Konsep dan Budaya Masyarakat I Pengertian Budaya

Sungguhpun manusia itu dari segi biologi tidak banyak berbeza dari haiwan primat, tetapi perlakuannya amat berbeza. Manusia dapat menggunakan akal fikiran dan peralatan. Perlakuan mereka dikawal dan didorongkan oleh akal. Proses pemelajaran manusia dapat menentukan corak budayanya. Ilmu pengetahuannya bersifat akumulatif, mampu memahami lambang-lambang yang simbolis seperti bahasa. Sistem pembahagian manusia adalah lebih kompleks daripada haiwan.

Budaya yang dikonsepsikan oleh orang ramai selalunya meliputi hal-hal mengenai kesenian. Sedangkan pengertian budaya dalam pengajian anthropologi adalah suatu jalinan yang kompleks. Perlakuan manusia yang dipelajari (learned behaviour) adalah menjadi asas kepada pertumbuhan budaya. Perlakuanperlakuan manusia yang diterima dari proses pemelajaran terjalin dalam suatu sistem yang tersusun rapi, iaitu merupakan budaya. Definisi budaya itu berbagaibagai sebagaimana yang diberikan oleh sarjan-sarjana anthropologi budaya. A.L. Kroeber dan C. Kluckhohn pernah mengumpul sehingga 160 definisi budaya yang telah digunakan oleh sarjana-sarjana. Kemudian mereka menganalisis dan membuat kesimpulan.

Dalam bahasa Melayu “budaya” itu berasal daripada perkataan “budi”, iaitu kata Sanskrit yang bermaksud akal. Budaya itu ialah perlakuan-perlakuan manusia yang berkaitan dengan akal fikiran. Dalam intepretasi lain difahamkan bahawa budaya itu daripada rangkaian “daya” dan “budi” yang dapat dikatakan segala yang berupa cipta, rasa dan penggunaan fikiran manusia. Kebudayaan itu bermaksud segala hasil dari ciptaan itu. Budaya adalah kata singkat daripada kebudayaan.

Adakala budaya itu didapati sama ertinya dengan peradaban, tetapi peradaban itu adalah sebahagian daripada budaya.

Dalam budaya itu terdapat berbagai-bagai jalinan unsur, ada unsur yang amat besar dan ada unsur kecil. Unsur-unsur budaya itu dapat dikelasifikasikan kepada beberapa bahagian yang penting bagi memudahkan perbincangan akademik. Sebenarnya unsur-unsur itu saling berkaitan antara satu sama lain. Dan selalunya unsur-unsur itu bertindih sesama sendiri. Antara unsur-unsur budaya itu terdapat unsur-unsur besar yang dikatakan budaya universal (cultural universal) yang dapat dibahagikan kepada: budaya peralatan bagi keperluan

kepercayaan. Dalam unsur-unsur budaya besar itu terdapat pula bahagian-bahagian yang lebih kecil. Dalam penyelidikan sesuatu unsur budaya itu. sistem ekonomi. Fungsi dalam pengajian akademik menerangkan hubungan antara suatu hal dengan sesuatu tujuan tertentu. Segala aktiviti budaya itu terbahagi pula kepada jalinan-jalinan yang lebih kecil yang kita namakan “trait complexes” dan kemudian boleh dipecah-pecahkan kepada trait-trait yang lebih kecil. Fungsi yang selalu digunakan seharian itu juga dengan mudah difahami. dan menerangkan hubungan variable antara satu dengan yang lain. seperti norma. ilmu pengetahuan dan agama serta magis. iaitu melihat . hendaklah melihat kedudukan pola itu dalam budaya seluruhnya. bahasa. nilai. Dalam berbagai-bagai unsur budaya itu terdapat pula aktiviti-aktivitinya yang tersendiri yang dapat dikatakan aktiviti budaya (cultural activities). Perlakuan dan Kawalan Sosial Pola-pola budaya merupakan satu prinsip atau dasar yang berulangkali berlaku dalam budaya. fungsi mempunyai pengertiannya tersendiri. Perlakuan ini adalah hasil dari berbagai-bagai proses dan ini juga yang melahirkan berbagai-bagai peralatan budaya. Fungsi Dalam penyelidikan. undang-undang dan sebagainya. dan fungsi juga menerangkan jalinan hubungan antara satu hal dengan hal yang lain dalam sistem yang bulat atau sistem yang lebih luas. Dalam penyelidikan anthropologi budaya memerlukan satu proses yang kompleks bagi memahami perhubungan dan interaksi individu dalam sesuatu masyarakat itu. Budaya itu dapat dilihat dari aspek perlakuan dan hasil perlakuan anggotaanggota masyarakat. Daripada traits ini terdapat pula pecahan yang lebih kecil yang dinamakan unsur atau “items”. Ia melahirkan suatu sistem pola. peraturan. adat resam. Sesuatu sistem itu merupakan perlakuan individu dan gabungan dengan alat-alat yang dihasilkan. Perlakuan itu harus mencerminkan budaya yang menjadi tumpuan kajian itu. Perlakuan manusia didorongkan oleh berbagai-bagai aspek lain. sistem sosial.hidup manusia. kesenian dan mainan. sehingga ia melahirkan aktiviti budaya atau kompleks budaya. Tidak lengkap jika penyelidikan itu hanya ditumpukan kepada bahagiannya tanpa pertimbangkan kedudukannya yang lebih luas.

misalnya pembahagian seperti “barat” dan “timur”. apabila mengkaji sesuatu unsur itu hendaklah juga dikaitkan dengan minat-minat yang lain. budaya adalah sebagai ikatan kepada wujudnya masyarakat. tentangan dan terdapat pula berbagai-bagai sokongan dan ulasan. Pembahagian itu berasaskan pada masa atau ruang. Jadi. masyarakat itu dapat difahamkan sebagai satu kesatuan kelompok manusia yang mempunyai interaksi dalam sistem hidup yang tertentu. Setiap unsur itu dapat dihubungkan dengan sesuatu tujuan atau peranan tertentu dalam masyarakat. berdasarkan sekitaran alam. primitif dan moden. Pengertian masyarakat Pengertian masyarakat itu luas dan boleh dilihat dari berbagai-bagai sudut. Budaya dan masyarakat adalah sesuatu hubungan yang . Secara umum. Dalam pengajian akademik. Oleh itu. Segala pengeritan yang dibincangkan itu adalah benar melihat kepada sudut pandangan masing-masing. bersangkut paut pula dengan berbagaibagai aspek dan unsur lain dalam masyarakat. Pengertian masyarakat banyak telah diberikan oleh para pengkaji anthropologi dan sosiologi. Adat resam juga digunakan dalam menentukan cara hidup masyarakat. Para pengkaji anthropologi berusaha memberi pengertian yang lebih mendalam mengenai pendekatan fungsi ini. Aspek ini boleh dikaji dan dianalisis dengan lebih mendalam. Sesuatu unsur budaya yang lahir itu. Ini dikatakan pendekatan minat sosial. tradisi dan moden. Selain itu. konsep fungsi itu kemudian melahirkan satu pendekatan tersendiri yang dipanggil fungsionalism.peranan atau kepentingan sesuatu itu dengan hubungan masyarakat atau sistem yang lebih luas. diversiti dalam dimensi masa dan ruang. Oleh kerana terdapat diversiti dalam budaya itu maka didapati berbagai-bagai usaha untuk mengkelasifikasikannya. Anika budaya Budaya dan masyarakat itu didapati berbagai-bagai. Dalam penggunaan harian. Dalam proses mengkelasifikasikan budaya terdapat berbagai-bagai kritik. fungsi dan maknanya tersendiri dalam masyarakat. iaitu cuba menerangkan bahawa setiap unsur budaya itu mempunyai guna. masyarakat difahamkan sebagai kelompok individu. sesuatu unsur itu mempunyai makna dan pengertian tersendiri dalam budaya. kawasan budaya dan ke dalam kulturkreise.

Golongan sosial ini bergantung kepada asas mana yang dijadikan ukuran atau pembahagiannya. Dalam sesuatu golongan sosial itu terdapat ciri-ciri tertentu yang berasaskan kepada ciri-ciri yang digunakan untuk kategori itu. Mereka mempunyai kesedaran bersama. adat istiadat atau adat resam anggotanya bersama dalam aktiviti.tidak dapat dipisahkan. Kumpulan kelompok mempunyai ikatan. Adakala berupa kebiasaan. Unit sosial itu wujud atas minat dan kepentingan tertentu dengan sistem interaksi yang tersendiri. Proses interaksi itu adalah luas pengertiannya. Mereka mempunyai kepentingan atas minat bersama. Institusi sosial: Ini lebih khusus kepada sistem nilai dan norma. seperti tujuan dan minat bersama. kumpulan budaya (cultural group) dan kumpulan ethnik (ethnic group). Melalui ini terdapatlah suatu sistem komunikasi yang tersendiri. Unit sosial ini kemudian dapat dipisahkan kepada kategori sosial yang lebih besar iaitu golongan sosial. Kolektif: Berasaskan kepada ciri-ciri tertentu berdasarkan sistem norma di kalangan anggota-anggota masyarakat. sebagaimana yang ditentukan oleh nilai-nilai sosial. Setiap kelompok itu mempunyai organisasi dan sistem kepimpinan tertentu. meliputi pelbagai sistem komunikasi. Dalam masyarakat itu juga. Golongan bermaksud kelompok sosial yang lebih besar dan selalunya interaksi anggota-anggota itu tidak seerat unit sosial. dan menurut sistem norma . Komuniti: Berasaskan kepada hidup setempat – ikatan yang rapat dalam kelompok kecil dan unit sosial yang lebih besar. Perlakuan individu dalam masyarakat itu adalah ditentukan oleh pola-pola interaksi. Kelompok sosial (social group): Pembentukan kumpulan secara kolektif itu juga melahirkan kelompok seperti kumpulan ras (racial group). mempengaruhi aktivti individu dalam satu kesatuan kemasyarakatan tadi. Masingmasing individu itu berinteraksi bersandar atas kepentingan tersendiri. Pengertian masyarakat adalah sangat luas yang meliputi berbagai-bagai ciri – meliputi unit-unit sosial dan institusi-institusi sosial yang lebih luas. Kelompokkelompok interaksi sosial yang kecil itu merupakan unit sosial yang tersendiri sehinggalah kepada unit sosial yang lebih besar. Begitu juga anggota kelompok itu terdapat sistem nilai dan norma yang tersendiri. pentingnya ialah interaksi antara individu-individu yang menentukan suatu pola hidup yang tertentu.

Seorang itu mempelajari norma. ialah penyesuaian dengan kehendakkehendak budaya sendiri. Institusi pula bermakna badan atau organisasi khusus. Proses perubahan masyarakat dan budaya Perubahan berlaku kerana budaya itu dinamis. seperti institusi kekerabatan. Sesuatu prinsip kebudayaan itu adalah terdiri dari jalinan-jalinan tertentu yang dapat menjadikannya sebagai struktur sosial. assimilasi dan akulturasi. sehingga adakalanya melahirkan individu yang menyeleweng (deviants). Proses sosialisasi: meliputi seluruh proses penyesuaian individu dalam budayanya secara mempelajari. Perubahan yang berlaku itu lebih berupa secara bersendirian. Struktur sosial amat penting dalam memahami budaya dan masyarakat. Aspek penyelewengan dalam budaya ini adalah suatu fenomenon yang terdapat dalam semua budaya. Masyarakat dan Budaya Dinamiks Sosial: dalam proses ini kita perlu memahami sosialisasi. nilai dan peraturan-peraturan hidup dalam masyarakatnya. institusi yang bersifat ekonomi. Konsep perubahan budaya pula merupakan perubahan yang terjadi dalam jangka masa yang lebih pendek dan . Evolusi budaya ialah suatu proses perubahan masyarakat dan budaya yang mengambil masa yang lama. Radcliff-Brown (1939). Proses pembudayaan yang disebut enkulturasi. Institusi bertujuan memenuhi keperluan kehidupan. baik secara formal mahupun tidak formal bagi memahami masyarakat sekitarnya.bersama yang bertujuan untuk memenuhi kompleks tertentu. evolusi. Seorang itu mengalami proses sosialisasi sejak lahir sehingga seorang itu meninggal dunia. inovasi. iaitu berlaku perubahan dari masa ke masa. Perubahan itu adakala terjadi dalam jangka masa yang lama dan adakala berbentuk reformasi atau revolusi. iaitu tidak ada tekanan dari luar. pendidikan.R. Konflik sosial selalu terdapat dalam proses sosialisasi itu. politik dan sebagainya. enkulturasi. Struktur Sosial: Konsep struktur sosial dikemuakan oleh A. Dalam penyelidikan sosiobudaya persoalan ini hendaklah dilihat dalam konteks perubahannya. difusi.

cara ini dilakukan dengan sengaja.mungkin hasil dari pertembungan dengan luar atau lebih bersifat tekanan dari luar. Difusi juga boleh berlaku dengan pertembungan kelompok penduduk tempatan dengan kelompok jiran dengan berbagai-bagai cara pertemuan. Peresapan budaya . Proses penyebaran unsur-unsur budaya dalam masyarkat yang sama disebut difusi dalam masyarakat yang sama (intra-society diffusion) dan proses difusi antara masyarakat itu ialah “inter-society diffusion”. Penemuan (discovery dan invention) ialah penemuan unsur budaya baru. Proses evolusi secara berulangulang itu dipanggil proses “recurrent”. seperti pengembara. Cara pertama ialah hubungan dalam bentuk daripada masing-masing budaya itu hampir tidak berubah yang disebut sebagai symbiotic. Proses ini berlaku mungkin secara dibawa oleh orang-orang yang berpindah. terutama dalam zaman pra-sejarah yang kerapkali berlaku migrasi kelompok-kelompok tertentu. dalam perkembangan unsur-unsur budaya Hindu ke kawasan ini. Perubahan budaya itu terjadi secara asimilasi dan akultrasi. Penemuan baru disebarkan kepada masyarakat. Misalnya. pelaut dan sebagainya. Intra-society diffusion selalunya merupakan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya baru yang ditemui dari proses inovasi dan penciptaan. Difusi budaya boleh berlaku kerana kedatangan individu-individu dari luar. Proses evolusi yang mengambil masa lama itu dalam anthropologi dikatakan “directional processes” yang dilihat dari jauh. Inovasi ialah proses perubahan budaya yang besar tetapi terjadi dalam jangka masa yang tidak begitu lama. Difusi peresapan budaya melalui pedagang-pedagang berlaku secara sukarela yang tidak disedari. Difusi Difusi bermakna proses penyebaran unsur-unsur budaya daripada seorang individu kepada seorang individu lain. dan budaya itu diterima serta dipelajari dan akhirnya menjadi kebiasaan dalam masyarakat. atau dari satu masyarakat kepada satu masyarakat lain. Dalam anthropologi proses difusi budaya itu dimaksudkan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya daripada satu masyarakat kepada satu masyarakat lain. iaitu proses migrasi. Bila penemuan itu diserap ke dalam budaya maka ia dikatakan penciptaan. Difusi budaya juga dilakukan oleh missionary atau pengembang agama. pedagang.

dan kemudian berlaku proses penerimaan budaya asing sesuai dengan kehendak-kehendak tempatan sehingga tidak menghilangkan identiti budaya sendiri. Perpindahan budaya itu menjadi satu gabungan atau kompleks yang agak sukar untuk dipisah-pisahkan. tv dan filem. Unsur-unsur budaya selalu bergerak. Akulturasi Proses akulturasi berlaku bila budaya tempatan bertembung dengan budaya asing. seperti radio. di sini terdapat unsur paksaan. Penerimaan unsur-unsur budaya asing itu tidak pula bertentangan dengan kehendak-kehendak budaya sendiri.secara tekanan (imposed) ialah melalui peperangan. dalam masa yang lama sehingga budayabudaya dari kelompok-kelompok itu berubah saing menyesuaikan menjadi satu. dan sifat takut kepada kekuatan budaya lain. Antara penghalang dalam proses ini ialah bila terdapat perasaan superioriti pada individu dalam budaya tertentu terhadap budaya yang dihadapinya. penaklukan dan seumpamanya. Asimilasi Proses ini berlaku dalam kelompok-kelompok yang budaya berbeza. Proses ini berlaku kepada budaya Melayu sejak dulu kala. Kini proses difusi tersangat cepat berlaku kerana terdapat berbagai-bagai kemudahan sistem komunikasi yang tersebar luas. Kelompok-kelompok itu mesti mempunyai sikap tolenrasi dan simpati antara satu sama lain. Proses ini amat pesat berlaku apabila berlaku campur tangan kolonial Barat di negara-negara yang mundur. Proses ini berlaku apabila terdapat pergaulan secara intensif dan luas dalam jangka masa yang lama. Proses ini berlaku oleh kerana adanya migrasi. mereka saling bergaul antara satu sama lain. pertembungan secara individu dengan budaya asing. Sesuatu unsur budaya itu mempunyai kait mengait dengan unsur-unsur budaya lain yang menjadikannya sebagaimana satu kompleks tersendiri. juga melibatkan hal-hal lain berkaitan dengan kereta. tersebar atau meresap dari satu budaya kepada satu budaya lain dengan berbagai-bagai cara dan jalinan difusi itu merupakan satu kompleks yang tersendiri. Bersama dengan penyebaran agamaagama besar di dunia ini juga bermakna penyebaran budaya melalui proses . melampaui batas-batas tempatan. Dalam komuniti Cina dan Siam di Kelantan mengalami proses asimilasi dengan budaya orang Melayu. misalnya jualan kereta ke negeri lain.

Asia. unsur-unsur budaya yang dialami dalam proses sosialisasi pada peringkat awal juga sukar digantikan. iaitu transisi antara golongan yang kuat ikatan kepada tradisi dengan golongan muda yang inginkan perubahan. Konflik dan ketegangan sosial kesan dari akulturasi Peringkat perubahan selalu dikatakan tahap krisis. Ketiga. dan unsur-unsur budaya yang mempunyai fungsi atau gunanya yang tinggi kepada budaya yang menerima. Dalam penyelidikan ini memerlukan pengetahuan yang luas kerana ia melibatkan usaha perbandingan antara satu budaya dengan satu budaya lain. . seperti budaya kebendaan (material culture). Individu yang dikatakan “moden”. Oceania. Berbagai-bagai method dan pendekatan penyelidikan tentang ini telah dilakukan oleh sarjana-sarjana. “maju” dan “progresif” lebih mudah menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan individu “kolot” atau “kampungan”. Begitu juga ritual yang berkaitan dengan hal ini. Kedua. Konflik sosial muncul dan perdebatan atau ketegangan sosial ini kerap berlaku dalam masyarakat. unsur yang melibatkan agama dan kepercayaan juga adalah sukar diganti dan diubah. Dalam pengajian anthropologi budaya. iaitu antara golongan tua dan golongan muda. Golongan-golongan itu menentukan dasar dan prinsip masing-masing.akulturasi ini berlaku secara leluasa. Unsur-unsur budaya yang sukar diganti ialah unsur-unsur budaya yang sudah meluas dalam masyarakat dan diamalkan secara turun temurun. Golongan muda itu mudah mengalami devian dan menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan golongan tua yang lebih kuat pegangan kepada tradisi. Pendidikan juga menjadi ukuran dalam menentukan mudah atau tidak seorang individu itu menerima unsur-unsur budaya asing. Makanan itu adalah sukar diubah. Antaranya golongan tua dengan golongan muda. Amerika Utara dengan Ero-Amerika menjadikan proses akulturasi itu pesat sekali berlaku dalam abad ke-20. Unsur-unsur budaya asing yang mudah diterima ialah yang bercorak atau bersifat konkrit. Proses urbanisasi juga memainkan peranan penting dalam menentukan pesatnya proses penerimaan. Unsur-unsur yang tidak sesuai dan dianggap sukar adalah lambat diterima. tumpuan kepada penyelidikan proses akulturasi ini semakin diminati dan berkembang luas. Pertembungan budaya-budaya Afrika. Sesuatu unsur budaya yang diterima itu adalah yang mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima. seperti sistem kekerabatan. seperti makanan. Lagi satu faktor ialah umur.

Dalam bidang ini termasuk berbagai-bagai bahagian teknologi. rumah. Teknologi dalam masyarakat sederhana dapat dilakukan secara terperinci. moden dengan golongan kolot. (4)Bahasa. Inilah yang menimbulkan gerakan-gerakan cults. golongan urban dengan golongan kampung. Golongan yang selalu terlibat ialah pertubuhan keagamaan yang berusaha mempertahankan tradisi. nativistic movements dan sebagainya. Gerakan-gerakan ini berusaha mempertahankan indentiti sendiri. messianic movements. golongan maju. nasionalisme dengan liberalisme. Pemerhatian pada masa itu lebih merupakan secara luaran sahaja. Dengan ini juga menyebabkan timbul golongan-golongan penentang. Perbincangannya lebih merupakan satu deskripsi secara luaran sahaja. seperti pakaian.golongan berpelajaran dengan golongan kurang pelajaran. (6)Sistem pengetahuan. alat senjata dan sebagainya. Dari abad ke-19 lagi penulisan ethnografi menumpukan perhatian serius kepada persoalan teknologi. (2)Sistem ekonomi. Konflik dan ketegangan sosial ini jelas sekali apabila berlaku tekanan budaya dengan pesatnya penerimaan unsur-unsur budaya asing. Ethnologi Bidang ethnologi menjadi persoalan etnografi yang memberikan huraian tentang sesuatu budaya dalam konteks masyarakatnya. Adakala golongan agama ini melarikan diri daripada masyarakat yang dianggap menghadapi kacau bilau. (5)Kesenian. Ini termasuklah unsur-unsur: (1)Budaya kebendaan (Material Culture) dan teknologi. tidak melibatkan tentang fungsi sosialnya. (7)Sistem kepercayaan. (3)Sistem sosial. Deskripsi secara terperinci itu penting dilakukan sebagai asas dalam membuat . Pendekatan dalam bidang ini ialah melihat kepada segala aspek yang menjadi unsur budaya universal. tetapi dalam masyarakat kompleks teknologi itu tersangat kompleks.

dan sebagainya. L. malah dapat dikesan sejak abad ke-4 lagi. seperti alat-alat pengeluaran. yang mengkaji sistem kinship dalam berbagai-bagai budaya dan menerangkan proses evolusi dalam sistem ini. Beliau tertarik dengan terminologi yang digunakan dalam sistem ini antara berbagai-bagai budaya yang menjadi tumpuannya. Sistem ekonomi juga tidak terlepas dari sistem-sistem lain dalam masyarakat. iaitu tingkattingkat ekonomi. usaha pengkaji menggunakan teori evolusi dalam menerangkan perubahan sistem sosial. terutama dalam masyarakat primitif. makanan. Terdapat banyak kritik tentang evolusi dalam mata pencarian ini. Kemudian dalam tahun-tahun 20-an dan 30-an penulisan tentang teknologi seperti dulu semakin berkurang dalam hasil-hasil ethnografi. Antara yang terkenal ialah Morgan. Sistem ekonomi Eknomi sara diri termasuk teknik dan alat-alat yang terdapat dalam masyarakat peringkat ini. rumah. perhiasan.perbandingan tentang penyebaran hasil budaya itu dari satu budaya kepada satu budaya lain. Sistem sosial Pada peringkat permulaan. Oleh itu para pengkaji membahagikan kepada kategori-kategori tertentu yang lebih kecil. pakaian. Sebenarnya usaha menghubungkan sistem ekonomi secara sederhana itu telah lama dilakukan. Sistem teknologi atau budaya benda itu sendiri adalah luas sekali bidangnya. senjata. Dalam sistem ini juga para pengkaji menghubungkan dengan teori evolusi dalam pertumbuhan usaha cari makan dari satu peringkat kepada satu peringkat perkembangan manusia yang lebih tinggi. .H. Cara hidup pertanian meletakkan pertanian secara usaha paling atas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful