SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

Tajuk 2: Teori Semantik

Disediakan oleh:

NORINI BT. YAHYA

WAN NOOR RUSLANI BT. HJ. WAN AHMAD

ROHAIZA BT. RAPIYEE

. Semantik ialah komponen tatabahasa yang sukar difahami kerana berkaitan dengan perkara abstrak yang memerlukan taakulan yang tinggi.DEFINISI SEMANTIK • Siti Hajar Abdul Aziz (2009). semantik ialah bidang kajian tentang aspek makna dalam bidang ilmu linguistik.

• Stalnaker (1972) menyatakan bahawa semantik memperjelas peraturan untuk menyesuaikan ayat dalam bahasa dengan preposisi yang diungkapkan. .DEFINISI SEMANTIK • Akmajian (1955) menyatakan bahawa semantik berkaitan dengan kajian berkaitan unit linguistik dan prinsip gabungannya.

• Pengkaji bahasa mengemukakan pendekatan berbeza untuk menghuraikan teori ini.TEORI-TEORI DALAM KAJIAN SEMANTIK • Tiada teori berkaitan makna dalam bidang linguistik yang bersifat autoratif serta menyeluruh yang dapat diketengahkan secara mantap. .

. • Menekankan makna yang tergambar dalam minda penutur atau pendengar apabila sesuatu benda atau perkara disebut. TEORI IMEJAN • Juga dikenali sebagai Teori Imej Makna. didengar atau disebut akan diintepretasikan dalam bentuk imej yang tidak berbentuk visual kerana tidak menepati gambaran sebenar secara tepat.1. • Sesuatu perkataan yang dibaca.

KELEMAHAN Tidak dapat mengetahui dan menentukan bentuk imej yang ada dalam gambaran pemikiran seseorang kerana otak manusia tidak dapat diteroka. TEORI IMEJAN • Individu akan membuat gambaran mental untuk mewakili sesuatu perkataan. .1.

marah. sakit atau resah. . Kelemahan kedua. beberapa perkataan digambarkan oleh satu imej sahaja. Jadi sukar untuk mentafsir kehendak bayi yang menangis.1. Contohnya bayi menangis apabila lapar. pelbagai bentuk segi tiga akan digambarkan oleh individu yang berbeza. TEORI IMEJAN Contohnya apabila disebut ‘segitiga’.

individu yang mempunyai pengalaman pahit dengan gurunya akan memberi gambaran buruk apabila mendengar perkataan ‘guru’.Kelemahan ketiga ialah imej yang tergambar dalam fikiran seseorang berbeza antara satu sama lain. TEORI IMEJAN . 1. Individu mungkin mempunyai beberapa imej tertentu bagi satu-satu ungkapan dalam situasi tertentu. Contohnya.

TEORI BEHAVIOURISME • Teori yang diperkenalkan oleh Pavlov dan dikembangkan oleh Thorndike dan Skinner ini menekankan pembelajaran yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku. .2. (hubungan antara rangsangan dan gerakbalas) • Bloomfield menggunakan teori ini dengan cara menganalisis makna berdasarkan tingkah laku yang dapat diperhatikan.

• Makna perkataan merupakan bentuk tindak balas yang terhasil daripada rangsangan yang diperoleh oleh penutur atau pendengar dalam komunikasi.2. . TEORI BEHAVIOURISME • Individu akan membezakan perkataan yang digunakannya dengan betul hasil daripada tindak balas yang diberi oleh orang lain kepadanya.

• Wujudnya situasi saling memahami makna yang sama bagi kata-kata yang digunakan.2. . TEORI BEHAVIOURISME • Osgood (1980) menjalankan kajian semantik yang menekankan proses penutur menghasilkan ujaran dan tindakbalas pendengar untuk memahami ujaran tersebut.

Kita tidak menggunakan ujaran ‘lambat seperti kumbang ’ kerana tiada perkaitan dengan ciri atau sifat serangga tersebut. . seseorang akan marah jika dikatakan ‘lambat seperti siput ’ kerana dia mampu mengaitkan makna dengan ciri haiwan siput yang dimaksudkan.2. TEORI BEHAVIOURISME • Contohnya.

3. Dikenali sebagai struktur leksikal. TEORI ANALISIS KOMPONEN • Menghuraikan kata-kata yang mempunyai hubungan makna antara satu dengan yang lain. • Makna bagi sesuatu perkataan bukan dianalisis sebagai satu unit. . tetapi secara terperinci sebagai satu komponen yang kompleks yang dinamakan komponen semantik.

. • Contohnya teruna-dara.3. • Turut nenghuraikan makna perkataan dengan memasukkan unsur pertentangan. TEORI ANALISIS KOMPONEN • Digunakan untuk menentukan istilah berdasarkan hubungan sesuatu perkataan atau ujaran. suami-isteri.

.Menganalisis komponen kata yang diberikan. • 2 cara mengkaji elemen semantik dalam ayat: . Contohnya ‘bunga’ yang boleh dikategorikan kepada berduri dan tidak berduri.3. TEORI ANALISIS KOMPONEN • Perkara yang diperhatikan dalam mengkaji makna ialah kemungkinan adanya hubungan antara sesuatu kata dengan kata yang lain.

Contohnya simbol (+) bermakna ciri tertentu hadir pada perkataan yang hendak dianalisis manakala simbol (-) tiada ciri tertentu pada perkataan itu.3.Mengenalpasti kewujudan elemen semantik dengan melakukan analisis ciri semantik (fitur) iaitu hubungan makna bagi sejumlah kata yang masing-masing mempunyai ciri tersendiri. TEORI ANALISIS KOMPONEN • . .

.Berkhasiat + lemak .Tenaga Huraiannya ialah.Lemak + tenaga Coklat . TEORI ANALISIS KOMPONEN Contohnya analisis fitur bagi perkataan makanan Buah-buahan + berkhasiat .3. buah-buahan mempunyai khasiat dan memberi tenaga tetapi tidak Mempunyai lemak manakala coklat tidak berkhasiat dan mempunyai lemak.

• Analisa ini memberikan faedah kerana dapat memahami makna semantik sesuatu perkataan yang berhubung dengan makna rujukan. 3. TEORI ANALISIS KOMPONEN . • Membantu kita memilih perkataan yang tepat dalam sesuatu ujaran • Memahami pelbagai kemungkinan makna sesuatu perkataan.

TEORI ANALISIS KOMPONEN • KEKURANGAN : Memerlukan proses yang panjang untuk menghuraikan sesuatu makna. Sukar untuk menentukan komponen semantik yang khusus untuk menghuraikan makna sesuatu perkataan dan terikat dengan hiponim.3. .

TEORI LOGIK SIMBOLIK • Juga dikenali sebagai Analisis Logik atau Analisis Linguistik.4. • Lebih lengkap berbanding 3 teori sebelum ini. . • Teori ini mengkaji makna dari peringkat perkataan. peringkat ayat dan perlakuan manusia yang memberi reaksi kepada tanggapan terhadap sesuatu perkataan.

TEORI LOGIK SIMBOLIK • Teori ini mendefinisikan bahasa sebagai sejenis sistem lambang.4. • Ciri-ciri situasi dan tingkah-laku yang mengiringi bahasa adalah sebahagian makna perkataan itu. .

TEORI LOGIK SIMBOLIK • Teori ini menyatakan bahawa sesuatu perkataan memperoleh makna melalui apa yang disebut dan berkait dengan situasi semasa perkataan itu digunakan. . bahasa bukan sahaja petunjuk apa yang ada dalam fikiran seseorang sematamata tetapi berkaitan dengan situasi dan tingkah laku. • Bagi teori ini.4.

4. Lambang mewakili sekumpulan benda yang mempunyai persamaan. .kajian tentang hubungan antara perkataan dengan benda. TEORI LOGIK SIMBOLIK • Tiga sub bahagian dalam kajian ini:  Semantik.

bidang kajian yang mengkaji hubungan antara perkataan dengan perkataan lain untuk menentukan makna. Contohnya ‘orang kecil’ boleh membawa maksud orang yang bersaiz badan kecil atau orang yang berpangkat rendah. .4. TEORI LOGIK SIMBOLIK Sintaktik . Susunan perkataan dalam ayat membawa maksud yang berbeza.

bidang kajian yang mengkaji hubungan antara lambang dengan tingkah laku. 4. TEORI LOGIK SIMBOLIK . Bergantung kepada bagaimana perkataan diujarkan dan mengakibatkan tindak balas melalui tingkah laku. Contohnya panggilan perempuan. Dalam proses komunikasi. wanita dan betina.Pragmatik . makna dalam sesuatu perkataan itu dinilai daripada sudut penerimaan makna oleh penerimanya.

Namun sukar untuk menentukan teori mana yang lebih jitu dalam menerangkan konsep semantik ini.KESIMPULAN • Setiap teori dalam kajian semantik mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. .

terima kasih. . Terdapat kekurangan yang ketara kerana kami tidak dapat membuat pembentangan berdasarkan tajuk profoma secara mendalam ekoran daripada tahap pemahaman yang terbatas.Sekian.