HALA TUJU PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI MALAYSIA NOR AMIZA RAZALI MAWARNI JAFFAR MARIANI NURDIN NORAINI

ANGKUM MOHAMED ASHRAFIZREE AHMAD JABATAN PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

ABSTRAK Kajian ini dilaksanakan untuk melihat hala tuju pendidikan awal kanak-kanak di malaysia.Transformasi pendidikan yang berkesan mampu menghasilkan modal insan yang benar-benar boleh membawa negara ke tahap pembangunan ekonomi yang lebih baik berasaskan kreativiti dan inovasi. Elemen kreativiti dan inovasi di dalam kurikulum, corak pengajaran dan proses pembelajaran serta sistem penilaian perlu di terapkan dalam pendidikan negara bagi menghasilkan modal insan yang berdaya saing. Hala tuju pendidikan awal kanak-kanak di malaysia, dilihat dari segi sistem pendidikan di malaysia, perbandingan pendidikan awal kanak-kanak dahulu dan sekarang,

transformasi kurikulum dan perubahan dalam sistem serta dasar kerajaan dan kualiti pendidikan awal kanak-kanak.

1

PENGENALAN Pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam diri setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan (Mastura Badzis, 2008). Secara umumnya, pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran, penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. Dalam bentuk yang praktikal, hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasi ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. Dalam konteks kanak-kanak, pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses kognitif yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran. Dengan adanya ‘ilmu’ atau kemahiran yang diperoleh, ia akan diaplikasikan dalam konteks persekitaran yang pelbagai samada dalam kehidupan sehariannya di ketika itu ataupun sebagai persediaan untuk kehidupannya di masa akan datang (Department of Education and Science, 1990). Kepentingan pendidikan kanak-kanak di peringkat awal dan cabaran

pembangunan perindustrian pesat dalam era globalisasi yang berlaku dalam dunia hari ini telah meningkatkan cabaran membentuk generasi akan datang khasnya bagi ibubapa dan pendidik muslim. Dalam menempuh alam cyber dan teknologi maklumat, tidak dapat dinafikan pembangunan insan dan pembinaan generasi perlu dititikberatkan selari dengan keprihatinan terhadap kepesatan kemajuan negara. Hal ini kerana kanakkanak merupakan aset penting bagi pembinaan sesuatu bangsa dan ketinggian maruah

2

agama. Mereka merupakan generasi pewaris yang bakal menjana wawasan dan mencorak masa depan sesebuah negara pada alaf yang akan datang. Mereka bakal menjadi pemimpin ummah dan mencorak keunggulan islam sebagai agama sejagat (Mastura Badzis, 2008). Oleh yang demikian, dalam penulisan ini akan menghuraikan secara umum dan khusus berkaitan Hala Tuju Pendidikan Awal Kanak-kanak di Malaysia secara ringkas dan padat sebagai rujukan dan sumber ilmu pengetahuan berdasarkan fokus dari segi bidang yang berkaitan dengan pendidikan awal kanakkanak.

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAHULU DAN SEKARANG DI MALAYSIA Sebagai institusi sosial yang utama, pendidikan akan terus menerima tumpuan dan perhatian masyarakat. Masyarakat akan tetap menaruh harapan yang tinggi terhadap kuasa dan pengaruh pendidikan. Tanda-tanda yang terdapat pada hari ini menujukkan bahawa masyarakat percaya kegemilangan masa depan akan bergantung kepada perlaksanaan sistem pendidikan. Apabila kanak-kanak dihantar ke sekolah dan diberi pendidikan secara formal maka sekaligus anggota masyarakat itu telah mencorak dan menentukan hauan masa depan anak-anak mereka. Secara kasar, masa depan sesuatu sistem pendidkan itu ditetapkan oleh perkembangan yang terdapat hari ini dan juga perkembangan yang berlaku pada masa lalu (Robiah Sidin, 1992). Sebelum kedatangan kuasa penjajah pendidikan di Tanah Melayu berbentuk bukan formal dan tidak memberatkan perkembangan kongnitif pelajar-pelajar. Corak pendidikan yang ada pada ketika itu berjalan seperti biasa dengan pengajaran al-quran,

3

pengetahuan kerohanian dan seni mempertahankan diri. dikendalikan. Pada peringkat pertama. terdapat satu sistem pendidikan agama yang disebut 'sekolah pondok' yang ditubuhkan dan dikendalikan oleh ulama-ulama Islam yang terkenal. fardu ain. Peringkat kedua dalam perkembangan sistem pendidikan di Tanah melayu berlaku semasa zaman penjajahan Inggeris (1824-1957). Menurut Mohd Kassim Jaffar (2001). perikanan dan perburuan (Mohd Kassim Jaffar. Pendidikan keagaamaan dikatakan bermula sejak abad ke-15 dengan menyampaikan ilmu yang berkaitan dengan tajwid (bacaan Al-Quran). membaca dan menulis jawi. 4 . Pentadbiran pendidikan di Tanah melayu semasa ini adalah mengikut dasar penjajah iaitu "pecah dan perintah" serta dasar terbuka dan tiada campurtangan tentang pendidikan vernacular yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Ini termasuklah pelajaran awal dalam bidang kraftangan serta perintis dalam bidang pertanian. Pelajar-pelajar menuntut di madrasah agama dan tinggal di pondok yang di bina di sekelilingnya.tingkah laku. Matlamat utama sistem pendidikan penjajah ialah semata-mata untuk memberi pendidikan kepada segolongan rakyat bagi membolehkan sebahagian mereka memenuhi keperluan tenaga dan ekonomi British sahaja (Ummul Kasturi. 2001). dikawal dan diletakkan di bawah kuasa penjajah Inggeris tanpa mempunyai satu falsafah yang konkrit atau Dasar pendidikan Kebangsaan. dan akhlak yang baik. 2010). Pada peringkat ini pendidikan di Tanah melayu telah dikelola. menghafal doa-doa dan sebagainya.

mereka telah membuat dasar baru dalam sistem pendidikan iaitu mengembalikan hak peribumi seperti bahasa dan hak mendapatan pendidikan.unsur kebangsaan di kalangan rakyat. penjelajah menyedari tentang kepentingan pendidikan di tanah melayu. 2010). Pendidikan pada zaman ini berkembang secara sewenang-wenangnya tanpa satu dasar yang jelas dapat membina dan memupuk unsur. objektif pemerintahan Inggeris adalah bukan hendak mengubah atau memajukan struktur sosial tetapi sekadar menjadikan keadaan struktur sosial yang sedia ada itu sedikit efisien sahaja.yang dibuat menyedari perlunya penambahbaikan terhadap sistem pendidikan. 2010). Pendidikan awal kanak-kanak ditubuhkan tetapi hanya dimonopoli oleh golongan yang berkemampuan sahaja (Ummul Kasturi. Dengan itu. Hal ini kerana penjajah tidak mahu generasi akan datang menyalahkan ke atas tindakan penjajah.Pendidikan pada peringkat pendidikan telah berjalan secara ad hoc tanpa di kawalan oleh satu garis panduan yang konkrit. penjelajah menyedari perlunya memperbaiki kesilapan atas tindakan mereka. Sebaliknya mereka mengendalikan pendidikan di bawah dasar kebajikan benevolen ( benovelent welfare policy). Sistem pendidikan pada peringkat prakemerdekaan (1950-1957) semasa penjajah mentadbir Tanah Melayu. Pada ketika ini. dasar menyatupaduakan masyarakat berbilang kaum agar tidak berlaku kekacauan . Selain itu. Di sebabkan perkara ini. Hal ini kerana pemerintah Inggeris tidak menggangap pendidikan sebagai satu pelaburan di ' periphery'nya untuk meningkatkan kemahiran dan kebolehan rakyatnya bagi mencapai kemajuan. Akibat dasar Inggeris tersebut maka wujudlah sistem pendidikan plural (plural educatin al system ) sesuai dengan keadaan struktur masyarakat majmuk (Ummul Kasturi. 5 .

Orang Melayu mula mendesak. Antara laporan-laporan yang merupakan langkah awal kearah pembentukan ke arah pembentukan satu sistem pendidikan Kebangsaan di negara ini ialah:- 6 . dan bahasa Cina dijadikan bahasa pengantar (Ummul Kasturi. memperakukan untuk mengekalkan serta pembaikan Sekolah Cina telah memburukkan lagi pertikaian yang hangat tentang pendidikan di Tanah Melayu. Sekolah cina dan Tamil akan ditukar secara beransuransur kepada sekolah Kebangsaan dengan memperkenalkan aliran Kebangsaan. India. Laporan Barnes ini diterbitkan pada awal tahun 1951. Laporan Fen wu. dan negara jiran banyak berubah. dan mencadangkan supaya ditubuhkan sekolahsekolah kebangsaan dari bahasa berbilang kaum sama ada menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa Melayu sebagai pengantar utamanya. bahasa Inggeris.PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN AWAL MERDEKA Selepas perang dunia kedua perkembangan politik negeri China. Sebuah jawatan kuasa ditubuhkan iaitu sebuah jawatankuasa Barnes. 2010). 2010). Laporan Jawatankuasa Fen Wu telah mengemukakan cadangan-cadangan yang pada asasnya menyokong konsep penggunaan tiga bahasa iaitu bahasa melayu. Masyarakat pendatang menganggap Tanah Melayu sebagai tempat kediaman mereka dan kebangkitan nasionalisme Melayu melihatkan tentang masalah kerumitan kaum tentang pendidikan (Ummul Kasturi. 2010). Cadangan tersebut ditentang hebat oleh orang Cina (Ummul Kasturi. supaya Kerajaan membaiki mutu pendidikan di sekolah-sekolah Melayu serta menambahkan peluang bagi melanjutkan pelajaran.

norma. 2004) Tujuan utama sistem pendidikan kebangsaan ialah untuk melahirkan masyarakat yang mempunyai sikap toleransi. 3) Permulaan kurikulum yang berorientasikan alam persekitaran Malaysia. (Musliha. dan nilai yang berlandaskan alam Malaysia (Musliha.a) Laporan Razak (1957) Dengan tercapainya kemerdekaan pada tahun 1957. 2) Pengakuan matlamat akhir bahawa bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantar utama. Penggunaan satu bahasa di semua peringkat pendidikan sehingga tahun 1982 juga bertujuan untuk menyatupadukan seluruh rakyat. 2004). b) Laporan Rahman Talib (1960) Laporan Talib yang cita-cita diperakukan yang dalam Akta dalam Pendidikan Laporan 1961 Razak telah dan mengabdikan terkandung 7 . Tiga aspek dasar yang penting terkandung dalam laporan ini ialah:1) Pembentukan sistem pendidikan Kebangsaan. pandangan hidup. Aspek ketiga di dalam laporan ini bertujuan untuk memberi tumpuan kepada fakta-fakta pengajaran yang mengandungi pengertian. Batu asas kepada pendidikan Kebangsaan terkandung dalam ordinan 1957 yang lebih terkenal dengan Laporan Razak. batu asas bagi Dasar Pendidikan Kebangsaan telah diletakkan.

4. 2. Mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sarna walaupun berlainan bahasa di peringkat rendah.menggariskan hasrat sistem pendidikan Kebangsaan yang terdapat sekarang. Memberi penekanan kepada pendidikan moral dan keagamaan untuk keperluan kerohanian sebagai teras. Hasil Kajian ini terdapat dalam Laporan kabinet 1979. Memberi penekanan kepada pendidikan teknik dan vokasional untuk keperluan tenaga mahir. dan menengah atas. 3. Terdapat empat aspek penting dalam laporan ini iaitu: 1. (Musliha. Satu kajian telah dijalankan untuk mengkaji pelajaran dalam menyahut cabaran sains dan teknologi dan Dasar Ekonomi Baru. menulis dan mengira) dan pengajaran pemulihan. menengah. Menjadi titik permulaan ke arab pelaksanaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama dan proses penukaran bahasa pengantar. 8 . Enam aspek penting yang perlu diberi perhatian ialah:1. 2. Penegasan kepada paradigma kurikulum ala Malaysia. 2004) c) Laporan Kabinet (1979) Setelah beberapa tahun sistem pendidikan yang berteraskan Laporan Rahman Talib dilaksanakan. Penegasan kepada pendidikan asas dalam 3M (membaca.

Perlaksanaan kurikulum baru KBSR dan KBSM adalah susulan daripada perubahan yang dilakukan oleh 9 . Peluang melanjutkan pelajaran dari 9-11 tahun. 4. Peningkatan keseluruhan mutu pelajaran. 5. Pendidikan kerohanian yang kukuh. tahun 1986 hingga awal tahun 1991 adalah merupakan tahap terpenting dalam sejarah pendidikan negara di mana pelbagai perubahan telah dilaksanakan dalam banyak aspek. di samping berusaha untuk menangani cabaran perkembangan semasa yang mana telah mula mengabaikan nilai kerohanian dan juga nilai murni dalam kehidupan masyarakat pada waktu tersebut. Perlaksanaan kurikulum baru KBSR dan KBSM adalah susulan daripada perubahan yang dilakukan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Perlaksanaan Dasar Pelajaran yang dikeluarkan pada tahun 1979 (Manroy. 6. (Musliha. Pelajaran menengah atas melalui saluran akademik dan vokasional.3. 2004) Dalam usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan agar setaraf dengan negara–negara maju yang lain. 2009). tahun 1986 hingga awal tahun 1991 adalah merupakan tahap terpenting dalam sejarah pendidikan negara di mana pelbagai perubahan telah dilaksanakan dalam banyak aspek. Dalam usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan agar setaraf dengan negara–negara maju yang lain. di samping berusaha untuk menangani cabaran perkembangan semasa yang mana telah mula mengabaikan nilai kerohanian dan juga nilai murni dalam kehidupan masyarakat pada waktu tersebut.

Olehyang demikian. 2009). 2009). kerajaan. namun akta tersebut perlu disemak semula. Akta Pelajaran 1961 adalah berdasarkan kepada cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh Laporan Penyata Razak 1956. penggunaan kurikulum yang sama bagi semua sekolah dan pengambilan peperiksaan awam yang sama oleh semua murid (Ahmad Fauzi. 10 . Walaupun dari segi dokumen Akta Pelajaran 1961 merupakan satu risalah perundangan pendidikan yang komprehensif. Asas utama yang dikemukakan oleh laporan tersebut adalah pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan. akta tersebut telah menampakkan kekurangan dan didapati banyak lompong (loopholes) khususnya untuk menangani pelbagai perubahan serta cabaran baru dalam sistem pendidikan negara. khususnya Kementerian Pendidikan mendapati akta tersebut memerlukansemakan.Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Perlaksanaan Dasar Pelajaran yang dikeluarkan pada tahun 1979 (Manroy. AKTA PELAJARAN 1961 Secara amnya. Akta Pendidikan 1961 diwujudkan untuk melahirkan masyarakat majmuk yang bersatu padu. pemansuhan dan peruntukan-peruntukan baru selaras dengan keperluan dan cabaran pendidikan semasa (Ahmad Fauzi. Setelah tempoh pelaksanaannya melebihi 35 tahun. Akta ini merupakan satu mandat untuk mewujudkan satu sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan yang memberi tumpuan atau penekanan kepada penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Justeru. 2009).

Akta Pendidikan 1996. Peningkatan akses dalam pendidikan khususnya peringkat tertiari. Pendidikan yang disediakan melalui akta ini adalah pelbagai dan komprehensif skopnya dan akan memenuhi keperluan negara. Akta Pendidikan 1996 tersebut telah mengemukakan satu undang-undang baru tentang pendidikan bagi maksud melaksanakan dasar pendidikan negara yang berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996. banyak lagi perubahan berlaku dalam bidang pendidikan termasuk: 1. 2. Secara amnya. sosial. 2009). Selain itu. Matlamat-matlamat seperti apa yang disenaraikan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan dijangka dapat dicapai melalui suatu Sistem Pendidikan Kebangsaan. 2009). serta juga memupuk perpaduan negara melalui pembangunan budaya. yang memperuntukan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Asas perundangan bagi pelaksanaan dasar pendidikan diperkukuhkan melalui penggubalan dan pindaan beberapa akta yang berkaitan dengan pendidikan. ekonomi dan politik (Ahmad Fauzi. Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama. Dekad terakhir abad ke-20 iaitu zaman dasar pembangunan Negara (1991-2000) menyaksikan perubahan yang pesat dalam pendidikan negara. Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 dan lain-lain (Kulanz. sebagai contoh. Perkembangan ICT dalam pendidikan termasuk penubuhan Sekolah Bestari pada tahun 1999.AKTA PENDIDIKAN 1996 Akta Pendidikan 1996 yang juga dikenali sebagai Akta 550 adalah bertujuan memansuhkan Akta Pelajaran 1961. 11 .

.Menaiktarafkan kelayakan guru-guru daripada sijil kepada diploma. antaranya: Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002). (Kulanz. 2009) PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TERKINI Pada zaman ini Sistem Pendidikan Kebangsaan diperkemas sejajar dengan perkembangan dunia teknologi maklumat. Dengan mengambil kira pelbagai perubahan dan cabaran alaf ke-21.Menaiktarafkan Maktab Perguruan Sultan Idris kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI).3. Menaiktarafkan Sekolah Menengah Vokasional kepada Sekolah Menengah Teknik. PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DAHULU DAN SEKARANG DI MALAYSIA KURIKULUM Perkembangan pesat pendidikan prasekolah di Malaysia bermula pada tahun 1970-an yang pada ketika itu lebih dikenali dengan kindergarten atau tadika yang dilaksanakan 12 . . dan 5. 4. Program Bimbingan dan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris dilaksanakan pada tahun 2003 (Kulanz. 2009). dasar dan program utama. penambahbaikan dan pemantapan sistem pendidikan diperlihatkan dalam perundangan.

Sempena dengan perlaksanaan program pendidikan prasekolah ‘annex’ iaitu penubuhan tadika di sekolah rendah seluruh negara maka garis panduan yang sedia ada pada masa itu disemak semula mengikut perkembangan semasa dan keperluan agensi yang menjalankan pendidikan prasekolah. 2009). 2010). Garis Panduan Kurikulum Prasekolah merupakan salah satu kurikulum yang terdapat di Malaysia yang telah digubal buat pertama kali semasa projek imbuhan dijalankan pada tahun 1973 hingga 1983. NGO's clan pihak swasta. bantuan kerajaan. Pembaharuan dalam kurikulum prasekolah kebangsaan ini diadakan bagi menangani masalah yang dihadapi oleh para pendidik dalam menterjemahkan teori ke dalam dunia praktikal (Farida Yunus & Hasnah Toran. Pada tahun 2003. Inisiatif terkini KPM adalah membangunkan panduan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) pada tahun 2003 yang kemudiannya dikemas kinikan pada tahun 2010 untuk menghasilkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). Pendidikan awal kanak-kanak (PAKK) di Malaysia telah menjadi satu industri yang bercambah dengan pesatnya sejak kebelakangan ini namun inisiatif Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk menginstitusikan PAKK hanya bermula di sekitar tahun 1990-an melalui beberapa peraturan dalam Akta Pendidikan 1996. Akta Pendidikan 1996 13 . Kementerian Pelajaran Malaysia menetapkan bahawa Kurikulum Prasekolah Kebangsaan hendaklah digunakan oleh semua tadika kerajaan. Garis panduan itu telah diterbitkan pada tahun 1993. Surat Pekeliling Ikhtisas: Bil: 15/2002.secara lebih teratur dari tahun-tahun sebelumnya yang pada ketika itu hanya diceburi oleh agensi-agensi kerajaan seperti KEMAS. NGO's dan swasta mulai 1 Januari 2003 (Laman Sesawang Prasekolah Baling Sik.

Kurikulum PERMATA berbeza kerana 14 . komponen kerohanian dan moral. komponen perkembangan kognitif. Sehubungan dengan itu satu garis panduan kurikulum prasekolah yang juga dipanggil kurikulum prasekolah telah diterbitkan pada tahun 1998 dan dikuatkuasakan penggunaannya mulai 1 Januari 1999 untuk semua tadika di negara ini. Komponen kurikulum prasekolah berdasarkan garis panduan ini ialah komponen bahasa dan komunikasi. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah (Garis Panduan Pendidikan Prasekolah di Malaysia 1993). 2009). komponen perkembangan fizikal. 2008). komponen perkembangan sosioekonomi. Hal ini. Kurikulum PERMATA juga merupakan kurikulum yang diguna pakai dalam rujukan pengajaran di prasekolah yang telah dibentuk oleh pakar-pakar pendidikan awal kanak-kanak dari kalangan pensyarah-pensyarah universiti. Ia dibentuk bagi memberi panduan kepada pendidik-pendidik mengenai pengurusan taska atau Pusat Anak Permata Negara (PAPN) mengenai pedagogi pendidikan dan asuhan kanak-kanak yang terbaik bagi meningkatkan kecemerlangan potensi kanak-kanak. Kurikulum ini mencakupi aspek-aspek kaedah berinteraksi dengan kanak-kanak yang boleh memberikan pengalaman pembelajaran yang maksimum.telah menaikkan martabat pendidikan prasekolah dengan memasukkan pendidikan prasekolah ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. serta komponen kreativiti dan estetika (IPGM Kampus Dato’ Razali Ismail. merefleks dan mengadakan kerjasama pintar dengan ibubapa dan ahli keluarga serta masyarakat (Aminah Ayob et al. bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan. kaedah pegasuhan secara holistik. di samping panduan merancang aktiviti untuk menaksir perkembangan kanakkanak.

perkembangan pra-matematik dan pemikiran logik. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan merupakan kurikulum yang terbaru digubal dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun. perkembangan fizikal dan kemahiran mengurus diri. Antara bentuk kurikulum standard prasekolah kebangsaan adalah meliputi komunikasi. komunikasi dan fizikal. serta aspek asuhan meliputi keselamatan. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. ketrampilan diri. sosio-emosi. BILANGAN KELAS DAN SEKOLAH 15 . Pada masa sekarang. menekankan kepada inkuri penemuan dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu. bertema. perkembangan bahasa. perkembangan deria dan pemahaman dunia. sikap dan nilai. serta lestari dan sains teknologi (Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009).ianya memberi penekanan kepada pembangunan kanak-kanak secara holistik dalam aspek kemahiran kognitif. kemanusiaan. belajar melalui bermain. fizikal dan estetika. 2010). Kurikulum ini berfokuskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanak-kanak. komunikasi dan literasi awal. pemakanan seimbang. Antara ciri-ciri penting dalam kurikulum PERMATA ialah skop kurikulum PERMATA meliputi perkembangan sosio emosi. kerohanian. sahsiah dan kerohanian. penjagaan dan amalan asuhan (PERMATA Negara.

Kementerian Pelajaran Malaysia mula melaksanakan program pendidikan awal kanak-kanak yang lebih dikenali sebagai pendidikan prasekolah "annex" 1992. berdasarkan mesyuarat Jemaah Menteri 18 Disember 1991 bersetuju mewujudkan sebanyak 1. Satu program rintis telah dilaksanakan di 100 buah sekolah di seluruh negara pada tahun 2002 bagi memastikan keberkesanan kurikulum tersebut (Laman Sesawang Prasekolah BalingSik. 2009).Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah awal dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak pada tahun 1970 dengan memulakan projek rintis sebanyak 13 buah kelas di bawah biayaan Yayasan Bernard Van Leer. Bagi melaksanakan keputusan tersebut. sebanyak 987 buah telahpun beroperasi mengikut pecahan berikut: 16 . Semenjak dilancarkan Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah awal bermula pada tahun 2000 dalam menggubal kurikulum prasekolah yang dikenali sebagai Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.131 buah kelas prasekolah. daripada 1353 yang dirancang untuk beroperasi pada tahun 2010. bermula pada Januari 2010.

perubahan kurikulum bermaksud kurikulum tersebut diubah kepada yang lebih baik ataupun boleh jadi lebih buruk lagi. maka proses pembaharuan kurikulum sudah tentulah tidak boleh dilaksanakan. Menurut Razali Arof (1991). yang paling penting mestilah terlebih dahulu terdapat satu bentuk kurikulum. Bagi mengamalkan pembaharuan sebuah kurikulum. kita tidak dapat menerima hakikat dalam sesebuah perubahan menunjukkan ianya membawa ke arah lebih buruk. Sekiranya kurikulum itu tidak ada. perubahan bermaksud pertukaran. istilah atau konsep pembaharuan kurikulum adalah lebih khusus dan memberi gambaran bahawa kurikulum yang sedia ada akan diberi elemen-elemen yang baru dan diperbaiki dengan keadaan kurikulum yang ada supaya kurikulum tersebut menjadi lebih berkesan. TRANSFORMASI KURIKULUM DAN PERUBAHAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI MALAYSIA PERUBAHAN DALAM KURIKULUM Maksud Perubahan dalam kurikulum Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002). 17 . Oleh itu.Selain itu. sebanyak 4 kelas prasekolah (tambahan) akan dibina dirumah panjang Sarawak dan 4 lagi akan dibina di Sabah (Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan. Sekiranya. 2010). peralihan dan hal berubah.

Antara faktor-faktornya ialah: a) Kewujudan ilmu-ilmu yang baru atau perkembangan penemuan ilmu-ilmu baru. ia penting kepada ahli-ahli pengubal kurikulum untuk mengemaskini supaya penerima kurikulum mendapat ilmu mutakhir dan tidak mempelajari ilmu yang sudah ketinggalan zaman. penyelidik akan cuba mencari penawar untuk sesuatu penyakit itu. dalam bidang perubatan kita mendapati ia berkembang dengan pesat sekali. Kadang-kadang faktor-faktor itu bergerak sendiri dan kadang-kadang bergabung. Contohnya.  Ilmu sentiasa berkembang dan tidak statik. Sekiranya terdapat penyakit baru yang datang. Ilmu-ilmu yang baru itu mungkin dalam prinsip atau teori dan sebagainya. majalah atau mendengar melalui radio atau melihat melalui kaca televisyen.  Keperluan individu ialah berdasarkan minat dan kemahiran asas (3M) seseorang dan ini membolehkan murid untuk memperolehi kemahiran 18 . juga mengatakan terdapat pelbagai faktor-faktor yang boleh menyebabkan sesuatu kurikulum perlu diperbaharui. Oleh itu. Ilmu boleh dicari dengan kemudahan teknologi seperti membaca akhbar. b) Keperluan individu.Faktor-faktor Perubahan Kurikulum Razali Arof (1991).

sosial. Maka. e) Perkembangan dasar kerajaan. tiada yang kekal dan pasti akan berubah. motivasi individu dan kawalan tingkah laku. Elemen yang mempengaruhinya ialah tahap kedewasaan dan tahap kematangan ahli-ahli masyarakat itu. d) Kehendak masyarakat yang berubah. 19 . c) Keperluan universal. Begitu juga dengan sesuatu benda. setiap kemahuan masyarakat akan menjadi faktor penting perubahan kurikulum. ilmu dan kemahiran untuk memastikan kestabilan masyarakat. berupaya memahami diri sendiri. sentimen. mengembangkan minat dan potensi dan pembentukan perwatakan.  Kehendak masyarakat sentiasa berubah.  Keperluan universal ialah dengan menyebarkan ilmu dan latihan kepada murid untuk membolehkan murid menerapkan pemahaman dan kerjasama secara universal. Keperluan universal juga dilakukan dengan penambahbaikan cara hidup masyarakat dengan menekankan nilai.

Oleh itu. melaksanakan proses pembaharuan kurikulum mempunyai beberapa langkah yang perlu dilaksanakan atau perlu dilalui. menyebabkan kurikulum itu tidak dapat berkesan. Setiap arahan daripada kerajaan memerlukan pihak pembentuk kurikulum meneliti semua kurikulum yang sedang digunakan dan seterusnya membuat pelbagai tindakan ke arah memperbaharui kurikulum sedia ada. perkembangan dasar kerajaan mempengaruhi perubahan kurikulum. Sekiranya tiada perubahan tentu ia menyimpang dengan kehendak kerajaan. perwujudan aspek pembaharuan dalam sesuatu kurikulum itu wujud. Oleh itu. mungkin telah didapati bahawa proses pemilihan objektif ataupun isi bagi kurikulum telah tidak dilaksanakan dengan sempurna dan oleh hal yang demikian.1991) Langkah-langkah Perlaksanaan Perubahan Kurikulum Razali Arof (1991). Antara langkah-langkah tersebut ialah: 20 . f) Kelemahan yang telah dilakukan ataupun yang terdapat dalam kurikulum. Langkah-langkah itu perlu dilaksanakan supaya proses pembaharuan akan menjadi lebih berkesan.  Contohnya. Pembaharuan kurikulum juga boleh berlaku disebabkan oleh perkembangan dasar kerajaan. (Razali Arof.

c) Mewujudkan objektif. b) Mengenalpasti ketidakselarasan yang wujud di antara kurikulum dengan masalah yang telah dikenalpasti.  Aktiviti ini cuba menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan mengapakah sesuatu kurikulum itu boleh diubah? Jawapan kepada persoalan tersebut adalah penting kerana ia merupakan asas kepada aktiviti seterusnya. Maka perubahan tidak akan menjadi seperti yang diinginkan. 21 . perlu dikenal pasti aspek-aspek kurikulum yang perlu dibaiki supaya menjadi lebih berkesan. kita tidak tahu atau tidak faham dan tidak jelas mengapa sesuatu kurikulum itu perlu diubah menyebabkan proses pembaharuan itu menjadi kacau dan tidak mempunyai rangka panduan dan tujuan yang sepatutnya. Sekiranya. Malah.a) Mengenalpasti masalah untuk membuat pembaharuan.  Langkah ini adalah penting untuk mewujudkan bukti yang lebih kuat dan nyata lagi mengenai kelemahan yang terdapat dalam kurikulum yang sedia ada itu.

 Langkah ini penting dilakukan supaya model yang akan diwujudkan nanti dapat memberi gambaran yang lebih jelas mengenai keseluruhan bentuk pendekatan proses pembaharuan itu. d) Mewujudkan rangka bentuk atau model pembaharuan. e) Mengenalpasti keperluan dan kemudahan yang dikehendaki. Dengan kata lain. unsurunsur praktikal dan realiti perlu diberi pertimbangan dalam perwujudan konseptual model tersebut. mereka yang bertanggungjawab memperbaharui kurikulum ini tidak akan berasa terkejut dan gelisah sekiranya terdapat beberapa kelemahan selepas 22 . langkah haruslah sesuai dengan objektif pembaharuan yang telah diwujudkan. Pemikiran mengenai objektif sepatutnya selari dengan pemikiran yang diperolehi daripada langkah-langkah sebelumnya. f) Membuat penilaian mengenai hasilnya. Seterusnya.  Tujuan langkah ini untuk memberi gambaran awal mengenai hasil proses pembaharuan supaya dengan demikian.

Sekitar tahun 1960-an. Selepas itu barulah kurikulum ini diperkenalkan sepenuhnya kepada semua sekolah yang berkenaan. Pendidikan Awal Kanak-Kanak mula berkembang secara umum berikutan kesedaran untuk mendapatkan pendidikan dalam kalangan golongan kurang berkemampuan selepas merdeka mula meningkat. 23 . kita dapat memikirkan cara mengatasi kelemahan yang ada. Satu revolusi telah berlaku pada tahun 1969. 2009).dilaksanakan. g) Melaksanakan. Sekurang-kurangnya.  Langkah-langkah yang terlibat diperingkat ini bukan sahaja memperbaharui kurikulum yang berkenaan tetapi melaksanakan kerjakerja menguji kurikulum yang telah diperbaharui. 1996) PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Pendidikan Awal Kanak-Kanak Sekitar Tahun 1960-an. Penilaian formatif akan terus dilakukan dianalisa untuk terus memperbaikinya. (Razali Arof. Yayasan Asia telah menyumbangkan bantuan dalam bentuk kewangan kepada Worker Society of Malaysia untuk membangunkan institusi model TADIKA yang mana ia hampir sama dengan projek di Amerika Syarikat (Bernard Van Lee.

Mereka dipilih daripada Kampung Muniandy. Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA). Pada tahun 1972 pula. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA). 24 . Pendidikan Awal Kanak-Kanak Sekitar Tahun 1970-an Pada tahun 1970. Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kementerian Kerajaan Tempatan serta Perumahan Sabah telah mengambil keputusan untuk menubuhkan Taman Didikan Kanak-Kanak (TADIKA) atau Taman Bimbingan Kanak-Kanak (TABIKA) untuk penjagaan dan pendidikan bagi kanak-kanak di antara umur empat hingga enam tahun (Mohd Faiz et al. melalui pelancaran Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang berfokuskan kepada program "Pembasmian Buta Huruf". 2009). Jabatan Rukun Tetangga dan Perpaduan Negara. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah membina akta yang khusus bagi Pendidikan Awal Kanak-Kanak yang dinamakan Akta Pelajaran 1961 P. Satu kajian telah diambil di Amerika Syarikat menunjukkan kanak-kanak yang terlibat dalam projek ini telah mencapai prestasi yang baik dari segi akademik dan tingkah laku jika dibandingkan dengan kanak-kanak yang tidak terlibat dalam projek ini (Bernard Van Lee. Kampung Manggis dan Kampung Sentosa di Selangor. 2009). Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS). Cina dan India. Kaedah-kaedah Pelajaran (Kindergarten/Sekolah Asuhan)(Pendaftaran).Sasaran utama projek ini adalah dikalangan kanak-kanak daripada keluarga miskin daripada pelbagai bangsa seperti Melayu.U (A).

Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK) mula menawarkan kursus untuk melatih para guru dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak.Berdasarkan laporan daripada kajian Keciciran 1973 (Ee Ah Meng 1988 dalam Mohd Faiz et al. Usaha MPIK ini mendapatkan sambutan dan diteruskan melalui projek-projek rintis Prasekolah oleh Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI). Sebanyak 90 % daripada kanak-kanak yang mendapat pendidikan di peringkat ini diletakkan di dalam kelas pertama apabila mereka memasuki sekolah rendah (Ee Ah Meng 1998 dalam Mohd Faiz et al. 2009). Terdapat beberapa pihak mula mencadangkan dan menuntut bahawa pendidikan 25 . 2009). Maktab Perguruan Sri Pinang (MPSP). sekitar tahun 1972 sehingga 1976. Pendidikan Awal Kanak-Kanak Sekitar Tahun 1980-an. 2009) terdapat kesan yang positif di kalangan kanak-kanak yang mendapat pendidikan awal di peringkat prasekolah. Oleh itu. Maktab Perguruan Mohd Khalid (MPMK) dan Maktab Perguruan Perempuan Melayu (MPPM) yang dibiayai oleh UNICEF (Bernard Van Leer Foundation. menganjurkan seminar-seminar dan menerbitkan buku panduan pendidikan yang khas untuk pendidikan awal kanak-kanak. Yayasan ini telah banyak membiayai aktiviti pendidikan Prasekolah terutamanya dalam menggubal program pukal Prasekolah. Pendidikan awal kanak-kanak semakin berkembang pesat dengan kewujudan Yayasan Bernard Van Leer. Perkembangan pesat tersebut menuntut bilangan tenaga pengajar yang lebih banyak dalam pendidikan awal kanak-kanak. Pendidikan awal kanak-kanak mula mendapat perhatian yang lebih serius pada tahun 1984.

di samping mengekalkan matlamat asas untuk melahirkan insan yang baik. keupayaan untuk melakukan transformasi dan pembaharuan dalam sistem pendidikan. Sewaktu Malaysia sedang mengorak langkah sebagai sebuah negara industri baru yang pesat membangun dalam dekad 80-an dan 90-an. TRANSFORMASI DAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN Menurut Muhyiddin (2009). pendidikan Malaysia menjadi wahana penting untuk membangunkan negara dan memupuk perpaduan nasional. Hal yang demikian ini menyebabkan tertubuhnya Children Centre Act atau Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA) bagi memenuhi tuntutan tersebut (Mohd Faiz et al. ketika Malaysia sedang bersiap sedia untuk melakukan lonjakan berganda bagi mencapai taraf ekonomi berpendapatan tinggi. Menurut Muhyiddin di Majlis Perasmian Persidangan Perkembangan Baru Dalam Pendidikan 2010-2012 (2009).awal kanak-kanak harus bermula lebih awal. berkemahiran tinggi dan berketerampilan untuk memacu ekonomi berasaskan pengetahuan (Muhyiddin. Dalam dasar awal selepas merdeka. iaitu di bawah empat tahun. pendidikan menjadi wahana untuk melahirkan sumber manusia yang berupaya untuk mengisi keperluan perindustrian negara. pendidikan menjadi wahana penting untuk melahirkan modal insan yang berilmu. Kini. Oleh itu. 2009). dasar awal pendidikan kebangsaan digubal untuk mencapai dua matlamat penting ini. merupakan prasyarat utama kepada kejayaan rakyat 26 . 2009). sistem pendidikan di Malaysia sentiasa melalui proses transformasi dan pembaharuan dari masa ke masa seiring dengan peredaran zaman.

27 . 2009). sistem pendidikan yang berfungsi dengan baik ialah sistem yang sentiasa melalui proses transformasi dan pembaharuan seiring dengan perkembangan semasa. yang mana natijah akhirnya ialah berlakunya peningkatan pada kualiti pendidikan (Muhyiddin. mengembalikan kemeriahan sukan di sekolah dan memperkasa pendidikan prasekolah merupakan komponen penting transformasi dan pembaharuan yang sedang berlaku dalam sistem pendidikan negara. dengan hasrat untuk melahirkan modal insan yang berdaya maju dan mampu memacu ekonomi berpendapatan tinggi. Pengenalan NKRA pendidikan merupakan sebahagian daripada proses transformasi dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Malaysia akan melonjakkan lagi kecemerlangan pendidikan di negara ini (Muhyiddin.memajukan negara dan pada masa yang sama membina masyarakat yang beradab. Malah. beberapa dasar yang diumumkan oleh kerajaan baru-baru ini. Dalam konteks pendidikan di Malaysia. 2009). BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA SEBAHAGIAN DARIPADA PROSES TRANSFORMASI DAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN YAB Perdana Menteri menjadikan pemeluasan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan sebagai salah satu daripada enam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA). termasuk dasar Memartabat Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI).

Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan Dalam Taklimat Bidang Keberhasilan Utama Nasional (Nkra) Pendidikan (2010). Kurikulum khas untuk literasi dan numerasi telah direka khusus untuk kanakkanak berkeperluan khas. kerajaan memberi tumpuan kepada 4 sub-NKRA untuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan iaitu Prasekolah. 90% Menguasai Literasi &Numerasi pada 2010 28 . • Meningkatkan kadar penyertaan kanak-kanak berumur (4+ dan 5+) kepada 87% menjelang 2012 serta meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah dengan menjadikan prasekolah swasta dan agensi-agensi lain sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan (Taklimat Bidang Keberhasilan Utama Nasional (Nkra) Pendidikan . Literasi & Numerasi (LINUS). 2010). 72% enrolmen untuk kohort kanak berumur 4+ dan 5+ menjelang 2010 b) Literasi & Numerasi (LINUS) • Setiap kanak-kanak menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas mengikuti 3 tahun pendidikan rendah pada akhir tahun 2012 (Taklimat Bidang Keberhasilan Utama Nasional (Nkra) Pendidikan. Sekolah Berpretasi Tinggi (SBT) dan Tawaran Baru kepada Pemimpin Sekolah. a) Prasekolah. 2010).

Sekolah–sekolah ini akan melonjakkan kecemerlangan pelajar ke peringkat paling tinggi (Taklimat Bidang Keberhasilan Utama Nasional (Nkra) Pendidikan.c) Sekolah Berpretasi Tinggi (SBT) • Mewujudkan Sekolah Berprestasi Tinggi yang mempunyai etos. 2010). 2% Pengetua/ Guru Besar menerima ganjaran menjelang 2010 29 . karakter dan identiti tersendiri. Sasaran 20 HPS menjelang 2010 d) Tawaran Baru kepada Pemimpin Sekolah • Memperkenalkan penilaian berasaskan pencapaian untuk menilai Pengetua dan Guru Besar (PGB) dengan menawarkan ganjaran yang menarik kepada PGB yang melepasi sasaran serta membantu PGB yang lemah (Taklimat Bidang Keberhasilan Utama Nasional (Nkra) Pendidikan. 2010).

iaitu: 1. tetapi 30 . KEMAS dan JPNIN bergerak secara bersendirian. 2010).9%) daripada kadar enrolmen pada tahun 2009 iaitu 67 peratus (Muhyiddin.PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN Terdapat empat agensi utama yang menjalankan pendidikan prasekolah iaitu Kementerian Pelajaran sendiri. KEMAS sebanyak 8. Penubuhan Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan serta Bahagian Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Prasekolah dalam Kementerian Pelajaran (MOE) untuk mentadbir semua penyedia prasekolah (Pelan Hala Tuju (GTP) . serta pihak swasta. JPNIN 1643 dan prasekolah swasta yang berdaftar sebanyak 6378. pihak KEMAS di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah serta Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional di bawah Jabatan Perdana Menteri. Ini menunjukkan bahawa terdapat peningkatan sebanyak lebih kurang 2. Jika selama ini. Jabatan Perdana Menteri . KPM telah menyediakan sebanyak 7511 kelas prasekolah. Penubuhan tersebut juga ditubuhkan bagi memantau dan menyelaras semua dasar dan pelaksanaan prasekolah Kerajaan dan Swasta yang dipengerusikan sendiri oleh Ketua Pengarah Pelajaran dan dianggotai oleh Ketua Pengarah KEMAS dan JPNIN serta pihak swasta. 2010). Program Transformasi Kerajaan telah mengenal pasti tujuh teras bagi memperkasa tadbir urus dan pelaksanaan pendidikan prasekolah yang berkualiti. Dari segi statistik didapati sehingga kini.525. prasekolah KPM.9 peratus (69. bagi mencapai sasaran kadar penyertaan 72% dan 87% masing-masing pada hujung 2010 dan 2012 (dari kadar sekarang 67%). Dalam Pelan Hala Tuju (GTP) 2010 memetik.

pihak Kementerian berusaha untuk meningkatkan kadar bantuan makanan kanak-kanak prasekolah daripada RM1. Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) bermula Januari 2010. 2010). Dari segi geran per kapita yang disediakan kepada kanak-kanak prasekolah agensi kerajaan akan diseragamkan sebanyak RM100 seorang kanak-kanak setahun.50 sedia ada kepada kadar yang lebih tinggi di semua agensi kerajaan di seluruh Negara (Muhyiddin. 2010). Jabatan Perdana Menteri . 2. Jabatan Perdana Menteri . 2010). 31 . 3. Kerajaan memperuntukkan RM4. Menyeragamkan bantuan kepada murid prasekolah kerajaan. 2010). yang dibangunkan dengan kerjasama agensi swasta (Pelan Hala Tuju (GTP) .dengan adanya jawatankuasa ini. 2010).9 juta pada tahun 2010 untuk operasi prasekolah swasta di kawasan miskin bandar dan luar bandar dan jumlah peruntukan itu akan ditingkatkan kepada RM5 juta pada tahun akan datang (Utusan Online. Ini termasuk penyeragaman pemberian geran per kapita (Pelan Hala Tuju (GTP) . maka semua dasar-dasar berkaitan prasekolah dapat diselaraskan (Muhyiddin. Dan pada masa yang sama.

Meningkatkan Perkongsian Pintar Kerajaan-Swasta dalam pendidikan prasekolah bagi mencapai kelas tambahan yang diperlukan di samping mematuhi standard kebangsaan (Pelan Hala Tuju (GTP) . Meningkatkan perkongsian pintar kerajaan dan pihak swasta dalam pembangunan pendidikan pada semua peringkat daripada prasekolah sehinggalah ke peringkat menengah adalah sangat penting.4. Dengan cara ini. 2010). khususnya bagi kanak-kanak berumur 4+ tahun. 2010). Menambah bilangan kelas prasekolah. 2010). Strategi ini selaras dengan Model Ekonomi Baru yang inginkan penglibatan pihak swasta untuk menerajui pertumbuhan ekonomi negara. Langkah menyediakan guru terlatih ini boleh mengurangkan masalah kurangnya penguasaan 3M iaitu membaca. Jabatan Perdana Menteri . dianggarkan kira-kira 10. Jabatan Perdana Menteri . Guru lulusan ijazah akan diambil bagi menjadi pendidik di peringkat prasekolah di masa depan bagi meningkatkan kualiti pembelajarannya selaras dengan Dasar Pendidikan Negara.000 kelas tambahan (Pelan Hala Tuju (GTP) . Peluasan akses kepada pendidikan berkualiti tidak seharusnya diletakkan di atas pihak kerajaan sahaja. lebih kurang 30. 5. Meningkatkan kualiti guru dan pembantu guru prasekolah. menulis dan mengira dalam kalangan pelajar (Muhyiddin. akses kepada 32 . 6. 2009).000 guru dan pembantu guru prasekolah sedia ada dan baru dalam tempoh tiga tahun (Pelan Hala Tuju (GTP) . Jabatan Perdana Menteri .

beberapa pendekatan baru telah diwujudkan.pendidikan khususnya pendidikan prasekolah dapat diperluaskan (Muhyiddin. Jabatan Perdana Menteri. antaranya mempercepatkan tempoh kelulusan daripada agensi-agensi seperti Pihak Berkuasa Tempatan. Jabatan Kesihatan. 2010). Mewujudkan Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan bagi menyelaras dan mengumpul maklumat berkaitan prasekolah termasuk maklumat asas pelajar. harapan kerajaan lebih banyak lagi pihak swasta akan menubuhkan prasekolah khususnya di kawasan berkeperluan tinggi. Dengan mempermudahkan proses ini. Dalam usaha meningkatkan perkongsian pintar kerajaan dan swasta supaya lebih banyak pendidikan prasekolah ditubuhkan. KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Kspk Bermula 1 Jan 2010. Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk penubuhan prasekolah swasta daripada 40 hari kepada 7 hari sahaja. 2010). Mana-mana guru prasekolah swasta yang belum pernah mengikuti latihan atau tiada sijil pendidikan prasekolah akan diberikan kursus latihan secara percuma (Muhyiddin. 2010). 33 . personel dan lokasi sekolah serta pencapaian prasekolah tersebut (Pelan Hala Tuju (GTP). 7. Prasekolah di seluruh Malaysia menggunakan kurikulum baru yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (Pekeliling Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. 2010).

Standard Kandungan merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang patut murid tahu dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Standard Pembelajaran pula merupakan satu penetapan kriteria @ indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan (Pekeliling Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. 2010) : a) Kurikulum berasaskan standard b) Kurikulum berbentuk modular a) Kurikulum Berasaskan Standard Tujuannya adalah untuk ekuiti dan kualiti. 2010).Rekabentuk Kurikulum Ciri utama Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (Pekeliling Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. kemahiran dan nilai. 34 . Di mana ekuiti bermaksud semua murid diberi pendidikan yang sama dan kualiti merujuk kepada bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Ia merangkumi aspek pengetahuan.

b) Guru Prasekolah perlu menggunakan pendekatan yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kanak-kanak supaya pembelajaran berkesan dan membawa makna kepada murid. (Kementerian Pelajaran Malaysia. e) Penglibatan ibu bapa dan komuniti setempat amat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. Terdapat enam standard iaitu: a) Guru Prasekolah perlu membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keperluan kurikulum dan keperluan kanak-kanak. Guru Prasekolah perlu membantu mengenalpasti murid keperluan khas ini dan member nasihat yang bersesuaian kepada ibubapa. c) Guru Prasekolah perlu menjalankan kaedah seperti pentaksiran yang secara di berterusan Standard menggunakan Pentaksiran. 35 . pelbagai dinyatakan d) Guru Prasekolah perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam bilik prasekolah.Standard Pengajaran dan Pembelajaran Standard Pengajaran dan Pembelajaran menerangkan apa yang diketahui dan dilakukan oleh guru prasekolah semasa pengajaran dan pembelajaran. 2009). f) Guru Prasekolah menghadapi keadaan di mana terdapat murid keperluan khas dalam kelas mereka. Guru memainkan peranan yang penting dalam membina perhubungan antara sekolah dan ibubapa murid.

b) Kurikulum Berbentuk Modular Merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit (dinamakan modul). (modul ini dibina menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak). kritis dan inovatif. Modul Bertema – iaitu modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. Pendidikan Islam. Pendidikan Moral. 2. Tunjang Pembelajaran Dalam Kspk : • Tunjang Komunikasi Tunjang Kerohanian. Permainan Luar dan Matematik. 2010): 1. Modul Asas – terdiri dari komponen bahasa (BM/BI/BC/BT). Sikap dan Nilai Tunjang Kemanusiaan Tunjang Sains dan Teknologi Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika 36 • • • • . 2 jenis modul diwujudkan iaitu (Pekeliling Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

Tunjang Ketrampilan Diri

(Kementerian Pelajaran Malaysia, 2009).

Penekanan dalam Kurikulum Standard ini adalah supaya murid-murid prasekolah dapat menguasai 4M bukan lagi 3M (Pekeliling Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan, 2010):

Membaca

37

Menulis Mengira Menaakul

Objektif Kspk Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi, sosial, intelek dan rohani seperti berikut: 1- Membina kecergasan badan. 2- Mempunyai tubuh badan yang sihat. 3- Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. 4- Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. 5- Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. 6- Mempunyai kematangan emosi. 7- Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. 8- Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. 9- Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain 10- Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan.

38

11- Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa dan rakan sebaya. 12- Mengamalkan nilai-nilai murni. 13- Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. 14- Berkomunikasi menggunakan Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris dan bahasa penghantar dalam konteks kehidupan harian. 15- Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. 16- Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalah. 17- Menggunakan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan inovatif dalampembelajaran dan kehidupan seharian. 18- Mengembangkan daya kreatif dan estetika. 19- Menghargai keindahan alam dan warisan budaya. (Program Prasekolah KPM, 2010) KURIKULUM PERMATA Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang tersendiri hasil daripada perwarisan seperti yang telah dicipta dalam gen mereka (Rozumah & Salma, 1985). Oleh hal yang demikian, kurikulum awal kanak-kanak harus melihat kepada tahap

39

A.al.perkembangan mereka. program dan latihan yang berkaitan dengan kanak-kanak supaya impian Y. rohani sosial dan intelek kanak-kanak. isteri Perdana Menteri Malaysia untuk melahirkan modal insan Negara yang hollistik dan produktif bermula dari peringkat awal kanakkanak lagi. Kini. sekumpulan pakar yang dipimpin oleh Y. kita akan Berjaya menghasilkan tenaga kerja dan warganegara yang produktif yang akan membawa pulangan ekonomi yang baik kepada Negara (Aminah Ayob et. Malah. Bhg. pendidikan awal kanak- 40 . jasmani. dasar. 2008). setiap anak adalah modal insan negara. Implikasi daripada polisi ini sebenarnya. Pada awal 2006. Perkembangan kurikulum awal kanak-kanak di Malaysia telah berkembang secara baik sehingga kini dengan penubuhan agensi. didapati projek perintis ini telah dapat memberi kesan yang sangat positif terhadap pembinaan sahsiah. 2008). Falsafah PERMATA Falsafah permata adalah untuk melahirkan setiap anak permata negara. Projek Perintis “Setiap Anak PERMATA Negara” telah dilaksanakan di lima buah pusat anak PERMATA Negara (PAPN) di luar bandar dan pinggir bandar. Oleh itu. isteri Perdana Menteri Malaysia telah bertekad untuk membantu kerajaan melahirkan modal insan Negara yang holistik dan produktif. bermula dari peringkat awal kanak-kanak lagi. Hasil kajian yang dibuat. setiap anak amat berharga.al. Datin Paduka Seri Rosmah Mansor. institusi. Datin Paduka Seri Rosmah Mansor. setiap kanak-kanak akan berpeluang diasah bakat dan mindanya dari awal lagi untuk menjadikan mereka berjaya apabila dewasa kelak (Aminah Ayob et.A Bhg.

komunikasi dan awal literasi asas pembangunan intelek kanak-kanak. emosi.kanak penting dalam perkembangan intelek. menetap di pinggir atau luar bandar. fokus permata adalah kepada pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak yang memenuhi kriteria seperti berumur antara satu hingga lima tahun. kognitif dan Komunikasi mereka. perkembangan maksimum berlaku dalam persekitaran yang kondusif selamat. Seterusnya. menghargai kepelbagaian potensi dan kebolehan kanak-kanak dengan melibatkan kolaboratif antara pendidik dan ibu bapa. ceria dan kasih sayang. datangnya daripada keluarga berpendapatan rendah serta disertai berbilang kaum dan agama (Sekretariat PERMATA Negara. 2009). Pembelajaran awal dan amalan didikan dan asuhan yang bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak.al. (Aminah Ayob et. Pembelajaran secara bermain diterapkan dan penjagaan kesihatan kanak-kanak penting untuk memastikan perkembangan fizikal dan minda yang sihat. Konsep Kurikulum PERMATA Konsepnya ialah menyediakan pengalaman pembelajaran untuk perkembangan holistik kanak-kanak. Malah. 2008) Penekanan Kurikulum a) Kasih sayang dan kegembiraan b) Interaksi dan komunikasi c) Pemikiran dan pembacaan 41 . Malah. perkembangan bahasa.

koordinasi motor dan pengurusan diri serta perkembangan daya kreativiti dan estitika. 2008) Komponen Pembelajaran PERMATA Kurikulum ini digubal dengan berpaksikan falsafah pendidikan kebangsaan Malaysia serta mengandungi enam bidang pembelajaran seperti perkembangan emosi. pengupayaan. Malah. dan belajar melalui bermain e) Menggunakan kebolehan dan potensi kanak-kanak f) Kegembiraan dalam bermain dan belajar g) Memperbanyakkan muzik . perkembangan deria/sensori dan pemahaman dunia persekitaran. Modul 42 . nyanyian. Modul 2 : 6 – 12 Bulan. perkembangan dari segi bahasa. komunikasi dan literasi awal. Seterusnya. seni. Perkembangan fizikal. lukisan. tarian. rohani dan sosial.d) Kebebasan pembelajaran.al. ritma dan lakonan h) Belajar bergaul dan saling memahami pelbagai budaya i) Pendidikan secara inklusif j) Pengesanan awal dan intervensi k) Menyediakan pendidikan dan asuhan kanak-kanak berkualiti mengikut standard antarabangsa (Aminah Ayob et. perkembangan Pra matematik dan logikal. Bagi menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan fizikal kanak-kanak selaras dengan umur mereka ia dipecahkan dalam lima modul iaitu Modul 1 : 0 – 6 Bulan.

Pen. 43 . membina minat membaca dan berfikir sejak dari awal dan merangsang kemahiran matematik dan pemikiran secara logik (Aminah Ayob et al. 2009). Zulkarnain Saidi.al.KANAK. Kaedah ini mewujudkan persekitaran pembelajaran yang sesuai dan menyeronokkan bagi kanak-kanak. Kurikulum permata menerapkan mereka juga suka berkawan dan bersosial kanak-kanak kecil. mencuba dan mengalami melalui aktiviti permainan. mencipta dan merekabentuk. mengeksperimen. Slot yang diisi ialah seperti slot Pengurusan.3 : 1 – 2 Tahun. KPM dan Pen. Hadir bersama dalam kursus ini ialah En. bertanya. KURSUS-KURSUS YANG DIADAKAN BAGI MEMPERKASAKAN SISTEM PENDIDIKAN AWAL KANAK. Pengarah Unit Perkembangan Kurikulum KPM (Prasekolah Permata Hatiku. Pengarah Sektor Pend Awal Kanak-Kanak dan Prasekolah. 2008). 2008). Kursus Peningkatan Profesionalisme Pengurusan Prasekolah Kursus Peningkatan Profesionalisme Pengurusan Prasekolah diadakan pada 19 .21 Ogos 2009 bertempat di Hotel Grand Continental. Kuala Lumpur bagi Guru Besar Negeri Pahang. Teknik pembelajaran permata ialah dengan merangsang minda kanak-kanak dengan kaedah meneroka. Modul 4 : 2 – 3 Tahun dan Modul 5 : 3 – 5 Tahun (Aminah Ayob et. Kewangan. Kanak-kanak suka meneroka. Tatatertib dan Kurikulum Prasekolah.

44 . Semua bentuk dan bunga tarian tradisional telah didedahkan sebagai pengetahuan pada kelompok pertama kursus ini. satu Mesyuarat Penyelarasan Brif Projek Prasekolah KPM kali ke 3 diadakan pada 16 . 2009). Mesyuarat Penyelarasan Brif Projek Prasekolah KPM Bertempat di Hotel Quality. Kelantan. Perak. 2009). Terengganu. Kedah. N Sembilan dan Melaka (Prasekolah Permata Hatiku. Kuala Lumpur. Selangor.Kursus Asas Tarian Tradisional Melayu Seramai 63 peserta terdiri Guru Prasekolah Negeri Pahang mengikut Kursus Asas Tarian Tradisional Melayu yang diadakan pada 25 hingga 29 Mei 2009 di Hotel Regency. Setiap daerah menghantar lima orang guru wakil bagi zon masing-masing (Prasekolah Permata Hatiku. Kursus Orientasi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) Satu Kursus Orientasi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ( KSPK ) telah diadakan pada 19-22 Oktober 2009 untuk semua Penyelia Prasekolah PPD dan Penyelia KEMAS dari seluruh negeri Pahang. 2010). Intipati mesyuarat tersebut tentang spesifikasi kelas Prasekolah bagi perluasan kelas baru prasekolah di bawah NKRA (Prasekolah Permata Hatiku. Shah Alam.18 Jun 2010.

2009). Pendekatan 50% BM dan 50% BI dalam P&P memungkinkan satu siri kursus latihan dalam Bahasa Inggeris yang diuruskan oleh KPM kepada guru prasekolah (Prasekolah Permata Hatiku. Dalam konteks pendidikan. Muhammad Abduh. dua matlamat penting yang lazimnya disasarkan ialah untuk membangunkan potensi insan secara menyeluruh dan memenuhi keperluan sosio-ekonomi negara. Kedua-dua matlamat ini saling berkait antara satu sama lain. 45 . tetapi juga mengisi makna kemajuan dengan nilai-nilai yang luhur. menegaskan bahawa matlamat asas pendidikan (al-ta’līm wa al-tarbiyyah) ialah untuk membentuk sahsiah insan melalui penerapan nilai-nilai murni ke dalam jiwa peribadinya agar ia menjadi insan yang baik (rijālan sālihan fī nafsih). Sesuatu sistem pendidikan yang bertujuan membangunkan potensi insan secara menyeluruh sudah pasti akan melahirkan manusia yang bukan sahaja mampu untuk memacu pembangunan ekonomi negara. DASAR KERAJAAN DAN KUALITI PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI MALAYSIA PENGGUBALAN DASAR Menurut Muhyiddin (2009). Lantaran itu. sesuatu dasar yang digubal tentunya mempunyai matlamat untuk dicapai. jadual waktu dan pengajaran 'montessory' dan lain-lain. tokoh pembaharuan Islam tersohor. tema.Pendedahan tentang kriteria yang perlu dilihat bagi pemantauan pelaksanaan dan proses pengajaran dan pembelajaran meliputi rancangan tahunan.

iaitu insan yang terbangun segala potensi manusiawinya secara sempurna dan seimbang. Jabatan Perdana Menteri. kita bukan sahaja menekankan aspek penguasaan ilmu dan kemahiran.KANAK Latar Belakang Pelbagai kajian mengenai perkembangan awal kanak-kanak khususnya di bawah umur 4 tahun menjelaskan bahawa otak kanak-kanak mengandungi 100 bilio sel saraf (neuron) yang akan membina perhubungan (sinaps) apabila sel-sel dirangsang. tetapi juga keterampilan dan keperibadian insan yang mulia (Muhyiddin. 2009). Ini membuktikan bahawa peringkat awal perkembangan kanak-kanak adalah tempoh formatif dan merangkumi detik-detik kritikal dalam pembangunan seseorang individu (PERMATA Negara. matlamat pendidikan di negara kita ialah untuk melahirkan insan yang baik melalui sistem pendidikan yang mampu menggarap dan membina potensi akal. jasmani. emosi dan rohani murid secara holistik. dalam mencapai matlamat melahirkan modal insan yang akan mengisi keperluan untuk memajukan ekonomi negara di masa hadapan. Dalam erti kata lain. PENGGUBALAN DASAR AWAL KANAK.Dasar pendidikan di Malaysia dipandu oleh Falsafah Pendidikan Negara yang bermatlamat untuk melahirkan insan kamil. 46 . 2009). Justeru itu. Matlamat ini yang melandasi setiap dasar dan perancangan pendidikan yang digubal dan dilaksanakan di negara kita. Hampir 90% perkembangan otak kanak-kanak berlaku dengan pantas semasa mereka berumur di bawah 4 tahun.

yang boleh mencapai kesejahteraan diri dan memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Sehingga kini. Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan ini merupakan asas penting sebagai landasan jangka panjang dari pelaburan awal dalam pembangunan modal insan seperti yang digariskan di dalam Rancangan Malaysia ke-9. berdisiplin serta berkemahiran menangani perubahan teknologi dan sosioekonomi global (PERMATA Negara.Falsafah Pendidikan Negara yang diasaskan kepada hasrat serta aspirasi negara. Ini menjadi satu matlamat penting sistem pendidikan kebangsaan dan misi ini seharusnya dimulakan sejak dari lahir bagi memastikan perkembangan emosi dan kognitif kanak-kanak lebih optimum dan bersedia apabila memasuki alam persekolahan formal di umur 5 tahun (PERMATA Negara. memberi penekanan kepada usaha melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak. 2009). Penumpuan kepada peringkat umur ini merupakan salah satu strategi awal bagi mengasaskan pendidikan sepanjang hayat dengan menghasilkan insan berjiwa murni. Kementerian Pelajaran Malaysia telah pun mewujudkan Dasar Pendidikan Awal untuk kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun. Dasar yang komprehensif diperlukan atas pelbagai sebab yang rasional. Jabatan Perdana Menteri. Keperluan menyediakan program Early Children’s Education Curriculum (ECEC) yang berkualiti adalah sangat penting kerana pelaburan yang dibuat untuk setiap kanak-kanak yang baru lahir pada hari ini akan memberikan pulangan yang amat besar 47 . berakhlak mulia. Jabatan Perdana Menteri. seimbang dan harmonis. masih belum ada satu dasar yang komprehensif yang menggabungkan asuhan dan didikan awal kanak-kanak berumur di bawah 4 tahun di negara ini. 2009).

Ini disebabkan program ECEC yang berkualiti adalah asas kepada pembangunan modal insan yang produktif di abad ke-21 yang berteraskan teknologi dan ICT (PERMATA Negara. 2009). Penyataan Dasar ini penting memandangkan kanak-kanak merupakan kumpulan masyarakat yang perlu diberi perhatian oleh Kerajaan. NGO dan pihak swasta supaya mereka dibesarkan mengikut acuan Malaysia ke arah melahirkan modal insan yang berkualiti tinggi dan berperibadi mulia. Jabatan Perdana Menteri. menyediakan program. 2009). Jabatan Perdana Menteri. ibu bapa. Objektif Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan 48 . pendidikan dan latihan. (PERMATA Negara.di masa hadapan. perkhidmatan. semua pihak yang bertanggungjawab perlu menggembleng tenaga. a) Penyataan Dasar Penjelasan secara khusus penyataan Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanakkanak Kebangsaan ialah: "Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan ialah dasar yang komprehensif bagi memastikan perkembangan yang holistik bagi semua kanak-kanak dari lahir hingga 4 tahun. Justeru itu. Dasar ini adalah pengukuh serta pelengkap kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan sedia ada". Ia menjadi asas kukuh kepada pembangunan potensi kanakkanak berlandaskan acuan Malaysia. 2009). Jabatan Perdana Menteri. perlindungan serta kemudahankemudahan yang dapat merangsang perkembangan positif kanak-kanak (PERMATA Negara. kepakaran dan sumber.

ii. Menggalakkan penglibatan dan hubungan yang teguh antara ibu bapa. kognitif. nutrisi dan kesihatan.Objektif Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan adalah:i. Meningkatkan kesedaran awam terhadap keperluan memberikan pendidikan awal kanak-kanak dari lahir hingga ke 4 tahun sebagai asas utama pembangunan holistik mereka sebelum memasuki alam persekolahan formal. Membangunkan kurikulum yang komprehensif bagi perkembangan awal kanakkanak secara menyeluruh meliputi pendidikan. 49 . pihak swasta dan juga badan bukan kerajaan serta kumpulan masyarakat setempat di dalam pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. iii. v. sihat dan menyeronokkan. iv. vi. Menggalakkan kanak-kanak di bawah umur 4 tahun mendapat asuhan dan didikan yang berkualiti bagi merangsang perkembangan awal mereka yang sesuai mengikut kumpulan umur dari segi fizikal. sosio-emosi dan rohani dalam persekitaran yang selamat. bahasa. Menyediakan asas kepada pembangunan potensi insan yang seimbang dan optimum berlandaskan acuan tersendiri dengan mengambil kira nilai-nilai tempatan dan amalan bijak antarabangsa. pengasuhan. kerajaan. Mewujudkan kemudahan infrastruktur dan persekitaran pembelajaran termasuk peralatan pembelajaran yang berkualiti bagi membolehkan pencapaian hasil pembelajaran yang positif.

Jabatan Perdana Menteri. iv. iii. Colby. England. ii. (PERMATA Negara. 2009) Komponen Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak ini meliputi 4 komponen utama iaitu: i. 2009) i. Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan Kemudahan Fizikal Tenaga pendidik Penglibatan Ibu Bapa (PERMATA Negara. dan dikaji semula serta dibuat penambahbaikan dengan mengambil kira kurikulum-kurikulum Kursus 50 . Kurikulum PERMATA telah dibangunkan selaras dengan kurikulum Sure Start yang diguna pakai di Pen Green Centre. Kurikulum Kebangsaan adalah berasaskan kurikulum PERMATA dan kurikulum Kursus Asas Asuhan Kanak-kanak (KAAK). Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan. Kurikulum ini telah diuji rintis di empat belas buah Pusat Anak PERMATA Negara (PAPN). Jabatan Perdana Menteri.vii. Memastikan pewujudan dan pelaksanaan sistem pemantauan dan penilaian keberkesanan program asuhan dan didikan awal kanakkanak.

iii. kurikulum Sijil Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak TASKA (SAPAKT) dari Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS). Hasil daripada penambahbaikan ini. 2009). Kemudahan yang berbeza-beza ini tidak berupaya memberi hasil pembelajaran yang optimum kepada kanak-kanak terutama di kawasan luar bandar dan pinggir bandar. maka sebuah Kurikulum Kebangsaan yang lengkap telah digubal untuk kegunaan TASKA di seluruh Malaysia (PERMATA Negara. Bagi membolehkan penyertaan maksimum dari kumpulan sasar adalah dicadangkan supaya Pusat PERMATA ini diwujudkan di lokasi yang berhampiran di kawasan kediaman kumpulan sasar (PERMATA Negara. Kemudahan Fizikal Kemudahan fizikal dan persekitaran pembelajaran pusat pendidikan awal akan menyumbang kepada pembinaan keyakinan.Asas Asuhan Kanak-kanak (KAAK) dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. kemudahan fizikal dan peralatan pembelajaran pendidikan awal kanak-kanak yang disediakan oleh pelbagai agensi di sektor awam adalah berbeza disebabkan oleh keupayaan kewangan. Tenaga pendidik 51 . ii. Jabatan Perdana Menteri. Pada masa ini. keselamatan dan kesejahteraan anak-anak. 2009). Jabatan Perdana Menteri.

Tenaga Pendidik yang berkelayakan dalam perkembangan kanakkanak diperlukan atas sebab-sebab berikut: a) Pendidik memainkan peranan utama dalam membentuk sahsiah dan sikap anak-anak. menggunakan peralatan pembelajaran secara berkesan. e) Berdaya kreatif dan mampu membawa perubahan sesuai dalam kehidupan kanak-kanak dan keluarga mereka. d) Berkeupayaan melaksanakan program. c) Mempunyai kebolehan untuk berkomunikasi secara berkesan dengan kanak-kanak. rakan sekerja dan keluarga kanak-kanak. emosi dan kebolehan interaksi sosial mereka. 2009) 52 . Khususnya bagi kanak-kanak yang baru mengenali diri. budaya dan agama yang berlainan. (PERMATA Negara. Jabatan Perdana Menteri. b) Hasil pembelajaran awal yang positif hanya boleh dipastikan oleh pendidik yang berkualiti dan berkelayakan dan mereka perlu membantu kanakkanak yang buat pertama kalinya berada dalam kumpulan anak-anak dari bangsa.Perkhidmatan Tenaga Pendidik yang terlatih dan berkelayakan akademik sekurang-kurangnya di peringkat Diploma dalam bidang perkembangan dan pendidikan awal kanak-kanak telah dibuktikan sebagai antara faktor terpenting menyumbang kepada kejayaan program pendidikan awal yang bertujuan membina asas perkembangan emosi dan minda kanak-kanak yang kukuh.

iv. program yang sesuai dapat menggerakkan pemikiran. Asuhan dan didikan yang serupa di pusat dan di rumah akan membantu kesinambungan proses pembelajaran dan mengelakkan kekeliruan di kalangan anak-anak. kesedaran telah ditunjukkan bukan sahaja oleh masyarakat malah di peringkat atasan juga. 2009). Di samping itu. Oleh itu. Penglibatan Ibu Bapa Kajian menunjukkan perkembangan dan prestasi pembelajaran anak-anak adalah lebih baik apabila ibu bapa mereka terlibat secara aktif dan berterusan dalam pendidikan mereka sejak awal lagi. Penglibatan aktif dan sokongan ibu bapa di peringkat ini akan dapat meningkatkan potensi pembelajaran anakanak melalui penerusan kaedah pembelajaran tersebut di rumah. meningkatkan kreativiti dan membina akhlak yang baik bagi golongan kanak- 53 . Seperti dinyatakan oleh YAB Dato' Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak (1998) iaitu pendidikan prasekolah merupakan peringkat formatif dalam perkembangan kanak kanak. juga bagi membolehkan pendidik mengenali serta memahami anak-anak dengan lebih mendalam. Menyentuh tentang pendidikan prasekolah. ia juga dapat menjalinkan perhubungan yang rapat di antara ibu bapa dan tenaga pendidik. Dengan yang demikian ibu bapa adalah di wajibkan untuk menyumbang kepada aktiviti pusat sekurangkurangnya 4 jam sebulan (PERMATA Negara. Jabatan Perdana Menteri.

prinsip bidang tugas. pembangunan minda. Jabatan Perdana Menteri. Berikutan itu. 2006). pengukuhan kestabilan emosi dan persediaan untuk hidup bermasyarakat. penyuburan fizikal.kanak yang berumur antara 4 hingga 6 tahun. amalan sedia ada dan kesediaan agensi (PERMATA Negara. moral dan keagamaan serta berbagai lagi penekanan yang berbeza (Mariani. iaitu. tidak mustahil jika dikatakan akan wujud pula paradigma 'rumah satu tiang seribu atau infinit' disebabkan kepelbagaian ragam pendekatan dan kurikulum yang digunakan di prasekolah. kemahiran 3M. muncul satu fenomena iaitu kehadiran berbagai pihak dan agensi untuk mengendalikan pusat prasekolah. Walau bagaimanapun. tidak kurang juga yang menitikberatkan aspek lain seperti sosial. 54 . Pemerhatian penulis ke tadika-tadika semasa penyeliaan pelajar praktikum menunjukkan kebanyakan tadika swasta memberi penumpuan yang lebih kepada aspek kognitif. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB AGENSI Aspek Perundangan Peranan dan tanggungjawab agensi dalam pelaksanaan Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan adalah berasaskan aspek perundangan. Dengan kewujudan pelbagai model prasekolah. 2009).

manakala komponen pengasuhan adalah perkara umum di bawah tanggungjawab Menteri Pembangunan Wanita. Manakala Menteri Pelajaran adalah bertanggungjawab ke atas perkara. Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan ini menggabungkan dua aspek.U. 2009). Walaupun aspek pengasuhan adalah suatu komponen dalam Kurikulum ini.Perintah Menteri-menteri Kerajaan Persekutuan (No. Jabatan Perdana Menteri. 2009).B Menteri Pembangunan Wanita. Jabatan Perdana Menteri (2009) memperuntukkan bahawa Y. 55 .perkara berkaitan dengan pengurusan pendidikan prasekolah. naziran Kurikulum Kebangsaan ini serta penyediaan guru boleh diletakkan di bawah Menteri Pelajaran (PERMATA Negara. oleh yang demikian perkara berkaitan dengan penggubalan. Keluarga dan Masyarakat adalah bertanggungjawab ke atas perkara-perkara berkaitan dengan penggalakan dan penguatkuasaan perkhidmatan asuhan kanak-kanak dan pusat jagaan. Jabatan Perdana Menteri. pembentukan dasar dan strategi program pembangunan kanak-kanak dan penyelarasan dan pemantauan program pembangunan kanak-kanak. pelaksanaan. rendah dan menengah (PERMATA Negara. Keluarga dan Masyarakat. iaitu pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak.(A)170/2008] dalam PERMATA Negara. Berdasarkan bahawa tanggungjawab spesifik mengatasi tanggungjawab umum. namun fokus utama Kurikulum adalah berhubung dengan pendidikan yang merupakan perkara spesifik di bawah tanggungjawab Menteri Pelajaran. 2) 2008 [P.

pemantauan / naziran ke atas pelaksanaan Kurikulum serta berperanan dalam penyediaan tenaga pendidik. pengawalan dan pemeriksaan TASKA bagi mematuhi penetapan ciri-ciri piawaian minimum yang merangkumi tahap kesihatan. nisbah pengasuh dan nisbah ruang oleh pusatpusat asuhan yang berdaftar. keselamatan. termasuk perkara-perkara berkaitan dengan penetapan kelayakan pengasuh dan tenaga pendidik (PERMATA Negara. Jabatan Perdana Menteri. Di samping itu JKM juga perlulah meneruskan peranannya sebagai agensi penyelaras Taska Komuniti (PERMATA Negara. 56 . Jabatan Perdana Menteri. Keluarga dan Masyarakat Kementerian Pembangunan Wanita. 2009). kebersihan. Kementerian Pembangunan Wanita. Akta tersebut meliputi antara lain aspek pendaftaran. KPWKM dari itu perlu meneruskan peranan dan tanggungjawabnya seperti mana di bawah Akta tersebut. 2009). Ini bagi memastikan kesinambungan dengan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang diwujudkan oleh Kementerian Pelajaran bagi kanak-kanak berumur 4-6 tahun dan melakukan pengawalseliaan.Kementerian Pelajaran Peranan dan tanggungjawab Kementerian Pelajaran mencakupi perkara--perkara menggubal Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan berasaskan Kurikulum PERMATA dengan mengambil kira aspek asuhan Kurikulum KAAK. Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) adalah agensi bertanggungjawab menguatkuasakan Akta Taman Asuhan Kanak-kanak Tahun 1984 (Akta 308).

Adalah dicadangkan supaya Jabatan ini menubuhkan juga Pusat PERMATA di TABIKA Perpaduan untuk kanak-kanak 4 tahun ke bawah di kawasan bandar dan pinggir bandar (PERMATA Negara. Jabatan Perdana Menteri. Namun demikian. Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Kebangsaan (NCDRC) akan melaksanakan pengawalseliaan dan naziran ke atas 57 . serta keperluan fizikal dan peralatan pembelajaran di TASKA-TASKA KEMAS mengikut kemampuan dari segi kewangan dan tenaga pengajar (PERMATA Negara. Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Kebangsaan di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Pada peringkat permulaan. teknik pembelajaran. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional pada masa kini terlibat dalam pengendalian TADIKA untuk kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun atau di peringkat prasekolah. 2009).Jabatan Kemajuan Masyarakat Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) perlu meneruskan peranannya sebagai agensi pelaksana program asuhan dan didikan awal kanak-kanak melalui TASKA KEMAS dengan tumpuan kepada kawasan-kawasan di luar bandar. pengubahsuaian perlu dilaksanakan dari segi pemakaian Kurikulum. 2009). Jabatan Perdana Menteri.

58 . peranan dan tanggungjawab NCDRC juga akan diperluaskan bagi melaksanakan tugas-tugas seperti menjalankan penyelidikan yang berkaitan dengan perkembangan kanak. 2009). menyelaras perluasan Program Didikan dan Asuhan Awal Kanak-kanak PERMATA di seluruh negara dan mengurus 14 Pusat PERMATA sedia ada sebelum pengurusannya diserahkan kepada Kementerian Pelajaran (PERMATA Negara. menjadi pusat rujukan dan memberi khidmat latihan kepada pendidik dan jurulatih PERMATA serta lain-lain pihak yang berminat. Jabatan Perdana Menteri.pelaksanaan Kurikulum Kebangsaan secara pentadbiran sebelum diserahkan kepada Kementerian Pelajaran dan menyediakan keperluan latihan tenaga pendidik sehingga Kementerian Pelajaran bersedia untuk melaksanakannya (PERMATA Negara. Jabatan Perdana Menteri. Bahagian Pendidikan Awal Kanak-kanak (PERMATA) Jabatan Perdana Menteri Bahagian Pendidikan Awal Kanak-kanak (PERMATA) di bawah Jabatan Perdana Menteri akan menjalankan tugas dan tanggungjawab seperti menjadi urus setia kepada Majlis Penyelarasan Dasar PERMATA Negara. 2009). 2009). menerbitkan bahan bacaan atau rujukan mengenai pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak hasil dari kajian yang dijalankan berasaskan keperluan pembangunan kanak-kanak dan membina jaringan dengan pelbagai pihak dalam dan luar dalam meningkatkan mutu dan kualiti asuhan dan didikan awal kanak-kanak di Malaysia (PERMATA Negara.kanak. Jabatan Perdana Menteri. mewujudkan pangkalan data kanak-kanak seluruh Malaysia bagi tujuan memantau dan menyelidik perkembangan kanak-kanak seluruh Malaysia. Di samping itu.

Pemakaian Kurikulum Kebangsaan ini hanya terpakai bagi TASKA yang dikelolakan oleh Kerajaan atau badan-badan berkanun seperti TASKA KEMAS yang dikelolakan oleh KEMAS. Pemakaian kurikulum ini boleh dibuat secara pentadbiran. 2009). Bagi TASKA yang dikelolakan oleh pertubuhan perbadanan dan perlu berdaftar di bawah Akta Taman Asuhan Kanakkanak 1984. Jabatan Perdana Menteri. Jabatan Perdana Menteri. 2009). Kementerian Perpaduan. Kementerian Kemajuan Luar Bandar. Pemakaian Kurikulum Asuhan Dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan Di Taska Yang Dikelolakan Oleh Kerajaan. tanpa perlu meminda mana-mana undang-undang. Seksyen 3 Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 (Akta 308) telah mengecualikan TASKA yang dikelolakan oleh kerajaan daripada pemakaian Akta tersebut. Hal ini kerana TASKA yang dikelolakan oleh agensi Kerajaan tidak tertakluk kepada mana-mana undang-undang. seperti TASKA FELDA. • Fasa Pertama (mulai 2009). Kebudayaan. TASKA Perpaduan yang dikelolakan oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Kesenian dan Warisan. TASKA Kementerian Pertahanan dan Pusat Anak PERMATA Negara (PERMATA Negara. pertubuhan perbadanan boleh memilih untuk 59 .PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN DASAR Pelaksanaan Dasar ini akan dijalankan secara berperingkat melalui Fasa I dan Fasa II mulai tahun 2009 (PERMATA Negara.

Latihan Bagi melaksanakan kurikulum PERMATA di semua Taska KEMAS sepenuhnya. 2009). 2009). mempertingkatkan tahap kelulusan akademik Pemaju Masyarakat sedia ada ke peringkat diploma di institusi pengajian tinggi secara jarak jauh pada hujung minggu. Jabatan Perdana Menteri. latihan pra perkhidmatan kepada Pemaju Masyarakat baru yang akan dilantik dan dengan mengambil kira nisbah seorang pengasuh kepada 5 orang kanak-kanak dari itu program PERMATA KEMAS akan memerlukan seramai 818 60 . kemudahan dan peralatan (PERMATA Negara. i.menerima pakai Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan yang digubal oleh Kementerian Pelajaran (PERMATA Negara. perjawatan. Jabatan Perdana Menteri. Pusat PERMATA KEMAS Fasa 1 akan melibatkan peningkatan taraf 304 taska sedia ada dari aspek latihan. latihan tambahan kepada pegawai dan kakitangan KEMAS sedia ada yang mengendali dan memantau Taska KEMAS perlu diadakan seperti kursus Jurulatih Utama kepada seramai 20 orang Jurulatih KEMAS dan Pegawai / Penyelia Prasekolah untuk menjadi 'Master Trainers. kursus Orientasi Kurikulum PERMATA kepada seramai 840 orang Pengasuh dan Penyelia / Pegawai Pemantau. Ia akan di buat secara berperingkat dalam jangka masa 3 tahun.

Jabatan Perdana Menteri. iii.orang pengasuh tambahan (PERMATA Negara. 2009). ii. Jabatan Perdana Menteri. Penubuhan Pusat PERMATA Perpaduan 61 . Dengan perancangan latihan dan cadangan peningkatan tahap kelulusan akademik. Di samping itu KEMAS juga memerlukan penambahan jawatan sebanyak 818 orang di peringkat Pemaju Masyarakat dan 356 orang di peringkat Pembantu Taska (PERMATA Negara. Perjawatan Pada masa kini jawatan Pemaju Masyarakat Taska KEMAS adalah bertaraf kontrak dengan tangga gaji disandarkan ke jawatan Gred N11. 2009). gred jawatan Pemaju Masyarakat Taska KEMAS ini perlu disesuaikan selaras dengan kelulusan akademik. Kemudahan Premis dan Peralatan Bagi menjadikan Taska KEMAS setaraf dengan Pusat PERMATA pengubahsuaian dan naik taraf dari segi ruang dan kemudahan serta peralatan pembelajaran perlu dilaksanakan secara berperingkat mengikut kemampuan kewangan (PERMATA Negara. Jabatan Perdana Menteri. 2009).

pusat Rukun Tetangga dan bangunan Tabika Perpaduan. 2009). FELDA Gugusan Kertih. Bagi Fasa I sebanyak 105 Pusat PERMATA Perpaduan akan ditubuhkan iaitu 15 bagi tahun 2009. JPNIN mencadangkan supaya Pendidik dilantik pada Gred S27 dengan pembantunya pada Gred N11 berasaskan kelayakan akademik mereka (PERMATA Negara. Bangunan. 2009). Jabatan Perdana Menteri. FELDA Ciku Kelantan dan FELDA Tenggaroh.bangunan sedia ada di lokasi-lokasi tersebut akan dinaiktarafkan supaya sesuai dengan keperluan program PERMATA (PERMATA Negara.Sebagai permulaan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN) mencadangkan supaya Taska PERMATA Perpaduan ini dilaksanakan dalam lingkungan kawasan Rukun Tetangga di bandar dan pinggir bandar seperti di Pusat Aktiviti Perpaduan. FELDA Gugusan Besout. 62 . Bilangan jawatan yang diperlukan bagi 105 Taska PERMATA Perpaduan ialah seperti berikut: Tahun 2009 2010 2011 Jumlah TASKA 15 30 60 105 60 120 240 420 Pendidik Pembantu Pendidik 30 60 120 210 Penubuhan Pusat PERMATA FELDA FELDA bercadang untuk memperluaskan program PERMATA dengan menambah lima lagi Pusat iaitu di FELDA Jaya Raja Alias. 30 buah Pusat pada tahun 2010 dan 60 buah Pusat pada tahun 2011. Jabatan Perdana Menteri.

2009). Kuala Lumpur (Markas ATM). Pangkalan TLDM Lumut (Markas Tentera Laut).Penubuhan Pusat PERMATA Angkatan Tentera Malaysia (ATM) Angkatan Tentera Malaysia (ATM) akan menubuhkan Pusat PERMATA di 5 buah lokasi iaitu Kompleks Perumahan Desa Tun Hussein Onn. Kuala Lumpur (Markas Tentera Darat). dan Taskanita Kementerian Pertahanan (PUSPANITA). ATM seterusnya akan menambah 8 lagi Pusat PERMATA ATM iaitu 4 lokasi bagi Tentera Darat. Pangkalan Udara Subang (Markas Tentera Udara). maka pindaan hendaklah di buat kepada Akta Pendidikan 1996 bagi memasukkan peruntukan yang serupa (PERMATA Negara. 2009). Jabatan Perdana Menteri. 2 lokasi bagi Tentera Laut dan 2 lokasi bagi Tentera udara (PERMATA Negara. Jabatan Perdana Menteri. 63 . sebagaimana yang diperuntukkan dalam Seksyen 22 Akta Pendidikan 1996 bagi pemakaian Kurikulum Kebangsaan prasekolah di TADIKATADIKA termasuk TADIKA Swasta. • Fasa Kedua (Mulai 2010) Pemakaian Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan Di Taska Swasta Sekiranya pemakaian Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak ini akan dijadikan mandatori bagi semua TASKA. Kem Sungai Besi. termasuklah yang ditubuhkan dan dikelolakan oleh pihak swasta.

Jabatan Perdana Menteri. AKTA Akta 611 Undang-undang mengenai perlindungan terhadap kanak-kanak di Malaysia juga boleh dilihat seawal tahun 1947 dengan Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda. Walau bagaimanapun. maka satu akta yang khusus dan 64 . namun pemakaian Kursus Asas Asuhan Kanak-kanak adalah di peruntukkan di bawah Peraturan-Peraturan Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 (Di Institusi) 1985 yang dibuat di bawah Akta tersebut. adalah dicadangkan supaya pindaan kepada Akta Pendidikan 1996 dan Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 dipinda pada tahun 2010 (PERMATA Negara. Memandangkan Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak yang digubal oleh Kementerian Pelajaran akan terpakai bagi semua TASKA. menyedari hakikat bahawa terdapat keperluan untuk mengubah hala tuju konsep perlindungan terhadap kanak-kanak dan juga mengakui bahawa perlunya pembaharuan di dalam undangundang sejajar dengan perkembangan semasa. 2009). khususnya pendaftaran TASKA swasta.Berhubung dengan Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 yang memperuntukkan mengenai pengawalseliaan taska swasta. maka beberapa pindaan mungkin perlu dibuat kepada Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984. Bagi melaksanakan pemakaian Kurikulum Kebangsaan di semua TASKA swasta. Akta Mahkamah Juvana 1947. walaupun ia tidak memperuntukkan mengenai penggubalan dan pemakaian kurikulum di TASKA. Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 dan Akta Perlindungan Kanak-Kanak pada 1991.

pelindungan dan pemulihan kanak-kanak dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berkaitan dan bersampingan dengannya. prosedur perbicaraan. tanggungjawab untuk memaklumkan kes-kes penderaan kanak-kanak. Tajuk panjang Akta 611 berbunyi (Jal Zabdi bin Mohd Yusoff & Zulazhar bin Tahir. 2005): Suatu Akta untuk menyatukan dan meminda undang-undang yang berhubungan dengan pemeliharaan. Akta 611 merupakan satu Akta yang merangkumi pelbagai isu penting mengenai kanak-kanak. Antara perkara penting yang diketengahkan oleh Akta 611 adalah tugas dan tanggungjawab ibu bapaatau penjaga dalam memelihara kesejahteraan kanakkanak. hukuman dan sebagainya (Jal Zabdi & Zulazhar. dan Menteri 65 . Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Akta ini dinamakan Akta Pendidikan 1996 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam Warta.komprehensif mengenai kanak-kanak telah digubal dan diluluskan iaitu Akta KanakKanak 2001 (kemudian disebut sebagai Akta 611) dan telah berkuat kuasa pada 1 Ogos 2002. 2005). penubuhan Mahkamah Bagi Kanak-Kanak.

bahasa-bahasa selain daripada bahasa kebangsaan boleh digunakan sebagai bahasa pengantar di tadika. 1997): 1) Tiada tadika boleh ditubuhkan. menubuhkan dan menyenggarakan tadika. Selain itu. Di Sarawak. dikendalikan atau diuruskan melainkan jika tadika itu didaftarkan di bawah Akta ini. Menteri boleh. tertakluk kepada peruntukan Akta ini. DASAR PENDIDIKAN AWAL KANAK. Kurikulum prasekolah iaitu program dan kegiatan tiap-tiap tadika hendaklah berasaskan garis panduan kurikulum untuk tadika yang diluluskan oleh Menteri. satu dasar pendidikan awal kanak-kanak yang lebih bersifat tempatan akan dikemukakan kepada kerajaan pusat untuk dipertimbangkan pelaksanaannya di 66 .KANAK DI KUCHING. 1997). Di dalam Akta ini juga mengatakan tentang kuasa Menteri untuk menubuhkan tadika. 1997). pengendaIian atau pengurusan tadika iaitu (Akta Pendidikan 1996. tetapi jika sesuatu tadika menggunakan bahasa selain daripada bahasa kebangsaan. bahasa kebangsaan hendaklah diajarkan sebagai mata pelajaran wajib (Akta Pendidikan 1996.boleh menetapkan tarikh yang berlainan bagi peruntukan yang berlainan dalam Akta ini (Akta Pendidikan 1996. Akta ini juga menyebut tentang walaupun terdapat bahasa kebangsaan. Dalam bab 2 Akta ini menceritakan tentang larangan terhadap penubuhan. 2) Seseorang yang melanggar subseksyen (1) adalah melakukan suatu kesalahan.

KESIMPULAN 67 . 2010). dasar bersifat tempatan itu penting kerana ia sesuai dengan keperluan dan ciri-ciri perkembangan penduduk di Sarawak.negeri tersebut kerana demografi di Sabah dan Sarawak tidak sama dengan demografi di Semenanjung Malaysia. Menurut Datin Fatimah. Datin Fatimah yang juga pengerusi MPPAK mengakui untuk menyediakan akses pendidikan awal kanak-kanak terutama pembinaan Taman Asuhan Kanak-kanak (Taska) bagi yang berusia empat tahun dan ke bawah memerlukan peruntukan yang banyak daripada kerajaan pusat dan negeri. Menurut Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri (Sumber Manusia dan Latihan) Datin Fatimah Abdullah. pendidikan Taska perlu diberi penekanan kerana kemajuan prasekolah (Lima hingga enam tahun) di negeri tersebut tidak jauh ketinggalan kerana ia disediakan Kementerian Pelajaran (Utusan Borneo.

pihak KPM telah menyediakan sebanyak 7511 kelas prasekolah. menerbitkan bahan bacaan atau rujukan mengenai pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak hasil dari kajian yang dijalankan berasaskan keperluan pembangunan kanak-kanak dan membina jaringan dengan pelbagai pihak dalam dan luar dalam meningkatkan mutu dan kualiti asuhan dan didikan awal kanak-kanak di Malaysia Selain daripada itu. Pendidikan awal kanak-kanak (PAKK) di Malaysia telah menjadi satu industri yang bercambah dengan pesatnya sejak kebelakangan ini namun inisiatif Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk menginstitusikan PAKK hanya bermula di sekitar tahun 1990-an melalui beberapa peraturan dalam Akta Pendidikan 1996.9 peratus (69. program Early Children’s Education Curriculum (ECEC) yang berkualiti adalah sangat penting kerana pelaburan yang dibuat untuk setiap kanak- 68 .Secara keseluruhanya. Dengan itu.9%) daripada kadar enrolmen pada tahun 2009 iaitu 67 peratus. dapat disimpulkan bahawa pendidikan awal kana-kanak di malaysia sentiasa mengalami perubahan selaras dengan kemajuan negara. JPNIN 1643 dan prasekolah swasta yang berdaftar sebanyak 6378. menjadi pusat rujukan dan memberi khidmat latihan kepada pendidik dan jurulatih PERMATA serta lain-lain pihak yang berminat. KEMAS sebanyak 8. Perkembangan pendidikan awal kanak-kanak terus berkembang maju apabila pihak NCDRC akan diperluaskan bagi melaksanakan tugas-tugas seperti menjalankan penyelidikan yang berkaitan dengan perkembangan kanak.kanak. Ini menunjukkan bahawa terdapat peningkatan sebanyak lebih kurang 2. mewujudkan pangkalan data kanak-kanak seluruh Malaysia bagi tujuan memantau dan menyelidik perkembangan kanak-kanak seluruh Malaysia.525.

RUJUKAN 69 .kanak yang baru lahir pada hari ini akan memberikan pulangan yang amat besar di masa hadapan. Ini disebabkan program ECEC yang berkualiti adalah asas kepada pembangunan modal insan yang produktif di abad ke-21 yang berteraskan teknologi dan ICT. atau pihak yang tertentu malah penglibatan ibu bapa dianggap memang signifikan dalam proses pendidikan kanak-kanak. maka Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai pihak yang bertanggungjawab perlu memasukkan elemen sesuai yang boleh memberi skop yang lebih meluas untuk keberkesanan proses pembelajaran kanak-kanak di prasekolah. Memandangkan bukan sahaja penglibatan guru. pihak NGO. Perkara ini perlu diberi perhatian yang sewajarnya memandangkan trend yang wujud dan banyak isu yang sentiasa menjadi bualan dalam sistem pendidikan prasekolah di Malaysia.

Perbandingan Akta.com/?p=19441 70 . 1990.my/esei_karya/Microsoft%20Word%20Perbandingan %20akta. Starting with Quality. 2008. HMSO. Fatimah.bernardvanleer.org/English/Home/Aboutus. Diperoleh pada 24 ogos 2010 daripada http://www. 2009.com/v2/wpcontent/uploads/downloads/2010/07/1275279 590. Kurikulum Permata. Mastura Badzis. Rohani Abdullah. Kementerian Pelajaran Malaysia.sahc. Kuala Lumpur. Diperolehi pada 23 ogos 2010 daripada http://www. Diperolehi pada 17 Ogos 2010 akan daripada http://www.kedah.html Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan. Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.edu. Diperolehi pada 28 0gos 2010 daripada http://skguarchempedak. 2010. Dasar pendidikan awal kanak-kanak bersifat tempatan dikemukakan. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. London. Azizah Lebai Nordin dan Mahani Razali. 2009.pdf Aminah Ayob. About the Bernard van Leer Foundation.pdf Department of Education and Sciences (DES).theborneopost. Bernard Van Leer. 2010.Ahmad Fauzi.

my/. 1993./Dasar_Asuhan_dan %20Didikan_Awal_Kanak_Kanak_Kebangsaan. Pendidikan Prasekolah Di Malaysia. 2009.pdf Jal Zabdi & Zulazhar.com/2009_06_01_archive.Farida Yunus & Hasnah Toran.jpm. 2009.blogspot. Dasar Asuhan Dan Didikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan..blogspot. Dasar Asuhan Dan Didikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan. 2005.ukm.. http://ipgmkdriprasekolah. Diperolehi pada 24 Ogos 2010 daripada www.com IPGM Kampus Dato’ Razali Ismail. 2009.permata. Diperolehi pada 3 ogos 2010 http://ipgmkdriprasekolah. Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://pkukmweb. Akta Kanak-Kanak 2001: 71 . Kajian Awal Adaptasi Silang Budaya Ke Atas Instrumen Penaksiran Autentik Untuk Kanak-kanak Berumur 3 Hingga 6 Tahun. Selangor: PERMATA Negara Jabatan Perdana Menteri. 2010.my/~fpendidikan/siswazah/prosiding/jilid%202%202010/bil %207%20kajian%20adaptasi.pdf Garis Panduan Pendidikan Prasekolah di Malaysia.html pada 28 Ogos 2010 Jabatan Perdana Menteri.

Universiti Pendidikan Sultan Idris.php Mariani. Diperolah pada 18 September 2010 daripada http://kulanzsalleh. Diperolehi pada 24 ogos 2010 dari http://www. Nor Arini & Wong Chit Trai.fsktm. Noralina. Diperolehi pada 17 Ogos 2010 Kanak-Kanak daripada http://myais.edu. Jelaskan Sejarah 72 . Realiti Trend Dan Isu Dalam Pendidikan Awal. Jurnal Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara (NCDRC).org/my/journals/JMCL/2005/6. Dokumen Standard Prasekolah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kulanz.um. Nik Mahadi. Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://saabd. 2009.commonlii.my/4917/1/8. 2008. 2009. 2009. Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif.Penguatkuasaan Semula Tugas dan Tanggungjawab Ibu Bapa atau Penjaga? Diperolehi pada 17 Ogos 2010 daripada http://www. 2006.my/content/view/186/2/ Mohd Faiz.com/sejarah-perkembangan-sistem-pendidikan-di-malaysia/ Laman Sesawang Prasekolah BalingSik.mindamadani. Malaysia. 2009.pdf Mastura Bazdis.net/pra/news.html#Heading9 Kementerian Pelajaran Malaysia. Pengurusan Kurikulum.

Diperolehi pada 17 Ogos 2010 daripada http://www. Diperolehi pada 20 73 . Roshidayani & Nor Hamizah.my/search? q=Jelaskan+Sejarah+Perkembangan+Asuhan+Dan+Pendidikan+Awal Mohd Kassim Jaafar. Kamus Dewan Edisi Ketiga. Diperolehi pada 19 ogos 2010 daripada http://www. 2010. Nur Fadzni. Maimunah.scribd. Perkembangan Pendidikan di Malaysia dalam Ilmu Pendidikan DPM. Nor Fadhilah. Dewan bahasa dan pustaka.com/doc/33872926/Gaya-Dan-KaedahPengajaranGuru-Prasekolah-Dalam-Sains-Awal Pekeliling Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.com.com/doc/14533952/Perkembangan-Sistem- Pendidikan-Di-Malaysia Noresah.com/doc/2882268/Dasar-Pendidikan-Di-Malaysia Musliha. 2004.Perkembangan Asuhan Dan Pendidikan Awal Kanak – Kanak Di Malaysia. 2001. Diperolehi pada 19 ogos 2010 daripada http://www. Kuala Lumpur: utusan publication & Distributors Sdn Bhd Manroy. Diperolehi pada 17 Ogos 2010 daripada http://www.scribd.scribd. 2009. Kuala Lumpur. Gaya Dan Kaedah Pengajaran Guru Prasekolah Dalam Sains Awal. Perkembangan Sistem Pendidikan di Malaysia. 2002.google. Diselenggara oleh Abdul bin Ali. Dasar pendidikan di Malaysia. 2009.

mohe. 2010.my/RUJUKAN/Pelan%20Hala%20Tuju%20GTP. Kurikulum Permata. Kursus Orientasi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK).gov.asp Prasekolah. Jabatan Perdana Menteri.blogspot. 2009.Ogos 2010 daripada http://www. 2010.wikipedia. Diperolehi pada 28 0gos 2010 daripada http://www. Selangor. Percetakan Bahasa dan Pustaka 74 .com/2009/10/kursus-orientasi-kurikulumstandard. diperolehi pada 23 ogos 2010 daripada http://ms.com/2010_01_01_archive. Diperolehi pada 21 Ogos 2010 daripada http://jpt.jpm. 2010. Program Transformasi Kerajaan.org/wiki/Prasekolah Prasekolah Permata Hatiku.html Razali Arof. Pengantar Kurikulum.my/kurikulum.permata.html Program Prasekolah KPM. 1991. Objektif KSPK. Diperolehi pada 20 Ogos 2010 daripada http://prapermata.blogspot. Diperolehi pada 19 Ogos 2010 daripada http://prasekolah-kpm.blogcikgu.pdf PERMATA Negara.com/perkongsian/pekeliling- kurikulum- standard-prasekolah-kebangsaan Pelan Hala Tuju.

2010.com/2010/01/perkembangan-pembangunanpendidikan. 1992. Selangor: Jabatan Perdana Menteri Taklimat Bidang Keberhasilan Utama Nasional (Nkra) Pendidikan.kanak Permata Negara. Tujuan Dan Haluan pendidkan Dalam Abad ke-21 dalam Aliran dalam amalan pendidikan menjelang Abad ke 21 disunting oleh juriah Long et. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 2010. Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan .html Muhyiddin. Diperolehi pada 25 Ogos 2010 daripada http://www.blogspot.my/utusan/info. 2010.al ( 1992). Perkembangan Pembangunan Pendidikan. Diperolehi secara pada 29 ogos 2010 daripada Nkra http://wacanailmupgsr.htm y=2010&dt=0412&pub=Utusan_M Muhyiddin. Guru Berijazah Mengajar Di 75 .utusan. 2010.com. Utusan Malaysia Online. Diperolehi pada 22 Ogos 2010 daripada http://www.9 Juta Untuk Prasekolah Swasta. Sekretariat PERMATA Negara. Geran Permulaan RM4.asp? ala ysia&sec=Terkini&pg=bt_19. Program Pengasuhan Dan Pendidikan Awal Kanak .com/doc/24496351/Taklimat%E2%80%99s Ummul Kasturi.scribd.Robiah Sidin. 2009.

com/2010/04/ucapan-tpm-sempena-majlis pelancaran. Diperolehi pada 18 Ogos 2010 daripada http://prasekolah-kpm.com Muhyiddin.blogspot.htm Muhyiddin. Ucapan TPM sempena majlis pelancaran pemberian geram permulaan prasekolah swasta di bawah NKRA pendidikan. Diperolehi pada 18 Ogos 2010 daripada http://unitprasekolahjpnt. 2009.blogspot.webs.com/siarankpm.html 76 . Majlis Perasmian Persidangan Perkembangan Baru Dalam Pendidikan 2010-2012.Prasekolah. Diperolehi pada 17 Ogos 2010 daripada http://pkpsmlk. 2010.