ABSTRAK & KONKRIT PENGERTIAN KETAKSAAN DAN HURAIANNYA

Bidang semantik dan bidang pragmatik ialah
dua bidang yang berbeza. kedua-duanya elemen ini saling berkaitan untuk memperoleh makna yang sebenar. Kajian peringkat semantik belum dapat memberi makna yang sebenar. Oleh yang demikian, kajian pada peringkat pragmatik diperlukan untuk menginterpretasi makna yang bukan melibatkan faktor linguistik.

.Dalam buku Dasar-dasar Pragmatik (1996). Dalam sesebuah pertuturan (lisan). 1989). Leech (1983) menyatakan bahawa pragmatic study meaning in relation to speech situation. Terdapat pelbagai maksud yang mungkin akan diujarkan oleh seorang penutur (Ketaksaan makna). ia tidak semestinya memberi makna secara langsung (Sperber & Wilson.

PRAGMATIK aBSTRAK KONKRIT KETAKSAAN .

APA ITU KONKRIT? .

• Kamus Dewan Edisi ke-4 : *Konkrit : bersifat (berupa) sesuatu yang dapat digambarkan (dirasai. bersifat kebendaan (tidak abstrak). dll). dilihat.tidak menyimpang dari makna asal. nyata ada (kelihatan dsb) *Contoh: Meja .• Konkrit.

ABSTRAK? .

• Abstrak. emosi . * Contoh : perasaan. tidak konkrit atau maujud.perkataan yang memerlukan pentafsiran yang mendalam • Juga disebut kabur / taksa • Kamus Dewan Edisi ke-4 : * Abstrak : tidak berupa atau bersifat kebendaan (tidak dapat dilihat atau dirasa oleh pancaindera).

.

ayat jenis ini sebolehboleh dielakkan daripada menggunakannya.• Kamus Dewan Edisi Ke-4 : *Taksa : mempunyai makna yang kabur (menyangsikan. meragukan). . # Dalam Bahasa Melayu Tinggi. kerana ia tidak menyampaikan maksud yang lengkap kepada pendengar atau pembaca. boleh menimbulkan lebih daripada satu makna atau tafsiran.

2. * Contoh : 1. . Burung itu hinggap di ranting pokok.• Darwis Harahap (1994: 41) : *Taksa : ayat yang tidak pasti maknanya. Burung hinggap di ranting pokok.

CONTOH 1 Burung hinggap di ranting pokok. • Tidak diketahui dengan jelas burung jenis apakah yang hinggap di ranting pokok tersebut. • Perkataan “burung” – pengertian umum. .

.

.CONTOH 2 • Untuk menjelaskan maknanya. perkataan “burung” perlu disertakan kata penentu (itu) • Contoh : Burung itu hinggap di ranting pokok.

boleh berdiri sendiri. . sama taraf. -Merupakan ayat majmuk gabungan (gabungan 2 ayat penyata) -Ayat majmuk gabungan : ayat yang digabungkan setara sifatnya. -Ayat kelihatan menepati aturan nahunya.CONTOH 3 Tuan /puan dijemput hadir dan kehadiran adalah diwajibkan.

• -Wujud pertentangan makna. • Antara perkataan “jemput” dan “wajib”. terdapat percanggahan makna. • Komponen makna “jemput”. tidak boleh tidak.mesti. .pelawa atau alualu • Komponen makna “wajib”. • Kesimpulan. perlu.

KESIMPULAN • Dalam membina ayat. Rosli masih menduda walaupun sudah berkahwin. . aspek makna amat penting . • Contoh ayat: 1. • Tanpa ambil kira makna. ayat yang dibina walaupun tepat dari segi nahu namun boleh menimbulkan keraguan.

.2. Kereta baru Aman amat cantik tetapi kelihatan hodoh. Ah Long gagal dalam peperiksaan meskipun sudah lulus. • Kesimpulannya. ayat yang mengandungi ketaksaan makna tidak dapat digolongkan sebagai ayat yang gramatis. 3.

(1993). • Drs. Kuala Lumpur. . Bhd. (1990). Pustaka Salam Sdn. (Ter). Dr. • Prof. • Geoffrey Leech. Simin. Djago Tarigan. Proses Belajar Mengajar Pragmatik. Alias Mohd Yatim dan Mohd Ra’in Shaari. Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu. Kuala Lumpur. Penerbit Angkasa Bandung. Henry Guntur Tarigan. Pengajaran Pragmatik. Indonesia. (2009). Dewan Bahasa dan Pustaka. Indonesia. Penerbit Angkasa Bandung. Azhar M.RUJUKAN • Abdullah Yusof. Prinsip Pragmatik. (1990).

SU. (1996). MA. (1995). Penerbit Andi. L. Dasar-dasar Pragmatik. Meaning in Interaction : An Introduction to Pragmatics. • Jenny Thomas. Yogyakarta. .• Dr. (2001). Pragmatic Makers and Sosiolinguistic Variation. Dewa Putu Wijana.. • Gisle Andersen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful