Terjemahan Sirah Nabawiyah

SIRAH NABAWIYAH Berkata Zainal `Abidin bin Ali : kami dahulu mempelajari sirah/sejarah Rasulullah SAW sebagaimana

kami mempelajari surah al-Qur`an. Berkata Muhammad bin Sa`ad bin Abi Waqas : Dahulu ayah saya mengajarkan sirah dan peperangan Rasulullah SAW dan mengatakan : ini kemuliaan orang tuamu terdahulu, maka jangan sekali-kali kamu melupakannya. TUJUAN MEMPELAJARI SIRAH NABAWIYAH 1. Memiliki sikap aplikasi amal Rasulullah SAW dengan sahabat beliau terhadap hokumhukumj Islam. 2. Mengenal sifat-sifat Rasulullah SAW, sehingga semakin mantap kita meneladani beliau. 3. Meneladani Rasulullah SAW dan mengikuti langkah-langkahnya, sebagai bukti kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya. 4. Menguatkan azam seorang mukmin, yang demikian terpancar dari sikap-sikap keimanan yang bersumber kepada Aqidah yang mantap. 5. Terdapat pengajaran dan ibrah yang sangat banyak, terutama bagi mereka yang mempergunakan hati, akal dan fikirannya baik bagi para pemimpin maupun masyarakat. 6. Dalam sirah nabawiyah juga terdapat pengajaran bagi sekalian tipikal masyarakat, dan menjadi penenang dalam menghadapi ujian/cobaan yang dihadapinya, terutama bagi para da`i. 7. Sesungguhnya Sirah nabawiyah merupakan contoh yang agung bagi seorang manusia yang begitu sempurna dari seluruh sisi-sisinya. 8. Sirah nabawiyah memberikan banyak manfaat dalam memahami al-Quran dan Sunnah 9. Memperoleh banyak sekali ilmu pengetahuan islam yang benar. 10. Mengenal perkembangan dakwah islam, serta rintangan dan halangannya. 11. Mengetahui sebab turun ayat (asbabun nuzul) dan munasabahnya dengna Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. 12. Memahami tentang ilmu nasekh dan mansukh. 13. Mengetahui apa saja mukjizat yang diberikan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW. 14. Mengetahui kekhususan/keistimewaan Rasulullah SAW.

Kitab adab (bahasa dan sastra) 4. Al-Qur`an al Karim Yaitu : kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara wahyu. Al-Qur`an 2. Hadist 3. Kitab Dalail 4. Kitab Sirah 6. Kitab Syamail 5. gambaran dan cuplikan daripada al-Quran al karim” terdiri dari 2 jilid. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 1. . Kitab Fiqih 2. Ust Muhammad Izzat druzah telah menulis buku yang berjudul : “Sirah Rasulullah SAW. Kitab Buldan (Negri-Negri) dan sejarah serta Geografi SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 1.15. Memegang Riwayat yang soheh dalam memahami dan mempelajari sirah nabawiyah yang berbeda-beda. Kitab Rijal 3. Ensiklopedia Sirah SUMBER/REFERENSI SEKUNDER 1.

Badar. hudaibiyah. dan peperangan yang maha dahsyat seperti. Terdapat puluhan ayat quran tentang gambaran sosial masyarakat. Uhud. dan sikap Rasulullah terhadap orang Yahudi di madinah. . dan lain-lain. ringkasnya tidaklah sedikit ayat-ayat al. kewajiban jihad. Al-Qur`an menceritakan tentang hijrah. fath makkah.Quran yang menggambarkan kehidupan Rasulullah SAW dan kehidupan umat islam pada masa keemasan islam terdahulu. Al-Qur`an juga menceritakan permulaan dakwah Rasulullah SAW. serta sikap orang-orang yahudi dan para munafik terhadap RAsulullah SAW.terutama makkah tempat nabi dilahirkan dan diutus. Lingkungan tempat dilahirkannya nabi Muhammad SAW. banyak sekali sirah yang membicarakan tentang keadaan jazirah arab dengan seluruh sisi-sisinya. 2. perang tabuk. pemikiran dan ekonomi.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER Terdapat banyak sekali kejadian yang berhubungan dengan sirah nabawiyah : 1. 3. serta cara-cara berdakwah yang dipakai Rasulullah SAW dan para sahabatnya. dan eksistensi kaum muslimin di Madinah sehingga berdirinya daulah islamiyah. Sebagaimana juga al Qur`an membicarakan tentang kemiliteran. khandaq. Untuk lebih lengkapnya hendaklah merujuk kepada kitab tafsir. penaklukan khaibar. perang hunain. dan penentangan Quraisy.

Ada juga buku “Dalail” yang paling terkenal. karangan Abu Na`im al Asbahany. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 3. perbuatannnya. sudah barang tentu semua itu disandarkan kepada sisi-sisi keadaan sosial politik serta ekonomi masyarakat masa itu. Hadis merupakan referensi yang sangat penting dalam Sirah Nabawiyah.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 2. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER . Hadist Nabi Terdapat dalam kitab-kitab hadis dengan mengumpulkan seluruh riwayat yang berkaitan dengan perkataan Rasulullah SAW.karna sampai kepada kita dengan sanad yang banyak dan sahih tentang kejadian-kejadian dan peperangan rasulullah SAW. dan juga sifat-sifat detail dari kehidupan pribadi Rasulullah. serta sejarah beliau bersama para sahabat. dan “dalail al Nubuwwah” yang di karang oleh Baihaqy. Kitab Dalail Terdapat mukjizat dan dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran nabi Muhammad SAW. Faryabi (tahun 212 H) kitabnya : “Dalail al Nubuwwah” 2. 3. dan ulama yang paling dahulu menuliskan tentang hal ini : 1. Al-Madainy (Tahun 225 H) kitabnya : “ayat nabi (tanda-tanda kenabian) SAW”. dan ketetapannya.

sehingga mereka berusaha dengan sempurna dalam penulisannya dan perekamannya. diantaranya : Ibnu Abbas. “Sifat Nabi SAW” 2. Dan Barrak . 3. Diantara kitab Syamail yang masyhur ialah :”al Syamail al Muhammadiyah karangan Turmuzi. Abu al Bukhtury Wahab bin Wahab al Asady (tahun 200 H) bukunya . Kitab Syamail Adalah kitab yang menjelaskan akhlaq Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin amru bin Ash. Dan ulama yang telah menulis buku tentang hal ini : 1. Sangat terlihat jelas beberapa bilangan dari sahabat yang sangat serius dalam penulisan sirah nabawawiah ini.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 4. Akhlak Nabi SAW dan Adab-adab beliau” karangan Abi al Syeikh. termasuk ke stiqoh dalam periwayatan dan pemindahan nya. dan sifatnya postur tubuhnya (rupanya) maupun sifat akhlak beliau. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 4. Kitab sirah Kaum muslimin menganggap penting sirah nabawiah semenjak dari awal munculnya islam.

(Tahun 143 H) beliau ahli ibadah lagi tsiqah. beliau murid az Zuhri. Dan selain mereka. Ibnu Kasir dan Ibnu Hajar. . Aban bin Usman (tahun 101 – 105 H) 2. dan Ibnu Hisyam telah meringkasnua (tahun 218 H) dan ini juga yang ada dikalangan kita serkarang. Amir bin Syarahil (tahun as-Sya`by 103 H) • Diantara yang tertarik dengan sirah ialah “az Zuhri” (tahun 124 H) beliau menerima dan mengumpulkan dari para sahabat Rasulullah dan dari para senior tabiin. Urwah bin Zubair (tahun 94 H) 3. • Diantara yang terkenal dalam sirah nabawiyah bahkan dikaitkan dengannya ialah : Muhammad bin Ishaq (tahun 151 H). Beliau sangat konsentrasi dengan sirah. telah meriwayatkan daripada beliau putranya “ibnu mu`tamar)” . • Imam syafe`I berkata : tiada kitab sirah yang lebih soheh daripada kitab Musa bin Uqbah • Diantara orang yang menulis tentang sirah ialah : abu al Mu`tamir Sulaiman bin torkhon at tamimi. telah dihilangkan perkara-perkara yang tidak berhungan dengan sejarah/sirah. orang-orang ansor menanya beliau.bin `Azib. siroh ini telah disebutkan oleh Abu bakar bin Khair al Isybily dalam daftar isinya : (Hal : 231)dan menukilkan daripadanya ibnu saidun nas. • Diantara kitab : sirah : al waqidy : (tahun207 H) beliau diantara ketuanya. dan as Sihaily. Dan sebagaimana dihapus juga tarekh para nabi-nabi. Begitu juga telah dihapuskan apa-apa yang berkaitan dengan sya`ir. • Diantara kitab-kitab sirah yang dapat dipercayai ialah kitab musa bin Uqbah (tahun 140 H) Ibnu Mu`in berkata : kitab Musa bin Uqbah daripada az Zuhri diantara kitab yang paling sohih. dan beliau memberikan sikap dan beliau memiliki ilmu yang luas dan kemasyhurannnya dan pembacaannya serta kepakarannnya dalam sirah. melainkan bahawa beliau “Matruk” dalam periwayatan hadis. dan oleh AZ Zuhaili beliau syarahkan (tahun 518H) dalam kitabnya al raudu al Unfu”. Sebagaimana terdapat dalam muqaddimahnya. Selain mereka ini ada juga para sahabat dan para tabi`in yang menulis sirah nabawiyah ini diantaranya ialah : 1.

(tahun 902 H) AL MAUSU`AH/ENSIKLOPEDIA DALAM SIRAH Kitab yang paling terdahulu sepengetahuan kami ialah : 1. was Subul allaty wajjaha fiha” karangan Himad bin Ishaq bin Isma`il (tahun 267H) dan kitab “al Misbah al Mudi` fi kitab an Nabiy al Ummy wa rusuluhu ila mulukil ardi min arabiy wa ajamiy” karangan Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Hudaidah al ansory (tahun 783 H) dan kitab “ al Fajr al Mutawaly fiman intasaba linnabiyyi SAW minal khadam wal mawaliy” karangan Muhammad bin Abdurrahman as Shakhawy. serta kitab-kitab biografi. Dari kitab kontemporer ialah “al Jamik fis Sirah Nabawiyah” pengarang samirah al Zaid. dan mereka tidak mementingkan untuk menghukum riwayatnya dengan dalil. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER .dalam proses itu mereka membuat satu metode/manhaj : nerpegang kepada riwayat Ibnu Hisyam dan juga takhrij riwayat dari padanya. Para penulis mengumpulkan data dari kitab-kitab sirah dan kitab-kitab sunnah. kecuali kalau mereka tidak menjumpainyadalam satu tema. ternyata ada juga para ulama yang menulis dalam sebagian-sebagian sirah saja contohnya kitab “Tirkah SAW. Kitab “Subul al Huda war Rosyad fi sirah khairil `ibad” karangan Muhammad bin Yusuf al dimasqy as Syami (tahun 942 H) terdiri dari 300 kitab 2.• Diantara kitab sirah juga “uyun al asar fi funun al magazy wa al siyar “ karangan Ib sayyid al nas (tahun 734 H) dan al-Sirah al Nabawiyah karanganal Zahabi. (tahun 747 H) • Diantaranya juga kitab :Al-Bidayah wa al-Nihayah karangan Ibnu Kastir (tahun 774 H) • Diantara rujukan sirah ialah kitab fiqih sirah dan orang yang paling terdahulu menulis tentang fiqih sirah ialah : Abu Na`im ahmad bin Abdullah al Asbahani (tahun 430H) dalam kitabnya “ al Huda an nabawy” dan jakfar bin Muhammad al mustagfiri (tahun 432 H) dalam kitabnya “al Huda an Nabasy) dan “Zaadul Ma`ad fi Huda Khairul abad” karangan Ibnu Qayyim al Jauziyyah (tahun 751 H) • Sebagaimana ulama memiliki ihtimam yang besar dalam penulisan sirah secara global.

SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER AN NUZUM/BAIT-BAIT DALAM SIRAH • Para ulama melakukannya dengan Nuzum/bait-bait kejadian sirah itu sendiri. dan ada dalam nuzumnya sesuai dengan cara mereka menyampaikan dengan tidak memperhatikan sanadnya. sehingga mudah bagi pelajar dalam menghafalnya. Dan berpegang kepada alfiah dalam kitab-kitab sunnah dan sirah nabawiyyah. Bahwasanya kitab-kitab sirah nabawiyah terdiri dari sanadnya yang muktabar dan juga yang tidak muktabar. mereka menyebut sifat-sifat rasul dan keistimewaan beliau. tetapi apabila ada riwayat yang soheh mereka mengambil perhatian kepadanya. diantara yang pakar dalam nuzum sirah ini : al Hafiz Abdurrahim al Iraqy (tahun 806 H) dan bukunya telah dicetak dengan penjelasannya “al Ajjalah as Sunniyah ala alfiyah sirah nabawiyyah” oleh Abdurrauf al manawy (tahun 1031H). kecuali setelah hijrah dan sampinya rasul SAW ke kemah Ummu Ma`bad. • • . kemudian mereka menyebut sirahnya yang lain dengan menyebut sahabat-sahabat dekat rasulullah dan istri-istrinya dan hamba sahaya dan penjaganya dan khadimah beliau. Mereka menyusun sirah sesuai dengan tertibnya sesuai sejarah.

“al Umm” karangan imam syafe`i 3. ringkasnya ada terdapat dalam kitab-kitab terdahulu sebagai berikut : 1. 2. dan kita jumpai riwayat-riwayat dan kejadian-kejadian yang sangat banyak dalam berbagai bab. ‘al Amwal” karangan abu Ubaid 4. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB ADAB/BAHASA Buku buku sastra atau bahasa menggambarkan tentang keidupan sosiologi masyarakat dan tahap intelektualitas masyarakatnya pada masa nabi dan masa para sahabat seperti : Kitab :al again” karangan abu al farj al asfahany . “al Kharaj” karangan Abu yusuf Karangan-karangan seperti berikut : “Karangan (kitab-kitab hadis) bagi Abdurrozzaq” SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB RIJAL DAN BIOGRAFI Khususnya biografi para sahabat seperti : Kitab “al Isti`ab” karangan ibnu abdi al Birr Kitab “asad al Gobah” karangan ibnul asir “al Isobah” karangan Ibnu Hajar Kitab-kitab ini memiliki banyak sekali riwayat yang berkaitan dengan sirah dan kejadiankejadian. dan menyebutkan sikap-sikap para sahabt dalam peperangan dan utusan.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB FIQIH Kitab fiqih ia tempat untuk menetapkan hokum-hukum daripada al-Quran dan sunnah. “al Mudawwanah” karangan Imam Malik.

karna permulaan menulisnya semenjak masa kehidupan para sahabat radiyallahu anhum. karna merupakan contoh nyata dalam penerapan islam. Banyak sekali para sahabat yang memiliki perhatian kepada sirah nabawiyah ini seperti Abdullah bin abbas. Oleh karna itu. al barrak bin `Azib dan lain-lain. dan telah diklasifikasikan mereka penulis ini kepada tingkatan dan level seperti berikut : TINGKATAN/LEVEL PERTAMA : DIANTARA PENULIS TERMASYHUR : . Dan para sahabat pula pengetahuan mereka sangat detail terhadap sirah. kepada para tabi`in dengan keberkatan daripada sahabat dan ketetapan dari mereka. “Mu`jam asta`jam” karangan al bakriy TINGKATAN PARA PENULIS TERDAHULU DALAM SIRAH NABAWIYAH Kaum muslimin memiliki perhatian yang besar terhadap sirah nabawiyah. ini kemuliaan orang tua mu terdahulu maka jangan sia-siakan untuk mengingatnya. Abdullah bin amru bin as. “mu`jam al buldan “ karangan yaqut al hamawiy 2. para sahabat mengajarkan sirah anak-anak mereka sebagaimana mereka mengajarkan al-quran al khotib al bagdady meriwayatkan daripada zainal abidin bin ali : dahulu kami mempelajari peperangan rasulullah itu dan sirahnya sebagaimana kami mempelajari al quran. karna bahwasanya mereka hidup diwaktu kejadian itu berlangsung dan ikut serta dalam rentetan kejadian itu. Perhatian yang besar ini merupakan pengaruh yang besar dalam mempercayai riwayat-riwayat sirah nabawiyah. dan posisinya bedampingan dengan Al quran. Telah ditulis beberapa pelajaran penting tentang penulis-penulis terdahulu. Muhammad bin sa`id bin abi waqas berkata : dahulu ayah saya mengajarkan kepada kami tentang sirah dan peperangan dan ia mengatakan kepada kami: wahai anak-anakku. diantara buku tersebut ialah : 1. menjadi sumber inspirasi bagi mereka dalam kehidupan mereka. sirah nabayiah datang dari orang yang mumpuni dan dapat dipercayai.Kitab al aqdu al farid karangan ibnu abdi robbih SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB NEGRI-NEGRI DAN GEOGRAFI SEJARAH Kitab-kitab ini mengetengahkan sifat atau karakter sejaraj bagi kemajuan sebuah negri dan jalan-jalan serta jarak dan kejauhan dan kadang-kadang menjadi isyarat terhadap kejadian. mereka saling memberitahu sirah tersebut dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

Suhail zakkar melakukan pengumpulan terhadap riwayat-riwayar az Zuhri dan menyebarkannya dalam sebuah buku yang berjudul “al Magazi an nabawiyyah” TINGKATAN/LEVEL KETIGA : DIANTARA PENULIS TERMASYHUR: 1. akan tetapi riwayat mereka tertera dalam referensi-referensi yang bermacam-macam. Aban bin Usman wafat pada tahun 86 H (terdapat perbedaan pendapat) 2. beliau orang yang pertama menggunakan metodologi dengan mengumpulkan sanad. wafat tahun 143 H. imam malik memuji beliau dengan mengatakan : sesungguhnya kitab nya sebaik-baik sirah/maghazi yakni paling sahih. Syarhabiil bin saaad al madany wafat tahun 123 H. mulia. DR. Urwah bin Zubair wafat pada tahun 93 H 3. Abdullah bin Ka`ab al Ansori wafat pada tahun 97 H 4. . 2. tsiqah dari kalangan tabi`in. Musa bin uqbah wafat 141 H. Abdullah bin abu bakar bin hazam yang wafat pada tahun 135 H dia seorang muhddis. Muaddis yang tsiqah. 2. Begitu juga level ini buku mereka tidak sampai kepada kita. jujur. DR. Yahya bin mu`in mengatakan : kitab musa bin uqbah daripada az zuhri diantara kitab yang paling sahih. ibnu `uyainah berkata : tidak ada yang lebih mengetaui tentang sirah melainkan beliau. beliau Muhaddis. TINGKATAN/LEVEL KEDUA : DIANTARA PENULIS TERMASYHUR . Mustafa al A`zomi telah mengumpulkan riwayat riwayat urwah bin zubair tentang sirah dan beliau paparkan dalam kitabnya dengan judul “Magazi Rasulullah SAW” dan Haa ji mengatakan : sesungguhnya orang yang paling pertaman menyusun tentang sirah ialah Urwah bin az Zubair. Mu`ammar bin Rosyid. dan maksud dengan mengumpulkan sanad ialah bahwa beliau menyempurnakan ungkapan dan menghubungkan kejadian dengan tidak memutuskan sanadnya. muhaddis. stiqah dari kalangan tabi`in.1. Sulaiman bin thorhan at tamimi. beliau paling cerdas. dianggap dari kalangan ualam jarah dan ta`dil. yang siqoh diantara murid az Zuhri. wara`. 1. wafat tahun 153 H. Amir binsyarahil as Sya`by wafat pada tahun 103 H Kitab mereka tidak sampai kepada kita. 3. 3. Muhammad bin syihab az zuhri wafar pada tahun 124 H beliau diantara pembesar ualama hadist dizamannya.

Telah sampai kepada kita bagian dari magazi atau sirah Ibnu `Uqbah. beliau do`if/lemah menutur para ahli hadis. beliau mencampurkan yang baik dan kurang . jika tidak sampai kepada tingkat sahih. dapat dipercaya. banyak sekali orang memujinya yang demikian itu refleksi dari ke pemimpinannya/pakar dalam hal sirah. maka dia dalam level hasan . maka sesungguhnya dalam hafalannya sesuatu hal.  Al hafiz ibnu hajar mengatakan : beliau tidak sendiri. para ulama berhujjah kepadanya. wafat tahun 207 H. kitabnya masih berupa manuskripdi museum British London. Muhammad bin aiz ad dimasqy. Al waqidy terkenal dengan sifat mulianya sampai ketahap tidak punya apa-apa lagi. imam dalam sejarah.). seorang muhaddis yang siqoh. Perhatian al waqidy terlihat dari apa yang diriwayatkan daripadanya : tidak lah aku mengetahui satu peperangan dalam satu tempat melainkan aku datangi kepadanya sehinggga aku mengetahuinya. dari jalan : kholifah bin Khiyat  Salmah binal fadal al abrasy dari jalan : at Tabary. Muhammad Hamidullah. bagian yang paling penting bertajuk “ siroh ibnu Hisam” kemudian bagian yang disebut “as siyar wal maghazy” dan telah terbit dengan ditahqiq oleh DR. dan telah disebarkan oleh orentalis jerman Edward sahaw. sholeh keadaannya. walaupun beliau memiliki banyak bahan ilmu. dan bahagian dari sirah ibnu ishaq. wafat tahun 151 H. para ahlu hadis memberikan komentar kepada dirinya dan mendoifkan riwayat beliau. beliau dapat dipercaya pada dirinya lagi diridai. DIANTARA ORANG YANG MASYHUR RIWAYAT SIRAHNYA DARI IBNU ISHAQ :  Ziad bin Abdullah al bakaai.maghazi. tidak berlebihan.4. 5. 6.  Al hafiz az Zahabi mengatakan : beliau rujukan ilmu. Komentar iman ahmad bin hambal terhadap al waqidi : al waqidy menaiki sanad (sanad=sandaran pentej. baik dalam mengenal sirah/maghazy. tabari mengatakan : tidak ada dari sekitar bagdad sampai kepada khurasan aku tetapkan tentang Ibnu ishaq dari salmah bin al fadhol. Komentar az Zahabi pula : ia kumpulkan riwayat dan melebihkannya. Dan dari jalan : Ibnu Hisyam Muhazzib sirah  Bakar Bin Sulaiman. Muhammad bin Umar al waqidy. Muhammad bin ishaq.  Imam az Zahabi berkata : yang jelas bagi saya : bahwa ibnu ishaq baik hadisnya. wafat tahun 234 H.

bahwa Allah swt.) namun telah mengalami distorsi dan pergantian yang dilakukan oleh penganutnya sendiri. Hal ini terkandung dalam Taurat menyimpang: 1. Adapun umat-umat yang terpenting yang ada di sekitarnya seprti. Al-Waqidy sendiri atas kapasitas keilmuannya tidak terbantahkan lagi untuk mendapatkan tuduhan-tuduhan yang aneh”. Sungguh mereka telah mengambil keyakinan yang rusak dari umat-umat yang berada di sekitarnya.baik maka perhatikanlah/ waspadalah yang demikian. dan apa-apa yang membuat mereka bertemu. 2. Yunani. sehingga dijadikannya sebagai tuduhan. India. perbedaan orang terhadap hadis dan hukum. Mereka adalah pembunuh para nabi dan mengganti isi kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para nabi. Mereka membuat Tuhan seperti manusia. Dimana kedua agama tersebut adalah merupakan agama langit (turun dari Allahswt. selain isi kitab Taurat yang terdistori dan mereka Talmud dengan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kebesaran Allah swt. dan Ia beristirahat pada hari ketujuh. Sejarah Singkat Tentang Keadaan Dunia Sebelum Islam Sebelum membicarakan jazirah Arab sebagai tempat pilihan Allah yang menjadi pusat awal bermula ajaran agama Islam. Ibnu Sa’ad salah seorang muridnya berkata:”Beliau adalah orang yang tahu tentang maghazi (tempat peperangan). (Maha Tinggi lagi Maha Besar terhadapa apa yang dikatakan orang jahat) lelah pada hari keenam. Dan akan dipaparkan beberapa perubahan yang mereka telah lakukan terhadap dua agama tersebut. Dan akan menyusul sejarah singkat tentang keadaan dunia disaat Nabi saw. Pertama: Agama Yahudi Setelah itu orang-orang Yahudi kembali menyembah berhala. dan Cina. yang menciptakan alam semesta. yaitu hari sabtu. Agar dapat mengetahui fakta kehidupa yang mereka sedang alami. meskipun risalah itu masi ada di tangan mereka. . Tetapi sebelum itu akan dijelaskan tentang distorsi yang telah dialami agama Yahudi dan Keristen. Mereka sebut. Maka tidak berfaedah daripadanya tentang sirah dan juga kehidupan para sahabat. Menurut tradisi kisah lama Adam dan Hawa: “Dan mereka mendengar suara Tuhan Allah berjalan di taman…”. Berkata Ibnu Sayyid al-Nas sebagai pembelaan terhadap al-Waqidy: “Bahwa keluasan (kapasitas) ilmu seseorang menimbulkan risiko bagi persepsi orang lain. Akan tetapi perlu dijelaskan keadaan umat-umat yang ada di sekitar Jazira Arab. Romawi. Inilah profil singkat(abstrak) tentang para penulis dahulu dalam sirah nabi. diutus. sirah. futuhat(penaklukan). Persia.

Beberapa referensi manifestasi distorsi dari Agama Kristen: 1. sehingga menjadi agama paganism murni. 2. dan tidak hubungan antara kitab injil dengan nama yang dikaitkannya. Dan menurut mereka. Antara manusia. sementara umat-umat lain adalah domba tidak dipeduli dewa. memiliki sifat teologis.3. transformasi pemikiran dan ilmu pengetahuan. dan kitab Injil. Mereka mengatakan: bahwa Allah menerima tamu di sisi Ibrahim.anak haram yang dikandung oleh ibunya karena kebodohannya. 5. -  Tuhan Bapak.saw . karena mereka adalah orang-orang terpilih./Kristus). 4. sesuai yang mereka klaim (Maha Tinggi dan Maha Besar Allah daripada apa yang mereka gambarkan) bahwa Allah itu tiga. 6. Kedua: Agama Kristen Agama Kristen tidak lebih baik daripada agama Yahudi. Dalam Taurat: bahwa mereka memiliki Tuhan sendiri tidak mencintai selain mereka. Paganisme dan mitos-mitos dengan berbagai warna telah masuk dalam ajaran kitab Injil. Yang menciptakan semua itu adalah para rahib. datang diiringi dua malaikat. .saw . 4. Dan mereka mengatakan: bahwa Yesus . namun ia juga merupakan agama dari Allah dan diidentikkan penurunannya kepada Isa as. sebagaimana mereka sebutkan pada Nuh . Ini adalah bagian dari beberapa keyakinan yang batil terhadap Tuhan dan para nabi.yang mereka tuduh berzina dengan putri-putrinya. Dan ini ditegaskan oleh ahli sejarah Kristen. dan makan makanannya. Pendapat mereka berbeda tentang al-Masih (Isa as. Semua kitab injil yang ada di tangan orang Kristen sampai hari ini tidak diketahui kapan tepatnya muncul. Dan menggambarkan nabi-nabi gila dan pezina. dan Lut . bahwa Allah telah menyesal menenggelamkan bumi dalam banjir.saw -. Jaconibisme berpendapat: bahwa Allah adalah Kristus sendiri. Sekolompok lagi berkata dengan trinitas. Dia (Allah) berfirman: (Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah al-Masih putra Maryam). 3.

4:158 Politik dan kehidupan sosial Rumania Negara: Negara Rumania. Salib dan mensucikannya. mereka mengklaim bahwa mereka berbicara.tidak dibunuh. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana) QS. Tuhan Anak. Allah berfirman: {Sebenarnya. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang hal itu. dan memerintahkan atas nama Allah.saw . 6. memiliki sifat-sifat duflikasi. tidak ada Tuhan selain Dia. Tapi Isa . selalu dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. yang .4:157 Dan yang mencoba membunuh Yesus adalah orang Yahudi yang takut akan penyebaran dakwahnya. tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sebagaimana menyebar sistem kasta: sayyid (majikan) dan hambasahaya. ( Sungguh telah kafir orang yang mengatakan: Allah adalah yang ketiga dari tiga). 5.QS. Allah mengangkat dia. jadi mereka tidak yakin membunuhnya}. hingga sebagian menjual anaknya untuk membayar pajak dan royalti yang harus dibayar. . Pensucian terhadap para biarawan. yang merupakan agama Kristen. Allah berfirman: (Mereka mengambil rabi mereka dan rahib mereka untuk tuhan selain Allah. memilik sifat-sifat gnostik (kemanusiaan). dan percaya bahwa ia disalib dan dibunuh. Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan). hidup dalam kebingungan dan perang di sana-sini. melainkan mengikuti persangkaan belaka. al-Masih anak Maryam dan diperintahkan untuk tidak menyembah selain satu Tuhan saja. lalu Allah menyerupakan dia dengan orang menunjukkan tempatnya. lalu mereka telah membunuhnya.  Tuhan Roh Kudus. lalu membunuhnya. bahwa Allah (anak) ) ingin disalibkan untuk menebus dosa-dosa anak Adam. Allah berfirman: (padahal mereka tidaklah membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. diketahui dari ketidakadilan terhadap warga negara mereka. Firman Allah swt. Mereka benar-benar tidak tahu (siapa sebenarnya yang dibunuh itu). pemilik dan budak.

dan pada kaisar itu pula ada hak dan tidak boleh memperselisihkan kepemimpinannya. pada waktu itu negri Persia mensucikan kaisar-kaisar mereka. sebagaimana pandangan mereka yang batil ini. sehingga punah setiap aqidah dan agama selain penyembah api. dan ia tidak sanggup untuk melampauinya. posisi seseorang ditentukan oleh keturunannya. Kemudian setelah mereka keluar dari upacara tersebut mereka melakukan kebatilan dan kesesatan pada segala hal Diantara kehancuran Persia muncul seruan/dakwaan “maani” pada abad 13 masehi. maka menyebarlah kerusakan moral dan administrasi. sebagaimana raja mereka menjawab ketika ia membunuh . berpegang pada system pajak/cukai yang sangat memberatkan anggota masyarakat. Seseorang dikalahkan dalam rumahnya oleh orang menyertainya pada hartanya. diceritakan bahwa “khasru . maka Persia dikenal mengamalkan peraturan pembedaan strata social. pengangguran meningkat. Adapun berkaitan dengan peraturan social bermasyarakat. adalah system paksaan lagi zalim. sehingga orang yang datang kemudian menjadikan itu sebagai ritual. angka criminal meningkat. dan mereka memerintahkan untuk menghadap matahari dan api pada saat sembahyang. banyak korupsi dan penjarahan. maka mereka mengharamkan syahwat secara keseluruhan karna ia bagian dari ke gelapan. Sehingga mereka meninggalkan kesibukan mereka. dan menyeru dengan segera kehalaman untuk memenangkan cahaya. Kemudian muncul setelah itu seruan “mazdek” menyebutkan bahwa harta dan perempuan sesuatu yang diizinkan dan yang dibolehkan seperti rumput. Pahaman ini tetap saja muncul sampai muncul seseorang yang tidak dikenali ayahnya. Khususnya pada pengaturan harta. dan Afrika. seperti yang terjadi kepada rakyat Mesir dan Syam (Levant). CUPLIKAN RINGKAS KEADAAN DUNIA SEBELUM ISLAM PERSIA Telah tersebar luas di negeri Persia sebelum munculnya pahaman Zoroaster menuhankan “mithra” dan “yema” dan ‘Ahah” kemudian datang fahaman “Zoroaster “ mereka menyeru untuk mengesakan tuhan sesuai dengan pandangan mereka. Dan para raja memiliki kekayaan yang amat banyak pada waktu yang sama kondisi rakyatnya susah hidup. Sungguh para pengikut telah dikenakan sebagian besar jenis ketidakadilan dari kelas penguasa. atau tidak akan mungkin berpindah level yang lebih terhormat. dan mereka meyakini pada kaisar mereka ada ketuhanan. pengikutnya tetap di persia sampai kepada penaklukan islam.kuat memakan yang lemah. api dan air. Dan anak tersebut tidak mengetahui ayah nya. Dan terbatas peribadatan mereka pada upacara yang mereka laksanakan ditempat ibadah mereka. dengan pergulatan antara cahaya dan kezaliman .

Yang penting. tetapi dalam waktu yang sama keadaan mereka lebih buru dari 2 peradaban yang diatas (Romawi dan Persia). Kita memohon kepada Allah taala. dan salam sejahtera kepada para nabi dan Rasul. yang ingin kita sampaikan tentang umat ini dan kondisi terdahulu mereka pada masa diutusnya Nabi Muhammad SAW. dan tidak dapat di hitung assesori kemegahan istananya. dan selawat serta salam keatas nabi Muhammad saw. contohnya : kebudayaan india dan china.mahasuci allah tuhanmu dan tuhan yang mulia dengan sifat-sifatnya. yang lebih mencengangkan lagi bahwasanya Persia mereka terkenal dengan nasionalismenya dan meyakini mereka saja yang layak hidup di dunia ini. dan semoga memberikan manfaat dengan apa yang kita dengar . Adapun “kaisar opervezz” beliau memiliki 12 ribu perempuan dan terdiri dari 50 ribu penunggang kuda.yang kedua” memiliki kekayaan sebanyak 800 juta timbangan emans beliau pada tahun ke 3 dari kekuasaannya. agar kita mengetahui bagaimana kondisi manusia dizaman itu yang memerlukan kepada risalah Nabi Muhammad saw yang kekal. melainkan keadaan mereka pada zamannya paling hebat. sesungguhnya Allah maha berkuasa atas sekalian. bukan yang lain dalam hal kemuliaan martabat manusia. Terdapat pula kemajuan yang lain dituangkan dalam sejarah. . Memandang kepada tidak adanya keterkaitan langsung dengan penduduk jazirah arab dan tidak kita dedahkan tentang keadaannya. Yang Allah selamatkan siapa yang telah ditetapkan pada ilmu Allah yang berlalu. alhamdulillahirobbil alamin. agar kita diberi taufiq bagi apa –apa yang ia sukai dan ridoi. Karna mereka memandang orang lain selain mereka dengan pemandangan yang leceh/rendah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful