Perwakilan Visual Data

Definisi

Perwakilan

Beberapa jenis visual data

Perwakilan visual data

Visual

Dapat dilihat

 Data

Butir atau maklumat yang diketahui atau yang telah dikumpulkan. Dapat dijadikan asas untuk membuat kajian.

Bilangan ikan yang ditangkap oleh nelayan setiap bulan. Contoh :    Jisim durian-durian dari sebuah dusun Ketinggian pelatih lelaki di IPG Kampus Keningau. Data selenjar: tidak boleh mengambil nilai-nilai tepat dan ketepatannya bergantung kepada alat pengukuran. Masa yang diambil untuk pelatih untuk pergi ke kuliah. Contoh :   Bilangan pelajar di dalam setiap kelas Bilangan kereta Proton Saga yang digunakan oleh pelatih IP Keningau.Data dan sifat data Data Data diskret : mengambil nilai-nilai yang tepat.  .

Carta palang Carta palang berpasangan Carta palang berkomponen Carta piktogram / carta gambar Perwakilan data boleh dilakukan dengan 9 cara Carta pai Ogif Carta garis Poligon kekerapan Histogram .

- menggunakan gambar yang dilukis bagi menggambarkan data yang berkenaan. carta palang yang mempunyai lebih daripada satu jalur atau baris untuk setiap maklumat. Carta palang berpasangan. boleh menggambarkan taburan dan menunjukkan kadar peratusan. Carta palang berkomponen merupakan salah satu cabang dalam carta palang digunakan untuk menggambarkan pelbagai jenis data dalam suatu carta. . juga digelar sebagai carta palang berganda. ditandakan dengan warna yang berbeza. Saiz bulatan menggambarkan jumlah keseluruhan ciri yang dikemukakan. membandingkan dua atau lebih maklumat - - - - Carta piktogram / carta bergambar. Contoh : membuat prbandingan bilangan murid memperolehi keputusan cemerlang dalam UPSR bagi Tahun Enam.Jenis –jenis perwakilan data Carta palang menggunakan jalur mencancang atau mengufuk. . membuat perbandingan beberapa perkara dalam satu palang yang sama. digunakan untuk membuat perbandingan di antara dua atau lebih perkara pada sesuatu masa. Carta pai suatu bulatan penuh yang bernilai 360. Setiap palang dibahagikan kepada beberapa bahagian tertentu bergantung kepada bilangan perkara yang ingin dibandingkan. yang dibahagikan kepada beberapa sektor mengikut nilai yang diwakilinya.

. penengah.merupakan graf garis yang menunjukkan kekerapan melonggok melawan sempadan kelas atas. per seratus dan sebagainya dapat dianggarkan. . menunjukkan perbandingan antara dua atau lebih taburan kekerapan. - menunjukan keuntungan dan kerugian sesebuah syarikat. . per sepuluh.menggunakan carta palang bagi taburan kekerapan dan kuantitatif.Terdapat dua jenis ogif.Jenis –jenis perwakilan data Carta garis Ogif . ogif ‘kurang daripada’ ogif ‘lebih daripada’ - dikenali sebagai graf garisan. Histogram Poligon kekerapan bentuk graf garis yang dilukis dengan menyambungkan titik-titik tengah puncak setiap palang dalam histogram. Diwakili oleh garisan lurus yang menyambungkan titik-titik yang mewakili data-data yang dicerap. I. .Luas setiap palang adalah berkadaran dengan kekerapan kelas.Carta palang tak bersambung tidak digunakan bagi melakar histogram. . untuk membuat kenaikan dan penurunan terhadap suatu data yang diperolehi. Lengkung kekerapan lengkung licin yang diperoleh dengan menyambungkan titik tengah kelas pada hujung setiap palang dalam sesebuah histogram. Lengkung kekerapan terbentuk apabila bilangan selang kelas dalam suatu taburan kekerapan semakin banyak. pesuku ketiga. . .Melalui ogif. .Gambar rajah histogram dibina bagi mempamerkan data yang besar dalam bentuk yang mudah difahami. banyak nilai statistik seperti pesuku pertama.sejenis carta palang untuk data diskret atau selenjar. II.

2. median adalah purata dua titik tengah. Lokasi apabila nilai disusun secara numerik (paling kecil ke paling besar). Rumus :   X i 1 N i N  X1  X 2    X N N Di mana μ = min populasi N = saiz populasi Xi = nilai ke i pemboleubah X 1. Bacaan berulang dengan kekerapan yang paling tinggi. 3. Symbol bagi median:  ~ 1. 4. Jika bilangan nilai adalah ganjil.Min 1. Bacaan atau data yg wujud di tengah-tengah apabila data disusun dalam tertib menaik atau menurun. Mod 2. median adalah nombor tengah dan jika bilangan nilai adalah genap. 2 2. Symbol bagi mod :   . Mod adalah nilai nombor yang berlaku paling kerap. Ukuran kecenderungan memusat Kedudukan Median  Median n 1 kedudukandalam susunan data. 3. Nilai purata bagi satu kumpulan data dan dikenali sebagai minaritmetik kepada taburan data.

FREKUENSI TABURAN TERKUMPUL Kurang daripada frekuensi taburan terkumpul Lebih daripada frekuensi taburan terkumpul   menambah semua frekuensi Ia bermula dengan berkumpul dari yang paling rendah dengan saiz yang tertinggi. Boleh dipamerkan dalam bentuk grafik yang dinamakan sebagai lengkungan frekuensi terkumpul.  mencari jumlah terkumpul frekuensi yang bermula dari tertinggi ke kelas yang paling rendah. .

Lengkungan frekuensi terkumpul Menganggarkan median.  Menunjukkan nombor berkumpul dengan rapat di sekitar set median dan jurang interkuartil yang besar. dan percentiles untuk frekuensi taburan terkumpul. Genap b. Memudahkan mendapatkan set-set data yang sempurna. Percentiles Jurang Interkuartil jumlah pembahagian set data kepada 100 bahagian yang sama rata. Disusun dengan urutan menaik. Pengiraan ini benar JIKA set data yang diberikan adalah dalam bentuk : a. Rumus bagi jurang interkuartil: Jurang Interkuartil = kuartil atas – kuartil bawah . mengangggarkan informasi. Contoh: berapa banyak jumlah orang yang mendapat kurang daripada markah yang diberi.  Menunjukkan bagaimana nombor di dalam set data disebarkan di sekitar set median. kuartils.  Menunjukkan data disebarkan di sepanjang jurang nilai yang luas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful