ABSTRAK & KONKRIT PENGERTIAN KETAKSAAN DAN HURAIANNYA

Bidang semantik dan bidang pragmatik ialah
dua bidang yang berbeza. kedua-duanya elemen ini saling berkaitan untuk memperoleh makna yang sebenar. Kajian peringkat semantik belum dapat memberi makna yang sebenar. Oleh yang demikian, kajian pada peringkat pragmatik diperlukan untuk menginterpretasi makna yang bukan melibatkan faktor linguistik.

Leech (1983) menyatakan bahawa pragmatic study meaning in relation to speech situation. 1989). .Dalam buku Dasar-dasar Pragmatik (1996). ia tidak semestinya memberi makna secara langsung (Sperber & Wilson. Dalam sesebuah pertuturan (lisan). Terdapat pelbagai maksud yang mungkin akan diujarkan oleh seorang penutur (Ketaksaan makna).

PRAGMATIK aBSTRAK KONKRIT KETAKSAAN .

APA ITU KONKRIT? .

dilihat. bersifat kebendaan (tidak abstrak).tidak menyimpang dari makna asal. dll). • Kamus Dewan Edisi ke-4 : *Konkrit : bersifat (berupa) sesuatu yang dapat digambarkan (dirasai.• Konkrit. nyata ada (kelihatan dsb) *Contoh: Meja .

ABSTRAK? .

* Contoh : perasaan. tidak konkrit atau maujud.perkataan yang memerlukan pentafsiran yang mendalam • Juga disebut kabur / taksa • Kamus Dewan Edisi ke-4 : * Abstrak : tidak berupa atau bersifat kebendaan (tidak dapat dilihat atau dirasa oleh pancaindera). emosi .• Abstrak.

.

. boleh menimbulkan lebih daripada satu makna atau tafsiran. ayat jenis ini sebolehboleh dielakkan daripada menggunakannya. meragukan). # Dalam Bahasa Melayu Tinggi.• Kamus Dewan Edisi Ke-4 : *Taksa : mempunyai makna yang kabur (menyangsikan. kerana ia tidak menyampaikan maksud yang lengkap kepada pendengar atau pembaca.

. * Contoh : 1. Burung hinggap di ranting pokok. 2.• Darwis Harahap (1994: 41) : *Taksa : ayat yang tidak pasti maknanya. Burung itu hinggap di ranting pokok.

• Perkataan “burung” – pengertian umum. . • Tidak diketahui dengan jelas burung jenis apakah yang hinggap di ranting pokok tersebut.CONTOH 1 Burung hinggap di ranting pokok.

.

.CONTOH 2 • Untuk menjelaskan maknanya. perkataan “burung” perlu disertakan kata penentu (itu) • Contoh : Burung itu hinggap di ranting pokok.

-Merupakan ayat majmuk gabungan (gabungan 2 ayat penyata) -Ayat majmuk gabungan : ayat yang digabungkan setara sifatnya. boleh berdiri sendiri.CONTOH 3 Tuan /puan dijemput hadir dan kehadiran adalah diwajibkan. -Ayat kelihatan menepati aturan nahunya. sama taraf. .

pelawa atau alualu • Komponen makna “wajib”. terdapat percanggahan makna. • Komponen makna “jemput”. perlu.• -Wujud pertentangan makna. • Kesimpulan. tidak boleh tidak.mesti. • Antara perkataan “jemput” dan “wajib”. .

• Contoh ayat: 1. Rosli masih menduda walaupun sudah berkahwin. ayat yang dibina walaupun tepat dari segi nahu namun boleh menimbulkan keraguan. • Tanpa ambil kira makna. aspek makna amat penting . .KESIMPULAN • Dalam membina ayat.

ayat yang mengandungi ketaksaan makna tidak dapat digolongkan sebagai ayat yang gramatis. . 3. Kereta baru Aman amat cantik tetapi kelihatan hodoh.2. • Kesimpulannya. Ah Long gagal dalam peperiksaan meskipun sudah lulus.

Bhd. Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu. (Ter). (1990). Penerbit Angkasa Bandung. Dr. (1990). . Proses Belajar Mengajar Pragmatik. Kuala Lumpur. Simin. Kuala Lumpur. • Prof. Alias Mohd Yatim dan Mohd Ra’in Shaari. • Geoffrey Leech. Henry Guntur Tarigan. Prinsip Pragmatik. Dewan Bahasa dan Pustaka. • Drs. (2009). Pengajaran Pragmatik. Penerbit Angkasa Bandung. Djago Tarigan. Azhar M. Indonesia. (1993).RUJUKAN • Abdullah Yusof. Indonesia. Pustaka Salam Sdn.

Penerbit Andi. SU.• Dr. • Jenny Thomas. Yogyakarta. (1996). (2001). (1995). MA. . Pragmatic Makers and Sosiolinguistic Variation. • Gisle Andersen.. Dasar-dasar Pragmatik. Dewa Putu Wijana. L. Meaning in Interaction : An Introduction to Pragmatics.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful