MAKALAH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN MODERN DALAM ISLAM

“PEMBAHARUAN DI INDIA /PAKISTAN”

Disusun Oleh : Kelompok 6

Yensi Sinarmi Yoga Aprial Nengsi

Dosen Pembimbing : Raflisman, S.Hum

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-QUR’ANIYAH (STIT-Q) MANNA BENGKULU SELATAN
JL. Affan Bachsin No. 29 Manna

TA. 2011/2012

KATA PENGANTAR

Puja dan Puji syukur selalu penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penyusun, sehingga tugas ini tepat pada waktunya dapat terselesaikan. Dalam penyusunan makalah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak karenanya penyusun menghaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing Mata kuliah dalam penyusunan Tugas ini. Dan Rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Dan pada akhirnya penyusun berharap, makalah ini dapat menambah khasanah dan wawasan bagi kita semua. Penyusun menyadari makalah ini masih jauh dari sempurna, maka penyusun mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan dan kesempurnaan tugas ini.

Manna, April 2012 Penyusun

ii

DAFTAR ISI

Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi

……………………………………………………………. ……………………………………………………………. …………………………………………………………….

i ii iii 1 1 3 4 4 5 6 12 18

BAB I. Pendahuluan ………………………………………………………. A. Latar Belakang ……………………………………………. B. Tujuan …………………….. …………………………………… BAB II. Tahapan Penelitian………………………………………................... A. Tahapan penelitian Ilmiah……………………………………….. B. Rencana Penelitian………………………………………………. C. Pelaksanaan Penelitian………………………………………….. D. Penulisan Laporan hasil Penelitian……………………………… BAB III. Kesimpulan ………………………………………………………..

Daftar Pustaka

iii

ditambah lagi dengan ketidakmampuan warisan keagamaan tradisional dalam menjawab tantangan zaman mengakibatkan tenggelamnya masyarakat Muslim Indo-Pakistan. imperium Mughal secara resmi bertekuk lutut di bawah penjajahan Inggeris. namun kekuasaanya yang riil telah musnah. Sebaliknya. intelektual dan kekuasaan mereka memudar dengan cepat. Inilah yang menandai mulainya sejarah kontemporer umat Muslim di anak benua India . yang pada masa kejayaan Islam di anak benua India merupakan masyarakat kelas bawah. Latar Belakang Pada permulaan abad ke-19 imperium Mughal di anak Benua IndoPakistan secara pasti memasuki fase keruntuhan. khususnya di Delhi untuk setengah abad kemudian. Maratha.BAB I PENDAHULUAN A. masyarakat Muslim Indo-Pakistan pun ikut runtuh. Sikh serta lainnya. kini mulai mendominasi seluruh lapangan kehidupan. Walaupun nama dan bayangannya masih tetap nampak. yang muncul akibat kerapuhan para emperor Mughal setelah Awrangzeb. Setelah pemberontakan 1857. Kerajaan-kerajaan kecil. secara bertahap dilindas oleh East India Company yang mulai membentuk koloninya di Indo – Pakistan pada tahun 1757. Dengan runtuhnya imperium Mughal. kecuali pada Akbar. Jat. Akan tetapi. seperti Rajput. “penganak emasan” orang Hindu oleh Inggeris serta kurangnya respons kaum muslimin terhadap kekuasaan dan institusi-institusi Inggris. orang-orang Hindu. Kemegahan budaya. Hal ini memang bertentangan dengan sejarah masa lalu mereka. 1 .

Tujuan Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan tentang Perkembangan Pemikiran Modern Dalam Islam khususnya Pembaharuan Di India Dan Pakistan Yang antara lain membahas Tentang : a.B. Gerakan Mujahidin dan Sekolah Deoband b. Sayyid Ahmad Khan dan gerakan Aligarh 2 .

terutama di sekitar pabrik-pabrik yang telah mereka dirikan. Bangsa Inggris semenjak permulaan abad XVII telah tiba di India sebagai pedagang dengan angkatannya yang bernama "The East India Company. akhirnya bangsa Inggris melaksanakan politik mengail di air keruh. Demikian pula golongan Sikh memenangkan pemberontakannya. mereka berhasil. Rakyat Maratha yang sebelumnya telah berulangkali memberontak dan bergerilya. Selera mereka tumbuh hendak menguasai wilayah. serta kesemenah-menahan inggris terhadap rakyat India. Selain itu kaum Brahmana mulai bergerak ingin membangun kembali kerajaan Hindu. Demikianlah selanjutnya dengan kekuatan bedil. Mujaddidin Dan Sekolah Deoband a. politik adu-domba dan senjata uang. Madras dikuasai pada tahun 1639. Kota Bombay tahun 1660 jatuh pula ke tangan mereka. akhirnya berhasil membebaskan diri dan mendirikan kerajaan Hindu yang merdeka di India Barat. Lahirnya Gerakan Mujaddidin di India Terjadinya gerakan pembaharuan di India dilatarbelakangi oleh factor kesenjangan perlakuan inggris terhadap umat hindu dan umat Islam dalam sistem pemerintahan." Mengetahui pertentangan-pertentangan antara sesama wilayah bawahan kesultanan Islam di satu pihak. dan antara Kesultanan Islam dan bekas kerajaan Hindu sebagai taklukannya di pihak lain.BAB II PERKEMBANGAN PEMIKIRAN MODERN DALAM ISLAM (INDIA DAN PAKISTAN) A. dilumpuhkannya kekuasaan hakiki kesultanan Islam 3 . Lemahnya kemampuan serta kewibawaan sultan tidak dapat mengahalangi kehendak para amir akan melepaskan diri dan berkuasa penuh di wilayah mereka. Dengan politik adu domba yang lihai. Sejak awal abad XVIII kekuasaan Islam Mongol yang berpusat di Delhi semakin merosot.

Peperangan ini berbuah kemenangan pada kelompok Mujahidin.Sayyid Ahmad dengan golongan Mujaddidinnya mencoba memulai peperangan terhadap golongan sikh di India Utara. Golongan pertama mereka bergerak di bidang pendidikan dengan mendirikan madrasah deoband. sistem imamah yang didirikan oleh Sayyid Ahmad tidak bertahan lama. yang mencoba melawan Inggris pada tahun 1817-1818 Sayyid Ahmad Khan berpendapat bahwa peningkatan kedudukan umat Islam India. imam mengangkat seorang khalifah sebagai wakilnya di kota-kota penting. tetapi tetap bisa dikalahakan oleh Inggris. Diantara tugas mereka yaitu mengumpulkan zakat utnuk pemerintahan imam dan mencari mujahidin untuk meneruskan jihad1 Namun. seperti kerajaan Maratha. Hal yang sama diderita pula oleh raja-raja Hindu. 1990.Sistem pemerintahan imamah dibentuk pada tahun 1827. Bulan Bintang. Ide yang dimunculkan oleh Sayyid Ahmad ialah merubah sistem pemerintahan dari monarki kepada sistem imamah. Golongan Sikh di bantu oleh golongan-golongan non muslim seperti golongan Barakzai melangsungkan pertempuran di Balekot dan pada pertempuran inilah Sayyid Ahmad mati terbunuh.Mongol. Walupun sesekali memberontak. mereka dapat menguasai Akora yang merupakan pusat kekuatan golongan Sikh. Menurut Harun Nasution setelah meninggal Sayyid Ahmad. Inggris merupakan penguasa yang terkuat di India dan menentang kekuasaan itu tidak akan membawa kebaikan bagi umat Islam India. h.160 4 . golongan Sikh menganggap gerakan Mujahidin mengancam kekuasaan mereka. Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan. dalam menjalankan tugasnya. Hal ini akan membuat mereka tetap mundur dan akhirnya akan jauh ketinggalan dari masyarakat Hindhu India. golongan ini berpendapat tidak cukup kekuatan untuk melanjutkan 1 Harun Nasution. yaitu negara dipimpin oleh seorang imam. para pengikutnya terpecah menjadi dua golongan. dapat diwujudkan hanya dengan bekerja sama dengan Inggris.

Setelah dewasa.perjuangan. Kedua kerajaan tersebut mengalami kejayaan antara tahun 15001700 M. Suasana tersebut menyadarkan pemimpin-pemimpin Islam di India akan kelemahan umat Islam. Ide-ied yang dicetuskan oleh Syekh Waliyullah pada abad 18 tentang pembaharuan diteruskan oleh anaknya syekh Abdul Aziz dan beberapa tokoh lainnya yang terpengaruh oleh ide-ide yang dicetuskan oleh syekh Waliyullah melalui karya-karyanya. Selanjutnya. b. Gerakan Mujaddidin Islam di India pernah mengalami kemajuan dengan berdirinya kerajaan Mughal sebagai mana yang telah dialami oleh kerajaan Turki Usmani. Ia lahir di Delhi dan mendapat pendidikan dari orang tuanya Syekh Abdurrahim seorang sufi dan ulama yang meiliki madrasah. Dalam karangan-karangan tersebut dituangkan pemikiran- pemikirannya tentang ide-ide pembaharuannya. Namun demikian. dari dalam kerajaan sering terjadi perang saudara yang memperebutkan kekuasaan di Delhi. Salah satu dari pemuka itu ialah Syekh Waliyullah (1703-1762). madrasah deoband banyak memberikan pengaruh terhadap pembaharuan islam India dengan lahirnya tokoh-tokoh terkenal. ia mengajar dimadrasah itu. ia pergi haji dan selama setahun di Hijaz ia sempat belajar pada ulama-ulama yang ada di Makkah dan Madinah. Disamping itu ia gemar mengarang dan banyak menghasilkan karangan-karangan. Salah seorang dari murid syekh Abdul Aziz yang berpengaruh dalam gerakan melaksankan ide-ide syekh Waliyullah adalah Sayyid Ahmad Syahid. Ia kembali ke Delhi pada tahun 1732 dan meneruskan pekerjaannya yang lama sebagai guru. 5 . diantaranya buku Hujjatullah AlBalighah. Kerajaan Mughal di India sebagai symbol kejayaan Islam di India mengalami kemunduran sejak tahun 1700 M karna daerah kekuasaannya diperkecil oleh kerajaan-kerajaan Hindu yang ingin melepaskan diri. Selain itu.

Gerakan Mujahid Modern Ta`rif Jama‟at Islami adalah sebuah jama‟ah Islam modern yang mememfokuskan aktifitasnya utuk menegakkan syari‟at Islam dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Ia dilahirkan di kota Aurangabad di wilayah 6 . Yang boleh disembah hanyalah tuhan. Berpegang pada salah satu mazhab bukanlah hal yang penting sungguhpun ia sendiri menganut mazhab Hanafi. serta tidak mempunyai kekuasaan apa-apa untuk menolong manusia dalam mengatasi kesulitan-kesulitan. Pertama Pendiri Abu al-A‟la al-Maududi adal ah pendiri Jama‟at Islami. wali dan lain-lain. Dari situ ia banyak memperoleh pengalaman dan pengetahuan militer yang berharga baginya dalam memipmpin geraklan Mujahiddin. secara langsung tanpa perantara dan tanpa upacra yang berlebih-lebihan. Selain itu. sayyid Ahmad juga menentang adanya taqlid terhadap pendapat ulama termasuk pendapat empat imam besar. Makhluk tidak boleh diberikan sifat-sifat tuhan. Mereka sama lemahnya dengan manusia dan sama terbatas pengetahuannya mengenai tuhan. c. Jama‟at Islami tergolong gigih membendung berbagai bentuk aliran sekuleristik yang berusaha keras mendominasi seluruh negeri. roh. Kebiasaan membaca tahlil dan menghiasi kuburan adalah bidah yang menyesatkan dan harus dijauhi. malaikat. Sayyid Ahmad Syahid dimasa mudanya pernah menjadi pasukan berkuda Nawab Amir Khan. Ijtihad sangat diperlukan untuk memperoleh interprestasi baru terhadap ayat-ayat al-quran dan hadits.Ia lahir di Rae Boneli pada tahun 1786. Sunnah (tradisi) yang diterima hanyalah sunnah nabi dan sunnah yang timbul pada zaman khalifah yang empat. Lebih terperinci ajarannya mengnai tahuid mengandung hal-hal berikut: 1. 2. 3. dapat diwujudkan hanya dengan bekerja sama dengan Inggris. Sayyid Ahmad Khan berpendapat bahwa peningkatan kedudukan umat Islam India.

Ini merupakan langkah awal yang meratakan jalan menuju berdirinya Jama‟at Islami di kemudian hari.” Melalui majalah ini Maududi mentransfer pemikiran-pemikirannya ke segenap ummat Islam di anak benua India-Pakistan. Lembaga ini menjadi tempat pengkaderan dan tempat dia mengarang buku. Konferensi ini dihadiri 75 orang dilegasi yang mewakili beberapa negara bagian india. Di Bathankot ia bersama Iqbal mendirikan sebuah Lembaga Researc Islam. Keturunannya dari keluarga Qutb al-Din Maudud. Keluarga ini terkenal degan keteguhannya dalam memegang dan kedudukan rohaninya yang tinggi.d 1938 M Maududi tinggal di Lahore memenuhi panggilan Dr. Mohammad Iqbal. pada tahun 1920 M beliau membentuk sebuah front jurnalistik yang bertujuan memerdekakan ummat Islam dan menyampaikan Islam. Aktifitas dakwah Maududi berawal di dunia jurnalistik pada tahun 1918 M. Dalam konferensi inilah Jama‟at Islami didirikan dan Maududi terpilih menjadi pemimpinnya. Tahun 1933 M. Memulai pendidikannya di wilayah asuhan orang tuanya sendiri Sayid Ahmad Hasan. Motto majalah ini adalah “Wahai ummat Islam embanlah dakwah Al-Qur‟an bergeraklah dan terbanglah menjelajah dunia. Ia menerbitkan majalah Turjuman Al-Qur‟an dari Hyderabad Deccan. 7 . Tahun 1937 s.Hyderabad. Namun beberapa lama kemudian sejak kedatangan Maududi Iqbal berpulang menghadap Ilahi. Karir jurnalistiknya sering berpindah-pindah dalam berbagai surat kabar. Bukunya Jihad Dalam Islam yang beredar tahun 1928 M berpengaruh luas dan mendalam dalam membangkitkan semangat perlawanan menentang Inggris kaum Berhalaisme dan musuh-musuh Islam di mana saja. Ia pernah menjadi penulis direktur dan pemimpin redaksi. Melalui majalah Turjuman Al-Qur‟an Maududi menyerukan para ulama dan tokoh-tokoh Islam supaya menghadiri konferensi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 1941 M/1360 H di Lahore.

Tujuannya tak lain adalah memudahkan urusan-urusan administratif. Jama‟at Islami banyak membantu Muhajirin Kasmir dalam perjuangannya melawan India. Bagian barat tetap disebut Pakistan dan bagian timur disebut Bangladesh. Kemudian disusul dgn munculnya kepemimpinan Jama‟at Islami baru di India. Ia pernah dijatuhi hukuman mati tetpi kemudian mendapatakan keringanan. Beliau selanjutnya lbh banyak menekuni studi dan menulis terutama merampungkan kitabnya Tafhum Al-Qur‟an. Jabatan ketua jama‟at sesudahnya dipegang oleh Miyan Thufail Muhammad. Tanggal 28 Agustus 1947 M Pakistan lahir sebagai negara merdeka yang memisahkan diri dari negara India negara berhala. Dalam hidupnya Maududi berkali-kali dijebloskan ke dalam penjara krn keberanian dan sikapnya melawan orang-orang yang menentang penerapan hukum Islam di Pakistan.Nopember 1971 M Pakistan pecah menjadi dua. Fatwa inilah yang menyebabkan Jama‟at Islami menghadapi serangan dahsyat dari pihak penjajah sejak awal berdirinya. Bahkan hal itu semakin memperkuat keyakinannya terhadap dakwah dan prinsip-prinsip Islam. Jama‟at menyatakan kemerdekaan dgn sendirinya.27 Pebruari 1979 M ia mendapat hadiah King Faisal Fondation dalam bidang pengkhidmatan 8 . Jama‟at Islami dgn berdikari mendirikan kamp-kamp penampungan Muhajirin Muslimin dan kepada mereka di beri bantuan sampai merasa aman dan damai. Maududi mengeluarkan fatwanya yang berani.Ketika itu anak benua india dikuasai Inggris. Mereka dilengkapi dgn amunisi puskesmaspuskesmas dan kamp-kamp pengungsi. Sejak Nopember 1972 M atas permohonan sendiri Maududi mengundurkan diri dari jabatan ketua jama‟at krn pertimbangan kesehatannya.Penjara-demi penjara dimasukinya namun tidak membuatnya mundur dari sikap dan perjuangannya. Ia mengharmkan bekerja utk berbakti kepada kekuatan penjajah. Perpecahan itu telah mengguncang Maududi.

(Uttar Pradesh) India. Hadith dan Filsafat. Afrika Selatan. Deobandi mengikuti fiqhAbu Hanifa dan Aqidah dari Abu Mansur Maturidi. hal. Fiqh. pembaharu Islam di anak benua India pada abad ke delapanbelas yang menggabungkan semua disiplin ilmu agama seperti: Teologi. dan Inggris dengan kedatangan imigran dari Asia Selatan. dari Nama Deobandi berasal dari kata “Deva” dan “Ban”. karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dicetak berulang kali. ilmu Logika (Mantiq). PT. (Uttar Pradesh) India. Hadiah tersebut didonasikan utk membangun sebuah lembaga ilmu pengetahuan Islam di Lahore.112-135 9 . di mana sekolah Darul Uloom “Darul „Ulum” Deoband yang didirikan oleh Maulana Qasim Nanautavi.2: d. 1 Dzulqa‟idah 1399 H/22 September 1979 M Maududi wafat setelah menjalani operasi di New York. Al-Islam Pusat Kumunikasi dan Informasi Islam Indonesia. Maulana Kifayatullah berada.terhadap Islam. Ucapan ta‟ziyahpun berdatangan dari seluruh dunia Islam. Mutiara Bandung: 1986. sebuah hutan belantara di bagian provinsi utara India. Sejarah Madrasah Deoband Deobandi (Urdu: devbandī) adalah Islam Sunni Paham gerakan politik yang timbul dan memulai dari India dan Pakistan dan kemudian menyebar ke negara-negara lain. secara historis Deobandi mengadopsi pemikiran Shah Wali-Allah. Nama Deobandi berasal dari kata “Deva” dan “Ban”. sebuah hutan belantara di bagian provinsi utara India.Dalam bidang dakwah Maududi telah mewariskan kader-kader kepustakaan dan karya tulis yang tidak sedikit. Dalam tempo kurang lebih seratus tahun Madrasah Deobandi telah berhasil mencetak ratusan siswa yang ikut mengembangkan ilmu keislaman di Asia Selatan. Jenazahnya dibawa ke Lahore. Tasawwuf. seperti Afganistan. di mana 2 Farhan. Tafsir. Madrasah Deoband 1.

Hingga saat ini organisasi ini bekerja dalam penegakkan Tauhid dan penerapan Sunnah. Organisasi ini juga merupakan organisasi 10 .Islam dari Samiul Haque (JUIS).sekolah Darul Uloom “Darul „Ulum” Deoband yang didirikan oleh Maulana Qasim Nanautavi. pembaharu Islam di anak benua India pada abad ke delapanbelas yang menggabungkan semua disiplin ilmu agama seperti: Teologi. Umumnya para alumni siswa dari Deobandi seusai menamatkan pendidikannya banyak menggunakan nama tambahan di belakang namanya semisal Maulana Shafi‟ Usmani Deobandi. Shi‟ah dan Jama‟at Islami. Maulana Kifayatullah Deobandi dsb. pada pemilu 2002 partai ini tergabung dalam koalisi partai-partai Islam Majlis Muttahida Amal (MMA) gabungan dari berbagai sekte di Pakistan. Maulana Kifayatullah berada. Tafsir. beberapa organisasi yang berafiliasi kepada paham politik Deobandi. Dalam tempo kurang lebih seratus tahun Madrasah Deobandi telah berhasil mencetak ratusan siswa yang ikut mengembangkan ilmu keislaman di Asia Selatan. di antaranya adalah: Jam‟iyat Ulama-e-Islam (JUI). ilmu Logika (Mantiq). serta menentang hal-hal yang dianggap bid‟ah dan khurafat. Hadith dan Filsafat. Syari‟at Tauhid Wassunnah Sebuah gerakan Da‟wah yang berkiblat kepada Deobandi didirikan oleh Maulana Hussain Ali pada tahun 1957 di Provinsi Punjab. Brelvi. seperti: Deobandi. Tasawwuf. Kerekatan nama pendidikan ini dengan para alumninya merupakan tolok-ukur dalam berbagai gerakan yang dibentuk oleh para alumni. Deobandi mengikuti fiqh dari Abu Hanifa dan Aqidah dari Abu Mansur Maturidi Secara historis Deobandi mengadopsi pemikiran Shah Wali-Allah. Fiqh. sebuah organisasi politik sosial yang terkemuka di Pakistan kemudian berubah menjadi Jam‟iyat Ulama-e-Islam dari Fazlur Rahman (JUIF) dan Jam‟iyat Ulama-e. Ahlul Hadith.

Hanya setelah tahun 1874. 210 5 Ahmad Syaukani. Mahmud Al-Hasan dan A. 232-250 4 Ensiklopedi Islam Indonesia. telah membuka kesempatan bagi para pemuka muslim seperti ulama Deoband guna memperluas pengaruh di masyarakat. Memang .tandingan atas faham politik dari organisasi Barelwi yang berkembang pesat diseluruh provinsi Pakistan khususnya pada provinsi Sind 3 Darul Ulum. Mulai saat itulah Nanotawi dan Gongohi yang lulusan madrasah Delhi dan pendatang ke Doeband memperkenalkan sebuah kurikulum setandar Dars Nizamiyah. India bagian utara. 70 11 . Pustaka Setia Bandung.4 Deoband didirikan sebagai kontinuitas tradisi keilmuan dalam Islam serta respon terhadap kondisi lokal. Jakarta: 1992 h.A gangohi. Dengan pengetahuan dan reputasi para pengasuh Deoband serta sistem pendidikan yang diterapkannya. kemudian menjadi terkenal karna peranan tokoh-tokohnya seperti M. Lembaga ini didirikan pada tahun 1867 sebagai maktab biasa.H Madani dalam memperjuangkan kepentingan kaum muslimin di Anak Benua India. kelihatannya maktab tersebut lebih ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan keagamaan masyarakat sekelilinganya. Bandung: 1997 h. Perkembangan Pemikiran Moderen di India. Islam in India and Pakistan.5 3 Murray Thurston Titus. dengan cara mereka yang khas.Q Nanotawi. R. penerbit Djambotan. Deoband menarik minat para pencari ilmu dari luar daerah. berakhirnya kekuasaan Mughal dan semakin kokohnya posisi Inggris di anak Benua. para pengasuh maktab Deoband mendapatkan bantuan termasuk tanah guna mendirikan bangunan khusus untuk pendidikan. Karena diorganisir dimasjid setempat. sebuah lembaga pendidikan di kawasan Saharanpur. University of California Press (1990) hal. Karena peranannya yang demikian lembaga ini sering disebut sebagai “Gerakan Deoband”. Maktab yang mula-mula didirikan oleh Abu Husain di Deoband tak berbeda dengan lembaga pendidikan sejenis yang tersebar dikalangan muslim India kala itu.

para siswa tersebut dipersatukan oleh pemakaian bersama bahasa Urdu dan Asrama. terdapat siswa dari Afrika Timur dan Selatn.795 orang siswa yang dating dari seluruj pelosok India. sekolah tersebut pada akhir abad kesembilan belas menerim.6 6Ensiklopedi Oxford. PT Mizan.Beberapa orang yang terlibat dalam pendirian sekolah tersebuut dididik di Delhi pada tahun 1840-an dan terligat dalam dua lembaga penting: lingkungan ulama refomis yang terkait dengan keluarga Syah Wali Allah dan Sayyid Ahmad Barelwi dan Kolese Delhi. Pada ulang tahunnya yang keseratus pada 1967. Afganistan dan seluruh penjuru India. jilid pertama. Pada tahun-tahun pertama. 367368 12 . Maulana Mamluk Ali: Muhammad Ya‟kub Nanautawi -kepala sekolah atau shard mudarris pertama (1867-1888) dan seorang mursyid atau pembimbing spiritual yang sangat dihormati disekolah tersebut. dan juga dari Eropa dan Amerika. Di antara mereka yang kemudian aktif di Deoband adalah anak dan ponakan seorang pengajar di kolese Delhi. Dengan dimulai hanya dengan dua belas siswa. sekolah ini telah meluluskan 3. Meskipun beragam asal usulnya. Dunia Islam Modern. yang didirikan oleh Inggris untuk mengajarkan mata vpelajaran Eropa dan “Ketimuran” dengan bahasa pengantar Urdu dan bukian dengan bekas bahasa Istana (bahasa Peresia) atau bahasa-bahasa keagamaan (Sanssekerta dan Arab). dan haji imdadullah (1817-1899).191 orang siswa dari Pakistan Timur dan Barat. Bandung: 2007 h. kepala sekolah (muhtamim) awal yang juga seorang ahli hadits dan fiqih. dan 431 dari luar India-pakistan. para siswanya datang dari Asia Tengah. 3. yang pergi ke Makkah setelah pemberontakan 1857 dan menjadi pir kesayangan ulama Deobandi awal.a ratusan siswa. Para siswa ini segera menjadi sebuah pusat metropolitan. Di Delhi ada juga Rasyid Ahmad Gangohi (1829-1905). pada akhir abad kedua pulu.

Adapun Gerakan Da‟wah yang berkiblat kepada Deobandi adalah gerakan Isya‟at Tauhid Wassunnah. Bulan Bintang. Dia juga Syekh-ul-Hadits (Kepala departemen hadits) dari Darul Ulum Deoband dan memimpin Jamiat Ulema-e-Hind. 1990. sebuah organisasi ulama. Muslim. Biasanya para alumni dari Sekolah ini sangat sulit memisahkan diri dari nama Deobandi seusai tamat pendidikannya. Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan. serta menentang hal-hal yang dianggap bid‟ah dan khurafat. Kerekatan nama pendidikan ini dengan para alumninya merupakan tolok-ukur dalam berbagai gerakan yang dibentuk oleh para alumni. khususnya tuntutan Muhammad Ali Jinnah Muslim Liga Partisi Inggris-India menjadi Muslim dan bagian non-Muslim Ia telah mengemukakan bahwa alasan yang nyata bagi oposisi mereka terhadap Pemisahan adalah keinginan mereka untuk mengislamkan seluruh India 7 Maulana Husain Ahmad Madani adalah salah satu ulama yang menentang gagasan Pakistan.163 13 . Sekelompok besar ulama di Darul Ulum Deoband telah menentang pendirian negara yang didirikan di sepanjang garis sektarian. h. Jakarta. sebagai lembaga Da‟wah yang didirikan oleh Maulana Hussain Ali pada tahun 1957 di Provinsi Punjab. Maulana Kifayatullah Deobandi dsb.Deobandi pada dasarnya sebuah lembaga pendidikan yang memfokuskan diri dalam dunia pendidikan. Hingga saat ini jama‟ah ini bekerja dalam penegakkan Tauhid dan penerapan Sunnah. Dia berkata: "Semua harus berusaha bersamasama untuk suatu pemerintahan yang demokratis di mana Hindu. sebagai contoh banyak mereka yang menggunakan nama tambahan di belakang namanya semisal Maulana Shafi‟ Usmani Deobandi. 7 Harun Nasution. yang melihat tidak ada Islam dalam gagasan Pakistan. Pada dasarnya gerakan ini muncul sebagai reaksi terhadap faham Brelvi yang berkembang pesat diseluruh provinsi Pakistan dan khususnya di provinsi Sind.

Dalam situasi ini.8[ Filosofi pedagogis Deoband difokuskan pada pengajaran mengungkapkan ilmuilmu Islam. dengan banyak anak-anaknya dihukum mati. 1990.Sikh. kurikulum yang tetap dan dipilih dengan cermat. Pada tahun 1857. dalam rangka melestarikan budaya Indo-Islam dan melatih pemuda dalam pengetahuan Islam. dengan penduduk Muslim India Nanautawi melembagakan metode modern belajar: Mengajar di dalam kelas. masa ujian. lingua franca dari bagian urban 8 Harun Nasution. Bulan Bintang. ceramah oleh fakultas yang berbeda diakui sebagai pemimpin di bidang mereka." Sekolah advokat versi ortodoks Islam dan telah berulang kali menjauhkan diri dari ekstremisme agama. h. Kaisar Zafar menjadi Kaisar Mughal terakhir. sekelompok teolog dipelajari. yang dilakukan atas nama Bahadur Shah Zafar Gurakani dinyatakan tak berdaya. yang dikenal sebagai manqulat. Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan. karena ia digulingkan tahun berikutnya dan diasingkan ke Burma. British East India Company meletakkan dengan tangan berat gerakan kemerdekaan dimulai oleh pasukan India utara yang berbeda. Nanautawi mengklaim bahwa ia telah diilhami untuk melakukannya oleh mimpi di mana Nabi Muhammad berbicara kepadanya. Hal ini ditandai saat mani untuk kesadaran Indo-Islam. yang cenderung untuk melihat kekalahan 1857 sebagai akhir politik mereka dan awal dari apa yang bisa menjadi masa gelap Islam sejarah di India. Dasar dari Darul Ulum Deoband dibaringkan di 1283 H (21 Mei 1866 M) di bawah pohon delima. mendirikan Darul Ulum Seminari di kota Deoband. Fakultas menginstruksikan mahasiswa terutama dalam bahasa Urdu. pers penerbitan dan sebagainya. khusus untuk para elite Islam didirikan di India utara. Jakarta. Kristen dan Parsis termasuk kebebasan tersebut adalah sesuai dengan Islam. 174-175 14 . dipimpin oleh Maulana Muhammad Qasim Nanautawi..

spiritualitas Islam tradisional (tasawuf.175 10 Ibid. h. dan dilengkapi dengan studi bahasa Arab (untuk alasan teologis) dan Persia (untuk alasan budaya dan sastra). Bulan Bintang.9 Sepeninggalan Sayyid Ahmad Syahid. gerakan intelektual melawan kolonial Inggris terus dilakukan oleh para pengikut Sayyid Ahmad Syahid. itulah menjadi pegangan bagi Deoband10 Ide-ide itu meliputi: 9 Harun Nasution. Sebaliknya. Jakarta. yang didukung oleh kontribusi keuangan sukarela dari umat Islam pada umumnya. 1990. ini juga tanpa disadari disemen hubungan tumbuh dari bahasa Urdu dengan masyarakat Muslim utara India.000 lulusan telah pergi untuk menemukan madrasah serupa (sekolah) di seluruh Asia Selatan dan lebih jauh. hukum Islam (fiqh). para pengikut teologi ini sekolah sering digambarkan sebagai pengikut Deobandi sekolah pemikiran. Lebih dari 15. yang merupakan fokus tasawuf).di wilayah ini. Kurikulum inti mengajarkan hukum Islam (syariah). Pada tahun 1857 madrasah Deoband melalui Mawlana Muhammad Qasim Nanantawi dan Mawlana Ishaq. seorang cucu dari Syah Abdul Aziz ditingkatkan menjadi perguruan tinggi. serta bidang lainnya beberapa studi Islam. 2. h.163 15 . Ide-ide Syah Waliullah yang kemudian ditonjolkan oleh sayyid Ahmad Syahid dan gerakan Mujahidin. Pada waktunya. Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan. Pola pendidikan Kurikulum Deoband adalah berdasarkan silabus Indo-Islam abad ke-17 yang dikenal sebagai Dars Nizami. itu adalah untuk dijalankan sebagai sebuah lembaga otonom. Para pendiri sadar memutuskan untuk bercerai seminari dari partisipasi politik atau pemerintah.

h. yaitu. seminari Terkenal telah ditetapkan oleh lulusannya. Bangladesh dan Pakistan . Amerika Serikat. Jamiah Ashrafia Lahore11. Sikap anti inggris ini dilator belakangi oleh para pendiri deoband mayoritas pemuka gerakan mujahidin. Bidang agama. Faisalabad. Mereka mendirikan deoband untuk menentang pendidikan sekuler inggris dan juga sebagai reaksi terhadap usaha kristenisasi di India.serta di ratusan tempat lain di seluruh dunia berafiliasi. Afrika Selatan . yang mengunjungi Darul Ulum selama kunjungannya ke India pada tahun 1969. Gerakan Kemerdekaan India Dalam pertemuan Jamiat Ulema-eHind di Calcutta. Deoband mengambil sikap anti Inggris. dan Jamia Zia-ul-Quran (masjid Bagh-wali Al-maroof). 11 Mukti Ali. Inggris. dan tiga seminari penting di Pakistan. para peserta termasuk lulusan Darul Ulum. atau teologis terkait. Kebebasan terkenal tempur Khan Abdul Gaffar Khan.dan baru-baru di Afghanistan. 3. Bandung: Mizan.132 16 . pada tahun 1926. Darul Ulum Karachi. untuk Darul Ulum Deoband . pemurnian ajaran Islam India dari paham-paham salah yang dibawa tarekat dan dari keyakinan animisme lama dan pemurnian dari perkatek keagamaan seperti bid'ah. Deoband dan mereka mendukung kelompok yang menyerukan kemerdekaan lengkap India dari pemerintahan Inggris. Madrasah In'amiyyah Camperdown. dekat Durban di Afrika Selatan. Dampak Sekolah Deoband Banyak sekolah-sekolah Islam modern di India. 1993. misalnya Nadwatul Ulama di Lucknow. Kongres Nasional India adalah untuk mendeklarasikan kemerdekaan lengkap tujuan tiga tahun kemudian.  Bidang politik dan pendidikan. dalam sidang di Lahore. Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan.

Maulana Mehmud Hasan. Sayyid Ahmad Khan dan Gerakan Aligarh a. ia hanya menerima Gelar Sir dari pemerintahan Inggeris dari berbagai hadiah yang ditawarkan tersebut. Sayyid Ahmad Khan Sayyid Ahmad Khan lahir di Delhi pada tahun 1817 dan menurut keterangan ia berasal dari keturunan Husein. Dalam fikirannya. cucu Nabi Muhammad melalui Fatimah dan Ali. Pihak Inggeris menganggap ia telah banyak berjasa dan ingin membalas jasa tersebut. Sayyid Ahmad Khan adalah orang yang rajin membaca.telah berkata12: "Saya telah memiliki hubungan dengan Darul Ulum sejak saat Syaikh-ul-Hind. Ia mendapat didikan tradisional dalam pengetahuan agama dan di samping Bahasa Arab ia juga belajar Bahasa Persia. h. Pada masa Pemberontakan 1857 ia berusaha mencegah terjadinya kekerasan dan banyak menolong orang Inggris dari pembunuhan. Lembaga ini telah melakukan upaya besar untuk kebebasan negara ini " B. Ahmad Khan berpendapat bahwa usaha peningkatan kedudukan dan kesejahteraan ummat Islam India dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan Inggeris sebagai penguasa di India. tetapi pada tahun 1846 ia pulang kembali ke Delhi untuk meneruskan studi. Ketika usianya 18 tahun ia bekerja pada Serikat India Timur. bagaimana kita bisa mengusir Inggris dari negara ini dan bagaimana kita bisa membuat India bebas dari kuk perbudakan dari Raj Inggris. Jakarta.1759). Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan. 1990. Hubungannya dengan pihak Inggeris sangat baik dan inilah yang dipergunakannya untuk kepentingan ummat Islam India. tetapi hadiah yang dianugerahkan Inggeris ditolaknya. Duduk di sini. kemudian bekerja pula sebagai hakim. menentang 12Harun Nasution. Neneknya Sayyid Hadi adalah Pembesar Istana di zaman Alamghir II (1754. adalah hidup.177 17 . Bulan Bintang. kami digunakan untuk membuat rencana untuk gerakan kemerdekaan.

Dari hasil karyanya ini terihat pula bahwa Sayyid Ahmad Khan termasuk penulis yang produktif. Ia juga tercatat sebagai anggota parlemen di Legislatif Council selama empat tahun (1878 – 1882). Pada tahun 1875. dan dimakamkan di Aligarh. Sehingga untuk mendapatkan kemajuan. Ahmad Khan mengakhiri perjuangannya dengan berpulangnya ke rahmatullah pada tanggal 27 Maret 1898 setelah menderita sakit beberapa lama dalam usia 81 tahun. Jalan yang harus ditempuh ummat Islam memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan itu bukanlah bekerja sama dengan Hindu dalam menentang Inggeris tetapi memperbaiki dan memperkuat hubungan baik dengan Inggeris. Atas usaha usahanya dan atas sikap kooperatif yang ditunjukkannya terhadap Inggeris. termasuk di dalamnya Inggeris. Essay on life of Muhammad (1870). Beberapa hasil karya Sayyid Ahmad Khan adalah Atsar al-Sanadid (1874) yang merupakan hasil penelitiannya tentang arkeologi di Delhi dan sekitarnya. Sementara itu kepada ummat Islam dianjurkan agar tidak bersikap melawan tetapi sikap berteman dan bersahabat dengan Inggeris. Ibthal al-Ghulami (1890) dan Tabyin al-Kalam (1860). ummat Islam harus pula menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern itu. Tafsir al-Qur‟an sebanyak 6 jilid. ia menerbitkan majalah “Tahzib alAkhlak”. ia mendirikan lembaga pendidikan Muhammedan Anglo Oriental College (MAOC) yang kemudian berkembang menjadi Universitas Aligarh. adalah ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Untuk mengukuhkan ide-idenya ia mendirikan All India Muhammadan Education Conference (1886).kekuasaan Inggeris tidak akan membawa kebaikan bagi ummat Islam India tetapi akan menjadikan umat Islam semakin mundur serta akan jauh ketinggalan dari masyarakat Hindu India. Sayyid Ahmad Khan akhirnya berhasil dalam merobah pandangan Inggeris terhadap ummat Islam India. Selain itu dasar ketinggian dan kekuatan Barat. Selain itu juga menulis dua buku Tarikh Sarkhasi Bignaur (1858) dan Asbab Baghawad Hind (1858). Untuk mewujudkan cita-citanya. Cita citanya untuk menjalin hubungan baik 18 .

terj. Raja Grafindo Persada. Keinginan ini telah dapat diwujudkan Sir Sayyid pada masa hidupnya13. Ghufran A. Mas‟adi. Sejarah Sosial Umat Islam.37-44 19 . Ummat Islam tidak menyadari bahwa peradaban Islam masa klasik telah runtuh dan digantikan peradaban modern yang berasal dari dunia Barat. Dasar peradaban baru ini ialah ilmu pengetahuan dan tekhnologi sebagai pondasi kokoh bagi kemajuan dan kekuatan orang Barat modern yang berasal dari hasil pemikiran manusia. Manusia menurutnya dianugerahi Tuhan daya daya. Oleh karena itu akal bagi Sayyid Ahmad Khan mendapat penghargaan tinggi. Lapidus. Jakarta: PT. yang disebut akal. dan daya fisik untuk mewujudkan kehendaknya. sungguhpun mempunyai batas.antara Inggeris dan ummat Islam dimaksudkan agar ummat Islam dapat merobah nasib dari kemunduran. namun bagi sebahagian kalangan ummat Islam tradisional pada masanya berpegang teguh bahwa kekuatan akal bukan tidak terbatas. Dengan kata lain. Manusia mempunyai kebebasan untuk mempergunakan daya daya yang diberikan Tuhan kepadanya itu. Jilid ke-3 hal. ia mempunyai faham qa¬dariah (free will and free act) dan tidak faham jabariah atau fatalisme. ia percaya pada kebebasan dan kemerdekaan manusia dalam menentukan kehendak dan melakukan perbuatan. M. Ide-Ide Pembaharuan Sayyid Ahmad Khan Sayyid Ahmad Khan melihat bahwa ummat Islam India mundur karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu. Ahmad Khan percaya pada kekuatan dan kebebasan akal. 13 Ira. Ahmad Khan menolak pula faham taklid bahkan tidak segan segan menyerang faham ini. seperti daya berfikir. 1999. Pendapat ulama di masa lampau tidak mengikat bagi ummat Islam dan di antara pendapat mereka ada yang tidak sesuai lagi dengan zaman modern. judul asli: A History of Islamic Societies. Sumber ajaran Islam menurut pendapatnya hanyalah alQur‟an dan Hadis.

Sayyid Ahmad Khan berpendapat bahwa al-Qur‟an dan hadis merupakan sumber hukum Islam. Masyhur dan Ahad. Oleh karena itu. Hadis yang berkaitan dengan ruang lingkup agama bersifat mengikat dan wajib diikuti. Ia sangat selektif dalam menerima hadis. sedangkan hadis Ahad tidak dapat diterima sama sekali. tidak termasuk tugas kerasulan secara 20 . Dengan munculnya hadis-hadis palsu. Untuk kegiatan ini. hadis Masyhur tidak dapat diterima kecuali setelah diadakan penelitian. Pembaharuan penafsiran al-Qur‟an yang dilakukan adalah berusaha mengadaptasikan ajaran-ajaran al-Qur‟an dengan tuntutantuntutan zaman modern. ia berpandangan bahwa tugas kaum muslimin sekarang dalam memelihara hadis adalah merumuskan “standar penilaian modern terhadap hadis-hadis” ia tidak menjelaskan standar tersebut. karena amat produktif dalam menelorkan mufassir liberal dan radikal semisal Sayyid Ahmad Khan ini. dan sangat fundamental serta mencakup seluruh aspek Islam. adalah tafsir al-Qur‟an. Berkaitan dengan pembagian hadis kepada Mutawatir.Secara sederhana bentuk-bentuk ide pembaharuan Sayyid Ahmad Khan dapat pula dikembangkan sebagai berikut : a) Bidang Keagamaan Salah satu warisan keagamaan yang ditinjau dan diperbaharui kembali. sedangkan hadis yang berkaitan dengan perkara dunia. Menurut Sayyid Ahmad Hadis yang dapat diterima tersebut dibagi kepada dua bagian yaitu hadis yang berkaitan dengan agama dan hadis yang berkaitan dengan dunia. Ini terwujud dengan terbitnya volume pertama dari enam jilid tafsir karya Ahmad Khan pada tahun 1880. ia hanya menerima hadis yang sesuai dengan nash dan ruh al-Qur‟an. ia berpendapat bahwa hadis Mutawatir dapat diterima. anak benua Indo-Pakistan dapat berbangga diri. dan yang tidak bertentangan dengan hakikat-hakikat sejarah. yang sesuai dengan akal dan pengalaman manusia.

ia mementing¬kan pendidikan ummat Islam India. kurang percaya pada kebebasan manusia dan kurang percaya pada adanya hukum alam.. Usaha melalui pendidikan juga tidak dilupakannya. b) Bidang Pendidikan Sebagai telah disebut di atas. dan tidak mengikat bagi seluruh kaum muslimin. ia mendirikan sekolah Muhammedan Anglo Oriental College (MAOC) di Aligarh yang merupakan karyanya yang bersejarah dan berpengaruh dalam upaya memajukan ummat Islam India. Perobahan sikap mental itu diusahakannya melalui tulisan-tulisan dalam bentuk buku dan artikel artikel dalam majalah Tahzib Al Akhlaq. 21 . adalah dengan memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern Barat. bahkan pada akhirnya ke dalam lapangan inilah dicurahkannya perhatian dan usahanya. Berkaitan dengan permasalahan fiqh. Sayyid Ahmad Khan beranggapan bahwa jalan bagi ummat Islam India untuk melepaskan diri dari kemunduran dan selanjutnya mencapai kemajuan. Di tahun 1876 ia mengundurkan diri sebagai pegawai Pemerintah Inggeris dan sampai akhir hayatnya di tahun 1898. Salah satu jalan yang efektif untuk merobah sikap mental suatu bangsa menurut Sir Sayyid haruslah melalui pendidikan. poligami dan had. Sekolah itu mempunyai peranan penting dalam kebangkitan ummat Islam India. bunga bank. harus dirobah terlebih dahulu. Pada tahun 1861 Sayyid Ahmad Khan mendirikan Sekolah Inggeris di Muradabad. dan sekiranya tidak karena lembaga pendidikan tersebut ummat Islam India di Pakistan sekarang akan lebih jauh lagi ketinggalan dari ummat-ummat lain. antara lain dalam masalah jihad.mutlak dan hanya berlaku khusus bagi kondisi dan keadaan bangsa Arab pada masa nubuwwah. Di tahun 1878. Untuk mencapai tujuan ini maka sikap mental ummat yang kurang percaya kepada kekuatan akal. Sayyid Khan mempunyai pandangan tersendiri yang mendekatkan antara perkara-perkara dan dengan pemahaman peradaban barat.

Sekembalinya dari kunjungan itulah ia membentuk Panitia Peningkatan Pendidikan Ummat Islam. Pada tahun itu juga diterbitkan pula jurnal mingguan “Aligarh Institut” yang menyebarluaskan informasi dan problematika mengenai seputar pengetahuan. untuk mempelajari sistem pendidikan Barat. Sebelumnya pada tahun 1869/1870 Sayyid Ahmad Khan telah berkunjung ke Inggeris. Program dari lembaga ini yakni menyebarluaskan pendidikan Barat di kalangan ummat Islam. serta lembaga ini juga melakukan kegiatan penterjemahan buku Inggeris ke Bahasa India. Ilmu pengetahuan modern merupakan sebahagian besar dari mata pelajaran yang diberikan dengan tidak mengabaikan pendidikan agama. Salah satu tujuan panitia tersebut adalah menyelidiki sebab-sebab ummat Islam India sedikit sekali memasuki sekolah sekolah Pemerintah. bukan hanya bagi orang Islam. baik Hindu. menyelidiki pendidikan agama yang diberikan di sekolah sekolah Inggeris yang didirikan oleh kalangan Islam serta menunjang pendidikan agama yang diberikan di sekolah sekolah swasta. Parsi dan Kristen. 22 . pendidikan dan kebudayaan. Direkturnya berbangsa Inggeris sedang guru dan staffnya banyak terdiri atas orang Inggeris. Di tahun 1886 ia juga membentuk Muhammedan Educational Conference dalam usaha mewujudkan pendidikan nasional yang seragam bagi ummat Islam India. Di samping itu dibentuk pula Panitia Dana Pembentukan Perguruan Tinggi Islam. Sedangkan pada sekolah Inggeris yang diasuh Pemerintah pendidikan agama tidak diajarkan. sekolah tersebut terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam sistem pendidikan di MAOC pendidikan agama Islam dan ketaatan siswa menjalankan ajaran agama mendapat prioritas yang utama.MAOC dibentuk sesuai dengan model sekolah di Inggeris dan bahasa yang dipakai di dalamnya ialah Bahasa Inggeris. Keistimewaan lainnya.

baik Islam maupun Hindu. Universitas inilah yang menjadi penggerak utama terwujudnya pembaharuan di kalangan umat Islam India. Di antara faktor penyebab tersebut adalah : 1) Intervensi Inggeris dalam soal keagamaan seperti pendidikan agama Kristen yang diberikan kepada yatim piatu di panti panti yang diasuh oleh orang Inggeris. pembentukan sekolah sekolah missi Kristen. Jakarta : Bulan Bintang. Ahmad Khan mengeluarkan panflet yang berisikan penjelasan tentang faktor penyebab pecahnya pemberontakan tersebut. 1992 hal 73-74 23 . Harun. dalam lembaga lembaga perwakilan rakyat. bahwa umat Islam tidak terlibat pemberontakan itu. Pemikirannya inilah yang dituangkan dalam buku karangannya Asbab Baghawat Hind yang berisi tentang usaha Sayyid Ahmad Khan untuk meyakinkan pihak Inggris.14 c) Bidang Sosial Politik Dalam bidang politik ide Sayyid Ahmad Khan ini merupakan refleksi dari gejolak sosial politik yang terjadi antara umat Islam dan Inggris pada tahun 1857. Pembaharuan Dalam Islam.Pada tahun 1920 MAOC ini berkembang menjadi Universitas Aligarh yang secara berlanjut meneruskan tradisi sebagai pusat gerakan pembaharuan Islam India. Sejarah pemikiran dan gerakan. sehingga berakibat : a) Rakyat India tidak mengetahui tujuan dan niat Inggeris yang sebenarnya dan menganggap Inggeris datang untuk merobah agama mereka menjadi Kristen. ia meyakinkan pihak Inggeris bahwa dalam Pemberontakan 1857 ummat Islam tidak memainkan peranan utama. 2) Tidak turut sertanya orang orang India. 14 Nasution. Dalam usahanya. dan penghapusan pendidikan agama dari perguruan perguruan tinggi. b) Pemerintah Inggeris tidak mengetahui keluhan keluhan rakyat India.

la pemah menerangkan bahwa Hindustan merupakan negara bagi orang Hindu dan dalam kategori Hindu termasuk orang India Islam dan orang India Kristen. Sikap tidak menghargai dan tidak menghormati rakyat India membawa akibat yang tidak baik. Lebih lanjut. salah satu Direktur MAOC yang berpendapat bahwa pendidikan ummat Islam India belum sampai ke taraf yang membuat mereka akan dapat mengambil keuntungan dari permainan dalam bidang politik. Sayyid Ahmad Khan menyatakan bahwa di antara golongan Islam yang ikut serta dalam pemberontakan 1857 adalah mereka yang kerap kali melakukan perbuatan tidak baik dan tercela serta perbuatan kriminal. ketika rasa nasionalisme India telah mulai timbul dan terbentuknya Partai Kongres Nasional India di tahun 1885. Dan jika hanya segelintir ummat Islam yang bersalah tidaklah pada tempatnya pula untuk menetapkan keseluruhan ummat Islam India bertanggung jawab terhadap pemberontakan tersebut. 24 . Kemajuan tidak akan dicapai melalui jalan politik. Tetapi akhimya ia dipengaruhi oleh Mr. Sebaliknya turut campur dalam bidang politik akan merugikan ummat Islam India. Dengan demikian tidak pada tempatnya Pihak Inggeris menaruh rasa curiga terhadap ummat Islam India.c) Pemerintah Inggeris tidak berusaha mengikat tali persahabatan dengan rakyat India. sedang kestabilan dalam pemerintahan bergantung pada hubungan baik dengan rakyat. Sayyid Ahmad Khan menjauhkan diri dari gerakan ini. Menurut Rayendra Prasadia. ia pada mulanya adalah penyokong nasionalisme India. dengan alasan bahwa bahasa yang dipakai Kongres terhadap Pemerintah Inggris kurang sopan. Sikap Sayyid dalam bidang politik terlihat pula pada pertengahan kedua dari abad ke-19. Sayyid Ahmad Khan memang berpendapat bahwa pendidikanlah satu satunya jalan bagi ummat Islam India untuk mencapai kemajuan. Back.

akan lenyap dalam mayoritas Hindu yang lebih tinggi kemajuannya. Di sini telah dapat dilihat bibit dari ide Pakistan yang muncul kemudian di abad ke-20. Bersatu dengan ummat Hindu dalam satu negara akan membuat minoritas Islam yang rendah kemajuannya. tetapi juga bagi seluruh India. namun pengaruh tersebut tidak terbatas dalam bidang pendidikan saja. 25 . Usaha usaha untuk merobah sikapnya terhadap Partai Kongres tidak berhasil. Terlihat sikapnya terhadap pendidikan ummat Islam memang terlihat sangat mengagumkan. demikian ia selanjutnya menjelaskan. Gerakan yang dijalankan Partai Kongres. Penafsiran penafsiran baru yang diberikannya terhadap ajaran-ajaran Islam lebih dapat diterima golongan terpelajar ini dari pada tafsiran tafsiran lama. Dari usaha-usaha pembaharuan Sayyid Ahmad Khan terlihat yang paling menonjol adalah dalam bidang pendidikan. Tujuan dan cita cita mereka saling berlainan. Umat Islam harus mempunyai negara tersendiri. Wujud Partai Kongres Nasional India sebenarnya tidak mempunyai dasar.Oleh karena itu ia menganjurkan supaya ummat Islam India jangan turut campur dalam agitasi politik yang dilancarkan Partai Kongres. Melalui buku karangannya dan tulisan¬-tulisannya Tahzib al-Akhlaq ide ide pembaharuan yang dicetuskannya menarik perhatian golongan terpelajar Islam India. Ia berkeyakinan bahwa anggota kasta kasta dan pemeluk agama agama yang berlainan di India tidak bisa disatukan menjadi satu bangsa. bukan hanya akan merugikan bagi ummat Islam. Dalam ide politik yang ditimbulkan Sayyid Ahmad Khan di atas telah kelihatan pengertian bahwa ummat Islam merupakan satu ummat yang tidak dapat membentuk suatu negara dengan ummat Hindu.

Selain ini semua. Pemberontakan itu merupakan akibat dari keinginan akan adanya pendidikan di India.b. universitas universitas yang didirikan di India dengan tujuan mendirikan pendidikan tingkat tinggi. tak seorang pun yang berfikir bahwa bersamaan dengan pendidikan itu. juga terdapat keinginan akan adanya hubungan antara para penguasa dan rakyat dalam hal keinginan untuk memperoleh pendidikan itu. tidak dipungkiri walaupun dengan berbagai ide pembaharuan yang ditelorkan oleh pembaharupembaharu seperti Sayyid Ahmad Khan dan rekan-rekannya. Akan tetapi. yang sasarannya adalah kita ini. bahkan dia akan menjadi semacam kuda bengal yang tidak mau dikendalikan oleh penunggangnya. Aligarh dan Pengaruhnya bagi Pembaharuan India-Pakistan Malapetaka hebat yang melanda India. latihan yang baik pun diperlukan. Setelah Sayyid Ahmad Khan wafat pada tanggal 24 Maret tahun 1898. yaitu Pemberontakan tahun 1857 telah berlalu. sebab tak seorang pun dapat meningkatkan dirinya sebagai manusia (beradab) hanya dengan pendidikan semata mata. 26 . Hal ini akan terbukti dengan sejarah Aligarh selanjutnya pasca Sayyid Ahmad Khan. terhadap kita dan tidak mengerti tentang kewajiban kita terhadapnya. demikian juga dengan pendidikan itu saja sikap moralnyapun tidak dapat ditingkatkan. Pada saat ini. ide ide pembaharuan yang dicetuskan Sayyid Ahmad Khan dianut dan disebarkan selanjutnya oleh pengikut dan pada akhirnya lahirlah sebuah gerakan yang disebut Gerakan Aligarh yang berpusat MAOC sendiri. Demikianlah keadaan masyarakat India masa itu. dan akibat dari kenyataan bahwa Bangsa India tidak memahami hak Pemerintah. sementara sebagian kecil di antara mereka bersikap menentangnya. Kebanyakan para negarawan menyetujui adanya pendidikan tingkat tinggi itu dan menganggapnya sebagai kewajiban pemerintah. namun sikap mental tak bisa sepenuhnya terpengaruh dengan ide pembaruaan tersebut.

la banyak rnenulis artikel Tahzib Al Akhlaq dan kemudian juga di majalah yang diterbitkan MAOC la pindah ke Aligarh dan menetap di sana mulai pari tahun 1893. Sebagaimana diketahui bahwa Deoband yang banyak menghasilkan ulama ulama India tradisional.Ada beberapa tokoh Aligarh yang berpengaruh dan melanjutkan ideide pembaharuan yang dicetuskan Sayyid Ahmad Khan. Pada mulanya ia adalah pegawai Serikat India Tiffluk. Ia pernah berkunjung ke Inggeris untuk keperluan Pemerintah Hyderabad. yang dikenal dengan nama Nawab Muhsin Al Mulk (1837 1907). mempunyai sikap yang tidak kooperatif dengan Inggeris. namun ia dihadapkan juga kepada kontraversi Hindu-Urdu yang telah ada sejak akhirakhir kehidupan Sayyid Ahmad. Jasanya dalam memajukan MAOC terlihat dengan bertambah banyaknya jumlah murid lembaga pendidikan tersebut. Di tahun 1863 ia berkenalan dengan Sayyid Ahmad Khan dan antara keduanya terjalin tali persahabatan yang erat. Inilah yang pada akhirnya menyebabkan ia 27 . Jadi antara MAOC terdapat perbedaan bukan hanya dalam soal-soal keagamaan saja tetapi. di antaranya Nawab Muhsin al-Muluk Setelah Sayyid Ahmad Khan wafat. Muhsin al-Mulk tidak hanya membawa para ulama dekat dengan Aligarh. kemudian menjadi pembesar di Hyderabad. maka kepemimpinan Aligarh pindah ke tangan Sayyid Mahdi Ali. sedang Sayyid Ahmad Khan terkenal dengan sikap pro Inggeris. Muhsin al-Mulk berhasil membuat golongan ulama India merobah sikap keras terhadap Gerakan Aligarh. Pada tahun 1897 ia menggantikankan kedudukan Sayyid Ahmad Khan di MAOC Ia mempunyai jasa yang besar dalam menyebarkan ide ide Sayyid Ahmad Khan yang dilakukannya melalui Muhammedan Educational Conference. lebih jauh ia mampu menarik beberapa lawan politik pendiri Perguruan Tinggi tersebut. Ia adalah orang yang paling cinta damai. juga mengenai sikap politik.

274-281 28 . dan dikuburkan di samping kuburan Sayyid Ahmad Khan di Aligarh. Islam in India and Pakistan. Ia wafat 16 Oktober 1907. University of California Press (1990) hal.mengundurkan dari Perguruan Tinggi tersebut.15 15 Murray Thurston Titus.

Nawab Muhsin Al-Mulk. Ide yang dimunculkan oleh Sayyid Ahmad ialah merubah sistem pemerintahan dari monarki kepada sistem imamah. Dari segi keagamaan Deoband tetap mempertahankan taklid kepada ulama' klasik dan menutup pintu ijtihad. imam mengangkat seorang khalifah sebagai wakilnya di kota-kota penting. Dari segi politik Deoband anti terhadap Inggris dan Aligarh justru sebaliknya pro terhadap Inggris. Altaf Husain Ali . Muhammad Shibli Nu'mani.. beda halnya dengan gerakan Aligarh mereka tidak menutup pintu ijtihad. sehingga gerakan anti inggris bermunculan. Gerakan Mujahidin di pelopori oleh Sayyid Ahmad mencoba memulai peperangan terhadap golongan sikh di India Utara. perlahan mulai membuka pintu ijtihad.BAB III KESIMPULAN Kesemenaan Inggris terhadap masyarakat India dan terjadinya kesenjangan perlakuan antara islam dan hindu India dalam hak sebagai warga Negara. Hingga berdirinya Negara Pakistan yang dipelopori oleh Iqbal dan Jinnah. Maulvi Nazir Ahmad. Hingga saat ini organisasi ini bekerja dalam penegakkan Tauhid dan penerapan Sunnah. serta menentang hal-hal 29 . Viqar Al-Mulk . Pembaharuan di India/Pakisan bahwa. menuai kritik dari para tokoh India. dapat di simpulkan syari‟at Tauhid Wassunnah Sebuah gerakan Da‟wah yang berkiblat kepada Deobandi didirikan oleh Maulana Hussain Ali pada tahun 1957 di Provinsi Punjab. Sayyid Amir Ali. Yang menjadi perbedaan faham keagamaan dan politik Aligarh dan Deoband. Tetapi pada akhirnya sikap Deoband yang tadinya keras bisa melembut dan berubah terhadap sikap yang tadinya mempertahankan tradisi dan menutup pintu ijtihad. Diantara tugas mereka yaitu mengumpulkan zakat utnuk pemerintahan imam dan mencari mujahidin untuk meneruskan jihad Dari para Murid Syah Waliullah berdirilah dua perguruan tinggi di India Deoband dan Aligarh. Deoband dan Aligarh telah banyak melahirkan tokoh-tokoh India seperti Sayyid Ahmad Khan. yaitu negara dipimpin oleh seorang imam. Chiragh Ali.

3) Pemerintah Inggeris tidak mengetahui keluhan keluhan rakyat India. baik Islam maupun Hindu. Sosial Politik Di antara faktor penyebab sosial politik:\ a. Intervensi Inggeris dalam soal keagamaan seperti pendidikan agama Kristen yang diberikan kepada yatim piatu di panti panti yang diasuh oleh orang Inggeris.yang dianggap bid‟ah dan khurafat. dan penghapusan pendidikan agama dari perguruan perguruan tinggi. sedang kestabilan dalam pemerintahan bergantung pada hubungan baik dengan rakyat. c. Bidang Agama 2. dan 2) Menganggap Inggeris datang untuk merobah agama mereka menjadi Kristen. pembentukan sekolah sekolah missi Kristen. Sikap tidak menghargai dan tidak menghormati rakyat India membawa akibat yang tidak baik. 30 . 1. dalam lembaga lembaga perwakilan rakyat. b. Tidak turut sertanya orang orang India. Organisasi ini juga merupakan organisasi tandingan atas faham politik dari organisasi Barelwi yang berkembang pesat diseluruh provinsi Pakistan khususnya pada provinsi Sind Ide-ide pembaharuan. sehingga berakibat: 1) Rakyat India tidak mengetahui tujuan dan niat Inggeris yang sebenarnya. Bidang Pendidikan 3. Pemerintah Inggeris tidak berusaha mengikat tali persahabatan dengan rakyat India.

Al-Islam Pusat Kumunikasi dan Informasi Islam Indonesia. Jakarta: 1992 Syaukani Ahmad. Jakarta : Bulan Bintang. terj. 1990 Ensiklopedi Islam Indonesia. jilid pertama. Mutiara Bandung: 1986. PT Mizan. Mas‟adi. Perkembangan Pemikiran Moderen di India. Sejarah pemikiran dan gerakan. Ghufran A. Islam in India and Pakistan. Sejarah Sosial Umat Islam. University of California Press (1990) Farhan. Pustaka Setia Bandung. Jakarta:Bulan Bintang. Harun. M. Jakarta: PT. Bandung: 1997 Ensiklopedi Oxford. Bandung: Mizan. Ira. Bandung: 2007 Mukti Ali. 1999. Jilid ke-3 31 . Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan. Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Pergerakan. Dunia Islam Modern. Raja Grafindo Persada. penerbit Djambotan. 1993 Murray Thurston Titus. Nasution. PT. Lapidus. judul asli: A History of Islamic Societies. Pembaharuan Dalam Islam.DAFTAR PUSTAKA Nasution Harun. 1992.