ABSTRAK KONKRIT

ABSTRAK & KONKRIT PENGERTIAN KETAKSAAN DAN HURAIANNYA

Bidang semantik dan bidang pragmatik ialah
dua bidang yang berbeza. kedua-duanya elemen ini saling berkaitan untuk memperoleh makna yang sebenar. Kajian peringkat semantik belum dapat memberi makna yang sebenar. Oleh yang demikian, kajian pada peringkat pragmatik diperlukan untuk menginterpretasi makna yang bukan melibatkan faktor linguistik.

Dalam buku Dasar-dasar Pragmatik (1996). Leech (1983) menyatakan bahawa pragmatic study meaning in relation to speech situation. . ia tidak semestinya memberi makna secara langsung (Sperber & Wilson. Terdapat pelbagai maksud yang mungkin akan diujarkan oleh seorang penutur (Ketaksaan makna). Dalam sesebuah pertuturan (lisan). 1989).

PRAGMATIK aBSTRAK KONKRIT KETAKSAAN .

APA ITU KONKRIT? .

nyata ada (kelihatan dsb) *Contoh: Meja .tidak menyimpang dari makna asal. bersifat kebendaan (tidak abstrak). dilihat.• Konkrit. • Kamus Dewan Edisi ke-4 : *Konkrit : bersifat (berupa) sesuatu yang dapat digambarkan (dirasai. dll).

ABSTRAK? .

perkataan yang memerlukan pentafsiran yang mendalam • Juga disebut kabur / taksa • Kamus Dewan Edisi ke-4 : * Abstrak : tidak berupa atau bersifat kebendaan (tidak dapat dilihat atau dirasa oleh pancaindera). tidak konkrit atau maujud. emosi . * Contoh : perasaan.• Abstrak.

.

meragukan). . boleh menimbulkan lebih daripada satu makna atau tafsiran. # Dalam Bahasa Melayu Tinggi. ayat jenis ini sebolehboleh dielakkan daripada menggunakannya. kerana ia tidak menyampaikan maksud yang lengkap kepada pendengar atau pembaca.• Kamus Dewan Edisi Ke-4 : *Taksa : mempunyai makna yang kabur (menyangsikan.

. Burung hinggap di ranting pokok.• Darwis Harahap (1994: 41) : *Taksa : ayat yang tidak pasti maknanya. 2. * Contoh : 1. Burung itu hinggap di ranting pokok.

. • Tidak diketahui dengan jelas burung jenis apakah yang hinggap di ranting pokok tersebut. • Perkataan “burung” – pengertian umum.CONTOH 1 Burung hinggap di ranting pokok.

.

perkataan “burung” perlu disertakan kata penentu (itu) • Contoh : Burung itu hinggap di ranting pokok. .CONTOH 2 • Untuk menjelaskan maknanya.

boleh berdiri sendiri.CONTOH 3 Tuan /puan dijemput hadir dan kehadiran adalah diwajibkan. . -Merupakan ayat majmuk gabungan (gabungan 2 ayat penyata) -Ayat majmuk gabungan : ayat yang digabungkan setara sifatnya. -Ayat kelihatan menepati aturan nahunya. sama taraf.

• -Wujud pertentangan makna. terdapat percanggahan makna. tidak boleh tidak. . • Komponen makna “jemput”. • Antara perkataan “jemput” dan “wajib”. • Kesimpulan.mesti. perlu.pelawa atau alualu • Komponen makna “wajib”.

KESIMPULAN • Dalam membina ayat. . ayat yang dibina walaupun tepat dari segi nahu namun boleh menimbulkan keraguan. • Tanpa ambil kira makna. aspek makna amat penting . Rosli masih menduda walaupun sudah berkahwin. • Contoh ayat: 1.

ayat yang mengandungi ketaksaan makna tidak dapat digolongkan sebagai ayat yang gramatis. 3. • Kesimpulannya. Kereta baru Aman amat cantik tetapi kelihatan hodoh.2. Ah Long gagal dalam peperiksaan meskipun sudah lulus. .

(1993). Pengajaran Pragmatik. Penerbit Angkasa Bandung. Kuala Lumpur. Bhd. Simin. Penerbit Angkasa Bandung. Djago Tarigan. Alias Mohd Yatim dan Mohd Ra’in Shaari. (1990). Azhar M. Indonesia. • Drs.RUJUKAN • Abdullah Yusof. (Ter). (1990). • Geoffrey Leech. Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu. . Proses Belajar Mengajar Pragmatik. Prinsip Pragmatik. Kuala Lumpur. (2009). Dr. • Prof. Henry Guntur Tarigan. Pustaka Salam Sdn. Dewan Bahasa dan Pustaka. Indonesia.

(2001). • Jenny Thomas. Dasar-dasar Pragmatik. . (1996).. MA. SU. Pragmatic Makers and Sosiolinguistic Variation. Yogyakarta. L. • Gisle Andersen. Dewa Putu Wijana.• Dr. Meaning in Interaction : An Introduction to Pragmatics. (1995). Penerbit Andi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful