1. 3.0 ISU DAN CABARAN 1: INTEGRASI NASIONAL 3.

1 Integrasi Nasional Shamsul Amri (2007) memberikan maksud integrasi sebagai satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kumpulan yang terpisah daripada segi budaya, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. Noriati A.Rashid (2010) menyatakan integrasi nasional merupakan satu proses penyatuan antara kumpulan manusia yang berbeza dari segi latar belakang,status sosial dan budaya untuk membentuk entiti yang mempunyai pegangan norma serta mengamalkan kehidupan bersama. Daripada penyatuan yang terbentuk, maka akan wujudlah perkongsian persefahaman dan pemikiran antara kaum di dalam sesebuah negara. Integrasi sebegini merupakan satu proses yang berlaku hasil ikatan batin, iaitu ikatan perasaan antara manusia sendiri. Ia adalah proses kerohanian atau spiritual yang merupakan hasil daripada satu penghayatan di mana akhirnya berlaku perkongsian pemikiran dan hati, jauh merentasi perbezaan budaya dan kumpulan etnik. Integrasi nasional merupakan satu proses berbentuk abstrak, satu proses penyatuan atau ikatan yang sebati dan berpanjangan (Modul Kenegaraan, 2011: 179-180). Jawatankuasa Integrasi Nasional, Jun (1991) menyatakan bahawa Integrasi Nasional merujuk kepada satu proses dinamik untuk merapatkan masyarakat negeri-negeri dalam Malaysia khususnya di antara negeri-negeri di Semenanjung dengan Negeri Sabah dan Sarawak, untuk membentuk satu Bangsa Malaysia yang mempunyai identitinya sendiri berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Membentuk satu bangsa Malaysia merupakan salah satu cabaran kepada negara walaupun setelah mengecapi kemerdekaan. Ini ialah kerana masalah perkauman tetap menjadi satu isu yang serius dan perlu diambil tindakan dan perhatian. Antara peristiwa yang telah

. Bidang pendidikan menjadi teras pentinguntuk menjayakan objektif Rukun Negara dan Dasar Ekonomi Baru iaituuntuk mencapai perpaduan dan integrasi kaum di negara ini. kepercayaan dan keturunanyang mempengaruhi sikap dan nilai sesuatu kaum.mencetuskan ketegangan antara kaum ialah peristiwa 13 Mei 1969. amalan diskriminasidan sikap prejudis dalam kalangan kumpulan etnik yang akhirnyamencetuskan rasa tidak senang dalam kumpulan etnik tertentu. Perbezaan inimenyebabkan setiap kaum di negara ini sukar untuk menerima perubahanyang ingin dilaksanakan oleh kerajaan dalam dasar pendidikan. PemurnianDasar Pendidikan untuk mencapai integrasi kaum berterusan apabilakerajaan menubuhkan Jawatankuasa Kabinet pada tahun 1974 yangbertujuan menyemak kembali Dasar Pendidikan Kebangsaan. kerana padasangkaan mereka ia melibatkan penerimaan dan pengorbanan iaitu merekaterpaksa menerima unsur kaum lain dan mengorbankan unsur kaum sendiri. Peristiwa ini telah mewujudkan prasangka. Justeru itu. Malaysia.Salah satu cabaran utama untuk mencapai perpaduan kaum ini ialah aspekdalaman iaitu perbezaan bahasa. kerajaan memperkuatkuasakan duaperkara penting iaitu Rukun Negara dan Dasar Ekonomi Baru untukmewujudkan keseimbangan di antara kaumkaum dan memupuk perpaduandalam kalangan rakyat di Malaysia. Peristiwarusuhan kaum ini memberi pengajaran yang besar kepada kerajaan untukmengatasi masalah pertembungan antara etniketnik di Malaysia. Integrasi dan perpaduan kaum yang ingin dicapai oleh kerajaan melaluiDasar Pendidikan berdepan dengan cabaran dan halangan yang besar. Ia merupakan satu titik hitam dalam sejarah 2. kebudayaan. pada tahun 1970.Situasi sebegini pasti akan mendapat tentangan daripada pelbagai kaumkerana unsur keturunan.

namunpenubuhan Sekolah Wawasan akan lebih mencapai objektifnya keranamurid berbilang kaum dipertemukan di bawah satu tapak persekolahan yangsama.2 Kesan Integrasi Nasional Kepada MasyarakatPendidikan menjadi tunjang kepada perpaduan negara. Tidak dapatdinafikan bahawa sekolah dan pendidikan memainkan peranan yang sangatpenting dalam pembinaan dan pembentukan warga negara dan masyarakatyang bersatu padu dan hidup dalam suasana yang harmoni. di sekolahmenengah. Justeru itu. Integrasinasioanal telah dapat memupuk semangat nasionalisme yang mendalamkepada semua kaum di negeri ini tanpa mengira bangsa. bagi mewujudkan integrasi nasional daripada pelbagaikaum di Malaysia. Iabertujuan untuk mengeratkan perpaduan dan menyatupadukan kaum dalamkalangan pelajar. para pelajar yang terdiri dengan pelbagai kaum dapat belajardalam satu sekolah . kerajaan telah mengambil inisiatif untuk mewujudkanSekolah Wawasan. Konsep Sekolah Wawasan ialah berusaha untukmelahirkan anak bangsa Malaysia yang lebih bersifat cintakan negaradengan menyatukan sekolah dalam satu sistem pendidikan yang seragam 3.kepercayaan. budaya dan bahasa sudah menebaldalam kaum masingmasing. Walaupun semangat perpaduan dan integrasi antara kaumtelah diberi penekanan sejak murid berada di sekolah rendah lagi.3. Ini bermaksud penggabungan sekolah berkenaan sudah pasti akanmenemukan pelajar kepada satu andaian baru dalam hidup mereka. Sebagai contoh. Ini dapat dibuktikan daripada interaksi yangbaik yang ditunjukkan oleh rakyat Malaysia baik antara satu sama lainwalaupun berbeza agama dan bangsa. agama dan warnakulit dalam masyarakat hari ini. yang dahulunya terasing antara satu sama lain untuk mewujudkan satupertembungan etnik dalam satu ruang yang sama.

Selain itu. Penglibatan pelajar secara aktif dalam bidang kokurikulum akanmelahirkan individu pelajar yang berfikiran terbuka dan matang dalamperhubungan dan bersosial dalam masyarakat. bahasa sertapemikiran rakannya daripada kaum lain.yang sama. menguasai bahasa Melayu. aktiviti sebegini boleh merapatkan hubungan danmembangkitkan semangat tolong-menolong.3 Cara Guru Menangani Cabaran Integrasi NasionalSeseorang pendidik memainkan peranan yang dominan dalammerealisasikan aspirasi negara untuk mewujudkan perpaduan . ia membolehkan pelajar memahami budaya. sekolah menengah dan pengajiantinggi telah menunjukkan hasil yang positif. Implikasinya. Penekanan semangat perpaduan dan integrasi antara kaumsejak kecil lagi iaitu di bangku sekolah rendah akan lebih memudahkankerana mereka ini masih kanak-kanak yang boleh dilenturkan.3. usaha kerajaan untuk mencapai perpaduan melaluikokurikulum di peringkat sekolah rendah. Dalam masayang sama pula. keseniaan dan sukan telah menunjukkansemangat perpaduan di antara pelajar-pelajar pelbagai kaum. dengan adanya interaksipelajar pelbagai keturunan ini telah membuka ruang seluasluasnya untukmereka berkomunikasi menggunakan bahasa kebangsaan. Tambahan pula. Sekolah Wawasan yang menempatkan tiga aliran sekolah yangberbeza di dalam sebuah kawasan akan membolehkan pelajar-pelajar SRJK 4. Melalui aktiviti kokurikulumseperti aktiviti kebudayaan. Tujuan penubuhan Sekolah Wawasan ialah untuk mengeratkanperpaduan yang sudah sedia ada terjalin kukuh dalam masyarakat majmukdi Malaysia. Ini kerana penguasaan bahasa Melayu dalamkalangan pelajar SRJK agak lemah. semangat setiakawan dansaling percaya-mempercayai di antara pelajar-pelajar pelbagai kaum yangterlibat.

kelengkapan. guru perlulahmenangani cabaran integrasi nasional dengan cara menggalakanpenggunaan bahasa kebangsaan di sekolah sebagai bahasa perpaduan. Justeru itu. pertandingan debat dan bahas. penggemblengan tenaga dankepakaran. Guruialah ejen keberkesanan pendidikan. peralatan. Minggu Bahasa dan Kebangsaan serta program WacanaIlmu dan lain-lain. Kejayaan dan keberhasilan guruterhadap tanggungjawab. Justeru itu.Guru haruslah mengutakan mencintai bahasa Malaysia serta menanamkanrasa cinta itu ke dalam jiwa pelajarnya. guru perlulah menerima cabaran ini dan berusahauntuk memantapkan lagi perpaduan masyarakat di Malaysia. Pertandinganmenulis artikel. bagi melaksanakan garis panduan tersebut. Berdasarkan kepada garis panduan KPM dan PIPP. peranan gurusebagai Pembina negara bangsa dan modal insan dilaksanakan menerusicara berikut :1) Memperkasakan bahasa kebangsaan2) Memantapkan perpaduan negara dan integrasi nasional3) Memupuk kecintaan terhadap seni. Bagi menyempurnakan garis panduan yang kedua iaitu memantapkanperpaduan negara dan integrasi nasional.kaum. RIMUP ialah satuprogram yang menggalakkan penglibatan masyarakat setempat. Di antara cara untukmemperkasakan bahasa ini ialah dengan mengadakan program-programseperti pertandingan pidato. Untuk menangani cabaran Integrasi Nasional. KPM telah memperkenalkanRancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP). warisan dan budaya bangsa 5. guru perlulah menyemaidan memupuk semangat patriotisme secara berterusan . keilmuan dan keluhuran peribadidisifatkan sebagai cabaran yang harus didepani dengan profesional. para gurudan kerjasama murid-murid dalam kegiatan-kegiatan khas sertapenggunaan bersama kemudahan.

pertandingan nyanyian lagu-lagu patriotik dan lain-lain. Contohnya. semangat ini boleh dipupuk ke dalam diri pelajardaripada aktiviti perbarisan untuk menyanyikan lagu kebangsaan dan lagupatriotik iaitu ‘Negaraku’. Kempen KibarJalur Gemilang. Contohnya. pantun.Penyertaan mereka dalam aktiviti yang dianjurkan ini akan meningkatkanserta menyemarakkan lagi semangat cintakan tanah air yang tercinta. Selain itu juga. guru juga boleh memberikan peluang kepada semuapelajar yang terdiri daripada pelajar yang berbilang kaum dan agama untuk 6. Pelajarboleh melibatkan diri dalam segala aktiviti yang dianjurkan oleh pihaksekolah seperti mendeklamasikan sajak. Perbarisan Badan Beruniform dan lain-lain akan dapatmembina kekuatan jati diri serta menanamkan rasa cintakan kepada bangsadan negara Malaysia. Ianya dapat diaplikasikan ke dalam perhimpunanmingguan di sekolah. penulisankarya kreatif. semangat patriotisme dapat dipupukmelalui sambutan bulan Kemerdekaan yang diadakan di sekolah.dalam kalanganpelajar. puisi. penglibatan mereka dalamaktiviti kokurikulum seperti Kempen Cintakan Warisan Seni. Selain itu juga. berinteraksi antara satu sama lain dan melibatkan diri dengan semua aktivitiyang dianjurkan oleh pihak sekolah. . Pertandingan Menceriakan Kelas sempena HariKemerdekaan. syair.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful