MAKALAH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN MODERN DALAM ISLAM

“PEMBAHARUAN DI INDIA /PAKISTAN”

Disusun Oleh : Kelompok 6

Yensi Sinarmi Yoga Aprial Nengsi

Dosen Pembimbing : Raflisman, S.Hum

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-QUR’ANIYAH (STIT-Q) MANNA BENGKULU SELATAN
JL. Affan Bachsin No. 29 Manna

TA. 2011/2012

KATA PENGANTAR

Puja dan Puji syukur selalu penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penyusun, sehingga tugas ini tepat pada waktunya dapat terselesaikan. Dalam penyusunan makalah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak karenanya penyusun menghaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing Mata kuliah dalam penyusunan Tugas ini. Dan Rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Dan pada akhirnya penyusun berharap, makalah ini dapat menambah khasanah dan wawasan bagi kita semua. Penyusun menyadari makalah ini masih jauh dari sempurna, maka penyusun mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan dan kesempurnaan tugas ini.

Manna, April 2012 Penyusun

ii

DAFTAR ISI

Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi

……………………………………………………………. ……………………………………………………………. …………………………………………………………….

i ii iii 1 1 3 4 4 5 6 12 18

BAB I. Pendahuluan ………………………………………………………. A. Latar Belakang ……………………………………………. B. Tujuan …………………….. …………………………………… BAB II. Tahapan Penelitian………………………………………................... A. Tahapan penelitian Ilmiah……………………………………….. B. Rencana Penelitian………………………………………………. C. Pelaksanaan Penelitian………………………………………….. D. Penulisan Laporan hasil Penelitian……………………………… BAB III. Kesimpulan ………………………………………………………..

Daftar Pustaka

iii

Setelah pemberontakan 1857. intelektual dan kekuasaan mereka memudar dengan cepat. yang pada masa kejayaan Islam di anak benua India merupakan masyarakat kelas bawah. Latar Belakang Pada permulaan abad ke-19 imperium Mughal di anak Benua IndoPakistan secara pasti memasuki fase keruntuhan. 1 .BAB I PENDAHULUAN A. kini mulai mendominasi seluruh lapangan kehidupan. masyarakat Muslim Indo-Pakistan pun ikut runtuh. imperium Mughal secara resmi bertekuk lutut di bawah penjajahan Inggeris. Hal ini memang bertentangan dengan sejarah masa lalu mereka. namun kekuasaanya yang riil telah musnah. Dengan runtuhnya imperium Mughal. ditambah lagi dengan ketidakmampuan warisan keagamaan tradisional dalam menjawab tantangan zaman mengakibatkan tenggelamnya masyarakat Muslim Indo-Pakistan. “penganak emasan” orang Hindu oleh Inggeris serta kurangnya respons kaum muslimin terhadap kekuasaan dan institusi-institusi Inggris. Kemegahan budaya. seperti Rajput. Sebaliknya. Maratha. yang muncul akibat kerapuhan para emperor Mughal setelah Awrangzeb. orang-orang Hindu. secara bertahap dilindas oleh East India Company yang mulai membentuk koloninya di Indo – Pakistan pada tahun 1757. Kerajaan-kerajaan kecil. Walaupun nama dan bayangannya masih tetap nampak. Jat. kecuali pada Akbar. Inilah yang menandai mulainya sejarah kontemporer umat Muslim di anak benua India . khususnya di Delhi untuk setengah abad kemudian. Sikh serta lainnya. Akan tetapi.

Sayyid Ahmad Khan dan gerakan Aligarh 2 .B. Tujuan Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan tentang Perkembangan Pemikiran Modern Dalam Islam khususnya Pembaharuan Di India Dan Pakistan Yang antara lain membahas Tentang : a. Gerakan Mujahidin dan Sekolah Deoband b.

akhirnya berhasil membebaskan diri dan mendirikan kerajaan Hindu yang merdeka di India Barat. Selain itu kaum Brahmana mulai bergerak ingin membangun kembali kerajaan Hindu. Kota Bombay tahun 1660 jatuh pula ke tangan mereka. terutama di sekitar pabrik-pabrik yang telah mereka dirikan. Sejak awal abad XVIII kekuasaan Islam Mongol yang berpusat di Delhi semakin merosot. Rakyat Maratha yang sebelumnya telah berulangkali memberontak dan bergerilya. dilumpuhkannya kekuasaan hakiki kesultanan Islam 3 . Demikianlah selanjutnya dengan kekuatan bedil. dan antara Kesultanan Islam dan bekas kerajaan Hindu sebagai taklukannya di pihak lain. Dengan politik adu domba yang lihai." Mengetahui pertentangan-pertentangan antara sesama wilayah bawahan kesultanan Islam di satu pihak. politik adu-domba dan senjata uang. Madras dikuasai pada tahun 1639. Lahirnya Gerakan Mujaddidin di India Terjadinya gerakan pembaharuan di India dilatarbelakangi oleh factor kesenjangan perlakuan inggris terhadap umat hindu dan umat Islam dalam sistem pemerintahan. Lemahnya kemampuan serta kewibawaan sultan tidak dapat mengahalangi kehendak para amir akan melepaskan diri dan berkuasa penuh di wilayah mereka. serta kesemenah-menahan inggris terhadap rakyat India. akhirnya bangsa Inggris melaksanakan politik mengail di air keruh. Mujaddidin Dan Sekolah Deoband a. Bangsa Inggris semenjak permulaan abad XVII telah tiba di India sebagai pedagang dengan angkatannya yang bernama "The East India Company. Selera mereka tumbuh hendak menguasai wilayah. mereka berhasil. Demikian pula golongan Sikh memenangkan pemberontakannya.BAB II PERKEMBANGAN PEMIKIRAN MODERN DALAM ISLAM (INDIA DAN PAKISTAN) A.

Walupun sesekali memberontak. imam mengangkat seorang khalifah sebagai wakilnya di kota-kota penting. yang mencoba melawan Inggris pada tahun 1817-1818 Sayyid Ahmad Khan berpendapat bahwa peningkatan kedudukan umat Islam India. Golongan pertama mereka bergerak di bidang pendidikan dengan mendirikan madrasah deoband. Bulan Bintang. tetapi tetap bisa dikalahakan oleh Inggris.Sayyid Ahmad dengan golongan Mujaddidinnya mencoba memulai peperangan terhadap golongan sikh di India Utara.160 4 . Menurut Harun Nasution setelah meninggal Sayyid Ahmad. para pengikutnya terpecah menjadi dua golongan.Sistem pemerintahan imamah dibentuk pada tahun 1827. Peperangan ini berbuah kemenangan pada kelompok Mujahidin. yaitu negara dipimpin oleh seorang imam. 1990. Diantara tugas mereka yaitu mengumpulkan zakat utnuk pemerintahan imam dan mencari mujahidin untuk meneruskan jihad1 Namun. dalam menjalankan tugasnya. Hal yang sama diderita pula oleh raja-raja Hindu. Golongan Sikh di bantu oleh golongan-golongan non muslim seperti golongan Barakzai melangsungkan pertempuran di Balekot dan pada pertempuran inilah Sayyid Ahmad mati terbunuh. Inggris merupakan penguasa yang terkuat di India dan menentang kekuasaan itu tidak akan membawa kebaikan bagi umat Islam India. dapat diwujudkan hanya dengan bekerja sama dengan Inggris. h. golongan ini berpendapat tidak cukup kekuatan untuk melanjutkan 1 Harun Nasution.Mongol. mereka dapat menguasai Akora yang merupakan pusat kekuatan golongan Sikh. Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan. Hal ini akan membuat mereka tetap mundur dan akhirnya akan jauh ketinggalan dari masyarakat Hindhu India. seperti kerajaan Maratha. Ide yang dimunculkan oleh Sayyid Ahmad ialah merubah sistem pemerintahan dari monarki kepada sistem imamah. sistem imamah yang didirikan oleh Sayyid Ahmad tidak bertahan lama. golongan Sikh menganggap gerakan Mujahidin mengancam kekuasaan mereka.

ia pergi haji dan selama setahun di Hijaz ia sempat belajar pada ulama-ulama yang ada di Makkah dan Madinah.perjuangan. ia mengajar dimadrasah itu. Ia kembali ke Delhi pada tahun 1732 dan meneruskan pekerjaannya yang lama sebagai guru. Salah seorang dari murid syekh Abdul Aziz yang berpengaruh dalam gerakan melaksankan ide-ide syekh Waliyullah adalah Sayyid Ahmad Syahid. 5 . Ia lahir di Delhi dan mendapat pendidikan dari orang tuanya Syekh Abdurrahim seorang sufi dan ulama yang meiliki madrasah. Namun demikian. Selain itu. Kerajaan Mughal di India sebagai symbol kejayaan Islam di India mengalami kemunduran sejak tahun 1700 M karna daerah kekuasaannya diperkecil oleh kerajaan-kerajaan Hindu yang ingin melepaskan diri. Setelah dewasa. Disamping itu ia gemar mengarang dan banyak menghasilkan karangan-karangan. Suasana tersebut menyadarkan pemimpin-pemimpin Islam di India akan kelemahan umat Islam. Selanjutnya. diantaranya buku Hujjatullah AlBalighah. Ide-ied yang dicetuskan oleh Syekh Waliyullah pada abad 18 tentang pembaharuan diteruskan oleh anaknya syekh Abdul Aziz dan beberapa tokoh lainnya yang terpengaruh oleh ide-ide yang dicetuskan oleh syekh Waliyullah melalui karya-karyanya. madrasah deoband banyak memberikan pengaruh terhadap pembaharuan islam India dengan lahirnya tokoh-tokoh terkenal. dari dalam kerajaan sering terjadi perang saudara yang memperebutkan kekuasaan di Delhi. Kedua kerajaan tersebut mengalami kejayaan antara tahun 15001700 M. Gerakan Mujaddidin Islam di India pernah mengalami kemajuan dengan berdirinya kerajaan Mughal sebagai mana yang telah dialami oleh kerajaan Turki Usmani. Dalam karangan-karangan tersebut dituangkan pemikiran- pemikirannya tentang ide-ide pembaharuannya. Salah satu dari pemuka itu ialah Syekh Waliyullah (1703-1762). b.

c. Pertama Pendiri Abu al-A‟la al-Maududi adal ah pendiri Jama‟at Islami. Yang boleh disembah hanyalah tuhan. wali dan lain-lain. roh. Ia dilahirkan di kota Aurangabad di wilayah 6 . 2. Ijtihad sangat diperlukan untuk memperoleh interprestasi baru terhadap ayat-ayat al-quran dan hadits. Selain itu. Sunnah (tradisi) yang diterima hanyalah sunnah nabi dan sunnah yang timbul pada zaman khalifah yang empat. secara langsung tanpa perantara dan tanpa upacra yang berlebih-lebihan. 3. Lebih terperinci ajarannya mengnai tahuid mengandung hal-hal berikut: 1. Dari situ ia banyak memperoleh pengalaman dan pengetahuan militer yang berharga baginya dalam memipmpin geraklan Mujahiddin. dapat diwujudkan hanya dengan bekerja sama dengan Inggris. Kebiasaan membaca tahlil dan menghiasi kuburan adalah bidah yang menyesatkan dan harus dijauhi. Sayyid Ahmad Khan berpendapat bahwa peningkatan kedudukan umat Islam India. sayyid Ahmad juga menentang adanya taqlid terhadap pendapat ulama termasuk pendapat empat imam besar. Gerakan Mujahid Modern Ta`rif Jama‟at Islami adalah sebuah jama‟ah Islam modern yang mememfokuskan aktifitasnya utuk menegakkan syari‟at Islam dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Mereka sama lemahnya dengan manusia dan sama terbatas pengetahuannya mengenai tuhan. Makhluk tidak boleh diberikan sifat-sifat tuhan. malaikat.Ia lahir di Rae Boneli pada tahun 1786. Berpegang pada salah satu mazhab bukanlah hal yang penting sungguhpun ia sendiri menganut mazhab Hanafi. serta tidak mempunyai kekuasaan apa-apa untuk menolong manusia dalam mengatasi kesulitan-kesulitan. Jama‟at Islami tergolong gigih membendung berbagai bentuk aliran sekuleristik yang berusaha keras mendominasi seluruh negeri. Sayyid Ahmad Syahid dimasa mudanya pernah menjadi pasukan berkuda Nawab Amir Khan.

7 . Memulai pendidikannya di wilayah asuhan orang tuanya sendiri Sayid Ahmad Hasan. Lembaga ini menjadi tempat pengkaderan dan tempat dia mengarang buku. Namun beberapa lama kemudian sejak kedatangan Maududi Iqbal berpulang menghadap Ilahi. Keluarga ini terkenal degan keteguhannya dalam memegang dan kedudukan rohaninya yang tinggi. Aktifitas dakwah Maududi berawal di dunia jurnalistik pada tahun 1918 M. Ini merupakan langkah awal yang meratakan jalan menuju berdirinya Jama‟at Islami di kemudian hari. Ia menerbitkan majalah Turjuman Al-Qur‟an dari Hyderabad Deccan.Hyderabad. pada tahun 1920 M beliau membentuk sebuah front jurnalistik yang bertujuan memerdekakan ummat Islam dan menyampaikan Islam. Mohammad Iqbal.d 1938 M Maududi tinggal di Lahore memenuhi panggilan Dr. Melalui majalah Turjuman Al-Qur‟an Maududi menyerukan para ulama dan tokoh-tokoh Islam supaya menghadiri konferensi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 1941 M/1360 H di Lahore. Di Bathankot ia bersama Iqbal mendirikan sebuah Lembaga Researc Islam. Ia pernah menjadi penulis direktur dan pemimpin redaksi. Tahun 1933 M. Konferensi ini dihadiri 75 orang dilegasi yang mewakili beberapa negara bagian india. Motto majalah ini adalah “Wahai ummat Islam embanlah dakwah Al-Qur‟an bergeraklah dan terbanglah menjelajah dunia. Dalam konferensi inilah Jama‟at Islami didirikan dan Maududi terpilih menjadi pemimpinnya. Karir jurnalistiknya sering berpindah-pindah dalam berbagai surat kabar. Bukunya Jihad Dalam Islam yang beredar tahun 1928 M berpengaruh luas dan mendalam dalam membangkitkan semangat perlawanan menentang Inggris kaum Berhalaisme dan musuh-musuh Islam di mana saja. Keturunannya dari keluarga Qutb al-Din Maudud. Tahun 1937 s.” Melalui majalah ini Maududi mentransfer pemikiran-pemikirannya ke segenap ummat Islam di anak benua India-Pakistan.

Jama‟at Islami dgn berdikari mendirikan kamp-kamp penampungan Muhajirin Muslimin dan kepada mereka di beri bantuan sampai merasa aman dan damai. Perpecahan itu telah mengguncang Maududi.Penjara-demi penjara dimasukinya namun tidak membuatnya mundur dari sikap dan perjuangannya.Nopember 1971 M Pakistan pecah menjadi dua. Ia pernah dijatuhi hukuman mati tetpi kemudian mendapatakan keringanan. Jama‟at Islami banyak membantu Muhajirin Kasmir dalam perjuangannya melawan India. Dalam hidupnya Maududi berkali-kali dijebloskan ke dalam penjara krn keberanian dan sikapnya melawan orang-orang yang menentang penerapan hukum Islam di Pakistan. Tanggal 28 Agustus 1947 M Pakistan lahir sebagai negara merdeka yang memisahkan diri dari negara India negara berhala.27 Pebruari 1979 M ia mendapat hadiah King Faisal Fondation dalam bidang pengkhidmatan 8 .Ketika itu anak benua india dikuasai Inggris. Maududi mengeluarkan fatwanya yang berani. Bahkan hal itu semakin memperkuat keyakinannya terhadap dakwah dan prinsip-prinsip Islam. Jama‟at menyatakan kemerdekaan dgn sendirinya. Bagian barat tetap disebut Pakistan dan bagian timur disebut Bangladesh. Ia mengharmkan bekerja utk berbakti kepada kekuatan penjajah. Beliau selanjutnya lbh banyak menekuni studi dan menulis terutama merampungkan kitabnya Tafhum Al-Qur‟an. Mereka dilengkapi dgn amunisi puskesmaspuskesmas dan kamp-kamp pengungsi. Fatwa inilah yang menyebabkan Jama‟at Islami menghadapi serangan dahsyat dari pihak penjajah sejak awal berdirinya. Sejak Nopember 1972 M atas permohonan sendiri Maududi mengundurkan diri dari jabatan ketua jama‟at krn pertimbangan kesehatannya. Jabatan ketua jama‟at sesudahnya dipegang oleh Miyan Thufail Muhammad. Tujuannya tak lain adalah memudahkan urusan-urusan administratif. Kemudian disusul dgn munculnya kepemimpinan Jama‟at Islami baru di India.

pembaharu Islam di anak benua India pada abad ke delapanbelas yang menggabungkan semua disiplin ilmu agama seperti: Teologi. Sejarah Madrasah Deoband Deobandi (Urdu: devbandī) adalah Islam Sunni Paham gerakan politik yang timbul dan memulai dari India dan Pakistan dan kemudian menyebar ke negara-negara lain. sebuah hutan belantara di bagian provinsi utara India. Tafsir.terhadap Islam. (Uttar Pradesh) India. Al-Islam Pusat Kumunikasi dan Informasi Islam Indonesia. karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dicetak berulang kali. Maulana Kifayatullah berada. ilmu Logika (Mantiq). di mana 2 Farhan. Madrasah Deoband 1. 1 Dzulqa‟idah 1399 H/22 September 1979 M Maududi wafat setelah menjalani operasi di New York. Dalam tempo kurang lebih seratus tahun Madrasah Deobandi telah berhasil mencetak ratusan siswa yang ikut mengembangkan ilmu keislaman di Asia Selatan. Nama Deobandi berasal dari kata “Deva” dan “Ban”. (Uttar Pradesh) India. Tasawwuf. sebuah hutan belantara di bagian provinsi utara India. Mutiara Bandung: 1986. Deobandi mengikuti fiqhAbu Hanifa dan Aqidah dari Abu Mansur Maturidi. Ucapan ta‟ziyahpun berdatangan dari seluruh dunia Islam. hal. dan Inggris dengan kedatangan imigran dari Asia Selatan. Hadith dan Filsafat. PT.112-135 9 . dari Nama Deobandi berasal dari kata “Deva” dan “Ban”. Afrika Selatan. Fiqh. Hadiah tersebut didonasikan utk membangun sebuah lembaga ilmu pengetahuan Islam di Lahore. secara historis Deobandi mengadopsi pemikiran Shah Wali-Allah. di mana sekolah Darul Uloom “Darul „Ulum” Deoband yang didirikan oleh Maulana Qasim Nanautavi.Dalam bidang dakwah Maududi telah mewariskan kader-kader kepustakaan dan karya tulis yang tidak sedikit. Jenazahnya dibawa ke Lahore. seperti Afganistan.2: d.

Shi‟ah dan Jama‟at Islami. Deobandi mengikuti fiqh dari Abu Hanifa dan Aqidah dari Abu Mansur Maturidi Secara historis Deobandi mengadopsi pemikiran Shah Wali-Allah. Tasawwuf.sekolah Darul Uloom “Darul „Ulum” Deoband yang didirikan oleh Maulana Qasim Nanautavi. ilmu Logika (Mantiq). Hingga saat ini organisasi ini bekerja dalam penegakkan Tauhid dan penerapan Sunnah. Tafsir. pembaharu Islam di anak benua India pada abad ke delapanbelas yang menggabungkan semua disiplin ilmu agama seperti: Teologi. Fiqh. seperti: Deobandi. Umumnya para alumni siswa dari Deobandi seusai menamatkan pendidikannya banyak menggunakan nama tambahan di belakang namanya semisal Maulana Shafi‟ Usmani Deobandi. Ahlul Hadith. Organisasi ini juga merupakan organisasi 10 . serta menentang hal-hal yang dianggap bid‟ah dan khurafat. sebuah organisasi politik sosial yang terkemuka di Pakistan kemudian berubah menjadi Jam‟iyat Ulama-e-Islam dari Fazlur Rahman (JUIF) dan Jam‟iyat Ulama-e. Maulana Kifayatullah Deobandi dsb. Brelvi. Syari‟at Tauhid Wassunnah Sebuah gerakan Da‟wah yang berkiblat kepada Deobandi didirikan oleh Maulana Hussain Ali pada tahun 1957 di Provinsi Punjab. Hadith dan Filsafat. Maulana Kifayatullah berada. di antaranya adalah: Jam‟iyat Ulama-e-Islam (JUI). beberapa organisasi yang berafiliasi kepada paham politik Deobandi. pada pemilu 2002 partai ini tergabung dalam koalisi partai-partai Islam Majlis Muttahida Amal (MMA) gabungan dari berbagai sekte di Pakistan.Islam dari Samiul Haque (JUIS). Dalam tempo kurang lebih seratus tahun Madrasah Deobandi telah berhasil mencetak ratusan siswa yang ikut mengembangkan ilmu keislaman di Asia Selatan. Kerekatan nama pendidikan ini dengan para alumninya merupakan tolok-ukur dalam berbagai gerakan yang dibentuk oleh para alumni.

Lembaga ini didirikan pada tahun 1867 sebagai maktab biasa.tandingan atas faham politik dari organisasi Barelwi yang berkembang pesat diseluruh provinsi Pakistan khususnya pada provinsi Sind 3 Darul Ulum. para pengasuh maktab Deoband mendapatkan bantuan termasuk tanah guna mendirikan bangunan khusus untuk pendidikan. Mahmud Al-Hasan dan A. Mulai saat itulah Nanotawi dan Gongohi yang lulusan madrasah Delhi dan pendatang ke Doeband memperkenalkan sebuah kurikulum setandar Dars Nizamiyah. Bandung: 1997 h. 210 5 Ahmad Syaukani. University of California Press (1990) hal. Pustaka Setia Bandung. kemudian menjadi terkenal karna peranan tokoh-tokohnya seperti M. dengan cara mereka yang khas. penerbit Djambotan. sebuah lembaga pendidikan di kawasan Saharanpur. Dengan pengetahuan dan reputasi para pengasuh Deoband serta sistem pendidikan yang diterapkannya. Islam in India and Pakistan. Hanya setelah tahun 1874. Memang . Perkembangan Pemikiran Moderen di India. berakhirnya kekuasaan Mughal dan semakin kokohnya posisi Inggris di anak Benua. Deoband menarik minat para pencari ilmu dari luar daerah.4 Deoband didirikan sebagai kontinuitas tradisi keilmuan dalam Islam serta respon terhadap kondisi lokal. 232-250 4 Ensiklopedi Islam Indonesia.A gangohi. telah membuka kesempatan bagi para pemuka muslim seperti ulama Deoband guna memperluas pengaruh di masyarakat. kelihatannya maktab tersebut lebih ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan keagamaan masyarakat sekelilinganya. 70 11 .5 3 Murray Thurston Titus. Karena peranannya yang demikian lembaga ini sering disebut sebagai “Gerakan Deoband”.Q Nanotawi. India bagian utara. Jakarta: 1992 h.H Madani dalam memperjuangkan kepentingan kaum muslimin di Anak Benua India. Maktab yang mula-mula didirikan oleh Abu Husain di Deoband tak berbeda dengan lembaga pendidikan sejenis yang tersebar dikalangan muslim India kala itu. R. Karena diorganisir dimasjid setempat.

dan juga dari Eropa dan Amerika. Para siswa ini segera menjadi sebuah pusat metropolitan. 3. Di antara mereka yang kemudian aktif di Deoband adalah anak dan ponakan seorang pengajar di kolese Delhi. Dengan dimulai hanya dengan dua belas siswa. sekolah ini telah meluluskan 3. yang didirikan oleh Inggris untuk mengajarkan mata vpelajaran Eropa dan “Ketimuran” dengan bahasa pengantar Urdu dan bukian dengan bekas bahasa Istana (bahasa Peresia) atau bahasa-bahasa keagamaan (Sanssekerta dan Arab). Pada tahun-tahun pertama. 367368 12 .795 orang siswa yang dating dari seluruj pelosok India. pada akhir abad kedua pulu. para siswa tersebut dipersatukan oleh pemakaian bersama bahasa Urdu dan Asrama. Di Delhi ada juga Rasyid Ahmad Gangohi (1829-1905).191 orang siswa dari Pakistan Timur dan Barat. Pada ulang tahunnya yang keseratus pada 1967.6 6Ensiklopedi Oxford. dan haji imdadullah (1817-1899). sekolah tersebut pada akhir abad kesembilan belas menerim. Bandung: 2007 h. para siswanya datang dari Asia Tengah. Meskipun beragam asal usulnya. PT Mizan. terdapat siswa dari Afrika Timur dan Selatn.Beberapa orang yang terlibat dalam pendirian sekolah tersebuut dididik di Delhi pada tahun 1840-an dan terligat dalam dua lembaga penting: lingkungan ulama refomis yang terkait dengan keluarga Syah Wali Allah dan Sayyid Ahmad Barelwi dan Kolese Delhi. Dunia Islam Modern. dan 431 dari luar India-pakistan. yang pergi ke Makkah setelah pemberontakan 1857 dan menjadi pir kesayangan ulama Deobandi awal. Afganistan dan seluruh penjuru India. Maulana Mamluk Ali: Muhammad Ya‟kub Nanautawi -kepala sekolah atau shard mudarris pertama (1867-1888) dan seorang mursyid atau pembimbing spiritual yang sangat dihormati disekolah tersebut. kepala sekolah (muhtamim) awal yang juga seorang ahli hadits dan fiqih. jilid pertama.a ratusan siswa.

Jakarta. Biasanya para alumni dari Sekolah ini sangat sulit memisahkan diri dari nama Deobandi seusai tamat pendidikannya. khususnya tuntutan Muhammad Ali Jinnah Muslim Liga Partisi Inggris-India menjadi Muslim dan bagian non-Muslim Ia telah mengemukakan bahwa alasan yang nyata bagi oposisi mereka terhadap Pemisahan adalah keinginan mereka untuk mengislamkan seluruh India 7 Maulana Husain Ahmad Madani adalah salah satu ulama yang menentang gagasan Pakistan. 7 Harun Nasution. sebagai lembaga Da‟wah yang didirikan oleh Maulana Hussain Ali pada tahun 1957 di Provinsi Punjab.Deobandi pada dasarnya sebuah lembaga pendidikan yang memfokuskan diri dalam dunia pendidikan. Maulana Kifayatullah Deobandi dsb. Dia berkata: "Semua harus berusaha bersamasama untuk suatu pemerintahan yang demokratis di mana Hindu. Muslim. Dia juga Syekh-ul-Hadits (Kepala departemen hadits) dari Darul Ulum Deoband dan memimpin Jamiat Ulema-e-Hind. h. Hingga saat ini jama‟ah ini bekerja dalam penegakkan Tauhid dan penerapan Sunnah. Kerekatan nama pendidikan ini dengan para alumninya merupakan tolok-ukur dalam berbagai gerakan yang dibentuk oleh para alumni. Adapun Gerakan Da‟wah yang berkiblat kepada Deobandi adalah gerakan Isya‟at Tauhid Wassunnah. Pada dasarnya gerakan ini muncul sebagai reaksi terhadap faham Brelvi yang berkembang pesat diseluruh provinsi Pakistan dan khususnya di provinsi Sind. yang melihat tidak ada Islam dalam gagasan Pakistan. sebagai contoh banyak mereka yang menggunakan nama tambahan di belakang namanya semisal Maulana Shafi‟ Usmani Deobandi. Bulan Bintang. Sekelompok besar ulama di Darul Ulum Deoband telah menentang pendirian negara yang didirikan di sepanjang garis sektarian. 1990. sebuah organisasi ulama. serta menentang hal-hal yang dianggap bid‟ah dan khurafat.163 13 . Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan.

Sikh. mendirikan Darul Ulum Seminari di kota Deoband. 1990. Kaisar Zafar menjadi Kaisar Mughal terakhir. lingua franca dari bagian urban 8 Harun Nasution. masa ujian. h. yang dikenal sebagai manqulat. dengan banyak anak-anaknya dihukum mati. Jakarta.8[ Filosofi pedagogis Deoband difokuskan pada pengajaran mengungkapkan ilmuilmu Islam. Pada tahun 1857. dipimpin oleh Maulana Muhammad Qasim Nanautawi. pers penerbitan dan sebagainya. yang dilakukan atas nama Bahadur Shah Zafar Gurakani dinyatakan tak berdaya. yang cenderung untuk melihat kekalahan 1857 sebagai akhir politik mereka dan awal dari apa yang bisa menjadi masa gelap Islam sejarah di India.. khusus untuk para elite Islam didirikan di India utara. Hal ini ditandai saat mani untuk kesadaran Indo-Islam. British East India Company meletakkan dengan tangan berat gerakan kemerdekaan dimulai oleh pasukan India utara yang berbeda. dengan penduduk Muslim India Nanautawi melembagakan metode modern belajar: Mengajar di dalam kelas. kurikulum yang tetap dan dipilih dengan cermat. Kristen dan Parsis termasuk kebebasan tersebut adalah sesuai dengan Islam. Bulan Bintang." Sekolah advokat versi ortodoks Islam dan telah berulang kali menjauhkan diri dari ekstremisme agama. karena ia digulingkan tahun berikutnya dan diasingkan ke Burma. sekelompok teolog dipelajari. Dasar dari Darul Ulum Deoband dibaringkan di 1283 H (21 Mei 1866 M) di bawah pohon delima. dalam rangka melestarikan budaya Indo-Islam dan melatih pemuda dalam pengetahuan Islam. Dalam situasi ini. ceramah oleh fakultas yang berbeda diakui sebagai pemimpin di bidang mereka. 174-175 14 . Fakultas menginstruksikan mahasiswa terutama dalam bahasa Urdu. Nanautawi mengklaim bahwa ia telah diilhami untuk melakukannya oleh mimpi di mana Nabi Muhammad berbicara kepadanya. Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan.

yang merupakan fokus tasawuf). para pengikut teologi ini sekolah sering digambarkan sebagai pengikut Deobandi sekolah pemikiran. 1990.di wilayah ini. Bulan Bintang. Jakarta. hukum Islam (fiqh). dan dilengkapi dengan studi bahasa Arab (untuk alasan teologis) dan Persia (untuk alasan budaya dan sastra). Pada tahun 1857 madrasah Deoband melalui Mawlana Muhammad Qasim Nanantawi dan Mawlana Ishaq. Para pendiri sadar memutuskan untuk bercerai seminari dari partisipasi politik atau pemerintah. itulah menjadi pegangan bagi Deoband10 Ide-ide itu meliputi: 9 Harun Nasution. Pada waktunya. gerakan intelektual melawan kolonial Inggris terus dilakukan oleh para pengikut Sayyid Ahmad Syahid. Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan. h.163 15 . spiritualitas Islam tradisional (tasawuf. Lebih dari 15. yang didukung oleh kontribusi keuangan sukarela dari umat Islam pada umumnya.9 Sepeninggalan Sayyid Ahmad Syahid. h. Sebaliknya. 2. seorang cucu dari Syah Abdul Aziz ditingkatkan menjadi perguruan tinggi. Pola pendidikan Kurikulum Deoband adalah berdasarkan silabus Indo-Islam abad ke-17 yang dikenal sebagai Dars Nizami. Kurikulum inti mengajarkan hukum Islam (syariah).175 10 Ibid.000 lulusan telah pergi untuk menemukan madrasah serupa (sekolah) di seluruh Asia Selatan dan lebih jauh. serta bidang lainnya beberapa studi Islam. ini juga tanpa disadari disemen hubungan tumbuh dari bahasa Urdu dengan masyarakat Muslim utara India. itu adalah untuk dijalankan sebagai sebuah lembaga otonom. Ide-ide Syah Waliullah yang kemudian ditonjolkan oleh sayyid Ahmad Syahid dan gerakan Mujahidin.

dan tiga seminari penting di Pakistan. 3. Deoband mengambil sikap anti Inggris. Gerakan Kemerdekaan India Dalam pertemuan Jamiat Ulema-eHind di Calcutta. Bidang agama. Deoband dan mereka mendukung kelompok yang menyerukan kemerdekaan lengkap India dari pemerintahan Inggris. Jamiah Ashrafia Lahore11. Inggris. 11 Mukti Ali. pada tahun 1926.dan baru-baru di Afghanistan. para peserta termasuk lulusan Darul Ulum. Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan. Faisalabad.  Bidang politik dan pendidikan. pemurnian ajaran Islam India dari paham-paham salah yang dibawa tarekat dan dari keyakinan animisme lama dan pemurnian dari perkatek keagamaan seperti bid'ah. 1993. atau teologis terkait. Afrika Selatan . Sikap anti inggris ini dilator belakangi oleh para pendiri deoband mayoritas pemuka gerakan mujahidin. dan Jamia Zia-ul-Quran (masjid Bagh-wali Al-maroof).132 16 . yaitu. Bangladesh dan Pakistan . misalnya Nadwatul Ulama di Lucknow. Kongres Nasional India adalah untuk mendeklarasikan kemerdekaan lengkap tujuan tiga tahun kemudian. Amerika Serikat. seminari Terkenal telah ditetapkan oleh lulusannya.serta di ratusan tempat lain di seluruh dunia berafiliasi. dalam sidang di Lahore. Kebebasan terkenal tempur Khan Abdul Gaffar Khan. Madrasah In'amiyyah Camperdown. yang mengunjungi Darul Ulum selama kunjungannya ke India pada tahun 1969. dekat Durban di Afrika Selatan. Dampak Sekolah Deoband Banyak sekolah-sekolah Islam modern di India. Bandung: Mizan.h. Mereka mendirikan deoband untuk menentang pendidikan sekuler inggris dan juga sebagai reaksi terhadap usaha kristenisasi di India. Darul Ulum Karachi. untuk Darul Ulum Deoband .

177 17 . Lembaga ini telah melakukan upaya besar untuk kebebasan negara ini " B. Jakarta. Ia mendapat didikan tradisional dalam pengetahuan agama dan di samping Bahasa Arab ia juga belajar Bahasa Persia. cucu Nabi Muhammad melalui Fatimah dan Ali. kemudian bekerja pula sebagai hakim. menentang 12Harun Nasution. tetapi pada tahun 1846 ia pulang kembali ke Delhi untuk meneruskan studi. h. Maulana Mehmud Hasan. Sayyid Ahmad Khan adalah orang yang rajin membaca. 1990. kami digunakan untuk membuat rencana untuk gerakan kemerdekaan. Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan. Bulan Bintang. adalah hidup. Duduk di sini.telah berkata12: "Saya telah memiliki hubungan dengan Darul Ulum sejak saat Syaikh-ul-Hind. Dalam fikirannya. Hubungannya dengan pihak Inggeris sangat baik dan inilah yang dipergunakannya untuk kepentingan ummat Islam India. Ahmad Khan berpendapat bahwa usaha peningkatan kedudukan dan kesejahteraan ummat Islam India dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan Inggeris sebagai penguasa di India. Pihak Inggeris menganggap ia telah banyak berjasa dan ingin membalas jasa tersebut. tetapi hadiah yang dianugerahkan Inggeris ditolaknya. bagaimana kita bisa mengusir Inggris dari negara ini dan bagaimana kita bisa membuat India bebas dari kuk perbudakan dari Raj Inggris. ia hanya menerima Gelar Sir dari pemerintahan Inggeris dari berbagai hadiah yang ditawarkan tersebut. Pada masa Pemberontakan 1857 ia berusaha mencegah terjadinya kekerasan dan banyak menolong orang Inggris dari pembunuhan. Ketika usianya 18 tahun ia bekerja pada Serikat India Timur.1759). Neneknya Sayyid Hadi adalah Pembesar Istana di zaman Alamghir II (1754. Sayyid Ahmad Khan Sayyid Ahmad Khan lahir di Delhi pada tahun 1817 dan menurut keterangan ia berasal dari keturunan Husein. Sayyid Ahmad Khan dan Gerakan Aligarh a.

Ahmad Khan mengakhiri perjuangannya dengan berpulangnya ke rahmatullah pada tanggal 27 Maret 1898 setelah menderita sakit beberapa lama dalam usia 81 tahun. termasuk di dalamnya Inggeris. Tafsir al-Qur‟an sebanyak 6 jilid. Atas usaha usahanya dan atas sikap kooperatif yang ditunjukkannya terhadap Inggeris. Selain itu juga menulis dua buku Tarikh Sarkhasi Bignaur (1858) dan Asbab Baghawad Hind (1858). ia menerbitkan majalah “Tahzib alAkhlak”. Pada tahun 1875. ummat Islam harus pula menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern itu. dan dimakamkan di Aligarh. Untuk mewujudkan cita-citanya. Jalan yang harus ditempuh ummat Islam memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan itu bukanlah bekerja sama dengan Hindu dalam menentang Inggeris tetapi memperbaiki dan memperkuat hubungan baik dengan Inggeris. Sayyid Ahmad Khan akhirnya berhasil dalam merobah pandangan Inggeris terhadap ummat Islam India. Sehingga untuk mendapatkan kemajuan. Ibthal al-Ghulami (1890) dan Tabyin al-Kalam (1860). ia mendirikan lembaga pendidikan Muhammedan Anglo Oriental College (MAOC) yang kemudian berkembang menjadi Universitas Aligarh. Dari hasil karyanya ini terihat pula bahwa Sayyid Ahmad Khan termasuk penulis yang produktif. Untuk mengukuhkan ide-idenya ia mendirikan All India Muhammadan Education Conference (1886). adalah ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Essay on life of Muhammad (1870). Sementara itu kepada ummat Islam dianjurkan agar tidak bersikap melawan tetapi sikap berteman dan bersahabat dengan Inggeris. Beberapa hasil karya Sayyid Ahmad Khan adalah Atsar al-Sanadid (1874) yang merupakan hasil penelitiannya tentang arkeologi di Delhi dan sekitarnya.kekuasaan Inggeris tidak akan membawa kebaikan bagi ummat Islam India tetapi akan menjadikan umat Islam semakin mundur serta akan jauh ketinggalan dari masyarakat Hindu India. Selain itu dasar ketinggian dan kekuatan Barat. Ia juga tercatat sebagai anggota parlemen di Legislatif Council selama empat tahun (1878 – 1882). Cita citanya untuk menjalin hubungan baik 18 .

namun bagi sebahagian kalangan ummat Islam tradisional pada masanya berpegang teguh bahwa kekuatan akal bukan tidak terbatas. M. sungguhpun mempunyai batas. Lapidus. Jakarta: PT. Manusia mempunyai kebebasan untuk mempergunakan daya daya yang diberikan Tuhan kepadanya itu. Keinginan ini telah dapat diwujudkan Sir Sayyid pada masa hidupnya13. Oleh karena itu akal bagi Sayyid Ahmad Khan mendapat penghargaan tinggi. yang disebut akal. Oleh karena itu. Dengan kata lain. ia mempunyai faham qa¬dariah (free will and free act) dan tidak faham jabariah atau fatalisme. Ahmad Khan percaya pada kekuatan dan kebebasan akal. Jilid ke-3 hal. Dasar peradaban baru ini ialah ilmu pengetahuan dan tekhnologi sebagai pondasi kokoh bagi kemajuan dan kekuatan orang Barat modern yang berasal dari hasil pemikiran manusia. Ghufran A. Ahmad Khan menolak pula faham taklid bahkan tidak segan segan menyerang faham ini. ia percaya pada kebebasan dan kemerdekaan manusia dalam menentukan kehendak dan melakukan perbuatan. Raja Grafindo Persada. Pendapat ulama di masa lampau tidak mengikat bagi ummat Islam dan di antara pendapat mereka ada yang tidak sesuai lagi dengan zaman modern. Ummat Islam tidak menyadari bahwa peradaban Islam masa klasik telah runtuh dan digantikan peradaban modern yang berasal dari dunia Barat. Manusia menurutnya dianugerahi Tuhan daya daya. Sumber ajaran Islam menurut pendapatnya hanyalah alQur‟an dan Hadis.antara Inggeris dan ummat Islam dimaksudkan agar ummat Islam dapat merobah nasib dari kemunduran.37-44 19 . dan daya fisik untuk mewujudkan kehendaknya. seperti daya berfikir. terj. Mas‟adi. 13 Ira. judul asli: A History of Islamic Societies. 1999. Ide-Ide Pembaharuan Sayyid Ahmad Khan Sayyid Ahmad Khan melihat bahwa ummat Islam India mundur karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Sejarah Sosial Umat Islam.

sedangkan hadis yang berkaitan dengan perkara dunia. ia berpendapat bahwa hadis Mutawatir dapat diterima. Oleh karena itu. tidak termasuk tugas kerasulan secara 20 . Untuk kegiatan ini. adalah tafsir al-Qur‟an. sedangkan hadis Ahad tidak dapat diterima sama sekali. Hadis yang berkaitan dengan ruang lingkup agama bersifat mengikat dan wajib diikuti. ia hanya menerima hadis yang sesuai dengan nash dan ruh al-Qur‟an. yang sesuai dengan akal dan pengalaman manusia. Masyhur dan Ahad. ia berpandangan bahwa tugas kaum muslimin sekarang dalam memelihara hadis adalah merumuskan “standar penilaian modern terhadap hadis-hadis” ia tidak menjelaskan standar tersebut. Dengan munculnya hadis-hadis palsu. Ini terwujud dengan terbitnya volume pertama dari enam jilid tafsir karya Ahmad Khan pada tahun 1880. hadis Masyhur tidak dapat diterima kecuali setelah diadakan penelitian.Secara sederhana bentuk-bentuk ide pembaharuan Sayyid Ahmad Khan dapat pula dikembangkan sebagai berikut : a) Bidang Keagamaan Salah satu warisan keagamaan yang ditinjau dan diperbaharui kembali. Ia sangat selektif dalam menerima hadis. Pembaharuan penafsiran al-Qur‟an yang dilakukan adalah berusaha mengadaptasikan ajaran-ajaran al-Qur‟an dengan tuntutantuntutan zaman modern. Berkaitan dengan pembagian hadis kepada Mutawatir. karena amat produktif dalam menelorkan mufassir liberal dan radikal semisal Sayyid Ahmad Khan ini. dan yang tidak bertentangan dengan hakikat-hakikat sejarah. Menurut Sayyid Ahmad Hadis yang dapat diterima tersebut dibagi kepada dua bagian yaitu hadis yang berkaitan dengan agama dan hadis yang berkaitan dengan dunia. anak benua Indo-Pakistan dapat berbangga diri. Sayyid Ahmad Khan berpendapat bahwa al-Qur‟an dan hadis merupakan sumber hukum Islam. dan sangat fundamental serta mencakup seluruh aspek Islam.

ia mendirikan sekolah Muhammedan Anglo Oriental College (MAOC) di Aligarh yang merupakan karyanya yang bersejarah dan berpengaruh dalam upaya memajukan ummat Islam India. Sayyid Khan mempunyai pandangan tersendiri yang mendekatkan antara perkara-perkara dan dengan pemahaman peradaban barat. 21 . antara lain dalam masalah jihad. Di tahun 1876 ia mengundurkan diri sebagai pegawai Pemerintah Inggeris dan sampai akhir hayatnya di tahun 1898. kurang percaya pada kebebasan manusia dan kurang percaya pada adanya hukum alam. dan sekiranya tidak karena lembaga pendidikan tersebut ummat Islam India di Pakistan sekarang akan lebih jauh lagi ketinggalan dari ummat-ummat lain. dan tidak mengikat bagi seluruh kaum muslimin. Perobahan sikap mental itu diusahakannya melalui tulisan-tulisan dalam bentuk buku dan artikel artikel dalam majalah Tahzib Al Akhlaq. Salah satu jalan yang efektif untuk merobah sikap mental suatu bangsa menurut Sir Sayyid haruslah melalui pendidikan. poligami dan had. Sekolah itu mempunyai peranan penting dalam kebangkitan ummat Islam India. adalah dengan memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern Barat. Usaha melalui pendidikan juga tidak dilupakannya. Berkaitan dengan permasalahan fiqh. ia mementing¬kan pendidikan ummat Islam India.mutlak dan hanya berlaku khusus bagi kondisi dan keadaan bangsa Arab pada masa nubuwwah. bunga bank. Pada tahun 1861 Sayyid Ahmad Khan mendirikan Sekolah Inggeris di Muradabad. bahkan pada akhirnya ke dalam lapangan inilah dicurahkannya perhatian dan usahanya. harus dirobah terlebih dahulu. Untuk mencapai tujuan ini maka sikap mental ummat yang kurang percaya kepada kekuatan akal.. Di tahun 1878. b) Bidang Pendidikan Sebagai telah disebut di atas. Sayyid Ahmad Khan beranggapan bahwa jalan bagi ummat Islam India untuk melepaskan diri dari kemunduran dan selanjutnya mencapai kemajuan.

baik Hindu. Direkturnya berbangsa Inggeris sedang guru dan staffnya banyak terdiri atas orang Inggeris. Sedangkan pada sekolah Inggeris yang diasuh Pemerintah pendidikan agama tidak diajarkan. Sebelumnya pada tahun 1869/1870 Sayyid Ahmad Khan telah berkunjung ke Inggeris. serta lembaga ini juga melakukan kegiatan penterjemahan buku Inggeris ke Bahasa India. Sekembalinya dari kunjungan itulah ia membentuk Panitia Peningkatan Pendidikan Ummat Islam. Di samping itu dibentuk pula Panitia Dana Pembentukan Perguruan Tinggi Islam. Program dari lembaga ini yakni menyebarluaskan pendidikan Barat di kalangan ummat Islam. menyelidiki pendidikan agama yang diberikan di sekolah sekolah Inggeris yang didirikan oleh kalangan Islam serta menunjang pendidikan agama yang diberikan di sekolah sekolah swasta. 22 . Salah satu tujuan panitia tersebut adalah menyelidiki sebab-sebab ummat Islam India sedikit sekali memasuki sekolah sekolah Pemerintah. bukan hanya bagi orang Islam. pendidikan dan kebudayaan. Dalam sistem pendidikan di MAOC pendidikan agama Islam dan ketaatan siswa menjalankan ajaran agama mendapat prioritas yang utama. Keistimewaan lainnya. Parsi dan Kristen.MAOC dibentuk sesuai dengan model sekolah di Inggeris dan bahasa yang dipakai di dalamnya ialah Bahasa Inggeris. Ilmu pengetahuan modern merupakan sebahagian besar dari mata pelajaran yang diberikan dengan tidak mengabaikan pendidikan agama. Di tahun 1886 ia juga membentuk Muhammedan Educational Conference dalam usaha mewujudkan pendidikan nasional yang seragam bagi ummat Islam India. untuk mempelajari sistem pendidikan Barat. sekolah tersebut terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada tahun itu juga diterbitkan pula jurnal mingguan “Aligarh Institut” yang menyebarluaskan informasi dan problematika mengenai seputar pengetahuan.

2) Tidak turut sertanya orang orang India. sehingga berakibat : a) Rakyat India tidak mengetahui tujuan dan niat Inggeris yang sebenarnya dan menganggap Inggeris datang untuk merobah agama mereka menjadi Kristen. Ahmad Khan mengeluarkan panflet yang berisikan penjelasan tentang faktor penyebab pecahnya pemberontakan tersebut. 1992 hal 73-74 23 . baik Islam maupun Hindu. pembentukan sekolah sekolah missi Kristen. Universitas inilah yang menjadi penggerak utama terwujudnya pembaharuan di kalangan umat Islam India. b) Pemerintah Inggeris tidak mengetahui keluhan keluhan rakyat India. dan penghapusan pendidikan agama dari perguruan perguruan tinggi. Pemikirannya inilah yang dituangkan dalam buku karangannya Asbab Baghawat Hind yang berisi tentang usaha Sayyid Ahmad Khan untuk meyakinkan pihak Inggris. Pembaharuan Dalam Islam. 14 Nasution. dalam lembaga lembaga perwakilan rakyat.14 c) Bidang Sosial Politik Dalam bidang politik ide Sayyid Ahmad Khan ini merupakan refleksi dari gejolak sosial politik yang terjadi antara umat Islam dan Inggris pada tahun 1857. Dalam usahanya. ia meyakinkan pihak Inggeris bahwa dalam Pemberontakan 1857 ummat Islam tidak memainkan peranan utama. bahwa umat Islam tidak terlibat pemberontakan itu. Jakarta : Bulan Bintang. Sejarah pemikiran dan gerakan. Di antara faktor penyebab tersebut adalah : 1) Intervensi Inggeris dalam soal keagamaan seperti pendidikan agama Kristen yang diberikan kepada yatim piatu di panti panti yang diasuh oleh orang Inggeris. Harun.Pada tahun 1920 MAOC ini berkembang menjadi Universitas Aligarh yang secara berlanjut meneruskan tradisi sebagai pusat gerakan pembaharuan Islam India.

Dengan demikian tidak pada tempatnya Pihak Inggeris menaruh rasa curiga terhadap ummat Islam India. Sikap tidak menghargai dan tidak menghormati rakyat India membawa akibat yang tidak baik. Dan jika hanya segelintir ummat Islam yang bersalah tidaklah pada tempatnya pula untuk menetapkan keseluruhan ummat Islam India bertanggung jawab terhadap pemberontakan tersebut.c) Pemerintah Inggeris tidak berusaha mengikat tali persahabatan dengan rakyat India. Back. ia pada mulanya adalah penyokong nasionalisme India. Kemajuan tidak akan dicapai melalui jalan politik. Lebih lanjut. Sebaliknya turut campur dalam bidang politik akan merugikan ummat Islam India. Sayyid Ahmad Khan menyatakan bahwa di antara golongan Islam yang ikut serta dalam pemberontakan 1857 adalah mereka yang kerap kali melakukan perbuatan tidak baik dan tercela serta perbuatan kriminal. salah satu Direktur MAOC yang berpendapat bahwa pendidikan ummat Islam India belum sampai ke taraf yang membuat mereka akan dapat mengambil keuntungan dari permainan dalam bidang politik. Menurut Rayendra Prasadia. 24 . dengan alasan bahwa bahasa yang dipakai Kongres terhadap Pemerintah Inggris kurang sopan. Sayyid Ahmad Khan memang berpendapat bahwa pendidikanlah satu satunya jalan bagi ummat Islam India untuk mencapai kemajuan. sedang kestabilan dalam pemerintahan bergantung pada hubungan baik dengan rakyat. Tetapi akhimya ia dipengaruhi oleh Mr. la pemah menerangkan bahwa Hindustan merupakan negara bagi orang Hindu dan dalam kategori Hindu termasuk orang India Islam dan orang India Kristen. Sayyid Ahmad Khan menjauhkan diri dari gerakan ini. Sikap Sayyid dalam bidang politik terlihat pula pada pertengahan kedua dari abad ke-19. ketika rasa nasionalisme India telah mulai timbul dan terbentuknya Partai Kongres Nasional India di tahun 1885.

Oleh karena itu ia menganjurkan supaya ummat Islam India jangan turut campur dalam agitasi politik yang dilancarkan Partai Kongres. Melalui buku karangannya dan tulisan¬-tulisannya Tahzib al-Akhlaq ide ide pembaharuan yang dicetuskannya menarik perhatian golongan terpelajar Islam India. Bersatu dengan ummat Hindu dalam satu negara akan membuat minoritas Islam yang rendah kemajuannya. akan lenyap dalam mayoritas Hindu yang lebih tinggi kemajuannya. 25 . Terlihat sikapnya terhadap pendidikan ummat Islam memang terlihat sangat mengagumkan. Wujud Partai Kongres Nasional India sebenarnya tidak mempunyai dasar. Ia berkeyakinan bahwa anggota kasta kasta dan pemeluk agama agama yang berlainan di India tidak bisa disatukan menjadi satu bangsa. demikian ia selanjutnya menjelaskan. Gerakan yang dijalankan Partai Kongres. Usaha usaha untuk merobah sikapnya terhadap Partai Kongres tidak berhasil. Umat Islam harus mempunyai negara tersendiri. namun pengaruh tersebut tidak terbatas dalam bidang pendidikan saja. bukan hanya akan merugikan bagi ummat Islam. tetapi juga bagi seluruh India. Di sini telah dapat dilihat bibit dari ide Pakistan yang muncul kemudian di abad ke-20. Dari usaha-usaha pembaharuan Sayyid Ahmad Khan terlihat yang paling menonjol adalah dalam bidang pendidikan. Tujuan dan cita cita mereka saling berlainan. Dalam ide politik yang ditimbulkan Sayyid Ahmad Khan di atas telah kelihatan pengertian bahwa ummat Islam merupakan satu ummat yang tidak dapat membentuk suatu negara dengan ummat Hindu. Penafsiran penafsiran baru yang diberikannya terhadap ajaran-ajaran Islam lebih dapat diterima golongan terpelajar ini dari pada tafsiran tafsiran lama.

namun sikap mental tak bisa sepenuhnya terpengaruh dengan ide pembaruaan tersebut. tidak dipungkiri walaupun dengan berbagai ide pembaharuan yang ditelorkan oleh pembaharupembaharu seperti Sayyid Ahmad Khan dan rekan-rekannya. yaitu Pemberontakan tahun 1857 telah berlalu. demikian juga dengan pendidikan itu saja sikap moralnyapun tidak dapat ditingkatkan. dan akibat dari kenyataan bahwa Bangsa India tidak memahami hak Pemerintah. Kebanyakan para negarawan menyetujui adanya pendidikan tingkat tinggi itu dan menganggapnya sebagai kewajiban pemerintah. 26 . bahkan dia akan menjadi semacam kuda bengal yang tidak mau dikendalikan oleh penunggangnya. Selain ini semua.b. juga terdapat keinginan akan adanya hubungan antara para penguasa dan rakyat dalam hal keinginan untuk memperoleh pendidikan itu. latihan yang baik pun diperlukan. Akan tetapi. universitas universitas yang didirikan di India dengan tujuan mendirikan pendidikan tingkat tinggi. Hal ini akan terbukti dengan sejarah Aligarh selanjutnya pasca Sayyid Ahmad Khan. Setelah Sayyid Ahmad Khan wafat pada tanggal 24 Maret tahun 1898. Pemberontakan itu merupakan akibat dari keinginan akan adanya pendidikan di India. sementara sebagian kecil di antara mereka bersikap menentangnya. terhadap kita dan tidak mengerti tentang kewajiban kita terhadapnya. ide ide pembaharuan yang dicetuskan Sayyid Ahmad Khan dianut dan disebarkan selanjutnya oleh pengikut dan pada akhirnya lahirlah sebuah gerakan yang disebut Gerakan Aligarh yang berpusat MAOC sendiri. Pada saat ini. Demikianlah keadaan masyarakat India masa itu. sebab tak seorang pun dapat meningkatkan dirinya sebagai manusia (beradab) hanya dengan pendidikan semata mata. Aligarh dan Pengaruhnya bagi Pembaharuan India-Pakistan Malapetaka hebat yang melanda India. tak seorang pun yang berfikir bahwa bersamaan dengan pendidikan itu. yang sasarannya adalah kita ini.

Muhsin al-Mulk berhasil membuat golongan ulama India merobah sikap keras terhadap Gerakan Aligarh. Sebagaimana diketahui bahwa Deoband yang banyak menghasilkan ulama ulama India tradisional. Muhsin al-Mulk tidak hanya membawa para ulama dekat dengan Aligarh. namun ia dihadapkan juga kepada kontraversi Hindu-Urdu yang telah ada sejak akhirakhir kehidupan Sayyid Ahmad. Inilah yang pada akhirnya menyebabkan ia 27 . Ia pernah berkunjung ke Inggeris untuk keperluan Pemerintah Hyderabad. la banyak rnenulis artikel Tahzib Al Akhlaq dan kemudian juga di majalah yang diterbitkan MAOC la pindah ke Aligarh dan menetap di sana mulai pari tahun 1893. juga mengenai sikap politik. mempunyai sikap yang tidak kooperatif dengan Inggeris.Ada beberapa tokoh Aligarh yang berpengaruh dan melanjutkan ideide pembaharuan yang dicetuskan Sayyid Ahmad Khan. lebih jauh ia mampu menarik beberapa lawan politik pendiri Perguruan Tinggi tersebut. Jasanya dalam memajukan MAOC terlihat dengan bertambah banyaknya jumlah murid lembaga pendidikan tersebut. sedang Sayyid Ahmad Khan terkenal dengan sikap pro Inggeris. Pada tahun 1897 ia menggantikankan kedudukan Sayyid Ahmad Khan di MAOC Ia mempunyai jasa yang besar dalam menyebarkan ide ide Sayyid Ahmad Khan yang dilakukannya melalui Muhammedan Educational Conference. Ia adalah orang yang paling cinta damai. yang dikenal dengan nama Nawab Muhsin Al Mulk (1837 1907). maka kepemimpinan Aligarh pindah ke tangan Sayyid Mahdi Ali. di antaranya Nawab Muhsin al-Muluk Setelah Sayyid Ahmad Khan wafat. Di tahun 1863 ia berkenalan dengan Sayyid Ahmad Khan dan antara keduanya terjalin tali persahabatan yang erat. kemudian menjadi pembesar di Hyderabad. Jadi antara MAOC terdapat perbedaan bukan hanya dalam soal-soal keagamaan saja tetapi. Pada mulanya ia adalah pegawai Serikat India Tiffluk.

University of California Press (1990) hal.15 15 Murray Thurston Titus. dan dikuburkan di samping kuburan Sayyid Ahmad Khan di Aligarh.mengundurkan dari Perguruan Tinggi tersebut.274-281 28 . Ia wafat 16 Oktober 1907. Islam in India and Pakistan.

Pembaharuan di India/Pakisan bahwa. beda halnya dengan gerakan Aligarh mereka tidak menutup pintu ijtihad. yaitu negara dipimpin oleh seorang imam. Deoband dan Aligarh telah banyak melahirkan tokoh-tokoh India seperti Sayyid Ahmad Khan. menuai kritik dari para tokoh India. Dari segi politik Deoband anti terhadap Inggris dan Aligarh justru sebaliknya pro terhadap Inggris. Chiragh Ali. Muhammad Shibli Nu'mani. sehingga gerakan anti inggris bermunculan. Dari segi keagamaan Deoband tetap mempertahankan taklid kepada ulama' klasik dan menutup pintu ijtihad. Ide yang dimunculkan oleh Sayyid Ahmad ialah merubah sistem pemerintahan dari monarki kepada sistem imamah. Altaf Husain Ali . dapat di simpulkan syari‟at Tauhid Wassunnah Sebuah gerakan Da‟wah yang berkiblat kepada Deobandi didirikan oleh Maulana Hussain Ali pada tahun 1957 di Provinsi Punjab. Hingga saat ini organisasi ini bekerja dalam penegakkan Tauhid dan penerapan Sunnah. Gerakan Mujahidin di pelopori oleh Sayyid Ahmad mencoba memulai peperangan terhadap golongan sikh di India Utara. Viqar Al-Mulk . Diantara tugas mereka yaitu mengumpulkan zakat utnuk pemerintahan imam dan mencari mujahidin untuk meneruskan jihad Dari para Murid Syah Waliullah berdirilah dua perguruan tinggi di India Deoband dan Aligarh. serta menentang hal-hal 29 .BAB III KESIMPULAN Kesemenaan Inggris terhadap masyarakat India dan terjadinya kesenjangan perlakuan antara islam dan hindu India dalam hak sebagai warga Negara. Nawab Muhsin Al-Mulk. Yang menjadi perbedaan faham keagamaan dan politik Aligarh dan Deoband. Sayyid Amir Ali. imam mengangkat seorang khalifah sebagai wakilnya di kota-kota penting. Maulvi Nazir Ahmad.. Hingga berdirinya Negara Pakistan yang dipelopori oleh Iqbal dan Jinnah. Tetapi pada akhirnya sikap Deoband yang tadinya keras bisa melembut dan berubah terhadap sikap yang tadinya mempertahankan tradisi dan menutup pintu ijtihad. perlahan mulai membuka pintu ijtihad.

Pemerintah Inggeris tidak berusaha mengikat tali persahabatan dengan rakyat India. Bidang Pendidikan 3. Intervensi Inggeris dalam soal keagamaan seperti pendidikan agama Kristen yang diberikan kepada yatim piatu di panti panti yang diasuh oleh orang Inggeris. Organisasi ini juga merupakan organisasi tandingan atas faham politik dari organisasi Barelwi yang berkembang pesat diseluruh provinsi Pakistan khususnya pada provinsi Sind Ide-ide pembaharuan. dan penghapusan pendidikan agama dari perguruan perguruan tinggi. dan 2) Menganggap Inggeris datang untuk merobah agama mereka menjadi Kristen.yang dianggap bid‟ah dan khurafat. 30 . 1. baik Islam maupun Hindu. b. Sikap tidak menghargai dan tidak menghormati rakyat India membawa akibat yang tidak baik. sehingga berakibat: 1) Rakyat India tidak mengetahui tujuan dan niat Inggeris yang sebenarnya. c. Sosial Politik Di antara faktor penyebab sosial politik:\ a. pembentukan sekolah sekolah missi Kristen. sedang kestabilan dalam pemerintahan bergantung pada hubungan baik dengan rakyat. Tidak turut sertanya orang orang India. dalam lembaga lembaga perwakilan rakyat. 3) Pemerintah Inggeris tidak mengetahui keluhan keluhan rakyat India. Bidang Agama 2.

terj. Dunia Islam Modern. Mutiara Bandung: 1986. Bandung: Mizan. Jilid ke-3 31 . Raja Grafindo Persada. Bandung: 2007 Mukti Ali. Al-Islam Pusat Kumunikasi dan Informasi Islam Indonesia. Sejarah Sosial Umat Islam.DAFTAR PUSTAKA Nasution Harun. Ira. Sejarah pemikiran dan gerakan. PT Mizan. Nasution. M. Harun. Perkembangan Pemikiran Moderen di India. University of California Press (1990) Farhan. Ghufran A. judul asli: A History of Islamic Societies. PT. Lapidus. Jakarta: PT. Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Pergerakan. Pembaharuan Dalam Islam. Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan. 1990 Ensiklopedi Islam Indonesia. penerbit Djambotan. 1999. Jakarta:Bulan Bintang. Mas‟adi. Islam in India and Pakistan. Pustaka Setia Bandung. jilid pertama. Jakarta: 1992 Syaukani Ahmad. 1993 Murray Thurston Titus. Bandung: 1997 Ensiklopedi Oxford. Jakarta : Bulan Bintang. 1992.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful