BILANGAN KARDINAL

1. Himpunan Ekivalen Untuk dua himpunan berhingga sebarang, kita dapat menentukan apakah dua himpunan tersebut mempunyai elemen yang sama banyak atau tidak, dengan cara menghitung banyaknya elemen dalam setiap himpunan. Untuk himpunan tak hingga perlu didefinisikan dua himpunan dikatakan mempunyai elemen yang sama banyaknya supaya kedua himpunan disebut ekivalen, yakni seperti yang akan dibicarakan pada bab ini. Definisi 7.1 Misalkan A dan B dua himpunan, dikatakan korespondensi satu-satu antara A dan B atau dikatakan A ekivalen dengan B ditulis A B, jika terdapat sebuah fungsi f: A→B dengan f fungsi satu-satu kepada. Contoh 7.1 Misalkan A = {1,2,3,4} dan B = {2,4,6,8} dan misalkan f: A→B adalah fungsi yang didefinisikan oleh f(x)= 2x maka f adalah fungsi satu-satu kepada. Misalkan P = {0, 1} dan Q={3, 5} dan misalkan f: P→Q adalah fungsi yang didefinisikan oleh f (x) = 2x +3 maka f adalah fungsi satu-satu kepada.
PDM: Sugiarto, Isti Hidayah

2. Himpunan Tak Hingga Biasa dan Tak Hingga Dedekind Definisi 7.2 Misalkan S suatu, himpunan, maka S disebut himpunan berhingga, jika dan hanya jika ada suatu bilangan asli k, sehingga S ek Nk. Datum hal ini S dikatakan mempunyai k buah unsur. Dalam hal yang lain dikatakan bahwa S suatu himpunan tak hingga. Catatan Nk = {1, 2, 3, ...,k} Menurut definisi 7.2, himpunan N himpunan tak hingga. Definisi 7.3 Misalkan S suatu himpunan, maka S disebut himpunan tak hingga jika S mempunyai suatu himpunan bagian murni S* sedemikian hingga S.ek S*. Dalam hal yang lain S disebut himpunan berhingga. Catatan: Tak hingga menurut definisi 7.2 disebut "tak hingga biasa". Tak hingga menurut definisi 7.3 disebut "tak hingga Dedekind".

Page 62

tunjukanlah bahwa Q himpunan terbilang! Penyelesaian: Disefinisikan dahulu bahwa bilangan rasional adalah suatu bilangan yang berbentuk p/q dengan p dan q bilangan bulat. -2. jadi Z himpunan terbilang. dengan demikian didapat: Indeks 1 memuat: 0. Contoh 7. Ternyata K ekivalen dengan N. 3/2. 3.. sebab: N-{1} N (subset murni dari N). Indeks 4 memuat: -1/3. -4. q>0. -2/3.4 Suatu himpunan S disebut terbilang jika dan hanya jika S ekivalen dengan N himpunan semua bilangan asli. 2) Misalkan K adalah himpunan semua bilangan kelipatan k. 2/3. PDM: Sugiarto.. Isti Hidayah . sebab p = 0. Selidikilah apakah K himpunan terbilang? Penyelesaian: N: 1 2 | | K : 0 -k 3 4 5 6 7… | | | | | k -2k 2k -3k 3k . Himpunan Terbilang Definisi 7. jadi K himpunan terbilang.3 Misalkan Q himpunan semua bilangan rasional. Urutan penulisan bilangan-bilangan di dalam kelompok adalah sedemikian hingga bilanganbilangan yang nilai mutlaknya lebih kecil mendahului bilangan yang nilai mutlaknya lebih besar. serta p dan q koprima (tidak mempunyai faktor persekutuan). q = 1. dan 0 ditulis dengan 0/1. 1/3. Untuk semua bilangan bulat a/1 ditulis dengan a. Indeks 2 memuat: -1. 1. 3/2.. Untuk sepasang bilangan rasional yang nilai mutlaknya sama. Tampak bahwa setiap indeks memuat bilangan-bilangan yang terhingga banyaknya..2 1) Selidikilah apakah himpunan semua bilangan bulat adalah himpunan terbilang? Penyelesaian: N: 1 2 3 4 5 6 … | | | | | | Z : 0 -1 1 -2 2 -3 . Bilanganbilangan rasional tersebut dapat dikelompokkan menurut indeks yang didefinisikan sebagai berikut: Indeks dari p/q = |p| + q. -3.4. 1/2. Page 63 N — {1} : 2 3. Indeks 3 memuat: -1/2. Ternyata Z ekivalen dengan N. Indeks 5 memuat: -1/4.{1}. 1/4... Sebaliknya setiap bilangan rasional mempunyai indeks tertentu. Himpunan Terbilang dan Himpunan Tak Terbilang a.. dan seterusnya. Hal ini dapat ditunjukkan sebagai berikut: N : 1 2 3 3 4 4 5 … .3.Menurut definisi 7. |p| + q = 1. Contoh 7. himpunan semua bilangan asli N adalah himpunan tak hingga. dan N ek N . 2.

an}. B= {b1. 2. 3/2. x-1=0 2x = 0 2 X =0 4 3x = 0 2x +1 = 0 . Dapat dikatakan bahwa setiap persamaan aljabar mempunyai indeks tertentu clan sebaliknya setiap inde ks menunju k be berapa pe rsamaan yang banyaknya berhingga.4 Misalkan Q adalah himpunan semua bilangan rasional. 3. a3. 2/3. b2. -3. 0. q > 0. buktikanlah bahwa Q adalah himpunan terbilang.1 0 Ket ya ya tdk tdk tdk ya tdk 5 x+2=0. a3. b3. . Bukti: Misalkan A = {a1. Ternyata A B ekivalen dengan N n+m jadi A B himpunan berhingga. … . -1/3. -3/2. an+1. Teorema 7. -4. 2 ya tdk ya ya tdk dan seterusnya. -2/3. … . a2. serta p dan q koprima (tidak mempunyai faktor persekutuan). Isti Hidayah . Barisan tersebut dapat dikorespondensikan satu-satu dengan himpunan N. Contoh 7. x-2 = 0 4x = 0 3x+I = 0 . 3x-1 = 0 2 x -2 = 0 2x+2 = 0. -1/4. 1/4. 1/2. -1/2. maka didapat: A B {a1. 4.2 0 -1/3. bm} Jika b.. Dengan cara demikian diperoleh barisan panjang sebagai berikut. Bukti: Disefinisikan dahulu bahwa bilangan rasional adalah suatu bilangan yang. …. …. b3. an. Ini berarti bahwa himpunan semua bilangan aljabar real terbilang. Unsur-unsur barisan tersebut dapat dinomori sehingga bariszin tersebut ekivalen dengan N. 2x ..1 Jika A dan B himpunan berhingga maka A B suatu himpunan berhingga. Untuk semua bilangan bulat a/1 ditulis dengan a. Bilanganbilangan rasional tersebut dapat dikelompokkan menurut indeks yang didefinisikan sebagai berikut: Indeks Persamaan 2 x=0 3 x+1=0. an. 1. dan 0 ditulis dengan 0/1. an+3.. -1/2. -1/3.1 = 0 2 x -i=0 3 x =0 t d k Akar 0 -1. b m} A B = {a1. 1/3 -√ . -1. Jadi himpunan semua bilangan rasional Q adalah himpunan terbilang. berbentuk p/q dengan p dan q bilangan bulat. 1/2. 1/2 -1. a3.1 0 0 0 -1/2. b2. √ -2.maka bilangan negatif mendahului bilangan positif. 2x-2 = 0 -2. diganti a n+1.. . 1/3. Akar-akar persamaan aljabar tersebut diurutkan sedemikian hingga didapat barisan Sebagai berikut: 0. an+2. -1. 1/3. 1. -2. a2. an+m}.. a2. … . Page 64 PDM: Sugiarto.. Catatan: Himpunan semua bilangan aljabar kompleks (real dan imajiner) juga terbilang.

. a41. bk+2.{a 1 } tidak kosong. .4 terbukti. Didefinisikan indeks p untuk unsur sebagai suatu bilangan bulat positif p = i + k.{a1.. an telah terpilih. b3.{a 1} juga S . a i2. b3.2 Jika A himpunan terbilang dan B himpunan berhingga maka A B himpunan terbilang. an} tak kosong dan seterusnya. a2. A2. a21. Dengan demikian p ≥ 2. a3. n. An masing-masing himpunan terbilang maka A1 A2 An himpunan terbilang. untuk i = 1. …..S* mungkin saja kosong). Jadi haruslah ada a 2 S . a2. …. …} jelaslah bahwa S* suatu subset dari S yang terbilang (S . maka S = {a 1} dan ekivalen dengan N 1 yang berarti S himpunan berhingga. Teorema 7. jadi tak kosong. …. sehingga didapat: Indeks 2 memuat a 11.{a1. Teorema 7.. a3. a2.. b3. Bukti: Misalkan S himpunan tak hingga. Jadi setiap indeks menentukan suatu kelompok unsur-unsur yang sama indeksnya. Jika unsur-unsur a1. . . jadi A B himpunan terbilang. b2. b2. Bukti: Misalkan A = {a1. bk+n. Dengan ini teorema 7.Teorema 7..}. dan unsur-unsur di dalam masing-masing kelompok juga Page 65 Bukti: Misalkan A = {a 1. an. Setiap dari gabungan mempunyai indeks tertentu dan sebaliknya pada setiap indeks p≥2 terdapat sejumlah unsur yang berhingga banyaknya. a 2 . b3. Isti Hidayah . B = {b1. Indeks 2 memuat a13. …}. an. 3. 2. … . Proses ini dapat diteruskan tanpa akhir. a2.3 Jika A himpunan terbilang dan B himpunan terbilang maka A B himpunan terbilang. a23.} Maka A B = { a 1 .. Himpunan A B ekivalen dengan N. B = { b1. a31. sebab sekiranya kosong PDM: Sugiarto.. b k} Jika a1 pada A diganti dengan b k+1. dan seterusnya.. …. a i3. a22.{a 1} tak kosong. a3. a3. b k. an} sehingga S . a3. …. hal ini tidak benar.. ….5 Jika A1. . a3.4 Setiap himpunan tak hingga mempunyai suatu subset yang terbilang. Misalkan S*= {a1. Bukti: Kita nyatakan unsur-unsur A i sebagai a il.. b2... . b2. . a2. Jadi A B himpunan terbilang. a2.. a32. Maka ada a 1 S demikian juga S .. maka didapat: A B = { b1.}. Indeks 2 memuat a12. b 1 . bk+1. Indeks 2 memuat a14. maka masih ada suatu an+1 S . Teorema 7. a3. …} Maka A B ekivalen dengan N.

maka gabungan semua unsur koleksi tersebut adalah himpunan terbilang. a21. a 1 a 2 a 3 … a n … bagian bulat bagian desimal Page 66 . dan S' himpunan terbilang.7 Jika S suatu himpunan tak hingga dan S' suatu himpunan terbilang..diurutkan. maka R adalah himpunan tak terbilang. a11.. Misalkan M = SS* maka S* dan M saling asing dan S = M S*. Ada korespondensi satu-satu T1 : M→M dan T2: S*→(S* u S'). Jika semua unsur gabungan dari n buah himpunan A tersebut dibariskan didapat barisan sebagai berikut. Jadi 0.. Teorema 7. maka: r =k 1 k 2 k 3 … k n ..1. Jadi A 1 A 2 … A n adalah himpunan terbilang. Bandingkan kedua himpunan S=M S* dan S S'=M (S S'). Dengan ini teorema terbukti. a31.6 S* S' himpunan terbilang. a13. a12..999. Teorema 7.5 Jika S suatu himpunan tak hingga dan tidak ada korespondensi . S S' = (M S*) S' = M (S* S') S' dan S* masing-masing himpunan terbilang. a22. Misalkan r menyatakan bilangan real.8 S mengandung subset terbilang S.. Menurut teorema 7. Ini berarti ada korespondensi satusatu antara S dan S S'.5 atau diganti 0. b.satu-satu antara S dan N. sedemikian hingga tidak terdapat digit c ≠ 0 yang diikuti oleh berhingga banyaknya digit nol. Pada indeks p=i+k terdapat (p-1) atau (i+k-1) buah unsur yang kita urutkan sebagai berikut: a1. Himpunan Tak Terbilang Definisi 7. … Jelas bahwa semua unsur dari A1 A2 . a23. Bukti: Diketahui S adalah himpunan tak hingga. a41. maka ada korespondensi satu-satu antara S dan S S'. …. maka menurut teorema 7. a32. namun jumlah kedua indeks tetap p=i+k. dan 7 diganti 6. PDM: Sugiarto.5 Misalkan R himpunan semua hilangan real.i+k-1. a14.. indeks pertama naik dari 1 sampai dengan sedangkan indeks ke dua turun dari (i+k-1) sampai 1.i+k-2. maka dikatakan S suatu himpunan tak terbilang.4999.. An tersebut di atas ekivalen dengan semua unsur dari N. Isti Hidayah Contoh 7. … Perhatikanlah indeks dari a. ai+k-1. Gabungan kedua korespondensi ini memberikan korespondensi satusatu antara M S* dan M (S* S'). a2. buktikanlah: Bukti: Misalkan R adalah himpunan yang dapat ditulis dengan pecahan desimal tanpa akhir.6 Misalkan suatu koleksi terbilang dari himpunan-himpunan terbilang.

3}. {1. a21 a22 a23 a24 a25 … r3 = B3. 4. a 51 a 52 a 53 0554 a 55 … Perhatikanlah digit-digit yang terletak pada diagonal utama matriks di atas. Definisi 7. a11 a12 a13 a14 a15 … r2 = B2.5. Isti Hidayah Page 67 . Kita lihat bahwa: a.3. atau r* = ri untuk i tertentu. dan dinamakan bilangan kardinal berhingga (finite Cardinal). Kesimpulan R haruslah himpunan tak terbilang. a41 a42 a 13 a44 a45 … r 5 = B5. Misalkan I himpunan terbilang.6 Jika A dan B dua himpunan sedemikian hingga A ekivalen B maka dikatakan bahwa A dan B mempunyai bilangan kardinal yang sama atau mempunyai kardinalitas yang sama. b1 b2 b3 b4 b5 … dengan bi = 1 jika aii ≠ 1 bi = 2 jika aii = 1 Ini berarti bahwa b i = ai.2... 4. Dilain pihak r* berbeda dengan setiap r. oleh karena itu menurut teorema 7. r* = B*. Jelas bahwa Q dan I dua himpunan yang saling lepas. {1. maka R = Q I. {1}.6. Q himpunan semua bilangan rasional. (cara ini disebut metode Diagonal Cantor). Ini berarti r* tidak terdapat. Contoh 7. Hal di atas adalah suatu kontradiksi yang tidak dapat diterima. buktikanlah! Bukti: Misalkan R adalah himpunan semua bilangan real.2. i N.. a31 a32 a33 a34 a35 … r 4 =B 4. Bilangan kardinal dari himpunanhimpunan hingga sering disebut juga banyaknya unsur. dalam matriks. Jadi haruslah I himpunan tak terbilang. PDM: Sugiarto. Jadi R dapat dibariskan sebagai berikut: r1 = B1. Hal ini muncul karena kita misalkan R terbilang. 2. Ini berarti R himpunan terbilang.Umpamakan R adalah himpunan terbilang. maka I adalah himpunan tak terbilang. b. r* suatu bilangan real yang berarti r* terdapat pada matriks tersebut di atas. dan I himpunan semua bilangan rrasional. Q I himpunan terbilang.7 Bilangan kardinal dari setiap himpunan {}. . berturutturut dinyatakan oleh 0.3. dari matriks.6 Misalkan I adalah himpunan semua bilangan irasional. {1. hal ini suatu kontradiksi dengan contoh 7..2}. Menurut contoh 7. Juga r*≠r i i N. Bilangan Kardinal Definisi 7. Q himpunan terbilang. 3. Dibentuk suatu bilangan real r* sebagai berikut. 1. . yang berarti ekivalen N.4}.

e. (N) b. (T) = kard. Bilangan real yang bukan bilangan aljabar disebut bilangan transeden.(N) < kard. maka R = A T. (N) Penyelesaian: N himpunan terbilang dan R himpunan tak terbilang. (R) > kard. b. (A) ≤ kard. dan dinamakan bilangan kardinal tak hingga atau bilangan kardinal transfinit. (B). dengan demikian kard. (A) = kard. (1) = kard.10 Misalkan A dan B dua himpunan. kard. N ekivalen Q padahal Q subset dari R. a. Isti Hidayah Page 68 . Jadi kard. Bilangan kardinal dari R. Bilangan Kardinal Transfinit Definisi 7. (N) c. (B). jadi menurut definisi 7. sin 27 0. (Q) = kard. kard. Jika A ekivalen dengan suatu subset dari B maka dikatakan kard.6 dan definisi 7. Contoh bilangar transeden antara lain: π .6 dapat dibuktikan T himpunan tak terbilang. Jika T adalah himpunan semua bilangan transeden. (N) = 0. (A) = kard. tetapi tidak ada subset N 1 dari N sehingga R ekivalen N 1. log 2. (N) dan semua himpunan yang ekivalen dengan N sama dengan 0.7 didapat: Bilangan kardinal dari N atau ditulis kard. disebut c. (R) < kard. (A) kard. Telah kita ketahui bahwa himpunan semua bilangan real R tak terbilang. Teorema Schroder Bernstein Definisi 7. Definisi 7. PDM: Sugiarto. kard. (R) = kard.a. juga disebut bilangan kardinal transfinit. dengan Q dan A berturut-turut himpunan semua bilangan rasional dan semua bilangan aljabar.7 Di antara pernyataan berikut manakah yang benar: a. Jika A ekivalen dengan suatu subset dari B. (R) = c.18(b) maka dapat disimpulkan kard. (B).(R) atau 0 < c. Dengan demikian dapat disimpilkan bahwa kard. (R) = c. Dari definisi 7.8 Bilangan kardinal dari himpunan terbilang dinyatakan dengan 0 yang dibaca alef nol. Seperti contoh 7. Contoh 7. tetapi tidak berkiku sebaliknya maka dikatakan kard.9 Jika A dan B dua himpunan sedemikian hingga ada korespondensi satu-satu antara A dan suatu subset B1 dari B dan sebaliknya terdapat korespondensi satu-satu antara B dan subset AI dari A maka kard. b.

Isti Hidayah a S* jhj a Sa. maka berlaku r S* jhj r S. Jadi haruslah kard. Ini berarti ada koresp. dengan R adalah himpunan semua bilangan real. Menurut definisi di atas S sendiri dikaitkan dengan I sebab S S. Ini berarti bahwa C < f. Langkah 1 Akan dibuktikan kard.8 Jika S himpunan tak terbilang maka kard. Ketidaksamaan Bilangan Kardinal Transfinit Pada contoh 7. ( (S)). Selanjutnya akan dibuktikan kard.( (S)) Langkah 2 Dibuktikan kard.(-(R)) = f. Umpamakan bahwa kard. (1. Maka diperoleh suatu ketidaksamaan sebagai berikut: c< 0<c<f<… Pada bilangan kardinal berhingga berlaku bahwa n N maka < 2n. Jika kard. (karena S* = Sr). Setiap pada suatu bilangan kardinal. jadi ada ekivalensi antara S dan ( (S)). Page 69 .8 kard.( (S)). Ada koresp. a S. (S) ≠ kard. S' suatu subset dari S. Bukti: Andaikan S himpunan tak kosong. Fungsi ini disebut fungsi karakteristik. Proses ini dapat diteruskan tanpa berhenti.(S) < kard. (1. Ini suatu kontradiksi. Sebagaimana juga halnya dengan himpunan N. Oleh karena itu ada korespondensi satu-satu antara himpunan kuasa (S) dan E himpunan semua fungsi karakteristik dari S ke dalam T. Didefinisikan suatu fungsi f: S→T. maka ada korespondensi satu-satu x↔Sx. (S) < kard. c. Ini dapat dilakukan dengan subset lain dari S.18 kard. Jadi S* = Sr untuk suatu r↔S. sebagai berikut: Jika x S' maka f(x) = 1.(S) < kard. artinya jika a=Sa maka a S*. Jadi dapat dikatakan (S) ekivalen .1): r↔Sr. dapat diperoleh suatu bilangan kardinal yang lebih besar. Karena S* juga suatu subset dari S maka ada korespondensi satu-satu: x↔Sx.(R) < kard.7 telah dibahas bahwa 0 < c. maka menurut teorema 7.1): x*→{x}. (1. (S) < kard.1) antara S dan koleksi subset-subset dari S yang hanya mempunyai satu unsur. sedangkan himpunan {} dikaitkan dengan 0 sebab {} S. yaitu koresp. atau r Sr jhj r S.(S) < kard. ( (S)). sebab setiap n ada suatu (n + 1) yang lebih besar. Jadi menurut teorema 7. (S) = kard.( (S)). koresp. T = {0.1) antara S dan subset murni (S).Teorema 7. dan Jika x S' maka f(x) = 0. Disefinisikan subset S* dari S sebagai berikut: PDM: Sugiarto. ( (S)). (1.( (R)). Dari definisi ini jelaslah bahwa setiap subset S' dari S menentukan fungsi f dari S ke dalam T. 1}. ( (S)). Sebaliknya setiap fungsi karakteristik menentukan subset S' dari S yang unsur-unsurnya dikaitkan dengan 1.

yang menyatakan bilangan ½. . ( ) = kard.} N sebaliknya pula setiap subset dari N menunjuk kepada bilangan real 0..Teorema 7. (alasan lemah) 2.101100010 . kard. (S) < 2kard.S .. Jika kard.. Misalkan E = {x| 0<x≤1... Relasi Antara c dan 2. Oleh karena himpunan bilangan rasional dalam E terbilang. Jadi dapat ditulis: c = . 1 dan E dapat dinyatakan sebagai 0. Suatu bilangan rasional 0. di mana an = 1 jhj n terkandung dalam subset tersebut. a1. S' suatu subset dari S. (S) = sedangkan menurut teorema 7. Sebagai contoh 0. Isti Hidayah . maka dapat ditunjukkan bahwa setiap bilangan 0.. 0 < c < f < … atau 0 < e. dan juga f = 2kard(R) = 2c = sebagai berikut. a2. Tetapi keras sekali dugaan dari para ahli bahwa pertanyaan tersebut harus dijawab secara negatif. Ini berarti bahwa < .15 kard.. d. ( ). Jika setiap bilangan real dalam E dinyatakan dalam pecahan biner.. E ↔ {1. (2S). x R}. (S) < kard.. ( (S))... yaitu: Tidak ada bilangan transfinit antara 0 dan . Jika hipotesa Continum ditambah sebagai aksioma tambahan ke Page 70 PDM: Sugiarto. ( (s)) = kard. a2. . 1}.9 Bagi setiap bilangan kardinal berlaku bahwa < : Bukti: Misalkan fungsi karakteristik f: S→T = {0..1}S disingkat dengan 2S. Catatan: Pecahan 0.4. Himpunan semua fungsi karakteristik dilambangkan dengan {0.01111 . Hipotesa ini disebut hipotesa Continum. Ada dua alasan untuk berpendirian demikian: 1. maka kard.S.3. Kard. sedangkan himpunan bilangan real dari E adalah tak terbilang maka pecahan-pecahan biner yang berakhir ini tidak akan mempengaruhi kard(E). a3. …. f dan 22 Pada pembahasan ini akan ditunjukkan bahwa e= .an yang mengandung bilangan asli n. Sampai saat ini pertanyaan tersebut belum dapat dijawab. (S) < kard. (R). ditulis dengan 2kard. an . ( ) atau kard. jhj an = 1. Jika kard. Saat ini belum ada yang memecahkan problema Continum. apakah ada suatu bilangan kardinal transfinit antara 0 dan ? Pertanyaan ini disebut proplema Continum. a3.. mengandung digit-digit yang tak berakhir dan digit-digit yang berakhir. Jadi ada korespondensi 1-1 antara E dan (N). a3.. a1. . .8. Proplema Continum Masalah yang timbul. a2. Jadi ada korespondensi 1-1 antara E dan himpunan semua pecahan-pecahan biner yang tanpa akhir. a1. (E) = kard. Jadi didapat relasi < <….

Isti Hidayah Page 71 . Jadi < < atau < . di mana tidak ada bilangan asli yang terbesar. hal ini disebabkan kedua konsep tersebut menimbulkan kontradiksi. Pertanyaan lain adalah apakah ada bilangan kardinal transfinit yang terbesar? Tidak ada artinya untuk menyebut himpunan dari semua himpunan. Ini berarti bahwa kard. Hal ini tidak ubahnya juga pada himpunan N semua bilangan asli. Andaikan himpunan semua himpunan dan kard. Setiap himpunan dalam adalah unsur dari Sehingga ( ) .9 < . sehingga bukanlahl bilangan kardinal yang terbesar.( ) atau Sedangkan menurut teorema 7. Dikatakan bahwa hipotesa Continum sejalan (konsisten) dalam sistem aksioma teori Himpunan. maka hal ini tidak akan menyebabkan kontradiksi. atau bilangan kardinal yang terbesar.( ( ) ) ≤ kard. maka menurut teorema 7. PDM: Sugiarto. Demikian juga tidak ada artinya kita menyebut bilangan kardinal terbesar sebab: Andaikan bilangan terbesar.( ).dalam sistem aksioma yang telah ada (sistematika dari ZarmeloFraenkel).9 < . Hal ini suatu kontradiksi.

buktikanlah. c+ +. 4. c . kard.1] buktikan bahwa A hi mpunan tak terbilang.(S)? 9. T himpunan tak terbilang. ( a b ) c = a (b c ) e. Misalkan G = [0. 8. Jika T adalah himpunan semua bilangan real yang bukan bilangan aljabar (bilangan transeden) maka buktikan bahwa: a.1] b. a. (0.(A) = a. +n.Latihan 10 1. dan C himpunanhimpunan yang saling lepas dan kard. Buktikan bahwa selang-selang berikut ekivalen: a. Isti Hidayah Page 72 . Misalkan A.1] ekivalen [0. (a + b) + c = a + (b + c) b.1] ekivalen [0. ab = ba d . T I dengan I himpunan semua bilangan irasional. 5.1] 2.(B) = b.(C) = c. a+b=b+c c. c+ . 6. 2. Misalkan A = [0. dan kard. c. buktikan bahwa N x N himpunan terbilang. Misalkan N himpunan semua bilangan asli. B. buktikanlah kard. .1] dan H = [3. Yang manakah di antara bilangan-bilangan kardinal berikut yang sama? .(ST) = kard. Apakah kardinalitas semua himpunan terbilang sama? Bagaimanakah halnya dengan kardinalitas semua himpunan yang tak terbilang? PDM: Sugiarto. [0. Jika S suatu himpunan tak hingga dan T suatu himpunan terbilang. 3. a(b+c) = ab ac 7.7] buktikanlah bahwa G ekivalen H. dan b.

Bandung. PDM: Sugiarto.DAFTAR PUSTAKA AN Bahtiar Sjarif. Pengantar Dasar Matematika. Pantur Silaban. Mac Milian Publishing Co. Erlangga. Introduction to Logic. Patrick Suppes. 1985. Fakultas MIPA ITB. Jakarta. 1993. Isti Hidayah Page 73 . 1990. Teori Himpunan. 1993. New York. Inc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful