Konsep dan Budaya Masyarakat I Pengertian Budaya

Sungguhpun manusia itu dari segi biologi tidak banyak berbeza dari haiwan primat, tetapi perlakuannya amat berbeza. Manusia dapat menggunakan akal fikiran dan peralatan. Perlakuan mereka dikawal dan didorongkan oleh akal. Proses pemelajaran manusia dapat menentukan corak budayanya. Ilmu pengetahuannya bersifat akumulatif, mampu memahami lambang-lambang yang simbolis seperti bahasa. Sistem pembahagian manusia adalah lebih kompleks daripada haiwan.

Budaya yang dikonsepsikan oleh orang ramai selalunya meliputi hal-hal mengenai kesenian. Sedangkan pengertian budaya dalam pengajian anthropologi adalah suatu jalinan yang kompleks. Perlakuan manusia yang dipelajari (learned behaviour) adalah menjadi asas kepada pertumbuhan budaya. Perlakuanperlakuan manusia yang diterima dari proses pemelajaran terjalin dalam suatu sistem yang tersusun rapi, iaitu merupakan budaya. Definisi budaya itu berbagaibagai sebagaimana yang diberikan oleh sarjan-sarjana anthropologi budaya. A.L. Kroeber dan C. Kluckhohn pernah mengumpul sehingga 160 definisi budaya yang telah digunakan oleh sarjana-sarjana. Kemudian mereka menganalisis dan membuat kesimpulan.

Dalam bahasa Melayu “budaya” itu berasal daripada perkataan “budi”, iaitu kata Sanskrit yang bermaksud akal. Budaya itu ialah perlakuan-perlakuan manusia yang berkaitan dengan akal fikiran. Dalam intepretasi lain difahamkan bahawa budaya itu daripada rangkaian “daya” dan “budi” yang dapat dikatakan segala yang berupa cipta, rasa dan penggunaan fikiran manusia. Kebudayaan itu bermaksud segala hasil dari ciptaan itu. Budaya adalah kata singkat daripada kebudayaan.

Adakala budaya itu didapati sama ertinya dengan peradaban, tetapi peradaban itu adalah sebahagian daripada budaya.

Dalam budaya itu terdapat berbagai-bagai jalinan unsur, ada unsur yang amat besar dan ada unsur kecil. Unsur-unsur budaya itu dapat dikelasifikasikan kepada beberapa bahagian yang penting bagi memudahkan perbincangan akademik. Sebenarnya unsur-unsur itu saling berkaitan antara satu sama lain. Dan selalunya unsur-unsur itu bertindih sesama sendiri. Antara unsur-unsur budaya itu terdapat unsur-unsur besar yang dikatakan budaya universal (cultural universal) yang dapat dibahagikan kepada: budaya peralatan bagi keperluan

peraturan. kepercayaan. Perlakuan ini adalah hasil dari berbagai-bagai proses dan ini juga yang melahirkan berbagai-bagai peralatan budaya. Perlakuan dan Kawalan Sosial Pola-pola budaya merupakan satu prinsip atau dasar yang berulangkali berlaku dalam budaya. iaitu melihat . Ia melahirkan suatu sistem pola. Fungsi dalam pengajian akademik menerangkan hubungan antara suatu hal dengan sesuatu tujuan tertentu. kesenian dan mainan. Daripada traits ini terdapat pula pecahan yang lebih kecil yang dinamakan unsur atau “items”. Sesuatu sistem itu merupakan perlakuan individu dan gabungan dengan alat-alat yang dihasilkan. Dalam penyelidikan sesuatu unsur budaya itu. undang-undang dan sebagainya. Fungsi yang selalu digunakan seharian itu juga dengan mudah difahami. Segala aktiviti budaya itu terbahagi pula kepada jalinan-jalinan yang lebih kecil yang kita namakan “trait complexes” dan kemudian boleh dipecah-pecahkan kepada trait-trait yang lebih kecil. sistem sosial. Budaya itu dapat dilihat dari aspek perlakuan dan hasil perlakuan anggotaanggota masyarakat. sistem ekonomi. Tidak lengkap jika penyelidikan itu hanya ditumpukan kepada bahagiannya tanpa pertimbangkan kedudukannya yang lebih luas. Perlakuan manusia didorongkan oleh berbagai-bagai aspek lain. dan fungsi juga menerangkan jalinan hubungan antara satu hal dengan hal yang lain dalam sistem yang bulat atau sistem yang lebih luas. seperti norma. adat resam.hidup manusia. bahasa. Dalam penyelidikan anthropologi budaya memerlukan satu proses yang kompleks bagi memahami perhubungan dan interaksi individu dalam sesuatu masyarakat itu. Dalam unsur-unsur budaya besar itu terdapat pula bahagian-bahagian yang lebih kecil. fungsi mempunyai pengertiannya tersendiri. dan menerangkan hubungan variable antara satu dengan yang lain. ilmu pengetahuan dan agama serta magis. hendaklah melihat kedudukan pola itu dalam budaya seluruhnya. Fungsi Dalam penyelidikan. sehingga ia melahirkan aktiviti budaya atau kompleks budaya. Perlakuan itu harus mencerminkan budaya yang menjadi tumpuan kajian itu. nilai. Dalam berbagai-bagai unsur budaya itu terdapat pula aktiviti-aktivitinya yang tersendiri yang dapat dikatakan aktiviti budaya (cultural activities).

bersangkut paut pula dengan berbagaibagai aspek dan unsur lain dalam masyarakat. Segala pengeritan yang dibincangkan itu adalah benar melihat kepada sudut pandangan masing-masing. diversiti dalam dimensi masa dan ruang. budaya adalah sebagai ikatan kepada wujudnya masyarakat. tradisi dan moden. kawasan budaya dan ke dalam kulturkreise. sesuatu unsur itu mempunyai makna dan pengertian tersendiri dalam budaya. Pembahagian itu berasaskan pada masa atau ruang. Pengertian masyarakat banyak telah diberikan oleh para pengkaji anthropologi dan sosiologi. Oleh kerana terdapat diversiti dalam budaya itu maka didapati berbagai-bagai usaha untuk mengkelasifikasikannya. fungsi dan maknanya tersendiri dalam masyarakat. Setiap unsur itu dapat dihubungkan dengan sesuatu tujuan atau peranan tertentu dalam masyarakat. Secara umum. primitif dan moden. Aspek ini boleh dikaji dan dianalisis dengan lebih mendalam. Ini dikatakan pendekatan minat sosial. berdasarkan sekitaran alam. masyarakat itu dapat difahamkan sebagai satu kesatuan kelompok manusia yang mempunyai interaksi dalam sistem hidup yang tertentu. Dalam proses mengkelasifikasikan budaya terdapat berbagai-bagai kritik. Adat resam juga digunakan dalam menentukan cara hidup masyarakat. Para pengkaji anthropologi berusaha memberi pengertian yang lebih mendalam mengenai pendekatan fungsi ini.peranan atau kepentingan sesuatu itu dengan hubungan masyarakat atau sistem yang lebih luas. Dalam penggunaan harian. iaitu cuba menerangkan bahawa setiap unsur budaya itu mempunyai guna. konsep fungsi itu kemudian melahirkan satu pendekatan tersendiri yang dipanggil fungsionalism. Pengertian masyarakat Pengertian masyarakat itu luas dan boleh dilihat dari berbagai-bagai sudut. Oleh itu. Budaya dan masyarakat adalah sesuatu hubungan yang . misalnya pembahagian seperti “barat” dan “timur”. Selain itu. tentangan dan terdapat pula berbagai-bagai sokongan dan ulasan. Jadi. Sesuatu unsur budaya yang lahir itu. Anika budaya Budaya dan masyarakat itu didapati berbagai-bagai. masyarakat difahamkan sebagai kelompok individu. apabila mengkaji sesuatu unsur itu hendaklah juga dikaitkan dengan minat-minat yang lain. Dalam pengajian akademik.

Mereka mempunyai kesedaran bersama. sebagaimana yang ditentukan oleh nilai-nilai sosial. Unit sosial itu wujud atas minat dan kepentingan tertentu dengan sistem interaksi yang tersendiri. Masingmasing individu itu berinteraksi bersandar atas kepentingan tersendiri. Setiap kelompok itu mempunyai organisasi dan sistem kepimpinan tertentu. Komuniti: Berasaskan kepada hidup setempat – ikatan yang rapat dalam kelompok kecil dan unit sosial yang lebih besar. Proses interaksi itu adalah luas pengertiannya. kumpulan budaya (cultural group) dan kumpulan ethnik (ethnic group). Pengertian masyarakat adalah sangat luas yang meliputi berbagai-bagai ciri – meliputi unit-unit sosial dan institusi-institusi sosial yang lebih luas. seperti tujuan dan minat bersama. mempengaruhi aktivti individu dalam satu kesatuan kemasyarakatan tadi. Mereka mempunyai kepentingan atas minat bersama. Begitu juga anggota kelompok itu terdapat sistem nilai dan norma yang tersendiri. adat istiadat atau adat resam anggotanya bersama dalam aktiviti. Perlakuan individu dalam masyarakat itu adalah ditentukan oleh pola-pola interaksi. Kolektif: Berasaskan kepada ciri-ciri tertentu berdasarkan sistem norma di kalangan anggota-anggota masyarakat. meliputi pelbagai sistem komunikasi. Kelompokkelompok interaksi sosial yang kecil itu merupakan unit sosial yang tersendiri sehinggalah kepada unit sosial yang lebih besar. Golongan bermaksud kelompok sosial yang lebih besar dan selalunya interaksi anggota-anggota itu tidak seerat unit sosial. pentingnya ialah interaksi antara individu-individu yang menentukan suatu pola hidup yang tertentu. Golongan sosial ini bergantung kepada asas mana yang dijadikan ukuran atau pembahagiannya. Institusi sosial: Ini lebih khusus kepada sistem nilai dan norma. Melalui ini terdapatlah suatu sistem komunikasi yang tersendiri. Adakala berupa kebiasaan. Kumpulan kelompok mempunyai ikatan. dan menurut sistem norma . Dalam masyarakat itu juga. Unit sosial ini kemudian dapat dipisahkan kepada kategori sosial yang lebih besar iaitu golongan sosial.tidak dapat dipisahkan. Kelompok sosial (social group): Pembentukan kumpulan secara kolektif itu juga melahirkan kelompok seperti kumpulan ras (racial group). Dalam sesuatu golongan sosial itu terdapat ciri-ciri tertentu yang berasaskan kepada ciri-ciri yang digunakan untuk kategori itu.

Aspek penyelewengan dalam budaya ini adalah suatu fenomenon yang terdapat dalam semua budaya. Struktur Sosial: Konsep struktur sosial dikemuakan oleh A. enkulturasi. Konflik sosial selalu terdapat dalam proses sosialisasi itu. Masyarakat dan Budaya Dinamiks Sosial: dalam proses ini kita perlu memahami sosialisasi. Institusi bertujuan memenuhi keperluan kehidupan. baik secara formal mahupun tidak formal bagi memahami masyarakat sekitarnya. politik dan sebagainya. Institusi pula bermakna badan atau organisasi khusus. iaitu berlaku perubahan dari masa ke masa. Proses perubahan masyarakat dan budaya Perubahan berlaku kerana budaya itu dinamis. Perubahan itu adakala terjadi dalam jangka masa yang lama dan adakala berbentuk reformasi atau revolusi.R. Struktur sosial amat penting dalam memahami budaya dan masyarakat. ialah penyesuaian dengan kehendakkehendak budaya sendiri. assimilasi dan akulturasi. Radcliff-Brown (1939). iaitu tidak ada tekanan dari luar. inovasi. pendidikan. nilai dan peraturan-peraturan hidup dalam masyarakatnya. Proses pembudayaan yang disebut enkulturasi.bersama yang bertujuan untuk memenuhi kompleks tertentu. Seorang itu mempelajari norma. Dalam penyelidikan sosiobudaya persoalan ini hendaklah dilihat dalam konteks perubahannya. sehingga adakalanya melahirkan individu yang menyeleweng (deviants). Perubahan yang berlaku itu lebih berupa secara bersendirian. evolusi. Proses sosialisasi: meliputi seluruh proses penyesuaian individu dalam budayanya secara mempelajari. Evolusi budaya ialah suatu proses perubahan masyarakat dan budaya yang mengambil masa yang lama. Sesuatu prinsip kebudayaan itu adalah terdiri dari jalinan-jalinan tertentu yang dapat menjadikannya sebagai struktur sosial. difusi. Konsep perubahan budaya pula merupakan perubahan yang terjadi dalam jangka masa yang lebih pendek dan . Seorang itu mengalami proses sosialisasi sejak lahir sehingga seorang itu meninggal dunia. seperti institusi kekerabatan. institusi yang bersifat ekonomi.

Difusi juga boleh berlaku dengan pertembungan kelompok penduduk tempatan dengan kelompok jiran dengan berbagai-bagai cara pertemuan. Difusi peresapan budaya melalui pedagang-pedagang berlaku secara sukarela yang tidak disedari. Inovasi ialah proses perubahan budaya yang besar tetapi terjadi dalam jangka masa yang tidak begitu lama. Difusi budaya juga dilakukan oleh missionary atau pengembang agama. dan budaya itu diterima serta dipelajari dan akhirnya menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Difusi budaya boleh berlaku kerana kedatangan individu-individu dari luar. Proses ini berlaku mungkin secara dibawa oleh orang-orang yang berpindah.mungkin hasil dari pertembungan dengan luar atau lebih bersifat tekanan dari luar. Misalnya. Perubahan budaya itu terjadi secara asimilasi dan akultrasi. Proses evolusi yang mengambil masa lama itu dalam anthropologi dikatakan “directional processes” yang dilihat dari jauh. Penemuan baru disebarkan kepada masyarakat. Peresapan budaya . dalam perkembangan unsur-unsur budaya Hindu ke kawasan ini. pedagang. Penemuan (discovery dan invention) ialah penemuan unsur budaya baru. Bila penemuan itu diserap ke dalam budaya maka ia dikatakan penciptaan. Cara pertama ialah hubungan dalam bentuk daripada masing-masing budaya itu hampir tidak berubah yang disebut sebagai symbiotic. Intra-society diffusion selalunya merupakan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya baru yang ditemui dari proses inovasi dan penciptaan. Difusi Difusi bermakna proses penyebaran unsur-unsur budaya daripada seorang individu kepada seorang individu lain. terutama dalam zaman pra-sejarah yang kerapkali berlaku migrasi kelompok-kelompok tertentu. Dalam anthropologi proses difusi budaya itu dimaksudkan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya daripada satu masyarakat kepada satu masyarakat lain. iaitu proses migrasi. pelaut dan sebagainya. Proses evolusi secara berulangulang itu dipanggil proses “recurrent”. cara ini dilakukan dengan sengaja. Proses penyebaran unsur-unsur budaya dalam masyarkat yang sama disebut difusi dalam masyarakat yang sama (intra-society diffusion) dan proses difusi antara masyarakat itu ialah “inter-society diffusion”. seperti pengembara. atau dari satu masyarakat kepada satu masyarakat lain.

Proses ini berlaku apabila terdapat pergaulan secara intensif dan luas dalam jangka masa yang lama. Kini proses difusi tersangat cepat berlaku kerana terdapat berbagai-bagai kemudahan sistem komunikasi yang tersebar luas. Unsur-unsur budaya selalu bergerak. Bersama dengan penyebaran agamaagama besar di dunia ini juga bermakna penyebaran budaya melalui proses . Asimilasi Proses ini berlaku dalam kelompok-kelompok yang budaya berbeza. penaklukan dan seumpamanya. tv dan filem. Proses ini amat pesat berlaku apabila berlaku campur tangan kolonial Barat di negara-negara yang mundur. Sesuatu unsur budaya itu mempunyai kait mengait dengan unsur-unsur budaya lain yang menjadikannya sebagaimana satu kompleks tersendiri. Antara penghalang dalam proses ini ialah bila terdapat perasaan superioriti pada individu dalam budaya tertentu terhadap budaya yang dihadapinya. Perpindahan budaya itu menjadi satu gabungan atau kompleks yang agak sukar untuk dipisah-pisahkan. misalnya jualan kereta ke negeri lain. dan sifat takut kepada kekuatan budaya lain. Penerimaan unsur-unsur budaya asing itu tidak pula bertentangan dengan kehendak-kehendak budaya sendiri. tersebar atau meresap dari satu budaya kepada satu budaya lain dengan berbagai-bagai cara dan jalinan difusi itu merupakan satu kompleks yang tersendiri. Akulturasi Proses akulturasi berlaku bila budaya tempatan bertembung dengan budaya asing. dalam masa yang lama sehingga budayabudaya dari kelompok-kelompok itu berubah saing menyesuaikan menjadi satu.secara tekanan (imposed) ialah melalui peperangan. melampaui batas-batas tempatan. dan kemudian berlaku proses penerimaan budaya asing sesuai dengan kehendak-kehendak tempatan sehingga tidak menghilangkan identiti budaya sendiri. Proses ini berlaku oleh kerana adanya migrasi. seperti radio. Proses ini berlaku kepada budaya Melayu sejak dulu kala. Dalam komuniti Cina dan Siam di Kelantan mengalami proses asimilasi dengan budaya orang Melayu. juga melibatkan hal-hal lain berkaitan dengan kereta. pertembungan secara individu dengan budaya asing. di sini terdapat unsur paksaan. mereka saling bergaul antara satu sama lain. Kelompok-kelompok itu mesti mempunyai sikap tolenrasi dan simpati antara satu sama lain.

Golongan muda itu mudah mengalami devian dan menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan golongan tua yang lebih kuat pegangan kepada tradisi. “maju” dan “progresif” lebih mudah menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan individu “kolot” atau “kampungan”. Amerika Utara dengan Ero-Amerika menjadikan proses akulturasi itu pesat sekali berlaku dalam abad ke-20.akulturasi ini berlaku secara leluasa. Pertembungan budaya-budaya Afrika. tumpuan kepada penyelidikan proses akulturasi ini semakin diminati dan berkembang luas. Unsur-unsur budaya asing yang mudah diterima ialah yang bercorak atau bersifat konkrit. Dalam penyelidikan ini memerlukan pengetahuan yang luas kerana ia melibatkan usaha perbandingan antara satu budaya dengan satu budaya lain. Berbagai-bagai method dan pendekatan penyelidikan tentang ini telah dilakukan oleh sarjana-sarjana. unsur yang melibatkan agama dan kepercayaan juga adalah sukar diganti dan diubah. Begitu juga ritual yang berkaitan dengan hal ini. . Dalam pengajian anthropologi budaya. Lagi satu faktor ialah umur. Kedua. Makanan itu adalah sukar diubah. seperti sistem kekerabatan. iaitu antara golongan tua dan golongan muda. Ketiga. Sesuatu unsur budaya yang diterima itu adalah yang mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima. dan unsur-unsur budaya yang mempunyai fungsi atau gunanya yang tinggi kepada budaya yang menerima. Oceania. Pendidikan juga menjadi ukuran dalam menentukan mudah atau tidak seorang individu itu menerima unsur-unsur budaya asing. seperti makanan. Individu yang dikatakan “moden”. Proses urbanisasi juga memainkan peranan penting dalam menentukan pesatnya proses penerimaan. Unsur-unsur yang tidak sesuai dan dianggap sukar adalah lambat diterima. iaitu transisi antara golongan yang kuat ikatan kepada tradisi dengan golongan muda yang inginkan perubahan. seperti budaya kebendaan (material culture). unsur-unsur budaya yang dialami dalam proses sosialisasi pada peringkat awal juga sukar digantikan. Konflik sosial muncul dan perdebatan atau ketegangan sosial ini kerap berlaku dalam masyarakat. Antaranya golongan tua dengan golongan muda. Asia. Golongan-golongan itu menentukan dasar dan prinsip masing-masing. Konflik dan ketegangan sosial kesan dari akulturasi Peringkat perubahan selalu dikatakan tahap krisis. Unsur-unsur budaya yang sukar diganti ialah unsur-unsur budaya yang sudah meluas dalam masyarakat dan diamalkan secara turun temurun.

(3)Sistem sosial. (2)Sistem ekonomi. Adakala golongan agama ini melarikan diri daripada masyarakat yang dianggap menghadapi kacau bilau. tidak melibatkan tentang fungsi sosialnya. nasionalisme dengan liberalisme. golongan urban dengan golongan kampung. Pendekatan dalam bidang ini ialah melihat kepada segala aspek yang menjadi unsur budaya universal. Teknologi dalam masyarakat sederhana dapat dilakukan secara terperinci. Dalam bidang ini termasuk berbagai-bagai bahagian teknologi. Inilah yang menimbulkan gerakan-gerakan cults. alat senjata dan sebagainya.golongan berpelajaran dengan golongan kurang pelajaran. Perbincangannya lebih merupakan satu deskripsi secara luaran sahaja. Ethnologi Bidang ethnologi menjadi persoalan etnografi yang memberikan huraian tentang sesuatu budaya dalam konteks masyarakatnya. (6)Sistem pengetahuan. nativistic movements dan sebagainya. Golongan yang selalu terlibat ialah pertubuhan keagamaan yang berusaha mempertahankan tradisi. Gerakan-gerakan ini berusaha mempertahankan indentiti sendiri. Konflik dan ketegangan sosial ini jelas sekali apabila berlaku tekanan budaya dengan pesatnya penerimaan unsur-unsur budaya asing. tetapi dalam masyarakat kompleks teknologi itu tersangat kompleks. Dari abad ke-19 lagi penulisan ethnografi menumpukan perhatian serius kepada persoalan teknologi. Ini termasuklah unsur-unsur: (1)Budaya kebendaan (Material Culture) dan teknologi. golongan maju. moden dengan golongan kolot. Pemerhatian pada masa itu lebih merupakan secara luaran sahaja. (7)Sistem kepercayaan. Deskripsi secara terperinci itu penting dilakukan sebagai asas dalam membuat . messianic movements. (5)Kesenian. (4)Bahasa. rumah. Dengan ini juga menyebabkan timbul golongan-golongan penentang. seperti pakaian.

malah dapat dikesan sejak abad ke-4 lagi. Beliau tertarik dengan terminologi yang digunakan dalam sistem ini antara berbagai-bagai budaya yang menjadi tumpuannya. Dalam sistem ini juga para pengkaji menghubungkan dengan teori evolusi dalam pertumbuhan usaha cari makan dari satu peringkat kepada satu peringkat perkembangan manusia yang lebih tinggi. . Kemudian dalam tahun-tahun 20-an dan 30-an penulisan tentang teknologi seperti dulu semakin berkurang dalam hasil-hasil ethnografi. seperti alat-alat pengeluaran. dan sebagainya. Sistem ekonomi juga tidak terlepas dari sistem-sistem lain dalam masyarakat. pakaian. Terdapat banyak kritik tentang evolusi dalam mata pencarian ini. iaitu tingkattingkat ekonomi. Oleh itu para pengkaji membahagikan kepada kategori-kategori tertentu yang lebih kecil. perhiasan. Antara yang terkenal ialah Morgan. Sistem sosial Pada peringkat permulaan. L. terutama dalam masyarakat primitif. Sistem ekonomi Eknomi sara diri termasuk teknik dan alat-alat yang terdapat dalam masyarakat peringkat ini. Cara hidup pertanian meletakkan pertanian secara usaha paling atas. senjata. makanan. Sebenarnya usaha menghubungkan sistem ekonomi secara sederhana itu telah lama dilakukan.perbandingan tentang penyebaran hasil budaya itu dari satu budaya kepada satu budaya lain. rumah.H. Sistem teknologi atau budaya benda itu sendiri adalah luas sekali bidangnya. yang mengkaji sistem kinship dalam berbagai-bagai budaya dan menerangkan proses evolusi dalam sistem ini. usaha pengkaji menggunakan teori evolusi dalam menerangkan perubahan sistem sosial.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful