MAKALAH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN MODERN DALAM ISLAM

“PEMBAHARUAN DI INDIA /PAKISTAN”

Disusun Oleh : Kelompok 6

Yensi Sinarmi Yoga Aprial Nengsi

Dosen Pembimbing : Raflisman, S.Hum

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-QUR’ANIYAH (STIT-Q) MANNA BENGKULU SELATAN
JL. Affan Bachsin No. 29 Manna

TA. 2011/2012

KATA PENGANTAR

Puja dan Puji syukur selalu penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penyusun, sehingga tugas ini tepat pada waktunya dapat terselesaikan. Dalam penyusunan makalah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak karenanya penyusun menghaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing Mata kuliah dalam penyusunan Tugas ini. Dan Rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Dan pada akhirnya penyusun berharap, makalah ini dapat menambah khasanah dan wawasan bagi kita semua. Penyusun menyadari makalah ini masih jauh dari sempurna, maka penyusun mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan dan kesempurnaan tugas ini.

Manna, April 2012 Penyusun

ii

DAFTAR ISI

Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi

……………………………………………………………. ……………………………………………………………. …………………………………………………………….

i ii iii 1 1 3 4 4 5 6 12 18

BAB I. Pendahuluan ………………………………………………………. A. Latar Belakang ……………………………………………. B. Tujuan …………………….. …………………………………… BAB II. Tahapan Penelitian………………………………………................... A. Tahapan penelitian Ilmiah……………………………………….. B. Rencana Penelitian………………………………………………. C. Pelaksanaan Penelitian………………………………………….. D. Penulisan Laporan hasil Penelitian……………………………… BAB III. Kesimpulan ………………………………………………………..

Daftar Pustaka

iii

Walaupun nama dan bayangannya masih tetap nampak. “penganak emasan” orang Hindu oleh Inggeris serta kurangnya respons kaum muslimin terhadap kekuasaan dan institusi-institusi Inggris. Inilah yang menandai mulainya sejarah kontemporer umat Muslim di anak benua India . secara bertahap dilindas oleh East India Company yang mulai membentuk koloninya di Indo – Pakistan pada tahun 1757. kini mulai mendominasi seluruh lapangan kehidupan. seperti Rajput. Sikh serta lainnya. Maratha. Jat. Kemegahan budaya. ditambah lagi dengan ketidakmampuan warisan keagamaan tradisional dalam menjawab tantangan zaman mengakibatkan tenggelamnya masyarakat Muslim Indo-Pakistan. Dengan runtuhnya imperium Mughal. Kerajaan-kerajaan kecil. intelektual dan kekuasaan mereka memudar dengan cepat. masyarakat Muslim Indo-Pakistan pun ikut runtuh. Setelah pemberontakan 1857. 1 . kecuali pada Akbar.BAB I PENDAHULUAN A. namun kekuasaanya yang riil telah musnah. yang muncul akibat kerapuhan para emperor Mughal setelah Awrangzeb. Akan tetapi. orang-orang Hindu. khususnya di Delhi untuk setengah abad kemudian. imperium Mughal secara resmi bertekuk lutut di bawah penjajahan Inggeris. Latar Belakang Pada permulaan abad ke-19 imperium Mughal di anak Benua IndoPakistan secara pasti memasuki fase keruntuhan. Sebaliknya. yang pada masa kejayaan Islam di anak benua India merupakan masyarakat kelas bawah. Hal ini memang bertentangan dengan sejarah masa lalu mereka.

Sayyid Ahmad Khan dan gerakan Aligarh 2 . Gerakan Mujahidin dan Sekolah Deoband b.B. Tujuan Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan tentang Perkembangan Pemikiran Modern Dalam Islam khususnya Pembaharuan Di India Dan Pakistan Yang antara lain membahas Tentang : a.

Demikian pula golongan Sikh memenangkan pemberontakannya. dilumpuhkannya kekuasaan hakiki kesultanan Islam 3 . akhirnya berhasil membebaskan diri dan mendirikan kerajaan Hindu yang merdeka di India Barat. politik adu-domba dan senjata uang. dan antara Kesultanan Islam dan bekas kerajaan Hindu sebagai taklukannya di pihak lain. Madras dikuasai pada tahun 1639. Dengan politik adu domba yang lihai. Selain itu kaum Brahmana mulai bergerak ingin membangun kembali kerajaan Hindu. Lemahnya kemampuan serta kewibawaan sultan tidak dapat mengahalangi kehendak para amir akan melepaskan diri dan berkuasa penuh di wilayah mereka. akhirnya bangsa Inggris melaksanakan politik mengail di air keruh." Mengetahui pertentangan-pertentangan antara sesama wilayah bawahan kesultanan Islam di satu pihak. Mujaddidin Dan Sekolah Deoband a. Selera mereka tumbuh hendak menguasai wilayah. terutama di sekitar pabrik-pabrik yang telah mereka dirikan. Sejak awal abad XVIII kekuasaan Islam Mongol yang berpusat di Delhi semakin merosot. Lahirnya Gerakan Mujaddidin di India Terjadinya gerakan pembaharuan di India dilatarbelakangi oleh factor kesenjangan perlakuan inggris terhadap umat hindu dan umat Islam dalam sistem pemerintahan.BAB II PERKEMBANGAN PEMIKIRAN MODERN DALAM ISLAM (INDIA DAN PAKISTAN) A. serta kesemenah-menahan inggris terhadap rakyat India. Demikianlah selanjutnya dengan kekuatan bedil. Kota Bombay tahun 1660 jatuh pula ke tangan mereka. Bangsa Inggris semenjak permulaan abad XVII telah tiba di India sebagai pedagang dengan angkatannya yang bernama "The East India Company. mereka berhasil. Rakyat Maratha yang sebelumnya telah berulangkali memberontak dan bergerilya.

dapat diwujudkan hanya dengan bekerja sama dengan Inggris. Golongan Sikh di bantu oleh golongan-golongan non muslim seperti golongan Barakzai melangsungkan pertempuran di Balekot dan pada pertempuran inilah Sayyid Ahmad mati terbunuh. seperti kerajaan Maratha. yaitu negara dipimpin oleh seorang imam. imam mengangkat seorang khalifah sebagai wakilnya di kota-kota penting. Diantara tugas mereka yaitu mengumpulkan zakat utnuk pemerintahan imam dan mencari mujahidin untuk meneruskan jihad1 Namun. Peperangan ini berbuah kemenangan pada kelompok Mujahidin. Walupun sesekali memberontak. dalam menjalankan tugasnya. Hal yang sama diderita pula oleh raja-raja Hindu. yang mencoba melawan Inggris pada tahun 1817-1818 Sayyid Ahmad Khan berpendapat bahwa peningkatan kedudukan umat Islam India. golongan ini berpendapat tidak cukup kekuatan untuk melanjutkan 1 Harun Nasution. mereka dapat menguasai Akora yang merupakan pusat kekuatan golongan Sikh. Inggris merupakan penguasa yang terkuat di India dan menentang kekuasaan itu tidak akan membawa kebaikan bagi umat Islam India. sistem imamah yang didirikan oleh Sayyid Ahmad tidak bertahan lama. h. para pengikutnya terpecah menjadi dua golongan. Menurut Harun Nasution setelah meninggal Sayyid Ahmad.Mongol. Golongan pertama mereka bergerak di bidang pendidikan dengan mendirikan madrasah deoband. Ide yang dimunculkan oleh Sayyid Ahmad ialah merubah sistem pemerintahan dari monarki kepada sistem imamah. Bulan Bintang.Sistem pemerintahan imamah dibentuk pada tahun 1827. Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan.Sayyid Ahmad dengan golongan Mujaddidinnya mencoba memulai peperangan terhadap golongan sikh di India Utara. Hal ini akan membuat mereka tetap mundur dan akhirnya akan jauh ketinggalan dari masyarakat Hindhu India. golongan Sikh menganggap gerakan Mujahidin mengancam kekuasaan mereka.160 4 . 1990. tetapi tetap bisa dikalahakan oleh Inggris.

dari dalam kerajaan sering terjadi perang saudara yang memperebutkan kekuasaan di Delhi. b. Kedua kerajaan tersebut mengalami kejayaan antara tahun 15001700 M. ia mengajar dimadrasah itu. Suasana tersebut menyadarkan pemimpin-pemimpin Islam di India akan kelemahan umat Islam.perjuangan. Ia kembali ke Delhi pada tahun 1732 dan meneruskan pekerjaannya yang lama sebagai guru. Salah seorang dari murid syekh Abdul Aziz yang berpengaruh dalam gerakan melaksankan ide-ide syekh Waliyullah adalah Sayyid Ahmad Syahid. Selain itu. Kerajaan Mughal di India sebagai symbol kejayaan Islam di India mengalami kemunduran sejak tahun 1700 M karna daerah kekuasaannya diperkecil oleh kerajaan-kerajaan Hindu yang ingin melepaskan diri. madrasah deoband banyak memberikan pengaruh terhadap pembaharuan islam India dengan lahirnya tokoh-tokoh terkenal. Selanjutnya. Ide-ied yang dicetuskan oleh Syekh Waliyullah pada abad 18 tentang pembaharuan diteruskan oleh anaknya syekh Abdul Aziz dan beberapa tokoh lainnya yang terpengaruh oleh ide-ide yang dicetuskan oleh syekh Waliyullah melalui karya-karyanya. Disamping itu ia gemar mengarang dan banyak menghasilkan karangan-karangan. 5 . Dalam karangan-karangan tersebut dituangkan pemikiran- pemikirannya tentang ide-ide pembaharuannya. diantaranya buku Hujjatullah AlBalighah. Ia lahir di Delhi dan mendapat pendidikan dari orang tuanya Syekh Abdurrahim seorang sufi dan ulama yang meiliki madrasah. ia pergi haji dan selama setahun di Hijaz ia sempat belajar pada ulama-ulama yang ada di Makkah dan Madinah. Gerakan Mujaddidin Islam di India pernah mengalami kemajuan dengan berdirinya kerajaan Mughal sebagai mana yang telah dialami oleh kerajaan Turki Usmani. Setelah dewasa. Namun demikian. Salah satu dari pemuka itu ialah Syekh Waliyullah (1703-1762).

wali dan lain-lain. Sayyid Ahmad Khan berpendapat bahwa peningkatan kedudukan umat Islam India. Pertama Pendiri Abu al-A‟la al-Maududi adal ah pendiri Jama‟at Islami. Sayyid Ahmad Syahid dimasa mudanya pernah menjadi pasukan berkuda Nawab Amir Khan. 3. Dari situ ia banyak memperoleh pengalaman dan pengetahuan militer yang berharga baginya dalam memipmpin geraklan Mujahiddin. Gerakan Mujahid Modern Ta`rif Jama‟at Islami adalah sebuah jama‟ah Islam modern yang mememfokuskan aktifitasnya utuk menegakkan syari‟at Islam dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Makhluk tidak boleh diberikan sifat-sifat tuhan.Ia lahir di Rae Boneli pada tahun 1786. malaikat. Kebiasaan membaca tahlil dan menghiasi kuburan adalah bidah yang menyesatkan dan harus dijauhi. Ijtihad sangat diperlukan untuk memperoleh interprestasi baru terhadap ayat-ayat al-quran dan hadits. roh. Berpegang pada salah satu mazhab bukanlah hal yang penting sungguhpun ia sendiri menganut mazhab Hanafi. Selain itu. Ia dilahirkan di kota Aurangabad di wilayah 6 . Jama‟at Islami tergolong gigih membendung berbagai bentuk aliran sekuleristik yang berusaha keras mendominasi seluruh negeri. Lebih terperinci ajarannya mengnai tahuid mengandung hal-hal berikut: 1. c. secara langsung tanpa perantara dan tanpa upacra yang berlebih-lebihan. Sunnah (tradisi) yang diterima hanyalah sunnah nabi dan sunnah yang timbul pada zaman khalifah yang empat. sayyid Ahmad juga menentang adanya taqlid terhadap pendapat ulama termasuk pendapat empat imam besar. dapat diwujudkan hanya dengan bekerja sama dengan Inggris. 2. Yang boleh disembah hanyalah tuhan. Mereka sama lemahnya dengan manusia dan sama terbatas pengetahuannya mengenai tuhan. serta tidak mempunyai kekuasaan apa-apa untuk menolong manusia dalam mengatasi kesulitan-kesulitan.

Memulai pendidikannya di wilayah asuhan orang tuanya sendiri Sayid Ahmad Hasan. Bukunya Jihad Dalam Islam yang beredar tahun 1928 M berpengaruh luas dan mendalam dalam membangkitkan semangat perlawanan menentang Inggris kaum Berhalaisme dan musuh-musuh Islam di mana saja. Dalam konferensi inilah Jama‟at Islami didirikan dan Maududi terpilih menjadi pemimpinnya. Tahun 1937 s. Ia pernah menjadi penulis direktur dan pemimpin redaksi. Mohammad Iqbal. 7 .d 1938 M Maududi tinggal di Lahore memenuhi panggilan Dr. Motto majalah ini adalah “Wahai ummat Islam embanlah dakwah Al-Qur‟an bergeraklah dan terbanglah menjelajah dunia. Konferensi ini dihadiri 75 orang dilegasi yang mewakili beberapa negara bagian india. Di Bathankot ia bersama Iqbal mendirikan sebuah Lembaga Researc Islam. Lembaga ini menjadi tempat pengkaderan dan tempat dia mengarang buku. Keturunannya dari keluarga Qutb al-Din Maudud. Ia menerbitkan majalah Turjuman Al-Qur‟an dari Hyderabad Deccan. pada tahun 1920 M beliau membentuk sebuah front jurnalistik yang bertujuan memerdekakan ummat Islam dan menyampaikan Islam. Melalui majalah Turjuman Al-Qur‟an Maududi menyerukan para ulama dan tokoh-tokoh Islam supaya menghadiri konferensi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 1941 M/1360 H di Lahore. Aktifitas dakwah Maududi berawal di dunia jurnalistik pada tahun 1918 M.Hyderabad. Tahun 1933 M. Ini merupakan langkah awal yang meratakan jalan menuju berdirinya Jama‟at Islami di kemudian hari. Namun beberapa lama kemudian sejak kedatangan Maududi Iqbal berpulang menghadap Ilahi.” Melalui majalah ini Maududi mentransfer pemikiran-pemikirannya ke segenap ummat Islam di anak benua India-Pakistan. Karir jurnalistiknya sering berpindah-pindah dalam berbagai surat kabar. Keluarga ini terkenal degan keteguhannya dalam memegang dan kedudukan rohaninya yang tinggi.

27 Pebruari 1979 M ia mendapat hadiah King Faisal Fondation dalam bidang pengkhidmatan 8 . Jama‟at Islami dgn berdikari mendirikan kamp-kamp penampungan Muhajirin Muslimin dan kepada mereka di beri bantuan sampai merasa aman dan damai. Kemudian disusul dgn munculnya kepemimpinan Jama‟at Islami baru di India. Dalam hidupnya Maududi berkali-kali dijebloskan ke dalam penjara krn keberanian dan sikapnya melawan orang-orang yang menentang penerapan hukum Islam di Pakistan. Tanggal 28 Agustus 1947 M Pakistan lahir sebagai negara merdeka yang memisahkan diri dari negara India negara berhala. Bagian barat tetap disebut Pakistan dan bagian timur disebut Bangladesh. Fatwa inilah yang menyebabkan Jama‟at Islami menghadapi serangan dahsyat dari pihak penjajah sejak awal berdirinya. Jabatan ketua jama‟at sesudahnya dipegang oleh Miyan Thufail Muhammad. Jama‟at Islami banyak membantu Muhajirin Kasmir dalam perjuangannya melawan India.Ketika itu anak benua india dikuasai Inggris. Bahkan hal itu semakin memperkuat keyakinannya terhadap dakwah dan prinsip-prinsip Islam. Beliau selanjutnya lbh banyak menekuni studi dan menulis terutama merampungkan kitabnya Tafhum Al-Qur‟an. Mereka dilengkapi dgn amunisi puskesmaspuskesmas dan kamp-kamp pengungsi. Jama‟at menyatakan kemerdekaan dgn sendirinya. Sejak Nopember 1972 M atas permohonan sendiri Maududi mengundurkan diri dari jabatan ketua jama‟at krn pertimbangan kesehatannya. Ia mengharmkan bekerja utk berbakti kepada kekuatan penjajah. Tujuannya tak lain adalah memudahkan urusan-urusan administratif. Ia pernah dijatuhi hukuman mati tetpi kemudian mendapatakan keringanan.Penjara-demi penjara dimasukinya namun tidak membuatnya mundur dari sikap dan perjuangannya. Perpecahan itu telah mengguncang Maududi.Nopember 1971 M Pakistan pecah menjadi dua. Maududi mengeluarkan fatwanya yang berani.

secara historis Deobandi mengadopsi pemikiran Shah Wali-Allah. Mutiara Bandung: 1986. Fiqh. Al-Islam Pusat Kumunikasi dan Informasi Islam Indonesia. sebuah hutan belantara di bagian provinsi utara India. Dalam tempo kurang lebih seratus tahun Madrasah Deobandi telah berhasil mencetak ratusan siswa yang ikut mengembangkan ilmu keislaman di Asia Selatan.112-135 9 . Jenazahnya dibawa ke Lahore. pembaharu Islam di anak benua India pada abad ke delapanbelas yang menggabungkan semua disiplin ilmu agama seperti: Teologi. seperti Afganistan.terhadap Islam. dari Nama Deobandi berasal dari kata “Deva” dan “Ban”. Sejarah Madrasah Deoband Deobandi (Urdu: devbandī) adalah Islam Sunni Paham gerakan politik yang timbul dan memulai dari India dan Pakistan dan kemudian menyebar ke negara-negara lain.2: d.Dalam bidang dakwah Maududi telah mewariskan kader-kader kepustakaan dan karya tulis yang tidak sedikit. (Uttar Pradesh) India. hal. di mana sekolah Darul Uloom “Darul „Ulum” Deoband yang didirikan oleh Maulana Qasim Nanautavi. dan Inggris dengan kedatangan imigran dari Asia Selatan. Maulana Kifayatullah berada. sebuah hutan belantara di bagian provinsi utara India. 1 Dzulqa‟idah 1399 H/22 September 1979 M Maududi wafat setelah menjalani operasi di New York. Nama Deobandi berasal dari kata “Deva” dan “Ban”. Hadiah tersebut didonasikan utk membangun sebuah lembaga ilmu pengetahuan Islam di Lahore. Tafsir. Hadith dan Filsafat. Madrasah Deoband 1. (Uttar Pradesh) India. Afrika Selatan. Deobandi mengikuti fiqhAbu Hanifa dan Aqidah dari Abu Mansur Maturidi. Tasawwuf. ilmu Logika (Mantiq). PT. Ucapan ta‟ziyahpun berdatangan dari seluruh dunia Islam. di mana 2 Farhan. karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dicetak berulang kali.

beberapa organisasi yang berafiliasi kepada paham politik Deobandi. Deobandi mengikuti fiqh dari Abu Hanifa dan Aqidah dari Abu Mansur Maturidi Secara historis Deobandi mengadopsi pemikiran Shah Wali-Allah. Maulana Kifayatullah berada. Ahlul Hadith. Kerekatan nama pendidikan ini dengan para alumninya merupakan tolok-ukur dalam berbagai gerakan yang dibentuk oleh para alumni. Organisasi ini juga merupakan organisasi 10 . pembaharu Islam di anak benua India pada abad ke delapanbelas yang menggabungkan semua disiplin ilmu agama seperti: Teologi. Hadith dan Filsafat.sekolah Darul Uloom “Darul „Ulum” Deoband yang didirikan oleh Maulana Qasim Nanautavi. Umumnya para alumni siswa dari Deobandi seusai menamatkan pendidikannya banyak menggunakan nama tambahan di belakang namanya semisal Maulana Shafi‟ Usmani Deobandi. Syari‟at Tauhid Wassunnah Sebuah gerakan Da‟wah yang berkiblat kepada Deobandi didirikan oleh Maulana Hussain Ali pada tahun 1957 di Provinsi Punjab. Fiqh. sebuah organisasi politik sosial yang terkemuka di Pakistan kemudian berubah menjadi Jam‟iyat Ulama-e-Islam dari Fazlur Rahman (JUIF) dan Jam‟iyat Ulama-e. Hingga saat ini organisasi ini bekerja dalam penegakkan Tauhid dan penerapan Sunnah. Tafsir.Islam dari Samiul Haque (JUIS). Dalam tempo kurang lebih seratus tahun Madrasah Deobandi telah berhasil mencetak ratusan siswa yang ikut mengembangkan ilmu keislaman di Asia Selatan. pada pemilu 2002 partai ini tergabung dalam koalisi partai-partai Islam Majlis Muttahida Amal (MMA) gabungan dari berbagai sekte di Pakistan. seperti: Deobandi. Tasawwuf. serta menentang hal-hal yang dianggap bid‟ah dan khurafat. Brelvi. di antaranya adalah: Jam‟iyat Ulama-e-Islam (JUI). Shi‟ah dan Jama‟at Islami. ilmu Logika (Mantiq). Maulana Kifayatullah Deobandi dsb.

Mahmud Al-Hasan dan A.A gangohi. Perkembangan Pemikiran Moderen di India. Lembaga ini didirikan pada tahun 1867 sebagai maktab biasa. 70 11 . Deoband menarik minat para pencari ilmu dari luar daerah.5 3 Murray Thurston Titus. Jakarta: 1992 h. Pustaka Setia Bandung. sebuah lembaga pendidikan di kawasan Saharanpur. Islam in India and Pakistan. Hanya setelah tahun 1874.tandingan atas faham politik dari organisasi Barelwi yang berkembang pesat diseluruh provinsi Pakistan khususnya pada provinsi Sind 3 Darul Ulum. berakhirnya kekuasaan Mughal dan semakin kokohnya posisi Inggris di anak Benua. 210 5 Ahmad Syaukani. telah membuka kesempatan bagi para pemuka muslim seperti ulama Deoband guna memperluas pengaruh di masyarakat. Bandung: 1997 h. Mulai saat itulah Nanotawi dan Gongohi yang lulusan madrasah Delhi dan pendatang ke Doeband memperkenalkan sebuah kurikulum setandar Dars Nizamiyah. University of California Press (1990) hal. Dengan pengetahuan dan reputasi para pengasuh Deoband serta sistem pendidikan yang diterapkannya. Karena peranannya yang demikian lembaga ini sering disebut sebagai “Gerakan Deoband”. penerbit Djambotan. Memang . kemudian menjadi terkenal karna peranan tokoh-tokohnya seperti M. Karena diorganisir dimasjid setempat. dengan cara mereka yang khas. kelihatannya maktab tersebut lebih ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan keagamaan masyarakat sekelilinganya.H Madani dalam memperjuangkan kepentingan kaum muslimin di Anak Benua India.4 Deoband didirikan sebagai kontinuitas tradisi keilmuan dalam Islam serta respon terhadap kondisi lokal. 232-250 4 Ensiklopedi Islam Indonesia. para pengasuh maktab Deoband mendapatkan bantuan termasuk tanah guna mendirikan bangunan khusus untuk pendidikan. R.Q Nanotawi. India bagian utara. Maktab yang mula-mula didirikan oleh Abu Husain di Deoband tak berbeda dengan lembaga pendidikan sejenis yang tersebar dikalangan muslim India kala itu.

yang pergi ke Makkah setelah pemberontakan 1857 dan menjadi pir kesayangan ulama Deobandi awal.795 orang siswa yang dating dari seluruj pelosok India. 367368 12 . sekolah ini telah meluluskan 3. Pada ulang tahunnya yang keseratus pada 1967. dan haji imdadullah (1817-1899). kepala sekolah (muhtamim) awal yang juga seorang ahli hadits dan fiqih. para siswa tersebut dipersatukan oleh pemakaian bersama bahasa Urdu dan Asrama. jilid pertama. Bandung: 2007 h. terdapat siswa dari Afrika Timur dan Selatn. Para siswa ini segera menjadi sebuah pusat metropolitan. Di antara mereka yang kemudian aktif di Deoband adalah anak dan ponakan seorang pengajar di kolese Delhi. 3. dan 431 dari luar India-pakistan. Maulana Mamluk Ali: Muhammad Ya‟kub Nanautawi -kepala sekolah atau shard mudarris pertama (1867-1888) dan seorang mursyid atau pembimbing spiritual yang sangat dihormati disekolah tersebut. Meskipun beragam asal usulnya. yang didirikan oleh Inggris untuk mengajarkan mata vpelajaran Eropa dan “Ketimuran” dengan bahasa pengantar Urdu dan bukian dengan bekas bahasa Istana (bahasa Peresia) atau bahasa-bahasa keagamaan (Sanssekerta dan Arab). sekolah tersebut pada akhir abad kesembilan belas menerim. Afganistan dan seluruh penjuru India.Beberapa orang yang terlibat dalam pendirian sekolah tersebuut dididik di Delhi pada tahun 1840-an dan terligat dalam dua lembaga penting: lingkungan ulama refomis yang terkait dengan keluarga Syah Wali Allah dan Sayyid Ahmad Barelwi dan Kolese Delhi.a ratusan siswa. Di Delhi ada juga Rasyid Ahmad Gangohi (1829-1905). dan juga dari Eropa dan Amerika. PT Mizan.6 6Ensiklopedi Oxford. pada akhir abad kedua pulu. Pada tahun-tahun pertama.191 orang siswa dari Pakistan Timur dan Barat. Dengan dimulai hanya dengan dua belas siswa. Dunia Islam Modern. para siswanya datang dari Asia Tengah.

sebagai contoh banyak mereka yang menggunakan nama tambahan di belakang namanya semisal Maulana Shafi‟ Usmani Deobandi. Dia berkata: "Semua harus berusaha bersamasama untuk suatu pemerintahan yang demokratis di mana Hindu. Bulan Bintang. khususnya tuntutan Muhammad Ali Jinnah Muslim Liga Partisi Inggris-India menjadi Muslim dan bagian non-Muslim Ia telah mengemukakan bahwa alasan yang nyata bagi oposisi mereka terhadap Pemisahan adalah keinginan mereka untuk mengislamkan seluruh India 7 Maulana Husain Ahmad Madani adalah salah satu ulama yang menentang gagasan Pakistan. Biasanya para alumni dari Sekolah ini sangat sulit memisahkan diri dari nama Deobandi seusai tamat pendidikannya. Pada dasarnya gerakan ini muncul sebagai reaksi terhadap faham Brelvi yang berkembang pesat diseluruh provinsi Pakistan dan khususnya di provinsi Sind. yang melihat tidak ada Islam dalam gagasan Pakistan. Kerekatan nama pendidikan ini dengan para alumninya merupakan tolok-ukur dalam berbagai gerakan yang dibentuk oleh para alumni. Jakarta. Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan. h. serta menentang hal-hal yang dianggap bid‟ah dan khurafat. Dia juga Syekh-ul-Hadits (Kepala departemen hadits) dari Darul Ulum Deoband dan memimpin Jamiat Ulema-e-Hind. 7 Harun Nasution. 1990. Adapun Gerakan Da‟wah yang berkiblat kepada Deobandi adalah gerakan Isya‟at Tauhid Wassunnah. sebagai lembaga Da‟wah yang didirikan oleh Maulana Hussain Ali pada tahun 1957 di Provinsi Punjab.163 13 . sebuah organisasi ulama. Maulana Kifayatullah Deobandi dsb. Hingga saat ini jama‟ah ini bekerja dalam penegakkan Tauhid dan penerapan Sunnah. Sekelompok besar ulama di Darul Ulum Deoband telah menentang pendirian negara yang didirikan di sepanjang garis sektarian. Muslim.Deobandi pada dasarnya sebuah lembaga pendidikan yang memfokuskan diri dalam dunia pendidikan.

mendirikan Darul Ulum Seminari di kota Deoband. 174-175 14 . kurikulum yang tetap dan dipilih dengan cermat. Dalam situasi ini. h. dengan penduduk Muslim India Nanautawi melembagakan metode modern belajar: Mengajar di dalam kelas. Pada tahun 1857. ceramah oleh fakultas yang berbeda diakui sebagai pemimpin di bidang mereka. sekelompok teolog dipelajari." Sekolah advokat versi ortodoks Islam dan telah berulang kali menjauhkan diri dari ekstremisme agama. dengan banyak anak-anaknya dihukum mati. Kaisar Zafar menjadi Kaisar Mughal terakhir. Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan. Fakultas menginstruksikan mahasiswa terutama dalam bahasa Urdu. yang cenderung untuk melihat kekalahan 1857 sebagai akhir politik mereka dan awal dari apa yang bisa menjadi masa gelap Islam sejarah di India. masa ujian. karena ia digulingkan tahun berikutnya dan diasingkan ke Burma. Hal ini ditandai saat mani untuk kesadaran Indo-Islam. Nanautawi mengklaim bahwa ia telah diilhami untuk melakukannya oleh mimpi di mana Nabi Muhammad berbicara kepadanya. Kristen dan Parsis termasuk kebebasan tersebut adalah sesuai dengan Islam. Jakarta.. dipimpin oleh Maulana Muhammad Qasim Nanautawi. British East India Company meletakkan dengan tangan berat gerakan kemerdekaan dimulai oleh pasukan India utara yang berbeda. khusus untuk para elite Islam didirikan di India utara. Bulan Bintang. dalam rangka melestarikan budaya Indo-Islam dan melatih pemuda dalam pengetahuan Islam. Dasar dari Darul Ulum Deoband dibaringkan di 1283 H (21 Mei 1866 M) di bawah pohon delima. lingua franca dari bagian urban 8 Harun Nasution.8[ Filosofi pedagogis Deoband difokuskan pada pengajaran mengungkapkan ilmuilmu Islam. pers penerbitan dan sebagainya.Sikh. yang dilakukan atas nama Bahadur Shah Zafar Gurakani dinyatakan tak berdaya. yang dikenal sebagai manqulat. 1990.

000 lulusan telah pergi untuk menemukan madrasah serupa (sekolah) di seluruh Asia Selatan dan lebih jauh.di wilayah ini. yang merupakan fokus tasawuf). 1990. Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan. h. Pada tahun 1857 madrasah Deoband melalui Mawlana Muhammad Qasim Nanantawi dan Mawlana Ishaq. h. 2. Lebih dari 15. yang didukung oleh kontribusi keuangan sukarela dari umat Islam pada umumnya. spiritualitas Islam tradisional (tasawuf. itu adalah untuk dijalankan sebagai sebuah lembaga otonom. Ide-ide Syah Waliullah yang kemudian ditonjolkan oleh sayyid Ahmad Syahid dan gerakan Mujahidin. hukum Islam (fiqh).163 15 . Jakarta. ini juga tanpa disadari disemen hubungan tumbuh dari bahasa Urdu dengan masyarakat Muslim utara India. Kurikulum inti mengajarkan hukum Islam (syariah). Sebaliknya. Pada waktunya. serta bidang lainnya beberapa studi Islam. Bulan Bintang. itulah menjadi pegangan bagi Deoband10 Ide-ide itu meliputi: 9 Harun Nasution. Pola pendidikan Kurikulum Deoband adalah berdasarkan silabus Indo-Islam abad ke-17 yang dikenal sebagai Dars Nizami. seorang cucu dari Syah Abdul Aziz ditingkatkan menjadi perguruan tinggi.175 10 Ibid.9 Sepeninggalan Sayyid Ahmad Syahid. Para pendiri sadar memutuskan untuk bercerai seminari dari partisipasi politik atau pemerintah. gerakan intelektual melawan kolonial Inggris terus dilakukan oleh para pengikut Sayyid Ahmad Syahid. dan dilengkapi dengan studi bahasa Arab (untuk alasan teologis) dan Persia (untuk alasan budaya dan sastra). para pengikut teologi ini sekolah sering digambarkan sebagai pengikut Deobandi sekolah pemikiran.

para peserta termasuk lulusan Darul Ulum. pada tahun 1926. pemurnian ajaran Islam India dari paham-paham salah yang dibawa tarekat dan dari keyakinan animisme lama dan pemurnian dari perkatek keagamaan seperti bid'ah.dan baru-baru di Afghanistan. Dampak Sekolah Deoband Banyak sekolah-sekolah Islam modern di India. yang mengunjungi Darul Ulum selama kunjungannya ke India pada tahun 1969. Inggris. dekat Durban di Afrika Selatan. yaitu. dan Jamia Zia-ul-Quran (masjid Bagh-wali Al-maroof).h. Sikap anti inggris ini dilator belakangi oleh para pendiri deoband mayoritas pemuka gerakan mujahidin. Deoband mengambil sikap anti Inggris.132 16 . Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan.  Bidang politik dan pendidikan. Amerika Serikat. Kongres Nasional India adalah untuk mendeklarasikan kemerdekaan lengkap tujuan tiga tahun kemudian. Jamiah Ashrafia Lahore11. untuk Darul Ulum Deoband . misalnya Nadwatul Ulama di Lucknow. Kebebasan terkenal tempur Khan Abdul Gaffar Khan. Bangladesh dan Pakistan . 11 Mukti Ali. 1993. 3. Afrika Selatan . atau teologis terkait. Faisalabad. Bandung: Mizan. Deoband dan mereka mendukung kelompok yang menyerukan kemerdekaan lengkap India dari pemerintahan Inggris. Gerakan Kemerdekaan India Dalam pertemuan Jamiat Ulema-eHind di Calcutta. dan tiga seminari penting di Pakistan. dalam sidang di Lahore. Mereka mendirikan deoband untuk menentang pendidikan sekuler inggris dan juga sebagai reaksi terhadap usaha kristenisasi di India.serta di ratusan tempat lain di seluruh dunia berafiliasi. Madrasah In'amiyyah Camperdown. seminari Terkenal telah ditetapkan oleh lulusannya. Bidang agama. Darul Ulum Karachi.

Hubungannya dengan pihak Inggeris sangat baik dan inilah yang dipergunakannya untuk kepentingan ummat Islam India. kemudian bekerja pula sebagai hakim. Jakarta. Bulan Bintang. tetapi pada tahun 1846 ia pulang kembali ke Delhi untuk meneruskan studi.1759). Pada masa Pemberontakan 1857 ia berusaha mencegah terjadinya kekerasan dan banyak menolong orang Inggris dari pembunuhan. Ia mendapat didikan tradisional dalam pengetahuan agama dan di samping Bahasa Arab ia juga belajar Bahasa Persia. Ahmad Khan berpendapat bahwa usaha peningkatan kedudukan dan kesejahteraan ummat Islam India dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan Inggeris sebagai penguasa di India. Neneknya Sayyid Hadi adalah Pembesar Istana di zaman Alamghir II (1754. Pihak Inggeris menganggap ia telah banyak berjasa dan ingin membalas jasa tersebut. Maulana Mehmud Hasan.177 17 . tetapi hadiah yang dianugerahkan Inggeris ditolaknya. 1990. Dalam fikirannya. cucu Nabi Muhammad melalui Fatimah dan Ali. Sayyid Ahmad Khan Sayyid Ahmad Khan lahir di Delhi pada tahun 1817 dan menurut keterangan ia berasal dari keturunan Husein.telah berkata12: "Saya telah memiliki hubungan dengan Darul Ulum sejak saat Syaikh-ul-Hind. kami digunakan untuk membuat rencana untuk gerakan kemerdekaan. ia hanya menerima Gelar Sir dari pemerintahan Inggeris dari berbagai hadiah yang ditawarkan tersebut. Duduk di sini. Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan. bagaimana kita bisa mengusir Inggris dari negara ini dan bagaimana kita bisa membuat India bebas dari kuk perbudakan dari Raj Inggris. menentang 12Harun Nasution. Sayyid Ahmad Khan dan Gerakan Aligarh a. Sayyid Ahmad Khan adalah orang yang rajin membaca. Ketika usianya 18 tahun ia bekerja pada Serikat India Timur. Lembaga ini telah melakukan upaya besar untuk kebebasan negara ini " B. h. adalah hidup.

ia mendirikan lembaga pendidikan Muhammedan Anglo Oriental College (MAOC) yang kemudian berkembang menjadi Universitas Aligarh. Selain itu juga menulis dua buku Tarikh Sarkhasi Bignaur (1858) dan Asbab Baghawad Hind (1858). Jalan yang harus ditempuh ummat Islam memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan itu bukanlah bekerja sama dengan Hindu dalam menentang Inggeris tetapi memperbaiki dan memperkuat hubungan baik dengan Inggeris. adalah ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Untuk mewujudkan cita-citanya. dan dimakamkan di Aligarh. Sehingga untuk mendapatkan kemajuan. Pada tahun 1875. Selain itu dasar ketinggian dan kekuatan Barat. Dari hasil karyanya ini terihat pula bahwa Sayyid Ahmad Khan termasuk penulis yang produktif. Essay on life of Muhammad (1870). termasuk di dalamnya Inggeris. Tafsir al-Qur‟an sebanyak 6 jilid. Atas usaha usahanya dan atas sikap kooperatif yang ditunjukkannya terhadap Inggeris. Ia juga tercatat sebagai anggota parlemen di Legislatif Council selama empat tahun (1878 – 1882). Cita citanya untuk menjalin hubungan baik 18 . Beberapa hasil karya Sayyid Ahmad Khan adalah Atsar al-Sanadid (1874) yang merupakan hasil penelitiannya tentang arkeologi di Delhi dan sekitarnya. Sementara itu kepada ummat Islam dianjurkan agar tidak bersikap melawan tetapi sikap berteman dan bersahabat dengan Inggeris. ia menerbitkan majalah “Tahzib alAkhlak”. Ibthal al-Ghulami (1890) dan Tabyin al-Kalam (1860). Ahmad Khan mengakhiri perjuangannya dengan berpulangnya ke rahmatullah pada tanggal 27 Maret 1898 setelah menderita sakit beberapa lama dalam usia 81 tahun. Sayyid Ahmad Khan akhirnya berhasil dalam merobah pandangan Inggeris terhadap ummat Islam India.kekuasaan Inggeris tidak akan membawa kebaikan bagi ummat Islam India tetapi akan menjadikan umat Islam semakin mundur serta akan jauh ketinggalan dari masyarakat Hindu India. Untuk mengukuhkan ide-idenya ia mendirikan All India Muhammadan Education Conference (1886). ummat Islam harus pula menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern itu.

13 Ira. Keinginan ini telah dapat diwujudkan Sir Sayyid pada masa hidupnya13. Manusia menurutnya dianugerahi Tuhan daya daya. Manusia mempunyai kebebasan untuk mempergunakan daya daya yang diberikan Tuhan kepadanya itu.37-44 19 . Ummat Islam tidak menyadari bahwa peradaban Islam masa klasik telah runtuh dan digantikan peradaban modern yang berasal dari dunia Barat. judul asli: A History of Islamic Societies. sungguhpun mempunyai batas. 1999. yang disebut akal. Ahmad Khan menolak pula faham taklid bahkan tidak segan segan menyerang faham ini. Jilid ke-3 hal. Ahmad Khan percaya pada kekuatan dan kebebasan akal. Mas‟adi. Ide-Ide Pembaharuan Sayyid Ahmad Khan Sayyid Ahmad Khan melihat bahwa ummat Islam India mundur karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Dasar peradaban baru ini ialah ilmu pengetahuan dan tekhnologi sebagai pondasi kokoh bagi kemajuan dan kekuatan orang Barat modern yang berasal dari hasil pemikiran manusia. Oleh karena itu akal bagi Sayyid Ahmad Khan mendapat penghargaan tinggi. dan daya fisik untuk mewujudkan kehendaknya. Lapidus. Oleh karena itu. Ghufran A. Raja Grafindo Persada.antara Inggeris dan ummat Islam dimaksudkan agar ummat Islam dapat merobah nasib dari kemunduran. terj. seperti daya berfikir. Sumber ajaran Islam menurut pendapatnya hanyalah alQur‟an dan Hadis. Pendapat ulama di masa lampau tidak mengikat bagi ummat Islam dan di antara pendapat mereka ada yang tidak sesuai lagi dengan zaman modern. ia mempunyai faham qa¬dariah (free will and free act) dan tidak faham jabariah atau fatalisme. M. namun bagi sebahagian kalangan ummat Islam tradisional pada masanya berpegang teguh bahwa kekuatan akal bukan tidak terbatas. Sejarah Sosial Umat Islam. ia percaya pada kebebasan dan kemerdekaan manusia dalam menentukan kehendak dan melakukan perbuatan. Dengan kata lain. Jakarta: PT.

sedangkan hadis yang berkaitan dengan perkara dunia.Secara sederhana bentuk-bentuk ide pembaharuan Sayyid Ahmad Khan dapat pula dikembangkan sebagai berikut : a) Bidang Keagamaan Salah satu warisan keagamaan yang ditinjau dan diperbaharui kembali. Untuk kegiatan ini. dan yang tidak bertentangan dengan hakikat-hakikat sejarah. Ia sangat selektif dalam menerima hadis. karena amat produktif dalam menelorkan mufassir liberal dan radikal semisal Sayyid Ahmad Khan ini. dan sangat fundamental serta mencakup seluruh aspek Islam. hadis Masyhur tidak dapat diterima kecuali setelah diadakan penelitian. Dengan munculnya hadis-hadis palsu. adalah tafsir al-Qur‟an. anak benua Indo-Pakistan dapat berbangga diri. yang sesuai dengan akal dan pengalaman manusia. sedangkan hadis Ahad tidak dapat diterima sama sekali. Oleh karena itu. ia berpandangan bahwa tugas kaum muslimin sekarang dalam memelihara hadis adalah merumuskan “standar penilaian modern terhadap hadis-hadis” ia tidak menjelaskan standar tersebut. tidak termasuk tugas kerasulan secara 20 . Sayyid Ahmad Khan berpendapat bahwa al-Qur‟an dan hadis merupakan sumber hukum Islam. ia hanya menerima hadis yang sesuai dengan nash dan ruh al-Qur‟an. Ini terwujud dengan terbitnya volume pertama dari enam jilid tafsir karya Ahmad Khan pada tahun 1880. Pembaharuan penafsiran al-Qur‟an yang dilakukan adalah berusaha mengadaptasikan ajaran-ajaran al-Qur‟an dengan tuntutantuntutan zaman modern. Hadis yang berkaitan dengan ruang lingkup agama bersifat mengikat dan wajib diikuti. Berkaitan dengan pembagian hadis kepada Mutawatir. Menurut Sayyid Ahmad Hadis yang dapat diterima tersebut dibagi kepada dua bagian yaitu hadis yang berkaitan dengan agama dan hadis yang berkaitan dengan dunia. ia berpendapat bahwa hadis Mutawatir dapat diterima. Masyhur dan Ahad.

Di tahun 1876 ia mengundurkan diri sebagai pegawai Pemerintah Inggeris dan sampai akhir hayatnya di tahun 1898. harus dirobah terlebih dahulu.mutlak dan hanya berlaku khusus bagi kondisi dan keadaan bangsa Arab pada masa nubuwwah. kurang percaya pada kebebasan manusia dan kurang percaya pada adanya hukum alam. 21 . adalah dengan memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern Barat. Perobahan sikap mental itu diusahakannya melalui tulisan-tulisan dalam bentuk buku dan artikel artikel dalam majalah Tahzib Al Akhlaq. bahkan pada akhirnya ke dalam lapangan inilah dicurahkannya perhatian dan usahanya. antara lain dalam masalah jihad. Pada tahun 1861 Sayyid Ahmad Khan mendirikan Sekolah Inggeris di Muradabad. Berkaitan dengan permasalahan fiqh. bunga bank. Untuk mencapai tujuan ini maka sikap mental ummat yang kurang percaya kepada kekuatan akal. dan sekiranya tidak karena lembaga pendidikan tersebut ummat Islam India di Pakistan sekarang akan lebih jauh lagi ketinggalan dari ummat-ummat lain. dan tidak mengikat bagi seluruh kaum muslimin.. ia mendirikan sekolah Muhammedan Anglo Oriental College (MAOC) di Aligarh yang merupakan karyanya yang bersejarah dan berpengaruh dalam upaya memajukan ummat Islam India. poligami dan had. Salah satu jalan yang efektif untuk merobah sikap mental suatu bangsa menurut Sir Sayyid haruslah melalui pendidikan. ia mementing¬kan pendidikan ummat Islam India. Sekolah itu mempunyai peranan penting dalam kebangkitan ummat Islam India. Sayyid Ahmad Khan beranggapan bahwa jalan bagi ummat Islam India untuk melepaskan diri dari kemunduran dan selanjutnya mencapai kemajuan. b) Bidang Pendidikan Sebagai telah disebut di atas. Di tahun 1878. Sayyid Khan mempunyai pandangan tersendiri yang mendekatkan antara perkara-perkara dan dengan pemahaman peradaban barat. Usaha melalui pendidikan juga tidak dilupakannya.

serta lembaga ini juga melakukan kegiatan penterjemahan buku Inggeris ke Bahasa India. pendidikan dan kebudayaan. Parsi dan Kristen. Dalam sistem pendidikan di MAOC pendidikan agama Islam dan ketaatan siswa menjalankan ajaran agama mendapat prioritas yang utama. Keistimewaan lainnya. sekolah tersebut terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Program dari lembaga ini yakni menyebarluaskan pendidikan Barat di kalangan ummat Islam. Salah satu tujuan panitia tersebut adalah menyelidiki sebab-sebab ummat Islam India sedikit sekali memasuki sekolah sekolah Pemerintah. Di samping itu dibentuk pula Panitia Dana Pembentukan Perguruan Tinggi Islam.MAOC dibentuk sesuai dengan model sekolah di Inggeris dan bahasa yang dipakai di dalamnya ialah Bahasa Inggeris. menyelidiki pendidikan agama yang diberikan di sekolah sekolah Inggeris yang didirikan oleh kalangan Islam serta menunjang pendidikan agama yang diberikan di sekolah sekolah swasta. Sebelumnya pada tahun 1869/1870 Sayyid Ahmad Khan telah berkunjung ke Inggeris. Ilmu pengetahuan modern merupakan sebahagian besar dari mata pelajaran yang diberikan dengan tidak mengabaikan pendidikan agama. Pada tahun itu juga diterbitkan pula jurnal mingguan “Aligarh Institut” yang menyebarluaskan informasi dan problematika mengenai seputar pengetahuan. Sekembalinya dari kunjungan itulah ia membentuk Panitia Peningkatan Pendidikan Ummat Islam. Direkturnya berbangsa Inggeris sedang guru dan staffnya banyak terdiri atas orang Inggeris. Sedangkan pada sekolah Inggeris yang diasuh Pemerintah pendidikan agama tidak diajarkan. 22 . bukan hanya bagi orang Islam. untuk mempelajari sistem pendidikan Barat. baik Hindu. Di tahun 1886 ia juga membentuk Muhammedan Educational Conference dalam usaha mewujudkan pendidikan nasional yang seragam bagi ummat Islam India.

pembentukan sekolah sekolah missi Kristen. bahwa umat Islam tidak terlibat pemberontakan itu. b) Pemerintah Inggeris tidak mengetahui keluhan keluhan rakyat India. 1992 hal 73-74 23 . baik Islam maupun Hindu. sehingga berakibat : a) Rakyat India tidak mengetahui tujuan dan niat Inggeris yang sebenarnya dan menganggap Inggeris datang untuk merobah agama mereka menjadi Kristen. dan penghapusan pendidikan agama dari perguruan perguruan tinggi. Pembaharuan Dalam Islam. dalam lembaga lembaga perwakilan rakyat.Pada tahun 1920 MAOC ini berkembang menjadi Universitas Aligarh yang secara berlanjut meneruskan tradisi sebagai pusat gerakan pembaharuan Islam India. Harun.14 c) Bidang Sosial Politik Dalam bidang politik ide Sayyid Ahmad Khan ini merupakan refleksi dari gejolak sosial politik yang terjadi antara umat Islam dan Inggris pada tahun 1857. Ahmad Khan mengeluarkan panflet yang berisikan penjelasan tentang faktor penyebab pecahnya pemberontakan tersebut. Jakarta : Bulan Bintang. Sejarah pemikiran dan gerakan. Dalam usahanya. Di antara faktor penyebab tersebut adalah : 1) Intervensi Inggeris dalam soal keagamaan seperti pendidikan agama Kristen yang diberikan kepada yatim piatu di panti panti yang diasuh oleh orang Inggeris. Pemikirannya inilah yang dituangkan dalam buku karangannya Asbab Baghawat Hind yang berisi tentang usaha Sayyid Ahmad Khan untuk meyakinkan pihak Inggris. 14 Nasution. Universitas inilah yang menjadi penggerak utama terwujudnya pembaharuan di kalangan umat Islam India. 2) Tidak turut sertanya orang orang India. ia meyakinkan pihak Inggeris bahwa dalam Pemberontakan 1857 ummat Islam tidak memainkan peranan utama.

sedang kestabilan dalam pemerintahan bergantung pada hubungan baik dengan rakyat. ketika rasa nasionalisme India telah mulai timbul dan terbentuknya Partai Kongres Nasional India di tahun 1885. Lebih lanjut. Dengan demikian tidak pada tempatnya Pihak Inggeris menaruh rasa curiga terhadap ummat Islam India. Tetapi akhimya ia dipengaruhi oleh Mr. ia pada mulanya adalah penyokong nasionalisme India. Sayyid Ahmad Khan menyatakan bahwa di antara golongan Islam yang ikut serta dalam pemberontakan 1857 adalah mereka yang kerap kali melakukan perbuatan tidak baik dan tercela serta perbuatan kriminal. Sikap tidak menghargai dan tidak menghormati rakyat India membawa akibat yang tidak baik. Menurut Rayendra Prasadia. Sayyid Ahmad Khan memang berpendapat bahwa pendidikanlah satu satunya jalan bagi ummat Islam India untuk mencapai kemajuan. Sebaliknya turut campur dalam bidang politik akan merugikan ummat Islam India. Dan jika hanya segelintir ummat Islam yang bersalah tidaklah pada tempatnya pula untuk menetapkan keseluruhan ummat Islam India bertanggung jawab terhadap pemberontakan tersebut. la pemah menerangkan bahwa Hindustan merupakan negara bagi orang Hindu dan dalam kategori Hindu termasuk orang India Islam dan orang India Kristen. Sayyid Ahmad Khan menjauhkan diri dari gerakan ini.c) Pemerintah Inggeris tidak berusaha mengikat tali persahabatan dengan rakyat India. 24 . Sikap Sayyid dalam bidang politik terlihat pula pada pertengahan kedua dari abad ke-19. salah satu Direktur MAOC yang berpendapat bahwa pendidikan ummat Islam India belum sampai ke taraf yang membuat mereka akan dapat mengambil keuntungan dari permainan dalam bidang politik. Back. Kemajuan tidak akan dicapai melalui jalan politik. dengan alasan bahwa bahasa yang dipakai Kongres terhadap Pemerintah Inggris kurang sopan.

Gerakan yang dijalankan Partai Kongres. Di sini telah dapat dilihat bibit dari ide Pakistan yang muncul kemudian di abad ke-20.Oleh karena itu ia menganjurkan supaya ummat Islam India jangan turut campur dalam agitasi politik yang dilancarkan Partai Kongres. bukan hanya akan merugikan bagi ummat Islam. akan lenyap dalam mayoritas Hindu yang lebih tinggi kemajuannya. Terlihat sikapnya terhadap pendidikan ummat Islam memang terlihat sangat mengagumkan. Dalam ide politik yang ditimbulkan Sayyid Ahmad Khan di atas telah kelihatan pengertian bahwa ummat Islam merupakan satu ummat yang tidak dapat membentuk suatu negara dengan ummat Hindu. Bersatu dengan ummat Hindu dalam satu negara akan membuat minoritas Islam yang rendah kemajuannya. tetapi juga bagi seluruh India. 25 . Dari usaha-usaha pembaharuan Sayyid Ahmad Khan terlihat yang paling menonjol adalah dalam bidang pendidikan. Usaha usaha untuk merobah sikapnya terhadap Partai Kongres tidak berhasil. Umat Islam harus mempunyai negara tersendiri. Melalui buku karangannya dan tulisan¬-tulisannya Tahzib al-Akhlaq ide ide pembaharuan yang dicetuskannya menarik perhatian golongan terpelajar Islam India. Ia berkeyakinan bahwa anggota kasta kasta dan pemeluk agama agama yang berlainan di India tidak bisa disatukan menjadi satu bangsa. namun pengaruh tersebut tidak terbatas dalam bidang pendidikan saja. Tujuan dan cita cita mereka saling berlainan. Wujud Partai Kongres Nasional India sebenarnya tidak mempunyai dasar. Penafsiran penafsiran baru yang diberikannya terhadap ajaran-ajaran Islam lebih dapat diterima golongan terpelajar ini dari pada tafsiran tafsiran lama. demikian ia selanjutnya menjelaskan.

26 . Setelah Sayyid Ahmad Khan wafat pada tanggal 24 Maret tahun 1898. demikian juga dengan pendidikan itu saja sikap moralnyapun tidak dapat ditingkatkan. Pemberontakan itu merupakan akibat dari keinginan akan adanya pendidikan di India. bahkan dia akan menjadi semacam kuda bengal yang tidak mau dikendalikan oleh penunggangnya. Demikianlah keadaan masyarakat India masa itu. Selain ini semua. yang sasarannya adalah kita ini. Hal ini akan terbukti dengan sejarah Aligarh selanjutnya pasca Sayyid Ahmad Khan. universitas universitas yang didirikan di India dengan tujuan mendirikan pendidikan tingkat tinggi. dan akibat dari kenyataan bahwa Bangsa India tidak memahami hak Pemerintah.b. latihan yang baik pun diperlukan. Kebanyakan para negarawan menyetujui adanya pendidikan tingkat tinggi itu dan menganggapnya sebagai kewajiban pemerintah. namun sikap mental tak bisa sepenuhnya terpengaruh dengan ide pembaruaan tersebut. tidak dipungkiri walaupun dengan berbagai ide pembaharuan yang ditelorkan oleh pembaharupembaharu seperti Sayyid Ahmad Khan dan rekan-rekannya. Aligarh dan Pengaruhnya bagi Pembaharuan India-Pakistan Malapetaka hebat yang melanda India. sementara sebagian kecil di antara mereka bersikap menentangnya. ide ide pembaharuan yang dicetuskan Sayyid Ahmad Khan dianut dan disebarkan selanjutnya oleh pengikut dan pada akhirnya lahirlah sebuah gerakan yang disebut Gerakan Aligarh yang berpusat MAOC sendiri. juga terdapat keinginan akan adanya hubungan antara para penguasa dan rakyat dalam hal keinginan untuk memperoleh pendidikan itu. yaitu Pemberontakan tahun 1857 telah berlalu. tak seorang pun yang berfikir bahwa bersamaan dengan pendidikan itu. Pada saat ini. sebab tak seorang pun dapat meningkatkan dirinya sebagai manusia (beradab) hanya dengan pendidikan semata mata. terhadap kita dan tidak mengerti tentang kewajiban kita terhadapnya. Akan tetapi.

Pada tahun 1897 ia menggantikankan kedudukan Sayyid Ahmad Khan di MAOC Ia mempunyai jasa yang besar dalam menyebarkan ide ide Sayyid Ahmad Khan yang dilakukannya melalui Muhammedan Educational Conference. Jadi antara MAOC terdapat perbedaan bukan hanya dalam soal-soal keagamaan saja tetapi. Ia adalah orang yang paling cinta damai. Pada mulanya ia adalah pegawai Serikat India Tiffluk. juga mengenai sikap politik. Inilah yang pada akhirnya menyebabkan ia 27 . namun ia dihadapkan juga kepada kontraversi Hindu-Urdu yang telah ada sejak akhirakhir kehidupan Sayyid Ahmad. yang dikenal dengan nama Nawab Muhsin Al Mulk (1837 1907). Muhsin al-Mulk tidak hanya membawa para ulama dekat dengan Aligarh. sedang Sayyid Ahmad Khan terkenal dengan sikap pro Inggeris. Di tahun 1863 ia berkenalan dengan Sayyid Ahmad Khan dan antara keduanya terjalin tali persahabatan yang erat. Jasanya dalam memajukan MAOC terlihat dengan bertambah banyaknya jumlah murid lembaga pendidikan tersebut. la banyak rnenulis artikel Tahzib Al Akhlaq dan kemudian juga di majalah yang diterbitkan MAOC la pindah ke Aligarh dan menetap di sana mulai pari tahun 1893.Ada beberapa tokoh Aligarh yang berpengaruh dan melanjutkan ideide pembaharuan yang dicetuskan Sayyid Ahmad Khan. maka kepemimpinan Aligarh pindah ke tangan Sayyid Mahdi Ali. Sebagaimana diketahui bahwa Deoband yang banyak menghasilkan ulama ulama India tradisional. mempunyai sikap yang tidak kooperatif dengan Inggeris. Muhsin al-Mulk berhasil membuat golongan ulama India merobah sikap keras terhadap Gerakan Aligarh. kemudian menjadi pembesar di Hyderabad. lebih jauh ia mampu menarik beberapa lawan politik pendiri Perguruan Tinggi tersebut. Ia pernah berkunjung ke Inggeris untuk keperluan Pemerintah Hyderabad. di antaranya Nawab Muhsin al-Muluk Setelah Sayyid Ahmad Khan wafat.

University of California Press (1990) hal. Ia wafat 16 Oktober 1907. Islam in India and Pakistan.mengundurkan dari Perguruan Tinggi tersebut. dan dikuburkan di samping kuburan Sayyid Ahmad Khan di Aligarh.15 15 Murray Thurston Titus.274-281 28 .

Muhammad Shibli Nu'mani. Diantara tugas mereka yaitu mengumpulkan zakat utnuk pemerintahan imam dan mencari mujahidin untuk meneruskan jihad Dari para Murid Syah Waliullah berdirilah dua perguruan tinggi di India Deoband dan Aligarh. serta menentang hal-hal 29 . Tetapi pada akhirnya sikap Deoband yang tadinya keras bisa melembut dan berubah terhadap sikap yang tadinya mempertahankan tradisi dan menutup pintu ijtihad. beda halnya dengan gerakan Aligarh mereka tidak menutup pintu ijtihad. Ide yang dimunculkan oleh Sayyid Ahmad ialah merubah sistem pemerintahan dari monarki kepada sistem imamah. Chiragh Ali. Hingga saat ini organisasi ini bekerja dalam penegakkan Tauhid dan penerapan Sunnah.BAB III KESIMPULAN Kesemenaan Inggris terhadap masyarakat India dan terjadinya kesenjangan perlakuan antara islam dan hindu India dalam hak sebagai warga Negara. Gerakan Mujahidin di pelopori oleh Sayyid Ahmad mencoba memulai peperangan terhadap golongan sikh di India Utara. Hingga berdirinya Negara Pakistan yang dipelopori oleh Iqbal dan Jinnah. dapat di simpulkan syari‟at Tauhid Wassunnah Sebuah gerakan Da‟wah yang berkiblat kepada Deobandi didirikan oleh Maulana Hussain Ali pada tahun 1957 di Provinsi Punjab. Sayyid Amir Ali. yaitu negara dipimpin oleh seorang imam. Nawab Muhsin Al-Mulk.. Yang menjadi perbedaan faham keagamaan dan politik Aligarh dan Deoband. perlahan mulai membuka pintu ijtihad. Deoband dan Aligarh telah banyak melahirkan tokoh-tokoh India seperti Sayyid Ahmad Khan. menuai kritik dari para tokoh India. Altaf Husain Ali . Dari segi keagamaan Deoband tetap mempertahankan taklid kepada ulama' klasik dan menutup pintu ijtihad. Viqar Al-Mulk . Dari segi politik Deoband anti terhadap Inggris dan Aligarh justru sebaliknya pro terhadap Inggris. Pembaharuan di India/Pakisan bahwa. imam mengangkat seorang khalifah sebagai wakilnya di kota-kota penting. Maulvi Nazir Ahmad. sehingga gerakan anti inggris bermunculan.

Bidang Agama 2. pembentukan sekolah sekolah missi Kristen. Intervensi Inggeris dalam soal keagamaan seperti pendidikan agama Kristen yang diberikan kepada yatim piatu di panti panti yang diasuh oleh orang Inggeris. 1. Pemerintah Inggeris tidak berusaha mengikat tali persahabatan dengan rakyat India.yang dianggap bid‟ah dan khurafat. Organisasi ini juga merupakan organisasi tandingan atas faham politik dari organisasi Barelwi yang berkembang pesat diseluruh provinsi Pakistan khususnya pada provinsi Sind Ide-ide pembaharuan. sehingga berakibat: 1) Rakyat India tidak mengetahui tujuan dan niat Inggeris yang sebenarnya. Bidang Pendidikan 3. baik Islam maupun Hindu. 30 . Tidak turut sertanya orang orang India. 3) Pemerintah Inggeris tidak mengetahui keluhan keluhan rakyat India. b. dalam lembaga lembaga perwakilan rakyat. Sosial Politik Di antara faktor penyebab sosial politik:\ a. dan 2) Menganggap Inggeris datang untuk merobah agama mereka menjadi Kristen. Sikap tidak menghargai dan tidak menghormati rakyat India membawa akibat yang tidak baik. sedang kestabilan dalam pemerintahan bergantung pada hubungan baik dengan rakyat. c. dan penghapusan pendidikan agama dari perguruan perguruan tinggi.

Sejarah pemikiran dan gerakan. Ghufran A. terj. 1990 Ensiklopedi Islam Indonesia. PT. Ira. Bandung: Mizan. Nasution. Pembaharuan Dalam Islam. Raja Grafindo Persada. Bandung: 2007 Mukti Ali. Jakarta: 1992 Syaukani Ahmad. University of California Press (1990) Farhan. Dunia Islam Modern. 1999. PT Mizan. jilid pertama. 1993 Murray Thurston Titus. Harun. Pustaka Setia Bandung. Jakarta : Bulan Bintang. Sejarah Sosial Umat Islam. Mas‟adi. 1992. Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Pergerakan. penerbit Djambotan. Lapidus. Islam in India and Pakistan. M. judul asli: A History of Islamic Societies. Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan. Jilid ke-3 31 . Al-Islam Pusat Kumunikasi dan Informasi Islam Indonesia. Jakarta: PT.DAFTAR PUSTAKA Nasution Harun. Perkembangan Pemikiran Moderen di India. Mutiara Bandung: 1986. Bandung: 1997 Ensiklopedi Oxford. Jakarta:Bulan Bintang.