Kata Pinjaman Dalam Bahasa Melayu

Noor Syaheera Ibrahim Wati Karolus Isnin Bt Bida Fred Adzieren Among Shamsul Sabirin Majorie Lawrence Fredirick Raymond Kisel Clare Aloysius Sitiol Noor fadzzillah Aliapa HT2005-3015 HT2005-3065 HT2005-3066 HT2005-3677 HT2005-3709 HT2005-3828 HT2005-3830 HT2005-3831 HT2005-3999

2. LATAR BELAKANG

1. PENGENALAN

3. ASPEK-ASPEK KATA PINJAMAN

KATA PINJAMAN
4. KESALAHAN: SEBAB & PENYELESAIAN 5. KESAN TERHADAP BAHASA PENERIMA

6. RUMUSAN

Pengenalan
vPeminjaman kata merupakan unsur yang lazim berlaku dalam mana-mana bahasa pun di dunia. vPeminjaman terjadi akibat pertembungan budaya yang membawa kepada pertembungan bahasa. vOleh itu, kata pinjam boleh disimpulkan sebagai bahasa yang dipetik atau diambil dari bahasa lain

Latar Belakang Bahasa Melayu
v Dalam perkembangan Bahasa Melayu terdapat tiga tahap utama; Bahasa Melayu kuno, Bahasa Melayu klasik dan Bahasa Melayu Moden v Bahasa Melayu kuno merupakan keluarga bahasa Nusantara. Kegemilangannya dari abad ke-7 hingga abad ke-13 iaitu pada zaman pemerintahan Srivijaya. v Bahasa Melayu klasik berkembang pesat bermula dari abad ke-13 dan digunakan dalam zaman pemerintahan kerajaaan Melaka, Acheh dan Johor-Riau. v Bahasa Melayu moden bermula pada abad ke-19 iaitu sebelum penjajahan British. v Tiga tahap utama perkembangan Bahasa Melayu mempunyai sifatnya yang tersendiri. Misalnya, B.M kuno terpengaruh dari Sanskrit dan Hindu, B.M klasik dari bahasa Arab dan Islam sementara B.M moden dari Inggeris.

Aspek-aspek Dalam Kata Pinjaman
Membincangkan perkara-perkara seperti berikut: III.Bentuk bentuk pinjaman IV.Faktor-faktor peminjaman kata V. Jenis-jenis peminjaman

I. Bentuk-bentuk pinjaman
Ø Terdapat tiga bentuk peminjaman kata iaitu; pinjam terjemah, pinjam ubahsuai dan pinjam utuh. Ø Pinjam terjemah ialah keadaan di mana proses konsep daripada bahasa lain diambil sedangkan katanya dicari padanannya atau terjemahannya yang ada dalam bahasa Melayu. Ø Pinjam ubahsuai berlaku apabila konsep dan kata daripada bahasa sumber diambil dan diubahsuai ejaan secara fonemik (sesuai dengan ejaan bahasa Melayu). Ø Pinjam utuh berlaku apabila kedua-dua prose sebelumnya (pinjam terjemah dan pinjam ubahsuai) tidak dapat dilaksanakan.

ii. Faktor-faktor peminjaman kata
1. Mudah berlaku sekiranya kata yang dipinjam itu berasal dari bahasa atau masyarakat yang dipandang tinggi dari kemajuan tamadunnya. 2. Berlaku kerana kewujudannya sebagai unsur semulajadi dalam perkembangan dalam suatu bahasa. 3. Perhubungan atau pertembungan dengan kebudayaan lain seperti pelbagai peristiwa sejarah 4. Berlaku dalam masyarakat yang berdwibahasa atau berbagai-bagai bahasa. 5. Berlaku melalui proses evolusi bahasa, yakni secara alamiah dan secara formal.

iii. Jenis-jenis peminjaman
Secara umumnya terdapat : 2. Kata pinjaman dengan berlakunya pengambilan langsung bentuk morfem dan makna. 3. Kata pinjaman padu iaitu dengan penggatian separa morfem dan separa fonem. 4. Kata pinjam ubah iaitu dengan penggantian fonem sempurna dan morfem sempurna. Secara spesifik: 6. Peminjaman dialek yang berlaku dalam kawasan pertuturan yang sama. 7. Peminjaman budaya yang berlaku di antara satu masyarakat linguistik dengan masyarakat yang mempunysi linguistik lain yang mempunyai kawasan geografi dan politik yang berasingan.

Kesalahan penggunaan kata pinjaman: sebab dan
• Kesalahan: • Kajian yang dilakukan oleh Hjh Masnordina hj. Jainudin (2006, dalam Rozaiman Makmun, 2007), terhadap pelajar sekolah rendah dan pelajar universiti. Hasil kajian mendapati bahawa 46.7% sampel gagal mengeja kartun daripada perkataan cartoon dengan betul, 68.3% salah mengeja komik daripada comic, 60% gagal mengeja subjek dengan betul, serta melakukan kesalahan dalam ejaan perkataan karatas daripada kertas walaupun perkataan ini adalah perkataan seharian mereka.

Kesalahan penggunaan kata pinjaman: sebab dan
Sebab: 2. Pelajar dan penuntut sebenarnya tidak terdedah kepadap penggunaan bahasa Melayu yang betul semenjak mereka kecil. 3. Pengejaan dibuat berdasarkan lafaz atau bunyi istilah perkataan tersebut. 4. Pelajar sudah biasa dengan istilah bahasa Inggeris dan menyebabkan sistem ejaan dan penulisan mereka turut sama terpengaruh. 5. Kekurangan pendedahan akan etimologi (asal-usul perkataan) kata pinjaman menyebabkan pelajar tidak faham akan aspek pinjaman mana yang diguna pakai dalam menyerap isitilah sumber yang ada.

Kesalahan penggunaan kata pinjaman: sebab dan
Penyelesaian: 3. Guru mestilah memainkan peranan dengan memperjelaskan panduan untuk menyesuaikan ejaan kata atau istilah pinjaman berdasarkan aturan ejaan bahasa Melayu dengan lebih sistematik. 4. Faktor latihan dan kebiasaan penggunaan bahasa Melayu sejak peringkat pendidikan rendah perlu diusahakan. 5. Pembudayaan bahasa Melayu hendaklah dibuat semenjak sekolah menengah agar mereka dapat memahami buku-buku rujukan akademik dengan lebih baik lagi.

Kesan peminjaman terhadap bahasa penerima
• Kesan pada peringkat fonologi 2. Penyebaran e-pepet pada suku kata terakhir tertutup seperti dalam sistem, sumber mewakili unsur perubahan dalam fonologi Melayu yang dibawa melalui kata-kata pinjaman. 3. Istilah-istilah yang diambil daripada bahasa asing, bukan saja membawa perubahan kepada struktur suku kata tetapi juga menambah jumlah suku kata kepada sesuatu kata. 4. Pengaruh bahasa asing telah menjadikan kata dalam bahasa Melayu lebih panjang.

Kesan peminjaman terhadap bahasa penerima
• Kesan pada peringkat morfologi 2.Kesan dari segi morfologi yang datang bersama dengan kata pinjaman ialah kewujudan imbuhan baru, khususnya awalan dan akhiran asing. 3.Contoh: imbuhan pra-, dwi(Sanskrit), bi-, pasca- (Parsi), anti-, -isme (Inggeris)

Rumusan
• Tidak ada satu budaya atau bahasa yang terbentuk secara asli. • Kata pinjam daripada bahasa asing bukanlah suatu bentuk kesalahan yang jelas. • Kesalahan yang berlaku cuma dalam bentuk kesalahan ejaan dan suka mencampur adukkan bahasa asing ke

Rumusan
• Para pelajar sendiri harus sedar berusaha untuk memantapkan penguasaan Bahasa Melayu. dan lagi

• Kesan kata pinjaman dapat dilihat pada peringkat fonologi dan morfologi. • Secara keseluruhannya, peminjaman bahasa asing bukanlah suatu yang baru. Mungkin terdapat ribuan istilah daripada

Adakah anda pasti?

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.