Perwakilan Visual Data

Definisi

Perwakilan

Beberapa jenis visual data

Perwakilan visual data

Visual

Dapat dilihat

 Data

Butir atau maklumat yang diketahui atau yang telah dikumpulkan. Dapat dijadikan asas untuk membuat kajian.

Bilangan ikan yang ditangkap oleh nelayan setiap bulan.  . Data selenjar: tidak boleh mengambil nilai-nilai tepat dan ketepatannya bergantung kepada alat pengukuran. Contoh :   Bilangan pelajar di dalam setiap kelas Bilangan kereta Proton Saga yang digunakan oleh pelatih IP Keningau. Masa yang diambil untuk pelatih untuk pergi ke kuliah.Data dan sifat data Data Data diskret : mengambil nilai-nilai yang tepat. Contoh :    Jisim durian-durian dari sebuah dusun Ketinggian pelatih lelaki di IPG Kampus Keningau.

Carta palang Carta palang berpasangan Carta palang berkomponen Carta piktogram / carta gambar Perwakilan data boleh dilakukan dengan 9 cara Carta pai Ogif Carta garis Poligon kekerapan Histogram .

Jenis –jenis perwakilan data Carta palang menggunakan jalur mencancang atau mengufuk. membuat perbandingan beberapa perkara dalam satu palang yang sama. . ditandakan dengan warna yang berbeza. juga digelar sebagai carta palang berganda. Carta pai suatu bulatan penuh yang bernilai 360. . - menggunakan gambar yang dilukis bagi menggambarkan data yang berkenaan. digunakan untuk membuat perbandingan di antara dua atau lebih perkara pada sesuatu masa. yang dibahagikan kepada beberapa sektor mengikut nilai yang diwakilinya. Carta palang berkomponen merupakan salah satu cabang dalam carta palang digunakan untuk menggambarkan pelbagai jenis data dalam suatu carta. Saiz bulatan menggambarkan jumlah keseluruhan ciri yang dikemukakan. Contoh : membuat prbandingan bilangan murid memperolehi keputusan cemerlang dalam UPSR bagi Tahun Enam. carta palang yang mempunyai lebih daripada satu jalur atau baris untuk setiap maklumat. Carta palang berpasangan. membandingkan dua atau lebih maklumat - - - - Carta piktogram / carta bergambar. Setiap palang dibahagikan kepada beberapa bahagian tertentu bergantung kepada bilangan perkara yang ingin dibandingkan. boleh menggambarkan taburan dan menunjukkan kadar peratusan.

menggunakan carta palang bagi taburan kekerapan dan kuantitatif. . untuk membuat kenaikan dan penurunan terhadap suatu data yang diperolehi. Lengkung kekerapan terbentuk apabila bilangan selang kelas dalam suatu taburan kekerapan semakin banyak.Jenis –jenis perwakilan data Carta garis Ogif . .Gambar rajah histogram dibina bagi mempamerkan data yang besar dalam bentuk yang mudah difahami.Melalui ogif.Terdapat dua jenis ogif. pesuku ketiga. . banyak nilai statistik seperti pesuku pertama. per sepuluh. . I. II. - menunjukan keuntungan dan kerugian sesebuah syarikat.Carta palang tak bersambung tidak digunakan bagi melakar histogram. .Luas setiap palang adalah berkadaran dengan kekerapan kelas. Histogram Poligon kekerapan bentuk graf garis yang dilukis dengan menyambungkan titik-titik tengah puncak setiap palang dalam histogram. .merupakan graf garis yang menunjukkan kekerapan melonggok melawan sempadan kelas atas. menunjukkan perbandingan antara dua atau lebih taburan kekerapan. per seratus dan sebagainya dapat dianggarkan. .sejenis carta palang untuk data diskret atau selenjar. Diwakili oleh garisan lurus yang menyambungkan titik-titik yang mewakili data-data yang dicerap. Lengkung kekerapan lengkung licin yang diperoleh dengan menyambungkan titik tengah kelas pada hujung setiap palang dalam sesebuah histogram. . penengah. ogif ‘kurang daripada’ ogif ‘lebih daripada’ - dikenali sebagai graf garisan.

4. median adalah purata dua titik tengah.Min 1. 2. 2 2. 3. Bacaan berulang dengan kekerapan yang paling tinggi. Bacaan atau data yg wujud di tengah-tengah apabila data disusun dalam tertib menaik atau menurun. 3. Ukuran kecenderungan memusat Kedudukan Median  Median n 1 kedudukandalam susunan data. Lokasi apabila nilai disusun secara numerik (paling kecil ke paling besar). Jika bilangan nilai adalah ganjil. Rumus :   X i 1 N i N  X1  X 2    X N N Di mana μ = min populasi N = saiz populasi Xi = nilai ke i pemboleubah X 1. median adalah nombor tengah dan jika bilangan nilai adalah genap. Symbol bagi median:  ~ 1. Mod 2. Mod adalah nilai nombor yang berlaku paling kerap. Symbol bagi mod :   . Nilai purata bagi satu kumpulan data dan dikenali sebagai minaritmetik kepada taburan data.

Boleh dipamerkan dalam bentuk grafik yang dinamakan sebagai lengkungan frekuensi terkumpul.FREKUENSI TABURAN TERKUMPUL Kurang daripada frekuensi taburan terkumpul Lebih daripada frekuensi taburan terkumpul   menambah semua frekuensi Ia bermula dengan berkumpul dari yang paling rendah dengan saiz yang tertinggi.  mencari jumlah terkumpul frekuensi yang bermula dari tertinggi ke kelas yang paling rendah. .

 Menunjukkan nombor berkumpul dengan rapat di sekitar set median dan jurang interkuartil yang besar.  Menunjukkan bagaimana nombor di dalam set data disebarkan di sekitar set median. Disusun dengan urutan menaik. Pengiraan ini benar JIKA set data yang diberikan adalah dalam bentuk : a. mengangggarkan informasi. Rumus bagi jurang interkuartil: Jurang Interkuartil = kuartil atas – kuartil bawah .  Menunjukkan data disebarkan di sepanjang jurang nilai yang luas. kuartils. Percentiles Jurang Interkuartil jumlah pembahagian set data kepada 100 bahagian yang sama rata. Contoh: berapa banyak jumlah orang yang mendapat kurang daripada markah yang diberi. dan percentiles untuk frekuensi taburan terkumpul. Memudahkan mendapatkan set-set data yang sempurna. Genap b.Lengkungan frekuensi terkumpul Menganggarkan median.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful