Konsep dan Budaya Masyarakat I Pengertian Budaya

Sungguhpun manusia itu dari segi biologi tidak banyak berbeza dari haiwan primat, tetapi perlakuannya amat berbeza. Manusia dapat menggunakan akal fikiran dan peralatan. Perlakuan mereka dikawal dan didorongkan oleh akal. Proses pemelajaran manusia dapat menentukan corak budayanya. Ilmu pengetahuannya bersifat akumulatif, mampu memahami lambang-lambang yang simbolis seperti bahasa. Sistem pembahagian manusia adalah lebih kompleks daripada haiwan.

Budaya yang dikonsepsikan oleh orang ramai selalunya meliputi hal-hal mengenai kesenian. Sedangkan pengertian budaya dalam pengajian anthropologi adalah suatu jalinan yang kompleks. Perlakuan manusia yang dipelajari (learned behaviour) adalah menjadi asas kepada pertumbuhan budaya. Perlakuanperlakuan manusia yang diterima dari proses pemelajaran terjalin dalam suatu sistem yang tersusun rapi, iaitu merupakan budaya. Definisi budaya itu berbagaibagai sebagaimana yang diberikan oleh sarjan-sarjana anthropologi budaya. A.L. Kroeber dan C. Kluckhohn pernah mengumpul sehingga 160 definisi budaya yang telah digunakan oleh sarjana-sarjana. Kemudian mereka menganalisis dan membuat kesimpulan.

Dalam bahasa Melayu “budaya” itu berasal daripada perkataan “budi”, iaitu kata Sanskrit yang bermaksud akal. Budaya itu ialah perlakuan-perlakuan manusia yang berkaitan dengan akal fikiran. Dalam intepretasi lain difahamkan bahawa budaya itu daripada rangkaian “daya” dan “budi” yang dapat dikatakan segala yang berupa cipta, rasa dan penggunaan fikiran manusia. Kebudayaan itu bermaksud segala hasil dari ciptaan itu. Budaya adalah kata singkat daripada kebudayaan.

Adakala budaya itu didapati sama ertinya dengan peradaban, tetapi peradaban itu adalah sebahagian daripada budaya.

Dalam budaya itu terdapat berbagai-bagai jalinan unsur, ada unsur yang amat besar dan ada unsur kecil. Unsur-unsur budaya itu dapat dikelasifikasikan kepada beberapa bahagian yang penting bagi memudahkan perbincangan akademik. Sebenarnya unsur-unsur itu saling berkaitan antara satu sama lain. Dan selalunya unsur-unsur itu bertindih sesama sendiri. Antara unsur-unsur budaya itu terdapat unsur-unsur besar yang dikatakan budaya universal (cultural universal) yang dapat dibahagikan kepada: budaya peralatan bagi keperluan

Perlakuan manusia didorongkan oleh berbagai-bagai aspek lain. bahasa. peraturan. fungsi mempunyai pengertiannya tersendiri. nilai. Perlakuan itu harus mencerminkan budaya yang menjadi tumpuan kajian itu. Perlakuan dan Kawalan Sosial Pola-pola budaya merupakan satu prinsip atau dasar yang berulangkali berlaku dalam budaya. Perlakuan ini adalah hasil dari berbagai-bagai proses dan ini juga yang melahirkan berbagai-bagai peralatan budaya. dan menerangkan hubungan variable antara satu dengan yang lain. sistem sosial. Sesuatu sistem itu merupakan perlakuan individu dan gabungan dengan alat-alat yang dihasilkan.hidup manusia. kesenian dan mainan. Dalam penyelidikan sesuatu unsur budaya itu. undang-undang dan sebagainya. dan fungsi juga menerangkan jalinan hubungan antara satu hal dengan hal yang lain dalam sistem yang bulat atau sistem yang lebih luas. Tidak lengkap jika penyelidikan itu hanya ditumpukan kepada bahagiannya tanpa pertimbangkan kedudukannya yang lebih luas. Dalam penyelidikan anthropologi budaya memerlukan satu proses yang kompleks bagi memahami perhubungan dan interaksi individu dalam sesuatu masyarakat itu. Dalam berbagai-bagai unsur budaya itu terdapat pula aktiviti-aktivitinya yang tersendiri yang dapat dikatakan aktiviti budaya (cultural activities). Budaya itu dapat dilihat dari aspek perlakuan dan hasil perlakuan anggotaanggota masyarakat. ilmu pengetahuan dan agama serta magis. adat resam. Fungsi Dalam penyelidikan. kepercayaan. Fungsi yang selalu digunakan seharian itu juga dengan mudah difahami. iaitu melihat . Dalam unsur-unsur budaya besar itu terdapat pula bahagian-bahagian yang lebih kecil. Daripada traits ini terdapat pula pecahan yang lebih kecil yang dinamakan unsur atau “items”. seperti norma. sehingga ia melahirkan aktiviti budaya atau kompleks budaya. hendaklah melihat kedudukan pola itu dalam budaya seluruhnya. sistem ekonomi. Segala aktiviti budaya itu terbahagi pula kepada jalinan-jalinan yang lebih kecil yang kita namakan “trait complexes” dan kemudian boleh dipecah-pecahkan kepada trait-trait yang lebih kecil. Fungsi dalam pengajian akademik menerangkan hubungan antara suatu hal dengan sesuatu tujuan tertentu. Ia melahirkan suatu sistem pola.

primitif dan moden. iaitu cuba menerangkan bahawa setiap unsur budaya itu mempunyai guna. Aspek ini boleh dikaji dan dianalisis dengan lebih mendalam. Segala pengeritan yang dibincangkan itu adalah benar melihat kepada sudut pandangan masing-masing. Adat resam juga digunakan dalam menentukan cara hidup masyarakat. sesuatu unsur itu mempunyai makna dan pengertian tersendiri dalam budaya. konsep fungsi itu kemudian melahirkan satu pendekatan tersendiri yang dipanggil fungsionalism. bersangkut paut pula dengan berbagaibagai aspek dan unsur lain dalam masyarakat. Budaya dan masyarakat adalah sesuatu hubungan yang . fungsi dan maknanya tersendiri dalam masyarakat. masyarakat itu dapat difahamkan sebagai satu kesatuan kelompok manusia yang mempunyai interaksi dalam sistem hidup yang tertentu. Dalam proses mengkelasifikasikan budaya terdapat berbagai-bagai kritik. Ini dikatakan pendekatan minat sosial. Oleh kerana terdapat diversiti dalam budaya itu maka didapati berbagai-bagai usaha untuk mengkelasifikasikannya. tradisi dan moden. budaya adalah sebagai ikatan kepada wujudnya masyarakat. masyarakat difahamkan sebagai kelompok individu. diversiti dalam dimensi masa dan ruang. Secara umum. berdasarkan sekitaran alam. apabila mengkaji sesuatu unsur itu hendaklah juga dikaitkan dengan minat-minat yang lain. kawasan budaya dan ke dalam kulturkreise. Jadi. Para pengkaji anthropologi berusaha memberi pengertian yang lebih mendalam mengenai pendekatan fungsi ini. Setiap unsur itu dapat dihubungkan dengan sesuatu tujuan atau peranan tertentu dalam masyarakat. Sesuatu unsur budaya yang lahir itu. Pengertian masyarakat banyak telah diberikan oleh para pengkaji anthropologi dan sosiologi.peranan atau kepentingan sesuatu itu dengan hubungan masyarakat atau sistem yang lebih luas. Dalam pengajian akademik. tentangan dan terdapat pula berbagai-bagai sokongan dan ulasan. Dalam penggunaan harian. Pengertian masyarakat Pengertian masyarakat itu luas dan boleh dilihat dari berbagai-bagai sudut. Anika budaya Budaya dan masyarakat itu didapati berbagai-bagai. Selain itu. Oleh itu. misalnya pembahagian seperti “barat” dan “timur”. Pembahagian itu berasaskan pada masa atau ruang.

Kumpulan kelompok mempunyai ikatan. Dalam masyarakat itu juga. Perlakuan individu dalam masyarakat itu adalah ditentukan oleh pola-pola interaksi. kumpulan budaya (cultural group) dan kumpulan ethnik (ethnic group). Mereka mempunyai kepentingan atas minat bersama. Melalui ini terdapatlah suatu sistem komunikasi yang tersendiri. seperti tujuan dan minat bersama. Mereka mempunyai kesedaran bersama. Setiap kelompok itu mempunyai organisasi dan sistem kepimpinan tertentu. sebagaimana yang ditentukan oleh nilai-nilai sosial. Unit sosial ini kemudian dapat dipisahkan kepada kategori sosial yang lebih besar iaitu golongan sosial. Masingmasing individu itu berinteraksi bersandar atas kepentingan tersendiri.tidak dapat dipisahkan. Pengertian masyarakat adalah sangat luas yang meliputi berbagai-bagai ciri – meliputi unit-unit sosial dan institusi-institusi sosial yang lebih luas. Golongan sosial ini bergantung kepada asas mana yang dijadikan ukuran atau pembahagiannya. Unit sosial itu wujud atas minat dan kepentingan tertentu dengan sistem interaksi yang tersendiri. Golongan bermaksud kelompok sosial yang lebih besar dan selalunya interaksi anggota-anggota itu tidak seerat unit sosial. Komuniti: Berasaskan kepada hidup setempat – ikatan yang rapat dalam kelompok kecil dan unit sosial yang lebih besar. Kolektif: Berasaskan kepada ciri-ciri tertentu berdasarkan sistem norma di kalangan anggota-anggota masyarakat. Dalam sesuatu golongan sosial itu terdapat ciri-ciri tertentu yang berasaskan kepada ciri-ciri yang digunakan untuk kategori itu. Proses interaksi itu adalah luas pengertiannya. Kelompok sosial (social group): Pembentukan kumpulan secara kolektif itu juga melahirkan kelompok seperti kumpulan ras (racial group). Institusi sosial: Ini lebih khusus kepada sistem nilai dan norma. Adakala berupa kebiasaan. Begitu juga anggota kelompok itu terdapat sistem nilai dan norma yang tersendiri. Kelompokkelompok interaksi sosial yang kecil itu merupakan unit sosial yang tersendiri sehinggalah kepada unit sosial yang lebih besar. meliputi pelbagai sistem komunikasi. adat istiadat atau adat resam anggotanya bersama dalam aktiviti. mempengaruhi aktivti individu dalam satu kesatuan kemasyarakatan tadi. dan menurut sistem norma . pentingnya ialah interaksi antara individu-individu yang menentukan suatu pola hidup yang tertentu.

Sesuatu prinsip kebudayaan itu adalah terdiri dari jalinan-jalinan tertentu yang dapat menjadikannya sebagai struktur sosial. Struktur Sosial: Konsep struktur sosial dikemuakan oleh A. Institusi bertujuan memenuhi keperluan kehidupan. seperti institusi kekerabatan. inovasi. sehingga adakalanya melahirkan individu yang menyeleweng (deviants). Aspek penyelewengan dalam budaya ini adalah suatu fenomenon yang terdapat dalam semua budaya. Seorang itu mengalami proses sosialisasi sejak lahir sehingga seorang itu meninggal dunia. Radcliff-Brown (1939). enkulturasi. Seorang itu mempelajari norma. Institusi pula bermakna badan atau organisasi khusus. Proses perubahan masyarakat dan budaya Perubahan berlaku kerana budaya itu dinamis. iaitu berlaku perubahan dari masa ke masa. ialah penyesuaian dengan kehendakkehendak budaya sendiri.R. Perubahan yang berlaku itu lebih berupa secara bersendirian. evolusi. Proses sosialisasi: meliputi seluruh proses penyesuaian individu dalam budayanya secara mempelajari. politik dan sebagainya. Proses pembudayaan yang disebut enkulturasi. institusi yang bersifat ekonomi. Konflik sosial selalu terdapat dalam proses sosialisasi itu.bersama yang bertujuan untuk memenuhi kompleks tertentu. assimilasi dan akulturasi. iaitu tidak ada tekanan dari luar. difusi. Struktur sosial amat penting dalam memahami budaya dan masyarakat. Dalam penyelidikan sosiobudaya persoalan ini hendaklah dilihat dalam konteks perubahannya. Evolusi budaya ialah suatu proses perubahan masyarakat dan budaya yang mengambil masa yang lama. Perubahan itu adakala terjadi dalam jangka masa yang lama dan adakala berbentuk reformasi atau revolusi. Masyarakat dan Budaya Dinamiks Sosial: dalam proses ini kita perlu memahami sosialisasi. baik secara formal mahupun tidak formal bagi memahami masyarakat sekitarnya. Konsep perubahan budaya pula merupakan perubahan yang terjadi dalam jangka masa yang lebih pendek dan . pendidikan. nilai dan peraturan-peraturan hidup dalam masyarakatnya.

Misalnya. Proses evolusi yang mengambil masa lama itu dalam anthropologi dikatakan “directional processes” yang dilihat dari jauh. Proses ini berlaku mungkin secara dibawa oleh orang-orang yang berpindah. dalam perkembangan unsur-unsur budaya Hindu ke kawasan ini. Penemuan baru disebarkan kepada masyarakat. Proses evolusi secara berulangulang itu dipanggil proses “recurrent”. Penemuan (discovery dan invention) ialah penemuan unsur budaya baru. Perubahan budaya itu terjadi secara asimilasi dan akultrasi. atau dari satu masyarakat kepada satu masyarakat lain. seperti pengembara. Difusi peresapan budaya melalui pedagang-pedagang berlaku secara sukarela yang tidak disedari.mungkin hasil dari pertembungan dengan luar atau lebih bersifat tekanan dari luar. Difusi juga boleh berlaku dengan pertembungan kelompok penduduk tempatan dengan kelompok jiran dengan berbagai-bagai cara pertemuan. Difusi budaya juga dilakukan oleh missionary atau pengembang agama. pelaut dan sebagainya. Inovasi ialah proses perubahan budaya yang besar tetapi terjadi dalam jangka masa yang tidak begitu lama. dan budaya itu diterima serta dipelajari dan akhirnya menjadi kebiasaan dalam masyarakat. iaitu proses migrasi. pedagang. Intra-society diffusion selalunya merupakan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya baru yang ditemui dari proses inovasi dan penciptaan. Bila penemuan itu diserap ke dalam budaya maka ia dikatakan penciptaan. Difusi budaya boleh berlaku kerana kedatangan individu-individu dari luar. Difusi Difusi bermakna proses penyebaran unsur-unsur budaya daripada seorang individu kepada seorang individu lain. Cara pertama ialah hubungan dalam bentuk daripada masing-masing budaya itu hampir tidak berubah yang disebut sebagai symbiotic. Proses penyebaran unsur-unsur budaya dalam masyarkat yang sama disebut difusi dalam masyarakat yang sama (intra-society diffusion) dan proses difusi antara masyarakat itu ialah “inter-society diffusion”. Peresapan budaya . Dalam anthropologi proses difusi budaya itu dimaksudkan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya daripada satu masyarakat kepada satu masyarakat lain. terutama dalam zaman pra-sejarah yang kerapkali berlaku migrasi kelompok-kelompok tertentu. cara ini dilakukan dengan sengaja.

tersebar atau meresap dari satu budaya kepada satu budaya lain dengan berbagai-bagai cara dan jalinan difusi itu merupakan satu kompleks yang tersendiri. Antara penghalang dalam proses ini ialah bila terdapat perasaan superioriti pada individu dalam budaya tertentu terhadap budaya yang dihadapinya. Proses ini berlaku kepada budaya Melayu sejak dulu kala. Sesuatu unsur budaya itu mempunyai kait mengait dengan unsur-unsur budaya lain yang menjadikannya sebagaimana satu kompleks tersendiri. di sini terdapat unsur paksaan. Asimilasi Proses ini berlaku dalam kelompok-kelompok yang budaya berbeza. dan sifat takut kepada kekuatan budaya lain. mereka saling bergaul antara satu sama lain. Penerimaan unsur-unsur budaya asing itu tidak pula bertentangan dengan kehendak-kehendak budaya sendiri. dan kemudian berlaku proses penerimaan budaya asing sesuai dengan kehendak-kehendak tempatan sehingga tidak menghilangkan identiti budaya sendiri. Dalam komuniti Cina dan Siam di Kelantan mengalami proses asimilasi dengan budaya orang Melayu. Akulturasi Proses akulturasi berlaku bila budaya tempatan bertembung dengan budaya asing. melampaui batas-batas tempatan. Bersama dengan penyebaran agamaagama besar di dunia ini juga bermakna penyebaran budaya melalui proses . Proses ini berlaku oleh kerana adanya migrasi. misalnya jualan kereta ke negeri lain. tv dan filem. Proses ini amat pesat berlaku apabila berlaku campur tangan kolonial Barat di negara-negara yang mundur. Perpindahan budaya itu menjadi satu gabungan atau kompleks yang agak sukar untuk dipisah-pisahkan. seperti radio. dalam masa yang lama sehingga budayabudaya dari kelompok-kelompok itu berubah saing menyesuaikan menjadi satu. Kelompok-kelompok itu mesti mempunyai sikap tolenrasi dan simpati antara satu sama lain. pertembungan secara individu dengan budaya asing. penaklukan dan seumpamanya. Unsur-unsur budaya selalu bergerak. juga melibatkan hal-hal lain berkaitan dengan kereta.secara tekanan (imposed) ialah melalui peperangan. Proses ini berlaku apabila terdapat pergaulan secara intensif dan luas dalam jangka masa yang lama. Kini proses difusi tersangat cepat berlaku kerana terdapat berbagai-bagai kemudahan sistem komunikasi yang tersebar luas.

Antaranya golongan tua dengan golongan muda. Oceania. Proses urbanisasi juga memainkan peranan penting dalam menentukan pesatnya proses penerimaan. Sesuatu unsur budaya yang diterima itu adalah yang mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima. “maju” dan “progresif” lebih mudah menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan individu “kolot” atau “kampungan”. Unsur-unsur budaya asing yang mudah diterima ialah yang bercorak atau bersifat konkrit. Dalam penyelidikan ini memerlukan pengetahuan yang luas kerana ia melibatkan usaha perbandingan antara satu budaya dengan satu budaya lain. tumpuan kepada penyelidikan proses akulturasi ini semakin diminati dan berkembang luas. iaitu antara golongan tua dan golongan muda. Ketiga. Konflik sosial muncul dan perdebatan atau ketegangan sosial ini kerap berlaku dalam masyarakat. Asia. . Pendidikan juga menjadi ukuran dalam menentukan mudah atau tidak seorang individu itu menerima unsur-unsur budaya asing.akulturasi ini berlaku secara leluasa. seperti makanan. Unsur-unsur budaya yang sukar diganti ialah unsur-unsur budaya yang sudah meluas dalam masyarakat dan diamalkan secara turun temurun. seperti sistem kekerabatan. unsur-unsur budaya yang dialami dalam proses sosialisasi pada peringkat awal juga sukar digantikan. iaitu transisi antara golongan yang kuat ikatan kepada tradisi dengan golongan muda yang inginkan perubahan. Unsur-unsur yang tidak sesuai dan dianggap sukar adalah lambat diterima. Amerika Utara dengan Ero-Amerika menjadikan proses akulturasi itu pesat sekali berlaku dalam abad ke-20. Berbagai-bagai method dan pendekatan penyelidikan tentang ini telah dilakukan oleh sarjana-sarjana. Makanan itu adalah sukar diubah. Golongan-golongan itu menentukan dasar dan prinsip masing-masing. Dalam pengajian anthropologi budaya. unsur yang melibatkan agama dan kepercayaan juga adalah sukar diganti dan diubah. dan unsur-unsur budaya yang mempunyai fungsi atau gunanya yang tinggi kepada budaya yang menerima. Kedua. Lagi satu faktor ialah umur. Individu yang dikatakan “moden”. Pertembungan budaya-budaya Afrika. Begitu juga ritual yang berkaitan dengan hal ini. seperti budaya kebendaan (material culture). Golongan muda itu mudah mengalami devian dan menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan golongan tua yang lebih kuat pegangan kepada tradisi. Konflik dan ketegangan sosial kesan dari akulturasi Peringkat perubahan selalu dikatakan tahap krisis.

Dengan ini juga menyebabkan timbul golongan-golongan penentang.golongan berpelajaran dengan golongan kurang pelajaran. seperti pakaian. golongan urban dengan golongan kampung. (6)Sistem pengetahuan. Gerakan-gerakan ini berusaha mempertahankan indentiti sendiri. golongan maju. tetapi dalam masyarakat kompleks teknologi itu tersangat kompleks. Ini termasuklah unsur-unsur: (1)Budaya kebendaan (Material Culture) dan teknologi. messianic movements. Perbincangannya lebih merupakan satu deskripsi secara luaran sahaja. tidak melibatkan tentang fungsi sosialnya. moden dengan golongan kolot. (5)Kesenian. Ethnologi Bidang ethnologi menjadi persoalan etnografi yang memberikan huraian tentang sesuatu budaya dalam konteks masyarakatnya. Dalam bidang ini termasuk berbagai-bagai bahagian teknologi. Inilah yang menimbulkan gerakan-gerakan cults. nativistic movements dan sebagainya. Pendekatan dalam bidang ini ialah melihat kepada segala aspek yang menjadi unsur budaya universal. alat senjata dan sebagainya. (4)Bahasa. Adakala golongan agama ini melarikan diri daripada masyarakat yang dianggap menghadapi kacau bilau. Pemerhatian pada masa itu lebih merupakan secara luaran sahaja. Konflik dan ketegangan sosial ini jelas sekali apabila berlaku tekanan budaya dengan pesatnya penerimaan unsur-unsur budaya asing. nasionalisme dengan liberalisme. (3)Sistem sosial. (7)Sistem kepercayaan. Dari abad ke-19 lagi penulisan ethnografi menumpukan perhatian serius kepada persoalan teknologi. Golongan yang selalu terlibat ialah pertubuhan keagamaan yang berusaha mempertahankan tradisi. Deskripsi secara terperinci itu penting dilakukan sebagai asas dalam membuat . (2)Sistem ekonomi. rumah. Teknologi dalam masyarakat sederhana dapat dilakukan secara terperinci.

dan sebagainya. Sistem ekonomi Eknomi sara diri termasuk teknik dan alat-alat yang terdapat dalam masyarakat peringkat ini. Terdapat banyak kritik tentang evolusi dalam mata pencarian ini. Antara yang terkenal ialah Morgan. terutama dalam masyarakat primitif. usaha pengkaji menggunakan teori evolusi dalam menerangkan perubahan sistem sosial. . Kemudian dalam tahun-tahun 20-an dan 30-an penulisan tentang teknologi seperti dulu semakin berkurang dalam hasil-hasil ethnografi. Sebenarnya usaha menghubungkan sistem ekonomi secara sederhana itu telah lama dilakukan. malah dapat dikesan sejak abad ke-4 lagi. makanan. Sistem teknologi atau budaya benda itu sendiri adalah luas sekali bidangnya. perhiasan. Cara hidup pertanian meletakkan pertanian secara usaha paling atas. pakaian.perbandingan tentang penyebaran hasil budaya itu dari satu budaya kepada satu budaya lain. seperti alat-alat pengeluaran. rumah. Dalam sistem ini juga para pengkaji menghubungkan dengan teori evolusi dalam pertumbuhan usaha cari makan dari satu peringkat kepada satu peringkat perkembangan manusia yang lebih tinggi. senjata. Sistem ekonomi juga tidak terlepas dari sistem-sistem lain dalam masyarakat. iaitu tingkattingkat ekonomi. Oleh itu para pengkaji membahagikan kepada kategori-kategori tertentu yang lebih kecil.H. yang mengkaji sistem kinship dalam berbagai-bagai budaya dan menerangkan proses evolusi dalam sistem ini. L. Sistem sosial Pada peringkat permulaan. Beliau tertarik dengan terminologi yang digunakan dalam sistem ini antara berbagai-bagai budaya yang menjadi tumpuannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful