JenisSukan : Olahraga Tarikh : 2 Februarui 2013 Hari : Sabtu

BilanganPeserta: 25 orang Masa Tajuk Kemahiran : 5.00 ptg – 6.00 ptg : Olahraga /AcaraPadang (LontarPeluru ) : Kemahiran Asas Lontar Peluru

Objektif Latihan: Di sepanjang proses pengajarandanpembelajarandijalankandiharapkanpelajardapat; • Psikomotor : 1. Melakukan 2 daripada 3 percubaanteknikmemegangpeluru dan kedudukan peluru dengan betul. 2. Melakukan 2 daripada 3 percubaanteknikmelontarpeluru gaya Parry O’briendenganbetul. • Kognitif : 1. Menerangkansecaralisanteknikmemegangpelurudengan

kedudukandenganbetul. 2. Menyatakansekurang-kuangnya 4 daripada 5 otot yang terlibatsemasamelakukankemahiran melontarpeluru. • Afektif : 1. Pelajarmenunjukkansifatkeprihatinankepadaaspek

keselamatansemasamelakukanaktiviti.

Pengabunjalinan : Kesepaduan : PenerapanNilai : AlatanLatihan LokomotordanBukanLokomotor Sains Kerjasama. pita ukur . tolenrasi.2. peluru. Hormatmenghormati : Skital. Menunjukansifattolenrasidankesungguhansemasa melakukanaktiviti.

Guru memberitahu murid bahawa mereka akan belajar teknikpegangandanlontar pelurugayaberdiri CATATAN TKP : -Interpersonel -Ruang -Kinestatik -Verbal linguistik Memanaskan badan ( 5 minit ) 2.2 Tamparlututra kan ABM -wisel - Laribebasdalamkawasanskital Tamparlututrakan 2.0 Memanaskanbadan 2.1 Laridenganpel bagaiteknik 2.0 Penerangan guru Organisasi/Penerangan/ButiranMengajar .FASA / MASA Pengenalan ( 1 minit ) AKTIVITI 1.3 Aktivitikeregan gan - Guru membahagikanpelajarkepada 5 kumpulan ☺Guru ☺☺☺☺ Murid ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ TKP : -Interpersonel -Kinestatik -Verbal linguistik .

.NAMA : _____________________________ TAHUN: _____ Labelkanotot yang terlibatdalamlakuanlontarpeluru.

LAMPIRAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful