Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq By abdainPublished: May 6, 2010 at 6:33 AM Tags: Abu Bakar, Abu Bakar Asshidiq, Khalifah, Khilafah

, Nabi Muhammad Abu Bakar lahir pada tahun 573 M di Mekkah. al-Shiddiq adalah gelar beliau, nama sesungguhnya Abdullah ibn Abi Quhâfah al-Tamîmi. Di masa jahiliyah bernama Abdul Ka’bah, lalu Nabi mengganti menjadi Abdullah. Julukannya Abu Bakar (pemagi) karena pagi-pagi atau orang yang paling awal masuk Islam. Gelarnya al-Shiddiq karena amat segera membenarkan Rasul dalam berbagai macam peristiwa, terutama peristiwa Isra’ Mi’raj. Abu Bakar lahir dari sebuah keluarga terhormat di Mekkah, semenjak anak-anak, ia adalah sosok pribadi yang terkenal jujur, halus, penyayang, dan suka beramal, sehingga masyarakat Mekkah menaruh hormat kepadanya. Ia selalu berusaha berbuat yang terbaik untuk menolong fakir miskin. Beliau adalah sahabat yang terpercaya dan dikagumi Nabi. Ia pemuda yang pertama menerima seruan Nabi tanpa banyak pertimbangan. Seluruh kehidupannya dicurahkan untuk membela dakwah Nabi Muhammad, sehingga ia lebih dicintai oleh Nabi daripada sahabat lainnya. Kadangkala Nabi menunjuknya sebagai imam shalat pengganti Nabi. Ketika Nabi hijrah ke Madinah ia menyertainya dan aktif dalam perjuangan selama di Madinah. Bahkan ketika Nabi memerlukan dana pembangunan Masjid di Madinah dan untuk perlengkapan ekspedisi ke Tabuk, Abu Bakar menyumbangkan seluruh harta kekayaannya. Dengan demikian Abu Bakar dan Nabi dalam perjuangan Islam dapat dikatakan sebagai mitra juang yang ideal. Namun demikian, Nabi tidak pernah memberi suatu wasiat mengenai siapa pengganti beliau setelah wafat. Proses Pembentukan Khilâfah. Wafatnya Nabi Muhammad saw. membawa masyarakat muslim yang masih bayi itu kepada suasana yang berwujud krisis konstitusional. Hal ini disebabkan karena Nabi tidak menunjuk penggantinya bahkan tidak pula membentuk suatu dewan menurut garis-garis majelis suku yang mungkin bisa melaksanakan kekuasaan hingga Nabi wafat. Karena itu, golongan Muhajirin dan Anshar bersaing, masing-masing merasa diri berhak menjadi khalifah pengganti Nabi. Fanatisme ini sempat mengancam kesatuan Islam yang baru saja terbentuk. Masalah suksesi mengakibatkan suasana politik umat Islam menjadi tegang. Padahal semasa hidupnya Nabi Muhammad bersusah payah dan berhasil membina persaudaraan yang kokoh di antara semua pengikutnya, yaitu antara kaum Muhajirin dan Anshar. Dilambatkannya pemakaman jenazah Nabi menggambarkan betapa gawatnya krisis suksesi itu. Pada saat itu, masyarakat Anshar menyelenggarakan musyawarah di gedung pertemuan bani

Kondisi tersebut membawa suasana politik umat Islam semakin runyam. karena masing-masing pihak punya alasan.” Lalu orang Anshar itu berkata: “Kalau begitu pilihlah seorang pemimpin dari golongan kamu. Sedang Muhajirin mendesak Abu Bakar sebagai calon mereka karena ia dipandang yang paling layak untuk menggantikan Nabi. dengan bijaksana Abu Bakar berkata: “Sesungguhnya perjuangan kaum Anshar dalam perjuangan Islam tidak ada bandingannya. seorang khalifah pengganti Nabi haruslah dipilih dari kalangan mereka. Kaum Anshar menuntut.Sa’idah untuk mengangkat khalifah dari kalangan mereka sendiri. Pada saat itu. Dalam proses selanjutnya. seorang dari golongan Anshar berdiri berpidato: “Kami adalah Anshârullah dan pasukan Islam. dan kalian dari kalangan Muhâjirin sekelompok kecil dari kami.” Menanggapi usulan tersebut. Ternyata kalian mau menggabungkan kami dan mengambil hak kami serta mau memaksa kami”. Golongan yang menghendaki agar Ali yang mengganti Nabi beralasan bahwa Ali adalah generasi muda yang pertama masuk Islam. Oleh sebab itu. terdapat pula kelompok orang-orang yang menghendaki Ali bin Abi Thalib. lalu Abu Bakar bersama Umar berangkat ke tempat tersebut. dan kami akan menetapkan pemimpin dari golongan kami sendiri. kemungkinan terpilihnya Ali sangat tipis karena berbagai macam pertimbangan. Mereka semula sepakat memilih Sa’id ibn Ubaidillah. Selain itu. Umar segera berkata tegas: “Ingatlah bahwa . sebab sebelum wafatnya Nabi sering menugaskan Abu Bakar untuk menggantikan beliau menjadi imam shalat jama’ah dan tugas-tugas tertentu. ia adalah sepupu dan menantu Nabi. karena masingmasing golongan merasa diri paling berhak menjadi khalifah penerus Nabi. Namun demikian. karena Ali adalah menantu dan kerabat Nabi. antara lain bahwa setelah Rasulullah wafat banyak sahabat menghendaki supaya khalifah tidak diserahkan kepada Ali karena umurnya yang masih muda. umat nyaris di pinggir jurang perpecahan. Tetapi sungguhpun demikian seluruh masyarakat Arabiyah mengetahui bahwa tidak ada penguasa Arab yang paling disegani melainkan dari kalangan Quraisy. setelah Abu Bakar mendengar informasi bahwa golongan Anshar mengadakan musyawarah untuk mengangkat Sa’id bin Ubâdah menjadi khalifah pengganti Nabi. bahwa mereka adalah orang pertama memberi tempat dan posisi pada saat krisis yang gawat. karena menurut mereka Nabi telah menunjuk secara terang-terangan sebagai penggantinya. Suasana politik semacam itu masih logis. Demikian pula kaum Muhajirin menuntut bahwa Abu Bakar adalah seorang yang terbaik untuk menggantikan Nabi. Mendengarkan perkataan itu. Dalam pertemuan itu.

seraya menyampaikan sumpah setia kepadanya dan membaiatnya sebagai khalifah. Umar memegang tangan Abu Bakar dan mengangkatnya. Kebijaksanaan politik Abu Bakar tercermin dalam upaya-upaya yang dilakukannya. Karena itu hendaklah kamu sekalian memilih di antara Umar dan Abu Ubaidah sebagai khalifah. Pidato politik yang pertama disampaikan Abu Bakar ini mencerminkan kebijaksanaan politiknya. Akhirnya. Gerakan mereka itu dianggap sangat mengancam stabilitas . krisis kesatuan dan solidaritas Islam terselesaikan. Sedang orang yang kamu pandang lemah aku pandang kuat. Maka hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya.dua pimpinan tidak akan dapat berkuasa dalam waktu yang bersamaan. Maka jika aku dapat menunaikan tugasku dengan baik. Orang yang kamu anggap kuat aku pandang lemah sampai aku dapat mengambil hak daripadanya. yakni sebagai pemegang tampuk kepemimpinan umat Islam yang semula dijabat oleh Nabi. bukan kekuasaan otoriter. Upaya-upaya yang dilakukan Abu Bakar. bantulah (ikutilah) aku. Mereka semua menyatakan kerelaanya membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. yang berarti kemurtadan. padahal bukanlah aku orang yang terbaik di antaramu. karena mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat bersama Muhammad dengan sendirinya batal disebabkan kewafatannya. namun bilamana aku tidak mematuhi Allah dan Rasul-Nya. setelah Abu Bakar resmi diangkat jadi khalifah. sampai aku dapat mengembalikan haknya kepadanya. Mereka melepaskan kesetiaan kepada khalifah. aku telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu. Upaya–upaya tersebut antara lain: Memerangi kaum Murtad . Secara politis merupakan pembangkangan terhadap lembaga kekhalifahan. Pidato tersebut berisi prinsip-prinsip kekuasaan demokratis. kamu tidak perlu mentaatiku”. Dengan demikian. bahkan menentang agama Islam. Peristiwa kaum Murtad ini biasa dikenal dengan istilah “al-riddah”. seorang khalifah wajib menjalankan pemerintahan sesuai dengan Islam dan wajib mempertanggungjawabkan segala kebijaksanaannya kepada rakyat dan kepada Allah swt. tetapi jika aku berbuat salah. beliau berpidato: “Wahai manusia. maka luruskanlah. atau beralih agama dari Islam kepada kepercayaan semula. Dalam situasi musyawarah yang semakin kritis. Gerakan ini muncul sebagai salah satu akibat dari kewafatan Nabi.” Namun kedua tokoh yang diusulkan tersebut menolak sambil berkata: “Tidak! Kami tidak mempunyai kelebihan dari kamu sekalian dalam urusan ini”. Sikap Umar tersebut diikuti oleh Abu Ubaidah dan tokoh-tokoh Anshar yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Karena itu. Gerakan penumpasan orang-orang murtad dan para pembangkang ternyata banyak menyita konsentrasi khalifah. Semua gerakan tersebut adalah merupakan ancaman bagi umat Islam dan sekaligus bertentangan dengan keyakinan Islam bahwa tidak ada lagi Nabi sesudah Muhammad saw. Semula hal itu dimaksudkan sebagai tekanan untuk mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar. lalu berkembang menjadi perang merebut kemenangan. Namun berkat kesucian tekad khalifah dan segenap kaum Muslimin. Jadi gerakan ini sebenarnya bertujuan untuk mengembalikan seseorang kepada kesucian dan kebenaran. karena itu kesalahan seseorang dapat dihapuskan dan dibersihkan. Suatu sikap yang tidak disukai oleh suku-suku Arab. banyak orang yang enggan membayar zakat. maka beliau mengarahkan perhatiannya kepada ekspansi ke luar sebagai lanjutan perjuangan masa Rasulullah. khalifah dengan tegas melancarkan operasi pembersihan gerakan tersebut.keamanan wilayah dan kekuasaan Islam. Kemudian menyusul Musailamah al-Kazzab yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah mengangkatnya sebagai mitra di dalam kenabian. karena mereka mengira bahwa zakat adalah serupa pajak yang penyerahannya kepada perbendaharaan pusat di Madinah. Mereka menduga bahwa hanya Nabi saja yang berhak memungut zakat. Semua gerakan tersebut di atas merupakan program utama khalifah Abu Bakar karena beliau sadari bahwa gerakan mereka itu adalah ancaman dan sekaligus merupakan hambatan terhadap eksisnya Islam di Jazirah Arab masa itu. Upaya ekspansi wilayah Setelah Abu Bakar mengadakan pembersihan pemberontakan dalam negeri. Ekspansi yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar dimulai dengan pengiriman ekspedisi di bawah pimpinan Usamah bin Zaid ke perbatasan Suriah untuk membalas pembunuhan Zaid. yaitu muncul di wilayah Arab bagian selatan. Gerakan terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat. yaitu Aswad al-Ansi. Selain itu adalah Tulaihah dan Sijjah ibn Haris. Rupanya gerakan Nabi-nabi palsu telah ada disaat Nabi masih hidup. Gerakan penumpasan nabi-nabi palsu. sama artinya dengan penurunan kekuasaan. Alasan lain. karena kesalahan memahami ayat QS. Setelah Nabi wafat. karena bertentangan dengan karakter mereka yang independen. ayah Usamah. Stabilitas keamanan Madinah pada saat itu terganggu. Yang pertama mengaku diri memegang peranan kenabian muncul di Yaman. akhirnya hal tersebut dapat teratasi. seorang wanita dari Arabiyah tengah. Pengiriman ekspedisi ini dianggap oleh khalifah suatu . 9:103. dan kerugian yang diderita oleh umat Islam dalam perang Mu’tah. baik secara moral maupun secara politis.

PIDATO ABU BAKAR KETIKA NABI WAFAT. juga adalah berkat kearifan beliau dalam menangani suatu kasus. dan Syurahbil ibn Hasan.tahun lahir Abu bakar as-shiddiq. Selain menjalankan roda pemerintahan. seperti kekuasaan pada masa Rasulullah saw. Abu Bakar mengirim lagi kekuatan perangnya ke luar Arabiah. Dan suksesi kekhilâfahan kedua di tangan Umar bin Khattab. Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya bermusyawarah. Keberanian Abu Bakar untuk melanjutkan ekspedisi berhasil meyakinkan orang-orang Badui mengenai keadaan kekuatan Islam dalam negeri. sehingga beliau berhasil mengangkat Islam dari suasana kacau menjadi suasana damai. Semua pasukan yang dikirim ke luar berhasil membawa kemenangan dengan gemilang.tahun kelahiran abu bakar as-shiddiq. akhirnya beliau berpulang ke rahmatullah dalam usia 63 tahun. Namun demikian.keberhasilan masa abu bakar.peristiwa wafatnya abu bakar as-siddiq. namun banyak anggota majlis syura’ yang setuju untuk menunda pengiriman ekspedisi itu. Nampaknya kekuasaan yang digunakan oleh khalifah Abu Bakar.alasan abu bakar diangkat jadi khalifah. khalifah juga melaksanakan hokum. Setelah ekspansi tersebut.hal yang sangat penting artinya.alasan memilih abu bakar ash-shiddiq menjadi .perjuangan khalifah abu bakar as-sidiq. yaitu pada hari senin 23 Agustus 634 M.sejarah perjuangan khalifah abu bakar as-siddiq. Untuk memperkuat tentara ini. Keberhasilan itu tidak terlepas dari system yang digunakan khalifah.kelahiran Abu Bakar as-siddiq. Suatu hal yang perlu diperhatikan terhadap keberhasilan Abu Bakar dalam memperjuangkan Islam yaitu selain tekad niat suci dan kesungguhannya. yaitu Amr bin al-Ash. Kekuasaan legislative. eksekutif dan yudikatif terpusat di tangan khalifah.tokoh yang menggantikan abu bakar menjadi khalifah. Khalid bin Walid kemudian diperintahkan meninggalkan Iraq menuju ke Suriah. Yazid bin Abi Sufyan. seperti juga di masa Nabi Muhammad saw.khalifah abu bakar as-siddiq. Ke Suriah dikirim tentara di bawah pimpinan tiga panglima.sejarah khalifah abu bakar as siddiq.usaha yang dilakukan oleh abu bakar assidiq. Abu Bakar sebagai khalifah memperjuangkan Islam hanya kurang lebih dua tahun. Tetapi Abu Bakar dengan tegas menolak kehendak menunda pengiriman itu. yaitu Khalid bin Walid dikirim ke Iraq dan dapat menguasai al-Hirah di tahun 634 M.keberhasilan perjuangan abu bakar ash shiddiq. Incoming search terms: pemikiran politik abu bakar. Waktu yang relatif singkat ini benar-benar dimanfaatkannya secara efektif. (dari berbagai sumber).apakah alasan abu bakar menjadi khalifah.abu bakar hambatan suatu menjadi khalifah. bersifat sentral.

Usaha-usaha Khalifah Abu Bakar.program utama abu bakar.biografi abu bakar dalam memperjuangkan islam.pidato abu bakar assiddiq.pribadi khalifah abu bakar shidiq.usaha yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar As Sidiq.perjuangan abu bakar pada masa nabi Muhammad masih hidup.islam dimasa khalifah abu bakar sidik.Perjalanan hidup abubakar as siddiq dimasa menjadi khalifah.Usaha yang dilakukan abu bakar.politik pada masa khalifah abubakar.perjuangan khalifah abu bakar as-shiddiq.tokoh perjuangan saidina abu bakar as-siddiq.proses abu bakar as-shiddiq sebagai khalifah.khalifah abu bakar as siddiq.pidato abu bakar as-siddiq saat menjadi khalifah.pidato abu bakar asshidiq ketika menjado khalifah.perjuangan abu bakar assidiq.Politik masa khalifah abu bakar.Pidato abu bakar as-siddiq waktu diangkat menjadi khalifah.permasalahan masa abu bakar menjadi khalifah.perjalanan hidup saidina abu bakar.sistem pendidikan pada masa khalifah Abu bakar As-Shiddiq.ekspansi wilayah islam khalifah abu bakar.yang jadi imam sholat waktu nabi muhammad wafat.abu bakar sebagai khalifah.perjuangan abu bakar di masa nabi masih hidup.kibijakan politik khalifah abu bakar.perjuangan abu bakar ash shiddiq pada zaman nabi muhammad.peristiwa peperangan masa khalifah abu bakar as sidiq.suksesi khlifah abu bakar kepada umar bin khatab.usaha yang dilakukan abubakar setelah diangkat khalifah.perjuangan abu bAkar as sIddiq.makalah abu bakar sidik.setelah wafat rasulullah khalipah di serahkan kepada.khalifah abu bakar.masa khalifah abu bakar as-siddiq.Setelah nabi muhammad wafat bagaimana kondisi umat islam dan bagaimana proses pemilihan khalifah abu bakar siddik.pidato abu bakar setelah dipilih menjadi khalifah.sejarah singkat abu bakar sahabat nabi muhammad.Usaha yang dilakukan oleh abu bakar.pidato abubakar assidiq dalam bahsa arab.perjuangan kaum muhajirin dan anshar.suksesi nai muhammad.sistem pemerintahan abu bakar as shiddiq.kenap abu bakar jadi khalifah.sebab nabi muhammad menunjuk .tugas utama abubakar as shidiq.perjuangan abu bakar as sidiq di madinah.usaha usaha khalifah abu bakar sidik.sahabat pengganti nabi muhammad setelah meninggal.pemerintahan khalifah abu bakar.khalifah menggantikan nabi muhammad saw.usaha yang dilaksanakan oleh abu bakar assiddiq ketika menjadi khalifah.politik abu bakar.suksesi sahabat nabi muhammad.sikap abu bakar ketika menjadi khalifah.SIAPA YG PILIH ABU BAKAR SEBAGAI KHALIFAH.pidato abu bakar ketika diangkat jadi khalifah.nama nama nabi palsu pada masa kekhalifahan abu bakar.sayyidina abu bakar as shidiq isra.

awal pertemuan nabi muhammad dengan abu bakar.hambatan-hambatan pada kepemimpinan abu bakar as-shidiq.kekuatan pemerintahan Abu Bakar AsSiddiq.6 khalifah pengganti nabi muhammad saw.menjadi pribadi yang shiddiq.filosofi hidup Abu bakar as-siddiq.sejarah ketika abu bakar ash-shiddiq dipilih menjadikhalifah.kelahiran sampai wafat abu bakar as-siddiq.sebagai penganti imam sholat.sejarah dan pemikiran politik islam pada masa abu bakar as-sidiq.hambatan waktu menjadi khalifah.pemberontakan para pembangkang abu bakar al sidiq.sebab terjadinya suksesi abu bakar.abu bakar jadi khalifah.biografi khalifah abu bakar as siddiq.apa alasan abu bakar menunjuk umar untuk menjadi khlaifah ke 2.Sejarah khalifah abu bakar dan umar.pembentukan khalifah abu bakar.pendahuluan makalah abu bakar as-siddiq.nama-nama nabi palsu di masa khalifah abubakar.kebijakan abu bakar as siddiq saat menjadi khalifah.pembangunan pada masa khalifah abubakar.ABU BAKAR MENJADI KHALIFAH.nama nama nabi palsu semasa kepemimpinan khalifah abu bakar sidik.alasan abu bakar as sidiq di pilih khalifah.www mengapa nabi muhammad saw tidak memilih atau menunjuk siapa pengganti beliau setelah wafat?.ALASAN KENAPA ABU BAKAR PENGGANTI RASULULLAH.kelebihan khalifah abu bakar asshiddiq di mekah.sejarah lengkap dari lahir sampai menjadi khalifah abu bakar as siddiq.keberhasilan perjaungan abu bakar.Dakwah Abu Assiddik di Madinah.keberanian abu bakar assidiq.biografi singkat abu bakar as_shidiq.KATA KATA ABU BAKAR SAAT DIPILIH MENJADI KHALIFAH.pemikiran pendidikan sahabat abu bakar as siddiq.hikmah kekhalifahan abu bakar as-shiddiq.pemikiran politik ABU BAKAR ASH SHIDDIQ.ketika abu bakar jadi khalifah.sejarah lengkap setelah abu bakar menjadi khalifah.hikmah pemerintahan kholifah abu bakar.hambatan abu bakar saat menjadi khalifah.sejarah politik islam pada masa abu bakar siddiq.alasan memilih abu bakar asshiddiq.abubakar asshiddiq.alasan abu bakar dipilih sebagai khalifah pertama.peran abu bakar as .nama nama nabi palsu pada masa khalifah abu bakar.hambAtan aBu bAkar ketika menjadi kholifah.kebijaksanan abu bakar as-sidiq menjadi khalifah.kesuksesan zaman khalifah abu bakar.hikmah pidato ABU BAKAR AS SYIDIQ setelah d angkat mnjdi khalifah.alasan memilih abu bakar ash-shidiq menjadi khalifah menggantikan nabi muhammad saw.masyarakat pada zaman khalifah abu bakar.dana nabi muhammad setelah di madinah.ILMU PENGETAHUAN YANG BERKEMBANG PADA MASA ABU BAKAR AS-SIDDIQ.sejarah sahabat rosul khalifah abu bakar siddiq.

dan suka beramal.masa khalifah Abu Bakar As-Shiddiq.KISAH NABI MUHAMMAD BERSAMA UMAR BIN KHATTAB ABU BAKAR SIDIK ALI DAN UMAR.Peristiwa pada masa abu bakar Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq By abdainPublished: May 6. sehingga ia lebih . Nabi Muhammad Abu Bakar lahir pada tahun 573 M di Mekkah.masa pemerintahan khalifah abu bakar as sidiq. 2010 at 6:33 AMTags: Abu Bakar.makalah perjuangan pada masa khalifah abu bakar.makalah perjuangan dan pendidikan pada masa khalifah abu bakar. Ia selalu berusaha berbuat yang terbaik untuk menolong fakir miskin.masa suksesi abu bakar.makalah pemikiran abu bakar as siddiq. Abu Bakar As-shidiq. penyayang. Khalifah. terutama peristiwa Isra’ Mi’raj.Kolifah Nabi Muhammad.peran abu bakar memperjuangkan dakwah rasul. semenjak anak-anak. Gelarnya al-Shiddiq karena amat segera membenarkan Rasul dalam berbagai macam peristiwa.masa pemerintahan khalifah abu bakar as siddiq.kisruh politik abu bakar. lalu Nabi mengganti menjadi Abdullah.makalah tentang islam di masa khalifah abu bakar shiddiq.makalah tentang isra dan miraj nai muhammad SAW.Peran abu bakar siddik pada jaman nabi.khalifah pengganti nabi muhammad saw. nama sesungguhnya Abdullah ibn Abi Quhâfah al-Tamîmi. Seluruh kehidupannya dicurahkan untuk membeladakwah Nabi Muhammad. Abu Bakar lahir dari sebuah keluarga terhormat di Mekkah. Beliau adalah sahabat yang terpercaya dan dikagumi Nabi. Julukannya Abu Bakar (pemagi) karena pagi-pagi atau orang yang paling awal masuk Islam. Di masa jahiliyah bernama Abdul Ka’bah. ia adalah sosok pribadi yang terkenal jujur. Ia pemuda yang pertama menerima seruan Nabi tanpa banyak pertimbangan. halus. sehingga masyarakat Mekkah menaruh hormat kepadanya.makalah politik islam pada masa abu bakar as siddik.Kisah perjuangan khalifah abu bakar as sidiq.kisah pembangunan mesjid di jaman kahlifah abu bakar. Khilafah.kondisi pemerintahan pada masa abu bakar as siddiq. al-Shiddiq adalah gelar beliau.sidiq selama menjadi khalifah.

Abu Bakar menyumbangkan seluruh harta kekayaannya. Wafatnya Nabi Muhammad saw. Masalah suksesi mengakibatkan suasana politik umat Islam menjadi tegang. masyarakat Anshar menyelenggarakan musyawarah di gedung pertemuan bani Sa’idah untuk mengangkat khalifah dari kalangan mereka sendiri. Padahal semasa hidupnya Nabi Muhammad bersusah payah dan berhasil membina persaudaraan yang kokoh di antara semua pengikutnya. membawa masyarakat muslim yang masih bayi itu kepada suasana yang berwujud krisis konstitusional. Namun demikian. Selain itu. Dengan demikian Abu Bakar dan Nabi dalam perjuangan Islam dapat dikatakan sebagai mitra juang yang ideal. Hal ini disebabkan karena Nabi tidak menunjuk penggantinya bahkan tidak pula membentuk suatu dewan menurut garis-garis majelis suku yang mungkin bisa melaksanakan kekuasaan hingga Nabi wafat. Pada saat itu. Bahkan ketika Nabi memerlukan dana pembangunan Masjid di Madinah dan untuk perlengkapan ekspedisi ke Tabuk. Karena itu. yaitu antara kaum Muhajirin dan Anshar. golongan Muhajirin dan Anshar bersaing. Ketika Nabi hijrah ke Madinah ia menyertainya dan aktif dalam perjuangan selama di Madinah.dicintai oleh Nabi daripada sahabat lainnya. Fanatisme ini sempat mengancam kesatuan Islam yang baru saja terbentuk. Proses Pembentukan Khilâfah. karena menurut mereka Nabi telah menunjuk secara terang-terangan sebagai penggantinya. Dilambatkannya pemakaman jenazah Nabi menggambarkan betapa gawatnya krisis suksesi itu. masing-masing merasa diri berhak menjadi khalifah pengganti Nabi. Nabi tidak pernah memberi suatu wasiat mengenai siapa pengganti beliau setelah wafat. karena Ali adalah menantu dan kerabat Nabi. terdapat pula kelompok orang-orang yang menghendaki Ali bin Abi Thalib. Kadangkala Nabi menunjuknya sebagai imam shalat pengganti Nabi. . Namun demikian. Sedang Muhajirin mendesak Abu Bakar sebagai calon mereka karena ia dipandang yang paling layak untuk menggantikan Nabi. Mereka semula sepakat memilih Sa’id ibn Ubaidillah.

dengan bijaksana Abu Bakar berkata: “Sesungguhnya perjuangan kaum Anshar dalam perjuangan Islam tidak ada bandingannya. Demikian pula kaum Muhajirin menuntut bahwa Abu Bakar adalah seorang yang terbaik untuk menggantikan Nabi. ia adalah sepupu dan menantu Nabi. bahwa mereka adalah orang pertama memberi tempat dan posisi pada saat krisis yang gawat. karena masing-masing golongan merasa diri paling berhak menjadi khalifah penerus Nabi. Kaum Anshar menuntut. dan kalian dari kalangan Muhâjirin sekelompok kecil dari kami. Suasana politik semacam itu masih logis. Dalam proses selanjutnya. seorang khalifah pengganti Nabi haruslah dipilih dari kalangan mereka. sebab sebelum wafatnya Nabi sering menugaskan Abu Bakar untuk menggantikan beliau menjadi imam shalat jama’ah dan tugas-tugas tertentu.” Lalu orang Anshar itu berkata: “Kalau begitu pilihlah seorang pemimpin dari golongan kamu. karena masing-masing pihak punya alasan. seorang dari golongan Anshar berdiri berpidato: “Kami adalah Anshârullah dan pasukan Islam. Mendengarkan perkataan itu. umat nyaris di pinggir jurang perpecahan. Golongan yang menghendaki agar Ali yang mengganti Nabi beralasan bahwa Ali adalah generasi muda yang pertama masuk Islam. lalu Abu Bakar bersama Umar berangkat ke tempat tersebut. antara lain bahwa setelah Rasulullah wafat banyak sahabat menghendaki supaya khalifah tidak diserahkan kepada Ali karena umurnya yang masih muda. Dalam pertemuan itu. setelah Abu Bakar mendengar informasi bahwa golongan Anshar mengadakan musyawarah untuk mengangkat Sa’id bin Ubâdah menjadi khalifah pengganti Nabi. Tetapi sungguhpun demikian seluruh masyarakat Arabiyah mengetahui bahwa tidak ada penguasa Arab yang paling disegani melainkan dari kalangan Quraisy.” . dan kami akan menetapkan pemimpin dari golongan kami sendiri.kemungkinan terpilihnya Ali sangat tipis karena berbagai macam pertimbangan. Oleh sebab itu. Pada saat itu. Ternyata kalian mau menggabungkan kami dan mengambil hak kami serta mau memaksa kami”. Kondisi tersebut membawa suasana politik umat Islam semakin runyam.

Mereka semua menyatakan kerelaanya membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. namun bilamana aku tidak mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian. bantulah (ikutilah) aku. . Maka jika aku dapat menunaikan tugasku dengan baik. yakni sebagai pemegang tampuk kepemimpinan umat Islam yang semula dijabat oleh Nabi. kamu tidak perlu mentaatiku”. Orang yang kamu anggap kuat aku pandang lemah sampai aku dapat mengambil hak daripadanya. Sedang orang yang kamu pandang lemah aku pandang kuat. padahal bukanlah aku orang yang terbaik di antaramu. Umar segera berkata tegas: “Ingatlah bahwa dua pimpinan tidak akan dapat berkuasa dalam waktu yang bersamaan. Akhirnya. seraya menyampaikan sumpah setia kepadanya dan membaiatnya sebagai khalifah. Upaya-upaya yang dilakukan Abu Bakar. Pidato tersebut berisi prinsip-prinsip kekuasaan demokratis. tetapi jika aku berbuat salah. sampai aku dapat mengembalikan haknya kepadanya. maka luruskanlah. Sikap Umar tersebut diikuti oleh Abu Ubaidah dan tokoh-tokoh Anshar yang hadir dalam pertemuan tersebut. aku telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu.Menanggapi usulan tersebut. Dalam situasi musyawarah yang semakin kritis. Umar memegang tangan Abu Bakar dan mengangkatnya. bukan kekuasaan otoriter. Karena itu hendaklah kamu sekalian memilih di antara Umar dan Abu Ubaidah sebagai khalifah. Maka hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. seorang khalifah wajib menjalankan pemerintahan sesuai dengan Islam dan wajib mempertanggungjawabkan segala kebijaksanaannya kepada rakyat dan kepada Allah swt. beliau berpidato: “Wahai manusia.” Namun kedua tokoh yang diusulkan tersebut menolak sambil berkata: “Tidak! Kami tidak mempunyai kelebihan dari kamu sekalian dalam urusan ini”. krisis kesatuan dan solidaritas Islam terselesaikan. Pidato politik yang pertama disampaikan Abu Bakar ini mencerminkan kebijaksanaan politiknya. setelah Abu Bakar resmi diangkat jadi khalifah.

Karena itu. lalu berkembang menjadi perang merebut kemenangan. atau beralih agama dari Islam kepada kepercayaan semula. Gerakan mereka itu dianggap sangat mengancam stabilitas keamanan wilayah dan kekuasaan Islam. Rupanya gerakan Nabi-nabi palsu telah ada disaat Nabi masih hidup. Memerangi kaum Murtad . 1. bahkan menentang agama Islam. akhirnya hal tersebut dapat teratasi. Mereka melepaskan kesetiaan kepada khalifah. yaitu muncul di wilayah Arab bagian selatan. Namun berkat kesucian tekad khalifah dan segenap kaum Muslimin. 1. Yang pertama mengaku diri memegang peranan kenabian muncul di Yaman. Semua gerakan tersebut adalah merupakan ancaman bagi umat Islam dan sekaligus bertentangan dengan keyakinan Islam bahwa tidak ada lagi Nabi sesudah Muhammad saw. yaitu Aswad al-Ansi. Gerakan penumpasan nabi-nabi palsu. Selain itu adalah Tulaihah dan Sijjah ibn Haris. Gerakan terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat. Gerakan ini muncul sebagai salah satu akibat dari kewafatan Nabi. Gerakan penumpasan orang-orang murtad dan para pembangkang ternyata banyak menyita konsentrasi khalifah. . Upaya–upaya tersebut antara lain: 1. baik secara moral maupun secara politis. karena mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat bersama Muhammad dengan sendirinya batal disebabkan kewafatannya. Peristiwa kaum Murtad ini biasa dikenal dengan istilah “al-riddah”. Stabilitas keamanan Madinah pada saat itu terganggu. Kemudian menyusul Musailamah al-Kazzab yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah mengangkatnya sebagai mitra di dalam kenabian.Kebijaksanaan politik Abu Bakar tercermin dalam upaya-upaya yang dilakukannya. Secara politis merupakan pembangkangan terhadap lembaga kekhalifahan. khalifah dengan tegas melancarkan operasi pembersihan gerakan tersebut. yang berarti kemurtadan. Semula hal itu dimaksudkan sebagai tekanan untuk mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar. seorang wanita dari Arabiyah tengah.

sama artinya dengan penurunan kekuasaan. yaitu Khalid bin Walid dikirim ke Iraq dan dapat menguasai al-Hirah di tahun 634 M. karena kesalahan memahami ayat QS. dan kerugian yang diderita oleh umat Islam dalam perang Mu’tah. 9:103. Alasan lain. Pengiriman ekspedisi ini dianggap oleh khalifah suatu hal yang sangat penting artinya. Suatu sikap yang tidak disukai oleh suku-suku Arab. karena bertentangan dengan karakter mereka yang independen. karena itu kesalahan seseorang dapat dihapuskan dan dibersihkan. maka beliau mengarahkan perhatiannya kepada ekspansi ke luar sebagai lanjutan perjuangan masa Rasulullah. Khalid bin Walid kemudian diperintahkan meninggalkan Iraq menuju ke Suriah. Ekspansi yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar dimulai dengan pengiriman ekspedisi di bawah pimpinan Usamah bin Zaid ke perbatasan Suriah untuk membalas pembunuhan Zaid. Setelah ekspansi tersebut. dan Syurahbil ibn Hasan. Semua gerakan tersebut di atas merupakan program utama khalifah Abu Bakar karena beliau sadari bahwa gerakan mereka itu adalah ancaman dan sekaligus merupakan hambatan terhadap eksisnya Islam di Jazirah Arab masa itu. karena mereka mengira bahwa zakat adalah serupa pajak yang penyerahannya kepada perbendaharaan pusat di Madinah. namun banyak anggota majlis syura’ yang setuju untuk menunda pengiriman ekspedisi itu. . Jadi gerakan ini sebenarnya bertujuan untuk mengembalikan seseorang kepada kesucian dan kebenaran. 1. ayah Usamah. Tetapi Abu Bakar dengan tegas menolak kehendak menunda pengiriman itu. Upaya ekspansi wilayah Setelah Abu Bakar mengadakan pembersihan pemberontakan dalam negeri. Abu Bakar mengirim lagi kekuatan perangnya ke luar Arabiah. banyak orang yang enggan membayar zakat.Setelah Nabi wafat. yaitu Amr bin al-Ash. Untuk memperkuat tentara ini. Mereka menduga bahwa hanya Nabi saja yang berhak memungut zakat. Keberanian Abu Bakar untuk melanjutkan ekspedisi berhasil meyakinkan orang-orang Badui mengenai keadaan kekuatan Islam dalam negeri. Yazid bin Abi Sufyan. Ke Suriah dikirim tentara di bawah pimpinan tiga panglima.

juga adalah berkat kearifan beliau dalam menangani suatu kasus. bersifat sentral. sehingga beliau berhasil mengangkat Islam dari suasana kacau menjadi suasana damai.pemerintahan khalifah abu bakar.pidato abu bakar setelah dipilih menjadi khalifah.tahun lahir Abu bakar as-shiddiq.kelahiran Abu Bakar as-siddiq. Namun demikian.keberhasilan masa abu bakar.abu bakar sebagai khalifah.khalifah abu bakar as siddiq.alasan abu bakar diangkat jadi khalifah.nama nama nabi palsu pada masa kekhalifahan abu bakar.Semua pasukan yang dikirim ke luar berhasil membawa kemenangan dengan gemilang. Incoming search terms: pemikiran politik abu bakar. Waktu yang relatif singkat ini benar-benar dimanfaatkannya secara efektif. seperti juga di masa Nabi Muhammad saw.politik abu bakar.kenap abu bakar jadi khalifah.masa khalifah abu bakar assiddiq. akhirnya beliau berpulang ke rahmatullah dalam usia 63 tahun.sejarah perjuangan khalifah abu bakar as-siddiq. Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya bermusyawarah. (dari berbagai sumber).khalifah abu bakar.perjuangan khalifah abu bakar as-sidiq.khalifah abu bakar as-siddiq. Suatu hal yang perlu diperhatikan terhadap keberhasilan Abu Bakar dalam memperjuangkan Islam yaitu selain tekad niat suci dan kesungguhannya. Abu Bakar sebagai khalifah memperjuangkan Islam hanya kurang lebih dua tahun.yang jadi imam sholat waktu nabi muhammad wafat.islam dimasa khalifah abu bakar sidik.pidato abu bakar ketika diangkat jadi khalifah.tahun kelahiran abu bakar as-shiddiq.biografi abu bakar dalam memperjuangkan islam.tokoh yang menggantikan abu bakar menjadi khalifah. eksekutif dan yudikatif terpusat di tangan khalifah.apakah alasan abu bakar menjadi khalifah. Nampaknya kekuasaan yang digunakan oleh khalifah Abu Bakar.kibijakan politik khalifah abu bakar. yaitu pada hari senin 23 Agustus 634 M. Kekuasaan legislative.usaha yang dilakukan oleh abu bakar assidiq. Keberhasilan itu tidak terlepas dari system yang digunakan khalifah.alasan memilih abu bakar ash-shiddiq menjadi khalifah menggantikan nabi muhammad saw.pidato abubakar assidiq dalam .ekspansi wilayah islam khalifah abu bakar.Usaha-usaha Khalifah Abu Bakar.sejarah khalifah abu bakar as siddiq.keberhasilan perjuangan abu bakar ash shiddiq.setelah wafat rasulullah khalipah di serahkan kepada.makalah abu bakar sidik.PIDATO ABU BAKAR KETIKA NABI WAFAT.abu bakar hambatan suatu menjadi khalifah.usaha yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar As Sidiq.usaha yang dilaksanakan oleh abu bakar assiddiq ketika menjadi khalifah.peristiwa wafatnya abu bakar as-siddiq. seperti kekuasaan pada masa Rasulullah saw. Selain menjalankan roda pemerintahan. Dan suksesi kekhilâfahan kedua di tangan Umar bin Khattab. khalifah juga melaksanakan hokum.usaha yang dilakukan abubakar setelah diangkat khalifah.

kebijaksanan abu bakar as-sidiq menjadi khalifah.sebab nabi muhammad menunjuk sebagai penganti imam sholat.sejarah dan pemikiran politik islam pada masa abu bakar as-sidiq.perjuangan kaum muhajirin dan anshar.Perjalanan hidup abubakar as siddiq dimasa menjadi khalifah.nama nama nabi palsu semasa kepemimpinan khalifah abu bakar sidik.pidato abu bakar asshidiq ketika menjado khalifah.usaha usaha khalifah abu bakar sidik.sistem pemerintahan abu bakar as shiddiq.perjalanan hidup saidina abu bakar.biografi khalifah abu bakar as siddiq.abu bakar jadi khalifah.ILMU PENGETAHUAN YANG BERKEMBANG PADA MASA ABU BAKAR AS-SIDDIQ.hambatan waktu menjadi khalifah.dana nabi muhammad setelah di madinah.bahsa arab.alasan memilih abu bakar asshiddiq.KATA KATA ABU BAKAR SAAT DIPILIH MENJADI KHALIFAH.Sejarah khalifah abu bakar dan umar.pidato abu bakar as-siddiq.sejarah singkat abu bakar sahabat nabi muhammad.hambatan abu bakar saat menjadi khalifah.biografi singkat abu bakar as_shidiq.awal pertemuan nabi muhammad dengan abu bakar.alasan abu bakar dipilih sebagai khalifah pertama.suksesi sahabat nabi muhammad.alasan abu bakar as sidiq di pilih khalifah.Usaha yang dilakukan oleh abu bakar.ABU BAKAR MENJADI KHALIFAH.sistem pendidikan pada masa khalifah Abu bakar As-Shiddiq.ketika abu bakar jadi khalifah.peristiwa peperangan masa khalifah abu bakar as sidiq.kelahiran sampai wafat abu bakar as-siddiq.Pidato abu bakar as-siddiq waktu diangkat menjadi khalifah.pribadi khalifah abu bakar shidiq.6 khalifah pengganti nabi muhammad saw.alasan memilih abu bakar ash-shidiq menjadi khalifah menggantikan nabi muhammad saw.sejarah lengkap dari lahir sampai menjadi khalifah abu bakar as siddiq.perjuangan abu bakar assidiq.menjadi pribadi yang shiddiq.perjuangan abu bAkar as sIddiq.filosofi hidup Abu bakar as-siddiq.sebab terjadinya suksesi abu bakar.perjuangan abu bakar pada masa nabi Muhammad masih hidup.permasalahan masa abu bakar menjadi khalifah.ALASAN KENAPA ABU BAKAR PENGGANTI RASULULLAH.SIAPA YG PILIH ABU BAKAR SEBAGAI KHALIFAH.Politik masa khalifah abu bakar.tokoh perjuangan saidina abu bakar as-siddiq.politik pada masa khalifah abubakar.suksesi khlifah abu bakar kepada umar bin khatab.proses abu bakar as-shiddiq sebagai khalifah.hikmah kekhalifahan abu bakar as-shiddiq.kesuksesan zaman khalifah abu bakar.tugas utama abubakar as shidiq.kelebihan khalifah abu bakar as-shiddiq di mekah.hambAtan aBu bAkar ketika menjadi kholifah.Setelah nabi muhammad wafat bagaimana kondisi umat islam dan bagaimana proses pemilihan khalifah abu bakar siddik.sahabat pengganti nabi muhammad setelah meninggal.sejarah ketika abu bakar ash-shiddiq dipilih menjadikhalifah.masyarakat pada zaman khalifah abu bakar.hikmah pidato ABU BAKAR AS SYIDIQ setelah d angkat mnjdi khalifah.sejarah sahabat rosul khalifah abu bakar siddiq.hambatan-hambatan pada kepemimpinan abu bakar as-shidiq.Usaha yang dilakukan abu bakar.pembangunan pada masa .Dakwah Abu Assiddik di Madinah.nama nama nabi palsu pada masa khalifah abu bakar.sejarah lengkap setelah abu bakar menjadi khalifah.keberhasilan perjaungan abu bakar.www mengapa nabi muhammad saw tidak memilih atau menunjuk siapa pengganti beliau setelah wafat?.perjuangan khalifah abu bakar asshiddiq.pidato abu bakar as-siddiq saat menjadi khalifah.program utama abu bakar.keberanian abu bakar assidiq.hikmah pemerintahan kholifah abu bakar.kebijakan abu bakar as siddiq saat menjadi khalifah.abubakar asshiddiq.sejarah politik islam pada masa abu bakar siddiq.sikap abu bakar ketika menjadi khalifah.nama-nama nabi palsu di masa khalifah abubakar.apa alasan abu bakar menunjuk umar untuk menjadi khlaifah ke 2.perjuangan abu bakar as sidiq di madinah.perjuangan abu bakar di masa nabi masih hidup.perjuangan abu bakar ash shiddiq pada zaman nabi muhammad.suksesi nai muhammad.sayyidina abu bakar as shidiq isra.kekuatan pemerintahan Abu Bakar AsSiddiq.

makalah perjuangan dan pendidikan pada masa khalifah abu bakar.pemikiran pendidikan sahabat abu bakar as siddiq.Peran abu bakar siddik pada jaman nabi.masa khalifah Abu Bakar As-Shiddiq.makalah politik islam pada masa abu bakar as siddik.makalah tentang islam di masa khalifah abu bakar shiddiq.peran abu bakar memperjuangkan dakwah rasul.pendahuluan makalah abu bakar assiddiq.kisah pembangunan mesjid di jaman kahlifah abu bakar.pemikiran politik ABU BAKAR ASH SHIDDIQ.makalah tentang isra dan miraj nai muhammad SAW.masa suksesi abu bakar.kisruh politik abu bakar.kondisi pemerintahan pada masa abu bakar as siddiq.masa pemerintahan khalifah abu bakar as siddiq.pemberontakan para pembangkang abu bakar al sidiq.khalifah pengganti nabi muhammad saw.Kisah perjuangan khalifah abu bakar as sidiq.Kolifah Nabi Muhammad.khalifah abubakar.makalah perjuangan pada masa khalifah abu bakar.pembentukan khalifah abu bakar.peran abu bakar as sidiq selama menjadi khalifah.makalah pemikiran abu bakar as siddiq.masa pemerintahan khalifah abu bakar as sidiq.Peristiwa pada masa abu bakar Posted by fadzm2 at 6:52 AM .KISAH NABI MUHAMMAD BERSAMA UMAR BIN KHATTAB ABU BAKAR SIDIK ALI DAN UMAR.