PEMBENTANGAN KERTAS

6 JULAI 2010

KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL DAN KEPIMPINAN TRANFORMASIONAL PENGETUAPENGETUA NEGERI PERAK
Oleh

Dr. Ashley Ng Yoon Mooi, AMN Pengetua Kanan SMk Methodist (ACS) Sitiawan Perak

1

et. 1982). pengetuapengetua lebih cenderung dan lebih selesa dengan tingkah laku kepimpinan transformasional dan transaksional daripada kepimpinan instruksional. 1982. daripada hasil kajian ini. Berkesan‟ (Effective School Movement) dalam 1980an (Edmonds. Bossert. Data deskriptif dan data exploratory dianalisiskan. Purkey & Smith. 1979. 1987. Pemimpin-pemimpin yang berkesan merupakan pembina budaya (Sashkin & Sashkin. Sergiovanni. 1998). 1979. Mortimore. Daripada banyak dan pelbagai penyelidikan kepimpinan yang telah dijalankan selama ini. Ini adalah sebab kepimpinan instruksional adalah lebih berorientasi tindakan (action-oriented) manakala kepimpinan transformasional dan transaksional adalah lebih berorientasi manusia (people-oriented). pengetua terpaksa memberi fokus pada pengajaran dan pembelajaran. Analisis faktor (factor analysis) juga dijalankan. 1982. Sheive & Schoenheit.SATU KAJIAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL DAN TRANSFORMASIONAL PENGETUA-PENGETUA NEGERI PERAK ABSTRAK Kajian ini menjelajahi persepsi guru-guru terhadap stail kepimpinan pengetua dari segi kepimpinan instruksional dan transformasional. Sebagai pemimpin sekolah. Bossert. Pengetua melakukannya melalui peranannya sebagai pemimpin instruksional di sekolah (Edmonds. iaitu „ethos‟ atau „budaya‟ gemilang.1 Pemasalahan Kajian Kepimpinan ialah keupayaan seseorang pemimpin dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai gol yang telah ditetapkan oleh semua dan untuk kebaikan semua. Kajian ini dijalankan di negeri Perak dengan menggunakan dua jenis soal-selidik. Leithwood dan Jantzi (1993) berpendapat bahawa pendekatan kepimpinan transformasional mesti diamalkan oleh 1. Sweeney. 1996) dalam kegemilangan sesebuah organisasi. Walau bagaimanapun tokoh-tokoh kepimpinan berpendapat bahawa hanya amalan kepimpinan instruksional adalah tidak mencukupi. 1996. kepimpinan mesti dikaji dalam kontek organisasi yang spesifik. 1984. 1989). iaitu berorientasi tugas (taskoriented/action-oriented) dan berorientasi perhubungan (relathionshiporiented/people-oriented). 1988). 1985. Sashkin. Dwyer. Oleh sebab itu. al.. 1985. 1991. Budaya gemilang pula merupakan pembolehubah tersirat (Hallinger & Leithwood. 121 orang guru memberi respon kepada soal-selidik tersebut. Rowan & Lee. Minat terhadap kepimpinan dalam kontek sekolah mendapat perhatian yang hebat dengan „Pergerakan Sekolah 2 . iaitu. Greenfield. 1987. 1983. Hasil kajian menunjukkan bahawa guru-guru mempunyai persepsi bahawa pengetuapengetua yang dinilai menunjukkan lebih kepimpinan transformasional dan transaksional daripada kepimpinan instruksional. Walaupun pengetuapengetua yang dinilai menunjukkan keupayaan untuk merangka gol dan dapat berkomunikasi gol yang dirangka kepada warga sekolah. Tambahanpula banyak telah dikaji tentang peranan kepimpinan oleh pengetua sekolah dalam peningkatan sekolah (Greenfield.0 Pengenalan Kepimpinan adalah satu fenomena yang berkait rapat dengan kontek di mana ia diamalkan. Ini adalah sebab pemimpin dan pengikut letak pada aras (continuum) yang sama dan pemimpin hanya boleh memimpin jika ada pengikut yang sudi mengikut. Pada umumnya. tetapi keupayaan untuk menunjukkan tingkah laku kepimpinan instruksional yang lain seperti penglihatan yang kerap (visibility) dan pemantauan adalah lemah. 1. 1982. terdapat satu persetujuan dikalangan tokoh-tokoh pendidikan iaitu terdapat satu faktor penting yang beroperasi dalam sekolah-sekolah berkesan. Ibrahim. Oleh sebab itu. Purkey & Smith. Hallinger. 1998). “Pengaruh” seperti diamalkan oleh pengetua boleh dinampak dalam dua cara. Principal Instructional Rating Scale (PIMRS) untuk menilai kepimpinan instruksional pengetua dan Multi-factor Leadership Questionnaire (MLQ) untuk menilai kepimpinan transformasional dan transaksional serta laissez-faire. Penyelidikan sekolah telah menunjukkan bahawa pengetua sekolah boleh membawa perubahan yang mendadak tentang produktiviti sekolah (Bossert. Clark.

Jenis kepimpinan yang manakah lebih diamalkan oleh pengetua-pengetua di negeri Perak? 2. Pihak pengetua juga berminat untuk mengetahui persepi guru-guru mereka terhadap tingkah-laku kepimpinan mereka. 2003). Kepimpinan juga adalah pengaruh dan satu proses yang melibatkan manusia. Maka kepimpinan instruksional bermakna pengetua membina satu iklim sekolah dimana guru-guru secara spontan mengamalkan kepimpinan instruksional sendiri (Hoy & Hoy. kepimpinan transformasional atau kepimpinan transaksional. Dengan perkenalan pelbagai jenis kepimpinan pendidikan.0 Tinjauan Literatur Banyak kajian tentang kepimpinan pendidikan telah dilakukan tetapi banyak amalan kepimpinan di sekolah adalah dipinjam daripada kepimpinan korporat yang sebenarnya mementingkan keuntungan. Pihak guru yang menyampaikan pengajaran dalam bilik darjah sebab mereka mempunyai kemahiran dalam kurikulum dan penyampaiannya sebab mereka telah dilatih dan menguasai pengetahuan yang luas terhadapnya. Blumberg & Greenfield. Oleh sebab kepimpinan adalah satu proses pengaruh dan sekolah bukan organisasi yang mencari untung. Ini adalah sebab kepimpinan transformasional membimbing pengikut ke aras yang lebih tinggi manakala kepimpinan transaksional berdasarkan pada elemen tukar-menukar atau tawar-menawar. Diantara pelbagai jenis kepimpinan pendidikan yang didedahkan. Apakah profil kepimpinan pengetua di negeri Perak? 3 . 2. Organisasi seperti sekolah adalah organisasi yang mementingkan pembinaan insan yang mahir. Huff. Soalan-soalan kajian ini adalah berikut: 1. 1982. maka tingkah-laku kepimpinan pengetua mesti berbeza dan lebih daripada tingkah-laku kepimpinan di organisasi korporat. Bersama-sama dengan kepimpinan transformasional ialah kepimpinan transaksional. 2003). tumpuan diberi pada kepimpinan instruksional dan kepimpinan transformasional.1 Kepimpinan Instruksional Peranan kritikal seseorang pengetua ialah sebagai pemimpin instruksional walaupun pengetua sendiri tidak bertanggungjawab atas kepimpinan dalam pengajaran secara langsung (Hoy & Hoy. Kedua-dua kepimpinan tersebut wujud bersama-sama dan saling membantu. Sekolah ialah organisasi pengajaran dan pembelajaran dengan fokus diberi pada pencapaian akademik. mereka telah dihantar untuk mengikuti pelbagai kursus supaya dilengkapi dengan pelbagai kemahiran untuk menguruskan sekolah. Walau bagaimanapun kepimpinan transformasional adalah lebih tinggi daripada kepimpinan transaksional. Hoy & Hoy. Lake & Schailman. 1980. 1986. maka kepimpinan instruksional yang berorientasi tugas merupakan tingkah laku kepimpinan yang penting. 1.pengetua juga. Untuk Kajian ini bertujuan untuk memaklumkan pengetua-pengetua tentang persepi guru-guru mereka terhadap tingkah-laku kepimpinan mereka.2 Objektif Kajian dan Persoalan Kajian 2. maka pihak pengetua dan pihak pendidikan atasan berminat untuk mengkaji dan mengetahui tingkah laku kepimpinan yang jenis mana adalah lebih berkesan di sekolah. Lebih pentingnya. Pihak pengetua sendiri juga akan berminat untuk mengetahui sejauh manakah mereka telah menunjukkan tingkah-laku kepimpinan instruksional. Kajian yang dijalankan memberi pandangan yang lebih mendalam supaya pengetua-pengetua dapat memahami tingkah-laku kepimpinan yang sesuai dan berkesan. 2003). maka kepimpinan transformasional dan kepimpinan transaksional adalah penting juga. Pengetua disebaliknya bertanggungjawab atas pembinaan satu persekitaran yang unggul untuk meningkatkan kualiti penyampaian pengetahuan/ilmu itu (Cotton & Savard. Sebaik sahaja dilantik sebagai pengetua. pihak pengetua bertanya samada mereka berkesan dan apa yang mereka mesti lakukan untuk memastikan kepimpinan mereka berkesan dan bagaimana untuk mengekalkan kejayaan ataupun apa yang mereka mesti lakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

serius dan berfokus pada gol akademik yang tinggi tetapi realistik dan boleh dicapai. guru-guru diberi pertimbangan individu dan bukan sebagai ahli dalam satu kumpulan. pihak pengetua mesti boleh berkomunikasi dengan jelas kepada guru-guru tentang visi pengajaran yang gemilang dan perkembangan profesional yang berterusan. setiap orang diberi tanggungjawab dan fungsi pengurusan. memberi motivasi dan membina semangat. menghulurkan bantuan untuk melicinkan pengajaran dalam bilik darjah. membantu guru-guru menyelesaikan masalah tanpa mengubah perspektif mereka. dan akhirnya struktur birokrasi digunakan untuk memberi manfaat kepada guru-guru supaya dapat melicinkan perjalanan tugas mereka. menjalankan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan pembangunan dan perkembangan pelajar yang boleh meningkatkan pencapaian mereka. Ini bermaksud kedua-dua pihak guru dan pelajar menghormati sikap kerajinan dan pencapaian (Hoy & Sabo. pembelajaran. melibatkan seluruh sekolah dalam pembentukan gol dan visi sekolah pada awal tahun. Banyak kesan positif didapati di sekolah-sekolah dimana kepimpinan tranformasional diamalkan oleh pengetua (Blase. Steinbeck dan Raun (1993) mengkaji kesesuaian kepimpinan transformasional di sekolah. pihak pengetua memberi sokongan yang konstruktif terutamanya dalam peyediaan sumber dan bahan yang diperlukan oleh guru-guru supaya mereka boleh berjaya mencapai matlamat dalam bilik darjah. Pertama. guru-guru mengamalkan pengajaran yang gemilang sebab hanya pihak guru sahaja yang boleh berubah dan hendak berubah.1990. Matlamat ini mesti ditafsirkan dalam pelbagai tindakan. 1998. melawat bilik darjah setiap hari. Ketiga. Poplin (1992). Goddard. pergurusan bilik darjah dan penilaian dan dapat berkongsi ilmu dengan guru-gurunya. guru-guru digalakkan menggunakan idea-idea baru. Terdapat bukti empirikal bahawa Principal Instructional Management Rating Scale (PIMRS) yang dibentukkan oleh Hallinger (1992). Diantaranya. Pemimpin transformasional di sekolah menggunakan pelbagai strategi. seorang pemimpin instruksional memastikan persekitaran pembelajaran teratur. pihak pengetua mengambil kesempatan untuk mengakui dan meraikan pencapaian akademik yang gemilang. Kelima. Sergiovanni (1990) melaporkan peningkatan dalam pencapaian pelajar manakala Sagor (1992) mendapati bahawa sekolah yang mempunyai budaya sekolah yang unggul adalah diketuai oleh 4 . Akhirnya. Keempat. Kedua. Sweetland & Hoy. memantau dan menilai guru-guru dan pelajarpelajar dengan kerap kali untuk tujuan peningkatan akademik. mempunyai jangkaan yang tinggi terhadap guru-guru dan pelajar-pelajar. Sagor (1992) dan Leithwood. Diantaranya. 2. Thurston. memberi penghargaan kepada guru-guru dan pelajar-pelajar secara umum untuk hasil kerja yang baik. pemimpin mengambil berat tentang kebajikan guru-guru dan sedar tentang sikap dan keperluan guruguru.mencapai matlamat ini. dan Multifactor Leadership yang dibentukkan oleh Bass (1985) berjaya menunjukkan peranan pengetua sebagai pemimpin instruksional dan transformasional. Clift & Schacht. berkongsi dan berbincang idea-idea baru itu bersamasama dengan rakan sejawat. 2000). menggalakkan guru-guru melawat rakan sebaya dalam bilik darjah untuk memerhatikan amalan terbaik. pihak pengetua sendiri merupakan peimimpin intelektual dan sedar tentang perkembangan terkini dalam pengajaran.2 Kepimpinan Transformasional dan Kepimpinan Transaksional Leithwood (1992). motivasi. membina iklim sekolah yang positif. 1993). Mereka mendapati bahawa kepimpinan transformasional dan kepimpinan transaksional amat perlu diamalkan di sekolah.

Leithwood (1992) mendapati bahawa amalan kepimpinan transformasional menyebabkan kolaborasi yang kuat dikalangan guru-guru dan ini membawa kemajuan kepada sekolah dan peningkatan tingkah-laku pengajaran.81-2.00–1.4 Koordinasi Kurikulum (Coordinate the Curriculum) 3.9 Memberi Perkembangan Profesional (Provide Professional Development) 3. 1985) mengandungi 45 item dan 12 dimensi untuk menilai kepimpinan transformasional dan kepimpinan transaksional pengetua. 4.pengetua yang mengamalkan kepimpinan transformasional.1 Instrumen Dua jenis soal-selidik digunakan untuk mendapat maklum balas daripada guru-guru. 3.1. 2=Jarang.1.1.61– 3.1 Merangka Gol Sekolah (Frame the School Goals) 3. 1991). guru-guru menilai betapa kerap pengetuanya menunjukkan tingkah-laku yang dihuraikan dengan menggunakan skala Likert yang berikut: 1=Hampir Tidak. 4 jenis 5 .41–4. 1.1. 2. skor min agregat untuk setiap faktor dan dimensi dikira. Soal-selidik juga memberi faedah liputan sampel yang luas dengan kos yang rendah (de Vaus. Sampel kajian itu didapati secara rawak daripada populasi guru-guru di seluruh negeri Perak.1.00=Sangat Tinggi. Pentafsiran skala yang berikut digunakan untuk tujuan tersebut.3 Memantau dan Menilai Pengajaran (Supervise and Evaluate Instruction) 3.1 Principal Instructional Rating Scale (PIMRS) Soal-selidik PIMRS (Hallinger.1.5 Memantau Perkembangan Pelajar (Monitor Student Progress) 3.1.40=Sederhana.1.20=Tinggi. Penyelidikan tinjauan yang menggunakan soalan-selidik dijalankan untuk mengumpul data pada satu masa yang tertentu dengan tujuan untuk menghuraikan keadaan situasi pada masa itu (Cohen & Manion.21–5. 3.0 Methodology Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan tinjauan (survey research) dengan menggunakan soal-selidik. 1982) mengandungi 50 item dan 10 dimensi untuk menilai kepimpinan instruksional pengetua.1.1.1. 3.1.10Memberi Insentif untuk Pembelajaran (Provide Incentives for Learning) Berdasarkan PIMRS. Skor min agregat 1. PIMRS menghuraikan 10 jenis tingkah-laku penting yang berkaitan dengan peranan pengetua sebagai pemimpin instruksional.60=Rendah.2 Multifactor Leadership Questionnaires (MLQ) Soal-selidik MLQ (Bass. 10 faktor kepimpinan instruksional adalah beriut: 3. 3=Kadang-kadang.1.7 Penglihatan yang Tinggi (High Visibility) 3. 12 jenis tingkah-laku kepimpinan transaksional.1. Soal-selidik adalah satu cara yang berkesan untuk mencatat item secara sistematik (de Vaus. 5=Hampir Sentiasa. MLQ menghuraikan 20 jenis tingkahlaku kepimpinan transformasional.1. 3. 4=Sentiasa.1.1.1.1. 1994).80=Sangat Rendah.1.2 Pemyampaian Gol Sekolah (Communicate the school Goals) 3.1.1.6 Menjaga Masa Pengajaran (Protect Instructional Time) 3. 1991).8 Memberi Ganjaran Kepada Guru-guru (Provide Incentives for Teachers) 3. Dua soalselidik itu adalah berikut: 3. Untuk tujuan membina profil kepimpinan instruksional pengetua.

4 Stimulasi Intelek (Intelectual Stimulation) 3. Analisis diskriptif menunjukkan skor min dan sisihan piawai (standard deviation) untuk setiap item dan dimensi.3 Pengaruh Ideal (Tingkah-laku) (Idealized Influence-Behavior) 3. 1. 2.5 Pertimbangan Individu (Individual Consideration) Faktor Kepimpinan Transaksional 3.1.2.80 menunjukkan tingkah-laku kepimpinan transformasional sangat rendah. guru-guru menilai betapa kerap kali pengetua mereka menunjukkan tingkah-laku seperti yang dihuraikan dengan menggunakan skala 5 Likert 5 poin yang mula dari 0 hingga 4.2.60 adalah rendah. 12 faktor kepimpinan transformasional dan kepimpinan transaksional adalah berikut: Faktor Kepimpinan Transformasional 3.40 adalah sederhana.1 Motivasi Inspirasi (Inspirational Motivation) 3.2. Skor min agregat diantara 0. Untuk membina profil kepimpinan transformasional pengetua dengan berdasarkan persepsi guruguru.21-5.2. skor min agregat untuk setiap faktor dan setiap dimensi dikira.9 Laissez-faire Faktor „Outcome‟ 3.2. Syarat-syarat yang ditetapkan ialah responden soal-selidik mesti terdiri daripada guru-guru yang berkhidmat dengan pengetua yang dinilai sekurangkurangnya tiga tahun dan responden mesti diambil secara rawak dan terdiri daripada pelbagai lapisan.2.1.00 adalah sangat tinggi. Ini membolehkan data ditulis secara diskriptif. Soal-selidik dikembalikan kepada pihak JPN untuk dianalisiskan.20 adalah tinggi manakala 4. 3.1.2.2.1.7 Pengurusan-melalui-Pengecualian (Aktif) (Management-by-Exception (Active)) 3.1.81-2.1.2 Pengumpulan Data dan Analisis Data Soal-selidik diedarkan kepada pengetua-pengetua yang menghadiri kursus kepimpinan instruksional dan transformasional.61-3.2.41-4.10 Usaha Lebihan (Extra Effort) 3.Attributed) 3. Skala dan pentafsiran yang berikut digunakan.tingkah-laku laissez-faire dan 9 jenis tingkah-laku guru-guru yang dihasilkan daripada kepimpinan transformasional dan kepimpinan transaksional pengetua. Melalui analisis data secara exploratory (exploratory data analysis) stail kepimpinan pengetua dapat dikenalpasti.1.8 Pengurusan-melalui-Pengecualian (Pasif) (Management-by-Exception (Passive)) 3.1.00 dan 0.2 Pengaruh Ideal (Attributed) (Idealized Influence. 1=Jarang.1. 3=Kerapkali dan 4=Hampir Sentiasa. 3. Penganalisian faktor (factor analysis) juga dijalankan.6 Ganjaran Kontingen (Contingent Reward) 3. 2=kadang-kadang.2.1.2. Data dianalisiskan dengan menggunakan <SPSS for windows> Versi 11.1.1. 0=Hampir Tidak.12 Kepuasan (Satisfaction) Berdasarkan MLQ. 6 .2.5 untuk mendapat skor diskriptif untuk semua item dalam kedua-dua soalselidik.11 Berkesan (Effectiveness) 3. Kemudian soal-selidik ini diperbanyakan oleh pengetua masing-masing dan diedarkan kepada 30 orang guru di sekolah mereka.

17) adalah sederhana manakala Dimensi Memberi Perkembangan Profesional (3.28) adalah sederhana dan apabila kedua-dua dimensi tersebut digabungkan dan menjadi Faktor 3 yang dinamakan Pemantauan. Dimensi Mengekalkan Penglihatan yang Tinggi (2. “Apakah profil kepimpinan pengetua negeri Perak?” Data yang didapati daripada keduadua soal-selidik PIMRS dan MLQ memberi satu gambaran tentang tingkah-laku kepimpinan pengetua.98. terutama sekali Faktor Visibility. Skor reliabiliti untuk tiga faktor yang utama dan 12 dimensi MLQ dilakukan dengan menggunakan <SPSS for Windows> Versi 11. Rating untuk Faktor 1 adalah tinggi. 4. Dua dimensi tersebut digabung dan dijadikan Faktor 1 dan dinamakan Gol (3.78 dan .58) adalah tinggi.59). Faktor 4. dan disebut 7 . Guru-guru juga berasa bahawa pengetua hanya memantau setakat sederhana sahaja dan penglihatan (visiblity) mereka di kawasan sekolah adalah sederhana juga.75) dan Dimensi Memberi Insentif untuk Pembelajaran (3.15) dan Dimensi Memantau Kemajuan Pelajar (3. Apabila dua dimensi itu digabungkan dan menjadi Faktor 2. Mengikut persepsi guru-guru. Diantaranya. Faktor 3 dan Faktor 4 perlu dipertingkatkan. pengetua-pengetua dianggap kurang memberi sokongan kepada mereka.54) adalah tinggi. Faktor 2.90 dan . iaitu dengan skor min 3.93.0 Hasil Dapatan dan Huraian 4. rating menjadi sederhana. mereka kurang menitikberatkan faktor-faktor kepimpinan instruksional yang lain. Daripada hasil dapatan ini. Kedua-dua dimensi ini digabungkan dan menjadi Faktor 4 dan dinamakan Visibiliti. Hasil penganalisian data ditunjuk dalam bentuk jadual. Malangnya.20) mencatat rating yang sederhana.Skor reliabiliti untuk empat faktor yang utama dan lapan dimensi PIMRS dilakukan dengan menggunakan <SPSS for Windows> Versi 11. Kepimpinan Instruksional Berdasarkan hasil dapatan seperti ditunjukkan dalam Jadual 1. Kedua-dua Dimensi Menyelia dan Menilai Instruksional (3. jelaslah bahawa guru-guru memberi satu persepsi bahawa pengetua-pengetua mereka berjaya merangka gol sekolah dan memberitahu gol yang dirangka itu kepada warga sekolah. Demensi memberi Insentif Kepada Guruguru (3. Visibiliti ini mencatatkan rating yang sederhana dengan skor min 2.22. Sokongan Guru. Semua ini bermaksud instrumen yang digunakan boleh dianggap sesuai untuk kajian ini dan hasil dapatan adalah sah.5 dan alpha koefisyen didapati diantara .36.5 dan alpha koefisyen didapati diantara . Dimensi Membentuk Gol Sekolah (3. rating menjadi sederhana dengan skor min 3.1 Profil Kepimpinan Pengetua Negeri Perak Bahagian ini menjawab soalan.59) dan Komunikasi Gol Sekolah (3.97.

75 .54 .59 . Faktor 4 (Visibiliti) 3.79 S Student Progress.17 .22 .86 T 3. Rank T= Tinggi S=Sederhana 3.36 .98 .28 .84 S 2.Jadual 1: Persepsi Guru-guru Terhadap Kepimpinan Instruksional Pengetua Maintain High Visibility the Frame School Goal Provide Incentives for Teachers Provide Incentives for Learning.D. Rank 3.15 .58 .70 S 3.D.86 S 3.97 S Min S.81 S 3.59 .86 T 3.20 .79 S 8 .75 T 3.84 S Supervise and Evaluate Instruction Communicate the School Promote Professional Development Pengetua Faktor 1 (Gol) Faktor 2 (Sokongan Guru) Faktor 3 (Pemantauan) Persepsi Guru N=121 Min S.70 T 3. Dimensi Monitor Goals 2.

70 .75 ST 3. Rank Mean S.66 ST 3.80 .85 .76 ST ST=Sangat Tinggi T=tinggi R=Rendah SR=Sangat Rendah 9 Idealized Influence (Behavior) Pengetua Dimensi Faktor 2 (Motivasi Berinspirasi) .73 ST 3.D.71 ST 3. Rank 3.87 .87 .86 R 1.70 .84 .73 ST Satisfaction Extra Effort Intellectual Stimulation Idealized Influence (Attributed) Contingent Reward Faktor 1 (Pengurusan Umum) Persepsi Guru Mean N=121 S.79 .Jadual 2: Persepsi Guru-guru Terhadap Kepimpinan Transformasi Pengetua Managementby-Exception (Active) Managementby-Exception (Passive) Faktor 3 (Laissez-faire) 1.88 ST 3.76 ST 3.60 .05 .82 R Individual Consideration Effectiveness Laissez-faire 1.40 .D.67 ST 3.76 ST 3.56 .75 ST 3.52 .83 .65 .82 R Inspirational Motivation 3.88 T 3.

Contingent Reward.22). Ini boleh ditafsirkan bahawa pengetua-pengetua tidak menunggu sampai adalah masalah baru bertindak. Berdasarkan hasil dapatan seperti ditunjuk dalam Jadual 2.22. Pemantauan(3. Dimensi-dimensi Management-by-Exception (Passive) (1. dan bertindak dengan cara-cara beretika dan bermoral tinggi.79 menunjukkan guru-guru berasa pengetua mereka memberi pertimbangan atas keperluan mereka. 10 . Guru-guru berasa pengetua mereka hanya mencapai setakat merangka gol sekolah sahaja dan tidak berjaya memberi sokongan kepada guru supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka sebagai guru atau pengajar dengan berkesan. Rating untuk Pengurusan Umum adalah sangat tinggi dengan skor min 3. guru-guru berasa puas (3. Dimensi Idealized Influence (Behavior) (3.83. Faktor 4 (Visibiliti) dengan skor min 2. Hasil dapatan daripada kajian itu menunjukkan bahawa pengetua lebih selesa dengan kepimpinan transformasional dan kepimpinan transaksional. iaitu Sokongan Guru(3. Faktor ini menunjukkan rating yang rendah.84).79) dan Inspirational Motivation (3. Individual Consideration. Extra Effort.85 dan Idealized Influence (Behavior) dengan skor min 3. Idealized Influence (Attributed) dengan skor min 3. “Jenis kepimpinan yang manakah lebih diamalkan oleh pengetua-pengetua di negeri Perak?” Perbandingan data daripada kedua-dua soal-selidik PIMRS dan MLQ menunjukkan jenis kepimpinan yang lebih diamalkan oleh pengetua. daripada empat faktor yang diwujudkan untuk menunjukkan kepimpinan instruksional pengetua. 4. Guru-guru juga berasa bahawa pengetua-pengetua mereka tidak menguruskan sekolah secara laissez-faire. Kedua-dua dimensi tersebut digabungkan dan menjadi Faktor 3 dan dinamakan Laissez-faire.2 Jenis Kepimpinan yang Lebih diamalkan oleh Pengetua Bahagian ini menjawab soalan.70). Maka. Daripada Jadual 2. Intelectual Stimulation. Pada sebenarnya. Visibiliti(2. perbandingan skor min antara dua jadual itu menunjukkan bahawa pengetua-pengetua lebih mengamalkan kepimpinan transformasional dan kepimpinan transaksional. Faktor ini menunjukkan rating yang sangat tinggi dengan skor min 3. Management-by-Exception (Active).65. Skor min daripada Jadual 1 (Kepimpinan Instruksional) dan Jadual 2 (Kepimpinan Transformasional) menunjukkan bahawa pengetuapengetua diberi skor min yang lebih tinggi untuk dimensi-dimensi dan faktor-faktor Kepimpinan Transformasional (yang merangkumi kepimpinan transaksional). Semua dimensi dalam Faktor 1 kecuali Management-by-Exception (Active) menunjukkan rating yang sangat tinggi.59 diberi rank tinggi. jelaslah bahawa guru-guru berasa pengetua-pengetua mereka mengamalkan kepimpinan transformasional. tiga faktor diberi rank sederhana.98 memberi sokongan kepada persepsi guru-guru bahawa pengetua kurang dalam aspek pemantauan sebab pengetua kurang dilihat dalam kawasan sekolah. Daripada Jadual 1.52) dan Laissez-faire (1. Ini disokong dengan skor min yang tinggi untuk item-item „Individual Consideration‟ (3.60) menunjukkan rating yang rendah. Faktor 3 ialah dimensi yang menunjukkan tiada kepimpinan.87) mencatat rating yang sangat tinggi dan kedua-dua dimensi ini digabungkan dan menjadi Faktor 2 yang dinamakan Motivasi Inspirasi. Oleh sebab pengetua dinampak kerap berkelakuan tersebut.40) dan „Contingent Reward‟ (3.Kepimpinan Transformasional Dimensi-dimensi Idealized Influence (Attributed).36). Ini disokong dengan skor min yang sederhana untuk Faktor 3 (Pemantauan) dengan skor min 3. Statistik juga menunjukkan guru-guru lebih suka apabila pengetua-pengetua mereka menunjukkan tingkah-laku kepimpinan tranformasional dan kepimpinan transaksional.70) dan sudi memberi lebih daripada apa yang diminta (3. Hanya Faktor 1 (Gol) dengan skor min 3. Effectiveness dan Satisfaction digabungkan menjadi Faktor 1 dan dinamakan Pengurusan Umum.80). Mereka berpendapat bahawa pengetuapengetua menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan sebab rating untuk Faktor 3 adalah rendah. berkesan (3.98).

Kedua. apakah yang patut pengetua lakukan untuk mencapai matlamat ini? Data yang didapati untuk kajian ini adalah berdasarkan pada 121 orang guru di negeri Perak dan ini hanya dapat memberi satu gambaran yang umum. Pertama. Dr. kepimpinan instruksional mesti dititikberatkan. Kepimpinan transformasional dan kepimpinan transaksional adalah berorientasi hubungan(people-oriented) dan tingkah laku kepimpinan ini adalah penting untuk menggalakkan guru-guru berusaha dengan berkesan. Kajian ini menunjukkan pihak pengetua kurang mengamalkan kepimpinan isntruksional dan ada beberapa sebabnya dan perlu dikaji dengan lebih mendalam. Maka fokus sekolah ialah pengajaran dan pembelajaran dan oleh sebab itu segala yang dijalankan mesti memastikan proses pengajaran dan pembelajaran diutamakan. kepimpinan pendidikan dan kajian tindakan.com 11 . Kepimpinan instruksional adalah kepimpinan yang berorientasi tugas (action-oriented) dan ia adalah sangat penting untuk memastikan sekolah-sekolah mencapai objektifnya sebagai organisasi penyampaian ilmu. kemungkinan pihak pengetua kurang pasti tentang jenis tingkah-laku kepimpinan instruksional. Kajian beliau berfokus pada kepimpinan pengetua dan budaya organisasi. pihak pengetua mesti mahir mencari data dan mentafsir data yang diperolehi itu. Kepimpinan instruksional adalah jauh lebih daripada takat menrangka gol and berkomunikasi gol yang dirangka itu kepada warga sekolah. Beliau boleh dihubungi di mei_ng_@hotmail. Kepimpinan instruksional melibatkan pelagai pemantauan dan masa pemelajaran mesti dijaga dengan rapi termasuk menggalakkan perkembangan profesionalisme dikalangan guru dan memberi insentif atau ganjaran untuk pembelajaran untuk kedua-dua pihak guru-guru dan pelajarpelajar. AMN ialah Pengetua Kanan di SMK Methodist (ACS) Sitiawan. Seperti dihuraikan pada awal kertas ini. Ashley Ng Yoon Mooi. Tambahanpula. Kepakaran beliau ialah penyelidikan pendidikan. Lebih banyak kajian mesti dilakukan untuk mengetahui lebih tentang kepimpinan pendidikan sebab banyak soalan lagi tidak dapat dijawab. Kajian ini boleh dilakukan dengan melibatkan lebih guru dan kalau boleh negeri yang lain dilibatkan supaya dapat sampel yang lebih besar dan dapat melakukan perbandingan. Jika budaya atau etos gemilang penting untuk meningkatkan prestasi dan pencapaian sekolah.0 Penutup Walaupun kepimpinan tranformasional dan kepimpinan transaksional dinampak lebih popular dikalangan guru-guru. bagaimana kontek sekolah mempengaruhi stail kepimpinan pengetua.5. sekolah adalah organisasi penyampaian ilmu dan keberkesanannya dinilai dari segi kejayaannya dalam pencapaian akademik. maka pihak pengetua mesti mempunyai pengetahuan yang luas tentang teori-teori dan perkembangan baru berkaitan dengan proses pembelajaran dan pengajaran. Misalnya. Kajian kelak mungkin boleh mengkaji tentang kepimpinan pengetua di sekolah luar bandar dan sekolah bandar. kemudian bertindak dengan cara yang sesuai. oleh sebab kepimpinan instruksional adalah agak teknikal. Kajian ini hanya dapat memberi satu gambaran yang ringkas dan umum tentang kepimpinan pengetua di negeri Perak.

Urbana: University of Illinois Press. K. A. and Greenfield. 36(1). K. The Principal as Instructional Leader. Hallinger.S. and Sabo. S. and Leithwood.G. and Lee. 12 . Sweetland. Kyle (Ed). and Schallman. (1989).. 65-68.. A. W.K. Dwyer. (1986). Reaching for excellence. Rowan. Huff. Hallinger. Some negative effects of principals‟ control – oriented and protective behaviors. Leadership: good. W. 727-753. D. J.DC. Edmonds.W. (1985). MA: Boston. (1980). Greenfield. Nasville. Culture and leadership in educational administration. (2000). Educational Management and Administration. (1995). M.E. Sergiovanni and J. and Savard. Government Printing Office. Changing norms of principal leadership in the United States. pp 4-11 Hoy. Portland. P. Journal of Educational Administration. D. Florida Department of Education. (eds. 30(3). Goddard. and Hoy. 35-48. B. P. P. (1982). 34-64. G. W. Blasé. Is there a place for „craft theory‟ in educational administration? Yes. Social Policy.) (1996). D. American Educational Research Journal 27(4).K. (2003). Corbally (Eds). 683-702. S. T. D. 26-40.M. Educational Administrative Quarterly. In R. (1982). (1992). (1982). The Effective Principal: nd Perspectives on School Leadership. Center for the Advance Study of Educational Leadership.. Re-forming and re-valuing educational administration: Whence and when cometh the phoenix? Educational Management and Administration. R. J. Blumberg. but not in the way Battersby suggest. Boston: Allyn and Bacon. pp 3-7 Hallinger. 200-217. M. 18(3). UCEA Review.. (1991). Cotton. Bossert. p. (1998). best. B. Instructional Leadership a LearningCentered Guide. T. Academic emphasis of urban elementary schools and student achievement: A multilevel analysis. 13(3). Educational Administration Quarterly. S. Effective elementary schools.. Culture and leadership : Developing an international perspective in educational administration. Resource Manual: The Principal Instructional Management Rating Scale. 9(5). Allyn and Bacon. 34(5).J. better. In T. (1984). (1979). OR: Northwest Regional Educational Laboratory.G. C. P. Boston: McBer and Company. A. Quality Middle Schools: Open and Healthy. Washington. Leadership and Organizational Culture: New Perspectives on Administration Theory and Practice. Principal differences: Excellence in school leadership and management. CA: Corwin Press. T. (1990). S. (1985). USA. 2 Edition.R.Rujukan Bass. Vanderbilt University. and Hoy. Dynamics. Leaders and schools: willfulness and non-natural order in organizations. Bossert. Hoy.J. R. Lake. Organizational Greenfield. 19(4). W. Hallinger. 16. The instructional management role of the principal. 36. U. Thousand Oaks.3 Some schools work and more can. Clark. Journal of Educational Administration. 142-169.

Poplin.J. and Jantzi. Mortimore. 259-265. P. D. S. 4 Edition. 23-27. K. Leadership and culture building in schools.C. Westview Press. and Schacht. Educational Leadership 47(8). M. (1987). (1992). and Smith. School Effectiveness and School Improvement. 50-73. Leithwood. Clift. M. Reynolds and P. P. Leadership: Examining the elusive Washington. Rosenback and Robert L. Purkey. Journal of Educational Administration. (1998).S. Sweeney. 154-163. J. Research synthesis on effective schools. 20. In W. . Sashkin. In D. (1982). 239-249 Sashkin. (1988). T. Thurston. 34(5). Sheive. G. (1993). B (1996). (1992).. 39(5) 346-352. The visionary principal: School leadership for the next century.S.. pp. Education and urban society. The move toward transformational leadership. (1993). and Schoenheit. (1990). T. The Elementary school Journal 83(4) 427-451 Sagor. (1985). MA: Allyn & Bacon Sergiovanni. Taylor (eds. R.) Contemporary th Issues in Leadership.E. 249-280. Oxford. Educational Leadership 49(5) 13-18. T.Ibrahim. B. 49(5) 8-12. (1992).J. DC: Association for Supervision and curriculum Development. Phi Delta Kappan. (eds). Preparing leaders for change oriented schools. Effective schools: A review. L.A. Three principals who make a difference. Transformational leadership: How principals can help reform school cultures. K. I. The leader's new role: Looking to the growth of teacher' Educational Leadership. Cuttance. Newton. M. Issues in school effectiveness. UK Sergiovanni. The principalship. (1998).D. School Effectivenss: Research Policy and Practice. M. (1987). M. 49(5) 10-11. Adding value to leadership gets extraordinary results.A. R. and Sashkin. 13 . M. London: Cassell. Educational Leadership. M. Leithwood. Preliminary exploitations of indigenous perspectives of educational management: The evolving Malaysian experience. Educational Leadership.

14 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful