[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033

PEMARKAHAN RIS SEMESTER

PPGPJJ SEMESTER 2 SESI 2012/2013 KAL 3033 PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK
Setiap kanak-kanak melalui proses sosialisasi di mana ianya berlaku dalam persekitaran sosialnya. Persekitaran sosial yang dimaksudkan ialah ahli keluarganya sendiri, saudara mara, jiran, pengasuh dan juga segala yang terdapat di sekelilingnya.

Bincangkan bagaimana persekitaran sosial mempengaruhi perkembangan konsep kendiri kanak-kanak.

DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. ID NO. TELEFON

PUSAT PEMBELAJARAN: EL

NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________

TARIKH SERAH: ________________

1|Page

emosi.Sebagai guru tugas mereka tidak hanya tertakluk meyampaikan maklumat berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar tetapi juga sebagai penbentuk tingkah laku.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 1. emosi.Fahaman tentang diri sendiri arau perasaan tentang diri sendiri sebagai individu yang ada ciri-ciri tersendiri iaitu fizikal.Ini adalah kerana matlamat Pendidikan Negara adalah melahirkan generasi yang mantap dari segi jasmani.keseluruhan perkembanagan sahsiah individu mengganggap kelebihan atau kekurangan diri berdasar maklumat dari orang lain semasa bergaul. kebolehan. jantina. bekerjasama dan berinteraksi.Semakin meningkat usia seorang murid.dalam konteks ini. minat dan juga matlamat. pembentukkan konsep kendiri yang positif adalah amat penting. guru-guru memainkan peranan penting dan perlu memahami dan menyuburkan konsep kendiri positif dalam diri murid-muridnya.0 Pendahuluan Kendiri membawa maksud diri sendiri atau pemikiran tentang diri serta keupayaan diri sendiri dan pemikiran orang lain terhadap diri individu.Selain itu. Konsep kendiri juga merupakan pandangan diri seseorang dalam pembetukan diri individu.Oleh keran guru mendidik geberasi baru. sahsiah.Guru mestilah juga menguasai aspek psikologi perkembangan manusia khususnya perkembangan manusia khusunya perkembangan manusia dan konsep kendiri dari sudut sosioemosi. 2|Page . rohani dan juga fizikalnya. sikap dan nilai pelajar-pelajarnya. tingkah laku.

Perasaan sebenar diri individu akan berubah-ubah melalui pengalamannya. 3|Page . konsep kendiri individu dipengaruhi oleh dua faktor iaitu dirinya sendiri dan juga persekitarannya.Bukatko & Daehler (2001) mendefinisikan konsep kendiri sebagai satu kombinasi pandangan dan nilaui yang beradsarkan keprcayaan terhadap dirinya sendiri.Ini adalah kerana mereka perlu mneyesuaikan diri dengan rakan-rakan sebaya dan sekerja secara sosial dan professional.Ini boleh menyebabkan kekeliruan personaliti dan masalah sakit jiwa jika keterlaluan. etika moral dan norna-norma personaliti yang kuat dipengaruhi oleh keluarga dan persekitaran sosialnya. konsep kendiri adalah pandangan diri individu terhadap diri kendirinya.Carl Rogers juga mengatakan bahawa individu-individu boleh menggambarkan konsep kendiri yang berbeza mengikut tingkah laku diri mereka sendiri.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 2. minda psikologi.Konsep kendiri juga merangkumi bagaimana seseorang itu menilai dirinya dalam pelbagai aspek sosial dengan norma-norma yang dimilikinya. Carl Rogers Menurut cal Rogers.Menurut Merrian Erbster Online Dictionary.Ianya merangkumi faktor fizikal.0 Definisi Konsep Kendiri Pelbagai takrifan yang diberikan berkenaan dengan konsep kendiri.

Terdapat dua jenis konsep kendiri iaitu :  Konsep kendiri positif  Konsep kendiri Negatif 2. b) Sentiasa mendapat pujian.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 Menurut beliau juga. g) Mendapat kasih sayang dan perhatian yang mencukupi dari ahli keluarga dan rakanrakan.Faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan konsep kendiri adalah system kepercayaan. pengalaman.Konsep kendiri boleh merangkuni aspek-aspek fizikal.Ini menghasilkan keadaan seimbang (homoestasis). intelek dan aktivitiaktiviti di masa lapang. kesihatan. berkeyakinan dan yakin pada diri sendiri.1.1 Jenis Konsep kendiri Manusia menilai dirinya yang sebenar dengan keadaan sekelilingnya yang berbezabeza. konsep kendiri yang teguh membenarkan individu-individu menghadapi cabaran tanpa merasa tertekan atau terancam dalam mindanya. latarbelakang keluarga. dan periang. 4|Page . 2. iaitu berubah dan berevolusi sehingga seseorang itu meningkat potensi diri bagi mengembangkan konsep kendiri yang positif dan realistik. bersikap terbuka dan bersedia menerima kritikan daripada orang lain.1 Konsep kendiri Positif Murid-murid yang mempunyai konsep kendiri positif mempunyai ciri-ciri berikut: a) Melalui pengalaman yang membawa lebih banyak kejayaan berbanding kegagalan. e) Sentiasa tenang dan boleh menyesuaikan diri dengan orang lain serta mudah ditegur.Potensi diri boleh dicungkil oleh guru-guru ibu bapa dan murid-murid itu sendiri supaya konsep kendiri negatif boleh dielakkan. kesihatan. aspek sosial dan kerjaya.Konsep kendiri adalah satu komponen penting dalam perkembangan personaliti manusia. c) Bersedia menghadapi kesukaran dan cabaran. kebolehan. f) Memiliki emosi yang stabil. kekuatan. kelemahan dan tingkah laku. d) Optimistik. Konsep kendiri boleh dipelajari dan dinamik.

mereka yang dilabelkan negatif akan cenderung untuk kecewa dan memiliki konsep kendiri yang rendah. 2. Guru-guru perlu mengenalpasti murid-murid yang mempunyai konsep kendiri yang negative supaya mereka boleh dilentur dari usia yang muda lagi.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 2.2. guru-guru perlu mengenalpasti terlebih dahulu punca-punca yang menyebaabkan pandanagn negatf ini sebelum mengambil langkah-langkah bagi memeperbaiki konsep kendiri rendah mereka.2 Konsep Kendiri Negatif a) Sentiasa menghadapi kegagalan dalam aktiviti akademik dan ko-kurikulum b) Sentiasa dikritik oleh guru-guru dan rakan-rakan. Pengalaman lepas yang pahit dan kegagalan yang dialami.2. h) Mempunyai tahap intelektual yang rendah i) Kurang mendapat kasih ayang daripada keluarga. g) Suka bergaul dengan orang yang lebih muda daripadanya. e) Mempunyai keyakinan diri rendah positif dan sentiasa bersendiri dan kurang bersosial f) Suka membuat kerja yang mudah dan tidak suka menghadapi cabaran. Konsep kendiri negatif akan mempengaruhi perkembangan individu sepanjang hidupnya sekiranya langkah-langkah pemulihan tidak diambil.Tingkah laku yang tidak bermoral akan berlaku kerana konsep kendiri yang negative terpupuk sejak seseotang itu kecil lagi. 2.Perlabelan boleh memberi kesan yang negatif kepada seseorang individu dari segi sosial dan psilologi. 2.2 Faktor-faktor yang menyebabkan konsep kendiri Negatif. Kematian atau penceraian di dalam keluarga boleh mengakibatkan trauma menyebabkan seseorang kanak-kanak yang masih kecil membina konsep kendiri yang negatif. 5|Page .Berikut adalah punca-punca pelakar yang mempunyai konsep kendiri yang negatif.Bagi membantu mereka. c) Memiliki emosi yang kurang stabil(sensitive dan mudah sedih) d) Tidak diterima oleh rakan-rakan sebaya.1 Perlabelan tingkahlaku Teori perlabelan mengatakan bahawa manusia mudah untuk bertingkah laku seperti yang telah dilabelkan oleh orang lain.2.1.

2. 6|Page .2.4 Kasih sayang dan penerimaan. guru-guru dan orang dewasa yang lain turut memberi kesan terhadap pembentukkan psikologi dan emosi kanak-kanak. Kekurangan kasih sayang daripada ibubapa. membandingkan markah atau pencapaian dengan rakan sebaya oleh ibu bapa adan guru-guru turut mempengaruhi pembentukkan konsep kendiri negatif kanak-kanak terutama apabila mereka tidak dapat memenuhi harapan orang dewasa.6 Status sosio ekonomi Latarbelakang sosio-ekonomi yang renfah berbanding dengan rakan-erakan yang lain juga menyababakn seseorang murid-murid itu menyendiri dari rakan sebaya.2.3 Kritikan Penerima kritikan yang berterusan daripada ibu bapa.Pencapaian rendah dalam bidang sukan dan permainan juga menyumbang kepada perasaan rendah diri terhadap kemampuan fizikal diri murid-murid.5 Hubungan sosial Konsep kendiri negative juga disebabkan oleh murid-murid yang tidak bersosial atau kurang menadapat peluang untuk bergaul dengan rakan-rakan sebaya. Pencapaian akademik yang rendah dan kurang mendapat pujian atau pengikhtirafan di atas usaha-usahanya akan memberi kesan terhadap konsep seseorang individ. 2. Selain daripada itu. guru-guru dan rakan-rakan juga akan memberi kesan negatif terhadap konsep kendiri kanak-kanak. 2. tekanan ibu bapa atau guru-guru juga menyebabkan pembentukkan konsep kendiri yang tinggi.Ini akan menyebabkan konsep kendiri negatif.Kegagalan murid-murid mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan oleh guru-guru juga menyebabkan mereka membina konsep kendiri negatif dalam diri mereka. 2.ini kemudiannya akan menyumbnag kepada pembinaan konsep kendiri yang negatif.Di sekolah kurangnya penerimaan dari rakan-rakan sebaya akan memberi kesan negtif terhadap konsep kendiri seseorang murid.2. Ini adalah kerana murid tersebut mempunyai perasaan tidak diterima oleh ahli kumpulan dan ini kan membuat dirinya berasa rendah diri.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 2.

3. ujian. jurnal.3 Membuat pernyataan positif dalam diri murid-murid Guru-guru perlu menggalakkan murid-murid untuk membuat pernyataan positif terhadap diri seperti: a) Saya suka diri saya b) Saya bangga dengan diri saya c) Saya menyukai tulisan saya 7|Page .2 Penilaian akademik yang fleksibel Guru-guru perlu lebih bijak dalam mengggunakan system penilaian akademik yang fleksibel kerana pencapaian murid-murid sentiasa berubah.cara-cara pembelajaran yang pelbagai perlu dititikberatkan oleh guru-guru dalam menilai pencapaian individu.Ini ialah supaya murid-murid diberi peluang yang lebih untuk menunjukkan pencapian dan potensi mereka.2.7 Keadaan Fizikal Apa-apa jua kecacatan atau kekurangan diri dari segi fizikal juga boleh menyebabkan seseorang murid itu mempunyai konsep kendiri yang negatif.0 Cara-cara bagaimana Guru boleh membantu pembinaan konsep kendiri yang positif. penulisan. “lembab” dan sebagainya.Ini adalah kerana murid-murid tersebut akan percaya dan yakin bahawa mereka memang sebenarnya bodoh.Penilaian sumatif dan sebagainya. 3.1 Elakkan dari melabelkan Guru-guru tidak sepatutnya melabel murid-murid dengan perkatan-perkataan yang negative seperti “bodoh”. guru-guru perlu mneggunakan pelbagai cara atau meteodologi dalam penialian seperti kerja projek.Terdapat lima cara bagaimana guru-guru boleh menggalakkan pembinaan konseo kendiri semasa pengajaran dan oembelajaran iaitu : 3. Guru-guru boleh mengambil pelbagai langkah untuk membantu murid-murid dalam pembinaan konsep kendiri yang positif dan mengelakkan konsep kendiri yag negatif.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 2.Oleh itu. 3. kuiz. penilaian dari rakan sebaya.

3.Ini dapat dicapai dengan mengajar mereka supaya lebih berkeyakinan dan berdikari dengan mendedahkan mereka dengan pelbagai kemahiran belajar dan kemahiran komunikasi. guru-guru perlu memastikan bahawa suasana kelas adalah kondusif dan menerima perbezaan-perbezaan yang wujud dalam persekitaran tersebut.Guru-guru juga tidak boleh menjangkakan bahawa setiap prestasi setiap murid adalah sama tinggi.Projek sebegini akan menjadi penggalak kepada motivasi instrinsik dan membian konsep kendiri murid-murid.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 Dengan menggynakan pernyataan-pernyataan positif sebegini.Murid-murid juga digalakkan untuk tidak takut dalam meluahkan apa yang mereka rasai di samping memberi idea atau pendapat mereka. 8|Page .5 Membina imej diri sendiri yang sihat Guru-guru perlu mengajar murid untuk membina imej diri sendiri yang positif dan memiliki identity yang sihat. Selain itu. 3.4 Melayan murid-murid sebagai individu yang unik dan berbeza Guru-guru tidak boleh membandingkan murid-murid antara satu sama lain kerana setiap individu adalah unik dan berbeza.Pelbagai peluang harus disediakan supaya murid-murid boleh membina imej individu mereka dengan membenarkan mereka untuk meluahkan perasaan dalam suasana yang bebas dan selamat.Guru-guru juga boleh menggalakkan murid-murid menghasilkan buku skrap yang bertajuk “Saya suka diri saya” yang mengandungi pernyatan-pernyataan positif sebanyak mana yang boleh di dalam buku skrap tersebut. murid-murid dapat membina konsep kendiri yang positif.Semua murid-murid perlu diberi peluang yang sama rata untuk meningkatkan potensi mereka ke tahap yang optimum.

konsep kendiri kanak-kanak bagi ibu bapa yang tinggi konsep kendirinyaadalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan konsep kendiri kanak-kanak bagi ibu bapa yang rendah konsep kendirinya. semakin rendah penghargaan diri mereka. perkembangan kongnisi sosial.Pendek kata perkembangan sosial melibatkan poses sosiolisasi atau melakukan penyesuaian sosial dalam sesuatu persekitaran atau lingkungan sosial. persahabatan dan pembahagian anatar rakan 9|Page .1 Keluarga (Ibu bapa) Banyak kajian tentang konsep kendiri telah dibuat dngan menggunakan pelbagai alat kajian.Manakala anak lelaki selalu menjadikan ayah sebagai idola mereka.Ibu bapa memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk harga diri (self-estim) kanak-kanak.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 4. Perkembangan sosial kanak-kanak merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang diterima oleh masyarakat serta budaya.Mengikut Samuel(1982) dan Schwartz(1982).kanak-akank yang mempunyai self estim yang rendah pula akan bertingkah laku contohnya kanak-akank merasakan diri terhadap kebolehan dan bakat yang dimiliki dan juga kanak-kanak tersebut akan mengelak untuk melakukan sesuatu yang baru.Self estim adalah bagaimana kita memahami diri kita sebenarnya.dapat dikaji melalui beberapa sapek sosiolosasi yang penting seperti proses peniruan dan identifaksi.kanak-kanak yang mempunyai penghargaan kendiri yang rendah kerana mendapat sokongan yang berkurangan daripada ibu bapa mereka iaitu ibu bapa yang tidak mengambil tahu dan mengambil berat akan pelajaran anak-anak mereka.Ramai pengkaji yang berusaha mengenal pasti factor-faktor yang mempenraguhi konsep kendiri seseoran.2 Pengaruh sosio budaya.Penghargaan kendiri kanak-kanak berkait rapat dengan corak perhubungan dalam keluarga dan juga korelasi yang positif antara penghargaan kendiri yang tinggi dengan gaya ibu bapa yang autoritatif. 4.Self-estim adalah kunci yang sangat penting untuk mereka Berjaya dalam kehidupan pada masa akan datang. Kanak-kanak yang mempunyai self-estim yang tinggi merupakan kanak-kanak yang mampu memperlihatkan tanggungjawab.Kanak-kanak merasakan perlakuan merka dikawal oleh ibu bapa. yang boleh mengurus emosi yang positif dan negative dan juga boleh menawarkan bantuan kepada orang lain. aktiviti bermain.0 Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep kendiri kanak-kanak 4.

3 Masyarakat sekaliling (Persahabatan) Kanak-kanak gemar meniru tingkah laku sahabatnya. 4.Litman dan Bricker(1967) telah menjalankan kajain tentang pengaruh sahabat terhadap tingkah laku langsung kanak-kanak yang berumur tiga hingga lima tahun. nilai dan cadangan yang dianut oleh kumpulan sosial mereka.Misalnya. tamak.Salah asatu daripada aspek ini ialah gambaran kendiri yang menjadi lebih signifikan. mereka melihat diri mereka tidak hanya sebagai seorang yang pintar atau sebaliknya. mendapat sahabat yang baik maka kanak-kanak akan belajar belajar berdikari lebih pandai berinteraksi dengan orang lain. kelakuan. Sebaliknya.Namun demikian banyak tingkah laku sosial yang bersifat universal merentasi pelbagai kaum etnik dan budaya.Mereka mendapati kanak-kanak yang sering dibuli sering memberi peneguhan contoh kepada si pembuli itu.Kanak-kanak meniru orang yang sebaya dan lebih tua daripadanya.Biasanya kanak-kanak meniru tingkah laku kanak-kanak yang popular dan sesiapa sahaja yang telah membentuk hubungan rapat dengannya.(Ruble & Dwek : 1995. Apabila kanak-kanak membesar.Selepas memulakan persekolahan pada peringkat rendah.Apabila konsep kendiri ini semakin berkembang.Sepanjang proses sosialisasi sosial mereka. mereka berupaya umtuk meluahkan penerangan diri fizikal dan perasan mereka serta bercakap tentang diri mereka atau “kendirisaya”(harter. Pomerantz et.Mereka akan meniru tingkah laku yang positif ataupun negatif. tetapi dengan membandingkan diri sendiri dengan orang lain.1988).al: 1995).5 Pengamatan diri sendiri.Mereka akan mempunyai konsep kendiri yang terdiri daripada kebolehan.Proses sosialisasi ini pula ditentukan oleh konteks budaya.Tingkah laku sosial yang sesuai bagi sesuatu budaya mungkin dianggap tidak sesuai bagi budaya lain.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 sebaya. mungkin dipelajari ialah tingkah laku agresif. sifat dan nilai yang memaparkan dirinya sebagai seorang individu yang berlainan daripada orang lain. kepercayaan. mereka akan menumpu kepada pengetahuan tentang diri sendiri sendiri dan penilaian sifat kendiri.Kanak-kanak mempelajari tradisi. tidak menghormati oranng tua dan lain-lain. Mereka juga mempelajari peraturan sosial yang diamalkan oleh kumpulan sosial. Ruble & Fluet: 1988. konsep kendiri kanak-kanak menjadi senakin abstrak. 10 | P a g e .Sebaliknya. 4.

Mata saya berwarna coklat.Secara langsung. kebolehannya.Saya sukan bersukan.saya adalah orang biasa.” Kenyataan mereka berbeza dengan kenyataan yang diberi oelh kanak-kanak yang berumur 11 tahun yang menggambarkan dirinya lebih terperinci. sifatnya dan lain-lain lagi. “Nama saya Suria.saya perenang yang baik” Mereka bukan hanya menggambarkan dirinya secara luaran sahaja tetapi juga meghuraikan sikapnya. pewarisan seperti emosi. 1997). 11 | P a g e .saya ada Sembilan orang adik beradik.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 Para penyelidikan telah membuat kajian pada kanak-kanak untuk mendapatkan 20 jawapan daripada soalan tentang “siapa saya?” di kalangan kanak-kanak yang berumur antara 9 hingga 18 tahun(Nottleman: 1987.kajian merka mendapati bahwa kanak-kanak yang termuda(9 tahun) menghuraikan diri mereka seperti contoh yang berikut: “Nama saya Harun.Saya tidak tidak begitu cantik..Kanak-kanak akan mewarisi gen dari ibu bapa.saya boleh dipercayai.al. jantinya.rambat saya berwarna hitam.6 Baka Faktor baka brkaitan rapat dan memepengaruhi perkembanagn kanak-kanak Menurut ahli sosiologi.Dengan itu. keberanian.saya berumur 9 tahun . kejujuran dan sebaginya yang berkaitan akan membentuk peribadi kanak-kanak. faktor warisan secara biologi yang merangkumi faktor biologi dan genetic merupakan faktor yang amat berkait dengan perkembangan konsep kendiri.saya seorang perempuan. Zimmerman et. ianya mempengaruhi konsep kendiri kanak-kanak. 4.saya lebih tinggi jika dibandingkan dengan kanak-kanak lain yang sama usia.

Sekolah dan taraf pendidikan Jenis sekolah. c) Ketinggian dan saiz Ketinggian dan berat badan mempengaruhi personaliti seseorang. b) Umur dan Kematangan Personaliti berubah melalui pembesaran individu daripada peringkat kanak-kanak.Pengaruh rakan sebaya jiga ditentukan melalui latarbelakang pusat pendidikan di mana seseorang iru belajar. sederhana atau bawahan serta jumlah pendapatan keluarga menentukan kualiti hidup dan pembentukkan personaliti kanakkanak. b. Asuhan Penjaga Personaliti ibubapa.Guru-guru yang penyayang dan prihatin akan memberi kesan yang positif dalam penbentukan personality pemikiran murid-murid. c.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 4. dewasa. Sosial dan faktor Persekitaran a. datuk/nenek atau penjaga akan mempengaruhi personality anak-anakyang dijaga kerana mereka akan mengikut tingkahlaku penjaga mereka. 2. Keluarga dan rakan-rakan Latarbelakang keluarga sama ada yang mantap dengan nilai-nilai yang positif mempengaruhi pembesaran kanak-kanak dari aspek pemikiran.7 Faktor lain 1. d. tingkahlaku dan perangai. sekiranya mereka dari 12 | P a g e . guru-guru dan rakan sebaya juga mempengaruhi dan membentuk personaliti seorang kanak-kanak. pertengahan umur dan tua. Latarbelakang sosio Ekonomi Taraf atau darjat keluarga sama ada daripada kelas tinggi . Genetik dan Faktor Fizikal a) Jantina Kanak-kanak lelaki dan perempuan mempunyai kualiti yang berbeza dalam psoses personaliti.

b. Kejadian trauma Kemalangan.Kanakkanak tersebut akan berpegang kuat terhadap kepercayaan dan amalan-amalan tradisi tersebut sehingga dia membesar. Tragedi yang berlaku kepada keluarga Kematian ibubapa. Pengalaman atau kenangan yang diingati dan menyenangkan. Pengalama lalu a.Perjumpaan dengan selebriti atau sebagainya meninggalkan kenangan abadi juga dapat mempengaruhi personality seseorang bacaan atau perjumpaan dengan orang yang terkenal yang mungkin menjadi teladan peranan model juga mempengaruhi personality kanak-kanak. Agama dan budaya Sekiranya kanak-kanak dibesarkan dalam keluarga yang mengamalkan kepercayaan agama dan amalan tradisi yang kuat. nilai-nilai tersebut akan diterapkan dan peringkat bayi lagi.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 kawasan miskin kemungkinan banyak pengaruh negative dalam personaliti kanak-kanak tersebut. majlis perkahwinan. c. penceraian ibubapa atau perpisahan sementara dan ibubapa semasa kecil akan meninggalkan impak besar dalam personaliti seseorang kanak-kanak. e. datuk nenek atau penjaga mungkin akan mempengaruhi seorang murid bila ianya berlaku sewaktu peringkat kanak-kanak. 13 | P a g e . 3. Kejadian yang jarang berlaku seperti percutian.

hubungan inter. dan menumpukan ibubapa semasa mengawal bayi mengambil inisiatif pada kerjaya dan mereka melalui ilmu mula mempunyai pelbagai hubungan dan intim perubahan fizikal mula kepada badan:lebih berkongsi tentang pengalaman manis lepas besedia yang dan mental tubuh menjadi pengetahuan. membina personaliti dan terhadap pertumbuhan fizikal badan. personal. helah bela negatif memberi positif diri impak terhadap menyesal dan bila menghadapi kerjaya masalah sosial hubungan- dan khuatir jika ada kehendak yang kemahiran. mereka kanak. dan psikologi. peka Konsep terbina kendiri Konsep kendiri Konsep kendiri Memahami menghabiskan jelas usia tua .kanak- bahawa konsep dengan kendiri yang dengan dan kendiri beberapa kriteria kanak membina positif yang seperti hak milik konkrit mekanisme fizikal.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 Jadual 1.tidak dipeuhi. lebih berkuasa diri berumah tangga. tertumpu abstrakdan rumit.1 : Perkembangan Konsep kendiri Semasa bayi Semasa kanak kanak.Sebagai dan remaja muda boleh mereka dan mendapatkan pelbagai anak Dalam peringkat Semasa dan semakin dewasa pertengahan usianya mereka lebih usia meningkat dan tua.Semasa Remaja Semasa Dewasa Semasa Pertengahan Umur berusia tua Konsep positif melalui penjagaan kendiri Semasa terbina kanak prasekolah. 14 | P a g e .Hidup tenang konseo yang tetapi dan dengan kanak-kanak lebih bayi kepada menjadi semakin dengan memenuhi keperluan tersebut.

Dengan memiliki konsep kendiri yang tinggi ini. pengalamannya juga bertambah.0 Penutup Kesimpulannya. murid-murid perlu memiliki konsep kendiri yang tinggi supaya mereka berasa seronok semasa mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran.Konsep kendiri juga adalah dinamik dan sentiasa berubah-ubah.dalam hal ini semakin banyak seseorang bergaul.Konsep kendiri bergantung kepada interaksi sosial seseorang yang mempenraguhi persekitaran.Rogers (1951)telah menyatakan bahawa manusia itu memang mempunyai potensi untuk menuju ke arah kesempurnaan kendiri dengan syarat seseorang itu harus mempunyai keyakinan terhadap dirinya. 15 | P a g e .[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 5. murid-murid akan menjadi lebih berkeyakinan untuk menghadapi cabaran-cabaran di sekolah untuk mendapat pencapaian akademik yang terbaik.Dengan ini adalah penting untuk seseorang memiliki konsep kendiri yang baik yang akan membantunya menuju kea rah kesempurnaan kendiri bagi menjamin kehidupan yang lebih bermakna.

Sekolah dan perkembangnan kanak-kanak.2004.McGraw Hill Malaysia Sdn.Utusan Publications & Distrubutors sdn.Bhd .[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 Bibligrafi Kamaruddin Husin. Kuala Lumpur.Bhd . Ragbir kaur Jogender Singh.Psikologi Pendidikan: Pendekatan Kontemporari.Kumpulan Budiman Sdn.1996.Panduan ilmu Pendidikan. Kuala Lumpur 16 | P a g e .Bhd . Selangor Darul Ehsan Ramlan & mahani Razali.2011.

[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 6.0 Lampiran Gambar rajah 1: Hierarki Konsep Kendiri 17 | P a g e .

[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 Gambar rajah 2: faktor mempengaruhi konsep kendiri 18 | P a g e .