Konsep dan Budaya Masyarakat I Pengertian Budaya

Sungguhpun manusia itu dari segi biologi tidak banyak berbeza dari haiwan primat, tetapi perlakuannya amat berbeza. Manusia dapat menggunakan akal fikiran dan peralatan. Perlakuan mereka dikawal dan didorongkan oleh akal. Proses pemelajaran manusia dapat menentukan corak budayanya. Ilmu pengetahuannya bersifat akumulatif, mampu memahami lambang-lambang yang simbolis seperti bahasa. Sistem pembahagian manusia adalah lebih kompleks daripada haiwan.

Budaya yang dikonsepsikan oleh orang ramai selalunya meliputi hal-hal mengenai kesenian. Sedangkan pengertian budaya dalam pengajian anthropologi adalah suatu jalinan yang kompleks. Perlakuan manusia yang dipelajari (learned behaviour) adalah menjadi asas kepada pertumbuhan budaya. Perlakuanperlakuan manusia yang diterima dari proses pemelajaran terjalin dalam suatu sistem yang tersusun rapi, iaitu merupakan budaya. Definisi budaya itu berbagaibagai sebagaimana yang diberikan oleh sarjan-sarjana anthropologi budaya. A.L. Kroeber dan C. Kluckhohn pernah mengumpul sehingga 160 definisi budaya yang telah digunakan oleh sarjana-sarjana. Kemudian mereka menganalisis dan membuat kesimpulan.

Dalam bahasa Melayu “budaya” itu berasal daripada perkataan “budi”, iaitu kata Sanskrit yang bermaksud akal. Budaya itu ialah perlakuan-perlakuan manusia yang berkaitan dengan akal fikiran. Dalam intepretasi lain difahamkan bahawa budaya itu daripada rangkaian “daya” dan “budi” yang dapat dikatakan segala yang berupa cipta, rasa dan penggunaan fikiran manusia. Kebudayaan itu bermaksud segala hasil dari ciptaan itu. Budaya adalah kata singkat daripada kebudayaan.

Adakala budaya itu didapati sama ertinya dengan peradaban, tetapi peradaban itu adalah sebahagian daripada budaya.

Dalam budaya itu terdapat berbagai-bagai jalinan unsur, ada unsur yang amat besar dan ada unsur kecil. Unsur-unsur budaya itu dapat dikelasifikasikan kepada beberapa bahagian yang penting bagi memudahkan perbincangan akademik. Sebenarnya unsur-unsur itu saling berkaitan antara satu sama lain. Dan selalunya unsur-unsur itu bertindih sesama sendiri. Antara unsur-unsur budaya itu terdapat unsur-unsur besar yang dikatakan budaya universal (cultural universal) yang dapat dibahagikan kepada: budaya peralatan bagi keperluan

Dalam berbagai-bagai unsur budaya itu terdapat pula aktiviti-aktivitinya yang tersendiri yang dapat dikatakan aktiviti budaya (cultural activities). Dalam penyelidikan sesuatu unsur budaya itu. Budaya itu dapat dilihat dari aspek perlakuan dan hasil perlakuan anggotaanggota masyarakat.hidup manusia. Perlakuan manusia didorongkan oleh berbagai-bagai aspek lain. undang-undang dan sebagainya. nilai. Segala aktiviti budaya itu terbahagi pula kepada jalinan-jalinan yang lebih kecil yang kita namakan “trait complexes” dan kemudian boleh dipecah-pecahkan kepada trait-trait yang lebih kecil. adat resam. hendaklah melihat kedudukan pola itu dalam budaya seluruhnya. Daripada traits ini terdapat pula pecahan yang lebih kecil yang dinamakan unsur atau “items”. Perlakuan dan Kawalan Sosial Pola-pola budaya merupakan satu prinsip atau dasar yang berulangkali berlaku dalam budaya. sehingga ia melahirkan aktiviti budaya atau kompleks budaya. sistem sosial. seperti norma. fungsi mempunyai pengertiannya tersendiri. Dalam unsur-unsur budaya besar itu terdapat pula bahagian-bahagian yang lebih kecil. Dalam penyelidikan anthropologi budaya memerlukan satu proses yang kompleks bagi memahami perhubungan dan interaksi individu dalam sesuatu masyarakat itu. Perlakuan itu harus mencerminkan budaya yang menjadi tumpuan kajian itu. dan fungsi juga menerangkan jalinan hubungan antara satu hal dengan hal yang lain dalam sistem yang bulat atau sistem yang lebih luas. iaitu melihat . ilmu pengetahuan dan agama serta magis. sistem ekonomi. Ia melahirkan suatu sistem pola. Fungsi dalam pengajian akademik menerangkan hubungan antara suatu hal dengan sesuatu tujuan tertentu. dan menerangkan hubungan variable antara satu dengan yang lain. Fungsi yang selalu digunakan seharian itu juga dengan mudah difahami. Tidak lengkap jika penyelidikan itu hanya ditumpukan kepada bahagiannya tanpa pertimbangkan kedudukannya yang lebih luas. Fungsi Dalam penyelidikan. peraturan. Perlakuan ini adalah hasil dari berbagai-bagai proses dan ini juga yang melahirkan berbagai-bagai peralatan budaya. kepercayaan. kesenian dan mainan. bahasa. Sesuatu sistem itu merupakan perlakuan individu dan gabungan dengan alat-alat yang dihasilkan.

Budaya dan masyarakat adalah sesuatu hubungan yang . tradisi dan moden. masyarakat difahamkan sebagai kelompok individu. diversiti dalam dimensi masa dan ruang. iaitu cuba menerangkan bahawa setiap unsur budaya itu mempunyai guna. Dalam pengajian akademik. fungsi dan maknanya tersendiri dalam masyarakat. Pengertian masyarakat Pengertian masyarakat itu luas dan boleh dilihat dari berbagai-bagai sudut.peranan atau kepentingan sesuatu itu dengan hubungan masyarakat atau sistem yang lebih luas. konsep fungsi itu kemudian melahirkan satu pendekatan tersendiri yang dipanggil fungsionalism. Secara umum. Selain itu. misalnya pembahagian seperti “barat” dan “timur”. Dalam proses mengkelasifikasikan budaya terdapat berbagai-bagai kritik. primitif dan moden. Segala pengeritan yang dibincangkan itu adalah benar melihat kepada sudut pandangan masing-masing. Oleh kerana terdapat diversiti dalam budaya itu maka didapati berbagai-bagai usaha untuk mengkelasifikasikannya. tentangan dan terdapat pula berbagai-bagai sokongan dan ulasan. bersangkut paut pula dengan berbagaibagai aspek dan unsur lain dalam masyarakat. Anika budaya Budaya dan masyarakat itu didapati berbagai-bagai. apabila mengkaji sesuatu unsur itu hendaklah juga dikaitkan dengan minat-minat yang lain. Jadi. Setiap unsur itu dapat dihubungkan dengan sesuatu tujuan atau peranan tertentu dalam masyarakat. berdasarkan sekitaran alam. Sesuatu unsur budaya yang lahir itu. Para pengkaji anthropologi berusaha memberi pengertian yang lebih mendalam mengenai pendekatan fungsi ini. sesuatu unsur itu mempunyai makna dan pengertian tersendiri dalam budaya. Oleh itu. Pembahagian itu berasaskan pada masa atau ruang. Pengertian masyarakat banyak telah diberikan oleh para pengkaji anthropologi dan sosiologi. Ini dikatakan pendekatan minat sosial. Adat resam juga digunakan dalam menentukan cara hidup masyarakat. Dalam penggunaan harian. Aspek ini boleh dikaji dan dianalisis dengan lebih mendalam. kawasan budaya dan ke dalam kulturkreise. budaya adalah sebagai ikatan kepada wujudnya masyarakat. masyarakat itu dapat difahamkan sebagai satu kesatuan kelompok manusia yang mempunyai interaksi dalam sistem hidup yang tertentu.

Kumpulan kelompok mempunyai ikatan. mempengaruhi aktivti individu dalam satu kesatuan kemasyarakatan tadi. Perlakuan individu dalam masyarakat itu adalah ditentukan oleh pola-pola interaksi. Melalui ini terdapatlah suatu sistem komunikasi yang tersendiri.tidak dapat dipisahkan. Setiap kelompok itu mempunyai organisasi dan sistem kepimpinan tertentu. Proses interaksi itu adalah luas pengertiannya. meliputi pelbagai sistem komunikasi. Dalam sesuatu golongan sosial itu terdapat ciri-ciri tertentu yang berasaskan kepada ciri-ciri yang digunakan untuk kategori itu. adat istiadat atau adat resam anggotanya bersama dalam aktiviti. Dalam masyarakat itu juga. Kelompok sosial (social group): Pembentukan kumpulan secara kolektif itu juga melahirkan kelompok seperti kumpulan ras (racial group). Pengertian masyarakat adalah sangat luas yang meliputi berbagai-bagai ciri – meliputi unit-unit sosial dan institusi-institusi sosial yang lebih luas. pentingnya ialah interaksi antara individu-individu yang menentukan suatu pola hidup yang tertentu. Masingmasing individu itu berinteraksi bersandar atas kepentingan tersendiri. dan menurut sistem norma . Golongan bermaksud kelompok sosial yang lebih besar dan selalunya interaksi anggota-anggota itu tidak seerat unit sosial. Begitu juga anggota kelompok itu terdapat sistem nilai dan norma yang tersendiri. Kolektif: Berasaskan kepada ciri-ciri tertentu berdasarkan sistem norma di kalangan anggota-anggota masyarakat. Mereka mempunyai kesedaran bersama. seperti tujuan dan minat bersama. Golongan sosial ini bergantung kepada asas mana yang dijadikan ukuran atau pembahagiannya. Komuniti: Berasaskan kepada hidup setempat – ikatan yang rapat dalam kelompok kecil dan unit sosial yang lebih besar. kumpulan budaya (cultural group) dan kumpulan ethnik (ethnic group). Mereka mempunyai kepentingan atas minat bersama. sebagaimana yang ditentukan oleh nilai-nilai sosial. Adakala berupa kebiasaan. Unit sosial ini kemudian dapat dipisahkan kepada kategori sosial yang lebih besar iaitu golongan sosial. Unit sosial itu wujud atas minat dan kepentingan tertentu dengan sistem interaksi yang tersendiri. Institusi sosial: Ini lebih khusus kepada sistem nilai dan norma. Kelompokkelompok interaksi sosial yang kecil itu merupakan unit sosial yang tersendiri sehinggalah kepada unit sosial yang lebih besar.

nilai dan peraturan-peraturan hidup dalam masyarakatnya. Proses sosialisasi: meliputi seluruh proses penyesuaian individu dalam budayanya secara mempelajari. inovasi.R. Struktur sosial amat penting dalam memahami budaya dan masyarakat. Proses perubahan masyarakat dan budaya Perubahan berlaku kerana budaya itu dinamis.bersama yang bertujuan untuk memenuhi kompleks tertentu. Konflik sosial selalu terdapat dalam proses sosialisasi itu. iaitu berlaku perubahan dari masa ke masa. Dalam penyelidikan sosiobudaya persoalan ini hendaklah dilihat dalam konteks perubahannya. Masyarakat dan Budaya Dinamiks Sosial: dalam proses ini kita perlu memahami sosialisasi. difusi. Perubahan itu adakala terjadi dalam jangka masa yang lama dan adakala berbentuk reformasi atau revolusi. enkulturasi. Institusi bertujuan memenuhi keperluan kehidupan. Seorang itu mempelajari norma. Perubahan yang berlaku itu lebih berupa secara bersendirian. pendidikan. iaitu tidak ada tekanan dari luar. evolusi. Radcliff-Brown (1939). Sesuatu prinsip kebudayaan itu adalah terdiri dari jalinan-jalinan tertentu yang dapat menjadikannya sebagai struktur sosial. baik secara formal mahupun tidak formal bagi memahami masyarakat sekitarnya. Institusi pula bermakna badan atau organisasi khusus. Aspek penyelewengan dalam budaya ini adalah suatu fenomenon yang terdapat dalam semua budaya. sehingga adakalanya melahirkan individu yang menyeleweng (deviants). Proses pembudayaan yang disebut enkulturasi. seperti institusi kekerabatan. Konsep perubahan budaya pula merupakan perubahan yang terjadi dalam jangka masa yang lebih pendek dan . Struktur Sosial: Konsep struktur sosial dikemuakan oleh A. assimilasi dan akulturasi. politik dan sebagainya. Seorang itu mengalami proses sosialisasi sejak lahir sehingga seorang itu meninggal dunia. institusi yang bersifat ekonomi. ialah penyesuaian dengan kehendakkehendak budaya sendiri. Evolusi budaya ialah suatu proses perubahan masyarakat dan budaya yang mengambil masa yang lama.

Proses evolusi secara berulangulang itu dipanggil proses “recurrent”. terutama dalam zaman pra-sejarah yang kerapkali berlaku migrasi kelompok-kelompok tertentu. Proses penyebaran unsur-unsur budaya dalam masyarkat yang sama disebut difusi dalam masyarakat yang sama (intra-society diffusion) dan proses difusi antara masyarakat itu ialah “inter-society diffusion”. Misalnya.mungkin hasil dari pertembungan dengan luar atau lebih bersifat tekanan dari luar. atau dari satu masyarakat kepada satu masyarakat lain. Intra-society diffusion selalunya merupakan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya baru yang ditemui dari proses inovasi dan penciptaan. Inovasi ialah proses perubahan budaya yang besar tetapi terjadi dalam jangka masa yang tidak begitu lama. dan budaya itu diterima serta dipelajari dan akhirnya menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Dalam anthropologi proses difusi budaya itu dimaksudkan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya daripada satu masyarakat kepada satu masyarakat lain. Difusi budaya juga dilakukan oleh missionary atau pengembang agama. Penemuan baru disebarkan kepada masyarakat. dalam perkembangan unsur-unsur budaya Hindu ke kawasan ini. pelaut dan sebagainya. seperti pengembara. Perubahan budaya itu terjadi secara asimilasi dan akultrasi. Proses ini berlaku mungkin secara dibawa oleh orang-orang yang berpindah. Difusi Difusi bermakna proses penyebaran unsur-unsur budaya daripada seorang individu kepada seorang individu lain. Peresapan budaya . cara ini dilakukan dengan sengaja. Difusi peresapan budaya melalui pedagang-pedagang berlaku secara sukarela yang tidak disedari. Bila penemuan itu diserap ke dalam budaya maka ia dikatakan penciptaan. iaitu proses migrasi. pedagang. Cara pertama ialah hubungan dalam bentuk daripada masing-masing budaya itu hampir tidak berubah yang disebut sebagai symbiotic. Proses evolusi yang mengambil masa lama itu dalam anthropologi dikatakan “directional processes” yang dilihat dari jauh. Penemuan (discovery dan invention) ialah penemuan unsur budaya baru. Difusi budaya boleh berlaku kerana kedatangan individu-individu dari luar. Difusi juga boleh berlaku dengan pertembungan kelompok penduduk tempatan dengan kelompok jiran dengan berbagai-bagai cara pertemuan.

Kini proses difusi tersangat cepat berlaku kerana terdapat berbagai-bagai kemudahan sistem komunikasi yang tersebar luas. Kelompok-kelompok itu mesti mempunyai sikap tolenrasi dan simpati antara satu sama lain. Proses ini berlaku kepada budaya Melayu sejak dulu kala. di sini terdapat unsur paksaan. tv dan filem. Sesuatu unsur budaya itu mempunyai kait mengait dengan unsur-unsur budaya lain yang menjadikannya sebagaimana satu kompleks tersendiri. seperti radio.secara tekanan (imposed) ialah melalui peperangan. mereka saling bergaul antara satu sama lain. Asimilasi Proses ini berlaku dalam kelompok-kelompok yang budaya berbeza. Bersama dengan penyebaran agamaagama besar di dunia ini juga bermakna penyebaran budaya melalui proses . dalam masa yang lama sehingga budayabudaya dari kelompok-kelompok itu berubah saing menyesuaikan menjadi satu. pertembungan secara individu dengan budaya asing. Proses ini amat pesat berlaku apabila berlaku campur tangan kolonial Barat di negara-negara yang mundur. dan kemudian berlaku proses penerimaan budaya asing sesuai dengan kehendak-kehendak tempatan sehingga tidak menghilangkan identiti budaya sendiri. juga melibatkan hal-hal lain berkaitan dengan kereta. misalnya jualan kereta ke negeri lain. tersebar atau meresap dari satu budaya kepada satu budaya lain dengan berbagai-bagai cara dan jalinan difusi itu merupakan satu kompleks yang tersendiri. Proses ini berlaku apabila terdapat pergaulan secara intensif dan luas dalam jangka masa yang lama. Perpindahan budaya itu menjadi satu gabungan atau kompleks yang agak sukar untuk dipisah-pisahkan. Akulturasi Proses akulturasi berlaku bila budaya tempatan bertembung dengan budaya asing. penaklukan dan seumpamanya. dan sifat takut kepada kekuatan budaya lain. melampaui batas-batas tempatan. Dalam komuniti Cina dan Siam di Kelantan mengalami proses asimilasi dengan budaya orang Melayu. Proses ini berlaku oleh kerana adanya migrasi. Unsur-unsur budaya selalu bergerak. Antara penghalang dalam proses ini ialah bila terdapat perasaan superioriti pada individu dalam budaya tertentu terhadap budaya yang dihadapinya. Penerimaan unsur-unsur budaya asing itu tidak pula bertentangan dengan kehendak-kehendak budaya sendiri.

dan unsur-unsur budaya yang mempunyai fungsi atau gunanya yang tinggi kepada budaya yang menerima. Begitu juga ritual yang berkaitan dengan hal ini. iaitu transisi antara golongan yang kuat ikatan kepada tradisi dengan golongan muda yang inginkan perubahan. Asia. Konflik dan ketegangan sosial kesan dari akulturasi Peringkat perubahan selalu dikatakan tahap krisis. Golongan muda itu mudah mengalami devian dan menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan golongan tua yang lebih kuat pegangan kepada tradisi. Pendidikan juga menjadi ukuran dalam menentukan mudah atau tidak seorang individu itu menerima unsur-unsur budaya asing. “maju” dan “progresif” lebih mudah menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan individu “kolot” atau “kampungan”. seperti sistem kekerabatan. Amerika Utara dengan Ero-Amerika menjadikan proses akulturasi itu pesat sekali berlaku dalam abad ke-20. seperti budaya kebendaan (material culture). unsur yang melibatkan agama dan kepercayaan juga adalah sukar diganti dan diubah. . Pertembungan budaya-budaya Afrika. Unsur-unsur yang tidak sesuai dan dianggap sukar adalah lambat diterima. Berbagai-bagai method dan pendekatan penyelidikan tentang ini telah dilakukan oleh sarjana-sarjana. Individu yang dikatakan “moden”. Lagi satu faktor ialah umur. iaitu antara golongan tua dan golongan muda. Ketiga. Konflik sosial muncul dan perdebatan atau ketegangan sosial ini kerap berlaku dalam masyarakat. unsur-unsur budaya yang dialami dalam proses sosialisasi pada peringkat awal juga sukar digantikan. Antaranya golongan tua dengan golongan muda. Sesuatu unsur budaya yang diterima itu adalah yang mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima. Kedua.akulturasi ini berlaku secara leluasa. Dalam pengajian anthropologi budaya. Makanan itu adalah sukar diubah. Proses urbanisasi juga memainkan peranan penting dalam menentukan pesatnya proses penerimaan. Unsur-unsur budaya yang sukar diganti ialah unsur-unsur budaya yang sudah meluas dalam masyarakat dan diamalkan secara turun temurun. Golongan-golongan itu menentukan dasar dan prinsip masing-masing. seperti makanan. Dalam penyelidikan ini memerlukan pengetahuan yang luas kerana ia melibatkan usaha perbandingan antara satu budaya dengan satu budaya lain. Unsur-unsur budaya asing yang mudah diterima ialah yang bercorak atau bersifat konkrit. tumpuan kepada penyelidikan proses akulturasi ini semakin diminati dan berkembang luas. Oceania.

golongan urban dengan golongan kampung. alat senjata dan sebagainya. Pemerhatian pada masa itu lebih merupakan secara luaran sahaja. tetapi dalam masyarakat kompleks teknologi itu tersangat kompleks. (3)Sistem sosial. Golongan yang selalu terlibat ialah pertubuhan keagamaan yang berusaha mempertahankan tradisi. rumah.golongan berpelajaran dengan golongan kurang pelajaran. (5)Kesenian. Konflik dan ketegangan sosial ini jelas sekali apabila berlaku tekanan budaya dengan pesatnya penerimaan unsur-unsur budaya asing. Ethnologi Bidang ethnologi menjadi persoalan etnografi yang memberikan huraian tentang sesuatu budaya dalam konteks masyarakatnya. Perbincangannya lebih merupakan satu deskripsi secara luaran sahaja. nativistic movements dan sebagainya. Gerakan-gerakan ini berusaha mempertahankan indentiti sendiri. Deskripsi secara terperinci itu penting dilakukan sebagai asas dalam membuat . Dalam bidang ini termasuk berbagai-bagai bahagian teknologi. (4)Bahasa. tidak melibatkan tentang fungsi sosialnya. (2)Sistem ekonomi. Teknologi dalam masyarakat sederhana dapat dilakukan secara terperinci. Adakala golongan agama ini melarikan diri daripada masyarakat yang dianggap menghadapi kacau bilau. nasionalisme dengan liberalisme. moden dengan golongan kolot. Dengan ini juga menyebabkan timbul golongan-golongan penentang. Ini termasuklah unsur-unsur: (1)Budaya kebendaan (Material Culture) dan teknologi. messianic movements. (6)Sistem pengetahuan. seperti pakaian. (7)Sistem kepercayaan. Dari abad ke-19 lagi penulisan ethnografi menumpukan perhatian serius kepada persoalan teknologi. Inilah yang menimbulkan gerakan-gerakan cults. golongan maju. Pendekatan dalam bidang ini ialah melihat kepada segala aspek yang menjadi unsur budaya universal.

H. usaha pengkaji menggunakan teori evolusi dalam menerangkan perubahan sistem sosial. Sistem teknologi atau budaya benda itu sendiri adalah luas sekali bidangnya. makanan. Cara hidup pertanian meletakkan pertanian secara usaha paling atas. dan sebagainya. terutama dalam masyarakat primitif. perhiasan. L. Sistem sosial Pada peringkat permulaan. Terdapat banyak kritik tentang evolusi dalam mata pencarian ini. . iaitu tingkattingkat ekonomi. malah dapat dikesan sejak abad ke-4 lagi. yang mengkaji sistem kinship dalam berbagai-bagai budaya dan menerangkan proses evolusi dalam sistem ini. Sistem ekonomi Eknomi sara diri termasuk teknik dan alat-alat yang terdapat dalam masyarakat peringkat ini. Kemudian dalam tahun-tahun 20-an dan 30-an penulisan tentang teknologi seperti dulu semakin berkurang dalam hasil-hasil ethnografi. rumah. senjata. Antara yang terkenal ialah Morgan. Dalam sistem ini juga para pengkaji menghubungkan dengan teori evolusi dalam pertumbuhan usaha cari makan dari satu peringkat kepada satu peringkat perkembangan manusia yang lebih tinggi. seperti alat-alat pengeluaran. pakaian. Sistem ekonomi juga tidak terlepas dari sistem-sistem lain dalam masyarakat.perbandingan tentang penyebaran hasil budaya itu dari satu budaya kepada satu budaya lain. Sebenarnya usaha menghubungkan sistem ekonomi secara sederhana itu telah lama dilakukan. Beliau tertarik dengan terminologi yang digunakan dalam sistem ini antara berbagai-bagai budaya yang menjadi tumpuannya. Oleh itu para pengkaji membahagikan kepada kategori-kategori tertentu yang lebih kecil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful