Zakat

A. Pengertian Zakat
Zakat adalah sejumlah harta tertentu yg diwajibkan oleh Allah,untuk diberikan kepada yg berhak menerima zakat (mustahik) yg disebutkan dalam Al Qur’an.

2. 5. Abu Qawud dan Ibnu Majjah . 4. QS Al Baqarah ayat 43 QS Al Baqarah ayat 267 QS Attaubah ayat 103 QS Al Maarij ayat 24-25 Hadis riwayat Ahmad. 3.1.

2. 7. Syarat Wajib Zakat 1. 4. 9. 6. 5.C. 3. 8. Merdeka Islam Baligh Milik Penuh Berkembang Mencapai 1 Nisab Lebih dari Kebutuhan Biasa Bebas dari Hutang Berlaku 1 Tahun (Haul) .

Zakat Harta (zakat Maal) adalah harata kekayaan yg wajib diberikan setelah mencapai jumlah minimal. 1. Macam-macam dan Ketentuan Zakat Zakat Badan (Zakat Fitrah) adalah zakat diri yg diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim dan dikeluarkan sebelum shalat IED dilaksanakan. .D. 2.

Macam-macam Zakat Maal • Zakat Emas dan Perak Nisab emas adalah 20 dinar atau sama dengan 96 gram emas dengan kadar zakat 2.sapi. Unta Nisab unta 5 ekor dan besar zakatnya adalah 1 ekor kambing. Kambing Nisab Nisab Kambing 40 ekor dan besar zakatnya adalah 1 ekor kambing. 1. . Sapi.kerbau dan kambing.5% dan haulnya 1 tahun. 2. • Zakat Hewan Ternak Jenis hewan yg wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta.Kerbau Nisa sapi 30 ekor dan besar zaktnya adalah 1 ekor sapi 3.

• Zakat Harta Rikaz Kadar zakatnya yaitu 1/5 bagian.5% atau 1/40 dari harga barang dagangannya.kadar zakatnya 10% dengan air hujan dan 5% dengan alat.adapun haulnya adalah 1 tahun dan kadar zakatnya 2.• Unggas Nisab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 85 gram emas dengan kadar zakat 2.5%. • Zakat Perdagangan Nisabnya sama dengan emas. . • Zakat Hasil Pertanian dan Buah-Buahan Nisabnya adalah 5 wasaq (653 Kg).

2. 5. 6. 3. 7.E. 8. Orang Fakir Orang Miskin Pengurus Zakat Muallaf Memerdekakan Budak Orang Berhutang (Gharim) Fi Sabilillah Ibnu Sabil . Golongan Penerima Zakat 1. 4.

Haji .

Pengertian Haji Haji adalah menuju ke baitullah pada waktu dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan ibadah yg telah ditentukan syariat islam. .A.

QS Al Baqarah Ayat 197 QS Ali Imran Ayat 97 Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Hadis Riwayat Ahmad Hadis Riwayat Muslim . 3. 2.B. 4. 5. Dasar Hukum Haji 1.

Islam Baligh Berakal Merdeka Mam Melaksanakan Haji (baik fisik maupun materi). 3. 4. 2. . 5.1.

D. 5. RUKUN HAJI 1. 3. 4. Ihram Wukuf Thawaf Sai Tahallul Tertib . 6. 2.

5. 3. Wajib Haji 1.E. 2. Ihram dari Miqat Bermalam di Muzdalifah Bermalam di Mina Melempar Jumrah Aqobah 7 Kali Melempar Jumrah Ketiga-tiganya Meninggalkan segala sesuatu yg diharamkan karena Ihram . 6. 4.

2. 4. bertasbih. 3. 8. 5. 6. Mandi ketika akan memulai ihram Memakai wangi-wangian Berihram menggunakan 2 lembar kain Mengeraskan suara ketika bertalbiyah Bertahmid. dan bertakbir Berihram menghadap kiblat Mengusap hajar aswad Bertakbir setelah melewati hajar aswad Shalat 2 rakaat di belakang maqam ibrahim setelah thawaf . 7.F. 9. Sunnah Haji 1.

G. Miqat Zamani Miqat Makani      Dzul hualifah Juhfah Qarnul Manazil Yalamlam Dzatu Irqin . 2. Miqat Haji 1.

Umrah berarti melaksanakan thawaf di Ka’bah dan Sai antara shafa dan Marwah. . Umrah Umrah adalah salah satu kegiatan ibadah dalam agama islam. setelah memakai ihram yg diambil dari miqat.H.

2.I. Pelaksanaan Haji dan Umrah Haji Ifrad adalah melaksanakan Haji dulu sebelum melaksanakan Umrah. . Haji Tamattu adalah melaksanakan Umrah dulu sebelum melaksanakan Haji. Haji Qiran adalah melaksanakan Haji dan Umrah secara bersamaan. 3. 1.

10. 3.J. 4. 6. Melakukan hubungan seksual Melakukan perbuatan tercela Bertengkar dengan orang lain Memakai pakaian yg berjahit Memakai wangi-wangian Memakai khuff Melakukan akad nikah Memotong kuku Mencukur atau mencabut rambut Memakai pakain yg mempunyai bau harum Membunuh binatang buruan Memakan daging binatang buruan . 2. 9. 7. 11. 8. 5. LARANGAN HAJI 1. 12.

Kurban dan Akikah .

dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.A. Pengertian Kurban Kurban adalah nama bagi sesuatu yg disembelih dari jenis hewan ternak pada hari raya idul ‘Adha dan hari tasyriq yaitu tanggal 11. . dan 13 Dzulhijjah. 12.

QS Al Kausar ayat 2 2. Syarat-syarat berkurban 1.1. 4. 3. QS Al Hajj ayat 36 C. 2. Islam Baligh Merdeka Mampu berkurban .

3. 2. 4.D. Hikmah pelaksanaan kurban 1. Menghidupkan sunnah nabi Ibrahim Mendidik jiwa kearah taqwa Mengikis sifat tamak Menghapu dosa dan mengharapkan keridaan Allah Menjalin hubungan kasih sayang antar sesama manusia . 5.

nama kambing yg disembelih untuk kepentingan bayi dan lain-lain. rambut yg tumbuh diatas kepala bayi sejka lahir.E. . Pengertian Akikah Akikah adalah memotong atau mebelah.

Memperkuat ikatan kasih sayang antara individu anggota masyarakat islam. . Sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT 3. Salah satu cara meneladani Rasulullah SAW 2.1. Sarana yg dapat merealisasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan menghapus gejala kemiskinan di dalam masyarakat. 4. Bukti kebaikan orang tua terhadap anaknya. misal dengan adanya daging yg dikirim kepada fakir miskin. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful