KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH KRP3013

TAJUK TUGASAN TUGASAN 1

KUMPULAN UPSI-B35 DISEDIAKAN OLEH NAMA HAPSAH BT MUNJIAT NO. ID D 20102042640 NO. TELEFON 019-6914501

NAMA TUTOR E-LEARNING: PROF. MADYA DR. AMIR HASAN DAWI TARIKH SERAH: 2 MEI 2012

1

4-5 Refleksi Unit 5………………………………………………………………………..KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH ISI KANDUNGAN Pendahuluan… ………………………………………………………………………3 Refleksi Unit 3………………………………………………………………………..8-9 Refleksi Unit 9…………………………………………………………………………10-11 Refleksi Unit 11………………………………………………………………………12-13 Rumusan…………………………………………………………………………………14 Rujukan………………………………………………………………………………… 15 2 ...6-7 Refleksi Unit 7…………………………………………………………………………...

berakhlak mulia serta dapat membantu dalam memajukan eknomi keluarga .Bhd. masyarakat dan negara amnya. 1 Husan Abdul Wahab. Sebagai lahad. jati diti yang baik dan menjadi manusia yang mendapat keredhaanNya di dunia dan akhirat. Pendidikan merupakan aspek utama dalam kehidupan seorang manusia untuk menjadikan kita sebagai insan yang berilmu pengetahuan.. KBSR dan KSSR. Widad Publication Sdn. menjelaskan bahawa pendidikan bukanlah sekadar pengajaran pengetahuan aau kemahiran–kemahiran pemikiran dan teknik seperti halnya pandangan ekonomi tetapi dalam masa yang sama juga pendidikan adalah proses pengembangan spitual.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH PENDAHULUAN Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 3 . Menurut Hassan Langgunung di dalam bukunya yang bertajuk “Pendidikan Islam dan peralihan Paradigma”. pemikiran.” Begitu jualah dengan ayat pertama yang diturunkan kepada Rasullullah s. intelektual.w yang bermaksud:“Bacalah dengan nama Tuhan kamu” yang menekankan betapa pentingnya seorang Islam terutamanya. reka bentuk kurikulum termasuk KLSR. pengorganisasian kurikulum di sekolah rendah serta mata pelajaran yang dipelajari di sekolah rendah serta elemen yang diterapkan dalam melaksanakan segala perancangan yang telah dihasratkan oleh kerajaan selama ini. Majalah Pendidik.1 Di dalam tugasan ini akan dibincangkan dengan lebih jelas tentang corak pendidikan meliputi matlamat pendidikan negara. Kepentingan pendidikan menjadi agenda utama negara dan pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memastikan segala perancangan bagi mengukuhkan sistem pendidikan di negara ini berjalan dengan baik.hlm.a.a. menuntut ilmu tidak ada batasnya sebagaimana sabda Rasullullah s.91. fizikal. 2005. emosi dan akhlak yang akan berfungsi sepenuhnya untuk menjadikan individu agar dapat memberi sumbangan berkesan dalam kehidupan mereka.w: “Tuntutlah ilmu daripada buaian hingga ke liang pendidikan kepada seluruh umat manusia untuk membentuk keperibadian unggul.

Begitu juga di Malaysia. Matlamat kurikulum sekolah rendah adalah berbeza daripada sebuah negara dengan negara yang lain.MATLAMAT KURIKULUM SEKOLAH RENDAH 1. sains dan teknologi perkembangan fizikal dan estetika. Kurikulum pendidikan di Malaysia adalah bercorak tradisional manakala semasa penjajahan Inggeris pendidikan formal telah mengenalkan sekolah venakular sebagai memenuhi dasar pecah dan perintah Inggeris.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 3 . Melalui perbincangan ini juga. ketrampilan diri. Sistem pendidikan mengalami perubahan daripada KLSR kepada KBSR dan juga KSSR. berfikiran kreatif. semasa penjajahan Inggeris dan juga matlamat kurikulum pendidikan selepas merdeka. dinyatakan dengan jelas matlamat KBSR iaitu untuk mencapai matlamat perkembangan individu yang menyeluruh. Matlamat KSSR juga dinyatakan dengan jelas iaitu melahirkan insan yang seimbang. Ringkasan Isi Kandungan Unit Dalam unit ini membincangkan tentang matlamat kurikulum sekolah rendah secara umum. kurikulum pendidikan sebelum penjajahan Inggeris. beroreientasikan negara kita sendiri dan menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Matlamat kurikulum selepas merdeka berpandukan kepada Ordinan Pelajaran 1952 untuk membina sebuah negara yang bersatu padu. kritis dan inovatif melalui tunjang-tunjang komunikasi. Perbincangan juga menekankan tentang matlamat KBSR dan KSSR dalam pembentukan kurikulum sekolah rendah di Malaysia. sikap dan nilai. 4 . Dinyatakan juga dengan jelas objektif KBSR seperti menguasai Bahasa Melayu dan kemahiran asas 3M. kemanusiaan serta kerohanian. Matlamat yang ingin dicapai di dalam KBSR dapat dilihat melalui mata pelajaran yang dipelajari oleh muridmurid.

usaha kerajaan ini amat baik dan perlu diteruskan. Empat tonggak pendidikan UNESCO 2. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Pemahaman saya tentang matlamat pendidikan sebelum dan semasa penjajahan Inggeris serta selepas kemerdekaan lebih jelas dan sistematik. Matlamat kurikulum adalah selaras dengan matlamat pendidikan. 4. Melalui perbincangan ini.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2. Matlamat kurikulum Penjelasan Belajar untuk mengetahui. saya adakalanya keliru tentang matlamat dan objektif sistem pendidikan di negara kita ini. 3. Matlamat pendidikan 3. Sebagai guru. menulis dan mengira. 5 . Namun sebagai manusia biasa juga dan hanya mengajar di sebuah sekolah yang rataratanya murid-murid berada di dalam tahap sederhana adakalanya agak sukar bagi saya merealisasikan segala objektif yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan yang sentiasa berubah ini dalam kadar tertinggi. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. 5. saya mengharapkan agar diri saya lebih mudah untuk mengingati dan mempraktikkan apa yang telah saya pelajari ini. Pendidikan asas Membaca. saya lebih memahami perbezaan antara matlamat dan objektif dalam pendidikan. Namun saya sedar sebagai pelaksana dasar. Melalui pembacaan berulang kali ini. belajar untuk bertindak. Suatu jangkaan tingkah laku bersifat menyeluruh yang diharpakan akan diperoleh di akhir suatu proses pendidikan. belajar untuk hidup bersama dan belajar untuk membentuk peribadi. Matlamat dan objektif Matlamat adalah hasrat jangka panjang manakala objektif adalah hasrat yang lebih konkrit melalui langkah-langkah tertentu dan dalam jangka masa yang lebih pendek. Matlamat KSSR adalah pemurniaan daripada matlamat KBSR dan merupakan penambahbaikan yang amat berguna jika guru-guru lebih memahami tajuk perbincangan dalam unit ini.

Mata pelajaran dalam KBSR dapat dikategorikan kepada tiga yang utama iaitu mata pelajaran teras. Bahasa Inggeris. Tahap 1 dikelompokkan kepada tiga iaitu :    Modul Teras Asas – Bahasa Malaysia. Moral.MATA PELAJARAN DI SEKOLAH RENDAH 1. Manakala mata pelajaran tambahan pula diajar bagi murid yang berminat-Bahasa Arab.   Mata pelajaran wajib pula kategori mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh semua murid-Pendidikan Jasmani.  Mata pelajaran teras ialah mata pelajaran yang mesti dipelajari oleh semua murid dan menjadi asas utama pendidikan murid di sekolah rendah. perbincangan meliputi asas-asas penentuan mata pelajaran dan mata pelajaran – mata pelajaran yang terdapat di dalam KBSR dan KSSR. mata pelajaran dalam KSSR berteraskan 6 tunjang iaitu Komunikasi. Pendidikan Jasmani. China. 6 . Penentuan sesuatu mata pelajaran bergantung kepada kurikulum yang telah ditetapkan. Tamil dan China. Perkembangan Fizikal dan Estetika. Sikap dan Nilai dan Kemanusiaan. Dunia Sains dan Teknologi dan Malaysia Negaraku. Kesihatan dan Matematik. Tamil. Modul Elektif – Bahasa Arab. Pendidikan Islam .Bahasa Melayu. Di Malaysia . Sains dan Teknologi. wajib dan tambahan. Pendidikan Seni. Dalam unit ini juga diterangkan secara terperinci mata pelajaran yang terkandung dalam KSSR. Kajian Tempatan. Sains Matematik. mata pelajaran yang diajar di sekolah rendah adalah ke arah mencapai matlamat KBS atau KSSR seterusnya mencapai hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pendidikan Islam Moral. Kesihatan. Bahasa Inggeris. Kerohanian.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 5 .Seni Visual dan Muzik. Iban dan Kadazandusun. Mata pelajaran dalam KSSR pula dibahagikan kepada Tahap 1 dan 2. Modul Teras Tema. Bagi Tahap 2 pula. Kemahiran Hidup. Muzik. Ringkasan Isi Kandungan Unit Dalam unit ini.

5. 2. saya mula memahami corak kurikulum yang akan saya hadapi nanti apabila saya mula mengajar dalam Tahap 2 KSSR. Tamil. Mata Pelajaran Teras Tahap 2 KSSR Mata pelajaran yang akan diajar diklasifikasikan mengikut lima tunjang iaitu tunjang Komunikasi. Sains dan Teknologi. Sekarang ini saya mengajar dalam mata pelajaran Matematik Tahun 2 dan setelah menelaah unit ini. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Kerohanian. 7 . China . 3. kemahiran dan nilai yang dikenal pasti untuk dikuasai oleh murid serta diorganisasikan secara modular dan bersifat kendiri-lengkap. Iban dan Kadazandusun. Mendalami bacaan dalam unit 5 ini. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Perkembangan Fizikal dan Estetika. Literasi Berbahasa Dimensi instrinsik dan dimensi sosial 4. Kemahiran asas mendengar. Bagi saya sebagai guru dalam abad 90-an berdepan dengan perubahan teknologi pendidikan yang merentasi kurikulum pendidikan membuatkan saya perlu peka dan berusaha untuk merubah pemikiran dan cara kerja seiring dengan perubahan yang diinginkan. Bukan mudah merealisasikan segala yang dihasratkan oleh kerajaan dalam perubahan dunia pendidikan ini. Modul Penjelasan Mengandungi pengetahuan. Mata Pelajaran Elektif Tahap 2 KSSR Mata pelajaran yang diajar mengikut tunjang Komunikasi dan contoh mata pelajaran seperti Bahasa Arab. Keperluan individu dan keperluan sosial 3.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2. memberikan saya lebih kefahaman tentang mata pelajaran-mata pelajaran yang perlu diajar dalam KBSR dan juga KSSR. Pengetahuan dan pengalaman ini akan digunakan dengan baik apabila saya mengajar dalam KSSR bagi Tahap 2 nanti. membaca dan menulis. bertutur. Sikap dan Nilai serta tunjang Kemanusiaan.

penilaian formatif diperlukan bagi mengesan dan mengenalpasti tahap pencapaian dan penguasaan murid. dalam unit ini hanya membincangkan empat teori dan model iaitu behaviourisme. pembelajaran berasaskan pengalaman dan pelbagai kecerdasan. Proses pengajaran dan pembelajaran merangkumi tiga fasa iaitu fasa sebelum pengajaran. Bagi murid yang mempunyai penguasaan dan kemahiran yang tinggi. Dalam pembelajaran pula. 8 . Jika tiada guru (pengajaran) maka tiadalah murid (pembelajaran). Unit ini juga menerangkan tentang kelas bercantum yang wujud di sekolah-sekolah kurang murid (SKM). Pengajaran yang berkesan ialah pengajaran yang berupaya mencapai objektif yang telah ditetapkan yang diajar secara kelas. Selepas berlakunya pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran bagi kelas tersebut adalah berbeza. justeru guru perlu memastikan aktiviti yang dijalankan berkesan bagi semua murid.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 7 – PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH 1. terdapat dua aliran falsafah pendidikan iaitu Falsafah Pendidikan Tradisional dan Falsafah Pendidikan Kontemporari. semasa pengajaran dan selepas pengajaran. Perkembangan intelek individu murid tidak sama dan ia memerlukan guru memikirkan strategi yang berbeza. Selain dari itu. Jika terdapat murid lewat menguasai aktiviti pemulihan perlu dilaksana. kelas pengayaan diperlukan untuk memperkembangkan penguasaan murid ke tahap yang lebih tinggi. Pembelajaran berlaku apabila seseorang individu terlibat dalam penyelesaian masalah. dari segi ilmu juga terdapat dua perspektif iaitu perspektif objektivis (melaksanakan kaedah deduktif dalam pengajaran) dan perspektif konstruktivis (melaksanakan kaedah induktif). berkumpulan ataupun secara individu. Dalam pengajaran. Ia diwujudkan apabila bilangan murid dalam tahun persekolahan adalah kurang dari 15 orang. Ringkasan Isi Kandungan Unit Pengajaran dan pembelajaran adalah aktiviti yang berkait dan berlaku dalam waktu yang sama. konstruktivisme.

Dalam unit ini. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. saya amat menyedari tugas yang terpaksa saya laksanakan ini adalah begitu berat sekali. selain daripada aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang biasa 3. 9 . Amanah yang dipertanggungjawabkan kepada saya dan seluruh guru di Malaysia ini perlu direalisasikan menjelang Malaysia ke arah negara maju 2020. Kaedah individu Kaedah di mana guru mengadakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ke atas individu murid atas beberapa sebab seperti kerja individu 4. Kaedah kelas Penjelasan Kaedah di mana guru mengadakan aktiviti pengajaran dengan mengawal pembelajaran semua murid di dalam sebuah kelas 2.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2. Kepelbagaian cadangan dan kaedah pengajaran memberikan saya cetusan idea-idea. Sebagai guru. menulis dan mengira. 5. Pengayaan Kelas yang mengandungi aktiviti tambahan pada aras kesukaran yang lebih tinggi kepada sekumpulan murid yang mempunyai penguasaan kecekapan dan kemahiran yang tinggi. Kaedah kumpulan Dua atau lebih murid akan disatukan secara bersama dalam satu kumpulan dan melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara bersama bagi mencapai matlamat pembelajaran yang sama 3. saya dapat mendalami kemahiran dan teknik pengajaran saya agar para pelajar dapat manfaat dalam pembelajarannya. Pemulihan Pengajaran dan pembelajaran yang khusus untuk murid-murid yang menghadapi masalah atau kesukaran belajar dalam menguasai satu-satu kemahiran membaca. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

buku latihan dan aktiviti. teratur dan digunakan semaksimum mungkin. Melalui contoh-contoh hyang diberi akan dapat memberikan idea untuk guru menggunakannya dalam topik-topik yang difikirkan sesuai. CD-ROM dan DVD ROM . 3. Unit 9 ini seterusnya membincangkan rasional penggunaan bahan dalam pengajaran dan pembelajaran dengan merujuk kepada teori-teori pembelajaran. replika dan sebagainya. buku teks . Penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran tanpa merujuk kepada teori pembelajaran memungkinkan objektif pembelajaran tidak tercapai kerana ia melibatkan pelbagai perkara yang harus diambil kira sama ada dri pihak guru mahu pun murid. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Melalui empowerment yang diberi kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab ini maka penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran akan lebih terurus.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 9 – BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Bahan bercetak Merujuk kepada bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran contohnya modul . bahan siaran radio dan televisyen . Bahan pengajaran Penjelasan Bahan-bahan yang digunakan oleh guru bagi melaksana pengajaran sesuatu tajuk atau topik tertentu 2. Ringkasan Isi Kandungan Unit Perbincangan yang terdapat dalam unit 9 ini antara lain menerangkan tentang bahan pengajaran dan pembelajaran yang boleh dikategorikan mengikut jenis dan cara penggunaannya. Jenis-jenis bahan pengajaran dan pembelajaran termasuklah bahan bercetak. relia . buku 10 . Penerangan dalam unit 9 ini turut menekan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pengurusan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. 2. Penerangan lanjut bagi setiap jenis bahan pengajaran dan pembelajaran turut dihuraikan dengan memberi contoh dan cara-cara menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Bahan pembelajaran Bahan-bahan yang digunakan oleh murid dalam setiap aktiviti atau proses pembelajaran mereka bersama guru di dalam kelas. internet .

buku rujukan dan sebagainya. 11 . 4. Tidak keterlaluan jika dikatakan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran sangat penting kerana memberi keuntungan sama ada kepada guru dalam segi peningkatan profesionalisme mahu pun murid dari segi pencapaian dan keseronokan untuk belajar. Adalah lebih tepat jika dikatakan dengan jenis bahan yang sesuai untuk topiktopik yang tertentu akan dapat meningkatkan pemahaman murid dalam pembelajaran. kemahiran dan nikai. Dokumen standard pembelajaran (DSP) 6. merangkumi aspek-aspek pengetahuan. Dokumen standard kandungan (DSK) Pernyataan saintifik tentang perkara-perkara yang murid perlu ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH sumber. 5. Selain dari itu ianya turut menjadi daya penarik kepada murid untuk mengikuti pengajaran yang disampaikan oleh guru apatah lagi jika guru-guru sangat kreatif dengan menggunakan pelbagai jenis bahan pengajaran dan pembelajaran. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti untuk kuasai oleh murid serta diorganisasi secara modular dan bersifat kendiri lengkap (self-contained) 3. Modul Satu penetapan kriteria atau petunjuk kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan Mengandungi pengetahuan. Perbincangan dalam unit ini memberi ruang pengetahuan saya tentang penggunaan bahanbahan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran yang terbukti menjadi satu cara terbaik yang dapat digunakan oleh terhadap murid-murid dalam meningkat pencapaian dalam mata pelajaran.

Dalam KSSR murid perlu mempunyai kemahiran asas untuk kehidupan seharian. Penialain formatif dijalankan bagi mengesan tahap penguasaan dan kemajuan murid untuk membaiki kelemahannya serta merta. Beberapa kaedah pengumpulan bukti PBS juga telah dicadangkan iaitu kaedah cerapan. Manakala penilaian ialah proses mentaksir perubahan tingkahlaku berdasarkan data kuantitatif dan data kualitatif. Penilaian sumatif pula dijalankan secara formal seperti Peperikasaan Pertengahan Tahun. 12 . tugasan atau pentaksiran prestasi juga pentaksiran kendiri. pembinaan. Band 2 hinggalah Band 6 berdasarkan mata pelajaran. Sehubungan dengan itu. menginterpretasi maklumat atau memberi nilai kepada maklumat dan membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang dibuat ke atas maklumat yang bertujuan untuk tindakan susulan ke arah peningkatan prestasi. Ringkasan Isi Kandungan Unit Perkembangan kurikulum di negara kita telah mengalami beberapa perubahan. Dalam PBS petunjuk Standard Prestasi berasaskan kategori tertentu seperti Band 1. pentaksiran dan penilaian perlu terus dilakukan ke atas murid-murid sekolah rendah. pengumpul makluamat. Pentaksiran ialah proses mengumpul maklumat. pemerhati. Kemudian mulai 2011 pula KSSR telah diperkenalkan bagi mempertingkatkan standard pembelajaran. ujian. pentadbiran. Dasar KSSR telah mengenalkan Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS ) yang merupakan pentaksiran yang dikendalikan oleh sekolah yang melibatkan peringkat perancangan.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 11 – PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN KURIKULUM SEKOLAH RENDAH 1. Dalam PBS guru berperanan sebagai fasilitator. memberi maklum balas dan memperbaiki. Penilaian terbahagi kepada dua bahagian iaitu penilaian formatif dan sumatif. Mulai tahun 1982. peperiksaan dan laporan oleh guru di sekolah. rakan sebaya dan kerja berkumpulan. KBSR telah menggantikan KLSR secara berperingkat-peringkat.

Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. menginterpretasi maklumat atau memberi nilai kepada maklumat itu dan membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang dibuat ke atas maklumat 4. Portfolio Koleksi hasil kerja pelajar yang terdiri daripada pelbagai bahan dan sumber yang releven dengan objektif mata pelajaran 5. Hanya melalui kehadiran di dalam kursus terutamanya untuk KSSR pada tahun lepas banyak mengingatkan kembali kepada perubahan yang telah berlaku dalam sistem pendidikan hari ini. Standard prestasi Pernyataan generik tenang aras pencapaian pelajar dalam sesuatu mata pelajaran. Menaakul Penjelasan Kemahiran berfikir dengan teliti bagi pencarian maklumat dan membuat inferensi daripada pemerhatian. 13 . corak kurikulum dan sebagainya. saya akan cuba melaksanakan segala pengetahuan ini dengan mengajar bersungguh-sungguh agar segala hasrat kerajaan yang ingin menjadikan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia tercapai. Di dalam unit 11 ini. Insyaallah. Pentaksiran Integrasi proses mengumpul maklumat.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Pemulihan Proses/usaha untuk membaiki sesuatu kekurangan atau membetulkan sesuatu yang tidak betul 3. fakta atau andaian 2. saya kira pengetahuan ini amat berharga kepada saya kerana kesibukan di sekolah membuatkan saya sendiri lupa kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan konsep. apa yang saya fahami adalah perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran ( P&P ) yang dirancang dan disusun secara sistemetik akan membantu matlamat dan objektif P&P tercapai secara berkualiti. Sebagai guru. yang ditulis secara holistik berasaskan DSK dan DSP untuk pentaksiran 3. Sebagai guru. Manakala pentaksiran dan penilaian akan menentukan keberhasilannya.

berakhlak mulia. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. 14 . Sebagai individu yang terlibat secara langsung dalam sistem pendidikan negara ini. rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. masyarakat dan negara. para pendidik haruslah memainkan peranan dan bersatu-padu menggembleng tenaga bagi merealisasikan hasrat kerajaan dalam transformasi pendidikan ini. Falsafah Pendidikan Negara menyatakan: Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketrampilan.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH RUMUSAN Bagi menentukan hala tuju pendidikan di Malaysia. Perubahan dasar dalam pendidikan negara daripada Kurikulum Lama Sekolah Rendah kepada Kurikulum Baru Sekolah Rendah (1983) dan diganti dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(1993) serta diikuti dengan KSSR yang dilaksanakan keseluruhannya di sekolah rendah pada tahun 2011 telah menampakkan kesungguhan usaha kerajaan untuk mengubah sistem pendidikan negara ke arah pendidikan globalisasi.

15 . Antara Tradisi dan Moden. KRP Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah. 2007. 15-19. Mohd. Kamal Kamaruddin.Mohmad Noor Mohmad Taib.2011. Selangor: Widad Publication Sdn. Falsafah Pendidikan. Pengajian Malaysia dan Kenegaraan. Zaini Abdullah. Ishak Saat.Hlm.2011. Kuala Lumpur: Global Mediastreet Sdn. Ilmu Sejarah. 1996. Ampang.2006. Ikhsan Othman.Bhd. Memperkasakan Bahasa Melayu Sebagai Agenda Berterusan Kementerian Pelajaran. Pendidikan Di Malaysia 1.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH RUJUKAN Ee Ah Meng. Abdul Talib Mohamed Hashim. Shah Alam: Karisma Publications Sdn.Guru dan Sekolah.Bhd. Abu Bakar.Bhd. Bhd. Norila Md Salleh. Tanjung Malim: Pusat Pendidikan Luar. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Pendidik.