ppt fiqih

Zakat

A. Pengertian Zakat
Zakat adalah sejumlah harta tertentu yg diwajibkan oleh Allah,untuk diberikan kepada yg berhak menerima zakat (mustahik) yg disebutkan dalam Al Qur’an.

1. 2. 5. 4. 3. Abu Qawud dan Ibnu Majjah . QS Al Baqarah ayat 43 QS Al Baqarah ayat 267 QS Attaubah ayat 103 QS Al Maarij ayat 24-25 Hadis riwayat Ahmad.

9. 3.C. 8. 4. Merdeka Islam Baligh Milik Penuh Berkembang Mencapai 1 Nisab Lebih dari Kebutuhan Biasa Bebas dari Hutang Berlaku 1 Tahun (Haul) . Syarat Wajib Zakat 1. 5. 2. 7. 6.

D. Zakat Harta (zakat Maal) adalah harata kekayaan yg wajib diberikan setelah mencapai jumlah minimal. 1. Macam-macam dan Ketentuan Zakat Zakat Badan (Zakat Fitrah) adalah zakat diri yg diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim dan dikeluarkan sebelum shalat IED dilaksanakan. 2. .

2. • Zakat Hewan Ternak Jenis hewan yg wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta.5% dan haulnya 1 tahun.sapi. Sapi. 1. Unta Nisab unta 5 ekor dan besar zakatnya adalah 1 ekor kambing.Kerbau Nisa sapi 30 ekor dan besar zaktnya adalah 1 ekor sapi 3. Kambing Nisab Nisab Kambing 40 ekor dan besar zakatnya adalah 1 ekor kambing. .Macam-macam Zakat Maal • Zakat Emas dan Perak Nisab emas adalah 20 dinar atau sama dengan 96 gram emas dengan kadar zakat 2.kerbau dan kambing.

• Unggas Nisab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 85 gram emas dengan kadar zakat 2. • Zakat Hasil Pertanian dan Buah-Buahan Nisabnya adalah 5 wasaq (653 Kg).kadar zakatnya 10% dengan air hujan dan 5% dengan alat.adapun haulnya adalah 1 tahun dan kadar zakatnya 2. .5% atau 1/40 dari harga barang dagangannya. • Zakat Harta Rikaz Kadar zakatnya yaitu 1/5 bagian.5%. • Zakat Perdagangan Nisabnya sama dengan emas.

4. 5.E. Golongan Penerima Zakat 1. 8. Orang Fakir Orang Miskin Pengurus Zakat Muallaf Memerdekakan Budak Orang Berhutang (Gharim) Fi Sabilillah Ibnu Sabil . 2. 3. 6. 7.

Haji .

.A. Pengertian Haji Haji adalah menuju ke baitullah pada waktu dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan ibadah yg telah ditentukan syariat islam.

5. 4. 2. Dasar Hukum Haji 1. 3.B. QS Al Baqarah Ayat 197 QS Ali Imran Ayat 97 Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Hadis Riwayat Ahmad Hadis Riwayat Muslim .

2. .1. Islam Baligh Berakal Merdeka Mam Melaksanakan Haji (baik fisik maupun materi). 3. 5. 4.

5.D. 2. 6. Ihram Wukuf Thawaf Sai Tahallul Tertib . 3. RUKUN HAJI 1. 4.

2. 3. 4.E. 5. 6. Ihram dari Miqat Bermalam di Muzdalifah Bermalam di Mina Melempar Jumrah Aqobah 7 Kali Melempar Jumrah Ketiga-tiganya Meninggalkan segala sesuatu yg diharamkan karena Ihram . Wajib Haji 1.

Mandi ketika akan memulai ihram Memakai wangi-wangian Berihram menggunakan 2 lembar kain Mengeraskan suara ketika bertalbiyah Bertahmid. Sunnah Haji 1. 7. 2. 5.F. 6. bertasbih. 9. 8. dan bertakbir Berihram menghadap kiblat Mengusap hajar aswad Bertakbir setelah melewati hajar aswad Shalat 2 rakaat di belakang maqam ibrahim setelah thawaf . 4. 3.

G. 2. Miqat Zamani Miqat Makani      Dzul hualifah Juhfah Qarnul Manazil Yalamlam Dzatu Irqin . Miqat Haji 1.

. Umrah berarti melaksanakan thawaf di Ka’bah dan Sai antara shafa dan Marwah. Umrah Umrah adalah salah satu kegiatan ibadah dalam agama islam.H. setelah memakai ihram yg diambil dari miqat.

Haji Tamattu adalah melaksanakan Umrah dulu sebelum melaksanakan Haji.I. 1. Haji Qiran adalah melaksanakan Haji dan Umrah secara bersamaan. Pelaksanaan Haji dan Umrah Haji Ifrad adalah melaksanakan Haji dulu sebelum melaksanakan Umrah. . 2. 3.

9. 3. Melakukan hubungan seksual Melakukan perbuatan tercela Bertengkar dengan orang lain Memakai pakaian yg berjahit Memakai wangi-wangian Memakai khuff Melakukan akad nikah Memotong kuku Mencukur atau mencabut rambut Memakai pakain yg mempunyai bau harum Membunuh binatang buruan Memakan daging binatang buruan . 5. 2. 6. LARANGAN HAJI 1. 10. 12. 8. 4. 11.J. 7.

Kurban dan Akikah .

dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. 12. Pengertian Kurban Kurban adalah nama bagi sesuatu yg disembelih dari jenis hewan ternak pada hari raya idul ‘Adha dan hari tasyriq yaitu tanggal 11.A. . dan 13 Dzulhijjah.

3. Syarat-syarat berkurban 1. Islam Baligh Merdeka Mampu berkurban .1. QS Al Hajj ayat 36 C. 4. QS Al Kausar ayat 2 2. 2.

5. 3.D. 2. Menghidupkan sunnah nabi Ibrahim Mendidik jiwa kearah taqwa Mengikis sifat tamak Menghapu dosa dan mengharapkan keridaan Allah Menjalin hubungan kasih sayang antar sesama manusia . Hikmah pelaksanaan kurban 1. 4.

E. Pengertian Akikah Akikah adalah memotong atau mebelah. nama kambing yg disembelih untuk kepentingan bayi dan lain-lain. rambut yg tumbuh diatas kepala bayi sejka lahir. .

5. Sarana yg dapat merealisasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan menghapus gejala kemiskinan di dalam masyarakat.1. misal dengan adanya daging yg dikirim kepada fakir miskin. Bukti kebaikan orang tua terhadap anaknya. 4. . Sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT 3. Memperkuat ikatan kasih sayang antara individu anggota masyarakat islam. Salah satu cara meneladani Rasulullah SAW 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful