FAIL MEJA KETUA PANITIA 

1. 

LATAR BELAKANG 

Kurikulum  adalah  agenda  utama  dalam  sesuatu  sistem  pendidikan.  Urusan  utama  atau  “core­bussiness”  sesuatu  organisasi  pendidikan  ialah  memastikan  pelaksanaan  kurikulum  berjalan  dengan  sistematik.    Nadi  pelaksanaan  sistem  kurikulum ialah panitia subjek.  Pengurusan panitia yang cekap berteraskan TQM akan  mewujudkan satu sisstem pengurusan panitia yang berkualiti. 

Manual pengurusan panitia yang didokumenkan boleh membantu Ketua Panitia  dan ahli­ahlinya menggerakkan panitia dengan cekap dan sistematik.  Manual Prosedur  Kerja dan Fail Meja yang didokumenkan merupakan panduan kerja dan manual rujukan  kepada  guru  berpengalaman  dan  guru  baru.    Ketua  Panitia  yang  baru  dilantik  akan  dapat  merujuk  senarai  tugas  dengan  adanya  Fail  Meja  yang  lengkap  dan  kemaskini.  Fail Meja merupakan dokumen rujukan fungsi dan tugas Ketua Panitia. 

Memandangkan  Fail  Meja  Ketua  Panitia  yang  terkini  amat  diperlukan  untuk  kelicinan  dan  keberkesanan  Pengajaran  dan  Pembelajaran  khususnya  di  Sekolah­  Sekolah  Menengah,  yang  sentiasa  berusaha  mencapai  prestasi  cemerlang  ,  maka  Unit  Sains  dan  Matematik,  Pejabat  Pelajaran  Daerah  Seremban,  Negeri  Sembilan  Darul  Khusus mengambil langkah untuk menerbitkan Fail Meja Ketua Panitia Sains.

Dengan itu, diharapkan Fail Meja ini akan dapat memantapkan lagi pengurusan panitia  di peringkat sekolah.  Pengurusan panitia  yang cekap dan mantap akan meningkatkan  kualiti  keputusan peperiksaan awam dan dalam perspektif  nasional meningkatkan  lagi  pengeluaran sumber manusia negara yang berkualiti. 

2. 

OBJEKTIF KETUA PANITIA 

2.1. 

OBJEKTIF UMUM  2.1.1  Menyelaras kegiatan pengajaran dan pembelajaran panitia masing­  masing.  2.1.2  Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran di dalam panitia.  2.1.3  Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran panitia dan kerjasama  dengan panitia lain.  2.1.4  Membangunkan kemahiran R & D di dalam panitianya. 

2.2. 

OBJEKTIF KHAS  2.2.1  Mewujudkan satu sistem kawalan dan penyelenggaraan  kurikulum yang berkesan.  2.2.2  Untuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungjawab di  kalangan guru tentang perlunya penyelarasan kurikulum dalam  proses pengajaran dan pembelajaran.  2.2.3  Untuk melahirkan guru­guru Sains yang cekap, dedikasi dan  bertanggungjawab bagi menghasilkan prestasi yang tinggi dan  mencapai objektif mata pelajaran Sains.

2.2.4  Merealisasikan hala tuju mata pelajaran Sains  (i)  (ii)  (iii)  Lulus 100%   mata pelajaran Sains  PMR dan SPM  Lulus 100% dalam mata pelajaran  Sains  Tulen  SPM  Memastikan prestasi setiap mata pelajaran Sains adalah berkualiti  untuk mencapai target cemerlang.  (iv)  Memastikan semua pelajar dapat menguasai semua konstruk /  elemen dalam pentaksiran PEKA Sains.  (v)  Meningkatkan kemahiran  pelajar dalam proses Sains 

AHLI JAWATANKUASA PANITIA 

Pengerusi  Naib Pengerusi  Setiausaha  Ahli 

:  :  :  : 

Ketua Panitia  Ketua Panitia Menengah Rendah  Guru (dilantik secara bergilir­gilir di kalangan Ahli Panitia)  Semua Guru Mata Pelajaran Sains 

5.1 

KURIKULUM  5.1.1  Mendapatkan sukatan pelajaran terkini  5.1.2  Penyediaan rancangan pengajaran tahunan  5.1.3  Penyediaan rancangan pengajaran bersama  5.1.4  Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran  5.1.5  Kepelbagai teknik mengajar  5.1.6  Kepelbagian program pengayaan dan pemulihan  5.1.7  Penggunaan BBM dalam P & P  5.1.8  Meningkatkan koleksi BBM hasilan panitia 3 

15  Bimbingan untuk ahli panitia baru  5.1.4  Pengajaran berpasukan (team teaching)  5.  5.1.1.2.1.2.1.12  Membantu penyeliaan pengurusan makmal 4  .5  Mengadakan kursus dalaman  5.11  Menyelaras soalan peperiksaan penggal  5.2.17  Penyelarasan dan pemantauan PEKA sains.2.10  Pengawalan stok dan iventori (Sekolah Gred B )  5.13  Menyemak buku latihan pelajar  5.2.9  Memperbanyakkan koleksi BBM yang dibeli  5.3  Mesyuarat panitia sekurang­kurangnya 3 kali setahun  5.1  Pemilihan buku teks dan rujukan  5.9  Penyediaan anggaran belanjawan tahunan  5.1.2.16  Pelaksanaan program khas kemahiran belajar  5.6  Guru ganti inter­panitia (jangka panjang)  5.2.11  Penyeliaan PEKA Sains  5.2.5.2.10  Menyelaras soalan ujian bulanan  5.2.14  Memberi kursus dalaman  5.12  Post mortem dan tindakan susulan peperiksaan  5.1.2  PENGURUSAN  5.1.1.8  Mengadakan mesyuarat berkala dan “post­mortem”  5.2.2.2  Pencerapan (Sekolah Gred B)  5.7  Pemantauan aktiviti panitia  5.

5.3 

KO­KURIKULUM 

5.3.1  Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik  5.3.2  Menyertai pertandingan berkaitan panitia  5.3.3  Program lawatan sambil belajar  5.3.4  Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas  5.3.5  Bekerjasama dengan persatuan­persatuan lain di sekolah  5.3.6  Mengadakan Minggu / Bulan Sains 

5.4 

TUGAS­TUGAS LAIN  5.4.1  Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan Pusat Sumber  Pendidikan Negeri  5.4.2  Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK yang lain  5.4.3  Mengemaskini data bilik gerakan sekolah  5.4.4  Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia  5.4.5  Mewujudkan/mengemaskini laman Web Sains  5.4.6  Penyediaan dan pengawalan belanjawan  5.4.7  Pengawalan stok dan iventori  5.4.8  Penyeliaan kerja­kerja kursus pelajar

5.5 

KO­KURIKULUM 

5.5.1  Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik  5.5.2  Menyertai pertandingan berkaitan panitia  5.5.3  Program lawatan sambil belajar  5.5.4  Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas  5.5.5  Bekerjasama dengan persatuan­persatuan lain di sekolah 

5.6 

TUGAS­TUGAS LAIN  5.6.1  Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan Pusat Sumber  Pendidikan Negeri  5.6.2  Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK yang lain  5.6.3  Mengemaskini data bilik PPSMI  5.6.4  Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia

7.  FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA 

i. 

KURIKULUM 

ii.  PENGURUSAN 

iii.  KO­KURIKULUM 

iv.  TUGAS­TUGAS LAIN

  Memastikan sukatan pelajaran terkini  ada dalam simpanan  Penolong  Kanan/GKMP  3.1  KURIKULUM  8.  Mengagihkan sukatan pelajaran kepada  guru­guru yang berkaitan  GKMP  4.1.  AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA  8.8.  Menghubungi PPK untuk mendapatkan  maklumat sukatan pelajaran terkini  Pengetua  2.1  MENDAPATKAN SUKATAN PELAJARAN TERKINI  PROSES KERJA  Bil  Proses Kerja  Pegawai Yang  Meluluskan  Seksyen  Undang­  Undang/  Peraturan  1.  Memastikan setiap guru memasukkan  sukatan pelajaran dalam buku rekod  mengajar 8  .

CARTA ALIRAN  Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat  sukatan pelajaran terkini  Memastikan sukatan pelajaran ada dalam simpanan  Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru­guru yang  berkenaan  Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran  ke dalam buku rekod mengajar  Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam  buku rekod 9  .

  Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru­guru  berkaitan  Memastikan setiap guru memasukkan sukatan  pelajaran ke dalam buku rekod mengajar  Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke  dalam buku rekod 5.  6.  3.  10  .  Hubungi PPK untuk mendapatkan maklumat  sukatan pelajaran terkini  Memastikan sukatan pelajaran ada dalam  simpanan  Beli yang baru/fotostat (jika perlu)  2.  4.SENARAI SEMAK  BIL  TINDAKAN  TANDAKAN (/)  CATATAN  1.

  Fotostat sukatan (jika perlu)  60 min  6  3.  Menghubungi PPK untuk mendapatkan  maklumat sukatan pelajaran  30 min  2.  Memastikan setiap guru memasukkan  sukatan ke dalam buku rekod mengajar  15 min  6 11  .  Mengagihkan sukatan pelajaran  10 min  6  4.NORMA KERJA  BIL  JENIS KERJA  MASA YANG  DIAMBIL  JUMLAH UNIT  YANG  BOLEH  DIJALANKAN  DALAM SEMINGGU  1  1.

  Guru­guru yang mengajar  tingkatan yang sama berbincang  untuk menyedia rancangan  pengajaran setahun secara  terperinci mengikut takwim  sekolah.8.  4.  Menaip hasil rancangan secara  kemas dan teliti dan  memasukkan ke dalam buku  rekod pengajaran guru.  2.2  PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN  PROSES KERJA  Bil  Proses Kerja  Pegawai Yang  Meluluskan  Seksyen  Undang­  Undang  Peraturan  1.  Ketua Panitia  3.  Ketua Panitia  5.  Guru mengajar mengikut  penjadualan yang ditentukan di  dalam rancangan tahunan yang  telah disediakan.  Membuat perubahan rancangan  pelajaran mengikut keperluan.  Guru Kanan mata  pelajaran dan Ketua  Panitia 12  .  Mastikan guru­guru mengadakan  Pengetua/Penolong  mesyuarat penyelarasan untuk  Kanan  menyediakan rancangan  pengajaran mengikut tingkatan  yang diajar.1.

CARTA ALIRAN  Mesyuarat penyelarasan menyediakan rancangan  Perbincangan antara guru­guru yang mengajar  Tingkatan yang sama  Menaip hasil rancangan pengajaran  Ketua Panitia menyemak rancangan dan  menandatangan di minggu ketiga  Tidak  Arah buat  pindaan  Puashati?  Guru mengajar ikut rancangan  Membuat perubahan rancangan pelajaran  mengikut keperluan 13  .

  3.  4.  5.SENARAI SEMAK  Bil  1.  Tindakan  Mengadakan mesyuarat penyelarasan  penyediaan rancangan  Mengadakan perbincangan antara guru  yang mengajar tingkatan yang sama  Guru­guru mata pelajaran menaip hasil  rancangan pengajaran  Ketua Panitia menyemak rancangan  dan menanda tangan (minggu ketiga)  Guru mengajar (berterusan)  Tandakan (/)  Catatan  2.  Membuar perubahan rancangan  pelajaran mengikut keperluan 14  .  6.

  60 min  1  3.NORMA KERJA  Bil  Jenis Kerja  Masa Yang  Diambil  Jumlah Unit  Yang Boleh  Dijalankan  Dalam  Seminggu  1  1.  Menyemak rancangan pengajaran dan  tandatangan  20 min  6  5.  Menaipkan hasil rancangan pengajaran  240 min  1  4.  Guru mengajar di kelas  Berterusan  6.  Membuat perubahan kepada rancangan  pelajaran dari semasa ke semasa  Jika ada 15  .  Mesyuarat penyelarasan penyediaan  perancangan  Perbincangan antara guru yang mengajar  tingkatan yang sama  120 min  2.

8.2  Membuat laporan  masalah semasa  melaksanakan  rancangan pengajaran  yang lalu  Pengetua  3.  Mengadakan mesyuarat  4.  Menentukan tarikh  mesyuarat  Persediaan sebelum  mesyuarat  3.  Guru Kanan Mata  Pelajaran  4.  Menaip/mencetak rancangan  pengajaran  6.3  PENYEDIAAN RANCANGAN BERSAMA  PROSES KERJA  BIL  PROSES KERJA  PEGAWAI  YANG  MELULUSKAN  SEKSYEN  UNDANG­  UNDANG  PERATURAN  1.  Mengedarkan kepada semua  ahli 16  .1.1  Membawa bersama  rancangan pengajaran  yang lepas  3.1  Menyusun rancangan  pengajaran  5.  Memperolehi sukatan  pelajaran  Pengetua/Penolong  Kanan  2.

CARTA ALIRAN  Memperolehi sukatan pelajaran  Menentukan tarikh mesyuarat  Persediaan sebelum mesyuarat  ­  Membawa bersama rancangan pengajaran lepas  ­  Membawa laporan masalah pelaksanaan rancangan pelajaran  lepas  Mengadakan mesyuarat  ­  Menyusun rancangan pengajaran  Menaip/mencetak rancangan pengajaran  Mengedar rancangan pengajaran kepada ahli panitia 17  .

  4.  2.  Mengedarkan Rancangan Pengajaran Tandakan (/)  Catatan  18  .  Mengadakan mesyuarat  Percetakan  ­  menaip  ­  mencetak  6.  Tindakan  Memperolehi sukatan pelajaran  Menentukan tarikh mesyuarat  Persediaan sebelum mesyuarat  ­  rancangan pengajaran lepas  ­  masalah pelaksanaan Rancangan  Pengajaran lepas (post mortem)  3.SENARAI SEMAK  Bil  1.  3.

  Membuat  penilaian  6.  Ketua Panitia  4.8.  Kenal pasti  kaedah­kaedah P  & P  2.  Menjalankan  kaedah dipilih  dalam kelas  5.  Hantar laporan  Penolong  Kanan/GKMPMP 19  .  Menyenaraikan  semua kaedah  Memilih kaedah  Guru Cemerlang  3.1.4  KEPELBAGAIAN KAEDAH PENGAJARAN DAN  PEMBELAJARAN  PROSES KERJA  BIL  PROSES  KERJA  PEGAWAI  SEKSYEN  YANG  PERATURAN  MELULUSKAN  Guru Cemerlang/  Penolong Kanan/  GKMP  1.  Menyediakan  laporan  keberkesanan  kaedah  7.

CARTA ALIRAN  Kenal pasti kaedah P & P  Menyenaraikan semua kaedah  Tidak  Minta  bantuan  Guru Cemerlang  Lengkap?  Ya  Memilih kaedah  Menjalankan kaedah  Buat penilaian  Berkesan  Sediakan laporan keberkesanan  Hantar laporan kepada GPK &  GKMP 20  .

  4.SENARAI SEMAK  Bil  1.  3.  5.  5.  2.  Tindakan  Senarai Kaedah P & P  Pilih kaedah  Laksanakan kaedah  Penilaian kaedah  Buat laporan  Edar Laporan:  a)  b)  c)  Penolong Kanan  Guru Kanan Mata Pelajaran  Fail P & P Tandakan (/)  Catatan  21  .

  Perbincangan semula  mencerminkan  keberkesanan modul  6.BIL  PROSES KERJA  PEGAWAI YANG  MELULUSKAN  UNDANG­  UNDANG/  PERATURAN  1.  Mengeluarkan surat  Guru Kanan Mata  panggilan mesyuarat  Pelajaran  panitia khusus bagi  mempertingkatkan kaedah  P & P yang terbaik bagi  satu­satu tajuk sukatan  pelajaran  3.  Mesyuarat dijalankan  seperti yang dijadualkan  bagi membincangkan  modul kaedah pengajaran  terbaik bagi tajuk­tajuk  tertentu  Penolong  Kanan/GKMP/Ketua  Panitia  4.  Laporan kepada Guru  Kanan Mata Pelajaran.  Meneliti laporan  pencerapan yang telah  dibuat ke atas guru­guru  panitia  Pengetua/Penolong  Kanan/GKMP/Guru  Cemerlang  2.  Penolong Kanan dan  Pengetua 22  .  Guru­guru cuba  melaksanakan modul  5.

CARTA ALIRAN  Ketua Panitia meneliti laporan  pencerapan  Menetapkan tarikh mesyuarat  Memanggil mesyuarat panitia  Mesyuarat mencari kaedah pengajaran  terbaik  Membina modul  Mengajar mengikut modul  Tidak  Berkesan?  Memurnikan  Modul  Ya  Kepelbagaian kaedah/modul dihasilkan  Laporan kepada Ketua Panitia. Penolong Kanan  dan Pengetua 23  .

  Guru melaksanakan modul  5.  Membuat/menghantar laporan 24  .  Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat  3.SENARAI SEMAK  Bil  Tindakan  Tandakan (/)  Catatan  1.  Mesyuarat dijalankan/membina modul  4.  Meneliti laporan pencerapan  2.  Perbincangan selepas guru melaksanakan modul  6.

  Menghantar .  Menjalankan mesyuarat dan pembinaan modul  180 min  4.NORMA KERJA  Bil  Jenis Kerja  Masa Yang  Diambil  Jumlah Unit  Yang  Boleh Dijalankan  Dalam Seminggu  1.  Perbincangan semak selepas melaksanakan modul  120 min  6.  Meneliti laporan pencerapan  120 min  2.laporan kepada Pengetua/Penolong  Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran  1 hari 25  .  Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat  120 min  3.  Guru melaksanakan modul  1 minggu  5.

  Program­program dijalankan seperti  yang dijadualkan.  5.  Penolong  Kanan.  Penilaian.  Penolong  Kanan  3.  9.  Mengadakan mesyuarat panitia untuk  mendapatkan senarai nama pelajar yang  perlukan pemulihan dan pengkayaan.1.  6. Guru  Kanan Mata  Pelajaran 26  .  2.  Penolong  Kanan /  Guru Kanan  4.  Mengadakan post mortem dari masa ke  semasa untuk melihat program­program  yang telah dijalankan.  Mengadakan pengubahsuaian jika perlu.  Mengadakan mesyuarat khusus untuk  menyusun program­program  pengkayaan dan pemulihan bagi kelas  Tingkangan 5.  Mengadakan mesyuarat khusus untuk  menyusun program­program  pengkayaan dan pemulihan bagi kelas  Tingkatan 3.  Guru Kanan  Mengedarkan laporan  Penetua.  Penolong  Kanan/Guru  Kanan  8.8.  7.5  KEPELBAGAIAN PROGRAM PENGAYAAN DAN PEMULIHAN  PROSES KERJA  Bil  Proses Kerja  Pegawai  Yang  Meluluskan  Pengetua  Undang­  Undang/  Peraturan  1.  Bersama­sama guru dalam panitia  menentukan jadual pelaksanaan  program­program yang telah ditetapkan.

  Menilai keberkesanan program  Tidak  Ubahsuai  Berkesan?  Nilai  Semula  Program diteruskan 27  .CARTA ALIRAN  ­  ­  Mesyuarat  Memilih pelajar untuk  pemulihan/pengkayaan  Mesyuarat menyusun jadual program  ­  Bagi Tingkatan 3  ­  Bagi Tingkatan 5  Jadual pelaksanaan program  Melaksanakan program.

  6.  Pengetua.  Pengkayaan  Pemulihan  4.  Tindakan  Mesyuarat Khas Panitia  Senarai nama pelajar :  a.SENARAI SEMAK  Bil  1.  b. Penolong Kanan.  Jadual Pelaksanaan Program  Pelaksanaan Program  Penilaian Program dan Buat Laporan  Menyampaikan salinan laporan kepada guru­guru.  5. Guru Kanan pelajaran  Fail dan rekod laporan dalam fail panitia 8.  28  .  6.  Program­program :  a.  b.  2.  Cemerlang  Lemah  Tandakan (/)  Catatan  3.

  Mesyuarat Panitia  60 minit  2.  Penilaian dan post mortem  7.  Menyediakan jadual pelaksanaan  60 minit  60 minit  30 minit  5.  Mesyuarat menyusun program untuk  tingkatan 3  4.  Mesyuarat menyusun program untuk  tingkatan 5 & 6Atas  3.  Menyediakan laporan  60 minit  30 minit 29  .  Menjalankan program  6.NORMA KERJA  Bil  Jenis Kerja  Masa Yang  Diambil  Jumlah Unit Yang Boleh  Dijalankan Dalam  Seminggu  1.

8.  Pilih bahan yang sesuai  dengan perancangan  panitia  4.6  PENGGUNAAN BBM DALAM P & P  PROSES KERJA  Bil  Proses Kerja  Pegawai Yang  Undang­Undang  Meluluskan/Dirujuk  &  Peraturan  Pekeliling  Kementerian  Pendidikan  1.  Semak senarai bahan  3.  Dapatkan inventori bahan  Guru PSS & Guru  daripada guru pusat  Kanan  sumber  2.  Hebahkan senarai bahan­  Penolong  bahan yang sesuai kepada  Kanan/Guru Kanan  guru­guru  5.  Memberikan galakan  Penolong Kanan  kepada guru­guru  menggunakan bahan­  bahan di Pusat Sumber  dan menerangkan  prosedur yang ditetapkan  oleh guru PSS  6.  Memastikan guru­guru  menggunakan  PSS/menyemak rekod  tempatan penggunaan  bahan PSS  Penolong  Kanan/Guru Kanan 30  .1.

  Edarkan senarai bahan  5.  Pemantauan 31  .SENARAI SEMAK  Bil  Tindakan  Tandakan (/)  Catatan  1.  Pilih senarai yang sesuai/senaraikan  4.  Semak senarai inventori  3.  Menerangkan prosedur penggunaan  PSS / beri galakan  6.  Dapatkan senarai inventori  2.

CARTA ALIRAN  Dapatkan inventori bahan PSS  Semak bahan yang sesuai dengan panitia  Edarkan senarai bahan  Menerangkan prosedur penggunaan bahan PSS  dan memberi galakan  Memastikan guru­guru menggunakan bahan PSS  Pemantauan 32  .

NORMA KERJA  Bil  Jenis Kerja  Masa Yang  Diambil  10 minit  Jumlah  1.  10 minit  4.  Menyemak senarai BBM dan memilih bahan yang sesuai  dengan rancangan Panitia.  Memberi salinan bahan­bahan yang sesuai untuk kegunaan  guru Panitia.  Menyemak rekod tempahan penggunaan BBM oleh Panitia.  10 minit 33  .  10 minit  5.  30 minit  3.  2.  Menggalakkan guru­guru menggunakan bahan yang sesuai.  Dapatkan inventori daripada Guru Pusat Sumber.

  Menerima senarai stok BBM dari  penyiaran PSS  2.1  Menyenaraikan BBM jenis­jenisnya  yang sedia ada dalam stok PSS  disusun mengikut tajuk dan  tingkatan yang sesuai (guna borang  BI).8.  3.7  MENINGKATKAN KOLEKSI BBM HASILAN PANITIA  PROSES KERJA  Bil  Proses Kerja  Pegawai  Yang  Meluluskan  Penolong  Kanan  Undang­  Undang &  Peraturan  1.  Menerima borang meningkatkan koleksi  BBM. Penolong  Kanan  34  .2  Salinan diberi kepada tiap­tiap guru  dalam panitia.2  Guru­guru menentukan jenis  BBM yang sesuai  dibuatuntuk tajuk­tajuk  terpilih tadi sesuai dengan  tingkatan tertentu.  3.3  Guru­guru panitia diminta meneliti  senarai tadi dan bincangkan  tambahan BBM yang boleh dibuat  bersama dalam panitia untuk  kegunaan guru­guru.3.  3.1.  3.1  Guru menyenaraikan  tajuk­tajuk susah  difahami oleh  pelajar (guna borang  B2)  3.  3.  Memanggil mesyuarat untuk tujuan  menambah koleksi bagi kegunaan guru­  guru panitia.3.

5  Guru­guru menetapkan  tarikh dan masa bengkel  membina BBM diadakan.3.  Guru menyimpan BBM dalam bilik  BBM masing­masing.3.4  Guru merangka bersama  BBM yang akan dibuat  dalam satu bengkel.  4.  6.  Fasilitator dipastikan oleh Ketua Panitia.  Salinan senarai baru stok ini diberi  kepada Penyelaras PSS/Ketua Bidang  dan staf lain untuk makluman.  Salinan diberi kepada  Pengetua/Pen.  5.  Bemgkel diadakan seperti dirancang.3.3  Guru­guru menentukan jenis  BBM yang akan dibuat  (transparensi/slaid/pita video  dan lain­lain).  3.  8.Bil  Proses Kerja  Pegawai Yang  Meluluskan  Undang­  Undang &  Peraturan  3.  Mengeluarkan surat panggilan BBM  untuk mengadakan bengkel membuat  BBM. Kanan/:Penyelaras  PSS/Ketua Bidang.  7. 35  .  Masukkan BBM yang baru siap ke  dalam stok BBM panitia.  3.  10  Pinjaman oleh guru panitia pelajaran  lain dibenarkan dengan mengikut  prosedur yang sama.  9.

CARTA ALIRAN  Ketua Panitia menerima senarai stok BBM daripada  Penyelaras PSS  Ketua Panitia menerima borang B1 & B2 (yang kosong)  daripada Penolong Kanan  Mesyuarat  Guru Menerima  Senaraikan  Tentukan  Senarai stok dan  tajuk­tajuk  tarikh.  Borang B1 & B2  susah difahami  bengkel BBM  Tentukan  jenis BBM  yang perlu  Dibuat  Tentukan  fasilitator  Memanggil guru mengadakan bengkel  Perbengkelan  BBM siap dibina  Masukkan BBM dalam daftar stok BBM  Mengedarkan senarai BBM yang baru  Menyimpan BBM di dalam Bilik BBM  Panitia  Pinjaman BBm dengan mengisi buku Rekod  Keluar  P & P menggunakan BBM 36  .

5  4.  6.2  3.  5.1  3.  Memanggil guru untuk berbengkel  Perbengkelan  BBM siap  Mengedarkan senarai BBM yang baru siap  kepada guru panitia  Menyimpan BBM di dalam bilik BBM  panitia  Pinjaman BBM dengan mengisi Buku Rekod  Keluar  P & P menggunakan BBM 8.3  Mengisi Borang B1  Mengisi Borang B2  Menentukan jenis BBM yang  akan dibuat  Menentukan fsilitator  Menentukan tarikh.  37  .  9.  3.  7.SENARAI SEMAK  Bil  Tindakan  Tandakan (/)  Catatan  1.4  3.  10.  Ketua Panitia menerima senarai stok BBM  daripada Penyelaras PSS  Ketua Panitia menerima borang B1 & B2  daripada Penolong Kanan  Mesyuarat Panitia  3. tempat dan masa  bengkel  2.  3.

  Perbengkelan dan Hasilan  2 – 3 jam  5.  Memasukkan BBM dalam daftar stok Panitia BBM  10 minit  6.  Menyimpan BBM di dalam bilik BBM  10 minit  8.  P & P menggunakan BBM 38  . tempat masa bengkel  60 minit  4.3  Menentukan fasilitator  3.  Mesyuarat Panitia  3.  Meminta.  Mengedarkan senarai BBM yang siap kepada guru  panitia  10 minit  7.2  Menentukan jenis BBM yang akan dikeluarkan  3.  5 minit  2.4  Menentukan tarikh.NORMA KERJA  Bil  Jenis Kerja  Masa Yang  Diambil  Jumlah Unit  Yang  Boleh Dijalankan  Dalam Seminggu  1. menerima senarai stok BBM daripada  Penyelaras PSS.  Menerima borang B1 dan B2 daripada Penolong  Kanan  5 minit  3.  Guru meminjam BBM daripada Bilik BBM  9.1  Mengisi Borang B1 & B2  3.

Peningkatan Koleksi BBM  SUBJEK :……………………………………………………. 

Unit  Tajuk­  Ting.  BBM  Sedia  Tajuk  ada 

Pita Video 

Transparensi 

Slaid 

Lain 

Sedia  Target  Sedia  Target  Sedia  Target  Sedia  Target Ada  Ada  Ada  Ada 

39 

8.1.8  MEMBANYAKKAN KOLEKSI BBM YANG DIBELI  PROSES KERJA 

Bil 

Proses Kerja 

Pegawai Yang  Saksi Undang­  Meluluskan  Undang/Peraturan  Pengetua 

1.  Memastikan peruntukan panitia yang  sedia ada 

2.  Memanggil mesyuarat panitia untuk  tujuan membeli BBM yang sesuai  untuk kegunaan guru­guru panitia.  2.1  Salinan surat panggilan  mesyuarat diberi kepada Guru  Kanan Mata Pelajaran. 

Penolong  Kanan 

Penolong  Kanan 

3.  Mesyuarat diadakan untuk  berbincang perkara­perkara berikut:  3.1  Menyenaraikan BBM yang perlu  dibeli.  3.2  Memutuskan pembelian BBM  mengikut keutamaan. 

4.  Membuat pesanan BBM dengan  mengisi borang daripada Penyelia  Stor. 

Pengetua/PK 

5.  Menerima BBM yang dibeli. 

6.  Memasukkan senarai BBM baru  dibeli ke dalam buku stok panitia  sekolah. 

7.  Mengedarkan salinan senarai BBM  kepada Penyelaras PSS, K. Bidang  dan semua guru panitia. 40 

ALIRAN KERJA 

Mendapatkan peruntukan wang 

Memanggil mesyuarat panitia untuk tujuan  membeli BBM (s.k: Ketua Bidang) 

Senaraikan jenis  yang akan BBM yang perlu dibeli 

Senaraikan BBM 

dibeli mengikut keutamaan 

Berjumpa Pengetua untuk kelulusan  membeli 

Membuat pesanan BBM melalui Penyelia Setor  selepas kelulusan Pengetua  Menerima BBM yang dibeli 

Merekodkan di dalam buku stok BBM  Panitia/sekolah 

Mengedarkan salinan stok kepada Penyelia PSS 

Pinjaman BBM dengan mengisi Buku Rekod  Pinjaman BBM Panitia Sekolah 

P & P menggunakan BBM

41 

SENARAI SEMAK  Bil  Catatan  Tindakan  Tandakan ( / )  1.1  3.  BBM digunakan 42  .2  Tajuk BBM yang perlu  Tajuk BBM yang diberi keutamaan  4.  Menerima BBM yang dibeli  6.  Membuat pesanan  5.  Merekod di dalam buku stok BBM panitia  7.  Dapatkan maklumat peruntukan wang Panitia yang  sedia ada.  Merekod pinjaman BBM  9.  3.  Menyediakan senarai  3.  Mengedarkan salinan stok kepada Penyelia PSS/  Guru Kanan MP & Guru­Guru  7.  2.  Memanggil mesyuarat panitia untuk berbincang tentang  pembelian BBM.

  Mengedarkan salinan stok BBM yang baru  30 minit 43  .  Merekodkan BBM ke dalam stok Panitia  30 minit  3.  Mesyuarat BBM membincangkan pembelian BBM  1 jam  2.NORMA KERJA  Bil  Jenis Kerja  Masa Yang  Diambil  Jumlah Unit  Yang  Boleh Dijalankan  Dalam Seminggu  1.

Borang Koleksi BBM  Mata Pelajaran : …………………………………………  Unit BBM  Sedia Ada  Tajuk­Tajuk  Terpilih  Tingkatan  Jenis BBM Yang Akan Dibuat dan  Bilangannya  Pita Video  Transparensi  Slaid 44  .

  Menjalankan ujian  bulanan mengikut  perjadualan yang ditentukan.1.8.  Memanggil mesyuarat untuk berbincang  Pengetua  dan membuat penyelarasan antara guru­  Penolong  guru yang mengajar kelas dalam  Kanan  tingkatan yang sama.  Menggubal soalan menggunakan susun  atur mengikut kaedah JPU (Jadual  Penentu Ujian)  Penolong  Kanan  Guru Kanan  3.8    MENYELARAS SOALAN UJIAN BULANAN  PROSES KERJA  Bil  Proses Kerja  Pegawai Yang  Meluluskan/  Rujukan  Undang­  Undang  /Peraturan  a)  Ujian Bulanan  1.  7.  2.  Guru mata pelajaran memeriksa kertas  soalan dan membuat analisis.  Pengetua  Penolong  Kanan  Pengetua  5.  Tindakan susulan oleh guru­guru untuk  tujuan membuat ujian semula mengikut  bidang kelemahan pelajar.  Mengagihkan tugas untuk menaip dan  mencetak soalan.  Penolong  Kanan  Guru Kanan 45  .  Penolong  Kanan  4.

CARTA  ALIRAN  Mesyuarat antara guru­guru mata  pelajaran di tingkatan yang sama  Membuat agihan tugas  (menggubal. menaip dan membina  skima dan soalan)  Menggubal soalan mengikut  kaedah JPU  Ada Kesilapan  Buat Pembetulan  Menyemak draf soalan  Tiada kesilapan  Menaip soalan  Ada Kesilapan  Buat Pembetulan  Menyemak  Tiada kesilapan  Menjalankan ujian ikut jadual 46  .

  Menaip soalan  6.  Pengagihan tugas  3.  Menyemak soalan  7.  Menjalankan peperiksaan 47  .  Menyemak draf soalan  5.  Panggilan mesyuarat  2.  Menggubal soalan  4.SENARAI SEMAK  Bil  Tindakan  Tandakan ( / )  Catatan  1.

  Panggilan mesyuarat  2 hari  2.  Membuat agihan tugas  1 hari  3.  Menaip soalan  1 hari  6.NORMA KERJA  Bil  Jenis Kerja  Masa Yang  Diambil  Jumlah Unit Yang Boleh  Dijalankan Dalam  Seminggu  1.  Menyemak draf  1 hari  5.  Menyemak soalan  1 hari 48  .  Menggubal soalan  2 hari  4.

  Mesyuarat untuk menyediakan skima  jawapan untuk semua kertas soalan  subjektif.   MENYELARAS UJIAN PENGGAL  ( PROSES KERJA)  Bil  Proses Kerja  Pegawai Yang  Meluluskan  Undang­  Undang  /Peraturan  b)  Peperiksaan Penggal  1.  7.  4.  Menggubal soalan menggunakan  susun atur mengikut kaedah JPU  dalam satu panel soalan.8.  Memanggil mesyuarat untuk  Pengetua  berbincang dan membuat  Penolong  penyelarasan untuk menggubal  Kanan  soalan dan mengagihkan tugas  memeriksa kertas antara guru­guru  yang mengajar dalam tingkatan yang  sama.1.  5.  Memastikan kertas soalan disiapkan  dalam jangka waktu yang telah  ditetapkan dan menyerahkan kepada  setiausaha peperiksaan.  Penolong  Kanan  Guru Kanan  MP  Penolong  Kanan  Guru Kanan  MP  Penolong  Kanan  Guru Kanan  MP  2.  Menyemak kertas soalan untuk  menentukan format dan mengikut  mutu yang dikehendaki.  3. 49  .  Mengagihkan tugas untuk menaip  mencetak soalan yang menyediakan  soalan bagi tiap­tiap kelas.  6.9.  Menjalankan peperiksaan penggal  mengikut jadual yang telah  ditetapkan.

  Tindakan susulan oleh guru­guru  untuk tujuan membuat ujian semula  sehingga prestasi pelajar sampai ke  tahap yang memuaskan. 50  .  Memeriksa kertas mengikut agihan  yang telah ditetapkan – kertas­kertas  Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris  diperiksa oleh seorang guru bagi satu  kertas yang sama dalam tingkatan  untuk mendapat penyelarasan yang  tepat.  9.Bil  Proses Kerja  Pegawai Yang  Meluluskan  Undang­  Undang  /Peraturan  8.  Mengadakan post­mortem  menentukan untuk mengenalpasti  kelemahan dan kekuatan pelajar  (Item analisis)  10.

CARTA ALIRAN  Mesyuarat :  Guru Subjek di tingkatan yang  sama  Membuat agihan tugas –  menggubal menaip dan membina  skima  Menggubal soalan mengikut JPU  Ada Kesilapan  Buat Pembetulan  Menyemak draf soalan  Menaip soalan  Ada Kesilapan  Buat Pembetulan  Menyemak  Tiada kesilapan  Mencetak  Menyerahkan kertas soalan kepada  setiausha peperiksaan  Mesyuarat menyediakan skima  pemarkahan  Memeriksan kertas soalan  mengikut gihan tugas yang telah  ditentukan 51  .

  Membentuk panel penggubal soalan  4.  Bilangan soalan mencukupi  9.  Mesyuarat panitia/taklimat peperiksaan  3.  Jalankan ujian 52  .  Soalan dicetak  8.  Serah soalan kepada Setiausaha Peperiksaan  10.  Peraturan/panduan peperiksaan dalaman  5.SENARAI SEMAK  Bil  Tindakan  Tandakan ( / )  Catatan  1.  Jadual kerja peperiksaan dalaman  7.  Panggilan Mesyuarat  2.  Jawatankuasa peperiksaan dalaman  a)  b)  c)  d)  Ujian bulanan  Ujian Semester  Pertengahan Tahun  Peperiksaan Akhir Tahun  6.

  Membuat agihan tugas  3.  Menyemak staf  1 hari  5.  Menaip soalan  2 hari  6.  Menggubal soalan  5 hari  4.  Panggilang mesyuarat  2.  Menyemak soalan  1 hari 53  .NORMA KERJA  Bil  Jenis Kerja  Masa Yang  Jumlah Unit Yang Boleh  Diambil  Dijalankan Dalam Seminggu  7 hari  sebelum  1 hari  1.

  Guru­guru membuat analisis dan  perbincangan dengan ketua panitia.  Menjalankan program pemulihan :  5.  4.  Pengetua  Penolong Kanan  5.  Laporan kepada Pengetua/PK/Guru  Kanan Mata Pelajaran 54  .  2.  Mendapatkan salinan keputusan  peperiksaan bagi mata pelajaran yang  diuji.  Menerima laporan analisis peperiksaan  Penolong Kanan  dan senarai pelajar lemah daripada  guru.  7.8.  Guru Kanan  3.  Memastikan guru mata pelajaran  membuat tindakan susulan untuk  pelajar­pelajar lemah.1  Guru membuat pelan bertindak  5.1.3  Meminta pelajar­pelajar  menentukan target untuk ujian  semula  Pengetua/PK  Pengetua/PK  Pengetua/PK  6.  Guru menyediakan laporan  Post­mortem dibuat  Guru Kanan  Guru Kanan  8.9  POST­MORTEM DAN TINDAKAN SUSULAN PEPERIKSAAN  PROSES KERJA  Bil  Proses Kerja  Pegawai Yang  Meluluskan  Penolong Kanan  Guru Kanan MP  Undang­Undang/  Peraturan  1.2  Mengadakan kelas klinik atau  kelas pemulihan  5.

CARTA ALIRAN  Ketua Panitia menerima keputusan  peperiksaan  Menerima laporan analisis  peperiksaan  Menerima  senarai pelajar­  pelajar lemah  Mesyuarat  dengan guru­guru  Program  Pemulihan  Ujian Semula  Analisis  Semua  Memuaskan  Ya  Buat laporan  Hantar laporan kepada  Pengetua/PK/Guru Kanan Mata  Pelajaran 55  .

  Mesyuarat dengan guru­guru  6.  Guru Kanan Mata Pelajaran  14.  Ujian semula  8.  Program pemulihan  7.  Failkan 56  .  Keputusan tidak memuaskan  5.  Edaran laporan kepada  11.  4.  Terima item analisis senarai pelajar lemah  peperiksaan dan  Keputusan memuaskan  3.  Penolong Kanan  13.  Analisis semula  9.  Pengetua  12.  Terima keputusan peperiksaan  2.SENARAI SEMAK  Bil  Tindakan  Tandakan ( / )  Catatan  1.  Laporan  10.

  Meneliti item analisis  3 jam  5.  Ujian semula  1 ½ jam  8.  Ketua Panitia terima item analisis  4.  Guru membuat item analisis dan senarai pelajar  lemah  1 hari  3.  Terima keputusan peperiksaan  2.  Analisis semula  2 jam  9.NORMA KERJA  Bil  Jenis Kerja  Masa Yang  Diambil  Jumlah Unit Yang  Boleh Dijalankan  Dalam Seminggu  1.  Laporan kepada Pengetua.  Program pemulihan (10 kali)  10 jam  7. Penolong Kanan/Guru  Kanan Mata Pelajaran 57  .  Laporan kepada Ketua Panitia  5 minit  10.  Mesyuarat dengan guru­guru untuk menerangkan  program pemulihan  2 jam  6.

  Ketua Panitia menyemak buku­buku  5.13  MENYEMAK BUKU LATIHAN PELAJAR  PROSES KERJA  Bil  Proses Kerja  Pegawai Yang  Meluluskan  Undang­  Undang/  Peraturan  1.  Menyimpan rekod untuk tujuan  rujukan  * Gunakan Borang Semakan Buku Latihan (SBL)  (Bahagian 8) 58  .  Menyediakan jadual untuk  pemeriksaan buku latihan pelajar  Penolong  Kanan  GKMP  2.8.  Guru­guru mengutip 10 buah buku  sample bagi setiap jenis latihan dan  diserahkan kepada Ketua Panitia  mengikut penjadualan yang telah  ditetapkan  4.  Mengedarkan jadual kepada guru­guru  Penolong  dalam panitia dan makluman untuk  Kanan  Guru Kanan Mata Pelajaran  3.  Ketua Panitia membuat laporan dan  memaklumkan kepada guru­guru  berkenaan  6.1.

CARTA ALIRAN  Menyediakan jadual pemeriksaan  Mengedarkan jadual kepada  guru­guru  Ketua Panitia menerima 10 buah sample  bagi setiap jenis latihan  Ketua Panitia menyemak buku  Ya  Tidak  Adakan  perbincangan  dengan guru  Ya  Memuaskan  Membuat dokumen dan laporan  Menyimpan laporan dan rekod di dalam  fail semakan buku 59  .

  Mengedarkan jadual kepada guru­guru  3.  Menyampaikan salinan laporan kepada guru­guru  7.  Menyemak buku latihan  5.  Menerima 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan  4.SENARAI SEMAK  Bil  Tindakan  Tandakan ( / )  Catatan  1.  Rekodkan laporan dalam fail panitia 60  .  Menyediakan jadual pemeriksaan  2.  Menyediakan laporan  6.

  Mengedarkan jadual kepada guru­guru  3.  Menerima 10 buah buku sample bagi  setiap jenis latihan  4.  Menyediakan laporan  6.  Fail dan rekod laporan dalam fail  panitia 61  .  Menyediakan jadual pemeriksaan  2.  Menyemak buku latihan  5.  Menyampaikan salinan laporan  kepada guru­guru  7.NORMA KERJA  Bil  Jenis Kerja  Masa Yang  Diambil  Jumlah Unit Yang  Boleh Dijalankan  Dalam Seminggu  1.

)  Disahkan oleh :  Jawatan:…………………………… 62  .  (Nama:……………………………...  Nama:……………………………………………….  Jawatan:…………………………………………….BORANG SEMAKAN BUKU LATIHAN (SBL)  Mata Pelajaran : …………………………  Tarikh  Jenis Buku  Tingkatan  Catatan  Tandatangan Penyemak : ………………………….

1.  Merekodkan senarai kursus yang  dihadiri oleh guru­guru panitianya  Penolong  Kanan  3.8. Pengetua dan Guru Kanan  Mata Pelajaran  7.  Kursus dalaman dijalankan  5.  Menjadualkan kursus dalaman bagi  guru­guru lain dalam panitia  4.14  MEMBERI KURSUS DALAMAN  PROSES KERJA  Bil  Proses Kerja  Pegawai Yang  Meluluskan  Undang­  Undang  Peraturan  1.  Mengedarkan borang bancian  kepakaran guru/menghantar guru  menjalani kursus  Pengetua  Penolong  Kanan  2.  Membuat laporan kursus  6.  Fail dan rekod panitia  * Gunakan Borang Perkembangan Staf 63  .  Hantar laporan kepada Penolong  Kanan.

CARTA ALIRAN  Panitia menyampaikan borang bancian  Merekodkan senarai kursus yang dihadiri oleh guru­  guru dalam panitia  Menjadualkan kursus dalaman  Menjalankan kursus dalaman  Membuat laporan  Menghantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan  Mata Pelajaran  Fail dan rekod panitia 64  .

SENARAI SEMAK  Bil  Tindakan  Tandakan ( / )  Catatan  1.  Penolong Kanan dan Guru Kanan Mata  Pelajaran  7.  Menyampaikan surat panggilan kursus  kepada guru  2.  Menjalankan kursus  5.  Fail dan rekod panitia 65  .  Menjadualkan kursus  4.  Menghantar laporan kepada Pengetua.  Menulis laporan  6.  Merekodkan senarai kursus yang  dihadiri guru  3.

  Merekod senarai kursus yang dihadiri oleh  guru dalam panitia  1 hari  3.  Membuat laporan kursus dalaman  2 jam  6.  Menjalankan kursus dalaman  2 jam  5.  Menjadualkan kursus dalaman bagi guru­  guru lain dalam panitia  1 hari  4.  Menghantar laporan kepada  Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran  1 hari  7.NORMA KERJA  Bil  Jenis Kerja  Masa  Yang  Diambil  1 hari  Jumlah Unit Yang  Boleh Dijalankan  Dalam Seminggu  1.  Fail dan rekod panitia  1 hari 66  .  Mengedarkan borang bancian kepakaran  guru/menghantar guru menjalani kursus  2.

BORANG KURSUS DALAMAN (PERKEMBANGAN STAF)  PANITIA : …………………………………….  2.  b)  ………………………………………………………………………………………  ……….  1..  d)  ………………………………………………………………………………………  ……….  Mata Pelajaran Diajar : ………………………………………...  Kursus yang ingin diikuti untuk masa hadapan :  a)  ………………………………………………………………………………………  ………..  3..  c)  ………………………………………………………………………………………  ……….  Nama Guru : ………………………………………………….  Bil  Kursus yang dihadiri :  Nama Kursus  Tarikh  Anjuran  Tempat  4. 67  .

8.  Memberi peluang guru berkenaan  melihat P & P guru­guru lain yang  lebih berpengalaman  GKMP  5.  Perbincangan kelemahan dan kekuatan  GKMP  guru  4.  rancangan tahunan. pengurusan kelas  dan lain­lain  Penolong  Kanan  GKMP  2. buku rekod.  Mencerap semula  Penolong  Kanan  6.  Pra­pencerapan guru berkenaan untuk  melihat kaedah­kaedah pengajaran  kawalan kelas dan lain­lain  GKMP  3.  Berbincang dengan guru berkenaan  tentang aspek bimbingan seperti  sukatan pelajaran.1.15  BIMBINGAN UNTUK AHLI­AHLI PANITIA BARU  PROSES KERJA  Bil  Proses Kerja  Pegawai Yang  Meluluskan  Undang­  Undang/  Peraturan  1.  Laporan kepada Pengetua atau  Penolong Kanan 68  .

CARTA ALIRAN  Perbincangan pra pencerapan  Mencerap  Perbincangan selepas pencerapan  Berkesan  TIDAK  Guru melihat  P & P guru  Berpengalaman  Mencerap semula  Laporan kepada PK/Pengetua YA  69  .

  Melihat P & P guru berpengalaman  5.  Membuat laporan 70  .  Mencerap semula  6.SENARAI SEMAK  Bil  Tindakan  Tandakan ( / )  Catatan  1.  Menentukan aspek yang hendak dicerap  3. pengurusan kelas  dan lain­ lain  2.  Mencerap  4.  buku rekod.  Berbincang dengan guru berkenaan tentang  aspek­aspek bimbingan seperti sukatan pelajaran.rancangan tahunan.

  Bengkel Amali KB bawah pengawasan  guru kanan mata pelajaran  Penolong  Kanan  3.  Menyerahkan salinan laporan  pelaksanaan KB kepada Pengetua dan  Penolong Kanan  Pengetua 71  .  Menerima pendedahan awal KB secara  teori daripada guru kanan mata  pelajaran  Pengetua  2.  5.  Membimbing guru­guru melaksanakan  KB dalam P & P  Mencerap ahli panitia untuk memantau  pelaksanaan KB  Membuat laporan pelaksanaan KB  Pengetua  Penolong  Kanan  6  7.  Pengetua  8.1.8.  Membuat persediaan untuk penggunaan  Guru Kanan  KB dalam P & P panitia  Mata  Pelajaran  Menetapkan tarikh mesyuarat panitia  diikuti bengkel KB dalam  P & P  Guru Kanan  Mata  Pelajaran  4.16  PELAKSANAAN PROGRAM KHAS KEMAHIRAN  PROSES KERJA  BELAJAR  Bil  Proses Kerja  Pegawai Yang  Meluluskan  Seksyen  Undang­  Undang  Peraturan  1.

CARTA ALIRAN  Menerima kursus dalaman KB umum  Bengkel KB bersama Guru Kanan Mata  Pelajaran  Persediaan KB Panitia  Mesyuarat Panitia dan Bengkel KB panitia  Membimbing atau mencerap ahli panitia untuk  pemantauan KB  Membuat laporan pelaksanaan KB panitia  Menyerahkan salinan laporan pelaksanaan KB panitia  kepada Pengetua. Penolong Kanan dan GKMP 72  .

  Kursus Dalam KB (KP)  2 jam  2 jam  2.  Bengkel KB (KP)  3 jam  3.  Penyediaan bahan KB panitia  2 jam  4.  Membuat laporan pelaksanaan KB  73  .NORMA KERJA  Bil  Tugas Kerja  Masa Diambil  Jumlah Unit  Yang  Boleh Dijalankan  Dalam Seminggu  1.  Mesyuarat Panitia – KB dan bengkel  5.  Penilaian dan Pencerapan  30 jam 6.

  Menyerah salinan laporan pelaksanaan KBpanitia  kepada Pengetua.  Membuat laporan pelaksanaan KB dalam panitia ­  Akhir Tahun  8.  Mencerap dan membimbing guru melaksana KB  Membuat laporan pelaksanaan KB dalam Panitia ­  Pertengahan Tahun  7.  Mengadakan mesyuarat panitia KB  5. Penolong Kanan dan GKMP 74  .  Menghadiri Bengkel Amali KB  3.  Menyediakan bahan penggunaan KB panitia  4.  Menghadiri kursus dalaman KB  2.SENARAI SEMAK  Bil  Tindakan  Tandakan ( / )  Catatan  1.  6.

  Ketua Panitia mengagihkan buku­buku  Pengetua  pesanan kepada guru­guru dan kelas­  kelas berkenaan  5.  Guru menggunakan buku­buku rujukan  Pengetua dan buku kerja untuk kepelbagaian  P & P  75  .  Mengadakan mesyuarat panitia untuk  Pengetua  menentukan keperluan buku teks dan  Penolong  buku rujukan tambahan guru serta buku  Kanan  kerja pelajar  2.2  PENGURUSAN  8.  Memohon kelulusan dan kebenaran  untuk memesan buku­buku dari  pembekal  Pengetua  3.1  PEMILIHAN BUKU TEKS DAN RUJUKAN  PROSES KERJA  Bil  Proses Kerja  Pegawai Yang  Meluluskan  Undang­  Undang/  Peraturan  1.2.  Memungut wang daripada pelajar dan  membuat pesanan buku kerja pelajar  Pengetua  4.8.

 buku rujukan tambahan dan  buku kerja pelajar  Mesyuarat panitia menentukan keperluan buku teks dan buku  rujukan tambahan guru serta buku kerja pelajar  Memohon kebenaran untuk memesan buku tambahan  Memesan buku daripada pembekal  Memungut wang daripada pelajar  Agihkan buku­buku kepada :  1.  Guru  2.CARTA ALIRAN  Mendapatkan contoh buku teks.  Pelajar  ­  Guru menggunakan buku tambahan untuk kepelbagaian P &  P  ­  Pelajar menggunakan buku kerja 76  .

  Memastikan guru dan pelajar menggunakan buku.  Memesan buku daripada pembekal. 77  .  7.SENARAI SEMAK  Bil  Tindakan  Tandakan ( / )  Catatan  1.  4. rujukan tambahan dan  buku kerja pelajar.  3.  Mendapatkan contoh buku teks.  Memohon kebenaran untuk memesan buku daripada  Pengetua.  5.  Mesyuarat panitia untuk menentukan keperluan buku  teks dan buku rujukan tambahan guru serta buku kerja  pelajar.  2.  6  Mengagihkan buku­buku kepada guru dan pelajar.  Memungut wang daripada pelajar.

  Memungut wang daripada pelajar (Guru  Tingkatan)  4. buku rujukan tambahan  dan buku kerja pelajar.  20 minit  2.  Memastikan penggunaan buku­buku oleh  guru dan pelajar  Berterusan  sepanjang  tahun 78  .  Mesyuarat Panitia untuk menentukan  keperluan buku teks.  Memohon kelulusan dan kebenaran Pengetua  untuk memesan buku.NORMA KERJA  Bil  Jenis Kerja  Masa Yang  Diambil  Jumlah Unit  Yang  Boleh Dijalankan  Dalam Seminggu  2jam  1.  1minggu  3.

  Membuat jadual waktu pencerapan.  Perbincangan dengan guru berkenaan dan  memaklumkan laporan yang dibuat.2. 8.  3.  Pengetua  2.  Menghantar laporan kepada PK dan Guru  Kanan Mata Pelajaran.  Mendapatkan jadual waktu guru­guru mata  Pengetua  pelajaran dalam panitia.  9.  Menghubungi guru berkenaan untuk  Guru Kanan  mengadakan perbincangan pra pencerapan.  Membuat pencerapan semula bagi guru­  guru yang dirasakan kurang memuaskan.  Mencerap guru berkenaan – melihat  kekuatan dan kelemahan khasnya dalam  kaedah pengajaran.8.  Pengetua  4.  Satu  salinan akan diedarkan kepada guru­guru  dan Guru Kanan Mata Pelajaran.  Membuat laporan bertulis bagi pencerapan  semula.  10.  Proses Kerja  Pegawai Yang  Meluluskan  Undang­  Undang/  Peraturan  1.  79  .  Menyediakan laporan bertulis untuk  dokumen dan rekod  7.2  PENCERAPAN  PROSES KERJA  Bil.  5.  Menyimpan rekod pencerapan untuk  tujuan rujukan.  Pengetua  Penolong  Kanan  Pengetua  Penolong  Kanan  6.

CARTA ALIRAN Mendapatkan jadual waktu guru  Merangka jadual pencerapan  Ketua Panitia berbincang dengan guru  sebelum pencerapan  Pencerapan  Perbincangan  memperbaiki  kaedah  Pencerapan  Semula  Tidak  Memuaskan?  Ya  Menyediakan laporan untuk dokumen dan  rekod  Menghantar laporan kepada PK dan Guru  Kanan mata Pelajaran  Menyimpan laporan di dalam fail  pencerapan 80  .

SENARAI SEMAK  Bil  Tindakan  Tandakan ( / )  Catatan  1.  Pencerapan semula  9.  Perbincangan pasca­pencerapan  7.  Simpan rekod pencerapan 81  .  Buat jadual waktu pencerapan  3.  Dapatkan/terima jadual waktu guru­guru  mata pelajaran  2.  Salinan jadual waktu pencerapan diedarkan  kepada guru­guru dan Guru Kanan  Mata Pelajaran  4.  Pengajaran guru memuaskan  8.  Perbincangan pra­pencerapan  5  Membuat pencerapan (Gunakan borang  pencerapan formal Kementerian)  6.  Hantar laporan bertulis kepada PK dan  Guru Kanan Mata Pelajaran  10.  Pengajaran guru kurang memuaskan  a.

  Buat jadual waktu pencerapan  2 jam  3.  Perbincangan pra­pencerapan  ½ jam  5.  Terima jadual waktu guru mata  pelajaran  2 hari  2.NORMA KERJA  Bil  Jenis Kerja  Masa Yang  Diambil  Jumlah Unit Yang  Boleh Dijalankan  Dalam Seminggu  1.  Perbincangan pasca­pencerapan  1 jam  7.  Membuat pencerapan  1 jam  6.  Hantar laporan pencerapan kepada Guru  Kanan Mata Pelajaran dan PK  20 minit 82  .  Mengedarkan salinan jadual wktu  pencerapan kepada guru­guru dan Guru  Kanan Mata Pelajaran  1 hari  4.

  Salinan  kepada:­  i.  Pengetua  ii.8.  Memastikan tindakan susulan dilakukan  mengikut kehendak minit.2  MESYUARAT BULANAN PANITIA  Bil  Proses Kerja  Pegawai Yang  Meluluskan  Undang­  Undang/  Peraturan  1.  Mengadakan mesyuarat seperti yang  dijadualkan  4. Guru Kanan Mata Pelajaran  Guru Kanan MP  Guru Kanan MP  3.  Penolong  Kanan  Guru Kanan 83  .  Menerima jadual minggu mesyuarat panitia  berpandukan takwim sekolah  Pengetua  2.2.  Membuat surat panggilan mesyuarat dan  mengedarkan kepada guru­guru yang  berkaitan.  Minit mesyuarat disediakan dan salinannya  diserahkan kepada Pengetua/PK/PK  HEM/Guru Kanan Mata Pelajaran  Setiausaha  Panitia  5.  PK/PK HEM  iii.

  Pengetua  Tindakan hasil mesyuarat 84  .CARTA ALIRAN  Mesyuarat tidak rasmi menentukan jadual minggu  mesyuarat mengikut takwim sekolah  Mengeluarkan jadual minggu mesyuarat  Membuat  surat panggilan mesyuarat  Mesyuarat  Siapkan minit dalam satu minggu  Ketua Panitia sahkan minit  Edarkan minit kepada:­  1.  Guru Kanan Mata Pelajaran  3.  Guru­guru  2.  Penolong Kanan  4.

  Mengadakan mesyuarat  4.  Menghantar minit mesyuarat kepada  Pengetua/GPK/ GPK HEM dan  Guru Kanan Mata Pelajaran  6.  Menerima jadual mesyuarat panitia  2.  Pemantauan/tindakan susulan seperti  yang dikehendaki oleh minit 85  .SENARAI SEMAK  Bil  Tindakan  Tandakan ( / )  Catatan  1.  Menyediakan minit mesyuarat  5.  Mengeluarkan surat panggilan  mesyuarat  3.

NORMA KERJA  Bil  Jenis Kerja  Masa Yang  Diambil  Jumlah Unit Yang  Boleh  Dijalankan Dalam  Seminggu  1.  Menghantar minit mesyuarat kepada  1 hari  Pengetua/PK/PK HEM dan Guru Kanan  Mata Pelajaran  6.  Menghantar surat panggilan mesyuarat  2 hari  3.  Mesyuarat  2 jam  4.  Menerima jadual mesyuarat panitia  1 minggu  selepas  penggal  persekolahan  bermula  2.  Pemantauan/tindakan susulan  Dalam tempoh  seminggu  selepas  mesyuarat 86  .  Menyediakan minit mesyuarat  2 hari  5.

...... 87  .........  Tel:  …………………  ___________________________________________________________________  Tarikh:  Tuan/Puan …………………………………  Sekolah Menengah Kebangsaan Agama  ………………………………………..  (  )  Ketua Panitia ……………………..........  2..3  3...5  3....  Sekian.  Tuan/Puan  Mesyuarat Panitia ………………………………kali ke……………………  Dengan hormatnya dimaklumkan tuan/puan dijemput hadir ke mesyuarat di atas....  ………………………………..  ……………………………….....  Tempat: ……………………….  Sekolah Menengah Kebangsaan Agama  .  Butiran mesyuarat adalah seperti berikut:­  Tarikh : ……………………….....  Agenda mesyuarat adalah seperti berikut:­  3.  ……………………………….  Hari  : ………………………..  Masa  : ……………………….....6  Hal­hal lain  Kehadiran adalah diwajibkan.Sekolah Menengah Kebangsaan Agama…………….  3..  3.  Yang benar  …………………………………….1...4  3...2  3..... terima kasih..........

.................1 88  ...Sekolah Menengah Kebangsaan Agama  .  2...........  4.........1  Agenda 3  Perkara Berbangkit  3...  (Pengerusi)  (Setiausaha)  Tidak Hadir:  1...........  Tarikh  ____________________________________________________________________________  MINIT MESYUARAT  PANITIA MATA PELAJARAN ……………………………………………...............  ………………………………………………………....  Hari  : ………………………  Masa  : ………………………  Tempat: ………………………  Kehadiran:  1......  KALI KE ……………………………….  ………………………………………………………..............2  Perkara  Tindakan  Agenda 2  Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu  2..  ..1  1...  ………………………………………………………......................  ……………………………………………………….........  ………………………………………………………...200  Tarikh :  …………………….  3..........  ...  (Sebab)  Minit Mesyuarat  Agenda  Agenda 1  Aluan Pengerusi  1....

  Ketua Panitia  2.  Menyusun jadual kelas team teaching  Penolong Kanan  Penolong Kanan  5.4  PENGAJARAN BERPASUKAN (TEAM­TEACHING  PROSES KERJA  Bil  Proses Kerja  Pegawai Yang  Meluluskan  Seksyen  Undang­Undang  /  Peraturan  1  Mengenalpasti kemahiran guru dalam  panitia masing­masing  Guru Kanan  Mata Pelajaran  .2.8.  Menentukan kelas/waktu  4.  Perbincangan rakan sejawat untuk menilai  keberkesanan  89  .  Mengenalpasti tajuk pelajaran yang boleh  dibuat team teaching  Penolong Kanan  3.  Melaksanakan pengajaran team teaching  GKMP 6.

CARTA ALIRAN  Mengenalpasti kemahiran guru  Menentukan:  Waktu  Kelas  Tajuk  Menyusun jadual waktu  Melaksanakan team teaching  Perbincangan keberkesanan dengan rakan 90  .

  Perbincangan keberkesanan 91  .SENARAI SEMAK  Bil  Tindakan  Tandakan ( / )  Catatan  1.  Menentukan  Waktu  Kelas  Tajuk  3.  Menyusun jadual waktu  4.  Mengenalpasti kemahiran  2.  Melaksanakan team teaching  5.

  Merangka jadual ganti  Penolong Kanan  4.  Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru  jadual waktu tentang kesesuaian guru ganti  Penolong Kanan  3.  Memastikan jadual ganti dipatuhi  Penolong Kanan  7.  Fail dan rekod 92  .5  MENGURUS JADUAL GURU GANTI  PROSES KERJA  Bil  Proses Kerja  Pegawai Yang  Meluluskan  Seksyen  Undang­  Undang/  Peraturan  1.  Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong  Kanan  Pengetua  5.8.2.  Menerima maklumat kekosongan dari  Penolong Kanan  Penolong Kanan  2.  Mengedarkan jadual waktu ganti kepada semua  Penolong Kanan  guru panitia  6.

CARTA ALIRAN  Terima maklumat keosongan dari  Penolong anan  Berbincang dengan Penolong  Kanan dan guru jadual waktu  tentang kesesuaian guru ganti  Tidak setuju  Rujuk  Pengetua  SETUJU?  Merangka jadual waktu guru ganti  Memperolehi perakuan  Pengetua/Penolong Kanan  Mengedarkan jadual waktu ganti  Tidak  Betulkan  Berjalan dengan betul?  Ya  Fail dan rekod 93  .

  Memperolehi perakuan Pengetua/  Penolong Kanan  5.  Tindakan  Terima maklumat kekosongan guru  daripada Penolong Kanan  Tandakan ( / )  Catatan  2.  Mengedarkan jadual waktu kepada guru  6.SENARAI SEMAK  Bil  1.  Berbincang dengan Penolong Kanan  dan guru jadual waktu  3.  Fail dan rekod 94  .  Memastikan jadual ganti dipatuhi  7.  Merangka jadual waktu ganti  4.

  Menjalankan kursus dalaman  8.  Menghantar laporan kepada Guru Kanan Mata  Pelajaran/Penolong Kanan 95  .  Mengedarkan surat panggilan mesyuarat  3.  Menerima senarai semak persediaan kursus  6.2.  Menetapkan tarikh mesyuarat  Penolong  Kanan  GKMP  Penolong  Kanan  2.  Terima minit/keputusan mesyuarat  5.  Menerima penilaian kursus dalaman  9.  Menyediakan bahan kursus  7.  Mengadakan mesyuarat pengagihan tugas  4.6  MENGADAKAN KURSUS DALAMAN  PROSES KERJA  Bil  Proses Kerja  Pegawai Yang  Meluluskan  Seksyen  Undang­  Undang/  Peraturan  1.8.

CARTA ALIRAN  Tetapkan tarikh mesyuarat  Edarkan surat pangilan mesyuarat  Adakan mesyuarat  Terima minit/keputusan mesyuarat  Menerima senarai semak  perseidaan kursus  Menyediakan bahan kursus  Tidak  Ubahsuai  Sesuai/Relevan?  Jalankan kursus  Terima penilaian kursus  Tidak  Adakan  ‘Post­  Mortem’  Berkesan?  Ya  Hantar laporan 96  .

  3.  2.  Tetap tarikh mesyuarat  Surat panggilan mesyuarat  Tempahan bilik mesyuarat  Mesyuarat  Persediaan kursus  Tajuk kursus  Tarikh  Masa  Tempat  Penceramah  Pengerusi Majlis  Bilangan peserta  Jamuan  Menyediakan bahan  Pelaksanaan kursus  Laporan dan penilaian 97  .  7.  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)  6.  4.SENARAI SEMAK  Bil  Tindakan  Tindakan ( / )  Catatan  1.  5.  8.

NORMA KERJA  Bil  Jenis Kerja  Masa Diambil  Jumlah Minit  Dijalankan  Dalam 1 Minggu  1.  Penyediaan minit mesyuarat  1 jam  3.  Kursus  2 jam  4.  Laporan dan penilaian  1 jam 98  .  Mesyuarat  1 jam  2.

  Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong  Kanan  Pengetua  Penolong  Kanan  4.  Mengedarkan jadual waktu ganti kepada Ketua  Penolong  Panitia berkenaan dan guru terlibat  Kanan  5.  Merangka jadual waktu guru ganti bersama  Penolong Kanan dan guru jadual waktu  Penolong  Kanan  3.  Simpan dalam fail dan rekod  99  .2.  Memastikan jadual ganti dipatuhi  Penolong  Kanan  Penolong  Kanan  GKMP 6.  Menerima maklumat guru ganti yang akan  mengisi kekosongn daripada Penolong Kanan  Penolong  Kanan  2.6  GURU GANTI PANITIA (JANGKA PANJANG)  PROSES KERJA  Bil  Proses Kerja  Pegawai Yang  Meluluskan  Seksyen  Undang­  Undang  Peraturan  1.8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful