Perwakilan Visual Data

Definisi

Perwakilan

Beberapa jenis visual data

Perwakilan visual data

Visual

Dapat dilihat

 Data

Butir atau maklumat yang diketahui atau yang telah dikumpulkan. Dapat dijadikan asas untuk membuat kajian.

Masa yang diambil untuk pelatih untuk pergi ke kuliah. Contoh :    Jisim durian-durian dari sebuah dusun Ketinggian pelatih lelaki di IPG Kampus Keningau. Contoh :   Bilangan pelajar di dalam setiap kelas Bilangan kereta Proton Saga yang digunakan oleh pelatih IP Keningau. Bilangan ikan yang ditangkap oleh nelayan setiap bulan. Data selenjar: tidak boleh mengambil nilai-nilai tepat dan ketepatannya bergantung kepada alat pengukuran.Data dan sifat data Data Data diskret : mengambil nilai-nilai yang tepat.  .

Carta palang Carta palang berpasangan Carta palang berkomponen Carta piktogram / carta gambar Perwakilan data boleh dilakukan dengan 9 cara Carta pai Ogif Carta garis Poligon kekerapan Histogram .

Saiz bulatan menggambarkan jumlah keseluruhan ciri yang dikemukakan. yang dibahagikan kepada beberapa sektor mengikut nilai yang diwakilinya.Jenis –jenis perwakilan data Carta palang menggunakan jalur mencancang atau mengufuk. digunakan untuk membuat perbandingan di antara dua atau lebih perkara pada sesuatu masa. . boleh menggambarkan taburan dan menunjukkan kadar peratusan. carta palang yang mempunyai lebih daripada satu jalur atau baris untuk setiap maklumat. Contoh : membuat prbandingan bilangan murid memperolehi keputusan cemerlang dalam UPSR bagi Tahun Enam. Setiap palang dibahagikan kepada beberapa bahagian tertentu bergantung kepada bilangan perkara yang ingin dibandingkan. membandingkan dua atau lebih maklumat - - - - Carta piktogram / carta bergambar. . membuat perbandingan beberapa perkara dalam satu palang yang sama. juga digelar sebagai carta palang berganda. Carta pai suatu bulatan penuh yang bernilai 360. - menggunakan gambar yang dilukis bagi menggambarkan data yang berkenaan. Carta palang berpasangan. Carta palang berkomponen merupakan salah satu cabang dalam carta palang digunakan untuk menggambarkan pelbagai jenis data dalam suatu carta. ditandakan dengan warna yang berbeza.

ogif ‘kurang daripada’ ogif ‘lebih daripada’ - dikenali sebagai graf garisan. . I. Diwakili oleh garisan lurus yang menyambungkan titik-titik yang mewakili data-data yang dicerap.Jenis –jenis perwakilan data Carta garis Ogif . per sepuluh. . . penengah. pesuku ketiga. per seratus dan sebagainya dapat dianggarkan. .Carta palang tak bersambung tidak digunakan bagi melakar histogram.Melalui ogif. . Lengkung kekerapan terbentuk apabila bilangan selang kelas dalam suatu taburan kekerapan semakin banyak.Luas setiap palang adalah berkadaran dengan kekerapan kelas. Lengkung kekerapan lengkung licin yang diperoleh dengan menyambungkan titik tengah kelas pada hujung setiap palang dalam sesebuah histogram.menggunakan carta palang bagi taburan kekerapan dan kuantitatif. banyak nilai statistik seperti pesuku pertama. - menunjukan keuntungan dan kerugian sesebuah syarikat. menunjukkan perbandingan antara dua atau lebih taburan kekerapan. untuk membuat kenaikan dan penurunan terhadap suatu data yang diperolehi.Gambar rajah histogram dibina bagi mempamerkan data yang besar dalam bentuk yang mudah difahami.merupakan graf garis yang menunjukkan kekerapan melonggok melawan sempadan kelas atas. II. . .Terdapat dua jenis ogif.sejenis carta palang untuk data diskret atau selenjar. Histogram Poligon kekerapan bentuk graf garis yang dilukis dengan menyambungkan titik-titik tengah puncak setiap palang dalam histogram. .

Mod 2. Ukuran kecenderungan memusat Kedudukan Median  Median n 1 kedudukandalam susunan data. median adalah purata dua titik tengah.Min 1. Mod adalah nilai nombor yang berlaku paling kerap. Bacaan berulang dengan kekerapan yang paling tinggi. 2 2. 2. median adalah nombor tengah dan jika bilangan nilai adalah genap. 4. 3. Nilai purata bagi satu kumpulan data dan dikenali sebagai minaritmetik kepada taburan data. Symbol bagi mod :   . Jika bilangan nilai adalah ganjil. Bacaan atau data yg wujud di tengah-tengah apabila data disusun dalam tertib menaik atau menurun. 3. Rumus :   X i 1 N i N  X1  X 2    X N N Di mana μ = min populasi N = saiz populasi Xi = nilai ke i pemboleubah X 1. Symbol bagi median:  ~ 1. Lokasi apabila nilai disusun secara numerik (paling kecil ke paling besar).

Boleh dipamerkan dalam bentuk grafik yang dinamakan sebagai lengkungan frekuensi terkumpul. .  mencari jumlah terkumpul frekuensi yang bermula dari tertinggi ke kelas yang paling rendah.FREKUENSI TABURAN TERKUMPUL Kurang daripada frekuensi taburan terkumpul Lebih daripada frekuensi taburan terkumpul   menambah semua frekuensi Ia bermula dengan berkumpul dari yang paling rendah dengan saiz yang tertinggi.

 Menunjukkan bagaimana nombor di dalam set data disebarkan di sekitar set median.  Menunjukkan data disebarkan di sepanjang jurang nilai yang luas. Contoh: berapa banyak jumlah orang yang mendapat kurang daripada markah yang diberi. Pengiraan ini benar JIKA set data yang diberikan adalah dalam bentuk : a. Percentiles Jurang Interkuartil jumlah pembahagian set data kepada 100 bahagian yang sama rata. kuartils. dan percentiles untuk frekuensi taburan terkumpul. Rumus bagi jurang interkuartil: Jurang Interkuartil = kuartil atas – kuartil bawah .Lengkungan frekuensi terkumpul Menganggarkan median. Memudahkan mendapatkan set-set data yang sempurna. Disusun dengan urutan menaik. mengangggarkan informasi.  Menunjukkan nombor berkumpul dengan rapat di sekitar set median dan jurang interkuartil yang besar. Genap b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful