SIRAH NABAWIYAH Berkata Zainal `Abidin bin Ali : kami dahulu mempelajari sirah/sejarah Rasulullah SAW sebagaimana

kami mempelajari surah al-Qur`an. Berkata Muhammad bin Sa`ad bin Abi Waqas : Dahulu ayah saya mengajarkan sirah dan peperangan Rasulullah SAW dan mengatakan : ini kemuliaan orang tuamu terdahulu, maka jangan sekali-kali kamu melupakannya. TUJUAN MEMPELAJARI SIRAH NABAWIYAH 1. Memiliki sikap aplikasi amal Rasulullah SAW dengan sahabat beliau terhadap hokumhukumj Islam. 2. Mengenal sifat-sifat Rasulullah SAW, sehingga semakin mantap kita meneladani beliau. 3. Meneladani Rasulullah SAW dan mengikuti langkah-langkahnya, sebagai bukti kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya. 4. Menguatkan azam seorang mukmin, yang demikian terpancar dari sikap-sikap keimanan yang bersumber kepada Aqidah yang mantap. 5. Terdapat pengajaran dan ibrah yang sangat banyak, terutama bagi mereka yang mempergunakan hati, akal dan fikirannya baik bagi para pemimpin maupun masyarakat. 6. Dalam sirah nabawiyah juga terdapat pengajaran bagi sekalian tipikal masyarakat, dan menjadi penenang dalam menghadapi ujian/cobaan yang dihadapinya, terutama bagi para da`i. 7. Sesungguhnya Sirah nabawiyah merupakan contoh yang agung bagi seorang manusia yang begitu sempurna dari seluruh sisi-sisinya. 8. Sirah nabawiyah memberikan banyak manfaat dalam memahami al-Quran dan Sunnah 9. Memperoleh banyak sekali ilmu pengetahuan islam yang benar. 10. Mengenal perkembangan dakwah islam, serta rintangan dan halangannya. 11. Mengetahui sebab turun ayat (asbabun nuzul) dan munasabahnya dengna Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. 12. Memahami tentang ilmu nasekh dan mansukh. 13. Mengetahui apa saja mukjizat yang diberikan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW. 14. Mengetahui kekhususan/keistimewaan Rasulullah SAW.

. Al-Qur`an 2. Ensiklopedia Sirah SUMBER/REFERENSI SEKUNDER 1. Kitab Syamail 5. Kitab Rijal 3. Kitab adab (bahasa dan sastra) 4. Kitab Dalail 4. Al-Qur`an al Karim Yaitu : kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara wahyu. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 1. Hadist 3. Kitab Sirah 6. Memegang Riwayat yang soheh dalam memahami dan mempelajari sirah nabawiyah yang berbeda-beda.15. gambaran dan cuplikan daripada al-Quran al karim” terdiri dari 2 jilid. Kitab Fiqih 2. Ust Muhammad Izzat druzah telah menulis buku yang berjudul : “Sirah Rasulullah SAW. Kitab Buldan (Negri-Negri) dan sejarah serta Geografi SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 1.

SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER Terdapat banyak sekali kejadian yang berhubungan dengan sirah nabawiyah : 1. ringkasnya tidaklah sedikit ayat-ayat al. Uhud. kewajiban jihad. Lingkungan tempat dilahirkannya nabi Muhammad SAW. serta cara-cara berdakwah yang dipakai Rasulullah SAW dan para sahabatnya. pemikiran dan ekonomi. dan peperangan yang maha dahsyat seperti. dan penentangan Quraisy. Terdapat puluhan ayat quran tentang gambaran sosial masyarakat. penaklukan khaibar. hudaibiyah. Sebagaimana juga al Qur`an membicarakan tentang kemiliteran. Al-Qur`an menceritakan tentang hijrah. dan eksistensi kaum muslimin di Madinah sehingga berdirinya daulah islamiyah. 2. khandaq. perang tabuk. Badar. Al-Qur`an juga menceritakan permulaan dakwah Rasulullah SAW. Untuk lebih lengkapnya hendaklah merujuk kepada kitab tafsir. serta sikap orang-orang yahudi dan para munafik terhadap RAsulullah SAW. banyak sekali sirah yang membicarakan tentang keadaan jazirah arab dengan seluruh sisi-sisinya.Quran yang menggambarkan kehidupan Rasulullah SAW dan kehidupan umat islam pada masa keemasan islam terdahulu. . dan lain-lain.terutama makkah tempat nabi dilahirkan dan diutus. fath makkah. perang hunain. 3. dan sikap Rasulullah terhadap orang Yahudi di madinah.

serta sejarah beliau bersama para sahabat. Hadis merupakan referensi yang sangat penting dalam Sirah Nabawiyah. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 3. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER . dan ketetapannya. Kitab Dalail Terdapat mukjizat dan dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran nabi Muhammad SAW.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 2. sudah barang tentu semua itu disandarkan kepada sisi-sisi keadaan sosial politik serta ekonomi masyarakat masa itu. Ada juga buku “Dalail” yang paling terkenal. dan ulama yang paling dahulu menuliskan tentang hal ini : 1. 3. dan “dalail al Nubuwwah” yang di karang oleh Baihaqy. Hadist Nabi Terdapat dalam kitab-kitab hadis dengan mengumpulkan seluruh riwayat yang berkaitan dengan perkataan Rasulullah SAW. Al-Madainy (Tahun 225 H) kitabnya : “ayat nabi (tanda-tanda kenabian) SAW”.karna sampai kepada kita dengan sanad yang banyak dan sahih tentang kejadian-kejadian dan peperangan rasulullah SAW. perbuatannnya. karangan Abu Na`im al Asbahany. dan juga sifat-sifat detail dari kehidupan pribadi Rasulullah. Faryabi (tahun 212 H) kitabnya : “Dalail al Nubuwwah” 2.

Diantara kitab Syamail yang masyhur ialah :”al Syamail al Muhammadiyah karangan Turmuzi.sehingga mereka berusaha dengan sempurna dalam penulisannya dan perekamannya. termasuk ke stiqoh dalam periwayatan dan pemindahan nya. 3. Dan Barrak . diantaranya : Ibnu Abbas. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 4. Abu al Bukhtury Wahab bin Wahab al Asady (tahun 200 H) bukunya . Akhlak Nabi SAW dan Adab-adab beliau” karangan Abi al Syeikh. Kitab sirah Kaum muslimin menganggap penting sirah nabawiah semenjak dari awal munculnya islam. Abdullah bin amru bin Ash. Sangat terlihat jelas beberapa bilangan dari sahabat yang sangat serius dalam penulisan sirah nabawawiah ini. Kitab Syamail Adalah kitab yang menjelaskan akhlaq Nabi Muhammad SAW. Dan ulama yang telah menulis buku tentang hal ini : 1. dan sifatnya postur tubuhnya (rupanya) maupun sifat akhlak beliau.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 4. “Sifat Nabi SAW” 2.

Dan sebagaimana dihapus juga tarekh para nabi-nabi. Ibnu Kasir dan Ibnu Hajar. Aban bin Usman (tahun 101 – 105 H) 2. dan Ibnu Hisyam telah meringkasnua (tahun 218 H) dan ini juga yang ada dikalangan kita serkarang. Amir bin Syarahil (tahun as-Sya`by 103 H) • Diantara yang tertarik dengan sirah ialah “az Zuhri” (tahun 124 H) beliau menerima dan mengumpulkan dari para sahabat Rasulullah dan dari para senior tabiin. Urwah bin Zubair (tahun 94 H) 3. telah dihilangkan perkara-perkara yang tidak berhungan dengan sejarah/sirah. (Tahun 143 H) beliau ahli ibadah lagi tsiqah. dan beliau memberikan sikap dan beliau memiliki ilmu yang luas dan kemasyhurannnya dan pembacaannya serta kepakarannnya dalam sirah. dan oleh AZ Zuhaili beliau syarahkan (tahun 518H) dalam kitabnya al raudu al Unfu”. • Diantara yang terkenal dalam sirah nabawiyah bahkan dikaitkan dengannya ialah : Muhammad bin Ishaq (tahun 151 H). Dan selain mereka. Beliau sangat konsentrasi dengan sirah. beliau murid az Zuhri.bin `Azib. siroh ini telah disebutkan oleh Abu bakar bin Khair al Isybily dalam daftar isinya : (Hal : 231)dan menukilkan daripadanya ibnu saidun nas. • Imam syafe`I berkata : tiada kitab sirah yang lebih soheh daripada kitab Musa bin Uqbah • Diantara orang yang menulis tentang sirah ialah : abu al Mu`tamir Sulaiman bin torkhon at tamimi. dan as Sihaily. telah meriwayatkan daripada beliau putranya “ibnu mu`tamar)” . Selain mereka ini ada juga para sahabat dan para tabi`in yang menulis sirah nabawiyah ini diantaranya ialah : 1. orang-orang ansor menanya beliau. Begitu juga telah dihapuskan apa-apa yang berkaitan dengan sya`ir. Sebagaimana terdapat dalam muqaddimahnya. • Diantara kitab-kitab sirah yang dapat dipercayai ialah kitab musa bin Uqbah (tahun 140 H) Ibnu Mu`in berkata : kitab Musa bin Uqbah daripada az Zuhri diantara kitab yang paling sohih. • Diantara kitab : sirah : al waqidy : (tahun207 H) beliau diantara ketuanya. melainkan bahawa beliau “Matruk” dalam periwayatan hadis. .

(tahun 902 H) AL MAUSU`AH/ENSIKLOPEDIA DALAM SIRAH Kitab yang paling terdahulu sepengetahuan kami ialah : 1. dan mereka tidak mementingkan untuk menghukum riwayatnya dengan dalil. was Subul allaty wajjaha fiha” karangan Himad bin Ishaq bin Isma`il (tahun 267H) dan kitab “al Misbah al Mudi` fi kitab an Nabiy al Ummy wa rusuluhu ila mulukil ardi min arabiy wa ajamiy” karangan Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Hudaidah al ansory (tahun 783 H) dan kitab “ al Fajr al Mutawaly fiman intasaba linnabiyyi SAW minal khadam wal mawaliy” karangan Muhammad bin Abdurrahman as Shakhawy.dalam proses itu mereka membuat satu metode/manhaj : nerpegang kepada riwayat Ibnu Hisyam dan juga takhrij riwayat dari padanya.• Diantara kitab sirah juga “uyun al asar fi funun al magazy wa al siyar “ karangan Ib sayyid al nas (tahun 734 H) dan al-Sirah al Nabawiyah karanganal Zahabi. (tahun 747 H) • Diantaranya juga kitab :Al-Bidayah wa al-Nihayah karangan Ibnu Kastir (tahun 774 H) • Diantara rujukan sirah ialah kitab fiqih sirah dan orang yang paling terdahulu menulis tentang fiqih sirah ialah : Abu Na`im ahmad bin Abdullah al Asbahani (tahun 430H) dalam kitabnya “ al Huda an nabawy” dan jakfar bin Muhammad al mustagfiri (tahun 432 H) dalam kitabnya “al Huda an Nabasy) dan “Zaadul Ma`ad fi Huda Khairul abad” karangan Ibnu Qayyim al Jauziyyah (tahun 751 H) • Sebagaimana ulama memiliki ihtimam yang besar dalam penulisan sirah secara global. Kitab “Subul al Huda war Rosyad fi sirah khairil `ibad” karangan Muhammad bin Yusuf al dimasqy as Syami (tahun 942 H) terdiri dari 300 kitab 2. Para penulis mengumpulkan data dari kitab-kitab sirah dan kitab-kitab sunnah. serta kitab-kitab biografi. Dari kitab kontemporer ialah “al Jamik fis Sirah Nabawiyah” pengarang samirah al Zaid. ternyata ada juga para ulama yang menulis dalam sebagian-sebagian sirah saja contohnya kitab “Tirkah SAW. kecuali kalau mereka tidak menjumpainyadalam satu tema. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER .

kecuali setelah hijrah dan sampinya rasul SAW ke kemah Ummu Ma`bad. Bahwasanya kitab-kitab sirah nabawiyah terdiri dari sanadnya yang muktabar dan juga yang tidak muktabar. mereka menyebut sifat-sifat rasul dan keistimewaan beliau. kemudian mereka menyebut sirahnya yang lain dengan menyebut sahabat-sahabat dekat rasulullah dan istri-istrinya dan hamba sahaya dan penjaganya dan khadimah beliau.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER AN NUZUM/BAIT-BAIT DALAM SIRAH • Para ulama melakukannya dengan Nuzum/bait-bait kejadian sirah itu sendiri. sehingga mudah bagi pelajar dalam menghafalnya. dan ada dalam nuzumnya sesuai dengan cara mereka menyampaikan dengan tidak memperhatikan sanadnya. diantara yang pakar dalam nuzum sirah ini : al Hafiz Abdurrahim al Iraqy (tahun 806 H) dan bukunya telah dicetak dengan penjelasannya “al Ajjalah as Sunniyah ala alfiyah sirah nabawiyyah” oleh Abdurrauf al manawy (tahun 1031H). Mereka menyusun sirah sesuai dengan tertibnya sesuai sejarah. Dan berpegang kepada alfiah dalam kitab-kitab sunnah dan sirah nabawiyyah. tetapi apabila ada riwayat yang soheh mereka mengambil perhatian kepadanya. • • .

ringkasnya ada terdapat dalam kitab-kitab terdahulu sebagai berikut : 1.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB FIQIH Kitab fiqih ia tempat untuk menetapkan hokum-hukum daripada al-Quran dan sunnah. “al Umm” karangan imam syafe`i 3. 2. “al Mudawwanah” karangan Imam Malik. dan menyebutkan sikap-sikap para sahabt dalam peperangan dan utusan. dan kita jumpai riwayat-riwayat dan kejadian-kejadian yang sangat banyak dalam berbagai bab. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB ADAB/BAHASA Buku buku sastra atau bahasa menggambarkan tentang keidupan sosiologi masyarakat dan tahap intelektualitas masyarakatnya pada masa nabi dan masa para sahabat seperti : Kitab :al again” karangan abu al farj al asfahany . “al Kharaj” karangan Abu yusuf Karangan-karangan seperti berikut : “Karangan (kitab-kitab hadis) bagi Abdurrozzaq” SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB RIJAL DAN BIOGRAFI Khususnya biografi para sahabat seperti : Kitab “al Isti`ab” karangan ibnu abdi al Birr Kitab “asad al Gobah” karangan ibnul asir “al Isobah” karangan Ibnu Hajar Kitab-kitab ini memiliki banyak sekali riwayat yang berkaitan dengan sirah dan kejadiankejadian. ‘al Amwal” karangan abu Ubaid 4.

Muhammad bin sa`id bin abi waqas berkata : dahulu ayah saya mengajarkan kepada kami tentang sirah dan peperangan dan ia mengatakan kepada kami: wahai anak-anakku. al barrak bin `Azib dan lain-lain. para sahabat mengajarkan sirah anak-anak mereka sebagaimana mereka mengajarkan al-quran al khotib al bagdady meriwayatkan daripada zainal abidin bin ali : dahulu kami mempelajari peperangan rasulullah itu dan sirahnya sebagaimana kami mempelajari al quran. karna bahwasanya mereka hidup diwaktu kejadian itu berlangsung dan ikut serta dalam rentetan kejadian itu. diantara buku tersebut ialah : 1. Oleh karna itu. “Mu`jam asta`jam” karangan al bakriy TINGKATAN PARA PENULIS TERDAHULU DALAM SIRAH NABAWIYAH Kaum muslimin memiliki perhatian yang besar terhadap sirah nabawiyah. Telah ditulis beberapa pelajaran penting tentang penulis-penulis terdahulu. Banyak sekali para sahabat yang memiliki perhatian kepada sirah nabawiyah ini seperti Abdullah bin abbas. karna permulaan menulisnya semenjak masa kehidupan para sahabat radiyallahu anhum. Dan para sahabat pula pengetahuan mereka sangat detail terhadap sirah. dan posisinya bedampingan dengan Al quran. ini kemuliaan orang tua mu terdahulu maka jangan sia-siakan untuk mengingatnya. Perhatian yang besar ini merupakan pengaruh yang besar dalam mempercayai riwayat-riwayat sirah nabawiyah. mereka saling memberitahu sirah tersebut dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Abdullah bin amru bin as. menjadi sumber inspirasi bagi mereka dalam kehidupan mereka. karna merupakan contoh nyata dalam penerapan islam.Kitab al aqdu al farid karangan ibnu abdi robbih SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB NEGRI-NEGRI DAN GEOGRAFI SEJARAH Kitab-kitab ini mengetengahkan sifat atau karakter sejaraj bagi kemajuan sebuah negri dan jalan-jalan serta jarak dan kejauhan dan kadang-kadang menjadi isyarat terhadap kejadian. sirah nabayiah datang dari orang yang mumpuni dan dapat dipercayai. kepada para tabi`in dengan keberkatan daripada sahabat dan ketetapan dari mereka. “mu`jam al buldan “ karangan yaqut al hamawiy 2. dan telah diklasifikasikan mereka penulis ini kepada tingkatan dan level seperti berikut : TINGKATAN/LEVEL PERTAMA : DIANTARA PENULIS TERMASYHUR : .

Muhammad bin syihab az zuhri wafar pada tahun 124 H beliau diantara pembesar ualama hadist dizamannya. beliau orang yang pertama menggunakan metodologi dengan mengumpulkan sanad. 1. beliau Muhaddis. 2. dan maksud dengan mengumpulkan sanad ialah bahwa beliau menyempurnakan ungkapan dan menghubungkan kejadian dengan tidak memutuskan sanadnya. Suhail zakkar melakukan pengumpulan terhadap riwayat-riwayar az Zuhri dan menyebarkannya dalam sebuah buku yang berjudul “al Magazi an nabawiyyah” TINGKATAN/LEVEL KETIGA : DIANTARA PENULIS TERMASYHUR: 1. Syarhabiil bin saaad al madany wafat tahun 123 H. wafat tahun 143 H. Mu`ammar bin Rosyid. Begitu juga level ini buku mereka tidak sampai kepada kita. muhaddis. Abdullah bin abu bakar bin hazam yang wafat pada tahun 135 H dia seorang muhddis. 3. 3. wafat tahun 153 H. imam malik memuji beliau dengan mengatakan : sesungguhnya kitab nya sebaik-baik sirah/maghazi yakni paling sahih. tsiqah dari kalangan tabi`in. Sulaiman bin thorhan at tamimi. jujur. Amir binsyarahil as Sya`by wafat pada tahun 103 H Kitab mereka tidak sampai kepada kita. Aban bin Usman wafat pada tahun 86 H (terdapat perbedaan pendapat) 2. Mustafa al A`zomi telah mengumpulkan riwayat riwayat urwah bin zubair tentang sirah dan beliau paparkan dalam kitabnya dengan judul “Magazi Rasulullah SAW” dan Haa ji mengatakan : sesungguhnya orang yang paling pertaman menyusun tentang sirah ialah Urwah bin az Zubair. Muaddis yang tsiqah. DR. dianggap dari kalangan ualam jarah dan ta`dil. Abdullah bin Ka`ab al Ansori wafat pada tahun 97 H 4. ibnu `uyainah berkata : tidak ada yang lebih mengetaui tentang sirah melainkan beliau. . mulia. DR. stiqah dari kalangan tabi`in. wara`. 2. Urwah bin Zubair wafat pada tahun 93 H 3. beliau paling cerdas. Musa bin uqbah wafat 141 H. TINGKATAN/LEVEL KEDUA : DIANTARA PENULIS TERMASYHUR . yang siqoh diantara murid az Zuhri.1. akan tetapi riwayat mereka tertera dalam referensi-referensi yang bermacam-macam. Yahya bin mu`in mengatakan : kitab musa bin uqbah daripada az zuhri diantara kitab yang paling sahih.

Perhatian al waqidy terlihat dari apa yang diriwayatkan daripadanya : tidak lah aku mengetahui satu peperangan dalam satu tempat melainkan aku datangi kepadanya sehinggga aku mengetahuinya. para ulama berhujjah kepadanya. maka sesungguhnya dalam hafalannya sesuatu hal. wafat tahun 207 H. dari jalan : kholifah bin Khiyat  Salmah binal fadal al abrasy dari jalan : at Tabary. imam dalam sejarah.maghazi. Muhammad bin aiz ad dimasqy. tabari mengatakan : tidak ada dari sekitar bagdad sampai kepada khurasan aku tetapkan tentang Ibnu ishaq dari salmah bin al fadhol. 5. Komentar iman ahmad bin hambal terhadap al waqidi : al waqidy menaiki sanad (sanad=sandaran pentej. Muhammad Hamidullah. baik dalam mengenal sirah/maghazy. Telah sampai kepada kita bagian dari magazi atau sirah Ibnu `Uqbah. kitabnya masih berupa manuskripdi museum British London. Al waqidy terkenal dengan sifat mulianya sampai ketahap tidak punya apa-apa lagi.  Al hafiz ibnu hajar mengatakan : beliau tidak sendiri. dapat dipercaya. walaupun beliau memiliki banyak bahan ilmu. dan telah disebarkan oleh orentalis jerman Edward sahaw. seorang muhaddis yang siqoh. DIANTARA ORANG YANG MASYHUR RIWAYAT SIRAHNYA DARI IBNU ISHAQ :  Ziad bin Abdullah al bakaai. Komentar az Zahabi pula : ia kumpulkan riwayat dan melebihkannya. bagian yang paling penting bertajuk “ siroh ibnu Hisam” kemudian bagian yang disebut “as siyar wal maghazy” dan telah terbit dengan ditahqiq oleh DR. Muhammad bin ishaq.4. sholeh keadaannya. jika tidak sampai kepada tingkat sahih. beliau mencampurkan yang baik dan kurang . beliau do`if/lemah menutur para ahli hadis. banyak sekali orang memujinya yang demikian itu refleksi dari ke pemimpinannya/pakar dalam hal sirah.  Imam az Zahabi berkata : yang jelas bagi saya : bahwa ibnu ishaq baik hadisnya. tidak berlebihan. dan bahagian dari sirah ibnu ishaq. para ahlu hadis memberikan komentar kepada dirinya dan mendoifkan riwayat beliau. 6.). beliau dapat dipercaya pada dirinya lagi diridai. Dan dari jalan : Ibnu Hisyam Muhazzib sirah  Bakar Bin Sulaiman. Muhammad bin Umar al waqidy. wafat tahun 151 H. maka dia dalam level hasan . wafat tahun 234 H.  Al hafiz az Zahabi mengatakan : beliau rujukan ilmu.

selain isi kitab Taurat yang terdistori dan mereka Talmud dengan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kebesaran Allah swt. Hal ini terkandung dalam Taurat menyimpang: 1. yang menciptakan alam semesta. Persia. Dimana kedua agama tersebut adalah merupakan agama langit (turun dari Allahswt. Maka tidak berfaedah daripadanya tentang sirah dan juga kehidupan para sahabat. Adapun umat-umat yang terpenting yang ada di sekitarnya seprti. India. Romawi.) namun telah mengalami distorsi dan pergantian yang dilakukan oleh penganutnya sendiri. Sejarah Singkat Tentang Keadaan Dunia Sebelum Islam Sebelum membicarakan jazirah Arab sebagai tempat pilihan Allah yang menjadi pusat awal bermula ajaran agama Islam. Tetapi sebelum itu akan dijelaskan tentang distorsi yang telah dialami agama Yahudi dan Keristen. Berkata Ibnu Sayyid al-Nas sebagai pembelaan terhadap al-Waqidy: “Bahwa keluasan (kapasitas) ilmu seseorang menimbulkan risiko bagi persepsi orang lain. . sirah. Akan tetapi perlu dijelaskan keadaan umat-umat yang ada di sekitar Jazira Arab. Yunani. Dan akan menyusul sejarah singkat tentang keadaan dunia disaat Nabi saw.baik maka perhatikanlah/ waspadalah yang demikian. dan Ia beristirahat pada hari ketujuh. yaitu hari sabtu. futuhat(penaklukan). Ibnu Sa’ad salah seorang muridnya berkata:”Beliau adalah orang yang tahu tentang maghazi (tempat peperangan). Al-Waqidy sendiri atas kapasitas keilmuannya tidak terbantahkan lagi untuk mendapatkan tuduhan-tuduhan yang aneh”. dan Cina. (Maha Tinggi lagi Maha Besar terhadapa apa yang dikatakan orang jahat) lelah pada hari keenam. 2. Mereka adalah pembunuh para nabi dan mengganti isi kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para nabi. Dan akan dipaparkan beberapa perubahan yang mereka telah lakukan terhadap dua agama tersebut. diutus. sehingga dijadikannya sebagai tuduhan. Pertama: Agama Yahudi Setelah itu orang-orang Yahudi kembali menyembah berhala. dan apa-apa yang membuat mereka bertemu. Mereka membuat Tuhan seperti manusia. bahwa Allah swt. Menurut tradisi kisah lama Adam dan Hawa: “Dan mereka mendengar suara Tuhan Allah berjalan di taman…”. Mereka sebut. perbedaan orang terhadap hadis dan hukum. Inilah profil singkat(abstrak) tentang para penulis dahulu dalam sirah nabi. Sungguh mereka telah mengambil keyakinan yang rusak dari umat-umat yang berada di sekitarnya. Agar dapat mengetahui fakta kehidupa yang mereka sedang alami. meskipun risalah itu masi ada di tangan mereka.

Dan ini ditegaskan oleh ahli sejarah Kristen. . 3. memiliki sifat teologis. transformasi pemikiran dan ilmu pengetahuan. 5. Dia (Allah) berfirman: (Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah al-Masih putra Maryam). Beberapa referensi manifestasi distorsi dari Agama Kristen: 1. dan Lut . datang diiringi dua malaikat.3.yang mereka tuduh berzina dengan putri-putrinya. karena mereka adalah orang-orang terpilih. Dan menurut mereka. Paganisme dan mitos-mitos dengan berbagai warna telah masuk dalam ajaran kitab Injil.saw . Dalam Taurat: bahwa mereka memiliki Tuhan sendiri tidak mencintai selain mereka. bahwa Allah telah menyesal menenggelamkan bumi dalam banjir. Dan menggambarkan nabi-nabi gila dan pezina. namun ia juga merupakan agama dari Allah dan diidentikkan penurunannya kepada Isa as. -  Tuhan Bapak. Ini adalah bagian dari beberapa keyakinan yang batil terhadap Tuhan dan para nabi. sesuai yang mereka klaim (Maha Tinggi dan Maha Besar Allah daripada apa yang mereka gambarkan) bahwa Allah itu tiga. sehingga menjadi agama paganism murni. 4. dan makan makanannya. Sekolompok lagi berkata dengan trinitas. sebagaimana mereka sebutkan pada Nuh ./Kristus). Antara manusia. dan kitab Injil.saw -.saw . Semua kitab injil yang ada di tangan orang Kristen sampai hari ini tidak diketahui kapan tepatnya muncul. sementara umat-umat lain adalah domba tidak dipeduli dewa. Dan mereka mengatakan: bahwa Yesus .anak haram yang dikandung oleh ibunya karena kebodohannya. dan tidak hubungan antara kitab injil dengan nama yang dikaitkannya. Pendapat mereka berbeda tentang al-Masih (Isa as. Kedua: Agama Kristen Agama Kristen tidak lebih baik daripada agama Yahudi. 2. 6. 4. Mereka mengatakan: bahwa Allah menerima tamu di sisi Ibrahim. Jaconibisme berpendapat: bahwa Allah adalah Kristus sendiri. Yang menciptakan semua itu adalah para rahib.

bahwa Allah (anak) ) ingin disalibkan untuk menebus dosa-dosa anak Adam.QS. Allah berfirman: {Sebenarnya. Allah berfirman: (padahal mereka tidaklah membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. hingga sebagian menjual anaknya untuk membayar pajak dan royalti yang harus dibayar. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana) QS.  Tuhan Roh Kudus. tidak ada Tuhan selain Dia. lalu mereka telah membunuhnya. Tuhan Anak. dan memerintahkan atas nama Allah. Allah mengangkat dia. ( Sungguh telah kafir orang yang mengatakan: Allah adalah yang ketiga dari tiga). Sebagaimana menyebar sistem kasta: sayyid (majikan) dan hambasahaya. . memilik sifat-sifat gnostik (kemanusiaan).4:158 Politik dan kehidupan sosial Rumania Negara: Negara Rumania. yang . Pensucian terhadap para biarawan. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang hal itu. melainkan mengikuti persangkaan belaka. yang merupakan agama Kristen. Firman Allah swt. dan percaya bahwa ia disalib dan dibunuh. selalu dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Allah berfirman: (Mereka mengambil rabi mereka dan rahib mereka untuk tuhan selain Allah.tidak dibunuh. jadi mereka tidak yakin membunuhnya}.4:157 Dan yang mencoba membunuh Yesus adalah orang Yahudi yang takut akan penyebaran dakwahnya. Salib dan mensucikannya. mereka mengklaim bahwa mereka berbicara. memiliki sifat-sifat duflikasi.saw . pemilik dan budak. lalu Allah menyerupakan dia dengan orang menunjukkan tempatnya. tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Mereka benar-benar tidak tahu (siapa sebenarnya yang dibunuh itu). Tapi Isa . 5. hidup dalam kebingungan dan perang di sana-sini. Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan). lalu membunuhnya. al-Masih anak Maryam dan diperintahkan untuk tidak menyembah selain satu Tuhan saja. diketahui dari ketidakadilan terhadap warga negara mereka. 6.

Pahaman ini tetap saja muncul sampai muncul seseorang yang tidak dikenali ayahnya. adalah system paksaan lagi zalim. maka menyebarlah kerusakan moral dan administrasi. posisi seseorang ditentukan oleh keturunannya. Khususnya pada pengaturan harta. Dan terbatas peribadatan mereka pada upacara yang mereka laksanakan ditempat ibadah mereka. dengan pergulatan antara cahaya dan kezaliman . Sungguh para pengikut telah dikenakan sebagian besar jenis ketidakadilan dari kelas penguasa. dan menyeru dengan segera kehalaman untuk memenangkan cahaya. Dan anak tersebut tidak mengetahui ayah nya. dan ia tidak sanggup untuk melampauinya. dan Afrika. maka Persia dikenal mengamalkan peraturan pembedaan strata social. sehingga orang yang datang kemudian menjadikan itu sebagai ritual. Dan para raja memiliki kekayaan yang amat banyak pada waktu yang sama kondisi rakyatnya susah hidup. diceritakan bahwa “khasru . dan mereka meyakini pada kaisar mereka ada ketuhanan. Adapun berkaitan dengan peraturan social bermasyarakat. pengangguran meningkat. sehingga punah setiap aqidah dan agama selain penyembah api. sebagaimana pandangan mereka yang batil ini. CUPLIKAN RINGKAS KEADAAN DUNIA SEBELUM ISLAM PERSIA Telah tersebar luas di negeri Persia sebelum munculnya pahaman Zoroaster menuhankan “mithra” dan “yema” dan ‘Ahah” kemudian datang fahaman “Zoroaster “ mereka menyeru untuk mengesakan tuhan sesuai dengan pandangan mereka. Kemudian muncul setelah itu seruan “mazdek” menyebutkan bahwa harta dan perempuan sesuatu yang diizinkan dan yang dibolehkan seperti rumput. pada waktu itu negri Persia mensucikan kaisar-kaisar mereka. seperti yang terjadi kepada rakyat Mesir dan Syam (Levant). berpegang pada system pajak/cukai yang sangat memberatkan anggota masyarakat. angka criminal meningkat. banyak korupsi dan penjarahan. atau tidak akan mungkin berpindah level yang lebih terhormat. pengikutnya tetap di persia sampai kepada penaklukan islam. sebagaimana raja mereka menjawab ketika ia membunuh .kuat memakan yang lemah. Seseorang dikalahkan dalam rumahnya oleh orang menyertainya pada hartanya. dan pada kaisar itu pula ada hak dan tidak boleh memperselisihkan kepemimpinannya. api dan air. maka mereka mengharamkan syahwat secara keseluruhan karna ia bagian dari ke gelapan. dan mereka memerintahkan untuk menghadap matahari dan api pada saat sembahyang. Kemudian setelah mereka keluar dari upacara tersebut mereka melakukan kebatilan dan kesesatan pada segala hal Diantara kehancuran Persia muncul seruan/dakwaan “maani” pada abad 13 masehi. Sehingga mereka meninggalkan kesibukan mereka.

Memandang kepada tidak adanya keterkaitan langsung dengan penduduk jazirah arab dan tidak kita dedahkan tentang keadaannya. Adapun “kaisar opervezz” beliau memiliki 12 ribu perempuan dan terdiri dari 50 ribu penunggang kuda. agar kita diberi taufiq bagi apa –apa yang ia sukai dan ridoi. bukan yang lain dalam hal kemuliaan martabat manusia. alhamdulillahirobbil alamin. agar kita mengetahui bagaimana kondisi manusia dizaman itu yang memerlukan kepada risalah Nabi Muhammad saw yang kekal. dan tidak dapat di hitung assesori kemegahan istananya. . dan selawat serta salam keatas nabi Muhammad saw. dan semoga memberikan manfaat dengan apa yang kita dengar . contohnya : kebudayaan india dan china. Kita memohon kepada Allah taala. Yang penting.mahasuci allah tuhanmu dan tuhan yang mulia dengan sifat-sifatnya. Karna mereka memandang orang lain selain mereka dengan pemandangan yang leceh/rendah. yang ingin kita sampaikan tentang umat ini dan kondisi terdahulu mereka pada masa diutusnya Nabi Muhammad SAW.yang kedua” memiliki kekayaan sebanyak 800 juta timbangan emans beliau pada tahun ke 3 dari kekuasaannya. Terdapat pula kemajuan yang lain dituangkan dalam sejarah. dan salam sejahtera kepada para nabi dan Rasul. Yang Allah selamatkan siapa yang telah ditetapkan pada ilmu Allah yang berlalu. tetapi dalam waktu yang sama keadaan mereka lebih buru dari 2 peradaban yang diatas (Romawi dan Persia). yang lebih mencengangkan lagi bahwasanya Persia mereka terkenal dengan nasionalismenya dan meyakini mereka saja yang layak hidup di dunia ini. sesungguhnya Allah maha berkuasa atas sekalian. melainkan keadaan mereka pada zamannya paling hebat.