ABSTRAK & KONKRIT PENGERTIAN KETAKSAAN DAN HURAIANNYA

Bidang semantik dan bidang pragmatik ialah
dua bidang yang berbeza. kedua-duanya elemen ini saling berkaitan untuk memperoleh makna yang sebenar. Kajian peringkat semantik belum dapat memberi makna yang sebenar. Oleh yang demikian, kajian pada peringkat pragmatik diperlukan untuk menginterpretasi makna yang bukan melibatkan faktor linguistik.

Dalam buku Dasar-dasar Pragmatik (1996). Terdapat pelbagai maksud yang mungkin akan diujarkan oleh seorang penutur (Ketaksaan makna). Dalam sesebuah pertuturan (lisan). . 1989). Leech (1983) menyatakan bahawa pragmatic study meaning in relation to speech situation. ia tidak semestinya memberi makna secara langsung (Sperber & Wilson.

PRAGMATIK aBSTRAK KONKRIT KETAKSAAN .

APA ITU KONKRIT? .

nyata ada (kelihatan dsb) *Contoh: Meja .tidak menyimpang dari makna asal.• Konkrit. bersifat kebendaan (tidak abstrak). dilihat. • Kamus Dewan Edisi ke-4 : *Konkrit : bersifat (berupa) sesuatu yang dapat digambarkan (dirasai. dll).

ABSTRAK? .

* Contoh : perasaan. emosi .• Abstrak.perkataan yang memerlukan pentafsiran yang mendalam • Juga disebut kabur / taksa • Kamus Dewan Edisi ke-4 : * Abstrak : tidak berupa atau bersifat kebendaan (tidak dapat dilihat atau dirasa oleh pancaindera). tidak konkrit atau maujud.

.

boleh menimbulkan lebih daripada satu makna atau tafsiran. meragukan). # Dalam Bahasa Melayu Tinggi. kerana ia tidak menyampaikan maksud yang lengkap kepada pendengar atau pembaca.• Kamus Dewan Edisi Ke-4 : *Taksa : mempunyai makna yang kabur (menyangsikan. ayat jenis ini sebolehboleh dielakkan daripada menggunakannya. .

2.• Darwis Harahap (1994: 41) : *Taksa : ayat yang tidak pasti maknanya. Burung hinggap di ranting pokok. * Contoh : 1. . Burung itu hinggap di ranting pokok.

• Tidak diketahui dengan jelas burung jenis apakah yang hinggap di ranting pokok tersebut.CONTOH 1 Burung hinggap di ranting pokok. . • Perkataan “burung” – pengertian umum.

.

CONTOH 2 • Untuk menjelaskan maknanya. perkataan “burung” perlu disertakan kata penentu (itu) • Contoh : Burung itu hinggap di ranting pokok. .

-Ayat kelihatan menepati aturan nahunya. . sama taraf. boleh berdiri sendiri. -Merupakan ayat majmuk gabungan (gabungan 2 ayat penyata) -Ayat majmuk gabungan : ayat yang digabungkan setara sifatnya.CONTOH 3 Tuan /puan dijemput hadir dan kehadiran adalah diwajibkan.

. terdapat percanggahan makna.pelawa atau alualu • Komponen makna “wajib”. • Kesimpulan.mesti. perlu. tidak boleh tidak.• -Wujud pertentangan makna. • Komponen makna “jemput”. • Antara perkataan “jemput” dan “wajib”.

KESIMPULAN • Dalam membina ayat. • Contoh ayat: 1. aspek makna amat penting . ayat yang dibina walaupun tepat dari segi nahu namun boleh menimbulkan keraguan. Rosli masih menduda walaupun sudah berkahwin. • Tanpa ambil kira makna. .

2. Kereta baru Aman amat cantik tetapi kelihatan hodoh. . Ah Long gagal dalam peperiksaan meskipun sudah lulus. 3. • Kesimpulannya. ayat yang mengandungi ketaksaan makna tidak dapat digolongkan sebagai ayat yang gramatis.

(Ter). Bhd. Proses Belajar Mengajar Pragmatik. Dewan Bahasa dan Pustaka. (1993). Alias Mohd Yatim dan Mohd Ra’in Shaari. Pengajaran Pragmatik. Indonesia. Dr. Prinsip Pragmatik.RUJUKAN • Abdullah Yusof. (1990). (2009). • Geoffrey Leech. • Prof. Djago Tarigan. Henry Guntur Tarigan. Kuala Lumpur. Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu. Kuala Lumpur. Penerbit Angkasa Bandung. Simin. Azhar M. • Drs. Pustaka Salam Sdn. (1990). Penerbit Angkasa Bandung. . Indonesia.

. . • Jenny Thomas. Dewa Putu Wijana. (1996). Meaning in Interaction : An Introduction to Pragmatics. (1995). Pragmatic Makers and Sosiolinguistic Variation. SU.• Dr. L. Dasar-dasar Pragmatik. (2001). MA. Yogyakarta. Penerbit Andi. • Gisle Andersen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful