SIRAH NABAWIYAH Berkata Zainal `Abidin bin Ali : kami dahulu mempelajari sirah/sejarah Rasulullah SAW sebagaimana

kami mempelajari surah al-Qur`an. Berkata Muhammad bin Sa`ad bin Abi Waqas : Dahulu ayah saya mengajarkan sirah dan peperangan Rasulullah SAW dan mengatakan : ini kemuliaan orang tuamu terdahulu, maka jangan sekali-kali kamu melupakannya. TUJUAN MEMPELAJARI SIRAH NABAWIYAH 1. Memiliki sikap aplikasi amal Rasulullah SAW dengan sahabat beliau terhadap hokumhukumj Islam. 2. Mengenal sifat-sifat Rasulullah SAW, sehingga semakin mantap kita meneladani beliau. 3. Meneladani Rasulullah SAW dan mengikuti langkah-langkahnya, sebagai bukti kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya. 4. Menguatkan azam seorang mukmin, yang demikian terpancar dari sikap-sikap keimanan yang bersumber kepada Aqidah yang mantap. 5. Terdapat pengajaran dan ibrah yang sangat banyak, terutama bagi mereka yang mempergunakan hati, akal dan fikirannya baik bagi para pemimpin maupun masyarakat. 6. Dalam sirah nabawiyah juga terdapat pengajaran bagi sekalian tipikal masyarakat, dan menjadi penenang dalam menghadapi ujian/cobaan yang dihadapinya, terutama bagi para da`i. 7. Sesungguhnya Sirah nabawiyah merupakan contoh yang agung bagi seorang manusia yang begitu sempurna dari seluruh sisi-sisinya. 8. Sirah nabawiyah memberikan banyak manfaat dalam memahami al-Quran dan Sunnah 9. Memperoleh banyak sekali ilmu pengetahuan islam yang benar. 10. Mengenal perkembangan dakwah islam, serta rintangan dan halangannya. 11. Mengetahui sebab turun ayat (asbabun nuzul) dan munasabahnya dengna Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. 12. Memahami tentang ilmu nasekh dan mansukh. 13. Mengetahui apa saja mukjizat yang diberikan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW. 14. Mengetahui kekhususan/keistimewaan Rasulullah SAW.

Kitab Buldan (Negri-Negri) dan sejarah serta Geografi SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 1. Kitab adab (bahasa dan sastra) 4. Al-Qur`an 2. Kitab Sirah 6. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 1. Ensiklopedia Sirah SUMBER/REFERENSI SEKUNDER 1. Kitab Dalail 4. Hadist 3. Ust Muhammad Izzat druzah telah menulis buku yang berjudul : “Sirah Rasulullah SAW. . Kitab Fiqih 2. Kitab Rijal 3. Memegang Riwayat yang soheh dalam memahami dan mempelajari sirah nabawiyah yang berbeda-beda. gambaran dan cuplikan daripada al-Quran al karim” terdiri dari 2 jilid. Al-Qur`an al Karim Yaitu : kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara wahyu.15. Kitab Syamail 5.

pemikiran dan ekonomi. fath makkah. dan peperangan yang maha dahsyat seperti. 2. penaklukan khaibar. perang tabuk.terutama makkah tempat nabi dilahirkan dan diutus. Al-Qur`an juga menceritakan permulaan dakwah Rasulullah SAW. dan eksistensi kaum muslimin di Madinah sehingga berdirinya daulah islamiyah. serta sikap orang-orang yahudi dan para munafik terhadap RAsulullah SAW. Untuk lebih lengkapnya hendaklah merujuk kepada kitab tafsir. .Quran yang menggambarkan kehidupan Rasulullah SAW dan kehidupan umat islam pada masa keemasan islam terdahulu. Uhud.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER Terdapat banyak sekali kejadian yang berhubungan dengan sirah nabawiyah : 1. kewajiban jihad. perang hunain. serta cara-cara berdakwah yang dipakai Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sebagaimana juga al Qur`an membicarakan tentang kemiliteran. Badar. dan sikap Rasulullah terhadap orang Yahudi di madinah. khandaq. 3. Al-Qur`an menceritakan tentang hijrah. dan penentangan Quraisy. dan lain-lain. hudaibiyah. banyak sekali sirah yang membicarakan tentang keadaan jazirah arab dengan seluruh sisi-sisinya. Terdapat puluhan ayat quran tentang gambaran sosial masyarakat. Lingkungan tempat dilahirkannya nabi Muhammad SAW. ringkasnya tidaklah sedikit ayat-ayat al.

Hadist Nabi Terdapat dalam kitab-kitab hadis dengan mengumpulkan seluruh riwayat yang berkaitan dengan perkataan Rasulullah SAW. Kitab Dalail Terdapat mukjizat dan dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran nabi Muhammad SAW. perbuatannnya. dan ketetapannya.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 2. 3. dan ulama yang paling dahulu menuliskan tentang hal ini : 1. sudah barang tentu semua itu disandarkan kepada sisi-sisi keadaan sosial politik serta ekonomi masyarakat masa itu. Ada juga buku “Dalail” yang paling terkenal. Hadis merupakan referensi yang sangat penting dalam Sirah Nabawiyah. Al-Madainy (Tahun 225 H) kitabnya : “ayat nabi (tanda-tanda kenabian) SAW”. Faryabi (tahun 212 H) kitabnya : “Dalail al Nubuwwah” 2. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER . serta sejarah beliau bersama para sahabat. dan juga sifat-sifat detail dari kehidupan pribadi Rasulullah.karna sampai kepada kita dengan sanad yang banyak dan sahih tentang kejadian-kejadian dan peperangan rasulullah SAW. dan “dalail al Nubuwwah” yang di karang oleh Baihaqy. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 3. karangan Abu Na`im al Asbahany.

Dan ulama yang telah menulis buku tentang hal ini : 1.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 4. 3. Kitab Syamail Adalah kitab yang menjelaskan akhlaq Nabi Muhammad SAW. Sangat terlihat jelas beberapa bilangan dari sahabat yang sangat serius dalam penulisan sirah nabawawiah ini. Diantara kitab Syamail yang masyhur ialah :”al Syamail al Muhammadiyah karangan Turmuzi. Dan Barrak . Abu al Bukhtury Wahab bin Wahab al Asady (tahun 200 H) bukunya . “Sifat Nabi SAW” 2. termasuk ke stiqoh dalam periwayatan dan pemindahan nya. dan sifatnya postur tubuhnya (rupanya) maupun sifat akhlak beliau. Akhlak Nabi SAW dan Adab-adab beliau” karangan Abi al Syeikh. Abdullah bin amru bin Ash. Kitab sirah Kaum muslimin menganggap penting sirah nabawiah semenjak dari awal munculnya islam.sehingga mereka berusaha dengan sempurna dalam penulisannya dan perekamannya. diantaranya : Ibnu Abbas. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 4.

. Urwah bin Zubair (tahun 94 H) 3. siroh ini telah disebutkan oleh Abu bakar bin Khair al Isybily dalam daftar isinya : (Hal : 231)dan menukilkan daripadanya ibnu saidun nas. • Diantara yang terkenal dalam sirah nabawiyah bahkan dikaitkan dengannya ialah : Muhammad bin Ishaq (tahun 151 H). • Diantara kitab-kitab sirah yang dapat dipercayai ialah kitab musa bin Uqbah (tahun 140 H) Ibnu Mu`in berkata : kitab Musa bin Uqbah daripada az Zuhri diantara kitab yang paling sohih. Dan selain mereka. • Imam syafe`I berkata : tiada kitab sirah yang lebih soheh daripada kitab Musa bin Uqbah • Diantara orang yang menulis tentang sirah ialah : abu al Mu`tamir Sulaiman bin torkhon at tamimi. Dan sebagaimana dihapus juga tarekh para nabi-nabi. dan oleh AZ Zuhaili beliau syarahkan (tahun 518H) dalam kitabnya al raudu al Unfu”. Aban bin Usman (tahun 101 – 105 H) 2. Amir bin Syarahil (tahun as-Sya`by 103 H) • Diantara yang tertarik dengan sirah ialah “az Zuhri” (tahun 124 H) beliau menerima dan mengumpulkan dari para sahabat Rasulullah dan dari para senior tabiin. Begitu juga telah dihapuskan apa-apa yang berkaitan dengan sya`ir. • Diantara kitab : sirah : al waqidy : (tahun207 H) beliau diantara ketuanya. Ibnu Kasir dan Ibnu Hajar. orang-orang ansor menanya beliau. telah dihilangkan perkara-perkara yang tidak berhungan dengan sejarah/sirah. dan as Sihaily. dan Ibnu Hisyam telah meringkasnua (tahun 218 H) dan ini juga yang ada dikalangan kita serkarang. Selain mereka ini ada juga para sahabat dan para tabi`in yang menulis sirah nabawiyah ini diantaranya ialah : 1.bin `Azib. melainkan bahawa beliau “Matruk” dalam periwayatan hadis. telah meriwayatkan daripada beliau putranya “ibnu mu`tamar)” . Sebagaimana terdapat dalam muqaddimahnya. Beliau sangat konsentrasi dengan sirah. (Tahun 143 H) beliau ahli ibadah lagi tsiqah. beliau murid az Zuhri. dan beliau memberikan sikap dan beliau memiliki ilmu yang luas dan kemasyhurannnya dan pembacaannya serta kepakarannnya dalam sirah.

SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER .dalam proses itu mereka membuat satu metode/manhaj : nerpegang kepada riwayat Ibnu Hisyam dan juga takhrij riwayat dari padanya. (tahun 747 H) • Diantaranya juga kitab :Al-Bidayah wa al-Nihayah karangan Ibnu Kastir (tahun 774 H) • Diantara rujukan sirah ialah kitab fiqih sirah dan orang yang paling terdahulu menulis tentang fiqih sirah ialah : Abu Na`im ahmad bin Abdullah al Asbahani (tahun 430H) dalam kitabnya “ al Huda an nabawy” dan jakfar bin Muhammad al mustagfiri (tahun 432 H) dalam kitabnya “al Huda an Nabasy) dan “Zaadul Ma`ad fi Huda Khairul abad” karangan Ibnu Qayyim al Jauziyyah (tahun 751 H) • Sebagaimana ulama memiliki ihtimam yang besar dalam penulisan sirah secara global. kecuali kalau mereka tidak menjumpainyadalam satu tema. dan mereka tidak mementingkan untuk menghukum riwayatnya dengan dalil. Dari kitab kontemporer ialah “al Jamik fis Sirah Nabawiyah” pengarang samirah al Zaid. Para penulis mengumpulkan data dari kitab-kitab sirah dan kitab-kitab sunnah.• Diantara kitab sirah juga “uyun al asar fi funun al magazy wa al siyar “ karangan Ib sayyid al nas (tahun 734 H) dan al-Sirah al Nabawiyah karanganal Zahabi. (tahun 902 H) AL MAUSU`AH/ENSIKLOPEDIA DALAM SIRAH Kitab yang paling terdahulu sepengetahuan kami ialah : 1. Kitab “Subul al Huda war Rosyad fi sirah khairil `ibad” karangan Muhammad bin Yusuf al dimasqy as Syami (tahun 942 H) terdiri dari 300 kitab 2. ternyata ada juga para ulama yang menulis dalam sebagian-sebagian sirah saja contohnya kitab “Tirkah SAW. was Subul allaty wajjaha fiha” karangan Himad bin Ishaq bin Isma`il (tahun 267H) dan kitab “al Misbah al Mudi` fi kitab an Nabiy al Ummy wa rusuluhu ila mulukil ardi min arabiy wa ajamiy” karangan Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Hudaidah al ansory (tahun 783 H) dan kitab “ al Fajr al Mutawaly fiman intasaba linnabiyyi SAW minal khadam wal mawaliy” karangan Muhammad bin Abdurrahman as Shakhawy. serta kitab-kitab biografi.

kemudian mereka menyebut sirahnya yang lain dengan menyebut sahabat-sahabat dekat rasulullah dan istri-istrinya dan hamba sahaya dan penjaganya dan khadimah beliau.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER AN NUZUM/BAIT-BAIT DALAM SIRAH • Para ulama melakukannya dengan Nuzum/bait-bait kejadian sirah itu sendiri. Bahwasanya kitab-kitab sirah nabawiyah terdiri dari sanadnya yang muktabar dan juga yang tidak muktabar. tetapi apabila ada riwayat yang soheh mereka mengambil perhatian kepadanya. Mereka menyusun sirah sesuai dengan tertibnya sesuai sejarah. Dan berpegang kepada alfiah dalam kitab-kitab sunnah dan sirah nabawiyyah. sehingga mudah bagi pelajar dalam menghafalnya. mereka menyebut sifat-sifat rasul dan keistimewaan beliau. dan ada dalam nuzumnya sesuai dengan cara mereka menyampaikan dengan tidak memperhatikan sanadnya. • • . kecuali setelah hijrah dan sampinya rasul SAW ke kemah Ummu Ma`bad. diantara yang pakar dalam nuzum sirah ini : al Hafiz Abdurrahim al Iraqy (tahun 806 H) dan bukunya telah dicetak dengan penjelasannya “al Ajjalah as Sunniyah ala alfiyah sirah nabawiyyah” oleh Abdurrauf al manawy (tahun 1031H).

2. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB ADAB/BAHASA Buku buku sastra atau bahasa menggambarkan tentang keidupan sosiologi masyarakat dan tahap intelektualitas masyarakatnya pada masa nabi dan masa para sahabat seperti : Kitab :al again” karangan abu al farj al asfahany . ringkasnya ada terdapat dalam kitab-kitab terdahulu sebagai berikut : 1. “al Kharaj” karangan Abu yusuf Karangan-karangan seperti berikut : “Karangan (kitab-kitab hadis) bagi Abdurrozzaq” SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB RIJAL DAN BIOGRAFI Khususnya biografi para sahabat seperti : Kitab “al Isti`ab” karangan ibnu abdi al Birr Kitab “asad al Gobah” karangan ibnul asir “al Isobah” karangan Ibnu Hajar Kitab-kitab ini memiliki banyak sekali riwayat yang berkaitan dengan sirah dan kejadiankejadian. dan kita jumpai riwayat-riwayat dan kejadian-kejadian yang sangat banyak dalam berbagai bab. ‘al Amwal” karangan abu Ubaid 4. “al Umm” karangan imam syafe`i 3.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB FIQIH Kitab fiqih ia tempat untuk menetapkan hokum-hukum daripada al-Quran dan sunnah. “al Mudawwanah” karangan Imam Malik. dan menyebutkan sikap-sikap para sahabt dalam peperangan dan utusan.

“mu`jam al buldan “ karangan yaqut al hamawiy 2. Banyak sekali para sahabat yang memiliki perhatian kepada sirah nabawiyah ini seperti Abdullah bin abbas. dan posisinya bedampingan dengan Al quran. menjadi sumber inspirasi bagi mereka dalam kehidupan mereka.Kitab al aqdu al farid karangan ibnu abdi robbih SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB NEGRI-NEGRI DAN GEOGRAFI SEJARAH Kitab-kitab ini mengetengahkan sifat atau karakter sejaraj bagi kemajuan sebuah negri dan jalan-jalan serta jarak dan kejauhan dan kadang-kadang menjadi isyarat terhadap kejadian. ini kemuliaan orang tua mu terdahulu maka jangan sia-siakan untuk mengingatnya. Perhatian yang besar ini merupakan pengaruh yang besar dalam mempercayai riwayat-riwayat sirah nabawiyah. mereka saling memberitahu sirah tersebut dari satu generasi kepada generasi berikutnya. karna permulaan menulisnya semenjak masa kehidupan para sahabat radiyallahu anhum. Dan para sahabat pula pengetahuan mereka sangat detail terhadap sirah. “Mu`jam asta`jam” karangan al bakriy TINGKATAN PARA PENULIS TERDAHULU DALAM SIRAH NABAWIYAH Kaum muslimin memiliki perhatian yang besar terhadap sirah nabawiyah. Telah ditulis beberapa pelajaran penting tentang penulis-penulis terdahulu. al barrak bin `Azib dan lain-lain. sirah nabayiah datang dari orang yang mumpuni dan dapat dipercayai. karna bahwasanya mereka hidup diwaktu kejadian itu berlangsung dan ikut serta dalam rentetan kejadian itu. diantara buku tersebut ialah : 1. Abdullah bin amru bin as. Oleh karna itu. kepada para tabi`in dengan keberkatan daripada sahabat dan ketetapan dari mereka. karna merupakan contoh nyata dalam penerapan islam. dan telah diklasifikasikan mereka penulis ini kepada tingkatan dan level seperti berikut : TINGKATAN/LEVEL PERTAMA : DIANTARA PENULIS TERMASYHUR : . para sahabat mengajarkan sirah anak-anak mereka sebagaimana mereka mengajarkan al-quran al khotib al bagdady meriwayatkan daripada zainal abidin bin ali : dahulu kami mempelajari peperangan rasulullah itu dan sirahnya sebagaimana kami mempelajari al quran. Muhammad bin sa`id bin abi waqas berkata : dahulu ayah saya mengajarkan kepada kami tentang sirah dan peperangan dan ia mengatakan kepada kami: wahai anak-anakku.

Mustafa al A`zomi telah mengumpulkan riwayat riwayat urwah bin zubair tentang sirah dan beliau paparkan dalam kitabnya dengan judul “Magazi Rasulullah SAW” dan Haa ji mengatakan : sesungguhnya orang yang paling pertaman menyusun tentang sirah ialah Urwah bin az Zubair. Syarhabiil bin saaad al madany wafat tahun 123 H. wafat tahun 153 H. mulia. Begitu juga level ini buku mereka tidak sampai kepada kita. Muhammad bin syihab az zuhri wafar pada tahun 124 H beliau diantara pembesar ualama hadist dizamannya. muhaddis. jujur. 3. DR. 3. Abdullah bin abu bakar bin hazam yang wafat pada tahun 135 H dia seorang muhddis. beliau Muhaddis. Musa bin uqbah wafat 141 H. DR. wara`. yang siqoh diantara murid az Zuhri. Yahya bin mu`in mengatakan : kitab musa bin uqbah daripada az zuhri diantara kitab yang paling sahih. stiqah dari kalangan tabi`in. Aban bin Usman wafat pada tahun 86 H (terdapat perbedaan pendapat) 2. 2. Suhail zakkar melakukan pengumpulan terhadap riwayat-riwayar az Zuhri dan menyebarkannya dalam sebuah buku yang berjudul “al Magazi an nabawiyyah” TINGKATAN/LEVEL KETIGA : DIANTARA PENULIS TERMASYHUR: 1. Muaddis yang tsiqah. imam malik memuji beliau dengan mengatakan : sesungguhnya kitab nya sebaik-baik sirah/maghazi yakni paling sahih. wafat tahun 143 H. beliau paling cerdas. dan maksud dengan mengumpulkan sanad ialah bahwa beliau menyempurnakan ungkapan dan menghubungkan kejadian dengan tidak memutuskan sanadnya. Mu`ammar bin Rosyid. Abdullah bin Ka`ab al Ansori wafat pada tahun 97 H 4. beliau orang yang pertama menggunakan metodologi dengan mengumpulkan sanad. TINGKATAN/LEVEL KEDUA : DIANTARA PENULIS TERMASYHUR . dianggap dari kalangan ualam jarah dan ta`dil.1. Sulaiman bin thorhan at tamimi. 2. Amir binsyarahil as Sya`by wafat pada tahun 103 H Kitab mereka tidak sampai kepada kita. . 1. tsiqah dari kalangan tabi`in. akan tetapi riwayat mereka tertera dalam referensi-referensi yang bermacam-macam. ibnu `uyainah berkata : tidak ada yang lebih mengetaui tentang sirah melainkan beliau. Urwah bin Zubair wafat pada tahun 93 H 3.

banyak sekali orang memujinya yang demikian itu refleksi dari ke pemimpinannya/pakar dalam hal sirah. DIANTARA ORANG YANG MASYHUR RIWAYAT SIRAHNYA DARI IBNU ISHAQ :  Ziad bin Abdullah al bakaai. Komentar az Zahabi pula : ia kumpulkan riwayat dan melebihkannya. Muhammad Hamidullah.  Imam az Zahabi berkata : yang jelas bagi saya : bahwa ibnu ishaq baik hadisnya. wafat tahun 151 H. para ahlu hadis memberikan komentar kepada dirinya dan mendoifkan riwayat beliau. tidak berlebihan. dan telah disebarkan oleh orentalis jerman Edward sahaw. beliau do`if/lemah menutur para ahli hadis.maghazi. kitabnya masih berupa manuskripdi museum British London. 5. Telah sampai kepada kita bagian dari magazi atau sirah Ibnu `Uqbah. dan bahagian dari sirah ibnu ishaq. seorang muhaddis yang siqoh.4.). Komentar iman ahmad bin hambal terhadap al waqidi : al waqidy menaiki sanad (sanad=sandaran pentej. imam dalam sejarah. jika tidak sampai kepada tingkat sahih. Muhammad bin aiz ad dimasqy. baik dalam mengenal sirah/maghazy. maka dia dalam level hasan .  Al hafiz ibnu hajar mengatakan : beliau tidak sendiri. bagian yang paling penting bertajuk “ siroh ibnu Hisam” kemudian bagian yang disebut “as siyar wal maghazy” dan telah terbit dengan ditahqiq oleh DR. wafat tahun 234 H. dapat dipercaya. walaupun beliau memiliki banyak bahan ilmu. beliau mencampurkan yang baik dan kurang . maka sesungguhnya dalam hafalannya sesuatu hal. Al waqidy terkenal dengan sifat mulianya sampai ketahap tidak punya apa-apa lagi. sholeh keadaannya. para ulama berhujjah kepadanya. wafat tahun 207 H.  Al hafiz az Zahabi mengatakan : beliau rujukan ilmu. Dan dari jalan : Ibnu Hisyam Muhazzib sirah  Bakar Bin Sulaiman. 6. Muhammad bin ishaq. beliau dapat dipercaya pada dirinya lagi diridai. Perhatian al waqidy terlihat dari apa yang diriwayatkan daripadanya : tidak lah aku mengetahui satu peperangan dalam satu tempat melainkan aku datangi kepadanya sehinggga aku mengetahuinya. dari jalan : kholifah bin Khiyat  Salmah binal fadal al abrasy dari jalan : at Tabary. Muhammad bin Umar al waqidy. tabari mengatakan : tidak ada dari sekitar bagdad sampai kepada khurasan aku tetapkan tentang Ibnu ishaq dari salmah bin al fadhol.

Yunani.) namun telah mengalami distorsi dan pergantian yang dilakukan oleh penganutnya sendiri. . dan Cina. meskipun risalah itu masi ada di tangan mereka. perbedaan orang terhadap hadis dan hukum. Romawi. yang menciptakan alam semesta. Sungguh mereka telah mengambil keyakinan yang rusak dari umat-umat yang berada di sekitarnya. Sejarah Singkat Tentang Keadaan Dunia Sebelum Islam Sebelum membicarakan jazirah Arab sebagai tempat pilihan Allah yang menjadi pusat awal bermula ajaran agama Islam. sirah. sehingga dijadikannya sebagai tuduhan. Akan tetapi perlu dijelaskan keadaan umat-umat yang ada di sekitar Jazira Arab. Inilah profil singkat(abstrak) tentang para penulis dahulu dalam sirah nabi. Mereka membuat Tuhan seperti manusia. Dimana kedua agama tersebut adalah merupakan agama langit (turun dari Allahswt. Ibnu Sa’ad salah seorang muridnya berkata:”Beliau adalah orang yang tahu tentang maghazi (tempat peperangan). Mereka adalah pembunuh para nabi dan mengganti isi kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para nabi. yaitu hari sabtu. dan apa-apa yang membuat mereka bertemu. futuhat(penaklukan). Berkata Ibnu Sayyid al-Nas sebagai pembelaan terhadap al-Waqidy: “Bahwa keluasan (kapasitas) ilmu seseorang menimbulkan risiko bagi persepsi orang lain. dan Ia beristirahat pada hari ketujuh. bahwa Allah swt.baik maka perhatikanlah/ waspadalah yang demikian. 2. diutus. Al-Waqidy sendiri atas kapasitas keilmuannya tidak terbantahkan lagi untuk mendapatkan tuduhan-tuduhan yang aneh”. India. Dan akan dipaparkan beberapa perubahan yang mereka telah lakukan terhadap dua agama tersebut. Agar dapat mengetahui fakta kehidupa yang mereka sedang alami. Tetapi sebelum itu akan dijelaskan tentang distorsi yang telah dialami agama Yahudi dan Keristen. selain isi kitab Taurat yang terdistori dan mereka Talmud dengan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kebesaran Allah swt. Maka tidak berfaedah daripadanya tentang sirah dan juga kehidupan para sahabat. Dan akan menyusul sejarah singkat tentang keadaan dunia disaat Nabi saw. Pertama: Agama Yahudi Setelah itu orang-orang Yahudi kembali menyembah berhala. Mereka sebut. Adapun umat-umat yang terpenting yang ada di sekitarnya seprti. Persia. Menurut tradisi kisah lama Adam dan Hawa: “Dan mereka mendengar suara Tuhan Allah berjalan di taman…”. Hal ini terkandung dalam Taurat menyimpang: 1. (Maha Tinggi lagi Maha Besar terhadapa apa yang dikatakan orang jahat) lelah pada hari keenam.

saw -. dan Lut . 5. Yang menciptakan semua itu adalah para rahib. 3.anak haram yang dikandung oleh ibunya karena kebodohannya. Dan ini ditegaskan oleh ahli sejarah Kristen. karena mereka adalah orang-orang terpilih.yang mereka tuduh berzina dengan putri-putrinya. Dia (Allah) berfirman: (Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah al-Masih putra Maryam). Ini adalah bagian dari beberapa keyakinan yang batil terhadap Tuhan dan para nabi. namun ia juga merupakan agama dari Allah dan diidentikkan penurunannya kepada Isa as. . dan tidak hubungan antara kitab injil dengan nama yang dikaitkannya. Jaconibisme berpendapat: bahwa Allah adalah Kristus sendiri. Antara manusia. Mereka mengatakan: bahwa Allah menerima tamu di sisi Ibrahim. transformasi pemikiran dan ilmu pengetahuan. memiliki sifat teologis. 6. dan makan makanannya. Semua kitab injil yang ada di tangan orang Kristen sampai hari ini tidak diketahui kapan tepatnya muncul. Dan menggambarkan nabi-nabi gila dan pezina. -  Tuhan Bapak.saw . Kedua: Agama Kristen Agama Kristen tidak lebih baik daripada agama Yahudi. Dalam Taurat: bahwa mereka memiliki Tuhan sendiri tidak mencintai selain mereka./Kristus). sebagaimana mereka sebutkan pada Nuh . Dan mereka mengatakan: bahwa Yesus . 4. Dan menurut mereka.3. Beberapa referensi manifestasi distorsi dari Agama Kristen: 1. sesuai yang mereka klaim (Maha Tinggi dan Maha Besar Allah daripada apa yang mereka gambarkan) bahwa Allah itu tiga. Pendapat mereka berbeda tentang al-Masih (Isa as. 2. sehingga menjadi agama paganism murni.saw . Sekolompok lagi berkata dengan trinitas. 4. bahwa Allah telah menyesal menenggelamkan bumi dalam banjir. dan kitab Injil. Paganisme dan mitos-mitos dengan berbagai warna telah masuk dalam ajaran kitab Injil. datang diiringi dua malaikat. sementara umat-umat lain adalah domba tidak dipeduli dewa.

pemilik dan budak. jadi mereka tidak yakin membunuhnya}. dan percaya bahwa ia disalib dan dibunuh. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang hal itu. ( Sungguh telah kafir orang yang mengatakan: Allah adalah yang ketiga dari tiga).4:158 Politik dan kehidupan sosial Rumania Negara: Negara Rumania. Tuhan Anak. Salib dan mensucikannya. hidup dalam kebingungan dan perang di sana-sini.  Tuhan Roh Kudus. bahwa Allah (anak) ) ingin disalibkan untuk menebus dosa-dosa anak Adam. Firman Allah swt. lalu mereka telah membunuhnya. yang . Pensucian terhadap para biarawan. Allah berfirman: (padahal mereka tidaklah membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. 5.QS. Mereka benar-benar tidak tahu (siapa sebenarnya yang dibunuh itu). Allah berfirman: {Sebenarnya. tidak ada Tuhan selain Dia.4:157 Dan yang mencoba membunuh Yesus adalah orang Yahudi yang takut akan penyebaran dakwahnya. mereka mengklaim bahwa mereka berbicara. 6. al-Masih anak Maryam dan diperintahkan untuk tidak menyembah selain satu Tuhan saja. lalu Allah menyerupakan dia dengan orang menunjukkan tempatnya. tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa.tidak dibunuh. melainkan mengikuti persangkaan belaka. hingga sebagian menjual anaknya untuk membayar pajak dan royalti yang harus dibayar. diketahui dari ketidakadilan terhadap warga negara mereka. selalu dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Allah mengangkat dia. Tapi Isa .saw . dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana) QS. Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan). Sebagaimana menyebar sistem kasta: sayyid (majikan) dan hambasahaya. . lalu membunuhnya. memiliki sifat-sifat duflikasi. dan memerintahkan atas nama Allah. memilik sifat-sifat gnostik (kemanusiaan). Allah berfirman: (Mereka mengambil rabi mereka dan rahib mereka untuk tuhan selain Allah. yang merupakan agama Kristen.

Sehingga mereka meninggalkan kesibukan mereka. atau tidak akan mungkin berpindah level yang lebih terhormat. banyak korupsi dan penjarahan. sehingga punah setiap aqidah dan agama selain penyembah api. pengangguran meningkat. api dan air. Kemudian muncul setelah itu seruan “mazdek” menyebutkan bahwa harta dan perempuan sesuatu yang diizinkan dan yang dibolehkan seperti rumput. sebagaimana pandangan mereka yang batil ini. pengikutnya tetap di persia sampai kepada penaklukan islam. Seseorang dikalahkan dalam rumahnya oleh orang menyertainya pada hartanya. sehingga orang yang datang kemudian menjadikan itu sebagai ritual. dan mereka meyakini pada kaisar mereka ada ketuhanan. maka menyebarlah kerusakan moral dan administrasi. Kemudian setelah mereka keluar dari upacara tersebut mereka melakukan kebatilan dan kesesatan pada segala hal Diantara kehancuran Persia muncul seruan/dakwaan “maani” pada abad 13 masehi. Dan para raja memiliki kekayaan yang amat banyak pada waktu yang sama kondisi rakyatnya susah hidup. dan Afrika. dan menyeru dengan segera kehalaman untuk memenangkan cahaya. adalah system paksaan lagi zalim. Dan terbatas peribadatan mereka pada upacara yang mereka laksanakan ditempat ibadah mereka. posisi seseorang ditentukan oleh keturunannya. seperti yang terjadi kepada rakyat Mesir dan Syam (Levant). maka Persia dikenal mengamalkan peraturan pembedaan strata social. Dan anak tersebut tidak mengetahui ayah nya. dengan pergulatan antara cahaya dan kezaliman . maka mereka mengharamkan syahwat secara keseluruhan karna ia bagian dari ke gelapan. dan pada kaisar itu pula ada hak dan tidak boleh memperselisihkan kepemimpinannya. Khususnya pada pengaturan harta. dan ia tidak sanggup untuk melampauinya. Adapun berkaitan dengan peraturan social bermasyarakat. dan mereka memerintahkan untuk menghadap matahari dan api pada saat sembahyang. diceritakan bahwa “khasru . Sungguh para pengikut telah dikenakan sebagian besar jenis ketidakadilan dari kelas penguasa. CUPLIKAN RINGKAS KEADAAN DUNIA SEBELUM ISLAM PERSIA Telah tersebar luas di negeri Persia sebelum munculnya pahaman Zoroaster menuhankan “mithra” dan “yema” dan ‘Ahah” kemudian datang fahaman “Zoroaster “ mereka menyeru untuk mengesakan tuhan sesuai dengan pandangan mereka. sebagaimana raja mereka menjawab ketika ia membunuh . berpegang pada system pajak/cukai yang sangat memberatkan anggota masyarakat. Pahaman ini tetap saja muncul sampai muncul seseorang yang tidak dikenali ayahnya. angka criminal meningkat. pada waktu itu negri Persia mensucikan kaisar-kaisar mereka.kuat memakan yang lemah.

Karna mereka memandang orang lain selain mereka dengan pemandangan yang leceh/rendah. yang ingin kita sampaikan tentang umat ini dan kondisi terdahulu mereka pada masa diutusnya Nabi Muhammad SAW. agar kita mengetahui bagaimana kondisi manusia dizaman itu yang memerlukan kepada risalah Nabi Muhammad saw yang kekal. dan selawat serta salam keatas nabi Muhammad saw. Memandang kepada tidak adanya keterkaitan langsung dengan penduduk jazirah arab dan tidak kita dedahkan tentang keadaannya. dan tidak dapat di hitung assesori kemegahan istananya. Kita memohon kepada Allah taala. dan semoga memberikan manfaat dengan apa yang kita dengar . Yang penting.mahasuci allah tuhanmu dan tuhan yang mulia dengan sifat-sifatnya. melainkan keadaan mereka pada zamannya paling hebat. agar kita diberi taufiq bagi apa –apa yang ia sukai dan ridoi. Adapun “kaisar opervezz” beliau memiliki 12 ribu perempuan dan terdiri dari 50 ribu penunggang kuda. tetapi dalam waktu yang sama keadaan mereka lebih buru dari 2 peradaban yang diatas (Romawi dan Persia). Yang Allah selamatkan siapa yang telah ditetapkan pada ilmu Allah yang berlalu. alhamdulillahirobbil alamin.yang kedua” memiliki kekayaan sebanyak 800 juta timbangan emans beliau pada tahun ke 3 dari kekuasaannya. Terdapat pula kemajuan yang lain dituangkan dalam sejarah. dan salam sejahtera kepada para nabi dan Rasul. . contohnya : kebudayaan india dan china. sesungguhnya Allah maha berkuasa atas sekalian. bukan yang lain dalam hal kemuliaan martabat manusia. yang lebih mencengangkan lagi bahwasanya Persia mereka terkenal dengan nasionalismenya dan meyakini mereka saja yang layak hidup di dunia ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful