KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH KRP3013

TAJUK TUGASAN TUGASAN 1

KUMPULAN UPSI-B35 DISEDIAKAN OLEH NAMA HAPSAH BT MUNJIAT NO. ID D 20102042640 NO. TELEFON 019-6914501

NAMA TUTOR E-LEARNING: PROF. MADYA DR. AMIR HASAN DAWI TARIKH SERAH: 2 MEI 2012

1

.4-5 Refleksi Unit 5………………………………………………………………………...KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH ISI KANDUNGAN Pendahuluan… ………………………………………………………………………3 Refleksi Unit 3………………………………………………………………………..6-7 Refleksi Unit 7…………………………………………………………………………..8-9 Refleksi Unit 9…………………………………………………………………………10-11 Refleksi Unit 11………………………………………………………………………12-13 Rumusan…………………………………………………………………………………14 Rujukan………………………………………………………………………………… 15 2 ..

3 . Kepentingan pendidikan menjadi agenda utama negara dan pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memastikan segala perancangan bagi mengukuhkan sistem pendidikan di negara ini berjalan dengan baik.Bhd.. Widad Publication Sdn.91. Menurut Hassan Langgunung di dalam bukunya yang bertajuk “Pendidikan Islam dan peralihan Paradigma”. pemikiran.w yang bermaksud:“Bacalah dengan nama Tuhan kamu” yang menekankan betapa pentingnya seorang Islam terutamanya. 1 Husan Abdul Wahab. emosi dan akhlak yang akan berfungsi sepenuhnya untuk menjadikan individu agar dapat memberi sumbangan berkesan dalam kehidupan mereka. 2005. intelektual. pengorganisasian kurikulum di sekolah rendah serta mata pelajaran yang dipelajari di sekolah rendah serta elemen yang diterapkan dalam melaksanakan segala perancangan yang telah dihasratkan oleh kerajaan selama ini. KBSR dan KSSR.w: “Tuntutlah ilmu daripada buaian hingga ke liang pendidikan kepada seluruh umat manusia untuk membentuk keperibadian unggul. berakhlak mulia serta dapat membantu dalam memajukan eknomi keluarga . Pendidikan merupakan aspek utama dalam kehidupan seorang manusia untuk menjadikan kita sebagai insan yang berilmu pengetahuan. reka bentuk kurikulum termasuk KLSR.” Begitu jualah dengan ayat pertama yang diturunkan kepada Rasullullah s.a.a. menjelaskan bahawa pendidikan bukanlah sekadar pengajaran pengetahuan aau kemahiran–kemahiran pemikiran dan teknik seperti halnya pandangan ekonomi tetapi dalam masa yang sama juga pendidikan adalah proses pengembangan spitual. fizikal. masyarakat dan negara amnya.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH PENDAHULUAN Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. jati diti yang baik dan menjadi manusia yang mendapat keredhaanNya di dunia dan akhirat.1 Di dalam tugasan ini akan dibincangkan dengan lebih jelas tentang corak pendidikan meliputi matlamat pendidikan negara. Majalah Pendidik. menuntut ilmu tidak ada batasnya sebagaimana sabda Rasullullah s. Sebagai lahad.hlm.

ketrampilan diri. Matlamat kurikulum selepas merdeka berpandukan kepada Ordinan Pelajaran 1952 untuk membina sebuah negara yang bersatu padu. Ringkasan Isi Kandungan Unit Dalam unit ini membincangkan tentang matlamat kurikulum sekolah rendah secara umum. Begitu juga di Malaysia. 4 . semasa penjajahan Inggeris dan juga matlamat kurikulum pendidikan selepas merdeka. Melalui perbincangan ini juga. kemanusiaan serta kerohanian. sikap dan nilai. beroreientasikan negara kita sendiri dan menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 3 . Matlamat yang ingin dicapai di dalam KBSR dapat dilihat melalui mata pelajaran yang dipelajari oleh muridmurid. berfikiran kreatif. Sistem pendidikan mengalami perubahan daripada KLSR kepada KBSR dan juga KSSR.MATLAMAT KURIKULUM SEKOLAH RENDAH 1. Dinyatakan juga dengan jelas objektif KBSR seperti menguasai Bahasa Melayu dan kemahiran asas 3M. sains dan teknologi perkembangan fizikal dan estetika. Kurikulum pendidikan di Malaysia adalah bercorak tradisional manakala semasa penjajahan Inggeris pendidikan formal telah mengenalkan sekolah venakular sebagai memenuhi dasar pecah dan perintah Inggeris. Matlamat kurikulum sekolah rendah adalah berbeza daripada sebuah negara dengan negara yang lain. Perbincangan juga menekankan tentang matlamat KBSR dan KSSR dalam pembentukan kurikulum sekolah rendah di Malaysia. dinyatakan dengan jelas matlamat KBSR iaitu untuk mencapai matlamat perkembangan individu yang menyeluruh. kritis dan inovatif melalui tunjang-tunjang komunikasi. Matlamat KSSR juga dinyatakan dengan jelas iaitu melahirkan insan yang seimbang. kurikulum pendidikan sebelum penjajahan Inggeris.

Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Namun sebagai manusia biasa juga dan hanya mengajar di sebuah sekolah yang rataratanya murid-murid berada di dalam tahap sederhana adakalanya agak sukar bagi saya merealisasikan segala objektif yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan yang sentiasa berubah ini dalam kadar tertinggi. Pemahaman saya tentang matlamat pendidikan sebelum dan semasa penjajahan Inggeris serta selepas kemerdekaan lebih jelas dan sistematik. saya lebih memahami perbezaan antara matlamat dan objektif dalam pendidikan. Melalui pembacaan berulang kali ini. 4. saya mengharapkan agar diri saya lebih mudah untuk mengingati dan mempraktikkan apa yang telah saya pelajari ini. menulis dan mengira. usaha kerajaan ini amat baik dan perlu diteruskan. Matlamat dan objektif Matlamat adalah hasrat jangka panjang manakala objektif adalah hasrat yang lebih konkrit melalui langkah-langkah tertentu dan dalam jangka masa yang lebih pendek. Pendidikan asas Membaca. Matlamat KSSR adalah pemurniaan daripada matlamat KBSR dan merupakan penambahbaikan yang amat berguna jika guru-guru lebih memahami tajuk perbincangan dalam unit ini. 3. Matlamat kurikulum Penjelasan Belajar untuk mengetahui. belajar untuk bertindak. saya adakalanya keliru tentang matlamat dan objektif sistem pendidikan di negara kita ini. 5 .KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2. Matlamat pendidikan 3. belajar untuk hidup bersama dan belajar untuk membentuk peribadi. Sebagai guru. Melalui perbincangan ini. Namun saya sedar sebagai pelaksana dasar. Empat tonggak pendidikan UNESCO 2. 5. Suatu jangkaan tingkah laku bersifat menyeluruh yang diharpakan akan diperoleh di akhir suatu proses pendidikan. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Matlamat kurikulum adalah selaras dengan matlamat pendidikan.

wajib dan tambahan. Sains Matematik. Muzik. Kerohanian. Penentuan sesuatu mata pelajaran bergantung kepada kurikulum yang telah ditetapkan. Tamil. Bahasa Inggeris. Pendidikan Islam . Pendidikan Jasmani. Di Malaysia . Kesihatan. Modul Elektif – Bahasa Arab.Seni Visual dan Muzik. Sikap dan Nilai dan Kemanusiaan. Mata pelajaran dalam KBSR dapat dikategorikan kepada tiga yang utama iaitu mata pelajaran teras. Kesihatan dan Matematik. Pendidikan Seni. Tamil dan China. Bagi Tahap 2 pula. mata pelajaran yang diajar di sekolah rendah adalah ke arah mencapai matlamat KBS atau KSSR seterusnya mencapai hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.Bahasa Melayu. Kemahiran Hidup. China.MATA PELAJARAN DI SEKOLAH RENDAH 1. Sains dan Teknologi. mata pelajaran dalam KSSR berteraskan 6 tunjang iaitu Komunikasi.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 5 . Bahasa Inggeris. Ringkasan Isi Kandungan Unit Dalam unit ini. Kajian Tempatan.  Mata pelajaran teras ialah mata pelajaran yang mesti dipelajari oleh semua murid dan menjadi asas utama pendidikan murid di sekolah rendah. Dunia Sains dan Teknologi dan Malaysia Negaraku. Modul Teras Tema. 6 . Perkembangan Fizikal dan Estetika. Iban dan Kadazandusun. Pendidikan Islam Moral. Mata pelajaran dalam KSSR pula dibahagikan kepada Tahap 1 dan 2. Dalam unit ini juga diterangkan secara terperinci mata pelajaran yang terkandung dalam KSSR. Manakala mata pelajaran tambahan pula diajar bagi murid yang berminat-Bahasa Arab.   Mata pelajaran wajib pula kategori mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh semua murid-Pendidikan Jasmani. perbincangan meliputi asas-asas penentuan mata pelajaran dan mata pelajaran – mata pelajaran yang terdapat di dalam KBSR dan KSSR. Tahap 1 dikelompokkan kepada tiga iaitu :    Modul Teras Asas – Bahasa Malaysia. Moral.

Pengetahuan dan pengalaman ini akan digunakan dengan baik apabila saya mengajar dalam KSSR bagi Tahap 2 nanti. Mendalami bacaan dalam unit 5 ini. Sains dan Teknologi. Iban dan Kadazandusun. Kerohanian. Mata Pelajaran Teras Tahap 2 KSSR Mata pelajaran yang akan diajar diklasifikasikan mengikut lima tunjang iaitu tunjang Komunikasi. 3. Bagi saya sebagai guru dalam abad 90-an berdepan dengan perubahan teknologi pendidikan yang merentasi kurikulum pendidikan membuatkan saya perlu peka dan berusaha untuk merubah pemikiran dan cara kerja seiring dengan perubahan yang diinginkan. Mata Pelajaran Elektif Tahap 2 KSSR Mata pelajaran yang diajar mengikut tunjang Komunikasi dan contoh mata pelajaran seperti Bahasa Arab. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Tamil. China . Bukan mudah merealisasikan segala yang dihasratkan oleh kerajaan dalam perubahan dunia pendidikan ini. saya mula memahami corak kurikulum yang akan saya hadapi nanti apabila saya mula mengajar dalam Tahap 2 KSSR. Sikap dan Nilai serta tunjang Kemanusiaan. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. membaca dan menulis. kemahiran dan nilai yang dikenal pasti untuk dikuasai oleh murid serta diorganisasikan secara modular dan bersifat kendiri-lengkap. Kemahiran asas mendengar. Sekarang ini saya mengajar dalam mata pelajaran Matematik Tahun 2 dan setelah menelaah unit ini. bertutur. Modul Penjelasan Mengandungi pengetahuan. 5. 7 . Keperluan individu dan keperluan sosial 3.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2. 2. memberikan saya lebih kefahaman tentang mata pelajaran-mata pelajaran yang perlu diajar dalam KBSR dan juga KSSR. Literasi Berbahasa Dimensi instrinsik dan dimensi sosial 4. Perkembangan Fizikal dan Estetika.

Perkembangan intelek individu murid tidak sama dan ia memerlukan guru memikirkan strategi yang berbeza. Jika tiada guru (pengajaran) maka tiadalah murid (pembelajaran). Pendekatan pengajaran dan pembelajaran bagi kelas tersebut adalah berbeza. semasa pengajaran dan selepas pengajaran. Unit ini juga menerangkan tentang kelas bercantum yang wujud di sekolah-sekolah kurang murid (SKM). Dalam pembelajaran pula. Selepas berlakunya pengajaran dan pembelajaran. Bagi murid yang mempunyai penguasaan dan kemahiran yang tinggi. dari segi ilmu juga terdapat dua perspektif iaitu perspektif objektivis (melaksanakan kaedah deduktif dalam pengajaran) dan perspektif konstruktivis (melaksanakan kaedah induktif). Pembelajaran berlaku apabila seseorang individu terlibat dalam penyelesaian masalah.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 7 – PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH 1. pembelajaran berasaskan pengalaman dan pelbagai kecerdasan. Pengajaran yang berkesan ialah pengajaran yang berupaya mencapai objektif yang telah ditetapkan yang diajar secara kelas. terdapat dua aliran falsafah pendidikan iaitu Falsafah Pendidikan Tradisional dan Falsafah Pendidikan Kontemporari. kelas pengayaan diperlukan untuk memperkembangkan penguasaan murid ke tahap yang lebih tinggi. Selain dari itu. 8 . Ia diwujudkan apabila bilangan murid dalam tahun persekolahan adalah kurang dari 15 orang. penilaian formatif diperlukan bagi mengesan dan mengenalpasti tahap pencapaian dan penguasaan murid. justeru guru perlu memastikan aktiviti yang dijalankan berkesan bagi semua murid. Jika terdapat murid lewat menguasai aktiviti pemulihan perlu dilaksana. dalam unit ini hanya membincangkan empat teori dan model iaitu behaviourisme. Proses pengajaran dan pembelajaran merangkumi tiga fasa iaitu fasa sebelum pengajaran. Dalam pengajaran. berkumpulan ataupun secara individu. konstruktivisme. Ringkasan Isi Kandungan Unit Pengajaran dan pembelajaran adalah aktiviti yang berkait dan berlaku dalam waktu yang sama.

Kaedah kumpulan Dua atau lebih murid akan disatukan secara bersama dalam satu kumpulan dan melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara bersama bagi mencapai matlamat pembelajaran yang sama 3. Amanah yang dipertanggungjawabkan kepada saya dan seluruh guru di Malaysia ini perlu direalisasikan menjelang Malaysia ke arah negara maju 2020. Pemulihan Pengajaran dan pembelajaran yang khusus untuk murid-murid yang menghadapi masalah atau kesukaran belajar dalam menguasai satu-satu kemahiran membaca.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2. 5. Kaedah individu Kaedah di mana guru mengadakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ke atas individu murid atas beberapa sebab seperti kerja individu 4. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. saya dapat mendalami kemahiran dan teknik pengajaran saya agar para pelajar dapat manfaat dalam pembelajarannya. Dalam unit ini. menulis dan mengira. saya amat menyedari tugas yang terpaksa saya laksanakan ini adalah begitu berat sekali. Kepelbagaian cadangan dan kaedah pengajaran memberikan saya cetusan idea-idea. 9 . Sebagai guru. selain daripada aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang biasa 3. Pengayaan Kelas yang mengandungi aktiviti tambahan pada aras kesukaran yang lebih tinggi kepada sekumpulan murid yang mempunyai penguasaan kecekapan dan kemahiran yang tinggi. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Kaedah kelas Penjelasan Kaedah di mana guru mengadakan aktiviti pengajaran dengan mengawal pembelajaran semua murid di dalam sebuah kelas 2.

bahan siaran radio dan televisyen . CD-ROM dan DVD ROM . Ringkasan Isi Kandungan Unit Perbincangan yang terdapat dalam unit 9 ini antara lain menerangkan tentang bahan pengajaran dan pembelajaran yang boleh dikategorikan mengikut jenis dan cara penggunaannya. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. buku latihan dan aktiviti. Melalui contoh-contoh hyang diberi akan dapat memberikan idea untuk guru menggunakannya dalam topik-topik yang difikirkan sesuai. Bahan pembelajaran Bahan-bahan yang digunakan oleh murid dalam setiap aktiviti atau proses pembelajaran mereka bersama guru di dalam kelas. Bahan bercetak Merujuk kepada bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran contohnya modul . teratur dan digunakan semaksimum mungkin. relia . 3. Melalui empowerment yang diberi kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab ini maka penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran akan lebih terurus. Jenis-jenis bahan pengajaran dan pembelajaran termasuklah bahan bercetak. Penerangan lanjut bagi setiap jenis bahan pengajaran dan pembelajaran turut dihuraikan dengan memberi contoh dan cara-cara menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 9 – BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Bahan pengajaran Penjelasan Bahan-bahan yang digunakan oleh guru bagi melaksana pengajaran sesuatu tajuk atau topik tertentu 2. 2. Penerangan dalam unit 9 ini turut menekan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pengurusan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. replika dan sebagainya. buku teks . Unit 9 ini seterusnya membincangkan rasional penggunaan bahan dalam pengajaran dan pembelajaran dengan merujuk kepada teori-teori pembelajaran. internet . buku 10 . Penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran tanpa merujuk kepada teori pembelajaran memungkinkan objektif pembelajaran tidak tercapai kerana ia melibatkan pelbagai perkara yang harus diambil kira sama ada dri pihak guru mahu pun murid.

11 . Modul Satu penetapan kriteria atau petunjuk kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan Mengandungi pengetahuan. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti untuk kuasai oleh murid serta diorganisasi secara modular dan bersifat kendiri lengkap (self-contained) 3. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Selain dari itu ianya turut menjadi daya penarik kepada murid untuk mengikuti pengajaran yang disampaikan oleh guru apatah lagi jika guru-guru sangat kreatif dengan menggunakan pelbagai jenis bahan pengajaran dan pembelajaran. Dokumen standard pembelajaran (DSP) 6.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH sumber. buku rujukan dan sebagainya. kemahiran dan nikai. Perbincangan dalam unit ini memberi ruang pengetahuan saya tentang penggunaan bahanbahan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran yang terbukti menjadi satu cara terbaik yang dapat digunakan oleh terhadap murid-murid dalam meningkat pencapaian dalam mata pelajaran. Dokumen standard kandungan (DSK) Pernyataan saintifik tentang perkara-perkara yang murid perlu ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Tidak keterlaluan jika dikatakan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran sangat penting kerana memberi keuntungan sama ada kepada guru dalam segi peningkatan profesionalisme mahu pun murid dari segi pencapaian dan keseronokan untuk belajar. 4. Adalah lebih tepat jika dikatakan dengan jenis bahan yang sesuai untuk topiktopik yang tertentu akan dapat meningkatkan pemahaman murid dalam pembelajaran. 5. merangkumi aspek-aspek pengetahuan.

Sehubungan dengan itu. Penilaian sumatif pula dijalankan secara formal seperti Peperikasaan Pertengahan Tahun. pentaksiran dan penilaian perlu terus dilakukan ke atas murid-murid sekolah rendah. Kemudian mulai 2011 pula KSSR telah diperkenalkan bagi mempertingkatkan standard pembelajaran. 12 .KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 11 – PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN KURIKULUM SEKOLAH RENDAH 1. Pentaksiran ialah proses mengumpul maklumat. menginterpretasi maklumat atau memberi nilai kepada maklumat dan membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang dibuat ke atas maklumat yang bertujuan untuk tindakan susulan ke arah peningkatan prestasi. tugasan atau pentaksiran prestasi juga pentaksiran kendiri. Manakala penilaian ialah proses mentaksir perubahan tingkahlaku berdasarkan data kuantitatif dan data kualitatif. rakan sebaya dan kerja berkumpulan. pentadbiran. Dasar KSSR telah mengenalkan Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS ) yang merupakan pentaksiran yang dikendalikan oleh sekolah yang melibatkan peringkat perancangan. pembinaan. peperiksaan dan laporan oleh guru di sekolah. memberi maklum balas dan memperbaiki. Ringkasan Isi Kandungan Unit Perkembangan kurikulum di negara kita telah mengalami beberapa perubahan. KBSR telah menggantikan KLSR secara berperingkat-peringkat. Mulai tahun 1982. ujian. Band 2 hinggalah Band 6 berdasarkan mata pelajaran. Penilaian terbahagi kepada dua bahagian iaitu penilaian formatif dan sumatif. Dalam PBS guru berperanan sebagai fasilitator. pengumpul makluamat. Penialain formatif dijalankan bagi mengesan tahap penguasaan dan kemajuan murid untuk membaiki kelemahannya serta merta. Dalam KSSR murid perlu mempunyai kemahiran asas untuk kehidupan seharian. Beberapa kaedah pengumpulan bukti PBS juga telah dicadangkan iaitu kaedah cerapan. pemerhati. Dalam PBS petunjuk Standard Prestasi berasaskan kategori tertentu seperti Band 1.

Hanya melalui kehadiran di dalam kursus terutamanya untuk KSSR pada tahun lepas banyak mengingatkan kembali kepada perubahan yang telah berlaku dalam sistem pendidikan hari ini. Sebagai guru. saya kira pengetahuan ini amat berharga kepada saya kerana kesibukan di sekolah membuatkan saya sendiri lupa kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan konsep. apa yang saya fahami adalah perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran ( P&P ) yang dirancang dan disusun secara sistemetik akan membantu matlamat dan objektif P&P tercapai secara berkualiti. Manakala pentaksiran dan penilaian akan menentukan keberhasilannya. Sebagai guru. corak kurikulum dan sebagainya. Pemulihan Proses/usaha untuk membaiki sesuatu kekurangan atau membetulkan sesuatu yang tidak betul 3. saya akan cuba melaksanakan segala pengetahuan ini dengan mengajar bersungguh-sungguh agar segala hasrat kerajaan yang ingin menjadikan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia tercapai. yang ditulis secara holistik berasaskan DSK dan DSP untuk pentaksiran 3. Di dalam unit 11 ini. Menaakul Penjelasan Kemahiran berfikir dengan teliti bagi pencarian maklumat dan membuat inferensi daripada pemerhatian. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2. 13 . Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Portfolio Koleksi hasil kerja pelajar yang terdiri daripada pelbagai bahan dan sumber yang releven dengan objektif mata pelajaran 5. Insyaallah. Standard prestasi Pernyataan generik tenang aras pencapaian pelajar dalam sesuatu mata pelajaran. fakta atau andaian 2. menginterpretasi maklumat atau memberi nilai kepada maklumat itu dan membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang dibuat ke atas maklumat 4. Pentaksiran Integrasi proses mengumpul maklumat.

KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH RUMUSAN Bagi menentukan hala tuju pendidikan di Malaysia. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Falsafah Pendidikan Negara menyatakan: Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. para pendidik haruslah memainkan peranan dan bersatu-padu menggembleng tenaga bagi merealisasikan hasrat kerajaan dalam transformasi pendidikan ini. masyarakat dan negara. berketrampilan. 14 . Sebagai individu yang terlibat secara langsung dalam sistem pendidikan negara ini. berakhlak mulia. Perubahan dasar dalam pendidikan negara daripada Kurikulum Lama Sekolah Rendah kepada Kurikulum Baru Sekolah Rendah (1983) dan diganti dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(1993) serta diikuti dengan KSSR yang dilaksanakan keseluruhannya di sekolah rendah pada tahun 2011 telah menampakkan kesungguhan usaha kerajaan untuk mengubah sistem pendidikan negara ke arah pendidikan globalisasi.

Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Ampang.Hlm.Bhd. Ikhsan Othman.2006. KRP Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah. Abu Bakar.Bhd. Ilmu Sejarah. Kamal Kamaruddin. Abdul Talib Mohamed Hashim. Pendidik. Shah Alam: Karisma Publications Sdn.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH RUJUKAN Ee Ah Meng. 15-19.2011. Selangor: Widad Publication Sdn. 15 . Antara Tradisi dan Moden.Mohmad Noor Mohmad Taib. 1996. Kuala Lumpur: Global Mediastreet Sdn.Guru dan Sekolah. Memperkasakan Bahasa Melayu Sebagai Agenda Berterusan Kementerian Pelajaran. Norila Md Salleh.2011. Mohd. Pendidikan Di Malaysia 1. Pengajian Malaysia dan Kenegaraan. Falsafah Pendidikan. 2007. Bhd. Tanjung Malim: Pusat Pendidikan Luar.Bhd. Zaini Abdullah. Ishak Saat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful