BAHASA SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI Keperluan bahasa sebagai alat komunikasi melebihi keperluannya sebagai ekspresi diri.

Melalui komunikasi manusia dapat menyampaikan semua yang dirasai, difikirkan, dan diketahui oleh mereka kepada orang lain. Melalui komunikasi juga manusia mewarisi dan mempelajari semua yang pernah diperoleh oleh individu yang terdahulu daripada mereka. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran untuk membolehkan penutur sesuatu bahasa dapat menjalin kerjasama dengan penutur daripada bahasa yang lain. Komunikasi merupakan satu bentuk tingkah laku social dan untuk memenuhi keperluan tersebut mereka yang berkomunikasi perlu menguasai beberapa perkara seperti bagaimana hendak menarik perhatian pendengar, memulakan dan mengakhiri pembicaraan, mencelah perbualan, mendapatkan penjelasan lanjut, memperbetul kesilapan dan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Kesemua ini merupakan ciri khas dalam satu sesi komunikasi.

Bahasa sebagai alat komunikasi boleh berlaku dalam dua cara, iaitu secara lisan atau tulisan. Komunikasi lisan bermaksud penutur mengujarkan bunyi-bunyi bahasa untuk didengari dan difahami oleh pendengar. Komunikasi tulisan pula bermaksud penulis mencatatkan dan menggunakan tanda-tanda yang dapat dilihat atau dibaca bagi menyampaikan idea atau perkara yang terkandung dalam fikiran mereka kepada pembaca. Penutur dan penulis perlu mempunyai keupayaan tertentu apabila menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi seperti memilih bentuk bahasa yang sesuai dengan konteks.

Penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi perlu menitikberatkan ciri-ciri konteks komunikasi yang terdiri daripada penutur, pendengar, topik pembicaraan, latar belakang dan tujuan komunikasi. Perkara ini dapat dijelaskan seperti berikut: (a) Penutur Penutur perlu diketahui terlebih dahulu untuk membolehkan mesej penutur dapat difahami dengan lebih tepat oleh pendengar. Sebagai contoh, ujaran “Ada kes baharu hari ini” sukar untuk difahami jika pendengar kurang jelas tentang identiti penutur. Ujaran ini boleh memberikan pelbagai makna bergantung pada siapa penuturnya. Misalnya, jika penuturnya seorang doktor, maka ujaran tersebut boleh membawa makna kes yang merujuk kepada pesakit. Jika penuturnya anggota polis, ujaran tersebut membawa maksud kes jenayah. Demikian juga halnya jika ujaran

tempat. ujaran “Nakalnya budak-budak kita”.” “Bahaya betul. ujaran yang sama akan berbeza tafsirannya. (c) Latar belakang komunikasi/perbualan Latar belakang komunikasi termasuklah masa. . Perhatikan ujaran yang berikut: “Kalau kita tengok tv tu macam-macam hal berlaku. suami isteri. tetapi tidak diketahui oleh pendengar akan menyebabkan tiada tindak balas dan respons pendengar menjadi tidak tepat. jika topik pembicaraan yang hanya diketahui oleh penutur. orang tua serta yang berbeza status atau mempunyai gelaran akan membuatkan ujaran yang sama ditafsirkan secara berbeza. (b) Pendengar Kepentingan mengenal pasti pendengar sama pentingnya dengan mengenal pasti penutur. situasi. dan hubungan antara penutur dengan pendengar. Sebaliknya. tentulah kita dapat meneka bahawa tempat perbualan itu berlaku di sekolah dalam situasi yang ada kaitan dengan masalah disiplin pelajar yang semakin meruncing. orang pukul orang. Topik pembicaraan yang berada dalam pengetahuan dan pengalaman yang sama antara penutur dengan pendengar memudahkan mereka mencapai matlamat komunikasi. Pendengar yang berbeza seperti rakan sebaya. jika pendengarnya terdiri daripada guru sebagai rakan sejawat di sekolah. Sebagai contoh.yang pendengarnya terdiri daripada suami atau isteri akan memahami bahawa “budak-budak itu” bermaksud anak-anak mereka. Sebaliknya.tersebut diujarkan oleh guru. Pengetahuan latar belakang ini membolehkan makna ujaran dapat difahami dengan lebih tepat. jika kita tahu hubungan antara penutur dengan pendengar. ujaran tersebut bermaksud untuk memaklumkan kepada bapa pelajar tentang kes pelajar ponteng sekolah. iaitu bermaksud murid-murid mereka. (d) Topik pembicaraan Topik yang akan dikomunikasikan atau dibicarakan juga penting kerana dengan mengetahui topik yang dibicarakan mudahlah kita memahami ujaran yang dilafazkan dan mengetahui maksud penutur. iaitu bapa pelajar dengan guru.” “Budak-budak kena lempang. Sebaliknya.” Ujaran tersebut sangat kabur kerana kita tidak mengetahui latar belakang komunikasi tersebut. minta duit orang.

Bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi manusia melibatkan dua perkara. Sebagai contoh. teratur dan berupaya untuk menggunakan intonasi. komputer . temu bual. kita dapat membuat andaian bahawa ujaran ini dituturkan oleh seorang guru kepada pelajarnya. kemas. mimik muka dan gerak badan dapat membantu pendengar memahami maksud sebenar komunikasi tersebut. mendengar dengan teliti. Walau bagaimanapun. Penutur harus boleh bercakap dengan jelas melalui sebutannya yang betul. jeda. Berdasarkan situasi komunikasi ini. Jarak dan pelbagai halangan atau gangguan boleh mempengaruhi keberkesanan komunikasi. iaitu jarak tempat dan jarak masa. bergantung pada suasana formal atau tidak formal seperti mesyuarat. Jarak tempat boleh menyebabkan penutur dan pendengar tidak berhadapan antara satu sama lain. Komunikasi yang berkesan melibatkan penutur dan pendengar berketerampilan serta mesej yang jelas dan mudah difahami. Pendengar pula harus boleh mendiskriminasikan bunyi-bunyi ujaran. Tujuan komunikasi bukan sahaja mengandungi gambaran keseluruhan tentang sesuatu peristiwa komunikasi seperti peranan penutur dan pendengar. malah secara tidak langsung memberikan maklumat tentang konteks komunikasi itu tersendiri. topik dan latar belakang. memahami dan mentafsirkan percakapan yang didengar dan seterusnya bertindak balas terhadap apa yang didengarinya itu.(e) Tujuan komunikasi Tujuan komunikasi ada berbagai-bagai. melalui teknologi canggih yang ada hari ini komunikasi masih boleh berlaku. perhatikan ujaran yang berikut: “Siapakah nama kamu?” “Umur kamu berapa tahun?” “Kamu tinggal di mana?” “Apakah perkerjaan bapa kamu?” Contoh ini menunjukan bahawa komunikasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan maklumat peribadi daripada pendengar. Ada kalanya pendengar tidak mengetahui tujuan pertuturan itu dilafazkan. iaitu melalui perantara telefon. tetapi berdasarkan nada suara. ucapan atau perbualan biasa. tekanan dan gaya yang tepat. Komunikasi dua hala yang melibatkan penutur dan pendengar memerlukan kedua-dua pihak mempunyai kemahiran berbahasa.

maka dia boleh merakamkan pertuturannya melalui pita rakaman atau menuliskannya di atas kertas atau buku. Dengan cara ini. Dari segi jarak masa pula.dan Internet. dia masih dapat menyatakan fikiran. apabila seseorang mahu merakam sesuatu untuk pengetahuan generasi yang terkemudian daripadanya. kehendak dan pendapat kepada orang lain walaupun jarak kehidupan antara mereka memakan masa berpuluh-puluh tahun. .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.