P. 1
linguistik

linguistik

|Views: 185|Likes:
Published by aliem_73
p
p

More info:

Published by: aliem_73 on Apr 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2015

pdf

text

original

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Unit

1
LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA
HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat: i. menerangkan definisi linguistik dan cabang-cabangnya, ii. mengetahui asal perkataan linguistik, iii. mengetahui pelopor linguistik moden, dan iv. menjelaskan ilmu linguistik aliran tatabahasa transformasi generatif.

Pengenalan
Unit ini membincangkan hal tentang Linguistik dan Cabang-cabangnya yang mencakupi konsep linguistik, asal perkataan linguistik, pelopor linguistik moden, cabang-cabang linguistik serta aliran linguistik tatabahasa transformasi generatif.

Tahukah Anda Pengertian Linguistik?
Menurut Kamus Dewan (2005:945) linguistik bererti pengajian ilmu bahasa. Oleh David Crystal dalam bukunya, A Dictionary of Linguistics and Phonetics (1986:181), linguistik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa (the scientific study of language).

1

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Tahukah Anda Asal Perkataan Linguistik?
Perkataan linguistik berasal daripada perkataan Latin, iaitu lingua yang bermaksud bahasa. Perkataan Latin ini juga digunakan dalam banyak bahasa lain yang berasal daripada bahasa Latin seperti dalam bahasa Perancis (langue, langage), bahasa Itali (lingua), atau bahasa Sepanyol (lengua) atau dalam bahasa Inggeris (linguistics). Perkataan linguistik dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu linguistics yang dipinjam daripada bahasa Perancis, iaitu linguistique. Orang yang pandai atau faham bermacam-macam bahasa asing atau ahli bahasa dipanggil linguis, dan orang yang mengetahui atau bertutur dalam dua bahasa atau banyak bahasa dikenali sebagai bilingual, atau multilingual.

Siapakah Pelopor Linguistik Moden?
Ferdinand de Saussure ialah seorang sarjana bangsa Swiss. Beliau dianggap sebagai pelopor linguistik moden. Bukunya Cours de Linguistique Generale (1916) sangat terkenal dan dianggap sebagai buku asas linguistik moden. Oleh sebab itu, beberapa istilah yang dipakai oleh de Saussure diterima umum sebagai istilah rasmi, misalnya langage, langue dan parole (Prof. Dr. J.W.M. Verhaar, 1983:1). Langage bererti bahasa pada umumnya, misalnya semua manusia di dunia ini mempunyai bahasa. Langue bererti bahasa tertentu kepunyaan satu-satu kumpulan penutur tertentu, misalnya bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan bahasa-bahasa atau langue-langue tersendiri. Langue dianggap bahasa kepunyaan kumpulan atau masyarakat bahasa tertentu dan parole pula merupakan pertuturan atau bentuk ucapan individu yang kerap disebut sebagai idiolek.

Kesimpulan Tentang Ilmu Linguistik
Kesimpulannya, ilmu linguistik ialah ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik. Maksudnya ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara empirikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti yang benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah. Misalnya, kita menggunakan ilmu linguistik itu untuk mengkaji bahasa Melayu.

2

Kita mengkaji secara formal dan objektif bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan. sistem fonem. misalnya bagaimana bahasa Melayu itu diucapkan. bentuk dan sistem bahasa itu.1 Jelaskan konsep Linguistik. kata. Misalnya. ilmu linguistik yang 3 .LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kita mengkaji bahasa Melayu seperti yang benar-benar wujud dan digunakan oleh masyarakat bahasa itu. Apakah Linguistik Deskriptif? Linguistik Deskriptif ialah satu cabang linguistik yang menghuraikan satu-satu bahasa tertentu pada satu-satu masa tertentu. ramalan. 1. 1.2 Siapakah pelopor Linguistik Moden? Tahukah Anda Cabang-cabang Linguistik? Linguistik mempunyai cabang atau bidang pengajian yang berlainan seperti: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) Linguistik Deskriptif (Descriptive Linguistics) Linguistik Historis (Historical Linguisticsi) Linguistik Komparatif (Comparative Linguistics) Sosiolinguistik (Sociolinguistics) Neurolinguistik (Neurolinguistics) Linguistik Am (General Linguistics) Linguistik Terapan (Applied Linguistics) Psikolinguistik (Psycholinguistics) i. morfem. Kajian ini dilakukan secara objektif dan tidak boleh berdasarkan agak-agakan. sentimen atau falsafah dan hasil kajian itu pula boleh diuji kebenarannya. frasa dan ayat yang berlainan bentuk dalam bahasa Melayu.

frasa atau ayat bahasa Melayu dengan ciri-ciri dan sistem dalam bahasa Inggeris. suku kata.3 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Deskriptif? Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Deskriptif? 1. bahasa Iban. Linguistik Deskriptif hanya membuat huraian tentang satu-satu bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan dengan bahasa-bahasa lain atau mengkaji daripada sudut sejarah bahasa itu. 1. perkataan.4 4 . perkataan. konsonan. Linguistik Deskriptif menghuraikan bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dituturkan dan bagaimana sistem bahasa Melayu itu digunakan dalam bidang fonologi. bahasa Tamil. bahasa Portugis. Misalnya. baik pada awal ataupun pada akhir satu-satu zaman itu. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah menghuraikan bentuk dan sistem bahasa itu secara objektif dan secara empirikal. diftong. bahasa Itali dan lain-lain. bahasa Inggeris. bahasa Jawa. diftong. frasa dan ayat bahasa Melayu. Linguistik Deskriptif juga tidak berminat untuk mengkaji sejarah perkembangan atau pertumbuhan bahasa Melayu. morfologi. bahasa Jepun. sistem suku kata. Linguistik Deskriptif akan menghuraikan bunyi-bunyi vokal. bahasa Perancis. tetapi tidak membuat perbandingan antara sistem vokal. sintaksis dan segala aspek yang terdapat dalam bahasa Melayu. bahasa Perancis. Ilmu Linguistik Deskriptif boleh digunakan untuk mengkaji dan menghuraikan secara umum sebarang bahasa di dunia. bahasa Kadazan. iaitu seperti yang benar-benar wujud dalam bahasa itu. bahasa Tagalog mahupun bahasa Mandarin. baik bahasa Melayu.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 menghurai atau menganalisis bahasa Melayu seperti yang dituturkan oleh masyarakat Melayu pada hari ini. konsonan. Jepun atau bahasa Cina.

sintaksis dan seumpamanya. Lazimnya. 1. baik daripada segi fonologi. dialek Negeri Sembilan dan dialek Perak dengan bahasa Melayu baku. Apakah Linguistik Historis? Linguistik Historis ialah satu cabang linguistik yang mengkaji satu-satu bahasa itu daripada sudut sejarah. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah sejarah dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam bahasa dari satu masa ke satu masa yang lain. Perancis dan Jerman. morfologi. bahasa Kadazan. 5 . bahasa Tagalog. Apakah Linguistik Komparatif? Linguistik Komparatif ialah cabang linguistik yang mengkaji bahasa secara perbandingan. bahasa Iban. morfologi dan sintaksis antara dialek-dialek seperti dialek Kedah.6 Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Historis? iii. iaitu menyelidiki segala perubahan dan perkembangan satu-satu bahasa itu. ahli bahasa membandingbandingkan ciri-ciri bahasa serumpun seperti membandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Jawa. 1.5 Huraikan maksud Linguistik Historis. Linguistik Komparatif kerap digunakan untuk membandingkan antara dialek Kedah dengan dialek Perak atau dialek Kelantan dengan dialek Terengganu atau membandingkan bidang fonologi. iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii. Namun demikian. Misalnya. ada pula ahli-ahli bahasa yang turut membandingkan struktur bahasa-bahasa yang bukan daripada satu rumpun seperti membandingkan struktur frasa dan ayat bahasa Melayu dengan struktur frasa dan ayat bahasa Inggeris. bahasa Murut dan lain-lain atau membandingkan bahasa Inggeris dengan bahasa-bahasa induk Jerman yang lain seperti bahasa Belanda. Linguistik Historis mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari ini atau mengkaji sejarah perkamusan bahasa Melayu atau sejarah sistem ejaan bahasa Melayu dan seumpamanya.

serta jenis-jenis perbendaharaan kata yang digunakan olehnya akan menunjukkan dari daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang telah diterimanya. Sosiolinguistik merupakan kajian yang menumpukan perhatian kepada bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. bagaimanakah ia menyusun frasa dan ayat-ayat tertentu.7 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Komparatif? 1. tajuk perbincangan. huraikan Linguistik Komparatif. pekerjaannya dan berbagai-bagai aspek latar 6 .8 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih mendalam.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Bagaimanakah seseorang itu bercakap. ciri-ciri fungsi variasi-variasi ini dan ciri-ciri penutur yang menggunakannya apabila ketigatiga unsur ini berinteraksi. Dengan perkataan lain. Apakah Sosiolinguistik? Sosiolinguistik yang juga dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistik sosial ialah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat. iv. bunyibunyi perkataan. berubah dan mengubah satu sama lain dalam sesuatu masyarakat bahasa. Daripada apa yang dicakapkan. fungsi sesuatu interaksi. buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar (setting). 1981:4) dan Fishman (1968) pula menyatakan bahawa Sosiolinguistik ialah bidang yang mengkaji ciri-ciri variasi bahasa. cara ia menyebutkan perkataan. Menurut Dell Hymes (1966). bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap sesama sendiri (Nik Safiah Karim. seseorang itu dapat menangkap sikap dan pendiriannya. peserta (participant). Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat untuk berhubung. Bagaimanakah orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan memberikan tanda-tanda dan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya. Manusia menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan hasrat.

Bidang-bidang seperti inilah yang tercakup oleh disiplin Sosiolinguistik. Sosiolinguistik juga turut mengkaji sistem ganti nama.10 7 . “Puan”. “patik”. “Mak Cik”. “engkau”. panggilan dan gelaran seperti “aku”. Sosiolinguistik lazimnya menumpukan kajian pada aspek atau topik seperti yang berikut: i) Bahasa rasmi ii) Bahasa kebangsaan iii) Pidgin iv) Kreol v) Bilingualism vi) Multilingualism vii) Dialek viii) Ideolek ix) Ragam bahasa x) Sikap terhadap bahasa xi) Sistem panggilan dalam masyarakat xii) Kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa 1. “Adik”. “Dato”. sistem panggilan dan sistem gelaran dalam sesebuah masyarakat dalam masyarakat Melayu seperti penggunaan kata ganti nama. 1.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 belakangnya. Di samping itu. “Puan Sri” dan seumpamanya. “beta”.9 Apakah yang anda faham tentang Sosiolinguistik? Bincangkan aspek-aspek yang boleh dikaji dalam bidang Sosiolinguistik. “Abang”. “Tuan”. “Pak Cik”. “anda”. “Tan Sri”. “Encik”.

Neurolinguistik mempunyai hubungan yang erat dengan afasiologi kerana kedua-dua disiplin ini sama-sama mengkaji penyakit bertutur.Broca dan C. Medan Wernicke mengandungi representasi ingatan perbendaharaan bentuk kata yang berfungsi mengamati dan menerima ucapan. Dengan perkataan lain. Neurologi mula-mula wujud pada abad ke-19. Apakah Neurolinguistik? Neurolinguistik ialah cabang ilmu linguistik yang mengkaji hal-hal otak dan perkaitannya dengan bahasa. Teori Neurolinguistik Wernicke merupakan teori yang pertama lahir daripada beberapa kes kajian penyakit afasia. pemahaman kalimat-kalimat terganggu apabila hemisfera kanan secara aktif terlibat dalam 8 . Neurolinguistik banyak mendapat manfaat daripada kerjasama antara psikologi dengan linguistik dan afasiologi pula mendapat manfaat daripada neurologi. Neurolinguistik ingin mengetahui bagaimana otak diorganisasi pada waktu mengelolakan aspek-aspek kemampuan bahasa dan perlakuan bahasa yang begitu rumit. otak manusia mempunyai dua bahagian. diwujudkan oleh P. 1987 telah mengemukakan penemuan terbaharu beliau yang menunjukkan bahawa Medan Broca tidak sahaja berfungsi untuk melaksanakan proses-proses sintaksis dan produksi fonologi. Afasiologi mengkaji penyakit bertutur. Pakar kajian neurolinguistik. Neurolinguistik menumpukan kajian terhadap bagaimana bahasa itu diproses di dalam otak dari awal pemerolehan bahasa sampailah ke bahasa itu berkembang dalam kehidupan manusia. Medan Broca korteks pula berfungsi melahirkan kalimat-kalimat. terutama untuk tujuan mengubatinya dan Neurolinguistik cenderung untuk mengetahui hakikat hubungan antara otak dengan bahasa demi pengubatan penyakit bertutur. Kalimat-kalimat difahami melalui Medan Wernicke belahan kiri (hemisfera kiri korteks) otak manusia. ekspresi muka dan gerak-geri badan waktu bertutur dan makna perumpamaan serta ungkapan ideomatik juga. Medan Broca korteks menukar kalimat-kalimat yang disimpan dalam Medan Wernicke korteks kepada bentuk bunyi.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 v. tetapi juga proses-proses morfologi. Menurut ilmu Neurolinguistik.Wernicke.. hemisfera kanan berfungsi untuk komunikasi kebahasaan yang penting. Damasi H. Menurut teori Neurolinguistik Klasik. Oleh sebab itulah. Hemisfera kanan mempunyai fungsi mengendalikan semua fonem segmental (aspek-aspek intonasi dan prosodi) dan tona suara. Kalimat-kalimat bahasa disimpan dan diproses di hemisfera kiri otak manusia. iaitu Medan Wernicke korteks (hemisfera kiri korteks) dan Medan Broca korteks.

12 Jelaskan konsep Neurolinguistik. badminton. dalam Linguistik Am dibicarakan hal-hal tentang teori-teori kajian bahasa. Maksudnya. kaedahkaedah. Kajian Neurolinguistik juga mendapati bahawa hemisfera kiri mengendalikan kata-kata yang membawa makna-makna literal (tersurat) dalam kalimat-kalimat. inovasi dan kekaryaan (Mangantar Simanjuntak. pendekatan-pendekatan atau model-model yang digunakan dalam kajian bahasa.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 proses kebahasaan pada waktu berkomunikasi (Mangantar Simanjuntak. 1. pengenalan muka dan garis gambar yang rumit. sedangkan hemisfera kanan bertanggungjawab mengendalikan makna-makna tersirat. Di samping itu. ruang dan segala sesuatu yang termasuk ke dalam apa yang dulunya terkenal dengan istilah bawah sedar. vi. hemisfera kanan juga berfungsi untuk semua hal yang berkaitan dengan pembentukan idea yang bukan bahasa seperti kebolehan konstruksi. kajian bahasa mengikut aliran struktur. kaedah dan pendekatan tradisional. 1991:142-143). relasional. Bincangkan hubungan Neurolinguistik dengan Afasiologi. Kedua-dua hemisfera bekerjasama pada waktu berkomunikasi untuk menjamin pemahaman dan penyampaian makna yang sempurna. muzik dan lagu. 9 . proses kegiatan gestalt. 1991:143). pengubatan penyakit bertutur. teori dan kaedah kajian bahasa mengikut aliran transformasi generatif. permainan tenis. fungsional dan seumpamanya. Implikasi penemuan ini sangat penting pada bidang pendidikan. pengajaran bahasa.11 1. Apakah Linguistik Am? Linguistik Am juga disebut linguistik umum merupakan ilmu linguistik yang membuat kajian atau membicarakan bahasa secara umum. Dalam Linguistik Am turut dihuraikan cara kajian bahasa dilakukan mengikut teori.

penterjemahan. Apakah Linguistik Terapan? Linguistik Terapan ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori. morfologi. sintaksis dan seumpamanya secara umum. bahasa Jepun.13 Apakah yang dibincangkan dalam Linguistik Am? Huraikan ciri-ciri Linguistik Am bahasa Melayu. pendekatan. bahasa Perancis. stilistik.16 10 .15 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Terapan? Bagaimanakah Linguistik Terapan dapat dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa? 1. 1. ahli bahasa dapat mengkaji dan menghuraikan segala bahasa yang dituturkan oleh manusia di dunia seperti bahasa Melayu. penulisan buku-buku teks. bahasa Mandarin. Huraian bahasa secara umum dan universal ini mencakupi bidang fonologi. 1. bahasa Tamil. sama ada pengajaran bahasa sebagai bahasa pertama ataupun sebagai bahasa kedua.14 vii. bahasa Itali dan seumpamanya. bahasa Inggeris. dalam leksikografi. kajian ditumpukan kepada perkara-perkara umum dalam bahasa secara universal. Dengan menggunakan pengetahuan ilmu Linguistik Am. kaedah dan hasil kajian linguistik sangat berguna untuk diterapkan ke dalam pengajaran bahasa. patologi bahasa dan sebagainya.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Dalam Linguistik Am. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam pengajaran bahasa. Teori. deskripsi. 1. bahasa Thai.

Psikolinguistik menganalisis jenis-jenis.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 viii.18 11 . Psikolinguistik turut meneliti aspek penguasaan bahasa kanak-kanak dan mengkaji proses akal kanakkanak dalam memahami. Robert Lado. mengingat dan melahirkan kembali bentuk-bentuk bahasa dalam pertuturan. Disiplin ini juga memberikan perhatian terhadap pengaruh ingatan ke atas pertuturan dan kefahaman. membuat persepsi. perubahan bahasa dan hal-hal yang ada kaitannya dengan itu yang tidak begitu mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secara terpisah atau sendiri-sendiri” (Lado. Psikolinguistik ialah studi atau telaah mengenai behaviour atau perilaku linguistik.17 Jelaskan Psikolinguistik berdasarkan definisi tokoh-tokoh bahasa. 1985:3). Apakah yang diteliti dalam Psikolinguistik? 1. bahasa dalam pemakaian. bentuk-bentuk bahasa dan perkataan-perkataan yang digunakan oleh penutur dan hubungannya dengan fikiran dan jiwa penutur itu. Emmon Bach dengan singkat dan tegas mengutarakan bahawa Psikolinguistik adalah satu ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya para pembaca/ pemakai sesuatu bahasa membentuk/ membangun atau mengerti kalimat-kalimat bahasa tersebut” (Bach. 1976:220). Maksudnya. iaitu performansi atau perbuatan dan perlengkapan atau aparat psikologis yang bertanggungjawab atasnya” (Langacker. pemerhatian dan pembelajaran. 1. 1968:6) (lihat Henry Guntur Tarigan. Menurut Ronald W. Apakah Psikolinguistik? Psikolinguistik ialah cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan jiwa manusia. Psikolinguistik turut mengkaji perkaitan antara peranan bahasa dengan proses mengingat. seorang ahli dalam bidang pengajaran bahasa mengatakan bahawa Psikolinguistik ialah pendekatan gabungan melalui psikologi dan linguistik bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa. Langacker. 1964:64).

iaitu cabang Linguistik Terapan yang mengkaji permasalahan dalam bahasa seperti cacat bahasa dan sebagainya. iaitu analisis bahasa yang memberi perhatian kepada pelbagai fungsi bahasa. Linguistik Matematik (Mathematical Linguistics). Linguistik Saussure 12 . Linguistik Renaisans (Renaissance Linguistics). Pike. Troubetzkoy dan lain-lain. iaitu cabang linguistik yang menggunakan teknik komputer dalam kajian bahasa dan kesusasteraan. Halliday. iaitu satu teori linguistik yang lahir sebagai satu alternatif kepada teori Tatabahasa Transformasi Generatif. iaitu zaman sesudah linguistik abad pertengahan yang ditandai oleh perluasan kajian atau pandangan di luar bahasa Yunani dan Latin dan bahasa-bahasa Indo-Eropah dengan menambahkan beberapa konsep dan kategori baharu dalam kajian bahasa. Pada tahun 1970-an. iaitu kajian linguistik pada zaman Renaisans. iaitu kajian terhadap bahasa yang menekankan hubungan antara bentuk-bentuk bahasa dengan informasi-informasi yang terdapat di dalam otak atau akal manusia. iaitu sejenis kajian terhadap bahasa yang mempelajari ciri-ciri matematik dalam bahasa dengan menggunakan konsep-konsep statistik dan algebra. Linguistik Fungsional (Functional Linguistics). Martinet. iaitu cabang kajian bahasa yang menerapkan teori dan hasil kajian bahasa dalam pengajaran. telah wujud Tatabahasa Fungsional (Functional Grammar).LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Apakah Cabang Linguistik Lain? Terdapat juga beberapa cabang linguistik yang lain seperti Linguistik Etnografi (Ethnographic Linguistics). Linguistik Kontrastif (Contrastive Linguistics). iaitu kajian terhadap lingkungan alam dan budaya sesuatu masyarakat dan hubungannya dengan bahasa dan situasi pertuturan. misalnya menerapkan teori dan dapatan kajian linguistik dalam mencari kaedah-kaedah yang efektif dalam pengajaran bahasa dan lain-lain. baik dalam bidang bahasa ataupun di luar bidang bahasa. Firth. Linguistik Medis (Language Pathology). Huraian tentang Linguistik Fungsional ini ada terkandung di dalam teori dan tulisan sarjana-sarjana seperti Buhler. Lamb mengakui bahawa teori stratifikasi merupakan sejenis Linguistik Kognitif. Linguistik Kognitif (Cognitive Linguistics). Kajian ini juga disebut patologi bahasa. Linguistik Pedagogi (Pedagogical Linguistics). iaitu cabang linguistik yang mengkaji persamaan dan perbezaan antara bahasa-bahasa atau dialek-dialek untuk mencari prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam pengajaran bahasa atau penterjemahan. Linguistik Komputasi (Computational Linguistics).

kaedah dan pendekatan struktural. yang mencakupi pemisahan antara pendekatan diakronis dan sinkronis. iaitu linguistik yang mengkaji bahasa pada dua masa atau yang berlainan masa. Linguistik Sinkronis (Syncronic Linguistics). iaitu bidang kajian linguistik yang menggunakan teori. iaitu mengkaji satu-satu bahasa itu pada satu-satu masa tertentu. Teori ini dianut pula dengan perubahan atau tanpa perubahan oleh aliran Praha dan Glosematik. atau pada abad ke-20 tanpa melihat perubahan-perubahan pada bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan antara perkembangan bahasa dari satu masa ke satu masa. Ferdinand de Saussure. Aliran ini menumpukan kajian ke atas bahasa lisan dan tidak mengutamakan aspek semantik. Linguistik Diakronis (Diachronic Linguistics).LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 (Saussure Linguistics) ialah istilah yang digunakan untuk kajian linguistik teori Ferdinand de Saussure. misanya kajian bahasa Melayu pada hari ini. Ferdinand de Saussure (1916). Cara kajian Linguistik Diakronis ini diperkenalkan oleh ahli bahasa bangsa Swiss. hubungan paradigmatis dan sintagmatis. iaitu kajian bahasa yang dilakukan terhad pada satu-satu masa tertentu. medan makna dalam bidang semantik dan sebagainya. sintaksis dan semantik. Cara Linguistik Sinkronis ini digunakan dalam kajian Linguistik Deskriptif. 13 . Linguistik Struktural (Structural Linguistics). Hasil kajian linguistik struktural ini boleh digunakan untuk melatih pelajar-pelajar asing atau yang baru mempelajari bahasa atau pelajar yang lemah pencapaian dalam penguasaan bahasa. misalnya mengkaji bahasa Melayu pada zaman sebelum merdeka dengan bahasa pada zaman selepas merdeka dengan melihat perubahan-perubahan bahasa daripada segi fonologi. iaitu yang menganggap bahasa itu mempunyai struktur atau sistem yang bebas. morfologi. jenis-jenis konsonan dalam bidang fonetik. Kajian cara Sinkronis ini diperkenalkan oleh linguis bangsa Swiss. perbezaan antara langue dengan parole. Linguistik Taksonomi (Taxonomic Linguistics) ialah pendekatan kajian dan analisis bahasa dengan tujuan utama untuk mendaftarkan dan mengklasifikasikan pelbagai fenomena bahasa kepada kelompok atau golongan seperti kelas atau golongan kata dalam tatabahasa.

14 . iaitu Syntactic Structures pada tahun 1957. Huraikan maksud Linguistik Fungsional. 2003:505).20 1. Bincangkan perbezaan antara Linguistik Sinkronis dengan Linguistik Diakronis. Teori Transformasi Generatif ini dianggapkan sebagai satu aliran linguistik yang baru dan sebagai revolusi dalam bidang kajian tatabahasa.19 1. Teori ini menumpukan kajian dalam bidang sintaksis atau ayat dan mengutamakan bidang makna atau semantik. iaitu struktur yang biasanya mengandungi bentuk ayat dasar atau ayat inti yang diperlukan untuk membentuk asas makna ayat atau dengan kata lain membentuk semantik ayat. setiap ayat yang dilahirkan mengandungi dua peringkat. Menurut teori ini. Beliau telah mengemukakan teori tatabahasa Transformasi Generatif ini dalam buku monografnya yang terkenal. Kedua. iaitu struktur ayat yang biasanya telah mengalami perubahan daripada struktur dalamannya dan merupakan bentuk ayat yang akan sebenarnya diucapkan oleh si penutur dan yang diperlukan untuk ditafsirkan oleh bahagian bunyi bahasa yang dinamai komponen fonologi (Nik Safiah Karim dan rakanrakan.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Profesor Linguistik dan bahasa-bahasa moden di Massachusetts Institute of Technology. Tatabahasa aliran Transformasi Generatif ini ialah satu aliran kajian bahasa yang dikemukakan oleh ahli bahasa Amerika bernama Noam Chomsky. Pertama. rasanya tidak lengkap jika tidak disentuh serba ringkas tentang ilmu Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif (Transformational Generative Grammar) sebagai pengetahuan ringkas. Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif Apabila membicarakan ilmu linguistik dan cabang-cabang atau bidang-bidangnya.21 Terangkan cabang linguistik lain. peringkat struktur dalaman. Kemudian Chomsky telah memperbaiki teori ini dan menerbitkan pula buku Aspects of the Theory of Syntax pada tahun 1965 dan teori ini dianggap sebagai teori standard. peringkat struktur permukaan.

1.22 Huraikan konsep Linguistik Aliran Tatabahasa Transformatif Generatif. 1.25 1. iaitu rumus struktur frasa dan rumus transformasi. Bentuk ayat struktur permukaan selalunya tidak serupa dengan bentuk struktur dalaman. Bincangkan sejauh mana Ilmu Linguistik penting kepada guru bahasa. menambahkan unsur kata dan mengubah atau menyusun semula susunan unsur kata.26 15 .24 1. Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa kemudian akan menjadi input kepada komponen yang mengandungi rumus transformasi. Rumus transformasi itu berkuasa untuk menggugurkan unsur kata. Huraikan Ilmu Linguistik yang melihat perubahan dan perkembangan bahasa. Nyatakan semua Cabang Linguistik. Teori ini juga mengandaikan bahawa kedua-dua jenis rumus tatabahasa itu menjadi sebahagian daripada unsur kecekapan berbahasa seseorang individu (ibid:202). iaitu struktur dalaman dan struktur permukaan diterbitkan oleh dua jenis hukum atau rumus tatabahasa.23 1. Rumus struktur frasa menerbitkan ayat-ayat pada peringkat struktur dalaman dan rumus transformasi pula berfungsi menukarkan pola atau struktur ayat-ayat hingga membawa kepada peringkat struktur permukaan.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kedua-dua jenis struktur. Jelaskan rumus struktur frasa dan rumus transformasi.

youtube dan seumpamanya. anda perlu memberikan: i. Maksud Linguistik Deskripstif ii. 1. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jawapan anda harus mencakupi: i.1 Bagi soalan ini.2 Jawapan bagi soalan ini perlu menyentuh: i. anda perlu memberikan: i. internet. jurnal. dll. termasuklah bidang fonetik dan fonologi kata. Bapa linguistik moden iii. frasa dan ayat bahasa Melayu secara deskriptif iv. Sila rujuk sumber lain daripada buku.4 Bagi soalan ini. 1. Langage. internet.5 Bagi soalan ini. Contoh perkembangan bahasa secara historis. jurnal. Aspek yang dihuraikan meliputi fonetik dan fonologi kata. youtube. anda harus menghuraikan: i. jurnal. internet. internet. misalnya menghuraikan bahasa Melayu iii. Asal usul perkataan linguistik ii. Ciri-ciri Linguistik Deskriptif ii. bilingualisme dan multilingualisme iv. misalnya bahasa Melayu sebelum merdeka dan bahasa Melayu selepas merdeka 16 . Sila rujuk sumber lain daripada buku. youtube dan seumpamanya 1. frasa dan ayat iii. youtube dan seumpamanya 1. perihal Ferdinand de Saussure dan hasil usahanya dalam bidang ilmu linguistik (Linguistique General) ii.3 Bagi soalan ini. jurnal. Sertakan contoh-contohnya sekali. Laras-laras linguistik seperti Langue.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 1 1. Parole. Sertakan contoh-contoh bidang linguistik yang dihuraikan oleh Linguistik Deskriptif. Definisi Linguistik Historis ii. Sila rujuk sumber lain daripada buku.

Cina dan Inggeris dari segi sejarah turut menambah perbendaharaan kata bahasa Melayu. internet.9 Bagi menjawab soalan ini. Tokoh-tokoh Sosiolinguistik dalam negara dan luar negara iii. internet. mempunyai sejarah perkembangan dan pertumbuhan bahasa itu iii. iv. youtube dan seumpamanya.10 Bagi soalan ini. youtube dan seumpamanya. youtube.7 Bagi menjawab soalan ini. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Memahami disiplin Linguistik Historis yang mengutamakan sejarah satu-satu bahasa itu ii. 1. bahasa Indonesia v. iaitu bahasa serumpun iv. youtube dan seumpamanya.6 Bagi menjawab soalan ini. bahasa Iban. dialek Kelantan. Contoh bahasa serumpun: bahasa Melayu. anda harus menghuraikan: i. Menghuraikan linguistik komparatif. 1. anda perlu: i.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 iii. Dialek serumpun bahasa Melayu seperti dialek Kedah. jurnal. Menjelaskan maksud linguistik komparatif ii. Misalnya bahasa Melayu. jurnal.8 Bagi menjawab soalan ini. jurnal. dan seumpamanya. anda perlu memberikan: i. dialek Perak dan seumpamanya. jurnal. 1. anda perlu: i. youtube dan seumpamanya 1. Maksud bidang Sosiolinguistik ii. internet. vi. 1. internet. Sanskrit. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Pengaruh bahasa Arab. bahasa Tagalog. internet. misalnya bahasa yang boleh dibanding-bandingkan. anda perlu: i. jurnal. Bidang Sosiolinguistik yang mencakupi semua aspek yang ada kaitan antara bahasa dengan masyarakat 17 .

14 Bagi menjawab soalan ini. ayat dan seumpamanya iii. Menerangkan maksud linguistik terapan ii. 1. Penjelasan tentang konsep neurolinguistik ii. bahasa rasmi dan seumpamanya iii. kreol. youtube dan seumpamanya. kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Aspek-aspek lain berkaitan dengan neurolinguistik iii. khususnya dalam pengajaran bahasa iii. 1. kata. Sila hurai secara am bidang fonetik dan fonologi bahasa Melayu. sistem fonem.13 Bagi menjawab soalan ini. Sila rujuk sumber lain daripada buku. kata. Contoh linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu iii.11 Bagi soalan ini. 1. 18 . Jawapan anda juga harus meliputi bilingualisme dan multilingualisme serta dialek dan ideolek iv. youtube dan seumpamanya. frasa. jawapan anda harus mencakupi: i. klausa. Menerangkan hubungan antara neurolinguistik dengan penyakit afasia ii. anda perlu memberikan: i. bahasa kebangsaan. Sila rujuk sumber lain daripada buku. 1. anda perlu: i. pidjin. jurnal. pembentukan suku kata. jurnal. Aspek-aspek neurolinguistik 1.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii. jurnal.15 Bagi soalan ini. internet. Anda juga harus memberikan jawapan anda meliputi sikap terhadap bahasa. Maksud linguistik am ii. jawapan anda harus: i. sistem panggilan dalam masyarakat. Contoh ciri-ciri linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu seperti huraian secara umum tentang bunyi-bunyi bahasa. Menghuraikan kegunaan linguistik terapan dan seumpamanya.12 Bagi soalan ini. Anda perlu memberi jawapan anda yang meliputi bahasa kebangsaan. anda perlu memberikan: i. youtube dan seumpamanya. internet. internet. Ciri-ciri linguistik am ii.

1. Memberikan contoh buku teks yang mengandungi linguistik terapan iv. jurnal.17 Bagi soalan ini. youtube dan seumpamanya. Sila rujuk sumber lain daripada buku.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Anda perlu mengenal pasti bahasa-bahasa yang lazim digunakan oleh murid-murid tertentu pada peringkat-peringkat umur tertentu iii. youtube dan seumpamanya. Sertakan nama tokoh-tokoh linguistik fungsional iv. youtube dan seumpamanya. anda perlu: i. Memberikan pelbagai cabang linguistik yang anda tahu ii. jurnal.16 Bagi soalan ini. internet. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Menjelaskan bagaimanakah linguistik terapan dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa iii. 19 . 1. jurnal. 1. Memberikan definisi mengenai psikolinguistik ii. Memberikan nama tokoh-tokoh bahasa Bahasa Melayu iv. Menghuraikan dengan lebih lanjut setiap cabang linguistik tersebut iii. internet. youtube dan seumpamanya. jurnal. youtube dan seumpamanya. Sila rujuk sumber lain daripada buku. anda perlu: i. 1. Menjelaskan aspek-aspek yang dicakupi oleh linguistik fungsional iii.18 Untuk menjawab soalan ini: i. Menyatakan nama tokoh-tokoh psikolinguistik iii. Menghuraikan maksud linguistik terapan ii. internet. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Berikan maksud linguistik fungsional ii.19 Untuk menjawab soalan ini. Menyertakan tokoh-tokoh linguistik dan aliran mereka iv.20 Untuk menjawab soalan ini. anda perlu: i. anda perlu: i. Anda perlu menjelaskan jenis-jenis bahasa yang kerap digunakan oleh penutur tertentu ii. internet. internet. jurnal. Sila rujuk sumber lain daripada buku.

1. Menyatakan semua cabang linguistik yang anda tahu ii. jurnal. Sila sertakan contoh-contohnya sekali. 20 . huraian anda perlu: i. anda perlulah: i. internet. 1. internet. 1. Noam Chomsky dan seumpamanya iii. Berikan maksud linguistik diakronis iii. Mengenal pasti perbezaan antara linguistik sinkronis dengan linguistik diakronis iv. Berikan maksud rumus transformasi iii. Saya yakin anda pasti dapat menjelaskan kepentingan ilmu linguistik kepada guru. anda perlu: i. 1.21 Untuk menjawab soalan ini. Ciri-ciri tatabahasa transformatif generatif iv. youtube dan seumpamanya. Maksud tatabahasa transformatif generatif ii. Berikan contoh-contohnya sekali iv.25 Untuk menjawab soalan ini: i.22 Untuk menjawab soalan ini. Memahirkan murid-murid dengan sistem ejaan baharu iii. jurnal.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sertakan contoh-contohnya sekali. youtube dan seumpamanya. Berikan maksud rumus struktur frasa ii. selepas merdeka dan bahasa Melayu terkini ii.23 Untuk menjawab soalan ini. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Menghuraikan segala aspek perubahan dan perkembangan bahasa Melayu sebelum merdeka.26 Untuk menjawab soalan ini. termasuklah membantu mengajar sebutan kepada murid-murid ii. Memahirkan guru-guru menghuraikan bidang-bidang bahasa kepada murid-murid termasuklah frasa dan ayat 1. Berikan penjelasan ringkas bagi setiap cabang linguistik tersebut iii. jurnal. huraian anda perlu meliputi: i. anda perlu: i. internet. youtube dan seumpamanya.24 Untuk menjawab soalan ini. Berikan maksud linguistik sinkronis ii.

& Barnhart. 21 . Bright. Ejaan bahasa Melayu terkini. London: Routledge. C. Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). Barnhart. Guru dan bahasa Melayu. Toronto: World Book Inc. Fonetik dan fonologi suatu tinjauan. R. Masa Enterprise. New York: Oxford University Press. Abdul Hamid Mahmood (2002). W. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. Abdullah Hassan (1993). Arbak Othman (1983). Speech sounds. Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu. Bhd. P.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Rujukan Abdul Hamid Mahmood (1995). Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia.) (1981).L. International encyclopedia of linguistics. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Kulim: Penerbit Sarlis.K. Alias Mohammad Yatim (1992). Permulaan ilmu linguistik. Kuala Lumpur: City Reprographic Services. (Ed. The world book of encyclopedia volume two. (Ed) (1992). (1995). Bhd. Ashby.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->