Masa : 1 Jam

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
TAHUN 5

Sekolah

: _______________________________________________

Nama Murid : _______________________________________________
Kelas

: ________________________________________________

Arahan :
Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian. Jawab semua soalan.
Bahagian A : 20 soalan aneka pilihan.
Bahagian B : 5 soalan struktur.
Bahagian
A
B
Jumlah

Markah
/40
/60
100

Jangan buka kertas soalan ini sehingga diberitahu