PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS

)

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Cetakan 2012 © Hak Cipta Lembaga Peperiksaan Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau lain-lain sebelum mendapat izin daripada Pengarah Peperiksaan, Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Pengarah Peperiksaan berhak mengubah mana-mana maklumat yang terkandung dalam buku Panduan Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dari semasa ke semasa mengikut keperluan. Segala pertanyaan berkaitan dalam buku Panduan Berasaskan Sekolah (PBS) ini hendaklah dirujuk kepada: PENGARAH PEPERIKSAAN LEMBAGA PEPERIKSAAN MELALUI PENGARAH PELAJARAN JABATAN PELAJARAN NEGERI Pengurusan Pentaksiran

KANDUNGAN

HALAMAN AKRONIM PRAKATA BAB 1 DASAR DAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 BAB 2 Dasar Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Punca Kuasa Komponen Pentaksiran Berasaskan Sekolah Peraturan-Peraturan Am Pentaksiran Berasaskan Sekolah Dokumen Rujukan 2 2 4 9 13 vi ix

PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 2.0 2.1 Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan Sekolah - Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia - Peringkat Negeri - Peringkat Daerah - Peringkat Sekolah Jadual Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah Penjaminan Kualiti - Pementoran - Penyelarasan - Pemantauan - Pengesanan Pengurusan Evidens Pentaksiran Berasaskan Sekolah Definisi Evidens Evidens Pentaksiran Sekolah Evidens Pentaksiran Pusat Evidens Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum Evidens Pentaksiran Psikometrik 16 16

2.2 2.3

23 24

2.4

39

ii

3 3.4 3.0 3.1 4.6 Pentaksiran Sekolah Mata Pelajaran Pentaksiran Sekolah Peringkat Sekolah Rendah dan Menengah Rendah Pentaksiran Rujukan Standard Standard Prestasi Kerangka Standard Prestasi Penggunaan Standard Prestasi Dalam Pentaksiran Sekolah - 52 53 55 56 57 59 61 Instrumen Pentaksiran Jenis-jenis Instrumen Prosedur Pembinaan Instrumen Pentaksiran 3.4 4.2 4.1 3.3 4.BAB 3 PENTAKSIRAN SEKOLAH 3.7 Kaedah Perekodan dan Pelaporan Perekodan Pelaporan 62 BAB 4 PENTAKSIRAN PUSAT 4.7 Pentaksiran Pusat Objektif Pentaksiran Pusat Mata Pelajaran Pentaksiran Pusat Peringkat Sekolah Rendah dan Peringkat Menengah Rendah Prinsip Pentaksiran Pusat Jenis Instrumen Tugasan Pentaksiran Pusat Pelaksanaan Pentaksiran Pusat Peranan Pihak yang Terlibat 64 64 65 67 68 69 71 73 iii .6 4.0 4.5 4.2 3.5 3.

BAB 5 PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI.2 6. SUKAN DAN KOKURIKULUM 5.2 5.1 6.0 6.5 5.3 Pentaksiran Psikometrik Komponen Pentaksiran Psikometrik Ujian Aptitud Khusus Ujian Personaliti 88 88 89 90 BAB 7 SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) 7.0 5. Sukan dan Kokurikulum Komponen Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran SEGAK Pentaksiran BMI Pentaksiran Sukan Dan Kokurikulum Pentaksiran Aktiviti Ekstrakurikulum Borang .1 5.Borang PAJSK 76 76 77 78 79 81 82 BAB 6 PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK 6.0 Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) iv .3 5.6 Pentaksiran Aktiviti Jasmani.4 5.

LAMPIRAN LAMPIRAN 1 Pindaan Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil.07.003.LP.003.14.07. 3 Tahun 2011: Pemakluman Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah Dan Menengah Rendah KP.14.14 (2) Bertarikh 14 Febuari 2011 Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil.07. 6 Tahun 2011: Penggunaan Buku Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Sekolah Rendah KP. 2 Tahun 2011: Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan Bagi Penilaian Menengah Rendah (PMR) Mulai Tahun 2012 KP.07.LP.14 (3) Bertarikh 22 Febuari 2011 Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil.LP.05 (3) Bertarikh 15 September 2011 LAMPIRAN 2 - LAMPIRAN 3 - LAMPIRAN 4 - v .003.LP. 1 Tahun 2011 : Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan Bagi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Mulai Tahun 2011 KP.05 (1) Bertarikh 29 Julai 2011 Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil.003.

Emosi.AKRONIM ADD ADHA BMI BPK BPKhas BPSH BTP DSP FPK FPM FS GKMP HEM ICT IPGM JERI JK PBS JNJK JPN KSSR KBSM : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Attention Deficit Disorder Attention Deficit Hyperactivity Disorder Body Mass Index Bahagian Pembangunan Kurikulum Bahagian Pendidikan Khas Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Bahagian Teknologi Pendidikan Dokumen Standard Prestasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan Fail Perkembangan Murid Fail Showcase Guru Kanan Mata Pelajaran Hal Ehwal Murid Informasi Komunikasi dan Teknologi Institusi Pendidikan Guru Malaysia Jasmani. Rohani dan Intelek Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan Sekolah Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Jabatan Pelajaran Negeri Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah vi .

Sukan dan Kokurkulum Pentaksiran Berasaskan Sekolah Persatuan Ibu Bapa dan Guru Penjaminan Kualiti Penilaian Menengah Rendah Pentaksiran Pusat Pejabat Pelajaran Daerah Pentaksiran Psikometrik Pentaksiran Sekolah Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Sekolah Menengah Agama Negeri Sekolah Menengah Agama Rakyat Sektor Penilaian dan Peperiksaan Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan Vii .KSSM KPM LD LP OKU P&P PAJSK PBS PIBG PK PMR PP PPD PPsi PS SABK SEGAK SMAN SMAR SPP SPPBS SPPK : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Kurikulum Standard Sekolah Menengah Kementerian Pelajaran Malaysia Learning Disabilities Lembaga Peperiksaan Orang Kurang Upaya Pengajaran dan Pembelajaran Pentaksiran Aktiviti Jasmani.

TJPg TJPk UPSR YDP : : : : Tugasan Jangka Panjang Tugasan Jangka Pendek Ujian Pencapaian Sekolah Rendah Yang Dipertua viii .

Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Penghasilan Panduan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) ini ialah usaha Lembaga Peperiksaan untuk memastikan pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) yang terdiri daripada 4 Komponen PBS iaitu Pentaksiran Sekolah (PS). Seksyen 69 dan PeraturanPeraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dapat dilaksanakan mengikut prinsip dan prosedur yang ditetapkan demi keadilan kepada calon serta menjamin kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran. saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dalam melaksanakan penerbitan Panduan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Kementerian Pelajaran Malaysia dapat menerbitkan Panduan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) dan Pentaksiran Psikometrik (PPsi) seperti yang diperuntukkan dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 67. DR. NA’IMAH BINTI ISHAK Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia vi ix . Kerjasama dan komitmen ini amat diperlukan bagi mempertingkatkan tahap pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah demi menjaga integriti negara di mata dunia. Dokumen ini juga dapat membantu semua pihak yang terlibat dengan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) iaitu pentadbir sekolah dan guru-guru sebagai pentaksir. Lembaga Peperiksaan. Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dan Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) yang menjalankan tugas penataran dan pemeriksaan. Saya berharap budaya kerja ini berterusan demi merealisasikan moto Lembaga Peperiksaan iaitu Adil. Sahih dan Amanah. Justeru. Seksyen 68. pegawai-pegawai Bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia. Manakala ibu bapa boleh menggunakan dokumen ini sebagai rujukan. Kejayaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah amat bergantung kepada kerjasama dan komitmen yang berterusan daripada semua pihak. Terima kasih.PRAKATA Syukur dipanjatkan ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya. Pentaksiran Pusat (PP).

BAB 1 DASAR DAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) .

garis panduan dan arahan tentang peperiksaan. 2 . memantau dan membuat analisis tentang penilaian berasaskan sekolah.4 1.2 1.0 DASAR PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Empat perkara asas kepada dasar pelaksanaan PBS ialah: 1. Bahagian II. b.1 1.Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 1 1. untuk mengendalikan pemantauan peperiksaan dan menguatkuasakan peraturan-peraturan.1 Punca Kuasa Komponen Pentaksiran Berasaskan Sekolah Peraturan-Peraturan Am Pentaksiran Berasaskan Sekolah Dokumen Rujukan PUNCA KUASA Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) sekolah rendah mulai tahun 2011 dan peringkat menengah rendah mulai tahun 2012 berdasarkan: 1. Perkara 3 (a): untuk memberi nasihat. dan Perkara 3 (c): untuk mengadakan peperiksaan. garis panduan dan arahan tentang peperiksaan.1.3 1.1 Akta Pendidikan Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) dan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997. Perkara 3 (b): untuk mengendalikan semua peperiksaan mengikut peraturanperaturan. Perkara 3 yang menggariskan fungsi Lembaga Peperiksaan adalah: a. c.

2 Mesyuarat Jemaah Menteri Mesyuarat Jemaah Menteri bertarikh 17 Disember 2010 telah bersetuju supaya penambahbaikan Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) bagi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Penilaian Menengah Rendah (PMR) dilaksanakan dengan memberikan penekanan kepada pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning) dan pentaksiran tentang pembelajaran (assessment of learning). c.07. Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 .003. Selaras dengan arahan itu. b.07.KP.Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 1 1. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah mengeluarkan: a. Lembaga Peperiksaan (LP). 6 Tahun 2011: Penggunaan Buku Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Sekolah Rendah -KP.LP.14 (2) bertarikh 14 Februari 2011. Pindaan Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil.LP.LP. d.14.14 (3) bertarikh 22 Februari 2011.07.05 (3) Bertarikh 15 September 2011.KP. 3 Tahun 2011: Pemakluman Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di Sekolah Rendah dan Menengah Rendah KP.07. 2 Tahun 2011: Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan Bagi Penilaian Menengah Rendah (PMR) Mulai Tahun 2012 .003.003.003.1. Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 1 Tahun 2011: Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan Bagi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah Mulai Tahun 2011 .05 (1) bertarikh 29 Julai 2011. Pindaan Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil.LP.14.

2 KOMPONEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PBS merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif. Sukan dan Kokurikulum (PAJSK). Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik Rajah 1: Komponen PBS 4 . afektif dan psikomotor selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan kurikulum kebangsaan.Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 1 1. manakala kategori bukan akademik terdiri daripada Pentaksiran Psikometrik (PPsi) dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Kedua-dua kategori ini memberi pengiktirafan dan autonomi kepada guru untuk melaksanakan pentaksiran formatif dan sumatif yang berasaskan sekolah. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH AKADEMIK BUKAN AKADEMIK Pentaksiran Pusat Pentaksiran Sekolah Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Komponen PBS terdiri daripada dua kategori iaitu akademik dan bukan akademik seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. Kategori akademik terdiri daripada Pentaksiran Sekolah (PS) dan Pentaksiran Pusat (PP).

bulan dan tahun. Pentaksiran sumatif dijalankan pada akhir setiap unit pembelajaran. Contoh instrumen yang boleh digunakan ialah lembaran kerja. Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) dan Body Mass Index (BMI) dilaksanakan untuk menilai dan melaporkan aktiviti fizikal murid. a. 1. tugasan rumah dan ujian.4 Pentaksiran Psikometrik Pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah dan / atau pusat untuk mengukur kebolehan (innate ability dan acquired ability). b. penggal. diperiksa. instrumen pentaksiran.2. 1. PS berfungsi sebagai pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning) dan pentaksiran tentang pembelajaran (assessment of learning).2.2. minat. sikap dan personaliti murid. direkod dan dilapor oleh guru sekolah yang berkenaan.Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 1 1. kemahiran berfikir. laporan tugasan.2 Pentaksiran Pusat Pentaksiran yang ditadbir.3 Pentaksiran Aktiviti Jasmani.2. kuiz. 5 . kecenderungan. direkod dan dilaporkan di peringkat sekolah oleh guru berdasarkan penyertaan. Pelaporan dikeluarkan LP. Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran yang ditadbir. penglibatan dan pencapaian murid dalam aktiviti sukan. ditadbir. Pentaksiran formatif dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). diperiksa. peraturan penskoran dan penggredan dikeluarkan oleh LP dalam tempoh yang ditetapkan mengikut mata pelajaran. 1. pemerhatian. kemahiran menyelesaikan masalah. kokurikulum dan ekstrakurikulum. senarai semak. direkod di peringkat sekolah oleh guru berdasarkan peraturan pentaksiran. garis panduan. tugasan. Pentaksiran ini tidak berasaskan kurikulum dan proses pengajaran dan pembelajaran.1 Pentaksiran Sekolah Pentaksiran yang dirancang. dibina.

Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik Pentaksiran Pusat Jadual 1 : Pelaksanaan Tahap 1 (Tahun 1. Tahun 2.Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 1 1. Jadual di bawah menunjukkan komponen PBS yang perlu dilaksanakan di peringkat rendah mulai tahun 2011 dan peringkat menengah rendah mulai tahun 2012. BIL a. d. Tahun 3) 6 . KOMPONEN PBS Pentaksiran Sekolah PERKARA Dilaksanakan bagi mata pelajaran berikut :  Pendidikan Seni Visual  Bahasa Malaysia  Bahasa Inggeris  Pendidikan Muzik  Bahasa Cina  Dunia Sains dan Teknologi  Bahasa Tamil  Bahasa Arab  Matematik  Bahasa Cina SK  Pendidikan Jasmani  Bahasa Tamil SK  Pendidikan Kesihatan  Bahasa Kadazandusun  Pendidikan Islam  Bahasa Iban  Pendidikan Moral  Bahasa Melayu SJK  Bahasa Inggeris SJK Tiada Tiada Tiada b. Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Jadual 1 menunjukkan pelaksanaan PBS pada Tahap 1 (Tahun 1. c.5 Jadual Pelaksanaan Komponen PBS PBS dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan. Tahun 2.2. Tahun 3).

Tahun 6). Sukan. Tahun 5. BIL a. Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik Pentaksiran Pusat Jadual 2 : Pelaksanaan pada Tahap 2 (Tahun 4. b. Tahun 6) 7 . Tahun 5. d.Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 1 Jadual 2 menunjukkan pelaksanaan PBS pada Tahap 2 (Tahun 4. KOMPONEN PBS Pentaksiran Sekolah PERKARA Dilaksanakan bagi mata pelajaran berikut :  Pendidikan Muzik  Bahasa Malaysia  Bahasa Inggeris  Pendidikan Seni Visual  Bahasa Cina  Pendidikan Islam  Bahasa Tamil  Pendidikan Moral  Matematik  Sejarah  Sains  Bahasa Arab  Reka Bentuk dan  Bahasa Cina SK Teknologi  Bahasa Tamil SK  Teknologi Maklumat dan  Bahasa Kadazandusun Komunikasi  Bahasa Iban  Pendidikan Jasmani  Bahasa Semai  Pendidikan Kesihatan Aktiviti Jasmani. Kokurikulum dan Ekstrakurikulum Ujian Aptitud Am dan Ujian Personaliti Dilaksanakan bagi mata pelajaran yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan. Pentaksiran Aktiviti Jasmani. c.

d. KOMPONEN PBS Pentaksiran Sekolah PERKARA Dilaksanakan bagi mata pelajaran berikut :  Bahasa Melayu  Pendidikan Muzik  Bahasa Inggeris  Pendidikan Sivik dan  Bahasa Arab Kewarganegaraan  Bahasa Cina  Pendidikan Jasmani dan  Bahasa Tamil Kesihatan  Bahasa Iban  Kemahiran Hidup  Bahasa Kadazandusun Bersepadu Kemahiran  Mathematics Teknikal  Science  Kemahiran Hidup  Pendidikan Islam Bersepadu Ekonomi  Pendidikan Moral Rumah Tangga  Sejarah  Kemahiran Hidup  Geografi Bersepadu Pertanian  Pendidikan Seni Visual  Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan Mulai tingkatan 1 tahun 2012 Ujian Aptitud Khusus dan Ujian Personaliti Dilaksanakan bagi mata pelajaran berikut pada tingkatan 2 dan tingkatan 3 :  Bahasa Melayu  Pendidikan Muzik  Bahasa Inggeris  Pendidikan Sivik dan  Bahasa Arab Kewarganegaraan  Bahasa Cina  Pendidikan Jasmani dan  Bahasa Tamil Kesihatan  Bahasa Iban  Kemahiran Hidup  Bahasa Kadazandusun Bersepadu Kemahiran  Mathematics Teknikal  Science  Kemahiran Hidup  Pendidikan Islam Bersepadu Ekonomi  Pendidikan Moral Rumah Tangga  Sejarah  Kemahiran Hidup  Geografi Bersepadu Pertanian  Pendidikan Seni Visual  Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan b.Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 1 Jadual 3 menunjukkan pelaksanaan PBS pada Tingkatan 1. Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik Pentaksiran Pusat Jadual 3 : Pelaksanaan PBS Tingkatan 1. 2 dan 3. Pentaksiran Aktiviti Jasmani. c. BIL a. 2 dan 3 8 .

c. Semua murid hendaklah didaftarkan dalam Sistem Pengurusan PBS (SPPBS). Kes Disiplin (ponteng dan buang sekolah). melaksanakan PBS sepanjang murid hadir di sekolah. Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat.3. iii. Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. ii.1 Syarat Pelaksanaan a. Semua murid sekolah kerajaan / sekolah bantuan kerajaan / Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) / sekolah di bawah agensi kerajaan / Sekolah Menengah Agama Negeri (SMAN) / Sekolah Menengah Agama Rakyat (SMAR) dan sekolah swasta yang berdaftar dengan KPM hendaklah melaksanakan PBS di peringkat menengah rendah. Fail ini hendaklah mengandungi maklumat berkaitan semua jenis kes khas. 9 . iv. memastikan skor bagi komponen PBS direkodkan berdasarkan hasil kerja semasa yang dilakukan oleh murid berkenaan. a. b. murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut.3. memfailkan senarai nama murid beserta dengan surat amaran dan laporan tindakan dari unit disiplin sekolah dan keputusan JK PBS sekolah berkaitan kes dalam fail Kes Khas Sekolah.3 PERATURAN-PERATURAN AM PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 1.Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 1 1. Semua murid di sekolah kebangsaan / sekolah jenis kebangsaan / sekolah swasta hendaklah melaksanakan PBS di sekolah rendah. melaksanakan PBS mengikut kaedah yang diputuskan oleh JK PBS sekolah.2 Pengurusan Kes Khas Pihak sekolah hendaklah membuka fail Kes Khas Sekolah. 1.

iii. memastikan skor bagi komponen PBS direkodkan berdasarkan hasil kerja semasa yang dilakukan oleh murid berkenaan. Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. laporan perubatan dan keputusan JK PBS berkaitan kes dalam fail Kes Khas Sekolah. Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat. ii. laporan perubatan/Kad OKU dan keputusan JK PBS berkaitan kes dalam fail Kes Khas Sekolah. memastikan semua kes disokong dengan laporan perubatan yang mengesahkan murid berkenaan sakit. v. atau  Kad OKU bagi murid yang telah mendaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai OKU iii. Murid Orang Kurang Upaya (OKU). melaksanakan PBS sepanjang murid hadir ke sekolah. mendapatkan dokumen rasmi sebelum mengkategorikan murid sebagai OKU. Kategori murid OKU adalah seperti berikut:  Terencat Akal / Sindrom Down  Buta  Pelbagai Kecacatan / Ketidakupayaan lain / Disleksia / Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) / Attention Deficit Disorder (ADD) / Autisme / Learning Disabilities (LD)  Bisu  Pekak  Rabun  Spastik/Cerebral Palsy ii. Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. melaksanakan PBS mengikut kaedah yang diputuskan oleh JK PBS sekolah. memfailkan semua kes. Murid tidak hadir ke sekolah dalam tempoh masa yang panjang atas sebab kesihatan.Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 1 b. mengenal pasti kategori murid dari golongan OKU. memfailkan semua kes. Murid perlu mengemukakan satu daripada dokumen berikut:  Laporan Perubatan yang mengesahkan murid adalah OKU. c. 10 . iv. murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut.

sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian telah tamat. Pentadbir sekolah asal hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. melaksanakan PBS mengikut kaedah yang diputuskan oleh JK PBS sekolah. 11 . Bagi komponen PP. Pentadbir sekolah baharu hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. ii. peralatan atau perisian khas dalam pentaksiran PBS.  Mengemukakan salinan dengan menggunakan Borang Maklumat Murid Dari Golongan Orang Kurang Upaya (OKU) yang disediakan oleh LP berserta dokumen sokongan seperti laporan perubatan atau kad OKU kepada Pengarah Pelajaran Negeri untuk kelulusan melaksanakan PBS menggunakan mekanisme yang ditetapkan untuk calon OKU. Murid bertukar sekolah. iii. melaksanakan PBS untuk murid berkenaan bagi komponen PS. melaksanakan PBS kepada semua murid OKU kerana tiada sebarang pengecualian diberikan kepada murid berkenaan. memaklumkan pertukaran tersebut kepada Pegawai PBS PPD dan Pegawai PBS JPN. PAJSK dan PPsi sepanjang tempoh murid berada di sekolah baharu. memastikan evidens PBS murid berkenaan diserahkan kepada sekolah baharu. iii. murid tidak perlu melaksanakan PP. ii. v. Murid yang tidak membuat permohonan akan dianggap sebagai murid biasa. vii d. mematuhi prosedur permohonan keperluan khas berikut:  Memastikan murid yang tidak dapat melaksanakan PBS seperti murid biasa membuat permohonan kepada pihak sekolah. PP. mendapatkan surat rasmi dari sekolah asal murid sekiranya dia tidak melaksanakan PBS sebelum berpindah ke sekolah baharu. vi. memastikan evidens murid dari sekolah asal diterima. mengemas kini skor PBS murid berkenaan dalam SPPBS sebelum proses perpindahan tersebut. menyediakan keperluan khas yang diperlukan oleh murid berkenaan seperti perkhidmatan. Murid berkenaan akan ditaksir dan dinilai menggunakan mekanisme yang sesuai.Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 1 iv.

merujuk kepada Pengarah Peperiksaan untuk mendapatkan maklumat dan tindakan selanjutnya bagi melaksanakan PP untuk murid berkenaan. 12 . memastikan PBS hanya dilaksanakan semasa murid hadir di sekolah. melaksanakan PBS mengikut kaedah yang diputuskan oleh JK PBS sekolah. dan Jabatan Kebajikan Pentadbir sekolah berkenaan hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. Murid baru pulang dari bermastautin di luar negara. melaksanakan PBS mengikut kaedah yang diputuskan oleh JK PBS sekolah. Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat. g. iii. Murid di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri Masyarakat.Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 1 e. memastikan PBS dilaksanakan sepanjang murid hadir di sekolah. f. Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut. Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. Pelaksanaan PBS hanya dilakukan semasa murid berada di sekolah. melaksanakan PBS mengikut kaedah yang diputuskan oleh JK PBS sekolah. ii. iii. Murid berkenaan akan ditaksir dan dinilai menggunakan mekanisme yang sesuai. ii. memastikan semua murid melaksanakan PBS kerana tiada sebarang pengecualian diberikan kepada murid berkenaan. ii. Atlet yang terlibat dalam kejohanan peringkat negeri dan / atau kebangsaan / antarabangsa. merujuk kepada Pengarah Peperiksaan untuk mendapatkan maklumat dan tindakan selanjutnya bagi melaksanakan PP untuk murid berkenaan.

Sebuah naskhah hendaklah disimpan di Bilik Pengetua / Guru Besar. Pihak sekolah memuat turun Manual SPPBS dari laman sesawang LP dan mengedarkan kepada guru-guru.Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 1 1. Guru mata pelajaran mesti memiliki dan menggunakan DSP yang disediakan oleh LP. Dokumen Standard Prestasi (DSP) dan Manual SPPBS yang disediakan oleh LP. Pihak sekolah memperbanyakkan dan mengedarkan buku kepada semua guru yang terlibat dalam PBS. a. Sebuah naskhah hendaklah disimpan di bilik Pengetua / Guru Besar. Manual Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) i. Dokumen Standard Prestasi (DSP) i. ii. LP menghantar buku kepada JPN / PPD. ii. c. Pelaksanaan pentaksiran hendaklah mematuhi sepenuhnya kandungan DSP. DSP boleh dimuat turun dari laman sesawang LP. ii. iii. iii. b. Sebuah naskhah hendaklah disimpan di bilik Pengetua / Guru Besar. LP menghasilkan DSP. LP menyediakan Manual SPPBS. Panduan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) i. JPN / PPD mengedarkan buku ke sekolah.4 DOKUMEN RUJUKAN Pelaksanaan PBS hendaklah berpandukan Panduan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). 13 . Pihak sekolah memperbanyakkan dan mengedarkan DSP kepada guru mata pelajaran yang terlibat dalam PBS.

.

BAB 2 PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH .

3 2.1 Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia a.0 PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Empat perkara asas pengoperasian PBS ialah: 2.4 2.2 2.1 Jawatankuasa PBS Jadual Pelaksanaan PBS Penjaminan Kualiti PBS Penyimpanan Evidens PBS JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 2.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 2.1. Senarai Jawatankuasa Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM) Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Sektor Dasar dan Pembangunan Pendidikan) Pengarah Lembaga Peperiksaan Pengarah Bahagian Buku Teks Setiausaha Bahagian Khidmat Pengurusan Pengarah Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Pengarah Bahagian Pendidikan Khas Pengarah Bahagian Pendidikan Swasta Pengarah Bahagian Pendididkan Teknik dan Vokasional Setiausaha Bahagian Pengurusan Maklumat Pengarah Bahagian Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan Pengarah Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Pengarah Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Pengarah Bahagian Psikologi dan Kaunseling Pengarah Bahagian Sukan Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Pengarah Institut Aminuddin Baki Pengarah Institut Pendidikan Guru Malaysia Ketua Nazir Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti 16 .

Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 b. iii. Memastikan aktiviti penjaminan kualiti pengendalian PBS dilaksanakan. Memastikan pengoperasian PBS di negeri mengikut garis panduan yang ditetapkan. Senarai Tugas i.1. 2. iii. iv. Mengadakan empat kali mesyuarat jawatankuasa peringkat negeri. Mengadakan mesyuarat penataran peringkat kementerian. iii. JPN Semua Pegawai Pelajaran Daerah YDP Majlis Pengetua YDP Majlis Guru Besar YDP Majlis Guru Cemerlang b. Senarai Jawatankuasa Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : Pengarah Pelajaran Negeri Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri Ketua Sektor. Memastikan aktiviti penjaminan kualiti pengendalian PBS dilaksanakan. ii. iv. 17 . Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Negeri (JNJK) Ketua Penolong Pengarah. JPN Semua Ketua Sektor JPN Pengarah Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) Ketua Nazir. Mengadakan mesyuarat penataran peringkat negeri. dan Menyediakan laporan pelaksanaan peringkat negeri untuk dihantar kepada LP dan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. dan Menyediakan laporan pelaksanaan peringkat kementerian untuk dihantar kepada Menteri Pelajaran. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa peringkat kementerian.2 Peringkat Negeri a. Senarai Tugas i. ii. Sektor Penilaian dan Peperiksaan (SPP). Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN) Semua Ketua Penolong Pengarah.

Senarai Tugas i. iii. 18 . Memastikan pengoperasian PBS di daerah mengikut garis panduan yang ditetapkan. Memastikan aktiviti penjaminan kualiti pengendalian PBS dilaksanakan. Mengadakan empat kali mesyuarat jawatankuasa peringkat daerah. v. dan Menyediakan laporan pelaksanaan peringkat daerah untuk dihantar ke JPN.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 2. ii. Mengadakan mesyuarat penataran peringkat daerah. iv.1. Senarai Jawatankuasa Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : Pegawai Pelajaran Daerah Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah Penolong PPD (Peperiksaan / PBS) Semua Pengetua Semua Guru Besar Semua Penolong PPD Semua Penyelaras Pusat Kegiatan Guru b.3 Peringkat Daerah a.

1.4 Peringkat Sekolah a. Sekolah Menengah (Gred A) : : Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran (PS dan PP) Penolong Kanan HEM (PPsi / Pembudayaan PBS) Penolong Kanan Ko-Kurikulum (PAJSK) Penyelia Petang (jika berkenaan) Penolong Kanan Pendidikan Khas (jika berkenaan) Setiausaha Peperiksaan / Setiausaha PBS Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP) yang dilantik (Latihan / Penataran) GKMP yang dilantik (Penyelarasan) GKMP yang dilantik (Pementoran) GKMP yang dilantik (Pemantauan) GKMP yang dilantik (Pengesanan) Semua Ketua Panitia (PS dan PP) Guru Cemerlang Guru Disiplin Guru Bimbingan dan Kaunseling (PPsi) Guru Penolong yang dilantik (PAJSK) Jurulatih Utama (Setiap mata pelajaran) Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli : : 19 . Sekolah Rendah : : Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran (PS dan PP) Penolong Kanan HEM (PPsi / Pembudayaan PBS) Penolong Kanan Ko-Kurikulum (PAJSK) Penyelia Petang (jika berkenaan) Penolong Kanan Pendidikan Khas (jika berkenaan) Setiausaha Peperiksaan / Setiausaha PBS Ketua Panitia yang dilantik (Latihan / Penataran) Ketua Panitia yang dilantik (Penyelarasan) Ketua Panitia yang dilantik (Pementoran) Ketua Panitia yang dilantik (Pemantauan) Ketua Panitia yang dilantik (Pengesanan) Ketua Panitia yang dilantik (PS dan PP) Guru Cemerlang Guru Disiplin Guru Bimbingan dan Kaunseling (PPsi) Guru Penolong yang dilantik (PAJSK) Jurulatih Utama (Setiap mata pelajaran) Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli : : ii. Senarai Jawatankuasa Induk PBS i.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 2.

Mengadakan mesyuarat sekurang. Mengedarkan surat pekeliling / surat siaran pelaksanaan PBS.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 iii. Senarai Tugas i.kurangnya empat kali setahun. Agenda mesyuarat adalah seperti berikut: • Agenda Mesyuarat Pertama (Awal Tahun): Menjelaskan konsep. Melantik Pentaksir Sekolah. Menetapkan sistem fail PBS. 20 . Memaklumkan peraturan-peraturan am pelaksanaan PBS. Sekolah Menengah (Gred B) Pengerusi Naib Pengerusi : : Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran (PS dan PP) Penolong Kanan HEM (PPsi / Pembudayaan PBS) Penolong Kanan Ko-Kurikulum (PAJSK) Penyelia Petang (jika berkenaan) Penolong Kanan Pendidikan Khas (jika berkenaan) Setiausaha Peperiksaan / Setiausaha PBS GKMP / Ketua Panitia yang dilantik (Latihan / Penataran) GKMP / Ketua Panitia yang dilantik (Penyelarasan) GKMP / Ketua Panitia yang dilantik (Pementoran) GKMP / Ketua Panitia yang dilantik (Pemantauan) GKMP / Ketua Panitia yang dilantik (Pengesanan) Semua Ketua Panitia (PS dan PP) Guru Cemerlang Guru Disiplin Guru Bimbingan dan Kaunseling (PPsi) Guru Penolong yang dilantik (PAJSK) Jurulatih Utama (Setiap mata pelajaran) Setiausaha Ahli : : Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepada keperluan pihak lain. Seorang guru boleh memegang lebih daripada satu portfolio. ii. dasar pelaksanaan dan komponen PBS. Menyediakan agihan tugas jawatankuasa dan carta organisasi JK PBS. Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis panduan yang ditetapkan. b.

• Agenda Mesyuarat Ketiga (Suku Tahun Kedua): Pengesahan Minit Mesyuarat Kedua. Laporan Jawatankuasa PBS: PS / PP / PAJSK / PPsi Program Pembudayaan PBS (Murid / Guru / Ibu bapa / Jalinan dan Jaringan) Latihan / Penataran Penyelarasan Pementoran Pemantauan Pelaporan Prestasi Murid dalam SPPBS Hal-hal lain. Pengurusan pelaksanaan PBS bagi kes-kes khas. Isu-Isu Pelaksanaan dan Kes-kes Khas PBS. Laporan Jawatankuasa PBS: PS / PP / PAJSK / PPsi Program Pembudayaan PBS (Murid / Guru / Ibu bapa / Jalinan dan Jaringan) Latihan / Penataran Penyelarasan Pementoran Pemantauan Pelaporan Prestasi Murid dalam SPPBS Hal-hal lain. 21 . Agenda Mesyuarat Kedua (Suku Tahun Pertama): Pengesahan Minit Mesyuarat Pertama. Hal-hal lain.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 - Menetapkan Jadual Kerja Pelaksanaan (Carta Gantt) PS / PP / PAJSK / PPsi Program Pembudayaan PBS (Murid / Guru / Ibu bapa / Jalinan dan Jaringan) Latihan / Penataran Penyelarasan Pementoran Pemantauan Pelaporan Prestasi Murid dalam SPPBS • Pengurusan evidens di tempat yang selamat dan bersistematik. Isu-Isu Pelaksanaan dan kes-kes khas PBS.

Perancangan Pelaksanaan PBS Tahun Hadapan. Pentadbir sekolah bertanggungjawab mengeluarkan surat pelantikan pentaksir sekolah. login dan kata laluan SPPBS. Tindakan Susulan dan Penambahbaikan Pelaksanaan PBS. iii. 22 . Post Mortem Pelaksanaan PBS. Hal-hal lain.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 • Agenda Mesyuarat Keempat (Post Mortem) Pengesahan Minit Mesyuarat Ketiga. Semua keputusan mesyuarat hendaklah diminitkan dan menjadi dasar atau punca kuasa kepada pengoperasian / pelaksanaan PBS di sekolah. iv.

Mengedarkan Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke PPD dan Sekolah. JADUAL PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Pelaksanaan PBS hendaklah mematuhi Jadual Pengoperasian PBS yang disediakan oleh LP.2 a.September Oktober . ix. Januari . Semua isu berkaitan pengoperasian PBS hendaklah dijadikan agenda Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum peringkat negeri.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 2. Disember JPN v. daerah dan sekolah. Penjaminan Kualiti: Pementoran. Tempoh pelaksanaan PBS. Mesyuarat Jawatankuasa PBS TEMPOH Mengikut Keperluan Mengikut Keperluan Disember LP JPN LP TINDAKAN iv. ii. Mengedarkan Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke JPN.Februari JPN / PPD / Sekolah vi. Pelaporan murid. Penyelarasan dan Pengesanan. Mengedarkan Surat Pekeliling ke PPD dan Sekolah. PERKARA Mengedarkan Surat Pekeliling ke JPN. Pendaftaran SPPBS. Pengumpulan penguasaan murid dalam SPPBS. BIL i. Sekolah Mengikut jadual Sekolah yang ditetapkan oleh LP Sepanjang tahun mengikut keperluan Sekolah / PPD / JPN / LP / Bahagian KPM Sekolah viii. b.Mac. iii. vii. Pemantauan. Julai . April . Jadual 4 menunjukkan jadual pengoperasian PBS yang perlu dilaksanakan di sekolah rendah mulai tahun 2011 dan peringkat menengah rendah mulai tahun 2012.Disember Januari . Sehingga hari terakhir sesi persekolahan tahun semasa Mengikut keperluan x. Sekolah Jadual 4 : Jadual Pengoperasian PBS 23 .Jun.

iii.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 2.3.1 Pementoran 2.3. 24 . semasa dan / atau selepas pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah. Maklumat yang tepat boleh membantu pembuat dan penentu dasar melakukan perubahan bagi tujuan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. b.3. Indikator atau petunjuk utama bagi penjaminan kualiti dalam pentaksiran ialah kesahan dan kebolehpercayaan skor.3. Tempoh Pelaksanaan: Aktiviti pementoran dijalankan sebelum. ii. memudah cara. a.3 PENJAMINAN KUALITI Penjaminan kualiti merupakan piawaian untuk menentukan kualiti pelaksanaan PBS mengikut garis panduan yang ditetapkan. Pementoran dalam konteks Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) adalah satu proses yang dijalankan untuk penjaminan kualiti bagi membantu. kebolehtadbiran instrumen dan keadilan kepada calon. Kualiti hendaklah menjadi keutamaan dalam semua aspek dan peringkat pentaksiran. Membantu guru menyelesaikan masalah pelaksanaan PBS. v. membimbing. Pentaksiran yang berkualiti akan menghasilkan maklumat yang tepat dan menunjukkan keadaan sebenar tentang tahap pembelajaran murid.4 Pengesanan 2.2 Penyelarasan 2. Memberi bimbingan. Meningkatkan kemahiran pelaksanaan pentaksiran dalam kalangan guru yang dibimbing.3 Pemantauan 2. memudah cara dan membimbing guru. khidmat bantu dan nasihat mengenai pelaksanaan dan pengurusan PBS.3. Penjaminan kualiti dalam pelaksanaan PBS dilakukan melalui: 2. meningkatkan pengetahuan dan kefahaman guru untuk melaksanakan PBS mengikut prosedur dan garis panduan yang ditetapkan. Objektif Pementoran: i.1 Pementoran Pementoran adalah proses membantu. Meningkatkan kompetensi dan keyakinan guru yang dibimbing. Membina rangkaian kerja dan hubungan profesional antara mentor dan guru yang dibimbing. iv.

vi. Memastikan pelaksanaan pentaksiran seiring dengan P&P. Informal Pementoran informal dijalankan oleh JK PBS sebelum.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 c. semasa atau selepas pelaksanaan PBS tanpa jadual yang ditetapkan. d. Mentor: i. ii. ii. iii. GKMP / Ketua Bidang Ketua Panitia Guru Cemerlang Jurulatih Utama Mana-mana guru yang dilantik oleh Pengetua / Guru Besar / JK PBS Mentor luaran terdiri daripada: • • • Petugas yang dilantik oleh LP Petugas yang dilantik oleh JPN Petugas yang dilantik oleh PPD e. iv. Formal Pementoran formal dijalankan oleh JK PBS secara berjadual dalam mesyuarat atau sesi peningkatan profesionalisme guru. 25 . Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru yang dibimbing. Membantu guru menyediakan instrumen pentaksiran. Mentor dalaman terdiri daripada: • • • • • ii. v. Memberi pendedahan pelbagai jenis instrumen pentaksiran. Membimbing guru menggunakan standard prestasi dan aplikasi SPPBS. Jenis Pementoran: i. Peranan Mentor: i. Mendapatkan maklum balas untuk penambahbaikan pengajaran.

MULA JK PBS merancang pelaksanaan pementoran Memberi bimbingan Menjalankan pementoran Tidak Guru faham mengenai pelaksanaan PBS Ya Menghantar laporan pementoran kepada JK PBS PPD/JPN/LP TAMAT Rajah 2 : Carta Alir Pementoran 26 .Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 Rajah 2 menunjukkan carta alir pementoran.

v. Menyeragamkan kefahaman terhadap kehendak tugasan dan kriteria penskoran. 27 . Penyelarasan dalaman dijalankan bagi menyelaraskan kefahaman mengenai tugasan dan penskoran pentaksiran pusat antara guru-guru mata pelajaran dalam sekolah yang sama. Jenis Penyelarasan: i. Memastikan skor yang diberikan menepati keupayaan dan prestasi murid. Menyeragamkan skor pentaksiran sekolah yang diberikan oleh guru berdasarkan pernyataan standard. Penyelarasan luaran dijalankan bagi menyelaraskan kefahaman mengenai tugasan dan penskoran pentaksiran pusat antara guru-guru mata pelajaran di seluruh negara. ii. deskriptor dan evidens dalam dokumen standard prestasi. ii. Memastikan skor yang diberikan adalah adil bagi semua murid. Tempoh Pelaksanaan: Kekerapan aktiviti penyelarasan adalah sepanjang tempoh pelaksanaan PBS dan mengikut jadual yang ditentukan oleh JK PBS. c. iv. Memastikan kesahan dan kebolehpercayaan skor dalam pelaksanaan PBS oleh guru di sekolah. Objektif Penyelarasan: i. guru iii.2 Penyelarasan Penyelarasan adalah satu proses penjaminan kualiti untuk memastikan keseragaman pelaksanaan tugasan dan penskoran demi keadilan kepada calon serta kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran.3. b.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 2. Menyeragamkan skor pentaksiran pusat yang diberikan oleh berdasarkan kriteria penskoran sesuatu tugasan yang ditetapkan. vi. vii. a. Menyeragamkan alat. bahan dan situasi mengikut kriteria yang telah ditetapkan untuk menghasilkan skor yang terlaras.

Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

BAB 2

d.

Personal i. Penyelaras dalaman • • • • • ii. GKMP Guru Cemerlang Ketua Panitia Jurulatih Utama Guru yang dilantik oleh Pengetua / Guru Besar / JK PBS

Penyelaras luaran • • • Petugas yang dilantik oleh LP Petugas yang dilantik oleh JPN Petugas yang dilantik oleh PPD

e.

Pelaksanaan Penyelarasan: i. Sebelum Penyelarasan: • • JK PBS peringkat JPN, PPD dan sekolah menentukan tarikh, tempat dan masa penyelarasan. Mengadakan perbincangan mengenai

ii.

Kefahaman tentang standard prestasi atau tugasan. Kesesuaian instrumen yang digunakan. Kefahaman tentang penskoran. Pemilihan evidens murid untuk penyelarasan skor.

Semasa Penyelarasan: • • • Memilih evidens murid mengikut aras pencapaian. Membanding skor yang diberikan oleh guru. Menyelaras pemberian skor.

iii.

Selepas Penyelarasan: • • Menyediakan laporan penyelarasan. Menyelaras skor murid, jika perlu.
28

Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

BAB 2

Rajah 3 menunjukkan carta alir penyelarasan dalaman.

MULA

Pengetua / Guru Besar Melantik Penyelaras

Mengadakan Taklimat Penyelarasan

Guru menilai semula hasil kerja murid

Menjalankan penyelarasan bersama guru mata pelajaran

Menyelaraskan skor guru dengan skor yang telah ditetapkan oleh LP

Tidak

Skor yang dberikan oleh guru selaras dengan skor LP Ya JK PBS mengesahkan skor

Setiausaha Peperiksaan menghantar skor ke LP

JK PBS menyediakan laporan penyelarasan

TAMAT

Rajah 3: Carta Alir Penyelarasan Dalaman
29

Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

BAB 2

Rajah 4 menunjukkan carta alir penyelarasan luaran.

MULA

LP/JPN melantik Penyelaras

Mengadakan Taklimat Penyelarasan

Guru menilai semula hasil kerja murid

Menjalankan penyelarasan bersama guru mata pelajaran

Menyelaraskan skor guru dengan skor yang telah ditetapkan oleh LP

Tidak

Skor yang dberikan oleh guru selaras dengan skor LP Ya Penyelaras Luaran mengesahkan skor

Setiausaha Peperiksaan menghantar skor ke LP

Penyelaras Luaran menyediakan laporan penyelarasan unuk dihantar kepada LP

TAMAT

Rajah 4 : Carta Alir Penyelarasan Luaran
30

Objektif Pemantauan : i. b. JPN. Pemantau dalaman: Pemantauan dalaman dilaksanakan oleh pihak sekolah. Pemantau dalaman ialah : • • • • • • ii.3 Pemantauan Pemantauan adalah satu proses penjaminan kualiti bagi memastikan pelaksanaan PBS mengikut prosedur dan garis panduan yang ditetapkan oleh LP. Membantu menyelesaikan masalah pelaksanaan PBS oleh guru. Memastikan arahan pelaksanaan PBS dipatuhi Mengenal pasti masalah pelaksanaan PBS oleh guru di sekolah. Mengelakkan berlakunya penyelewengan dan ketidakakuran. Pemantau: i. Pengetua / Guru Besar Guru Penolong Kanan GKMP Guru Cemerlang Ketua Panitia Jurulatih Utama • Guru yang dilantik oleh Pengetua / Guru Besar Pemantau luaran : Pemantauan luaran dilaksanakan oleh pegawai yang dilantik oleh PPD. Kekerapan aktiviti pemantauan adalah sepanjang tempoh pelaksanaan PBS dan mengikut jadual yang ditentukan oleh JK PBS. Menyediakan laporan pelaksanaan PBS untuk tujuan penambahbaikan. v. JPN dan LP 31 . a. LP dan pegawai dari bahagian-bahagian lain dalam KPM. iiii. ii.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 2.3. Pemantau luaran ialah: • • • • • Pegawai LP Pegawai JPN Pegawai PPD Pegawai dari Bahagian-bahagian lain Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Pegawai yang dilantik oleh PPD. iv.

Menyediakan instrumen pemantauan. PPD dan sekolah merancang pemantauan PBS. Selepas pemantauan: • • • Melaporkan dapatan pemantauan.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 c. iii. Memberi cadangan tindakan susulan mengenai pelaksanaan PBS. Menggunakan instrumen pemantauan yang telah dilengkapkan untuk memberi khidmat nasihat. Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan pelaksanaan PBS. Semasa pemantauan: • • • Menyemak bahan dan maklumat yang dipantau. 32 . Pelaksanaan Pemantauan: i. Membuat pemerhatian pelaksanaan PBS. Sebelum Pemantauan: • • ii. JK PBS peringkat JPN.

Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 Rajah 5 menunjukkan carta alir pemantauan dalaman. MULA Pengetua / Guru Besar melantik Pemantau Mengadakan Taklimat Pemantauan Memberi bimbingan Menjalankan Pemantauan PBS Menyediakan laporan Pemantauan Tidak PBS dilaksanakan mengikut prosedur LP Ya Pengetua / Guru Besar menghantar laporan pemantauan sekolah ke PPD PPD menghantar laporan pemantauan daerah ke JPN JPN menghantar laporan pemantauan negeri ke LP TAMAT Rajah 5: Carta Alir Pemantauan Dalaman 33 .

MULA LP/JPN/PPD menyediakan jadual pemantauan Memberi bimbingan Menjalankan pemantauan di sekolah Menyemak dokumen pelaksanaan PBS Menyediakan laporan pemantauan Membincangkan hasil dapatan dengan Pengetua/Guru Besar Tidak PBS dilaksanakan mengikut prosedur LP Ya Membuat analisis dan laporan dapatan pemantauan Menghantar laporan pemantauan ke LP TAMAT Rajah 6: Carta Alir Pemantauan Luaran 34 .Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 Rajah 6 menunjukkan carta alir pemantauan luaran.

kelemahan dan kebolehlaksanaan instrumen pentaksiran. Pegawai pengesanan luaran: • Petugas yang dilantik oleh LP 35 . GKMP Guru Cemerlang Ketua Panitia Jurulatih Utama Guru yang dilantik oleh Pengetua / Guru besar / JK PBS Pengesanan Luar Pengesanan luar dijalankan bagi menilai kesesuaian. Oleh kerana PBS ialah satu proses pentaksiran yang dilakukan secara berterusan maka kekerapan aktiviti pengesanan adalah sepanjang tempoh pelaksanaan PBS. Mengenal pasti kekuatan. iii. ii. kekuatan dan kelemahan instrumen pentaksiran yang digunakan dalam pelaksanaan PS untuk mendapatkan evidens tentang penguasaan murid. Pengesanan Dalaman Pengesanan dalaman dijalankan bagi menilai kesesuaian. kekuatan dan kelemahan instrumen pentaksiran yang digunakan dalam pelaksanaan PP. Mencadangkan kepelbagaian instrumen pentaksiran Pengesanan: i. Mencadangkan penambahbaikan instrumen pentaksiran.3. Pegawai pengesanan dalaman: • • • • • ii.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 2. iv. Instrumen pentaksiran ini adalah tugasan dan penskoran yang dibina oleh Lembaga Peperiksaan. Objektif Pengesanan : i. a. b. Memastikan skor yang diperoleh mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Instrumen pentaksiran ini adalah tugasan dan penskoran yang diberikan oleh guru untuk mentaksir murid.4 Pengesanan Pengesanan ialah satu proses penjaminan kualiti bagi memastikan instrumen pentaksiran yang digunakan mampu menghasilkan skor yang sah dan boleh dipercayai.

isu kebolehtadbiran dan kesesuaian instrumen Mencadangkan penyelesaian. Pelaksanaan Pengesanan: i. 36 . Sebelum pengesanan: • • ii. Pegawai LP menentukan tarikh.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 c. masa pengesanan. Semasa pengesanan: • • Menyenaraikan pentaksiran. tempat. Menyemak Dokumen Standard Prestasi dan instrumen pentaksiran pusat yang berkenaan. Selepas pengesanan: • • • Memastikan cadangan penyelesaian dilaksanakan. Melaksanakan program pengesanan semula. Membuat penambaikan instrumen pentaksiran. iii.

Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 Rajah 7 menunjukkan carta alir pengesanan.Pengesanan Luaran Pegawai Pengesanan kepada Pengarah Peperiksaan LP Rajah 7 : Carta Alir Pengesanan 37 . MULA LP Melantik Pegawai Pengesanan Mengadakan Taklimat Pengesanan Penambahbaikan instrumen Menjalankan pengesanan instrumen Tidak Instrumen disediakan mengikut prinsip pembinaan instrumen LP Ya Menyediakan laporan TAMAT Menghantar laporan : .Pengesanan dalaman Pegawai Pengesanan kepada Pengetua / Guru Besar .

JPN / PPD / Sekolah Pengesanan Semasa dan / atau selepas satu kitaran pelaksanaan PBS. Tindakan JPN / PPD / Sekolah Penyelarasan LP/JPN / PPD / Sekolah Pemantauan Sepanjang tempoh pelaksanaan PBS mengikut jadual yang ditentukan oleh JK PBS. JPN / PPD Jadual 5 : Jadual Kerja Penjaminan Kualiti Pelaksanaan PBS 38 .Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 Jadual 5 dibawah menunjukkan jadual kerja Penjaminan Kualiti dalam pelaksanaan PBS. Aspek Penjaminan Kualiti Pementoran Tempoh Mengikut keperluan Pentaksiran Sekolah: Sepanjang tempoh pelaksanaan PBS mengikut jadual yang ditentukan oleh JK PBS Pentaksiran Pusat: Setelah murid selesai melaksanakan tugasan.

Evidens bahan boleh disediakan secara individu atau berkumpulan. Evidens murid merujuk kepada keupayaan sebenar murid tentang apa yang dia tahu dan boleh buat secara lisan atau perlakuan. .evidens dapat membuktikan murid dapat membuat tugasan mengikut piawaian semasa.4 PENGURUSAN EVIDENS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 2. d. Evidens bahan merujuk kepada apa-apa bukti produk atau proses seperti foto. 39 . Evidens terbahagi kepada dua iaitu evidens murid dan evidens bahan.1 Definisi Evidens Evidens ialah bahan bukti yang perlu diuruskan secara sistematik mengikut keputusan JK PBS. . c.evidens yang dikumpul mencukupi untuk menunjukkan kemampuan murid. Ciri-ciri evidens adalah: a. .evidens yang dikumpul dapat membuktikan ketekalan perlakuan dan membuktikan keputusan yang sama diberi oleh pentaksir yang berlainan. laporan dan lain-lain yang dihasilkan oleh murid dalam melaksanakan sesuatu tugasan. b. grafik. e. artifak.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 2.4. Sah Autentik Kecukupan Semasa Tekal .evidens yang dikemukakan hendaklah relevan dan menggambarkan penguasaan / pencapaian standard yang telah ditetapkan. .murid dapat membuktikan evidens yang dikutip adalah hasil kerjanya sendiri.

kertas. kanvas. skrin komputer. pemberitahuan. Jenis-jenis Evidens PS i. graf.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 2. foto. 40 . Grafik boleh wujud sebagai grafik berfungsi atau berseni. Persembahan Pembentangan atau penglibatan murid dalam mempamerkan bakat melalui pelbagai aktiviti. ilustrasi atau hiburan. Contoh grafik ialah gambar.2 Evidens Pentaksiran Sekolah a. v. Grafik selalunya menggabungkan teks. viii. tipografi. seni tanpa ton. Artifak Bahan yang dihasilkan dan salinan yang dicatatkan sebagai satu tinggalan sejarah atau telah dibuat sekian lama. iv. lukisan. ilustrasi dan warna.4. Bahan yang dihasilkan seperti arca. Penulisan ii. papan untuk tujuan jenama. nombor. Penciptaan bahan-bahan yang disampaikan melalui tulisan. peta. reka bentuk geometri. simbol. Model Bentuk fizikal objek yang tidak berdasarkan skala sebenar. vii. Grafik juga boleh merupakan bayangan atau menggambarkan perkara yang wujud dalam dunia sebenar. Foto Gambar yang mempunyai persamaan dengan suatu subjek. Menulis aksara pada perantara dengan tujuan untuk membentuk perkataan dan gagasan lain yang mewakili bahasa atau maklumat. Grafik Merupakan persembahan visual yang ditunjukkan pada permukaan seperti dinding. lukisan kejuruteraan atau imej lain. Catatan : Gerak kerja / aktiviti semasa melakukan tugasan juga adalah satu evidens murid. Laporan Penulisan berformat untuk melaporkan sesuatu tugasan. iii. - vi. Bahan cetakan Hasil kerja murid yang menggunakan pelbagai medium cetakan.

xii. 41 . Proses Gerak kerja / aktiviti semasa melakukan tugasan. Produk Barang atau perkhidmatan yang dihasilkan. Bahan Informasi Komunikasi dan Teknologi (ICT) Sebarang bentuk penyimpanan evidens yang menggunakan ICT. Rakaman Perekodan / pelaporan dalam bentuk audio visual.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 xi. x. xi.

Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 b Penyimpanan dan pelupusan evidens i. FS hendaklah dijadikan rujukan piawaian evidens. Pelupusan • • Evidens hendaklah diserah semula kepada murid setelah direkod dalam aplikasi SPPBS. ii. Fail Showcase    Fail Showcase (FS) ialah fail yang menyimpan setiap evidens terbaik bagi semua deskriptor untuk semua mata pelajaran. FS hendaklah disediakan mengikut tahun/tingkatan atau kelas. • . Seorang murid mempunyai satu FPM yang mengandungi evidens semua mata pelajaran. Setiap evidens hendaklah direkodkan dalam Rekod Perkembangan Murid (RPM). Fail ini menyimpan evidens terkini bagi setiap deskriptor dan evidens terdahulu dikembalikan kepada murid. Fail Perkembangan Murid • • • Fail Perkembangan Murid (FPM) ialah fail yang menyimpan evidens perkembangan pembelajaran murid. RPM diletakkan dihadapan evidens setiap mata pelajaran. Evidens yang tidak dituntut oleh murid boleh dilupuskan selepas dua minggu daripada tempoh direkod dalam aplikasi SPPBS. Nota: Pihak sekolah dikehendaki menyediakan FPM dan FS seperti di atas. Kaedah penyediaan tertakluk kepada keputusan JK PBS sekolah. Penyimpanan Evidens murid disimpan dalam dua jenis fail seperti berikut: . 42 .

Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 Rajah 8 menunjukkan carta alir FPM. MULA Guru menyediakan intrumen pentaksiran Murid mengulangi semula Guru mentaksir murid Guru memeriksa evidens murid Tidak Evidens murid mencapai tahap penguasaan Ya Guru merekodkan penguasaan murid dalam SPPBS / Rekod Perkembangan Murid Guru menyimpan evidens terkini bagi setiap deskriptor dan evidens terdahulu dikembalikan kepada murid. TAMAT Rajah 8 : Carta Alir Fail Perkembangan Murid 43 .

MULA JK PBS sekolah membuat penetapan kaedah pengurusan FS Panitia membuat pemilihan evidens yang terbaik bagi setiap deskriptor dalam semua band Panitia menyimpan setiap evidens terbaik bagi semua deskriptor untuk semua mata pelajaran TAMAT Rajah 9 : Carta Alir Fail Showcase 44 .Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 Rajah 9 menunjukkan carta alir FS.

Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 PENTAKSIRAN SEKOLAH REKOD PERKEMBANGAN MURID TAHUN/TINGKATAN MATA PELAJARAN BAND 1 DESKRIPTOR 1 EVIDENS 1 √ 2 Buku Latihan 3 √ 4 Lisan 5 √ 6 7 8 9 45 .

8. 11. 16. 18. 17. 12. 7. 2. 3. 19. 13. 15. 4. 10. 9. 14. 6. 5.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 CONTOH MATRIK DESKRIPTOR DAN EVIDENS TAHUN 1 BIL 1. MATA PELAJARAN Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Islam Pendidikan Moral Dunia Seni Visual Dunia Muzik Dunia Sains & Teknologi Bahasa Arab Bahasa Cina SK Bahasa Tamil SK Bahasa Kadazandusun Bahasa Iban Bahasa Malaysia SJK Bahasa Malaysia SJK JUMLAH 335 509 213 255 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 19 12 25 48 84 28 16 28 25 28 24 37 52 93 81 66 28 38 1 22 12 41 0 20 55 0 26 29 5 29 11 93 8 0 28 12 TAWAR DESKRIPTOR √ √ 21 29 EVIDENS 32 30 BACA/ LISAN 15 21 TULIS 17 23 46 .

Grafik selalunya menggabungkan teks. Menulis aksara pada perantara dengan tujuan untuk membentuk perkataan dan gagasan lain yang mewakili bahasa atau maklumat. tipografi. foto. vii. 47 . Contoh grafik ialah gambar.3 Evidens Pentaksiran Pusat a. nombor. Penciptaan bahan-bahan yang disampaikan melalui tulisan. ix. Jenis-jenis Evidens PP: i. iv. iii. Rakaman Perekodan / pelaporan dalam bentuk audio visual. graf. ilustrasi dan warna. v. peta. pemberitahuan. Persembahan Pembentangan atau penglibatan murid dalam mempamerkan bakat melalui pelbagai aktiviti. Grafik boleh wujud sebagai grafik berfungsi atau berseni.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 2. simbol. lukisan kejuruteraan atau imej lain. reka bentuk geometri. Grafik Merupakan persembahan visual yang ditunjukkan pada permukaan seperti dinding. Laporan Penulisan berformat untuk melaporkan sesuatu tugasan. papan untuk tujuan jenama.4. - vi. viii. Grafik juga boleh merupakan bayangan atau menggambarkan perkara yang wujud dalam dunia sebenar. skrin komputer. kanvas. Bahan yang dihasilkan seperti arca. Produk Barang atau perkhidmatan yang dihasilkan. Foto Gambar yang mempunyai persamaan dengan suatu subjek. Penulisan ii. ilustrasi atau hiburan. Bahan cetakan Hasil kerja murid yang menggunakan pelbagai medium cetakan. seni tanpa ton. lukisan. Artifak Bahan yang dihasilkan dan salinan yang dicatatkan sebagai satu tinggalan sejarah atau telah dibuat sekian lama. kertas.

Borang Rekod SEGAK dan BMI Borang Rekod Kehadiran Borang Rumusan Aktiviti Sukan / Kokurikulum Borang Rumusan Aktiviti Ekstrakurikulum Penyimpanan dan pelupusan evidens : i.4 Evidens Pentaksiran Aktiviti Jasmani. 2. Evidens disimpan di tempat yang selamat. Evidens yang tidak dituntut oleh calon boleh dilupuskan selepas dua minggu daripada tempoh penyimpanan tamat. Sukan dan Kokurikulum a. Evidens disimpan dalam bentuk hardcopy. softcopy atau dalam bentuk apa sekalipun sebagai bahan bukti.4. b. Penyimpanan ii. Pelupusan Evidens hendaklah diserah semula kepada murid setelah direkod dalam aplikasi SPPBS. Bahan Informasi Komunikasi danTeknologi (ICT) Sebarang bentuk penyimpanan evidens yang menggunakan ICT. Evidens PAJSK adalah seperti berikut: i. Evidens yang tidak dituntut oleh murid boleh dilupuskan selepas dua minggu daripada tempoh direkod dalam aplikasi SPPBS 48 . ii. Penyimpanan dan Pelupusan Evidens i. Penyimpanan.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 x. bersistematik dan mematuhi prosedur keselamatan sebagai bahan bukti bagi tujuan penjaminan kualiti. iii. Pelupusan Evidens diserahkan kepada murid selepas enam minggu dari tarikh tamat pelaksanaan tugasan. b. xii. ii. iv. Evidens murid disimpan dalam Fail Perkembangan Murid sebelum direkod dalam aplikasi SPPBS. Proses Gerak kerja / aktiviti semasa melakukan tugasan.

49 . Evidens PPsi adalah Borang Profil Psikometrik (BPP) murid. Fail disimpan di tempat yang selamat secara sistematik mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh LP. Evidens murid disimpan dalam Fail Pentaksiran Psikometrik oleh guru bimbingan dan kaunseling.4.Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BAB 2 2. b. BPP adalah TERHAD.5 Evidens Pentaksiran Psikometrik a. Penyimpanan ii. Pelupusan Evidens murid yang telah direkodkan boleh dilupuskan selepas dua minggu. Penyimpanan dan pelupusan evidens : i.

.

BAB 3 PENTAKSIRAN SEKOLAH .

c. Merujuk standard prestasi yang dibina berdasarkan standard kurikulum.0 PENTAKSIRAN SEKOLAH PS ialah komponen utama dalam proses P&P kerana pentaksiran ini berperanan mengukuhkan pembelajaran murid. bulan atau tahun. Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses P&P. 52 . PS merupakan aktiviti yang berterusan yang menuntut komitmen yang tinggi serta hala tuju yang jelas daripada guru dan pihak sekolah untuk memperkembangkan potensi setiap murid ke tahap maksimum. pemeriksaan atau penskoran.Pentaksiran Sekolah BAB 3 3. b. penggal. d. Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit pembelajaran. PS mempunyai ciri-ciri berikut: a. PS berfungsi sebagai pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning) dan pentaksiran tentang pembelajaran (assessment of learning). meningkatkan keberkesanan pengajaran guru serta mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam satu-satu proses P&P. Holistik iaitu mampu memberikan maklumat keseluruhan tentang pengetahuan dan kemahiran yang dicapai oleh murid. Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan P&P. PS amat penting untuk menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang. b. pentadbiran. pembinaan item dan instrumen pentaksiran. perekodan dan pelaporannya. PS dilaksanakan secara: a. Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut kesesuaian dan kesediaan murid. PS dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula dari aspek perancangan.

Pentaksiran Sekolah BAB 3 3. BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 MATA PELAJARAN Bahasa Malaysia SK Bahasa Malaysia SJK Bahasa Inggeris SK Bahasa Inggeris SJK Bahasa Arab Bahasa Cina SK Bahasa Cina SJK Bahasa Tamil SK Bahasa Tamil SJK Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun Matematik Dunia Sains Dan Teknologi Pendidikan Islam Pendidikan Moral Dunia Seni Visual Dunia Muzik Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Jadual 6 : Mata Pelajaran KSSR 53 .1 Mata Pelajaran Pentaksiran Sekolah Peringkat Sekolah Rendah dan Menengah Rendah Jadual 6 menunjukkan mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 MATA PELAJARAN Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Arab Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun Mathematics Science Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sejarah Geografi Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga Kemahiran Hidup Bersepadu Pertanian Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan Jadual 7 : Mata Pelajaran KBSM 54 .Pentaksiran Sekolah BAB 3 Jadual 7 menunjukkan mata pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) .

pentaksiran berperanan sebagai proses untuk mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu. Rajah 10 menunjukkan hubung kait antara dokumen kurikulum dengan dokumen standard prestasi. mengiktiraf dan memuliakan anak didik mereka sebagai insan yang berguna. memahami. Pentaksiran Rujukan Standard diperkenalkan. kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain. kebolehan. Pernyataan standard prestasi ini ditetapkan mengikut tahap-tahap penguasaan seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum. Pentaksiran Rujukan Standard tidak membandingkan pencapaian seseorang murid dengan murid lain tetapi melaporkan prestasi atau tahap penguasaan murid dalam pembelajaran. Murid dinilai secara adil dan saksama sebagai individu berdasarkan keupayaan. standard prestasi digunakan untuk melihat kemajuan dan pertumbuhan (growth) pembelajaran serta pencapaian prestasi seseorang murid.Pentaksiran Sekolah BAB 3 3. faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi. penting dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembinaan negara bangsa mengikut keupayaan dan kebolehan masing-masing.2 Pentaksiran Rujukan Standard Dalam usaha penambahbaikan kepada pentaksiran sekolah sedia ada. menghargai. Ini bertujuan untuk membolehkan semua pihak yang berkepentingan mengenali. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DOKUMEN KURIKULUM DOKUMEN STANDARD PRESTASI Matlamat Objektif Standard Kandungan Standard Pembelajaran PENTAKSIRAN Pernyataan Standard Deskriptor Evidens Hasil Pembelajaran Laporan Penguasaan Murid Rajah 10 : Hubung Kait antara Dokumen Kurikulum dengan Dokumen Standard Prestasi 55 . Dalam hal ini. bakat. Pihak sekolah mampu mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif yang merangkumi segala aspek tentang diri seseorang murid itu. Dalam pentaksiran ini.

Dokumen ini mengandungi perkara-perkara yang patut dipelajari dan perlu disampaikan dalam proses P&P. guru. b.3 Standard Prestasi Standard prestasi merupakan satu pernyataan yang menerangkan tentang tahap-tahap penguasaan seseorang murid dalam sesuatu bidang atau mata pelajaran yang dipelajari. apa yang ditaksir dan kualiti yang diharapkan dalam sesuatu pentaksiran. Dokumen Standard Prestasi (DSP) dibangunkan oleh LP. Dalam satu tempoh pembelajaran. 56 . Selain itu. Murid tahu dengan jelas apa yang perlu dikuasai atau dicapai. Dengan menggunakan Standard Prestasi: a.Pentaksiran Sekolah BAB 3 Dokumen kurikulum dibangunkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). standard prestasi juga boleh dijadikan kayu ukur untuk menentukan tahap dan standard pendidikan negara berbanding negara lain. Standard Prestasi juga menjadi sumber rujukan oleh semua pihak yang terlibat dalam pendidikan secara langsung dan tidak langsung seperti murid. Guru menggunakan standard prestasi sebagai rujukan untuk menentukan aktiviti pentaksiran dilaksanakan secara adil dan berfokus. ibu bapa serta pihak yang berkepentingan untuk menunjukkan dengan jelas matlamat yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan. murid ditaksir berdasarkan penanda aras (benchmark) yang terdapat dalam standard prestasi. KPM. d. Guru tahu matlamat yang akan dicapai dalam pendidikan murid di sekolah. Dokumen ini mengandungi panduan untuk mentaksir dan melapor penguasaan murid mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum. 3. Ibu bapa tahu apa yang telah dikuasai atau dicapai oleh anak-anak mereka selepas melalui proses pendidikan untuk satu tempoh tertentu. apa yang ditaksir dan kualiti yang harus ada pada setiap murid. Pihak yang berkepentingan tahu matlamat kurikulum dan kualiti murid yang melalui sistem pendidikan negara. c.

Jadual 9 : Penerangan Terperinci tentang Kerangka Pernyataan Standard 5 4 3 2 1 57 . atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu. BAND 6 5 4 3 2 1 STANDARD Tahu. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab. Faham dan Boleh Buat Tahu dan Faham Tahu Jadual 8 : Kerangka Utama Pernyataan Standard Jadual 9 menunjukkan penerangan terperinci tentang kerangka Pernyataan Standard. Murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. bersikap positif. kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.4 Kerangka Standard Prestasi Pernyataan Standard ialah pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik atau umum tentang tahap pertumbuhan dan penguasaan murid dalam pembelajaran. Pernyataan Standard diletakkan dalam kategori mengikut band iaitu Band 1. Band 4. BAND 6 STANDARD Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baru secara sistematik. Murid tahu perkara asas. iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.Pentaksiran Sekolah BAB 3 3. Band 5 dan Band 6 yang disusun mengikut hierarki. Band 3. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali Tahu. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu. serta tekal dan bersikap positif. Pernyataan Standard ini diperjelaskan lagi dengan deskriptor yang menyatakan tentang tingkah laku terperinci yang boleh diperhati dan diukur dalam menentukan prestasi atau tahap penguasaan murid dalam pembelajaran Jadual 8 menunjukkan kerangka utama Pernyataan Standard. dengan mengikut prosedur atau secara sistematik. Band 2.

PERNYATAAN Band TAFSIRAN Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan tahap penguasaan murid. Pernyataan Standard bagi sesuatu mata pelajaran diguna pakai sepanjang tempoh peringkat pembelajaran (Sekolah rendah : Tahun 1 hingga Tahun 6 dan Sekolah menengah rendah : Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3) dan digubal berdasarkan Objektif Mata Pelajaran berkenaan. Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses. Deskriptor setiap pernyataan standard adalah berbeza bagi setiap tahun pembelajaran. Standard Pernyataan Standard Deskriptor Evidens (murid) Evidens (bahan) Jadual 10 : Pernyataan dalam Standard Prestasi dan Tafsirannya Jadual 11 menunjukkan hubung kait antara Pernyataan Standard. Deskriptor dan Evidens 58 . Pernyataan yang menerangkan bagaimana murid menunjukkan perkara yang diketahui dan dikuasai berdasarkan sesuatu deskriptor. Satu penyataan tentang suatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran secara holistik tentang tahap penguasaan murid. Deskriptor merujuk kepada perkara yang murid seharusnya tahu dan boleh buat berdasarkan standard pembelajaran yang diterakan dalam Standard Kurikulum bagi mata pelajaran berkenaan.Pentaksiran Sekolah BAB 3 Jadual 10 menunjukkan pernyataan dalam Standard Prestasi dan tafsirannya. BAND 6 5 4 3 2 1 PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS Penerangan generik / umum APA yang murid tahu BAGAIMANA murid tentang tahap kemajuan dan boleh buat menunjukkan apa pembelajaran yang mereka tahu dan boleh buat Jadual 11 : Hubung Kait antara Pernyataan Standard. Deskriptor dan Evidens.

Guru akan menentukan kaedah pengajaran serta mengenalpasti kaedah pentaksiran. Guru akan merujuk DSP untuk melaporkan tahap prestasi murid berdasarkan evidens yang dikemukakan oleh murid. c. e. Pentaksiran boleh dilaksanakan menggunakan pelbagai strategi dan instrumen pentaksiran yang bersesuaian bagi perkara yang ditaksir berdasarkan DSP. produk atau diri murid itu sendiri. guru akan menjalankan sesi pemulihan untuk membimbing dan membantu murid tersebut dengan menentukan strategi pengajaran yang sesuai Murid yang telah menguasai standard kurikulum yang ditetapkan. Guru memilih tajuk untuk pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya. Guru seterusnya akan mentaksir tahap penguasaan murid tentang perkara yang diajar. Guru menilai prestasi murid. b. 59 . sama ada dalam bentuk proses. Murid yang tidak menguasai standard yang ditetapkan. g.5 Penggunaan Standard Prestasi Dalam Pentaksiran Sekolah a. f. Guru memilih tajuk dan merancang perkara yang akan diajar dengan memilih kandungan mata pelajaran yang terdapat dalam dokumen kurikulum. guru akan merekod dan melaporkan tahap penguasaan murid serta meneruskan P&P yang berikutnya berdasarkan pemeringkatan dalam dokumen kurikulum. Guru menyediakan bahan-bahan pengajaran dan seterusnya menyampaikan kandungan mata pelajaran tersebut kepada murid dengan menggunakan pelbagai strategi mengikut kreativiti guru.Pentaksiran Sekolah BAB 3 3. d. Guru juga boleh melakukan pentaksiran secara formal atau tidak formal.

Pentaksiran Sekolah

BAB 3

Rajah 11 menunjukkan penggunaan Standard Prestasi dalam PS.

MULA

Guru memilih tajuk yang perlu diajar

Guru merancang pengajaran, pembelajaran dan menyediakan kaedah pentaksiran

Pemulihan Murid belum menguasai tahap penguasaan Murid menguasai tahap penguasaan

Guru melaksanakan pengajaran dan pentaksiran

Guru menilai prestasi murid

Guru merekod dan melapor tahap penguasaan murid berdasarkan evidens

Guru memilih tajuk untuk pengajaran yang seterusnya

TAMAT

Rajah 11 : Penggunaan Standard Prestasi dalam PS.

60

Pentaksiran Sekolah

BAB 3

3.6

Instrumen Pentaksiran

3.6.1 Jenis-Jenis Instrumen Pelbagai instrumen pentaksiran yang sesuai dengan konstruk yang ditaksir dalam sesuatu mata pelajaran yang digunakan. Antara instrumen pentaksiran yang digunakan ialah : a. Pemerhatian Instrumen yang memerlukan murid melakukan tugasan dengan cara melihat atau mengawasi sesuatu perkara secara berterusan, berkala atau berjadual tentang apa yang dihasratkan. Soal Jawab Pensil dan kertas / Ujian Bertulis Instrumen yang menggunakan item objektif atau subjektif Persembahan Instrumen yang bersifat lebih fleksibel melibatkan tugasan menyeluruh yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap dalam pelbagai situasi dan konteks. Persembahan meliputi komponen praktikal sesuatu mata pelajaran dengan menentukan bagaimana murid menggabungkan teori dan amali. Projek Projek ialah satu bentuk tugasan yang dilaksanakan dalam aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang ditentukan melibatkan aktiviti pengumpulan maklumat dan penyediaan laporan. Instrumen ini boleh dijalankan secara individu atau secara kumpulan. Pelaksanaan instrumen ini membolehkan murid mengintegrasikan pengetahuan serta kemahiran interpersonal dalam melaksanakan tugasan. Produk Tugasan yang memerlukan murid melaksanakan atau membuat atau menghasilkan satu produk berdasarkan tugasan yang diberikan. Amali Tugasan yang memerlukan murid mempraktikkan atau melakukan apa yang telah dipelajari dalam bentuk teori. Lembaran Kerja Tugasan bertulis / Karya Penulisan Instrumen yang memerlukan murid menghasilkan laporan /dokumen /karya kreativiti dalam bentuk penulisan mengikut spesifikasi atau format yang ditetapkan berpandukan kepada tugasan yang diberi. Kuiz Senarai semak Tugasan rumah

b. c. d.

e.

f.

g.

h. i.

j. k. l.

61

Pentaksiran Sekolah

BAB 3

3.6.2 Prosedur Pembinaan Instrumen Pentaksiran a. b. c. d. 3.7 3.7.1 Guru merujuk kandungan fakta dalam dokumen kurikulum. Guru merujuk evidens dalam DSP. Guru bina instrumen pentaksiran mengikut evidens. Guru menilai instrumen dari aspek sistem 9-poin. Kaedah Perekodan dan Pelaporan Perekodan

Guru mata pelajaran perlu merekodkan setiap evidens yang dikuasai oleh murid dalam sistem aplikasi SPPBS pada bila-bila masa mengikut kesesuaian. 3.7.2 Pelaporan

Pelaporan ialah proses guru menentukan tahap penguasaan murid dalam mata pelajaran yang diajar berdasarkan deskriptor dan evidens yang terdapat dalam DSP. Pelaporan boleh dilakukan secara formatif dan kumulatif. a. Pelaporan Formatif Evidens murid atau evidens bahan yang digunakan sebagai bukti pentaksiran tentang penguasaan murid. b. Pelaporan Kumulatif Pernyataan deskriptor yang digunakan sebagai pelaporan yang menunjukkan prestasi murid.

62

BAB 4 PENTAKSIRAN PUSAT .

PP bagi peringkat sekolah rendah dilaksanakan pada Tahap 2 manakala PP bagi peringkat menengah rendah dilaksanakan di Tingkatan 2 dan Tingkatan 3. c. OBJEKTIF PENTAKSIRAN PUSAT PP menentusahkan pencapaian akademik murid dalam PS.0 PENTAKSIRAN PUSAT Pentaksiran Pusat (PP) adalah satu daripada komponen yang terdapat dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dan ianya penting bagi menilai pengetahuan dan kemahiran murid secara menyeluruh dalam satu-satu peringkat pembelajaran.Pentaksiran Pusat BAB 4 4. melaksana dan menskor mengikut jadual yang ditetapkan. PP mengukur penguasaan pengetahuan dan kemahiran murid secara autentik. Seterusnya pihak sekolah dikehendaki menjalankan aktiviti merancang. ianya bermula selepas guru memuat turun arahan tugasan dan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh LP. Pelaksanaannya berdasarkan Jadual Pentaksiran Pusat yang dikeluarkan oleh LP. b. tugasan. peraturan pentaksiran. Dalam melaksanakan PP di sekolah. PP merupakan suatu pentaksiran yang dilaksanakan oleh sekolah di mana instrumen pentaksiran. 4. Dalam pelaksanaan PP.1 a. ianya dijalankan secara one-off sahaja. garis panduan. di mana pentaksiran semula tidak dibenarkan. 64 . PP mengukur kemahiran berfikir aras tinggi dan sahsiah dengan kepelbagaian instrumen. penggredan dan pelaporan dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan (LP). peraturan penskoran.

2 MATA PELAJARAN PENTAKSIRAN PUSAT PERINGKAT SEKOLAH RENDAH DAN PERINGKAT MENENGAH RENDAH Jadual 12 menunjukkan mata pelajaran KSSR yang melaksanakan PP pada Tahap 2.Pentaksiran Pusat BAB 4 4. BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 MATA PELAJARAN Bahasa Malaysia SK Bahasa Malaysia SJK Bahasa Inggeris SK Bahasa Inggeris SJK Bahasa Cina Bahasa Cina SK Bahasa Tamil Bahasa Tamil SK Matematik Sains Reka Bentuk Dan Teknologi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Muzik Pendidikan Seni Visual Pendidikan Islam Pendidikan Moral Bahasa Arab Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun Jadual 12 : Mata Pelajaran KSSR 65 .

Pentaksiran Pusat BAB 4 Jadual 13 menunjukkan mata pelajaran KBSM yang melaksanakan PP di Tingkatan 2 dan Tingkatan 3. BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 MATA PELAJARAN Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Arab Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun Mathematics Science Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sejarah Geografi Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga Kemahiran Hidup Bersepadu Pertanian Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan Jadual 13 : Mata Pelajaran KBSM 66 .

Prinsip PP dibangunkan adalah untuk memastikan pelaksanaan PP mengikut garis panduan dan peraturan yang dikeluarkan oleh LP. PRINSIP PENTAKSIRAN PUSAT Format dan tugasan disediakan oleh LP Dilaksanakan di sekolah Pelaporan ditentukan oleh LP Tugasan berbeza setiap tahun Ditaksir oleh pihak sekolah Penjaminan Kualiti dan Standard dilaksanakan di pelbagai peringkat Tempoh pelaksanaan ditentukan oleh LP Penskoran berdasarkan tugasan yang diberi Rajah 12: Prinsip Pentaksiran Pusat 67 . Rajah 12 menunjukkan prinsip PP.3 PRINSIP PENTAKSIRAN PUSAT PP bagi peringkat sekolah rendah dan peringkat menengah rendah adalah berdasarkan kepada prinsip yang dibangunkan oleh LP.Pentaksiran Pusat BAB 4 4.

berkala atau berjadual tentang apa yang dihasratkan. Antara instrumen pentaksiran yang digunakan ialah . d. Kuiz Tugasan yang menguji pengetahuan murid dengan mengemukakan soalansoalan untuk dijawab secara lisan atau bertulis dalam satu sesi khusus yang dirancang. k. f. Kajian kes Tugasan yang memerlukan murid membuat kajian berdasarkan data dan / atau maklumat yang diperoleh.4 JENIS INSTRUMEN Pelbagai instrumen pentaksiran boleh digunakan dalam mentaksir PP bagi sesuatu mata pelajaran mengikut kesesuaian dan kebolehlaksanaan. c. Demonstrasi Tugasan yang memerlukan murid menunjuk cara dengan melakukan sesuatu aktiviti yang memberi kefahaman tentang sesuatu perkara secara lisan. i. b. Kajian lapangan Tugasan yang memerlukan murid membuat kajian di luar bilik darjah atau di makmal untuk mendapatkan data dan maklumat.Pentaksiran Pusat BAB 4 4. Persembahan Tugasan yang memerlukan murid menunjukkan / melakukan / beraksi / mempraktikkan sesuatu aktiviti yang mempamerkan aspek pengetahuan. h. menghasilkan karya kreatif. Ujian lisan Tugasan yang memerlukan murid memberi respons secara lisan. 68 . kemahiran dan sikap secara lisan dan bukan lisan. a. Projek Tugasan yang memerlukan murid menghasilkan produk dan membuat pelaporan tentang produk yang dihasilkan. Pemerhatian Tugasan yang memerlukan murid memerhati atau mengawasi sesuatu perkara secara berterusan. j. gubahan dalam bentuk tulisan. Tugasan bertulis Tugasan yang memerlukan murid membuat laporan atau dokumen mengikut spesifikasi atau format yang ditetapkan. Kerja amali Tugasan yang memerlukan murid melakukan suatu proses kerja dan / atau menghasilkan sesuatu produk. e. g. Ujian bertulis Tugasan yang memerlukan murid memberikan respons secara bertulis kepada instrumen ujian objektif atau subjektif. ciptaan.

TUGASAN PENTAKSIRAN PUSAT Skop Tugasan Skop tugasan PP merujuk kepada Dokumen Standard Kurikulum (DSK) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) untuk peringkat sekolah rendah dan Sukatan Pelajaran (SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) untuk peringkat menengah rendah. ii. Kaedah penskoran bergantung kepada tugasan yang diberi dan prestasi murid boleh dilaporkan dalam bentuk markah atau gred. TJPg TJPg ialah tugasan yang dibangunkan oleh LP berdasarkan DSK / HSP mengikut tahun / tingkatan dan dilaksanakan di sekolah dalam tempoh masa yang ditetapkan iaitu tidak melebihi tiga minggu. kemahiran dan nilai. 69 . Pihak sekolah dikehendaki menyediakan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasan. Jenis Tugasan Jenis tugasan PP terdiri daripada Tugasan Jangka Pendek (TJPk) dan Tugasan Jangka Panjang (TJPg) JENIS TUGASAN Tugasan Jangka Pendek (Tidak melebihi satu minggu) Tugasan Jangka Panjang (Tidak melebihi tiga minggu) Rajah 13 : Jenis Tugasan Pentaksiran Pusat i. Tugasan ini dilaksanakan secara individu. kemahiran dan nilai. Jika secara berkumpulan penskoran akan diberi secara individu. Tugasan ini boleh dilaksanakan secara individu atau berkumpulan. Konstruk yang ditaksir ialah pengetahuan. Penskoran juga boleh dilaksanakan merujuk rubrik yang dibekalkan. TJPk TJPk ialah tugasan yang dibangunkan oleh LP berdasarkan DSK / HSP mengikut tahun / tingkatan dan dilaksanakan di sekolah dalam tempoh masa yang ditetapkan iaitu tidak melebihi satu minggu. Kaedah penskoran bergantung kepada tugasan yang diberi dan prestasi murid boleh dilaporkan dalam bentuk markah atau gred. TJPg juga mengandungi peraturan penskoran bagi membolehkan guru membuat penskoran. Tugasan mengambil kira kebolehlaksanaan dan kebolehtadbiran di sekolah. TJPk disediakan lengkap dengan peraturan penskoran bagi membolehkan guru melaksanakan penskoran.5 a. Penskoran juga boleh dilaksanakan merujuk rubrik yang akan dikeluarkan oleh LP. Konstruk yang ditaksir ialah pengetahuan.Pentaksiran Pusat BAB 4 4. b. Tugasan mengambil kira kebolehlaksanaan dan kebolehtadbiran di sekolah. Pihak sekolah dikehendaki menyediakan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasan.

ISTILAH Penskoran Pelaporan Pentaksiran semula Autentik Menentusahkan Rubrik TAFSIRAN Pemberian markah atau gred kepada perkara yang ditaksir berdasarkan prestasi individu merujuk kepada skema atau peraturan tertentu.Pentaksiran Pusat BAB 4 c. Jadual 14 : Istilah dan Tafsiran yang digunakan dalam PP 70 . Penskoran Prestasi i. Skor Skor yang diberi bergantung kepada tugasan dan berbeza bagi setiap tahun. Ia mengandungi set kriteria dan skor yang perlu dicapai. Proses melaksanakan pentaksiran kali kedua dan seterusnya. Mengesahkan / pembuktian kebenaran dan ketepatan sesuatu pencapaian atau penguasaan. Jadual 14 menunjukkan istilah dan tafsiran yang digunakan dalam PP. Rumusan prestasi individu dalam bentuk gred atau deskriptif. ii. Skor yang diperoleh murid bagi sesuatu tugasan menunjukkan prestasi murid untuk sama ada TJPk atau TJPg. Bukti atau evidens yang tulen yang dihasilkan dalam situasi sebenar. Pemberian skor adalah berdasarkan kepada pencapaian individu walaupun tugasan yang dilaksanakan adalah secara berkumpulan. Markah Angka yang diberi untuk menunjukkan prestasi murid dalam sesuatu mata pelajaran selepas sesuatu ujian atau pentaksiran dilaksanakan. Gred Huruf atau angka atau kombinasi huruf dan angka bagi menunjukkan ukuran prestasi murid yang telah dirumuskan berdasarkan markah yang diperoleh. Rubrik ialah alat penskoran yang secara terang menunjukkan prestasi yang diharapkan untuk sesuatu tugasan atau sesuatu kerja.

71 . Guru dikehendaki menggunakan borang yang standard (jika ada) supaya keselarasan dapat diwujudkan antara pentaksir. MERANCANG Guru menerima arahan tugasan daripada LP. c. Melaksana Guru memberi taklimat atau penerangan kepada murid tentang tarikh. Ia bermula selepas LP mengeluarkan surat siaran tentang tarikh muat turun tugasan dan jadual pelaksanaan PP bagi tahun itu untuk setiap mata pelajaran. Rajah 14 menunjukkan aktiviti pelaksanaan PP. Pihak sekolah bertanggungjawab menyediakan tempat penyimpanan evidens yang dihasilkan oleh murid. Pihak sekolah juga dikehendaki menyediakan peralatan.6 PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PUSAT Pelaksanaan PP melibatkan aktiviti merancang. tempoh pelaksanaan. persediaan bahan dan aspek keselamatan sebelum murid melaksanakan tugasan yang diberi. Merancang Merupakan aktiviti utama dalam pelaksanaan PP. melaksana dan menskor di peringkat sekolah manakala penggredan dan pelaporan di LP. menyediakan jadual pelaksanaan dan bahan MELAKSANA Murid melakukan tugasan berdasarkan jadual yang ditetapkan MENSKOR Guru mentaksir pencapaian murid berdasarkan peraturan penskoran yang dibekalkan oleh LP Rajah 14 : Aktiviti Pelaksanaan PP a.Pentaksiran Pusat BAB 4 4. peralatan yang digunakan. Guru memastikan pelaksanaan PP merujuk kepada jadual pelaksanaan yang ditetapkan dan aktiviti pentaksiran. Pihak sekolah dikehendaki memuat turun tugasan dan menyediakan jadual pelaksanaan PP. Menskor Guru melaksanakan penskoran berdasarkan skema atau peraturan tertentu yang dikeluarkan oleh LP dalam tempoh yang ditetapkan. perkara yang ditaksir. bahan dan tempat bagi tujuan pentaksiran serta memperbanyakkan salinan tugasan untuk diedarkan kepada setiap murid. b.

Pentaksiran Pusat BAB 4 Rajah 15 menunjukkan carta alir pelaksanaan PP di sekolah. MULA Guru menerima arahan tugasan dari LP Penyelarasan tugasan Guru menyediakan jadual pelaksanaan dan bahan Murid melaksanakan tugasan Guru memberi skor hasil kerja murid Penskoran tidak menepati peraturan penskoran Penyelarasan Skor Penskoran menepati peraturan penskoran Guru merekod prestasi murid berdasarkan skor TAMAT Rajah 15 : Carta Alir Pelaksanaan PP di sekolah 72 .

73 .7 PERANAN PIHAK YANG TERLIBAT PP memberi penekanan terhadap peranan pentadbir sekolah. Pihak yang berkepentingan contoh PIBG i. v. iii. Menyediakan kemudahan untuk melaksanakan PP. ii. Guru i. Mengetahui dan memahami tugasan. Memberi komitmen terhadap usaha bagi menjayakan PP. ii. c. Melaksanakan tugasan dalam tempoh yang ditetapkan / dijadualkan. bahan dan jadual pelaksanaan PP. Memberi skor.Pentaksiran Pusat BAB 4 4. murid. Melaksanakan pentaksiran. iii. Menyediakan ruang dan kaedah penyimpanan evidens. d. iv. ii. b. e. Menghasilkan evidens. Murid i. guru. iii. Mengetahui dan memahami sistem pentaksiran. Mengumpul rekod dan data pencapaian murid. ii. ii. ibu bapa dan pihak yang berkepentingan. Ibu Bapa i. Menyediakan peralatan. Menggalakkan anak mencapai tahap penguasaan mengikut keupayaan. Pentadbir Sekolah i. Mengadakan program pembangunan staf secara berterusan yang merangkumi aspek pengetahuan dan kaedah pelaksanaan PP. Memberi pelbagai bentuk sokongan dalam aktiviti pentaksiran. Merancang pelaksanaan PP. a.

.

BAB 5 PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI. SUKAN DAN KOKURIKULUM .

SUKAN DAN KOKURIKULUM PAJSK merangkumi lima komponen. SEGAK. rohani dan intelek (JERI) seperti yang dihasratkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pentaksiran Aktiviti Jasmani. emosi. Penglibatan dan Pencapaian dalam kelab dan persatuan: -Sekolah -Daerah / Zon -Negeri -Negara -Antarabangsa Penyertaan. Sukan dan Kokurikulum BAB 5 5. 5.1 KOMPONEN PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI. BMI. Penglibatan dan Pencapaian dalam sukan dan permainan: -Sekolah -Daerah / Zon -Negeri -Negara -Antarabangsa Penyertaan.Pentaksiran Aktiviti Jasmani. penglibatan dan pencapaian murid dalam pelbagai aktiviti sukan. kokurikulum dan ekstrakurikulum seperti dalam Rajah 16. kokurikulum dan ekstrakurikulum. PAJSK memerlukan murid melibatkan diri dalam aktiviti bukan akademik sama ada di dalam atau di luar bilik darjah mengikut keupayaan murid. Sukan & Kokurikulum SEGAK Kokurikulum Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) Mengukur tahap kecergasan Sukan / Permainan Kelab / Persatuan Unit Uniform Ektrakurikulum BMI Body Mass Index (BMI) Merekodkan tentang ketinggian dan berat badan bagi menentukan tahap jisim badan Penyertaan. Penglibatan dan Pencapaian dalam unit uniform: -Sekolah -Daerah / Zon -Negeri -Negara -Antarabangsa Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah / di luar sekolah / luar negara / dalam negara Rajah 16 : Komponen PAJSK 76 . Ia juga sejajar dengan konsep Satu Murid Satu Sukan (1M1S). PAJSK dibangunkan untuk melengkapi sistem pentaksiran pendidikan di Malaysia supaya lebih holistik dan bersepadu.0 PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI. pembangunan modal insan dan perkembangan potensi murid dari segi jasmani. sukan. SUKAN DAN KOKURIKULUM PAJSK adalah sebagai panduan untuk menilai aktiviti fizikal dan kesihatan serta mengukur penyertaan.

a. Kemasukan skor SEGAK boleh dilakukan bermula dari awal Januari sehingga 31 Mac untuk penggal pertama dan dari awal April sehingga 31 Ogos bagi penggal kedua. Perkembangan fizikal murid Kecergasan Senaman Pelaksanaan Pentaksiran SEGAK: i.Pentaksiran Aktiviti Jasmani. SEGAK dilaksanakan dua kali setahun iaitu pada pertengahan dan akhir tahun persekolahan tahun semasa. "Tekan tubi". Guru kelas mencetak pelaporan yang dijana oleh aplikasi PAJSK SPPBS. Skor mengikut tahap umur ini ditetapkan dengan menggunakan indeks skor standard yang telah diperakui di peringkat kebangsaan. b. c. iv. Sukan dan Kokurikulum BAB 5 5. "Ringkuk Tubi Separa" dan "Jangkauan Melunjur". v. Konstruk yang diukur: i. ii. Objektif SEGAK ialah menilai dan mengukur tahap kecergasan fizikal murid. Semua murid sekolah rendah Tahap 2 dan peringkat menengah rendah diwajibkan terlibat dalam pentaksiran ini.2 PENTAKSIRAN SEGAK SEGAK dalam PAJSK merupakan aktiviti fizikal yang dilakukan oleh murid sekolah untuk mengukur kecergasan berdasarkan kepada Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) yang ditetapkan. ii. iii. 77 . SEGAK terdiri daripada empat aktiviti iaitu "Naik turun bangku". iii. Guru Pendidikan Jasmani akan merekod skor murid semasa melaksanakan aktiviti SEGAK dan guru kelas akan memasukkan skor dalam aplikasi PAJSK SPPBS yang disediakan oleh LP.

Mengukur BMI murid. 78 . Sukan dan Kokurikulum BAB 5 5. ii. iii.Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Semua murid sekolah rendah Tahap 2 diwajibkan terlibat dan peringkat menengah rendah iii. Objektif Pentaksiran BMI: i. Guru kelas mencetak pelaporan tafsiran BMI yang dijana oleh aplikasi PAJSK SPPBS. iv. ii. Menentukan tahap keseimbangan lemak badan dengan ukuran ketinggian dan berat badan seseorang murid. v. Guru Pendidikan Jasmani merekod berat badan dan ketinggian murid serta guru kelas merekod skor BMI dalam aplikasi PAJSK SPPBS yang disediakan oleh LP. b. Konstruk yang diukur: i. Pelaksanaan Pentaksiran BMI: i. Pentaksiran BMI dilaksanakan dua kali setahun iaitu pada pertengahan dan akhir tahun persekolahan tahun semasa. a. ii. Kemasukan skor BMI boleh dilakukan bermula dari awal Januari sehingga 31 Mac untuk penggal pertama dan dari awal April sehingga 31 Ogos bagi penggal kedua. Tinggi Berat Tafsiran BMI c.3 PENTAKSIRAN BMI BMI dalam PAJSK tertumpu kepada mengukur berat badan dan ketinggian seseorang murid menggunakan piawaian ukuran BMI.

Guru penasihat aktiviti sukan dan guru penasihat kokurikulum merekod setiap aktiviti sukan dan kokurikulum menggunakan Borang Rumusan Aktiviti Sukan / Kokurikulum dan guru kelas akan memasukkan skor dalam aplikasi PAJSK SPPBS yang disediakan oleh LP. Aktiviti kokurikulum merangkumi aktiviti murid dalam persatuan. kelab dan pasukan beruniform di peringkat sekolah. 79 . daerah / zon. Objektif Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum ialah memberi skor kepada aktiviti sukan dan kokurikulum murid. vii.Pentaksiran Aktiviti Jasmani. iii. ii. Aktiviti sukan merangkumi aktiviti permainan dan pertandingan di peringkat sekolah. kebangsaan atau antarabangsa. kebangsaan atau antarabangsa. Guru kelas mencetak pelaporan yang dijana oleh aplikasi PAJSK SPPBS apabila diperlukan. negeri. Penyertaan murid dalam aktiviti sukan dan kokurikulum. Penglibatan murid dalam aktiviti sukan dan kokurikulum. viii. negeri. Konstruk yang diukur: i. Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum dilaksanakan secara berterusan bagi setiap aktiviti mengikut perancangan dan pelaksanaan yang ditetapkan oleh sekolah. Pencapaian atau prestasi murid dalam aktiviti sukan dan kokurikulum. Sukan dan Kokurikulum BAB 5 5. daerah / zon. b.4 PENTAKSIRAN SUKAN DAN KOKURIKULUM Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum dalam PAJSK adalah untuk mengukur aktiviti sukan dan kokurikulum yang ditetapkan oleh KPM yang bertujuan untuk membangunkan modal insan dalam usaha memupuk nilai. Semua murid sekolah rendah Tahap 2 dan diwajibkan terlibat. sahsiah serta pembangunan diri seseorang murid. Pelaksanaan Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum: iv. Pemberatan wajaran aktiviti sukan dan kokurikulum adalah berdasarkan tiga aspek seperti dalam Jadual 15. Konstruk dan pelaksanaan pentaksiran sukan dan pentaksiran kokurikulum dalam PAJSK adalah serupa. (Rajah 16 menunjukkan komponen PAJSK) a. peringkat menengah rendah v. PPD atau JPN. vi.

Sukan dan Kokurikulum BAB 5 Aspek Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum seperti dalam Jadual 15. Aspek (110 Markah) Penglibatan (50 Markah) Elemen Jawatan Peringkat Khidmat Komitmen Sumbangan Penyertaan (40 Markah) Elemen Kehadiran Nilai Skor 10 40 Prestasi (20 Markah) Elemen Pencapaian Nilai Skor 20 Nilai Skor 10 20 10 Jadual 15 : Aspek Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum 80 .Pentaksiran Aktiviti Jasmani.

iii.5 PENTAKSIRAN AKTIVITI EKSTRAKURIKULUM Pentaksiran Aktiviti Ekstrakurikulum merupakan satu usaha untuk mendapatkan maklumat.Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Aktiviti ekstrakurikulum merupakan aktiviti yang boleh membentuk keperibadian yang terpuji. c. Pentaksiran Aktiviti Ekstrakurikulum dilaksanakan secara berterusan sepanjang tahun semasa dan pada bila-bila masa di luar waktu persekolahan. iv. ii. Guru kelas mencetak pelaporan yang dijana oleh aplikasi PAJSK SPPBS apabila diperlukan. Guru kelas merekod aktiviti ekstrakurikulum menggunakan Borang Rumusan Aktiviti Ekstrakurikulum dan memasukkan skor dalam aplikasi PAJSK SPPBS yang disediakan oleh LP di hujung persekolahan. Konstruk yang diukur: i. mendorong melakukan kerja amal untuk kepentingan masyarakat setempat dan umum. Objektif Pentaksiran Aktiviti Ekstrakurikulum adalah untuk mengumpul maklumat dan memberi skor kepada aktiviti ekstrakurikulum murid. Penyertaan dan keselamatan murid dalam aktiviti ekstrakurikulum adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa. waris atau penjaga. membina sahsiah yang baik. Sukan dan Kokurikulum BAB 5 5. ii. Penglibatan murid adalah secara sukarela. membuat penilaian dan memberi skor untuk aktiviti bermanfaat yang dijalankan sama ada di sekolah atau di luar waktu persekolahan dan mendapat kebenaran ibu bapa/penjaga dan pengesahan pihak sekolah. vi. iv. Pemberatan wajaran aktiviti ekstrakurikulum adalah berdasarkan empat aspek iaitu perkhidmatan. murid hendaklah dibuat melalui iii. khidmat masyarakat dan program NILAM. b. Perkhidmatan Anugerah daripada badan-badan lain Khidmat masyarakat Program NILAM Pelaksanaan Pentaksiran Aktiviti Ekstrakurikulum: i. v. Pengesahan aktiviti ekstrakurikulum tandatangan dan cap penganjur. anugerah daripada badan-badan lain. a. 81 .

6.6. Sukan dan Kokurikulum BAB 5 Aspek penglibatan murid merangkumi empat elemen seperti dalam Jadual 16.6.1 Borang Rekod SEGAK dan BMI 5.2 Borang Rekod Kehadiran 5.Pentaksiran Aktiviti Jasmani.3 Borang Rumusan Aktiviti Sukan / Kokurikulum 5. Aspek Perkhidmatan Anugerah Khidmat Masyarakat NILAM Jawatan Rujuk Dokumen Anugerah Komitmen Rujuk Dokumen NILAM Elemen Skor 10 10 10 10 Jadual 16 : Jadual Elemen Berdasarkan Aspek Ekstrakurikulum 5.6 BORANG-BORANG PAJSK 5.4 Borang Rumusan Aktiviti Ekstrakurikulum 82 .6.

............................................. Sukan dan dan Kokurikulum BAB 5BAB 5 (BORANG HENDAKLAH HENDAKLAH DIISI OLEH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN (BORANG DIISI OLEH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI) JASMANI) BORANG REKOD SEGAK DAN BMI BORANG REKOD SEGAK DAN BMI NAMA MURID PERKARA PERKARA NAMA MURID KELAS PENGGAL 1 BERAT KELAS BERAT PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 2 BODY MASS INDEX BODY MASS INDEX (BMI) (BMI) BADAN (kg) Tarikh: BERAT BADAN (kg) Tarikh: BADAN (kg) BERAT BADAN (kg) Tarikh: Tarikh: UJIAN NAIK TURUN BANGKU Tarikh: UJIAN NAIK TURUN BANGKU Tarikh: UJIAN NAIK TURUN BANGKU Tarikh: UJIAN NAIK TURUN BANGKU Tarikh: UJIAN TEKAN TUBI Tarikh: UJIAN TEKAN TUBI Tarikh: UJIAN TEKAN TUBI Tarikh: UJIAN TEKAN TUBI Tarikh: SEGAK SEGAK UJIAN RINGKUK TUBI SEPARA Tarikh: SEPARA UJIAN RINGKUK TUBI SEPARA Tarikh: SEPARA UJIAN RINGKUK TUBI UJIAN RINGKUK TUBI UJIAN JANGKAUAN Tarikh: MELUNJUR UJIAN JANGKAUAN Tarikh: MELUNJUR UJIAN JANGKAUAN Tarikh: MELUNJUR Tarikh: UJIAN JANGKAUAN Tarikh: MELUNJUR Tarikh: ....................................................................... Tanda tangan murid ( ) . Pengesahan Guru Mata Pelajaran Jasmani Pendidikan ............. Sukan Kokurikulum Pentaksiran Aktiviti Jasmani..................................................................Pentaksiran Aktiviti Jasmani............... Nama dan Cap Guru dikecualikan 83 Pengesahan Jasmani Guru Mata Pelajaran ) Pendidikan ) ( Nama dan Cap Guru * sila tanda jika berkenaan Catatan: *Murid berkeperluan khas dikecualikan 83 ......... Nama Murid Tanda tangan murid ( * sila tanda jika berkenaan Nama Murid Catatan: *Murid berkeperluan khas ( ) .........

Pentaksiran Aktiviti Jasmani.T.T.Guru Penganjur NAMA MURID Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Bil 1 2 3 4 5 6 Aktiviti Tarikh Penasihat / Penganjur 9 11 10 12 11 13 12 14 13 15 14 16 15 17 16 18 17 19 18 19 NAMA GURU PENASIHAT 7 9 8 10 1 2 3 4 5 NAMA GURU PENASIHAT 1 2 3 4 5 84 84 84 . Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran Aktiviti Jasmani.Guru TINGKATAN/KELAS Tarikh Penasihat / T. BORANG REKOD KEHADIRAN / PENYERTAAN UNTUK SUKAN / KOKURIKULUM / EKSTRAKURIKULUM NAMA SEKOLAH KATEGORI KATEGORI KEGIATAN KEGIATAN JAWATAN JAWATAN NAMA MURID TINGKATAN/KELAS Aktiviti T. Sukan dan Kokurikulum BAB 5 BAB 5 BORANG REKOD KEHADIRAN / PENYERTAAN UNTUK SUKAN / KOKURIKULUM / EKSTRAKURIKULUM TAHUN……………. NAMA SEKOLAH TAHUN…………….

Sukan dan Kokurikulum BAB 5 85 .Pentaksiran Aktiviti Jasmani.

Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Sukan dan Kokurikulum BAB 5 86 .

BAB 6 PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK .

Manual Pentaksiran Psikometrik diedarkan kepada sekolah sebagai panduan melaksanakan PPsi. Tret psikologi yang diukur merangkumi aptitud dan personaliti murid.1 KOMPONEN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK Komponen PPsi yang diuji di peringkat menengah rendah terdiri daripada Ujian Aptitud dan Ujian Personaliti seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 17.Pentaksiran Psikometrik BAB 6 6. PPsi menggunakan instrumen pentaksiran yang tidak berasaskan kurikulum dan proses pengajaran dan pembelajaran. PPsi mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability) daripada pengalaman dan persekitaran. Hasil dapatan PPsi dapat digunakan untuk membantu mempertingkatkan pembelajaran murid.0 PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK PPsi ialah suatu kaedah yang digunakan secara sistematik untuk mengumpul maklumat yang menggambarkan tret psikologi. 6. Pentaksiran Psikometrik Aptitud Personaliti Aptitud Am Aptitud Khusus Tret Minat Kerjaya Rajah 17: Komponen dalam Pentaksiran Psikometrik 88 .

Pentaksiran Psikometrik BAB 6 6. Membantu murid mengenal potensi diri. Existential (pintar kewujudan) : peka dan berkebolehan membincangkan hal-hal kewujudan seperti mencari makna dalam kehidupan. c. a. Intrapersonal (pintar kendiri): keupayaan seseorang individu memahami dan menilai kekuatan. 89 . ix. Mengenal pasti potensi murid pada peringkat umur tertentu. Naturalis (pintar alam semulajadi): keupayaan mengenalpasti. menghayati dan menggubah muzik. Ujian ini dilaksanakan kepada murid Tingkatan Tiga. iv. b. kelemahan. Pelaksanaan Ujian Aptitud Khusus: i. Muzik (pintar muzik): keupayaan seseorang individu menghargai. Konstruk Ujian Aptitud Khusus: i. bakat dan minat kendiri. Visual – Ruang – Bukan Verbal (pintar visual dan ruang): keupayaan seseorang individu mengguna. iii. seseorang individu vi. Interpersonal (pintar sosial): keupayaan seseorang individu berkomunikasi. Verbal Linguistik (pintar perkataan): keupayaan seseorang individu menggunakan bahasa. iv. memahami maklumat dan memberi respons dalam pelbagai bentuk set komunikasi. ii. Membantu guru mengenal pasti strategi. menganggar dan mengintepretasi ruang. Kinestatik – Jasmani (pintar jasmani): keupayaan seseorang individu mengawal dan memahami pergerakan tubuh. Meramalkan kejayaan murid dalam alam pembelajaran dan kerjaya. viii. menghargai alam semulajadi. berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. ii. v. vii. Objektif Ujian Aptitud Khusus: i. iii.2 UJIAN APTITUD KHUSUS Ujian Aptitud Khusus ialah instrumen untuk mendapatkan maklumat khusus tentang struktur kecerdasan serta minat atau kecenderungan murid. Logik Matematik (pintar nombor): keupayaan seseorang individu menggunakan nombor dalam kehidupan seharian untuk membuat penyelesaian secara logikal. kaedah dan teknik pengajaran supaya dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang berkesan.

Tingkatan Tiga dan Tingkatan 5. ii. Membantu guru mengenal pasti personaliti murid supaya dapat menggunakan strategi P&P yang sesuai. iv. iii. c. Inventori Minat Kerjaya diwajibkan untuk murid Tingkatan Satu. a. 6. iii. Menyediakan profil murid yang lengkap untuk rujukan dan kegunaan dalam pendidikan dan perkembangan individu. ii.Pentaksiran Psikometrik BAB 6 ii.3 UJIAN PERSONALITI Ujian Personaliti ialah instrumen yang digunakan untuk mengumpul maklumat tentang sahsiah unik setiap murid. v. Instrumen disediakan oleh LP dan ditadbir oleh sekolah. Pelaksanaan Ujian Personaliti: i. Inventori Tret Personaliti Konstruk dalam Inventori Tret Personaliti yang ditaksir adalah bersesuaian dengan budaya dan keperluan di Malaysia. Pelaporan disediakan oleh pihak sekolah. 90 . Membantu murid dan ibu bapa mengenal pasti personaliti murid dan menyedari potensi diri. Instrumen Ujian Aptitud Khusus disediakan oleh LP. Inventori Tret Personaliti diwajibkan untuk murid Tingkatan Satu dan Tingkatan Empat. ii. Ujian ini dilaksanakan pada bila-bila masa mengikut keperluan dan tidak berjadual. b. Objektif Ujian Personaliti: i. Instrumen i. Ujian personaliti terbahagi kepada dua inventori iaitu inventori tret personaliti dan inventori minat kerjaya. Inventori Minat Kerjaya Konstruk dalam Inventori Minat Kerjaya yang ditaksir adalah berdasarkan Teori Tipologi Holland. iii. Pelaporan akan disediakan oleh pihak sekolah.

Individu yang dapat menghayati pelbagai situasi bagi mendapatkan pengalaman baharu ke arah perubahan yang berterusan. Sukar mempercayai sesuatu tanpa fakta dan sangat berhati-hati dalam membuat keputusan. Individu yang berkeinginan untuk menunjukkan atau meluahkan simpati. Individu yang bermotivasi. kasih sayang dan juga memberi bantuan serta membuat kebaikan kepada orang lain. Individu yang suka kepada kekemasan. tegas. berulang-ulang dan terperinci. mahukan status yang tinggi dan suka kepada persaingan. melihat. Individu yang suka mengawal orang lain atau lebih suka memimpin daripada dipimpin. Individu yang berkebolehan mencipta. Individu yang sangat sensitif kepada persekitaran. Individu yang terlalu kritikal terhadap orang lain. Konstruk Intelektual Kreatif Kepelbagaian Struktur Keterangan Individu yang berminat kepada aktiviti-aktiviti yang memberikan cabaran dari segi intelektual. Individu sentiasa bertenaga dan sangat efektif dalam sesuatu kerja. menghasilkan dan mengembangkan idea baharu dan asli. Mementingkan aktiviti yang berbentuk kognitif dan ilmiah. kebersihan serta perkara-perkara yang berstruktur. Individu yang cekal dan bermotivasi untuk menghabiskan atau menyelesaikan semua tugas. Individu mempunyai pendirian dan keputusan yang tetap. Individu yang suka dikelilingi. Analitikal Menolong Ekstrovert Kritik Diri Autonomi Agresif Pencapaian Resilien Mengawal Wawasan Individu yang lebih sukakan kebebasan dalam tindakan dan dapat mengawal serta menentukan aktiviti-aktiviti hariannya. Kejujuran Rajah 18 : Konstruk Dan Keterangan Inventori Tret Personaliti 91 . Individu yang boleh menjangkau. Melihat perkara besar yang tidak dilihat oleh orang lain Individu yang ikhlas dalam melaksanakan sesuatu perkara. suka membuat pemerhatian dan akan menganalisis sesuatu perkara sebelum membuat sesuatu keputusan. berinteraksi dan bekerja dengan orang ramai.Pentaksiran Psikometrik BAB 6 Rajah 18 menunjukan konstruk dan keterangan Inventori Tret Personaliti. berani dan tidak suka dimanipulasi. membayangkan masa hadapan dengan jelas dan pandangannya terperinci. Individu beranggapan bahawa orang lain adalah lebih baik daripada dirinya.

sensitif dan idealistik. Menghargai objek praktik yang boleh dilihat dan disentuh. guru sains dan matematik. Investigatif (Memikir) Persekitaran pekerjaan yang memerlukan kemahiran menyelidik. bebas. ahli kaji bintang. ekspresif. materialistik. Suka bekerja dalam situasi yang kurang berstruktur. introspektif. juruhias dalaman. mekanikal. optimistik. membuat penyelidikan. mesin atau haiwan. ahli kajicuaca. juruterbang. pengarang. penulis seni kreatif. ahli biologi. profesor. ahli perkebunan dan pembuat perabot. pemimpin orkestra. juruteknik elektronik. ahli fizik. Mempunyai kemahiran yang baik apabila menggunakan peralatan. suka menggunakan peralatan dan mesin. emosional. tegas dan berprinsip. akur. mempelajari sesuatu. Ciri-ciri personaliti: imaginatif. analitikal dan mementingkan ketepatan. pustakawan. jitu dan pemerhati. tulen. ahli kajibumi. ahli agronomi. tulen. ingin tahu. intelektual. Bekerja dengan objek. ahli antropologi. saintifik dan intelektual serta meminati kerjaya saintifik dan beberapa kerjaya bercorak teknikal. ahli farmasi. pelukis. atlet. haiwan dan tumbuhan. Menghargai sains dan matematik. menganalisis. teliti. ahli ekonomi. ahli bomba dan penyelamat. pereka fesyen. original. reflektif. jurubina. dan jurusolek. kartunis. kreatif. peralatan.Pentaksiran Psikometrik BAB 6 Rajah 19 menunjukan konstruk dan keterangan Inventori Minat Kerjaya Konstruk Realistik (Membuat) Keterangan Persekitaran pekerjaan yang memerlukan kemahiran praktikal dan mekanikal. artis. bebas. animator. saintifik. menilai dan menyelesaikan masalah. ahli botani. tidak rutin dan tidak berulang-ulang. Artistik (Mencipta) Persekitaran pekerjaan yang memerlukan daya intuisi yang tinggi. wartawan hiburan. lukisan mekanikal. pengaturcara komputer. pereka grafik. mekanik. Contoh pekerjaan: jurutera. operator mesin. jurufoto. Lebih suka bekerja di luar bangunan. introvert. ekspresif. intuitif. tentera. ahli kimia. penyelidik sains. Contoh pekerjaan: pegawai perubatan. ahli radiologi. Ciri-ciri personaliti: analitikal. chef. pengubah lagu. rasional. Ciri-ciri personaliti: praktikal. estetik. 92 . pemandu. natural (semula jadi). inovatif dan artistik. teoris. Mempunyai apresiasi yang tinggi dan menghargai hasil seni kreatif. mesin. Contoh pekerjaan: arkitek. Suka membuat pemerhatian. introvert. psikatrik. introspektif. angkasawan. Melihat diri sendiri sebagai tepat. aktuari. berhemah. intelektual.

memberi perkhidmatan dan menyelesaikan masalah sosial. Matlamat akhir mereka adalah untuk mencapai keuntungan organisasi dan keuntungan ekonomi. eksekutif pemasaran. kolaborasi. praktikal. teliti. dan kerja-kerja perkeranian. suka (adventurous). ekstrovert. sabar. jurulatih dan agen pelancongan. daya pujuk meneroka bercita-cita dan bijak Konvensional (Mengurus) Persekitaran pekerjaan berstruktur dan teratur yang melibatkan data. akur. berusaha. perniagaan dan keusahawanan. pegawai perhubungan awam. pengurus bank. operator komputer. bertanggungjawab dan boleh dipercayai. guru perdagangan. Mempunyai kemahiran berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. nombor. jurutrengkas. mengikut aturan. pengarah syarikat. penyambut tetamu. wartawan. kaunselor. ahli politik. mudah mesra. Enterprising (Memujuk) Persekitaran pekerjaan yang melibatkan pentadbiran dan pengurusan. Suka kepada aktiviti membantu. Contoh pekerjaan: guru. paramedik. Wujudnya suasana pengaruh-mempengaruhi. juruwang dan pegawai perangkaan.Pentaksiran Psikometrik Sosial (Menolong) BAB 6 Persekitaran pekerjaan yang memerlukan interaksi. mengarah. pramugari / pramugara dan pemandu pelancong. Ciri-ciri personaliti: berstruktur tinggi. Ciri-ciri personaliti: kepimpinan. mengikut peraturan dan arahan. yang tinggi. spekulator. Melakukan kerja secara terperinci. jururawat. saling membantu. pegawai bank. Contoh pekerjaan: kerani. suka menolong. Rajah 19 : Konstruk Dan Keterangan Inventori Minat Kerjaya 93 . tinggi. bekerjasama. kebolehan manipulasi. akauntan. melatih dan membuat kebajikan kepada orang lain. pengarah publisiti. pegawai kebajikan. menurut perintah. yakin diri. jurujual. pensyarah. peguam. pengurus hotel. optimistik. baik hati. juru audit. peramah. defensif. pekerja sosial. guru perakaunan. memimpin dan mengurus individu lain serta menjual barangan atau idea. Contoh pekerjaan: usahawan. cermat. agen insuran. penilai harta. suka menonjolkan diri. pegawai cukai. berwawasan. setiausaha. eksekutif pengiklanan. empati. sukakan pencapaian. Ciri-ciri personaliti: suka bersosial. ekstrovert berkomunikasi. kerjasama. daya tahan tinggi. suka mempengaruhi. bertenaga. cekap dan rutin. penyimpan kira-kira. sosial. mesra.

.

BAB 7 SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) .

JPN atau KPM.sppbs@moe. Data-data yang disimpan dapat diautomasikan dengan cekap dan berkesan bagi penghasilan pelaporan sama ada di peringkat sekolah. LP telah menyediakan sistem aplikasi SPPBS bagi tujuan merekod dan menyimpan data akademik dan bukan akademik.my/lp atau pada menu BANTUAN di dalam sistem SPPBS.gov. PPD.0 SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu bentuk pentaksiran yang dilaksanakan secara berterusan bagi melihat perkembangan murid secara menyeluruh.gov. Sehubungan dengan itu. selaras dengan konsep ICT sebagai pengupaya.moe. Lembaga Peperiksaan juga telah mewujudkan Meja Bantuan peringkat pertama yang bertanggungjawab sebagai ’Single point of contact’ berkaitan aplikasi SPPBS kepada pengguna. Meja Bantuan SPPBS boleh dihubungi melalui: • • • helpdesk.Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) BAB 7 7. Panduan penggunaan sistem ini boleh dimuat turun sama ada melalui laman web LP http://www.my Telefon 03-8884 3158 Faks 03-8884 3156 96 .

LAMPIRAN .

LAMPIRAN 1 .

.

.

.

.

.

LAMPIRAN 2 .

.

.

LAMPIRAN 3 .

LAMPIRAN 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful