SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

Tajuk 2: Teori Semantik

Disediakan oleh:

NORINI BT. YAHYA

WAN NOOR RUSLANI BT. HJ. WAN AHMAD

ROHAIZA BT. RAPIYEE

. Semantik ialah komponen tatabahasa yang sukar difahami kerana berkaitan dengan perkara abstrak yang memerlukan taakulan yang tinggi.DEFINISI SEMANTIK • Siti Hajar Abdul Aziz (2009). semantik ialah bidang kajian tentang aspek makna dalam bidang ilmu linguistik.

• Stalnaker (1972) menyatakan bahawa semantik memperjelas peraturan untuk menyesuaikan ayat dalam bahasa dengan preposisi yang diungkapkan.DEFINISI SEMANTIK • Akmajian (1955) menyatakan bahawa semantik berkaitan dengan kajian berkaitan unit linguistik dan prinsip gabungannya. .

TEORI-TEORI DALAM KAJIAN SEMANTIK • Tiada teori berkaitan makna dalam bidang linguistik yang bersifat autoratif serta menyeluruh yang dapat diketengahkan secara mantap. • Pengkaji bahasa mengemukakan pendekatan berbeza untuk menghuraikan teori ini. .

• Sesuatu perkataan yang dibaca. TEORI IMEJAN • Juga dikenali sebagai Teori Imej Makna.1. didengar atau disebut akan diintepretasikan dalam bentuk imej yang tidak berbentuk visual kerana tidak menepati gambaran sebenar secara tepat. . • Menekankan makna yang tergambar dalam minda penutur atau pendengar apabila sesuatu benda atau perkara disebut.

. KELEMAHAN Tidak dapat mengetahui dan menentukan bentuk imej yang ada dalam gambaran pemikiran seseorang kerana otak manusia tidak dapat diteroka.1. TEORI IMEJAN • Individu akan membuat gambaran mental untuk mewakili sesuatu perkataan.

sakit atau resah. beberapa perkataan digambarkan oleh satu imej sahaja. marah. Jadi sukar untuk mentafsir kehendak bayi yang menangis. pelbagai bentuk segi tiga akan digambarkan oleh individu yang berbeza. . TEORI IMEJAN Contohnya apabila disebut ‘segitiga’. Kelemahan kedua.1. Contohnya bayi menangis apabila lapar.

individu yang mempunyai pengalaman pahit dengan gurunya akan memberi gambaran buruk apabila mendengar perkataan ‘guru’. 1.Kelemahan ketiga ialah imej yang tergambar dalam fikiran seseorang berbeza antara satu sama lain. Contohnya. Individu mungkin mempunyai beberapa imej tertentu bagi satu-satu ungkapan dalam situasi tertentu. TEORI IMEJAN .

. TEORI BEHAVIOURISME • Teori yang diperkenalkan oleh Pavlov dan dikembangkan oleh Thorndike dan Skinner ini menekankan pembelajaran yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku. (hubungan antara rangsangan dan gerakbalas) • Bloomfield menggunakan teori ini dengan cara menganalisis makna berdasarkan tingkah laku yang dapat diperhatikan.2.

2. TEORI BEHAVIOURISME • Individu akan membezakan perkataan yang digunakannya dengan betul hasil daripada tindak balas yang diberi oleh orang lain kepadanya. • Makna perkataan merupakan bentuk tindak balas yang terhasil daripada rangsangan yang diperoleh oleh penutur atau pendengar dalam komunikasi. .

TEORI BEHAVIOURISME • Osgood (1980) menjalankan kajian semantik yang menekankan proses penutur menghasilkan ujaran dan tindakbalas pendengar untuk memahami ujaran tersebut. . • Wujudnya situasi saling memahami makna yang sama bagi kata-kata yang digunakan.2.

Kita tidak menggunakan ujaran ‘lambat seperti kumbang ’ kerana tiada perkaitan dengan ciri atau sifat serangga tersebut. seseorang akan marah jika dikatakan ‘lambat seperti siput ’ kerana dia mampu mengaitkan makna dengan ciri haiwan siput yang dimaksudkan. .2. TEORI BEHAVIOURISME • Contohnya.

. • Makna bagi sesuatu perkataan bukan dianalisis sebagai satu unit. TEORI ANALISIS KOMPONEN • Menghuraikan kata-kata yang mempunyai hubungan makna antara satu dengan yang lain. tetapi secara terperinci sebagai satu komponen yang kompleks yang dinamakan komponen semantik. Dikenali sebagai struktur leksikal.3.

• Contohnya teruna-dara. . TEORI ANALISIS KOMPONEN • Digunakan untuk menentukan istilah berdasarkan hubungan sesuatu perkataan atau ujaran.3. suami-isteri. • Turut nenghuraikan makna perkataan dengan memasukkan unsur pertentangan.

. Contohnya ‘bunga’ yang boleh dikategorikan kepada berduri dan tidak berduri. • 2 cara mengkaji elemen semantik dalam ayat: . TEORI ANALISIS KOMPONEN • Perkara yang diperhatikan dalam mengkaji makna ialah kemungkinan adanya hubungan antara sesuatu kata dengan kata yang lain.Menganalisis komponen kata yang diberikan.3.

TEORI ANALISIS KOMPONEN • . Contohnya simbol (+) bermakna ciri tertentu hadir pada perkataan yang hendak dianalisis manakala simbol (-) tiada ciri tertentu pada perkataan itu.3. .Mengenalpasti kewujudan elemen semantik dengan melakukan analisis ciri semantik (fitur) iaitu hubungan makna bagi sejumlah kata yang masing-masing mempunyai ciri tersendiri.

Lemak + tenaga Coklat .Tenaga Huraiannya ialah.3. .Berkhasiat + lemak . TEORI ANALISIS KOMPONEN Contohnya analisis fitur bagi perkataan makanan Buah-buahan + berkhasiat . buah-buahan mempunyai khasiat dan memberi tenaga tetapi tidak Mempunyai lemak manakala coklat tidak berkhasiat dan mempunyai lemak.

• Analisa ini memberikan faedah kerana dapat memahami makna semantik sesuatu perkataan yang berhubung dengan makna rujukan. 3. • Membantu kita memilih perkataan yang tepat dalam sesuatu ujaran • Memahami pelbagai kemungkinan makna sesuatu perkataan. TEORI ANALISIS KOMPONEN .

TEORI ANALISIS KOMPONEN • KEKURANGAN : Memerlukan proses yang panjang untuk menghuraikan sesuatu makna. . Sukar untuk menentukan komponen semantik yang khusus untuk menghuraikan makna sesuatu perkataan dan terikat dengan hiponim.3.

. • Lebih lengkap berbanding 3 teori sebelum ini. peringkat ayat dan perlakuan manusia yang memberi reaksi kepada tanggapan terhadap sesuatu perkataan. TEORI LOGIK SIMBOLIK • Juga dikenali sebagai Analisis Logik atau Analisis Linguistik. • Teori ini mengkaji makna dari peringkat perkataan.4.

TEORI LOGIK SIMBOLIK • Teori ini mendefinisikan bahasa sebagai sejenis sistem lambang. .4. • Ciri-ciri situasi dan tingkah-laku yang mengiringi bahasa adalah sebahagian makna perkataan itu.

4. • Bagi teori ini. . TEORI LOGIK SIMBOLIK • Teori ini menyatakan bahawa sesuatu perkataan memperoleh makna melalui apa yang disebut dan berkait dengan situasi semasa perkataan itu digunakan. bahasa bukan sahaja petunjuk apa yang ada dalam fikiran seseorang sematamata tetapi berkaitan dengan situasi dan tingkah laku.

Lambang mewakili sekumpulan benda yang mempunyai persamaan.4. TEORI LOGIK SIMBOLIK • Tiga sub bahagian dalam kajian ini:  Semantik. .kajian tentang hubungan antara perkataan dengan benda.

Contohnya ‘orang kecil’ boleh membawa maksud orang yang bersaiz badan kecil atau orang yang berpangkat rendah.bidang kajian yang mengkaji hubungan antara perkataan dengan perkataan lain untuk menentukan makna. Susunan perkataan dalam ayat membawa maksud yang berbeza.4. TEORI LOGIK SIMBOLIK Sintaktik . .

Pragmatik . Bergantung kepada bagaimana perkataan diujarkan dan mengakibatkan tindak balas melalui tingkah laku.bidang kajian yang mengkaji hubungan antara lambang dengan tingkah laku. 4. TEORI LOGIK SIMBOLIK . makna dalam sesuatu perkataan itu dinilai daripada sudut penerimaan makna oleh penerimanya. wanita dan betina. Contohnya panggilan perempuan. Dalam proses komunikasi.

KESIMPULAN • Setiap teori dalam kajian semantik mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. . Namun sukar untuk menentukan teori mana yang lebih jitu dalam menerangkan konsep semantik ini.

Terdapat kekurangan yang ketara kerana kami tidak dapat membuat pembentangan berdasarkan tajuk profoma secara mendalam ekoran daripada tahap pemahaman yang terbatas.Sekian. terima kasih. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful