Konsep dan Budaya Masyarakat I Pengertian Budaya

Sungguhpun manusia itu dari segi biologi tidak banyak berbeza dari haiwan primat, tetapi perlakuannya amat berbeza. Manusia dapat menggunakan akal fikiran dan peralatan. Perlakuan mereka dikawal dan didorongkan oleh akal. Proses pemelajaran manusia dapat menentukan corak budayanya. Ilmu pengetahuannya bersifat akumulatif, mampu memahami lambang-lambang yang simbolis seperti bahasa. Sistem pembahagian manusia adalah lebih kompleks daripada haiwan.

Budaya yang dikonsepsikan oleh orang ramai selalunya meliputi hal-hal mengenai kesenian. Sedangkan pengertian budaya dalam pengajian anthropologi adalah suatu jalinan yang kompleks. Perlakuan manusia yang dipelajari (learned behaviour) adalah menjadi asas kepada pertumbuhan budaya. Perlakuanperlakuan manusia yang diterima dari proses pemelajaran terjalin dalam suatu sistem yang tersusun rapi, iaitu merupakan budaya. Definisi budaya itu berbagaibagai sebagaimana yang diberikan oleh sarjan-sarjana anthropologi budaya. A.L. Kroeber dan C. Kluckhohn pernah mengumpul sehingga 160 definisi budaya yang telah digunakan oleh sarjana-sarjana. Kemudian mereka menganalisis dan membuat kesimpulan.

Dalam bahasa Melayu “budaya” itu berasal daripada perkataan “budi”, iaitu kata Sanskrit yang bermaksud akal. Budaya itu ialah perlakuan-perlakuan manusia yang berkaitan dengan akal fikiran. Dalam intepretasi lain difahamkan bahawa budaya itu daripada rangkaian “daya” dan “budi” yang dapat dikatakan segala yang berupa cipta, rasa dan penggunaan fikiran manusia. Kebudayaan itu bermaksud segala hasil dari ciptaan itu. Budaya adalah kata singkat daripada kebudayaan.

Adakala budaya itu didapati sama ertinya dengan peradaban, tetapi peradaban itu adalah sebahagian daripada budaya.

Dalam budaya itu terdapat berbagai-bagai jalinan unsur, ada unsur yang amat besar dan ada unsur kecil. Unsur-unsur budaya itu dapat dikelasifikasikan kepada beberapa bahagian yang penting bagi memudahkan perbincangan akademik. Sebenarnya unsur-unsur itu saling berkaitan antara satu sama lain. Dan selalunya unsur-unsur itu bertindih sesama sendiri. Antara unsur-unsur budaya itu terdapat unsur-unsur besar yang dikatakan budaya universal (cultural universal) yang dapat dibahagikan kepada: budaya peralatan bagi keperluan

seperti norma. sehingga ia melahirkan aktiviti budaya atau kompleks budaya. Dalam penyelidikan anthropologi budaya memerlukan satu proses yang kompleks bagi memahami perhubungan dan interaksi individu dalam sesuatu masyarakat itu. Perlakuan ini adalah hasil dari berbagai-bagai proses dan ini juga yang melahirkan berbagai-bagai peralatan budaya. Fungsi Dalam penyelidikan. Dalam berbagai-bagai unsur budaya itu terdapat pula aktiviti-aktivitinya yang tersendiri yang dapat dikatakan aktiviti budaya (cultural activities). Budaya itu dapat dilihat dari aspek perlakuan dan hasil perlakuan anggotaanggota masyarakat. Daripada traits ini terdapat pula pecahan yang lebih kecil yang dinamakan unsur atau “items”. Fungsi dalam pengajian akademik menerangkan hubungan antara suatu hal dengan sesuatu tujuan tertentu. Sesuatu sistem itu merupakan perlakuan individu dan gabungan dengan alat-alat yang dihasilkan. Dalam penyelidikan sesuatu unsur budaya itu. dan fungsi juga menerangkan jalinan hubungan antara satu hal dengan hal yang lain dalam sistem yang bulat atau sistem yang lebih luas. dan menerangkan hubungan variable antara satu dengan yang lain. Segala aktiviti budaya itu terbahagi pula kepada jalinan-jalinan yang lebih kecil yang kita namakan “trait complexes” dan kemudian boleh dipecah-pecahkan kepada trait-trait yang lebih kecil. Perlakuan dan Kawalan Sosial Pola-pola budaya merupakan satu prinsip atau dasar yang berulangkali berlaku dalam budaya. Fungsi yang selalu digunakan seharian itu juga dengan mudah difahami. sistem ekonomi. iaitu melihat . fungsi mempunyai pengertiannya tersendiri. Ia melahirkan suatu sistem pola. kepercayaan. adat resam. peraturan. Tidak lengkap jika penyelidikan itu hanya ditumpukan kepada bahagiannya tanpa pertimbangkan kedudukannya yang lebih luas. ilmu pengetahuan dan agama serta magis. undang-undang dan sebagainya. Perlakuan itu harus mencerminkan budaya yang menjadi tumpuan kajian itu. bahasa. hendaklah melihat kedudukan pola itu dalam budaya seluruhnya. kesenian dan mainan.hidup manusia. Dalam unsur-unsur budaya besar itu terdapat pula bahagian-bahagian yang lebih kecil. nilai. Perlakuan manusia didorongkan oleh berbagai-bagai aspek lain. sistem sosial.

Segala pengeritan yang dibincangkan itu adalah benar melihat kepada sudut pandangan masing-masing. Oleh itu. Budaya dan masyarakat adalah sesuatu hubungan yang . Ini dikatakan pendekatan minat sosial. Anika budaya Budaya dan masyarakat itu didapati berbagai-bagai. Jadi. berdasarkan sekitaran alam. Dalam proses mengkelasifikasikan budaya terdapat berbagai-bagai kritik. sesuatu unsur itu mempunyai makna dan pengertian tersendiri dalam budaya. kawasan budaya dan ke dalam kulturkreise. Setiap unsur itu dapat dihubungkan dengan sesuatu tujuan atau peranan tertentu dalam masyarakat. Secara umum. Oleh kerana terdapat diversiti dalam budaya itu maka didapati berbagai-bagai usaha untuk mengkelasifikasikannya. diversiti dalam dimensi masa dan ruang. Adat resam juga digunakan dalam menentukan cara hidup masyarakat. Pembahagian itu berasaskan pada masa atau ruang. Aspek ini boleh dikaji dan dianalisis dengan lebih mendalam. konsep fungsi itu kemudian melahirkan satu pendekatan tersendiri yang dipanggil fungsionalism. Pengertian masyarakat banyak telah diberikan oleh para pengkaji anthropologi dan sosiologi. masyarakat difahamkan sebagai kelompok individu. iaitu cuba menerangkan bahawa setiap unsur budaya itu mempunyai guna.peranan atau kepentingan sesuatu itu dengan hubungan masyarakat atau sistem yang lebih luas. Pengertian masyarakat Pengertian masyarakat itu luas dan boleh dilihat dari berbagai-bagai sudut. budaya adalah sebagai ikatan kepada wujudnya masyarakat. Dalam penggunaan harian. tradisi dan moden. misalnya pembahagian seperti “barat” dan “timur”. tentangan dan terdapat pula berbagai-bagai sokongan dan ulasan. fungsi dan maknanya tersendiri dalam masyarakat. masyarakat itu dapat difahamkan sebagai satu kesatuan kelompok manusia yang mempunyai interaksi dalam sistem hidup yang tertentu. primitif dan moden. Dalam pengajian akademik. bersangkut paut pula dengan berbagaibagai aspek dan unsur lain dalam masyarakat. apabila mengkaji sesuatu unsur itu hendaklah juga dikaitkan dengan minat-minat yang lain. Para pengkaji anthropologi berusaha memberi pengertian yang lebih mendalam mengenai pendekatan fungsi ini. Sesuatu unsur budaya yang lahir itu. Selain itu.

Mereka mempunyai kepentingan atas minat bersama. Kumpulan kelompok mempunyai ikatan.tidak dapat dipisahkan. Kelompokkelompok interaksi sosial yang kecil itu merupakan unit sosial yang tersendiri sehinggalah kepada unit sosial yang lebih besar. dan menurut sistem norma . Pengertian masyarakat adalah sangat luas yang meliputi berbagai-bagai ciri – meliputi unit-unit sosial dan institusi-institusi sosial yang lebih luas. Melalui ini terdapatlah suatu sistem komunikasi yang tersendiri. Kolektif: Berasaskan kepada ciri-ciri tertentu berdasarkan sistem norma di kalangan anggota-anggota masyarakat. Dalam sesuatu golongan sosial itu terdapat ciri-ciri tertentu yang berasaskan kepada ciri-ciri yang digunakan untuk kategori itu. Adakala berupa kebiasaan. pentingnya ialah interaksi antara individu-individu yang menentukan suatu pola hidup yang tertentu. Unit sosial itu wujud atas minat dan kepentingan tertentu dengan sistem interaksi yang tersendiri. Mereka mempunyai kesedaran bersama. mempengaruhi aktivti individu dalam satu kesatuan kemasyarakatan tadi. Komuniti: Berasaskan kepada hidup setempat – ikatan yang rapat dalam kelompok kecil dan unit sosial yang lebih besar. Perlakuan individu dalam masyarakat itu adalah ditentukan oleh pola-pola interaksi. sebagaimana yang ditentukan oleh nilai-nilai sosial. Begitu juga anggota kelompok itu terdapat sistem nilai dan norma yang tersendiri. seperti tujuan dan minat bersama. Dalam masyarakat itu juga. adat istiadat atau adat resam anggotanya bersama dalam aktiviti. Masingmasing individu itu berinteraksi bersandar atas kepentingan tersendiri. Unit sosial ini kemudian dapat dipisahkan kepada kategori sosial yang lebih besar iaitu golongan sosial. meliputi pelbagai sistem komunikasi. kumpulan budaya (cultural group) dan kumpulan ethnik (ethnic group). Golongan bermaksud kelompok sosial yang lebih besar dan selalunya interaksi anggota-anggota itu tidak seerat unit sosial. Proses interaksi itu adalah luas pengertiannya. Institusi sosial: Ini lebih khusus kepada sistem nilai dan norma. Kelompok sosial (social group): Pembentukan kumpulan secara kolektif itu juga melahirkan kelompok seperti kumpulan ras (racial group). Setiap kelompok itu mempunyai organisasi dan sistem kepimpinan tertentu. Golongan sosial ini bergantung kepada asas mana yang dijadikan ukuran atau pembahagiannya.

Perubahan itu adakala terjadi dalam jangka masa yang lama dan adakala berbentuk reformasi atau revolusi. Institusi pula bermakna badan atau organisasi khusus. seperti institusi kekerabatan. sehingga adakalanya melahirkan individu yang menyeleweng (deviants). politik dan sebagainya. pendidikan. Konsep perubahan budaya pula merupakan perubahan yang terjadi dalam jangka masa yang lebih pendek dan . difusi. Dalam penyelidikan sosiobudaya persoalan ini hendaklah dilihat dalam konteks perubahannya. Sesuatu prinsip kebudayaan itu adalah terdiri dari jalinan-jalinan tertentu yang dapat menjadikannya sebagai struktur sosial. Seorang itu mempelajari norma. Proses sosialisasi: meliputi seluruh proses penyesuaian individu dalam budayanya secara mempelajari.bersama yang bertujuan untuk memenuhi kompleks tertentu. Seorang itu mengalami proses sosialisasi sejak lahir sehingga seorang itu meninggal dunia. enkulturasi. Struktur sosial amat penting dalam memahami budaya dan masyarakat.R. Perubahan yang berlaku itu lebih berupa secara bersendirian. iaitu tidak ada tekanan dari luar. baik secara formal mahupun tidak formal bagi memahami masyarakat sekitarnya. Masyarakat dan Budaya Dinamiks Sosial: dalam proses ini kita perlu memahami sosialisasi. Struktur Sosial: Konsep struktur sosial dikemuakan oleh A. Konflik sosial selalu terdapat dalam proses sosialisasi itu. Radcliff-Brown (1939). Proses perubahan masyarakat dan budaya Perubahan berlaku kerana budaya itu dinamis. Aspek penyelewengan dalam budaya ini adalah suatu fenomenon yang terdapat dalam semua budaya. institusi yang bersifat ekonomi. assimilasi dan akulturasi. Institusi bertujuan memenuhi keperluan kehidupan. inovasi. evolusi. iaitu berlaku perubahan dari masa ke masa. ialah penyesuaian dengan kehendakkehendak budaya sendiri. Evolusi budaya ialah suatu proses perubahan masyarakat dan budaya yang mengambil masa yang lama. Proses pembudayaan yang disebut enkulturasi. nilai dan peraturan-peraturan hidup dalam masyarakatnya.

Penemuan (discovery dan invention) ialah penemuan unsur budaya baru. Inovasi ialah proses perubahan budaya yang besar tetapi terjadi dalam jangka masa yang tidak begitu lama. Intra-society diffusion selalunya merupakan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya baru yang ditemui dari proses inovasi dan penciptaan. Cara pertama ialah hubungan dalam bentuk daripada masing-masing budaya itu hampir tidak berubah yang disebut sebagai symbiotic. Peresapan budaya . Bila penemuan itu diserap ke dalam budaya maka ia dikatakan penciptaan. atau dari satu masyarakat kepada satu masyarakat lain. Difusi budaya juga dilakukan oleh missionary atau pengembang agama. Difusi peresapan budaya melalui pedagang-pedagang berlaku secara sukarela yang tidak disedari. Difusi Difusi bermakna proses penyebaran unsur-unsur budaya daripada seorang individu kepada seorang individu lain. Difusi budaya boleh berlaku kerana kedatangan individu-individu dari luar. pelaut dan sebagainya. Proses penyebaran unsur-unsur budaya dalam masyarkat yang sama disebut difusi dalam masyarakat yang sama (intra-society diffusion) dan proses difusi antara masyarakat itu ialah “inter-society diffusion”. Difusi juga boleh berlaku dengan pertembungan kelompok penduduk tempatan dengan kelompok jiran dengan berbagai-bagai cara pertemuan.mungkin hasil dari pertembungan dengan luar atau lebih bersifat tekanan dari luar. seperti pengembara. dan budaya itu diterima serta dipelajari dan akhirnya menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Misalnya. Penemuan baru disebarkan kepada masyarakat. pedagang. iaitu proses migrasi. terutama dalam zaman pra-sejarah yang kerapkali berlaku migrasi kelompok-kelompok tertentu. Proses evolusi yang mengambil masa lama itu dalam anthropologi dikatakan “directional processes” yang dilihat dari jauh. cara ini dilakukan dengan sengaja. dalam perkembangan unsur-unsur budaya Hindu ke kawasan ini. Proses evolusi secara berulangulang itu dipanggil proses “recurrent”. Proses ini berlaku mungkin secara dibawa oleh orang-orang yang berpindah. Dalam anthropologi proses difusi budaya itu dimaksudkan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya daripada satu masyarakat kepada satu masyarakat lain. Perubahan budaya itu terjadi secara asimilasi dan akultrasi.

Asimilasi Proses ini berlaku dalam kelompok-kelompok yang budaya berbeza. mereka saling bergaul antara satu sama lain. seperti radio. dan kemudian berlaku proses penerimaan budaya asing sesuai dengan kehendak-kehendak tempatan sehingga tidak menghilangkan identiti budaya sendiri. Kelompok-kelompok itu mesti mempunyai sikap tolenrasi dan simpati antara satu sama lain. juga melibatkan hal-hal lain berkaitan dengan kereta. Proses ini amat pesat berlaku apabila berlaku campur tangan kolonial Barat di negara-negara yang mundur. pertembungan secara individu dengan budaya asing. misalnya jualan kereta ke negeri lain. melampaui batas-batas tempatan. Sesuatu unsur budaya itu mempunyai kait mengait dengan unsur-unsur budaya lain yang menjadikannya sebagaimana satu kompleks tersendiri. tv dan filem. Kini proses difusi tersangat cepat berlaku kerana terdapat berbagai-bagai kemudahan sistem komunikasi yang tersebar luas. Proses ini berlaku oleh kerana adanya migrasi. Proses ini berlaku apabila terdapat pergaulan secara intensif dan luas dalam jangka masa yang lama. Perpindahan budaya itu menjadi satu gabungan atau kompleks yang agak sukar untuk dipisah-pisahkan. penaklukan dan seumpamanya. Proses ini berlaku kepada budaya Melayu sejak dulu kala. Akulturasi Proses akulturasi berlaku bila budaya tempatan bertembung dengan budaya asing. di sini terdapat unsur paksaan. Bersama dengan penyebaran agamaagama besar di dunia ini juga bermakna penyebaran budaya melalui proses . Penerimaan unsur-unsur budaya asing itu tidak pula bertentangan dengan kehendak-kehendak budaya sendiri. dan sifat takut kepada kekuatan budaya lain. Antara penghalang dalam proses ini ialah bila terdapat perasaan superioriti pada individu dalam budaya tertentu terhadap budaya yang dihadapinya.secara tekanan (imposed) ialah melalui peperangan. tersebar atau meresap dari satu budaya kepada satu budaya lain dengan berbagai-bagai cara dan jalinan difusi itu merupakan satu kompleks yang tersendiri. Unsur-unsur budaya selalu bergerak. dalam masa yang lama sehingga budayabudaya dari kelompok-kelompok itu berubah saing menyesuaikan menjadi satu. Dalam komuniti Cina dan Siam di Kelantan mengalami proses asimilasi dengan budaya orang Melayu.

Konflik sosial muncul dan perdebatan atau ketegangan sosial ini kerap berlaku dalam masyarakat.akulturasi ini berlaku secara leluasa. Konflik dan ketegangan sosial kesan dari akulturasi Peringkat perubahan selalu dikatakan tahap krisis. Unsur-unsur budaya asing yang mudah diterima ialah yang bercorak atau bersifat konkrit. Golongan-golongan itu menentukan dasar dan prinsip masing-masing. tumpuan kepada penyelidikan proses akulturasi ini semakin diminati dan berkembang luas. seperti budaya kebendaan (material culture). Oceania. Berbagai-bagai method dan pendekatan penyelidikan tentang ini telah dilakukan oleh sarjana-sarjana. Unsur-unsur budaya yang sukar diganti ialah unsur-unsur budaya yang sudah meluas dalam masyarakat dan diamalkan secara turun temurun. Pendidikan juga menjadi ukuran dalam menentukan mudah atau tidak seorang individu itu menerima unsur-unsur budaya asing. Sesuatu unsur budaya yang diterima itu adalah yang mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima. Begitu juga ritual yang berkaitan dengan hal ini. Dalam penyelidikan ini memerlukan pengetahuan yang luas kerana ia melibatkan usaha perbandingan antara satu budaya dengan satu budaya lain. Asia. Ketiga. “maju” dan “progresif” lebih mudah menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan individu “kolot” atau “kampungan”. Lagi satu faktor ialah umur. seperti makanan. Amerika Utara dengan Ero-Amerika menjadikan proses akulturasi itu pesat sekali berlaku dalam abad ke-20. unsur yang melibatkan agama dan kepercayaan juga adalah sukar diganti dan diubah. Unsur-unsur yang tidak sesuai dan dianggap sukar adalah lambat diterima. Dalam pengajian anthropologi budaya. Kedua. iaitu antara golongan tua dan golongan muda. Makanan itu adalah sukar diubah. seperti sistem kekerabatan. Pertembungan budaya-budaya Afrika. iaitu transisi antara golongan yang kuat ikatan kepada tradisi dengan golongan muda yang inginkan perubahan. Golongan muda itu mudah mengalami devian dan menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan golongan tua yang lebih kuat pegangan kepada tradisi. Individu yang dikatakan “moden”. Antaranya golongan tua dengan golongan muda. Proses urbanisasi juga memainkan peranan penting dalam menentukan pesatnya proses penerimaan. dan unsur-unsur budaya yang mempunyai fungsi atau gunanya yang tinggi kepada budaya yang menerima. unsur-unsur budaya yang dialami dalam proses sosialisasi pada peringkat awal juga sukar digantikan. .

(5)Kesenian. Ethnologi Bidang ethnologi menjadi persoalan etnografi yang memberikan huraian tentang sesuatu budaya dalam konteks masyarakatnya. (3)Sistem sosial. (4)Bahasa. Golongan yang selalu terlibat ialah pertubuhan keagamaan yang berusaha mempertahankan tradisi. Deskripsi secara terperinci itu penting dilakukan sebagai asas dalam membuat . (2)Sistem ekonomi. tidak melibatkan tentang fungsi sosialnya. Konflik dan ketegangan sosial ini jelas sekali apabila berlaku tekanan budaya dengan pesatnya penerimaan unsur-unsur budaya asing. Pemerhatian pada masa itu lebih merupakan secara luaran sahaja. messianic movements. Adakala golongan agama ini melarikan diri daripada masyarakat yang dianggap menghadapi kacau bilau. alat senjata dan sebagainya. Dalam bidang ini termasuk berbagai-bagai bahagian teknologi. Ini termasuklah unsur-unsur: (1)Budaya kebendaan (Material Culture) dan teknologi. (6)Sistem pengetahuan. Perbincangannya lebih merupakan satu deskripsi secara luaran sahaja. golongan urban dengan golongan kampung. Dari abad ke-19 lagi penulisan ethnografi menumpukan perhatian serius kepada persoalan teknologi. Inilah yang menimbulkan gerakan-gerakan cults. (7)Sistem kepercayaan. nasionalisme dengan liberalisme. Gerakan-gerakan ini berusaha mempertahankan indentiti sendiri. seperti pakaian. nativistic movements dan sebagainya.golongan berpelajaran dengan golongan kurang pelajaran. golongan maju. Pendekatan dalam bidang ini ialah melihat kepada segala aspek yang menjadi unsur budaya universal. rumah. moden dengan golongan kolot. tetapi dalam masyarakat kompleks teknologi itu tersangat kompleks. Dengan ini juga menyebabkan timbul golongan-golongan penentang. Teknologi dalam masyarakat sederhana dapat dilakukan secara terperinci.

Sistem teknologi atau budaya benda itu sendiri adalah luas sekali bidangnya. L. Kemudian dalam tahun-tahun 20-an dan 30-an penulisan tentang teknologi seperti dulu semakin berkurang dalam hasil-hasil ethnografi. Dalam sistem ini juga para pengkaji menghubungkan dengan teori evolusi dalam pertumbuhan usaha cari makan dari satu peringkat kepada satu peringkat perkembangan manusia yang lebih tinggi. dan sebagainya. seperti alat-alat pengeluaran. perhiasan. Sistem ekonomi Eknomi sara diri termasuk teknik dan alat-alat yang terdapat dalam masyarakat peringkat ini. Sistem sosial Pada peringkat permulaan.perbandingan tentang penyebaran hasil budaya itu dari satu budaya kepada satu budaya lain. rumah. Sistem ekonomi juga tidak terlepas dari sistem-sistem lain dalam masyarakat. Antara yang terkenal ialah Morgan. Cara hidup pertanian meletakkan pertanian secara usaha paling atas. yang mengkaji sistem kinship dalam berbagai-bagai budaya dan menerangkan proses evolusi dalam sistem ini. makanan. usaha pengkaji menggunakan teori evolusi dalam menerangkan perubahan sistem sosial. . iaitu tingkattingkat ekonomi. malah dapat dikesan sejak abad ke-4 lagi.H. pakaian. Oleh itu para pengkaji membahagikan kepada kategori-kategori tertentu yang lebih kecil. senjata. terutama dalam masyarakat primitif. Terdapat banyak kritik tentang evolusi dalam mata pencarian ini. Sebenarnya usaha menghubungkan sistem ekonomi secara sederhana itu telah lama dilakukan. Beliau tertarik dengan terminologi yang digunakan dalam sistem ini antara berbagai-bagai budaya yang menjadi tumpuannya.