Perwakilan Visual Data

Definisi

Perwakilan

Beberapa jenis visual data

Perwakilan visual data

Visual

Dapat dilihat

 Data

Butir atau maklumat yang diketahui atau yang telah dikumpulkan. Dapat dijadikan asas untuk membuat kajian.

Bilangan ikan yang ditangkap oleh nelayan setiap bulan. Data selenjar: tidak boleh mengambil nilai-nilai tepat dan ketepatannya bergantung kepada alat pengukuran.  . Contoh :    Jisim durian-durian dari sebuah dusun Ketinggian pelatih lelaki di IPG Kampus Keningau.Data dan sifat data Data Data diskret : mengambil nilai-nilai yang tepat. Masa yang diambil untuk pelatih untuk pergi ke kuliah. Contoh :   Bilangan pelajar di dalam setiap kelas Bilangan kereta Proton Saga yang digunakan oleh pelatih IP Keningau.

Carta palang Carta palang berpasangan Carta palang berkomponen Carta piktogram / carta gambar Perwakilan data boleh dilakukan dengan 9 cara Carta pai Ogif Carta garis Poligon kekerapan Histogram .

yang dibahagikan kepada beberapa sektor mengikut nilai yang diwakilinya. Setiap palang dibahagikan kepada beberapa bahagian tertentu bergantung kepada bilangan perkara yang ingin dibandingkan. ditandakan dengan warna yang berbeza. Contoh : membuat prbandingan bilangan murid memperolehi keputusan cemerlang dalam UPSR bagi Tahun Enam. membuat perbandingan beberapa perkara dalam satu palang yang sama. - menggunakan gambar yang dilukis bagi menggambarkan data yang berkenaan.Jenis –jenis perwakilan data Carta palang menggunakan jalur mencancang atau mengufuk. boleh menggambarkan taburan dan menunjukkan kadar peratusan. membandingkan dua atau lebih maklumat - - - - Carta piktogram / carta bergambar. digunakan untuk membuat perbandingan di antara dua atau lebih perkara pada sesuatu masa. . Carta palang berpasangan. Carta palang berkomponen merupakan salah satu cabang dalam carta palang digunakan untuk menggambarkan pelbagai jenis data dalam suatu carta. Saiz bulatan menggambarkan jumlah keseluruhan ciri yang dikemukakan. . carta palang yang mempunyai lebih daripada satu jalur atau baris untuk setiap maklumat. juga digelar sebagai carta palang berganda. Carta pai suatu bulatan penuh yang bernilai 360.

Luas setiap palang adalah berkadaran dengan kekerapan kelas. Lengkung kekerapan terbentuk apabila bilangan selang kelas dalam suatu taburan kekerapan semakin banyak.Terdapat dua jenis ogif. untuk membuat kenaikan dan penurunan terhadap suatu data yang diperolehi. I.Gambar rajah histogram dibina bagi mempamerkan data yang besar dalam bentuk yang mudah difahami. ogif ‘kurang daripada’ ogif ‘lebih daripada’ - dikenali sebagai graf garisan.Carta palang tak bersambung tidak digunakan bagi melakar histogram. menunjukkan perbandingan antara dua atau lebih taburan kekerapan. Histogram Poligon kekerapan bentuk graf garis yang dilukis dengan menyambungkan titik-titik tengah puncak setiap palang dalam histogram. per sepuluh. pesuku ketiga. Diwakili oleh garisan lurus yang menyambungkan titik-titik yang mewakili data-data yang dicerap. .Melalui ogif. Lengkung kekerapan lengkung licin yang diperoleh dengan menyambungkan titik tengah kelas pada hujung setiap palang dalam sesebuah histogram. . - menunjukan keuntungan dan kerugian sesebuah syarikat. . .Jenis –jenis perwakilan data Carta garis Ogif .menggunakan carta palang bagi taburan kekerapan dan kuantitatif. . . . banyak nilai statistik seperti pesuku pertama. .sejenis carta palang untuk data diskret atau selenjar. II. per seratus dan sebagainya dapat dianggarkan.merupakan graf garis yang menunjukkan kekerapan melonggok melawan sempadan kelas atas. penengah.

2 2. median adalah nombor tengah dan jika bilangan nilai adalah genap. Bacaan berulang dengan kekerapan yang paling tinggi. Rumus :   X i 1 N i N  X1  X 2    X N N Di mana μ = min populasi N = saiz populasi Xi = nilai ke i pemboleubah X 1. Mod 2. 2. 4. Jika bilangan nilai adalah ganjil. median adalah purata dua titik tengah. Symbol bagi median:  ~ 1. Ukuran kecenderungan memusat Kedudukan Median  Median n 1 kedudukandalam susunan data. 3. Bacaan atau data yg wujud di tengah-tengah apabila data disusun dalam tertib menaik atau menurun. Symbol bagi mod :   . Mod adalah nilai nombor yang berlaku paling kerap. Nilai purata bagi satu kumpulan data dan dikenali sebagai minaritmetik kepada taburan data. 3.Min 1. Lokasi apabila nilai disusun secara numerik (paling kecil ke paling besar).

.  mencari jumlah terkumpul frekuensi yang bermula dari tertinggi ke kelas yang paling rendah. Boleh dipamerkan dalam bentuk grafik yang dinamakan sebagai lengkungan frekuensi terkumpul.FREKUENSI TABURAN TERKUMPUL Kurang daripada frekuensi taburan terkumpul Lebih daripada frekuensi taburan terkumpul   menambah semua frekuensi Ia bermula dengan berkumpul dari yang paling rendah dengan saiz yang tertinggi.

Pengiraan ini benar JIKA set data yang diberikan adalah dalam bentuk : a. Disusun dengan urutan menaik. Memudahkan mendapatkan set-set data yang sempurna.  Menunjukkan bagaimana nombor di dalam set data disebarkan di sekitar set median. Percentiles Jurang Interkuartil jumlah pembahagian set data kepada 100 bahagian yang sama rata.  Menunjukkan nombor berkumpul dengan rapat di sekitar set median dan jurang interkuartil yang besar. Contoh: berapa banyak jumlah orang yang mendapat kurang daripada markah yang diberi.Lengkungan frekuensi terkumpul Menganggarkan median. mengangggarkan informasi. dan percentiles untuk frekuensi taburan terkumpul. kuartils. Rumus bagi jurang interkuartil: Jurang Interkuartil = kuartil atas – kuartil bawah .  Menunjukkan data disebarkan di sepanjang jurang nilai yang luas. Genap b.