HALA TUJU PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI MALAYSIA NOR AMIZA RAZALI MAWARNI JAFFAR MARIANI NURDIN NORAINI

ANGKUM MOHAMED ASHRAFIZREE AHMAD JABATAN PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

ABSTRAK Kajian ini dilaksanakan untuk melihat hala tuju pendidikan awal kanak-kanak di malaysia.Transformasi pendidikan yang berkesan mampu menghasilkan modal insan yang benar-benar boleh membawa negara ke tahap pembangunan ekonomi yang lebih baik berasaskan kreativiti dan inovasi. Elemen kreativiti dan inovasi di dalam kurikulum, corak pengajaran dan proses pembelajaran serta sistem penilaian perlu di terapkan dalam pendidikan negara bagi menghasilkan modal insan yang berdaya saing. Hala tuju pendidikan awal kanak-kanak di malaysia, dilihat dari segi sistem pendidikan di malaysia, perbandingan pendidikan awal kanak-kanak dahulu dan sekarang,

transformasi kurikulum dan perubahan dalam sistem serta dasar kerajaan dan kualiti pendidikan awal kanak-kanak.

1

PENGENALAN Pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam diri setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan (Mastura Badzis, 2008). Secara umumnya, pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran, penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. Dalam bentuk yang praktikal, hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasi ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. Dalam konteks kanak-kanak, pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses kognitif yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran. Dengan adanya ‘ilmu’ atau kemahiran yang diperoleh, ia akan diaplikasikan dalam konteks persekitaran yang pelbagai samada dalam kehidupan sehariannya di ketika itu ataupun sebagai persediaan untuk kehidupannya di masa akan datang (Department of Education and Science, 1990). Kepentingan pendidikan kanak-kanak di peringkat awal dan cabaran

pembangunan perindustrian pesat dalam era globalisasi yang berlaku dalam dunia hari ini telah meningkatkan cabaran membentuk generasi akan datang khasnya bagi ibubapa dan pendidik muslim. Dalam menempuh alam cyber dan teknologi maklumat, tidak dapat dinafikan pembangunan insan dan pembinaan generasi perlu dititikberatkan selari dengan keprihatinan terhadap kepesatan kemajuan negara. Hal ini kerana kanakkanak merupakan aset penting bagi pembinaan sesuatu bangsa dan ketinggian maruah

2

agama. Mereka merupakan generasi pewaris yang bakal menjana wawasan dan mencorak masa depan sesebuah negara pada alaf yang akan datang. Mereka bakal menjadi pemimpin ummah dan mencorak keunggulan islam sebagai agama sejagat (Mastura Badzis, 2008). Oleh yang demikian, dalam penulisan ini akan menghuraikan secara umum dan khusus berkaitan Hala Tuju Pendidikan Awal Kanak-kanak di Malaysia secara ringkas dan padat sebagai rujukan dan sumber ilmu pengetahuan berdasarkan fokus dari segi bidang yang berkaitan dengan pendidikan awal kanakkanak.

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAHULU DAN SEKARANG DI MALAYSIA Sebagai institusi sosial yang utama, pendidikan akan terus menerima tumpuan dan perhatian masyarakat. Masyarakat akan tetap menaruh harapan yang tinggi terhadap kuasa dan pengaruh pendidikan. Tanda-tanda yang terdapat pada hari ini menujukkan bahawa masyarakat percaya kegemilangan masa depan akan bergantung kepada perlaksanaan sistem pendidikan. Apabila kanak-kanak dihantar ke sekolah dan diberi pendidikan secara formal maka sekaligus anggota masyarakat itu telah mencorak dan menentukan hauan masa depan anak-anak mereka. Secara kasar, masa depan sesuatu sistem pendidkan itu ditetapkan oleh perkembangan yang terdapat hari ini dan juga perkembangan yang berlaku pada masa lalu (Robiah Sidin, 1992). Sebelum kedatangan kuasa penjajah pendidikan di Tanah Melayu berbentuk bukan formal dan tidak memberatkan perkembangan kongnitif pelajar-pelajar. Corak pendidikan yang ada pada ketika itu berjalan seperti biasa dengan pengajaran al-quran,

3

terdapat satu sistem pendidikan agama yang disebut 'sekolah pondok' yang ditubuhkan dan dikendalikan oleh ulama-ulama Islam yang terkenal. 4 . dikendalikan. perikanan dan perburuan (Mohd Kassim Jaffar. Pendidikan keagaamaan dikatakan bermula sejak abad ke-15 dengan menyampaikan ilmu yang berkaitan dengan tajwid (bacaan Al-Quran). 2001). Menurut Mohd Kassim Jaffar (2001). Peringkat kedua dalam perkembangan sistem pendidikan di Tanah melayu berlaku semasa zaman penjajahan Inggeris (1824-1957).tingkah laku. pengetahuan kerohanian dan seni mempertahankan diri. menghafal doa-doa dan sebagainya. dikawal dan diletakkan di bawah kuasa penjajah Inggeris tanpa mempunyai satu falsafah yang konkrit atau Dasar pendidikan Kebangsaan. fardu ain. Pentadbiran pendidikan di Tanah melayu semasa ini adalah mengikut dasar penjajah iaitu "pecah dan perintah" serta dasar terbuka dan tiada campurtangan tentang pendidikan vernacular yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. membaca dan menulis jawi. Matlamat utama sistem pendidikan penjajah ialah semata-mata untuk memberi pendidikan kepada segolongan rakyat bagi membolehkan sebahagian mereka memenuhi keperluan tenaga dan ekonomi British sahaja (Ummul Kasturi. Ini termasuklah pelajaran awal dalam bidang kraftangan serta perintis dalam bidang pertanian. dan akhlak yang baik. 2010). Pelajar-pelajar menuntut di madrasah agama dan tinggal di pondok yang di bina di sekelilingnya. Pada peringkat pertama. Pada peringkat ini pendidikan di Tanah melayu telah dikelola.

Dengan itu. Pendidikan awal kanak-kanak ditubuhkan tetapi hanya dimonopoli oleh golongan yang berkemampuan sahaja (Ummul Kasturi.yang dibuat menyedari perlunya penambahbaikan terhadap sistem pendidikan. penjelajah menyedari perlunya memperbaiki kesilapan atas tindakan mereka. 2010). penjelajah menyedari tentang kepentingan pendidikan di tanah melayu. Hal ini kerana pemerintah Inggeris tidak menggangap pendidikan sebagai satu pelaburan di ' periphery'nya untuk meningkatkan kemahiran dan kebolehan rakyatnya bagi mencapai kemajuan.Pendidikan pada peringkat pendidikan telah berjalan secara ad hoc tanpa di kawalan oleh satu garis panduan yang konkrit. objektif pemerintahan Inggeris adalah bukan hendak mengubah atau memajukan struktur sosial tetapi sekadar menjadikan keadaan struktur sosial yang sedia ada itu sedikit efisien sahaja. Sebaliknya mereka mengendalikan pendidikan di bawah dasar kebajikan benevolen ( benovelent welfare policy). Hal ini kerana penjajah tidak mahu generasi akan datang menyalahkan ke atas tindakan penjajah. dasar menyatupaduakan masyarakat berbilang kaum agar tidak berlaku kekacauan . Pada ketika ini. Akibat dasar Inggeris tersebut maka wujudlah sistem pendidikan plural (plural educatin al system ) sesuai dengan keadaan struktur masyarakat majmuk (Ummul Kasturi. Sistem pendidikan pada peringkat prakemerdekaan (1950-1957) semasa penjajah mentadbir Tanah Melayu.unsur kebangsaan di kalangan rakyat. Di sebabkan perkara ini. 5 . Pendidikan pada zaman ini berkembang secara sewenang-wenangnya tanpa satu dasar yang jelas dapat membina dan memupuk unsur. Selain itu. mereka telah membuat dasar baru dalam sistem pendidikan iaitu mengembalikan hak peribumi seperti bahasa dan hak mendapatan pendidikan. 2010).

bahasa Inggeris. India. Antara laporan-laporan yang merupakan langkah awal kearah pembentukan ke arah pembentukan satu sistem pendidikan Kebangsaan di negara ini ialah:- 6 . Laporan Fen wu. dan negara jiran banyak berubah. Sebuah jawatan kuasa ditubuhkan iaitu sebuah jawatankuasa Barnes. Masyarakat pendatang menganggap Tanah Melayu sebagai tempat kediaman mereka dan kebangkitan nasionalisme Melayu melihatkan tentang masalah kerumitan kaum tentang pendidikan (Ummul Kasturi. Orang Melayu mula mendesak. supaya Kerajaan membaiki mutu pendidikan di sekolah-sekolah Melayu serta menambahkan peluang bagi melanjutkan pelajaran.PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN AWAL MERDEKA Selepas perang dunia kedua perkembangan politik negeri China. 2010). Laporan Jawatankuasa Fen Wu telah mengemukakan cadangan-cadangan yang pada asasnya menyokong konsep penggunaan tiga bahasa iaitu bahasa melayu. dan mencadangkan supaya ditubuhkan sekolahsekolah kebangsaan dari bahasa berbilang kaum sama ada menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa Melayu sebagai pengantar utamanya. Laporan Barnes ini diterbitkan pada awal tahun 1951. 2010). dan bahasa Cina dijadikan bahasa pengantar (Ummul Kasturi. memperakukan untuk mengekalkan serta pembaikan Sekolah Cina telah memburukkan lagi pertikaian yang hangat tentang pendidikan di Tanah Melayu. Sekolah cina dan Tamil akan ditukar secara beransuransur kepada sekolah Kebangsaan dengan memperkenalkan aliran Kebangsaan. Cadangan tersebut ditentang hebat oleh orang Cina (Ummul Kasturi. 2010).

(Musliha. Aspek ketiga di dalam laporan ini bertujuan untuk memberi tumpuan kepada fakta-fakta pengajaran yang mengandungi pengertian. pandangan hidup. 2) Pengakuan matlamat akhir bahawa bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantar utama. 2004). dan nilai yang berlandaskan alam Malaysia (Musliha. Batu asas kepada pendidikan Kebangsaan terkandung dalam ordinan 1957 yang lebih terkenal dengan Laporan Razak. b) Laporan Rahman Talib (1960) Laporan Talib yang cita-cita diperakukan yang dalam Akta dalam Pendidikan Laporan 1961 Razak telah dan mengabdikan terkandung 7 . 2004) Tujuan utama sistem pendidikan kebangsaan ialah untuk melahirkan masyarakat yang mempunyai sikap toleransi.a) Laporan Razak (1957) Dengan tercapainya kemerdekaan pada tahun 1957. batu asas bagi Dasar Pendidikan Kebangsaan telah diletakkan. Tiga aspek dasar yang penting terkandung dalam laporan ini ialah:1) Pembentukan sistem pendidikan Kebangsaan. 3) Permulaan kurikulum yang berorientasikan alam persekitaran Malaysia. Penggunaan satu bahasa di semua peringkat pendidikan sehingga tahun 1982 juga bertujuan untuk menyatupadukan seluruh rakyat. norma.

Mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sarna walaupun berlainan bahasa di peringkat rendah.menggariskan hasrat sistem pendidikan Kebangsaan yang terdapat sekarang. 8 . 2004) c) Laporan Kabinet (1979) Setelah beberapa tahun sistem pendidikan yang berteraskan Laporan Rahman Talib dilaksanakan. Memberi penekanan kepada pendidikan teknik dan vokasional untuk keperluan tenaga mahir. menengah. 3. menulis dan mengira) dan pengajaran pemulihan. dan menengah atas. Terdapat empat aspek penting dalam laporan ini iaitu: 1. Enam aspek penting yang perlu diberi perhatian ialah:1. (Musliha. Penegasan kepada pendidikan asas dalam 3M (membaca. Hasil Kajian ini terdapat dalam Laporan kabinet 1979. Penegasan kepada paradigma kurikulum ala Malaysia. Memberi penekanan kepada pendidikan moral dan keagamaan untuk keperluan kerohanian sebagai teras. Satu kajian telah dijalankan untuk mengkaji pelajaran dalam menyahut cabaran sains dan teknologi dan Dasar Ekonomi Baru. 2. 4. Menjadi titik permulaan ke arab pelaksanaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama dan proses penukaran bahasa pengantar. 2.

Perlaksanaan kurikulum baru KBSR dan KBSM adalah susulan daripada perubahan yang dilakukan oleh 9 . 4. 5. (Musliha. 6. Pelajaran menengah atas melalui saluran akademik dan vokasional. Dalam usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan agar setaraf dengan negara–negara maju yang lain. 2004) Dalam usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan agar setaraf dengan negara–negara maju yang lain. Peluang melanjutkan pelajaran dari 9-11 tahun. 2009). di samping berusaha untuk menangani cabaran perkembangan semasa yang mana telah mula mengabaikan nilai kerohanian dan juga nilai murni dalam kehidupan masyarakat pada waktu tersebut. Peningkatan keseluruhan mutu pelajaran. di samping berusaha untuk menangani cabaran perkembangan semasa yang mana telah mula mengabaikan nilai kerohanian dan juga nilai murni dalam kehidupan masyarakat pada waktu tersebut. Perlaksanaan kurikulum baru KBSR dan KBSM adalah susulan daripada perubahan yang dilakukan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Perlaksanaan Dasar Pelajaran yang dikeluarkan pada tahun 1979 (Manroy. Pendidikan kerohanian yang kukuh. tahun 1986 hingga awal tahun 1991 adalah merupakan tahap terpenting dalam sejarah pendidikan negara di mana pelbagai perubahan telah dilaksanakan dalam banyak aspek.3. tahun 1986 hingga awal tahun 1991 adalah merupakan tahap terpenting dalam sejarah pendidikan negara di mana pelbagai perubahan telah dilaksanakan dalam banyak aspek.

Justeru. Akta Pelajaran 1961 adalah berdasarkan kepada cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh Laporan Penyata Razak 1956. 2009). Akta Pendidikan 1961 diwujudkan untuk melahirkan masyarakat majmuk yang bersatu padu.Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Perlaksanaan Dasar Pelajaran yang dikeluarkan pada tahun 1979 (Manroy. namun akta tersebut perlu disemak semula. AKTA PELAJARAN 1961 Secara amnya. Setelah tempoh pelaksanaannya melebihi 35 tahun. Asas utama yang dikemukakan oleh laporan tersebut adalah pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan. 10 . Akta ini merupakan satu mandat untuk mewujudkan satu sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan yang memberi tumpuan atau penekanan kepada penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Olehyang demikian. 2009). pemansuhan dan peruntukan-peruntukan baru selaras dengan keperluan dan cabaran pendidikan semasa (Ahmad Fauzi. kerajaan. 2009). akta tersebut telah menampakkan kekurangan dan didapati banyak lompong (loopholes) khususnya untuk menangani pelbagai perubahan serta cabaran baru dalam sistem pendidikan negara. khususnya Kementerian Pendidikan mendapati akta tersebut memerlukansemakan. Walaupun dari segi dokumen Akta Pelajaran 1961 merupakan satu risalah perundangan pendidikan yang komprehensif. penggunaan kurikulum yang sama bagi semua sekolah dan pengambilan peperiksaan awam yang sama oleh semua murid (Ahmad Fauzi.

11 . Secara amnya. Akta Pendidikan 1996 tersebut telah mengemukakan satu undang-undang baru tentang pendidikan bagi maksud melaksanakan dasar pendidikan negara yang berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. ekonomi dan politik (Ahmad Fauzi.AKTA PENDIDIKAN 1996 Akta Pendidikan 1996 yang juga dikenali sebagai Akta 550 adalah bertujuan memansuhkan Akta Pelajaran 1961. sebagai contoh. Peningkatan akses dalam pendidikan khususnya peringkat tertiari. Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama. sosial. Dekad terakhir abad ke-20 iaitu zaman dasar pembangunan Negara (1991-2000) menyaksikan perubahan yang pesat dalam pendidikan negara. Akta Pendidikan 1996. Selain itu. 2009). 2. Asas perundangan bagi pelaksanaan dasar pendidikan diperkukuhkan melalui penggubalan dan pindaan beberapa akta yang berkaitan dengan pendidikan. Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 dan lain-lain (Kulanz. Matlamat-matlamat seperti apa yang disenaraikan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan dijangka dapat dicapai melalui suatu Sistem Pendidikan Kebangsaan. serta juga memupuk perpaduan negara melalui pembangunan budaya. 2009). Perkembangan ICT dalam pendidikan termasuk penubuhan Sekolah Bestari pada tahun 1999. banyak lagi perubahan berlaku dalam bidang pendidikan termasuk: 1. Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996. yang memperuntukan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Pendidikan yang disediakan melalui akta ini adalah pelbagai dan komprehensif skopnya dan akan memenuhi keperluan negara.

2009). 2009) PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TERKINI Pada zaman ini Sistem Pendidikan Kebangsaan diperkemas sejajar dengan perkembangan dunia teknologi maklumat. . PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DAHULU DAN SEKARANG DI MALAYSIA KURIKULUM Perkembangan pesat pendidikan prasekolah di Malaysia bermula pada tahun 1970-an yang pada ketika itu lebih dikenali dengan kindergarten atau tadika yang dilaksanakan 12 . Menaiktarafkan Sekolah Menengah Vokasional kepada Sekolah Menengah Teknik. penambahbaikan dan pemantapan sistem pendidikan diperlihatkan dalam perundangan. (Kulanz.Menaiktarafkan kelayakan guru-guru daripada sijil kepada diploma. dan 5. 4. dasar dan program utama.3. Dengan mengambil kira pelbagai perubahan dan cabaran alaf ke-21.Menaiktarafkan Maktab Perguruan Sultan Idris kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). . antaranya: Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002). Program Bimbingan dan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris dilaksanakan pada tahun 2003 (Kulanz.

bantuan kerajaan. Pada tahun 2003. Surat Pekeliling Ikhtisas: Bil: 15/2002. Garis panduan itu telah diterbitkan pada tahun 1993. Sempena dengan perlaksanaan program pendidikan prasekolah ‘annex’ iaitu penubuhan tadika di sekolah rendah seluruh negara maka garis panduan yang sedia ada pada masa itu disemak semula mengikut perkembangan semasa dan keperluan agensi yang menjalankan pendidikan prasekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia menetapkan bahawa Kurikulum Prasekolah Kebangsaan hendaklah digunakan oleh semua tadika kerajaan. NGO's dan swasta mulai 1 Januari 2003 (Laman Sesawang Prasekolah Baling Sik.secara lebih teratur dari tahun-tahun sebelumnya yang pada ketika itu hanya diceburi oleh agensi-agensi kerajaan seperti KEMAS. 2009). Pendidikan awal kanak-kanak (PAKK) di Malaysia telah menjadi satu industri yang bercambah dengan pesatnya sejak kebelakangan ini namun inisiatif Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk menginstitusikan PAKK hanya bermula di sekitar tahun 1990-an melalui beberapa peraturan dalam Akta Pendidikan 1996. NGO's clan pihak swasta. Inisiatif terkini KPM adalah membangunkan panduan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) pada tahun 2003 yang kemudiannya dikemas kinikan pada tahun 2010 untuk menghasilkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). Pembaharuan dalam kurikulum prasekolah kebangsaan ini diadakan bagi menangani masalah yang dihadapi oleh para pendidik dalam menterjemahkan teori ke dalam dunia praktikal (Farida Yunus & Hasnah Toran. 2010). Akta Pendidikan 1996 13 . Garis Panduan Kurikulum Prasekolah merupakan salah satu kurikulum yang terdapat di Malaysia yang telah digubal buat pertama kali semasa projek imbuhan dijalankan pada tahun 1973 hingga 1983.

Hal ini. komponen perkembangan kognitif. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah (Garis Panduan Pendidikan Prasekolah di Malaysia 1993). serta komponen kreativiti dan estetika (IPGM Kampus Dato’ Razali Ismail. merefleks dan mengadakan kerjasama pintar dengan ibubapa dan ahli keluarga serta masyarakat (Aminah Ayob et al.telah menaikkan martabat pendidikan prasekolah dengan memasukkan pendidikan prasekolah ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. Kurikulum PERMATA juga merupakan kurikulum yang diguna pakai dalam rujukan pengajaran di prasekolah yang telah dibentuk oleh pakar-pakar pendidikan awal kanak-kanak dari kalangan pensyarah-pensyarah universiti. komponen kerohanian dan moral. 2008). Kurikulum PERMATA berbeza kerana 14 . Ia dibentuk bagi memberi panduan kepada pendidik-pendidik mengenai pengurusan taska atau Pusat Anak Permata Negara (PAPN) mengenai pedagogi pendidikan dan asuhan kanak-kanak yang terbaik bagi meningkatkan kecemerlangan potensi kanak-kanak. Sehubungan dengan itu satu garis panduan kurikulum prasekolah yang juga dipanggil kurikulum prasekolah telah diterbitkan pada tahun 1998 dan dikuatkuasakan penggunaannya mulai 1 Januari 1999 untuk semua tadika di negara ini. komponen perkembangan sosioekonomi. Komponen kurikulum prasekolah berdasarkan garis panduan ini ialah komponen bahasa dan komunikasi. bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan. 2009). Kurikulum ini mencakupi aspek-aspek kaedah berinteraksi dengan kanak-kanak yang boleh memberikan pengalaman pembelajaran yang maksimum. komponen perkembangan fizikal. kaedah pegasuhan secara holistik. di samping panduan merancang aktiviti untuk menaksir perkembangan kanakkanak.

kemanusiaan. Pada masa sekarang. pemakanan seimbang. serta lestari dan sains teknologi (Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009). BILANGAN KELAS DAN SEKOLAH 15 . penjagaan dan amalan asuhan (PERMATA Negara. kerohanian. fizikal dan estetika. perkembangan pra-matematik dan pemikiran logik. sosio-emosi.ianya memberi penekanan kepada pembangunan kanak-kanak secara holistik dalam aspek kemahiran kognitif. Kurikulum ini berfokuskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanak-kanak. Antara bentuk kurikulum standard prasekolah kebangsaan adalah meliputi komunikasi. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan merupakan kurikulum yang terbaru digubal dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun. bertema. sahsiah dan kerohanian. perkembangan bahasa. serta aspek asuhan meliputi keselamatan. menekankan kepada inkuri penemuan dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu. Antara ciri-ciri penting dalam kurikulum PERMATA ialah skop kurikulum PERMATA meliputi perkembangan sosio emosi. 2010). komunikasi dan fizikal. sikap dan nilai. ketrampilan diri. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. komunikasi dan literasi awal. perkembangan deria dan pemahaman dunia. perkembangan fizikal dan kemahiran mengurus diri. belajar melalui bermain.

berdasarkan mesyuarat Jemaah Menteri 18 Disember 1991 bersetuju mewujudkan sebanyak 1. Semenjak dilancarkan Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan. Satu program rintis telah dilaksanakan di 100 buah sekolah di seluruh negara pada tahun 2002 bagi memastikan keberkesanan kurikulum tersebut (Laman Sesawang Prasekolah BalingSik. bermula pada Januari 2010. Kementerian Pelajaran Malaysia mula melaksanakan program pendidikan awal kanak-kanak yang lebih dikenali sebagai pendidikan prasekolah "annex" 1992. sebanyak 987 buah telahpun beroperasi mengikut pecahan berikut: 16 . Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah awal bermula pada tahun 2000 dalam menggubal kurikulum prasekolah yang dikenali sebagai Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.131 buah kelas prasekolah. 2009).Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah awal dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak pada tahun 1970 dengan memulakan projek rintis sebanyak 13 buah kelas di bawah biayaan Yayasan Bernard Van Leer. daripada 1353 yang dirancang untuk beroperasi pada tahun 2010. Bagi melaksanakan keputusan tersebut.

kita tidak dapat menerima hakikat dalam sesebuah perubahan menunjukkan ianya membawa ke arah lebih buruk. istilah atau konsep pembaharuan kurikulum adalah lebih khusus dan memberi gambaran bahawa kurikulum yang sedia ada akan diberi elemen-elemen yang baru dan diperbaiki dengan keadaan kurikulum yang ada supaya kurikulum tersebut menjadi lebih berkesan. perubahan kurikulum bermaksud kurikulum tersebut diubah kepada yang lebih baik ataupun boleh jadi lebih buruk lagi. Bagi mengamalkan pembaharuan sebuah kurikulum. Oleh itu. perubahan bermaksud pertukaran. Sekiranya kurikulum itu tidak ada. sebanyak 4 kelas prasekolah (tambahan) akan dibina dirumah panjang Sarawak dan 4 lagi akan dibina di Sabah (Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan. 17 . peralihan dan hal berubah. 2010). Menurut Razali Arof (1991). Sekiranya. TRANSFORMASI KURIKULUM DAN PERUBAHAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI MALAYSIA PERUBAHAN DALAM KURIKULUM Maksud Perubahan dalam kurikulum Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002). maka proses pembaharuan kurikulum sudah tentulah tidak boleh dilaksanakan.Selain itu. yang paling penting mestilah terlebih dahulu terdapat satu bentuk kurikulum.

Antara faktor-faktornya ialah: a) Kewujudan ilmu-ilmu yang baru atau perkembangan penemuan ilmu-ilmu baru. ia penting kepada ahli-ahli pengubal kurikulum untuk mengemaskini supaya penerima kurikulum mendapat ilmu mutakhir dan tidak mempelajari ilmu yang sudah ketinggalan zaman. Sekiranya terdapat penyakit baru yang datang. Ilmu-ilmu yang baru itu mungkin dalam prinsip atau teori dan sebagainya. dalam bidang perubatan kita mendapati ia berkembang dengan pesat sekali.Faktor-faktor Perubahan Kurikulum Razali Arof (1991). Ilmu boleh dicari dengan kemudahan teknologi seperti membaca akhbar. Oleh itu.  Keperluan individu ialah berdasarkan minat dan kemahiran asas (3M) seseorang dan ini membolehkan murid untuk memperolehi kemahiran 18 . majalah atau mendengar melalui radio atau melihat melalui kaca televisyen. penyelidik akan cuba mencari penawar untuk sesuatu penyakit itu. juga mengatakan terdapat pelbagai faktor-faktor yang boleh menyebabkan sesuatu kurikulum perlu diperbaharui. Contohnya. Kadang-kadang faktor-faktor itu bergerak sendiri dan kadang-kadang bergabung. b) Keperluan individu.  Ilmu sentiasa berkembang dan tidak statik.

berupaya memahami diri sendiri. d) Kehendak masyarakat yang berubah. Maka.sosial. e) Perkembangan dasar kerajaan. Begitu juga dengan sesuatu benda. ilmu dan kemahiran untuk memastikan kestabilan masyarakat. 19 . mengembangkan minat dan potensi dan pembentukan perwatakan. c) Keperluan universal.  Kehendak masyarakat sentiasa berubah. tiada yang kekal dan pasti akan berubah. motivasi individu dan kawalan tingkah laku. Keperluan universal juga dilakukan dengan penambahbaikan cara hidup masyarakat dengan menekankan nilai. sentimen. Elemen yang mempengaruhinya ialah tahap kedewasaan dan tahap kematangan ahli-ahli masyarakat itu. setiap kemahuan masyarakat akan menjadi faktor penting perubahan kurikulum.  Keperluan universal ialah dengan menyebarkan ilmu dan latihan kepada murid untuk membolehkan murid menerapkan pemahaman dan kerjasama secara universal.

Oleh itu. (Razali Arof. menyebabkan kurikulum itu tidak dapat berkesan. Oleh itu. perkembangan dasar kerajaan mempengaruhi perubahan kurikulum. melaksanakan proses pembaharuan kurikulum mempunyai beberapa langkah yang perlu dilaksanakan atau perlu dilalui. Antara langkah-langkah tersebut ialah: 20 . mungkin telah didapati bahawa proses pemilihan objektif ataupun isi bagi kurikulum telah tidak dilaksanakan dengan sempurna dan oleh hal yang demikian.  Contohnya. perwujudan aspek pembaharuan dalam sesuatu kurikulum itu wujud.1991) Langkah-langkah Perlaksanaan Perubahan Kurikulum Razali Arof (1991). f) Kelemahan yang telah dilakukan ataupun yang terdapat dalam kurikulum. Langkah-langkah itu perlu dilaksanakan supaya proses pembaharuan akan menjadi lebih berkesan. Setiap arahan daripada kerajaan memerlukan pihak pembentuk kurikulum meneliti semua kurikulum yang sedang digunakan dan seterusnya membuat pelbagai tindakan ke arah memperbaharui kurikulum sedia ada. Pembaharuan kurikulum juga boleh berlaku disebabkan oleh perkembangan dasar kerajaan. Sekiranya tiada perubahan tentu ia menyimpang dengan kehendak kerajaan.

Sekiranya.  Aktiviti ini cuba menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan mengapakah sesuatu kurikulum itu boleh diubah? Jawapan kepada persoalan tersebut adalah penting kerana ia merupakan asas kepada aktiviti seterusnya. c) Mewujudkan objektif. b) Mengenalpasti ketidakselarasan yang wujud di antara kurikulum dengan masalah yang telah dikenalpasti. Malah. Maka perubahan tidak akan menjadi seperti yang diinginkan.a) Mengenalpasti masalah untuk membuat pembaharuan. 21 .  Langkah ini adalah penting untuk mewujudkan bukti yang lebih kuat dan nyata lagi mengenai kelemahan yang terdapat dalam kurikulum yang sedia ada itu. perlu dikenal pasti aspek-aspek kurikulum yang perlu dibaiki supaya menjadi lebih berkesan. kita tidak tahu atau tidak faham dan tidak jelas mengapa sesuatu kurikulum itu perlu diubah menyebabkan proses pembaharuan itu menjadi kacau dan tidak mempunyai rangka panduan dan tujuan yang sepatutnya.

d) Mewujudkan rangka bentuk atau model pembaharuan. unsurunsur praktikal dan realiti perlu diberi pertimbangan dalam perwujudan konseptual model tersebut. f) Membuat penilaian mengenai hasilnya.  Langkah ini penting dilakukan supaya model yang akan diwujudkan nanti dapat memberi gambaran yang lebih jelas mengenai keseluruhan bentuk pendekatan proses pembaharuan itu. Pemikiran mengenai objektif sepatutnya selari dengan pemikiran yang diperolehi daripada langkah-langkah sebelumnya. Seterusnya. Dengan kata lain. langkah haruslah sesuai dengan objektif pembaharuan yang telah diwujudkan.  Tujuan langkah ini untuk memberi gambaran awal mengenai hasil proses pembaharuan supaya dengan demikian. mereka yang bertanggungjawab memperbaharui kurikulum ini tidak akan berasa terkejut dan gelisah sekiranya terdapat beberapa kelemahan selepas 22 . e) Mengenalpasti keperluan dan kemudahan yang dikehendaki.

Pendidikan Awal Kanak-Kanak mula berkembang secara umum berikutan kesedaran untuk mendapatkan pendidikan dalam kalangan golongan kurang berkemampuan selepas merdeka mula meningkat.  Langkah-langkah yang terlibat diperingkat ini bukan sahaja memperbaharui kurikulum yang berkenaan tetapi melaksanakan kerjakerja menguji kurikulum yang telah diperbaharui. 23 . Yayasan Asia telah menyumbangkan bantuan dalam bentuk kewangan kepada Worker Society of Malaysia untuk membangunkan institusi model TADIKA yang mana ia hampir sama dengan projek di Amerika Syarikat (Bernard Van Lee. Sekurang-kurangnya. g) Melaksanakan. 1996) PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Pendidikan Awal Kanak-Kanak Sekitar Tahun 1960-an. Satu revolusi telah berlaku pada tahun 1969.dilaksanakan. 2009). kita dapat memikirkan cara mengatasi kelemahan yang ada. Selepas itu barulah kurikulum ini diperkenalkan sepenuhnya kepada semua sekolah yang berkenaan. (Razali Arof. Penilaian formatif akan terus dilakukan dianalisa untuk terus memperbaikinya. Sekitar tahun 1960-an.

Jabatan Rukun Tetangga dan Perpaduan Negara. Pada tahun 1972 pula. 2009). Satu kajian telah diambil di Amerika Syarikat menunjukkan kanak-kanak yang terlibat dalam projek ini telah mencapai prestasi yang baik dari segi akademik dan tingkah laku jika dibandingkan dengan kanak-kanak yang tidak terlibat dalam projek ini (Bernard Van Lee. Pendidikan Awal Kanak-Kanak Sekitar Tahun 1970-an Pada tahun 1970. 2009). Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kementerian Kerajaan Tempatan serta Perumahan Sabah telah mengambil keputusan untuk menubuhkan Taman Didikan Kanak-Kanak (TADIKA) atau Taman Bimbingan Kanak-Kanak (TABIKA) untuk penjagaan dan pendidikan bagi kanak-kanak di antara umur empat hingga enam tahun (Mohd Faiz et al. Mereka dipilih daripada Kampung Muniandy. melalui pelancaran Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang berfokuskan kepada program "Pembasmian Buta Huruf". Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA).Sasaran utama projek ini adalah dikalangan kanak-kanak daripada keluarga miskin daripada pelbagai bangsa seperti Melayu. Cina dan India.U (A). Kampung Manggis dan Kampung Sentosa di Selangor. Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA). Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS). 24 . Kaedah-kaedah Pelajaran (Kindergarten/Sekolah Asuhan)(Pendaftaran). Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah membina akta yang khusus bagi Pendidikan Awal Kanak-Kanak yang dinamakan Akta Pelajaran 1961 P.

Pendidikan awal kanak-kanak semakin berkembang pesat dengan kewujudan Yayasan Bernard Van Leer. Maktab Perguruan Mohd Khalid (MPMK) dan Maktab Perguruan Perempuan Melayu (MPPM) yang dibiayai oleh UNICEF (Bernard Van Leer Foundation. Terdapat beberapa pihak mula mencadangkan dan menuntut bahawa pendidikan 25 . 2009). Perkembangan pesat tersebut menuntut bilangan tenaga pengajar yang lebih banyak dalam pendidikan awal kanak-kanak. Usaha MPIK ini mendapatkan sambutan dan diteruskan melalui projek-projek rintis Prasekolah oleh Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI). Pendidikan Awal Kanak-Kanak Sekitar Tahun 1980-an.Berdasarkan laporan daripada kajian Keciciran 1973 (Ee Ah Meng 1988 dalam Mohd Faiz et al. Sebanyak 90 % daripada kanak-kanak yang mendapat pendidikan di peringkat ini diletakkan di dalam kelas pertama apabila mereka memasuki sekolah rendah (Ee Ah Meng 1998 dalam Mohd Faiz et al. 2009) terdapat kesan yang positif di kalangan kanak-kanak yang mendapat pendidikan awal di peringkat prasekolah. sekitar tahun 1972 sehingga 1976. Maktab Perguruan Sri Pinang (MPSP). Yayasan ini telah banyak membiayai aktiviti pendidikan Prasekolah terutamanya dalam menggubal program pukal Prasekolah. Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK) mula menawarkan kursus untuk melatih para guru dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Pendidikan awal kanak-kanak mula mendapat perhatian yang lebih serius pada tahun 1984. menganjurkan seminar-seminar dan menerbitkan buku panduan pendidikan yang khas untuk pendidikan awal kanak-kanak. Oleh itu. 2009).

merupakan prasyarat utama kepada kejayaan rakyat 26 . 2009). 2009). ketika Malaysia sedang bersiap sedia untuk melakukan lonjakan berganda bagi mencapai taraf ekonomi berpendapatan tinggi. Hal yang demikian ini menyebabkan tertubuhnya Children Centre Act atau Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA) bagi memenuhi tuntutan tersebut (Mohd Faiz et al. pendidikan menjadi wahana penting untuk melahirkan modal insan yang berilmu. iaitu di bawah empat tahun. pendidikan menjadi wahana untuk melahirkan sumber manusia yang berupaya untuk mengisi keperluan perindustrian negara. pendidikan Malaysia menjadi wahana penting untuk membangunkan negara dan memupuk perpaduan nasional. Dalam dasar awal selepas merdeka. Sewaktu Malaysia sedang mengorak langkah sebagai sebuah negara industri baru yang pesat membangun dalam dekad 80-an dan 90-an. TRANSFORMASI DAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN Menurut Muhyiddin (2009). keupayaan untuk melakukan transformasi dan pembaharuan dalam sistem pendidikan. Menurut Muhyiddin di Majlis Perasmian Persidangan Perkembangan Baru Dalam Pendidikan 2010-2012 (2009). Oleh itu. sistem pendidikan di Malaysia sentiasa melalui proses transformasi dan pembaharuan dari masa ke masa seiring dengan peredaran zaman. dasar awal pendidikan kebangsaan digubal untuk mencapai dua matlamat penting ini.awal kanak-kanak harus bermula lebih awal. berkemahiran tinggi dan berketerampilan untuk memacu ekonomi berasaskan pengetahuan (Muhyiddin. di samping mengekalkan matlamat asas untuk melahirkan insan yang baik. Kini.

BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA SEBAHAGIAN DARIPADA PROSES TRANSFORMASI DAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN YAB Perdana Menteri menjadikan pemeluasan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan sebagai salah satu daripada enam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA). 2009). sistem pendidikan yang berfungsi dengan baik ialah sistem yang sentiasa melalui proses transformasi dan pembaharuan seiring dengan perkembangan semasa. dengan hasrat untuk melahirkan modal insan yang berdaya maju dan mampu memacu ekonomi berpendapatan tinggi. termasuk dasar Memartabat Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI). mengembalikan kemeriahan sukan di sekolah dan memperkasa pendidikan prasekolah merupakan komponen penting transformasi dan pembaharuan yang sedang berlaku dalam sistem pendidikan negara. 27 . Pengenalan NKRA pendidikan merupakan sebahagian daripada proses transformasi dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Malaysia akan melonjakkan lagi kecemerlangan pendidikan di negara ini (Muhyiddin. 2009). Dalam konteks pendidikan di Malaysia. beberapa dasar yang diumumkan oleh kerajaan baru-baru ini. Malah. yang mana natijah akhirnya ialah berlakunya peningkatan pada kualiti pendidikan (Muhyiddin.memajukan negara dan pada masa yang sama membina masyarakat yang beradab.

Kurikulum khas untuk literasi dan numerasi telah direka khusus untuk kanakkanak berkeperluan khas. 2010). 90% Menguasai Literasi &Numerasi pada 2010 28 . • Meningkatkan kadar penyertaan kanak-kanak berumur (4+ dan 5+) kepada 87% menjelang 2012 serta meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah dengan menjadikan prasekolah swasta dan agensi-agensi lain sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan (Taklimat Bidang Keberhasilan Utama Nasional (Nkra) Pendidikan . Literasi & Numerasi (LINUS). Sekolah Berpretasi Tinggi (SBT) dan Tawaran Baru kepada Pemimpin Sekolah. 72% enrolmen untuk kohort kanak berumur 4+ dan 5+ menjelang 2010 b) Literasi & Numerasi (LINUS) • Setiap kanak-kanak menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas mengikuti 3 tahun pendidikan rendah pada akhir tahun 2012 (Taklimat Bidang Keberhasilan Utama Nasional (Nkra) Pendidikan. kerajaan memberi tumpuan kepada 4 sub-NKRA untuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan iaitu Prasekolah. 2010).Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan Dalam Taklimat Bidang Keberhasilan Utama Nasional (Nkra) Pendidikan (2010). a) Prasekolah.

karakter dan identiti tersendiri. 2010). Sasaran 20 HPS menjelang 2010 d) Tawaran Baru kepada Pemimpin Sekolah • Memperkenalkan penilaian berasaskan pencapaian untuk menilai Pengetua dan Guru Besar (PGB) dengan menawarkan ganjaran yang menarik kepada PGB yang melepasi sasaran serta membantu PGB yang lemah (Taklimat Bidang Keberhasilan Utama Nasional (Nkra) Pendidikan.c) Sekolah Berpretasi Tinggi (SBT) • Mewujudkan Sekolah Berprestasi Tinggi yang mempunyai etos. Sekolah–sekolah ini akan melonjakkan kecemerlangan pelajar ke peringkat paling tinggi (Taklimat Bidang Keberhasilan Utama Nasional (Nkra) Pendidikan. 2% Pengetua/ Guru Besar menerima ganjaran menjelang 2010 29 . 2010).

2010). KPM telah menyediakan sebanyak 7511 kelas prasekolah.PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN Terdapat empat agensi utama yang menjalankan pendidikan prasekolah iaitu Kementerian Pelajaran sendiri. KEMAS dan JPNIN bergerak secara bersendirian.9%) daripada kadar enrolmen pada tahun 2009 iaitu 67 peratus (Muhyiddin. Penubuhan Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan serta Bahagian Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Prasekolah dalam Kementerian Pelajaran (MOE) untuk mentadbir semua penyedia prasekolah (Pelan Hala Tuju (GTP) . 2010). pihak KEMAS di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah serta Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional di bawah Jabatan Perdana Menteri. prasekolah KPM. Jika selama ini. Program Transformasi Kerajaan telah mengenal pasti tujuh teras bagi memperkasa tadbir urus dan pelaksanaan pendidikan prasekolah yang berkualiti. iaitu: 1. Penubuhan tersebut juga ditubuhkan bagi memantau dan menyelaras semua dasar dan pelaksanaan prasekolah Kerajaan dan Swasta yang dipengerusikan sendiri oleh Ketua Pengarah Pelajaran dan dianggotai oleh Ketua Pengarah KEMAS dan JPNIN serta pihak swasta. KEMAS sebanyak 8.9 peratus (69. tetapi 30 . Dari segi statistik didapati sehingga kini. JPNIN 1643 dan prasekolah swasta yang berdaftar sebanyak 6378.525. Dalam Pelan Hala Tuju (GTP) 2010 memetik. bagi mencapai sasaran kadar penyertaan 72% dan 87% masing-masing pada hujung 2010 dan 2012 (dari kadar sekarang 67%). serta pihak swasta. Jabatan Perdana Menteri . Ini menunjukkan bahawa terdapat peningkatan sebanyak lebih kurang 2.

2010). Menyeragamkan bantuan kepada murid prasekolah kerajaan. Ini termasuk penyeragaman pemberian geran per kapita (Pelan Hala Tuju (GTP) .dengan adanya jawatankuasa ini. Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) bermula Januari 2010. 2010). Jabatan Perdana Menteri . Jabatan Perdana Menteri . Dan pada masa yang sama. maka semua dasar-dasar berkaitan prasekolah dapat diselaraskan (Muhyiddin. 2010). yang dibangunkan dengan kerjasama agensi swasta (Pelan Hala Tuju (GTP) .50 sedia ada kepada kadar yang lebih tinggi di semua agensi kerajaan di seluruh Negara (Muhyiddin. 2010). 3. 2. 2010).9 juta pada tahun 2010 untuk operasi prasekolah swasta di kawasan miskin bandar dan luar bandar dan jumlah peruntukan itu akan ditingkatkan kepada RM5 juta pada tahun akan datang (Utusan Online. pihak Kementerian berusaha untuk meningkatkan kadar bantuan makanan kanak-kanak prasekolah daripada RM1. 31 . Kerajaan memperuntukkan RM4. Dari segi geran per kapita yang disediakan kepada kanak-kanak prasekolah agensi kerajaan akan diseragamkan sebanyak RM100 seorang kanak-kanak setahun.

4.000 kelas tambahan (Pelan Hala Tuju (GTP) . 5. 2010). Guru lulusan ijazah akan diambil bagi menjadi pendidik di peringkat prasekolah di masa depan bagi meningkatkan kualiti pembelajarannya selaras dengan Dasar Pendidikan Negara. dianggarkan kira-kira 10. 2009).000 guru dan pembantu guru prasekolah sedia ada dan baru dalam tempoh tiga tahun (Pelan Hala Tuju (GTP) . 2010). Jabatan Perdana Menteri . khususnya bagi kanak-kanak berumur 4+ tahun. Peluasan akses kepada pendidikan berkualiti tidak seharusnya diletakkan di atas pihak kerajaan sahaja. akses kepada 32 . Jabatan Perdana Menteri . Meningkatkan perkongsian pintar kerajaan dan pihak swasta dalam pembangunan pendidikan pada semua peringkat daripada prasekolah sehinggalah ke peringkat menengah adalah sangat penting. Langkah menyediakan guru terlatih ini boleh mengurangkan masalah kurangnya penguasaan 3M iaitu membaca. Meningkatkan kualiti guru dan pembantu guru prasekolah. Strategi ini selaras dengan Model Ekonomi Baru yang inginkan penglibatan pihak swasta untuk menerajui pertumbuhan ekonomi negara. lebih kurang 30. 2010). 6. Jabatan Perdana Menteri . menulis dan mengira dalam kalangan pelajar (Muhyiddin. Meningkatkan Perkongsian Pintar Kerajaan-Swasta dalam pendidikan prasekolah bagi mencapai kelas tambahan yang diperlukan di samping mematuhi standard kebangsaan (Pelan Hala Tuju (GTP) . Dengan cara ini. Menambah bilangan kelas prasekolah.

Dalam usaha meningkatkan perkongsian pintar kerajaan dan swasta supaya lebih banyak pendidikan prasekolah ditubuhkan. 2010). Jabatan Perdana Menteri. Prasekolah di seluruh Malaysia menggunakan kurikulum baru yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (Pekeliling Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. 7. Mana-mana guru prasekolah swasta yang belum pernah mengikuti latihan atau tiada sijil pendidikan prasekolah akan diberikan kursus latihan secara percuma (Muhyiddin. antaranya mempercepatkan tempoh kelulusan daripada agensi-agensi seperti Pihak Berkuasa Tempatan. KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Kspk Bermula 1 Jan 2010.pendidikan khususnya pendidikan prasekolah dapat diperluaskan (Muhyiddin. harapan kerajaan lebih banyak lagi pihak swasta akan menubuhkan prasekolah khususnya di kawasan berkeperluan tinggi. Mewujudkan Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan bagi menyelaras dan mengumpul maklumat berkaitan prasekolah termasuk maklumat asas pelajar. 2010). 2010). 33 . personel dan lokasi sekolah serta pencapaian prasekolah tersebut (Pelan Hala Tuju (GTP). beberapa pendekatan baru telah diwujudkan. Jabatan Kesihatan. Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk penubuhan prasekolah swasta daripada 40 hari kepada 7 hari sahaja. 2010). Dengan mempermudahkan proses ini.

kemahiran dan nilai. 34 .Rekabentuk Kurikulum Ciri utama Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (Pekeliling Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. 2010). Standard Kandungan merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang patut murid tahu dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Ia merangkumi aspek pengetahuan. Di mana ekuiti bermaksud semua murid diberi pendidikan yang sama dan kualiti merujuk kepada bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Standard Pembelajaran pula merupakan satu penetapan kriteria @ indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan (Pekeliling Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. 2010) : a) Kurikulum berasaskan standard b) Kurikulum berbentuk modular a) Kurikulum Berasaskan Standard Tujuannya adalah untuk ekuiti dan kualiti.

Standard Pengajaran dan Pembelajaran Standard Pengajaran dan Pembelajaran menerangkan apa yang diketahui dan dilakukan oleh guru prasekolah semasa pengajaran dan pembelajaran. b) Guru Prasekolah perlu menggunakan pendekatan yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kanak-kanak supaya pembelajaran berkesan dan membawa makna kepada murid. Guru memainkan peranan yang penting dalam membina perhubungan antara sekolah dan ibubapa murid. (Kementerian Pelajaran Malaysia. Terdapat enam standard iaitu: a) Guru Prasekolah perlu membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keperluan kurikulum dan keperluan kanak-kanak. 2009). 35 . Guru Prasekolah perlu membantu mengenalpasti murid keperluan khas ini dan member nasihat yang bersesuaian kepada ibubapa. c) Guru Prasekolah perlu menjalankan kaedah seperti pentaksiran yang secara di berterusan Standard menggunakan Pentaksiran. f) Guru Prasekolah menghadapi keadaan di mana terdapat murid keperluan khas dalam kelas mereka. pelbagai dinyatakan d) Guru Prasekolah perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam bilik prasekolah. e) Penglibatan ibu bapa dan komuniti setempat amat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak.

Pendidikan Moral. kritis dan inovatif. Pendidikan Islam. Tunjang Pembelajaran Dalam Kspk : • Tunjang Komunikasi Tunjang Kerohanian. Permainan Luar dan Matematik. 2010): 1. Sikap dan Nilai Tunjang Kemanusiaan Tunjang Sains dan Teknologi Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika 36 • • • • .b) Kurikulum Berbentuk Modular Merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit (dinamakan modul). Modul Bertema – iaitu modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. 2. 2 jenis modul diwujudkan iaitu (Pekeliling Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Modul Asas – terdiri dari komponen bahasa (BM/BI/BC/BT). (modul ini dibina menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak).

Tunjang Ketrampilan Diri

(Kementerian Pelajaran Malaysia, 2009).

Penekanan dalam Kurikulum Standard ini adalah supaya murid-murid prasekolah dapat menguasai 4M bukan lagi 3M (Pekeliling Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan, 2010):

Membaca

37

Menulis Mengira Menaakul

Objektif Kspk Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi, sosial, intelek dan rohani seperti berikut: 1- Membina kecergasan badan. 2- Mempunyai tubuh badan yang sihat. 3- Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. 4- Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. 5- Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. 6- Mempunyai kematangan emosi. 7- Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. 8- Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. 9- Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain 10- Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan.

38

11- Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa dan rakan sebaya. 12- Mengamalkan nilai-nilai murni. 13- Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. 14- Berkomunikasi menggunakan Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris dan bahasa penghantar dalam konteks kehidupan harian. 15- Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. 16- Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalah. 17- Menggunakan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan inovatif dalampembelajaran dan kehidupan seharian. 18- Mengembangkan daya kreatif dan estetika. 19- Menghargai keindahan alam dan warisan budaya. (Program Prasekolah KPM, 2010) KURIKULUM PERMATA Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang tersendiri hasil daripada perwarisan seperti yang telah dicipta dalam gen mereka (Rozumah & Salma, 1985). Oleh hal yang demikian, kurikulum awal kanak-kanak harus melihat kepada tahap

39

Bhg. didapati projek perintis ini telah dapat memberi kesan yang sangat positif terhadap pembinaan sahsiah. Malah. jasmani. rohani sosial dan intelek kanak-kanak. Hasil kajian yang dibuat. program dan latihan yang berkaitan dengan kanak-kanak supaya impian Y. bermula dari peringkat awal kanak-kanak lagi. isteri Perdana Menteri Malaysia untuk melahirkan modal insan Negara yang hollistik dan produktif bermula dari peringkat awal kanakkanak lagi. Kini. Projek Perintis “Setiap Anak PERMATA Negara” telah dilaksanakan di lima buah pusat anak PERMATA Negara (PAPN) di luar bandar dan pinggir bandar. Datin Paduka Seri Rosmah Mansor. Oleh itu. Implikasi daripada polisi ini sebenarnya. pendidikan awal kanak- 40 . setiap anak amat berharga. Datin Paduka Seri Rosmah Mansor. setiap kanak-kanak akan berpeluang diasah bakat dan mindanya dari awal lagi untuk menjadikan mereka berjaya apabila dewasa kelak (Aminah Ayob et. Perkembangan kurikulum awal kanak-kanak di Malaysia telah berkembang secara baik sehingga kini dengan penubuhan agensi. isteri Perdana Menteri Malaysia telah bertekad untuk membantu kerajaan melahirkan modal insan Negara yang holistik dan produktif.al. institusi. 2008).A. kita akan Berjaya menghasilkan tenaga kerja dan warganegara yang produktif yang akan membawa pulangan ekonomi yang baik kepada Negara (Aminah Ayob et.A Bhg. dasar. 2008). Pada awal 2006. setiap anak adalah modal insan negara. Falsafah PERMATA Falsafah permata adalah untuk melahirkan setiap anak permata negara. sekumpulan pakar yang dipimpin oleh Y.al.perkembangan mereka.

Malah. 2009). Seterusnya. komunikasi dan awal literasi asas pembangunan intelek kanak-kanak. Pembelajaran secara bermain diterapkan dan penjagaan kesihatan kanak-kanak penting untuk memastikan perkembangan fizikal dan minda yang sihat. datangnya daripada keluarga berpendapatan rendah serta disertai berbilang kaum dan agama (Sekretariat PERMATA Negara. fokus permata adalah kepada pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak yang memenuhi kriteria seperti berumur antara satu hingga lima tahun. perkembangan bahasa. Pembelajaran awal dan amalan didikan dan asuhan yang bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak. ceria dan kasih sayang. Konsep Kurikulum PERMATA Konsepnya ialah menyediakan pengalaman pembelajaran untuk perkembangan holistik kanak-kanak. perkembangan maksimum berlaku dalam persekitaran yang kondusif selamat. emosi. (Aminah Ayob et. Malah. menetap di pinggir atau luar bandar.kanak penting dalam perkembangan intelek. menghargai kepelbagaian potensi dan kebolehan kanak-kanak dengan melibatkan kolaboratif antara pendidik dan ibu bapa. 2008) Penekanan Kurikulum a) Kasih sayang dan kegembiraan b) Interaksi dan komunikasi c) Pemikiran dan pembacaan 41 . kognitif dan Komunikasi mereka.al.

lukisan. dan belajar melalui bermain e) Menggunakan kebolehan dan potensi kanak-kanak f) Kegembiraan dalam bermain dan belajar g) Memperbanyakkan muzik .d) Kebebasan pembelajaran. nyanyian. Modul 42 . seni. tarian. Perkembangan fizikal. Seterusnya. ritma dan lakonan h) Belajar bergaul dan saling memahami pelbagai budaya i) Pendidikan secara inklusif j) Pengesanan awal dan intervensi k) Menyediakan pendidikan dan asuhan kanak-kanak berkualiti mengikut standard antarabangsa (Aminah Ayob et. Bagi menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan fizikal kanak-kanak selaras dengan umur mereka ia dipecahkan dalam lima modul iaitu Modul 1 : 0 – 6 Bulan.al. pengupayaan. koordinasi motor dan pengurusan diri serta perkembangan daya kreativiti dan estitika. 2008) Komponen Pembelajaran PERMATA Kurikulum ini digubal dengan berpaksikan falsafah pendidikan kebangsaan Malaysia serta mengandungi enam bidang pembelajaran seperti perkembangan emosi. perkembangan deria/sensori dan pemahaman dunia persekitaran. rohani dan sosial. perkembangan Pra matematik dan logikal. komunikasi dan literasi awal. Malah. Modul 2 : 6 – 12 Bulan. perkembangan dari segi bahasa.

Teknik pembelajaran permata ialah dengan merangsang minda kanak-kanak dengan kaedah meneroka.KANAK. bertanya. Hadir bersama dalam kursus ini ialah En. mengeksperimen. Kaedah ini mewujudkan persekitaran pembelajaran yang sesuai dan menyeronokkan bagi kanak-kanak. Kanak-kanak suka meneroka. Slot yang diisi ialah seperti slot Pengurusan. mencipta dan merekabentuk. Pengarah Sektor Pend Awal Kanak-Kanak dan Prasekolah. Kurikulum permata menerapkan mereka juga suka berkawan dan bersosial kanak-kanak kecil.3 : 1 – 2 Tahun. 2009). Zulkarnain Saidi. Kewangan. 2008).21 Ogos 2009 bertempat di Hotel Grand Continental. KPM dan Pen. Kursus Peningkatan Profesionalisme Pengurusan Prasekolah Kursus Peningkatan Profesionalisme Pengurusan Prasekolah diadakan pada 19 . 43 .al. Pengarah Unit Perkembangan Kurikulum KPM (Prasekolah Permata Hatiku. KURSUS-KURSUS YANG DIADAKAN BAGI MEMPERKASAKAN SISTEM PENDIDIKAN AWAL KANAK. Modul 4 : 2 – 3 Tahun dan Modul 5 : 3 – 5 Tahun (Aminah Ayob et. Kuala Lumpur bagi Guru Besar Negeri Pahang. Tatatertib dan Kurikulum Prasekolah. 2008). membina minat membaca dan berfikir sejak dari awal dan merangsang kemahiran matematik dan pemikiran secara logik (Aminah Ayob et al. Pen. mencuba dan mengalami melalui aktiviti permainan.

2009). 44 . 2009). satu Mesyuarat Penyelarasan Brif Projek Prasekolah KPM kali ke 3 diadakan pada 16 . Kuala Lumpur. Kelantan. Terengganu. Kedah. Perak. Intipati mesyuarat tersebut tentang spesifikasi kelas Prasekolah bagi perluasan kelas baru prasekolah di bawah NKRA (Prasekolah Permata Hatiku. Shah Alam. Kursus Orientasi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) Satu Kursus Orientasi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ( KSPK ) telah diadakan pada 19-22 Oktober 2009 untuk semua Penyelia Prasekolah PPD dan Penyelia KEMAS dari seluruh negeri Pahang. 2010). N Sembilan dan Melaka (Prasekolah Permata Hatiku. Semua bentuk dan bunga tarian tradisional telah didedahkan sebagai pengetahuan pada kelompok pertama kursus ini. Selangor.18 Jun 2010.Kursus Asas Tarian Tradisional Melayu Seramai 63 peserta terdiri Guru Prasekolah Negeri Pahang mengikut Kursus Asas Tarian Tradisional Melayu yang diadakan pada 25 hingga 29 Mei 2009 di Hotel Regency. Setiap daerah menghantar lima orang guru wakil bagi zon masing-masing (Prasekolah Permata Hatiku. Mesyuarat Penyelarasan Brif Projek Prasekolah KPM Bertempat di Hotel Quality.

tokoh pembaharuan Islam tersohor. Kedua-dua matlamat ini saling berkait antara satu sama lain. tetapi juga mengisi makna kemajuan dengan nilai-nilai yang luhur. Lantaran itu.Pendedahan tentang kriteria yang perlu dilihat bagi pemantauan pelaksanaan dan proses pengajaran dan pembelajaran meliputi rancangan tahunan. menegaskan bahawa matlamat asas pendidikan (al-ta’līm wa al-tarbiyyah) ialah untuk membentuk sahsiah insan melalui penerapan nilai-nilai murni ke dalam jiwa peribadinya agar ia menjadi insan yang baik (rijālan sālihan fī nafsih). 45 . sesuatu dasar yang digubal tentunya mempunyai matlamat untuk dicapai. 2009). tema. DASAR KERAJAAN DAN KUALITI PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI MALAYSIA PENGGUBALAN DASAR Menurut Muhyiddin (2009). Sesuatu sistem pendidikan yang bertujuan membangunkan potensi insan secara menyeluruh sudah pasti akan melahirkan manusia yang bukan sahaja mampu untuk memacu pembangunan ekonomi negara. dua matlamat penting yang lazimnya disasarkan ialah untuk membangunkan potensi insan secara menyeluruh dan memenuhi keperluan sosio-ekonomi negara. Pendekatan 50% BM dan 50% BI dalam P&P memungkinkan satu siri kursus latihan dalam Bahasa Inggeris yang diuruskan oleh KPM kepada guru prasekolah (Prasekolah Permata Hatiku. jadual waktu dan pengajaran 'montessory' dan lain-lain. Muhammad Abduh. Dalam konteks pendidikan.

Jabatan Perdana Menteri. tetapi juga keterampilan dan keperibadian insan yang mulia (Muhyiddin. dalam mencapai matlamat melahirkan modal insan yang akan mengisi keperluan untuk memajukan ekonomi negara di masa hadapan. Dalam erti kata lain.KANAK Latar Belakang Pelbagai kajian mengenai perkembangan awal kanak-kanak khususnya di bawah umur 4 tahun menjelaskan bahawa otak kanak-kanak mengandungi 100 bilio sel saraf (neuron) yang akan membina perhubungan (sinaps) apabila sel-sel dirangsang. matlamat pendidikan di negara kita ialah untuk melahirkan insan yang baik melalui sistem pendidikan yang mampu menggarap dan membina potensi akal. 2009). Matlamat ini yang melandasi setiap dasar dan perancangan pendidikan yang digubal dan dilaksanakan di negara kita. PENGGUBALAN DASAR AWAL KANAK. 2009). emosi dan rohani murid secara holistik. Ini membuktikan bahawa peringkat awal perkembangan kanak-kanak adalah tempoh formatif dan merangkumi detik-detik kritikal dalam pembangunan seseorang individu (PERMATA Negara. jasmani. iaitu insan yang terbangun segala potensi manusiawinya secara sempurna dan seimbang. Justeru itu. kita bukan sahaja menekankan aspek penguasaan ilmu dan kemahiran.Dasar pendidikan di Malaysia dipandu oleh Falsafah Pendidikan Negara yang bermatlamat untuk melahirkan insan kamil. Hampir 90% perkembangan otak kanak-kanak berlaku dengan pantas semasa mereka berumur di bawah 4 tahun. 46 .

Jabatan Perdana Menteri. yang boleh mencapai kesejahteraan diri dan memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Dasar yang komprehensif diperlukan atas pelbagai sebab yang rasional. masih belum ada satu dasar yang komprehensif yang menggabungkan asuhan dan didikan awal kanak-kanak berumur di bawah 4 tahun di negara ini. Jabatan Perdana Menteri.Falsafah Pendidikan Negara yang diasaskan kepada hasrat serta aspirasi negara. Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan ini merupakan asas penting sebagai landasan jangka panjang dari pelaburan awal dalam pembangunan modal insan seperti yang digariskan di dalam Rancangan Malaysia ke-9. memberi penekanan kepada usaha melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak. berakhlak mulia. Kementerian Pelajaran Malaysia telah pun mewujudkan Dasar Pendidikan Awal untuk kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun. Sehingga kini. 2009). berdisiplin serta berkemahiran menangani perubahan teknologi dan sosioekonomi global (PERMATA Negara. seimbang dan harmonis. 2009). Ini menjadi satu matlamat penting sistem pendidikan kebangsaan dan misi ini seharusnya dimulakan sejak dari lahir bagi memastikan perkembangan emosi dan kognitif kanak-kanak lebih optimum dan bersedia apabila memasuki alam persekolahan formal di umur 5 tahun (PERMATA Negara. Penumpuan kepada peringkat umur ini merupakan salah satu strategi awal bagi mengasaskan pendidikan sepanjang hayat dengan menghasilkan insan berjiwa murni. Keperluan menyediakan program Early Children’s Education Curriculum (ECEC) yang berkualiti adalah sangat penting kerana pelaburan yang dibuat untuk setiap kanak-kanak yang baru lahir pada hari ini akan memberikan pulangan yang amat besar 47 .

Jabatan Perdana Menteri. 2009). (PERMATA Negara. Penyataan Dasar ini penting memandangkan kanak-kanak merupakan kumpulan masyarakat yang perlu diberi perhatian oleh Kerajaan. perkhidmatan. pendidikan dan latihan. 2009). semua pihak yang bertanggungjawab perlu menggembleng tenaga. Jabatan Perdana Menteri. NGO dan pihak swasta supaya mereka dibesarkan mengikut acuan Malaysia ke arah melahirkan modal insan yang berkualiti tinggi dan berperibadi mulia. Objektif Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan 48 . menyediakan program. kepakaran dan sumber. Justeru itu. Ini disebabkan program ECEC yang berkualiti adalah asas kepada pembangunan modal insan yang produktif di abad ke-21 yang berteraskan teknologi dan ICT (PERMATA Negara. Dasar ini adalah pengukuh serta pelengkap kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan sedia ada". 2009). Jabatan Perdana Menteri. a) Penyataan Dasar Penjelasan secara khusus penyataan Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanakkanak Kebangsaan ialah: "Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan ialah dasar yang komprehensif bagi memastikan perkembangan yang holistik bagi semua kanak-kanak dari lahir hingga 4 tahun. ibu bapa.di masa hadapan. perlindungan serta kemudahankemudahan yang dapat merangsang perkembangan positif kanak-kanak (PERMATA Negara. Ia menjadi asas kukuh kepada pembangunan potensi kanakkanak berlandaskan acuan Malaysia.

kognitif. pengasuhan. iii. pihak swasta dan juga badan bukan kerajaan serta kumpulan masyarakat setempat di dalam pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. v.Objektif Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan adalah:i. vi. iv. kerajaan. bahasa. Membangunkan kurikulum yang komprehensif bagi perkembangan awal kanakkanak secara menyeluruh meliputi pendidikan. 49 . Mewujudkan kemudahan infrastruktur dan persekitaran pembelajaran termasuk peralatan pembelajaran yang berkualiti bagi membolehkan pencapaian hasil pembelajaran yang positif. Menyediakan asas kepada pembangunan potensi insan yang seimbang dan optimum berlandaskan acuan tersendiri dengan mengambil kira nilai-nilai tempatan dan amalan bijak antarabangsa. Meningkatkan kesedaran awam terhadap keperluan memberikan pendidikan awal kanak-kanak dari lahir hingga ke 4 tahun sebagai asas utama pembangunan holistik mereka sebelum memasuki alam persekolahan formal. Menggalakkan kanak-kanak di bawah umur 4 tahun mendapat asuhan dan didikan yang berkualiti bagi merangsang perkembangan awal mereka yang sesuai mengikut kumpulan umur dari segi fizikal. Menggalakkan penglibatan dan hubungan yang teguh antara ibu bapa. ii. sihat dan menyeronokkan. nutrisi dan kesihatan. sosio-emosi dan rohani dalam persekitaran yang selamat.

Colby. Kurikulum PERMATA telah dibangunkan selaras dengan kurikulum Sure Start yang diguna pakai di Pen Green Centre. Jabatan Perdana Menteri. 2009) i. Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan Kemudahan Fizikal Tenaga pendidik Penglibatan Ibu Bapa (PERMATA Negara. ii.vii. Memastikan pewujudan dan pelaksanaan sistem pemantauan dan penilaian keberkesanan program asuhan dan didikan awal kanakkanak. (PERMATA Negara. iv. Kurikulum Kebangsaan adalah berasaskan kurikulum PERMATA dan kurikulum Kursus Asas Asuhan Kanak-kanak (KAAK). England. Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan. Jabatan Perdana Menteri. iii. 2009) Komponen Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak ini meliputi 4 komponen utama iaitu: i. dan dikaji semula serta dibuat penambahbaikan dengan mengambil kira kurikulum-kurikulum Kursus 50 . Kurikulum ini telah diuji rintis di empat belas buah Pusat Anak PERMATA Negara (PAPN).

iii. ii. Kemudahan yang berbeza-beza ini tidak berupaya memberi hasil pembelajaran yang optimum kepada kanak-kanak terutama di kawasan luar bandar dan pinggir bandar. Pada masa ini. maka sebuah Kurikulum Kebangsaan yang lengkap telah digubal untuk kegunaan TASKA di seluruh Malaysia (PERMATA Negara. Bagi membolehkan penyertaan maksimum dari kumpulan sasar adalah dicadangkan supaya Pusat PERMATA ini diwujudkan di lokasi yang berhampiran di kawasan kediaman kumpulan sasar (PERMATA Negara. kemudahan fizikal dan peralatan pembelajaran pendidikan awal kanak-kanak yang disediakan oleh pelbagai agensi di sektor awam adalah berbeza disebabkan oleh keupayaan kewangan. keselamatan dan kesejahteraan anak-anak. Hasil daripada penambahbaikan ini. 2009). 2009). Jabatan Perdana Menteri.Asas Asuhan Kanak-kanak (KAAK) dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tenaga pendidik 51 . Jabatan Perdana Menteri. kurikulum Sijil Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak TASKA (SAPAKT) dari Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS). Kemudahan Fizikal Kemudahan fizikal dan persekitaran pembelajaran pusat pendidikan awal akan menyumbang kepada pembinaan keyakinan.

(PERMATA Negara. 2009) 52 . emosi dan kebolehan interaksi sosial mereka. menggunakan peralatan pembelajaran secara berkesan. budaya dan agama yang berlainan. b) Hasil pembelajaran awal yang positif hanya boleh dipastikan oleh pendidik yang berkualiti dan berkelayakan dan mereka perlu membantu kanakkanak yang buat pertama kalinya berada dalam kumpulan anak-anak dari bangsa. Tenaga Pendidik yang berkelayakan dalam perkembangan kanakkanak diperlukan atas sebab-sebab berikut: a) Pendidik memainkan peranan utama dalam membentuk sahsiah dan sikap anak-anak. e) Berdaya kreatif dan mampu membawa perubahan sesuai dalam kehidupan kanak-kanak dan keluarga mereka.Perkhidmatan Tenaga Pendidik yang terlatih dan berkelayakan akademik sekurang-kurangnya di peringkat Diploma dalam bidang perkembangan dan pendidikan awal kanak-kanak telah dibuktikan sebagai antara faktor terpenting menyumbang kepada kejayaan program pendidikan awal yang bertujuan membina asas perkembangan emosi dan minda kanak-kanak yang kukuh. c) Mempunyai kebolehan untuk berkomunikasi secara berkesan dengan kanak-kanak. Khususnya bagi kanak-kanak yang baru mengenali diri. rakan sekerja dan keluarga kanak-kanak. d) Berkeupayaan melaksanakan program. Jabatan Perdana Menteri.

Jabatan Perdana Menteri. Menyentuh tentang pendidikan prasekolah. program yang sesuai dapat menggerakkan pemikiran. 2009). Seperti dinyatakan oleh YAB Dato' Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak (1998) iaitu pendidikan prasekolah merupakan peringkat formatif dalam perkembangan kanak kanak. Dengan yang demikian ibu bapa adalah di wajibkan untuk menyumbang kepada aktiviti pusat sekurangkurangnya 4 jam sebulan (PERMATA Negara. Di samping itu.iv. Oleh itu. Asuhan dan didikan yang serupa di pusat dan di rumah akan membantu kesinambungan proses pembelajaran dan mengelakkan kekeliruan di kalangan anak-anak. kesedaran telah ditunjukkan bukan sahaja oleh masyarakat malah di peringkat atasan juga. meningkatkan kreativiti dan membina akhlak yang baik bagi golongan kanak- 53 . ia juga dapat menjalinkan perhubungan yang rapat di antara ibu bapa dan tenaga pendidik. Penglibatan Ibu Bapa Kajian menunjukkan perkembangan dan prestasi pembelajaran anak-anak adalah lebih baik apabila ibu bapa mereka terlibat secara aktif dan berterusan dalam pendidikan mereka sejak awal lagi. Penglibatan aktif dan sokongan ibu bapa di peringkat ini akan dapat meningkatkan potensi pembelajaran anakanak melalui penerusan kaedah pembelajaran tersebut di rumah. juga bagi membolehkan pendidik mengenali serta memahami anak-anak dengan lebih mendalam.

Pemerhatian penulis ke tadika-tadika semasa penyeliaan pelajar praktikum menunjukkan kebanyakan tadika swasta memberi penumpuan yang lebih kepada aspek kognitif. moral dan keagamaan serta berbagai lagi penekanan yang berbeza (Mariani. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB AGENSI Aspek Perundangan Peranan dan tanggungjawab agensi dalam pelaksanaan Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan adalah berasaskan aspek perundangan. Jabatan Perdana Menteri. 2006). 54 . muncul satu fenomena iaitu kehadiran berbagai pihak dan agensi untuk mengendalikan pusat prasekolah. penyuburan fizikal. iaitu. Berikutan itu. prinsip bidang tugas. kemahiran 3M.kanak yang berumur antara 4 hingga 6 tahun. pembangunan minda. tidak kurang juga yang menitikberatkan aspek lain seperti sosial. Walau bagaimanapun. pengukuhan kestabilan emosi dan persediaan untuk hidup bermasyarakat. amalan sedia ada dan kesediaan agensi (PERMATA Negara. 2009). tidak mustahil jika dikatakan akan wujud pula paradigma 'rumah satu tiang seribu atau infinit' disebabkan kepelbagaian ragam pendekatan dan kurikulum yang digunakan di prasekolah. Dengan kewujudan pelbagai model prasekolah.

2009). Keluarga dan Masyarakat adalah bertanggungjawab ke atas perkara-perkara berkaitan dengan penggalakan dan penguatkuasaan perkhidmatan asuhan kanak-kanak dan pusat jagaan. iaitu pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak.(A)170/2008] dalam PERMATA Negara. rendah dan menengah (PERMATA Negara. pembentukan dasar dan strategi program pembangunan kanak-kanak dan penyelarasan dan pemantauan program pembangunan kanak-kanak.B Menteri Pembangunan Wanita. Walaupun aspek pengasuhan adalah suatu komponen dalam Kurikulum ini. namun fokus utama Kurikulum adalah berhubung dengan pendidikan yang merupakan perkara spesifik di bawah tanggungjawab Menteri Pelajaran. Manakala Menteri Pelajaran adalah bertanggungjawab ke atas perkara.U. 2009). Keluarga dan Masyarakat. naziran Kurikulum Kebangsaan ini serta penyediaan guru boleh diletakkan di bawah Menteri Pelajaran (PERMATA Negara. Berdasarkan bahawa tanggungjawab spesifik mengatasi tanggungjawab umum. oleh yang demikian perkara berkaitan dengan penggubalan. 2) 2008 [P. Jabatan Perdana Menteri. manakala komponen pengasuhan adalah perkara umum di bawah tanggungjawab Menteri Pembangunan Wanita. Jabatan Perdana Menteri (2009) memperuntukkan bahawa Y.perkara berkaitan dengan pengurusan pendidikan prasekolah. Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan ini menggabungkan dua aspek. Jabatan Perdana Menteri. 55 .Perintah Menteri-menteri Kerajaan Persekutuan (No. pelaksanaan.

KPWKM dari itu perlu meneruskan peranan dan tanggungjawabnya seperti mana di bawah Akta tersebut. nisbah pengasuh dan nisbah ruang oleh pusatpusat asuhan yang berdaftar. kebersihan. Jabatan Perdana Menteri. pengawalan dan pemeriksaan TASKA bagi mematuhi penetapan ciri-ciri piawaian minimum yang merangkumi tahap kesihatan. Keluarga dan Masyarakat Kementerian Pembangunan Wanita. Ini bagi memastikan kesinambungan dengan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang diwujudkan oleh Kementerian Pelajaran bagi kanak-kanak berumur 4-6 tahun dan melakukan pengawalseliaan. keselamatan. Di samping itu JKM juga perlulah meneruskan peranannya sebagai agensi penyelaras Taska Komuniti (PERMATA Negara. Kementerian Pembangunan Wanita. termasuk perkara-perkara berkaitan dengan penetapan kelayakan pengasuh dan tenaga pendidik (PERMATA Negara. Jabatan Perdana Menteri. 2009).Kementerian Pelajaran Peranan dan tanggungjawab Kementerian Pelajaran mencakupi perkara--perkara menggubal Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan berasaskan Kurikulum PERMATA dengan mengambil kira aspek asuhan Kurikulum KAAK. Akta tersebut meliputi antara lain aspek pendaftaran. 2009). pemantauan / naziran ke atas pelaksanaan Kurikulum serta berperanan dalam penyediaan tenaga pendidik. Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) adalah agensi bertanggungjawab menguatkuasakan Akta Taman Asuhan Kanak-kanak Tahun 1984 (Akta 308). 56 .

teknik pembelajaran. Jabatan Perdana Menteri. pengubahsuaian perlu dilaksanakan dari segi pemakaian Kurikulum. Namun demikian. Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Kebangsaan (NCDRC) akan melaksanakan pengawalseliaan dan naziran ke atas 57 . Adalah dicadangkan supaya Jabatan ini menubuhkan juga Pusat PERMATA di TABIKA Perpaduan untuk kanak-kanak 4 tahun ke bawah di kawasan bandar dan pinggir bandar (PERMATA Negara. Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Kebangsaan di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Pada peringkat permulaan. 2009). Jabatan Perdana Menteri. 2009).Jabatan Kemajuan Masyarakat Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) perlu meneruskan peranannya sebagai agensi pelaksana program asuhan dan didikan awal kanak-kanak melalui TASKA KEMAS dengan tumpuan kepada kawasan-kawasan di luar bandar. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional pada masa kini terlibat dalam pengendalian TADIKA untuk kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun atau di peringkat prasekolah. serta keperluan fizikal dan peralatan pembelajaran di TASKA-TASKA KEMAS mengikut kemampuan dari segi kewangan dan tenaga pengajar (PERMATA Negara.

pelaksanaan Kurikulum Kebangsaan secara pentadbiran sebelum diserahkan kepada Kementerian Pelajaran dan menyediakan keperluan latihan tenaga pendidik sehingga Kementerian Pelajaran bersedia untuk melaksanakannya (PERMATA Negara. Jabatan Perdana Menteri. menyelaras perluasan Program Didikan dan Asuhan Awal Kanak-kanak PERMATA di seluruh negara dan mengurus 14 Pusat PERMATA sedia ada sebelum pengurusannya diserahkan kepada Kementerian Pelajaran (PERMATA Negara. mewujudkan pangkalan data kanak-kanak seluruh Malaysia bagi tujuan memantau dan menyelidik perkembangan kanak-kanak seluruh Malaysia. menjadi pusat rujukan dan memberi khidmat latihan kepada pendidik dan jurulatih PERMATA serta lain-lain pihak yang berminat. Jabatan Perdana Menteri. 2009).kanak. peranan dan tanggungjawab NCDRC juga akan diperluaskan bagi melaksanakan tugas-tugas seperti menjalankan penyelidikan yang berkaitan dengan perkembangan kanak. Di samping itu. 58 . Bahagian Pendidikan Awal Kanak-kanak (PERMATA) Jabatan Perdana Menteri Bahagian Pendidikan Awal Kanak-kanak (PERMATA) di bawah Jabatan Perdana Menteri akan menjalankan tugas dan tanggungjawab seperti menjadi urus setia kepada Majlis Penyelarasan Dasar PERMATA Negara. 2009). 2009). menerbitkan bahan bacaan atau rujukan mengenai pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak hasil dari kajian yang dijalankan berasaskan keperluan pembangunan kanak-kanak dan membina jaringan dengan pelbagai pihak dalam dan luar dalam meningkatkan mutu dan kualiti asuhan dan didikan awal kanak-kanak di Malaysia (PERMATA Negara. Jabatan Perdana Menteri.

2009). TASKA Kementerian Pertahanan dan Pusat Anak PERMATA Negara (PERMATA Negara. Kesenian dan Warisan. seperti TASKA FELDA. • Fasa Pertama (mulai 2009). Pemakaian Kurikulum Kebangsaan ini hanya terpakai bagi TASKA yang dikelolakan oleh Kerajaan atau badan-badan berkanun seperti TASKA KEMAS yang dikelolakan oleh KEMAS. Kementerian Perpaduan. 2009). Bagi TASKA yang dikelolakan oleh pertubuhan perbadanan dan perlu berdaftar di bawah Akta Taman Asuhan Kanakkanak 1984. Jabatan Perdana Menteri. Kementerian Kemajuan Luar Bandar. Pemakaian Kurikulum Asuhan Dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan Di Taska Yang Dikelolakan Oleh Kerajaan. Hal ini kerana TASKA yang dikelolakan oleh agensi Kerajaan tidak tertakluk kepada mana-mana undang-undang. Jabatan Perdana Menteri. Kebudayaan. tanpa perlu meminda mana-mana undang-undang. Pemakaian kurikulum ini boleh dibuat secara pentadbiran. pertubuhan perbadanan boleh memilih untuk 59 . Seksyen 3 Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 (Akta 308) telah mengecualikan TASKA yang dikelolakan oleh kerajaan daripada pemakaian Akta tersebut.PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN DASAR Pelaksanaan Dasar ini akan dijalankan secara berperingkat melalui Fasa I dan Fasa II mulai tahun 2009 (PERMATA Negara. TASKA Perpaduan yang dikelolakan oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional.

menerima pakai Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan yang digubal oleh Kementerian Pelajaran (PERMATA Negara. Jabatan Perdana Menteri. latihan pra perkhidmatan kepada Pemaju Masyarakat baru yang akan dilantik dan dengan mengambil kira nisbah seorang pengasuh kepada 5 orang kanak-kanak dari itu program PERMATA KEMAS akan memerlukan seramai 818 60 . mempertingkatkan tahap kelulusan akademik Pemaju Masyarakat sedia ada ke peringkat diploma di institusi pengajian tinggi secara jarak jauh pada hujung minggu. kursus Orientasi Kurikulum PERMATA kepada seramai 840 orang Pengasuh dan Penyelia / Pegawai Pemantau. 2009). latihan tambahan kepada pegawai dan kakitangan KEMAS sedia ada yang mengendali dan memantau Taska KEMAS perlu diadakan seperti kursus Jurulatih Utama kepada seramai 20 orang Jurulatih KEMAS dan Pegawai / Penyelia Prasekolah untuk menjadi 'Master Trainers. i. kemudahan dan peralatan (PERMATA Negara. Jabatan Perdana Menteri. Latihan Bagi melaksanakan kurikulum PERMATA di semua Taska KEMAS sepenuhnya. 2009). perjawatan. Ia akan di buat secara berperingkat dalam jangka masa 3 tahun. Pusat PERMATA KEMAS Fasa 1 akan melibatkan peningkatan taraf 304 taska sedia ada dari aspek latihan.

orang pengasuh tambahan (PERMATA Negara. Dengan perancangan latihan dan cadangan peningkatan tahap kelulusan akademik. Di samping itu KEMAS juga memerlukan penambahan jawatan sebanyak 818 orang di peringkat Pemaju Masyarakat dan 356 orang di peringkat Pembantu Taska (PERMATA Negara. ii. Jabatan Perdana Menteri. Penubuhan Pusat PERMATA Perpaduan 61 . 2009). 2009). Kemudahan Premis dan Peralatan Bagi menjadikan Taska KEMAS setaraf dengan Pusat PERMATA pengubahsuaian dan naik taraf dari segi ruang dan kemudahan serta peralatan pembelajaran perlu dilaksanakan secara berperingkat mengikut kemampuan kewangan (PERMATA Negara. 2009). Jabatan Perdana Menteri. gred jawatan Pemaju Masyarakat Taska KEMAS ini perlu disesuaikan selaras dengan kelulusan akademik. Perjawatan Pada masa kini jawatan Pemaju Masyarakat Taska KEMAS adalah bertaraf kontrak dengan tangga gaji disandarkan ke jawatan Gred N11. Jabatan Perdana Menteri. iii.

pusat Rukun Tetangga dan bangunan Tabika Perpaduan. 62 . 30 buah Pusat pada tahun 2010 dan 60 buah Pusat pada tahun 2011.bangunan sedia ada di lokasi-lokasi tersebut akan dinaiktarafkan supaya sesuai dengan keperluan program PERMATA (PERMATA Negara. FELDA Gugusan Besout. Bilangan jawatan yang diperlukan bagi 105 Taska PERMATA Perpaduan ialah seperti berikut: Tahun 2009 2010 2011 Jumlah TASKA 15 30 60 105 60 120 240 420 Pendidik Pembantu Pendidik 30 60 120 210 Penubuhan Pusat PERMATA FELDA FELDA bercadang untuk memperluaskan program PERMATA dengan menambah lima lagi Pusat iaitu di FELDA Jaya Raja Alias. Jabatan Perdana Menteri.Sebagai permulaan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN) mencadangkan supaya Taska PERMATA Perpaduan ini dilaksanakan dalam lingkungan kawasan Rukun Tetangga di bandar dan pinggir bandar seperti di Pusat Aktiviti Perpaduan. JPNIN mencadangkan supaya Pendidik dilantik pada Gred S27 dengan pembantunya pada Gred N11 berasaskan kelayakan akademik mereka (PERMATA Negara. FELDA Ciku Kelantan dan FELDA Tenggaroh. 2009). Bangunan. Bagi Fasa I sebanyak 105 Pusat PERMATA Perpaduan akan ditubuhkan iaitu 15 bagi tahun 2009. FELDA Gugusan Kertih. Jabatan Perdana Menteri. 2009).

Kem Sungai Besi. Jabatan Perdana Menteri. maka pindaan hendaklah di buat kepada Akta Pendidikan 1996 bagi memasukkan peruntukan yang serupa (PERMATA Negara. ATM seterusnya akan menambah 8 lagi Pusat PERMATA ATM iaitu 4 lokasi bagi Tentera Darat. Jabatan Perdana Menteri. 2009). Pangkalan TLDM Lumut (Markas Tentera Laut). termasuklah yang ditubuhkan dan dikelolakan oleh pihak swasta. Kuala Lumpur (Markas Tentera Darat). Pangkalan Udara Subang (Markas Tentera Udara).Penubuhan Pusat PERMATA Angkatan Tentera Malaysia (ATM) Angkatan Tentera Malaysia (ATM) akan menubuhkan Pusat PERMATA di 5 buah lokasi iaitu Kompleks Perumahan Desa Tun Hussein Onn. • Fasa Kedua (Mulai 2010) Pemakaian Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan Di Taska Swasta Sekiranya pemakaian Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak ini akan dijadikan mandatori bagi semua TASKA. sebagaimana yang diperuntukkan dalam Seksyen 22 Akta Pendidikan 1996 bagi pemakaian Kurikulum Kebangsaan prasekolah di TADIKATADIKA termasuk TADIKA Swasta. Kuala Lumpur (Markas ATM). 2 lokasi bagi Tentera Laut dan 2 lokasi bagi Tentera udara (PERMATA Negara. 63 . 2009). dan Taskanita Kementerian Pertahanan (PUSPANITA).

walaupun ia tidak memperuntukkan mengenai penggubalan dan pemakaian kurikulum di TASKA. menyedari hakikat bahawa terdapat keperluan untuk mengubah hala tuju konsep perlindungan terhadap kanak-kanak dan juga mengakui bahawa perlunya pembaharuan di dalam undangundang sejajar dengan perkembangan semasa. AKTA Akta 611 Undang-undang mengenai perlindungan terhadap kanak-kanak di Malaysia juga boleh dilihat seawal tahun 1947 dengan Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda. Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 dan Akta Perlindungan Kanak-Kanak pada 1991. maka satu akta yang khusus dan 64 .Berhubung dengan Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 yang memperuntukkan mengenai pengawalseliaan taska swasta. adalah dicadangkan supaya pindaan kepada Akta Pendidikan 1996 dan Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 dipinda pada tahun 2010 (PERMATA Negara. Bagi melaksanakan pemakaian Kurikulum Kebangsaan di semua TASKA swasta. Jabatan Perdana Menteri. Walau bagaimanapun. namun pemakaian Kursus Asas Asuhan Kanak-kanak adalah di peruntukkan di bawah Peraturan-Peraturan Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 (Di Institusi) 1985 yang dibuat di bawah Akta tersebut. 2009). Akta Mahkamah Juvana 1947. khususnya pendaftaran TASKA swasta. maka beberapa pindaan mungkin perlu dibuat kepada Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984. Memandangkan Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak yang digubal oleh Kementerian Pelajaran akan terpakai bagi semua TASKA.

dan Menteri 65 . 2005): Suatu Akta untuk menyatukan dan meminda undang-undang yang berhubungan dengan pemeliharaan. prosedur perbicaraan. 2005). tanggungjawab untuk memaklumkan kes-kes penderaan kanak-kanak. hukuman dan sebagainya (Jal Zabdi & Zulazhar. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Akta ini dinamakan Akta Pendidikan 1996 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam Warta. penubuhan Mahkamah Bagi Kanak-Kanak. Tajuk panjang Akta 611 berbunyi (Jal Zabdi bin Mohd Yusoff & Zulazhar bin Tahir. Antara perkara penting yang diketengahkan oleh Akta 611 adalah tugas dan tanggungjawab ibu bapaatau penjaga dalam memelihara kesejahteraan kanakkanak.komprehensif mengenai kanak-kanak telah digubal dan diluluskan iaitu Akta KanakKanak 2001 (kemudian disebut sebagai Akta 611) dan telah berkuat kuasa pada 1 Ogos 2002. pelindungan dan pemulihan kanak-kanak dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berkaitan dan bersampingan dengannya. Akta 611 merupakan satu Akta yang merangkumi pelbagai isu penting mengenai kanak-kanak.

Menteri boleh. pengendaIian atau pengurusan tadika iaitu (Akta Pendidikan 1996. DASAR PENDIDIKAN AWAL KANAK.boleh menetapkan tarikh yang berlainan bagi peruntukan yang berlainan dalam Akta ini (Akta Pendidikan 1996. dikendalikan atau diuruskan melainkan jika tadika itu didaftarkan di bawah Akta ini. Dalam bab 2 Akta ini menceritakan tentang larangan terhadap penubuhan. 2) Seseorang yang melanggar subseksyen (1) adalah melakukan suatu kesalahan. satu dasar pendidikan awal kanak-kanak yang lebih bersifat tempatan akan dikemukakan kepada kerajaan pusat untuk dipertimbangkan pelaksanaannya di 66 . bahasa-bahasa selain daripada bahasa kebangsaan boleh digunakan sebagai bahasa pengantar di tadika. Akta ini juga menyebut tentang walaupun terdapat bahasa kebangsaan. 1997).KANAK DI KUCHING. Kurikulum prasekolah iaitu program dan kegiatan tiap-tiap tadika hendaklah berasaskan garis panduan kurikulum untuk tadika yang diluluskan oleh Menteri. 1997). tertakluk kepada peruntukan Akta ini. Di dalam Akta ini juga mengatakan tentang kuasa Menteri untuk menubuhkan tadika. Selain itu. menubuhkan dan menyenggarakan tadika. bahasa kebangsaan hendaklah diajarkan sebagai mata pelajaran wajib (Akta Pendidikan 1996. tetapi jika sesuatu tadika menggunakan bahasa selain daripada bahasa kebangsaan. Di Sarawak. 1997): 1) Tiada tadika boleh ditubuhkan.

Menurut Datin Fatimah. dasar bersifat tempatan itu penting kerana ia sesuai dengan keperluan dan ciri-ciri perkembangan penduduk di Sarawak. Menurut Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri (Sumber Manusia dan Latihan) Datin Fatimah Abdullah.negeri tersebut kerana demografi di Sabah dan Sarawak tidak sama dengan demografi di Semenanjung Malaysia. Datin Fatimah yang juga pengerusi MPPAK mengakui untuk menyediakan akses pendidikan awal kanak-kanak terutama pembinaan Taman Asuhan Kanak-kanak (Taska) bagi yang berusia empat tahun dan ke bawah memerlukan peruntukan yang banyak daripada kerajaan pusat dan negeri. 2010). KESIMPULAN 67 . pendidikan Taska perlu diberi penekanan kerana kemajuan prasekolah (Lima hingga enam tahun) di negeri tersebut tidak jauh ketinggalan kerana ia disediakan Kementerian Pelajaran (Utusan Borneo.

menjadi pusat rujukan dan memberi khidmat latihan kepada pendidik dan jurulatih PERMATA serta lain-lain pihak yang berminat. Ini menunjukkan bahawa terdapat peningkatan sebanyak lebih kurang 2. dapat disimpulkan bahawa pendidikan awal kana-kanak di malaysia sentiasa mengalami perubahan selaras dengan kemajuan negara. program Early Children’s Education Curriculum (ECEC) yang berkualiti adalah sangat penting kerana pelaburan yang dibuat untuk setiap kanak- 68 . Perkembangan pendidikan awal kanak-kanak terus berkembang maju apabila pihak NCDRC akan diperluaskan bagi melaksanakan tugas-tugas seperti menjalankan penyelidikan yang berkaitan dengan perkembangan kanak.525.Secara keseluruhanya. pihak KPM telah menyediakan sebanyak 7511 kelas prasekolah.9%) daripada kadar enrolmen pada tahun 2009 iaitu 67 peratus.kanak. mewujudkan pangkalan data kanak-kanak seluruh Malaysia bagi tujuan memantau dan menyelidik perkembangan kanak-kanak seluruh Malaysia. Pendidikan awal kanak-kanak (PAKK) di Malaysia telah menjadi satu industri yang bercambah dengan pesatnya sejak kebelakangan ini namun inisiatif Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk menginstitusikan PAKK hanya bermula di sekitar tahun 1990-an melalui beberapa peraturan dalam Akta Pendidikan 1996.9 peratus (69. KEMAS sebanyak 8. Dengan itu. JPNIN 1643 dan prasekolah swasta yang berdaftar sebanyak 6378. menerbitkan bahan bacaan atau rujukan mengenai pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak hasil dari kajian yang dijalankan berasaskan keperluan pembangunan kanak-kanak dan membina jaringan dengan pelbagai pihak dalam dan luar dalam meningkatkan mutu dan kualiti asuhan dan didikan awal kanak-kanak di Malaysia Selain daripada itu.

atau pihak yang tertentu malah penglibatan ibu bapa dianggap memang signifikan dalam proses pendidikan kanak-kanak. RUJUKAN 69 . Ini disebabkan program ECEC yang berkualiti adalah asas kepada pembangunan modal insan yang produktif di abad ke-21 yang berteraskan teknologi dan ICT. maka Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai pihak yang bertanggungjawab perlu memasukkan elemen sesuai yang boleh memberi skop yang lebih meluas untuk keberkesanan proses pembelajaran kanak-kanak di prasekolah. Perkara ini perlu diberi perhatian yang sewajarnya memandangkan trend yang wujud dan banyak isu yang sentiasa menjadi bualan dalam sistem pendidikan prasekolah di Malaysia.kanak yang baru lahir pada hari ini akan memberikan pulangan yang amat besar di masa hadapan. Memandangkan bukan sahaja penglibatan guru. pihak NGO.

London. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.bernardvanleer. Starting with Quality. Azizah Lebai Nordin dan Mahani Razali. Diperolehi pada 28 0gos 2010 daripada http://skguarchempedak. Bernard Van Leer.sahc. 2009. 2009.theborneopost.edu. Diperoleh pada 24 ogos 2010 daripada http://www. Fatimah.com/v2/wpcontent/uploads/downloads/2010/07/1275279 590. 2008.com/?p=19441 70 . Kurikulum Permata. Diperolehi pada 23 ogos 2010 daripada http://www. Perbandingan Akta. 2010.html Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan.my/esei_karya/Microsoft%20Word%20Perbandingan %20akta. Kuala Lumpur. Mastura Badzis. Kementerian Pelajaran Malaysia.Ahmad Fauzi.kedah. Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. 1990.org/English/Home/Aboutus. Dasar pendidikan awal kanak-kanak bersifat tempatan dikemukakan.pdf Aminah Ayob. 2010. HMSO. Rohani Abdullah.pdf Department of Education and Sciences (DES). Diperolehi pada 17 Ogos 2010 akan daripada http://www. About the Bernard van Leer Foundation.

2009. 2009. Pendidikan Prasekolah Di Malaysia. Kajian Awal Adaptasi Silang Budaya Ke Atas Instrumen Penaksiran Autentik Untuk Kanak-kanak Berumur 3 Hingga 6 Tahun.html pada 28 Ogos 2010 Jabatan Perdana Menteri..my/. Dasar Asuhan Dan Didikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan./Dasar_Asuhan_dan %20Didikan_Awal_Kanak_Kanak_Kebangsaan..com IPGM Kampus Dato’ Razali Ismail. Selangor: PERMATA Negara Jabatan Perdana Menteri. 2010.blogspot. Diperolehi pada 24 Ogos 2010 daripada www. Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://pkukmweb. 2005. Akta Kanak-Kanak 2001: 71 .pdf Garis Panduan Pendidikan Prasekolah di Malaysia.permata. Dasar Asuhan Dan Didikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan.pdf Jal Zabdi & Zulazhar. 1993. 2009. Diperolehi pada 3 ogos 2010 http://ipgmkdriprasekolah.blogspot. http://ipgmkdriprasekolah.Farida Yunus & Hasnah Toran.ukm.jpm.my/~fpendidikan/siswazah/prosiding/jilid%202%202010/bil %207%20kajian%20adaptasi.com/2009_06_01_archive.

2009. Nik Mahadi.mindamadani. 2009. Universiti Pendidikan Sultan Idris.pdf Mastura Bazdis.net/pra/news.php Mariani. Malaysia. Diperolehi pada 24 ogos 2010 dari http://www. Jurnal Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara (NCDRC). 2009.fsktm. Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif. Nor Arini & Wong Chit Trai. Pengurusan Kurikulum.com/sejarah-perkembangan-sistem-pendidikan-di-malaysia/ Laman Sesawang Prasekolah BalingSik.edu. Jelaskan Sejarah 72 .my/4917/1/8.Penguatkuasaan Semula Tugas dan Tanggungjawab Ibu Bapa atau Penjaga? Diperolehi pada 17 Ogos 2010 daripada http://www. Noralina.commonlii. Dokumen Standard Prasekolah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kulanz.um. 2006.html#Heading9 Kementerian Pelajaran Malaysia. Realiti Trend Dan Isu Dalam Pendidikan Awal. 2008. Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://saabd. 2009. Diperolah pada 18 September 2010 daripada http://kulanzsalleh.my/content/view/186/2/ Mohd Faiz. Diperolehi pada 17 Ogos 2010 Kanak-Kanak daripada http://myais.org/my/journals/JMCL/2005/6.

Kuala Lumpur: utusan publication & Distributors Sdn Bhd Manroy. Diperolehi pada 19 ogos 2010 daripada http://www.google. 2001. Kuala Lumpur. Diperolehi pada 20 73 . Perkembangan Pendidikan di Malaysia dalam Ilmu Pendidikan DPM. 2004. Maimunah. 2010.com/doc/14533952/Perkembangan-Sistem- Pendidikan-Di-Malaysia Noresah.com/doc/2882268/Dasar-Pendidikan-Di-Malaysia Musliha. Gaya Dan Kaedah Pengajaran Guru Prasekolah Dalam Sains Awal. Diperolehi pada 17 Ogos 2010 daripada http://www. Diselenggara oleh Abdul bin Ali. 2002. Diperolehi pada 19 ogos 2010 daripada http://www.my/search? q=Jelaskan+Sejarah+Perkembangan+Asuhan+Dan+Pendidikan+Awal Mohd Kassim Jaafar. Nor Fadhilah.scribd. Perkembangan Sistem Pendidikan di Malaysia. Nur Fadzni. Diperolehi pada 17 Ogos 2010 daripada http://www. 2009. Kamus Dewan Edisi Ketiga. Dewan bahasa dan pustaka.Perkembangan Asuhan Dan Pendidikan Awal Kanak – Kanak Di Malaysia. Roshidayani & Nor Hamizah.com/doc/33872926/Gaya-Dan-KaedahPengajaranGuru-Prasekolah-Dalam-Sains-Awal Pekeliling Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. 2009.scribd. Dasar pendidikan di Malaysia.scribd.com.

com/2009/10/kursus-orientasi-kurikulumstandard.pdf PERMATA Negara.org/wiki/Prasekolah Prasekolah Permata Hatiku.my/kurikulum. 2009. diperolehi pada 23 ogos 2010 daripada http://ms. Program Transformasi Kerajaan.html Razali Arof.mohe. Diperolehi pada 28 0gos 2010 daripada http://www. Kursus Orientasi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). Diperolehi pada 19 Ogos 2010 daripada http://prasekolah-kpm. Pengantar Kurikulum.asp Prasekolah.com/perkongsian/pekeliling- kurikulum- standard-prasekolah-kebangsaan Pelan Hala Tuju. Objektif KSPK.blogspot.gov.blogcikgu. Diperolehi pada 21 Ogos 2010 daripada http://jpt.wikipedia. 2010.com/2010_01_01_archive.blogspot.jpm. Percetakan Bahasa dan Pustaka 74 . Kurikulum Permata. 1991. 2010.permata.my/RUJUKAN/Pelan%20Hala%20Tuju%20GTP. 2010.Ogos 2010 daripada http://www. Selangor. Diperolehi pada 20 Ogos 2010 daripada http://prapermata.html Program Prasekolah KPM. Jabatan Perdana Menteri.

Program Pengasuhan Dan Pendidikan Awal Kanak . Perkembangan Pembangunan Pendidikan. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.Robiah Sidin.utusan. Selangor: Jabatan Perdana Menteri Taklimat Bidang Keberhasilan Utama Nasional (Nkra) Pendidikan. Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan . 2009. Tujuan Dan Haluan pendidkan Dalam Abad ke-21 dalam Aliran dalam amalan pendidikan menjelang Abad ke 21 disunting oleh juriah Long et. Diperolehi pada 25 Ogos 2010 daripada http://www.asp? ala ysia&sec=Terkini&pg=bt_19.al ( 1992).com/doc/24496351/Taklimat%E2%80%99s Ummul Kasturi.my/utusan/info. Guru Berijazah Mengajar Di 75 . Diperolehi pada 22 Ogos 2010 daripada http://www.com/2010/01/perkembangan-pembangunanpendidikan. 2010. Sekretariat PERMATA Negara.9 Juta Untuk Prasekolah Swasta.scribd. 2010.com. 1992.htm y=2010&dt=0412&pub=Utusan_M Muhyiddin.blogspot. 2010.kanak Permata Negara. 2010. Utusan Malaysia Online. Geran Permulaan RM4.html Muhyiddin. Diperolehi secara pada 29 ogos 2010 daripada Nkra http://wacanailmupgsr.

Diperolehi pada 18 Ogos 2010 daripada http://prasekolah-kpm.com/2010/04/ucapan-tpm-sempena-majlis pelancaran.webs. Diperolehi pada 17 Ogos 2010 daripada http://pkpsmlk. Ucapan TPM sempena majlis pelancaran pemberian geram permulaan prasekolah swasta di bawah NKRA pendidikan.com/siarankpm.blogspot. Diperolehi pada 18 Ogos 2010 daripada http://unitprasekolahjpnt. Majlis Perasmian Persidangan Perkembangan Baru Dalam Pendidikan 2010-2012.htm Muhyiddin. 2010.Prasekolah. 2009.html 76 .blogspot.com Muhyiddin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful