Course Pro Forma Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

Tajuk Kursus Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Kemasukan Semester Hasil Pembelajaran Literasi Nombor (Numerical Literacy) WAJ3105 2(2+0) 30 jam Bahasa Melayu Tiada Satu/Dua 1. mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah yang sesuai

2. mengenaIpasti hubungan bahan konkrit, gambar dan abstrak yang digunakan untuk mewakili ilmu 1. mengilustrasikan keperluan dan cara untuk menghubungkan ilmu matematik ke dalam mata pelajaran lain 2. mendemontrasikan pemahaman dengan memasukkan pendekatan dan strategi numeracy dalam kehidupan seharian Tajuk Kursus Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah, operasi dan pengiraan, pengukuran, kesedaran ruang, dan juga analisis data dan interpretasi. This course focuses on the approach and strategy that students should acquire and model to support the achievement of numerical literacy. The topics discussed are problem solving, operation and computation, measurement, spatial sense, and also data analysis and interpretation.

diukur dan digunakan dalam pembinaan Membina daripada bahan yang mudah atau instumen yang biasa Membina konsep ruang dan hubungan berdasarkan aktiviti 6 .mechanical) Memahami pernyataan masalah Membincangkan strategi atau alat penyelesaian masalah yang sesuai Membuat penilaian dan kesesuaian suatu penyelesaian Analisis susulan Contoh-contoh aktiviti yang sesuai dalam kehidupan seharian 6 2 Operasi dan pengiraan (Operation and computation)  Memberi makna kepada hasil pengiraan melalui:  Pensil dan kertas  Kalkulator dan komputer  Pengiraan mental  Penganggaran  Bahan manipulatif  Kesesuaian dan ketidaksesuaian penggunaan kalkulator dan komputer  Kebolehsuaian dalam anggaran atau jawapan yang tepat 6 3 Pengukuran Measurement  Anggaran secara intuitif terhadap konsep matematik  Aktiviti yang dilakukan dengan menggunakan bahan yang pelbagai  Pengalaman langsung  Instrumen yang tidak piawai dan tidak biasa seperti ‘kaki’ dan ‘tangan’  Unit metrik dan pertukarannya  Pengajaran kontektual: mengambil pengukuran dengan menggabungkan pelbagai data semasa menyelesaikan masalah seharian 6 4 Sense Ruang (Spatial sense)     2-dimensi dan 3-dimensi: satah dan pepejal Mudah untuk dikendalikan.Tajuk 1 Kandungan Penyelesaian masalah (Problem solving)       Jam Pendekatan heuristik (non.

Margaret (2001). Rujukan tambahan Jerry Howett (2000). David Fulton Publishers Valsa Koshy and Jean Murray (2002). carta atau graf Arahan untuk membaca Statistik : mengumpul. menganalis dan mentafsir data bernombor Memeriksa secara kritis statistik yang diberikan Meneroka peristiwa yang berkaitan dengan peluang (idea intuitif tentang kebarangkalian) Jumlah 30 Penilaian Rujukan utama Kerja kursus : 100% David Coles and Tim Copeland (2002). UK Share. Blair Publications Ltd . Learning Matters. Unlocking numeracy. David Fulton Publishers. London. USA Mark Patmore (2002).Tajuk Kandungan Jam 5 Analisis dan interpretasi data      6 Membaca dan mengintepretasikan maklumat data kuantitatif yang dipersembahkan dalam bentuk jadual. The numeracy skills test. Number power ( a real world approach toMaths). Numeracy on display. Contemporary Books. London. Numeracy and Mathematics Across the Primary Curriculum.