SEKOLAH KEBANGSAAN SERI IMAN,24000 KEMAMAN, TERENGGANU. KERTAS KERJAPROGRAM SOLAT HAJAT UPSR2011 Tarikh:8 SEPTEMBER 2011M / 10 SYAWAL1432H ( KHAMIS ) Anjuran:SEKOLAH KEBANGSAAN SERI IMAN,24000 KEMAMAN, TERENGGANU 1.0 PENDAHULUAN Firman Allah s.w.t dalam Surah At Taubah ayat 18 yang bermaksud ; Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan solat, menunaikanzakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalahorang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam usaha kita mencapai kejayaan yang diimpikan, kita tidak dapatlari dari mengharap hanya kepada Allah s.w.t. Setelah berbagai usaha yangtelah dan sedang dilakukan bagi mencapai matlamat yang diimpikan, sudahsampai waktunya kita menadah tangan, bersujud kepada Nya mengharapkanagar diperkenankan murid diSekolah doa, terutama kepada kecemerlangan muridSeri Iman, Kemaman,Terengganu Kebangsaan Dengan berusaha gigih, doa dan tawakkal, mudah-mudahan, usaha yangdilakukan ini akan dapat menjadi pemankin kepada keiayaan yang cemerlangdan berterusan di dunia dan akhirat. 2.0 MATLAMAT Tujuan Program Solat Hajat ini UPSR 2011 ini adalah untuk:2 .1 Melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelekdan sosial selaras dengan falsafah Pendidikan Kebangsaan.2.2 Mendekatkan diri kepada Maha Pencipta.2.3 Bermunajat kepada Yang Maha Esa2.4 Mendapat keredhaan dan keberkatan dari Allah s.w.t. 3.0 OBJEKTIF 3.1 Memohon kepada Allah s.w.t membukakan pintu hati murid-murid agar dapat menjawab soalan-soalan UPSR dengan tenang. 3.2 Memohon kepada Allah s.w.t supaya murid-murid mendapat keputusanyang cemerlang di dalam UPSR 3.3 Membentuk kesedaran mendalam tentang kepentingan mengharapkanpertolonga n dari Allah s.w.t selepas berusaha untuk mencapai matlamat. 3.4 Melatih warga SKSIn supaya sentiasa memohon pertolongan dari Allah s.w.t 3.5 Memohon kepada Allah s.w.t supaya mu rid-murid, guru-guru, ibu bapad a n kakitangan Sekolah Kebangsaan Seri Iman, Kemaman m e n d a p a t kejayaan, keselamatan, rahmat dan berkat dari ALLAH s.w.t. 3.6 Merapatkan hubungan silaturrahim antara warga pendidik SKSIn dan ibubapa murid. 4.0 BUTIRAN PROGRAM Rujuk Lampiran 1 5.0 KUMPULAN SASARAN Semua Murid Tahun Enam 2011 ( 130 Orang ) 6.0 STRATEGI PERLAKSANAAN Aktiviti yang diadakan ialah : 6.1 Solat Maghrib berjemaah 6.2 Bacaan Surah Yaasin dan Tahlil 6.3 Solat Isyak Berjemaah 6.4 Solat Hajat Bejemaah 6.5 Jamuan Ringan 7.0 SUMBER KEWANGAN Berikut merupakan wang pendapatan yang diperlukan untuk program ini: B H I L M P A U r K R o g T I r I D a V S m I U T M I B J E U R M L A KEWANGANJUML AH( RM )1 Solat HajatUPSR 2011130 Orang RM 700.00( Makandan Minum ) 8.0 JAWATANKUASA KERJA Rujuk Lampiran 2 9.0PENUTUP Majlis ini diharap dapat memberi kesan yang mendalam kepada murid-murid,guru-guru dan ibu bapa dalam menghayati dan mengamalkan segala amalanyang wajib dilaksanakan dengan sempurna dan disertai dengan amalan sunaty a n g d a p a t m e n d e k a t k a n d i r i k e p a d a A l l a h s e t e r u s n y a u n t u k m encarikeredhaanNya di dunia dan di akhirat. Jawatankuasa Pelaks a n a a m a t berharap semua pihak dapat memberi kerjasama agar objektif p r o g r a m mencapai matlamat seperti yang dirancang. Semoga usaha yang dirancangini mendapat manfaat dan keberkatan dari Allah s.w.t serta berguna untuksemua pihak demi Agama, Bangsa dan Negara.
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful