KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH KRP3013

TAJUK TUGASAN TUGASAN 1

KUMPULAN UPSI-B35 DISEDIAKAN OLEH NAMA HAPSAH BT MUNJIAT NO. ID D 20102042640 NO. TELEFON 019-6914501

NAMA TUTOR E-LEARNING: PROF. MADYA DR. AMIR HASAN DAWI TARIKH SERAH: 2 MEI 2012

1

4-5 Refleksi Unit 5………………………………………………………………………...8-9 Refleksi Unit 9…………………………………………………………………………10-11 Refleksi Unit 11………………………………………………………………………12-13 Rumusan…………………………………………………………………………………14 Rujukan………………………………………………………………………………… 15 2 .6-7 Refleksi Unit 7………………………………………………………………………….....KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH ISI KANDUNGAN Pendahuluan… ………………………………………………………………………3 Refleksi Unit 3……………………………………………………………………….

intelektual.a. masyarakat dan negara amnya. pemikiran. Menurut Hassan Langgunung di dalam bukunya yang bertajuk “Pendidikan Islam dan peralihan Paradigma”. 3 . KBSR dan KSSR. Kepentingan pendidikan menjadi agenda utama negara dan pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memastikan segala perancangan bagi mengukuhkan sistem pendidikan di negara ini berjalan dengan baik. reka bentuk kurikulum termasuk KLSR. Majalah Pendidik. pengorganisasian kurikulum di sekolah rendah serta mata pelajaran yang dipelajari di sekolah rendah serta elemen yang diterapkan dalam melaksanakan segala perancangan yang telah dihasratkan oleh kerajaan selama ini. menuntut ilmu tidak ada batasnya sebagaimana sabda Rasullullah s.Bhd.91. 2005.” Begitu jualah dengan ayat pertama yang diturunkan kepada Rasullullah s. menjelaskan bahawa pendidikan bukanlah sekadar pengajaran pengetahuan aau kemahiran–kemahiran pemikiran dan teknik seperti halnya pandangan ekonomi tetapi dalam masa yang sama juga pendidikan adalah proses pengembangan spitual.w yang bermaksud:“Bacalah dengan nama Tuhan kamu” yang menekankan betapa pentingnya seorang Islam terutamanya. Sebagai lahad.hlm. fizikal.. emosi dan akhlak yang akan berfungsi sepenuhnya untuk menjadikan individu agar dapat memberi sumbangan berkesan dalam kehidupan mereka. Widad Publication Sdn.1 Di dalam tugasan ini akan dibincangkan dengan lebih jelas tentang corak pendidikan meliputi matlamat pendidikan negara. jati diti yang baik dan menjadi manusia yang mendapat keredhaanNya di dunia dan akhirat. 1 Husan Abdul Wahab.w: “Tuntutlah ilmu daripada buaian hingga ke liang pendidikan kepada seluruh umat manusia untuk membentuk keperibadian unggul. Pendidikan merupakan aspek utama dalam kehidupan seorang manusia untuk menjadikan kita sebagai insan yang berilmu pengetahuan.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH PENDAHULUAN Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. berakhlak mulia serta dapat membantu dalam memajukan eknomi keluarga .a.

Matlamat kurikulum sekolah rendah adalah berbeza daripada sebuah negara dengan negara yang lain. sains dan teknologi perkembangan fizikal dan estetika. Sistem pendidikan mengalami perubahan daripada KLSR kepada KBSR dan juga KSSR. berfikiran kreatif. Dinyatakan juga dengan jelas objektif KBSR seperti menguasai Bahasa Melayu dan kemahiran asas 3M. Matlamat kurikulum selepas merdeka berpandukan kepada Ordinan Pelajaran 1952 untuk membina sebuah negara yang bersatu padu. Kurikulum pendidikan di Malaysia adalah bercorak tradisional manakala semasa penjajahan Inggeris pendidikan formal telah mengenalkan sekolah venakular sebagai memenuhi dasar pecah dan perintah Inggeris. Ringkasan Isi Kandungan Unit Dalam unit ini membincangkan tentang matlamat kurikulum sekolah rendah secara umum. ketrampilan diri. sikap dan nilai. kurikulum pendidikan sebelum penjajahan Inggeris. semasa penjajahan Inggeris dan juga matlamat kurikulum pendidikan selepas merdeka. Perbincangan juga menekankan tentang matlamat KBSR dan KSSR dalam pembentukan kurikulum sekolah rendah di Malaysia.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 3 . 4 . Matlamat yang ingin dicapai di dalam KBSR dapat dilihat melalui mata pelajaran yang dipelajari oleh muridmurid. Matlamat KSSR juga dinyatakan dengan jelas iaitu melahirkan insan yang seimbang. dinyatakan dengan jelas matlamat KBSR iaitu untuk mencapai matlamat perkembangan individu yang menyeluruh. beroreientasikan negara kita sendiri dan menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. kritis dan inovatif melalui tunjang-tunjang komunikasi. kemanusiaan serta kerohanian.MATLAMAT KURIKULUM SEKOLAH RENDAH 1. Begitu juga di Malaysia. Melalui perbincangan ini juga.

menulis dan mengira. 3. saya lebih memahami perbezaan antara matlamat dan objektif dalam pendidikan. 5. Namun sebagai manusia biasa juga dan hanya mengajar di sebuah sekolah yang rataratanya murid-murid berada di dalam tahap sederhana adakalanya agak sukar bagi saya merealisasikan segala objektif yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan yang sentiasa berubah ini dalam kadar tertinggi. Matlamat pendidikan 3. Namun saya sedar sebagai pelaksana dasar. 4. Pemahaman saya tentang matlamat pendidikan sebelum dan semasa penjajahan Inggeris serta selepas kemerdekaan lebih jelas dan sistematik. Matlamat kurikulum adalah selaras dengan matlamat pendidikan. saya mengharapkan agar diri saya lebih mudah untuk mengingati dan mempraktikkan apa yang telah saya pelajari ini. usaha kerajaan ini amat baik dan perlu diteruskan. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. 5 . Matlamat dan objektif Matlamat adalah hasrat jangka panjang manakala objektif adalah hasrat yang lebih konkrit melalui langkah-langkah tertentu dan dalam jangka masa yang lebih pendek. Empat tonggak pendidikan UNESCO 2. Pendidikan asas Membaca. Melalui perbincangan ini. Suatu jangkaan tingkah laku bersifat menyeluruh yang diharpakan akan diperoleh di akhir suatu proses pendidikan. Matlamat KSSR adalah pemurniaan daripada matlamat KBSR dan merupakan penambahbaikan yang amat berguna jika guru-guru lebih memahami tajuk perbincangan dalam unit ini. belajar untuk hidup bersama dan belajar untuk membentuk peribadi. Melalui pembacaan berulang kali ini. Sebagai guru.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2. saya adakalanya keliru tentang matlamat dan objektif sistem pendidikan di negara kita ini. belajar untuk bertindak. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Matlamat kurikulum Penjelasan Belajar untuk mengetahui.

Tamil. Muzik.   Mata pelajaran wajib pula kategori mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh semua murid-Pendidikan Jasmani.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 5 . Kesihatan. Bagi Tahap 2 pula. Sikap dan Nilai dan Kemanusiaan. Mata pelajaran dalam KBSR dapat dikategorikan kepada tiga yang utama iaitu mata pelajaran teras. Iban dan Kadazandusun. Perkembangan Fizikal dan Estetika. Kajian Tempatan. wajib dan tambahan. Manakala mata pelajaran tambahan pula diajar bagi murid yang berminat-Bahasa Arab. Ringkasan Isi Kandungan Unit Dalam unit ini. Modul Teras Tema. Dalam unit ini juga diterangkan secara terperinci mata pelajaran yang terkandung dalam KSSR. Bahasa Inggeris. 6 .  Mata pelajaran teras ialah mata pelajaran yang mesti dipelajari oleh semua murid dan menjadi asas utama pendidikan murid di sekolah rendah. Penentuan sesuatu mata pelajaran bergantung kepada kurikulum yang telah ditetapkan. mata pelajaran yang diajar di sekolah rendah adalah ke arah mencapai matlamat KBS atau KSSR seterusnya mencapai hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kemahiran Hidup. Sains Matematik. Bahasa Inggeris. perbincangan meliputi asas-asas penentuan mata pelajaran dan mata pelajaran – mata pelajaran yang terdapat di dalam KBSR dan KSSR.Bahasa Melayu. Pendidikan Seni. Kerohanian. Sains dan Teknologi. Tamil dan China.MATA PELAJARAN DI SEKOLAH RENDAH 1. Kesihatan dan Matematik. Pendidikan Islam Moral. Mata pelajaran dalam KSSR pula dibahagikan kepada Tahap 1 dan 2. Pendidikan Jasmani. Di Malaysia . Modul Elektif – Bahasa Arab. Moral. China. mata pelajaran dalam KSSR berteraskan 6 tunjang iaitu Komunikasi. Pendidikan Islam . Dunia Sains dan Teknologi dan Malaysia Negaraku. Tahap 1 dikelompokkan kepada tiga iaitu :    Modul Teras Asas – Bahasa Malaysia.Seni Visual dan Muzik.

Mendalami bacaan dalam unit 5 ini. kemahiran dan nilai yang dikenal pasti untuk dikuasai oleh murid serta diorganisasikan secara modular dan bersifat kendiri-lengkap. Sains dan Teknologi. Kemahiran asas mendengar.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2. Keperluan individu dan keperluan sosial 3. bertutur. Kerohanian. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Sekarang ini saya mengajar dalam mata pelajaran Matematik Tahun 2 dan setelah menelaah unit ini. China . 3. memberikan saya lebih kefahaman tentang mata pelajaran-mata pelajaran yang perlu diajar dalam KBSR dan juga KSSR. 2. Bagi saya sebagai guru dalam abad 90-an berdepan dengan perubahan teknologi pendidikan yang merentasi kurikulum pendidikan membuatkan saya perlu peka dan berusaha untuk merubah pemikiran dan cara kerja seiring dengan perubahan yang diinginkan. Iban dan Kadazandusun. Perkembangan Fizikal dan Estetika. Literasi Berbahasa Dimensi instrinsik dan dimensi sosial 4. Mata Pelajaran Elektif Tahap 2 KSSR Mata pelajaran yang diajar mengikut tunjang Komunikasi dan contoh mata pelajaran seperti Bahasa Arab. 7 . Pengetahuan dan pengalaman ini akan digunakan dengan baik apabila saya mengajar dalam KSSR bagi Tahap 2 nanti. Modul Penjelasan Mengandungi pengetahuan. Mata Pelajaran Teras Tahap 2 KSSR Mata pelajaran yang akan diajar diklasifikasikan mengikut lima tunjang iaitu tunjang Komunikasi. Bukan mudah merealisasikan segala yang dihasratkan oleh kerajaan dalam perubahan dunia pendidikan ini. 5. Tamil. membaca dan menulis. Sikap dan Nilai serta tunjang Kemanusiaan. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. saya mula memahami corak kurikulum yang akan saya hadapi nanti apabila saya mula mengajar dalam Tahap 2 KSSR.

8 . Perkembangan intelek individu murid tidak sama dan ia memerlukan guru memikirkan strategi yang berbeza. Ringkasan Isi Kandungan Unit Pengajaran dan pembelajaran adalah aktiviti yang berkait dan berlaku dalam waktu yang sama. Pengajaran yang berkesan ialah pengajaran yang berupaya mencapai objektif yang telah ditetapkan yang diajar secara kelas. semasa pengajaran dan selepas pengajaran. dalam unit ini hanya membincangkan empat teori dan model iaitu behaviourisme. terdapat dua aliran falsafah pendidikan iaitu Falsafah Pendidikan Tradisional dan Falsafah Pendidikan Kontemporari. pembelajaran berasaskan pengalaman dan pelbagai kecerdasan. Bagi murid yang mempunyai penguasaan dan kemahiran yang tinggi. Jika tiada guru (pengajaran) maka tiadalah murid (pembelajaran). Selepas berlakunya pengajaran dan pembelajaran. Jika terdapat murid lewat menguasai aktiviti pemulihan perlu dilaksana. Selain dari itu.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 7 – PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH 1. kelas pengayaan diperlukan untuk memperkembangkan penguasaan murid ke tahap yang lebih tinggi. dari segi ilmu juga terdapat dua perspektif iaitu perspektif objektivis (melaksanakan kaedah deduktif dalam pengajaran) dan perspektif konstruktivis (melaksanakan kaedah induktif). Proses pengajaran dan pembelajaran merangkumi tiga fasa iaitu fasa sebelum pengajaran. Unit ini juga menerangkan tentang kelas bercantum yang wujud di sekolah-sekolah kurang murid (SKM). penilaian formatif diperlukan bagi mengesan dan mengenalpasti tahap pencapaian dan penguasaan murid. justeru guru perlu memastikan aktiviti yang dijalankan berkesan bagi semua murid. Dalam pengajaran. konstruktivisme. Pembelajaran berlaku apabila seseorang individu terlibat dalam penyelesaian masalah. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran bagi kelas tersebut adalah berbeza. Ia diwujudkan apabila bilangan murid dalam tahun persekolahan adalah kurang dari 15 orang. Dalam pembelajaran pula. berkumpulan ataupun secara individu.

menulis dan mengira. Kaedah kelas Penjelasan Kaedah di mana guru mengadakan aktiviti pengajaran dengan mengawal pembelajaran semua murid di dalam sebuah kelas 2. 9 . Kepelbagaian cadangan dan kaedah pengajaran memberikan saya cetusan idea-idea. selain daripada aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang biasa 3. Pengayaan Kelas yang mengandungi aktiviti tambahan pada aras kesukaran yang lebih tinggi kepada sekumpulan murid yang mempunyai penguasaan kecekapan dan kemahiran yang tinggi. Dalam unit ini. 5. Pemulihan Pengajaran dan pembelajaran yang khusus untuk murid-murid yang menghadapi masalah atau kesukaran belajar dalam menguasai satu-satu kemahiran membaca. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. saya amat menyedari tugas yang terpaksa saya laksanakan ini adalah begitu berat sekali. saya dapat mendalami kemahiran dan teknik pengajaran saya agar para pelajar dapat manfaat dalam pembelajarannya. Sebagai guru. Amanah yang dipertanggungjawabkan kepada saya dan seluruh guru di Malaysia ini perlu direalisasikan menjelang Malaysia ke arah negara maju 2020. Kaedah individu Kaedah di mana guru mengadakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ke atas individu murid atas beberapa sebab seperti kerja individu 4. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2. Kaedah kumpulan Dua atau lebih murid akan disatukan secara bersama dalam satu kumpulan dan melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara bersama bagi mencapai matlamat pembelajaran yang sama 3.

Unit 9 ini seterusnya membincangkan rasional penggunaan bahan dalam pengajaran dan pembelajaran dengan merujuk kepada teori-teori pembelajaran. relia . buku latihan dan aktiviti. Penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran tanpa merujuk kepada teori pembelajaran memungkinkan objektif pembelajaran tidak tercapai kerana ia melibatkan pelbagai perkara yang harus diambil kira sama ada dri pihak guru mahu pun murid. 3. buku 10 . buku teks . Jenis-jenis bahan pengajaran dan pembelajaran termasuklah bahan bercetak. replika dan sebagainya. Ringkasan Isi Kandungan Unit Perbincangan yang terdapat dalam unit 9 ini antara lain menerangkan tentang bahan pengajaran dan pembelajaran yang boleh dikategorikan mengikut jenis dan cara penggunaannya. Bahan bercetak Merujuk kepada bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran contohnya modul .KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 9 – BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Penerangan lanjut bagi setiap jenis bahan pengajaran dan pembelajaran turut dihuraikan dengan memberi contoh dan cara-cara menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Bahan pengajaran Penjelasan Bahan-bahan yang digunakan oleh guru bagi melaksana pengajaran sesuatu tajuk atau topik tertentu 2. Bahan pembelajaran Bahan-bahan yang digunakan oleh murid dalam setiap aktiviti atau proses pembelajaran mereka bersama guru di dalam kelas. Penerangan dalam unit 9 ini turut menekan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pengurusan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. Melalui contoh-contoh hyang diberi akan dapat memberikan idea untuk guru menggunakannya dalam topik-topik yang difikirkan sesuai. internet . 2. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. CD-ROM dan DVD ROM . Melalui empowerment yang diberi kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab ini maka penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran akan lebih terurus. teratur dan digunakan semaksimum mungkin. bahan siaran radio dan televisyen .

merangkumi aspek-aspek pengetahuan. Adalah lebih tepat jika dikatakan dengan jenis bahan yang sesuai untuk topiktopik yang tertentu akan dapat meningkatkan pemahaman murid dalam pembelajaran. Dokumen standard pembelajaran (DSP) 6. 4. Dokumen standard kandungan (DSK) Pernyataan saintifik tentang perkara-perkara yang murid perlu ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Perbincangan dalam unit ini memberi ruang pengetahuan saya tentang penggunaan bahanbahan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran yang terbukti menjadi satu cara terbaik yang dapat digunakan oleh terhadap murid-murid dalam meningkat pencapaian dalam mata pelajaran. Tidak keterlaluan jika dikatakan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran sangat penting kerana memberi keuntungan sama ada kepada guru dalam segi peningkatan profesionalisme mahu pun murid dari segi pencapaian dan keseronokan untuk belajar. 11 . kemahiran dan nikai. Selain dari itu ianya turut menjadi daya penarik kepada murid untuk mengikuti pengajaran yang disampaikan oleh guru apatah lagi jika guru-guru sangat kreatif dengan menggunakan pelbagai jenis bahan pengajaran dan pembelajaran. 5. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. buku rujukan dan sebagainya.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH sumber. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti untuk kuasai oleh murid serta diorganisasi secara modular dan bersifat kendiri lengkap (self-contained) 3. Modul Satu penetapan kriteria atau petunjuk kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan Mengandungi pengetahuan.

Band 2 hinggalah Band 6 berdasarkan mata pelajaran. pentaksiran dan penilaian perlu terus dilakukan ke atas murid-murid sekolah rendah. Dalam KSSR murid perlu mempunyai kemahiran asas untuk kehidupan seharian. peperiksaan dan laporan oleh guru di sekolah.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 11 – PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN KURIKULUM SEKOLAH RENDAH 1. pentadbiran. Dalam PBS guru berperanan sebagai fasilitator. Dalam PBS petunjuk Standard Prestasi berasaskan kategori tertentu seperti Band 1. Penilaian terbahagi kepada dua bahagian iaitu penilaian formatif dan sumatif. Ringkasan Isi Kandungan Unit Perkembangan kurikulum di negara kita telah mengalami beberapa perubahan. pemerhati. pembinaan. tugasan atau pentaksiran prestasi juga pentaksiran kendiri. Mulai tahun 1982. Sehubungan dengan itu. Beberapa kaedah pengumpulan bukti PBS juga telah dicadangkan iaitu kaedah cerapan. menginterpretasi maklumat atau memberi nilai kepada maklumat dan membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang dibuat ke atas maklumat yang bertujuan untuk tindakan susulan ke arah peningkatan prestasi. rakan sebaya dan kerja berkumpulan. Manakala penilaian ialah proses mentaksir perubahan tingkahlaku berdasarkan data kuantitatif dan data kualitatif. 12 . Penialain formatif dijalankan bagi mengesan tahap penguasaan dan kemajuan murid untuk membaiki kelemahannya serta merta. memberi maklum balas dan memperbaiki. KBSR telah menggantikan KLSR secara berperingkat-peringkat. Pentaksiran ialah proses mengumpul maklumat. ujian. pengumpul makluamat. Penilaian sumatif pula dijalankan secara formal seperti Peperikasaan Pertengahan Tahun. Kemudian mulai 2011 pula KSSR telah diperkenalkan bagi mempertingkatkan standard pembelajaran. Dasar KSSR telah mengenalkan Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS ) yang merupakan pentaksiran yang dikendalikan oleh sekolah yang melibatkan peringkat perancangan.

apa yang saya fahami adalah perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran ( P&P ) yang dirancang dan disusun secara sistemetik akan membantu matlamat dan objektif P&P tercapai secara berkualiti. 13 . Insyaallah.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2. Manakala pentaksiran dan penilaian akan menentukan keberhasilannya. Pemulihan Proses/usaha untuk membaiki sesuatu kekurangan atau membetulkan sesuatu yang tidak betul 3. menginterpretasi maklumat atau memberi nilai kepada maklumat itu dan membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang dibuat ke atas maklumat 4. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Sebagai guru. Sebagai guru. saya kira pengetahuan ini amat berharga kepada saya kerana kesibukan di sekolah membuatkan saya sendiri lupa kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan konsep. Portfolio Koleksi hasil kerja pelajar yang terdiri daripada pelbagai bahan dan sumber yang releven dengan objektif mata pelajaran 5. Standard prestasi Pernyataan generik tenang aras pencapaian pelajar dalam sesuatu mata pelajaran. Pentaksiran Integrasi proses mengumpul maklumat. Hanya melalui kehadiran di dalam kursus terutamanya untuk KSSR pada tahun lepas banyak mengingatkan kembali kepada perubahan yang telah berlaku dalam sistem pendidikan hari ini. Di dalam unit 11 ini. corak kurikulum dan sebagainya. Menaakul Penjelasan Kemahiran berfikir dengan teliti bagi pencarian maklumat dan membuat inferensi daripada pemerhatian. yang ditulis secara holistik berasaskan DSK dan DSP untuk pentaksiran 3. fakta atau andaian 2. saya akan cuba melaksanakan segala pengetahuan ini dengan mengajar bersungguh-sungguh agar segala hasrat kerajaan yang ingin menjadikan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia tercapai. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1.

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Falsafah Pendidikan Negara menyatakan: Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. para pendidik haruslah memainkan peranan dan bersatu-padu menggembleng tenaga bagi merealisasikan hasrat kerajaan dalam transformasi pendidikan ini. rohani. Sebagai individu yang terlibat secara langsung dalam sistem pendidikan negara ini. Perubahan dasar dalam pendidikan negara daripada Kurikulum Lama Sekolah Rendah kepada Kurikulum Baru Sekolah Rendah (1983) dan diganti dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(1993) serta diikuti dengan KSSR yang dilaksanakan keseluruhannya di sekolah rendah pada tahun 2011 telah menampakkan kesungguhan usaha kerajaan untuk mengubah sistem pendidikan negara ke arah pendidikan globalisasi. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketrampilan. berakhlak mulia. masyarakat dan negara. 14 . emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH RUMUSAN Bagi menentukan hala tuju pendidikan di Malaysia.

KRP Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah.2011. Ilmu Sejarah. 15-19. Pengajian Malaysia dan Kenegaraan.Hlm. Pendidik. 1996. Pendidikan Di Malaysia 1. Antara Tradisi dan Moden.Bhd. Falsafah Pendidikan. Memperkasakan Bahasa Melayu Sebagai Agenda Berterusan Kementerian Pelajaran. Shah Alam: Karisma Publications Sdn.2011.Guru dan Sekolah. Abu Bakar. Ikhsan Othman.2006. Bhd.Bhd. Abdul Talib Mohamed Hashim.Mohmad Noor Mohmad Taib. Zaini Abdullah. 2007. Ampang. 15 . Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Selangor: Widad Publication Sdn.Bhd. Norila Md Salleh. Kamal Kamaruddin.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH RUJUKAN Ee Ah Meng. Kuala Lumpur: Global Mediastreet Sdn. Tanjung Malim: Pusat Pendidikan Luar. Ishak Saat. Mohd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful