P. 1
Tugasan (b) Bml 3083 Dr Adenan

Tugasan (b) Bml 3083 Dr Adenan

|Views: 545|Likes:
Published by Aminah Mohd Afandi

More info:

Published by: Aminah Mohd Afandi on Apr 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2014

pdf

text

original

BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946

2012

PEMARKAHAN 1 2 TUGASAN ( B ) FORUM JUMLAH

KOD DAN NAMA KURSUS

BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU
TUGASAN B

TAJUK Dalam bidang kajian ilmu semantik, terdapat kepelbagaian jenis makna yang perlu dipelajari oleh mahasiswa bagi
mendalami bidang kajian ilmu makna. Kepelbagaian jenis-jenis makna ini dapat menjelaskan kepada mahasiswa bahawa wujudnya kepelbagaian makna yang digunakan dalam mengintepretasi makna sesuatu perkataan, ayat dan sebagainya.Antara jenis-jenis makna tersebut ialah; a) b) c) d) e) makna konseptual makna konotatif makna afektif makna asosiatif makna denotatif

DISEDIAKAN OLEH

Daripada pernyataan di atas, berikan ulasan anda tentang perkara-perkara berikut: i.Perjelaskan setiap satu jenis makna tersebut dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai.

. KUMPULAN : UPSI06 ( A121PJJ ) DISEDIAKAN OLEH :

NAMA AMINAH BTE MOHD.AFANDI

NO. ID D 20111049946

NO.TELEFON 012-7519176

NAMA TUTOR E-LEARNING : DR.ADENAN B. AYOB TARIKH HANTAR : 25 NOVEMBER 2012

1

BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946

2012

PENDAHULUAN Kata “semantik” ini, sebenarnya berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantickos yang membawa makna ‘penting’ atau ‘bererti’. Semantik pula, secara ringkas, dapat dijelaskan sebagai suatu bidang ilmu yang mengkaji makna perkataan dan ayat dalam bahasa. Semantik dalam bahasa, pada umumnya, dapat diteliti dari pelbagai sudut. Demikian juga semantik dalam Bahasa Melayu dapat diteliti dari aspek-aspek seerti dan rujukan, perkataan, ayat, jenis-jenis makna, perubahan makna, peribahasa (termasuk simpulan bahasa), dan unsur semantik dalam nahu. Menurut Palmer(1992), istilah semantik merujuk kepada bidang kajian makna. Istilah ini merupakan istilah yang agak baharu dalam bidang linguistik. Semantik mengikut kamus Dewan Edisi keempat ialah kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu perkataan. Daripada segi “etimologi: kata semantik berasal daripada kata Yunani sema yang bererti “tanda” dan “lambang”. Oleh yang demikian, semantik dapat diertikan sebagai ilmu yang menyelidik paduan tanda-tanda atau lambang-lambang yang menghasilkan sesuatu bahasa serta ertinya. Istilah ini juga sebenarnya berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantikos, yang bermaksud penting atau bererti. Istilah semantik mula-mula diperkenalkan oleh M.Breal daripada kata Perancis semantique. Orang yang mula-mula menggunakan istilah semantik ialah M.Breal(1990) dalam bukunya semantics : studies in the Science of Mening.(semantik- Ahmad Mahmood Musanif). Menurut Radiah Yussof, Linguistik Pengenalan- Semantik ialah kajian tentang makna lingustik untuk morfem, perkataan, frasa dan ayat dalam bahasa manusia (O’Grady, 200, 224, Fromin et al 2003.173) Dapatlh disimpulkan bahawa semantik merupakan salah satu cabang kajian linguistik yang membahas tentang makna. Kajian semantik juga dikatakan sebahagian daripada linguistik yang mengkaji bahasa secara teliti. Semantik dapat dijelaskan sebagai sesuatu bidang yang mengkaji maka perkataan dan ayat dalam bahasa secara ringkasnya. Kajian mengenai makna kata boleh dilihat dalam aspek makna denotasi dan konotasi, makna dalam konteks, hubungan makna dengan kebudayaan, perubahan makna dan bentuk-bentuk makna daripada

2

perkataan dia boleh membawa pelbagai makna . orang tua.Komponen kata ialah aspek-aspek dalam bentuk bunyi atau tulisan. perempuan. iaitu seorang lelaki. Oleh itu.. Komponen rujukan ialah dalam konkrik yang dapat dilihat. Komponen makna ialah dalam bentuk aspek tergambar dalam fikiran manusia 3. usia dan taraf sosial. Kata yang diertikan ii. Kata yang dimengertikan. remaja. untuk memudahkan kita melihat makna tersebut. kanak-kanak lelaki. Konsep dan makna dalam semantik dapat dianalisis dalam 3 komponen sepertimana di bawah ini. Hal ini bermakna perkataan dia mempunyai nilai makna yang berhubung dengan jantina. kanak-kanak perempuan. Contoh: 3 . Komponen kata Komponen Makna Komponen Rujukan 1. pembuat roti dan sebagainya. Sinonim . 2. Terdapat dua pendapat mengaitkan hubungan kata dengan rujukan iaitu: i.Sinonim ialah dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sama atau hampir sama.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 hubungan semantik. Sebagai contoh. Hubungan Makna 1. ia perlu dilihat dalam struktur tatabahasa.

Sementara. menyangkut makna leksikal dari kata-kata itu sendiri yang cenderung terdapat di dalam kamus.1993). sebagai leksem (dalam Djajasudarma.kerana mewah . 4 .kasih .Kata banyak makna •.kaya untuk -beri .sayang Sinonim .massa Rujuk graf di atas 2.telah Sama makna sebab .Homofon 6. alamat tempat tinggal • alamat randa •tahu makanan /faham •masa .Polisem Menurut Djajasudarma (1993: 5).Homonim 4. makna hanya menyangkut unsur intrabahasa. Lyons (1977: 204) menyebutkan bahawa mengkaji atau memberikan makna suatu kata adalah memahami kajian kata tersebut yang berkenaan dengan hubungan-hubungan makna yang membuat kata tersebut berbeda dari kata-kata lain.buat hampir sama makna cinta .racun / boleh •kopi minuman / salinan Homograf Homofon Polisem . Dalam hal ini. hubungan antara kata dengan rujukan adalah tidak langsung. . Namun. Hubungan antara kata dengan konsep adalah bersifat langsung dan demikian juga konsep dengan rujukan. makna adalah perkaitan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri (terutama kata-kata). sedangkan menurut Palmer (1976: 30).BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 sudah . Antonim 3.Homograf 5.Antonim •besar x kecil •tanya x jawab Homonim ( ejaan sama tapi makna berbeza ) •bisa .

Jenis-jenis makna adalah sepertimana di bawah ini: Konseptual Konotatif JenisJenis Makna Afektif Denotatif Asosiatif Jenis-Jenis Makna 1 Makna konseptual Melihat pada makna konseptual. Dalam bidang semantik juga. Terdapat jenis-jenis makna tertentu yang mendokong makna tertentu dan terdapat juga makna yang dikongsi oleh beberapa makna lain. pengguna bahasa akan didedahkan dengan makna-makna tersebut dan dapat menggunakan jenis makna ini dan disesuaikan dengan konteks penggunaannya. memahami ujaran. Oleh hal yang demikian 5 . sekiranya makna sesuatu ayat itu tidak dapat difahami konsepnya maka sebarang analisis makna. Makna konseptual itu merupakan sesuatu makna yang paling penting dalam bahasa. Oleh itu. Selain itu terdapat juga makna yang merupakan makna teras dan juga makna sampingan. ataupun membuat interpretasi dengan tidak mengaitkan makna konseptual itu. Hal ini bermakna.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 Hubungan antara kata dan makna dengan rujukan adalah bersifat obitrasi (sewenangwenangnya) iaitu tidak mutlak. terdapat beberapa makna yang perlu diketahui oleh pengguna bahasa. mentaksif makna. maksud makna. dengan mempelajari jenis makna. perkara yang paling utama perlu kita tahu adalah apa itu konsep dalam sesuatu makna. ujaran tidak dapat dilakukan. Kita tidak akan dapat memahami makna.

proses ini beralih. keadaan atau konsep lainnya ( Abdul Chaer. pula menyatakan bahawa konsep adalah sesuatu menghubungkan kata dan benda melalui perantaraan konsep pemikiran. iaitu mendengar bunyi-bunyi ayat dan melakukan interpretasi.Representasi bermaksud 6 . Bagi penutur tindakan pertama ialah mengenkod makna(ujaran daripada penutur) apa yang hendak dilafazkan melalui ayat atau perkataan dan berakhir dengan bunyi. Bagi seorang pendengar pula. Ujaran linguistik boleh difahami dengan mudah melalui pembahagian tiga tahap ini iaitu Fonologi. peringkat pertama kita perlu buat ialah menetapkan representasi fonologi. representasi sintaksis.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 pemahaman konsep adalah mustahak. prinsip lain yang boleh diguna pakai dalam organisasi linguistik ialah melalui pembahagian menurut tahap struktur linguistik yang dapat memudahkan pemahaman pengembangan linguistik seseorang. proses. prinsip konstrastif dan prinsip struktur konstituen. Leech (1974). wanita bekerjaya.Contohnya: betina •jalang •kurang berakhlak wanita •solehah •lemah lembut •baik •berbudi pekerti Berdasarkan dua perkataan di atas. tindakan.Selain itu. 2001). pula di dalam makna konseptual. Tetapi sekiranya digunakan perkataan ‘betina’. Sintaksis. dan Semantik. Menurut ( Leech. Makna konsep ini mencakupi komponen seperti benda. Manakala Palmer (1992). wanita dewasa. Contohnya ‘wanita’ boleh dispesifikasikan sebagai wanita solehah. dan representasi semantik. wanita sopan. 1990). ia menjadi kurang sesuai untuk diucapkan. konsep merupakan sesuatu asas kerana pokok atau konsep itu sesuatu yang asas dalam komunikasi linguistik. mengaitkan ‘konsep’ dengan dua prinsip iaitu. konotasi antara‘wanita’ dan ‘betina’ adalah berbeza. Contohnya. Dalam menganalisis ayat. 1974).ia membawa makna yang sama iaitu ‘manusia dewasa yang bukan laki-laki (Kamus Dewan.

nama bandar. bervariasi menurut budaya. Begitu juga dengan perkataan jahat dan nakal dimana perkataan ‘jahat’ lebih luas maknanya dan ia biasa ditujukan kepada manusia dewasa manakala ‘nakal’ untuk perangai kanak-kanak yang bukan bersikap kekal dan ia akan berubah mengikut kedewasaannya. sedap di dengar. kedua-dua perkataan ini mempunyai nilai rasa yang berbeza. nama jalan. 2004).2004). 2004). Sekiranya nilai rasa itu tidak wujud. MaknaKonotatif ini boleh dilihat kepada beberapa aspek iaitu. Contohnya. (Kamus Dewan. 2. Perkataan betina mempunyai nilai rasa yang rendah manakala perkataan wanita mempunyai nilai rasa yang tinggi.Ketiga. makna konotatif bersifat periferal. Samalah juga dengan perkataan jantan dan lelaki.Maksud lain bagi perkataan’ alamat ‘iaitu. kita tidak mungkin berupaya mewujudkan makna denotatif atau makna sebenar. iaitu kudap-kudap sahaja (makanan ringan seperti minuman kopi dan kuih-muihyang dimakan sekadar mengalas perut dalam sesuatu majlis antara waktu minum pagi dantengah hari atau pada waktu minum petang atau selepas makan malam). tepat dan sesuai pada masanya telah digunakan secara meluas oleh masyarakat Melayu. perkataan kudapan digunakan untuk menggantikan minum dan makan pagi dengan mengambil kuih-muih sedikit. Konsep memainkan peranan penting kepada manusia untuk mentakrif. atau menyatakan sesuatu yang lain. gambaran. Contohnya perkataan alamat iaitu sesuatu yang dianggap sebagai menandakan bahawa sesuatu kejadian yang baik atau buruk akan berlaku. 7 . butir keterangan (seperti nombor rumah. tempoh masa dan pengalaman individu. Kedua ialah. barangan atau produk yang diiklankan di televisyen tidak sama seperti produk yang diilustrasikan.Makna konotatif tidak stabil. Contohnya. baik positif mahupun negatif ( Nik Safiah Karim. dan berpengalaman menjadikannya berbeza pendapat apabila melihat sesuatu atau memberikan pendapat. Orang yang terpelajar atau orang yang menimba ilmu. menggambarkan. (KamusDewan. Makna sesebuah perkataan sering bergantung pada konteks ayat atau situasi penggunaannya. dan sebagainya ) yang menunjukkan tempat tinggal seseorang: pastikan bahawa ~ penerima surat itu telah dituliskan dengan terang dan lengkap pada sampul surat. maka sifat perkataan itu nanti mungkin tidak memihak mana-mana. Walaupun perkataan betina dan wanita mempunyai makna denotatif yang sama tetapi. makna konotatif ini tidak spesifik pada bahasa tetapi dikongsi bersama sistem komunikatif seperti seni visual danmuzik. Tanpa konsep.memahami. memutus buah fikiran.Penggunaan kata-kata halus.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 sesuatu yang melambangkan. atau pernyataan. Makna Konotatif Makna konotatif ialah makna yang ada kaitan dengan nilai rasa. tanda. perlambangan. makna konotatif sukar dipastikan dan bersifat arbitrer dan keterbukaan. pertanda: dia merasakan bahawa mimpinya itu memberinya sesuatu . Makna konotatif atau makna tambahan ini juga boleh berubah merujuk kepada faktor-faktor tertentu.

tetapi tidak jijik bagi orang bukan Islam. perempuan. dan berbasikal pada ayat di atas mengandung makna denotatif. Dengan kata lain. Kata babi. 8 . Makna kata secara wajar. Makna Denotatif Denotatif bersamaan makna referensial @ makna selapis kerana boleh dilihat secara nyata. Kata gigi. Makna kata seperti itu adalah makna denotasi atau makna sebenarnya. iaitu makna seperti yang terdapat dalam kamus. / Hai. Disebut juga sebagai makna sebenar. Contohnya: lelaki. makna sebenamya. secara apa adanya. makna denotasi itu adalah makna yang lebih dekat dengan bendanya. Agar lebih jelas. makan hati. jijik bagi orang Islam.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 Kata yang bermakna konotatif juga bergantung pada konteks. Sukan berbasikal amat popular di negara kita. Contoh lain seperti di bawah ini:  Perempuan itu buah hati saya / Memang dasar perempuan!  Dadah mengancam keselamatan negara. mengancam nampak!  Orang gemuk itu sudah kurus / Badannya kurus kering  Rombongan pengantin telah tiba / Rombongan alternatif akan menyerahkan…  Wanita korporat / Wanita pisau cukur 3. bermakna 'tulang keras dan kecil-kecil berwarna putih yang tumbuh tersusun berakar di dalam gusi dan kegunaannya untuk mengunyah atau menggigit'. hal itu dapat dilihat pada ayat berikut: Pokok mangga yang ditanamnya sudah mula berbuah. misalnya. Warna kulitnya sangat putih Doktor menyarankan agar dia banyak makan hati ayam . atau makna lugas. putih. yang ada hubungannya dengan nilai rasa orang yang menggunakan kata itu.Makna konotatif ialah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif. Kata berbuah. atau disebut juga makna leksikal. wanita.

Asosiasi ini dipengaruhi unsur-unsur perasaan..afektif.Terdapat banyak persamaan makna asosiatif di dalam satu masyarakat bahasa kerana pengalaman. reflektif dan kolokatif. Contohnya makna konotatif termasuk dalam makna asosiatif kerana kata-kata tersebut adalah berasosiasi dengan nilai rasa terhadap perkataan itu. lingkungan dan latar belakang budaya yang hampir sama. makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah kata dengan kata lain termasuk di dalamnya makna konotatif. nada dan intonansi. stilistik. Begitu jugadengan kata ‘mawar’ yang bermakna konseptual iaitu sejenis bunga yang kuning tetapi cantik dan berbau harum dinyatakan untuk perlambangan ‘bersih’ dan ‘suci’.pengetahuan dan pengalaman seseorang. 2003). dan berbulu kasar.makna refleksi dan makna kolokatif. Makna Asosiatif Menurut Leech (1976). serta diharamkan bagi orang Islam perempuan = orang yang dapat hamil. melahirkan anak dan menyusui babi Konotatif = jijik dan kotor. Menurut SetiawatiDermojuwono.al. Makna asosiatif ialah perkaitan (antara satu dengan yang lain). berkulit tebal. makna stilistik. keadaan. Bil 1 Denotatif babi = binatang menyusui yang bermuncung panjang. 2 Perempuan = unsur negatif 4. makna asosiatif merupakan asosiasi yang muncul dalam benak seseorang apabila mendengar perkataan tertentu ( Kushartanti.Makna asosiatif turutmemainkan peranan penting dalam menyusun teks iklan dan bukan sahaja 9 . 1997). 2005).Makna asosiatif biasanya dikaji dalam bidang psikolinguistik (Soenjono Dardjowidjojo. Hal ini bermakna sesuatu yang berasosiasi berhubung rapat dengan makna konotatif. perhubungan dan pertalian (Kamus Linguistik. et. makna afektif. rasa marah dan menyampah. Contohnya. atau ciri yang ada pada konsep asal kata atau perkataan tersebut. perkataan ‘buaya’ dikaitkan dengan ‘jahat’ atau ‘ganas’atau membawa erti seorang laki-laki yang suka memujuk dan menipu wanita. Maknaafektif pula lebih terasa dalam komunikasi lisan kerana ia berkait rapat dengan perasaanatau emosi pembicara terhadap lawan bicara atau terhadap objek yang dibicarakan dandisampaikan dengan penuh semangat. Makna asosiasi ini sebenarnya sama dengan perlambangan yang digunakan oleh sesuatu masyarakat yang mempunyai persamaan dengan sifat.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 Bagi memberikan kefahaman yang lebih jelas disini diberikan perbezaan antara makna denotative dan konotatif merujuk rajah di bawah.

BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 maknareferensial sahaja yang mesti ditonjolkan. termasuk sikap penutur terhadap pendengar atau terhadap sesuatu yang ingin disampaikan dapat diperjelaskan dengan baik. Hoi. Interpretasi bagi sebuah puisi 5. maka dengan sendirinya makna afektif berhubungan pula dengan gaya bahasa. Merupakan makna yng muncul akibat reaksi pendengar atau pembaca terhadap penggunaan kata atau ayat. kita pasti dapat mengenalpasti dengan tepat perasaan penutur ketika itu. Nada sesuatu ujaran boleh mengubah perasaan atau penerimaan terhadap orang lain. Makna afektif (Inggris: affective meaning. Maka faktor intonasi. bijaksana akan menimbulkan kata afektif yang positif. mangkuk hayun! Berambuslah dari sini.. Kata jujur. Perasaan seseorang penutur. sedangkan rasuah. Makna afektif biasanya disampaikan melalui saluran konotatif atau konseptual sesuatu perkataan. Apabila ayat ini diujarkan dengan nada yang tinggi. Makna afektif juga berperanan penting dalam menyusun teks iklan (Kushartanti et. 2005). Belanda: afektif betekenis).jahanam menimbulkan makna afektif yang negatif ( Kushartanti et. Benci sungguh aku melihat muka kau!. ikhlas. Makna asosiatif memainkan peranan yang penting untuk pemahaman wacana kerana makna asosiatif dapat menjadi pengikat maknamakna kata sehingga terbentuk pemahaman suatu wacana.al. tinggi rendah suara juga merupakan elemen yang sangat penting kerana ia merupakan salah satu cara kita menyampaikan buah fikiran yang boleh menunjukkan samada kita ‘suka’ atau ‘tidak suka’ kita pada seseorang. Oleh kerana makna afektif berhubungan dengan reaksi pendengar atau pembaca dalam dimensi rasa.al. Contohnya. Kita dapat membuat rumusan berdasarkan ucapan yang disampaikan berdasarkan nada. baik hati. 2005). Makna Afektif Afektif berkaitan dengan perasaan dan emosi. bukannya fikiran atau daya berfikir (Kamus Linguistik.. 10 . Perasaan yang muncul itu mungkin positif dan mungkin juga negatif. intonasi. 1997). dan tekanan yang memungkinkan kita membuat interpretasi tentang apa yang diucapkan dan kepada siapa diucapkan.

Contoh ayatnya “ Seorang kanak-kanak berumur 8 tahun telah diperkosa dan dibakar lalu mayatnya dihumban ke dalam sungai. Misalnya seseorang yang sedang membaca sebuah berita di akhbar tentang pembunuhan seorang kanak-kanak yang tidak berdosa dengan kejam. 6.’Teh nikmat berkhasiat’.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 Contohnya. Kalau seseorang berkata “anjing. Kata (sama dalam bentuk bunyi atau tulisan) konsep atau makna (bentuk abstrak yang tercipta dalam fikiran) dan rujukan. tindakan. Konsep dan makna sesuatu kata dapat dianalisis dengan berdasarkan tiga komponen.” dengan intonasi tinggi yang bermaksud sedang marah maka orang yang mendengarnya akan merasa tersinggung.(benda konkrit yang dirujuk).afektif.konotatif dan konseptual.assosiatif. Konsep itu merangkumi semua aspek termasuk keadaan. Sebaliknya kalau ada orang berkata.” pendengar akan mengatakan “Hebat sekali budak itu” kata rajin dan pandai mempunyai makna afektif yang berhubungan dengan kata sifat yang positif. proses atau 11 . Dalam makna afektif terlihat adanya reaksi yang berhubungan dengan perasaan pendengar atau pembaca setelah mendengar atau membaca sesuatu. KESIMPULAN Bidang semantik mempunyai pelbagai cabang . Makna afektif biasanya akan menimbulkan suatu rasa dalam fikiran para pendengar atau pembaca.Jenis-jenis makna terdiri daripada makna denotative.”Timbul rasa kasihan kepada para pembaca setelah membaca berita tersebut. Jenis makna dapat dibezakan berdasarkan beberapa kriteria dan sudut pandangan. Nikmat dan khasiat mempunyai rasa yang positif. 1. Semantik juga boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. kata anjing memiliki makna yang berkaitan dengan nilai rasa yaitu kata anjing berhubungan dengan penghinaan. Perbincangan ilmu semantik juga perlu mengambil kira semua konsep yang terkandung dalam makna. “Lincah sungguh gadis itu menari di atas pentas. kerana kata nikmat dan khasiat menimulkan rasa sosiasi dan perasaan positif. Dengan kata lain.Pastinya tergambar pelbagai persoalan di dalam fikiran para pembaca berkaitan dengan rasa kasihan terhadap mangsa dan marah yang meluap-luap kepada kekejaman penjenayah terbabit.

Dalam penggunaan bahasa. matlamat utama adalah untuk menyampaikan mesej iaitu maksud atau makna yang ingin disampaikan oleh penutur.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 benda. Bidang semantik dapat memberi kefahaman kepada kita bahawa secara sedar atau pun tidak kita sebenarnya sentiasa mengujarkan atau memperlihatkan tingkahlaku dan komunikasi yang mempunyai pelbagai makna yang tersurat dan tersirat. JUMLAH PERKATAAN 2416 12 .

Abdullah Yusof. 2. 6. UPSI. Perak. Selangor: Oxford Fajar Sd.edu/bipa/april2010/MaknaDenotatifdanKonotatif.pdf 13 . Bhd. Linguistik am : Siri Pengajaran dan Pembelajaran bahasa Melayu. Selangor: Oxford fajar Sdn. Semantik dan Pragmatik bahasa Melayu Guru Kuala Lumpur: Icon Regian Sdn. 7. (2009) .BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 RUJUKAN 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd.ialf. 3. http://www. 4. Abdullah Hassan (2005). http://endonesa. Bhd. Siti Hajar Abdul Aziz (2008) Siri Pendidikan Guru Bahasa Melayu I.com/bahasan-bahasa/makna/ 8. Kamus Dewan Edisi Empat (2005). 5. Siti Hajar Abdul Aziz( 2009 ) Siri Pendidikan Guru Bahasa Melayu II. Modul BML 3083. Pahang: PTS Profesionall Publishing Sdn.wordpress. Bhd.

Kamus dwibahasa pula ialah kamus yang menggunakan dua bahasa. Ini adalah kerana bidang-bidang tersebut terlibat dalam proses penghasilan kamus. makna tatabahasa. Fungsi kamus seterusnya ialah memberi maklumat tentang istilah kepada pengguna seperti ejaan.Para pembaca akan mentafsirkan kepada dua maksud yang berlainan 14 .BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 Self post(s) |< << >> >| Author Message Page 1/4 Topic : Bidang leksikografi merupakan kajian tentang perkamusan. Bidang leksikografi bukan sahaja menghasilkan kerja-kerja perkamusan . Selain itu kamus juga berperanan sebagai panduan sebutan asal sesuatu perkataan dan ada contoh penggunaan bagi sesuatu perkataan. “Buku cerita baru. tetapi juga merupakan suatu bidang yang memerlukan pemahaman tentang bidang ilmu lain seperti semantik. berikan ulasan anda tentang bidang ketaksaan makna. Salam sejahtera cikgu Noraizah. sebutan. Dalam situasi menerima sesuatu ayat yang taksa. Topic : Dengan menggunakan contoh-contoh. frasa atau ayat yang tidak pasti maknanya. dwibahasa dan kamus aneka bahasa. Kamus ekabahasa ialah kamus yang menggunakan satu bahasa sahaja seperti Kamus Dewan. Terdapat beberapa kategori kamus iaitu kamus ekabahasa. etimologi. Menurut Darwis Harahap (1994) pula. pembaca meneka makna ayat tersebut mengikut kefahaman mereka. fonologi dan morfologi. Jelaslah bahawa fungsi bidang leksikografi sungguh luas dan dapat memberi penjelasan dan pengertian yang berguna tentang makna perkataan kepada pengguna. penggunaan kata dan lain-lain srta sebagai rujukan utama dalam mencari makna perkataan. namun mungkin ayat itu memberi makna yang lain daripada maksud yang sebenarnya. ayat yang taksa perlulah dielakkan supaya tidak mengelirukan pembaca kerana ayat ini tidak menyampaikan maksud yang lengkap kepada pendengar ataupun pembaca seperti contoh ayat. Berikan ulasan anda sejauh manakah bidang leksikografi berperanan dalam menjelaskan makna perkataan.Ketaksaan atau ambiguiti berpunca daripada ayat yang mempunyai lebih daripada satu makna. Menurut Abdullah Yusof. berikan ulasan anda tentang bidang ketaksaan makna. d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :1 Views : 12 General Forum : Forum 5 Posted On : 06 Nov 2012 12:59:47 PM Subject : Re : Bidang leksikografi merupakan kajian tentang perkamusan. contohnya Kamus Dwibahasa Oxford Fajar (Inggeri-Melayu. sintaksis. Alias Mohd Yatim dan Mohd Ra’in Shaari (2009). Berikan ulasan anda sejauh manakah bidang leksikografi berperanan dalam menjelaskan makna perkataan. MelayuInggeris) dan kamus aneka bahasa mengandungi sekurangkurangnya tiga bahasa seperti Kamus Melayu -Cina-Inggeris. ketaksaan bermaksud kata.. d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :5 Views : 23 General Forum : Forum 2 Posted On : 04 Nov 2012 11:59:52 AM Subject : Re : Dengan menggunakan contoh-contoh. Dalam bahasa Melayu Tinggi. Salam buat cikgu Zainal. taksa ialah ayat yang tidak pasti maknanya. Tidak dinafikan peranan leksikografi dalam menjelaskan makna perkataan dapat difahami melalui maksud perkataan kamus itu sendiri iaitu sebagai buku rujukan yang menerangkan makna katakata.Sedikit perkongsian daripada saya.

Teknik pengajaran berbentuk parallel juga adalah penting untuk meningkatkan mutu penggunaan peribahasa di peringkat sekolah rendah. bahasa kiasan dan kata hikmah merupakan aspek bahasa yang wajar ditingkatkan kefahamannya dalam kalangan murid di dalam bilik darjah. bidalan. Buku itu memuatkan cerita baru Topic : Forum 3 d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :3 Views : 18 General Forum : Forum 3 Posted On : 04 Nov 2012 11:48:20 AM Subject : Re : Forum 3 Salam 1 Malaysia. murid dikehendaki bercerita mengenai satu kisah yang sukar dilupakan. bidalan. Guru boleh menggunakan pelbagai bahan yang menggabungkan perkataan dan lukisan yang menggambarkan maksud sesuatu peribahasa. pihak guru boleh memainkan peranan penting dalam menpertingkatkan penggunakan peribahasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru akan memfokuskan pada unsur-unsur peribahasa yang ada atau hampir-hampir dan guru akan mencatat ayat tersebut. Selain itu. perumpamaan. latih tubi dan permainan. Sebagai contoh. Guru boleh meminta murid untuk bercerita secara ringkas mengenai kisah yang dikehendaki. Berikan cadangan anda dala d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :3 Views : 17 General Forum : Forum 3 Posted On : 04 Nov 2012 11:32:40 AM Subject : Re : Forum 3 : Peribahasa yang terdiri daripada simpulan bahasa. perbilangan. bahasa kiasan dan kata hikmah merupakan aspek bahasa yang wajar ditingkatkan kefahamannya dalam kalangan murid di dalam bilik darjah. guru perlu menggunakan peribahasa yang biasa diucapkan dalam perbualan seharian sepanjang pengajaran dan pembelajaran agar menjadi suatu kelaziman dalam kehidupan murid-murid. Guru perlu menayangkan contoh-contoh peribahasa melalui skrin dan lakukan soaljawab. murid-murid diberikan ayat 15 . Apabila kesemua ahli bersetuju dengan jawapan yang sesuai. Pengajaran secara berkumpulan juga perlu diterapkan untuk menilai pemahaman murid. Dengan mengguna gambar murid-murid lebih berminat dan mudah memahami maksud peribahasa tanpa perlu menghafal ayat yang panjang. perumpamaan.Di sini saya juga ingin membat sedikit penambahan idea.Sebenarnya. perbilangan. Berikan cadangan anda Salam cikgu Zauyah Sedikit penambahan daripada saya. Guru akan meminta murid membaca ayat yang ditulis bagi mengesan peribahasa yang sesuai dengan ayat tersebut.Saya turut bersependapat dengan cikgu.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 iaitu: Buku cerita itu baru diterbitkan. Contohnya.Guru boleh menggunakan kemahiran bercerita untuk mengaitkan dengan peribahasa yang sesuai.Melalui program KSSR Didik Hibur. Galakkan murid-murid menggunakan peribahasa dalam perbualan seharian. Topic : Forum 3 : Peribahasa yang terdiri daripada simpulan bahasa. Selain itu. mereka bersedia mengemukakan jawapan mereka. teknik pengajaran yang boleh dijalankan untuk meningkatkan penguasaan di sekolah adalah dengan teknik kuiz. Guru juga perlu mewajibkan setiap murid menggunakan sekurang-kurang satu peribahasa dalam setiap penulisan atau karangan yang dihasilkan oleh murid sebagai usaha agar murid berminat dan dapat mempertingkatkan penggunaan peribahasa dalam pembelajaran di sekolah dan digunakan kehidupan mereka.guru boleh menyelitkan nyanyian yang mengandungi unsure-unsur peribahasa kepada murid-murid kecil ini kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Para guru boleh memberikan soalan -soalan berkaitan peribahasa untuk dibincangkan bersama ahli kumpulan.

waktu. Page 1/4 |< << >> >| Self post(s) |< << >> >| Author d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :1 Views : 8 Message Page 4/4 Topic : Dengan menggunakan contoh-contoh. jelaskan pemahaman anda tentang makna kontekstual. dua dan seterusnya. lingkungan.Jadi. Banyak faktor yang mempengaruhi konteks ini seperti konteks pembicara. frasa. Alias Mohd Yatimdan Mohd Ra’in Shaari (2009 ). frasa atau ayat yang tidak pasti maknanya. objek pembicaraan dan lain-lain. d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :2 Views : 14 General Forum : Forum 4 Posted On : 04 Nov 2012 10:55:32 AM Subject : Re : Forum 4 : Berdasarkan contoh-contoh. murid-murid perlu membina ayat menggunakan peribahasa yang sama. Ketaksaan makna boleh didefinasikan sebagai sesuatu kekeliruan.Maka dapatlah kita katakan di sini bahawa sesuatu perkataan tersebut akan membawa maksud yang berlainan bergantung pada ayat yang disebut seperti dalam penggolongan kata banyak makna. jelaskan pemahaman anda tentang makna kontekstual. Selain itu.berikan ulasan anda tentang bidang ketaksaan makna Salam sejahtera. waktu. Topic : Forum 4 : Berdasarkan contoh-contoh. tujuan. Ketaksaan yang terdapat dalam sesuatu ayat juga tergolong sebagai 16 . situasi atau suasana hati si pembicara/pendengar. Menurut Abdullah Yusof. Kemudian.Seterusnya kesilapan mentafsirkan makna ayat ekoran faktor ayat atau perkataan itu mengalami ketaksaan. kebahasaan. Makna kontekstual ini berkaitan erat dengan hubungan kedudukan atau kewujudan antara satu perkataan dengan yang lain dalam satu susunan misalnya dalam ayat.berikan ulasan anda tentang bidang ketaksaan makna General Forum : Forum 2 Posted On : 03 Nov 2012 10:54:23 PM Subject : Dengan menggunakan contoh-contoh. ketaksaan bermaksud kata. penggunaan leksem tersebut (1994:290). Chaer mengungkapkan lagi bahawa makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam konteks.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 contoh yang menggunakan peribahasa. guru juga boleh memaparkan contoh karangan menggunakan peribahasa dan muridmurid harus menulis karangan bermula dengan satu perenggan. ayat dan wacana samada melalui bacaan ataupun ujaran. Sedikit penambahan. Selamat sejahtera cikgu Ah Moy. ini menyebabkan proses pemahaman sesuatu perkara yang hendak disampaikan oleh penutur menjadi sukar difahami.kekaburan atau perkara yang tidak jelas yang berlaku pada perkataan.Menurut dalam buku linguistik umum. Makna konteks juga dapat berkenaan dengan situasinya yakni tempat. Makna ini muncul sebagai akibat antara ujaran dan konteks.

contoh angin dan bayu. 2. Ini berlaku kerana sifat binaan bagi perkara-perkara yang dinyatakan itu dapat diberi lebih daripada satu tafsiran. maknanya hampir sama tapi fungsinya dalam ayat berbeza. Hal ini berlaku apabila sesuatu kata mempunyai lebih daripada satu makna dan setiap makna menghasilkan pentafsiran yang berlainan dalam sesebuah ayat. Ayat ini menyatakan bahawa saya makan biskut Marie di ruang tamu. secara umum sahaja. Ayat yang dapat menghasilkan pelbagai maksud dikatakan ayat yang mempunyai unsur ketaksaan (ambiguity). Pertentangan pada makna item. Ketaksaan leksibel hanya melibatkan kata-kata tertentu dalam sesebuah ayat. Hal ini demikian bergantung pada lagu bahasa atau intonasi ayat itu diucapkan. Kurang ketentuan pada makna item . 4. kekaburan makna disebabkan oleh ketaksaan leksibel iaitu hormonim dan akibat polisemi. Ketaksaan makna disebabkan oleh hubungan makna dengan alam. Terdapat empat jenis ketaksaan makna yang diberikan menurut Ruth (1991 ) iaitu : 1. Ayat yang dapat menghasilkan pelbagai maksud dikatakan ayat yang mempunyai unsur ketaksaan .Marie di ruang tamu.Sepotong ayat dapat menerbitkan beberapa maksud yang tertentu. Ayat 1 dan 2 di atas membawa maksud yang berbeza. 3. Ketidakpastian makna . Banyak kekaburan yang terdapat pada batas-batas antara suatu konsep dengan konsep yang lain.pengertian makna tidak jelas.Saya makan biskut marie di ruang tamu. Contoh 2 : 1. Kumbang-kumbang itu berterbangan mencari bunga. Darwis Harahap (1994).makna yang diberi terlibat dengan pernyataan atau yang mempunyai tafsiran yang berlainan. Selain itu. menyatakan taksa ialah ayat yang tidak pasti maknanya. Hal ini demikian bergantung pada intonasi ayat itu diucapkan oleh penutur.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 struktur makna berdasarkan teori semantik. Biskut marie ialah nama sejenis biskut yang mempunyai pelbagai rasa dan 17 .Lantaran alam kita tidak terbahagi kepada batas-batas yang jelas.makna item jelas kabur dan tidak jelas seperti dalam binaan ayat bahasa Inggeris. Contohnya perkataan kumbang dalam ayat di bawah ini: Contoh 1 . 2. Kekaburan rujukan . . Pendengar ayat ini akan membayangkan antara dua maksud penutur samada kumbang yang mewakili serangga atau kumbang yang membawa maksud jejaka. Sepotong ayat dapat menerbitkan beberapa maksud yang tertentu.Saya makan biskut.

Sebaliknya. pernyataan makna yang tidak jelas dan menimbulkan pelbagai tanggapan kepada pembaca menunjukkan bahawa ayat-ayat tersebut mempunyai ketaksaan makna. perbilangan.Maksud saya kita sebagai guru harus kerap menggunakan istilah peribahasa dalam berkomunikasi bersama murid. Kesilapan mentafsirkan makna ayat ekoran faktor ayat mahupun perkataan itu mengalami ketaksaan menyebabkan proses pemahaman sesuatu perkara yang hendak disampaikan penulis atau penutur menjadi pelahan dan sulit. bidalan.Secara tidak langsung murid lebih mudah mengingat makna sesuatu peribahasa kerana pengulangan yang kerap dilakukan oleh guru mereka. bidalan. bahasa kiasan dan kata hikmah merupakan aspek bahasa yang wajar ditingkatkan kefahamannya dalam kalangan murid di dalam bilik darjah.latih tubi. bahasa kiasan dan kata hikmah merupakan aspek bahasa yang wajar ditingkatkan kefahamannya dalam kalangan murid di dalam bilik darjah.penggunaan bahan ICT . Jika dalam ucapan berlaku hentian selepas perkataan biskut. frasa. perumpamaan.Idea sudah cukup menarik. maka ayat ini menghasilkan dua ayat yang berbeza ceritanya. Topic : Peribahasa yang terdiri daripada simpulan bahasa. Kesimpulannya. Cerita pertama mengisahkan saya makan biskut marie dan ayat yang kedua pula menyatakan Marie berada di ruang tamu. ayat-ayat yang boleh menimbulkan kekeliruan.Guru boleh mewujudkan kembali kegemilangan itu dengan penggunaan yang kerap bersama anak-anak didik mereka.Tapi kita jangan lupa guru sebagai role model perlu tunjukkan contoh terbaik. perumpamaan. Berikan cadangan anda d 18 . perbilangan.Selain itu mereka juga tidak akan rasa kekok untuk menggunakannya sebagai perbualan sesame arakan sebaya. perbilangan. Berikan cadangan anda dalam mempert d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :3 Views : 22 General Forum : Forum 3 Posted On : 23 Oct 2012 11:13:14 PM Subject : Re : Peribahasa yang terdiri daripada simpulan bahasa. perumpamaan. Berikan cadangan anda dalam d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :5 General Forum : Forum 3 Posted On : 23 Oct 2012 11:04:38 PM Subject : Re : Forum 3:Peribahasa yang terdiri daripada simpulan bahasa.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 sangat digemari. Benar seperti pendapat dan pandangan cikgu itu. ayat dan juga wacana sama ada melalui bacaan mahupun ujaran. bahasa kiasan dan kata hikmah merupakan aspek bahasa yang wajar ditingkatkan kefahamannya dalam kalangan murid di dalam bilik darjah. bidalan. Sesuatu kekeliruan.Itulah yang berlaku di zaman lampau dimana peribahasa ini telah menjadi bahasa basahan kepada masyarakat pada waktu itu. perbilangan. bidalan. kekaburan dan perkara yang tidak jelas yang berlaku pada perkataan. perumpamaan. kemudian disambungkan ujaran dengan ayat Marie di ruang tamu.lakaran gambar dan penggunaan bahan maujud. Berikan cadangan anda dalam me Salam buat cikgu Susiah. bahasa kiasan dan kata hikmah merupakan aspek bahasa yang wajar ditingkatkan kefahamannya dalam kalangan murid di dalam bilik darjah.Guru adalah bahan bantu mengajar terbaik kepada muridmurid. Topic : Forum 3:Peribahasa yang terdiri daripada simpulan bahasa.Pelbagai kaedah boleh digunakan antaranya kaedah hafalan.

Selain itu mereka mengangap peribahasa adalah milik generasi lampau Selain itu mereka menganggap peribahasa terlalu panjang dan mempunyai banyak makna.Murid-generasi masa kini menganggap pelajaran peribahasa ini membosankan dan sukar dihafal. bidang semantik lebih kepada pengkajian makna manakala pragmatik lebih menyentuh bidang kajian yang berhubungan dengan sesuatu yang dimaksudkan oleh penyampai .Dewasa ini peribahasa kian dilupakan sedangkan peribahasa adalah salah satu elemen penting dalam kemahiran berbahasa.Memandangkan kepada scenario semasa sebagai seorang pendidik adalah berperanan penti ng dalam memastikan khazanah lama ini tidan berkubur. Sebagai kesimpulannya.Janganlah jadikan peribahasa kita lapok dek hujan. animasi. . Semantik hanya dapat menjelaskan makna secara luaran sahaja berbanding pragmatik di mana melalui bidang pragmatik penafsir dapat membuat telahan atau andaian yang tepat apabila berlaku satu interaksi sosial Oleh itu bidang semantik adalah mengkaji atau menghuraikan tentang makna manakala prgmatik pula 19 . semantik ialah kajian tentang makna perkataan dan penambahan dalam mencari makna yang sebenar. dan video secara interaktif bagi merangsang tumpuan dan minat murid.lekang dek panas. Berdasarkan pernyataan tersebut.Gunakan pelbagai kemudahan ini seoptimum mungkin. Topic : Semantik dapat menjelaskan makna di peringkat permukaan sahaja manakala pragmatik dapat menghuraikan makna dengan lebih lengkap dan berpada. Berdasarkan pernyataan tersebut. bincangkan ciri-ciri dan faktor-faktor yang menyebabkan pragmatik dapat menghurai d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :4 Views : 24 General Forum : Forum 1 Posted On : 23 Oct 2012 10:27:56 PM Subject : Re : Semantik dapat menjelaskan makna di peringkat permukaan sahaja manakala pragmatik dapat menghuraikan makna dengan lebih lengkap dan berpada. grafik.Sebagaimana menurut kamus dewan edisi ketiga .Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka ( 1965 ) peribahasa membawa maksud segala susuanan cakap yang pendek yang telah melekat di mulut orang ramai semenjak beberapa lama oleh sebab sedap dan bijak perkataannya luas dan benar tujuannya dipakainya sebutan-sebutan orang sebagai bandingan. bincangkan ciri-ciri dan faktor-faktor yang menyebabkan pragmatik dapat meng Salam 1 Malaysia buat cikgu Noraizah. teladan dan pengajaran. Benar sepertimana pendapat saudari. Pendapat saudari sememangnya benar. Dalam pengajaran dan pembelajaran guru boleh menggunakan pelbagai sumber kombinasi audio.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 Views : 34 Salam sejahtera buat cikgu Norhayati. Wujudkan pelbagai bentuk pertandingan sama ada dalam atau luar bagi menarik minat di kalangan generasi masa kini.

BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 memperjelaskan maksud makna dengan lebih lengkap kepada kita. 2006: 79 ). iaitu makna kata sedangkan pragmatik mempelajari maksud ayat. sedangkan pragmatik bersifat terikat konteks (context dependent)” |< << >> >| Page 4/4 20 . Manakala mengikut Kamus Dewan Edisi Ketiga pula semantik ialah kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna kata.berdasarkan pernyataan tersebut. 1997). Topic : Forum 1: semantik dapat menjelaskan makna di peringkat permukaan sahaja manakala pragmatik dapat menghuraikan makna dengan lebih lengkap dan berpadu. semantik adalah bidang yang mengkaji makna atau erti bahasa (Nik Safiah Karim. Berkaitan dengan perbezaan . Dengan kata lain semantik ialah kajian tentang makna linguistik bagi morfem. Kaswanti Purwo (1990: 16) merumuskan secara singkat “semantik bersifat bebas konteks (context independent). Rujukan ialah proses memperoleh dan memberikan pengertian. di mana.maka pragmatik bertanya “Apa yang anda maksudkan dengan X?” Makna di dalam semantik ditentukan oleh konteks. makna sebenar dan makna konteks tentang alam persekitaran yang menyentuh kehidupan sosial dan alam fizikal. Eliss (1996) pula mentarifkan semantik sebagai penggunaan bahasa untuk membuat sesuatu. Semantik atau kajian makna adalah satu bidang yang mengcakupi kebanyakan daripada struktur dan fungsi bahasa dan juga masaalah dalam kajianpsaikologi. klausa dan ayat dalam bahasa manusia (Lyo Menurut Abdullah Hassan (1992: 1).bincangkan ciriciri dan faktor-faktor yang menyebabkan pragmatik dapat me Dalam bidang linguastik. semantik ialah istilah yang merujuk kepada kajian makna. bentuk gerak-geri bunyi bahasa (Hashim. Perbedaan antara pragmatik dengan semantik iaitu Semantik mempelajari makna. 2001). sedangkan makna di dalam pragmatik ditentukan oleh konteks. bagaimana.Kalau semantik bertanya “Apa makna X? -. perkataan. Ia menitikberatkan kajian tentang makna dan penggunaan bahasa secara praktikal . kepada siapa. ns. iaitu siapa yang bercakap. falsafah dan Antrapologi. dan apa fungsi ujaran itu. .bincangkan ciri-ciri dan faktor-faktor yang menyebabkan pragmatik dapat me d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :1 Views : 11 General Forum : Forum 1 Posted On : 23 Oct 2012 09:59:07 PM Subject : Forum 1: semantik dapat menjelaskan makna di peringkat permukaan sahaja manakala pragmatik dapat menghuraikan makna dengan lebih lengkap dan berpadu. iaitu untuk apa ujaran itu dilakukan. Semantik dan pragmatik merupakan gambaran akal dan rujukan bagi sebarang simbol yang boleh terdiri daripada pelbagai jenis seperti warna. bilamana.berdasarkan pernyataan tersebut. frasa.

situational meaning) muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dan situasi pada waktu ujaran dipakai.jelaskan pemahaan anda tentang makna kontekstual. Hati-hati sewaktu memandu. lingkungan. Sarwiji (2008:71) memaparkan bahawa makna kontekstual (contextual meaning. waktu. ( Ingatan atau amaran supaya berwaspada ). ( Perasaan) c. ‘hati’ dalam ayat-ayat di bawah: a. Topic : Forum 5 d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :4 Views : 17 General Forum : Forum 5 Posted On : 04 Nov 2012 12:04:48 AM Subject : Re : Forum 5 Salam buat cikgu Tusinah. Beliau juga berpendapat bahawa makna kontekstual adalah makna kata yang sesuai dengan konteksnya (2008:72). Banyak faktor yang mempengaruhi konteks ini seperti konteks pembicara. Makna kontekstual ini berkaitan erat dengan kolokasi iaitu hubungan kedudukan atau kewujudan antara satu perkataan dengan yang lain dalam satu susunan misalnya dalam ayat. objek pembicaraan dan lain-lain.jelaskan pemahaan anda tentang makna kontekstual. ( salah satu organ dalam badan ) ) b. d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :1 Views : 20 Page 3/4 General Forum : Forum 4 Posted On : 04 Nov 2012 12:20:04 AM Subject : Berdasarkan contoh-contoh.Pak Abu meninggal kerana sakit barah hati. waktu.Maka dapatlah kita katakan di sini bahawa sesuatu perkataan tersebut akan membawa maksud yang berlainan bergantung pada ayat yang disebut. Ibu membelikan kek berbentuk hati sempena hari jadi nenek. Dalam buku linguistik umum. Sebagai contohnya saya mengambil perkataan. Hati ibu terhiris bagai terkena sembilu. tujuan. Makna konteks juga dapat berkenaan dengan situasinya yakni tempat.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 Self post(s) |< << >> >| Author Message Topic : Berdasarkan contoh-contoh. kebahasaan. situasi atau suasana hati si pembicara/pendengar. penggunaan leksem tersebut (1994:290). 21 . ( bentuk atau rupa ) Makna ini muncul sebagai akibat antara ujaran dan konteks. d. Chaer mengungkapkan bahawa makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam konteks.

Bidang perkamusan Melayu.leksikologi – iaitu bidang pengajian tentang perkamusan. Salinah (2000:810) mengkategorikan bidang perkamusan kepada bidang 1-leksikografi – iaitu tugas penghasilan kamus 2. dan ejaan kata terbitan.P Keasberry (Kamus Melayu Inggeris ) pada abad ke 19.Ia juga amat berperanan dalam meningkatkan lagi kefahaman dan pengetahuan seseorang. Kamus dapat menjadi pedoman kepada para pelajar untuk memastikan ejaan yang baku. d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :3 Views : 19 General Forum : Forum 5 Posted On : 03 Nov 2012 11:41:32 PM Subject : Bidang leksikografi merupakan kajian tentang perkamusan. aspek ejaan kata-kata ambilan.Sehubungan itu usaha penyelidikan leksikografi wajar dipertingkatkan kerana ia mampu menjadikan ilmu perkamusan sebagai sesuatu yang menarik untuk diterokai. dll. Kesimpulannya. Terdapat pelbagai aspek ejaan. Kemunculan kamus juga penting bukan hanya kamus dwibahasa melibatkan bahasa inggeris.bidang leksikografi amat perlu dalam menguruskan perniagaan.Berikan ulasan anda sejauh manakah bidang leksikografi berperanan dalam menjelaskan makna perkataan. antaranya ialah berkaitan dengan keselarasan vokal dan kekecualiannya. sebenarnya 22 . malah bahasa-bahasa lain sejajar dengan matlamat negara menuju era negara maju di pentas antarabangsa. Prof Datuk Dr Asmah Omar . hubungan sosial dengan penduduk setempat. Menurut tokoh bahasa dan pakar perkamusan Melayu. Topic : Bidang leksikografi merupakan kajian tentang perkamusan. Sistem ejaan merupakan salah satu maklumat penting yang memberitahu pengguna tentang bagaimana sesuatu kata dalam sesuatu bahasa itu ditulis dalam bahasa tersebut. khususnya leksikografi.. semantik dan struktur bahasa yang betul.2007: 667). Kamus didefinisikan sebagai buku yang mengandungi senarai kata dalam suatu bahasa yang dilengkapi dengan makna dan maklumat ringkas tentang tatabahasa bahasa tersebut (Salinah.Berikan ulasan anda sejauh manakah bidang leksikografi berperanan dalam menjelaskan makna perkataan.Hanya sedikit penambahan ayat daripada saya. dan disusun mengikut abjad (KD. tetapi juga sebagai bahan rujukan ejaan yang betul. ilmu mengenainya. Satu lagi kegiatan mempengaruhi perkembangan leksikografi Melayu ialah kegiatan Mubaligh Kristian seperti P. Manakala bidang perkamusan pula adalah perihal (yg berkaitan dengan) kamus (penyusunannya.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 Satu hujahan dan pandangan idea yang baik tentang topic perbincangan.) (KD. 2000: 809).Kamus bukan sahaja bahan rujukan yang semata-mata untuk merujuk sebutan. Fabre yang menghasilkan kamus Melayu-Perancis pada 1875 dan B. 2007: 667). penjajahan dan sesuai dengan pembangunan arus pemodenan dunia global. kemunculan kamus Melayu-Inggeris dan MelayuBelanda boleh dikaitkan dengan perkembangan pemerintahan dan pendidikan yang menggunakan bahasa penjajah.

Amnya. Terdapat beberapa kategori kamus iaitu kamus ekabahasa. (3) Konvensi leksikografi yang digunakan untuk mempersembahkan maklumat ini. contohnya Kamus Dwibahasa Oxford Fajar (Inggeri-Melayu. Pada peringkat awal. Yang nyata. 2007:xxv). dan usaha mengumpulkan istilah bahasa itu mungkin tidak pernah tamat. Salinah. ‘perkataan lengkap dalam kerja perkamusan memang sesuatu yang tidak mudah dicapai kerana sifat kedinamikan bahasa itu sendiri’ (Noresah. pengumpul-pengumpul kata ini akan memberikan makna kepada kata-kata yang disenaraikan dengan 23 . membuat penyelarasan dan pembaikan sistem penyusunan serta pembaikan tatabahasa. Kamus ekabahasa ialah kamus yang menggunakan satu bahasa sahaja seperti Kamus Dewan. Ia antara lain merangkumi identifikasi metabahasa (Nor Azizah. Dalam tugas perkamusan yang pernah dilakukan. terdapat kepelbagaian dalam ciri dan kaedah yang digunakan bagi menulis kamus. bahkan termasuk tugas memperbaiki dan memantapkan masukan-masukan kata pada edisi sebelumnya. melibatkan (1) bahasa yang digunakan untuk memerikan kesemua butir leksikal bahasa objek yang dipilih sebagai entri (masukan) kamus. (2) Cara bahasa ini (di atas)mempersembahkan maklumat linguistik dan luar linguistik bahasa objek. usaha-usaha dalam bidang ini bermula dalam bentuk senarai kata. Kamus dwibahasa pula ialah kamus yang menggunakan dua bahasa. Kamus bahasa Melayu yang tertua dicatatkan merupakan sebuah senarai 482 istilah Melayu-Cina yang telah dikumpulkan sekitar tahun 1403 AD hingga 1511 AD(Blagden) dalam (Asmah. persoalan metabahasa dalam kamus lebih merujuk kepada penggunaan dan gaya bahasa yang sesuai untuk digunakan dalam menyampaikan maksud/ makna/ definisi sesuatu istilah masukan dalam kamus.Kaedah dan bahasa yang digunakan perlu sesuai kerana melalui keterangan yang disertakan kepada masukan akan memberi kefahaman kepada pengguna kamus.Walaupun bidang perkamusan Melayu bukan sesuatu yang baharu. MelayuInggeris) dan kamus aneka bahasa mengandungi sekurangkurangnya tiga bahasa seperti Kamus Melayu -Cina-Inggeris. 2000). 1975: 337. 2000: 810).BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 telah bermula sejak zaman kerajaan Melayu Melaka. terutamanya aspek morfologi. namun tidak bermakna ia telah mantap. Seterusnya.Kesemua penambahbaikan ini lebih cenderung kepada mengungkapkan secara ilmiah setiap istilah dan sifatnya supaya dapat dijadikan sumber rujukan yang lengkap tentang istilah Melayu. menurut Nor Azizah. Perkembangan kamus selari dengan perkembangan sesuatu bahasa. Pada peringkat ini. dwibahasa dan kamus aneka bahasa. proses pengumpulan kata akan dilakukan dengan tujuan untuk memelihara suatu bahasa daripada terhapus. 1994) da lam (KD. Metabahasa dalam perkamusan. Usaha perkamusan tidak lagi sekadar mengumpul dan menyusun istilah dan makna.

ketaksaan makna boleh berlaku pada perkataan. d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :2 Views : 21 General Forum : Forum 2 Posted On : 03 Nov 2012 11:16:19 PM Subject : Re : Forum 2:Dengan menggunakan contoh-contoh. Suatu ayat mungkin ditafsirkan kepada beberapa maksud tertentu bergantung kepada lagu bahasa atau intonasi ayat yang diucapkan. Selain itu kamus juga berperanan sebagai panduan sebutan asal sesuatu perkataan dan ada contoh penggunaan bagi sesuatu perkataan. berikan ulasan anda tentang bidang ketaksaan makna. sebutan. Peranan leksikografi dalam menjelaskan makna perkataan dapat difahami melalui maksud perkataan kamus itu sendiri iaitu sebagai buku rujukan yang menerangkan makna kata. penggunaan kata dan lain-lain srta sebagai rujukan utama dalam mencari makna perkataan Di Malaysia. .dalam proses membina ayat. etimologi. sehingga terhasilnya pelbagai bentuk kamus yang meliputi berbagai-bagai bidang. tetapi juga dari segi cara penyusunannya atas dasar ilmiah yang pada keseluruhannya sesuai dengan aliran utama leksikografi antarabangsa. Selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan. frasa atau pun ayat. Fungsi kamus seterusnya ialah memberi maklumat tentang istilah kepada pengguna seperti ejaan.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 tujuan mempelajari makna kata-kata yang terdapat dalam sesuatu bahasa.Seperti yang telah saudari jelaskan.Assalammualaikum. Malah ia dapat mengelakkan daripada timbulnya salah tafsir (ketaksaan atau ambiguity). khasnya dalam memahami sesuatu konsep untuk tujuan keagamaan. Topic : Forum 2:Dengan menggunakan contoh-contoh. berikan ulasan anda tentang bidang ketaksaan makna. Bukan setakat penutur. d049946 General Forum : Forum 2 Posted On : 03 Nov 2012 11:07:56 PM Subject : 24 . Ini menunjukkan bahawa tanda baca dan intonasi memainkan peranaan yang penting dalam sesuatu penulisan dan pembacaan sesuatu ayat kerana ia penentu kepada maksud ayat tersebut. namun kelogikan ayat perlu dititikberatkan. bidang leksikografi telah mencapai kejayaan yang besar bukan sahaja dari segi banyaknya kamus yang diterbitkan.. Oleh itu penutur perlu menguasai aspek intonasi ketika menuturkan sesuatu ayat atau perkataan untuk mengelak berlakunya ketaksaan. aspek makna dalam ayat perlu diambil kira dan tidak harus diabaikan. makna tatabahasa.Hal ini perlu kerana walaupun ayat tersebut menepati hukum tatabahasa dan nahunya. Ini bermakna akan berlaku kekeliruan kepada pembaca dalam memberi tafsiran terhadap ayat-ayat tersebut. Sememangnya ketaksaan berlaku apabila adanya unsur-unsur kekaburan dan makna yang tidak jelas di dalam sesuatu ayat.Kesimpulannya. pendengar juga memainkan peranan yang penting agar apa yang hendak disampaikan dapat difahami dengan jelas. Topic : Forum 2 : Dengan menggunakan contoh-contoh. berikan ulasan anda tentang bidang ketaksaan makna. leksikografi telah mencapai suatu tahap yang tinggi.

. Orang mati. Assalamualaikum. Makna kontekstual disebut juga makna struktural kerana proses dan satuan gramatikal itu selalu berkenaan dengan struktur ketatabahasaan. mempunyai hubungan atau kaitan langsung dalam sesuatu konteks tersebutKontekstual itu sendiri berasal dari kata konteks yang makna leksikalnya 25 . Maksud kedua. Ini bermakna akan berlaku kekeliruan kepada pembaca dalam memberi tafsiran terhadap ayat-ayat tersebut. orang yang hidup balik ke rumah) Mengikut pemahaman saya. ketaksaan makna boleh berlaku pada perkataan. Maksud pertama.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :2 Views : 16 Re : Forum 2 : Dengan menggunakan contoh-contoh. Berbalik kepada contoh ayat yang saudara nyatakan dalam 1a iaitu:Orang mati hidup balik ( orang yang mati itu telah hidup semula ) 2. Kontektual berhubungan dengan penggunaan makna yang relevan. ayat di atas boleh ditafsirkan kepada dua maksud yang berbeza sekiranya dibaca tanpa tekanan dan intonasi dalam ayat tersebut. orang telah mati setelah dikebumukan. berikan ulasan anda tentang bidang ketaksaan makna. frasa atau pun ayat. Makna kontekstual muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dengan situasi. Setelah meneliti pandangan saudari Marsita tentang ketaksaan makna adalah difahami bahawa ketaksaan berlaku apabila adanya unsur-unsur kekaburan dan makna yang tidak jelas di dalam sesuatu ayat. orang yang telah mati tetapi telah hidup semula. |< << >> >| Page 3/4 Self post(s) |< << >> >| Author Topic : Forum 4 d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :2 Views : 17 Message Page 2/4 General Forum : Forum 4 Posted On : 04 Nov 2012 10:45:29 AM Subject : Re : Forum 4 Salam buat cikgu Tusinah Saya ingin berkongsi sedikit idea dengan saudari berkenaan topik yang dibincangkan. orang yang hidup pulang ke rumah masing-masing.Seperti yang telah saudari jelaskan. hidup balik( orang mati ditanam. Suatu ayat mungkin ditafsirkan kepada beberapa maksud tertentu bergantung kepada lagu bahasa atau intonasi ayat yang diucapkan.

otak-otak .Bahasa tidak akan sempurna jika tidak ada unsur makna. jelaskan pemahaman anda tentang makna kontekstual d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :1 Views : 11 General Forum : Forum 4 Posted On : 04 Nov 2012 10:28:30 AM Subject : Re : Forum 4: Berdasarkan contoh-contoh. Kesimpulannya berdasarkan kepada apa yang saudari perkatakan itu dapatlah saya fahami bahawa makna kontekstual ini akan terhasil dari konteks penggunaannya. Contohnya : otak – sejenis organ dalam tubuh manusia - Otak berfungsi untuk berfikir dan membuat pertimbangan. Makna kontekstual disebut juga makna struktural kerana proses dan satuan gramatikal itu selalu berkenaan dengan struktur ketatabahasaan. semantik boleh juga didefinisikan sebagai peraturan-peraturan yang menentukan makna perkataan dan kombinasi perkatan. kaedah kontekstual iaitu kaedah yang dibentuk berasaskan maksud kontekstual itu sendiri. Selain itu. sedangkan makna gramatikal adalah makna yang berbentuk dari penggabungan dari satusatu bahasa. Makna leksikal adalah makna unit semantik yang paling kecil . Topic : Apakah hubungan semantik dan pragmatik dalam penghuraian makna. Ini bermakna sesuatu perkataan sama yang digunakan dalam ayat yang berlainan atau mengikut konteks akan membawa maksud yang berbeza. Oleh itu. Semantik ialah cabang ilmu linguistik yang mengkaji makna samada makna leksikal maupun makna gramatikal.Makna kontekstual juga muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dan situasi. Oeh itu terdapat peraturan-peraturan semantik yang menentukan jenis 26 . Kata makna memberi erti ‘maksud’ atau erti dan bermacam-macam erti lagi. jelaskan pemahaman anda tentang makna kontekstual Salam sejahtera Penjelasan saudari memang tepat.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 adalah bahagian kata.sejenis makanan kegemaran ramai - Saya suka makan otao-otak. Salam 1 Malaysia Semantik adalah berasal daripada bahasa Yunani „sema‟ yang bererti tanda atau lambang. Topic : Forum 4: Berdasarkan contoh-contoh. Kontekstual itu sendiri berasal dari kata konteks yang makna leksikalnya adalah bahagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendokong atau menambah kejelasan makna suatu kata. d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :1 Views : 5 General Forum : Apakah hubungan semantik dan pragmatik dalam penghuraian makna? Posted On : 04 Nov 2012 10:11:01 AM Subject : Apakah hubungan semantik dan pragmatik dalam penghuraian makna.

dwibahasa dan kamus aneka bahasa. hubungan antaranya dan hubungan antara peristiwa. Makna yang dikaji dalam semantik adalah makna yang bebas konteks sedangkan makna yang dikaji dalam pragmatik adalah makna yang terikat konteks (context dependent). d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :3 Views : 34 General Forum : Forum 5 Posted On : 04 Nov 2012 09:42:04 AM Subject : Re : Forum 5: Bidang leksikografi merupakan kajian tentang perkamusan. sehingga terhasilnya pelbagai bentuk kamus yang meliputi berbagai-bagai 27 . Kamus dwibahasa pula ialah kamus yang menggunakan dua bahasa. Pada peringkat awal. contohnya Kamus Dwibahasa Oxford Fajar (Inggeri-Melayu. Kajian pragmatik lebih luas cakupannya jika dibandingkan dengan semantik. Selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Berikan ulasan anda sejauh manakah bidang leksikografi berperanan dalam menjelaskan makna perkataan. 1986: 11). Pragmatik boleh didefinisi sebagai peraturan-peraturan yang menentukan bagaimana bahasa diguna dalam konteks sosial. iaitu semasa interaksi atau perbualan. pengumpul-pengumpul kata ini akan memberikan makna kepada kata-kata yang disenaraikan dengan tujuan mempelajari makna kata-kata yang terdapat dalam sesuatu bahasa. leksikografi telah mencapai suatu tahap yang tinggi.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 perkataan yang boleh dikombinasikan secara bermakna dalam sesuatu ayat. Seterusnya. Kamus ekabahasa ialah kamus yang menggunakan satu bahasa sahaja seperti Kamus Dewan.Terdapat beberapa kategori kamus iaitu kamus ekabahasa. proses pengumpulan kata akan dilakukan dengan tujuan untuk memelihara suatu bahasa daripada terhapus. usaha-usaha dalam bidang ini bermula dalam bentuk senarai kata. Pada peringkat ini. khasnya dalam memahami sesuatu konsep untuk tujuan keagamaan. Sebagai rumusan peraturan-peraturan semantik akan menentukan perkataan-perkataan yang boleh dipilih dalam sesuatu ayat supaya ia menggambarkan maksud yang sebenarnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Salam buat cikgu Norhayati Sedikit penambahan untuk renungan bersama. iaitu bagaimana satu-satu bahasa itu digunakan dalam komunikasi (Parker. Ia melibatkan pengetahuan mengenai fungsi komunikasi dan konteks. Topic : Forum 5: Bidang leksikografi merupakan kajian tentang perkamusan. Pengetahuan peraturan-peraturan semantik tersebut memerlukan pengetahuan mengenai objek / orang. Melayu-Inggeris) dan kamus aneka bahasa mengandungi sekurang-kurangnya tiga bahasa seperti Kamus Melayu -Cina-Inggeris. Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal. Berikan ulasan anda sejauh manakah bidang leksikografi berperanan dalam menjelaskan makna perkataan. Pragmatik dapat menghuraikan makna berdasarkan konteks bagi pengintepretasian makna yang berbentuk abstrak yang memerlukan huraian yang lebih terperinci.

Yang nyata. Selain itu kamus juga berperanan sebagai panduan sebutan asal sesuatu perkataan dan ada contoh penggunaan bagi sesuatu perkataan. dwibahasa dan kamus aneka bahasa. tetapi juga dari segi cara penyusunannya atas dasar ilmiah yang pada keseluruhannya sesuai dengan aliran utama leksikografi antarabangsa. ‘perkataan lengkap dalam kerja perkamusan memang sesuatu yang tidak mudah dicapai kerana sifat kedinamikan bahasa itu sendiri’ (Noresah. Kamus ekabahasa ialah kamus yang menggunakan satu bahasa sahaja seperti Kamus Dewan..BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 bidang. 2007:xxv). Di Malaysia. Melayu-Inggeris) dan kamus aneka bahasa mengandungi sekurang-kurangnya tiga bahasa seperti Kamus Melayu -Cina-Inggeris. makna tatabahasa. Kamus dwibahasa pula ialah kamus yang menggunakan dua bahasa. |< << >> >| Page 2/4 28 . membuat penyelarasan dan pembaikan sistem penyusunan serta pembaikan tatabahasa. Fungsi kamus seterusnya ialah memberi maklumat tentang istilah kepada pengguna seperti ejaan. sebutan.Kesemua penambahbaikan ini lebih cenderung kepada mengungkapkan secara ilmiah setiap istilah dan sifatnya supaya dapat dijadikan sumber rujukan yang lengkap tentang istilah Melayu. dan usaha mengumpulkan istilah bahasa itu mungkin tidak pernah tamat. contohnya Kamus Dwibahasa Oxford Fajar (Inggeri-Melayu. terutamanya aspek morfologi. 1994) dalam (KD. Terdapat beberapa kategori kamus iaitu kamus ekabahasa. Perkembangan kamus selari dengan perkembangan sesuatu bahasa. etimologi. bidang leksikografi telah mencapai kejayaan yang besar bukan sahaja dari segi banyaknya kamus yang diterbitkan. Usaha perkamusan tidak lagi sekadar mengumpul dan menyusun istilah dan makna.Sedikit penambahan daripada saya.Perkembangan canggih teknologi masa kini telah membantu bidang leksikografi dalam pengumpulan data yang tiada penghujungnya. bahkan termasuk tugas memperbaiki dan memantapkan masukan-masukan kata pada edisi sebelumnya. penggunaan kata dan lain-lain srta sebagai rujukan utama dalam mencari makna perkataan. Topic : Forum 5 d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :3 Views : 21 General Forum : Forum 5 Posted On : 04 Nov 2012 09:34:29 AM Subject : Re : Forum 5 Salam 1 Malaysia Hujahan cikgu Zarina memang benar. Peranan leksikografi dalam menjelaskan makna perkataan dapat difahami melalui maksud perkataan kamus itu sendiri iaitu sebagai buku rujukan yang menerangkan makna kata.

BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 29 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->