KANAK-KANAK PINTAR CERDAS

DI SEDIAKAN OLEH : JANNATONSHIMA ABDULLAH (M 20122001583) ALIAA ISMAIL (M 20122001573)

Stanford-Binet Scale of Human Intelligence
IQ Score Original Term Modern Term 145 and over Genius 120–144 110–119 90–109 80–89 70–79 50–69 20–49 Below 20 Borderline Deficiency Exceptional High Average Average or Normal Dull Normal Mild disability Moderate disability Severe disability Profound disability

• Pintar cerdas seringkali dikaitkan dengan seseorang yang mempunyai Intellectual Quotient (IQ) yang tinggi iaitu berada pada tahap IQ 130 dan ke atas.

APA ITU PINTAR CERDAS ?

Kamus Dewan edisi keempat
“telah mengistilahkan ‘pintar’ sebagai cekap, pandai, banyak akal, cerdik, licin serta mahir dalam membuat sesuatu pekerjaan. ‘Cerdas’ pula membawa maksud sempurna akal, cerdik, pandai serta pintar”

1993 “Adalah kanak-kanak yang dikenalpasti semasa prasekolah.Ross. atau menunjukkan potensi untuk melakukan pencapaian di tahap yang sangat tinggi apabila dibandingkan dengan kanak-kanak yang lain sebaya umur dengannya” . sekolah rendah atau menengah yang menunjukkan prestasi atau bakat yang cemerlang.

membentuk dan memilih keadaan yang menjurus kepada sesuatu maklumat. Individu yang pintar cerdas boleh mengenalpasti kelemahan dan kelebihan mereka sendiri malah mereka menentukan cara yang sesuai menggunakan kelebihan mereka serta meminimumkan kelemahan mereka” .Sternberg dan Kauffman (1998) “Pintar cerdas sebagai satu kepintaran yang lebih berfokus kepada kebolehan mengadaptasi.

.Howard Gardner (1981) “mendefinisikan kecerdasan sebagai satu cara memproses maklumat dan juga cara berfikir” Beliau juga menyatakan dalam bukunya Frames of Mind menyatakan bahawa kepintaran seseorang kanakkanak boleh dilihat melalui tujuh jenis kebolehan .

TEORI KEPELBAGAIAN KECERDASAN HOWARD GARDNER .

. mengakui kesalahan yang telah dilakukan.Jane Piirto (1999) Aspek pertama ialah kebolehan menyelesaikan masalah yang praktikal. Aspek kedua ialah kebolehan lisan (boleh menangani sesuatu topik perbualan dengan baik. Aspek ketiga ialah pintar cerdas juga boleh dilihat dari aspek sosial (memahami konsep sosial. yang mana mereka akan melihat masalah itu dari pelbagai sudut. memberi sebab-sebab yang logik dan dengan fikiran yang terbuka. mempunyai minat yang umum kepada dunia). membaca dengan kerap dan baik).

“Kanak-kanak pintar cerdas adalah mereka yang mempunyai interaksi tiga kelompok sifat manusia iaitu kebolehan intelek umum yang atas purata (murid yang mempunyai IQ melebihi 120 dikategorikan sebagai kanak-kanak pintar cerdas). aras yang tinggi dalam tanggungjawab kepada tugas dan aras kreativiti yang tinggi” .Nik Azis Nik Pa dan Noor Aini Khalifah (1982).

Kebolehan yang luar biasa berbanding dengan kebanyakan rakanrakan Tidak hanya mereka yang mempunyai kecerdasan yang tinggi Apa yang boleh ditakrifkan? Potensi untuk mencapai prestasi cemerlang Memerlukan sokongan emosi dan sosial untuk merealisasikan hadiah Memerlukan peluangpeluang pembelajaran yang berbeza .

KEPELBAGAIAN DEFINISI PINTAR CERDAS .

Satu atau pelbagai dimensi • Sesetengah definisi memfokus kepada pencapaian di dalam domain akademik sahaja sementara yang lain memasukkan pencapaian di dalam beberapa domain lain Potensi atau prestasi • Sesetengah definisi memerlukan bukti kebolehan manakala yang lain adalah kanak-kanak berpencapaian rendah dimasukkan dalam kategori pintar cerdas walaupun ia tidak menunjukkan kebolehan yang tinggi dalam situasi harian.Konservatif atau liberal • Cenderung menghadkan bidang yang termasuk di bawah kategori pintar cerdas dan berapa ramai yang dianggap sebagai pintar cerdas. .

CIRI-CIRI KANAKKANAK PINTAR CERDAS .

.

Aspek Kognitif Ingatan yang kuat Tahap pemikiran tinggi Berminat kepada sesuatu yang kompleks dan mencabar minda Memproses maklumat dengan cepat .

Berprestasi tinggi dalam pencapaian Memahami dan mempelajari sesuatu yang kompleks dengan mudah Aspek Akademik Berkebolehan dalam menyelesaikan masalah Berkebolehan dalam menguasai banyak isi kandungan pelajaran .

Aspek Fizikal Kebolehan fizikal dan mental yang berbeza .

Bersifat gigih serta berorientasikan matlamat Sensitiviti yang tinggi daripada orang biasa Aspek Tingkah Laku Pengamatan yang luar biasa Rasa humor yang tinggi .

Aspek Komunikasi Perbendaharaan kata yang betul digunakan semasa bertutur Penguasaan bahasa yang tinggi .

6 CIRI UTAMA KEPINTAR-CERDASAN .

• ~ ia lazimnya mempunyai tahap kemajuan antara empat hingga lima tahun mental ke hadapan atau mungkin mencapai hingga sepuluh tahun mental.PERTAMA : Kebolehan intelektual am • ~ ciri pertama adalah kebolehan intelektual am. yang lahir tanpa disedari oleh ibubapa dan guru pra-sekolah atau terbit melalui galakan dan latihan yang diberikan oleh mereka. walaupun umur fizikal kanak-kanak berkenaan hanya di tahap lima atau enam tahun. .

Kecenderungan akademik khusus KEDUA : • ~ kanak-kanak ini mempunyai kecenderungan akademik yang khusus walaupun pada umur fizikal setahun jagung. . • ~ oleh itu. Mereka lazimnya masih belum membuat pengkhususan minat mereka di peringkat pra-formal. sukatan pendidikan di peringkat pra-formal memberikan banyak ruang serta kebebasan tanpa sekatan dan tekanan.

KETIGA : Pemikiran kreatifproduktif • menjurus kepada corak pemikiran yang kreatif dan produktif. • ~ kanak-kanak pintar cerdas boleh membuat penilaian pelbagai satah (multi-axes reasoning) iaitu suatu corak pemikiran yang membantu otak melihat sesuatu keadaan atau situasi dari pelbagai dimensi dan sudut. bapa atau guru. walaupun mereka tidak menerima latihan spesifik dari ibu. .

• ~ nilai kepimpinan yang tinggi juga bererti kanak-kanak pintar cerdas sentiasa berempati dengan perasaan orang lain.KEEMPAT : Kebolehan untuk memimpin • ~ mempunyai suatu kebolehan istimewa untuk memimpin rakan sebayanya dan mempengaruhi mereka. . • ~ ciri „extrovert‟ ini jelas kelihatan ketika kanak-kanak ini bermain atau semasa tiada orang dewasa yang memerhati.

. • ~ kesenian juga membawa erti seni muzik dan persembahan kerana ada kanak-kanak pintar cerdas yang digelar „prodigy‟ kerana mereka boleh memainkan alat muzik seperti biola atau piano lebih cekap dari orang dewasa. malah ada antara mereka yang berbakat besar dalam penghasilan karya seni asli.KELIMA : Nilai estetika dan kesenian • ~ berkebolehan untuk menilai dan menghargai nilai estetika dan kesenian.

serta dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling setelah mereka membuat pemerhatian awal. • ~ kanak-kanak ini mampu „membawa diri‟ dengan sempurna dan baik.KEENAM : Ketrampila n dan keyakinan diri • mereka memiliki ketrampilan diri dan tahap keyakinan yang tinggi dibandingkan dengan rakan sebaya. .

KAEDAH-KAEDAH PEMBELAJARAN UNTUK KANAK-KANAK PINTAR CERDAS .

Kaedah pecutan Kaedah pengayaan Kaedah pengelompokan Kaedah koperatif . iii. maka para pendidik perlu merangka satu program pendidikan khas untuk memenuhi keperluan kanak-kanak ini. iv. • Antara kaedah-kaedah yang telah diperkenalkan ialah : i. ii.• Memandangkan kanak-kanak pintar cerdas mempunyai kemahiran belajar yang berlainan daripada kanak-kanak biasa.

• Melibatkan penggunaan kurikulum sekolah sedia ada walaupun terdapat penggunaan bahan tambahan dalam pembelajaran. . • Kaedah di mana kanak-kanak diberi bahan dan tugasan yang biasanya disediakan kepada kanak-kanak gred yang lebih tinggi.i. KAEDAH PECUTAN • Juga dikenali sebagai acceleration atau memendekkan masa belajar. • Akan lebih berkesan sekiranya sekolah mempunyai kurikulum yang ditetapkan dan penglibatan sekolah berterusan.

.• Kaedah ini dapat dicapai dalam beberapa langkah yang berbeza merangkumi mula bersekolah fasa awal umur dan kelas lompat (grade skipping atau double promotion). • Seterusnya ialah kelas tidak bergred di mana kanak-kanak pelbagai umur dikumpulkan bersama dan kurikulum yang digunakan adalah berdasarkan penguasaan individu dan bukan diambil kira berdasarkan umur kanak-kanak. • Pecutan subjek (acceleration subject) menawarkan kanak-kanak yang menguasai sesuatu subjek tertentu.

• Merupakan kaedah yang baik bagi memenuhi keperluan murid pintar cerdas dan didasarkan mengikut kemampuan dan kekuatan mental seseorang pelajar. • Memberi peluang murid mendalami dan meluaskan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam sesuatu tajuk. .ii. KAEDAH PENGAYAAN • Didefinisikan sebagai aktiviti asas pembelajaran yang mengandungi unsur untuk meluaskan pengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari.

lawatan.• Murid akan mendapat peluang tambahan untuk mengembangkan lagi minat. pembacaan. sifat ingin tahu dan kebolehan yang ada pada diri mereka. Model ini direka bagi menggalakkan pelajar didedahkan kepada pelbagai bidang melalui aktiviti seperti ceramah. penerokaan melalui internet dan aktiviti lain. . • Program pengayaan yang sering dilaksanakan ialah program Renzulli’s Schoolwide Enrichment Model atau SEM yang sudah dilaksanakan di Maktab Rendah Sains Mara (MRSM).

Jenis II dan Jenis III. • Aktiviti Jenis II – memberi pelajar kemahirankemahiran asas bagi mengembangkan minat mereka (contoh: Kursus Kemahiran Berfikir) • Aktiviti Jenis III – gerak kerja pelajar sama ada menjalankan penyelidikan.• SEM ini bermula dari Aktiviti Jenis I. • Aktiviti Jenis I – mendedahkan pelajar kepada dunia luar dan pelajaran yang tidak diajar di dalam kelas formal. mereka cipta atau aktiviti-aktiviti yang mencabar kepada mereka. .

2)Pengayaan yang meluas – pelajar akan dibimbing untuk mempelajari sesuatu bidang yang di luar daripada aktiviti kurikulum biasa iaitu bidang yang tidak ada di dalam silibus pelajaran. .• Dua bentuk pengayaan : 1)Pengayaan yang mendalam – membuka peluang untuk pelajar belajar dengan lebih mendalam berkaitan bidang yang menjadi sebahagian kurikulum biasa di sekolah.

. pengelompokan silang kelas (cross-class/ grade grouping) dan pull-out grouping. pengelompokan dalam kelas. pengelompokan kluster. • Merangkumi pengelompokan sepenuh masa.iii. KAEDAH PENGELOMPOKAN • Merujuk kepada penempatan kanak-kanak yang mempunyai kebolehan yang hampir sama dalam suatu kelas yang khusus. • Kaedah ini mempunyai kesan positif terhadap motivasi dan sikap terhadap pembelajaran serta membantu kanak-kanak berbakat untuk mengembangkan persepsi diri yang lebih realistik.

KAEDAH KOPERATIF • Merupakan strategi pengajaran umum yang boleh dilaksanakan dalam kumpulan belajar yang kecil di mana pelajar berinteraksi sesama sendiri bagi menyelesaikan tugasan untuk mencapai objektif P&P.iv. • : .

Terdapat 6 jenis pembelajaran koperatif Student Team Achievement Division (STAD) – diilhamkan oleh Hopkins.Belajar bersama Penyiasatan secara berkelompok Team Games Tournament – dicipta oleh Robert Slavin. . Team Accelerated Instruction Mathematics Kaedah jigsaw..

MASALAH DIHADAPI KANAKKANAK PINTAR CERDAS .

 Mereka juga tidak mempunyai nilai kesabaran yang tinggi serta suka bertindak dengan terburuburu dalam melakukan sesuatu perkara. .  Kanak-kanak ini mudah berasa bosan dengan arahan yang mudah serta berulang kerana mereka jemu dengan sesuatu yang mudah bagi mereka.  Golongan pintar cerdas sukakan perkara yang kompleks dan mencabar kebolehan mereka. Masalah yang mereka hadapi boleh dilihat dari aspek kognitif.

Kebolehan yang mereka miliki selalunya hanya berfokus kepada satu bidang sahaja. Kanak-kanak ini cenderung menyoal guru sewaktu di dalam kelas sehingga keluar dari topik pengajaran malah menyebabkan rakan yang lain menjadi keliru. .  Kebolehan kanak-kanak ini yang mampu menyiapkan tugas lebih awal daripada rakan lain akan menyebabkan mereka berasa bosan dan kemudiannya mengganggu rakan-rakan di dalam kelas.  Kanak-kanak pintar cerdas kebanyakannya berkebolehan dalam bidang yang terhad sahaja.

golongan ini sangat sensitif dan mudah tersinggung apabila dikritik atau ditegur. Dari segi tingkah laku.  Mereka amat mementingkan kesempurnaan dan sentiasa ingin berjaya tetapi dari pandangan orang lain. (Bob Algonzine dan Jim Ysseldyke. mereka ini dilihat sebagai seorang yang degil. 2006) .

.

keselesaan. . kenikmatan dan kebaikan malah bagi mereka sahabat yang sebenar hanya akan mencari kebaikan antara satu sama lain tanpa menyalahkan perbuatan sahabat mereka sendiri. • Kebanyakan golongan ini lebih selesa untuk bergaul dengan golongan yang lebih tua daripada mereka. • Bagi mereka.• Kanak-kanak ini tidak memilih kawan berdasarkan kepada umur kronologi tetapi berdasarkan kepada minat yang sama. hubungan persahabatan memberi sokongan. kepercayaan.

kesetiaan dan penerimaan yang tidak bersyarat . dan rakan adalah seseorang yang boleh membantu. 2 Tahap kedua – antara umur 7-9 tahun. dimana mereka memerlukan kawan untuk berkongsi barang mainan. Pada umur antara 11 atau 12 tahun. 1 Tahap pertama – tahap awal sesebuah persahabatan dan pada tahap ini teman bermain adalah penting.Terdapat lima peringkat persahabatan mengikut tahap umur. Pada umur 9-11 tahun. 3 4 Tahap ketiga – memerlukan bantuan dan sokongan daripada orang lain. Menyedari persahabatan merupakan satu hubungan yang mendalam dan berpanjangan yang melibatkan kepercayaan. menyokong dan menggalakkan.mula menyedari bahawa sesebuah persahabatan memerlukan seseorang untuk memberi keselesaan dan sokongan antara satu sama lain. Satu tahap dimana mereka akan berkongsi masalah serta membina hubungan rapat dengan orang lain. Mereka memerlukan seseorang untuk berkongsi minat yang sama serta seseorang yang boleh dibawa untuk mendengar luahan mereka. Tahap keempat . 5 Tahap kelima – tahap yang memerlukan satu tempat yang boleh memberi mereka tempat berlindung dan merasa selamat.

PROGRAM UNTUK KANAK-KANAK PINTAR CERDAS .

 1962 – Sistem Kelas Ekspres  1983 – Penubuhan Persatuan MENSA Malaysia  1985 – Program Pintar Cerdas BAKA  1987 – Persatuan Kanak-kanak Bergeliga Malaysia  1990 – Simposium Pintar Cerdas Kebangsaan  1996 – Ujian Penilaian Tahap Satu (PTS)  2007 – Projek PERMATApintar .

.

.

.

KISAH ADIK AZALI AZLAN (PELAJAR CEMERLANG SPM 2007) .

Matematik. Prinsip Perakaunan. Geografi. Sains. Islam. Dan mendapat satu 2A dalam English for Science and Technology (EST). • Merupakan pelajar SMKA Yan. Matematik Tambahan. Tasawwur Islam serta Pendidikan Seni Visual. Perdagangan. Biologi. Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah.BIODATA AZALI AZLAN • Pelajar terbaik SPM 2007 dengan keputusan 21 A (20 1A dan 1 2A). . Bahasa Arab Tinggi. Sejarah. Kimia. Kesusasteraan Melayu. Kedah. Bahasa Inggeris. Fizik. Ekonomi Asas. Pend. Pendidikan Syariah Islamiah. • Beliau meraih 20 1A dalam subjek Bahasa Melayu.

Batas dan ibunya pula mengajar di SMK Dato’ Hj. Abdul Kadir. . K. • Sebelum ini mendapat keputusan 5A dalam UPSR dan 9A dalam PMR. • Merupakan anak ketiga daripada lima beradik dan berasal dari Butterworth • Bapanya merupakan seorang guru di SMK Datuk Hj. Ahmad Badawi.• Juga merupakan Tokoh Nilam Kebangsaan 2007. K.Batas.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful