Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq By abdainPublished: May 6, 2010 at 6:33 AM Tags: Abu Bakar, Abu Bakar Asshidiq, Khalifah, Khilafah

, Nabi Muhammad Abu Bakar lahir pada tahun 573 M di Mekkah. al-Shiddiq adalah gelar beliau, nama sesungguhnya Abdullah ibn Abi Quhâfah al-Tamîmi. Di masa jahiliyah bernama Abdul Ka’bah, lalu Nabi mengganti menjadi Abdullah. Julukannya Abu Bakar (pemagi) karena pagi-pagi atau orang yang paling awal masuk Islam. Gelarnya al-Shiddiq karena amat segera membenarkan Rasul dalam berbagai macam peristiwa, terutama peristiwa Isra’ Mi’raj. Abu Bakar lahir dari sebuah keluarga terhormat di Mekkah, semenjak anak-anak, ia adalah sosok pribadi yang terkenal jujur, halus, penyayang, dan suka beramal, sehingga masyarakat Mekkah menaruh hormat kepadanya. Ia selalu berusaha berbuat yang terbaik untuk menolong fakir miskin. Beliau adalah sahabat yang terpercaya dan dikagumi Nabi. Ia pemuda yang pertama menerima seruan Nabi tanpa banyak pertimbangan. Seluruh kehidupannya dicurahkan untuk membela dakwah Nabi Muhammad, sehingga ia lebih dicintai oleh Nabi daripada sahabat lainnya. Kadangkala Nabi menunjuknya sebagai imam shalat pengganti Nabi. Ketika Nabi hijrah ke Madinah ia menyertainya dan aktif dalam perjuangan selama di Madinah. Bahkan ketika Nabi memerlukan dana pembangunan Masjid di Madinah dan untuk perlengkapan ekspedisi ke Tabuk, Abu Bakar menyumbangkan seluruh harta kekayaannya. Dengan demikian Abu Bakar dan Nabi dalam perjuangan Islam dapat dikatakan sebagai mitra juang yang ideal. Namun demikian, Nabi tidak pernah memberi suatu wasiat mengenai siapa pengganti beliau setelah wafat. Proses Pembentukan Khilâfah. Wafatnya Nabi Muhammad saw. membawa masyarakat muslim yang masih bayi itu kepada suasana yang berwujud krisis konstitusional. Hal ini disebabkan karena Nabi tidak menunjuk penggantinya bahkan tidak pula membentuk suatu dewan menurut garis-garis majelis suku yang mungkin bisa melaksanakan kekuasaan hingga Nabi wafat. Karena itu, golongan Muhajirin dan Anshar bersaing, masing-masing merasa diri berhak menjadi khalifah pengganti Nabi. Fanatisme ini sempat mengancam kesatuan Islam yang baru saja terbentuk. Masalah suksesi mengakibatkan suasana politik umat Islam menjadi tegang. Padahal semasa hidupnya Nabi Muhammad bersusah payah dan berhasil membina persaudaraan yang kokoh di antara semua pengikutnya, yaitu antara kaum Muhajirin dan Anshar. Dilambatkannya pemakaman jenazah Nabi menggambarkan betapa gawatnya krisis suksesi itu. Pada saat itu, masyarakat Anshar menyelenggarakan musyawarah di gedung pertemuan bani

Tetapi sungguhpun demikian seluruh masyarakat Arabiyah mengetahui bahwa tidak ada penguasa Arab yang paling disegani melainkan dari kalangan Quraisy. Pada saat itu. Suasana politik semacam itu masih logis. Selain itu. terdapat pula kelompok orang-orang yang menghendaki Ali bin Abi Thalib. Ternyata kalian mau menggabungkan kami dan mengambil hak kami serta mau memaksa kami”. sebab sebelum wafatnya Nabi sering menugaskan Abu Bakar untuk menggantikan beliau menjadi imam shalat jama’ah dan tugas-tugas tertentu. seorang dari golongan Anshar berdiri berpidato: “Kami adalah Anshârullah dan pasukan Islam. Dalam proses selanjutnya. ia adalah sepupu dan menantu Nabi. karena masingmasing golongan merasa diri paling berhak menjadi khalifah penerus Nabi. Mereka semula sepakat memilih Sa’id ibn Ubaidillah. setelah Abu Bakar mendengar informasi bahwa golongan Anshar mengadakan musyawarah untuk mengangkat Sa’id bin Ubâdah menjadi khalifah pengganti Nabi. Sedang Muhajirin mendesak Abu Bakar sebagai calon mereka karena ia dipandang yang paling layak untuk menggantikan Nabi. karena Ali adalah menantu dan kerabat Nabi. karena menurut mereka Nabi telah menunjuk secara terang-terangan sebagai penggantinya. kemungkinan terpilihnya Ali sangat tipis karena berbagai macam pertimbangan. Namun demikian. dan kalian dari kalangan Muhâjirin sekelompok kecil dari kami. bahwa mereka adalah orang pertama memberi tempat dan posisi pada saat krisis yang gawat. Umar segera berkata tegas: “Ingatlah bahwa . dan kami akan menetapkan pemimpin dari golongan kami sendiri. Kondisi tersebut membawa suasana politik umat Islam semakin runyam. karena masing-masing pihak punya alasan. Demikian pula kaum Muhajirin menuntut bahwa Abu Bakar adalah seorang yang terbaik untuk menggantikan Nabi. Mendengarkan perkataan itu. Kaum Anshar menuntut. dengan bijaksana Abu Bakar berkata: “Sesungguhnya perjuangan kaum Anshar dalam perjuangan Islam tidak ada bandingannya.” Lalu orang Anshar itu berkata: “Kalau begitu pilihlah seorang pemimpin dari golongan kamu. Dalam pertemuan itu. antara lain bahwa setelah Rasulullah wafat banyak sahabat menghendaki supaya khalifah tidak diserahkan kepada Ali karena umurnya yang masih muda. seorang khalifah pengganti Nabi haruslah dipilih dari kalangan mereka. Golongan yang menghendaki agar Ali yang mengganti Nabi beralasan bahwa Ali adalah generasi muda yang pertama masuk Islam. Oleh sebab itu.Sa’idah untuk mengangkat khalifah dari kalangan mereka sendiri. lalu Abu Bakar bersama Umar berangkat ke tempat tersebut.” Menanggapi usulan tersebut. umat nyaris di pinggir jurang perpecahan.

padahal bukanlah aku orang yang terbaik di antaramu. Secara politis merupakan pembangkangan terhadap lembaga kekhalifahan. Pidato tersebut berisi prinsip-prinsip kekuasaan demokratis. Sikap Umar tersebut diikuti oleh Abu Ubaidah dan tokoh-tokoh Anshar yang hadir dalam pertemuan tersebut. Maka jika aku dapat menunaikan tugasku dengan baik. Mereka semua menyatakan kerelaanya membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Dalam situasi musyawarah yang semakin kritis. maka luruskanlah. Upaya–upaya tersebut antara lain: Memerangi kaum Murtad . Gerakan ini muncul sebagai salah satu akibat dari kewafatan Nabi. kamu tidak perlu mentaatiku”. seraya menyampaikan sumpah setia kepadanya dan membaiatnya sebagai khalifah. Umar memegang tangan Abu Bakar dan mengangkatnya. beliau berpidato: “Wahai manusia. Mereka melepaskan kesetiaan kepada khalifah. karena mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat bersama Muhammad dengan sendirinya batal disebabkan kewafatannya. tetapi jika aku berbuat salah. sampai aku dapat mengembalikan haknya kepadanya. Kebijaksanaan politik Abu Bakar tercermin dalam upaya-upaya yang dilakukannya. aku telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu. Sedang orang yang kamu pandang lemah aku pandang kuat. Gerakan mereka itu dianggap sangat mengancam stabilitas . Dengan demikian. atau beralih agama dari Islam kepada kepercayaan semula. krisis kesatuan dan solidaritas Islam terselesaikan. bantulah (ikutilah) aku. Peristiwa kaum Murtad ini biasa dikenal dengan istilah “al-riddah”. yang berarti kemurtadan. bukan kekuasaan otoriter. Karena itu hendaklah kamu sekalian memilih di antara Umar dan Abu Ubaidah sebagai khalifah. yakni sebagai pemegang tampuk kepemimpinan umat Islam yang semula dijabat oleh Nabi. Maka hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang kamu anggap kuat aku pandang lemah sampai aku dapat mengambil hak daripadanya.” Namun kedua tokoh yang diusulkan tersebut menolak sambil berkata: “Tidak! Kami tidak mempunyai kelebihan dari kamu sekalian dalam urusan ini”. Akhirnya.dua pimpinan tidak akan dapat berkuasa dalam waktu yang bersamaan. Pidato politik yang pertama disampaikan Abu Bakar ini mencerminkan kebijaksanaan politiknya. setelah Abu Bakar resmi diangkat jadi khalifah. seorang khalifah wajib menjalankan pemerintahan sesuai dengan Islam dan wajib mempertanggungjawabkan segala kebijaksanaannya kepada rakyat dan kepada Allah swt. bahkan menentang agama Islam. Upaya-upaya yang dilakukan Abu Bakar. namun bilamana aku tidak mematuhi Allah dan Rasul-Nya.

Ekspansi yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar dimulai dengan pengiriman ekspedisi di bawah pimpinan Usamah bin Zaid ke perbatasan Suriah untuk membalas pembunuhan Zaid. Gerakan penumpasan nabi-nabi palsu. akhirnya hal tersebut dapat teratasi. dan kerugian yang diderita oleh umat Islam dalam perang Mu’tah. seorang wanita dari Arabiyah tengah. sama artinya dengan penurunan kekuasaan. Rupanya gerakan Nabi-nabi palsu telah ada disaat Nabi masih hidup. yaitu muncul di wilayah Arab bagian selatan. Suatu sikap yang tidak disukai oleh suku-suku Arab. karena mereka mengira bahwa zakat adalah serupa pajak yang penyerahannya kepada perbendaharaan pusat di Madinah.keamanan wilayah dan kekuasaan Islam. Upaya ekspansi wilayah Setelah Abu Bakar mengadakan pembersihan pemberontakan dalam negeri. Semua gerakan tersebut adalah merupakan ancaman bagi umat Islam dan sekaligus bertentangan dengan keyakinan Islam bahwa tidak ada lagi Nabi sesudah Muhammad saw. Kemudian menyusul Musailamah al-Kazzab yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah mengangkatnya sebagai mitra di dalam kenabian. Yang pertama mengaku diri memegang peranan kenabian muncul di Yaman. Gerakan terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat. khalifah dengan tegas melancarkan operasi pembersihan gerakan tersebut. ayah Usamah. 9:103. karena itu kesalahan seseorang dapat dihapuskan dan dibersihkan. karena kesalahan memahami ayat QS. maka beliau mengarahkan perhatiannya kepada ekspansi ke luar sebagai lanjutan perjuangan masa Rasulullah. karena bertentangan dengan karakter mereka yang independen. banyak orang yang enggan membayar zakat. Semula hal itu dimaksudkan sebagai tekanan untuk mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar. Pengiriman ekspedisi ini dianggap oleh khalifah suatu . Semua gerakan tersebut di atas merupakan program utama khalifah Abu Bakar karena beliau sadari bahwa gerakan mereka itu adalah ancaman dan sekaligus merupakan hambatan terhadap eksisnya Islam di Jazirah Arab masa itu. Selain itu adalah Tulaihah dan Sijjah ibn Haris. baik secara moral maupun secara politis. Alasan lain. Stabilitas keamanan Madinah pada saat itu terganggu. Jadi gerakan ini sebenarnya bertujuan untuk mengembalikan seseorang kepada kesucian dan kebenaran. lalu berkembang menjadi perang merebut kemenangan. Mereka menduga bahwa hanya Nabi saja yang berhak memungut zakat. Gerakan penumpasan orang-orang murtad dan para pembangkang ternyata banyak menyita konsentrasi khalifah. Namun berkat kesucian tekad khalifah dan segenap kaum Muslimin. Setelah Nabi wafat. yaitu Aswad al-Ansi. Karena itu.

sejarah perjuangan khalifah abu bakar as-siddiq. khalifah juga melaksanakan hokum. Abu Bakar sebagai khalifah memperjuangkan Islam hanya kurang lebih dua tahun. Kekuasaan legislative.perjuangan khalifah abu bakar as-sidiq. Keberanian Abu Bakar untuk melanjutkan ekspedisi berhasil meyakinkan orang-orang Badui mengenai keadaan kekuatan Islam dalam negeri. Untuk memperkuat tentara ini.tahun lahir Abu bakar as-shiddiq.peristiwa wafatnya abu bakar as-siddiq.khalifah abu bakar as-siddiq. eksekutif dan yudikatif terpusat di tangan khalifah.apakah alasan abu bakar menjadi khalifah. Suatu hal yang perlu diperhatikan terhadap keberhasilan Abu Bakar dalam memperjuangkan Islam yaitu selain tekad niat suci dan kesungguhannya. (dari berbagai sumber). akhirnya beliau berpulang ke rahmatullah dalam usia 63 tahun. Nampaknya kekuasaan yang digunakan oleh khalifah Abu Bakar.tokoh yang menggantikan abu bakar menjadi khalifah.alasan abu bakar diangkat jadi khalifah. yaitu Amr bin al-Ash. Selain menjalankan roda pemerintahan. Ke Suriah dikirim tentara di bawah pimpinan tiga panglima. Incoming search terms: pemikiran politik abu bakar. Abu Bakar mengirim lagi kekuatan perangnya ke luar Arabiah.alasan memilih abu bakar ash-shiddiq menjadi . yaitu Khalid bin Walid dikirim ke Iraq dan dapat menguasai al-Hirah di tahun 634 M. juga adalah berkat kearifan beliau dalam menangani suatu kasus.tahun kelahiran abu bakar as-shiddiq.abu bakar hambatan suatu menjadi khalifah. Semua pasukan yang dikirim ke luar berhasil membawa kemenangan dengan gemilang. Khalid bin Walid kemudian diperintahkan meninggalkan Iraq menuju ke Suriah.hal yang sangat penting artinya.sejarah khalifah abu bakar as siddiq. Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya bermusyawarah.kelahiran Abu Bakar as-siddiq. seperti kekuasaan pada masa Rasulullah saw. Keberhasilan itu tidak terlepas dari system yang digunakan khalifah. Dan suksesi kekhilâfahan kedua di tangan Umar bin Khattab. yaitu pada hari senin 23 Agustus 634 M. Setelah ekspansi tersebut. Namun demikian.keberhasilan perjuangan abu bakar ash shiddiq. seperti juga di masa Nabi Muhammad saw. bersifat sentral. Tetapi Abu Bakar dengan tegas menolak kehendak menunda pengiriman itu.keberhasilan masa abu bakar. dan Syurahbil ibn Hasan. Waktu yang relatif singkat ini benar-benar dimanfaatkannya secara efektif.usaha yang dilakukan oleh abu bakar assidiq. sehingga beliau berhasil mengangkat Islam dari suasana kacau menjadi suasana damai. Yazid bin Abi Sufyan.PIDATO ABU BAKAR KETIKA NABI WAFAT. namun banyak anggota majlis syura’ yang setuju untuk menunda pengiriman ekspedisi itu.

Pidato abu bakar as-siddiq waktu diangkat menjadi khalifah.sebab nabi muhammad menunjuk .islam dimasa khalifah abu bakar sidik.sahabat pengganti nabi muhammad setelah meninggal.pidato abu bakar as-siddiq saat menjadi khalifah.ekspansi wilayah islam khalifah abu bakar.suksesi sahabat nabi muhammad.program utama abu bakar.tokoh perjuangan saidina abu bakar as-siddiq.sejarah singkat abu bakar sahabat nabi muhammad.Usaha yang dilakukan abu bakar.sistem pemerintahan abu bakar as shiddiq.politik pada masa khalifah abubakar.pemerintahan khalifah abu bakar.Usaha-usaha Khalifah Abu Bakar.SIAPA YG PILIH ABU BAKAR SEBAGAI KHALIFAH.perjuangan kaum muhajirin dan anshar.pribadi khalifah abu bakar shidiq.proses abu bakar as-shiddiq sebagai khalifah.perjuangan abu bAkar as sIddiq.kibijakan politik khalifah abu bakar.perjuangan khalifah abu bakar as-shiddiq.masa khalifah abu bakar as-siddiq.tugas utama abubakar as shidiq.makalah abu bakar sidik.Politik masa khalifah abu bakar.pidato abu bakar setelah dipilih menjadi khalifah.sikap abu bakar ketika menjadi khalifah.permasalahan masa abu bakar menjadi khalifah.pidato abubakar assidiq dalam bahsa arab.perjuangan abu bakar as sidiq di madinah.khalifah abu bakar.suksesi khlifah abu bakar kepada umar bin khatab.sistem pendidikan pada masa khalifah Abu bakar As-Shiddiq.usaha yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar As Sidiq.nama nama nabi palsu pada masa kekhalifahan abu bakar.Usaha yang dilakukan oleh abu bakar.usaha usaha khalifah abu bakar sidik.kenap abu bakar jadi khalifah.khalifah menggantikan nabi muhammad saw.perjuangan abu bakar di masa nabi masih hidup.Perjalanan hidup abubakar as siddiq dimasa menjadi khalifah.suksesi nai muhammad.peristiwa peperangan masa khalifah abu bakar as sidiq.pidato abu bakar asshidiq ketika menjado khalifah.perjuangan abu bakar ash shiddiq pada zaman nabi muhammad.khalifah abu bakar as siddiq.perjuangan abu bakar assidiq.pidato abu bakar assiddiq.Setelah nabi muhammad wafat bagaimana kondisi umat islam dan bagaimana proses pemilihan khalifah abu bakar siddik.yang jadi imam sholat waktu nabi muhammad wafat.sayyidina abu bakar as shidiq isra.usaha yang dilaksanakan oleh abu bakar assiddiq ketika menjadi khalifah.abu bakar sebagai khalifah.perjuangan abu bakar pada masa nabi Muhammad masih hidup.biografi abu bakar dalam memperjuangkan islam.perjalanan hidup saidina abu bakar.politik abu bakar.usaha yang dilakukan abubakar setelah diangkat khalifah.pidato abu bakar ketika diangkat jadi khalifah.setelah wafat rasulullah khalipah di serahkan kepada.

pendahuluan makalah abu bakar as-siddiq.ALASAN KENAPA ABU BAKAR PENGGANTI RASULULLAH.menjadi pribadi yang shiddiq.pemberontakan para pembangkang abu bakar al sidiq.filosofi hidup Abu bakar as-siddiq.kelebihan khalifah abu bakar asshiddiq di mekah.ILMU PENGETAHUAN YANG BERKEMBANG PADA MASA ABU BAKAR AS-SIDDIQ.kebijakan abu bakar as siddiq saat menjadi khalifah.hambatan waktu menjadi khalifah.kesuksesan zaman khalifah abu bakar.keberhasilan perjaungan abu bakar.alasan abu bakar as sidiq di pilih khalifah.pembangunan pada masa khalifah abubakar.www mengapa nabi muhammad saw tidak memilih atau menunjuk siapa pengganti beliau setelah wafat?.sejarah dan pemikiran politik islam pada masa abu bakar as-sidiq.nama nama nabi palsu semasa kepemimpinan khalifah abu bakar sidik.pemikiran politik ABU BAKAR ASH SHIDDIQ.masyarakat pada zaman khalifah abu bakar.hikmah pidato ABU BAKAR AS SYIDIQ setelah d angkat mnjdi khalifah.sejarah sahabat rosul khalifah abu bakar siddiq.ketika abu bakar jadi khalifah.nama nama nabi palsu pada masa khalifah abu bakar.peran abu bakar as .sejarah ketika abu bakar ash-shiddiq dipilih menjadikhalifah.hikmah pemerintahan kholifah abu bakar.abu bakar jadi khalifah.abubakar asshiddiq.apa alasan abu bakar menunjuk umar untuk menjadi khlaifah ke 2.alasan memilih abu bakar asshiddiq.nama-nama nabi palsu di masa khalifah abubakar.sebab terjadinya suksesi abu bakar.awal pertemuan nabi muhammad dengan abu bakar.dana nabi muhammad setelah di madinah.KATA KATA ABU BAKAR SAAT DIPILIH MENJADI KHALIFAH.ABU BAKAR MENJADI KHALIFAH.sejarah politik islam pada masa abu bakar siddiq.keberanian abu bakar assidiq.kebijaksanan abu bakar as-sidiq menjadi khalifah.biografi khalifah abu bakar as siddiq.Dakwah Abu Assiddik di Madinah.Sejarah khalifah abu bakar dan umar.kelahiran sampai wafat abu bakar as-siddiq.biografi singkat abu bakar as_shidiq.sejarah lengkap setelah abu bakar menjadi khalifah.hambatan-hambatan pada kepemimpinan abu bakar as-shidiq.hikmah kekhalifahan abu bakar as-shiddiq.hambAtan aBu bAkar ketika menjadi kholifah.sebagai penganti imam sholat.sejarah lengkap dari lahir sampai menjadi khalifah abu bakar as siddiq.hambatan abu bakar saat menjadi khalifah.alasan abu bakar dipilih sebagai khalifah pertama.pembentukan khalifah abu bakar.pemikiran pendidikan sahabat abu bakar as siddiq.kekuatan pemerintahan Abu Bakar AsSiddiq.alasan memilih abu bakar ash-shidiq menjadi khalifah menggantikan nabi muhammad saw.6 khalifah pengganti nabi muhammad saw.

halus. Gelarnya al-Shiddiq karena amat segera membenarkan Rasul dalam berbagai macam peristiwa. dan suka beramal. Abu Bakar As-shidiq.Kolifah Nabi Muhammad. 2010 at 6:33 AMTags: Abu Bakar.Peristiwa pada masa abu bakar Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq By abdainPublished: May 6. Di masa jahiliyah bernama Abdul Ka’bah.kisah pembangunan mesjid di jaman kahlifah abu bakar. nama sesungguhnya Abdullah ibn Abi Quhâfah al-Tamîmi.peran abu bakar memperjuangkan dakwah rasul.makalah pemikiran abu bakar as siddiq.masa pemerintahan khalifah abu bakar as sidiq. Nabi Muhammad Abu Bakar lahir pada tahun 573 M di Mekkah.KISAH NABI MUHAMMAD BERSAMA UMAR BIN KHATTAB ABU BAKAR SIDIK ALI DAN UMAR.sidiq selama menjadi khalifah.makalah tentang isra dan miraj nai muhammad SAW. Julukannya Abu Bakar (pemagi) karena pagi-pagi atau orang yang paling awal masuk Islam. Khalifah.makalah tentang islam di masa khalifah abu bakar shiddiq.Kisah perjuangan khalifah abu bakar as sidiq.makalah politik islam pada masa abu bakar as siddik. Seluruh kehidupannya dicurahkan untuk membeladakwah Nabi Muhammad. semenjak anak-anak.kisruh politik abu bakar. al-Shiddiq adalah gelar beliau. Ia selalu berusaha berbuat yang terbaik untuk menolong fakir miskin.khalifah pengganti nabi muhammad saw. ia adalah sosok pribadi yang terkenal jujur. Khilafah.Peran abu bakar siddik pada jaman nabi. lalu Nabi mengganti menjadi Abdullah.masa khalifah Abu Bakar As-Shiddiq.kondisi pemerintahan pada masa abu bakar as siddiq.makalah perjuangan dan pendidikan pada masa khalifah abu bakar. sehingga masyarakat Mekkah menaruh hormat kepadanya.masa pemerintahan khalifah abu bakar as siddiq. Beliau adalah sahabat yang terpercaya dan dikagumi Nabi. penyayang.masa suksesi abu bakar. sehingga ia lebih . terutama peristiwa Isra’ Mi’raj.makalah perjuangan pada masa khalifah abu bakar. Ia pemuda yang pertama menerima seruan Nabi tanpa banyak pertimbangan. Abu Bakar lahir dari sebuah keluarga terhormat di Mekkah.

Karena itu. Masalah suksesi mengakibatkan suasana politik umat Islam menjadi tegang. Hal ini disebabkan karena Nabi tidak menunjuk penggantinya bahkan tidak pula membentuk suatu dewan menurut garis-garis majelis suku yang mungkin bisa melaksanakan kekuasaan hingga Nabi wafat. Ketika Nabi hijrah ke Madinah ia menyertainya dan aktif dalam perjuangan selama di Madinah. karena Ali adalah menantu dan kerabat Nabi. membawa masyarakat muslim yang masih bayi itu kepada suasana yang berwujud krisis konstitusional. Wafatnya Nabi Muhammad saw. Sedang Muhajirin mendesak Abu Bakar sebagai calon mereka karena ia dipandang yang paling layak untuk menggantikan Nabi. masyarakat Anshar menyelenggarakan musyawarah di gedung pertemuan bani Sa’idah untuk mengangkat khalifah dari kalangan mereka sendiri. Namun demikian. Nabi tidak pernah memberi suatu wasiat mengenai siapa pengganti beliau setelah wafat. karena menurut mereka Nabi telah menunjuk secara terang-terangan sebagai penggantinya. yaitu antara kaum Muhajirin dan Anshar.dicintai oleh Nabi daripada sahabat lainnya. . golongan Muhajirin dan Anshar bersaing. Namun demikian. Proses Pembentukan Khilâfah. Abu Bakar menyumbangkan seluruh harta kekayaannya. Mereka semula sepakat memilih Sa’id ibn Ubaidillah. Bahkan ketika Nabi memerlukan dana pembangunan Masjid di Madinah dan untuk perlengkapan ekspedisi ke Tabuk. terdapat pula kelompok orang-orang yang menghendaki Ali bin Abi Thalib. Padahal semasa hidupnya Nabi Muhammad bersusah payah dan berhasil membina persaudaraan yang kokoh di antara semua pengikutnya. Dilambatkannya pemakaman jenazah Nabi menggambarkan betapa gawatnya krisis suksesi itu. masing-masing merasa diri berhak menjadi khalifah pengganti Nabi. Pada saat itu. Selain itu. Kadangkala Nabi menunjuknya sebagai imam shalat pengganti Nabi. Dengan demikian Abu Bakar dan Nabi dalam perjuangan Islam dapat dikatakan sebagai mitra juang yang ideal. Fanatisme ini sempat mengancam kesatuan Islam yang baru saja terbentuk.

Ternyata kalian mau menggabungkan kami dan mengambil hak kami serta mau memaksa kami”. setelah Abu Bakar mendengar informasi bahwa golongan Anshar mengadakan musyawarah untuk mengangkat Sa’id bin Ubâdah menjadi khalifah pengganti Nabi. seorang khalifah pengganti Nabi haruslah dipilih dari kalangan mereka. Suasana politik semacam itu masih logis. dan kami akan menetapkan pemimpin dari golongan kami sendiri. seorang dari golongan Anshar berdiri berpidato: “Kami adalah Anshârullah dan pasukan Islam. Kondisi tersebut membawa suasana politik umat Islam semakin runyam. Golongan yang menghendaki agar Ali yang mengganti Nabi beralasan bahwa Ali adalah generasi muda yang pertama masuk Islam. Dalam pertemuan itu. dan kalian dari kalangan Muhâjirin sekelompok kecil dari kami. Tetapi sungguhpun demikian seluruh masyarakat Arabiyah mengetahui bahwa tidak ada penguasa Arab yang paling disegani melainkan dari kalangan Quraisy. Pada saat itu. Kaum Anshar menuntut. Mendengarkan perkataan itu. ia adalah sepupu dan menantu Nabi. lalu Abu Bakar bersama Umar berangkat ke tempat tersebut. Dalam proses selanjutnya. bahwa mereka adalah orang pertama memberi tempat dan posisi pada saat krisis yang gawat.” . dengan bijaksana Abu Bakar berkata: “Sesungguhnya perjuangan kaum Anshar dalam perjuangan Islam tidak ada bandingannya. sebab sebelum wafatnya Nabi sering menugaskan Abu Bakar untuk menggantikan beliau menjadi imam shalat jama’ah dan tugas-tugas tertentu. umat nyaris di pinggir jurang perpecahan. Oleh sebab itu. karena masing-masing golongan merasa diri paling berhak menjadi khalifah penerus Nabi.” Lalu orang Anshar itu berkata: “Kalau begitu pilihlah seorang pemimpin dari golongan kamu. Demikian pula kaum Muhajirin menuntut bahwa Abu Bakar adalah seorang yang terbaik untuk menggantikan Nabi. antara lain bahwa setelah Rasulullah wafat banyak sahabat menghendaki supaya khalifah tidak diserahkan kepada Ali karena umurnya yang masih muda.kemungkinan terpilihnya Ali sangat tipis karena berbagai macam pertimbangan. karena masing-masing pihak punya alasan.

aku telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu. beliau berpidato: “Wahai manusia. Pidato tersebut berisi prinsip-prinsip kekuasaan demokratis. sampai aku dapat mengembalikan haknya kepadanya. tetapi jika aku berbuat salah. yakni sebagai pemegang tampuk kepemimpinan umat Islam yang semula dijabat oleh Nabi. Orang yang kamu anggap kuat aku pandang lemah sampai aku dapat mengambil hak daripadanya.Menanggapi usulan tersebut. Karena itu hendaklah kamu sekalian memilih di antara Umar dan Abu Ubaidah sebagai khalifah.” Namun kedua tokoh yang diusulkan tersebut menolak sambil berkata: “Tidak! Kami tidak mempunyai kelebihan dari kamu sekalian dalam urusan ini”. krisis kesatuan dan solidaritas Islam terselesaikan. seorang khalifah wajib menjalankan pemerintahan sesuai dengan Islam dan wajib mempertanggungjawabkan segala kebijaksanaannya kepada rakyat dan kepada Allah swt. Sedang orang yang kamu pandang lemah aku pandang kuat. setelah Abu Bakar resmi diangkat jadi khalifah. seraya menyampaikan sumpah setia kepadanya dan membaiatnya sebagai khalifah. namun bilamana aku tidak mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Maka jika aku dapat menunaikan tugasku dengan baik. Maka hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Akhirnya. bukan kekuasaan otoriter. Sikap Umar tersebut diikuti oleh Abu Ubaidah dan tokoh-tokoh Anshar yang hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka semua menyatakan kerelaanya membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Umar segera berkata tegas: “Ingatlah bahwa dua pimpinan tidak akan dapat berkuasa dalam waktu yang bersamaan. Dalam situasi musyawarah yang semakin kritis. bantulah (ikutilah) aku. . kamu tidak perlu mentaatiku”. padahal bukanlah aku orang yang terbaik di antaramu. Upaya-upaya yang dilakukan Abu Bakar. Umar memegang tangan Abu Bakar dan mengangkatnya. Pidato politik yang pertama disampaikan Abu Bakar ini mencerminkan kebijaksanaan politiknya. Dengan demikian. maka luruskanlah.

bahkan menentang agama Islam. 1. atau beralih agama dari Islam kepada kepercayaan semula. Semula hal itu dimaksudkan sebagai tekanan untuk mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar. Peristiwa kaum Murtad ini biasa dikenal dengan istilah “al-riddah”. yaitu Aswad al-Ansi. seorang wanita dari Arabiyah tengah. yang berarti kemurtadan. Memerangi kaum Murtad . lalu berkembang menjadi perang merebut kemenangan. Gerakan mereka itu dianggap sangat mengancam stabilitas keamanan wilayah dan kekuasaan Islam. Selain itu adalah Tulaihah dan Sijjah ibn Haris. Upaya–upaya tersebut antara lain: 1. Karena itu. Mereka melepaskan kesetiaan kepada khalifah. Namun berkat kesucian tekad khalifah dan segenap kaum Muslimin. karena mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat bersama Muhammad dengan sendirinya batal disebabkan kewafatannya. Gerakan penumpasan nabi-nabi palsu. khalifah dengan tegas melancarkan operasi pembersihan gerakan tersebut. akhirnya hal tersebut dapat teratasi. Stabilitas keamanan Madinah pada saat itu terganggu. Secara politis merupakan pembangkangan terhadap lembaga kekhalifahan. 1. Semua gerakan tersebut adalah merupakan ancaman bagi umat Islam dan sekaligus bertentangan dengan keyakinan Islam bahwa tidak ada lagi Nabi sesudah Muhammad saw. baik secara moral maupun secara politis. Yang pertama mengaku diri memegang peranan kenabian muncul di Yaman. Gerakan terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat. Gerakan ini muncul sebagai salah satu akibat dari kewafatan Nabi. . Gerakan penumpasan orang-orang murtad dan para pembangkang ternyata banyak menyita konsentrasi khalifah. yaitu muncul di wilayah Arab bagian selatan. Rupanya gerakan Nabi-nabi palsu telah ada disaat Nabi masih hidup. Kemudian menyusul Musailamah al-Kazzab yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah mengangkatnya sebagai mitra di dalam kenabian.Kebijaksanaan politik Abu Bakar tercermin dalam upaya-upaya yang dilakukannya.

karena bertentangan dengan karakter mereka yang independen. Khalid bin Walid kemudian diperintahkan meninggalkan Iraq menuju ke Suriah. Abu Bakar mengirim lagi kekuatan perangnya ke luar Arabiah. Suatu sikap yang tidak disukai oleh suku-suku Arab. 1. . Mereka menduga bahwa hanya Nabi saja yang berhak memungut zakat. Alasan lain. Semua gerakan tersebut di atas merupakan program utama khalifah Abu Bakar karena beliau sadari bahwa gerakan mereka itu adalah ancaman dan sekaligus merupakan hambatan terhadap eksisnya Islam di Jazirah Arab masa itu. sama artinya dengan penurunan kekuasaan.Setelah Nabi wafat. dan Syurahbil ibn Hasan. ayah Usamah. Ekspansi yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar dimulai dengan pengiriman ekspedisi di bawah pimpinan Usamah bin Zaid ke perbatasan Suriah untuk membalas pembunuhan Zaid. banyak orang yang enggan membayar zakat. Setelah ekspansi tersebut. 9:103. Jadi gerakan ini sebenarnya bertujuan untuk mengembalikan seseorang kepada kesucian dan kebenaran. karena mereka mengira bahwa zakat adalah serupa pajak yang penyerahannya kepada perbendaharaan pusat di Madinah. Tetapi Abu Bakar dengan tegas menolak kehendak menunda pengiriman itu. namun banyak anggota majlis syura’ yang setuju untuk menunda pengiriman ekspedisi itu. Upaya ekspansi wilayah Setelah Abu Bakar mengadakan pembersihan pemberontakan dalam negeri. Untuk memperkuat tentara ini. dan kerugian yang diderita oleh umat Islam dalam perang Mu’tah. karena kesalahan memahami ayat QS. Yazid bin Abi Sufyan. Pengiriman ekspedisi ini dianggap oleh khalifah suatu hal yang sangat penting artinya. yaitu Amr bin al-Ash. karena itu kesalahan seseorang dapat dihapuskan dan dibersihkan. Keberanian Abu Bakar untuk melanjutkan ekspedisi berhasil meyakinkan orang-orang Badui mengenai keadaan kekuatan Islam dalam negeri. Ke Suriah dikirim tentara di bawah pimpinan tiga panglima. maka beliau mengarahkan perhatiannya kepada ekspansi ke luar sebagai lanjutan perjuangan masa Rasulullah. yaitu Khalid bin Walid dikirim ke Iraq dan dapat menguasai al-Hirah di tahun 634 M.

eksekutif dan yudikatif terpusat di tangan khalifah.pidato abubakar assidiq dalam . Nampaknya kekuasaan yang digunakan oleh khalifah Abu Bakar.usaha yang dilakukan abubakar setelah diangkat khalifah. seperti juga di masa Nabi Muhammad saw.apakah alasan abu bakar menjadi khalifah. akhirnya beliau berpulang ke rahmatullah dalam usia 63 tahun.pidato abu bakar ketika diangkat jadi khalifah. Abu Bakar sebagai khalifah memperjuangkan Islam hanya kurang lebih dua tahun.khalifah abu bakar as-siddiq.PIDATO ABU BAKAR KETIKA NABI WAFAT.yang jadi imam sholat waktu nabi muhammad wafat.islam dimasa khalifah abu bakar sidik.keberhasilan perjuangan abu bakar ash shiddiq.alasan abu bakar diangkat jadi khalifah. Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya bermusyawarah.masa khalifah abu bakar assiddiq.tokoh yang menggantikan abu bakar menjadi khalifah. (dari berbagai sumber).abu bakar hambatan suatu menjadi khalifah.khalifah abu bakar. Incoming search terms: pemikiran politik abu bakar.tahun lahir Abu bakar as-shiddiq. juga adalah berkat kearifan beliau dalam menangani suatu kasus. Kekuasaan legislative. Namun demikian. Waktu yang relatif singkat ini benar-benar dimanfaatkannya secara efektif. Dan suksesi kekhilâfahan kedua di tangan Umar bin Khattab.makalah abu bakar sidik.politik abu bakar.tahun kelahiran abu bakar as-shiddiq.alasan memilih abu bakar ash-shiddiq menjadi khalifah menggantikan nabi muhammad saw.pidato abu bakar setelah dipilih menjadi khalifah.biografi abu bakar dalam memperjuangkan islam. Keberhasilan itu tidak terlepas dari system yang digunakan khalifah.pemerintahan khalifah abu bakar.kelahiran Abu Bakar as-siddiq.usaha yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar As Sidiq. yaitu pada hari senin 23 Agustus 634 M. seperti kekuasaan pada masa Rasulullah saw.sejarah perjuangan khalifah abu bakar as-siddiq.sejarah khalifah abu bakar as siddiq. bersifat sentral.keberhasilan masa abu bakar. Suatu hal yang perlu diperhatikan terhadap keberhasilan Abu Bakar dalam memperjuangkan Islam yaitu selain tekad niat suci dan kesungguhannya.kibijakan politik khalifah abu bakar.abu bakar sebagai khalifah.Usaha-usaha Khalifah Abu Bakar.usaha yang dilaksanakan oleh abu bakar assiddiq ketika menjadi khalifah. khalifah juga melaksanakan hokum.Semua pasukan yang dikirim ke luar berhasil membawa kemenangan dengan gemilang.kenap abu bakar jadi khalifah.nama nama nabi palsu pada masa kekhalifahan abu bakar.peristiwa wafatnya abu bakar as-siddiq.setelah wafat rasulullah khalipah di serahkan kepada.khalifah abu bakar as siddiq.usaha yang dilakukan oleh abu bakar assidiq. sehingga beliau berhasil mengangkat Islam dari suasana kacau menjadi suasana damai.perjuangan khalifah abu bakar as-sidiq.ekspansi wilayah islam khalifah abu bakar. Selain menjalankan roda pemerintahan.

sejarah lengkap dari lahir sampai menjadi khalifah abu bakar as siddiq.hikmah pemerintahan kholifah abu bakar.perjuangan abu bakar assidiq.biografi khalifah abu bakar as siddiq.pribadi khalifah abu bakar shidiq.perjuangan kaum muhajirin dan anshar.kekuatan pemerintahan Abu Bakar AsSiddiq.perjuangan abu bAkar as sIddiq.alasan abu bakar dipilih sebagai khalifah pertama.nama nama nabi palsu semasa kepemimpinan khalifah abu bakar sidik.Usaha yang dilakukan oleh abu bakar.sayyidina abu bakar as shidiq isra.nama nama nabi palsu pada masa khalifah abu bakar.awal pertemuan nabi muhammad dengan abu bakar.keberanian abu bakar assidiq.www mengapa nabi muhammad saw tidak memilih atau menunjuk siapa pengganti beliau setelah wafat?.Sejarah khalifah abu bakar dan umar.usaha usaha khalifah abu bakar sidik.suksesi khlifah abu bakar kepada umar bin khatab.tugas utama abubakar as shidiq.tokoh perjuangan saidina abu bakar as-siddiq.peristiwa peperangan masa khalifah abu bakar as sidiq.Setelah nabi muhammad wafat bagaimana kondisi umat islam dan bagaimana proses pemilihan khalifah abu bakar siddik.sikap abu bakar ketika menjadi khalifah.suksesi sahabat nabi muhammad.hikmah kekhalifahan abu bakar as-shiddiq.alasan memilih abu bakar ash-shidiq menjadi khalifah menggantikan nabi muhammad saw.program utama abu bakar.permasalahan masa abu bakar menjadi khalifah.Politik masa khalifah abu bakar.perjalanan hidup saidina abu bakar.sejarah singkat abu bakar sahabat nabi muhammad.kelebihan khalifah abu bakar as-shiddiq di mekah.kebijaksanan abu bakar as-sidiq menjadi khalifah.sejarah ketika abu bakar ash-shiddiq dipilih menjadikhalifah.ALASAN KENAPA ABU BAKAR PENGGANTI RASULULLAH.masyarakat pada zaman khalifah abu bakar.perjuangan khalifah abu bakar asshiddiq.sejarah sahabat rosul khalifah abu bakar siddiq.bahsa arab.sejarah politik islam pada masa abu bakar siddiq.Dakwah Abu Assiddik di Madinah.suksesi nai muhammad.proses abu bakar as-shiddiq sebagai khalifah.6 khalifah pengganti nabi muhammad saw.hambAtan aBu bAkar ketika menjadi kholifah.biografi singkat abu bakar as_shidiq.keberhasilan perjaungan abu bakar.filosofi hidup Abu bakar as-siddiq.pidato abu bakar asshidiq ketika menjado khalifah.alasan abu bakar as sidiq di pilih khalifah.kelahiran sampai wafat abu bakar as-siddiq.dana nabi muhammad setelah di madinah.apa alasan abu bakar menunjuk umar untuk menjadi khlaifah ke 2.perjuangan abu bakar as sidiq di madinah.abu bakar jadi khalifah.ILMU PENGETAHUAN YANG BERKEMBANG PADA MASA ABU BAKAR AS-SIDDIQ.hambatan abu bakar saat menjadi khalifah.pembangunan pada masa .sebab terjadinya suksesi abu bakar.sistem pendidikan pada masa khalifah Abu bakar As-Shiddiq.abubakar asshiddiq.pidato abu bakar as-siddiq.perjuangan abu bakar pada masa nabi Muhammad masih hidup.hambatan waktu menjadi khalifah.sahabat pengganti nabi muhammad setelah meninggal.ABU BAKAR MENJADI KHALIFAH.Pidato abu bakar as-siddiq waktu diangkat menjadi khalifah.kesuksesan zaman khalifah abu bakar.nama-nama nabi palsu di masa khalifah abubakar.politik pada masa khalifah abubakar.perjuangan abu bakar di masa nabi masih hidup.alasan memilih abu bakar asshiddiq.hambatan-hambatan pada kepemimpinan abu bakar as-shidiq.ketika abu bakar jadi khalifah.KATA KATA ABU BAKAR SAAT DIPILIH MENJADI KHALIFAH.SIAPA YG PILIH ABU BAKAR SEBAGAI KHALIFAH.Usaha yang dilakukan abu bakar.sebab nabi muhammad menunjuk sebagai penganti imam sholat.sistem pemerintahan abu bakar as shiddiq.sejarah lengkap setelah abu bakar menjadi khalifah.pidato abu bakar as-siddiq saat menjadi khalifah.Perjalanan hidup abubakar as siddiq dimasa menjadi khalifah.kebijakan abu bakar as siddiq saat menjadi khalifah.hikmah pidato ABU BAKAR AS SYIDIQ setelah d angkat mnjdi khalifah.menjadi pribadi yang shiddiq.sejarah dan pemikiran politik islam pada masa abu bakar as-sidiq.perjuangan abu bakar ash shiddiq pada zaman nabi muhammad.

Peristiwa pada masa abu bakar Posted by fadzm2 at 6:52 AM .makalah pemikiran abu bakar as siddiq.kondisi pemerintahan pada masa abu bakar as siddiq.pemikiran politik ABU BAKAR ASH SHIDDIQ.makalah tentang isra dan miraj nai muhammad SAW.pemberontakan para pembangkang abu bakar al sidiq.masa khalifah Abu Bakar As-Shiddiq.masa suksesi abu bakar.peran abu bakar as sidiq selama menjadi khalifah.Kolifah Nabi Muhammad.Peran abu bakar siddik pada jaman nabi.peran abu bakar memperjuangkan dakwah rasul.Kisah perjuangan khalifah abu bakar as sidiq.pemikiran pendidikan sahabat abu bakar as siddiq.khalifah pengganti nabi muhammad saw.pembentukan khalifah abu bakar.makalah perjuangan pada masa khalifah abu bakar.kisruh politik abu bakar.khalifah abubakar.makalah politik islam pada masa abu bakar as siddik.makalah perjuangan dan pendidikan pada masa khalifah abu bakar.masa pemerintahan khalifah abu bakar as siddiq.pendahuluan makalah abu bakar assiddiq.KISAH NABI MUHAMMAD BERSAMA UMAR BIN KHATTAB ABU BAKAR SIDIK ALI DAN UMAR.makalah tentang islam di masa khalifah abu bakar shiddiq.masa pemerintahan khalifah abu bakar as sidiq.kisah pembangunan mesjid di jaman kahlifah abu bakar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful