PENTAKSIRAN SEKOLAH

0 7.0 10. Kaedah dan Instrumen Pentaksiran Wajaran Rekod dan Pelaporan Semakan Kualiti Saranan Hubungi Kami 3 3 5 7 9 10 13 14 14 15 16 .0 5.0 9.0 8.0 11.PENTAKSIRAN SEKOLAH KANDUNGAN 1. Pembelajaran dan Pentaksiran Bentuk.0 6.0 3.0 4.0 MUKA SURAT Pengenalan Definisi Fungsi Rujukan Standard dan Rujukan Norma Integrasi Pengajaran.0 2.

Pentaksiran Sekolah 3 . pencapaian dan keperluan murid. potensi.0 DEFINISI Pentaksiran Sekolah (PS) ialah proses mengumpul maklumat yang autentik dan boleh diharap oleh guru secara formatif dan sumatif. Pentaksiran ini adalah penilaian yang dilakukan di peringkat sekolah seperti kerja praktikal. melapor dan membuat • Mengelola. alat. Bagi kedua-dua cara PS tersebut guru dan murid merujuk kepada satu set pernyataan standard prestasi yang jelas yang ditetapkan oleh sekolah berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran.Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah PENTAKSIRAN SEKOLAH 1. ujian. tugasan bertulis. menterjemah. teknik dan konteks. kajian dan lain-lain tugasan yang melibatkan pelbagai mata pelajaran. pertimbangan tentang prestasi murid oleh guru semasa dan sepanjang (formatif) dan di hujung (sumatif) proses pengajaran-pembelajaran berlangsung. Proses Pentaksiran Sekolah (PS) melibatkan aktiviti berikut: • Mengumpul maklumat yang autentik dan boleh diharap ( dependable) tentang prestasi murid secara berterusan (ongoing) berdasarkan  pernyataan kriteria yang jelas dipanggil standard prestasi (performance standard). dan • Membuat penilaian dan melaporkan secara verval dan/atau bertulis tentang prestasi. alat. • Menggunakan kepelbagaian maklumat. merekod. PS secara formatif adalah bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran ( assessment for learning) manakala PS secara sumatif adalah untuk menilai tentang sejauh mana murid telah menguasai apa yang dipelajari (assessment of learning). Eviden PS dikumpulkan dalam portfolio. PS dikaksana menggunakan pelbagai kaedah.  penggunaan pelbagai kaedah. teknik dan konteks.

Pentaksiran yang berkesan membolehkan murid: • Berusaha ke arah yang sejajar dengan kriteria yang telah diketahui dan difahami lebih awal. semua murid perlu mempunyai kefahaman yang jelas tentang apa yang perlu dipelajari.Maklumat yang diperoleh daripada pentaksiran ini membolehkan guru membuat keputusan tentang: • Sejauh mana murid telah belajar dan mencapai standard tertentu. • Belajar dengan kaedah tersendiri. 4 Pentaksiran Sekolah dan mengaplikasi dan pembelajaran selain daripada dan mengingati fakta. • Strategi pengajaran dan pembelajaran berikutnya. Pentaksiran dapat memberi sumbangan positif dalam meningkatkan pembelajaran apabila direkabentuk dengan teliti dengan mengambilkira aspek berikut: kejelasan konstruk yang ditaksir bentuk kegunaan aras kesukaran bagaimana cara mentaksir kekerapan masa dan maklumbalas. dan penting dalam peringkat tertentu dalam pembelajaran mereka. Sebagai tambahan. • Menganalisa pembelajaran dan mengetahui perkara yang perlu diperbaiki. • Mensíntesis • Mempamirkan kepakaran. kekuatan menunjukkan penguasaan . dibuat.

band. • Berupaya melahirkan pandangan dan tafsiran dari sudut yang berbeza.2 Pentaksiran untuk Pembelajaran (Pentaksiran Formatif) 5 Pentaksiran Sekolah .Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah • Reflektif dan melibatkan diri dalam pentaksiran kendiri dan rakan sebaya. 2. 2. Semua portfolio mesti disimpan di sekolah dan dibentangkan untuk proses semakan dan pengesahan. Pelaporan boleh dibuat dalam bentuk sijil. profil atau testimoni. pernyataan deskriptif sebahagian atau kesemuanya. Semua eviden bagi pentaksiran tentang pembelajaran wajib dikumpulkan dalam portfolio. pernyataan keputusan. • Melalui proses pembelajaran yang berjaya. gred.0 FUNGSI Pentaksiran sekolah mengandungi dua fungsi yang luas.1 Pentaksiran tentang Pembelajaran (Pentaksiran Sumatif): Pentaksiran tentang pembelajaran merujuk kepada semua aktiviti dan tugasan yang digunakan untuk menentukan prestasi murid bagi penggal persekolahan. semester atau tahun tertentu. Pelaporan tentang pencapaian murid dalam pembelajaran dikeluarkan secara bertulis dalam bentuk markah. dan • Berupaya bersaing di tahap yang lebih tinggi. • Bertanggungjawab terhadap pembelajaran. iaitu • • Pentaksiran tentang pembelajaran yang bersifat summatif (pentaksiran untuk melihat prestasi murid) Pentaksiran untuk pembelajaran yang bersifat formatif (pentaksiran untuk meningkatkan pembelajaran) 2. profil.

Pentaksiran untuk pembelajaran boleh menjadi alat yang sangat berkesan untuk membantu semua murid sekiranya maklumbalas disampaikan kepada murid dengan cara yang betul. perkembangan pembelajaran murid dan maklumbalas. perbincangan dalam kelas atau kerja bertulis. pelaporan bertulis tidak perlu dibuat secara berkala sebaliknya. kedudukan atau persaingan. Oleh itu. Guru juga boleh mengetahui keperluan murid melalui pelbagai kaedah seperti pencerapan. bukan sematamata merekod skor. Tahap pembelajaran yang diharapkan. sama ada kerja rumah atau tugasan dalam kelas. maklumat yang diperoleh berupaya memantau dan membantu proses pembelajaran. Maklumbalas perlu mengandungi tiga elemen berikut: • • • Kedudukan murid dalam pembelajaran merujuk kepada standard prestasi yang ditetapkan. Maklumbalas tidak sepatutnya mengandungi pernyataan perbandingan antara murid tentang kebolehan. guru besar atau nazir.Pentaksiran untuk pembelajaran merujuk kepada semua aktiviti dan tugasan yang diberikan kepada murid untuk membolehkan guru menilai perkembangan dan masalah pembelajaran murid. Maklumat tersebut diguna sebagai maklum balas dalam mengubahsuai aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi keperluan semua murid. Pentaksiran kendiri dan rakan sebaya juga boleh digunakan dengan berkesan untuk menyokong pentaksiran untuk pembelajaran. dan Maklumat untuk merapatkan jurang antara kedudukan sedia ada dan tahap pembelajaran yang diharapkan. Pentaksiran untuk pembelajaran memberi tumpuan terhadap analisis. 6 Pentaksiran Sekolah . Oleh itu. guru mestilah mampu memberinya secara bertulis atau verbal apabila dikehendaki pada bila-bila masa oleh manamana pihak berkepentingan seperti ibu bapa. Keperluan setiap murid berbeza antara satu sama lain.

Murid yang memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan dinilai sebagai telah menguasai pembelajaran tanpa meletakkan pada tahap mana penguasaan murid itu dalam pembelajarannya. Menentukan kedudukan seseorang murid mengikut kriteria yang ditetapkan berdasarkan standard prestasi.Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah 3. Pentaksiran Rujukan Kriteria (PRK) ialah pentaksiran yang dilaksanakan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan terlebih awal tanpa membandingkan seseorang murid dengan murid yang lain tetapi membandingkan pencapaian murid dengan set kriteria yang telah ditetapkan itu. Mentaksir murid secara individu mengikut keperluan masing-masing.0 PENTAKSIRAN SEKOLAH SEBAGAI PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD Pentaksiran rujukan standard seringkali dijelaskan sebagai berlawanan dengan pentaksiran rujukan kriteria. kerja murid Pentaksiran Sekolah 7 . Guru tidak sepatutnya bergantung hanya kepada pentaksiran rujukan norma atau kriteria semata-mata kerana amalan terbaik ialah menggabungkan pentaksiran rujukan kriteria dengan rujukan standard. Pentaksiran Rujukan Standard (PRS) sama seperti PRK tetapi pencapaian murid dinilai dan dilaporkan berdasarkan tahap-tahap penguasaan murid dalam pembelajaran seperti band 1 hingga band 5 atau 6 atau Lemah hingga Cemerlang atau lain-lain bentuk pernyataan standard yang bertahap. Mentaksir murid berdasarkan kriteria penilaian yang jelas dan objektif mengikut standard prestasi. pencapaian murid tidak dinilai secara bertahap. Melalui PRK. Pentaksiran rujukan standard bertujuan untuk mencapai perkara berikut: • • • • Membuat keputusan tentang murid dengan menilai berdasarkan standard yang ditetapkan.

Mentaksir aspek kognitif. iaitu perbandingan prestasi tahun semasa dengan prestasi tahun sebelumnya untuk menilai standard. Menganalisis kekuatan dan kelemahan dalam membantu perancangan dan penilaian program. pelbagai kaedah pentaksiran akan digunakan bagi tujuan berikut: • • • • • Mentaksir murid yang ramai dengan keberkesanan kos. Sebelum menimbangkan bagaimana pentaksiran itu harus dilakukan. Rubrik memberikan penerangan tentang ciri-ciri kerja murid dengan jelas. Peluang prestasi mereka ditaksir secara kualitatif.Tujuan pentaksiran perlulah jelas dan telus. Pentaksiran yang adil tidak perlu dibimbangi kesahan dan kebolehpercayaannya kerana ia mempunyai keautentikan dan keboleharapan yang tinggi bergantung kepada kualiti dan kejelasan kriteria penskoran dan pemahaman kriteria tersebut. kita perlu memutuskan mengapa kita perlu mentaksir murid. Dengan menggabungkan pentaksiran rujukan standard dan rujukan kriteria. Mempunyai akses terhadap semua kriteria yang digunakan dalam pentaksiran. Bukan semua kerja yang ditaksir akan direkod. Maklumbalas yang jelas berhubung markah atau skor yang telah diberikan. Maklumat berikut perlu dibekalkan kepada murid: • • • • • • 8 Keterangan yang jelas tentang pengetahuan dan/atau kemahiran yang ditaksir. afektif dan psikomotor dalam pelbagai konteks. Pentaksiran Sekolah . Mendapatkan data statistik. Wajaran bagi setiap pentaksiran. Sesuatu instrumen yang secara umumnya digunakan dengan baik untuk menyenaraikan dan memperluaskan kriteria penskoran sering dirujuk sebagai rubrik. Menentukan kualiti pengajaran dalam mata pelajaran.

Rancangan Pelajaran Tahunan perlu berdasarkan kepada keperluan kurikulum dan garis panduan pentaksiran. PEMBELAJARAN DAN PENTAKSIRAN Pentaksiran adalah sebahagian daripada strategi pengajaran dan pembelajaran dan bukannya tugas tambahan. bagi guru membaiki pengajaran dan secara keseluruhan. Menjelas tentang tarikh dan tempoh pentaksiran. perkara berikut hendaklah diambilkira: • • • • Pentaksiran tentang pembelajaran Pentaksiran untuk pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran. Semasa menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT).0 INTEGRASI PENGAJARAN. dan Kepentingan menepati tarikh serahan yang ditetapkan dalam penentuan gred pencapaian. KAEDAH DAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH Standard pentaksiran perlu diketahui dan difahami oleh semua murid dan ibu bapa pada awal proses pembelajaran. Aktiviti yang relevan perlu disertai dengan bentuk dan kaedah pentaksiran yang bersesuaian. contohnya rubrik Pentaksiran Sekolah 9 . kemahiran dan pemahaman di samping nilai dan sikap.Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah • • • Memberi makluman awal tentang mana-mana pentaksiran yang memerlukan persediaan. pembelajaran dan pentaksiran tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh dilihat atau diguna secara berasingan atau bersendirian. dan Pembangunan pengetahuan yang diperlukan.0 BENTUK. 5. Pengajaran. Tujuan utama pentaksiran BUKAN hanya untuk membuat keputusan. menyumbang kepada keberkesanan program. tetapi memberi sokongan dan mekanisma yang positif bagi membantu murid untuk membaiki atau meningkatkan pembelajaran. 4.

Pencerapan perlu mempunyai tujuan dan dijalankan dengan menggunakan suatu instrumen cerapan yang bersesuaian untuk mengurangkan penyimpanan rekod. 5.yang akan digunakan. Ia membolehkan guru mengumpul eviden yang sama bagi semua murid dengan cara dan masa yang sama. Setiap aktiviti yang direkodkan sepatutnya terdiri daripada kejayaan satu siri tugasan yang bermakna dan berkesan. Sekiranya digunakan dengan betul.1 Kaedah pengumpulan eviden pentaksiran sekolah a. Ujian Pentaksiran melalui ujian lebih berstruktur dan tegar. Pentaksiran ini mengemukakan eviden tentang pembelajaran berpandukan kepada skor. Ujian dalam PS boleh dilaksanakan secara manual seperti kertaspensil. ujian dan peperiksaan adalah sebahagian daripada kurikulum yang penting kerana ia memberikan eviden yang baik tentang apa yang telah dipelajari. 10 Pentaksiran Sekolah . seperti senarai semak dan skala pengadaran ( rating scale) yang hanya memerlukan sedikit catatan dan masa untuk merekod. b. Pencerapan Pentaksiran melalui cerapan biasanya kurang berstruktur (terancang) dan selalunya dilakukan untuk menilai interaksi murid antara satu sama lain dalam tugasan untuk mendapatkan hasil penyelesaian yang umum. papan tulis dan lisan atau berbantukan komputer secara online atau offline. Item-item ujian boleh disediakan oleh pihak sekolah atau Pejabat Pelajaran Daerah atau Jabatan Pelajaran Negeri atau Lembaga Peperiksaan tetapi pengendaliannya adalah oleh guru sama ada secara manual atau berbantukan komputer.

debat. Refleksi ke atas pembelajaran seseorang adalah komponen yang amat penting dalam pembelajaran. Murid perlu dimaklumkan tentang kriteria tugas khusus untuk prestasi (pentaksiran rujukan kriteria). rakan sebaya dan kerja berkumpulan Pentaksiran kendiri memerlukan perhatian khusus daripada guru kerana mungkin ramai murid memerlukan bantuan mempelajari bagaimana untuk menilai kemahiran akademik dan prestasi dengan tepat. pengagihan kerja dan sumbangan Pentaksiran Sekolah 11 . menggunakan senarai semak atau rubrik. kemahiran dan sikap murid dalam pelbagai situasi dan konteks yang sebenar.Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah c. Ia merupakan pentaksiran yang autentik kerana murid mempunyai gaya yang tersendiri untuk belajar. d. Pentaksiran prestasi meliputi komponen praktikal sesuatu mata pelajaran dengan menentukan bagaimana murid menggabungkan teori dalam amalan. Pentaksiran Kendiri. Pentaksiran rakan sebaya. Pentaksiran kerja berkumpulan memberi eviden daripada aspek kerjasama. Murid juga mungkin memerlukan bantuan dalam mempelajari bagaimana untuk menyimpan rekod dan memgulas ringkasan kerja. Tugasan atau Pentaksiran Prestasi Tugasan atau pentaksiran prestasi kurang berstruktur (berbanding dengan ujian) dan melibatkan tugasan yang menilai aspek pengetahuan. membantu murid sama ada yang ditaksir atau yang mentaksir. Antara contoh ialah projek. pameran. Perkongsian kriteria untuk pentaksiran memberi kuasa kepada murid untuk menilai prestasi mereka sendiri dan juga rakan mereka. simulasi komputer dan persembahan. bantu membantu. penyampaian visual dan lisan. Kebolehan untuk bekerja bersama rakan lain dalam satu kumpulan dengan berkesan adalah satu daripada hasil kritis.

setiap hasil individu kerja.0 REKOD DAN PELAPORAN 12 Pentaksiran Sekolah .0 WAJARAN Keseimbangan pentaksiran sekolah dalam transformasi pentaskiran dinyatakan dalam jadual di bawah bagi prasekolah. Eviden yang bersesuaian dan mencukupi mesti dikumpulkan. dan ia mesti dijelaskan kepada murid sama ada mereka sedang melalui proses pentaksiran untuk pembelajaran atau pentaksiran tentang pembelajaran. Pentaksiran kemahiran kerja sosial. sekolah rendah dan sekolah menengah. selain daripada hasil kerja kumpulan. Peluang untuk menggunakan pelbagai instrumen amat penting bagi keduadua pentaksiran untuk pembelajaran dan juga pentaksiran tentang pembelajaran. Isu penting ialah instrumen mestilah sepadan dengan apa yang ditaksir. Ia melalui satu produk. TAHAP Prasekolah Tahun 1 – Tahun 3 Tahun 4 – Tahun 6 Tahun 7 .Tahun 9 Tahun 10 – Tahun 12 PAJSK 20% 30% 20% 20% 10% PS 80% 70% 50% 30% 10% PP 30% 50% 10%     7. berkumpulan dinilai melalui proses selain daripada produk atau melibatkan pentaksiran pengurusan masa dan kedinamikan kumpulan.0 Pentaksiran Sekolah (PS) Pentaksiran Pusat (PP) Pentaksiran Aktiviti Jasmani dan Kokurikulum (PAJK) Pentaksiran Psikometrik dilapor secara berasingan GRED PURATA MURID 8. 6.

boleh digunakan untuk merancang program intervensi dan memaklumkan strategi 9.0 SEMAKAN KUALITI 9. Portfolio guru mengandungi semua arahan dan kriteria pentaksiran serta rubrik berkaitan tugasan yang diberikan kepada murid. Pelaporan prestasi dan pencapaian memberi gambaran tentang apa yang murid telah capai. Skor yang diperoleh akan dianalisis untuk mengeluarkan pelaporan tentang prestasi pendidikan kebangsaan.1 PROSES SEMAKAN Prinsip semakan adalah untuk menjamin kualiti pentaksiran yang dilakukan diperingkat sekolah. 2. Ia adalah satu prosedur untuk meletakkan PS mana-mana sekolah pada skala kebangsaan. Satu instrumen yang dibina oleh LP akan ditadbir kepada semua murid. Skala kebangsaan ini ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan (LP) dari segi kesahan dan kebolehpercayaan.Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah Perekodan dan pelaporan memerlukan data yang telah dikumpul semasa pentaksiran supaya ia boleh dianalisa secara logik dan dilaporkan dalam bentuk yang mudah difahami dan tepat.2 EVIDEN SEMAKAN: PORTFOLIO Dua jenis portfolio diperlukan: 1. sebagai contoh maklumat ini (merujuk kepada prestasi) intervensi. Skor yang diperoleh akan menentukan tahap PS bagi setiap sekolah. Portfolio boleh: Pentaksiran Sekolah 13 . 9. Portfolio murid mengandungi setiap eviden yang digunakan untuk mendapatkan skor. Ia juga menunjukkan kedudukan murid dalam lengkung pembelajaran dan jenis intervensi yang diperlukan.

jika perlu 11. projek dan lain-lain dengan:  membekalkan murid dengan tarikh beserta rubrik pada permulaan proses pembelajaran  membenarkan murid menyiapkan kerja di premis sekolah atau di bilik darjah. 10. Guru mesti membantu murid untuk merancang tugasan. projek dan sebagainya. Guru mesti memaklumkan kepada murid mengenai sumber bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasan.0 HUBUNGI KAMI Guru yang memerlukan bantuan dalam melaksanakan PS boleh menghubungi: Unit Khas Pentaksiran Berasaskan Sekolah (UKPBS) Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia Aras 11 Blok E11 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Telefon: 14 03 8884 3125/3134 Pentaksiran Sekolah .0 SARANAN Sekolah mesti memastikan bahawa murid tidak dibebankan dengan terlalu banyak pentaksiran.• • • Mengandungi beberapa bentuk pentaksiran termasuk tidak lebih daripada dua ujian rasmi Memberi eviden untuk semakan Menunjukkan kemajuan pembelajaran murid sebagai eviden tentang pengajaran dan pembelajaran sepanjang tahun tersebut.

– untuk siapakah ianya dimaksudkan 2. 4. 3. Perancangan perlu dibuat sekarang supaya aktiviti pembelajaran dapat dirancang berdasarkan kemahiran yang meraka perlu murid kuasai. Pentaksiran Sekolah 15 .Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah Faks: 03 8889 5131 Bagaimana Menyediakan Rancangan Mengajar untuk Mengajar dan Mentaksir Berasaskan Standard Bahan Pengajaran yang diperlukan • Salinan Standard Kurikulum dan Standard Prestasi • Buku teks. Tentukan kemahiran apakah yang hendak diajarkan – contoh . Tukiskan objektif pengajaran menggunakan perkataan kata tugas yang boleh diukur yang berkaitan kemahiran yang hendak diajar – Contoh. Rancangkan tugasan dan pentaksiran yang relevan. Di kelas akan dating pastikan semua nama murid telah disebut dan berinteraksi dengan mereka. Murid boleh mengira jumlah dua angka dua digit dengan tepat. kemahiran menulis mengikut abjad. mencabar dan dapat menguji pencapaian murid dalam apa yang mereka telah pelajari. Persediaan Sebelum masuk ke setiap kelas • Pastikan semua alat bantu mengajar telah disediakan dan ada • Ketahui dan hafal nama semua murid dalam kelas Langkah menyediakan Rancangan Mengajar 1. Baca secara teliti dan fahamkan Standard Kurikulum dan Standard Prestasi. kemahiran mengira dua angka satu digit. alat Bantu mengajar yang relevan lain • Bahan pentaksiran Sikap Yang Perlu ada • Sikap terbuka bahawa semua murid perlu diberikan perhatian • Persediaan mengajar perlu dilaksanakan sebelum masuk setiap kelas • Panggil nama murid dalam kelas seramai yang boleh setiap kali mengajar.

Lakukan provokasi yang merangsang minda murid yang boleh menimbulkan keseronokan untuk mengetahui lebih lanjut tentang nombor. Rancangkan set induksi yang sesuai untuk mengajar angka dua digit. 6. Berbincang dengan setiap murid tentang pencapaian mereka berbanding standard prestasi dan Band yang mereka telah kuasai dan cadangkan langkah selanjutnya untuk penambahbaikan penguasaan yang lain atau pengukuhan kemahiran yang sama. 7. Tuliskan langkah-langkah pengajaran yang dapat melatih murid dan pada masa yang sama laksanakan penyoalah yang dapat mengetahui kemahiran yang telah dikuasai setiap murid. 16 Pentaksiran Sekolah .5. Gunakan pengetahuan sedia ada murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful