PENTAKSIRAN SEKOLAH

0 10.0 2.0 6.PENTAKSIRAN SEKOLAH KANDUNGAN 1.0 11.0 3.0 7.0 MUKA SURAT Pengenalan Definisi Fungsi Rujukan Standard dan Rujukan Norma Integrasi Pengajaran.0 5.0 9.0 8. Kaedah dan Instrumen Pentaksiran Wajaran Rekod dan Pelaporan Semakan Kualiti Saranan Hubungi Kami 3 3 5 7 9 10 13 14 14 15 16 .0 4. Pembelajaran dan Pentaksiran Bentuk.

Pentaksiran ini adalah penilaian yang dilakukan di peringkat sekolah seperti kerja praktikal. pencapaian dan keperluan murid. alat. Bagi kedua-dua cara PS tersebut guru dan murid merujuk kepada satu set pernyataan standard prestasi yang jelas yang ditetapkan oleh sekolah berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran. PS dikaksana menggunakan pelbagai kaedah. teknik dan konteks. ujian. tugasan bertulis. kajian dan lain-lain tugasan yang melibatkan pelbagai mata pelajaran. dan • Membuat penilaian dan melaporkan secara verval dan/atau bertulis tentang prestasi. PS secara formatif adalah bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran ( assessment for learning) manakala PS secara sumatif adalah untuk menilai tentang sejauh mana murid telah menguasai apa yang dipelajari (assessment of learning).0 DEFINISI Pentaksiran Sekolah (PS) ialah proses mengumpul maklumat yang autentik dan boleh diharap oleh guru secara formatif dan sumatif. merekod. melapor dan membuat • Mengelola. Proses Pentaksiran Sekolah (PS) melibatkan aktiviti berikut: • Mengumpul maklumat yang autentik dan boleh diharap ( dependable) tentang prestasi murid secara berterusan (ongoing) berdasarkan  pernyataan kriteria yang jelas dipanggil standard prestasi (performance standard). potensi. Pentaksiran Sekolah 3 . teknik dan konteks. pertimbangan tentang prestasi murid oleh guru semasa dan sepanjang (formatif) dan di hujung (sumatif) proses pengajaran-pembelajaran berlangsung. alat. menterjemah.Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah PENTAKSIRAN SEKOLAH 1. • Menggunakan kepelbagaian maklumat. Eviden PS dikumpulkan dalam portfolio.  penggunaan pelbagai kaedah.

Pentaksiran yang berkesan membolehkan murid: • Berusaha ke arah yang sejajar dengan kriteria yang telah diketahui dan difahami lebih awal. • Belajar dengan kaedah tersendiri. dan penting dalam peringkat tertentu dalam pembelajaran mereka.Maklumat yang diperoleh daripada pentaksiran ini membolehkan guru membuat keputusan tentang: • Sejauh mana murid telah belajar dan mencapai standard tertentu. Sebagai tambahan. kekuatan menunjukkan penguasaan . • Strategi pengajaran dan pembelajaran berikutnya. Pentaksiran dapat memberi sumbangan positif dalam meningkatkan pembelajaran apabila direkabentuk dengan teliti dengan mengambilkira aspek berikut: kejelasan konstruk yang ditaksir bentuk kegunaan aras kesukaran bagaimana cara mentaksir kekerapan masa dan maklumbalas. dibuat. semua murid perlu mempunyai kefahaman yang jelas tentang apa yang perlu dipelajari. • Menganalisa pembelajaran dan mengetahui perkara yang perlu diperbaiki. 4 Pentaksiran Sekolah dan mengaplikasi dan pembelajaran selain daripada dan mengingati fakta. • Mensíntesis • Mempamirkan kepakaran.

dan • Berupaya bersaing di tahap yang lebih tinggi.0 FUNGSI Pentaksiran sekolah mengandungi dua fungsi yang luas. band.1 Pentaksiran tentang Pembelajaran (Pentaksiran Sumatif): Pentaksiran tentang pembelajaran merujuk kepada semua aktiviti dan tugasan yang digunakan untuk menentukan prestasi murid bagi penggal persekolahan. Semua eviden bagi pentaksiran tentang pembelajaran wajib dikumpulkan dalam portfolio. Pelaporan boleh dibuat dalam bentuk sijil. 2. Pelaporan tentang pencapaian murid dalam pembelajaran dikeluarkan secara bertulis dalam bentuk markah. 2. • Melalui proses pembelajaran yang berjaya. iaitu • • Pentaksiran tentang pembelajaran yang bersifat summatif (pentaksiran untuk melihat prestasi murid) Pentaksiran untuk pembelajaran yang bersifat formatif (pentaksiran untuk meningkatkan pembelajaran) 2. profil.2 Pentaksiran untuk Pembelajaran (Pentaksiran Formatif) 5 Pentaksiran Sekolah . semester atau tahun tertentu. • Berupaya melahirkan pandangan dan tafsiran dari sudut yang berbeza. Semua portfolio mesti disimpan di sekolah dan dibentangkan untuk proses semakan dan pengesahan. gred.Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah • Reflektif dan melibatkan diri dalam pentaksiran kendiri dan rakan sebaya. • Bertanggungjawab terhadap pembelajaran. pernyataan deskriptif sebahagian atau kesemuanya. profil atau testimoni. pernyataan keputusan.

Guru juga boleh mengetahui keperluan murid melalui pelbagai kaedah seperti pencerapan. 6 Pentaksiran Sekolah . kedudukan atau persaingan.Pentaksiran untuk pembelajaran merujuk kepada semua aktiviti dan tugasan yang diberikan kepada murid untuk membolehkan guru menilai perkembangan dan masalah pembelajaran murid. sama ada kerja rumah atau tugasan dalam kelas. guru mestilah mampu memberinya secara bertulis atau verbal apabila dikehendaki pada bila-bila masa oleh manamana pihak berkepentingan seperti ibu bapa. dan Maklumat untuk merapatkan jurang antara kedudukan sedia ada dan tahap pembelajaran yang diharapkan. perkembangan pembelajaran murid dan maklumbalas. Pentaksiran kendiri dan rakan sebaya juga boleh digunakan dengan berkesan untuk menyokong pentaksiran untuk pembelajaran. Tahap pembelajaran yang diharapkan. Pentaksiran untuk pembelajaran memberi tumpuan terhadap analisis. Maklumbalas tidak sepatutnya mengandungi pernyataan perbandingan antara murid tentang kebolehan. perbincangan dalam kelas atau kerja bertulis. Maklumat tersebut diguna sebagai maklum balas dalam mengubahsuai aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi keperluan semua murid. Maklumbalas perlu mengandungi tiga elemen berikut: • • • Kedudukan murid dalam pembelajaran merujuk kepada standard prestasi yang ditetapkan. maklumat yang diperoleh berupaya memantau dan membantu proses pembelajaran. guru besar atau nazir. Keperluan setiap murid berbeza antara satu sama lain. pelaporan bertulis tidak perlu dibuat secara berkala sebaliknya. bukan sematamata merekod skor. Pentaksiran untuk pembelajaran boleh menjadi alat yang sangat berkesan untuk membantu semua murid sekiranya maklumbalas disampaikan kepada murid dengan cara yang betul. Oleh itu. Oleh itu.

Melalui PRK. Guru tidak sepatutnya bergantung hanya kepada pentaksiran rujukan norma atau kriteria semata-mata kerana amalan terbaik ialah menggabungkan pentaksiran rujukan kriteria dengan rujukan standard. Mentaksir murid secara individu mengikut keperluan masing-masing. Pentaksiran Rujukan Standard (PRS) sama seperti PRK tetapi pencapaian murid dinilai dan dilaporkan berdasarkan tahap-tahap penguasaan murid dalam pembelajaran seperti band 1 hingga band 5 atau 6 atau Lemah hingga Cemerlang atau lain-lain bentuk pernyataan standard yang bertahap. Pentaksiran Rujukan Kriteria (PRK) ialah pentaksiran yang dilaksanakan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan terlebih awal tanpa membandingkan seseorang murid dengan murid yang lain tetapi membandingkan pencapaian murid dengan set kriteria yang telah ditetapkan itu. Pentaksiran rujukan standard bertujuan untuk mencapai perkara berikut: • • • • Membuat keputusan tentang murid dengan menilai berdasarkan standard yang ditetapkan. kerja murid Pentaksiran Sekolah 7 . Mentaksir murid berdasarkan kriteria penilaian yang jelas dan objektif mengikut standard prestasi.Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah 3. Murid yang memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan dinilai sebagai telah menguasai pembelajaran tanpa meletakkan pada tahap mana penguasaan murid itu dalam pembelajarannya. Menentukan kedudukan seseorang murid mengikut kriteria yang ditetapkan berdasarkan standard prestasi.0 PENTAKSIRAN SEKOLAH SEBAGAI PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD Pentaksiran rujukan standard seringkali dijelaskan sebagai berlawanan dengan pentaksiran rujukan kriteria. pencapaian murid tidak dinilai secara bertahap.

iaitu perbandingan prestasi tahun semasa dengan prestasi tahun sebelumnya untuk menilai standard. Menentukan kualiti pengajaran dalam mata pelajaran. kita perlu memutuskan mengapa kita perlu mentaksir murid. Sebelum menimbangkan bagaimana pentaksiran itu harus dilakukan. Dengan menggabungkan pentaksiran rujukan standard dan rujukan kriteria. Mentaksir aspek kognitif. Peluang prestasi mereka ditaksir secara kualitatif. Menganalisis kekuatan dan kelemahan dalam membantu perancangan dan penilaian program. Pentaksiran yang adil tidak perlu dibimbangi kesahan dan kebolehpercayaannya kerana ia mempunyai keautentikan dan keboleharapan yang tinggi bergantung kepada kualiti dan kejelasan kriteria penskoran dan pemahaman kriteria tersebut. afektif dan psikomotor dalam pelbagai konteks. Rubrik memberikan penerangan tentang ciri-ciri kerja murid dengan jelas. Maklumat berikut perlu dibekalkan kepada murid: • • • • • • 8 Keterangan yang jelas tentang pengetahuan dan/atau kemahiran yang ditaksir. Mempunyai akses terhadap semua kriteria yang digunakan dalam pentaksiran. Wajaran bagi setiap pentaksiran. pelbagai kaedah pentaksiran akan digunakan bagi tujuan berikut: • • • • • Mentaksir murid yang ramai dengan keberkesanan kos. Maklumbalas yang jelas berhubung markah atau skor yang telah diberikan. Sesuatu instrumen yang secara umumnya digunakan dengan baik untuk menyenaraikan dan memperluaskan kriteria penskoran sering dirujuk sebagai rubrik. Mendapatkan data statistik.Tujuan pentaksiran perlulah jelas dan telus. Bukan semua kerja yang ditaksir akan direkod. Pentaksiran Sekolah .

dan Pembangunan pengetahuan yang diperlukan. Menjelas tentang tarikh dan tempoh pentaksiran.0 INTEGRASI PENGAJARAN. Tujuan utama pentaksiran BUKAN hanya untuk membuat keputusan.0 BENTUK. 5. dan Kepentingan menepati tarikh serahan yang ditetapkan dalam penentuan gred pencapaian. 4. perkara berikut hendaklah diambilkira: • • • • Pentaksiran tentang pembelajaran Pentaksiran untuk pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran. Rancangan Pelajaran Tahunan perlu berdasarkan kepada keperluan kurikulum dan garis panduan pentaksiran. Pengajaran. bagi guru membaiki pengajaran dan secara keseluruhan. Aktiviti yang relevan perlu disertai dengan bentuk dan kaedah pentaksiran yang bersesuaian. menyumbang kepada keberkesanan program. tetapi memberi sokongan dan mekanisma yang positif bagi membantu murid untuk membaiki atau meningkatkan pembelajaran. pembelajaran dan pentaksiran tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh dilihat atau diguna secara berasingan atau bersendirian. Semasa menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT). KAEDAH DAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH Standard pentaksiran perlu diketahui dan difahami oleh semua murid dan ibu bapa pada awal proses pembelajaran. kemahiran dan pemahaman di samping nilai dan sikap. PEMBELAJARAN DAN PENTAKSIRAN Pentaksiran adalah sebahagian daripada strategi pengajaran dan pembelajaran dan bukannya tugas tambahan. contohnya rubrik Pentaksiran Sekolah 9 .Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah • • • Memberi makluman awal tentang mana-mana pentaksiran yang memerlukan persediaan.

Pencerapan Pentaksiran melalui cerapan biasanya kurang berstruktur (terancang) dan selalunya dilakukan untuk menilai interaksi murid antara satu sama lain dalam tugasan untuk mendapatkan hasil penyelesaian yang umum. Ujian Pentaksiran melalui ujian lebih berstruktur dan tegar. Sekiranya digunakan dengan betul. ujian dan peperiksaan adalah sebahagian daripada kurikulum yang penting kerana ia memberikan eviden yang baik tentang apa yang telah dipelajari.yang akan digunakan. b. Pencerapan perlu mempunyai tujuan dan dijalankan dengan menggunakan suatu instrumen cerapan yang bersesuaian untuk mengurangkan penyimpanan rekod. Setiap aktiviti yang direkodkan sepatutnya terdiri daripada kejayaan satu siri tugasan yang bermakna dan berkesan. Ujian dalam PS boleh dilaksanakan secara manual seperti kertaspensil. Pentaksiran ini mengemukakan eviden tentang pembelajaran berpandukan kepada skor. seperti senarai semak dan skala pengadaran ( rating scale) yang hanya memerlukan sedikit catatan dan masa untuk merekod. 5. papan tulis dan lisan atau berbantukan komputer secara online atau offline. Ia membolehkan guru mengumpul eviden yang sama bagi semua murid dengan cara dan masa yang sama.1 Kaedah pengumpulan eviden pentaksiran sekolah a. Item-item ujian boleh disediakan oleh pihak sekolah atau Pejabat Pelajaran Daerah atau Jabatan Pelajaran Negeri atau Lembaga Peperiksaan tetapi pengendaliannya adalah oleh guru sama ada secara manual atau berbantukan komputer. 10 Pentaksiran Sekolah .

d. Kebolehan untuk bekerja bersama rakan lain dalam satu kumpulan dengan berkesan adalah satu daripada hasil kritis. debat. Tugasan atau Pentaksiran Prestasi Tugasan atau pentaksiran prestasi kurang berstruktur (berbanding dengan ujian) dan melibatkan tugasan yang menilai aspek pengetahuan. pengagihan kerja dan sumbangan Pentaksiran Sekolah 11 . Perkongsian kriteria untuk pentaksiran memberi kuasa kepada murid untuk menilai prestasi mereka sendiri dan juga rakan mereka. Antara contoh ialah projek. Murid perlu dimaklumkan tentang kriteria tugas khusus untuk prestasi (pentaksiran rujukan kriteria). rakan sebaya dan kerja berkumpulan Pentaksiran kendiri memerlukan perhatian khusus daripada guru kerana mungkin ramai murid memerlukan bantuan mempelajari bagaimana untuk menilai kemahiran akademik dan prestasi dengan tepat. bantu membantu. Pentaksiran rakan sebaya. simulasi komputer dan persembahan. Pentaksiran kerja berkumpulan memberi eviden daripada aspek kerjasama. membantu murid sama ada yang ditaksir atau yang mentaksir. pameran.Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah c. menggunakan senarai semak atau rubrik. Pentaksiran Kendiri. Refleksi ke atas pembelajaran seseorang adalah komponen yang amat penting dalam pembelajaran. Murid juga mungkin memerlukan bantuan dalam mempelajari bagaimana untuk menyimpan rekod dan memgulas ringkasan kerja. Pentaksiran prestasi meliputi komponen praktikal sesuatu mata pelajaran dengan menentukan bagaimana murid menggabungkan teori dalam amalan. penyampaian visual dan lisan. kemahiran dan sikap murid dalam pelbagai situasi dan konteks yang sebenar. Ia merupakan pentaksiran yang autentik kerana murid mempunyai gaya yang tersendiri untuk belajar.

Pentaksiran kemahiran kerja sosial. Peluang untuk menggunakan pelbagai instrumen amat penting bagi keduadua pentaksiran untuk pembelajaran dan juga pentaksiran tentang pembelajaran. 6. selain daripada hasil kerja kumpulan. sekolah rendah dan sekolah menengah.setiap hasil individu kerja. TAHAP Prasekolah Tahun 1 – Tahun 3 Tahun 4 – Tahun 6 Tahun 7 .0 REKOD DAN PELAPORAN 12 Pentaksiran Sekolah . dan ia mesti dijelaskan kepada murid sama ada mereka sedang melalui proses pentaksiran untuk pembelajaran atau pentaksiran tentang pembelajaran. berkumpulan dinilai melalui proses selain daripada produk atau melibatkan pentaksiran pengurusan masa dan kedinamikan kumpulan.0 Pentaksiran Sekolah (PS) Pentaksiran Pusat (PP) Pentaksiran Aktiviti Jasmani dan Kokurikulum (PAJK) Pentaksiran Psikometrik dilapor secara berasingan GRED PURATA MURID 8. Eviden yang bersesuaian dan mencukupi mesti dikumpulkan.Tahun 9 Tahun 10 – Tahun 12 PAJSK 20% 30% 20% 20% 10% PS 80% 70% 50% 30% 10% PP 30% 50% 10%     7. Ia melalui satu produk. Isu penting ialah instrumen mestilah sepadan dengan apa yang ditaksir.0 WAJARAN Keseimbangan pentaksiran sekolah dalam transformasi pentaskiran dinyatakan dalam jadual di bawah bagi prasekolah.

2. Skor yang diperoleh akan menentukan tahap PS bagi setiap sekolah.2 EVIDEN SEMAKAN: PORTFOLIO Dua jenis portfolio diperlukan: 1.1 PROSES SEMAKAN Prinsip semakan adalah untuk menjamin kualiti pentaksiran yang dilakukan diperingkat sekolah.Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah Perekodan dan pelaporan memerlukan data yang telah dikumpul semasa pentaksiran supaya ia boleh dianalisa secara logik dan dilaporkan dalam bentuk yang mudah difahami dan tepat. 9. Ia adalah satu prosedur untuk meletakkan PS mana-mana sekolah pada skala kebangsaan. Skala kebangsaan ini ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan (LP) dari segi kesahan dan kebolehpercayaan. Ia juga menunjukkan kedudukan murid dalam lengkung pembelajaran dan jenis intervensi yang diperlukan. Portfolio boleh: Pentaksiran Sekolah 13 . Portfolio guru mengandungi semua arahan dan kriteria pentaksiran serta rubrik berkaitan tugasan yang diberikan kepada murid.0 SEMAKAN KUALITI 9. Satu instrumen yang dibina oleh LP akan ditadbir kepada semua murid. Portfolio murid mengandungi setiap eviden yang digunakan untuk mendapatkan skor. Skor yang diperoleh akan dianalisis untuk mengeluarkan pelaporan tentang prestasi pendidikan kebangsaan. sebagai contoh maklumat ini (merujuk kepada prestasi) intervensi. Pelaporan prestasi dan pencapaian memberi gambaran tentang apa yang murid telah capai. boleh digunakan untuk merancang program intervensi dan memaklumkan strategi 9.

Guru mesti memaklumkan kepada murid mengenai sumber bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasan.0 SARANAN Sekolah mesti memastikan bahawa murid tidak dibebankan dengan terlalu banyak pentaksiran. Guru mesti membantu murid untuk merancang tugasan. jika perlu 11. 10.• • • Mengandungi beberapa bentuk pentaksiran termasuk tidak lebih daripada dua ujian rasmi Memberi eviden untuk semakan Menunjukkan kemajuan pembelajaran murid sebagai eviden tentang pengajaran dan pembelajaran sepanjang tahun tersebut. projek dan sebagainya.0 HUBUNGI KAMI Guru yang memerlukan bantuan dalam melaksanakan PS boleh menghubungi: Unit Khas Pentaksiran Berasaskan Sekolah (UKPBS) Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia Aras 11 Blok E11 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Telefon: 14 03 8884 3125/3134 Pentaksiran Sekolah . projek dan lain-lain dengan:  membekalkan murid dengan tarikh beserta rubrik pada permulaan proses pembelajaran  membenarkan murid menyiapkan kerja di premis sekolah atau di bilik darjah.

3. Di kelas akan dating pastikan semua nama murid telah disebut dan berinteraksi dengan mereka. kemahiran mengira dua angka satu digit. Murid boleh mengira jumlah dua angka dua digit dengan tepat. 4. kemahiran menulis mengikut abjad. Perancangan perlu dibuat sekarang supaya aktiviti pembelajaran dapat dirancang berdasarkan kemahiran yang meraka perlu murid kuasai. Tentukan kemahiran apakah yang hendak diajarkan – contoh . Tukiskan objektif pengajaran menggunakan perkataan kata tugas yang boleh diukur yang berkaitan kemahiran yang hendak diajar – Contoh. alat Bantu mengajar yang relevan lain • Bahan pentaksiran Sikap Yang Perlu ada • Sikap terbuka bahawa semua murid perlu diberikan perhatian • Persediaan mengajar perlu dilaksanakan sebelum masuk setiap kelas • Panggil nama murid dalam kelas seramai yang boleh setiap kali mengajar. Persediaan Sebelum masuk ke setiap kelas • Pastikan semua alat bantu mengajar telah disediakan dan ada • Ketahui dan hafal nama semua murid dalam kelas Langkah menyediakan Rancangan Mengajar 1. Baca secara teliti dan fahamkan Standard Kurikulum dan Standard Prestasi. Pentaksiran Sekolah 15 . – untuk siapakah ianya dimaksudkan 2.Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah Faks: 03 8889 5131 Bagaimana Menyediakan Rancangan Mengajar untuk Mengajar dan Mentaksir Berasaskan Standard Bahan Pengajaran yang diperlukan • Salinan Standard Kurikulum dan Standard Prestasi • Buku teks. Rancangkan tugasan dan pentaksiran yang relevan. mencabar dan dapat menguji pencapaian murid dalam apa yang mereka telah pelajari.

6. Tuliskan langkah-langkah pengajaran yang dapat melatih murid dan pada masa yang sama laksanakan penyoalah yang dapat mengetahui kemahiran yang telah dikuasai setiap murid. 7. Gunakan pengetahuan sedia ada murid. Berbincang dengan setiap murid tentang pencapaian mereka berbanding standard prestasi dan Band yang mereka telah kuasai dan cadangkan langkah selanjutnya untuk penambahbaikan penguasaan yang lain atau pengukuhan kemahiran yang sama.5. 16 Pentaksiran Sekolah . Rancangkan set induksi yang sesuai untuk mengajar angka dua digit. Lakukan provokasi yang merangsang minda murid yang boleh menimbulkan keseronokan untuk mengetahui lebih lanjut tentang nombor.