Didownload dari http://www.vbaitullah.or.

id

TATA CARA PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN
Shidiq Hasan Khan 10 Januari 2005

Daftar Isi
Tentang Dokumen Ini 1 Disyaria'tkan Bagi Setiap Keluarga 2 Kurban Dilakukan Paling Sedikit Seekor Kambing 3 Waktunya Setelah Melaksanakan Shalat Iedul Kurban 4 Akhir Waktunya Adalah Di Akhir Hari-hari Tasyriq 5 Sembelihan Yang Terbaik Adalah Yang Paling Gemuk. 6 Tidak Mencukupi Kurban Ada yang Dibawah Al-Jadz'u 7 Dan Tidak Mencukupi Selain Dari Ma'zun 1 2 6 8 10 11 13 16

8 Hewan Kurban Tidak Buta Sebelah, Sakit, Pincang Dan Kurus, Hilang Setengah Tanduk Atau Telinganya. 18 9 Bersedekah Dari Ud-hiyah, Memakan Dan Menyimpan Dagingnya 20 10 Menyembelih Di Mushalla Lebih Utama. 21

11 Bagi Yang Memiliki Kurban, Jangan Memotong Rambut Dan Kukunya Setelah Masuknya 10 DzulHijjah Hingga Dia Berkurban 22

ii

dalam kesempatan ini.org. Saya persilahkan anda untuk email saya.id/index. Tujuan dari pembuatan ini adalah agar dapat dikonversikan ke dalam berbagai format terutama pdf dan plucker2 sehingga dapat mudah untuk dicetak 3 dan dinikmati bagi pemakai PDA. dan dimuat di Majalah As-Sunnah edisi 22/II/1417H-1997M. untuk tujuan komersil. Semoga usaha ini berpahala di sisi Allah.or.almanhaj.php?action=more&article_id=53&bagian=0 2.id Rasulullah.or.php?action=more&article_id=54&bagian=0 3. http://almanhaj.id 1 Saya ambil dari arsip-arsip berikut ini: 1. 1 tentang cara berqurban Artikel tersebut disalin dari buku Ar-Raudhatun Nadhiyyah Syarh Ad-Durar Al-Bahiyyah .id/index.or. Saran serta tanggapan (seperti ada kata-kata asing yang tidak ada dalam index dan lain-lain) terhadap e-book ini sangat terbuka. http://almanhaj.id/index. saya dapat membuatkan versi soft-copy dari situs Almanhaj http://www. Lihat situsnya http://plkr.php?action=more&article_id=55&bagian=0 2 Document 3 bukan reader untuk PDA berbasis Palm OS. 10 Januari 2005 Adinda Praditya adind@vbaitullah. 1 . http://almanhaj.or. karangan Abu-At-Thayyib Shidiq Hasan bin Ali Al-Hushaini Al-Qanuji Al-Bukhari oleh Abu Abdirrahman Asykari bin Jamaluddin Al-Bugisy.Tentang Dokumen Ini Alhamdulillah.or.

" [Di dalam sanadnya oleh At-Tarmidzi. dan Shahih Ibnu Majah II/2546 2 Di dalam kitab Ar-Raudhatun Nadiyah tertulis "syariihah" dengan hurup syin.. Ini adalah salah. seperti yang terdapat pada kitab Sunan Ibnu Majah. Ketika itu penghuni rumah menyembelih kurban dengan satu dan dua ekor kambing. bahwa dia mendengar Nabi "Artinya : 1 Diriwayatkan bersabda : Wahai sekalian manusia atas setiap keluarga pada setiap tahun wajib ada sembelihan (ud-hiyah 3 ). kitab Al-Adhahi V/8/1541 dalam Tuhfah-Al-Ahwadzi. 93 Cet. ada seorang 1 berkurban dengan seekor kambing untuknya dan keluarga-nya. dst (-disingkat). Lihat Syarah Shahih Muslim oleh An-Nawawi VIII/13. kitab Al-Adhahi bab Orang yang menyembelih seekor kambing untuk keluarganya II/3147. yang benar adalah "Sariihah" dengan hurup siin. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih ATTirmidzi II/1216. 2 . Abu Dawud dan An-Nasa'i dari hadits Mikhna bin Salim. 3 Berkata Al-Jauhary : Berkata Al-Ashmi'iy : Terdapat 4 bahasa dalam penyebutan Ud-hiyah dan Id-hiyah .. dan sekarang tetangga kami menuduh kami bakhil. ia berkata : "Artinya : Di masa Rasulullah . Daarul Kutub Al-Ilmiyah. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Ibnu Majah II/2547 dengan lafadz : Keluargaku membawaku kepada sikap meremehkan setelah aku tahu bahwa itu termasuk sunnah. dan Ibnu Majah.1 Disyaria'tkan Bagi Setiap Keluarga Berdasarkan hadits Abu Ayyub Al-Anshary.." dan dikeluarkan Ibnu Majah semisal hadits Abu Sarihah sanad shahih] 2 [Dikeluarkan Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dan di shahihkannya dengan Dan dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad. Beirut-Lebanon. hal.

Al-Mamlakah Al-'Arabiyah AsSu'udiyah). Dan (beliau) berkata: "Saya tidak menyukai seseorang yang kuat (sanggup) untuk membelinya (binatang kurban) lalu dia meninggalkannya. Lihat Bulughul Maram..7 berkata : .1 Disyaria'tkan Bagi Setiap Keluarga terdapat Abu Ramlah dan namanya adalah 'Amir. bersama Ta'liq Al-Mubarakfuri. Al-Khaththabi berkata : majhul (tidak dikenal -red. No. oleh Ibnu Hajar Al-'Asqalani. Demikianlah yang dikatakan oleh Imam Malik. Juz III/595-597. hal. 1349. Syarh Muwatha' Tanwir Al-Hawaalik. cet. Juz II. 6 Lihat perselisihan para ulama dan ahli dalil mereka dalam kitab : Bidayah Al-Mujtahid oleh Ibnu Rusyd I/314 dan Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu oleh Dr. Wallahu a'lam. pentahqiq : Abul Asybaal Shaghir Ahmad Syaqif Al-Baqistani. Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islami. Dan beliau juga berkata dalam Bulughul Maram: Namun para Imam mentarjihnya mauquf. 3130 hl. Daar Ar-Rayyan li at Turats. penerbit : Daarul 'Ashimah.. jilid X. Yaitu hadits yang terdahulu. dan sebagian pengikut Malikiyah berpendapat bahwa hukumnya wajib terhadap yang mampu.4 Jumhur berpendapat bahwa hukum berkurban adalah sunnah. 5 Muwatha ' Imam Malik. bukan wajib. dan juga hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah serta di dishahihkan Al-Hakim. Ibnu Hajar. Namun hadits ini tidak menunjukkan wajib menurut jumhur. halaman 5. 479. Dikatakan Imam Thahawi dan lainnya. hadits : "Artinya :Tiap-tiap ahli bait (keluarga) harus ada sembelihan (ud6 Orang-orang yang berpendapat akan wajibnya (berkurban) berpegang pada hiyah ) ". Adapun Rabi'ah dan Al-Auza'i dan Abu Hanifah dan Al-Laits. Darul kr. (Lihat : Taqrib At-Tahdzib.. 4 Berkata "Bersabda Rasulullah Al-Hadz Ibnu Hajar Al-Asqalani : Tidak dikenal . bab : Adhahiy. Tetapi lebih benar (jika dikatakan) mauquf. cet. Daarul Kutub Al-Ilmiyah. No. 7 Fath Al-Bari. Ibnu Hajar dalam kitabnya Fath-Al-Bari berkata: "Para perawinya tsiqah (terpercaya) namun diperselisihkan marfu' dan mauquf-nya. Demikian pula yang diceritakan dari Imam Malik dan An-Nakha'iy." 5 Dan demikian pula Imam Sya'i berpendapat. 38. 3 . pen. vbaitullah)]. Wahbad Al-juhaili. cet.

1960. 9 Diantaranya juga adalah hadits Jundub bin Sufyan Al-Bajaly dalam shahihain dan lainnya. X/12 No. dan Irwa' al-ghalil. jilid IV."10 Dan disebutkan dari hadits Jabir semisalnya. Diriwayatkan dari Al-Barra' bin 'Azib seperti dalam Shahihain dan kitab-kitab Sunan.1 Disyaria'tkan Bagi Setiap Keluarga "Artinya : Barangsiapa yang mempunyai keleluasaan (untuk berkurban) lalu dia tidak berkurban maka jangan sekali-kali mendekati tempat shalat kami. bab : Man Dzabaha qobla as-shalah a'aada. 12 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bab : maa jaa'a anna asy-syah al-wahidah tujzi'u'an ahlil bait : V No. 9 Kedua 4 . Berdasarkan dengan hadits : "Artinya : Bahwa Nabi 8 Al-Qur'an 11 berkurban untuk orang tidak berkurban dari umatnya dengan seekor gibas. Al-Maktabah At-tijariyah. wallahu a'laam. IV/1138. bukan untuk patungpatung. 1541 dalam At-Tuhfah dan Abu Dawud bab : Fisy-syaah Yuhadhahhi Biha 'An Jama'ah. hal. 11 Saya belum mendapatkan ada yang semakna dengan hadits tersebut." Diantara dalil yang mewajibkan (berkurban) adalah rman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Tafsir Ibnu Katsir. dan Muslim kitab Al-Adhahi. berkata : Bersabda Rasulullah "Artinya : . Syarh Nawawi. No. 559-560 cet. namun Ibnu Katsir merajihkan maknanya menyembelih hewan kurban. barang siapa yang belum menyembelih hingga kami selesai shalat. maka hendaklah dia menyembelih dengan (menyebut) nama Allah. Makkah) 10 Riwayat Bukhari kitab Al-Adhahiy."12 Surat Al-Kautsar : 2 tafsiran ini disyaratkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. bab : Waqtuha : XIII/35 No. Dikatakan pula bahwa yang dimaksudkan adalah mengkhususkan penyembelihan hanya untuk Rabb. "Artinya : Maka 8 dirikanlah shalat karena Rabb-mu dan berkurbanlah". Dan Lafazh ini adalah Lafzh Muslim. 2810. Siapa yang menyembelih sebelum dia shalat maka Dan hendaklah dia menyembelih sekali lagi sebagai gantinya. Dan perintah menunjukkan wajib. Wallahu a'lam. dan dishahihkan Al-Albani dalam shahih Abu-Dawud : II/2436. 5562.

13 Dan yang semisal hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah. Adapun hadits : "Artinya : Aku diperintahkan berkurban dan tidak diwajibkan atas kalian". Tidak diragukan lagi bahwa (keduanya) mungkin untuk dijamak (gabung). sebagaimana 13 Dijelaskan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam Fath Al-Bari X/6. Dengan hadits "Artinya : Atas setiap keluarga ada kurban". Yaitu bahwa Nabi dijamaknya hadits : "Artinya : Orang yang tidak menyembelih dari umatnya". dan kitab beliau Al-Khasais  Takhrij Ahadits Ar-Ra'.1 Disyaria'tkan Bagi Setiap Keluarga Sebagaimana terdapat pada hadits Jabir yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud dan At-Tirmidzi. karena pada sanadsanadnya ada yang tertuduh berdusta dan ada yang dha'if sekali. 5 . Jumhur berpendapat untuk menjadikan hadits ini sebagai qarinah (keterangan) yang memalingkan dalil-dalil yang mewajibkan. dan dikeluarkan semisalnya oleh Ahmad dan AtThabrani dan Al-Bazzar dari hadits Abu Ra' dengan sanad yang hasan. berkurban untuk orang-orang yang tidak memiliki (tidak mampu menyembelih) sembelihan dari umatnya. dan demikian juga Asy-Syaukani di kitabnya Nailul Authar V/126.

Demikian pula dikatakan bagi setiap orang diantara tujuh orang yang ikut serta dalam penyembelihan onta dan sapi. Al-Mahally berkata: "onta dan sapi cukup untuk tujuh orang.2 1 Lihat 2 kitab Bidayah Al-Mujtahid I/317. Menurut mereka berdasarkan penakwilan hadits itu maka berkurban tidaklah wajib kecuali atas orang-orang yang kaya. Jadi berkurban hukumnya sunnah kifayah (sudah mencukupi keseluruhan dengan satu kurban) bagi setiap keluarga. Menurut (ulama) Hanaah. 6 . Sedangkan seekor kambing mencukupi untuk satu orang. Sedangkan sapi dan onta tidak mencukupi melainkan untuk tiap tujuh orang. Dan mereka mengqiyaskan kurban tersebut dengan al- hadyu. Dan dinisbatkannya kurban tersebut kepada keluarganya dengan maksud bahwa mereka membantunya dalam berkurban dan mereka memakan dagingnya serta mengambil manfa'atnya. dan sunnah 'ain (setiap orang) bagi yang tidak memiliki rumah (keluarga). meskipun mereka adalah dari keluarga yang berbeda-beda. maka (dengan seekor kambing itu) mencukupi untuk keseluruhan mereka. Tapi apabila mempunyai keluarga. Mereka tidak membedakan antara yang berkeluarga dan tidak. Ini merupakan pedapat para ulama. 1 Dan dibenarkan mengikutsertakan tujuh orang pada satu onta atau sapi. Dan tidaklah orang tersebut dianggap kaya menurut keumuman di zaman itu kecuali orang yang memiliki rumah.2 Kurban Dilakukan Paling Sedikit Seekor Kambing Berdasarkan hadits yang terdahulu. seekor kambing tidak mencukupi melainkan untuk seorang saja.

3 Adapun berkurban bagi anak kecil yang belum baligh. menurut Hanaah dan Malikiyah : Disukai berkurban dari harta walinya. dalam Al-Qur'an. Al-Fath Al-Islami." Ini adalah perkataan ulama. dan tidak disukai menurut madzhab Sya'iyah dan Hanabilah. 7 .2 Kurban Dilakukan Paling Sedikit Seekor Kambing "Dan tidak ada kurban untuk janin (belum lahir). oleh Wahbah Al-Jihaili III/604. 3 Al-Hadyu: yang disembelih di tanah haram dari hewan ternak. Lihat AlMu'jam Al-Wasith : 978.

bab : Man dzahaba qubla as-shalah a'aada X/12/5561 dengan Fath Al-Bari. Bukhari. 8 . bab : Waqtuha XIII/35/No. Terdapat dalam Shahihain bersabda. "Artinya : Siapa yang menyembelih sebelum shalat maka hendaklah dia mengulangi".3 Waktunya Setelah Melaksanakan Shalat Iedul Kurban Berdasarkan sabda Nabi "Artinya : . 1962.2 Berkata Ibnul Qayyim: "Dan tidak ada pendapat seseorang dengan adanya (perkataan) Rasulullah berkata : "Artinya : Apakah (dilakukan) sebelum shalat? Dia . dan siapa yang belum menyembelih hingga kami selesai shalat maka menyembelihlah dengan bismillah". Ini merupakan potongan hadits yang panjang. lalu beliau 1 Dan di dalam shahihain dari hadits Anas dari Nabi menjawab : Ya. Barangsiapa menyembelih sebelum shalat hendaklah menyembelih sekali lagi sebagai gantinya. 10 halaman 4. Beliau 1 Lihat 2 Riwayat berkata : Itu adalah catatan kaki no. kitab Al-Adhahi. yang ditanya oleh Abu Burdah bin Niyar tentang seekor kambing yang disembelihnya pada hari Ied. dengan Syarh Nawawi. Dan Muslim. kitab Al-Adhahi.

[Al- Hadits].3 Waktunya Setelah Melaksanakan Shalat Iedul Kurban kambing daging (yakni bukan kambing kurban) ". bab : Waqt a-Adhahi XIII/35?no. 1961 dan lainnya. sama saja apakah telah masuk waktunya atau belum. Dan pada riwayat tersebut terdapat penjelasan bahwa yang dijadikan patokan 3 Riwayat Muslim. 3 Ibnu Qayyim berkata: "Hadits ini shahih dan jelas menunjukkan bahwa sembelihan sebelum shalat tidak dianggap (kurban). (berkurban) adalah shalatnya Imam". Inilah yang kita jadikan pegangan secara qath'i (pasti) dan tidak diperbolehkan (berpendapat) yang lainnya. 9 .

Dan juga diriwayatkan dari hadits Jabir dan lainnya. (Lihat Zaadul Ma'ad II/318 cetakan Muasasah Risalah). Dan ini diriwayatkan segolongan dari shahabat. Dikeluarkan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam shahihnya dan Al-Baihaqi. dari Na' dari Abdullah bin Umar. Hadits ini dishahihkan oleh AlArnauth dalam tahqih Zaadul Ma'ad oleh Ibnul Qayyim. 3 Perselisihan ulama dalam hal ini ma'ruf. kitab Adh-Dhahaya. 3 1 Hadit ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad IV/82 dan lainnya. lihat Subulus Salam IV/92. Dan perselisihan dalam perkara ini adalah ma'ruf. Daarul Fikr. cet. 1 Demikian pula dari Ali bin Abi Thalib. 10 . Dan ini pendapat Al-Hanaah dan madzhab Sya'iyah bahwa akhir waktunya sampai terbenamnya matahari dari akhir hari-hari tasyriq berdasarkan hadits Imam Al-Hakim yang menunjukan hal tersebut. Dan terdapat jalan lain yang menguatkan antara satu dengan riwayat yang lainnya. 2 bersabda. Di dalam Al-Muwatha' dari Ibnu Umar : "Artinya : Al-Adha (berkurban) dua hari setelah dari Adha". 2 Riwayat Imam Malik di dalam Al -Muwatha'.4 Akhir Waktunya Adalah Di Akhir Hari-hari Tasyriq Berdasarkan hadits Jubair bin Mut'im dari Nabi "Artinya : Pada setiap hari-hari tasyriq ada sembelihan". At-Tanwir. bab Adh-Dhahiyatu 'amma l batnil mar'ah wa dzikir ayyamil adhaa II/38. dan beliau menyebutkan beberapa jalan dari riwayat ini.

(Fath al Bari) 11 .dari Abu 'Amir dari Zuhair dari Abdullah bin Muhammad dari Ali bin Husain dari Abu Ra'. dalam haditsnya ada kelemahan dan dikatakan pula berubah pada akhir (hayat)nya. dan sangat putih. Berdasarkan hadits Abu Ra': "Artinya : Bahwa Nabi gibas yang gemuk " 1 bila berkurban..5 Sembelihan Yang Terbaik Adalah Yang Paling Gemuk. bahwa Rasulullah bila hendak berkurban. membeli dua Dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari hadits Abu Umamah bin Sahl berkata : "Artinya : Adalah kami menggemukkan hewan kurban di Madinah dan kaum Muslimin menggemukkan (hewan kurbannya)". Berkata Al-Hadz : Shaduq. 2 Dikeluarkan Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya dengan sanad Hasan. Dan atsar ini disambung sanadnya oleh Abu Nu'aim dalam Mustakhrij dari jalan Ahmad bin Hanbal dari Ubbad bin Al-'Awwam berkata: Mengabarkan kepadaku Yahya bin Sa'id Al-Anshari dari lafadznya: Adalah kaum muslimin salah seorang mereka membeli kurban. perawi ini dibicarakan oleh para ulama (Lihat: Tahdzibu At-Tahdzib VI/13). oleh Bukhari dalam shahihnya secara ta'liq X/7 bab: Ud-hiyatun Nabi bi kabsyaini aqranain. Pada sanadnya terdapat perawi yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Uqail. bertanduk. lalu menggemukkan (mengebiri)nya dan menyembelihnya pada akhir Dzul Hijjah. al-hadits. membeli dua domba yang gemuk. 1 Diriwayatkan 2 oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya VI hal 391. (Taqrib At-Tahdzib 3617)..

No. Saya katakan. Dan juga dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. bab : Karahiyatul Mughalah l kafan III/3156. Tetapi yang utama tidaklah dikhususkan dengan hewan yang dikebiri. Namun ini bukanlah cacat karena mengebiri menjadikan dagingnya baik. (Fath al-Bari X/12). dan hadits : "Domba jantan yang bertanduk" adalah nash diantara perselisihan ini. Al-Hakim dan Al-Baihaqi secara marfu' dengan lafadzh: "Artinya : Sebaik-baik hewan kurban adalah domba jantan yang bertanduk". 4 Berkata Al-Hazh Ibnu Hajar setelah menyebutkan beberapa riwayat: Padanya terdapat dalil bolehnya mengebiri dalam berkurban. maka nash wajib didahulukan dari qiyas (meng-qiyas-kan ud-hiyah dengan Al-Hadyu ). dan sebagian ahli ilmu membencinya karena mengurangi anggota badan. maka termasuk yang dikebiri. Sebagaimana yang terdapat pada suatu hadits dari Ubadah bin Ash-Shamit dalam riwayat Abu Dawud. 2881. Ibnu Hajar mengatakan: dha'if Taqrib at-Tahdzib. Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dari hadits Abu Umamah dan di dalam sanadnya terdapat 'Ufair bin Mi'dan dan dia Dha'if. Hadits ini di-dha'ifkan AlAbani dalam Dha'if al-Jami' ash-Shagir No. 12 . namun yang ditujuk pada riwayat tersebut bahwa berkurban dengan hewan yang dikebiri adalah boleh. Adapun penyembelihan kurban Nabi berupa hewan yang dikebiri tidak menunjukkan lebih afdhal dari yang lainnya. Dan Diriwayatkan pula oleh yang lainnya. Apabila dikhususkan berkurban dengan domba berdasarkan zhahir hadits. Dan terdapat pula nash pada riwayat Al-Ud-hiyah. dengan menghilangkan bau busuk. 4 3 Diriwayatkan oleh Abu Dawud. 4660 dengan tahqiq Abul Asybaal Al-Baakistani.5 Sembelihan Yang Terbaik Adalah Yang Paling Gemuk. Ibnu Majah. dan bila meliputi yang lainnya. bahwa kurban yang paling afdhal (utama) adalah gibas (domba jantan) yang bertanduk. 3 Al-Ud-hiyah (sembelihan kurban) yang dimaksud bukanlah Al-Hadyu. dari Ubadah bin Ash-Shamit.

"Artinya : Janganlah engkau menyembelih melainkan musinnah 1 1 Musinnah: kambing yang telah berumur dua tahun.6 Tidak Mencukupi Kurban Ada yang Dibawah Al-Jadz'u Berdasarkan hadits Jabir dalam riwayat Muslim dan selainnya berkata : Bersabda Rasulullah . 13 .

Syarh Nawawi. yaitu kambing yang berbeda dengan Ma'z (An-Nihayah  gharibil hadits. Namun hadits ini di dha'ifkan oleh syaikh Al-Albani karena pada sanadnya terdapat perawi yang bernama Abu Zuhair dan ia mudallis. bab : maa Tafzi'u minal adhahi No. Dan Al-Hadz berkata pula: Al-Jadz'u dari Ma'az adalah berumur masuk pada tahun kedua. sapi (lembu) berumur 3 tahun penuh dan onta berumur lima tahun (Fath al-Bari X/7). Ini yang paling masyhur menurut ahli bahasa dan lainnya (Syarh Muslim XIII/100). III/69. Adh-Dha'n. Al-Jadz'u. Al-Musinnah : adalah gigi seri dari tiap sesuatu. At-Tirmidzi menukilkan dari Waki' bahwa yang dimaksud adalah 6 atau 7 bulan. bab sinnul Udhiyah XIII/35/1963. Dan dikatakan pula. cet. Berkata An-Nawawi : Al-Jadzu' dari kambing adalah yang berumur setahun penuh. 676. Al-Maktabah Al-Islamiyah).6 Tidak Mencukupi Kurban Ada yang Dibawah Al-Jadz'u kecuali bila kalian kesulitan maka sembelihlah Jadz'u 2 . Di sini saya menyebut Dha'n dengan kambing sebagai pembeda dengan ma'z (di Jawa. Dikatakan : berumur 6 bulan dan ada yang berkata 8 bulan dan dikatakan pula 10 bulan. kurang dari itu. maz itu disebut sebagai kambing jawa). Ini yang shahih menurut madzhab kami. (Fath al-Bari X/7). 14 . 3141. dan Irwa'ul Ghallil 1145." 3 Dan dikeluarkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah berkata : Aku mendengar Rasulullah 2 bersbada Al-Jadz'u: Kambing yang berumur kurang dari satu tahun. hal 248. lembu. Maka dari kambing adalah yang berumur satu tahun menurut jumhur. berkata Ibnul Atsir dalam An-Nihayah : Adh-Dhawa'in : Jamak dari dha'inah. kambing dan lainnya. 3 Riwayat Muslim. Silsilah Hadits Dha'ifah juz I halaman 91. riwayatnya tidak diterima kecuali bila menjelaskan bahwa dia mendengar dari syaikhnya Lihat penjelasan panjang di Dha'if Ibnu Majah No. Kemudian berbeda pendapat dalam penetuannya. (Syarh Nawawi XIII/99). berupa onta. berkata Al-Hadz : Yaitu sifat bagi umur tertentu dari hewan ternak. Dan Ibnu Majah.

6 Bukhari. dan 'Uqbah mendapatlan Jadz'ah. 7 4 Hadits 5 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. 3139 dan lainnya. "Artinya : Rasulullah membagi-bagi hewan kurban 5 pada para shahabatnya. Al-Fath dan Muslim.6 Tidak Mencukupi Kurban Ada yang Dibawah Al-Jadz'u "Artinya : Sebaik-baik sembelihan adalah kambing Jadz'u ". atau beranggapan bahwa selainnya lebih utama maka hendaklah membawakan dalil. Lalu saya bertanya : Wahai Rasulullah. 3139. 4 Dikeluarkan pula oleh Ahmad dan Ibnu Majah. 5547. ini di-dha'ifkan oleh Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil IV/1143 dan Silsilah Hadits Al-Hadyu: adalah apa yang disembelih menuju tanah haram dari binatang ternak. 6 Jumhur berpendapat bahwa boleh berkurban dengan kambing Jadz'u. "Artinya : Boleh berkurban dengan kambing Jadz'u ". 7 Dha'ifah I/64. saya mendapatkan Jadz'u. Lalu beliau menjawab : Berkurbanlah dengannya". (Mu'jam Al-Wasith 978). An-Nawawi. 15 . Dan tidaklah cukup menggunakan hadits Al- Hadyu sebab itu adalah bab yang lain. 1965. bab: Maa Tajzi'u minal adhahi II/7/No. bab : Qismatul Imam Al-Adhahi bainan naas X/2/No. Dan barang siapa yang beranggapan bahwa kambing tidak memenuhi kecuali untuk satu atau tiga orang saja. Di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 196. Di dalam shahihain dari hadits 'Uqbah bin 'Amir berkata. bab : Sinnul Udhiyah XIII/2/No. Hadist ini di dha'ifkan oleh Al-Albani dalam Dha'if Ibnu Majah No. Al-Baihaqi dan At-Thabrani dari hadits Ummu Bilal binti Hilal dari bapaknya bahwa Rasulullah bersabda.

1 sebagai hewan kurban. 2 Diriwayatkan 3 oleh Bukhari X/8/No. sesungguhnya saya mempunyai hewan ternak ma'zun 1 jadz'u. 5556. lalu yang tersisa adalah 'Atud. Muslim XIII/35/1961. membagikan kambing kepada para shahabatnya Maka Rasulullah diberitahu.7 Dan Tidak Mencukupi Selain Dari Ma'zun Berdasarkan hadits Abu Burdah dalam shahihain dan lainnya bahwa dia berkata : "Artinya : Wahai Rasulullah.3 membagikan kambing kepada para shahabatnya sebagai hewan kurban. 2 bahwa Nabi Lalu beliau berkata : Sembelihlah. Maka beliau Ma'zun: Sejenis kambing yang kurang dua tahun. lalu beliau menjawab : "Artinya : Berkurbanlah engkau dengan ini". selainmu". 16 . dan tidak boleh untuk Adapun yang diriwayatkan dalam Shahihain dan lainnya dari hadits 'Uqbah. Dikeluarkan pula oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang shahih bahwa 'Uqbah berkata: "Rasulullah berkata : "Artinya : Berkurbanlah engkau dengannya dan tidak ada rukhsah (keringanan) terhadap seseorang setelah engkau". Syarh Nawawi. 'Atud: anak ma'az yang umurnya sampai setahun. lalu tersisa 'atud.

maka boleh". Al-Ifsah 'an ma'anish shihah. 19062 dan sanadnya shahih. Dan kambing Jadz'u boleh menurut mereka dan tidak boleh hewan yang terpotong telinganya.7 Dan Tidak Mencukupi Selain Dari Ma'zun 4 Sedangkan Al-Imam An-Nawawy menukil kesepakatan bahwa tidak mencukupi Jadz'u dari ma'az. Atud adalah anak dari ma'z. Namun Abu Hanifah berkata : "Apabila yang terpotong itu kurang dari separuh. juz XIII hal. 99. 5 Lihat 6 Lihat Syarh Muslim An-Nawawi. 17 . Muassasah As- Sa'idiyan di Riyadh.5 Saya (Shidiq Hasan Khan) katakan: "Mereka sepakat bahwa tidak boleh ada onta.6 4 Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunnan Al-Kubra IX/270 No. I/308 cet. Berkata Ibnu Baththa: Al-'Atud adalah Al-Jadz'u dari ma'z berumur lima bulan (Fath al-Bari X/14). sapi dan ma'az kurang dari dua tahun. oleh Abul Mudzhr.

Berdasarkan hadits Al-Barra Rasulullah "Artinya : . Empat yang tidak diperbolehkan dalam berkurban. Al-Alabni mengatakan bahwa hadits ini mungkar. 1 dalam riwayat Ahmad dan Ahlu Sunan serta dishahihkan oleh At-Tirmidzi. 1 Diriwayatkan 2 Dalam oleh seluruh kitab sunan dan lainnya. Hilang Setengah Tanduk Atau Telinganya. Dan di keluarkan oleh Ahmad. Abu Dawud. Pincang Dan Kurus. pincang yang jelas bengkoknya dan tidak sanggup berjalan. dishahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil IV/1149. seseorang berkurban 3 dengan hewan yang terpotong setengah dari telinganya". Ahlu Sunan dan dishahihkan At-Tirmidzi dari hadist Ali. berkata: Bersabda (hewan kurban) buta sebelah yang jelas butanya. Al-Hakim dan Bukhari dalam tarikhnya.8 Hewan Kurban Tidak Buta Sebelah. adalah (yang terpotong) setengah dan lebih dari itu". berkata. sakit yang jelas sakitnya. riwayat lain dengan lafazh-lafazh Al-Ajfaa' /kurus pengganti Al-Kasiirah. 2 Dan dikeluarkan oleh Ahmad. dan yang tidak mempunyai lemak (kurus)". lihat Irwa'ul Ghalil IV/1149 3 Sayikh 18 . Sakit. Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Qatadah berkata :"Al-'Adhab. berkata : "Artinya : Rasulullah melarang.

Al-Bukhqa' adalah yang hilang penglihatannya dan Al-Musyaya'ah adalah yang tidak dapat mengikuti kelompok kambing karena kurus dan lemahnya. Al-Musta'shalah. 679 dalam Dhaif Ibnu Majah. Pincang Dan Kurus. Hilang Setengah Tanduk Atau Telin "Artinya : Hanyasanya Rasulullah melarang dari Mushfarah. Al-Mushafarah adalah yang dihilangkan telinganya dari pangkalnya. 886) 19 . Maka beliau bersabda : Berkurbanlah 4 Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Namanya Jabir bin Yazid bin Al-Harits Al-Ju'fy." 5 Lalu aku tanyakan . lalu srigala menganiyayanya dan mengambil pantatnya. sebagaimana hadits yang dikeluarkan oleh Ahmad. No. Sakit. dha'if radhi (Taqrib At-Tahdzib. Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dari hadits Abu Sa'id. 2800 dan ini lafazhnya. bab manisy syifaraa udhiyah shahihah faashabaha 'indahu syaiun. 3146 hadits ini di dhaifkan oleh Al-Albani No. Al-Bakhqaa'. 4 Penafsiran ini adalah asal riwayat. kepada Nabi dengannya. Al-Musyaya'ah dan AlKasiirah. dan Al-Kasiirah adalah yang tidak berlemak". 274 5 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.8 Hewan Kurban Tidak Buta Sebelah. No. dan dalam bab ini terdapat beberapa hadits. Abu Abdillah Al-Kuu. berkata : "Artinya : Saya membeli seekor domba untuk berkurban. Al-Musta'shalah adalah yang hilang tanduknya dari pangkalnya. 599 hal. Di dalam sanadnya terdapat Jabir Al-Ju'fy dan dia sangat lemah. Adapun hewan kurban yang kehilangan pantat. dan riwayat ini didhaifkan oleh Al-Albani dalam Dha'if Abu Dawud No. bab: maa yukrahi min adh-dhahaya V/No.

9 Bersedekah Dari Ud-hiyah. wallahu 'alam. 197 dari 'Aisyah sedangkan dalam riwayat Bukhari. 5569. "Artinya : Bahwa Nabi bersabda : Makanlah. simpanlah dan bersedekahlah". 1 Diriwayatkan oleh Imam Muslim. saya tidak menemukan hadits dari 'Aisyah. Memakan Dan Menyimpan Dagingnya Berdasarkan hadits Aisyah Radhiyallahu 'anha. dengan yang bebeda. yang ada adalah dari Salamah bin Al-Akwa X/No. [Diriwayatkan dalam shahihain 1 dan dalam bab ini terdapat beberapa hadits]. bab : An-Nahyu 'an luhum al-adhahy ba'da tsalats . 20 . juz XII No.

Al-Fath.2 1 Mushalla: Tanah lapang yang digunakan untuk shalat 'Ied. 5552. berdasarkan hadist Ibnu Umar dari Nabi .10 Menyembelih Di Mushalla Lebih Utama. Untuk menampakkan syi'ar agama. 21 . 2 Diriwayatkan oleh Bukhari. bab : Al-Adhaa wan nahr bil mushala. X/No. "Artinya : Bahwa beliau menyembelih dan berkurban di Mushalla 1 ".

1 HR. 1977 dari Ummu Salamah. Rabi'ah. Jangan Memotong Rambut Dan Kukunya Setelah Masuknya 10 DzulHijjah Hingga Dia Berkurban Berdasarkan hadits Ummu Salamah. jangan sekali-kali mengambil (memotong) dari rambut dan kukunya hingga dia berkurban". hadits berikutnya setelah hadits No. bahwa diharamkan mengambil (memangkas/memotong) rambut dan kukunya sampai dia (menyembelih) berkurban pada waktu udhiyah. 1 Dan didalam lafazh Muslim dan lainnya. bahwa Rasulullah bersabda. Sa'id bin Al- Musayyib. Ahmad. Dawud dan sebagian pendukung Sya'i berpendapat. maka apabila memasuki bulan Dzul Hijjah. "Artinya : Apabila engkau melihat bulan Dzul Hijjah dan salah seorang kalian hendak berkurban. Muslim. 45 pada shahih muslim 22 . catatan kaki No. Ishaq. 2 Riwayat Muslim. bab: Nahyu Murid At-Tadhiyah an ya'khudza min sya'rihi wa adzfaarihi stai'an XIII/No.11 Bagi Yang Memiliki Kurban. maka hendaklah dia menahan diri dari rambut dan kukunya". 2 Dan para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini. "Artinya : Barangsiapa yang punya sembelihan untuk disembelih.

Jangan Memotong Rambut Dan Kukunya Setelah Masuknya 10 Dzul Imam Sya'i dan murid-muridnya berkata : "Makruh tanzih ". 23 . Berkata Abu Hanifah : Tidak Makruh. jilid V. 128 cet. hal. 3 3 Nailul Authar. Mustafa Al-Baby Al-Halaby. Al-Imam ASy-Syaukani. Al-Mahdi menukil dalam kitab Al-Bahr dari Sya'i dan selainnya. Wallahu a'lam. Syarikah maktabah wa matba'ah. bahwa meninggalkan mencukur dan memendekkan rambut bagi orang yang hendak berkurban adalah disukai. tanpa tahun.11 Bagi Yang Memiliki Kurban.

19 Al-Musyaya'ah.Indeks Al-'Atud. 21 musinnah. 16 majhul. 14 ma'zun. 3 Mushalla. 13 24 . 12 Hadyu. 19 Al-Hadyu. 19 Al-Ud-hiyah. 19 Al-Musta'shalah. 18 Al-Bukhqa'. 19 Al-Mushafarah. 15 Jadz'u. 7 Al-Kasiirah. 16 Al-Ajfaa'.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful