SIRAH NABAWIYAH Berkata Zainal `Abidin bin Ali : kami dahulu mempelajari sirah/sejarah Rasulullah SAW sebagaimana

kami mempelajari surah al-Qur`an. Berkata Muhammad bin Sa`ad bin Abi Waqas : Dahulu ayah saya mengajarkan sirah dan peperangan Rasulullah SAW dan mengatakan : ini kemuliaan orang tuamu terdahulu, maka jangan sekali-kali kamu melupakannya. TUJUAN MEMPELAJARI SIRAH NABAWIYAH 1. Memiliki sikap aplikasi amal Rasulullah SAW dengan sahabat beliau terhadap hokumhukumj Islam. 2. Mengenal sifat-sifat Rasulullah SAW, sehingga semakin mantap kita meneladani beliau. 3. Meneladani Rasulullah SAW dan mengikuti langkah-langkahnya, sebagai bukti kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya. 4. Menguatkan azam seorang mukmin, yang demikian terpancar dari sikap-sikap keimanan yang bersumber kepada Aqidah yang mantap. 5. Terdapat pengajaran dan ibrah yang sangat banyak, terutama bagi mereka yang mempergunakan hati, akal dan fikirannya baik bagi para pemimpin maupun masyarakat. 6. Dalam sirah nabawiyah juga terdapat pengajaran bagi sekalian tipikal masyarakat, dan menjadi penenang dalam menghadapi ujian/cobaan yang dihadapinya, terutama bagi para da`i. 7. Sesungguhnya Sirah nabawiyah merupakan contoh yang agung bagi seorang manusia yang begitu sempurna dari seluruh sisi-sisinya. 8. Sirah nabawiyah memberikan banyak manfaat dalam memahami al-Quran dan Sunnah 9. Memperoleh banyak sekali ilmu pengetahuan islam yang benar. 10. Mengenal perkembangan dakwah islam, serta rintangan dan halangannya. 11. Mengetahui sebab turun ayat (asbabun nuzul) dan munasabahnya dengna Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. 12. Memahami tentang ilmu nasekh dan mansukh. 13. Mengetahui apa saja mukjizat yang diberikan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW. 14. Mengetahui kekhususan/keistimewaan Rasulullah SAW.

Kitab Sirah 6. . Kitab adab (bahasa dan sastra) 4. Kitab Buldan (Negri-Negri) dan sejarah serta Geografi SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 1. Ust Muhammad Izzat druzah telah menulis buku yang berjudul : “Sirah Rasulullah SAW.15. Kitab Dalail 4. gambaran dan cuplikan daripada al-Quran al karim” terdiri dari 2 jilid. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 1. Kitab Fiqih 2. Kitab Rijal 3. Memegang Riwayat yang soheh dalam memahami dan mempelajari sirah nabawiyah yang berbeda-beda. Al-Qur`an 2. Al-Qur`an al Karim Yaitu : kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara wahyu. Ensiklopedia Sirah SUMBER/REFERENSI SEKUNDER 1. Kitab Syamail 5. Hadist 3.

Badar. Terdapat puluhan ayat quran tentang gambaran sosial masyarakat.Quran yang menggambarkan kehidupan Rasulullah SAW dan kehidupan umat islam pada masa keemasan islam terdahulu. banyak sekali sirah yang membicarakan tentang keadaan jazirah arab dengan seluruh sisi-sisinya.terutama makkah tempat nabi dilahirkan dan diutus. Untuk lebih lengkapnya hendaklah merujuk kepada kitab tafsir. . 2. serta cara-cara berdakwah yang dipakai Rasulullah SAW dan para sahabatnya. dan peperangan yang maha dahsyat seperti. Al-Qur`an menceritakan tentang hijrah. dan penentangan Quraisy. dan eksistensi kaum muslimin di Madinah sehingga berdirinya daulah islamiyah. dan lain-lain. fath makkah. dan sikap Rasulullah terhadap orang Yahudi di madinah. Lingkungan tempat dilahirkannya nabi Muhammad SAW. Sebagaimana juga al Qur`an membicarakan tentang kemiliteran. pemikiran dan ekonomi. khandaq. serta sikap orang-orang yahudi dan para munafik terhadap RAsulullah SAW. perang hunain. 3. Al-Qur`an juga menceritakan permulaan dakwah Rasulullah SAW. perang tabuk. penaklukan khaibar. kewajiban jihad.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER Terdapat banyak sekali kejadian yang berhubungan dengan sirah nabawiyah : 1. Uhud. ringkasnya tidaklah sedikit ayat-ayat al. hudaibiyah.

karna sampai kepada kita dengan sanad yang banyak dan sahih tentang kejadian-kejadian dan peperangan rasulullah SAW. Al-Madainy (Tahun 225 H) kitabnya : “ayat nabi (tanda-tanda kenabian) SAW”. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER . Ada juga buku “Dalail” yang paling terkenal. Hadist Nabi Terdapat dalam kitab-kitab hadis dengan mengumpulkan seluruh riwayat yang berkaitan dengan perkataan Rasulullah SAW. karangan Abu Na`im al Asbahany. Kitab Dalail Terdapat mukjizat dan dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran nabi Muhammad SAW. serta sejarah beliau bersama para sahabat. dan ketetapannya. sudah barang tentu semua itu disandarkan kepada sisi-sisi keadaan sosial politik serta ekonomi masyarakat masa itu. dan “dalail al Nubuwwah” yang di karang oleh Baihaqy. dan ulama yang paling dahulu menuliskan tentang hal ini : 1. Faryabi (tahun 212 H) kitabnya : “Dalail al Nubuwwah” 2. Hadis merupakan referensi yang sangat penting dalam Sirah Nabawiyah. dan juga sifat-sifat detail dari kehidupan pribadi Rasulullah. 3. perbuatannnya.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 2. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 3.

Sangat terlihat jelas beberapa bilangan dari sahabat yang sangat serius dalam penulisan sirah nabawawiah ini.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 4. Kitab sirah Kaum muslimin menganggap penting sirah nabawiah semenjak dari awal munculnya islam. Kitab Syamail Adalah kitab yang menjelaskan akhlaq Nabi Muhammad SAW. dan sifatnya postur tubuhnya (rupanya) maupun sifat akhlak beliau. 3. Abdullah bin amru bin Ash. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 4. Diantara kitab Syamail yang masyhur ialah :”al Syamail al Muhammadiyah karangan Turmuzi. diantaranya : Ibnu Abbas. “Sifat Nabi SAW” 2. Abu al Bukhtury Wahab bin Wahab al Asady (tahun 200 H) bukunya . Akhlak Nabi SAW dan Adab-adab beliau” karangan Abi al Syeikh. Dan Barrak . Dan ulama yang telah menulis buku tentang hal ini : 1.sehingga mereka berusaha dengan sempurna dalam penulisannya dan perekamannya. termasuk ke stiqoh dalam periwayatan dan pemindahan nya.

dan Ibnu Hisyam telah meringkasnua (tahun 218 H) dan ini juga yang ada dikalangan kita serkarang. Ibnu Kasir dan Ibnu Hajar. orang-orang ansor menanya beliau.bin `Azib. Sebagaimana terdapat dalam muqaddimahnya. Urwah bin Zubair (tahun 94 H) 3. • Diantara kitab : sirah : al waqidy : (tahun207 H) beliau diantara ketuanya. melainkan bahawa beliau “Matruk” dalam periwayatan hadis. siroh ini telah disebutkan oleh Abu bakar bin Khair al Isybily dalam daftar isinya : (Hal : 231)dan menukilkan daripadanya ibnu saidun nas. Selain mereka ini ada juga para sahabat dan para tabi`in yang menulis sirah nabawiyah ini diantaranya ialah : 1. • Diantara yang terkenal dalam sirah nabawiyah bahkan dikaitkan dengannya ialah : Muhammad bin Ishaq (tahun 151 H). dan as Sihaily. telah dihilangkan perkara-perkara yang tidak berhungan dengan sejarah/sirah. Dan sebagaimana dihapus juga tarekh para nabi-nabi. Beliau sangat konsentrasi dengan sirah. . beliau murid az Zuhri. dan oleh AZ Zuhaili beliau syarahkan (tahun 518H) dalam kitabnya al raudu al Unfu”. Amir bin Syarahil (tahun as-Sya`by 103 H) • Diantara yang tertarik dengan sirah ialah “az Zuhri” (tahun 124 H) beliau menerima dan mengumpulkan dari para sahabat Rasulullah dan dari para senior tabiin. • Imam syafe`I berkata : tiada kitab sirah yang lebih soheh daripada kitab Musa bin Uqbah • Diantara orang yang menulis tentang sirah ialah : abu al Mu`tamir Sulaiman bin torkhon at tamimi. telah meriwayatkan daripada beliau putranya “ibnu mu`tamar)” . • Diantara kitab-kitab sirah yang dapat dipercayai ialah kitab musa bin Uqbah (tahun 140 H) Ibnu Mu`in berkata : kitab Musa bin Uqbah daripada az Zuhri diantara kitab yang paling sohih. (Tahun 143 H) beliau ahli ibadah lagi tsiqah. Begitu juga telah dihapuskan apa-apa yang berkaitan dengan sya`ir. dan beliau memberikan sikap dan beliau memiliki ilmu yang luas dan kemasyhurannnya dan pembacaannya serta kepakarannnya dalam sirah. Aban bin Usman (tahun 101 – 105 H) 2. Dan selain mereka.

ternyata ada juga para ulama yang menulis dalam sebagian-sebagian sirah saja contohnya kitab “Tirkah SAW. serta kitab-kitab biografi. dan mereka tidak mementingkan untuk menghukum riwayatnya dengan dalil. (tahun 747 H) • Diantaranya juga kitab :Al-Bidayah wa al-Nihayah karangan Ibnu Kastir (tahun 774 H) • Diantara rujukan sirah ialah kitab fiqih sirah dan orang yang paling terdahulu menulis tentang fiqih sirah ialah : Abu Na`im ahmad bin Abdullah al Asbahani (tahun 430H) dalam kitabnya “ al Huda an nabawy” dan jakfar bin Muhammad al mustagfiri (tahun 432 H) dalam kitabnya “al Huda an Nabasy) dan “Zaadul Ma`ad fi Huda Khairul abad” karangan Ibnu Qayyim al Jauziyyah (tahun 751 H) • Sebagaimana ulama memiliki ihtimam yang besar dalam penulisan sirah secara global. (tahun 902 H) AL MAUSU`AH/ENSIKLOPEDIA DALAM SIRAH Kitab yang paling terdahulu sepengetahuan kami ialah : 1. kecuali kalau mereka tidak menjumpainyadalam satu tema. Kitab “Subul al Huda war Rosyad fi sirah khairil `ibad” karangan Muhammad bin Yusuf al dimasqy as Syami (tahun 942 H) terdiri dari 300 kitab 2.dalam proses itu mereka membuat satu metode/manhaj : nerpegang kepada riwayat Ibnu Hisyam dan juga takhrij riwayat dari padanya. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER . Dari kitab kontemporer ialah “al Jamik fis Sirah Nabawiyah” pengarang samirah al Zaid.• Diantara kitab sirah juga “uyun al asar fi funun al magazy wa al siyar “ karangan Ib sayyid al nas (tahun 734 H) dan al-Sirah al Nabawiyah karanganal Zahabi. Para penulis mengumpulkan data dari kitab-kitab sirah dan kitab-kitab sunnah. was Subul allaty wajjaha fiha” karangan Himad bin Ishaq bin Isma`il (tahun 267H) dan kitab “al Misbah al Mudi` fi kitab an Nabiy al Ummy wa rusuluhu ila mulukil ardi min arabiy wa ajamiy” karangan Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Hudaidah al ansory (tahun 783 H) dan kitab “ al Fajr al Mutawaly fiman intasaba linnabiyyi SAW minal khadam wal mawaliy” karangan Muhammad bin Abdurrahman as Shakhawy.

Dan berpegang kepada alfiah dalam kitab-kitab sunnah dan sirah nabawiyyah. Bahwasanya kitab-kitab sirah nabawiyah terdiri dari sanadnya yang muktabar dan juga yang tidak muktabar. • • . tetapi apabila ada riwayat yang soheh mereka mengambil perhatian kepadanya. Mereka menyusun sirah sesuai dengan tertibnya sesuai sejarah. dan ada dalam nuzumnya sesuai dengan cara mereka menyampaikan dengan tidak memperhatikan sanadnya. kemudian mereka menyebut sirahnya yang lain dengan menyebut sahabat-sahabat dekat rasulullah dan istri-istrinya dan hamba sahaya dan penjaganya dan khadimah beliau. diantara yang pakar dalam nuzum sirah ini : al Hafiz Abdurrahim al Iraqy (tahun 806 H) dan bukunya telah dicetak dengan penjelasannya “al Ajjalah as Sunniyah ala alfiyah sirah nabawiyyah” oleh Abdurrauf al manawy (tahun 1031H). sehingga mudah bagi pelajar dalam menghafalnya. mereka menyebut sifat-sifat rasul dan keistimewaan beliau.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER AN NUZUM/BAIT-BAIT DALAM SIRAH • Para ulama melakukannya dengan Nuzum/bait-bait kejadian sirah itu sendiri. kecuali setelah hijrah dan sampinya rasul SAW ke kemah Ummu Ma`bad.

“al Kharaj” karangan Abu yusuf Karangan-karangan seperti berikut : “Karangan (kitab-kitab hadis) bagi Abdurrozzaq” SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB RIJAL DAN BIOGRAFI Khususnya biografi para sahabat seperti : Kitab “al Isti`ab” karangan ibnu abdi al Birr Kitab “asad al Gobah” karangan ibnul asir “al Isobah” karangan Ibnu Hajar Kitab-kitab ini memiliki banyak sekali riwayat yang berkaitan dengan sirah dan kejadiankejadian. “al Umm” karangan imam syafe`i 3. dan menyebutkan sikap-sikap para sahabt dalam peperangan dan utusan. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB ADAB/BAHASA Buku buku sastra atau bahasa menggambarkan tentang keidupan sosiologi masyarakat dan tahap intelektualitas masyarakatnya pada masa nabi dan masa para sahabat seperti : Kitab :al again” karangan abu al farj al asfahany . ‘al Amwal” karangan abu Ubaid 4.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB FIQIH Kitab fiqih ia tempat untuk menetapkan hokum-hukum daripada al-Quran dan sunnah. dan kita jumpai riwayat-riwayat dan kejadian-kejadian yang sangat banyak dalam berbagai bab. “al Mudawwanah” karangan Imam Malik. ringkasnya ada terdapat dalam kitab-kitab terdahulu sebagai berikut : 1. 2.

dan telah diklasifikasikan mereka penulis ini kepada tingkatan dan level seperti berikut : TINGKATAN/LEVEL PERTAMA : DIANTARA PENULIS TERMASYHUR : . dan posisinya bedampingan dengan Al quran. Telah ditulis beberapa pelajaran penting tentang penulis-penulis terdahulu. “Mu`jam asta`jam” karangan al bakriy TINGKATAN PARA PENULIS TERDAHULU DALAM SIRAH NABAWIYAH Kaum muslimin memiliki perhatian yang besar terhadap sirah nabawiyah. Perhatian yang besar ini merupakan pengaruh yang besar dalam mempercayai riwayat-riwayat sirah nabawiyah. Muhammad bin sa`id bin abi waqas berkata : dahulu ayah saya mengajarkan kepada kami tentang sirah dan peperangan dan ia mengatakan kepada kami: wahai anak-anakku. Banyak sekali para sahabat yang memiliki perhatian kepada sirah nabawiyah ini seperti Abdullah bin abbas. Abdullah bin amru bin as. “mu`jam al buldan “ karangan yaqut al hamawiy 2. Dan para sahabat pula pengetahuan mereka sangat detail terhadap sirah. kepada para tabi`in dengan keberkatan daripada sahabat dan ketetapan dari mereka. ini kemuliaan orang tua mu terdahulu maka jangan sia-siakan untuk mengingatnya. mereka saling memberitahu sirah tersebut dari satu generasi kepada generasi berikutnya. karna merupakan contoh nyata dalam penerapan islam. sirah nabayiah datang dari orang yang mumpuni dan dapat dipercayai.Kitab al aqdu al farid karangan ibnu abdi robbih SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB NEGRI-NEGRI DAN GEOGRAFI SEJARAH Kitab-kitab ini mengetengahkan sifat atau karakter sejaraj bagi kemajuan sebuah negri dan jalan-jalan serta jarak dan kejauhan dan kadang-kadang menjadi isyarat terhadap kejadian. Oleh karna itu. al barrak bin `Azib dan lain-lain. karna bahwasanya mereka hidup diwaktu kejadian itu berlangsung dan ikut serta dalam rentetan kejadian itu. menjadi sumber inspirasi bagi mereka dalam kehidupan mereka. karna permulaan menulisnya semenjak masa kehidupan para sahabat radiyallahu anhum. para sahabat mengajarkan sirah anak-anak mereka sebagaimana mereka mengajarkan al-quran al khotib al bagdady meriwayatkan daripada zainal abidin bin ali : dahulu kami mempelajari peperangan rasulullah itu dan sirahnya sebagaimana kami mempelajari al quran. diantara buku tersebut ialah : 1.

tsiqah dari kalangan tabi`in. Mustafa al A`zomi telah mengumpulkan riwayat riwayat urwah bin zubair tentang sirah dan beliau paparkan dalam kitabnya dengan judul “Magazi Rasulullah SAW” dan Haa ji mengatakan : sesungguhnya orang yang paling pertaman menyusun tentang sirah ialah Urwah bin az Zubair. . Syarhabiil bin saaad al madany wafat tahun 123 H. DR. Begitu juga level ini buku mereka tidak sampai kepada kita. jujur. 2. Sulaiman bin thorhan at tamimi. muhaddis.1. Abdullah bin Ka`ab al Ansori wafat pada tahun 97 H 4. yang siqoh diantara murid az Zuhri. Urwah bin Zubair wafat pada tahun 93 H 3. stiqah dari kalangan tabi`in. Mu`ammar bin Rosyid. wafat tahun 153 H. Amir binsyarahil as Sya`by wafat pada tahun 103 H Kitab mereka tidak sampai kepada kita. Yahya bin mu`in mengatakan : kitab musa bin uqbah daripada az zuhri diantara kitab yang paling sahih. Abdullah bin abu bakar bin hazam yang wafat pada tahun 135 H dia seorang muhddis. Musa bin uqbah wafat 141 H. DR. 1. beliau Muhaddis. wafat tahun 143 H. imam malik memuji beliau dengan mengatakan : sesungguhnya kitab nya sebaik-baik sirah/maghazi yakni paling sahih. dan maksud dengan mengumpulkan sanad ialah bahwa beliau menyempurnakan ungkapan dan menghubungkan kejadian dengan tidak memutuskan sanadnya. beliau orang yang pertama menggunakan metodologi dengan mengumpulkan sanad. Aban bin Usman wafat pada tahun 86 H (terdapat perbedaan pendapat) 2. Muaddis yang tsiqah. 3. akan tetapi riwayat mereka tertera dalam referensi-referensi yang bermacam-macam. wara`. 2. Suhail zakkar melakukan pengumpulan terhadap riwayat-riwayar az Zuhri dan menyebarkannya dalam sebuah buku yang berjudul “al Magazi an nabawiyyah” TINGKATAN/LEVEL KETIGA : DIANTARA PENULIS TERMASYHUR: 1. mulia. TINGKATAN/LEVEL KEDUA : DIANTARA PENULIS TERMASYHUR . dianggap dari kalangan ualam jarah dan ta`dil. ibnu `uyainah berkata : tidak ada yang lebih mengetaui tentang sirah melainkan beliau. beliau paling cerdas. 3. Muhammad bin syihab az zuhri wafar pada tahun 124 H beliau diantara pembesar ualama hadist dizamannya.

para ulama berhujjah kepadanya. imam dalam sejarah. Dan dari jalan : Ibnu Hisyam Muhazzib sirah  Bakar Bin Sulaiman. beliau do`if/lemah menutur para ahli hadis. dari jalan : kholifah bin Khiyat  Salmah binal fadal al abrasy dari jalan : at Tabary. Muhammad bin Umar al waqidy. dapat dipercaya. tidak berlebihan. wafat tahun 207 H. wafat tahun 151 H. Muhammad bin aiz ad dimasqy. kitabnya masih berupa manuskripdi museum British London. Muhammad Hamidullah. para ahlu hadis memberikan komentar kepada dirinya dan mendoifkan riwayat beliau. seorang muhaddis yang siqoh. Telah sampai kepada kita bagian dari magazi atau sirah Ibnu `Uqbah. sholeh keadaannya. Muhammad bin ishaq. Perhatian al waqidy terlihat dari apa yang diriwayatkan daripadanya : tidak lah aku mengetahui satu peperangan dalam satu tempat melainkan aku datangi kepadanya sehinggga aku mengetahuinya. bagian yang paling penting bertajuk “ siroh ibnu Hisam” kemudian bagian yang disebut “as siyar wal maghazy” dan telah terbit dengan ditahqiq oleh DR. jika tidak sampai kepada tingkat sahih. beliau mencampurkan yang baik dan kurang . walaupun beliau memiliki banyak bahan ilmu. Komentar az Zahabi pula : ia kumpulkan riwayat dan melebihkannya. maka sesungguhnya dalam hafalannya sesuatu hal.maghazi. baik dalam mengenal sirah/maghazy.  Imam az Zahabi berkata : yang jelas bagi saya : bahwa ibnu ishaq baik hadisnya.  Al hafiz ibnu hajar mengatakan : beliau tidak sendiri. wafat tahun 234 H.4. Komentar iman ahmad bin hambal terhadap al waqidi : al waqidy menaiki sanad (sanad=sandaran pentej. banyak sekali orang memujinya yang demikian itu refleksi dari ke pemimpinannya/pakar dalam hal sirah. Al waqidy terkenal dengan sifat mulianya sampai ketahap tidak punya apa-apa lagi. beliau dapat dipercaya pada dirinya lagi diridai. tabari mengatakan : tidak ada dari sekitar bagdad sampai kepada khurasan aku tetapkan tentang Ibnu ishaq dari salmah bin al fadhol. DIANTARA ORANG YANG MASYHUR RIWAYAT SIRAHNYA DARI IBNU ISHAQ :  Ziad bin Abdullah al bakaai. 5. dan bahagian dari sirah ibnu ishaq. dan telah disebarkan oleh orentalis jerman Edward sahaw. maka dia dalam level hasan . 6.).  Al hafiz az Zahabi mengatakan : beliau rujukan ilmu.

(Maha Tinggi lagi Maha Besar terhadapa apa yang dikatakan orang jahat) lelah pada hari keenam. Maka tidak berfaedah daripadanya tentang sirah dan juga kehidupan para sahabat. sehingga dijadikannya sebagai tuduhan. selain isi kitab Taurat yang terdistori dan mereka Talmud dengan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kebesaran Allah swt. . Sejarah Singkat Tentang Keadaan Dunia Sebelum Islam Sebelum membicarakan jazirah Arab sebagai tempat pilihan Allah yang menjadi pusat awal bermula ajaran agama Islam. Inilah profil singkat(abstrak) tentang para penulis dahulu dalam sirah nabi. meskipun risalah itu masi ada di tangan mereka. diutus. dan apa-apa yang membuat mereka bertemu. dan Ia beristirahat pada hari ketujuh.baik maka perhatikanlah/ waspadalah yang demikian. perbedaan orang terhadap hadis dan hukum. Menurut tradisi kisah lama Adam dan Hawa: “Dan mereka mendengar suara Tuhan Allah berjalan di taman…”. Yunani. yaitu hari sabtu. Al-Waqidy sendiri atas kapasitas keilmuannya tidak terbantahkan lagi untuk mendapatkan tuduhan-tuduhan yang aneh”. bahwa Allah swt. Mereka sebut. Dimana kedua agama tersebut adalah merupakan agama langit (turun dari Allahswt. Tetapi sebelum itu akan dijelaskan tentang distorsi yang telah dialami agama Yahudi dan Keristen. Pertama: Agama Yahudi Setelah itu orang-orang Yahudi kembali menyembah berhala. Mereka adalah pembunuh para nabi dan mengganti isi kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para nabi. Akan tetapi perlu dijelaskan keadaan umat-umat yang ada di sekitar Jazira Arab. Romawi.) namun telah mengalami distorsi dan pergantian yang dilakukan oleh penganutnya sendiri. Agar dapat mengetahui fakta kehidupa yang mereka sedang alami. yang menciptakan alam semesta. Hal ini terkandung dalam Taurat menyimpang: 1. Adapun umat-umat yang terpenting yang ada di sekitarnya seprti. India. 2. Berkata Ibnu Sayyid al-Nas sebagai pembelaan terhadap al-Waqidy: “Bahwa keluasan (kapasitas) ilmu seseorang menimbulkan risiko bagi persepsi orang lain. Ibnu Sa’ad salah seorang muridnya berkata:”Beliau adalah orang yang tahu tentang maghazi (tempat peperangan). Dan akan menyusul sejarah singkat tentang keadaan dunia disaat Nabi saw. Sungguh mereka telah mengambil keyakinan yang rusak dari umat-umat yang berada di sekitarnya. sirah. Dan akan dipaparkan beberapa perubahan yang mereka telah lakukan terhadap dua agama tersebut. Mereka membuat Tuhan seperti manusia. futuhat(penaklukan). Persia. dan Cina.

Dia (Allah) berfirman: (Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah al-Masih putra Maryam). dan Lut . 2. Semua kitab injil yang ada di tangan orang Kristen sampai hari ini tidak diketahui kapan tepatnya muncul. bahwa Allah telah menyesal menenggelamkan bumi dalam banjir. sebagaimana mereka sebutkan pada Nuh . Pendapat mereka berbeda tentang al-Masih (Isa as. Sekolompok lagi berkata dengan trinitas. 4. namun ia juga merupakan agama dari Allah dan diidentikkan penurunannya kepada Isa as.saw . Ini adalah bagian dari beberapa keyakinan yang batil terhadap Tuhan dan para nabi. sesuai yang mereka klaim (Maha Tinggi dan Maha Besar Allah daripada apa yang mereka gambarkan) bahwa Allah itu tiga.saw -. 5. datang diiringi dua malaikat. Paganisme dan mitos-mitos dengan berbagai warna telah masuk dalam ajaran kitab Injil. sehingga menjadi agama paganism murni. karena mereka adalah orang-orang terpilih.anak haram yang dikandung oleh ibunya karena kebodohannya. Dan ini ditegaskan oleh ahli sejarah Kristen. Mereka mengatakan: bahwa Allah menerima tamu di sisi Ibrahim. Jaconibisme berpendapat: bahwa Allah adalah Kristus sendiri.saw . Dan mereka mengatakan: bahwa Yesus ./Kristus). Beberapa referensi manifestasi distorsi dari Agama Kristen: 1. dan tidak hubungan antara kitab injil dengan nama yang dikaitkannya. Kedua: Agama Kristen Agama Kristen tidak lebih baik daripada agama Yahudi. -  Tuhan Bapak. 3.yang mereka tuduh berzina dengan putri-putrinya. 6. Antara manusia. Dalam Taurat: bahwa mereka memiliki Tuhan sendiri tidak mencintai selain mereka.3. Dan menggambarkan nabi-nabi gila dan pezina. memiliki sifat teologis. dan kitab Injil. 4. dan makan makanannya. sementara umat-umat lain adalah domba tidak dipeduli dewa. Yang menciptakan semua itu adalah para rahib. Dan menurut mereka. transformasi pemikiran dan ilmu pengetahuan. .

mereka mengklaim bahwa mereka berbicara. Allah berfirman: (Mereka mengambil rabi mereka dan rahib mereka untuk tuhan selain Allah. Tuhan Anak. Allah berfirman: {Sebenarnya. hingga sebagian menjual anaknya untuk membayar pajak dan royalti yang harus dibayar. lalu mereka telah membunuhnya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana) QS. jadi mereka tidak yakin membunuhnya}. yang . Allah berfirman: (padahal mereka tidaklah membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. memilik sifat-sifat gnostik (kemanusiaan). lalu membunuhnya. Salib dan mensucikannya. hidup dalam kebingungan dan perang di sana-sini. diketahui dari ketidakadilan terhadap warga negara mereka.tidak dibunuh. 6. yang merupakan agama Kristen. selalu dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu.saw . Tapi Isa .QS. Sebagaimana menyebar sistem kasta: sayyid (majikan) dan hambasahaya. ( Sungguh telah kafir orang yang mengatakan: Allah adalah yang ketiga dari tiga). dan memerintahkan atas nama Allah. tidak ada Tuhan selain Dia. pemilik dan budak.4:157 Dan yang mencoba membunuh Yesus adalah orang Yahudi yang takut akan penyebaran dakwahnya. tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Pensucian terhadap para biarawan. Allah mengangkat dia. memiliki sifat-sifat duflikasi. bahwa Allah (anak) ) ingin disalibkan untuk menebus dosa-dosa anak Adam. al-Masih anak Maryam dan diperintahkan untuk tidak menyembah selain satu Tuhan saja. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang hal itu.  Tuhan Roh Kudus. melainkan mengikuti persangkaan belaka. lalu Allah menyerupakan dia dengan orang menunjukkan tempatnya.4:158 Politik dan kehidupan sosial Rumania Negara: Negara Rumania. 5. . Firman Allah swt. dan percaya bahwa ia disalib dan dibunuh. Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan). Mereka benar-benar tidak tahu (siapa sebenarnya yang dibunuh itu).

Sehingga mereka meninggalkan kesibukan mereka. maka menyebarlah kerusakan moral dan administrasi. maka Persia dikenal mengamalkan peraturan pembedaan strata social. Kemudian muncul setelah itu seruan “mazdek” menyebutkan bahwa harta dan perempuan sesuatu yang diizinkan dan yang dibolehkan seperti rumput. dan pada kaisar itu pula ada hak dan tidak boleh memperselisihkan kepemimpinannya. pada waktu itu negri Persia mensucikan kaisar-kaisar mereka. sebagaimana raja mereka menjawab ketika ia membunuh . adalah system paksaan lagi zalim. diceritakan bahwa “khasru . Dan anak tersebut tidak mengetahui ayah nya. Khususnya pada pengaturan harta. dan ia tidak sanggup untuk melampauinya. Sungguh para pengikut telah dikenakan sebagian besar jenis ketidakadilan dari kelas penguasa. CUPLIKAN RINGKAS KEADAAN DUNIA SEBELUM ISLAM PERSIA Telah tersebar luas di negeri Persia sebelum munculnya pahaman Zoroaster menuhankan “mithra” dan “yema” dan ‘Ahah” kemudian datang fahaman “Zoroaster “ mereka menyeru untuk mengesakan tuhan sesuai dengan pandangan mereka. banyak korupsi dan penjarahan. api dan air. Seseorang dikalahkan dalam rumahnya oleh orang menyertainya pada hartanya. Dan para raja memiliki kekayaan yang amat banyak pada waktu yang sama kondisi rakyatnya susah hidup. pengikutnya tetap di persia sampai kepada penaklukan islam. posisi seseorang ditentukan oleh keturunannya. seperti yang terjadi kepada rakyat Mesir dan Syam (Levant). Dan terbatas peribadatan mereka pada upacara yang mereka laksanakan ditempat ibadah mereka. dan Afrika. maka mereka mengharamkan syahwat secara keseluruhan karna ia bagian dari ke gelapan. atau tidak akan mungkin berpindah level yang lebih terhormat. angka criminal meningkat. sebagaimana pandangan mereka yang batil ini. dan mereka meyakini pada kaisar mereka ada ketuhanan. berpegang pada system pajak/cukai yang sangat memberatkan anggota masyarakat. Pahaman ini tetap saja muncul sampai muncul seseorang yang tidak dikenali ayahnya. sehingga orang yang datang kemudian menjadikan itu sebagai ritual. dan mereka memerintahkan untuk menghadap matahari dan api pada saat sembahyang. pengangguran meningkat.kuat memakan yang lemah. dan menyeru dengan segera kehalaman untuk memenangkan cahaya. sehingga punah setiap aqidah dan agama selain penyembah api. dengan pergulatan antara cahaya dan kezaliman . Kemudian setelah mereka keluar dari upacara tersebut mereka melakukan kebatilan dan kesesatan pada segala hal Diantara kehancuran Persia muncul seruan/dakwaan “maani” pada abad 13 masehi. Adapun berkaitan dengan peraturan social bermasyarakat.

sesungguhnya Allah maha berkuasa atas sekalian. Kita memohon kepada Allah taala. dan tidak dapat di hitung assesori kemegahan istananya. Yang Allah selamatkan siapa yang telah ditetapkan pada ilmu Allah yang berlalu. . Karna mereka memandang orang lain selain mereka dengan pemandangan yang leceh/rendah. bukan yang lain dalam hal kemuliaan martabat manusia.yang kedua” memiliki kekayaan sebanyak 800 juta timbangan emans beliau pada tahun ke 3 dari kekuasaannya. dan salam sejahtera kepada para nabi dan Rasul.mahasuci allah tuhanmu dan tuhan yang mulia dengan sifat-sifatnya. Adapun “kaisar opervezz” beliau memiliki 12 ribu perempuan dan terdiri dari 50 ribu penunggang kuda. agar kita mengetahui bagaimana kondisi manusia dizaman itu yang memerlukan kepada risalah Nabi Muhammad saw yang kekal. tetapi dalam waktu yang sama keadaan mereka lebih buru dari 2 peradaban yang diatas (Romawi dan Persia). Memandang kepada tidak adanya keterkaitan langsung dengan penduduk jazirah arab dan tidak kita dedahkan tentang keadaannya. agar kita diberi taufiq bagi apa –apa yang ia sukai dan ridoi. dan selawat serta salam keatas nabi Muhammad saw. yang ingin kita sampaikan tentang umat ini dan kondisi terdahulu mereka pada masa diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang penting. alhamdulillahirobbil alamin. dan semoga memberikan manfaat dengan apa yang kita dengar . melainkan keadaan mereka pada zamannya paling hebat. Terdapat pula kemajuan yang lain dituangkan dalam sejarah. yang lebih mencengangkan lagi bahwasanya Persia mereka terkenal dengan nasionalismenya dan meyakini mereka saja yang layak hidup di dunia ini. contohnya : kebudayaan india dan china.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful