PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

1.0

PENGENALAN Bagi tugasan PRA 3111 ( Penaksiran dan Penilaian Perkembangan Kanak-

kanak) ini, kami diminta membuat sebuah kerja kursus projek berkaitan penaksiran dan penilaian. Dalam bahagian satu ini, kami akan membincangkan konsep penaksiran dan penilaian kanak-kanak, objektif penaksiran dan penilaian kanak-kanak, prinsip-prinsip penaksiran dan penilaian serta teknik-teknik atau instrumen-instrumen yang boleh digunakan dalam penaksiran dan penilaian. Penaksiran dan penilaian merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam pendidikan. Dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, penaksiran dan penilaian membolehkan seseorang guru atau pendidik mendapatkan maklumat tentang seseorang kanak-kanak, melihat keberkesanan pembelajaran, kurikulum, pentadbiran dan mengenalpasti aspek-aspek yang boleh diperbaiki (Lihanna Borhan). Penaksiran dan penilaian juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap pengajaran. Jika penaksiran dan penilaian yang sistematik hanya dilakukan pada satu-satu aspek tertentu sahaja, contohnya aspek kognitif dinilai melalui ujian dan peperiksaan bertulis, maka aspek itulah kelak yang akan menjadi fokus dan strategi pengajaran (Meisels, 1995). Aspek yang tidak dinilai akan diberi perhatian ‘superficial’ atau secara tidak mendalam. Sekiranya ini berlaku, falsafah pendidikan yang seringkali merujuk kepada perkembangan keseluruhan individu seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan akan menjadi tidak relevan. Oleh itu, penaksiran dan penilaian perlu diberikan perhatian yang serius sejak dari mula lagi, terutamanya ke arah pembentukan insan yang seimbang dari semua aspek dapat dipenuhi. 1.1 KONSEP PENAKSIRAN DAN PENILAIAN KANAK-KANAK. Penaksiran dan penilaian adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. la merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan
1

PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

secara berterusan. la hendaklah dilaksanakan secara tidak formal selaras dengan Seksyen 19 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). Secara keseluruhannya penaksiran dan penilaian bertujuan untuk mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka. Hasil penaksiran dan penialain membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan dan seterusnya membantu guru mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif, afektif dan psikomotor. Menurut Rohaty dan Abu Bakar (1989), penilaian adalah suatu proses yang melibatkan beberapa langkah utama atau proses yang berterusan untuk mencapai satu tujuan iaitu bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan mencukupi untuk membolehkan guru membuat sesuatu keputusan yang dirasakan perlu. Langkahlangkah utama atau proses yang dinyatakan sebelum ini dapatlah dirumuskan kepada tiga proses utama iaitu proses yang pertama adalah merancang, proses kedua melaksanakan penaksiran dan proses yang ketiga adalah merekod maklumat. Dalam proses pertama iaitu merancang, beberapa perkara penting haruslah diambil kira agar penilaian dan penaksiran yang hendak dibuat berjalan dengan lancar dan sistematik. Perkara-perkara berikut adalah yang pertamanya mengenal pasti murid yang hendak dinilai, yang kedua menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai, yang ketiga menentukan instrumen yang hendak digunakan, dan yang seterusnya adalah menentukan aspek yang hendak diperhatikan, menentukan tempoh masa pemerhatian dan yang terakhir menentukan waktu sesuatu penaksiran dan penilaian hendak dijalankan. Selain itu, dalam proses merancang juga pembinaan instrumen perlu dititikberatkan. Instrumen yang dibina seharusnya mempunyai ciri-ciri seperti tujuan yang jelas, menepati apa yang hendak dinilai, item yang boleh diukur dan perlu diingatkan bahawa setiap item hanya boleh mengukur setiap satu kemahiran sahaja. Dalam proses kedua iaitu proses melaksanakan penaksiran dan penilaian pula, perkara penting yang perlu diberi perhatian adalah bagaimana penaksiran dan penilaian
2

Katz (1997) berpendapat penaksiran dan penilaian di prasekolah 3 . Melalui interaksi lisan murid pula bolehlah dinilai melalui aktiviti seperti main peranan. Pemerhatian merupakan proses pengamatan terhadap segala pelakuan murid yang bersesuaian dengan perkembangan mereka. guru bolehlah membuatnya ketika kanak-kanak melakukan aktiviti seperti menyusun blok bersama rakan-rakan. bacaan atau nyanyian. 1. Secara umumnya. Skala Kadar. bersoal jawab.2 OBJEKTIF PENAKSIRAN DAN PENILAIAN KANAK-KANAK. Dalam konteks penilaian dan penaksiran.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK dilaksanakan. pemerhatian melalui perbualan atau interaksi antara murid dengan guru atau murid dengan murid dan yang ketiga pemerhatian terhadap hasil kerja murid. Untuk pemerhatian terhadap tingkah laku kanak-kanak. kemajuan dan pencapaian murid. kebolehan. Tujuan atau objektif penaksiran dan penilaian haruslah difahami dengan jelas oleh guru dapat memastikan bentuk penaksiran dan penilaian yang wajar digunakan. Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan. Terdapat tiga langkah pemerhatian yang boleh digunakan dalam proses penaksiran dan penilaian iaitu pemerhatian yang dibuat terhadap tingkah laku murid. Rekod Anekdot dan Rekod Berterusan. membuat aktiviti kumpulan. mewarna atau melakukan aktiviti fizikal. Di antara contoh hasil kerja murid yang boleh diperhati dan dinilai oleh guru adalah melalui lukisan. pemerhatian merupakan satu kaedah yang sistematik untuk mengumpul data atau maklumat agar dapat merekodnya dengan tepat kelak. Penaksiran dan penilaian dalam pendidikan prasekolah hanya dapat dilakukan melalui pemerhatian. buku skrap atau kraf tangan yang dihasilkan oleh kanak-kanak. Proses yang ketiga iaitu proses terakhir dalam penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak adalah merekod maklumat yang diperoleh. Antara contoh-contoh rekod yang boleh digunakan adalah Senarai Semak.

McMillan (2000) telah menyatakan terdapat tiga utama prinsip penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak. 1. antara objektif penaksiran dan penilaian yang penting adalah ianya dapat mengesan perkembangan seseorang murid itu serta mengenal pasti pelbagai potensi murid secara menyeluruh.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK betujuan untuk menentukan kemajuan dalam pencapaian perkembangan yang utama. dari tujuan penaksiran dan penilaian berdasarkan garis panduan Amalan Bersesuaian Perkembangan dalam pendidikan prasekolah. Menurut Lihanna Borhan. Selain itu. Sebaliknya. menjadi asas dalam membuat laporan kepada ibubapa dan menolong kanak-kanak tertentu dalam menilai kemajuan dirinya sendiri. guru juga dapat menggunakan penaksiran dan penilaian sebagai medium untuk merangsang aktiviti mengikut keperluan dan pertumbuhan murid serta mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur mereka. Prinsip yang pertama adalah maklumat tentang sesuatu penaksiran dan penilaian itu haruslah jelas.3 PRINSIP PENAKSIRAN DAN PENILAIAN. membantu dalam membuat keputusan berkaitan pengajaran dan kurikulum. dapatlah disimpulkan bahawa penggunaan penilaian berbentuk ujian atau peperiksaan bertulis bukanlah satu kaedah yang sesuai di tahap ini. guru prasekolah seharusnya mengubah perhatian mereka ke arah penggunaan sistem penilaian yang lebih autentik. membuat diagnosis masalah pengajaran dan pembelajaran. 4 . Prinsip yang terakhir pula adalah penilaian haruslah inklusif dan adil. Prinsip yang kedua pula adalah penaksiran dan penilaian seharusnya boleh dipercayai dan konsisten. boleh dipercayai dan boleh dicapai dengan telus. Guru juga dapat mengesan keberkesanan sesuatu pengajrannya melalui proses penaksiran dan penilaian. James H. Ianya juga dapat digunakan untuk mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari masa ke semasa. Secara khususnya. membuat keputusan penempatan.

Prinsip yang pertama adalah penaksiran dan penilaian seharusnya dijalankan secara berterusan. sesuai dan dapat membantu perkembangan kanak-kanak. penaksiran dan penilaian juga hendaklah dilaksanakan secara tidak formal. Ini adalah untuk mendapatkan hasil yang autentik dan tidak hanya seperti sebuah sandiwara. boleh dipercayai dan telus (James H. Prinsip yang terakhir pula adalah proses penaksiran dan penilaian perlu dilaksanakan melalui pemerhatian dan dokumentasi untuk membuktikan kesasihannya. Rekod Berterusan dapat digunakan untuk merekod perkembangan sosioemosi kanak-kanak. McMillan). Prinsip penaksiran dan penilaian yang ketiga adalah ia perlulah mempunyai kriteria-kriteria penilaian perkembangan yang sesuai dengan objektif pembelajaran.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Surayah dan Haslinda (2009) pula menyatakan terdapatnya enam prinsip penaksiran dan penilaian. Hal ini adalah selari dengan sifat perkembangan kanak-kanak itu sendiri iaitu perkembangan adalah satu proses yang berterusan. strategi dan instrumen penilaian yang berbeza-beza sesuai dengan setiap tujuan penilaian dan hasil pembelajaran. Oleh itu. Senarai Semak pula merupakan instrumen yang terbaik digunakan kerana ianya mudah dan praktikal untuk dikendalikan di samping banyak kemahiran-kemahiran lain yang boleh dimasukkan secara serentak. langkah kedua melaksanakan penaksiran dan langkah yang ketiga adalah merekod maklumat ke dalam instrumen peaksiran dan penilaian yang bersesuaian dengan aspek perkembangan yang ingin dikaji. Ini adalah supaya maklumat tentang sesuatu penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak itu jelas. Prinsip yang kedua adalah penaksiran dan penilaian haruslah mempunyai perancangan. guru tidak seharusnya menjalankan proses penaksiran dan penilaian hanya sekali atau dua sahaja. 5 . seterusnya. Sebagai contoh. iaitu semasa kanka-kanak mengalami proses pembelajaran. Prinsip yang seterusnya adalah ianya harus memberikan manfaat dan bermakna dalam pengalaman harian kanak-kanak. Prinsip ini adalah menepati langkah melaksanakan penaksiran dan penilaian yang iaitu langkah yang pertama adalah proses merancang.

Terdapat beberapa perkara penting yang perlu diambil perhatian.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 1. Senarai semak adalah senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan murid dari segi pengetahuan. sikap dan kebolehan. Selain itu. 6 . Penggunaan Senarai Semak adalah penting dalam merancang kurikulum untuk kanak-kanak. Hanya kemahiran penting dinyatakan dalam senarai semak. Pemerhatian hendaklah dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan maklumat atau amalan yang lebih tepat dan kekal. kemajuan dan pencapaian murid iaitu dengan menggunakan Senarai Semak. Ianya dapat digunakan di hadapan kanak-kanak ataupun semasa ketiadaannya dengan hanya mengingati tingkah laku yang sudah diperlihatkan. Selain itu. Senarai semak juga digunakan menilai tingkah laku mudah dalam konteks semula jadi. sesuatu perlakuan telah dilakukan dan juga kekerapan sesuatu tingkah laku itu berlaku. Rekod Anekdot dan juga Rekod Berterusan. kemahiran. Segala maklumat yang diperolehi hasil daripada proses penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak perlulah dicatat dan direkod dengan jelas dan sistematik. dengan menggunakan Senarai Semak guru dapat memberi fokus pemerhatian pada beberapa tingkah laku pada satu masa. orang yang tidak mahir dan menilai juga dapat menggunakannya dengan selesa. Antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian dalam penyediaan dan penggunaan senarai semak adalah yang pertamanya ia perlu disediakan lebih awal sebelum permerhatian dibuat. Tingkah laku yang diperhatikan hanya perlu dinyatakan dengan ringkas dan jelas. Senarai item yang disediakan adalah untuk menentukan sama ada sesuatu tingkah laku atau ciri ada atau dapat diperhatikan.4 TEKNIK PENAKSIRAN DAN PENILAIAN. kebolehan. Item disusun mengikut peningkatan supaya dapat memperlihatkan perkembangan tingkah laku yang akan diperlihatkan. Skala Kadar. Terdapat beberapa kebaikan yang dapat dikenal pasti dengan menggunakan Senarai Semak iaitu penggunaannya mudah dan praktikal. Terdapat beberapa teknik merekod maklumat yang diperoleh secara sistematik berkaitan perkembangan.

PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Di sebalik kebaikan-kebaikan yang telah dinyatakan. menulis maklumat selepas sesuatu peristiwa berlaku dan menulis apa yang dilihat secara objektif. Rekod Berterusan pula merupakan catatan dalam bentuk cerita atau "narrative" yang dibuat ke atas individu atau kumpulan murid semasa berlakunya sesuatu 7 . Di antaranya adalah ianya mengandungi kurang informasi dan deskripsi berkenaan kualiti dan masa semasa merekodkan tingkah laku atau kemahiran yang dipamerkan kanak-kanak. Guru menilai kemahiran atau amalan murid berdasarkan skala. mengenal pasti peristiwa itu penting dan signifikan kepada aspek perkembangan murid. ada kalanya guru akan terlepas pandang daripada melihat dan memehatikan tingkah laku yang lebih signifikan. Rekod Anekdot satu catatan ringkas mengenai sesuatu peristiwa atau tingkah laku murid yang dianggap penting. Oleh itu. merangkumi kelebihan dan kekurangan. Pemerhatian menggunakan instrumen Senarai Semak juga hanya melihat pada tingkah laku tertentu shaja dan bukan kesemuanya. bila dan di mana sesuatu peristiwa itu berlaku. Rekod Anekdot ditulis secara objektif untuk menerangkan apa yang berlaku. data atau maklumat yang direkodkan hanyalah pada tingkah laku yang dipamerkan oleh kanak-kanak sahaja. unik dan signifikan untuk direkod. Selain itu juga. Antara perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan untuk membuat rekod anekdot ialah membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku. terdapat juga beberapa kelemahan penggunaan Senarai Semak. Tahap pencapaian dapat ditentukan untuk sesuatu kemahiran dengan penggunaan Skala Kadar. maklumat yang biasa direkod adalah berpandukan peristiwa yang menggambarkan tentang perkembangan bahasa dan literasi. Skala yang gunakan boleh dinyatakan secara angka atau gred. pola interaksi sosial dan kemahiran menyelesaikan masalah murid. Rekod Skala kadar boleh digunakan untuk menunjukkan darjah kemajuan dan pencapaian sesuatu tingkah laku murid. Penggunaan instrumen ini adalah spesifik untuk semua tunjang. Dalam Rekod Anekdot.

PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK peristiwa. 2. penggunaan Rekod Berterusan adalah memenatkan kerana seseorang gruru itu perlu memberi lebih tumpuan pada proses perekodan. kebaikan menggunakan Rekod Berterusan adalah instrumen ini dapat digunakan dalam apa jua situasi dan tujuan. Tugasan dlam bahagian seterusnya pula akan menghuraikan dapatan-dapatan yang telah kami perolehi daripada dua buah jurnal yang kami kaji. Seterusnya. 2009).0 Kajian Literatur. Selain itu juga. 8 . Kami memilih dua buah jurnal berkenaan adalah kerana ianya sangat signifikan dengan perkembangan yang ingin kami kajia iaitu perkembangan sosioemosi ke atas subjek yang kami pilih. Antara kebaikan menggunakan Rekod Berterusan adalah ianya dapat memberi gambaran sebenar dan terperinci mengenai situasi sebenar dalam tempoh yang ditetapkan (Surayah dan Haslinda. Setiap perlakuan dan apa yang ditutur oleh murid akan dicatat sepanjang pemerhatian. Selain itu juga. Prosedur terakhir perlu diambil perhatian adalah mencatatkan dengan jelas setiap perlakuan mengikut urutan. Pemerhatian yang terperinci ini biasanya dijalankan dalam tempoh tiga hingga lapan minit dan ianya juga boleh berlangsung dalam tempoh lebih lama iaitu sekitar dua puluh lima minit sehingga tiga puluh minit. Langkah ketiga adalah dengan merekodkan apa yang dilakukan oleh murid secara terperinci. Rekod yang dicatat hendaklah tepat dan padat. Yang keduanya. item yang akan difokuskan semasa pemerhatian perlu dipastikan. Prosedur –prosedur untuk menyediakan Rekod Berterusan adalah pertamanya guru perlu memfokus kepada murid yang ingin diperhatikan. Rekod Berterusan yang turut dikenali sebagai Running Record dapat memperlihatkan pelbagai aspek perkembangan seseorang kanak-kanak itu dalam satu rekod. Kelemahan menggunakan Rekod Berterusan ini pula antaranya adalah ia dapat menyebabkan kanak-kanak sedar mereka sedang diperhatikan.

emosi. rakan-rakan atau orang lain.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Untuk tugasan dalam bahagian ini. Menurut Elksnin dan Elksnin. 2. Kami juga menggunakan sebuah lagi jurnal dari Surakarta. Program pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti harus merangkumi perkembangan sosioemosi kanak-kanak di samping peluang-peluang pengayaan pembelajaran kognitif dan berbahasa. Indonesia yang bertajuk Keterampilan Sosial Anak Prasekolah Ditinjau dari Interaksi Guru-Siswa Berdasarkan Model Mediated Leraning Experence.1 Kemahiran Sosioemosi Pada Kanak-kanak. lebih mudah diterima oleh rakan-rakan sebaya dan akan lebih berjaya dalam akademiknya. Hurlock (1997) menyebut masa atau usia tahun-tahun awal kanak-kanak sebagai The Golden Age di mana terdapat enam perkembangan kanak-kanak yang dapat dilihat pada tahap ini tetapi perkembangan yang paling sukar bagi kanak-kanak adalah perkembangan sosioemosi di mana mereka berhadapan kesukaran untuk bergaul dengan ibu bapa. Ibubapa serta guru perlu sedar dan memainkan peranan penting dalam menyuburkan dan memupuk perkembangan kognitif. Tidak dinafikan bahawa pendidikan prasekolah harus menyediakan kanak-kanak untuk permulaan pendidikan formal di sekolah rendah dengan membekalkan mereka dengan pengetahuan dan kemahiran berfikir. guru. sikap dan tingkah laku yang positif di kalangan kanak-kanak. Beberapa penyelidikan telah menunjukkan bahawa kekurangan kemahiran sosial semasa zaman kanak-kanak akan berterusan sehingga kanak-kanak itu menjadi 9 . lebih berani mengekspresikan diri. 1995 menyatakan anak-anak yang memiliki ketrampilan sosial yang baik akan lebih mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Jurnal yang bertajuk Tingkah Laku Prososial Kanak-kanak Prasekolah : Mensasarkan Kemahiran Menyelesaikan Masalah Interpersonal ini menjadi pilihan kami kerana ianya dilihat signifikan dengan perkembangan yang ingin kami kaji iaitu perkembangan sosioemosi. kami telah sepakat untuk memilih sebuah jurnal oleh Profesor Madya Anna Christina Abdullah untuk dijadikan bahan kajian.

1 Punca Salah Laku Sosial Di Kalangan Kanak-kanak. merosak kemudahan awam. Persahabatan semasa zaman kanak-kanak bagaikan asas yang akan menentukan bagaimana sifat dan sahsiah seseorang kanak-kanak itu apabila mereka dewasa nanti. Berrueta-Clement. 1984). Schweinhart & Barnett. kita semua perlu tahu cara mendampingi orang lain dan menyelesaikan konflik. 10 . tetapi untuk mempelajari erti kerjasama. bukan sahaja untuk berseronok dan bermain. berbohong dan pergaduhan (Barnett 1992. satu negatif dan satu lagi positif. Semasa tahun-tahun prasekolah. terutama yang dalam keadaan bimbang. Kanak-kanak prasekolah yang sihat dalam aspek emosi ingin mengambil tindakan dan menuntut kemahuan mereka. yang mengalami gangguan emosi dan mempunyai personaliti yang tidak baik juga turut mempunyai masalah dalam bersosial (Shaffer 1979). Tiap-tiap peringkat bercirikan oleh satu pertempuran antara dua keadaan dalaman yang berlawanan. 2. Proses tolak ansur dan rundingan yang berterusan yang dilakukan oleh kanak-kanak semasa bermain dapat memupuk perkembangan sosial mereka serta meningkatkan harga diri mereka. Erikson (1982) mempercayai manusia perlu berkembang melalui lapan peringkat pertumbuhan emosi sebelum mereka dapat berasa berkeupayaan dan menikmatikepuasan diri (self-fulfilled) dalam kehidupan mereka. Kagan & Moss 1982).PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK dewasa (Farrington 1990. Semua kanak-kanak memerlukan kawan. Beberapa kajian telah dilaporkan menunjukkan program prasekolah yang mensasarkan kemahiran sosial telah menghasilkan kesan jangka panjang dari aspek pengurangan tingkah laku anti-sosial seperti mencuri. Latihan dalam proses ini sebaik-baiknya bermula dari zaman kanak-kanak lagi. Terdapat bukti bahawa orang dewasa yang mengalami penyakit psikiatri. pertempuran ialah antara inisiatif dan perasaan bersalah (guilt). empati dan ciri-ciri lain yang mereka perlu memiliki untuk membentuk pertalian yang erat apabila mereka dewasa kelak. Sebagai orang dewasa.

rakan sebayanya di Michigan. main secara olok-olok dan menyertai aktiviti-aktiviti yang berimaginasi dan beraksi. maka mereka akan turut berasa salah. to find other ways to deal with 11 . Kanakkanak yang dianiayai. “shows a failure. Sekiranya kanak-kanak diyakinkan bahawa usaha mereka adalah salah. Kanak-kanak yang mempunyai tahap kebolehan sosial yang rendah bertindak secara tidak bertanggungjawab.. Kanak-kanak yang sihat dari aspek emosi lebih berkebolehan menjalinkan pertalian yang positif dengan orang dewasa dan rakan sebaya (Trawick-Smith. Seorang pakar psikoanalyst yang ditemubual tentang tragedi ini mengatakan bahawa kanak-kanak yang telah menembak rakan sebayanya. Apabila orang dewasa menggalakkan aktiviti-aktiviti sedemikian dan elakkan teguran atau had-had yang melampau.S. 1996). 2000). Kanak-kanak yang mengalami layanan yang menggalakkan dan menyokong serta diterima oleh orang dewasa dan rakan sebaya akan menjadi kanak-kanak yang bersuaian secara emosional. orang lain dan dunia luar. at a very significant level. diabaikan atau disingkirkan boleh mengalami gangguan kesihatan mental dan sosial. mengambil risiko. Kanak-kanak yang dihukum atau ditegur kerana usaha mereka akan lama kelamaan berhenti mencuba dan membina kepercayaan diri bahawa mereka adalah orang yang jahat.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Mereka akan mencipta. Zaman awal kanak-kanak ialah masa genting untuk pembentukan perasaan positif terhadap diri sendiri. kanak-kanak berumur 6 tahun yang telah menembak Kayla Roland. Kanak-kanak yang menunjukkan tingkah laku sosial yang kompeten ditanggap dengan lebih positif oleh masyarakat dan justeru dilayan dalam cara yang lebih positif. maka inisiatif kanak-kanak akan berkembang. ganas. kanak-kanak ini mengalami interaksi interpersonal yang lebih memuaskan dan merasa lebih bahagia dibandingkan dengan rakan sebaya mereka yang kurang berkompeten. tidak bekerjasama dan tidak terkawal (Knopczyk & Rhodes. mungkin telah berfikir yang itulah caranya untuk menyelesaikan masalah interpersonalnya. A. Misalnya.

0 Metodologi Kajian. sebaliknya dapat menghasilkan kesudahan yang diingini. yang seterusnya akan mempengaruhi tingkah laku sosialnya. 12 .1 Respondan/Subjek Kajian dan Latar Belakang Keluarganya. Bahagian ini akan membincangkan cara atau kaedah kajian yang kami gunakan sepanjang membuat pemerhatian terhadap subjek kajian kami iaitu Zaqwan. Kuala Terengganu. or how (he has) seen people being treated. Kami telah mendapat kebenaran daripada kedua ibu bapanya untuk menggunakan nama sebenar subjek kajian kami ini dengan panggilan nama Zaqwan. http://pareonline.asp?v=7&n=8 3. melibatkan kekurangan dari aspek kognitif sosial yang dapat menyedari seseorang tentang kesan dan akibat sesuatu tindakan serta pendapat yang membolehkan seseorang memikirkan tentang penyelesaian alternatif yang tidak mempunyai unsur-unsur keganasan. Kognitif sosial atau kefahaman sosial ini ialah komponen penting dalam kemahiran menyelesaikan masalah sosial kanak-kanak. Beliau belajar di kelas Al-Falah yang diajar oleh Cikgu Suzana dan duduk dalam kumpulan yang mempunyai 6 orang ahli. Kejadian-kejadian seperti ini mencadangkan bahawa satu punca salah laku sosial ialah kekurangan dalam perkembangan sosioemosi pelajar-pelajar tersebut. 3. Subjek yang kami pilih merupakan seorang kanak-kanak lelaki yang bersekolah di Prasekolah IPG Kampus Dato’ Razali Ismail.net/getvn.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK troubles.” (New Sunday Times 2000). and this could come from how (he has) been treated. dan pada peringkat yang lebih khusus lagi.

kedua berkomunikasi dengan berkeyakinan.2 Tempat Kajian Kami telah menjalankan kajian pemerhatian ini di Prasekolah IPG Kampus Dato’ Razali Ismail. keempat kebolehan mengawal diri dan kelima membina kemahiran sosial dalam interaksi dengan orang lain. Dalam perkembangan Sosioemosi.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 3. 13 . Rekod Berterusan merupakan catatan dalam bentuk cerita (narative) yang dibuat ke atas individu atau kumpulan murid semasa berlakunya sesuatu peristiwa. 3. ketiga membina perwatakan kendiri. Sepanjang tempoh pemerhatian. kami telah memilih dan menfokuskan perkembangan Sosioemosi sebagai kemahiran kajian pemerhatian kami terhadap Zaqwan. Kedua. Kuala Terengganu. Selain itu. 3. pelbagai aspek perkembangan dapat dilihat dalam satu rekod.4 Instrumen Penaksiran Dalam kajian pemerhatian ini kami telah menggunakan instrumen Rekod Berterusan untuk mencatat maklumat secara sistematik. setiap perlakuan dan apa yang dikatakan oleh murid akan dicatat. terdapat lima kemahiran yang akan kami fokuskan dalam kajian ini iaitu pertama memahami dan mengurus emosi diri sendiri. kami juga telah berkunjung ke rumah Zaqwan untuk membuat pemerhatian dengan lebih dekat bagaimana tingkahlakunya ketika berada di rumah. Kelebihan menggunakan Rekod Berterusan ini antaranya pertama dapat memberi gambaran sebenar dan terperinci berkenaan situasi sebenar dalam tempoh yang ditetapkan.3 Kemahiran yang dikaji Bagi menjalankan kajian ini. Tempat kajian pemerhatian telah dilakukan di dalam dan di luar kelas Prasekolah IPG KDRI.

data-data dapat dikumpulkan secara objektif dan tepat. Setiap apa yang terjadi ketika pemerhatian akan kami rakam bagi memastikan setiap apa yan dicatat mempunyai bukti yang sahih. Ketiga. Dan terakhir. kami akan mengambil gambar tingkahlaku yang menarik dan pelik yang dilakukan oleh Zaqwan. 14 . Dua kali pemerhatian telah dilakukan di dalam dan dua kali pemerhatian dilakukan di luar kelas Prasekolah IPG KDRI dan sekali pemerhatian telah dilakukan di rumah Zaqwan. temubual. hasil kerja dan gambar. Selain itu. tingkah lakunya semasa mengikut sesi p&p dan kunjungan temubual kami bersama ibu bapanya di rumah mereka. guru penat kerana lebih tertumpu pada proses merekod. Tempoh yang kami gunakan untuk membuat pemerhatian yang terperinci terhadap Zaqwan biasaya dijalankan dalam tempoh 20-30 minit. Sewaktu pemerhatian dijalankan. Gambar juga menjadi sebagai bukti pemerhatian yang telah kami jalankan pada waktu yang dinyatakan contohnya ketika Zaqwan sedang melukis gambar keluarganya. Terdapat enam rakaman yang telah dibuat sepanjang pemerhatian kami ke atas Zaqwan. Sepanjang pemerhatian.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Ketiga.5 Kaedah Pengumpulan Data Kami mengumpulkan data-data berkaitan hasil dapatan kajian dengan menggunakan kaedah rakaman. Rakaman ini kami gunakan untuk melihat sejauh mana perkembangan Zaqwan setiap kali melakukan sesuatu aktiviti. rekod Berterusan ini juga memudahkan guru merekod dan mengumpulkan maklumat. terdapat beberapa kelemahan menggunakan Rekod Berterusan ini antaranya pertama. guru kurang memberi tumpuan pada kanak-kanak lain kerana terpaksa fokus pada merekod dan yang terakhir ia memerlukan latihan bagi kemahiran merekod untuk mendapatkan hasil dapatan yang bersesuaian dengan kemahiran yang diperhatikan. kami telah membuat lima kali pemerhatian Rekod Berterusan. kanak-kanak akan sedar tingkahlaku mereka diperhatikan. Kedua. 3. Rakaman juga adalah bukti bagi mengukuhkan lagi catatan pemerhatian sepanjang kajian dijalankan.

Kuala Terengganu. berumur 30 tahun dan bekerja sebagai Jururawat Masyarakat di Klinik Kesihatan Bukit Tunggal. Zaqwan merupakan anak sulung daripada dua beradik dan mempunyai seorang adik perempuan berumur 2 tahun. Zaqwan juga seorang kanak-kanak yang tidak mempunyai masalah pertuturan dan kesihatan. Kuala Terengganu. berumur 33 tahun dan bekerja sebagai Pembantu Am Pejabat di SMK Tengku Mizan Zainal Abidin Kuala Terengganu manakala ibunya pula bernama Norhafiza Binti Alias. Zaqwan dilahirkan pada 27 Mac 2004 di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Mereka sekeluarga tinggal di rumah beralamat B-175 Kampung Desa Durian. Kami telah menemubual guru. Meminati kuih donat dan semua jenis minuman.6 Cara Pelaporan Kajian Dapatan kajian kami dilaporkan secara narrative. 4. Aktiviti kegemarannya di rumah ialah menonton televisyen. Transkrip temubual kami dengan ibu bapa dan guru Zaqwan telah ditukar kepada Bahasa Melayu standart bagi memudahkan pembacaan terhadap kajian yang dijalankan.0 Perbincangan 4. Selain itu. 3. Kini pada 2010 Zaqwan telah berumur 6 tahun. Bapanya bernama Mohd Hairil Bin Muda. Zaqwan merupakan seorang kanak-kanak yang menulis menggunakan tangan kanan. Batu Rakit 21020 Kuala Terengganu. ibu bapa Zaqwan dan beberapa orang rakan Zaqwan untuk memastikan dapatan pemerhatian ini dan segala maklumat yang diperolehi adalah tepat dan benar.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Selain itu.1 Latar belakang Subjek yang kami pilih merupakan kanak-kanak lelaki yang bernama Muhammad Hariz Zaqwan Bin Mohd Hairil. 15 . kami juga telah menemubual guru Zaqwan. ibu bapa dan rakan Zaqwan sebanyak sekali sepanjang pemerhatian dijalankan. Zaqwan mennggemari semua jenis makanan tetapi tidak suka pada makanan yang pedas.

Dapatan kajian telah dijalankan secara rakaman.1 Berkomunikasi dengan keyakinan Berdasarkan pemerhatian melalui rekod berterusan di Lampiran 1. Ketika di rumah. gambar. mempunyai imaginasi yang tinggi dan sering tidak memberi tumpuan terhadap sesi p&p. Rasional kami memilih Zaqwan sebagai subjek kajian adalah berdasarkan cadangan daripada guru prasekolah itu sendiri iaitu Cikgu Suzana. 16 . Beliau memilih Zaqwan disebabkan Zaqwan mempunyai masalah berkaitan sosioemosi apabila kelihatan sering bertindak ganas. ibu bapanya akan mengajarnya mengaji Al-Quran pada setiap pagi dan petang sewaktu musim cuti sekolah. kami dapati segala apa yang ingin diperhatikan berkaitan dengan perkembangan sosioemosi dan beberapa kemahiran yang dikaji mempunyai kaitan yang bersesuaian dengan Zaqwan.3 Dapatan kajian melalui pemerhatian Pelbagai kaedah telah kami gunakan untuk memastikan segala maklumat dan dapatan pemerhatian dapat dikumpul dan direkod secara sistematik. temubual dan hasil kerja. ibu bapanya mengakui perkembangan Zaqwan dalam membaca masih lemah dan lambat berbanding pengalamannya dengan rakan-rakannya yang lain. Tetapi walaupun telah bersekolah seawal usia 4 tahun.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Sebelum ini. 4. 4. Keyakinan yang ditunjukkan oleh Zaqwan juga sangat tinggi apabila dia begitu bersemangat meyakinkan kami tentang ahli keluarganya. Zaqwan telah dihantar ke pusat tadika Taski Darul Hikmah (ABIM) di Banggol Tok Jiring seawal umur 4 tahun lagi.3.2 Rasional pemilihan kemahiran sosioemosial. Zaqwan seorang yang mudah memberi kerjasama apabila diminta menceritkan mengenai keluarganya. Setelah melihat dan berkenalan dengan Zaqwan. dapat dilihat Zaqwan seorang kanak-kanak yang mudah mesra walaupun dengan orang yang baru dikenalinya. 4.

3. ibu. “Kalau cikgu minta Zaqwan melukis…Zaqwan penat tak?” Dengan pantas Zaqwan 17 . 4. Apabila perkara seperti itu berlaku. telah terbukti menunjukkan Zaqwan tidak mempunyai kakak dan abang seperti yang diceritakannya kepada kami. Ini dapat dibuktikan melalui gambar keluarga Zaqwan yang hanya terdiri daripada ayah. kami tidak pasti tentang bilangan ahli keluarga Zaqwan yang sebenar. Melalui cara ini. dapat dilihat ibu bapanya telah mendisiplinkannya agar meluahkan perasaan dengan menggunakan cara yang disukainya. Perkara ini dapat dibuktikan melalui permehatian melalui rekod berterusan dalam lampiran…yang menunjukkan Zaqwan tidak berminat untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh Cikgu Suzana.2 Memahami dan mengurus emosi diri sendiri Zaqwan dilihat sebagai seorang kanak-kanak yang dapat mengurus emosi dirinya sendiri apabila berhadapan dengan sesuatu perkara yang mengganggunya. Zaqwan tidak terus bergerak mengganggu rakan-rakan yang lain sebaliknya dia akan mengeluarkan sebuah buku khas miliknya untuk dia menconteng dan melukis.”jawab Zaqwan ringkas. Berdasarkan pemerhatian yang dibuat. Ketika pemerhatian di atas dijalankan. Ini dibuktikan melalui pemerhatian rekod berterusan di lampiran 3: “ Penat la nak tulis…penat nak tulis banyak-banyak…”. Ketika kami mengunjungi rumahnya juga. Zaqwan menceritakan tentang kewujudan kakak dan abang khayalannya dengan penuh yakin. Kami bertanya lagi. “Ummmm oo oo…kakak Zaqwan pun pandai melukis rupanya”. Zaqwan dan adik perempuannya. Ini dibuktikan dengan pengakuan Zaqwan sendiri: “ Ayoh dengan mok tak dok yang pandai melukis…belajar melukis dengan kakak…. Perkara ini terbukti apabila kami mengkaji rekod-rekod peribadinya dan mendapati beliau adalah anak sulung daripada dua beradik.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Perkara ini dapat dibuktikan melalui pemerhatian rekod berterusan di lampiran 1 yang menunjukkan Zaqwan mempunyai fantasi dan imaginasi yang tinggi untuk memiliki sebuah keluarga yang terdiri daripada kakak dan abang.

.. Dia juga seorang yang berani melafazkan apa sahaja yang terlintas di fikirannya.. Melalui pemerhatian ini dapat kami lihat. Ini dapat dibuktikan berdasarkan temubual kami bersama ibu bapa Zaqwan di rumah mereka: “Hehe…sebelum ini di rumah lama kami banyak juga yang Zaqwan conteng. Bapa Zaqwan : Zaqwan. Ini 18 . Berdasarkan transkripsi temubual kami bersama ibu bapa Zaqwan.saya cuma risaukan kalau dia suatu hari nanti dah bersekolah. tak baik cakap macam tu depan cikgu ni. Zaqwan nak bunuh adik….PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK mengeluarkan buku contengan khas untuk dia melukis dan tanpa disuruh Zaqwan dengan pantas melukis apa sahaja yang difikirkannya di dalam buku itu.. macam itulah cikgu. ada ketika itu Zaqwan tiba-tiba menyampuk dan mengeluarkan kata-kata yang agak ganas bagi pemikiran seorang kanak-kanak sepertinya: Zaqwan : “Nanti Zaqwan dah besar. Kata-kata Zaqwan itu dengan pantas ditegur oleh bapanya dan Zaqwan terus terdiam kerana menghormati bapanya dan tetamu yang datang.nak rotan ayah pulak. dan juga buku kosong untuk dia menconteng dan lama kelamaan Zaqwan dengan sendiri mengikuti disiplin itu”.. Melalui pemerhatian kami.takut dia menganiaya kawan-kawan.. Zaqwan dilihat dapat mengurus emosi diri sendiri melalui lukisan dan contengan yang dibuatnya.tetapi kami telah mendidiknya selepas itu dan sentiasa membelikanya buku mewarna.(dengan nada penuh keyakinan)”. ini mungkin disebabkan oleh cara didikan yang diberikan oleh keluarganya yang memberi pendedahan awal agar tidak menjadi kebiasanya menconteng dan meluahkan perasaan pada tempat yang tidak sepatutnya. Zaqwan seorang kanak-kanak yang mempunyai sikap pendendam. melukis.

Melalui dapatan kajian ini. tetapi dia masih boleh mengawal diri dan tidak berkelakuan negatif sehingga mendatangkan masalah kepada orang lain. Kanak-kanak pada tahap umur Zaqwan ini adalah seorang pemerhati yang baik dan sentiasa percaya bahawa mereka juga mampu melakukan apa sahaja yang mereka inginkan. kami dapati ibu Zaqwan bertindak secara positif apabila menggalakkan Zaqwan membuat perkara yang disukainya seterusnya dapat membantu anaknya mengawal emosi dan meningkatkan kendirinya. Ini terbukti berdasarkan temubual kami bersama ibu bapa Zaqwan di rumah mereka: “Ibu Zaqwan : Hmmm.3. Zaqwan dilihat tidak peka dengan arahan ustazah dan dia juga duduk dalam keadaan berpeluk tubuh dan bermain-main mengusik kawankawan disekitarnya.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK menunjukkan Zaqwan masih mampu mengawal emosinya walaupun hakikatnya dia tidak mengetahui apa yang dilafazkan ketika itu. kami mendapati Zaqwan seorang kanak-kanak yang dapat mengawal diri dan mendengar arahan apabila ditegur. 4. kami dapati Zaqwan seorang kanak-kanak yang mempunyai keyakinan iaitu percaya bahawa dia boleh melakukan apa sahaja yang diingininya. 4.3 Membina perwatakan kendiri Berdasarkan transkripsi temubual dengan ibu bapa Zaqwan di rumah mereka. Walaupun kadangkala Zaqwan dilihat tidak selesa dengan keadaan yang sedang dilaluinya. Sekali lagi Zaqwan ditegur oleh Ustazah agar tidak mengulanginya 19 .. Tetapi ada kalanya dia juga boleh diharap seperti membantu saya membuat kerja-kerja di dapur seperti memotong bawang dan membancuh air dan saya masih perlu mengawasi tingkahlakunya ketika berada di dapur”.3.Zaqwan ni jenis nak kena suruh baru nak buat.4 Kebolehan mengawal diri Berdasarkan pemerhatian kami melalui rekod berterusan pada lampiran……. Ini dapat dibuktikan melalui pemerhatian rekod berterusan di lampiran 2: “Apabila ustazah meminta semua murid menyebut ejaan di hadapan papan putih dengan bimbingannya.

Secara tiba-tiba Zaqwan bertindak mengeluarkan patung mainannya. Berdasarkan temubual dengan ibu bapa Zaqwan. Dengan langkah yang bersahaja Zaqwan mengeluarkan patung mainan dari beg sekolahnya. mereka telah mencuba pelbagai cara bagi mengurangkan tingkahlaku agresif pada Zaqwan: 20 . Ini berdasarkan pemerhatian rekod berterusan di lampiran 4: “Terdapat juga beberapa kawan-kawan Zaqwan yang bermain di sekitarnya. Tetapi tindakan Zaqwan itu tidak mendatangkan tingkahlaku yang mengganggu terhadap proses pengajaran dan pembelajaran ustazah. Melalui dapatan kajian ini. kami sentiasa menasihati Zaqwan dan kawan-kawannya agar bermain bersama-sama bagi menggalakkan mereka membina kemahiran sosial dan emosi melalui peraturan yang tertentu. Apabila ditegur oleh ustazah sebanyak dua kali. Zaqwan masih bermain bersama-sama mereka tetapi dia ingin bermain secara sendirian. Setelah itu dia kembali duduk di dalam barisannya”. Zaqwan dilihat tidak menghiraukan proses pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlangsung dan melakukan sesuatu perkara yang tidak ketahui oleh kami. Ketika pemerhatian. Di awalnya Zaqwan dilihat tidak berkira untuk berkongsi kiub bongkah untuk bermain bersama-sama tetapi diakhirnya dia sudah tidak mahu berkongsi”. Selain daripada proses pengajaran dan pembelajaran di kelas ustazah. Melalui pengakuan ibunya. kami mendapati walaupun pada akhirnya Zaqwan dilihat tidak mahu berkongsi kiub dengan kawan-kawannya yang lain. Dia meletakkan patung mainan itu dan meninggalkannya di atas mejanya. kami mendapati bapanya amat risau dengan tingakahlaku Zaqwan yang kadangkala terlampau ganas dan memerlukan pengawasan yang berterusan. pemerhatian rekod berterusan ketika Zaqwan melakukan aktiviti di luar bilik darjah juga telah menunjukkan dia seorang kanak-kanak yang dapat mengawal diri.Tiba-tiba Zaqwan dilihat bangun dari barisan dan berjalan ke tempat duduknya. Mereka juga berminat bermain kiub bongkah bersama-sama dengan Zaqwan.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK lagi.

PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK “Ibu Zaqwan : Ada juga kami carikan Zaqwan air penerang hati melalui rawatan Islam ni..kami cuma berharap agar hati Zaqwan mudah diterangkan dan dilembutkan dan tidak lagi terlampau agregsif”.t kerana dengan izinNya saya dapat menyiapkan tugasan PRA 3111 ini. 4. Mereka juga lebih mengenali tingkahlaku Zaqwan dan berharap Zaqwan tidak bertindak ganas diluar jangkaan mereka. kami juga mendapati Zaqwan telah dididik agar menghormati tetamu seperti bersalaman dan sentiasa mendengar teguran yang diberikan oleh bapanya. kami mendapati Zaqwan seorang kanak-kanak yang mudah mesra dan sentiasa mengalu-alakan kedatangan tetamu kerumahnya. kami mendapati ibu bapa Zaqwan amat mengambil berat tentang kebajikan anak mereka.5 Membina kemahiran sosial dalam interaksi dengan orang lain. kami dapati Zaqwan dapat membina kemahiran sosial yang baik dengan orang lain khususnya dengan kami yang baru dikenalinya. dia juga berada bersama-sama kedua ibu bapanya. Ibu bapanya juga sangat ramah melayani kunjungan kami ke rumah mereka. Berdasarkan pemerhatian melalui rekod berterusan pada lampiran 5. Ini dapat dibuktikan melalui dapatan pada rekod berterusan semasa kami membuat pemerhatian ke atasnya: “Semasa menemubual ibu bapa Zaqwan. Melalui dapatan kajian ini.3. Melalui dapatan kajian ini. Pada semester 6 kali ini. Semasa di rumah. Nabilah Binti Jumal (880312565210) Bersyukur saya kehadat Allah s. Tugasan ini memerlukan saya melakukan pemerhatian terhadap 21 . saya telah mempelajari tentang tajuk berkaitan dengan Penaksiran dan Penilaian Perkembangan Kanak-Kanak dalam Prasekolah.w. Kedatangan kami juga telah dimaklumkan oleh Zaqwan kepada ibu bapanya”. dia kelihatan mesra dengan ibu bapanya. Sepanjang pemerhatian kami melihat tingkahlaku Zaqwan di rumah.

dan temubual. Mengikut Rohaty (1992) pandangan kendiri yang positif adalah merupakan asas kejayaan kepada kanak-kanak. teknik penaksiran dan kajian literatur. kami juga membuat kajian melalui pengumpulan data seperti gambar. Setelah selesai mencari dan mengumpulkan maklumat berkaitan dengan konsep. Pada permulaan. Kami berdua telah membuat perancangan bagi memastikan tugasan ini dapat berjalan lancar dan sistematik. Selain daripada instrumen rekod berterusan yang kami gunakan. pelbagai aspek kemahiran telah dinilai bagi memastikan kanak-kanak dapat mencapai tahap perkembangan sosioemosi yang sesuai dengan peringkat perkembangan umur mereka. kami berdua membuat perbincangan dalam melengkapkan laporan.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK kanak-kanak Prasekolah dan melihat perkembangan mereka melalui pelbagai aspek dan kemahiran. Setelah selesai membuat pemerhatian. rakaman. Menurut Widmer (1970) menunjukkan kanak-kanak memerlukan banyak peluang untuk bertindak balas dalam persekitarannya mengikut perbezaan individu untuk membuat pilihan. Kesemua kaedah ini amat membantu kami dalam mendapatkan maklumat yang tepat sekaligus sahih berkaitan dengan kanak-kanak yang diperhatikan. Perkara ini terbukti melalui dapatan kajian pemerhatian saya ke atas kanak-kanak yang dikaji 22 . kami memulakan tugasan dengan mencari dan mengumpul maklumat mengenai penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak. Seterusnya kami mencari maklumat berkaitan dengan jurnal yang selari dengan perkembangan sosioemosi yang ingin kami kaji. bertindak dan bergerak balas dalam persekiatran yang mengambil berat mengenai mereka termasuk perkembangan minat dan keupayaan. kami akan ke Prasekolah IPG Kampus Dato’ Razali Ismail untuk menjalankan kajian ke atas kanak-kanak yang telah dipilih. kami memulakan langkah kedua iaitu membuat pemerhatian terhadap kanak-kanak yang dikaji. objektif. Dengan adanya keinginan ini maka dengan sendirinya kanak-kanak akan mengasah bakat kreatifnya. Melalui kajian pemerhatian yang telah saya lakukan. prinsip. Dalam tugasan saya ini. aspek yang diperhatikan adalah perkembangan sosioemosi. hasil kerja. Pada setiap minggu jika mempunyai kelapangan masa.

tugasan ini juga telah memberi pengalaman yang amat bermakna kepada saya dalam membuat pencarian jurnal daripada pelbagai maklumat. Segala maklumat dan dapatan yang diterima adalah sebagai bahan bukti yang sahih bagi memastikan kajian yang dibuat mengikut spesifikasi yang tepat. pergaulan melalui persekitaran juga amat membantu kanak-kanak dalam membina kendiri yang positif atau negatif. keluarga. Kedua. pembantu prasekolah dan juga kanak-kanak prasekolah. Selain itu. Saya sebagai bakal guru prasekolah perlu mempersiapkan diri dalam membina hubungan yang mesra dan rapat dengan ibu bapa terutamanya bagi memastikan setiap aktiviti yang berkaitan dengan prasekolah mendapat sokongan dan kerjasama daripada ibu 23 . Bedasarkan kajian kanak-kanak yang diperhatikan. kanak-kanak dapat meluahkan perasaan melalui lukisan dan pelbagai lagi cara bagi menggalakkan pemikiran mereka yang mempunyai sifat ingin tahu dan berani mencuba sesuatu perkara yang baru. saya berpendapat guru prasekolah tersebut perlu mewujudkan suasana kelas yang dapat mempertingkatkan tahap kreativti kanak-kanak yang mempunyai imaginasi yang tinggi. guru. Guru dan juga ibu bapa perlu sedar tanggungjawab mereka dalam mengenal pasti kebolehan dan tahap keupayaan kanakkanak agar mereka dapat menyalurkan bakat semulajadi yang ada alam diri melalui cara yang lebih efektif. Kelebihan tugasan ini antaranya yang pertama ia telah melatih dan memahirkan saya dalam kemahiran merekod terutamanya dalam membuat rekod berterusan. Ini juga adalah pengalaman pertama saya sepanjang membuat tugasan di IPG. Selain itu. Pengalaman berinteraksi dengan masyarakat memberi peluang kepada saya membina keyakinan diri dalam bersosial dengan orang lain. Segala jurnal yang dikumpulkan adalah selari dan berkaitan dengan perkembangan dan kemahiran yang dikaji.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK menunjukkan beliau mempunyai imaginasi yang tinggi dalam membayangkan sesuatu perkara seperti mempunyai keluarga khayalan walaupun hakikatnya perkara itu tidak wujud dalam kehidupan sebenarnya. rekod dan maklumat yang dikumpul amat memudahkan saya membuat rujukan tentang tingkahlaku kanak-kanak yang dikaji. Melalui aktiviti kreativiti. Kelebihan ketiga pula ialah saya dapati tugasan ini telah mendekatkan saya dengan masyarakat sekeliling terutamanya dalam membina hubungan yang positif dengan ibu bapa.

dapat saya rumuskan perkembangan emosi dan sosial yang sihat sangat penting dalam kehidupan seseorang dan seterusnya mempengaruhi kejayaan dalam pembelajaran mereka. Manakala kelemahan yang terakhir pula ialah saya dapati penilaian perkembangan kanak-kanak prasekolah tidak disempurnakan oleh guru prasekolah. Tugasan ini mungkin akan lebih bermakna jika ianya diberikan lebih awal dan masa kajian boleh dilakukan lebih lama contonhnya tugasan ini diberikan semasa praktikum selama dua bulan yang lalu. Kesemua perkembangan termasuk kognitif. Melalui perkembangan sosioemosi ini. Sebagai bakal guru prasekolah. Kelemahan kedua pula ialah kesukaran mencari jurnal yang sesuai untuk dijadikan kajian literatur. Rekod yang diperhatikan hanyalah satu sahaja dan saya tidak berpeluang melatih dan memahirkan diri untuk membuat catatan rekod yang lain. pertama kami tidak mempunyai banyak masa untuk menjalankan kajian terhadap kanak-kanak yang dikaji. Kelemahan ketiga pula ialah saya tidak dapat memahirkan diri dalam membuat catatan rekod-rekod yang lain kerana hanya menfokuskan pada tugasan rekod yang diberikan sahaja. Permerhatian dan dapatan kajian mungkin lebih teratur dan tidak terlampau singkat seperti yang dialami kini. Kelemahan tugasan ini antaranya. Ini disebabkan oleh kekangan masa untuk menghadiri kelas pada waktu pagi dan prasekolah hanya bersekolah pada waktu pagi juga. bahasa. Keterbatasan pengalaman menyebabkan pencarian jurnal dilihat sukar dan bebanan pada permulaan tugasan dirasakan amat berat untuk memahami apa yang tersirat di dalam maklumat jurnal yang dicari. Kelebihan terahkir dalam tugasan ini ialah ia telah menggalakkan saya mempelajari dan memahirkan lagi tentang perkembangan yang terdapat pada kanakkanak. Sebagai bukti tiada maklumat mengenai rekod berterusan yang saya kaji boleh dijadikan bahan rujukan daripada guru prasekolah.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK bapa. aspek penaksiran dan penilaian terhadap perkembangan kanak-kanak terhadap perkembangan mereka tidak patut diabaikan. emosi dan sosial perlu diperhatikan dengan penuh kesedaran dan tanggungjawab. Menurut Almy (1975) berpendapat matlamat mana-mana program untuk kanak-kanak yang dikehendakinya sepatutnya menyediakan persekitaran fizikal dan sosial yang akan meninggikan imej 24 .

5. Hasil kajian kami mendapati secara keseluruhannya Zaqwan masih belum dapat mengawal emosinya dengan baik. bukti dan maklumat yang dapat digunakan bagi memastikan perkembangan kanak-kanak mempunyai peningkatan dari pelbagai aspek perkembangan yang terdapat dalam kurikulum prasekolah kebangsaan. Selain itu juga. 5. Oleh itu guru perlu menyediakan segala kemudahan yang sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak. Subjek yang kami pilih ini juga masih belum sepenuhnya mempunyai kebolehan untuk menilai sama ada sesuatu idea itu baik atau kurang baik. Zaqwan masih belum mampu membina kemahiran emosi untuk memahami diri dengan orang lain dan juga masih belum mengamalkan tingkah laku yang baik seperti yang sepatutnya. Sebagai kesimpulan. tugasan ini memberi pengalaman kepada saya sebagai bakal guru prasekolah pada masa hadapan untuk menentukan penilaian dan penaksiran yang sesuai digunakan ketika berada di prasekolah. Hal ini dapat dibuktikan sepanjang pemerhatian kami terhadap subjek. Segala penilaian dan penaksiran yang dijalankan adalah rekod. Bahagian ini akan membincang dan menghuraikan rumusan keseluruhan daripada hasil dapatan kajian kami serta cadangan-cadangan untuk kajian seterusnya. Sebagai contoh. situasi di mana subjek menconteng muka adiknya dengan menggunakan pen kerana adiknya ingin berkongsi pensil warna dan situasi di mana Zaqwan berlari-lari di atas tembok tanpa memikirkan bahaya dan tanpa menghiraukan larangan ibu dan bapanya. 25 .PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK diri kanak-kanak.1 Rumusan.0 Rumusan dan Cadangan.

analisis (mentafsir). kami dapat memahami bahawa lumrah kanak-kanak suka melukis. Kebanyakan aktiviti seperti percakapan. Beliau akan memberi sepenuh perhatian dan melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Melukis boleh merangsang pembentukan minda kreatif kanakkanak selain ‘menggerakkan’ otak kanan untuk berfikir. Berdasarkan pemerhatian yang telah kami jalankan. hanya terdapat satu cara di mana Zaqwan dapat menguruskan emosinya sendiri dengan baik dan bagaimana cara untuk menstabilkan emosinya iaitu melalui terapi lukisan. Kami juga pernah mengikuti satu Kem Terapi Emosi pada semester dua. Kami telah cuba memerhatikan Zaqwan semasa beliau melukis. Mungkin tidak ramai ibu bapa sedar. orang lidi sehingga mereka pandai melakar bentuk tertentu. Melalui rujukan yang dan hasil daripada kem tersebut. kraf dan muzik. logikal. Justeru. bulatan. rasional. minda. mereka akan melakukannya dengan tekun dan sepenuh hati. kepada garis senget.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Ini bertentangan dengan hasil kajian Profesor Madya Anna Christina Abdullah dari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan dari Universiti Sains Malaysia yang menyatakan kanak-kanak semuda 4 tahun sudah dapat memahami yang tingkah laku mereka ada punca-puncanya bahawa setiap orang mempunyai perasaan dan bahawa terdapat lebih dari satu penyelesaian kepada setiap masalah. Bermula daripada contengan. beliau juga ada menyatakan kanak-kanak dalam peringkat umur tersebut sudah mempunyai kemahiran untuk menilai sama ada sesuatu idea itu baik atau kurang baik. Manakala otak kanan pula digunakan dalam aktiviti kreatif yang tidak membabitkan perkataan seperti lukisan. melukis adalah aktiviti menggembirakan dan boleh menenangkan perasaan anak. intelek dan merangsang kemahiran tangan kanak-kanak. Melukis bukanlah suatu kerja yang sia-sia walaupun lukisan seseorang kanak-kanak itu kelihatan seperti cakar ayam. Pada pendapat kami ini juga adalah merupakan salah satu cara terbaik untuk melatih beliau memberi tumpuan terhadap sesuatu pekerjaan lain yang dilakukan. belajar bahasa dan mengira (termasuk mengenal abjad dan huruf) menggunakan otak kiri. Melalui sikap yang ditunjukkannya itu. kami membuat beberapa pembacaan dan rujukan mengenai terapi emosi melalui seni atau lukisan. minat kanak-kanak terhadap lukisan tidak seharusnya dihalang kerana ia banyak memberi manfaat dan memberi sumbangan besar terhadap perkembangan emosi. Selain itu. Keinginan ibu bapa melihat anak mereka pandai dalam bidang akademik (termasuk membaca dan mengira) pada usia sangat muda boleh 26 .

ia adalah luahan emosi pelukis. gembira atau takut. Ubat saja tidak 27 . Ini berdasarkan kepercayaan proses kreatif membabitkan luahan artistik individu membantu mereka menyelesaikan konflik dan masalah. Kini ramai ibu bapa moden. Ia juga proses seni yang membantu membaiki fizikal. kolaj atau yang menggunakan tanah liat juga mempunyai kesan terapeutik kepada semua golongan. Oleh kerana penguasaan bahasa terhad. marah. Kanakkanak lebih besar seperti prasekolah pandai menyatakan emosi atau apa terjadi kepada mereka melalui lukisan wajah sedih. Namun. Melukis juga cara anak meluahkan pemikiran dan perasaan. mental dan emosi pesakit. terapi seni bukan hanya untuk kanak-kanak bermasalah saja. mengurangkan tekanan. mula menghantar anak ke kelas seni dan kraf selepas menyedari manfaatnya. di Malaysia sekurang-kurangnya seorang daripada sembilan pesakit gangguan psikotik berhadapan dengan masalah tekanan. Keadaan menjadi lebih sukar kerana kanak-kanak tidak tahu untuk memberitahu mereka berasa tertekan. terutama yang tinggal di bandar. Presiden Persatuan Pskiatri Malaysia sendiri iaitu Dr Yen Teck Hoe ada mengatakan bahawa seni asasnya adalah produk pemikiran dan emosi. Seni sama ada lukisan. Lukisan juga boleh menjadi medium untuk seseorang meluahkan perasaan. kraf. terutama dalam membantu perkembangan minda serta terbukti dapat meningkatkan daya tumpuan ketika belajar. Mereka kerap tidak difahami dan kadangkala tidak diberi peluang untuk pulih. kebanyakan kanak-kanak tidak tahu menceritakan apa yang ada dalam fikiran mereka. Ia juga boleh diklasifikasikan sebagai perangkap persepsi yang mewakili minda pada satu-satu masa.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK membuat anak tertekan. Dr Yen berkata. Terapi seni sebenarnya satu bentuk terapi emosi dan tingkah laku. menguruskan tingkah laku. Beri rangsangan kepada anak dengan memuji lukisan mereka cantik. membangunkan kemahiran dalaman. walaupun pada pandangan anda ia hanya corengan. Beliau menambah. meningkatkan jati diri. kekacauan bipolar dan skizofrenia. gempa bumi atau peperangan. Terapi seni digunakan untuk membantu kanak-kanak yang mengalami trauma dengan kematian ibu bapa dan hilang tempat tinggal seperti insiden taufan. Ini juga sebabnya lukisan dijadikan terapi (dikenali sebagai terapi seni) ke atas kanakkanak yang alami masalah psikiatri atau melalui trauma. Mereka juga melukis apa yang ingin dimiliki atau dilakukan. Walaupun hanya satu garisan. proses perubatan itu hanya bersifat holistik. Ibu bapa boleh menjadikan lukisan anak sebagai perantara untuk berkomunikasi dengan si kecil.

Sebagai contoh. sebaliknya ibubapa perlu meminta anak-anak bercerita mengenai lukisan mereka. Apa yang dapat kami simpulkan adalah ibubapa tidak seharunya membuat tafsiran sendiri kerana mereka tidak tahu apa yang ada dalam fikiran anak. Sebenarnya. di mana beliau sebenarnya adalah seorang yang agak sukar untuk bergaul dengan orang lain kecualilah saudara terdekat dan rakan-rakan dari jantina yang sama sahaja. http://ceritarasahati2. Mungkin ada ibu bapa tidak tahu bagaimana hendak memberi rangsangan tambahan kepada anak selain membeli alat melukis dan meluangkan masa bersama mereka. apabila kami meminta beliau untuk melukis beliau akan menunjukkan minat yang tinggi dan senang untuk bercerita mengenai lukisannya. ketakutan dan kebimbangan sebaliknya memberikan mereka satu bentuk kebebasan dalam pemikiran. Kaedah mudah begini memberi galakan kepada anak meluahkan kreativitinya di atas kertas dan ibubapa juga dapat membantu tugas guru dalam mengesan perubahan emosi kanak-kanak bagi memastikan perkembangan sosioemosi yang positif dan sihat di kalangan kanak-kanak. terapi seni lukisan. membantu proses pemikiran dan membolehkan mereka meneroka persoalan peribadi.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK boleh mengubati masalah berkaitan komunikasi atau sosial dengan orang lain bagi mereka yang sakit mental.com/2009/01/lukisan-luahan-jiwa. Sesetengah kanak-kanak sukar diajak berkomunikasi. malah muzik dan tarian boleh membantu mereka meluahkan perasaan tanpa bercakap.html 28 . ia dapat mengurangkan tekanan.blogspot. Kami telah membuat rujukan di sebuah blog di mana penulisnya. Proses kreatif ini melonjakkan harga diri mereka. Sebenarnya komunikasi perlu berlaku dalam dua hala dan lukisan boleh menjadi medium untuk berinteraksi dengan anak-anak. sekiranya sesebuah rumah itu sempit. Beliau juga menyatakan biasanya dalam keadaan gembira kanakkanak lebih mudah berinteraksi dan bercerita. Ini memudahkan ibubapa menukar lukisan baru apabila kanak-kanak menghasilkan karya baru. ibubapa boleh melukis bersama dengan anak yang secara tidak langsung bukan saja dapat mengeratkan hubungan. Namun. dengan cara ini. Hal ini dapat kami lihat sendiri dengan jelas pada Zaqwan. Malah. Tetapi. ibubapa boleh membuat ‘ampaian khas’ untuk menggantungkan lukisan anak-anak dengan hanya menggunakan tali dan penyepit. terutama jika mereka seorang yang pendiam. banyak usaha lain yang boleh dilakukan seperti menyediakan tempat atau bilik khas untuk mempamerkan lukisan anak-anak. tetapi menghabiskan masa berkualiti bersama kanakkanak. ibubapa sekaligus dapat menggalakkan menggalakkan anak-anak untuk berfikir iaitu bermula daripada proses melukis hinggalah kepada bercerita. mengatakan bahawa komen positif terhadap hasil kerja kanak-kanak seperti lukisan akan membuatkan mereka gembira. anak-anak akan berasa lebih seronok. Dengan cara itu katanya. Lebih banyak ibubapa terbabit dalam aktiviti ini.

Manfaat Penaksiran dan Penialain Perkembangan Kanak-kanak.3 Cadangan. 29 .2 5.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 5.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.