6/24/2012

EDU 3105

Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

EDU 3105

Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

PENGERTIAN DAN PERANAN
REKA BENTUK PENGAJARAN

Instructional Design as a Process
Instructional Design is the systematic development of instructional specifications using learning and instructional theory to ensure the quality of instruction.

(Instructional Design)
Adapted from "Training and Instructional Design", Applied Research Laboratory, Penn State University

6/24/2012

AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

1

6/24/2012

AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

2

EDU 3105

Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

EDU 3105

Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Instructional Design as a Discipline
• Instructional Design is that branch of knowledge concerned with research and theory about instructional strategies and the process for developing and implementing those strategies.

Instructional Design as a Science
• Instructional design is the science of creating detailed specifications for the development, implementation, evaluation, and maintenance of situations that facilitate the learning

6/24/2012

AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

3

6/24/2012

AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

4

1

menyampaikan dan menguruskan pembelajaran.com • Kini terdapat lebih 40 model RBP yang menggariskan enam perkara asas:– – – – – – menentukan keperluan pelajar menentukan matlamat dan objektif membina prosedur penilaian mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian mencuba sistem pengajaran menilai keseluruhan sistem 6/24/2012 AAzam@ipsah.com 5 6/24/2012 AAzam@ipsah.my / aazamhar@yahoo. penilaian dan penyelenggaraan suatu keadaan yang boleh memudahkan pembelajaran sesuatu unit pelajaran tidak kira kecil atau besar dalam sesuatu mata pelajaran. membangun.1989 KONSEP RBP • Telah wujud lebih 40 tahun lalu untuk bangunkan – bahan cetak – PBTV – PBK • Sains untuk mencipta spesifikasi pengajaran dengan terperinci untuk pengembangan. melaksana dan menilai pengajaran Dick dan Reiser.my / aazamhar@yahoo. membina.com 6 EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pengertian RBP • Suatu proses sistematik untuk mereka bentuk.1986 6/24/2012 AAzam@ipsah.6/24/2012 EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Instructional Design as Reality • Instructional design can start at any point in the design process REKA BENTUK PENGAJARAN KONSEP.edu.edu.my / aazamhar@yahoo.my / aazamhar@yahoo. Ia mencakupi seluruh proses pengajaran iaitu mereka bentuk. PERANAN dan KEPENTINGAN 6/24/2012 AAzam@ipsah.com 7 8 2 . Richey.edu.edu.

my / aazamhar@yahoo. 1989.com 12 3 .edu.com 11 6/24/2012 AAzam@ipsah. 6/24/2012 AAzam@ipsah.my / aazamhar@yahoo.edu. kepercayaan dan rasa hormat pelajar terhadap pengajar • Membantu pembinaan disiplin pengajar yang positif ( P&P lancar. Pollock dan Reigeluth (1990) PERANAN RBP • Menghasilkan pengajaran yang berkesan • Mewujudkan pengajar yang kompeten • Membantu mewujudkan keyakinan.6/24/2012 EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran ORIENTASI RBP • Gustafon (1991) telah membahagikan modelmodel RBP kepada :– Model berorientasikan bilik darjah – Model berorientasikan produk – Model berorientasikan sistem Model berorientasikan bilik darjah • Merupakan model RBP berskala kecil • Tertumpu kepada perancangan bagi satu mata pelajaran • Contoh model jenis ini :– Model ASSURE – Dick dan Reiser (1987) • Yusuf Hashim (1998).my / aazamhar@yahoo.com 10 EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Model berorientasikan produk dan sistem • Melibatkan pembinaan bahan untuk jangka panjang • Mempunyai pasukan reka bentuk pengjaran • Untuk kursus yang besar ( contoh : kursus PJJ ) • Contoh model berorientasikan produk:– Leshin.my / aazamhar@yahoo.com 9 6/24/2012 AAzam@ipsah. menyatakan model jenis ini tidak menggalakkan guru membina bahan pengajaran. • Contoh model berorientasikan sistem :– Dick dan Carey (1979) – Diamond (1989) – Seels dan Glasgow (1998) 6/24/2012 AAzam@ipsah.edu. menarik. pengetahuan dan sikap yang diharapkan”. Dick dan Reiser. tidak membazir masa dan sistematik ) “Pengajaran yang berkesan membolehkan pelajar memperoleh kemahiran. sebaliknya sekadar memilih bahan sahaja.edu.