FAIL MEJA

Penyelaras ICT (DG41) SMK BANDAR TUN HUSSEIN ONN 2

NAMA AGENSI ALAMAT NO. TELEFON N0. FAKS E-MAIL LAMAN WEB

:SMK BANDAR TUN HUSSEIN ONN 2 :Persiaran Suadamai, Bandar Tun Hussein Onn 43200 Cheras, Selangor. :03-90766753 :03-90763467 :smkbtho2@yahoo.com : http://www.smkbtho.net

Maklumat Pegawai
Nama Jawatan Hakiki Gred Jawatan Bahagian / Unit Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan Noorman Bin Sa’at Penyelaras ICT DG 41 SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 5 Januari 2009 5 Januari 2009

2

FAIL MEJA

Kandungan
1. Misi, Visi dan Objektif SMK Bandar Tun Hussein Onn 2:1.1 Piagam Pelanggan Sekolah 1.2 Misi Sekolah 1.3 Visi Sekolah 1.4 Objektif Sekolah 2. Objektif Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 2.1 Piagam Pelanggan Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 2.2 Objektif Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 3. Carta Organisasi :3.1 SMK Bandar Tun Hussein Onn 2, Cheras, Selangor 4. Carta Organisasi Kedudukan Pegawai:4.1 Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 5. Senarai Tugas, Kuasa dan Hubungan 6. Senarai Tugas , Kuasa dan Hubungan Dengan Pegawai Lain 7. Peraturan-peraturan Pentadbiran 8. Proses Kerja , Carta Aliran Kerja dan Senarai Semak 9. Senarai Undang-undang dan Peraturan. 10. Senarai Jawatan Kuasa yang dianggotai 11. Senarai Borang-borang yang digunakan 12. Norma Kerja 13. Senarai Tugas Seharian

3

FAIL MEJA

0 Misi . Visi .1 Piagam Pelanggan SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Piagam Pelanggan 4 FAIL MEJA . dan Objektif SMK Bandar TunHussein Onn 2 1.1 .

1.2 Misi SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Misi SMK Bandar Tun Hussein Onn 2       sentiasa menghayatai budaya cemerlang memantapkan pengurusan akademik berusaha membudayakan akhlak mulia berusaha meningkatkan budaya akademik melalui pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan berkualiti berusaha mewujudkan persekitaran sekolah yang harmoni dan menarik berusaha ke arah kecemerlangan kokurikulum melalui pendekatan inovatif 5 FAIL MEJA .

berakhlak mulia dan berketrampilan dalam masyarakat berilmu.1. berfikiran kreatif.3 Visi SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Visi SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Beriltizam melahirkan pelajar yang berdaya maju. 6 FAIL MEJA .

berilmu.1. 7 FAIL MEJA . berketrampilan dan sejathera yang sesuai dengan falsafah pendidikan negara. berakhlak mulia.4 Objektif SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Objektif SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Melahirkan pelajar yang beriman.

2 .0 Objektif Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi Piagam Pelanggan Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 8 FAIL MEJA .

1 Objektif Unit Teknologi Mkalumat dan Komunikasi Objektif Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 9 FAIL MEJA .2.

0 Carta Organisasi SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Carta Organisasi Sekolah (Keseluruhan) 10 FAIL MEJA .3.

CARTA ORGANISASI SEKOLAH (KHUSUS) CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA ICT SEKOLAH SMK ABDUL JALIL. HULU LANGAT PENGETUA PENOLONG KANAN PENYELARAS ICT Pembantu Makmal Komputer (FT17) JK PPSMI Penyelaras Makmal Komputer JK Latihan & Perkembangan Staf JK Pengurusan & Penyelenggaraan JK Pengajaran & Pembelajaran JK ICTL JK Pengawas ICT JK Laman Web JK Pengurusan Stok & Dokumentasi JK Penyelenggaraan & Keselamatan JK Keceriaan .

0 Carta Organisasi Kedudukan Pegawai .4 .

4. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet.1.5. 2. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. perisian. Pusat Akses dan sebagainya 3. Gateway. komponen-komponen dan aksesori ICT seperti ditentukan oleh Kementerian Pendidikan.0 Senarai Tugas / Kuasa dan Perhubungan Bertanggungjawab Kepada Pengetua dan Penolong Kanan 1 Di Dalam Melaksana Dan Mengambil Tindakan Susulan Ke Atas Perkara-Perkara Berikut:: 1. Melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. EGNet.5.2. Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal.3. 13 FAIL MEJA . Proxy. Broadband. Modem dan sebagainya 3. 3. Mengurus. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal berikut: 3. Menyedia inventori bagi kemudahan infrastruktur teknologi yang dibekalkan. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. Internet Access.6.1. 3. 3. Guru Penyelaras ICT menjadi sumber penting penyalur semua maklumat dan maklum balas kepada semua perlakuan perisian yang dibekalkan. Merancang dan mengajar Matapelajaran antara 12 waktu seminggu. Help-desk dan 1st Level Support Sebagai pegawai urusan bagi aktiviti penyelenggaraan termasuk mencatat log. membuat tindakan susulan kepada pihak berkaitan. Sebagai penghubung tunggal (single point of contact) bagi pihak sekolah 2. 3.

TV connector dan sebagainya. Memastikan garis panduan/peraturan/tata cara penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi dipatuhi.3. 4. 3. Menjalankan kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan komputer yang rosak. 3. Memastikan semua aplikasi perisian yang dipasang berfungsi seperti yang diperlukan oleh pihak pengguna. 3.3. Mengurus keperluan infrastruktur teknologi untuk kegunaan warga sekolah dan membantu serta membimbing mereka menggunakannya dalam aktiviti-aktiviti sekolah.8. 4. Mengurus kemudahan bahan-bahan multimedia untuk kegunaan guru seperti sidang video. Menyediakan keperluan peralatan ICT untuk guru dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran.1. Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi bilik-bilik kemudahan infrastruktur teknologi ditempatkan. 3. 14 FAIL MEJA .10.11.2. sewaktu 4.9. Memastikan kesemua infrastruktur teknologi berada dalam keadaan baik. penggunaan LCD projector. 4. Membantu merancang dan menguruskan pembelian bahan habis guna (consumables).7.

Memastikan audit penggunaan kemudahan ICT dijalankan untuk menentukan keberkesanan penggunaan tersebut. Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah.1. 6. 6. 6. Melatih staf menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengurusan dan pentadbiran.2. 7. 8. Menilai perisian Bahan Pengajaran-Pembelajaran dan lain-lain perisian yang dibekalkan. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi yang dibekalkan kementerian. 5. 8. Melatih guru menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru. Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan kemahiran mengurus sistem komputer (hardware & software) dan aplikasi perisian. 5. 15 FAIL MEJA . pelajar-pelajar dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi seperti Bahan Pengajaran dan Pembelajaran.2.1.5. Menyelaras penilaian perisian pendidikan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan.1.

Memastikan bilik server hanya boleh dimasuki oleh pihak yang diberi kuasa sahaja.1. 12. Memastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. 12. 12. SBT dsb 12. 12.7.7. Memastikan pemasangan jeriji besi di bilik-bilik yang ditempatkan banyak komputer. Memastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat-tempat yang telah dikenal pasti. Memastikan keselamatan kemudahan infrastruktur teknologi dengan langkah-langkah seperti berikut: 12.1. SSDM. Memastikan supaya ciri-ciri polisi keselamatan (security policies) dipatuhi seperti yang ditetapkan oleh pihak pengurusan.2. 12. 9. WINJAWS. Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. SISTEKS. Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU 11. 16 FAIL MEJA . ISIS. Memastikan integriti dan keselamatan data. Memastikan komputer bebas dari virus.9.6. SMM. SAPP.7. Sebagai pengurus e-mel.4.3.5. 12. 12. Menguruskan akaun dan e-mel warga sekolah. Membuat backup dan replikasi maklumat mengikut jadual yang disyorkan.2.1. 10. Memastikan konfigurasi sistem beroperasi dengan baik.3. Memastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: 12.7. 12.

SSMS. 15. Merancang. perkakasan dan perisian seperti Windows. E-mail. Internet. Menyediakan laporan dan maklumat perkembangan aktiviti sekolah kepada pihak yang berkenaan.3. 14. dan lain-lain. Menentukan kelancaran perjalanan sistem rangkaian secara keseluruhan user) dapat dan sentiasa memastikan bahawa pengguna (end menggunakan sistem dan aplikasi secara optimum. 14.2. Menjalankan pemantauan dan menyediakan Iaporan terhadap kecekapan rangkaian. Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber (resource person) ICT sekolah dan sentiasa mengikuti perkembangan ICT semasa. 13. 17 FAIL MEJA . Menjalankan Configuration Management Audit mengikut jadual yang ditetapkan.1. Printer.3.13. Mempertingkatkan budaya ICT di sekolah. 13.1.2. MS Office. 14. 15.2. Mengenal pasti masalah yang timbul sama ada masalah yang berkaitan perkakasan.1. Memainkan peranan sebagai pakar rujuk kepada pengguna yang menghadapi rnasalah dengan sistem pengoperasian. mengurus dan menyelaras laman web sekolah. 15. sistem pengoperasian. sistem rangkaian atau perisian-perisian dan Bahan Pengajaran-Pembelajaran dan menyelesaikan masalahmasalah yang dihadapi. 14. Menyediakan garis panduan peraturan/tatacara penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi. tahap penggunaan komponen Penyelesaian Bersepadu Pembestarian Sekolah supaya membantu perancangan menaik taraf kemudahan ICT sekolah. 13. Membantu menyediakan belanjawan keperluan ICT untuk sekolah.

Memberi penerangan kepada para pelawat sama ada dalam negeri dan luar negara mengenai Penyelesaian Bersepadu Pembestarian Sekolah 18 FAIL MEJA .16.1. 16. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari masa ke semasa.

Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain Unit Jawatan : : SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Penyelaras ICT Tugas dan Tanggungjawab 1. pengurusan dan pelaksanaan ICT. Mengesahkan Pihak pengurusan sekolah Meluluskan Penolong Kanan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Pusat Sumber 19 FAIL MEJA .0 Senarai Tugas. Guru Penyelaras ICT menjadi sumber penting penyalur semua maklumat dan maklum balas kepada semua perlakuan perisian yang dibekalkan. Penolong Kanan 1 Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti perancangan.6 . Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengetua/Guru Besar Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti perancangan. Sebagai penghubung tunggal (single point of contact) bagi pihak sekolah 1.1. pengurusan dan pelaksanaan ICT.

Pusat Akses dan sebagainya 2. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall.2. Memeriksa dan menyelenggara Memantau kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. komponenkomponen dan aksesori ICT seperti ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Mengurus. 2. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. Modem dan sebagainya 20 FAIL MEJA .3.1. perisian. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal berikut: Memeriksa Mengurus Melaksana Menyelenggara Membantu Memastikan Menyediakan Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Penolong Kanan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Unit kaunseling Unit Disiplin Pusat Sumber Merancang 2.2. Proxy. Melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. Gateway. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Internet Access. Broadband. EGNet.

5 Sebagai pegawai urusan bagi aktiviti penyelenggaraan termasuk mencatat log.10 Membantu merancang dan menguruskan pembelian bahan habis guna (consumables).8 Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi bilik-bilik kemudahan infrastruktur teknologi ditempatkan.4 Help-desk dan 1st Level Support 2.2. memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal.7 Memastikan kesemua infrastruktur teknologi berada dalam keadaan baik. 2.6 Menyedia inventori bagi kemudahan infrastruktur teknologi yang dibekalkan. 21 FAIL MEJA .9 Memastikan garis panduan/peraturan/ tata cara penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi dipatuhi. 2. 2. 2. membuat tindakan susulan kepada pihak berkaitan. 2.

1 Memastikan semua aplikasi perisian yang dipasang berfungsi seperti yang diperlukan oleh pihak pengguna. Menyediakan Menyediakan rosak. penggunaan LCD projector.2. Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Penolong Kanan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Unit kaunseling Unit Disiplin Pusat Sumber Guru-guru 3. TV connector dan sebagainya.3 22 FAIL MEJA . keperluan peralatan Memastikan ICT untuk guru dan membantu serta Menguruskan membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Mengurus kemudahan bahanbahan multimedia untuk kegunaan guru seperti sidang video. 3. 3.2 Menguruskan keperluan infrastruktur teknologi untuk kegunaan warga sekolah dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam aktivitiaktiviti sekolah.11 Menjalankan kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan komputer yang 3.

4. Melatih guru menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 4.1 Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guruguru,pelajar-pelajar dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi seperti Bahan Pengajaran dan Pembelajaran. 4.2 Memastikan audit penggunaan kemudahan ICT dijalankan untuk menentukan keberkesanan penggunaan tersebut.

Melatih Memantau

Juruteknik Komputer Guru-guru Pihak Pengurusan sekolah

23

FAIL MEJA

5. Melatih staf menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengurusan dan pentadbiran. 5.1 Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan kemahiran mengurus sistem komputer (hardware & software) dan aplikasi perisian. 5.2 Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guruguru dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi yang dibekalkan kementerian.

Melatih Memantau

Juruteknik Komputer Guru-guru Pihak Pengurusan sekolah

6. Memberi input di dalam Memberi input menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah.

Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah

24

FAIL MEJA

7. Menyelaras penilaian Memantau perisian pendidikan Melapor berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. 7.1 Menilai perisian Bahan PengajaranPembelajaran dan lainlain perisian yang dibekalkan. 8. Sebagai pengurus e-mel. 8.1 Menguruskan akaun dan e-mel warga sekolah. 9. Mengurus isu-isu Memantau keselamatan peralatan Melapor ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/ Sekolah serta MAMPU Membantu pihak Membantu pengurusan sekolah Menyedia dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS, ISIS, WINJAWS, SISTEKS, SAPP, SMM, SSDM, SBT dsb 25 Menguruskan

Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah

Pihak pengurusan sekolah Guru-guru

Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah

10.

Pihak pengurusan sekolah Juruteknik Komputer

FAIL MEJA

2 Memastikan bilik server hanya boleh dimasuki oleh pihak yang diberi kuasa sahaja.3 Memastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. 11. 11. Memastikan integriti Menyelenggara Pihak pengurusan dan keselamatan data.1 Memastikan Menguruskan Juruteknik supaya ciri-ciri polisi Komputer keselamatan (security policies) dipatuhi seperti yang ditetapkan oleh pihak pengurusan.2 Memastikan keselamatan kemudahan infrastruktur teknologi dengan langkah-langkah seperti berikut: 11.1 Memastikan pemasangan jeriji besi di bilik-bilik yang ditempatkan banyak komputer. 11. 26 FAIL MEJA .2.3 Memastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempattempat yang telah dikenal pasti. 11.2.11. sekolah Memantau 11.2.

1 Memastikan konfigurasi sistem beroperasi dengan baik.11.4 Memastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: 11.4.3 Membuat backup dan replikasi maklumat mengikut jadual yang disyorkan.2 Memastikan komputer bebas dari virus. 11. 11. 27 FAIL MEJA .4.4.

28 Memberi input Membantu Memastikan Memantau Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Penolong Kanan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Unit kaunseling Unit Disiplin Pusat Sumber Guru-guru FAIL MEJA .1 Memainkan peranan sebagai pakar rujuk kepada pengguna yang menghadapi rnasalah dengan sistem pengoperasian. Internet. perkakasan dan perisian seperti Windows. sistem pengoperasian. 12.3 Menentukan kelancaran perjalanan sistem rangkaian secara keseluruhan dan memastikan pengguna dapat menggunakan sistem dan aplikasi secara optimum. Printer. MS Office. 12. E-mail. sistem rangkaian atau perisianperisian dan Bahan PengajaranPembelajaran dan menyelesaikan masalahmasalah yang dihadapi.12. 12.2 Mengenal pasti masalah yang timbul sama ada masalah yang berkaitan perkakasan. SSMS. Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber (resource person) ICT sekolah dan sentiasa mengikuti perkembangan ICT semasa. dan lain-lain.

13. 13. Menyediakan Menjalankan Menyediakan Memantau Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Penolong Kanan Menyelesaikan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Pusat Sumber 29 FAIL MEJA .3 Membantu menyediakan belanjawan keperluan ICT untuk sekolah. tahap penggunaan komponen Penyelesaian Bersepadu Pembestarian Sekolah supaya membantu perancangan menaik taraf kemudahan ICT sekolah. 13. 13.2 Menjalankan pemantauan dan menyediakan Iaporan terhadap kecekapan rangkaian. Menyediakan laporan dan maklumat perkembangan aktiviti sekolah kepada pihak yang berkenaan.1 Menjalankan Configuration Management Audit mengikut jadual yang ditetapkan.

14. Mempertingkatkan budaya ICT di sekolah. 15. 15.1 Menyediakan garis Menguruskan panduan Melaksanakan peraturan/tatacara penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi. mengurus dan menyelaras laman web sekolah.2 Merancang.1 Memberi penerangan kepada para pelawat sama ada dalam negeri dan luar negara mengenai Penyelesaian Bersepadu Pembestarian Sekolah Pihak pengurusan sekolah 30 FAIL MEJA .Melaksanakan tugas lain yang diarahkan oleh Memberi pengurusan sekolah maklumat dari masa ke semasa. Menjalankan tugas. 14. Menyediakan Memastikan Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Penolong Kanan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Unit kaunseling Unit Disiplin Pusat Sumber Guru-guru 14.

7 . 0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran .

Muka surat 1/1 komponen-komponen dan aksesori ICT.PA-14).8 . iii.0 Subaktiviti 1(a) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. v. ii. iv. Carta Aliran dan Senarai Semak Penyelaras ICT Proses Kerja 1 Penyelaras ICT Aktiviti 1. 32 FAIL MEJA . Semak tempoh jaminan Jika dalam tempoh jaminan: i. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. perisian. Kenalpasti jenis alat kerosakan. Rekod nombor log dalam buku log. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut. Pastikan vendor hadir ke lokasi untuk memperbaiki kerosakan.0 Proses Kerja. Hubungi ‘Help Desk’ vendor dan dapatkan nombor log. Maklumkan kerja-kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. ii. Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengurusan sekolah dan Guru Penyelaras ICT UndangUndang / Peraturan Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa Proses Kerja Terima aduan kerosakan i.

iv. Dapatkan pengesahan semakan kerosakan dari PK1 /Guru Penyelaras ICT/Wakil. Vendor akan menyemak kerosakan tersebut dan akan mengisi Borang Pemeriksaan Penyenggaraan Peralatan ICT (Borang PPP) yang perlu ditandatangani oleh Guru dan kemukakan kepada Sektor ICT dan Maklumat. v. Cuba baiki kerosakan ii. Tunjukkan perkakasan yang rosak ii. iii. Kemukakan borang dan salinan kad harta modal ke Sektor ICT dan Maklumat Jika vendor yang dilantik oleh JPWPKL datang ke sekolah: i. Sekiranya vendor perlu membawa keluar perkakasan yang rosak itu untuk pemeriksaan. isi Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT (Borang AKP). Jika tidak boleh membaikinya sendiri. Setelah itu. dapatkan pula pengesahan dari Pengetua/Guru Besar/Wakil. iii. Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa 33 FAIL MEJA .Jika tiada jaminan: i. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Pemeriksaan (Borang KMKC).

Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Penyelenggaraan (Borang KMKP) dan ditandatangani oleh guru. iv. ii. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Jika boleh dibaiki di lokasi. v. iii. vendor hendaklah mengisi Borang Pengesahan Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT (Borang PPPP). pastikan vendor membaikinya. Jika telah dibaiki.Jika vendor datang semula (setelah mendapat LO): i.PA-14). Jika perlu dibaiki di luar. barulah menandatangani Borang PPPP ini. Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa 34 FAIL MEJA . Guru hendaklah menyemak dahulu peralatan ICT tersebut sudah boleh digunakan.

surat ini komponen-komponen dan aksesori ICT. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti Muka 1/1 kerosakan perkakasan utama.Carta Aliran Kerja 1 Penyelaras ICT Aktiviti 1 Subaktiviti 1 (a) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. perisian. Mula Terima aduan kerosakan Kenalpasti jenis alat & kerosakan Ya Hubungi Helpdesk vendor Dapatkan No Log Jaminan masih ada? Tidak Cuba baiki kerosakan Tidak Isi Borang AKP Pastikan vendor hadir untuk pembaikan Pastikan vendor catat & tandatangan tindakan Dapatkan pengesahan kerosakan dari PK1/GPICT/Wakil Dapatkan pengesahan dari Pengetua/ GuruBesar/Wakil Kemuka Borang AKP ke Sektor ICT & Maklumat Maklumkan kepada Pegawai Aset kerja pembaikan A B Tamat 35 FAIL MEJA .

A Tunjukkan peralatan ICT yang rosak kepada vendor Minta vendor isi Borang PPP Tidak Semak di sekolah Perlu dibawa keluar? Ya Minta vendor isi Borang KMKC Tamat B Ya Pastikan vendor membaikinya Baiki di lokasi Tidak Minta vendor mengisi Borang KMKP Pastikan guru tandatangan Borang KMKP Pastikan vendor isi Borang PPPP Minta guru semak peralatan ICT sama ada pembaikan telah dibuat Guru tandatangan Borang PPPP Pastikan vendor catat & tandatangan tindakan pembaikan dalam Buku Log Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah Tamat 36 FAIL MEJA .

komponenkomponen dan aksesori ICT. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN TINDAKAN (√ ) Terima aduan kerosakan 1. v. i. Pastikan vendor hadir ke lokasi untuk memperbaiki kerosakan. . Cuba baiki kerosakan ii. Kenalpasti jenis alat dan kerosakan. Hubungi ‘Help Desk’ vendor dan dapatkan nombor log. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut. dapatkan pula pengesahan dari Pengetua/Guru Besar/Wakil. BIL. Semak tempoh jaminan 2. 3. Maklumkan kerja-kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Jika dalam tempoh jaminan: i. perisian. ii.Senarai Semak 1 Penyelaras ICT Aktiviti Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Subaktiviti 1(a) Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. Rekod nombor log dalam buku log. iv. Setelah itu. iv.PA-14). Dapatkan pengesahan semakan kerosakan dari PK1 /Guru Penyelaras ICT/Wakil. v. Kemukakan borang dan salinan kad harta modal ke 37 FAIL MEJA 1. iii. Jika tiada jaminan: i. iii. Jika tidak boleh membaikinya sendiri. ii. isi Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT (Borang AKP).

Tunjukkan perkakasan yang rosak ii.Sektor ICT dan Maklumat 4. Vendor akan menyemak kerosakan tersebut dan akan mengisi Borang Pemeriksaan Penyenggaraan Peralatan ICT (Borang PPP) yang perlu ditandatangani oleh Guru dan kemukakan kepada Sektor ICT dan Maklumat. iii. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Pemeriksaan (Borang KMKC). Jika vendor yang dilantik oleh JPWPKL datang ke sekolah: i. Sekiranya vendor perlu membawa keluar perkakasan yang rosak itu untuk pemeriksaan. 38 FAIL MEJA .

iv. 39 FAIL MEJA . Jika boleh dibaiki di lokasi. Jika vendor datang semula (setelah mendapat LO): i. Guru hendaklah menyemak dahulu peralatan ICT tersebut sudah boleh digunakan.PA-14). Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Penyelenggaraan (Borang KMKP) dan ditandatangani oleh guru. ii. iii.5. Jika telah dibaiki. pastikan vendor membaikinya. vendor hendaklah mengisi Borang Pengesahan Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT (Borang PPPP). v. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut. Jika perlu dibaiki di luar. barulah menandatangani Borang PPPP ini.

Proxy. Kenalpasti masalah yang dikemukakan ii. Pusat Akses dsb. Jika terdapat aduan mengenai rangkaian: i. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet.Proses Kerja 2 Penyelaras ICT Aktiviti 1 Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Selesaikan masalah jika boleh. Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Subaktiviti 1 (b) Proses Kerja Pastikan rangkaian SchoolNet di Pengurusan sekolah sekolah berjalan dengan baik setiap hari dengan menyemak Guru Penyelaras ICT router/modem/server. hubungi Meja Bantuan GITN dan dapatkan no log aduan. EGNet. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu. Internet Access. 40 FAIL MEJA . Broadband.PA-14). v. Jika masalah tidak boleh diselesaikan. perisian. iv. Rekodkan no log aduan ke dalam Buku Log Aduan Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Muka surat 1/1 Firewall. vi. Uji dan pastikan rangkaian berfungsi semula. Semak switch/hub/kabel UTP/konfigurasi perkakasan ICT/router/modem/server iii.

Internet Access. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. perisian. Mula Subaktiviti 1 (b) Pastikan rangkaian berfungsi Tidak Ada aduan? Ya Kenalpasti masalah Semak peralatan rangkaian Ya Masalah rangkaian selesai? Tidak Uji & pastikan rangkaian berfungsi semula Lapor ke Meja Bantuan GITN Dapatkan no. log aduan dalam Buku Log Aduan Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah Tamat 41 FAIL MEJA . Pusat Akses dsb. Muka surat 1/1 DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. log aduan Rekodkan no. Broadband. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu. EGNet. Proxy.Carta Aliran Kerja 2 Penyelaras ICT Aktiviti 1 Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT.

Internet Access. xii. Uji dan pastikan rangkaian berfungsi semula. xi. Selesaikan masalah jika boleh. x. Semak switch/hub/kabel UTP/konfigurasi perkakasan ICT/router/modem/server ix. Rekodkan no log aduan ke dalam Buku Log Aduan. 42 FAIL MEJA . DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. Broadband. 3. 2. perisian. 1. sekolah berjalan dengan baik setiap hari dengan menyemak router/modem/server.Senarai Semak 2 Penyelaras ICT Aktiviti Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. Pusat Akses dsb. hubungi Meja Bantuan GITN dan dapatkan no log aduan. EGNet. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Subaktiviti 1(b) Membantu. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Jika terdapat aduan mengenai rangkaian: vii. Kenalpasti masalah yang dikemukakan viii. Jika masalah tidak boleh diselesaikan. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN TINDAKAN (√ ) Pastikan rangkaian SchoolNet di 1.PA-14). BIL. Proxy.

perisian. Gateway dan Modem dsb. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan Muka surat 1/1 pembahagian IP Address. Uji capaian bagi memastikan peralatan ICT dapat berfungsi dengan baik Lapor status capaian kepada Guru Penyelaras ICT 43 FAIL MEJA .Proses Kerja 3 Penyelaras ICT Aktiviti 1 Subaktiviti 1(c) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Modem dsb Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima arahan dari Guru Pengurusan sekolah Penyelaras ICT untuk melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Guru Penyelaras ICT Address. Gateway.

Gateway. perisian. Modem dsb Mula Terima arahan dari Guru Penyelaras ICT Uji capaian Lapor status capaian kepada Guru Penyelaras ICT Tamat 44 FAIL MEJA . perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan Muka surat 1/1 pembahagian IP Address.Carta Aliran Kerja 3 Penyelaras ICT Aktiviti 1 Subaktiviti 1 (c) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT.

45 FAIL MEJA . perisian. Gateway. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Subaktiviti 1(c) Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN TINDAKAN (√ ) 1. Modem dsb BIL. 3.Senarai Semak 3 Penyelaras ICT Aktiviti Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. 2. Uji capaian bagi memastikan peralatan ICT dapat berfungsi dengan baik Lapor status capaian Guru Penyelaras ICT kepada 1. Terima arahan dari Guru Penyelaras ICT untuk melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. Gateway dan Model dsb.

Proses Kerja 4 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 1 1(d) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. 46 FAIL MEJA . perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Muka surat Help-desk dan 1st Level Support 1/1 ini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima aduan kerosakan daripada Pengurusan sekolah pengguna peralatan ICT sekolah Guru Penyelaras ICT Rekodkan aduan kerosakan di dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah dengan butiran berikut: i.PA-14). Nama penuh pengadu ii. Model peralatan ICT yang rosak iii. Catat jenis kerosakan yang dihadapi Buat 1st level pengguna support kepada Jika peralatan ICT tersebut telah dibaiki. perisian. rekod kerja-kerja pembaikan ke dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.

perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Help-desk dan 1st Level Support Muka surat 1/1 Mula Terima aduan kerosakan Rekod aduan kerosakan dalam Buku Log Kerosakan Buat 1st level support Rekod kerja pembaikan dalam Buku Log Kerosakan Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah Tamat 47 FAIL MEJA .Carta Aliran Kerja 4 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 1 1 (d) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. perisian.

rekod kerja-kerja pembaikan ke dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.Senarai Semak 4 Penyelaras ICT Aktiviti Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. 48 FAIL MEJA . Catat jenis kerosakan yang dihadapi Buat 1st level support kepada pengguna Jika peralatan ICT tersebut telah dibaiki. 5. perisian. Terima aduan kerosakan daripada pengguna peralatan ICT sekolah 2. 3. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Help-desk dan 1st Level Support Subaktiviti 1(d) BIL. Model peralatan ICT yang rosak vi.PA-14). TINDAKAN TANDAKAN CATATAN TINDAKAN (√ ) 1. Nama penuh pengadu v. 4. Rekodkan aduan kerosakan di dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah dengan butiran berikut: iv. 1.

Muka surat 1/1 Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima arahan penyediaan Pengurusan sekolah peralatan ICT dari pengurusan sekolah /Guru Penyelaras ICT Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi peralatan ICT Sediakan peralatan diperlukan penempatan ICT yang Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan 49 FAIL MEJA .Proses Kerja 5 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 2 Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran.

Carta Aliran Kerja 5 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 2 Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Muka surat 1/1 Mula Terima arahan daripada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi Sediakan peralatan ICT Pasang peralatan ICT Uji peralatan ICT Tidak Peralatan ICT berfungsi? Ya Maklumkan bahawa peralatan ICT sedia digunakan Simpan peralatan ICT setelah selesai digunakan Tamat 50 FAIL MEJA .

4. 5. TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN Subaktiviti BIL. Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. 1. 7. 8. Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. 51 FAIL MEJA . Terima arahan penyediaan peralatan ICT dari pengurusan sekolah /Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi peralatan ICT Sediakan peralatan diperlukan penempatan ICT yang 2. 3.Senarai Semak 5 Penyelaras ICT Aktiviti 2. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan 6.

Proses Kerja 6 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 3 Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah Muka surat 1/1 ini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima arahan untuk menyediakan Pengurusan sekolah keperluan perolehan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Guru Penyelaras ICT Penyelaras ICT Buat semakan keperluan perolehan peralatan ICT dengan bertanya kepada guru-guru sekolah dan kakitangan pejabat Lapor kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT akan keperluan perolehan peralatan ICT (jika ada) 52 FAIL MEJA .

Carta Aliran Kerja 6 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 3 Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah Muka surat 1/1 Mula Terima arahan penyediaan peralatan ICT Buat semakan keperluan perolehan peralatan ICT Lapor keperluan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Tamat 53 FAIL MEJA .

Senarai Semak 6 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti BIL. 1. 54 FAIL MEJA . Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN Terima arahan untuk menyediakan keperluan perolehan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Buat semakan keperluan perolehan peralatan ICT dengan bertanya kepada guru-guru sekolah dan kakitangan pejabat Lapor kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT akan keperluan perolehan peralatan ICT (jika ada) 2. 3. 3.

Pastikan penggunaan peralatan ICT direkod di dalam Buku Log. lapor kehilangan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/ Penolong Kanan 1/ Guru Penyelaras ICT. ii.Proses Kerja 7 Penyelaras ICT Aktiviti 4 Subaktiviti Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU Muka surat 1/1 Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Pastikan keselamatan ICT melalui Pengurusan sekolah langkah-langkah berikut: i. Pastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat yang telah dikenalpasti. Jalankan aktiviti ’back-up’ pada data yang berada di dalam server dengan kekerapan dua kali sebulan. Jika berlaku kehilangan peralatan ICT. 55 FAIL MEJA . Pastikan pintu makmal komputer dan pusat akses ditutup dan dikunci setelah selesai digunakan. Pastikan pengemaskinian perisian anti-virus dilakukan secara berkala pada semua komputer di sekolah. Pastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: i. Pastikan bilik server sentiasa Guru Penyelaras ICT berkunci. Pastikan sistem penggera keselamatan berfungsi dengan baik. Pastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. v. ii. iii. vi. iv.

Carta Aliran Kerja 7 Penyelaras ICT Aktiviti 4 Subaktiviti Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU Muka surat 1/1 Mula A Keselamatan peralatan ICT B Keselamatan data C Kehilangan peralatan ICT Tamat A Buat semakan Tidak Bilik Server dikunci? Tidak Ya Alat hawa dingin berfungsi? Tidak Ya Alat pemadam api berkeadaan baik? Ya Tidak Sistem penggera berfungsi? Tidak Ya Makmal Komputer & Pusat Akses dikunci setelah digunakan? Tidak Ya Penggunaan peralatan ICT direkod dalam Buku Log? Ya Lapor ketidakpatuhan Tamat 56 FAIL MEJA .

B Pastikan anti-virus diupdate Pastikan backup data dibuat Tamat C Semak jenis peralatan ICT yang hilang Lapor peralatan ICT yang hilang Tamat 57 FAIL MEJA .

Pastikan pengemaskinian perisian anti-virus dilakukan secara berkala pada semua komputer di sekolah. . Pastikan penggunaan peralatan ICT direkod di dalam Buku Log. vi. Pastikan pintu makmal komputer dan pusat akses ditutup dan dikunci setelah selesai digunakan. Pastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat yang telah dikenalpasti. Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN Subaktiviti BIL. 3. Pastikan sistem penggera keselamatan berfungsi dengan baik. iv. iii. Pastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: iii. 58 FAIL MEJA 2. Jika berlaku kehilangan peralatan ICT.Senarai Semak 7 Penyelaras ICT Aktiviti 4. Pastikan keselamatan ICT melalui langkah-langkah berikut: i. lapor kehilangan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/ Penolong Kanan 1/ Guru Penyelaras ICT. 1. Pastikan bilik server sentiasa berkunci. ii. Pastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. v. Jalankan aktiviti ’back-up’ pada data yang berada di dalam server dengan kekerapan dua kali sebulan. iv.

Proses Kerja 8 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 5 Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. SMM. SBT dsb Kenalpasti lokasi peralatan ICT Sediakan peralatan diperlukan penempatan ICT yang Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. SBT dsb Muka surat 1/1 Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima arahan penyediaan Pengurusan sekolah peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan Guru Penyelaras ICT maklumat untuk aplikasi EMIS. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan 59 FAIL MEJA . HRMIS. SSDM. SMM. HRMIS. SSDM.

SSDM. SBT dsb Muka surat 1/1 Mula Terima arahan daripada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi Sediakan peralatan ICT Pasang peralatan ICT Uji peralatan ICT Tidak Peralatan ICT berfungsi? Ya Maklumkan bahawa peralatan ICT sedia digunakan Simpan peralatan ICT setelah selesai digunakan Tamat 60 FAIL MEJA .Carta Aliran Kerja 8 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 5 Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. SMM. HRMIS.

SBT dsb Kenalpasti lokasi peralatan ICT Sediakan peralatan diperlukan penempatan ICT yang 2. SSDM. 7. 4. SMM. Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. 5. Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. 3. Terima arahan penyediaan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. SMM. HRMIS.Senarai Semak 8 Penyelaras ICT Aktiviti 5. SSDM. 61 FAIL MEJA . ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan 6. 1. SBT dsb TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN Subaktiviti BIL. HRMIS. 8.

62 FAIL MEJA .0 Senarai Undang-Undang Pekeliling  Perintah-perintah Am Bab ‘A’. ‘E’ dan ‘F’ dan Arahan-arahan Perbendaharaan. ‘B’.  Surat Pekeliling Am Bil.  Surat Pekeliling ICT Bil. 1 Tahun 2007 – Garispanduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Projek ICT Kementerian Pelajaran Malaysia. 1 Tahun 2006 . 1 Tahun 2001 – Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT).9 .Garis Panduan Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat Sektor Awam. ‘D’.  Surat Pekeliling Am Bil.  PKPA Bil.  Pekeliling Am Bil. 4 Tahun 2006 .  Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007 Panduan Pengurusan Pejabat. 6 Tahun 2005 .  Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2002 – Penggunaan dan Pemakaian Data Dictionary Sektor Awam (DDSA) Sebagai Standard di Agensiagensi Kerajaan.  Pekeliling Am Bil.  PKPA Bil. 3 Tahun 2000 – Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT).Pengurusan Pengendalian Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat (ICT) Sektor Awam.  Pekeliling Am Bil.Pengurusan Laman Web/Portal Sektor Awam. 2 Tahun 2006 . ‘C’.Pengukuhan Tadbir Urus Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan. 1 Tahun 2003 – Garis panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Emel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan.

Surat PKPA . 2 Tahun 2000 – Peranan Jawatankuasa di Bawah Jawatankuasa IT dan Internet (JITIK). Pekeliling Am.  Semua Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA). 63 FAIL MEJA . Surat Perkeliling Am Bil. Surat Pekeliling Am dan Garispanduan MAMPU yang diedarkan dari semasa ke semasa.

0 Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh (6) bulan. Nama Pegawai Jawatan Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : : Nama Jawatankuasa Kekerapan Mesyuarat Setahun Jenis Keanggotaan 64 FAIL MEJA .10 .

Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Utk Pemeriksaan 2. Borang Aduan Peralatan ICT Yang Belum Dipulangkan 4. Borang Pemeriksaan Penyelenggaraan ICT 5.11. 0 Senarai Borang-Borang Yang Digunakan Aktiviti Subaktiviti Muka surat ini 1/1 1. Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT 7. Borang Pengesahan Penyelenggaraan Peralatan ICT 6. Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT 3. Borang Pengesahan Penyelenggaraan Peralatan ICT(2) 65 FAIL MEJA .

Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Setelah itu. v. ii. Semak tempoh jaminan Jika dalam tempoh jaminan: i. 5 minit / aduan 1 minit / aduan Bergantung kepada vendor 1 hari bekerja 3. komponenkomponen dan aksesori ICT. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. 1. Jika tiada jaminan: i. iv. Rekod nombor log dalam buku log.0 Norma Kerja NORMA KERJA Nota : Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut. Kemukakan borang dan salinan kad harta modal ke Sektor ICT dan Maklumat 66 MASA YANG DIAMBIL 30 Minit / Unit Subaktiviti 1(a) BIL. v. iv. dapatkan pula pengesahan dari Pengetua/Guru Besar/Wakil. Cuba baiki kerosakan ii. Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 1. iii. Maklumkan kerja-kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. JENIS KERJA Terima aduan kerosakan i. ii. 4 jam / unit Bergantung kepada Jabatan FAIL MEJA .PA14). Dapatkan pengesahan semakan kerosakan dari PK1 /Guru Penyelaras ICT/Wakil. Jika tidak boleh membaikinya sendiri. 2. Pastikan vendor hadir ke lokasi untuk memperbaiki kerosakan. isi Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT (Borang AKP). Kenalpasti jenis alat dan kerosakan. Hubungi ‘Help Desk’ vendor dan dapatkan nombor log. perisian. iii.12.

pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Pemeriksaan (Borang KMKC). Bergantung kepada vendor 5. Sekiranya vendor perlu membawa keluar perkakasan yang rosak itu untuk pemeriksaan.4. Jika vendor yang dilantik oleh JPWPKL datang ke sekolah: i. Bergantung kepada vendor 67 FAIL MEJA . barulah menandatangani Borang PPPP ini. iv. pastikan vendor membaikinya. ii. Vendor akan menyemak kerosakan tersebut dan akan mengisi Borang Pemeriksaan Penyenggaraan Peralatan ICT (Borang PPP) yang perlu ditandatangani oleh Guru dan kemukakan kepada Sektor ICT dan Maklumat. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Jika telah dibaiki.PA-14). iii. Jika boleh dibaiki di lokasi. v. Tunjukkan perkakasan yang rosak ii. vendor hendaklah mengisi Borang Pengesahan Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT (Borang PPPP). Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menanda-tangani buku tersebut. Jika perlu dibaiki di luar. Guru hendaklah menyemak dahulu peralatan ICT tersebut sudah boleh digunakan. Jika vendor datang semula (setelah mendapat LO): i. iii. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Penyelenggaraan (Borang KMKP) dan ditandatangani oleh guru.

MASA YANG DIAMBIL 10 minit / hari Subaktiviti 1(b) BIL. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. iv. hubungi Meja Bantuan GITN dan dapatkan no log aduan. vi. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. 1. Jika terdapat aduan mengenai rangkaian: i. JENIS KERJA Pastikan rangkaian SchoolNet di sekolah berjalan dengan baik setiap hari dengan menyemak router/modem/server. 15 minit / aduan 68 FAIL MEJA . Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Semak switch/hub/kabel UTP/konfigurasi perkakasan ICT/router/modem/server iii. EGNet. Proxy. Pusat Akses dsb. perisian. 30 minit / aduan Bergantung kepada Vendor 3. Internet Access.PA-14). 2. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu.NORMA KERJA Nota: Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 1. Uji dan pastikan rangkaian berfungsi semula. Broadband. Rekodkan no log aduan ke dalam Buku Log Aduan. Selesaikan masalah jika boleh. v. Jika masalah tidak boleh diselesaikan. Kenalpasti masalah yang dikemukakan ii.

Gateway. 69 FAIL MEJA . Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. perisian. Gateway dan Modem dsb.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 1. Uji capaian bagi memastikan peralatan ICT dapat berfungsi dengan baik Lapor status capaian kepada Guru Penyelaras ICT MASA YANG DIAMBIL 20 minit / unit Subaktiviti 1(c) BIL. 1. Modem dsb JENIS KERJA Terima arahan dari Guru Penyelaras ICT untuk melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. 3. 2.

3. Nama penuh pengadu ii. 5.PA-14). 70 FAIL MEJA . 2. 4. rekod kerjakerja pembaikan ke dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Catat jenis kerosakan yang dihadapi Buat 1st level support kepada pengguna Jika peralatan ICT tersebut telah dibaiki. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Help-desk dan 1st Level Support JENIS KERJA Terima aduan kerosakan peralatan ICT sekolah daripada pengguna MASA YANG DIAMBIL 4 jam / unit Subaktiviti 1(d) BIL. Model peralatan ICT yang rosak iii. 1.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 1. perisian. Rekodkan aduan kerosakan di dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah dengan butiran berikut: i.

5. 71 FAIL MEJA . ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan dari MASA YANG DIAMBIL 30 minit / unit 8. 6. Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. 4. 3. 7. JENIS KERJA Terima arahan penyediaan peralatan ICT pengurusan sekolah /Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi penempatan peralatan ICT Sediakan peralatan ICT yang diperlukan Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. Subaktiviti BIL. 1. 2.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 2.

72 FAIL MEJA . JENIS KERJA Terima arahan untuk menyediakan keperluan perolehan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Buat semakan keperluan perolehan peralatan ICT dengan bertanya kepada guru-guru sekolah dan kakitangan pejabat Lapor kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT akan keperluan perolehan peralatan ICT (jika ada) MASA YANG DIAMBIL 5 hari berkerja 3.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti Subaktiviti BIL. 1. 3. Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah 2.

vi. ii. v. Pastikan pengemaskinian perisian anti-virus dilakukan secara berkala pada semua komputer di sekolah. 5 minit / aduan 73 FAIL MEJA . 1. Pastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. Pastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: i.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 4. iv. Pastikan sistem penggera keselamatan berfungsi dengan baik. iii. Pastikan bilik server sentiasa berkunci. Jika berlaku kehilangan peralatan ICT. Pastikan pintu makmal komputer dan pusat akses ditutup dan dikunci setelah selesai digunakan. Jalankan aktiviti ’back-up’ pada data yang berada di dalam server dengan kekerapan dua kali sebulan. JENIS KERJA Pastikan keselamatan ICT melalui langkah-langkah berikut: i. lapor kehilangan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/ Penolong Kanan 1/ Guru Penyelaras ICT. Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU Subaktiviti BIL. Pastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat yang telah dikenalpasti. MASA YANG DIAMBIL 10 minit / bilik 2. Pastikan penggunaan peralatan ICT direkod di dalam Buku Log. Setiap hari 2 kali sebulan 3. ii.

1. 3.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 5. SBT dsb Kenalpasti lokasi penempatan peralatan ICT Sediakan peralatan ICT yang diperlukan Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. 5. SSDM. SSDM. 74 FAIL MEJA . SMM. SMM. 7. Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. HRMIS. JENIS KERJA Terima arahan penyediaan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. 4. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan MASA YANG DIAMBIL 30 minit / unit 2. HRMIS. 8. SBT dsb Subaktiviti BIL. 6.

Butir-butir tugas Catatan Catatan: Sila letakkan senarai ini diatas meja anda 75 FAIL MEJA .0 Senarai Tugas Harian Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan.13. Nama : < nama Penyelaras ICT> Jawatan : Penyelaras ICT Tarikh: Bil. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk. Disiapkan setiap hari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful