Pentaksiran

PENTAKSIRAN SEKOLAH

0 10. Pembelajaran dan Pentaksiran Bentuk.0 6.0 9.0 MUKA SURAT Pengenalan Definisi Fungsi Rujukan Standard dan Rujukan Norma Integrasi Pengajaran. Kaedah dan Instrumen Pentaksiran Wajaran Rekod dan Pelaporan Semakan Kualiti Saranan Hubungi Kami 3 3 5 7 9 10 13 14 14 15 16 .0 2.0 7.0 4.0 11.0 3.0 5.PENTAKSIRAN SEKOLAH KANDUNGAN 1.0 8.

pencapaian dan keperluan murid. ujian. potensi. PS secara formatif adalah bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran ( assessment for learning) manakala PS secara sumatif adalah untuk menilai tentang sejauh mana murid telah menguasai apa yang dipelajari (assessment of learning). pertimbangan tentang prestasi murid oleh guru semasa dan sepanjang (formatif) dan di hujung (sumatif) proses pengajaran-pembelajaran berlangsung. Eviden PS dikumpulkan dalam portfolio. alat. teknik dan konteks. Bagi kedua-dua cara PS tersebut guru dan murid merujuk kepada satu set pernyataan standard prestasi yang jelas yang ditetapkan oleh sekolah berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran. Proses Pentaksiran Sekolah (PS) melibatkan aktiviti berikut: • Mengumpul maklumat yang autentik dan boleh diharap ( dependable) tentang prestasi murid secara berterusan (ongoing) berdasarkan  pernyataan kriteria yang jelas dipanggil standard prestasi (performance standard). Pentaksiran ini adalah penilaian yang dilakukan di peringkat sekolah seperti kerja praktikal. alat.0 DEFINISI Pentaksiran Sekolah (PS) ialah proses mengumpul maklumat yang autentik dan boleh diharap oleh guru secara formatif dan sumatif. kajian dan lain-lain tugasan yang melibatkan pelbagai mata pelajaran.Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah PENTAKSIRAN SEKOLAH 1. menterjemah. teknik dan konteks. melapor dan membuat • Mengelola. • Menggunakan kepelbagaian maklumat. PS dikaksana menggunakan pelbagai kaedah. dan • Membuat penilaian dan melaporkan secara verval dan/atau bertulis tentang prestasi. Pentaksiran Sekolah 3 . merekod. tugasan bertulis.  penggunaan pelbagai kaedah.

• Strategi pengajaran dan pembelajaran berikutnya. semua murid perlu mempunyai kefahaman yang jelas tentang apa yang perlu dipelajari. Pentaksiran dapat memberi sumbangan positif dalam meningkatkan pembelajaran apabila direkabentuk dengan teliti dengan mengambilkira aspek berikut: kejelasan konstruk yang ditaksir bentuk kegunaan aras kesukaran bagaimana cara mentaksir kekerapan masa dan maklumbalas. • Belajar dengan kaedah tersendiri. • Menganalisa pembelajaran dan mengetahui perkara yang perlu diperbaiki. kekuatan menunjukkan penguasaan . Sebagai tambahan.Maklumat yang diperoleh daripada pentaksiran ini membolehkan guru membuat keputusan tentang: • Sejauh mana murid telah belajar dan mencapai standard tertentu. 4 Pentaksiran Sekolah dan mengaplikasi dan pembelajaran selain daripada dan mengingati fakta. dan penting dalam peringkat tertentu dalam pembelajaran mereka. Pentaksiran yang berkesan membolehkan murid: • Berusaha ke arah yang sejajar dengan kriteria yang telah diketahui dan difahami lebih awal. dibuat. • Mensíntesis • Mempamirkan kepakaran.

0 FUNGSI Pentaksiran sekolah mengandungi dua fungsi yang luas.Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah • Reflektif dan melibatkan diri dalam pentaksiran kendiri dan rakan sebaya.1 Pentaksiran tentang Pembelajaran (Pentaksiran Sumatif): Pentaksiran tentang pembelajaran merujuk kepada semua aktiviti dan tugasan yang digunakan untuk menentukan prestasi murid bagi penggal persekolahan. pernyataan keputusan. profil atau testimoni. iaitu • • Pentaksiran tentang pembelajaran yang bersifat summatif (pentaksiran untuk melihat prestasi murid) Pentaksiran untuk pembelajaran yang bersifat formatif (pentaksiran untuk meningkatkan pembelajaran) 2. Pelaporan boleh dibuat dalam bentuk sijil. pernyataan deskriptif sebahagian atau kesemuanya. gred. semester atau tahun tertentu. 2. • Melalui proses pembelajaran yang berjaya.2 Pentaksiran untuk Pembelajaran (Pentaksiran Formatif) 5 Pentaksiran Sekolah . band. dan • Berupaya bersaing di tahap yang lebih tinggi. profil. • Bertanggungjawab terhadap pembelajaran. Pelaporan tentang pencapaian murid dalam pembelajaran dikeluarkan secara bertulis dalam bentuk markah. Semua portfolio mesti disimpan di sekolah dan dibentangkan untuk proses semakan dan pengesahan. 2. • Berupaya melahirkan pandangan dan tafsiran dari sudut yang berbeza. Semua eviden bagi pentaksiran tentang pembelajaran wajib dikumpulkan dalam portfolio.

perkembangan pembelajaran murid dan maklumbalas. Maklumbalas perlu mengandungi tiga elemen berikut: • • • Kedudukan murid dalam pembelajaran merujuk kepada standard prestasi yang ditetapkan. perbincangan dalam kelas atau kerja bertulis. Oleh itu. maklumat yang diperoleh berupaya memantau dan membantu proses pembelajaran. kedudukan atau persaingan. Guru juga boleh mengetahui keperluan murid melalui pelbagai kaedah seperti pencerapan. Oleh itu. Maklumat tersebut diguna sebagai maklum balas dalam mengubahsuai aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi keperluan semua murid. Maklumbalas tidak sepatutnya mengandungi pernyataan perbandingan antara murid tentang kebolehan. 6 Pentaksiran Sekolah . bukan sematamata merekod skor. Pentaksiran untuk pembelajaran boleh menjadi alat yang sangat berkesan untuk membantu semua murid sekiranya maklumbalas disampaikan kepada murid dengan cara yang betul. sama ada kerja rumah atau tugasan dalam kelas. Tahap pembelajaran yang diharapkan. pelaporan bertulis tidak perlu dibuat secara berkala sebaliknya. Keperluan setiap murid berbeza antara satu sama lain. guru mestilah mampu memberinya secara bertulis atau verbal apabila dikehendaki pada bila-bila masa oleh manamana pihak berkepentingan seperti ibu bapa. Pentaksiran untuk pembelajaran memberi tumpuan terhadap analisis. dan Maklumat untuk merapatkan jurang antara kedudukan sedia ada dan tahap pembelajaran yang diharapkan. guru besar atau nazir.Pentaksiran untuk pembelajaran merujuk kepada semua aktiviti dan tugasan yang diberikan kepada murid untuk membolehkan guru menilai perkembangan dan masalah pembelajaran murid. Pentaksiran kendiri dan rakan sebaya juga boleh digunakan dengan berkesan untuk menyokong pentaksiran untuk pembelajaran.

Mentaksir murid secara individu mengikut keperluan masing-masing.0 PENTAKSIRAN SEKOLAH SEBAGAI PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD Pentaksiran rujukan standard seringkali dijelaskan sebagai berlawanan dengan pentaksiran rujukan kriteria. Menentukan kedudukan seseorang murid mengikut kriteria yang ditetapkan berdasarkan standard prestasi. Murid yang memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan dinilai sebagai telah menguasai pembelajaran tanpa meletakkan pada tahap mana penguasaan murid itu dalam pembelajarannya. Melalui PRK. pencapaian murid tidak dinilai secara bertahap. Guru tidak sepatutnya bergantung hanya kepada pentaksiran rujukan norma atau kriteria semata-mata kerana amalan terbaik ialah menggabungkan pentaksiran rujukan kriteria dengan rujukan standard. Pentaksiran Rujukan Standard (PRS) sama seperti PRK tetapi pencapaian murid dinilai dan dilaporkan berdasarkan tahap-tahap penguasaan murid dalam pembelajaran seperti band 1 hingga band 5 atau 6 atau Lemah hingga Cemerlang atau lain-lain bentuk pernyataan standard yang bertahap. kerja murid Pentaksiran Sekolah 7 . Pentaksiran Rujukan Kriteria (PRK) ialah pentaksiran yang dilaksanakan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan terlebih awal tanpa membandingkan seseorang murid dengan murid yang lain tetapi membandingkan pencapaian murid dengan set kriteria yang telah ditetapkan itu. Pentaksiran rujukan standard bertujuan untuk mencapai perkara berikut: • • • • Membuat keputusan tentang murid dengan menilai berdasarkan standard yang ditetapkan. Mentaksir murid berdasarkan kriteria penilaian yang jelas dan objektif mengikut standard prestasi.Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah 3.

Sebelum menimbangkan bagaimana pentaksiran itu harus dilakukan. Pentaksiran yang adil tidak perlu dibimbangi kesahan dan kebolehpercayaannya kerana ia mempunyai keautentikan dan keboleharapan yang tinggi bergantung kepada kualiti dan kejelasan kriteria penskoran dan pemahaman kriteria tersebut. afektif dan psikomotor dalam pelbagai konteks. pelbagai kaedah pentaksiran akan digunakan bagi tujuan berikut: • • • • • Mentaksir murid yang ramai dengan keberkesanan kos. Menentukan kualiti pengajaran dalam mata pelajaran. Maklumbalas yang jelas berhubung markah atau skor yang telah diberikan. Mempunyai akses terhadap semua kriteria yang digunakan dalam pentaksiran. Maklumat berikut perlu dibekalkan kepada murid: • • • • • • 8 Keterangan yang jelas tentang pengetahuan dan/atau kemahiran yang ditaksir. Bukan semua kerja yang ditaksir akan direkod. Dengan menggabungkan pentaksiran rujukan standard dan rujukan kriteria. Mentaksir aspek kognitif. Rubrik memberikan penerangan tentang ciri-ciri kerja murid dengan jelas. iaitu perbandingan prestasi tahun semasa dengan prestasi tahun sebelumnya untuk menilai standard. Pentaksiran Sekolah . Wajaran bagi setiap pentaksiran. Peluang prestasi mereka ditaksir secara kualitatif. Sesuatu instrumen yang secara umumnya digunakan dengan baik untuk menyenaraikan dan memperluaskan kriteria penskoran sering dirujuk sebagai rubrik. kita perlu memutuskan mengapa kita perlu mentaksir murid.Tujuan pentaksiran perlulah jelas dan telus. Mendapatkan data statistik. Menganalisis kekuatan dan kelemahan dalam membantu perancangan dan penilaian program.

Aktiviti yang relevan perlu disertai dengan bentuk dan kaedah pentaksiran yang bersesuaian. Pengajaran. perkara berikut hendaklah diambilkira: • • • • Pentaksiran tentang pembelajaran Pentaksiran untuk pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran. Rancangan Pelajaran Tahunan perlu berdasarkan kepada keperluan kurikulum dan garis panduan pentaksiran. dan Kepentingan menepati tarikh serahan yang ditetapkan dalam penentuan gred pencapaian. dan Pembangunan pengetahuan yang diperlukan.0 BENTUK. 5. Semasa menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT).Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah • • • Memberi makluman awal tentang mana-mana pentaksiran yang memerlukan persediaan. pembelajaran dan pentaksiran tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh dilihat atau diguna secara berasingan atau bersendirian. PEMBELAJARAN DAN PENTAKSIRAN Pentaksiran adalah sebahagian daripada strategi pengajaran dan pembelajaran dan bukannya tugas tambahan. 4. bagi guru membaiki pengajaran dan secara keseluruhan. menyumbang kepada keberkesanan program.0 INTEGRASI PENGAJARAN. contohnya rubrik Pentaksiran Sekolah 9 . kemahiran dan pemahaman di samping nilai dan sikap. Menjelas tentang tarikh dan tempoh pentaksiran. KAEDAH DAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH Standard pentaksiran perlu diketahui dan difahami oleh semua murid dan ibu bapa pada awal proses pembelajaran. Tujuan utama pentaksiran BUKAN hanya untuk membuat keputusan. tetapi memberi sokongan dan mekanisma yang positif bagi membantu murid untuk membaiki atau meningkatkan pembelajaran.

Ia membolehkan guru mengumpul eviden yang sama bagi semua murid dengan cara dan masa yang sama. Pencerapan Pentaksiran melalui cerapan biasanya kurang berstruktur (terancang) dan selalunya dilakukan untuk menilai interaksi murid antara satu sama lain dalam tugasan untuk mendapatkan hasil penyelesaian yang umum. Ujian dalam PS boleh dilaksanakan secara manual seperti kertaspensil. seperti senarai semak dan skala pengadaran ( rating scale) yang hanya memerlukan sedikit catatan dan masa untuk merekod. Sekiranya digunakan dengan betul.yang akan digunakan. Ujian Pentaksiran melalui ujian lebih berstruktur dan tegar. Pencerapan perlu mempunyai tujuan dan dijalankan dengan menggunakan suatu instrumen cerapan yang bersesuaian untuk mengurangkan penyimpanan rekod. b. ujian dan peperiksaan adalah sebahagian daripada kurikulum yang penting kerana ia memberikan eviden yang baik tentang apa yang telah dipelajari. 5. Setiap aktiviti yang direkodkan sepatutnya terdiri daripada kejayaan satu siri tugasan yang bermakna dan berkesan. Pentaksiran ini mengemukakan eviden tentang pembelajaran berpandukan kepada skor. papan tulis dan lisan atau berbantukan komputer secara online atau offline.1 Kaedah pengumpulan eviden pentaksiran sekolah a. Item-item ujian boleh disediakan oleh pihak sekolah atau Pejabat Pelajaran Daerah atau Jabatan Pelajaran Negeri atau Lembaga Peperiksaan tetapi pengendaliannya adalah oleh guru sama ada secara manual atau berbantukan komputer. 10 Pentaksiran Sekolah .

Pentaksiran kerja berkumpulan memberi eviden daripada aspek kerjasama. debat. Refleksi ke atas pembelajaran seseorang adalah komponen yang amat penting dalam pembelajaran. simulasi komputer dan persembahan. menggunakan senarai semak atau rubrik. membantu murid sama ada yang ditaksir atau yang mentaksir. penyampaian visual dan lisan. pengagihan kerja dan sumbangan Pentaksiran Sekolah 11 . kemahiran dan sikap murid dalam pelbagai situasi dan konteks yang sebenar. bantu membantu. Murid perlu dimaklumkan tentang kriteria tugas khusus untuk prestasi (pentaksiran rujukan kriteria). Ia merupakan pentaksiran yang autentik kerana murid mempunyai gaya yang tersendiri untuk belajar. Antara contoh ialah projek. Murid juga mungkin memerlukan bantuan dalam mempelajari bagaimana untuk menyimpan rekod dan memgulas ringkasan kerja.Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah c. Perkongsian kriteria untuk pentaksiran memberi kuasa kepada murid untuk menilai prestasi mereka sendiri dan juga rakan mereka. Pentaksiran prestasi meliputi komponen praktikal sesuatu mata pelajaran dengan menentukan bagaimana murid menggabungkan teori dalam amalan. d. pameran. Pentaksiran rakan sebaya. Pentaksiran Kendiri. Kebolehan untuk bekerja bersama rakan lain dalam satu kumpulan dengan berkesan adalah satu daripada hasil kritis. Tugasan atau Pentaksiran Prestasi Tugasan atau pentaksiran prestasi kurang berstruktur (berbanding dengan ujian) dan melibatkan tugasan yang menilai aspek pengetahuan. rakan sebaya dan kerja berkumpulan Pentaksiran kendiri memerlukan perhatian khusus daripada guru kerana mungkin ramai murid memerlukan bantuan mempelajari bagaimana untuk menilai kemahiran akademik dan prestasi dengan tepat.

TAHAP Prasekolah Tahun 1 – Tahun 3 Tahun 4 – Tahun 6 Tahun 7 . Ia melalui satu produk. selain daripada hasil kerja kumpulan. sekolah rendah dan sekolah menengah. Peluang untuk menggunakan pelbagai instrumen amat penting bagi keduadua pentaksiran untuk pembelajaran dan juga pentaksiran tentang pembelajaran. Isu penting ialah instrumen mestilah sepadan dengan apa yang ditaksir. Pentaksiran kemahiran kerja sosial.0 REKOD DAN PELAPORAN 12 Pentaksiran Sekolah . 6.Tahun 9 Tahun 10 – Tahun 12 PAJSK 20% 30% 20% 20% 10% PS 80% 70% 50% 30% 10% PP 30% 50% 10%     7.setiap hasil individu kerja. berkumpulan dinilai melalui proses selain daripada produk atau melibatkan pentaksiran pengurusan masa dan kedinamikan kumpulan. Eviden yang bersesuaian dan mencukupi mesti dikumpulkan. dan ia mesti dijelaskan kepada murid sama ada mereka sedang melalui proses pentaksiran untuk pembelajaran atau pentaksiran tentang pembelajaran.0 Pentaksiran Sekolah (PS) Pentaksiran Pusat (PP) Pentaksiran Aktiviti Jasmani dan Kokurikulum (PAJK) Pentaksiran Psikometrik dilapor secara berasingan GRED PURATA MURID 8.0 WAJARAN Keseimbangan pentaksiran sekolah dalam transformasi pentaskiran dinyatakan dalam jadual di bawah bagi prasekolah.

Portfolio boleh: Pentaksiran Sekolah 13 . Skor yang diperoleh akan menentukan tahap PS bagi setiap sekolah.Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah Perekodan dan pelaporan memerlukan data yang telah dikumpul semasa pentaksiran supaya ia boleh dianalisa secara logik dan dilaporkan dalam bentuk yang mudah difahami dan tepat. Satu instrumen yang dibina oleh LP akan ditadbir kepada semua murid. 9. Ia adalah satu prosedur untuk meletakkan PS mana-mana sekolah pada skala kebangsaan.0 SEMAKAN KUALITI 9.2 EVIDEN SEMAKAN: PORTFOLIO Dua jenis portfolio diperlukan: 1. Portfolio murid mengandungi setiap eviden yang digunakan untuk mendapatkan skor. Portfolio guru mengandungi semua arahan dan kriteria pentaksiran serta rubrik berkaitan tugasan yang diberikan kepada murid. boleh digunakan untuk merancang program intervensi dan memaklumkan strategi 9.1 PROSES SEMAKAN Prinsip semakan adalah untuk menjamin kualiti pentaksiran yang dilakukan diperingkat sekolah. Skor yang diperoleh akan dianalisis untuk mengeluarkan pelaporan tentang prestasi pendidikan kebangsaan. Ia juga menunjukkan kedudukan murid dalam lengkung pembelajaran dan jenis intervensi yang diperlukan. 2. Skala kebangsaan ini ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan (LP) dari segi kesahan dan kebolehpercayaan. Pelaporan prestasi dan pencapaian memberi gambaran tentang apa yang murid telah capai. sebagai contoh maklumat ini (merujuk kepada prestasi) intervensi.

• • • Mengandungi beberapa bentuk pentaksiran termasuk tidak lebih daripada dua ujian rasmi Memberi eviden untuk semakan Menunjukkan kemajuan pembelajaran murid sebagai eviden tentang pengajaran dan pembelajaran sepanjang tahun tersebut. projek dan sebagainya. 10. projek dan lain-lain dengan:  membekalkan murid dengan tarikh beserta rubrik pada permulaan proses pembelajaran  membenarkan murid menyiapkan kerja di premis sekolah atau di bilik darjah.0 HUBUNGI KAMI Guru yang memerlukan bantuan dalam melaksanakan PS boleh menghubungi: Unit Khas Pentaksiran Berasaskan Sekolah (UKPBS) Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia Aras 11 Blok E11 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Telefon: 14 03 8884 3125/3134 Pentaksiran Sekolah . jika perlu 11.0 SARANAN Sekolah mesti memastikan bahawa murid tidak dibebankan dengan terlalu banyak pentaksiran. Guru mesti membantu murid untuk merancang tugasan. Guru mesti memaklumkan kepada murid mengenai sumber bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasan.

Persediaan Sebelum masuk ke setiap kelas • Pastikan semua alat bantu mengajar telah disediakan dan ada • Ketahui dan hafal nama semua murid dalam kelas Langkah menyediakan Rancangan Mengajar 1. kemahiran mengira dua angka satu digit. Murid boleh mengira jumlah dua angka dua digit dengan tepat. 4. Pentaksiran Sekolah 15 . mencabar dan dapat menguji pencapaian murid dalam apa yang mereka telah pelajari. Di kelas akan dating pastikan semua nama murid telah disebut dan berinteraksi dengan mereka. Rancangkan tugasan dan pentaksiran yang relevan. Tukiskan objektif pengajaran menggunakan perkataan kata tugas yang boleh diukur yang berkaitan kemahiran yang hendak diajar – Contoh. Tentukan kemahiran apakah yang hendak diajarkan – contoh .Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah Faks: 03 8889 5131 Bagaimana Menyediakan Rancangan Mengajar untuk Mengajar dan Mentaksir Berasaskan Standard Bahan Pengajaran yang diperlukan • Salinan Standard Kurikulum dan Standard Prestasi • Buku teks. Baca secara teliti dan fahamkan Standard Kurikulum dan Standard Prestasi. alat Bantu mengajar yang relevan lain • Bahan pentaksiran Sikap Yang Perlu ada • Sikap terbuka bahawa semua murid perlu diberikan perhatian • Persediaan mengajar perlu dilaksanakan sebelum masuk setiap kelas • Panggil nama murid dalam kelas seramai yang boleh setiap kali mengajar. Perancangan perlu dibuat sekarang supaya aktiviti pembelajaran dapat dirancang berdasarkan kemahiran yang meraka perlu murid kuasai. 3. – untuk siapakah ianya dimaksudkan 2. kemahiran menulis mengikut abjad.

Berbincang dengan setiap murid tentang pencapaian mereka berbanding standard prestasi dan Band yang mereka telah kuasai dan cadangkan langkah selanjutnya untuk penambahbaikan penguasaan yang lain atau pengukuhan kemahiran yang sama. 6. Gunakan pengetahuan sedia ada murid.5. 16 Pentaksiran Sekolah . 7. Tuliskan langkah-langkah pengajaran yang dapat melatih murid dan pada masa yang sama laksanakan penyoalah yang dapat mengetahui kemahiran yang telah dikuasai setiap murid. Lakukan provokasi yang merangsang minda murid yang boleh menimbulkan keseronokan untuk mengetahui lebih lanjut tentang nombor. Rancangkan set induksi yang sesuai untuk mengajar angka dua digit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful