PENTAKSIRAN SEKOLAH

0 10.0 11.PENTAKSIRAN SEKOLAH KANDUNGAN 1.0 6. Kaedah dan Instrumen Pentaksiran Wajaran Rekod dan Pelaporan Semakan Kualiti Saranan Hubungi Kami 3 3 5 7 9 10 13 14 14 15 16 .0 5.0 8.0 4.0 7.0 MUKA SURAT Pengenalan Definisi Fungsi Rujukan Standard dan Rujukan Norma Integrasi Pengajaran.0 2.0 3.0 9. Pembelajaran dan Pentaksiran Bentuk.

 penggunaan pelbagai kaedah. Bagi kedua-dua cara PS tersebut guru dan murid merujuk kepada satu set pernyataan standard prestasi yang jelas yang ditetapkan oleh sekolah berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran. melapor dan membuat • Mengelola. Eviden PS dikumpulkan dalam portfolio. dan • Membuat penilaian dan melaporkan secara verval dan/atau bertulis tentang prestasi.Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah PENTAKSIRAN SEKOLAH 1. pertimbangan tentang prestasi murid oleh guru semasa dan sepanjang (formatif) dan di hujung (sumatif) proses pengajaran-pembelajaran berlangsung. teknik dan konteks. pencapaian dan keperluan murid. merekod. potensi. PS secara formatif adalah bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran ( assessment for learning) manakala PS secara sumatif adalah untuk menilai tentang sejauh mana murid telah menguasai apa yang dipelajari (assessment of learning). alat. • Menggunakan kepelbagaian maklumat. kajian dan lain-lain tugasan yang melibatkan pelbagai mata pelajaran. Proses Pentaksiran Sekolah (PS) melibatkan aktiviti berikut: • Mengumpul maklumat yang autentik dan boleh diharap ( dependable) tentang prestasi murid secara berterusan (ongoing) berdasarkan  pernyataan kriteria yang jelas dipanggil standard prestasi (performance standard). menterjemah. Pentaksiran ini adalah penilaian yang dilakukan di peringkat sekolah seperti kerja praktikal. alat. ujian. tugasan bertulis. teknik dan konteks. Pentaksiran Sekolah 3 .0 DEFINISI Pentaksiran Sekolah (PS) ialah proses mengumpul maklumat yang autentik dan boleh diharap oleh guru secara formatif dan sumatif. PS dikaksana menggunakan pelbagai kaedah.

• Strategi pengajaran dan pembelajaran berikutnya. dibuat. 4 Pentaksiran Sekolah dan mengaplikasi dan pembelajaran selain daripada dan mengingati fakta. dan penting dalam peringkat tertentu dalam pembelajaran mereka. Sebagai tambahan. Pentaksiran dapat memberi sumbangan positif dalam meningkatkan pembelajaran apabila direkabentuk dengan teliti dengan mengambilkira aspek berikut: kejelasan konstruk yang ditaksir bentuk kegunaan aras kesukaran bagaimana cara mentaksir kekerapan masa dan maklumbalas.Maklumat yang diperoleh daripada pentaksiran ini membolehkan guru membuat keputusan tentang: • Sejauh mana murid telah belajar dan mencapai standard tertentu. • Mensíntesis • Mempamirkan kepakaran. Pentaksiran yang berkesan membolehkan murid: • Berusaha ke arah yang sejajar dengan kriteria yang telah diketahui dan difahami lebih awal. • Belajar dengan kaedah tersendiri. semua murid perlu mempunyai kefahaman yang jelas tentang apa yang perlu dipelajari. • Menganalisa pembelajaran dan mengetahui perkara yang perlu diperbaiki. kekuatan menunjukkan penguasaan .

0 FUNGSI Pentaksiran sekolah mengandungi dua fungsi yang luas. profil atau testimoni.2 Pentaksiran untuk Pembelajaran (Pentaksiran Formatif) 5 Pentaksiran Sekolah . Semua portfolio mesti disimpan di sekolah dan dibentangkan untuk proses semakan dan pengesahan. pernyataan keputusan. • Bertanggungjawab terhadap pembelajaran. dan • Berupaya bersaing di tahap yang lebih tinggi. • Berupaya melahirkan pandangan dan tafsiran dari sudut yang berbeza. profil. gred. 2. iaitu • • Pentaksiran tentang pembelajaran yang bersifat summatif (pentaksiran untuk melihat prestasi murid) Pentaksiran untuk pembelajaran yang bersifat formatif (pentaksiran untuk meningkatkan pembelajaran) 2.Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah • Reflektif dan melibatkan diri dalam pentaksiran kendiri dan rakan sebaya. band. Pelaporan boleh dibuat dalam bentuk sijil. pernyataan deskriptif sebahagian atau kesemuanya. semester atau tahun tertentu.1 Pentaksiran tentang Pembelajaran (Pentaksiran Sumatif): Pentaksiran tentang pembelajaran merujuk kepada semua aktiviti dan tugasan yang digunakan untuk menentukan prestasi murid bagi penggal persekolahan. 2. • Melalui proses pembelajaran yang berjaya. Semua eviden bagi pentaksiran tentang pembelajaran wajib dikumpulkan dalam portfolio. Pelaporan tentang pencapaian murid dalam pembelajaran dikeluarkan secara bertulis dalam bentuk markah.

Maklumbalas perlu mengandungi tiga elemen berikut: • • • Kedudukan murid dalam pembelajaran merujuk kepada standard prestasi yang ditetapkan. guru mestilah mampu memberinya secara bertulis atau verbal apabila dikehendaki pada bila-bila masa oleh manamana pihak berkepentingan seperti ibu bapa. bukan sematamata merekod skor. 6 Pentaksiran Sekolah . maklumat yang diperoleh berupaya memantau dan membantu proses pembelajaran. perbincangan dalam kelas atau kerja bertulis.Pentaksiran untuk pembelajaran merujuk kepada semua aktiviti dan tugasan yang diberikan kepada murid untuk membolehkan guru menilai perkembangan dan masalah pembelajaran murid. guru besar atau nazir. Maklumbalas tidak sepatutnya mengandungi pernyataan perbandingan antara murid tentang kebolehan. Pentaksiran untuk pembelajaran boleh menjadi alat yang sangat berkesan untuk membantu semua murid sekiranya maklumbalas disampaikan kepada murid dengan cara yang betul. sama ada kerja rumah atau tugasan dalam kelas. Oleh itu. Pentaksiran untuk pembelajaran memberi tumpuan terhadap analisis. Oleh itu. Pentaksiran kendiri dan rakan sebaya juga boleh digunakan dengan berkesan untuk menyokong pentaksiran untuk pembelajaran. Maklumat tersebut diguna sebagai maklum balas dalam mengubahsuai aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi keperluan semua murid. pelaporan bertulis tidak perlu dibuat secara berkala sebaliknya. kedudukan atau persaingan. Guru juga boleh mengetahui keperluan murid melalui pelbagai kaedah seperti pencerapan. Keperluan setiap murid berbeza antara satu sama lain. Tahap pembelajaran yang diharapkan. dan Maklumat untuk merapatkan jurang antara kedudukan sedia ada dan tahap pembelajaran yang diharapkan. perkembangan pembelajaran murid dan maklumbalas.

Menentukan kedudukan seseorang murid mengikut kriteria yang ditetapkan berdasarkan standard prestasi. Guru tidak sepatutnya bergantung hanya kepada pentaksiran rujukan norma atau kriteria semata-mata kerana amalan terbaik ialah menggabungkan pentaksiran rujukan kriteria dengan rujukan standard.Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah 3. Melalui PRK. Mentaksir murid secara individu mengikut keperluan masing-masing. Murid yang memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan dinilai sebagai telah menguasai pembelajaran tanpa meletakkan pada tahap mana penguasaan murid itu dalam pembelajarannya. kerja murid Pentaksiran Sekolah 7 . pencapaian murid tidak dinilai secara bertahap. Pentaksiran Rujukan Standard (PRS) sama seperti PRK tetapi pencapaian murid dinilai dan dilaporkan berdasarkan tahap-tahap penguasaan murid dalam pembelajaran seperti band 1 hingga band 5 atau 6 atau Lemah hingga Cemerlang atau lain-lain bentuk pernyataan standard yang bertahap. Mentaksir murid berdasarkan kriteria penilaian yang jelas dan objektif mengikut standard prestasi.0 PENTAKSIRAN SEKOLAH SEBAGAI PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD Pentaksiran rujukan standard seringkali dijelaskan sebagai berlawanan dengan pentaksiran rujukan kriteria. Pentaksiran rujukan standard bertujuan untuk mencapai perkara berikut: • • • • Membuat keputusan tentang murid dengan menilai berdasarkan standard yang ditetapkan. Pentaksiran Rujukan Kriteria (PRK) ialah pentaksiran yang dilaksanakan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan terlebih awal tanpa membandingkan seseorang murid dengan murid yang lain tetapi membandingkan pencapaian murid dengan set kriteria yang telah ditetapkan itu.

Maklumat berikut perlu dibekalkan kepada murid: • • • • • • 8 Keterangan yang jelas tentang pengetahuan dan/atau kemahiran yang ditaksir. Dengan menggabungkan pentaksiran rujukan standard dan rujukan kriteria. iaitu perbandingan prestasi tahun semasa dengan prestasi tahun sebelumnya untuk menilai standard. Wajaran bagi setiap pentaksiran. Sesuatu instrumen yang secara umumnya digunakan dengan baik untuk menyenaraikan dan memperluaskan kriteria penskoran sering dirujuk sebagai rubrik. kita perlu memutuskan mengapa kita perlu mentaksir murid. Bukan semua kerja yang ditaksir akan direkod. Mendapatkan data statistik. Pentaksiran yang adil tidak perlu dibimbangi kesahan dan kebolehpercayaannya kerana ia mempunyai keautentikan dan keboleharapan yang tinggi bergantung kepada kualiti dan kejelasan kriteria penskoran dan pemahaman kriteria tersebut. Sebelum menimbangkan bagaimana pentaksiran itu harus dilakukan. Maklumbalas yang jelas berhubung markah atau skor yang telah diberikan. Rubrik memberikan penerangan tentang ciri-ciri kerja murid dengan jelas. Peluang prestasi mereka ditaksir secara kualitatif.Tujuan pentaksiran perlulah jelas dan telus. afektif dan psikomotor dalam pelbagai konteks. Pentaksiran Sekolah . pelbagai kaedah pentaksiran akan digunakan bagi tujuan berikut: • • • • • Mentaksir murid yang ramai dengan keberkesanan kos. Mempunyai akses terhadap semua kriteria yang digunakan dalam pentaksiran. Mentaksir aspek kognitif. Menentukan kualiti pengajaran dalam mata pelajaran. Menganalisis kekuatan dan kelemahan dalam membantu perancangan dan penilaian program.

4. Rancangan Pelajaran Tahunan perlu berdasarkan kepada keperluan kurikulum dan garis panduan pentaksiran. menyumbang kepada keberkesanan program. KAEDAH DAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH Standard pentaksiran perlu diketahui dan difahami oleh semua murid dan ibu bapa pada awal proses pembelajaran. Semasa menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT).0 INTEGRASI PENGAJARAN.Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah • • • Memberi makluman awal tentang mana-mana pentaksiran yang memerlukan persediaan. kemahiran dan pemahaman di samping nilai dan sikap. Tujuan utama pentaksiran BUKAN hanya untuk membuat keputusan. Menjelas tentang tarikh dan tempoh pentaksiran. Aktiviti yang relevan perlu disertai dengan bentuk dan kaedah pentaksiran yang bersesuaian. dan Kepentingan menepati tarikh serahan yang ditetapkan dalam penentuan gred pencapaian. pembelajaran dan pentaksiran tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh dilihat atau diguna secara berasingan atau bersendirian. contohnya rubrik Pentaksiran Sekolah 9 . perkara berikut hendaklah diambilkira: • • • • Pentaksiran tentang pembelajaran Pentaksiran untuk pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran. 5. dan Pembangunan pengetahuan yang diperlukan. PEMBELAJARAN DAN PENTAKSIRAN Pentaksiran adalah sebahagian daripada strategi pengajaran dan pembelajaran dan bukannya tugas tambahan. tetapi memberi sokongan dan mekanisma yang positif bagi membantu murid untuk membaiki atau meningkatkan pembelajaran. Pengajaran. bagi guru membaiki pengajaran dan secara keseluruhan.0 BENTUK.

Pentaksiran ini mengemukakan eviden tentang pembelajaran berpandukan kepada skor. Setiap aktiviti yang direkodkan sepatutnya terdiri daripada kejayaan satu siri tugasan yang bermakna dan berkesan. ujian dan peperiksaan adalah sebahagian daripada kurikulum yang penting kerana ia memberikan eviden yang baik tentang apa yang telah dipelajari. seperti senarai semak dan skala pengadaran ( rating scale) yang hanya memerlukan sedikit catatan dan masa untuk merekod. Sekiranya digunakan dengan betul. Item-item ujian boleh disediakan oleh pihak sekolah atau Pejabat Pelajaran Daerah atau Jabatan Pelajaran Negeri atau Lembaga Peperiksaan tetapi pengendaliannya adalah oleh guru sama ada secara manual atau berbantukan komputer.yang akan digunakan. papan tulis dan lisan atau berbantukan komputer secara online atau offline. Pencerapan Pentaksiran melalui cerapan biasanya kurang berstruktur (terancang) dan selalunya dilakukan untuk menilai interaksi murid antara satu sama lain dalam tugasan untuk mendapatkan hasil penyelesaian yang umum.1 Kaedah pengumpulan eviden pentaksiran sekolah a. Ujian dalam PS boleh dilaksanakan secara manual seperti kertaspensil. Ujian Pentaksiran melalui ujian lebih berstruktur dan tegar. b. Ia membolehkan guru mengumpul eviden yang sama bagi semua murid dengan cara dan masa yang sama. Pencerapan perlu mempunyai tujuan dan dijalankan dengan menggunakan suatu instrumen cerapan yang bersesuaian untuk mengurangkan penyimpanan rekod. 10 Pentaksiran Sekolah . 5.

penyampaian visual dan lisan. Murid juga mungkin memerlukan bantuan dalam mempelajari bagaimana untuk menyimpan rekod dan memgulas ringkasan kerja. Antara contoh ialah projek. d. Kebolehan untuk bekerja bersama rakan lain dalam satu kumpulan dengan berkesan adalah satu daripada hasil kritis. simulasi komputer dan persembahan. Tugasan atau Pentaksiran Prestasi Tugasan atau pentaksiran prestasi kurang berstruktur (berbanding dengan ujian) dan melibatkan tugasan yang menilai aspek pengetahuan. menggunakan senarai semak atau rubrik. pameran.Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah c. Pentaksiran kerja berkumpulan memberi eviden daripada aspek kerjasama. Ia merupakan pentaksiran yang autentik kerana murid mempunyai gaya yang tersendiri untuk belajar. kemahiran dan sikap murid dalam pelbagai situasi dan konteks yang sebenar. pengagihan kerja dan sumbangan Pentaksiran Sekolah 11 . Murid perlu dimaklumkan tentang kriteria tugas khusus untuk prestasi (pentaksiran rujukan kriteria). Perkongsian kriteria untuk pentaksiran memberi kuasa kepada murid untuk menilai prestasi mereka sendiri dan juga rakan mereka. debat. membantu murid sama ada yang ditaksir atau yang mentaksir. bantu membantu. Pentaksiran Kendiri. Pentaksiran prestasi meliputi komponen praktikal sesuatu mata pelajaran dengan menentukan bagaimana murid menggabungkan teori dalam amalan. Refleksi ke atas pembelajaran seseorang adalah komponen yang amat penting dalam pembelajaran. Pentaksiran rakan sebaya. rakan sebaya dan kerja berkumpulan Pentaksiran kendiri memerlukan perhatian khusus daripada guru kerana mungkin ramai murid memerlukan bantuan mempelajari bagaimana untuk menilai kemahiran akademik dan prestasi dengan tepat.

Tahun 9 Tahun 10 – Tahun 12 PAJSK 20% 30% 20% 20% 10% PS 80% 70% 50% 30% 10% PP 30% 50% 10%     7. Isu penting ialah instrumen mestilah sepadan dengan apa yang ditaksir.0 WAJARAN Keseimbangan pentaksiran sekolah dalam transformasi pentaskiran dinyatakan dalam jadual di bawah bagi prasekolah. Pentaksiran kemahiran kerja sosial.0 REKOD DAN PELAPORAN 12 Pentaksiran Sekolah .setiap hasil individu kerja. selain daripada hasil kerja kumpulan. 6. Eviden yang bersesuaian dan mencukupi mesti dikumpulkan. TAHAP Prasekolah Tahun 1 – Tahun 3 Tahun 4 – Tahun 6 Tahun 7 . berkumpulan dinilai melalui proses selain daripada produk atau melibatkan pentaksiran pengurusan masa dan kedinamikan kumpulan. Ia melalui satu produk. sekolah rendah dan sekolah menengah. Peluang untuk menggunakan pelbagai instrumen amat penting bagi keduadua pentaksiran untuk pembelajaran dan juga pentaksiran tentang pembelajaran.0 Pentaksiran Sekolah (PS) Pentaksiran Pusat (PP) Pentaksiran Aktiviti Jasmani dan Kokurikulum (PAJK) Pentaksiran Psikometrik dilapor secara berasingan GRED PURATA MURID 8. dan ia mesti dijelaskan kepada murid sama ada mereka sedang melalui proses pentaksiran untuk pembelajaran atau pentaksiran tentang pembelajaran.

Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah Perekodan dan pelaporan memerlukan data yang telah dikumpul semasa pentaksiran supaya ia boleh dianalisa secara logik dan dilaporkan dalam bentuk yang mudah difahami dan tepat. Skor yang diperoleh akan menentukan tahap PS bagi setiap sekolah. Ia juga menunjukkan kedudukan murid dalam lengkung pembelajaran dan jenis intervensi yang diperlukan. Pelaporan prestasi dan pencapaian memberi gambaran tentang apa yang murid telah capai. sebagai contoh maklumat ini (merujuk kepada prestasi) intervensi.2 EVIDEN SEMAKAN: PORTFOLIO Dua jenis portfolio diperlukan: 1.0 SEMAKAN KUALITI 9. Satu instrumen yang dibina oleh LP akan ditadbir kepada semua murid. Skor yang diperoleh akan dianalisis untuk mengeluarkan pelaporan tentang prestasi pendidikan kebangsaan. Skala kebangsaan ini ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan (LP) dari segi kesahan dan kebolehpercayaan.1 PROSES SEMAKAN Prinsip semakan adalah untuk menjamin kualiti pentaksiran yang dilakukan diperingkat sekolah. Portfolio murid mengandungi setiap eviden yang digunakan untuk mendapatkan skor. 2. boleh digunakan untuk merancang program intervensi dan memaklumkan strategi 9. Ia adalah satu prosedur untuk meletakkan PS mana-mana sekolah pada skala kebangsaan. Portfolio guru mengandungi semua arahan dan kriteria pentaksiran serta rubrik berkaitan tugasan yang diberikan kepada murid. Portfolio boleh: Pentaksiran Sekolah 13 . 9.

Guru mesti membantu murid untuk merancang tugasan. jika perlu 11. Guru mesti memaklumkan kepada murid mengenai sumber bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasan. projek dan sebagainya. 10.0 SARANAN Sekolah mesti memastikan bahawa murid tidak dibebankan dengan terlalu banyak pentaksiran.• • • Mengandungi beberapa bentuk pentaksiran termasuk tidak lebih daripada dua ujian rasmi Memberi eviden untuk semakan Menunjukkan kemajuan pembelajaran murid sebagai eviden tentang pengajaran dan pembelajaran sepanjang tahun tersebut. projek dan lain-lain dengan:  membekalkan murid dengan tarikh beserta rubrik pada permulaan proses pembelajaran  membenarkan murid menyiapkan kerja di premis sekolah atau di bilik darjah.0 HUBUNGI KAMI Guru yang memerlukan bantuan dalam melaksanakan PS boleh menghubungi: Unit Khas Pentaksiran Berasaskan Sekolah (UKPBS) Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia Aras 11 Blok E11 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Telefon: 14 03 8884 3125/3134 Pentaksiran Sekolah .

Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah Faks: 03 8889 5131 Bagaimana Menyediakan Rancangan Mengajar untuk Mengajar dan Mentaksir Berasaskan Standard Bahan Pengajaran yang diperlukan • Salinan Standard Kurikulum dan Standard Prestasi • Buku teks. alat Bantu mengajar yang relevan lain • Bahan pentaksiran Sikap Yang Perlu ada • Sikap terbuka bahawa semua murid perlu diberikan perhatian • Persediaan mengajar perlu dilaksanakan sebelum masuk setiap kelas • Panggil nama murid dalam kelas seramai yang boleh setiap kali mengajar. kemahiran mengira dua angka satu digit. Tentukan kemahiran apakah yang hendak diajarkan – contoh . Tukiskan objektif pengajaran menggunakan perkataan kata tugas yang boleh diukur yang berkaitan kemahiran yang hendak diajar – Contoh. 4. mencabar dan dapat menguji pencapaian murid dalam apa yang mereka telah pelajari. Pentaksiran Sekolah 15 . – untuk siapakah ianya dimaksudkan 2. Perancangan perlu dibuat sekarang supaya aktiviti pembelajaran dapat dirancang berdasarkan kemahiran yang meraka perlu murid kuasai. kemahiran menulis mengikut abjad. Persediaan Sebelum masuk ke setiap kelas • Pastikan semua alat bantu mengajar telah disediakan dan ada • Ketahui dan hafal nama semua murid dalam kelas Langkah menyediakan Rancangan Mengajar 1. Baca secara teliti dan fahamkan Standard Kurikulum dan Standard Prestasi. Di kelas akan dating pastikan semua nama murid telah disebut dan berinteraksi dengan mereka. 3. Rancangkan tugasan dan pentaksiran yang relevan. Murid boleh mengira jumlah dua angka dua digit dengan tepat.

Rancangkan set induksi yang sesuai untuk mengajar angka dua digit. Gunakan pengetahuan sedia ada murid. Berbincang dengan setiap murid tentang pencapaian mereka berbanding standard prestasi dan Band yang mereka telah kuasai dan cadangkan langkah selanjutnya untuk penambahbaikan penguasaan yang lain atau pengukuhan kemahiran yang sama. 16 Pentaksiran Sekolah . Lakukan provokasi yang merangsang minda murid yang boleh menimbulkan keseronokan untuk mengetahui lebih lanjut tentang nombor. Tuliskan langkah-langkah pengajaran yang dapat melatih murid dan pada masa yang sama laksanakan penyoalah yang dapat mengetahui kemahiran yang telah dikuasai setiap murid.5. 7. 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful