Perwakilan Visual Data

Definisi

Perwakilan

Beberapa jenis visual data

Perwakilan visual data

Visual

Dapat dilihat

 Data

Butir atau maklumat yang diketahui atau yang telah dikumpulkan. Dapat dijadikan asas untuk membuat kajian.

Contoh :    Jisim durian-durian dari sebuah dusun Ketinggian pelatih lelaki di IPG Kampus Keningau. Data selenjar: tidak boleh mengambil nilai-nilai tepat dan ketepatannya bergantung kepada alat pengukuran. Bilangan ikan yang ditangkap oleh nelayan setiap bulan. Contoh :   Bilangan pelajar di dalam setiap kelas Bilangan kereta Proton Saga yang digunakan oleh pelatih IP Keningau.Data dan sifat data Data Data diskret : mengambil nilai-nilai yang tepat. Masa yang diambil untuk pelatih untuk pergi ke kuliah.  .

Carta palang Carta palang berpasangan Carta palang berkomponen Carta piktogram / carta gambar Perwakilan data boleh dilakukan dengan 9 cara Carta pai Ogif Carta garis Poligon kekerapan Histogram .

juga digelar sebagai carta palang berganda. Carta palang berpasangan. ditandakan dengan warna yang berbeza. - menggunakan gambar yang dilukis bagi menggambarkan data yang berkenaan. membandingkan dua atau lebih maklumat - - - - Carta piktogram / carta bergambar. Setiap palang dibahagikan kepada beberapa bahagian tertentu bergantung kepada bilangan perkara yang ingin dibandingkan. yang dibahagikan kepada beberapa sektor mengikut nilai yang diwakilinya. . .Jenis –jenis perwakilan data Carta palang menggunakan jalur mencancang atau mengufuk. Carta palang berkomponen merupakan salah satu cabang dalam carta palang digunakan untuk menggambarkan pelbagai jenis data dalam suatu carta. membuat perbandingan beberapa perkara dalam satu palang yang sama. Contoh : membuat prbandingan bilangan murid memperolehi keputusan cemerlang dalam UPSR bagi Tahun Enam. digunakan untuk membuat perbandingan di antara dua atau lebih perkara pada sesuatu masa. Saiz bulatan menggambarkan jumlah keseluruhan ciri yang dikemukakan. carta palang yang mempunyai lebih daripada satu jalur atau baris untuk setiap maklumat. Carta pai suatu bulatan penuh yang bernilai 360. boleh menggambarkan taburan dan menunjukkan kadar peratusan.

per sepuluh. . Lengkung kekerapan lengkung licin yang diperoleh dengan menyambungkan titik tengah kelas pada hujung setiap palang dalam sesebuah histogram. menunjukkan perbandingan antara dua atau lebih taburan kekerapan.Luas setiap palang adalah berkadaran dengan kekerapan kelas.merupakan graf garis yang menunjukkan kekerapan melonggok melawan sempadan kelas atas. . untuk membuat kenaikan dan penurunan terhadap suatu data yang diperolehi. ogif ‘kurang daripada’ ogif ‘lebih daripada’ - dikenali sebagai graf garisan. per seratus dan sebagainya dapat dianggarkan. banyak nilai statistik seperti pesuku pertama. I.Gambar rajah histogram dibina bagi mempamerkan data yang besar dalam bentuk yang mudah difahami. . II.Jenis –jenis perwakilan data Carta garis Ogif . penengah.sejenis carta palang untuk data diskret atau selenjar. . Histogram Poligon kekerapan bentuk graf garis yang dilukis dengan menyambungkan titik-titik tengah puncak setiap palang dalam histogram.Melalui ogif. Diwakili oleh garisan lurus yang menyambungkan titik-titik yang mewakili data-data yang dicerap. - menunjukan keuntungan dan kerugian sesebuah syarikat. Lengkung kekerapan terbentuk apabila bilangan selang kelas dalam suatu taburan kekerapan semakin banyak.menggunakan carta palang bagi taburan kekerapan dan kuantitatif. pesuku ketiga. .Carta palang tak bersambung tidak digunakan bagi melakar histogram.Terdapat dua jenis ogif. . . .

Lokasi apabila nilai disusun secara numerik (paling kecil ke paling besar).Min 1. median adalah nombor tengah dan jika bilangan nilai adalah genap. Symbol bagi median:  ~ 1. Jika bilangan nilai adalah ganjil. Bacaan berulang dengan kekerapan yang paling tinggi. Bacaan atau data yg wujud di tengah-tengah apabila data disusun dalam tertib menaik atau menurun. Mod adalah nilai nombor yang berlaku paling kerap. Symbol bagi mod :   . Rumus :   X i 1 N i N  X1  X 2    X N N Di mana μ = min populasi N = saiz populasi Xi = nilai ke i pemboleubah X 1. Ukuran kecenderungan memusat Kedudukan Median  Median n 1 kedudukandalam susunan data. 2 2. 3. median adalah purata dua titik tengah. Nilai purata bagi satu kumpulan data dan dikenali sebagai minaritmetik kepada taburan data. 2. Mod 2. 4. 3.

FREKUENSI TABURAN TERKUMPUL Kurang daripada frekuensi taburan terkumpul Lebih daripada frekuensi taburan terkumpul   menambah semua frekuensi Ia bermula dengan berkumpul dari yang paling rendah dengan saiz yang tertinggi.  mencari jumlah terkumpul frekuensi yang bermula dari tertinggi ke kelas yang paling rendah. . Boleh dipamerkan dalam bentuk grafik yang dinamakan sebagai lengkungan frekuensi terkumpul.

 Menunjukkan bagaimana nombor di dalam set data disebarkan di sekitar set median. Percentiles Jurang Interkuartil jumlah pembahagian set data kepada 100 bahagian yang sama rata. kuartils. Contoh: berapa banyak jumlah orang yang mendapat kurang daripada markah yang diberi. Rumus bagi jurang interkuartil: Jurang Interkuartil = kuartil atas – kuartil bawah .  Menunjukkan nombor berkumpul dengan rapat di sekitar set median dan jurang interkuartil yang besar. Genap b. dan percentiles untuk frekuensi taburan terkumpul. Disusun dengan urutan menaik. Memudahkan mendapatkan set-set data yang sempurna. Pengiraan ini benar JIKA set data yang diberikan adalah dalam bentuk : a. mengangggarkan informasi.  Menunjukkan data disebarkan di sepanjang jurang nilai yang luas.Lengkungan frekuensi terkumpul Menganggarkan median.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful