P. 1
109697988-Kerja-Kursus-Bmm-3108-Sem-5

109697988-Kerja-Kursus-Bmm-3108-Sem-5

|Views: 5|Likes:
Published by sksering

More info:

Published by: sksering on Apr 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2014

pdf

text

original

1.

0

PENGENALAN Bidang fonetik dan bidang fonologi adalah saling berkaitan antara satu sama lain. Bahkan kedua-duanya adalah saling melengkapi. Matlamat tajuk ini adalah untuk membantu kami mengenali bunyi bahasa Bahasa Melayu dan seterusnya mengenal pasti alat-alat artikulasi atau alat pertuturan yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi bahasa tersebut. Selain dari itu, kerja kursus ini bertujuan untuk menjelaskan huruf-huruf dan simbol-simbol fonetik, fonem, fonem segmental, fonem suprasegmental, sebutan dan penyukuan dalam Bahasa Melayu. Kerja kursus ini juga membantu dalam membuat latihan transkripsi sebutan penyukuan dalam Bahasa Melayu.

1.1 TEORI FONETIK DAN FONETIK

DEFINISI FONETIK

Kamus Dewan(1996:354), fonetik ialah ilmu bahasa (llinguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya.

Kamus Oxford Advanced Learner’s Dictionanry of Current English (1992:671) fonetik merupakan “the study of speech sounds and their production”.

Mengikut Merriam Webster’s Collengiate Dictionary tenth edition (1996:873), fonetik dikatakan sebagai “the system of speech sounds of a language or group of languages”.

Mengikut Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana, 1984:51) memberikan definisi fonetik sebagai “ilmu yang menyelidiki penghasilan, penyampaian dan penerimaan bunyi bahasa.

Pandangan

dan

pengertian

tentang

fonetik

oleh

beberapa

orang

sarjana bahasa juga disertakan di sini bagi menjelaskan konsep fonetik

Pengantar bahasa dan Komunikasi terjemahan Aishah Mahdi dan Azizah Hussein daripada buku Linguistik :An Introduction to Language and Communication menyatakan: Fonetik ialah bidang yang memperkatakan bagaimana bunyi bahasa dihasilkan (dituturkan) dalam saluran suara bidang kajian yang dikenali sebagai fonetik artikulasi , dan juga sifat fizikal

gelombang bunyi bahasa yang dihasilkan oleh saluran suara (bidang yang dikenali sebagai fonetik akustik).

Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia karya Abdullah Hassan memberikan definisi fonetik seperti yang berikut: “Fonetik mengkaji bunyi bahasa dari segi penyebutan, pendengaran atau sifat-sifatnya. Fonetik amnya ialah pengkajian terhadap unsur-unsur bahasa dalam bentuk bunyi.(1993:40)

Alias Mohamad Yatim, dalam bukunya Fonetik dan Fonologi:Suatu Tinjauan menyatakan: “Fonetik ialah kajian saintifik mengenai bunyi bahasa dan rumus yang melibatkan pengeluarannya.”(1992:2)

DEFINISI FONOLOGI

Kamus Dewan, fonologi merupakan kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa.(edisi 4, 2010 )

Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana,1984:51) memberikan definisi fonologi sebagai bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa mengikut fungsinya.

Linguistik:Pengantar Bahasa dan Komunikasi terjemahan oleh Aishah Mahdi dan Azizah Hussien memberi pengertiantentang fonologi seperti yang berikut: “ Fonologi ialah sub bidang linguistik yang mengkaji struktur dan pemolaan sistematik bunyi dalam bahasa manusia. Istilah fonologi digunakan dalam dua cara. Dari satu segi, fonologi sesuatu bahasa tertentu dan rumus yang maengawal penyebaran bunyi tersebut.

Abdullah Hassan pula dalam bukunya Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia menyatakan bahawa fonologi mengkaji bunyi-bunyiyang berfungsi dalam sesuatu bahasa itu.”(1993:40)

1.1.2 FONOLOGI Fonologi ialah bidang yang mengkaji bunyi-bunyi yang diucapkan melalui mulut manusia. Bunyi-bunyi itu pula ialah bunyi-bunyi yang bermakna. Pertuturan ialah bunyi-bunyi yang bermakna kerana apabila dua orang bertutur, mereka saling memahami perkara yang dituturkan. Dengan itu, bunyi yang bermakna itu ialah bunyi bahasa. Bunyi bahasa ialah bunyi yang bermakna yang dihasilkan oleh alat artikulasi

FONETIK

FONEMIK

1.1.1

FONETIK

Sifat bunyi atau fonetik akustik Fonetik . Oleh itu /b/ dan /l/ ialah fonem. FONEM Fonem ialah bunyi bahasa yang menunjukkan perbezaan erti. iaitu pengkajian tentang fungsi atau struktur bunyi bahasa itu. Alat-alat yang menghasilkan bunyi atau fonetik artikulasi Pendengaran. Yang berbeza hanya [b] dan [l]. Bunyinya hampir sama.kajian yang ditinjau dari segi bahan fizik atau jizim yang mewujudkan bentuk ucapan. .3 FONEMIK FONEMIK Fonemik ialah bidang yang mengkaji bunyi-bunyi sesuatu bahasa.1. Misalnya kata bayang dan layang. Tentulah bunyi-bunyi ini yang menyebabkan perbezaan erti itu. Fonem dan transkripsi fonem diletakkan dalam kurungan / /. iaitu bunyi yang keluar dari mulut atau fonetik auditori 1.

Contoh: hujung lidah.merupakan tempat-tempat yang dapat dicapai olah artikulator.2 ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR Definisi Artikulasi dan Artikulator Kamus Dewan edisi 4 menyatakan artikulasi sebagai cara atau proses menyebut bunyi atau kata dengan jelas. Organ atau alat artikulasi penting dalam sistem aliran udara yang menyebabkan penghasilan bunyi bahasa berlaku. (b) Daerah pengeluar (artikulasi) .1. bibir lelangit lembut dan sebagainya.alat yang dapat digerak-gerakkan dengan bebas dan dapat diletakkan di beberapa kedudukan. .Contoh: gigi atas. gusi dan lelangit keras. (a) Pengeluar (artikulator) .

2 LAMBANG HURUF RUMI 26 HURUF RUMI 21 HURUF KONSONAN 5 HURUF VOKAL .1 DEFINISI Huruf ialah lambang dalam sistem bunyi bahasa yang daripadanya sesuatu perkataan dalam tulisan dibentuk. (Marzukhi Nyak Abdullah. 1.3 HURUF-HURUF DALAM BAHASA MELAYU 1.3. 1977:42).1.3.

q.2 VOKAL DAN KONSONAN DALAM BAHASA MELAYU  HURUF v. dan z – melambangkan bunyi pinjaman Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris HURUF DALAM BAHASA MEMELAYU  f.zaman 1.3. qadar. x vot. xenon  19 FONEM KONSONAN 25FONEM@ BUNYI 6 FONEM VOKAL DAN DIBERI LAMBANG HURUF RUMI SEPERTI DIBAWAH .q.No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Fonem /a/ /b/ /c/ /d/ /e/ /f/ /g/ /h/ /i/ /j/ /k/ /l/ /m/ Huruf kecil a b c d e f g h i j k l m Huruf besar A B C D E F G H i J K L M No 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Fonem /n/ /o/ /p/ /q/ /r/ /s/ /t/ /u/ /v/ /w/ /x/ /y/ /z/ Huruf kecil n o p q r s t u v w x y z Huruf besar N O P Q R S T U V W X Y Z Huruf f.x. z fikir.v.

duk] .tol] [du.3 HURUF VOKAL DALAM BAHASA MALAYSIA Bunyi vokal terhasil apabila udara keluar daripada rongga mulut tidak mengalami sekatan atau himpitan..lik] [bo. keadaan rongga mulut dan bentuk bibir.da] [sé. i o 5 FONEM VOKAL e ( 2 fonem) /e/ -e taling /ₔ/ .e pepet.lak] [bi.3. ejaan lama @ ejaan Zaaba u a Huruf Vokal a e taling e pepet i o u Fonem / Bunyi [a] [é] [e] [i] [o] [u] Ejaan ada semak selak bilik botol duduk Sebutan [a.mak] [se.1. Bunyi vokal juga dipengaruhi oleh pengaruh lidah.

ga] [ja.pin] .pa?] [ni‫؟‬mat] [qa.dah] [naf. hentian sebahagian atau hentian sekejap-sekejap.3.la] [ca.ri] [nya.ham] [syi.la] [ka.lai] [ma.da] [fa.ga] [ka.la] [pa. Terdapat 27 fonem atau bunyi konsonan dalam Bahasa Melayu.rat] [la.rik] [ta.lem] y z [y] [z] yuran zapin [yu.ran] [za.1.di] [khai.kah] [nge.pat] [sa.4 HURUF KONSONAN DALAM BAHASA MELAYU Konsonan pula ialah bunyi yang dihasilkan dengan melakukan sekatan terhadap arus udara yang dilepaskan melalui paru-paru.ri] [ra.jam] [vi. Huruf Konsonan b c d f g gh h j k kh l m n ng ny p q r s sy t v w x Fonem / Bunyi [b] [c] [d] [f] [g] [gh] [h] [j] (1)[k] (2) ? (3) ‫؟‬ (4)[q] [kh] [l] [m] [n] [ng] [ny] [p] [q] [r] [s] [sy] [t] [v] [w] [z] Ejaan bola catat dada fakir gabus ghazal harga jaga kala kapak nikmat kadi khairat lalai madah nafkah ngeri nyala papar qari rapat saham syirik tajam virus wajah xylem Sebutan [bo.par] [qa. Sekatan itu dapat dilakukan dalam bentuk hentian sepenuhnya..rus] [wa.kir] [ga.bus] [gha.tat] [da.zal] [har.jah] [zi.

Konsonan gandingan dan rangkap turut dikenali sebagai huruf gabung dan konsonan gabungan (Nik Safiah Karim et.konsonan asal Bahasa Melayu terbahagi kepada tujuh. geseran. iaitu letupan. 2006).Jadual 1:Huruf dan Fonem Konsonan Bahasa Melayu 1. Konsonan tersebut ialah konsonan asal. pinjaman. sengauan dan separuh vokal. Terdapat 18 fonem konsonan asal Bahasa Melayu.   . Sebenarnya terdapat 19 bunyi (fon) tetapi bunyi [?] dianggap variasi kepada bunyi [k] di akhir suku kata. letusan. sisian.3. gandingan dan rangkap. getaran.al.5 JENIS –JENIS HURUF KONSONAN KONSONAN PINJAMAN GANDINGAN ASAL Konsonan Asal Bahasa Melayu  Terdapat tiga jenis konsonan yang berbeza dalam Bahasa Melayu.  Cara sebutan .

Selain itu.1 KONSONAN PINJAMAN Terdapat sepuluh konsonan pinjaman dalam Bahasa Melayu yang berasal daripada Bahasa Arab melainkan konsonan v.Cara Sebutan Daerah Sebutan Gusi-L Keras Pita Suara 6  h Lelangit Keras 3 4 1 Letupan Letusan Sengau an Geseran Getaran Sisian Separuh Vokal tb b tb b b tb b b b b w p b 2 t d m f v n č j  s z Š r l y Jadual 2 :Konsonan Asal Bahasa Melayu Berdasarkan Sebutan 1. ‘a (‘alam). Sa‟odah. Ejaan nama seperti „Abdullah. Pada tempat lain. skuasy. sebagai darjah kebesaran yang dikurniakan oleh Sultan atau Yang Dipertuan Negeri. Lelangit Lembut 5 k g  x Gusi Bibir . Konsonan sy pula yang dipinjam lebih awal daripada Bahasa Arab. Huruf ain seperti dalam perkataan ma’na. digunakan untuk mengeja perkataan pinjaman daripada Bahasa Inggeris contohnya. ‘u (‘umur) digugurkan.3. huruf ‘i (‘ilmu).5. digantikan dengan huruf k menjadi makna. huruf hamzah digugurkan tetapi masih terdapat dalam perkataan seperti Dato’. Konsonan v dipinjam daripada Bahasa Inggeris. Nor „Aini sudah ditiadakan.

2006:44). Dengan perkataan lain. iaitu satu vokal mengeluncur dari satu vokal kepada vokal yang lain (Abdullah Hassan.6 HURUF DIFTONG DALAM BAHASA MELAYU Diftong pula terhasil daripada gabungan bunyi vokal.lau] [se.tai] [pu.1. diftong terbentuk apabila berlaku pengeluncuran bunyi-bunyi vokal.3. Huruf Diftong ai au oi Fonem / Bunyi [ai] [au] [oi] Ejaan pantai pulau sepoi Sebutan [pan.poi] Jadual 3 : Huruf dan Fonem Diftong Bahasa Melayu TATATINGKAT BAHASA WACANA AYAT KLAUSA FRASA MORFEM FONEM .

4 SIMBOL FONETIK DALAM BAHASA MELAYU Simbol Fonetik Vokal Konsonan Diftong 1.1 Simbol Vokal Bahasa Melayu Huruf a e (pepet) e taling i o u Simbol bunyi [a] [e] [ə] [i] [i] [u] Jadual 4: Simbol Vokal Bahasa Melayu .4.Rajah 1 : menerangkan peranan huruf dalam pembinaan maksud dalam Bahasa Melayu 1.

2 Simbol Konsonan dan Diftong Huruf b c d g h j k l m n p q r s t v w x y z Simbol bunyi [b] [č] [d] [g] [h] [j] [k]. [/]. [Q] [l] [m] [n] [P] [q] [r] [s] [š] [t] [v] [w] [z] [Y] [z] Jadual 5: Simbol Konsonan .4.1.

4 Simbol Konsonan Gandingan dan Rangkap Konsonan Rangkap gh ny ng sy th dz kh Simbol bunyi [] [ɲ] [ŋ] [∫] [] [ð] [x] Jadual 6: Konsonan Gandingan dan Rangkap .Huruf Gabungan Vokal ai au oi Simbol bunyi [ai] [au] [oi] Jadual 6: Simbol Diftong Ada simbol-simbol bunyi yang diwakili oleh satu huruf dan ada juga yang mewakili dua huruf dalam Bahasa Melayu. 5.

VOKAL FONEM SEGMENTAL DIFTONG KONSONAN Fonem vokal Bunyi bersuara Udara keluar melalui mulut Terhasil – udara keluar dari paruparu secara bebas/ tanpa sekatan Bunyi vokal berbeza bergantung kepada bentuk rongga di atas glotis yang dilalui udara semasa bunyi vokal diucapkan .1 FONEM SEGMENTAL DALAM BAHASA MELAYU DEFINISI FONEM SEGMENTAL Fonem yang boleh dipisahkan atau dipenggalkan di antara satu sama lain.5.1. Unsur-unsur segmental ialah setiap satu bunyi merupakan satu segmen atau penggalan daripada arus tuturan.5 1.

/a/ /i/ FONEM / ə / VOKAL /u/ /o/ FONEM VOKAL /q/ qari FONEM KONSONAN PINJAMAN /x / (kh) xatam /f/ fikir /ž /(dz /dh) žalim /θ/ (th) θala θa /Š/ (sy) Šor /ð/(dh) ðarab /ᴕ/ ( gh) ᴕaib /z/ beza .

1. Bahasa Cina) bunyi SS bezakan makna Tekanan Nada (tona) FONEM SUPRASEGMENTAL ( Kamus Dewan ) Panjangpendek Intonasi Jeda(persendian) .6 FONEM SUPRASEGMENTAL DALAM BAHASA MELAYU FONEM SUPRASEGMENTAL (SS) Konsep kontras tentukan taraf fonem bunyi SS Dalam Bahasa Melayu bunyi SS ditutur secara sistematis Dalam lain bahasa ( cth.

Contoh: gigi atas. .merupakan tempat-tempat yang dapat dicapai olah artikulator. gusi dan lelangit keras.2.1.alat yang dapat digerak-gerakkan dengan bebas dan dapat diletakkan di beberapa kedudukan.2.1 LAKARAN DAN PELABELAN ALAT-ALAT ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR . (b) Daerah pengeluar (artikulasi) . iaitu: (a) Pengeluar (artikulator) . Contoh: hujung lidah. bibir lelangit lembut dan sebagainya.1 ALAT-ALAT ARTIKULASI Alat – alat artikulasi meliputi artikulator dan daerah artikulasi Alat-alat sebutan dapat dibahagikan kepada dua jenis.

12. 20. 8. 6. Bibir atas Bibir bawah Gigi atas Gigi bawah Gusi Lelangit keras Lelangit lembut Anak tekak Hujung lidah Hadapan lidah 11. 15. 2. 10. 16. 5. 3. 7. Tengah lidah Belakang lidah Akar lidah Epiglotis Pita suara Rongga tekak Rongga Hidung Rongga mulut Rahang Tenggorok . 9. 14.Rajah Alat Artikulasi 1. 19. 17. 4. 18. 13.

2. anak tekak dan rongga hidung. Tidak berfungsi dalam penghasilan bunyi. Esofagus Bukan alat yang terlibat secara langsung dalam artikulasi Pita suara Boleh dirapatkan dan direnggangkan.1. Membolehkan laluan udara masuk ke paruparu dan keluar kembali.Pita suarabergetar dinamakan bersuara. Larinks Tisu yang dinamakan pita suara. . Epiglotis Berfungsi sebagai penutup daripada makanan dan minuman memasuki trakea. Terlibat dalam menghasilkan semua suara.Di sinilah terhasilnya bunyi hentian glotis Kotak suara Fungsinya terbahagi kepada dua: i)Fungsi biologi:melindungi paruparu dengan menahan butir-butir makanan dan cecair daripada memasuki trakea.2 ALAT ALAT BAHAGIAN DALAM TUBUH Paru-paru Bahagian mengepam udara keluar untuk penghasilan bunyi. ii)Fungsi bahasa : menghasilkan bunyi bunyi bahasa mengikut kedudukan posisinya yang diubah suai. Farinks Menghubungkan larinks dengan bahagian atas rongga tekak. Kualiti bunyi yang dihasilkan bergantung kepada pengembangan dan pengepaman keluar udara daripada paruparu Trakea Merupakan saluran udara antara larinks an paru-paru.

Penampan aliran udara inilah yang menghasilkan bunyi.1.2. . Bahagian hadapan lidah. tengah lidah dan belakang lidah penting dalam pengeluaran bunyi-bunyi vokal. iaitu bunyi vokal hadapan. tengah lidah. Hujung lidah merupakan bahagian paling aktif dan boleh digerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk membuat penyekatan.3 FUNGSI ALAT-ALAT ARTIKULASI Bibir Terdiri daripada otot-otot kenyal yang boleh dihamparkan dan dibundarkan dan berperanan mengeluarkan bunyi yang berbagai-bagai. Gigi Kedudukannya yang statik dan sentiasa digunakan sebagai penampan aliran udara dalam penghasilan bunyi. Organ ini digunakan sebagai daerah sebutan dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan. dan belakang lidah. Terbahagi kepada empat bahagian. iaitu hujung lidah. Berfungsi membuat sekatan kepada udara yang keluar daripada rongga mulut. Lidah Alat artikulasi yang terpenting dan paling aktif. hadapan lidah. tengah dan belakang. Gusi Merupakan bahagian yang cembung dan menurun dari gigi ke bahagian dalam rongga mulut.

. Bahagian lelangit yang terkebelakang dalam rongga mulut. Proses pengeluaran suara berlaku dengan cara memperluas dan mempersempit lubang yang terdapat di antara dua keping selaput nipis berkenaan. . Mengisi lebih kurang 2/3 daripada lelangit.Pita Suara Pita suara terletak dalam ruang tenggorok (halkum) dan amat penting dalam penghasilan bunyi. LELANGIT LEMBUT Bermula dari sempadan lelangit keras hingga akhir daerah atas rongga mulut. Boleh diturunkan atau dinaikkan dan boleh diturun dan dibuka saluran tekak ke rongga hidung. LELANGIT KERAS Bermula dari sempadan gusi di bahagian atas rongga mulut hinggalah ke lelangit lembut.

2 CARA PENGELUARAN BUNYI 2. keadaan rongga mulut dan bentuk bibir.2.1 BUNYI VOKAL Bunyi vokal terhasil apabila udara keluar daripada rongga mulut tidak mengalami sekatan atau himpitan. Bunyi vokal juga dipengaruhi oleh pengaruh lidah. Kedudukan vokal-vokal dapat dilihat seperti berikut: .2.

jari. Udara dari paru-paru melalui rongga mulut sambil menggetarkan pita suara tanpa sekatan. halangan atau himpitan yang boleh menyebabkan geseran kedengaran. Contoh: kole. bendi. titik. ipar. cari ii) Vokal Depan Separuh Sempit ( ) Untuk menghasilkan bunyi ini depan lidah diturunkan 1/3 daripada titik vokal sempit. elok .. Contoh: bilik. Lelangit lembut diangkat untuk menutup rongga hidung. Bibir berada dalam keadaan terhampar. tauge. depan lidah dinaikkan hingga hampir menyentuh lelangit keras. Pita suara bergetar dan bibir terhampar. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan.i) Vokal Depan Sempit (i) Untuk mengeluarkan bunyi vokal ini. sementara hujung lidah didekatkan pada gusi.Lelangit lembut dinaikkan ke belakang rongga tekak dan tutup rogga hidung.

gesek. Lelangit lembut berkeadaan terangkat rapat ke belakang tekak dan menutup rongga hidung. depan lidah diturunkan serendah-rendahnya. . pandai. Pita suara bergetar dan bibir terhampar. gerek iv) Vokal Depan Luas ( a) Untuk mengeluarkan bunyi vokal ini.iii) Vokal Depan Separuh Luas [ a ] Untuk mengeluarkan vokal ini depan lidah diturunkan sepertiga dari kedudukan separuh sempit. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan. siapa. Pita suara bergetar dan bibir terhampar. Contoh: tauke. Lelangit lembut dinaikkan ke belakang rongga tekak utuk menutup rongga hidung. Contoh: anak. . anting. takat . landai. gelek.

Udara dari paruparu keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan. undang. Contoh: obor. ulang vi) Vokal Separuh Sempit ( o ) Dihasilkan dengan menurunkan belakang lidah 1/3 dari kedudukan mengeluarkan vokal belakang sempit. Contoh: ubat. toko. Lelangit lembut dinaikkan ke belakang rongga tekak dan menutup rongga hidung. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan. Pita suara bergetar. Lelangit lembut dinaikkan ke belakang rongga tekak dan menutup rongga hidung. Pita suara bergetar. Bentuk bibir dibundarkan. orang .v) Vokal Belakang Sempit (u) Dihasilkan dengan mengangkat belakang lidah tinggi ke lelangit lembut. polo. Keadaan bibir pula dibundarkan. solo. udang. ulat.

Bentuk bibir dibundarkan. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan.vii) Vokal Belakang Separuh Luas [ ‫] כ‬ Dihasilkan apabila belakang lidah diturunkan 1/3 dari kedudukan mengeluarkan vokal belakang separuh sempit. . Lelangit lembut dinaikkan ke belakang rongga tekak menutup rongga hidung. Vokal ini tidak terdapat dalam bahasa Melayu. Pita suara bergetar.

d. sempitan dan geseran. Pita suara tidak bergetar ( bunyi bersuara) terbitlah bunyi letupan gusi bersuara [d]. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang rongga tekak dan menutup rongga hidung. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang rongga tekak dan menutup rongga hidung. atap Hujung lidah dirapatkan ke gigi gusi.1 Konsonan Letupan . tanduk. abad.2. Pita suara tidak bergetar ( bunyi tidak bersuara ) Maka. 2.2.2 BUNYI-BUNYI KONSONAN Konsonan ialah bunyi-bunyi bahasa yang sewaktu dikeluarkan menerima sekatan. sama ada di bahagian rongga mulut. keluarlah bunyi [p]. Udara dari paruparu melalui rongga mulut tersekat di bahagian rapatan hujung lidah dan gigi -gusi . . Contoh : pasu. Udara dari paru-paru melalui rongga mulut tersekat di antara rapatan dua bibir dan udara dilepaskan serta merta. tekak atau hidung. apit. ? Dua bibir dirapatkan. Contoh daun.2.p.2. Bunyi-bunyi konsonan ada yang bersuara dan ada yang tidak bersuara.

Udara dari paru-paru melalui rongga mulut dan tersekat pada rapatan depan lidah dan lelangit keras.kakak 2.Hentian [?]: Hentian glotis terhasil dengan cara lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke dinding rongga tekak untuk membuat sekatan udara ke rongga hidung.2.2 Konsonan Letusan – c. Pita suara dirapatkan dan arus udara yang keluar daripada paru-paru tersekat di bahagian rapatan pita suara udara menyebabkan pita suara tidak bergetar dan hentian glotis akan dihasilkan. Udara yang tersekat dilepaskan perlahan-lahan. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang rongga tekak dan menutup rongga hidung. j Bunyi [c] dihasilkan apabila hadapan lidah dinaikkan rapat ke lelangit keras. Pita suara tidak bergetar ( bunyi tidak bersuara) . sakat.2. Contoh: budak.

Lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang rongga tekak dan menutup rongga hidung. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke rongga tekak dan menutup rongga hidung. dalam . Udara dari paru-paru melalui rongga mulut dan keluar melalui tepian/sisian lidah. Pita suara bergetar ( bunyi bersuara ) 2. Pita suara bergetar ( bunyi bersuara ) Contoh: laju. bekal. Udara yang tersekat dilepaskan perlahanlahan.2. Udara dari paru-paru melalui rongga mulut dan tersekat pada rapatan depan lidah dan lelangit keras.3 Konsonan Sisian – l Hadapan lidah dirapatkan ke bahagian tengah gigi – gusi.Bunyi [ j ] Hadapan lidah dirapatkan ke lelangit keras.2.

lanyak . Lelangit lembut diturunkan dan menutup rongga mulut.2. Pita suara bergetar ( bunyi bersuara) Contoh: nyonya.2.4 Konsonan Sengauan – m. Lelangit lembut diturunkan dan menutup rongga mulut. Udara dari paruparu melalui rongga hidung. talam Bunyi Ny [Л] bergetar Depan lidah dinaikkan ke lelangit keras.2. Pita suara bergetar ( bunyi bersuara) Contoh : musuh. ny Bunyi[m] Bibir atas dan bawah dirapatkan. Udara dari paru-paru melalui rongga hidung. demam.

h Bunyi [s] Mula-mula hadapan lidah dinaikkan ke gusi untuk membuat sempitan pada arus udara.2. menggetarkan depan Bunyi yang terhasil dinamakan bunyi getaran gusi bersuara [r].6 Konsonan Geseran – s. 2.2. . Arus udara melalui rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara.2. Udara dari paru-paru melalui rongga tekak dan menggetarkan pita suara. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke rongga tekak dan menutup rongga hidung.2. lalu terhasillah bunyi [s]. bunyi geseran gusi tidak bersuara. melalui rongga mulut.5 Konsonan Getaran – r Hadapan lidah dirapatkan ke gusi.2. Pada masa ini lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk menyekat arus udara ke rongga hidung. Pita suara direnggangkan.

Lelangit lembut dinaikkan dan menutup rongga hidung. .Bunyi [h] Pita suara disempitkan. Udara dari paru-paru keluar di antara pita suara yang disempitkan. Disebabkan melibat pita suara tidak dapat dikatakan bergetar atau tidak bunyi bersuara atau tidak bersuara.bergeser.

.

7 Konsonan separuh vokal – w. lidah bergerak pantas ke kedudukan untuk mengeluarkan vokal tengah [ә] Bunyi [ y ] Hadapan lidah diangkat agak tinggi ke lelangit keras. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang rongga tekak.2.2.2. Bibir dihamparkan. Pita suara digetarkan . Lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang rongga tekak. Belakang lidah dinaikkan ke lelangit lembut. y Bunyi [ w ] Bibir dibundarkan. Pita suara digetarkan. lidah bergerak pantas ke kedudukan untu mengeluarkan vokal tengah [ә] .

2. Contoh perkataan aising. Depan lidah pada kedudukan seperti membunyikan vocal depan rendah [ a ] Lidah secara cepat digeluncurkan kearah cara membunyikan vocal depan tinggi [ I ] Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui hidung. pandai . hairan.3 BUNYI DIFTONG Gabungan bunyi vokal dinamakan diftong. Satu vokal mengeluncur dari satu vokal kepada vokal yang lain.3. Hujung lidah terkena gigi bawah.2.1 Diftong [ai] Keadaan bibir agak terhampar. Terdapat 3 jenis diftong. Pita suara digetarkan. Diftong terbentuk apabila berlaku pengeluncuran bunyi-bunyi vokal. Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut.

sepoi. pisau. Lidah digeluncurkan secara cepat kea rah cara membunyikan depan tinggi[ I ] dengan lidah dinaikkan kea rah lelangit keras. Depan lidah pada kedudukan seperti membunyikan vokal depan rendah [a] Lidah digeluncurkan secara cepat kea rah cara membunyikan vokal belakang tinggi [ u ] dengan lidah melengkung ke arah lelangit keras. Contoh perkataan boikot.3. Contoh perkataan aurat.3. Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung. Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut. pulau. Depan lidah pada kedudukan sebelum membunyikan vocal separuh tinggi[ o ]. 2. Pita suara digetarkan. . Hujung lidah kena gigi bawah. audit.3 Diftong [oi] Keadaan bibir daripada bundar ke hampar. Pita suara digetarkan.2.amboi. Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung.2 Diftong [au] Keadaan bibir daripada hampar ke bundar. rendah sedikit daripada cara membunyikan vocal [ I ]. Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut.

adoi. Semasa dihasilkan lidah berada pada kedudukan [o] dan kemudian bergerak kepada [i]. 5. dodoi.Yang kedua pula ialah diftong [au]. Pada masa ini depan lidah berada pada kedudukan untuk vokal [a] kemudian bergerak kepada kedudukan untuk vokal [u]. sungai. 1. 12. 13. Bibir atas Bibir bawah Gigi atas Gigi bawah Gusi 11. bibir yang mula-mula bundar tetapi kemudian berkeadaan hampar. landai lampau. kemudian dibundarkan pula. 3. pukau amboi. (au): c. (ai): b. salai. gulai. 14. silau. [amboi]. 4. 2. sepoi. bibir yang mula-mula dihamparkan. 15. [pulau]. cuai. (oi): sampai. garau. a. Contoh. surau. boikot. Diftong yang ketiga ialah diftong [oi]. Tengah lidah Belakang lidah Akar lidah Epiglotis Pita suara . Contoh.

19. Lelangit keras Lelangit lembut Anak tekak Hujung lidah Hadapan lidah 16.6. 18. 7. Rongga tekak Rongga Hidung Rongga mulut Rahang Tenggorok . 17. 10. 9. 20. 8.

.

BENTUK BIBIR KETIKA PENGHASILAN VOKAL .

3. berasa tenang dan terhibur apabila mereka berkomunikasi antara satu sama lain menggunakan bahasa daerah. Semasa berkomunikasi. Sebagai contoh situasi di sebuah sekolah di daerah Gua Musang seorang guru Bahasa Melayu yang berasal dari Kedah meminta murid . pelat daerah (negeri dan lain-lain) Penggunaan bahasa dialek daerah adalah bertujuan memudahkan komunikasi antara penduduk setempat. Namun demikian. Murid-murid tersebut hanya berdiri dan memerhati antara satu sama lain kerana tidak memahami arahan yang diberi oleh guru. Hubungan antara mereka menjadi lebih erat. Seterusnya. penggunaan dialek daerah semasa proses pengajaran dan pembelajaran mengakibatkan mutu Bahasa Melayu secara lisan merosot dan menimbulkan kekeliruan akan semasa penyampaian guru. dialek daerah tidak seharusnya digunakan secara meluaskan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. mereka akan mewujudkan kemesraan sesama mereka. Guru kemudian beraksi melakukannya dan seorang murid memberitahu itu adalah [# huŋga ko? se #] Guru kemudian menyebut ayat tersebut dan mereka melaku aktiviti dengan gembira. Hal ini jelas membuktikan bahawa dialek daerah ini akan merosakkan Bahasa Melayu yang juga merupakan bahasa kebangsaan kita. Kekerapan menggunakan bahasa yang .3 ULASAN TERHADAP KESAN DIALEK DAERAH TERHADAP PENGUASAAN BAHASA MELAYU STANDARD TERUTAMA DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN MURID-MURID SEKOLAH RENDAH Dialék merupakan bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau oleh sesuatu kelas sosial berbeza daripada bahasa standard. loghat.murid Tahun 1 Wira berlari bebas untuk set induksi tajuk Pentingnya Menjaga Kesihatan.

Tidak mustahil kegagalan murid-murid di sekolah rendah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu disebabkan mereka terlalu kerap menggunakan dialek daerah. Sebagai contoh. Bahasa dapat menggambarkan tahap keintelektualan atau mencerminkan status penuturnya. Situasi di sebuah sekolah di daerah Baling seorang guru Bahasa Melayu mengarah seorang murid ke bilik A untuk membaca buku tetapi murid tersebut pergi ke bilik air disebabkan [ # ε # ] itu adalah dialek bagi air di daerah Baling. kesan dialek daerah ialah maksud bahasa gagal diterjemahkan oleh murid. Hal ini menyebabkan murid-murid akan berasa keliru dan sukar untuk menguasai Bahasa Melayu yang betul. Bagi murid di negeri Kedah menyebut ayat ular besar melingkar atas pagar sebagai: [ # ulaq bəsaq meliŋkaq? ataθ pagaq?# ] manakala murid di negeri Melaka menyebut ayat yang sama dengan [# ulau besau meliŋkau atas pagau # ] Selain itu.tercemar secara meluas akan melahirkan rakyat yang buta bahasa sendiri. Hal ini terbawa-bawa ketika mereka menulis karangan. murid di negeri Kedah menulis karangan mengguna dialek daerah [ #saya ada kucin #][ # tekoh-tekoh saya bagi makan nasi?#] yang sepatutnya ditulis „saya ada kucing. di sekolah guru-guru mengambil jalan mudah dan cenderung mengguna dialek daerah sebagai bahasa pengantar dengan alasan pelajar lebih mudah memahami sesuatu yang disampaikan. Kadang-kadang saya berinya makan nasi. Bahasa amat penting dalam kehidupan seseorang kerana bahasa merupakan wahana utama untuk menyampaikan idea. Sebagai contohnya. . Kesan penggunaan dialek daerah juga mengehadkan penguasaan kosa kata murid-murid. Penggunaan dialek daerah semasa proses pengajaran dan pembelajaran menyebabkan murid-murid tidak dapat menguasai sebutan bahasa standard dengan berkesan dan betul.

Sesungguhnya sesuatu kejayaan itu tidak akan dicapai dengan mudah tanpa usaha yang bersungguh-sungguh seperti kata pepatah “Kalau tidak dipecahkan ruyung. guru perlu menggunakan pelbagai variasi bahasa sama ada yang tersurat dan tersirat. Peranan guru sangat penting di sekolah sebagai pembimbing murid-murid dan pelaksana dasar kerajaan iaitu dengan meletakkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Rasmi dan Bahasa Kebangsaan negara kita. pelaksanaan penggunaan Bahasa Melayu standard semasa proses pengajaran dan pembelajaran haruslah dijalankan dengan berkesan agar usaha untuk memartabatkan Bahasa Melayu dapat dicapai. pembacaan dan penulisan murid. Salah satu cara untuk mencapai hasrat tersebut adalah melalui penggunaan Bahasa Melayu standard semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Sehubungan dengan hal itu. Penggunaan Bahasa Melayu standard mudah difahami. jika tidak faham mereka boleh merujuk kamus. . Bahasa turut menjadi lambang sesuatu bangsa sehingga timbulnya ungkapan “ Bahasa Jiwa Bangsa”. Segala masalah dan salah faham dalam pengajaran dan pembelajaran juga dapat diselesaikan dan diperbetulkan dengan mudah. manakan dapat sagunya ”. Sekiranya guru dan murid-murid mengaplikasikan penggunaan Bahasa Melayu standard semasa proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu maka memudahkan kedua-dua pihak mencapai objektif sesuatu kemahiran pelajaran.Kenyataan ini bermakna bahawa bahasa yang digunakan oleh individu yang berpelajaran tinggi lazimnya berlainan daripada mereka yang tidak berpelajaran. Amalan penggunaan Bahasa Melayu standard dapat meningkat keyakinan diri melalui pertuturan. penguasaan Bahasa Melayu standard ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan pencapaian muridmurid dalam Bahasa Melayu. Seterusnya. Tuntasnya.

Tepatlah sekali kata-kata pengarang sajak dibawah yang mengandungi maksud yang tersurat dan tersirat. 2006 Persatuan Penulis Nasional Malaysia ( PENA ) . DIRGAHAYU BAHASAKU Ahmad Sarju Tempatmu di singgahsana hati nurani bangsaku warga yang berbudi setia dan amanah Bahasa itu maruah bangsa yang mesti dipelihara martabatnya agar tetap kukuh dan ampuh melayari lautan bijaksana salam ikatan mesra dan teguh Cekal dan waja semangat pejuangku hak bangsaku memilikimu hak bangsaku mendaulatkanmu dibumi bertuah ini merentas dunia tak bertepi Sejarah bangsa mencatatkan kegemilangan ke barat dan ke timur menjalin persaudaraan gagah pelautku membelah lautan ke utara dan ke selatan bahasaku mencengkam dari pulau ke pulau menggilap mutiara silam Dirgahayu bahasaku di arena antarabangsa suaramu tumbuh menusuk kalbu lagu bahasamu bahasamu bahasa minda mudah akrab dan bertatasusila daripada bangsa yang bernama Melayu menempa kejayaan di alaf baru ( September 2000 ) Manuskrip Luka Bangsa.

kajian ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan pencapaian murid-murid dalam Bahasa Melayu Penulisan di sekolah rendah. ia akan menjadi barah dalam masyarakat kita dan sudah tentu akan memudaratkan pengguna dan nilai Bahasa Melayu. . RUJUKAN Dasar Bahasa Kebangsaan telah meletakkan Bahasa Melayu sebagai ?Bahasa Rasmi dan Bahasa Kebangsaan negara kita. pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis harus dijalankan dengan berkesan agar usaha untuk meningkatkan penguasaan 3M khususnya kemahiran menulis dalam kalangan murid-murid dapat dicapai. . Peranan guru sangat penting di sekolah sebagai pembimbing murid-murid dalam pembelajaran kemahiran menulis. manakan dapat sagunya”. Sesungguhnya sesuatu kejayaan itu tidak akan dicapai dengan mudah tanpa usaha yang bersungguh-sungguh seperti kata pepatah “Kalau tidak dipecahkan ruyung.Seterusnya skop kajian boleh diperluas dan dimantapkan dengan melaksanakan Sebagai kesimpulan. sekiranya situasi pengunaan bahasa dialek tidak dibendung. Di samping itu. Seterusnya skop kajian boleh diperluas dan dimantapkan dengan melaksanakan kajian lanjut seperti yang dicadangkan. Hal ini amat penting dan bermakna dalam membantu pelbagai pihak untuk mendapatkan hasil pencapaian yang terbaik.

pencemaran bahasa ini merupakan suatu isu atau perkara yang semakin meruncing sejak akhir-akhir ini. Namun.guru-guru mengambil jalan mudah dan cenderung mengguna Bahasa Dialek sebagai bahasa pengantar dengan alasan pelajar lebih mudah memahami sesuatu yang disampaikan. Pihak yang mempunyai kuasa yang besar seperti Perdana Menteri harus sentiasa menekankan penggunaan bahasa kebangsaan kita setiap masa sama ada . tidak mustahil bahasa kita akan menjadi bahasa antarabangsa yang berada di tahap terpenting khususnya dalam bidang pendidikan dan perniagaan. Kedudukan Bahasa Melayu tergugat Dasar Bahasa Kebangsaan telah meletakkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Rasmi dan Bahasa Kebangsaan negara kita. 4.Contohnya.keracunan bahasa dapat kita lihat dan dibaca saban hari di majalah.Masalah pembinaan masyarakat berwawasan -Keracunan dalam penyampaian dan pengunaan laras bahasa yang dicampuradukkan dengan bahasa yang tidak sesuai dalam konteks pengunaan yang semakin setara menunjukkan sudah semestinya tidak akan dapat membina minda masyarakat untuk maju dan mengejar kemajuan.Lemah dalam penguasaan Bahasa Melayu -Contohnya di sekolah. ia akan menjadi barah dalam masyarakat kita dan sudah tentu akan memudaratkan pengguna dan nilai Bahasa Melayu. 3.Hal ini menyebabkan pelajar-pelajar akan berasa keliru dan sukar untuk menguasai Bahasa Melayu yang betul.Hal ini menyebabkan mutu dan nilai Bahasa Melayu semakin merosot. rancangan-rancangan yang disiarkan di televisyen yang telah dicampuradukkan pengunaan dengan kata-kata lain yang tidak sesuai. jika pihak-pihak yang bertanggungjawab menjalankan tugas dengan penuh teliti dan kerap. sekiranya situasi pengunaan bahasa dialek tidak dibendung.

. Anak-anak muda kini juga kerap membaca majalah berupa bahasa rojak dan pasar. Janganlah sibuk mengejar keuntungan tetapi nilai dan tanggungjawab patriotisme diabaikan.‟ Kata-kata ini sudah cukup memberitahu kepada kita agar setiap perkara yang ingin diubah atau dibuat perlulah dari atas atau pemimpin dahulu. Dengan ini. bagi pihak-pihak penerbit majalah atau drama juga haruslah sedar yang mereka juga bertanggungjawab membawa pembaharuan dan penambahbaikan dalam bidang bahasa. Sebagaimana kata-kata periBahasa Melayu iaitu „bagaimana acuannya.dalam ucapan rasminya ataupun semasa ditemu bual oleh wartawan. rakyat juga akan mengikutinya. Bahasa rojak dan bahasa pasar tidak seharusnya digunakan secara meluaskan walaupun bukan dalam situasi formal. dan tatabahasa Bahasa Melayu. Tidak mustahil kegagalan pelajar-pelajar di sekolah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu disebabkan mereka terlalu kerap menggunakan bahasa rojak dan pasar. Jika pemimpin begitu prihatin dan bersungguh-sungguh dalam hal memartabatkan bahasa kebangsaan. sebutan. begitulah kuihnya. Hal ini jelas membuktikan bahawa bahasa rojak atau pasar ini akan merosakkan Bahasa Melayu yang juga merupakan bahasa kebangsaan kita. Dari sinilah kita mendidik masyarakat agar menggunakan bahasa yang betul dari segi ejaan. ini akan menjadi ikutan kepada orang bawahannya. apabila beliau sentiasa menggunakan bahasa kabangsaan secara baik dan kerap. Kekerapan menggunakan bahasa yang tercemar secara meluas akan menlahirkan rakyat yang buta bahasa sendiri. Oleh itu. Masyarakat mudah menerima perkara yang positif andainya di keliling mereka penuh dengan perkara positif.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->