1.

AQIDAH
1.1 Pengertian Aqidah
Pengertian Aqidah Secara Bahasa 'aqdu ( (bahasa Arab) aqidah berasal dari kata al) yang berarti kepercayaan atau ) yang berarti ikatan, at-tautsiiqu (

keyakinan yang kuat, al-ihkaamu ( dan ar-rabthu biquw-wah ( )

) yang artinya mengokohkan (menetapkan), yang berarti mengikat dengan kuat, at-

tamaasuk(pengokohan) dan al-itsbaatu(penetapan). Di antaranya juga mempunyai arti alyaqiin(keyakinan) dan al-jazmu(penetapan). "Al-„Aqdu" (ikatan) lawan kata dari alhallu(penguraian, pelepasan). Dan kata tersebut diambil dari kata kerja: " „Aqadahu" "Ya'qiduhu" (mengikatnya), " „Aqdan" (ikatan sumpah), dan " „Uqdatun Nikah.Allah ta‟ala berfirman :

Artinya : “ Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)” (Al-Maa-idah : 89) Sedang secara teknis aqidah berarti iman, kepercayaan dan keyakinan. Dan tumbuhnya kepercayaan tentunya di dalam hati, sehingga yang dimaksud aqidah adalah kepercayaan yang menghujam atau tersimpul di dalam hati.

Sedangkan menurut istilah aqidah adalah hal-hal yang wajib dibenarkan oleh hati dan

jiwa merasa tentram kepadanya, sehingga menjadi keyakinan kukuh yang tidak tercampur oleh Adapun aqidah menurut para ahli seperti berikut : M Hasbi Ash Shiddiqi mengatakan aqidah menurut ketentuan bahasa (bahasa arab) ialah sesuatu yang dipegang teguh dan terhunjam kuat di dalam lubuk jiwa dan tak dapat beralih dari padanya. keraguan.

Syaikh Mahmoud Syaltout adalah segi teoritis yang dituntut pertama-tama dan terdahulu dari segala sesuatu untuk dipercayai dengan suatu keimanan yang tidak boleh dicampuri oleh syakwasangka dan tidak dipengaruhi oleh keragu-raguan.

Aqidah atau keyakinan adalah suatu nilai yang paling asasi dan prinsipil bagi manusia, sama halnya dengan nilai dirinya sendiri, bahkan melebihinya.

Syekh Hasan Al-Bannah menyatakan aqidah sebagai sesuatu yang seharusnya hati membenarkannya sehingga menjadi ketenangan jiwa, yang menjadikan kepercayaan bersih dari kebimbangan dan keragu-raguan. Dari uraian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa Aqidah dalam agama islam adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat kepada-Nya, beriman kepada Malaikat-malaikat-Nya, Rasulrasul-Nya, Kitab-kitab-Nya, hari Akhir, takdir baik dan buruk dan mengimani seluruh apaapa yang telah shahih tentang prinsip-prinsip Agama (Ushuluddin), perkara-perkara yang ghaib, beriman kepada apa yang menjadi ijma'(konsensus) dari Salafush Shalih, serta seluruh berita-berita qath'i (pasti), baik secara ilmiah maupun secara amaliyah yang telah ditetapkan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih serta ijma' Salaf as-Shalih..

1.2 Nama-nama Aqidah
1. Al – Iman 'Aqidah disebut juga dengan al Iman sebagaimana yang disebutkan dalam Al Qur'an dan hadits -hadits Nabi saw, karena 'aqidah membahas rukun iman yang enam dan hal hal yang berkaitandengannya. Sebagaimana penyebutan al?Iman dalam sebuah hadits yang masyhur disebutdengan hadits jibril as. Dan para ularna sering menyebut istilah 'Aqidah dengan al Iman dalarnkitab - kitab mereka. 2. 'Aqidah (Itiqaad dan 'Aqaa'id) Para ularna juga sering menyebut ilmu 'Aqaa'id dan al'I'tiqaad. 3. Tauhid

Dua sumber tersebut meliputi : 1. As Sunnah Disebut As Sunnah karena para penganutnya mengikuti jalan yang diternpuh oleh Rasulullah danpara Sahabat ra. Dalil asas dan inti yang mencakup Al Qur‟an. 4. Ushuluddin dan Ushuluddiyanah Ushul artinya rukun .'Aqidah dinamakan dengan Tauhid karena pembahasannya berkisar seputar Tauhid ataupengesaan kepada Allah di dalam Rububiyyah.jalan petunjuk. Keagungan lainnya adalah tidak akan pernah ditemui kekurangan dan celaan di dalam Al Qur‟an. Uluhiyyah dan Asma' wa Shifat. dan RasulNya berupa jalan . 7. As Sunnah dan Ijma‟ para ulama 2. Alloh telah menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba-Nya sebagai bekal kehidupan di dunia maupun di akhirat. 6. pedoman hidup bagi orang yang beriman. Asy Syari'ah Maksudnya adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah saw.3 Sumber Aqidah Islam Jika kita menelaah tulisan para ulama dalam menjelaskan akidah. Oleh karenaitulah ilmu ini disebut dengan ilmu Tauhid. rukun .rukun Iman. sebagaimana dalam firman-Nya : .dasar agama) 1. Dan istilah ini merupakan istilah masyhur (populer)pada tiga generasi pertama 5. Dalil penyempurnaan yang mencakup akal sehat manusia dan fitrah kehidupan yang telah diberikan oleh Alloh azza wa jalla Al-Quran Sebagai Sumber „Aqidah Al Qur‟an adalah firman Alloh yang diwahyukan kepada Rasululloh sholallahu „alaihi wassalam melalui perantara Jibril. Tauhidmerupakan kajian ilmu 'Aqidah yang paling mulia dan merupakan tujuan utamanya.masalah yang qath'i sertahal . maka akan didapati 2 sumber pengambilan dalil penting.rukun Islam dan masalah . Al Fiqhul Akbar Ini adalah nama lain Ushuluddin dan kebalikan dari al Fiqhul Ashghar. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang diberi petunjuk.hal yang telah menjadi kesepakatan para ulama. yaltu kumpulan hukum -hukum ijtihadi. terutama dan yang paling pokok adalah Ushuluddin (dasar . dan obat bagi jiwa-jiwa yang terluka. di dalam masalah 'aqidah. Di dalamnya. jadi.

Hal ini dapat diketahui dari firman Allah : “Dan dia (Muhammad) tidak berkata berdasarkan hawa nafsu. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-Nya dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q. Al An’am:115) Al Imam Asy Syatibi mengatakan bahwa sesungguhnya Alloh telah menurunkan syariat ini kepada Rasul-Nya yang di dalamnya terdapat penjelasan atas segala sesuatu yang dibutuhkan manusia tentang kewajiban dan peribadatan yang dipikulkan di atas pundaknya. dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu.“Telah sempurnalah kalimat Rabbmu (Al Qur’an) sebagai kalimat yang benar dan adil. menjadi hal yang wajib jika kita mengetahui dan memahami akidah yang bersumber dari Al Qur‟an karena kitab mulia ini merupakan penjelasan langsung dari Rabb manusia. yang haq dan tidak pernah sirna ditelan masa. baik secara tersurat maupun secara tersirat. tidak keluar darinya kecuali kebenaran sambil menunjuk ke lidahnya”. Oleh karena itu. ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya). akan ditemui banyak ayat dalam Al Qur‟an yang menjelaskan tentang akidah. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. As Sunnah: Sumber Kedua Seperti halnya Al Qur‟an. (Riwayat Abu Dawud) Dan firman-Nya : “Hai orang-orang yang beriman.S An Najm : 3-4) Rasululloh sholallahu „alaihi wassalam juga bersabda: “Tulislah. Bahkan jika dicermati. jika kamu benar- . maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya). As Sunnah adalah satu jenis wahyu yang datang dari Alloh subhanahu wata‟ala walaupun lafadznya bukan dari Alloh tetapi maknanya datang dariNya. termasuk di dalamnya perkara akidah.S. ia tidak lain kecuali wahyu yang diwahyukan” (Q. Alloh menurunkan Al Qur‟an sebagai sumber hukum akidah karena Dia tahu kebutuhan manusia sebagai seorang hamba yang diciptakan untuk beribadah kepada-Nya.

jika beliau memerintahkan sesuatu. bukan berarti bahwa setiap bayi yang . Hal ini dikarenakan tidak akan pernah ada pertentangan antara Qur‟an dan Sunnah. Sedangkan fungsi ijma‟ adalah menguatkan Al Quran dan Sunnah serta menolak kemungkinan terjadinya kesalahan dalam dalil yang dzoni sehingga menjadi qotha‟i. Ijma‟ dalam masalah akidah harus bersandarkan kepada dalil dari Al Qur‟an dan Sunnah yang shahih karena perkara akidah adalah perkara tauqifiyah yang tidak diketahui kecuali dengan jalan wahyu. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam sangat memuliakan akal serta memberikan haknya sesuai dengan kedudukannya. Nasrani atau Majusi” (H. Fitrah Kehidupan Dalam sebuah hadits Rasululloh sholallohu „alaihi wassalam bersabda “Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Termasuk pemuliaan terhadap akal juga bahwa Islam memberikan batasan dan petunjuk kepada akal agar tidak terjebak ke dalam pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Akan tetapi. Ibnul Qoyyim juga pernah berkata “Allah memerintahkan untuk mentaati-Nya dan mentaati Rasul-Nya sholallohu „alaihi wassalam dengan mengulangi kata kerja (taatilah) yang menandakan bahwa menaati Rasul wajib secara independent tanpa harus mencocokkan terlebih dahulu dengan Al Qur‟an.” (Q. tentang urusan pada suatu masa.R Muslim) Dari hadits ini dapat diketahui bahwa sebenarnya manusia memiliki kecenderungan untuk menghamba kepada Alloh. Ijma’ Para Ulama Ijma‟ adalah sumber akidah yang berasal dari kesepakatan para mujtahid umat Muhammad sholallohu „alaihi wassalam setelah beliau wafat. akal juga menjadi sumber hukum akidah dalam Islam. Di dalam pengambilan ijma‟ terdapat juga beberapa kaidah-kaidah penting yang tidak boleh ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan sifat akal yang memiliki keterbatasan dalam memahami suatu ilmu atau peristiwa.benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. maka kedua orang tuanyalah yang membuat ia menjadi Yahudi. Akal Sehat Manusia Selain ketiga sumber akidah di atas. Mereka bukanlah orang yang sekedar tahu tentang masalah ilmu tetapi juga memahami dan mengamalkan ilmu.S An Nisaa:59) Firman Allah tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pilihan lain bagi seorang muslim untuk juga mengambil sumber-sumber hukum akidah dari As Sunnah dengan pemahaman ulama.

Atas dasar itu maka aqidah memiliki peran yang sangat penting di dalam memunculkan semangat peningkatan kualitas hidup seseorang. tidak munngkin seseorang dapat meraih kesuksesanya. Artinya. tertib dan teratur dalam memanfaatkannya dalam penanganan kerja maupun dalam melakukan ibadah mahdhah. aqidah oleh karenanya disebut sebagai titik tolak dan sekaligus merupakan tujuan hidup. seorang muslim yang berakidah menyadari bahwa ia harus bekerja. Sebab penangan kerja dengan kedisplinan akan menghasilkan sesuatu secara maksimal dan membahagiakan. B. Keyakinan ini didorong oleh keyakinan yang lain bahwa allah sangat dekat padanya. Dan agar kerjanya berhasil baik. bahkan selalu menyertainya dalam usaha dan aktivitas-aktivitasnya. Karena itu bila seseorang muslim ingin berhasil. Akidah Dapat Menumbuhkan Kedisiplinan. Artinya. . Bukti mengenai hal ini adalah fitrah manusia untuk mengakui bahwa mustahil ada dua pencipta alam yang memiliki sifat dan kemampuan yang sama 1. tetapi setiap manusia memiliki fitrah untuk sejalan dengan Islam sebelum dinodai oleh penyimpangan-penyimpangan. Fungsi tersebut antara lain: A. Aqidah Berpengaruh Dalam Peningkatan Etos Kerja. sebagai pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai khalifah Allah. Akidah yang mantap akan mampu menempatkan diri seseorang sebagai makhluk berdisiplin tinggi dalam kehidupanya. adalah kepatuhan dan ketaatan dalam mengikuti semua ketentuan dan tata tertib yang berlaku. termasuk hukum alam (sunnah allah) dengan kesadaran dan tanggung jawab. diperlukan sikap displin. akan selalu merasa optimis dan merasa akan berhasil dalam segala usahanya. seperti disebut oleh beberapa Ulama. C. Setiap bayi yang lahir tidak mengetahui apa-apa. 2. Dalam konteks peningkatan kualitas hidup displin sangat dituntut terutama: 1. Disiplin dimaksud. Disiplin dalam bekerja. Disiplin dalam waktu. ia harus berdisplin.4 Fungsi Aqidah Sebagai hal yang sangat fundamental bagi seseorang.lahir telah mengetahui rincian agama Islam. Tanpa dsiplin. Disiplin adalah kata kunci untuk keberhasilan.Sebab manusia yang di dalam dirinya tertanam akidah atau keyakinan yang kuat. Akidah Dapat Menimbulkan Optimisme Dalam Kehidupan.

dan keratif dalam penanganan kerjanya. Terkait dengan susunan tertib syariat. Selain berisi hukum dan aturan. Dengan demikian melalui aqidahnya akan tersembul etos kerja yang baik yang tercermin dari ciri-ciri berikut ini: 1) Memiliki jiwa kepeloporan dalam menegakan kebenaran Kepeloporan disini dimaksud sebagai mengambil peran secara aktif untuk mempengaruhi orang lain agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya.Sebab seseorang yang memilki keyakinan yang mantap akan selalu berupaya keras untuk keberhasilan kerjanya. Dengan semangat semacam ini seorang muslim selalu berusaha mengambil posisi dan memainkan peranan positif. syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. 2. Syariat 2. 3) Memiliki rasa iri yang mendalam pada perbuatan tidak merasa puas dalam berbuat kebajikan. ia memilki kemampuan untuk mengambil posisi dan sekaligus memainkan peran (role) sehingga kehadiranya selalu dirasakan memberikan spirit bagi munculnya semangat peningkatan kualitas hidup setiap oran di sekitarnya. serta tidah mudah menyerah bila berhadapan dengan cobaan dan rintangan. dinamis. Tipe muslim yang memilki aqidah yang kaut akan tampak dari semangatnya yang tak kenal lelah melakukan berbagai aktivitas untuk mencapai dan menegakan kebaikan. Jadi. ia akan menepati cita-citanya secara serius dan cermat. Maka oleh sebagian penganut Islam. 2) Memiliki perhitungan (kalkulatif) Setiap langkah dalam hidupnya selalu diperhitungkan dari segala aspek.1 Pengertian syariat Syariat Islam adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Muslim. dan tentu saja sebuah perhitungan yang rasional. dan memberi contoh kepada orang yang disekitarnya. Sekali dia berniat. sebagai bagian dari pemenuhan kataatanya pada Allah. Al Qur'an dalam surat Al Ahzab ayat 36 yang berbunyi : . syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. termasuk untung dan resikonya.

Kedudukannya sebagai Pokok Syari'at Islam dimana Al Qur'an itu asas . perkara yang dihadapi umat Islam dalam menjalani hidup beribadahnya kepada Allah SWT itu dapat disederhanakan dalam dua kategori. yaitu apa yang disebut sebagai perkara yang termasuk dalam kategori Asas Syara' dan perkara yang masuk dalam kategori Furu' Syara'. niscaya akan diterangkan kepadamu. maka umat Islam dapat menentukan sendiri ketetapannya itu. Oleh sebab itu.Artinya : “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min. sesat yang nyata” (QS Al Azhab 73:33) mengajarkan bahwa sekiranya Allah dan Rasul-Nya sudah memutuskan suatu perkara. janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu. maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan lain. niscaya menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Qur'an itu sedang diturunkan. secara implisit dapat dipahami bahwa jika terdapat suatu perkara yang Allah dan Rasul-Nya belum menetapkan ketentuannya. apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun” (QS 5:101) Dengan demikian. Yang berbunyi : Artinya : “Hai orang-orang yang beriman. akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Pemahaman makna ini didukung oleh ayat Al Qur'an dalam Surat Al Maidah (QS 5:101) yang menyatakan bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan ketentuannya sudah dimaafkan Allah.   Asas Syara' Yaitu perkara yang sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al Qur'an atau Al Hadits. Allah mema`afkan (kamu) tentang hal-hal itu.

Makna pertama adalah agama. syariah bermakna agama secara keseluruhan yang mencakup dasar dan bagian-bagiannya. ialah keadaan yang terpaksa atau dalam keadaan yang membahayakan diri secara lahir dan batin.  Furu' Syara' Yaitu perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuannya dalam Al'quran dan Al Hadist. Jika keadaan darurat itu berakhir maka segera kembali kepada ketentuan syariat yang berlaku.pertama Syara' dan Al Hadits itu asas kedua Syara'. Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. dengan makna ini. kecuali dalam keadaan darurat. yaitu apa-apa yang Allah tetapkan untuk hambahamba-Nya dan mengutus utusan dengan kitab-kitab untuk menyampaikannya dan untuk menunjukkan manusia kepada kebaikan akhlak. pada dasarnya mengikat umat Islam seluruh dunia dimanapun berada. syariah mempunyai dua makna. Pengertian Secara Istilah Secara istilah. pertama makna umum dan kedua makna khusus. sejak kerasulan Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. demikian pula dalam memanfaatkan keadaan tersebut tidak berlebihan. muamalah dan dalam hubungan dengan Sang Pencipta. Sifatnya. dan keadaan tersebut tidak diduga sebelumnya atau tidak diinginkan sebelumnya. Kedudukannya sebagai cabang Syariat Islam. Perkara atau masalah yang masuk dalam furu' syara' ini juga disebut sebagai perkara ijtihadiyah. Sifatnya pada dasarnya tidak mengikat seluruh umat Islam di dunia kecuali diterima Ulil Amri setempat menerima sebagai peraturan / perundangan yang berlaku dalam wilayah kekuasaanya. sebagaimana firman Allah : Artinya : "Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim. Keadaan darurat dalam istilah agama Islam diartikan sebagai suatu keadaan yang memungkinkan umat Islam tidak mentaati Syariat Islam. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama .

dan hukum syariah di bagi menjadi tiga: Hukum Syariah I'tiqadiyah (Tauhid). syariah di sebut untuk bagian-bagian agama yang termasuk di dalamnya masalah-masalah ibadah. Selain sebagai sumber ajaran Islam. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. 2.yang kamu seru mereka kepadanya.2 Sumber hukum islam 1. yaitu menegakkan tauhid dengan meng-esa-kan Allah. membenarkan apa yang sebelumnya. Makna kedua adalah makna yang khusus. dan dengan ini. maka syariah berarti dasar agama. yaitu hukum-hukum syariah amaliyah (fiqih). dengan makna ini. Hukum Syariah Akhlaqiah (Tahdzib). dan Hukum Syariah Amaliyah (Fiqih). Allah berfirman : Artinya : "Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran. yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. dengan makna ini juga berarti syariah tidak sama dengan syariah yang lainnya." (QS Al-Maidah : 48) Dan agama berarti hukum-hukum dan aturan-aturan. (QS Saba 34:28) Berbunyi : . maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Al Qur'an disebut juga sebagai sumber pertama atau asas pertama Syara'. Al Qur'an Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman (QS Saba 34:28). Untuk tiap-tiap umat diantara kamu. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)." (QS Asy-Syura : 13) Setiap nabi dan rosul di perintahkan untuk menegakkan agama Allah.

Misalnya. peraturan yang berhubungan dengan Dzat dan Sifat Allah swt. Ijtihad Ijtihad adalah sebuah usaha untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadist. antara lain : A. iman kepada rasul-rasul-Nya. kesepakatan para-para ulama B.Al HADIS. Dalam upaya memahami isi Al Qur'an dari waktu ke waktu telah berkembang tafsiran tentang isi-isi Al Qur'an namun tidak ada yang saling bertentangan. ada halhal ibadah tidak bisa di ijtihadkan. untuk kemaslahatan umat D. merupakan Kumpulan yang Khusus memuat 'Ucapan-ucapan nabi Muhammad' dan 'Cerita-cerita tentang Nabi Muhammad'. Ijtihad dilakukan setelah Nabi Muhammad SAW wafat sehingga tidak bisa langsung menanyakan pada beliau tentang sesuatu hukum. Beberapa macam ijtihad. maudu' 3. Hadits Shaheh 3. Namun. yaitu: 1. yang harus iman kepada-Nya. yaitu hukum atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dasardasar keyakinan agama Islam. dan iman kepada hari akhir termasuk di dalamnya . 2. yang tidak boleh diragukan dan harus benar-benar menjadi keimanan kita. kitab-kitab-Nya. malaikatmalaikat-Nya. tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. untuk segenap manusia dibagi menjadi tiga bagian. Ijma. Hadits Hasan 2. Al Hadist 1. diumpamakan dengan suatu hal yang mirip dan sudah jelas hukumnya C.AL QUR'AN.3 Pembagian Syariat Islam Hukum yang diturunkan melalui Nabi Muhammad saw. Maslahah Mursalah. Qiyas.” (QS Saba 34:28) Al Qur'an merupakan kitab suci terakhir yang turun dari serangkaian kitab suci lainnya yang pernah diturunkan ke dunia. merupakan Kitab Suci yang Oleh Pemeluknya dianggap sebagai 'Suara Tuhan' yang dituliskan. .Artinya : “Dan Kami tidak mengutus kamu. 'Urf. Ilmu Tauhid. 2. kebiasaan Perbedaan Al Qur'an dan Al Hadist . Hadits Dhaif 4. melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan.

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Ajaran Islam memberikan kebebasan untuk memilih agama. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. termasuk larangan berbuat musyrik dan murtad: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu. Barangsiapa yang .” (QS Al-Baqarah [2]: 256).4 Tujuan Syariat Islam Menurut buku “Syariah dan Ibadah” (Pamator 1999) yang disusun oleh Tim Dirasah Islamiyah dari Universitas Islam Jakarta. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah. Ilmu Fiqh mengandung dua bagian: pertama. puasa. 2. serta iman kepada qadar baik dan buruk. yaitu yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan manusia dengan Tuhannya. yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya. Kedua.kenikmatan dan siksa. segala peraturan yang mengarah pada perlindungan keutamaan dan mencegah kejelekan-kejelekan. untuk terpeliharanya ajaran Islam dan terciptanya rahmatan lil‟alamin. Ilmu Fiqh. zakat. Akan tetapi. muamalat. dan dilarang berdusta dan berkhianat. 3. ada 5 (lima) hal pokok yang merupakan tujuan utama dari Syariat Islam. ibadah. yaitu: 1. seperti ayat Al-Quran: Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Ilmu tauhid ini dinamakan juga Ilmi Aqidah atau Ilmu Kalam. yaitu peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pendidikan dan penyempurnaan jiwa. harus memenuhi janji. Dan ibadah tidak sah (tidak diterima) kecuali disertai dengan niat. maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. ibadah dan akhlak umat. bagi siapa yang dikehendakiNya. Ilmu Akhlak. maka Allah SWT telah membuat peraturan-peraturan. Ilmu Fiqh dapat juga disebut Qanun (undang-undang) 2. seperti kita harus berbuat benar. Misalnya. yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan antara manusia dengan sesamanya. harus amanah. dan haji. Memelihara kemaslahatan agama (Hifzh al-din) Agama Islam harus dibela dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung-jawab yang hendak merusak aqidah. Contoh ibadah misalnya shalat.

Ayat Al-Quran menerangkan hal ini. seseorang yang telah mencederai orang lain. seseorang yang yang telah menyakiti orang lain. Dengan adanya Syariat Islam. Namun. atau daiat (ganti rugi) telah dibayarkan secara wajar. Akal manusia dibutuhkan untuk memikirkan ayat-ayat Qauliyah (Al-Quran) dan kauniah (sunnatullah) menuju manusia kamil. diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Ayat Al-Quran menegaskan: “ Hai orang-orang yang beriman. Memelihara akal (Hifzh al-‟aqli) Kedudukan akal manusia dalam pandangan Islam amatlah penting. maka dosa syirik maupun murtad akan ditumpas. Seperti . maka para pemilik harta benda akan merasa lebih aman.mempesekutukan Allah. Memelihara keturunan dan kehormatan (Hifzh al-nashli) Islam secara jelas mengatur pernikahan. maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dengan demikian seseorang akan takut melakukan kejahatan. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema`afan dari saudaranya. hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. karena Islam mengenal hukuman Had. dan siapa saja yang tidak boleh dinikahi 5. dan mengharamkan zina. qishash tidak diberlakukan jika si pelaku dimaafkan oleh yang bersangkutan.” (QS AnNisaa [4]: 48). (QS Al-Baqarah [2]: 178). Memelihara jiwa (Hifzh al-nafsi) Agama Islam sangat menghargai jiwa seseorang. dan hendaklah (yang diberi ma`af) membayar (diat) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik (pula). 4. maka baginya siksa yang sangat pedih. 2. diberlakukanlah hukum qishash yang merupakan suatu bentuk hukum pembalasan. yaitu potong tangan dan/atau kaki. 3. akan dicederai. Salah satu cara yang paling utama dalam memelihara akan adalah dengan menghindari khamar (minuman keras) dan judi. Oleh sebab itu. Memelihara harta benda (Hifzh al-mal) Dengan adanya Syariat Islam. akan disakiti secara setimpal. Seseorang yang telah membunuh orang lain akan dibunuh. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Didalam Syariat Islam telah jelas ditentukan siapa saja yang boleh dinikahi. orang merdeka dengan orang merdeka. hendaklah (yang mema`afkan) mengikuti dengan cara yang baik.

atau tabiat. Dilihat dulu akar masalahnya dan apa yang dicurinya serta kadarnya. Ada batasan tertentu dan alasan yang sangat kuat sebelum diputuskan. buruk. Ia dengan takwa merupakan'buah' pohon Islam yang berakarkan akidah. dapat dilihat dari berbagai sunnah qauliyah (sunnah dalam bentuk perkataan)Rasulullah. tentunya hukuman berat sudah pasti buatnya. berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS Al-Maidah [5]: 38). Dengan demikian Syariat Islam akan menjadi andalan dalam menjaga suasana tertib masyarakat terhadap berbagai tindak pencurian. Hukuman ini bukan diberlakukan dengan semena-mena. akhlak disebut sebagai ilmu akhlak yang mempunyai arti sebagai studi yang sistematik tentang tabiat dari pengertian nilai baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluk. 3. Berbeda dengan para koruptor yang sengaja memperkaya diri dengan menyalahgunakan jabatannya. Jika ia mencuri karena lapar dan hanya mengambil beberapa butir buah untuk mengganjal laparnya. tentunya tidak akan dipotong tangan. Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam. Akhlak 3. potonglah tangan keduanya (sebagaimana) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.yang tertulis di dalam Al-Quran: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri.1 Pengertian Ahlak Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. seharusnya benar. Dalam Encyclopedia Brittanica. bercabang dan berdaun syari'ah. salah dan sebaginya tentang prinsip umum dan dapat diterapkan terhadap sesuatu. selanjutnya dapat disebut juga sebagai filsafat moral. tingkah laku. Pentingnyakedudukan akhlak. Diantaranya adalah: . Jadi bukan berarti orang mencuri dengan serta merta dihukum potong tangan.

sesuatu pekerjaan dapat di katakan ikhlas. lawan dari . Benar atau jujur Benar atau jujur termasuk golongan akhlak al-karimah. ingin mendapat nama dan lain sebagainya. ialah emas tulen. kalau pekerjaan itu di lakukan semata-mata karena Allah saja.Akhlak Nabi Muhammad. Benar artinya sesuainya sesuatu dengan kenyataan yang sesungguhnya. disertai dengan usaha atau ikhtiar c. yang diutus menyempurnakan akhlak manusia itu. ibarat emas. Qona‟ah Qona‟ah ialah menerima dengan rela apa yang ada atau merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Adakala ia malu kepada dirinya sendiri.2 Pembagian Akhlak Secara garis besar akhlak dapat dibagi menjadi dua. dan ini tidak saja berupa perkataan tetapi juga perbuatan. Maksud bersih disini ialah bersihnya sesuatu pekerjaan dari campuran motif-motif yang selain Allah. Jadi. atau kepada orang lain. mengharap ridhonya dan pahalanya 3. yaitu sebagai berikut:  Akhlak Al-Karimah ( Mahmudah ) Akhlak Al-Karimah yaitu akhlak yang senantiasa berada dalam kontrol ilahiyah yang dapat membawa nilai-nilai positif dan kondusif bagi kemaslahatan ummat. Adapun yang tergolong kepada akhlak al-karimah atau akhlak yang mulia di antaranya : 1. bersih dari segala macam campuran yang lain seperti: perak dan lain sebagainya. Ketiga macam ini lebih-lebih malu kepada ) yaitu bohong atau dusta ). seperti ingin di puji orang. Memohon kepada tuhan tambahan yang pantas. Ikhlas Ikhlas adalah murni atau bersih.am bahasa arab benae atau jujur di sebut siddik ( kizbu ( 2. Menerima dengan rela apa yang ada b. disebut akhlak Islami karena bersumber dari wahyu Allah yang kini terdapat dalam Al-Qur'an yang menjadisumber utama ajaran Islam. Dal. Tidak tertarik oleh tipu daya dunia 4. Malu Malu ialah perasaan undur seseorang sewaktu lahir atau tampak dari dirinya sesuatu yang membawa ia tercela. 3. Qona‟ah dalam pengertian yang luas sebenarnya mengandung lima perkara: a. tak ada campuran. Menerima dengan sabar ketentuan tuhan d. atau adakala juga malu kepada Allah.

baik dengan maksud supaya kenikmataan itu berpindah ketangan sendiri atau tidak “Takabbur itu ialah menolak .Allah merupakan sendi keutamaan dan pokok dasar budi pekerti yang mulia. sebab dengan adanya malu kepada Allah orang tidak akan berani durhaka kepada Allah dengan melanggar segala larangannya serta mengabaikan perintah-perintahnya. karena itu Nabi SAW barkata: kebenaran dan menghinakan orang lain” ( HR. Sikap yang demikian berakibat dia tidak tahu dirinya. tinggi atau mulia. baik sewaktu dilihat orang maupun tidak. melebihi orang lain. pendek kata merasa dirinya serba hidup.  Akhlak Mazmumah Akhlak mazmumah yaitu akhlak yang tidak dalam kontrol ilahiyah. dan ini tidak saja menyangkut perkataantetapi juga perbuatan. atau berasal dari hawa nafsu yang berada dalam lingkaran syaithoniyah dan dapat membawa suasana negatif serta destruktif bagi kepentingan umat islam Macam-macam akhlak mazmumah  Bohong atau dusta Bohong atau dusta adalah pernyataan tentangn suatu hal yang tidak cocok dengan kenyataan yang sesungguhnya. dan kelebihan atau kebenaran orang lain.  Takabbur Takabbur ialah salah satu diantara akhlak yang tercela pula. Muslim )  Dengki Dengki atau kata arabnya “hasad” jelas termasuk akhlak mazmumah. sukar menyadari kelemahan atau kesalahan dirinya. ia merupakan pokok dan induk dari bermacam-maacm akhlak yang buruk. yang tidak saj amerugikan masyarakat pada umumnya tetapi juga merugikan orang itu sendiri. dusta adalah suatu hal yang sangat terkutuk dan tercela. Dengki itu ialah rasa atau sikap tidak senang atas kenikmatan yang di peroleh orang lain dan berusaha untuk menghilangkan kenikmatan itu dari orang lain tersebut. Arti takabbur ialah merasa atau mengaku dirinya besar. Dalam pandangan agama.

Bahkan.Orang yang tidak pernah berdo‟a adalah orang yang tidak menerima keterbatasan dirinya sebagai manusia karena itu dipandang sebagai orang yang sombong . dan pamrih dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. ajaran berbakti kepada kedua orang tua ini menempati urutan kedua setelah ajaran menyembah kepada Allah S. yaitu rendah hati di hadapan Allah. Ahlak baik terhadap orang tua Salah satu ajaran paling penting setelah ajaran Tauhid adalah berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua. karena ia mampu menembus kekuatan akal manusia.w. karena ia merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia. yaitu memohon apa saja kepada Allah.3 Ahlak baik terhadap Allah SWT. Kekuatan do‟a dalam ajaran Islam sangat luar biasa. Seorang muslim beribadah membuktikan ketundukan terhadap perintah Allah. yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. yaitu mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi.t.  Tawakal kepada Allah.  Berdo‟a kepada Allah. sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatu. B. Dalam Al-Qur‟an disebutkan: . Akhlak Baik Terhadap Allah SWT  Beribadah kepada Allah. yaitu melaksanakan perintah Aalh untuk menyembah-Nya sesuai dengan perintah-Nya. Sesama manusia Dan Lingkungan A. oleh karena itu tidak layak kalau hidup dengan angkuh dan sombong. suatu perilaku yang tidak disukai Allah. Do‟a merupakan inti ibadah. tidak mau memaafkan orang lain. menurut pendapat banyak ulama. Mengakui bahwa dirinya rendah dan hina di hadapan Allah Yang Maha Kuasa.  Tawaduk kepada Allah. Oleh karena itu berusaha dan berdo‟a merupakan dua sisi tugas hidup manusia yang bersatu secara utuh dalam aktifitas hidup setiap muslim.3.  Berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah melahirkan ketenangan dan ketentraman hati.

Ahlak baik terhadap sesama manusia Banyak sekali rincian yang dikemukakan Al-Qur'an berkaitan dengan perlakuan sesama manusia. Petunjuk dalam hal ini bukan hanya dalam bentuk larangan melakukan hal-hal negative seperti membunuh. “‫ “األب الذي زوجك‬: bapak-ibu yang mengawinkan. dan ucapan yang dikeluarkan adalah ucapan yang baik. yaitu bapak-ibu mertua. hal ini dijelaskan dalam surat an-Nur ayat 24 yakni : Artinya: "Pada hari (ketika). maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia” (Q. “‫ “األب الذي علمك‬: bapakibu yang mengajarkan. Pertama. tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjaka (An-Nur : 24). Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. menyakiti badan. yaitu bapak-ibu guru. lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan penerimanya). C. yaitu bapak-ibu kandung. tetapi juga sampai kepada menyakiti hati dengan cara menceritakan aib sesorang dibelakangnya. Allah Maha Kaya Lagi Maha Penyantun” (al-Baqarah :263) Di sisi lain Al-Qur'an menekankan bahwa setiap orang hendaknya didudukan secara wajar. atau mengambil harta tanpa alasan yang benar.ْ ‫ك‬ ْ ‫ب‬ ْ ‫دو‬ َ‫و‬ ُ‫ب‬ َ ُ‫َ إِماا َي ْبل‬ َ َ ‫ر‬ ََ ‫د‬ ‫سانا‬ َ َ ِ‫ا إ‬ َ ُ ْ‫لا َتع‬ َ َ‫ُّك أ‬ ََ ‫رب‬ َ ‫غناَ عِ ن‬ ِ ‫ال‬ َ ‫ك َب‬ َ ْ‫ْن إِح‬ َ ‫ال‬ َ ُ‫لا إِيااه‬ َ ‫ضى‬ َ ‫ق‬ َ ِ ‫والِدَ ي‬ ِ‫و‬ َ َ َ ‫ما‬ َ ‫ما‬ ُ‫ح‬ ‫ريما‬ َ ‫ق ْول‬ ُ ‫وقُل لا‬ ُ ْ‫هر‬ َ‫و‬ ‫مآ أُف‬ ُ ‫الَ َتقُل لا‬ َ‫ف‬ ُ َ‫كال‬ ‫ما أَو‬ ُ‫د‬ ِ َْ َ‫ه‬ َ ‫ما‬ َ‫ه‬ َ ‫لَ َت ْن‬ َ َ َ‫ه‬ َ‫ه‬ َ‫ه‬ َ َ‫أ‬ ِ‫ك‬ “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. al-Isra’ / 17:23) Ada tiga kelompok yang disebut orang tua dalam ajaran Islam. Ketiga kelompok inilah yang diwajibkan atas kita untuk menghormati dan berbuat baik kepadanya. Dalam hal ini Allah berfiman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 263 yakni: Artinya: "Perkataan yang baik dan pemberian ma'af. “ ‫األب الذي‬ ‫ “ولدك‬: bapak-ibu yang melahirkan. Kedua. Tidak masuk kerumah orang lain tanpa izin. s. Ketiga. tidak perduli aib itu benar atau salah.” . lidah. jika bertemu saling mengucapkan salam.

tetapi tidak dilandasi aqidah. serta kesemuanya memiliki ketergantungan kepada-Nya. sehingga ia tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia itu sendiri. tumbuh-tumbuhan dan benda-benda tak bernyawa semuanya di ciptakan oleh Allah SWT. dan terhadap proses yang sedang terjadi. Iman menunjukkan makna aqidah. Pada dasarnya akhlak yang diajarkan al-Qur'an terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. baik binatang. Sedangkan perbuatan baik yg didorong oleh keimanan terhadap Allah sebagai wujud pelaksanaan syariah disebut amal saleh. syariah dan akhlak dalam Al-Qur’an disebut iman dan amal saleh. karena hal ini berarti tidak memberi kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan penciptaannya. 24:55) : “Allah menjanjikan bagi orang-orang yg beriman diantara kamu dan mengerjakan amal saleh menjadi pemimpin di bumi sebagaimana Ia telah menjadikan orang-orang dari sebelum . atau memetik bunga sebelum mekar. serta bimbingan. tetapi belum tentu dipandang benar menurut Allah. dan menjadi milik-Nya. 3. Binatang. Perbuatan baik adalah perbuatan yg sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.D. Keyakinan ini mengantarkan seorang muslim untuk menyadari bahwa semunya adalah "umat" Tuhan yang harus diperlakukan secara wajar dan baik. Yang demikian mengantarkan manusia bertangung jawab. tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda yang tidak bernyawa. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman. agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaanya. Kerena itu didalam Al-Qur’an kata amal saleh selalu diawali dengan kata iman. Antara lain firman Allah dalam (An-Nur. maka perbuatannya hanya dikategorikan sebagai perbuatan baik. pemeliharaan. Dalam pandangan Islam. sedangkan amal saleh menunjukkan pengertian syariah dan akhlak. PENUTUP Aqidah. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Akhlak baik terhadap lingkungan Yang dimaksud dengan lingkungan adalah segala sesuatu yang disekitar manusia. seseorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang. Ini berarti manusia dituntut mampu menghormati proses yang sedang berjalan. Seseorang yg melakukan perbuatan baik.

mereka tidak menserikatkan Aku dengan sesuatupun. maka mereka itu adalah orang-orang yg fasik” (An-Nur. Dan barang siapa ingkar setelah itu. Syariah dan Ahlak. dan mengokohkan bagi mereka agama mereka yg Ia Ridhai bagi mereka.html . Sumber : http://ilfen. syariat dan ahlak secara bersamaan agar dapat mendapat ridha Allah SWT. Demikian makalah ini kami tulis. 24:55) Terjemahan Oleh karena itu sebagai muslim dan muslimah yang taat kita harus menjalankan Aqidah . Mereka menyembah (hanya) kepada-Ku. Semoga kita semua termasuk golongan orang yang benar.blogspot.mereka (kaum muslimin dahulu) sebagai pemimpin. agar dapat memahami lebih dalam apa itu Aqidah. dan menggantikan mereka dari rasa takut mereka (dengan rasa) tenang. yang kami harap dapat berguna untuk kami khususnya dan untuk teman-teman .com/2012/12/makalah-tentang-aqidahshariat-dan ahlak_8376.