KANAK-KANAK PINTAR CERDAS

DI SEDIAKAN OLEH : JANNATONSHIMA ABDULLAH (M 20122001583) ALIAA ISMAIL (M 20122001573)

Stanford-Binet Scale of Human Intelligence
IQ Score Original Term Modern Term 145 and over Genius 120–144 110–119 90–109 80–89 70–79 50–69 20–49 Below 20 Borderline Deficiency Exceptional High Average Average or Normal Dull Normal Mild disability Moderate disability Severe disability Profound disability

• Pintar cerdas seringkali dikaitkan dengan seseorang yang mempunyai Intellectual Quotient (IQ) yang tinggi iaitu berada pada tahap IQ 130 dan ke atas.

APA ITU PINTAR CERDAS ?

Kamus Dewan edisi keempat
“telah mengistilahkan ‘pintar’ sebagai cekap, pandai, banyak akal, cerdik, licin serta mahir dalam membuat sesuatu pekerjaan. ‘Cerdas’ pula membawa maksud sempurna akal, cerdik, pandai serta pintar”

atau menunjukkan potensi untuk melakukan pencapaian di tahap yang sangat tinggi apabila dibandingkan dengan kanak-kanak yang lain sebaya umur dengannya” . 1993 “Adalah kanak-kanak yang dikenalpasti semasa prasekolah. sekolah rendah atau menengah yang menunjukkan prestasi atau bakat yang cemerlang.Ross.

membentuk dan memilih keadaan yang menjurus kepada sesuatu maklumat.Sternberg dan Kauffman (1998) “Pintar cerdas sebagai satu kepintaran yang lebih berfokus kepada kebolehan mengadaptasi. Individu yang pintar cerdas boleh mengenalpasti kelemahan dan kelebihan mereka sendiri malah mereka menentukan cara yang sesuai menggunakan kelebihan mereka serta meminimumkan kelemahan mereka” .

.Howard Gardner (1981) “mendefinisikan kecerdasan sebagai satu cara memproses maklumat dan juga cara berfikir” Beliau juga menyatakan dalam bukunya Frames of Mind menyatakan bahawa kepintaran seseorang kanakkanak boleh dilihat melalui tujuh jenis kebolehan .

TEORI KEPELBAGAIAN KECERDASAN HOWARD GARDNER .

Jane Piirto (1999) Aspek pertama ialah kebolehan menyelesaikan masalah yang praktikal. membaca dengan kerap dan baik). memberi sebab-sebab yang logik dan dengan fikiran yang terbuka. Aspek ketiga ialah pintar cerdas juga boleh dilihat dari aspek sosial (memahami konsep sosial. mempunyai minat yang umum kepada dunia). mengakui kesalahan yang telah dilakukan. . yang mana mereka akan melihat masalah itu dari pelbagai sudut. Aspek kedua ialah kebolehan lisan (boleh menangani sesuatu topik perbualan dengan baik.

aras yang tinggi dalam tanggungjawab kepada tugas dan aras kreativiti yang tinggi” . “Kanak-kanak pintar cerdas adalah mereka yang mempunyai interaksi tiga kelompok sifat manusia iaitu kebolehan intelek umum yang atas purata (murid yang mempunyai IQ melebihi 120 dikategorikan sebagai kanak-kanak pintar cerdas).Nik Azis Nik Pa dan Noor Aini Khalifah (1982).

Kebolehan yang luar biasa berbanding dengan kebanyakan rakanrakan Tidak hanya mereka yang mempunyai kecerdasan yang tinggi Apa yang boleh ditakrifkan? Potensi untuk mencapai prestasi cemerlang Memerlukan sokongan emosi dan sosial untuk merealisasikan hadiah Memerlukan peluangpeluang pembelajaran yang berbeza .

KEPELBAGAIAN DEFINISI PINTAR CERDAS .

. Satu atau pelbagai dimensi • Sesetengah definisi memfokus kepada pencapaian di dalam domain akademik sahaja sementara yang lain memasukkan pencapaian di dalam beberapa domain lain Potensi atau prestasi • Sesetengah definisi memerlukan bukti kebolehan manakala yang lain adalah kanak-kanak berpencapaian rendah dimasukkan dalam kategori pintar cerdas walaupun ia tidak menunjukkan kebolehan yang tinggi dalam situasi harian.Konservatif atau liberal • Cenderung menghadkan bidang yang termasuk di bawah kategori pintar cerdas dan berapa ramai yang dianggap sebagai pintar cerdas.

CIRI-CIRI KANAKKANAK PINTAR CERDAS .

.

Aspek Kognitif Ingatan yang kuat Tahap pemikiran tinggi Berminat kepada sesuatu yang kompleks dan mencabar minda Memproses maklumat dengan cepat .

Berprestasi tinggi dalam pencapaian Memahami dan mempelajari sesuatu yang kompleks dengan mudah Aspek Akademik Berkebolehan dalam menyelesaikan masalah Berkebolehan dalam menguasai banyak isi kandungan pelajaran .

Aspek Fizikal Kebolehan fizikal dan mental yang berbeza .

Bersifat gigih serta berorientasikan matlamat Sensitiviti yang tinggi daripada orang biasa Aspek Tingkah Laku Pengamatan yang luar biasa Rasa humor yang tinggi .

Aspek Komunikasi Perbendaharaan kata yang betul digunakan semasa bertutur Penguasaan bahasa yang tinggi .

6 CIRI UTAMA KEPINTAR-CERDASAN .

PERTAMA : Kebolehan intelektual am • ~ ciri pertama adalah kebolehan intelektual am. • ~ ia lazimnya mempunyai tahap kemajuan antara empat hingga lima tahun mental ke hadapan atau mungkin mencapai hingga sepuluh tahun mental. . walaupun umur fizikal kanak-kanak berkenaan hanya di tahap lima atau enam tahun. yang lahir tanpa disedari oleh ibubapa dan guru pra-sekolah atau terbit melalui galakan dan latihan yang diberikan oleh mereka.

Kecenderungan akademik khusus KEDUA : • ~ kanak-kanak ini mempunyai kecenderungan akademik yang khusus walaupun pada umur fizikal setahun jagung. Mereka lazimnya masih belum membuat pengkhususan minat mereka di peringkat pra-formal. sukatan pendidikan di peringkat pra-formal memberikan banyak ruang serta kebebasan tanpa sekatan dan tekanan. • ~ oleh itu. .

. bapa atau guru.KETIGA : Pemikiran kreatifproduktif • menjurus kepada corak pemikiran yang kreatif dan produktif. • ~ kanak-kanak pintar cerdas boleh membuat penilaian pelbagai satah (multi-axes reasoning) iaitu suatu corak pemikiran yang membantu otak melihat sesuatu keadaan atau situasi dari pelbagai dimensi dan sudut. walaupun mereka tidak menerima latihan spesifik dari ibu.

.KEEMPAT : Kebolehan untuk memimpin • ~ mempunyai suatu kebolehan istimewa untuk memimpin rakan sebayanya dan mempengaruhi mereka. • ~ ciri „extrovert‟ ini jelas kelihatan ketika kanak-kanak ini bermain atau semasa tiada orang dewasa yang memerhati. • ~ nilai kepimpinan yang tinggi juga bererti kanak-kanak pintar cerdas sentiasa berempati dengan perasaan orang lain.

malah ada antara mereka yang berbakat besar dalam penghasilan karya seni asli.KELIMA : Nilai estetika dan kesenian • ~ berkebolehan untuk menilai dan menghargai nilai estetika dan kesenian. . • ~ kesenian juga membawa erti seni muzik dan persembahan kerana ada kanak-kanak pintar cerdas yang digelar „prodigy‟ kerana mereka boleh memainkan alat muzik seperti biola atau piano lebih cekap dari orang dewasa.

KEENAM : Ketrampila n dan keyakinan diri • mereka memiliki ketrampilan diri dan tahap keyakinan yang tinggi dibandingkan dengan rakan sebaya. serta dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling setelah mereka membuat pemerhatian awal. • ~ kanak-kanak ini mampu „membawa diri‟ dengan sempurna dan baik. .

KAEDAH-KAEDAH PEMBELAJARAN UNTUK KANAK-KANAK PINTAR CERDAS .

maka para pendidik perlu merangka satu program pendidikan khas untuk memenuhi keperluan kanak-kanak ini. • Antara kaedah-kaedah yang telah diperkenalkan ialah : i. ii. Kaedah pecutan Kaedah pengayaan Kaedah pengelompokan Kaedah koperatif . iii.• Memandangkan kanak-kanak pintar cerdas mempunyai kemahiran belajar yang berlainan daripada kanak-kanak biasa. iv.

• Melibatkan penggunaan kurikulum sekolah sedia ada walaupun terdapat penggunaan bahan tambahan dalam pembelajaran.i. . • Kaedah di mana kanak-kanak diberi bahan dan tugasan yang biasanya disediakan kepada kanak-kanak gred yang lebih tinggi. KAEDAH PECUTAN • Juga dikenali sebagai acceleration atau memendekkan masa belajar. • Akan lebih berkesan sekiranya sekolah mempunyai kurikulum yang ditetapkan dan penglibatan sekolah berterusan.

• Seterusnya ialah kelas tidak bergred di mana kanak-kanak pelbagai umur dikumpulkan bersama dan kurikulum yang digunakan adalah berdasarkan penguasaan individu dan bukan diambil kira berdasarkan umur kanak-kanak. .• Kaedah ini dapat dicapai dalam beberapa langkah yang berbeza merangkumi mula bersekolah fasa awal umur dan kelas lompat (grade skipping atau double promotion). • Pecutan subjek (acceleration subject) menawarkan kanak-kanak yang menguasai sesuatu subjek tertentu.

ii. KAEDAH PENGAYAAN • Didefinisikan sebagai aktiviti asas pembelajaran yang mengandungi unsur untuk meluaskan pengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari. • Merupakan kaedah yang baik bagi memenuhi keperluan murid pintar cerdas dan didasarkan mengikut kemampuan dan kekuatan mental seseorang pelajar. • Memberi peluang murid mendalami dan meluaskan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam sesuatu tajuk. .

• Murid akan mendapat peluang tambahan untuk mengembangkan lagi minat. Model ini direka bagi menggalakkan pelajar didedahkan kepada pelbagai bidang melalui aktiviti seperti ceramah. lawatan. • Program pengayaan yang sering dilaksanakan ialah program Renzulli’s Schoolwide Enrichment Model atau SEM yang sudah dilaksanakan di Maktab Rendah Sains Mara (MRSM). pembacaan. sifat ingin tahu dan kebolehan yang ada pada diri mereka. penerokaan melalui internet dan aktiviti lain. .

Jenis II dan Jenis III. . • Aktiviti Jenis II – memberi pelajar kemahirankemahiran asas bagi mengembangkan minat mereka (contoh: Kursus Kemahiran Berfikir) • Aktiviti Jenis III – gerak kerja pelajar sama ada menjalankan penyelidikan.• SEM ini bermula dari Aktiviti Jenis I. • Aktiviti Jenis I – mendedahkan pelajar kepada dunia luar dan pelajaran yang tidak diajar di dalam kelas formal. mereka cipta atau aktiviti-aktiviti yang mencabar kepada mereka.

. 2)Pengayaan yang meluas – pelajar akan dibimbing untuk mempelajari sesuatu bidang yang di luar daripada aktiviti kurikulum biasa iaitu bidang yang tidak ada di dalam silibus pelajaran.• Dua bentuk pengayaan : 1)Pengayaan yang mendalam – membuka peluang untuk pelajar belajar dengan lebih mendalam berkaitan bidang yang menjadi sebahagian kurikulum biasa di sekolah.

KAEDAH PENGELOMPOKAN • Merujuk kepada penempatan kanak-kanak yang mempunyai kebolehan yang hampir sama dalam suatu kelas yang khusus. pengelompokan kluster. pengelompokan dalam kelas. • Kaedah ini mempunyai kesan positif terhadap motivasi dan sikap terhadap pembelajaran serta membantu kanak-kanak berbakat untuk mengembangkan persepsi diri yang lebih realistik. pengelompokan silang kelas (cross-class/ grade grouping) dan pull-out grouping.iii. . • Merangkumi pengelompokan sepenuh masa.

iv. KAEDAH KOPERATIF • Merupakan strategi pengajaran umum yang boleh dilaksanakan dalam kumpulan belajar yang kecil di mana pelajar berinteraksi sesama sendiri bagi menyelesaikan tugasan untuk mencapai objektif P&P. • : .

Belajar bersama Penyiasatan secara berkelompok Team Games Tournament – dicipta oleh Robert Slavin. .. Team Accelerated Instruction Mathematics Kaedah jigsaw. Terdapat 6 jenis pembelajaran koperatif Student Team Achievement Division (STAD) – diilhamkan oleh Hopkins.

MASALAH DIHADAPI KANAKKANAK PINTAR CERDAS .

 Kanak-kanak ini mudah berasa bosan dengan arahan yang mudah serta berulang kerana mereka jemu dengan sesuatu yang mudah bagi mereka.  Golongan pintar cerdas sukakan perkara yang kompleks dan mencabar kebolehan mereka. Masalah yang mereka hadapi boleh dilihat dari aspek kognitif.  Mereka juga tidak mempunyai nilai kesabaran yang tinggi serta suka bertindak dengan terburuburu dalam melakukan sesuatu perkara. .

 Kebolehan kanak-kanak ini yang mampu menyiapkan tugas lebih awal daripada rakan lain akan menyebabkan mereka berasa bosan dan kemudiannya mengganggu rakan-rakan di dalam kelas. Kebolehan yang mereka miliki selalunya hanya berfokus kepada satu bidang sahaja. Kanak-kanak ini cenderung menyoal guru sewaktu di dalam kelas sehingga keluar dari topik pengajaran malah menyebabkan rakan yang lain menjadi keliru.  Kanak-kanak pintar cerdas kebanyakannya berkebolehan dalam bidang yang terhad sahaja. .

golongan ini sangat sensitif dan mudah tersinggung apabila dikritik atau ditegur. mereka ini dilihat sebagai seorang yang degil. (Bob Algonzine dan Jim Ysseldyke. 2006) .  Mereka amat mementingkan kesempurnaan dan sentiasa ingin berjaya tetapi dari pandangan orang lain. Dari segi tingkah laku.

.

hubungan persahabatan memberi sokongan. keselesaan. kepercayaan. .• Kanak-kanak ini tidak memilih kawan berdasarkan kepada umur kronologi tetapi berdasarkan kepada minat yang sama. • Bagi mereka. kenikmatan dan kebaikan malah bagi mereka sahabat yang sebenar hanya akan mencari kebaikan antara satu sama lain tanpa menyalahkan perbuatan sahabat mereka sendiri. • Kebanyakan golongan ini lebih selesa untuk bergaul dengan golongan yang lebih tua daripada mereka.

dan rakan adalah seseorang yang boleh membantu. 5 Tahap kelima – tahap yang memerlukan satu tempat yang boleh memberi mereka tempat berlindung dan merasa selamat. Satu tahap dimana mereka akan berkongsi masalah serta membina hubungan rapat dengan orang lain. 1 Tahap pertama – tahap awal sesebuah persahabatan dan pada tahap ini teman bermain adalah penting.Terdapat lima peringkat persahabatan mengikut tahap umur.mula menyedari bahawa sesebuah persahabatan memerlukan seseorang untuk memberi keselesaan dan sokongan antara satu sama lain. 2 Tahap kedua – antara umur 7-9 tahun. Menyedari persahabatan merupakan satu hubungan yang mendalam dan berpanjangan yang melibatkan kepercayaan. kesetiaan dan penerimaan yang tidak bersyarat . 3 4 Tahap ketiga – memerlukan bantuan dan sokongan daripada orang lain. Tahap keempat . Pada umur 9-11 tahun. menyokong dan menggalakkan. Pada umur antara 11 atau 12 tahun. dimana mereka memerlukan kawan untuk berkongsi barang mainan. Mereka memerlukan seseorang untuk berkongsi minat yang sama serta seseorang yang boleh dibawa untuk mendengar luahan mereka.

PROGRAM UNTUK KANAK-KANAK PINTAR CERDAS .

 1962 – Sistem Kelas Ekspres  1983 – Penubuhan Persatuan MENSA Malaysia  1985 – Program Pintar Cerdas BAKA  1987 – Persatuan Kanak-kanak Bergeliga Malaysia  1990 – Simposium Pintar Cerdas Kebangsaan  1996 – Ujian Penilaian Tahap Satu (PTS)  2007 – Projek PERMATApintar .

.

.

.

KISAH ADIK AZALI AZLAN (PELAJAR CEMERLANG SPM 2007) .

Pend. Tasawwur Islam serta Pendidikan Seni Visual. Dan mendapat satu 2A dalam English for Science and Technology (EST). Kedah. Ekonomi Asas. Sains. Fizik. Kimia. Geografi. Kesusasteraan Melayu. . Biologi. Matematik Tambahan. Bahasa Inggeris. Pendidikan Syariah Islamiah. • Merupakan pelajar SMKA Yan. • Beliau meraih 20 1A dalam subjek Bahasa Melayu. Matematik. Islam. Perdagangan. Sejarah. Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Bahasa Arab Tinggi.BIODATA AZALI AZLAN • Pelajar terbaik SPM 2007 dengan keputusan 21 A (20 1A dan 1 2A). Prinsip Perakaunan.

• Juga merupakan Tokoh Nilam Kebangsaan 2007. Abdul Kadir. • Sebelum ini mendapat keputusan 5A dalam UPSR dan 9A dalam PMR.Batas dan ibunya pula mengajar di SMK Dato’ Hj. Ahmad Badawi. K.Batas. • Merupakan anak ketiga daripada lima beradik dan berasal dari Butterworth • Bapanya merupakan seorang guru di SMK Datuk Hj. . K.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful