ABSTRAK & KONKRIT PENGERTIAN KETAKSAAN DAN HURAIANNYA

Bidang semantik dan bidang pragmatik ialah
dua bidang yang berbeza. kedua-duanya elemen ini saling berkaitan untuk memperoleh makna yang sebenar. Kajian peringkat semantik belum dapat memberi makna yang sebenar. Oleh yang demikian, kajian pada peringkat pragmatik diperlukan untuk menginterpretasi makna yang bukan melibatkan faktor linguistik.

1989). Leech (1983) menyatakan bahawa pragmatic study meaning in relation to speech situation. Dalam sesebuah pertuturan (lisan). Terdapat pelbagai maksud yang mungkin akan diujarkan oleh seorang penutur (Ketaksaan makna). .Dalam buku Dasar-dasar Pragmatik (1996). ia tidak semestinya memberi makna secara langsung (Sperber & Wilson.

PRAGMATIK aBSTRAK KONKRIT KETAKSAAN .

APA ITU KONKRIT? .

bersifat kebendaan (tidak abstrak).• Konkrit. • Kamus Dewan Edisi ke-4 : *Konkrit : bersifat (berupa) sesuatu yang dapat digambarkan (dirasai. dilihat.tidak menyimpang dari makna asal. dll). nyata ada (kelihatan dsb) *Contoh: Meja .

ABSTRAK? .

perkataan yang memerlukan pentafsiran yang mendalam • Juga disebut kabur / taksa • Kamus Dewan Edisi ke-4 : * Abstrak : tidak berupa atau bersifat kebendaan (tidak dapat dilihat atau dirasa oleh pancaindera). tidak konkrit atau maujud. * Contoh : perasaan. emosi .• Abstrak.

.

kerana ia tidak menyampaikan maksud yang lengkap kepada pendengar atau pembaca. meragukan). # Dalam Bahasa Melayu Tinggi. ayat jenis ini sebolehboleh dielakkan daripada menggunakannya. boleh menimbulkan lebih daripada satu makna atau tafsiran.• Kamus Dewan Edisi Ke-4 : *Taksa : mempunyai makna yang kabur (menyangsikan. .

. * Contoh : 1.• Darwis Harahap (1994: 41) : *Taksa : ayat yang tidak pasti maknanya. Burung itu hinggap di ranting pokok. Burung hinggap di ranting pokok. 2.

. • Tidak diketahui dengan jelas burung jenis apakah yang hinggap di ranting pokok tersebut. • Perkataan “burung” – pengertian umum.CONTOH 1 Burung hinggap di ranting pokok.

.

CONTOH 2 • Untuk menjelaskan maknanya. . perkataan “burung” perlu disertakan kata penentu (itu) • Contoh : Burung itu hinggap di ranting pokok.

CONTOH 3 Tuan /puan dijemput hadir dan kehadiran adalah diwajibkan. -Merupakan ayat majmuk gabungan (gabungan 2 ayat penyata) -Ayat majmuk gabungan : ayat yang digabungkan setara sifatnya. boleh berdiri sendiri. -Ayat kelihatan menepati aturan nahunya. sama taraf. .

• Kesimpulan. . perlu. • Antara perkataan “jemput” dan “wajib”.• -Wujud pertentangan makna.mesti. • Komponen makna “jemput”. terdapat percanggahan makna. tidak boleh tidak.pelawa atau alualu • Komponen makna “wajib”.

• Tanpa ambil kira makna. aspek makna amat penting . • Contoh ayat: 1. Rosli masih menduda walaupun sudah berkahwin. .KESIMPULAN • Dalam membina ayat. ayat yang dibina walaupun tepat dari segi nahu namun boleh menimbulkan keraguan.

Kereta baru Aman amat cantik tetapi kelihatan hodoh. Ah Long gagal dalam peperiksaan meskipun sudah lulus. .2. 3. ayat yang mengandungi ketaksaan makna tidak dapat digolongkan sebagai ayat yang gramatis. • Kesimpulannya.

(1993). Alias Mohd Yatim dan Mohd Ra’in Shaari. Bhd. • Geoffrey Leech. (1990). Kuala Lumpur. (1990). Pengajaran Pragmatik.RUJUKAN • Abdullah Yusof. (Ter). . • Prof. Pustaka Salam Sdn. Prinsip Pragmatik. Henry Guntur Tarigan. Dr. Proses Belajar Mengajar Pragmatik. Penerbit Angkasa Bandung. • Drs. Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu. Indonesia. Indonesia. Kuala Lumpur. Azhar M. Penerbit Angkasa Bandung. (2009). Dewan Bahasa dan Pustaka. Simin. Djago Tarigan.

(1996). Dewa Putu Wijana.. Meaning in Interaction : An Introduction to Pragmatics. . Pragmatic Makers and Sosiolinguistic Variation.• Dr. MA. L. Dasar-dasar Pragmatik. • Gisle Andersen. Yogyakarta. (1995). (2001). SU. • Jenny Thomas. Penerbit Andi.