KEMAHIRAN PENGAJARAN MIKRO (PERBINCANGAN HASIL EKSPERIMEN) Nama Pengajar Unit Tarikh : : : Pemerhatian( ) Sekali Banyak Tiada Kali

Kategori

Ulasan

Teknik Memproses Maklumat 1. Membuat kiraan 2. 3. 4. 5.
berasakan data yang dikumpulkan Mewakili data dalam bentuk yang berlainan, seperti jadual Menggunakan graf dan carta Mentafsir graf dan carta Mencari pola atau perhubungan yang terdapat dalam data. Mengelas data

6. Teknik Melaporkan maklumat 1. Mentafsir perhubungan
antara keputusan, Hipotesis & Ramalan 2. Memberi Penjelasan kepada keputusan eksperimen 3. Membuat Laporan secara Lisan atau bertulis 4. Memberi cadangan untuk membaiki atau melanjutkan eksperimen.

Lain-lain
1.

2. Pemerhati : …………………………………………………….. TT …………………………