Ijnm ’ seluruh ulama bahawa haram membeli s ecara tangguh serahan barang dan juga tangguh serahan bayarannya. m Maksudnya. jika membeli sesuatu saham, dan pembayaran akan dibuat dalam masa tig a hari dan pertukaran milik juga hanya akan dibuat dalam tiga hari. la diharamka n kerana tergolong dalam larangan hadis di atas. Bagaimanapun, jika pertukaran m ilik saham berlaku di waktu transaksi. hanya pembayaran dalam masa tiga hari. ma ka ia halal. 11) Kontra Menurut kefahaman sa> a, pembelian saham secara kontra adalah tindakan membeli s aham tanpa mempunyai wang yang cukup di dalam akaun. Apa yang dibuat adalah atas dasar andaian dan tekateka bahawa harga saham yang dibelinya akan naik sebelum sampai hari wajib bayar. Urusniaga seperti ini dinamakan kontra dan ia telah dilarang di Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 273 Malaysia. Dahulu, ia memang berlaku terutama sewaktu T + 7 diamalkan iaitu hari pembayaran adalah tujuh hari selepas transaksi. Hukum Hukum bagi transaksi kontra ini adalah perjudian pada pandangan Islam dan dihara mkan. Bahagian keenam: Hukum urusniaga dengan syarikat Yahudi: Makan, beli, jual Begitu banyak soalan yang datang kepada saya dan kedengaran di sana sini berkena an hukum membeli barangan halal yang dikeluarkan oleh syarikat Yahudi khususnya dan bukan Islam umumnya. la menjadi satu persoalan yang semakin hangat disebabka n sikap Yahudi yang berterusan menyerang negara umat Islam. Demikian juga Amerik a. Saya ada terbaca kempen daripada orang awam dan beberapa ilmuan yang mewar-warka n hukum haram jika membeli barangan daripada syarikat yang dimiliki oleh Yahudi sepenuhnya atau salah seorang pemilik syarikat tersebut adalah Yahudi. Akibatnya timbul kempen memboikot syarikat-syarikat tertentu yang disebarkan mel alui e-mel dan Internet. Syarikat seperti McDonald’s. Kentucky Fried Chicken, Tesc o dan Iain-lain syarikat yang dikatakan dimiliki oleh Amerika, Yahudi atau mempu

nyai hubungan dengan mereka secara langsung atau tidak langsung adalah syarikat yang kerap dijadikan bahan utama. Tidak terkecuali juga beberapa buah syarikat yang dimiliki oleh bukan Islam sepe rti Maxis dan Iain-lain. Saya juga pernah membaca dan mendengar ada yang berusah a menimbulkan semangat berkobar-kobar sehingga berkata bahawa sesiapa yang membe li dan menggunakan khidmat syarikat-syarikat ini maka samalah seperti membantu a gama mereka, membunuh umat Islam dan banyak lagi. Adakah ini benar dari sudut pa ndangan Islam? Saya berharap tulisan ringkas saya ini dapat menjelaskan keadaan dan ia adalah b erdasarkan pandangan beberapa nas dan pandangan ulama kontemporari. Saya tidak b erhasrat untuk menulis panjang dan

274 • Wang, Anda dan Islam tulisan ini bukanlah sebuah kajian ilmiah bertaraf universlti. la hanya jawapan yang diringkas dan dipermudahkan bagi bacaan orang awarn sahaja. Saya juga tiada sebarang kepentingan dalam semua syarikat yang disebutkan namanya di atas dan y ang lainnya. Tulisan ini adalah dibuat atas dasar penyebaran ilmu Islam di atas landasan ilmu sahaja. Asas Hukum Pertama sekali. elok kiranya saya cuba menjelaskan hukum berjual beli dengan ora ng Yahudi atau dengan mana-mana syarikat yang dimiliki oleh individu Yahudi. Bag i mendapatkan kejelasan dalam isu ini, fakta berikut perlu difahami sebaiknya: a) Allah SWT menghalalkan umat Islam memakan sembelihan ahli kitab yang di antar a mereka adalah Yahudi. Ini bermakna berurusan dengan Yahudi dan barangan yang d ihasilkannya selagi menepati kehendak Allah adalah diharuskan. b) Allah SWT juga menghalalkan lelaki Islam untuk berkahwin dengan wanita ahli k itab yang suci dan baik dengan syarat ia bertujuan kebaikan kepada wanita terseb ut. Perihal halal berkahwin dan makan sembelihan ahli Kitab termasuk Yahudi ini disebut dengan jelas dalam ayat berikut: Ertinya: ”Pada hah ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) oran g-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengahwini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di ant ara wanita-wanita yang beriman dan wanitawanita yang menjaga kehormatan di antar a orang-orang ya>l§ diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 275 kahwin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak ( pula) menjadikannya gundikgundik. ” (AI-Maidah : 5) Jika perkahwinan dibenarkan, sudah tentu jual beli lebih lagi akan termasuk dala m kategori dibenarkan oleh Islam (selagi mana menurut syarat jual beli Islam). c) Nabi Muhammad SAW juga diriwayatkan dalam hadis yang sohih telah berurusan da n membuat transaksi jual beli dan cagaran dengan seorang Yahudi, iaitu: #eJ~^x^£ # f x * JuJbErtinya: ”Sesungguhnya Nabi SAWmembeli makanan daripada seorang Yahudi dengan pemb ayaran secara bertangguh, dan mencagarkan baju best baginda SAW.” (Riwayat al-Bukh ari, no 2326, 2/841) Imam Bukhari menamakan bab yang mengandungi hadis ini dengan nama: j ^ ’ ,xo v * £

Ertinya: ”Bab berjual beli dengan kafir musyrikin dan musuh perang.” Kemudian Imam Ibn Hajar Al-Asqolani pula dalam huraiannya menyatakan: Ertinya: ”Dan dalil ini dijadikan dalil bagi keharusan menjual senjata kepada oran g kafir.” 18° I? ^Stf

276 • Wang, Anda dan Islam Ini adalah kerana apabila Nabi Muhammad SAW mencagarkan baju besi baginda yang h anya digunakan untuk berperang, ini membuktikan hukum berjual beli dengan bukan Islam termasuk Yahudi adalah harus selagi mana cara akad dan urusniaganva bertep atan dengan kehendak Islam. Hadis ini boleh dikatakan hujah terkuat bagi membena rkan umat Islam membeli barangan keperluan daripada Yahudi hatta makanan dengan cara berhutang sekalipun. Ijma’ (Sepakat) Keharusan Manakala Imam An-Nawawi pula ketika mensyarahkan hadis yang sama menvatakan: <u... Ertinya: ”Hadis ini menunjukkan harusnya berurusan dengan ahli Zimmah (kafiryang b ukan tentera yang berperang dengan Islam) dan hukum ini membawa erti sabitnya pe milikan barangan itu oleh mereka... dan demikian ini adalah pan dangan ImamAs-Sy afie, Imam Malik dan Abu Hanifah serta Imam Ahmad dan seluruh ulatna.” (Syarah Soh ih Muslim, An-Nawawi, 11/40) Imam An-Nawawi menyambung: j Mil Ertinya: ”Nabi membeli makanan dari Yahudi serta mencagarkan baju besinya dan tida k dilakukan kepada sahabat adalah dikatakan sebagai tanda keharusan melakukan de mikian (berurusan dengan Yahudi dan bukan Islam walaupun terdapat orang Islam), sebahagian ularna yang Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 277 lain pula mengatakan (Nabi tidak beli dari sahabat) kerana mereka tiada makanan lebihan untuk dijual kepada Nabi, ada juga yang mengatakan para sahabat tidak me nerima cagaran Nabi serta tidak mahu menerima sebarang baydran dari Nabi sehingg a menyebabkan Nabi berurusan (kerana tidak mahu menyusahkan sahabatnya) dengan Y ahudi agar tidak memberatkan sahabatnya.” (Syarah Sohih Muslim, An-Nawawi, 11/40) U Ertinya: ”Telah ijma’ atau sepakat seluruh umat Islam keharusan urusan dengan ahli z immah dan Iain-lain orang kafir selagi mana (urusniaga itu) tidak jatuh dalam pe rkara hararn. Tetapi umat Islam tidak boleh (haram) menjual senjata kepada musuh Islam yang sedang memerangi Islam, dan tidak boleh juga membantu mereka dalam m enegakkan agama mereka.” (Syarah Sohih Muslim, An-Nawawi, 1U 40) Justeru, telah ijma ’ berkenaan keharusan membeli dan menjual sama ada kepada Yahu di, Nasrani (Kristian), Buddha, Hindu dan Iain-lain selagi mana mereka tidak ter libat secara langsung (dan rasmi) memerangi Islam, transaksi pula dilakukan bert epatan dengan Islam. Di samping hujah-hujah yang sohih di atas ia juga disokong lagi oleh sebuah hadis dhoifiaitu: fJli jf-

Ibn Mufleh. 5/4. 1/556) .Ertinya: ”Diriwayatkan oleh al-Khallal dengan sanadnya dari Ato’ berkata: Rasulullah SAW melarang daripada bermusyarakah dengan Yahudi dan Nasrani kecuali jika jual belinya di tangan orang Islam (menuruti Syariah).” (Al-kafi fi Fiqh al-Hanbali. Ibn Qayyim: Dhoif sanadnya kerana mursal: Ahkam li Zimmah. Al-Mubdi’ . 2 /257.

181 Imam Fakhruddin Ar-Razi pula menegaskan: Ertinya: ”Orang-orang Islam dari Jeddah. Benar . maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini.” 182 Hasilnya. jelas bahawa para sahabat juga berurusniaga dengan orang kafir. cuma orang ramai perlu tahu antara hukum dan keutamaan. sy arikat yang dimiliki Y ahudi atau Iainlain agama. Buk an Nabi Muhammad SAW sahaja yang berurusan dermkian. sesungguhnya orangorangyang musyrik itu naj is. Isu hutang Nabi ini dibincang pan jang lebar oleh ulama silam. Agenda boikot bagaimana? Tidak dinafikan sama sekali bahawa umat Islam perlu melakukan sesuatu jika Yahud i atau lain-lainnya melakukan suatu jenayah dan kebiadapan terhadap Islam. Sana’ a dan Hunain itu membawa makanan ke M ekah (untuk dijual) dan Allah SWT mencukupkan mereka dengan jual beli dengan ora ng Kafir. mere ka kerap dan cukup banyak berurusan sama ada jual atau beli dari si kafir dan Ya hudi. Anda dan Islam a) Para sahabat juga berurusan jual beli dengan orang kafir fermasuk Yahudi.278 • Wang. umat Islam perlu bersatu-padu dan bergabung kekuatan bagi memberikan pengajara n kepada mana-mana pihak yang memulakan kejahatan terhadap Islam. Saya tidak berhasrat mengulasnya di sini. tatkala itu Allah SWTmenjanjikan Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 279 kepada mereka kurniaan rezeki dari sisiNya. Malah setelah kafir dikeluarkan dari Masjidil Haram. Sebagai bukti adalah firman Allah: U i . maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu daripada kurnia-Nya. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya: 4__^vi j _ -k _ f „ _ ». para sahabat masih berniaga dengan mereka di sebelah luar. Bukti terjelas adalah tindakan Na bi SAW sendiri membeli makanan daripada Yahudi selain Nabi juga wafat dalam kead aan hutangnya belum selesai dengan Yahudi ini. Dan jika k arnu Uianatir menjadi miskin. Saya kira kumpulan dalil dan huraian ringkas di atas sudah cukup untuk kita mend apat kefahaman hukum berkaitan urusmaga dengan Yahudi.9 J_J Ertm\a: ”Hai orang-orang yang beriman. munafiq. malah para sahabat baginda lebih kerap melakukannva di mana mereka juga terbabit dalam jual beli dengan Yah udi Nasrani. pembantu Yahudi d . Saya juga tida k mahu melemahkan semangat kempen ini. (kerana tiada pelanggan danpembekal). Nabi S AW juga masih hidup tatkala itu dan membiarkan urusan itu tanpa sebarang laranga n dan tegahan. Musyrik dan Iain-lain. ii Ertinya: Orang-orang Islam apabila Allah melarang orang Musyrik daripada masuk ( berniaga) pada musim permagaan sedangkan mereka dululah yang membawa makanan dan permagaan.” Ayat ini secara langsung memberikan kefahaman kepada kita bahawa para sahabat Na bi sebelum Allah SWT melarang orang kafir daripada memasuki Masjidil Haram. sehingga ada an tara mereka berkata: ”Bagaimana kami nak hidup ”. Jangan nanti jika ada di antara kita yang melihat rakan terlibat dengan mana-mana syarikat tadi lalu dituduhnya kafir. maka syaitan mulai melontarkan dalam hati umat Islam takut dan birnb ang mereka akanjatuhfaqir.

an Iain-lain. .

3) Hukum asal ini hanya akan bertukar kepada haram berurusniaga atau wajib membo ikot mereka jika: a. ia adalah salah satu cara yang paling berkesan buat orang aw am Islam di seluruh dunia. Justeru. la masih berada dal am lingkungan ’afdhal’ atau ’elok’ sahaja dan tidak wajib untuk boikot dan tidak haram u ntuk terus berurusniaga. perkara berikut perlu dilihat: 1) Hukum asal urusniaga dengan golongan bukan Islam termasuk Yahudi dan semua syarikatnya adalah halal selagi transaksi yang Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 281 dibuat menurut syarat jual beli Islam. Syeikh Dr Yusof Al-Qaradawi menyatakan bahawa boikot seperti ini adalah bertujua n memberikan tekanan kepada pengusaha dan peniaga yang seangkatan dengan para pe nyerang agar mereka sendiri mendesak kerajaan mereka kepada keamanan selain mere ka akan membenci tindakan kerajaan dan rakan seagama mereka yang melakukan kejah atan terhadap Islam.280 • Wang. sebarang pembuktian seperti ini tidak kuat untuk mensabitkan bantuan ’direct’kepada kerja jahat Yahudi atau lainnya. Walau bagaimanapun. Dr Uqlah) Malangnya di ketika tiadanya seorang khalifah yang bertanggungjawab bagi seluruh umat Islam. 2) Kewujudan syarikat-syarikat ini di negara Yahudi dan MoU perniagaannya di neg ara Yahudi tidak boleh dianggap sebagai membantu kerjakeganasan Yahudi. Tatkala itu. cara yang dikira aman di zaman ini adalah denga n melakukan pemboikotan daripada membeli barangan semua syarikat di bawah telunj uk mereka. Sekadar fa twa ulama besar seperti Syeikh Dr Yusof Al-Qaradawi masih tidak mampu menjadikan hukum boikot sebagai wajib buat setiap individu umat Islam. Anda dan Islam Menurut para ulama kontemporari. kita perlu membezakan di antara hukum dan keutama an (afdhaliyah). Secara mudahnya. la juga dijangka dapat memberikan kesan ekonomi yang buruk kepada negara mereka sekaligus membantutkan hasrat mereka untuk meneruskan kejahatan dan serangan ter hadap Islam. cuma yang afdhaln ya tidak berurusan tatkala Islam sedang diserang oleh bangsa mereka. adakah perlu kita menjadikan seluruh Yahudi di seluruh dunia tanpa mengira mereka membantu serangan atau tidak secara umum? Atau bagaimana? Menurut pendapat spontan saya. perkara harus tadi sudah menjadi larangan sementara waktu disebabkan araha n pimpinan Islam. Perintah ini tercatat di dalam Al-Quran. Bagi memaha mi hal ini. Justeru. adalah sukar untuk menggunakan peruntukan kewajipan ini. (Nizam Al-Usrah Fil Islam. Tiada Khalifah Islam . Pemerintah Islam tertinggi iaitu Khalifah bagi seluruh dunia Islam mengarahka n boikot demi mencapai maslahat tertentu untuk Islam. la adalah kerana Allah SWT memerintahkan umat Islam agar mentaati pemerintah dalam hal ehwal yang tidak be rcanggah dengan Islam. Hal ini dapat di lihat dalam tindakan Khalifah Umar al-Khattab yang mengarahkan seorang sahabat a gar menceraikan isterinya daripada kalangan Ahli Kitab dari negara Rome atas das ar ’maslahat’ iaitu untuk menjaga kepentingan wanita Muslimat di ketika itu. hukum berurusan dengan mereka sentiasa halal s elagi mereka tidak terlibat secara langsung dengan peperangan.

menurut Prof. tugas ’ulil amri’ itu jatuh kepada kerajaan umat Islam . Dr Syeikh Muhammad ’Uqla h El-Ibrahim (Prof Fiqh di Jordan).Di waktu tiadanya khalifah tertinggi Islam.

Sultan.” (RiwayatAbu Daud. HIZB TAHRWBeberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 283 PPIM atau lainnya. dari sudut h ukum adalah tidak haram makan di McDonald’s. dan di ri kamu serta lidah kamu. b. 3/10. spesifik dan rasmi oleh syarikat terb abit yang menyatakan mereka menyokong dan membantu serangan atas nama syarikat.) Perbezaan dan Perkembangan Baru Cuma. no 2504. Jika tidak. Mungkin ia lebih elok ditulis oleh tokoh-tokoh pi mpinan persatuan dan jemaah tadi sendiri. KFC dan membeli barangan harian dari mana-mana kedai dan pasar raya milik bukan Islam selagi mana barangan itu mempun yai tanda ’Halal’ JAKIM dan yang diiktiraf serta belum tamat tempohya. dan mereka mewajibkan ahli mereka agar boikot. Albani: Sohih. di ketika tiadanya arahan rasmi daripada kepimpinan sesebuah negara uma t Islam. Justeru. selagi itu hukum asal iaitu harus berurusniaga dengan syarikat itu akan tetap te rpakai. PAS. Saya tidak berhasrat untuk membincangkannya di sini kerana ia akan memanjangkan tulisan ini. maka sekiranya ada di antara pihak ini meny atakan keperluan boikot secara rasmi. adalah sukar dida pati sebarang nas yang khusus lagi tepat cara pendalilannya ba°i menjatuhkan hukum an wajib ke atas setiap umat Islam secara individu. Sekadar salah seorang pemegang saham bertindak sendirian membantu pembinaan kuil . Dalil keutamaan ini antaranya adalah: Ertinya: ”Berjihadlah kamu menentang orang musyrikin itu dengan harta kamu. Jika demikian. Anda dan Islam di negara masing-masing. tatkala itu adalah wajib ke atas setiap in dividu umat Islam di malaysia untulc memboikotnya. Sebarang pendedahan ini mestilah jelas dan bukannya khabar angin tanpa hitam put ih. atau membantu serangan oleh Yahudi juga belum cukup kuat untuk mengubah hukum harus tadi kepada haram. JIM.282 • Wang. Bagaimanapun. sekiranya anda seorang yang komited dan telah memberikan s atu ’bai’ah’ atau janji setia dengan kepimpinan persatuan anda seperti ABIM. tindakan melakukan boikot tersebut adalah tergolong daripada tindakan y ang ’digalakkan’ sahaja serta mendapat pahala sudah tentu bagi sesiapa yang melakuka nnya dengan niat yang betul. Syarikat tersebut mendedahkan secara terus-terang dengan hebahan rasmi bahawa mereka memperuntukkan keuntungan mereka bagi menyokong serangan Yahudi ke atas negara umat Islam. selagi tiada edaran khusus. pada hemat saya. TABLIGH. Tatkala itu ia sudah termasuk dalam hukum menjual senjata kepada tentera mus uh yang menyerang Islam yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab al-Ma jmu sebagai haram secara sepakat ulama. Jika sekadar maklumat tidak rasmi dan khabar angin sahaja yang menyebut kaitan s . Perdana Menteri atau JAKIM adala h wakil urusan tersebut di Malaysia. iaitu mengutamakan barangan buatan umat Islam dan p eniaga Islam di samping ’mendenda’ syarikat milik Yahudi. Tatkala itu mu ngkin boleh diperbincangkan hukumnya sama ada telah menjadi wajib ke atas ahli m ereka atau tidak. di zaman kewujudan jemaah-jemaah Islam yang pelbagai di dalam negara Malay sia. Ini kerana ia adalah tindakan peribadi salah seorang pe megang saham sahaja dan bukannya polisi sebuah syarikat itu. Syarat Sebelum Sebaran Perlu diingat.

yarikat dengan gerakan ganas Yahudi.” 183 . Tatkala itu. kaedah fiqh ini masih terpakai : Ertinya: ”Keyakinan tidak akan diketepikan hanya kerana suatu syak (iaitu tidak pa sti kebenarannya).

Jawapan: Sayabersetuju dengan satu jawapan bagi soalan yang sama yang telah dibe rikan oleh Jabatan Mufti Selangor. b) cara transaksi dan urusniaga yang dibuat adalah bertepatan dengan Islam. Digalakkan juga umat Islam mengutamakan syarikat Islam dan barangan keluaran Isl am bagi membantu peningkatan ekonomi umat Islam. Wallahu’alam. jalan raya dan sebagainya . Maxis. la tidak akan tergugat hanya dengan khab ar-khabar angin penglibatan mereka dalam aktiviti serangan ke atas Islam. c) tiada sebarang perintah oleh kerajaan yang berwajib untuk memboikot mereka ba gi mencapai sesuatu maslahat kebaikan untuk Islam. Kesimpulan umum Harus jual beli. Anda dan Islam Perlu difahami hukum asal harus berurusniaga dan membel’ daripada bukan Islam dan Yahudi adalah termasuk dalam bab yakin. Wal lahu’alam. I ntel dan Iain-lain produk walaupun berasal daripada Yahudi atau non-Muslim selag i mana: a) produk mereka disahkan bersih dan halal oleh JAKIM (jika di Malaysia) serta t empoh lesen masih hidup. boikot adalah wajib ke atas dirinya sahaja dan digalakkan bagi sesiapa yang yakin dengan maklumat yang dikel uarkannya. sama ada halal atau haram. pendapatan negara datang daripada pelbagai sumber. Ini adalah kerana sumber kewangan yang diperolehi telah diasingkan kepada dua ak aun iaitu sumber kewangan yang halal dan sumber kewangan yang tidak halal. Harap tuan dapat memberi penjelasan kepada saya. yang mana ia di buat atas nama syarikat dan bukan salah seorang individu dalam syarikat sahaja. guna khidmat dan makan di McDonald’s. Keyaki nan asal tadi hanya akan berubah bila dua sebab yang disebut di atas muncul. hospital. KFC. Jawapan yang saya sertakan di bawah adalah ko mbinasi jaw apan daripada Jabatan Mufti Selangor dan beberapa hujah tambahan dar ipada saya. Hukum sumber rezeki bagi penjawat awam di dalam kerajaan Malaysia adalah halal. mendapat pahala bagi sesiapa yang melakukan boikot terhadap mana-mana barangan atau syarikat didasari oleh keyakinannya terhadap hasil kajia nnya sendiri yang mendapati penglibatan yang tidak sihat tadi itu ada pada syari kat atau mana-mana pengeluar barangan. la juga adalah salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Saudi. Terima kasih. Tatkala itu. Jusco. Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 285 Bahagian ketujuh: Hukum gaji penjawat awam Soalan: Apakah hukum sumber rezeki bagi penjawat jawatan di dalam kerajaan Malay sia? Sebagaimana yang diketahui umum. (Jaba tan Mufti Selangor) Kita hanya perlu menyakini bahawa sumber kewangan yang halal digunakan untuk mem bayar gaji pekerja manakala sumber kewangan yang tidak halal digunakan untuk kem aslahatan ummah seperti membina sekolah. Tesco.284 • Wang. Walau bagaimanapun. d) tiada sebarang bukti secara bertulis dan penghebahan rasmi syarikat bahawa me reka membantu dan menyumbang khas kepada serangan ke atas Islam.

Persamaannya dengan gaji penjawat awam tadi adalah dari sudut mengambil wang daripada individu. kita boleh melihat bagaimana f atwa mereka ketika membincangkan tentang urusan jual beli dengan individu yang p endapatannya bercampur antara halal dan haram. Majoriti ulama mazhab Hanafi. organisasi atau k erajaan yang pendapatannya bercampur. mazhab Hanbali d an Ibn Taimiyah menetapkan bahawa adalah harus melakukan transaksi dengan pemili k modal yang bercampur antara halal dan .Bagi melihat pandangan ulama Islam dalam hal ini. Ibn Qasim daripada mazhab Maliki.

Bagairnanapun. rampasan.. ” Berkata Ibn Mas’ud: ”Terima dan hadir lah jemputannyaSesungguhnya dosa-dosa (daripada harta haram tadi) adalah tanggun gannya sahaja. menja di guru. Anda dan Islam haram jika majoriti modal itu datang daripada sumber halal. judi dan amat diy akini hartanya haram? Bolehkah makan di rumah orang yang mempunyai lambakan harta haram? Bolehkah membeli dan menjual daripada dan kepadanya? Sebahagian para ulama silam kelihatan cukup tegas ketika menerangkan hukum mener ima jemputan dan berurusan dengan orang berharta haram. dan dia menjemputku (ke rumahnya).286 • Wang. . tatkala itu tid ak harus berurusan dengannya sama ada jual atau beli. jika majoriti modal atau pendapatannya adalah haram. maka ga jinya adalah haram. pakaian yang diberinya dan tidak harus juga menerima h adiah daripadanya atau mengambil atau member! hutang daripada dan kepadanya. pengetua. contohnya mereka yang terlibat dalam meluluskan lesen judi dan arak. akauntan dan Iain-lain jawatan awam yang tidak ter libat dalam melulus dan melancarkan tugasan haram. halal atau haramnya gaji penjawat awam tertakluk kepada tugasan y ang dilakukan dan dosa serta haram adalah jatuh kepada mereka yang terlibat saha ja. Aku merasa sukar untuk hadir dan sukar juga untuk tidak hadir.Jika anda tahu (atau dibentahu oleh orang yang bercampur pendapatannya) bahawa sesuatu komoditi. curi atau riba..”185 Ulama terkenal seperti Imam As-Syawkani dan AlMuhasibi pula berpendapat bahawa a dalah dibenarkan secara total untuk bertransaksi dengan pemilik kepada pendapata n yang bercampur antara halal dan haram.” (Riwayat Al-Baihaqi)1*1 Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 287 Kesimpulannya. pandangan mereka seperti berikut: 1) Jika hartanya haram hasil rompakan. polisi pendidikan. Tidak halal juga untuk mem akan makanan hidangannya. pensyarah. maka t idak dapat diterima hadiah dan makanan kecuali setelah disahkan kebersihannya (h alal). Manakala bagi penjawat yang menyiapkan silibus sekolah. sama ada bahagian yang halal dalam moda l tersebut adalah majoriti atau minoriti. maka ia adalah halal. Imam Ibn Nujaim pula berkata: ”Apabila majoriti danpadajumlah modal atau pendapata nnya adalah halal maka tidak menjadi masalah untuk menerima hadiah dan makan hid angan mereka selama mana tiada sebarang tctnda yangjelas menunjukkan ia adalah h aram. gaji mereka adalah halal. Bahagian Kelapan: Rakan hidang makanan daripada hasil haram Boleh atau tidak menghadiri rumah seorang rakan yang menjemput ke satu kenduri s ebagai meraikan rakan-rakan lamanya sedangkan anda tahu tuan rumah yang menjempu t ini amat dikenali sebagai seorang yang terbukti kaki rasuah.l84 Imam Ibn Qudamah pula berkata: ”.186 Ibn Masud pernah ditanya: Jli Ertinya: ”Aku mempunyai seorang jiran dan tidakku ketahui berkenaan hartanya kecua li semuanya haram dan kotor. barang atau makanan itu adalah daripada sumber/modal \ang halal.

2) Jika harta yang haram tadi telah tiada dalam simpanannya. dan hanya berbekas dosa di hatinya sahaja iaitu akibat perbuatannya. maka sekiranya seluruh hartany a adalah haram para ulama menegaskan hukum haram berurusan dengannya. Sekiranya .

Jika kita tidak demikian. Tidak juga menjadi tanggungjawab kita untuk menyelidik harta dan sumber pendapatan rakan-rakan kita. kita akan dapati sudah tentu seluruh umat Islam akan ditimpa kesusahan. Terlalu se dikit umat Islam yang mampu melaksanakannya.” 189 Yang tidak diketahui adalah harus Apa yang disebut tadi adalah bagi individu yang diketahui pendapatannya ada yang haram. pandangan \ ang mengharamkan berurusan dengan individu harta bercampur dilihat terlalu ideal serta seolah-olah tidak berpijak di bumi nyata. maka hams hukumnya berurusan walaupun melebihi had darurat.188 Bolehkah kita tahu semua hartanya haram? Say a kira agak sukar bagi kita untuk mengatakan harta dan pendapatan seseorang itu semuanya haram. Tidak dapat dinafikan. terlalu ramai umat Islam ya ng hartanya bercampur apatah lagi orang bukan Islam. Anda dan Islam major!ti hartanya haram maka sebahagian ulama mengharuskan urusan dengannya. Mengamalkan pandangan tegas seperti pengharaman sudah past! boleh menyebabkan ke hidupan umat Islam dan lainnya akan terhenti. . Justeru. penjual di pasar belum tentu semua modalnya halal malah kebanyakan peniaga atau pengusaha terlibat dala m pinjaman riba dengan bank untuk menjalankan perniagaannya. adalah amat baik untuk mendisiplinkan diri dengan hukum yang le bih tegas. rumah jiran dan sebagainya. Ertinya: ”Sesungguhnya sekiranya harta haram telah tersebar luas di sebuah tempat dan sukar untuk berpindah dari tempat itu. Tiadalah juga jual beli di pasar kerana majoriti manusia sememangn^a bercampur y ang haram dalam pendapatannya. Kerana.288 • Wang. jika manusia hanya dihadkan sekadar ’alas perut’ (had darurat) maka pastilah akan terhenti kehidupan manusia. penjual rokok dan Iain-lain.. korban. Jiran kita juga mun gkin kita mengetahui kerjanya tidak halal sebagai pega\vai promosi produk riba d an insurans. Tidak dinafikan. man akala sebahagian yang lain pula hanya menyebutnya sebagai makruh.. Pastiny a ia akan membantutkan kehidupan manusia biasa. Adapun bagi yang tidak diketahui sumber pendapatan hartanya. hukumnya te tap pada yang asal iaitu harus dan halal selagi mana tiada diketahui keterlibata n dengan haram. kenduri kahwin. Keadaan ini menyebabkan Imam Al-Ghazzali berkata: Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 289 u olJ-l *A’ . Jika pandangan yang mengatakan haram berurusan dengan individu yang hartan> a be rcampur diaplikasikan dan difatwakan. tetapi saya kira mengamalkan pandangan tadi menyebabkan anda tidak ak an ke kedai. Adakah akan terhenti semua hubungan ya ng melibatkan makanan dan harta dengan mereka? Sukar. Mungkin kerjanya dalam bidang yang haram tapi itu tidak seme stinya seluruh pendapatannya dan wang simpanannya haram. rosaklah sistem dan tat kala itu urusan agama juga akan rosak dan jatuhnya syiar Islam (kerana semuanya tidak boleh dilakukan tanpa peranan harta). akikah.

Malah menerima hadiah daripada musyrikin yang kemungkinan besar . Jika tidak diketahui terdapat hartanya yang haram secara jelas.4J)1 _J— J Ertinya: ”Apabila seorang kamu dijemput ke suatu majlis hidangan (kenduri makan) h endaklah ia sahut dan terimanya.Kesimpulan Harus berurusan dan hadir ke rumah orang yang menjemput walaupun diketahui harta nya bercampur. no 1430. h ukum menghadiri tadi menjadi sunat dan mendapat pahala berdasarkan sabda Nabi SA W: . 2/1054).” (Riwayat Muslim.

a. ” Bab ini memuatkan hadis Nabi SAW menerima hadiah baju yang amat indah daripada k afir musyrik dan apabila para sahabat memuji kecantikan baju itu. Al-Hakim. Kemudian Aisyah r. ertinya: ”Kama tidak dilarang oleh Allah SWT daripada mereka (kafir) yang tidak memerangi agama kamu (terus terang) ”. 191 Terdapat satu lagi hadis yang boleh menambah kefahaman kita iaitu: Asma bt Abu B akar r. pernah dihadiahkan barang makanan seperti susu yang dikeraskan (makana n biasa arab) oleh wanita musyrik dan Asma’ menolakna: ^ a < j\J ~J ^ jji N. Anda dan Islam harta yang diperolehinya daripada sumber haram juga masih diharuskan di dalam Is lam. Imam Ibn Hajar pula menyatakan selepas itu. Nabi SAW menya takan pakaian Sa’ad Bin Muadz di syurga jauh lebih cantik daripada pakaian yang di hadiahkan. Ahmad.290 • Wang.1 J. 19° Imam Ibn Hajar juga menyatakan hadis ini lebih kuat daripada hadis larangan mene rima hadiah daripada musryik seperti: A-JJl Ui AJjl _7-”J Ertinya: Telah datang kepada Nabi SAW seorang musryik lain menghadiahkan kepada Nabi lain Nabi menjawab: ”Aku tidak menerima hadiah daripada kaum musyrik”. justeru Aisyah mengarahkan Asma untuk menerima hadiah wanita musyrik itu dan metnbenarkannya memasuki rumahnya. Ibn Hajar mengatakan hadis berkenaan Nabi menolak hadiah daripada musyrik itu ad alah terhad kepada keadaan ianya diberikan dengan niat. Syarah Tirmidzi. hadis ini membuktikan har us menerima hadiah daripada si kafir musyrik. meminta dilantik menjadi kepimpinan utama dan Iain-lain. 4/4) Satu lagi hadis juga boleh menambahkan lagi kefahaman: . (Tuhfatul Ahwazi.a.l LtL. bertanya hal itu kepada Nabi lain tu runlah ayat. sehinggakan Imam Al-Bukhari meletakkan satu tajuk di dalam sahihnya: ~~^ Ertinya: ”Bab menerima hadiah daripada Musyrikin. ^r J\ J Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 291 Ertinya: Asma menolak daripada menerima hadiah wanita musyrik dan tidak membenar kan masuk ke rumahnya. no 16156. maksud tersirat dan ters urat contohnya untuk mendapat sesuatu pengiktirafan daripada Islam yang tidak bo leh diberikan.

hadis AlBukhari tadi boleh memberikan jawapannya. dan makanlah. Tidak tahu pula sama ada mere ka menyebut nama Allah (semasa sembelih) atau tidak?” Baginda menjawab: ”Sebutkanlah pada diri kamu. ” (Riwayat Bukhari. Hasilnya. seelokeloknya makan yang dipastikan halal sahaja. ia boleh dan harus untuk diambil. 3) Sekadar hadiah walaupun hartanya bercampur atau tidak diketahui. no 5507). haram diambil. 2) Datang daripada golongan bukan Islam yang memusuhi dan memerangi Islam. haram diambil hadiahnya. Bagaimanapun. . Adapun berkenaan hidangan daripada orang yang bercampur hartanya dan tidak pula diketahui sama ada disembelih atau tidak.Ji 11 \Jj_9 Ertinya: ”Ada orang yang membawa kepada kami daging. ini bererti jika sesuatu hadiah yang diberi tadi: 1) Membawa sesuatu maksud yang bercanggah dengan hukum dan objektif Islam.

Melantik satu platform atau syarikat untuk menjalankan jual bell wang asing d an simpan. Dalam bahasa Inggerisnya adalah on the spot basis. Melabur wang ringgit anda ke dalam satu syarikat yang memperolehi untung mela lui Forex. memang Forex mata wang adalah diharuskan. Syarikat hanya menyedia kan platform dan mengambil upah perkhidmatan sahaja. seseorang amat sukar mendapat keselamatan di duni a dan akhirat. Tanpa doa. gandum dengan gandum. Manakala pembelian secara hutang daripada salah satu antara dua pihak adala h haram berdasarkan hadis: Nabi SAW bersabda: . Benar. anda perlu memahami dua jenis cara melibatka n diri dalam dunia Forex ini iaitu: 1. Bagi mengulas isu/orex trading ini. la disebut Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 293 dalam hadis sebagai yadan bi yadin. garam dengan garam mestilah sama timbangan da n sukatannya. la datang dalam banyak hadis dan antara yang paling utama adalah: LL Ertinya: Emas dengan emas (ditukar atau diniagakan). tetapi keharusannya tertakluk k epada sejauh mana ia menurut garis panduan yang dikeluarkan oleh hadis Nabi yang sahih iaitu: a. Semua transaksi dijalankan oleh anda sendiri. tamar dengan tamar. (Riwayat Muslim. Telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih . Jli Ertinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: Pertukaran antara perak dan emas a dalah riba kecuali jika ia dilakukan secara serentak (serah terima dalam satu ma sa). Kesan pendapatan haram dalam diri se seorang amat besar. 11/9) b. perak dengan perak. (Riwayat Muslim. maka berjual-belilah kamu sebagaimana yang disukai. Pertama: Hukum bagi melabur dalam syarikat yang menjalankan Forex: Forex (Foreign Exchange) atau yang lebih dikenal dengan perdagangan mata wang as ing merupakan suatu jenis perdagangan/transaksi yang memperdagangkan mata wang s uatu negara terhadap mata wang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar mata w ang utama di dunia selama 24 jam secara berterusan. 3/1209) c. Anda dan Islam Bahagian kesembilan: Hukum forex trading dan leverage Agak ramai yang bertanya kepada saya berkenaan hukum ’forex trading’ yang dibuat mel alui Internet.292 • Wang. dan ditukar secara terus (pada satu rnasa) dan sekiranya berlainan jenis. senjata untuk menewaskan syai tan. Ditukar (serah dan terima) dalam waktu yang sama. 2. Doa itu senjata bagi orang beriman. cabaran keduniaan yang menipu dan nafsu.’ no 1586. Tahniah saya ucapkan bagi mereka yang masih lagi memikirkan perih al halal dan haram dalam pendapatan mereka. doa orang yang menggunakan harta haram dalam pakaian. no 4039 no hadis . makanan dan minuman mere ka adalah tertolak.

2/762) Hadis-hadis di atas menyebut perihal disiplin Islam dalam pertukaran emas dan pe rak. no 2070. ulama bersepakat bahawa mata wang (bank note) juga adalah s ama disiplinnya dengan emas dan perak ^^i^ . Untuk makluman.* us Ertinya: Rasulullah SAW melarang daripada menjual emas dan perak secara berhutan g. (Riwayat Al-Bukhari.

Dr. Syeikh Abdullah al-Maru”. bahawa terdapat sesetengah institusi kewangan Islam yang mel akukan Forex ini setelah mendapatkan kelulusan Majlis Penasihat Syariah mereka. Anda dan Islam disebabkan nilai dan fungsinya sebagai medium of exchange. Tatkala itu akad menjadi batal. Abd Sattar Abu Ghuddah. Jika tidak. Syeikh Wahbah Zuhayli. Prof. Justeru. Syeikh Al-Ayashi al-Sadiq Faddad. Mas alah dalam implementasi Forex adalah bertangguh dalam penyerahan daripada keduadua pihak. Forex dalam mata wang yang diuruskan oleh syarikat konvensional sudah pasti tida k akan menjaga syarat ini kerana kebanyakan Forex yang dijalankan oleh institusi konvensional adalah ’ForwardForex’atau Forex >ang menggunakan ’Value fonvard’ (nilai ma sa hadapan) yang tergolong dalam riba Nasiah. pertama ia tertakluk kepada: a. Jika platform tersebut mempunyai wibawa dan lesen serta informasi yang sangat mencukupi. Dr. perkara kedua adalah menilai akta-akta berkaitan dengan aktiviti ini daripada badan berwajib di Malaysia. saya kira transaksi jual mata wang asing da n simpan dan kemudian jual semula apabila harga tukarannya naik adalah harus men urut hukum asalnya kerana ia secara automatiknya dilaksanakan menurut kaedah ’spot’. Syeikh Dr. Syeikh N izam Ya’quby. Jika adapun jenis fonvard. Dr. Antara pane l penasihat Syariahnya adalah Syeikh Mufti Taqi Uthmani. transaksi anda adalah syubhat dari awal lagi kerana terdapat unsur gharar. Nazih Hammad. Prof. Instrumen-instrumen tadi tidak memenuhi syarat Islam iaitu serah terima atau dis ebut qabadh dalam Islam secara benar hakiki atau hukmi pada waktu yang sama. la diperlukan bagi mengelak anda ditipu oleh platform syarikat yang tidak b enar. Kesahihan dan kewibawaan syarikat platform dari sudut lesennya dan pengenalan nya. Butiran terperinci berkenaan platform ini mestilah diteliti dan boleh dipe rolehi. Syeikh Dr. Majlis Syariah mereka telah meletakkan beberapa syarat dan bukannya secara bebas begitu sahaja. Options dan Iain-lain instrumen yang tidak halal di sisi Syariah. Demikian keputusan Majlis Fiqh Antrabangsa danjuga Majlis Kewangan Islam Antarabangsa di bawah AAOIFI. Dr. Justeru melabur modal (bererti anda melabur dan kemudian tunggu untung sahaja) d an di dalam institusi kewangan konvensional yang memperolehi untung melalui cara Forex adalah tidak halal di sisi Islam. Aj il Nashmi dan ramai lagi. b. Hussain Hamid Hassan. Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 295 Kedua: Hukum for ex trading yang diniagakan sendiri melalui platform Internet Bagi mengetahui hukum bagi bentuk kedua ini. Syeikh Siddiq Dharir. Syeikh Dr. Ini adalah keputusan Panel Penasihat Syariah Dunia yang bernaung di bawah nama A ccounting & Auditing Organization For Islamic Institutions (AAOIFI).294 • Wang. Namun semua mereka hanya terlibat dalam Forex jenis ’Spot’ dan bukannya jenis ’Fonvard’. . setiap disip lin dan syarat transaksi yang melibatkan emas dan perak juga terpakai pada urusa n transaksi mata wang. Ini perlu bagi memastikan anda tidak terli bat dengan aktiviti menyalahi undang-undang negara.19: Tidak saya nafikan. Jika kedua-dua syarat di atas lulus. Apa yang pasti. ia menggunakan konsep Al-Wa’d atau ’Unilateral Promise’ da n ia telah disepakati keharusannya. Mereka juga kerap menggunakan SWAP . Mohd Daud Bakar.

Setakat apa yang diterangkan oleh individu yang terlibat dan yang tahu berkenaan car&forex trading melalui Internet ini. USD 100 dan Iain-lain dan ia berb eza mengikut polisi syarikat forex trading masing-masing. mari kita sama-sama cuba memahami dan menyemak bagaimana proses ini dilak ukan secara ringkas dan melihat pandangan Islam tentangnya. . 2) Dengan modal itu. pihak syarikat platform/orer trading ini akan membukakan sa tu akaun khas buat peserta. forex trading adalah seperti berikut: 1) la mempunyai minimum modal contohnya USD 1.Namun.

maka ia lulus dari sudut Syariah. Namun jik a kelewatan berlaku. Isu Syariah: Jika ini tidak berlaku. Lo Jj_J Ertinya: Rasulullah SAW melarang daripada menjual emas dan perak secara berhutan g. 2/762) Imam An-Nawawi telah menyebut dengan terang bahawa para ulama telah bersepakat w ajibnya syarat serah terima dalam satu masa atau taqabud sama ada secara hakiki (fizikal) atau hukmi (melalui medium Internet tetapi mempunyai bukti seperti res it atau nota elektronik yang menunjukkan transaksi sah).I JU Jji Ertinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: Pertukaran antara perak dan emas a dalah riba kecuali jika ia dilakukan secara serentak (serah terima dalam satu ma sa). Keesokan harinya apabila dilakukan analisa terhadap pergerakan nilai mata wang. Tidak dibenarkan dilewatkan atau dimasukkan sebahagi an sahaja. no 1586. Jika dalam contoh di atas. dan dibuka kaunter ’selling’ melalui platform syarikat tersebut. kesemua modal dicampur untung dimasukkan di dalam akaun kita tanpa sebarang tangguh. Ini berm akna ia telah beroleh keuntungan sebanyak RM40 berbanding harga belian asalnya t adi. Ini menjadikan ia bercanggah dengan arahan Nabi SAW: Dalam menukar wang dengan wang. ia akan menekan button jual USD 100 dan memperolehi RM400. dan secara automatik juga kita boleh mengeluarkan wang tersebut tanpa sebarang hala ngan. no 2070. (Syarah Sahih Muslim) Cadangan: Mesti dipastikan bahawa semasa transaksi jual beli dilakukan.296 • Wang. Gambaran mudahnya adalah: Diberikan contoh.li N. 3/1209) Manakala pembelian secara hutang daripada salah satu antara dua pihak adalah har am berdasarkan hadis: Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 297 #fl. (Riwayat Al-Bukhari. didapati nilai USD mengukuh berbanding Ringgit iaitu USD1 = RM4 Tatkala itu. hanya RM40 dimasukkan. manakala baki modal sebanyak RM360 hanya akan dimasukkan sejurus peserta menutup akaun pada hari te rsebut. Nabi telah menyebut garis panduan yang mesti dip atuhi iaitu: «. (Riwayat Muslim. pihak peserta akan menentukan ’position’ mereka sama ada untuk membuka kaunter jualan mata wangnya atau kaunter belian. Anda dan Islam Setelah itu. . USD 100 dibeli dengan tukaran semasa ban tersebut USD1 = RMS. Pihak syarikat Forex ini mestilah memasukkan seluruh RM400 itu sebaik sahaja tra nsaksi jual beli dilakukan. 60. isu Syariah di sini adalah berlaku penangguhan dalam penyer ahan mata wang ringgit.

Dengan jumlah baru inilah mata wang anda akan dipasarkan di pasaran. bererti modal anda akan digandakan kepada 1 0 kali menj adi USD 1 000 atau j ika memilih 1:100. bererti modal anda menjadi USD10 000. Maka anda dikehendaki memilih atau secara pilihan memilih gandaan yang dikehendaki seperti 1:10. Hukum Leverage: Takrif Leverage: The use of various financial instruments or borrowed capital. futures. Leverage can be created through options.3) Terdapat syarikat yang mensyaratkan minimum modal yang tinggi seperti USD1 00 0 dan Iain-lain jumlah. modal sebenar anda adalah USD100. such as margin. For example. to increase the potential return of an investment. say you have $1. Sebagai contoh. margin and other financial instruments.000 . Untuk itu mereka menawarkan apa yang dinamakan ’leverage ’ y ang mana modal peserta seolah-olah akan digandakan menurut saiz kontrak leverage yang dipersetujui bersama.

000 in five options contracts. Hanya pinjaman da ripada pihak syarikat Forex kepada pesertanya. ia hanya pinjaman daripada syarikat Forex kepada ahlin ya. Borrowed fund bererti ia dipinjamkan oleh syarikat. Selepas selesai segala urusan guaman dan Iai n-lain. pembeli sudah memiliki penuh hak ke atas rumah tersebut walaupun ia masih tidak membayar harga rumah sepenuhnya. Oleh kerana ia hanya pinjaman. isu penting di sini ialah. Justeru. Anda hanya perlu membayar 10 peratus deposit (adakalanya tiada deposit) dan sele bihnya anda meminjam daripada bank. Ulasan 1) Menyamakan pembelian rumah secara deposit dengan leverage gandaan 1:100 dalam forex trading adalah perbandingan yang kurang tepat. Islam mengiktiraf pembelian secara bayar an tangguh yang dinamakan Bai’ at-Taqsit. perjanjian jual dan beli (S&P) telah ditand atangani antara pembeli dan penjual. Sekiranya rumah tersebut bernilai RM100 000. Ini kerana bagi pembelian rumah itu. you could invest the $1.298 • Wang. w la berbeza dengan leverage di mana tiada jual beli termeterai. tabien. Inilah yang dinamakan leverage d an konsep ini adalah sama digunakan dalam saham (short selling). dalam hal jual beli rumah. Bagi memastikan hukum penggunaan leverage di dalam forex trading melalui Interne t ini. ia jenis leverage yang harus kerana asasnya k ontrak jual beli dan aset telah menjadi milik pembeli. berikut adalah beberapa hujah yan° kerap digunakan oleh mereka yang ingin m enghalalkannya dan diikuti dengan beberapa ulasan saya: Hujah forex trader 1: Menyamakan leverage dengan deposit beli rumah dan jual seb elum bayar penuh. Ini terbukti apabila ia seorang b logger yang mengulas bidang pelaburan yang kerap dirujuk oleh pemain forex tradi ng mentakrifkan leverage di dalam laman webnya sebagai: The use of credit or borrowed funds to improve one’s speculative capacity and incr ease the rate of returns from an investment. Isu dalam konsep pinjaman daripada proses leverage Dalam hal leverage Forex. Pertama: Tiada pemindahan sebenar wang ke akaun peserta sebelum dijual. You w ould then control 500 shares instead of just 10. ulama silam dan kontemporari. Bai at-Taqsit adalah harus menurut majoriti sahabat Nabi SAW. . but to increase leverage. as in buying securities on margin. Anda dan Islam to invest. pasaran hadapan dan options. wujud pula isu hukum kedua di sini iaitu: a. Lalu dalam tempoh bayaran masih belum dilunaskan itu. Menurut Fiqh Islam dengan termeterainya aka d itu. anda mempunyai kawalan terhadap rumah tersebut sama ada untuk menyewa. maka dengan RM10 000 sahaja ia suda h mencukupi untuk anda memiliki rumah tersebut. Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 299 pembeli sememangnya dibenarkan untuk menjualnya kepada pihak ketiga dan mengambi l untung. This amount could be invested in 10 shares of Microsoft stock. m engubah suai malah menjualnya kembali.

wang asal si pemain Forex hanyalah USD 100 dan di ’leverage’ sehingg a menjadi USD100 000 melalui kontrak pinjaman. t iada sebarang ’transfer of real money’ berlaku dalam akaun pemain Forex.Sebagai contoh. pemilikan ke atas wang yang diberi pinjam tadi tidak dibuat dalam bentuk yang sebenar. ta pi hanya atas angin sahaja. Hasilnya. Masalah di sini adalah. Justeru. t iada sebarang pemilikan fizikal sama ada secara ’hakiki’ (fizikal) atau ’hukmi’ ke atas wang. tetapi ia telah dijual sehingga . Tiada sebarang jumlah sebenar yang wujud.

ini bermakna trader sebenarnya tidak memiliki USD100 00 0. Kerana itu ia tidak hilang kerana ia bukan wang miliknya. Hasilnya. dan trader menjual sesuatu yang bukan miliknya yang diharamkan oleh baginda Nabi SAW. Ketiga: Isu member! pinjaman dengan syarat menjual Isu seterusnya berkenaan syarikat Forex memberi pinjam wang melalui leverage seh ingga USD 100 000 adalah syarikat Forex sebenarnya memberikan ’pinjaman bersyarat’ i aitu dengan mengikat pinjaman USD 100 000 yang diberikan khas untuk berjual beli mata wang melalui syarikat mereka sahaja. jumlah kerugian maksima trader hanyalah USD100. sepatutnya jumlah pinjaman USD 100 000 telah masuk sepenuhnya dalam milik trader dan jika berlaku kerugian. mendapat untung. Jika benar-benar ia tepat mengikut hukum Syariah. c. la menunjukkan bahawa jumlah USD 100 000 yang kononnya tela h dipinjamkan kepada pemain Forex dan masuk ke dalam pemilikan trader hanyalah o mongan kosong. la juga berbeza dengan leverage rumah tadi. Kedua: Jika benar pinjaman dimiliki dengan sah. maka akan tertulis RMJ 000. la berbeza dengan kes jual rumah tadi kerana pemilikan dan akad Sell & Purchase (S&P) telah termeterai. bukannya real). Bila ia di sebutkan tidak terkesan. pinjaman yang dikatakan dalam leverage ini hanyalah bayang-bayang saha ja. tetapi menurut kefahaman saya. Anda dan Islam b. la dinyatakan dengan terang o\eh forex trader dalam ruang komentar di artikel sa ya iaitu: Saya seorang pernain forex (demo account sahaja. . Jika berlaku k erugian dalam urusniaga. Namun begitu. se patutnya semuanya terkesan dan bukan hanya USD 100 modal asal sahaja. hakiki atau hukmi o lehforex trader. Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 301 Ini tanpa sengaja adalah satu pengakuan tentang hukum haramnya leverage forex da lam bentuk sebegini. Inilah yang saya maksudkan bercanggah dengan dalil larangan men jual sesuatu yang belum menjadi sama ada secara hakiki atau hukmi. dan bukannya RM100). mengapa tiada risiko? Pihak pemain Forex memberikan komen berikut di ruangan komentar saya: Dengan USD100 trader boleh berjual beli dengan kuasa USD 100 000.300 • Wang. pinjaman itu bukannya secara kekal. Jelas daripada ayat ini menunjukkan pinjaman itu bukan pemindahan dan bukan wang sebenar. Pemilikan secara hukmi telah terpindah kepada pembeli wa laupun ia belum membayar sepenuhnya. abaikan ulasan pertama saya ini. Berkenaan denga n leverage itu. pinjaman akan tersangkut pula dal am isu seterusnya di bawah. la hanya wang hantu yang tidak dimilki secara sah. Jika pemain Forex masih berdegil dan mendakwa pemindahan sebenar telah berlaku. saya bersetujii dengan kenyataan ”broker memberi pinjam untuk pela buran forex ”. USD100 000 tersebut langsung tidak terusik. Ini bermakna duit dalam akaun kita masih sama (jika deposit adalah sebanyak RM1 000.

Maka ini adalah haram kerana riba. Namun dalam hal pinjaman leverage ini. iaitu si pemberi pinjaman mengambil manfaat a tas si peminjam (pemain Forex) dengan mensyaratkan peminjam mesti berjual beli m enggunakan syarikat mereka. Jika pemain Forex ingin menyatakan ini halal. semua kemudahan tersebut pastinya tiada! Ini bercanggah dengan nas berikut: . Malah kita boleh mengeluarkan semua wang pinjaman yang d iberi melalui leverage itu. sepatu tnya sebagai peminjam kita bebas menggunakan wang yang diperolehi untuk apa jua tujuan yang kita sukai.

Trader tiada kebebas an untuk mengeluarkan duit USD 100 000 itu pada bila-bila masa untuk digunakan b agi perkara lain. Syarat utama yang mesti dipantau apabila menjual mata wang yang sama s eperti menjual USD untuk mendapatkan USD mestilah sama nilainya.xf6^\ J^0 >~jl J& Ertin\a: Nabi SAW melarang daripada menjalankan dua urusniaga dalam satu. Contohnya. iaitu berbekalkan wang USD 100.” Sebaaimana disebutkan oleh Imam Al-Mawardi: Ertinya: ”Tempat yang haramnya adalah setiap jualan dan mensyaratkan pinjaman (ata u sebaliknya). 5/232 .302 • Wang. percubaan mereka untuk melarikan diri daripada pelbagai masalah isu leverage seperti pinjaman dana menjeratkan mereka dalam isu Syariah yang lebih dahsyat. Mereka diberi pinjam dengan syarat Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 303 melaksanakan jual beli melalui syarikat pemberi pinjam sahaja. anda mampu mengika t satu kontrak yang mempunyai kemampuan nilai jualan sehingga USD 10 000 atau le bih. Inilah yang dinamakan riba al-fadhl di dal am Islam. Leverage bukan pinjaman? Apabila saya menulis bahawa terdapat banyak isu jika leverage itu adalah pinjama n. Jatuh dalam riba an-nasiah: Transaksi itu juga diharamkan kerana si pembeli s . Nasb ar-Rayah. Mereka dengan cepat menyatakan ia bukan ’pinj aman’ tetapi ’saiz kontrak’ sahaja. (Rujuk Bab 4 dari pada buku ini. Jatuh dalam riba al-fadhl: Transaksi itu akan menjadi seperti mereka membeli duit dengan duit. syarikat Forex telah mensyaratkan manfaat baginya. Anda dan Islam Ertinya: Setiap pinjaman yang (mensyaratkan) manfaat kepada pemberi pinjam adala h riba. Sebarang lebiha n atau kekurangan daripada sebelah pihak adalah riba al-fadhl. iaitu: a. ia juga bercanggah dengan dalil ini: ^ •W-^J 4-. 4/60) Dalam konteks di atas. si pemberi pinjam berkata: ”Saya pinjamkan duit USD 100 000 ini kepada kamu dengan syarat kamu mesti beli kom puter saya. AsSyawkani. Mana tidaknya. (Riway at Abu Daud) m Para ulama hadis dan fiqh berbeza pandangan dalam menghuraikan erti hadis ini te tapi mereka bersepakat bahawa > ang termasuk dalam kategori haram daripada hadis di atas adalah memberikan pinjaman dan pada masa yang sama mensyaratkan peminja m membeli aset daripadanya.” ”5 Menggabungkan akad pinjam dan akad jual beli ini disepakati haramnya oleh ulama. pihak penyokong leverage forex trading melalui Internet ini dengan segera men afikan bahawa ianya adalah pinjaman. mereka membayar USD 100 untuk memperolehi kontr ak leverage yang bernilai USD 10 000.) b. (Naylul Awtar. Isu Syariah: Malangnya. 1% Inilah yang berlaku dalam leverage forex atas dasar pinjam. Lebih dahsyat daripada itu. az-Zayla’ie.

Berniaga bukan dengan wang sebenar: Sekali lagi isu ini berlaku. Kontra k yang .197 c. kerana pada hakikatnya tiada jumlah sebanyak USD9 900 diberikan kepada peserta Forex.udah membayar USD tetapi pihak syarikat yang menawarkan kontrak bersaiz USD 10 0 00 itu belum lagi memasukkan sebarang nilai sebenar wang USD di dalam akaun pese rta sejurus peserta membayar. Ini menjadikan jatuh dalam riba an-nasiah kerana t iada serah terima dalam satu masa yang menjadi syarat dalam forex Islam.

Bagi mengelakkan perkara yang ditegah oleh Islam daripada berlaku di sini. yang diharamkan oleh Nabi SAW. maaf saya katakan. Inilah antara contoh leverage dala m ibadah. 3/283) Malah saya juga hampir pasti. kerana tiada illah yang bersifat muta ’adi dalam ha\ fadhilat dan pahala. transaksi Forex menggunakan leverage ini adalah haram kerana ia dikira menjual mata wang yang bukan milik anda. la amat-amat t ertolak. sudah disebut dalam Quran.” Ulasan Itu adalah pandangan penulis blog itu secara umum di dalam ibadah. Jika benarlah apa yang saya gambarkan ini. Milik sebenar anda hanyalah USD100 tetapi yang dijual adalah RM10 000. Namun. khusus kelebihannya oleh Allah dan Rasu lNya. Percubaan qiyas fadhilat ba gi satu amalan ibadah khusus yang disebut secara spesifik oleh Nabi SAW kepada s atu ibadah lain adalah tertolak menurut ulama Usul Fiqh kerana ia adalah fadhila t daripada jenis yang tidak ’ma’qul al-ma’na’. Tiada sebaran g masalah dalam hal ibadah yang disebut. trader yang cuba menggunakan hujah ini serta menyamakan atau meng ’qiyas ’kan leverage dalam ibadah itu dengan leverage da lamforex. pengg . jika terdapat mana-mana/ora. malahan salah dalam penggunaannya. Anda dan Islam bersaiz hanyalah satu nilai di atas awang-awangan Justeru. menjual perkara seper ti ini adalah tidak sah kerana ia tergolong dalam menjual sesuatu yang bukan dal arn pemilikan. Adakah ia sama dan apakah illahnya? la terlalu lemah. Jika ini berlaku. no 3504. ada satu malam yang ganjaran ibadah pada malarn itu adalah lebih baik daripada benbadah I 000 bulan. Hujah forex trader 2: Qiyas kepada fadhilat lailatul qadr & pahala solat jemaah Seorang individu yang kerap dirujuk oleh forex trader berkata bahawa asas le\ er age boleh dilihat dalam beberapa bentuk ibadah khusus.” (Riwayat Abu Daud. Dianalogikan dan disamakan gandaan pahala dengan gandaan duit? Bagaimana boleh disamakan gandaan pahala yang ditentukan khas oleh Allah SWT den gan gandaan leverage menggunakan duit pinjaman bersyarat tanpa hak milik jelas b agi menggandakan untung duit sedangkan ianya bentuk transaksi yang bertentangan dengan hukum Syariah. sekali l agi riba telah berlaku. iaitu: ”Malah dalam Islam. Seseorang yang solat berjemaah mendapatpahala 27kali ganda. 198 Apatah lagi ingin diqiyaskan kepada leveraging oleh forex trader.304 • Wang. wang yang digandakan oleh syarikat itu dikira seba gai pemberian pinjaman dan sudah tentu mereka akan mengambil sedikit keuntungan sama ada diketahui atau tidak diketahui oleh peserta. terutamanya apabila bab fad hilat dan pahala tidak boleh Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 305 dianalogikan dan diqiyaskan menurut sepakat ulama Usul Fiqh. hujah sebegini adalah terlalu lemah dan sebenarnya tidak relevan dalam isu yang sedang dibincangkan ini. la berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi SAW: Ertinya: ”Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak di dalam milikmu.

unaan leverage 1 : 1 sahaja yang dibenarkan. Wallahu ’alam. trading oleh individu melalui syarikat Internet hampir semuanya akan menggunakan konsep leverage kerana individu ini t idak mempunyai wang yang cukup besar untuk meniagakan mata wang yang mereka mili ki. . maka saya nasihatkan agar berhentilah daripada urusn iaga yang amat syubhah dan haram ini. Jika benarlah demikian. Kesimpulan Jelas kepada saya bahawa perniagaan/orex.

menjadikan cara ini bagimemberikan anak dan isteri makan bukanlah satu bentuk kerjaya yang terpuji di dalam Islam.306 • Wang. Bahagian kesepuluh: Menuntut kembali hutang yang dihalalkan Saya ada menerima soalan seperti berikut: Ustaz. lupa dan yang paling berbahaya. saya mempunyai masalah iaitu mengenai hutang. Justeru. Beliau juga telah memburuk-burukkan sa ya kepada semua orang. Minta Ustaz tolong jelaskan apa hukumnya kawan saya yang meminta wang itu dan apa yang perlu saya lakukan. .’” Kita tahu nilai mata wang kini tidak lagi bersandarkan emas atau perak. demikian juga tatkala ianya dihalalkan atau dalam kata lain. Saya sudah menerangkan bahawa dia telah menghalalkan h utang Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 307 tersebut tetapi dia tetap berdegil juga. mata wang adalah ’medium of exchange’ saha ja dan ia bukanlah komoditi yang wajar diniagakan bagi memperolehi untung daripa da perbezaan nilainya.. ini kera na menurut pandangan ekonomi dalam Islam. Adak ah saya wajib menjelaskan hutang yang telah dihalalkan tersebut? Baru-baru ini abang iparnya datang berjumpa saya dan mengarahkan saya supaya men jelaskan hutang tersebut. menemui kematian dalam keadaan tiada siapa yang sedar akan hutang kita yang masih tidak berbayar. Syeikh Mufti Taqi Uthmani (pakar Syariah dan Kewangan Islam sedunia) berkata ia bukanl ah sesuatu yang disukai oleh polisi ekonomi di dalam Islam. fikirkanl ah. Anda dan Islam Malah jika boleh menjalankan Forex yang halal sekalipun (tanpa leverage). Tolong beri pandangan dan pendapat apa yang perlu saya lakukan Ulasan saya Islam menggalakkan umatnya menulis hutang dan disertai dengan saksi bagi mengela kkan pertikaian. Pengharaman forex trading melalui Internet seperti di atas ini juga turut dikong si oleh pakar ekonomi Islam dunia yang juga guru saya iaitu Prof. Justeru. Saya jadi risau dan keliru mengenai perkara ini. Kini beliau meminta saya menjelaskan hutang yang telah dihalalk an itu. Malah ia sebenarnya membantu sistem kapitalis dan menguatkan sistem ekonomi yang mereka anjurkan. Sedih dan pilu apabila seorang kawan sanggup membuat begi tu. Kawan say a itu tetap mahukan saya membayar semula. Dr Monzer Kahf . Jika ketika berhutang memerlukan tulisan.. Pertamanya. disedekahkan oleh si pemberi hutang. Kawan saya ada meminjamkan wang kepada saya dan beliau telah menghalalkan semua hutang tersebut. Kini ia menjadi masalah yang besar melibatkan keluarga keduadua pihak. Wang ker tas hari ini (fiat money) tidak mempunyai nilai tersendiri (seperti logam emas d an perak) kecuali nilainya datang daripada pasaran global yang ditentukan oleh ’de mand and supply’ di pasaran dunia.

hendaklah kamu menuliskannya. ketika hutang itu telah dihalalkan secara berlafaz atau SMS oleh si pemberi hutang. Dan janganlah penulis eng gan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Dalam konteks Islam. Dan hendaklah seor ang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. apabila kamu bermu^amalah tidak secara tun ai untuk waktu yang ditentukan. Konsep menghalalkan hutang sehingga menjadi sedekah ini dipuji oleh Allah SWT da lam ayat berikut: . ia bermakna pemberi hutang telah memberi sedekah atau d erma kepada anda. maka hendaklah ia menu lis. fenomen a di atas mudah berlaku.” (Al-Baqarah: 282) Apabila kedua-dua amalan yang diajar oleh Islam ini tidak diaplikasikan.Ertinya: ”Hai orang-orang yang beriman.

Namun begitu. Anda dan Islam jl ^J Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 309 jij o Ertiya: Danjika (orang berhutang itu) dalam kesukaran.308 • Wang. maka adalah lebih baik jika anda b SabdaNabiSAW . Adapun. Maksudnya. ” 20° Dalam kes anda. malah memburukkan anda pula. untuk anjing menjilat muntahnya adalah tidak najis maka ini tidaklah haram. 5/235) Nabi SAW juga bersabda: Ertinya: Tiada sesiapapun apabila ia telah memberikan sesuatu hadiah kemudian ia menuntutnya kembali kecuali bagi bapa yang memberi sesuatu hadiah kepada anakny a. (Riwayat al-Bukhari. ia dikira sebagai riba. individu yang menghalalkannya serta keluarganya menafikan halal yang telah diberikan dan kembali menuntut hutang. 2/914) Imam Ibn Hajar berkata terdapat tafsiran yang menyebut bahawa penyerupaan sebegi ni membawa erti meminta kembali hadiah adalah haram. (Path bari. di ketika ia telah menghalalkan hutang itu. dia telah menarik semula hadiahnya atau apa yang telah dihalalkannya. Hadis Hasan) 2) Bagi sesiapa yang memberikan hadiah atau pemberian dengan syarat orang yang m enerima memulangkannya dengan lebih banyak. tatkala itu hibah belum sempurna dan saya tidak boleh menuntut hadiah itu kerana saya masih belum terima atau qabadh motor sikal tu. akad hibah atau sedekah tel ah termeterai dengan sempurna. Imam Ibn Hajar me nyimpulkannya dengan mengatakan bahawa hadis ini cukup memberikan erti jelas keb encian melampau Islam bagi seseorang yang bertindak meminta kembali hadiah yang telah diberikannya sehinggakan menyamakannya dengan anjing menjilat muntah. leb ih baik bagimu. anda telah pun qabadh wang itu kerana ia asalnya adalah hutang. Dan tnenyedekahkan (sebahagian atau semua hutang) itu. kerana antara syarat utama sah hibah dan sedekah adalah qabadh atau penerimaan hadiah. jika jiran saya berkata dia ing in menghadiahkan motorsikalnya kepada saya tetapi sebelum sempat dia menyerahkan kuncinya. maka berilah tangguh samp ai dia berkelapangan. Jika telah sampai ke peringkat itu di mana anda telah berusaha memahamkannya dar i sudut hukum Syariah tetapi mereka berdegil. Pe ndirian Islam dalam hal ini adalah seperti berikut: 1) fc j Ertinya: Orang yang meminta kembali hadiahnya adalah seperti anjing yang menjila t muntahnya. Qabadh motorsikal adalah melalui terimaan kuncinya. (Riwayat Tirmizi. Dalam kes anda. seperti yang disebut oleh Ibn Abbas Jlil Ertinya: ”Janganlah kamu memberi (hadiah) wang atau harta kerana ingin mengambil h arta atau wang yang lebih banyak. (AlBaqarah: 280) Justeru. Tatkala itu penerimaan hadiah telah sempurna. jika kamu mengetahui. dia telah meninggal dunia.

Hukum haram dan dosa hanya aka n ditanggung oleh mereka kerana dikira memakan harta orang lain secara haram. (4) yang membawan ya. tetapi ia merangkumi item hara m yang lain berdasarkan kepada kaedah Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 311 Qiyas dalam Islam. (6) yang menuangkannya. Namun demikian. (Riwayat Abu Daud. r^i 310 • Wang. para ulama Islam telah berbeza pendapat dalam menentukan sama ada terdapat ker inganan bagi kerjaya seperti ini atau tidak. (Riway at Tarmizi. no 3333. him 307. (2) yang minta diperahkan untuknya. dan pemberi makan. (7) yang menjualnya. (5) yang minta dihantarinya. antaranya: (a) Allah SWT menegaskan: fi\ J Ertinya: Dan janganlah kamu bantu-membantu dalam urusan dosa dan permusuhan. (8 ) yang makan harganya. At-Tirmidzi: Gharib. no 1925. (10) yang minta dibelikannya. Namun ketika terlalu ramai yang terlibat dan kurangnya alternatif kerja yang ada .i Ertinya: Rasulullah SAW melaknat tentang arak. elok untuk kita memerhatikan dalil-dalil asas isu in i. pembaca mestilah terlebih dahulu memahami asas huku m dalam hal membantu satu aktiviti yang haram. Anda dan Islam Perlu diingat bahawa industri bank konvensional adalah haram dan menurut hukum a sal. (c) Nabi Muhammad SAW menyebut: Ertinya: Dilaknati Rasulullah SAWpemakan riba. (Al-Maidah: 2) (b) Hadis Nabi Muhammad SAW: AJ . Bahagian kesebelas: Hukum bekerja di institusi kewangan konvensional Bagi menjawab persoalan ini. sepuluh golongan: (1) yang memera hnya. (9) yang membelinya.erusaha membayar jumlah ’hutang yang dihalalkan itu’. Hukumnya datang daripada hadis Nabi SAW yang banyak serta daripada ayat Al-Quran . tindakan membantu industri dan syarikat mereka berkembang juga adalah diteg ah dan haram. Albani: Hasan Sahih) Keterangan: Walaupun hadis ini menyebut bab arak. Terdapat juga pendapat yang membezakan antara kerja secara ’direct’ dan tidak ’direct’ d engan riba. At-Tirmidzi & Albani: Hasan Sahih) Keterangan: Ingin saya jelaskan di sini bahawa maksud hadis ini merangkumi: . (3) yang meminumnya. saksinya dan p enulisnya.

Dalam konteks semasa adalah pengguna kad kredit. Pemberi ini termasuk juga pegawai dan pekerja di bank konvensional yang bertugas secara langsung untuk mempromosikan produk riba. termasuk pelaburan secara fixed deposit yang memberikan jaminan untung yang sebenarnya. (d) Hadis Nabi SAW: . la adalah saksi yang meluluskan transaksi riba. perniagaan dan Iain-lain. adalah riba secara sepakat ulama. pengguna perkhidmatan perbankan konvensional dan Iain-lain. Penulis: Peguam yang merangka dokumen perjanjian pinjaman bank. Pemberi Riba: Individu yang menggunakan khidmat yang berunsur riba walaupun dengan niat tidak redha sedangkan ia boleh memilih perbankan Islam. Termasuk juga penjamin-penjamin kepada pinjaman dengan riba. sebagaimana tugas saksi. Saksi: Individu yang memberi lesen. sama ada pinjaman pelajaran. insurans dan pelaburan konvensional. kontrak dan perniagaan kepada industri riba.Pemakan Riba: Individu yang mengenakan riba terhadap pinjamannya dan yang menjual item ribawi secara riba lalu memakan untungnya.

kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. menyatakan yang berikut: ”Sistem ekonomi Islam berdasarkan permusuhan terhadap riba.312 • Wang. maka (tindakan) me reka telah menghalalkan (untuk turunnya) azab Allah ke atas mereka. (e) Nabi SAW mengingatkan: Eninya: Apabila terzahirnya dengan meluas akan riba dan zina. Al-Hakim: Sahih & disepakati Az-Zahabi. jangan minum dan jangan menjualnya. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran. Anda dan Islam Eninya: Sesungguhnya Allah telah mengharamkan arak. maka ketahuilah. hukumnya amat jelas. (Riwayat Muslim. Sebagai tambahan. ia merangku mi semua keterlibatan dalam hal yang diharamkan. 2/37 & Abu Yu ’la. bahawa Allah dan Rasul-Nya ak an memerangimu. u lama terkemuka Sheikh Yusuf Al-Qaradawi. 5/39) Keterangan: Dalam hal ini.” (Al-Baqarah: 276) Cukuplah dengan membaca apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Qur’an: ”Hai orang-orang yang beriman. sebagai mana Allah berfirman dalam al-Qur’an: ”Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedeka h. maka barangsiapa yang telah mengetahui ayat ini dan dia tnasih mempunyai arak walaupun sedikit. walaupun hadis ini menceritakan bab arak. Riba me ngakibatkan malapetaka dalam kehidupan ini dan hukuman keras di akhirat. Makajika kamu tidakmeng erjakan (meninggalkan sisa riba). sama seperti hadis di atas. dan selalu berbuat dosa. Danjika kamu bertaubat (daripada pengambilan riba). bertak\\~alah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum diambil)jika kamu orang-orang yang beriman. mer eka termasuk dalam kategori hadis (c) sama ada suka atau tidak. Albani: Hasan) Keterangan: Maka. Justeru. Tiada hujah maslahat bo leh diguna untuk mempromosi dan membantu riba Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa 313 yang jelas. (Riwayat AlHakim. saya memberi jawapan jelas dan tepat bahawa: Semua peguam yang membantu menyediakan dokumen riba. Justeru. Justeru. ” (Al-Baqarah:278279) Hadis Rasululllah SAW ini mengancam kehidupan sebahagian Muslim yang taat yang b ekerja dengan bank dan institusi kewangan . Banyak lagi dalil-dalil lain yang semuanya mengulang maksudmaksud dalil di atas tadi. hubungkait peguam dan semua pegawai pemasaran yang terlibat se cara langsung menyediakan dokumen pinjaman riba dan mempromosikannya adalah term asuk dalam kategori menyebarluaskan lagi riba di suatu daerah. maka haram memakan hasil daripada jualannya dan jangan pula menjualnya. maka bagimu modal hartamu. berdasarkan dalil-dalil ini. barangsiapa yang tel ah mengetahui riba itu haram dan masih bekerja sebagai pegawai pemasaran atau pe guam. mengikut konteks hadis. terutama riba yang lebih besar dosanya daripada arak. Islam mengisytiharkan riba sebagai satu dosa besar yang membawa bencana dan keruntuhan sosial. demikian ditegaskan oleh Syeikh Dr Yusof Al-Qaradawi201 la berbeza d engan kerja di institusi konvensional secara tidak langsung. Tujuan untuk mendapat bisnes atau tidak bukanlah isunya.

Perkara yang mengubah ialah kemahuan masyarakat untuk mengelakkan kesan bur uk sistem riba. Riba menyerap ke dalam sege nap lapisan sistem ekonomi dan institusi kewangan kita. halnya lebih daripada menjadi saksi kontrak. Perubahan a kan datang apabila manusia mengubah nasib mereka dengan tangan mereka dan bertin dak . Malapetaka ini tidak akan berubah dengan keengganan seseorang untuk bekerja di b ank. Riba berpunca daripada eksploitasi sistem kapitalis. Malapetaka ini menjadi u mum. Bahkan.lain.

mereka berpendapat bahawa kerja yang menyokong operasi berasaskan riba adalah haram. Seorang ulama tafsir di Al-Azhar iaitu Sheikh ’Abdus-Sattar Fathallah As-Sa’eed. penyelia bangunan dan mesin. Alasannya ialah. kebanyakan pekerjaan di bank tidak boleh dilarang secara umum. seperti berikut: Yang berbahagia Sheikh Muhammad al-Siddiq al-Darir dari Sudan dan Yang Berbahagi a Sheikh Muhammad al-Mukhtar al-Sallami dari Tunis berpendapat bahawa pekerjaan seperti itu tidak termasuk dalam larangan itu. kel ihatan lebih keras dalam pandangannya. jabatan IT atau soft\\are atau jabatanjabatan lain. Sheikh Al-Qaradawi. Anda dibenarkan bekerja dalam bidan g itu hanya jika anda dapati betul-betul sukar untuk mencari kerja yang halal un tuk mencari rezeki. Apa yang penting ial ah manusia mesti diyakinkan akan kesan buruk riba. Di samping itu. All ah SWT akan mempermudahkannya bagi anda. juruwang. mereka yang mengawal ialah Yahudi dan ini tidak memberikan kita apa-apa kebaikan. larangan bekerja dengan bank meletakkan kesusahan keterlaluan dan kepayahan atas Muslim di keduadua negara majoriti Muslim dan masyarakat Mus lim di negara lain. setiap Muslim perlu bersungguh-sungguh dan menumpukan tenaga untuk membina sistem ekonomi kita mengikut arahan Islam. termasuk juga ekonomi antarabangsa. dan sebagainya. Ini juga pendapat pakar Syariah yang terkemuka pada zaman ini termasuk al-marhum Sheikh Mustafa Al-Zarqa (meninggal 1999). maka golongan bukan Muslim akan mengawal ekonomi kita. Biasanya. kecuali sebahagian kecil kerja yang terlibat secara langsung dengan riba. Saya ingin memetik pendapat dua ulama muslim terkemuka dalam hal berkenaan. Maka. Ingatlah yang anda mesti meninggalkan kerja ini pada ketika anda menemui kerja yang lebih sesuai. Sheikh As-Salami dari Tunisia dan Sheikh AdhDhareer dari Sudan. Hasilnya. Jika kita juga melarang bekerja deng an bank dan institusi kewangan. mereka akan berubah. . Di mana ada kemahuan. penulisnya dan dua saksim a (riwayat Muslim ). bendahari. yang mana beliau menyatakan haram hukumny a dan beliau menyimpulkan bahawa bekerja dengan bank berasaskan riba bukanlah pi lihan pekerjaan biasa bagi seseorang Muslim.314 • Wang. pekerjaan di ban k konvensional itu tidak termasuk dalam murka Allah yang disabdakan Rasululllah SAW atas pemberi riba. selagi anda tidak menyed iakan sebarang kontrak berasaskan riba atau menandatangani kontrak bagi pihak ba nk. apabila mer eka mempunyai kemahuan untuk berubah. Melalui cara ini. Jika anda Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa 315 berpandukan niat ikhlas untuk mencari kerja yang halal untuk mencari rezeki. Bagaimanapun. penyelid ik. di situ ada jalan. jabatan kred it. Anda dan Islam sewajarnya. Dibenarkan bekerja dengan sebarang jabatan dalam bank konvensional. insya Allah. pengambilnya. Islam tidak melarang membuang penyakit ini secara berperingkat Ini ialah sunnah Rasululllah SAW dan Islam dalam membuang tabiat minum arak. Guru saya pula seperti Dr Monzer Kahf yang merupakan seorang pakar ekonomi Islam menyatakan bahawa terdapat banyak kerja dalam bank yang tidak berkaitan secara langsung dengan riba seperti pengawal keselamatan.

” . Monzer menambah. Di samping itu. anda tidak membuat kontrak itu dan kerja anda dibenarkan. juruwang. pe nulisnya dan saksinya. tid ak semua aktiviti bank konvensional berada dalam bidang riba: mereka juga menyed iakan beberapa perkhidmatan lain yang dibenarkan. Unt uk mendafava yang berlawanan mernerlukan dalil daripada Syariah kerana Rasululll ah SAW mengisytiharkan murka Allah adalah ke atas pengambil riba. pemberinya. Jika anda bekerja dalam bahagian IT. Anda tidak perlu memperluaskan laknat (murka) kepada juru taip. pekerja IT atau soffrvare dan pengawal bank. ”Bekerja dengan bank konvensional tidak haram kecuali pekerja dalam bidang perlaksanaan kontrak pinjaman dengan pelanggan.Dr.

belum ada sebuah buku berkaitan kewangan semasa dan perba nkan Islam yang merawati isu-isu yang diutarakan di dalam buku ini. tidak wajar saya bertanya kepada anda. namun harapan saya agar ia dapat membuka jalan ilmu dan pemikiran para pembaca agar mengambil langkah sewajarnya berkenaan car a pendapatan dan perbelanjaan mereka. Semuanya ditulis sambil melihat kepada persoalan su asana sekeliling dan keadaan semasa. Justeru. Saya yakin. Asal Hukum Mu’amalat Adalah Harus Memang benar. ”Apakah dalil yang mengatakan urusniaga anda ini halal?” Kerana itu. kajian saya sememangnya hanya mencari sama ada terdapat unsur haram atau tidak. Unsur harus tidak perlu dicar i lagi kerana hukum asalnya memang harus selagi belum dibuktikan haram. Pada pemerhatian saya. Tanpa ilmu berkenaan hukum Islam yang baik dalam hal ini.Penutup Segala puji bagi Allah tuhan sekalian alam yang memberikan saya kekuatan bagi me namatkan penulisan buku ini yang dibuat dalam masa tiga tahun secara keseluruhan nya. ”Mengapa ustaz kata ini haram?” 317 . asal hukum bagi hal ehwal mu’amalah perniagaan dan jual beli adalah harus sehingga dibuktikan ianya haram. keluargam a dan seluruh zuriatnya di dunia dan akhirat. ianya bukanlah buku yang terbaik. saya tidak patut marah jika ada yang sambil mendengus meluru kepada saya lalu bertanya. seseorang itu pastinya akan terjerumus dalam pendapatan haram yang memberikan kesan amat buruk kepada masa depan dirinya. Kerana itu. la merupakan kumpulan artikel saya di laman web saya dan akhbar dicampur de ngan beberapa tambahan lain.