MAKALAH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN MODERN DALAM ISLAM

“PEMBAHARUAN DI INDIA /PAKISTAN”

Disusun Oleh : Kelompok 6

Yensi Sinarmi Yoga Aprial Nengsi

Dosen Pembimbing : Raflisman, S.Hum

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-QUR’ANIYAH (STIT-Q) MANNA BENGKULU SELATAN
JL. Affan Bachsin No. 29 Manna

TA. 2011/2012

KATA PENGANTAR

Puja dan Puji syukur selalu penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penyusun, sehingga tugas ini tepat pada waktunya dapat terselesaikan. Dalam penyusunan makalah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak karenanya penyusun menghaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing Mata kuliah dalam penyusunan Tugas ini. Dan Rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Dan pada akhirnya penyusun berharap, makalah ini dapat menambah khasanah dan wawasan bagi kita semua. Penyusun menyadari makalah ini masih jauh dari sempurna, maka penyusun mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan dan kesempurnaan tugas ini.

Manna, April 2012 Penyusun

ii

DAFTAR ISI

Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi

……………………………………………………………. ……………………………………………………………. …………………………………………………………….

i ii iii 1 1 3 4 4 5 6 12 18

BAB I. Pendahuluan ………………………………………………………. A. Latar Belakang ……………………………………………. B. Tujuan …………………….. …………………………………… BAB II. Tahapan Penelitian………………………………………................... A. Tahapan penelitian Ilmiah……………………………………….. B. Rencana Penelitian………………………………………………. C. Pelaksanaan Penelitian………………………………………….. D. Penulisan Laporan hasil Penelitian……………………………… BAB III. Kesimpulan ………………………………………………………..

Daftar Pustaka

iii

imperium Mughal secara resmi bertekuk lutut di bawah penjajahan Inggeris. Kerajaan-kerajaan kecil. yang muncul akibat kerapuhan para emperor Mughal setelah Awrangzeb. Setelah pemberontakan 1857. Sikh serta lainnya. intelektual dan kekuasaan mereka memudar dengan cepat. Hal ini memang bertentangan dengan sejarah masa lalu mereka. Inilah yang menandai mulainya sejarah kontemporer umat Muslim di anak benua India . orang-orang Hindu. seperti Rajput. kini mulai mendominasi seluruh lapangan kehidupan. Akan tetapi. Kemegahan budaya. yang pada masa kejayaan Islam di anak benua India merupakan masyarakat kelas bawah. Jat. Walaupun nama dan bayangannya masih tetap nampak. Sebaliknya. kecuali pada Akbar. Dengan runtuhnya imperium Mughal. namun kekuasaanya yang riil telah musnah. secara bertahap dilindas oleh East India Company yang mulai membentuk koloninya di Indo – Pakistan pada tahun 1757. “penganak emasan” orang Hindu oleh Inggeris serta kurangnya respons kaum muslimin terhadap kekuasaan dan institusi-institusi Inggris. Maratha. ditambah lagi dengan ketidakmampuan warisan keagamaan tradisional dalam menjawab tantangan zaman mengakibatkan tenggelamnya masyarakat Muslim Indo-Pakistan.BAB I PENDAHULUAN A. 1 . Latar Belakang Pada permulaan abad ke-19 imperium Mughal di anak Benua IndoPakistan secara pasti memasuki fase keruntuhan. masyarakat Muslim Indo-Pakistan pun ikut runtuh. khususnya di Delhi untuk setengah abad kemudian.

Tujuan Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan tentang Perkembangan Pemikiran Modern Dalam Islam khususnya Pembaharuan Di India Dan Pakistan Yang antara lain membahas Tentang : a. Gerakan Mujahidin dan Sekolah Deoband b. Sayyid Ahmad Khan dan gerakan Aligarh 2 .B.

dilumpuhkannya kekuasaan hakiki kesultanan Islam 3 . politik adu-domba dan senjata uang. akhirnya berhasil membebaskan diri dan mendirikan kerajaan Hindu yang merdeka di India Barat. serta kesemenah-menahan inggris terhadap rakyat India. Lahirnya Gerakan Mujaddidin di India Terjadinya gerakan pembaharuan di India dilatarbelakangi oleh factor kesenjangan perlakuan inggris terhadap umat hindu dan umat Islam dalam sistem pemerintahan. Mujaddidin Dan Sekolah Deoband a. Lemahnya kemampuan serta kewibawaan sultan tidak dapat mengahalangi kehendak para amir akan melepaskan diri dan berkuasa penuh di wilayah mereka. Madras dikuasai pada tahun 1639. Kota Bombay tahun 1660 jatuh pula ke tangan mereka. mereka berhasil." Mengetahui pertentangan-pertentangan antara sesama wilayah bawahan kesultanan Islam di satu pihak. Selera mereka tumbuh hendak menguasai wilayah. Bangsa Inggris semenjak permulaan abad XVII telah tiba di India sebagai pedagang dengan angkatannya yang bernama "The East India Company. akhirnya bangsa Inggris melaksanakan politik mengail di air keruh. Sejak awal abad XVIII kekuasaan Islam Mongol yang berpusat di Delhi semakin merosot. Rakyat Maratha yang sebelumnya telah berulangkali memberontak dan bergerilya. Selain itu kaum Brahmana mulai bergerak ingin membangun kembali kerajaan Hindu. terutama di sekitar pabrik-pabrik yang telah mereka dirikan. dan antara Kesultanan Islam dan bekas kerajaan Hindu sebagai taklukannya di pihak lain. Demikianlah selanjutnya dengan kekuatan bedil. Demikian pula golongan Sikh memenangkan pemberontakannya. Dengan politik adu domba yang lihai.BAB II PERKEMBANGAN PEMIKIRAN MODERN DALAM ISLAM (INDIA DAN PAKISTAN) A.

160 4 .Sayyid Ahmad dengan golongan Mujaddidinnya mencoba memulai peperangan terhadap golongan sikh di India Utara. Bulan Bintang. tetapi tetap bisa dikalahakan oleh Inggris. Golongan pertama mereka bergerak di bidang pendidikan dengan mendirikan madrasah deoband. golongan ini berpendapat tidak cukup kekuatan untuk melanjutkan 1 Harun Nasution. Hal yang sama diderita pula oleh raja-raja Hindu. para pengikutnya terpecah menjadi dua golongan. 1990. golongan Sikh menganggap gerakan Mujahidin mengancam kekuasaan mereka. imam mengangkat seorang khalifah sebagai wakilnya di kota-kota penting. yaitu negara dipimpin oleh seorang imam. Peperangan ini berbuah kemenangan pada kelompok Mujahidin. Hal ini akan membuat mereka tetap mundur dan akhirnya akan jauh ketinggalan dari masyarakat Hindhu India. dalam menjalankan tugasnya.Sistem pemerintahan imamah dibentuk pada tahun 1827. dapat diwujudkan hanya dengan bekerja sama dengan Inggris. Diantara tugas mereka yaitu mengumpulkan zakat utnuk pemerintahan imam dan mencari mujahidin untuk meneruskan jihad1 Namun. sistem imamah yang didirikan oleh Sayyid Ahmad tidak bertahan lama. Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan.Mongol. yang mencoba melawan Inggris pada tahun 1817-1818 Sayyid Ahmad Khan berpendapat bahwa peningkatan kedudukan umat Islam India. Golongan Sikh di bantu oleh golongan-golongan non muslim seperti golongan Barakzai melangsungkan pertempuran di Balekot dan pada pertempuran inilah Sayyid Ahmad mati terbunuh. h. mereka dapat menguasai Akora yang merupakan pusat kekuatan golongan Sikh. seperti kerajaan Maratha. Walupun sesekali memberontak. Ide yang dimunculkan oleh Sayyid Ahmad ialah merubah sistem pemerintahan dari monarki kepada sistem imamah. Menurut Harun Nasution setelah meninggal Sayyid Ahmad. Inggris merupakan penguasa yang terkuat di India dan menentang kekuasaan itu tidak akan membawa kebaikan bagi umat Islam India.

Setelah dewasa. madrasah deoband banyak memberikan pengaruh terhadap pembaharuan islam India dengan lahirnya tokoh-tokoh terkenal. ia mengajar dimadrasah itu. Suasana tersebut menyadarkan pemimpin-pemimpin Islam di India akan kelemahan umat Islam. 5 . Dalam karangan-karangan tersebut dituangkan pemikiran- pemikirannya tentang ide-ide pembaharuannya.perjuangan. Disamping itu ia gemar mengarang dan banyak menghasilkan karangan-karangan. Selanjutnya. Kedua kerajaan tersebut mengalami kejayaan antara tahun 15001700 M. Kerajaan Mughal di India sebagai symbol kejayaan Islam di India mengalami kemunduran sejak tahun 1700 M karna daerah kekuasaannya diperkecil oleh kerajaan-kerajaan Hindu yang ingin melepaskan diri. Ide-ied yang dicetuskan oleh Syekh Waliyullah pada abad 18 tentang pembaharuan diteruskan oleh anaknya syekh Abdul Aziz dan beberapa tokoh lainnya yang terpengaruh oleh ide-ide yang dicetuskan oleh syekh Waliyullah melalui karya-karyanya. Salah seorang dari murid syekh Abdul Aziz yang berpengaruh dalam gerakan melaksankan ide-ide syekh Waliyullah adalah Sayyid Ahmad Syahid. Ia kembali ke Delhi pada tahun 1732 dan meneruskan pekerjaannya yang lama sebagai guru. Namun demikian. diantaranya buku Hujjatullah AlBalighah. Salah satu dari pemuka itu ialah Syekh Waliyullah (1703-1762). Gerakan Mujaddidin Islam di India pernah mengalami kemajuan dengan berdirinya kerajaan Mughal sebagai mana yang telah dialami oleh kerajaan Turki Usmani. dari dalam kerajaan sering terjadi perang saudara yang memperebutkan kekuasaan di Delhi. Selain itu. ia pergi haji dan selama setahun di Hijaz ia sempat belajar pada ulama-ulama yang ada di Makkah dan Madinah. b. Ia lahir di Delhi dan mendapat pendidikan dari orang tuanya Syekh Abdurrahim seorang sufi dan ulama yang meiliki madrasah.

serta tidak mempunyai kekuasaan apa-apa untuk menolong manusia dalam mengatasi kesulitan-kesulitan. Gerakan Mujahid Modern Ta`rif Jama‟at Islami adalah sebuah jama‟ah Islam modern yang mememfokuskan aktifitasnya utuk menegakkan syari‟at Islam dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. 2. Sayyid Ahmad Syahid dimasa mudanya pernah menjadi pasukan berkuda Nawab Amir Khan. sayyid Ahmad juga menentang adanya taqlid terhadap pendapat ulama termasuk pendapat empat imam besar. Mereka sama lemahnya dengan manusia dan sama terbatas pengetahuannya mengenai tuhan. roh. secara langsung tanpa perantara dan tanpa upacra yang berlebih-lebihan. c. Berpegang pada salah satu mazhab bukanlah hal yang penting sungguhpun ia sendiri menganut mazhab Hanafi. malaikat. Kebiasaan membaca tahlil dan menghiasi kuburan adalah bidah yang menyesatkan dan harus dijauhi.Ia lahir di Rae Boneli pada tahun 1786. dapat diwujudkan hanya dengan bekerja sama dengan Inggris. Sayyid Ahmad Khan berpendapat bahwa peningkatan kedudukan umat Islam India. Sunnah (tradisi) yang diterima hanyalah sunnah nabi dan sunnah yang timbul pada zaman khalifah yang empat. 3. Lebih terperinci ajarannya mengnai tahuid mengandung hal-hal berikut: 1. Pertama Pendiri Abu al-A‟la al-Maududi adal ah pendiri Jama‟at Islami. Jama‟at Islami tergolong gigih membendung berbagai bentuk aliran sekuleristik yang berusaha keras mendominasi seluruh negeri. Ia dilahirkan di kota Aurangabad di wilayah 6 . Dari situ ia banyak memperoleh pengalaman dan pengetahuan militer yang berharga baginya dalam memipmpin geraklan Mujahiddin. Makhluk tidak boleh diberikan sifat-sifat tuhan. Ijtihad sangat diperlukan untuk memperoleh interprestasi baru terhadap ayat-ayat al-quran dan hadits. Yang boleh disembah hanyalah tuhan. wali dan lain-lain. Selain itu.

Dalam konferensi inilah Jama‟at Islami didirikan dan Maududi terpilih menjadi pemimpinnya. Melalui majalah Turjuman Al-Qur‟an Maududi menyerukan para ulama dan tokoh-tokoh Islam supaya menghadiri konferensi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 1941 M/1360 H di Lahore. Karir jurnalistiknya sering berpindah-pindah dalam berbagai surat kabar. Aktifitas dakwah Maududi berawal di dunia jurnalistik pada tahun 1918 M. Di Bathankot ia bersama Iqbal mendirikan sebuah Lembaga Researc Islam. Ia menerbitkan majalah Turjuman Al-Qur‟an dari Hyderabad Deccan. Memulai pendidikannya di wilayah asuhan orang tuanya sendiri Sayid Ahmad Hasan. Keluarga ini terkenal degan keteguhannya dalam memegang dan kedudukan rohaninya yang tinggi. Tahun 1937 s. Lembaga ini menjadi tempat pengkaderan dan tempat dia mengarang buku. Ia pernah menjadi penulis direktur dan pemimpin redaksi.Hyderabad.” Melalui majalah ini Maududi mentransfer pemikiran-pemikirannya ke segenap ummat Islam di anak benua India-Pakistan. Tahun 1933 M. 7 . Bukunya Jihad Dalam Islam yang beredar tahun 1928 M berpengaruh luas dan mendalam dalam membangkitkan semangat perlawanan menentang Inggris kaum Berhalaisme dan musuh-musuh Islam di mana saja.d 1938 M Maududi tinggal di Lahore memenuhi panggilan Dr. Keturunannya dari keluarga Qutb al-Din Maudud. Mohammad Iqbal. Namun beberapa lama kemudian sejak kedatangan Maududi Iqbal berpulang menghadap Ilahi. Motto majalah ini adalah “Wahai ummat Islam embanlah dakwah Al-Qur‟an bergeraklah dan terbanglah menjelajah dunia. Ini merupakan langkah awal yang meratakan jalan menuju berdirinya Jama‟at Islami di kemudian hari. Konferensi ini dihadiri 75 orang dilegasi yang mewakili beberapa negara bagian india. pada tahun 1920 M beliau membentuk sebuah front jurnalistik yang bertujuan memerdekakan ummat Islam dan menyampaikan Islam.

Fatwa inilah yang menyebabkan Jama‟at Islami menghadapi serangan dahsyat dari pihak penjajah sejak awal berdirinya. Maududi mengeluarkan fatwanya yang berani. Jama‟at Islami dgn berdikari mendirikan kamp-kamp penampungan Muhajirin Muslimin dan kepada mereka di beri bantuan sampai merasa aman dan damai.27 Pebruari 1979 M ia mendapat hadiah King Faisal Fondation dalam bidang pengkhidmatan 8 . Jama‟at Islami banyak membantu Muhajirin Kasmir dalam perjuangannya melawan India. Bagian barat tetap disebut Pakistan dan bagian timur disebut Bangladesh. Sejak Nopember 1972 M atas permohonan sendiri Maududi mengundurkan diri dari jabatan ketua jama‟at krn pertimbangan kesehatannya. Bahkan hal itu semakin memperkuat keyakinannya terhadap dakwah dan prinsip-prinsip Islam. Ia pernah dijatuhi hukuman mati tetpi kemudian mendapatakan keringanan.Ketika itu anak benua india dikuasai Inggris. Jabatan ketua jama‟at sesudahnya dipegang oleh Miyan Thufail Muhammad.Nopember 1971 M Pakistan pecah menjadi dua. Perpecahan itu telah mengguncang Maududi. Kemudian disusul dgn munculnya kepemimpinan Jama‟at Islami baru di India. Tanggal 28 Agustus 1947 M Pakistan lahir sebagai negara merdeka yang memisahkan diri dari negara India negara berhala. Jama‟at menyatakan kemerdekaan dgn sendirinya. Ia mengharmkan bekerja utk berbakti kepada kekuatan penjajah. Tujuannya tak lain adalah memudahkan urusan-urusan administratif. Dalam hidupnya Maududi berkali-kali dijebloskan ke dalam penjara krn keberanian dan sikapnya melawan orang-orang yang menentang penerapan hukum Islam di Pakistan. Beliau selanjutnya lbh banyak menekuni studi dan menulis terutama merampungkan kitabnya Tafhum Al-Qur‟an.Penjara-demi penjara dimasukinya namun tidak membuatnya mundur dari sikap dan perjuangannya. Mereka dilengkapi dgn amunisi puskesmaspuskesmas dan kamp-kamp pengungsi.

Fiqh. Nama Deobandi berasal dari kata “Deva” dan “Ban”. dan Inggris dengan kedatangan imigran dari Asia Selatan.2: d. PT. sebuah hutan belantara di bagian provinsi utara India. Madrasah Deoband 1. seperti Afganistan. pembaharu Islam di anak benua India pada abad ke delapanbelas yang menggabungkan semua disiplin ilmu agama seperti: Teologi. ilmu Logika (Mantiq). sebuah hutan belantara di bagian provinsi utara India.112-135 9 .Dalam bidang dakwah Maududi telah mewariskan kader-kader kepustakaan dan karya tulis yang tidak sedikit. Tasawwuf. hal. Dalam tempo kurang lebih seratus tahun Madrasah Deobandi telah berhasil mencetak ratusan siswa yang ikut mengembangkan ilmu keislaman di Asia Selatan.terhadap Islam. (Uttar Pradesh) India. (Uttar Pradesh) India. Al-Islam Pusat Kumunikasi dan Informasi Islam Indonesia. Deobandi mengikuti fiqhAbu Hanifa dan Aqidah dari Abu Mansur Maturidi. Afrika Selatan. Sejarah Madrasah Deoband Deobandi (Urdu: devbandī) adalah Islam Sunni Paham gerakan politik yang timbul dan memulai dari India dan Pakistan dan kemudian menyebar ke negara-negara lain. Maulana Kifayatullah berada. Ucapan ta‟ziyahpun berdatangan dari seluruh dunia Islam. 1 Dzulqa‟idah 1399 H/22 September 1979 M Maududi wafat setelah menjalani operasi di New York. dari Nama Deobandi berasal dari kata “Deva” dan “Ban”. di mana 2 Farhan. Hadiah tersebut didonasikan utk membangun sebuah lembaga ilmu pengetahuan Islam di Lahore. secara historis Deobandi mengadopsi pemikiran Shah Wali-Allah. di mana sekolah Darul Uloom “Darul „Ulum” Deoband yang didirikan oleh Maulana Qasim Nanautavi. Jenazahnya dibawa ke Lahore. Tafsir. Hadith dan Filsafat. Mutiara Bandung: 1986. karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dicetak berulang kali.

Islam dari Samiul Haque (JUIS). seperti: Deobandi. Kerekatan nama pendidikan ini dengan para alumninya merupakan tolok-ukur dalam berbagai gerakan yang dibentuk oleh para alumni. Syari‟at Tauhid Wassunnah Sebuah gerakan Da‟wah yang berkiblat kepada Deobandi didirikan oleh Maulana Hussain Ali pada tahun 1957 di Provinsi Punjab. Fiqh. beberapa organisasi yang berafiliasi kepada paham politik Deobandi. Maulana Kifayatullah berada. Tafsir.sekolah Darul Uloom “Darul „Ulum” Deoband yang didirikan oleh Maulana Qasim Nanautavi. Tasawwuf. di antaranya adalah: Jam‟iyat Ulama-e-Islam (JUI). Hingga saat ini organisasi ini bekerja dalam penegakkan Tauhid dan penerapan Sunnah. Ahlul Hadith. Deobandi mengikuti fiqh dari Abu Hanifa dan Aqidah dari Abu Mansur Maturidi Secara historis Deobandi mengadopsi pemikiran Shah Wali-Allah. Dalam tempo kurang lebih seratus tahun Madrasah Deobandi telah berhasil mencetak ratusan siswa yang ikut mengembangkan ilmu keislaman di Asia Selatan. Maulana Kifayatullah Deobandi dsb. sebuah organisasi politik sosial yang terkemuka di Pakistan kemudian berubah menjadi Jam‟iyat Ulama-e-Islam dari Fazlur Rahman (JUIF) dan Jam‟iyat Ulama-e. Hadith dan Filsafat. Organisasi ini juga merupakan organisasi 10 . ilmu Logika (Mantiq). Shi‟ah dan Jama‟at Islami. Umumnya para alumni siswa dari Deobandi seusai menamatkan pendidikannya banyak menggunakan nama tambahan di belakang namanya semisal Maulana Shafi‟ Usmani Deobandi. pada pemilu 2002 partai ini tergabung dalam koalisi partai-partai Islam Majlis Muttahida Amal (MMA) gabungan dari berbagai sekte di Pakistan. serta menentang hal-hal yang dianggap bid‟ah dan khurafat. Brelvi. pembaharu Islam di anak benua India pada abad ke delapanbelas yang menggabungkan semua disiplin ilmu agama seperti: Teologi.

Hanya setelah tahun 1874. India bagian utara. Memang .tandingan atas faham politik dari organisasi Barelwi yang berkembang pesat diseluruh provinsi Pakistan khususnya pada provinsi Sind 3 Darul Ulum. Pustaka Setia Bandung.4 Deoband didirikan sebagai kontinuitas tradisi keilmuan dalam Islam serta respon terhadap kondisi lokal. telah membuka kesempatan bagi para pemuka muslim seperti ulama Deoband guna memperluas pengaruh di masyarakat. University of California Press (1990) hal. 70 11 . Dengan pengetahuan dan reputasi para pengasuh Deoband serta sistem pendidikan yang diterapkannya. 210 5 Ahmad Syaukani.Q Nanotawi. Deoband menarik minat para pencari ilmu dari luar daerah. sebuah lembaga pendidikan di kawasan Saharanpur. Maktab yang mula-mula didirikan oleh Abu Husain di Deoband tak berbeda dengan lembaga pendidikan sejenis yang tersebar dikalangan muslim India kala itu.5 3 Murray Thurston Titus. Mahmud Al-Hasan dan A. dengan cara mereka yang khas. Karena peranannya yang demikian lembaga ini sering disebut sebagai “Gerakan Deoband”. Bandung: 1997 h. Jakarta: 1992 h. Lembaga ini didirikan pada tahun 1867 sebagai maktab biasa. para pengasuh maktab Deoband mendapatkan bantuan termasuk tanah guna mendirikan bangunan khusus untuk pendidikan. Islam in India and Pakistan. kelihatannya maktab tersebut lebih ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan keagamaan masyarakat sekelilinganya. kemudian menjadi terkenal karna peranan tokoh-tokohnya seperti M.H Madani dalam memperjuangkan kepentingan kaum muslimin di Anak Benua India. penerbit Djambotan. Karena diorganisir dimasjid setempat. 232-250 4 Ensiklopedi Islam Indonesia. Perkembangan Pemikiran Moderen di India. R. berakhirnya kekuasaan Mughal dan semakin kokohnya posisi Inggris di anak Benua.A gangohi. Mulai saat itulah Nanotawi dan Gongohi yang lulusan madrasah Delhi dan pendatang ke Doeband memperkenalkan sebuah kurikulum setandar Dars Nizamiyah.

yang didirikan oleh Inggris untuk mengajarkan mata vpelajaran Eropa dan “Ketimuran” dengan bahasa pengantar Urdu dan bukian dengan bekas bahasa Istana (bahasa Peresia) atau bahasa-bahasa keagamaan (Sanssekerta dan Arab).6 6Ensiklopedi Oxford. dan haji imdadullah (1817-1899). para siswa tersebut dipersatukan oleh pemakaian bersama bahasa Urdu dan Asrama. Meskipun beragam asal usulnya. 3. terdapat siswa dari Afrika Timur dan Selatn. sekolah tersebut pada akhir abad kesembilan belas menerim. dan 431 dari luar India-pakistan. Di Delhi ada juga Rasyid Ahmad Gangohi (1829-1905). dan juga dari Eropa dan Amerika. Maulana Mamluk Ali: Muhammad Ya‟kub Nanautawi -kepala sekolah atau shard mudarris pertama (1867-1888) dan seorang mursyid atau pembimbing spiritual yang sangat dihormati disekolah tersebut. Di antara mereka yang kemudian aktif di Deoband adalah anak dan ponakan seorang pengajar di kolese Delhi.191 orang siswa dari Pakistan Timur dan Barat. Pada ulang tahunnya yang keseratus pada 1967. Dengan dimulai hanya dengan dua belas siswa. Para siswa ini segera menjadi sebuah pusat metropolitan.795 orang siswa yang dating dari seluruj pelosok India. Afganistan dan seluruh penjuru India. Dunia Islam Modern.a ratusan siswa. Bandung: 2007 h. para siswanya datang dari Asia Tengah. sekolah ini telah meluluskan 3. 367368 12 . Pada tahun-tahun pertama. jilid pertama. PT Mizan. kepala sekolah (muhtamim) awal yang juga seorang ahli hadits dan fiqih. pada akhir abad kedua pulu.Beberapa orang yang terlibat dalam pendirian sekolah tersebuut dididik di Delhi pada tahun 1840-an dan terligat dalam dua lembaga penting: lingkungan ulama refomis yang terkait dengan keluarga Syah Wali Allah dan Sayyid Ahmad Barelwi dan Kolese Delhi. yang pergi ke Makkah setelah pemberontakan 1857 dan menjadi pir kesayangan ulama Deobandi awal.

Dia juga Syekh-ul-Hadits (Kepala departemen hadits) dari Darul Ulum Deoband dan memimpin Jamiat Ulema-e-Hind. khususnya tuntutan Muhammad Ali Jinnah Muslim Liga Partisi Inggris-India menjadi Muslim dan bagian non-Muslim Ia telah mengemukakan bahwa alasan yang nyata bagi oposisi mereka terhadap Pemisahan adalah keinginan mereka untuk mengislamkan seluruh India 7 Maulana Husain Ahmad Madani adalah salah satu ulama yang menentang gagasan Pakistan. Biasanya para alumni dari Sekolah ini sangat sulit memisahkan diri dari nama Deobandi seusai tamat pendidikannya. Jakarta. Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan. 7 Harun Nasution. Sekelompok besar ulama di Darul Ulum Deoband telah menentang pendirian negara yang didirikan di sepanjang garis sektarian. yang melihat tidak ada Islam dalam gagasan Pakistan. Hingga saat ini jama‟ah ini bekerja dalam penegakkan Tauhid dan penerapan Sunnah. h. sebagai lembaga Da‟wah yang didirikan oleh Maulana Hussain Ali pada tahun 1957 di Provinsi Punjab. serta menentang hal-hal yang dianggap bid‟ah dan khurafat. Maulana Kifayatullah Deobandi dsb. Bulan Bintang. sebagai contoh banyak mereka yang menggunakan nama tambahan di belakang namanya semisal Maulana Shafi‟ Usmani Deobandi. Pada dasarnya gerakan ini muncul sebagai reaksi terhadap faham Brelvi yang berkembang pesat diseluruh provinsi Pakistan dan khususnya di provinsi Sind. Muslim. Adapun Gerakan Da‟wah yang berkiblat kepada Deobandi adalah gerakan Isya‟at Tauhid Wassunnah. sebuah organisasi ulama. Dia berkata: "Semua harus berusaha bersamasama untuk suatu pemerintahan yang demokratis di mana Hindu. Kerekatan nama pendidikan ini dengan para alumninya merupakan tolok-ukur dalam berbagai gerakan yang dibentuk oleh para alumni.163 13 .Deobandi pada dasarnya sebuah lembaga pendidikan yang memfokuskan diri dalam dunia pendidikan. 1990.

yang dikenal sebagai manqulat. masa ujian. mendirikan Darul Ulum Seminari di kota Deoband.Sikh. Fakultas menginstruksikan mahasiswa terutama dalam bahasa Urdu. yang cenderung untuk melihat kekalahan 1857 sebagai akhir politik mereka dan awal dari apa yang bisa menjadi masa gelap Islam sejarah di India. dalam rangka melestarikan budaya Indo-Islam dan melatih pemuda dalam pengetahuan Islam. Dalam situasi ini.. khusus untuk para elite Islam didirikan di India utara. h. karena ia digulingkan tahun berikutnya dan diasingkan ke Burma. Pada tahun 1857. Jakarta. 1990. Dasar dari Darul Ulum Deoband dibaringkan di 1283 H (21 Mei 1866 M) di bawah pohon delima. dengan penduduk Muslim India Nanautawi melembagakan metode modern belajar: Mengajar di dalam kelas. dengan banyak anak-anaknya dihukum mati. kurikulum yang tetap dan dipilih dengan cermat. Bulan Bintang. ceramah oleh fakultas yang berbeda diakui sebagai pemimpin di bidang mereka. British East India Company meletakkan dengan tangan berat gerakan kemerdekaan dimulai oleh pasukan India utara yang berbeda.8[ Filosofi pedagogis Deoband difokuskan pada pengajaran mengungkapkan ilmuilmu Islam. sekelompok teolog dipelajari. Nanautawi mengklaim bahwa ia telah diilhami untuk melakukannya oleh mimpi di mana Nabi Muhammad berbicara kepadanya. 174-175 14 . lingua franca dari bagian urban 8 Harun Nasution. Kristen dan Parsis termasuk kebebasan tersebut adalah sesuai dengan Islam. pers penerbitan dan sebagainya. Kaisar Zafar menjadi Kaisar Mughal terakhir. yang dilakukan atas nama Bahadur Shah Zafar Gurakani dinyatakan tak berdaya. dipimpin oleh Maulana Muhammad Qasim Nanautawi. Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan." Sekolah advokat versi ortodoks Islam dan telah berulang kali menjauhkan diri dari ekstremisme agama. Hal ini ditandai saat mani untuk kesadaran Indo-Islam.

Pada tahun 1857 madrasah Deoband melalui Mawlana Muhammad Qasim Nanantawi dan Mawlana Ishaq. Bulan Bintang. seorang cucu dari Syah Abdul Aziz ditingkatkan menjadi perguruan tinggi.9 Sepeninggalan Sayyid Ahmad Syahid. para pengikut teologi ini sekolah sering digambarkan sebagai pengikut Deobandi sekolah pemikiran. Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan.di wilayah ini. Kurikulum inti mengajarkan hukum Islam (syariah). hukum Islam (fiqh). itulah menjadi pegangan bagi Deoband10 Ide-ide itu meliputi: 9 Harun Nasution.175 10 Ibid. Sebaliknya. 2. serta bidang lainnya beberapa studi Islam.000 lulusan telah pergi untuk menemukan madrasah serupa (sekolah) di seluruh Asia Selatan dan lebih jauh. yang merupakan fokus tasawuf). Lebih dari 15. itu adalah untuk dijalankan sebagai sebuah lembaga otonom.163 15 . h. spiritualitas Islam tradisional (tasawuf. Para pendiri sadar memutuskan untuk bercerai seminari dari partisipasi politik atau pemerintah. ini juga tanpa disadari disemen hubungan tumbuh dari bahasa Urdu dengan masyarakat Muslim utara India. yang didukung oleh kontribusi keuangan sukarela dari umat Islam pada umumnya. Pada waktunya. Pola pendidikan Kurikulum Deoband adalah berdasarkan silabus Indo-Islam abad ke-17 yang dikenal sebagai Dars Nizami. Ide-ide Syah Waliullah yang kemudian ditonjolkan oleh sayyid Ahmad Syahid dan gerakan Mujahidin. gerakan intelektual melawan kolonial Inggris terus dilakukan oleh para pengikut Sayyid Ahmad Syahid. h. Jakarta. 1990. dan dilengkapi dengan studi bahasa Arab (untuk alasan teologis) dan Persia (untuk alasan budaya dan sastra).

Gerakan Kemerdekaan India Dalam pertemuan Jamiat Ulema-eHind di Calcutta. Bandung: Mizan. Bidang agama.dan baru-baru di Afghanistan.  Bidang politik dan pendidikan. Kebebasan terkenal tempur Khan Abdul Gaffar Khan. pemurnian ajaran Islam India dari paham-paham salah yang dibawa tarekat dan dari keyakinan animisme lama dan pemurnian dari perkatek keagamaan seperti bid'ah. 11 Mukti Ali. Faisalabad. Inggris.132 16 . Sikap anti inggris ini dilator belakangi oleh para pendiri deoband mayoritas pemuka gerakan mujahidin. Madrasah In'amiyyah Camperdown. Mereka mendirikan deoband untuk menentang pendidikan sekuler inggris dan juga sebagai reaksi terhadap usaha kristenisasi di India. Darul Ulum Karachi. dan tiga seminari penting di Pakistan. untuk Darul Ulum Deoband .serta di ratusan tempat lain di seluruh dunia berafiliasi. Afrika Selatan . Kongres Nasional India adalah untuk mendeklarasikan kemerdekaan lengkap tujuan tiga tahun kemudian. Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan. dekat Durban di Afrika Selatan. dalam sidang di Lahore. Deoband dan mereka mendukung kelompok yang menyerukan kemerdekaan lengkap India dari pemerintahan Inggris. seminari Terkenal telah ditetapkan oleh lulusannya. misalnya Nadwatul Ulama di Lucknow. Amerika Serikat. Bangladesh dan Pakistan . atau teologis terkait. Jamiah Ashrafia Lahore11. Deoband mengambil sikap anti Inggris. 1993. para peserta termasuk lulusan Darul Ulum. pada tahun 1926. 3. yaitu. yang mengunjungi Darul Ulum selama kunjungannya ke India pada tahun 1969.h. Dampak Sekolah Deoband Banyak sekolah-sekolah Islam modern di India. dan Jamia Zia-ul-Quran (masjid Bagh-wali Al-maroof).

bagaimana kita bisa mengusir Inggris dari negara ini dan bagaimana kita bisa membuat India bebas dari kuk perbudakan dari Raj Inggris. ia hanya menerima Gelar Sir dari pemerintahan Inggeris dari berbagai hadiah yang ditawarkan tersebut. Sayyid Ahmad Khan dan Gerakan Aligarh a. Maulana Mehmud Hasan. Sayyid Ahmad Khan adalah orang yang rajin membaca. Ketika usianya 18 tahun ia bekerja pada Serikat India Timur. Bulan Bintang. h. Ahmad Khan berpendapat bahwa usaha peningkatan kedudukan dan kesejahteraan ummat Islam India dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan Inggeris sebagai penguasa di India. Hubungannya dengan pihak Inggeris sangat baik dan inilah yang dipergunakannya untuk kepentingan ummat Islam India. cucu Nabi Muhammad melalui Fatimah dan Ali.telah berkata12: "Saya telah memiliki hubungan dengan Darul Ulum sejak saat Syaikh-ul-Hind. Duduk di sini. tetapi pada tahun 1846 ia pulang kembali ke Delhi untuk meneruskan studi. adalah hidup. tetapi hadiah yang dianugerahkan Inggeris ditolaknya. Pihak Inggeris menganggap ia telah banyak berjasa dan ingin membalas jasa tersebut. Pada masa Pemberontakan 1857 ia berusaha mencegah terjadinya kekerasan dan banyak menolong orang Inggris dari pembunuhan. kami digunakan untuk membuat rencana untuk gerakan kemerdekaan. Sayyid Ahmad Khan Sayyid Ahmad Khan lahir di Delhi pada tahun 1817 dan menurut keterangan ia berasal dari keturunan Husein. Jakarta.177 17 . kemudian bekerja pula sebagai hakim. Ia mendapat didikan tradisional dalam pengetahuan agama dan di samping Bahasa Arab ia juga belajar Bahasa Persia. Neneknya Sayyid Hadi adalah Pembesar Istana di zaman Alamghir II (1754.1759). Lembaga ini telah melakukan upaya besar untuk kebebasan negara ini " B. menentang 12Harun Nasution. Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan. Dalam fikirannya. 1990.

Essay on life of Muhammad (1870). dan dimakamkan di Aligarh. termasuk di dalamnya Inggeris. Cita citanya untuk menjalin hubungan baik 18 .kekuasaan Inggeris tidak akan membawa kebaikan bagi ummat Islam India tetapi akan menjadikan umat Islam semakin mundur serta akan jauh ketinggalan dari masyarakat Hindu India. Selain itu juga menulis dua buku Tarikh Sarkhasi Bignaur (1858) dan Asbab Baghawad Hind (1858). Untuk mewujudkan cita-citanya. Dari hasil karyanya ini terihat pula bahwa Sayyid Ahmad Khan termasuk penulis yang produktif. ia mendirikan lembaga pendidikan Muhammedan Anglo Oriental College (MAOC) yang kemudian berkembang menjadi Universitas Aligarh. Sehingga untuk mendapatkan kemajuan. Jalan yang harus ditempuh ummat Islam memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan itu bukanlah bekerja sama dengan Hindu dalam menentang Inggeris tetapi memperbaiki dan memperkuat hubungan baik dengan Inggeris. Tafsir al-Qur‟an sebanyak 6 jilid. Untuk mengukuhkan ide-idenya ia mendirikan All India Muhammadan Education Conference (1886). Selain itu dasar ketinggian dan kekuatan Barat. Sayyid Ahmad Khan akhirnya berhasil dalam merobah pandangan Inggeris terhadap ummat Islam India. ummat Islam harus pula menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern itu. ia menerbitkan majalah “Tahzib alAkhlak”. adalah ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Ahmad Khan mengakhiri perjuangannya dengan berpulangnya ke rahmatullah pada tanggal 27 Maret 1898 setelah menderita sakit beberapa lama dalam usia 81 tahun. Sementara itu kepada ummat Islam dianjurkan agar tidak bersikap melawan tetapi sikap berteman dan bersahabat dengan Inggeris. Ibthal al-Ghulami (1890) dan Tabyin al-Kalam (1860). Beberapa hasil karya Sayyid Ahmad Khan adalah Atsar al-Sanadid (1874) yang merupakan hasil penelitiannya tentang arkeologi di Delhi dan sekitarnya. Atas usaha usahanya dan atas sikap kooperatif yang ditunjukkannya terhadap Inggeris. Ia juga tercatat sebagai anggota parlemen di Legislatif Council selama empat tahun (1878 – 1882). Pada tahun 1875.

1999. terj. Ummat Islam tidak menyadari bahwa peradaban Islam masa klasik telah runtuh dan digantikan peradaban modern yang berasal dari dunia Barat. Manusia menurutnya dianugerahi Tuhan daya daya. yang disebut akal. Ahmad Khan percaya pada kekuatan dan kebebasan akal. Ahmad Khan menolak pula faham taklid bahkan tidak segan segan menyerang faham ini. Manusia mempunyai kebebasan untuk mempergunakan daya daya yang diberikan Tuhan kepadanya itu. seperti daya berfikir. sungguhpun mempunyai batas.37-44 19 . Sejarah Sosial Umat Islam. M. Dasar peradaban baru ini ialah ilmu pengetahuan dan tekhnologi sebagai pondasi kokoh bagi kemajuan dan kekuatan orang Barat modern yang berasal dari hasil pemikiran manusia. ia mempunyai faham qa¬dariah (free will and free act) dan tidak faham jabariah atau fatalisme. Mas‟adi. Ghufran A. judul asli: A History of Islamic Societies. dan daya fisik untuk mewujudkan kehendaknya. Oleh karena itu. Jilid ke-3 hal. Oleh karena itu akal bagi Sayyid Ahmad Khan mendapat penghargaan tinggi.antara Inggeris dan ummat Islam dimaksudkan agar ummat Islam dapat merobah nasib dari kemunduran. Ide-Ide Pembaharuan Sayyid Ahmad Khan Sayyid Ahmad Khan melihat bahwa ummat Islam India mundur karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Keinginan ini telah dapat diwujudkan Sir Sayyid pada masa hidupnya13. Sumber ajaran Islam menurut pendapatnya hanyalah alQur‟an dan Hadis. Jakarta: PT. Pendapat ulama di masa lampau tidak mengikat bagi ummat Islam dan di antara pendapat mereka ada yang tidak sesuai lagi dengan zaman modern. namun bagi sebahagian kalangan ummat Islam tradisional pada masanya berpegang teguh bahwa kekuatan akal bukan tidak terbatas. ia percaya pada kebebasan dan kemerdekaan manusia dalam menentukan kehendak dan melakukan perbuatan. Dengan kata lain. 13 Ira. Raja Grafindo Persada. Lapidus.

ia berpendapat bahwa hadis Mutawatir dapat diterima. dan sangat fundamental serta mencakup seluruh aspek Islam. Berkaitan dengan pembagian hadis kepada Mutawatir. Oleh karena itu. anak benua Indo-Pakistan dapat berbangga diri. karena amat produktif dalam menelorkan mufassir liberal dan radikal semisal Sayyid Ahmad Khan ini. sedangkan hadis yang berkaitan dengan perkara dunia. Ini terwujud dengan terbitnya volume pertama dari enam jilid tafsir karya Ahmad Khan pada tahun 1880. sedangkan hadis Ahad tidak dapat diterima sama sekali. Menurut Sayyid Ahmad Hadis yang dapat diterima tersebut dibagi kepada dua bagian yaitu hadis yang berkaitan dengan agama dan hadis yang berkaitan dengan dunia. Hadis yang berkaitan dengan ruang lingkup agama bersifat mengikat dan wajib diikuti. dan yang tidak bertentangan dengan hakikat-hakikat sejarah. Masyhur dan Ahad. adalah tafsir al-Qur‟an. tidak termasuk tugas kerasulan secara 20 . Pembaharuan penafsiran al-Qur‟an yang dilakukan adalah berusaha mengadaptasikan ajaran-ajaran al-Qur‟an dengan tuntutantuntutan zaman modern. Sayyid Ahmad Khan berpendapat bahwa al-Qur‟an dan hadis merupakan sumber hukum Islam. Untuk kegiatan ini. hadis Masyhur tidak dapat diterima kecuali setelah diadakan penelitian. Dengan munculnya hadis-hadis palsu. yang sesuai dengan akal dan pengalaman manusia.Secara sederhana bentuk-bentuk ide pembaharuan Sayyid Ahmad Khan dapat pula dikembangkan sebagai berikut : a) Bidang Keagamaan Salah satu warisan keagamaan yang ditinjau dan diperbaharui kembali. ia berpandangan bahwa tugas kaum muslimin sekarang dalam memelihara hadis adalah merumuskan “standar penilaian modern terhadap hadis-hadis” ia tidak menjelaskan standar tersebut. Ia sangat selektif dalam menerima hadis. ia hanya menerima hadis yang sesuai dengan nash dan ruh al-Qur‟an.

kurang percaya pada kebebasan manusia dan kurang percaya pada adanya hukum alam. bunga bank. Salah satu jalan yang efektif untuk merobah sikap mental suatu bangsa menurut Sir Sayyid haruslah melalui pendidikan.. dan sekiranya tidak karena lembaga pendidikan tersebut ummat Islam India di Pakistan sekarang akan lebih jauh lagi ketinggalan dari ummat-ummat lain. Berkaitan dengan permasalahan fiqh. b) Bidang Pendidikan Sebagai telah disebut di atas. Pada tahun 1861 Sayyid Ahmad Khan mendirikan Sekolah Inggeris di Muradabad. ia mendirikan sekolah Muhammedan Anglo Oriental College (MAOC) di Aligarh yang merupakan karyanya yang bersejarah dan berpengaruh dalam upaya memajukan ummat Islam India. poligami dan had. Untuk mencapai tujuan ini maka sikap mental ummat yang kurang percaya kepada kekuatan akal. antara lain dalam masalah jihad. Sayyid Ahmad Khan beranggapan bahwa jalan bagi ummat Islam India untuk melepaskan diri dari kemunduran dan selanjutnya mencapai kemajuan.mutlak dan hanya berlaku khusus bagi kondisi dan keadaan bangsa Arab pada masa nubuwwah. Sekolah itu mempunyai peranan penting dalam kebangkitan ummat Islam India. dan tidak mengikat bagi seluruh kaum muslimin. bahkan pada akhirnya ke dalam lapangan inilah dicurahkannya perhatian dan usahanya. Di tahun 1878. Di tahun 1876 ia mengundurkan diri sebagai pegawai Pemerintah Inggeris dan sampai akhir hayatnya di tahun 1898. adalah dengan memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern Barat. Perobahan sikap mental itu diusahakannya melalui tulisan-tulisan dalam bentuk buku dan artikel artikel dalam majalah Tahzib Al Akhlaq. harus dirobah terlebih dahulu. 21 . ia mementing¬kan pendidikan ummat Islam India. Usaha melalui pendidikan juga tidak dilupakannya. Sayyid Khan mempunyai pandangan tersendiri yang mendekatkan antara perkara-perkara dan dengan pemahaman peradaban barat.

Sedangkan pada sekolah Inggeris yang diasuh Pemerintah pendidikan agama tidak diajarkan. menyelidiki pendidikan agama yang diberikan di sekolah sekolah Inggeris yang didirikan oleh kalangan Islam serta menunjang pendidikan agama yang diberikan di sekolah sekolah swasta. Keistimewaan lainnya. Program dari lembaga ini yakni menyebarluaskan pendidikan Barat di kalangan ummat Islam. baik Hindu. untuk mempelajari sistem pendidikan Barat. sekolah tersebut terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. 22 . Sebelumnya pada tahun 1869/1870 Sayyid Ahmad Khan telah berkunjung ke Inggeris.MAOC dibentuk sesuai dengan model sekolah di Inggeris dan bahasa yang dipakai di dalamnya ialah Bahasa Inggeris. pendidikan dan kebudayaan. Sekembalinya dari kunjungan itulah ia membentuk Panitia Peningkatan Pendidikan Ummat Islam. Salah satu tujuan panitia tersebut adalah menyelidiki sebab-sebab ummat Islam India sedikit sekali memasuki sekolah sekolah Pemerintah. Di tahun 1886 ia juga membentuk Muhammedan Educational Conference dalam usaha mewujudkan pendidikan nasional yang seragam bagi ummat Islam India. Direkturnya berbangsa Inggeris sedang guru dan staffnya banyak terdiri atas orang Inggeris. Ilmu pengetahuan modern merupakan sebahagian besar dari mata pelajaran yang diberikan dengan tidak mengabaikan pendidikan agama. Di samping itu dibentuk pula Panitia Dana Pembentukan Perguruan Tinggi Islam. bukan hanya bagi orang Islam. Pada tahun itu juga diterbitkan pula jurnal mingguan “Aligarh Institut” yang menyebarluaskan informasi dan problematika mengenai seputar pengetahuan. Parsi dan Kristen. Dalam sistem pendidikan di MAOC pendidikan agama Islam dan ketaatan siswa menjalankan ajaran agama mendapat prioritas yang utama. serta lembaga ini juga melakukan kegiatan penterjemahan buku Inggeris ke Bahasa India.

Pada tahun 1920 MAOC ini berkembang menjadi Universitas Aligarh yang secara berlanjut meneruskan tradisi sebagai pusat gerakan pembaharuan Islam India. bahwa umat Islam tidak terlibat pemberontakan itu. pembentukan sekolah sekolah missi Kristen. Sejarah pemikiran dan gerakan. baik Islam maupun Hindu. Ahmad Khan mengeluarkan panflet yang berisikan penjelasan tentang faktor penyebab pecahnya pemberontakan tersebut. dalam lembaga lembaga perwakilan rakyat. Harun. 14 Nasution.14 c) Bidang Sosial Politik Dalam bidang politik ide Sayyid Ahmad Khan ini merupakan refleksi dari gejolak sosial politik yang terjadi antara umat Islam dan Inggris pada tahun 1857. Dalam usahanya. sehingga berakibat : a) Rakyat India tidak mengetahui tujuan dan niat Inggeris yang sebenarnya dan menganggap Inggeris datang untuk merobah agama mereka menjadi Kristen. Pembaharuan Dalam Islam. 2) Tidak turut sertanya orang orang India. dan penghapusan pendidikan agama dari perguruan perguruan tinggi. 1992 hal 73-74 23 . Pemikirannya inilah yang dituangkan dalam buku karangannya Asbab Baghawat Hind yang berisi tentang usaha Sayyid Ahmad Khan untuk meyakinkan pihak Inggris. Universitas inilah yang menjadi penggerak utama terwujudnya pembaharuan di kalangan umat Islam India. ia meyakinkan pihak Inggeris bahwa dalam Pemberontakan 1857 ummat Islam tidak memainkan peranan utama. b) Pemerintah Inggeris tidak mengetahui keluhan keluhan rakyat India. Di antara faktor penyebab tersebut adalah : 1) Intervensi Inggeris dalam soal keagamaan seperti pendidikan agama Kristen yang diberikan kepada yatim piatu di panti panti yang diasuh oleh orang Inggeris. Jakarta : Bulan Bintang.

Sikap tidak menghargai dan tidak menghormati rakyat India membawa akibat yang tidak baik. Sayyid Ahmad Khan memang berpendapat bahwa pendidikanlah satu satunya jalan bagi ummat Islam India untuk mencapai kemajuan. Menurut Rayendra Prasadia.c) Pemerintah Inggeris tidak berusaha mengikat tali persahabatan dengan rakyat India. Tetapi akhimya ia dipengaruhi oleh Mr. Kemajuan tidak akan dicapai melalui jalan politik. Dan jika hanya segelintir ummat Islam yang bersalah tidaklah pada tempatnya pula untuk menetapkan keseluruhan ummat Islam India bertanggung jawab terhadap pemberontakan tersebut. ia pada mulanya adalah penyokong nasionalisme India. Back. dengan alasan bahwa bahasa yang dipakai Kongres terhadap Pemerintah Inggris kurang sopan. la pemah menerangkan bahwa Hindustan merupakan negara bagi orang Hindu dan dalam kategori Hindu termasuk orang India Islam dan orang India Kristen. 24 . Dengan demikian tidak pada tempatnya Pihak Inggeris menaruh rasa curiga terhadap ummat Islam India. Sikap Sayyid dalam bidang politik terlihat pula pada pertengahan kedua dari abad ke-19. sedang kestabilan dalam pemerintahan bergantung pada hubungan baik dengan rakyat. Sebaliknya turut campur dalam bidang politik akan merugikan ummat Islam India. Lebih lanjut. ketika rasa nasionalisme India telah mulai timbul dan terbentuknya Partai Kongres Nasional India di tahun 1885. Sayyid Ahmad Khan menyatakan bahwa di antara golongan Islam yang ikut serta dalam pemberontakan 1857 adalah mereka yang kerap kali melakukan perbuatan tidak baik dan tercela serta perbuatan kriminal. Sayyid Ahmad Khan menjauhkan diri dari gerakan ini. salah satu Direktur MAOC yang berpendapat bahwa pendidikan ummat Islam India belum sampai ke taraf yang membuat mereka akan dapat mengambil keuntungan dari permainan dalam bidang politik.

akan lenyap dalam mayoritas Hindu yang lebih tinggi kemajuannya. Penafsiran penafsiran baru yang diberikannya terhadap ajaran-ajaran Islam lebih dapat diterima golongan terpelajar ini dari pada tafsiran tafsiran lama. Usaha usaha untuk merobah sikapnya terhadap Partai Kongres tidak berhasil. Wujud Partai Kongres Nasional India sebenarnya tidak mempunyai dasar.Oleh karena itu ia menganjurkan supaya ummat Islam India jangan turut campur dalam agitasi politik yang dilancarkan Partai Kongres. Gerakan yang dijalankan Partai Kongres. Umat Islam harus mempunyai negara tersendiri. Ia berkeyakinan bahwa anggota kasta kasta dan pemeluk agama agama yang berlainan di India tidak bisa disatukan menjadi satu bangsa. Tujuan dan cita cita mereka saling berlainan. Dari usaha-usaha pembaharuan Sayyid Ahmad Khan terlihat yang paling menonjol adalah dalam bidang pendidikan. tetapi juga bagi seluruh India. Melalui buku karangannya dan tulisan¬-tulisannya Tahzib al-Akhlaq ide ide pembaharuan yang dicetuskannya menarik perhatian golongan terpelajar Islam India. namun pengaruh tersebut tidak terbatas dalam bidang pendidikan saja. demikian ia selanjutnya menjelaskan. bukan hanya akan merugikan bagi ummat Islam. Bersatu dengan ummat Hindu dalam satu negara akan membuat minoritas Islam yang rendah kemajuannya. Di sini telah dapat dilihat bibit dari ide Pakistan yang muncul kemudian di abad ke-20. Terlihat sikapnya terhadap pendidikan ummat Islam memang terlihat sangat mengagumkan. Dalam ide politik yang ditimbulkan Sayyid Ahmad Khan di atas telah kelihatan pengertian bahwa ummat Islam merupakan satu ummat yang tidak dapat membentuk suatu negara dengan ummat Hindu. 25 .

Pada saat ini. tak seorang pun yang berfikir bahwa bersamaan dengan pendidikan itu. Aligarh dan Pengaruhnya bagi Pembaharuan India-Pakistan Malapetaka hebat yang melanda India. yang sasarannya adalah kita ini. latihan yang baik pun diperlukan. Kebanyakan para negarawan menyetujui adanya pendidikan tingkat tinggi itu dan menganggapnya sebagai kewajiban pemerintah. dan akibat dari kenyataan bahwa Bangsa India tidak memahami hak Pemerintah. 26 . Pemberontakan itu merupakan akibat dari keinginan akan adanya pendidikan di India. Hal ini akan terbukti dengan sejarah Aligarh selanjutnya pasca Sayyid Ahmad Khan. Akan tetapi. universitas universitas yang didirikan di India dengan tujuan mendirikan pendidikan tingkat tinggi. sebab tak seorang pun dapat meningkatkan dirinya sebagai manusia (beradab) hanya dengan pendidikan semata mata. tidak dipungkiri walaupun dengan berbagai ide pembaharuan yang ditelorkan oleh pembaharupembaharu seperti Sayyid Ahmad Khan dan rekan-rekannya. yaitu Pemberontakan tahun 1857 telah berlalu. Setelah Sayyid Ahmad Khan wafat pada tanggal 24 Maret tahun 1898. ide ide pembaharuan yang dicetuskan Sayyid Ahmad Khan dianut dan disebarkan selanjutnya oleh pengikut dan pada akhirnya lahirlah sebuah gerakan yang disebut Gerakan Aligarh yang berpusat MAOC sendiri. demikian juga dengan pendidikan itu saja sikap moralnyapun tidak dapat ditingkatkan. terhadap kita dan tidak mengerti tentang kewajiban kita terhadapnya. sementara sebagian kecil di antara mereka bersikap menentangnya. Demikianlah keadaan masyarakat India masa itu. juga terdapat keinginan akan adanya hubungan antara para penguasa dan rakyat dalam hal keinginan untuk memperoleh pendidikan itu. namun sikap mental tak bisa sepenuhnya terpengaruh dengan ide pembaruaan tersebut.b. bahkan dia akan menjadi semacam kuda bengal yang tidak mau dikendalikan oleh penunggangnya. Selain ini semua.

Ada beberapa tokoh Aligarh yang berpengaruh dan melanjutkan ideide pembaharuan yang dicetuskan Sayyid Ahmad Khan. namun ia dihadapkan juga kepada kontraversi Hindu-Urdu yang telah ada sejak akhirakhir kehidupan Sayyid Ahmad. Muhsin al-Mulk tidak hanya membawa para ulama dekat dengan Aligarh. juga mengenai sikap politik. Muhsin al-Mulk berhasil membuat golongan ulama India merobah sikap keras terhadap Gerakan Aligarh. Jasanya dalam memajukan MAOC terlihat dengan bertambah banyaknya jumlah murid lembaga pendidikan tersebut. Pada mulanya ia adalah pegawai Serikat India Tiffluk. yang dikenal dengan nama Nawab Muhsin Al Mulk (1837 1907). Jadi antara MAOC terdapat perbedaan bukan hanya dalam soal-soal keagamaan saja tetapi. Ia adalah orang yang paling cinta damai. sedang Sayyid Ahmad Khan terkenal dengan sikap pro Inggeris. di antaranya Nawab Muhsin al-Muluk Setelah Sayyid Ahmad Khan wafat. lebih jauh ia mampu menarik beberapa lawan politik pendiri Perguruan Tinggi tersebut. Inilah yang pada akhirnya menyebabkan ia 27 . Di tahun 1863 ia berkenalan dengan Sayyid Ahmad Khan dan antara keduanya terjalin tali persahabatan yang erat. la banyak rnenulis artikel Tahzib Al Akhlaq dan kemudian juga di majalah yang diterbitkan MAOC la pindah ke Aligarh dan menetap di sana mulai pari tahun 1893. Ia pernah berkunjung ke Inggeris untuk keperluan Pemerintah Hyderabad. Pada tahun 1897 ia menggantikankan kedudukan Sayyid Ahmad Khan di MAOC Ia mempunyai jasa yang besar dalam menyebarkan ide ide Sayyid Ahmad Khan yang dilakukannya melalui Muhammedan Educational Conference. mempunyai sikap yang tidak kooperatif dengan Inggeris. kemudian menjadi pembesar di Hyderabad. maka kepemimpinan Aligarh pindah ke tangan Sayyid Mahdi Ali. Sebagaimana diketahui bahwa Deoband yang banyak menghasilkan ulama ulama India tradisional.

274-281 28 . Ia wafat 16 Oktober 1907.mengundurkan dari Perguruan Tinggi tersebut. Islam in India and Pakistan. dan dikuburkan di samping kuburan Sayyid Ahmad Khan di Aligarh.15 15 Murray Thurston Titus. University of California Press (1990) hal.

imam mengangkat seorang khalifah sebagai wakilnya di kota-kota penting. Hingga saat ini organisasi ini bekerja dalam penegakkan Tauhid dan penerapan Sunnah. Tetapi pada akhirnya sikap Deoband yang tadinya keras bisa melembut dan berubah terhadap sikap yang tadinya mempertahankan tradisi dan menutup pintu ijtihad. Muhammad Shibli Nu'mani. Altaf Husain Ali . menuai kritik dari para tokoh India. Deoband dan Aligarh telah banyak melahirkan tokoh-tokoh India seperti Sayyid Ahmad Khan. yaitu negara dipimpin oleh seorang imam. Chiragh Ali. Dari segi politik Deoband anti terhadap Inggris dan Aligarh justru sebaliknya pro terhadap Inggris. sehingga gerakan anti inggris bermunculan. beda halnya dengan gerakan Aligarh mereka tidak menutup pintu ijtihad. Pembaharuan di India/Pakisan bahwa. perlahan mulai membuka pintu ijtihad. serta menentang hal-hal 29 .BAB III KESIMPULAN Kesemenaan Inggris terhadap masyarakat India dan terjadinya kesenjangan perlakuan antara islam dan hindu India dalam hak sebagai warga Negara. Viqar Al-Mulk . dapat di simpulkan syari‟at Tauhid Wassunnah Sebuah gerakan Da‟wah yang berkiblat kepada Deobandi didirikan oleh Maulana Hussain Ali pada tahun 1957 di Provinsi Punjab. Yang menjadi perbedaan faham keagamaan dan politik Aligarh dan Deoband. Sayyid Amir Ali. Gerakan Mujahidin di pelopori oleh Sayyid Ahmad mencoba memulai peperangan terhadap golongan sikh di India Utara. Hingga berdirinya Negara Pakistan yang dipelopori oleh Iqbal dan Jinnah. Nawab Muhsin Al-Mulk.. Diantara tugas mereka yaitu mengumpulkan zakat utnuk pemerintahan imam dan mencari mujahidin untuk meneruskan jihad Dari para Murid Syah Waliullah berdirilah dua perguruan tinggi di India Deoband dan Aligarh. Maulvi Nazir Ahmad. Dari segi keagamaan Deoband tetap mempertahankan taklid kepada ulama' klasik dan menutup pintu ijtihad. Ide yang dimunculkan oleh Sayyid Ahmad ialah merubah sistem pemerintahan dari monarki kepada sistem imamah.

c. Sikap tidak menghargai dan tidak menghormati rakyat India membawa akibat yang tidak baik. Bidang Pendidikan 3. Tidak turut sertanya orang orang India. Bidang Agama 2. Organisasi ini juga merupakan organisasi tandingan atas faham politik dari organisasi Barelwi yang berkembang pesat diseluruh provinsi Pakistan khususnya pada provinsi Sind Ide-ide pembaharuan.yang dianggap bid‟ah dan khurafat. dalam lembaga lembaga perwakilan rakyat. Sosial Politik Di antara faktor penyebab sosial politik:\ a. 30 . Intervensi Inggeris dalam soal keagamaan seperti pendidikan agama Kristen yang diberikan kepada yatim piatu di panti panti yang diasuh oleh orang Inggeris. 1. b. dan 2) Menganggap Inggeris datang untuk merobah agama mereka menjadi Kristen. pembentukan sekolah sekolah missi Kristen. Pemerintah Inggeris tidak berusaha mengikat tali persahabatan dengan rakyat India. sedang kestabilan dalam pemerintahan bergantung pada hubungan baik dengan rakyat. sehingga berakibat: 1) Rakyat India tidak mengetahui tujuan dan niat Inggeris yang sebenarnya. dan penghapusan pendidikan agama dari perguruan perguruan tinggi. baik Islam maupun Hindu. 3) Pemerintah Inggeris tidak mengetahui keluhan keluhan rakyat India.

Jakarta: 1992 Syaukani Ahmad. Sejarah Sosial Umat Islam. M. judul asli: A History of Islamic Societies. Mutiara Bandung: 1986. Al-Islam Pusat Kumunikasi dan Informasi Islam Indonesia. Perkembangan Pemikiran Moderen di India. Raja Grafindo Persada. PT.DAFTAR PUSTAKA Nasution Harun. 1993 Murray Thurston Titus. Bandung: 2007 Mukti Ali. Dunia Islam Modern. Ghufran A. Bandung: 1997 Ensiklopedi Oxford. Sejarah pemikiran dan gerakan. Pembaharuan Dalam Islam. Lapidus. Harun. Nasution. penerbit Djambotan. 1990 Ensiklopedi Islam Indonesia. 1992. Jakarta : Bulan Bintang. Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Pergerakan. Jakarta: PT. Jakarta:Bulan Bintang. Bandung: Mizan. PT Mizan. Mas‟adi. Islam in India and Pakistan. Ira. jilid pertama. 1999. Pustaka Setia Bandung. terj. Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan. University of California Press (1990) Farhan. Jilid ke-3 31 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful