JPK/702/1/10 Jld.

4 (56)

PANDUAN PELAKSANAAN DAN SYARAT PENTAULIAHAN PUSAT BERTAULIAH DI BAWAH SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA BERASASKAN STANDARD KEMAHIRAN PEKERJAAN KEBANGSAAN 2012

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA.

20 Mac Mac 2012 2012 15

KANDUNGAN
KANDUNGAN 1. PENDAHULUAN 2. TAFSIRAN 3. SENARAI RINGKASAN 4. KRITERIA PENTAULIAHAN 4.1. Pemilikan Penyedia Latihan Kemahiran 4.2. Premis Latihan 4.3. Nama Pusat Bertauliah 4.4. Kurikulum Latihan 4.5. Kemudahan Fizikal 4.5.1. Infrastruktur 4.5.2. Peralatan, kelengkapan dan bahan latihan 4.6. Personel Pentauliahan 4.6.1. Pengurus Pusat Bertauliah (PPB) 4.6.2. Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) 4.6.3. Pegawai Penilai (PP) 4.6.4. Pegawai Penilai – Pegawai Latihan Vokasional (PP-PLV) 4.6.5. Pegawai Pengesah Dalaman– Pegawai Latihan Vokasional (PPDPLV) 5. STRUKTUR PENTAULIAHAN PROGRAM 5.1. Permohonan Pentauliahan Program 5.2. Tempoh Latihan 6. PELAKSANAAN PROGRAM BERTAULIAH 6.1. Pelaksanaan Latihan 6.2. Pendaftaran Pelatih 6.3. Pelaksanaan Latihan dan Penilaian Pelatih 6.4. Persijilan Pelatih 7. LARANGAN KEPADA PUSAT BERTAULIAH 8. PEMBAHARUAN PENTAULIAHAN 9. PENTAULIAHAN PROGRAM LATIHAN TAMBAHAN 10. PERUBAHAN PROGRAM BERTAULIAH 11. PINDAAN MAKLUMAT PENTAULIAHAN 11.1. Pindaan Nama Pusat Bertauliah 11.2. Pindaan Nama Syarikat Pemilik 11.3. Pindaan Premis Pusat Bertauliah (Melibatkan Negeri Yang
1

1 3 3 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 10

12 13 13 13 14 14 15 15 16 16 16 17 18 18 19 19

Sama Sahaja) 11.4. Pindaan Personel Pentauliahan 12. PERTUKARAN PEMILIKAN PUSAT BERTAULIAH 13. PENAMATAN PENTAULIAHAN 14. PENGGANTUNGAN ATAU PEMBATALAN PENTAULIAHAN 15. GANTIAN SIJIL AKUAN PENTAULIAHAN YANG HILANG ATAU ROSAK 16. TARIKH BERKUATKUASA

19 20 20 21 21 21 22

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Lampiran 2

Kelayakan Kemahiran Syarat-syarat tambahan bagi program yang melibatkan Badan Berkuasa dan Perlesenan Sijil Teknik Mengajar yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran Borang Permohonan Pentauliahan Pusat Bertauliah dan Program Kemahiran Senarai Semak Permohonan Pembaharuan Pentauliahan Senarai Semak Permohonan Pentauliahan Program Latihan Tambahan Senarai Semak Permohonan Perubahan Program Bertauliah Senarai Semak Pindaan Nama Pusat Bertauliah Senarai Semak Permohonan Pindaan Nama Syarikat Pemilik

Lampiran 3

Lampiran 4

Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9

Lampiran 10 Senarai Semak Permohonan Pindaan Premis Program Bertauliah Lampiran 11 Carta Alir Proses Permohonan Pentauliahan Program Bagi Penyedia Latihan Kemahiran

2

PANDUAN PELAKSANAAN DAN SYARAT PENTAULIAHAN PUSAT BERTAULIAH DI BAWAH SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA BERASASKAN STANDARD KEMAHIRAN PEKERJAAN KEBANGSAAN 2012

1.

PENDAHULUAN

Panduan Pelaksanaan dan Syarat Pentauliahan Pusat Bertauliah Dibawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia Berasaskan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (selepas ini dirujuk sebagai “Panduan ini”) bertujuan menetapkan keperluan pelaksanaan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia melalui pusat bertauliah (PB). Panduan ini adalah merupakan syarat-syarat pentauliahan yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran di bawah Seksyen 28 Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 [Akta 652] dan hendaklah dibaca bersama Kod Amalan Pentauliahan Program Kemahiran (KAPPK).

2.

TAFSIRAN

Dalam Panduan ini, tafsiran yang dimaksudkan adalah seperti berikut : “Akta 652” ertinya Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006; “Daftar Standard” ertinya satu dokumen yang menyenaraikan tajuk-tajuk pekerjaan bagi semua Standard yang telah diwujudkan di bawah Akta 652; “Jawatankuasa Penasihat Teknikal (Technical Advisory Committee, TAC)” ertinya jawatankuasa yang dianggotai oleh wakil industri bidang berkenaan, Pengurus Pusat Bertauliah dan Pegawai Pengesah Dalaman, “kelayakan” ertinya apa-apa pengalaman kerja dalam bidang kemahiran tertentu atau apaapa sijil, diploma, ijazah yang diiktiraf oleh Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran “Ketua Pengarah” ertinya mana-mana pegawai awam yang dilantik sebagai Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran; “kurikulum” ertinya kandungan anjuran suatu program latihan yang telah dibuat berdasarkan NOSS oleh suatu penyedia latihan kemahiran yang menunjukkan aktiviti yang dijalankan, masa yang diperuntukkan kepada setiap aktiviti, dan turutannya. “pakej pembelajaran” ertinya dokumen latihan yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran berasaskan Standard “Panel Penilaian Pusat Bertauliah (PPPB)” ertinya satu jawatankuasa yang terdiri daripada personel tertentu PB dengan diketuai oleh PPB untuk memastikan keberkesanan dan kesahihan penilaian yang dilakukan;

3

“Pegawai Pengesah Dalaman” ertinya seseorang yang memenuhi kelayakan yang ditetapkan, dan ditauliah oleh Ketua Pengarah untuk melaksanakan pengesahan/ penentusahan dalaman hanya di pusat bertauliah yang ditetapkan; “Pegawai Penilai” ertinya pengajar di pusat bertauliah yang memenuhi kelayakan yang ditetapkan dan ditauliah oleh Ketua Pengarah untuk melaksanakan penilaian keterampilan pelatih hanya di pusat bertauliah yang ditetapkan; “Pegawai Pengesah Luaran” ertinya seseorang personel yang diberi kuasa oleh Ketua Pengarah untuk melaksanakan penentusahan luaran di pusat bertauliah; “Pengurus Pusat Bertauliah” ertinya seseorang yang diberikan kuasa oleh pemilik pusat bertauliah dan berdaftar dengan Ketua Pengarah untuk mentadbir pelaksanaan pentauliahan; “personel pentauliahan” ertinya seseorang yang berdaftar dengan Ketua Pengarah sebagai pengurus pusat bertauliah, pegawai pengesah dalaman atau pegawai penilai, yang terlibat secara langsung dalam sistem jaminan kualiti Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia; “pentauliahan” ertinya suatu tatacara yang Ketua Pengarah menilai dan meluluskan sesuatu program latihan kemahiran; “penyedia latihan kemahiran” ertinya suatu pertubuhan perbadanan, organisasi atau lainlain kumpulan orang yang mengendalikan program latihan kemahiran yang maksud utamanya adalah bagi memenuhi kehendak NOSS berkaitan. “pihak berkuasa” ertinya mana-mana agensi Kerajaan yang bertanggungjawab mengesahkan sesuatu premis adalah sah di sisi undang-undang dan selamat untuk menjalankan latihan kemahiran; “program” ertinya mana-mana satu tajuk pekerjaan untuk satu tahap yang ditetapkan dalam Daftar Standard; “premis” ertinya mana-mana bangunan atau tempat lain yang digunakan untuk latihan, penginapan dan kemudahan lain untuk pelatih dan kakitangan penyedia latihan kemahiran atau pusat bertauliah tetapi tidak termasuk mana-mana tanah yang didudukinya; “program bertauliah” ertinya program latihan yang telah diluluskan oleh Ketua Pengarah; “Pusat Bertauliah” ertinya suatu penyedia latihan kemahiran yang telah diberi kuasa oleh Ketua Pengarah untuk menjalankan suatu program bertauliah sehingga kepada penganugerahan suatu Sijil; “Sijil” ertinya kelayakan kemahiran yang dianugerahkan kepada seseorang oleh Ketua Pengarah di bawah Seksyen 34 Akta 652;

4

SENARAI RINGKASAN DKM DLKM LI KAPPK KPPK JPK SKPK NOSS PB PLK PP PPB PPD SKM 1 SKM 2 SKM 3 SPKM Diploma Kemahiran Malaysia Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia Latihan Industri Kod Amalan Pentauliahan Program Kemahiran Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran Jabatan Pembangunan Kemahiran Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan National Occupational Skills Standard Pusat Bertauliah Penyedia Latihan Kemahiran Pegawai Penilai Pengurus Pusat Bertauliah Pegawai Pengesah Dalaman Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 1 Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia 5 . 3. “tahap” ertinya tingkatan kemahiran dalam satu bidang pekerjaan dalam Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan. NOSS)” ertinya satu dokumen yang menggariskan keterampilan yang perlu dimiliki oleh seseorang pekerja dalam sesuatu bidang pekerjaan serta laluan untuk mencapai keterampilan tersebut yang diwujudkan di bawah Bahagian IV Akta 652.“Pengajar” ertinya seseorang yang bertanggungjawab bagi latihan kemahiran dan membimbing. “subsektor” ertinya pecahan bidang kemahiran dalam sesuatu sektor merujuk kepada Daftar Standard yang terkini. “Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK) (National Occupational Skill Standard. “Sijil Teknik Mengajar” ertinya sijil kelayakan yang dikeluarkan oleh Pusat Latihan Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan. menyelia dan menilai kebolehan seseorang pelatih untuk mengasimilasikan aspek teori dan amali latihan itu.

1 Pemilikan Penyedia Latihan Kemahiran PLK telah ditubuhkan dan didaftarkan secara saha. dan Penggunaan premis latihan tambahan hendaklah mendapat kelulusan dari JPK. KRITERIA PENTAULIAHAN Sesebuah Penyedia Latihan Kemahiran (PLK) yang ingin ditauliahkan sebagai Pusat Bertauliah (PB) hendaklah memenuhi kriteria berikut:- 4. 6 .3 Nama Pusat Bertauliah Nama pusat bertauliah hendaklah mencerminkan sebuah institusi latihan kemahiran dan diluluskan oleh KPPK dan menepati perkara berikut: a. Tidak berkait dengan nama JPK atau bahagian di bawah JPK atau apa-apa yang berkaitan dengan JPK. c. 4.000. Sebagai syarikat Sendirian Berhad atau Berhad dan mempunyai modal berbayar minima RM 50. Memastikan premis terletak di persekitaran yang kondusif dan selamat untuk menjalankan latihan. b. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan sebagainya). 4. atau berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Telah didaftarkan sebagai institusi latihan oleh mana-mana agensi kerajaan mengikut apa-apa peruntukan perundangan yang berkaitan. Memiliki premis atau menyewa mana-mana premis dengan baki tempoh sewaan tidak kurang daripada satu (1) tahun. (contoh : mendapat kelulusan agensi kerajaan bagi bidang berkaitan Jabatan Kesihatan. XYZ Berhad dan sebagainya. c. Tidak menyamai dengan nama PB lain. Contohnya ABC Sdn Bhd. b. b.00 (Ringgit Malaysia : Lima Puluh Ribu sahaja).2 Premis Latihan PLK hendaklah memenuhi perkara berikut: a. Persatuan/pertubuhan yang Pertubuhan Malaysia. d. e. dan Tidak mencerminkan entiti perniagaan atau syarikat. Telah mendapat kelulusan daripada agensi penguatkuasa bagi bidang kemahiran tertentu. Telah mendapat kelulusan pihak berkuasa tempatan dan Jabatan Bomba untuk tujuan beroperasi. c.4.

4 Kurikulum Latihan Kurikulum latihan hendaklah dibangunkan mengikut NOSS terkini.5. Bilik kuliah. Bahan pembelajaran bertulis (Written Instruction Manual) bagi semua modul. peralatan dan bahan latihan mengikut kehendak NOSS sepenuhnya seperti berikut: a. 4.4. h.2 Kelengkapan. peralatan dan bahan mencukupi mengikut bilangan pelatih. peralatan dan bahan latihan PLK hendaklah menyediakan kelengkapan. Dokumen penilaian teori dan amali bagi semua modul. b. Memastikan peralatan memenuhi keperluan perlesenan (jika berkaitan). dan 7 . Pakej Pembelajaran Kebolehan Teras (NCS . Bengkel latihan.Core Abilities).5. Matriks NOSS. b. jadual latihan mingguan sepanjang tempoh pelaksanaan program latihan dan jadual penilaian merangkumi penilaian berterusan dan peperiksaan akhir. dan Pelan pelaksanan latihan. f. Menyediakan dan memastikan kuantiti kelengkapan. peralatan dan bahan latihan. Memastikan peralatan berfungsi dengan baik dan selamat untuk digunakan. c. 4. Silibus subjek tambahan bagi program DKM. PLK hendaklah menyediakan kurikulum latihan yang merangkumi seperti berikut: a. dan PLK juga digalakkan menyediakan pusat sumber lengkap dengan kemudahan Information and Communication Technology (ICT) yang mencukupi.1 Infrastruktur PLK hendaklah menyediakan kemudahan infrastruktur yang bersesuaian dan mencukupi bagi maksud mewujudkan suasana latihan yang kondusif seperti berikut: a. b.5 Kemudahan Fizikal PLK hendaklah menyediakan kemudahan fizikal berdasarkan program yang dimohon merangkumi kemudahan insfrastruktur dan kemudahan kelengkapan. Laluan latihan (Training pathway). Pakej pembelajaran yang lengkap iaitu Course of Study atau Learning Guide atau apa-apa pakej pembelajaran yang memenuhi keperluan NOSS. d. g. c. DLKM dan tahap yang lebih tinggi. e. 4.

Melantik PPD hanya bagi subsektor yang berkaitan pada satu-satu masa sahaja. Lulus Kursus Induksi PP/PPD/PPB. d. e. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun.1.1 a. memantau dan mengawalselia pelaksanaan latihan kemahiran melalui Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia.2 Kriteria a. Bertanggungjawab dalam mematuhi apa-apa peraturan dan arahan JPK berkaitan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia.6. dan e. memantau dan mengawalselia pelaksanaan latihan 8 .6. Memastikan peralatan. Mengurus.1 Pengurus Pusat Bertauliah (PPB) 4. 4. f.6. Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) dan Pegawai Penilai (PP). Melantik PP hanya bagi satu program/tahap pada satu-satu masa sahaja. Memastikan segala program yang ditawarkan menepati keperluan NOSS terkini.1 Peranan dan tanggungjawab a. c.6.6 Personel Pentauliahan Mana-mana PLK yang memohon pentauliahan hendaklah melantik personel pentauliahan yang terdiri daripada Pengurus Pusat Bertauliah (PPB).6. PLK yang telah ditauliahkan hendaklah memastikan personel pentauliahan mengemukakan permohonan Perakuan Pengiktirafan Kelayakan Sebagai Personel Pentauliahan secara atas talian (online). 4. 4. Berkhidmat di satu PB sahaja. PP perlu dilantik bagi setiap program manakala PPD pula dilantik mengikut subsektor. 4.d.1. Ketua kepada organisasi atau pegawai yang diberi tanggungjawab untuk mentadbir organisasi berkenaan. dan g. b. Menjadi pegawai perhubungan di antara JPK dan PB. Warganegara Malaysia.2. b. Peranan dan tanggungjawab Mengurus. Mengambil tindakan susulan terhadap komen dan cadangan penambahbaikan berterusan. c. kelengkapan dan bahan latihan mematuhi mana-mana undang-undang yang berkaitan.2 Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) 4. d.

6. dan Memastikan penilaian dijalankan secara seragam dan sempurna mengikut kehendak NOSS dan apa-apa peraturan yang ditetapkan oleh JPK.3 Pegawai Penilai (PP) 4. Membimbing calon dalam penyediaan rekod bukti keterampilan. 4. c. b. Diploma dengan dua tahun pengalaman kerja dalam subsektor yang berkaitan untuk mengesahkan penilaian program bertauliah untuk DKM. iii. atau v. Memantau perkembangan prestasi dan membimbing pelatih pada setiap keterampilan. c. dan 9 . Lulus Kursus Induksi PP/PPD/PPB. iv. Warganegara Malaysia . Menjelaskan kepada calon tentang objektif.2. Mana-mana kelayakan kemahiran berkaitan yang diluluskan oleh KPPK dengan sekurang-kurangnya tiga (3) tahun pengalaman kerja yang berkaitan seperti di Lampiran 1. d. Merangka prosedur dan dokumen pelaksanaan latihan kemahiran di PB. d. SKM/DKM/DLKM dalam subsektor yang berkaitan pada tahap yang sama atau lebih tinggi untuk mengesahkan penilaian program bertauliah bagi tahap 3 ke atas. dan Memiliki : i. b. kemahiran di dalam kelompok sektor kemahirannya. Melaksanakan proses latihan dan penilaian dengan kebolehpercayaan. d.1 Peranan dan tanggungjawab a. 4. Merangka prosedur latihan dan penilaian latihan bersama PPD.6.6. SKM dalam subsektor yang berkaitan pada satu tahap yang lebih tinggi atau tertinggi untuk mengesahkan penilaian program bertauliah bagi program tahap 1 dan tahap 2. ii. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun. c. Mengawal dan memantau sistem jaminan mutu latihan dan penilaian dalaman mengikut kehendak NOSS terkini.3. Ijazah dengan dua tahun pengalaman kerja dalam subsektor yang berkaitan untuk mengesahkan penilaian program bertauliah untuk DKM/DLKM. e. telus dan sahih. Berkhidmat di satu PB sahaja.b. e.2 Kriteria a. keperluan latihan dan penilaian keterampilan berdasarkan NOSS terkini.

10 . Diploma dengan dua tahun pengalaman kerja dalam program yang berkaitan untuk mengendalikan latihan dan penilaian program bertauliah untuk DKM. Sijil Kemahiran Malaysia dalam program Pegawai Latihan Vokasional (I-031-3). dan Memiliki : i. dan f. ii. c. Melaksana keperluan pendaftaran dan persijilan melalui sistem yang ditetapkan. atau Mana-mana Sijil Teknik Mengajar yang diiktiraf oleh KPPK seperti di Lampiran 3. Warganegara Malaysia .2 Kriteria a. d. SKM dalam program yang berkaitan pada satu tahap yang lebih tinggi atau tertinggi untuk mengendalikan penilaian program bertauliah bagi program tahap 1 dan tahap 2. 4. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun. e.6. atau v. ii. b.3. Berkhidmat di satu PB sahaja. Mana-mana kelayakan kemahiran berkaitan yang diluluskan oleh KPPK dengan sekurang-kurangnya tiga tahun pengalaman kerja yang berkaitan seperti di Lampiran 1. Bagi bidang-bidang yang mempunyai kaitan dengan badan penguatkuasaan dan pelesenan. i. iii.f. Lulus Kursus Induksi PP/PPD/PPB. perlu mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh badan berkuasa berkaitan seperti di Lampiran 2. iv. SKM/DKM/DLKM dalam program yang berkaitan pada tahap yang sama atau lebih tinggi untuk mengendalikan penilaian program bertauliah bagi tahap 3 ke atas. Ijazah dengan dua tahun pengalaman kerja dalam program yang berkaitan untuk mengendalikan latihan dan penilaian program bertauliah untuk DKM/DLKM.

Pegawai Latihan Vokasional (PP-PLV) (Khusus untuk permohonan program Pegawai Latihan Vokasional [I-0313].4. d. Menilai dan mengesahkan bukti-bukti dalam buku log intern semasa lawatan.6. telus dan sahih. e. e. Eksekutif Latihan Vokasional [I-031-4] dan Pengurus Latihan Vokasional [I-031-5]) 4. Berkhidmat di satu PB sahaja. f. c. Lulus Kursus Induksi PP/PPD/PPB. d. Melaksanakan pemantauan terhadap prestasi intern semasa internship. i. Mengatur lawatan verifikasi luaran sebelum intern menamatkan internship.6. dan Mengambil tindakan penambahbaikan berterusan. keperluan latihan dan penilaian keterampilan berdasarkan NOSS terkini. h. Memantau perkembangan prestasi dan membimbing pelatih pada setiap keterampilan. Membimbing calon dalam penyediaan rekod bukti keterampilan. Melaksana keperluan pendaftaran dan persijilan melalui sistem yang ditetapkan. dan Keperluan mengikut tahap yang dinilai seperti berikut : Pegawai Latihan Vokasional (I-031-3) Memiliki : i. j. atau ii. b. g.1 Peranan dan Tanggungjawab a. c.4 Pegawai Penilai . 11 .6. 4. b. Merangka prosedur latihan dan penilaian latihan bersama PPD. Sijil Pegawai Latihan Vokasional – VTO (I-031-3) atau setara seperti di Lampiran 3 dan pengalaman mengajar sekurangkurangnya lima (5) tahun. Warganegara Malaysia .4. Menjelaskan kepada calon tentang objektif.4. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun. Melaksanakan proses latihan dan penilaian dengan berkesan.2 Kriteria a. Mengajar program Pengajar Vokasional/Teknik Mengajar Vokasional sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun pengalaman.

b.Pegawai Latihan Vokasional (PPD-PLV) 4. f. Diploma Lanjutan Pengurus Latihan Vokasional – VTM (I-031-5). Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun.5. h. Melaksanakan pemantauan terhadap prestasi intern semasa internship. Lulus Kursus Induksi PP/PPD/PPB. Berkhidmat di satu PB sahaja. Diploma Eksekutif Latihan Vokasional – VTE (I-031-4) dan dua tahun pengalaman mengajar latihan kemahiran. b. dan Mengambil tindakan penambahbaikan berterusan. 12 . Mengawal dan memantau sistem jaminan mutu latihan dan penilaian dalaman mengikut kehendak NOSS terkini. atau ii. Mengurus. memantau dan mengawalselia pelaksanaan latihan kemahiran didalam bidang metodologi latihan.6. Diploma Lanjutan Pengurus Latihan Vokasional – VTM (I-031-5) dan dua tahun pengalaman mengajar latihan kemahiran. c.5. e.6. f.Diploma Eksekutif Latihan Vokasional . Menilai dan mengesahkan bukti-bukti dalam buku log intern semasa lawatan.2 Kriteria a. Diploma Lanjutan Pengurus Latihan Vokasional-VTM (I-031-5) Memiliki : i. Diploma Eksekutif Latihan Vokasional – VTE (I-031-4) dan lima tahun pengalaman mengajar latihan kemahiran 4.5 Pegawai Pengesah Dalaman . c. g.6. ii. Merangka prosedur dan dokumen pelaksanaan latihan kemahiran di PB. dan Pengalaman bekerja sebagai PP-PLV (I-031-3) sekurangkurangnya 2 tahun. e. Sijil Pegawai Latihan Vokasional – VTO (I-031-3) dan tujuh tahun pengalaman mengajar latihan kemahiran. 4. Warganegara Malaysia . Mengatur lawatan verifikasi luaran sebelum intern menamatkan internship. atau iii. d. Memastikan penilaian dijalankan secara seragam dan sempurna mengikut kehendak NOSS dan apa-apa peraturan yang ditetapkan oleh Jabatan.VTE (I-031-4) Memiliki : i. Memiliki sijil program Pengajar Vokasional pada mana-mana tahap yang dipertanggungjawabkan (VTO/VTE/VTM).1 Peranan dan tanggungjawab a. d.

b.DKM & DLKM DKM sahaja DLKM sahaja Tempoh Latihan Minimum 600 jam 600 jam 1200 jam 2400 jam bagi bidang yang SKPK bermula dari T1 1800 jam bagi bidang yang SKPK TIDAK bermula dengan SKM 1 2400 jam + 3 bulan LI 3000 jam + 3 bulan LI 3600 jam + 3 bulan LI 5400 jam + 3 bulan LI (DKM) + 3 bulan LI (DLKM) 1200 jam + 3 bulan LI bagi pelatih yang mempunyai SKM 3 3600 jam + 3 bulan LI bagi bidang yang SKPK bermula dengan DKM 1800 jam + 3 bulan LI bagi pelatih yang mempunyai DKM b. PB hendaklah melaksanakan tempoh latihan seperti dalam Jadual 1. sekiranya tempoh latihan telah dinyatakan dalam NOSS. SKM 2 & SKM 3 SKM 2 & SKM 3 SKM 3 & DKM SKM 2. Jadual 1 : Tempoh Latihan Tahap SKM 1 SKM 2 SKM 3 SKM 1.1 STRUKTUR PENTAULIAHAN PROGRAM Permohonan Pentauliahan Program a. Bagaimanapun.5. PLK perlu melengkapkan Borang Permohonan Pentauliahan Pusat Bertauliah dan Program Kemahiran (JPK/T/KAPPK/01) seperti di Lampiran 4 secara atas talian (online). SKM 2. 13 . 5. SKM 3 & DKM SKM 1. SKM 2. SKM 3. Borang ini mengandungi 4 bahagian iaitu: Bahagian A : Maklumat Penyedia Latihan Kemahiran / Pusat Bertauliah Bahagian B : Maklumat Program Pentauliahan Bahagian C : Standard Pentauliahan Program Kemahiran Bahagian D : Perakuan Pemohon 5. PLK hendaklah mematuhi tempoh latihan seperti di Jadual 1 kecuali mendapat kelulusan KPPK. hendaklah mengikut keperluan tempoh tersebut. SKM 3 & DKM SKM 1.2 Tempoh latihan a. Tempoh latihan bagi setiap pelatih tidak melebihi 8 jam sehari (tidak termasuk waktu rehat) atau mana-mana tempoh yang diluluskan oleh KPPK. PLK hendaklah mengemukakan permohonan dan berkeupayaan melaksanakan latihan merangkumi tahap kemahiran yang dipohon.

dan ix. peralatan. 14 . Memastikan dokumentasi penilaian yang seragam. nisbah maksima adalah seorang (1) PP kepada dua puluh lima (25) pelatih bagi setiap program. Memastikan personel pentauliahan (PP/PPD/PPB) memenuhi kriteria dan mendapat Perakuan Pengiktirafan Kelayakan Sebagai Personel Pentauliahan. (Technical Advisory b. viii. hendaklah mendapat kelulusan KPPK. ii. Secara amnya. Menyediakan minit mesyuarat panel penilaian untuk verifikasi PPL. iv. dan ii. Mengawasi & memastikan kesahihan pelaksanaan penilaian. Menjalankan program bertauliah di premis yang telah ditauliahkan sahaja dan sekiranya terdapat latihan yang dijalankan di luar premis. dan ii. Pegawai Pengesah Dalaman (PPD). dan iii. d. Meluluskan kaedah penilaian. Pegawai Penilai (PP) sebagai ahli sementara. Pengurus Pusat Bertauliah (PPB). Merekodkan minit mesyuarat semasa lawatan PPL. Mengadakan mesyuarat panel penilaian sekurang-kurangnya 4 kali setahun. Tanggungjawab TAC i. Merangka prosedur penilaian dalaman. Keahlian i. Meluluskan kandungan dokumen pembelajaran & penilaian.1 Pelaksanaan Latihan a. v. c. PELAKSANAAN PROGRAM BERTAULIAH PB hendaklah mematuhi perkara-perkara berikut iaitu : 6. e. Nisbah PP kepada pelatih hendaklah bersesuaian dengan program yang ditawarkan. iii. Mengesahkan soalan-soalan yang digubal oleh PB termasuk kertas soalan Peperiksaan Akhir.6. vi. Bilangan kemudahan latihan. Mengambil pelatih berdasarkan kepada : i. Memantau sistem jaminan mutu. Bertanggungjawab memberi khidmat nasihat kepada PB mengenai latihan kemahiran dalam sektor program yang berkaitan. vii. ii. dan Menubuhkan Panel Penilaian Pusat Bertauliah (PPPB). kelengkapan dan bahan latihan yang terdapat di PB hendaklah bersesuaian mengikut program. Menubuhkan Jawatankuasa Penasihat Teknikal Committee-TAC) mengikut sektor program. Tanggungjawab PPPB i.

c. dan Memastikan semua urusan penilaian. Sekurang-kurangnya seorang PPD bagi setiap bidang sebagai ahli. dan iii. h. 15 . dan Mengemukakan laporan pengesanan pelatih (tracer study) kepada Jabatan sebelum bulan April setiap tahun. Menjalankan pengesanan pelatih yang telah tamat latihan (tracer study) bagi mendapatkan maklumat keberkesanan latihan dan kebolehkerjaan. dan ii. b. g.4 Persijilan Pelatih a.Keahlian i. Carta organisasi dengan menyenaraikan personel pentauliahan yang terlibat bagi program yang dipertanggungjawabkan. Sekurang-kurangnya seorang wakil industri bagi setiap bidang dan dilantik sebagai pengerusi. Mengemukakan permohonan lawatan verifikasi PPL dan pengeluaran sijil kepada KPPK sepertimana digariskan dalam panduan penilaian yang berkuatkuasa. d. f. Mematuhi arahan JPK untuk memperbaiki sebarang kekurangan atau ketidaksesuaian dalam hal-hal berkaitan kemudahan/peralatan/kaedah latihan dan penilaian. Wakil industri ini adalah mereka yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan dalam bidang tersebut. Sijil/surat akuan pentauliahan. Mengemaskini dan menyimpan rekod kehadiran dan penilaian pelatih sekurang-kurangnya dalam tempoh lima (5) tahun dari tarikh tamat latihan. e.2 Pendaftaran Pelatih Mendaftarkan pelatih ke JPK secara atas talian (online) dan menjelaskan yuran pendaftaran pelatih dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh latihan bermula.3 Pelaksanaan Latihan Dan Penilaian Pelatih a. dan Memastikan sijil diserahkan kepada pelatih setelah tamat tempoh latihan. b. ii. j. 6. 6. PPB sebagai setiausaha. Latihan dilaksanakan mengikut tempoh latihan yang ditetapkan. 6. Mempamerkan di papan kenyataan atau lain-lain tempat yang mudah dilihat oleh orang awam bagi perkara berikut: i. i. Pengambilan pelatih berdasarkan kapasiti pelatih yang diluluskan. Memastikan setiap pelatih menjalani latihan dan penilaian bagi program bertauliah mengikut panduan penilaian yang sedang berkuatkuasa. Menerangkan struktur yuran latihan yang jelas kepada pelatih. verifikasi dalaman dan luaran diselesaikan sebelum pelatih menamatkan latihan.

Sebarang tindakan yang boleh diertikan sebagai mencemar imej Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia.(Contoh: Maklumat personel. 8. Mempamer atau menyiar sebarang iklan atau publisiti berkaitan pentauliahan yang kurang tepat atau mengelirukan dalam mana-mana media cetak / elektronik. melalui notis bertulis menghendaki PB untuk memberikan dokumen 16 b. LARANGAN KEPADA PUSAT BERTAULIAH Pusat Bertauliah adalah dilarang melakukan mana-mana perkara berikut : a. pada bila-bila masa. Menghalang mana-mana pelatih daripada berhenti mengikuti latihan kecuali atas kerelaan pelatih. . atau Mengemukakan maklumat palsu kepada JPK bagi tujuan pelaksanaan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia. Surat iringan dan cetakan borang permohonan yang telah lengkap diisi. Melaksanakan latihan tidak mengikut tempoh yang telah ditetapkan. f. dan iii. d. b. selepas menerima permohonan pembaharuan pentauliahan. Hanya permohonan yang lengkap sahaja akan diproses. Permohonan yang dikemukakan secara atas talian sahaja tanpa dokumen sokongan tidak dianggap sebagai permohonan lengkap. Mengemukakan permohonan pembaharuan pentauliahan kepada KPPK sekurang-kurangnya tiga (3) bulan dan tidak melebihi enam (6) bulan sebelum tamat tempoh pentauliahan berkenaan dengan mengemukakan perkara-perkara berikut : i. e. Apa-apa dokumen dan maklumat tambahan yang ditentukan oleh KPPK seperti di senarai semak permohonan pembaharuan pentauliahan seperti di lampiran 5. PB hendaklaha. rekod penilaian.7. Borang permohonan yang telah lengkap hendaklah disah oleh pegawai bertanggungjawab dan dihantar bersama dokumen sokongan kepada JPK dalam tempoh 10 hari bekerja selepas permohonan dikemukakan. c. g. Melaksanakan latihan di premis yang belum mendapat kelulusan pentauliahan JPK. Membenarkan mana-mana pihak atau agen mengurus pengambilan pelatih tanpa kelulusan KPPK. KPPK boleh. c. PEMBAHARUAN PENTAULIAHAN Bagi tujuan pembaharuan pentauliahan. rekod pelatih. Bayaran fi yang ditetapkan mengikut peraturan-peraturan pembangunan kemahiran kebangsaan (fi dan caj) yang sedang berkuatkuasa. i. h. Membuat pengambilan pelatih melebihi kapasiti yang diluluskan. Menghalang pelatih mendapatkan apa-apa dokumen atau bukti keterampilan bagi tujuan pembangunan portfolio dan persijilan pelatih atau selepas verifikasi luaran. ii. maklumat peralatan dan lain-lain).

ii. mengadakan pemeriksaan ke premis untuk memastikan kesahihan permohonan pentauliahan tersebut. 17 . Hanya permohonan yang lengkap sahaja akan diproses. a. JPK bolehlah pada bila-bila masa yang munasabah. d. Bayaran fi yang ditetapkan mengikut peraturan-peraturan pembangunan kemahiran kebangsaan (fi dan caj) yang sedang berkuatkuasa. mengadakan pemeriksaan ke premis untuk memastikan kesahihan permohonan pentauliahan tersebut. tidak diluluskan atau dianggap terbatal. atau maklumat tambahan yang diperlukan dalam tempoh seperti yang ditentukan oleh KPPK. hendaklah mengemukakan permohonan baru. Jika dokumen dan maklumat tambahan tidak dikemukakan dalam tempoh yang ditetapkan. PENTAULIAHAN PROGRAM LATIHAN TAMBAHAN PB yang ingin menambah program hendaklah mengemukakan permohonan kepada KPPK dengan mengemukakan perkara berikut: i. JPK boleh menentukan apa-apa kaedah yang difikirkan bersesuaian bagi tujuan tersebut. Permohonan yang dikemukakan secara sahaja tidak dianggap sebagai permohonan lengkap. Surat iringan dan cetakan borang permohonan yang telah lengkap diisi. g. permohonan itu dianggap terbatal. e. c. Borang permohonan yang telah disahkan oleh pegawai bertanggungjawab dan dihantar bersama dokumen sokongan kepada Jabatan. Mana-mana PB yang telah tamat pentauliahan atas apa-apa sebab tetapi masih berminat melaksanakan latihan. PB hendaklah bertanggungjawab menyelesaikan segala urusan latihan dan penilaian pelatih sedia ada. PB yang telah diluluskan permohonan pentauliahan latihan tambahan akan dianugerahkan Sijil Akuan Pentauliahan dan hendaklah mematuhi Seksyen 26 Akta 652. iii. dan PB yang telah diluluskan permohonan pembaharuan pentauliahan akan dianugerahkan Sijil Akuan Pentauliahan dan hendaklah mematuhi Seksyen 26 Akta 652.d. JPK bolehlah pada bila-bila masa yang munasabah. b. Mana-mana PB yang gagal mengemukakan permohonan pembaharuan pentauliahan. dan Apa-apa dokumen dan maklumat tambahan yang ditentukan oleh KPPK seperti di Senarai Semak Permohonan Pentauliahan Program Latihan Tambahan seperti di lampiran 6. 9. f.

dan iii. Surat iringan dan cetakan borang permohonan yang telah lengkap diisi melalui sistem atas talian.10. Permohonan yang telah dihantar secara atas talian hendaklah dicetak. d. f.1 Pindaan Nama Pusat Bertauliah Mana-mana PB yang ingin meminda nama PB hendaklah mengemukakan : 18 . PB hendaklah mengemukakan permohonan pentauliahan kepada KPPK dengan mengemukakan perkara berikut: i. 11. ii. Permohonan yang dikemukakan secara atas talian sahaja tidak dianggap sebagai permohonan lengkap. e. Bayaran fi yang ditetapkan mengikut Peraturan-Peraturan Pembangunan Kemahiran Kebangsaan (Fi dan Caj) yang sedang berkuatkuasa. 11. JPK bolehlah pada bila-bila masa yang munasabah. dan PB yang telah diluluskan permohonan perubahan program bertauliah akan dianugerahkan Sijil Akuan Pentauliahan dan hendaklah mematuhi Seksyen 26 Akta 652. Borang permohonan yang telah disahkan oleh pegawai bertanggungjawab hendaklah dihantar bersama dokumen sokongan kepada Jabatan dalam tempoh 10 hari bekerja selepas permohonan atas talian dikemukakan. Mengemukakan permohonan pembaharuan pentauliahan kepada KPPK sekurang-kurangnya tiga (3) bulan dan tidak melebihi enam (6) bulan sebelum tamat tempoh pentauliahan berkenaan dengan mengemukakan permohonan menggunakan kod NOSS yang baru. Apa-apa dokumen dan maklumat tambahan yang ditentukan oleh KPPK seperti di Senarai Semak Permohonan Perubahan Program Bertauliah seperti di Lampiran 7. c. PB boleh menjalankan program latihan menggunakan NOSS yang telah dikaji semula / dijumudkan sehingga pentauliahan program berkenaan tamat tempoh. b. disahkan oleh pegawai bertanggungjawab dan dihantar bersama dokumen sokongan kepada Jabatan dalam tempoh 10 hari bekerja selepas permohonan atas talian dikemukakan. mengadakan pemeriksaan ke premis untuk memastikan kesahihan permohonan pentauliahan tersebut. PERUBAHAN PROGRAM BERTAULIAH Mana-mana NOSS yang dijumudkan atau dikajisemula dan melibatkan pertukaran kod memerlukan tindakan PB seperti berikut: a. Hanya permohonan yang lengkap sahaja akan diproses. PINDAAN MAKLUMAT PENTAULIAHAN Pusat Bertauliah boleh meminda apa-apa butiran yang terdapat di dalam pentauliahan dengan mengemukakan permohonan pindaan dengan menggunakan borang atas talian seperti yang ditentukan oleh KPPK.

Justifikasi permohonan pindaan nama PB. ii. dan 19 . 11. Surat persetujuan ahli Lembaga Pengarah. dan Apa-apa dokumen dan maklumat tambahan yang ditentukan oleh KPPK seperti di Senarai Semak Pindaan Nama Pusat bertauliah seperti di Lampiran 8. Dokumen pendaftaran dengan agensi lain yang berkaitan. atau iii. Surat iringan dan cetakan borang permohonan yang telah lengkap diisi melalui sistem atas talian. Salinan surat atau sijil kelulusan Jabatan Bomba / Jabatan Kesihatan / Majlis Tempatan. b. iii. Surat persetujuan ahli Lembaga Pengarah. ii. pemilik hendaklah Surat iringan dan cetakan borang permohonan yang telah lengkap diisi melalui sistem atas talian. Salinan i. d. Mengemukakan i. Sijil pendaftaran syarikat beserta Borang 24. e. b. dan Apa-apa dokumen dan maklumat tambahan yang ditentukan oleh KPPK seperti di Senarai Semak Permohonan Pindaan Nama Syarikat Pemilik seperti di Lampiran 9.a. f. c. Salinan surat lantikan dan penerimaan lantikan personel pentauliahan atas nama PB baru.3 Pindaan Premis Pusat Bertauliah (Melibatkan negeri yang sama sahaja) Mana-mana PB yang ingin memohon pindaan premis (negeri yang sama sahaja). Borang 49 dan Memorandum & Article Of Association bagi syarikat pemilik baru yang telah disahkan. Salinan maklumat pemilikan premis atau perjanjian penyewaan premis. PB hendaklah: a. c. 11. Surat iringan dan cetakan borang permohonan yang telah lengkap diisi melalui sistem atas talian.2 Pindaan Nama Syarikat Pemilik Mana-mana PB yang ingin meminda nama syarikat mengemukakan dokumen berikut: a. d. Dokumen pendaftaran pertubuhan bagi pemilik pertubuhan baru. Surat persetujuan/undertaking letter menerima tanggungjawab terhadap pelatih sedia ada.

iii. dan Memastikan tiada pengambilan pelatih baru dibuat sehingga permohonan diluluskan. dan Salinan surat perakuan pengiktirafan kelayakan sebagai personel pentauliahan. 11. ii. Apa-apa dokumen dan maklumat tambahan yang ditentukan oleh KPPK seperti di Senarai Semak Permohonan Pindaan Premis Program Bertauliah seperti di Lampiran 10. d. PB hendaklah mengemukakan seperti berikut: a. Mana-mana PB yang keseluruhan.5 11. SKM/DKM/DLKM bagi bidang kemahiran atau diploma/ijazah akademik bagi setiap PP & PPD. Bertanggungjawab terhadap segala urusan latihan dan persijilan pelatih sedia ada. c. b. Carta organisasi pentauliahan (PP. JPK bolehlah pada bila-bila masa yang munasabah. PERTUKARAN PEMILIKAN PUSAT BERTAULIAH a. c. b.iv. PPD dan PPB) . KPPK boleh menolak mana-mana permohonan yang dibuat jika didapati permohonan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan. e. hendaklah: akan membuat pertukaran pemilikan secara 20 . atau Salinan : i. 11. Surat lantikan dan penerimaan lantikan personel pentauliahan. dan iv.4 Pindaan Personel Pentauliahan Mana-mana PB yang ingin memohon pindaan personel pentauliahan. d.6 11. Sijil I-031-3 bagi PP atau lain-lain sijil mengajar yang diiktiraf oleh JPK. Melengkapkan segala peralatan latihan di premis baru. 12. Surat iringan dan cetakan borang permohonan yang telah lengkap diisi melalui sistem atas talian.7 JPK boleh pada bila-bila masa yang munasabah. mengadakan pemeriksaan ke premis untuk memastikan kesahihan permohonan pentauliahan tersebut KPPK akan mengeluarkan Surat Kelulusan Pindaan Maklumat Pusat Bertauliah kepada pemohon yang didapati layak. mengadakan pemeriksaan ke premis untuk memastikan kesahihan permohonan pentauliahan tersebut. Sijil kursus induksi pentauliahan bagi setiap personel pentauliahan.

mengembalikan sijil asal Akuan Pentauliahan atau Surat Kelulusan Pentauliahan bagi kelulusan bersyarat kepada KPPK. Seksyen 14[16]). Surat Akuan Sumpah. 14. Salinan Sijil Akuan Pentauliahan. menggantung atau membatalkan pentauliahan yang diberikan kepada mana-mana PB berdasarkan Seksyen 29. dan b. iv. PENAMATAN PENTAULIAHAN a. seperti yang disenaraikan di dalam Borang 24 dan Borang 49 (Akta Syarikat 1965. Akta 652. 13. Mengembalikan sijil asal Akuan Pentauliahan. Laporan Polis. atau c. ii. Mana-mana PB yang berhasrat membuat pertukaran sebahagian lembaga pengarah syarikat. Surat kelulusan penamatan akan hanya dikeluarkan setelah pemilik asal menyelesaikan perkara (a) di atas.i. Mengemukakan notis penamatan pentauliahan. Sijil pentauliahan terbatal dengan sendiri dan tidak dipamerkan b. Mengemukakan permohonan pentauliahan baru sekiranya masih berminat melaksanakan program latihan. Bagi mana-mana PB yang ingin menamatkan pentauliahan hendaklahi. Menyelesaikan segala urusan latihan dan persijilan pelatih yang telah mendaftar di PB sedia ada. pada bila-bila masa. GANTIAN SIJIL AKUAN PENTAULIAHAN YANG HILANG ATAU ROSAK Mana-mana PB hendaklah mengemukakan permohonan secara bertulis kepada KPPK bagi mendapatkan gantian Sijil Akuan Pentauliahan yang hilang atau rosak dengan menyertakan dokumen berikut:a. 15. ii. PB hendaklah mengemukakan surat pelepasan oleh ahli Lembaga Pengarah yang menarik diri dan dipersetujui oleh semua ahli Lembaga Pengarah serta disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah. Menyelesaikan segala urusan latihan dan persijilan pelatih yang telah mendaftar di PB sedia ada. 21 . dan iii. b. Mengemukakan notis pertukaran pemilikan dan penamatan pentauliahan seperti di Lampiran 12. dan iv. PENGGANTUNGAN ATAU PEMBATALAN PENTAULIAHAN KPPK bolehlah. iii.

Dengan berkuat kuasanya Panduan ini. TARIKH KUAT KUASA Panduan ini berkuat kuasa pada 20 15 Mac Mac 2012 2012. Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia 15 Mac 2012 22 . Panduan dan Peraturan-Peraturan Pentauliahan Persijilan Kemahiran Malaysia 2005 (MLVK/T/1001(P4)) bertarikh 02 Februari 2005 adalah DIBATALKAN.16.

Lampiran 1 Kelayakan Kemahiran Agensi Kekompetenan PW4 Layak Mengajar C-051-2 C-051-3 C-051-4 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Suruhanjaya Tenaga AO/A1/A2/A3/A4/ BO/B1/B2/B3/B4 A4/BO/B1 /B2/B3/B4 Sijil Asas LLPPKK Sijil Pertengahan Sijil Tinggi Catatan : LLPPKK – Lembaga Latihan Perindustrian dan Persijilan Ketukangan Kebangsaan 23 .

Lampiran 2 Syarat-syarat tambahan bagi program yang melibatkan Badan Berkuasa dan Perlesenan Bil Program Kod Program Agensi Penguatkuasa Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Syarat Catatan 1 Child Care MP-010-1/2/3 Kursus Asas Asuhan KanakKanak PP dan PPD diwajibkan mengikuti asas asuhan / jagaan yang diiktiraf oleh JKM 24 .

CIAST Catatan : CIAST .Polis Di Raja Malaysia LLPPKK . Shah Alam Maktab Perguruan Teknik Kuala Lumpur CIAST.Lampiran 3 Sijil Teknik Mengajar yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran BIL 1 2 NAMA SIJIL Sijil Teknik Mengajar – TM001 (pedagogi) Sijil Perguruan Asas (mengikut bidang) Diploma Pengajar Vokasional (mengikut bidang) Certificate in Training Practise AGENSI CIAST. Tiada Kursus CBT & Pembangunan Kurikulum Berasaskan DACUM Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 2 tahun 10.Lembaga Latihan Perindustrian dan Persijilan Ketukangan Kebangsaan IPTA . Sijil Jurulatih Sijil Kejurulatihan PDRM/Kursus Teknik Mengajar Kursus Latihan Pengajar Ketukangan Ijazah Sarjana Muda (Pendidikan – Bidang Kejuruteraan/Teknologi) Sijil Teknik Mengajar (TM002) Angkatan Tentera Malaysia Maktab Teknik PDRM LLPPKK IPTA Tiada Tiada 8. Shah Alam SYARAT TAMBAHAN Tiada Kursus CBT & Pembangunan Kurikulum Berasaskan DACUM Tiada 3 4 Perodua Tiada 5 6.Institusi Pengajian Tinggi Awam 25 . 9.Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan Perodua – Perusahaan Otomobil Kedua Sendirian Berhad PDRM .

ii. c. b. Permohonan Pindaan Butiran Pentauliahan Pusat Bertauliah a.Lampiran 4 JPK/T/KAPPK/01 Borang ini perlu diisi secara Online JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA. Permohonan Baru Pentauliahan Program Tambahan Permohonan Pembaharuan Pentauliahan Maklumat program di mohon : Kod Program Nama Program : : iv. Rujukan Permohonan Jenis permohonan i. MALAYSIA BORANG PERMOHONAN PENTAULIAHAN PUSAT BERTAULIAH DAN PROGRAM KEMAHIRAN No. iii. Pindaan Nama Pusat Bertauliah Pindaan Alamat dan premis Pindaan Nama Syarikat Pemilik UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Nama Pusat Kod Pusat Kod/Nama Program Dimohon No Fail Rujukan PLK / PB Tarikh Penerimaan Dokumen Lengkap 26 .

Pakej pembelajaran : Semakan PLK/PB Semakan JPK 5. Salinan surat lantikan dan penerimaan lantikan sebagai Pengurus Pusat Bertauliah (PPB). Pakej pembelajaran lengkap (contoh : Course of Study (COS) atau Learning Guide (LG) ) d.Senarai Dokumen Lampiran Yang Perlu Dikemukakan Pemohon mesti mengemukakan dokumen seperti di bawah: 1. Senarai inventori peralatan dan kemudahan latihan utama b. NOSS Matrix dan Training Pathway untuk NCS . Salinan maklumat pemilikan premis atau salinan perjanjian sewaan jika premis tersebut disewa c. Salinan surat atau sijil kelulusan premis oleh Majlis Tempatan. Satu contoh modul lengkap beserta dokumen penilaian teori dan amali untuk program NOSS. (Pengurus Pusat Bertauliah (PPB). Cetakan slip permohonan dan borang permohonan yang telah lengkap diisi. Jabatan Bomba / Jabatan Kesihatan b. d. Salinan sijil kursus induksi pentaulihan untuk setiap personel. Salinan sijil pendaftaran syarikat/pertubuhan/pusat latihan awam yang telah disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah atau Pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional Premis latihan : a. PPD dan PPB) 7.00 : RM 200. * Bayaran dalam bentuk bank draft atau Kiriman Wang atas nama Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran Salinan kad pengenalan pemohon Pemilikan penyedia latihan kemahiran : a. * Fi Permohonan pentauliahan baru Fi Pentauliahan Program Tambahan Fi Permohonan Pembaharuan Pentauliahan : RM 1. Salinan lesen penggunaan peralatan atau perisian dari pihak/agensi penguatkuasa berkaitan (jika berkenaan) c. e.00/program/tahap 27 . 3. Peta lantai premis dan peta lokasi premis 6. Salinan sijil I-031-3 bagi PP atau lain-lain sijil mengajar yang diiktiraf oleh JPK e. Carta organisasi Pentauliahan (PP.Core Abilities c. Kemudahan fizikal : a. Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) dan Pegawai Penilai (PP) b. Jadual perancangan pelaksanaan latihan yang lengkap 8. 2. Struktur keanggotaan Technical Advisory Committee (TAC) termasuk surat lantikan dan surat setuju terima lantikan Kegagalan mengemukakan dokumen di atas boleh menyebabkan permohonan ditolak. NOSS Matrix dan Training Pathway untuk program NOSS (Mengikut Program yang dipohon) b. a.00/program/tahap : RM 200. Personnel pentauliahan : a. 4. Salinan sijil SKM / akademik (bagi Tahap 4 & 5) bagi setiap PPD dan PP. Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) dan Pegawai Penilai (PP) c. Salinan MOU dengan lain-lain agensi/ syarikat (jika berkenaan) 9.500.

Lain-lain Nyatakan : . Telefon: E-mail : 5. 14. No. K/P : Pengurus Pusat : Bertauliah Untuk kegunaan JPK 10. Taraf pemilikan Bumiputera bukan bumiputera 28 tidak berkenaan Swasta : i. Status premis : Nama pemilik premis Milik sendiri : Sewa Tempoh sewaan : Butiran Syarikat Pemilik 13. 12. Nama Syarikat Pemilik Alamat Syarikat Pemilik : : 15. 7. SStatus PB : Kerajaan(K) Swasta (S) Industri (I) Persatuan (P) Butiran Premis 11. Syarikat : Sdn. Alamat Pusat Bertauliah : : 3. No.BAHAGIAN A MAKLUMAT PENYEDIA LATIHAN KEMAHIRAN / PUSAT BERTAULIAH Maklumat Penyedia Latihan Kemahiran / Pusat Bertauliah 1. Persatuan / Pertubuhan: iii. Bhd Berhad ii. Faks : Laman web : 9. Nama PLK/Pusat Bertauliah (PB) Kod Pusat (jika ada) 2. Jenis Pemilikan : Kerajaan : Persekutuan Negeri Agensi/Anak Syarikat 16. Alamat Surat-Menyurat 4 6 8. No.

Modal berbayar : 19. No. Senarai Program Yang Telah Ditauliahkan: Nama Program Kod Program Tempoh Pentauliahan Tarikh Mula Tarikh Tamat Bil Pelatih (Bagi tempoh 3 tahun lepas) No. Bil. Lembaga pengarah/pemilik syarikat Bil Nama Penuh No. Senarai anugerah & pengiktirafan nasional & antarabangsa (jika ada) : Nama Anugerah / Pengiktirafan Pihak Yang Memberi Anugerah/Pengiktirafan Tahun Butir-Butir Premis Di Luar Pusat (Jika Ada) 25. 20.P/ . 21.17. Tel & No. Pengambilan L P Jumlah 29 . Fax Maklumat Anugerah & Pengiktirafan Nasional & Antarabangsa 24. 22. Bil. No. Telefon: E-mail : 18. Bil Senarai premis di luar pusat : Nama & Alamat premis Jenis Premis Kod/ Nama Program Butir-Butir Program Yang Telah Ditauliahkan (Jika berkaitan) 26. Pendaftaran syarikat/pertubuhan : No. Pasport Alamat Surat Menyurat No. K. Faks : Laman web : : 23.

Staf Pentadbiran Dan Sokongan Bil. Staf Latihan (Sedia Ada) Status Kelayakan Tertinggi dimiliki Warganegara Sepenuh Masa Akademik Profesional PhD Sarjana Ijazah Diploma Kemahiran DLKM DKM SKM 3 SKM 2 Lain-lain Jumlah Separuh Masa Akademik Profesional PhD Sarjana Ijazah Diploma Kemahiran DLKM DKM SKM 3 SKM 2 Lain-lain Jumlah Jumlah Keseluruhan Bilangan Staf Latihan Bukan Warganegara Jumlah Maklumat Staf Pentadbiran Dan Sokongan 28.Maklumat Staf Latihan (Sedia ada) 27. Jawatan Bilangan Staf 30 .

) Tarikh Mula : Tarikh Tamat : 34. Maklumat Pengambilan Pelatih Kekerapan Pengambilan setahun Bil. Nama Program Kemahiran (Rujuk Daftar NOSS) Kod Program Kemahiran (Rujuk Daftar NOSS) Tahap Program Kemahiran yang dipohon Tarikh/Tempoh Pentauliahan Asal (Diisi bagi permohonan pembaharuan pentauliahan sahaja. Syarat Kemasukan Pelatih Mengikuti Program Kemahiran Kelulusan Akademik/Kemahiran (minima) : Had Umur Syarat tambahan (jika ada) (contoh: tidak rabun warna) Minimum : Maksimum : : 35. 31. Bil. 32.Butir-Butir Kemudahan Fizikal 29. 33. Senarai kemudahan fizikal : Nama Kemudahan fizikal Ada Bilik kuliah Bengkel Pusat sumber Surau Kafetaria Kemudahan rekreasi Kemudahan ICT Pejabat pengajar Asrama Lain-lain (Nyatakan) : Tiada Bilangan Catatan BAHAGIAN B MAKLUMAT PROGRAM PENTAULIAHAN Butir-Butir Pentauliahan Program NOSS (Perlulah diasingkan bagi setiap program yang dipohon) 30. Pelatih Maksimum per pengambilan : : Kapasiti Maksimum mengikut kemudahan / : sumber yang ada Unjuran Pengambilan dan Pendaftaran : Pengambilan (intake) Tahun pertama Tahun ke 2 Tahun ke 3 Pendaftaran (Enroll) 31 .

Bil.) sehari : (jam) (hari) (bulan) Seminggu: setahun : Butir-Butir Peralatan & Kelengkapan Latihan 37. dibuat diluar spt. Senarai peralatan & kelengkapan latihan utama : Nama Peralatan / Kelengkapan Latihan Bilangan Catatan 32 . Tempoh Latihan (Sertakan jadual latihan mingguan berserta nama PP bertanggungjawab) Mod Belajar Jumlah tempoh latihan Sepenuh Masa Separuh Masa : : : : Sepenuh Masa / Separuh Masa (minggu) (minggu) Tempoh di Pusat Bertauliah dan diluar Pusat Bertauliah Di Pusat Bertauliah : sehari seminggu : setahun : (jam) (hari) (bulan) Di luar Pusat Bertauliah (Nyatakan jumlah jam latihan yg. OJT.36. dsbnya jika ada.

Senarai maklumat lantikan personel pentauliahan : Nama No.Butir-Butir Personel Pentauliahan 38. No. Kad Pengenalan Jawatan lantikan (PPD/PP) Kod Program Lantikan *Kursus Induksi PP/PPD Ada Tiada Kelaya kan Kemahi ran Kelayakan Akademik I-O31-3 / VTO / Pedago gi A da Tia da Pengiktir afan Personel oleh JPK Ada Tiad a 33 .

Tujuan. PLK mestilah melampirkan bukti/salinan dokumen bagi menyokong maklumat yang diberikan.2 √ X 1. Panduan bagi melengkapkan maklumat untuk setiap standard adalah seperti Lampiran C dokumen Kod Amalan Pentauliahan Program Kemahiran (KAPPK).BAHAGIAN C STANDARD PENTAULIAHAN PROGRAM KEMAHIRAN Bahagian C memerlukan PLK untuk memberi maklumat ke atas semua standard untuk jaminan kualiti bagi pentauliahan program.3 √ √ X 31 0 . dan Hasil Pembelajaran Program Latihan Setiap program mestilah menerangkan tujuan.1.1 1. √ (PLK & setiap program) √ √ X 1. objektif dan hasil pembelajaran untuk diketahui oleh pihak berkepentingan dalaman dan luaran. objektif dan hasil pembelajaran program mestilah dibangunkan dengan nasihat dari pihak berkepentingan dalaman dan luaran. objektif.1. objektif dan hasil pembelajaran program mestilah konsisten dan disokong melalui visi dan misi setiap PLK. Misi.1. Maklumat Standard Pentauliahan Program Kemahiran KEPERLUAN MAKLUMAT MENGIKUT JENIS PERMOHONAN NO. SP STANDARD PB & Program Baru (Kali Pertama) Penambahan Program Baru Pembaharuan MAKLUMAT BERKENAAN STANDARD (Di isi Oleh Pemohon) (Rujuk Lampiran E untuk maklumat lanjut) UNTUK KEGUNAAN JPK (Ulasan Panel Penilai) Ada Tiada 1 Visi. Tujuan. Matlamat Latihan Dan Hasil Pembelajaran Tujuan.1 1.

1.1. seperti pembangunan kurikulum dan pelaksanaan latihan.1 2.1 2.2. penyeliaan latihan pelatih.2.2 1. Setiap program mestilah menunjukkan bagaimana komponen modul memenuhi hasil pembelajaran sesuatu program berdasarkan kepada NOSS berkaitan. melalui peperiksaan akhir.2. Setiap program mestilah menunjukkan bagaimana pencapaian hasil pembelajaran dinilai. Staf latihan mestilah diberi ruang dan peluang yang mencukupi untuk memberi fokus kepada bidang kepakarannya. Rekabentuk Kurikulum Dan Penyampaian Latihan Autonomi latihan PLK mestilah mempunyai autonomi yang mencukupi dan berkeupayaan dalam merekabentuk kurikulum dan memperuntukkan sumber yang mencukupi dalam melaksanakan latihan bagi memastikan hasil pembelajaran memenuhi keperluan NOSS.3 √ √ * 2 2. √ √ √ √ √ * * 1. Sebagai contoh.1 Hasil Pembelajaran Setiap program mestilah menjelaskan kompetensi yang perlu dicapai oleh pelatih yang merangkumi pengetahuan.2 √ √ 1.2 √ √ * (Jika terdapat penamba hbaikan) 32 1 .KEPERLUAN MAKLUMAT MENGIKUT JENIS PERMOHONAN NO. tugas pentadbiran berkaitan latihan dan perhubungan dengan komuniti. kajian dan penulisan. SP STANDARD PB & Program Baru (Kali Pertama) Penambahan Program Baru Pembaharuan MAKLUMAT BERKENAAN STANDARD (Di isi Oleh Pemohon) (Rujuk Lampiran E untuk maklumat lanjut) UNTUK KEGUNAAN JPK (Ulasan Panel Penilai) Ada Tiada 1. kemahiran dan keupayaan teras setelah menamatkan latihan.

1 2.2. Kandungan kurikulum mestilah dikemaskini mengikut keperluan dan perkembangan teknologi semasa. SP STANDARD PB & Program Baru (Kali Pertama) Penambahan Program Baru Pembaharuan MAKLUMAT BERKENAAN STANDARD (Di isi Oleh Pemohon) (Rujuk Lampiran E untuk maklumat lanjut) UNTUK KEGUNAAN JPK (Ulasan Panel Penilai) Ada Tiada 2.2.KEPERLUAN MAKLUMAT MENGIKUT JENIS PERMOHONAN NO. Proses tersebut mestilah melibatkan staf latihan berkaitan dari PLK masing-masing.3.1 2.3 2. Kandungan program.4. objektif dan ringkasan kandungan serta kaedah penilaian dan bagaimana bahan-bahan tersebut boleh diperolehi oleh pelatih.4. PLK hendaklah memastikan tempoh pembelajaran yang berjadual bagi program sepenuh masa bagi setiap pelatih tidak melebihi 8 jam sehari.3 2. pendekatan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran mestilah bersesuaian dan konsisten serta menyokong bagi mencapai objektif pembelajaran berdasarkan NOSS. √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2.2 2. Pengurusan program PLK hendaklah menyediakan maklumat program seperti tujuan.4 2.2 2.3. mengkaji semula dan menilai kurikulum serta penentuan pendekatan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Kandungan dan struktur kurikulum Setiap kandungan kurikulum mestilah meliputi semua kompetensi yang digariskan dalam NOSS serta menerapkan aspek berkaitan kebolehan teras (Kemahiran sosial dan nilai sosial).1 2.2.2 Rekabentuk program dan kaedah pengajaranpembelajaran Setiap PLK mestilah mempunyai proses yang jelas dalam merekabentuk.2 33 2 .

1 3.4.3 Setiap program mestilah mempunyai staf latihan yang mencukupi dan bertanggungjawab dalam perancangan. pelaksanaan.4. Penilaian Pelatih Hubungan Antara Pembelajaran Dan Penilaian PLK mestilah memastikan prinsip.4 2. Staf latihan mestilah mempunyai sumber mencukupi untuk melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta melaksanakan penilaian program bagi meningkatkan kualiti. Hubungan Dengan Pihak berkepentingan Setiap PLK mestilah mempunyai hubungan dengan pelbagai pihak berkepentingan bagi tujuan perancangan.KEPERLUAN MAKLUMAT MENGIKUT JENIS PERMOHONAN NO.7 2.1 34 3 . Staf latihan mestilah mempunyai kuasa bagi melaksanakan peranan mereka dan menyediakan prosedur perancangan dan pemantauan program. Setiap program terutama dari segi kandungan kurikulum dan penyampaian latihan mestilah sentiasa dikaji semula dan dinilai serta hasil keputusan digunapakai bagi menjamin kualiti.4. penilaian dan penambahbaikan program.4.6 2. PLK mestilah menyediakan kemudahan latihan serta suasana pembelajaran yang kondusif bagi menggalakkan pencapaian terhadap kemahiran dan kreativiti pelatih.4. √ √ √ √ √ √ 2.5 2.1.5.5 2. pelaksanaan dan kaji semula kurikulum latihan. SP STANDARD PB & Program Baru (Kali Pertama) Penambahan Program Baru Pembaharuan MAKLUMAT BERKENAAN STANDARD (Di isi Oleh Pemohon) (Rujuk Lampiran E untuk maklumat lanjut) UNTUK KEGUNAAN JPK (Ulasan Panel Penilai) Ada Tiada 2. kaedah dan amalan penilaian sepadan dengan kandungan program dan hasil pembelajaran.1 3 3.

3 3.2 3. Pelaksanaan penilaian mestilah di sokong dengan pengumpulan bukti yang mencukupi. tulen dan terkini.2 Kaedah.2.1 3.7 4 .KEPERLUAN MAKLUMAT MENGIKUT JENIS PERMOHONAN NO. tiga domain hasil pembelajaran dan standard program (NOSS) berkenaan.2 Penilaian mestilah konsisten dengan tahap seperti dinyatakan dalam MOSQF.2.5 3.2. kebolehpercayaan dan mencukupi serta adil dalam kaedah penilaian yang digunakan. Kaedah Penilaian Penilaian mestilah menggunakan panduan peraturan penilaian yang dikuatkuasa oleh JPK. dan √ √ √ 3. 3.2. Penilaian mestilah dalam bentuk penilaian berterusan (formatif) dan penilaian akhir (sumatif).2. sah. Pelaksanaan kaedah penilaian mestilah di kaji secara berterusan berdasarkan kesesuaian.2. Pelbagai kaedah dan instrumen penilaian yang bersesuaian mestilah digunakan bagi menilai kompetensi dan hasil pembelajaran. PLK mestilah menyediakan mekanisma bagi memastikan ciri-ciri penilaian iaitu kesahihan.1.4 3.2.6 3. SP STANDARD PB & Program Baru (Kali Pertama) Penambahan Program Baru Pembaharuan MAKLUMAT BERKENAAN STANDARD (Di isi Oleh Pemohon) (Rujuk Lampiran E untuk maklumat lanjut) UNTUK KEGUNAAN JPK (Ulasan Panel Penilai) Ada Tiada 3. kriteria dan kekerapan penilaian pelatih mestilah didokumen dan dimaklumkan kepada pelatih pada permulaan program.

1 4.3.5 3.KEPERLUAN MAKLUMAT MENGIKUT JENIS PERMOHONAN NO.2 5 . polisi rayuan dan amalan mestilah di hebahkan. Perubahan kepada kaedah penilaian pelatih mestilah diikuti dengan penyediaan prosedur dan peraturan serta dimaklumkan kepada pelatih sebelum ianya dilaksanakan.1 √ √ √ 4.3. √ √ √ 3.3 3. SP STANDARD PB & Program Baru (Kali Pertama) Penambahan Program Baru Pembaharuan MAKLUMAT BERKENAAN STANDARD (Di isi Oleh Pemohon) (Rujuk Lampiran E untuk maklumat lanjut) UNTUK KEGUNAAN JPK (Ulasan Panel Penilai) Ada Tiada 3. penilaian.3. PLK mestilah memastikan personel yang dilantik bagi tujuan penilaian dan peperiksaan memiliki kelayakan dan kompetensi bagi program yang hendak dinilai. Pemilihan Pelatih Dan Khidmat Sokongan Pengambilan dan pemilihan pelatih Setiap program mestilah mempunyai panduan.3. kriteria dan proses pemilihan pelatih serta pemindahan pelatih yang jelas. kemudahan dan lain-lain sumber.6 4 4.1.3.1 Pengurusan Penilaian Pelatih Keputusan penilaian mestilah dimaklumkan kepada pelatih dalam tempoh masa yang munasabah bagi memastikan pelatih mempunyai masa yang mencukupi untuk membuat tindakan pembetulan.1. Bilangan pelatih yang diambil mestilah diluluskan oleh JPK berdasarkan keupayaan PLK dalam menyediakan personel pentauliahan tenaga pengajar. PLK mestilah memastikan keselamatan dokumen dan rekod penilaian yang disimpan. Penggredan program.4 3.3.2 3. PLK mestilah menyediakan ruang bagi pelatih untuk merayu dan memastikan proses pendengaran kes dibuat secara saksama dan berkecuali.3 3.

2.9 4.5 4.8 4.1. √ √ X 4. struktur yuran mestilah 4. Polisi dan mekanisma yang jelas mengenai rayuan kemasukan mestilah dinyatakan.6 4.1.1.3 Maklumat program dan dinyatakan dengan jelas.KEPERLUAN MAKLUMAT MENGIKUT JENIS PERMOHONAN NO.7 4. Proses dan kriteria pengambilan pelatih mestilah sentiasa dipantau dan disemak secara berkala. Pemilihan pelatih mestilah bebas dari segala bentuk diksriminasi dan bias. Peraturan artikulasi PLK mestilah mempunyai polisi.1.1. mengikuti program latihan. peraturan dan proses yang jelas dan berkesan berkenaan amalan artikulasi bagi memberi peluang kepada individu yang telah memiliki apa-apa pencapaian terdahulu.4 Semua syarat kemasukan mestilah dinyatakan dengan jelas dan mengambil kira apa-apa pra-syarat yang dinyatakan dalam NOSS. melalui apa-apa kaedah yang didapati sesuai. PLK mestilah menyediakan perkhidmatan sokongan untuk membantu pelatih yang memerlukan bantuan.1.1.10 4.2 4. PLK mestilah menyediakan kontrak bertulis diantara pelatih dan PLK. Kriteria dan proses pemilihan mestilah dihebahkan kepada orang ramai terutama bakal pelatih.1.1 6 . SP STANDARD PB & Program Baru (Kali Pertama) Penambahan Program Baru Pembaharuan MAKLUMAT BERKENAAN STANDARD (Di isi Oleh Pemohon) (Rujuk Lampiran E untuk maklumat lanjut) UNTUK KEGUNAAN JPK (Ulasan Panel Penilai) Ada Tiada 4.

4.1 Pemindahan Pelatih PLK mestilah mempunyai polisi pemindahan pelatih dengan kriteria.KEPERLUAN MAKLUMAT MENGIKUT JENIS PERMOHONAN NO. kewangan. dan kemudahan rekreasi termasuk juga perkhidmatan kaunseling dan kesihatan.3 4. berkesan dan selamat untuk digunakan. √ √ X 4. mekanisme dan proses yang jelas bagi membolehkan pelatih berpindah ke program lain atau PLK lain. sosial.3.3 4.4. Perkhidmatan sokongan pelatih mestilah sentiasa dinilai untuk memastikan ianya mencukupi.2 4.4 Khidmat sokongan kurikulum pelatih dan aktiviti ko- √ √ √ 4.5 7 .4. PLK mestilah menyediakan perkhidmatan kaunseling kemahiran dan kerjaya yang dikendalikan oleh personel yang terlatih. SP STANDARD PB & Program Baru (Kali Pertama) Penambahan Program Baru Pembaharuan MAKLUMAT BERKENAAN STANDARD (Di isi Oleh Pemohon) (Rujuk Lampiran E untuk maklumat lanjut) UNTUK KEGUNAAN JPK (Ulasan Panel Penilai) Ada Tiada 4.1 Pelatih mestilah mempunyai akses kepada perkhidmatan sokongan seperti fizikal.4.4.4 4. PLK mestilah menyediakan mekanisme untuk pelatih memberi maklumbalas dan rayuan berkenaan perkhidmatan sokongan. 4. Program induksi yang berkesan mestilah disediakan untuk pelatih dan sentiasa dinilai dengan perhatian khusus diberikan kepada pelatih antarabangsa dan pelatih berkeperluan khas.

4 Pengiktirafan dan penganugerahan melalui kenaikan pangkat. aktiviti ko-kurikulum dan aktiviti kemasyarakatan. Staf Latihan Pengambilan Dan Pengurusan PLK mestilah menetapkan dengan jelas tentang polisi pengambilan staf latihan.5.5.1 √ √ √ 5.1 5.1.KEPERLUAN MAKLUMAT MENGIKUT JENIS PERMOHONAN NO.1 Perwakilan pelatih dan penyertaan PLK mestilah menyediakan polisi penyertaan dan perwakilan pelatih dan mesti dipatuhi di semua peringkat.2 4. Nisbah bilangan pengajar dan pelatih juga mestilah bersesuaian bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran dilaksana dengan berkesan dan memenuhi standard yang ditetapkan.6 4. √ √ √ (Jika berkenaa n) 4. 8 .3 5. Alumni PLK mestilah mewujudkan polisi dan mekanisme penubuhan alumni.1.5 4. kenaikan gaji dan lain-lain ganjaran mestilah berdasarkan kepada kesamarataan beban tugas dan merit yang telah ditentukan dengan jelas. SP STANDARD PB & Program Baru (Kali Pertama) Penambahan Program Baru Pembaharuan MAKLUMAT BERKENAAN STANDARD (Di isi Oleh Pemohon) (Rujuk Lampiran E untuk maklumat lanjut) UNTUK KEGUNAAN JPK (Ulasan Panel Penilai) Ada Tiada 4.1 √ √ √ (Jika berkenaa n) 5 5.2 5. PLK mestilah menyediakan perjanjian pelantikan serta senarai tugas yang jelas bagi setiap pengajar.1.6.1. PLK mestilah menyediakan program untuk memastikan penyertaan pelatih di dalam aktiviti yang melibatkan kebajikan pelatih seperti kaunseling rakan.

2. akses kepada pengetahuan dan untuk komunikasi.2. kemudahan ICT. PLK mestilah menyediakan pusat sumber atau perpustakaan yang mempunyai bahan rujukan yang mencukupi dan terkini untuk memenuhi keperluan program latihan kemahiran dikalangan staf dan pelatih.1.1.1. √ √ √ 5. peralatan dan teknologi yang perlu bagi latihan kendiri.KEPERLUAN MAKLUMAT MENGIKUT JENIS PERMOHONAN NO. SP STANDARD PB & Program Baru (Kali Pertama) Penambahan Program Baru Pembaharuan MAKLUMAT BERKENAAN STANDARD (Di isi Oleh Pemohon) (Rujuk Lampiran E untuk maklumat lanjut) UNTUK KEGUNAAN JPK (Ulasan Panel Penilai) Ada Tiada 5.1 6.2 6. Penyelidikan dan Pembangunan (Terpakai bagi PLK program DKM dan ke atas) PLK mestilah mempunyai program mengenai penyelidikan dan pembangunan.1 Sumber Latihan Kemudahan Fizikal PLK mestilah mempunyai kemudahan fizikal.2 6. √ √ √ √ √ √ 6. peralatan dan sumber pembelajaran yang mencukupi dan sesuai untuk memastikan penyampaian yang berkesan. Kemudahan fizikal mestilah mematuhi undang-undang semasa yang berkuatkuasa termasuk berkaitan dengan peraturan kesihatan dan keselamatan pekerjaan.2 6 6.2 5.1 9 . serta kemudahan yang mencukupi.1 Perkhidmatan dan Pembangunan PLK mestilah meyediakan polisi pembangunan berkaitan staf latihan yang berterusan.2.3 6. Staf latihan juga mestilah diberikan latihan yang sesuai.

Kepakaran Latihan PLK mestilah menggunakan tenaga pakar dalam membangunkan kurikulum. Peruntukan Kewangan PLK mestilah mempunyai sumber kewangan yang mencukupi bagi melaksanakan latihan.KEPERLUAN MAKLUMAT MENGIKUT JENIS PERMOHONAN NO.1.1.4 6. kaedah penilaian pelatih dan kemahiran tenaga pengajar.1 7.4. PLK mestilah membuat penilaian keberkesanan program secara berterusan yang merangkumi kurikulum.1 6.2 7 7.1 6. SP STANDARD PB & Program Baru (Kali Pertama) Penambahan Program Baru Pembaharuan MAKLUMAT BERKENAAN STANDARD (Di isi Oleh Pemohon) (Rujuk Lampiran E untuk maklumat lanjut) UNTUK KEGUNAAN JPK (Ulasan Panel Penilai) Ada Tiada 6.5 6.5.2 10 . Pertukaran Sumber Latihan PLK mestilah mematuhi polisi yang ditetapkan JPK berkaitan pertukaran sumber latihan dan memanfaatkan kepada semua pelatih dan staf latihan. Pemantauan Dan Semakan Semula Program Mekanisma semakan dan pemantauan program Prestasi dan kemajuan pelatih mestilah di analisa untuk memastikan objektif. PLK mestilah mempunyai belanjawan dan kaedah perolehan dalam memastikan sumber adalah mencukupi bagi mencapai objektif dan mengekalkan kualiti latihan yang tinggi. kaedah pengajaran-pembelajaran.3 6. kaedah pengajaran pembelajaran dan kaedah penilaian kemahiran.1 7.2 PLK mestilah memastikan pelatih dilibatkan dalam program penyelidikan dan pembangunan.2. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 6.1 6.3. kurikulum dan hasil pembelajaran program berkenaan tercapai.5.

1. PLK mestilah mempunyai struktur dan fungsi organisasi yang jelas dan impaknya terhadap program. Penglibatan pihak berkepentingan Penilaian dan semakan program mestilah melibatkan pihak berkepentingan yang berkaitan. Pengurusan PLK mestilah mempunyai autonomi yang mencukupi untuk membuat dasar. Sekiranya program yang sama dilaksanakan di tempat berasingan.4 7.1. √ √ √ 7. Tadbir Urus Dan Pentadbiran Tadbir urus PLK mestilah menyediakan pelan strategik dan hala tuju yang selaras dengan tujuan penubuhannya.4 11 . Dalam aspek kolaborasi (jika berkenaan).3 8. rakan kongsi yang terlibat mestilah berkongsi tanggungjawab semakan dan pemantauan program.1. √ √ √ 8.KEPERLUAN MAKLUMAT MENGIKUT JENIS PERMOHONAN NO.2 7.1 Kepimpinan. PLK mestilah mewujudkan mekanisma bagi memastikan integrasi kefungsian dan kesamarataan kualiti latihan program yang dikendalikan. Ini mesti dimaklumkan kepada semua pihak berkepentingan.3 PLK mestilah menubuhkan Jawatankuasa Penasihat Teknikal (TAC) dan Panel Penilai diperingkat PLK mengikut Terma Rujukan (TOR) yang ditetapkan oleh JPK untuk menyemak semula program.2 8. SP STANDARD PB & Program Baru (Kali Pertama) Penambahan Program Baru Pembaharuan MAKLUMAT BERKENAAN STANDARD (Di isi Oleh Pemohon) (Rujuk Lampiran E untuk maklumat lanjut) UNTUK KEGUNAAN JPK (Ulasan Panel Penilai) Ada Tiada 7.2.1.1 8.1.1.1 8 8.

2 8. √ √ √ 8.2.1 √ √ √ 8. Pentadbiran Dan Pengurusan Kakitangan Kakitangan pentadbiran PLK mestilah sesuai dan mencukupi untuk menyokong pelaksanaan program dan aktiviti-aktiviti berkaitan. kemasukan pelatih.3. Kepimpinan program latihan mestilah diberi kuasa yang mencukupi untuk merekabentuk kurikulum. SP STANDARD PB & Program Baru (Kali Pertama) Penambahan Program Baru Pembaharuan MAKLUMAT BERKENAAN STANDARD (Di isi Oleh Pemohon) (Rujuk Lampiran E untuk maklumat lanjut) UNTUK KEGUNAAN JPK (Ulasan Panel Penilai) Ada Tiada 8. dan peruntukan sumber dan membuat keputusan sebagai panduan kepada pemimpin program melaksanakan tugasnya.2.3 8. PLK mestilah memelihara hak-hak kerahsiaan rekod individu.2 8.4 8.4.1 √ √ √ 8.3.2 8.KEPERLUAN MAKLUMAT MENGIKUT JENIS PERMOHONAN NO. PLK mestilah menjalankan pemantauan & penilaian prestasi staf pentadbiran dan sokongan secara berkala. Rekod Pencapaian Latihan PLK mestilah memastikan rekod-rekod pelatih dan staf latihan adalah selamat. penyampaian latihan dan kajian semula.2 12 . dan untuk memastikan pengurusan dan penggunaan sumber dengan baik. sahih dan konsisten setiap masa.2.4.1 Program kepimpinan latihan Kepimpinan bagi program latihan mestilah dikendalikan oleh mereka yang mempunyai kelayakan dan pengalaman yang telah ditetapkan. PLK mestilah menyediakan mekanisma dan proses yang membenarkan komunikasi diantara kepimpinan program latihan dan pengurusan PLK bagi perkara seperti pengambilan staf dan latihan.3 8.

SP STANDARD PB & Program Baru (Kali Pertama) Penambahan Program Baru Pembaharuan MAKLUMAT BERKENAAN STANDARD (Di isi Oleh Pemohon) (Rujuk Lampiran E untuk maklumat lanjut) UNTUK KEGUNAAN JPK (Ulasan Panel Penilai) Ada Tiada 9 9. fungsi dan aktiviti utama bagi memastikan penambahbaikan kualiti secara berterusan PLK mestilah membangunkan mekanisma bagi menyemak program yang ditawarkan dari semasa ke semasa PLK mestilah menjalankan kajian semula terhadap program yang telah ditawarkan.3 13 .1.KEPERLUAN MAKLUMAT MENGIKUT JENIS PERMOHONAN NO. melaksanakan sebarang cadangan penambahbaikan dan merekodkan setiap pencapaian (Bagi pembaharuan program sahaja). √ √ √ 9.1 Penambahbaikan Kualiti Secara Berterusan Penambahbaikan Kualiti PLK mestilah membangunkan polisi dan mekanisma untuk menyemak dan mengemaskini struktur.1 9.2 9.1.1.

Kemudahan fizikal : a....…… dengan sesungguhnya mengaku bahawa :(a) pernyataan-pernyataan yang terkandung dalam borang permohonan ini dan dokumen-dokumen yang dilampirkan adalah benar sepanjang pengetahuan dan kepercayaan saya.. Jadual perancangan pelaksanaan latihan yang lengkap 8..... Form 49 Companies Act 1965 dan Memorandum & Article of Association yang telah disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah atau Pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional Premis latihan : a.... PPD dan PPB) Pakej pembelajaran : 5... 1..Core Abilities c... 2... maka permohonan ini akan ditolak dan bayaran fi TIDAK akan dikembalikan.. NOSS Matrix dan Training Pathway untuk program NOSS (Mengikut Program yang dipohon) b. Salinan surat atau sijil kelulusan premis oleh Majlis Tempatan................ Senarai inventori peralatan dan kemudahan latihan utama b. (b) sepanjang pengetahuan saya.. Kad Pengenalan : .... Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) dan Pegawai Penilai (PP) b........................... (c) saya faham sekiranya saya tidak memenuhi mana-mana keperluan yang dinyatakan di atas... saya telah membaca dan memahami segala peraturan dan syarat permohonan pentauliahan sebagaimana digariskan dalam Syarat-syarat Pentauliahan............... 7...... Cetakan slip permohonan dan borang permohonan yang telah lengkap diisi.. Salinan maklumat pemilikan premis atau salinan perjanjian sewaan jika premis tersebut disewa c. Salinan surat lantikan dan penerimaan lantikan sebagai Pengurus Pusat Bertauliah (PPB)..... Salinan sijil SKM / akademik (bagi Tahap 4 & 5) bagi setiap PPD dan PP..... 3....... d.BAHAGIAN D PERAKUAN PEMOHON Saya mengaku........ Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) dan Pegawai Penilai (PP)) c... NOSS Matrix dan Training Pathway untuk NCS .... 6.... Salinan lesen penggunaan peralatan atau perisian dari pihak/agensi penguatkuasa berkaitan (jika berkenaan) c. Salinan sijil pendaftaran syarikat atau agensi berkaitan beserta Form 24 Companies Act 1965.. Cop syarikat/pusat : .. Carta organisasi Pentauliahan (PP. Salinan MoU dengan lain-lain agensi/ syarikat (jika berkenaan) Senarai keanggotaan Technical Advisory Committee (TAC) termasuk surat lantikan dan surat setuju terima lantikan (Jika ada) 9....... Saya…………………………………………………... Satu contoh modul lengkap beserta dokumen penilaian teori dan amali untuk program NOSS.... (Pengurus Pusat Bertauliah (PPB)... Salinan sijil I-031-3 bagi PP atau lain-lain sijil mengajar yang diiktiraf oleh JPK e... Pakej pembelajaran lengkap (contoh : Course of Study (COS) atau Learning Guide (LG) ) d.. a..... Pelan lantai premis dan peta lokasi premis Personel pentauliahan : a........ No... Jabatan Bomba / Jabatan Kesihatan b.... Tandatangan : ...... ……………………………………………………………………………………………………………………. semua anggota pengurusan dan lain-lain personel yang diambil kerja dalam pusat ini adalah bebas daripada apa-apa rekod jenayah. e.... Kad Pengenalan: ……………………………… (Nama Orang Yang Membuat Pengakuan) bagi pihak (*) diri saya sendiri/syarikat/persatuan/pertubuhan yang bernama …………………….. Saya juga telah menyemak dan mengemukakan segala keperluan permohonan seperti berikut . Tarikh : . 4.... Salinan sijil kursus induksi pentauliahan untuk setiap personel.... No... * Bayaran dalam bentuk bank draft atau Kiriman Wang atas nama Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran Salinan kad pengenalan pemohon Pemilikan penyedia latihan kemahiran : a... Jawatan : ...…….

ii. Salinan kad pengenalan pemohon 4. * Fi Permohonan Pembaharuan Pentauliahan : RM 200. Pengurus Pusat Bertauliah (PPB). Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) ii. c. Pengurus Pusat Bertauliah (PPB). ii. Pegawai Penilai (PP) Salinan sijil SKM / akademik (bagi Tahap 4 & 5) bagii.Lampiran 5 Senarai Semak Permohonan Pembaharuan Pentauliahan Sila pastikan dokumen berikut sampai ke JPK dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh permohonan secara atas talian (online) Senarai Dokumen Lampiran Yang Perlu Dikemukakan Semakan Pemohon mesti mengemukakan dokumen seperti di bawah: PLK/PB 1. Salinan surat lantikan dan penerimaan lantikani.00/program/tahap 1 . Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) iii. * Bayaran dalam bentuk bank draft atau Kiriman Wang atas nama Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran 3. Kegagalan mengemukakan dokumen di atas boleh menyebabkan permohonan ditolak. Pegawai Penilai (PP) Salinan sijil I-031-3 bagi PP atau lain-lain sijil mengajar yang diiktiraf oleh JPK Carta organisasi Pentauliahan (PP. Pegawai Penilai (PP) Salinan sijil kursus induksi pentaulihani. Personel pentauliahan : a. PPD dan PPB) Semakan JPK b. 2. Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) iii. Cetakan slip permohonan dan borang permohonan yang telah lengkap diisi. d. e.

Pakej pembelajaran lengkap (contoh : Course of Study (COS) atau Learning Guide (LG) ) d. 6. b. 7. PPD dan PPB) c. Pegawai Penilai (PP) Salinan sijil I-031-3 bagi PP atau lain-lain sijil mengajar yang diiktiraf oleh JPK Carta organisasi Pentauliahan (PP. Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) iii. * Fi Permohonan Program Tambahan : RM 200. Salinan surat lantikan dan penerimaan lantikani. Pegawai Penilai (PP) Salinan sijil SKM / akademik (bagi Tahap 4 & 5) bagii. NOSS Matrix dan Training Pathway untuk program NOSS (Mengikut Program yang dipohon) NOSS Matrix dan Training Pathway untuk NCS . d. Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) iii. ii. Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) ii. * Bayaran dalam bentuk bank draft atau Kiriman Wang atas nama Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran Salinan kad pengenalan pemohon Pakej pembelajaran : Semakan PLK/PB Semakan JPK a. 2. Satu contoh modul lengkap beserta dokumen penilaian teori dan amali untuk program NOSS. Salinan sijil kursus induksi pentaulihani.Lampiran 6 Senarai Semak Permohonan Pentauliahan Program Latihan Tambahan Sila pastikan dokumen berikut sampai ke JPK dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh permohonan secara atas talian (online) Senarai Dokumen Lampiran Yang Perlu Dikemukakan Pemohon mesti mengemukakan dokumen seperti di bawah: 1. 4. Cetakan slip permohonan dan borang permohonan yang telah lengkap diisi. Pengurus Pusat Bertauliah (PPB). c. Senarai inventori peralatan dan kemudahan latihan utama Salinan lesen penggunaan peralatan atau perisian dari pihak/agensi penguatkuasa berkaitan (jika berkenaan) Salinan MOU dengan lain-lain agensi/ syarikat (jika berkenaan) Personel pentauliahan : a. Jadual perancangan pelaksanaan latihan yang lengkap 5. Kemudahan fizikal : a. Pengurus Pusat Bertauliah (PPB). ii. c.Core Abilities c. Struktur keanggotaan Technical Advisory Committee (TAC) termasuk surat lantikan dan surat setuju terima lantikan Kegagalan mengemukakan dokumen di atas boleh menyebabkan permohonan ditolak. Pegawai Penilai (PP) b. b. e.00/program/tahap 2 . 3.

v. Salinan sijil kursus induksi pentaulihani. Pegawai Penilai (PP) b. Salinan sijil SKM / akademik (bagi Tahap 4 & 5) bagii.00/program/tahap 3 . NOSS Matrix dan Training Pathway untuk program NOSS (Mengikut Program yang dipohon) ii.Core Abilities iii. ii. 7 Senarai inventori peralatan dan kemudahan latihan utama Salinan lesen penggunaan peralatan atau perisian dari pihak/agensi penguatkuasa berkaitan (jika berkenaan) Salinan MOU dengan lain-lain agensi/ syarikat (jika berkenaan) Personel pentauliahan : a. Salinan surat lantikan dan penerimaan lantikan atas nama PB barui. Kemudahan fizikal : i. ii. 3. Carta organisasi Pentauliahan (PP. Cetakan slip permohonan dan borang permohonan yang telah lengkap diisi. Satu contoh modul lengkap beserta dokumen penilaian teori dan amali untuk program NOSS. Pengurus Pusat Bertauliah (PPB). * Bayaran dalam bentuk bank draft atau Kiriman Wang atas nama Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran Salinan kad pengenalan pemohon Semakan PLK/PB Semakan JPK 4. Pegawai Penilai (PP) a. Pakej pembelajaran : i. Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) iii. Pakej pembelajaran lengkap (contoh : Course of Study (COS) atau Learning Guide (LG) ) iv. Struktur keanggotaan Technical Advisory Committee (TAC) termasuk surat lantikan dan surat setuju terima lantikan Kegagalan mengemukakan dokumen di atas boleh menyebabkan permohonan ditolak. Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) iii. * Fi Permohonan Program Tambahan : RM 200. Salinan sijil I-031-3 bagi PP atau lain-lain sijil mengajar yang diiktiraf oleh JPK e. NOSS Matrix dan Training Pathway untuk NCS . Pengurus Pusat Bertauliah (PPB). PPD dan PPB) 7. Jadual perancangan pelaksanaan latihan yang lengkap 6. Pegawai Penilai (PP) c. 2. ii. Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) ii. iii.Lampiran 7 Senarai Semak Permohonan Perubahan Program Bertauliah Sila pastikan dokumen berikut sampai ke JPK dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh permohonan secara atas talian (online) Senarai Dokumen Lampiran Yang Perlu Dikemukakan Pemohon mesti mengemukakan dokumen seperti di bawah: 1.

Pegawai Penilai (PP) Salinan sijil I-031-3 bagi PP atau lain-lain sijil mengajar yang diiktiraf oleh JPK Carta organisasi Pentauliahan (PP. Pegawai Penilai (PP) Salinan sijil SKM / akademik (bagi Tahap 4 & 5) bagii. 4 . 3. 4. 2. Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) iii. Pengurus Pusat Bertauliah (PPB). e. Salinan sijil kursus induksi pentaulihani. Pengurus Pusat Bertauliah (PPB). PPD dan PPB) Semakan PLK/PB Semakan JPK c. ii. Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) ii. ii. Justifikasi permohonan pindaan nama PB 5. Pegawai Penilai (PP) b.Lampiran 8 Senarai Semak Pindaan Nama Pusat Bertauliah Sila pastikan dokumen berikut sampai ke JPK dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh permohonan secara atas talian (online) Senarai Dokumen Lampiran Yang Perlu Dikemukakan Pemohon mesti mengemukakan dokumen seperti di bawah: 1. Salinan kad pengenalan pemohon Personel pentauliahan : a. Salinan surat lantikan dan penerimaan lantikan atas nama PB barui. Kegagalan mengemukakan dokumen di atas boleh menyebabkan permohonan ditolak. Cetakan slip permohonan dan borang permohonan yang telah lengkap diisi. Undertaking letter menerima bertanggungjawab terhadap sebarang urusan berkaitan persijilan pelatih yang belum selesai Surat persetujuan ahli lembaga pengarah pemilik PB 6. d. Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) iii.

Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) vi. 2. e. Kegagalan mengemukakan dokumen di atas boleh menyebabkan permohonan ditolak. Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) iv. Pegawai Penilai (PP) Salinan sijil SKM / akademik (bagi Tahap 4 & 5) bagiiii. Borang 49 dan Memorandum & article of association bagi syarikat pemilik baru. v. v. 6. Undertaking letter menerima bertanggungjawab terhadap sebarang urusan berkaitan persijilan pelatih yang belum selesai Salinan sijil pendaftaran syarikat beserta Borang 24. 4. Pengurus Pusat Bertauliah (PPB). PPD dan PPB) Semakan PLK/PB Semakan JPK c. 5 . Salinan sijil kursus induksi pentaulihaniv. Cetakan slip permohonan dan borang permohonan yang telah lengkap diisi. Salinan kad pengenalan pemohon Personel pentauliahan : a. Pengurus Pusat Bertauliah (PPB). Salinan surat lantikan dan penerimaan lantikan atas nama PB baruiv. Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) vi. Pegawai Penilai (PP) Salinan sijil I-031-3 bagi PP atau lain-lain sijil mengajar yang diiktiraf oleh JPK Carta organisasi Pentauliahan (PP. d. dokmen pendaftaran pentubuhan bagi pemilik pertubunan baru atau Dokumen pendaftaran dengan agensi lain yang berkaitan yang telah disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah atau Pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional Surat persetujuan ahli lembaga pengarah pemilik PB asal 5. 3.Lampiran 9 Senarai Semak Permohonan Pindaan Nama Syarikat Pemilik Sila pastikan dokumen berikut sampai ke JPK dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh permohonan secara atas talian (online) Senarai Dokumen Lampiran Yang Perlu Dikemukakan Pemohon mesti mengemukakan dokumen seperti di bawah: 1. Pegawai Penilai (PP) b.

2. Cetakan slip permohonan dan borang permohonan yang telah lengkap diisi. Pegawai Penilai (PP) b. Pegawai Penilai (PP) Salinan sijil SKM / akademik (bagi Tahap 4 & 5) bagii. e. 4. ii. Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) iii. c. Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) iii. PPD dan PPB) Semakan PLK/PB Semakan JPK c. Pengurus Pusat Bertauliah (PPB). ii. 6 . Pengurus Pusat Bertauliah (PPB). Salinan sijil kursus induksi pentaulihani. 3. Senarai inventori peralatan dan kemudahan latihan utama Salinan lesen penggunaan peralatan atau perisian dari pihak/agensi penguatkuasa berkaitan (jika berkenaan) Salinan MOU dengan lain-lain agensi/ syarikat (jika berkenaan) Kegagalan mengemukakan dokumen di atas boleh menyebabkan permohonan ditolak. 6. Salinan kad pengenalan pemohon Personel pentauliahan : a. Salinan surat / sijil kelulusan Jabatan Bomba / Jabatan Kesihatan / Majlis Tempatan 5. Salinan maklumat pemilikan premis atau perjanjian penyewaan premis. b. Kemudahan fizikal : a.Lampiran 10 Senarai Semak Permohonan Pindaan Premis Program Bertauliah Sila pastikan dokumen berikut sampai ke JPK dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh permohonan secara atas talian (online) Senarai Dokumen Lampiran Yang Perlu Dikemukakan Pemohon mesti mengemukakan dokumen seperti di bawah: 1. Pegawai Penilai (PP) Salinan sijil I-031-3 bagi PP atau lain-lain sijil mengajar yang diiktiraf oleh JPK Carta organisasi Pentauliahan (PP. Salinan surat lantikan dan penerimaan lantikan atas nama PB barui. d. Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) ii.

Lampiran 11 Carta Alir Proses Permohonan Pentauliahan Program Bagi Penyedia Latihan Kemahiran ƒ Rujuk Daftar NOSS ƒ Dapatkan NOSS dari JPK ƒ Rujuk pekeliling yang berkaitan ƒ Kemuka permohonan secara online melalui eJPK Lawatan Verifikasi Dilakukan Oleh Pegawai/ Wakil JPK & panel pakar Surat & Sijil Akuan Pentauliahan (Permohonan diluluskan) 7 .

...................... Tandatangan : .. b.. c..................... Kad Pengenalan : ........ Jawatan : .... Kegagalan mengemukakan dokumen di atas boleh menyebabkan permohonan ditolak............................. penyedia latihan kemahiran itu hendaklah menyerahkan sijil pentauliahan kepada Ketua Pengarah dalam masa tiga bulan dari tarikh penamatan itu“ Dan pihak saya akan memastikan urusan persijilan pelatih sedia ada diselesaikan.......................... No... MALAYSIA NOTIS PERTUKARAN PEMILIKAN DAN PENAMATAN PENTAULIAHAN PUSAT BERTAULIAH Alamat PB : Adalah dimaklumkan saya ingin melakukan: a........... Pertukaran pemilikan PB Penamatan pentauliahan PB Penamatan pentauliahan program Bersama-sama ini diserta surat dan sijil akuan pentauliahan yang bernombor rujukan sebagaimana dinyatakan dalam subseksyen 26(3) Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan [Akta 652] iaitu: “atas penamatan untuk menyediakan latihan kemahiran bagi program yang ditauliahkan....................... Tarikh : .......Lampiran 12 JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA.... 8 .....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful