P. 1
Tugasan (b) Bml 3083 Dr Adenan

Tugasan (b) Bml 3083 Dr Adenan

|Views: 545|Likes:
Published by Aminah Mohd Afandi

More info:

Published by: Aminah Mohd Afandi on Apr 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2014

pdf

text

original

BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946

2012

PEMARKAHAN 1 2 TUGASAN ( B ) FORUM JUMLAH

KOD DAN NAMA KURSUS

BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU
TUGASAN B

TAJUK Dalam bidang kajian ilmu semantik, terdapat kepelbagaian jenis makna yang perlu dipelajari oleh mahasiswa bagi
mendalami bidang kajian ilmu makna. Kepelbagaian jenis-jenis makna ini dapat menjelaskan kepada mahasiswa bahawa wujudnya kepelbagaian makna yang digunakan dalam mengintepretasi makna sesuatu perkataan, ayat dan sebagainya.Antara jenis-jenis makna tersebut ialah; a) b) c) d) e) makna konseptual makna konotatif makna afektif makna asosiatif makna denotatif

DISEDIAKAN OLEH

Daripada pernyataan di atas, berikan ulasan anda tentang perkara-perkara berikut: i.Perjelaskan setiap satu jenis makna tersebut dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai.

. KUMPULAN : UPSI06 ( A121PJJ ) DISEDIAKAN OLEH :

NAMA AMINAH BTE MOHD.AFANDI

NO. ID D 20111049946

NO.TELEFON 012-7519176

NAMA TUTOR E-LEARNING : DR.ADENAN B. AYOB TARIKH HANTAR : 25 NOVEMBER 2012

1

BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946

2012

PENDAHULUAN Kata “semantik” ini, sebenarnya berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantickos yang membawa makna ‘penting’ atau ‘bererti’. Semantik pula, secara ringkas, dapat dijelaskan sebagai suatu bidang ilmu yang mengkaji makna perkataan dan ayat dalam bahasa. Semantik dalam bahasa, pada umumnya, dapat diteliti dari pelbagai sudut. Demikian juga semantik dalam Bahasa Melayu dapat diteliti dari aspek-aspek seerti dan rujukan, perkataan, ayat, jenis-jenis makna, perubahan makna, peribahasa (termasuk simpulan bahasa), dan unsur semantik dalam nahu. Menurut Palmer(1992), istilah semantik merujuk kepada bidang kajian makna. Istilah ini merupakan istilah yang agak baharu dalam bidang linguistik. Semantik mengikut kamus Dewan Edisi keempat ialah kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu perkataan. Daripada segi “etimologi: kata semantik berasal daripada kata Yunani sema yang bererti “tanda” dan “lambang”. Oleh yang demikian, semantik dapat diertikan sebagai ilmu yang menyelidik paduan tanda-tanda atau lambang-lambang yang menghasilkan sesuatu bahasa serta ertinya. Istilah ini juga sebenarnya berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantikos, yang bermaksud penting atau bererti. Istilah semantik mula-mula diperkenalkan oleh M.Breal daripada kata Perancis semantique. Orang yang mula-mula menggunakan istilah semantik ialah M.Breal(1990) dalam bukunya semantics : studies in the Science of Mening.(semantik- Ahmad Mahmood Musanif). Menurut Radiah Yussof, Linguistik Pengenalan- Semantik ialah kajian tentang makna lingustik untuk morfem, perkataan, frasa dan ayat dalam bahasa manusia (O’Grady, 200, 224, Fromin et al 2003.173) Dapatlh disimpulkan bahawa semantik merupakan salah satu cabang kajian linguistik yang membahas tentang makna. Kajian semantik juga dikatakan sebahagian daripada linguistik yang mengkaji bahasa secara teliti. Semantik dapat dijelaskan sebagai sesuatu bidang yang mengkaji maka perkataan dan ayat dalam bahasa secara ringkasnya. Kajian mengenai makna kata boleh dilihat dalam aspek makna denotasi dan konotasi, makna dalam konteks, hubungan makna dengan kebudayaan, perubahan makna dan bentuk-bentuk makna daripada

2

Komponen makna ialah dalam bentuk aspek tergambar dalam fikiran manusia 3. perkataan dia boleh membawa pelbagai makna .. Contoh: 3 . iaitu seorang lelaki. remaja. kanak-kanak perempuan. perempuan.Sinonim ialah dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sama atau hampir sama. Terdapat dua pendapat mengaitkan hubungan kata dengan rujukan iaitu: i. Konsep dan makna dalam semantik dapat dianalisis dalam 3 komponen sepertimana di bawah ini. Hubungan Makna 1.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 hubungan semantik. Komponen rujukan ialah dalam konkrik yang dapat dilihat. Sebagai contoh. 2. Hal ini bermakna perkataan dia mempunyai nilai makna yang berhubung dengan jantina. Kata yang dimengertikan. orang tua. Sinonim .Komponen kata ialah aspek-aspek dalam bentuk bunyi atau tulisan. untuk memudahkan kita melihat makna tersebut. usia dan taraf sosial. Oleh itu. kanak-kanak lelaki. Komponen kata Komponen Makna Komponen Rujukan 1. pembuat roti dan sebagainya. Kata yang diertikan ii. ia perlu dilihat dalam struktur tatabahasa.

Dalam hal ini.telah Sama makna sebab .Homofon 6.massa Rujuk graf di atas 2.Homograf 5.1993). Antonim 3.Antonim •besar x kecil •tanya x jawab Homonim ( ejaan sama tapi makna berbeza ) •bisa . makna hanya menyangkut unsur intrabahasa.Polisem Menurut Djajasudarma (1993: 5).Homonim 4.Kata banyak makna •.buat hampir sama makna cinta . menyangkut makna leksikal dari kata-kata itu sendiri yang cenderung terdapat di dalam kamus. Lyons (1977: 204) menyebutkan bahawa mengkaji atau memberikan makna suatu kata adalah memahami kajian kata tersebut yang berkenaan dengan hubungan-hubungan makna yang membuat kata tersebut berbeda dari kata-kata lain.sayang Sinonim . Namun. Sementara.kerana mewah . sedangkan menurut Palmer (1976: 30). 4 . alamat tempat tinggal • alamat randa •tahu makanan /faham •masa . makna adalah perkaitan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri (terutama kata-kata).racun / boleh •kopi minuman / salinan Homograf Homofon Polisem .BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 sudah . hubungan antara kata dengan rujukan adalah tidak langsung.kaya untuk -beri .kasih . . sebagai leksem (dalam Djajasudarma. Hubungan antara kata dengan konsep adalah bersifat langsung dan demikian juga konsep dengan rujukan.

sekiranya makna sesuatu ayat itu tidak dapat difahami konsepnya maka sebarang analisis makna. memahami ujaran.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 Hubungan antara kata dan makna dengan rujukan adalah bersifat obitrasi (sewenangwenangnya) iaitu tidak mutlak. Kita tidak akan dapat memahami makna. pengguna bahasa akan didedahkan dengan makna-makna tersebut dan dapat menggunakan jenis makna ini dan disesuaikan dengan konteks penggunaannya. Dalam bidang semantik juga.Jenis-jenis makna adalah sepertimana di bawah ini: Konseptual Konotatif JenisJenis Makna Afektif Denotatif Asosiatif Jenis-Jenis Makna 1 Makna konseptual Melihat pada makna konseptual. Terdapat jenis-jenis makna tertentu yang mendokong makna tertentu dan terdapat juga makna yang dikongsi oleh beberapa makna lain. Makna konseptual itu merupakan sesuatu makna yang paling penting dalam bahasa. terdapat beberapa makna yang perlu diketahui oleh pengguna bahasa. mentaksif makna. Selain itu terdapat juga makna yang merupakan makna teras dan juga makna sampingan. ujaran tidak dapat dilakukan. perkara yang paling utama perlu kita tahu adalah apa itu konsep dalam sesuatu makna. dengan mempelajari jenis makna. maksud makna. Hal ini bermakna. Oleh itu. ataupun membuat interpretasi dengan tidak mengaitkan makna konseptual itu. Oleh hal yang demikian 5 .

keadaan atau konsep lainnya ( Abdul Chaer.Representasi bermaksud 6 . Contohnya. Leech (1974). Tetapi sekiranya digunakan perkataan ‘betina’. konotasi antara‘wanita’ dan ‘betina’ adalah berbeza. proses. wanita sopan. prinsip konstrastif dan prinsip struktur konstituen. proses ini beralih. Ujaran linguistik boleh difahami dengan mudah melalui pembahagian tiga tahap ini iaitu Fonologi. tindakan. Sintaksis.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 pemahaman konsep adalah mustahak. pula di dalam makna konseptual. pula menyatakan bahawa konsep adalah sesuatu menghubungkan kata dan benda melalui perantaraan konsep pemikiran. prinsip lain yang boleh diguna pakai dalam organisasi linguistik ialah melalui pembahagian menurut tahap struktur linguistik yang dapat memudahkan pemahaman pengembangan linguistik seseorang. mengaitkan ‘konsep’ dengan dua prinsip iaitu. Makna konsep ini mencakupi komponen seperti benda. wanita bekerjaya. wanita dewasa.Selain itu. Dalam menganalisis ayat. representasi sintaksis. Menurut ( Leech. konsep merupakan sesuatu asas kerana pokok atau konsep itu sesuatu yang asas dalam komunikasi linguistik. Manakala Palmer (1992). iaitu mendengar bunyi-bunyi ayat dan melakukan interpretasi.Contohnya: betina •jalang •kurang berakhlak wanita •solehah •lemah lembut •baik •berbudi pekerti Berdasarkan dua perkataan di atas. Contohnya ‘wanita’ boleh dispesifikasikan sebagai wanita solehah. 2001). dan representasi semantik. 1974). 1990). Bagi penutur tindakan pertama ialah mengenkod makna(ujaran daripada penutur) apa yang hendak dilafazkan melalui ayat atau perkataan dan berakhir dengan bunyi. peringkat pertama kita perlu buat ialah menetapkan representasi fonologi. Bagi seorang pendengar pula. dan Semantik.ia membawa makna yang sama iaitu ‘manusia dewasa yang bukan laki-laki (Kamus Dewan. ia menjadi kurang sesuai untuk diucapkan.

iaitu kudap-kudap sahaja (makanan ringan seperti minuman kopi dan kuih-muihyang dimakan sekadar mengalas perut dalam sesuatu majlis antara waktu minum pagi dantengah hari atau pada waktu minum petang atau selepas makan malam). maka sifat perkataan itu nanti mungkin tidak memihak mana-mana. 2. Walaupun perkataan betina dan wanita mempunyai makna denotatif yang sama tetapi.Penggunaan kata-kata halus. atau pernyataan. dan sebagainya ) yang menunjukkan tempat tinggal seseorang: pastikan bahawa ~ penerima surat itu telah dituliskan dengan terang dan lengkap pada sampul surat. Sekiranya nilai rasa itu tidak wujud. perkataan kudapan digunakan untuk menggantikan minum dan makan pagi dengan mengambil kuih-muih sedikit. kedua-dua perkataan ini mempunyai nilai rasa yang berbeza. Samalah juga dengan perkataan jantan dan lelaki. Konsep memainkan peranan penting kepada manusia untuk mentakrif. makna konotatif sukar dipastikan dan bersifat arbitrer dan keterbukaan.2004). Contohnya. Orang yang terpelajar atau orang yang menimba ilmu. Begitu juga dengan perkataan jahat dan nakal dimana perkataan ‘jahat’ lebih luas maknanya dan ia biasa ditujukan kepada manusia dewasa manakala ‘nakal’ untuk perangai kanak-kanak yang bukan bersikap kekal dan ia akan berubah mengikut kedewasaannya. makna konotatif bersifat periferal. pertanda: dia merasakan bahawa mimpinya itu memberinya sesuatu . 7 . makna konotatif ini tidak spesifik pada bahasa tetapi dikongsi bersama sistem komunikatif seperti seni visual danmuzik. dan berpengalaman menjadikannya berbeza pendapat apabila melihat sesuatu atau memberikan pendapat. tanda. gambaran. atau menyatakan sesuatu yang lain. tempoh masa dan pengalaman individu. 2004). sedap di dengar. perlambangan.Maksud lain bagi perkataan’ alamat ‘iaitu. Kedua ialah. Makna konotatif atau makna tambahan ini juga boleh berubah merujuk kepada faktor-faktor tertentu. kita tidak mungkin berupaya mewujudkan makna denotatif atau makna sebenar. bervariasi menurut budaya. (Kamus Dewan. Contohnya. Makna Konotatif Makna konotatif ialah makna yang ada kaitan dengan nilai rasa. Perkataan betina mempunyai nilai rasa yang rendah manakala perkataan wanita mempunyai nilai rasa yang tinggi. MaknaKonotatif ini boleh dilihat kepada beberapa aspek iaitu. nama bandar. menggambarkan.Makna konotatif tidak stabil. Makna sesebuah perkataan sering bergantung pada konteks ayat atau situasi penggunaannya. Tanpa konsep. memutus buah fikiran.memahami. barangan atau produk yang diiklankan di televisyen tidak sama seperti produk yang diilustrasikan. nama jalan. Contohnya perkataan alamat iaitu sesuatu yang dianggap sebagai menandakan bahawa sesuatu kejadian yang baik atau buruk akan berlaku. 2004). (KamusDewan.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 sesuatu yang melambangkan. tepat dan sesuai pada masanya telah digunakan secara meluas oleh masyarakat Melayu. butir keterangan (seperti nombor rumah.Ketiga. baik positif mahupun negatif ( Nik Safiah Karim.

Warna kulitnya sangat putih Doktor menyarankan agar dia banyak makan hati ayam . Contohnya: lelaki. wanita. Sukan berbasikal amat popular di negara kita. mengancam nampak!  Orang gemuk itu sudah kurus / Badannya kurus kering  Rombongan pengantin telah tiba / Rombongan alternatif akan menyerahkan…  Wanita korporat / Wanita pisau cukur 3. bermakna 'tulang keras dan kecil-kecil berwarna putih yang tumbuh tersusun berakar di dalam gusi dan kegunaannya untuk mengunyah atau menggigit'. Dengan kata lain. putih. Makna Denotatif Denotatif bersamaan makna referensial @ makna selapis kerana boleh dilihat secara nyata. Agar lebih jelas. Kata gigi. Kata babi. Makna kata secara wajar. / Hai. tetapi tidak jijik bagi orang bukan Islam. atau disebut juga makna leksikal. dan berbasikal pada ayat di atas mengandung makna denotatif. Disebut juga sebagai makna sebenar. secara apa adanya. atau makna lugas. makna sebenamya. perempuan. makna denotasi itu adalah makna yang lebih dekat dengan bendanya.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 Kata yang bermakna konotatif juga bergantung pada konteks. makan hati. Kata berbuah. 8 . Contoh lain seperti di bawah ini:  Perempuan itu buah hati saya / Memang dasar perempuan!  Dadah mengancam keselamatan negara.Makna konotatif ialah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif. hal itu dapat dilihat pada ayat berikut: Pokok mangga yang ditanamnya sudah mula berbuah. jijik bagi orang Islam. misalnya. yang ada hubungannya dengan nilai rasa orang yang menggunakan kata itu. iaitu makna seperti yang terdapat dalam kamus. Makna kata seperti itu adalah makna denotasi atau makna sebenarnya.

stilistik. lingkungan dan latar belakang budaya yang hampir sama. makna stilistik. atau ciri yang ada pada konsep asal kata atau perkataan tersebut. makna afektif. dan berbulu kasar. Contohnya makna konotatif termasuk dalam makna asosiatif kerana kata-kata tersebut adalah berasosiasi dengan nilai rasa terhadap perkataan itu.afektif. keadaan.Makna asosiatif biasanya dikaji dalam bidang psikolinguistik (Soenjono Dardjowidjojo.makna refleksi dan makna kolokatif. makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah kata dengan kata lain termasuk di dalamnya makna konotatif.Makna asosiatif turutmemainkan peranan penting dalam menyusun teks iklan dan bukan sahaja 9 .BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 Bagi memberikan kefahaman yang lebih jelas disini diberikan perbezaan antara makna denotative dan konotatif merujuk rajah di bawah. 1997). Makna asosiasi ini sebenarnya sama dengan perlambangan yang digunakan oleh sesuatu masyarakat yang mempunyai persamaan dengan sifat. Begitu jugadengan kata ‘mawar’ yang bermakna konseptual iaitu sejenis bunga yang kuning tetapi cantik dan berbau harum dinyatakan untuk perlambangan ‘bersih’ dan ‘suci’. Maknaafektif pula lebih terasa dalam komunikasi lisan kerana ia berkait rapat dengan perasaanatau emosi pembicara terhadap lawan bicara atau terhadap objek yang dibicarakan dandisampaikan dengan penuh semangat. 2003). berkulit tebal. nada dan intonansi. melahirkan anak dan menyusui babi Konotatif = jijik dan kotor. Contohnya. rasa marah dan menyampah. 2005). Bil 1 Denotatif babi = binatang menyusui yang bermuncung panjang. Makna asosiatif ialah perkaitan (antara satu dengan yang lain). 2 Perempuan = unsur negatif 4. Makna Asosiatif Menurut Leech (1976).al.pengetahuan dan pengalaman seseorang. et. perhubungan dan pertalian (Kamus Linguistik..Terdapat banyak persamaan makna asosiatif di dalam satu masyarakat bahasa kerana pengalaman.Asosiasi ini dipengaruhi unsur-unsur perasaan. Hal ini bermakna sesuatu yang berasosiasi berhubung rapat dengan makna konotatif. serta diharamkan bagi orang Islam perempuan = orang yang dapat hamil. reflektif dan kolokatif. makna asosiatif merupakan asosiasi yang muncul dalam benak seseorang apabila mendengar perkataan tertentu ( Kushartanti. Menurut SetiawatiDermojuwono. perkataan ‘buaya’ dikaitkan dengan ‘jahat’ atau ‘ganas’atau membawa erti seorang laki-laki yang suka memujuk dan menipu wanita.

10 . ikhlas. Makna asosiatif memainkan peranan yang penting untuk pemahaman wacana kerana makna asosiatif dapat menjadi pengikat maknamakna kata sehingga terbentuk pemahaman suatu wacana. Perasaan yang muncul itu mungkin positif dan mungkin juga negatif. Makna Afektif Afektif berkaitan dengan perasaan dan emosi..BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 maknareferensial sahaja yang mesti ditonjolkan. 2005). Makna afektif juga berperanan penting dalam menyusun teks iklan (Kushartanti et. maka dengan sendirinya makna afektif berhubungan pula dengan gaya bahasa. baik hati. intonasi. 2005).. Makna afektif (Inggris: affective meaning. Hoi. Kata jujur. tinggi rendah suara juga merupakan elemen yang sangat penting kerana ia merupakan salah satu cara kita menyampaikan buah fikiran yang boleh menunjukkan samada kita ‘suka’ atau ‘tidak suka’ kita pada seseorang. Kita dapat membuat rumusan berdasarkan ucapan yang disampaikan berdasarkan nada. Benci sungguh aku melihat muka kau!. dan tekanan yang memungkinkan kita membuat interpretasi tentang apa yang diucapkan dan kepada siapa diucapkan. Interpretasi bagi sebuah puisi 5.al. Makna afektif biasanya disampaikan melalui saluran konotatif atau konseptual sesuatu perkataan. Belanda: afektif betekenis). bukannya fikiran atau daya berfikir (Kamus Linguistik. Nada sesuatu ujaran boleh mengubah perasaan atau penerimaan terhadap orang lain. Contohnya. termasuk sikap penutur terhadap pendengar atau terhadap sesuatu yang ingin disampaikan dapat diperjelaskan dengan baik. Oleh kerana makna afektif berhubungan dengan reaksi pendengar atau pembaca dalam dimensi rasa. sedangkan rasuah. Perasaan seseorang penutur.jahanam menimbulkan makna afektif yang negatif ( Kushartanti et. Merupakan makna yng muncul akibat reaksi pendengar atau pembaca terhadap penggunaan kata atau ayat. Maka faktor intonasi. Apabila ayat ini diujarkan dengan nada yang tinggi. mangkuk hayun! Berambuslah dari sini. kita pasti dapat mengenalpasti dengan tepat perasaan penutur ketika itu. 1997). bijaksana akan menimbulkan kata afektif yang positif.al.

proses atau 11 . Sebaliknya kalau ada orang berkata. Konsep dan makna sesuatu kata dapat dianalisis dengan berdasarkan tiga komponen. Semantik juga boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. Nikmat dan khasiat mempunyai rasa yang positif.Jenis-jenis makna terdiri daripada makna denotative.(benda konkrit yang dirujuk). tindakan. 1.Pastinya tergambar pelbagai persoalan di dalam fikiran para pembaca berkaitan dengan rasa kasihan terhadap mangsa dan marah yang meluap-luap kepada kekejaman penjenayah terbabit. Konsep itu merangkumi semua aspek termasuk keadaan. Kalau seseorang berkata “anjing. “Lincah sungguh gadis itu menari di atas pentas. Perbincangan ilmu semantik juga perlu mengambil kira semua konsep yang terkandung dalam makna. Makna afektif biasanya akan menimbulkan suatu rasa dalam fikiran para pendengar atau pembaca. Dalam makna afektif terlihat adanya reaksi yang berhubungan dengan perasaan pendengar atau pembaca setelah mendengar atau membaca sesuatu. Jenis makna dapat dibezakan berdasarkan beberapa kriteria dan sudut pandangan.Contoh ayatnya “ Seorang kanak-kanak berumur 8 tahun telah diperkosa dan dibakar lalu mayatnya dihumban ke dalam sungai.afektif.”Timbul rasa kasihan kepada para pembaca setelah membaca berita tersebut.assosiatif.” pendengar akan mengatakan “Hebat sekali budak itu” kata rajin dan pandai mempunyai makna afektif yang berhubungan dengan kata sifat yang positif.” dengan intonasi tinggi yang bermaksud sedang marah maka orang yang mendengarnya akan merasa tersinggung. 6. Dengan kata lain. kerana kata nikmat dan khasiat menimulkan rasa sosiasi dan perasaan positif.konotatif dan konseptual. Misalnya seseorang yang sedang membaca sebuah berita di akhbar tentang pembunuhan seorang kanak-kanak yang tidak berdosa dengan kejam. kata anjing memiliki makna yang berkaitan dengan nilai rasa yaitu kata anjing berhubungan dengan penghinaan.’Teh nikmat berkhasiat’. Kata (sama dalam bentuk bunyi atau tulisan) konsep atau makna (bentuk abstrak yang tercipta dalam fikiran) dan rujukan. KESIMPULAN Bidang semantik mempunyai pelbagai cabang .BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 Contohnya.

matlamat utama adalah untuk menyampaikan mesej iaitu maksud atau makna yang ingin disampaikan oleh penutur. JUMLAH PERKATAAN 2416 12 . Bidang semantik dapat memberi kefahaman kepada kita bahawa secara sedar atau pun tidak kita sebenarnya sentiasa mengujarkan atau memperlihatkan tingkahlaku dan komunikasi yang mempunyai pelbagai makna yang tersurat dan tersirat. Dalam penggunaan bahasa.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 benda.

6. Selangor: Oxford Fajar Sd. UPSI.wordpress. Bhd. http://endonesa. 5.edu/bipa/april2010/MaknaDenotatifdanKonotatif. Siti Hajar Abdul Aziz( 2009 ) Siri Pendidikan Guru Bahasa Melayu II. Abdullah Yusof. Linguistik am : Siri Pengajaran dan Pembelajaran bahasa Melayu. http://www. 2.com/bahasan-bahasa/makna/ 8. 3. Siti Hajar Abdul Aziz (2008) Siri Pendidikan Guru Bahasa Melayu I. Pahang: PTS Profesionall Publishing Sdn. 4. Perak. Bhd. Modul BML 3083. Selangor: Oxford fajar Sdn. Bhd. Kamus Dewan Edisi Empat (2005). (2009) . Bhd.pdf 13 .BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 RUJUKAN 1.ialf. Semantik dan Pragmatik bahasa Melayu Guru Kuala Lumpur: Icon Regian Sdn. 7. Abdullah Hassan (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Menurut Darwis Harahap (1994) pula. Berikan ulasan anda sejauh manakah bidang leksikografi berperanan dalam menjelaskan makna perkataan. fonologi dan morfologi. Jelaslah bahawa fungsi bidang leksikografi sungguh luas dan dapat memberi penjelasan dan pengertian yang berguna tentang makna perkataan kepada pengguna. Kamus ekabahasa ialah kamus yang menggunakan satu bahasa sahaja seperti Kamus Dewan. “Buku cerita baru. Dalam bahasa Melayu Tinggi. d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :5 Views : 23 General Forum : Forum 2 Posted On : 04 Nov 2012 11:59:52 AM Subject : Re : Dengan menggunakan contoh-contoh. Fungsi kamus seterusnya ialah memberi maklumat tentang istilah kepada pengguna seperti ejaan.Ketaksaan atau ambiguiti berpunca daripada ayat yang mempunyai lebih daripada satu makna. Terdapat beberapa kategori kamus iaitu kamus ekabahasa. sebutan. makna tatabahasa. d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :1 Views : 12 General Forum : Forum 5 Posted On : 06 Nov 2012 12:59:47 PM Subject : Re : Bidang leksikografi merupakan kajian tentang perkamusan.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 Self post(s) |< << >> >| Author Message Page 1/4 Topic : Bidang leksikografi merupakan kajian tentang perkamusan. etimologi. dwibahasa dan kamus aneka bahasa. sintaksis. Salam sejahtera cikgu Noraizah. Kamus dwibahasa pula ialah kamus yang menggunakan dua bahasa. Selain itu kamus juga berperanan sebagai panduan sebutan asal sesuatu perkataan dan ada contoh penggunaan bagi sesuatu perkataan. Topic : Dengan menggunakan contoh-contoh. Menurut Abdullah Yusof. frasa atau ayat yang tidak pasti maknanya. MelayuInggeris) dan kamus aneka bahasa mengandungi sekurangkurangnya tiga bahasa seperti Kamus Melayu -Cina-Inggeris. berikan ulasan anda tentang bidang ketaksaan makna. Berikan ulasan anda sejauh manakah bidang leksikografi berperanan dalam menjelaskan makna perkataan. tetapi juga merupakan suatu bidang yang memerlukan pemahaman tentang bidang ilmu lain seperti semantik. ketaksaan bermaksud kata. pembaca meneka makna ayat tersebut mengikut kefahaman mereka. berikan ulasan anda tentang bidang ketaksaan makna.Para pembaca akan mentafsirkan kepada dua maksud yang berlainan 14 .Sedikit perkongsian daripada saya. Dalam situasi menerima sesuatu ayat yang taksa. namun mungkin ayat itu memberi makna yang lain daripada maksud yang sebenarnya. Bidang leksikografi bukan sahaja menghasilkan kerja-kerja perkamusan . Tidak dinafikan peranan leksikografi dalam menjelaskan makna perkataan dapat difahami melalui maksud perkataan kamus itu sendiri iaitu sebagai buku rujukan yang menerangkan makna katakata. ayat yang taksa perlulah dielakkan supaya tidak mengelirukan pembaca kerana ayat ini tidak menyampaikan maksud yang lengkap kepada pendengar ataupun pembaca seperti contoh ayat.. Alias Mohd Yatim dan Mohd Ra’in Shaari (2009). Ini adalah kerana bidang-bidang tersebut terlibat dalam proses penghasilan kamus. contohnya Kamus Dwibahasa Oxford Fajar (Inggeri-Melayu. Salam buat cikgu Zainal. penggunaan kata dan lain-lain srta sebagai rujukan utama dalam mencari makna perkataan. taksa ialah ayat yang tidak pasti maknanya.

Guru boleh meminta murid untuk bercerita secara ringkas mengenai kisah yang dikehendaki. Selain itu. bahasa kiasan dan kata hikmah merupakan aspek bahasa yang wajar ditingkatkan kefahamannya dalam kalangan murid di dalam bilik darjah. Berikan cadangan anda Salam cikgu Zauyah Sedikit penambahan daripada saya. mereka bersedia mengemukakan jawapan mereka. Teknik pengajaran berbentuk parallel juga adalah penting untuk meningkatkan mutu penggunaan peribahasa di peringkat sekolah rendah. perumpamaan. Guru akan memfokuskan pada unsur-unsur peribahasa yang ada atau hampir-hampir dan guru akan mencatat ayat tersebut. bidalan.Sebenarnya.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 iaitu: Buku cerita itu baru diterbitkan. Guru boleh menggunakan pelbagai bahan yang menggabungkan perkataan dan lukisan yang menggambarkan maksud sesuatu peribahasa. guru perlu menggunakan peribahasa yang biasa diucapkan dalam perbualan seharian sepanjang pengajaran dan pembelajaran agar menjadi suatu kelaziman dalam kehidupan murid-murid. Galakkan murid-murid menggunakan peribahasa dalam perbualan seharian. Selain itu. bahasa kiasan dan kata hikmah merupakan aspek bahasa yang wajar ditingkatkan kefahamannya dalam kalangan murid di dalam bilik darjah. Pengajaran secara berkumpulan juga perlu diterapkan untuk menilai pemahaman murid.Guru boleh menggunakan kemahiran bercerita untuk mengaitkan dengan peribahasa yang sesuai.Saya turut bersependapat dengan cikgu. Contohnya.guru boleh menyelitkan nyanyian yang mengandungi unsure-unsur peribahasa kepada murid-murid kecil ini kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. pihak guru boleh memainkan peranan penting dalam menpertingkatkan penggunakan peribahasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Topic : Forum 3 : Peribahasa yang terdiri daripada simpulan bahasa. Dengan mengguna gambar murid-murid lebih berminat dan mudah memahami maksud peribahasa tanpa perlu menghafal ayat yang panjang. Guru perlu menayangkan contoh-contoh peribahasa melalui skrin dan lakukan soaljawab. Guru akan meminta murid membaca ayat yang ditulis bagi mengesan peribahasa yang sesuai dengan ayat tersebut. teknik pengajaran yang boleh dijalankan untuk meningkatkan penguasaan di sekolah adalah dengan teknik kuiz. murid-murid diberikan ayat 15 . Guru juga perlu mewajibkan setiap murid menggunakan sekurang-kurang satu peribahasa dalam setiap penulisan atau karangan yang dihasilkan oleh murid sebagai usaha agar murid berminat dan dapat mempertingkatkan penggunaan peribahasa dalam pembelajaran di sekolah dan digunakan kehidupan mereka. perbilangan. murid dikehendaki bercerita mengenai satu kisah yang sukar dilupakan. bidalan.Melalui program KSSR Didik Hibur. perbilangan.Di sini saya juga ingin membat sedikit penambahan idea. Para guru boleh memberikan soalan -soalan berkaitan peribahasa untuk dibincangkan bersama ahli kumpulan. Berikan cadangan anda dala d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :3 Views : 17 General Forum : Forum 3 Posted On : 04 Nov 2012 11:32:40 AM Subject : Re : Forum 3 : Peribahasa yang terdiri daripada simpulan bahasa. Apabila kesemua ahli bersetuju dengan jawapan yang sesuai. perumpamaan. Sebagai contoh. Buku itu memuatkan cerita baru Topic : Forum 3 d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :3 Views : 18 General Forum : Forum 3 Posted On : 04 Nov 2012 11:48:20 AM Subject : Re : Forum 3 Salam 1 Malaysia. latih tubi dan permainan.

situasi atau suasana hati si pembicara/pendengar. Alias Mohd Yatimdan Mohd Ra’in Shaari (2009 ). Makna kontekstual ini berkaitan erat dengan hubungan kedudukan atau kewujudan antara satu perkataan dengan yang lain dalam satu susunan misalnya dalam ayat. ketaksaan bermaksud kata. ini menyebabkan proses pemahaman sesuatu perkara yang hendak disampaikan oleh penutur menjadi sukar difahami. d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :2 Views : 14 General Forum : Forum 4 Posted On : 04 Nov 2012 10:55:32 AM Subject : Re : Forum 4 : Berdasarkan contoh-contoh. objek pembicaraan dan lain-lain. Ketaksaan yang terdapat dalam sesuatu ayat juga tergolong sebagai 16 .berikan ulasan anda tentang bidang ketaksaan makna General Forum : Forum 2 Posted On : 03 Nov 2012 10:54:23 PM Subject : Dengan menggunakan contoh-contoh. waktu.berikan ulasan anda tentang bidang ketaksaan makna Salam sejahtera.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 contoh yang menggunakan peribahasa. jelaskan pemahaman anda tentang makna kontekstual. Ketaksaan makna boleh didefinasikan sebagai sesuatu kekeliruan. jelaskan pemahaman anda tentang makna kontekstual. ayat dan wacana samada melalui bacaan ataupun ujaran. Selamat sejahtera cikgu Ah Moy. Selain itu. Banyak faktor yang mempengaruhi konteks ini seperti konteks pembicara. Chaer mengungkapkan lagi bahawa makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam konteks. waktu. frasa. murid-murid perlu membina ayat menggunakan peribahasa yang sama.Menurut dalam buku linguistik umum.kekaburan atau perkara yang tidak jelas yang berlaku pada perkataan. Sedikit penambahan. lingkungan. Kemudian. guru juga boleh memaparkan contoh karangan menggunakan peribahasa dan muridmurid harus menulis karangan bermula dengan satu perenggan. penggunaan leksem tersebut (1994:290). tujuan. Menurut Abdullah Yusof. frasa atau ayat yang tidak pasti maknanya. kebahasaan. Makna konteks juga dapat berkenaan dengan situasinya yakni tempat. Page 1/4 |< << >> >| Self post(s) |< << >> >| Author d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :1 Views : 8 Message Page 4/4 Topic : Dengan menggunakan contoh-contoh. Makna ini muncul sebagai akibat antara ujaran dan konteks.Seterusnya kesilapan mentafsirkan makna ayat ekoran faktor ayat atau perkataan itu mengalami ketaksaan.Jadi. dua dan seterusnya.Maka dapatlah kita katakan di sini bahawa sesuatu perkataan tersebut akan membawa maksud yang berlainan bergantung pada ayat yang disebut seperti dalam penggolongan kata banyak makna. Topic : Forum 4 : Berdasarkan contoh-contoh.

2. Contoh 2 : 1. Biskut marie ialah nama sejenis biskut yang mempunyai pelbagai rasa dan 17 .Marie di ruang tamu. Sepotong ayat dapat menerbitkan beberapa maksud yang tertentu. Ayat 1 dan 2 di atas membawa maksud yang berbeza.contoh angin dan bayu. Ketaksaan leksibel hanya melibatkan kata-kata tertentu dalam sesebuah ayat.Lantaran alam kita tidak terbahagi kepada batas-batas yang jelas.Sepotong ayat dapat menerbitkan beberapa maksud yang tertentu. Hal ini demikian bergantung pada intonasi ayat itu diucapkan oleh penutur. Hal ini berlaku apabila sesuatu kata mempunyai lebih daripada satu makna dan setiap makna menghasilkan pentafsiran yang berlainan dalam sesebuah ayat. Kumbang-kumbang itu berterbangan mencari bunga. Pertentangan pada makna item. Hal ini demikian bergantung pada lagu bahasa atau intonasi ayat itu diucapkan. Kekaburan rujukan . maknanya hampir sama tapi fungsinya dalam ayat berbeza.makna yang diberi terlibat dengan pernyataan atau yang mempunyai tafsiran yang berlainan. Ayat yang dapat menghasilkan pelbagai maksud dikatakan ayat yang mempunyai unsur ketaksaan . kekaburan makna disebabkan oleh ketaksaan leksibel iaitu hormonim dan akibat polisemi. Darwis Harahap (1994). Pendengar ayat ini akan membayangkan antara dua maksud penutur samada kumbang yang mewakili serangga atau kumbang yang membawa maksud jejaka.makna item jelas kabur dan tidak jelas seperti dalam binaan ayat bahasa Inggeris. Ketaksaan makna disebabkan oleh hubungan makna dengan alam. . Contohnya perkataan kumbang dalam ayat di bawah ini: Contoh 1 .Saya makan biskut. Ketidakpastian makna . Ayat ini menyatakan bahawa saya makan biskut Marie di ruang tamu. Ini berlaku kerana sifat binaan bagi perkara-perkara yang dinyatakan itu dapat diberi lebih daripada satu tafsiran. Kurang ketentuan pada makna item . Ayat yang dapat menghasilkan pelbagai maksud dikatakan ayat yang mempunyai unsur ketaksaan (ambiguity). 3. Terdapat empat jenis ketaksaan makna yang diberikan menurut Ruth (1991 ) iaitu : 1. 2.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 struktur makna berdasarkan teori semantik. secara umum sahaja. 4. menyatakan taksa ialah ayat yang tidak pasti maknanya.Saya makan biskut marie di ruang tamu. Banyak kekaburan yang terdapat pada batas-batas antara suatu konsep dengan konsep yang lain. Selain itu.pengertian makna tidak jelas.

perumpamaan. Benar seperti pendapat dan pandangan cikgu itu.Itulah yang berlaku di zaman lampau dimana peribahasa ini telah menjadi bahasa basahan kepada masyarakat pada waktu itu. kemudian disambungkan ujaran dengan ayat Marie di ruang tamu. Kesimpulannya.Tapi kita jangan lupa guru sebagai role model perlu tunjukkan contoh terbaik. Berikan cadangan anda dalam mempert d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :3 Views : 22 General Forum : Forum 3 Posted On : 23 Oct 2012 11:13:14 PM Subject : Re : Peribahasa yang terdiri daripada simpulan bahasa. perbilangan. perumpamaan. Sesuatu kekeliruan.Guru boleh mewujudkan kembali kegemilangan itu dengan penggunaan yang kerap bersama anak-anak didik mereka.Selain itu mereka juga tidak akan rasa kekok untuk menggunakannya sebagai perbualan sesame arakan sebaya. perbilangan. Topic : Forum 3:Peribahasa yang terdiri daripada simpulan bahasa. bahasa kiasan dan kata hikmah merupakan aspek bahasa yang wajar ditingkatkan kefahamannya dalam kalangan murid di dalam bilik darjah. perbilangan. bahasa kiasan dan kata hikmah merupakan aspek bahasa yang wajar ditingkatkan kefahamannya dalam kalangan murid di dalam bilik darjah. Cerita pertama mengisahkan saya makan biskut marie dan ayat yang kedua pula menyatakan Marie berada di ruang tamu. pernyataan makna yang tidak jelas dan menimbulkan pelbagai tanggapan kepada pembaca menunjukkan bahawa ayat-ayat tersebut mempunyai ketaksaan makna. kekaburan dan perkara yang tidak jelas yang berlaku pada perkataan. bahasa kiasan dan kata hikmah merupakan aspek bahasa yang wajar ditingkatkan kefahamannya dalam kalangan murid di dalam bilik darjah. Berikan cadangan anda dalam d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :5 General Forum : Forum 3 Posted On : 23 Oct 2012 11:04:38 PM Subject : Re : Forum 3:Peribahasa yang terdiri daripada simpulan bahasa. maka ayat ini menghasilkan dua ayat yang berbeza ceritanya.penggunaan bahan ICT . frasa.Guru adalah bahan bantu mengajar terbaik kepada muridmurid. perumpamaan. bidalan. bidalan.lakaran gambar dan penggunaan bahan maujud. Berikan cadangan anda d 18 .Idea sudah cukup menarik. bahasa kiasan dan kata hikmah merupakan aspek bahasa yang wajar ditingkatkan kefahamannya dalam kalangan murid di dalam bilik darjah. Sebaliknya. perumpamaan. bidalan.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 sangat digemari. ayat-ayat yang boleh menimbulkan kekeliruan. bidalan. perbilangan. Topic : Peribahasa yang terdiri daripada simpulan bahasa.latih tubi.Secara tidak langsung murid lebih mudah mengingat makna sesuatu peribahasa kerana pengulangan yang kerap dilakukan oleh guru mereka. Jika dalam ucapan berlaku hentian selepas perkataan biskut.Maksud saya kita sebagai guru harus kerap menggunakan istilah peribahasa dalam berkomunikasi bersama murid. ayat dan juga wacana sama ada melalui bacaan mahupun ujaran. Berikan cadangan anda dalam me Salam buat cikgu Susiah.Pelbagai kaedah boleh digunakan antaranya kaedah hafalan. Kesilapan mentafsirkan makna ayat ekoran faktor ayat mahupun perkataan itu mengalami ketaksaan menyebabkan proses pemahaman sesuatu perkara yang hendak disampaikan penulis atau penutur menjadi pelahan dan sulit.

lekang dek panas.Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka ( 1965 ) peribahasa membawa maksud segala susuanan cakap yang pendek yang telah melekat di mulut orang ramai semenjak beberapa lama oleh sebab sedap dan bijak perkataannya luas dan benar tujuannya dipakainya sebutan-sebutan orang sebagai bandingan.Selain itu mereka mengangap peribahasa adalah milik generasi lampau Selain itu mereka menganggap peribahasa terlalu panjang dan mempunyai banyak makna. Semantik hanya dapat menjelaskan makna secara luaran sahaja berbanding pragmatik di mana melalui bidang pragmatik penafsir dapat membuat telahan atau andaian yang tepat apabila berlaku satu interaksi sosial Oleh itu bidang semantik adalah mengkaji atau menghuraikan tentang makna manakala prgmatik pula 19 .Gunakan pelbagai kemudahan ini seoptimum mungkin. teladan dan pengajaran. dan video secara interaktif bagi merangsang tumpuan dan minat murid. Berdasarkan pernyataan tersebut. Sebagai kesimpulannya. bincangkan ciri-ciri dan faktor-faktor yang menyebabkan pragmatik dapat meng Salam 1 Malaysia buat cikgu Noraizah. bincangkan ciri-ciri dan faktor-faktor yang menyebabkan pragmatik dapat menghurai d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :4 Views : 24 General Forum : Forum 1 Posted On : 23 Oct 2012 10:27:56 PM Subject : Re : Semantik dapat menjelaskan makna di peringkat permukaan sahaja manakala pragmatik dapat menghuraikan makna dengan lebih lengkap dan berpada. Berdasarkan pernyataan tersebut.Dewasa ini peribahasa kian dilupakan sedangkan peribahasa adalah salah satu elemen penting dalam kemahiran berbahasa.Murid-generasi masa kini menganggap pelajaran peribahasa ini membosankan dan sukar dihafal. animasi. Wujudkan pelbagai bentuk pertandingan sama ada dalam atau luar bagi menarik minat di kalangan generasi masa kini. . Pendapat saudari sememangnya benar.Janganlah jadikan peribahasa kita lapok dek hujan. Dalam pengajaran dan pembelajaran guru boleh menggunakan pelbagai sumber kombinasi audio.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 Views : 34 Salam sejahtera buat cikgu Norhayati. Topic : Semantik dapat menjelaskan makna di peringkat permukaan sahaja manakala pragmatik dapat menghuraikan makna dengan lebih lengkap dan berpada. semantik ialah kajian tentang makna perkataan dan penambahan dalam mencari makna yang sebenar.Memandangkan kepada scenario semasa sebagai seorang pendidik adalah berperanan penti ng dalam memastikan khazanah lama ini tidan berkubur.Sebagaimana menurut kamus dewan edisi ketiga . bidang semantik lebih kepada pengkajian makna manakala pragmatik lebih menyentuh bidang kajian yang berhubungan dengan sesuatu yang dimaksudkan oleh penyampai . grafik. Benar sepertimana pendapat saudari.

. klausa dan ayat dalam bahasa manusia (Lyo Menurut Abdullah Hassan (1992: 1). Dengan kata lain semantik ialah kajian tentang makna linguistik bagi morfem. perkataan. makna sebenar dan makna konteks tentang alam persekitaran yang menyentuh kehidupan sosial dan alam fizikal. bentuk gerak-geri bunyi bahasa (Hashim. Topic : Forum 1: semantik dapat menjelaskan makna di peringkat permukaan sahaja manakala pragmatik dapat menghuraikan makna dengan lebih lengkap dan berpadu. iaitu untuk apa ujaran itu dilakukan.Kalau semantik bertanya “Apa makna X? -. Berkaitan dengan perbezaan .berdasarkan pernyataan tersebut. bilamana. iaitu makna kata sedangkan pragmatik mempelajari maksud ayat. falsafah dan Antrapologi. Semantik dan pragmatik merupakan gambaran akal dan rujukan bagi sebarang simbol yang boleh terdiri daripada pelbagai jenis seperti warna. iaitu siapa yang bercakap. Manakala mengikut Kamus Dewan Edisi Ketiga pula semantik ialah kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna kata.berdasarkan pernyataan tersebut. bagaimana. sedangkan makna di dalam pragmatik ditentukan oleh konteks.maka pragmatik bertanya “Apa yang anda maksudkan dengan X?” Makna di dalam semantik ditentukan oleh konteks. semantik ialah istilah yang merujuk kepada kajian makna. dan apa fungsi ujaran itu. Ia menitikberatkan kajian tentang makna dan penggunaan bahasa secara praktikal . di mana. Perbedaan antara pragmatik dengan semantik iaitu Semantik mempelajari makna.bincangkan ciriciri dan faktor-faktor yang menyebabkan pragmatik dapat me Dalam bidang linguastik. 2006: 79 ). ns. kepada siapa. Eliss (1996) pula mentarifkan semantik sebagai penggunaan bahasa untuk membuat sesuatu. 2001). sedangkan pragmatik bersifat terikat konteks (context dependent)” |< << >> >| Page 4/4 20 . Rujukan ialah proses memperoleh dan memberikan pengertian. semantik adalah bidang yang mengkaji makna atau erti bahasa (Nik Safiah Karim.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 memperjelaskan maksud makna dengan lebih lengkap kepada kita. Semantik atau kajian makna adalah satu bidang yang mengcakupi kebanyakan daripada struktur dan fungsi bahasa dan juga masaalah dalam kajianpsaikologi.bincangkan ciri-ciri dan faktor-faktor yang menyebabkan pragmatik dapat me d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :1 Views : 11 General Forum : Forum 1 Posted On : 23 Oct 2012 09:59:07 PM Subject : Forum 1: semantik dapat menjelaskan makna di peringkat permukaan sahaja manakala pragmatik dapat menghuraikan makna dengan lebih lengkap dan berpadu. 1997). Kaswanti Purwo (1990: 16) merumuskan secara singkat “semantik bersifat bebas konteks (context independent). frasa.

situational meaning) muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dan situasi pada waktu ujaran dipakai. Ibu membelikan kek berbentuk hati sempena hari jadi nenek.jelaskan pemahaan anda tentang makna kontekstual. waktu. ( bentuk atau rupa ) Makna ini muncul sebagai akibat antara ujaran dan konteks. Hati-hati sewaktu memandu. Sebagai contohnya saya mengambil perkataan. d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :1 Views : 20 Page 3/4 General Forum : Forum 4 Posted On : 04 Nov 2012 12:20:04 AM Subject : Berdasarkan contoh-contoh. Beliau juga berpendapat bahawa makna kontekstual adalah makna kata yang sesuai dengan konteksnya (2008:72). Dalam buku linguistik umum.jelaskan pemahaan anda tentang makna kontekstual. ( salah satu organ dalam badan ) ) b. ( Perasaan) c. Makna kontekstual ini berkaitan erat dengan kolokasi iaitu hubungan kedudukan atau kewujudan antara satu perkataan dengan yang lain dalam satu susunan misalnya dalam ayat. Makna konteks juga dapat berkenaan dengan situasinya yakni tempat. Hati ibu terhiris bagai terkena sembilu.Maka dapatlah kita katakan di sini bahawa sesuatu perkataan tersebut akan membawa maksud yang berlainan bergantung pada ayat yang disebut. kebahasaan. Chaer mengungkapkan bahawa makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam konteks.Pak Abu meninggal kerana sakit barah hati. ( Ingatan atau amaran supaya berwaspada ). d. 21 .BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 Self post(s) |< << >> >| Author Message Topic : Berdasarkan contoh-contoh. Banyak faktor yang mempengaruhi konteks ini seperti konteks pembicara. Sarwiji (2008:71) memaparkan bahawa makna kontekstual (contextual meaning. lingkungan. Topic : Forum 5 d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :4 Views : 17 General Forum : Forum 5 Posted On : 04 Nov 2012 12:04:48 AM Subject : Re : Forum 5 Salam buat cikgu Tusinah. objek pembicaraan dan lain-lain. situasi atau suasana hati si pembicara/pendengar. waktu. penggunaan leksem tersebut (1994:290). ‘hati’ dalam ayat-ayat di bawah: a. tujuan.

dan disusun mengikut abjad (KD..bidang leksikografi amat perlu dalam menguruskan perniagaan. penjajahan dan sesuai dengan pembangunan arus pemodenan dunia global. aspek ejaan kata-kata ambilan.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 Satu hujahan dan pandangan idea yang baik tentang topic perbincangan. semantik dan struktur bahasa yang betul. Kamus dapat menjadi pedoman kepada para pelajar untuk memastikan ejaan yang baku. Menurut tokoh bahasa dan pakar perkamusan Melayu.P Keasberry (Kamus Melayu Inggeris ) pada abad ke 19. Bidang perkamusan Melayu.Kamus bukan sahaja bahan rujukan yang semata-mata untuk merujuk sebutan. 2000: 809).leksikologi – iaitu bidang pengajian tentang perkamusan. Kamus didefinisikan sebagai buku yang mengandungi senarai kata dalam suatu bahasa yang dilengkapi dengan makna dan maklumat ringkas tentang tatabahasa bahasa tersebut (Salinah. Salinah (2000:810) mengkategorikan bidang perkamusan kepada bidang 1-leksikografi – iaitu tugas penghasilan kamus 2.Sehubungan itu usaha penyelidikan leksikografi wajar dipertingkatkan kerana ia mampu menjadikan ilmu perkamusan sebagai sesuatu yang menarik untuk diterokai. 2007: 667). antaranya ialah berkaitan dengan keselarasan vokal dan kekecualiannya. Sistem ejaan merupakan salah satu maklumat penting yang memberitahu pengguna tentang bagaimana sesuatu kata dalam sesuatu bahasa itu ditulis dalam bahasa tersebut. Topic : Bidang leksikografi merupakan kajian tentang perkamusan. Terdapat pelbagai aspek ejaan. d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :3 Views : 19 General Forum : Forum 5 Posted On : 03 Nov 2012 11:41:32 PM Subject : Bidang leksikografi merupakan kajian tentang perkamusan. kemunculan kamus Melayu-Inggeris dan MelayuBelanda boleh dikaitkan dengan perkembangan pemerintahan dan pendidikan yang menggunakan bahasa penjajah. malah bahasa-bahasa lain sejajar dengan matlamat negara menuju era negara maju di pentas antarabangsa. tetapi juga sebagai bahan rujukan ejaan yang betul. hubungan sosial dengan penduduk setempat.Hanya sedikit penambahan ayat daripada saya. Manakala bidang perkamusan pula adalah perihal (yg berkaitan dengan) kamus (penyusunannya. sebenarnya 22 . dll.Ia juga amat berperanan dalam meningkatkan lagi kefahaman dan pengetahuan seseorang.) (KD.2007: 667). dan ejaan kata terbitan. ilmu mengenainya. khususnya leksikografi. Fabre yang menghasilkan kamus Melayu-Perancis pada 1875 dan B. Kesimpulannya. Satu lagi kegiatan mempengaruhi perkembangan leksikografi Melayu ialah kegiatan Mubaligh Kristian seperti P.Berikan ulasan anda sejauh manakah bidang leksikografi berperanan dalam menjelaskan makna perkataan. Prof Datuk Dr Asmah Omar . Kemunculan kamus juga penting bukan hanya kamus dwibahasa melibatkan bahasa inggeris.Berikan ulasan anda sejauh manakah bidang leksikografi berperanan dalam menjelaskan makna perkataan.

(3) Konvensi leksikografi yang digunakan untuk mempersembahkan maklumat ini. MelayuInggeris) dan kamus aneka bahasa mengandungi sekurangkurangnya tiga bahasa seperti Kamus Melayu -Cina-Inggeris. dan usaha mengumpulkan istilah bahasa itu mungkin tidak pernah tamat. Seterusnya. Amnya. ‘perkataan lengkap dalam kerja perkamusan memang sesuatu yang tidak mudah dicapai kerana sifat kedinamikan bahasa itu sendiri’ (Noresah. 1975: 337. Kamus ekabahasa ialah kamus yang menggunakan satu bahasa sahaja seperti Kamus Dewan. Usaha perkamusan tidak lagi sekadar mengumpul dan menyusun istilah dan makna. Metabahasa dalam perkamusan.Kaedah dan bahasa yang digunakan perlu sesuai kerana melalui keterangan yang disertakan kepada masukan akan memberi kefahaman kepada pengguna kamus. Pada peringkat ini.Walaupun bidang perkamusan Melayu bukan sesuatu yang baharu. Dalam tugas perkamusan yang pernah dilakukan. pengumpul-pengumpul kata ini akan memberikan makna kepada kata-kata yang disenaraikan dengan 23 . Salinah. dwibahasa dan kamus aneka bahasa. Kamus dwibahasa pula ialah kamus yang menggunakan dua bahasa. Pada peringkat awal. Perkembangan kamus selari dengan perkembangan sesuatu bahasa. melibatkan (1) bahasa yang digunakan untuk memerikan kesemua butir leksikal bahasa objek yang dipilih sebagai entri (masukan) kamus. terdapat kepelbagaian dalam ciri dan kaedah yang digunakan bagi menulis kamus. bahkan termasuk tugas memperbaiki dan memantapkan masukan-masukan kata pada edisi sebelumnya. 2007:xxv). namun tidak bermakna ia telah mantap. Yang nyata. 2000: 810). proses pengumpulan kata akan dilakukan dengan tujuan untuk memelihara suatu bahasa daripada terhapus. Ia antara lain merangkumi identifikasi metabahasa (Nor Azizah.Kesemua penambahbaikan ini lebih cenderung kepada mengungkapkan secara ilmiah setiap istilah dan sifatnya supaya dapat dijadikan sumber rujukan yang lengkap tentang istilah Melayu. Kamus bahasa Melayu yang tertua dicatatkan merupakan sebuah senarai 482 istilah Melayu-Cina yang telah dikumpulkan sekitar tahun 1403 AD hingga 1511 AD(Blagden) dalam (Asmah. membuat penyelarasan dan pembaikan sistem penyusunan serta pembaikan tatabahasa. (2) Cara bahasa ini (di atas)mempersembahkan maklumat linguistik dan luar linguistik bahasa objek. 2000). menurut Nor Azizah. terutamanya aspek morfologi. contohnya Kamus Dwibahasa Oxford Fajar (Inggeri-Melayu.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 telah bermula sejak zaman kerajaan Melayu Melaka. Terdapat beberapa kategori kamus iaitu kamus ekabahasa. persoalan metabahasa dalam kamus lebih merujuk kepada penggunaan dan gaya bahasa yang sesuai untuk digunakan dalam menyampaikan maksud/ makna/ definisi sesuatu istilah masukan dalam kamus. usaha-usaha dalam bidang ini bermula dalam bentuk senarai kata. 1994) da lam (KD.

Sememangnya ketaksaan berlaku apabila adanya unsur-unsur kekaburan dan makna yang tidak jelas di dalam sesuatu ayat. d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :2 Views : 21 General Forum : Forum 2 Posted On : 03 Nov 2012 11:16:19 PM Subject : Re : Forum 2:Dengan menggunakan contoh-contoh. d049946 General Forum : Forum 2 Posted On : 03 Nov 2012 11:07:56 PM Subject : 24 . leksikografi telah mencapai suatu tahap yang tinggi. Selain itu kamus juga berperanan sebagai panduan sebutan asal sesuatu perkataan dan ada contoh penggunaan bagi sesuatu perkataan.Kesimpulannya. bidang leksikografi telah mencapai kejayaan yang besar bukan sahaja dari segi banyaknya kamus yang diterbitkan. ketaksaan makna boleh berlaku pada perkataan.Assalammualaikum. Ini menunjukkan bahawa tanda baca dan intonasi memainkan peranaan yang penting dalam sesuatu penulisan dan pembacaan sesuatu ayat kerana ia penentu kepada maksud ayat tersebut.dalam proses membina ayat. . etimologi.. Topic : Forum 2:Dengan menggunakan contoh-contoh. Bukan setakat penutur. aspek makna dalam ayat perlu diambil kira dan tidak harus diabaikan. Selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan. pendengar juga memainkan peranan yang penting agar apa yang hendak disampaikan dapat difahami dengan jelas. penggunaan kata dan lain-lain srta sebagai rujukan utama dalam mencari makna perkataan Di Malaysia. tetapi juga dari segi cara penyusunannya atas dasar ilmiah yang pada keseluruhannya sesuai dengan aliran utama leksikografi antarabangsa. frasa atau pun ayat. sehingga terhasilnya pelbagai bentuk kamus yang meliputi berbagai-bagai bidang.Seperti yang telah saudari jelaskan. Ini bermakna akan berlaku kekeliruan kepada pembaca dalam memberi tafsiran terhadap ayat-ayat tersebut. Fungsi kamus seterusnya ialah memberi maklumat tentang istilah kepada pengguna seperti ejaan.Hal ini perlu kerana walaupun ayat tersebut menepati hukum tatabahasa dan nahunya. khasnya dalam memahami sesuatu konsep untuk tujuan keagamaan. Topic : Forum 2 : Dengan menggunakan contoh-contoh.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 tujuan mempelajari makna kata-kata yang terdapat dalam sesuatu bahasa. berikan ulasan anda tentang bidang ketaksaan makna. berikan ulasan anda tentang bidang ketaksaan makna. Peranan leksikografi dalam menjelaskan makna perkataan dapat difahami melalui maksud perkataan kamus itu sendiri iaitu sebagai buku rujukan yang menerangkan makna kata. namun kelogikan ayat perlu dititikberatkan. Oleh itu penutur perlu menguasai aspek intonasi ketika menuturkan sesuatu ayat atau perkataan untuk mengelak berlakunya ketaksaan. berikan ulasan anda tentang bidang ketaksaan makna. makna tatabahasa. Malah ia dapat mengelakkan daripada timbulnya salah tafsir (ketaksaan atau ambiguity). sebutan. Suatu ayat mungkin ditafsirkan kepada beberapa maksud tertentu bergantung kepada lagu bahasa atau intonasi ayat yang diucapkan.

orang yang hidup pulang ke rumah masing-masing. orang yang hidup balik ke rumah) Mengikut pemahaman saya.Seperti yang telah saudari jelaskan. Maksud kedua. orang yang telah mati tetapi telah hidup semula. orang telah mati setelah dikebumukan. Makna kontekstual muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dengan situasi. hidup balik( orang mati ditanam. Kontektual berhubungan dengan penggunaan makna yang relevan. ketaksaan makna boleh berlaku pada perkataan.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :2 Views : 16 Re : Forum 2 : Dengan menggunakan contoh-contoh. Assalamualaikum. Ini bermakna akan berlaku kekeliruan kepada pembaca dalam memberi tafsiran terhadap ayat-ayat tersebut. mempunyai hubungan atau kaitan langsung dalam sesuatu konteks tersebutKontekstual itu sendiri berasal dari kata konteks yang makna leksikalnya 25 . Setelah meneliti pandangan saudari Marsita tentang ketaksaan makna adalah difahami bahawa ketaksaan berlaku apabila adanya unsur-unsur kekaburan dan makna yang tidak jelas di dalam sesuatu ayat. Makna kontekstual disebut juga makna struktural kerana proses dan satuan gramatikal itu selalu berkenaan dengan struktur ketatabahasaan. frasa atau pun ayat. ayat di atas boleh ditafsirkan kepada dua maksud yang berbeza sekiranya dibaca tanpa tekanan dan intonasi dalam ayat tersebut. Berbalik kepada contoh ayat yang saudara nyatakan dalam 1a iaitu:Orang mati hidup balik ( orang yang mati itu telah hidup semula ) 2. . Maksud pertama. Orang mati. Suatu ayat mungkin ditafsirkan kepada beberapa maksud tertentu bergantung kepada lagu bahasa atau intonasi ayat yang diucapkan. |< << >> >| Page 3/4 Self post(s) |< << >> >| Author Topic : Forum 4 d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :2 Views : 17 Message Page 2/4 General Forum : Forum 4 Posted On : 04 Nov 2012 10:45:29 AM Subject : Re : Forum 4 Salam buat cikgu Tusinah Saya ingin berkongsi sedikit idea dengan saudari berkenaan topik yang dibincangkan. berikan ulasan anda tentang bidang ketaksaan makna.

Semantik ialah cabang ilmu linguistik yang mengkaji makna samada makna leksikal maupun makna gramatikal. kaedah kontekstual iaitu kaedah yang dibentuk berasaskan maksud kontekstual itu sendiri. Topic : Forum 4: Berdasarkan contoh-contoh. Oeh itu terdapat peraturan-peraturan semantik yang menentukan jenis 26 . sedangkan makna gramatikal adalah makna yang berbentuk dari penggabungan dari satusatu bahasa. Makna leksikal adalah makna unit semantik yang paling kecil . jelaskan pemahaman anda tentang makna kontekstual d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :1 Views : 11 General Forum : Forum 4 Posted On : 04 Nov 2012 10:28:30 AM Subject : Re : Forum 4: Berdasarkan contoh-contoh. Topic : Apakah hubungan semantik dan pragmatik dalam penghuraian makna.Bahasa tidak akan sempurna jika tidak ada unsur makna. otak-otak . Kata makna memberi erti ‘maksud’ atau erti dan bermacam-macam erti lagi. Kesimpulannya berdasarkan kepada apa yang saudari perkatakan itu dapatlah saya fahami bahawa makna kontekstual ini akan terhasil dari konteks penggunaannya.sejenis makanan kegemaran ramai - Saya suka makan otao-otak. Salam 1 Malaysia Semantik adalah berasal daripada bahasa Yunani „sema‟ yang bererti tanda atau lambang. Kontekstual itu sendiri berasal dari kata konteks yang makna leksikalnya adalah bahagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendokong atau menambah kejelasan makna suatu kata.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 adalah bahagian kata. Ini bermakna sesuatu perkataan sama yang digunakan dalam ayat yang berlainan atau mengikut konteks akan membawa maksud yang berbeza.Makna kontekstual juga muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dan situasi. jelaskan pemahaman anda tentang makna kontekstual Salam sejahtera Penjelasan saudari memang tepat. semantik boleh juga didefinisikan sebagai peraturan-peraturan yang menentukan makna perkataan dan kombinasi perkatan. Makna kontekstual disebut juga makna struktural kerana proses dan satuan gramatikal itu selalu berkenaan dengan struktur ketatabahasaan. d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :1 Views : 5 General Forum : Apakah hubungan semantik dan pragmatik dalam penghuraian makna? Posted On : 04 Nov 2012 10:11:01 AM Subject : Apakah hubungan semantik dan pragmatik dalam penghuraian makna. Selain itu. Contohnya : otak – sejenis organ dalam tubuh manusia - Otak berfungsi untuk berfikir dan membuat pertimbangan. Oleh itu.

Melayu-Inggeris) dan kamus aneka bahasa mengandungi sekurang-kurangnya tiga bahasa seperti Kamus Melayu -Cina-Inggeris. dwibahasa dan kamus aneka bahasa. Makna yang dikaji dalam semantik adalah makna yang bebas konteks sedangkan makna yang dikaji dalam pragmatik adalah makna yang terikat konteks (context dependent). d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :3 Views : 34 General Forum : Forum 5 Posted On : 04 Nov 2012 09:42:04 AM Subject : Re : Forum 5: Bidang leksikografi merupakan kajian tentang perkamusan. pengumpul-pengumpul kata ini akan memberikan makna kepada kata-kata yang disenaraikan dengan tujuan mempelajari makna kata-kata yang terdapat dalam sesuatu bahasa. Pada peringkat ini.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 perkataan yang boleh dikombinasikan secara bermakna dalam sesuatu ayat. usaha-usaha dalam bidang ini bermula dalam bentuk senarai kata. proses pengumpulan kata akan dilakukan dengan tujuan untuk memelihara suatu bahasa daripada terhapus. 1986: 11). Pengetahuan peraturan-peraturan semantik tersebut memerlukan pengetahuan mengenai objek / orang. Pada peringkat awal. Kamus dwibahasa pula ialah kamus yang menggunakan dua bahasa. khasnya dalam memahami sesuatu konsep untuk tujuan keagamaan. Pragmatik dapat menghuraikan makna berdasarkan konteks bagi pengintepretasian makna yang berbentuk abstrak yang memerlukan huraian yang lebih terperinci. iaitu bagaimana satu-satu bahasa itu digunakan dalam komunikasi (Parker. Seterusnya.Terdapat beberapa kategori kamus iaitu kamus ekabahasa. contohnya Kamus Dwibahasa Oxford Fajar (Inggeri-Melayu. iaitu semasa interaksi atau perbualan. Berikan ulasan anda sejauh manakah bidang leksikografi berperanan dalam menjelaskan makna perkataan. leksikografi telah mencapai suatu tahap yang tinggi. Salam buat cikgu Norhayati Sedikit penambahan untuk renungan bersama. Ia melibatkan pengetahuan mengenai fungsi komunikasi dan konteks. Kamus ekabahasa ialah kamus yang menggunakan satu bahasa sahaja seperti Kamus Dewan. Pragmatik boleh didefinisi sebagai peraturan-peraturan yang menentukan bagaimana bahasa diguna dalam konteks sosial. hubungan antaranya dan hubungan antara peristiwa. Kajian pragmatik lebih luas cakupannya jika dibandingkan dengan semantik. Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal. Berikan ulasan anda sejauh manakah bidang leksikografi berperanan dalam menjelaskan makna perkataan. Sebagai rumusan peraturan-peraturan semantik akan menentukan perkataan-perkataan yang boleh dipilih dalam sesuatu ayat supaya ia menggambarkan maksud yang sebenarnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. sehingga terhasilnya pelbagai bentuk kamus yang meliputi berbagai-bagai 27 . Selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Topic : Forum 5: Bidang leksikografi merupakan kajian tentang perkamusan.

membuat penyelarasan dan pembaikan sistem penyusunan serta pembaikan tatabahasa. Fungsi kamus seterusnya ialah memberi maklumat tentang istilah kepada pengguna seperti ejaan. terutamanya aspek morfologi. Di Malaysia. ‘perkataan lengkap dalam kerja perkamusan memang sesuatu yang tidak mudah dicapai kerana sifat kedinamikan bahasa itu sendiri’ (Noresah.Sedikit penambahan daripada saya. Melayu-Inggeris) dan kamus aneka bahasa mengandungi sekurang-kurangnya tiga bahasa seperti Kamus Melayu -Cina-Inggeris. Terdapat beberapa kategori kamus iaitu kamus ekabahasa. 1994) dalam (KD. |< << >> >| Page 2/4 28 .Kesemua penambahbaikan ini lebih cenderung kepada mengungkapkan secara ilmiah setiap istilah dan sifatnya supaya dapat dijadikan sumber rujukan yang lengkap tentang istilah Melayu. penggunaan kata dan lain-lain srta sebagai rujukan utama dalam mencari makna perkataan. etimologi. Topic : Forum 5 d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :3 Views : 21 General Forum : Forum 5 Posted On : 04 Nov 2012 09:34:29 AM Subject : Re : Forum 5 Salam 1 Malaysia Hujahan cikgu Zarina memang benar. Selain itu kamus juga berperanan sebagai panduan sebutan asal sesuatu perkataan dan ada contoh penggunaan bagi sesuatu perkataan.Perkembangan canggih teknologi masa kini telah membantu bidang leksikografi dalam pengumpulan data yang tiada penghujungnya. bahkan termasuk tugas memperbaiki dan memantapkan masukan-masukan kata pada edisi sebelumnya. dwibahasa dan kamus aneka bahasa. tetapi juga dari segi cara penyusunannya atas dasar ilmiah yang pada keseluruhannya sesuai dengan aliran utama leksikografi antarabangsa. 2007:xxv). contohnya Kamus Dwibahasa Oxford Fajar (Inggeri-Melayu. Usaha perkamusan tidak lagi sekadar mengumpul dan menyusun istilah dan makna.. Kamus ekabahasa ialah kamus yang menggunakan satu bahasa sahaja seperti Kamus Dewan.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 bidang. sebutan. Peranan leksikografi dalam menjelaskan makna perkataan dapat difahami melalui maksud perkataan kamus itu sendiri iaitu sebagai buku rujukan yang menerangkan makna kata. bidang leksikografi telah mencapai kejayaan yang besar bukan sahaja dari segi banyaknya kamus yang diterbitkan. Kamus dwibahasa pula ialah kamus yang menggunakan dua bahasa. Yang nyata. Perkembangan kamus selari dengan perkembangan sesuatu bahasa. dan usaha mengumpulkan istilah bahasa itu mungkin tidak pernah tamat. makna tatabahasa.

BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 29 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->