ABSTRAK & KONKRIT PENGERTIAN KETAKSAAN DAN HURAIANNYA

Bidang semantik dan bidang pragmatik ialah
dua bidang yang berbeza. kedua-duanya elemen ini saling berkaitan untuk memperoleh makna yang sebenar. Kajian peringkat semantik belum dapat memberi makna yang sebenar. Oleh yang demikian, kajian pada peringkat pragmatik diperlukan untuk menginterpretasi makna yang bukan melibatkan faktor linguistik.

1989). Dalam sesebuah pertuturan (lisan). Terdapat pelbagai maksud yang mungkin akan diujarkan oleh seorang penutur (Ketaksaan makna). .Dalam buku Dasar-dasar Pragmatik (1996). ia tidak semestinya memberi makna secara langsung (Sperber & Wilson. Leech (1983) menyatakan bahawa pragmatic study meaning in relation to speech situation.

PRAGMATIK aBSTRAK KONKRIT KETAKSAAN .

APA ITU KONKRIT? .

dilihat. nyata ada (kelihatan dsb) *Contoh: Meja . dll).• Konkrit. • Kamus Dewan Edisi ke-4 : *Konkrit : bersifat (berupa) sesuatu yang dapat digambarkan (dirasai.tidak menyimpang dari makna asal. bersifat kebendaan (tidak abstrak).

ABSTRAK? .

* Contoh : perasaan. tidak konkrit atau maujud. emosi .perkataan yang memerlukan pentafsiran yang mendalam • Juga disebut kabur / taksa • Kamus Dewan Edisi ke-4 : * Abstrak : tidak berupa atau bersifat kebendaan (tidak dapat dilihat atau dirasa oleh pancaindera).• Abstrak.

.

• Kamus Dewan Edisi Ke-4 : *Taksa : mempunyai makna yang kabur (menyangsikan. ayat jenis ini sebolehboleh dielakkan daripada menggunakannya. meragukan). boleh menimbulkan lebih daripada satu makna atau tafsiran. . kerana ia tidak menyampaikan maksud yang lengkap kepada pendengar atau pembaca. # Dalam Bahasa Melayu Tinggi.

• Darwis Harahap (1994: 41) : *Taksa : ayat yang tidak pasti maknanya. 2. Burung hinggap di ranting pokok. * Contoh : 1. Burung itu hinggap di ranting pokok. .

. • Perkataan “burung” – pengertian umum.CONTOH 1 Burung hinggap di ranting pokok. • Tidak diketahui dengan jelas burung jenis apakah yang hinggap di ranting pokok tersebut.

.

CONTOH 2 • Untuk menjelaskan maknanya. . perkataan “burung” perlu disertakan kata penentu (itu) • Contoh : Burung itu hinggap di ranting pokok.

CONTOH 3 Tuan /puan dijemput hadir dan kehadiran adalah diwajibkan. sama taraf. boleh berdiri sendiri. -Merupakan ayat majmuk gabungan (gabungan 2 ayat penyata) -Ayat majmuk gabungan : ayat yang digabungkan setara sifatnya. . -Ayat kelihatan menepati aturan nahunya.

. tidak boleh tidak. perlu. • Kesimpulan.• -Wujud pertentangan makna. • Komponen makna “jemput”.pelawa atau alualu • Komponen makna “wajib”.mesti. terdapat percanggahan makna. • Antara perkataan “jemput” dan “wajib”.

aspek makna amat penting . • Tanpa ambil kira makna.KESIMPULAN • Dalam membina ayat. . Rosli masih menduda walaupun sudah berkahwin. • Contoh ayat: 1. ayat yang dibina walaupun tepat dari segi nahu namun boleh menimbulkan keraguan.

Kereta baru Aman amat cantik tetapi kelihatan hodoh. . Ah Long gagal dalam peperiksaan meskipun sudah lulus. • Kesimpulannya. 3.2. ayat yang mengandungi ketaksaan makna tidak dapat digolongkan sebagai ayat yang gramatis.

Indonesia. Pengajaran Pragmatik. Indonesia. Azhar M.RUJUKAN • Abdullah Yusof. • Geoffrey Leech. . (Ter). Prinsip Pragmatik. Dewan Bahasa dan Pustaka. Penerbit Angkasa Bandung. (1990). Bhd. Kuala Lumpur. (2009). Simin. Penerbit Angkasa Bandung. (1993). Djago Tarigan. Dr. (1990). Henry Guntur Tarigan. Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu. Proses Belajar Mengajar Pragmatik. • Drs. Kuala Lumpur. Pustaka Salam Sdn. • Prof. Alias Mohd Yatim dan Mohd Ra’in Shaari.

• Gisle Andersen. Penerbit Andi. Dewa Putu Wijana. (1996). Pragmatic Makers and Sosiolinguistic Variation. (1995). Yogyakarta. L. Meaning in Interaction : An Introduction to Pragmatics. SU. Dasar-dasar Pragmatik. . MA.. (2001).• Dr. • Jenny Thomas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful