[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033

PEMARKAHAN RIS SEMESTER

PPGPJJ SEMESTER 2 SESI 2012/2013 KAL 3033 PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK
Setiap kanak-kanak melalui proses sosialisasi di mana ianya berlaku dalam persekitaran sosialnya. Persekitaran sosial yang dimaksudkan ialah ahli keluarganya sendiri, saudara mara, jiran, pengasuh dan juga segala yang terdapat di sekelilingnya.

Bincangkan bagaimana persekitaran sosial mempengaruhi perkembangan konsep kendiri kanak-kanak.

DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. ID NO. TELEFON

PUSAT PEMBELAJARAN: EL

NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________

TARIKH SERAH: ________________

1|Page

sahsiah.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 1. minat dan juga matlamat. kebolehan.Fahaman tentang diri sendiri arau perasaan tentang diri sendiri sebagai individu yang ada ciri-ciri tersendiri iaitu fizikal. tingkah laku. guru-guru memainkan peranan penting dan perlu memahami dan menyuburkan konsep kendiri positif dalam diri murid-muridnya.Selain itu.keseluruhan perkembanagan sahsiah individu mengganggap kelebihan atau kekurangan diri berdasar maklumat dari orang lain semasa bergaul. 2|Page . emosi.0 Pendahuluan Kendiri membawa maksud diri sendiri atau pemikiran tentang diri serta keupayaan diri sendiri dan pemikiran orang lain terhadap diri individu. emosi.Sebagai guru tugas mereka tidak hanya tertakluk meyampaikan maklumat berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar tetapi juga sebagai penbentuk tingkah laku.Guru mestilah juga menguasai aspek psikologi perkembangan manusia khususnya perkembangan manusia khusunya perkembangan manusia dan konsep kendiri dari sudut sosioemosi. bekerjasama dan berinteraksi. Konsep kendiri juga merupakan pandangan diri seseorang dalam pembetukan diri individu.Oleh keran guru mendidik geberasi baru.Semakin meningkat usia seorang murid. pembentukkan konsep kendiri yang positif adalah amat penting. rohani dan juga fizikalnya.dalam konteks ini. sikap dan nilai pelajar-pelajarnya. jantina.Ini adalah kerana matlamat Pendidikan Negara adalah melahirkan generasi yang mantap dari segi jasmani.

minda psikologi. Carl Rogers Menurut cal Rogers.Ianya merangkumi faktor fizikal.Ini boleh menyebabkan kekeliruan personaliti dan masalah sakit jiwa jika keterlaluan.Menurut Merrian Erbster Online Dictionary. konsep kendiri individu dipengaruhi oleh dua faktor iaitu dirinya sendiri dan juga persekitarannya.Ini adalah kerana mereka perlu mneyesuaikan diri dengan rakan-rakan sebaya dan sekerja secara sosial dan professional.Bukatko & Daehler (2001) mendefinisikan konsep kendiri sebagai satu kombinasi pandangan dan nilaui yang beradsarkan keprcayaan terhadap dirinya sendiri. etika moral dan norna-norma personaliti yang kuat dipengaruhi oleh keluarga dan persekitaran sosialnya. 3|Page .Konsep kendiri juga merangkumi bagaimana seseorang itu menilai dirinya dalam pelbagai aspek sosial dengan norma-norma yang dimilikinya.Perasaan sebenar diri individu akan berubah-ubah melalui pengalamannya.Carl Rogers juga mengatakan bahawa individu-individu boleh menggambarkan konsep kendiri yang berbeza mengikut tingkah laku diri mereka sendiri. konsep kendiri adalah pandangan diri individu terhadap diri kendirinya.0 Definisi Konsep Kendiri Pelbagai takrifan yang diberikan berkenaan dengan konsep kendiri.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 2.

kesihatan. c) Bersedia menghadapi kesukaran dan cabaran.Konsep kendiri adalah satu komponen penting dalam perkembangan personaliti manusia.Ini menghasilkan keadaan seimbang (homoestasis).[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 Menurut beliau juga.1 Konsep kendiri Positif Murid-murid yang mempunyai konsep kendiri positif mempunyai ciri-ciri berikut: a) Melalui pengalaman yang membawa lebih banyak kejayaan berbanding kegagalan. konsep kendiri yang teguh membenarkan individu-individu menghadapi cabaran tanpa merasa tertekan atau terancam dalam mindanya. kesihatan. g) Mendapat kasih sayang dan perhatian yang mencukupi dari ahli keluarga dan rakanrakan. b) Sentiasa mendapat pujian. 4|Page . berkeyakinan dan yakin pada diri sendiri. Konsep kendiri boleh dipelajari dan dinamik. f) Memiliki emosi yang stabil. aspek sosial dan kerjaya. Terdapat dua jenis konsep kendiri iaitu :  Konsep kendiri positif  Konsep kendiri Negatif 2. dan periang.1 Jenis Konsep kendiri Manusia menilai dirinya yang sebenar dengan keadaan sekelilingnya yang berbezabeza. 2. kebolehan. intelek dan aktivitiaktiviti di masa lapang.Konsep kendiri boleh merangkuni aspek-aspek fizikal. iaitu berubah dan berevolusi sehingga seseorang itu meningkat potensi diri bagi mengembangkan konsep kendiri yang positif dan realistik. pengalaman. kelemahan dan tingkah laku. bersikap terbuka dan bersedia menerima kritikan daripada orang lain. latarbelakang keluarga. kekuatan. d) Optimistik. e) Sentiasa tenang dan boleh menyesuaikan diri dengan orang lain serta mudah ditegur.Faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan konsep kendiri adalah system kepercayaan.Potensi diri boleh dicungkil oleh guru-guru ibu bapa dan murid-murid itu sendiri supaya konsep kendiri negatif boleh dielakkan.1.

[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 2. 2.Berikut adalah punca-punca pelakar yang mempunyai konsep kendiri yang negatif.2.2 Konsep Kendiri Negatif a) Sentiasa menghadapi kegagalan dalam aktiviti akademik dan ko-kurikulum b) Sentiasa dikritik oleh guru-guru dan rakan-rakan. Pengalaman lepas yang pahit dan kegagalan yang dialami. h) Mempunyai tahap intelektual yang rendah i) Kurang mendapat kasih ayang daripada keluarga. 5|Page .Perlabelan boleh memberi kesan yang negatif kepada seseorang individu dari segi sosial dan psilologi.1 Perlabelan tingkahlaku Teori perlabelan mengatakan bahawa manusia mudah untuk bertingkah laku seperti yang telah dilabelkan oleh orang lain. guru-guru perlu mengenalpasti terlebih dahulu punca-punca yang menyebaabkan pandanagn negatf ini sebelum mengambil langkah-langkah bagi memeperbaiki konsep kendiri rendah mereka.mereka yang dilabelkan negatif akan cenderung untuk kecewa dan memiliki konsep kendiri yang rendah. Kematian atau penceraian di dalam keluarga boleh mengakibatkan trauma menyebabkan seseorang kanak-kanak yang masih kecil membina konsep kendiri yang negatif. e) Mempunyai keyakinan diri rendah positif dan sentiasa bersendiri dan kurang bersosial f) Suka membuat kerja yang mudah dan tidak suka menghadapi cabaran.Tingkah laku yang tidak bermoral akan berlaku kerana konsep kendiri yang negative terpupuk sejak seseotang itu kecil lagi. 2. Guru-guru perlu mengenalpasti murid-murid yang mempunyai konsep kendiri yang negative supaya mereka boleh dilentur dari usia yang muda lagi.1.2 Faktor-faktor yang menyebabkan konsep kendiri Negatif. g) Suka bergaul dengan orang yang lebih muda daripadanya.2. c) Memiliki emosi yang kurang stabil(sensitive dan mudah sedih) d) Tidak diterima oleh rakan-rakan sebaya.Bagi membantu mereka. 2. Konsep kendiri negatif akan mempengaruhi perkembangan individu sepanjang hidupnya sekiranya langkah-langkah pemulihan tidak diambil.2.

tekanan ibu bapa atau guru-guru juga menyebabkan pembentukkan konsep kendiri yang tinggi.Ini akan menyebabkan konsep kendiri negatif.5 Hubungan sosial Konsep kendiri negative juga disebabkan oleh murid-murid yang tidak bersosial atau kurang menadapat peluang untuk bergaul dengan rakan-rakan sebaya. 2. Ini adalah kerana murid tersebut mempunyai perasaan tidak diterima oleh ahli kumpulan dan ini kan membuat dirinya berasa rendah diri.2.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 2. 2. Kekurangan kasih sayang daripada ibubapa.2.ini kemudiannya akan menyumbnag kepada pembinaan konsep kendiri yang negatif. 6|Page .Kegagalan murid-murid mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan oleh guru-guru juga menyebabkan mereka membina konsep kendiri negatif dalam diri mereka.Pencapaian rendah dalam bidang sukan dan permainan juga menyumbang kepada perasaan rendah diri terhadap kemampuan fizikal diri murid-murid. guru-guru dan orang dewasa yang lain turut memberi kesan terhadap pembentukkan psikologi dan emosi kanak-kanak. 2.4 Kasih sayang dan penerimaan. guru-guru dan rakan-rakan juga akan memberi kesan negatif terhadap konsep kendiri kanak-kanak.2. membandingkan markah atau pencapaian dengan rakan sebaya oleh ibu bapa adan guru-guru turut mempengaruhi pembentukkan konsep kendiri negatif kanak-kanak terutama apabila mereka tidak dapat memenuhi harapan orang dewasa.6 Status sosio ekonomi Latarbelakang sosio-ekonomi yang renfah berbanding dengan rakan-erakan yang lain juga menyababakn seseorang murid-murid itu menyendiri dari rakan sebaya.3 Kritikan Penerima kritikan yang berterusan daripada ibu bapa. Selain daripada itu.2. Pencapaian akademik yang rendah dan kurang mendapat pujian atau pengikhtirafan di atas usaha-usahanya akan memberi kesan terhadap konsep seseorang individ.Di sekolah kurangnya penerimaan dari rakan-rakan sebaya akan memberi kesan negtif terhadap konsep kendiri seseorang murid.

Ini adalah kerana murid-murid tersebut akan percaya dan yakin bahawa mereka memang sebenarnya bodoh. 3. 3.3 Membuat pernyataan positif dalam diri murid-murid Guru-guru perlu menggalakkan murid-murid untuk membuat pernyataan positif terhadap diri seperti: a) Saya suka diri saya b) Saya bangga dengan diri saya c) Saya menyukai tulisan saya 7|Page .Oleh itu. penilaian dari rakan sebaya. kuiz. “lembab” dan sebagainya. jurnal. Guru-guru boleh mengambil pelbagai langkah untuk membantu murid-murid dalam pembinaan konsep kendiri yang positif dan mengelakkan konsep kendiri yag negatif. 3.Ini ialah supaya murid-murid diberi peluang yang lebih untuk menunjukkan pencapian dan potensi mereka.7 Keadaan Fizikal Apa-apa jua kecacatan atau kekurangan diri dari segi fizikal juga boleh menyebabkan seseorang murid itu mempunyai konsep kendiri yang negatif.Penilaian sumatif dan sebagainya.cara-cara pembelajaran yang pelbagai perlu dititikberatkan oleh guru-guru dalam menilai pencapaian individu.1 Elakkan dari melabelkan Guru-guru tidak sepatutnya melabel murid-murid dengan perkatan-perkataan yang negative seperti “bodoh”.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 2.2. penulisan.Terdapat lima cara bagaimana guru-guru boleh menggalakkan pembinaan konseo kendiri semasa pengajaran dan oembelajaran iaitu : 3. ujian.2 Penilaian akademik yang fleksibel Guru-guru perlu lebih bijak dalam mengggunakan system penilaian akademik yang fleksibel kerana pencapaian murid-murid sentiasa berubah. guru-guru perlu mneggunakan pelbagai cara atau meteodologi dalam penialian seperti kerja projek.0 Cara-cara bagaimana Guru boleh membantu pembinaan konsep kendiri yang positif.

guru-guru perlu memastikan bahawa suasana kelas adalah kondusif dan menerima perbezaan-perbezaan yang wujud dalam persekitaran tersebut.Murid-murid juga digalakkan untuk tidak takut dalam meluahkan apa yang mereka rasai di samping memberi idea atau pendapat mereka. 3.4 Melayan murid-murid sebagai individu yang unik dan berbeza Guru-guru tidak boleh membandingkan murid-murid antara satu sama lain kerana setiap individu adalah unik dan berbeza. 3. Selain itu.Semua murid-murid perlu diberi peluang yang sama rata untuk meningkatkan potensi mereka ke tahap yang optimum.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 Dengan menggynakan pernyataan-pernyataan positif sebegini.5 Membina imej diri sendiri yang sihat Guru-guru perlu mengajar murid untuk membina imej diri sendiri yang positif dan memiliki identity yang sihat. 8|Page . murid-murid dapat membina konsep kendiri yang positif.Ini dapat dicapai dengan mengajar mereka supaya lebih berkeyakinan dan berdikari dengan mendedahkan mereka dengan pelbagai kemahiran belajar dan kemahiran komunikasi.Guru-guru juga boleh menggalakkan murid-murid menghasilkan buku skrap yang bertajuk “Saya suka diri saya” yang mengandungi pernyatan-pernyataan positif sebanyak mana yang boleh di dalam buku skrap tersebut.Pelbagai peluang harus disediakan supaya murid-murid boleh membina imej individu mereka dengan membenarkan mereka untuk meluahkan perasaan dalam suasana yang bebas dan selamat.Projek sebegini akan menjadi penggalak kepada motivasi instrinsik dan membian konsep kendiri murid-murid.Guru-guru juga tidak boleh menjangkakan bahawa setiap prestasi setiap murid adalah sama tinggi.

Mengikut Samuel(1982) dan Schwartz(1982).Penghargaan kendiri kanak-kanak berkait rapat dengan corak perhubungan dalam keluarga dan juga korelasi yang positif antara penghargaan kendiri yang tinggi dengan gaya ibu bapa yang autoritatif.1 Keluarga (Ibu bapa) Banyak kajian tentang konsep kendiri telah dibuat dngan menggunakan pelbagai alat kajian.dapat dikaji melalui beberapa sapek sosiolosasi yang penting seperti proses peniruan dan identifaksi.Manakala anak lelaki selalu menjadikan ayah sebagai idola mereka.Self estim adalah bagaimana kita memahami diri kita sebenarnya.Self-estim adalah kunci yang sangat penting untuk mereka Berjaya dalam kehidupan pada masa akan datang.kanak-kanak yang mempunyai penghargaan kendiri yang rendah kerana mendapat sokongan yang berkurangan daripada ibu bapa mereka iaitu ibu bapa yang tidak mengambil tahu dan mengambil berat akan pelajaran anak-anak mereka. Kanak-kanak yang mempunyai self-estim yang tinggi merupakan kanak-kanak yang mampu memperlihatkan tanggungjawab.kanak-akank yang mempunyai self estim yang rendah pula akan bertingkah laku contohnya kanak-akank merasakan diri terhadap kebolehan dan bakat yang dimiliki dan juga kanak-kanak tersebut akan mengelak untuk melakukan sesuatu yang baru. 4. Perkembangan sosial kanak-kanak merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang diterima oleh masyarakat serta budaya.Kanak-kanak merasakan perlakuan merka dikawal oleh ibu bapa. persahabatan dan pembahagian anatar rakan 9|Page .[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 4. aktiviti bermain.Pendek kata perkembangan sosial melibatkan poses sosiolisasi atau melakukan penyesuaian sosial dalam sesuatu persekitaran atau lingkungan sosial.Ibu bapa memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk harga diri (self-estim) kanak-kanak.Ramai pengkaji yang berusaha mengenal pasti factor-faktor yang mempenraguhi konsep kendiri seseoran. konsep kendiri kanak-kanak bagi ibu bapa yang tinggi konsep kendirinyaadalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan konsep kendiri kanak-kanak bagi ibu bapa yang rendah konsep kendirinya. semakin rendah penghargaan diri mereka.0 Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep kendiri kanak-kanak 4. perkembangan kongnisi sosial. yang boleh mengurus emosi yang positif dan negative dan juga boleh menawarkan bantuan kepada orang lain.2 Pengaruh sosio budaya.

tetapi dengan membandingkan diri sendiri dengan orang lain.Salah asatu daripada aspek ini ialah gambaran kendiri yang menjadi lebih signifikan. mungkin dipelajari ialah tingkah laku agresif.Proses sosialisasi ini pula ditentukan oleh konteks budaya.Tingkah laku sosial yang sesuai bagi sesuatu budaya mungkin dianggap tidak sesuai bagi budaya lain. 4. kelakuan.Biasanya kanak-kanak meniru tingkah laku kanak-kanak yang popular dan sesiapa sahaja yang telah membentuk hubungan rapat dengannya. tamak.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 sebaya.Selepas memulakan persekolahan pada peringkat rendah.al: 1995).5 Pengamatan diri sendiri.Apabila konsep kendiri ini semakin berkembang. Mereka juga mempelajari peraturan sosial yang diamalkan oleh kumpulan sosial.Namun demikian banyak tingkah laku sosial yang bersifat universal merentasi pelbagai kaum etnik dan budaya. mereka melihat diri mereka tidak hanya sebagai seorang yang pintar atau sebaliknya. 4.Mereka akan mempunyai konsep kendiri yang terdiri daripada kebolehan. kepercayaan.3 Masyarakat sekaliling (Persahabatan) Kanak-kanak gemar meniru tingkah laku sahabatnya.Kanak-kanak meniru orang yang sebaya dan lebih tua daripadanya.1988).Mereka mendapati kanak-kanak yang sering dibuli sering memberi peneguhan contoh kepada si pembuli itu.Mereka akan meniru tingkah laku yang positif ataupun negatif.Kanak-kanak mempelajari tradisi. sifat dan nilai yang memaparkan dirinya sebagai seorang individu yang berlainan daripada orang lain.Litman dan Bricker(1967) telah menjalankan kajain tentang pengaruh sahabat terhadap tingkah laku langsung kanak-kanak yang berumur tiga hingga lima tahun. Apabila kanak-kanak membesar. nilai dan cadangan yang dianut oleh kumpulan sosial mereka. Pomerantz et. tidak menghormati oranng tua dan lain-lain.Misalnya. Sebaliknya.Sebaliknya. Ruble & Fluet: 1988. mereka akan menumpu kepada pengetahuan tentang diri sendiri sendiri dan penilaian sifat kendiri. mendapat sahabat yang baik maka kanak-kanak akan belajar belajar berdikari lebih pandai berinteraksi dengan orang lain. konsep kendiri kanak-kanak menjadi senakin abstrak.(Ruble & Dwek : 1995.Sepanjang proses sosialisasi sosial mereka. mereka berupaya umtuk meluahkan penerangan diri fizikal dan perasan mereka serta bercakap tentang diri mereka atau “kendirisaya”(harter. 10 | P a g e .

Mata saya berwarna coklat.saya perenang yang baik” Mereka bukan hanya menggambarkan dirinya secara luaran sahaja tetapi juga meghuraikan sikapnya.Secara langsung.kajian merka mendapati bahwa kanak-kanak yang termuda(9 tahun) menghuraikan diri mereka seperti contoh yang berikut: “Nama saya Harun.” Kenyataan mereka berbeza dengan kenyataan yang diberi oelh kanak-kanak yang berumur 11 tahun yang menggambarkan dirinya lebih terperinci.Saya tidak tidak begitu cantik.Saya sukan bersukan.Dengan itu. 4.saya adalah orang biasa. pewarisan seperti emosi.6 Baka Faktor baka brkaitan rapat dan memepengaruhi perkembanagn kanak-kanak Menurut ahli sosiologi. faktor warisan secara biologi yang merangkumi faktor biologi dan genetic merupakan faktor yang amat berkait dengan perkembangan konsep kendiri. kebolehannya. 1997).saya ada Sembilan orang adik beradik..saya lebih tinggi jika dibandingkan dengan kanak-kanak lain yang sama usia.saya boleh dipercayai.rambat saya berwarna hitam. sifatnya dan lain-lain lagi. Zimmerman et.saya seorang perempuan.Kanak-kanak akan mewarisi gen dari ibu bapa. “Nama saya Suria.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 Para penyelidikan telah membuat kajian pada kanak-kanak untuk mendapatkan 20 jawapan daripada soalan tentang “siapa saya?” di kalangan kanak-kanak yang berumur antara 9 hingga 18 tahun(Nottleman: 1987. keberanian.saya berumur 9 tahun .al. 11 | P a g e . kejujuran dan sebaginya yang berkaitan akan membentuk peribadi kanak-kanak. ianya mempengaruhi konsep kendiri kanak-kanak. jantinya.

tingkahlaku dan perangai.Pengaruh rakan sebaya jiga ditentukan melalui latarbelakang pusat pendidikan di mana seseorang iru belajar. Asuhan Penjaga Personaliti ibubapa. Sosial dan faktor Persekitaran a. guru-guru dan rakan sebaya juga mempengaruhi dan membentuk personaliti seorang kanak-kanak. sederhana atau bawahan serta jumlah pendapatan keluarga menentukan kualiti hidup dan pembentukkan personaliti kanakkanak.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 4. b. b) Umur dan Kematangan Personaliti berubah melalui pembesaran individu daripada peringkat kanak-kanak. Sekolah dan taraf pendidikan Jenis sekolah. datuk/nenek atau penjaga akan mempengaruhi personality anak-anakyang dijaga kerana mereka akan mengikut tingkahlaku penjaga mereka.Guru-guru yang penyayang dan prihatin akan memberi kesan yang positif dalam penbentukan personality pemikiran murid-murid. pertengahan umur dan tua. 2. Genetik dan Faktor Fizikal a) Jantina Kanak-kanak lelaki dan perempuan mempunyai kualiti yang berbeza dalam psoses personaliti. sekiranya mereka dari 12 | P a g e . c. dewasa. Keluarga dan rakan-rakan Latarbelakang keluarga sama ada yang mantap dengan nilai-nilai yang positif mempengaruhi pembesaran kanak-kanak dari aspek pemikiran. Latarbelakang sosio Ekonomi Taraf atau darjat keluarga sama ada daripada kelas tinggi . c) Ketinggian dan saiz Ketinggian dan berat badan mempengaruhi personaliti seseorang.7 Faktor lain 1. d.

13 | P a g e . penceraian ibubapa atau perpisahan sementara dan ibubapa semasa kecil akan meninggalkan impak besar dalam personaliti seseorang kanak-kanak. Kejadian yang jarang berlaku seperti percutian. nilai-nilai tersebut akan diterapkan dan peringkat bayi lagi. b. majlis perkahwinan. c. Agama dan budaya Sekiranya kanak-kanak dibesarkan dalam keluarga yang mengamalkan kepercayaan agama dan amalan tradisi yang kuat. Pengalaman atau kenangan yang diingati dan menyenangkan.Perjumpaan dengan selebriti atau sebagainya meninggalkan kenangan abadi juga dapat mempengaruhi personality seseorang bacaan atau perjumpaan dengan orang yang terkenal yang mungkin menjadi teladan peranan model juga mempengaruhi personality kanak-kanak.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 kawasan miskin kemungkinan banyak pengaruh negative dalam personaliti kanak-kanak tersebut. Pengalama lalu a. Tragedi yang berlaku kepada keluarga Kematian ibubapa. datuk nenek atau penjaga mungkin akan mempengaruhi seorang murid bila ianya berlaku sewaktu peringkat kanak-kanak. e. Kejadian trauma Kemalangan. 3.Kanakkanak tersebut akan berpegang kuat terhadap kepercayaan dan amalan-amalan tradisi tersebut sehingga dia membesar.

dan menumpukan ibubapa semasa mengawal bayi mengambil inisiatif pada kerjaya dan mereka melalui ilmu mula mempunyai pelbagai hubungan dan intim perubahan fizikal mula kepada badan:lebih berkongsi tentang pengalaman manis lepas besedia yang dan mental tubuh menjadi pengetahuan. tertumpu abstrakdan rumit.Semasa Remaja Semasa Dewasa Semasa Pertengahan Umur berusia tua Konsep positif melalui penjagaan kendiri Semasa terbina kanak prasekolah. lebih berkuasa diri berumah tangga.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 Jadual 1. 14 | P a g e . helah bela negatif memberi positif diri impak terhadap menyesal dan bila menghadapi kerjaya masalah sosial hubungan- dan khuatir jika ada kehendak yang kemahiran. peka Konsep terbina kendiri Konsep kendiri Konsep kendiri Memahami menghabiskan jelas usia tua .Sebagai dan remaja muda boleh mereka dan mendapatkan pelbagai anak Dalam peringkat Semasa dan semakin dewasa pertengahan usianya mereka lebih usia meningkat dan tua. dan psikologi. hubungan inter.Hidup tenang konseo yang tetapi dan dengan kanak-kanak lebih bayi kepada menjadi semakin dengan memenuhi keperluan tersebut.1 : Perkembangan Konsep kendiri Semasa bayi Semasa kanak kanak.tidak dipeuhi.kanak- bahawa konsep dengan kendiri yang dengan dan kendiri beberapa kriteria kanak membina positif yang seperti hak milik konkrit mekanisme fizikal. membina personaliti dan terhadap pertumbuhan fizikal badan. mereka kanak. personal.

murid-murid akan menjadi lebih berkeyakinan untuk menghadapi cabaran-cabaran di sekolah untuk mendapat pencapaian akademik yang terbaik.Dengan memiliki konsep kendiri yang tinggi ini.dalam hal ini semakin banyak seseorang bergaul. 15 | P a g e .Dengan ini adalah penting untuk seseorang memiliki konsep kendiri yang baik yang akan membantunya menuju kea rah kesempurnaan kendiri bagi menjamin kehidupan yang lebih bermakna.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 5. murid-murid perlu memiliki konsep kendiri yang tinggi supaya mereka berasa seronok semasa mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran.Konsep kendiri bergantung kepada interaksi sosial seseorang yang mempenraguhi persekitaran. pengalamannya juga bertambah.Konsep kendiri juga adalah dinamik dan sentiasa berubah-ubah.0 Penutup Kesimpulannya.Rogers (1951)telah menyatakan bahawa manusia itu memang mempunyai potensi untuk menuju ke arah kesempurnaan kendiri dengan syarat seseorang itu harus mempunyai keyakinan terhadap dirinya.

Psikologi Pendidikan: Pendekatan Kontemporari.Bhd .Bhd .2011. Sekolah dan perkembangnan kanak-kanak. Kuala Lumpur 16 | P a g e .[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 Bibligrafi Kamaruddin Husin. Ragbir kaur Jogender Singh.1996.Kumpulan Budiman Sdn.Bhd .Utusan Publications & Distrubutors sdn. Kuala Lumpur.McGraw Hill Malaysia Sdn. Selangor Darul Ehsan Ramlan & mahani Razali.2004.Panduan ilmu Pendidikan.

0 Lampiran Gambar rajah 1: Hierarki Konsep Kendiri 17 | P a g e .[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 6.

[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 Gambar rajah 2: faktor mempengaruhi konsep kendiri 18 | P a g e .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful