15 langkah efektif untuk menghafal Al-Quran

Oleh Ahmad Zain An Najah, MA (dari http://ahmadzain.wordpress.com/2007/04/25/sukses-belajar-2/) Sesuatu yang paling berhak dihafal adalah Al Qur’an, kerana Al Qur’an adalah Firman Allah, pedoman hidup umat Islam, sumber dari segala sumber hukum, dan bacaan yang paling sering dulang-ulang oleh manusia. Oleh kerananya, seorang penuntut ilmu hendaknya meletakkan hafalan Al Qur’an sebagai prioriti utamanya. Berkata Imam Nawawi : “ Hal Pertama ( yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu ) adalah menghafal Al Quran, kerana ia adalah ilmu yang terpenting, bahkan para ulama salaf tidak akan mengajarkan hadis dan fiqh kecuali bagi siapa yang telah hafal Al Quran. Kalau sudah hafal Al Quran jangan sekali- kali menyibukkan diri dengan hadis dan fiqh atau material lainnya, kerana akan menyebabkan hilangnya sebahagian atau bahkan seluruh hafalan Al Quran. “ Imam Nawawi, Al Majmu’,( Beirut, Dar Al Fikri, 1996 ) Cet. Pertama, Juz : I, hal : 66 Di bawah ini beberapa langkah efektif untuk menghafal Al Qur’an yang disebutkan para ulama, diantaranya adalah sebagai berikut :

Langkah Pertama : Pertama kali seseorang yang ingin menghafal Al Qur’an hendaknya mengikhlaskan niatnya hanya kerana Allah sahaja. Dengan niat ikhlas, maka Allah akan membantu menjauhkan anda dari rasa malas dan bosan. Suatu pekerjaan yang diniatkan ikhlas, biasanya akan terus dan tidak berhenti. Berbeza kalau niatnya hanya untuk mengejar material atau hanya ingin ikut perlumbaan, atau kerana yang lain. Langkah Kedua : Hendaknya setelah itu, ia melakukan Solat Hajat dengan memohon kepada Allah agar dimudahkan di dalam menghafal Al Qur’an. Waktu solat hajat ini tidak ditentukan dan doa’anyapun diserahkan kepada masingmasing peribadi. Hal ini sebagaimana yang diriwayat Hudzaifah ra, yang berkata :

‫كان رسول ال صلى ال عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى‬ “ Bahwasanya Rasulullah saw jika ditimpa suatu masalah beliau langsung mengerjakan solat. “()

Langkah Ketiga : Memperbanyak do’a untuk menghafal Al Qur’an. ()

Do’a ini memang tidak terdapat dalam hadis, akan tetapi seorang muslim boleh berdo’a menurut kemampuan dan bahasanya masing-masing. Mungkin anda boleh berdo’a seperti ini :

yaitu halaman dua. “ Ya Allah berikanlah kepadaku taufik untuk menghafal Al Qur’an. empat. maka kita harus mengulangi dulu empat halaman sebelumnya. setelah itu. Sebagai contoh : jika kita sudah menghafal satu lembar kemudian kita lanjutkan pada lembar ke-dua. lima. Dan jangan sampai pindah ke halaman berikutnya kecuali telah mengulangi halaman. agar kita boleh menyambungkan hafalan antara satu halaman dengan halaman berikutnya. tiap hari kita mengulangi lima halaman : satu yang baru. Setelah selesai. Masing-masing akan mengambil metode yang sesuai dengan dirinya. dan terbukti sangat efektif : Metode Pertama : Menghafal per satu halaman ( menggunakan Mushaf Madinah ). kerana sudah terulangi lima kali. Setelah hafal satu lembar. Untuk halaman satu dan dua kita tinggal dulu. Kita membaca satu lembar yang mahu kita hafal sebanyak tiga atau lima kali secara benar. baru kita pindah kepada lembaran berikutnya dengan cara yang sama. empat dan lima. yaitu membaca satu ayat yang mahu kita hafal tiga atau lima kali secara benar. () Untuk memudahkan hafalan juga. Jadi. maka sebelum menghafal halaman ke-tiga. Kemudian sebelum menghafal halaman ke-empat. Jika kita ingin menghafal halaman ke-enam. setiap kita menghafal satu halaman sebaiknya ditambah satu ayat di halaman berikutnya.‫اللهم وفقني لحفظ القرآن الكريم ورزقني تلوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم‬ ‫ الراحمين‬. kita harus mengulangi tiga halaman yang sudah kita hafal. Perlu diperhatikan juga. kita baru menghafal ayat tersebut. Untuk halaman satu kita tinggal dulu. Kemudian sebelum meghafal halaman ke-lima. Sebenarnya banyak sekali metode yang boleh digunakan untuk menghafal Al Qur’an. Surat Al Baqarah sampai Surat An Nisa’ . setelah itu kita baru mulai menghafalnya. kita harus mengulangi empat halaman yang sudah kita hafal. kita pindah ke ayat berikutnya dengan cara yang sama. Akan tetapi di sini hanya akan disebutkan dua metode yang sering dipakai oleh sebahagian penghafaz. Jika kita ingin menghafal halaman ke-tujuh. • Langkah Keempat : Menentukan salah satu metode untuk menghafal Al Qur’an. tiga. dan begiu seterusnya sampai satu halaman. Setelah satu halaman. dan begitu seterusnya. wahai Yang Maha Pengasih “. maka kita harus mengulangi dulu empat halaman sebelumnya. kita boleh membahagi Al Qur’an menjadi tujuh hizb ( bahagian ) : 1. Akan tetapi sebelum pindah ke ayat berikutnya kita harus mengulangi apa yang sudah kita hafal dari ayat sebelumnya. dan enam. empat yang lama. dan berilah aku kekuatan untuk terus membacanya siang dan malam sesuai dengan ridha dan tuntunanMu .ayat . yaitu halaman tiga.halaman yang sudah kita hafal sebelumnya. kerana sudah terulangi lima kali. Metode Kedua : Menghafal per. maka kita mengulanginya sebagaimana yang telah diterangkan pada metode pertama . kita harus mengulangi dua halaman sebelumnya.

agar orang tersebut membenarkan jika bacaan kita salah.2. Seperti yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah ini : 1/ ‫م‬ ُ ‫ < (إبراهي ِب‬-— ( 124 : ‫لمات ) البقرة‬ ِ‫كام‬ َ‫ب ِل‬ ِ‫ه ام‬ ُ ‫ب ِب‬ ُّ‫ر ه‬ َ‫م ِل‬ َ‫هي ِل‬ ِ‫را ام‬ َ‫ب ِل‬ ْ‫إ َر‬ ِ‫لى ام‬ َ‫تِل‬ َ‫ب ِل‬ ْ‫ذ ا َر‬ ِ‫إ ام‬ ِ‫وام‬ َ‫﴾ ِل‬ 2/ 116 : ‫م ) المائدة‬ ْ‫ه َر‬ ِ‫ي ام‬ ْ‫ل َر‬ َ‫عِل‬ َ‫ب ِل‬ َ‫قي ِل‬ ِ‫ر ام‬ َّ ‫ت ال‬ َ‫ن ِل‬ ْ‫أ َر‬ َ‫ت ِل‬ َ‫ن ِل‬ ْ‫ك َر‬ ُ ‫ني ِب‬ ِ‫ت ام‬ َ‫ي ِل‬ ْ‫ف َر‬ َّ ‫و‬ َ‫ت ِل‬ َ‫ما ِل‬ َّ ‫ل‬ َ‫فِل‬ َ‫م ِل‬ ْ‫ه َر‬ ِ‫في ام‬ ِ‫ت ام‬ ُ ‫م ِب‬ ْ‫د َر‬ ُ ‫ما ِب‬ َ‫دا ِل‬ ً‫هي ا‬ ِ‫ش ام‬ َ‫م ِل‬ ْ‫ه َر‬ ِ‫ي ام‬ ْ‫ل َر‬ َ‫عِل‬ َ‫نت ِب ُ ِل‬ ْ‫ك َر‬ ُ ‫و ِب‬ َ‫) ِل‬ َ‫ن ِل‬ ‫ت‬ ْ‫ك َر‬ ُ ‫نت ِب ُ > ——— < ِب‬ ْ‫ك َر‬ ُ ‫و ِب‬ َ‫ِل‬ 3/ ‫دي‬ ِ‫ه ام‬ ْ‫ي َر‬ َ‫ < أم من ل ِل‬-— ( 35 : ‫د ى ) ونس‬ َ‫يهَرْ ِل‬ ُ ‫ن ِب‬ ْ‫أ َر‬ َ‫ل ِل‬ َّ ‫إ‬ ِ‫دي ام‬ ِّ‫ه ي‬ ِ‫ي ام‬ َ‫ل ِل‬ َ‫ن ِل‬ ْ‫م َر‬ َ‫م ِل‬ ْ‫أ َر‬ َ‫ع ِل‬ َ‫ب ِل‬ َ‫ت ِل‬ َّ‫ن ي‬ ْ‫أ َر‬ َ‫ق ِل‬ ُّ‫ح ه‬ َ‫أ ِل‬ َ‫ق ِل‬ ِّ‫ح ي‬ َ‫ل ِل‬ ْ‫لى ا َر‬ َ‫إِل‬ ِ‫دي ام‬ ِ‫ه ام‬ ْ‫ي َر‬ َ‫ن ِل‬ ْ‫م َر‬ َ‫ف ِل‬ َ‫أ ِل‬ َ‫ِل‬ 4/ ‫ذين‬ ِ‫ل ام‬ َّ‫ ( —– < ا‬29: ‫س ) فصلت‬ ِ‫ن ام‬ ْ‫ل َر‬ ْ‫وا امَِر‬ َ‫ن ِل‬ ِّ‫امِ ي‬ ‫لج‬ ْ‫ن ا َر‬ َ‫م ِل‬ ِ‫نا ام‬ َ‫ل ِل‬ َّ ‫ض‬ َ‫أ ِل‬ َ‫ن ِل‬ ِ‫ي ام‬ ْ‫ذ َر‬ َ‫ل ِل‬ َّ‫نا ا‬ َ‫ر ِل‬ ِ‫أ ام‬ َ‫نا ِل‬ َ‫ب ِل‬ َّ‫ر‬ َ‫ِل‬ 5/ ‫دين فيها‬ ِ‫( —– < خال ام‬17 :‫ن ﴾ الحشر‬ َ‫مي ِل‬ ِ‫ل ام‬ ِ‫َّاام‬ ‫ء الظ‬ ُ ‫زا ِب‬ َ‫ج ِل‬ َ‫ك ِل‬ َ‫ل ِل‬ ِ‫ذام‬ َ‫و ِل‬ َ‫ها ِل‬ َ‫في ِل‬ ِ‫ن ام‬ ِ‫ي ام‬ ْ‫د َر‬ َ‫ل ِل‬ ِ‫خاام‬ َ‫ر ِل‬ ِ‫نا ام‬ َّ‫في ال‬ ِ‫ما ام‬ َ‫ه ِل‬ ُ ‫ن ِب‬ َّ‫أ‬ َ‫ما ِل‬ َ‫ه ِل‬ ُ ‫ت ِب‬ َ‫ب ِل‬ َ‫ق ِل‬ ِ‫عا ام‬ َ‫ن ِل‬ َ‫كا ِل‬ َ‫ف ِل‬ َ‫ِل‬ • Langkah Keenam : Untuk menunjang agar bacaan baik. • Langkah Kelima : Memperbaiki Bacaan. adalah memperbanyak untuk mendengar kaset-kaset bacaan Al Qur’an murattal dari syeikh yang mantap dalam bacaannya. Kalau boleh. Sebelum mulai menghafal. diantaranya : a) Memperbaiki Makhraj Huruf. Seperti huruf ( dzal) jangan dibaca ( zal ). Langkah Ketujuh : Faktor lain agar bacaan kita baik dan tidak salah. Surat Al Maidah sampai Surat At Taubah Surat Yunus sampai Surat An Nahl Surat Al Isra’ sampai Al Furqan Surat As Syuara’ sampai Surat Yasin Surat As Shoffat sampai Surat Al Hujurat Surat Qaf sampai Surat An Nas Boleh juga dimulai dari bagian terakhir yaitu dari Surat Qaf sampai Surat An Nas. 4. Kadang. dan kita menghafalnya dengan bacaan tersebut bertahun-tahun lamanya tanpa mengetahui bahwa itu salah. Perbaikan bacaan meliputi beberapa hal. kerana kita tidak pernah mentasmi’kan hafalan kita kepada orang lain. 6. hendaknya kita memperbaiki bacaan Al Qur’an agar sesuai dengan tajwid. sehingga kesalahan itu terus terbawa dalam hafalan kita. kemudian masuk pada bahagian ke-enam dan seterusnya. kita tasmi’kan kepada orang lain. atau huruf ( tsa) jangan dibaca ( sa’ ) sebagaimana contoh di bawah ini : ‫ < الزين‬-— ‫ الذين‬/ ‫ثم —— < سم‬ b) Memperbaiki Harakat Huruf . 7. 3. sampai orang lain yang mendengarkannya akhirnya memberitahukan kesalahan tersebut. ketika menghafal sendiri sering terjadi kesalahan dalam bacaan kita. 5. tidak hanya sekadar • . hendaknya hafalan yang ada.

mungkin sampai tujuh puluh kali.” . Rasulullah saw sendiri menghafal Al Qur’an dengan Jibril as. sampai nenek tersebut bosan mendengarnya. Untuk diketahui. akhir-akhir ini . hendaknya kita mengulangi halaman yang sudah kita hafal sesering mungkin. . setelah mereka menghafalnya di luar kepala. Kerana seringnya dia mengulang-ulang hafalannya. hal ini akan menyebabkan hilangnya hafalan tersebut. ternyata nenek tersebut sudah tidak hafal sama sekali tentang buku tersebut. saya saja sudah hafal buku tersebut hanya dengan mendengar hafalanmu. saya ingin mendengar hafalanmu “ kata Ibnu Abi Hatim. tidak ada satupun hafalannya yang lupa. Bahkan kita sering mendengar seseorang boleh menghafal Al Qur’an dalam hitungan minggu atau hitungan bulan. dan sebaliknya Ibnu Abi Hatim. baru tulisan tersebut dicuci dengan air. Langkah Kesepuluh : Menghafal kepada seorang guru. kemudian kita tinggal hafalan tersebut dalam tempoh yang lama. Pada suatu ketika. dan kalau perlu kita lanjutkan dengan menulisnya ke dalam buku atau papan tulis. Berkata nenek tersebut : “ Jangan seperti itu. dan mengulanginya pada bulan Ramadlan sampai dua kali katam. () Cerita ini menunjukkan bahwa mengulang-ulang hafalan sangatlah penting. • • Menghafal Al Qur’an kepada seorang guru yang ahli dan mapan dalam Al Qur’an adalah sangat diperlukan agar seseorang boleh menghafal dengan baik dan benar. seorang ahli hadis yang terkenal dengan kuatnya hafalannya. jawabnya. • Langkah Kelapan : Untuk menguatkan hafalan.mendengar sambil mengerjakan pekerjaan lain. Ibnu Abi Hatim datang kembali kepada nenek tersebut dan meminta agar nenek tersebut menngulangi hafalan yang sudah dihafalnya setahun yang lalu. apa yang sedang engkau kerjakan ? “Saya sedang menghafal sebuah buku “ . kemudian nenek tersebut memanggil Ibnu Abi Hatim dan bertanya kepadanya : Wahai anak. jangan sampai kita sudah merasa hafal satu halaman. Kebetulan dalam rumah itu ada nenek tua. dan hal itu tidak terlalu sulit. Ada beberapa teman dari Morocco yang menceritakan bahawa cara menghafal Al Qur’an yang diterapkan di sebagian daerah di Morocco adalah dengan menuliskan hafalannya di atas papan kecil yang dipegang oleh murid. Setelah kejadian itu berlalu setahun lamanya. lalu nenek tersebut mulai mengeluarkan hafalannya. “ Kalau begitu. akan tetapi mendengar dengan serius dan secara teratur.Alhamdulillah banyak program TV yang menyiarkan secara langsung pelajaran Al Qur’an murattal dari seorang syeikh yang mantap. Langkah Kesembilan : Faktor lain yang menguatkan hafalan adalah menggunakan seluruh panca indera yang kita miliki. akan tetapi dengan membacanya dengan mulut kita. Ini sangat membantu hafalan seseorang. Barangkali kalau sekadar menghafal banyak orang yang mampu melakukannya dengan cepat. Diriwayatkan bahwa Imam Ibnu Abi Hatim. Maksudnya kita menghafal bukan hanya dengan mata saja. akan tetapi yang sulit adalah menjaga hafalan dan mengulanginya secara konsisten. ia menghafal sebuah buku dan diulanginya berkalikali. sebagaimana nenek tadi.

sudah dihimbau oleh salah seorang penyair dalam tulisannya : ‫ العين تحفظ قبل الذن ما تبصر فاختر لنفسك مصحف عمرك الباقي‬. perlahanperlahan. Di sana ada beberapa model penulisan mushaf. siang dan malam. maka pilihlah satu mushaf untuk anda selama hidupmu.. Sebagai contoh : di pagi hari. makanya amalkan agama ini dengan benar. siang dan malam ( untuk mengerjakannya ) “ ( HR Bukhari ) Dalam hadis di atas disebutkan waktu pagi. Masalah ini.sebelum telinga. banyak dibagi-bagikan oleh pemerintah Saudi kepada para jama’ah haji. () Kerana mata kita akan ikut menghafal apa yang kita lihat. habis solat zuhur. Cetakan-cetakan Al Qur’an sekarang merujuk kepada model mushaf seperti ini. boleh kita gunakan untuk menghafal Al Qur’an atau untuk mengulangi hafalan tersebut. Akan tetapi dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. jelas itu akan mengaburkan hafalan kita.• Langkah Kesebelas : Menggunakan satu jenis mushaf Al Qur’an dan jangan sekali-kali pindah dari satu jenis mushaf kepada yang lainnya. dan ini tergantung kepada peribadi masing-masing. 20 halaman. bahkan ada model mushaf yang dipakai oleh sebagian pondok pesantren tahfidh Al Qur’an di Indonesia yang dicetak oleh Manar Qudus . 8 hizb. serta gunakan waktu pagi. • Langkah Keduabelas : Pilihlah waktu yang tepat untuk menghafal. satu juz dari mushaf ini terdiri dari 10 lembar. “ Mata akan menghafal apa yang dilihatnya. dan setiap halaman dimulai dengan ayat baru. “() Yang dimaksud jenis mushaf di sini adalah model penulisan mushaf. Demak. ertinya kita boleh menggunakan waktu-waktu tersebut untuk menghafal Al Qur’an. waktu malam habis solat Isya’ atau ketika melakukan solat tahajud dan seterusnya. Dan bentuk mushaf seperti ini paling baik untuk dipakai menghafal Al Qur’an. sehabis solat subuh sampai terbitnya matahari. waktu siang siang. • Langkah Ketigabelas : Salah satu waktu yang sangat tepat untuk melakukan pengulangan hafalan adalah waktu ketika sedang mengerjakan solat –solat . seperti mushaf Al Qur’an yang dipakai oleh sebahagian orang Mesir. dan berilah khabar gembira. Disana ada model lain. dan tidak ada yang mempersulit diri dalam agama ini kecuali dia akan capai sendiri. waktu petang habis solat Ashar. diantaranya adalah : Mushaf Madinah atau terkenal dengan Al Qur’an pojok. ada juga mushaf yang dipakai oleh sebahagian orang Pakistan dan India. Mushaf Madinah ( Mushaf Pojok ) ini paling banyak dipakai oleh para pengahafal Al Qur’an. Jika kita melihat satu ayat lebih dari satu posisi. disebutkan bahwasanya Rasulullah saw bersabda : ‫ واستعينوا بالغدوة والروحة وشئ من الدلجة‬، ‫ فسددوا وقاربوا و أبشروا‬، ‫ ولن يشاد الدين أحد إل غلبه‬، ‫إن الدين يسر‬ “ Sesungguhnya agama ini mudah.

karya Al Khatib Al Kafi.﴿ ‫ و النحل‬،145 ‫ والنعام‬، 3 ‫ه ( المائدة‬ ِ‫ب ام‬ ِ‫ل ام‬ ِ‫ر ا ام‬ َّ ِ‫ي ام‬ ْ‫غ َر‬ َ‫ل ِل‬ ِ‫ل ام‬ َّ ‫ه‬ ِ‫أ ام‬ ُ ‫ما ِب‬ َ‫و ِل‬ َ‫ > ———— < ﴿ ِل‬173 ‫ل ﴾ البقرة‬ ِ‫ر ا ام‬ َّ ِ‫ي ام‬ ْ‫غ َر‬ َ‫ل ِل‬ ِ‫ه ام‬ ِ‫ب ام‬ ِ‫ل ام‬ َّ ‫ه‬ ِ‫أ ام‬ ُ ‫ما ِب‬ َ‫ِلَ ِل‬ ‫و‬ 115 . Asrar At Tikrar fi Al Qur’an. Ayat yang mestinya ada di surat Surat Al-Maidah akan terbawa ke surat Al-Baqarah. ia merasa berat untuk mengembalikan hafalannya lagi. 3. Berbeza kalau seseorang sedang solat. dan fokus inilah yang membantu kita dalam mengulangi hafalan.( 61 : ‫يين بغير الحق ( البقرة‬ ِّ‫ب ي‬ ِ‫ن ام‬ َّ ‫ن ال‬ َ‫لو ِل‬ ُ ‫تِب‬ ُ ‫ق ِب‬ ْ‫ي َر‬ َ‫و ِل‬ َ‫امِ ِل‬ ‫ل‬ َّ ‫ت ا‬ ِ‫يا ام‬ َ‫بيآ ِل‬ ِ‫ن ام‬ َ‫رو ِل‬ ُ ‫ف ِب‬ ُ ‫ك ِب‬ ْ‫ي َر‬ َ‫نوا ِل‬ ُ ‫كا ِب‬ َ‫م ِل‬ ْ‫ه َر‬ ُ ‫ن ِب‬ َّ‫أ‬ َ‫ب ِل‬ ِ‫ك ام‬ َ‫ل ِل‬ ِ‫ذام‬ ( 21 : ‫يين بغير حق ( آل عمران‬ ِّ‫ب ي‬ ِ‫ن ام‬ َّ ‫ن ال‬ َ‫لو ِل‬ ُ ‫تِب‬ ُ ‫ق ِب‬ ْ‫ي َر‬ َ‫و ِل‬ َ‫ل ِل‬ ِ‫إن الذين يكفرون بيآيات ا ام‬ َّ ( 112 : ‫ن النبياء بغير حق ( آل عمرن‬ َ‫لو ِل‬ ُ ‫تِب‬ ُ ‫ق ِب‬ ْ‫ي َر‬ َ‫و ِل‬ َ‫ل ِل‬ ِ‫ت ا ام‬ َّ ِ‫يا ام‬ َ‫بيآ ِل‬ ِ‫ن ام‬ َ‫رو ِل‬ ُ ‫ف ِب‬ ُ ‫ك ِب‬ ْ‫ي َر‬ َ‫نوا ِل‬ ُ ‫كا ِب‬ َ‫م ِل‬ ْ‫ه َر‬ ُ ‫ن ِب‬ َّ‫أ‬ َ‫ب ِل‬ ِ‫ك ام‬ َ‫ل ِل‬ ِ‫ذام‬ Untuk melihat ayat –ayat mutasyabihat seperti ini secara lebih lengkap boleh dirujuk buku – buku berikut : 1. Fenomena seperti sangat banyak terjadi dan hal itu sangat disayangkan sekali. 2. kawannya yang punya kepentingan kepadanya-pun terpaksa harus menunggu selesainya solat dan tidak berani mendekatinya. dia tidak lagi mempunyai program untuk menjaga hafalannya kembali. ‘Aunu Ar Rahman fi Hifdhi Al Qur’an. sehingga Al-Qur’an yang sudah dihafalnya beberapa tahun di pesantren akhirnya hanya tinggal kenangan saja. karya : Mahmud bin Hamzah Al Kirmany. Banyak dari teman-teman yang sudah menamatkan Al Qur’an di salah satu pondok pesantren. ia ingin selalu bergerak. Di bawah ini ada beberapa contoh ayat-ayat serupa ( mutasyabihah ) yang seseorang sering melakukan kesalahan ketika menghafalnya : . Duurat At Tanzil wa Ghurrat At Ta’wil fi Bayan Al Ayat Al Mutasyabihat min Kitabillahi Al Aziz . seseorang sedang fokus menghadap Allah.sunnah. hafalannya akan tumpang tindih antara satu dengan lainnya. atau kepalanya akan melihat ketika ada sesuatu yang menarik. seseorang cenderung untuk bosan berada dalam satu posisi. Boleh jadi. jangan sampai ditinggal begitu saja. setelah keluar dan sibuk dengan studinya yang lebih tinggi. dan begitu seterusnya. Setelah ditinggal lama dan sibuk dengan urusannya. Ayat yang ada di juz lima umpamanya akan terbawa ke juz sepuluh. Abul Husain bin Al Munady 4. kadang matanya melihat kanan atau kiri. baik di masjid mahupun di rumah. Mutasyabihat Al Qur’an. Hal ini kerana waktu solat. dan begitu seterusnya. Berbeza ketika di luar solat. Biasanya seseorang yang tidak memperhatikan ayat-ayat yang serupa ( mutasyabih ). ia mendapatkan ijazah . karya Abu Dzar Al Qalamuni • Langkah Kelimabelas : Setelah hafal Al Qur’an. atau bahkan kawannya akan menghampirinya dan mengajaknya berbual-bual. atau setelah menikah atau sudah sibuk pada suatu pekerjaan. • Langkah Keempatbelas : Salah satu faktor yang mendukung hafalan adalah memperhatikan ayat-ayat yang serupa ( mutasyabih ) .

Ada sebahagian orang yang mengulangi hafalannya pada malam saja. Kalau istiqamah seperti ini. . Di sinilah letak perbezaan antara orang yang benar-benar istiqamah dengan orang yang hanya rajin pada awalnya saja. biasanya ia boleh menyelesaikan satu juz dalam waktu setengah jam. Kalau halaqah tersebut berkumpul setiap tiga hari sekali. Seorang muslim tentunya tidak pernah meninggalkan solat lima waktu. maka jawapannya adalah kecewa. akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga hafalan tersebut agar tetap terus ada dalam dada kita. yaitu ketika ia mengerjakan solat tahajud. selama dua jam dia boleh menyelesaikan dua sampai tiga juz dengan dikurangi waktu sujud dan ruku.sebagai seorang yang bergelar ” hafiz ” atau ” hafizah “. Sebelum solat umpamanya: sebelum azan. Seandainya saja. hendaknya setiap solat dibagi menjadi dua bahagian. dan boleh mengkhatamkan Al Qur’an pada setiap sepuluh hari sekali. kerana banyak orang mampu menghafal Al Qur’an dalam waktu yang sangat singkat. Kalau dia mampu menyempurnakan setengah juz setiap hari pada solat malam atau solat-solat sunnah lainnya. Kemudian setelah solat. Biasanya dia menghabiskan solat tahajudnya selama dua jam. untuk menjaga hafalan Al Qur’an diperlukan kemahuan yang kuat dan istiqamah yang tinggi. yaitu setelah membaca zikir ba’da solat atau zikir pagi pada solat shubuh dan setelah zikir selepas solat Asar. masing-masing tentunya memilih yang terbaik untuknya. Apabila dia termasuk orang yang rajin ke masjid. dan setiap peserta wajib mendengarkan hafalannya kepada temannya lima juz bererti masingmasing dari peserta mampu mengkhatamkan Al Qur’an setiap lima belas hari sekali. Banyak cara untuk menjaga hafalan Al Qur’an. sebaiknya pergi ke masjid sebelum azan agar waktu untuk mengulangi hafalannya lebih panjang. Banyak para ulama dahulu yang menghatamkan hafalannya setiap sepuluh hari sekali. dan waktu antara azan dan iqamah. Cuma kita tidak tahu. selama dua jam itu berapa juz yang ia dapatkan. tanpa menyita waktunya sama sekali. Menurut ukuran umum. Diantara cara untuk menjaga hafalan Al Qur’an adalah sebagai berikut : Mengulangi hafalan menurut waktu solat lima waktu. kalau hafalannya lancar. Agar terasa lebih ringan. Ada juga sebagian teman yang mengulangi hafalannya dengan cara masuk dalam halaqah para penghafal Al Qur’an. maka dia boleh menghatamkan hafalannya setiap dua belas hari. maka dalam satu hari dia boleh mengulangi hafalannya sebanyak dua juz setengah. hal ini hendaknya dimanfaatkan untuk mengulangi hafalannya. Bererti. bererti dia boleh menyelesaikan setiap harinya tiga juz. Kerana. ia mampu mengulangi hafalannya sebelum solat sebanyak seperempat juz dan sesudah solat seperempat juz juga.Qur’an. sebelum solat dan sesudahnya. Yang paling penting dalam hal ini bukanlah menghafal. akan tetapi jika ditanya tentang hafalan Al. Dia harus meluangkan waktunya setiap hari untuk mengulangi hafalannya.

Op. juz I. 15 Categories: • • Al Quran & Tafsir Petua & Amalan « Ego jadikan umat keras hati. ‘Aunu Ar Rahman fi Hifdhi Al Qur’an. Hal. hal. Maktabah Al Islamiyah. Al Asinatu Al Musyri’atu fi At Tahdhir min As Solawat Al Mubtadi’ah. 1996 ) Cet. hal. Kaifa Tahfadu Al Qur’an. 97 -120 ( ) Ibid.asp?dil=&syf=440 . Cit. 361 ( ) Untuk mengetahui secara lebih lengkap tentang derajat hadis tersebut boleh dirujuk : Abu Umar Abdullah bin Muhammad Al Hamadi. sukar mengalah Belajar dari Kematian » Responses assalamualaikum… zai ada jumpa al-quran online … semoga berbahagia selalu.net/pages. Dar Al Fikri.16 ( ) Abu Abdur Rahman Al Baz Taufiq. hal : 66 ( ) Hadis riwayat Abu Daud ( no : 1319 ).( Beirut. disahihkan oleh Syekh Al Bani dalam Sahih Sunan Abu Daud . ( Kairo. Maktabah At Tabi’in. 1998 ) Cet Pertama. 2002 ) Cet.21-39 ( ) Abu Abdur Rahman Al Baz Taufiq. 2002 ) Cet Pertama. Pertama. Al Majmu’. Juz : I. ————————————————————( ) Imam Nawawi. hal.Inipun hanya boleh terlaksana jika masing-masing dari peserta mengulangi hafalannya sendiri-sendiri dahulu. 13 ( ) Ali bin Umar Badhdah. ( Kairo. kasar. Ashal Nidham Li Hifdhi Al Qur’an.. hal. Hal. Ke-Tiga.e-quran. Dar Ibnu Al Haitsam. 6 ( ) Ibid. hal. hal 12 ( ) Abu Dzar Al Qalamuni. ( Kairo.zai attached kat sini ek jeehan… http://www.

tata. • By: nurjeehan on May 31st. 2007 at 11:43 am Assalamualikum wrt. I’v been looking 4 petua2 menghafal Al-Quran ni. GH . Well Done. Dearest Jeehan.salam • By: aniliaz on May 31st. InsyaAllah will follow thru…Can u help to print it so I can make like a booklet which we can carry it wherever we go and read it at any time and of course will share with others… May Allah Bless & IN HIS Care Always. Tq very much sbb bagi link tu… Kalau ada link lain yg berguna or relevant with this topic. forward kat Jeehan yer? Tq again. 2007 at 1:37 am W’salam wrmth Zai. Take Care & Love U B Happy & Smile Always..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful