SIRAH NABAWIYAH Berkata Zainal `Abidin bin Ali : kami dahulu mempelajari sirah/sejarah Rasulullah SAW sebagaimana

kami mempelajari surah al-Qur`an. Berkata Muhammad bin Sa`ad bin Abi Waqas : Dahulu ayah saya mengajarkan sirah dan peperangan Rasulullah SAW dan mengatakan : ini kemuliaan orang tuamu terdahulu, maka jangan sekali-kali kamu melupakannya. TUJUAN MEMPELAJARI SIRAH NABAWIYAH 1. Memiliki sikap aplikasi amal Rasulullah SAW dengan sahabat beliau terhadap hokumhukumj Islam. 2. Mengenal sifat-sifat Rasulullah SAW, sehingga semakin mantap kita meneladani beliau. 3. Meneladani Rasulullah SAW dan mengikuti langkah-langkahnya, sebagai bukti kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya. 4. Menguatkan azam seorang mukmin, yang demikian terpancar dari sikap-sikap keimanan yang bersumber kepada Aqidah yang mantap. 5. Terdapat pengajaran dan ibrah yang sangat banyak, terutama bagi mereka yang mempergunakan hati, akal dan fikirannya baik bagi para pemimpin maupun masyarakat. 6. Dalam sirah nabawiyah juga terdapat pengajaran bagi sekalian tipikal masyarakat, dan menjadi penenang dalam menghadapi ujian/cobaan yang dihadapinya, terutama bagi para da`i. 7. Sesungguhnya Sirah nabawiyah merupakan contoh yang agung bagi seorang manusia yang begitu sempurna dari seluruh sisi-sisinya. 8. Sirah nabawiyah memberikan banyak manfaat dalam memahami al-Quran dan Sunnah 9. Memperoleh banyak sekali ilmu pengetahuan islam yang benar. 10. Mengenal perkembangan dakwah islam, serta rintangan dan halangannya. 11. Mengetahui sebab turun ayat (asbabun nuzul) dan munasabahnya dengna Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. 12. Memahami tentang ilmu nasekh dan mansukh. 13. Mengetahui apa saja mukjizat yang diberikan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW. 14. Mengetahui kekhususan/keistimewaan Rasulullah SAW.

SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 1. Kitab Buldan (Negri-Negri) dan sejarah serta Geografi SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 1. gambaran dan cuplikan daripada al-Quran al karim” terdiri dari 2 jilid. Kitab Syamail 5.15. Kitab Rijal 3. Kitab adab (bahasa dan sastra) 4. Memegang Riwayat yang soheh dalam memahami dan mempelajari sirah nabawiyah yang berbeda-beda. Al-Qur`an 2. Kitab Fiqih 2. Ensiklopedia Sirah SUMBER/REFERENSI SEKUNDER 1. Al-Qur`an al Karim Yaitu : kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara wahyu. Kitab Dalail 4. Ust Muhammad Izzat druzah telah menulis buku yang berjudul : “Sirah Rasulullah SAW. Kitab Sirah 6. Hadist 3. .

Untuk lebih lengkapnya hendaklah merujuk kepada kitab tafsir. serta cara-cara berdakwah yang dipakai Rasulullah SAW dan para sahabatnya. fath makkah. dan sikap Rasulullah terhadap orang Yahudi di madinah.terutama makkah tempat nabi dilahirkan dan diutus. Sebagaimana juga al Qur`an membicarakan tentang kemiliteran.Quran yang menggambarkan kehidupan Rasulullah SAW dan kehidupan umat islam pada masa keemasan islam terdahulu. Al-Qur`an juga menceritakan permulaan dakwah Rasulullah SAW. serta sikap orang-orang yahudi dan para munafik terhadap RAsulullah SAW. Badar. dan penentangan Quraisy. Al-Qur`an menceritakan tentang hijrah. ringkasnya tidaklah sedikit ayat-ayat al. Terdapat puluhan ayat quran tentang gambaran sosial masyarakat.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER Terdapat banyak sekali kejadian yang berhubungan dengan sirah nabawiyah : 1. 3. Uhud. penaklukan khaibar. dan peperangan yang maha dahsyat seperti. perang hunain. dan lain-lain. dan eksistensi kaum muslimin di Madinah sehingga berdirinya daulah islamiyah. . pemikiran dan ekonomi. kewajiban jihad. Lingkungan tempat dilahirkannya nabi Muhammad SAW. hudaibiyah. banyak sekali sirah yang membicarakan tentang keadaan jazirah arab dengan seluruh sisi-sisinya. 2. perang tabuk. khandaq.

Hadist Nabi Terdapat dalam kitab-kitab hadis dengan mengumpulkan seluruh riwayat yang berkaitan dengan perkataan Rasulullah SAW. karangan Abu Na`im al Asbahany. Hadis merupakan referensi yang sangat penting dalam Sirah Nabawiyah. Kitab Dalail Terdapat mukjizat dan dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran nabi Muhammad SAW. Ada juga buku “Dalail” yang paling terkenal. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER . perbuatannnya. serta sejarah beliau bersama para sahabat. Al-Madainy (Tahun 225 H) kitabnya : “ayat nabi (tanda-tanda kenabian) SAW”. sudah barang tentu semua itu disandarkan kepada sisi-sisi keadaan sosial politik serta ekonomi masyarakat masa itu. dan juga sifat-sifat detail dari kehidupan pribadi Rasulullah. dan “dalail al Nubuwwah” yang di karang oleh Baihaqy. dan ketetapannya.karna sampai kepada kita dengan sanad yang banyak dan sahih tentang kejadian-kejadian dan peperangan rasulullah SAW. 3. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 3. Faryabi (tahun 212 H) kitabnya : “Dalail al Nubuwwah” 2. dan ulama yang paling dahulu menuliskan tentang hal ini : 1.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 2.

Sangat terlihat jelas beberapa bilangan dari sahabat yang sangat serius dalam penulisan sirah nabawawiah ini. Abdullah bin amru bin Ash. Diantara kitab Syamail yang masyhur ialah :”al Syamail al Muhammadiyah karangan Turmuzi. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 4. dan sifatnya postur tubuhnya (rupanya) maupun sifat akhlak beliau. Dan ulama yang telah menulis buku tentang hal ini : 1. termasuk ke stiqoh dalam periwayatan dan pemindahan nya. Abu al Bukhtury Wahab bin Wahab al Asady (tahun 200 H) bukunya .SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 4. Kitab sirah Kaum muslimin menganggap penting sirah nabawiah semenjak dari awal munculnya islam. Dan Barrak . “Sifat Nabi SAW” 2. Akhlak Nabi SAW dan Adab-adab beliau” karangan Abi al Syeikh.sehingga mereka berusaha dengan sempurna dalam penulisannya dan perekamannya. Kitab Syamail Adalah kitab yang menjelaskan akhlaq Nabi Muhammad SAW. diantaranya : Ibnu Abbas. 3.

telah dihilangkan perkara-perkara yang tidak berhungan dengan sejarah/sirah. orang-orang ansor menanya beliau. dan oleh AZ Zuhaili beliau syarahkan (tahun 518H) dalam kitabnya al raudu al Unfu”. Dan sebagaimana dihapus juga tarekh para nabi-nabi. Beliau sangat konsentrasi dengan sirah. (Tahun 143 H) beliau ahli ibadah lagi tsiqah. dan as Sihaily. Begitu juga telah dihapuskan apa-apa yang berkaitan dengan sya`ir. Amir bin Syarahil (tahun as-Sya`by 103 H) • Diantara yang tertarik dengan sirah ialah “az Zuhri” (tahun 124 H) beliau menerima dan mengumpulkan dari para sahabat Rasulullah dan dari para senior tabiin. beliau murid az Zuhri. • Diantara kitab : sirah : al waqidy : (tahun207 H) beliau diantara ketuanya. . melainkan bahawa beliau “Matruk” dalam periwayatan hadis. dan beliau memberikan sikap dan beliau memiliki ilmu yang luas dan kemasyhurannnya dan pembacaannya serta kepakarannnya dalam sirah. Dan selain mereka. Selain mereka ini ada juga para sahabat dan para tabi`in yang menulis sirah nabawiyah ini diantaranya ialah : 1. siroh ini telah disebutkan oleh Abu bakar bin Khair al Isybily dalam daftar isinya : (Hal : 231)dan menukilkan daripadanya ibnu saidun nas. • Diantara yang terkenal dalam sirah nabawiyah bahkan dikaitkan dengannya ialah : Muhammad bin Ishaq (tahun 151 H). Aban bin Usman (tahun 101 – 105 H) 2. Sebagaimana terdapat dalam muqaddimahnya. • Imam syafe`I berkata : tiada kitab sirah yang lebih soheh daripada kitab Musa bin Uqbah • Diantara orang yang menulis tentang sirah ialah : abu al Mu`tamir Sulaiman bin torkhon at tamimi. telah meriwayatkan daripada beliau putranya “ibnu mu`tamar)” . • Diantara kitab-kitab sirah yang dapat dipercayai ialah kitab musa bin Uqbah (tahun 140 H) Ibnu Mu`in berkata : kitab Musa bin Uqbah daripada az Zuhri diantara kitab yang paling sohih. Urwah bin Zubair (tahun 94 H) 3.bin `Azib. Ibnu Kasir dan Ibnu Hajar. dan Ibnu Hisyam telah meringkasnua (tahun 218 H) dan ini juga yang ada dikalangan kita serkarang.

kecuali kalau mereka tidak menjumpainyadalam satu tema. Kitab “Subul al Huda war Rosyad fi sirah khairil `ibad” karangan Muhammad bin Yusuf al dimasqy as Syami (tahun 942 H) terdiri dari 300 kitab 2. ternyata ada juga para ulama yang menulis dalam sebagian-sebagian sirah saja contohnya kitab “Tirkah SAW. (tahun 902 H) AL MAUSU`AH/ENSIKLOPEDIA DALAM SIRAH Kitab yang paling terdahulu sepengetahuan kami ialah : 1.• Diantara kitab sirah juga “uyun al asar fi funun al magazy wa al siyar “ karangan Ib sayyid al nas (tahun 734 H) dan al-Sirah al Nabawiyah karanganal Zahabi. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER . dan mereka tidak mementingkan untuk menghukum riwayatnya dengan dalil. Dari kitab kontemporer ialah “al Jamik fis Sirah Nabawiyah” pengarang samirah al Zaid. (tahun 747 H) • Diantaranya juga kitab :Al-Bidayah wa al-Nihayah karangan Ibnu Kastir (tahun 774 H) • Diantara rujukan sirah ialah kitab fiqih sirah dan orang yang paling terdahulu menulis tentang fiqih sirah ialah : Abu Na`im ahmad bin Abdullah al Asbahani (tahun 430H) dalam kitabnya “ al Huda an nabawy” dan jakfar bin Muhammad al mustagfiri (tahun 432 H) dalam kitabnya “al Huda an Nabasy) dan “Zaadul Ma`ad fi Huda Khairul abad” karangan Ibnu Qayyim al Jauziyyah (tahun 751 H) • Sebagaimana ulama memiliki ihtimam yang besar dalam penulisan sirah secara global. serta kitab-kitab biografi. Para penulis mengumpulkan data dari kitab-kitab sirah dan kitab-kitab sunnah.dalam proses itu mereka membuat satu metode/manhaj : nerpegang kepada riwayat Ibnu Hisyam dan juga takhrij riwayat dari padanya. was Subul allaty wajjaha fiha” karangan Himad bin Ishaq bin Isma`il (tahun 267H) dan kitab “al Misbah al Mudi` fi kitab an Nabiy al Ummy wa rusuluhu ila mulukil ardi min arabiy wa ajamiy” karangan Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Hudaidah al ansory (tahun 783 H) dan kitab “ al Fajr al Mutawaly fiman intasaba linnabiyyi SAW minal khadam wal mawaliy” karangan Muhammad bin Abdurrahman as Shakhawy.

diantara yang pakar dalam nuzum sirah ini : al Hafiz Abdurrahim al Iraqy (tahun 806 H) dan bukunya telah dicetak dengan penjelasannya “al Ajjalah as Sunniyah ala alfiyah sirah nabawiyyah” oleh Abdurrauf al manawy (tahun 1031H). Mereka menyusun sirah sesuai dengan tertibnya sesuai sejarah. kecuali setelah hijrah dan sampinya rasul SAW ke kemah Ummu Ma`bad. Dan berpegang kepada alfiah dalam kitab-kitab sunnah dan sirah nabawiyyah. kemudian mereka menyebut sirahnya yang lain dengan menyebut sahabat-sahabat dekat rasulullah dan istri-istrinya dan hamba sahaya dan penjaganya dan khadimah beliau. mereka menyebut sifat-sifat rasul dan keistimewaan beliau. dan ada dalam nuzumnya sesuai dengan cara mereka menyampaikan dengan tidak memperhatikan sanadnya. • • . sehingga mudah bagi pelajar dalam menghafalnya. tetapi apabila ada riwayat yang soheh mereka mengambil perhatian kepadanya. Bahwasanya kitab-kitab sirah nabawiyah terdiri dari sanadnya yang muktabar dan juga yang tidak muktabar.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER AN NUZUM/BAIT-BAIT DALAM SIRAH • Para ulama melakukannya dengan Nuzum/bait-bait kejadian sirah itu sendiri.

‘al Amwal” karangan abu Ubaid 4. “al Mudawwanah” karangan Imam Malik.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB FIQIH Kitab fiqih ia tempat untuk menetapkan hokum-hukum daripada al-Quran dan sunnah. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB ADAB/BAHASA Buku buku sastra atau bahasa menggambarkan tentang keidupan sosiologi masyarakat dan tahap intelektualitas masyarakatnya pada masa nabi dan masa para sahabat seperti : Kitab :al again” karangan abu al farj al asfahany . dan kita jumpai riwayat-riwayat dan kejadian-kejadian yang sangat banyak dalam berbagai bab. 2. dan menyebutkan sikap-sikap para sahabt dalam peperangan dan utusan. “al Kharaj” karangan Abu yusuf Karangan-karangan seperti berikut : “Karangan (kitab-kitab hadis) bagi Abdurrozzaq” SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB RIJAL DAN BIOGRAFI Khususnya biografi para sahabat seperti : Kitab “al Isti`ab” karangan ibnu abdi al Birr Kitab “asad al Gobah” karangan ibnul asir “al Isobah” karangan Ibnu Hajar Kitab-kitab ini memiliki banyak sekali riwayat yang berkaitan dengan sirah dan kejadiankejadian. ringkasnya ada terdapat dalam kitab-kitab terdahulu sebagai berikut : 1. “al Umm” karangan imam syafe`i 3.

Kitab al aqdu al farid karangan ibnu abdi robbih SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB NEGRI-NEGRI DAN GEOGRAFI SEJARAH Kitab-kitab ini mengetengahkan sifat atau karakter sejaraj bagi kemajuan sebuah negri dan jalan-jalan serta jarak dan kejauhan dan kadang-kadang menjadi isyarat terhadap kejadian. Perhatian yang besar ini merupakan pengaruh yang besar dalam mempercayai riwayat-riwayat sirah nabawiyah. Muhammad bin sa`id bin abi waqas berkata : dahulu ayah saya mengajarkan kepada kami tentang sirah dan peperangan dan ia mengatakan kepada kami: wahai anak-anakku. al barrak bin `Azib dan lain-lain. Dan para sahabat pula pengetahuan mereka sangat detail terhadap sirah. Telah ditulis beberapa pelajaran penting tentang penulis-penulis terdahulu. Banyak sekali para sahabat yang memiliki perhatian kepada sirah nabawiyah ini seperti Abdullah bin abbas. mereka saling memberitahu sirah tersebut dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Abdullah bin amru bin as. “Mu`jam asta`jam” karangan al bakriy TINGKATAN PARA PENULIS TERDAHULU DALAM SIRAH NABAWIYAH Kaum muslimin memiliki perhatian yang besar terhadap sirah nabawiyah. karna bahwasanya mereka hidup diwaktu kejadian itu berlangsung dan ikut serta dalam rentetan kejadian itu. sirah nabayiah datang dari orang yang mumpuni dan dapat dipercayai. “mu`jam al buldan “ karangan yaqut al hamawiy 2. Oleh karna itu. karna permulaan menulisnya semenjak masa kehidupan para sahabat radiyallahu anhum. para sahabat mengajarkan sirah anak-anak mereka sebagaimana mereka mengajarkan al-quran al khotib al bagdady meriwayatkan daripada zainal abidin bin ali : dahulu kami mempelajari peperangan rasulullah itu dan sirahnya sebagaimana kami mempelajari al quran. dan posisinya bedampingan dengan Al quran. ini kemuliaan orang tua mu terdahulu maka jangan sia-siakan untuk mengingatnya. dan telah diklasifikasikan mereka penulis ini kepada tingkatan dan level seperti berikut : TINGKATAN/LEVEL PERTAMA : DIANTARA PENULIS TERMASYHUR : . karna merupakan contoh nyata dalam penerapan islam. diantara buku tersebut ialah : 1. menjadi sumber inspirasi bagi mereka dalam kehidupan mereka. kepada para tabi`in dengan keberkatan daripada sahabat dan ketetapan dari mereka.

Muhammad bin syihab az zuhri wafar pada tahun 124 H beliau diantara pembesar ualama hadist dizamannya. 2. beliau paling cerdas. Amir binsyarahil as Sya`by wafat pada tahun 103 H Kitab mereka tidak sampai kepada kita. beliau Muhaddis. DR. Muaddis yang tsiqah. tsiqah dari kalangan tabi`in. 1. akan tetapi riwayat mereka tertera dalam referensi-referensi yang bermacam-macam. ibnu `uyainah berkata : tidak ada yang lebih mengetaui tentang sirah melainkan beliau. Musa bin uqbah wafat 141 H. dan maksud dengan mengumpulkan sanad ialah bahwa beliau menyempurnakan ungkapan dan menghubungkan kejadian dengan tidak memutuskan sanadnya. Syarhabiil bin saaad al madany wafat tahun 123 H. Urwah bin Zubair wafat pada tahun 93 H 3. TINGKATAN/LEVEL KEDUA : DIANTARA PENULIS TERMASYHUR .1. 3. . DR. Suhail zakkar melakukan pengumpulan terhadap riwayat-riwayar az Zuhri dan menyebarkannya dalam sebuah buku yang berjudul “al Magazi an nabawiyyah” TINGKATAN/LEVEL KETIGA : DIANTARA PENULIS TERMASYHUR: 1. Begitu juga level ini buku mereka tidak sampai kepada kita. 2. dianggap dari kalangan ualam jarah dan ta`dil. wafat tahun 143 H. wara`. stiqah dari kalangan tabi`in. Mustafa al A`zomi telah mengumpulkan riwayat riwayat urwah bin zubair tentang sirah dan beliau paparkan dalam kitabnya dengan judul “Magazi Rasulullah SAW” dan Haa ji mengatakan : sesungguhnya orang yang paling pertaman menyusun tentang sirah ialah Urwah bin az Zubair. jujur. imam malik memuji beliau dengan mengatakan : sesungguhnya kitab nya sebaik-baik sirah/maghazi yakni paling sahih. Abdullah bin Ka`ab al Ansori wafat pada tahun 97 H 4. Mu`ammar bin Rosyid. 3. Sulaiman bin thorhan at tamimi. mulia. muhaddis. beliau orang yang pertama menggunakan metodologi dengan mengumpulkan sanad. wafat tahun 153 H. Aban bin Usman wafat pada tahun 86 H (terdapat perbedaan pendapat) 2. Abdullah bin abu bakar bin hazam yang wafat pada tahun 135 H dia seorang muhddis. yang siqoh diantara murid az Zuhri. Yahya bin mu`in mengatakan : kitab musa bin uqbah daripada az zuhri diantara kitab yang paling sahih.

bagian yang paling penting bertajuk “ siroh ibnu Hisam” kemudian bagian yang disebut “as siyar wal maghazy” dan telah terbit dengan ditahqiq oleh DR. Komentar iman ahmad bin hambal terhadap al waqidi : al waqidy menaiki sanad (sanad=sandaran pentej. banyak sekali orang memujinya yang demikian itu refleksi dari ke pemimpinannya/pakar dalam hal sirah. 5.maghazi. 6. imam dalam sejarah.4. para ahlu hadis memberikan komentar kepada dirinya dan mendoifkan riwayat beliau. beliau do`if/lemah menutur para ahli hadis. Komentar az Zahabi pula : ia kumpulkan riwayat dan melebihkannya. jika tidak sampai kepada tingkat sahih. dan bahagian dari sirah ibnu ishaq. dari jalan : kholifah bin Khiyat  Salmah binal fadal al abrasy dari jalan : at Tabary. para ulama berhujjah kepadanya. wafat tahun 234 H. sholeh keadaannya. Perhatian al waqidy terlihat dari apa yang diriwayatkan daripadanya : tidak lah aku mengetahui satu peperangan dalam satu tempat melainkan aku datangi kepadanya sehinggga aku mengetahuinya. beliau mencampurkan yang baik dan kurang . dapat dipercaya. Al waqidy terkenal dengan sifat mulianya sampai ketahap tidak punya apa-apa lagi.). walaupun beliau memiliki banyak bahan ilmu. dan telah disebarkan oleh orentalis jerman Edward sahaw. Muhammad bin Umar al waqidy. seorang muhaddis yang siqoh. Muhammad bin aiz ad dimasqy. beliau dapat dipercaya pada dirinya lagi diridai. wafat tahun 207 H. Muhammad Hamidullah. maka sesungguhnya dalam hafalannya sesuatu hal. Telah sampai kepada kita bagian dari magazi atau sirah Ibnu `Uqbah. Muhammad bin ishaq. maka dia dalam level hasan . baik dalam mengenal sirah/maghazy. kitabnya masih berupa manuskripdi museum British London.  Imam az Zahabi berkata : yang jelas bagi saya : bahwa ibnu ishaq baik hadisnya. tabari mengatakan : tidak ada dari sekitar bagdad sampai kepada khurasan aku tetapkan tentang Ibnu ishaq dari salmah bin al fadhol. wafat tahun 151 H. DIANTARA ORANG YANG MASYHUR RIWAYAT SIRAHNYA DARI IBNU ISHAQ :  Ziad bin Abdullah al bakaai.  Al hafiz az Zahabi mengatakan : beliau rujukan ilmu.  Al hafiz ibnu hajar mengatakan : beliau tidak sendiri. tidak berlebihan. Dan dari jalan : Ibnu Hisyam Muhazzib sirah  Bakar Bin Sulaiman.

Mereka membuat Tuhan seperti manusia.baik maka perhatikanlah/ waspadalah yang demikian. Berkata Ibnu Sayyid al-Nas sebagai pembelaan terhadap al-Waqidy: “Bahwa keluasan (kapasitas) ilmu seseorang menimbulkan risiko bagi persepsi orang lain. Sejarah Singkat Tentang Keadaan Dunia Sebelum Islam Sebelum membicarakan jazirah Arab sebagai tempat pilihan Allah yang menjadi pusat awal bermula ajaran agama Islam. 2. Maka tidak berfaedah daripadanya tentang sirah dan juga kehidupan para sahabat. yaitu hari sabtu. Adapun umat-umat yang terpenting yang ada di sekitarnya seprti. dan apa-apa yang membuat mereka bertemu. Mereka adalah pembunuh para nabi dan mengganti isi kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para nabi. Ibnu Sa’ad salah seorang muridnya berkata:”Beliau adalah orang yang tahu tentang maghazi (tempat peperangan). selain isi kitab Taurat yang terdistori dan mereka Talmud dengan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kebesaran Allah swt. Mereka sebut. Dan akan menyusul sejarah singkat tentang keadaan dunia disaat Nabi saw. Persia. Yunani. bahwa Allah swt. sehingga dijadikannya sebagai tuduhan. meskipun risalah itu masi ada di tangan mereka. Sungguh mereka telah mengambil keyakinan yang rusak dari umat-umat yang berada di sekitarnya. Al-Waqidy sendiri atas kapasitas keilmuannya tidak terbantahkan lagi untuk mendapatkan tuduhan-tuduhan yang aneh”. sirah. Agar dapat mengetahui fakta kehidupa yang mereka sedang alami. dan Cina. futuhat(penaklukan). dan Ia beristirahat pada hari ketujuh. Menurut tradisi kisah lama Adam dan Hawa: “Dan mereka mendengar suara Tuhan Allah berjalan di taman…”. Akan tetapi perlu dijelaskan keadaan umat-umat yang ada di sekitar Jazira Arab. (Maha Tinggi lagi Maha Besar terhadapa apa yang dikatakan orang jahat) lelah pada hari keenam. Tetapi sebelum itu akan dijelaskan tentang distorsi yang telah dialami agama Yahudi dan Keristen. India. diutus. Inilah profil singkat(abstrak) tentang para penulis dahulu dalam sirah nabi. Dimana kedua agama tersebut adalah merupakan agama langit (turun dari Allahswt. Pertama: Agama Yahudi Setelah itu orang-orang Yahudi kembali menyembah berhala. yang menciptakan alam semesta. Hal ini terkandung dalam Taurat menyimpang: 1. Romawi. perbedaan orang terhadap hadis dan hukum.) namun telah mengalami distorsi dan pergantian yang dilakukan oleh penganutnya sendiri. Dan akan dipaparkan beberapa perubahan yang mereka telah lakukan terhadap dua agama tersebut. .

namun ia juga merupakan agama dari Allah dan diidentikkan penurunannya kepada Isa as. karena mereka adalah orang-orang terpilih. -  Tuhan Bapak. Antara manusia. memiliki sifat teologis. 3.3. 5. Pendapat mereka berbeda tentang al-Masih (Isa as. Dalam Taurat: bahwa mereka memiliki Tuhan sendiri tidak mencintai selain mereka.saw . Dan ini ditegaskan oleh ahli sejarah Kristen. Yang menciptakan semua itu adalah para rahib. Mereka mengatakan: bahwa Allah menerima tamu di sisi Ibrahim. sehingga menjadi agama paganism murni. dan makan makanannya. Dan menurut mereka. Beberapa referensi manifestasi distorsi dari Agama Kristen: 1. 2. dan tidak hubungan antara kitab injil dengan nama yang dikaitkannya. datang diiringi dua malaikat. sebagaimana mereka sebutkan pada Nuh . Ini adalah bagian dari beberapa keyakinan yang batil terhadap Tuhan dan para nabi.saw -. Sekolompok lagi berkata dengan trinitas. sementara umat-umat lain adalah domba tidak dipeduli dewa.anak haram yang dikandung oleh ibunya karena kebodohannya. 4. sesuai yang mereka klaim (Maha Tinggi dan Maha Besar Allah daripada apa yang mereka gambarkan) bahwa Allah itu tiga. Dan mereka mengatakan: bahwa Yesus . Jaconibisme berpendapat: bahwa Allah adalah Kristus sendiri. Dan menggambarkan nabi-nabi gila dan pezina. 4. bahwa Allah telah menyesal menenggelamkan bumi dalam banjir. 6. Semua kitab injil yang ada di tangan orang Kristen sampai hari ini tidak diketahui kapan tepatnya muncul. dan Lut . Kedua: Agama Kristen Agama Kristen tidak lebih baik daripada agama Yahudi. Dia (Allah) berfirman: (Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah al-Masih putra Maryam)./Kristus). Paganisme dan mitos-mitos dengan berbagai warna telah masuk dalam ajaran kitab Injil. dan kitab Injil.saw . .yang mereka tuduh berzina dengan putri-putrinya. transformasi pemikiran dan ilmu pengetahuan.

jadi mereka tidak yakin membunuhnya}. memilik sifat-sifat gnostik (kemanusiaan). lalu Allah menyerupakan dia dengan orang menunjukkan tempatnya. dan percaya bahwa ia disalib dan dibunuh. Tuhan Anak.4:158 Politik dan kehidupan sosial Rumania Negara: Negara Rumania.tidak dibunuh. selalu dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu.  Tuhan Roh Kudus.4:157 Dan yang mencoba membunuh Yesus adalah orang Yahudi yang takut akan penyebaran dakwahnya. dan memerintahkan atas nama Allah. Allah berfirman: (padahal mereka tidaklah membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. lalu mereka telah membunuhnya. lalu membunuhnya. Allah berfirman: (Mereka mengambil rabi mereka dan rahib mereka untuk tuhan selain Allah.saw . Allah mengangkat dia. diketahui dari ketidakadilan terhadap warga negara mereka. Tapi Isa . tidak ada Tuhan selain Dia. bahwa Allah (anak) ) ingin disalibkan untuk menebus dosa-dosa anak Adam. memiliki sifat-sifat duflikasi. yang . mereka mengklaim bahwa mereka berbicara. Allah berfirman: {Sebenarnya. pemilik dan budak. hidup dalam kebingungan dan perang di sana-sini. al-Masih anak Maryam dan diperintahkan untuk tidak menyembah selain satu Tuhan saja. Sebagaimana menyebar sistem kasta: sayyid (majikan) dan hambasahaya.QS. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana) QS. Salib dan mensucikannya. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang hal itu. melainkan mengikuti persangkaan belaka. Pensucian terhadap para biarawan. Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan). tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Firman Allah swt. yang merupakan agama Kristen. ( Sungguh telah kafir orang yang mengatakan: Allah adalah yang ketiga dari tiga). 5. hingga sebagian menjual anaknya untuk membayar pajak dan royalti yang harus dibayar. . 6. Mereka benar-benar tidak tahu (siapa sebenarnya yang dibunuh itu).

Adapun berkaitan dengan peraturan social bermasyarakat. dan mereka meyakini pada kaisar mereka ada ketuhanan. Sehingga mereka meninggalkan kesibukan mereka. sebagaimana pandangan mereka yang batil ini. banyak korupsi dan penjarahan. Dan para raja memiliki kekayaan yang amat banyak pada waktu yang sama kondisi rakyatnya susah hidup. seperti yang terjadi kepada rakyat Mesir dan Syam (Levant). dan pada kaisar itu pula ada hak dan tidak boleh memperselisihkan kepemimpinannya. sehingga punah setiap aqidah dan agama selain penyembah api. Dan terbatas peribadatan mereka pada upacara yang mereka laksanakan ditempat ibadah mereka. Khususnya pada pengaturan harta. diceritakan bahwa “khasru . atau tidak akan mungkin berpindah level yang lebih terhormat. angka criminal meningkat. maka mereka mengharamkan syahwat secara keseluruhan karna ia bagian dari ke gelapan. dan mereka memerintahkan untuk menghadap matahari dan api pada saat sembahyang. adalah system paksaan lagi zalim. api dan air. dan ia tidak sanggup untuk melampauinya. maka Persia dikenal mengamalkan peraturan pembedaan strata social. Seseorang dikalahkan dalam rumahnya oleh orang menyertainya pada hartanya. sebagaimana raja mereka menjawab ketika ia membunuh . dan menyeru dengan segera kehalaman untuk memenangkan cahaya. posisi seseorang ditentukan oleh keturunannya. Pahaman ini tetap saja muncul sampai muncul seseorang yang tidak dikenali ayahnya. dengan pergulatan antara cahaya dan kezaliman . maka menyebarlah kerusakan moral dan administrasi. sehingga orang yang datang kemudian menjadikan itu sebagai ritual. Sungguh para pengikut telah dikenakan sebagian besar jenis ketidakadilan dari kelas penguasa. Dan anak tersebut tidak mengetahui ayah nya. pada waktu itu negri Persia mensucikan kaisar-kaisar mereka. CUPLIKAN RINGKAS KEADAAN DUNIA SEBELUM ISLAM PERSIA Telah tersebar luas di negeri Persia sebelum munculnya pahaman Zoroaster menuhankan “mithra” dan “yema” dan ‘Ahah” kemudian datang fahaman “Zoroaster “ mereka menyeru untuk mengesakan tuhan sesuai dengan pandangan mereka. Kemudian setelah mereka keluar dari upacara tersebut mereka melakukan kebatilan dan kesesatan pada segala hal Diantara kehancuran Persia muncul seruan/dakwaan “maani” pada abad 13 masehi. Kemudian muncul setelah itu seruan “mazdek” menyebutkan bahwa harta dan perempuan sesuatu yang diizinkan dan yang dibolehkan seperti rumput. pengikutnya tetap di persia sampai kepada penaklukan islam. dan Afrika.kuat memakan yang lemah. berpegang pada system pajak/cukai yang sangat memberatkan anggota masyarakat. pengangguran meningkat.

yang lebih mencengangkan lagi bahwasanya Persia mereka terkenal dengan nasionalismenya dan meyakini mereka saja yang layak hidup di dunia ini. dan semoga memberikan manfaat dengan apa yang kita dengar . Karna mereka memandang orang lain selain mereka dengan pemandangan yang leceh/rendah. dan tidak dapat di hitung assesori kemegahan istananya. tetapi dalam waktu yang sama keadaan mereka lebih buru dari 2 peradaban yang diatas (Romawi dan Persia). dan salam sejahtera kepada para nabi dan Rasul. contohnya : kebudayaan india dan china.mahasuci allah tuhanmu dan tuhan yang mulia dengan sifat-sifatnya. alhamdulillahirobbil alamin. yang ingin kita sampaikan tentang umat ini dan kondisi terdahulu mereka pada masa diutusnya Nabi Muhammad SAW.yang kedua” memiliki kekayaan sebanyak 800 juta timbangan emans beliau pada tahun ke 3 dari kekuasaannya. dan selawat serta salam keatas nabi Muhammad saw. Yang Allah selamatkan siapa yang telah ditetapkan pada ilmu Allah yang berlalu. agar kita diberi taufiq bagi apa –apa yang ia sukai dan ridoi. Kita memohon kepada Allah taala. agar kita mengetahui bagaimana kondisi manusia dizaman itu yang memerlukan kepada risalah Nabi Muhammad saw yang kekal. Yang penting. Adapun “kaisar opervezz” beliau memiliki 12 ribu perempuan dan terdiri dari 50 ribu penunggang kuda. melainkan keadaan mereka pada zamannya paling hebat. Terdapat pula kemajuan yang lain dituangkan dalam sejarah. Memandang kepada tidak adanya keterkaitan langsung dengan penduduk jazirah arab dan tidak kita dedahkan tentang keadaannya. sesungguhnya Allah maha berkuasa atas sekalian. bukan yang lain dalam hal kemuliaan martabat manusia. .