Perwakilan Visual Data

Definisi

Perwakilan

Beberapa jenis visual data

Perwakilan visual data

Visual

Dapat dilihat

 Data

Butir atau maklumat yang diketahui atau yang telah dikumpulkan. Dapat dijadikan asas untuk membuat kajian.

Data dan sifat data Data Data diskret : mengambil nilai-nilai yang tepat.  . Bilangan ikan yang ditangkap oleh nelayan setiap bulan. Data selenjar: tidak boleh mengambil nilai-nilai tepat dan ketepatannya bergantung kepada alat pengukuran. Contoh :    Jisim durian-durian dari sebuah dusun Ketinggian pelatih lelaki di IPG Kampus Keningau. Contoh :   Bilangan pelajar di dalam setiap kelas Bilangan kereta Proton Saga yang digunakan oleh pelatih IP Keningau. Masa yang diambil untuk pelatih untuk pergi ke kuliah.

Carta palang Carta palang berpasangan Carta palang berkomponen Carta piktogram / carta gambar Perwakilan data boleh dilakukan dengan 9 cara Carta pai Ogif Carta garis Poligon kekerapan Histogram .

digunakan untuk membuat perbandingan di antara dua atau lebih perkara pada sesuatu masa. Carta palang berkomponen merupakan salah satu cabang dalam carta palang digunakan untuk menggambarkan pelbagai jenis data dalam suatu carta. Carta palang berpasangan. - menggunakan gambar yang dilukis bagi menggambarkan data yang berkenaan. . ditandakan dengan warna yang berbeza.Jenis –jenis perwakilan data Carta palang menggunakan jalur mencancang atau mengufuk. . juga digelar sebagai carta palang berganda. yang dibahagikan kepada beberapa sektor mengikut nilai yang diwakilinya. Contoh : membuat prbandingan bilangan murid memperolehi keputusan cemerlang dalam UPSR bagi Tahun Enam. Saiz bulatan menggambarkan jumlah keseluruhan ciri yang dikemukakan. boleh menggambarkan taburan dan menunjukkan kadar peratusan. membandingkan dua atau lebih maklumat - - - - Carta piktogram / carta bergambar. carta palang yang mempunyai lebih daripada satu jalur atau baris untuk setiap maklumat. membuat perbandingan beberapa perkara dalam satu palang yang sama. Setiap palang dibahagikan kepada beberapa bahagian tertentu bergantung kepada bilangan perkara yang ingin dibandingkan. Carta pai suatu bulatan penuh yang bernilai 360.

. per seratus dan sebagainya dapat dianggarkan. . Histogram Poligon kekerapan bentuk graf garis yang dilukis dengan menyambungkan titik-titik tengah puncak setiap palang dalam histogram. II. .menggunakan carta palang bagi taburan kekerapan dan kuantitatif. . . ogif ‘kurang daripada’ ogif ‘lebih daripada’ - dikenali sebagai graf garisan. banyak nilai statistik seperti pesuku pertama. penengah. . . untuk membuat kenaikan dan penurunan terhadap suatu data yang diperolehi.Luas setiap palang adalah berkadaran dengan kekerapan kelas. I.Carta palang tak bersambung tidak digunakan bagi melakar histogram.Jenis –jenis perwakilan data Carta garis Ogif . Lengkung kekerapan lengkung licin yang diperoleh dengan menyambungkan titik tengah kelas pada hujung setiap palang dalam sesebuah histogram.Melalui ogif. - menunjukan keuntungan dan kerugian sesebuah syarikat. .sejenis carta palang untuk data diskret atau selenjar.merupakan graf garis yang menunjukkan kekerapan melonggok melawan sempadan kelas atas. Diwakili oleh garisan lurus yang menyambungkan titik-titik yang mewakili data-data yang dicerap. menunjukkan perbandingan antara dua atau lebih taburan kekerapan. pesuku ketiga. per sepuluh.Gambar rajah histogram dibina bagi mempamerkan data yang besar dalam bentuk yang mudah difahami.Terdapat dua jenis ogif. Lengkung kekerapan terbentuk apabila bilangan selang kelas dalam suatu taburan kekerapan semakin banyak.

median adalah nombor tengah dan jika bilangan nilai adalah genap. Symbol bagi mod :   . 2. 3. Bacaan atau data yg wujud di tengah-tengah apabila data disusun dalam tertib menaik atau menurun.Min 1. Rumus :   X i 1 N i N  X1  X 2    X N N Di mana μ = min populasi N = saiz populasi Xi = nilai ke i pemboleubah X 1. Nilai purata bagi satu kumpulan data dan dikenali sebagai minaritmetik kepada taburan data. median adalah purata dua titik tengah. 2 2. Bacaan berulang dengan kekerapan yang paling tinggi. 3. Mod adalah nilai nombor yang berlaku paling kerap. Lokasi apabila nilai disusun secara numerik (paling kecil ke paling besar). Symbol bagi median:  ~ 1. Jika bilangan nilai adalah ganjil. Ukuran kecenderungan memusat Kedudukan Median  Median n 1 kedudukandalam susunan data. Mod 2. 4.

Boleh dipamerkan dalam bentuk grafik yang dinamakan sebagai lengkungan frekuensi terkumpul. .FREKUENSI TABURAN TERKUMPUL Kurang daripada frekuensi taburan terkumpul Lebih daripada frekuensi taburan terkumpul   menambah semua frekuensi Ia bermula dengan berkumpul dari yang paling rendah dengan saiz yang tertinggi.  mencari jumlah terkumpul frekuensi yang bermula dari tertinggi ke kelas yang paling rendah.

mengangggarkan informasi. Rumus bagi jurang interkuartil: Jurang Interkuartil = kuartil atas – kuartil bawah . Disusun dengan urutan menaik.  Menunjukkan nombor berkumpul dengan rapat di sekitar set median dan jurang interkuartil yang besar.Lengkungan frekuensi terkumpul Menganggarkan median. kuartils. dan percentiles untuk frekuensi taburan terkumpul. Memudahkan mendapatkan set-set data yang sempurna.  Menunjukkan data disebarkan di sepanjang jurang nilai yang luas. Percentiles Jurang Interkuartil jumlah pembahagian set data kepada 100 bahagian yang sama rata. Pengiraan ini benar JIKA set data yang diberikan adalah dalam bentuk : a. Contoh: berapa banyak jumlah orang yang mendapat kurang daripada markah yang diberi.  Menunjukkan bagaimana nombor di dalam set data disebarkan di sekitar set median. Genap b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful