ABSTRAK & KONKRIT PENGERTIAN KETAKSAAN DAN HURAIANNYA

Bidang semantik dan bidang pragmatik ialah
dua bidang yang berbeza. kedua-duanya elemen ini saling berkaitan untuk memperoleh makna yang sebenar. Kajian peringkat semantik belum dapat memberi makna yang sebenar. Oleh yang demikian, kajian pada peringkat pragmatik diperlukan untuk menginterpretasi makna yang bukan melibatkan faktor linguistik.

Terdapat pelbagai maksud yang mungkin akan diujarkan oleh seorang penutur (Ketaksaan makna). Leech (1983) menyatakan bahawa pragmatic study meaning in relation to speech situation. Dalam sesebuah pertuturan (lisan).Dalam buku Dasar-dasar Pragmatik (1996). ia tidak semestinya memberi makna secara langsung (Sperber & Wilson. 1989). .

PRAGMATIK aBSTRAK KONKRIT KETAKSAAN .

APA ITU KONKRIT? .

bersifat kebendaan (tidak abstrak).tidak menyimpang dari makna asal. dll).• Konkrit. nyata ada (kelihatan dsb) *Contoh: Meja . dilihat. • Kamus Dewan Edisi ke-4 : *Konkrit : bersifat (berupa) sesuatu yang dapat digambarkan (dirasai.

ABSTRAK? .

emosi . tidak konkrit atau maujud.• Abstrak. * Contoh : perasaan.perkataan yang memerlukan pentafsiran yang mendalam • Juga disebut kabur / taksa • Kamus Dewan Edisi ke-4 : * Abstrak : tidak berupa atau bersifat kebendaan (tidak dapat dilihat atau dirasa oleh pancaindera).

.

• Kamus Dewan Edisi Ke-4 : *Taksa : mempunyai makna yang kabur (menyangsikan. kerana ia tidak menyampaikan maksud yang lengkap kepada pendengar atau pembaca. boleh menimbulkan lebih daripada satu makna atau tafsiran. # Dalam Bahasa Melayu Tinggi. meragukan). ayat jenis ini sebolehboleh dielakkan daripada menggunakannya. .

• Darwis Harahap (1994: 41) : *Taksa : ayat yang tidak pasti maknanya. Burung itu hinggap di ranting pokok. * Contoh : 1. Burung hinggap di ranting pokok. . 2.

• Tidak diketahui dengan jelas burung jenis apakah yang hinggap di ranting pokok tersebut. • Perkataan “burung” – pengertian umum. .CONTOH 1 Burung hinggap di ranting pokok.

.

.CONTOH 2 • Untuk menjelaskan maknanya. perkataan “burung” perlu disertakan kata penentu (itu) • Contoh : Burung itu hinggap di ranting pokok.

-Merupakan ayat majmuk gabungan (gabungan 2 ayat penyata) -Ayat majmuk gabungan : ayat yang digabungkan setara sifatnya. boleh berdiri sendiri.CONTOH 3 Tuan /puan dijemput hadir dan kehadiran adalah diwajibkan. sama taraf. . -Ayat kelihatan menepati aturan nahunya.

perlu. • Komponen makna “jemput”. . • Antara perkataan “jemput” dan “wajib”. • Kesimpulan. tidak boleh tidak.pelawa atau alualu • Komponen makna “wajib”.mesti.• -Wujud pertentangan makna. terdapat percanggahan makna.

KESIMPULAN • Dalam membina ayat. ayat yang dibina walaupun tepat dari segi nahu namun boleh menimbulkan keraguan. aspek makna amat penting . Rosli masih menduda walaupun sudah berkahwin. • Contoh ayat: 1. . • Tanpa ambil kira makna.

Kereta baru Aman amat cantik tetapi kelihatan hodoh.2. . Ah Long gagal dalam peperiksaan meskipun sudah lulus. • Kesimpulannya. 3. ayat yang mengandungi ketaksaan makna tidak dapat digolongkan sebagai ayat yang gramatis.

Indonesia. Prinsip Pragmatik. • Geoffrey Leech. (1990). Pustaka Salam Sdn.RUJUKAN • Abdullah Yusof. Simin. (2009). Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu. Henry Guntur Tarigan. Dr. . Bhd. Dewan Bahasa dan Pustaka. (1993). Penerbit Angkasa Bandung. • Prof. Penerbit Angkasa Bandung. Kuala Lumpur. Alias Mohd Yatim dan Mohd Ra’in Shaari. • Drs. Kuala Lumpur. Azhar M. (1990). Proses Belajar Mengajar Pragmatik. Djago Tarigan. (Ter). Indonesia. Pengajaran Pragmatik.

• Dr. (2001). • Gisle Andersen. Dasar-dasar Pragmatik. Dewa Putu Wijana. .. (1996). MA. Yogyakarta. L. Penerbit Andi. (1995). Meaning in Interaction : An Introduction to Pragmatics. SU. Pragmatic Makers and Sosiolinguistic Variation. • Jenny Thomas.