SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LA SALLE JALAN CHANTEK, 46000 PETALING JAYA SELANGOR DARUL EHSAN

Peperiksaan: UJIAN BERKALA 1

Tahun: 2013

Mata pelajaran: GEOGRAFI Kertas: 1 Tingkatan: 3 Masa:I JAM 15 MINIT

Kod Mata pelajaran: 23/1

_______________________________________________________________________________

Arahan kepada calon: 1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D.
4. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. .

Nama murid: ……………………………………….

Kelas: ………………………..

Kertas soalan ini terdiri daripada 17 halaman bercetak.