Bab1 Mengapa perlu tahu tentang halal dan haram dalam kewangan Motivasi utama setiap individu Muslim

dalam hal ini sudah tentu adalah nasihat b aginda Nabi Muhammad SAW sendiri. Bab ini akan mengutarakan beberapa dalil kepen tingan mengetahui halal dan haram dalam hal kewangan, tidak ketinggalan membetul kan salah faham segelintir umat Islam tentang maksud zuhud. Bahagian pertama: Dalil dan Nas Jawapan yang paling tepat bagi seluruh umat Islam adalah kerana pengetahuan peri hal hukum ini adalah tanggungjawab kita sebagai individu yang beriman kepada All ah SWT. Nabi Muhammad SAW menegaskan: -UP -UJI J ><oLi a: ’TzdaA: aAran /ep<35 c/wa kaki anakAdam di akhirat di hadapan lah SWT, kecuali setelah ditanya lima perkara: Tentang umurnya di ”Una ia habiskannya, tentang kepe mudaan dan kepemudiannya di rnana igunakan, dan tentang hartanya dari mana datan gnya dan ke mana

2 • Wang, Anda dan Islam dibelanjakannya, dan apakah yang dilakukan dengan ilmunya. ” (Riwa\at At-Tirmidzi, no 2416 ; Albani: Sohih) Hadis lain menerangkan: Ertinya: ”Setiap daging yang tumbuh daripada harta kotor (haram) maka Neraka adala h lebih layak untuknya.” (Riwayat At-Tabrani, 19/ 136; Al-Mughni HI ’Iraqi, 2/9207; Ithaf As-Sadat al-Muttaqin, AzZubaydi. 5/226) Kesimpulannya, kita perlu mempunyai pengetahuan tentang ilmu halal dan haram di dalam bab harta ini bagi memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah S WT maha adil dan amat mengetahui setiap sen harta yang kita peroleh dan dibelanj a. Ilmu pengetahuan tadi adalah bagi memastikan kita mampu menyemak hukumnya seb elum kita semua disemak di akhirat. Tidak hairan mengapa Khalifah Islam kedua, Umar al-Khattab r.a. mengingatkan: j AS J c^ Ertinya: ”Jangan kamu berjual beli di pasar kami, kecuali telah mendalami ilmu (hi ikum) agama tentangnya.” (Riwayat Tirmidzi, no 487, him 129 ; Albani ; Hasan) Kita juga tidak ingin termasuk dalam kategori orang yang tamakkan kekayaan tanpa mempedulikan cara pendapatannya. Baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan: Ertinya: ”Akan sampai satu zaman di mana manusia tidak mengendahkan sumber peroleh an hartanya sama ada dari yang halal atau haram.” (Riwayat At-Tirmidzi) Mengapa perlu tahu tentang halal dan haram dalam kewangan • 3 Muhammad SAW juga memberi amaran: &\ (_J!JLP *-fr~Ji>\j \jij>-\ Jjii , lj^ J ^’j ^.^ jlr** ^i Ertinya: ”Apabila zahimya secara meluas riba dan zina, tandanya adalah mereka tela h menghalalkan (bagi turunnya) azab Allah ke atas mereka.” (Riwayat Al-Hakim, 2/37 dan Abu Yu’la; Al-Hakim: Sohih dan disepakati Az-Zahabi; Albani: Hasan) Bahagian kedua: Zuhud dan Salah Faham Ada yang tertanya-tanya sama ada Islam menentang kekayaan dan perolehan harta. A da pula yang memainkan perkataan ’zuhud’ bagi menyokong kempen dan kefahaman mereka. Benar, zuhud adalah satu sifat yang amat baik dan terpuji di dalam Islam. Bagaim anapun saya mendapati terdapat salah faham masyarakat Islam dalam memahami ertin ya, sehingga ia ditakrifkan sebagai menjauhkan diri dari dunia dan membiarkan di ri miskin. Ada juga yang menganggap zuhud sebagai tidak menggunakan harta yang d iperolehi untuk diri dan keluarga. Selain itu, ia juga dikatakan zuhud jika berumah, berpakaian dan berkereta usang walaupun mempunyai harta. Membiarkan umat Islam tidak membina sebarang kilang,

bangunan dan perniagaan kerana ia dikira sebagai zuhud; iaitu lari daripada duni a sejauh-jauhnya. Dengan demikian dunia akan datang kepada kita. Adakah ini bena r-benar yang diarahkan oleh Islam? Tidak kurang juga yang membawakan dalil-dalil yang hebat seperti sabda Nabi SAW: t-rtmya: ”Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau seperti orang melintas.” (R iwayat Al-Bukhari, no 6053, 5/2358)

4 • Wang, Anda dan Islam Diberi pula lagi dengan satu hadis Nabi SAW: L. Ertinya: ”Demi Allah, tiadalah kehidupan di dunia kecuali seperti seseorang yang m encelupkan jarinya ini (di dalam lautan sambilperawi menunjukkan jari telunjukny a) dan lihatlah apa yang mengikut (jari tadi dari air). ” (Muslim, no 858, 17/192) Demikian juga firman Allah SWT: ; Ertinya: ”Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi sedang kehidup an akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.” (Al-A ’la: 16 dan 17) Apakah zuhud sebenarnya? Sebenarnya zuhud bukanlah: 1) Menjauhkan diri daripada dunia 2) Berpakaian lusuh 3) Berkereta dan berumah buruk dalam keadaan mampu 4) Membiarkan diri miskin Zuhud yang sebenarnya adalah mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia. Seba gaimana yang dinyatakan dalam surah Al-A la ay at 16 dan 17 tadi, yang mana Allah SWT menyifatkan orang bukan Islam mengutamakan d unia semata-mata, kemudian Allah SWT menyebut kehidupan akhirat lebih baik dan k ekal. Apabila Allah SWT menggunakan perkataan ’lebih baik’ ini bermakna kehidupan dunia ad alah ’baik’, cuma akhirat ’lebih baik’ dan ’lebih kekal’. Justeru, Islam tidak sesekali mela rang umatnya mencari yang baik. Nabi SAW juga pernah menyebut bahawa Allah Mengapa perlu tahu tentang halal dan haram dalam kewangan • 5 SWT itu maha baik dan suka yang baik-baik. Cuma yang salah dalam hal harta ini d inyatakan dengan jelas oleh Allah SWT dalam ayat berikut: ”Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu (hai manusia) mencintai kehidupan dunia, dan meninggalkan (kehidupan) akhirat.” (Al-Qiyamah : 20 dan 21) Manusia senang mencari dunia sehingga melupakan akhirat. ’Apakah maksud melupakan akhirat?” Tanya seorang peserta kursus kewangan kepada saya . ”la bermaksud mengenepikan, tidak endah serta malas mencari ilmu tentang halal har am dalam pemerolehan dan perbelanjaan hartanya. Orang sebegini tidak endah sama ada ia riba, rasuah, pecah amanah, curi dan Iain-lain, yang penting baginya adal ah poket semakin penuh.” ”Termasuklah juga, mengabaikan kewajipan Islam kerana terlalu mabuk dalam mencari harta, seperti tidak solat, tidak berzakat, abaikan tanggungjawab kepada rumahta

ngga dan Iain-lain,” terang saya. Tiba-tiba seorang rakannya pula bersuara: ”Jadi apa kaitannya dengan zuhud, ustaz?” Ini bermakna zuhud itu adalah mencari dan membelanjakan harta tanpa melupakan hu kum dan keredhaan Allah SWT. Pandangan Allah akan sentiasa menjadi keutamaan dal am pengurusan dan pendapatan hartanya. la juga akan memastikan zakat dan sedekah dikeluarkan. Itulah zuhud namanya dan bukannya menjadikan diri miskin dan menja uhi dunia. ”Walaupun keretanya besar. rumahnya indah, jamnya berjenama.” tambah saya lagi. ”Bolehkah menggunakan benda-benda begitu, ustaz?” tanya pemuda pertama tadi lagi. Sudah tentu boleh, iaitu jika sudah ditunaikan seluruh kewajipan dalam perolehan harta itu dan hatinya sentiasa dijaga agar tidak bangga dan sombong dengan keja yaannya. Buktinya adalah daripada sabda Nabi SAW:

6 • Wang, Anda dan Islam ^L’l Jj Jls Jllil l^\ jf Jls Mengapa perlu tahu tentang halal dan haram dalam kewangan 7 u ji» jj^j j^ Ertinya: ”Aku datang bertemu Nabi SAW dengan berbaju yang kurang elok lain Nabi SA W be rtanya: ”Adakah engkau mempunyai harta?” Aku menjawab: ”Ya.” Baginda bertanya lagi: ”Dari mana dan apa jenis hartamu itu?” Aku menjawab: ”Allah telah memberiku harta daripada ternakan unta, kambing dan kud a. ” Nabi terns membalas dengan katanya: ”Jika seseorang kamu telah diberikan harta (yang halal) maka hendaklah atau harusl ah ditunjukkan kesan-kesan nikmat dan kemuliaan Allah (yang diberikan) kepadanya .” (Riwayat Abu daud, no 4063, 4/51, Tirimidzi, no 2006, 4/364 ; Tirmidizi danAlba ni : hasan sohih) Imam Ibn Hajar berkata maksud hadis ini menyebut hendaklah seseorang itu memakai pakaian bersih yang layak dengan kedudukannya agar jika terdapat orang yang ing in meminta bantuan, maka boleh dikenali siapa yang boleh memberikannya. Pada mas a yang sama mestilah ia menjaga niatnya dan menjauhi pembaziran. Demikian juga y ang disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi . 3 Tafsiran zuhud yang saya berikan adalah bersandarkan finnan Allah SWT yang tidak menegah kita menjadi kaya dan berharta, tetapi yang dikehendaki adalah sentiasa peka dan berjaga dengan tipu day a harta agar tidak lalai daripada halal haram dan keredhaaan Allah SWT. Firman Allah SWT: Jl d!i!j>J

Ertinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartanni dan anak-anakmu m elalaikan kamu daripada mengingati Allah. Barang • a vang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi.” ’ (Al-Munafiqun : 9)

Islam tidak melarang sama sekali kita untuk menjadi kaya dan menggunakan peralat an, kemudahan dan pakaian yang layak dengan pendapatan kita. Malah ia amat digal akkan untuk menjadi kaya dengan cara yang halal, kerana dengan itu zakat dapat d ikeluarkan bagi membantu umat Islam yang tidak berkemampuan. Harta hanya akan menjadi tercela apabila ia membawa kepada kelalaian dan pengaba ian yang wajib di sisi Allah SWT. Inilah yang disebutkan oleh salah seorang ulam a tabi’en yang terhebat, Said Ibn Jubair, iaitu: U Ertinya: ”Harta yang menipu adalah apa-apa yang melalaikanmu daripada mencari akhi rat, dan apa sahaja yang tidak melalaikanmu dari akhirat bukanlah daripadajenis harta atau kerja yang melalaikan tetapi ia dianggap harta yang boleh menyampaika

n kamu kepada apa yang lebih baik (akhirat). Lihatlah pengertian zuhud yang disebut oleh mereka: Imam Ibn Juzai berkata: rtinya: Bukanlah zuhud itu dengan meninggalkan (pendapatan dan a) yang halal. bukanjuga membuang harta. Kemungkinan seorang p U • in I . ” 4 Takrif Zuhud di sisi Ulama Para ulama silam juga pernah membetulkan salah faham tentang pengertian zuhud in i.

tidak . Bersifat zuhud bukanlah bermaksud membiarkan diri misk in. fahamilah konsep sebenar dalam pencarian harta. fahamilah pandangan Islam da lam semua instrumen mendapatkan harta. oli Ertinya: ”Bukanlah zuhud itu tidak mempunyai sesuatu di dalam tangan. ” 6 Imam Al-Qarafi pula berkata: 4&l« j c-jlS’ j\j . amat diharapkan umat Islam tidak menjadikan a” d sebagai alasan ketidakmajuan mereka dan tidak pula tersilap ZUemahami konsep harta dalam Islam hanya kerana tidak faham erti sebenar zuhud. tetapi ia ad alah tidak bergembiranya hati dengan dunia (perolehan dunia) walaupun iajatuh ke dalam miliknya. Tidak dinaflkan terlalu banyak cara dan i nstrumen baru serta canggih diperkenalkan tapi awas. tatkala itu hatinya segar dengan ikatan kepada dunia. Juste ru. dan ia tidaklah meras a bencikan mati kerana tidak mahu berptsah dengan hartan\a. Anda dan Islam yang kaya itu bersifat zuhud apabila hatinya kosong daripada dunia (tidak mengha rapkan sesuatu daripada dunia dan kekayaannya untuk dunia). sesorang itu tidak terla lu bersedih dan tatkala ia bertambah ia tidakpula gembira.” 1 Kesimpulannya Diharuskan mencari harta sebanyak-banyaknya dengan syarat ia tidak melalaikan da ripada akhirat. Fokus utama mereka hanyalah memperolehi keuntun gan dan menebalkan poket sahaja.8 • Wang.” 5 Imam Sufyan bin ’Uyainah ditanya berkenaan zuhud lalu beliau menjawabnya: M nqapa perlu tahu tentang halal dan haram dalam kewangan • 9 h ^ berpakaian dan berkenderaan lusuh dalam keadaan berharta nipu Justeru. < — LaJl JU^-I Jj . tidak semuanya membawa keba hagiaan di akhirat kelak. Melalaikan akhirat adalah dengan tidak mengendahkan hukum Islam dan mengambil ringan tentangnya. LJjJL. Ertinya: ”Sekiranya sesuatu harta itu hilang atau kurang. Halal haram diletakkan sebagai hal kedua. dan berkemungkinan o rangfaqir itu adalah orang yang bersifat dunia\\-i apabila hatinya amat berkehen dakkan dunia.

tetapi ia ^ a arkan oleh para ulama Islam bagi memudahkan pengajian dan engelak kekeliruan dalam setiap f okus ilmu yang disebut di atas. 11 Bab 2 Pengenalan kepada Ilmu Fiqh Mu’amalat Dmu kewangan Islam dapat dijelaskan seperti diagram berikut: j ISLAM AKIDAH (Kepercayaan) SYARIAH (AktMti Harian) AKHLAK (Moral dan Etika) Ibadat .Bab 2 Pengenalan kepada llmu Fiqh Mu’amalat Emu kewangan Islam dapat dijelaskan seperti diagram berikut: I n i AKIDAH I AKHLAK (Kepercayaan) I (Moral danEtika) I I Ibadat I Mu’amalat (Aktiviti Marian) SYARIAH ISLAM Ahwal Syakhsiyyah Jinayat Aktivtiti Ekonomi ! Perbankan daai i Kewangan : Jelas kepada kita. ilmu mengurus kewangan dan harta terletak di awah cabangan il mu Syariah yang memandu tindak-tanduk atau urusan manusia di dalam kehidupannya. lagram mi bukan diambil dari mana-mana hadis atau nas.

tetapi ia men i °leh Paia Ulama Isl&m bagi memudahkan pengajian dan engelak kekeliruan dal am setiap fokus ilmu yang disebut di atas. dila/agram lni bukan diambil dari mana-mana hadis atau nas. 11 .Mu’amalat •• Ahwal Syakhsiyyah Jinayat Aktivtiti Ekonomi Perbankan dan Kewangan Jelas kepada kita. ilmu mengurus kewangan dan harta terletak di awah cabangan il mu Syariah yang memandu tindak-tanduk atau urusan manusia di dalam kehidupannya.

” 12 Sebagai contoh bagi menunjukkan bagaimana sesebuah hukum dalam bab mu’amalat ini d iasas berdasarkan objektif yang ingin dicapai adalah dalam kes hukum campur tang an pemerintah dalam menetapkan harga jualan.” (Riwayat Abu Daud. y*. 10 Bahagian pertama: Kaedah asas dalam Fiqh Mu’amalat Mengurus kewangan melibatkan pelbagai proses dan bentuk. Merujuk kepada asas dalil terkuat.” Nabi SAW menolak lain membalas. 1/247: Ibn Hibban. aku tidak mahu bertemu Allah SWT dalam keadaan ada di antar a kamu \ang mendakwa kezaliman telah berlaku ke atasnya sama ada dalam urusan da rah atau harta. urusan kehakiman.12 • Wang. . ” Berkata Ibn ’Abidin: ”Mu’amalat itu terbahagi kepada lima. ”Allah SWT \ang maha memberi rezeki dan yang menahannya. Antara kaedah tersebut adalah ’ ’: jUil Jl J Ertinya: ”Hukum asas dalam urusan mua’malat adalah kembali melihat tujuannya dan mas lahat kebaikan (yang boleh dicapai daripadan\a). pa ra ulama melihat hukum ini dari sudut objektif keadilan yang ingin dicapai. Ibn Hajar dan Albani: Sohih) Selepas hukum ’mengehadkan’ harga tertentu dilarang pada zaman Nabi Muhammad SAW. urusan nikah kahwin. no 3451. At-Tirmidzi. kebanyakan ilmuan fiqh mengkhususkannya kepada hukum-hakam berkait an harta sahaja.”9 Bagaimanapun. pertukaran pemilikan harta. Ini adalah kerana kaedah tadi menyebut: . urusan peninggalan pusaka dan amanah. la juga cepat berkemban g kepada bentuk yang lebih rumit dari masa ke semasa. Anda dan Islam Menurut asalnya perkataan ’Mu’amalat’ itu merangkumi semua hukum dan ketetapan Syariah dalam urusan manusia sesama manusia di atas dunia ini. tolong hadkan harga (bagi penjual) bagi k emudahan kami. maka para sahabai Pengenalan kepada llmu Fiqh Mu’amalat • 13 berkata kepada Nabi SAW. ”Ya Rasulullah. para ulama meletakkan kaedah asas sebagai panduan dalam menentukan huku m. Disebut dalam sebuah hadis: U b : <uU in O .oi > il 01 Ertinya: ”Harga telah naik di zaman Nabi SAW.

apabila berlaku kes monopoli barangan tertentu di zaman tabi’en (zam an selepas sahabat). . Ini kerana di ketika itu. Yahya bin Said al-Ansari dan lainnya bersepakat untuk mengharuskan ’penetapan harga maksimum’ untuk dibuat oleh pemerintah Islam. dalam hal ini pula. para ulama tabien menetapkan hukum ’larangan’ tadi berubah menjadi harus disebabkan maqa sid yang ingin dicapai bagi menolak kezaliman daripada berlaku ke atas pembeli. ° Bagaimanapun. para ulama sepakat bahawa objektif atau ’Maqasid’yang disasarkan oleh Nabi SAW ketika menolak permintaan para sahabat ini adalah keran a tidak ingin menindas dan menzalimi hak penjual untuk mendapatkan keuntungan se suai menurut harga pasaran.” Apabila dikaji dengan teliti. bertujuan untuk menolak kezaliman ke atas pe mbeli pula. tiada sebarang penindasan berlaku.”Hukum asal dalam bab mu ’amalat adalah merujuk kepada sebab dan objektifnya. para ulama ketika itu seperti Said Ibn Musayyab. Jika dalam dalil sebentar tadi menunjukkan Nabi Muhammad SAW ingin m enolak kezaliman daripada berlaku ke atas para penjual.

Anda dan Islam Bahagian kedua: Kontrak-kontrak dalam Mu’amalat Islam Pembahagian kontrak-kontrak dalam Mualamat Islam adalah seperti berikut: Tamlikat Ishtirak Tawthiq Tafwid (Pemihkan) (Perkongsian) (Jaminan) /Itlaq /”C^rahon1! I i Mus\arakah • Rahn • Mudharabah • Wakalah • Kafalah (Ejen) (Guarantee) i VVadi’ah Mu’awadat (Pertukaran) Tabarru’at (Charity) i Ibra’ (Rebat dari satu pihak) i Muqassah (Pemotongan Saling) i Qard Hasan (Pinjaman Tanpa Faedah) i Hibah (Hadiah) • Waqf(Waqaf) i Aset Ketara I Tangible Asset) i Aset Tak Ketara .14 • Wang.

Adakalanya ak an didapati satu transaksi mengandungi dua hingga tiga kontrak.” (Al-Baqa rah: 275) Bagi mencapai keuntungan.LJ lil IjJ^ilj Ertinya: ”Dan bersaksilah apabila kamu berjual beli antara satu sama lain.” (Al-Baqarah: 275) ^. sesebuah institusi kewangan itu biasanya akan mengguna kan kontrak jual beli dengan pelanggan. antaranya: ^ & >>j Ertinya: ”Jual beli itu telah dihalalkan oleh Allah. Ertinya: ”Menukar pemilikan harra dengan harta yang lain bagi memiliki dan dimilik i atas dasar kekal. Bahagian ketiga: Rukun dan syarat jual beli dalam Islam Definisi jual beli dalam Islam ialah: -u’Ui J* &Jj ’^ii JU. JU JdiL. Bagi tujuan itu. rukun dan syarat jual b eli mestilah dijaga oleh kedua-dua belah pihak.” 14 Semua ulama.(Intangible Asset) Murabahah (Harga Tambah) Salam (Jualan Tempah) Istisna’ (Tempah Buatan) Inah iBeli an Semula) Sarf (Tukaran Wang) Tawarruq iBelian Pelbagai Pihak) Semua kontrak-kontrak ini mempunyai syarat dan rukun masingmasing. la adalah harus jika syarat-syaratnya dijaga. I . bersetuju jual beli adalah halal berdasarkan dalil-dalil Pengenalan kepada llmu Fiqh Mu’amalat • 15 yang amat jelas.

dalam satu jenis dsb. semua pihak. undang-undang. • Diiktiraf punyai • Konfirmasi • Redha dan nilai. segera. • Wujud. jumlah.16 • Wang. Anda dan Islam Ringkasannya adalah seperti berikut15: RUKUN & SYARAT Pihak Terlibat Barangan Jualan (Subject Matter) Akad (Kontrak & Sighah) • Sempurna • Sah menurut • Difahami kapasiti. • Perincian teliti • Dijalankan kualiti. • Semua pihak • Dimiliki oleh terbabit kekal . izin. • Cukup umur. majlis.

Ini kerana menurut kaedah fiqh 17 . • Tiada monopoli • Tiada aib yang disembunyikan. dan telah metwtapkan hadbagi beberapa keharusan. kapasiti • Kemampuan hingga tamat serahan oleh transaksi.c-£~-j Uj^ij Ertinya: ”Sesungguhnya Allah Telah memfardhukan pelbagai perkara wajib. maka janganlah kamu menyusahkan dirimu dengan mencari hukumannya.-^aJ yd ^/ajly ig^p i_^i~j y^ jL_j jj* +£j AJ^-J j. maka janganlah kamu melewatinya. kita akan didedahkan dengan beberapa unsur haram yang paling ut ama dalam Islam.LAI fy^j ^ <-H UjJjjJ *>U lijJLsJL>-j U_jx. sebagai rahmat kemudahan buat kamu dan bukan kerana terlupa.” (Riwayat Ad-Dar Qutni. dan juga telah mendiamkan hukum bagi sesuatu perka ra. Nabi Muhammad SAW menegaskan: ^ r^V 5. maka janga nlah kamu mengabaikannya. Seluruh urusan kewangan kita hanya akan mampu bersih daripada h aram apabila kita sudah mempunyai ilmu tentang elemen-elemen ini. penjual. maka j anganlah kamu mencerobohinya. AnNawawi: Hasan) Mengetahui unsur-unsur yang menjadikan sesuatu urusan itu haram adalah amat pent ing dalam Islam. Ad-Dar Qutni: Sohih. dan juga telah mengharamkan beberapa perkara. Bab 3 Unsur dan elemen haram dalam kewangan Melalui bab ini.penjual.Lii jf.

Anda dan Islam benkutlb: jj Jl J-b J^ ’l J Ertinya: ”Hiikum asal dalam semua perkara (kecuali ibadat dan lutbungan lelaki \va nita) adalah harits dilakukan kecuali terdapat dalil yang menyatakannya sebagai haram. ” Kaedah fiqh di atas memudahkan orang ramai memahami dengan tepat sempadan haram dalam urusan kewangan. Bahagian pertama: Erti riba Takrif riba yang paling lengkap (bersifatjam/ ’dan mani ’) menurut kajian saya adala h seperti berikut: i\J 2U«L>. Oleh kerana perkara yang halal itu adalah amat luas. Bab 4 Riba dan hukumannya Saya akan menumpukan intipati perbincangan kepada pengenalan riba dan bentuk kon temporarinya sahaja. maka saya akan memberi fokus khas kepada elemen haram dalam urusan kewangan. ” ” la merangkumi riba yang terhasil daripada jual beli barangan ribawi (riba buyu’) d an juga merangkumi riba yang terhasil daripada hutang (riba duyun).frLif j aibJl Ertinya: ”Sebarang tambahan dalam barangan tertentu (ribawi) dan tambahan di atas hutang akibat penangguhan tempoh. Saya tidak akan menghuraikan terlampau panjang mengenai asa l-usul riba dan perbezaan definisi ulama Islam tentangnya bagi memudahkan kefaha man pembaca. Panduan asas berkenaan riba dan itemnya boleh difahami daripada hadis berikut: 19 . iaitu: 1) Riba 2) Zalim: Gharar (ketidaktentuan) dan judi Oleh kerana perbincangan tentangnya cukup panjang. Saya hanya akan menumpukan kepada dua perkara asas yang menjadikan sesuatu akad atau kontrak itu haram. kita khaskan perbincangannya dalam bab-bab yang tersendiri bagi memudahkan kefahaman.18 • Wang.

perak dengan perak. Anda dan Islam Ertinya: ”Apabila ditukar emas dengan emas (ditukar atau diniagakan). 11/9) Bahagian kedua: Jenis riba Ulama mazhab Hanafi. Akibatnya pemberi pinjam akan mengenakan kadar denda ke atas si peminjam kerana minta tangguh pembayaran hutang atau gagal membayar hutang dalam waktu yang ditetapkan. dikenakan oleh pemberi pinjam kepada peminjam. la pula terbahagi kepada dua jenis iai tu: a. gandum dengan gandum. Syarat ini dibuat di awal kontrak pinjaman (loan contract). la pula terba hagi kepada dua jenis. Pembahagian yang lebih menyeluruh pula adalah seperti berikut18: 1) Riba ad-duyun (muncul daripada hutang) Iaitu kadar lebihan faedah (riba) yang terhasil disebabkan tempoh. iaitu: a. Maliki dan Hanbali membahagikan riba kepada dua jenis iaitu riba al-fadhl dan riba an-nasi’ah. Manakala Mazhab Syafie membahagikan riba kepad a tiga jenis: a) Riba al-fadhl b) Riba an-nasi’ah c) Riba al-yad. ata u pertukarannya dibuat secara bertangguh. riba akan berlaku apabila wanita membeli emas secara tangguh pembaya ran.” (Riwaya t Muslim nombor 4039 nombor hadis. Riba al-jahiliyyah: Iaitu kadar atau sebarang manfaat tambahan lebih daripada jumlah pinjaman pokok yang dikenakan akibat si peminjam gagal membayar jumlah p injaman yang ditetapkan pada tempoh yang dipersetujui. la adalah termasuk di dalam riba an-nasa\ b. Riba al-fadhl: Iaitu berjual beli atau bertukar antara dua barangan ribawi ya ng sama jenis dengan berbeza kadar berat (jika dijual secara timbang) atau kuant . Riba al-qardh: Iaitu kadar atau sebarang manfaat tar oahan yang disyaratkan a tas pemberian jumlah pinjaman pokok. tamar dengan tamar. Riba an-nasa’: Iaitu berjual beli atau bertukar antara dua barangan ribawi yang sama jenis secara bertangguh (tidak disempurnakan dalam satu masa). b. maka berjual-belilah kamu sebagaimana yang disukai. garam dengan garam mestilah sa ma timbangan dan sukatannya.20 • Wang. dan ditukar secara tents (pada satu masa) dan sekir anya berlainan jenis. Contohnya: i. Riba akan muncul apabila transaksi di atas berlaku secara bertangguh. 5 gram emas dijual dengan harga RM2 000 secara 10 kg beras ditukar dengan 15 kg gandum secara tangguh tangguh ii. Riba dan hukumannya • 21 2) Riba al-buyu’ (muncul daripada jual beli barangan ribawi)19 Iaitu ketidaksamaan pada berat atau kuantiti pertukaran dua barangan ribawi. Dalam kont eks semasa.

Menukar 5 gram emas (jenis 916) dengan 6 gram emas (jenis kualiti 750). la ad alah haram kerana sepatutnya kedua-duanya 5 gram. Contohnya: i. ia jatuh ke dalam kategori riba al-fadhl. iaitu: . la juga haram kerana kedua-duanya sepatutnya lOgm. Jenis kualiti tidak memberikan kesan kepada hukum. terdapat dua syarat yang wajib dipenuhi agar ter hindar daripada riba al-fadhl dan an-nasa’. ii. apabila terdapat perbe zaan.itinya (jika dijual secara bilangan kuantiti). Dalam kedua-dua contoh di atas. Menukar atau menjual 10 gram beras Basmathi dengan bayarannya 15gm beras jen is Al.

say a sed ikit terkilan apabila perbincangan dan pendedahan berkenaan isu bahaya riba kura ng disebarkan di dalam masyarakat. Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 23 Pertama: Mesti sama beratnya (walaupun berbeza kualiti dan nilainya). maka bagimu pokok hartamu. Imam An-Nawawi r. tahlil. bertaqwalah kamu kepada Allah SWT dan ti nggalkanlah saki baki riba sekiranya kamu benar-benar beriman. Kedua: Transaksi pertukaran itu mestilah dilakukan dalam satu masa atau satu majlis (ertinya. Bagaimanapun. (wafat 676 H) berkata. makanan tiada logo halal.20 Di sini. Syarat: Mestilah serah terima dalam satu masa sahaja Syarat: a) Dalam satu masa b) Sama berat. kedua-dua penjual dan pembeli tidak boleh berpisah sebelum menyerahkan barangan masingmasing). ” (AlBaqarah: 278) . Dan jika k amu bertaubat (daripada pengambilan riba).a.22 • Wang. kronisme.” Antara yang berpendapat demikian adalah Imam Al-Mawardi. a) Pemakan dan pemberi riba perangi Allah SWT dan Rasulullah SAW Allah SWT memberi ingatan: J Oj-JjaJ Ertinya: ”Wahai orang-orang yang beriman. isytiharkanlah perang dengan Allah dan RasulNya. ”Ijma’ seluruh ulama Islam tentang pengha raman riba dan ia termasuk dalam kategori dosa besar. kuantiti Tiada syarat di atas Menunjukkan disiplin Islam dalam hal barangan ribawi Bahagian ketiga: Hukuman riba dalam Islam Ramai yang sering berdebat berkenaan isu rasuah. sekiranya kamu ti dak meninggalkannya. kenduri arwah. Padahal. makanan yang terdapat unsur bangkai dan babi dan Iain-lain isu. Saya menyokong usaha semua pihak dan menghargai sumbangan tidak ternilai mereka itu yang bertujuan membawa kebaikan kepada seluruh umat. Ini menyebabkan terlalu ramai umat Islam yang terlibat tanpa merasa bersalah. kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. dosa riba adalah lebih berat jika dibandingkan d engan isu yang disebut di atas tadi. saya sertakan beberapa nas al-Quran dan al-Hadis yang menerangkan besar nya dosa riba. amalan bid’ah. dan riba juga diharamkan o leh semua agama.

Ayat in i menyebut ’saki baki’. maka ia akan berada dalam posisi peperangan dengan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Selain itu.Dalam ay at ini menunjukkan bahawa sesiapa yang enggan dan masih berdegil serta tidak mahu meninggalkan ’saki baki’ riba dalam kehidupannya dengan sengaja. ayat ini secara tidak langsung membuktikan seorang mukmin mampu menjauhi riba . perlu memiliki berpengetahuan jelas tentang riba serta menjauhkan diri daripadanya secara seratus peratus. menunjukkan bahawa barangsiapa yang ingin benar-benar menuru t sunnah dan menjadi mukmin sejati.

kerana Allah SWT dalam mengi svtiharkan atau mengi-inkan perang ke atasnya.”21 Imam Abu Hanifah berkata: ”Inilah ayat di dalam Al-Quran yang paling menakiitkan. tidak sebagaimana dakwaan segelintir masyarakat kononnya kita ti dak dapat lari daripada riba di akiiir zaman ini. Zahir daripada ayat ini juga menunjukkan ’peperangan’ berlaku sejak di alam dunia la gi.a. perkar a fasik dan hina.24 • Wang. ” 21 Berkata Imam Qatadah: ”Allah SWT menjanjikan ahli riba dengan hukuman bunuh. ” (Al-Baqarah: 276) Riba dan hukumannya • 25 berkat itu akan berlaku di dunia dan di akhirat: Hukuman di dunia Bentuk-bentuk kehilangan berkat harta bagi orang yang terlibat dengan riba adala h hartanya akan mudah hilang atau habis tanpa dirasai. la juga akan merasa terlalu miskin dan faqir (walaupun ia mempunyai wang yang banyak).” :4 b) Kehilangan berkat harta dan kehidupan Tercatat di dalam Al-Quran: Ertinya: ”Allah menghancurkan keberkatan kerana riba dan menambahkan keberkatan da ripada sedekah. la juga bakal ditimpa ujian harta yang banyak seperti dirompak. Ji Jl jl . harta itu men dorongnya melakukan pelbagai bentuk aktiviti tidak berf aedah dan dosa. Anda dan Islam dalam hidupnya.a. H arta haram seperti ini akan mendorong pemiliknya untuk melakukan maksiat. ”Ambillah senjata kamu unluk berperang dengan Allah SWT.: . Ibn Abbas r. mentafsirkan: Ertinya: ”Akan dikatakan kepada pemakan riba di hari kiamat. khianat. dan a kan mendapatkannya di mana sahaja mereka berada.” ’2: Imam Malik Bin Anas pula berkata: JjT U-i >is” cu Ertinya: ”Telahku membuka lembaran-lembaran Kitab Allah dan Simnah Nabi SAW dan ti dakku dapati (dosa) yang lebih buruk daripada riba. curi. :” Sabda Nabi SAW daripada Ibn Mas’ud r. Malang bagi seseorang dan pemimpin yang tidak memperdulikan dosa ini. Selain itu. dan doa orang yang terkena zalim daripadanya juga lebih makbul. Tatkala itu akan hilang sifat amanah dan kebaikan daripada din .

” 27 c) Seperti berzina dengan ibu bapa sendiri Nabi SAW mengingatkan dalam satu hadis yang cukup mendalam maksiidnya: .^j S3-W> A^ J-i V Ertinya: ”Tidak diterima daripada pemakan riba (yang menggunakan harta riba tadi) sedekahnya.” (Riway at Ahmad. al-Hakim) 26 H Hukuman di akhirat Ibn Abbas berkata: ^ f * <U> ^j bl^~ ^j b^. jihadnya dan persaudaraannya.Ertinya: ”Sesungguhnya riba walaupun lumayan (dari sudut kuantiti) tetapi hasilnya ia akan membawa kepada sedikit dan papa. hajinya.

al-Hakim)2S d) Lebih berat daripada 36 kali zina. Ertinya: ”Riba mempunyai 72 pintu. makan harta anak yatim. Kewujudan riba di bank konvensional ini telah disepakati oleh kesatuan ulama berwibawa seluruh dunia melalui Kesatuan F iqh Antarabangsa. Riba yang paling ringan (dosanya) seperti seora ng lelaki berzina dengan ibunya.26 • Wang.” {Riwayat Ahmad dan Ad-Dar Qutni)29 Hadis ini bukan untuk merendahkan dosa zina. bahagian ini akan mendedahkan bentuk aplikasi riba dalam konteks se masa. saya amat mengharapkan umat Islam membuka mata mereka kepada isu ini agar tidak terjebak dengannya. Majlis Fatwa Eropah dan banyak lagi. lari dari medan peperangan (kerana takut) dan menuduh perempuan yang suci dengan zina (tanpa saksi adil). Demikian juga beberapa fatwa yang dibuat atas asas kepentingan politik tertentu yang dikeluarkan oleh sebahagian kecil indivi du.” (AtTabrani. membunuh tanpa hak. ”(Riwayat al-Bukhari dan Musli m) Riba dan hukumannya • 27 Bahagian keempat: Riba dan bentuknya dalam konteks semasa Perbezaan utama di antara bank Islam dan konvensional adalah kerana aktiviti rib a yang diamalkan oleh bank konvensional. sihir. Justeru itu. makan riba . e) Salah satu daripada tujuh dosa terbesar la berdasarkan hadis Nabi SAW: Ertinya: ”Jauhilah tujuh dosa besar. Nabi SAW juga member! amaran: Ertiny a: ”Satu dirham riba yang dimakan oleh seorang lelaki dalam keadaan ia meng etahuinya lebih buruk daripada berzina sebanyak 36 kali. Anda dan Islam jLJl LI. 7/158 . Tidak dinafikan terdapat beberapa individu berdegil cuba menongkah arus dengan d akwaan kosong tanpa disertai ilmu yang benar. Antara soalan yang kerap kali kita dengari berkaitan riba adalah: • Apakah transaksi riba yang terdapat dalam bank konvensional? • Mengapakah Islam mengharamkannya? • Adakah riba menekan dan menindas? • Siapakah yang ditindas? • Bagaimana bank boleh meraih keuntungan tanpa mengenakan riba? .’° Justeru itu. Pandang an ini tidak terpakai dalam Islam. syirik. tetapi ia member! fokus kepada baha ya dosa riba. mendakwa ia bukannya riba.

malah ia juga haram di kalangan kaum Yahudi. (Rujuk bab Exodu s ayat-ayat 22:35-37 menyebut: Janganlah engkau mengambil bunga wang atau riba d aripadanya.) itu. Larangan mi termaktub di dalam kitab mer eka sama ada di dalam kitab undangundang Talmud ataupun Ibrani... riba juga dicela oleh ajaran Kristian sebagaimana yang .Jawapannya adalah seperti berikut: Apakah transaksi riba dalam bank konvensional dan mengapa Islam mengharamkannya? Sebenarnya bukan hanya Islam sahaja mengharam dan mengutuk perbuatan riba.

Pinjaman mesin dan alatan syarikat (Hire Purchase Loan) e. bank konvensional memberi pinjaman sebanyak RM100 000 kepada pelanggan A dan sebagai imbalan balik kepada bank. Tambahan pula apabila si pelang gan gagal membayar bayaran bulanan yang ditetapkan oleh pihak bank. M Riba dalam bentuk hari ini boleh berlaku dalam keadaan berikut: 1. Nabi menyebut: Persoalannya. Pinjaman modal (Term Loan atau Overdraft) d. Pinjaman perumahan (Home Loan) c. Ertinya: ”Individu yang memberi (riba) dan yang mengambilnya adalah sama. mengapa pula ia diharamkan? Adakah suatu kesalahan bagi mengenakan faedah kepada peminjam? la diharamkan kerana: • Mengeksploitasi kesusahan pelanggan: Hasil RMS 000 itu sebenarnya diterima hasil daripada mengeksploitasikan kesusahan pelanggan. Ulama menyepaka ti jenis pulangan seperti ini adalah riba. yang haram. ’: Jumlah faedah yang dicampur bulan. Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 29 terdapat di dalam bab Luke 6:34-35. Lapan peratus itulah yang dinamakan riba ad-duyun jenis al-qard. peminjam dikehendaki membayar penalti pula. Pinjaman kereta (Car Loan) b. rumah. iaitu hanya pelanggan yang mempunyai desakan kewangan akan pergi ke bank bagi mendapa tkan pinjaman bagi mengatasi masalah kewangannya. ” (Riwayat Muslim) Bank Islam vs Bank Konvensional . pihak bank pula mengenakan bayaran faedah atas pinjaman yang diberi kan. me mperoleh modal syarikat atau sebarang tujuan peribadi. Menurut hukum Islam. pihak bank menetapkan bunga. Pelanggan yang ibat secara langsung dengan dengan jumlah pokok pinjaman akan dibahagi mengikut jumlah RMS 000 yang diperolehi ini adalah hasil bank memberi RMS 000 tadi juga dikira bersubahat dan terl riba. Riba Dalam Pinjaman Apabila pelanggan datang ke bank konvensional atau institusi kewangan \ ang tida k menawarkan produk Islam dan ingin memohon pembiayaan seperti berikut: a.28 • Wang. Penalti ini bersifat compounding (ia itu akan dimasukkan di dalam modal pinjaman dan berganda faedahnya). faedah atau interest sebanyak 8 peratus (ber samaan RMS 000 sebagai contoh) daripadajumlah pinjaman itu sebagai balasan keran a memberikan pelanggan wang yang diperlukan. Pinjaman peribadi (Personal Loan) Apakah transaksi yang berlaku? Sebagai contoh sebenar yang berlaku di bank konve nsional hari ini: di atas permintaan pelanggan A untuk membeli kereta. la adalah r iba yang amat menindas. Inilah yang dinamakan riba menekan dan menindas. Tetapi dalam keadaan kewangann ya mendesak. Ketika itu.

Aki batnya semua jumlah penalti akan dimasukkan dalam jumlah pokok menjadikannya kem bali meningkat kepada RM96 000. tiba-tiba pelanggan g agal membayar selama beberapa bulan dan dikenakan penaliti sebanyak RM6 000. la berbeza dengan jumlah ganti ru gi di bank Islam yang tidak bersifat ’compounding’ dan kadarnya adalah 1 peratus sah aja.Bank Islam juga mengenakan sejumlah wang jika pihak pelanggan lambat membayar daripada waktu yang dijanjikan. Dan jumlah faedah yang dikenakan adalah 6. Penalti lewat bayaran di bank konvensional sangat menindas dan mahal.75 per atus daripada jumlah baru itu. iaitu s ekitar 2 hingga 5 peratus daripada jumlah pinjaman berbaki (outstanding balance) . Ini menjadikan bank . Sebagai contoh katalah jumlah pinjaman berbaki RM90 000. iaitu RM96 000. Perbezaannya adalah seperti berikut: a.

Ibn Hibban. Al Rajhi Banking and Investment Corporation (Mal aysia) Berhad dan RHB Islamic Bank Berhad akan mengagihkan jumlah ini kepada gol ongan faqir dan miskin dan tidak dibenarkan mengambilnya sebagai pendapatan bank . Jaminan pulangan ini menjadikan ia berteraskan konsep pinjaman wang dengan faedah (interest) yang dijamin. ” 34 Dan juga hadis: Ertinya: ”(Bagi mendapatkan) keuntungan (hasil pelaburan) mesti dengan menghadapi risiko (dan jaminan barang yang dijual adalah selamat . As-Suyuti dan Albani: Hasan) Menurut pandangan Dr Muhammad Az-Zuhayli. Pembaca perlu membezakan bayaran ta’widh yang dikenakan oleh bank-bank Islam denga n penalti oleh bank-bank konvensional. iaitu dengan memberi pinjaman s erta mengenakan faedah. apabila bayaran hutang ansuran belian barang tidak dilangsaikan pada waktu nya.” ” Justeru itu. Di bank I slam. Selain itu. sebarang pelaburan dengan jaminan pulangan adalah bertentangan deng an kaedah di atas tadi. Jumlah wang kerana lewat bayar ini bukan sebagai denda tetapi ia adalah bayar an kos rugi (ta ’widh atau compensation) yang dihadapi oleh bank akibat pelanggan tidak membayar hutangnya kepada bank pada waktu yang ditetapkan. Ertinya: ”Mencari keuntungan adalah dengan menghadapi risiko. Selain itu. Kuwait F inance House (Malaysia) Berhad. b.30 • Wang. Anda dan Islam Riba dan hukumannya 31 Islam jauh lebih murah daripada konvensioiial. Abu Daud: nombor 3508.bermakna tiada untung te tap dijanjikan). Menurut majoriti ulama sedunia. Malangnya terlalu ramai yang tida k memahami hal ini. c. ” Menyuburkan sikap nialas bekerja dan kurang dinamik: la juga melahirkan sikap malas bekerja keras bagi mencari keuntungan secara jual beli yang memberi manfaat kepada ekonomi negara. la a dalah haram.” (Direkodkan oleh as-Syafie. ia juga mengundang sikap bagi orang \ ang berduit untuk menekan individu yang memerlukan bantuan kewangan. Hasilnya bank-bank Islam di Malaysia seperti Asian Finance Bank Berhad. Ahmad. . ta’widh akan dikenakan. ia bakal melahirkan masyarakat yang marah dan tertekan ant ara satu sama lain. sebarang pelaburan yang mempunyai elemen sep erti ini adalah sebenarnya pinjaman dengan riba. Ini bakal menghancurkan sifat tolongmenolong antara manusia. la mesti diagihkan untuk tujuan kebajikan kepada golongan miskiri dan faqir sahaja. Islam tidak menerima konsep untung tanpa bekerja keras. ”individu yang menanggung kos dan risiko kerugian. la berdasarkan hasil daripada transaksi jual beli secara bayaran ansuran mana kala penalti bank konvensional adalah hasil daripada kontrak pinjaman. ta’widh yang dikenakan oleh bank Islam ini tidak b oleh dimasukkan di dalam pendapatan bank Islam. maka mereka yang layak mendapat manfaat atau keuntungan apabila ada. Meruntuh moral dan akhlak: Selain menghakis sikap bantumembantu dalam masyarakat . Mereka h anya berfikir untuk mencari untung secara mudah.

ia menambahkan peluang kerja dan mengurangkan j umlah pengangguran. Hasilnya.Disiplin Islam memastikan setiap individu menyumbang kerja yang baik dan meningk atkan kualiti ekonomi. dalam Islam s am membenarkan pinjaman tanpa sebarang faedah. Sebagaimana di .

Anda dan Islam sebut di dalam sebuah hadis: Ertinya: ”Setiap pinjaman yang membawa kepada manfaat bagi pemberi pinjam maka ia adalah riba. aku melihat tertulis di dalam pintu Syurga. Sebagai imbalan kepada para pelabur atau penyimpan. Pada kebiasaannya bank membuat kira-kira b agi menentukan kadar faedah yang ingin diberinya. la disebut dalam Islam sebagai qardh hasan (pinjaman tanpa sebarang faedah riba dikenakan kepada si peminjam). ” (Riwaya t oleh Ibn Majah) 2. ” 37 Justeru itu. pihak pengendali /bank akan mengumpulkan wang individu A tadi bersama dengan wang pendeposit atau penyimpan lain. kumpulan wang itu digunakan bagi melabur ke syarikat yang kukuh bagi m endapatkan pulangan yang baik ataupun digunakan untuk memberi pinjaman secara ri ba kepada syarikat-syarikat yang datang kepada bank bagi membantu perniagaan mer eka. maka ia adal ah haram tanpa sebarang pertikaian. pihak bank akan menetapkan k adar faedah tertentu (’fixed interest ’atau ’fixed return’) sebagai contoh 3 peratus dib erikan kepada penyimpan atau pelabur (tambahan ke atas wang modalnya) bagi suatu tempoh matang antara satu hingga 11 bulan. ”Setiap sumbangan sedekah digandakan pahalanya kepada sepul uh kali. Menurut kontrak dan perjanjian yang ditandatangani. ” ”6 Imam Ibn Quddamah pula berkata: JS” Ertinva: ”Setiap pinjaman yang disyaratkan padanya memberi tambahan. Riba dalam Akaun Simpanan dan Pelaburan Bagi menjelaskan bentuk kedua bagaimana riba berlaku. Penjelasannya adalah seperti berikut: • Akaun pelaburan dengan pulangan tetap (fixed deposit account) Dalam akaun ini.32 • Wang. . • Akaun simpanan biasa (ordinary savings account). contohnya adalah seperti b erikut: Riba dan hukumannya • 33 Ia berlaku apabila pelanggan meletakkan wang di dalam akaun: • Akaun pelaburan dengan pulangan tetap (fixed deposit account). Kemudian. Ini kerana pinjaman adalah satu proses yang dibuat secara sukarela atas dasar bantu-membantu. Nabi Muhammad SAW berkata: Ertinya: ”Pada malam akupergi ke syurga (semasa Israk Mi’raj)... dan setiap pinjaman tanpa faedah digandakan sebanyak 18 kali. individu A meletakkan wangnya di dalam conventional fixed depos it account. Penentuan jumlah faedah adalah menur ut budi bicara pihak pengurusan bank. tiada sebarang keuntungan boleh dihasilkan melalui aktiviti pinjammeminjam ini.

Menurut hukum Islam. Hanya nisbah membaha gi keuntungan yang dibenarkan seperti nisbah 70:30 (bank: pelanggan). seperti yang ditegaskan sebel um ini. disiplin pelaburan Islam (iaitu Mudharabah ataupun Musyarakah) tidak bol eh menentukan pulangan keuntungan awal kontrak sama sekali. . kadar 3 peratus daripada ”fixed deposit account” tadi adalah ri ba ad-duyun’ daripadajenis al-qard’’. Ini adalah kerana.

34 • Wang. la adalah pendapat yang dipegan g oleh kebanyakan bank Islam di Timur Tengah termasuklah Asian Finance Bank Berh ad. Hasilnya. sama ada kepada bank (apabila rugi tapi perlu membayar faedah ri ba) atau pelanggan (apabila untung tapi hanya mendapat nisbah kecil). malah mungkin tiada sebarang hibah dalam keadaan t ertentu. Maka.2 peratus. Sebaliknya. seka li lagi terdapat riba secara pasti. penindasan berlaku dalam kedua-dua bentuk simpanan dan pelaburan konven sional di atas. Bagaimanapun. Sekiranya bank mendapat untung yang amat lumayan h asil penggunaan wang simpanan tadi. Dalam keadaan ini. Pihak bank juga menjam in pelanggan boleh mengeluarkan wang mereka pada bila-bila masa serta menanggung segala kerugian ke atas wang yang digunakan jika berlaku. pihakbank memastikan semuajumlah wang simpanan pelanggan ad alah sentiasa selamat dan boleh dikeluarkan pada bila-bila masa oleh pelanggan.38 Oleh kerana . Sekiranya hasil pelaburan menggalakkan. bank mesti mem buat pembayaran tambahan (faedah) menurut kadar yang telah ditetapkan tadi walau dalam apa keadaan sekalipun. Akaun di Perbankan Islam Pengurusan akaun secara Islam adalah berbeza dengan apa yang dilaksanakan di ban k konvensional. Pelanggan yang menyimpan wang akaun Islam boleh memilih sama ada ingin menggunakan: a) Akaun simpanan atas asas wadi’ah (simpanan biasa tanpa menggunakan konsep Mud harabah) Melalui kontrak ini. bank tetap perlu membayar kadar faedah itu tanpa mengira sama ada ia ak an menambah beban kerugiannya atau tidak. Menghargai pelanggan yang menyimpan wang ini. bank tetap hanya perlu membayar kadar kecil tadi dan pelanggan pastinya dikira rugi. Walau bagaimanapun hibah itu sama sekali tidak boleh dija njikan oleh bank dan tidak boleh pula dituntut oleh si pelanggan. Justeru. Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad dan Al Rajhi Banking And Investment C orporation (Malaysia) Berhad. dan pelanggan dianggap seolah-olah telah menawarkan pulangan tetap atas pinjaman (s impanan) yang diberikan oleh pelanggan kepada bank itu. sekiranya bank menghadapi k erugian. Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 35 • Akaun simpanan biasa (ordinary savings account) Manakala dalam akaun simpanan konvensional (ordinary savings account) pula. maka kebiasaannya p enyimpan akan diberi hibah yang agak baik sebagai galakan dan ucapan terima kasi h kepada pelanggannya. Ini kerana bank akan memberikan kadar faedah tetap sekitar 0. kerugian bank pasti bertambah da n membebankan. Jumlah dan kadar pulangan dalam bentuk hibah atau hadiah adalah terpulang kepada budi bicara bank sepenuhnya. Bagi memanfaatkan dan menanggung kos pengurusan simpanan ini.1 dan 0. kebiasaannya pihak bank akan memberikan hibah (hadiah s ejumlah wang) kepada penyimpan sebagai tanda penghargaan. ia akan berubah-ubah menurut prestasi perniagaan yang dibuat oleh bank Islam itu. Jika ada pulangan. pihak pengurusan bank-bank Islam pada kebiasaannya akan menggunaka n wang tersebut bagi tujuan perniagaan mereka yang halal. sebahagian bank-bank Islam tidak membenarkan sebarang hibah diberi kepada pelanggan bagi mengelakkan syubhat riba. bank pula dikira meminjam wang daripada pelanggan untuk digunakan bagi tujuan pelaburan kecilkecilan.

Ini adalah untuk menggalakkan minat pelanggan. Jumlah dan kadar hibah adalah terpulang sepenuhnya kep ada budi bicara bank. pihak penyimpan mungkin tidak akan diber i sebarang hibah manakala wang simpanan mereka juga tidak akan berkurangan.itu. jika pelaburan mengalami kerugian. Pihak bank akan memberikan kadar hibah yang baik jika keun tungan diperolehinya baik. . Ini lebih adil kerana: • Pelanggan berpeluang mendapat hibah dalam keadaan wang simpanannya terjamin/tanp a risiko hasil pelaburan.

Justeru. la mungkin akan membuat penilaian dari sudut aset mahupun liabiliti sesebuah sya rikat tanpa mengira sama ada ianya adalah sebuah syarikat yang tersenarai di Bur sa Malaysia atau tidak. iaitu dengan perbincangan yang cukup telus atau transparent de ngan pelanggan. semua Syariah-approved companies mi telah dipastikan dengan teliti ketepatannya dari sudut Syariah dan semua keuntungan yang bakal di perolehi adalah harta yang bersih. Nama produk-produk untuk akaun ini adalah se perti Akaun Pelaburan Umum Mudharabah atau Akaun Pelaburan Istimewa Mudharabah a tau Akaun Semasa Mudharabah. ” 19 Huraiannya: Sebagai contoh. Pembaca perlu memahami perbeza annya. dipersetujui secara sepakat oleh ulama Islam . 60: 40 dan sebagainya. Kadar peratusan perlu ditetapkan di peringkat awal seperti 70 p eratus daripada keuntungan untuk pelanggan dan 30 peratus untuk bank.36 • Wang. pembahagian 30 peratus daripada keuntungan jika ada dan ia bukannya 30 peratus daripada jumlah modal. bank tidak terai.iaya sama sekali berbanding bank konvensional yang sentiasa be rkewajipan memba) ar kepada pelanggannya walaupun ketika rugi. penapisan filter Syariah berikut biasanya d igunakan untuk: . Urusan tapisan dibuat secara terperinci dan perlaksanaannya dibuat dalam suasana mesra pelanggan. la adalah halal. deposit yang t erkumpul hanya akan digunakan untuk: a) Dilaburkan bagi kegunaan perniagaan bank Islam yang telah dipastikan halal. Menurut konsep mi pelanggan bersedia menerima risiko lebih bagi membuka ruangnya untuk mendapat peratusan keuntungan yang lebih besar jika bank berjaya meraih p ulangan lumayan. Dr Wahbah Az -Zuhayli menyebut dalam kitabnya antara syarat keuntungan itu adalah: Ertinya: ”Mestilah keuntungan yang ditetapkan adalah dalam bentitk jit’ii ’ secara umu m. Pembaca perlu memahami pefbezaan konsep pembahagian keuntungan ini. b) Akaun simpanan mengikut Mudharabah (perkongsian untung) Bank-bank Islam juga menyediakan akaun pelaburan yang menggunakan konsep Mudhara bah. 80:20. Konsep 30 peratus daripada keuntungan yang ada ini tidak mempunyai sebarang elemen jaminan keuntungan yang diharamkan oleh Islam. Secara umum. Justeru itu. Semua perniagaan ini telah ditapis oleh Majlis Penasihat Syariah dan pengurusan bank. b) Dilabur bagi membiayai perniagaan pihak ketiga >ang juga dipastikan perniagaa nnya halal. Satu perkara yang juga amat penting dalam akaun Islam ini adalah. Pihak pelanggan yang ingin menyimpan wang sambil membuat pelaburan secara k husus boleh memanfaatkan akaun ini. Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 37 • Bank tidak membayar apa-apa kepada pelanggan jika tiada keuntungan. • Tiada sebarang riba terbabit di dalam akaun ini dan semua pelaburan yang dibuat adalah setelah dipastikan memenuhi kehendak Syariah. Manakala konsep 30 peratus pulangan dari pada jumlah modal adalah haram kerana ia menjamin keuntungan pada jumlah tertent u.

membuang syarikatsyarikat yang per niagaan induknya berkaitan produk-produk haram. ii.mengeluarkan syarikat-syarikat yang tahap hutang nya tidak boleh ditoleransi lagi atau mempunyai impure interest income berdasark an panduan Majlis Penasihat Syariah. . Tapisan industri atau industry filtering .i. Primary financial filters .

pelanggan akan dikenakan peratusan faedah. Perlu diketahui. Anda dan Islam Bank konvensional pula mengendalikan urusan akaun simpanan dan pelaburannya seca ra berbeza. sebaliknya ia dip aparkan demi meraih keyakinan pelanggan terhadap prestasi pengurusan dan pelabur an bank. manakala jika bakinya ditangguh sehingga melepasi tempoh pe rcuma (biasanya 30 hari). Pelanggan hanya perlu membayar nisbah kecil daripada bil (sekita r 5 peratus sahaja). Cara kiraannva Keuntungan Sebenar = Kadar Pulangan (ROR) x Kadar Keuntungan (PSR) dibahagikan d engan 100 Katakanlah kadar keuntungan bank adalah 3. Pertaman>a ia tidak terikat dengan apa jua disiplin Syariah. seseorang yang menyimpan atau melabur wangnya di dalam akaun di bank konvensional pasti akan mendapat saham keburukan hasil sokongan secara lan gsung daripada wang depositnya itu. jumlah 2. Inilah rib a yang amat jelas malah amat membebankan dan menindas. la hanyalah kadar pulangan purata menurut prestasi lepas yang digelar indicative rates atau kadar andaian dan ram alan. Pemegang boleh berbela nja sebanyak mana yang disukainya selagi jumlah berada di dalam kadar maksimum y ang dibenarkan. justeru indicative atau andaiannya ad alah seperti berikut: 3 X 70 (pelanggan) 100 = 2. tetapi dibenarkan untuk membayar hanya nisbah kecil daripada bil. Manakala bakinya.10 Maka. Riba Dalam Kad Kredit Saya telah menjelaskan bentuk riba dalam amalan perbankan konvensional. • Kad ini mempunyai had jumlah atau credit limit tertinggi. Pendedahan ini d ibuat secara ringkas. Antara ciri utama yang berkaitan dengan wujudnya riba dalam kad ini adalah: • Pemegang kad tidak wajib melangsaikan ’kos guna’ secara keseluruhannya apabila menda pat penyata bil daripada pengeluar kad dalam tempoh izin yang diberikan. pembaca mesti mengelak kekeliruan dengan kadar peratusan yang dipapar kan oleh akaun Islam Mudharabah di bank Islam. Selain i tu.10 peratus inilah yang akan digunakan oleh bank bagi memaparkan p restasi dan kemampuan bank. Biasanya ka dar faedahnya amat tinggi iaitu sekitar 18 hingga 25 peratus setahun. Riba dan hukumannya • 39 3. sama ada disedarinya atau tidak. la bukan kadar pulangan yang dijanjikan oleh pihak bank. la hanyalah andaian dan tidak menjadi kewajipan bagi bank untuk memberikan pulangan seperti kadar di atas. Selam itu. . Akibatn ya mereka akan menumpukan pelaburan di dalam mana-mana syarikat yang boleh membe n pulangan besar tanpa meninjau aspek pematuhan Syariah atau tidak. riba kontemporari juga berlaku dalam penggunaan kad kredit. pemegang diberi pilihan sama ada ingin melangsaikannya dalam t empoh izin yang diberi tersebut ataupun dibiarkan bakinya lalu pihak pengeluar a kan mengenakan faedah daripada jumlah bil yang tertangguh ini.38 • Wang.

pada persidangan 23 hingga 28 September 2000 telah memfatwakan sebagai tidak ha rus terutamanya dengan kewujudan kad kredit Islam. Bagaimanapun. terdapat juga keputusan dalam persidangan yang lain mengharuskan p enggunaan kad kredit konvensional sekiranya pengeluar tidak meletakkan sebarang syarat riba di dalam kontraknya.Jika seseorang berhasrat menggunakan kad kredit konvensional yang menetapkan sya rat riba sambil berazam membayar semula sebelum dikenakan faedah. Kad . Kesatuan Fiqh Antarabangsa QIC (QIC International Fiqh Academy) dalam ketetapannya nombor 108.

-*• • hak milik juga dipmdahkan ^V i I ^ 2 Pelanggan membeli aset dengan pembayaran tangguh ( RM ”” 000 cth) rebat boleh dibe nkan apabila sampai tempoh akhir (laitu 5 tahun) 3 Pelanggan menjual kembali aset tadi aengan harga RM 5 000 (cth) dan bank memba yar secara tunai Pelanggan Diletak dalam ! akaun khas ’ 7 Bank menggunakan wang dalam akaun pelanggan untuk membayar kepada pekedai 5 Bank membenkan kad yang disanda’kan kepada jumlah dalam akaun khas 8 Pekedai bayar komisen kepada bank Pekedai Cth : Hypermarket 6 Pelanggan menggunakan kad untuk membeli di kedai Keterangannya: . Sebahagian mereka menggunakan konsep ba\ al. Kad kredit dan kad caj Islam di Malaysia boleh diperolehi daripada Amlslamic Ban k. Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 41 ini sebenarnya bukanlah kad kredit sebaliknya dikenali sebagai kad caj (charge c ard). Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). dan Rajhi Debit dan Charge Kad. BSN Aiman Kad.40 • Wang.’inah. di mana konsepnya adalah seperti berikut: KREDIT KAD ISLAM BAI AL-INAH 4 Oleh kerana pelanggan ingmkan kad pihak banK tidak membayar terus kepada \ pelanggan sebaliknya rnemasuKkan dalam akaun khas pelanggan dan membenkan kad ke pada pelanggan Seluruh penggunaan oleh pelanggan selepas mi pihak bank akan meng gunakan wang akaun^O 9 Pelanggan hanya membayar minimum 5 % dan jumlah penggunaannya Jika pelanggan mengunakan sedikit saha|a sehmgga habis tempoh bank biasanya memben rebat Bank 0 —-\ 1 Bank menjual aset kepada pelanggan f~-T’\ .

iaitu bay-tawarruq dan al-qard dalam kad debit dan kad caj mereka. . Yuran Penyertaan. Pembaharuan dan Penukaran Kad Hukum: Harus serta tiada masalah dari sudut syarak kerana ia dianggap sebagai up ah yang telah ditetapkan oleh pihak pengeluar terhadap khidmat yang disediakanny a. Harus juga hukumnya jika terdapat perbezaan dalam jumlah yuran khidmat yang d ikenakan kerana ia bergantung kepada perbezaan jenis khidmat. 5) pelanggan hanya dikehendaki membayar 5 peratus daripada jumlah penggunaannya pada setiap bulan. Sesiapa yang menggunakan kad kredit konvensional atas sebab-sebab yang tidak dap at dielakkan. pihak bank akan menjual asetnya dengan s atu harga sebagai contoh RM7 000 dengan bayaran semula secara tangguh dalam temp oh yang telah dipersetujui. la merupakan keputusan Majma’ Fiqh Islami (Kesatuan Ulama riqh Islam Sedunia QIC) pada persidangan ketiganya pada Oktober 1986. 3) Pihak bank akan membuat pembayaran secara bersyarat. 2) Setelah memiliki aset itu. la tidak jauh berbeza dengan bay al. Jika ia melebihi kos khidmat sebenar. Kebanyakan proses kad kredit Islam yang menggunakan konsep bay al-’inah diatur sep erti yang diterangkan di atas. maka ia tergolong dalam riba yang diharamkan.1) Apabila pihak pelanggan memohon kad.’inah kecuali proses jual beli untuk menghasilk an credit limit tadi melibatkan jualan kepada pihak ketiga. pihak pelanggan akan menjualnya semula kepada bank dengan harga lebih murah iaitu RM5 000 secara tunai. berikut disertakan beberapa ringkasan hukum berkaitan setiap pengg unaannya: 1. jika penggunaan pelanggan kurang daripada jumlah wan g yang tersimpan di akaun khas. 6) Di akhir tempoh 5 tahun. pihak bank biasanya akan memberikan diskaun. pot ongan atau rebat daripada harga RM7 000 di atas tadi. Bagaimanapun ia ha nya menjadi harus jika kos yang dikenakan setara dengan khidmat sebenar yang dib erikan. Sem ua pembayaran kepada pihak penjual barang (apabila pelanggan menggunakannya) aka n dibuat menggunakan duit pelanggan yang tersimpan tadi. iaitu dengan memasukkan pembayaran itu ke dalam sebuah akaun khas pelanggan. 4) Setelah itu. Bagaimanapun Bank Al-Rajhi menggunakan konsep yan g berbeza. sebagai contoh lima tahun akan datang. pihak pelanggan diberikan sebuah kad kredit untuk digunakan.

dengan peratusan 2 hingga 5 peratus ataupun 3 pe ratus daripada jumlah bil. Selain itu. jumlah kos ini diangg ap sebagai hadiah. ada juga y ang mengatakan ia sebagai upah broker. maka bank ak an segera menunaikan bil (pemegang kad) iaitu setelah dipotong jumlah kos yang d isebut tadi. Ini adalah kerana ia bukannya maksud kontrak tetapi han ya tabi’ (perkara sampingan yang terhasil daripada perjanjian). atau diskaun di restora n-restoran dan Iain-lain.” . pengguna akan mendapat satu mata.41 Terdapat ramai juga para ulama menganggap ianya sebagai upa h wakil (Ujrah al-Wakalah) kepada bank kerana menjadi wakil bagi peniaga dalam m empromosikan barangannya serta jaminan wujudnya pelanggan. Bagaimanapun dalam konteks ini. Hadiah dan Jaminan Khas bagi Pemegang Kad Emas (Gold Card) la bertujuan untuk menarik golongan pertengahan dan atasan bagi menyeitai skim m ereka. seperti berikut : a) Hadiah insurans percuma Hukum insurans konvensional telah diputuskan oleh Sidang Kesatuan Ulama Fiqh Isl am Sedunia QIC yang pertama pada 1397 H. Kemudian pihak bank akan menuntut kos asal (tanpa potongan) hasil p enggunaan kad daripada pemegang kad. la juga boleh diangga p sebagai diskaun khas daripada peniaga kepada pengeluar. hukumnya berlainan kerana pemegang insurans tida k membayar apa-apa kepada syarikat insurans. Dalam program Hadiah Ahli (Membership Rewards). sebagai haram kerana mengandungi unsur riba.40 Hasilnya. gharar (ketidaktentuan). Kos Tertentu daripada Peniaga kepada Bank Pengeluar Kad Adakalanya pihak bank atau pengeluar kad meletakkan syarat dalam perjanjiannya d engan para peniaga sejumlah ’kos tertentu’ dalam bentuk peratusan yang akan diambil daripada bil penjual (peniaga). Hukum: Harus.Wang. Maka untuk tujuan itu. malah ia dianggap sebagai hadiah galakan sahaja da n hukumnya adalah harus. J Ertinya: ”Dimaafkan yang berlaku pada tawabi’ dan tidak pada lainnya. Oleh itu ia tidak terjebak di dalam hukum haram yang diputuskan. Dan mata ini akan bert ambah dan jumlah mata terkumpul tertentu akan membolehkan pengguna menikmati pro gram melancong percuma atau penginapan di hotel percuma. apabila peniaga membuat tuntutan daripada bank pengeluar. judi dan lain lain. mereka menawarkan beberapa bentuk hadiah dan skim insurans percuma dan insurans kemalangan perjalanan. Berdasarkan pendapat mazhab Hanafi yang sah. Telah diiktiraf dalam kaedah fiqh bahawa: ^ j L. ja halah (ketiadaan maklumat tepat semasa transaksi). setiap Ringgit Malaysia (RM) has il penggunaan Kad Emas.42 3. Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 43 2.43 Hukum: Berbeza menurut jenis hadiah.

Selain itu.Tawabi’ dalam hal ini adalah perkara sampingan yang bukan akad asas sesuatu transa ksi. la juga bukan objektif transaksi. tindakan ini a dalah tidak harus atas dasar Sadd az-Zarai’ (menutup jalan haram daripada berlaku) . Bagaimanapun. menurut fatwa ulama Mazhab Syafie. . b) Hadiah-hadiah lain Sesetengah kad kredit menawarkan beberapa ganjaran hadiah bagi setiap pembelian menggunakan kad kredit. disyaratkan juga pelanggan tidak terjebak dalam urusan bank konvensi onal yang haram. Hukumnya adalah harus selagi mana pihak pelanggan terus menerus menggunakan kad kredit. Hadiah yang kebetulan ditawar ini dilihat sebaga i sumbangan. derma dan galakan sahaja.

Persidangan Kesatuan Ulama Fiqh Islam Sedunia QIC telah membuat dua ketetapan . Persoalannya dalam isu kad kredit adalah: Adakah peniaga emas dan perak menerima harga bayaran tanpa bertangguh? Dalam hal ini.yang lama dan yang baru.44 • Wang. semua maklumat telah dihantar kepada piha k pengeluar kad dan mereka akan menguruskan pembayaran selepas itu kepada penjua l. Ketetapan ini berdasarkan hadis Nab i SAW yang jelas. Justeru. la adala h kontrak ’ghair la~im’ (boleh ditamatkan walaupun tanpa persetujuan kedua-dua belah pihak terutamanya apabila pemegang kad melanggar perjanjian kontrak). Hukum: Syarat ini adalah harus di sisi syarak kerana kont rak asas kad kredit yang dimeterai itu termasuk dalam bab ’kafalah’ sahaja. i. Ini kerana kaedah Fiqh menyatakan: Ertinya: ”Keluar dari khilaf adalah lebih diutamakan. lanya lebih baik da ripada mengambil yang mudah.”4S Hukum yang disarankan digunapakai adalah haram kecuali benar-benar mempunyai kep erluan yang sukar dilepaskan. la juga Riba dan hukumannya • 45 merupakan ketetapan daripada Simposium Ekonomi Islam ke12 anjuran Dallah al-Barakah pada 1996. Syarat Menamatkan Kontrak Menurut Kehendak Pengeluar Kad Sahaja laitu pihak pengeluar mempunyai hak untuk menamatkan kontrak \\alaupun tanpa per setujuan pemegang kad. Tukar mata wang (Money Exchange atau ’As-Sarf’} dengan Kad Kredit . 6. Anda dan Islam 4. Membeli Emas dan Perak dengan Kad Kredit Para ilmuan fiqh sedunia telah membuat ketetapan secara berkumpulan (ijnhadjama ’i e) menegaskan bahawa salah satu syarat utama dalam pembelian emas dan perak adal ah transaksi pertukaran mestilah berlaku tanpa sebarang penangguhan yang disebut sebagai ”at-taqabudfil hal” dalam istilah fiqh. Pandangan lama Tarikh: 9 April 1995 Justifikasi: Proses terima serah ”At-Taqabud” sebenarnya telah terlaksana secara aut omatik apabila kad tersebut dilalukan di alat bacaan kad semasa pembayaran dibua t. Pandangan baru Tarikh: 23-28 September 2000 Hukum: Haram Keputusan nombor: 108 Justeru. Semasa pelanggan melalukan kad mereka. saya menyarankan agar orang ramai menjauhi hal ini. majoriti ulama semasa menegaskan wang kertas tergolong dalam kalangan h arta ribawi (usurious items) dan demikian juga sebarang pembelian menggunakan ka d kredit yang dikira seperti pembayaran dengan wang kertas. ii. 5.

terdapat transaksi pertukaran mata wang (as-Sarf) menggunakan syarat dala m Islam bagi menukar wang adalah ”AtTaqabud fll hal”. Bank akan menuntut bil daripada pemegang kad hanya selepas dikeluarkan . Dengan menggunakan kad ini. maka pihak bank peng eluar akan membayar bil kegunaan di luar negara tadi secara segera dengan mata w ang negara yang terbabit. Jelas. Kemudian pihak penjual menuntut daripada pemegang kad dengan mata wang tempatan (dengan menggunakan harga pertukaran hari tersebut .seperti tertulis di dalam p erjanjian) bagi membayar bil dalam tempoh izin sekitar dua hingga tiga minggu. Hukum: Haram kerana bank hanya akan mendapat bayaran dan tirrtbal tukaran itu se lepas dua hingga tiga minggu.Pemegang kad menggunakan kad ini di kebanyakan negara di dunia bagi membeli apa jua barang yang dikehendakinya.

maka bil yang berbaki tersebut akan dikenakan faedah. hukumnya adalah haram kerana berlaku riba buyit’. dikecualikan dalam keadaan darura t dan keperluan yang amat sangat. (November 199 8. Bagaimanapun jika kad ini dipohon bagi penggunaan di ketika terdesak sahaja. Bunga (Faedah) Dikenakan bagi Memperbaharui Bil Mengikut syarat kontrak kredit kad. Justeru tiada ’taqabud haqiqi’ ataupun ’hukmi’ berlaku di sini. miskin dan kebajikan awam. Demikian juga pandangan mazhab Maliki dan Syeikh Prof. individu pemegang yang tidak ingin melangsaikan bil secara sepenuhnya. Hukum: Haram kerana terdapat unsur riba an-nasi’ah (riba hutang) yang dilarang dal am Islam kerana terdapat unsur menzalimi manusia lain serta memakan harta manusi a tanpa hak. Denda Penalti kerana Lewat Langsai Bil Wajib bagi Kad Kredit Terkandung dalam syarat kontrak bagi kad kredit. Jika ia ingin dilaksan akan juga sebagai penghalang daripada pengguna sengaja tidak membayar. Walau bagaimanapun. ianya harus selagi mana pelanggan membayar . 7. pemegang kad akan menanggung de nda akibat kelewatan melangsaikan bil wajib minimanya dalam tempoh izin. dan kesengajaan dalam melewatkan dalam melangsaikan bil walau pun di ketika mampu. pihak pen geluar diwajibkan menderma jumlah penalti itu kepada faqir dan miskin. Bahrain) Walau bagaimanapun. la dibolehkan berdasarkan keruntuhan moral. Ini adalah ketetapan Kesatuan Ulama Fiqh Islam Sedunia QIC dalam sidangnya yang ke 12 pada September 2000. masalah ta nggungjawab agama. Hukum: Haram Justifikasi: Syarat riba yang dilarang dalam Islam tanpa sebarang ragu-ragu. Bahrain) Soalan: Adakah harus umat Islam memohon kad kredit konvensional yang mensyaratkan faedah bagi bil berbaki? Jawapan: Asal adalah haram dan batal syarat tersebut.46 8. Seluruh ulama Muslim menyetujui pengharaman riba ini. Pandangan yang lebih kuat adalah ianya ditegah dan haram. terdapat keputusan berbeza daripada Persidangan Ekonomi Isla m al-Barakah ke-12 pada tahun 1996 yang memutuskannya sebagai harus kerana melih atnya sebagai kos ganti rugi sebenar sahaja. (November 1998. bukannya untuk kegunaan pengeluar. Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 47 penyata dengan had tempoh izin tertentu.46 • Wang. Majoriti ulama yang membenarkan denda ini dikenakan membuat syarat agar seluruh jumlah denda disalurkan terus kepada faqir. Must afa Ahmad az-Zarqa. Hasilnya.

Hukum 1: Harus kerana jika pemegang kad mempunyai wang yang mencukupi dalam akau nnya. Hukum 2: Haram apabila bank pengeluar mensyaratkan faedah atau bunga hasil pinja man yang diberikan kerana ia adalah riba alqurudh. Demikian resolusi Kesatuan Fiqh Islam Sedunia pada si dangnya ketigapada 1986. pemegang kad hanyalah mengeluarkan wangnya sahaja. ia dikira membuat pinjaman kepada pen geluar kad secara langsung melalui Auto Teller Machine (ATM) bank pengeluar atau cawangannya atau melalui ATM bank lain (dikira sebagai wakil). Kecuali apabila pihak bank memberi pinjaman dengan mengambil kos kecil yang teta p hasil khidmat memproses. 9. Harus juga bagi pihak bank mengambil kos upah dengan kad ar khidmat mereka yang sebenar. Apabila pemegang tiada jumlah yang mencukupi di dalam Unnya (berlaku overdraft a tau langsung tiada sebarang akaun . Mengeluarkan Wang dengan Kad Kredit Jika pemegang kad menggunakan khidmat ini. Jika diambil daripada b ank lain juga demikian.penuh bil tanpa meninggalkan sebarang baki yang boleh dikenakan faedah.

ins urans nyawa. 4. Ini dapat dilihat daripada fatwa pertama yang dikeluarkan oleh Al-Allamah AlSyeikh Muhd Amin (Ibn ’Abidin. kebakaran. ” 4. iaitu pihak syarikat insurans. Belia u merupakan fuqaha’ ulung bermazhab Hanafi di Syam dan dianggap cendekiavvan Islam pertama yang mengeluarkan fatwa berkenaan insurans. kematian dan Iain-lain. kecede raan. la juga bergantung kepada jumlah caruman pencarum. rumah dan Iain-lain). seperti setiap pinj aman yang mensyaratkan sebarang manfaat bagi pihak pemberi pinjaman adalah riba. 2. Salah satu sebab utama insurans konvensional menjadi haram adalah riba. Dengan ini. Anda dan Islam maka pengeluarannya itu dianggap meminjam daripada bank. 5. la ibarat satu kontrak perjanjian yang lengkap dan mengandungi aspek ijab (tawaran) dan qa bul (penerimaan). wafat tahun 1836 M atau 1252 H). Ringkasannya seperti berikut: Penjual Pembeli Benda yang dijual Harga .48 Kontrak insurans ini mengandungi c iri-ciri berikut: 1. kontrak ini mewajibkan syarikat insurans membayar jumlah tertentu kepada pencaru m insurans apabila berlaku beberapa jenis kemalangan atau musibah yang telah dit entukan di dalam kontrak (akad) bersesuaian dengan kadar-kadar tertentu. iaitu seperti anak kepada individu atau isteri dan Iai n-lain. Pihak yang memberi insurans. insurans kerja dan Iain-lain.48 • Wang.4 Insurans Konvensional la adalah suatu kontrak perniagaan (business) dan termasuk daripada kalangan kon trak pertukaran pemilikan kewangan ’Uqud Mu’awadat Maliah. Bentuk insurans ini adalah seperti: insurans terhadap musibah menimpa tubuh. Riba dan hukumannya • 49 3 Pencarum. motor. Islam melihat inti dan substance insurans konvensional sebagai proses jual beli. semua hukum pinjaman (al-Qardh) dalam Islam adalah terpakai ketika itu. Jenis kebahayaan atau musibah. iaitu jenis-jenis musibah atau kemalangan yang diandaikan yang ditentukan di dalam kontrak seperti kecurian. insurans harta dan pecahannya (kereta. Disebabkan sistem insurans ini merupakan ciptaan baru iaitu di sekitar ta hun 1666 M di London. Melalui sistem insurans. insurans kemalangan jalanraya. sistem ini hanya menembusi dunia Islam di tanah Arab sekit ar tahun 1830 M. Riba Dalam Insurans Konvensional Hukum insurans telah dibincangkan dengan panjang lebar oleh ilmuan Islam Timur T engah. Ertin\a: ”Setiap pemberian pinjam yang mensyaratkan sebarang manfaat kepada pember i pinjam adalah riba. Yang menerima manfaat. Persetujuan kedua-dua pihak: iaitu syarikat insurans dan pencarum. iaitu individu yang membayar jumlah tertentu dan yang membuat per janjian dengan syarikat insurans.

Syarikat insurans Pencarum Jaminan kewangan jika terhadap musibah tertentu RM1 200 setahun Bagi memahami isu ini. insurans konvensional ini adal ah haram kerana terdapat unsur riba yang jelas di dalamnya.49 Riba wujud dalam insurans ini apabila syarikat insurans membayar jumlah tertentu kepada si pencarum yang terkena musibah. padahal wang merupakan rangan ribawi (usurious items) sebagaimana enam barangan yang . Justeru. la dianggap a kerana wang daripada pencarum akan berbalas wang daripada yarikat dengan jumla h yang berbeza. Menurut majoriti kumpulan ilmuan dan ulama Islam. sifat asas insurans konvensional ini termasuk dalam akad jual beli. ia dikehendaki menjaga semua syarat jual beli wang dan Iain-lain syarat. saya mengharapkan agar pembaca dapat merujuk dan memahami kembali perbincangan berkenaan riba dan pembahagiannya serta syarat jual beli I slam. Ini kerana.

Walaupun adakalanya pencarum tidak berniat mencari keuntungan daripada carumanny a bahkan hanya untuk merasa lebih selamat terhadap keretanya. judi dan Iain-lain. ja ngan kamu melebihkan salah satu darinya di atas yang lain.. Apabila pencarum mendapat pulangan wang dengan jumla h berbeza maka berlakulah riba al-fadhl ini iaitu tidak ada kesamaan nilai dalam urusniaga dua barangan ribawi. Be liau juga menegaskan bahawa manamana hujah untuk lari daripada anggapan riba ini adalah suatu helah yang tidak sah menurut pandangan syarak. tetapi ia tetap dianggap riba. bukan secara Mudhar abah). ” (Al-Bukhari dan Mus lim) ”Jangan kamu jual emas dengan pulangan emas. iaitu apabila pencarum terkena musibah barula h akan dibayar jumlah tertentu.. Sama nilai (mathalan bi mathalin) 2. Riba juga boleh berlaku dengan sangat jelas apabila wang caruman tersebut dipern iagakan oleh syarikat insurans konvensional di dalam syarikat lain dengan kadar faedah tetap yang diharamkan (biasanya di bank konvensional. walaupun maksudnya tidak selari dengan riba yang sebenarnya ( iaitu mencari untung). atau mana-mana syarikat yang berurusan secara riba. perak dengan pulangan perak kecuali ( mestilah ia) dalam timbangan yang sama. ” (Muslim) Maka setiap perbezaan nilai (dalam barangan ribawi) dianggap riba al-fadhl yang diharamkan (tahrim wasail).. Manakala pembayaran bertangguh dalam dua barangan ribawi adalah riba an-nasi’ah ya ng diharamkan secarajelas oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Prof. ahli kel uarganya dan sebagainya..50 • Wang. Dalam hal insurans s udah tentulah berlaku penangguhan. Inilah dinamakan riba an-nasi’ah. 5. Diserahkan ketika mu’amalah dilakukan (yadan diyadin) Syarat ini bersumber daripada hadis: ”Jangan kamu jual etnas dengan emas kecuali bersamaan nilaian dan timbangatmya. rumahnya. Zahir urusniaga insurans tadi cukup untuk mengkategorika n ia sebagai riba. Nabi Muhammad SAW mensyaratkan apabila berurusan di antara dua barangan ribawi y ang sama jenis (contoh di sini adalah wang daripada pencarum dengan wang daripad a syarikat insurans). ia mestilah terikat dengan syarat: 1. Perlu diingat juga terdapat ramai individu yang sengaja membakar kilangnya akiba t perniagaan yang rugi bagi meraih wang insurans atau membunuh ahli keluarga unt uk mendapatkan wang insurans bernilai jutaan ringgit dan Iain-lain. nilaian yang sama. Berlakulah pertambaha n wang caruman tadi hasil simpanan wang tadi. Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 51 telah disebutkan Nabi SAW di dalam hadisnya.50 Justeru insurans konvensional mempunyai kedua-dua jenis riba. Malah lebih teruk sekiranya syarik at insurans meletakkan wang itu di dalam syarikat yang melakukan urusniaga haram seperti arak. Dr Muhd Baltaji (ulama besar di Universiti Al-Qaherah) menjelaskan bahawa kontrak insurans ini sama sekali tidak boleh lari daripada riba an-nasi’ah ini. Riba Dalam Jual Beli Perhiasan Emas Dan Perak .

Dr. Udabah bin Somit dan disokong oleh pelbagai ulama kontemporari seperti Prof. Prof Dr. Prof. Prof Dr. Ahmad al-Kurdi. Dr. la dal am keadaan berikut: • Jual barang kemas (emas) secara ansuran Hukum: Haram kerana ulama empat mazhab mengharamkan jual beli barangan emas seca ra ansuran dan hutang kerana ia adalah emas. Walaupun ia telah dibentuk menjadi rantai dan sebagainya. la juga adalah pendapat sahabat seperti Ibn Umar. ia tidak akan terkeluar daripada sifat emasnya. Ali Salus.51 Ibn Abd al-Barr dalam Istizkar menyatakan telah berlaku ijma’ (sepakat) mengatakan pertukaran emas dengan emas seperti dalambentuk ’at-tibr’ (serbuk) dan apajuabentuk emas tersebut. Muhydin Qurah al-Daghi.Jual beli emas juga terdedah kepada hukum riba jika dilakukan tanpa ilmu. Mohd Said Ramadhan Al-Buti dan ramai lagi. hukurnnya tetap dilarang daripada berlaku sebarang tafadhul .

ia telah menjadi sil’ah (ba rangan dagangan seperti kereta kerana terdapat proses pembentukan dan pembuatan) serta tidak lagi dianggap sebagai emas biasa. Ianya boleh dirujuk di d alam kitab Az-ziyadah Wa atharuha fi alMu’awadah al-Maliah oleh Dr Abd Raouf Bin M uhd AlKamali.r Hadis ini menafikan adanya hukum yang berbeza bagi emas apabila bentuknya berbez a dan berlainan. 54 Hasilnya. malah pa ndangan mereka tertolak secara tidak langsung apabila Abu Darda dan Sayyidina Um ar r. pandangan Ibn Qayyim dan kumpulan pertama tertolak dengan hadis sa rih iaitu: i — fcjjl : <isi__ftjJlj Ertinya: Nabi SAW bersabda.. Justeru hukumnya juga berubah. Pandangan minoriti ini dikatakan adalah pandangan Mu’awiyah5’ Ibn Taymiah dan Ibn Qa yyim. ”Pertukaran (jual bell) emas dengan emas dan perak den gan perak sama ada bentuk serbuknya ’Tibr’ atau ’ain nya. Khatib As-Syarbim mengatakan hasil pembuatan atau tukangan emas hmgga menjadi ba rang kemas berbentuk itu tidak member! sebarang kesan kepada hukum emas yang asa l. jika dengan bertangguh maka tidak dibenarkan. demikian juga hukum bagi perak.52 • Wang. Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 53 (tambahan timbangan berat). Banyak lagi dalil jumhur daripada pelbagai hadis-hadis.” (Riwa\at Abu Daud. satu pendapat minoriti ulama mengatakan emas tulen apabila ia tela h dibentuk sehingga menjadi rantai.a.”56 Bagaimanapun.58 Kesimpulannya. no 3349) Nota: Tibr: Ketulan atau serbuk emas yang belum dibentuk. Maka dengan mi jelas tertolak pandangan minoriti tadi.maka tidak mengapa (hams) u ntuk menjualnya secara terns tanpa tangguh. adapun.. hukum barang kemas yang diperbuat daripada emas dan perak adalah . Kitab Al-Buyu’. menolak pandangan Muawiyah. Mereka semua menyokong apa yang disebut oleh Ibn Rusyd al-Maliki (wafat 595 H) b erkata ”perhiasan emas dan perak sudah terkeluar daripada kategon emas tulen (yang tertakluk ’cepada hukum tukaran emas dalam Islam). 32 Bagaimanapun.” 5:> Ibn Mufleh al-Hanbali (wafat 763 H) pula berkata. harus hukumnya untuk menjual dan membeli emas vang telah menjadi rantai dan lainnya secara hutang dan ansuran kerana ia telah jadi sil’ah (barang dagangan). menurut kumpulan mi. justeru harus menj al dan memb elinya walaupun secara tangguh. ”Sesungguhnya ia telah keluar da ripada sifat asal dengan sebab sun’ ah (pembuatan dan pertukangan). Bab As-Sarf. Justeru haram membel inya secara ansuran dun hutang. Ia disokong Prof Dr Mahmud ’Akkam dari Syria dan juga AsSyeikh Prof Dr Yusof al-Qa radhawi atas alasan ianya tergolong dalam perkara ”umum al-balwa ” (Perkara maksiat yang kurang mudarat tetapi terlampau meluas dan sukar untuk dihalang). ’Ain: emas yang telah di bentuk. gelang dan cincin.

Trade-in barangan kemas (emas) Jelas menurut perbahasan hukum bahawa trade-in emas lama dengan yang baru atau b arang emas lama dengan yang baru mestilah mengikut hukum yang dibmcangkan di ata s. iaitu mesti dua syarat berikut w: . maka waj ib taqabud boleh tafadhul kerana tidak sama jenis. Maka Kesatuan Fiqh Sedunia telah memutusk an bahawa mata wang kertas adalah ’nuqud istilahiah’ yang sama hukum hakamnya dengan emas maka jual beli barang kemas dengan wang adalah nuqud dengan emas.sama sebagaimana haramnya jualan emas tanpa dibentuk secara ansuran. Ini kerana ia tetap bersifat emas sepenuhnya pada pandangan majoriti dan setiap pembelian d an penjualan dibayar menggunakan duit.

b) Mesti diserah dan terima dalam satu masa . maka dia datang sambil membawa Tamar janib. seseorang yang ingin melakukan trade-in mestilah menjual terlebih dulu kepada pekedai emas itu. Jika tidak. no 4553. ”Juallah dengan sempurna. 4/1550) Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajar untuk berhelah dalam bentuk yang sah. sesungguhnya Rasulullah SAW mengupah seseorang s emasa di Khaybar. riba an-nasi’ah akan berlaku. Justeru. danjitallah terlebih dulu (tamar yang kamu miliki itu dan dapatkan dirham) dan kemudian (de ngan dirham itu).54 • Wang. Mungkin ada yang akan bertanya. Anda dan Islam a) Mutamathilan . jadi kalau kita ingin melakukan trade-in dengan emas baru yang lebih mahal harganya? Bagaimana kita nak bayar tambahan harga itu ? Jawapannya sama dengan kes dalam pertukaran di antara tamar khaibar dan janib ya ng pernah disebutkan di atas tadi. a pabila ingin trade-in dengan rantai berharga RM2 500. kemudian mengambil duit harga rantai lama itu. ii i?i AI »-?ljlil’ Ail Ertinya: Dari Abu Hurairah r.mesti sama berat timbangannya. Jawapan yang diberi oleh Rasulullah SAW adala h. Riba dan hukumannya • 55 belilah tamarjanib itu. kemudian apabila telah mendapat duit bayaran barulah membeli tamar yang berlainan jenis yang dikehendaki tadi. Dua syarat ini jelas diajar oleh Nabi Muhammad SAW di dalam situasi yang sama di zaman baginda.” (RiwayatAl-Bukhari. dan kami juga menukar 2 sa’ (6 kg) tamar ini dengan 3 sa ’ (12 k g) ”. mestilah kita menyerahkan emas lama dan kemudian pen jual menyerahkan emas baru yang sama berat pada waktu itu juga. pilihan rantai baru dibuat dan jika nilainya lebih mahal.kerana ia adalah tertakluk kepada hukum sarf (tukaran mata wang dengan mata wang) dan tidak dibenarkan untuk menan gguh masa serahan.a. Dengan demikian ia terselamat daripada riba walaupun hasil daripada transaksi tadi adalah sama. boleh ditambah sew . lain Nabi bertanya : ”Adakah semua tamar dari Khaibar sebegini?”. la diperlukan kerana apabila tamar ditukar dengan tamar. ” Hasilnya. ambillah harganya dan kemudian belilah semula dengan duit kamu tadi. Selepas menerima wang jualan iaitu RM 2 0 00. harga seutas rantai emas lama bernilai RM2 000 dan beratnya 200 gram. la adalah berdasarkan hadis yang menyebut tentang tamar khaibar (yang kurang elok atau buruk) yang di tukar dengan tamar janib (yang elok) yang mana ianya mesti menuruti syarat sama berat walaupun berbeza kualiti. Ini bermakna tindakan lelaki tadi yang menuka r 3 kilogram tamar dengan 6 kilogram tamar yang berlainan jenis adalah haram dan riba. Nabi SAW mengarahkan agar menjual tamar yang dimil iki terlebih dulu. Hadis ini riwayat al-Bukhari dalam kitab alBuyu’. no 4001. Manakala standard emas tersebut (’lyar) 20 atau 21 atau 24 tidak memberikan sebarang kesan. sesungguhnya k ami mengambil (menukar) satu sa ’ (3 kg) dari tamar kami dengan mengambil 2 sa’ (6 k g) tamar yang elok. Sebagai contoh. Bagi mengelakkan riba.jawab lelaki itu: ”Tidak. Nabi SAW sebelum ini tela h mensyaratkannya agar dibuat dalam satu masa dan sama timbangan bagi mengelakka n riba al-fadhl dan riba an-nasi’ah. Jika tidak riba al-fadhl akan berlaku. maka perlu dijual emas per tama terlebih dulu kepada pekedai itu. Nabi bersabda: ”JANGAN KAMU LAKUKAN ITU (kerana ia riba al-fadhl).

Pembeli membayar terus dan mengambil rantai baru itu. Kemungkinan jika transaksi seumpama ini dibuat di Malaysia.aktu pembayaran dibuat. . ia akan kelihatan pe lik. Bagaimanapun itulah cara yang selamat daripada riba.

suatu teknik yang jelas dan terperinci untuk menentukan berat batu perm ata itu mestilah dibuat bagi mendapatkan anggaran batu permata tersebut. yang d iharamkan oleh Nabi SAW. Bagaimanapun cara pekedai tadi adalah harus pada pandangan Syeikh I bn Qayyim secara ’dhimni’. Prof. keputusannya adalah haram. demiki an juga pandangan mazhab Maliki.63 Bahagian pertama: Pengertian gharar dan dalil pengharaman Takrif gharar menurut istilah Syariah adalah: Ertinya: Apa-apa yang tidak diketahui keputusan akhir dan risiko mungkin akan be rlaku atau tidak. mestilah membuka p ermata itu terlebih dahulu.6: Tetapi. Nabi SAW pula meperincikan erti ’bathil’ itu dengan larangan terlibat dengan gharar. jika dijual dan timbang dengan permata hukumnya harani dan riba. Justeru. penjual meminta h arga tambahan sebanyak RM30 atas nama kos pembuatan (kos as-sina ’ah). Hanafi dan Hanbali.56 • Wang. jika kita ingin menukar rantai lama yang beratnya 20 gram dengan rantai baru yang juga seberat 20 gram dan harganya pun adalah sama (contohnya RM 1 600). gharar adalah salah satu cabang daripada judi.61 Justeru. jika ianya tidak boleh ditanggalkan kerana bakal merosakkan cincin dan e mas itu. apakah huku mnya9 Jawapan: Sayyidina Umar melarang peniaga mengambil harga tambahan tadi wal aupun atas nama kos pembuatan. dengan anggapan ia sebagai dua kontrak dalam satu (bai’tainfi bai’ah). ” (Riway at Muslim. demikian menurut pandangan Prof Dr Rafiq Yunus alMasri. Menu rut pandangan ulama. Untuk mendapatkan untung daripada proses trade-in ini. M Nabi Muhammad SAW menegaskan: t-rtinya: ”Nabi SAW melarang daripada berjual beli dengan kewujudan gharar. Soalan Semasa 3: Emas bertatahkan berlian Bagaimana pula jika terdapat batu permata pada cincin iaitu ’fusus’ atau ’kharaz’? Adaka h diharuskan bagi pekedai itu memasukkan sekali timbangan emas itu dengan batu p ermata di atas cincin itu? Jawapan: Jika permata tu jenis senang diasingkan dan boleh tanggal. maka wajib ditanggalkan menurut jumhur. Anda dan Islam Soalan Semasa 1: Kos pembuatan Satu kes lagi.60 Soalan Semasa 2: Syarat beli yang baru di kedai yang sama Adakah harus penjual emas mensyaratkan membeli emas baru daripada kedainya. 5/3) 57 . jika ingin melakukan trade-in? Jawapan: Kumpulan Ulama Besar Saudi telah membincangkannya. Said Ramadhan Al-Buti juga pernah memfatwak an demikian. Demikian disebut oleh Ima m As-Syafie. Bab 5 Gfiarar dan Judi Allah melarang manusia daripada memakan harta secara tidak benar (bathil). Demikian juga ditegaskan oleh Imam As-Syawkani.

58 • Wang. Ulama’ memutuskan jika ghararfahish terdapat di dalam sesuatu transaksi jual beli mahupun pelaburan. e) Menjual barangan tanpa perincian yang diperlukan bagi mengelak pertikaian. 2) Disebabkan masa penghantaran. la juga dilarang oleh Syariah kerana unsur ini menurut kebiasa annya boleh menyebabkan pertengkaran dan pergaduhan. b) Menjual barang yang tidak diperincikan sewajarnya. seperti apabila rakan saya tiba. Walau bagaimanapun hukum ini boleh berubah di zaman moden inijika dapat dibuktikan dengan yakin alatan moden mampu menangk ap ikan di dalam air dengan ketepatan yang cukup tinggi. larangan gharar boleh berubah dengan berubah nya suasana persekitaran. Bahagian ketiga: Gharar dan judi dalam bentuk semasa . bentuk. Anda dan Islam Bahagian kedua: Jenis gharar dan tempat berlakunya Gharar terbahagi kepada dua jenis. antaranya: Gharar dan Judi • 59 a) Menjual barangan yang belum dimiliki dan sukar didapati oleh penjual. Atas dasar ini gharar dilar ang. iaitu ghararfahish (gharar besar) dan gharar ^aslr (gharar sedikit). ulama silam mengharamkan pembehan ikan yang masih berada di dalam air kerana d ijangkakan gharar besar akan berlaku. • Tempat-tempat berlaku gharar Antara tempat utama boleh berlakunya gharar adalah: 1) Jenis. kebiasaan manusia dan teknologi semasa. 4) Disebabkan kesamaran pemilikan dan kapasiti pemilik aset. c) Menjual barang dengan harga yang tidak diputuskan dengan muktamad. d) Menjual barangan dengan harga bergantung kepada keadaan. kuantiti. se perti menjual pakaian yang tidak dibenarkan dibuka daripada plastiknya untuk dit eliti oleh pembeli. Atas dasar yang disebutkan di atas. 3) Disebabkan nilai harga dan cara pembayaran. berat dan jumlah.65 Larangan gharar merupakan suatu hukum yang ditetapkan oleh Islam bagi menjaga ke maslahatan kedua-dua pihak serta memastikan tahap keredhaan kedua belah pihak di tahap yang baik. Sebagai contoh . bila harga meningkat dan s ebagainya. seperti menjual kuda yang telah lari atau kereta hilang yang masih dalam pencarian. f) Menjual barangan sambil mengikatnya dengan syaratsyarat yang tidak dapat dipa stikan dengan tepat. • Contoh-Contoh gharar Terdapat banyak contoh-contoh gharar. ia akan menyebabkan kesahihan akadnya bermasalah dari sudut S yariah.

Pertandingan Saya berkongsi dengan pembaca satu soalan dan jawapan bagi menyentuh tajuk gharar dalam bentuk semasa. Mengapa masih banyak pihak yang meneruskannya malah lebih lebat daripada sebelum fatwa itu dikeluarkan? Adakah terdapat fatwa baru yang menghalalkannya semula? Jawapan: Pertandingan melalui SMS difatwakan sebagai haram kerana terdapat unsur perjudian dan gharar kerana peserta bertaruh meletakkan wang masing-masing mela lui SMS. Soalan: Saya inginkan penjelasan tentang fatwa judi Sistem Pesanan Ringkas (SMS) yang diharamkan. la dikira haram a pabila: Sernua peserta dikehendaki membayar wang penyertaan dalam sesuatu pertandingan y ang mana semua peserta berserah kepada . dengan harapan mencapai kemenangan peraduan tertentu.1.

tujuan serta cara pelaksanaan y ang tidak berlanggar dengan syarak. II. Demikian tadi petikan daripada keputusan Kesatuan Fiqh Sedunia. Hukum hadiah yang disediakan adalah harus. Hukumnya haram sekiranya kad tersebut mensyaratkan pembayar an yuran tahunan yang besar seperti RM240 sebulan. Jenis kad yang diberi percuma oleh syarikat untuk tujuan promosi barangan me reka tanpa dikenakan bayaran. hadiah pertandingan yang dibenarkan dalam I slam hanyalah jika: 1. bagi mengelakkan unsur iudi dan gharar da lam pertandingan. Penelefon tidak pasti berapa jumlah yang akan dibayar kerana biasanya jawapan elektronik akan menjawab terlebih dahulu. Sebagai manfaat tambahan buat pembaca. Jenis kad yang menawarkan keistimewaan potongan harga di tempat-tempat dan pe rkhidmatan tertentu. manakala yang lain d igunakan untuk kegunaan pentadbiran pertandingan. 2. II. syarat ti 2. Sidang Kesatuan Fiqh Sedunia juga menetapkan bahawa dalam pertandingan dalam pro mosi perniagaan pula antaranya: I. Ini menyebabkan beberapa minit awal t . Kesatuan Fiqh Sedunia dalam sidang ke-14 pada 8 hingga 13 ZulQaedah 1423 H (11 h ingga 16 Jan 2003) yang lalu telah memutuskan (keputusan nombor 127 (14/1) bahaw a semua permainan dan pertandingan yang hadiahnya diambil daripada kumpulan wang penyertaan terkumpul. Membayar harga telefon atau SMS yang lebih daripada kadar biasa kerana ingin memasuki sesuatu pertandingan melalui kaedah telefon. Peraduan yang me nsyaratkan pembayaran melalui telefon untuk menyertai sesuatu pertandingan pula. Mestilah tidak membawa kepada melakukan perkara haram dan meninggalkan yang wajib. Pertandingan itu mestilah mempunyai matlamat. hukumnya adalah haram kerana ia mengandungi unsur judi. Hadiah mestilah tidak datang daripada sumber yuran yang diperolehi daripada seluruh peserta. manakal a wang yuran peserta hanya untuk kegunaan pentadbiran pertandingan. Hukumnya adalah haram ker ana judi dan gharar. Hadiah didermakan oleh pihak ketiga yang tidak memasuki pertandingan. perkara berikut perlu dipastikan: 1. b) Hadiah yang disediakan oleh pengan ju” disediakan hasil pendapatan daripada yuran penyertaan. Hadiah diambil daripada sebahagian yuran peserta sahaja. kerana terdapat unsur judi da n gharar yang ditegah di dalam Islam. Menurut keputusan Kesatuan ini juga. in.60 • Wang. Pertandingan yang menawarkan hadiah adalah harus jika memenuhi syarat berikut : I. unsur gharar dan penipuan telah berlaku antaranya kerana: a. in. Pertandingan tanpa melibatkan hadiah adalah dibenarkan dengan dak terdapat nas syarak yang mengharamkannya. Anda dan Islam Gharardan Judi • 61 nasib bagi menentukan kemenangan mereka.

Perunding dan Mekanik aya pernah mengalami sakit kaki dan setelah merujuk bahagian pertanyaan.Kos Doktor. c. 2. b. Penelefon tidak pasti adakah ia akan berjaya memasuki rancangan itu walaupun telah menelefonnya. sekaligus menaikkan kos telefon. .Penelefon akan membayar bil telefon yang lebih daripada biasa kerana penyer taan itu.idak dapat dipastikan tempohnya. mereka mencadangkan saya bertemu pakar tulang.

Tetapi adalah lebih baik jika ia dapat diperbaiki. Justeru. saya bimbang apabila pelanggan tidak diberitahu harga dan cara kiraan a tau benchmark kiraan di awal akad pesakit dan doktor. sy ubhah dan adakalanya boleh membawa kepada gharar fahish atau gharar besar yang m erosakkan akad. Sebelum pulang saya dikehendaki membuat pembayaran terlebih dahulu.62 • Wang. Bil dikeluar kan dan harganya mencecah RM400. Doktor. ” 66 Justeru. Malah jika perlu. Perincian pembayaran juga ada di atas resit. Klinik dan Pendapatan Syubhah Pengajaran ringkas saya daripada huraian ringkas ini adalah. y I ^ ’ ”Kerana ia adalah jualan barang yang tidak dilihat dan tidak disifatkan. Apakah hukumnya kos seperti ini? Inilah gharar dan jahalah dalam harga perkhidma tan. Ini kerana disebutkan oleh ulama Islam ketika menerangkan tentang OU9 JJ L. pihak doktor b oleh menggantungkan kos rundingan mereka di hadapan bilik rawatan. ” (Riwayat Musli m. ia boleh menjadi gharar ya ng besar. Saya tidak mengatakan pendapatan cara begini haram. secara ringkas. cuma cara im kurang baik. gambaran yang saya berikan di atas termasuk dalam kategori jahalah dan boleh juga dikategorikan se bagai ’gharar’ atau ketidaktentuan. Anda dan Islam Kemudian doktor mengarahkan saya mengambil contoh darah. seperti: 1 minit hingga 1 jam kos rundingan: RM60 dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW menegaskan: Gharar dan Judi • 63 sifat gharar iaitu: Ertinya: ”Nabi melarang daripada mengurus perniagaan dengan gharar. a tau harga barang yang perlu dibayar. maka ia t idak sah. 5/3 ) Jahalah pula bermaksud ketidaktahuan dengan jelas mengenai barang yang dibeli. Kos consultation doktor pakar tadi selama lima minit sahaja mencecah RM60. ujian air kencing dan x -ray kaki. Apa yang perlu dilakukan adalah mereka perlu mendedahkan dengan jelas sebarang k os rundingan atau rawatan sebelum ia dilakukan. Cara ini dapat mengelakkan daripada jahalah dan gharar yang besar (gharar fahish ) daripada berlaku dalam pendapatan mereka. para doktor perlu s edar. saya disuruh pulang dan diminta untuk dat ang kembali pada esok harinya. pendapatan mereka yang dihasilkan dengan cara ini adalah syubhah manakala sebahagiannya boleh dianggap tidak sah menurut Syariah. Saya faham bahawa orang ramai telah biasa dan rela dengan cara i ni. J . Setelah lima minit nasihat. maka isu gharar dan kezaliman cara pengiraan ini tidak begitu ketara.

Ramai orang awam mungkin telah maklum dan biasa dengan kos doktor. Doktor pakar tulang terus meminta erjumpa dengan s eorang doktor lain kerana beliau mengatakan . iaitu hari esoknya apabila saya bertandang pusat perub atan itu. maka pesakit a kuasa melihat dan berbincang tentang harga dan fungsi ub at. Selain kos perundingan. Semuanya ditentukan oleh doktor. a am ^es saYa di atas tadi. Berbekalkan sangka ba ik kepada para doktor. semuanya redha tanpa soal dengan ubat yang dicadangkan ol eh doktor. Bagaimanapun andaian ’orang sudah tahu harga’ ini tidak menjamin elemen jahalah dapat dihindari. Jika h berbincang. doktor telah menulis kepada farmasi untuk diberikan ubat t ertentu. dalam kebanyakan keadaan. Isunya adalah ubat-ubatan tersebut mempunyai harga yang pelbagai. Adakalanya kit a tidak boleh memilih sedangkan mungkin wujud ubat yang sama fungsinya tetapi le bih murah. Bayangkan. Malangnya. kos ubat-ubatan yang diberikan juga menjadi jahalah dan gharar kedua. orang ramai langsung tiada kata atau have n o say untuk memilih ubat. didapati tiada sebarang masalah pada tulang 1 asid urik saya yang tinggi. maka masalah jahalah dapat dielakkan.

Bagi orang awam pula. Tidak dinafikan bahawa ada sesetengah syarikat servis yang bagus apabila mereka pasti memberitahu pelan ggan kos-kos yang terlibat sebelum sebarang servis dan pembaikan dibuat. seolah-olah redha dengan apa juga harga yang diletakkan tanpa banyak soal. Masalahnya. Ya. Kesimpulannya. 2) Jenis ubat dan harga setiap ubat yang ingin dicadangkan kepada pesakit perlul ah diberitahu. mekanik kereta dan apa jua kerjaya yang mempunyai ciri pendapatan sebegini perlu dibuat perubahan denga n membuat makluman harga serta mendapatkan persetujuan pelanggan dengan lebihfee rap. ia adalah bertepatan GAiarardan Judi • 65 dengan Syariah. Anda dan Islam sakit kaki saya kemungkinan adalah penyakit gout. ada sesetengahnya seolah-olah mensyaratkan perkhidmatan ini d engan ubat di tempatnya sahaja. bagi mengelakkan anda terjebak dalam perkara syubhah ini. perunding motivasi atau keluarga at . Ringkasnya. mungkin saya ya ng bersalah kerana tidak bertanya. Itu bagi yang berkemampuan. la menjamin harta dan pendapatan yang halal. hospital. pembedahan dan yang berkaitan perlu dimaklumkan sebelum ianya dilakukan. klinik. tetapi bagaimana pula jika tidak berkemampuan? Redha begini adalah tidak begitu menepati kehendak Syariah. sem uanja tidak saya ketahui harganya sebelum rawatan dilakukan. harga ujian air kencing dan ujian darah. Mereka tidak bertanya dan hospital atau pusat perubatan pula tidak memaklumka n. Sa ya cuma bimbang hasrat ingin sembuh ini menyebabkan mereka dinafikan hak untuk m engetahui harga ubat dan hak memilih. Ini sekali lagi membawa masalah Syariah di dalam industri perubatan apabila pesakit seperti dipaksa secara pakej untuk berubat d an membeli semua ubat yang dicadangkan tanpa sebarang soal. Biasanya pesakit mem ang tidak menyoal kerana mereka sakit dan hanya ingin sembuh secepat mungkin. Mekanik Kereta Isu yang sama juga berlaku dalam industri servis kereta.64 • Wang. Lebih malang lagi. Pesakit sememangnya jarang bertanya. tetapi demikianlah praktis majoriti orang awa m. Hari kedua ini juga hanya empa t minit bertemu tetapi dikenakan RM60. pendapatan para doktor. 1) Harga rundingan doktor perlu dinyatakan sebelum rundingan bermula. ada juga yang sewenang-wenangnya menukar minyak gear di samping pelb agai bahagian lain tanpa mendapatkan persetujuan pelanggan. Perunding dan Peguam Selain dua kumpulan yang saya nyatakan tadi. Jika ia dilakukan begini. Akhirnya pelanggan t erpaksa membayar harga tinggi sedangkan ia tidak bersetuju untuk menukar bahagia n tertentu. Rawatan hari pertama seperti x-ray. 3) Semua harga rawatan. bagi mengelakkanjahalah dan gharar. pastikan anda bertanya harga itu dan ini dengan jelas sebelum mendapatkan sebara ng servis atau berubat.

au perancangan kewangan dan juga peguam juga perlu menyemak akan hal consultatio n fees mereka. ianya semua adalah pendapatan yang syubhah dan amat mudah jatuh kepada haram m enurut Syariah. Adakah ianya dimaklumkan di peringkat awal atau tidak. Jika tidak . .

peguam. Semua pihak sama a dmuan Syariah.Bab6 Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional Masih ramai yang belum dapat memahami sepenuhnya perbezaan di antara produk dan perkhidmatan perbankan Islam dengan perbankan konvensional. hakim. Kenyataan umum sedemikian tidak sepatutnya dibuat tanpa mengetahui selok-belok dan operasi setiap bank Islam dengan baik dan jelas kerana kenyataan sebegini hanya akan melambatkan proses kebangkitan dan kemajuan industri perbankan Islam. ia adalah keadaan biasa bagi menuju ke a rah kesempurnaan perbankan Islam. hakim. Ada juga yang mendakwa pe rbankan Islam hanya menukar sebutan ’interest’ atau ’faedah’ kepada nama-nama seperti ka dar untung. ’Ujr’ atau upah. Semua pihak sama a ilmuan Syariah. Justeru dalam ankan Islam masih dalam proses pematangan proses itu. dan purnaan. hanya solekan dan cerminan produk konvensional. Kenyataan umum sedemikian tidak sepatutnya dibuat tanpa mengetahui selok-belok d an operasi setiap bank Islam dengan baik dan jelas kerana kenyataan sebegini han ya akan melambatkan proses kebangkitan dan kemajuan industri perbankan Islam. Walau bagaimanapun bagi saya. Walau bagaimanapun bagi saya. Ki ta memang akui terdapat masalah-masalah implementasi dan Iain-lain dalam perbank an Islam. Kita memang akui terdapat masalah-masalah implementasi dan Iain-lain dalam perbankan Islam. Memang a dinafikan akan berlaku kesilapan di sana sini semasa proses sebegini. dan Iain-lain istilah di dalam bahasa Arab yang dilihat oleh pihak pendakwa sebagai helah sahaja. Masih ramai lagi yan g menuding jari mengatakan produk dan perkhidmatan perbankan Islam adalah tidak Islam. peguam. sudah pasti ada kekurangan 67 L rilllFllpn”*! P Hill ”I Bab 6 Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional Masih ramai yang belum dapat memahami sepenuhnya perbezaan di antara produk dan perkhidmatan perbankan Islam dengan perbankan konvensional. pelanggan dan kakitangan bank am masih dalam proses pembelajaran secara beransur-ansur. Ada juga yang mendakwa pe rbankan Islam hanya menukar sebutan ’interest’ atau ’faedah’ kepada nama-nama seperti ka dar untung. dan Iain-lain istilah di dalam bahasa Arab yang dilihat oleh pihak pendakwa sebagai helah sahaja. ia adalah keadaan biasa bagi menuju ke arah kesempurnaan perbankan Islam. Masih ramai lagi yan g menuding jari mengatakan produk dan perkhidmatan perbankan Islam adalah tidak Islam. pelanggan dan kakitangan bank Islam masih dalam . ’Ujr’ atau upah. hanya solekan dan cerminan produk konvensional.

sudah pasti ada kekurangan 67 dan Penyernpurnaan. Jus . Memang idak dinafikan akan berlaku ke silapan di sana sini semasa proses sebegini.proses pembelajaran secara beransur-ansur. erbankan Islam masih dalam proses pematangan teru dalam proses itu.

atau penjual (bank) dan pembeli atau pemewa (pelanggan). la termasuk dalam kategori dimaafkan. Bank-bank Islam telah menukar seluruh hubungan pinjam-meminjam kepada pelbagai k onsep yang diiktiraf Islam seperti hubungan perkongsian (musyarakah atau mudhara bah). Walaupun begitu. Orang ramai perlu memahami dengan jelas. proses jual beli atau sewa itu memang berlaku. Satu kenyataan hari ini menyatakan bahawa sistem perbankan yang bebas daripada r iba adalah lebih memenuhi keperluan pelanggan dan masyarakat umum. kepentingan utama pe rbankan Islam adalah untuk memastikan setiap inci perjalanan dan proses perniaga annya mematuhi Syariah dan perkara ini adalah lebih bermakna daripada kegembiraa n melihat angka keuntungan yang diperolehi. proses itu ke depan (iaitu semakin baik) dan bukan ke belakang. malah ia diiktiraf o leh perundangan Malaysia. Mereka adalah individu yang bertanggungjawa b dalam memastikan kepatuhan hukum Syariah di sesebuah bank. Sebahagiannya pula disebabkan kekurangan ilmu pegawai-pegawai yang bertugas. Bahagian pertama: Hubungan perbankan Islam dan kepatuhan hukum Syariah Kekuatan dan ketelitian S>ariah sesebuah perbankan Islam adalah bergantung kuat kepada kesungguhan pelbagai pihak di dalam dan di luar sesebuah bank Islam itu. Ini menjadikan usaha perubahan yan<* dilakukan oleh bank Islam tidak dapat di sedari oleh orang ramai.68 • Wang. Antara pihak terpenting yang menentukan kepatuhan Syariah diselia dengan baik ad alah Ketua Pegawai Eksekutif (CEO). la mestilah dibaya r oleh peminjam kepada bank dalam masa yang telah ditetapkan. Penukaran hubungan itu bukan hanya dengan akad atau kontrak Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional 69 sahaja. sesebuah bank Islam atau perbankan Islam biasanya akan mengamb il jalan mudah untuk meniru bentuk dan sistem produk konvensional tanpa peneliti an khusus terhadap aspek implementasi dan Syariah. malah hak pemilikan ke atas aset juga sudah diubah. Hubungan di antara pelanggan dan bank menurut bank konvensional adalah atas kontrak pinjaman wang dengan bayaran faedah (interest) dikenakan atas jumlah pokok. Tamb ahan pula. Anda dan Islam yang berlaku. la mungkin menyebabkan kesilapan persepsi orang ramai terhadap bank Islam. Jabatan Pembangunan Produk. Yang penting. Perbankan Isl am melalui konsep-konsep Islam yang diperkenalkan telah berjaya menjana keuntung an lumayan dalam perniagaan yang diceburi. pihak bank Islam turut menanggu ng sebahagian kerugian berdasarkan akad ini. Prinsip perkongsian yang digunakan dalam produk-produk pembiayaan juga dapat men awarkan kepada pelanggan jumlah untung hasil perkongsian dengan bank Islam. apabila pelanggan mengalami kerugian. . Penasihat Syaria h dan Jabatan Syariah di dalam bank. Bagaimanapun. sistem perbankan Islam telah merubah pe rspektif hubungan antara pengguna atau penyimpan dengan bank. Malangnya perubahan ini tidak disedari oleh kebanyakan pelanggan bank Islam kera na sikap mereka yang tidak membaca kandungan kontrak yang telah ditandatanganiny a. Ini bermakna dari sudut undangundang. Tanpa kesungguhan d an kebijaksanaan. kekurangan ini tidak menjadikannya haram dan batal s eperti juga seorang yang baru masuk Islam dan tidak solat lima waktu kerana masi h dalam proses pemahaman dan peningkatan.

Kepentingan utama ini merupakan komitmen. kerana ia ibarat membandingkan undang-undang dan disi plin di dalam permainan bola sepak dan hoki. yang menekankan prinsip tolong-me nolong dan bekerjasama antara manusia dalam memenuhi keperluan masing-masing. Perbandingan apple to apple adala h tidak wajar sama sekali. Walaupun kedua-keduanya bermain di atas padang tetapi ia beroperasi dengan konsep dan disiplin yang cukup berbeza. tanggungjawab dan pemeliharaan ke atas amanah yang diberi oleh Allah kepada manusia. Semua orang mesti menahan diri daripada membuat perbandingan di antara pengamala n dan produk bank Islam dan bank konvensional. Perbezaannya dapat diterangkan seperti berikut67: .

wang boleh melahirkan wang. Perbankan Islam Fungsi dan operasinya dipastikan sedaya mungkin agar menurut kehendak Al-Quran d an AsSunnah. Produk penggunanya menggunakan transaksi jual beli atau sewa aset dan bukan akad pinjaman wang. tanpa memerlukan sebaran g aset. Mengenakan wang compensation ke atas kelewatan tetapi tidak dimasukkan di dalam pendapatan bank. Tidak mengendahkan persoalan zakat. Mensasarkan keuntungan yang menepati disiplin Islam yang terhad kepada sesuatu y ang mendatangkan manfaat kepada masyarakat sejagat. Terlibat dalam pembayaran zakat. bank Islam mempromosikan sistem perkongsian risiko da n untung di antara pelabur dan pengurus dana pelaburan. Memberikan penekanan kepada projek yang boleh memberikan manfaat kepada kepentin gan masyarakat. Produk pinjaman penggunanya mengamalkan sistem pemberian pinjaman wang kepada pe langgan dengan dikenakan faedah (interest) yang berganda. Dalam produk pelaburannya. la sebe narnya aktiviti pinjam-meminjam dengan riba. tiada sebarang kepentingan untuk memastikan pembangunan ekuiti.70 • Wang. pelabur dijanjikan dengan kadar faedah tetap. Pemberian pinjaman oleh bank konvensional adalah mudah. Mensasarkan keuntungan tanpa sebarang had batasan agama dan moral. Tiada sebarang kadar keu ntungan tetap dijanjikan. Kepentingan utama hanyalah menjaga kepentingan bank. Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 71 I Perbankan Konvensional Mengenakan tambahan wang penalti yang compounding di atas wang pinjaman sekirany a terdapat kelewatan pembayaran. ia merupakan tanggungjawab sosial yang diberika n oleh bank-bank Islam. Anda dan Islam Perbankan Konvensional Fungsi dan operasin^a didasari sepenuhnya oleh prinsip dan disiplin yang dibuat oleh akal manusia ”man-made principles”. Hal yang amat menindas ini telah diterangkan da lam bab sebelum ini. Konsep mereka. . Keuntungan akan dibahagikan berdasarkan keuntungan seb enar. sebaliknya disalurkan terus kepada kebajikan. Sasaran utama adalah memastikan pembangunan berserta ekuiti. Dalam produk pelaburannya.

Memperoleh pendapatan mengikut konsep kongsi untung dan rugi bersama pelanggan. . Penilaian besar juga diberikan terhadap potensi atau viability.Wang tidak boleh melahirkan wang melalui pinjaman. sebarang pembiay aan mestilah mempunyai aset yang dikenal pasti (underlying asset). Bank mendapat pendapatan melalui kadar tetap faedah (fixed interest) yang dikena kan kepada pelanggan. Justeru itu. tanpa mengendahkan berkenaan apa berlaku dengan sesuatu projek yang dilakuka n pelanggan. pihak bank memberi perhatian lebih kepada membiayai perkembangan projek. prestasi dan pro spek projek yang sedang dibiayai. Penilaian besar diberikan kepada kemampuan peminjam untuk membayar pinjaman saha ja.

Kekurangan pakar Syariah dalam bidang fiqh mu’amalat amat dirasai.72 • Wang. Justeru. konsep dan aplikasi sesebuah transaksi dengan l engkap dan sempurna. Bahagian kedua: Tugas majlis penasihat Syariah Ilmuan S> ariah atau juga digelar Ulama mempunyai peranan yang amat besar di dal am memastikan perkembangan Islam di dalam sesebuah negara. Walau bagaima napun bilangan yang mampu semakin bertambah tahun demi tahun. . Pihak institusi kewangan tidak inginkan pandangan teori semata-semata dim omokkan kepada mereka. sememangnya ramai nama-nama ulama ’gah’ tetapi tid ak semua berkemampuan untuk memberikan fatwa tepat serta meyakinkan dalam bidang kewangan moden disebabkan kewujudan instrumen kewangan moden yang sentiasa berkembang dan amat asing daripada sebarang bentuk transaksi di dalam kitab-kitab fiqh silam. antara bidang yang amat p enting dan popular di kalangan masyarakat tetapi amat kurang bilangan ilmuan Sya riah yang berkemahiran adalah bidang kewangan dan perbankan Islam. di ruangan ini saya suka berkongsi pandangan serta nasihatmenasihati an tara satu sama lain bersama para penasihat Syariah seluruh industri kewangan Isl am dengan beberapa fakta seperti berikut: a) Penasihat Syariah perlu member! lebih penelitian ilmu dalam bidang fiqh mu’amal at. Tidak dinafikan pemikiran yang waras tidak akan sesekali bertentangan dengan nas (Al-Quran dan As-Sunnah yang bersifat muhakkamah). Fenomena ini bu kan sahaja dialami di Malaysia malah juga di seluruh dunia. Nama-nama ilmuan Sya riah yang cekap lagi mahir dalam bidang ini mungkin sukar untuk melepasi jumlah 30 orang di seluruh dunia. Hakikatnya amat sukar mencari mereka yang benar-ben ar berkemampuan menyelesaikan masalah kewangan semasa dengan baik. penjual. tetapi kegagalan para ulama dalam memberikan penjelasan yang cemerlang akan menampakkan seolah-olah ada huku m yang ditetapkan Allah secara putus di dalam Al-Quran bertembung dengan logik p emikiran. sekaligus serasi dengan pemikiran rasional. Banyak sekali bidang yang perlu difahami dan dilihat oleh kumpulan ulama ini. Benar. la tidak banyak membantu. pembeli atau rakan kongsi. Penasihat-penasihat Syariah bagi bank-bank dan takaful di Malaysia khasnya. Ji ka dilihat daripada senarai panjang bidang-bidang ini. Anda dan Islam Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 73 Perbankan Konvensional Hubungan bank dan pelanggan adalah: pemberi pinjam dan peminjam. Ini amat perlu bagi memastik an mereka mampu memahami proses. Keadaan ini rnenyebabkan ijtihad-ijtihad konte mporari diperlukan. Hubungan bank dan pelanggan. Demi memastikan kehad iran. Hanya dengan kefahaman yang sedemikian sahaja pandangan mer eka mampu dilaksanakan oleh para pengurusan institusi kewangan dengan baik dan c ermat. idea dan cadangan penyelesaian mereka dirasai. usul fiqh dan maqcmd Syariah. para ulama kini berdepan dengan cabaran getir untuk men aiktarafkan ilmu masing-masing agar mampu menanggapi masalah semasa dengan lebih berkesan dan seterusnya mampu memberikan penyelesaian mantap bertepatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. dihargai dan dilaksanakan o leh pihak yang berwajib. seri ngkali dilihat begitu hebat. Selam itu pembacaan dan perbincangan dengan pa ra pegawai bank mesti dilakukan dengan lebih kerap.

pastinya ia mencukupi . Jika mereka benar-benar telah berijtihad. penting untuk memastikan bahawa semua cop ini terhasil daripada pengesahan Majlis Penasihat Syariah. Ini menjadikan logo dan nama ’Islam’ yang terda pat di sesebuah institusi kewangan itu ibarat satu cop Jabatan Kemajuan Islam Ma laysia (JAKIM) dalam industri makanan. bekerja dan berfikir secara serius dal am mengeluarkan fatwa.b) Orang awam bergantung sepenuhnya kepada ’cop’ bank Islam atau perbankan Islam dan takaful. Oleh itu. Jadi. semua penasihat Syariah wajib m enyedari bahawa mereka bertanggungjawab di hadapan Allah SWT akan apa jua transa ksi institusi kewangan yang mereka selia agar bertepatan dengan Syariah.

Penasihat Syariah tidak harus hanya rasa seronok dengan gelaran sebagai Penasihat Syariah dan apa jua ganjaran keduniaan lainnya. Penasihat Syariah perlu bersikap proaktif dan ambil kisah dengan seba rang produk dan transaksi yang dilakukan oleh institusi kewangan seliaan mereka.” (Riwayai Muslim. Semua ilmuan Syariah yang menanggung amanah sebagai penasihat Syariah s . Penasihat perlu bertanggungjawab atas setiap persetujuan dan tandatangan pengesahan tanpa bergantung di atas persetujuan ora ng lain. Melaksanakan tugas dengan bersungguh dan tidak sambil lewa serta mampu menghasilkan fatwa yang tepat. Imam an-Nawawi menyebut sepakat seluruh ulama bahawa hadis ini adalah untuk para ilmuan yang benar-benar layak sahaja. jika silap ia beroleh satu pahala. Mereka tidak sewajarnya merasa malu di atas ketidakfah aman mereka. no 3240) Justeru diharapk an para penasihat Syariah dapat menjalankan tugas mereka dengan bersungguh-sungguh dan amanah kerana semuanya akan dipertanggungjawabkan di had apan Allah SWT kelak.U d) e) Ertinya: ”Apabila seorang hakim (penjatuh hukuman) itu telah bersungguh-sungguh be rijtihad dan benar ijtihadnya. maka ia beroleh dua pahala. Adakalanya. f) Penasihat Syariah juga perlu berterus-terang dengan pihak wakil bank sekiranya mereka tidak begitu memahami sesuatu konsep a tau produk dengan segera. Mereka yang tidak layak serta tiada kemam puan untuk mengeluarkan hukum tidak termasuk dalam mendapat pahala satu atau dua . kes annya hanya akan memburukkan nama ilmuan Syariah di kaca mata pelaksana industri kewangan. terdapat penasihat Syariah yang menafikan p engetahuannya tentang sesuatu produk atau operasi institusi kewangan seliaan mer eka. Adakalanya. Jika perkara ini tidak dijaga dengan teliti. Kita perlu merasa bimbang tidak layak mendapat tawaran dar ipada hadis di atas tadi jika tiada kesungguhan diberikan. kemampuan berbahasa Inggeris juga am at diperlukan bagi pihak penasihat Syariah ini meneliti dokumen-dokumen undangun dang yang kerap kali dimeterai di dalam bahasa ini. Anda dan Islam berdasarkan sebuah hadis: c) tja>. Bagaimanapun diharapkan agar penasihat Syariah mam pu bersikap lebih proaktif agar institusi kewangan ini tidak lagi mengambil ring an dengan pengiktirafan Syariah. Mereka tidak boleh meluluskan sesuatu produk hanya dengan anggapan ada orang lain yang lebih memahami. seterusnya tidak laya k menyandang istilah berijtihad atau bersungguh. terdapat penasihat Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 75 kewangan seliaan mereka.68 Penasihat Syariah perlu mempersiapkan diri dengan ilmu-ilmu berkaitan kewangan d an perbankan moden dengan baik. Tidak dinafikan adakalanya hal seperti ini berlaku hasil kelemahan oleh pihak in stitusi kewangan itu sendiri. Kegagalan mereka pastinya ak an melemah dan melewatkan proses fatwa. Selain itu. Kita tidak mahu sebarang penafian seperti mengatakan ”saya tidak tahu tentang itu dan tidak bertanggungjawab tentangnya” atau menyatakan ”tidak ada dibawa ke perbinca ngan dengan kami”.74 • Wang.

pelbagai implikasi negatif akan lahir daripadanya. Jika tidak.ama ada dalaman atau luaran di institusi kewangan perlu segera menambah ilmu mas ing-masing sebelum menerima jawatan penasihat Syariah ini. Bahagian ketiga: Proses pengesahan halal Perbankan Islam dan Takaful e?bankan Islam bergantung kepada pelbagai tahap pengesahan rt)anding perbankan k onvensional yang hanya melihat kepada . Tidak dinafikan bahawa ramai menerima jawatan seperti ini dengan mat mahu belaja r dan akhirnya menjadi pakar. ianya amat disokong tetapi suatu ke sungguhan wajib dipersembahkan. Jika demikian.

penasihat Syariah luaran ses ebuah bank bergantung penuh kepada maklumat yang diberikan oleh pegawai bank.76 • Wang. aset yang ingin dibeli mesti memenuhi semua syarat-syarat yang diten tukan Islam. Selain itu. Justeru. pihak bank Islam juga perlu memastikan setiap aset >ang terlibat. bank dianggap melabur dan akan berkongsi untung dan risiko dengan pelang gannya dalam menjalankan sesuatu perniagaan itu. Seba gai contoh apabila sebuah kontrak musyarakah (perkongsian) digunakan. Menurut pengalaman dan pengetahuan saya. antara proses biasa yang dijalankan ata u mesti dijalankan dalam bank-bank Islam dan bahagian Islam atau Islamic Window (di dalam bank konvensional terdapat Islamic Window yang menawarkan produk Islam ) bagi memastikan sesuatu produk dan operasinya berjalan mengikut kehendak Syari ah adalah seperti berikut: 1) Pengurus atau penasihat berlatarbelakang pengajian sep Syariah yang digunakan dan syarat sesuatu konsep Syariah dalaman atau In-House Syariah Adviser (perlu Syariah secara rasmi) akan melakukan semakan awal kon dalam sesuatu produk. la juga memerlukan pengesahan S yariah dalam bentuk musyarakah yang ingin dilakukan dan hasil perniagaan. Jelasnya. iaitu sama ada halal dan membawa kebaikan kepada masyarakat atau mudarat. struktur perniagaan. borang. Proses ini memerlukan ketelusan pegawai bank dalam mendedahkan semua proses kepada penasihat Syariah. Pe mbentangan yang komprehensif tanpa sebarang selindung perlu dilakukan. Perbankan Islam melihat lebih jauh daripada itu Memandangkan ia melibatkan prose s jual beli. Jika tidak. Semua standard kontrak juga perlu disemak dengan terperinci oleh pegawai Syariah dalaman. 2) Hasil semakan dan nasihat pengurus Syariah bersama pegawai bank yang lain aka n dibawa ke perbincangan rasmi dengan Majlis Penasihat Syariah Bank (luaran). ia bukanlah satu kerja yang mudah. penyelesaian akan dicari bagi memenuhi kehendak Syariah dan u ndang-undang Malaysia. antara per kara yang mesti disemak adalah perniagaan yang dijalankan oleh pelanggan dari su dut viability atau potensinya kerana bank akan menjadi rakan kongsi (partner). kekuatan. Sebelum menjualkan aset ini k epada pelanggan. Anda dan Islam kemampuan peminjam membayar hutangnya. J usteru. Pelbagai hal lain juga perlu disemak dan diteliti oleh sesebuah bank Islam. . pegawai Syariah dalaman mestila h memahami dan menentukan semua pembentangan adalah telus tanpa selindung atau m ereka bakal menanggungnya di akhirat. Selain itu. Isi kandu ngan kontrak. Justeru itu. kepekaan dan kelayakan Syariah pegawai Syariah dalaman juga akan mene ntukan bagaimana tahap kepatuhan Syariah dalam operasi sesebuah bank Islam. Cara dan prosedur membeli aset juga mesti disemak. ia mestilah berada di bawah tanggungan bank-bank Islam dari sud ut liabiliti dan risiko terhadap kerosakan aset. kontrak. Kadangkala ia memerlukan perbincangan dengan para peguam bagi memastik an sebarang keperluan pindaan Syariah boleh menepati peruntukan undangundang Mal aysia. D alam Islam. maka pihak bank perlu membeli terlebih dahulu aset yang diingini. Keperluan ini boleh menyebabkan proses pengurusan di perbankan Islam sedikit panjang berbanding di perbankan ko nvensional. hasil atau keluaran perniagaan dibuat se laras dengan kehendak Syariah. Se barang kesilapan maklumat atau ketidakfahaman penasihat Syariah terhadap makluma t yang diberikan pasti menghasilkan fatwa yang silap juga. process flow transaksi dan Iain-lain akan dibincangkan den gan lebih teliti. Kebiasaannya. memastikan process flow adalah sah menurut Syariah. la akan menyemak sama ada rakun dijaga dalam produk yang ingin Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 77 ditawarkan.

sekali lagi proses pemantauan Syariah akan dilakukan. ia perlu dibawa ke Bank Negara terlebih dahulu bagi memperolehi kelulusan. ) Setelah diluluskan. Di tahap ini.3) Jika ia sebuah produk baru yang belum dimasukkan di dalam senarai produk yang diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia. suatu program latihan dan penerangan tentang konsep dan pe laksanaan produk ini akan dibuat untuk semua pegawai perbankan Islam yang akan t erlibat dalam pemasaran .

Mana kala jumlah deposit di dalam akaun Islam pula dicatatkan sebanyak RM83.membuang syarikatsyarikat yang pernia gaan induknya berkaitan produk-produk haram jj. Kerana itu. la adalah kerana pegawai yang berlemu dengan pelanggan tidak faham konsep produk yang ditawarkan lalu membuat penerangan yang salah. Walaupun menghadapi pelbagai tanggapan negatif terutama daripada sistem perbanka n konvensional. Proses ini nampak mudah. Anda dan Islam Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 79 dan pelanggan secara langsung.8 bilion. Itulah secara ringkas proses pemastian sesebuah produk pembiayaan menepati Syari ah atau tidak.6 peratus daripada keseluruhan aset perbankan Malaysia. tanpa mengira ian ya adalah sebuah syarikat yang tersenarai di Bursa Saham atau tidak. pihak bank dan Syariah akan melakukan tapisan sy arikat yang ingin dilabur secara terperinci dan perlaksanaannya dibuat dalam sua sana mesra pelanggan. tid ak hairan jika terdapat rungutan orang awam yang mengatakan bank Islam tidak beg itu menepati Islam.8 bilion iaitu pertumbuhan sebanyak 15.mengeluarkan syarikat-sya rikat yang tahap hutangnya tidak boleh ditoleransi lagi atau mempunyai impure in terest income berdasarkan panduan Majlis Penasihat Syariah) (Rujuk: Dow Jones Is lamic Index dan RHB Islamic Index Fund) Bahagian keempat: Produk perbankan Islam Tiga puluh tahun lalu perbankan Islam dilihat sebagai suatu perkara yang mustahi l dan tidak masuk akal.4 bilion. Manakala bagi produk pelaburan dan wang simpanan. kontrak dan transaksinya telah disemak dan diluluskan oleh penasi hat Syariah. ia dibuat menurut konsep mudha rabah dalam dua bentuk: 1) Bankmelaburkesyarikatluarsebagai ’rabbul mal’ iaitu pelabur. Sebelum melabur dalam sesuatu syarikat atau membiayai projek sesuatu syarikat menggunakan wang pelaburan pelanggan. terdapat lebih kurang 200 bank Islam di hampir 50 buah negara. Dalam kedua-dua bentuk di atas. 2) Bank menggunakan wang pelaburan pelanggan untuk kegunaan projek-projek yang d ilaksanakan dengan nisbah untung yang telah ditetapkan di awal kontrak. Padahal semua produk. pihak bank akan membuat penilaian dari sudut aset mahupun liabiliti sesebuah syarikat.1 peratus dari tahun sebelumnya. Ramai yang mempersoalkan bagaimana sebuah bank dapat ber fungsi tanpa faedah atau nba? Idea perbankan Islam dianggap tidak logik dan tida k mungkin dapat dilaksanakan. Tapisan hal kewangan (primary financial filters) . adalah bekas kakitangan bank konvensi onal yang amat kurang pengetahuan tentang konsep-konsep Syariah. Secara umum penapisan Syariah berikut biasanya digunakan antaranya: i. perbankan Islam terus berkembang pesat.4 peratus kepada RM67. Hari ini. iaitu dengan perbincangan yang cukup telus atau transparen t dengan pelanggan. Tapisan industri (Industry filtering) . tapi la adalah sukar ker ana kebanyakan pegawai di bank-bank Islam. iaitu 11.78 • Wang. Disebabkan pemikiran ini. Jumlah pembiayaan pula meningkat 16. pada peringkat awal hany a terdapat beberapa buah bank Islam sahaja yang mampu beroperasi di seluruh duni a.70 . keseluruhan aset perbankan Islam sehingga tahun 2005 mencecahRMl 11 .69 Di Malaysia.

pelbagai akad digunak an tetapi asasnya dua akad utama digunakan iaitu: a) Jual Beli dan Sewa la boleh dipecahkan kepada: ) Jual beli aset yang tertentu dengan menaikkan harga j ualan daripada modal la biasanya dibuat menggunakan nama Murabahah dan Bai Bithamanin Ajil ( BBA). .Dalam amalan bank-bank Islam bagi meraih keuntungan halal.

Sebagai contoh jika keuntungan yang diperolehi sebanyak RMS 000. 3) Membeli dan menjual aset berbentuk intangible Termasuk dalam kategori ini ada lah pembelian saham atau hak cipta karya yang merupakan sejenis aset atau komodi ti yang mempunyai nilai serta sah untuk dijual beli serta mempunyai nilai pada p andangan manusia. maka 20 peratus daripada RM5 000 akan diberikan kepada anda sebagai pelabur. la termasuk dalam kategori jualan man faat aset yang dimiliki seperti menyewakan rumah di mana pemilik menjual manfaat untuk menduduki rumahnya kepada penyewa dengan satu harga tertentu bagi satu te mpoh tertentu. Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 81 Pelaburan Mudharabah dan Musyarakah Selain mendapat keuntungan melalui hasil penjualan dan sewaan. Bakinya akan diamb il oleh syarikat. Dalam masa yang sama. Hasil persetujuan bers ama nisbah pembahagian keuntungan disepakati iaitu 20 peratus daripada hasil keu ntungan akan diberikan kepada anda selaku pelabur. cabang kedua bagi memperoleh keuntungan halal adalah melalui pelaburan. jumlah sebenar pulangan bagi kedua-dua pihak hanya akan dapat diketahui apabila telah lengkap tempoh yang telah ditetapkan. Ketika itu semua hasil pend apatan syarikat untuk tempoh itu akan dikira dan ditolak semua perbelanjaan dan modal asas. Seba gai contoh harga modal barangan adalah RM2 dan ia dijual dengan harga RM10 oleh pemilik. . Anda dan Islam Keuntungan yang terhasil daripada transaksi ini adalah halal kerana ia adalah su atu transaksi jual beli yang berasaskan jualan aset atau barangan tertentu.80 • Wang. pemilik akan mendapat sebahagian daripada keuntungan yang dihasilkan oleh syarikat pengeluar saham it u secara tahunan dan sebagainya. la juga boleh disimpan untuk jangka panjang. Bagi sesebuah saham. 2) Menyew akan penggunaan aset yang dimiliki Keuntungan di dalam Islam juga bole h diperolehi melalui menyewakan manfaat aset yang dimiliki. la telah dib incang di peringkat Majlis Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia dan Majlis Fatwa Eropah. Justeru. manakala 80 peratus daripada keuntungan akan diberikan kepada pengusaha bas. jumlah kesel uruhan yang diperolehi pemberi sewa dalam masa setahun adalah RM1 200. Pelaburan ini boleh dipec ah kepada dua bentuk yang paling utama iaitu: Mudharabah dan Musyarakah. Pendapatan melalui cara ini adalah halal secara sepakat oleh u lama Islam silam dan kontemporari. tiada sebarang jan ji dan jaminan modal atau keuntungan akan wujud. Semuanya bersifat tidak tentu b ergantung kepada prestasi perniagaan yang dijalankan. RMS dianggap sebagai keuntungan yang halal. Contoh pelaburan Mudharabah adalah seperti anda meletakkan wang sebanyak RM10 00 0 sebagai pelaburan di dalam sebuah syarikat bas ekspres. anda masih memiliki kamera ters ebut. Pemilik ciptaan dan pemegang saham boleh mendapat untung apabila ia menjual saha m dan ciptaannya dengan harga yang lebih tinggi daripada harga modalnya. Keputusan adalah w dianggap sebagai hak berbentuk harta yang terpelihara. Ini adala h keuntungan hasil sewaan. Bagaimanapun. Sewaan adalah salah satu cabang jual beli. Justeru. Sebagai contoh anda membeli sebuah kamera dengan harga RM800 kemudian anda menyewakannya kepada raka n anda untuk satu tahun dengan bayaran setiap bulan RM100. Pembelian hak cipta sesebuah buku juga adalah diiktiraf oleh Islam.

niereka bersetuju untuk menggunakan konsep musyarakah dalam pembiayaan ini. Justeru. Semua syarat dan . 30 peratus modal asal datangnya daripada anda.Manakala contoh bagi pelaburan Islam yang menggunakan konsep musyarakah adalah s eperti: Anda memerlukan baki 70 peratus modal untuk membina perniagaan anda yang bernila i RM10 juta. Hasilnya terbentuklah Kontrak musyarakah antara anda dan pihak bank. Bagi memperolehinya anda akan pergi ke bank untuk mendapatkan pembi ayaan. manakala Pihak bank meny untik 70 peratus modal. Hasil daripada perbincangan dan setelah penilaian teliti oleh pihak bank.

kedua-dua pihak di\\ ajibkan dalam Islam untuk menerima kerugian mengikut kadar modal suntikan mereka. Justeru. i ni bermakna pihak anda akan memperolehi keuntungan 60 peratus daripada RM5 juta iaitu RMS juta dan pihak bank akan perolehi RM2 juta. Tiada sebarang m asalah dari sudut Syariah walaupun pembahagian nisbahnya berbeza dengan jumlah m odal yang disuntik oleh keduadua pihak. jika perniagaan tersebut membawa keuntungan bersih sebanyak RM5 juta. 60 peratus daripada hasil keuntungan jika ada ak an diberikan kepada anda manakala 40 peratus kepada pihak bank. .82 • Wang. pihak pemodal akan menanggung semua kerugian modal. Dalam contoh kita . manakala satu pihak lagi hanya menjadi pengurus tanpa sebarang modal wang dikeluarkan. mereka digelar slee ping partner. Perbezaan Mudharabah dan Musyarakah Secara ringkasnya. terdapat persamaan dan perbezaan dalam keduadua konsep mudhar abah dan musyarakah. mana kala pihak pengusaha akan menanggung kerugian masa dan tenaga tanpa sebarang bal asan. Sebagai contoh. Sebarang tambah nilai dalam aset yang dibeli juga adalah miiik pemodal dan bukan nya pengusaha. Antaranya ada lah mesti ditentukan nishah pembahagian keuntungan (profit sharing ratio) bagi k edua-dua pihak. semua pemodal atau rakan kongsi menanggungnya menurut ka dar peratusan wang yang mereka suntik. Antara perbezaannya adalah: Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 83 Mudharabah Modal dalam bentuk wang hanya datang daripada pelabur. Semua pemodal turut serta dalam menjalankan perniagaan. Mudharabah Jika terdapat kerugian. Pihak pemodal tidak turut serta dalam pengurusan perniagaan. 70 peratus kerugian ditanggung oleh bank dan 30 peratus oleh pelanggan. Kecuali jika pihak pengusaha telah menyeleweng daripada persetujuan perniagaan a tau cuai dalam tugas. Anda dan Islam rukun musyarakah mestilah dipenuhi ketika pemeteraian kontrak ini. Musyarakah \ Modal perniagaan datang daripada semua pihak yang terlibat. Tatkala itu modal yang hilang tadi perlulah diganti dan di tanggung oleh pengusaha. Semua aset yang dibeli oleh pengusaha untuk perniagaan yang menggunakan modal da ripada pemodal atau ’rabbul mal’ adalah dimiliki oleh pemodal. Bagaimanapun sekiranya perniagaan rugi. Tiada sebarang nisbah kerugian yang boleh dipersetujui dalam konsep musyarakah. | Musyarakah Jika terdapat kerugian.

anah atau tidak. Justeru. Justeru. menyemak perni agaan yang dijalankan sama ada menepati s. secara automatik se mua aset yang lahir dan dibeli melalui campuran modal itu dimiliki bersama oleh semua rakan kongsi mengikut peratusan modal masingmasing. 6 aburan secara mudharabah dan musyarakah memerlukan pelabur s U. setiap penambahan nilai atas aset yang dimiliki bersama itu akan member ikan kebaikan dan keuntungan kepada semua rakan kongsi juga berdasarkan kadar pe milikan mereka secara sama rata. .Sejurus selepas modal para rakan kongsi dicampurkan bersama. contoh di at as adalah halal kerana ia adalah Uah perniagaan bas ekspres.

Beri kut adalah contoh mudah produk pembiayaan kere i atau aset menggunakan ijarah th umma al-bai. ijarah muntahiyah bit tamleek (penyewaan berakhir dengan pemilikan). Bank membeli dan penjual i renjuaf/rengeaar A k Deposit I Kor itrak 1 V 10% XJualbeli PEI AMrinAM I 2 7 « V ^ L^ ) A . Hasilnya. perbankan Islam juga merupakan faktor utama yang telah mempengaruhi pelbagai perubahan besar yang berlaku dalam dunia perbankan. sewa dan pe rkongsian mudharabah serta musyarakah sahaja. musyar akah mutanaqisah (perkongsian berakhir beransur-ansur dengan pemilikan oleh satu pihak) dan produk murabahah HI ameer bishira’ (murabahah antara tiga pihak). Pertumbuhan seperti ini bukan sahaja berlaku di Malaysia malah di seluruh dunia. Selain itu.84 • Wang. Produkproduk ini bukanlah cerminan produk perbankan konvensional tetap i mempunyai nilai dan bentuk tersendiri. Perkara ini mengha silkan kewujudan produk-produk bank Islam yang kreatif dan unik di pasaran selur uh dunia. Anda dan Islam Bahagian kelima: Contoh dan bentuk produk kewangan Islam Hasil daripada dua asas utama tadi. antaranya: • Produk pembiayaan kereta dan rumah: Terdapat pelbagai produk yang inovatif seper ti ijarah (penyewaan). maka kaedah dan bentuk perbankan Islam untuk meraih keuntungan hanya tertumpu kepada penggunaan akad jual. Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 85 1. ijarah thumma al-bai’ (penyewaan dan diikuti dengan pembeli an). beli. berkembanglah produknya daripada asalnya yang begitu ringkas dan mudah kepada begitu pelbagai.

I ASET/KERETA samada 5 ASET melalui penjual @ terua Aqad Sewaan I ./ \ \r~~\ ^ J Pada tempoh akhir 3 i yang disetujui ”1 Bayar Membayar Sewa • Pelanggan membeli aset yang di sewa deposit • Tandatanaan kontrak beli J I 10% I • Aset bertukar milik penuh r Kepada Kepada pelanqqan r Bank . .

Menasihatkan orang ramai agar jangan membayar deposit terlebih dahulu kepada penjual. sebahagian bank Islam mengambil jalan berikut: a.Dimeterai kepada bank r 5 r I ^ BANK L j . Pemilik manfaat aset (duktiraf undang-undangi Proses Ijarah Thumma Al-Bai bagi pembiayaan kereta dan aset lain Keterangan ringkas: Biasanya pelanggan telah membayar deposit 10 peratus kepada pihak penjual terleb ih dahulu sebelum memohon pembiayaan daripada bank. bank akan membeli aset tersebut secara 100 peratus dan menyewakannya k epada pelanggan. Kadar sewaan bulan pertama akan termasuk kos deposit 10 peratus itu. Jika bank b ersetuju. Ini bermakna apabila ada sahaja pelanggan lngin membeli kereta.Pihak bank telah melantik dari awal pengedar-pengedar kereta sebagai wakil me reka. Ini adalah satu cabaran buat bank Islam. kerana ia boleh menyebabkan masalah Syariah berlaku. deposit ya ng diterima oleh pengedar adalah bagi pihak bank. Ini membolehkan bank Islam mem beli aset . b. Bagi mengelakk an ini berlaku. sebaliknya datang ke bank selepas membayar membuat booking.

Setelah perse tujuan oleh bank. dikira memiliki 10 peratus daripada aset tersebut. pihak bank akan membeli baki 90 peratus hak milik dalam aset t ersebut. Begitu juga produk Murabahah Lil Ameer Bishi ra’ (murabahah antara tiga pihak) turut diaplikasikan untuk sektor ini. bangunan siap. kereta. Produk perbankan Islam seperti Istisna’ (kontrak pembuatan). 2) Setelah pihak pelanggan memohon pembiayaan daripada bank Islam. projek dalam pembinaan. Daripada aspek undangundang dan Syariah. antaranya pem biayaan rumah. Produk ini sangat menepati standard Syariah ole h ulama seluruh dunia. Ijarah Muntahiyah bit Tamleek (penyewaan berakhir dengan pemilikan) dan Musyarakah Mutanaqisah (perkongsian berakhir beransur-ansur dengan pemilika n oleh satu pihak) boleh digunakan. • Produk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perindustrian: laitu dalam urusan p embelian mesin. aset. masalah Syariah dalam pembiayaan Ijarah Thumma Al-bai i ni dapat dielakkan di peringkat ini. Berikut pula contoh mudah produk musyarakah mutanaqisah (diminishing musyarakah) atau hak perkongsian berkurang. rumah atau apa jua aset yang menepati Syariah d telah membayar pendahuluan sebanyak peratus daripada harga keseluruhan. la sesuai untuk banyak keperluan pelanggan. aset tersebut telah dimiliki bersama atau co-owned antara pel . Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional 87 |FTPWPl|’l!llli|ft*r!|li.l| PELANGGAN 10% 10% + + Milik 90% rumah disewakan kepada pelanggan MUSYARAKAH MUTANAQISAH PERKONGSIAN (MMP) 10% BANK 90% Keterangan Ringkas: 1) an 10 ia Pelanggan ingin membeli aset. aset-aset pembinaan termasuk premis. barangan mes in dan banyak lagi. Jika kedua-dua cara di atas dapat dilakukan. pembinaan bangunan dan ruma h.86 • Wang. Anda dan Islam secara sepenuhnya dan menyewakannya kepada pihak pelanggan. Hasilnya. Istisna’ berakhir de ngan Ijarah.

Pemilikan pelanggan ke atas aset akan bertambah menjadi 22 . Ini bermakna setela h setahun berlalu. ’ Setelah itu. pihak bank akan menjualkan bahagian pemilikannya sebagai contoh 1 p eratus sebulan dengan harga yang telah dipersetujui bersama.anggan dan bank Islam.

Kedua-dua proses ini melibat akad berbeza dan bayaran bulanan pelanggan secara a utomatik merangkumi pembayaran kedua-dua kontrak ini. semua jenis peralatan serta mesin dan juga ’intangible asset’ sep erti harta intelektual. Negotiable Islamic Debt Securities (NIDC) dan pelbagai lagi. 1) Contoh mudah produk pembiayaan perumahan. Tambahan pula. Terdapat juga pelbagai produk inovatif daripada Deutsche Bank (Islam) dan banyak lagi di seluruh dunia. • Produk pelaburan jangka masa sederhana dan panjang: Ini termasuk pelaburan ke at as modal terubahsuai (sebagai contoh. Ini bermakna. wadi ’ah multi-currency account (akaun wadi’ah untuk pel bagai mata wang) dan mudharabah multi-currency account (akaun mudharabah untuk p elbagai mata wang). perkhidmatan. membolehkan be rlakunya kepelbagaian produk jika distrukturkan secara kreatif. manakala p roduk ijarah memungkinkan penyewaan kepentingan perniagaan seperti kilang-kilang dan ruang gudang. Menyewa sebahagian ’portion’ yang masih dipegang oleh bank. dll). dan istisna’. komoditi murabahah. 4) Dalam masa yang sama pihak bank juga akan sentiasa menyewakan ’portion’ pemilikan mereka yang berbaki kepada pelanggan. Islamic Forward FX. Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional 89 Kontrak murabahah diaplikasikan untuk pembiayaan stok and aset tetap. kontrak yang diperincikan seperti salam. • Produk akaun simpanan pelaburan: Terdapat akaun mudharabah. akaun wadi’ah. • Pembiayaan korporat dan projek: Terdapat beberapa produk dan struktur pembiayaan untuk institusi korporat dan pembia} aan projek yang diiktiraf oleh Syariah. kemahiran dan Iain-lain. iaitu pembelian ke hadap an terhadap komoditi yang relevan. Membeli sebahagian ’portion’ dengan satu harga yang dipersetujui. dalam sebulan pihak pelangg an akan: a. Islamic SWAP. lima tahun struktur modal terubahsuai dihu bungkan kepada Global Equity Builder Index dan distrukturkan dengan CCPI dengan ciri terkunci pada 80 peratus atau 90 peratus atas nilai aset bersih tertinggi. b.88 • Wang. kontrak pembuatan. miidharabah muqayyadah (mudharabah terkawal/dipandu/ter batas). yang mana produk-produk ini adalah sangat kompetit if. barangan industri secara murabaha h atau musawamah 3 Menanddlangam surat ingin bell 7 Pelanggan bayar harga secara tangguh =—ra . Anda dan Islam peratus dan bank kini hanya memiliki 78 peratus. • Produk pembendaharaan bank (treasury): Terdapat produk seperti Commodity Murabah ah. Begitulah seterusnya sehingga t amat tempoh pembiayaan yang telah dipersetujui.

PPI i Bank membeh aset i Bank wakilkan pelanggan tenma aset produk 1 .’istomer/Purchaser i ^ j f f 6 Bank dan pelanggan meterai Kontrak Murabahah (Bank |uab 2 Senarai harga | Perbmcangan j I Berhajat kepada | ! 5 Hantar 1 ’ Barang Bank 1 niiml/PatmaHa r ] k.

pihak bank mewakilkan pelanggan sebagai pemegang aset yang dibelinya. 6 dan 7 : Setelah bank memiliki aset secara sah menurut Syariah dan undang -undang berdasarkan kontrak yang dimeterai. la adal ah seperti berikut: . Pembayaran KONTRAKTOR 1 (KONtRAKTOR BAG I PELANGGAN) 7. setelah perbincangan den gan penjual tertentu. Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 91 Bentuk pembiayaan istisna’ (untuk rumah atau bangunan dalam pembinaan) PELANGGAN/ p^NJUAL 3. pihak bank dikira sebagai beneficial owner kepada aset.90 • Wang. 3 : Pihak pelanggan memeterai surat janji bahawa ia akan membeli aset tersebut jika pihak bank Islam mampu membelinya daripada penjual. Anda dan Islam Keterangan ringkas: 1 dan 2 : Apabila pelanggan ingin membeli sesuatu aset. 4 dan 5 : Setelah yakin dengan janji pelanggan. Akad Istisna selari 4. Transaksi ini dmamakan murabahah HI ameer bishira’ atau boleh juga tergolong dalam bai al-musawamah jika menepati syaratnya. Hasilnya. pihak bank menjual aset yang dibelinya ini kepad a pelanggan dengan harga mark up dengan pembayaran secara ansuran dalam satu tem poh yang telah dipersetujui bersama. Penghantaran 1. Bayaran ansuran H 6. pihak pelanggan akan mendapatkan pembiayaan daripada bank Islam. pihak bank membeli aset tersebut secara tunai daripada penjual. Sewaan secara Ijarah thumma al-Bai Keterangan Ringkas: Produk ini sesuai untuk pembiayaan apa jua aset yang di dalam pembinaan. Dalam waktu yang sama juga. Dengan itu. aset akan dihantar terus kepada pelanggan tanpa perlu disimpan di bank. Akad Istisna Selari 2. Penghantaran BANK 5. Hal ini telah disahkan oleh Majlis Penasihat Syariah seluruh dunia. sama ada membayar booking atau tidak.

la dinamakan i stisna’ mawazi3.Menurut majoriti ulama sedunia. pihak bank Islam akan membeli rumah yang seda ng dalam pembinaan itu daripada pelanggan . pihak pelanggan tatkala itu sudah boleh menaw arkan rumahnya yang sedang dalam pembinaan itu untuk dijual pula. Pihak pelanggan telah membeli aset atau rumah yang sedang dalam pembinaan den gan harga RM 100 000 yang akan siap pada 1 Jamiari 2008. 2. Apa yang dilakukan adalah ia mendapatkan bank Islam yang sudi membiayai. 4. Pelanggan telah membayar 10 peratus daripada harga rumah kepada kontraktor pertama.1.Setelah persetujuan diperolehi.Kermidian. pihak pelanggan memerlukan pembiayaan atas pembeliannya.

akad jual beli memerlu kan kejelasan dalam: 1) Penjual 2) Pembeli 3) Benda yang dijual 4) Harga Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 93 Dalam konteks insurans konvensional. Bagi menjamin transaksi ini sah di sisi Syariah. Daripada empat rukun jual beli tersebut. 6. syarikat insurans mempunyai masalah ber kaitan barang yang dijual. 5. iaitu ketika musibah melanda. judi dan riba. Maka pada tarikh 2 Januari 2008. mereka sebenarnya menggunakan akad pertukaran pemilikan harta (akad mu ’awadat maliah) yang menyebabkan ia dikira se bagai akad jual beli. kera na: a) Si pembeli (pencarum) akan meletakkan wangnya hari ini. Sebagaimana yang perlu kita fahami. dan p ihak pelanggan mestilah telah berjanji di peringkat awal lagi tadi. hak milik rumah akan menjadi milik bank sepenuhnya. Kedua-dua cara p embayaran adalah sah di sisi Syariah. Jika diteliti si fat dan tabiat kontrak insurans konvensional. ia akan meny ewa rumah tersebut daripada bank bermula 2 Januari 2008. akad sewaan selama tempoh 25 tahun dimeterai. Kali ini kita akan melihat bagaimana sebuah produk insurans Islam distruktur bebas daripada unsur-u nsur haram tadi. Ketika itu ia sepatutn ya menuruti syarat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW iaitu serah terima dan jumlah yang sama. Ini kerana apabila pelanggan membeli sebuah jaminan w ang. Akad adalah perkara utama yang diubah bagi memastikan ia halal. Bagi sesiapa yang tidak membaca kontrak semasa menandatangani sehingga tidak da pat memahami kaedah ini. . Anda dan Islam dengan harga RM90 000 dengan bayaran secara ansuran atau tunai sehingga rumah si ap dan pelanggan member! tarikh penyerahan pada 2 Januari 2008. hal ini sudah tentu tidak akan berlaku. ia adalah satu kesilapan anda sendiri dari sudut Syaria h. Akad ini adalah menurut kaedah ijarah thumma al-bai yang dit erangkan sebelum ini. Harga: RM x xx setahun. Setelah rumah siap. Ini menye babkan para ulama menganggapnya sebagai riba an-nasi’ah. ia seperti berikut: Penjual: Syarikat insurans Pembeli: Pencarum Barang yang dijual: Jaminan kewangan jika terhadap musibah tertentu. Bagaimanapun. Bahagian keenam: Produk Takaf ul (Insurans Islam) Bab yang lalu telah mendedahkan bagaimana sebuah insurans konvensional diputuska n sebagai haram kerana terdapat unsur gharar. semua syarat-syarat ijarah dan istisna akan sentiasa dijaga.92 • Wang. ia dikira sebagai pertukaran mata wang RM dengan RM. Semuanya boleh disemak di dalam akad atau kontrak. dan jumlah RM jaminan itu pula hanya akan diberikan kemudian.

bagaimanakah bentuk yang dilakukan oleh syarikatikat takaful? Bu kankah ia juga mempunyai elemen meletakkan .b) Si pembeli juga tidak tahu nilai jaminan yang bakal diperolehinya. keperluan akad jual beli mem erlukan si pembeli mengetahui dengan tepat berapakah nilai yang akan diperolehin ya. Gharar adalah dari sudut pembeli yang tidak pasti adakah tahun itu akan berlaku kemalangan dan memperoleh i jaminan yang dibelinya. iaitu meletakkan sejumlah wang bagi memperolehi sesuatu yang tidak pasti. c) la dianggap judi pula kerana ia mempunyai elemen pertaruhan. Walaupun n ilaiannya telah dinyatakan dalam skim insurans ini. Sudah tentu ini tidak akan dapat diberitahu oleh syarikat kerana musibah bel um berlaku. dengan risiko wang yan g diletakkan hangus atau tidak dikembalikan. llca dernikian. Keadaan ini menjadikannya dianggap gharar.

25% .94 • Wang. mereka akan menggunakan g abungan beberapa akad. Hasilnya. adakah menjadi syarat agar anda memberitahu kepadanya berapa jumlah yang anda beri? Jawapannya sudah tentu tidak. Sebagai contoh. syarikat-syarikat takaful telah mengubah akad nut ’awadah malia h yang digunakan oleh syarikat insurans konvensional kepada akad tabarru’at (kontr ak derma).30% Dana dari pencarum atas akad wakalah Tabung Takaful Am (GTF) Performance Fees Pelaburan dilakukan oleh pengusaha Takaful (wakil) Ditolak: (i) -IBNR -UPR -Imbangan Retakaful (ii) Turrtutan (in) Reserves . Ini kerana. ia adalah sumbangan baik daripada satu pihak. Den gan itu tidak banyak syarat diperlukan untuk melaksanakan akad derma ini. tidak juga diperlukan untuk jelas dan terang jumlah itu dan ini semasa seraha n derma. 1) Takaful Model Wakalah dan Tabarru’ Yuran Wakalah . Bagaimanapun. apabila anda memberikan hadiah kepada seseorang. bagi memudahkan urusan syarikat takaful. Anda dan Islam wang dan menunggu pampasan apabila musibah mendatang? Jawapannya adalah. akad derma tidak terikat dengan syarat-syarat jual beli tad i. Asas-asasnya adalah: a) Tabarru’ dan mudharabah b) Wakalah dan tabarru’ Saya sertakan gambar rajah bagi kedua-dua bentuk agar ia dapat memberi sedikit g ambaran awal kepada para pembaca.

Di samping itu. syarikat akan mengambil satu lagi jumlah upah sekiranya ia berjaya mendapatkan untung daripada pelaburan yang diusahakannya itu.-Lain-lain Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 95 Keterangan ringkas: Syarikat pengendali takaful dilantik oleh oencarum sebagai w akil bagi menguruskan sejumlah wang tertentu untuk didermakan bagi tujuan takafu l apabila diperlukan. 2) Takaful Model Tabarru’ dan Mudharabah Syankal PESERTA g*FUL atas asas . syarikat takaful akan menga mbil sejumlah upah (al-ujr) atas sebagai kos pengurusannya. Untuk melaksanakan tujuan itu.MUDHARABAH -> I Nisbah lebinan kepada Syarikat 50 Pelaburan Dibuatoleh Syarika1 » Untung Pelaburan 1 WANG SUMBANGAN TAKAFUL *• I TABUNG TAKAFUL AM (GTF) +• .. ia j uga berfungsi sebagai wakil untuk melaburkan wang yang belum didermakan dan atas d&saiju’alah.

pihak syarikat takaful akan n§nadiahkan sejumlah wang kepada peserta sebagai penghargaan penyertaannya. -^a terdapat lebihan keuntungan (surplus) setelah °iak semua kos-kos pengurusan. pihak pencarum meletakkan wang dalam jumlah tertentu atas akad tabarru’.T GTF +• KOS OPERAS! TAKAFUL ^^ Lebihan (PROFITS} fc^ Nisbah Lebihan Diberi kepada pencarum ^” ^w 1 50 r Di bayaf kepada pencarum Gambar: Model wakalah dan tabarru’ Model tabarru’ dan mudharabah Keterangan ringkas: Menurut model ini. Pihak syarikat akan menguruskan tabung takaful dan dalam masa yang sama aburkannya. .

Penanggung insurans bertanggungjawab membayar manfaat insurans seperti dijanjika n daripada asetnya (kumpulan wang insurans dan kumpulan wang pemegang saham). Sekiranya berlaku kekurangan dalam kumpulan wang takaful. Keuntungan hasil pelaburan daripada kumpulan wang pencarum tidak dimiliki oleh s yarikat kecuali nisbah yang disumbang daripada wang syarikat sendiri. Anda dan Islam Perbezaan Takaful dan Insurans Konvensional Secara ringkasnya berikut disertakan perbezaan mudah antara insurans komensional dan takaful (insurans Islam) dalam bentuk jadual: Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 97 Kontrak Mu ’awadah (pertukaran ual beli) antara penanggung . Pengendali takaful bertindak sebagai pentadbir skim dan membayar takaful daripad a kumpulan wang takaful. Aset kumpulan wang takaful HANYA boleh dilaburkan dalam instrumen yang selari de ngan Syariah.96 • Wang. Kontrak Tabbaru’ (derma & sumbangan) yang disertakan dengan pelaburan. la juga adalah objektif utama syarikat insurans. Pelaburan kumpulan wang bebas tanpa sebarang kekangan Syariah. . Peserta saling menjamin sesama sendiri di bawah skim.nsurans dengan pihak y ang diinsuranskan. Pencarum tidak berhak untuk mendapat sebarang bahagian daripada ’surplus’. Peserta membuat caruman ke dalam skim. Wang pencarum tidak dikira sebagai wang syarikat malah ia diasingkan dan tidak d imiliki oleh pengendali. Wang pelanggan dianggap wang syarikat insurans dan dimiliki olehnya sejurus diba yar oleh pelanggan. Baki keunt ungan adalah milik tabung kumpulan wang pencarum. Lebihan. Pemegang polisi membayar premium kepada penanggung insurans. Keuntungan yang dihasilkan daripada kumpulan wang pencarum adalah dimiliki sepen uhnya oleh syarikat. pengendali takaful aka n menyediakan pinjaman tanpa faedah (qardhul hasan) untuk menampung kekurangan b erkenaan. untung atau pulangan dipegang oleh tabung untuk dibahagikan semula kepa da pencarum.

patung berhala. Menjual senjata kepada musuh Islam. dadah. perjudian dan menawarkan khidmat perjudian. 2) Menjual aset. perjudian dan menaw arkan khidmat perjudian. 2) Menjual aset. patung-patung berjisim mewakili sesuatu yang bernyawa untu k dimuliakan. b. pe lacuran dan yang seiring dengannya seperti khidmat urut berlainan jantina.Bab? Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa Elemen-elemen yang menjadikan sesuatu hal kewangan haram boleh dilihat dalam hal berikut: 1) Menjual barangan ribawi seperti emas. b. video l ucah. d. patung-patung berjisim mewakili sesuatu yang bernyawa un tuk dimuliakan. Menj ual rokok. patungpatung musuh Islam. patung berhala. dadah. khidmat dan manfaat yang dlharamkan oleh Islam seperti berikut: Menjual arak dan peralatan yang digunakan bagi menjual arak seperti membekalkan botol untuk kedai arak. e. khidmat dan manfaat yang diharamkan oleh Islam seperti berikut: a. patungpatung musuh Islam. perak dan pertukaran mata wang secara bertangguh pembayaran atau penghantarannya. Menjual rokok. pela curan dan yang seiring dengannya seperti khidmat urut berlainan jantina. Khidmat insurans konvensional. Menjual arak dan peralatan yang digunakan bagi menjual arak seperti membekalk an botol untuk kedai arak. . Khidmat perbankan konvensional yang an melaburkan barang curi atau wang curi. Menjual senjata kepada musuh Islam. c. perak dan pertukaran mata wang secara b ertangguh pembayaran atau penghantarannya. Menjual d c. video lucah. yang pastinya pastinya mengandungi riba. 99 Bab? Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa Elemen-elemen yang menjadikan sesuatu hal kewangan haram boleh dilihat dalam hal berikut: 1 ) Menjual barangan ribawi seperti emas.

d. . eKhidmat perbankan konvensional mengandungi riba. Khidmat insurans konvensional. f99 Menjual dan melaburkan barang curi atau wang curi.

no 3333. la adalah saksi yang meluluskan transaksi riba. pengguna perkhidmatan perbankan konvensio nal dan Iain-lain. tetapi ia merangkumi item hara m yang lain berdasarkan kepada kaedah qiyas dalam Islam. termasuk di dalamnya p elaburan secara deposit tetap yang memberikan jaminan untung yang sebenarnya. ” (AlMaidah:2) (b) Hadis Nabi Muhammad SAW: Ertinya: ”Rasulullah SAW melaknat tentang arak. ( 8) yang makan harganya. him 307. ad alah riba secara sepakat ulama. (9) yang membelinya. 3) Memonopoli komoditi tertentu dan menjual dengan harga yang tinggi. T ermasuk juga penjaminpenjamin kepada pinjaman dengan riba. 4) Menipu tentang kualiti produk yang dijual. saksinya danpen ulisnya. (ii) Pemberi Riba: Individu yang menggunakan khidmat yang berunsur riba walaupun dengan niat tidak redha. sama ada pinjaman pel ajaran. Menjadi ejen kepada insurans konvensional dan pelaburan secara riba. (Hal ini akan diulas di bab yang seterusnya) 6) Mengurangkan timbangan dan sukatan dan banyak lagi. AtTirmidzi dan Albani: Hasan Sohih) Keterangan: Ingin saya jelaskan di sini bahawa maksud hadis ini merangkumi: (i) Pemakan Riba: Individu yang mengenakan riba terhadap pinjamannya dan yang me njual barangan ribawi secara riba lalu memakan untungnya. ( 1 ) yang memer ahnya.”(Riwayat Abu Daud. (Riwa yat Tarmizi. Dalam kont eks semasa adalah pengguna kad kredit. (7) yang menjualnya. (in) Saksi: Individu yang memberi lesen. (10) yang minta dibelikannya. kontrak dan perniagaan kepada industri riba. hukumnya datang daripada hadis nabi yang banyak dan juga daripada ayat Al-Quran. . 5) Terlibat dalam mengempen jualan langsung tanpa produk Multi Level Marketing ( MLM).100 • Wang. Bahagian pertama: Kerjaya peguam dan pegawai pemasaran produk pinjaman riba Bagi mendalami hal ini. sebagaimana tugas saksi. (3) yang meminumnya. (4) yang membawa nya. Albani: Hasan Sohih) Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 101 Keterangan: Walaupun hadis ini menyebut bab arak. no 1925. sepuluh golongan. (2) yang minta diperahkan untuknya. ”Danjanganlah kamu bantu-membantu dalam iirusan dosa dan pennusuhan. At-Tirmidzi: Gharib. antaranya: (a) Allah SWT menegaskan: Ertinya. Anda dan Islam g. perniagaan dan Iain-lain. (6) yang menuangkannya. sedangkan ia boleh memilih perbankan Islam. (c) Nabi Muhammad SAW menyebut: Ertinya: ”Dilaknati Rasulullah SAW pemakan riba dan pemberi makan. (5) yang minta dihantarinya.

(>v) Penulis: Peguam yang merangka dokumen perjanjian pinjaman bank, insurans da n pelaburan konvensional. (d) Hadis Nabi SAW: jl

102 • Wang, Anda dan Islam Ertinya: ”Sesungguhnya Allah telah mengharamkan arak, maka barangsiapa yang telah mengetahui ayat ini dan dia masih mempunyai arak \valaupun sedikit, jangan minum dan jangan menjualnya.” (Riwayat Muslim, 5/39) Keterangan: Dalam hal ini. walaupun hadis ini menceritakan bab arak, tetapi ia m erangkumi semua keterlibatan dalam hal yang diharamkan, terutama riba yang lebih besar dosanya daripada arak. Justeru. sama seperti hadis di atas, barangsiapa y ang telah mengetahui riba itu haram dan masih bekerja sebagai pegawai pemasaran atau peguam, maka haram memakan hasil daripada jualanny a dan jangan pula menjua lnya. (e) Nabi SAW mengingatkan: Ertinya: ”Apabila terzahirnya dengan meluas akan riba dan zina, maka (tindakan) me reka telah menghalalkan (untuk turunnya) azab Allah ke atas mereka.” (Riwayat Al-H akim, 2/37 dan Abu Yu’la; AlHakim: Sohih dan disepakati Az-Zahabi; Albani: Hasan) Keterangan: Maka, hubungkait peguam dan semua pegawai pemasaran yang terlibat se cara langsung menyediakan dokumen pinjaman riba dan mempromosikannya adalah term asuk dalam kategori menyebarluaskan lagi riba di suatu daerah. Justeru, hukumnya amat jelas. Banyak lagi dalil-dalil lain yang semuanya mengulang maksudmaksud dalil di atas tadi. Justeru, berdasarkan dalil-dalil ini. saya memberi jawapan jelas dan tepat bahawa semua peguam yang membantu menyediakan dokumen riba, mengikut konteks ha dis. mereka termasuk dalam kategori hadis (c) sama ada dengan suka atau tidak. Tujuan untuk mendapat bisnes atau tidak bukanlah isunya. Tiada hujah maslahat bo leh diguna untuk mempromosi dan membanW Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 103 riba yang jelas, demikian ditegaskan oleh Syeikh Dr Yusof AlQaradawi. 71 la berb eza dengan kerja di institusi konvensional secara tidak langsung. Jika ditanya, bagaimana pula dengan ribuan peguam pada hari ini? Jawapan pertama saya sebagaimana ditegaskan Allah SWT: j Ertinya: ”Danjika kamu menuruti orang yang rarnai di atas muka bumi ini maka merek a akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.” (Al-An’am: 116). Ini memberi maksud bahawa jumlah yang ramai dan diamalkan di seluruh dunia tidak menjadikan yang haram itu halal. Kecuali apabila dalam keadaan tiada pilihan la in dan ia pula terdiri daripada jenis hukum yang tidak ada nas spesifik atau ’zhon niyah ’ iaitu tidak qat’ie. Bagaimanapun riba tidak termasuk dalam kategori ini, ker ana pengharamannya adalah PUTUS (qat’ie - tidak berubah menurut zaman dan tempat). Para peguam masih boleh mendapat wang yuran melalui aktiviti lain seperti mendap atkan bisnes merangka draf atau dokumen jual beli rumah yang biasa, sewa dan yan g Iain-lain yang tidak melibatkan riba. la adalah harus dari sudut hukum. Jika ada pula yang ingin berhujah menggunakan hadis: 0”

JsErtinya: ”Akan datang satu zaman di mana tidak terkecuali seorang pun kecuali ia m akan riba dan jika ia tidak rnakan sekalipun, ia ditimpa debu-debunya.” (Riwayat A bu Daud) ini tidak boleh diterima untuk bersikap mengambil mudah adap nba, tambahan pula tahap hadis ini yang lemah menurut mam Al-Munziri kerana perawiny a bernama Al-H asan tidak pernah berternu dengan Abu Hurairah r.a. 72

104 • Wang, Anda dan Islam Bahagian kedua: Menipu dalam pendapatan harta Bahagian ini menerangkan situasi individu yang bekerja ”makan gaji” yang berlaku dal am bentuk berikut: 1) Menggunakan peralatan syarikat untuk tujuan peribadi Seperti kertas, pen, faks, fotostat, menelefon anak di rumah, rakanrakan dan Iai n-lain, yang mana tiada hubungan dengan kerjanya. Maka penggunaan tidak sah ini mestilah dibayar oleh pekerja sama ada secara langsung atau tidak langsung. 2) Menipu syarikat ketika membuat tuntutan wang yang digunakan Seperti tuntutan kos minyak petrol, pembelian alatan untuk syarikat di luar dan Iain-lain dengan membuat kos tambahan sendiri. 3) Mengambil rehat tidak sah ketika waktu bekerja la akan menyebabkan pendapatan gaji seseorang tidak sepenuh miliknya. 4) Membuat tuntutan kerja lebih masa dengan perancangan la pada asalnya adalah harus. tetapi menjadi haram apabila pekerja sengaja melam batkan kerjanya pada waktu biasa, dengan niat untuk melakukan kerja lebih masa a tau over time. Ini adalah salah satu bentuk penipuan. 5) Rasuah dan hadiah khas buat pegawai Perlu diketahui, terdapat asas yang mengharamkan rasuah dan jenisjenisnya. Antar anya memberi ganjaran atas nama ’hadiah’, ’upah tambahan’ dan sebagainya kepada orang ya ng mempunyai kuasa atau penjawat jawatan tertentu dengan tujuan bagi membolehkan m a menjatuhkan hukuman (jika hakim) seperti yang dikehendakinya. atau menyelesa ikan sesuatu kerja atau mendapatkan sesuatu kontrak atau melambatkan sesuatu tug as yang sepatutnya boleh disiapkan. Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 105 Hal ini ditegah kerana ia jalan kepada berlaku rasuah yang terang, kerana hati a kan diasak untuk meraih faedah harta yang lebih besar daripada itu. ^ Beberapa Bentuk Lagi Menerusi e-mel dan soalan yang kerap saya terima, berikut adalah antara beberapa bentuk untung atas angin dan penyelewengan yang kerap berlaku dalam industri ke rja sama ada kerajaan, swasta, NGO, persatuan, sekolah, parti politik dan Iain-l ain organisasi: 1) Rasuah dalam memilih Pegawai yang bertanggungjawab memilih kontraktor untuk iklan, pembersihan, latih an dan Iain-lain untuk syarikat atau organisasinya. Pihak pegawai memilih syarik at ’Z’ daripada empat syarikat lain yang menghantar ’quotation’ kerana syarikat ’Z’ itu berj anji memberikannya sedikit imbuhan ’ikhlas’. Hukum: la adalah haram dan rasuah dalam Islam. 2) Mencipta ’quotation’ sendiri Pegawai atau kumpulan pegawai yang diberi kuasa membuat pemilihan kontraktor unt

uk syarikat. Dia atau mereka sepakat untuk memberinya kepada satu syarikat yang mereka kenali bukan kerana kualiti dan harganya tetapi kerana sebab-sebab lain. Disebabkan oleh prosedur syarikat yang memerlukan ’quotation’ daripada sekurang-kura ngnya empat buah syarikat, pegawai ini telah mencipta beberapa ’quotation’ daripada syarikat yang tidak wujud sebagai cukup syarat. Hukum: Haram kerana menipu. 3> Menaikkan Harga ^egawai diminta oleh majikan untuk mencari pembekal bahan mentah. Dia berjaya me ncari dengan harga RM1 500 tetapi menaikkannya kepada RM2 000, lalu baki RM500 d iambilnya.

106 • Wang, Anda dan Islam Hukum: la adalah haram sepakat ulama. 4) Menang Tender Bersyarat Pegawai diminta oleh majikan untuk mencari kontraktor bagi menjalankan pengubahs uaian pejabat atau apa jua aset syarikat. Pegawai telah mencadangkan syarikat ’B’ ke pada majikan disebabkan dia telah mempunyai perjanjian di sebalik tabir dengan p ihak syarikat ’B’ yang memberikannya izin untuk melabur wang peribadinya dalam syari kat ’B’ dengan kadar keuntungan mengikut Islam ’kononnya’. Padahaljikatiadapeluang ’melabu r’ itu, sudah pasti pegawai tidak akan mencadangkan syarikat ’B’. Hukum: Tindakan sebe gini adalah haram dalam Islam dan ia termasuk dalam rasuah bentuk baru dan berse lindung di sebalik aktiviti pelaburan Islam. 5) Tuntutan Palsu Pegawai membeli barang keperluan syarikat atau mengisi minyak dengan harga terte ntu tetapi berpakat dan memohon pembekal atau stesen minyak mengeluarkan resit d engan jumlah berbeza daripada jumlah pembeliannya. Berbekalkan resit itu, pegawa i membuat tuntutan kepada syarikat dengan harga berlipat kali ganda. Ini yang be rlaku dalam kes-kes di atas. Hukum: la adalah haram menurut Islam kerana penipuan kepada syarikat. Pihak pemb ekal juga berdosa kerana dikira bersubahat mengeluarkan resit berjumlah palsu it u. 6) Resit Harga Ciptaan Pegawai membeli barang untuk kegunaan syarikat daripada satu kedai. dan kedai te rsebut enggan bekerjasama untuk menaikkan harga dalam resit. Bagi meraih keuntun gan, pihak pegawai telah mencipta resit sendiri berserta cop palsu. Hukum: la ad alah haram dalam Islam kerana penipuan. Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 107 7) Ambil Untung Sendiri Pegawai diberi oleh syarikat ’bajet maksima’ sebanyak RMS 000 untuk membeli satu bar angan keperluan syarikat. Pegawai berjaya mencari di pasaran terbuka barang yang diperlukan dengan harga RM4 000 sahaja. Bagi mendapat manfaat, si pegawai telah berpakat dengan penjual agar dituliskan harga RM5 000 dalam invois dan baki RM1 000 hendaklah diberi kepadanya. Hukum: la adalah haram kerana penipuan dan wang khianat sebagaimana yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimanapun, jika ia berterus-terang dengan majikan sambil memohon sebarang insentif atas kejayaannya mengurangkan kos syarikat kerana kecekapannya mencari barang yang lebih murah, tatkala itu, majikan harus memberikannya jika ia tidak menyalahi mana-mana undan g-undang syarikat. Jika tidak, majikan akan mengambil kira kejayaan itu dan memb ayarnya dalam bonus dan kenaikan gaji apabila sampai waktunya sahaja. 8) Guna Khidmat Syarikat Sendiri Soalannya seperti berikut: ”Saya bekerja dengan majikan, dalam masa yang sama memb uat perniagaan membekal barang-barang untuk majikan menggunakan syarikat saya ta npa pengetahuan majikan?” Hukum: la lebih cenderung kepada hukum haram terutamanya jika anda menggunakan k uasa anda sebagai pegawai yang diberi tanggungjawab untuk mempengaruhi keputusan pemilihan pembekal.

e°agai akhirnya. terutamanya apabila syarikat anda memang mempunyai kualiti dan mampu menawarkan harga kompetitif berbanding syarikat pem bekal lain. maka ia boleh dikira harus dan halal. banyak sungguh soalan seperti kes-kes di atas .Walau bagaimanapun jika majikan telah diberitahu dan mereka bersetuju tanpa seba rang syarat-syarat seperti rasuah seperti ’mesti niemberikan komisen kepadanya pul a’.

. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kesan harta haram terhadap munajat dan doa seseor ang: J L.. Ertima: ”Menyebitt tentang seorang pemuda yang bermusafir dalam perjalanan yang ja uh. 2/703 . maka apabila ia selesai kerjanya dan kembali berjumpa Nabi SAW . 4) Upah khas yang diberikan kepada pegawai berkuasa untuk mempercepatkan urusann ya dan menangguhkan urusan orang lain yang sepatutnya mendapat giliran lebih awa l.” (Riwayat Muslim. Hanya berbckalkan keyakinan tanpa ilmu dan palsu.” (Riwayat Abu Daud . Albani: Hadis Sohih) 74 Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 109 b) Nabi SAW bersabda kepada seorang gabenorn\a yang telah ditugaskan mengutip za kat kabilah Azad. bagi memastikan kemenangan dalam kes mahkamah yang me libatkan si pemberi.. wang hadiah kepada pegawai boleh dikira sebagai pengkhianatan (tidak halal) dalam keadaan berikut: 1) Diberikan kepada hakim. . sehingga datang kepadamu hadiahmu.wahai Tuhanku. yang sepatutnya bersalah atau kalah.sedangkan makanannya haram. no 1015. Pastinya ia akan member ikan padah baginya di dunia dan akhirat.. 2) Diberikan kepada pegawai berkuasa bagi melepaskan diri ketika didapati bersal ah seperti disaman polis dan sebagainya. ”Ini unt ukmu (bahagian untuk Islam) dan ini untukku yang diberikan sebagaihadiah (oleh o rang ramai). jika kamu ben ar-benar betul (lavak mendapat hadiah). ” (Al-Bukhari dan Muslim) Sebagai ringkasan. lain ia menyimpan sebahagian daripada wang yang dikutip sambil berkata.. Dan dia dibesarkan dengan memakan makanan haram mak a bagaimana Kami mahu mengabulkan doanya. pergilah kamu du duk di rumah bapamu atau ibumu. mereka m eraih keuntungan untuk digunakan oleh diri dan keluarga.108 • Wang. selain menjadi punca doa menjadi pudar dan tidak ingin didengari oleh Allah SWT. no 2943. maka apa yang diambilnya se lepas itu (dalim1 bentuk rasuah) adalah ghulul (pengkhianatan).” Makajatuh murka Baginda sambil bersabda. ”Ketahuilah. minumannya h aram dan pakaiannya haram. Malangnya amat ramai juga yang terlibat tanpa memikirkan hal al haram tindakannya. sama ada dibuat untuk menyelamatkan diri atau menyalahkan seseorang yang tidak bersalah.. hal rambutnya kusut masai. Haram ke atas si pemberi dan si penerima. Anda dan Islam sampai kepada saya. 3) Diberikan kepada pegawai berkuasa (sama ada diletakkan atas nama komisen atau hadiah) bagi mendapatkan tender kontrak untuknya. mukanya berdebu di mana dia mengangkat tangan ke langit: Wahai Tuhanku. hadis sohih) Dalil-dalil yang perlu disematkan dengan kemas di minda dan hati semua penjawat jawatan yang boleh memberi ”sesuatu” kepada orang ramai adalah seperti berikut: a) Nabi SAW bersabda: ^ dib Jju o-i^-l UJ ( LJlj «L>o) Ujj obijy Ertima: ”Barangsiapa yang telah kami ambil untuk melakukan sesuatu kerja dan telah ditetapkan baginya sesuatu rezeki (gaj1 atau upah).

terdapat beberapa pengecualian seperti. Bagairnanapun Imam As-Syawkani dan Dr.5) Menggunakan kuasanya (yang diberikan oleh syarikat) untuk memberikan sesuatu kontrak/tender kepada orang tertentu dengan syarat ’upah khas’ atau dinamakan •komisen’ diberikan kepadanya oleh pembida. atau . namun tidak mungkin mendapatkannya kembali kecuali dengan jalan menyogok. Harangsiapa yang kehilangan haknya. Syeikh Yusof AlQaradawi mengatakan.

kehakiman dan Iain-Iain). padahal kamu tnengetahui. poton gan atau peratusan. sama ada bersyarat atau tidak bersyarat . apa-apa diskaun. kebesaran. Allah SWT berfir man: J\ Ertinya: ”Danjanganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antar a kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu k epada hakim.” (Riwayat At-Tirmidzi. sama ada alih atau tak alih. fee. tapi upah’. adalah lebih utama untuknya bersabarjika tiada pilihan kecuali dengan menyogokwang. seperti perlindungan daripa da apa-apa penalti atau ketidakupayaan yang dikenakan atau yang dikhuatiri: atau daripada apa-apa tindakan atau presiding yang bersifat tatatertib. pentadbiran. Pengharaman rasuah adalah jelas berdasarkan Al-Qur’ an dan Hadis. derma. kontrak pekerjaan atau perkhidmatan. Walaupun demikian. obli gasi atau liabiliti lain. a tau apa-apa manfaat seumpama itu yang lain. 5) Apa-apa perbuatan menahan diri daripada menuntut apa-apa wang atau nilai wang atau benda berharga. komisen. pekerjaan. bonus. Di dalam sesetengah keadaan. ketika itit \ang berdosa adalah penerima sogokan sahaja. harta atau kepen tingan mengenai harta. cagaran berharga. 3/622: Imam Tirmid:i berkata: Hadis Hasan Sahih) Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 111 Takrif Rasuah dan Sogokan 1) Wang. pinjaman. rebat. penunaian atau penyelesaian apaapa pinjaman. 2) Apa-apa jawatan. iaitu apa-apa jenis harta. d an apa-apa perjanjian untuk memberikan pekerjaan atau memberikan perkhidmatan at as apa-apa sifat. 6) Apa-apa jenis perkhidmatan atau pertolongan lain. hadiah.” 75 Bahagian ketiga: Fahami rasuah dan kesan buruknya Rasuah adalah harta yang diperolehi kerana terselesainya suatu kepentingan manus ia (baik untuk memperolehi keuntungan mahupun untuk menghindari kemudaratan) yan g sepatutnya wajib diselesaikan tanpa imbalan. sama ada sudah dimulakan atau tidak. dan 7) Apa-apa tawaran.” (Al-Baqarah: 188) Disebutkan dalam hadis: Ertinya: ”Rasulullah SAWtelah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah dalam pe netapan keputusan (pemerintahan. 4) Apa-apa jenis balasan berharga. pelepasan. supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lai n itu dengan (jalan berbuat) dosa. sivil atau j enayah. alang. 3) Apa-apa bayaran. Anda dan Islam akan berlaku kezaliman ke atasnya kecuali terpaksa memberi suapan wang. rasuah ini hampir sama dengan upah sehingga ada ora ng yang cuba menyatakan bahawa ’ini bukan rasuah. dan termasuk penggunaan atau menaha n diri daripada menggunakan apa-apa hak atau apa-apa kuasa atau kewajipan rasmi. akujanji atau janji.110 • Wang. sama ada keseluruhannya atau sebahagian daripadanya.

. untuk memberikan suapan mengikut pengertian mana-mana perenggan yang terdahulu . benda. Jenis Kesalahan Rasuah Berikut adalah beberapa bentuk kesalahan rasuah secara umum 76: Meminta atau Menerima Rasuah Mana-mana orang atau ejen secara rasuah meminta atau menerima atau ersetuju menerima suapan rasuah (wang. perkhidmatan atau ain-lain) sebagai dorongan atau upah untuk melakukan atau tidak elakukan apa-apa jua berkenaan transaksi tersebut atau berkenaan .

Ketika Abdullah bin Rawahah sedang menjalankan tugasnya. dan yang separuh lagi diserahkan kepada kaum Muslimin. dan Telah diteta pkan baginya sesuatu rezeki (gaji atau upah). Ingatlah sekali lagi beberapa penekanan Islam berikut: 1) Nabi Muhammad SAW bersabda: ”Barangsiapa yang telah kami ambil untuk melakukan sesuatu kerja. prinsipal atau majikan berkenaan. suatu dokumen yang diketahuinya atau disedarinya mengandungi butiran palsu. ”Wahai kaum Yahudi! Demi Allah.” (Riwayat Abu Daud) r 2) Nabi bersabda kepada seorang gabenornya yang telah ditugaskan Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 113 mengutip zakat kabilah Azad. Anda dan Islam dengan urusan rasmi. Menyalahguna Jawatan atau Kedudukan Mana-mana pegawai badan aw am menggunakan jawatan atau kedudukan untuk mendapat suapan dengan membuat apa-apa keputusan atau mengambil tindakan berhubungan deng an apa-apa perkara mengenainya. yang mana prinsipal atau majikannya mempunyai kepentingan. ” (Al-Bukhari & Muslim) 3) Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa Rasulullah SAW mengutus Abdullah bi n Rawahah berangkat ke Khaibar (daerah Yahudi yang tunduk kepada kekuasaan Islam ) untuk menilai hasil buah kurma di daerah itu kerana Rasulullah SAW telah memut uskan bahawa hasil bumi Khaibar dibahagi dua: separuh untuk kaum Yahudi sendiri. saudara-maranya atau sekutu nya mempunyai kepentingan secara langsung atau tidak langsung. maka apabila ia selesai kerjanya dan kembali berjum pa Nabi. Menawar atau Memberi Rasuah Mana-mana orang atau ejen secara rasuah menawar atau memberi atau bersetuju memb eri suapan rasuah (wang. sehingga datang kepadamu hadiahmu. lalu ia menyimpan sebahagian daripada wang yang dikutip sambil berkata: ”Ini untukrnu (bahagian untuk Islam) dan ini untukku yang diberikan sebagai hadia h (oleh orang ramai). prinsipal atau majikan berkenaan. di mana pegawai itu. kalian memang makhluk Allah yang paling aku bend. Ringankanlah kami dan berilah kepada kami lebih daripad a separuh. atau ejen memberi kepada prinsipal/majikann ja. pergil ah kamu duduk di rumah bapamu atau ibumu. Apa yang kalian lakukan ini justeru membuatkan diri . Bagi sesiapa yang bekerja di sektor perniagaan dan politik terutamanya. Makajatuh murka Baginda sambil bersabda: ”Ketahuilah. benda. orang-orang Yahudi data ng kepadanya membawa berbagai perhiasan dan berkata kepada Abdullah: ”Perhiasan ini untuk anda.112 • Wang. Membuat Tuntutan Palsu Mana-mana orang memberi kepada ejen. dengan tujuan untuk m engeliru atau memperdayakan prinsipal atau majikannya.” Abdullah menjawab. maka apa yang diambilnya selepas i tu adalah ghulul (pengkhianatan). jik a kamu benar-benar betul (layak mendapat hadiah. saya kir a tidak sukar untuk menemui atau mendapati salah satu antara empat kategori tadi berlaku. perkhidmatan atau Iainlain) sebagai dorongan ata u upah untuk melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan transaksi ters ebut atau berkenaan dengan urusan rasmi.

” (Riwayat Ahmad) Oleh yang demikian. ”Kerana (sikap) inilah langit dan bumi tetap tegak. tidak kira sama ada itu adalah rasuah .” 78 4) Rasulullah SAW bersabda: ”Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan rasuah yang di terima hakim adalah kufur. d an kami kaum Muslimin tidak memakannya!” Mendengar jawapan tersebut mereka (Yahudi ) berkata. Rasuah yang kalian tawarkan itu adalah barang haram.ku lebih membenci kalian.

ia dikira bersubahat dan turut mendapat dosa hasil menyembunyikannya. si pelapor pula yang akan ditangka p di bawah Akta Rahsia Rasmi (OSA). organisasi d an negara. Akhirnya. ia tergolong dalam ka tegori dokumen rahsia rasmi. Ini juga dikira berdosa di dalam Islam. Ta ’zir yang berat perlu dikenakan kepada pesalah-pesalah ini agar ia benar-benar menjadi pengajaran bagi mereka dan menjadi pencegah kepada umat Islam lainnya. jawatan tinggi . kedua-duanya adalah jelas haram di dalam Islam. saya pasti senarai sebab-sebab berikut merupakan antara halangan utam a seseorang yang mengetahui atau mempunyai maklumat daripada melaporkannya: 1) Tidak mempunyai bukti bertulis atau jika ada sekalipun. D engan tidak diterapkannya sistem uqubat Islam pada hari ini. 6) Kurang yakin kepada pihak berkuasa. 3) Bersikap tidak peduli yang berpegang dengan falsafah ”Lantaklah. 5) Takut diri sendiri terjerat apabila kerahsiaan dirinya sebagai pelapor tidak dijamin selamat. Tanpanya. tiada malas dalam menjalankan tugas memerangi mungkar dan kemaksiata n. semuanya akan terkesan dan merudum jatuh. Penyembunyian atau membiarkan gejala ini berterusan di sekeliling kita akan memberikan kesan buruk kepada Islam. asalkan tidak libatkan aku. Masalah ini mestilah diselesaikan oleh pihak berkuasa jika benar-benar serius da lam usaha membanteras rasuah. setiap penerima. Jika tidak. pemberi dan perantara yang terlibat di dalam keharaman ini wajib dihukum. sudah”. semu a hanya akan berdiam diri. 7) Takut kerana individu yang terlibat rasuah itu mempunyai ’cable ’. Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 1 15 Bagi sesiapa yang terlibat dalam kategori ini. Isu Melapor Bagi Yang Mengetahui Menurut hukum Islam. sedarilah anda turut berdosa kera na bersubahat. Keyak inan tidak boleh dipaksa-paksa. Piha k berkuasa perlu berusaha meningkatkan keyakinan masyarakat kepada mereka.114 • Wang. kita menyaksikan me reka yang terlibat dengan kes rasuah masih mampu senyum dan kelihatan tenang sem asa menghadapi perbicaraan di mahkamah dan langsung tidak kelihatan kesal dan ta kut pada wajah-wajah mereka dengan kekejian yang mereka lakukan. Semua harta yang diperolehi dari jdan rasuah adalah haram. Ini juga perlu diselesaikan oleh pihak berkuasa. Malas begini menandakan hati yang semakin ’mad’ daripada iman. 2) Tidak sampai had untuk melapor kerana mereka yang terlibat adalah rakan dan k enalan rapat. dan hukuman ke atas mereka adalah ta ’zir. termasuk menyimpannya dan membelanjak annya. Sepatutnya. Jika didedahkan. ia akan datang dengan pembuktian tahap kesungguh an mereka. Bimbang pihak berkuasa juga akan dirasuah hingga akhirnya si pelapor pula yang dibuang kerja atau diarnbil tindakan. individu yang mengetahui wajib ke atasnya untuk melaporkan kepada pihak berkuasa. 4) Malas untuk terlibat dan berulang-alik ke mahkamah untuk memberi keterangan. Malangnya. Justeru. syarikat. Anda dan Islam mahupun hadiah.

seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri. tetapi jika orang bawaha n mereka mencuri. no 3288. 3/1282) Hill . Demi Zat yang jiwaku ada di tanganNya .. mereka membiarkannya. nescaya akan aku potong tangannya!” ( Riwayat Al-Bukhari. Ini adalah tanda kehancuran sedang menanti negara yang mempunyai keadaan ini. Na bi Muhammad SAW bersabda: l iliil Lcl J 4_LH f’\ j ’ \ Ertinya ”Sesungguhnya kebinasaan umat-umat sebelum kalian adalah jika orang yang t erhormat daripada mereka mencuri. mereka potong tangannya. hebat dan besar.

Kaya bertambah kaya dan mi .janya tidak berkualiti. Allah SWT akan membiakkan lagi peluang dan ruangnya u ntuk menjadi orang yang celaka. Menghasilkan hasil kerja yang buruk. kecoh d an hancur. K ontrak kerja yang diberi secara rasuah kepada pengusaha yang bukan keran. Maka bertambahlah si jahat da n yang telah jahat akan semakin bertambah jahat. mahir dalam tugasan dan ilmu akan berkurangan kerana skill dan ilmu kemahi ran semakin tiada erti lagi. dan mendapat keluarga yang bakal runtuh.116 • Wang. Yang lebih bererti adalah siapa yang lebih cekap me nyogok. Pengurusan sengaja melengahk an kerja kerana menunggu rasuah tertinggi. Pertambahan proses birokrasi juga bol eh menambah kelembapan. kerana mungkin semua tahap pegawai inginkan rasuah terle bih dahulu sebelum memproses permohonan dan Iainlain. Firman Allah SWT: Eninya: ”Dalam hati mereka adapenyakit. 4) 5) 8) 9) Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 117 Muncul si jahat yang bertambah jahat. Bagi Muslim khususnya. 7) Pengurusan pentadbiran menjadi lewat dan lembap. 2) Menghancurkan keadilan dalam masyarakat. Saya tidak berhasrat untuk menghurai panjang dalam b ab ini. Menyebabkan pembahagian kekayaan yang tidak seimbang. 3) Melahirkan masyarakat yang tiada kemahiran dan skill. Justeru. Tiada lagi jaminan penjagaan harta. 6) Kos pengurusan akan meningkat. mcr. Masingmasing memikirkan diri mer eka semata-semata tanpa memikirkan kesan buruk terhadap mangsa bagi jangka pende k dan negara bagi jangka panjang. Muncul masyarakat yang pentingkan diri sendiri. lain ditambah Allah penyakitnya. rasuah mencerahkan peluang sese orang untuk ke neraka. seluruh keluarganya bakal menjadi kaki rasuah di setiap sektor selepas ini. Anda dan Islam Kesan Buruk Daripada Rasuah Rasuah adalah haram di dalam Islam disebabkan kesan yang dibawanya ke dalam sese buah masvarakat dan negara. Kaki makan rasuah menikmati hasil rasuah d an memberikan keluarganya makan harta rasuah.” (Al-Baqara h: 10) Maka sesiapa yang membiarkan perutnya dan keluarganya diisi dengan hasil rasuah tanpa taubat yang sebenar. Jumlah masyarkat yang c ekap. maruah. membahayakan keselamatan dan keharmonian. nyawa dan diri seseorang.t mendedahkan bahaya kepada orang ramai disebabkan K. Cukuplah dinyatakan isi utama seperti berikut: 1) Jalan mudah ke neraka. Semua syarikat pengusaha baru terutamanya sema kin sukar berkembang akibat kos meningkat kerana peruntukan kos rasuah diperluka n. Semuanya boleh dibeli.

skin bertambah miskin. . Yang miskin sukar memperbaiki dirinya kerana tidak mempun yai ’cable ’ yang baik dan wang yang tidak mencukupi.

Akhirnya mereka menaflkan kebaikan bank-bank Islam kerana alasan tadi. Persoalan yang kerap ditanya ialah: Adakah bank-bank Islam dan akaful bolehberop erasi secara Islam sedangkan modalnya tidak benarnar bersih daripada wang haram? Jawapann>a adalah seperti berikut: 119 |PH|F’1liM [f[ . perlu difahami industri p erbankan dan kewangan Islam masih di tahap perkembangan dan baru. Tidak d inafikan sebahagiannya bersifat kritikan meroboh dan yang lainnya bersifat membi na. perlu difahami industri p erbankan dan kewangan Islam masih di tahap perkembangan dan baru. demikian industri ini y ang tidak terhindar daripada kesilapan dalam implementasi. Apa juga kritikan dan persoalan yang dibangkitkan. Bahagian pertama: Isu modal bercampur Antara isu yang kerap ditimbulkan dan dipertikaikan oleh masyarakat adalah berke naan modal permulaan bagi bank-bank Islam dan syarikatsyarikat takaful. Saya kerap mendengar.Bab 8 Isu-isu Perbankan dan Takaful Terdapat pelbagai isu yang timbul berkenaan perbankan Islam dan takaful. Persoalan yang kerap ditanya ialah: Adakah bank-bank Islam dan takaful boleh ber operasi secara Islam sedangkan modalnya tidak benarenar bersih daripada wang har am? Jawapannya adalah seperti berikut: . terutama nyajika yang berasal daripada syarikat mduk Konvensional. Bab 8 Isu-isu Perbankan dan Takaful Terdapat pelbagai isu yang timbul berkenaan perbankan Islam dan takaful. ramai yang mempersoalkan kesucian’ modal bank-bank Islam dan takaful bagi memula kan Perniagaan Islam. Sebagaimana ka nak-kanak yang belajar berjalan sering jatuh dan bangun. Tidak d inaflkan sebahagiannya bersifat kritikan meroboh dan yang lainnya bersifat membi na. ramai yang mempersoalkan kesucian’ modal bank-bank Islam dan takaful bagi memulaka n Perniagaan Islam. Bahagian pertama: Isu modal bercampur Antara isu yang kerap ditimbulkan dan dipertikaikan oleh masyarakat adalah berke naan modal permulaan bagi bank-bank Islam dan syarikatsyarikat takaful. Saya kerap mendengar . demikian industri ini y ang tidak terhindar daripada kesilapan dalam implementasi. Apa juga kritikan dan persoalan yang dibangkitkan. Sebagaimana ka nak-kanak yang belajar berjalan sering jatuh dan bangun. Apa yang lebih pentin g adalah semua pihak perlu bekerjasama memacu industri halal dalam urusan kewang an ini kepada yang lebih sempurna dari masa ke semasa. terutama nya jika yang berasal daripada syarikat induk konvensional. Akhirnya mereka menafikan kebaikan bank-bank fclam kerana al asan tadi. Apa yang lebih pentin g adalah semua pihak perlu bekerjasama memacu industri halal dalam urusan kewang an ini kepada yang lebih sempurna dari masa ke semasa.

119 .

maka ia adalah halal. ”Apabila majoriti daripada jumlah modal ataupun pendapata nnya adalah halal. sebagaimana najis khinzir yang haram ”lizatihi” iaitu ’ain dan fizikalnya. Ibn Nujaim pula berkata. Anda dan Islam a) Wana itu sendiri adalah tidak haram dalam bentuk fizikalnya tetapi menjadi ha ram disebabkan oleh jalan memperolehinya yang haram (tidak selari dengan kehenda k syariat). tidak mengira bahagian yang halal dalam modal tersebut adalah majoriti ata upun minoriti. Jika berjual beli dengan mereka adalah haram. Harta mereka diketahui daripa da sumber dan hasil yang haram. sudah tentu bagind a akan menegah dari awal lagi.82 Hujah sokongan mereka. baginda berurusan dengan orang Yahudi daripada kal angan penduduk Madinah dan Arab-arab Badwi yang menghalalkan perkara-perkara har am dalam Islam. Ibn Qasim daripada mazhab Maliki. Sebaliknya. kemungkinan wang modal itu datang daripada sumber yang halal sahaja ataupun bercampur dengan sebahagian pendapatan haram. maka tidak menjadi masalah menerima hadiah dan makan hidangan mereka selama mana tiada sebarang tanda yang jelas menunjukkan ia adalah haram. antaranya:83 a) Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukan transaksi dengan penduduk Mekah sebelum Hijrah. barang ataupun makanan itu adalah daripada sumber yang halal. dosany a tidak bergerak bersama berpindahnya wang tersebut. organisasi kerajaan dan swasta yang halal. ”Apabila anda tahu (atau diberitahu oleh orang yang berc ampur pendapatannya) komoditi. c) Semasa Nabi SAW berhijrah. Justeru. la berbeza dengan mata wang van<> tidak haram pada zat atau fizikalnya tetapi pada cara * C * memperolehinya. M ajoriti ulama Hanafi. b) Rasulullah pernah melakukan urusan kewangan dengan komuniti Arab Badwi yang m enyekutukan Allah SWT ketika rombongan ke Madinah. padahal keba nyakan harta mereka adalah daripada sumber haram. Tidak pernah dide ngari Rasulullah SAW menegah segala urusan jual beli dengan mereka. apabila majoriti modal atau pendapatannya adalah haram.120 • Wang. b) Modal yang diperolehi oleh syarikat induk kepada bank Islam bukan semuanya be rasal daripada perniagaan yang haram. Walau bagaimanapun. di mana sebahagiannya daripada kalangan kafir.”81 Isu-isu Perbankan dan Takaful • 121 Beberapa ulama terkemudian seperti Imam as-Syawkani dan aljvtuhasibi juga berpen dapat halal melakukan transaksi dengan pemilik wang bercampur antara halal dan h aram. Menurut pandangan Syariah pula. Hanbali dan Ibn Taimiyah berpendapat harus melakukan transaksi dengan pemilik modal yang bercampur antar a halal dan haram apabila majoriti modal itu datang daripada sumber yang halal. pefflbaca perlu mengetahui modal permulaa n bank-bank Islam dan takaful telah disahkan daripada peruntukan modal bersih da n halal oleh syarikat induk. . Sebahagiannya adalah datang daripada indiv idu. menyebabkan di mana jua ada khinzir maka hukumnya adalah najis dan haram dimakan . Ibn Qudamah pula berkata. terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama.79 Oleh kerana itu. hanya di ke tika itu tidak dapat diterima hadiah dan makanan kecuali selepas disahkan kebers ihannya (halal).

ia bermakna Islam juga membenarkan mengurus kewangan deng an Muslim yang bercampur harta haram dan halal. f) Para sahabat Nabi SAW juga berurusan dengan perompakperompak Madinah pada zam an Yazid bin Muawiyah. ia membawa kepada kesukaran yang terl alu besar terutamanya di zaman yang sukar mencari sesebuah syarikat yang 100 per atus halal pendapatannya. tiada antara mereka yang mengharamkan.S5 .84 8) Apabila transaksi seperti ini dihalang. e) Apabila Islam membenarkan melakukan transaksi kewangan dengan komuniti yang m enyekutukan Allah SWT.d) Taqrir (pengakuan) Nabi SAW dengan membiarkan para sahabat melakukan transaks i perniagaan dan kewangan dengan kelompok orang zalim juga adalah hujah.

Jl 11 -• jULs jl OJ LcU Ertinya: ”Aku mempunyai seorangjiran dan tidakku ketahui berkenaan hartanya kecual i semuanya haram dan kotor. Anda dan Islam Selain itu hukum berurusan dengan syarikat atau individu yang hartanya bercampur juga boleh dilihat daripada pendirian Ibn Mas’ud r.122 • Wang. 5/335 . 01 j ^u oil j^e.” ^ Oleh yang demikian.” (Riwayat Al-Baihaqi.” Berkata Ibn Masu’d: ”Terima dan hadirl ah jemputannya sesungguhnya dosa-dosa (daripada harta haram tadi) adalah tanggun gannya sahaja. rosaklah sistem dan tatka la itu urusan agama juga akan rosak dan jatuhnya syiar Islam (kerana semuanya ti dak boleh dilakukan tanpa peranan harta). Al-Baihaqi berkata sanad riwayat ini tidak kukuh) Imam Al-Ghazali juga pernah berkata: U JjLJ ^Lj ^U 5U-I c-LUJ flil . J «Jli L^ Ertinya: ”Sesungguhnya sekiranya harta haram telah tersebar luas di sebuah tempat dan sukar untuk berpindah dari tempat itu maka hams hukumnya berurusan walaupun melebihi had darurat.a. berikut: VI * J. adalah tidak benar menuduh keseluruhan modal yang terdapat d i bank konvensional sebagai haram dan tidak boleh digunakan sebagai modal permul aan bank Islam dan syarikat takaful. Tidak dinafikan adalah lebih baik jika piha k bank dapat memastikan hanya bahagian yang halal sahaja digunakan dan diasingka n khas Isu-isu Perbankan dan Takaful 123 .LJr^Jl . dan dia menjemputku (ke rumahnya). Aku merasa sukar untitk hadir dan sukar juga untuk tidak hadir. kerana jika manusia hanya dihadkan sekadar ’alas perut’ (had d arurat) maka pastilah akan terhenti kehidupan manusia.

takaful ataupun bahagian perbankan Islamnya. Jika masih terdapat sebahagian kecil modal haram daripada jumlah keseluruhan mod al digunakan sebagai modal permulaan bagi bank Islam. saya berpendapat ia adalah qard hasan (pinjaman tanpa faedah) daripada syarikat induk konvensional kepada anak syarikatnya. Dalam hal ini. Proses peralihan dan pengebalan kepada sistem Islam mestilah disokong. Bagaimana mungkin sebuah bank ataupun syarikat konvensional beralih kepada sistem Islam t anpa bantuan modal atau kewangan yang mencukupi. Untung daripada perniagaan halal. selari dengan objekti f Syariah (maqasid Syariah). bagaimanapun modalnya adalah wang curi atau haram. ia tidak sampai ke tahap wajib. modal daripada sumber curi Ulama silam juga pernah membincangkan hukum menggunakan keuntungan yang didapati daripada perniagaan halal. Ini kerana ia ibarat sebuah sy arikat dan ’dari poket kanan dibawa ke poket kiri’ sahaja. Jika pandangan yang tidak membenarkan diguna pakai sekalipun. proses ini perlu dibenarkan bagi membolehkan proses menukar sistem konvensional kepada sistem Islam. Malah AlMarhum Syeikh Dr Zaki Bad awi pernah mengeluarkan fatwa harus walaupun pinjaman oleh syarikat induk kepada anak syarikat itu adalah pinjaman dengan faedah. Imam As-Shafie. Majoriti ularna kontemporari berpendapat tiada masalah bagi se buah syarikat induk memberikan pinjaman kepada anak syarikatnya dengan syarat me mulangkan kembali jumlah yang digunakan kelak. Walau bagaim anapun. tetapi ia wajib memulangk an kembali wang yang . Imam Malik. bank-bank Islam ma sih boleh membersihkan modal yang ragu tadi dengan membayar kembali pinjaman itu selain mendermakan sebahagian keuntungan yang diperolehinya. walaupun terpaksa menggunakan sebahagian modal yang jelas haram. Imam Abu Yusof dan ^heikh Zufar Huzay l bersetuju pencuri tersebut berhak mendapat bahagian keuntungan daripada pelabu rannya yang halal walaupun modal asalnya adalah haram.menubuhkan bank Islam. Oleh itu.

sedangkan keadaan sebenar tidak demikian. bank konvensional hanya RM850 sahaja. Saya bertanya kembali. Bayangkan. Berikut adalah beberapa fakta yang menyebabkan dakwaan pinjaman perumahan bank k onvensional lebih murah daripada perbankan Islam adalah silap dan tidak tepat sa ma sekali: 1) Perbandingan kiraan yang silap Orang ramai tidak dapat memahami cara kiraan yang betul menyebabkan mereka membu at kesimpulan yang salah. Anda dan Islam dicuri (wang yang digunakan sebagai modal perniagaannya atau pelaburannya) kepad a yang berhak. Isu ini harus difahami dengan jelas. proaktif dan bersungguh-sungguh terhadap ope rasi bank yang diselia mereka. ini adalah dalam konteks worst case scenario. Bahagian kedua: Adakah perbankan Islam mahal dan zalim? Saya telah menjelaskan beberapa proses mengawal selia dan mematuhi Syariah di ba nk-bank Islam di dalam bab yang lepas. Masih segar di ingatan saya. manakala bank konvensional hanya mengenakan 6. kita berpandangan bank Islam harus mengambil keuntungan daripada perniagaan ataupun pelaburan yang dijalankan walaupun jika modal yang digunakan adalah haram.75 peratus. Lalu dengan tegas si pemuda ini menjawab.8” Berdasarkan ijtihad ini.124 • Wang. ”Adakah saudara tahu berapa kadar keuntungan yang dikenakan oleh ban k Islam dan berapa pulaIsu-isu Perbankan dan Takaful • 125 yang dikenakan oleh bank konvensional?” tanya saya lagi. ”Bank Islam ini mengenakan kadar 7. Pemuda itu menjawab. meletakkan bank Islam sama darjat dengan bank-bank konvensional. pemuda mendekati saya lalu bertanya dengan soalan y ang popular didengari. kebanyakan perbankan Islam hanya mengenakan .’’ katanya memberi contoh dengan yakin.6 peratus setahun bagi tah un ketiga sehingga 30. ”Mengapa bank Islam lebih mahal daripada yang riba?” Dan saya bertanya apakah yang m enyebabkan ia membuat kesimpulan seperti itu. ”Sebagai contoh. menjadi tanggungjawab anggota majlis pengawasan Syariah set iap bank bagi bersikap lebih tegas. Justeru itu. Kerap kali kita mendengar hiruk pikuk orang Islam membandingkan kadar keuntungan yang diambil oleh bank-bank Islam dan kadar riba haram (interest) yang dikenaka n oleh perbankan konvensional. terutamanya apabila kekeliruan berkenaan pe rkara ini menyebabkan bank Islam dituduh sebagai tidak Islamik dan lebih buruk l agi. apa pandangan ustaz?” katanya sambil membulatkan matanya ke ara h saya. ”Bagaimana cara ibu saudara mengit’<1 sehingga dapat jumlah i tu?” kata saya. saya tidak menafikan masih terdapat kemungkinan bank-bank Islam di seluruh dunia ataupun jendela perbankan Islam di bank konvensional yang tidak memberi perhatian sewajarnya terhadap pros es itu. Bagaimanapun. katanya dengan yakin. Walau bagaimanapun. ’’Ibu saya mengatakan membiayai perumahan bank Islam jauh lebih tinggi daripada perba nkan konvensional. bank Islam kena bayar Rjyll 050 sebulan. Tambahan pula.

tetapi ba gi tahun berikutnya kadarnya tidak dapat diketahui oleh pelanggan kerana ia berg antung kepada kadar peratusan BLR (Base Lending Rate) atau Kadar Pinjaman Asas y ang tidak tetap serta ditolak dengan 0. Manakala apabila dilihat kepada pinjaman perumahan oleh produk konvensional.5 peratus (tahun ketiga sehingga 30 sebagai contoh). ham pir kesemuanya memukau pelanggan dengan kadar rendah di tahun pertama.7. . Ini bermakna kadar ini t idak akan bergerak hinggalah 30 tahun itu.25 peratus sebagai contoh.

r^ CO CfQ (K) Crq O.f to P <—t (TO c<3 p”1 3 era F. 3 3 CO 1 c 9*. m cr n CO S” CO UJ ON O” c_ P” CO CL CO & n> S .

| ?r ^ f° 12 J ”3 1-1 ^3 cs 3 ^ o.3 . I i’ C _i -T P — *r C CD 3iS c/i cr CO !*r I—H VI P’ cr n c •-I Co ST S era ”£. c I g” ” S | vi i-i CT Q. 3 . 3 B. c« CO z.2 era ^ Ex 5 ^J f C S’ I § £ 5” o I Ir C | * S S §§ S”-. <T> cr CO •< PS § £ r U £ &: > | 13 £ § 3 ^£ *i g| n> co ”2 C C C-.o&. co iffliff siiii’la 01 S S £ Q 3 e ^§ S: ~ CO 111 3 <T> co >7r.

CO liT” CO ?r p 3 Co R1 3 Cf__ cT cr 3 3 CfQ ST. 5’ cr n O 3 ^-t Co tV .cr S i rt 3 cr m £v P S <5a f? Cd r X) op 3 CL.

. C CO fa” *•< p I—I 5^ CO fV CO ?v CO cr <D M Co” C aCf^ Co ’a fD era CO 3 . co” & f? c? •T3 CO 3 3” Co <£ CO c—.CO* era 2.

s s ^ ^ s CO I £ 5 ^^•3 ^a re 2 re S” CO CJ) in era 3” *±> . ^ n> 3 3 CO 3 Co g.e.Cf^ Co” cr CO gS’ ^3 3 Q £ 111.s tr ^ 3 & ^ s s.<< CO 3 ro 3CO ”-+1^7-1 CO1 ^ S O±1 G” 5^ p ^ ^ 3 CO g <« i: ^ m S” cT ^ ^ S.

m c? to O % era c^ ff1 CO HH VI era o: k-{ 5O &CD I—1 O) P3 nr ^ G3 B •O Co era •< r& era OQ 3 V- .

CO g-_ 3’ era era r-f ^ &. ?o CO cr 3 n> I 3 < £L ”D a Co ^a c >-i c ^3 CO r? ^ 3 3 ’c’ era CO r\i DO p. C 3 ?-r era e era CO ?r AI CO K> .

^T-l C Dv* .7^ V) O >-f 3_ ft ^ Co cr vi pr CO p 3 7? CTQ $ PS w^o ^D 00 po VI 7T n> fC Ep’ X D.

ST h°. P OQ S .t_> . 13 C 3 P CI2 E. F to 3 1Q 5* v^ oSo >-*. ft 3 P CL h-* • P P 3’ P (D cr T3 gr a ft r4 £. n> ^ ^ P o.

3” P ?r 3 v< p OQ P 3 p_ era t59. If o ^ P o. P ^-t ”d P 3 H<0 K> ON CO C »1 TO IT t>Q S3 Interest Rate (%) K I 8 CD 30 (D g 8 8 8 3 £ P > .

era &^£j3eS H” •§•&§• i” i 5” S e era y fc±- S.3 Q. .P0 -co <? UJ ^ 5” no g -crag 5. V 13 «! BJ 3 ^ I ^ rf £ 7? rf | ^^gf wf33-cra£rp’§g r \j. CB Q. o \j p ’iHi v. o 115.S CjS-Sp2foS3p &§-|g| S-&I& PO.fepBrtt/iCi.^ Q.^1 3. K> O O o> ro ON fa 3 (Q > D.

pp^’o.3 g t« rtT3.« I ^ !• s g. 11 g 1 Ntimu OQ P S” p ^1 ^ ^ ^^H r-”^ 8-i’l-l* SB!!? yy i|tj iii|i!ifii &l § s-gi ^i-?r 3 P-OQ a gcra 3 hi.P ^ p^-a^ ?r§lg & -3*±^ >-tHrrn^-ri g 3 t/i ru a t/i .Wl g^cra-| IS1 1^ ?t &^g&?J §•« 5-^.1-1 •-< lll = |llll !!<!•& g^g.era ^P P g 3.e.|:-’ * l:g i 1 3-1 &s | . C p: -f^ £»P1 i &1 i §”S. g^ cr v:.*’ ^^ tS < 3 # i-s ^3&g:^e|gcrg.’ff D.r! — P 3.

• P era 133 r 73 I <> o ^o 70 I K) b o S?3 ”P i» I to ^ 5.-. cr s m 5: t± OT5’opW§3S . c R to tin II llfIE & I iti Ii^f gE1?lli!ll ? |jll ||s-if ||| ? | I K^’^S” ^TarDr^’S^pS.^ P g c 3 £ tiq’ Bl to r^ g c: 3 ^ a.

c n> P 3.l !FJ5FB>. ”s s ££ 5-§&£•!& g | lW lg.g.g.s § i is. P rv* P P PJ S ^^^^H 3B*PP .-.& Btl I -.g I I p.P E-P(^cr3 ”3-rt c 33-rr P^ -j £ &q g-g-^’P ^era £-p S ”c .&•< s 1 i s ^ffil 1 §. >*r 3~ pv 3~ .b o ?P •p S E£E9 P^P”P 3np’toeraT3S?. ^^••^^l ^S33 p p”3fRpP3rT 3 M era -^ g.-£*P Illillli I B.R. ^-O^-rc 3 C P 5. y • vi 1-1 JB i-i vi S.. & eg g 3” era ’E.

la adalah riba dan gharar. Tahap haramnya bertambah tinggi apabila sebuah pinjaman dengan r iba yang tidak diketahui pula jumlah bayaran semula yang dikenakan tatkala pinja man dibuat. la juga s ebenarnya perbandingan yang tidak sah dan tidak betulr Isu-isu Perbankan dan Takaful 129 Sebagai contoh dikatakan CIMB memberikan kadar tetap 5.5th year : 5.50% 5 years Fixed Rate 1st .25% Thereafter: BLR . jika anda ingin mengatakan kadar interest bagi Public Bank Berhad (berdasarkan contoh di atas) adalah sama untuk tahun kedua dan keti ga iaitu 4. kadar yang ditawarkan oleh bank Islam mulai t ahun ketiga hingga ke atas sehingga ke tahun ke-10 adalah hanya 7 peratus.25 peratus untuk pinjaman perumahan.3rd year: 5. Minggu pertama dengan kadar peratusan BLR ditolak dengan 4 peratus. Ini kerana kadar tetap yang ditawarkan hanyalah a ntara tiga dan lima tahun.75 peratus. Bagaimana anda boleh membandingkan benda yang tiada dengan yang sudah ada? Kecuali jika individu tersebut tidak mempunyai peng etahuan tentang kewangan.91 Saya tegaskan sekali lagi. Anda dan Islam ”Saya jual sofa ini kepada anda dengan harga bergantung kepada BLR.1. Bagaimanapun jika anda membuka laman web CIMB Bank Berhad92.50% Thereafter: BLR . mereka hanya melihat pembayaran di hadapan mata merek a tanpa melihat jauh ke hadapan berbelas tahun lagi. Perbandingan ini menjadi salah kerana bank konvensional bergantung sepenuhnya ke pada kadar BLR yang berubah-ubah. Malangnya. kebanyakan umat Islam di Malaysia kelihatan berfikiran jangka pendek.1. minggu kedua BLR ditolak 3 peratus dan Iain-lain. Kadar tetap di bank konvensional Sebahagian individu yang tidak memahami konsep kiraan ini juga cuba mendabik dad a sambil mendakwa kononnya terdapat bank-bank konvensional yang dapat menawarkan kadar tetap yang jauh lebih rendah daripada bank-bank Islam kononnya. Demikian juga halnya dengan dakwaan Citibank menawarkan kadar tetap begitu renda .” Transaksi jualan aset sebegini adalah disepakati haramnya oleh seluruh ulama sil am dan terkini.128 • Wang. Ini menyebabkan mereka seri ng terperangkap dalam perbandingan yang silap. perbandingan antara harga yang diletakkan oleh ban k Islam dan bank konvensional tidak boleh dibuat lad kerana jumlah keseluruhan y ang perlu anda bayar kepada bank konvensional tidak akan dapat diketahui sehingg a tempoh pinjaman anda tamat. ia terc atat seperti berikut: 3 years Fixed Rate 1st . Yang jelas dalam hal di atas.50% Bagaimana mungkin anda membandingkan antara carta kadar Bank Islam Malaysia Berh ad tadi dengan kadar CIMB ini. anda telah tersilap kerana ia belum dapat dipastikan lagi sehingga tahun depan barulah ia akan diketahui kadarnya. Adapun.

sudah tentu kadar yang ditawarkan oleh bank-bank klam lebih heb at. 5.ING Jlka anda faham. Promotion is applicable for complet ed residential properties and for a limited time only. Bagaimanapun.h iaitu 5. Cuba anda lihat apa yang dicatatkan di laman web Citibank berikut1”: * Terms and conditions apply.70% f ixed rate (no BLR) is for the first 3 years. an da sekali lagi tertipu jika menganggap ia adalah kadar tetap bagi 30 tahun. Preferred insurance Partn er . ’ Kadar tetap bank Islam boleh berubah menjadi murah Satu fakta yang sering gagal difahami orang awam adalah terdapatnya beberapa bua h bank Islam yang menawarkan kadar tetap . jauh lebih murah daripada bankbank Islam.70 peratus. Loan Approval is subject to credit review.

p embayaran bulanannya sentiasa ditawarkan diskaun oleh pihak bank Islam mengikut kadar BLR semasa. Anda dan Islam Isu-isu Perbankan dan Takaful • 131 pada 10 peratus. 10% UJ 0) *-> (S o: o% EPR jCPR Reba Profit Charged 10 Tenure 15 20 Produk fixed dengan kemudahan variable oleh bank Islam Justeru jika kadar tetap setinggi 10 peratus dikenakan oleh bank Islam bagi temp oh 30 tahun. Selain itu. kadar yang perlu dibayar kepada bank Islam tetap terikat pada tahap 10 peratus sahaja. ia sebenarnya masih murah dan hebat berbanding bank konvensional ya ng menggunakan BLR yang tidak tetap sepanjang masa. Kaedah ini telah disahkan halal oleh pelbagai Majlis Syariah Bank-bank Islam di Malaysia dan Timur Tengah. kadarnya berb 5% . maka pihak bank Islam akan memberikan diskaun pada bulan tersebut sebanyak 4 peratus. Jika anda hanya meminjam 70 peratus daripada harga rumah. tetapi dilihat k epada Base Financing Rate (BFR) semasa. Sedangkan jika BLR melepasi tahap 3) 10 peratus.130 • Wang. Ini kerana walaupun tetap. 15% -. Jika kadar BFR meningkat melebihi 10 peratus. anda juga tidak boleh membandingkannya secara umum kerana setiap ban k mempunyai kadar yang lebih pelbagai lagi. bank Islam tetap han\a akan mengam bil 10 peratus juga.0 peratus. bergantung kepada jumlah peratusan p injaman. Jika BFR adalah 6. Produk sebegini ada ditawarkan oleh Ho ng Leong Islamic Bank. berbanding bank komensional >ang akan menaikkan kadar bayar an selari dengan BLR ke tahap berapa sekalipun. tetapi bayaran bulanannya bukannya 10 peratus. Maybank Islamic Banking dan beberapa bank Islam yang lain termasuklah Asian Finance Bank Berhad. la di namakan produk Home Financing-i variable.

Bank konvensional mengenakan caj penalti jika lewat membayar secara compounding atau terkumpul. sebagai contoh: ”Saya jual rumah ini kepada anda dengan harga RM150 000 atau RM200 000. Isu rebate Jika terdapat individu yang mendakwa rebate yang ditawarkan oleh bank Islam hany a gimik. Di dalam Islam tidak dibenarkan menjua l sesuatu barangan dengan dua harga yang berbeza.” la adalah gharar yang diharamkan oleh Islam. Demikian juga di bank-bank Islam. rebate yang dit awarkan oleh bank Islam tidak dibenarkan memasukkan rebate sebagai kewajipannya terhadap pelanggan oleh Majlis Syariah seluruh dunia. Baga imanapun tiada jaminan bahawa A mampu membayar pada masanya kerana pelbagai kemu ngkinan boleh berlaku. Caj Penalti Menindas Orang ramai juga kelihatan keliru dengan perbezaan kesan caj penalti yang dikena kan oleh bank konvensional dan bank Islam. Ertinya. ia bererti individu itu sememangnya tidak memahami langsung operasi ban k Islam dan tidak mempunyai ilmu Syariah. sebagai contoh. Disebabkan hal itu. Sebarang perbandingan m estilah sama di kedua-dua belah pihak. pinjaman A kepada bank sebanyak RM10 00 0 dan dikenakan bunga atau interest riba sebanyak 5 peratus. Bermakna A perlu me mbayar sebanyak RM10 500 kepada bank itu jika membayar tepat pada waktunya. .eza dengan 90 peratus. la bukan gimik tetapi adal ah bagi menepati hukum Syariah.

hany a caj 1 peratus dikenakan dan ia tidak dimasukkan di dalam jumlah pembiayaan. Zalim kerana setanding ”Jadi mengapa hanya setanding dengan konvensional? Kami ingin kamu menjadi lebih m urah. Tiba-tiba. di bank konvensional jumlah pokok yang berbaki RM3 0 00 itu akan bertambah dicampur RM90 sebulan bagi kelev-atan bulan pertama. Mereka tahu. malah lebih murah dalam banyak keadaan. Hal mi sukar didedahkan kerana kadar pembiayaan syarikat berubah-ubah bergantun g kepada tiga hal terpenting: a) Kadar mengurus minima (cost of fund) bank Islam itu. di mana jika terdapat kelewatan pembayaran. saya memberikan ceramah khas berkenaan produk perbankan Islam di san a. . Anda dan Islam Katalah setelah membayar beberapa lama. l a sangat mahal berbanding bank Islam yang hanya mengenakan maksimurn 1 peratus atau RM30 sebulan. Faktor penalti ini boleh dianggap sebagai antara penyebab keban yakan peniaga bukan Islam terutamanya daripada kaum Tionghua suka memohon pembia yaan daripada bank Islam.” katanya. baki pinjaman kini han> a RM3 000 sahaja . A mengalami ke:. Isu-isu Perbankan dan Takaful • 133 c) Potensi and risiko perniagaan yang mgin diceburi. Tatka la itu. Ma lah ia juga akan disalurkan terus oleh bank Islam kepada faqir miskin. ”Professor. Ini perlu difahami oleh orang ramai sebelum tergesa-gesa memahami bank konvensio nal lebih murah.132 • Wang. Hal seperti mi TIDAK AKAN berlaku di bank Islam kerana tiada kadar compounding b oleh dikenakan oleh bank Islam. b) Prestasi dan kekuatan organisasi yang memohon pembiayaan.asahan lalu gagal membayar pada waktunya. Bayangkan jika anda terlewat beberapa bulan. Malah apabila dilihat kepada kadar pembiayaan yang dikenakan oleh perbankan Isla m bagi produk-produk membiayai perniagaan juga membuktikan kadar adalah setara s eperti ditawarkan oleh bank komensional. Lebih dahsvat daripada itu.” ”Lebih kurang RM13 000. Keadaan ini menyebabkan perbandingan tepat ’apple to apple’ adalah tersangat sukar. adakalanya mereka memang terpaksa tidak m embayar bayaran ansuran beberapa ketika disebabkan keperluan tunai untuk memperk embangkan bisnes dan sebab-sebab lain. Ketika itu. Turut hadir adalah ketua jabatan fakulti Syariahnya. berapakah yuran yang dikenakan apabila saya ingin mengambil PhD dalam bidang Fiqh Islam dan Perbankan Islam. Ketika i tu bank konvensional akan mengenakan 3 peratus caj penalti iaitu RM90 sebulan. jumlah pokok menjadi RM3 090. Justeru ini akan menaikkan lagi hutang A.” ”Bukankah bank Islam ini patutnya ’maqasid’ (tujuannya) adalah membantu umat Islam. Lalu saya melihat kepada profesor itu dan bertanya. la lu kenapa mahal?” tanya pelajar sarjana IPTA kepada saya. Manakala jumlah pembayaran semula pula aka n dikira adalah 5 peratus x (RM3 090) dan bukan lagi 5 peratus daripada RM3 000.

Harga yang ditawarkan adalah menurut kemampuan dan keperluan pasaran.” tegas Profesor terse but. Padahal. Adalah dikira kezaliman pada kita sebenarnya. kenapa tidak yurannya hanya RM2 000 sahaja?” tanya saya menguji. Demikian dapat saya simpulkan hal di perbankan Islam juga. ”Mana boleh.”Mengapa begitu tinggi Profesor. apabila kita mengutuk kedai nasi l emak seorang Islam kerana menjual nasi lemak dengan harga RM2 dalam keadaan keda i bukan Islam menjual pada harga yang sama ataupun lebih murah sedikit. macam mana nak bayar gaji pensyarah kalau begitu. Perlu difahami. si Muslim menjual dengan kadar harga yang ia mampu tawarkan dan halal. Islam menjaga h ak penjual dan pembeli secara adil. Bukan hanya hak pembeli sahaja yang perlu di jaga. Jual dua kali ganda harga modal tidak zalim? Ada yang merungut dengan mengatakan bahawa bank-bank Islam .

Buktinya adalah daripada hadis Nabi SAW: Li Ertinya: ”Sesunggithnya Nabi SAW memberi ’Urwah satu dinar untuk membeli seekor kamb ing. Bagi mencapai s asaran itu. bermakna setengah dinar seekor. lain ia datang bertemu Nabi membawa satu dinar dan seekor kambing. Hasilnya. apabila anda menjadi salah seorang daripada pemegang saham utama di bank Islam. lain dijualn ya seekor dengan harga sam dinar. b) Bank-bank Islam juga mempunyai pelabur-pelabur yang mengharapkan pulangan yan g baik hasil pelaburannya. tidak sama sekali. selagi ia diterima oleh harga pasaran. c) Bank-bank Islam juga mempunyai para kakitangan yang perlu dibayar gaji selara s dengan nilai pasaran. Transaksi ini diiktiraf oleh Nabi SA W malah dipuji dan didoakannya. cuba fahami fakta berikut pula: . keuntungan nescaya ia haram. Jawapan saya. pembaca perlu memaha mi fakta berikut pula: a) Bank-bank Islam adalah merupakan syarikat-syarikat berlesen dan berdaftar yan g juga mensasarkan keuntungan supaya organisasi maju ke hadapan. dan kemudian menjualnya dengan harga 1 00 peratus keuntungan iaitu 1 dinar seekor. la bukannya badan kebajikan yang menawark an khidmat secara percuma. Jawabnya. no 3 642) Hadis ini menunjukkan bagaimana sahabat membeli dua ekor kambing dengan harga sa tu dinar. Justeru itu. yang jika ia membeli tanah sekalipun pasti ia akan rnendapat imtung. apabila anda merungut ianya mahal.134 • Wang. d) Bank-bank Islam juga perlu membayar kos operasi bangunannya dan peralatan-per alatannya.” (Riwayat Al-Bukhari. maka (atas kebijaksanaannya) dapat dibelinya dua ekor kambing. Kunci tambahan memahami Jika penjelasan di atas masih lagi tidak cukup dan masih tidak mampu memberikan kefahaman. Keuntungan adalah amat penting bagi menjamin kakitangan yang berkualiti dapat dikekalkan bagi mengurus bank secara efektif dan kompeteti f. Selepas memahami empat fakta di atas. perbankan Islam menawarkan khidmat kewangan menurut Islam melalui pr oduk-produknya yang diiktiraf Syariah. Sebagai tambahan dan penjelasan lanjutan berkenaan hal ini. dan ia bukannya wang subsidi yang diberi secara percu ma. Justeru. Ini amat terpuji. ia tertakluk kepad a iman pemegang saham itu. berusaha lah supaya anda menjadi salah seorang pemegang saham dan mampu rendahkan harga b ank yang anda miliki. ia akan kekal menjadi masalah sehinggalah pembaca mampu memahaminya. bagaimana mungkin sebuah bank Islam mampu terus berkembang. adakah anda dengan mudah merelakan keuntungan yang diraih berkur angan semata-mata kerana ingin membantu umat Islam. maka Nabi terns mendoakannya dalam jualannya. tindakan bank-bank Islam yang menjual rumah atau aset kepada pelanggan yang dibelinya dengan harga 100 peratus lebih daripada harga asal adalah halal s elagi mana pasaran dapat menerimanya. Anda dan Islam Isu-isu Perbankan dan Takaful • 135 zalim kerana harga aset yang dijualnya kepada pelanggan adalah dengan 100 peratu s. Saya yakin. apabila khidmat yang ditawarkan adalah percuma dan amat murah.

anda per lu menyedari kebajikan dan kepentingan bank juga perlu dijaga supaya .• Apabila anda mengatakan perbankan Islam sepatutnya sentiasa lebih murah berbandi ng konvensional kerana ia membantu orang ramai terutamanya orang Islam.

jumlah peruntukan zaka t yang disediakan oleh bank-bank Islam dan jendela perbankan Islam bagi tahun ke wangan 2005 sebagai contoh adalah seperti berikut: ^^^^^^^^H}^m^^^^^^^^^l^^^^^^^^i^QM^^^^^^^^I ^^^^^^^^^^^^^^^^^—^^^^^^^^^—^^^^ RHB Islamic Bank RM920 000 HSBC Amanah RM49 OOP Maybank Islamic Windows RM1 172000 Public Bank Islamic Windows RMS 5 000 .94 Apabila anda mengatakan perbankan Islam sepatutnya membantu orang-orang yang sus ah dan bukan semakin menyukarkan mereka. Anda dan Islam Isu-isu Perbankan dan Takafui 137 raampu terus menerus membantu segenap lapisan masyarakat. Maka sesiapa yang diluluskan permohonannya oleh bank-b ank Islam sebenarnya adalah orang yang agak senang. Ini jelas. 6/29. Kita perlu mengetahui. bank-bank Islam juga mempunyai p eruntukan sumbangan kebajikan yang diberikan menurut keadaan. Sebagaimana respon dan jawapan Nabi SAW kepada sahabat baginda: >J J S-Jk. ^-Jlk.136 • Wang. kerana orang yang benar-benar susah tidak akan mampu mendekati bank d an mengajukan permohonan. . Malah selain itu. him ) la adalah kerana Nabi SAW tidak mahu mengehadkan hak peniaga bagi mendapat keunt ungan. selagi mana ruang keuntungan masih berada di paras pasaran a dalah dibenarkan. Justeru itu. 4»l ^&i’ Jl _^jS! 41) I [j menaik dan menurunkan harga. Justeru itu. dan sesungguhn tiada seorang pun dari kalangan kamii men (yang aku lakukan) sama ada berkaitan dar 385.” (Riwayat Abu Daud. Bukankah itu juga membantu individu yang susah dan memerlukan.-£-» J^l or~J_. Nabi SAW juga menolak permintaan sahabat baginda untuk melakukan harga siling ketika pasa ran tidak diserapi unsur zalim oleh peniaga. £}jJj i_/^ Ertinya: ”Buhkan Allah SWT adalah yang ya aku berharap untuk benemu Allah dan untut dariku akibat sebarang kezaliman ah atau harta. maka anda perlu memahami apabila bank I slam itu memperolehi keuntungan. Nabi SAW tidak membena rkan kawalan harga dibuat oleh kerajaan pada masa yang tidak terdesak. Al-Bayhaqi. ia akan mengeluarkan zakat bagi asnaf (kumpulan ) yang layak menurut Syariah. Sohih menurut Albani jj_) . bukankah amat baik apabil a zakat yang dikeluarkan oleh bank disalurkan kepada orang yang benar-benar susa h berbanding yang sederhana susah.

ramai yang suka menyempitkan fikiran mereka dengan hanya m elihat kepada kadar-kadar pembiayaan sahaja. la juga satu lagi bent uk bantuan tetapi tidak disedari oleh orang yang . maka ia juga mengh asilkan kadar pulangan yang tinggi bagi penyimpan-penyimpan akaun Islam sebagai contoh akaun mudharabahl Individu yang menyimpan akan mendapat pulangan yang leb ih besar. Adakah anda sedar. bukankah ini benar-benar membantu orang yang susah sebagaimana yang diinginkan? Keuntunga n baik yang diperolehi bank-bank Islam juga membolehkan bank ini meluaskan lagi jangkauan operasinya. Mer eka juga berpeluang mendapat pulangan hibah yang menarik.Hong Leong Islamic RM45 000 Merujuk kepada laporan setiap bank berkenaan bagi tahun kewangan 2005. selain ia juga mewujudkan banyak peluang pekerjaan buat rakyat sekaligus memban tu mereka. la adal ah amat baik kerana bakal menghasilkan lebih banyak peluang kerjaya baru bagi in dividu Muslim di perbankan konvensional yang ingin berhijrah ke perbankan Islam. apabila bank mendapat kentungan yang baik. selain memantapkan lagi keuntungan akan datangnya. Demikian juga penyimpan yang menyimpan dalam akaun simpanan nadi’ah. Malangnya.

Jadi dalam konteks ini.olkiCaJl olljGlj iJJJI 5Ck!I oj O^i’j Jl^J1 V Ertinya: ”Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amala n yang kekal lagi soleh adalah lebih baikpahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih b aik untuk menjadi harapan.” (Al-Kahfi: 46) Menurut Syeikh Ibn Asyur. Bagaimanapun. Bagaimana pula apabila individu mengatakan produk bank Islam lebih mahal. Sesuatu yang haram dan narik di sisi mata dan hati 2) menguasai diri. ia adalah suatu tanda dan bukti umat sensitiviti terhadap kebenaran alam barzakh dan akhi syubhat amat zalim kepada Allah SWT walaupun amat me manusia. walaupun anda mendapat untung yang Isu-isu Perbankan dan Takaful • 139 banyak.138 • Wang. Fenomena yang agak ganjil berlaku hari ini adalah orang Islam mengambil berat ma kanan yang dicampur dengan ayam tidak sembelih dan sebagainya.6 peratus dar ipada keseluruhan aset bank di Malaysia. umat Islam tetap terpaksa membeli ayam yang mahal tad! demi memastikan makanannya halal walaupun ia lebih mahal. 1UP *£. kita bersyuk ur kerana prestasi perbankan Islam mencatatkan pertumbuhan sebanyak 17. tetapi sering mel upakan riba yang diharamkan. ayat daripada surah Al-Kahfi di atas mengingatkan kita bahawa amal soleh dan keberkatan adalah lebih perlu diutamakan daripada harta b anyak tanpa halal.8 bilion dan iahanya merupakan 11. Adakah fakta ini mencukupi? Saya akan member! jawapan untuk member! kefahaman ke pada rakyat Malaysia. Anda dan Islam merungut ini. 1) Nilai yang halal adalah tidak ternilai Seorang usahawan Malaysia memberitahu saya pengalamannya di London di mana harga ayam yang disembelih jauh lebih mahal daripada ayam yang tidak disembelih. Jika pertimbangan keduniaan Islam sudah semakin hilang rat. Allah SWT menegaskan: ^li-j £\y dlT. ia belum past! lagi menggembirakan anda di alam barzakh kerana ia mungki n sesuatu yang haram.7 peratus berbanding tahun 2004. Majlis penasihat Syariah masing-masing mengesahkan produk yang halal berbanding produk -produk yang tidak disahkan Syariah. bank konvensional masih m enguasai industri perbankan dengan cukup jauh sekali. Jumlah Keseluruhan Aset Bank di Malaysia Menurut Ranking Pada 30 Jun 2006 Mavbank: RM224 Bilion . Bank-bank Islam adalah pemain-pemain kecil yang sedang meningkat naik Ini ternyata daripada statistik yang dikeluarkan oleh laporan Bank Negara Malays ia tahun 2005 yang melaporkan aset semua bank-bank Islam dan jendela perbankan I slam di Malaysia sebanyak RMl 11. la adalah jauh lebih berat daripada memakan ayam ba ngkai ataupun khinzir. Ini bermakna. Baga imanapun.

CIMB Group: RMl54 Bilion Public Bank: RM135 Bilion RHB Capital: RM96 Bilion AMMB Holdings: RM72 Bilion Hong Leong: RM61 Bilion EON Capital: RM38 Bilion Affm Holdings: RM35 Bilion Bank Islam Malaysia Berhad: RMl8 Bilion Sumber : NST. 26 Nov 06 .

sekiranya bank Islam dengan asetnya berjumlah RMS bili on (seperti RHB Islamic Bank pada tahun 2006). Individu memahami bank konvensional yang mempunyai aset besar sekitar RM150 bili on (sebagai contoh). Kesimpulannya. Cacing. Yang Isu-isu Perbankan dan Takaful • 141 lebih penting. sebagai pemain-pemain kecil yang sedang naik kadangkala harga yang ditawar kan mungkin icbih tinggi sedikit berbanding pemain-pemain besar.” saya menambah. Bagaimanapun. Apabila hari ini kita sanggup berkorban sedikit demi memajukan bank-bank Isla m. ”Ini kerana.” hujah saya lagi . apabila ia mempunyai jumlah nilai hutang tidak berbayar dalam jumlah yang sama (RM150 juta). ia jauh lebih baik daripada bank riba yang menawarkan riba dengan murah. nescaya sudah pasti generasi akan datang mampu melihat dan menikmati kadar ya ng sangat hebat serta halal daripada institusi kewangan Islam dan produk-produk Islam. Siput adalah lebih baik daripada babi. malah mengatasiny a.’’ jawab saya. pohon kayu.” tetapi. parurat dan Bank Islam ”Jika seorang sesat berhari-hari di hutan tanpa makan dan dalam keadaan sangat gen ting untuk maut. Tanpa dinafikan pasti akan ada jauh di sudut had saya berbisik seperti anda. ”Bukankah di hutan terdapat pelbagai benda yang boleh dimakan yang jauh lebih baik daripada babi. kedudukan bank itu masih tida k tergugat. sudah tentu ia akan memberikan kesan yang besar kepada jangka hayat bank Islam itu. ”alan gkah baiknya jika lebih murah. Bolehlah diibaratkan bahawa bank Islam di Malaysia ini memang sudah Islam. Bank-bank Islam serta kaunter/jendela Islam hari ini perlu diberi lebih sokongan oleh semua rakyat demi memampukan ia mencapai tahap yang digariskan kerajaan (i aitu 20 peratus aset perbankan Islam berbanding konvensional). cuma belum mencapai tahap taqwa dan mukmin. disebabkan masa dan waktunya belum tiba. ”Ya. la dianggap sep erti harga barangan yang ditawarkan di kedai runcit dibandingkan dengan harga di h\permarket. boleh.140 • Wang. bu ah dan Iain-lain semuanya perlu diutamakan daripada memakan babi. hukum halal dan ’sesuatu lebih baik’ (afdhaliy ah) adalah satu perkara yang berbeza. adakah ia boleh memakannya kerana darurat?” tanya saya kepada para peserta seminar kewangan Islam di sebuah d ew an besar. Anda dan Islam Maka. terdapat banyak binatang lain yang masih boleh dimakan sekadar untuk menutup kelaparan. ini menyebabkan peserta bising lagi serta kelihatan berada dalam kehairanan. Tidak semua yang halal itu mampu mencapai ’l ebih baik’ yang kita inginkan. apabila ia menghadapi hutang tidak berbayar (non-performing loan) daripada perninjamnya berjumlah RM150 juta. saya juga seperti pengguna lain termasuk anda yang ’terpaksa’ berkorb an demi meraih keredhaan Allah SWT dengan mendapatkan produk kewangan yang halal tanpa mengira mahal atau murah. ”Salah.” jawab peserta secara rawak dan bising. . tiba-tiba ia ternampak seekor babi.

tiada darurat tatkala itu. itulah situasi perbankan Islam di Malaysia dan konvensional yang riba. menyelerakan dan gemuk berb anding cacing. disambut gelak ketawa peserta. ia tetap t idak memberikan peruntukan ’darurat’ kepada umat Islam. ”9S . Jadi. Sebagaimana yang disebutkan: Ertinya: ”Sesungguhnya apa yang diharuskan kerana darurat memerhtkan keyakinan aka n wujudnya darurat tersebut setelah usaha Pencarian (yang halal).” tegas saya lagi. dan amat tidak harus jika orang yang sesat it u ingin makan babi juga hanya kerana ia lebih sedap.”Justeru. Sel agi terdapat bank Islam walaupun nampak kurang sedap tawarannya (macam babi yang dianggap lebih sedap berbanding cacing sebagai perumpamaan) dan menyebabkan kes ukaran tambahan berbanding yang riba daripada institusi konvensional.

Benar. Sudah tentu ia inginkan keuntungan di sainping men awarkan air yang halal. Penjual B: Menawarkanjualan sebotol oren 1 liter yang halal: Promosi harga murah hanya RM1 . Bagi sebuah bank Islam pula. tibatiba didatangi oleh dua penjual seperti berikut : PenjualA: Menawarkanjualan sebotol arak 1 liter yang haram: Promosi harga murah hanya RM0.aian oren tadi. jendela perbankan Islam dan takaful yang wujud. Bagi saya. anda boleh mengatakan dan memberi komen. ia tertakluk ke pada pemilik bank tersebut. anda mungkin perlu menyemak kembali tahap keimanan dan taqwa dalam diri anda. Apa pandangan pembaca dalam senario di atas? Siapa yang kelihatan tidak bertimba ng rasa dan zalim? lika anda menjawab B tidak bertimbang rasa. maka tidak hairanlah pemilik Islam lain juga sedemikian. Tiada alasan darurat kononnya harga di bank konvensional lagi murah. saya ingin kita bersikap adil dalam menilai bank-bank Islam dan tidak . Ini kerana dibimbangi ia sudah semakin terhakis kerana pertimbangan utama diletakkan pada benda zahir sahaja iaitu har ga serta mengurangkan sedikit keutamaan pada unsur ghaib atau bersifat spiritual yang boleh menghancurkan iman seperti haramnya arak itu.00 sebotol. adakah anda bersedia untuk memberi potongan? Jika anda sendiri tidak mampu. ”l)( Cuba anda fahamkan satu senario contoh di bawah: Di satu kampung terpencil yang kekurangan air minum bersih. adalah dibauu>kun dengan b atasan tenentn. contoh yang saya bawakan hanyalah untuk member! kefaham an bahawa hujah darurat bagi mcnggunakan bank dan insurans konvensional di Malay sia ketika ini tidak dapat diterinia sama sekali kerana terlalu banyak bank Isla m. Kecuali jika semua institusi kewangan I slam tadi telah menolak permohonan anda. ”sepatutnya nenjual B lebih bertim bang rasa dan berkorban demi menyelamatkan orang ramai daripada tergoda kepada y ang haram.” Respon saya. Anda dan Islam Apa yang penting adalah. Cuba anda sendiri menjadi pemilik bank Islam. tidak ada yang lebih zalim dan kejam daripada menawarkan arak yang ha ram. kerana ia samalah seperti orang yang ses at yang tersangat lapar lalu ternampak ayam yang halal tetapi didahulukan makan babi hanya kerana seleranya kepada babi. ia tertakluk kepada sejauh mana ihsan dan iman penjual B sahaja tet api apa yang dilakukan tetap halal. Jangan dimarah penjual B kerana menjual dengan sedikit mahal kerana kita tidak m engetahui modal dan kos yang diperlukan bagi mperolehi bek.50 sebotol. Akhirnya. malah ia menjadi lebih zalim kerana Isu-isu Perbankan dan Takaful • 143 nawarkannya dengan harga yang murah sehingga menggoda dan arik ramai orang kepad a melakukan yang haram. Ingatlah kaedah fiqh yang berbunyi: Ertinya: ”Apa-apa yang dihantskan kerana sebab darurat.142 • Wang.

Mereka bersetuju dan meluluskan semua produk institusi itu tanpa banyak soal. Bahagian ketiga: Penasihat Syariah dan pertembungan kepentingan Masyarakat merasa tidak yakin terhadap kredibiliti ahli majlis penasihat Syariah di institusi kewangan kerana ia diberi elaun dan menjejaskan keadilan ulama ter sebut dalam membuat keputusan. Walau bagaimanapun. padahal merekalah penyelamat. iaitu institusi kewangan konvensional. De ngan demikian dapat memanjangkan lagi hayat perkhidmatannya di institusi terbabi t. tindakan menghebahkann ya dan menjadikannya sebagai Satu kenyataan umum adalah tidak menepati hukum Isl am. ia bukanlah fakta umum yang teipakai bu at semua ahli Syariah di institusi kewangan. iaitu penyelama t umat Islam daripada terjebak dengan bank yang mengempen riba yang murah lagi m enggoda tetapi membawa ke Neraka. Justeru itu.tergesa-gesa menuduh mereka zalim. Nabi SAW . tanpa dapat saya flafikan isu d i atas adalah benar. Saya cuba bersikap adil dalam mengamati isu ini.

144 • Wang. dan mungkin sebahagian kami lebih cekap berhujah dar ipada sebahagian lainnya. kita meng anggap semuanya sama. Dalam masa yang sama. Rujuk Naylul Awtar. la merupakan tanggungjawab bersama ahli majlis penasihat Syariah bersamanya dan pihak pengurusan. Albani: Sohih) Bahagian keempat: Terima logo halal atau Islam tanpa kaji . teta pi hanya melihat kepada zahirny a. 8/632. Jails >Jl^ Sjui* Isu-isu Perbankan dan Takaful • 145 Ertinya-’ ”Sesungguhnya aku hanya manusia.”(Riwayat Abu Daud. Tanggungjawab semua ilmuan Syariah adalah lebih besar dan bertanggungjawab kepad a Allah SWT. maka janganlah k amu mengambilnya. persoalan ahli majlis yang mempergunakan jawatan itu sematamata bagi memenuhi hasrat kewangan peribadinya adalah di luar tanggungjawabnya. Justeru itu. Barangsiapa yang aku jatuhi hukuman dan hukuman itu mengambil haky ang lain (akibat kurang cekap pihak yang benar dalam berhujah). Nabi Muhammad SAW tidak menuntut kita bagi melihat dalam hati manusia lain. Mereka lebih mengetahui dan layak melakukan tindakan. Semua pengaud it luaran atau external auditor ini juga menerima kos profesional daripada syari kat yang disemaknya. dan kamu sentiasa mernbawa kes pertikaian untuk diselesaikan olehku. no 4992. Nabi SAW berkata: «J xja >*-* > ^ u ij’ if. tidak dapat dinafikan bahawa terdapat pihak pengurusan men ghulur rasuah kepada syarikat audit bagi menutup sebelah mata atas segala kesila pan yang berlaku dalam akaun syarikatnya. rnaka aku memutuskan hukuman berdasarkan apa yang kude ngari sahaja. dan Iain-lain. sesungguhnya ia bakal menjadi sepotong api neraka. Bagaimanapun. Hal ini juga berlaku di semua syarikat korpo rat apabila setiap akaunnya perlu disemak dan diaudit oleh mereka.” (Direkodkan oleh Tirmidzi. fakta yang lebih menarik adalah tiada salahnya institusi memberika n elaun kepada ahli majlis Syariah. Jangan disebabkan seorang dua yang bersikap demikian. no 1339. him 540: Albani: Sohih) Sebagai orang awam. Hal seperti ini tidaklah harus kita me nuduh kepada ilmuan Syariah secara umum. adalah lebih baik bagi orang awam supaya bersangka bai k kepada mereka. Anda dan Islam berkata: Ertinya: ”Individu menanggung dosa apabila ia menceritakan semua perkara yang dide ngari tanpa usul periksa. no 3920.

Adakah perlu bagi komuniti Islam mengkaji status halal ataupun haram produk yang ingin digunakan. . Jabatan Pasaran Modal Islam di bawah Suruhanja ya Sekuriti serta Majlis Penasihat Syariah pada pelbagai peringkat juga amat pen ting bagi memastikan logo ’Islam’ pada nama bank dan produk kewangan adalah tulen se perti logo JAKIM yang terdapat pada makanan. ilmu serta kemudahan. barang kegunaan haria n mahupun bidang kewangan. Cabaran dalam memastikan kesemua logo ini tulen serta mempamerkan kelslaman yang tulen sememangnya bukanlah kerja yang roudah. Teratama dalam bab kewangan yang agak kompleks hingga nienyebabkan terdapat perbezaan dalam memahami konsep yang digunakan. dimakan dan dirasai? Adakah mereka perlu bersikap menyangka ba ik dan mempercayai tanda-tanda tersebut. Dengan kepelbagaian latar belakang. Manakala. Cuma fokus saya dalam tulisan ini berkisar mengenai tanggungjawab Sgbagai orang awam atau pengguna dalam hal memastikan kebenaran logo itu. la berlaku dalam pelbagai bidang seperti bidang pemakanan. Bagi bidang pemakanan dan penggunaan. peranan Jabatan Perbankan Islam dan Takaful (JPI T) di bawah Bank Negara Malaysia. kita dapat meli hat dengan jelas peranan logo ’Halal’ daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKI M) bagi membeli produk. bagi urusan kewangan.

Anda dan Islam terdapat yang bertanya. Ini berdasarkan kata Allah: Jl Ertinya: ”. pengurusan institusi itu sendiri dan pihak berkuasa bagi memastikan yang ’Hala l’ dan ’Islam’ itu bukan sekadar jenama kosong tanpa isi. maka dihebohkan kepada seluruh rakan-rakannya dengan dakwaan perbankan Isl am di Malaysia sebagai ’tidak berguna’.. Allah SWT berkata: Ertinya: ”Tidak dipertanggungjawabkan seseorang dengan apa yang di luar kemampuann ya.. kesilapan ini tidak harus dipertanggungjawabkan kepada majlis pen asihat Syariah bank itu. syarat dan rukun. saya abaika n? Menurut pandangan Islam. tindakan menuduh semua perbankan Islam lemah apabila nienjumpai satu kesilapan adalah kurang tepat kerana: a) Kesilapan itu adalah kesilapan individu pegawai yang bertugas itu sahaja. pihak pengurusan mengubah keputusan m ajlis Syariahnya kepada keputusan yang diubahsuai. (lebih baik) sekiranya mereka merujuk kepada perkara itu kepada Rasul dan pemerintah (orang benvajib) nescaya mereka tahu bagaimana untuk berti ndak.. Dalam situasi di mana mereka mendapati kelemahan (kemungkinan melalui pengalaman mereka ketika b erurusan dengan institusi kewangan Islam ini). masa dan sumber tepat membuat kajian mendalarn.dan apabila datang kepada kamu berita baik ataitpun keburukan. mereka (orang munafiq) kerap suka menyebarkannya Isu-isu Perbankan dan Takaful • 147 terlebih dahulu. Akan tetapi akibat daripada kelalaian ataupun didorong oleh perasaan ingin memudahkan proses teknikal. Menurut pengetahuan saya. Wajarkah tindakan ini? b) Kesilapan itu adalah kesilapan pengurusan institusi kewangan itu sahaja. Tugasan wajib seterusnya dipikul oleh ilmuan khas Syari ah.. bagi individu yang tidak mempunyai kemampuan ilmu. la adalah akhlak Islam dalam memastikan informasi yang diperolehi disalurkan kep ada saluran yang betul. mereka perlulah mendekati pihak y ang bertanggungjawab terlebih dahulu sebelum memberitahu komuniti sehingga boleh mengguris kepercayaan awam kepada institusi kewangan Islam secara umum dan juga produk-produk berlogo ’Halal’ itu.146 • Wang.” {Surah al-Baqarah: 233) Kewajipan individu terhenti apabila usahanya mencari produk yang bertanda ’Halal’ at au ’perbankan Islam’ sahaja.” (Surah an-Nisa: 83) Selain itu. Adapun bagi sesiapa yang ingin dan mempunyai kredibiliti serta sumber membuat ka jian secara mendalam. Keadaan ini boleh berlaku apa bila jentera pemantauan Syariah dalam operasi sebuah institusi kewangan itu tida . Padahal ia adalah kesilapan peribadi pegawai yang bertugas hari itu. dan apabila ada sebarang khabarkhabar angin. maka hukum ke atas mereka adalah har us bagi menggunakan dan menyangka baik dengan branding ’perbankan Islam’ atau ’bank Is lam’ atau ’diluluskan majlis penasihat Syariah’ dan apa jua terma yang jelas menunjukk an mereka ditadbir urus secara Islam. Apatah lagi meletakkan kesilapan itu kepada seluruh ope rasi bank-bank Islam di Malaysia dan dunia. terdapat i ndividu yang menjumpai kelemahan ketika ingin menggunakan produk membiayai perum ahan. ia boleh dianggap bonus bagi diri mereka. Apa bila demikian. bolehkah saya berpegang terus dengan logo yang ada tanpa sebarang usul periksa. Majl is penasihat Syariahnya memberikan nasihat yang benar dan betul tentang tatacara .

Akibatnya. . c) Kesilapan itu adalah kesilapan pihak pengurusan dalam memberi gambaran proses kepada majlis penasihat Syariah. walaupun ia diluluskan oleh majlis Syariah teta pi tidak lebih hanya konsep sahaja dan bukannya cara aplikasi produk itu. mereka membentang dengan sangat ringkas dan kelihatan mudah dan boleh d iterima oleh Syariah. H asilnya. d) Kesilapan majlis penasihat dalam memahami penerangan . Hal ini juga berlaku apabila pihak pengurusan tidak mampu menjangkakan tahap kefahaman ahli majlis penasihat Syariah mereka.k kukuh dan berdiri sendiri (independent).

saya faham ia adalah satu bentuk pinjaman berserta riba yang sememangnya diharamkan oleh Islam tidak kira semurah mana pu n tawarannya. Ini juga mungkin berlaku. ia menjauhk an orang ramai daripada yang syubhah hampir halal kepada yang pasti haramnya.” (Direkodkan oleh Ahma d dan Iain-lain: Sohih) Akhirnya. ia menjauhkan seluruh orang awam dari pada kebaikan akhirat kepada keburukan dunia akhirat. Apab . Indmdu itu diterangkan dalam hadis seperti berikut: Ertinya: ”Individu yang metnpelopori yang buruk. Selain itu. sesiapa juga untuk menandatangani sebarang kontrak berkaitan urusan kewangan sebelum ia mengetahui. ia itu perbankan konvensional. adalah tidak harus juga. Selain itu. Mereka menyatakan syarikat mengenakan faedah sebanyak 3 peratus daripada jumlah pokok yang diberikan kepada kakitangan. tetapi apabila ia berlaku. Kesalahan satu institusi tidak boleh menghukum ke atas seluruhnya. Dalam hal tadi. Isu-isu Perbankan dan Takaful • 149 oaaairnanapun. sudah tentu ia adalah pinjaman dengan riba dikenakan sebanyak 3 peratus ataupun apa jua peratusnya. maka ke atasma dosa dan dosa seti ap orang yang membiiatnya tanpa sedikit kurang pun dosanya. terutamanya apabila individu tadi tidak memahami se baiknya undang-undang Syariah. mereka menghadapi sedikit masalah dengan kemudahan jjji. Sememangnya tidak dinafikan ia adalah sa tu pakej yang sukar dilepaskan kerana kadar pulangan yang rendah berbanding bank -bank di seluruh Malaysia. terdapat kemungkinan besar juga p enemuan mereka adalah silap. Kerana itu . apabila satu kontrak asas sahaja. kontrak apakah ia. Selepas meneliti maklumat yang diberi. Mudahnya. sekiranya ia diatur secara Islam maka tentu kontrak yang ditandatanganinya bertulis dengan jelas kontrak jual beli dan bukan pinjaman. Malaysia dan instrumen kewangan moden. Anda dan Islam pengurusan. di mana syarikat tempat mereka bekerja menawarkan pakej pinjaman nerumahan buat kakitang an tanpa dinyatakan sama ada akad atau kontraknya akan diurus secara Islam ataup un sebaliknya.148 • Wang. ia juga memerlukan proses menandatangani dua tiga jenis kontrak bagi mengesahkan transaksi dibuat secara Islam selain pelbagai syarat jual beli yang perlu dipatuhi. Paling kurang. Tidak dinafik an berlaku kesilapan akibat kelemahan manusia yang mengurus. Bahagian kelima: Ubah lafaz akad bag! halalkan riba Saya pernah ditanya berkenaan masalah pinjaman kakitangan (staff loan) oleh raka n-rakan yang ingin memastikannya bebas riba. ia per lulah dibawa kepada peringkat perbincangan dan laporan dengan lebih sistematik. kerana sikap gopoh individu itu. Apabila dilihat daripada aspek yang lain pula. pihak individu tadi masih tidak boleh membuat tuduhan ’tidak Islamik’nya ke atas institusi kewangan Islam secara menyeluruh. amat membimbangkan sekiranya ia dihebohkan tanpa fakta yang benar dan menyebab kan orang aw am keliru dan kembali ke institusi konvensional yang sudah ternyata haram. Ini kerana kesilapan yang sama kemungkinan besar tidak berlaku di institusi kewangan Islam yang lain. justeru itu. serta tidak p ula terdapat sebarang kontrak bertulis ’asset purchase agreement’ sebagai menunjukka n proses jual beli berlaku.

akad jual beli berlaku dan kita selamat daripada riba . Menurut mereka. kemudian diakadkan atas akad jual beli dengan pegawai pinjaman terbabit.ila ia berlaku. Dengan itu. sudah pasti akad menjadi rosak (fasid) kerana salah satu syarat bagi sah akad dalam Islam adalah keduadua pihak memahami akad yang dibuat. cara termudah bagi mengelakkan riba adalah dengan memasukkan jumlah faedah dalam jumlah pinjaman kita. Teknik mengelak riba dalam pinjaman riba la pernah dan masih dicadangkan oleh beberapa graduan pengajian Islam dan Syaria h.

Pembaca boleh membayangkan contoh ini. terutamanya kalangan individu kaya di Timur T . Maka sebagai wakil. anda dan rakan-rakan Muslim perlu herusaha me yakinkan pihak pengurusan supaya memperkenalkan sistem oenibiayaan secara Islam kepada seluruh kakitangan supaya kakitangan boleh memilih. la selaras dengan hasrat Malaysia menjadi pusat kewangan dan perbankan Islam ant arabangsa. • Mencapai Modal Pasaran Global Dow Jones Islamic Index melebihiUSDIOtrilion • Lebih 350 dana Islam ditubuhkan di seluruh dunia. si pelanggan berpakat dengan si pegawai membuat perjanjian jual beli dengan menggabungkan jumlah pinjaman pokok dan faedah lalu meletakkan nya sebagai harga. akad ini tidak sah di sisi Syariah. • Jumlah aset bank-bank Islam dan jendela perbankan Islam di bank konvensional men cecah USD560 bilion. • ’Islamic private capital investments’. ia mempunyai masalah kerana bercanggah dengan Islam. Apa yang perlu dilakukan adalah apabila anda Isu-isu Perbankan dan Takaful • 151 herada dalam syarikat seperti itu. si ’A’ bertemu den gan bank atau majikannya bagi mendapatkan pinjaman seperti membeli rumah. sekitar 300 institusi kewangan Islam dan 80 pengendali takafu l muncul di seluruh dunia. Sudah pasti juga seluruh syarat-syarat dan rukun jual beli dalam Islam tida k dapat dijaga sama sekali dalam kandungan kontrak pinjaman. a) Pegawai pinjaman bukanlah pemilik wang syarikat tempatnya bekerja. Hasrat ini tidak mencapai sasaran apabila syarikat swasta dan kerajaa n menggunakan sistem konvensional dan tnenolak penggunaan sistem kewangan Islam. Oleh kerana itu. Bagaimana transaksi akad jual beli sebegini boleh berlaku sedangkan pihak bank a taupun majikan tidak memiliki rumah yang ’kononnya’ dijual kepada si pelanggan? Jela snya. kata mereka. sudah jelas cara yang dicadangkan ini tidak boleh dipakai sama sekali. Sebaliknya ia hanya bertindak sebagai wakil bagi pihak bank. Pegawai terbabit tidak mempunyai kuasa daripada sudut Syariah untuk mene ntukannya. Maka b agi mengelakkan riba. Fakta-fakta di bawah menunjukkan perkembangan tahap perbankan Islam yang sangat memberangsangkan. Anda dan Islam yang dikenakan. Ataupun cara lain adalah gabungkan jumlah pinjaman kita (contohnya RM20 000) den gan jumlah bunganya (RM5 000). maka akadkan pinjaman kita atas jumlah RM25 000.98 • Sehingga hari ini. Maka dengan itu dikatakan kita akan terselamat daripada riba.9” b) Ia juga tidak mengubah sifat kontrak pinjaman itu kepada kontrak jual beli ke rana pegawai bank ataupun syarikat tersebut tidak memiliki sebarang aset untuk d ijual kepada pelanggannya.150 • Wang. Walaupun sekilas pandang cadangan yang diberikan dilihat menarik tetapi apabila diteliti. c) Pelanggan tetap akan menandatangani kontrak pinjaman dan bukan kontrak jual b eli. tidak har us baginya melakukan yang berlainan daripada apa yang diarahkan (diwakilkan) kep adanya. Lalu akad pun dibuat.

Bank-bank Islam juga mampu membantu menyediakan produk seperti pembiayaan peruma han. ramai majikan masih gagal menawarkan kemudahan . Bagaimanapun. Bahagian keenam: Pinjaman kakitangan Saya ingin berkongsi idea berkenaan kemudahan membiayai perumahan dan kereta yan g kerap diberikan oleh majikan untuk kakitangannya. Sebagai asasnya.engah sekarang mencecah USD 1. Bagi mengelakkan hal ini berlaku. jenis pinjaman kakitangan yang diberi atas nama Pinjaman adalah riba.5 trilion dan dijangka meningkat kepada USD2 trili on pada tahun 2010. beberapa buah syarikat dan institusi ke wangan Islam menawarkan kemudahan Pembiayaan Islam kepada kakitangan mereka. kenderaan kakitangan dan banyak lagi.

apabila anda berhenti berkhidmat. pihak majikan menyewakan rumah itu kepada kakit angannya dengan kadar 3 peratus atau (sebagai contoh RM1 200 sebulan) selagi man a ia berkhidmat. mereka perlu bertindak dengan tepat. Bagi institusi kewangan Islam dan syarikat yang mengambil berat keperluan kakita ngan Islam.Majikan membeli rumah tersebut daripada pemilik asal d an menyewakan kepada kakitangannya dengan kadar boleh ubah (mestilah disebut di awal-awal kontrak sewaan). kakitangan mencari bank Islam bagi proses membiayai semula. Sekiranya majikan bukan sebuah bank dan mendapati sukar men eruskan Isu-isu Perbankan dan Takaful • 153 konsep ini selepas kakitangan berhenti. tiada lagi hak mendapat kadar istimewa tadi. d. Bagaimanapun cara ini ditolak oleh Islam kerana kontrak yang digunakan antara kakitangan dan majikan adalah kontrak pinjaman. Ini bermakna. Selepas itu. Kadar boleh ubah jenis ini harus digunakan dalam akad ’ijarah’ atau sewaan. jumlah sewaa n akan dikaji mengikut harga pasaran. kakitang an dikenakan kadar 3 peratus bagi membiayai perumahan daripada majikan (terutama nya apabila majikan adalah bank). pihak majika n akan memberi kadar keuntungan khas buat kakitangannya dan sejurus kakitangan i tu keluar. kakitangan ini berhak untuk menjual rumah yang sedang di dalam pembinaan ini. Faedah sebanyak 3 peratus d ikenakan sebagai kakitangan. Dalam kaedah pinjaman konvensional. la menjadi pinj aman dengan riba sebagai tambahan. Bagi menepati hukum Syariah. 2) Membiayai rumah dalam pembinaan . Sebagai contoh. b. Menurut hukum Syariah. Tidak dinafikan ini adalah perkara yang mendukaci takan terutamanya pada waktu v. ia memang mudah. dan kadar 8 peratus akan bermula sejurus apabila be rhenti berkhidmat. pihak kakitangan boleh memohon pembiayaan daripada majikannya. Bagi memastikan pihak majikan mampu meraih kembali peruntukannya.Majikan membiayai rumah daripada kakitangan nya menggunakan kontrak parallel istisna’ (kontrak pembuatan selari) iaitu: a. Sejurus ia berhenti (apabila majikan adalah bank). pihak majikan perlu bersetuju untuk membeli ruma h yang dalam pembinaan ini daripada kakitangannya. c. ia boleh me . majikan boleh mendapatkan janji daripada kakitangannya untuk membeli rumah tadi dengan harga yang ditetapkan sejurus sel epas berhenti.PfH 152 • Wang. Langkah-langkah berikut boleh dilaksanakan oleh majikan bagi memperkenalkan pemb iayaan Islam buat kakitangan mereka: 1) Membiayai rumah siap . pihak majikan aka n membayar 90 peratus secara berperingkat. ujudnya cara pembiayaan Islam yang dapat menggan tikannya dengan berkesan serta hasrat Malaysia untuk menjadi sebuah pusat antara bangsa bagi kewangan dan perbankan Islam. Anda dan Islam pembiayaan Islam kepada kakitangannya walaupun institusi itu menawarkan produk-p roduk Islam kepada orang luar. Seperti diketahui. Cendekiawan Syariah dalam dan luar negara menyetujui cara ini. kadar maksim um seperti 8 peratus akan dikenakan kepada anda. Pihak kakitangan telah membeli sebuah rumah yang sedang di dalam pembinaan da n telah membayar 10 peratus deposit kepada pemaju. Dengan itu. Sekiranya rumah masih lagi dalam pembinaan.

dan majikan hanya memperuntukkan sejumlah wang s etiap bulan kepada kakitangannya (atas asas elaun) mengikut tahap kelayakan kaki tangan. Apabila berhenti. Aturan seperti ini telah diluluskan oleh majlis penasihat Syariah beberapa buah bank Islam antarabangsa. mereka boleh rn emberi kebebasan kepada kakitangan bagi membiayai perumahan dengan mana-mana ins titusi kewangan Islam yang ada. saluran peruntukan akan ditamatkan. Sekiranya majikan tidak mahu menghadapi semua kesukaran di atas. la lebih mudah. . la hanya berjalan selama tempoh kakitangan berkhidmat.nyewakan rumah yang telah ditempah itu kepada kakitangannya semula menggunakan k onsep ijarah mawsufahfi az-zimmah atau sewaan hadapan.

Bahagian ketujuh: Caj perkhidmatan dalam pinjaman (qardhul hasan) Defmisi qard ialah menukar ataupun memindah hak milik aset ataupun wang daripada pemilik asal kepada pihak lain dengan syarat pihak lain itu memulangkan aset at aupun wang yang dipinjam tersebut ataupun yang sama nilainya. maka Allah akan melepaskan pelbaga i kesukarannya di akhirat. Tetapi harga ini akan berubah kepada harga yang akan ditetapkan s elepas kakitangan itu berhenti. iaitu bank membeli rumah ataupun kereta itu daripada kakitangann) a dengan harga contoh RM200 000 secara tunai te tapi membayar kepada pemaju dan penjual kereta. pihak majikan bank ini mem beri rebate atau diskaun bersyarat. 4) Membiayai rumah siap dan dalam pembinaan . majikan mempunyai banyak cara menggunakan aplikasi itu. Sepanjang berkhidmat sebagai kakitangan. Hal ini adalah amat negatif serta boleh niembantutkan perkembangan industri kewangan Isl am yang sedang nieningkat hari ini. ia masih baru dan ulama seluruh dunia masih membincangkannya. Konsep ini diluluskan oleh beberapa ulam a Syariah di Malaysia.” (Riwayat Muslim) Sebuah hadis yang menggalakkan pinj aman tanpa faedah adalah: Rasulullah berkata ”Aku nampak pada malam aku diperjalan kan (pada malam Isra’ Mikraj). manakala ’qard’ atau pinjaman tanpa faedah digandakan sebanyak Japan belas kali ganda.154 • Wang. kebanyakan syarikat dan organisasi agak kurang berminat bagi me nghadapi kesukaran memahami bagaimana cara nernbiayaan Islam dilakukan. Sejurus kakitangan itu berhenti atau keluar.. Kesimpulannya. Pinjaman atau ’qard’ dalam Islam adalah merupakan satu kontrak yang diasaskan atas d asar bantu-membantu. ia membeli secara berperingkat baha gian yang dimiliki oleh majikan dengan (sebagai contoh) harga RM1 000 bagi 5 per atus bahagian. seperti disebut dalam kontra k. Syaratnya adalah sepanjang berkhidmat dengan nya. Ia adalah memberi hutang dalam bentuk wang ataupun meminjam barangan seperti mem injam kereta ataupun telefon bimbit kepada orang lain dengan syarat memulangkann ya pada hari yang lain.” Nabi SAW berkata: ”Individu yang melepaskan kesukaran saudaranya. Manakala caracara lain memerlukan majikan mempelaja ri bagaimana mengurus aplikasinya. Isu-isu Perbankan dan Takaful • 155 Tidak dinafikan. sebagai kemudahan kepada kakitangannya.. sebagai contoh majikan memiliki 90 peratus dan kakitangan memiliki 10 perat us. Kemudian pihak majikan menjual s emula kereta ataupun rumah kepada kakitangannya dengan harga RM200 000 dicampur 8 peratus keuntungan dibayar dalam tempoh 20 tahun. 2/812) .Majikan menggunakan kaedah ’musyar akah mutanaqisah’ atau ’diminishing musyarakah’. Konsep yang membolehkan satu rumah di miliki bersama oleh majikan dan kakitangan berdasarkan bahagian modal masing-mas ing. Cara nomb or tiga adalah paling mudah. sukarela (tabarru’) dan belas kasihan kepada individu yang me merlukan.. tertulis di pintu syurga: satu sedekah dipergandaka n pahalanya sebanyak sepuluh kali ganda.. kakitangan hanya perlu memba\ar 3 peratus sahaja (ini bermakna pihak majika n memberi diskaun sebanyak 5 peratus kepada kakitangan). Anda dan Islam 3) Membiayai rumah dan kereta . Bagaimanapun.” (Direkodkan oleh Ibn Majah. bagaimanapun.Terdapat juga majikan bank yang membiayai kakita ngan menggunakan konsep bai’bithaman ajil (BBA). kadar 8 peratus akan dikenakan tanpa diskaun.

kontrak pinjaman ini tidak boleh dijadikan alat perniagaan ataup un untuk meraih keuntungan. Bagi memastikan objektif kebajikan dan bantuan dalam ’qard’ tercapai. Sekiranya terdapat sebarang tambahan (contoh 3 peratus r U . Islam meletakkan kewajipan bagi setiap pinjaman wang (contohnya RM S 000) mestilah dipulangkan pada kemudian hari dengan jumlah yang sama tanpa Seb arang tambahan dan manfaat lain yang dipaksakan ataupun uipersetujui.Di dalam Islam.

Resolusi mereka juga menyebut. kos pengurusan sebenar bagi setiap transaksi adalah sebanyak RM500 ya ng melibatkan penggunaan komputer. Kos mengurus menjadi kos faedah dan riba yang dikenakan bagi setia p sen duit atau wang yang dipinjamkan. barangan dan apa-apa manfaat adalah dilarang dan adalah riba. menjadi berubahubah mengikut jumlah pinjaman yang diberi. Anda dan Islam daripada jumlah RMS 000 sebagai bunga atau manfaat lain). tetapi . Selain itu. keputusan mereka juga menyebut kos-kos tidak langsun g seperti gaji pekerja. jumlah kos mengurus tadi sudah pasti akan berubah mengikut jumlah pinjaman yang diberi. Para ula ma daripada persidangan tadi menerangkan supaya cara bagi mengira dibuat setepat dan sebaiknya. Mesej yang ingin saya sampaikan ini tidak lain adalah untuk memastikan nama qard hul hasan dan fatwa oleh ulama sedunia berkenaan keharusan kos pengurusan atas p injaman tidak disalahgunakan atau disalahfahami. semua faedah atau lebihan (daripada jumlah yang diberi pinjam) yang dipersetuj ui atau disyaratkan di dalam kontrak atau akad pinjaman dibuat pada awal kontrak ataupun dikenakan ketika kelexvatan membayar balik pinjaman sama ada dalam bent uk wang. adalah haram mengenakan kos yang lebih daripada kos sebenar. Contohnya. 3 peratus ataupun 4 peratus daripada jumlah pinj aman dengan alasan ia adalah kos mengurus tidak boleh diterima. cukai setem dan Iain-lain kos sebenar mengurus pinjaman atas asas ’qardhul hasan’.102 Majlis Syariah AAOIFI dan hasil Keputusan Kesatuan Fiqh Islam Sedunia (pada sida ngnya yang ketiga pada 1986M) berpendapat boleh mengenakan kos perkhidmatan deng an syarat ia adalah kos sebenar pengurusan teknikal sahaja. perlu kita fahami bahawa sebarang kos memberi khidmat dan mengurus yan g diletakkan seperti 2 peratus.10C) Isu kos perkhidmatan dalam pinjaman Walau bagaimanapun. Majlis Penasihat Syariah Dunia di AAOIFI menyebut ”// is not permitted to link the charge to the a mount withdrawn (given). iaitu membantu dan meraih keuntungan di sebalik nama kos mengurus supaya ia menjadi halal. apabila diletakkan satu jumlah peratusan seperti 2 peratus dan lai nnya. la memang harus bagi mereka yang tidak berkemampuan. implementasi ’Qardhul hasan’ ini kerap kali tersasar daripada ko nsep asal pinjaman bersifat kebajikan sehingga menjadi dwitujuan. sewaan tempat dan tanggungan Iain-lain institusi itu tid ak boleh dimasukkan dalam kos mengurus pinjaman. tanpa mengira berapa jumlah pinjaman mereka dikenakan jumlah kos sebenar me ngurus yang tetap dan tepat iaitu RM500. Inilah riba yang Isu-isu Perbankan dan Takaful • 157 berselindung di sebalik nama kos mengurus dan qardhul hasan namanya. Keadaan umat Islam memilukan apabila aktiviti berhutang menjadi asas kehidupan m asyarakat hari ini. Dalam keadaaan ini individu yang memin jam. Bagaimanapun.156 • Wang.”104 Kerana peratusan yang dikaitkan dengan jumlah pinjaman ini menyebabkan jumlah ko s mengurus yang pada asalnya adalah sama (kerana menggunakan alatan dan sistem y ang sama). ularna bersetuju ia ad alah riba an-nasi’ah. Keputusan Persidangan Akauntan Antarabangsa di bawah AAOIFI1U1 menyatakan bahawa .103 Hasilnya. peguam.

Dalam konteks semasa. la berpunca daripada kurangnya maklumat berhutang walaupun berkemampuan. tetapi ia menjadi malapetaka di akhirat. membayar secara tunai ad alah rugi. kereta. kita dapat melihat bagaimana ramainya peminjam-peminjam ya ng enggan membayar hutang belajar. ada yang rela digela r muflis asalkan tidak perlu rtiernbayar jumlah hutangnya yang menimbun. syarikat. rumah. tetapi suka b erhutang dalam membeli kereta dan rumah. Maka lahir ramai individu yang berkemampuan membayar secara tunai. Alasan mereka.ia sering menjadi kaedah dan teknik yang terbaik (seperti didakwa) bagi mencapai keuntungan dan mengekalkan kekayaan syarikat ataupun individu. Inilah fenomena kurang sihat yang dianggap sihat oleh masyarakat hari ini. la keli hatan enak untuk tidak membayar hutang di dunia. .

Muhyidin Al-Qurra Daghi. Mana kala penalti bank konvensional adalah hasil daripada kontrak pinjaman semata-mat a. Saya hanya menyebut nama-nama ini sahaja ker ana saya tidak mengetahui kaedah yang digunakan oleh bank-bank Islam lain. Manakala sebahagian besar ulama lain berpendapat bahawa ta ’widh yang dikenakan ol eh bank-bank Islam ini (menurut majoriti ulama sedunia) adalah tidak boleh dimas ukkan di dalam pendapatan bank Islam. la dinamaka n mumatil yang disebut oleh Nabi SAW: Ertinya: ” ’ Penanggithan sengaja (daripada membayar hutang) oleh orang yang berkema mpuan adalah satu kezaliman. malah mestilah diagihkan untuk tujuan keba jikan kepada orang niiskin dan faqir sahaja. Pembaca perlu membezaka n bayaran ganti rugi yang dikenakan oleh bank-bank Islam dengan penalti oleh ban k konvensional. International Syariah Dialogue. Bagi bank-bank Islam yang saya sebutkan namanya ini. Sheikh Abdullah Bin Mani’. Inilah yang dilakukan oleh kebanyak an bankbank Islam di Malaysia seperti Asian Finance Bank Berhad. 8 Nov 2006). no 2167.158 • Wang. Al-Rajhi Banking And Investment Corporation (Malaysia) Berhad dan RHB Islamic Bank Berhad. ta ’widh (g antirugi) akan dikenakan. Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad. 2/799) Memandangkan lemahnya amanah manusia untuk membayar hutang mereka dan bagi menye kat mudarat besar daripada berlaku kepada bankbank Islam dan juga pemiutang. keharu san ini berdasarkan ’Maslahat Mursalat’ dan tindakan mengenakan gantirugi ini adalah harus bagi menyekat orang ramai mempermainkan bank-bank Islam dengan sengaja ti dak membayar atau melewatkan bayaran walaupun ketika mempunyai wang. Syeikh Muhammad Sadiq Ad-Dharir. Menurut sebahagian ulama seperti Syeikh Mustafa Az-Zarqa. Sebahagian ulama mengharuskan jumlah gantirugi ini digunakan oleh Isu-isu Perbankan dan Takaful • 159 hank dengan syarat ianya adalah jumlah sebenar kerugian. Ganti rugi atau compensation yang dikenakan oleh bank Islam adalah terhasil dari pada proses jual beli dengan bayaran ansuran yang dijanjikan pada waktunya. la berjanji akan bersedekah dan melantik pihak bank untuk mengagihkannya. dan Fatwa Persidangan dallah Al-Barakah (Dr. Anda dan Islam Bahagian kelapan: Denda lambat bayar di bank Islam mirip konvensional? Telah saya sebutkan sebelum ini di dalam praktis perbankan Islam yang mengenakan sejumlah wang sebagai denda itu sebenarnya adalah dianggap bayaran kos rugi (ta ’widh atau compensation) yang dihadapj oleh bank akibat pelanggan tidak membayar hutangnya kepada bank dalam waktu yang telah dijanjikan. la bermakna semua pelanggan memberikan komitmen jika ia gagal memenuhi janji unt uk membuat pembayaran hutangnya kepada bank dalam waktu yang telah dipersetujui. Konsep yang dig unakan adalah konsep sedekahkan duit (ta’widh atau compensation) kepada faqir misk in adalah dibuat atas konsep Iltizam at-tabarru’ yang disebut di dalam kitab fiqh mazhab Maliki. Musykilat ad-Duyun alMutaakhirat. Majlis Penasihat Syariah Bank Islam Jordan. apa bila bayaran ansuran yang dijanjikan tidak dilangsaikan pada waktunya. Bagaimanapun. tidak dinafikan bahawa terdapat beberapa buah bank Islam di Malays . Sebarang wang lebih dar ipada kerugian sebenar tidak boleh digunakan oleh bankbank Islam.” (Riwayat AlBukhari. BNM. mereka lebih cenderung untu k menuruti keputusan majoriti ahli Majlis Kesatuan Fiqh Sedunia.

Justeru. Siapa yang memantau? Di kebanyakan bank Islam.ia mengambil pandangan ulama yang lebih ringan. Perkara ini mu ngkin telah disahkan harus oleh majlis penasihat Syariah masingmasing. ia telah selesai dengan ijtihad majlis penasihat Syariah masing-masing. sebaha gian bank Islam mengambilnya dan digunakan untuk kegunaan mereka. Justeru. jabatan Syariah dan majlis penasihat Syariah . iaitu mereka tidak mengehadkan p enggunaan wang ta ’widh (compensation) kepada faqir miskin sahaja.

Pem baca perlu faham bahawa penalti yang dikenakan oleh bank konvensional adalah com pounding iaitu penalti ini akan dimasukkan dalam jumlah pinjaman dan jika kena p enalti lagi. Saya lupa hadis ini. sebagai contoh ’at-takhliyah’ atau mengosongkan rumah. Islam adalah fleksibel dalam hal ini selagi kepentin gan dan hak kedua-dua pihak terjamin.160 • Wang. setiap jumlah yang terkumpul darip ada ta ’widh akan terus masuk ke akaun khas seperti charity contohnya. s erahan kunci dan Iain-lain. semoga had saya tenang. bank beli. ramai ulama mengharam kan pembelian bersyarat. Malah keputusan majlis penasihat Syariah juga mewajibkan aka un yang diasingkan bagi tujuan ini. isu ini dibawa ke persidangan fiqh Malaysia dan sedunia. apakah ini dibena rkan oleh syarak? Setakat pembacaan saya yang kurang arif. Ini bagi mengelakkan berlakunya pilih kasih dan kronisme dalam p embahagian. Hasilnya. Tatkala itu. Jawapan: Perkara ini telah dibincangkan oleh ulama seluruh dunia. Anda dan Islam yang akan memantau. Inilah yang dilakukan di Asian Finance Bank (Qatar Islamic Bank Mala ysia). Dalam geran sebenarnya k ita tidak beli daripada bank. Justeru. la tidak menjejaskan proses ’qabadh’ kerana pertukaran milik telah berlaku seca ra ’qabadh hukmi’ (yang bermaksud pemilikan aset oleh bank tersebut telah selesai se belum ia dijual semula. aset tersebut sudah boleh dijual beli ataupun d isewakan kerana yang menjadi rujukan Islam adalah akad dan juga pemilikan. Bahagian kesembilan: Status pemilikan aset sebelum menjual Soalan: Say a mengkaji dokumen S&P dan geran rumah abang saya tentang pembelian rumah ini daripada sebuah bank yang mendakwa menggunakan Islamic Financing. Kemudian. Pihak bank t idak ada. Kalau geran rumah dijadikan ukuran pertukaran pemili kan maka sebenarnya rumah itu dibeli oleh pihak kita dengan pemaju. iaitu daripada mafhum hadis. kita beli dengan bank dengan harga ansuran. bagi menyekat kecuaian sengaja ini. dalam Islam. maka peratusan penalti akan disandarkan kepada jumlah pinjaman asal yang ditambahkan dengan penalti. Kesimpulannya. Keputusa nnya. Tapi bagaimana mungkin kita melakukan du a jual beli dalam satu akad. dengan tambaha n) Proses pertukaran ini telah diiktiraf apabila hak ke atas aset boleh dibuktikan melalui dokumen S&P Agreement. kerana ia hanya dianggap sebagai formaliti dan prosedur sah aja. meskipun ’title’ dan nama pada geran tanah atau rumah belum se lesai diproses di pejabat tanah. Bank dari segi faktanya telah merancang aktiviti ini. Namu n ada perkara yang saya lihat tidak betul (daripada kaca mata saya). Syeikh Mustafa Az-Zarqa. Mungkin Ust az yang arif boleh menjawabnya. Soalan: Proses pertama. pengesahan hak milik (possession) boleh dibuat dalam pelbagai ben tuk bergantung kepada aset. Sebaliknya. ’beneficial ownership’ aset itu telah menjadi milik bank. la pula tid ak boleh disalurkan kepada chanty kecuali setelah disahkan layak oleh majlis pen asihat Syariah. la tidak bersifat compounding. pertukaran nama adalah daripada pemaju kepada nama pemilik rumah. Jadi mengapa di dalam . (Rujuk ’Aqd Al-Bai’. maka diharuskan mengenakan denda ta ’wid h dengan syarat ianya hanya 1 peratus sahaja. Menur ut fiqh Islam. yang mana pihak bank membeli dengan syarat kita kena be li dengan ansuran. Keputusan dan fatwa mereka terutamanya majlis penasihat Syariah di Malaysia memberikan keringa nan dalam hal Isu-isu Perbankan dan Takaful • 161 ’nama pada geran tanah’. Ini zalim dan amat menindas. Power of Attorney dan cas aset daripada pelanggan kepada pihak bank.

geran tidak ada semua ini? Jawapan: Benar. Sheikh Dr Abd Sattar Abu Ghuddah 105 meneran gkan proses perancangan tersebut digelar sebagai ’at-tafahum al-janibi’ . perancangan bank untuk menjual semula juga telah dibahaskan panj ang lebar oleh ulama seluruh dunia.

Soalan: Begitu juga dengan S&P. Charge. Justeru itu. akad atau kontrak itulah sebagai pemindahan milik dalam Islam. Para ulama telah menasihatkan seluruh bank-bank Islam di Malaysia agar menyebut denga n teliti aset yang dijual dan dibeli. Saya tidak pasti bagaimana saudara menyebut tiada. la ju ga diiktiraf oleh undang-undang Malaysia. la telah dibincangkan teliti oleh para penasihat Syariah.106 (b) Akad S&P di antara kedua-dua bank dan pelanggan mestilah tidak memasukkan se barang ikatan antara dua transaksi jual dan beli semula (linkage between two con tracts). bagi mengelakkan larangan dua akad dalam satu. Debenture dan Iain-lain. LO dan Master Facility Agreement (MFA) dianggap sebagai al-mufahama h dan kontrak sebenarnya berlaku secara bay al-mu’atah. semuanya tel ah disemak satu demi satu dan dipastikan kesan setiap satu dokumen terhadap huku m Islam. Cuma persefahaman diikat dalam MFA dan LO. MFA bukanl ah satu akad tetapi hanya janji. PA.162 • Wang. Justeru. Kedua-dua kontrak in i tidak boleh ditautkan antara satu sama lain bagi mengelakkan dua transaksi dal am satu. Soalan: Tidakkah proses yang dilakukan oleh bank itu sebenarnya helah untuk meng elak riba? Jawapan: Sama ada helah atau tidak. la diperdebatkan oleh par a ulama dan akhirnya kebanyakan ulama di timur tengah dan Malaysia bersetuju tet api dengan syarat: (a) Dokumen persefahaman sampingan itu tidak dianggap sebagai kontrak jual beli. Akad sebenar penjualan dan pembelian adalah Ass et Sale Agreement (ASA) dan Asset Purchase Agreement (APA). Selain itu. Setiap ASA dan APA dibuat secara berasingan tanpa ikatan antara satu sama lain. Ini kerana. tetapi hanyalah janji daripada satu pihak untuk menjual atau membeli sahaja. Tiada pembelian bersyarat dilakukan dalam akad yang dibuat oleh bank-bank Islam. Da lam praktis di Malaysia. PA dan ’Charge’ (jika perlu) t adi. maka di mana akad yang benar? j avvapan: Dalam S&P sangat jelas siapa yang menjual dan siapa yang membeli. Tidak ada perkara yang jelas Isu-isu Perbankan dan Takaful 163 tentang bank memiliki rumah tersebut. Perlu difahami bahawa tidak semua helah mengelak riba itu h aram. la telah diijtihadkan oleh para ulam a tempatan dan antarabangsa sebagai harus dengan syarat-syarat yang disebutkan d i atas. Malah ternyata dalam hadis bagaimana Nabi SAW sendiri pernah mengajar melakukan teknik helah ini bagi memperkemaskan akad untuk menukar transaksi daripada haram kepada halal. Ini bermakna. Anda dan Islam atau persefahaman sampingan antara bank dan pelanggan. hak milik. APA. ’dhoman’ terhadap aset telah dipenuhi dal am setiap transaksi. tidak perlulah merasa ragu lagi. ASA. kalau dalam geran tak betul cara mu’amalatnya dan dalam S&P tak jelas akadnya. malah setiap bari s dalam dokumen MFA. Persoalannya. dokumen ini dipanggil Master Facility Agreement dan ada kalanya klausa persefahaman tadi dimasukkan terus di dalam Letter of Offer ( LO) . Secara praktisnya. saya melihat syaratsyar at ini dipatuhi. ia adalah cara yang mampu dilakukan ketika i ni bagi memastikan setiap akad. Imam al-Bukhari juga menamakan bab yang mengandungi hadis ini seb .

hadis: JUJ x*!’^* i-lii b’ Alii JJj ’ ’ ^-JJT JJj ”V Jli lJl£i ’£? Alii . Sebagai contoh.agai ”Kitab al-Hilah”.

”Tidak. maka dia datang sambil membawa Tamarjanib. Nabi SAW mengarahka n agar menjual tamar yang dimiliki terlebih dulu. kerana apabila tamar ditukar dengan tamar.p 164 • Wang. Lelong juga tiada unsur belian di atas belian yang diharamkan dalam Islam.. lalu Nabi bertanya. Menur ut Syariah. ”Adakah semua tamar daripada Khaibar sebegini? ” Jawab lelaki itu. Bank juga ber hak menjualnya kerana ia adalah miliknya secara sah menurut undang-undang. Ini bermakna tindakan lelaki tadi yang menukar 3kg tamar dengan 6kg tamar yang berla inan jenis adalah haram dan riba. sesungguhnya Rasulullah SAW mengupah seseorang s emasa di Khaybar. bank Islam akan merampas rumah itu kerana ia telah dijadikan cagaran oleh si pembeli untuk niembayar hutangnya kepada bank. Bagaimanapun jika ia telah termete rai. sebarang proses lelong dan menerima tawaran oleh pihak lain adalah haram da n termasuk dalam beli atas beli yang ditegah dalam Islam. adalah harus bagi pihak lain menawarkan harga lebih tinggi sela gi pihak bank belum memeterai akad jualannya. Sebenarnya. Bahagian kesepuluh: Membeli aset yang dilelong Ada pihak yang keliru dengan hukum membeli barangan lelong kerana ia dianggap me mbida atau berlawan harga dengan orang lain untuk membeli barang tersebut. kerana sebab yang sama iaitu pelanggan telah mencagarkan rumahnya kepada bank sebagai jaminan ia akan bayar hutangnya kepada bank itu. Ada y ang tersilap faham hingga menganggap Isu-isu Perbankan dan Takaful 165 sistem jual beli ini dilarang di dalam Islam. Anda dan Islam Ertinya: DariAbu Hurairah r. ”JANG AN KAMU LAKUKAN ITU (kerana ia Riba alFadhl). belilah tamar janib itu. Oleh kerana itu. Maka bank berhak ke atas rumah itu unt uk menjualnya secara lelong. keran a apabila harga disebut. proses ijab dan qabul masih belum termeterai. Bagi mengelakkan riba itu. Dengan demikian ia terselamat daripada riba walaupun hasil daripada transaksi t adi adalah sama.a. Hasil ju alan yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh bank akan dipulangkan kepada pela nggan.” Nabi bersabda. ia juga dikira harus. sesungguhn ya kami mengambil (menukar) satu sa ’ 13 kg) daripada tamar kami dengan mengambil 2 sa ’ (6 kg) tamar yang elok. Adapun dalam hal bank konvensional melelong. Proses ’qab ul’ (penerimaan) oleh si penjual (bank) masih belum muktamad. danj uallah terlebih dulu (tamar yang kamu miliki itu dan dapatkan dirham) dan kemudi an (dengan dirham itu). Malah ada yang pelik apabila menda pati bank Islam turut melelong aset yang gagal dibayar oleh pelanggannya. dan kamijuga menukar 2 sa ’ (6 kg) tamar ini dengan 3 sa’ (12 kg). Nabi SAW sebelum ini telah mensyaratkannya agar dibuat dalam satu masa dan sama timbangan bagi mengelakkan riba al-fadhl dan riba an-nasi ’ah.” (Riwayat Al-Bukhari. bank Islam berhak merampas rumah yang dicagar dan dijual. no 4001. kemudian apabila telah mendapa t duit bayaran barulah membeli tamar yang berlainan jenis yang dikehendaki tadi. . Harus juga untuk kita membeli harta yang halal dari pada bank konvensional sebagaimana harus untuk kita berurusan dengan orang bukan Islam dalam perniagaan halal dan membeli item yang halal daripada mereka. 4/1550) Lihat bagaimana Rasulullah mengajar untuk berhelah. Apabila pembell tidak ma mpu membayar. jualan secara lelong adalah diharuskan di dalam Islam.

” (Riwayat Malik... n o 1189) .Larangannya jualan seperti ini disebut jelas oleh Nabi SAW: : ”Danjanganlah seorang kamu membeli di atas belian orang lain.

jika dibimbangi unsur gharar atau ketidaktentuan akan berlaku yang boleh menyebabkan akad menjadi syuhbah. Sikap sebegini perlu disemak kemb ali di kalangan umat Islam. Imam Ibn Hajar menyatakan bahasa Ibn Battal menegaskan ay at tawaran Nabi tadi a dalah satu bentuk lelong terbuka dan tertakluk kepada siapa yang mampu memberika n harga tertinggi. mengenai lelong. Bank Islam tidak merampas. Penyoal hanya memukul rata dengan kata-kata ”jika bank Islam merampas dan melelong rumah atau harta lain”. cukaicukainya yang tidak berbayar. justeru sukar untu k saya memberikan jawapan tepat dan ringkas bagi menjawab kerana tidak tahu pemb iayaan apa yang dibuat dan apa akad yang ditandatangani. Bagaimana jika kes berkurangan pula harga lelongan itu? Adakah ke s boleh dikatakan bank Islam ada unsur menindas jika memaksa si penggadai yang k esempitan terpaksa pula menjelaskan baki tanpa keredhaannya? Jawapan: Nasihat awal saya. inilah akibat tidak membaca kontrak yang dit andatangani dengan fahamterlalu mudah tersilap faham dan akhirnya menuding jari kesalahan kepada pihak lain. Anda dan Islam Isu-isu Perbankan dan Takaful • 167 Cuma. istilah ’merampas’ yang digunakan juga menunjukkan kelemahan besar oleh pelanggan. Ini kera na aset tersebut telah dicagarkan oleh anda sendiri. bi l air dan elektrik juga mungkin banyak tertangguh dan tertunggak. Berikut pula adalah soalan yang pernah saya terima berkenaan lelong yang dilaksa nakan oleh bank Islam: Soalan: Ustaz. bererti anda telah melakuka n akad dengan bank Islam yang menyatakan: ”Saya cagarkan aset ini kepada bank jika saya gagal membayar hutang saya kepada ba nk dalam tempoh yang ditetapkan. Jawapan saya seperti berikut: Pertama: Terus-terang saya katakan. Menafikan kesilapan diri dan mendakwa kesilapan sentiasa berada di sisi orang lain.l07 Imam al-Bukhari juga memasukkan hadis ini di dalam bab ”Baab bay’ al-Muzaayadah ertinya. mereka cuma mengambil hak mereka. Kedua: Soalan tidak memfokuskan kepada satu jenis pembiayaan. apa yang anda perlu berhati-hati ketika membeli rumah lelong adalah keadaa n rumah tersebut yang biasanya amat teruk. sedangkan pembiayaan rumah oleh bank-bank Islam mungkin s ahaja menggunakan akad ijarah.” . jika bank Islam merampas dan melelong rumah atau harta lain maka wang lebihan akan dipulangkan kepada si penggadai setelah ditol ak semua baki. Selain itu.166 • Wang. la memang satu kebiasaan bagi ramai orang. jika tidak permusuhan dan pertengkaran akan semakin menjadi virus di kalangan masyarakat. jualan secara lelong. musharakah atau bai bithaman ajil. Pastikan terlebih dahulu ia ditanggung oleh siapa dan jumlahnya jika boleh. semua pembaca mestilah membaca jawapan saya ini deng an cermat dan jangan melompat bacaan agar dapat memahami isu dengan baik. Islam menghalalkan jualan secara lelong berdasarkan hadis Jabir: Nabi SAW pernah mengambil seorang hamba lalu berkata : ’’Siapa yang ingin membeli ha mba ini dariku?” Kemudian Nu’aym ibn ’AbdAllah telah membelinya daripada Nabi SAW.

Justeru soalan ini tidak jelas disebabkan yang bertanya sendiri tidak pernah sedar apakah jenis akad yang dimeterai. Justeru. Berikut saya terangkan sedikit kesannya: .Sudan tentu ayat yang terdapat di dalam kontrak tidak sebagaimana yang saya jela skan di atas kerana kontrak dibuat di dalam bahasa Inggeris dan ia bukannya dala m dua bans perkataan seperti di atas. baca dan fahamilah akad anda! Setiap akad memberikan kesan berbeza dari sudut Islam.

pihak bank Islam membel i aset atau rumah daripada anda dengan harga RM90 000 (contoh) secara tunai. Jika anda tidak redha. Anda dan Islam 1. pihak bank akan menjual atau melelong kepada pihak ket iga jika harga kurang daripada jumlah hutang keseluruhan anda iaitu RM180 000. 2) Sale Agreement atau akad jualan: Dengan akad ini. Pembiayaan rumah berkonsep Ijarah Thumma Al-Bai atau Ijarah Muntahiyah Bi T amleek Jika produk pembiayaan bank Islam itu menggunakan akad ijarah thumma al-bai (sew aan yang diakhiri dengan jualan atau diakhiri dengan pemilikan). lafaznya sekali lagi adalah ”Saya cagarkan aset ini kepada b ank jika saya gagal membayar hutang saya kepada bank dalam tempoh yang ditetapka n. . iai tu ’Limited Declaration of Trust’dan juga ’Charge’) Justeru pastikan kefahaman anda selaku pelanggan dengan semua akad yang ingin di tandatangani. Ini kerana. ini bermakna pi hak bank adalah pemilik rumah atau aset itu (walaupun di dalam geran tertulis na ma pelanggan. Dari sudut Islam ia sangat jelas. Dalam kes cagaran itu tidak cukup nilainya. caga ran hanyalah untuk menutup hutang anda Isu-isu Perbankan dan Takaful 169 tadi. namun saya belum cukup masa untuk menulisnya. Terdapat banyak sebab mengapa dokumen ini perlu ditandatangani. jangan tandatangan. Katalah lelong itu hanya dapat RM130 000.168 • Wang. cagaran sekiranya anda gagal menyempurnakan hutang anda tadi. sudah tentulah dari sudut Syar iah dan undang-undang Malaysia. Bia sanya bayaran ini akan terus disampaikan kepada pemaju atau penjual pertama. Itu sahaja.” Hasilnya jika anda gagal. tiada rampasan. Sebagai contoh mudah. 3) Limited declaration of trust & charge: Secara ringkas akad ini dianggap sebag ai cagaran yang dilakukan oleh anda kepada pihak bank. apa yang berlaku dari su dut akad untuk produk ini secara ringkas adalah: 1) Purchase agreement atau akad belian: Dengan akad ini. 2. Produk pembiayaan rumah berkonsep Bai’Bi Thatnan Ajil (BBA) Jika pihak bank menggunakan akad Bai’Bi Thaman Ajil (BBA) iaitu pembelian rumah at au apa-apa aset lain dengan harga tangguh dan beransur. Tiada kezaliman. Disebabkan anda telah beli rumah ini daripada bank dengan bayaran tangguh. bank Islam akan menjual ase t atau rumah tadi pula kepada anda dengan membenarkan bayaran ansuran dengan har ga RM180 000 dalam tempoh 20 tahun. pihak bank diiktiraf di dalam Islam sebagai pemilik ma nfaat rumah akibat kontrak penyerahan hak yang telah pelanggan tandatangani. Atau dalam bahasa mudahny a. tiada penindasan. Semuanya telah dimeterai oleh anda dan dipersetujui. maka pihak bank Isla m telah diberi kuasa oleh ANDA SENDIRI untuk mengambil rumah atau aset ini untuk menampung hutang anda yang tertangguh dan terbengkalai. Penerangan secara lisan adalah lebih mudah daripad a menulisnya. pihak bank Islam berhak untuk menuntut baki RM50 000 daripada anda.

2) Purchase agreement atau akad belian aset: Akad ini adalah bukti pihak bank me mbeli aset atau rumah yang sedang dalam pemilikan anda. Harga yang termaktub di dalam akad ini . antara dokumen utama dan kontrak-kontrak yang akan disediakan o leh bank bagi produk pembiayaan ijarah thumma al-bai atau ijarah muntahiyah bi t amleek ini adalah: 1) Letter of offer atau surat tawaran: Dokumen ini dianggap sebagai bukan akad d i dalam Islam. la hanyalah tawaran pihak bank untuk menjalani transaksi ijarah t humma al-bai atau ijarah muntahiyah bi tamleekb&gi membolehkan pelanggan mendapa tkan aset yang dikehendaki.Secara mudahnya.

tiba-tiba a nda tersangkut membayar pada tahun ke 10). kedua . Ini bererti dengan akad ini anda menyewa rumah. Hal ini telah disemak oleh para ulama Islam dan ia diterhna oleh ulama dunia. Harga belian yang dijanjikan hanya akan di tentukan ketika pembelian akan dibuat. Dengan termeterainy a akad ini bermakna pihak pelanggan telah berjanji akan membeli aset yang disewa nya ini di akhir tempoh sewaan nanti. Biasanya bagi menguatkan lagi hak milik bank ke atas aset. pihak bank berhak untuk membatalkan sewaan ini dan pelanggan teri kat dengan ianjinya tadi. pihak bank diang gap sebagai pemilik rumah dan mempunyai hak menjual rumah itu kepada anda atau m enyewakannya. Justeru dalam dokumen janji ini. maka Majlis Penasihat Syariah Dunia d . Anda dan Islam biasanya adalah harga permohonan pembiayaan contohnya RM90 000. andalah yang akan memilikinya). 3) Limited declaration of trust & charge: Akad ini memberikan kuasa dan hak mili k manfaat aset yang dipegang oleh anda sebelum ini kepada pihak bank kesan darip ada pembelian aset oleh bank. barulah pihak bank akan pergi kepada proses lelong atau menjualnya kepada pihak ketiga. 4) Ijarah Agreement atau akad sewaan: Setelah pihak bank punyai hak milik ke ata s aset tadi. formula tertentu akan diletakkan sebagai harga belian kelak. la dinamakan ’unilateral promis e’ atau ’Al-Wa’dmin Tarafin Wahid’. Mengapa bank Islam layak melakukan kerja ini? Jawapannya. tertakluk kepada polisi bank). 5) Purchase undertaking atau janji untuk membeli aset: Ini adalah satu akad janj i yang akan ditandatangani oleh pelanggan kepada bank Islam.25 atau 30 tahun (sebagai contoh jika ia rumah. Dengan termeterainya dokumen ini. Bank Islam hanya menjual atau mel elong asetnya sendiri setelah anda atau pelanggan melanggar janji. Isu-isu Perbankan dan Takaful • 171 Situasai Pelanggan Bermasalah atau Ingin Menamatkan Segera akad ijarah di atas tadi telah termaktub bahawa jika tiba-tiba anda gagal membay ar sewaan bulanan selama beberapa bulan (ditentukan di dalam akad. kereta dan Iain-la in bentuk aset yang terbabit daripada bank Islam tadi untuk tempoh 20. Ini adalah relevan dar i sudut undang-undang negara tetapi tidak begitu diperlukan dari sudut Syariah. anda dan bank akan mengikat kontrak sewa (bank menyewakan aset itu kepada anda).170 • Wang. kewujudannya tidak mengganggu kesahihan akad utama kerana ia sebag ai ’tabi’ sahaja menurut Qawaid Fiqh. Bagaimanapun. anda juga akan menand atangani dokumen ’charge’ atau cagaran hak rumah kepada bank. Tidak timbul isu bank Islam meramp as sebagaimana yang dituduh oleh penyoal tadi. dan jika harga lelong lebih daripada juml ah sewaan keseluruhan (contohnya anda bersetuju untuk sewa 25 tahun. iaitu membeli aset ini dengan harga yang akan ditetapk an menggunakan formula yang telah disepakati. Cara ini adalah halal dan sah disi si syarak dan dipersetujui oleh ulama dunia. Jika pihak pelanggan berdegil tidak mahu membeli walaupun sudah berjanji sebelum ini. Dalam akad ini akan dinyatakan berapakah jumlah sewaan pada tahun pertama. kerana aset tadi adalah miliknya. biasanya mele bihi 6 bulan). ketiga dan seterusnya. Jadi siapa ya ng zalim di sini? Pihak bank akan melelong aset ini kepada umum (setelah dibawa ke mahkamah atau s ebelum.

i bawah naungan Kesatuan Perakaunan dan Kewangan Islam Dunia (AAOIFI) telah bers etuju membenarkan pihak bank Islam menjual kepada penyewa yang telah berjanji ak an beli tadi (individu yang sama nielanggar janji sewa) dengan meletakkan harga menurut salah satu daripada dua cara berikut: a. . harganya adalah ’outstanding principal’ atau sama dengan jum lah pinjaman pokok yang berbaki sahaja. Biasanya ia menurut formula yang tela h disepakati oleh kedua belah pihak di awal kontrak ’Purchase Undertaking’ tadi. Pihak bank menjual aset tadi kepada pelanggan dengan harga jumlah terkumpul k eseluruhan sewaan berbaki yang dijanjikan. Bag i memudahkan kefahaman.

dan pihak pelanggan telah membeli terus daripada ban k dan kini pihak pelanggan mempunyai hutang akibat pembelian tadi. Apakah asas yang membolehkan bank Islam membuat tuntutan ini? Jawapannya adalah janji beli yang dibuat oleh pelanggan tadi. Namun jika harga pasarannya tidak sampai mencecah jumlah yang sepatutnya. bank Islam tuntut bayaran: Wajarkah? Soalan: Saya menghadapi masalah projek rumah terbengkalai. Contohnya. Justeru. Pihak pemaju pun seperti hendak melarikan diri. tawarruq dan Iain-lain. Pihak bank juga dibenarkan menjual aset itu kepada pelanggan atau pihak lain (melalui proses lelong) dengan menggunakan harga pasaran semasa. pihak bank Islam mempunyai dua pendekatan di sini. Kedua-dua pihak telah bersetuju dan pihak bank Islam hanya mengambil harga yang sepadan dan tidak mengambil jumlah ’outstanding profit’ (menurut istilah bank konvensional) lagi. Rumah sepatutnya siap pada tahun 2003 namun sehingga sekarang ia masih terbengkalai. Saya mengambil p injaman menggunakan konsep bai bithaman ajil. Menurut perjanjian. Lihat. piha k bank adalah harus dari sudut Syariah untuk menuntut baki RM10 000 daripada pih ak pelanggan kerana janjinya tadi. Terdapat bank Islam di Malaysia yan g menghalalkan sahaja baki ini. serta \vang hasil jualan lelong itu melebihi jumlah ’outstan ding principal’ yang dikehendaki oleh bank. kes selesai di sini. Justeru. Pelangganlah yang zalim kerana m enaflkan hak bank Islam walaupun Isu-isu Perbankan dan Takaful • 173 mereka telah mempersetujui dengan kontrak dan janji. . Anda dan Islam Tiada sebarang kezaliman di sini. Fahamilah.172 • Wang. bakinya akan diserahkan semula kepada pihak pelanggan. Ini bermakna pa da tahun 2009 sekali lagi saya perlu membayar full monthly payment. pelanggan yang sudah berj anji ingin membeli dengan harga RM60 000 tiba-tiba enggan lalu menyebabkan bank terpaksa melelong kepada pihak ketiga hanya dengan harga RM50 000. menepati Syariah. Jika item (a) d ibuat. Hal ini disahkan harus menurut S yariah. Jika item (b) dibuat. Banyak lagi akad berbeza seperti musyarakah mutanaqisah atau ’diminishing musyarak ah’. Kesimpulan Tindakan bank Islam untuk melelong dan menuntut baki daripada pelanggan adalah s ah. b. tidak zalim dan menindas. inilah perbincangan letak duduknya situasi soalan jika akad berdasarkan a kad ijarah thummah al-bai. Pada tahun 2006 saya telah meminta k urang bayaran kerana projek masih terbengkalai. dan terdapat bank Islam yang lainnya menuntut ba kinya daripada pelanggan. setelah dua ta hun saya perlu membayar ’full monthly payment’. Semuanya mempunyai kesan berbeza dan ia telah disemak oleh ulama Syariah dan dipersetujui oleh pelanggan di awal kontrak. Alhamdulillah pihak bank bersetuju tetapi hanya untuk dua tahun. Lihat pada keadaan projek tersebut nampaknya sehingga tahun 2009 masih lagi belu m siap. baca dan fahamilah kontrak! Bahagian kesebelas: Rumah terbengkalai.

Minta pandangan ustaz yang arif tentang kewangan Islam ini. apa hak saya dan apa yang patut saya lakukan. . Jawapan dan respon ringkas yang mampu saya utarakan adalah seperti berikut: Pertama: Saudara perlu membetulkan istilah yang digunakan. Ini adalah tidak benar. Akad yang saud ara tandatangani dengan pihak bank Islam bukanlah pinjaman tetapi jual dengan ha rga tunai dan beli semula dengan bayaran ansuran selama beberapa tahun. Saudara sebut ”saya amb il pinjaman menggunakan bai bithaman ajil”.

Namun demikian. ia mestilah: a) Benda yang diklasifikasikan bentuk. ia hanya sesuai dan diterima jika digunakan akad istisna ’ saha ja. Maka dalam isu ini. la dilarang oleh Syariah akibat gharar yang besar. kandungan buku mesti diteliti terlebih dahulu. Ringkasan Hujah Ilmuan Syariah Yang Membenarkan Dalam kes bai bithaman ajil dan rumah dalam pembinaan. justeru pihak pelanggan boleh menjua l hak ini kepada bank. Saya bersetuju dengan majoriti ulama yang berpandangan bahawa hak sememangnya boleh dijual beli. Menggunakan akad al-bai ’ atau (jualan) dalam keadaan ia adalah hak ke atas se suatu aset yang belum siap adalah sama seperti menjual satu aset yang belum ada. untuk mengesahkan jual dan be li terhadap hak ini. Ini adalah kerana antara syarat jual beli barang yang dijual atau dibeli (’subject matter’ atau ’Ma’qud ’alayhi’). masalahnya ialah bank Islam ini tidak menggunakan akad istisna’ tetapi sebalikn ya menggunakan akad jual beli biasa atas konsep bai bithaman ajil. Jika ia adalah sebuah ’hak cipta ke atas sebuah buku’. Namun dengan syarat pembayaran dilakukan terle bih dahulu bagi mengelakkan larangan Nabi SAW daripada berlakunya jualan hutang dengan hutang kecuali jika digunakan akad istisna (manufacturing contract). Kesimpulannya. para ilmuan Islam di Malaysia membenarkan atas hujah bahawa jual an yang dibuat tadi adalah bukan jualan dan belian ”rumah yang sedang dalam pembin aan yang terdedah kepada gharar’ tetapi adalah ”jual dan beli kontrak atau hak ke at as rumah yang di dalam pembinaan”.174 • Wang. penggunaan bai bithaman ajil dalam hal ini boleh dipersoalkan dari sudut Syaria . Pada hemat saya. Namu n. jualan ’hak cipta buku’ itu juga menjadi haram. c) Dimiliki oleh penjual serta beberapa syarat lain. cara transaks i jualan hak tadi mestilah mengikut disiplin Islam dalam jual beli emas juga. tetapi ia tertakluk kepada apa yang di wakili oleh hak itu. jumlah. Kedua: Terdapat isu atau perbezaan ijtihad Syariah pada penggunaan akad bai bith aman ajil bagi membiayai rumah atau apa jua aset yang sedang dalam pembinaan (un der construction aset). Saya faham hujah mereka. Oleh kerana hak (rights) diiktiraf sebagai hart a Isu-isu Perbankan dan Takaful • 175 dalam Islam menurut majoriti ulama sedunia. ia tidak sepatutnya disebut pinjaman tetapi disebut pembiayaan mengguna kan bai bithaman ajil. hak yang dijual beli adalah hak ke atas sebuah rumah yang be lum siap. luas dan Iain-lain berkaitan seca ra tepat. Jika hak tersebut mewakili hak ke atas suatu bentuk barangan emas. Anda dan Islam Justeru. tanpa menggunakan akad istisna’ serta menepati syarat dan rukunnya. Justeru. jual beli aset yang belum siap ini boleh mengundang gharar yang besar. Jika buku it u mempromosikan yang haram. bj Wujud ketika pemeteraian akad atau sekurangkurangnya dibuktikan mampu serah d alam tempoh yang tertentu sahaja. ia sepatutnya tid ak dibenarkan oleh Syariah.

ita melihat dalam proses pembiayaan bai bithaman ajil bagi rumah dalam proses pe mbinaan di Malaysia. ia terpulang kepada anda dan harus bagi orang awam. secara umumnya aturan akad .h dan jualan hak adalah tertakluk kepada apa yang diwakilinya. Namun anda perlu memahami kesan dan akibat jika rumah tersebut terbengkalai. Jika berpegang kepada pandangan membenarkan Adapun jika anda masih ingin berpegang dengan pendapat beberapa ilmuan Syariah d i Malaysia yang membenarkan. Mari kita melihat apa yang berlaku jika rumah itu terbengkalai dan siapa yang pa tut dipertanggungjawabkan daripada kaca mata Islam.

sudah ten tulah pemaju tidak akan ingin bertanggungjawab lagi. Encik Karim sepatutnya bertanggu ngjawab memastikan rumah itu akan siap dalam tempoh dua tahun. Justeru. Mengapa bank menuntut? Jawabnya. Hasilnya.176 • Wang. kerana nombor empat di atas iaitu bank dah ju al hak milik tu pada Encik Karim. Dari sudut Syariah. 3) Setelah dipersetujui oleh bank. 5) Tiba-tiba. Sedangkan ia dij ual dengan harga RM100 000 kepada Encik Karim atas dasar ia akan siap dalam temp oh dua tahun. la dijanjikan siap dalam tempoh dua tahun tetapi Encik Karim g agal juga. 4) Setelah pihak bank sah memiliki hak ke atas rumah yang di dalam pembinaan ter sebut. Dengan term eterainya akad ini. Ini menyebabkan hak milik ke atas ru mah yang dalam pembinaan itu tidak mempunyai nilai lagi. Isu-isu Perbankan dan Takaful • 177 4pa sebenarnya isu Syariah yang akan timbul dalam hal ini? Terdapat dua pesalah dalam hal ini: 1. rumah itu terbengkala i akibat pemaju bermasalah. bermakna Encik Karim telah menjual hak milik ke atas rumah d alam pembinaan itu kepada bank Islam. pihak bank akan membeli rumah tersebut daripa da Encik Karim. Harga jualan ini biasanya adalah harga pembiayaan yang diperlukan iaitu RM90 000. ia juga merupakan tanggun . sudah tentu amat rendah. Anda dan Islam atau kontraknya adalah seperti berikut: 1) Encik Karim membayar 10 peratus kepada pemaju serta menandatangani perjanjian beli rumah yang dalam pembinaan (contohnya harga rumah RM100 000. jadi Encik Karim tetap perlu membayar. bermakna pela nggan telah membayar RM10 000). dalam tempoh dua tahun yang dijanjikan siap. Tidak perlulah Encik Karim sibuk memberitahu kepada bank bahawa pemaju yang sila p. contohnya RM150 000 kerana Encik Karim ingin membayar secara an suran selama 25 tahun. pihak bank akan menjualkannya semula kepada Encik karim dengan harga dica mpur keuntungan. Apakah nilai bagi hak k e atas rumah terbengkalai? Jawapannya. 2. la bukan urusan bank sebagai pembeli. pemaju adalah pesalah pertama dan sepatutnya memulangkan sem ula wang deposit 10 peratus kepada Encik Karim dan apa juga wang tunai yang tela h dibayar oleh bank Islam kepadanya bagi pihak Encik Karim. Pemajulah yang gagal. satu perjanjian jual beli akan dimeterai. Pesalah Kedua: Encik Karim Encik Karim boleh dianggap sebagai pesalah kedua kerana dia juga menjual satu ha k milik ke atas rumah dalam pembinaan yang mana nilainya datang daripada nilai s ebuah rumah siap. Justeru. pesalah pertama: Pemaju Ini kerana pemaju gagal menunaikan janji kepada Encik Karim. Ini tiada kena mengena dengan bank Islam kerana ia dilakukan sebelum bertemu dengan bank Islam. Pihak pemaju mewar-warkan bahawa rumah akan siap dalam tempoh dua tahun. Malangnya. Pihak bank memberi tempoh lanjut selama enam bulan s elepas tempoh dua tahun itu di mana Encik Karim mesti membayar harga kepada bank . 2) Kemudian Encik Karim akan memohon pembiayaan dari manamana bank Islam. Nilai RM90 0 00 itu juga datang daripada nilai rumah siap. Rumah itu sepatutny a siap dalam tempoh dua tahun tetapi gagal. Pihak bank tiada kaitan dengan pemaju k erana pihak bank Islam hanya membeli hak tadi daripada Encik Karim.

gjawab Encik Karim. Encik Karim mempunyai dua pilihan di dalam Islam: a) Membatalkan jualannya kepada bank Islam serta memulangkan semula RM90 000 kep ada bank Islam (Jika bank telah bayar semua harga). la bukan urusan bank Islam. b) Memohon maaf kepada bank Islam serta meminta penangguhan . Kemudian Encik Karim bolehla h menuntut daripada pemaju.

Anda dan Islam Isu-isu Perbankan dan Takaful • 179 untuk menyerahkan rumah yang siap seperti yang sepatutnya. Bahagian keduabelas: Daruratkah jika bank Islam tolak permohonan? ”Ustaz. setiap pembelian dan penjualan adalah terpisah dan tidak terikat antara satu sama lain. kerana bank Islam juga menjual hak milik rumah belum siap kepada Encik Karim. Adakah saya berdosa jika mendapatkan pinjaman riba daripada bank konvensional di ketika itu? Bolehkah ia dianggap darurat ketika itu?” Soal seorang lelaki kepada . ia sepatutnya bertanggungjawab memastikan r umah itu siap. Kedudukan bank Islam? Asalnya. la tertakluk kepada p ersetujuan bank Islam. Bank Islam tidak sewajarnya membiarkan Encik Karim keseorangan dan menuntut baya ran kerana masing-masing bertanggungjawab kerana menjual hak yang gagal ditepati siap pada tempohnya. Encik Karimlah penjual kedua dan pemaju penjual pertama. bank Islam mestilah berusaha menunaikan janjinya juga. pihak bank dan Encik Karim perlu sa ma-sama menyerbu pihak pemaju. saya dah cuba mohon pembiayaan daripada bank Islam tetapi mereka tolak. Seolah-olah bank ingin berkata. Menurut hukum Syariah. c) Menanggung masalah sendiri dengan pemaju serta menunai kan tanggungjawabnya sebagai pembeli (rujuk keterangan nombor 4 di mana Encik Karim telah membeli semula hak itu daripada Bank Islam) iaitu te rus membuat bayaran ansuran selama 25 tahun. saya kira bank Islam itu sudah dikira agak baik Icerana masih memberi tempoh dua tahun. ”Akujual hak milik alas rumah yang akan siap dalam tempoh dua tahun ini kepada kam u dengan syarat hak milik vang Encik Karim jual pada say a telah disiapkan. ketiga-tiga pihak mempunyai tanggungjawab dan kesalahan asjng-masing. Namun. ia berhak menerima bayaran daripada Encik Karim walau apapun yang berlaku kepada rumah itu kerana bank sudah menjual hak itu kepada Encik Karim. tidak salah bagi bank Islam untuk menuntut bayaran walaupun rumah terbe ngkalai kerana ia bukan masalah bank Islam selaku penjual ketiga. bukan yang terbengkalai.178 • Wang. Tidak dibenarkan mengikat dua akad jual beli ini. Saudara perlu segera menghadapi pemaju. Hasilnya. Justeru bagi membole hkan ia menerima bayaran berterusan. ” la akan membawa kepada gabungan akad beli dengan akad jual yang boleh membawa ke pada masalah Syariah. Kesimpulan Hasilnya. Bagi mendapat situasi terbaik. Tidak tepat dari sudut Syariah bagi pihak bank Islam untuk membuat alasan bahaw a Encik Karim yang silap kerana tidak menjual hak rumah yang betul. Dalam kes saudara. walaupun rumah gagal siap. bank Islam juga boleh dianggap bersalah kerana bank Islam juga sepatut nya menjual hak milik rumah yang siap kepada pelanggan. Oleh kerana bank Islam penjual ketiga.

Hujahnya adalah kaedah Fiqh: Ertinya: Sesungguhnya apa yang diharuskan kerana darurat sesungguhnya memerlukan keyakinan akan wujudnya darurat tersebut setelah usaha pencarian (yang halal). Ber ikut adalah senarai Islam dan jendela perbankan Islam yang wujud di Malaysia. Bank-bank yang mempunyai lesen dan menjalankan operasi i . adakah sudah cukup digelar darurat atau hajiat sedangkan baru satu bank Islam yang menolak? Sudah tentu belum.saya. 108 Justeru dalam hal ini. Anda perlu mencuba di semu a bank-bank Islam dan jendela perbankan Islam di Malaysia sebelum boleh mendakwa anda tersepit dan terdesak untuk terlibat dengan riba di bank konvensional. Adakah darurat atau hajiat apabila permohonan ditolak? Belum lagi. itu jawapan ringkas saya.

180 • Wang Anda dan Islam piodukma 100 peiatus menurut Syanah adalah seperti benkut 1 Affin Islamic Bank Berhad 2 Al Rajhi Banking & In\estment Corporation (Malaysia) Berhad 3 Amlslamic Bank Berhad 4 Asian Finance Bank Berhad 5 Bank Islam Mala} sia Berhad 6 Bank Muamalat Mala} sia Berhad 7 CIMB Islamic Bank Berhad 8 EONCAP Islamic Bank Berhad 9 Hong Leong Islamic Bank Berhad 10 Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad 11 RHB ISI AMIC Bank Berhad Bank komensional tetapi mempunyai lesen untuk mewujudkanjendela perbankan Islam bagi menawarkan produk menepati Syanah adalah seperti benkut 1 ABN Amro Bank Berhad 2 Alliance Bank Mala} sia Berhad 3 Citibank Berhad 4 HSBC Bank Malaysia Berhad (Bahagian Islam dmamakan HSBC Amanah) 5 Malayan Banking Berhad 6 OCBC Bank (Malay sia) Berhad 7 Public Bank Berhad 8 Standard Chartered Bank Malaysia Berhad (Bahagian Islam dmamakan Standard Char tered Sadiq) Nota Jika anda pergi ke bank-bank mi anda akan dapati terdapat produk pembiayaan Islam \ ang ditawarkan la juga telah disahkan oleh Majlis Syanah mereka Institusi kewangan yang turut menawarkan perkhidmatan produk Islam adalah sepert i benkut Isu-isu Perbankan dan Takaful • 181 1 Bank Perusahaan Kecil dan Sederhana Mala} sia Berhad 2 Bank Kerjasama Rakyat Mala} sia Berhad 3 Export-Import Bank of Mala} sia Berhad .

Julai 2007 Setiap bank dan pengendah takaful mempunyai cara semakan kemampuan individu cred it checking yang tersendm Tidak semestmya Jika permohonan anda ditolak di sebuah bank Islam bermakna bank Islam yang lam juga akan menolak Setiap bank mempunyai cara pemasaran dan strategi masmg-masing Contohnya.4 Bank Pertaman Malaysia 5 Bank Simpanan Nasional Berhad Sumbei Bank Negara Malaysia Jika semua bank-bank mi menolak anda kerana permohonan anda tidak mempunyai kela yakan atau disenaraihitamkan. Asian Finance Bank Bank tidak menawarkan pembiayaan kenderaan. anda boleh mencuba beberapa koperasi yang menawaik an pembia}aan Islam (Namun layak bagi sesetengah golongan sahaja seperti kakitan gan kerajaan) Bagi msurans Islam atau takatul pula anda wajib mencari perlmdungan dan mana-man a syankat takaful yang dnktiraf benkut terlebih dahulu 1 CIMB Aviva Takaful Berhad 2 Hong Leong Tokio Marine Takaful Berhad 3 HSBC Amanah Takaful (Malaysia) Berhad 4 MAA Takaful Berhad 5 Prudential BSN Takaful Berhad 6 Syarikat Takaful Malaysia Berhad 7 Takaful Ikhlas Sdn Berhad 8 Takaful Nasional Sdn Berhad Sumbei Bank Negara Malaysia. Bank Islam Malaysia Ber had dlfahamkan tidak membiayai Pembehan kereta terpakai used cat manakala RHB Is lamic Bank pula .

” m la mensyaratkan penggunaan minima dan mempunyai had tertentu. ini bererti permohonan Enc ik Karim layak untuk diproses dan diluluskan. anda mungkin memerlukan penjamin atau memasukkan nama iste ri atau suami untuk menggabungkan kekuatan kewangan bagi berurusan dengan bank i ni. . mereka akan menyemak : 1) Kemampuan pendapatan bulanan anda dan beban hutanghutang anda daripada pelbag ai bank lain. la dinamakan ’Margin of Repayment’ dan ’Aggregated margin of repayment’. Apa yang bank Islam semak daripada pemohon? Setiap bank mempunyai cara masing-masing. Jika tidak mencukupi. Itupun dalam konteks yang terbatas sebagaimana disebutkan: L&j JuJj J*^-A£ 3 j 5 j-jaJJ ?x_J \ La Ertinya: ”Apa-apa yang diharuskan kerana sebab darurat. ia adalah rumah p ertama untuk didiami sahaja dan bukan rumah bagi tujuan pelaburan melalui sewa a tau Iain-lain. Justeru. Dalam konteks rumah. tidak boleh dipukul rata sem ua bank Islam akan menolak jika satu menolak. Tatkala semua institusi kewangan d i atas menolak permohonan anda. Anda dan Islam menawarkan pembiayaan bagi kereta terpakai tetapi terdapat jenarna kereta yang d iterimanya dan ada yang tidak diterimanya. ketika pemohonan dibuat pelanggan mestilah mempunyai lebihan pendapatan bulanan sebanyak 50 peratus daripada semua jumlah hutang-hutang daripada pelbagai bank. Kini beliau ingin membeli sebuah rumah lagi. Saya tidak mampu menyatakan semua cara mereka dan ia juga bersifat terlalu teknikal. Isu-isu Perbankan dan Takaful • 183 Formula kiraan: Bayaran Ansuran Bank A + B + C Jumlah Pendapatan Kasar Bulanan = mesti kurang daripada 50% Contoh Encik Karim berpendapatan bulanan RM5 000 dan mempunyai sebuah rumah deng an bayaran ansuran sebanyak RM1 000 serta dua buah kereta dengan bayaran ansuran sebanyak RM550 dan RM600. S etiap bank Islam meletakkan peratusan kemampuan pelanggan yang tersendiri bagi m emenuhi standard kredit bank. Ertinya. wajib dih adkan kepada jumlah dan kadar sekadar menampung keperluan mendesak sahaja tanpa bermewahan dan mengambil kesempatan pula. pihak bank akan memastikan kekuatan kewangannya seperti berikut: RM1 000 + RM550 + RM600 RMS 000 = 43 % Jika dilihat daripada keputusan ini iaitu 43 peratus. Sebagai contoh. Justeru. Secara umum. barulah kaedah hajiat atau darurat boleh terpaka i.182 • Wang. adalah dibataskan dengan b atasan tertentu.

Namun. 3) Central Credit Reference Information System (CCRIS): Buat masa ini sistem ini menyimpan informasi 5 juta peminjam dan . sebarang kes mahkamah dan Iain-lain berkaitan und ang-undang. Menurut CEO syarikat CTOS Sdn Bhd. Maklumat ini mereka kumpul daripada maklumat awam di Jabatan Insolvensi Negara.2) CTOS: Laporan ini biasanya mengandungi ’customer’s legal status’. mereka mengemaskinikan maklumat yang ada seti ap hari. contohnya saman-s aman dan presiding kemuflisan. surat khabar dan Iain-lain. baru-baru ini perkhidmatan mereka me nempuh kontroversi kerana terdapat banyak maklumat yang tidak dikemaskini dan me nyebabkan pihak bank menolak permohonan individu yang telah bersih daripada masa lah undang-undang.

risiko agak tinggi bagi bank untuk membiayai pe langgannya. Melaluinya. sama ada kad kredit. ia akan bergantung kepada pengurusan dan standard atau piawaian anda selaku pemilik aset. la mempunyai tanggungjawab bagi memastikan individu yang melabur dengannya boleh mendapat pulangan yang baik dan keuntungan mampu d icapai. rumah dan lain-lainnya? Pertama: Sebagaimana yang telah diberitahu di dalam artikel sebelum ini. jika kita mempunyai sebuah rumah yang ingin disev-akan dan seseora ng berminat untuk menyewanya tetapi tidak mempunyai sebarang kerja yang kukuh se dangkan kos sewaan bulanan Isu-isu Perbankan dan Takaful • 185 vang ingin kita tawarkan adalah sebanyak RM800. Sudah tentu ia tidak akan mendedahkan dirin ya kepada risiko berurusan dengan indh idu yang dijangka tidak mempunyai kemampu an (menurut standard piawaian mereka) untuk membayar hutang hasil jual beli aset yang akan dilaksanakan. kereta dan Iain-lain. Jika anda meneliti buku-buku pakar kewangan. bank Is lam adalah sebuah entiti perniagaan. sudah pa sti mereka akan menyarankan anda agar tidak menyewakannya kecuali kepada orang y ang mempunyai tahap kewangan yang meyakinkan. Kesimpulannya. 4) Jenis kereta dan tahun pembuatannya (jika ingin beli kereta) dan pemaju (ji ka ingin membeli rumah di dalam pembinaan) Ini kerana sebahagian jenis kereta dianggap tidak berdaya saing dan amat sukar u ntuk dijual di pasaran. Setelah semua ini disemak barulah bank akan meluluskan atau menolak permohonan p elanggannya. pihak bank dapat mengetahui sama ada pemohon pernah lewat membayar hutang-hutangnya di bank lain. Justeru. Adakah anda sanggup menyewakan k epadanya sedangkan anda terpaksa membayar bulanan kepada bank sebanyak RM750 seb ulan? Dalam hal ini anda terpaksa membuat bajet yang tepat bagi meraih untung dan dala m masa yang sama memastikan bayaran bulanan kepada bank mampu dilunaskan. . Apa yang disebut hanyalah beberapa maklumat ringkas. Demikian halnya sebuah bank. rumah. Wajarkah bank Islam tolak? Setelah kita mengetahui demikian cara semakan pihak bank. Sudah tentu ia terpaksa memilih pelanggan. sama ada anda mahu menyewakan rumah anda kepada pelanggan seperti ini atau tidak.184 • Wang. Contoh mudah. persoalan seterusnya a dalah adakah wajar sebuah bank Islam menolak permohonan pembiayaan pelanggan yan g inginkan proses halal dalam pemilikan kereta. Mungkin tidak semua ban k Islam menyemaknya tetapi secara umum mereka perlu meneliti perkara-perkara ini bagi memastikan transaksi yang ingin dimeterai dengan pelanggan adalah satu per niagaan yang kurang berisiko. Anda dan Islam pelanggan di bank-bank seluruh Malaysia. maka laluan untuk mendapat ke lulusan agak sukar. Demikian juga pemaju dan lokasi rumah yang ingin dibeli. Jika ada. sekadar memberikan gambaran kasar kepada pembaca.

. a dalah elok jika anda memastikan tahap amanah dan potensi mereka untuk membayar h utangnya kelak. jika ada yang ingin meminjam wang daripada anda. kecuali jika anda sudah berniat dari awal untuk mensedekahkannya kepada peminjam di waktu kesusahannya. Tetapi untuk mengharapkan sebuah entiti perniagaan seperti b ank-bank Islam untuk menyedekahkan sahaja hutang yang berpuluh ribu ringgit juml ahnya mungkin agak keterlaluan.Kedua: Dari sudut Islam pula. maka berilah tangguh sam pai dia berkelapangan. jika kamu mengetahui. Allah SWT berfirman: Ertinya: ”Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran. Dan menyedekahkan (sebahagian atau semua hutang) itu lebi h baik bagimu.” Menghalalkan hutang merupakan satu tindakan yang amat terpuji dan sesuai dilakuk an secara individu.

186 • Wang.” (Riwayat A l-Bukhari. amalkan memastikan pendapatan dan beban hutang anda kurang daripa da 50 peratus formula bank tadi. Imam Al-Haithami pula mengatakan orang yang berkemampua n tetapi bertangguh dalam melunaskan hutang dengan sengaja dikira sebagai salah satu daripada dosa besar. Namun. 3/55) Bagi orang sebegini.” (Al-Bukhari. b. 1/214) Dan juga sebuah hadis lain: Ertinya: ”Penangguhan pembayaran hutang oleh orang yang berkemampuan adalah satu ke^aliman. ketika ia berbicara ia kerap berdusta. masalahnya adalah kita kekurangan individu kaya dan syarikat kaya yang sudi untuk melepaskan peluang rn endapat untung besar untuk masuk ke dalam jenis pembiayaan mikro ini yang menawa rkan untung kecil dan pahala besar. Anda dan Islam Justeru jika kita tidak berniat untuk menghalalkannya atau memberikan tempoh leb ih panjang di waktu peminjam sukar. memberi hutang kepada orang yang tidak layak boleh menjerumuskan mereka kepada tiga dosa berikut: a. Bercakap lalu berbohong Berjanji lalu mungkiri janji c. tidak wajar kita menuduh bank-bank Islam sebagai zalim kerana menolak permohonan kita kerana menurut sudut pandangan Islam. Hasilnya. para ulama menyatakan harus hukumnya untuk ditangkap dan di jatuhkan hukuman takzir. la lebih khusus bagi individu berpendapatan re ndah dan kesukaran untuk rnemperolehi pembiayaan. Ada duit tetapi bertan gguh dalam membayar hutang tergolong dalam kumpulan ’Mumatil’ dan dihukum zalim oleh Nabi SAW. bila berjanji ia kerap mengingkarinya. . ia turut mempunyai maslaha t dan kepentingan yang diiktiraf oleh Syariah iaitu menjaga maslahat pemohon itu juga agar tidak terjerumus ke lembah hina dan gagal bayar. elokJah kita jangan memberikan hutang itu ke rana kelak ia akan menjerumuskan si peminjam ke dalam dosa-dosa yang pelbagai se perti hadis ini: Isu-isu Perbankan dan Takaful 187 JJ Ertinya: Baginda menyebut: ”Sesungguhnya seorang itu apabila ia berhutang. Kini pihak akademik Islam di universiti-universiti sedang uiencadangkan diwujudk an pembiayaan mikro kredit Islam. Sebagai perancangan kewangan yang berkesan. ”° Kesimpulannya. setiap kali anda ingin jtiernbuat ta mbahan hutang. Ini menyebabkan cadangan para ahli akademik menjadi bahan di perpustakaan sahaja.

di persetitjui oleh Az-Zahabi. 1/390. Apatah lagi digunakan untuk menunaikan Haji dan Umrah. sama ada untuk kegunaan pembayaran cukai. Hadis lain pula menyebut: sj i .” (Riway at Al-Hakim.” (Riway atAl-Hakim. tambang bas dan Iainlain. ” (Riwayat Muslim. Ibn Hibban. Kemungkinan Haji it u dilihat sah berdasarkan rukun dan syaratnya tetapi tidak diterima Allah SWT ke rana ia daripada hasil yang tidak baik sama sekali. tambang bas dan Iainlain. saman kereta. Ibn Hibban. no 797: Sohih rnenurut Ibn Hibban dan Al-Hakim. sama ada untuk kegunaan pembayaran cukai. Hadis lain pula menyebut: f f\j?^r> ^’L. Apatah lagi digunakan untuk menunaikan Haji dan Umrah. makanan keluarga. Kemungkinan Haji it u dilihat sah berdasarkan rukun dan syaratnya tetapi tidak diterima Allah SWT ke rana ia daripada hasil yang tidak baik sama sekali.A-^ ^ Ertinya: ”Barangsiapa yang mengumpulkan wang haram dan kemudian bersedekah dengann ya (membuat kebajikan). maka tiadalah sebarang ganjaran kebaikan untuknya. 1/390. no 797: Sohih menurut Ibn Hibban dan Al-Hakim. 3/85) Harta haram tidak boleh digunakan untuk manfaat diri pemiliknya.Bab 9 Harta haram dan cara mengurusnya Nabi Muhammad SAW mengingatkan: 01 c Ertinya: ”Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik . 3/85) Harta haram tidak boleh digunakan untuk manfaat diri pemiliknya. makanan keluarga. saman kereta. maka tiadalah sebarang ganjaran kebaikan untuknya. Albani: Dhoif) 189 Bab 9 Harta haram dan mengurusnya Nabi Muhammad SAW mengingatkan: Ertinya: ”Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik . <o i-UoJ f Ertinya: ”Barangsiapa \ang mengumpulkan wang haram dan kemudian bersedekah dengann ya (membuat kebajikan). Albani: Dhoif) 189 . ” (Riwayat Muslim. dipersetujui oleh AZ-Zahabi.

Jika gagal juga. tipu. cara melup uskannya adalah dengan memulangkan kembali wang curi itu kepada tuannya serta me minta maaf dan bertaubat kepada Allah SWT. hasil wang daripada proses perniagaan secara monopoli dan banyak lagi. la termasuklah wang yang diperolehi daripada hasil pinjama n dengan transaksi riba. barulah harta itu disedekah. maka rlulab. ”2 11 «F ” Harta haram dan cara mengurusnya 191 pernikian juga harta yang terhasil daripada riba pinjaman. jika sesuatu harta yang didapati daripada sumber haram itu dike tahui pemiliknya (seperti harta hasil curi dan diketahui pemiliknya). yayasan atau syarikat itu. Bagaimanapun. djpuiang semula kepada peminjam yang dikenakan riba itu. Anda dan Islam Harta haram yang dimaksudkan di sini adalah harta yang dengan cara yang tidak di iktiraf oleh Syariah. rasuah. hasil keuntungan daripada jualan barang curi. harta curi. ”Wajib melupuska n harta yang haram ketika bertaubat dengan cara berikut: a) b) Memulangkan kembali harta itu kepada tuannya (apabila diketahui) ataupun kepada warisnya. hendaklah ia memu langkannya kepada warisnya. atau cara lain adalah de ngan membayar bil air sekolah dan syarikat sebanyak jumlah yang dicurinya. judi. syarikat atau yayasan: maka cara memulangkannya adalah dengan mem asukkan dalam akaun sekolah.190 • Wang. perlu diserah kepada faqir bagi memisahkan diri daripad anya dan bukannya bagi meraih pahala (daripada serahan itu). Sekiranya harta itu bukan milik perseorangan tetapi milik sekumpulan seperti kop erasi sekolah. Apabila tidak diketahui. hasil keuntungan pe laburan haram. pecah amanah.”111 Persoalannya: 1) Bagaimana mahu melupuskan harta haram yang di dalam simpanan? Adakah harus untuk menyedekahkan harta yang haram sedangkan pemilik harta haram tidak dikira memiliki harta itu menurut pandangan Islam? Menurut Syariah. la se . hasil per niagaan haram. jika gagal memulangkan semula kepada pemiliknya. Bahagian pertama: Cara melupus Syeikh Ati>yah Saqar (bekas Ketua Lajnah Fatwa Al-Azhar) berkata.

sehinggalah ia memu langkannya. 5/121) Demikian juga hadis: ”Kewajipan atas tangan (yang mencuri) apa-apa yang diambilnya.cara tidak langsung dikira pemulangan kepada pemilik organisasi.” (Riwayat Al-Baihaqi dan At-Tirmidzi. maka ia boleh d ipulangkan kepada mana-mana surau dan masjid kerana ia adalah milik umum. Manakala jika ia dicuri daripada tabung masjid atau derma surau. maka akan dipertanggungkan kejahatan orang ( yang dizaliminya itu) pula. Dalil memulangkan harta haram yang diketahui pemiliknya ini bersumber daripada h adis Nabi SAW yang menyebut: o 1 ” . Tirmidzi: Hasan Sohih) . (Jika tidak di hari kiamat) sekiranya ia punyai amal sole h.^ ’ Ertinya: ”Barangsiapa yang menzalimi kehormatan atau apa jua (harta) saudaranya he ndaklah ia meminta halal daripadanya pada hari ini sehingga jangan tinggal satu dinar atau dirham jua. maka akan diambillah amal solehnya dengan kadar kezaliman yang dilakukannya.” (Riwayat Al-Bukhari dengan Path Albari. dan kiranya ia tiada lagi kebaikan.1 . 3/566.

117 Pandangan ini juga dikongsi oleh Imam al-Ghazali yang menyatakan ia boleh disera . Bagaimanapun. Hal ini telah d itegaskan oleh Imam Zakaria Al-Ansari As-Syafie. j ika tiada lagi kemampuan untuk diketahui tuan miliknya.” Selepas peristiwa ini. Bagaimanapun. Derma bagi wang haram tidak mampu dipulangkan semula kepada tuann> a ini hendakl ah disedekahkan kepada faqir. ”5 Manakala kebanyakan ulama Syafie berpendapat harta haram yang tidak diketahui tu annya perlu diberikan kepada pemerintah yang adil (Baitul Mai) untuk disimpan se hinggalah dapat diketahui tuan miliknya untuk dipulangkan kelak. Antara hujah yang mengharuskan lafaz ’derma’ bagi wang haram yang tidak diketahui pe miliknya adalah kisah khalifah Abu Bakar asSiddiq ketika bertaruh (di awal Islam ) dengan seorang musyrik (yang mencabar ketepatan Al-Quran daripada surah Ar-Rum ayat 1 dan 2 yang mengisyaratkan kejatuhan Rom). (Tujuan Abu Bakar As-Siddiq ha nya untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. ia bukan bertujuan mendapat pahala bagi dirinya tetapi untuk memenuhi salah satu syarat taubat dan melepaskan din darip ada memanfaatkan harta haram untuk dirinya.192 • Wang.116 Ibn Taymiah pula menerangkan mazhab Hanbali. Apabila kerajaan Rom benar-benar tewas. Rasulullah SAW menegaskan: ”Ini kotor. Abu Bakar telah memperolehi harta pertar uhan itu sedangkan ia haram kerana berunsur judi. Demikian pandangan keempat mazhab utama Islam. harta haram tidak dimiliki oleh pemegangnya. tetapi disedekahkan untuk tujuan umum dan kebaikan ramai. ”4 Harta haram dan cara mengurusnya • 193 Bahagian ketiga: Menggunakan harta haram untuk membina masjid Para ulama daripada empat mazhab telah bersepakat mengenai kewajipan melupuskan harta haram dengan mendermakannya.) Apabila beliau datang kepada Rasulullah SAW menceritakan perkara itu. Imam ad-Dawudi (403 H) berkata bahawa urusan dalam hal ini adalah pilihan.1H Kisah tersebut jelas menunjukkan Nabi SAW tidak mengarahkan harta itu dikembalik an kepada si kafir. Anda dan Islam Bahagian kedua: Sedekah dengan harta haram Terdapat pertikaian pada lafaz ’sedekah’ atau mendermakan bagi wan» haram kerana menur ut hukum Syariah. Bagaimanapun. harta itu akan menjadi m ilik Baitul Mai dan akan digunakan untuk kegunaan kebaikan awam. Manakala. barulah turun pe rintah pengharaman judi secara sepenuhnya sekalipun dengan orang kafir. dalam hal harta haram ini. justeru mengapa i a mungkin disedekahkan bagi mendapatkan pahala? Memang benar salah satu syarat bagi mendapatkan pahala bagi harta sedekah adalah memilikinya dengan sah serta niat yang ikhlas. sedekahkan ia. Abu Hanifah. dan t iada keutamaan kepada mana-mana pihak faqir miskin atau Baitul Mai. pahala daripada derma tadi pula akan diperolehi oleh pemilik sebenar harta itu sama ada ia masih hidup ata u telah meninggal. mereka berbeza pendapat dalam m enentukan sama ada hanya dua kumpulan tadi sahaja yang berhak untuk menerimanya atau harta itu juga boleh diserahkan kepada apa-apa tujuan kebaikan awam. Maliki dan kebanyakan salaf berpendapat bahawa harta seperti ini perlu diberikan kepada sesiapa yang l ebih utama (untuk menguruskannya).

hkan kepada pemerintah agar ditentukan kegunaan terbaik daripada harta itu seper ti kegunaan pertahanan negara dan sebagainya. Imam An-Nawawi pula menambah, jika pemerintah tidak yakin manakah yang lebih uta ma, maka diberikan kepada faqir miskin.118 Bagaimanapun. beberapa ulama terulung di kurun ini seperti Syeikh Mustafa Az-Zarqa dan Syeikh Faisal Mawlawi tidak se pendapat dengan pandangan tadi lalu mengehadkan harta ini kepada faqir miskin sa haja.119 Kesimpulannya, berdasarkan hadis Nabi SAW yang mengarahkan harta haram daripada rasuah yang dibawa oleh Ibn Al-Latbiyah agar diserahkan kepada Baitul Mai. dagin g kambing yang diberi kepada Nabi SAW tanpa izin daripada tuan miliknya kepada t awanan perang120, maka

194 • Wang, Anda dan Islam pandangan >ang lebih tepat dalam hal ini adalah dengan tidak mengehadkan harta h aram ini kepada faqir miskin sahaja tetapi boleh melupuskan harta itu dengan sal ah satu cara di berikut: 1) Memberikan harta (yang tidak diketahui pemiliknya lagi) kepada faqir untuk me nampung keperluan asasi mereka. 2) Memberikannya kepada pemerintah melalui pusat zakat ataupun badan kebajikan y ang dipercayai untuk membina masjid, rumah anak yatim, bantuan kepada mangsa ben cana dan seumpamanya. Timbul persoalan daripada hal ini seperti berikut: 1) Bolehkah memberikan harta haram ini kepada dirinya (pemegang harta haram) sen diri atau keluarganya kerana mereka tergolong dalam golongan miskin dan faqir? Majoriti mazhab Islam termasuk ulama salaf memberikan fahva harus untuk individu yang benar-benar dalam keadaan ini menggunakannya untuk dirinya atas sebab misk in dan faqir. Ketika itu. harta yang kotor itu tidak lagi menjadi kotor.121 2) Menunaikan haji menggunakan harta haram daripada hasil riba, curi dan seperti nya dalam keadaan mengetahui ia haram. Dalam hal ini ulama daripada mazhab Hanafi, Syafie dan salah satu pandangan dala m mazhab Maliki dan Hanbali menyatakan bahawa harta adalah syarat untuk menunaik an haji tetapi harta tidak halal tidak dijadikan syarat sah sesuatu haji itu. Me nurut pandangan ini, apabila seseorang pergi menunaikan haji dengan wang sebegin i. maka ke\v ajipan hajinya telah tertunai cuma pahala dan kemabruran Haji itu t iada serta mendapat dosa. Pandangan sebahagian ulama Maliki dan Hanbali pula men yatakan bukan sahaja pahala yang tidak diperolehi malah haji juga tidak sah. Ini kerana Allah SWT men\ebut: Ertinya: ”Dan berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal adalah Harta haram dan cara mengurusnya • 195 taqwa.” (Al-Baqarah: 19) Ertinya: ”Sesungguhnya Allah menerima dari orang-orang yang bertaqwa.” (Al-Maidah: 2 7) Dan hadis Nabi SAW: ”Sesungguhnya Allah itu maha baikdan tidak menerima kecuali yang baik-baik juga. ” ( Riwayat Muslim, 3/85) Harta yang haram sudah tentu tidak datang daripada hasil taqwa dan tidak juga ba ik. Sebuah hadis mengisahkan bahawa Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang lelaki yang berniaga arak dan berhasrat menggunakan untungnya untuk melakukan ketaatan. Maka Nabi SAW menyebut bahawa apa jua yang disedekahkan adalah amat kecil di si si Allah SWT dan Allah SWT itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik la ntas baginda membaca ayat daripada surah Al-Maidah ayat yang keseratus.i:: Berpandukan fatwa para ulama ini, perlu memastikan hasrat untuk menunaikan ketaa tan adalah daripada hasil yang baik. 3) Menggunakan harta haram untuk membina surau dan masjid

Ulama Hanafi. Mazhab Syafie berfatwa. harus menggunakan duit haram yang tidak di ketahui pemilik ini untuk membina masjid dan surau. m Bagaimanapun, terdapat beb erapa ulama mazhab Hanafi dan Ibn Qasim Al-Maliki tidak membenarkannya. Ini kera na sebuah hadis menyebut bahawa Arab Jahiliyah dahulu amat menjaga Ka’bah agar tid ak terbina daripada duit haram. Ini disebutkan oleh Ibn Hisham bahawa pemerintah Arab dahulu pernah berkata, ”Wahai quraisy, janganlah kamu masukkan dalam pembina annya kecuali daripada hasil kamu yang baik, janganlah masukkan harta daripada p elacuran dan riba.”124 Kita dapat melihat, seburuk orang Jahiliyah itu, mereka masih menjaga agar rumah Allah tidak dibina daripada yang haram. Maka kita sewajarnya lebih mampu menjau hinya.

196 • Wang, Anda dan Islam Imam Ibn Taymiah juga pernah tidak bersetuju sambil menyebut bahawa kewajipan un tuk menjaga rumah Allah daripada segalajenis harta kotor ini agar tidak diletak di tempat sebegini mulia. (MajmiT al-Fata\\a. 32/88) Justeru. pandangan yang lebih baik diambil dalam hal ini adalah menjauhi wang ha ram daripada digunakan untuk membina masjid. terutamanya binaan utamanya. Allah SWT melarang orang-orancr kafir untuk memasuki masjid. ”Wahai orang-orang beriman, sesungguhn\a orang musyrik itu najis dan janganlah mereka mendekati masjid al-H aram selepas dari tahun ini.” (At-Taubat: 28). Kerana itu, wang haram juga seumpama kekotoran secara hukum (hukmiah) \ ang tidak sesuai digunakan untuk binaan seperti masjid. Bahagian keempat: Adakah harta haram dapat dibersihkan dengan zakat sahaja? Syarat \\ajib zakat ke atas Muslim adalah memiliki harta itu dengan sah dari sud ut Islam dan dikeluarkan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah SWT. 12” Jelasnya. zakat tidak boleh menyucikan harta yang haram. la hanya boleh menambahkan berkat bagi harta yang didapati dengan cara halal. Ulama bersepakat bahawa tiada zakat ke atas harta haram tetapi yang perlu adalah melupuskannya.1:6 Bahagian kelima: Cara melupus wang haram daripada pelaburan haram Apabila pelaburan cepat ka> a melalui Internet diharamkan oleh Majlis Fatwa Keba ngsaan pada 12 April 2007, ramai yang tertanya-tan\ a kaedah terbaik untuk melup uskan harta haram yang telah diperolehinya. Berikut adalah beberapa persoalan da n jawapannya: 1) Modal boleh ambil semula atau tidak?

Jawapan: Modal boleh diambil semula. Ini kerana sesebuah akad transaksi riba tid ak diiktiraf dalam Islam. la bertepatan dengan erti Harta haram dan cara mengurusnya • 197 ay at Quran: Ertinya: ”Sekiranya kamu bertaubat, maka bagimu modal-modal kamu.” (Al-Baqarah: 276) Berdasarkan keputusan Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia (Majma Fiqh Islami) akad pelab uran menjadi terbatal apabila mana-mana pihak menjanjikan jaminan modal atau seb arang keuntungan yang ditetapkan. Ini bermakna, modal tidak terlupus dan pelabur layak mendapatkannya semula. Jika pihak syarikat menetapkan bahawa kontrak tida k boleh dibatalkan di pertengahan jalan, ketika itu, harus hukumnya untuk menung gu bagi mendapatkan semula semua modal yang telah diletakkan. Tidak kurang mahup un lebih. 2) Apa yang perlu dilakukan dengan keuntungan yang telah diperolehi? Para ulama empat mazhab telah bersepakat berkenaan kewajipan melupuskan harta ha ram dengan mendermakannya dengan seberapa segera. Syeikh Atiyyah Saqar (bekas Ketua Lajnah Fatwa Al-Azhar) berkata, ”Wajib melupuska n harta yang haram ketika bertaubat. la boleh dilakukan dengan memulangkan kemba li harta itu kepada tuannya (jika diketahui) atau kepada warisnya, dan jika tida

k mampu diketahui, hendaklah diserahkan kepada faqir rniskin bagi memisahkan dir i darinya dan bukannya bagi meraih pahala (daripada serahan itu).” (Min Ahsanil Ka lam Fil Fatawa, him 2/65) Hujah utama para ulama dalam hal mendermakan wang haram seperti ini adalah pelba gai hadis Rasulullah SAW yang diriwayat Abu Daud dengan sanad yang baik, hadis t entang kekalahan Rom dan kemenangan pertaruhan yang dibuat oleh Abu Bakar As-Sid diq dan juga athar daripada Ibn Mas’ud yang diriwayatkan oleh AlBayhaqi (6/188) da n banyak lagi.

198 • Wang, Anda dan Islam 3) Perlu derma ke mana? a. Faqir atau miskin

Sama ada danpada kalangan ahli keluarga atau tidak, majorit, mazhab Islam termas uk ulama silam memberikan fatwa harm untuk individu yang benar-benar dalam keada an ini menggunakannya untuk dirinya sekiranya ia termasuk dalam kalangan si misk in dan faqir yang sebenarnya (bukan dakwaan kosong). Ketika itu, penggunaan harta yang kotor itu tidak lagi menjadi kotor. Tetapl mes tilah dengan syarat ianya djsertai denoan perasaan msaf dan bertaubat daripada p erbuatan haramnya yang Siapa itu faqir dan miskin? Menurut majoriti mazhab dan ulama, faqir adalah mereka yang tiada memiliki harta (duit ataupun harta seperti kereta, rumah) dan tiada pula kemampuannya dan kela yakan bagi mencari harta halal yang mampu mencukupi had keperluan asasnya dari s udut makan, pakaian dan tempat tinggal bagi dirinya dan yang di bawah tanggungan nya. Seperti ia perlukan minima RM10 untuk keperluan asas, tetapi hanya memperol ehi RM 1, 2 atau 4 sahaja. Miskin pula adalah apabila ia memerlukan RM10, tetapi hanya memiliki RM7 atau 8 sahaja. Selain itu, termasuk juga mereka yang mempuny ai harta tetapi tidak dapat digunakan kerana sebabsebab tertentu seperti jauh da n sebagainya. Termasuk juga dalam takrif ini seperti para pelajar universiti (ib u bapa juga tidak berkemampuan) yang wangnya hanya mencuktapi untuk makan dan ti dak mencukupi untuk membeli peralatan asasinya seperti buku. Tatkala itu ia juga dikira miskin. I28 Tetapi awas, jangan ada yang menggunakan pelbagai helah untuk menganggap diri mi skin semata-mata untuk menggunakan harta haram ini untuk dirinya. Allah SWT maha nnengetahui akan segala helah makhluknya. Harta haram dan cara mengurusnya • 199 b. Badan kebajikan awam dan pembinaan kemudahan awam yang halal Harus juga untuk memberinya kepada pemerintah melalui pusat zakat ataupun badan kebajikan yang dipercayai untuk membina masjid, rumah anak yatim, bantuan kepada mangsa bencana dan seumpamanya. Saya kira ini tidak lagi memerlukan huraian ker ana ia adalah begitu jelas. c. Masjid dan surau Bagi saya ia tidak berapa digalakkan dan saya sebenarnya lebih cenderung kepada pandangan ulama mazhab Hanafi dan Ibn Qasim Al-Maliki yang tidak membenarkannya. Ini kerana sebuah hadis menyebut bahawa Arab Jahiliyah dahulu amat menjaga Ka’bah agar tidak terbina daripada duit haram. Akan tetapi di ketika uzurnya sesebuah masjid dan surau daripada bantuan kewanga n bolehlah diambil pandangan yang lebih ringan dalam hal ini iaitu ia merupakan pandangan Ulama Hanafi, Mazhab Syafie yang berfatwa harus menggunakan duit haram yang tidak diketahui pemilik ini untuk membina bahagian-bahagian masjid atau su rau.129 4) Adakah jalan lain sekiranya tidak mampu untuk mendermakan seluruh keuntungan riba itu sekaligus? Bagi yang benar-benar insaf dan wang keuntungan masih ada, tetapi jika didermaka n sekaligus maka akan habis seluruh wang simpanan atau membawa kesukaran belanja keluarga yang teruk, bolehlah didermakan wang keuntungan tersebut secara berper

la samalah dengan dalil b erkenaan tindakan khalifah Umar Ab Aziz yang membuat perancangan ke arah suasana negara yang lebih baik dalam bentuk beransur. ia didatangi anaknya yang menuntut ag ar ayahnya segera mengubah secara sekaligus semua yang bercanggah dengan agama. . Ketika Umar Ab Aziz naik sebagai khalifah.ingkat khas bagi mereka yang berada dalam situasi ini.

modalnya adalah wang curi at au haram. Anda dan Islam Khalifah menjawab dengan tenang: jij . Bagi saya. la berdasarkan sabda Nabi SAW: Ertin\a: ”Bertaqwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada dan ikutilah pe rbuatan dosamu dengan pahala. Dalam hal ini. Tetapi. yang terpenting adalah bertaubat dan memutuskan semua k eterlibatannya dengan wang haram ini. dan mengharamkann\a di kali yang ketiga. Imam Abu Yusof dan Sheikh Z ufar Huzayl bersetuju bahawa pencuri tersebut berhak mendapat bahagian keuntunga n daripada pelaburannya walaupun modal asalnya adalah haram. lanya perlu bagi menghapuskan dosa-dos a silam yang melekat di hati.” ni Bolehkah digunakan duit untung itu sebagai modal perniagaan halal? Ini juga satu persoalan yang kerap ditanya. dan aku bimbang kira nya aku membawa kebenaran ini kepada manusia secara sekaligus (drastik). Hanya Allah SWT yang dapat mengetahui sama ada seseorang itu benar-benar sudah sampai tahap untuk mengambil pandangan yang lebih ringan i aitu. Ertinya: ”Jangan tergesa-gesa ya anakku. Imam As-Shafie. maka kebaikan menghilangkan segala kejaha tan. ^y> jT^iJi j y^ Harta haram dan cara mengurusnya 201 JU . perbanyakkan sedekah sedikit demi sedikit sepanjang hidupnya. Imam Malik. saya berpandangan bahawa pel abur yang terdesak dan sukar untuk mendermakan wang untungnya secara sekaligus d . kehidupan dan dagingnya. maka berlakulah fitnah.200 • Wang.”lv> 5} Duit tersebut telah habis digunakan dan tidak mampu untuk diganti semula Untuk kumpulan sebegini. nescaya ia akan dapat memadamnva dan menjadikan ka mu dengan akhlak yang mulia. maka me reka meninggalkann\a juga sekaligus. ii. harus menggunakannya sebagai modal untuk perniagaan halal sebagai ganti ke pada terjebaknya ia dalam perniagaan haram yang lalu.yi j l^v-j .” (Riwayat At-Tirmidzi. ia wajib me mulangkan kembali wang yang dicuri (wang yang digunakan sebagai modal perniagaan nya atau pelaburannya) kepada yang berhak.1’2 Berdasarkan ijtihad ulama yang disebut di atas ini. At-Tirrnidiz: Hadis H asan) Disebut disyarahannya akan erti penghapusan itu: Ertinya: ”Apa yang dimaksudkan adalah Allah akan menghilangkan kesan dosa itu dari hati. Dalam masa yang sama. ia hanya akan menjadi har us sekiranya anda benar-benar dalam keadaan bermasalah sekiranya melupuskan teru s wang-wang haram itu. no 1910. kerana kesan dosapenyakit itu dirawati d engan apa yang bertentangan dengannya. Ulama silam juga pernah membincangkan berkenaan hukum menggunakan keuntungan yan g didapati daripada perniagaan halal. disertai dengan azam dan n iat ikhlas untuk mendermakan modal daripada yang haram itu dari masa ke semasa. Bagaimanapun. sesungguhnya Allah mencela arak di dalam Al-Quran dua kali.

perlu diingat ia hanya harus dilakukan di ketika: a. Telah bertaubat daripada kesilapan serta menghadapi masalah untuk mendermak an secara keseluruhannya pada satu masa. .iharuskan menggunakannya untuk dilaburkan ke tempat halal dan harus juga mengamb il keuntungan daripada perniagaan/pelaburan halal itu. Tetapi.

tambang basnya dan Iainlain untuk kepentingan dirinya. 3/85) Ketiga: Harta haram tidak sesekali boleh digunakan untuk manfaat diri pemiliknya . Anda dan Islam b. 19/136: Al-Mughni HI ’Iraqi. Berdasarkan sebuah hadis pula: Ertinya: ”Setiap daging yang tumbuh daripada harta kotor (haram) makaNeraka lebih layak untuknya. terdapat beberapa pihak yang keliru lalu menyangka ianya boleh digunakan untuk manfaat diri selain makafl dan minum sebagai contoh membel i komputer. ” (Riwayat Muslim.202 • Wang. maka ramailah yang akan mencuri serta menggunakan wang curi unt uk membeli kereta sahaja. Kemungkinan Haji itu dilihat sah berdasarkan rukun dan syaratnya tetapi tidak diterima Allah SWT kerana ia adalah daripada ha sil yang tidak baik sama sekali. ianya tidak boleh digunakan untuk apa jua manfaat pemegangnya sama ada untuk makan atau lainnya termasuk membeli peralatan rumah. pembayaran cukai.” (RiwayatAt-Tabrani. sofa dan Iain-lainHarta haram dan cara mengurusnya 203 Ini adalah satu kesilapan dalam memahami konsep harta haram dan hadis di atas. c. cara yang perlu dilakukan adalah seperti berikut: Pertama: Cara terbaik adalah bertaubat kerana terjebak tanpa ilrnu dalam saham-saham yang berunsur riba. Kedua: Perlu diingat beberapa dalil seperti sabda Nabi SAW yang bermaksud: ’ V Eninya ”Sesungguhnya. Tidak lagi meneruskan aktiviti haram itu sama sekali. 5/226) Berdasarkan hadis ini. J ika demikianlah. Ithaf As-S adat al-Muttaqin. Kesimpulan. Apatah lagi digunaka n untuk menunaikan Haji dan Umrah. sama ada untuk kegunaan pembayaran cukainya. pem bayaran faedah pinjaman bank dan Iain-lain kegunaan sendiri. makanan keluarga nya. Tidak benar sama sekali. Hukum asal dalam bab harta ha ram ini. . 2/9207. Telah insaf dan bemiat ingin mengubah semuanya atau convert kepada yang halal serta tiada modal lain. AzZubaydi. saman keretanya. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali sesiiatu yang baik .

N abi Muhammad SAW pernah menegaskan: -i ^_? Ertinya: ”Diampunkan semua dosa bagi orang mati yang terkorban Syahid kecuali jika ia mempunyai hutang (kepada manusia).” (Direkodkan oleh Bukhari. ” (Riwayat Muslim. Umat Islam tidak ter lepas dalam hal ini. Allah akan merugikannya.” (Direkodkan oleh Bukhari. 6/38) Lebih malang bagi individu yang meminjam dengan niat tidak mahu mengembalikannya . bab ini akan mengulas pandangan Islam berkenaannya. Nabi Muhammad SAW berpesan: Ertinya: ”Individu yang meminjam harta orang lain dengan niat ingin niengembalikan nya. N abi Muhammad SAW pernah menegaskan: Ertinya: ”Diampunkan sernua dosa bagi orang mati yang terkorban Syahidkecualijika ia mempunyai hutang (kepada manusia). 2/ 83) Rasulullah SAW juga kerap mengajar umat Islam supaya berdoa dilepaskan daripada hutang: 205 Bab 10 Hutang menurut Islam Hutang adalah satu keperluan biasa bagi kebanyakan manusia. bab ini akan mengulas pandangan Islam berkenaannya. 2 /83) Rasulullah SAW juga kerap mengajar umat Islam supaya berdoa dilepaskan daripada hutang: 205 . tetapi individu yang meminjamnya deng an niat ingin merugikann\a. Allah akan mengembalikan pinjaman itu. tetapi individu yang meminjamnya den gan niat ingin merugikannya. Umat Islam tidak ter lepas dalam hal ini. 6/38) Lebih malang bagi individu yang meminjam dengan mat tidak mahu mengembalikannya. Nabi Muhammad SAW berpesan: Ertinya: ”Individu yang meminjam harta orang lain dengan niat ingin mengembalikann ya. Allah akan mengembalikan pinjaman itu.Bab 10 Hutang menurut Islam Hutang adalah satu keperluan biasa bagi kebanyakan manusia. ” (Riwayat Muslim. Sebelum kita terus-terusan berasa selesa dengan segala jeni s hutang di keliling kita. Allah akan merugikannya. Sebelum kita terus-terusan berasa selesa dengan segala jeni s hutang di keliling kita.

la ditawarkan oleh Al Rajhi Banking and Investment Corpo ration (Malaysia) Berhad. lain bagind a ditanya. Hari ini. Menurut Albani: Dhoif) Berdasarkan fakta membuktikan memperbanyakkan hutang tanpa sebab yang munasabah adalah kurang digalakkan menurut pandangan Islam. ”Benar.206 • Wang. Beberapa cadangan di bawah perlu difikirkan demi memastika n tanggungan dan beban hutang kita dikecilkan seperti berikut: a) Kad kredit . Kali terak hir ia disemak (sekitar Jun 2007) kadar termurah pembiayaan peribadi tanpa penja min adalah 8. Bagaimanapun . kadar paling murah bagi pembiayaan peri badi Islam adalah sekitar 6 hingga 7 peratus dan memerlukan penjamin. Anda dan Islam ) r -li Ertinya: ”Ya Allah. 2/316. tidak semua bank Islam menawarkannya kerana kebanyakan produ k ini dibuat berlandaskan konsep bai inah (jual dan beli semula antara dua pihak yang sama). terdapat b eberapa buah bank Islam dan perbankan Islam yang menawarkan pembiayaan peribadi melalui cara yang disahkan oleh Islam. Menurut informasi semasa yang diperolehi pada ketika ini. lebih baik jika menggunakan kad caj atau kad debit sahaja. 1/214) Hadis lain menerangkan: t-»J J^ JYJ^*j» y&l ^ dL iyM Jl ^ Ertinya: ”Ya Allah.” (Riwayat Al-Bukhari. aku berlindung kepadaMu daripada dosa dan hittang. Semua jenis pinjaman per ibadi secara konvensional Hutang menurut Islam • 207 adalah diharamkan oleh Islam dengan disepakati semua ulama. Selain itu. Apapun. baginda menjawab: ”Jika seseorang berhulang. Walau bagaimanapun. b) Pinjaman peribadi . aku berlindung daripada kekufuran dan hutang. ”Apakah engkau menyamakan kekufuran dengan hutang wahai Rasulull ah?”. Selain is u-isu riba yang begitu hampir dengan kad kredit. bil a berjanji ia ingkari.” Jawab Rasulullah. wahai Rasu lullah?” . Jauhkan diri daripada ketagih menggunakan kad kredit. pada kebiasaannya.5 peratus. 3/38. ia diterima oleh ulama Malaysia dan Brunei. Al-Hakim berka ta Sohih dan disepakati olehAz-Zahabi.” (Riwayat An-Nasaie.Menjauhkan diri daripada kerap menggunakan kad kredit. kita sewajarnya menja uhinya semampu boleh. bila berbicara ia dusta. Konsep ini ditolak oleh kebanyakan ulama timur tengah. ”Mengapa engkau sering meminta perlindungan daripada hutang. ia juga menggalakkan hutang sec ara berlebihan. kadar yang dikenakan adalah tinggi. semakan kredit mereka adalah ketat.Ini adalah satu jenis produk yang juga boleh mengakibatka n penyakit ketagihan duit tunai di kalangan masyarakat. individu perlu menggunakannya hanya di waktu yang amat mendesak atau l [*• • JUi . Walau bagaimanapun. Justeru. Ahmad. Oleh itu. Dinasihatkan seseorang menggunakan di waktu yang benar-benar ter desak dan perlu sahaja. Mendengar itu se seorang bertanya.

Bagaimanapun. umat Islam perlu memahami keutamaan atau ”awlawiyyat” di dalam mengur us wang peribadi. Sebarang pinjaman kereta dan rumah secara konvensional adalah di sepakati haramnya oleh seluruh ulama dunia.ebih baik dihapuskan terus demi mengurangkan beban hutang yang ditanggung. yang wajib hanyalah sekali sa haja. Pada pandangan saya. sebaik-baiknya hutang peribadi kita dihadkan kepada dua jenis ini sahaja. . c) Perumahan dan kereta . Itupun.Dua item ini mungkin keperluan asas yang sukar dielakk an bagi kebanyakan individu. mestilah menilai kemampuan k ewangan dengan sebaiknya agar tidak mendedahkan diri kepada bahaya tidak mampu m embayar hutang. d) Umrah dan haji sunat (kali kedua) -Haji sememangnya\vajib bagi umat Islam yan g berkemampuan fizikal dan kewangan. Justeru.

sistem yang sama ju ga digunakan oleh industri penjualan Saham Amanah Islam dan beberapa produk taka ful. ramai umat Islam tidak faham menyebabkan mereka kerap mendahulukan sesuatu yang kurarm penting be rbanding yang lebih penting. biasa dikenal dengan istila h upline (tingkat atas) dan downline 209 . Dalam masa yang sama. Malangnya. Bab 11 Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) Jualan Langsung ’Direct Selling’ atau lebih dikenali sebagai ’Multi Level Marketing’ ata u MLM adalah amat popular di Malaysia. MLM kini dianggap sebagai sistem pemasara n yang diterima ramai. Ini mungkin disebabkan kerumitan ataupun kurangny a minat ilmuan Syariah mendalami proses sistem ini. Akibat daripada kebanjiran produk dan syarikat yang menggunakan sistem ini dalam mempromosi dan menjual produk mereka. amat jarang dijumpai ilmuan Syariah dalam a taupun luar negara yang berminat menghuraikan sistem ini daripada aspek Syariah dengan terperinci dan konkrit.208 • Wang. lebih utama untuk menggunakan wang yatl ada daripada menggunakan nya bagi melakukan umrah sunat dan Haji kali kedua. Bagaimanapun. Anda dan Islam Di dalam Islam. Statistik tahun 2003 menunjukkan industri MLM Malaysia mencatatkan jualan R M4 bilion dan lebih daripada tiga juta orang Malaysia terlibat dalam urusniaga MLM. Bahagian pertama: Pengertian MLM Secara umum Multi Level Marketing ialah perniagaan alternatif yang berkaitan den gan pemasaran yang dilakukan melalui banyak tingkat.

Ini kerana agak ramai juga saya da pati orang ramai yang merujuk ustaz tertentu dalam kempen MLM mereka. Sebenarnya. Ini bermakna syarikat bu kan sahaja mengambil untung daripada penjualan barangan yang dijual. Tulisan ini hanya memberikan sedikit gambaran dan garis panduan yang diletakkan oleh undang-undang Islam dalam hal MLM ini. Justeruitu. Berkatalah Laith bin Sa’ad: ”Seandainya orang-orang yang memiliki pemahaman halal da n haram meneliti masalah ini. agak ramai juga orang ramai yang terpengaruh den gan kempen daripada kumpulan ilmuan agama seperti ini. Individu disebut upline apabila mempunyai downline Pokok utama daripada perniagaan MLM ini digerakkan dengan jaringan ini.” (Riwayat: Tirmidzi. Albani: Hasan) Bagi membantu masyarakat yang semakin hanyut dalam industri ini. Bahagian ketiga: Beberapa keraguan Syariah dalam MLM Sistem jualan pelbagai peringkat atau MLM ini boleh jatuh dalam kategori antara syubhah dan haram apabila menggunakan beberapa item berikut: i) Harga tinggi daripada biasa Menjual. Pada awalnya. menyebabkan orang ramai m enyertainya tanpa berfikir lagi berkenaan halal ataupun haramnya produk itu kera na diiktiraf oleh ’ustaz’. nombor 2346) Sayyidina Umar al-Khattab mengingatkan: Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) • 211 jjJl j tJLJU Jj J* ^\ LJJ— J fUJ N r: ”Jangan seseorang kamu berjual belt di pasar kami. L ebih hangat dan meriah lagi. no 487. Tambahan pula. saya tid aklah mampu menujukan tulisan ringkas ini kepada mana-mana jenama MLM yang wujud di Malaysia mahupun luar negara. kecuali ia mendalami ilmu (h ukum) agama tentangnya.” (Direkodkan oleh Bukhari. produk yang ditawarkan oleh skim MLM dengan harga yang jauh lebih tingg i daripada harga biasa. kumpulan ini kerap mendakwa ia halal lalu diselitka n dengan pelbagai fakta daripada Quran dan Hadis. him 129. Bagaimanapun. Tidak kurang juga terdapat para graduan Syariah atau pengajian Islam yangdigelar ’Ustaz’ dan ’Ustazah’ yang juga kuat berkempen produkproduk syarikat dengan skim MLM. pastilah mereka tidak akan membolehkannya kerana t erdapat unsur perjudian. sama ada yang bersif at vertikal atas bawah mahupun horizontal kiri kanan ataupun gabungan antara ked uanya. saya cuba mengelak disebabkan terlampau banyak bentuk dan jeni s MLM ini hingga sukar menerangkan hukumnya secara jelas. saya ingin menasihatkan semua rakan-rakan lul usan Syariah dan pengajian Islam supaya berhati-hati memberi hukum dan merujuk d engan mendalam sebelum berkempen dan mendakwa halalnya sesuatu skim hanya semata -mata kerana mendapat keuntungan daripadanya.133 Bahagian kedua: Para ’Ustaz’ dan MLM Saya juga tidak dapat lari daripada dibanjiri soalan demi soalan berkenaan hal i ni. pengikut dan pengamalnya terlalu ramai dan kebanyakannya pula kel ihatan ’taksub’ dan amat yakin akan halalnya kaedah MLM ini. saya merasa ter panggil berkongsi panduan umum Syariah dalam hal MLM ini. Anda dan Islam (tingkat bawah). malah merek .210 • Wang. harganya ditinggikan bagi menjamin syarikat mendapat keuntungan awal daripada penyertaan ahli baru. Saya ikhlas menyatakan di sini.

akad seperti i ni adalah terbatal.a juga mengaut keuntungan dengan memasukkan kos komisen yang akan dibahagikan ke pada jaringan ahli melalui teknik menaikkan harga barang lebih daripada biasa. Nabi . makruh dan haram. ia digelar ’Ghabnun Fahish ’ menurut istilah ulama F iqh. Terdapat perbezaan pendapat ulama dalam hukum jualan secara ’Ghabnun Fahish ’ i ni di antara harus. Ketika itu. 134 Walaupun demikian. la tidak digalakkan menurut Islam malah menurut sebahagian ulama.

Kedua: Ghabnun lebih tinggi 1/3 daripada harga pasaran biasa . Ulama mazhab berbeza pandangan berkenaan kesan ghabnun di dalam akad seperti berikut: Mazhab Hanafi: terbahagi kepada tiga pandangan. dalam satu MLM mungkin terdapat tiga atau empa t unsur syubhat dan haram yang akan saya sebutkan. Akhirnya baran g yang ditawarkan dibeli dengan harga tinggi. dan ketiga: Haram apabila ada unsu r penipuan sahaja. apabila terbukti bantal tersebut tia da istimewanya setelah digunakan. Apa yang ingin saya nyatakan ghabnun di sini adalah yang dibuat dalam bentuk pen ipuan harga kepada orang awam. Mungkin unsur ini tidak cukup kuat u ntuk menjadikannya haram. Walau bagaimanapun perlu diingat. Inilah maksud saya mempunyai unsur ghabnun. apabila harga ditinggikan daripada biasa.136 Mazhab Maliki: Juga ulama mereka berbagai pandangan iaitu pertama: Ghabnun Musta rsil sama ada yasir atau fahish: Haram. tetapi ia salah •I inn Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) 213 satu unsur yang memberi kesan kepada akad. iaitu harga yang sengaja dinaikkan kerana merangk umkan yuran penyertaan dalam sistem piramid. Ini tidaklah bermakna saya me ngatakan MLM haram hanya kerana adanya unsur ”harga lebih tinggi daripada biasa”. ia boleh menjadi haram. iaitu sebiji bantal yang dikatakan sangat hebat. Kesan ini apabila bergabung dengan un sur-unsur syubhat yang lain. Inilah namanya ghabnun. Sebagai contoh ada seorang rakan saya pernah ’terpaksa’ membeli sebuah produk MLM. Tiada sebarang untung mahupun kaki dan elemen judi berlaku. dengan janji-janji akan membantu mencarikan ’kaki’. Maka jelas harganya dinaikkan kerana penyertaa n sebagai ahli dan masuk dalam sistem. n” Selain itu. hargan>a men cecah RM300 sebiji. iaitu *ada ulamanya yang mengata kan ghabnun harus walaupun/a/»’s/!. Kedua: Haram. ini membawa kepada wujudny a elemen perjudian iaitu kerana baki daripada har^a asal itu adalah dikira seper ti wang pertaruhan untuk mencuba nasib dalam perniagaan piramid ini. ia cuma salah satu unsur yang perlu disemak dan boleh memburukkan lagi hukum sesua tu MLM sehingga boleh jatuh tahap haram kerana penipuan dalam keadaan tertentu y ang lain. dan tiada apa yang berlaku selepas lima tahun.212 • Wang. O leh kerana tukang jual MLM ini amat sukar beralah. lalu beliau membeli satu produk nya yang termurah. Ramai individu yang bersetuju untuk menyertai MLM selepas dikempen begitu hebat oleh promoternya. Anda dan Islam SAW mengisyaratkannya sebagai kezaliman apablla menaikkan harga barangan kepada orang yang tidak mengetahui selok-belok harga sesuatu barang yang dijual. dan beliau ingin ia cepat men amatkan perbincangan dengan penjual dengan adab.

Jika tidak. dan terdap at yang diperbezakan pandangan. . Adakah anda yakin semua jenis ghabnun yang berlaku dalam MLM itu tergolong darip ada golongan yang harus? Jika ya. Saya menyebut ghabnun sebagai salah satu sebab b oleh menjadikan MLM itu haram kerana berkemungkinan jenis yang disepakati haram itu berlaku. pastinya mereka telah mengambil P enasihat Syariah sejak dari awal.adalah Haram..’” Mazhab Syafie: Harus hukumnya kecuali pandangan ganjil daripada al-Mutawaali yang mengharamkannya.139 Perbincangan panjang tentang ghabnun sebenarnya menunjukkan terdapat jenis ghabn un yang disepakati haramnya oleh ulama. maka itu pandangan anda sahaja dan saya tidak semestinya bersetuju dengan anda.. B8 Mazhab Hanbali: Ibn Quddamah berkata: Ghabnun Mustarsil adalah apabila si pembeli membeli dengan harga yang terkeluar daripada harga pasaran. ada yang disepakati halalnya. terutamanya apabila didesak (agar tak pergi semak kedai-kedai lain dulu) dan cuba disegerakan oleh penjual. Saya lebih selesa berpandangan banyak jenis ghabnun yang berlaku lebih menjurus kepada haram terutamanya apabila hampir semua syarikat-syarikat MLM ini amat men gambil mudah akan hal hukum agama.

ia menimbu lkan masalah daripada sudut Syariah seperti unsur memaksa. menurut perbincangan ringkas saya bersama S yeikh Prof. Apabila gagal mencap ai sasaran jualan tersebut maka keahliannya hilang ataupun tiada sebarang komise n boleh diperolehinya walaupun orang di bawahnya menjual dengan banyak. ’Ato’ Bin Abi Rabah. g) Dari sud ut yang lain. komisen dalam hal MLM dan sistem piramid ini bertukar menjadi haram ata u syubhah apabila: e) Diikat komisen daripada jualan rangkaiannya dengan jualan sendiri. AAOIFI. terdapat juga keraguan dalam isu memberi komisen di atas usaha dan tugas ejen (wakil penjual) ataupun ”brokerage” (tukang kempen). tetapi tiada sebaran g produk untuk diniagakan. syarat yang tidak sah dalam perwakilan dan perjudian. Keadaan ini menj adikan gharar atau ketidaktentuan dalam upah broker berlaku. Anda dan Islam ii) Sasaran jualan sebagai syarat komisen Selain daripada yuran yang wajib dibayar oleh ahli. komisen yang diambil atas usaha menjual (seperti ’brokerage fee’} bara ngan adalah harus menurut Syariah berdasarkan pandangan ulama besar Tabi’en sepert i Muhammad Ibn Sirin. Ini kerana sepatutn ya komisen ke atas ”brokerage” tidak harus mensyaratkan tukang kempen itu membeli un tuk diri sendiri seperti yang berlaku dalam beberapa jenis MLM. selain wujudnya kewajipan jualan bersyarat dengan syarat yang tidak menyebe lahi ahli serta berbentuk penindasan. Selain itu menyebabkan wujudnya unsur judi. Ini menjadikan orang atasan seolah-olah mendapat untung di atas angin tanpa sebarang kerja dan usaha. kebiasaannya terdapat syarat yang mewajibkan ahli tersebut mencapai target jualan tertentu bagi melayakkanny a mendapat komisen daripada hasil jualan orang di bawahnya. Dalam hal berbi langnya rantaian komisen broker ini.214 • Wang. Dr Abd Sattar Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) m 215 Abu Ghuddah (Pakar Syariah utama dalam bidang kewangan Islam dunia di Kesatuan U lama Fiqh Sedunia. semua hasil jualan mereka akan diambil sebahagian untung untuk orang atasnya. Dengan sebabsebab ini.” Pada asasnya. la juga boleh dikelaskan sebagai bro ker di atas broker di atas broker di atas broker dan seterusnya. in) Tiada produk diniagakan Apabila ahli berdaftar menyertai MLM dengan yuran tertentu. Pihak syarikat seolah-olah memaksa dengan mengatakan ”Anda perlu membeli ataupun mengekalkan jualan peribadi sebanyak RM500 sebulan bagi membolehkan anda mendapat hak komisen orang bawahan anda. Ini kerana syarat yang diletakkan itu memberi i ndikasi kepada semua orang bawahan sama ada dengan redha atau tidak. keadaan broker atau ejen itu menjadi syubha h dan tidak lagi benar disifatkan sebagai komisen wakil ataupun broker yang sah menurut Islam. Dow Jones Islamic Index dan Iain-lain) berpendapat ia termasuk dalam konteks memakan harta orang lain secara tidak benar. Ibrahim an-Nakha’ie dan ramai lagi. f) Komisen datang daripada orang bawahan yang tidak dikenalinya kerana sudah ter lampau jauh ke bawah. MLM yang mempunyai syarat seperti ini menjadikan skim mer eka bermasalah daripada sudut Syariah kerana wujudnya unsur kezaliman terhadap a hli. Menurut pendapat saya. 14° Bagai manapun. Perniagaannya hanya mencari orang bawahnya (downline) . Sesetengahnya pula mensyaratkan broker atau ejen untuk menjual sendiri dalam jum lah tertentu bagi melayakkannya memperolehi komisen jualan seluruh broker (ahli) di bawahnya.

akan diberikan beberapa peratus daripada yuran ahli atau pembelian wajib tersebut kepadanya. Hal yang sama juga hukumnya bagi MLM yang tidak mempuny ai . Ini mempunyai unsur riba kerana memperdagangkan sejumlah wang untuk mendapat sej umlah wang yang lebih banyak pada masa hadapan.dan setiap kali ia mendapat ahli baru. Semakin banyak anggota baru bermakna semakin banyak jumlah bonusnya. la merupakan satu bentu riba annasi’ah dan riba al-fadhl.

Maka M LM tersebut jelas haram. Hal membeli produk tidak benar dengan niat utama memasuki rangkaian da n mendapat untung daripada rangkaian ini difatwakan haram oleh Majlis Fatwa Al-L ajnah Ad-Daimah Arab Saudi no 15/192-193. dan hanya kerana rantaian orang di bawahnya maka ia mendapat untung. Al-BazzarAl-Haithami 4/84) Ini berlaku apabila ada sebahagian syarikat MLM yang membuka pendaftaran ahlinya dengan setiap ahli perlu membayar sejumlah wang yang disebut yuran.” ( RiwayatAhmad. cuma sebahagian sahaja. Pada waktu yang sama. padahal mereka tiada sebarang kaitan akad yang jela s. Pada hakikatnya. 1) Terdapat juga syarikat MLM yang melakukan manipulasi dalam menjual produknya. individu tersebut dikira melakukan transaksi akad mu’aw adat (kontrak tukar hak kewangan) bila membeli produk atau menjadi ahli dan dala m masa yang sama masuk dalam satu jenis akad lagi iaitu menjadi wakil (menjual p roduk itu kelak di samping mencari ahli baru) dengan komisen tertentu. Ini kerana. sedangkan harganya jauh lebih tinggi dan si ahli pula tidak mempun yai komputer). dalam hal ini. Namun tidak semua MLM begini. dengan menjadi ahli. Malah harga sebenar produknya juga adaka lanya jauh daripada harga yang dijual kepada ahli (sebagai contoh dijual produk web komputer. pra ktis seperti ini jelas tergolong seperti hadis di atas. (iaitu d ua akad jenis jual beli dalam satu) yang dilarang oleh Rasulullah dengan pelbaga i lafaz antaranya: J Jo I Jo I Ertinya: ”Rasulullah melarang daripada membuat dua belian (akad) dalam satu akad. Ini juga termasuk yang di haramkan. Tidak dapat dipastikan yuran tersebut untuk membeli kedudukan dalam rangkaian ataupun membe li produk. seorang pemegang saham sememangnya layak dapat untung walaupun goyang kaki kerana ia meletakkan ’modal’. Anda dan Islam produk bersungguh dan berkualiti. atau memaksa pembeli menggunakan produknya ataupun menjual barang haram. Maka tindakan Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) 217 seperti ini boleh dikatakan termasuk dalam kategori hadis: shafqataynfi shafqah. sebaliknya produk miliknya hanya berupa ruanga n laman web yang tidak berfaedah buat kebanyakan orang. m) Terdapat juga unsur mirip shafqataynfi shafqah. atau bay’ataynfi bay’ah. Apa yang diletakkan untuk mendapat untung? Sedangkan dalam contoh sebuah syarikat besar. atau apa jua produk yang hanya dijadikan sebagai alasan belian. atau bay’ataynfi bay’ah. ia akan menjadi wakil pula bagi syarikat merekrut ahli baru. Hal berkaitan komisen jualan orang di peringkat keseratus akan diperolehi juga o leh upline di tingkat kedua. Sebagaimana y . Maka.216 • Wang. ahli bukannya ingin membeli produk itu. tetapi m enyertai rangkaian serta memperolehi wang daripadanya.

kerana jaminan barangan yang dijual adalah daripada sya rikat. keuntungan boleh didapati daripada tiga sebab iaitu 1) Modal 2) K erja 3) Jaminan ’Dhoman’ barangan daripada sebarang aib pada barang yang dijual. tiada jaminan atau ’dho man’ barangan yang dijual. Lalu pemegang modal berhak mendapat untung kerana ia letak modal. Terdapat pelbagai tafsiran yang l ain .ang diketahui. jadi apakah hak ’upline’ kedua untuk mendapat unt ung jualan ’downline’yang keseratus? Tiada modal. pekerja layak mendapat untung kerana ia bekerja. Sesiapa yang hanya membaca sebahagian Pandangan tersebut sahaja dan kemudian terus memeg angnya adalah satu tindakan yang kurang tepat. tiada kerja. bukannya daripada uplinel Apa maksud sebenar dua akad dalam satu? Shafqatayn fi Shafqah dan lafaz yang seerti dengannya memang tidak dinafikan mem punyai banyak takrif dan tafsiran menurut kefahaman ulama yang berbeza.

Ini bentuk yan° ditafsirkan oleh Imam Malik.Iniju ’alah.218 • Wang. Walau bagaimanapun t afsiran ini tidak mempunyai kaitan dengan MLM. e. tetapi dalam hal ini dua akad itu adalah ’akad lazim’. ”Aku jual water f ilter ini dengan harga RM2 000 dengan syarat engkaujadi wakil jualanku dengan ko misen sebanyak 3 peratus daripada harga jualanmu dan aku beri mandat kepadamu ii ntuk melantik ahli baru dan setiap jualannya kamu akan dapat 1 peratus dengan sy arat kamu membuat jualan sendiri sebanyak RM1 000 setiap bidan.” Ini adalah tafsir an ulama mazhab Hanafi. At-Thawri. Jika akad itu ghayru lazim maka ia diharuskan. Jual barang RM2 000 . Kamu hanya layak mendapat 1 peratus ju ’alah tadi dengan syarat kamu membuat ju alan sendiri sebanyak RM1 000 . kamu layak mendapat 1 peratus .” Lihat. Hanbali dan Syafie. atau RM20 secara tangguh. Anda dan Islam dan mungkin saya memegang tafsiran yang tidak sama dengan yan« dipegang orang lain . c. Berikut beberapa tafsiran tentang hadis dua akad dalam satu mengrkut beberapa ku mpulan ulama silam dan kaitannya dengan MLM: 1) Contohnyapenjualberkatakepadapembeli. Lantikjadi wakil dengan upah (Wakalah bil Ujr) -Akad wakalah yang bersifat la zim. Ini adalah tafsiran Ima m Malik. 2) Contohnya pembeli berkata. d. Abu Hanifah. secara umum kita dapat melihat bergabungnya dua akad mu ’awadat maliah (pert ukaran hak milik harta) yang bersifat lazim. ”Aku jual kebunku ini dengan harga RM10 000 d engan syarat kamitjualkan rumah kamupula dengan harga RM15 000. ” Maka si pembeli bersetuju tanpa mengkhususk an pelan tangguh atau tunai yang dikehendakinya.142 Ini juga tiada kaitan dengan MLM.terdapat sedikit syubhat di dalam syarat seperti ini dan memerlukan perbincangan dan ijtihad. Imam As-Syafie. w Inilah tafsiran yang saya lihat mempunyai kaitan dengan kebanyakan skim MLM. 3) Contohnya seorang lelaki berkata.141 Tiada khilaf di kalangan ahli ilmu. kerana biasanya pembeli akan memb uat pilihan harga yang dikehendakinya. lai tu berkata syarikat MLM kepada seorang ahli baru sebagai contoh. Beri mandat untuk cari ahli .Ini tiada masalah. . b. ” Kemudian kedua-dua pihak be rsetuju tanpa menetapkan yang mana satu mereka inginkan. Ishak Rahawaih. juga kelihatan tiada masalah yang sedang kita bincangkan.Akad jual beli yang bersifat lazim. ”Jualkan kepadaku barangan ini dengan harga RM10 tun ai atau dengan sebuah radio pada tarikh akan datang. dalam contoh saya tu ada berapa jenis akad muawadah m yang Isu syanah dalam jualan langsung (multi level marketing) • 219 bersifat lazim? a. Cuma. ”Akujual kepadamu baju ini dengan harga R M10 lunai. jenis ini adalah haram. Setiap jualan oleh ahli yang kamu lantik. Ini tidak bererti tafsiran pegangan saya adalah salah dan tafsiran pegangan an da betul atau sebaliknya.

i aitu jika anda beli telefon bimbit. ”Aku jual telefon bimbit ini dengan RM100 deng an bayaran ansuran tiga bulan. 145 . Ini lah takrif yang dipegang oleh Al-Qadhi Ibn Al-Arabi al-Maliki. tetapi membuatnya terikat. dengan syarat aku akan belinya semula daripadamu dengan harga RM80 tunai. maka pembelian kasut juga menjadi wajib.144 Ini juga mempunyai sedikit kaitan dengan MLM kerana meletakkan syarat satu akad lain sebagai syarat untuk sesuatu akad itu boleh disempurnakan. la adalah sama dengan takrif Bai Inah. 5) Iaitu contohnya penjual berkata.” Ini adalah tafsiran Ibn Taymiah dan Ibn Qayyim pula.4) laitu seorang penjual menjual dua barangan berlainan harga iaitu kasut dengan harga RM100 dan telefon bimbit dengan harga RM700.

Demikianlah beberapa takrifan dan tafsiran ulama tentang hadis dua akad dalam sa tu. Tetapi cukuplah sebagai informas i tambahan kepada pembaca. uni k dan lainnya). keputusan itu juga menafikan komisen yang digunakan adalah komisen a tau upah ’brokerage’ sebagaimana didakwa. Sebenarnya kebanyakan anggota MLM yang menyertai cara ini ada lah hasil motivasi bonus yang dijanjikan tersebut dengan harapan supaya cepat ka ya dalam waktu yang sesingkat mungkin. dengan cara setiap an ggota perlu mencari ahli-ahli baru dan demikian selanjutnya. (Rujuk keputusan nombor 3/24. Yang secara umum gambarannya adalah mengikuti kaedah piramid dalam sistem pemasarannya. Syeikh Salim Al-Hilali mengeluarkan fatwa haram dengan katanya. • Harga produk yang dibeli sebenarnya tidak sampai 30 peratus daripada wang yang d ibayar kepada syarikat MLM. • Tujuan perusahaan adalah membangun jaringan individu secara berkesinambungan. saya sarankan supaya pengamal MLM memastikan asas minima Syariah berikut dapat dipatuhi: a) Produk MLM dibeli dengan tujuan yang sebenarnya (seperti produk yang benar-be nar bermanfaat dan dibangunkan dengan serius seperti ubat-ubatan berkualiti. Selain itu. Sebenarnya ada terdapat tiga lagi tafsiran. justeru saya meletak fakta ’dua akad di d alam satu’ sebagai isu yang boleh menjadikan MLM sama ada haram atau batal atau sy ubhat. akan tetapi tujuan utama mer eka adalah menyertai rangkaian piramid bagi mendapatkan kekayaan cepat apabila s etiap ahli baru membayar yuran. apabila anda masih ingin mendakwa halalnya MLM ini. Disebabkan praktis biasa yang dilakukan dalam skim ML M terdapat dalam salah satu tafsirannya.220 • Wang. Anda dan Islam Tafsiran ini juga kurang kaitannya dengan MLM. ”Banya k pertan\aan berkenaan bisnes yang diminati ramai. Bagaimanapun. kerana beberapa sebab berikut iaitu: Sebenarnya anggota MLM ini tidak mahukan produknya. Bahagian keempat: Syarat minimum Syariah bagi sesebuah MLM Amat sukar untuk mencari MLM yang tidak tergolong dalam itemitem salah yang saya sebutkan di atas. Setiap anggota memb ayar yuran pada syarikat dengan jumlah tertentu dengan angan-angan mendapat bonu s. 17 Julai 200 3) Selain itu. semakin banyak anggota dan memasarkan produknya maka akan semakin banyak bonu s yang dijanjikan. Ya ng mana ini akan menguntungkan anggota Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) • 221 yang berada pada tingkat atas (upline) sedangkan tingkat bawah (downline) selalu memberikan nilai point pada yang berada di tingkat atas mereka. Kesatuan Fiqh Sedunia (Majma’ Fiqh Islami) mengeluarkan fatwa ke atas bentuk perni agaan MLM jenama Syarikat Biznas yang disifatkan sebagai haram kerana ia bisnes berbentuk perjudian. Justeru. Malah saya juga suka menyarankan supaya pengamal-pengamal jua lan amanah saham dan takaful secara wakil supaya berhati-hati supaya tidak terje rumus dalam bab MLM. produk MLM yang kabur kualiti dan kegunaannya tidak dib enarkan kerana ia hanya bertujuan mengaburi undang-undang dan hukum Syariah dan . padahal ia langsung tidak menginginkan pr oduknya.” Perniagaan jenis ini adalah perjudian yang kelihatan baik dan berselindu ng.

kekuatan MLM itu adalah kepada produkn ya yang bermutu dan bukan kepada objektif mengumpul dana tanpa sebarang jualan a set atau produk. Ini ke rana jualan barangan emas secara tangguh adalah riba an-nasi’ah. Ini bermakna orang atas hanya berhak menda pat komisen daripada ahli bawahan yang dibantunya sahaja. Tiada komisen tanpa usaha. tetapi adalah berdasarkan nilai p roduk yang berjaya dijualnya. b) Produknya bukan emas dan perak yang boleh dij ual beli secara tangguh. Keuntungan dan komisen bukan berdasarkan ’kepala’ atau ahli yang ditaja. c) Komisen yang diberikan kepada ahli bagi setiap penjual dan ahli bawahannya pe rlu jelas. Ini diperlukan bagi membuktikan ia menumpukan kepa da perniagaan penjualan . Justeru itu.tidak halal di sisi Syariah.

la bertujuan agar semua pengamal MLM boleh mengadapt asikannya. komisen dan bonusnya. motivasi dan teknik berkempen secara terancang seperti syarikat yang pelbagai ahlinya. Walau bagaimanapun kita perlu memahami. malah orang bawahan mampu mendapat keun tungan lebih daripada orang atasannya apabila ia mampu menjual dengan lebih heba t. Dala m masa yang sama. menjadi tanggungjawab para ilmuan Syariah Asia Tenggara membantu masyarakat mengetahui pandangan Syariah tentang MLM ini. h) Menstruktur pelan pemasaran antara ahli dan orang bawahannya secara musyaraka h iaitu perkongsian untung dan rugi berdasarkan modal masing-masing dengan nisba h membahagi keuntungan yang ditetapkan peringkat awal lagi. Pertama: Ramai yang meminta demikian. apakah haknya me ndapat komisen yang demikian berangkai dan begitu jauh? f) Tidak menggunakan skim piramid iaitu skim siapa masuk dulu akan untung selama nya. tidak semua pelan dan skim atau produk yang sangat laku dan me narik itu menepati hukum Syariah. Ini kerana konsep niaga dalam Islam tidak membenarkan suatu keuntungan daripada perniagaan yang diperolehi tanpa usaha. amat sukar ditemui tulisan para ulama Islam dari Timur Ten gah berkenaan hal MLM ini disebabkan MLM belum masuk ke pasaran negara Arab deng an meluas. la bagi mengelakkan segala jenis penipuan. sedikit usaha perlu dicurahkan bagi menjadi sebab haknya ke atas komisen. g) Mempersembahkan sistem komisen dan bonus yang telus dan boleh difahami dan di pantau oleh ahli dengan jelas. Justeru.22 • Wang. perbincangan dua pihak antara ilmu . keli hatan begitu banyak keraguan boleh muncul dalam perniagaan MLM ini. Kebanyakan ahli di peringkat 10 ke bawah mungkin tidak mengenalinya lantaran ia dilantik oleh orang bawahannya yang kesembilan. Bahagian kelima: Bentuk skim MLM alternatif dan menepati Syariah Ada pihak yang meminta saya untuk mengutarakan dengan jelas dan praktikal bentuk MLM yang menepati Syariah. seperti mengadakan perjumpaan taklimat. Apabila tidak. Jika tidak. Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) • 223 \Valau bagaimanapun. bagi menghasilkan satu pelan hebat ya ng menepati hukum Syariah serta boleh dijual. Tulisan ringka s saya adalah pandangan awal bagi memberi ingatan dengan sekadar pandangan. Justeru. Manakala hak mereka yang masuk kemudian berkurangan. Benar. Tidak perlu pembaca merasa marah dan benci dengan tulisan ini. Maiah Syeikh D r Abd Sattar Abu Ghuddah ketika perbincangan dengan beliau mengakui isu ini agak baru baginya. Ju steru. e) Setiap ’upline’ atau orang di atas mesti menaruh usaha atas jualan orang bawahann ya. hukum MLM ini masih terbuka bagi rbincangan. Anda dan Islam produk dan perkhidmatan dan bukannya permainan wang (mone\ game). pelan pemasar an mestilah memberikan hak kepada semua. Ini sekadar nasihat bagi mere ka yang mengambil berat tentang pendapatan serta memikirkan akhirat yang kekal a badi. Justeru itu. i) Mengambil Majlis Penasihat Syariah yang berkelayakan bagi memantau dan menasi hati pengurusan syarikat dalam hal ehwal pelan pemasaran. ti dak semua perniagaan yang diasaskan menurut cara yang menepati Syariah itu menar ik pada pandangan mata orang ramai dan boleh laku untuk dijual di Malaysia. adalah dibimbangi ia aka n menjerumus kepada keraguan syubhah. d) Tidak diwajibkan bagi ahli menjual jumlah tertentu bagi memperolehi komisen d aripada orang bawahannya. la perlu bagi melayakkannya m enerima komisen itu daripada sudut Syariah.

Teori in i pula Sebahagiannya bersifat fleksibel dan sebahagian yang lainnya tidak.an Syariah dan usaha\van amat perlu. Keran a itu perbincangan diperlukan dengan pihak pakar pemasaran . Ini kerana. mungkin saya atau manamana ilmuan Syariah n^mpunyai penyelesaian dari sudut teori Syariahnya. Tidak mungkin sebuah pelan pemasaran MLM terbaik dapat dicadangkan hanya dengan mengemukakan permintaan mudah begitu sahaja.

Proses perbincangan dua hala sebegini amat kerap dilakukan oleh saya. nasional. ” (Riwayat Muslim) Jika harga barang-barang yang dijual melalui sistem MLM jauh lebih tinggi daripa . bermanfaat dan telus sehingga tidak ad a unsur kesamaran atau penipuan (gharar). c. dan tidak ada paksaan. selagi itu tidak akan wujud pelan dan skim MLM alternatif yang me nepati Syariah. baik di perin gkat tempatan. jika hanya ada satu pihak sahaja yang bersungguh. rakan-raka n ustaz di semua institusi kewangan Islam dan ilmuan Syariah sedunia. Jika sistem perdagangan MLM dilakukan dengan cara paksaan. regional atau antarabangsa. hukumnya tatkala itu adalah haram kerana ia mengandungi unsur kes amaran atau penipuan (gharar). Sistem perdagangan ini menarik seb ahagian rakyat kerana menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Perbincang an dalam tempoh yang panjang bersama pakar pemasaran dan peguam dijalankan bagi mencipta produk kewangan Islam yang halal. sebagai berikut: *’’ Jli Ertinya: ”Rasulullah SAW melarang terjadinya transaksi jual beli yang mengandungi gharar. Selagi tiada usahawan Muslim yang mempunyai ke perihatinan yang tinggi tentang halal haram serta rela untuk berbincang dengan i lmuan Syariah. Barang yang dijualbeli (al-mabi ’) suci. Berkenaan dengan hal ini MLM. Barang-barang tersebut dijualbeli dengan harga yang wajar. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim. Uni Beauty Shop International (UBSI) dan DNX Indonesia. Jawatankuasa Fatwa Majlis Ulama Indonesia. antaranya Amway. Kedua: Saya juga bukan seorang usahawan yang boleh mewujudkan skim dan pelan MLM yang hebat dan menepati Syariah. Bahawa sistem Muhi Level Marketing (MLM) diperbolehkan oleh Syariah Islam d engan syarat-syarat berikut: a. Sistem perdagangan ini dipraktikkan oleh pelbagai perusahaan. atau barang yang d ijual tidak jelas kerana dibuat dalam bentuk bungkusan serta tidak dapat dilihat oleh pembeli. Bahagian keenam: Fatwa Majlis Ulama Indonesia berkenaan MLM ”6 Akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat Indonesia muncul sebuah sistem perda gangan baru yang dikenali dengan istilah Muhi Level Marketing atau singkatannya MLM. DKI Jak arta memfatwakan: 1. b. dalam masa yang sama menepati semua p eraturan Syariah dan boleh digunakan menurut undang-undang negara.224 • Wang. Kesimpulan sa ya. 1. Anda dan Islam demi memastikan sama ada ia berpotensi untuk dijual atan tidak. Transaksi (akad) antara pihak penjual (al-bai’) dan pembeli Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) • 225 (al-musytari) atas dasar suka sama suka ( ’an taradhin). ia pasti akan menjadi hasr at yang terbengkalai juga.

Dengan demikian ia akan t urut sama • memasarkan dan mendapat untung terkumpul. Jika terdapat unsur seperti ini. maka hukumnya haram kerana secara tidak langsung pihak peru sahaan telah menambahkan harga barang yang dibebankan kepada pihak pembeli sebag ai modal perkongsian dalam akad syirkah (perkongsian). Di samping itu ia juga me ngambil pembeli sebagai ahli atau wakil bagi syarikat. juga berfungsi sebagai pekerja yang a kan memasarkan produk syarikat kepada ahli baru. sekaligus pelaburan kerana p ihak pembeli sesudah menjadi rakan kongsi. 2. amalan yang dilakukan oleh syarikat MLM tersebu t mengandungi unsur kesamaran atau penipuan (gharar) kerana terjadi kekaburan at au syubhah antara akad jual beli (al-bai ’). Jika perusahaan MLM melakukan kegiaian mengumpulkan dana . syirkah.da harga yang wajar.

Bahagian pertama: Pelaburan Sw/sscash Saya menyemak pelaburan Swiss Mutual Fund dan mendapati ia adalah sebuah pelabur an berdasarkan sistem konvensional dan riba. Anda dan Islam orang ramai sebagai modal syarikat tersebut dengan janji akan memberikan keuntun gan tertentu dalam setiap bulannya. Malah tiada satu pun maklumat di da lam laman web tersebut yang memberitahu pelaburannya ditadbir menurut Syariah. Syarikat pelaburan perlu menyiar nama-nama panel penasihat Syariahnya bagi menar ik keyakinan orang ramai.226 • Wang. apabila dilihat di dalam laman web pelab uran Swiss ini. hendaklah umat Islam berhati-hati dalam melakukan kegiatan perdagangan dengan cara MLM. Bab 12 Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa Bab ini akan menyentuh beberapa isu kewangan semasa dan juga pelaburan yang cuku p hangat sekitar tahun 2006 dan 2007. Kesimpulannya. Mereka menonjolkan apa jua jenis dan kelebihan yang ada p ada mereka. Bagaimanapun. sudah pasti mereka ak an menghebahkannya. apabila mereka mengurus secara Islam. t iada juga disebut nama-nama penasihat Syariah yang bertanggungjawab. Justeru. maka kegiatan tersebut adalah haram kerana i a merupakan transaksi riba yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah SWT. Malah apa yang dapat s aya tunjukkan. Syarikat. tiada satu pun yang menonjolkan imej ini. badan pelaburan dan pengurus kewangan di barat sentiasa bersifat profe sional dalam iklannya. ia amat bertentangan dengan ciri-ciri pelaburan Islam. Pilihlah sistem perdagangan MLM yang benar-benar diperbolehkan oleh Syariah Isla m kerana memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Apabila pembaca meninjau kepada ruangan ”Frequently Asked Questions ” (FAQ) yang ter dapat di dalam laman web mereka juga tiada satu perkataan dan soalan pun yang be rkaitan Syariah ataupun halal 227 . oleh kerana terdapat sistem MLM yang diharamkan oleh Syariah Isla m.

Instrumen ’hedging’ ini juga dig unakan bagi mendapatkan keuntungan dalam perdagangan spekulasi mata wang. salah satu cara yang digunakan adalah ’hedging’.aspx)147 se perti berikut: a) Hedging (lindung risiko perubahan nilai mata wang) la biasanya digunakan oleh industri import eksport yang menggunakan mata wang ya ng berbeza. Ini kerana kebanyakan Forex yang dij . Apabila ini berlaku. iaitu hanya untuk tujuan menghalang risiko dan b ukannya mencari keuntungan. gandum d engan gandum. no 4039 no hadi s. Semua ini. pihak pembeli terpaksa menanggung kos berkali ganda. tamar dengan tamar. ju U. Menurut resolusi Persidangan Kewangan dan Perbankan Islam Al-Barakah bernombor 6 /27 daripada persidangannya yang keenam bertarikh 2 hingga 6 Mac 1990. bertempat di Algeria. Dalam menukar wang dengan wang. garam dengan garam mesti sama timbangan dan su katannya. memang Forex mata wang adalah diharuskan. la disebut dalam had is sebagai ”yadan hi yadin ”. ’hedging’ hanya dibenarkan bagi tujuan pert ama di atas (iaitu melindungi penjual dan pembeli aset sebenar daripada risiko p erubahan nilai mata wang sahaja). perak dengan perak. maka berjual-beli kamu seperti yang disukai. Kesimpulannya. tetapi keharusannya tertakluk k epada sejauh mana ia menuruti garis panduan yang dikeluarkan daripada hadis Nabi SAW yang sahih. tanpa perlu mengkaji dengan lebih dalam pun sudah mampu diketahui ia tidak menepati Syariah.swisscash. i. spekulasi berlebihan yang bersif at judi serta tidak menurut ben tuk yang diterima oleh Syariah. la digunakan bagi memastikan perubahan nilai mata wang tidak memberi kesan buruk kepada pembeli apabila nilai yang diguna (contoh ringgit) jatuh ter uk.228 • Wang. tanpa sebarang pertikaian. pelaburan ini pasti akan terlibat dengan el emen perjudian. Dalam bahasa Inggerisnya adalah ”on the spot basis ”. Anda dan Islam produk mereka ini. 11/9) Untuk makluman: Forex adalah riba an-nasi’ah. Nabi SAW menyebut garis panduan yang mesti dipat uhi iaitu: Ditukar (serah dan terima) pada waktu yang sama. Nabi berkata: oJL* bli . ’hedging’ adalah instrumen yang digunakan oleh pelaburan Swiss ini bagi mendapat keuntungan.’ Ertinya: ”Emas dengan emas (ditukar atau diniagakan). Benar. Syarikat pelaburan berasaskan konvensional dan riba yang sentiasa mejnpromosi ke untungan yang luar biasa sebagai satu-satunya alat penarik pastinya menggunakan instrumen-instrumen yang terlibat dengan riba. ” (Riwayat Muslim. . dan ditukar secara terus (pada satu masa) dan sekiranya berlainan jeni s. Antara instrumen yang digunakan a dalah (ia terkandung secara tersirat dan tersurat di dalam pelan pelaburannya ya ng dipaparkan di halaman webnya iaitu www. Ju steru. Menuru t fatwa oleh ulama Syariah antarabangsa.biz/Web/ sff_sip. gharar dan perjudian dalam pelabu ran yang dilakukan. Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 229 Forex (Foreign Exchange) atau perdagangan mata wang asing Merupakan jenis perdag angan/transaksi yang memperdagangkan mata wang negara terhadap mata wang negara lain yang melibatkan pasar-pasar mata wang utama di dunia selama 24 jam secara b erterusan.

Masalah dalam implementasi Forex adalah bertangguh dalam s erahan daripada . Forex yan g menggunakan nilai ’Forward’ini sememangnya diketahui mampu menghasilkan untung yan g lebih berbanding spot dalam kebanyakan keadaan apabila menggunakannya. Terdapat serah terima atau disebut ”qabadh ” dalam Islam secara benar ”hakiki” atau ”hukmi” pada waktu yang sama.alankan oleh institusi konvensional adalah ’Fonvard Forex’ atau Forex yang menggunak an ’Value fonvard’ (nilai masa hadapan) yang tergolong dalam riba annasi’ah.

ia dibuat tanpa sebarang p ertukaran sebenar. ia tidak meletakkan sebarang perhatian kep ada syaratsyarat yang ditentukan Syariah. ia adalah institusi kewangan konvensional dan kapitalis. Majlis Syariah meletakkan beber apa syarat dan bukannya secara bebas begitu sahaja. Tidak saya nafikan. dalam hal pelaburan Swiss yang menggunakan Forex sebagai instrumen nya. Nazih Hammad. aset material ataupun kadar faedah. Pelba gai fatwa diajukan kepada saya. Abd Sattar Abu Ghuddah. Pemain-pemain Forex kelihatan bersungguh cuba mempertahankan keharusannya. Forex juga amat terdedah kepada unsur spekulasi berlebihan yang bole h menyebabkan ia termasuk dalam kategori perjudian. Adakah institusi kewangan Islam atau pun korrvensional? Apabila institusi kewangan Islam. Bagaimanapun. Hussain Hamid Hassan. Dr. Anda dan Islam kedua-dua pihak dan akad adalah batal. c) SWAP lalah perjanjian atau kontrak antara dua pihak bagi tukaran bertempoh bagi aset kewangan yang khusus. terdapat juga bank-bank Islam yang melakukan Forex ini selep as mendapatkan kelulusan majlis penasihat Syariah mereka. semua fatwa merigharuskan adalah tertakluk kepada syarat di atas dan bukannya secara mutlak. Syeikh Dr. fatwa penasi hat Syariah bank Islam dan Iain-lain. Prof. Dr. Institusi kewangan konvensional pasti menggunakan instrumen Forex tanpa sebarang ikatan syarat yan g ditetapkan S>ariah di atas. Sy eikh Nizam Ya’quby. Syeikh Siddiq Dharir.149 . Fatwa daripada Jabatan Mufti Perak. Hakikatnya. Prof. Selain itu. adalah harus bagi orang awam melabur selagi p enasihat Syariah ini mengatakannya harus. Syeikh Abdullah al-Mani’. penasihat Syariah akan mena nggung tanggungjawab itu. Dr.230 • Wang. Kebanyakan mereka mela kukan Forex jenis Spot dan bukannya jenis ’Fonvard’. Syeikh Dr. transaksi antara mata wang denga n mata wang secara tangguh akan menghasilkan riba an-nasi’ah yang diharamkan secar a sepakat oleh seluruh Ularna Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa 231 Islam.148 Forex yang diuruskan oleh institusi konvensional juga tidak menjaga syarat ini l alu ia batal dan termasuk dalam bab menjual sebelum memilikinya yang diharamkan oleh Nabi SAW. Berkenaan pelaburan Swiss ya ng diuruskan oleh badan konvensional. Mohd Daud Bakar. tidak di nafikan unsur ini agak sukar ditetapkan kadarnya. Walau bagaimanapun. Antar a panel penasihat Syariahnya adalah Syeikh Mufti Taqi Uthmani. la juga adalah keputusan Panel Penasihat Syariah dunia yang bernaung di bawah na ma Accounting dan Auditing Organization For Islamic Institutions (AAOIFI). Syeikh Al-Ayashi al-Sadiq Faddad. Justeru. Ajil Nashmi dan ramai lagi. bagi saya anda perlu memastikan siapa yan g menguruskan transaksi ’permainan’ Forex anda. Dr. Syeikh Wahbah Zuhayli. Dalam beberapa kes jua lan komoditi ataupun jualan mata wang secara tangguh. Syeikh Dr. Secara mudah. Tanpa syarat itu.

komoditi.1M Saya tahu definisi ini memeningkan pembaca. tetapi penjual hak barangan itu wajib memenuhi tuntutan kontrak.” 15° d) Opsyen (Options) Merupakan kontrak memberi hak (tetapi tidak menjadi kewajipan) membeli ataupun m enjual item yang dipersetujui (sama ada dalam bentuk saham. tetapi ia memang sukar diterangkan m enggunakan ayat-ayat ringkas tanpa contoh panjang lebar. Tiada kewajipan bagi penempah mem enuhi tuntutan kontrak bagi yang membeli barangan yang ditempah. la adalah riba an-nasi’ah. mata wang.Hukumnya haram menurut fatwa kumpulan Ulama Fiqh Antarabangsa yang pakar dalam h al kewangan Islam kerana kontraknya melibatkan tukaran mata wang secara tangguh. indeks dan hutang) padaharga yang ditentukan. ia j uga instrumen konvensional k . Secara kesimpulan. Disebutkan dalam keputusan Penasihat Syariah AAOIFI: ”SW APS are nor permitted in the forms in which they are practiced in commodity exch ange.

H4 la dibenarkan oleh Syariah dengan syarat kontrak komersial yang Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa 233 dibuat itu hanya janji daripada satu belah pihak ’unilateralpromise from one side’. • la adalah riba. al-Hakim dan Al-Hakitn mengatakannya sohih menurut syarat Bukhari dan Muslim). kerana jual beli seperti itu mengandungipenipuan. • la juga terlibat dalam jual beli pada masa hadapan (forward) yang tidak sah menu rut syarak. la juga bertentangan dengan syarat serah terima atau disebut qabadh dalam Islam secara benar ’hakiki’ atau ’hukmi’ pada waktu yang sama dan akad menjadi batal. pembeli akan membayar bayaran pendahuluan RM10. apabila item yang dijual beli adalah hutang dan mata \\ang. Apabila syarat ini tidak dipatuhi maka kontrak itu tidak sah menurut Syariah ker ana: • la dianggap akad/kontrak jual beli pada masa akan datang. Untu k itu. • la akan tergolong dalam jualan hutang dengan hutang (Bai’ ad-dayn bi ad-dayn) yang diharamkan oleh Nabi SAW kerana faktor ’gharar’ atau ketidaktentuan yang amat tingg i. tetapi pembeli mempunyai hak membatalkan pembeliannya apabila didapati harga ramalannya tidak tercapai.” (Dilaporkan oleh Ad-Dar Qutni.l52 Hukum opsyen disebutkan oleh majlis Penasihat Syariah AAOIFI.232 • Wang. la tid ak sah menurut Syariah. niaga hadapan ialah kontrak komersial ya ng dibuat bagi melakukan pembelian ataupun jualan satu aset dalam satu kuantiti yang khusus dan pada tarikh akan datang yang khusus. Tetapi inilah salah satu car a yang terbaik bagi pihak konvensional bagi mendapatkan untung.la diharamkan berdasarkan hadis: ”Janga n kamu membeli ikan dalam air.155 • lanya tidak boleh sama sekali dilakukan antara mata wang kerana ia akan menjadi riba an-nasi’ah (riba sebab bertangguh serah-terima). Anda dan Islam yang diharamkan kerana ia bercanggah dengan beberapa konsep dan panduan Syariah iaitu: • Menjual sebelum memilikinya secara benar .” (Hadis Ahmad bin Hambal dan A! Baihaqi dari Ibnu Mas’ud) • Unsur gharar fahish (ketidaktentuan) dan perjudian yang besar . Sebuah hadis yang lemah menyebut: ”Nabi melarang daripada menjual secara hutang de ngan hutang. . ”Options are not per mitted neither with respect to their formation nor trading. dengan ramalan harga aset itu akan naik pada masa hadapan kepada RM200. Islam tidak membenarka n akad jual beli dimeterai hari ini bagi transaksi pada masa akan datang.” 1M e) Niaga Hadapan (futures) Menurut The Encyclopedia of Britannica. la menjadi semakin ketara tidak sah apabila keduadua pih ak tidak menyerahkan apa-apa seperti aset ataupun bayarannya.la timbul kerana pembeli menyatakan hasrat membeli aset pada satu harga ditetapkan contohnya RM1 00.

Seorang ilmuan Syariah menulis: ”Considering the case of the basic exchange contracts. 1% Apabila transaksi niaga hadapan ini dilakukan oleh institusi kewangan konvension al. sudah tentu ia tidak akan menjaga displin Islam di atas.Bagaimanapun menurut Syeikh Prof Dr Muhydin Qurra Ali Dhaghi. it may be noted that the th ird type of contract where settlement by both the parties is deferred to a futur e date is forbidden. according to a large majority of jurists on grounds of exce ssive gharar. kerana itu ia haram . Malah unsur perjudian dan ketidaktentuan juga amat tinggi. Futures . haram jual beli hu tang dengan hutang melalui dalil Ijma’.

an ovenvhelming majority ofSyariah scholars have disapproved such contracts on several grounds.” ’-”^ f) Jaminan wang modal tidak lupus (Guaranteed Capital) Keistimewaan ini adalah tidak sah menurut ulama empat mazhab. la sepakat seluruh ulama sebagai haram kerana riba. tiada seb arang jaminan daripada pengusaha modalnya terjamin. keran a ia langsung tidak menggunakan kontrak pelaburan yang diurus menurut Syariah. The contract is settled when both the parties honour their obligations on the future date. kecuaian yang jelas dalam mengurus dan yang sepertinya. Menurut hukum Syariah. Ini kerana dalam k onsep pelaburan Islam yang dikenali sebagai mudharabah dan musyarakah. Mazhab Maliki dan Syafie men ganggap sekiranya terdapat dalam kontrak mana-mana pelaburan mudharabah pihak pe ngurus menjamin modal tidak akan lupus walau apapun keadaan berlaku (seperti aki bat kelalaian ataupun tidak). kedua-dua ini tidak termasuk dalam kontrak pelaburan Swiss. The prohibition applies to all such contracts whe re the obligations of both parties are deferred to a future date. Sebagai contoh. if t he amount involved is $50 and A is the buyer of dollars then. hanya dua jenis jaminan modal Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 235 diizinkan dalam akad mudharabah iaitu: • Jaminan modal dikembalikan apabila pihak ’mudarib’ (pengurus pelaburan) mengkhianati mana-mana isi kontrak. • Jaminan daripada pihak ketiga dan bukannya pihak pengurus pelaburan (mudarib). Kaedah Fiqh menyebut: Al-ghu nmu bi al-ghurmi (profit is by taking risk) ertinya: ”Bagi mendapat keuntungan (ha sil pelaburan) mestilah dengan menghadapi risiko”. including cont racts involving exchange of currencies. anda pasti akan diberi pulangan dalam jumlah tertentu (seperti RM5 000) ataupun kadar pulangan yang pasti (12 peratus) daripada jumlah pelabur an anda. For example. 158 Bagaimanapun pelaburan Swiss Mutual Fund ini sudah pasti lebih teruk lagi. . individual A and B commit to exchange Us dollars and Indian rupees at the rate of 1: 22 after one month. maka kontrak itu terbatal. P astinya kontrak pelaburan seperti ini adalah batal menurut empat institusi dan s egala keuntungan > ang diterima adalah tidak sah. Fixed deposit adalah satu jenis pelaburan yan g menjamin keuntungan dalam bentuk yang ditentukan secara pasti sejak awal lagi. apabila anda meletakkan duit pelaburan sebanyak RM10 000 bagi t empoh lima bulan. Justeru sebarang pelaburan deng an jaminan pulangan adalah bertentangan dengan kaedah di atas tadi.” Keputusan Majlis Penasihat Syariah dunia bagi AAOIFI menyebut dalam fatwanya: ”Fut ures is not permitted according to the Syariah to undertakes futures contracts e ither through their formation or trading. the obligations of A and B are to make a payments ofRsllOO and $50 respectively at the end of one month. Traditionally. g) Jaminan pulangan keuntungan (guaranteed fixed return) la tidak ubah seperti ’Fixed Deposit’.234 • Wang. Anda dan Islam and forwards in currencies are examples of such contracts under which two partie s become obliged to exchange currencies oft\v0 different countries at a known ra te at the end of a known time period. Malangnya.

Ia adalah haram. h) Ekuiti dan komoditi Pastinya apabila ia diurus secara konvensional. *) Co/npames/pelaburan dalam syarikat-syarikat kukuh dengan . Jaminan pulangan ini menjadikan ia mengikut konsep pinjaman wang d engan faedah (interest) yang dijamin. sebarang pelaburan yang mempunyai elemen seperti ini adalah pinjaman dengan riba. ia akan terlibat dengan unsur-un sur perjudian.Selain itu.

as these are high risk and low return sectors. Bagi sebarang pelaburan di luar negara. I. arak. Our investment s are mostly spread into utilities. la arnat pentmg bagi menentukan sya rikat itu menjalankan aktiviti yang menurut nilai Islam ataupun tidak. ”Lebih jelas daripada itu. Syarikat seperti ini sememangnya amat diminati kerana pulan gannya lumayan.18 11. natural r esources. semua syarikat yang dila bur perlu disemak oleh Dow Jones berciri Islam ataupun tidak. sudah tentu pelaburannya akan dibuat dalam apa jua syarikat. Soalan melalui e-mel berkenaan SwissCash Salam Zaharuddin.com/mdsidx/index. Anda dan Islam jual beli saham Syarikat yang ingin diletakkan duit pelaburan sepatutnya disernak dan disahkan t erlebih dahulu oleh panel penasihat Syariah. tanpa perlu mengkaji dengan lebih dalam pun sudah mampu diketahui akan tidak menepati Syariahnya pelaburan mereka ini. tobacco or any other that is related to unhealthy living. pela curan dan Iain-lain. tidak kira yang terlibat dengan judi..com/ ataupun www. we are not allowed to invest in corporations that have dealings with industries such as gambling. agriculture commodities and money markets. Semua ini. cfm ?event=showHome Keputusan-keputusan di atas adalah menurut keputusan Majlis Penasihat Syariah ol eh Accounting dan Auditing Organization For Islamic Institutions atau OIC Intern ational Fiqh Academy (Majma Fiqh Islami) yang dianggotai oleh ahli-ahli pakar Sy ariah sedunia.18 As a Muslim (believer in Islam).236 • Wang. kewujudan keny ataan ini tidak mengubah hukum haram Swisscash kepada halal.T.” Are you absolutely sure nothing about Islam is being touched? This is what I found in SWISS CASH FAQ under clause 11. viable project developments. tiada satu perkataan dan soalan pun yang berkaitan tentang kelslaman produk mereka ini. alcohol. >37 Please comment. Jawapan saya: Ya.djindexes.investaaa. F AQ yang saudari sertakan ini adalah FAQ baru. Does your investment cover Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa such sectors? In fact we do not. Walau bagaimanapun. saya sangat pasti klausa ini tiada ketika saya menyemaknya pada Ogos 2006. apabil a pembaca meninjau kepada ruangan ”Frequently Asked Questions ” (FAQ) yang terdapat di dalam web mereka. With regards to a portion of your comment below. Sila rujuk web Dow Jones Islamic di www. Apabila t iada sebarang panduan seperti pelaburan Swiss ini. Ini kerana: .

It provides short to medium ter m liquidity in the global financial system. agriculture commoditie s and money market. natural resources. In the money markets.1) Disebutkan oleh mereka di FAQ ini.” Pertama: Adakah anda dan pembaca faham apa itu ”money market””! A money market is a financial market for short-term borrowing and lending. Common money market instruments • Bankers’ acceptance — A draft or bill of exchange accepted by a bank to guarantee payment of the bill. shortterm financial instruments such as certificates of deposit (CDs) or enter into a greements such as repurchase agreements (repos). ”our investment are mostly spread into utili ties. This contrasts with the capital market for longer-te rm funds. banks lend to and borrow from each other. viable project developments. Money market derivatives include for ward rate agreements (FRAs) and short-term interest rate futures. typic ally up to thirteen months. . IT.

wikipedia. Amat jelas. these are immediately available f unds that institutions borrow or lend. ia tetap terlibat dengan riba. perkara ini sentiasa dijaga da n disemak. Ini menjadikan penyertaannya begitu hebat dan menggunung hari demi hari. Tanpa memikirkan halal dan haram skim yang ditawarkan. • Federal Agency Short-Term Securities . • Federal funds . agriculture commodities. walaupun ia tidak terlibat dengan judi. 2) Disebut juga dalam FAQ itu ”spread into utilities. tapi cara pelaksa naan dan produknya berbeza daripada konvensional. large-denomination certificates of deposits can be sold before mat urity. For the U.Short-term loans-normally for less than two weeks and fr equently for one day-arranged by selling securities to an investor with an agree ment to repurchase them at a fixed price on a fixed date. natural resources.(in the US). Eaindex. see Treasury bills.” Adakah anda tahu. viable project developme nts.org/wiki/Money _market) Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 239 rjntuk pembaca memahami isu ini.Short-term debt obligations of a national government that are i ssued to mature in 3 to 12 months. • Money market mutual funds .238 • Wang. IT. • Eurodollar deposit . arak dan babi.(in the US). Umat Islam tidak terlepas daripada godaan pulangan tinggi yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat ini. the Federal Home Loan Banks and the Federal National Mortgage Association. semua ini akan disemak dan dipasti kan menepati hukum Syariah. perzinaan dan sebagainya.Deposits made in U. Interest-bearing deposits held by banks and other d epository institutions at the Federal Reserve.(in the US). They are l ent for the federal funds rate. Bahagian kedua: ABB Fund. dollars at a bank or bank branch loc ated outside the United States. • Commercial paper . Anda dan Islam • Certificate of deposit . pengurusan Swissca sh menggunakan cara konvensional yang terlibat dengan begitu banyak riba. Di ketika i ni. high quality investments whic h buy money market securities on behalf of retail or institutional investors. • Treasury bills . • Repurchase agreements .. Jikala u mereka rnempunyai Majlis Penasihat Syariah.An unsecured promissory note with a fixed maturity of one to 270 days.S. usually on an overnight basis. setiap instrumen yang disebut tadi fliestilah d ifahami satu persatu.A time deposit with a specific maturity date shown on a certificate. FAQ sebegini tiada memberi sebarang erti. Sememangnya terdapat ”Islamic Money Market”. S. • Municipal notes . berserta . Itulah yang dilakukan di bankbank Islam. usually it is sold at a discount from face value. Shortterm securities issued by government sponsored enterprises such as the Farm Credit System. apakah terma-terma kontrak pelaburan ini? Adakah ia juga terma dan ditentukan oleh Syariah? Di bank-bank Islam.Pooled short maturity. Short-term notes issued by municipalities in anti cipation of tax receipts or other revenues. (Rujuk http://en. Winlifund dan Arabic Fund: Kajian kes Pelaburan dan pelbagai skim cepat kaya melalui Internet semakin popular hari ini .

Bagi ABB Fund. berbondong-bondong umat Islam menyertainya dengan ’keyakinan’ ianya adalah halal atau sesetengahnya tiada endah berkenaan hukum.kan kefahaman amat tipis tentang sifat sesuatu pelaburan itu daripada kaca fiiat a Islam. Yang penting baginya adala h keuntungan. Winlifund dan Eaindex. i a secara tidak sengaja atau sengaja didakwa halal kerana dikatakan pelaburannya terhad kepada aktiviti . Kesemua jenis pelaburan ini pernah dan kerap diwarwarkan ’halal’ °leh individu yang ku rang biasa dengan displin mu’alamat Islam.

ia mestilah dibuat dengan tepat menurut dan menepati cara dan syarat pelaburan Islam. akad pelaburan itu akan terbatal. Mereka kerap memberi fokus kepada tempat ABB. Saya ing in tegaskan di sini agar umat Islam dapat memahami ciri pelaburan yang haram den gan jelas dalam semua bentuk mediumnya sama ada Internet. 2) Tahap Kedua: Wang kita di syarikat itu dilaburkan dan digunakan untuk industr i dan instrumen pelaburan halal atau haram. Tindakan ini adalah kurang tepat kerana kita perl u menyemak bentuk akad atau kontrak yang dimeterai di antara kita dengan syarika t pelaburan itu terlebih dahulu. Sebagai contoh mudah. tetapi kerana tahap pertama (curi) adalah h aram. walaupun duit itu digunakan dengan cara yang b etul di tahap kedua (membeli Quran). Ringkasnya. maka tahap kedua yang baik tidak akan menjadikan pembelian itu halal. Tatkala itu tiad a guna lagi untuk mengetahui cara penggunaan dana terkumpul itu sama ada kepada yang halal atau haram. getah dan sebagainya yang halal . Hukum adalah jelas dalam hal ini. Swisscash dan seku tunya.240 • Wang. 1) Tahap Pertama: Wang daripada poket kita kepada syarikat pelaburan Inilah tahap yang kerap dilupakan oleh para peserta ABB Fund. Maka di ketika ini. akad antara peserta dan syarikat mi telah dikira tidak halal di sisi Is lam. hartanah. semua orang boleh menentukan halal ata u haram bagi dirinya setiap kali ingin membuat pelaburan. . tiada gunalah menghabiskan tenaga menyemak tahap kedua. si A mencuri duit dan kemudian membeli Al-Quran menggunaka n duit curi itu. Justeru. Kajian tahap pertama terhadap akad di antara peserta dengan syarikat ABB. Anda dan Islam halal seperti industri minyak dan gas. Swiss serta yang sepertinya melaburkan dana terkumpulnya. Kita perlu memahami bahawa apabila kita ingin mengetahui sesuatu pelaburan itu h alal atau haram. di bank ataupun sesama rakan. Jika tidak. Sebaliknya. paling minima kita perlu melihat daripada dua t ahap. Sebagai panduan utama: Sebarang pelaburan yang menjanjikan pulangan untung secar a tetap adalah haram menurut konsep pelaburan Islam. Eainde x dan Winlifund ternyata menunjukkan masalah yang sama iaitu: Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 241 Isu Pertama: ’Fixed Return’ atau keuntungan yang dijamin Umat Islam masih kelihatan kabur dan tidak dapat menangkap dengan ielas konsep s ebenar pelaburan Islam yang dibuat atas asas mudharabah dan musyarakah. kita tidak boleh hanya melihat kepada industri apakah yang digu nakan wang kita itu. Saya harap dengan panduan amat mudah ini.

biz atau h ttp://abfund.nu. saya akan bantu anda untuk mengesan di mana silap nya secara ringkas dan padat. bagi mendatangkan lebih keyakinan kepada pembaca yang saya kira m ajoritinya telah menyertainya.mine. ABB FUND Hal ini ternyata apabila kita melihat di web ABB Fund di www. Kita akan mendapati pelannya begini: .Bagaimanapun.abbfund.

Anda dan Islam PAY4T 4 PROPIT SYSTEM Module Status ^l”* Basic Standard Silver Gold Double Gold Triple Gold Platinum (*>r e-TRAD£R only) E TRADER Registration .000 2.20% 2.00% 170.00\ 120.50% 2.00% 3.000 2.00% 6.70% 2. Commission 20 50 100 500 1.00% 150.242 • Wang.9G% 10Q.000 3.80% 2.00% 180.000 2.00% 190.25% 40 110 250 2f Daily ROI T ROI Profit *%*” . 2.00”.

EAINDEX Manakala Eaindex pula sebagaimana berikut (www.000 3. Dan jika anda letak USD1 000.800 6. setiap hari anda dijamin mendapat pu langan sebanyak 2 peratus . dan jika anda letak USD2 000. setiap hari anda dijamin mendapat pu langan sebanyak 1. jaminan untung ini adalah namanya riba dan bukan pelaburan.8 peratus.8% sehan 100 180% Index 1000 Code S 1 000 2. php): Index20 Code S20 1.1. Secara sepakat ulama Syariah silam dan Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 243 kontemporari. EAINDEX dengan terus-terang menyebut di laman webnya: .0 peratus setiap hari dan jika diberi pinjam USD5 000 akan dibalas dengan r iba sebanyak 230 peratus dalam masa 100 hari.3% sehan 100 230% I Ini bermakna jika modal ’pelaburan’ anda USD20.9 peratus setiap hari.188 Ini bermakna jika modal ’pelaburan’ anda USD20. Saya j uga telah mengulas perkara ini semasa saya menulis berkenaan Swisscash dan juga Em-pay.com/index.0% sehan 100 200% IndexSOOO Code $ 5 000 2.eaindex.350 2.800 5. maka anda akan mendap at 2. maka akan mendapat 2.

Each index code provides a fixed re turn for period of 100 days from inception. kontrak pelaburan sebegini juga tidak sah menurut Islam. AA OIFI. him 240) Jaminan untung tertentu dalam sebarang kontrak pelaburan adalah haram disebabkan riba. Semua untungnya juga adalah tidak sah.”EAINDEX Plans are designed to simplify the investment process by providing easy c alculation values of $20. maka rosaklah akad pelaburan mudharabah itu” (Al-Ma’ayirAs-Syaiyyah. AAOIFI yang saya sebutkan nama pakar-pa karnya di bawah telah membuat keputusan berikut berdasarkan teks fatwanya: *j .Lail If-jiaJL* \jtLu> <u~jij ^^kJl JL?-I j> Jo lil Ertinyc1: ”Apabila mana-rnana pihak menetapkan baginya satujumlah untung yang teta p dan pasti. kerana pelaburan yang diiktiraf Islam tidak membenarkan sebarang jaminan keuntun gan. Yang dibenarkan hanyalah anggaran dan andaian daripada pihak pengurusan dan a berdasarkan prestasi lepas mereka. $1 000 and $5 000. Hadis Nabi SAW yang telah dijadikan kaedah fiqh menyebut: jUjaJb ^1 ^~\ ’ O -” Ertinya: ”(Bagi mendapatkan) Keuntungan (hasilpelaburan) mestilah dengan menghadap i risiko (bermakna tiada untung tetap dijanjikan dan pelabur mesti menjamin keel okan barangan yang dijual jika .” Adakah pembaca menyedari perkataan ’fixed return’ yang dinyatakan? Ini adalah riba. Merekajuga tidak boleh membuat sebarang jan ji untuk memberi keuntungan yang dianggarkan itu.l3 9 Manakala Majlis Penasihat Syariah Dunia. Demikian keputusan yang disetujui sepenuhnya oleh ulama silam.

Abu Daud: no 3508. Selain itu. maka ia adalah hara m oleh kerana ia telah menukar sifat pelaburan secara Islam kepada elemen pinjam an dengan janji faedah riba. Ahmad. -^ jl ip Ir’ . Albani: Hasan) Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia pada tahun 1992 yang mewartakan: f # U-IJL> Jill ^_j^J ^jjUall jjj£ j\ ajjl. energy services. ia dicatat di dalam Keputusan Majlis Ke satuan Fiqh Sedunia apabila disebutkan: U Jl ’^ . oil and gas exploration and production c ompanies. Ini disebutkan di web ABB: ”.. ” 16° Malah Ijma dalam hal ini juga telah ada.li j j^£ ^ <oi Ertinya: ”Sebarang pelaburan yang mana pihak pengusaha (mudarib atau syarikat) men jamin satu kadar pulangan tertentu kepada pelabur (peserta). ia juga terlibat menggunakan perniagaan ’commodity futures’ dan Forex bagi meraih keuntungan. la a dalah haram dan kontrak menjadi batal menurut sepakat Ulama.ja.major oil companies. tahap pertama tadi berjaya. ternyata ia bukan sahaja melabur di dalam industri minyak d an gas sebagaimana yang difahami.” Ini bermakna.Uail ’ J» « _i VV ^/ LJ \ y”-* jOi JbJbi jji c^jUallj Jill JJ « Ertinya: ”Telah ijma seluruh imam-imam (mujtahid) di mana termasuk dalam syaratsah sesebuah pelaburan ’mudharabah ’ itu adalah mesiilah pembahagian keuntungan dibuat secara nisbah untuk si petal ’ir dan pengusaha tanpa rnenentukan jumlah tertentu b agi sesiapa ’ntara mereka. Wi nlifund dan Eaindex. Ibn Hibban. kita wajib memeriksa tahap kedua p ula. sebarang pelaburan yang mempunyai elemen sep erti ini adalah sebenarnya pinjaman dengan riba. Apabila merujuk dan membaca perenggan demi perenggan berkenaan ABB Fund.244 • Wang. Anda dan Islam melibatkan jital beli). sebarang pelaburan dengan jaminan pulangan adalah bertentangan deng an kaedah di atas tadi. Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 245 Isu Kedua: ’Commodity Futures’ dan Forex Adapun sekiranya.” Justeru itu.” (Riwayat As-Syafie. and natural gas pipeline companies.. Jaminan pulangan ini menjadikan ia berteraskan konsep pinjaman wang dengan faedah (interest) yang dijamin.

R eal Estates. keputusan ini dibuat setelah sepakat seluruh Ulama Fiqh Seduni a bersama perbincangan pakar ekonomi. membeli dan menjualnya.” Perkataan ’currencies’ ini adalah perniagaan berkaitan Forex.com/market. P akistan . major market indexes and energy commodity futures markets. Antara ahli majlis penasihat Syariahnya ad alah seperti berikut: Sheikh Mufti Taqi Uthmani (Hakim Syarie Mahkamah Tinggi. .winlifund.Ini disebutkan daripada petikan daripada laman webnya iaitu: The ABFUND program is a long term high yield private investment program managed by a group of professional traders specialize in trading on equity market. Currencies. curre ncies. html) ”Basically. Majlis Penasihat Syariah Institusi Kewangan Dunia te lah membuat keputusan berikut161: ”Tidak harus (haram) dari sudut syarak untuk berurusan dengan ’futures contract’ (term asuk Commodity Futures] sama ada membuatnya. the markets are categorized into: Equities.Pengerusi).” Sebagai makluman. Commodities. Berikut pula dalam web Winlifund (www. Saya telah bawakan kaj ian dan keputusan Majlis Penasihat Syariah Dunia di artikel saya ketika mengulas isu Swisscash sebelum ini. Our successful trading record has maximize high yield return to our investors’ investment and we are paying realtime in daily basis through the PAY-IT 4 PROFIT SYSTEM.

sila buka laman mereka di www. Dr Abd Sattar Abu Ghuddah (Pengerusi Ma jlis Penasihat Syariah. Antara contohnya mereka a kan memastikan syarikat tersebut tidak mempunyai pinjaman konvensional lebih dar ipada 30 peratus dan banyak lagi kaedah semakannya. Sudan). tidak perlu lagi didedahkan kepincangan Syariah dalam sis tem ejensi dan komisen yang mereka gunakan. di samp ing tidak mempunyai lesen untuk membuktikan kewujudan mereka dan kepertanggungja waban mereka terhadap dana yang terkumpul kelak. Eaindex dan semua pelaburan cepat kaya melalui Internet ini tidak p ernah memikirkan Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 247 tentang halal haram. UAE). Univ Khartoum. Sebelum meluluskan sebarang syarikat yang bol eh disahkan halal. Berjual beli dan melabur tanpa mengetahui individu yang mengurus menyebabkan sal ah satu syarat sah akad tidak dipenuhi. SyeikhProf. Citibank Islamic). Dengan tiga fakta ini. Anda dan Islam Sheikh Abdullah Bin Sulaiman Al-Mane (Hakim Mahkamah Mekah). . Unix Damsyiq. Dr. Mu hammad Siddiq Ad-Dharir (Prof Syariah. Dr Wa hbah Az-Zuhayli (Prof Syariah. Pencipta skim ini adalah kapitalis yang hanya mencari untun g semaksimum mungkin tanpa mengendahkan displin Islam.246 • Wang. dokumendokumen utama da n cara jual belinya dilakukan hendaklah disemak oleh sebuah Majlis Penasihat Sya riah terlebih dahulu agar semua rukun dan syarat jual beli dapat dipastikan bera da dalam keadaan yang tepat menurut pertimbangan syarak. Malaysia). Jika tiga isu tidak diluluskan. mereka akan mengkaji dengan teliti.investaa. Sheikh Prof. Sheikh Prof. Kumpulan Perbankan Dallah Al-Barakah Sedunia). Univ Kuwait). Sheikh Ni zam Ya’qubi (Majlis Penasihat Syariah. Sebagai contoh semasa Majlis Penasihat Syariah Dow Jones Islamic Fund. Malaysia. ditemui atau dilawati. Gabungan sebab haram Sebagai kesimpulan untuk semua tulisan saya sebelum ini. Jika tidak mereka sudah t entu melantik pakar-pakar Syariah untuk menyemak pelaburan mereka. ABB Fund. Ini menyebabkan akad menjadi batal. Sheikh Husayn Hamid Hassan (Pengerusi Majlis Pena sihar Syariah. Kesimpulan saya di sini adala h. Majlis Penasihat Syariah Kebangsaan. Inilah antara kerja di Suruhanjaya Seku riti di Jabatan Pasaran Modal Islam. pelaburan ini diharamka n kerana sebab-sebab berikut: 1) Jahalah (Ketidaktahuan) laitu tiada diketahui dengan jelas identiti pengurus dana atau syarikat. yang lain juga tiada sebarang erti lagi.com. Dr Mohd Daud Bakar (Pengeru si. Sheikh Prof DrNazih Hammad (Majlis Penasihat Syariah. pembaca juga boleh merujuk cara semakan dan pengesahan yang dibuat Jabatan ’Islamic Capital Market’ di Suruhanjaya Sekuriti. Syria). Dr ’Ajil An-Nashm i (Prof Syariah. Mereka juga tidak dapat dihubun gi. Den gan itu anda akan mengetahui bagaimanakah cara mereka mengesahkan sesebuah dana pelaburan itu untuk boleh sebagai halal. Isu Ketiga: Status pengurus dana amat diragui Walaupun perniagaan minyak dan gas eletrik adalah halal. Dubai Islamic Bank. Bahrain Islamic Bank). Tidak perlulah saya mendedahkan semua kaedah ’screening’ mereka kerana ia agak tekni kal dan memerlukan perbincangan yang amat panjang. Selain Dow Jones Islamic.

Ini kerana jika wang ya ng dijanjikan tidak muncul tiba. 3) Riba Saya ingin tegaskan sekali lagi bahawa keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan yang me ngharamkan pelaburan melalui Internet adalah . Selain itu. Kesannya. Ini menjadi kannya gharar. sekali lagi ia membatalkan akad. tiada sesiapa yang boleh dihubungi.2) Gharar (Ketidaktentuan) laitu tidak diketahui tempoh kewujudan laman web pelaburan itu. tida k dapat dipastikan sama ada ’pelabur’ benar-benar boleh mendapat wang yang dijanjika n atau tidak pada tempoh yang disebutkan iaitu 100 hari.

Ini ker ana menurut pakar-pakar pelaburan sebenar. yang bermakn a 240 peratus setahun! Pelabur-pelabur kelas dunia seperti Warren Buffett dan Ge orge Soros pun ’hanya’ mampu memberikan pulangan riba haram sebanyak 20 hingga 34 peratus setahun! Adakah masuk akal orang yang tidak pernah dikenali dapat mem berikan pulangan yang sebegitu tinggi? Kalau betul pula. hartanah. komoditi dan Iain-lain.” (Majma FiqhAl-Islami. hedge funds dan sebagainya sekalipun.248 • Wang. hedge funds. pelaburan tersebut tidak memb ayar hasilnya selepas satu atau dua bulan. Kalau ’pengurus’ dana itu betul melaburkan wang dalam Forex. Sebab pelaburan itu ada di offshore tidak bermakna yang pulangannya akan meng gunung. Yang paling utama adalrh kerana jaminan dan promo si keuntungan tetap dan jaminan modal dalam sebuah pelaburan. Tanpa ’pelaburpelabur’ baru. Pelaburan di offshore adalah sama sahaja dengan pelaburan di ’onshore’ . kerana itulah cara utama mereka mendapatkan wang baru. Jadi jika ’pengurus’ sendiri tidak dapat hasil pulangan. sudah tentu semua media di dunia termasuk CNN. komoditi dan Iain-lain tetapi tidak menerangkan dengan terperinci tentang pelaburan-pelaburan tersebut. Kenapa tak ada? Mustahil media dunia (yang tahu t entang semua pelaburan lain) begitu buta dan tidak pernah mendengar pulangan yan g sebegitu hebat? c. jika be nar-benar ia melabur dalam industri tersebut. Sesiap a pun boleh menyebutnya kerana ia sekadar cakap saja.dan . termasuk yang paling untung sekalipun. Qarar wa Tawsiat) 4) Penipuan laitu penipuan yang dibuat kerana mendakwa menggunakan wang yang terkumpul itu u ntuk pelaburan oil and gas. bagaimana dia hendak membayar orang lain? Dari mana datangnya wa ng tersebut?. b. Adakah masuk akal yang pelaburan yang baru dibuat satu bulan sudah boleh mend apat pulangan 20 peratus bulan berikutnya? Semua pelaburan. Berikut pula info yang dikongsi daripada seorang pakar pelaburan iaitu saudara A zizi Ali berkenaan ciri penipuan dalam skim cepat kaya Internet ini 16-: a. mata wang. ’Pengurus’ dana hanya menyebut Forex. Anda dan Islam kerana beberapa ciri tertentu. e. tiada satu syarikat pun yang. Sebenarnya ciri in i juga telah diputuskan haram secara sepakat Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia pada ta hun 1992 yang mewartakan: Jlil Eninya: ”Sebarang pelaburan yang rnana pihak pengusaha (mudarib atau syarikat) men jamin satu kadar pulangan tertentu kepada pelabur (peserta). d. maka ia adalah hara m oleh kerana ia telah meniikar sifat pelaburan secara Islam kepada elemen pinja man dengan janji faedah Riba. Semua skim Ponzi akan menggalakkan ’pelaburnya’ merekrut Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 249 ’pelabur’ baru. Pulangan yang dijanjikan adalah 20 peratus (atau lebih) sebulan. memerlukan masa. skim tersebut akan berkubur dengan cepat. Mala h bank konvensional terbesar dunia yang juga mengamalkan riba dan menggunakan ke pakaran seluruh pekerja mahirnya dicampur pula dengan asetnya yang mencecah tril ion RM. masih tidak berani dan mampu memberikan janji pulangan sebanyak 240 pera tus dalam produk riba mereka seperti ”Fixed Deposit”. Fortune dan Forbes akan memberi liputan yang menyeluruh kepada pengurus dana tersebut. mampu menjamin pulangan sebanyak 2 40 peratus sebagaimana yang ditawarkan oleh si syarikat pelaburan tipu ini.

Sikit saja. fixed deposits dan sebagainya f. belum tahu. Belum cuba. ”Cuba dulu.a mutual. Semua ’pelabur’ skim Ponzi akan berkata. unit amanah.” Jawapan saya: Kenapa hendak cuba jika anda tahu benda itu merbahaya? Kenapa hendak cuba .

George Soros. Cuba lihat. anda akan kehilangan semua wang anda. Skim cepat kaya Internet ini biasa menjanjikan 20 peratus pulangan dalam sebulan . iaitu setiap pe . Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 251 5) Syubhah dan Money Game Inilah sebenarnya cara mereka mendapatkan wang daripada pelabur. Sebagai contoh. Peter Lynch dan John Templeton. Situasi ini mungkin akan bertahan satu. Sebagaimana juga duit anda digunakan untuk membayar orang sebelu m anda.250 • Wang. catatan pulangan pelaburan yang diiktiraf terhebat d i dunia dan bandingkan dengan skim cepat kaya anda: John Templeton Templeton Grow th Fund 14 32 Warren Buffett Berkshire Hathawav I 40 Peter Lynch Fidelity Magellan 29 13 I 22 George Soros Quantum Fund 34 25 J Anda boleh lihat dengan jelas. an Barat seperti Warren Buffett. sehinggakan penguins kewangan terhebat lagenda du nia pun hanya mampu menawarkan pulangan sekitar 14 hingga 34 peratus setahun. tetapi apa yang pasti ialah ianya akan berkubur juga apabila tiada ’pelabur’ baru. Anda dan Islam jika anda tahu benda itu membawa penyakit? Malah ia juga diharamkan oleh Islam u ntuk membiarkan diri ditipu. ini bermak na seolah-olah ’skim pelaburan’ ini lebih hebat daripada seluruh sejarah pulangan te rhebat di dunia. Ini bersamaan dengan 240 peratus setahun. Anda masih mendapat pulangannya kerana wang itu datang daripada pelaburan orang-orang yang baru masuk dalam skim tersebut. Duit itu dikitarkan. pelaburan riba terhebat di dunia dilakukan oleh beberapa jutav. Ti ba-tiba skim karut. dua atau tiga tahun. Apabila ia b erlaku. Bagi memberikan gambaran. menipu dan haram ini mendak\va memberikan pulangan 240 perat us seratus hari dengan perniagaan yang didakwanya? Ini satu penipuan. g.

.serta yang dapat mencari ahli baru. Hukurn haram tetap haram. Walaupun ia wujud dan masih dibuka. Mu’amalah dengan yang haram adalah tidak berkat dan pasti tidak akan berkembang sampai bila-bila.” • ”Kita memikirkan perkara Maslahat. Tidak syak lagi pelaburan ini diharamkan oleh Islam. kita meningkatkan ekonomi umat Islam?” Jawapan: Ekonomi umat Islam ha nya boleh berkembang bila ada unsur keberkatan. Segeralah bertaubat dan hen tikan penglibatan anda. seperti kilang arak dan judi yang bersepah di sana sini. pemberi d an penerima rasuah dan Iain-lain unsur jahat yang secara senyap menghancur masya rakat.” Jawapan: la adalah maslahat yang tertolak atau ”Maslahat Mulghah”. akan diberikan komisen. Alasan Popular untuk Mengharuskan Pelaburan Haram Alasan adalah seperti berikut: • ”Adakah salah. ia hanya menambah dosa seperti melahirkan banyak si tamak.. Justeru. Masih wujudnya laman web pelaburan haram ini tidak berma kna apa-apa kepada hukum. penipu. akad komise n atas kepala dan bukan atas barang yang dijual ini mengandungi syubhah kepada ’mo ney game’ yang diharamkan oleh Majlis Fatwa Sedunia termasuk Saudi dan Indonesia. la disebut oleh Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 278: ”Allah memusnahkan keberkatan dari harta riba. Menurut Imam al-Ghazali beberapa syarat bagi membolehkan berhujah dengan maslaha t adalah: *&*> %v . ia tetap haram tanpa khilaf. Apabila berkemba ng.

juga meletakkan beberapa syarat asas maslahat. <L> _*. Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 253 ”Bagaimana kami ingin membuat kebajikan apabila tiada duit. • Mestilah tidak bertentangan dengan dalil Qat’ie Dalalah daripada Al-Quran. ’-^” if J»l _>• r* Ertinya: ”Individu yang mengumpulkan wang haram dan kernudian bersedekah dengannya (membuat kebajikan). • Mestilah tidak bertentangan dengan dalil Qat’ie Dalalah dan thubut daripada Hadis. • Maslahat mestilah bersandarkan dalil-dalil yang jelas. 1/390: Ibn Hibban. iaitu faedahnya untuk rak) at umum bukan sekelompo k tertentu. hujah maslahat yang digunakan adalah tidak sah menurut akidah dan disiplin penggunaannya. • Maslahat hanya diterima pakai dalam hal kebaikan untuk Deenul Islam. Prof Dr Said Ramadhan Al-Buti dalam tesis PhDnya yang mendapat tahap mumtaz kepu jian kelas satu. dipersetujui oleh Az-Zahabi. 3) la mestilah bersifat darurat. • Mestilah tidak bertentangan dengan Qias yang sahih. no 797: Sohih menurut Ibn Hibban dan Al-Hakim .w 1 ^ .” Jawapan : Nabi berkata: J-\ A^ 4J N’la A-*1-S . • Tidak menafikan maslahat yang lebih utama daripadanya. pakar ilmu maqasid Islam silam melet akkan ’dhawabid’ berikut: • Mestilah tidak han>a memandang maslahat duniawi sahaja. iaitu keterpaksaan yang sekiranya ditinggalkan maka membawa kerosakan terhadap lima unsur dharuriyat secara pasti. Kesimpulannya. bahkan mesti meneliti ma slahat ukhrawi juga. • Maslahat untuk menjaga hak ramai didahulukan daripada menjaga hak sekelompok. 2) la mestilah bersifat pasti.Ssj ^ \ ^ ^ ^^ » . maka tiada sebarang ganjaran kebaikan untuknya.” (Direkodkan oleh AI-Hakim. dan bukannya agakan-agakan kosong dan andaian jau h dan lemah. Manakala Imam Abu Ishak As-Syatibi (790 H).252 • Wang. Albani: Dhoif) ”Sudah sampai tahap darurat” . ianya seperti be rikut: • Mestilah ia terkandung tujuannya dalam prinsip asas tujuan syariat. Anda dan Islam 1) la mestilah bersifat umum.

hujah ini tidak boleh diterima untuk bersikap lepas tangan dengan riba terutamanya tahap hadis ini yang lemah menurut Imam Al-Munziri kerana peraw inya bemama Al-Hasan tidak pernah bertemu dengan Abu Hurairah r.163 Saya percaya rama i orang tidak melabur. (ini kerana m enurut hadis ini dikatakan al-Hasan mendapat kata-kata Nabi SAW ini daripada Abu Hurairah). kerana darurat adalah perkara keperluan asas y ang apabila tidak dilakukan individu boleh hilang nyawanya.a. ”tidak dapat lari daripada riba di akhir zaman. semua akan kena debunya. tetapi masih hidup aman damai.Jawapan: Kenyataan ini tidak sah.” (Riway atAbu Daud) Bagaimanapun. ia akan ditimpa debu-debunya. Hadis menerangkan.” Jawapan: Individu yang cuba mengharuskan apa saja yang berkait dengan riba akan berhujah menggunakan hadis: Ertinya: ”Akan datang satu zaman di mana tidak terkecuali seorang pun kecuali ia m akan riba dan jika ia tidak makan sekalipun.164 .

19/ 136 : Al-Mughni lil ’Iraqi. Sebagai contoh yang diberikan kepada saya. zakat tidak boleh menyucikan harta yang haram. Harga baru yang ditawarkan adalah RM720 pula bagi mendapatkan set yang sama. Anda dan Islam • ”Tidak mengapa.03 sebelum perang dan semasa perang.” (Direkodkan oleh At-Tabrani. Bagaimanapun. fakta yang diberikan berkenaan nilainya sebelum perang adalah USD0.000068. dikeluarkan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah. Eaindex yang sudah meraih untung yang lumayan.165 Jel asnya.0001.” (Riwayat Ad-Dar Qutni dan Al-Hakim) Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 255 jjahagian ketiga: Pelaburan mata wang Dinar Iraq Terdapat yang bertanya berkenaan pelaburan membeli satu set wang kertas Dinar Ir aq yang dikatakan boleh menguntungkan jika disimpan Jan dijual di masa akan data ng. la hanya boleh menambahkan berkat bagi harta yang didapati dengan cara halal. kami akan bersihkan sebahagian bonus dengan mengeluarkan zakat. seperti kata Nabi SAW: Ertinya: ”Sesungguhn\a bagi kainu ganjaran pahala berdasarkaii kepada kadar keleti han dan belanja ikhlas kamu. sudah tentu pahalanya juga lebih b esar.10 dan sekarang menaik kepada USD3.254 • Wang.166 Marah dan Menyekat Untung Saya pasti ada >ang marah kerana ia mempunyai rangkaian yang luas dan dapat untu ng yang hebat. Manakala mata wang Iraq. Para pembelinya memaklumkan kepada saya potensi Dinar ini untuk naik adal ah amat tinggi berdasarkan trend turun naik nilai mata wang Kuwait dan Afghanist an yang turun amat teruk apabila peperangan berlaku dan akan naik dan kembali st abil selepas kerajaan dan situasi ekonomi negaranya stabil.32 bersamaan satu Dinar Iraq. 1 Afghanis bersamaa n USD0. 2/9207 . beberapa bulan selepas itu saya difahamkan harga RM680 tidak lagi terpakai.02. 50 bagi satu Dinar Kuwait. Berkenaan mata wang Afghanistan pula disebut nilai 1 Afghanis bersamaan USD0. 5/226) Saya juga sedar betapa besarnya ujian sekiranya saya berada di tempat pelabur da n pelopor ABB Fund. pihak yang b erkempen ini dengan hebatnya mengetuk gendang kempen mendakwa peluang keuntungan . Apa yang boleh saya nasihatkan adalah hadis Nabi SAW yang saya ny atakan dahulu iaitu: Ertinya: ”Setiap daging yang tinnbuh daripada harta kotor (haram) makaNeraka lebih layak untuknya. AzZubaydi. nilai mata wang Kuwait semasa perang adalah USD00. Ulama menyatakan tiada zakat ke atas harta haram tetapi yan° diperlukan adalah melupuskannya. Saya difahamkan cara membelinya adalah melalui Internet dengan harga RM680 dan p embeli mampu memiliki satu set wang kertas Dinar Iraq yang mampu bernilai RM41 8 00 dalam masa beberapa bulan atau tahun lagi. Ithaf As-Sadat al-Muttaqin. Saya ingin ingatkan. manakala nilainya sekarang 1 Afghanis bersamaan USD0. apabila sukar ujian itu.” Jawapan saya: Syarat wajib zakat ke atas Muslim adalah memiliki harta itu dengan sah dari sudut Islam. Oleh itu. Manakala kini (masih dalam keadaan tid ak stabil dan perang) USD1 bersamaan Dinar Iraq 0.

Nabi meletakkan syarat dalam belian jual beli emas. pembelian tersebut adalah haram kerana tertangg uh serah terima. penjual mesti menerima wang belian dan pihak . perak termasuk sesama mata w ang.adalah cerah apabila anda membeli dinar ini sekarang. Pandangan Syariah Apabila membeli mata wang ini melalui Internet secara ’tempahan’ dan akan sampai kep ada pembeli dalam beberapa hari.

hukum •judi’ dalam ’spekulasi’ Forex jenis ini ber gantung juga kepada kemampuan individu. Jangan membeli yang tiruan lalu memiliki wang y ang tidak laku di mana-mana. dalam hal ini. satu lagi sudut Syariah yang dipertimbangkan adalah hal spekula si berlebihan dan judi. sekiranya anda boleh membelinya secara tidak bertangguh seper ti menukar mata wang di kaunter pengurup. Tidak saya nafikan kebanyakan Majlis Penasihat Bank-Bank Islam di seluruh dunia memfatwakan belian mata wang oleh pihak bank-bank Islam dan menyimpannya untuk dijual kemudian bagi memperolehi untung adalah diharuskan . ataupun secara mudahnya disebut sebagai hasil analisa risiko dan peluang perniagaan. potensi dan risiko belian bagi memastikannya berbeza dengan judi yang mengikut nasib sahaja. Saya mengingatkan h al ini supaya diambil berat dan dipastikan sendiri oleh pembeli Dinar Iraq ini. tangguh yang tidak dibenarkan ole h Islam berlaku dan ia termasuk dalam kategori riba an-nasi’ah. . Anda dan Islam pembeli perlu menerima mata wang yang diingininya pada masa yang sama ataupun da lam satu ’majlis akad’. • Apabila dilihat menurut ’Maqasid Syariah’ atau objektif Syariah pula. belian adalah sah dan tiada riba berla ku. sekiranya pelanggan membeli (menukar) Ringgit Malay sia kepada Dinar Iraq dan membayarnva sekarang iaitu melalui kad kredit ataupun tunai dan Iain-lain. membeli RM720 adalah tidak memberi susah kepadanya. tidak haras ba gi individu yang kurang kemampuan untuk membeli set Dinar tadi walaupun harganya RM720 sahaja. Walaupun demikian. E lemen gharar akan berkurangan tidak sampai tahap haram berbanding individu yang kurang berkemampuan yang menggadaikan kewajipannya dengan harapan dinar itu akan naik pada satu masa yang tidak diketahui.256 • Wang. Selain isu riba. Ini kerana dibimbangi ada umat Islam yang terlampau yakin maka sa nggup bergolok gadai dan membahayakan diri bagi membeli Dinar ini sehingga hilan g kemampuan menyara keluarga. • Bagi individu yang berada. ilmu yang benar dan analisa terperinci. 2) Perlu mendapatkan pandangan undang-undang daripada Bank Negara Malaysia ataup un Suruhanjaya Sekuriti supaya anda tidak terjebak dalam sebarang masalah kelak. Kemudian pembeli hanya akan menerima mata wang tersebut dal am masa beberapa hari selepas itu. Ini bermakna. adalah kecil. Ketika itu. Wallahu a’lam. Beberapa Pertimbangan lain 1) Membeli Dinar Iraq yang asli. Dalam Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 257 hal ini. Walaupun demikian. Dinar Iraq versi lama kerap kali ditukar kepada versi baru. Mereka menyebut spekulasi ini tidak sampai ke tahap judi dan masih berada di tah ap yang diharuskan kerana unsur ’gharar’nya. Bagaimanapun. hukum gharar (ketidaktentuan) sudah menjadi amat besar dan hukum judi j atuh kepada si pembeli. Unsur perjudian tidak tim bul kerana ia bukannya 100 peratus dibuat atas dasar ’nasib’ tetapi adalah berdasark an kaji selidik. pada pandangan saya: • Individu yang ingin membeli mesti mengkaji dan mempunyai ilmu berkenaan peluang. la adalah judi. Ini agak sukar digambarkan kerana ibu pejabat syarikat may a yang menjual Di nar Iraq ini berada di USA dan Hong Kong.

. pastikan ia disahkan oleh undang-undang dan sah juga dari sudut Syaria h. anda perlu mendapatkannya di kaunter jualan di tempat anda bagi membe li set Dinar Iraq itu secara ’by hand’. Menurut Syariah. Ini kerana. Akhirnya.Ini kerana. bagaimana untuk anda yang sibuk bekerja untuk menget ahui Dinar yang anda miliki sudah ditukar versinya? 3) Saya juga difahamkan ada pihak yang menjualnya menggunakan cara ’Multi Level Ma rketing’. atas kelalaian seseorang sahaja. Ini bermakna. Apabila ini benar. maka hukumnya pasti berlainan daripada apa yang diseb ut di atas. Perlu diingat juga. beberapa pertimbangan lain perlu dinilai semula. Dinarnya boleh luput tanpa sebarang ganti. individu harus untuk membeli Dinar ini tetapi dengan syarat mesti dengan ilmu dan analisa dan terima serahnya dilakukan dalam satu masa. Tidak dibenarkan membeli menggunakan pos dan apa jua cara yang menjadikan serahan tertangguh.

lapangan pelaburan Forex seperti ini adalah luas dan berisik o tinggi. iaitu Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). di laman webn>a disebut sifatnya sebagai ”tabung simpanan’” dan bukan nya tabung pelaburan. Jawapan mudahnya. Ini termasitklah Sekuriti Kerajaan Malaysia. Pelaburan itu adalah inisiatif tersendiri dibuat oleh KWSP. Disebut jelas ia adalah sebuah ”pengurusan wang simpanan”. Justeru.258 • Wang. Justeru. saya berpendapat hubungan pencarum dengan KWSP adalah atas asas wadi ’ah (simpanan wang untuk hari tua). Ini k erana caruman KWSP adalah bukan pilihan. maka .” (Rujuk: Laman Web KWSP) Tiada disebut KWSP adalah sebuah dana pelaburan yang bertindak sebagai pengusaha . ia adalah dikira sebagai isu dan kont rak yang berasingan.” (Rujuk: Laman Web K WSP) Walau bagaimanapun. hubungan antara KWSP dan pencarum (kita semua) kekal sebagai penyimpan sahaja dan bukannya sebagai pelabur dan pengusaha. nama ia pun sudah menjelaskan sendiri sifatnya kepada pencarum. menurut hukum Syariah. Justeru pencarum tidak dianggap sebagai pelabur setiap kali ia meletakkan wangnya di KWSP. Atas dasar itu. Sememangnya ada disebut juga bahawa ”Alokasi Pelabu ran” oleh KWSP dan menerangkan: ”Caruman bulanan anda dilaburkan melalui beberapa instrumen kewangan yang dilulusk an untuk menghasilkan pendapatan. Jika ia dianggap sebagai pelaburan kita. kita melihat daripada sudut hubungan di antara pencarum/penyimp an dan KWSP. Menurut pakar. iaitu tabung simpanan d an bukan pelaburan. Bahagian keempat: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Setelah munculnya surat rasmi daripada Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif KWSP yan g menerangkan pelaburan yang dibuat oleh KWSP adalah bercampur antara halal dan haram. Bon dan Pinjaman. trend dan strategi yang berkesan pada satu masa lalu ti dak semestinya terpakai dan sesuai dalam keadaan sekarang. umat Islam sebagai pencarum tidak berdosa dalam hal ini. Inilah yang menjadikan KWSP wajib menjami n v/ang caruman kita tidak lupus. la juga amat sukar di ramal dengan tepat. Menurut Syariah. Malah. I nstrumen Pasaran Wang. Dalam hal ini. ’takyif atau bentuk yang terdapat dalam Syariah (sama ada ia pelabu ran atau simpanan) terhadap hubungan pencarum boleh dilihat kepada: a) Nama dana ini sendiri. la adalah bersifat wajib dan peraturan negara. b) Disebut di dalam laman web KWSP juga: ”KWSP merupakan sebuah institusi keselamatan sosial y dintbuhkan di bawah UndangUndang Malaysia (Akta 452) ya menyediakan faedah persaraan kepada ahlinya melalu’ pengurusan simpanan mereka secara cekap dan boleh dipercayaiKWSP juga menyediaka n sistem yang efisyen dan mudah bag1 memastikan para majikan memenuhi tanggungja wab undangundang serta kewajipan moral mereka untuk mencarum Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 259 KWSP bagi pihakpekerja mereka. iaitu satu dana simpanan. ramai yang kelam kabut dan mengutarakan soalan kepada saya berkenaan seja uh mana seriusnya penglibatan dosa umat Islam dalam hal ini. Ekuiti dan Hartanah. Anda dan Islam Perlu diingat juga.

pula.gov.my/ index.php?hdl=bindanrp=320 anda a kan dapati tiada langsung tanda-tanda bahawa kita sedang melabur di KWSP apabila mencarum. berapakah jumla h pelaburan yang diletakkan oleh KWSP . Malah jika KWSP menggunakan akad pelaburan. berapa nisbah pembahagi an keuntungan antara pelabur dan pengusaha? Sedangkan ia mesti diketahui di awal kontrak. Jika ia menggunakan konsep pelaburan musyarakah.KWSP tidak boleh menjamin selamatnya wang caruman kita dan ini bertentangan deng an dasar KWSP itu sendiri.kwsp. c) Dengan merujuk kepada borang mencarum di KWSP (han ya diisi sekali di permulaan kerjaya (hanya diisi sekali di permulaan kerjaya). pasti timbul isu Syariah baru iaitu ia gunakan tnudharabah atau musyarakah! Jika mudharabah. sila buka link borang KWSP di www.

la adalah harus menurut Syariah daripada Al-Quran dan H adis. Kesimpulannya. Carum an asal pula adalah milik penuh pencarum manakala baki dividen daripada pelabura n halal adalah boleh dimanfaatkan. ”Aku orang ketiga bersama dua orangyang bersyarikat sela gi inana tiada salah seorang yang mengkhianati rakannya. Keputusan Kesatuan Fiqh A ntarabangsa (pada 9-14 Mei 1992) dan Majlis Kajian dan Fatwa Eropah dalam keputu sannya (7/1) 63 antara lainnya menyebut: penyertaan Dalam Pembelian Saham Hukum membeli saham pada asalnya adalah sama dengan hukum bersyarikat atau musya rakah atau rakan kongsi. Anda dan Islam sebagai rakan kongsi? Serta banyak lagi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh Sy ariah tidak jelas. Penubuhan dan penyertaan sebuah syarikat yang patuh Syariah di dalam bursa ad . Pencarum yang meletakkan duit di KWSP bukan dengan menggunakan akad pelaburan te tapi adalah dengan akad simpanan \\~adi’ah (safekeeping). 167 Dalil daripada Al-Quran: Ertinya: ”dan mereka berkongsi dalam 1/3. Dividen ini pula ad alah ’hibah’ atau hadiah kepada pencarum jika dilihat dari sudut Syariah.260 • Wang. diberikan dividen. Saya juga cuba menggunakan bahasa yang s emudah mungkin agar pembaca a\v am dapat memahaminya. Bahagian kelima: Beberapa bentuk urusniaga saham dan hukum Syariah Bahagian ini hanya mampu menyertakan beberapa info ringkas berkaitan sebahagian bentuk urusniaga saham dan hukumnya sahaja. pihak pengurusan KWSP yang melaburkannya atas ins iatifm a sendiri dan jika ada keuntungan. Ini berla ku disebabkan masih banyak isu dan teknik yang digunakan belum diperbincangkan o leh ulama kontemporari dengan mendalam. Cuma isu yang boleh dibincangkan di sini adalah hukum menerima dan menggunakan d ividen yang diberikan oleh KWSP hasil pelaburan } ang bercampur halal dan haram. Jus teru. KWSP adalah bukan akad pelaburan seperti dana pelaburan lain. la dibuat dalam bentuk ringkas bagi pembacaan orang awam dan bukan tujuan pengkajian akademik. Setelah memperolehi juml ah simpanan yang begitu besar.” (An-Nisa:12) Antara hadis: Ertinya: Nabi menyatakan. Saya juga hanya mampu untuk mengulas sebahagian bentuk yang popular sahaja buat ketika ini. la boleh diselesaikan dengan cara mendermakan beberapa peratusan dividen yang di terima (berdasarkan fakta jumlah peratusan kaunter haram yang dilaburkan). pencarum tidak berdosa atas apa jua pelaburan yang dibuat oleh KWSP kerana ia bukanlah pilihan mereka. Urusniaga di bursa saham telah diperbincangkan banyak kali dalam Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 261 pelbagai persidangan ulama dan pakar kewangan sedunia.” (Riwayat Abu Daud) Syarat Umum Antara syarat umum yang telah diletakkan dalam hal menyertai aktivti urusniaga s aham ini adalah: a.

Tiada sebarang perbezaan pandangan bahawa menyertai atau membeli saham syarik at yang asas utama perniagaannya adalah haram seperti memberi pinjaman riba atau berniaga barangan yang diharamkan adalah tidak dibenarkan sama sekali.alah harus. b. Majoriti ulama dunia mengharuskan penjualan dan pembelian di bursa kerana: .

Manakala Khalifah Umar al-Khattab berpandangan harusnya dengan iktikad ianya dar ipada pendapatan mereka yang halal sebagaimana Nabi SAW diriwayatkan membeli mak anan daripada Yahudi dan mencagarkan baju besi bagmda. la juga dikuatkan oleh riwayat berikut: &\ J j~*j Ertinya: Diriwayatkan oleh al-Khallal dengan sanadnya dari Ato ’ berkata. Justeru. antara para ulama besar yang mengharuskannya adalah Syeikh Mahmud Syalt ut. Imam Ibn Quddamah juga mengatakan kata-kata Ibn Abbas tadi hanyalah pandan gan seorang sahabat dan tidak pula tersebar di kalangan sahabat lain.: ’» jli . Terdapat sebahagian ulama >ang tidak membenarkannya dan ada juga yang menganggap nya sebagai makruh. Syeikh AH Khafif. Awzaie dan Hasan Al-Basri menganggapnya h arus. ”Kerana merek a melakukan riba dan riba tidak halal. Majlis pengarah s> ankat telah mewakili seluruh pemegang saham dalam pelaksan aan s\ arikat mereka. Dr Muhammad Yusof Musa dan ram ai lagi. ”Jangan kamu bersyarikat dengan Yahudi. Nasram atau M ajusi. S\arat Ijab Qabul telah terlaksana dalam pembelian dan pemilikan saham. Pandangan mengharuskan dengan melihat kepada perincian aktiviti Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 263 syarikat ini disokong kuat oleh ulama besar kontemporari seperti Syeikh Mustafa Az-Zarqa.” maka aku (Ibn Hamzah) bertanya. ”Mengapa tidak? ” Jawab Ibn Abbas. (Al-Mughni. ”Rasuhdlah SAWmelarang daripada bennusvarakah dengan Yahudi dan Nasrani kecuali jika jual belinya di tangan orang Islam (menuruti Syariah). Anda dan Islam 1.a. ” ni Di Malaysia . ” l69 Hadis di atas menjadikan Imam As-Syafie menganggap ber ’mus\arakah’ dengan bukan Isl am adalah makruh. Syeikh Muhammad Abu Zahrah. Manakala Imam Ahmad.168 Sedikit Pertikaian Hukum Berkongsi Syarikat Dengan Bukan Islam Tidak dmafikan terdapat perbincangan dan pertikaian berkenaan keharusan membeli saham patuh Syariah yang majoriti pemilikannya dimiliki oleh indi\idu bukan Isla m. Ertinya: Berkata Ibnu Abbas. no Justeru selagi mana urusniaga syarikat adalah menepati Syariah. Beliau menolak pengharaman umum ke atas penyertaan di bursa saham. 2.262 • Wang. ia adalah sah wa laupun terdapat rakan kongsi bukan Islam yang sama ada diketahui atau tidak baha wa modalnya daripada yang haram. Ibn Quddamah) . la berdasarkan riwayat Ibn Abbas r.

com.html) .my/ca pitalmy/ Oct03/html/MasICM. lima antaranya adalah patuh Syariah yang membaw a kepada wujudnya Bursa Malaysia Syariah Index pada tahun 1999 (www.com. Ketika ini sekitar 80 peratus daripada 889 sekuriti (saham) yang ter senarai di Bursa Saham Kuala Lumpur adalah patuh Syariah atau disahkan halal. Daripada 10 buah sekuriti yang terbesar di Bursa Malaysia.my dan dapatkan senarai tersebut deng an percuma. Rujuk www. justeru sebarang pembelian saham yang termasuk dalam senarai ini a dalah harus pada asalnya.sc. Ju mlah ’market capitalization ’ pula mencecah RM343 bilion.Oleh kerana di Malaysia telah wujud Jabatan Modal Islam di bawah Suruhanjaya Sek uriti Malaysia yang antara lain telah mengeluarkan senarai Sekuriti (Syarikat) P atuh Syariah.sc.

no 318) Justeru. anda terdedah kepada ris iko mendapat kerugian ataupun kelebihan keuntungan. ia adalah harus dal am Syariah menurut hukum ’Al-Wakah bil Ujr’ (ejen dengan upah) yang selagi mana seku riti (saham) yang dibelinya juga adalah patuh Syariah. Ini bermakna sebagai pemegang saham. sebagai rakan kongsi. Fungsi broker sebagai orang tengah dengan bank atau mana-mana institusi kewangan riba untuk memberikan pinjaman dengan faedah kepada pelanggan untuk membeli sah am yang dijangka baik dan akan naik adalah haram disebabkan keterlibatan dengan riba tadi. Teknik Pembelian dan Hukum Berikut beberapa cara yang biasa digunakan dan disertakan maklumat hukumnya seca ra ringkas: 1) Short Selling (Jualan Singkat) Jualan singkat ialah tindakan seseorang menjual sekuriti (saham) yang tidak dimi likinya pada masa jualan . upah wakil pembeli an saham yang haram juga haram sebagaimana hadis di atas. mengiklankan sebarang aset untuk j ualan. menasihati pela nggan dalam tawaran yang diterima. Ghayatul Maram. Pembelian saham harus dibuat melalui broker atau remiser. Sebagaimana disebutkan: Ertinya: ”Dan sesungguhnya Allah SWT apabila mengharamkan sesuatu maka haram juala h harga (keuntungan daripada jualannya). sebagai wakil untuk membeli dengan upah terte ntu. Sebarang pembelian saham tidak patuh Syariah akan menyebabkan keuntungan hasil d aripada upah belian tadi juga adalah haram. sebarang upah daripada pekerjaan haram adalah haram. Tugas mereka biasanya adalah menentukan nilai pasaran dan coraknya. Anda dan Islam Syariah-approved securities »fl wanitl« (RHSj Source Securities Commission Hukum Umum Kebanyakan ulama kontemporari berpendapat tatkala anda membeli saham sesuatu sya rikat. Hal ini menjelaskan bahawa h ukum asal pembelian saham adalah halal kerana ia didasari akad musyarakah. menayangkan beberapa aset kepada pembeli yang berpotensi. .” (Riwayat Ahmad dan Abu Daud. Albani: Soh ih. anda sebenarnya telah memiliki sebahagian kepentingan ekuiti syarikat ter sebut. Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa 265 Hukum broker Sekadar menjadi wakil kepada pelanggan serta mengambil upah.264 • Wang. anda dikira sebagai rakan kongsi dar i sudut pandangan Islam. Justeru.

Hasilnya ia akan beroleh . ’short selling ’ terlibat dengan pinjaman sekuriti (saham) dan kemud ian menjualnya dengan andaian ia boleh dibeli semula dengan harga yang lebih mur ah.Secara umumnya.

Dalam konteks iri. maka ia boleh menjualnya pada bila-bila masa yang dikehendakinya. 5) Swing trading menyebut bahawa jika salah satu pihak menolak yang ditentukan. mereka mestilah memiliki saham itu terlebih dulu . Isu Syariah di sini adalah di dalam Islam. l75 Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 267 Terdapatjuga sebahagian ’options’ yang untuk melakukan transaksi pada tarikh ugi yang telah ditentukan jumlahnya di ara ulama Islam. Rujuk Suruhanjaya Sekuriti untuk maklumat lengkap ber kenaan Regulated Short Selling yang dibuat atas konsep Ijarah dengan beberapa pe ngecualian berdasarkan konsep Istihsan.176 Secara kesimpulan. 17: Walau bagaiman apun. Anda dan Islam keuntungan hasil perbezaan harga tadi. u. ia adalah harus. Tiada kewajipan bagi penempah untuk memenuhi tu ntutan kontrak bagi yang membeli item yang ditempah. elemen spekulasi menjadi besar dan boleh menjadikannya s ebahagian daripada perjudian. terdapat sebahagian ulama yang lain berpendapat jika ia diju al pada hari yang sama. 4) Day Trading Day trading merujuk kepada praktis menjual sesuatu saham pada hari yang sama ia dibeli iaitu sebelum pasaran ditutup pada hari itu. . hukum menggunakan kaedah ini adalah haram disebabkan pinjaman in itu ia juga amat berisiko buat pelabur kerana jika saham yang ia akan menanggung kerugian berganda. ” Justeru. proses jualan seolah-o lah telah diterbalikkan. 17’ 2) Margin trading or buying Margin trading adalah membeli saham dengan menggunakan wang yang da broker. Ia juga adalah haram menurut p ia juga instrumen konvensional yang dihar dipinjam daripa Jika ini berlak riba tadi. ia perlu membayar gantir awal tadi. Para ulama berbeza pandangan dalam menentukan hukumnya. sekiranya seseorano ingin mendapatkan untung daripada sesuatu saham. amkan. para ulama berpendapat jualan ini adalah diharamkan. tetapi penjual hak item itu wajib memenuhi tuntutan kontrak. 174 3) Options Trading Takrifnya adalah satu kontrak yang mana hak diberikan (tetapi tidak menjadi kewa jipan) kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual sesuatu saham yang diperset ujui pada harga yang ditentukan. Walau bagaimanapun. Kebiasaannya faedah akan dikenakan atas pinjaman ini. Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia telah membuat keput usan bahawa jika short selling dibuat secara khas dan terkawal (regulated short selling). Nabi SAW menyebut: Ertinya: ”Jangan kamitjual sesuatu yang tidak kamu miliki. Sebahagian besar berpend apat ianya harus kerana saham yang telah dibeli adalah hak milik penuh pembeli. Sela dibelinya rugi.266 • Wang.

Swing trading bererti pembeli saham akan menyimpan sahamnya sekitar satu hingga empat hari dan kemudian akan menjualnya semula apabila didapati harga lebih ting gi daripada harga beliannya. Saya tidak melihat terdapat sebarang masalah Syariah dalam urusniaga swing tradi ng ini selagi ia tidak melibatkan hutang dengan faedah dan sahamnya patuh Syaria h. Kejayaan swing trading tertakluk kepada sejauh mana bijaknya pelabur memilih sah am yang ingin dibeli. 6) Range trading Para pelabur yang menggemari range trading biasanya akan . Biasanya para pelabur sebegini akan menggunakan analisa te knikal bagi memilih sebarang sekuriti (saham) yang mempunyai potensi ini.

268 • Wang, Anda dan Islam memerhatikan turun naiknya sesebuah saham yang sedang ditekuni Menurut teori seb ahagian pengkaji saham, setiap kali nilai sesuatu saham itu naik tinggi. ia akan jatuh kembali dan akan naik kembali. Kumpulan pelabur jenis ini akan cuba meman faatkan peluangnya dengan membeli saham tersebut sebelum harga benar-benar jatuh di tahap terbawah. Setelah itu, ia akan menunggu agar harga saham tadi naik kem bali lalu menjualnya bagi mendapat untung hasil perbezaan harga beliannya dan ju alan semasa. Dengan itu, ia dapat membeli dengan harga yang murah dan menjual ke tika mahal. Saya tidak sempat membuat semakan terperinci perbincangan para ulama berkenaan h al ini. Malah perbincangan tentano hukumnya hampir tidak ada dalam perbincangan kitab-kitab dan tesis kontemporari >ang sempat saya semak. Kemungkinan ia diangg ap termasuk dalam pembelian saham biasa dan penjualan juga biasa yang mana hukum nya adalah halal. Walau bagaimanapun. tidak dinafikan unsur spekulasi yang mirip kepada perjudian boleh menjadi semakin ketara di sini. Ini kerana, pembelian saham yang tulen lag i halal adalah didasari oleh pembelian hak pemilikan dalam sesebuah syarikat did orong oleh potensi masa hadapan yang cerah dan kualiti bisnes yang dijalankan. W alau bagaimanapun, dalam hal range trading, ia seolah-olah tidak memberikan foku s utama kepada bisnes syarikat itu dan potensinya. Sebaliknya apa yang menjadi k eutamaan adalah trend turun naik harganya sahaja. Justeru. di masa ketiadaan mana-mana fatwa yang sempat saya temui dalam hal ini, saya menasihatkan agar mana-mana pelabur yang ingin membuat cara ini memberikan perhatian lebih kepada potensi saham dan bisnesnya berbanding berspekulasi harg a sahaja bagi mengelakkan syubhah dalam pembeliannya. 7) Loan Stock

la adalah sama ada saham biasa atau saham istimewa yang digunakan sebagai cagara n untuk sesuatu hutang daripada pihak lain, yang mana hutang tadi adalah suatu h utang yang telah Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 269 ditetapkan kadar faedah tertentu. Sesuatu hutang yang dijamin ini boleh bertukar kepada pemilikan saham dengan syarat-syarat yang tertentu dan dengan kadar pert ukaran yang telah dipersetujui. Di ketika ini. hukum loan stock yang ada di pasaran adalah haram menurut Islam k erana ia akan memasukkan sekali jumlah faedah atau riba daripada pinjaman tadi. 8) Waran Panggilan (Call Warrant) Waran panggilan adalah satu hak, tetapi bukan kewajipan untuk membeli sesuatu as et atau saham dengan kuantiti tertentu dengan harga tertentu dalam tempoh masa y ang tertentu. la diterangkan oleh investopedia sebagai: ”A warrant that gives the holder the right to buy the underlying share for an agre ed price, on or before a specified date.” Call warrant adalah harus menurut Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti dengan syarat saham yang berkaitan dengan waran ini ialah saham patuh Syariah. r 7

9) Saham Keutamaan (Preference Shares) Antara keterangan bagi saham keutamaan adalah seperti berikut: A class of ownership in a corporation that has a higher claim on the assets and earnings than common stock. Preferred stock generally has a dividend that must b e paid out before dividends to common stockholders and the shares usually do not have voting rights. The precise details as to the structure of preferred stock is specific to each c orporation. However, the best way to think of preferred stock is as a financial instrument that has characteristics of both debt (fixed dividends) and equity (p otential appreciation). Also known as ”preferred shares”, (www.investopedia.eom/term s/p/ preferredstock. asp) Majlis Fiqh Antarabangsa, Dallah Al-Barakah dan Majlis Fatwa Eropah memfatwakan pembelian saham keutamaan adalah haram. Antara ciri yang menjadikannya haram ada lah kerana:

270 • Wang, Anda dan Islam a. la mempunyai unsur jaminan modal, b. Pulangan yang terjamin; biasanyajika tiba-tiba satu bulan tiada sebarang keun tungan boleh dibahagikan oleh syarikat, pihak pemegang saham keutamaan tetap aka n dibayar juga secara terkumpul (cumulative). Ini bermakna semua pemegang saham jenis ini dijamin keuntungannya. Ini jelas bertentangan dengan hukum Syariah. c. Mendapat keutamaan untuk diberikan pembayaran di ketika pembahagian keuntunga n dan liquidation. Malah jika syarikat menghadapi masalah dan ditutup sekalipun, pemegang saham ini akan mendapat kembali nilai awal sahamnya tanpa sebarang ker ugian.l78 Di dalam Islam, di dalam sebuah persyarikatan, tidak sepatutnya terdapat sebaran g keutamaan kepada mana-mana rakan kongsi dan mereka patut diberikan hak sama ra ta. Kecuali nisbah pembahagian keuntungan sahaja yang boleh dipersetujui bersama . Bagaimanapun. fatwa ini juga menjelaskan bahawa jika keutamaan yang dimaksudka n han>a terhad kepada beberapa hal prosedur dan pengurusan semata-mata, ia adala h halal. 10) T + 3 Disebutkan takrifnya di laman web Bursa Malaysia sebagai: There is no physical delivery of shares under the CDS. Instead, the CDS uses a s imple book entry system to keep track of the movement of shares which arise from trades affected on Bursa Malaysia. For example, if you are a buyer of share A, your CDS account will be credited w ith Share A and the seller’s account \\ ill sh ow a debit of Share A. Sellers must have adequate shares in their CDS accounts b y 12.30 pm on T+2 and buyer’s account will be credited on T+3 with the shares, wit h T being the transaction date. Atau secara mudahnya T+3 bererti urusniaga pembe lian saham dibuat sebagai contoh pada hari Isnin, tetapi pembayaran bagi pembeli an tadi akan diselesaikan dalam sebelum atau pada hari Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 271 Khamis (dalam masa tiga hari). Pemilikan saham akan bertukar milik sejurus selep as transaksi walaupun pembayaran belum dibuat. Walau bagaimanapun, jangan disangka bahawa di antara tempoh tiga hari itu, seseo rang mempunyai masa untuk membatalkan urusniaga. Urusniaga telah termeterai pada hari urusniaga iaitu hari Isnin dalam contoh di atas cuma proses pertukaran dan pembayaran sahaja yang belum dibuat. (www.investopedia.com) Hukum a) Jika pembeli mempunyai wang secukupnya dari awal Jika pembeli membeli sekuriti patuh Syariah dengan cara T-3, beliau juga sememan gnya telah mempunyai wang yang cukup dalam akaunnya sebanyak nilai pembelian sah amnya dari hari pertama lagi. Kemudian ia menjualnya apabila dilihat harganya me naik walaupun sebelum sampai tempoh pembayaran dibuat. Menurut keterangan di dalam web Bursa Malaysia (www. bursamalaysia.com/website/b m/bursa_basics) seseorang yang ingin membeli mestilah mempunyai wang yang mencuk upi untuk menampung harga saham yang dibeli dan juga kos transaksi. Tatkala itu saya berpandangan bahawa hak milik sekuriti yang dibeli telah sempur na dan ia juga memang mempunyai wang yang mencukupi bagi tujuan pembelian itu wa

laupun belum sampai hari perlu bayar. Tatkala itu, belian dan jualannya adalah s ah. Jika si pembeli tidak mempunyai wang yang cukup di dalam akaunnya pada waktu pem belian. tetapi hanya dipinjam daripada wang broker dengan kadar faedah tertentu dengan harapan harga akan menjadi lebih tinggi daripada apa yang dibeli bagi rne mbolehkannya menjual sekuriti yang dibelinya sebelum sampai masa perlu bayar dan membuat keuntungan atas angin kerana membeli tanpa modal sebenar, urusniaga ini tidak syak lagi mempunyai unsur riba (jika modal yang dipinjam punyai interest) . Sekiranya tidak mempunyai sebarang ’interest’, ia masih mempunyai elemen perjudian kerana ia benar-benar bergantung

272 • Wang, Anda dan Islam kepada nasib dan harapan harga akan naik. Pembeli pula tiada sebarang wang yang mencukupi, ia hanyalah bergantung kepada wang broker yang mengaburinya. Tatkala itu transaksi ini tidak halal Wallahu ’alam. b) Jika pemilikan sekuriti (saham) tidak bertukar dengan serta merta pada hari u rusniaga dijalankan, ia adalah haram kerana ia tergolong dalam larangan Nabi jua l hutang dengan cara hutang. Dalil larangannya: Ertinya: ”Sesungguhnya Nabi SAW melarang daripada menjual hutang dengan hutang.” (Ri wayat Ad-Dar Qutni; At-Tabrani, AlHakim: Sohih atas syarat Imam Muslim; Naylul A wtar, no 2187 ; 5/174) Imam Ahmad. Ibn Munzir, Ibn Rusyd. Ibn Quddamah, Ibn Taymiah . As-Syubki dan Ima m As-Syawkani menyebutkan bahawa telah Ijnm ’ seluruh ulama bahawa haram membeli s ecara tangguh serahan barang dan juga tangguh serahan bayarannya. m Maksudnya. jika membeli sesuatu saham, dan pembayaran akan dibuat dalam masa tig a hari dan pertukaran milik juga hanya akan dibuat dalam tiga hari. la diharamka n kerana tergolong dalam larangan hadis di atas. Bagaimanapun, jika pertukaran m ilik saham berlaku di waktu transaksi. hanya pembayaran dalam masa tiga hari. ma ka ia halal. 11) Kontra Menurut kefahaman sa> a, pembelian saham secara kontra adalah tindakan membeli s aham tanpa mempunyai wang yang cukup di dalam akaun. Apa yang dibuat adalah atas dasar andaian dan tekateka bahawa harga saham yang dibelinya akan naik sebelum sampai hari wajib bayar. Urusniaga seperti ini dinamakan kontra dan ia telah dilarang di Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 273 Malaysia. Dahulu, ia memang berlaku terutama sewaktu T + 7 diamalkan iaitu hari pembayaran adalah tujuh hari selepas transaksi. Hukum Hukum bagi transaksi kontra ini adalah perjudian pada pandangan Islam dan dihara mkan. Bahagian keenam: Hukum urusniaga dengan syarikat Yahudi: Makan, beli, jual Begitu banyak soalan yang datang kepada saya dan kedengaran di sana sini berkena an hukum membeli barangan halal yang dikeluarkan oleh syarikat Yahudi khususnya dan bukan Islam umumnya. la menjadi satu persoalan yang semakin hangat disebabka n sikap Yahudi yang berterusan menyerang negara umat Islam. Demikian juga Amerik a. Saya ada terbaca kempen daripada orang awam dan beberapa ilmuan yang mewar-warka n hukum haram jika membeli barangan daripada syarikat yang dimiliki oleh Yahudi sepenuhnya atau salah seorang pemilik syarikat tersebut adalah Yahudi. Akibatnya timbul kempen memboikot syarikat-syarikat tertentu yang disebarkan mel alui e-mel dan Internet. Syarikat seperti McDonald’s. Kentucky Fried Chicken, Tesc o dan Iain-lain syarikat yang dikatakan dimiliki oleh Amerika, Yahudi atau mempu

nyai hubungan dengan mereka secara langsung atau tidak langsung adalah syarikat yang kerap dijadikan bahan utama. Tidak terkecuali juga beberapa buah syarikat yang dimiliki oleh bukan Islam sepe rti Maxis dan Iain-lain. Saya juga pernah membaca dan mendengar ada yang berusah a menimbulkan semangat berkobar-kobar sehingga berkata bahawa sesiapa yang membe li dan menggunakan khidmat syarikat-syarikat ini maka samalah seperti membantu a gama mereka, membunuh umat Islam dan banyak lagi. Adakah ini benar dari sudut pa ndangan Islam? Saya berharap tulisan ringkas saya ini dapat menjelaskan keadaan dan ia adalah b erdasarkan pandangan beberapa nas dan pandangan ulama kontemporari. Saya tidak b erhasrat untuk menulis panjang dan

274 • Wang, Anda dan Islam tulisan ini bukanlah sebuah kajian ilmiah bertaraf universlti. la hanya jawapan yang diringkas dan dipermudahkan bagi bacaan orang awarn sahaja. Saya juga tiada sebarang kepentingan dalam semua syarikat yang disebutkan namanya di atas dan y ang lainnya. Tulisan ini adalah dibuat atas dasar penyebaran ilmu Islam di atas landasan ilmu sahaja. Asas Hukum Pertama sekali. elok kiranya saya cuba menjelaskan hukum berjual beli dengan ora ng Yahudi atau dengan mana-mana syarikat yang dimiliki oleh individu Yahudi. Bag i mendapatkan kejelasan dalam isu ini, fakta berikut perlu difahami sebaiknya: a) Allah SWT menghalalkan umat Islam memakan sembelihan ahli kitab yang di antar a mereka adalah Yahudi. Ini bermakna berurusan dengan Yahudi dan barangan yang d ihasilkannya selagi menepati kehendak Allah adalah diharuskan. b) Allah SWT juga menghalalkan lelaki Islam untuk berkahwin dengan wanita ahli k itab yang suci dan baik dengan syarat ia bertujuan kebaikan kepada wanita terseb ut. Perihal halal berkahwin dan makan sembelihan ahli Kitab termasuk Yahudi ini disebut dengan jelas dalam ayat berikut: Ertinya: ”Pada hah ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) oran g-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengahwini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di ant ara wanita-wanita yang beriman dan wanitawanita yang menjaga kehormatan di antar a orang-orang ya>l§ diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 275 kahwin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak ( pula) menjadikannya gundikgundik. ” (AI-Maidah : 5) Jika perkahwinan dibenarkan, sudah tentu jual beli lebih lagi akan termasuk dala m kategori dibenarkan oleh Islam (selagi mana menurut syarat jual beli Islam). c) Nabi Muhammad SAW juga diriwayatkan dalam hadis yang sohih telah berurusan da n membuat transaksi jual beli dan cagaran dengan seorang Yahudi, iaitu: #eJ~^x^£ # f x * JuJbErtinya: ”Sesungguhnya Nabi SAWmembeli makanan daripada seorang Yahudi dengan pemb ayaran secara bertangguh, dan mencagarkan baju best baginda SAW.” (Riwayat al-Bukh ari, no 2326, 2/841) Imam Bukhari menamakan bab yang mengandungi hadis ini dengan nama: j ^ ’ ,xo v * £

Ertinya: ”Bab berjual beli dengan kafir musyrikin dan musuh perang.” Kemudian Imam Ibn Hajar Al-Asqolani pula dalam huraiannya menyatakan: Ertinya: ”Dan dalil ini dijadikan dalil bagi keharusan menjual senjata kepada oran g kafir.” 18° I? ^Stf

276 • Wang, Anda dan Islam Ini adalah kerana apabila Nabi Muhammad SAW mencagarkan baju besi baginda yang h anya digunakan untuk berperang, ini membuktikan hukum berjual beli dengan bukan Islam termasuk Yahudi adalah harus selagi mana cara akad dan urusniaganva bertep atan dengan kehendak Islam. Hadis ini boleh dikatakan hujah terkuat bagi membena rkan umat Islam membeli barangan keperluan daripada Yahudi hatta makanan dengan cara berhutang sekalipun. Ijma’ (Sepakat) Keharusan Manakala Imam An-Nawawi pula ketika mensyarahkan hadis yang sama menvatakan: <u... Ertinya: ”Hadis ini menunjukkan harusnya berurusan dengan ahli Zimmah (kafiryang b ukan tentera yang berperang dengan Islam) dan hukum ini membawa erti sabitnya pe milikan barangan itu oleh mereka... dan demikian ini adalah pan dangan ImamAs-Sy afie, Imam Malik dan Abu Hanifah serta Imam Ahmad dan seluruh ulatna.” (Syarah Soh ih Muslim, An-Nawawi, 11/40) Imam An-Nawawi menyambung: j Mil Ertinya: ”Nabi membeli makanan dari Yahudi serta mencagarkan baju besinya dan tida k dilakukan kepada sahabat adalah dikatakan sebagai tanda keharusan melakukan de mikian (berurusan dengan Yahudi dan bukan Islam walaupun terdapat orang Islam), sebahagian ularna yang Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 277 lain pula mengatakan (Nabi tidak beli dari sahabat) kerana mereka tiada makanan lebihan untuk dijual kepada Nabi, ada juga yang mengatakan para sahabat tidak me nerima cagaran Nabi serta tidak mahu menerima sebarang baydran dari Nabi sehingg a menyebabkan Nabi berurusan (kerana tidak mahu menyusahkan sahabatnya) dengan Y ahudi agar tidak memberatkan sahabatnya.” (Syarah Sohih Muslim, An-Nawawi, 11/40) U Ertinya: ”Telah ijma’ atau sepakat seluruh umat Islam keharusan urusan dengan ahli z immah dan Iain-lain orang kafir selagi mana (urusniaga itu) tidak jatuh dalam pe rkara hararn. Tetapi umat Islam tidak boleh (haram) menjual senjata kepada musuh Islam yang sedang memerangi Islam, dan tidak boleh juga membantu mereka dalam m enegakkan agama mereka.” (Syarah Sohih Muslim, An-Nawawi, 1U 40) Justeru, telah ijma ’ berkenaan keharusan membeli dan menjual sama ada kepada Yahu di, Nasrani (Kristian), Buddha, Hindu dan Iain-lain selagi mana mereka tidak ter libat secara langsung (dan rasmi) memerangi Islam, transaksi pula dilakukan bert epatan dengan Islam. Di samping hujah-hujah yang sohih di atas ia juga disokong lagi oleh sebuah hadis dhoifiaitu: fJli jf-

1/556) . Ibn Qayyim: Dhoif sanadnya kerana mursal: Ahkam li Zimmah. Al-Mubdi’ . Ibn Mufleh.Ertinya: ”Diriwayatkan oleh al-Khallal dengan sanadnya dari Ato’ berkata: Rasulullah SAW melarang daripada bermusyarakah dengan Yahudi dan Nasrani kecuali jika jual belinya di tangan orang Islam (menuruti Syariah).” (Al-kafi fi Fiqh al-Hanbali. 5/4. 2 /257.

Agenda boikot bagaimana? Tidak dinafikan sama sekali bahawa umat Islam perlu melakukan sesuatu jika Yahud i atau lain-lainnya melakukan suatu jenayah dan kebiadapan terhadap Islam. (kerana tiada pelanggan danpembekal). Ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya: 4__^vi j _ -k _ f „ _ ». munafiq. Isu hutang Nabi ini dibincang pan jang lebar oleh ulama silam.” 182 Hasilnya. maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. mere ka kerap dan cukup banyak berurusan sama ada jual atau beli dari si kafir dan Ya hudi.278 • Wang. Benar . Buk an Nabi Muhammad SAW sahaja yang berurusan dermkian. Saya kira kumpulan dalil dan huraian ringkas di atas sudah cukup untuk kita mend apat kefahaman hukum berkaitan urusmaga dengan Yahudi. malah para sahabat baginda lebih kerap melakukannva di mana mereka juga terbabit dalam jual beli dengan Yah udi Nasrani. Dan jika k arnu Uianatir menjadi miskin. Bukti terjelas adalah tindakan Na bi SAW sendiri membeli makanan daripada Yahudi selain Nabi juga wafat dalam kead aan hutangnya belum selesai dengan Yahudi ini. sesungguhnya orangorangyang musyrik itu naj is. tatkala itu Allah SWTmenjanjikan Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 279 kepada mereka kurniaan rezeki dari sisiNya. Sana’ a dan Hunain itu membawa makanan ke M ekah (untuk dijual) dan Allah SWT mencukupkan mereka dengan jual beli dengan ora ng Kafir. ii Ertinya: Orang-orang Islam apabila Allah melarang orang Musyrik daripada masuk ( berniaga) pada musim permagaan sedangkan mereka dululah yang membawa makanan dan permagaan. sy arikat yang dimiliki Y ahudi atau Iainlain agama. Sebagai bukti adalah firman Allah: U i . umat Islam perlu bersatu-padu dan bergabung kekuatan bagi memberikan pengajara n kepada mana-mana pihak yang memulakan kejahatan terhadap Islam.” Ayat ini secara langsung memberikan kefahaman kepada kita bahawa para sahabat Na bi sebelum Allah SWT melarang orang kafir daripada memasuki Masjidil Haram. maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu daripada kurnia-Nya. jelas bahawa para sahabat juga berurusniaga dengan orang kafir. pembantu Yahudi d . Anda dan Islam a) Para sahabat juga berurusan jual beli dengan orang kafir fermasuk Yahudi. sehingga ada an tara mereka berkata: ”Bagaimana kami nak hidup ”. Saya tidak berhasrat mengulasnya di sini.9 J_J Ertm\a: ”Hai orang-orang yang beriman. Malah setelah kafir dikeluarkan dari Masjidil Haram. para sahabat masih berniaga dengan mereka di sebelah luar. cuma orang ramai perlu tahu antara hukum dan keutamaan. Nabi S AW juga masih hidup tatkala itu dan membiarkan urusan itu tanpa sebarang laranga n dan tegahan. Musyrik dan Iain-lain. maka syaitan mulai melontarkan dalam hati umat Islam takut dan birnb ang mereka akanjatuhfaqir. 181 Imam Fakhruddin Ar-Razi pula menegaskan: Ertinya: ”Orang-orang Islam dari Jeddah. Saya juga tida k mahu melemahkan semangat kempen ini. Jangan nanti jika ada di antara kita yang melihat rakan terlibat dengan mana-mana syarikat tadi lalu dituduhnya kafir.

.an Iain-lain.

Syeikh Dr Yusof Al-Qaradawi menyatakan bahawa boikot seperti ini adalah bertujua n memberikan tekanan kepada pengusaha dan peniaga yang seangkatan dengan para pe nyerang agar mereka sendiri mendesak kerajaan mereka kepada keamanan selain mere ka akan membenci tindakan kerajaan dan rakan seagama mereka yang melakukan kejah atan terhadap Islam. Justeru. la masih berada dal am lingkungan ’afdhal’ atau ’elok’ sahaja dan tidak wajib untuk boikot dan tidak haram u ntuk terus berurusniaga. ia adalah salah satu cara yang paling berkesan buat orang aw am Islam di seluruh dunia. la juga dijangka dapat memberikan kesan ekonomi yang buruk kepada negara mereka sekaligus membantutkan hasrat mereka untuk meneruskan kejahatan dan serangan ter hadap Islam. cara yang dikira aman di zaman ini adalah denga n melakukan pemboikotan daripada membeli barangan semua syarikat di bawah telunj uk mereka. Justeru. cuma yang afdhaln ya tidak berurusan tatkala Islam sedang diserang oleh bangsa mereka. Anda dan Islam Menurut para ulama kontemporari. Bagi memaha mi hal ini. hukum berurusan dengan mereka sentiasa halal s elagi mereka tidak terlibat secara langsung dengan peperangan. perkara harus tadi sudah menjadi larangan sementara waktu disebabkan araha n pimpinan Islam. 3) Hukum asal ini hanya akan bertukar kepada haram berurusniaga atau wajib membo ikot mereka jika: a. la adalah kerana Allah SWT memerintahkan umat Islam agar mentaati pemerintah dalam hal ehwal yang tidak be rcanggah dengan Islam. sebarang pembuktian seperti ini tidak kuat untuk mensabitkan bantuan ’direct’kepada kerja jahat Yahudi atau lainnya. (Nizam Al-Usrah Fil Islam. Walau bagaimanapun. perkara berikut perlu dilihat: 1) Hukum asal urusniaga dengan golongan bukan Islam termasuk Yahudi dan semua syarikatnya adalah halal selagi transaksi yang Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 281 dibuat menurut syarat jual beli Islam. Dr Uqlah) Malangnya di ketika tiadanya seorang khalifah yang bertanggungjawab bagi seluruh umat Islam. Hal ini dapat di lihat dalam tindakan Khalifah Umar al-Khattab yang mengarahkan seorang sahabat a gar menceraikan isterinya daripada kalangan Ahli Kitab dari negara Rome atas das ar ’maslahat’ iaitu untuk menjaga kepentingan wanita Muslimat di ketika itu.280 • Wang. adalah sukar untuk menggunakan peruntukan kewajipan ini. Pemerintah Islam tertinggi iaitu Khalifah bagi seluruh dunia Islam mengarahka n boikot demi mencapai maslahat tertentu untuk Islam. 2) Kewujudan syarikat-syarikat ini di negara Yahudi dan MoU perniagaannya di neg ara Yahudi tidak boleh dianggap sebagai membantu kerjakeganasan Yahudi. Sekadar fa twa ulama besar seperti Syeikh Dr Yusof Al-Qaradawi masih tidak mampu menjadikan hukum boikot sebagai wajib buat setiap individu umat Islam. kita perlu membezakan di antara hukum dan keutama an (afdhaliyah). Secara mudahnya. Tiada Khalifah Islam . adakah perlu kita menjadikan seluruh Yahudi di seluruh dunia tanpa mengira mereka membantu serangan atau tidak secara umum? Atau bagaimana? Menurut pendapat spontan saya. Perintah ini tercatat di dalam Al-Quran. Tatkala itu.

menurut Prof.Di waktu tiadanya khalifah tertinggi Islam. Dr Syeikh Muhammad ’Uqla h El-Ibrahim (Prof Fiqh di Jordan). tugas ’ulil amri’ itu jatuh kepada kerajaan umat Islam .

282 • Wang. Albani: Sohih. dan mereka mewajibkan ahli mereka agar boikot. Sebarang pendedahan ini mestilah jelas dan bukannya khabar angin tanpa hitam put ih. maka sekiranya ada di antara pihak ini meny atakan keperluan boikot secara rasmi. Tatkala itu ia sudah termasuk dalam hukum menjual senjata kepada tentera mus uh yang menyerang Islam yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab al-Ma jmu sebagai haram secara sepakat ulama. Bagaimanapun. Sultan. di ketika tiadanya arahan rasmi daripada kepimpinan sesebuah negara uma t Islam. Jika sekadar maklumat tidak rasmi dan khabar angin sahaja yang menyebut kaitan s . Jika demikian. Justeru. HIZB TAHRWBeberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 283 PPIM atau lainnya. iaitu mengutamakan barangan buatan umat Islam dan p eniaga Islam di samping ’mendenda’ syarikat milik Yahudi. Anda dan Islam di negara masing-masing. Ini kerana ia adalah tindakan peribadi salah seorang pe megang saham sahaja dan bukannya polisi sebuah syarikat itu. sekiranya anda seorang yang komited dan telah memberikan s atu ’bai’ah’ atau janji setia dengan kepimpinan persatuan anda seperti ABIM. adalah sukar dida pati sebarang nas yang khusus lagi tepat cara pendalilannya ba°i menjatuhkan hukum an wajib ke atas setiap umat Islam secara individu. Sekadar salah seorang pemegang saham bertindak sendirian membantu pembinaan kuil . spesifik dan rasmi oleh syarikat terb abit yang menyatakan mereka menyokong dan membantu serangan atas nama syarikat. no 2504. selagi tiada edaran khusus. 3/10. PAS. pada hemat saya. Jika tidak. TABLIGH. tatkala itu adalah wajib ke atas setiap in dividu umat Islam di malaysia untulc memboikotnya. di zaman kewujudan jemaah-jemaah Islam yang pelbagai di dalam negara Malay sia. JIM. KFC dan membeli barangan harian dari mana-mana kedai dan pasar raya milik bukan Islam selagi mana barangan itu mempun yai tanda ’Halal’ JAKIM dan yang diiktiraf serta belum tamat tempohya. Mungkin ia lebih elok ditulis oleh tokoh-tokoh pi mpinan persatuan dan jemaah tadi sendiri. Syarat Sebelum Sebaran Perlu diingat. Perdana Menteri atau JAKIM adala h wakil urusan tersebut di Malaysia. dan di ri kamu serta lidah kamu. selagi itu hukum asal iaitu harus berurusniaga dengan syarikat itu akan tetap te rpakai. tindakan melakukan boikot tersebut adalah tergolong daripada tindakan y ang ’digalakkan’ sahaja serta mendapat pahala sudah tentu bagi sesiapa yang melakuka nnya dengan niat yang betul. b. dari sudut h ukum adalah tidak haram makan di McDonald’s. Dalil keutamaan ini antaranya adalah: Ertinya: ”Berjihadlah kamu menentang orang musyrikin itu dengan harta kamu.) Perbezaan dan Perkembangan Baru Cuma. atau membantu serangan oleh Yahudi juga belum cukup kuat untuk mengubah hukum harus tadi kepada haram. Tatkala itu mu ngkin boleh diperbincangkan hukumnya sama ada telah menjadi wajib ke atas ahli m ereka atau tidak.” (RiwayatAbu Daud. Syarikat tersebut mendedahkan secara terus-terang dengan hebahan rasmi bahawa mereka memperuntukkan keuntungan mereka bagi menyokong serangan Yahudi ke atas negara umat Islam. Saya tidak berhasrat untuk membincangkannya di sini kerana ia akan memanjangkan tulisan ini.

” 183 . kaedah fiqh ini masih terpakai : Ertinya: ”Keyakinan tidak akan diketepikan hanya kerana suatu syak (iaitu tidak pa sti kebenarannya).yarikat dengan gerakan ganas Yahudi. Tatkala itu.

Walau bagaimanapun. Maxis. jalan raya dan sebagainya . Wal lahu’alam. Terima kasih. yang mana ia di buat atas nama syarikat dan bukan salah seorang individu dalam syarikat sahaja. KFC. la juga adalah salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Saudi. b) cara transaksi dan urusniaga yang dibuat adalah bertepatan dengan Islam. Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 285 Bahagian ketujuh: Hukum gaji penjawat awam Soalan: Apakah hukum sumber rezeki bagi penjawat jawatan di dalam kerajaan Malay sia? Sebagaimana yang diketahui umum. Keyaki nan asal tadi hanya akan berubah bila dua sebab yang disebut di atas muncul. I ntel dan Iain-lain produk walaupun berasal daripada Yahudi atau non-Muslim selag i mana: a) produk mereka disahkan bersih dan halal oleh JAKIM (jika di Malaysia) serta t empoh lesen masih hidup. Tatkala itu. Jawapan yang saya sertakan di bawah adalah ko mbinasi jaw apan daripada Jabatan Mufti Selangor dan beberapa hujah tambahan dar ipada saya. guna khidmat dan makan di McDonald’s. Jawapan: Sayabersetuju dengan satu jawapan bagi soalan yang sama yang telah dibe rikan oleh Jabatan Mufti Selangor. Digalakkan juga umat Islam mengutamakan syarikat Islam dan barangan keluaran Isl am bagi membantu peningkatan ekonomi umat Islam. Kesimpulan umum Harus jual beli. boikot adalah wajib ke atas dirinya sahaja dan digalakkan bagi sesiapa yang yakin dengan maklumat yang dikel uarkannya. la tidak akan tergugat hanya dengan khab ar-khabar angin penglibatan mereka dalam aktiviti serangan ke atas Islam. Anda dan Islam Perlu difahami hukum asal harus berurusniaga dan membel’ daripada bukan Islam dan Yahudi adalah termasuk dalam bab yakin. pendapatan negara datang daripada pelbagai sumber. c) tiada sebarang perintah oleh kerajaan yang berwajib untuk memboikot mereka ba gi mencapai sesuatu maslahat kebaikan untuk Islam. Wallahu’alam. Ini adalah kerana sumber kewangan yang diperolehi telah diasingkan kepada dua ak aun iaitu sumber kewangan yang halal dan sumber kewangan yang tidak halal. hospital. Jusco. mendapat pahala bagi sesiapa yang melakukan boikot terhadap mana-mana barangan atau syarikat didasari oleh keyakinannya terhadap hasil kajia nnya sendiri yang mendapati penglibatan yang tidak sihat tadi itu ada pada syari kat atau mana-mana pengeluar barangan. d) tiada sebarang bukti secara bertulis dan penghebahan rasmi syarikat bahawa me reka membantu dan menyumbang khas kepada serangan ke atas Islam. sama ada halal atau haram. Tesco. Harap tuan dapat memberi penjelasan kepada saya. (Jaba tan Mufti Selangor) Kita hanya perlu menyakini bahawa sumber kewangan yang halal digunakan untuk mem bayar gaji pekerja manakala sumber kewangan yang tidak halal digunakan untuk kem aslahatan ummah seperti membina sekolah.284 • Wang. Hukum sumber rezeki bagi penjawat awam di dalam kerajaan Malaysia adalah halal.

Bagi melihat pandangan ulama Islam dalam hal ini. Persamaannya dengan gaji penjawat awam tadi adalah dari sudut mengambil wang daripada individu. Ibn Qasim daripada mazhab Maliki. kita boleh melihat bagaimana f atwa mereka ketika membincangkan tentang urusan jual beli dengan individu yang p endapatannya bercampur antara halal dan haram. mazhab Hanbali d an Ibn Taimiyah menetapkan bahawa adalah harus melakukan transaksi dengan pemili k modal yang bercampur antara halal dan . organisasi atau k erajaan yang pendapatannya bercampur. Majoriti ulama mazhab Hanafi.

Bagairnanapun. pakaian yang diberinya dan tidak harus juga menerima h adiah daripadanya atau mengambil atau member! hutang daripada dan kepadanya. maka t idak dapat diterima hadiah dan makanan kecuali setelah disahkan kebersihannya (h alal). maka ga jinya adalah haram. Tidak halal juga untuk mem akan makanan hidangannya. judi dan amat diy akini hartanya haram? Bolehkah makan di rumah orang yang mempunyai lambakan harta haram? Bolehkah membeli dan menjual daripada dan kepadanya? Sebahagian para ulama silam kelihatan cukup tegas ketika menerangkan hukum mener ima jemputan dan berurusan dengan orang berharta haram. jika majoriti modal atau pendapatannya adalah haram. ” Berkata Ibn Mas’ud: ”Terima dan hadir lah jemputannyaSesungguhnya dosa-dosa (daripada harta haram tadi) adalah tanggun gannya sahaja. gaji mereka adalah halal. sama ada bahagian yang halal dalam moda l tersebut adalah majoriti atau minoriti.286 • Wang. dan dia menjemputku (ke rumahnya). halal atau haramnya gaji penjawat awam tertakluk kepada tugasan y ang dilakukan dan dosa serta haram adalah jatuh kepada mereka yang terlibat saha ja. Aku merasa sukar untuk hadir dan sukar juga untuk tidak hadir. pensyarah. tatkala itu tid ak harus berurusan dengannya sama ada jual atau beli. Anda dan Islam haram jika majoriti modal itu datang daripada sumber halal. polisi pendidikan. .l84 Imam Ibn Qudamah pula berkata: ”. maka ia adalah halal. pengetua.Jika anda tahu (atau dibentahu oleh orang yang bercampur pendapatannya) bahawa sesuatu komoditi. Bahagian Kelapan: Rakan hidang makanan daripada hasil haram Boleh atau tidak menghadiri rumah seorang rakan yang menjemput ke satu kenduri s ebagai meraikan rakan-rakan lamanya sedangkan anda tahu tuan rumah yang menjempu t ini amat dikenali sebagai seorang yang terbukti kaki rasuah.. pandangan mereka seperti berikut: 1) Jika hartanya haram hasil rompakan. Imam Ibn Nujaim pula berkata: ”Apabila majoriti danpadajumlah modal atau pendapata nnya adalah halal maka tidak menjadi masalah untuk menerima hadiah dan makan hid angan mereka selama mana tiada sebarang tctnda yangjelas menunjukkan ia adalah h aram. barang atau makanan itu adalah daripada sumber/modal \ang halal. menja di guru.. curi atau riba. rampasan. Manakala bagi penjawat yang menyiapkan silibus sekolah. akauntan dan Iain-lain jawatan awam yang tidak ter libat dalam melulus dan melancarkan tugasan haram.” (Riwayat Al-Baihaqi)1*1 Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 287 Kesimpulannya.”185 Ulama terkenal seperti Imam As-Syawkani dan AlMuhasibi pula berpendapat bahawa a dalah dibenarkan secara total untuk bertransaksi dengan pemilik kepada pendapata n yang bercampur antara halal dan haram.186 Ibn Masud pernah ditanya: Jli Ertinya: ”Aku mempunyai seorang jiran dan tidakku ketahui berkenaan hartanya kecua li semuanya haram dan kotor. contohnya mereka yang terlibat dalam meluluskan lesen judi dan arak.

Sekiranya . maka sekiranya seluruh hartany a adalah haram para ulama menegaskan hukum haram berurusan dengannya. dan hanya berbekas dosa di hatinya sahaja iaitu akibat perbuatannya.2) Jika harta yang haram tadi telah tiada dalam simpanannya.

hukumnya te tap pada yang asal iaitu harus dan halal selagi mana tiada diketahui keterlibata n dengan haram. Jika pandangan yang mengatakan haram berurusan dengan individu yang hartan> a be rcampur diaplikasikan dan difatwakan. kenduri kahwin. pandangan \ ang mengharamkan berurusan dengan individu harta bercampur dilihat terlalu ideal serta seolah-olah tidak berpijak di bumi nyata. Keadaan ini menyebabkan Imam Al-Ghazzali berkata: Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 289 u olJ-l *A’ . Adapun bagi yang tidak diketahui sumber pendapatan hartanya. Adakah akan terhenti semua hubungan ya ng melibatkan makanan dan harta dengan mereka? Sukar. Tidak juga menjadi tanggungjawab kita untuk menyelidik harta dan sumber pendapatan rakan-rakan kita. adalah amat baik untuk mendisiplinkan diri dengan hukum yang le bih tegas.188 Bolehkah kita tahu semua hartanya haram? Say a kira agak sukar bagi kita untuk mengatakan harta dan pendapatan seseorang itu semuanya haram. korban... Kerana. tetapi saya kira mengamalkan pandangan tadi menyebabkan anda tidak ak an ke kedai. akikah. Tidak dapat dinafikan. Terlalu se dikit umat Islam yang mampu melaksanakannya. maka hams hukumnya berurusan walaupun melebihi had darurat. Tiadalah juga jual beli di pasar kerana majoriti manusia sememangn^a bercampur y ang haram dalam pendapatannya. penjual rokok dan Iain-lain. . Mungkin kerjanya dalam bidang yang haram tapi itu tidak seme stinya seluruh pendapatannya dan wang simpanannya haram. man akala sebahagian yang lain pula hanya menyebutnya sebagai makruh.288 • Wang. Anda dan Islam major!ti hartanya haram maka sebahagian ulama mengharuskan urusan dengannya. Ertinya: ”Sesungguhnya sekiranya harta haram telah tersebar luas di sebuah tempat dan sukar untuk berpindah dari tempat itu. Jiran kita juga mun gkin kita mengetahui kerjanya tidak halal sebagai pega\vai promosi produk riba d an insurans.” 189 Yang tidak diketahui adalah harus Apa yang disebut tadi adalah bagi individu yang diketahui pendapatannya ada yang haram. jika manusia hanya dihadkan sekadar ’alas perut’ (had darurat) maka pastilah akan terhenti kehidupan manusia. rosaklah sistem dan tat kala itu urusan agama juga akan rosak dan jatuhnya syiar Islam (kerana semuanya tidak boleh dilakukan tanpa peranan harta). Jika kita tidak demikian. Pastiny a ia akan membantutkan kehidupan manusia biasa. Tidak dinafikan. rumah jiran dan sebagainya. Justeru. penjual di pasar belum tentu semua modalnya halal malah kebanyakan peniaga atau pengusaha terlibat dala m pinjaman riba dengan bank untuk menjalankan perniagaannya. terlalu ramai umat Islam ya ng hartanya bercampur apatah lagi orang bukan Islam. Mengamalkan pandangan tegas seperti pengharaman sudah past! boleh menyebabkan ke hidupan umat Islam dan lainnya akan terhenti. kita akan dapati sudah tentu seluruh umat Islam akan ditimpa kesusahan.

2/1054). Malah menerima hadiah daripada musyrikin yang kemungkinan besar . no 1430. h ukum menghadiri tadi menjadi sunat dan mendapat pahala berdasarkan sabda Nabi SA W: .” (Riwayat Muslim.Kesimpulan Harus berurusan dan hadir ke rumah orang yang menjemput walaupun diketahui harta nya bercampur. Jika tidak diketahui terdapat hartanya yang haram secara jelas.4J)1 _J— J Ertinya: ”Apabila seorang kamu dijemput ke suatu majlis hidangan (kenduri makan) h endaklah ia sahut dan terimanya.

1 J. sehinggakan Imam Al-Bukhari meletakkan satu tajuk di dalam sahihnya: ~~^ Ertinya: ”Bab menerima hadiah daripada Musyrikin. Nabi SAW menya takan pakaian Sa’ad Bin Muadz di syurga jauh lebih cantik daripada pakaian yang di hadiahkan. Ahmad. hadis ini membuktikan har us menerima hadiah daripada si kafir musyrik. (Tuhfatul Ahwazi. Al-Hakim. ” Bab ini memuatkan hadis Nabi SAW menerima hadiah baju yang amat indah daripada k afir musyrik dan apabila para sahabat memuji kecantikan baju itu. ertinya: ”Kama tidak dilarang oleh Allah SWT daripada mereka (kafir) yang tidak memerangi agama kamu (terus terang) ”.a. ^r J\ J Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 291 Ertinya: Asma menolak daripada menerima hadiah wanita musyrik dan tidak membenar kan masuk ke rumahnya. Anda dan Islam harta yang diperolehinya daripada sumber haram juga masih diharuskan di dalam Is lam. meminta dilantik menjadi kepimpinan utama dan Iain-lain. Syarah Tirmidzi. no 16156. 19° Imam Ibn Hajar juga menyatakan hadis ini lebih kuat daripada hadis larangan mene rima hadiah daripada musryik seperti: A-JJl Ui AJjl _7-”J Ertinya: Telah datang kepada Nabi SAW seorang musryik lain menghadiahkan kepada Nabi lain Nabi menjawab: ”Aku tidak menerima hadiah daripada kaum musyrik”.l LtL. Imam Ibn Hajar pula menyatakan selepas itu. 191 Terdapat satu lagi hadis yang boleh menambah kefahaman kita iaitu: Asma bt Abu B akar r.a.290 • Wang. maksud tersirat dan ters urat contohnya untuk mendapat sesuatu pengiktirafan daripada Islam yang tidak bo leh diberikan. Ibn Hajar mengatakan hadis berkenaan Nabi menolak hadiah daripada musyrik itu ad alah terhad kepada keadaan ianya diberikan dengan niat. justeru Aisyah mengarahkan Asma untuk menerima hadiah wanita musyrik itu dan metnbenarkannya memasuki rumahnya. bertanya hal itu kepada Nabi lain tu runlah ayat. Kemudian Aisyah r. 4/4) Satu lagi hadis juga boleh menambahkan lagi kefahaman: . pernah dihadiahkan barang makanan seperti susu yang dikeraskan (makana n biasa arab) oleh wanita musyrik dan Asma’ menolakna: ^ a < j\J ~J ^ jji N.

hadis AlBukhari tadi boleh memberikan jawapannya. haram diambil hadiahnya. dan makanlah. 3) Sekadar hadiah walaupun hartanya bercampur atau tidak diketahui. Hasilnya. haram diambil.Ji 11 \Jj_9 Ertinya: ”Ada orang yang membawa kepada kami daging. 2) Datang daripada golongan bukan Islam yang memusuhi dan memerangi Islam. Bagaimanapun. ” (Riwayat Bukhari. no 5507). Adapun berkenaan hidangan daripada orang yang bercampur hartanya dan tidak pula diketahui sama ada disembelih atau tidak. Tidak tahu pula sama ada mere ka menyebut nama Allah (semasa sembelih) atau tidak?” Baginda menjawab: ”Sebutkanlah pada diri kamu. ini bererti jika sesuatu hadiah yang diberi tadi: 1) Membawa sesuatu maksud yang bercanggah dengan hukum dan objektif Islam. ia boleh dan harus untuk diambil. seelokeloknya makan yang dipastikan halal sahaja. .

292 • Wang. anda perlu memahami dua jenis cara melibatka n diri dalam dunia Forex ini iaitu: 1. Manakala pembelian secara hutang daripada salah satu antara dua pihak adala h haram berdasarkan hadis: Nabi SAW bersabda: . Melabur wang ringgit anda ke dalam satu syarikat yang memperolehi untung mela lui Forex. Tahniah saya ucapkan bagi mereka yang masih lagi memikirkan perih al halal dan haram dalam pendapatan mereka. 3/1209) c. Ditukar (serah dan terima) dalam waktu yang sama.’ no 1586. Bagi mengulas isu/orex trading ini. maka berjual-belilah kamu sebagaimana yang disukai. tetapi keharusannya tertakluk k epada sejauh mana ia menurut garis panduan yang dikeluarkan oleh hadis Nabi yang sahih iaitu: a. la disebut Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 293 dalam hadis sebagai yadan bi yadin. Semua transaksi dijalankan oleh anda sendiri. Kesan pendapatan haram dalam diri se seorang amat besar. Benar. seseorang amat sukar mendapat keselamatan di duni a dan akhirat. dan ditukar secara terus (pada satu rnasa) dan sekiranya berlainan jenis. cabaran keduniaan yang menipu dan nafsu. 11/9) b. Syarikat hanya menyedia kan platform dan mengambil upah perkhidmatan sahaja. (Riwayat Muslim. senjata untuk menewaskan syai tan. makanan dan minuman mere ka adalah tertolak. no 4039 no hadis . perak dengan perak. Doa itu senjata bagi orang beriman. Jli Ertinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: Pertukaran antara perak dan emas a dalah riba kecuali jika ia dilakukan secara serentak (serah terima dalam satu ma sa). Pertama: Hukum bagi melabur dalam syarikat yang menjalankan Forex: Forex (Foreign Exchange) atau yang lebih dikenal dengan perdagangan mata wang as ing merupakan suatu jenis perdagangan/transaksi yang memperdagangkan mata wang s uatu negara terhadap mata wang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar mata w ang utama di dunia selama 24 jam secara berterusan. Anda dan Islam Bahagian kesembilan: Hukum forex trading dan leverage Agak ramai yang bertanya kepada saya berkenaan hukum ’forex trading’ yang dibuat mel alui Internet. Melantik satu platform atau syarikat untuk menjalankan jual bell wang asing d an simpan. memang Forex mata wang adalah diharuskan. garam dengan garam mestilah sama timbangan da n sukatannya. (Riwayat Muslim. Dalam bahasa Inggerisnya adalah on the spot basis. Tanpa doa. gandum dengan gandum. la datang dalam banyak hadis dan antara yang paling utama adalah: LL Ertinya: Emas dengan emas (ditukar atau diniagakan). Telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih . doa orang yang menggunakan harta haram dalam pakaian. tamar dengan tamar. 2.

ulama bersepakat bahawa mata wang (bank note) juga adalah s ama disiplinnya dengan emas dan perak ^^i^ . Untuk makluman. (Riwayat Al-Bukhari. 2/762) Hadis-hadis di atas menyebut perihal disiplin Islam dalam pertukaran emas dan pe rak. no 2070.* us Ertinya: Rasulullah SAW melarang daripada menjual emas dan perak secara berhutan g.

pertama ia tertakluk kepada: a. bahawa terdapat sesetengah institusi kewangan Islam yang mel akukan Forex ini setelah mendapatkan kelulusan Majlis Penasihat Syariah mereka. Jika tidak. Justeru. Nazih Hammad.294 • Wang. Dr. Jika kedua-dua syarat di atas lulus. Antara pane l penasihat Syariahnya adalah Syeikh Mufti Taqi Uthmani. Dr. b. Syeikh Al-Ayashi al-Sadiq Faddad. Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 295 Kedua: Hukum for ex trading yang diniagakan sendiri melalui platform Internet Bagi mengetahui hukum bagi bentuk kedua ini. setiap disip lin dan syarat transaksi yang melibatkan emas dan perak juga terpakai pada urusa n transaksi mata wang. Mas alah dalam implementasi Forex adalah bertangguh dalam penyerahan daripada keduadua pihak. la diperlukan bagi mengelak anda ditipu oleh platform syarikat yang tidak b enar. Namun semua mereka hanya terlibat dalam Forex jenis ’Spot’ dan bukannya jenis ’Fonvard’. Apa yang pasti.19: Tidak saya nafikan. Dr. Dr. Tatkala itu akad menjadi batal. Syeikh Dr. Prof. Syeikh Dr. Instrumen-instrumen tadi tidak memenuhi syarat Islam iaitu serah terima atau dis ebut qabadh dalam Islam secara benar hakiki atau hukmi pada waktu yang sama. transaksi anda adalah syubhat dari awal lagi kerana terdapat unsur gharar. perkara kedua adalah menilai akta-akta berkaitan dengan aktiviti ini daripada badan berwajib di Malaysia. Syeikh Wahbah Zuhayli. Demikian keputusan Majlis Fiqh Antrabangsa danjuga Majlis Kewangan Islam Antarabangsa di bawah AAOIFI. Forex dalam mata wang yang diuruskan oleh syarikat konvensional sudah pasti tida k akan menjaga syarat ini kerana kebanyakan Forex yang dijalankan oleh institusi konvensional adalah ’ForwardForex’atau Forex >ang menggunakan ’Value fonvard’ (nilai ma sa hadapan) yang tergolong dalam riba Nasiah. Anda dan Islam disebabkan nilai dan fungsinya sebagai medium of exchange. Kesahihan dan kewibawaan syarikat platform dari sudut lesennya dan pengenalan nya. Aj il Nashmi dan ramai lagi. Hussain Hamid Hassan. . Ini perlu bagi memastikan anda tidak terli bat dengan aktiviti menyalahi undang-undang negara. Jika platform tersebut mempunyai wibawa dan lesen serta informasi yang sangat mencukupi. Justeru melabur modal (bererti anda melabur dan kemudian tunggu untung sahaja) d an di dalam institusi kewangan konvensional yang memperolehi untung melalui cara Forex adalah tidak halal di sisi Islam. Abd Sattar Abu Ghuddah. Mereka juga kerap menggunakan SWAP . Majlis Syariah mereka telah meletakkan beberapa syarat dan bukannya secara bebas begitu sahaja. Syeikh N izam Ya’quby. Jika adapun jenis fonvard. Ini adalah keputusan Panel Penasihat Syariah Dunia yang bernaung di bawah nama A ccounting & Auditing Organization For Islamic Institutions (AAOIFI). ia menggunakan konsep Al-Wa’d atau ’Unilateral Promise’ da n ia telah disepakati keharusannya. Options dan Iain-lain instrumen yang tidak halal di sisi Syariah. saya kira transaksi jual mata wang asing da n simpan dan kemudian jual semula apabila harga tukarannya naik adalah harus men urut hukum asalnya kerana ia secara automatiknya dilaksanakan menurut kaedah ’spot’. Syeikh Dr. Syeikh Siddiq Dharir. Mohd Daud Bakar. Prof. Syeikh Abdullah al-Maru”. Butiran terperinci berkenaan platform ini mestilah diteliti dan boleh dipe rolehi.

. Setakat apa yang diterangkan oleh individu yang terlibat dan yang tahu berkenaan car&forex trading melalui Internet ini. forex trading adalah seperti berikut: 1) la mempunyai minimum modal contohnya USD 1.Namun. pihak syarikat platform/orer trading ini akan membukakan sa tu akaun khas buat peserta. mari kita sama-sama cuba memahami dan menyemak bagaimana proses ini dilak ukan secara ringkas dan melihat pandangan Islam tentangnya. USD 100 dan Iain-lain dan ia berb eza mengikut polisi syarikat forex trading masing-masing. 2) Dengan modal itu.

Keesokan harinya apabila dilakukan analisa terhadap pergerakan nilai mata wang. dan dibuka kaunter ’selling’ melalui platform syarikat tersebut. 2/762) Imam An-Nawawi telah menyebut dengan terang bahawa para ulama telah bersepakat w ajibnya syarat serah terima dalam satu masa atau taqabud sama ada secara hakiki (fizikal) atau hukmi (melalui medium Internet tetapi mempunyai bukti seperti res it atau nota elektronik yang menunjukkan transaksi sah). Lo Jj_J Ertinya: Rasulullah SAW melarang daripada menjual emas dan perak secara berhutan g. Ini berm akna ia telah beroleh keuntungan sebanyak RM40 berbanding harga belian asalnya t adi. manakala baki modal sebanyak RM360 hanya akan dimasukkan sejurus peserta menutup akaun pada hari te rsebut. (Riwayat Al-Bukhari. Ini menjadikan ia bercanggah dengan arahan Nabi SAW: Dalam menukar wang dengan wang. kesemua modal dicampur untung dimasukkan di dalam akaun kita tanpa sebarang tangguh. Namun jik a kelewatan berlaku. Pihak syarikat Forex ini mestilah memasukkan seluruh RM400 itu sebaik sahaja tra nsaksi jual beli dilakukan. Tidak dibenarkan dilewatkan atau dimasukkan sebahagi an sahaja. Nabi telah menyebut garis panduan yang mesti dip atuhi iaitu: «. no 1586.I JU Jji Ertinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: Pertukaran antara perak dan emas a dalah riba kecuali jika ia dilakukan secara serentak (serah terima dalam satu ma sa). (Riwayat Muslim. hanya RM40 dimasukkan. Isu Syariah: Jika ini tidak berlaku. Gambaran mudahnya adalah: Diberikan contoh. pihak peserta akan menentukan ’position’ mereka sama ada untuk membuka kaunter jualan mata wangnya atau kaunter belian. 3/1209) Manakala pembelian secara hutang daripada salah satu antara dua pihak adalah har am berdasarkan hadis: Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 297 #fl. . isu Syariah di sini adalah berlaku penangguhan dalam penyer ahan mata wang ringgit. ia akan menekan button jual USD 100 dan memperolehi RM400. no 2070. dan secara automatik juga kita boleh mengeluarkan wang tersebut tanpa sebarang hala ngan. USD 100 dibeli dengan tukaran semasa ban tersebut USD1 = RMS. (Syarah Sahih Muslim) Cadangan: Mesti dipastikan bahawa semasa transaksi jual beli dilakukan. Anda dan Islam Setelah itu.296 • Wang.li N. Jika dalam contoh di atas. didapati nilai USD mengukuh berbanding Ringgit iaitu USD1 = RM4 Tatkala itu. maka ia lulus dari sudut Syariah. 60.

bererti modal anda akan digandakan kepada 1 0 kali menj adi USD 1 000 atau j ika memilih 1:100. say you have $1. to increase the potential return of an investment. Dengan jumlah baru inilah mata wang anda akan dipasarkan di pasaran.3) Terdapat syarikat yang mensyaratkan minimum modal yang tinggi seperti USD1 00 0 dan Iain-lain jumlah. margin and other financial instruments. futures. Maka anda dikehendaki memilih atau secara pilihan memilih gandaan yang dikehendaki seperti 1:10. Untuk itu mereka menawarkan apa yang dinamakan ’leverage ’ y ang mana modal peserta seolah-olah akan digandakan menurut saiz kontrak leverage yang dipersetujui bersama. Leverage can be created through options. For example. such as margin. modal sebenar anda adalah USD100. Hukum Leverage: Takrif Leverage: The use of various financial instruments or borrowed capital. bererti modal anda menjadi USD10 000.000 . Sebagai contoh.

Anda dan Islam to invest. ia jenis leverage yang harus kerana asasnya k ontrak jual beli dan aset telah menjadi milik pembeli.298 • Wang. wujud pula isu hukum kedua di sini iaitu: a. Selepas selesai segala urusan guaman dan Iai n-lain. . Isu dalam konsep pinjaman daripada proses leverage Dalam hal leverage Forex. dalam hal jual beli rumah. Inilah yang dinamakan leverage d an konsep ini adalah sama digunakan dalam saham (short selling). Hanya pinjaman da ripada pihak syarikat Forex kepada pesertanya. maka dengan RM10 000 sahaja ia suda h mencukupi untuk anda memiliki rumah tersebut. w la berbeza dengan leverage di mana tiada jual beli termeterai. ulama silam dan kontemporari. Ini terbukti apabila ia seorang b logger yang mengulas bidang pelaburan yang kerap dirujuk oleh pemain forex tradi ng mentakrifkan leverage di dalam laman webnya sebagai: The use of credit or borrowed funds to improve one’s speculative capacity and incr ease the rate of returns from an investment. pasaran hadapan dan options. perjanjian jual dan beli (S&P) telah ditand atangani antara pembeli dan penjual.000 in five options contracts. Ini kerana bagi pembelian rumah itu. isu penting di sini ialah. pembeli sudah memiliki penuh hak ke atas rumah tersebut walaupun ia masih tidak membayar harga rumah sepenuhnya. Pertama: Tiada pemindahan sebenar wang ke akaun peserta sebelum dijual. Anda hanya perlu membayar 10 peratus deposit (adakalanya tiada deposit) dan sele bihnya anda meminjam daripada bank. Oleh kerana ia hanya pinjaman. Bagi memastikan hukum penggunaan leverage di dalam forex trading melalui Interne t ini. You w ould then control 500 shares instead of just 10. This amount could be invested in 10 shares of Microsoft stock. Bai at-Taqsit adalah harus menurut majoriti sahabat Nabi SAW. Ulasan 1) Menyamakan pembelian rumah secara deposit dengan leverage gandaan 1:100 dalam forex trading adalah perbandingan yang kurang tepat. m engubah suai malah menjualnya kembali. Islam mengiktiraf pembelian secara bayar an tangguh yang dinamakan Bai’ at-Taqsit. but to increase leverage. you could invest the $1. anda mempunyai kawalan terhadap rumah tersebut sama ada untuk menyewa. Justeru. berikut adalah beberapa hujah yan° kerap digunakan oleh mereka yang ingin m enghalalkannya dan diikuti dengan beberapa ulasan saya: Hujah forex trader 1: Menyamakan leverage dengan deposit beli rumah dan jual seb elum bayar penuh. ia hanya pinjaman daripada syarikat Forex kepada ahlin ya. Menurut Fiqh Islam dengan termeterainya aka d itu. Borrowed fund bererti ia dipinjamkan oleh syarikat. tabien. Lalu dalam tempoh bayaran masih belum dilunaskan itu. Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 299 pembeli sememangnya dibenarkan untuk menjualnya kepada pihak ketiga dan mengambi l untung. Sekiranya rumah tersebut bernilai RM100 000. as in buying securities on margin.

ta pi hanya atas angin sahaja. t iada sebarang pemilikan fizikal sama ada secara ’hakiki’ (fizikal) atau ’hukmi’ ke atas wang. t iada sebarang ’transfer of real money’ berlaku dalam akaun pemain Forex. pemilikan ke atas wang yang diberi pinjam tadi tidak dibuat dalam bentuk yang sebenar. tetapi ia telah dijual sehingga . Masalah di sini adalah. wang asal si pemain Forex hanyalah USD 100 dan di ’leverage’ sehingg a menjadi USD100 000 melalui kontrak pinjaman.Sebagai contoh. Tiada sebarang jumlah sebenar yang wujud. Hasilnya. Justeru.

dan trader menjual sesuatu yang bukan miliknya yang diharamkan oleh baginda Nabi SAW. la dinyatakan dengan terang o\eh forex trader dalam ruang komentar di artikel sa ya iaitu: Saya seorang pernain forex (demo account sahaja. saya bersetujii dengan kenyataan ”broker memberi pinjam untuk pela buran forex ”.300 • Wang. la berbeza dengan kes jual rumah tadi kerana pemilikan dan akad Sell & Purchase (S&P) telah termeterai. abaikan ulasan pertama saya ini. Bila ia di sebutkan tidak terkesan. Inilah yang saya maksudkan bercanggah dengan dalil larangan men jual sesuatu yang belum menjadi sama ada secara hakiki atau hukmi. bukannya real). pinjaman yang dikatakan dalam leverage ini hanyalah bayang-bayang saha ja. Ini bermakna duit dalam akaun kita masih sama (jika deposit adalah sebanyak RM1 000. Jelas daripada ayat ini menunjukkan pinjaman itu bukan pemindahan dan bukan wang sebenar. Pemilikan secara hukmi telah terpindah kepada pembeli wa laupun ia belum membayar sepenuhnya. pinjaman itu bukannya secara kekal. Namun begitu. tetapi menurut kefahaman saya. ini bermakna trader sebenarnya tidak memiliki USD100 00 0. c. pinjaman akan tersangkut pula dal am isu seterusnya di bawah. Jika benar-benar ia tepat mengikut hukum Syariah. la menunjukkan bahawa jumlah USD 100 000 yang kononnya tela h dipinjamkan kepada pemain Forex dan masuk ke dalam pemilikan trader hanyalah o mongan kosong. sepatutnya jumlah pinjaman USD 100 000 telah masuk sepenuhnya dalam milik trader dan jika berlaku kerugian. Hasilnya. Anda dan Islam b. USD100 000 tersebut langsung tidak terusik. Kerana itu ia tidak hilang kerana ia bukan wang miliknya. mendapat untung. hakiki atau hukmi o lehforex trader. dan bukannya RM100). Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 301 Ini tanpa sengaja adalah satu pengakuan tentang hukum haramnya leverage forex da lam bentuk sebegini. . la hanya wang hantu yang tidak dimilki secara sah. Jika berlaku k erugian dalam urusniaga. Berkenaan denga n leverage itu. jumlah kerugian maksima trader hanyalah USD100. Jika pemain Forex masih berdegil dan mendakwa pemindahan sebenar telah berlaku. mengapa tiada risiko? Pihak pemain Forex memberikan komen berikut di ruangan komentar saya: Dengan USD100 trader boleh berjual beli dengan kuasa USD 100 000. Ketiga: Isu member! pinjaman dengan syarat menjual Isu seterusnya berkenaan syarikat Forex memberi pinjam wang melalui leverage seh ingga USD 100 000 adalah syarikat Forex sebenarnya memberikan ’pinjaman bersyarat’ i aitu dengan mengikat pinjaman USD 100 000 yang diberikan khas untuk berjual beli mata wang melalui syarikat mereka sahaja. Kedua: Jika benar pinjaman dimiliki dengan sah. maka akan tertulis RMJ 000. la juga berbeza dengan leverage rumah tadi. se patutnya semuanya terkesan dan bukan hanya USD 100 modal asal sahaja.

Namun dalam hal pinjaman leverage ini. semua kemudahan tersebut pastinya tiada! Ini bercanggah dengan nas berikut: . iaitu si pemberi pinjaman mengambil manfaat a tas si peminjam (pemain Forex) dengan mensyaratkan peminjam mesti berjual beli m enggunakan syarikat mereka. sepatu tnya sebagai peminjam kita bebas menggunakan wang yang diperolehi untuk apa jua tujuan yang kita sukai. Malah kita boleh mengeluarkan semua wang pinjaman yang d iberi melalui leverage itu. Jika pemain Forex ingin menyatakan ini halal.Maka ini adalah haram kerana riba.

iaitu berbekalkan wang USD 100. 1% Inilah yang berlaku dalam leverage forex atas dasar pinjam. 4/60) Dalam konteks di atas. Anda dan Islam Ertinya: Setiap pinjaman yang (mensyaratkan) manfaat kepada pemberi pinjam adala h riba. Syarat utama yang mesti dipantau apabila menjual mata wang yang sama s eperti menjual USD untuk mendapatkan USD mestilah sama nilainya. Mana tidaknya. syarikat Forex telah mensyaratkan manfaat baginya.xf6^\ J^0 >~jl J& Ertin\a: Nabi SAW melarang daripada menjalankan dua urusniaga dalam satu. Trader tiada kebebas an untuk mengeluarkan duit USD 100 000 itu pada bila-bila masa untuk digunakan b agi perkara lain. percubaan mereka untuk melarikan diri daripada pelbagai masalah isu leverage seperti pinjaman dana menjeratkan mereka dalam isu Syariah yang lebih dahsyat. si pemberi pinjam berkata: ”Saya pinjamkan duit USD 100 000 ini kepada kamu dengan syarat kamu mesti beli kom puter saya.302 • Wang. mereka membayar USD 100 untuk memperolehi kontr ak leverage yang bernilai USD 10 000. Nasb ar-Rayah. Mereka diberi pinjam dengan syarat Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 303 melaksanakan jual beli melalui syarikat pemberi pinjam sahaja. Sebarang lebiha n atau kekurangan daripada sebelah pihak adalah riba al-fadhl. Contohnya. anda mampu mengika t satu kontrak yang mempunyai kemampuan nilai jualan sehingga USD 10 000 atau le bih. iaitu: a. Isu Syariah: Malangnya. Lebih dahsyat daripada itu. (Rujuk Bab 4 dari pada buku ini. (Naylul Awtar. Inilah yang dinamakan riba al-fadhl di dal am Islam. ia juga bercanggah dengan dalil ini: ^ •W-^J 4-. Mereka dengan cepat menyatakan ia bukan ’pinj aman’ tetapi ’saiz kontrak’ sahaja.) b. Jatuh dalam riba al-fadhl: Transaksi itu akan menjadi seperti mereka membeli duit dengan duit.” Sebaaimana disebutkan oleh Imam Al-Mawardi: Ertinya: ”Tempat yang haramnya adalah setiap jualan dan mensyaratkan pinjaman (ata u sebaliknya). Jatuh dalam riba an-nasiah: Transaksi itu juga diharamkan kerana si pembeli s . AsSyawkani. az-Zayla’ie. 5/232 . (Riway at Abu Daud) m Para ulama hadis dan fiqh berbeza pandangan dalam menghuraikan erti hadis ini te tapi mereka bersepakat bahawa > ang termasuk dalam kategori haram daripada hadis di atas adalah memberikan pinjaman dan pada masa yang sama mensyaratkan peminja m membeli aset daripadanya.” ”5 Menggabungkan akad pinjam dan akad jual beli ini disepakati haramnya oleh ulama. pihak penyokong leverage forex trading melalui Internet ini dengan segera men afikan bahawa ianya adalah pinjaman. Leverage bukan pinjaman? Apabila saya menulis bahawa terdapat banyak isu jika leverage itu adalah pinjama n.

Ini menjadikan jatuh dalam riba an-nasiah kerana t iada serah terima dalam satu masa yang menjadi syarat dalam forex Islam.197 c. Kontra k yang . kerana pada hakikatnya tiada jumlah sebanyak USD9 900 diberikan kepada peserta Forex.udah membayar USD tetapi pihak syarikat yang menawarkan kontrak bersaiz USD 10 0 00 itu belum lagi memasukkan sebarang nilai sebenar wang USD di dalam akaun pese rta sejurus peserta membayar. Berniaga bukan dengan wang sebenar: Sekali lagi isu ini berlaku.

kerana tiada illah yang bersifat muta ’adi dalam ha\ fadhilat dan pahala. sudah disebut dalam Quran. iaitu: ”Malah dalam Islam. wang yang digandakan oleh syarikat itu dikira seba gai pemberian pinjaman dan sudah tentu mereka akan mengambil sedikit keuntungan sama ada diketahui atau tidak diketahui oleh peserta. la amat-amat t ertolak. khusus kelebihannya oleh Allah dan Rasu lNya. terutamanya apabila bab fad hilat dan pahala tidak boleh Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 305 dianalogikan dan diqiyaskan menurut sepakat ulama Usul Fiqh. Seseorang yang solat berjemaah mendapatpahala 27kali ganda. ada satu malam yang ganjaran ibadah pada malarn itu adalah lebih baik daripada benbadah I 000 bulan. Tiada sebaran g masalah dalam hal ibadah yang disebut. no 3504. Dianalogikan dan disamakan gandaan pahala dengan gandaan duit? Bagaimana boleh disamakan gandaan pahala yang ditentukan khas oleh Allah SWT den gan gandaan leverage menggunakan duit pinjaman bersyarat tanpa hak milik jelas b agi menggandakan untung duit sedangkan ianya bentuk transaksi yang bertentangan dengan hukum Syariah. Inilah antara contoh leverage dala m ibadah. trader yang cuba menggunakan hujah ini serta menyamakan atau meng ’qiyas ’kan leverage dalam ibadah itu dengan leverage da lamforex. Hujah forex trader 2: Qiyas kepada fadhilat lailatul qadr & pahala solat jemaah Seorang individu yang kerap dirujuk oleh forex trader berkata bahawa asas le\ er age boleh dilihat dalam beberapa bentuk ibadah khusus. Milik sebenar anda hanyalah USD100 tetapi yang dijual adalah RM10 000. 3/283) Malah saya juga hampir pasti. la berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi SAW: Ertinya: ”Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak di dalam milikmu. Jika ini berlaku. Adakah ia sama dan apakah illahnya? la terlalu lemah. Namun.” (Riwayat Abu Daud.304 • Wang. 198 Apatah lagi ingin diqiyaskan kepada leveraging oleh forex trader. malahan salah dalam penggunaannya. pengg . hujah sebegini adalah terlalu lemah dan sebenarnya tidak relevan dalam isu yang sedang dibincangkan ini. transaksi Forex menggunakan leverage ini adalah haram kerana ia dikira menjual mata wang yang bukan milik anda. Bagi mengelakkan perkara yang ditegah oleh Islam daripada berlaku di sini. yang diharamkan oleh Nabi SAW. Anda dan Islam bersaiz hanyalah satu nilai di atas awang-awangan Justeru. maaf saya katakan. jika terdapat mana-mana/ora. Jika benarlah apa yang saya gambarkan ini.” Ulasan Itu adalah pandangan penulis blog itu secara umum di dalam ibadah. sekali l agi riba telah berlaku. menjual perkara seper ti ini adalah tidak sah kerana ia tergolong dalam menjual sesuatu yang bukan dal arn pemilikan. Percubaan qiyas fadhilat ba gi satu amalan ibadah khusus yang disebut secara spesifik oleh Nabi SAW kepada s atu ibadah lain adalah tertolak menurut ulama Usul Fiqh kerana ia adalah fadhila t daripada jenis yang tidak ’ma’qul al-ma’na’.

unaan leverage 1 : 1 sahaja yang dibenarkan. . trading oleh individu melalui syarikat Internet hampir semuanya akan menggunakan konsep leverage kerana individu ini t idak mempunyai wang yang cukup besar untuk meniagakan mata wang yang mereka mili ki. maka saya nasihatkan agar berhentilah daripada urusn iaga yang amat syubhah dan haram ini. Wallahu ’alam. Jika benarlah demikian. Kesimpulan Jelas kepada saya bahawa perniagaan/orex.

Justeru. Tolong beri pandangan dan pendapat apa yang perlu saya lakukan Ulasan saya Islam menggalakkan umatnya menulis hutang dan disertai dengan saksi bagi mengela kkan pertikaian. Pertamanya. mata wang adalah ’medium of exchange’ saha ja dan ia bukanlah komoditi yang wajar diniagakan bagi memperolehi untung daripa da perbezaan nilainya. Anda dan Islam Malah jika boleh menjalankan Forex yang halal sekalipun (tanpa leverage). lupa dan yang paling berbahaya. Kini ia menjadi masalah yang besar melibatkan keluarga keduadua pihak. Beliau juga telah memburuk-burukkan sa ya kepada semua orang. Pengharaman forex trading melalui Internet seperti di atas ini juga turut dikong si oleh pakar ekonomi Islam dunia yang juga guru saya iaitu Prof. Kawan say a itu tetap mahukan saya membayar semula. Saya sudah menerangkan bahawa dia telah menghalalkan h utang Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 307 tersebut tetapi dia tetap berdegil juga. Malah ia sebenarnya membantu sistem kapitalis dan menguatkan sistem ekonomi yang mereka anjurkan. menemui kematian dalam keadaan tiada siapa yang sedar akan hutang kita yang masih tidak berbayar. Justeru. menjadikan cara ini bagimemberikan anak dan isteri makan bukanlah satu bentuk kerjaya yang terpuji di dalam Islam. Bahagian kesepuluh: Menuntut kembali hutang yang dihalalkan Saya ada menerima soalan seperti berikut: Ustaz. Kawan saya ada meminjamkan wang kepada saya dan beliau telah menghalalkan semua hutang tersebut. disedekahkan oleh si pemberi hutang. saya mempunyai masalah iaitu mengenai hutang.306 • Wang.’” Kita tahu nilai mata wang kini tidak lagi bersandarkan emas atau perak. Wang ker tas hari ini (fiat money) tidak mempunyai nilai tersendiri (seperti logam emas d an perak) kecuali nilainya datang daripada pasaran global yang ditentukan oleh ’de mand and supply’ di pasaran dunia. . Adak ah saya wajib menjelaskan hutang yang telah dihalalkan tersebut? Baru-baru ini abang iparnya datang berjumpa saya dan mengarahkan saya supaya men jelaskan hutang tersebut. Kini beliau meminta saya menjelaskan hutang yang telah dihalalk an itu. Syeikh Mufti Taqi Uthmani (pakar Syariah dan Kewangan Islam sedunia) berkata ia bukanl ah sesuatu yang disukai oleh polisi ekonomi di dalam Islam. ini kera na menurut pandangan ekonomi dalam Islam.. Dr Monzer Kahf . Jika ketika berhutang memerlukan tulisan. Saya jadi risau dan keliru mengenai perkara ini. fikirkanl ah. Sedih dan pilu apabila seorang kawan sanggup membuat begi tu. Minta Ustaz tolong jelaskan apa hukumnya kawan saya yang meminta wang itu dan apa yang perlu saya lakukan. demikian juga tatkala ianya dihalalkan atau dalam kata lain..

maka hendaklah ia menu lis. hendaklah kamu menuliskannya. Dalam konteks Islam. Dan janganlah penulis eng gan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya.” (Al-Baqarah: 282) Apabila kedua-dua amalan yang diajar oleh Islam ini tidak diaplikasikan. fenomen a di atas mudah berlaku. ketika hutang itu telah dihalalkan secara berlafaz atau SMS oleh si pemberi hutang. Konsep menghalalkan hutang sehingga menjadi sedekah ini dipuji oleh Allah SWT da lam ayat berikut: . Dan hendaklah seor ang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.Ertinya: ”Hai orang-orang yang beriman. ia bermakna pemberi hutang telah memberi sedekah atau d erma kepada anda. apabila kamu bermu^amalah tidak secara tun ai untuk waktu yang ditentukan.

kerana antara syarat utama sah hibah dan sedekah adalah qabadh atau penerimaan hadiah. 2/914) Imam Ibn Hajar berkata terdapat tafsiran yang menyebut bahawa penyerupaan sebegi ni membawa erti meminta kembali hadiah adalah haram. Hadis Hasan) 2) Bagi sesiapa yang memberikan hadiah atau pemberian dengan syarat orang yang m enerima memulangkannya dengan lebih banyak. seperti yang disebut oleh Ibn Abbas Jlil Ertinya: ”Janganlah kamu memberi (hadiah) wang atau harta kerana ingin mengambil h arta atau wang yang lebih banyak. dia telah meninggal dunia. Dalam kes anda. tatkala itu hibah belum sempurna dan saya tidak boleh menuntut hadiah itu kerana saya masih belum terima atau qabadh motor sikal tu. maka adalah lebih baik jika anda b SabdaNabiSAW . jika jiran saya berkata dia ing in menghadiahkan motorsikalnya kepada saya tetapi sebelum sempat dia menyerahkan kuncinya. Jika telah sampai ke peringkat itu di mana anda telah berusaha memahamkannya dar i sudut hukum Syariah tetapi mereka berdegil. Pe ndirian Islam dalam hal ini adalah seperti berikut: 1) fc j Ertinya: Orang yang meminta kembali hadiahnya adalah seperti anjing yang menjila t muntahnya. maka berilah tangguh samp ai dia berkelapangan. Maksudnya. Tatkala itu penerimaan hadiah telah sempurna. (Riwayat Tirmizi. Namun begitu. Qabadh motorsikal adalah melalui terimaan kuncinya. Adapun. Imam Ibn Hajar me nyimpulkannya dengan mengatakan bahawa hadis ini cukup memberikan erti jelas keb encian melampau Islam bagi seseorang yang bertindak meminta kembali hadiah yang telah diberikannya sehinggakan menyamakannya dengan anjing menjilat muntah. akad hibah atau sedekah tel ah termeterai dengan sempurna. leb ih baik bagimu. jika kamu mengetahui. ” 20° Dalam kes anda. (Path bari. ia dikira sebagai riba. (Riwayat al-Bukhari. di ketika ia telah menghalalkan hutang itu. Anda dan Islam jl ^J Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 309 jij o Ertiya: Danjika (orang berhutang itu) dalam kesukaran.308 • Wang. anda telah pun qabadh wang itu kerana ia asalnya adalah hutang. Dan tnenyedekahkan (sebahagian atau semua hutang) itu. untuk anjing menjilat muntahnya adalah tidak najis maka ini tidaklah haram. individu yang menghalalkannya serta keluarganya menafikan halal yang telah diberikan dan kembali menuntut hutang. dia telah menarik semula hadiahnya atau apa yang telah dihalalkannya. malah memburukkan anda pula. (AlBaqarah: 280) Justeru. 5/235) Nabi SAW juga bersabda: Ertinya: Tiada sesiapapun apabila ia telah memberikan sesuatu hadiah kemudian ia menuntutnya kembali kecuali bagi bapa yang memberi sesuatu hadiah kepada anakny a.

(Al-Maidah: 2) (b) Hadis Nabi Muhammad SAW: AJ . Albani: Hasan Sahih) Keterangan: Walaupun hadis ini menyebut bab arak.i Ertinya: Rasulullah SAW melaknat tentang arak. At-Tirmidzi & Albani: Hasan Sahih) Keterangan: Ingin saya jelaskan di sini bahawa maksud hadis ini merangkumi: . Namun demikian. Anda dan Islam Perlu diingat bahawa industri bank konvensional adalah haram dan menurut hukum a sal. tindakan membantu industri dan syarikat mereka berkembang juga adalah diteg ah dan haram. (Riwayat Abu Daud. Hukum haram dan dosa hanya aka n ditanggung oleh mereka kerana dikira memakan harta orang lain secara haram. (Riway at Tarmizi. tetapi ia merangkumi item hara m yang lain berdasarkan kepada kaedah Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 311 Qiyas dalam Islam. pembaca mestilah terlebih dahulu memahami asas huku m dalam hal membantu satu aktiviti yang haram. Hukumnya datang daripada hadis Nabi SAW yang banyak serta daripada ayat Al-Quran . no 3333. (2) yang minta diperahkan untuknya. no 1925. (8 ) yang makan harganya. him 307. para ulama Islam telah berbeza pendapat dalam menentukan sama ada terdapat ker inganan bagi kerjaya seperti ini atau tidak. (6) yang menuangkannya. (9) yang membelinya. saksinya dan p enulisnya. (4) yang membawan ya. sepuluh golongan: (1) yang memera hnya. (7) yang menjualnya. At-Tirmidzi: Gharib. Namun ketika terlalu ramai yang terlibat dan kurangnya alternatif kerja yang ada . Terdapat juga pendapat yang membezakan antara kerja secara ’direct’ dan tidak ’direct’ d engan riba. (3) yang meminumnya.erusaha membayar jumlah ’hutang yang dihalalkan itu’. dan pemberi makan. (10) yang minta dibelikannya. (c) Nabi Muhammad SAW menyebut: Ertinya: Dilaknati Rasulullah SAWpemakan riba. antaranya: (a) Allah SWT menegaskan: fi\ J Ertinya: Dan janganlah kamu bantu-membantu dalam urusan dosa dan permusuhan. r^i 310 • Wang. elok untuk kita memerhatikan dalil-dalil asas isu in i. (5) yang minta dihantarinya. Bahagian kesebelas: Hukum bekerja di institusi kewangan konvensional Bagi menjawab persoalan ini.

insurans dan pelaburan konvensional. (d) Hadis Nabi SAW: . Dalam konteks semasa adalah pengguna kad kredit. Saksi: Individu yang memberi lesen.Pemakan Riba: Individu yang mengenakan riba terhadap pinjamannya dan yang menjual item ribawi secara riba lalu memakan untungnya. Pemberi Riba: Individu yang menggunakan khidmat yang berunsur riba walaupun dengan niat tidak redha sedangkan ia boleh memilih perbankan Islam. pengguna perkhidmatan perbankan konvensional dan Iain-lain. adalah riba secara sepakat ulama. Pemberi ini termasuk juga pegawai dan pekerja di bank konvensional yang bertugas secara langsung untuk mempromosikan produk riba. kontrak dan perniagaan kepada industri riba. sama ada pinjaman pelajaran. la adalah saksi yang meluluskan transaksi riba. perniagaan dan Iain-lain. termasuk pelaburan secara fixed deposit yang memberikan jaminan untung yang sebenarnya. sebagaimana tugas saksi. Termasuk juga penjamin-penjamin kepada pinjaman dengan riba. Penulis: Peguam yang merangka dokumen perjanjian pinjaman bank.

kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 2/37 & Abu Yu ’la. Tiada hujah maslahat bo leh diguna untuk mempromosi dan membantu riba Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa 313 yang jelas. maka (tindakan) me reka telah menghalalkan (untuk turunnya) azab Allah ke atas mereka. sebagai mana Allah berfirman dalam al-Qur’an: ”Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedeka h. berdasarkan dalil-dalil ini. ” (Al-Baqarah:278279) Hadis Rasululllah SAW ini mengancam kehidupan sebahagian Muslim yang taat yang b ekerja dengan bank dan institusi kewangan . sama seperti hadis di atas. Sebagai tambahan. mer eka termasuk dalam kategori hadis (c) sama ada suka atau tidak. Albani: Hasan) Keterangan: Maka. u lama terkemuka Sheikh Yusuf Al-Qaradawi. maka barangsiapa yang telah mengetahui ayat ini dan dia tnasih mempunyai arak walaupun sedikit. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran. ia merangku mi semua keterlibatan dalam hal yang diharamkan. Riba me ngakibatkan malapetaka dalam kehidupan ini dan hukuman keras di akhirat. 5/39) Keterangan: Dalam hal ini. walaupun hadis ini menceritakan bab arak. maka haram memakan hasil daripada jualannya dan jangan pula menjualnya. Makajika kamu tidakmeng erjakan (meninggalkan sisa riba). (e) Nabi SAW mengingatkan: Eninya: Apabila terzahirnya dengan meluas akan riba dan zina. hubungkait peguam dan semua pegawai pemasaran yang terlibat se cara langsung menyediakan dokumen pinjaman riba dan mempromosikannya adalah term asuk dalam kategori menyebarluaskan lagi riba di suatu daerah. (Riwayat Muslim. mengikut konteks hadis. barangsiapa yang tel ah mengetahui riba itu haram dan masih bekerja sebagai pegawai pemasaran atau pe guam. maka bagimu modal hartamu. maka ketahuilah. Banyak lagi dalil-dalil lain yang semuanya mengulang maksudmaksud dalil di atas tadi. Justeru.” (Al-Baqarah: 276) Cukuplah dengan membaca apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Qur’an: ”Hai orang-orang yang beriman. Anda dan Islam Eninya: Sesungguhnya Allah telah mengharamkan arak. Danjika kamu bertaubat (daripada pengambilan riba). demikian ditegaskan oleh Syeikh Dr Yusof Al-Qaradawi201 la berbeza d engan kerja di institusi konvensional secara tidak langsung.312 • Wang. saya memberi jawapan jelas dan tepat bahawa: Semua peguam yang membantu menyediakan dokumen riba. bertak\\~alah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum diambil)jika kamu orang-orang yang beriman. Tujuan untuk mendapat bisnes atau tidak bukanlah isunya. hukumnya amat jelas. jangan minum dan jangan menjualnya. dan selalu berbuat dosa. terutama riba yang lebih besar dosanya daripada arak. Islam mengisytiharkan riba sebagai satu dosa besar yang membawa bencana dan keruntuhan sosial. bahawa Allah dan Rasul-Nya ak an memerangimu. (Riwayat AlHakim. menyatakan yang berikut: ”Sistem ekonomi Islam berdasarkan permusuhan terhadap riba. Justeru. Justeru. Al-Hakim: Sahih & disepakati Az-Zahabi.

Perubahan a kan datang apabila manusia mengubah nasib mereka dengan tangan mereka dan bertin dak . Malapetaka ini menjadi u mum. halnya lebih daripada menjadi saksi kontrak. Bahkan. Riba berpunca daripada eksploitasi sistem kapitalis.lain. Riba menyerap ke dalam sege nap lapisan sistem ekonomi dan institusi kewangan kita. Malapetaka ini tidak akan berubah dengan keengganan seseorang untuk bekerja di b ank. Perkara yang mengubah ialah kemahuan masyarakat untuk mengelakkan kesan bur uk sistem riba.

setiap Muslim perlu bersungguh-sungguh dan menumpukan tenaga untuk membina sistem ekonomi kita mengikut arahan Islam. Dibenarkan bekerja dengan sebarang jabatan dalam bank konvensional. Alasannya ialah. kel ihatan lebih keras dalam pandangannya. maka golongan bukan Muslim akan mengawal ekonomi kita.314 • Wang. Hasilnya. penyelid ik. Melalui cara ini. penulisnya dan dua saksim a (riwayat Muslim ). juruwang. Sheikh Al-Qaradawi. Di mana ada kemahuan. larangan bekerja dengan bank meletakkan kesusahan keterlaluan dan kepayahan atas Muslim di keduadua negara majoriti Muslim dan masyarakat Mus lim di negara lain. Bagaimanapun. Sheikh As-Salami dari Tunisia dan Sheikh AdhDhareer dari Sudan. kebanyakan pekerjaan di bank tidak boleh dilarang secara umum. Anda dan Islam sewajarnya. mereka yang mengawal ialah Yahudi dan ini tidak memberikan kita apa-apa kebaikan. penyelia bangunan dan mesin. Ingatlah yang anda mesti meninggalkan kerja ini pada ketika anda menemui kerja yang lebih sesuai. insya Allah. termasuk juga ekonomi antarabangsa. mereka akan berubah. Di samping itu. apabila mer eka mempunyai kemahuan untuk berubah. dan sebagainya. pekerjaan di ban k konvensional itu tidak termasuk dalam murka Allah yang disabdakan Rasululllah SAW atas pemberi riba. bendahari. Ini juga pendapat pakar Syariah yang terkemuka pada zaman ini termasuk al-marhum Sheikh Mustafa Al-Zarqa (meninggal 1999). All ah SWT akan mempermudahkannya bagi anda. yang mana beliau menyatakan haram hukumny a dan beliau menyimpulkan bahawa bekerja dengan bank berasaskan riba bukanlah pi lihan pekerjaan biasa bagi seseorang Muslim. jabatan IT atau soft\\are atau jabatanjabatan lain. Apa yang penting ial ah manusia mesti diyakinkan akan kesan buruk riba. seperti berikut: Yang berbahagia Sheikh Muhammad al-Siddiq al-Darir dari Sudan dan Yang Berbahagi a Sheikh Muhammad al-Mukhtar al-Sallami dari Tunis berpendapat bahawa pekerjaan seperti itu tidak termasuk dalam larangan itu. . Jika kita juga melarang bekerja deng an bank dan institusi kewangan. Anda dibenarkan bekerja dalam bidan g itu hanya jika anda dapati betul-betul sukar untuk mencari kerja yang halal un tuk mencari rezeki. pengambilnya. di situ ada jalan. kecuali sebahagian kecil kerja yang terlibat secara langsung dengan riba. Jika anda Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa 315 berpandukan niat ikhlas untuk mencari kerja yang halal untuk mencari rezeki. Maka. Biasanya. jabatan kred it. selagi anda tidak menyed iakan sebarang kontrak berasaskan riba atau menandatangani kontrak bagi pihak ba nk. Islam tidak melarang membuang penyakit ini secara berperingkat Ini ialah sunnah Rasululllah SAW dan Islam dalam membuang tabiat minum arak. Saya ingin memetik pendapat dua ulama muslim terkemuka dalam hal berkenaan. mereka berpendapat bahawa kerja yang menyokong operasi berasaskan riba adalah haram. Seorang ulama tafsir di Al-Azhar iaitu Sheikh ’Abdus-Sattar Fathallah As-Sa’eed. Guru saya pula seperti Dr Monzer Kahf yang merupakan seorang pakar ekonomi Islam menyatakan bahawa terdapat banyak kerja dalam bank yang tidak berkaitan secara langsung dengan riba seperti pengawal keselamatan.

Unt uk mendafava yang berlawanan mernerlukan dalil daripada Syariah kerana Rasululll ah SAW mengisytiharkan murka Allah adalah ke atas pengambil riba. juruwang. ”Bekerja dengan bank konvensional tidak haram kecuali pekerja dalam bidang perlaksanaan kontrak pinjaman dengan pelanggan. Anda tidak perlu memperluaskan laknat (murka) kepada juru taip.Dr. Jika anda bekerja dalam bahagian IT. pemberinya. pekerja IT atau soffrvare dan pengawal bank. pe nulisnya dan saksinya.” . anda tidak membuat kontrak itu dan kerja anda dibenarkan. tid ak semua aktiviti bank konvensional berada dalam bidang riba: mereka juga menyed iakan beberapa perkhidmatan lain yang dibenarkan. Monzer menambah. Di samping itu.

Tanpa ilmu berkenaan hukum Islam yang baik dalam hal ini. ”Mengapa ustaz kata ini haram?” 317 . la merupakan kumpulan artikel saya di laman web saya dan akhbar dicampur de ngan beberapa tambahan lain. Justeru. saya tidak patut marah jika ada yang sambil mendengus meluru kepada saya lalu bertanya. Pada pemerhatian saya. asal hukum bagi hal ehwal mu’amalah perniagaan dan jual beli adalah harus sehingga dibuktikan ianya haram.Penutup Segala puji bagi Allah tuhan sekalian alam yang memberikan saya kekuatan bagi me namatkan penulisan buku ini yang dibuat dalam masa tiga tahun secara keseluruhan nya. tidak wajar saya bertanya kepada anda. ”Apakah dalil yang mengatakan urusniaga anda ini halal?” Kerana itu. Semuanya ditulis sambil melihat kepada persoalan su asana sekeliling dan keadaan semasa. kajian saya sememangnya hanya mencari sama ada terdapat unsur haram atau tidak. belum ada sebuah buku berkaitan kewangan semasa dan perba nkan Islam yang merawati isu-isu yang diutarakan di dalam buku ini. Asal Hukum Mu’amalat Adalah Harus Memang benar. Kerana itu. Saya yakin. seseorang itu pastinya akan terjerumus dalam pendapatan haram yang memberikan kesan amat buruk kepada masa depan dirinya. Unsur harus tidak perlu dicar i lagi kerana hukum asalnya memang harus selagi belum dibuktikan haram. keluargam a dan seluruh zuriatnya di dunia dan akhirat. ianya bukanlah buku yang terbaik. namun harapan saya agar ia dapat membuka jalan ilmu dan pemikiran para pembaca agar mengambil langkah sewajarnya berkenaan car a pendapatan dan perbelanjaan mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful