SIRAH NABAWIYAH Berkata Zainal `Abidin bin Ali : kami dahulu mempelajari sirah/sejarah Rasulullah SAW sebagaimana

kami mempelajari surah al-Qur`an. Berkata Muhammad bin Sa`ad bin Abi Waqas : Dahulu ayah saya mengajarkan sirah dan peperangan Rasulullah SAW dan mengatakan : ini kemuliaan orang tuamu terdahulu, maka jangan sekali-kali kamu melupakannya. TUJUAN MEMPELAJARI SIRAH NABAWIYAH 1. Memiliki sikap aplikasi amal Rasulullah SAW dengan sahabat beliau terhadap hokumhukumj Islam. 2. Mengenal sifat-sifat Rasulullah SAW, sehingga semakin mantap kita meneladani beliau. 3. Meneladani Rasulullah SAW dan mengikuti langkah-langkahnya, sebagai bukti kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya. 4. Menguatkan azam seorang mukmin, yang demikian terpancar dari sikap-sikap keimanan yang bersumber kepada Aqidah yang mantap. 5. Terdapat pengajaran dan ibrah yang sangat banyak, terutama bagi mereka yang mempergunakan hati, akal dan fikirannya baik bagi para pemimpin maupun masyarakat. 6. Dalam sirah nabawiyah juga terdapat pengajaran bagi sekalian tipikal masyarakat, dan menjadi penenang dalam menghadapi ujian/cobaan yang dihadapinya, terutama bagi para da`i. 7. Sesungguhnya Sirah nabawiyah merupakan contoh yang agung bagi seorang manusia yang begitu sempurna dari seluruh sisi-sisinya. 8. Sirah nabawiyah memberikan banyak manfaat dalam memahami al-Quran dan Sunnah 9. Memperoleh banyak sekali ilmu pengetahuan islam yang benar. 10. Mengenal perkembangan dakwah islam, serta rintangan dan halangannya. 11. Mengetahui sebab turun ayat (asbabun nuzul) dan munasabahnya dengna Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. 12. Memahami tentang ilmu nasekh dan mansukh. 13. Mengetahui apa saja mukjizat yang diberikan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW. 14. Mengetahui kekhususan/keistimewaan Rasulullah SAW.

Kitab adab (bahasa dan sastra) 4. Al-Qur`an al Karim Yaitu : kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara wahyu. Kitab Dalail 4. Kitab Fiqih 2. Kitab Rijal 3. Kitab Buldan (Negri-Negri) dan sejarah serta Geografi SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 1. . SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 1. Kitab Sirah 6. Ust Muhammad Izzat druzah telah menulis buku yang berjudul : “Sirah Rasulullah SAW. gambaran dan cuplikan daripada al-Quran al karim” terdiri dari 2 jilid. Kitab Syamail 5.15. Hadist 3. Memegang Riwayat yang soheh dalam memahami dan mempelajari sirah nabawiyah yang berbeda-beda. Al-Qur`an 2. Ensiklopedia Sirah SUMBER/REFERENSI SEKUNDER 1.

fath makkah. Al-Qur`an juga menceritakan permulaan dakwah Rasulullah SAW. serta sikap orang-orang yahudi dan para munafik terhadap RAsulullah SAW. khandaq. 2.Quran yang menggambarkan kehidupan Rasulullah SAW dan kehidupan umat islam pada masa keemasan islam terdahulu. dan lain-lain. dan eksistensi kaum muslimin di Madinah sehingga berdirinya daulah islamiyah. penaklukan khaibar. . Untuk lebih lengkapnya hendaklah merujuk kepada kitab tafsir. dan sikap Rasulullah terhadap orang Yahudi di madinah. Lingkungan tempat dilahirkannya nabi Muhammad SAW.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER Terdapat banyak sekali kejadian yang berhubungan dengan sirah nabawiyah : 1.terutama makkah tempat nabi dilahirkan dan diutus. 3. pemikiran dan ekonomi. hudaibiyah. dan penentangan Quraisy. perang hunain. Al-Qur`an menceritakan tentang hijrah. dan peperangan yang maha dahsyat seperti. perang tabuk. serta cara-cara berdakwah yang dipakai Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Uhud. Terdapat puluhan ayat quran tentang gambaran sosial masyarakat. ringkasnya tidaklah sedikit ayat-ayat al. Badar. Sebagaimana juga al Qur`an membicarakan tentang kemiliteran. banyak sekali sirah yang membicarakan tentang keadaan jazirah arab dengan seluruh sisi-sisinya. kewajiban jihad.

SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER . Hadis merupakan referensi yang sangat penting dalam Sirah Nabawiyah. dan juga sifat-sifat detail dari kehidupan pribadi Rasulullah.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 2. perbuatannnya. Faryabi (tahun 212 H) kitabnya : “Dalail al Nubuwwah” 2. Kitab Dalail Terdapat mukjizat dan dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran nabi Muhammad SAW. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 3. dan ulama yang paling dahulu menuliskan tentang hal ini : 1. karangan Abu Na`im al Asbahany. dan “dalail al Nubuwwah” yang di karang oleh Baihaqy. Hadist Nabi Terdapat dalam kitab-kitab hadis dengan mengumpulkan seluruh riwayat yang berkaitan dengan perkataan Rasulullah SAW. Al-Madainy (Tahun 225 H) kitabnya : “ayat nabi (tanda-tanda kenabian) SAW”. 3. serta sejarah beliau bersama para sahabat.karna sampai kepada kita dengan sanad yang banyak dan sahih tentang kejadian-kejadian dan peperangan rasulullah SAW. dan ketetapannya. sudah barang tentu semua itu disandarkan kepada sisi-sisi keadaan sosial politik serta ekonomi masyarakat masa itu. Ada juga buku “Dalail” yang paling terkenal.

Kitab sirah Kaum muslimin menganggap penting sirah nabawiah semenjak dari awal munculnya islam.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 4. dan sifatnya postur tubuhnya (rupanya) maupun sifat akhlak beliau. Diantara kitab Syamail yang masyhur ialah :”al Syamail al Muhammadiyah karangan Turmuzi. Dan ulama yang telah menulis buku tentang hal ini : 1. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 4. Kitab Syamail Adalah kitab yang menjelaskan akhlaq Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin amru bin Ash. Dan Barrak . Akhlak Nabi SAW dan Adab-adab beliau” karangan Abi al Syeikh. 3.sehingga mereka berusaha dengan sempurna dalam penulisannya dan perekamannya. termasuk ke stiqoh dalam periwayatan dan pemindahan nya. diantaranya : Ibnu Abbas. Sangat terlihat jelas beberapa bilangan dari sahabat yang sangat serius dalam penulisan sirah nabawawiah ini. “Sifat Nabi SAW” 2. Abu al Bukhtury Wahab bin Wahab al Asady (tahun 200 H) bukunya .

dan beliau memberikan sikap dan beliau memiliki ilmu yang luas dan kemasyhurannnya dan pembacaannya serta kepakarannnya dalam sirah. • Diantara kitab-kitab sirah yang dapat dipercayai ialah kitab musa bin Uqbah (tahun 140 H) Ibnu Mu`in berkata : kitab Musa bin Uqbah daripada az Zuhri diantara kitab yang paling sohih. melainkan bahawa beliau “Matruk” dalam periwayatan hadis. siroh ini telah disebutkan oleh Abu bakar bin Khair al Isybily dalam daftar isinya : (Hal : 231)dan menukilkan daripadanya ibnu saidun nas. Sebagaimana terdapat dalam muqaddimahnya. Selain mereka ini ada juga para sahabat dan para tabi`in yang menulis sirah nabawiyah ini diantaranya ialah : 1. orang-orang ansor menanya beliau. Begitu juga telah dihapuskan apa-apa yang berkaitan dengan sya`ir. Beliau sangat konsentrasi dengan sirah. Amir bin Syarahil (tahun as-Sya`by 103 H) • Diantara yang tertarik dengan sirah ialah “az Zuhri” (tahun 124 H) beliau menerima dan mengumpulkan dari para sahabat Rasulullah dan dari para senior tabiin. telah dihilangkan perkara-perkara yang tidak berhungan dengan sejarah/sirah. Aban bin Usman (tahun 101 – 105 H) 2. telah meriwayatkan daripada beliau putranya “ibnu mu`tamar)” . Dan sebagaimana dihapus juga tarekh para nabi-nabi. • Imam syafe`I berkata : tiada kitab sirah yang lebih soheh daripada kitab Musa bin Uqbah • Diantara orang yang menulis tentang sirah ialah : abu al Mu`tamir Sulaiman bin torkhon at tamimi. • Diantara yang terkenal dalam sirah nabawiyah bahkan dikaitkan dengannya ialah : Muhammad bin Ishaq (tahun 151 H). dan oleh AZ Zuhaili beliau syarahkan (tahun 518H) dalam kitabnya al raudu al Unfu”.bin `Azib. dan as Sihaily. Dan selain mereka. (Tahun 143 H) beliau ahli ibadah lagi tsiqah. . Ibnu Kasir dan Ibnu Hajar. beliau murid az Zuhri. • Diantara kitab : sirah : al waqidy : (tahun207 H) beliau diantara ketuanya. Urwah bin Zubair (tahun 94 H) 3. dan Ibnu Hisyam telah meringkasnua (tahun 218 H) dan ini juga yang ada dikalangan kita serkarang.

ternyata ada juga para ulama yang menulis dalam sebagian-sebagian sirah saja contohnya kitab “Tirkah SAW. (tahun 747 H) • Diantaranya juga kitab :Al-Bidayah wa al-Nihayah karangan Ibnu Kastir (tahun 774 H) • Diantara rujukan sirah ialah kitab fiqih sirah dan orang yang paling terdahulu menulis tentang fiqih sirah ialah : Abu Na`im ahmad bin Abdullah al Asbahani (tahun 430H) dalam kitabnya “ al Huda an nabawy” dan jakfar bin Muhammad al mustagfiri (tahun 432 H) dalam kitabnya “al Huda an Nabasy) dan “Zaadul Ma`ad fi Huda Khairul abad” karangan Ibnu Qayyim al Jauziyyah (tahun 751 H) • Sebagaimana ulama memiliki ihtimam yang besar dalam penulisan sirah secara global. was Subul allaty wajjaha fiha” karangan Himad bin Ishaq bin Isma`il (tahun 267H) dan kitab “al Misbah al Mudi` fi kitab an Nabiy al Ummy wa rusuluhu ila mulukil ardi min arabiy wa ajamiy” karangan Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Hudaidah al ansory (tahun 783 H) dan kitab “ al Fajr al Mutawaly fiman intasaba linnabiyyi SAW minal khadam wal mawaliy” karangan Muhammad bin Abdurrahman as Shakhawy. (tahun 902 H) AL MAUSU`AH/ENSIKLOPEDIA DALAM SIRAH Kitab yang paling terdahulu sepengetahuan kami ialah : 1. dan mereka tidak mementingkan untuk menghukum riwayatnya dengan dalil.• Diantara kitab sirah juga “uyun al asar fi funun al magazy wa al siyar “ karangan Ib sayyid al nas (tahun 734 H) dan al-Sirah al Nabawiyah karanganal Zahabi. Kitab “Subul al Huda war Rosyad fi sirah khairil `ibad” karangan Muhammad bin Yusuf al dimasqy as Syami (tahun 942 H) terdiri dari 300 kitab 2. Para penulis mengumpulkan data dari kitab-kitab sirah dan kitab-kitab sunnah. serta kitab-kitab biografi.dalam proses itu mereka membuat satu metode/manhaj : nerpegang kepada riwayat Ibnu Hisyam dan juga takhrij riwayat dari padanya. kecuali kalau mereka tidak menjumpainyadalam satu tema. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER . Dari kitab kontemporer ialah “al Jamik fis Sirah Nabawiyah” pengarang samirah al Zaid.

Mereka menyusun sirah sesuai dengan tertibnya sesuai sejarah. kemudian mereka menyebut sirahnya yang lain dengan menyebut sahabat-sahabat dekat rasulullah dan istri-istrinya dan hamba sahaya dan penjaganya dan khadimah beliau. tetapi apabila ada riwayat yang soheh mereka mengambil perhatian kepadanya. diantara yang pakar dalam nuzum sirah ini : al Hafiz Abdurrahim al Iraqy (tahun 806 H) dan bukunya telah dicetak dengan penjelasannya “al Ajjalah as Sunniyah ala alfiyah sirah nabawiyyah” oleh Abdurrauf al manawy (tahun 1031H). mereka menyebut sifat-sifat rasul dan keistimewaan beliau. kecuali setelah hijrah dan sampinya rasul SAW ke kemah Ummu Ma`bad. dan ada dalam nuzumnya sesuai dengan cara mereka menyampaikan dengan tidak memperhatikan sanadnya.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER AN NUZUM/BAIT-BAIT DALAM SIRAH • Para ulama melakukannya dengan Nuzum/bait-bait kejadian sirah itu sendiri. sehingga mudah bagi pelajar dalam menghafalnya. • • . Bahwasanya kitab-kitab sirah nabawiyah terdiri dari sanadnya yang muktabar dan juga yang tidak muktabar. Dan berpegang kepada alfiah dalam kitab-kitab sunnah dan sirah nabawiyyah.

ringkasnya ada terdapat dalam kitab-kitab terdahulu sebagai berikut : 1. ‘al Amwal” karangan abu Ubaid 4. dan menyebutkan sikap-sikap para sahabt dalam peperangan dan utusan. “al Umm” karangan imam syafe`i 3. 2. “al Kharaj” karangan Abu yusuf Karangan-karangan seperti berikut : “Karangan (kitab-kitab hadis) bagi Abdurrozzaq” SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB RIJAL DAN BIOGRAFI Khususnya biografi para sahabat seperti : Kitab “al Isti`ab” karangan ibnu abdi al Birr Kitab “asad al Gobah” karangan ibnul asir “al Isobah” karangan Ibnu Hajar Kitab-kitab ini memiliki banyak sekali riwayat yang berkaitan dengan sirah dan kejadiankejadian. dan kita jumpai riwayat-riwayat dan kejadian-kejadian yang sangat banyak dalam berbagai bab. “al Mudawwanah” karangan Imam Malik.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB FIQIH Kitab fiqih ia tempat untuk menetapkan hokum-hukum daripada al-Quran dan sunnah. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB ADAB/BAHASA Buku buku sastra atau bahasa menggambarkan tentang keidupan sosiologi masyarakat dan tahap intelektualitas masyarakatnya pada masa nabi dan masa para sahabat seperti : Kitab :al again” karangan abu al farj al asfahany .

al barrak bin `Azib dan lain-lain. dan telah diklasifikasikan mereka penulis ini kepada tingkatan dan level seperti berikut : TINGKATAN/LEVEL PERTAMA : DIANTARA PENULIS TERMASYHUR : . Perhatian yang besar ini merupakan pengaruh yang besar dalam mempercayai riwayat-riwayat sirah nabawiyah. karna bahwasanya mereka hidup diwaktu kejadian itu berlangsung dan ikut serta dalam rentetan kejadian itu. Muhammad bin sa`id bin abi waqas berkata : dahulu ayah saya mengajarkan kepada kami tentang sirah dan peperangan dan ia mengatakan kepada kami: wahai anak-anakku. para sahabat mengajarkan sirah anak-anak mereka sebagaimana mereka mengajarkan al-quran al khotib al bagdady meriwayatkan daripada zainal abidin bin ali : dahulu kami mempelajari peperangan rasulullah itu dan sirahnya sebagaimana kami mempelajari al quran. mereka saling memberitahu sirah tersebut dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Dan para sahabat pula pengetahuan mereka sangat detail terhadap sirah. kepada para tabi`in dengan keberkatan daripada sahabat dan ketetapan dari mereka. diantara buku tersebut ialah : 1. karna merupakan contoh nyata dalam penerapan islam. ini kemuliaan orang tua mu terdahulu maka jangan sia-siakan untuk mengingatnya. “Mu`jam asta`jam” karangan al bakriy TINGKATAN PARA PENULIS TERDAHULU DALAM SIRAH NABAWIYAH Kaum muslimin memiliki perhatian yang besar terhadap sirah nabawiyah. “mu`jam al buldan “ karangan yaqut al hamawiy 2. sirah nabayiah datang dari orang yang mumpuni dan dapat dipercayai.Kitab al aqdu al farid karangan ibnu abdi robbih SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB NEGRI-NEGRI DAN GEOGRAFI SEJARAH Kitab-kitab ini mengetengahkan sifat atau karakter sejaraj bagi kemajuan sebuah negri dan jalan-jalan serta jarak dan kejauhan dan kadang-kadang menjadi isyarat terhadap kejadian. karna permulaan menulisnya semenjak masa kehidupan para sahabat radiyallahu anhum. Banyak sekali para sahabat yang memiliki perhatian kepada sirah nabawiyah ini seperti Abdullah bin abbas. Telah ditulis beberapa pelajaran penting tentang penulis-penulis terdahulu. Abdullah bin amru bin as. menjadi sumber inspirasi bagi mereka dalam kehidupan mereka. Oleh karna itu. dan posisinya bedampingan dengan Al quran.

mulia. Musa bin uqbah wafat 141 H. 3. 2. 1. Muhammad bin syihab az zuhri wafar pada tahun 124 H beliau diantara pembesar ualama hadist dizamannya. yang siqoh diantara murid az Zuhri.1. DR. jujur. TINGKATAN/LEVEL KEDUA : DIANTARA PENULIS TERMASYHUR . tsiqah dari kalangan tabi`in. Abdullah bin Ka`ab al Ansori wafat pada tahun 97 H 4. Aban bin Usman wafat pada tahun 86 H (terdapat perbedaan pendapat) 2. imam malik memuji beliau dengan mengatakan : sesungguhnya kitab nya sebaik-baik sirah/maghazi yakni paling sahih. 3. Mustafa al A`zomi telah mengumpulkan riwayat riwayat urwah bin zubair tentang sirah dan beliau paparkan dalam kitabnya dengan judul “Magazi Rasulullah SAW” dan Haa ji mengatakan : sesungguhnya orang yang paling pertaman menyusun tentang sirah ialah Urwah bin az Zubair. muhaddis. Begitu juga level ini buku mereka tidak sampai kepada kita. beliau Muhaddis. Amir binsyarahil as Sya`by wafat pada tahun 103 H Kitab mereka tidak sampai kepada kita. akan tetapi riwayat mereka tertera dalam referensi-referensi yang bermacam-macam. Abdullah bin abu bakar bin hazam yang wafat pada tahun 135 H dia seorang muhddis. beliau paling cerdas. Syarhabiil bin saaad al madany wafat tahun 123 H. Mu`ammar bin Rosyid. beliau orang yang pertama menggunakan metodologi dengan mengumpulkan sanad. ibnu `uyainah berkata : tidak ada yang lebih mengetaui tentang sirah melainkan beliau. wafat tahun 143 H. dianggap dari kalangan ualam jarah dan ta`dil. dan maksud dengan mengumpulkan sanad ialah bahwa beliau menyempurnakan ungkapan dan menghubungkan kejadian dengan tidak memutuskan sanadnya. stiqah dari kalangan tabi`in. wara`. Yahya bin mu`in mengatakan : kitab musa bin uqbah daripada az zuhri diantara kitab yang paling sahih. Suhail zakkar melakukan pengumpulan terhadap riwayat-riwayar az Zuhri dan menyebarkannya dalam sebuah buku yang berjudul “al Magazi an nabawiyyah” TINGKATAN/LEVEL KETIGA : DIANTARA PENULIS TERMASYHUR: 1. 2. Sulaiman bin thorhan at tamimi. Muaddis yang tsiqah. DR. . Urwah bin Zubair wafat pada tahun 93 H 3. wafat tahun 153 H.

beliau mencampurkan yang baik dan kurang . sholeh keadaannya.4. Komentar iman ahmad bin hambal terhadap al waqidi : al waqidy menaiki sanad (sanad=sandaran pentej. maka sesungguhnya dalam hafalannya sesuatu hal. baik dalam mengenal sirah/maghazy. tabari mengatakan : tidak ada dari sekitar bagdad sampai kepada khurasan aku tetapkan tentang Ibnu ishaq dari salmah bin al fadhol. Al waqidy terkenal dengan sifat mulianya sampai ketahap tidak punya apa-apa lagi. Muhammad bin aiz ad dimasqy. wafat tahun 151 H.  Imam az Zahabi berkata : yang jelas bagi saya : bahwa ibnu ishaq baik hadisnya. beliau dapat dipercaya pada dirinya lagi diridai. maka dia dalam level hasan . 5. wafat tahun 234 H. Muhammad Hamidullah. wafat tahun 207 H. Muhammad bin Umar al waqidy. Telah sampai kepada kita bagian dari magazi atau sirah Ibnu `Uqbah. jika tidak sampai kepada tingkat sahih. kitabnya masih berupa manuskripdi museum British London.  Al hafiz az Zahabi mengatakan : beliau rujukan ilmu. beliau do`if/lemah menutur para ahli hadis. imam dalam sejarah. dan telah disebarkan oleh orentalis jerman Edward sahaw. DIANTARA ORANG YANG MASYHUR RIWAYAT SIRAHNYA DARI IBNU ISHAQ :  Ziad bin Abdullah al bakaai. para ahlu hadis memberikan komentar kepada dirinya dan mendoifkan riwayat beliau.maghazi. walaupun beliau memiliki banyak bahan ilmu.). Komentar az Zahabi pula : ia kumpulkan riwayat dan melebihkannya. dari jalan : kholifah bin Khiyat  Salmah binal fadal al abrasy dari jalan : at Tabary. Muhammad bin ishaq. bagian yang paling penting bertajuk “ siroh ibnu Hisam” kemudian bagian yang disebut “as siyar wal maghazy” dan telah terbit dengan ditahqiq oleh DR. Dan dari jalan : Ibnu Hisyam Muhazzib sirah  Bakar Bin Sulaiman. banyak sekali orang memujinya yang demikian itu refleksi dari ke pemimpinannya/pakar dalam hal sirah. tidak berlebihan. Perhatian al waqidy terlihat dari apa yang diriwayatkan daripadanya : tidak lah aku mengetahui satu peperangan dalam satu tempat melainkan aku datangi kepadanya sehinggga aku mengetahuinya. para ulama berhujjah kepadanya. 6. dapat dipercaya. seorang muhaddis yang siqoh. dan bahagian dari sirah ibnu ishaq.  Al hafiz ibnu hajar mengatakan : beliau tidak sendiri.

Berkata Ibnu Sayyid al-Nas sebagai pembelaan terhadap al-Waqidy: “Bahwa keluasan (kapasitas) ilmu seseorang menimbulkan risiko bagi persepsi orang lain. sirah. Al-Waqidy sendiri atas kapasitas keilmuannya tidak terbantahkan lagi untuk mendapatkan tuduhan-tuduhan yang aneh”. India. yang menciptakan alam semesta. Mereka adalah pembunuh para nabi dan mengganti isi kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para nabi. dan apa-apa yang membuat mereka bertemu. Persia. yaitu hari sabtu. 2. Mereka membuat Tuhan seperti manusia. perbedaan orang terhadap hadis dan hukum. Adapun umat-umat yang terpenting yang ada di sekitarnya seprti. bahwa Allah swt. diutus. Romawi. sehingga dijadikannya sebagai tuduhan. selain isi kitab Taurat yang terdistori dan mereka Talmud dengan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kebesaran Allah swt. Ibnu Sa’ad salah seorang muridnya berkata:”Beliau adalah orang yang tahu tentang maghazi (tempat peperangan). Inilah profil singkat(abstrak) tentang para penulis dahulu dalam sirah nabi. Hal ini terkandung dalam Taurat menyimpang: 1. dan Cina. Akan tetapi perlu dijelaskan keadaan umat-umat yang ada di sekitar Jazira Arab. Agar dapat mengetahui fakta kehidupa yang mereka sedang alami. Maka tidak berfaedah daripadanya tentang sirah dan juga kehidupan para sahabat. Pertama: Agama Yahudi Setelah itu orang-orang Yahudi kembali menyembah berhala.baik maka perhatikanlah/ waspadalah yang demikian. Dan akan dipaparkan beberapa perubahan yang mereka telah lakukan terhadap dua agama tersebut.) namun telah mengalami distorsi dan pergantian yang dilakukan oleh penganutnya sendiri. Menurut tradisi kisah lama Adam dan Hawa: “Dan mereka mendengar suara Tuhan Allah berjalan di taman…”. Mereka sebut. Tetapi sebelum itu akan dijelaskan tentang distorsi yang telah dialami agama Yahudi dan Keristen. meskipun risalah itu masi ada di tangan mereka. Sungguh mereka telah mengambil keyakinan yang rusak dari umat-umat yang berada di sekitarnya. futuhat(penaklukan). Sejarah Singkat Tentang Keadaan Dunia Sebelum Islam Sebelum membicarakan jazirah Arab sebagai tempat pilihan Allah yang menjadi pusat awal bermula ajaran agama Islam. . Dan akan menyusul sejarah singkat tentang keadaan dunia disaat Nabi saw. Dimana kedua agama tersebut adalah merupakan agama langit (turun dari Allahswt. (Maha Tinggi lagi Maha Besar terhadapa apa yang dikatakan orang jahat) lelah pada hari keenam. dan Ia beristirahat pada hari ketujuh. Yunani.

3.saw . datang diiringi dua malaikat. Paganisme dan mitos-mitos dengan berbagai warna telah masuk dalam ajaran kitab Injil.saw -. Antara manusia.anak haram yang dikandung oleh ibunya karena kebodohannya. dan tidak hubungan antara kitab injil dengan nama yang dikaitkannya.saw .yang mereka tuduh berzina dengan putri-putrinya. 3. 4. sementara umat-umat lain adalah domba tidak dipeduli dewa. sesuai yang mereka klaim (Maha Tinggi dan Maha Besar Allah daripada apa yang mereka gambarkan) bahwa Allah itu tiga. Beberapa referensi manifestasi distorsi dari Agama Kristen: 1. memiliki sifat teologis. sehingga menjadi agama paganism murni. Yang menciptakan semua itu adalah para rahib. karena mereka adalah orang-orang terpilih. namun ia juga merupakan agama dari Allah dan diidentikkan penurunannya kepada Isa as. dan kitab Injil. . -  Tuhan Bapak./Kristus). Semua kitab injil yang ada di tangan orang Kristen sampai hari ini tidak diketahui kapan tepatnya muncul. dan makan makanannya. bahwa Allah telah menyesal menenggelamkan bumi dalam banjir. Dan menggambarkan nabi-nabi gila dan pezina. 6. Dan ini ditegaskan oleh ahli sejarah Kristen. Kedua: Agama Kristen Agama Kristen tidak lebih baik daripada agama Yahudi. 2. Jaconibisme berpendapat: bahwa Allah adalah Kristus sendiri. Dan menurut mereka. Ini adalah bagian dari beberapa keyakinan yang batil terhadap Tuhan dan para nabi. 5. transformasi pemikiran dan ilmu pengetahuan. Sekolompok lagi berkata dengan trinitas. Dalam Taurat: bahwa mereka memiliki Tuhan sendiri tidak mencintai selain mereka. Dan mereka mengatakan: bahwa Yesus . Mereka mengatakan: bahwa Allah menerima tamu di sisi Ibrahim. dan Lut . 4. sebagaimana mereka sebutkan pada Nuh . Dia (Allah) berfirman: (Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah al-Masih putra Maryam). Pendapat mereka berbeda tentang al-Masih (Isa as.

Tapi Isa . dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana) QS.tidak dibunuh. melainkan mengikuti persangkaan belaka. Allah berfirman: (padahal mereka tidaklah membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. dan memerintahkan atas nama Allah. lalu mereka telah membunuhnya. memilik sifat-sifat gnostik (kemanusiaan). tidak ada Tuhan selain Dia. . Sebagaimana menyebar sistem kasta: sayyid (majikan) dan hambasahaya. Tuhan Anak. mereka mengklaim bahwa mereka berbicara. Pensucian terhadap para biarawan. lalu membunuhnya. memiliki sifat-sifat duflikasi. tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. diketahui dari ketidakadilan terhadap warga negara mereka. Firman Allah swt. Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan). Mereka benar-benar tidak tahu (siapa sebenarnya yang dibunuh itu). yang . jadi mereka tidak yakin membunuhnya}. lalu Allah menyerupakan dia dengan orang menunjukkan tempatnya. Allah mengangkat dia. pemilik dan budak. hidup dalam kebingungan dan perang di sana-sini. 6. hingga sebagian menjual anaknya untuk membayar pajak dan royalti yang harus dibayar.4:158 Politik dan kehidupan sosial Rumania Negara: Negara Rumania. bahwa Allah (anak) ) ingin disalibkan untuk menebus dosa-dosa anak Adam. selalu dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Allah berfirman: {Sebenarnya. yang merupakan agama Kristen. al-Masih anak Maryam dan diperintahkan untuk tidak menyembah selain satu Tuhan saja.QS. Allah berfirman: (Mereka mengambil rabi mereka dan rahib mereka untuk tuhan selain Allah.  Tuhan Roh Kudus.saw . Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang hal itu. ( Sungguh telah kafir orang yang mengatakan: Allah adalah yang ketiga dari tiga). Salib dan mensucikannya. dan percaya bahwa ia disalib dan dibunuh.4:157 Dan yang mencoba membunuh Yesus adalah orang Yahudi yang takut akan penyebaran dakwahnya. 5.

dan Afrika. CUPLIKAN RINGKAS KEADAAN DUNIA SEBELUM ISLAM PERSIA Telah tersebar luas di negeri Persia sebelum munculnya pahaman Zoroaster menuhankan “mithra” dan “yema” dan ‘Ahah” kemudian datang fahaman “Zoroaster “ mereka menyeru untuk mengesakan tuhan sesuai dengan pandangan mereka. dan pada kaisar itu pula ada hak dan tidak boleh memperselisihkan kepemimpinannya. Khususnya pada pengaturan harta. sehingga orang yang datang kemudian menjadikan itu sebagai ritual. Sehingga mereka meninggalkan kesibukan mereka. dan mereka meyakini pada kaisar mereka ada ketuhanan. pengangguran meningkat. Adapun berkaitan dengan peraturan social bermasyarakat. dan menyeru dengan segera kehalaman untuk memenangkan cahaya. Pahaman ini tetap saja muncul sampai muncul seseorang yang tidak dikenali ayahnya. Kemudian setelah mereka keluar dari upacara tersebut mereka melakukan kebatilan dan kesesatan pada segala hal Diantara kehancuran Persia muncul seruan/dakwaan “maani” pada abad 13 masehi. dan ia tidak sanggup untuk melampauinya. Seseorang dikalahkan dalam rumahnya oleh orang menyertainya pada hartanya. posisi seseorang ditentukan oleh keturunannya. sebagaimana raja mereka menjawab ketika ia membunuh . pengikutnya tetap di persia sampai kepada penaklukan islam.kuat memakan yang lemah. api dan air. Dan terbatas peribadatan mereka pada upacara yang mereka laksanakan ditempat ibadah mereka. maka menyebarlah kerusakan moral dan administrasi. dan mereka memerintahkan untuk menghadap matahari dan api pada saat sembahyang. banyak korupsi dan penjarahan. Dan para raja memiliki kekayaan yang amat banyak pada waktu yang sama kondisi rakyatnya susah hidup. Dan anak tersebut tidak mengetahui ayah nya. seperti yang terjadi kepada rakyat Mesir dan Syam (Levant). Sungguh para pengikut telah dikenakan sebagian besar jenis ketidakadilan dari kelas penguasa. adalah system paksaan lagi zalim. Kemudian muncul setelah itu seruan “mazdek” menyebutkan bahwa harta dan perempuan sesuatu yang diizinkan dan yang dibolehkan seperti rumput. maka Persia dikenal mengamalkan peraturan pembedaan strata social. sehingga punah setiap aqidah dan agama selain penyembah api. diceritakan bahwa “khasru . maka mereka mengharamkan syahwat secara keseluruhan karna ia bagian dari ke gelapan. angka criminal meningkat. berpegang pada system pajak/cukai yang sangat memberatkan anggota masyarakat. sebagaimana pandangan mereka yang batil ini. pada waktu itu negri Persia mensucikan kaisar-kaisar mereka. atau tidak akan mungkin berpindah level yang lebih terhormat. dengan pergulatan antara cahaya dan kezaliman .

yang lebih mencengangkan lagi bahwasanya Persia mereka terkenal dengan nasionalismenya dan meyakini mereka saja yang layak hidup di dunia ini. dan selawat serta salam keatas nabi Muhammad saw. agar kita diberi taufiq bagi apa –apa yang ia sukai dan ridoi. dan tidak dapat di hitung assesori kemegahan istananya. sesungguhnya Allah maha berkuasa atas sekalian. Karna mereka memandang orang lain selain mereka dengan pemandangan yang leceh/rendah.yang kedua” memiliki kekayaan sebanyak 800 juta timbangan emans beliau pada tahun ke 3 dari kekuasaannya. Memandang kepada tidak adanya keterkaitan langsung dengan penduduk jazirah arab dan tidak kita dedahkan tentang keadaannya. dan salam sejahtera kepada para nabi dan Rasul. tetapi dalam waktu yang sama keadaan mereka lebih buru dari 2 peradaban yang diatas (Romawi dan Persia). melainkan keadaan mereka pada zamannya paling hebat. yang ingin kita sampaikan tentang umat ini dan kondisi terdahulu mereka pada masa diutusnya Nabi Muhammad SAW. bukan yang lain dalam hal kemuliaan martabat manusia. agar kita mengetahui bagaimana kondisi manusia dizaman itu yang memerlukan kepada risalah Nabi Muhammad saw yang kekal. Adapun “kaisar opervezz” beliau memiliki 12 ribu perempuan dan terdiri dari 50 ribu penunggang kuda. dan semoga memberikan manfaat dengan apa yang kita dengar . Terdapat pula kemajuan yang lain dituangkan dalam sejarah. . Yang penting. contohnya : kebudayaan india dan china. Yang Allah selamatkan siapa yang telah ditetapkan pada ilmu Allah yang berlalu.mahasuci allah tuhanmu dan tuhan yang mulia dengan sifat-sifatnya. alhamdulillahirobbil alamin. Kita memohon kepada Allah taala.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful