KAMUS BIOLOGI

M IKROBIOLOGI

KAMUS BIOL0 GI MIKROBIOLOGI Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur 1990 .

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian isi kandungan kamus mi dalam sebarang bentuk. fotokopi. Diatur Huruf oleh : Ultimate Print Muka Taip Teks: New Baskerville Saiz Taip Teks: 10/12 poin Dicetak oleh Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka Lot 1037. Mukim Perindustrian PKNS Ampang/Hulu Kelang Selangor Darul Ehsan Harga: $5. Dewan Bahasa dan Pustaka. mekanik rakaman.00 . Kuala Lumpur. dan dengan apa-apa cara pun sama ada secara elektronik.1345-7 Cetakan Pertama 1990 © Hakcipta Dewan Bahasa dan Pustaka 1990 Hakcipta terpelihara. atau lain-lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah.KK576-4471-4101 15BN983-62.

Sulong Ahmad Haji Kamaruddin V .SIDANG PENYEJSUN Editor Othman Ismail (Ketua) Halimah Haji Ahmad Editor Penyelaras Dr. Baharuddin Salleh Penyusun Dr.

.

KANDUNGAN Kata Pengantar Pendahuluan Panduan Menggunakan Kamus Kamus Biologi: Mikrobiologi ix xi mi xiii 1 — 61 — Daftar Istilah Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia - 63 74 Vii .

.

Kimia. Sulong Ahmad Haji Kamaruddin selaku Penyusun yang telah berusaha bersungguh-sungguh menangani kamus mi sehingga selesai. Madya Dr. Pada kesempatan in saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada sidang penyusun yang diketuai oleh Encik Othman Ismaii selaku Ketua Editor. Majlis mi telah merangka penerbitan kamus istilah Sains Asas . Mudah-mudahan kamus mi dapat membakukan peuggunaan istilah Mikrobiologi dan memberikan manfaat kepada para pelajar dan orang ramai yang menceburkan din di dalam bidang mi atau mereka yang ingin mengetahui ilmu di dalam bidang mi khususnya. dan Matematik dengan menentukan entri bidang-bidang mi menurut subbidangnya terlebih dahulu sebelum diterbitkan oleh negara masing-masing. dan sejak tahun 1983 Majlis mi telah membincangkan entri subbidang.Biologi. Sehubung dengan itu. Prof. Terima kasih juga ditujukan kepada &emua yang terlibat dengan penerbitan kamus mi. Fizik. Puan Halimah Haji Ahmad selaku Editor. Kamus mi memuatkan lebih kurang 423 kata masukan istilah Mikrobiologi yang telah diputuskan pada Sidang Ke-24 Mabbim. ix .KATA PENGANTAR Dengan terbitnya Kamus Istilah Biologi: Mikrobiologi mi hermakna bertambah sebuah lagi kamus istilah Sin Kamus Istilah Mabbim yang dirangka oleh Majlis Bahasa Brunei DarussalamIndonesia-Malaysia (Mabbim). Baharuddin Salleh selaku Editor Penyelaras. bidang-bidang tersebut. dan Dr. Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia (JKTBM) yang mewakili Malaysia ke Majlis tersebut. melaluijawatankuasa Istilah Biologi Antara Universiti (JIBAU) telah menakrifkan entri istilah yang telah disepakati oleh ketiga-tiga negara itu dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang menjadi urusetia JKTBM.

dan dapat rneningkatkan pembinaan dan pegembangan bahasa kebangsaan kita amnya. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 1 Februari 1990 x . Noor Ketua Pengarah. HajiJumaat bin Dato’ Haji Mohd.

Walau bagaimanapun beberapa entri telah digugurkan kerana difikirkan hanya kata masukan yang khusus sahaja dalam subbidang Mikrobiologi dimasukkan. P. Dictionary of Scient~fic and Technical Terms. Science and Technology Dictionary.). T. S. 1984. (ed. New York: McGraw-Hill Book Company. McGraw-Hill Dictionary ofBiology.). Usaha penyusunan kamus mi sebenarnya sejajar dengan keputusan Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim) yang sebelum 3 November 1987 dikenali sebagai Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) berhubung dengan kamus istilah. Oleh sebab Mabbim telah menetapkan yang bidang biologi dibincangkan menurut subbidangnya. (ed.PENDAHULUAN Syukur alhamdulillah diucapkan ke hadrat Ilahi kerana hanya dengan izin-Nyajuga Kanius Istilah Biologi: Mikrobiologi mi dapat diselesaikan penyusunannya dalam bentuk seperti yang dipaparkan mi. Paker. Edinburg: Chambers Ltd. JIBAU telah memutuskan untuk menerbitkan istilah subbidang Mikrobiologi. Sewaktu penyusunan dan pengeditan kamus mi dilakukan beberapa buah buku telah digunakan. Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia (JKTBM) melalui Dewan Bahasa dan Pustaka dan anggota Jawatankuasa Istilah Biologi Antara Universiti (JIBAU) telah bekerjasama menanganinya sehingga seiesai dan dapat diterbitkan. 1984. New York: McGraw-Hill Book Company.C. xi . _____ 1984. Disebabkan beberapa hal yang tidak dapat dielakkan. antaranya ialah: Collocott. hanya pada tahun 1989 dapat dimulakan pengeditan kamus mi dan diterbitan pada tahun mi. Untuk tujuan itu. Penerbitan Kamus mi merupakan langkah memantapkan istilah yang telah terbentuk seperti yang terdapat pada buku-buku istilah yang pernah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka.

(25th Edition). Ward. Asas Mikrobiologi dengan Penggunaannya (Terjemahan) DBP. Sulong Ahmad Haji Kamaruddin selaku Penyusun. Saunders.. Othman Ismail Ketua Editor Kuala Lumpur 1 Februari 1990 xii . Katherine M. Madya Dr. Dr. Stiles.Sandra Holmes. New York: McGraw-Hill Book Company. K.. (9th Edition). Henderson ‘sDictionary of Biological Tenns. Maklum balas yang membina daripada pelbagai pihak sangat dialu-alukan agar dalam usaha kami selanjutnya kelemahan dan kekurangan dapat diatasi. Thomas D. Dorland~c Illustrated Medical Dictionary. 1989. W. Puan Halimah Haji Ahmad selaku Editor dan para Pegawai yang terlibat dengan penyediaan dan penerbitan Kamus mi. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. 1976. B. Handbook of Histology. Essex: Longman. Tokyo: Igaku Shoin Ltd. David M. dan kerana itu mungkin saja terdapat kelemahan dan kekurangan baik dalam aspek ketuntasan pemilihan entri istilah mahupun dalam aspek kecermatan penyusunannya. 1982. Brock. A. Brock. Walaupun kamus mi sudah dapat ditatapi oleh pengguna dan pembaca tetapi ilmu sentiasa berkembang. 1974. Baharuddin Salleh selaku Editor Penyelaras.

kata terbitan. bacteriologist) 3. a— tanpa. bacteria. Contohnya: kolera (Ig. antigen. kata majmuk atau frasa. Jika terdapat istilah yang bersinonim. semuanya diperlakukan sebagai kata masukan yang tersendiri dan dimuatkan mengikut urutan huruf pertamanya. bakterion kayu kecil) 2. Y. muntah. anaemia. Y. Istilah yang ditakrifkan dalam kamus in baik yang berbentuk kata dasar.. 1’. Istilah yang tidak dianjurkan itu dimuatkan pada akhir takrif tersebut. dan dimuatkan juga sebagai kata masukan tetapi dirujuksilangkan kepada istilah yang dianjurkan. takrifnya diberikan pada istilah yang dianjurkan penggunaannya. dan otot memulas. haima darah) baktena (Ig. tisu kering. Semua kata masukan di dalam kamus mi dalam bahasa Malaysia dan diberikan padanannya dalam bahasa Inggeris serta asal usulnya (jika ada) di daiam kurungan dengan menggunakan huruf condong.PANDUAN MENGGUNAKAN KAMUS IN! Panduan mi disesuaikan daripada “Pedoman Umum Penulisan Draf Kamus Khusus”yang dijadikan pegangan sewaktu menyusun kamus mi.cholera) . genos menghasilkan) abli bakteriologi (Ig.. Kata Masukan 1. Contohnya: anemia (Ig. anti lawanan. Contohnya: antigen (Ig. xiii .

Kata masukan yang takrifnya berbilang. tuberculosis..Taun taun (ig. 3. kelainan takrif itu dinyatakan dengan angka Arab tebal. dan susut badan. Y.. osis keadaan berpenyakit) pembentukan tuberkel. oooo) 00000 bd. tuberculum bonjul kecil.. cholera) lih.. Contohnya: tuberkulosis (Ig. Huruf Condong Huruf condong digunakan dalam hal-hal yang berikut: xiv . tuberculum bonjul kecil) 1. 2. 2. tak selera makan. Batuk kei-ing. 2. L.e.. tubercl. kolera Takrif Semua takrifdiberikan selepas padanan bahasa asing dengan menggunakan huruf biasa.. L. Contohnya: tuberkel (Ig. c) Istilah bandingan atau istilah rujukan yang dimuatkan pada akhir takrif sesuatu kata masukan. Istilah sinonim yang dimuatkan pada akhir takrifsesuatu kata masukan. Contohnya: 00000 (Ig. Jenis Hurufdan Tanda Baca HurufTebal Huruftebal digunakan untuk menandai perkara yangberikut: a) b) Semua kata masukan.

Y. Tanda kurung bulat juga digunakan untuk menandai singkatan umum bagi sesuatu istilah pada sesuatu kata masukan kamus. Ig. Padanan istilah dalam bahasa asing pada entri istilah. khusus yang digunakan di dalam kamus mi. Anglo Saxon bandingkan Inggeris Latin lihat Middle English Perancis Yunani Singkatan/simbol yang sudah lazim digunakan di dalam Sesuatu bidang ilmu. bd. lih. b) Singkatan Singkatan A. dli. bd. Btu/ft 3. Arahan seperti lih. RNA. S.. M. Tanda Kurung Bulat a) Tanda kurung bulat digunakan untuk menandai padanan bahasa Inggeris pada kata masukan serta asal-usulnya. xv .a) b) 3. E. dan °C. L. 2. Contoh DNA. Pr.

.

bacterion kayu kecil) Keadaan yang bebas daripada bakteria. adenovirus. 1 . anaerob. aden kelenjar. adjuvant. L. Y. tumbuhan. bios nyawa) Organisma yang memerlukan oksigen bebas untuk melakukan respirasi.tanpa. agglutinare melekat bersama) Antigen yang merangsang penghasilan aglutinin apabila dimasukkan ke dalam badan haiwan. Mikroorganisma tertentu. adjuvan (Ig. Y. Y. Pr.A abakteria (Ig. dan haiwan peringkat tinggi termasuk dalam golongan mi. agglutinogen. agglutinoid. Y. aglutinogen (Ig. bacterzologist. logos ilmu) Orang yang mengkaji tentang bakteria. L. agglutinare melekat bersama) Aglutinin yang hanya boleh bergumpal dengan antigen homolognya tetapi tidak menjalani pengaglutinatan ahli bakteriologi (Ig. L. abacteria. aglutinoid (Ig. aerobe. aer udara. bacterion kayu kecil. agglutinin. Bd. aglutinin (Ig. Virus mi tidak begitu virulen jika dibandingkan dengan virus influenza. L. adenovirus (Ig. vivium racun) Kumpulan virus yang menjangkiti salur pernafasan atas. adjutare menolong) Bahan yang meningkatkan keberkesanan antigen tetapi bukan bersifat antigen. a. aerob (Ig. agglutinare melekat bersama) Antibodi khusus yang menyebabkan protein bakteria tertentu melekat di antara satu dengan yang lain untuk membentuk gumpalan.

Misalan anaerob ialah bakteria denitrifikasi.tanpa. anaerobe/anaerobic. anemia (Ig. amphoteros kedua-dua) Antibiotik antikulat yang dmhasilkan oleh Streptomyces nodosus. dan digunakan untuk terapi sistemik. antagonis (Ig. Y. antibiotik (Ig. anaerob (Ig. aerudara. antagonistes lawanan) Bahan atau organisma yang berantagonisme. atau kerana kekurangan hemoglobin dalam sel darah merah. Y. Penyakit mi jarang berjangkit kepada manusia. tisu akan kekurangan oksigen dan badan menjadi sangat lemah.tanpa. Y anti lawanan. Y. anaemia. bios nyawa) Organisma yang tidak memerlukan oksigen bebas untuk melakukan respirasi. actinobacillosis. Y. antibiotic. antagonist. haima darah) Gejala yang berlaku kerana kekurangan sel darah merah dalam darah. penyakit mi menyebabkan gejala ‘lidah kayu’ yang boleh membawa maut. dan berupaya 2 . anti lawanan. bacillus kayu) Penyakit yang biasanya menyerang tisu lembut pada lembu yang disebabkan oleh hakteria genus Actinobacillus. amfoterisin (Ig. Y. antibiosis (Ig. antagonisme (Ig. apabila satu organisma membahayakan yang satu lagi. Ampisilin merencat pembentukan dinding sel bakteria. ampicillin) Antibiotik separa sintetik yang dihasilkan melalui pengubahsuaian kimia penisilin. a. amphotericin. bios nyawa) Bahan yang dihasilkan oleh mikroorganisma. L. Y. antagonism. antagonistes lawanan) Pertalian di antara dua organisma. bios nyawa) Perencatan salah satu organisma akibat tindakan antibiotik yang dihasilkan oleh organisma yang satu lagi. a. Pada lidah. antibiosis.aktinobasilosis antibiotik aktinobasilosis (Ig. Y. ampisilin (Ig. Dengan itu. aktis pancaran. Ampisilin dihasilkan oleh kulat Penicillum tertentu. Keadaan mi menyebabkan darah kurang berupaya mengangkut oksigen yang secukupnya untuk keperluan badan.

yang dihasilkan oleh kulat Penisillium notatum. genos menghasilkan) Protein asing yang merangsang set limfosit untuk menghasilkan antibodi padanannya. anti lawanan. antigtobulin (Ig. atau bahan asing yang mengandungi protein. genos menghasitkan) Antigen tak khusus yang digunakan untuk mengesan sifilis. strep berbentuk rantai. asid borik. antigen Kahn (Ig. anti lawanan. dan tetramisin. anti lawanan. tuka. dan heksaktorofena. antistreptokinase (Ig. atkohot. Y. Kahn ahti sains Amerika. anti tawanan. aureomisin. Misatnya iodin. antiseptic.antigen antistreptokinase merencatkan pembiakan dan pertumbuhan mikroorganisma lain. anti lawanan. antigen. globulus bota kecit). antiseptik (Ig. antiserum (Ig. V. Misalan antigen iatah bakteria. anti tawanan. kloromisin. sepsis reput) Perencatan oleh antiseptik. Misalan antibiotik termasuklah streptomisin. virus. sepsis reput) Bahan kimia yang digunakan untuk membunuh atau mencegah pembiakan mikroorganisma pada permukaan kulit. Y. Antibodi yang mengikat dan memendakkan globulin. antiserum. antisepsis. Antiserum diperoteh daripada haiwan yang telah diimunkan. terutamanya bakteria. Y. serum cecairjernih) Serum yang mengandungi antibodi pada kadar yang dapat memusnahkan virus atau bakteria tertentu. Antibiotik yang pertama ditemui ialah penisilin. Antiseptik hanya digunakan pada permukaan luar. Y. antigen (Ig. V. 3 . antisepsis (Ig. kinase enzim) Antibodi yang meneutralkan kesan enzim streptokinase. dan alatan tertentu. yang dirembeskan oteh bakteria kumputan streptokokos. Y. anti tawanan. Antibiotik digunakan untuk merawat penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. sama ada secara penyuntikan antigen ke dalam badan atau jangkitan Semula jadi. Kahn antigen. L. antiglobulin. antistreptokinase.

anthrax. aplasia/aplastic. dan kuda. apthous) Luka yang berwarna putih dan pent di dalam mulut. anti lawanan. antivirus (Ig. lysis memecahkan) Antibodi yang meneutratkan streptolisin yang dirembeskan oleh bakteria kumputan streptokokus hemolisis A. V. anti tawanan. aptus (Ig.tanpa. artrospora (Ig. L. arthrospore. 4 . asepsis (Ig. antitoxin. V. antiviral/antivirus. vivium racun) Kumpulan virus tutaran artropod yang menyebabkan berbagaibagai jenis penyakit ensefalitis pada haiwan invertebrat. anti lawanan. Sebabsebab luka mi terjadi tidak diketahui. yang terbentuk akibat daripada penyerpihan filamen pada alga biru-hijau dan kulat. Antitoksin akan bergabung dengan toksin. vivium racun) Bahan yang merencatkan kesan virus. asepsis. L. V. atau makanan. V. a.tanpa. Misalan antivirus ialah interferon. Virus mi tidak stabil pada suhu bitik. arbovirus (Ig. antistreptolysin. antitoksin (Ig. dan seterusnya meneutralkan toksin itu. lembu.) Rangkaian spora rehat berdinding tebal. strep berbentuk rantai. arthron bersambung. yang tidak lengkap disebabkan terbantutnya perkembangan perimordium embrio. a. V. V. Penyakit mi berjangkit kepada manusia melatui sentuhan. sporos biji. V. arbovirus/arboruirus. pernafasan. toxikon racun) Antibodi yang dihasilkan oleh badan sebagai gerak batas terhadap toksin yang diketuarkan oleh agen jangkitan atau patogen. aplasia (Ig. antraks(Ig.antistreptolism asepsis antistreptolisin (Ig. plasis pembentukan) Pertumbuhan tisu atau organ. ar + bo bawaan artropod. Y anthrax arang terhakar) Penyakit berjangkit yang disebabkan oleh bakteria Bacillus antracis yang lazimnya menyerang haiwan ternakan seperti bin-bin. sepsis reput) Keadaan yang bebas daripada mikroorganisma. dan boleh dinyahaktiflan oteh natrium deoksilat.

autotoksin (Ig. autolysis. aures berwarna emas. autoantigen. autoantibody. sporos biji) Spora rehat diatom yang tetah menjatani pembiakan seks. V. a. autoantibodi (Ig. dan asid amino tertentu untuk hidup. autotoxin. autovaccine. body jasad) Antibodi yang melawan atau bertindak balas dengan jasadnya sendini. virulentus penuh dengan racun) Darjah keupayaan patogen. auxospore. aureomisin (Ig. 5 . autoantigen (Ig. gonos tahiran) Gamet betina pada kutat Ascomycete. askos kantung. lisis memecahkan) Penguraian tisu atau sel akibat tindak balas enzim hidrolisis yang dihasitkan oleh lisosom apabila sel tersebut rosak. V. mykes kulat) Antibiotik ktorotetrasilin yang mengawal penyakit tertentu yang disebabkan oteh mikroorganisma. anti tawanan. V. auto sendiri. aureomycrn. L. ascogonium. auxotroph. avirulent. genos menghasilkan) Antigen yang bertindak batas dengan limfosit organisma itu sendiri dengan menghasilkan antibodi. troph makanan) Mikroonganisma yang memerlukan faktor pertumbuhan yang tertentu seperti vitamin. vaccinus lembu) Vaksin yang dihasitkan oteh pesakit itu sendiri. Y. V. auto sendiri. autovaksin (Ig. auto sendiri. autolisis (Ig. anti tawanan. auksospora (Ig.tanpa. avirulen (Ig. V. auxanein menambah. auksotrof (1g. auto sendiri. yang tidak mampu menyebabkan penyakit.askogonium avirulen askogonium (Ig. auto sendiri. V. V. toxicon racun) Toksin yang memberi kesan yang mudarat kepada set itu sendini. V. auxanein menambah. L.

Guarin nama dua orang ahli sains Perancis) Vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit tuberkulosis pada manusia. bakterion kayu kecil) Bakteria yang boleh menukarkan ferum terlarut kepada ferum tak larut di dalam air. L. Y. bakterion kayu kecit) Mikroorganisma prokariot unisel yang pnimitif. iron bacteria. luminosus cahaya. L. infectus menjangkit. dan berperanan menguraikan ammonia. bacteria. luminous bacteria. biasanya bersimbiosis dengan ikan laut yang tahan terhadap kepekatan garam yang tinggi. bakteria(Ig. dis penyisihan. Tenaga yang dibebaskan Semasa denitrifikasi digunakan oleh baktenia untuk proses penghidupannya sendini. mi menyebabkan air tersebut berbau 6 . bacillus kayu. dan membiak secara belahan dedua.B Bacille Calmette Guerin (1g. bakterion kayu kecil) Baktenia psikrofihi yang berkilau. tant bahan) Bahan umum yang boleh memusnahkan atau mengawal pertumbuhan mikroorganmsma. disinfectant. dan nitrat tanah kepada gas nitrogen yang dibebaskan ke atmosfera. nitrit. de nyah. bakteria berkilau (Ig. L. Bacille Calmette Guerin. bakteria denitrifikasi (Ig. L. Calmette. V. denitnfying bacteria. Istilah inijuga dikenali sebagai vaksin BCG. bakteria ferum (Ig. Vaksin mi disediakan daripada basilus tuberkel manusia yang telah mengalami pengatenuatan. nitrium soda negatif) Baktenia yang terdapat dalam tanah. V. bahan penyahjangkit (Ig.

bakterioklorin (Ig bacteriochiorine. V. Misatnya Rhizobium yang berbentuk batang. Bakteria yang berubah bentuk setepas mengalami sesuatu proses. bakcterion kayu kecit. dan seturuh badan disetaputi protein. Ferum tak larut tersebut berkumput datam bendalir yang terdapat pada dinding set bakteria tersebut. bakteria sulfur hijau (Ig. bacteriophage. V. bakterin (Ig. A. chior warna kuning kehijauan) Sebatian yang memangkinkan proses pemfototurunan karbon 7 . Y. S. bacteriod. haima darah) Keadaan darah akibat kehadiran baktenia. V. phagein mernakan) Virus yang menjangkiti bakteria. Bakteria mi disuntik ke datam jasad untuk meningkatkan keimunan perumah daripada jangkitan bakteria yang berkaitan. bakterion kayu kecil. Sifat yang menyerupai bakteria. bakteriofaj (Ig.bakteria sulfur hijau bakterioklorin busuk. V. green sulphur bacteria. bakterion kayu kecil. male-specific bacteriophage. bakteriod (Ig. bakterion kayu kecil. V. bacteriemia/bacteriaemia. ekornya pendek. Virus mi menyerang bakteria dengan memasukkan motekul DNA ke dalam bakteria tersebut metatui ekornya. 2. bakterimia (1g. male specific jantan khusus. bakteriofaj khusus jantan (Ig. bakterion kayu kecit) Bakteniofaj yang hanya menjangkiti bakteria penderma Semasa proses pengkonjugatan. bakterion kayu kecil) Bakteria fotosintesis yang menggunakan hidrogen peroksida. iod bentuk) 1. bacterion kayu kecil) Baktenia yang tetah mengatami proses pengatenuatan atau dibunuh. Kepata virus mi berbentuk potihedron. dan bahan tam selain danipada oksigen sebagai penerima elektron. menjadi batang besar yang bercabang setetah menjangkiti akar turnbuhan kekacang. Y. bacterin.

V. bakteriosidin (Ig. lysis mernecahkan) Pemecahan set bakteria oleh bakteriolisin. bakterion kayu kecil. bakteriolisin (Ig bacteriolysin. logos ilmu) Kajian tentang baktenia. Bahan mi dihasilkan oleh baktenia tertentu yang menjatani fotosmntesis. V. bakterion kayu kecil. Bakteriotropin juga dikenali sebagai opsonin. bacteriotropin. V. bacteriochiorophyll. V. bacteriostatic. V. bacteriology. bakterion kayu kecil. lysis memecahkan) Antibodi khusus yang memecahkan set bakteria. bakteriostatik (Ig. bacteriotoxin. cadera membunuh) Antibodi yang boleh memusnahkan bakteria dengan bantuan bahan pelengkap. bakterion kayu kecil. bakterion kayu kecil. bakteriotoksin (1g. V. toxikon racun) Toksin yang dihasitkan oleh bakteria. bacteriocidin. bakteriologi (1g. bakterioklorofil (Ig. tropine racun) Antibodi yang menyebabkan bakteria tertentu menjadi lebiti peka terhadap tindakan fagosit. bakterion kayu kecil. bakteriolisis (Ig. chloros warna hijau. bakteriotropin (1g. bacteriolysis/bacteriolytic. stasis herdin diam) Bahan perencat pertumbuhan baktenia tanpa membunuhnya. Y. 8 . bakterion kayu kecil. bakterion kayn kecil. stasis berdin diam) Perencatan pertumbuhan dan metabolisme baktenia. V. Pigrnen mi digunakan oleh bakteria hijau dan ungu untuk menukar tenaga cahaya menjadi tenaga kimia semasa fotosintesis. bacteriostasis. phyllon daun) Pigmen yang menyerupai klorofil. bakteriostasis (Ig. bakterion kayu kecil. V.bakterioklorofil bakteriotropm dioksida.

bacterioviridin. basiirasin (Ig bacitracin. V. L. basiluria (Ig bacilluria. anjing. bartonellosis) Penyakit yang disebabkan oteh bakteria genus Bartenolla yang tendapat pada tembu. barah (Ig cancer. V. V. ouron air kencing) Kehadiran bakteria dalarn air kencing. bakterion kayu kecil. L viridis hijau) Kiorobium ktorofil yang merupakan satu daripada dna spektnum ktorofil yang ditemui sebagai ester farnesot pada bakteria fotosintesis tententu. cadare membunuh) Bahan yang boleh membunuh basilus. setain danipada genus Bacillus. haima danah) Penyakit akibat serangan bakteria batang dalam darah. bacteriouria. dan manusia. bacillus batang. bacillus batang. ouron air kencing) Kehadinan basitus dalarn air kencing yang mungkin disebabkan oleh sesuatu penyakit. basilisid (Ig. bacillus. bacillus batang. yang tidak membentuk endospona. cancer luka. V. V. tikus. hakterion kayu kecit. bacillzform. yang digunakan untuk mengawal pelbagaijenis penyakit terutamanya di permukaan. bacillicide. basilus (Ig. Ducrey‘s bacillus) . V. bartonelosis (Ig. basilus Ducrey (1g. V. bakterioviridin (Ig.bakteriouria basitrasin bakteriourma (1g. basilemia (1g. bacillus batang) Baktenia berbentuk batang yang biasanya dalam genus Bacillus. bacillus batang) Antibiotik yang dihasilkan oleh Bacillus lichenzfonnis. V. L. formis bentuk) Baktenia berbentuk batang. bacillaemia/bacillemia. 9 . bacillus batang. ketam) Pertumbuhan yang tidak terkawat dan merebak menjadi ulser dan tumun.Bakteria hemofiti yang menghemolisis kankniod pada mannsia. basiliform (1g.

L. genos me nghasi tkan) Nukteoprotein bakteria genus Brucella yang digunakan sebagai antigen datam ujian kutit untuk mengesan penyakit brusetosis tenlltamanya pada manusia. babi. Virus mi menycrang ketenjar parotid dan menyebabkan kelenjar mi bengkak. radang.batuk kering batuk kering (1g. L. L. botulisme (Ig. Penyakit mi boleh berjangkit kepada manusia. biflagelum (Ig. bis dna. tuberculosis) lih. bruselergen (Ig. brucella genus bakteria. brusetosis beguk (Jg. kambing dan hidupan tiar. yang disebabkan oleh virus. brucellergen. V. botulus sosej) Keracunan akibat memakan makanan yang mengandungi eksotoksin Clostridium botulinum. flagellum rerambut) Set yang memitiki dua flagelum. brucellosis) Penyakit yang disebabkan oleh petbagai spesies bakteria Brucella pada haiwan seperti tembu. blastofor (Ig. blastophore. blastos germa. bengkak kabus (ig. tuberkutosis. bijiagella. bruselosis (Ig. botulism. cloud’t swelling) Perubahan rupa hentuk set yang disebabkan oteh penghuraian kandungan sd yang herpunca daripada kecederaan membran Sel. poros taluan) Bahagianjisim tengah spermatosit yang tidak berubah semasa pemben tukan spermatozoon pada Oligochaeta. 10 . mumps) Penyakit akin dan nienutar pada mariusia. dan berasa sakit.

C cacar (1g. smallpox. S~ pocbmntil atau vesiket) Cacar yang disebabkan oteh herpivirus pada manusia. cirit-birit putih basilus (ig. terutamanya kanak-kanak. dan mudah untuk dikaji selanjutnya. berhimpit-himpit. cacar air (Ig. dan diakhiri dengan pembentukan pustul yang akan kering. A. Kaffir pox. chickenpox. bacillus kayu. coretan (Ig. S. 11 .. bacillaiy white diarrhoea. diarrhoea cinit-birit) Penyakit yang disebabkan oleh Salmonella pullorom pada anak ayam. chickenpox) lih: cacar air. S. L. A. cengkering (Ig. poc bintit atau vesikat) Cacar yang disebabkan oteh virus tertentu pada manusia. Bakteria yang tersebar akan tumbuh sebagai koloni tenpencit. Penyakit mi dikenatijuga sebagai variola minor. Anak ayam yang diserang penyakit mi cirit-binit. poc bintil atau vesiket) Penyakit akut yang menular dan berjangkit disebabkan oteh virus. tidak bermaya. chicken bunung muda. A. Kaffir nama kaum di Afrika. Cengkering. S. dan akhinnya mati. dan diikuti dengan pemhentukan vesikel. A. small kecit. dan mengetuping meninggatkan parut hitam. dan seterusnya merebak ke seluruh badan menjadi paput. cacar Kafir (Ig. white putih. Gejata penyakit mi bermuta dengan tompok merah kecil di muka. Gejala penyakit mi bermula dengan demam panas dan pembentukan vesiket. streak) Kaedah pengkulturan dengan cara mencoretkan bakteria pada medium pepejal. Penyakit mi tidak merbahaya kerana janang membawa maut.

pengasapan. Antana gejala demam mi iatah demam panas bersetang-seti dengan demam sejuk. Pr. demam butoneus (Ig boutonneuse fever. dan kadang kata astma. Penyakit mi berpunca daripada atahan rumput dan debunga tumbuhan tententu. 12 . hemoglobiuria. Onganisma mi memusnahkan sel danah merah. demam air hitam (Ig. cured meat) Daging yang tetah dinawat dengan petbagai cana seperti pengeringan. dan tifus kutu India. African swine-fever) Demam akut pada babi yang disebabkan oleh sejenis virus. dan dengan penggunaan bahan kimia untuk merencat pertumbuhan mikroorganisma. badan menjadi lemah. demam gigitan kutu Afnika Selatan.D daging terolah (1g. Penyakit mi boleh membawa mautjika tidak dikawat. demam babi Afrika (Ig. fever demam) Demam panas yang tinggi yang disebabkan oleh Rickettsia conon yang disebarkan melatui gigitan kutu anjing atau tikus. blackwaterfever) Demam akut yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum. utser primer. demanijerami (Ig. boutonnyar lubang butang. hay fever) Demam akut yang gejatanya pada mata dan satur pernafasan atas. dan bengkak nodus timfa. dan diikuti dengan selsema. Gejala utama penyakit mi iatah radang berbentuk butang di kawasan tergigit. dan takikandia. tifus kutu Kenya. Demam mi dikenalijuga sebagai demam Marselle. nuam. hemolisis intravaskul.

Bahagian utama yang diserang iatah sistem hematopoitik. yang disebarkan melatui gigitan kutu. kedani fever) Demam yang disebabkan oleh Ricketssia tsutsugamushi. Anjing merupakan penumah semulajadi organisma ml. Gejata demam mi iatah panas badan yang diiringi sakit kepata. demam panas. demam kedani (1g. dan hati dan timfa bengkak. Jangka masa pengeraman ialah 5 hingga 18 han. demam kuning (Ig. Gejata demam mi ialah sakit kepata. demam penjara (Ig. dan biasanya sembuh dalam tempoh 14 han. dan ketumbuhan bintil makutar. relapsingfever) Demam yang disebabkan oleh beberapa spesies riketsia genus Borrelia. tifus kutu di Surnatera. Gejala utamanya iatah demam panas bersetang-seti dengan keadaan yang sihat dalam tempoh seminggu. dan nuam badan mukotopaput. Gejata penyakit mi ialah demam sejuk danjaundis. misalnya di datam penjara dan khemah. 13 .jaundis dan pendarahan bawah kulit. demain tiga han (Ig. denggi (Ig. Gejata demam mi termasuklah demam panas nefritis akut. dengue bak tegangan otot) Penyakit akut yang disebabkan oteh virus bawaan nyamuk. Demam mi biasanya berlaku di persekitaran yang kotor dan di kawasan yang tentalu padat. three day fever) Nama am untuk demam yang disebabkan oteh riketsia bawaan nyamuk. jailfever) Demam tifus yang disebabkan oteh niketsia bawaan kutu. dan tifus kampung di Malaysia. Demam mi dikenati juga sebagai penyakit tsutsugamushi.demam berulang denggi demam berulang (Ig. canicola fever) Demam yang disebabkan oteh Leptospira canicola pada mannsia. demam kanikola (Ig. dengue. Sp. yellowfever) Demam akut dan benjangkit yang disebabkan oleh virus bawaan antropod seperti Aedes aegypti pada manusia.

contagious pastular dermatitis) Penyakit kulit yang menniar. Penyakit mi rnenyerang salur pernafasan manusia terutanla di membran rnukosa kerongkong. seperti sabun pencuci. diikuti dengan terberi tuknya pseudomembran yang boleh rnenjejaskan proses pernafasan. dihidrostreptomisin (Ig. di dna. dan kaki. dennis kutit. Penihal parasit yang memiliki dua penniah. digenesis (Ig. dan membran mukosa. dermatitis sentuh (lg. V. dan demam pan as yang botch membawa maut. Y. dihydrostreptomycin. diphthera kulit buatan) Penyakit akin yang disebabkaii oteh Coiynebacterium di/ihtheriae. diphthera kulit buatan) Penyakit akin yang disebabkan oleh virus pada ayam. L. de nyah. diphtheria. itis radang) Penyakit alahan kulit pada orang yang telah menjadi peka akibat terdedah berutang-utang kali pada sesiiatu bahan tertentu. avis burung. genesis asal usul). 2. V.di kawasan tropika. dan kainbing bebiri. nitrium soda negatif) Peniirunan nitrat atau nitrit kepada nitrogen. contact dermatitis. yang disebabkan oleh virus pada kambing. diftenia (Ig. streptos bengkok. hydro air. digenesis. mykes kulat) Antibiotik terbitan streptomismn. nitrus oksida. dan nitrik oksida oleh bakteria denitrifikasi. diagnosis.denitrifikasi dihidrostreptomisin Aedes aeg”~pti. avian diphtheria. dan atau nodut hiperptasia kutit. 14 . diagnosis membezakan) Proses mengenal penyakit berdasarkan gejala atan tarida yang botch dilihat atau dikesan. L. di dua. 1.~ V. dermatitis pastula menular (ig. V. Gejata penyakit mi ialah ruam badan. Gejata penyakit mi ialah bisul kecil dan vesikel pada kutit. diagnosis (1g. hidung. denitrification. terutamanya di bahagman hibir. difteria unggas (Ig. V. denitnifikasi (1g. Kaedah pembiakan aseks dan seks secana benselang-seti. Gejala peniyakit mi ialah radang difteriod pada mukosa membran mulut.

Gcjala penyakit jul ialah demam panas. di dua. drug. distemper (1g. dan tisu saraf hermiclin. dan saprofit. V. diphasic. yang tidak bercantum di antara satli dengan yang Iaiii. 15 . dwifasa (Ig. jumlah atau kepckatan mikroorganjsma yang diperlukan untuk mcnjangkiti 50% danpada perumah yang diuji. mcngurangkan rasa sakit. Sukatan. infective dose) Singkatannya ialah lD~). di dua. V. terutamanya pada anjing yang menyehahkan ketakuannya tak normal. yang herpasangan. radang satur pcrnafasan. V. pada manusia atau haiwan. F. di dna. distemper~M. drug kcningan seperti herba) Sebatian yang digunakan untuk mcrawat atau mengawal jangkitan. dicoccous. drug (Ig. Pr. kar~on nukicits) Sc! hifa yang mcmpunyai nukleus jantan dan hetina. disternperare kekacauan) Penyakit akut dan menular yang dischahkan oleh virus. dikaiyote. phasis pcrsembahan) Perihal organisma yang mcmitiki dua peringkat hidup. atau mentcnteramkan fikiran. dos kesan (1g. coccus hen) Perihal bakteria yang terdiri daripada dna sd hulat. iaitu sebagai parasit.dikariot dwifasa dikariot (Ig. dikokos (1g.

V. metra nahim. V. V. endo dalam. iod menyerupai) Toksin yang telah diolah dengan bahan kimia tertentu supaya kesannya dimusnahkan tetapi kesan antigennya kekal. endotoxoid. dan mcmpunyai kesan yang buruk sepcrti kcracunan dan penyakit tertentu. endospora (Ig endospore. zein meninih) Penyakit radang kutit yang disebabkan oleh pendedahan herutang-ulang kali pada bahan kimia tententu. endo tuar. sporos biji) Spona aseks yang dihasilkan di dalam kantung khusus. endometritis. V. V. eczema. endometritis (Ig. eksotoksin (1g. itis radang) Radang pada lapisan dalam nahim. endemios kepunyaan satu kaum) Penihat penyakit yang bertaku di satu-satu kawasan yang tenhad. exo tuar. Gejala penyakit mi ialah kutit berwanna kemerah-menahan dan gatat. endotoksoid (Ig. atau melecuh apabila pecah. exo tuar. ekzema (1g. eksotoksin. endotoksin (Ig. 16 . cx tuar. bd. exconjugant. endotoxin. toxikon racun) Toksin yang dihasilkan di dalam dinding set mikroorganisma. endemik (Ig endemic. endo luar. L. toxikon racun.E ekskonjugan (Ig. toxikon racun) Toksin yang dihasilkan dan dirembeskan olch miknoorganisma Gram-positif. V. endo luar. exotoxin. Toksin tensebut dibebaskan apabila dinding set musnah. conjugatus bcrgabung) Organisma yang telah benpisah setepas proses konjugasi. dan terbentuknya vesiket berair yang akan menjadi kudis.

enterotoksemia (Ig. vivium racun) Kumpulan virus yang biasanya ditemui di dalam gastrousus. entero gastrousus. Kumputan mi tcrdiri daripada potiovirus. chondras rawan. toxikon racun) Toksin yang dihasilkan oleh baktcria dalam gastrousus yang menyebabkan enterotoksemia. eos subuh. enterotoksin (Ig. enterotoxaemia. enterotoxin.enkondroma eosinofit enkondroma (1g. V. Salah satu jenis set danah putih yang mudah diwannakan dengan pewarna eosin. V. entero gastrousus. in dalam. entero gastrousus. 17 . phylos suka) 1. eosinofil (Ig. Pcrihal miknoorganisma yang mudah diwarnakan dengan pewarna eosin. 2. V. oma barah) Barah yang tendapat pada rawan di bahagian metafisis tulang silinden seperti tulang tcngan dan betis. V. scperti Clostrium perferingesjcnis B dan C. haima danah) Keracunan darah yang disebabkan oteh enterotoksin baktenia datam gastrousus. L. koksaiovirus dan ekovirus. enterovirus (Ig enterovirus. enchondroma. toxikon racun. L. en datam. V. eosinophilic. V.

cystis kantung) Proses pengepungan dan penccnnaan mikroorganisma atau benda asing oleh fagosit. V. phagein memakan) lih. phagein memakan. V. somajas~sdmati) Vesiket dalam sd fagosit yang mcngandungi zarah yang telah difagositosis. fagositosis (Ig. phagein memakan. faj (Ig phage. phagocytosis.F fagolisis (Ig. facuItos kebolehan) Penihat organisma yang boteh hidup sama ada. phagein memakan. accelerated death phase) lih. fagosom (Ig phagosome. phagein memakan. aritmos nombor) Fasa dalam keluk pentumbuhan bakteria yang dicinikan de18 . phagolysis. atau tiadanya perumah hidup atau faktor persekitanan yang dipentukannya. V. fakultatif (Ig facultative. L. L. V. dengan ada. misatnya makrofaj. dan kemudian memusnahkan baktcnia itu dengan enzim. bakteriofaj. fasa kematian tercepat (Ig. fagositin (Ig. kytos lompong) Salah satu jenis sd danah putih yang mcrnusnahkan mikroorganisma atau benda asing. lysis memccahkan) Pemecahan fagosit oleh bakteria. V. dan menarik masuk bakteria ke dalam sitoplasmanya dcngan menggunakan pseudopodium. Misalnya. phagocy tin) Bahan yang bensifat bakterisid daripada leukosit neutnofil. fasa mati. logos ilmu. fasa logaritma (Ig logarithmic phase. fagosit (Ig phagocyte. sd danah putih mengcpung. V.

V. conglutinatus melekat) Pcrlekatan set atau zarah di antara satu sama lain apabitá dinawat dengan konglutinmn. photobacteria. L. dan benbentuk kokobasilus atau kadangkala berbcntuk batang. motil. dan kckurangan flutricn datam persekitanan terkawat. fibre scrat. fiagelum (Ig flagellum. flagellum ccmeti) Struktur bak benang halus. mi biasa- fasa mati (ig death phase) Fasa tcrakhir ketuk pcntumbuhan baktenia yang dicinikan dengan banyaknya set baktcria yang mati. Fotobakteria termasuk dalam famili Vibrionaceae. fotobaktenia (Ig. dan pelengkap bukan hemolisis. Fasa nya dinyatakan dalam bcntuk logaritma. V. lysis memccahkan) Enzim proteolisis yang dihasilkan oteh bakteria streptokokos tertentu yang berupaya menghidrolisis fibrin. photo cahaya. L. 19 . L. fenomina pengkonglutinatan (Ig conglutination fenomena. dan panjang yang digunakanuntuk bergcrak. bcnspona.fasa mati fotobakteria ngan pertumbuhan yang cepat. dan konsisten. mi disebabkan otch himpunan hasil buangan metabolisma. dan biasanya ditemui tunggal atau berpasangan. fibrinolisin (Ig. fibrinolysin. bakterionkayu kccil) Genus bakteria bercabang.

dan 33% karbon dioksida. gegar wabak (Ig. L. coccus bijirin) Nan~aam untuk bakteria Neisseria gonorrhoea. V. dialac sew mengalir) Hasil pcnghuraian kumbah oleh organisma sapnofit. Gejata penyakit mi ialah pergerakan otot yang tak selaras dan tak seimbang. epidemic tremor. german kuman. dan nutrien yang berpunca daripadajangkitan tcrtentu atau sebarang keadaan yang boleh mcnghindir pengatmran danah. terutamanya bakteria. gangraine kudis buta) Tisu mati yang discbabkan oteh kekurangan bekalan darah. gonokokus (Ig. Gas mi botch dan nitai kotoninya di antara 650 — 750 Btu/ft digunakan sebagai bahan bakar. Pr. glanders (Ig. gona biji. benbentuk dip20 . tremor menggigil) Ensephalomilitis pada anak ayam yang disebabkan oleh virus. gangrene. 3. glanders. V.G gangren (Ig. glande mengeliting) Penyakit menular pada kuda dan keldai yang disebabkan oleh bakteria Actinobacillus mallei. gonococcus. gas kumbah (Ig sewage gas. Gejata penyakit mi ialah radang nodul dan membran mukosa satur pernafasan. Gangrcn biasanya berlaku di hujung sesuatu struktur. Penyakit inijuga dikenali sebagai farsi. Gas tersebut tendiri danipada 66% metana. germisid (Ig gennicide. Pr. dan nutnien kepada tisu yang tertibat. Y epidemois di katangan penduduk. rembesan mukosa bentebihan. dan boleh membawa maut. cadere membunuh) Bahan yang digunakan untuk mcmbunuh mikroorganisma. dan kadangkala melibatkan paru-panu. dan sistem timfa bawah kulit.

Gram-positif Gram-positif (Ig gram-positive) Sifat baktcria yang mampu mengikat pcwarnaan Gram sehingga bcnwarna biru biji kundang. Gcjata penyakit mi ialah radang mcmbran mukosa. gramicidin) Polipeptida baktcrisid yang dihasilkan oleh baktcria tanah. L. granuloma venereal kanin (Ig canine venereal granulomata. dan discrtai dengan rcmbesan mukosa daii nanah. bd. seperti Bacillus brevis. (1g. Gram-negatif Gram-negative) Sifat baktcnia yang tidak mampu mengikat pewarnaan Gram sehingga warna mcrah jambu. gona biji. V. gonorea (Ig. gram-variable) Sifat bakteria yang tidak khusus tcrhadap pewarnaan Gram. dan Gram-ncgatif yang menycbabkan penyakit gonorea. atau Gram-ncgatif. gonorrhea. canicus anjing. granalum bijirin. rhoia mengatir) Pcnyakit ketamin mcnular yang disebabkan oteh gonokokus. dan botch merebak secara sentuhan.gonorea granuloma venereal kanin tokokus. 21 . iaitu tidak bersifat Gram-positif. gramisidin (Ig. venereus kekasih. Gram-variabel (Ig. Gejata penyakit mi ialah pertumbuhan bak tumun di atas mukosa genetitia. V. oma pertumbuhan) Barah tisu kclamin bcnjangkit yang discbabkan olch virus.

toxikon racun) Toksin dan bahan lain yang bolch meracuni darah. ouron kencing) Kehadiran sd darah menah di dalam air kencing sesuat~upcnyakit. basilus Ducrey hemoglobinemia (Ig haemoglobinaemia.H halaman bakteria (Ig. hematuria (Ig haematuria. haematolysis. bakterion kayu kccil. Penyakit mi disebabkan banyaknya sd darah nierah yang musnah akibat scsuatujangkitan. M. haima danah. dan ujian pengctipan bakteriofaj. hematolisis (Ig. globus bola) Keadaan yang dicirikan dengan kepekatan hemoglobin y~ng tinggi di dalam darah. E. V. phagein memakan) Perihal mikroorganisma yang memakan darah. V. Halaman baktenia digunakan dalam ujian kepekaan antibiosis. V. lysis mcmccahkan) lih. V. haima darah. gost hantu) Kelonsong bakteriofaj yang ditinggalkan di luan dmnding set bakterta pcrumah selepas faj tersebut menyuntikkan asid nukleiknya ke dalam set bakteria tersebut. haima danah. L. V. phagein memakan. E. haima darah. L. launde halaman rumput) Pertumbuhan bakteria tulen yang merata di atas medium pertumbuhan. haima danah. hantuan faj (Ig. bacterial lawn. hemolisis hematotoksin (Ig haematotoxin. semasa pnoses pembiakan. V. V. M. hemofilus Ducrey (Ig haemophilus Ducrey) lih. hematofaj (Ig. haematophagous. 22 . phageghost.

V. vivium racun) Virus yang mcnyebabkan herpes. Pcnyakit mi discbabkan banyaknya set darah mcrah yang musnah akibat sesuatujangkitan. ouron kencing) Keadaan yang dicirikan dcngan kcpckatan hemoglobin yang tinggi dalam air kcncing. herpes mctata. globus bola. dan diikuti dengan pcmbentukan vesikat dan nadang lccuh. V. haima darah. heteroaglutinin (Ig. simples ningkas) Herpes yang dicirikan oleh gcjala yang berupa pembentukan gugusan tecuh berair. herpes simpleks (Ig. lysismemccahkan) Pemusnahan set darah mcrah otch hcmolisin dan membebaskan hemoglobin. Virus mi benselaput. haemolysis/haemolytic. herpes simplex. V. L. haemoglobinuna. haima darah. hemotoksin (Ig. Gcjata penyakit mi bermula dengan demam mengcjut. toxikon racun) Eksotoksin yang mcmusnahkan set darah mcrah. haemolysin. itis radang) Penyakit radang hati manusia yang discbabkan otch virus yang terdapat datam darah. dan mcmbran mukosa yang disebabkan oteh virus kumputan koksakia A. V. herpes (Ig herpes. berbentuk kubus. dan demam panas. haemotoxin. hemolisis (Ig. hetero berlainan. haimadarah. hepato hati. V. 23 . dan asid nuklciknya berupa DNA. heteroagglutinin. L. V. L. herpesvirus (Ig. serum cecairjernih. hemolisin (1g.hemoglobinuria heteroaglutinm hemoglobinuria (Ig. V. V. herkapsid. herpesvirus. bahagian kutit. serum hepatitis. hepatitis serum (Ig. herpes melata) Radang akut yang berjangkit pada sistem sanaf. agglutinatus meickat) Aglutmnmn dalam serum normal yang botch metakukan pengaglutinatan tcrhadap pclbagai zarah atau cnitrosit spesies yang berlainan spesies. herpes melata. V. haima darah. L. lysis memccahkan) Bahan yang bcrupaya untuk mcmecahkan set darah mcrah. L.

canicus anjing. L. anti lawanan. 24 . histeria kanin (1g. immunis dikecualikan) Keadaan imun yang melampau tenhadap sesuatujangkitan. Anjing yang diserang penyakit mi didapati gclisah keranajangkitan pada deria dan motor. hystera rahim) Scjenis penyakit histenia pada anjing. heteroantigen. hetero berlainan. V.heteroantigen histeria kanin heteroantigen (Ig. V. V. canine hysteria. hyper benlebihan. hiperimun (Ig hiperimmune. gene lahir) Antigen yang berasal danipada spcsies yang berbeza dengan spesies yang mcnghasi!kan antibodi. L.

selsema. yang digunakan untuk mengetahui kescrasian antigen dan antibodi tersebut. Misalnya fagositosis. Pr. ingestus memakan sesuatu) Mengambil atau meletakkan makanan ke dalam jasad untuk dicernakan. misatnya metalui suntikan. indeks fagosit (Ig phagocytic index. L. Gejata utama penyakit mi ialah radang satur pernafasan. L. sakit otot. index pemberitahu) Jumlah purata baktenia yang telah difagositosis oleh set fagosit dalam keadaan terkawat. dan set fagosmt datam tiub kapitani dan jumlah set baktenia datam setiap fagosit dikira. dan kepala. L. complementum mcmcnuhi. influenza (Ig influenza. demam panas. complement fixing L. fixer ikatan) Gabungan petcngkap dengan kompteks antigen-antibodi. inokulum (Ig innoculum.I ikatan pelengkap (Ig. 25 . immunis dikecualikan) Bahan. Indeks mi digunakan untuk menentukan keimunan. V. inges (Ig ingest. Angka mi didapati dengan mcngcramkan campuran ampaian bakteria. L. terutamanya protein bermolekut tinggi yang botch meransang pengeluaran antibodi khusus. inoculatus memasukkan) Miknoorganisma atau sebarang bahan yang digunakan sèbagai bahan pengmnokutatan. phagein memakan. imunogen (Ig. immunogen. L. influens mengatir ke datam) Penyakit akut yang berjangkit yang disebabkan oteh beberapa virus.

jangkitan pendam (Ig. jaundis (Ig. Pr.J jangkitan (Ig infection. 26 . body jasad) Sebarang struktur tak normal atau himpunan seperti virus yang terdapat datam sd. E. gigi. focal infection) Jangkitan yang bertaku hanya pada sesuatu bahagian tertentu sahaja seperti di tonsil. L. jaundice. jangkitan fokus (1g. latent infection) Jangkitan yang tidak ketana atau tidak dapat dikesan dengan jetas. L. M. inclusio menutup datam. dan hidung. jaunisse kuning) Gejata kuning yang tampak pada mata. dan air kencing akibat perubahan dan penekanan kegiatan hati yang menyebabkan lebihan pigmen hempedu dalam danah dan tisu. kulit. jasad rangkuman (Ig inclusion body. infactus menjangkit) Perubahan patotogi pada pcrumah akibat gangguan patogen.

Y. karsinogenesis (Ig. carcinogenesis. Y. A. capsid) Lapisan luar zarah virus. lucan menutup. capsule. 1’. karkinoma barah) Barah sd epitium yang malignan.K kaldu (Ig. karsinoma (Ig. capsula peti kecil) Lapisan yang melmndungi dan meliputi jasad atau sel. broth. Berbagai-bagai jenis bubur boleh disediakan mengikut keperluan organisma tertentu. karkonoma barah. genos menghasilkan) Bahan yang boleh menyebabkan barah. genos menghasilkan) Proses pertumbuhan barah. 27 . Y. karsmogen (Ig. karsinologi (Ig. kapsid (1g. carcinology. S. broth bubur) Bubur yang mengandungi zat makanan untuk pertumbuhan dan mencairkan kepekatan ampaian mikroorganisma.S. Penyakit mi biasanya terjadi apabila luka dicemari mikroorganisma di atas. Gejala penyakit mi ialah ketegangan otot rahang dan mulut sukar dibuka. logos ilmu) Kajian tentang barah. carcinogen. jaw rahang) Salah satu bentuk tetanus yang disebabkan oleh toksin bakteria Clostridium tetani. A. kapsul (Ig. karkinoma barah. carcinoma/carcinomatous. yang terdiri daripada unit-unit kapsomer. misalnya pada bakteria. Y. capsomere) Unit protein yang tersusun membentuk lapisan luar zarah virus untuk melindungi asid nukleik. karkinoma barah. kancing gigi (ig. kapsomer (1g. lockjaw.

pathos menderita) Kesan patologi tertentu pada kultur tisu yang disebabkan oleh pertumbuhan virus. computare mengira) Penganggaran bilangan bakteria yang berdasarkan padabilangan koloni di atas medium pertumbuhan agar-agar dalam persekitaran anaerob. aer udara. katalase (1g.karsinomatosis kiraan plat anaerob karsinomatosis (1g. L. Y. L. anti lawanan. Y. Y. Kesan mi boleh digunakan untuk membantu proses pengenalan virus. kiraan plat aerob (Ig. kiraan plat anaerob (Ig. Y. keracunan makanan (Ig. agar count. ytopathic effect (CPE). kesan sitopati (CPE) (Ig. A. Y. logarithmic death. karkinoma barah) Penyebaran barah primer daripada tapak asal kepada beberapa tapak yang lain. chemoantigen. anaerobicplate count. kiraan agar-agar (Ig. aerobic plate count. agaragar-agar. logos ilmu. carcinomatosis. food poisoning) Keracunan pada manusia atau haiwan akibat memakan makanan yang telah dicemari oleh toksin mikroorganisma tertentu. genos menghasilkan.. S. S.) Antigen yang terdiri daripada bahan kimia. computare mengira) Penganggaran bilangan bakteria yang berdasarkan pada bilangan koloni di atas medium agar-agar dalam persekitaran aerob. bios nyawa. chema berkaitan dengan bahan kimia. L. kytos lompong. 28 . A. kemoantigen (Ig. aer udara. bios nyawa. a. computaremengira) Penganggaran bilangan bakteria yang berdasarkan pada bilangan koloni bakteria selepas tempoh pengeraman di atas medium pertumbuhan agar-agar tertentu. Y. catalase) Enzim yang menghuraikan hidrogen peroksida dan membebaskan oksigen.tanpa. death mati) Keluk kadar kematian akibatpendedahan kepada keadaan tertentil seperti agen bakteriosid. kematian logoritma (1g.

kokkos ben. coccidium ben kecil. dan tikusyang disebabkan oleh Coccidiodes immites.kiorainfenikol kolagenase kioramfenikol (Ig. koksidiomikosis (Ig. coccoid. kambing bebiri. ase imbuhan yang membentuk nama enzim) Enzim yang menghuraikan kologen dan gelatin. coccidiodomycosis. L. Bahan mi dihasilkan oleh St reptomyces venezuelae dan dikenali juga sebagai kioromisitin. coccidiomycosis. coccidiosis. 29 . anjing. kolla gam. coagulasus beku) Enzim rembesan bakteria tertentu yang membekukan plasma darah. osis keadaan berpenyakit) Penyakit menular yang biasanya menyerang lapisan epitelium gastrousus dan menyebabkan enteritis yang disebabkan oleh protozoa genus Eimeria dan Isospora pada haiwan dan unggas. mykes kulat) lih. kokobasilus (Ig. genos menghasilkan. Y. kucing. coagulase. kokkos ben. coccobacillus. kokoid (Ig. chioramphenicol. Y. L. mykes kulat) Penyakit kronik kulit dan paru-paru pada lembu. koagulase (Ig. bacillus batang). Bakteria yang mempunyai bentuk antara kokus dan basilus. L. koksidiodomikosis (Ig. chlorine + amido + phenyl + nitre + glycol) Antibiotik berspektrum luas yang boleh meresap ke dalam cecair serebrospina yang digunakan untuk mengawal penyakit yang disebabkan oleh virus tertentu. kiostridiuni (Ig. coccidium ben kecil) Sediaan cecair yang diperoleh daripada organisma tertentu dan digunakan untuk mengesan jangkitan Caccidiodes immites. V. V. collagenase. koksidioidin (Ig. koksidiodomikosis koksidiosis (Ig. V. kolagenase (Ig. L. coccidium ben kecil. V. kokkos ben) Bakteria yang berbentuk kokus atau menyerupai kokus. L. V. coccidioidin. clostridium) Bakteria anaerob berbentuk bujur atali lonjong dan berspora yang biasanya dijumpai di tanah.

kolon kolon. 30 . co/i bacillosis. co/i. ouron kencing). V. kolon kolon. bacterion kayu kecil. bakterion kayu kecil. V. kolon kolon. V. kolibasilemia (Ig. coliphage. colistin) Antibiotik daripada Bacillus colistin berspektrum luas dan berkesan untuk mikroorganisma Gram-positif dan Gram-negatif. haima darah) Kehadiran Escherichia co/i dalam darah yang mungkiri disebabkan oleh sesuatu penyakit. coli aerob atau fakultatif anaerob. kolistin(Ig. co/ipyuria. ouron kencing) Am kencing bernanah yang disebabkan oleh Escherichia co/i. V. V. tak benspona. kolibasilosis (Ig. colistin. kolistin (1g. coli dalam air kencing yang mungkin disebabkan oleh sesuatu penyakit. dan boleh menapaikan laktosa dengan menghasilkan asid dan gas dalam tempoh masa 48 jam dengan suhu 37°C. kolibasiluria (Ig. kolipiuna (Ig. bakterion kayu kecil.forma bentuk) Bakteria E. Y kolon kolon. osis keadaan benpenyakit) Istilah umum untuk menghuraikan sebarang jangkitan Escherichia. berbentuk batang. colibacillemia. V. col~form. tisu kening. kolon kolon. bakterion kayu kecil) Antibiotik yang dihasilkan oleh tindak balas Escherichia co/i dengan limfosit yang berkesan terhadap strain Escherichia co/i lain. bakterion kayu kecil. pyon nanah. Baktenia mi disebankan melalui bahan makanan dan minuman. dan otot memulas. kolon kolon. L. muntah. choler. Kehadiran Escherichia. colibaciluria.kolera kolistin kolera (Ig. cholre penyakit hempedu) Penyakit pada manusia dan haiwan yang disebabkan oleh endotoksin Vibrio coma. phagein memakan) Virus yang menyerang Escherichia co/i. kolifaj (ig. Gejala penyakit ni ialah cirit-birit. kolon kolon. V. Gram-negatif. koliform (ig. Taun.

deep dalam. kultur akseni (Ig. chronic. kultur dalam (Ig. L suspensia ampaian. M. contagium. cultura penyemaian) Kultun yang tumbuh tenus-menerus di dalam medium tertentu yang dikawal dan diatur untuk tujuan tertentu. L. continuous berterusan. contaminatus mengotoni) Bahan atau miknoonganisma yang menyebabkan kontaminasi. kultur (Ig. L. deep culture. coronavirus. exenic culture) Kultur yang terdiri danipada spesies organisma itu sahaja. 2. L. L. continuous culture. L. conjugatus penihal penkahwinan) Mikroorganisma yang terlibat dalam proses pengkonjugatan. cultura penyemaian) Kultun yang tumbuh di dalam medium agar-agar dalam. L. konjugan (Ig. contagia satu sentuhan) Zarah atau miknoorganisma yang boleh menyebabkanjangkitan secara sentuhan langsung atau tidak langsung. suspension culture.koloni kultur selanjar koloni (Ig. kontagium (ig. vivium nacun) Kumpulan virus utama pada haiwan yang menyebabkan bnonkitis dan hepatitis. cultura penyemaian) Pertumbuhan mikroorganisma pada medium yang sesuai. cultura penyemaian) Kultur dalam medium cecain. colony. colonia koloni) 1. chronicus tempoh masa yang lama) Keadaan yang menggambarkan jangkitan yang hilang timbul kerana tidak beransur pulih atau beransun pulih secana perlahan-lahan. contaminate. corona mahkota. kultur ampaian (Ig. L. kultur selanjar (Ig. kontaminat (Ig. Kumpulan individu dan satu spesies yang menyenang kawasan barn. 31 . E. conjugant. Pertumbuhan mikroorganisma di atas medium pepejal dan yang boleh dilihat dengan mata kasan. koronavirus (Ig. L. kronik (Ig. culture. L.

dan kudis berkeruping putih. kusta (Ig.kultur stok kusta kultur stok (Ig. lepra kusta) Penyakit knonik yang disebabkan oleh Bacillus leprae pada tisu kulit. Penyakit mi boleh menyebabkan kecacatan dan kelemahan anggota badan. stoe bekalan. Di antara gejala penyakit mi ialah pertumbuhan nodul. atau dan urat saraf. V. kuinan (Ig. stock culture. cultura penyemaian) Kultun tulen yang mempunyai sifat-sifat yang telah diketahui dan dipiawaikan. 32 . L. germ. dan disimpan sebagai kultur rujukari dan ujian tertentu. ulser. A. S. gerinen tunas) Istilah umum untuk sebrang mikroorganisma patogen. leprosy.

L
leprosi (ig. leprosy; V. lepra kusta) lih: kusta lesion (Ig. lesion; L. lasio luka) Sebanang perubahan pada organ atau tisu bermkutan sesuatu jangkitan atau trauma fizikal, yang boleh menjejaskan kegiatan organ atau tisu yang tenbabit. lidah kayu (Ig. wooden tongue; M. F. wode kayu; A. £ lunge lidah) lih. aktinobasiosis lisin (Ig. lysin; Y lysis memecahkan) Sebarang agen yang melisikan sel yang menyebabkan kehilangan kandungan sel. lisogeni (Ig. lysogeny) Penihal bahan genetik bakteniofaj yang bergabung dengan bahan genetik perumah, dan akan hanya berpisah semula dalam keadaan tertentu untuk meneruskan proses pembiakan. luar bauan (1g. offodour) Bauan yang telah benubah daripada bau asal, biasanya bau yang tidak diingini, akibat kegiatan mikroonganisma. luniuran (Ig. smear; A. S. smerian genis) Cecair seperti ampaian miknoonganisma, darah, dan lain-lain yang disebarkan sama nata di atas slaid. lumuran penekanan (Ig. impression smear; L. impressio penekanan; A. S. smerian germs) Lumuran yang disediakan dengan melekap dan menekan slaid d~ atas penmukaan sesuatu, dan kesan lekapan mi dikaji dengan mikroskop.

33

M
malignan (Ig. malignant; L. ma/ignas kejahatan) Pertumbuhan atau keadaan tak normal di dalam jasad yang boleh merebak dengan mudah ke bahagian lain, dan selalunya boleh membawa maut. Misalnya banah. mandul (Ig. sterile; L. sterilis mandul) Perihal organisma yang tidak boleh membiak. maut (Ig. lethal; L. letalis mati) Penihal atau keadaan yang menyebabkan sebanang hmdupan mati. meningitis meningokokus (Ig. meningococcal meningitis; V. meningos membran; kokkos ben; itis radang) Peradangan meninges membran yang mengelilingi otak dan saraf tunjang, yang disebabkan oleh Neisseria meningititis. meningokokus (Ig. meningococcus; V. meningosmembran; kokkos berm) Nama umum untuk bakteria Neisseria meningititis berbentuk kokus dan Gram-negatif. menular (1g. contagious; L. contagio sentuhan) Perihal penyebaran sesuatu penyebab penyakit melalui sentuhan langsung atau tak Iangsung. mikobakteria (Ig. mycobacterial; V. mykes kulat; bakterion kayu kecil) Nama umum untuk baktenia dalam genus Mycobacterium yang biasanya bersifat kekal asid, panjang, dan tipis. Misalnya, bakteria pembawa tuberkulosis. mikrob (Ig. microbe; V. mikros kecil; bios nyawa) Singkatan untuk mikroonganisma. mikrobiologi (Ig. microbiology; V. mikros kecil; bios nyawa; logos ilmu) Kajian tentang mikroonganisma.

34

mikrobiota mikrobiota (Ig. microbiota; V. mikros kecil; bios nyawa) Mmknoorganmsma, alga, bakteria, kulat, dan protozoa.

miksovirus

mikrobisid (Ig. microbicidal; V. mikros kecil; L. caedere membubuh) Agen yang boleh merencatkan pertumbuhan atau membunuh miknoorganisma. mikrofaj (Ig. microphage/microphagic/microphagous; Y. mikros kecil; phagein memakan) Salah satujenis sel darah putih yang menyerang dan membunuh zarah, atau hidupan halus asing dalamjasad haiwan. mikrokokus (Ig. micrococcus; V. mikros kecil; kokkos ben) Nama umum untuk kumpulan bakteria yang berbentuk sfera, kecil, dan tidak mempamerkan susunan sel tertentu. mikroorganisma (Ig. microorganism; V. mikros kecil; organon organ) Kumpulan organisma halus yang hanya boleh dilihat dengan bantuan mikroskop. Di antara miknoonganisma in termasuklah bakteria, virus, dan kulat. mikroorganisma cerewet (ig. festidious microorganism; V. organon organ) Mikroorganisma yang memenlukan nutrien yang kompleks untuk hidup. miksovirus (Ig. myxovirus; V. myxo lendir; vivium racun) Kumpulan virus haiwan yang memiliki RNA yang boleh menyebabkan influenza, beguk, cacan, dan rabis.

35

dismmbuhan penpisahan. L. toxikon racun) Eksotoksin khusus yang menyerang tisu sarafdan sel neuron dan menghalang proses perjalanan deria neurootot di plat resepton. osis keadaan berpenyakit. 36 .infectusmembuat) Tindakan membebaskan sesuatu danipada pencemaran atau jangkitan mikroorganisma. neckrojasad mati.N nanah (Ig. disinfect. yang terletak di hujung motor neuron sehingga menjejaskan kelincahan kegiatan saraf. nekrobasiosis (Ig. L. putrid punca yang sama) Cecair berwanna kuning yang mengandungi serum. V. neuron saraf. sd darah putih. neurotoksin (1g. dan senpihan tisu yang telah musnah akibat jangkitan sepsis. nyahjangkit (Ig. necrobasillosis. neurotoxin. L. pus. bakterion kayu kecil) Jangkitan pada haiwan yang disebabkan oleh Astinomycosis necrophorus. bakteria. V. L.

0
obligat (Ig. obligate; L.obliqatus tenikat) Penihal cana hidup miknoongariisma yang tenhad kepada satu keadaan pensekitaran sahaja sama ada, secara aenob atau anaerob atau sebagai parasit. opsonin imun (Ig. immune opsonin; L.immunis bebas danipada sesuatu; Y.opson gila) Cecair protein terlarut dalam darah hasiljangkitan semulajadi atau rangsangan pengmnokulatan sel bakteria. Cecair mi meningkatan kegiatan fagositosis. organisma bak pleuropneumonia (PPLO) (Ig. pleuropneumonia like organism; V. pleuro rusuk; pneumon paru-paru; organon organ) Miknoorganisma bukan patogen dalam order Mycoplasmatales, yang menyerupai agen yang menyebabkan pleuropneumonia. Mikroorganisma mi boleh didapati di kerongkong dan vagina. ortomiksovirus (Ig. orthomyxovirus; V. orthos lurus; myxa lendir; L. vivium nacun) Kumpulan virus yang mengandungi asid nukleus RNA yang terdin daripada 8 unit genom yangjelas, misalnya virus influenza.

37

P
papovavirus (Ig. papovavirus; L. vivium racun) Virus onkogen yang tidak berselaput, berbentuk ikosahedron dengan ukuran garms pusat di antara 40—55 mu. Virus mi terdini daripada tmgajenis, iaitu virus papiloma yang menyebabkan kutil kulit, virus polioma yang menyebabkan pentumbuhan tumun pada tikus, dan virus pemvakul pada monyet. parakoksidioidomikosis (Ig. paracoccidioidomycosis; Y. para bensama; kokkos ben; mykes kulat; osis keadaan berpenyakit) Jangkitan kulit pada manusia terutamanya d~ Brazil danbeberapa negara Amerika Selatan yang disebabkan oleh kulat bak yis Paracoccidiodes brasilliensis. Gejalanya bermula di mulut dan merebak ke hidung dan seterusnya ke visera dan pulmonani.Jangkitan mi boleh membawa maut. parakoksidioid (Ig. paracoccidiodal; Y para bersama; kokkos ben; oid menyerupai) lih. parakoksidioidomikosis paramiksovirus (Ig paramyxovirus; Y. para bensama; myxa lendir; vivium racun) Virus yang menyerupai virus miksovirus. Misalan virus mi ialah virus distemper dan sampar ayam. parasit (Ig. parasite; L. parasitus bersama) Organmsma yang hidup di permukaan atau di dalam organisma lain yang disebut perumah. Parasit mendapat makanan dan perlindungan daripada perumah, dan hubungan begini biasanya memudaratkan perumah. parasit fakultatif (Ig facultative parasite; L.facultas kebolehan parasit makan bersama) Mikroorganisma saprofit yang boleh hidup sebagai parasit dalam keadaan tertentu. 38

parvovirus

pembusukan

parvovirus (Ig paruovirus; L. vivium racun) Vmrus benbentuk ikosahedron, tak berselaput, bengaris pusat lebih kurang 22 mu. Contohnya virus yang tendapat pada tikus. pasteurelosis bovin (Ig. bovine pasteurellosis; L. bos lembu jantan; Pasteur nama ahlm sains Louis Pasteur; V. osis keadaan berpenyakit) Jangkitan pada lembu yang disebabkan oleh baktenia Pasteu re/la multocida. Gejala penyakit mi tenmasuklah demam panas yang tinggi, pnemonia dan bengkak edema di bawah kulit lehen. patogen (Ig. pathogen; V. pathos mendenmta; genos meghasilkan) Sebanang onganisma yang membawa penyakit atau kesan yang buruk kepada perumah. patogenesis (Ig pathogenesis; V. pathosmenderita; genosmenghasilkan) Proses kejadian atau perkembangan penyakit. patologi (Ig pathology; V. pathos menderita; logos ilmu) Kajian tentang sebab, ciri dan kesan penyakit. peka (Ig sensitive; L. sensus perasaan) Kebolehan menenima, merasa atau bertindak balas terhadap rangsangan luar, seperti patogen, atau tindak balas yang keterlaluan terhadap antigen dan faktor yang lain. pelengkap (Ig. complement; L. complementum memenuhi) Protein terlarut dalam serum normal yang peka haba dan boleh melisiskan sebarang antigen yang telah bergabung dengan antibodi padanannya. pelilinan telur (Ig candling egg; L. candela memancar; egg telur) Perlakuan terhadap telun yang hendak digunakan sebagai medium pembiakan virus, dan seterusnya mengkaji kesan balas virus terhadap embrio telur yang terlibat. penghantaran (Ig transmission; L. transmissio menghantar) Perihal penyebaran patogen dan satu individu kepada individu yang lain. pembusukan (Ig putrefaction; L. putridus busuk) Penghuraian bahan organik oleh kegiatan metabolisme mikroorganisma dengan menghasilkan gas dan hasilan berbau busuk. 39

haba. vaccinus lembu) Proses men untik vaksin untuk mendapatkan keimunan tenhadap jangkitan tententu. stormy ribut. dan gas tertentu. sensus perasaan) Perlakuan tenhadap sesuatu untuk menjadmkannya peka. sensitization. supaya bahan tersebut selamat digunakan dan tahan lama. pempekaan (Ig. agglatinare melekat bersama) Pengaglutinatan sel oleh autoaglutinin dalam serum sendini. variolation. pempasteuran (Ig pasteurization. pemvariolaan (Ig. dengan membebaskan tenaga. Proses mi. A. L. co bensama. L. L. L.pemencilan pengautoaglutinatan pemencilan (Ig. L. co-precipitation. pemendakan bersama (1g. L. digunakan dengan meluas dalam industni pembuatan makanan dan b~han kimia. L.ferinentare memasak) Penapaian proteolipid susu oleh mikroorganisma yang menghasilkan banyak buih dan gelombang angin. fermentare memasak) Penghuraian anaenob bahan organik sepenti karbohidrat dan nitnogen kompleks oleh mikroorganisma tertentu. insula pulau) Pengasingan mikroorganmsma danipada persekitanan asal atau danipada kumpulan yang hercampur untuk mendapatkan kultur tulen. isolation. S. fermentation. Louis Pasteur nama onang) Pendedahan sesuatu biasanya makanan kepada haba dengan suhu di antara 60 — 65°C selama 30 minit untuk membunuh mikroorganisma patogen dan yang tidak dipenlukan. precipitat menghala) Pemendakan saW atau Iebihjenis onganisma oleh satujenis antibodi. auto sendini. L. pengautoaglutinatan (Ig autoagglutination. penapaian (Ig. 40 . penapaian ribut (Ig stormyfermentation.Y. varius pelbagai) Pemvaksinan dengan cara menginokulat kepingan pastul vaniola kering atau virus cacan tenatenuat untuk mempenoleh keimunan tenhadap jangkitan cacan. pemvaksinan (Ig vaccination.

pengheteroaglutinatan (Ig heteroagglutination. agglulinare melekat bersama) Tindak halas di antara antibodi dengan antigen tak larut menyebabkan antigen berkenaan bergumpal. V. V. sensus penasaan) Pempekaan terhadap tisu itu sendiri. agglutination. deterininare penentu) Bahagian antigen yang mencntukan kekhususan tindak halas antmgen-antmbodm. Meletakkan atau memasukkan mikroorganisma di medium pertumbuhan. pengaglutinatan (1g. dengan menyuntikkan antigen berulang kali kepada individu yang berkenaan. L. pengikatan nitrogen (Ig. hyperimmunization. L. antigenic detenninant. L. pencilan (1g. Proses memasukkan inokulum ~kedalam perumah. L. penganimonia (Ig animonifying. autosensitizatiori. 41 . anti lawanan. immunis bebas) Peningkatan keimunan. pendenitrifikasi (Ig. L. L. V. isolate. hetero berlainan. L. Ammoniakos berkaitan dengan Ainmon) Penghuraian sebatian onganik kompleks oleh mmknoonganisma untuk menghasilkan ammonia. denitrijier.pengautopekaan penginokulatan pengautopekaan (Ig. penginokulatan (Ig inoculation. agglutinare melekat bensama) Pengaglutinatan eritrosit oleh darah yang berlainanjenis. penghiperiniunan (1g. insula pulau) Mikroonganism~yang diperoleb melalui proses pemencilan. genos menghasmlkan. de nyab. inoculatio menyuntik) 1.Y. L. Y auto sendiri. hyper benlebihan. nitrum soda negatif) Bakteria yang melakukan denitnifikasi. 2. L. nitrogen fixation) Penukanan nitrogen udara oleh miknoorganisma kepada garam nitrit dan nitrat. penentu antigen (Ig.

penyahjangkitan (Ig disinfection. Kaedah mi digunakan untuk membezakan organmsma berlainan strain. ingestus membawa masuk) Pengambilan bahan makanan ke dalamjasad. L. L. cobersama.pengkoaglutinatan penyahjangkitan pengkoaglutinatan (1g. agglutinaremelekat bensama) Pengaglutinatan antigen dan antibodi homolog pada konpuskel haiwan yang berlainan. pengingesan (Ig ingestion. immunis bebas. co-agglutination. suppressus menekan) Proses mengurangkan kesan tindak balas antigen-antibodi. L. L. contaminatus menyentuh) Pencemaran oleh miknoonganisma yang tidak dikehendaki. pengkonjugatan (Ig conjugation.) Pengelasan organisma yang berasaskan kepada keantigenan dan tindak balasnya dengan antibodi tertentu. dis pisah. infectus menjadi) Prosesjangkitan sel oleh RNA atau DNA virus. nitrifier. penitrit (ig. protozoa. pentransjangkitan (Ig transfection. penmsilin (Ig. nitrum soda negatif) Kumpulan bakteria dalam famili Nitrobacteriaceae yang boleh mengoksidakan nitrit kepada nitrat. pemsilinase (Ig penicillinase. penicillus pensil) Enzim yang dihasilkan oleh baktenia tertentu untuk menghidrolis penisilin. pengimunotindasan (Ig immunosuppression. penicillus pensil) Antibiotik yang dihasilkan oleh Penicillium dan Aspergillus tertentu yang benupaya merencatkan pentumbuhan sebahagian besar baktenia. infectus menjadi) Proses pemusnahan miknoonganisma. L. alga. kulat. conjugatus penihal perkahwinan) Penggabungan di antara dua msogamet atau sel. pentipan serologi (Ig serological typing. 42 . L. L. serum cecairjennih. L. L. penicillin. trans seberang. dan baktenia supaya sehahagian danipadajasad kromatin daripada satu sd benpindah ke sel yang lain. pengkontaminatan (Ig contamination. L. L.

demam panas.penyakit Bang penyakit kuku dan mulut penyakit Bang (1g. L. L. avis burung. L. S. S. penyakit hati besar unggas (1g. terutamanya mulut dan celah kuku. disesse penyakit) Jangkitan tifus yang berulang-ulang. disesse penyakmt) Penyakit pada bebini yang disebabkan oleh Clostriidum nouyi tip B. penyakit kepala besar (ig bighead disease. disesse penyakit) Penyakit menular dan akut pada haiwan yang disebabkanoleh vims. Brill disease. penyakit kuku dan mulut (Ig foot and mouth disease. disesse penyakit) Penyakit pada lembu yang disebabkan oleh Brucelle abortus yang boleh menyebabkan kegugunan. atau mikoplasma. muthr mulut. 43 . A. black disease. dan pertumbuhan tak normal pada sel neoplasma. M. A. disesse penyakit) Penyakit pada manusia dan haiwan yang disebabkan oleh riketsia yang berbentuk kokus. disessepenyakit) Penyakit ayam yang disebabkan oleh virus. F. L. dan granulosit. eritrosit. akibat tisu hati yang telah dicederakan oleh protozoa Fasciola hepatica. penyakit hitam (Ig. bigkuat. E. Bang’s disease. yang boleh menyebabkan kematian. headfod kepala. Pada kuda gejalanya ialah osteofibiosis akibat keluarnya kalsium dan fosforan yang berlebihan. Pada bebiri. chlamysbaju luar. Gejala penyakit mi ialah air liur berbuih. yang dmganti dengan gentian. S. bigkuat. A. pembentukan vesikel pada membran mukosa. A. penyakit klamidia (Ig chlamydialdisease. Gram-negatif dan anaerob obligat. penyakit anjing gila (ig rabies) lih. L. Bang ahli sains. Di antara gejalanya termasuklah bengkak hati. rabis penyakit Bill! (Ig. L. M. Penyakit mi dikenalijuga sebagai demam afta. avian biq liver disease. V. £fo/ kaki. black hitam. L. disessepenyakit) Penyakit pada haiwan yang disebabkan oleh Clostridium spp. /iverhati. gejalanya berupa pembengkakan kepala dan leher.

M. rasa sakit dan meningkatnya bilangan limfosit. lungen panu-panu. rancid) lih. wabak bubon plasmid (Ig. perat (Ig. haima danah) Pengalmran darah keluan dan salun darah. plag (Ig plague V. V. farme kandang. Y. kemenahan. hospes tamu) Organisma yang digunakan oleh panasifsebagai tempat tinggalnya. ouron kencing) Kencing bernanah akibatjangkitan mikroorganisma. magpie sejenis burung. S. pirogen (Ig pyrogene/pyrogenic. perwnah (1g. V. serta sebagai sumber makanan dan penlmndungan. 44 . jangkitan atau kehadiran bahan asing. p/agewabak) lih. L. Y. piuria (Ig pyuria.penyakit peparu petani plasmid penyakit peparu petani (Ig. L. pikornavirus (Ig picornavirus. plasmid. L. F. pyros api. host. inflammatio membakan) Gerak balas tisu penumah terhadap kecedenaan. peradangan (Ig. Akibat peradangan menimbulkan gejala bengkak. genos menghasilkan) Polisakanida yang dipercayai hasilan mikroorganisma yang boleh meningkatkan suhu badan. tengik perdarahan (Ig. farmer~c lungdisease. plasma bentuk) Unsur genetik luar kromosom yang tidak diperlukan untuk pertumbuhan. haemorrhage haemorrhagic. vivium racun) Virus berselaput dan berbentuk ikosahednon serta peka kepada asid. pyros apm. V. A. inflammation. Gejalanya berupa pentumbuhan granuloma yang menyeluruh dan fibrosis tisu peparu yang boleh mengganggu fungsi peparu dan boleh membawa maut. disesse penyakit) Alahan piilmonani akut yang disebabkan oleh spora kulat Micropol’tspora Jheni dan ‘l’herinoactinomyces vulgaris yang biasanya mencemar jerami. L. tetapi boleh mempengaruhi sifat sesuatu onganisma.

vivium racun) /ih. berukuran lebih kurang 28 mu. Gejalanya ialah lumen alveola benkahak. V. dan boleh menyebabkan penyakit polio. A. V. tetapi dalam keadaan tertentu dan sesuai.~ L. bopeng atau vesikel kecil pada kulmt yang mengandungi nanah. 2. pneumon panu-paru. pneumokokus (Ig pneumococcus. pneumonic. atau cecairjennih sepenti vesmkel demam cacan. pok (Ig. polios pucat. V. myelos som-som) Penyakit akut dan benjangkmt yang disebabkan oleh virus pada saraf tunjang sehingga memusnahkan neuron motor yang boleh menyebabkan susut badan dan lui~puh. S. pock. berbentuk ikosahedron. boleh menghasilkan zarah virus baru. profaj (Ig prophage. pneuinon paru-panu) 1. Radang pleura dan paru-paru. vivium racun) Virus yang memiliki asid nukleus DNA dan boleh menyebabkan penyakit p0k pada ventebrat. pocvesikel. pneumon paru-panu) Hemolisin yang dihasilkan oleh pneumokokus. pleuropneumonia. Gram-positif. V. dan menyebabkan pneumonia. S. Penyakit menulan pada lembu yang disebabkan oleh Mycoplasma mycoides. V. A. poliomielitis (Ig. V. pocvesikel) Capuk. pro sebelum. L. p/euro nusuk. phagein memakan) Bakteriofaj yang tidak aktif setelah menjangkiti baktenia. pro sehelum. tindak balas imunologi atau fizikal atau agen kimia. L. vivium nacun) Virus yang memiliki asid nukleus RNA. pneumonia (ig. L. profaj 45 . poksvirus (Igpoxvirus. kokkos ben) Nama umum untuk baktenia dalam kumpulan diplokokus yang benbentuk sfena. kahak berfibrin. V.pleuropneumonia provirus pleuropneumonia (Ig. Gejalanya ialah pneumonia. poliomyelitis. dan nadang pleura. poliovirus (Ig poliovirus. V. pneumolisin (Ig pneumolysin. pneumon paru-panu) Radang panu-panu yang disebabkan oleh pelbagai organisma. tidak berselaput. polios pucat. provirus (Ig provirus.

pseudo palsu. pseudotuberkulosis (Ig pseudotuberculosis. Gnam-negatmf yang ditemui di tanah.pseudomonad pseudotuberkulosis pseudomonad (Ig. pseudo palsu. V. L. V. Bebenapa spesies sahaja bensifat patogen kepada manusia. yang disebabkan oleh Nacardia asternides. berbentuk batang. 46 . pseudomonad. pendarfioun. tuberculum tubenkel) Penyakit yang menyenupai tuberkulosis. air dan di bahagian luka yang sepsis. yang bersifat kekal asid. monad seunit) Baktenia safrofit.

rinovirus (Ig rinovirus. dan berupaya mengikat nitrogen atmosfera. rizobium (Ig rhizobium. pest wabak) Penyakit akut pada lembu. Virus mi boleh dipencilkan dan salun penafasan dan gastnousus manusia dan haiwan. Penyakit anjing gila. rabis (Ig. L. dan dimningi dengan cinit-binit dan rembesan air hidung. reovirus. Contohnya virus rabis dan stomatitis vesikel pada lembu. V. reovirus (Ig. lumpuh dan boleh membawa maut. dan bersifat aerob dalam famili Rhizobiaceae. berbentuk ikosahedron dengan ganispusatyang berukunan 70—75 mu. mata. L. dan juga manusia yang disebabkan oleh virus. berbentuk batang. rhabdos batang. rinderpes (Ig rinderpest. Gejalanya ialah demam. rider haiwan bertanduk. L. bensimetni pilin dan berukunan 60 x 225 mu. kambing dan kerbau yang disebabkan oleh virus. berbentuk peluru. 47 . Rizobium berada dalam nodul akar tumbuhan legum. ulser pada membran mukosa dan gastrousus. vivium racun) Virus yang memiliki asid nukleus RNA.R rabdovirus (Ig rhabdovirus. yang memiliki asid nukleus RNA tetapi tidak boleh dmnyahaktifkan oleh eter. rabeis gila) Penyakmt pada haiwan keluanga anjing. benselaput. histenia. V. tak berselaput. dan mulut. vivium racun) Virus dalam kumpulan pikonnavirus. Penyakit inijuga dikenali sebagai hidnofobia. Gejalanya tenmasuklah ketmdaktenteraman mental. rabies. L. Y rhizo akar. vivium racun) Virus yang merniliki asid nukleus RNA. Virus mi belum dapat dipastikan sama ada boleh atau tidak boleh membawa sebarangjangkitan. bios nyawa) Baktenia Gram-negatif.

L. rubellus kemerahan) Penyakit benjangkit yang disebabkan oleh virus. 48 . harbajanggut. demarn panas dan ruam yang menyelunuh. Penyakit mi dikenalijuga sebagai campak German atau campak Penancis. rubela (Ig. barber~crash. Gejala penyakit mi termasuklah selsema. radare tornpok merah) Radang pada muka tenutama sekali di kawasan cukuran akihat penggunaan gunting dan pencukur yang dicernari oleh rnikroorganisma. rubella. L.ruam gunting rambut rubela ruam gunting rambut (ig. Pada ibu yang hamil jangkitan mi boleh membawa kecacatan kongenital tenhadap bayi yang sedang dikandung.

sepsis (1g. germen tunas.S safrofit (Ig saphrophyte/saprophytic. infusismencurah ke dalam) Cecair yang mengandungi nutrien terlarut daripada pemprosesan hati dan digunakan untuk memperkaya medium pertumbuhan bakteria. 49 .S. L. sarcina.A . seduhanhati (Ig. facultas kebolehan. A. Wabak inijuga merangkumi penyakit Newcastle. berbentuk kokus dan biasanya ditemui bergugus empat. edema di bahagian kepala. liverhati. rembesan air hidung. pestis wabak. fuge/burung. safrofit fakultatif (Ig. ce/la bmlik kecil) Sel pembiak pada metazoa yang akan bergabung untuk menghasilkan satu jasad yang lengkap. Gejala wabak mi ialah demam. V. S. germ cell. saprobusuk. sampar unggas (Ig fowl pest/fowl plague. sepsis reput) Perihal luka yang telah dijangkiti oleh bakteria dan bernanah. sapro busuk. terutama organisma Bruce/la tertentu. sepsis. L. phython tumbuhan) Organisma yang dianggap sebagai safrofit tetapi dalam keadaan tertentu boleh hidup sebagai parasit. Y. L. L. Sarsina bersmfat anaerob obligat dan boleh menapaikan laktosa. sarsina (Ig. phyton tumbuhan) Mikroorganisma yang mendapat makanan dengan cara mereputkan benda hidup yang telah mati dan bukan patogen.facultative saphraphyte. sarcina berkas) Bakteria dalam famili Peptococcaeceae. sel germa (1g. livermnfusion. dan boleh membawa maut. V. L. plaga malapetaka) Wabak menular dan akut pada unggas yang disebabkan oleh virus.

anti lawanan A. septikos pembusukan. haima danah) Penihal kehadinan patogen dalam salur danah yang diiningi dengan demam. Syphilus nama puisi) Penyakit kelamin yang menular yang disebabkan oleh bakteria Spirochaetepal/ida. logos ilmu) Kajian tentang serum terutamanya tindak balas antigen-antibodi. L. V. whey airjennih. L. therapia memulih) Perawatan atau perlindungan danipada sebanang jangkitan atau penyakit dengan menggunakan serum yang mengandungi antibodi terhadap organisma atau toksin yang menyebabkan penyakit yang berkenaan. whey airjernih. Y. simbiosis (Ig. antibody deficiency syndrome. L. Serum berbeza daripada plasma kerana tidak mempunyai fibninogen. L. V. syndrome satu haluan) Perihal kecacatan. atau melalui bahan yang telah dicemani oleh organisma mi. serologi (Ig serology/serologic. symbiosis/symbiotic. misalnya streptokokus dan stafilokokus. L. purulentus nanah) Rembesan serum yang bercampur dengan nanah. seropurulen (Ig seropurulent. siinbion (Ig. V. L. denyutjantung yang tinggi dan ruam badan.septisemia sindrom kedefisienan antibodi septisemia (Ig septicaemia. seroterapi (Ig serotherapy. Pertaliannya mungkmn saling menguntungkan kedua-dua spesies tersebut. V. serum (Ig. serum. S. dan disebarkan melalui hubungan seks. L. V. serofit (Ig serophyte. symbiont. V. deficiens kekurangan. bodyjasad. symbiosis hidup bersama) Satu danipada pasangan mikroorganisma yang hidup secara simbiosis. syphilis. phyton tumbuhan) Mikroorganisma dalam serum. perencatan atau ketidakmampuan badan 50 . whey airjernih) Cecair yang diperoleh apabila darah membeku. serum cecamrjennih. symbiosis hidup bersama) Pertalian hidup di antara dua atau lebih mikroorgamisma yang berlainan spesies. sifilis (1g. whey air jernih. Penyakmt mi diperoleh. atau melalui kandungan ibu yang dijangkiti oleh penyakit mi. sindrom kedefisienan antibodi (Ig.

dOrman. dan diikuti dengan tisu gentian dan pencerutan organ yang tenlibat. sirosis (Ig. sporosbiji) Jasad pembiakan aseks yang terdiri daripada satu sel seperti kulat dan paku pakis. spiramycin. kirrhos keperang-perangan) Keadaan organ yang tak normal disebabkan olehjangkitan atau keadaan fisiologi atau fizikal yang luar biasa. raest diam. sepenti fenomena hipogamaglobulmnemia. spora rehat (1g. staphylocoagulase. V. lysis memecahkan) Enzim yang dirembeskan oleh bakteria Staphylococcus s/ip. spira belitan) Antibiotik yang berasaskan struktun eritmisin yang dihasilkan oleh Streptomyces ambofaciens. staphyte gugusan anggur. V. V. Gejalanya berupa pembentukan tisu yang berlebihan. spora (1g. resting spore. coagulatio beku. staphylin. stafilolisin (Ig. stafilokoagulase (Ig. dan rintang terhadap keadaan persekitaran yang buruk. V. Keadan mi berpunca danipada pelbagai sebab seperti kekunangan serum imunoglobulin. staphylokinase. S. cirrhosis. sporos biji) Spora yang berdinding tebal. Stafilin boleh merencat pertumbuhan Coiynebacketrium diphtheriae.V. yang berfungsi membekukan darah. ase enzim) Enzim yang dirembeskan oleh bakteria Staphylococcus spp. staphyte gugusan anggur) Lisogen yang dirembeskan oleh bakteria strain stafilokokus yang aktif. agamaglobulinemia dandisgamaglobulmnemia. Enzim mi boleh mencernakan fibrin dan menghalang pembekuan darah. 51 . ase en zim) Enzim yang dirembeskan oleh bakteria Staphylococcus s/ip. staphylolysin.sirosis stafilolisin menghasilkan antibodi oleh limfosit. L. yang berfungsi melisiskan sel darah merah. L. L. Dalam persekitaran yang Sesuai spora boleh bencambah semula. A. staphyte gugusan anggur. spiramisin (Ig. stafilokinase (Ig. Y staphyte gugusan anggur. stafilin (1g. spore.

streptos bengkok. V. subkultur (Ig. milk susu) Keadaan susu yang pekat berlendir bak tali akibat himpunan bahan kapsul Atcaligenes viscolatis. Bahan mi banyak digunakan sebagai penindasjangkitan dermatitis herpetiformis. sulfanamide) Nama am untuk semua agen antibakteria yang mempunyai struktur asas para-aminobenzenasulfonamida. V. streptomisin (Ig. S. sulfamidil atau sulfonammd P. susu bak tall (Ig. L. submikroskopik (Ig. cultura tanaman) Kultur bakteria. kokkos ben) Kumpulan baktenia berbentuk bulat atau lonjong. mykes kulat) Antibiotmk yang dihasilkan oleh Streptomyces griseus. rap berlendir. sulfadiazine) Sebatian sulfonamida yang bersifat antibakteria dan digunakan untuk merawat berbagai-bagai jenisjangkitan. yang digunakan untuk merawat pelbagai jangkitan. sulfanilamide) Sebatian hablur putih yang larut sedikit dalam air dan alkohol dan bersifat antibakteria. sulfanilamida (Ig. atau virus yang disediakan atau diperoleh daripada kultur yang sedia ada. L. streptococcal. sulfadiazina (Ig. sulfapiridina (Ig sulfa/iyridine) Sebatian antibaktenia dalam kumpulan sulfonamida. 52 . sco-p pemerhati) Istilah yang merujuk kepada sesuatu yang halus. A. submicroscopic. sub bawah paras. sub bawah paras. berkesan untuk merencatkan pertumbuhan baktenia Gramnegatif. tersusun Secara berpasangan dan berantai. streptomycin. larut dalam air. kulat. ropy milk. micro kecil. streptos bengkok. Sulfanilamida juga dikenali sebagai para-aminobenzenasulfonamida. Streptomisin digunakan dengan meluas untuk merawat penyakit tuberkulosis. yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar ataupun dengan bantuan mikroskop cahaya. boleh menapaikan gula laktosa dengan menghasilkan asid laktik dekstroratori dalam famili Streptococcaceae.streptokokus susu bak tali streptokokus (Ig. subculture. sulfonamida (Ig.

tetanospasmin. Keadaan mi dicirikan dengan gejala kebas dan menggigil pada tangan. termofili (Ig. pada manusia dan haiwan yang ditularkan melalui luka. tetanos tegang) Penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani. I’. therinophile. Gejala utamanya ialah otot menjadi tegang dan menggigil. lysin membebaskan) Hemolisin yang dirembeskan oleh Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus. Y. L. tetanos tegang. Y thermos paras) Bakteria yang boleh hidup tetapi tidak boleh membiak dalam persekitaran suhu yang tinggi.T tengik (Ig. Y. dan bertindak liar kerana kehilangan akal. 53 . tetanus (Ig. rancid. Y. bd. tetanolisin (1g. tetani (Ig. Y. tetanus. tetanospasmin (Ig. therapia memulih) Perawatan jangkitan dan penyakit. therapy. kaki. dan mulut. philos suka) Organisma yang boleh hidup dan membiak dalam persekitaran suhu yang tinggi. tetanolysin. termoduri termoduri (Ig. tetanostegang. thermos paras. tetany. tetanos tegang) Perihal kepekaan yang tinggi pada neuroo tot akibat kekurangan kalsium serum. Perat terapi (Ig. thermoduiy/therinoduric. rancidus dinilai) Keadaan bahan yang berbau busuk akibat penghuraian bahan lemak oleh bakteria safrofit. L.spasmosmenggigil) Hemotoksin yang dirembeskan oleh Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus.

kokkos ben) Bakteria kokos dalam susunan empat. Y. loya. melalui makanan dan minuman. tetracoccus. tetra empat. Y. flub pengkonjugatan (Ig. tyrocidine. L. typhoid. toksemia (1g. Y. toxikon racun. 54 . Gejala utamanya ialah cirit-birit. oid menyerupai) Sesuatu bahan yang menyerupai toksin. Y. Y. toksikogen (Ig. Y. yang digunakan untuk mengawal pelbagaijenisjangkitan kulat. genos menghasilkan) Keupayaan mikroorganisma menghasilkan toksin. yang boleh menyebabkan keracunan atau kemudaratan kepada organisma lain. toksik (Ig. me hablur putih) Antibiotik rangkaian peptida yang dihasilkan oleh Bacillus brevis. toxikon racun. conjugatus perihal perkahwinan. tirosidina (Ig. toksikoid (Ig. oid menyerupai) Bahagian toksin yang tidak menyebabkan keracunan tetapi masih berfungsi sebagai antigen. toxicoid. conjugation tube. toxikon racun) Bahan mikrob atau yang dihasilkan olehnya. Y. Y. toxikon racun. phore menghasilkan) Bahagian toksin yang aktif yang menyebabkan keracunan. muntah. haima darah) Perihal kehadiran toksin sampingan metabolisme atau protein tak normal atau bahan kimia beracun yang lain di dalam darah. toxemia. yang berfungsi sebagai laluan bahan genetik daripada sel penderma ke sel penerima. toxin. toksin (Ig.tetrakokus tetrakokus (Ig. toksoid (Ig. Y. toxicogenic. bakteria. toxikon racun. toxophore. tubus paip) Tiub yang terbentuk semasa penggabungan seks di antara dua sel. toxoid. toxikon racun. toxic. Y. toxikon racun) Perihal kesan toksin atau bahan kimia lain yang beracun. dan protozoa. dan demam. typhos demam) Penyakit yang disebabkan oleh Salmonella typhi pada manusia. toksofor (Ig. tyros keju. toksoid tifoid (Ig.

L. Y. dan akan menimbun. Nama am untuk kutil yang kecil. tuberculum bonjul kecil. tuberculumbonjul kecil. yang berlaku apabila sel kehilangan kebolehan untuk berhenti membahagi apabila bersentuhan dengan sel bersebelahan. tuberculate. L. tuberkuloprotein (Ig. toxikon racun. L. Pr.toksoplasmin tumur toksoplasmm (Ig. Y. drogue herba kering. tuberkulat (Ig. tuberculosis. 55 . toxoplasmin. tuberculum bonjul kecil) Tuberkuloprotein yang digunakan untuk menentukan kepekaan individu terhadap basilus tuberkel. Batuk kering.L. tak selera makan. tumur (Ig. L. Y. tuberculin. osiskeadaan berpenyakit) Jangkitan akut atau kronik yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis pada paru-paru atau sebarang organ lembut haiwan dan manusia. tumour. tonsilla tonsil. plasmin membentuk. L. osis keadaan berpenyakit) Penyakit yang disebabkan oleh protozoa Toxoplasma gondi. toksoplasmosis (Ig. 2. Gejala tuberkulosis ialah pembentukan tuberkel. L. Kadangkadang disebabkan olehjangkitan baktenia. Y. tolerantia sabar) Penihal kerintangan dadah yang wujud akibat pendedahan yang berulang-ulang terhadap dadah tersebut. dan susut badan. tolerensi dadah (Ig. toxoplasmosis. L. tumourbengkak) Bengkak atau pertumbuhan tak normal. tuberkulin (Ig. tuberculoprotemn. toxikon racun. tubercle. tuberkel (Ig. drug tolerence. tuberculum bonjul kecil) 1. protos pertama) Sebatian protein daripada bakteria Mycobacterium tuberculosis. itis radang) Radang tonsil yang benpunca daripada pelbagai sebab. Y. tuberkulosis (Ig. tonsilitis (Ig. plasmin membentuk) Antigen protozoa Toxoplasma yang digunakan untuk mengesan kehipenpekaan toksoplasmosis. Tu mur mungkin bersifat benigna atau malignan. 3. Nodul sel yang tumbuh akibat tuberkulosis. tuberculum bonjul kecil) Tumbuhan yang menyerupai tuberkel. Nama am basilus tuberkulosis. tonsillitis.

U ulser (Ig. ulcer. L. 56 . ulcus luka) Luka terbuka dan terhad pada lapisan epitelium kulit dan membran mukosa gastrousus.

Istilah mi juga merujuk kepada bahagian protein mikroorganisma yang boleh merangsang pengeluaran antibodi yang berkaitan. Y. A. L. L. life vaccine. valcsin (1g. vaccinoid. vaksiniola (1g. bakterion kayu kecil. life hidup. L. vaksinia (Ig. varius pelbagai) lih. A. variola. life hidup. A. vaccinus lembu) Cacar lembu yang menular dan boleh berjangkit kepada manusia. vacciniola. vaccinus lembu) Vesikel sekunder yang timbul selepas pemvaksinan. L. vivium racun. life bacterial vaccine. L. vaccinus lembu) Sediaan yang terdiri daripada mikroorganisma sepenti virus dan baktenia yang telah dibunuh atau diatenuat. Gejalajangkitan mi ialah pertumbuhan papul dan pastul di bahagian tetek dan puting susu. vaksin hidup (1g. L. S. virus dan niketsia hidup. vaccinus lembu.V vaksigen (Ig. vaccigenous. L. variola (1g. vaccine. vaccinia. S. life vaccine. dan telah diatenuat. life hidup. vaccinus lembu) Vaksin yang mengandungi mikroorganisma seperti bakteria. S. vaccinus lembu) Vaksin yang mengandungi virus hidup yang telah diatenuat. L. vaksin bakteria hidup (Ig. oid menyerupai) Pertumbuhan yang bersifat vaksinia. L. vaksinoid (1g. cacar 57 . vaccinus lembu) Vaksin yang mengandungi baktenia hidup yang telah diatenuat. vaksin virus hidup (Ig. vaccinus lembu) Bahan yang bersifat vaksin. L.

virulentus penuh dengan racun) Perihal patogen yang membawa kesan yang buruk atau yang mudanat kepada perumah. minor kunang) Cacan yang tidak malignan. vibro bengkok. L. Y. virology. haima darah) Perihal virus dalam salur darah. Y. viraemia. vivium racun. L. variolus. Akibat jangkmtan i.variola major virus ensefalitis ekuin variola major (Ig. kepatogenan dan pembiakan virus. varius pelbagai. dualis dua. viroid (1g. variola minor. pertumbuhan. virus ensefalitis ekuin (Ig. virulent. lagein bertutur) Kajian tentang struktur. dan un tentinggal di dalam nahim semasa benanak. major besar) Cacan malignan. kambing dan kambing bebiri. L. viriolus (Ig. L. Virus hidup sebagai parasit obligat di dalam sel perumah hidup. vivium racun. L. varius pelbagai. vivium racun) Agenjangkitan yang halus dengan garis pusat di antara 10— 250 nm. L. variola major. metabolisma. L. L. dual-host virus. vivium racun. encephalos otak. virus/viral. L. osis keadaan berpenyakit) Jangkitan yang disebabkan oleh Vibrio fetus pada lembu. Y. L. viremia (Ig. dan kebanyakannya hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. L. Agen mi terdini daripada kelongsong kapsid yang di dalamnya terdapat asid nukleus DNA atau RNA. vivium racun) Virus yang memiliki dua perumah yang berasingan. virus (Ig. viroid. varius pelbagam) Menujuk kepada benbagai-bagai jenis cacar. vibnosis (Ig. boleh menyebabkan kegugunan anak. virologi (Ig. L. vivium racun) Jangkitan ensephalomielitis pada kuda dan keldai yang disebabkan 58 . hospes tetamu. virus dua perumah (1g. equine-encephalitis virus. oid menyerupai) Virus yang tidak berkapsid tetapi masih boleh bersifat sebagai agen jangkitan. equinos kuda. vibriosis. variola minor (Ig. fisiologi. virulen (Ig.

lysis memecahkan. virus liar (Ig. stratejalan. L. street virus. L. Gejalajangkitan mi ialah demam. helper virus. vivium nacun) Virus yang boleh membantu virus cacat untuk membiak. L. L. kecacatan deria sanaf. virus lisis (Ig. virus pembantu (Ig. A. helpen menolong. L. Y. virucidal/virucide. vivium racun) Bakteniofaj virulen. dan boleh membawa maut. vivium nacun) Virus yang menyebabkan rabis yang dipenoleh daripada anjing atau sebanang haiwan yang telah dijangkiti virus mi. S. caedare membunuh) Agen yang menencat atau memusnahkan pentumbuhan virus. vivium racun. 59 .virus liar virusid oleh virus yang disebankan oleh nyamuk dan kutu. virusid (Ig. lytic virus.

plaga malapetaka) lih. plaga malapetaka) Wabak yang disebabkan oleh jangkitan Pasteurella pastis pada manusia dan tikus. L. fugel burung. A. bubu bengkak di pinggang. epidemic. Y. S.w wabak (Ig. yang melibatkan sebahagian besar penduduk di kawasan yang tenlibat. wabak unggas (Ig. saxnpar unggas 60 .fowl plague. terutamanya di bahagian pinggang. bobunic plague. epidemois di antara manusia) Jangkitan yang meningkat di atas panas normal. L. Gejala jangkitan mi ialah kelenjan limpa bengkak. wabak bubon (Ig.

zoonosis. osis keadaan berpenyakit) Penyakit haiwan yang boleh berjangkit kepada manusia. Y zoion haiwan. 61 .z zoonosis (Ig.

.

ampicillin anaemia anaerobe/anaerobic anaerobic plate count antagonism antagonist anthrax antibiosis antibiotic antibody deficiency syndrome antigen antigenic determinant antiglobulin Bahasa Malaysia abakteria fasa kematian tercepat aktinobasilosis adenovirus adjuvan aerob kiraan plat aerob demam babi Afrika kiraan agar-agar pengaglutinatan aglutinin aglutinogen aglutinoid pengammonia amfoterisin ampisilin anemia anaerob kiraan plat anaerob antagonisme antagonis antraks antibiosis antibiotik sindrom kedefisienan antibodi antigen penentu antigen antiglobulin 63 .DAFTAR ISTILAH BIOLOGI (MIKROBIOLOGI) BAHASA INGGERIS BAHASA MALAYSIA - Bahasa Inggeris abacteria accelerated death phase actinobacillosis adenovirus adjuvan t aerobe aerobic plate count African swine-fever agar count agglutination agglutinin agglutinogen agglutinoid ammonif~’ing amphotericin.

Bahasa Inggeris antisepsis antiseptic antiserum antistreptokinase antistreptolysin antitoxin antiviral/antivirus aplasia/aplastic apthous arbovirus/arborvirus arthrospore ascogonium asepsis aureomycin autoagglutination autoantibody autoantigen autolysis autosensitization autotoxin autovaccine auxospore auxotroph avian biq liver disease avian diphtheria avirulent bacillaemia/bacillemia bacillary white diarrhoea Bacille Calmette Guerin bacillicide bacilliform bacilluria bacillus bacitracin bacteria bacterial lawn bacteriemia/bacteriaemia bacterin Bahasa Malaysia antisepsis antiseptik antiserum antistreptokinase antistreptolisin antitoksin antivirus aplasia aptus arbovirus artrospora askogonium asepsis aureomisin pengautoagiutinatan autoantibodi autoantigen autolisis pengautopekaan autotoksin autovaksin auksospora auksotrof penyakit hati besar unggas dzfteria unggas avirulen basilemia cirit-&irit putih basilus Bacille Calmette Guerin basilisid basilzform basiluria basilus basitrasin bakteria halaman bakteria baktertmia bakterin 64 .

Bahasa Inggeris bacteriochlorine bacteriochlorophyll bacteriocidin bacteriod bacteriologist bacteriOlogy bacteriolysin bacteriolysis/bacteriolytic bacteriophage bacteriostasis bacteriostatic bacteriotoxin bacteriotropin bacteriouria bacterioviridin Bang’s disease barber’s rash bartonellosis biflagella bighead disease black disease blackwater fever blastophore bobunic plague botulism boutonneuse fever bovine pasteurellosis Brill disease broth brucellergen brucellosis cancer candling egg canicola fever canine hysteria canine venereal granulomata capsid capsomere Bahasa Malaysia bakterioklorin bakterioklorofil bakteriosidin bakteriod ahli bakteriologi bakteriologi bakteriolisin bakteriolisis bakteriofaj bakteriostasis bakteriostatik bakteriotoksin bakteriotropin bakteriouria bakterioviridin penyakit Bang ruam gunting rambut bartonelosis biflagelum penyakit kepala besar penyakit hitam demam air hitam blastofor wabak bubon botulisme demam butoneus pasteurelosis bovin penyakit Brill kaldu bruselergen bruselosis barah pelilinan telur demam kanikola histeria kanin granuloma venereal kanin kapsid kapsomer 65 .

Bahasa Inggeris capsule carcinogen carcinogenesis carcinology carcinoma/carcinomatous carcinomatosis catalase chemoantigen chickenpox chickenpox chlamydial disease chloramphenicol choler chronic cirrhosis clostridium cloudy swelling co-agglutination co-precipitation coagulase coccidiodomycosis coccidioidin coccidiomycosis coccidiosis coccobacillus coccoid colibacillemia colibacillosis colibaciluria coliform coliphage colipyuria colistin colistin collagenase colony complement fixing complement Bahasa Malaysia kapsul karsinogen karsinogenesis karsinologi karsinoma karsinomatosis katalase kemoantigen cacar air cengkering penyakit kiamidia kioramfenikol kolera kronik sirosis klostridium bengkak kabus pengkoaglutinatan pemendakan bersama koagulase koksidiodomikosis koksidioidin koksidiomikosis koksidiosis kokobasilus kokoid kolibasilemia kolibasilosis kolibasiluria koliform kohfaj kolipiuria kolistin kolistin kolagenase koloni ikatan pelengkap pelengkap 66 .

Bahasa Inggeris conglutination fenomena conjugant conjugation conjugation tube contact dermatitis contagious contagious pastular dermatitis contagium contaminate contamination continuous culture coronavirus culture cured meat cytopathic effect (CPE) death phase deep culture dengue denitrification denitrifier denitrif~iingbacteria diagnosis dicoccous digenesis dihydrostreptomycin dikaryote diphasic diphtheria disinfect disinfectant disinfection distemper drug drug tolerence dual-host virus Ducrey’s bacillus eczema enchondroma Bahasa Malaysia fenomina pengkonglutinatan konjugan pengkonjugatan tiub pengkonjugatan dermatitis sentuh menular dermatitis pastula menular kontagium kontaminat pengkontaminatan kultur selanjar koronavirus kultur daging terolah kesan sitopati (CPE) fasa mati kultur dalam denggi denitrifikasi pendenitnfikasi bakteria denitnfikasi diagnosis dikokos digenesis dihidrostreptomisin dikariot dw~fasa d~Jitha nyahjangkit bahan penyahjangkit penyahjangkitan distemper drug tolerensi dadah virus dua perumah basilus Ducrey ekzema enkondroma 67 .

Bahasa Inggeris endemic endometritis endospore endotoxin endotoxoid enterotoxaemia enterotoxin enterovirus eosinophilic epidemic tremor epidemic equine-encephalitis virus exconjugant exenic culture exotoxin facultative facultative parasite facultative saphrophyte farmer’s lung disease fermentation festidious microorganism fibrinolysin flagellum focal infection food poisoning foot and mouth disease fowl pest/fowl plague fowl plague gangrene germ cell germ germicide glanders gonococcus gonorrhea Gram-negative gram-positive gram-variable Bahasa Malaysia endemik endometritis endospora endotoksin endotoksoid entrotoksemia enterotoksin enterovirus eosinofil gegar wabak wabak virus ensefalitis ekuin ekskonjugan kultur akseni eksotoksin fakultatzf parasitfaku Itat if safrofitfakultatif penyakit peparu petani penapaian mikroorganisma cerewet fibrinolisin fingelum jangkitanfokus keracunan makanan penyakit kuku dan mulut sampar unggas wabak unggas gangren sel germa kuman germisid glanders gonokokus gonorea Gram-negatif Gram-positif Gram-vartabel 68 .

haemorrhagic haemotoxin hay fever helper virus herpes herpes simplex herpesvirus heteroagglutination heteroagglutinin heteroantigeri hiperimmune host hyperimmunization immune opsonin immunogen immunosuppression impression smear inclusion body infection infective dose inflammation influenza ingest ingestion innoculum inoculation iron bacteria Bahasa Malaysia gramisidin baktena sulfur h~jau hematolisis hematofaj hematotoksin hematuria hemoglobinemia hemoglobinuria hemolisin hemolisis hemofilus Ducrey perdarahan hemotoksin demam jerami virus pembantu herpes herpes simpleks herpesvirus pengheteroaglutinatan heteroaglutinin heteroantigen hiperimun perumah penghiperimunan o~psoninimun imunogen pengimunotindasan lumuran penekanan jasad rangkuman jangkitan dos kesan peradangan influenza inges pengingesan inokulum penginokulatan bakteriaferum 69 .Bahasa Inggeris gramicidin green sulphur bacteria haematolysis haematophagous haematotoxin haematuria haemoglobinemia haemoglobinuria haemolysin haemolysis/haemolytic haemophilus Ducrey haemorrhage.

Bahasa Inggeris isolate isolation jail fever jaundice Kafir pox Kahn antigen kedani fever latent infection leprosy leprosy lesion lethal life bacterial vaccine life vaccine life vaccine liver infusion lockjaw logarithmic death logarithmic phase luminous bacteria lysin lysogeny lytic virus male-specific bacteriophage malignant meningococcal meningitis meningococcus microbe microbicidal microbiology microbiota micrococcus microorganism microphage/microphagic/ microphagous mumps mycobacterial myxovirus Bahasa Malaysia pencilan pemencilan demam penjara jaundis cacar Kafir antigen Kahn demam kedani jangkitan pendam kusta leprosi lesion maut vaksin bakteria hidup vaksin hidup vaksin virus hidup seduhan hati kancing gigi kematian logoritma fasa logaritma bakteria berkilau lisin lisogeni virus lisis bakteriofaj khususjantan malignan meningitis meningokokus meningokokus mikrob mikrobisid mikrobiologi mikrobiota mikrokokus mikroorganisma mikrofaj beguk mikobakteria miksovirus 70 .

Bahasa Inggeris necrobacillosis neurotoxin nitrifier nitrogen fixation obligate off odour orthomyxovirus papovavirus paracoccidiodal paracoccidioidomycosis paramyxovirus parasite parvovirus pasteurization pathogen pathogenesis pathology penicillin penicillinase phage phage ghost phagocyte phagocytic index phagocytin phagocytosis phagolysis phagosome photobacteria picornavirus plague plasmid pleuropneumonia like organism pleuropneumonia pneumococcus pneumolysin pneumonic pock Bahasa Malaysia nekrobasilosis neurotoksin penitrit pengikatan nitrogen obligat luar bauan ortomiksovirus papovavirus parakoksidioid parakoksidioidomikosis paramiksovirus parasit parvovirus pempasteura patogen patogenesis patologi penisilin penisilinase faj hantuanfaj fagosit indeksfagosit fagositin fagositosis fagolisis fagosom fotobakteria pikornavirus plag plasmid organisma bak pleuropneumonia (PPLO) pleuropneumonia pneumokokus pneumolisin pneumonia pok 7~ .

Bahasa Inggeris poliomyelitis poliovirus poxvirus prophage provirus pseudomonad pseudotuberculosis pus putrefaction pyrogene/pyrogenic pyuria rabies rabies rancid rancid relapsing fever reovirus resting spore rhabdovirus rhizobium rinderpest rinovirus ropy milk rubella saphrophyte/saprophytic sarcina sensitive sensitization sepsis septicaemia serological typing serology/serologic serophyte seropurulent serotherapy serum hepatitis serum sewage gas Bahasa Malaysia poliomielitis poliovirus poksvirus profaj provirus pseudomonad pseudotuberkulosis nanah pembusukan pirogen piuria penyakit anjing gila rabis perat tengik demam berulang reovirus spora rehat rabdovirus rizobium rinderpes rznovirus susu bak tali rubela safrofit sarsina peka pempekaan sepsis septisemia pentipan serologi serologi serofit seropurulen seroterapi hepatitis serum serum gas kumbah 72 .

Bahasa Inggeris smallpox smear spiramycin spore staphylin staphylocoagulase staphylokinase staphylolysin sterile stock culture stormy fermentation streak street virus streptococcal streptomycin subculture submicroscopic sulfadiazine sulfanamide sulfanilamide sulfapyridine suspension culture symbiont symbiosis/symbiotic syphilis tetanolysin tetanospasmin tetanus tetany tetracoccus therapy thermodury/thebmoduric thermophile three day fever tonsillitis toxemia toxic toxicogenic toxicoid Bahasa Malaysia cacar lumuran spiramisin spora stafilin stafilokoagulase stafilokinase stafilolisin mandul kultur stok penapaian ribut coretan virus liar streptokokus streptomisin subkultur submikroskopik sulfadiazina sulfonamida sulfanilamida sulfapiridina kultur ampaian simbion simbiosis sifilis tetanolisin tetanospasmin tetanus tetani tetrakokus terapi termoduri termofili demam tiga han tonsilitis toksemia toksik toksikogen toksikoid 73 .

Bahasa Inggeris toxin toxoid toxophore toxoplasmin toxoplasmosis transfection transmission tubercie tuberculate tuberculin tuberculoprotein tuberculosis tuberculosis tumour typhoid tyrocidine ulcer vaccigenous vaccination vaccine vaccinia vacciniola vaccinoid variola major variola minor variola variolation variolus vibriosis viraemia viroid virology virucidal/virucide virulent virus/viral wooden tongue yellow fever zoonosis Bahasa Malaysia toksin toksoid toksofor toksoplasmin toksoplasmosis pentransjangkitan penghantaran tuberkel tuberkulat tuberkulin tuberkuloprotein batuk kering tuberkulosis tumur tifoid tirosidina ulser vaksigen pemvaksinan vaksin vaksinia vaksiniola vaksinoid variola major variola minor variola pemvariolaan viriolus vibriosis viremia viroid virologi virusid virulen virus lidah kayu demam kuning zoonosis 74 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful