KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH KRP3013

TAJUK TUGASAN TUGASAN 1

KUMPULAN UPSI-B35 DISEDIAKAN OLEH NAMA HAPSAH BT MUNJIAT NO. ID D 20102042640 NO. TELEFON 019-6914501

NAMA TUTOR E-LEARNING: PROF. MADYA DR. AMIR HASAN DAWI TARIKH SERAH: 2 MEI 2012

1

8-9 Refleksi Unit 9…………………………………………………………………………10-11 Refleksi Unit 11………………………………………………………………………12-13 Rumusan…………………………………………………………………………………14 Rujukan………………………………………………………………………………… 15 2 .....KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH ISI KANDUNGAN Pendahuluan… ………………………………………………………………………3 Refleksi Unit 3……………………………………………………………………….4-5 Refleksi Unit 5………………………………………………………………………..6-7 Refleksi Unit 7…………………………………………………………………………..

emosi dan akhlak yang akan berfungsi sepenuhnya untuk menjadikan individu agar dapat memberi sumbangan berkesan dalam kehidupan mereka.91. menuntut ilmu tidak ada batasnya sebagaimana sabda Rasullullah s. fizikal. jati diti yang baik dan menjadi manusia yang mendapat keredhaanNya di dunia dan akhirat.w yang bermaksud:“Bacalah dengan nama Tuhan kamu” yang menekankan betapa pentingnya seorang Islam terutamanya. Pendidikan merupakan aspek utama dalam kehidupan seorang manusia untuk menjadikan kita sebagai insan yang berilmu pengetahuan. intelektual.a. 3 .Bhd. menjelaskan bahawa pendidikan bukanlah sekadar pengajaran pengetahuan aau kemahiran–kemahiran pemikiran dan teknik seperti halnya pandangan ekonomi tetapi dalam masa yang sama juga pendidikan adalah proses pengembangan spitual. Widad Publication Sdn.. pemikiran.hlm.” Begitu jualah dengan ayat pertama yang diturunkan kepada Rasullullah s.1 Di dalam tugasan ini akan dibincangkan dengan lebih jelas tentang corak pendidikan meliputi matlamat pendidikan negara. berakhlak mulia serta dapat membantu dalam memajukan eknomi keluarga .w: “Tuntutlah ilmu daripada buaian hingga ke liang pendidikan kepada seluruh umat manusia untuk membentuk keperibadian unggul. masyarakat dan negara amnya. 1 Husan Abdul Wahab. pengorganisasian kurikulum di sekolah rendah serta mata pelajaran yang dipelajari di sekolah rendah serta elemen yang diterapkan dalam melaksanakan segala perancangan yang telah dihasratkan oleh kerajaan selama ini.a. Majalah Pendidik. Kepentingan pendidikan menjadi agenda utama negara dan pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memastikan segala perancangan bagi mengukuhkan sistem pendidikan di negara ini berjalan dengan baik.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH PENDAHULUAN Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. reka bentuk kurikulum termasuk KLSR. Menurut Hassan Langgunung di dalam bukunya yang bertajuk “Pendidikan Islam dan peralihan Paradigma”. 2005. Sebagai lahad. KBSR dan KSSR.

Perbincangan juga menekankan tentang matlamat KBSR dan KSSR dalam pembentukan kurikulum sekolah rendah di Malaysia. Melalui perbincangan ini juga. sikap dan nilai. 4 . ketrampilan diri. Matlamat kurikulum sekolah rendah adalah berbeza daripada sebuah negara dengan negara yang lain. beroreientasikan negara kita sendiri dan menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. semasa penjajahan Inggeris dan juga matlamat kurikulum pendidikan selepas merdeka. Matlamat yang ingin dicapai di dalam KBSR dapat dilihat melalui mata pelajaran yang dipelajari oleh muridmurid. Begitu juga di Malaysia. Matlamat kurikulum selepas merdeka berpandukan kepada Ordinan Pelajaran 1952 untuk membina sebuah negara yang bersatu padu. Ringkasan Isi Kandungan Unit Dalam unit ini membincangkan tentang matlamat kurikulum sekolah rendah secara umum. Kurikulum pendidikan di Malaysia adalah bercorak tradisional manakala semasa penjajahan Inggeris pendidikan formal telah mengenalkan sekolah venakular sebagai memenuhi dasar pecah dan perintah Inggeris. kurikulum pendidikan sebelum penjajahan Inggeris.MATLAMAT KURIKULUM SEKOLAH RENDAH 1. dinyatakan dengan jelas matlamat KBSR iaitu untuk mencapai matlamat perkembangan individu yang menyeluruh. Matlamat KSSR juga dinyatakan dengan jelas iaitu melahirkan insan yang seimbang. berfikiran kreatif. kritis dan inovatif melalui tunjang-tunjang komunikasi.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 3 . kemanusiaan serta kerohanian. Dinyatakan juga dengan jelas objektif KBSR seperti menguasai Bahasa Melayu dan kemahiran asas 3M. Sistem pendidikan mengalami perubahan daripada KLSR kepada KBSR dan juga KSSR. sains dan teknologi perkembangan fizikal dan estetika.

Matlamat kurikulum adalah selaras dengan matlamat pendidikan. Pemahaman saya tentang matlamat pendidikan sebelum dan semasa penjajahan Inggeris serta selepas kemerdekaan lebih jelas dan sistematik. belajar untuk bertindak. belajar untuk hidup bersama dan belajar untuk membentuk peribadi. menulis dan mengira. usaha kerajaan ini amat baik dan perlu diteruskan. Matlamat dan objektif Matlamat adalah hasrat jangka panjang manakala objektif adalah hasrat yang lebih konkrit melalui langkah-langkah tertentu dan dalam jangka masa yang lebih pendek. 3. Namun saya sedar sebagai pelaksana dasar.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2. Empat tonggak pendidikan UNESCO 2. saya mengharapkan agar diri saya lebih mudah untuk mengingati dan mempraktikkan apa yang telah saya pelajari ini. 4. 5. Matlamat pendidikan 3. Matlamat KSSR adalah pemurniaan daripada matlamat KBSR dan merupakan penambahbaikan yang amat berguna jika guru-guru lebih memahami tajuk perbincangan dalam unit ini. Sebagai guru. saya lebih memahami perbezaan antara matlamat dan objektif dalam pendidikan. Pendidikan asas Membaca. saya adakalanya keliru tentang matlamat dan objektif sistem pendidikan di negara kita ini. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Matlamat kurikulum Penjelasan Belajar untuk mengetahui. Melalui perbincangan ini. 5 . Suatu jangkaan tingkah laku bersifat menyeluruh yang diharpakan akan diperoleh di akhir suatu proses pendidikan. Namun sebagai manusia biasa juga dan hanya mengajar di sebuah sekolah yang rataratanya murid-murid berada di dalam tahap sederhana adakalanya agak sukar bagi saya merealisasikan segala objektif yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan yang sentiasa berubah ini dalam kadar tertinggi. Melalui pembacaan berulang kali ini. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

Ringkasan Isi Kandungan Unit Dalam unit ini. Pendidikan Seni. Perkembangan Fizikal dan Estetika. Bagi Tahap 2 pula. Mata pelajaran dalam KSSR pula dibahagikan kepada Tahap 1 dan 2. Tamil. mata pelajaran dalam KSSR berteraskan 6 tunjang iaitu Komunikasi. 6 . Moral. Sikap dan Nilai dan Kemanusiaan. mata pelajaran yang diajar di sekolah rendah adalah ke arah mencapai matlamat KBS atau KSSR seterusnya mencapai hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Penentuan sesuatu mata pelajaran bergantung kepada kurikulum yang telah ditetapkan. Sains Matematik. Tahap 1 dikelompokkan kepada tiga iaitu :    Modul Teras Asas – Bahasa Malaysia. Kesihatan. Di Malaysia .Seni Visual dan Muzik. Bahasa Inggeris. Muzik. Pendidikan Islam Moral.Bahasa Melayu.  Mata pelajaran teras ialah mata pelajaran yang mesti dipelajari oleh semua murid dan menjadi asas utama pendidikan murid di sekolah rendah. wajib dan tambahan. Tamil dan China. perbincangan meliputi asas-asas penentuan mata pelajaran dan mata pelajaran – mata pelajaran yang terdapat di dalam KBSR dan KSSR.MATA PELAJARAN DI SEKOLAH RENDAH 1. Dunia Sains dan Teknologi dan Malaysia Negaraku.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 5 . Bahasa Inggeris. Kajian Tempatan. Iban dan Kadazandusun. Kesihatan dan Matematik. Kerohanian. Modul Elektif – Bahasa Arab. Kemahiran Hidup. Pendidikan Jasmani. Modul Teras Tema. Sains dan Teknologi.   Mata pelajaran wajib pula kategori mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh semua murid-Pendidikan Jasmani. Manakala mata pelajaran tambahan pula diajar bagi murid yang berminat-Bahasa Arab. Dalam unit ini juga diterangkan secara terperinci mata pelajaran yang terkandung dalam KSSR. Mata pelajaran dalam KBSR dapat dikategorikan kepada tiga yang utama iaitu mata pelajaran teras. China. Pendidikan Islam .

Kerohanian.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2. Bagi saya sebagai guru dalam abad 90-an berdepan dengan perubahan teknologi pendidikan yang merentasi kurikulum pendidikan membuatkan saya perlu peka dan berusaha untuk merubah pemikiran dan cara kerja seiring dengan perubahan yang diinginkan. Mata Pelajaran Teras Tahap 2 KSSR Mata pelajaran yang akan diajar diklasifikasikan mengikut lima tunjang iaitu tunjang Komunikasi. Bukan mudah merealisasikan segala yang dihasratkan oleh kerajaan dalam perubahan dunia pendidikan ini. Kemahiran asas mendengar. memberikan saya lebih kefahaman tentang mata pelajaran-mata pelajaran yang perlu diajar dalam KBSR dan juga KSSR. Literasi Berbahasa Dimensi instrinsik dan dimensi sosial 4. Pengetahuan dan pengalaman ini akan digunakan dengan baik apabila saya mengajar dalam KSSR bagi Tahap 2 nanti. Sains dan Teknologi. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. saya mula memahami corak kurikulum yang akan saya hadapi nanti apabila saya mula mengajar dalam Tahap 2 KSSR. Mendalami bacaan dalam unit 5 ini. Mata Pelajaran Elektif Tahap 2 KSSR Mata pelajaran yang diajar mengikut tunjang Komunikasi dan contoh mata pelajaran seperti Bahasa Arab. bertutur. China . Iban dan Kadazandusun. Sekarang ini saya mengajar dalam mata pelajaran Matematik Tahun 2 dan setelah menelaah unit ini. Keperluan individu dan keperluan sosial 3. 7 . kemahiran dan nilai yang dikenal pasti untuk dikuasai oleh murid serta diorganisasikan secara modular dan bersifat kendiri-lengkap. Tamil. 3. Perkembangan Fizikal dan Estetika. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Modul Penjelasan Mengandungi pengetahuan. 2. 5. membaca dan menulis. Sikap dan Nilai serta tunjang Kemanusiaan.

Ia diwujudkan apabila bilangan murid dalam tahun persekolahan adalah kurang dari 15 orang. Bagi murid yang mempunyai penguasaan dan kemahiran yang tinggi. Perkembangan intelek individu murid tidak sama dan ia memerlukan guru memikirkan strategi yang berbeza. berkumpulan ataupun secara individu. Dalam pembelajaran pula. justeru guru perlu memastikan aktiviti yang dijalankan berkesan bagi semua murid. konstruktivisme. dalam unit ini hanya membincangkan empat teori dan model iaitu behaviourisme. Ringkasan Isi Kandungan Unit Pengajaran dan pembelajaran adalah aktiviti yang berkait dan berlaku dalam waktu yang sama.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 7 – PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH 1. Unit ini juga menerangkan tentang kelas bercantum yang wujud di sekolah-sekolah kurang murid (SKM). kelas pengayaan diperlukan untuk memperkembangkan penguasaan murid ke tahap yang lebih tinggi. dari segi ilmu juga terdapat dua perspektif iaitu perspektif objektivis (melaksanakan kaedah deduktif dalam pengajaran) dan perspektif konstruktivis (melaksanakan kaedah induktif). semasa pengajaran dan selepas pengajaran. Jika tiada guru (pengajaran) maka tiadalah murid (pembelajaran). Selain dari itu. pembelajaran berasaskan pengalaman dan pelbagai kecerdasan. Pembelajaran berlaku apabila seseorang individu terlibat dalam penyelesaian masalah. Pengajaran yang berkesan ialah pengajaran yang berupaya mencapai objektif yang telah ditetapkan yang diajar secara kelas. Jika terdapat murid lewat menguasai aktiviti pemulihan perlu dilaksana. Dalam pengajaran. terdapat dua aliran falsafah pendidikan iaitu Falsafah Pendidikan Tradisional dan Falsafah Pendidikan Kontemporari. 8 . Proses pengajaran dan pembelajaran merangkumi tiga fasa iaitu fasa sebelum pengajaran. Selepas berlakunya pengajaran dan pembelajaran. penilaian formatif diperlukan bagi mengesan dan mengenalpasti tahap pencapaian dan penguasaan murid. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran bagi kelas tersebut adalah berbeza.

Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Kepelbagaian cadangan dan kaedah pengajaran memberikan saya cetusan idea-idea. saya amat menyedari tugas yang terpaksa saya laksanakan ini adalah begitu berat sekali. Pemulihan Pengajaran dan pembelajaran yang khusus untuk murid-murid yang menghadapi masalah atau kesukaran belajar dalam menguasai satu-satu kemahiran membaca. Kaedah kumpulan Dua atau lebih murid akan disatukan secara bersama dalam satu kumpulan dan melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara bersama bagi mencapai matlamat pembelajaran yang sama 3. selain daripada aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang biasa 3. Pengayaan Kelas yang mengandungi aktiviti tambahan pada aras kesukaran yang lebih tinggi kepada sekumpulan murid yang mempunyai penguasaan kecekapan dan kemahiran yang tinggi. 9 . Dalam unit ini. Kaedah kelas Penjelasan Kaedah di mana guru mengadakan aktiviti pengajaran dengan mengawal pembelajaran semua murid di dalam sebuah kelas 2.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2. menulis dan mengira. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Amanah yang dipertanggungjawabkan kepada saya dan seluruh guru di Malaysia ini perlu direalisasikan menjelang Malaysia ke arah negara maju 2020. Kaedah individu Kaedah di mana guru mengadakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ke atas individu murid atas beberapa sebab seperti kerja individu 4. 5. saya dapat mendalami kemahiran dan teknik pengajaran saya agar para pelajar dapat manfaat dalam pembelajarannya. Sebagai guru.

replika dan sebagainya. Melalui empowerment yang diberi kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab ini maka penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran akan lebih terurus. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Penerangan dalam unit 9 ini turut menekan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pengurusan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. Bahan bercetak Merujuk kepada bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran contohnya modul . Unit 9 ini seterusnya membincangkan rasional penggunaan bahan dalam pengajaran dan pembelajaran dengan merujuk kepada teori-teori pembelajaran. Bahan pembelajaran Bahan-bahan yang digunakan oleh murid dalam setiap aktiviti atau proses pembelajaran mereka bersama guru di dalam kelas. relia . buku 10 . 2. 3. buku latihan dan aktiviti. Penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran tanpa merujuk kepada teori pembelajaran memungkinkan objektif pembelajaran tidak tercapai kerana ia melibatkan pelbagai perkara yang harus diambil kira sama ada dri pihak guru mahu pun murid.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 9 – BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Bahan pengajaran Penjelasan Bahan-bahan yang digunakan oleh guru bagi melaksana pengajaran sesuatu tajuk atau topik tertentu 2. bahan siaran radio dan televisyen . buku teks . Ringkasan Isi Kandungan Unit Perbincangan yang terdapat dalam unit 9 ini antara lain menerangkan tentang bahan pengajaran dan pembelajaran yang boleh dikategorikan mengikut jenis dan cara penggunaannya. teratur dan digunakan semaksimum mungkin. Penerangan lanjut bagi setiap jenis bahan pengajaran dan pembelajaran turut dihuraikan dengan memberi contoh dan cara-cara menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Jenis-jenis bahan pengajaran dan pembelajaran termasuklah bahan bercetak. Melalui contoh-contoh hyang diberi akan dapat memberikan idea untuk guru menggunakannya dalam topik-topik yang difikirkan sesuai. internet . CD-ROM dan DVD ROM .

KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH sumber. Dokumen standard kandungan (DSK) Pernyataan saintifik tentang perkara-perkara yang murid perlu ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. merangkumi aspek-aspek pengetahuan. 5. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti untuk kuasai oleh murid serta diorganisasi secara modular dan bersifat kendiri lengkap (self-contained) 3. Modul Satu penetapan kriteria atau petunjuk kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan Mengandungi pengetahuan. Tidak keterlaluan jika dikatakan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran sangat penting kerana memberi keuntungan sama ada kepada guru dalam segi peningkatan profesionalisme mahu pun murid dari segi pencapaian dan keseronokan untuk belajar. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. kemahiran dan nikai. 4. Selain dari itu ianya turut menjadi daya penarik kepada murid untuk mengikuti pengajaran yang disampaikan oleh guru apatah lagi jika guru-guru sangat kreatif dengan menggunakan pelbagai jenis bahan pengajaran dan pembelajaran. Dokumen standard pembelajaran (DSP) 6. Adalah lebih tepat jika dikatakan dengan jenis bahan yang sesuai untuk topiktopik yang tertentu akan dapat meningkatkan pemahaman murid dalam pembelajaran. buku rujukan dan sebagainya. Perbincangan dalam unit ini memberi ruang pengetahuan saya tentang penggunaan bahanbahan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran yang terbukti menjadi satu cara terbaik yang dapat digunakan oleh terhadap murid-murid dalam meningkat pencapaian dalam mata pelajaran. 11 .

Sehubungan dengan itu. Band 2 hinggalah Band 6 berdasarkan mata pelajaran.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 11 – PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN KURIKULUM SEKOLAH RENDAH 1. Dalam KSSR murid perlu mempunyai kemahiran asas untuk kehidupan seharian. Pentaksiran ialah proses mengumpul maklumat. tugasan atau pentaksiran prestasi juga pentaksiran kendiri. 12 . Penialain formatif dijalankan bagi mengesan tahap penguasaan dan kemajuan murid untuk membaiki kelemahannya serta merta. pemerhati. Ringkasan Isi Kandungan Unit Perkembangan kurikulum di negara kita telah mengalami beberapa perubahan. KBSR telah menggantikan KLSR secara berperingkat-peringkat. pentadbiran. Mulai tahun 1982. Penilaian sumatif pula dijalankan secara formal seperti Peperikasaan Pertengahan Tahun. menginterpretasi maklumat atau memberi nilai kepada maklumat dan membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang dibuat ke atas maklumat yang bertujuan untuk tindakan susulan ke arah peningkatan prestasi. Dasar KSSR telah mengenalkan Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS ) yang merupakan pentaksiran yang dikendalikan oleh sekolah yang melibatkan peringkat perancangan. ujian. rakan sebaya dan kerja berkumpulan. pembinaan. Beberapa kaedah pengumpulan bukti PBS juga telah dicadangkan iaitu kaedah cerapan. Dalam PBS guru berperanan sebagai fasilitator. pengumpul makluamat. Manakala penilaian ialah proses mentaksir perubahan tingkahlaku berdasarkan data kuantitatif dan data kualitatif. Kemudian mulai 2011 pula KSSR telah diperkenalkan bagi mempertingkatkan standard pembelajaran. Dalam PBS petunjuk Standard Prestasi berasaskan kategori tertentu seperti Band 1. memberi maklum balas dan memperbaiki. Penilaian terbahagi kepada dua bahagian iaitu penilaian formatif dan sumatif. pentaksiran dan penilaian perlu terus dilakukan ke atas murid-murid sekolah rendah. peperiksaan dan laporan oleh guru di sekolah.

Pemulihan Proses/usaha untuk membaiki sesuatu kekurangan atau membetulkan sesuatu yang tidak betul 3. Standard prestasi Pernyataan generik tenang aras pencapaian pelajar dalam sesuatu mata pelajaran. Portfolio Koleksi hasil kerja pelajar yang terdiri daripada pelbagai bahan dan sumber yang releven dengan objektif mata pelajaran 5. Manakala pentaksiran dan penilaian akan menentukan keberhasilannya. yang ditulis secara holistik berasaskan DSK dan DSP untuk pentaksiran 3. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Di dalam unit 11 ini. Insyaallah. Menaakul Penjelasan Kemahiran berfikir dengan teliti bagi pencarian maklumat dan membuat inferensi daripada pemerhatian. saya akan cuba melaksanakan segala pengetahuan ini dengan mengajar bersungguh-sungguh agar segala hasrat kerajaan yang ingin menjadikan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia tercapai. menginterpretasi maklumat atau memberi nilai kepada maklumat itu dan membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang dibuat ke atas maklumat 4. Pentaksiran Integrasi proses mengumpul maklumat. Sebagai guru. saya kira pengetahuan ini amat berharga kepada saya kerana kesibukan di sekolah membuatkan saya sendiri lupa kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan konsep. apa yang saya fahami adalah perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran ( P&P ) yang dirancang dan disusun secara sistemetik akan membantu matlamat dan objektif P&P tercapai secara berkualiti. corak kurikulum dan sebagainya. Sebagai guru. 13 . Hanya melalui kehadiran di dalam kursus terutamanya untuk KSSR pada tahun lepas banyak mengingatkan kembali kepada perubahan yang telah berlaku dalam sistem pendidikan hari ini. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2. fakta atau andaian 2.

Falsafah Pendidikan Negara menyatakan: Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Perubahan dasar dalam pendidikan negara daripada Kurikulum Lama Sekolah Rendah kepada Kurikulum Baru Sekolah Rendah (1983) dan diganti dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(1993) serta diikuti dengan KSSR yang dilaksanakan keseluruhannya di sekolah rendah pada tahun 2011 telah menampakkan kesungguhan usaha kerajaan untuk mengubah sistem pendidikan negara ke arah pendidikan globalisasi. para pendidik haruslah memainkan peranan dan bersatu-padu menggembleng tenaga bagi merealisasikan hasrat kerajaan dalam transformasi pendidikan ini. berketrampilan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berakhlak mulia. 14 .KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH RUMUSAN Bagi menentukan hala tuju pendidikan di Malaysia. masyarakat dan negara. Sebagai individu yang terlibat secara langsung dalam sistem pendidikan negara ini.

Mohd. Pengajian Malaysia dan Kenegaraan. Bhd.Guru dan Sekolah.Bhd. Zaini Abdullah. Kuala Lumpur: Global Mediastreet Sdn.Bhd. 1996. 2007. Falsafah Pendidikan. Selangor: Widad Publication Sdn. Ikhsan Othman.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH RUJUKAN Ee Ah Meng. KRP Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah. Tanjung Malim: Pusat Pendidikan Luar. 15-19. Kamal Kamaruddin. Antara Tradisi dan Moden. Pendidik. Memperkasakan Bahasa Melayu Sebagai Agenda Berterusan Kementerian Pelajaran.2011. Norila Md Salleh.2006. Pendidikan Di Malaysia 1. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Ampang. 15 .Mohmad Noor Mohmad Taib.Bhd. Abdul Talib Mohamed Hashim. Abu Bakar. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn.Hlm.2011. Ishak Saat. Ilmu Sejarah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful