[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033

PEMARKAHAN RIS SEMESTER

PPGPJJ SEMESTER 2 SESI 2012/2013 KAL 3033 PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK
Setiap kanak-kanak melalui proses sosialisasi di mana ianya berlaku dalam persekitaran sosialnya. Persekitaran sosial yang dimaksudkan ialah ahli keluarganya sendiri, saudara mara, jiran, pengasuh dan juga segala yang terdapat di sekelilingnya.

Bincangkan bagaimana persekitaran sosial mempengaruhi perkembangan konsep kendiri kanak-kanak.

DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. ID NO. TELEFON

PUSAT PEMBELAJARAN: EL

NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________

TARIKH SERAH: ________________

1|Page

kebolehan.dalam konteks ini.Selain itu.Guru mestilah juga menguasai aspek psikologi perkembangan manusia khususnya perkembangan manusia khusunya perkembangan manusia dan konsep kendiri dari sudut sosioemosi. tingkah laku. bekerjasama dan berinteraksi. jantina. emosi.0 Pendahuluan Kendiri membawa maksud diri sendiri atau pemikiran tentang diri serta keupayaan diri sendiri dan pemikiran orang lain terhadap diri individu.Fahaman tentang diri sendiri arau perasaan tentang diri sendiri sebagai individu yang ada ciri-ciri tersendiri iaitu fizikal.Ini adalah kerana matlamat Pendidikan Negara adalah melahirkan generasi yang mantap dari segi jasmani.keseluruhan perkembanagan sahsiah individu mengganggap kelebihan atau kekurangan diri berdasar maklumat dari orang lain semasa bergaul. minat dan juga matlamat. 2|Page .Oleh keran guru mendidik geberasi baru.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 1. rohani dan juga fizikalnya. Konsep kendiri juga merupakan pandangan diri seseorang dalam pembetukan diri individu. sikap dan nilai pelajar-pelajarnya.Sebagai guru tugas mereka tidak hanya tertakluk meyampaikan maklumat berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar tetapi juga sebagai penbentuk tingkah laku. emosi.Semakin meningkat usia seorang murid. pembentukkan konsep kendiri yang positif adalah amat penting. sahsiah. guru-guru memainkan peranan penting dan perlu memahami dan menyuburkan konsep kendiri positif dalam diri murid-muridnya.

konsep kendiri individu dipengaruhi oleh dua faktor iaitu dirinya sendiri dan juga persekitarannya. 3|Page .Carl Rogers juga mengatakan bahawa individu-individu boleh menggambarkan konsep kendiri yang berbeza mengikut tingkah laku diri mereka sendiri. Carl Rogers Menurut cal Rogers. etika moral dan norna-norma personaliti yang kuat dipengaruhi oleh keluarga dan persekitaran sosialnya. konsep kendiri adalah pandangan diri individu terhadap diri kendirinya.Konsep kendiri juga merangkumi bagaimana seseorang itu menilai dirinya dalam pelbagai aspek sosial dengan norma-norma yang dimilikinya.Menurut Merrian Erbster Online Dictionary.0 Definisi Konsep Kendiri Pelbagai takrifan yang diberikan berkenaan dengan konsep kendiri.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 2.Bukatko & Daehler (2001) mendefinisikan konsep kendiri sebagai satu kombinasi pandangan dan nilaui yang beradsarkan keprcayaan terhadap dirinya sendiri. minda psikologi.Ini boleh menyebabkan kekeliruan personaliti dan masalah sakit jiwa jika keterlaluan.Ianya merangkumi faktor fizikal.Ini adalah kerana mereka perlu mneyesuaikan diri dengan rakan-rakan sebaya dan sekerja secara sosial dan professional.Perasaan sebenar diri individu akan berubah-ubah melalui pengalamannya.

kebolehan. kelemahan dan tingkah laku. d) Optimistik. Terdapat dua jenis konsep kendiri iaitu :  Konsep kendiri positif  Konsep kendiri Negatif 2. pengalaman. kesihatan. g) Mendapat kasih sayang dan perhatian yang mencukupi dari ahli keluarga dan rakanrakan. berkeyakinan dan yakin pada diri sendiri. 2.Ini menghasilkan keadaan seimbang (homoestasis).[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 Menurut beliau juga. Konsep kendiri boleh dipelajari dan dinamik. konsep kendiri yang teguh membenarkan individu-individu menghadapi cabaran tanpa merasa tertekan atau terancam dalam mindanya. kesihatan. b) Sentiasa mendapat pujian.1 Jenis Konsep kendiri Manusia menilai dirinya yang sebenar dengan keadaan sekelilingnya yang berbezabeza. c) Bersedia menghadapi kesukaran dan cabaran.1 Konsep kendiri Positif Murid-murid yang mempunyai konsep kendiri positif mempunyai ciri-ciri berikut: a) Melalui pengalaman yang membawa lebih banyak kejayaan berbanding kegagalan. e) Sentiasa tenang dan boleh menyesuaikan diri dengan orang lain serta mudah ditegur. 4|Page .Potensi diri boleh dicungkil oleh guru-guru ibu bapa dan murid-murid itu sendiri supaya konsep kendiri negatif boleh dielakkan. kekuatan.Faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan konsep kendiri adalah system kepercayaan. aspek sosial dan kerjaya. iaitu berubah dan berevolusi sehingga seseorang itu meningkat potensi diri bagi mengembangkan konsep kendiri yang positif dan realistik. latarbelakang keluarga.Konsep kendiri adalah satu komponen penting dalam perkembangan personaliti manusia. bersikap terbuka dan bersedia menerima kritikan daripada orang lain.Konsep kendiri boleh merangkuni aspek-aspek fizikal. intelek dan aktivitiaktiviti di masa lapang.1. f) Memiliki emosi yang stabil. dan periang.

g) Suka bergaul dengan orang yang lebih muda daripadanya. Konsep kendiri negatif akan mempengaruhi perkembangan individu sepanjang hidupnya sekiranya langkah-langkah pemulihan tidak diambil. 2. e) Mempunyai keyakinan diri rendah positif dan sentiasa bersendiri dan kurang bersosial f) Suka membuat kerja yang mudah dan tidak suka menghadapi cabaran.2. h) Mempunyai tahap intelektual yang rendah i) Kurang mendapat kasih ayang daripada keluarga.Bagi membantu mereka. guru-guru perlu mengenalpasti terlebih dahulu punca-punca yang menyebaabkan pandanagn negatf ini sebelum mengambil langkah-langkah bagi memeperbaiki konsep kendiri rendah mereka.Tingkah laku yang tidak bermoral akan berlaku kerana konsep kendiri yang negative terpupuk sejak seseotang itu kecil lagi.2 Konsep Kendiri Negatif a) Sentiasa menghadapi kegagalan dalam aktiviti akademik dan ko-kurikulum b) Sentiasa dikritik oleh guru-guru dan rakan-rakan.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 2. Kematian atau penceraian di dalam keluarga boleh mengakibatkan trauma menyebabkan seseorang kanak-kanak yang masih kecil membina konsep kendiri yang negatif.2. Guru-guru perlu mengenalpasti murid-murid yang mempunyai konsep kendiri yang negative supaya mereka boleh dilentur dari usia yang muda lagi.2.Perlabelan boleh memberi kesan yang negatif kepada seseorang individu dari segi sosial dan psilologi. c) Memiliki emosi yang kurang stabil(sensitive dan mudah sedih) d) Tidak diterima oleh rakan-rakan sebaya.mereka yang dilabelkan negatif akan cenderung untuk kecewa dan memiliki konsep kendiri yang rendah.1.1 Perlabelan tingkahlaku Teori perlabelan mengatakan bahawa manusia mudah untuk bertingkah laku seperti yang telah dilabelkan oleh orang lain.Berikut adalah punca-punca pelakar yang mempunyai konsep kendiri yang negatif.2 Faktor-faktor yang menyebabkan konsep kendiri Negatif. 5|Page . Pengalaman lepas yang pahit dan kegagalan yang dialami. 2. 2.

Pencapaian akademik yang rendah dan kurang mendapat pujian atau pengikhtirafan di atas usaha-usahanya akan memberi kesan terhadap konsep seseorang individ. guru-guru dan orang dewasa yang lain turut memberi kesan terhadap pembentukkan psikologi dan emosi kanak-kanak. 6|Page . membandingkan markah atau pencapaian dengan rakan sebaya oleh ibu bapa adan guru-guru turut mempengaruhi pembentukkan konsep kendiri negatif kanak-kanak terutama apabila mereka tidak dapat memenuhi harapan orang dewasa.Pencapaian rendah dalam bidang sukan dan permainan juga menyumbang kepada perasaan rendah diri terhadap kemampuan fizikal diri murid-murid. Ini adalah kerana murid tersebut mempunyai perasaan tidak diterima oleh ahli kumpulan dan ini kan membuat dirinya berasa rendah diri.2.2.2.6 Status sosio ekonomi Latarbelakang sosio-ekonomi yang renfah berbanding dengan rakan-erakan yang lain juga menyababakn seseorang murid-murid itu menyendiri dari rakan sebaya. 2.4 Kasih sayang dan penerimaan.ini kemudiannya akan menyumbnag kepada pembinaan konsep kendiri yang negatif. Selain daripada itu.Di sekolah kurangnya penerimaan dari rakan-rakan sebaya akan memberi kesan negtif terhadap konsep kendiri seseorang murid. 2. guru-guru dan rakan-rakan juga akan memberi kesan negatif terhadap konsep kendiri kanak-kanak. 2.Ini akan menyebabkan konsep kendiri negatif.2.3 Kritikan Penerima kritikan yang berterusan daripada ibu bapa. tekanan ibu bapa atau guru-guru juga menyebabkan pembentukkan konsep kendiri yang tinggi. Kekurangan kasih sayang daripada ibubapa.Kegagalan murid-murid mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan oleh guru-guru juga menyebabkan mereka membina konsep kendiri negatif dalam diri mereka.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 2.5 Hubungan sosial Konsep kendiri negative juga disebabkan oleh murid-murid yang tidak bersosial atau kurang menadapat peluang untuk bergaul dengan rakan-rakan sebaya.

3.0 Cara-cara bagaimana Guru boleh membantu pembinaan konsep kendiri yang positif. penulisan. 3.1 Elakkan dari melabelkan Guru-guru tidak sepatutnya melabel murid-murid dengan perkatan-perkataan yang negative seperti “bodoh”.Ini adalah kerana murid-murid tersebut akan percaya dan yakin bahawa mereka memang sebenarnya bodoh. kuiz.3 Membuat pernyataan positif dalam diri murid-murid Guru-guru perlu menggalakkan murid-murid untuk membuat pernyataan positif terhadap diri seperti: a) Saya suka diri saya b) Saya bangga dengan diri saya c) Saya menyukai tulisan saya 7|Page .Penilaian sumatif dan sebagainya. guru-guru perlu mneggunakan pelbagai cara atau meteodologi dalam penialian seperti kerja projek. “lembab” dan sebagainya.Oleh itu. Guru-guru boleh mengambil pelbagai langkah untuk membantu murid-murid dalam pembinaan konsep kendiri yang positif dan mengelakkan konsep kendiri yag negatif.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 2.2 Penilaian akademik yang fleksibel Guru-guru perlu lebih bijak dalam mengggunakan system penilaian akademik yang fleksibel kerana pencapaian murid-murid sentiasa berubah.2.cara-cara pembelajaran yang pelbagai perlu dititikberatkan oleh guru-guru dalam menilai pencapaian individu. penilaian dari rakan sebaya. 3. ujian.Terdapat lima cara bagaimana guru-guru boleh menggalakkan pembinaan konseo kendiri semasa pengajaran dan oembelajaran iaitu : 3. jurnal.Ini ialah supaya murid-murid diberi peluang yang lebih untuk menunjukkan pencapian dan potensi mereka.7 Keadaan Fizikal Apa-apa jua kecacatan atau kekurangan diri dari segi fizikal juga boleh menyebabkan seseorang murid itu mempunyai konsep kendiri yang negatif.

Selain itu.Guru-guru juga boleh menggalakkan murid-murid menghasilkan buku skrap yang bertajuk “Saya suka diri saya” yang mengandungi pernyatan-pernyataan positif sebanyak mana yang boleh di dalam buku skrap tersebut.Pelbagai peluang harus disediakan supaya murid-murid boleh membina imej individu mereka dengan membenarkan mereka untuk meluahkan perasaan dalam suasana yang bebas dan selamat. guru-guru perlu memastikan bahawa suasana kelas adalah kondusif dan menerima perbezaan-perbezaan yang wujud dalam persekitaran tersebut.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 Dengan menggynakan pernyataan-pernyataan positif sebegini.Murid-murid juga digalakkan untuk tidak takut dalam meluahkan apa yang mereka rasai di samping memberi idea atau pendapat mereka.5 Membina imej diri sendiri yang sihat Guru-guru perlu mengajar murid untuk membina imej diri sendiri yang positif dan memiliki identity yang sihat.Guru-guru juga tidak boleh menjangkakan bahawa setiap prestasi setiap murid adalah sama tinggi.Projek sebegini akan menjadi penggalak kepada motivasi instrinsik dan membian konsep kendiri murid-murid. murid-murid dapat membina konsep kendiri yang positif. 3.Semua murid-murid perlu diberi peluang yang sama rata untuk meningkatkan potensi mereka ke tahap yang optimum.4 Melayan murid-murid sebagai individu yang unik dan berbeza Guru-guru tidak boleh membandingkan murid-murid antara satu sama lain kerana setiap individu adalah unik dan berbeza. 8|Page . 3.Ini dapat dicapai dengan mengajar mereka supaya lebih berkeyakinan dan berdikari dengan mendedahkan mereka dengan pelbagai kemahiran belajar dan kemahiran komunikasi.

yang boleh mengurus emosi yang positif dan negative dan juga boleh menawarkan bantuan kepada orang lain. Perkembangan sosial kanak-kanak merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang diterima oleh masyarakat serta budaya.Ibu bapa memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk harga diri (self-estim) kanak-kanak. aktiviti bermain.Kanak-kanak merasakan perlakuan merka dikawal oleh ibu bapa.dapat dikaji melalui beberapa sapek sosiolosasi yang penting seperti proses peniruan dan identifaksi.Penghargaan kendiri kanak-kanak berkait rapat dengan corak perhubungan dalam keluarga dan juga korelasi yang positif antara penghargaan kendiri yang tinggi dengan gaya ibu bapa yang autoritatif. Kanak-kanak yang mempunyai self-estim yang tinggi merupakan kanak-kanak yang mampu memperlihatkan tanggungjawab. persahabatan dan pembahagian anatar rakan 9|Page . semakin rendah penghargaan diri mereka.Manakala anak lelaki selalu menjadikan ayah sebagai idola mereka.1 Keluarga (Ibu bapa) Banyak kajian tentang konsep kendiri telah dibuat dngan menggunakan pelbagai alat kajian.Pendek kata perkembangan sosial melibatkan poses sosiolisasi atau melakukan penyesuaian sosial dalam sesuatu persekitaran atau lingkungan sosial.0 Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep kendiri kanak-kanak 4.Ramai pengkaji yang berusaha mengenal pasti factor-faktor yang mempenraguhi konsep kendiri seseoran. konsep kendiri kanak-kanak bagi ibu bapa yang tinggi konsep kendirinyaadalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan konsep kendiri kanak-kanak bagi ibu bapa yang rendah konsep kendirinya.Self estim adalah bagaimana kita memahami diri kita sebenarnya.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 4.2 Pengaruh sosio budaya. 4.Mengikut Samuel(1982) dan Schwartz(1982).Self-estim adalah kunci yang sangat penting untuk mereka Berjaya dalam kehidupan pada masa akan datang. perkembangan kongnisi sosial.kanak-akank yang mempunyai self estim yang rendah pula akan bertingkah laku contohnya kanak-akank merasakan diri terhadap kebolehan dan bakat yang dimiliki dan juga kanak-kanak tersebut akan mengelak untuk melakukan sesuatu yang baru.kanak-kanak yang mempunyai penghargaan kendiri yang rendah kerana mendapat sokongan yang berkurangan daripada ibu bapa mereka iaitu ibu bapa yang tidak mengambil tahu dan mengambil berat akan pelajaran anak-anak mereka.

Mereka akan meniru tingkah laku yang positif ataupun negatif. kelakuan. mereka berupaya umtuk meluahkan penerangan diri fizikal dan perasan mereka serta bercakap tentang diri mereka atau “kendirisaya”(harter. 4. tetapi dengan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. 4.Misalnya.Sepanjang proses sosialisasi sosial mereka. mendapat sahabat yang baik maka kanak-kanak akan belajar belajar berdikari lebih pandai berinteraksi dengan orang lain. mereka melihat diri mereka tidak hanya sebagai seorang yang pintar atau sebaliknya.1988).Namun demikian banyak tingkah laku sosial yang bersifat universal merentasi pelbagai kaum etnik dan budaya.Mereka mendapati kanak-kanak yang sering dibuli sering memberi peneguhan contoh kepada si pembuli itu. sifat dan nilai yang memaparkan dirinya sebagai seorang individu yang berlainan daripada orang lain.Salah asatu daripada aspek ini ialah gambaran kendiri yang menjadi lebih signifikan.Kanak-kanak mempelajari tradisi.Selepas memulakan persekolahan pada peringkat rendah.Mereka akan mempunyai konsep kendiri yang terdiri daripada kebolehan. konsep kendiri kanak-kanak menjadi senakin abstrak. mungkin dipelajari ialah tingkah laku agresif. mereka akan menumpu kepada pengetahuan tentang diri sendiri sendiri dan penilaian sifat kendiri.Tingkah laku sosial yang sesuai bagi sesuatu budaya mungkin dianggap tidak sesuai bagi budaya lain.5 Pengamatan diri sendiri. kepercayaan.(Ruble & Dwek : 1995. tidak menghormati oranng tua dan lain-lain.Proses sosialisasi ini pula ditentukan oleh konteks budaya. Apabila kanak-kanak membesar.Kanak-kanak meniru orang yang sebaya dan lebih tua daripadanya. 10 | P a g e . Pomerantz et.Apabila konsep kendiri ini semakin berkembang.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 sebaya.Biasanya kanak-kanak meniru tingkah laku kanak-kanak yang popular dan sesiapa sahaja yang telah membentuk hubungan rapat dengannya. tamak. Ruble & Fluet: 1988.Litman dan Bricker(1967) telah menjalankan kajain tentang pengaruh sahabat terhadap tingkah laku langsung kanak-kanak yang berumur tiga hingga lima tahun.3 Masyarakat sekaliling (Persahabatan) Kanak-kanak gemar meniru tingkah laku sahabatnya. Sebaliknya. Mereka juga mempelajari peraturan sosial yang diamalkan oleh kumpulan sosial.al: 1995).Sebaliknya. nilai dan cadangan yang dianut oleh kumpulan sosial mereka.

kejujuran dan sebaginya yang berkaitan akan membentuk peribadi kanak-kanak. ianya mempengaruhi konsep kendiri kanak-kanak.al.Saya tidak tidak begitu cantik.” Kenyataan mereka berbeza dengan kenyataan yang diberi oelh kanak-kanak yang berumur 11 tahun yang menggambarkan dirinya lebih terperinci. 11 | P a g e . “Nama saya Suria.Mata saya berwarna coklat. keberanian. jantinya.saya seorang perempuan.6 Baka Faktor baka brkaitan rapat dan memepengaruhi perkembanagn kanak-kanak Menurut ahli sosiologi.saya berumur 9 tahun .kajian merka mendapati bahwa kanak-kanak yang termuda(9 tahun) menghuraikan diri mereka seperti contoh yang berikut: “Nama saya Harun. pewarisan seperti emosi. sifatnya dan lain-lain lagi.saya ada Sembilan orang adik beradik. 1997). 4.saya lebih tinggi jika dibandingkan dengan kanak-kanak lain yang sama usia.saya boleh dipercayai. faktor warisan secara biologi yang merangkumi faktor biologi dan genetic merupakan faktor yang amat berkait dengan perkembangan konsep kendiri.saya adalah orang biasa.saya perenang yang baik” Mereka bukan hanya menggambarkan dirinya secara luaran sahaja tetapi juga meghuraikan sikapnya.Kanak-kanak akan mewarisi gen dari ibu bapa.Secara langsung.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 Para penyelidikan telah membuat kajian pada kanak-kanak untuk mendapatkan 20 jawapan daripada soalan tentang “siapa saya?” di kalangan kanak-kanak yang berumur antara 9 hingga 18 tahun(Nottleman: 1987. Zimmerman et.Saya sukan bersukan. kebolehannya..rambat saya berwarna hitam.Dengan itu.

sekiranya mereka dari 12 | P a g e . d. Asuhan Penjaga Personaliti ibubapa. Sosial dan faktor Persekitaran a. c. sederhana atau bawahan serta jumlah pendapatan keluarga menentukan kualiti hidup dan pembentukkan personaliti kanakkanak. guru-guru dan rakan sebaya juga mempengaruhi dan membentuk personaliti seorang kanak-kanak. b.7 Faktor lain 1. tingkahlaku dan perangai. pertengahan umur dan tua.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 4. Sekolah dan taraf pendidikan Jenis sekolah. Latarbelakang sosio Ekonomi Taraf atau darjat keluarga sama ada daripada kelas tinggi . Genetik dan Faktor Fizikal a) Jantina Kanak-kanak lelaki dan perempuan mempunyai kualiti yang berbeza dalam psoses personaliti. 2.Pengaruh rakan sebaya jiga ditentukan melalui latarbelakang pusat pendidikan di mana seseorang iru belajar. Keluarga dan rakan-rakan Latarbelakang keluarga sama ada yang mantap dengan nilai-nilai yang positif mempengaruhi pembesaran kanak-kanak dari aspek pemikiran. c) Ketinggian dan saiz Ketinggian dan berat badan mempengaruhi personaliti seseorang. dewasa. b) Umur dan Kematangan Personaliti berubah melalui pembesaran individu daripada peringkat kanak-kanak.Guru-guru yang penyayang dan prihatin akan memberi kesan yang positif dalam penbentukan personality pemikiran murid-murid. datuk/nenek atau penjaga akan mempengaruhi personality anak-anakyang dijaga kerana mereka akan mengikut tingkahlaku penjaga mereka.

13 | P a g e . 3. Pengalama lalu a. Agama dan budaya Sekiranya kanak-kanak dibesarkan dalam keluarga yang mengamalkan kepercayaan agama dan amalan tradisi yang kuat. nilai-nilai tersebut akan diterapkan dan peringkat bayi lagi.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 kawasan miskin kemungkinan banyak pengaruh negative dalam personaliti kanak-kanak tersebut. e. Pengalaman atau kenangan yang diingati dan menyenangkan. penceraian ibubapa atau perpisahan sementara dan ibubapa semasa kecil akan meninggalkan impak besar dalam personaliti seseorang kanak-kanak. c. datuk nenek atau penjaga mungkin akan mempengaruhi seorang murid bila ianya berlaku sewaktu peringkat kanak-kanak. Tragedi yang berlaku kepada keluarga Kematian ibubapa. Kejadian yang jarang berlaku seperti percutian. Kejadian trauma Kemalangan. b.Kanakkanak tersebut akan berpegang kuat terhadap kepercayaan dan amalan-amalan tradisi tersebut sehingga dia membesar. majlis perkahwinan.Perjumpaan dengan selebriti atau sebagainya meninggalkan kenangan abadi juga dapat mempengaruhi personality seseorang bacaan atau perjumpaan dengan orang yang terkenal yang mungkin menjadi teladan peranan model juga mempengaruhi personality kanak-kanak.

Sebagai dan remaja muda boleh mereka dan mendapatkan pelbagai anak Dalam peringkat Semasa dan semakin dewasa pertengahan usianya mereka lebih usia meningkat dan tua.kanak- bahawa konsep dengan kendiri yang dengan dan kendiri beberapa kriteria kanak membina positif yang seperti hak milik konkrit mekanisme fizikal. dan psikologi. helah bela negatif memberi positif diri impak terhadap menyesal dan bila menghadapi kerjaya masalah sosial hubungan- dan khuatir jika ada kehendak yang kemahiran.tidak dipeuhi.1 : Perkembangan Konsep kendiri Semasa bayi Semasa kanak kanak. peka Konsep terbina kendiri Konsep kendiri Konsep kendiri Memahami menghabiskan jelas usia tua . dan menumpukan ibubapa semasa mengawal bayi mengambil inisiatif pada kerjaya dan mereka melalui ilmu mula mempunyai pelbagai hubungan dan intim perubahan fizikal mula kepada badan:lebih berkongsi tentang pengalaman manis lepas besedia yang dan mental tubuh menjadi pengetahuan.Semasa Remaja Semasa Dewasa Semasa Pertengahan Umur berusia tua Konsep positif melalui penjagaan kendiri Semasa terbina kanak prasekolah. lebih berkuasa diri berumah tangga.Hidup tenang konseo yang tetapi dan dengan kanak-kanak lebih bayi kepada menjadi semakin dengan memenuhi keperluan tersebut. membina personaliti dan terhadap pertumbuhan fizikal badan. hubungan inter. mereka kanak.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 Jadual 1. 14 | P a g e . personal. tertumpu abstrakdan rumit.

pengalamannya juga bertambah. murid-murid akan menjadi lebih berkeyakinan untuk menghadapi cabaran-cabaran di sekolah untuk mendapat pencapaian akademik yang terbaik.Dengan ini adalah penting untuk seseorang memiliki konsep kendiri yang baik yang akan membantunya menuju kea rah kesempurnaan kendiri bagi menjamin kehidupan yang lebih bermakna. 15 | P a g e .Rogers (1951)telah menyatakan bahawa manusia itu memang mempunyai potensi untuk menuju ke arah kesempurnaan kendiri dengan syarat seseorang itu harus mempunyai keyakinan terhadap dirinya.Dengan memiliki konsep kendiri yang tinggi ini.Konsep kendiri juga adalah dinamik dan sentiasa berubah-ubah.Konsep kendiri bergantung kepada interaksi sosial seseorang yang mempenraguhi persekitaran.dalam hal ini semakin banyak seseorang bergaul.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 5.0 Penutup Kesimpulannya. murid-murid perlu memiliki konsep kendiri yang tinggi supaya mereka berasa seronok semasa mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran.

Kuala Lumpur. Kuala Lumpur 16 | P a g e . Ragbir kaur Jogender Singh.Bhd .Bhd .[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 Bibligrafi Kamaruddin Husin.Bhd .Utusan Publications & Distrubutors sdn.Panduan ilmu Pendidikan.2011. Sekolah dan perkembangnan kanak-kanak. Selangor Darul Ehsan Ramlan & mahani Razali.McGraw Hill Malaysia Sdn.Kumpulan Budiman Sdn.Psikologi Pendidikan: Pendekatan Kontemporari.1996.2004.

0 Lampiran Gambar rajah 1: Hierarki Konsep Kendiri 17 | P a g e .[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 6.

[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 Gambar rajah 2: faktor mempengaruhi konsep kendiri 18 | P a g e .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful