Lampiran

Perihal

: l berkas
: Pembatalan atas SPPT PBB P2
Tahun.......

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul
di Bantul
Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama
: ...................................................................................
Alamat
: ...................................................................................
Dengan ini mengajukan Pembatalan atas SPPT PBB P2 Tahun.........,
objek pajak sebagai berikut :
Nomor Objek Pajak (NOP)
: .......................................................
Nama Wajib Pajak
: .......................................................
Alamat Wajib Pajak
: .......................................................
Letak Objek Pajak
: .......................................................
Desa / Kecamatan
: .......................................................
Ketetapan PBB Tahun ........
: Rp..................................................
Dengan alasan sebagai berikut :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
....................................................................................................
Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :
1. SPOP dan atau LSPOP;
2. Fotocopy KTP Wajib Pajak/Kuasa Wajib
dikuasakan;
3. Surat Kuasa
4. Asli SPPT tahun yang bersangkutan.
Demikian atas perhatian
sampaikan terima kasih.

bapak/ibu

Pajak

dalam

sebelumnya

hal

kami

Bantul, .............................
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak

(______________________)