KAMUS BIOLOGI

M IKROBIOLOGI

KAMUS BIOL0 GI MIKROBIOLOGI Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur 1990 .

00 . dan dengan apa-apa cara pun sama ada secara elektronik. atau lain-lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah. fotokopi. Kuala Lumpur. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian isi kandungan kamus mi dalam sebarang bentuk. Dewan Bahasa dan Pustaka.1345-7 Cetakan Pertama 1990 © Hakcipta Dewan Bahasa dan Pustaka 1990 Hakcipta terpelihara. mekanik rakaman.KK576-4471-4101 15BN983-62. Diatur Huruf oleh : Ultimate Print Muka Taip Teks: New Baskerville Saiz Taip Teks: 10/12 poin Dicetak oleh Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka Lot 1037. Mukim Perindustrian PKNS Ampang/Hulu Kelang Selangor Darul Ehsan Harga: $5.

Sulong Ahmad Haji Kamaruddin V .SIDANG PENYEJSUN Editor Othman Ismail (Ketua) Halimah Haji Ahmad Editor Penyelaras Dr. Baharuddin Salleh Penyusun Dr.

.

KANDUNGAN Kata Pengantar Pendahuluan Panduan Menggunakan Kamus Kamus Biologi: Mikrobiologi ix xi mi xiii 1 — 61 — Daftar Istilah Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia - 63 74 Vii .

.

ix . dan Dr. Madya Dr. Fizik.KATA PENGANTAR Dengan terbitnya Kamus Istilah Biologi: Mikrobiologi mi hermakna bertambah sebuah lagi kamus istilah Sin Kamus Istilah Mabbim yang dirangka oleh Majlis Bahasa Brunei DarussalamIndonesia-Malaysia (Mabbim). Mudah-mudahan kamus mi dapat membakukan peuggunaan istilah Mikrobiologi dan memberikan manfaat kepada para pelajar dan orang ramai yang menceburkan din di dalam bidang mi atau mereka yang ingin mengetahui ilmu di dalam bidang mi khususnya. Majlis mi telah merangka penerbitan kamus istilah Sains Asas . Puan Halimah Haji Ahmad selaku Editor. Sulong Ahmad Haji Kamaruddin selaku Penyusun yang telah berusaha bersungguh-sungguh menangani kamus mi sehingga selesai. Pada kesempatan in saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada sidang penyusun yang diketuai oleh Encik Othman Ismaii selaku Ketua Editor. Kamus mi memuatkan lebih kurang 423 kata masukan istilah Mikrobiologi yang telah diputuskan pada Sidang Ke-24 Mabbim. melaluijawatankuasa Istilah Biologi Antara Universiti (JIBAU) telah menakrifkan entri istilah yang telah disepakati oleh ketiga-tiga negara itu dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang menjadi urusetia JKTBM. dan Matematik dengan menentukan entri bidang-bidang mi menurut subbidangnya terlebih dahulu sebelum diterbitkan oleh negara masing-masing. Terima kasih juga ditujukan kepada &emua yang terlibat dengan penerbitan kamus mi. bidang-bidang tersebut. Kimia. dan sejak tahun 1983 Majlis mi telah membincangkan entri subbidang.Biologi. Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia (JKTBM) yang mewakili Malaysia ke Majlis tersebut. Baharuddin Salleh selaku Editor Penyelaras. Prof. Sehubung dengan itu.

Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 1 Februari 1990 x .dan dapat rneningkatkan pembinaan dan pegembangan bahasa kebangsaan kita amnya. Noor Ketua Pengarah. HajiJumaat bin Dato’ Haji Mohd.

_____ 1984. Paker. Sewaktu penyusunan dan pengeditan kamus mi dilakukan beberapa buah buku telah digunakan. Usaha penyusunan kamus mi sebenarnya sejajar dengan keputusan Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim) yang sebelum 3 November 1987 dikenali sebagai Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) berhubung dengan kamus istilah. (ed. Walau bagaimanapun beberapa entri telah digugurkan kerana difikirkan hanya kata masukan yang khusus sahaja dalam subbidang Mikrobiologi dimasukkan. Disebabkan beberapa hal yang tidak dapat dielakkan. antaranya ialah: Collocott.C. JIBAU telah memutuskan untuk menerbitkan istilah subbidang Mikrobiologi. 1984. 1984. hanya pada tahun 1989 dapat dimulakan pengeditan kamus mi dan diterbitan pada tahun mi. T.). Science and Technology Dictionary. New York: McGraw-Hill Book Company.). Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia (JKTBM) melalui Dewan Bahasa dan Pustaka dan anggota Jawatankuasa Istilah Biologi Antara Universiti (JIBAU) telah bekerjasama menanganinya sehingga seiesai dan dapat diterbitkan. McGraw-Hill Dictionary ofBiology. New York: McGraw-Hill Book Company. P. S. Oleh sebab Mabbim telah menetapkan yang bidang biologi dibincangkan menurut subbidangnya. Edinburg: Chambers Ltd.PENDAHULUAN Syukur alhamdulillah diucapkan ke hadrat Ilahi kerana hanya dengan izin-Nyajuga Kanius Istilah Biologi: Mikrobiologi mi dapat diselesaikan penyusunannya dalam bentuk seperti yang dipaparkan mi. Dictionary of Scient~fic and Technical Terms. (ed. xi . Penerbitan Kamus mi merupakan langkah memantapkan istilah yang telah terbentuk seperti yang terdapat pada buku-buku istilah yang pernah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Untuk tujuan itu.

A. Puan Halimah Haji Ahmad selaku Editor dan para Pegawai yang terlibat dengan penyediaan dan penerbitan Kamus mi. 1976. Baharuddin Salleh selaku Editor Penyelaras. Brock. (9th Edition). Saunders. Othman Ismail Ketua Editor Kuala Lumpur 1 Februari 1990 xii . Essex: Longman. Asas Mikrobiologi dengan Penggunaannya (Terjemahan) DBP. Henderson ‘sDictionary of Biological Tenns. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Tokyo: Igaku Shoin Ltd. Thomas D. W. Walaupun kamus mi sudah dapat ditatapi oleh pengguna dan pembaca tetapi ilmu sentiasa berkembang. Brock. Dr. Madya Dr. Stiles. 1989. Dorland~c Illustrated Medical Dictionary. Handbook of Histology. (25th Edition). B. Ward. 1982.Sandra Holmes. dan kerana itu mungkin saja terdapat kelemahan dan kekurangan baik dalam aspek ketuntasan pemilihan entri istilah mahupun dalam aspek kecermatan penyusunannya. Maklum balas yang membina daripada pelbagai pihak sangat dialu-alukan agar dalam usaha kami selanjutnya kelemahan dan kekurangan dapat diatasi. Sulong Ahmad Haji Kamaruddin selaku Penyusun. K. David M. New York: McGraw-Hill Book Company. Katherine M.. 1974..

takrifnya diberikan pada istilah yang dianjurkan penggunaannya. haima darah) baktena (Ig. Semua kata masukan di dalam kamus mi dalam bahasa Malaysia dan diberikan padanannya dalam bahasa Inggeris serta asal usulnya (jika ada) di daiam kurungan dengan menggunakan huruf condong. Istilah yang ditakrifkan dalam kamus in baik yang berbentuk kata dasar. Kata Masukan 1. a— tanpa.. bakterion kayu kecil) 2. dan dimuatkan juga sebagai kata masukan tetapi dirujuksilangkan kepada istilah yang dianjurkan. xiii . bacteriologist) 3. Y.. tisu kering. Jika terdapat istilah yang bersinonim. dan otot memulas. Contohnya: kolera (Ig. kata terbitan. semuanya diperlakukan sebagai kata masukan yang tersendiri dan dimuatkan mengikut urutan huruf pertamanya. kata majmuk atau frasa. anti lawanan. genos menghasilkan) abli bakteriologi (Ig. muntah. bacteria. Istilah yang tidak dianjurkan itu dimuatkan pada akhir takrif tersebut. Y. antigen.cholera) . 1’. Contohnya: antigen (Ig. Contohnya: anemia (Ig. anaemia.PANDUAN MENGGUNAKAN KAMUS IN! Panduan mi disesuaikan daripada “Pedoman Umum Penulisan Draf Kamus Khusus”yang dijadikan pegangan sewaktu menyusun kamus mi.

3. Huruf Condong Huruf condong digunakan dalam hal-hal yang berikut: xiv . c) Istilah bandingan atau istilah rujukan yang dimuatkan pada akhir takrif sesuatu kata masukan. tubercl. Istilah sinonim yang dimuatkan pada akhir takrifsesuatu kata masukan.. oooo) 00000 bd.Taun taun (ig. tak selera makan. L. kolera Takrif Semua takrifdiberikan selepas padanan bahasa asing dengan menggunakan huruf biasa. Y. 2... 2. cholera) lih. tuberculosis. Contohnya: tuberkel (Ig. kelainan takrif itu dinyatakan dengan angka Arab tebal.. L. 2.. tuberculum bonjul kecil) 1.e. Jenis Hurufdan Tanda Baca HurufTebal Huruftebal digunakan untuk menandai perkara yangberikut: a) b) Semua kata masukan. Contohnya: 00000 (Ig.. tuberculum bonjul kecil. Batuk kei-ing. Contohnya: tuberkulosis (Ig. Kata masukan yang takrifnya berbilang. osis keadaan berpenyakit) pembentukan tuberkel. dan susut badan.

Tanda kurung bulat juga digunakan untuk menandai singkatan umum bagi sesuatu istilah pada sesuatu kata masukan kamus. Tanda Kurung Bulat a) Tanda kurung bulat digunakan untuk menandai padanan bahasa Inggeris pada kata masukan serta asal-usulnya. Pr. Y. 2.. M. dli. RNA. khusus yang digunakan di dalam kamus mi.a) b) 3. L. S. Padanan istilah dalam bahasa asing pada entri istilah. E. bd. b) Singkatan Singkatan A. xv . Ig. Anglo Saxon bandingkan Inggeris Latin lihat Middle English Perancis Yunani Singkatan/simbol yang sudah lazim digunakan di dalam Sesuatu bidang ilmu. Arahan seperti lih. lih. Btu/ft 3. Contoh DNA. dan °C. bd.

.

bacterion kayu kecil) Keadaan yang bebas daripada bakteria. agglutinare melekat bersama) Aglutinin yang hanya boleh bergumpal dengan antigen homolognya tetapi tidak menjalani pengaglutinatan ahli bakteriologi (Ig. L. aerob (Ig. bacterion kayu kecil. adjutare menolong) Bahan yang meningkatkan keberkesanan antigen tetapi bukan bersifat antigen. adenovirus (Ig. Y. aglutinogen (Ig. Mikroorganisma tertentu. aden kelenjar.tanpa. Virus mi tidak begitu virulen jika dibandingkan dengan virus influenza. agglutinare melekat bersama) Antibodi khusus yang menyebabkan protein bakteria tertentu melekat di antara satu dengan yang lain untuk membentuk gumpalan. agglutinin. adenovirus. Y. abacteria. Y. agglutinoid. Y. bacterzologist. 1 . aglutinoid (Ig. aerobe. anaerob. vivium racun) Kumpulan virus yang menjangkiti salur pernafasan atas.A abakteria (Ig. adjuvan (Ig. agglutinogen. dan haiwan peringkat tinggi termasuk dalam golongan mi. bios nyawa) Organisma yang memerlukan oksigen bebas untuk melakukan respirasi. L. L. tumbuhan. aglutinin (Ig. adjuvant. aer udara. agglutinare melekat bersama) Antigen yang merangsang penghasilan aglutinin apabila dimasukkan ke dalam badan haiwan. Pr. a. L. Bd. logos ilmu) Orang yang mengkaji tentang bakteria.

a. L. anemia (Ig. anaemia. amphotericin. apabila satu organisma membahayakan yang satu lagi. Penyakit mi jarang berjangkit kepada manusia. tisu akan kekurangan oksigen dan badan menjadi sangat lemah. a. haima darah) Gejala yang berlaku kerana kekurangan sel darah merah dalam darah. bacillus kayu) Penyakit yang biasanya menyerang tisu lembut pada lembu yang disebabkan oleh hakteria genus Actinobacillus. anti lawanan. aerudara. anaerob (Ig. Y.tanpa. bios nyawa) Bahan yang dihasilkan oleh mikroorganisma. antibiotic.aktinobasilosis antibiotik aktinobasilosis (Ig. bios nyawa) Perencatan salah satu organisma akibat tindakan antibiotik yang dihasilkan oleh organisma yang satu lagi. amfoterisin (Ig. ampisilin (Ig. amphoteros kedua-dua) Antibiotik antikulat yang dmhasilkan oleh Streptomyces nodosus. atau kerana kekurangan hemoglobin dalam sel darah merah. Pada lidah. Y. anaerobe/anaerobic.tanpa. Y anti lawanan. Ampisilin merencat pembentukan dinding sel bakteria. antibiotik (Ig. penyakit mi menyebabkan gejala ‘lidah kayu’ yang boleh membawa maut. Y. dan digunakan untuk terapi sistemik. antagonistes lawanan) Bahan atau organisma yang berantagonisme. antagonisme (Ig. actinobacillosis. Ampisilin dihasilkan oleh kulat Penicillum tertentu. bios nyawa) Organisma yang tidak memerlukan oksigen bebas untuk melakukan respirasi. Y. Misalan anaerob ialah bakteria denitrifikasi. antagonis (Ig. antagonistes lawanan) Pertalian di antara dua organisma. Y. Keadaan mi menyebabkan darah kurang berupaya mengangkut oksigen yang secukupnya untuk keperluan badan. dan berupaya 2 . antibiosis. aktis pancaran. ampicillin) Antibiotik separa sintetik yang dihasilkan melalui pengubahsuaian kimia penisilin. antibiosis (Ig. antagonism. Dengan itu. antagonist. Y. Y.

genos menghasitkan) Antigen tak khusus yang digunakan untuk mengesan sifilis. Antibiotik yang pertama ditemui ialah penisilin. Y. Antibiotik digunakan untuk merawat penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. kinase enzim) Antibodi yang meneutralkan kesan enzim streptokinase. antiglobulin. L. antiseptic. anti lawanan. dan tetramisin. sepsis reput) Bahan kimia yang digunakan untuk membunuh atau mencegah pembiakan mikroorganisma pada permukaan kulit. antisepsis. Kahn antigen. V. anti tawanan. antigen Kahn (Ig. yang dirembeskan oteh bakteria kumputan streptokokos. Antiseptik hanya digunakan pada permukaan luar. antigen. antiserum. anti tawanan. genos menghasilkan) Protein asing yang merangsang set limfosit untuk menghasilkan antibodi padanannya. sepsis reput) Perencatan oleh antiseptik. anti lawanan. dan heksaktorofena. anti tawanan. dan alatan tertentu. antiserum (Ig. Misalan antigen iatah bakteria. Antiserum diperoteh daripada haiwan yang telah diimunkan. Antibodi yang mengikat dan memendakkan globulin. strep berbentuk rantai. atkohot. Misatnya iodin. virus. yang dihasilkan oleh kulat Penisillium notatum. antigen (Ig. terutamanya bakteria. antiseptik (Ig. 3 . V.antigen antistreptokinase merencatkan pembiakan dan pertumbuhan mikroorganisma lain. Y. anti lawanan. anti lawanan. Y. antigtobulin (Ig. atau bahan asing yang mengandungi protein. Y. globulus bota kecit). aureomisin. Y. tuka. asid borik. antistreptokinase (Ig. serum cecairjernih) Serum yang mengandungi antibodi pada kadar yang dapat memusnahkan virus atau bakteria tertentu. kloromisin. sama ada secara penyuntikan antigen ke dalam badan atau jangkitan Semula jadi. Kahn ahti sains Amerika. Misalan antibiotik termasuklah streptomisin. antisepsis (Ig. antistreptokinase.

apthous) Luka yang berwarna putih dan pent di dalam mulut. vivium racun) Kumpulan virus tutaran artropod yang menyebabkan berbagaibagai jenis penyakit ensefalitis pada haiwan invertebrat. antivirus (Ig. V.tanpa. 4 . dan kuda.antistreptolism asepsis antistreptolisin (Ig. dan boleh dinyahaktiflan oteh natrium deoksilat. V. dan seterusnya meneutralkan toksin itu. antraks(Ig. strep berbentuk rantai. arthron bersambung. V. vivium racun) Bahan yang merencatkan kesan virus. arbovirus/arboruirus. a. V. plasis pembentukan) Pertumbuhan tisu atau organ. lysis memecahkan) Antibodi yang meneutratkan streptolisin yang dirembeskan oleh bakteria kumputan streptokokus hemolisis A. L.) Rangkaian spora rehat berdinding tebal. antitoxin. Virus mi tidak stabil pada suhu bitik. ar + bo bawaan artropod. anthrax. Penyakit mi berjangkit kepada manusia melatui sentuhan.tanpa. aplasia/aplastic. Misalan antivirus ialah interferon. antistreptolysin. V. sporos biji. yang terbentuk akibat daripada penyerpihan filamen pada alga biru-hijau dan kulat. toxikon racun) Antibodi yang dihasilkan oleh badan sebagai gerak batas terhadap toksin yang diketuarkan oleh agen jangkitan atau patogen. artrospora (Ig. arbovirus (Ig. arthrospore. anti lawanan. Y anthrax arang terhakar) Penyakit berjangkit yang disebabkan oleh bakteria Bacillus antracis yang lazimnya menyerang haiwan ternakan seperti bin-bin. asepsis (Ig. antitoksin (Ig. aptus (Ig. antiviral/antivirus. Antitoksin akan bergabung dengan toksin. V. Sebabsebab luka mi terjadi tidak diketahui. anti lawanan. L. pernafasan. V. yang tidak lengkap disebabkan terbantutnya perkembangan perimordium embrio. asepsis. aplasia (Ig. sepsis reput) Keadaan yang bebas daripada mikroorganisma. lembu. atau makanan. a. anti tawanan.

sporos biji) Spora rehat diatom yang tetah menjatani pembiakan seks. lisis memecahkan) Penguraian tisu atau sel akibat tindak balas enzim hidrolisis yang dihasitkan oleh lisosom apabila sel tersebut rosak. aures berwarna emas. body jasad) Antibodi yang melawan atau bertindak balas dengan jasadnya sendini. auksospora (Ig.askogonium avirulen askogonium (Ig. V. auto sendiri. vaccinus lembu) Vaksin yang dihasitkan oteh pesakit itu sendiri. askos kantung. autolysis. avirulen (Ig. L. V. autoantibody. virulentus penuh dengan racun) Darjah keupayaan patogen. L. auxotroph. 5 . V. yang tidak mampu menyebabkan penyakit. autovaccine. anti tawanan. toxicon racun) Toksin yang memberi kesan yang mudarat kepada set itu sendini. aureomycrn. avirulent. autotoxin. V. aureomisin (Ig. V. autoantigen (Ig. auto sendiri.tanpa. autoantibodi (Ig. mykes kulat) Antibiotik ktorotetrasilin yang mengawal penyakit tertentu yang disebabkan oteh mikroorganisma. gonos tahiran) Gamet betina pada kutat Ascomycete. auto sendiri. V. auksotrof (1g. autovaksin (Ig. autolisis (Ig. ascogonium. V. auxanein menambah. a. autoantigen. V. autotoksin (Ig. troph makanan) Mikroonganisma yang memerlukan faktor pertumbuhan yang tertentu seperti vitamin. genos menghasilkan) Antigen yang bertindak batas dengan limfosit organisma itu sendiri dengan menghasilkan antibodi. auto sendiri. dan asid amino tertentu untuk hidup. auxospore. anti tawanan. Y. auto sendiri. auxanein menambah.

dis penyisihan. dan membiak secara belahan dedua. bahan penyahjangkit (Ig. iron bacteria. tant bahan) Bahan umum yang boleh memusnahkan atau mengawal pertumbuhan mikroorganmsma. V. L. Istilah inijuga dikenali sebagai vaksin BCG. V. nitrit. Bacille Calmette Guerin. infectus menjangkit.B Bacille Calmette Guerin (1g. de nyah. L. Y. nitrium soda negatif) Baktenia yang terdapat dalam tanah. L. bakterion kayu kecit) Mikroorganisma prokariot unisel yang pnimitif. dan nitrat tanah kepada gas nitrogen yang dibebaskan ke atmosfera. Guarin nama dua orang ahli sains Perancis) Vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit tuberkulosis pada manusia. bakteria ferum (Ig. bakteria(Ig. luminosus cahaya. bakteria denitrifikasi (Ig. Calmette. luminous bacteria. bakteria berkilau (Ig. Tenaga yang dibebaskan Semasa denitrifikasi digunakan oleh baktenia untuk proses penghidupannya sendini. disinfectant. bacteria. L. denitnfying bacteria. mi menyebabkan air tersebut berbau 6 . biasanya bersimbiosis dengan ikan laut yang tahan terhadap kepekatan garam yang tinggi. bakterion kayu kecil) Baktenia psikrofihi yang berkilau. bacillus kayu. Vaksin mi disediakan daripada basilus tuberkel manusia yang telah mengalami pengatenuatan. bakterion kayu kecil) Bakteria yang boleh menukarkan ferum terlarut kepada ferum tak larut di dalam air. dan berperanan menguraikan ammonia.

bacteriod. male-specific bacteriophage. green sulphur bacteria. bakterion kayu kecil) Bakteria fotosintesis yang menggunakan hidrogen peroksida. Misatnya Rhizobium yang berbentuk batang. bakterin (Ig. bacteriophage. Bakteria yang berubah bentuk setepas mengalami sesuatu proses. bakterimia (1g. Sifat yang menyerupai bakteria. V. S. V. bakterion kayu kecil. V. bakteriofaj (Ig. phagein mernakan) Virus yang menjangkiti bakteria. bakterion kayu kecit) Bakteniofaj yang hanya menjangkiti bakteria penderma Semasa proses pengkonjugatan. Ferum tak larut tersebut berkumput datam bendalir yang terdapat pada dinding set bakteria tersebut. dan bahan tam selain danipada oksigen sebagai penerima elektron. menjadi batang besar yang bercabang setetah menjangkiti akar turnbuhan kekacang. bakcterion kayu kecit. bakterion kayu kecil. Bakteria mi disuntik ke datam jasad untuk meningkatkan keimunan perumah daripada jangkitan bakteria yang berkaitan. bakterion kayu kecil. V. Virus mi menyerang bakteria dengan memasukkan motekul DNA ke dalam bakteria tersebut metatui ekornya. 2. V. iod bentuk) 1. haima darah) Keadaan darah akibat kehadiran baktenia. bakterioklorin (Ig bacteriochiorine. bacteriemia/bacteriaemia. Kepata virus mi berbentuk potihedron. bakteriod (Ig. bacterin. bakteriofaj khusus jantan (Ig. bakteria sulfur hijau (Ig. A. Y.bakteria sulfur hijau bakterioklorin busuk. dan seturuh badan disetaputi protein. chior warna kuning kehijauan) Sebatian yang memangkinkan proses pemfototurunan karbon 7 . male specific jantan khusus. ekornya pendek. bacterion kayu kecil) Baktenia yang tetah mengatami proses pengatenuatan atau dibunuh. Y.

bakterion kayu kecil. bakterion kayu kecil. lysis memecahkan) Antibodi khusus yang memecahkan set bakteria. V. bacteriochiorophyll. toxikon racun) Toksin yang dihasitkan oleh bakteria. V. bacteriostatic. bakteriostatik (Ig. bacteriocidin. stasis berdin diam) Perencatan pertumbuhan dan metabolisme baktenia. 8 . Bahan mi dihasilkan oleh baktenia tertentu yang menjatani fotosmntesis. bakterion kayu kecil. V. tropine racun) Antibodi yang menyebabkan bakteria tertentu menjadi lebiti peka terhadap tindakan fagosit.bakterioklorofil bakteriotropm dioksida. bacteriotropin. bakterion kayu kecil. bakteriotropin (1g. bakteriolisin (Ig bacteriolysin. V. bakterion kayu kecil. bakterion kayn kecil. logos ilmu) Kajian tentang baktenia. bakteriostasis (Ig. bakterioklorofil (Ig. bakteriologi (1g. Y. cadera membunuh) Antibodi yang boleh memusnahkan bakteria dengan bantuan bahan pelengkap. bakteriotoksin (1g. bakteriolisis (Ig. lysis mernecahkan) Pemecahan set bakteria oleh bakteriolisin. bakterion kayu kecil. chloros warna hijau. bacteriolysis/bacteriolytic. Pigrnen mi digunakan oleh bakteria hijau dan ungu untuk menukar tenaga cahaya menjadi tenaga kimia semasa fotosintesis. V. bakterion kayu kecil. bacteriotoxin. bacteriology. V. Bakteriotropin juga dikenali sebagai opsonin. V. stasis herdin diam) Bahan perencat pertumbuhan baktenia tanpa membunuhnya. phyllon daun) Pigmen yang menyerupai klorofil. bacteriostasis. bakterion kayu kecil. V. bakteriosidin (Ig.

bacillus batang) Baktenia berbentuk batang yang biasanya dalam genus Bacillus. bacillaemia/bacillemia. setain danipada genus Bacillus. bacillus batang. bacillus batang. V. bacteriouria. barah (Ig cancer. bartonellosis) Penyakit yang disebabkan oteh bakteria genus Bartenolla yang tendapat pada tembu. anjing. L. Ducrey‘s bacillus) . bacillicide. basiliform (1g. hakterion kayu kecit. V. V. L. V. bartonelosis (Ig. yang tidak membentuk endospona. bakterioviridin (Ig. cancer luka. bacillus. V. bacillus batang.Bakteria hemofiti yang menghemolisis kankniod pada mannsia. ouron air kencing) Kehadiran bakteria dalarn air kencing. basilus (Ig. L viridis hijau) Kiorobium ktorofil yang merupakan satu daripada dna spektnum ktorofil yang ditemui sebagai ester farnesot pada bakteria fotosintesis tententu. V. cadare membunuh) Bahan yang boleh membunuh basilus. haima danah) Penyakit akibat serangan bakteria batang dalam darah. bacillus batang) Antibiotik yang dihasilkan oleh Bacillus lichenzfonnis. bacillus batang. bakterion kayu kecil. basiirasin (Ig bacitracin. basiluria (Ig bacilluria. V. 9 . dan manusia. basilus Ducrey (1g. formis bentuk) Baktenia berbentuk batang. V. ketam) Pertumbuhan yang tidak terkawat dan merebak menjadi ulser dan tumun. bacterioviridin. bacillzform. yang digunakan untuk mengawal pelbagaijenis penyakit terutamanya di permukaan. basilisid (Ig. tikus. basilemia (1g.bakteriouria basitrasin bakteriourma (1g. ouron air kencing) Kehadinan basitus dalarn air kencing yang mungkin disebabkan oleh sesuatu penyakit.

blastophore. poros taluan) Bahagianjisim tengah spermatosit yang tidak berubah semasa pemben tukan spermatozoon pada Oligochaeta. botulism. 10 . blastofor (Ig. bengkak kabus (ig. bruselergen (Ig. yang disebabkan oleh virus. mumps) Penyakit akin dan nienutar pada mariusia. cloud’t swelling) Perubahan rupa hentuk set yang disebabkan oteh penghuraian kandungan sd yang herpunca daripada kecederaan membran Sel. radang. brucellosis) Penyakit yang disebabkan oleh petbagai spesies bakteria Brucella pada haiwan seperti tembu. L. brusetosis beguk (Jg. biflagelum (Ig. botulus sosej) Keracunan akibat memakan makanan yang mengandungi eksotoksin Clostridium botulinum. flagellum rerambut) Set yang memitiki dua flagelum. botulisme (Ig.batuk kering batuk kering (1g. tuberkutosis. bruselosis (Ig. brucella genus bakteria. kambing dan hidupan tiar. V. Penyakit mi boleh berjangkit kepada manusia. dan berasa sakit. L. bis dna. Virus mi menycrang ketenjar parotid dan menyebabkan kelenjar mi bengkak. brucellergen. bijiagella. babi. tuberculosis) lih. blastos germa. L. genos me nghasi tkan) Nukteoprotein bakteria genus Brucella yang digunakan sebagai antigen datam ujian kutit untuk mengesan penyakit brusetosis tenlltamanya pada manusia.

dan diikuti dengan pemhentukan vesikel. S.C cacar (1g. Cengkering. L. white putih. A. Penyakit mi dikenatijuga sebagai variola minor. cacar air (Ig. chickenpox. Gejata penyakit mi bermuta dengan tompok merah kecil di muka. poc bintit atau vesikat) Cacar yang disebabkan oteh virus tertentu pada manusia. Bakteria yang tersebar akan tumbuh sebagai koloni tenpencit. cirit-birit putih basilus (ig. coretan (Ig. tidak bermaya. dan mengetuping meninggatkan parut hitam. Penyakit mi tidak merbahaya kerana janang membawa maut. dan mudah untuk dikaji selanjutnya. smallpox. poc bintil atau vesiket) Penyakit akut yang menular dan berjangkit disebabkan oteh virus. Kaffir pox. terutamanya kanak-kanak. A. chicken bunung muda. bacillus kayu. berhimpit-himpit. S~ pocbmntil atau vesiket) Cacar yang disebabkan oteh herpivirus pada manusia. bacillaiy white diarrhoea. cacar Kafir (Ig. S. dan diakhiri dengan pembentukan pustul yang akan kering. S. diarrhoea cinit-birit) Penyakit yang disebabkan oleh Salmonella pullorom pada anak ayam. 11 . dan seterusnya merebak ke seluruh badan menjadi paput.. A. Gejala penyakit mi bermula dengan demam panas dan pembentukan vesiket. A. cengkering (Ig. Anak ayam yang diserang penyakit mi cirit-binit. small kecit. Kaffir nama kaum di Afrika. streak) Kaedah pengkulturan dengan cara mencoretkan bakteria pada medium pepejal. chickenpox) lih: cacar air. dan akhinnya mati.

dan tifus kutu India. Penyakit mi berpunca daripada atahan rumput dan debunga tumbuhan tententu. dan bengkak nodus timfa. 12 . hemolisis intravaskul. hay fever) Demam akut yang gejatanya pada mata dan satur pernafasan atas. utser primer. pengasapan. demam air hitam (Ig. boutonnyar lubang butang. demanijerami (Ig. dan takikandia. blackwaterfever) Demam akut yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum.D daging terolah (1g. demam babi Afrika (Ig. Gejala utama penyakit mi iatah radang berbentuk butang di kawasan tergigit. dan kadang kata astma. fever demam) Demam panas yang tinggi yang disebabkan oleh Rickettsia conon yang disebarkan melatui gigitan kutu anjing atau tikus. Demam mi dikenalijuga sebagai demam Marselle. badan menjadi lemah. tifus kutu Kenya. hemoglobiuria. Antana gejala demam mi iatah demam panas bersetang-seti dengan demam sejuk. cured meat) Daging yang tetah dinawat dengan petbagai cana seperti pengeringan. Pr. dan diikuti dengan selsema. nuam. Penyakit mi boleh membawa mautjika tidak dikawat. African swine-fever) Demam akut pada babi yang disebabkan oleh sejenis virus. dan dengan penggunaan bahan kimia untuk merencat pertumbuhan mikroorganisma. demam gigitan kutu Afnika Selatan. Onganisma mi memusnahkan sel danah merah. demam butoneus (Ig boutonneuse fever.

demam kuning (Ig. Gejata penyakit mi ialah demam sejuk danjaundis. dan tifus kampung di Malaysia. yang disebarkan melatui gigitan kutu. Demam mi dikenati juga sebagai penyakit tsutsugamushi. Gejala utamanya iatah demam panas bersetang-seti dengan keadaan yang sihat dalam tempoh seminggu. Gejata demam mi termasuklah demam panas nefritis akut. jailfever) Demam tifus yang disebabkan oteh niketsia bawaan kutu. denggi (Ig. Demam mi biasanya berlaku di persekitaran yang kotor dan di kawasan yang tentalu padat. three day fever) Nama am untuk demam yang disebabkan oteh riketsia bawaan nyamuk. Gejata demam mi iatah panas badan yang diiringi sakit kepata. misalnya di datam penjara dan khemah. 13 . Bahagian utama yang diserang iatah sistem hematopoitik. relapsingfever) Demam yang disebabkan oleh beberapa spesies riketsia genus Borrelia. dan biasanya sembuh dalam tempoh 14 han. Anjing merupakan penumah semulajadi organisma ml. Gejata demam mi ialah sakit kepata. dan ketumbuhan bintil makutar. demam panas. dengue. yellowfever) Demam akut dan benjangkit yang disebabkan oleh virus bawaan antropod seperti Aedes aegypti pada manusia. Jangka masa pengeraman ialah 5 hingga 18 han. demam kanikola (Ig. kedani fever) Demam yang disebabkan oleh Ricketssia tsutsugamushi. demam kedani (1g.demam berulang denggi demam berulang (Ig. Sp. demam penjara (Ig. tifus kutu di Surnatera. demain tiga han (Ig. canicola fever) Demam yang disebabkan oteh Leptospira canicola pada mannsia. dan nuam badan mukotopaput.jaundis dan pendarahan bawah kulit. dengue bak tegangan otot) Penyakit akut yang disebabkan oteh virus bawaan nyamuk. dan hati dan timfa bengkak.

denitrification. dermatitis pastula menular (ig. nitrus oksida. contact dermatitis. diphthera kulit buatan) Penyakit akin yang disebabkan oleh virus pada ayam. diagnosis (1g. dan atau nodut hiperptasia kutit. Gejata penyakit mi ialah ruam badan. dermatitis sentuh (lg. diagnosis membezakan) Proses mengenal penyakit berdasarkan gejala atan tarida yang botch dilihat atau dikesan. seperti sabun pencuci. dan kainbing bebiri. dihidrostreptomisin (Ig. nitrium soda negatif) Peniirunan nitrat atau nitrit kepada nitrogen.denitrifikasi dihidrostreptomisin Aedes aeg”~pti. V. Kaedah pembiakan aseks dan seks secana benselang-seti. dan demam pan as yang botch membawa maut. contagious pastular dermatitis) Penyakit kulit yang menniar. digenesis (Ig. di dua. Penyakit mi rnenyerang salur pernafasan manusia terutanla di membran rnukosa kerongkong. hidung. dennis kutit. dihydrostreptomycin. yang disebabkan oleh virus pada kambing.~ V. 1. di dna. de nyah. terutamanya di bahagman hibir. digenesis. hydro air. dan membran mukosa. mykes kulat) Antibiotik terbitan streptomismn. diphthera kulit buatan) Penyakit akin yang disebabkaii oteh Coiynebacterium di/ihtheriae. itis radang) Penyakit alahan kulit pada orang yang telah menjadi peka akibat terdedah berutang-utang kali pada sesiiatu bahan tertentu. V. L. Gejata penyakit mi ialah bisul kecil dan vesikel pada kutit. streptos bengkok. diphtheria. difteria unggas (Ig.di kawasan tropika. genesis asal usul). V. 14 . Y. diikuti dengan terberi tuknya pseudomembran yang boleh rnenjejaskan proses pernafasan. avian diphtheria. denitnifikasi (1g. L. V. 2. dan nitrik oksida oleh bakteria denitrifikasi. dan kaki. avis burung. diftenia (Ig. Gejala peniyakit mi ialah radang difteriod pada mukosa membran mulut. diagnosis. Penihal parasit yang memiliki dua penniah.

distemper~M. V. jumlah atau kepckatan mikroorganjsma yang diperlukan untuk mcnjangkiti 50% danpada perumah yang diuji. terutamanya pada anjing yang menyehahkan ketakuannya tak normal. atau mentcnteramkan fikiran. drug (Ig. V. disternperare kekacauan) Penyakit akut dan menular yang dischahkan oleh virus. distemper (1g. radang satur pcrnafasan. kar~on nukicits) Sc! hifa yang mcmpunyai nukleus jantan dan hetina. drug kcningan seperti herba) Sebatian yang digunakan untuk mcrawat atau mengawal jangkitan. diphasic. 15 . di dna. dikaiyote. dos kesan (1g. dikokos (1g. yang tidak bercantum di antara satli dengan yang Iaiii. yang herpasangan. dicoccous. F. Pr. drug. phasis pcrsembahan) Perihal organisma yang mcmitiki dua peringkat hidup. mcngurangkan rasa sakit. Sukatan. coccus hen) Perihal bakteria yang terdiri daripada dna sd hulat. infective dose) Singkatannya ialah lD~). pada manusia atau haiwan. iaitu sebagai parasit. dan tisu saraf hermiclin. dan saprofit.dikariot dwifasa dikariot (Ig. di dua. V. Gcjala penyakit jul ialah demam panas. di dua. dwifasa (Ig.

eczema. ekzema (1g. endo luar. eksotoksin (1g. 16 . L. Gejala penyakit mi ialah kutit berwanna kemerah-menahan dan gatat. V. sporos biji) Spona aseks yang dihasilkan di dalam kantung khusus. exo tuar. cx tuar. endospora (Ig endospore. toxikon racun) Toksin yang dihasilkan dan dirembeskan olch miknoorganisma Gram-positif. endemik (Ig endemic.E ekskonjugan (Ig. metra nahim. endemios kepunyaan satu kaum) Penihat penyakit yang bertaku di satu-satu kawasan yang tenhad. endo tuar. V. V. endometritis (Ig. endotoxoid. iod menyerupai) Toksin yang telah diolah dengan bahan kimia tertentu supaya kesannya dimusnahkan tetapi kesan antigennya kekal. toxikon racun. dan terbentuknya vesiket berair yang akan menjadi kudis. zein meninih) Penyakit radang kutit yang disebabkan oleh pendedahan herutang-ulang kali pada bahan kimia tententu. toxikon racun) Toksin yang dihasilkan di dalam dinding set mikroorganisma. endotoksin (Ig. exotoxin. endotoksoid (Ig. exconjugant. endotoxin. V. bd. Toksin tensebut dibebaskan apabila dinding set musnah. itis radang) Radang pada lapisan dalam nahim. conjugatus bcrgabung) Organisma yang telah benpisah setepas proses konjugasi. exo tuar. V. V. dan mcmpunyai kesan yang buruk sepcrti kcracunan dan penyakit tertentu. endo dalam. endo luar. eksotoksin. endometritis. atau melecuh apabila pecah.

enterotoksemia (Ig. enterotoksin (Ig. V. 17 . 2. haima danah) Keracunan darah yang disebabkan oteh enterotoksin baktenia datam gastrousus. enchondroma. entero gastrousus. koksaiovirus dan ekovirus. V. L. phylos suka) 1. Pcrihal miknoorganisma yang mudah diwarnakan dengan pewarna eosin. eos subuh. enterotoxaemia. oma barah) Barah yang tendapat pada rawan di bahagian metafisis tulang silinden seperti tulang tcngan dan betis. V. entero gastrousus. entero gastrousus. eosinofil (Ig.enkondroma eosinofit enkondroma (1g. Salah satu jenis set danah putih yang mudah diwannakan dengan pewarna eosin. scperti Clostrium perferingesjcnis B dan C. enterotoxin. V. V. L. V. toxikon racun. toxikon racun) Toksin yang dihasilkan oleh baktcria dalam gastrousus yang menyebabkan enterotoksemia. chondras rawan. Kumputan mi tcrdiri daripada potiovirus. en datam. eosinophilic. vivium racun) Kumpulan virus yang biasanya ditemui di dalam gastrousus. in dalam. enterovirus (Ig enterovirus.

phagein memakan. bakteriofaj. misatnya makrofaj. atau tiadanya perumah hidup atau faktor persekitanan yang dipentukannya. faj (Ig phage. V. dengan ada. phagocytosis. cystis kantung) Proses pengepungan dan penccnnaan mikroorganisma atau benda asing oleh fagosit. phagein memakan. V. fakultatif (Ig facultative. fasa mati. somajas~sdmati) Vesiket dalam sd fagosit yang mcngandungi zarah yang telah difagositosis. kytos lompong) Salah satu jenis sd danah putih yang mcrnusnahkan mikroorganisma atau benda asing. lysis memccahkan) Pemecahan fagosit oleh bakteria. V. facuItos kebolehan) Penihat organisma yang boteh hidup sama ada. accelerated death phase) lih. phagolysis. Misalnya. phagein memakan. dan kemudian memusnahkan baktcnia itu dengan enzim. phagein memakan. fasa kematian tercepat (Ig. aritmos nombor) Fasa dalam keluk pentumbuhan bakteria yang dicinikan de18 . L. logos ilmu. phagein memakan) lih. V. V. V. fagositosis (Ig. phagocy tin) Bahan yang bensifat bakterisid daripada leukosit neutnofil.F fagolisis (Ig. fasa logaritma (Ig logarithmic phase. L. fagosit (Ig phagocyte. fagosom (Ig phagosome. fagositin (Ig. dan menarik masuk bakteria ke dalam sitoplasmanya dcngan menggunakan pseudopodium. sd danah putih mengcpung.

mi biasa- fasa mati (ig death phase) Fasa tcrakhir ketuk pcntumbuhan baktenia yang dicinikan dengan banyaknya set baktcria yang mati. dan benbentuk kokobasilus atau kadangkala berbcntuk batang. Fotobakteria termasuk dalam famili Vibrionaceae. fenomina pengkonglutinatan (Ig conglutination fenomena. mi disebabkan otch himpunan hasil buangan metabolisma. Fasa nya dinyatakan dalam bcntuk logaritma. 19 . conglutinatus melekat) Pcrlekatan set atau zarah di antara satu sama lain apabitá dinawat dengan konglutinmn. fotobaktenia (Ig. V. dan kckurangan flutricn datam persekitanan terkawat. flagellum ccmeti) Struktur bak benang halus. fibre scrat. motil. bcnspona. L. fibrinolisin (Ig. V. photo cahaya. dan konsisten. dan biasanya ditemui tunggal atau berpasangan. photobacteria. fiagelum (Ig flagellum. L. L.fasa mati fotobakteria ngan pertumbuhan yang cepat. lysis memccahkan) Enzim proteolisis yang dihasilkan oteh bakteria streptokokos tertentu yang berupaya menghidrolisis fibrin. bakterionkayu kccil) Genus bakteria bercabang. fibrinolysin. dan panjang yang digunakanuntuk bergcrak. dan pelengkap bukan hemolisis.

gangrene. gonokokus (Ig. terutamanya bakteria. V. Pr. glanders (Ig. cadere membunuh) Bahan yang digunakan untuk mcmbunuh mikroorganisma. Pr. german kuman. dan kadangkala melibatkan paru-panu. L. Gangrcn biasanya berlaku di hujung sesuatu struktur.G gangren (Ig. Gas mi botch dan nitai kotoninya di antara 650 — 750 Btu/ft digunakan sebagai bahan bakar. gegar wabak (Ig. dan 33% karbon dioksida. rembesan mukosa bentebihan. 3. gangraine kudis buta) Tisu mati yang discbabkan oteh kekurangan bekalan darah. dan nutnien kepada tisu yang tertibat. Y epidemois di katangan penduduk. gona biji. germisid (Ig gennicide. dan boleh membawa maut. gonococcus. dialac sew mengalir) Hasil pcnghuraian kumbah oleh organisma sapnofit. dan nutrien yang berpunca daripadajangkitan tcrtentu atau sebarang keadaan yang boleh mcnghindir pengatmran danah. tremor menggigil) Ensephalomilitis pada anak ayam yang disebabkan oleh virus. epidemic tremor. Gas tersebut tendiri danipada 66% metana. Gejata penyakit mi ialah radang nodul dan membran mukosa satur pernafasan. benbentuk dip20 . Gejata penyakit mi ialah pergerakan otot yang tak selaras dan tak seimbang. dan sistem timfa bawah kulit. glanders. Penyakit inijuga dikenali sebagai farsi. V. glande mengeliting) Penyakit menular pada kuda dan keldai yang disebabkan oleh bakteria Actinobacillus mallei. coccus bijirin) Nan~aam untuk bakteria Neisseria gonorrhoea. gas kumbah (Ig sewage gas.

granuloma venereal kanin (Ig canine venereal granulomata.gonorea granuloma venereal kanin tokokus. Gejata penyakit mi ialah pertumbuhan bak tumun di atas mukosa genetitia. bd. 21 . gona biji. dan discrtai dengan rcmbesan mukosa daii nanah. venereus kekasih. gramisidin (Ig. dan Gram-ncgatif yang menycbabkan penyakit gonorea. V. gonorrhea. atau Gram-ncgatif. oma pertumbuhan) Barah tisu kclamin bcnjangkit yang discbabkan olch virus. L. dan botch merebak secara sentuhan. (1g. canicus anjing. Gram-negatif Gram-negative) Sifat baktcnia yang tidak mampu mengikat pewarnaan Gram sehingga warna mcrah jambu. granalum bijirin. seperti Bacillus brevis. gram-variable) Sifat bakteria yang tidak khusus tcrhadap pewarnaan Gram. Gram-variabel (Ig. Gcjata penyakit mi ialah radang mcmbran mukosa. iaitu tidak bersifat Gram-positif. rhoia mengatir) Pcnyakit ketamin mcnular yang disebabkan oteh gonokokus. gramicidin) Polipeptida baktcrisid yang dihasilkan oleh baktcria tanah. gonorea (Ig. V. Gram-positif Gram-positif (Ig gram-positive) Sifat baktcria yang mampu mengikat pcwarnaan Gram sehingga bcnwarna biru biji kundang.

V. M. phagein memakan) Perihal mikroorganisma yang memakan darah. hematolisis (Ig. hematofaj (Ig. basilus Ducrey hemoglobinemia (Ig haemoglobinaemia. haima danah. hantuan faj (Ig. haima darah. hemolisis hematotoksin (Ig haematotoxin. V. phageghost. launde halaman rumput) Pertumbuhan bakteria tulen yang merata di atas medium pertumbuhan. M. globus bola) Keadaan yang dicirikan dengan kepekatan hemoglobin y~ng tinggi di dalam darah. bacterial lawn. toxikon racun) Toksin dan bahan lain yang bolch meracuni darah. ouron kencing) Kehadiran sd darah menah di dalam air kencing sesuat~upcnyakit. V.H halaman bakteria (Ig. haima darah. lysis mcmccahkan) lih. Halaman baktenia digunakan dalam ujian kepekaan antibiosis. V. phagein memakan. Penyakit mi disebabkan banyaknya sd darah nierah yang musnah akibat scsuatujangkitan. 22 . hemofilus Ducrey (Ig haemophilus Ducrey) lih. L. V. haematolysis. haima danah. gost hantu) Kelonsong bakteriofaj yang ditinggalkan di luan dmnding set bakterta pcrumah selepas faj tersebut menyuntikkan asid nukleiknya ke dalam set bakteria tersebut. haematophagous. dan ujian pengctipan bakteriofaj. semasa pnoses pembiakan. bakterion kayu kccil. haima danah. V. hematuria (Ig haematuria. L. V. E. E.

L. Gcjata penyakit mi bermula dengan demam mengcjut. dan mcmbran mukosa yang disebabkan oteh virus kumputan koksakia A. berbentuk kubus. Virus mi benselaput. L. V. herpesvirus. hepato hati. herpes mctata. V. hemolisis (Ig. serum hepatitis. vivium racun) Virus yang mcnyebabkan herpes. globus bola. V. agglutinatus meickat) Aglutmnmn dalam serum normal yang botch metakukan pengaglutinatan tcrhadap pclbagai zarah atau cnitrosit spesies yang berlainan spesies. itis radang) Penyakit radang hati manusia yang discbabkan otch virus yang terdapat datam darah. haemoglobinuna. heteroaglutinin (Ig. V. lysis memccahkan) Bahan yang bcrupaya untuk mcmecahkan set darah mcrah. V. herkapsid. herpes melata. herpesvirus (Ig. hemotoksin (Ig. V. herpes simpleks (Ig. V. L. toxikon racun) Eksotoksin yang mcmusnahkan set darah mcrah. haimadarah. serum cecairjernih. Pcnyakit mi discbabkan banyaknya set darah mcrah yang musnah akibat sesuatujangkitan. heteroagglutinin. lysismemccahkan) Pemusnahan set darah mcrah otch hcmolisin dan membebaskan hemoglobin. haima darah. hetero berlainan. herpes (Ig herpes. ouron kencing) Keadaan yang dicirikan dcngan kcpckatan hemoglobin yang tinggi dalam air kcncing. 23 . dan asid nuklciknya berupa DNA. haemolysin. haima darah. dan demam panas. haemolysis/haemolytic. L. L. hemolisin (1g. bahagian kutit. herpes simplex. haima darah. dan diikuti dengan pcmbentukan vesikat dan nadang lccuh. V. hepatitis serum (Ig. herpes melata) Radang akut yang berjangkit pada sistem sanaf. simples ningkas) Herpes yang dicirikan oleh gcjala yang berupa pembentukan gugusan tecuh berair. haemotoxin. V.hemoglobinuria heteroaglutinm hemoglobinuria (Ig.

immunis dikecualikan) Keadaan imun yang melampau tenhadap sesuatujangkitan.heteroantigen histeria kanin heteroantigen (Ig. V. hetero berlainan. anti lawanan. hyper benlebihan. canine hysteria. heteroantigen. histeria kanin (1g. V. L. V. hiperimun (Ig hiperimmune. Anjing yang diserang penyakit mi didapati gclisah keranajangkitan pada deria dan motor. gene lahir) Antigen yang berasal danipada spcsies yang berbeza dengan spesies yang mcnghasi!kan antibodi. L. 24 . canicus anjing. hystera rahim) Scjenis penyakit histenia pada anjing.

Gejata utama penyakit mi ialah radang satur pernafasan. inges (Ig ingest. L. fixer ikatan) Gabungan petcngkap dengan kompteks antigen-antibodi. Indeks mi digunakan untuk menentukan keimunan. yang digunakan untuk mengetahui kescrasian antigen dan antibodi tersebut. L. index pemberitahu) Jumlah purata baktenia yang telah difagositosis oleh set fagosit dalam keadaan terkawat. indeks fagosit (Ig phagocytic index. ingestus memakan sesuatu) Mengambil atau meletakkan makanan ke dalam jasad untuk dicernakan. immunis dikecualikan) Bahan. inoculatus memasukkan) Miknoorganisma atau sebarang bahan yang digunakan sèbagai bahan pengmnokutatan. influens mengatir ke datam) Penyakit akut yang berjangkit yang disebabkan oteh beberapa virus. L. phagein memakan. dan kepala.I ikatan pelengkap (Ig. L. imunogen (Ig. sakit otot. complementum mcmcnuhi. dan set fagosmt datam tiub kapitani dan jumlah set baktenia datam setiap fagosit dikira. L. misatnya metalui suntikan. terutamanya protein bermolekut tinggi yang botch meransang pengeluaran antibodi khusus. inokulum (Ig innoculum. V. Pr. Angka mi didapati dengan mcngcramkan campuran ampaian bakteria. demam panas. selsema. influenza (Ig influenza. 25 . Misalnya fagositosis. immunogen. complement fixing L.

jangkitan fokus (1g. jaundis (Ig. body jasad) Sebarang struktur tak normal atau himpunan seperti virus yang terdapat datam sd. dan air kencing akibat perubahan dan penekanan kegiatan hati yang menyebabkan lebihan pigmen hempedu dalam danah dan tisu.J jangkitan (Ig infection. jangkitan pendam (Ig. jaunisse kuning) Gejata kuning yang tampak pada mata. inclusio menutup datam. jasad rangkuman (Ig inclusion body. jaundice. L. infactus menjangkit) Perubahan patotogi pada pcrumah akibat gangguan patogen. dan hidung. Pr. focal infection) Jangkitan yang bertaku hanya pada sesuatu bahagian tertentu sahaja seperti di tonsil. M. L. 26 . E. latent infection) Jangkitan yang tidak ketana atau tidak dapat dikesan dengan jetas. gigi. kulit.

capsula peti kecil) Lapisan yang melmndungi dan meliputi jasad atau sel.K kaldu (Ig. capsomere) Unit protein yang tersusun membentuk lapisan luar zarah virus untuk melindungi asid nukleik. carcinogen. lucan menutup. Y. carcinogenesis. karkinoma barah. kapsid (1g. misalnya pada bakteria. karkinoma barah) Barah sd epitium yang malignan. A. karkinoma barah. Berbagai-bagai jenis bubur boleh disediakan mengikut keperluan organisma tertentu. yang terdiri daripada unit-unit kapsomer. karsinoma (Ig. jaw rahang) Salah satu bentuk tetanus yang disebabkan oleh toksin bakteria Clostridium tetani. Y. A. logos ilmu) Kajian tentang barah. Gejala penyakit mi ialah ketegangan otot rahang dan mulut sukar dibuka. Y.S. genos menghasilkan) Proses pertumbuhan barah. 1’. karsinologi (Ig. broth bubur) Bubur yang mengandungi zat makanan untuk pertumbuhan dan mencairkan kepekatan ampaian mikroorganisma. kancing gigi (ig. karsmogen (Ig. capsule. S. lockjaw. karsinogenesis (Ig. 27 . genos menghasilkan) Bahan yang boleh menyebabkan barah. kapsomer (1g. Penyakit mi biasanya terjadi apabila luka dicemari mikroorganisma di atas. broth. Y. karkonoma barah. carcinology. carcinoma/carcinomatous. kapsul (Ig. capsid) Lapisan luar zarah virus.

Y. death mati) Keluk kadar kematian akibatpendedahan kepada keadaan tertentil seperti agen bakteriosid. aerobic plate count. L. agaragar-agar. L. a. catalase) Enzim yang menghuraikan hidrogen peroksida dan membebaskan oksigen. logos ilmu. A. aer udara.. Y. kiraan plat aerob (Ig.) Antigen yang terdiri daripada bahan kimia. logarithmic death. bios nyawa. pathos menderita) Kesan patologi tertentu pada kultur tisu yang disebabkan oleh pertumbuhan virus. Y. Y. ytopathic effect (CPE). computaremengira) Penganggaran bilangan bakteria yang berdasarkan pada bilangan koloni bakteria selepas tempoh pengeraman di atas medium pertumbuhan agar-agar tertentu. chema berkaitan dengan bahan kimia. anti lawanan.karsinomatosis kiraan plat anaerob karsinomatosis (1g. Kesan mi boleh digunakan untuk membantu proses pengenalan virus. carcinomatosis. kesan sitopati (CPE) (Ig. Y. S.tanpa. bios nyawa. chemoantigen. karkinoma barah) Penyebaran barah primer daripada tapak asal kepada beberapa tapak yang lain. genos menghasilkan. agar count. computare mengira) Penganggaran bilangan bakteria yang berdasarkan pada bilangan koloni di atas medium agar-agar dalam persekitaran aerob. food poisoning) Keracunan pada manusia atau haiwan akibat memakan makanan yang telah dicemari oleh toksin mikroorganisma tertentu. kemoantigen (Ig. aer udara. kytos lompong. 28 . L. anaerobicplate count. kematian logoritma (1g. katalase (1g. kiraan plat anaerob (Ig. Y. computare mengira) Penganggaran bilangan bakteria yang berdasarkan padabilangan koloni di atas medium pertumbuhan agar-agar dalam persekitaran anaerob. S. kiraan agar-agar (Ig. A. keracunan makanan (Ig.

anjing. V. koagulase (Ig. genos menghasilkan. collagenase. clostridium) Bakteria anaerob berbentuk bujur atali lonjong dan berspora yang biasanya dijumpai di tanah. Y. coccoid. coccidioidin. L. 29 . koksidiodomikosis koksidiosis (Ig. V. coccidiomycosis. coccidiosis. kambing bebiri. kokkos ben. chlorine + amido + phenyl + nitre + glycol) Antibiotik berspektrum luas yang boleh meresap ke dalam cecair serebrospina yang digunakan untuk mengawal penyakit yang disebabkan oleh virus tertentu. V. Bahan mi dihasilkan oleh St reptomyces venezuelae dan dikenali juga sebagai kioromisitin. coccidiodomycosis. bacillus batang). kokkos ben) Bakteria yang berbentuk kokus atau menyerupai kokus. L. dan tikusyang disebabkan oleh Coccidiodes immites. koksidioidin (Ig. kiostridiuni (Ig. kokkos ben. coccidium ben kecil.kiorainfenikol kolagenase kioramfenikol (Ig. kucing. coagulase. V. ase imbuhan yang membentuk nama enzim) Enzim yang menghuraikan kologen dan gelatin. Bakteria yang mempunyai bentuk antara kokus dan basilus. koksidiodomikosis (Ig. kokoid (Ig. V. L. L. coccidium ben kecil. L. osis keadaan berpenyakit) Penyakit menular yang biasanya menyerang lapisan epitelium gastrousus dan menyebabkan enteritis yang disebabkan oleh protozoa genus Eimeria dan Isospora pada haiwan dan unggas. coccidium ben kecil) Sediaan cecair yang diperoleh daripada organisma tertentu dan digunakan untuk mengesan jangkitan Caccidiodes immites. kolla gam. chioramphenicol. coccobacillus. kolagenase (Ig. mykes kulat) lih. coagulasus beku) Enzim rembesan bakteria tertentu yang membekukan plasma darah. koksidiomikosis (Ig. kokobasilus (Ig. mykes kulat) Penyakit kronik kulit dan paru-paru pada lembu. Y.

co/ipyuria. Taun. choler. colibacillemia. kolistin (1g. ouron kencing). colistin. coli aerob atau fakultatif anaerob. kolipiuna (Ig. kolibasilosis (Ig. pyon nanah. V. co/i bacillosis. kolon kolon. kolon kolon. phagein memakan) Virus yang menyerang Escherichia co/i. coliphage. bakterion kayu kecil. osis keadaan benpenyakit) Istilah umum untuk menghuraikan sebarang jangkitan Escherichia. kolon kolon. V. kolon kolon. coli dalam air kencing yang mungkin disebabkan oleh sesuatu penyakit. co/i. kolon kolon.kolera kolistin kolera (Ig. ouron kencing) Am kencing bernanah yang disebabkan oleh Escherichia co/i. berbentuk batang. muntah. kolibasilemia (Ig. dan otot memulas. Gejala penyakit ni ialah cirit-birit. V. V. V. Kehadiran Escherichia. bakterion kayu kecil) Antibiotik yang dihasilkan oleh tindak balas Escherichia co/i dengan limfosit yang berkesan terhadap strain Escherichia co/i lain. kolon kolon. L. Gram-negatif. colibaciluria. koliform (ig. cholre penyakit hempedu) Penyakit pada manusia dan haiwan yang disebabkan oleh endotoksin Vibrio coma. kolistin(Ig. Baktenia mi disebankan melalui bahan makanan dan minuman. 30 . V. kolifaj (ig. tak benspona. tisu kening. col~form. bakterion kayu kecil. V.forma bentuk) Bakteria E. Y kolon kolon. bakterion kayu kecil. bacterion kayu kecil. haima darah) Kehadiran Escherichia co/i dalam darah yang mungkiri disebabkan oleh sesuatu penyakit. colistin) Antibiotik daripada Bacillus colistin berspektrum luas dan berkesan untuk mikroorganisma Gram-positif dan Gram-negatif. kolibasiluria (Ig. dan boleh menapaikan laktosa dengan menghasilkan asid dan gas dalam tempoh masa 48 jam dengan suhu 37°C.

L. Kumpulan individu dan satu spesies yang menyenang kawasan barn. kultur dalam (Ig. 2. kultur akseni (Ig. exenic culture) Kultur yang terdiri danipada spesies organisma itu sahaja. coronavirus. L. konjugan (Ig. cultura penyemaian) Pertumbuhan mikroorganisma pada medium yang sesuai. colonia koloni) 1. kultur ampaian (Ig. conjugant. L. L. kultur selanjar (Ig. deep culture. chronic. L. contagia satu sentuhan) Zarah atau miknoorganisma yang boleh menyebabkanjangkitan secara sentuhan langsung atau tidak langsung. vivium nacun) Kumpulan virus utama pada haiwan yang menyebabkan bnonkitis dan hepatitis. Pertumbuhan mikroorganisma di atas medium pepejal dan yang boleh dilihat dengan mata kasan. E. colony. chronicus tempoh masa yang lama) Keadaan yang menggambarkan jangkitan yang hilang timbul kerana tidak beransur pulih atau beransun pulih secana perlahan-lahan. cultura penyemaian) Kultur dalam medium cecain. continuous berterusan. kultur (Ig. L. contaminatus mengotoni) Bahan atau miknoonganisma yang menyebabkan kontaminasi. koronavirus (Ig. contagium. L. corona mahkota. kontaminat (Ig. contaminate. M. conjugatus penihal penkahwinan) Mikroorganisma yang terlibat dalam proses pengkonjugatan. culture. cultura penyemaian) Kultun yang tumbuh di dalam medium agar-agar dalam. kronik (Ig. kontagium (ig. L suspensia ampaian. continuous culture. deep dalam. cultura penyemaian) Kultun yang tumbuh tenus-menerus di dalam medium tertentu yang dikawal dan diatur untuk tujuan tertentu. 31 . L. suspension culture. L.koloni kultur selanjar koloni (Ig.

atau dan urat saraf. 32 . dan disimpan sebagai kultur rujukari dan ujian tertentu. A. lepra kusta) Penyakit knonik yang disebabkan oleh Bacillus leprae pada tisu kulit. gerinen tunas) Istilah umum untuk sebrang mikroorganisma patogen. leprosy. ulser. Penyakit mi boleh menyebabkan kecacatan dan kelemahan anggota badan. cultura penyemaian) Kultun tulen yang mempunyai sifat-sifat yang telah diketahui dan dipiawaikan. kuinan (Ig.kultur stok kusta kultur stok (Ig. V. dan kudis berkeruping putih. L. Di antara gejala penyakit mi ialah pertumbuhan nodul. kusta (Ig. S. germ. stock culture. stoe bekalan.

L
leprosi (ig. leprosy; V. lepra kusta) lih: kusta lesion (Ig. lesion; L. lasio luka) Sebanang perubahan pada organ atau tisu bermkutan sesuatu jangkitan atau trauma fizikal, yang boleh menjejaskan kegiatan organ atau tisu yang tenbabit. lidah kayu (Ig. wooden tongue; M. F. wode kayu; A. £ lunge lidah) lih. aktinobasiosis lisin (Ig. lysin; Y lysis memecahkan) Sebarang agen yang melisikan sel yang menyebabkan kehilangan kandungan sel. lisogeni (Ig. lysogeny) Penihal bahan genetik bakteniofaj yang bergabung dengan bahan genetik perumah, dan akan hanya berpisah semula dalam keadaan tertentu untuk meneruskan proses pembiakan. luar bauan (1g. offodour) Bauan yang telah benubah daripada bau asal, biasanya bau yang tidak diingini, akibat kegiatan mikroonganisma. luniuran (Ig. smear; A. S. smerian genis) Cecair seperti ampaian miknoonganisma, darah, dan lain-lain yang disebarkan sama nata di atas slaid. lumuran penekanan (Ig. impression smear; L. impressio penekanan; A. S. smerian germs) Lumuran yang disediakan dengan melekap dan menekan slaid d~ atas penmukaan sesuatu, dan kesan lekapan mi dikaji dengan mikroskop.

33

M
malignan (Ig. malignant; L. ma/ignas kejahatan) Pertumbuhan atau keadaan tak normal di dalam jasad yang boleh merebak dengan mudah ke bahagian lain, dan selalunya boleh membawa maut. Misalnya banah. mandul (Ig. sterile; L. sterilis mandul) Perihal organisma yang tidak boleh membiak. maut (Ig. lethal; L. letalis mati) Penihal atau keadaan yang menyebabkan sebanang hmdupan mati. meningitis meningokokus (Ig. meningococcal meningitis; V. meningos membran; kokkos ben; itis radang) Peradangan meninges membran yang mengelilingi otak dan saraf tunjang, yang disebabkan oleh Neisseria meningititis. meningokokus (Ig. meningococcus; V. meningosmembran; kokkos berm) Nama umum untuk bakteria Neisseria meningititis berbentuk kokus dan Gram-negatif. menular (1g. contagious; L. contagio sentuhan) Perihal penyebaran sesuatu penyebab penyakit melalui sentuhan langsung atau tak Iangsung. mikobakteria (Ig. mycobacterial; V. mykes kulat; bakterion kayu kecil) Nama umum untuk baktenia dalam genus Mycobacterium yang biasanya bersifat kekal asid, panjang, dan tipis. Misalnya, bakteria pembawa tuberkulosis. mikrob (Ig. microbe; V. mikros kecil; bios nyawa) Singkatan untuk mikroonganisma. mikrobiologi (Ig. microbiology; V. mikros kecil; bios nyawa; logos ilmu) Kajian tentang mikroonganisma.

34

mikrobiota mikrobiota (Ig. microbiota; V. mikros kecil; bios nyawa) Mmknoorganmsma, alga, bakteria, kulat, dan protozoa.

miksovirus

mikrobisid (Ig. microbicidal; V. mikros kecil; L. caedere membubuh) Agen yang boleh merencatkan pertumbuhan atau membunuh miknoorganisma. mikrofaj (Ig. microphage/microphagic/microphagous; Y. mikros kecil; phagein memakan) Salah satujenis sel darah putih yang menyerang dan membunuh zarah, atau hidupan halus asing dalamjasad haiwan. mikrokokus (Ig. micrococcus; V. mikros kecil; kokkos ben) Nama umum untuk kumpulan bakteria yang berbentuk sfera, kecil, dan tidak mempamerkan susunan sel tertentu. mikroorganisma (Ig. microorganism; V. mikros kecil; organon organ) Kumpulan organisma halus yang hanya boleh dilihat dengan bantuan mikroskop. Di antara miknoonganisma in termasuklah bakteria, virus, dan kulat. mikroorganisma cerewet (ig. festidious microorganism; V. organon organ) Mikroorganisma yang memenlukan nutrien yang kompleks untuk hidup. miksovirus (Ig. myxovirus; V. myxo lendir; vivium racun) Kumpulan virus haiwan yang memiliki RNA yang boleh menyebabkan influenza, beguk, cacan, dan rabis.

35

V. toxikon racun) Eksotoksin khusus yang menyerang tisu sarafdan sel neuron dan menghalang proses perjalanan deria neurootot di plat resepton. neurotoxin. nyahjangkit (Ig. dan senpihan tisu yang telah musnah akibat jangkitan sepsis. sd darah putih. disinfect. necrobasillosis. neckrojasad mati. bakteria. neuron saraf. nekrobasiosis (Ig. L. L. neurotoksin (1g. bakterion kayu kecil) Jangkitan pada haiwan yang disebabkan oleh Astinomycosis necrophorus.N nanah (Ig. L. yang terletak di hujung motor neuron sehingga menjejaskan kelincahan kegiatan saraf. osis keadaan berpenyakit. pus. L. dismmbuhan penpisahan. putrid punca yang sama) Cecair berwanna kuning yang mengandungi serum.infectusmembuat) Tindakan membebaskan sesuatu danipada pencemaran atau jangkitan mikroorganisma. V. 36 .

0
obligat (Ig. obligate; L.obliqatus tenikat) Penihal cana hidup miknoongariisma yang tenhad kepada satu keadaan pensekitaran sahaja sama ada, secara aenob atau anaerob atau sebagai parasit. opsonin imun (Ig. immune opsonin; L.immunis bebas danipada sesuatu; Y.opson gila) Cecair protein terlarut dalam darah hasiljangkitan semulajadi atau rangsangan pengmnokulatan sel bakteria. Cecair mi meningkatan kegiatan fagositosis. organisma bak pleuropneumonia (PPLO) (Ig. pleuropneumonia like organism; V. pleuro rusuk; pneumon paru-paru; organon organ) Miknoorganisma bukan patogen dalam order Mycoplasmatales, yang menyerupai agen yang menyebabkan pleuropneumonia. Mikroorganisma mi boleh didapati di kerongkong dan vagina. ortomiksovirus (Ig. orthomyxovirus; V. orthos lurus; myxa lendir; L. vivium nacun) Kumpulan virus yang mengandungi asid nukleus RNA yang terdin daripada 8 unit genom yangjelas, misalnya virus influenza.

37

P
papovavirus (Ig. papovavirus; L. vivium racun) Virus onkogen yang tidak berselaput, berbentuk ikosahedron dengan ukuran garms pusat di antara 40—55 mu. Virus mi terdini daripada tmgajenis, iaitu virus papiloma yang menyebabkan kutil kulit, virus polioma yang menyebabkan pentumbuhan tumun pada tikus, dan virus pemvakul pada monyet. parakoksidioidomikosis (Ig. paracoccidioidomycosis; Y. para bensama; kokkos ben; mykes kulat; osis keadaan berpenyakit) Jangkitan kulit pada manusia terutamanya d~ Brazil danbeberapa negara Amerika Selatan yang disebabkan oleh kulat bak yis Paracoccidiodes brasilliensis. Gejalanya bermula di mulut dan merebak ke hidung dan seterusnya ke visera dan pulmonani.Jangkitan mi boleh membawa maut. parakoksidioid (Ig. paracoccidiodal; Y para bersama; kokkos ben; oid menyerupai) lih. parakoksidioidomikosis paramiksovirus (Ig paramyxovirus; Y. para bensama; myxa lendir; vivium racun) Virus yang menyerupai virus miksovirus. Misalan virus mi ialah virus distemper dan sampar ayam. parasit (Ig. parasite; L. parasitus bersama) Organmsma yang hidup di permukaan atau di dalam organisma lain yang disebut perumah. Parasit mendapat makanan dan perlindungan daripada perumah, dan hubungan begini biasanya memudaratkan perumah. parasit fakultatif (Ig facultative parasite; L.facultas kebolehan parasit makan bersama) Mikroorganisma saprofit yang boleh hidup sebagai parasit dalam keadaan tertentu. 38

parvovirus

pembusukan

parvovirus (Ig paruovirus; L. vivium racun) Vmrus benbentuk ikosahedron, tak berselaput, bengaris pusat lebih kurang 22 mu. Contohnya virus yang tendapat pada tikus. pasteurelosis bovin (Ig. bovine pasteurellosis; L. bos lembu jantan; Pasteur nama ahlm sains Louis Pasteur; V. osis keadaan berpenyakit) Jangkitan pada lembu yang disebabkan oleh baktenia Pasteu re/la multocida. Gejala penyakit mi tenmasuklah demam panas yang tinggi, pnemonia dan bengkak edema di bawah kulit lehen. patogen (Ig. pathogen; V. pathos mendenmta; genos meghasilkan) Sebanang onganisma yang membawa penyakit atau kesan yang buruk kepada perumah. patogenesis (Ig pathogenesis; V. pathosmenderita; genosmenghasilkan) Proses kejadian atau perkembangan penyakit. patologi (Ig pathology; V. pathos menderita; logos ilmu) Kajian tentang sebab, ciri dan kesan penyakit. peka (Ig sensitive; L. sensus perasaan) Kebolehan menenima, merasa atau bertindak balas terhadap rangsangan luar, seperti patogen, atau tindak balas yang keterlaluan terhadap antigen dan faktor yang lain. pelengkap (Ig. complement; L. complementum memenuhi) Protein terlarut dalam serum normal yang peka haba dan boleh melisiskan sebarang antigen yang telah bergabung dengan antibodi padanannya. pelilinan telur (Ig candling egg; L. candela memancar; egg telur) Perlakuan terhadap telun yang hendak digunakan sebagai medium pembiakan virus, dan seterusnya mengkaji kesan balas virus terhadap embrio telur yang terlibat. penghantaran (Ig transmission; L. transmissio menghantar) Perihal penyebaran patogen dan satu individu kepada individu yang lain. pembusukan (Ig putrefaction; L. putridus busuk) Penghuraian bahan organik oleh kegiatan metabolisme mikroorganisma dengan menghasilkan gas dan hasilan berbau busuk. 39

L. stormy ribut. sensitization. L.pemencilan pengautoaglutinatan pemencilan (Ig. dengan membebaskan tenaga. sensus perasaan) Perlakuan tenhadap sesuatu untuk menjadmkannya peka. varius pelbagai) Pemvaksinan dengan cara menginokulat kepingan pastul vaniola kering atau virus cacan tenatenuat untuk mempenoleh keimunan tenhadap jangkitan cacan. penapaian ribut (Ig stormyfermentation. auto sendini. pengautoaglutinatan (Ig autoagglutination. L. S.ferinentare memasak) Penapaian proteolipid susu oleh mikroorganisma yang menghasilkan banyak buih dan gelombang angin. L. L. pemvariolaan (Ig.Y. agglatinare melekat bersama) Pengaglutinatan sel oleh autoaglutinin dalam serum sendini. co-precipitation. pempasteuran (Ig pasteurization. precipitat menghala) Pemendakan saW atau Iebihjenis onganisma oleh satujenis antibodi. L. pemvaksinan (Ig vaccination. 40 . fermentation. A. isolation. supaya bahan tersebut selamat digunakan dan tahan lama. pempekaan (Ig. penapaian (Ig. digunakan dengan meluas dalam industni pembuatan makanan dan b~han kimia. Proses mi. fermentare memasak) Penghuraian anaenob bahan organik sepenti karbohidrat dan nitnogen kompleks oleh mikroorganisma tertentu. vaccinus lembu) Proses men untik vaksin untuk mendapatkan keimunan tenhadap jangkitan tententu. L. insula pulau) Pengasingan mikroorganmsma danipada persekitanan asal atau danipada kumpulan yang hercampur untuk mendapatkan kultur tulen. dan gas tertentu. haba. pemendakan bersama (1g. Louis Pasteur nama onang) Pendedahan sesuatu biasanya makanan kepada haba dengan suhu di antara 60 — 65°C selama 30 minit untuk membunuh mikroorganisma patogen dan yang tidak dipenlukan. co bensama. variolation. L.

de nyab. pengaglutinatan (1g. L. pencilan (1g. nitrogen fixation) Penukanan nitrogen udara oleh miknoorganisma kepada garam nitrit dan nitrat.pengautopekaan penginokulatan pengautopekaan (Ig. pendenitrifikasi (Ig. immunis bebas) Peningkatan keimunan. L. dengan menyuntikkan antigen berulang kali kepada individu yang berkenaan. genos menghasmlkan. hetero berlainan. isolate. L. Proses memasukkan inokulum ~kedalam perumah. V. L. 2. hyper benlebihan. pengheteroaglutinatan (Ig heteroagglutination. hyperimmunization. V. penentu antigen (Ig. L. L. L. Meletakkan atau memasukkan mikroorganisma di medium pertumbuhan. penghiperiniunan (1g. inoculatio menyuntik) 1.Y. agglulinare melekat bersama) Tindak halas di antara antibodi dengan antigen tak larut menyebabkan antigen berkenaan bergumpal. L. nitrum soda negatif) Bakteria yang melakukan denitnifikasi. insula pulau) Mikroonganism~yang diperoleb melalui proses pemencilan. antigenic detenninant. V. deterininare penentu) Bahagian antigen yang mencntukan kekhususan tindak halas antmgen-antmbodm. anti lawanan. autosensitizatiori. sensus penasaan) Pempekaan terhadap tisu itu sendiri. pengikatan nitrogen (Ig. Y auto sendiri. agglutination. 41 . L. denitrijier. agglutinare melekat bensama) Pengaglutinatan eritrosit oleh darah yang berlainanjenis. penginokulatan (Ig inoculation. Ammoniakos berkaitan dengan Ainmon) Penghuraian sebatian onganik kompleks oleh mmknoonganisma untuk menghasilkan ammonia. penganimonia (Ig animonifying.

pengimunotindasan (Ig immunosuppression. pengkonjugatan (Ig conjugation. contaminatus menyentuh) Pencemaran oleh miknoonganisma yang tidak dikehendaki. penicillus pensil) Enzim yang dihasilkan oleh baktenia tertentu untuk menghidrolis penisilin. immunis bebas. co-agglutination. penitrit (ig. pengkontaminatan (Ig contamination. pemsilinase (Ig penicillinase. penicillin. nitrum soda negatif) Kumpulan bakteria dalam famili Nitrobacteriaceae yang boleh mengoksidakan nitrit kepada nitrat. cobersama. penyahjangkitan (Ig disinfection. pentipan serologi (Ig serological typing. L. suppressus menekan) Proses mengurangkan kesan tindak balas antigen-antibodi. serum cecairjennih. dis pisah. L. L. L. trans seberang. 42 . L. protozoa.pengkoaglutinatan penyahjangkitan pengkoaglutinatan (1g. ingestus membawa masuk) Pengambilan bahan makanan ke dalamjasad. L. pengingesan (Ig ingestion. L. infectus menjadi) Prosesjangkitan sel oleh RNA atau DNA virus. L. conjugatus penihal perkahwinan) Penggabungan di antara dua msogamet atau sel. kulat. dan baktenia supaya sehahagian danipadajasad kromatin daripada satu sd benpindah ke sel yang lain. nitrifier. penmsilin (Ig. Kaedah mi digunakan untuk membezakan organmsma berlainan strain.) Pengelasan organisma yang berasaskan kepada keantigenan dan tindak balasnya dengan antibodi tertentu. L. L. L. penicillus pensil) Antibiotik yang dihasilkan oleh Penicillium dan Aspergillus tertentu yang benupaya merencatkan pentumbuhan sebahagian besar baktenia. agglutinaremelekat bensama) Pengaglutinatan antigen dan antibodi homolog pada konpuskel haiwan yang berlainan. pentransjangkitan (Ig transfection. alga. infectus menjadi) Proses pemusnahan miknoonganisma.

L. Gram-negatif dan anaerob obligat. 43 . bigkuat. disessepenyakit) Penyakit pada haiwan yang disebabkan oleh Clostridium spp. avian biq liver disease. dan pertumbuhan tak normal pada sel neoplasma. rabis penyakit Bill! (Ig. headfod kepala. Di antara gejalanya termasuklah bengkak hati. Pada bebiri. Pada kuda gejalanya ialah osteofibiosis akibat keluarnya kalsium dan fosforan yang berlebihan. akibat tisu hati yang telah dicederakan oleh protozoa Fasciola hepatica. disesse penyakit) Penyakit menular dan akut pada haiwan yang disebabkanoleh vims. A. A. demam panas. yang dmganti dengan gentian. disesse penyakit) Jangkitan tifus yang berulang-ulang. A. muthr mulut. penyakit hati besar unggas (1g. disesse penyakmt) Penyakit pada bebini yang disebabkan oleh Clostriidum nouyi tip B. yang boleh menyebabkan kematian. penyakit anjing gila (ig rabies) lih. £fo/ kaki. M. black disease. A. disessepenyakit) Penyakit ayam yang disebabkan oleh virus. Bang ahli sains. F. Bang’s disease. Penyakit mi dikenalijuga sebagai demam afta. gejalanya berupa pembengkakan kepala dan leher. disesse penyakit) Penyakit pada lembu yang disebabkan oleh Brucelle abortus yang boleh menyebabkan kegugunan.penyakit Bang penyakit kuku dan mulut penyakit Bang (1g. terutamanya mulut dan celah kuku. L. Gejala penyakit mi ialah air liur berbuih. penyakit klamidia (Ig chlamydialdisease. penyakit hitam (Ig. avis burung. S. disesse penyakit) Penyakit pada manusia dan haiwan yang disebabkan oleh riketsia yang berbentuk kokus. L. black hitam. chlamysbaju luar. L. S. pembentukan vesikel pada membran mukosa. /iverhati. M. V. L. eritrosit. penyakit kepala besar (ig bighead disease. L. dan granulosit. bigkuat. penyakit kuku dan mulut (Ig foot and mouth disease. E. S. L. atau mikoplasma. Brill disease.

V.penyakit peparu petani plasmid penyakit peparu petani (Ig. L. plasma bentuk) Unsur genetik luar kromosom yang tidak diperlukan untuk pertumbuhan. wabak bubon plasmid (Ig. p/agewabak) lih. inflammation. L. kemenahan. host. tengik perdarahan (Ig. Y. piuria (Ig pyuria. hospes tamu) Organisma yang digunakan oleh panasifsebagai tempat tinggalnya. rancid) lih. perwnah (1g. L. genos menghasilkan) Polisakanida yang dipercayai hasilan mikroorganisma yang boleh meningkatkan suhu badan. peradangan (Ig. vivium racun) Virus berselaput dan berbentuk ikosahednon serta peka kepada asid. plag (Ig plague V. 44 . pyros api. haemorrhage haemorrhagic. M. V. pirogen (Ig pyrogene/pyrogenic. plasmid. farmer~c lungdisease. magpie sejenis burung. serta sebagai sumber makanan dan penlmndungan. jangkitan atau kehadiran bahan asing. Akibat peradangan menimbulkan gejala bengkak. disesse penyakit) Alahan piilmonani akut yang disebabkan oleh spora kulat Micropol’tspora Jheni dan ‘l’herinoactinomyces vulgaris yang biasanya mencemar jerami. farme kandang. V. A. lungen panu-panu. ouron kencing) Kencing bernanah akibatjangkitan mikroorganisma. F. S. inflammatio membakan) Gerak balas tisu penumah terhadap kecedenaan. Y. tetapi boleh mempengaruhi sifat sesuatu onganisma. perat (Ig. rasa sakit dan meningkatnya bilangan limfosit. pikornavirus (Ig picornavirus. L. pyros apm. haima danah) Pengalmran darah keluan dan salun darah. Gejalanya berupa pentumbuhan granuloma yang menyeluruh dan fibrosis tisu peparu yang boleh mengganggu fungsi peparu dan boleh membawa maut.

L. Gejalanya ialah lumen alveola benkahak. L. pocvesikel) Capuk. Gram-positif. Gejalanya ialah pneumonia. Radang pleura dan paru-paru. myelos som-som) Penyakit akut dan benjangkmt yang disebabkan oleh virus pada saraf tunjang sehingga memusnahkan neuron motor yang boleh menyebabkan susut badan dan lui~puh. boleh menghasilkan zarah virus baru. profaj 45 . tindak balas imunologi atau fizikal atau agen kimia. kokkos ben) Nama umum untuk baktenia dalam kumpulan diplokokus yang benbentuk sfena. provirus (Ig provirus. pock. vivium racun) /ih. poliovirus (Ig poliovirus.pleuropneumonia provirus pleuropneumonia (Ig. tetapi dalam keadaan tertentu dan sesuai. bopeng atau vesikel kecil pada kulmt yang mengandungi nanah. p/euro nusuk. dan nadang pleura. polios pucat. poliomielitis (Ig. vivium racun) Virus yang memiliki asid nukleus DNA dan boleh menyebabkan penyakit p0k pada ventebrat. V. S. V. berukuran lebih kurang 28 mu. pneumonia (ig. pneumolisin (Ig pneumolysin. pocvesikel. V. polios pucat. pok (Ig. pro sebelum. A. kahak berfibrin. V. pneumon panu-paru. V. poliomyelitis. dan menyebabkan pneumonia. V. V. S. poksvirus (Igpoxvirus. pneuinon paru-panu) 1. Penyakit menulan pada lembu yang disebabkan oleh Mycoplasma mycoides. 2. pro sehelum. V. pneumonic. berbentuk ikosahedron. atau cecairjennih sepenti vesmkel demam cacan.~ L. profaj (Ig prophage. vivium nacun) Virus yang memiliki asid nukleus RNA. dan boleh menyebabkan penyakit polio. pneumon paru-panu) Hemolisin yang dihasilkan oleh pneumokokus. phagein memakan) Bakteriofaj yang tidak aktif setelah menjangkiti baktenia. pneumokokus (Ig pneumococcus. L. pneumon paru-panu) Radang panu-panu yang disebabkan oleh pelbagai organisma. pleuropneumonia. A. tidak berselaput.

Gnam-negatmf yang ditemui di tanah. tuberculum tubenkel) Penyakit yang menyenupai tuberkulosis. 46 .pseudomonad pseudotuberkulosis pseudomonad (Ig. berbentuk batang. pseudomonad. yang disebabkan oleh Nacardia asternides. V. L. monad seunit) Baktenia safrofit. air dan di bahagian luka yang sepsis. pseudotuberkulosis (Ig pseudotuberculosis. yang bersifat kekal asid. pendarfioun. pseudo palsu. pseudo palsu. V. Bebenapa spesies sahaja bensifat patogen kepada manusia.

histenia. Contohnya virus rabis dan stomatitis vesikel pada lembu. 47 . rinderpes (Ig rinderpest. tak berselaput. V. rinovirus (Ig rinovirus. dan berupaya mengikat nitrogen atmosfera. Rizobium berada dalam nodul akar tumbuhan legum. reovirus. rabies. rhabdos batang. pest wabak) Penyakit akut pada lembu. Gejalanya tenmasuklah ketmdaktenteraman mental. vivium racun) Virus dalam kumpulan pikonnavirus. dan juga manusia yang disebabkan oleh virus. rizobium (Ig rhizobium. Gejalanya ialah demam. dan mulut. berbentuk batang. benselaput.R rabdovirus (Ig rhabdovirus. rider haiwan bertanduk. rabis (Ig. Virus mi boleh dipencilkan dan salun penafasan dan gastnousus manusia dan haiwan. berbentuk ikosahedron dengan ganispusatyang berukunan 70—75 mu. vivium racun) Virus yang memiliki asid nukleus RNA. bensimetni pilin dan berukunan 60 x 225 mu. yang memiliki asid nukleus RNA tetapi tidak boleh dmnyahaktifkan oleh eter. L. bios nyawa) Baktenia Gram-negatif. Penyakit anjing gila. kambing dan kerbau yang disebabkan oleh virus. reovirus (Ig. V. L. dan dimningi dengan cinit-binit dan rembesan air hidung. Virus mi belum dapat dipastikan sama ada boleh atau tidak boleh membawa sebarangjangkitan. ulser pada membran mukosa dan gastrousus. dan bersifat aerob dalam famili Rhizobiaceae. L. lumpuh dan boleh membawa maut. L. Y rhizo akar. mata. Penyakit inijuga dikenali sebagai hidnofobia. rabeis gila) Penyakmt pada haiwan keluanga anjing. berbentuk peluru. vivium racun) Virus yang merniliki asid nukleus RNA.

Gejala penyakit mi termasuklah selsema. 48 . barber~crash. rubella. Penyakit mi dikenalijuga sebagai campak German atau campak Penancis. harbajanggut. rubela (Ig. radare tornpok merah) Radang pada muka tenutama sekali di kawasan cukuran akihat penggunaan gunting dan pencukur yang dicernari oleh rnikroorganisma.ruam gunting rambut rubela ruam gunting rambut (ig. L. Pada ibu yang hamil jangkitan mi boleh membawa kecacatan kongenital tenhadap bayi yang sedang dikandung. L. demarn panas dan ruam yang menyelunuh. rubellus kemerahan) Penyakit benjangkit yang disebabkan oleh virus.

germen tunas.A . plaga malapetaka) Wabak menular dan akut pada unggas yang disebabkan oleh virus. terutama organisma Bruce/la tertentu. ce/la bmlik kecil) Sel pembiak pada metazoa yang akan bergabung untuk menghasilkan satu jasad yang lengkap. Sarsina bersmfat anaerob obligat dan boleh menapaikan laktosa. germ cell. edema di bahagian kepala. saprobusuk. sampar unggas (Ig fowl pest/fowl plague. sepsis reput) Perihal luka yang telah dijangkiti oleh bakteria dan bernanah. L. facultas kebolehan. livermnfusion. Y. Wabak inijuga merangkumi penyakit Newcastle. Gejala wabak mi ialah demam. rembesan air hidung. dan boleh membawa maut. sepsis (1g. berbentuk kokus dan biasanya ditemui bergugus empat. sarcina berkas) Bakteria dalam famili Peptococcaeceae. L. S. L. L. sarsina (Ig. pestis wabak. infusismencurah ke dalam) Cecair yang mengandungi nutrien terlarut daripada pemprosesan hati dan digunakan untuk memperkaya medium pertumbuhan bakteria. fuge/burung. sel germa (1g. liverhati. phyton tumbuhan) Mikroorganisma yang mendapat makanan dengan cara mereputkan benda hidup yang telah mati dan bukan patogen. V.S.facultative saphraphyte. seduhanhati (Ig. A. V. sepsis. 49 . sarcina. phython tumbuhan) Organisma yang dianggap sebagai safrofit tetapi dalam keadaan tertentu boleh hidup sebagai parasit. L.S safrofit (Ig saphrophyte/saprophytic. safrofit fakultatif (Ig. sapro busuk.

whey airjennih. Penyakmt mi diperoleh. bodyjasad. S. atau melalui bahan yang telah dicemani oleh organisma mi. L. L. simbiosis (Ig. syndrome satu haluan) Perihal kecacatan. whey airjernih) Cecair yang diperoleh apabila darah membeku. atau melalui kandungan ibu yang dijangkiti oleh penyakit mi. symbiosis hidup bersama) Pertalian hidup di antara dua atau lebih mikroorgamisma yang berlainan spesies. L. V. syphilis. L. phyton tumbuhan) Mikroorganisma dalam serum. V. dan disebarkan melalui hubungan seks. siinbion (Ig.septisemia sindrom kedefisienan antibodi septisemia (Ig septicaemia. seropurulen (Ig seropurulent. misalnya streptokokus dan stafilokokus. L. serum cecamrjennih. whey air jernih. V. V. therapia memulih) Perawatan atau perlindungan danipada sebanang jangkitan atau penyakit dengan menggunakan serum yang mengandungi antibodi terhadap organisma atau toksin yang menyebabkan penyakit yang berkenaan. Syphilus nama puisi) Penyakit kelamin yang menular yang disebabkan oleh bakteria Spirochaetepal/ida. haima danah) Penihal kehadinan patogen dalam salur danah yang diiningi dengan demam. serofit (Ig serophyte. symbiosis hidup bersama) Satu danipada pasangan mikroorganisma yang hidup secara simbiosis. septikos pembusukan. seroterapi (Ig serotherapy. logos ilmu) Kajian tentang serum terutamanya tindak balas antigen-antibodi. anti lawanan A. L. denyutjantung yang tinggi dan ruam badan. serologi (Ig serology/serologic. Y. V. V. serum (Ig. whey airjernih. antibody deficiency syndrome. serum. sifilis (1g. Serum berbeza daripada plasma kerana tidak mempunyai fibninogen. sindrom kedefisienan antibodi (Ig. symbiosis/symbiotic. Pertaliannya mungkmn saling menguntungkan kedua-dua spesies tersebut. symbiont. perencatan atau ketidakmampuan badan 50 . L. purulentus nanah) Rembesan serum yang bercampur dengan nanah. deficiens kekurangan.

stafilokinase (Ig. spira belitan) Antibiotik yang berasaskan struktun eritmisin yang dihasilkan oleh Streptomyces ambofaciens. staphyte gugusan anggur) Lisogen yang dirembeskan oleh bakteria strain stafilokokus yang aktif. L. A. cirrhosis. Dalam persekitaran yang Sesuai spora boleh bencambah semula. agamaglobulinemia dandisgamaglobulmnemia. Y staphyte gugusan anggur. spora rehat (1g. dOrman. stafilolisin (Ig. resting spore. staphylocoagulase. L. staphyte gugusan anggur. 51 . staphylin. V. ase enzim) Enzim yang dirembeskan oleh bakteria Staphylococcus spp. S. spiramisin (Ig. raest diam. staphylokinase. ase en zim) Enzim yang dirembeskan oleh bakteria Staphylococcus s/ip. Keadan mi berpunca danipada pelbagai sebab seperti kekunangan serum imunoglobulin. V. stafilokoagulase (Ig. lysis memecahkan) Enzim yang dirembeskan oleh bakteria Staphylococcus s/ip. sirosis (Ig. sepenti fenomena hipogamaglobulmnemia. sporos biji) Spora yang berdinding tebal.sirosis stafilolisin menghasilkan antibodi oleh limfosit. staphyte gugusan anggur. spiramycin. dan rintang terhadap keadaan persekitaran yang buruk. spora (1g. Gejalanya berupa pembentukan tisu yang berlebihan. V. coagulatio beku. kirrhos keperang-perangan) Keadaan organ yang tak normal disebabkan olehjangkitan atau keadaan fisiologi atau fizikal yang luar biasa. yang berfungsi melisiskan sel darah merah. yang berfungsi membekukan darah. stafilin (1g. Enzim mi boleh mencernakan fibrin dan menghalang pembekuan darah.V. V. sporosbiji) Jasad pembiakan aseks yang terdiri daripada satu sel seperti kulat dan paku pakis. Stafilin boleh merencat pertumbuhan Coiynebacketrium diphtheriae. spore. staphylolysin. dan diikuti dengan tisu gentian dan pencerutan organ yang tenlibat. L.

L. micro kecil. A. submicroscopic. mykes kulat) Antibiotmk yang dihasilkan oleh Streptomyces griseus. V. sulfamidil atau sulfonammd P. sulfanamide) Nama am untuk semua agen antibakteria yang mempunyai struktur asas para-aminobenzenasulfonamida. sulfanilamide) Sebatian hablur putih yang larut sedikit dalam air dan alkohol dan bersifat antibakteria. S. subkultur (Ig. Sulfanilamida juga dikenali sebagai para-aminobenzenasulfonamida. tersusun Secara berpasangan dan berantai. kulat. subculture. sulfadiazina (Ig. streptos bengkok. sub bawah paras. sulfonamida (Ig.streptokokus susu bak tali streptokokus (Ig. susu bak tall (Ig. Streptomisin digunakan dengan meluas untuk merawat penyakit tuberkulosis. ropy milk. yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar ataupun dengan bantuan mikroskop cahaya. cultura tanaman) Kultur bakteria. streptomycin. atau virus yang disediakan atau diperoleh daripada kultur yang sedia ada. streptococcal. larut dalam air. V. sulfadiazine) Sebatian sulfonamida yang bersifat antibakteria dan digunakan untuk merawat berbagai-bagai jenisjangkitan. streptos bengkok. berkesan untuk merencatkan pertumbuhan baktenia Gramnegatif. Bahan mi banyak digunakan sebagai penindasjangkitan dermatitis herpetiformis. milk susu) Keadaan susu yang pekat berlendir bak tali akibat himpunan bahan kapsul Atcaligenes viscolatis. rap berlendir. L. kokkos ben) Kumpulan baktenia berbentuk bulat atau lonjong. boleh menapaikan gula laktosa dengan menghasilkan asid laktik dekstroratori dalam famili Streptococcaceae. sco-p pemerhati) Istilah yang merujuk kepada sesuatu yang halus. 52 . streptomisin (Ig. sub bawah paras. sulfanilamida (Ig. submikroskopik (Ig. sulfapiridina (Ig sulfa/iyridine) Sebatian antibaktenia dalam kumpulan sulfonamida. yang digunakan untuk merawat pelbagai jangkitan.

Perat terapi (Ig. therapy. rancid. therapia memulih) Perawatan jangkitan dan penyakit. tetanospasmin (Ig. Y. Y. dan bertindak liar kerana kehilangan akal. kaki. tetanus (Ig. rancidus dinilai) Keadaan bahan yang berbau busuk akibat penghuraian bahan lemak oleh bakteria safrofit. tetanos tegang) Perihal kepekaan yang tinggi pada neuroo tot akibat kekurangan kalsium serum. tetanospasmin. tetanolisin (1g. termofili (Ig. Y thermos paras) Bakteria yang boleh hidup tetapi tidak boleh membiak dalam persekitaran suhu yang tinggi. dan mulut. I’. tetanus. philos suka) Organisma yang boleh hidup dan membiak dalam persekitaran suhu yang tinggi. termoduri termoduri (Ig. pada manusia dan haiwan yang ditularkan melalui luka. Keadaan mi dicirikan dengan gejala kebas dan menggigil pada tangan.T tengik (Ig. tetanolysin. bd. thermos paras. thermoduiy/therinoduric.spasmosmenggigil) Hemotoksin yang dirembeskan oleh Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus. Y. L. Gejala utamanya ialah otot menjadi tegang dan menggigil. therinophile. tetanostegang. tetani (Ig. tetany. Y. lysin membebaskan) Hemolisin yang dirembeskan oleh Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus. L. tetanos tegang) Penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani. 53 . tetanos tegang.

Y. tyrocidine. toksemia (1g. me hablur putih) Antibiotik rangkaian peptida yang dihasilkan oleh Bacillus brevis. toxic. Gejala utamanya ialah cirit-birit. tirosidina (Ig. toxikon racun. Y. conjugation tube. flub pengkonjugatan (Ig. toxikon racun) Perihal kesan toksin atau bahan kimia lain yang beracun. dan protozoa. toxemia. melalui makanan dan minuman. toksoid (Ig. Y. oid menyerupai) Bahagian toksin yang tidak menyebabkan keracunan tetapi masih berfungsi sebagai antigen. yang digunakan untuk mengawal pelbagaijenisjangkitan kulat. toxicoid. toxikon racun) Bahan mikrob atau yang dihasilkan olehnya. Y. typhos demam) Penyakit yang disebabkan oleh Salmonella typhi pada manusia. toxikon racun. toksin (Ig. toxoid. tetra empat. toksikogen (Ig. Y. yang boleh menyebabkan keracunan atau kemudaratan kepada organisma lain. muntah. haima darah) Perihal kehadiran toksin sampingan metabolisme atau protein tak normal atau bahan kimia beracun yang lain di dalam darah. toxophore. toksikoid (Ig. 54 . toxikon racun. toxicogenic. genos menghasilkan) Keupayaan mikroorganisma menghasilkan toksin. conjugatus perihal perkahwinan. toksofor (Ig. kokkos ben) Bakteria kokos dalam susunan empat. bakteria. Y. loya. toksoid tifoid (Ig. L. tubus paip) Tiub yang terbentuk semasa penggabungan seks di antara dua sel.tetrakokus tetrakokus (Ig. Y. Y. oid menyerupai) Sesuatu bahan yang menyerupai toksin. Y. toxikon racun. tetracoccus. phore menghasilkan) Bahagian toksin yang aktif yang menyebabkan keracunan. yang berfungsi sebagai laluan bahan genetik daripada sel penderma ke sel penerima. typhoid. toksik (Ig. tyros keju. dan demam. toxikon racun. Y. toxin.

3. 2. L.toksoplasmin tumur toksoplasmm (Ig. plasmin membentuk. tuberculum bonjul kecil) 1. tuberculumbonjul kecil. protos pertama) Sebatian protein daripada bakteria Mycobacterium tuberculosis. osis keadaan berpenyakit) Penyakit yang disebabkan oleh protozoa Toxoplasma gondi. tuberkulat (Ig. tolerantia sabar) Penihal kerintangan dadah yang wujud akibat pendedahan yang berulang-ulang terhadap dadah tersebut. tumur (Ig. toxoplasmin. Gejala tuberkulosis ialah pembentukan tuberkel. tak selera makan. tuberculosis. itis radang) Radang tonsil yang benpunca daripada pelbagai sebab. tuberculate. L. Kadangkadang disebabkan olehjangkitan baktenia. L. L. L. Tu mur mungkin bersifat benigna atau malignan. tuberculum bonjul kecil) Tuberkuloprotein yang digunakan untuk menentukan kepekaan individu terhadap basilus tuberkel. Nama am untuk kutil yang kecil. Pr. Y. toxikon racun. Batuk kering. tuberculin. toksoplasmosis (Ig. Y. tonsilla tonsil. dan susut badan. dan akan menimbun. tumour. toxoplasmosis. osiskeadaan berpenyakit) Jangkitan akut atau kronik yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis pada paru-paru atau sebarang organ lembut haiwan dan manusia. drug tolerence. tuberkuloprotein (Ig. tonsilitis (Ig. toxikon racun. yang berlaku apabila sel kehilangan kebolehan untuk berhenti membahagi apabila bersentuhan dengan sel bersebelahan. 55 . tuberkel (Ig. tumourbengkak) Bengkak atau pertumbuhan tak normal. tuberkulin (Ig. tonsillitis. tubercle. tuberculum bonjul kecil) Tumbuhan yang menyerupai tuberkel. tuberculoprotemn. drogue herba kering. Nama am basilus tuberkulosis. plasmin membentuk) Antigen protozoa Toxoplasma yang digunakan untuk mengesan kehipenpekaan toksoplasmosis. tuberculum bonjul kecil.L. tolerensi dadah (Ig. Nodul sel yang tumbuh akibat tuberkulosis. Y. Y. tuberkulosis (Ig. L. L. Y.

U ulser (Ig. 56 . ulcus luka) Luka terbuka dan terhad pada lapisan epitelium kulit dan membran mukosa gastrousus. L. ulcer.

L. L.V vaksigen (Ig. virus dan niketsia hidup. L. vacciniola. L. L. life hidup. vaccinus lembu) Bahan yang bersifat vaksin. vaccinus lembu) Sediaan yang terdiri daripada mikroorganisma sepenti virus dan baktenia yang telah dibunuh atau diatenuat. life hidup. L. L. vaccinus lembu. variola. Istilah mi juga merujuk kepada bahagian protein mikroorganisma yang boleh merangsang pengeluaran antibodi yang berkaitan. A. Gejalajangkitan mi ialah pertumbuhan papul dan pastul di bahagian tetek dan puting susu. vivium racun. L. cacar 57 . vaccine. L. A. vaccinus lembu) Cacar lembu yang menular dan boleh berjangkit kepada manusia. vaccinus lembu) Vaksin yang mengandungi virus hidup yang telah diatenuat. vaksin bakteria hidup (Ig. oid menyerupai) Pertumbuhan yang bersifat vaksinia. vaccinus lembu) Vaksin yang mengandungi baktenia hidup yang telah diatenuat. vaccigenous. life hidup. vaccinus lembu) Vaksin yang mengandungi mikroorganisma seperti bakteria. life bacterial vaccine. vaksiniola (1g. vaksinoid (1g. L. variola (1g. S. vaksinia (Ig. vaccinia. Y. bakterion kayu kecil. valcsin (1g. dan telah diatenuat. vaksin virus hidup (Ig. vaccinus lembu) Vesikel sekunder yang timbul selepas pemvaksinan. vaccinoid. S. life vaccine. varius pelbagai) lih. life vaccine. vaksin hidup (1g. A. S.

fisiologi. variola major. dan kebanyakannya hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. L. Virus hidup sebagai parasit obligat di dalam sel perumah hidup. minor kunang) Cacan yang tidak malignan. variolus. encephalos otak. Y. variola minor. L. varius pelbagam) Menujuk kepada benbagai-bagai jenis cacar. L. dan un tentinggal di dalam nahim semasa benanak. viroid (1g. viraemia. boleh menyebabkan kegugunan anak. haima darah) Perihal virus dalam salur darah. viremia (Ig. virulentus penuh dengan racun) Perihal patogen yang membawa kesan yang buruk atau yang mudanat kepada perumah. metabolisma.variola major virus ensefalitis ekuin variola major (Ig. major besar) Cacan malignan. vibriosis. vivium racun. varius pelbagai. vivium racun) Virus yang memiliki dua perumah yang berasingan. Agen mi terdini daripada kelongsong kapsid yang di dalamnya terdapat asid nukleus DNA atau RNA. viriolus (Ig. virus ensefalitis ekuin (Ig. L. vivium racun) Agenjangkitan yang halus dengan garis pusat di antara 10— 250 nm. L. vivium racun. virus/viral. kambing dan kambing bebiri. L. Y. dualis dua. virology. hospes tetamu. varius pelbagai. vibnosis (Ig. vibro bengkok. variola minor (Ig. vivium racun) Jangkitan ensephalomielitis pada kuda dan keldai yang disebabkan 58 . L. dual-host virus. L. L. virulen (Ig. L. virulent. pertumbuhan. Akibat jangkmtan i. virologi (Ig. virus (Ig. L. oid menyerupai) Virus yang tidak berkapsid tetapi masih boleh bersifat sebagai agen jangkitan. equine-encephalitis virus. vivium racun. Y. equinos kuda. kepatogenan dan pembiakan virus. viroid. L. virus dua perumah (1g. osis keadaan berpenyakit) Jangkitan yang disebabkan oleh Vibrio fetus pada lembu. lagein bertutur) Kajian tentang struktur.

caedare membunuh) Agen yang menencat atau memusnahkan pentumbuhan virus. L. vivium racun. vivium racun) Bakteniofaj virulen. virus pembantu (Ig. street virus. virus lisis (Ig. vivium nacun) Virus yang menyebabkan rabis yang dipenoleh daripada anjing atau sebanang haiwan yang telah dijangkiti virus mi. L. Gejalajangkitan mi ialah demam. helpen menolong. L.virus liar virusid oleh virus yang disebankan oleh nyamuk dan kutu. virus liar (Ig. vivium nacun) Virus yang boleh membantu virus cacat untuk membiak. virucidal/virucide. Y. L. 59 . kecacatan deria sanaf. lysis memecahkan. helper virus. virusid (Ig. S. A. lytic virus. stratejalan. L. dan boleh membawa maut.

yang melibatkan sebahagian besar penduduk di kawasan yang tenlibat. epidemic. fugel burung. L. A. S. wabak unggas (Ig. saxnpar unggas 60 . plaga malapetaka) lih. Y. bobunic plague. Gejala jangkitan mi ialah kelenjan limpa bengkak. bubu bengkak di pinggang.w wabak (Ig. wabak bubon (Ig. plaga malapetaka) Wabak yang disebabkan oleh jangkitan Pasteurella pastis pada manusia dan tikus. terutamanya di bahagian pinggang. epidemois di antara manusia) Jangkitan yang meningkat di atas panas normal. L.fowl plague.

zoonosis. Y zoion haiwan. 61 .z zoonosis (Ig. osis keadaan berpenyakit) Penyakit haiwan yang boleh berjangkit kepada manusia.

.

DAFTAR ISTILAH BIOLOGI (MIKROBIOLOGI) BAHASA INGGERIS BAHASA MALAYSIA - Bahasa Inggeris abacteria accelerated death phase actinobacillosis adenovirus adjuvan t aerobe aerobic plate count African swine-fever agar count agglutination agglutinin agglutinogen agglutinoid ammonif~’ing amphotericin. ampicillin anaemia anaerobe/anaerobic anaerobic plate count antagonism antagonist anthrax antibiosis antibiotic antibody deficiency syndrome antigen antigenic determinant antiglobulin Bahasa Malaysia abakteria fasa kematian tercepat aktinobasilosis adenovirus adjuvan aerob kiraan plat aerob demam babi Afrika kiraan agar-agar pengaglutinatan aglutinin aglutinogen aglutinoid pengammonia amfoterisin ampisilin anemia anaerob kiraan plat anaerob antagonisme antagonis antraks antibiosis antibiotik sindrom kedefisienan antibodi antigen penentu antigen antiglobulin 63 .

Bahasa Inggeris antisepsis antiseptic antiserum antistreptokinase antistreptolysin antitoxin antiviral/antivirus aplasia/aplastic apthous arbovirus/arborvirus arthrospore ascogonium asepsis aureomycin autoagglutination autoantibody autoantigen autolysis autosensitization autotoxin autovaccine auxospore auxotroph avian biq liver disease avian diphtheria avirulent bacillaemia/bacillemia bacillary white diarrhoea Bacille Calmette Guerin bacillicide bacilliform bacilluria bacillus bacitracin bacteria bacterial lawn bacteriemia/bacteriaemia bacterin Bahasa Malaysia antisepsis antiseptik antiserum antistreptokinase antistreptolisin antitoksin antivirus aplasia aptus arbovirus artrospora askogonium asepsis aureomisin pengautoagiutinatan autoantibodi autoantigen autolisis pengautopekaan autotoksin autovaksin auksospora auksotrof penyakit hati besar unggas dzfteria unggas avirulen basilemia cirit-&irit putih basilus Bacille Calmette Guerin basilisid basilzform basiluria basilus basitrasin bakteria halaman bakteria baktertmia bakterin 64 .

Bahasa Inggeris bacteriochlorine bacteriochlorophyll bacteriocidin bacteriod bacteriologist bacteriOlogy bacteriolysin bacteriolysis/bacteriolytic bacteriophage bacteriostasis bacteriostatic bacteriotoxin bacteriotropin bacteriouria bacterioviridin Bang’s disease barber’s rash bartonellosis biflagella bighead disease black disease blackwater fever blastophore bobunic plague botulism boutonneuse fever bovine pasteurellosis Brill disease broth brucellergen brucellosis cancer candling egg canicola fever canine hysteria canine venereal granulomata capsid capsomere Bahasa Malaysia bakterioklorin bakterioklorofil bakteriosidin bakteriod ahli bakteriologi bakteriologi bakteriolisin bakteriolisis bakteriofaj bakteriostasis bakteriostatik bakteriotoksin bakteriotropin bakteriouria bakterioviridin penyakit Bang ruam gunting rambut bartonelosis biflagelum penyakit kepala besar penyakit hitam demam air hitam blastofor wabak bubon botulisme demam butoneus pasteurelosis bovin penyakit Brill kaldu bruselergen bruselosis barah pelilinan telur demam kanikola histeria kanin granuloma venereal kanin kapsid kapsomer 65 .

Bahasa Inggeris capsule carcinogen carcinogenesis carcinology carcinoma/carcinomatous carcinomatosis catalase chemoantigen chickenpox chickenpox chlamydial disease chloramphenicol choler chronic cirrhosis clostridium cloudy swelling co-agglutination co-precipitation coagulase coccidiodomycosis coccidioidin coccidiomycosis coccidiosis coccobacillus coccoid colibacillemia colibacillosis colibaciluria coliform coliphage colipyuria colistin colistin collagenase colony complement fixing complement Bahasa Malaysia kapsul karsinogen karsinogenesis karsinologi karsinoma karsinomatosis katalase kemoantigen cacar air cengkering penyakit kiamidia kioramfenikol kolera kronik sirosis klostridium bengkak kabus pengkoaglutinatan pemendakan bersama koagulase koksidiodomikosis koksidioidin koksidiomikosis koksidiosis kokobasilus kokoid kolibasilemia kolibasilosis kolibasiluria koliform kohfaj kolipiuria kolistin kolistin kolagenase koloni ikatan pelengkap pelengkap 66 .

Bahasa Inggeris conglutination fenomena conjugant conjugation conjugation tube contact dermatitis contagious contagious pastular dermatitis contagium contaminate contamination continuous culture coronavirus culture cured meat cytopathic effect (CPE) death phase deep culture dengue denitrification denitrifier denitrif~iingbacteria diagnosis dicoccous digenesis dihydrostreptomycin dikaryote diphasic diphtheria disinfect disinfectant disinfection distemper drug drug tolerence dual-host virus Ducrey’s bacillus eczema enchondroma Bahasa Malaysia fenomina pengkonglutinatan konjugan pengkonjugatan tiub pengkonjugatan dermatitis sentuh menular dermatitis pastula menular kontagium kontaminat pengkontaminatan kultur selanjar koronavirus kultur daging terolah kesan sitopati (CPE) fasa mati kultur dalam denggi denitrifikasi pendenitnfikasi bakteria denitnfikasi diagnosis dikokos digenesis dihidrostreptomisin dikariot dw~fasa d~Jitha nyahjangkit bahan penyahjangkit penyahjangkitan distemper drug tolerensi dadah virus dua perumah basilus Ducrey ekzema enkondroma 67 .

Bahasa Inggeris endemic endometritis endospore endotoxin endotoxoid enterotoxaemia enterotoxin enterovirus eosinophilic epidemic tremor epidemic equine-encephalitis virus exconjugant exenic culture exotoxin facultative facultative parasite facultative saphrophyte farmer’s lung disease fermentation festidious microorganism fibrinolysin flagellum focal infection food poisoning foot and mouth disease fowl pest/fowl plague fowl plague gangrene germ cell germ germicide glanders gonococcus gonorrhea Gram-negative gram-positive gram-variable Bahasa Malaysia endemik endometritis endospora endotoksin endotoksoid entrotoksemia enterotoksin enterovirus eosinofil gegar wabak wabak virus ensefalitis ekuin ekskonjugan kultur akseni eksotoksin fakultatzf parasitfaku Itat if safrofitfakultatif penyakit peparu petani penapaian mikroorganisma cerewet fibrinolisin fingelum jangkitanfokus keracunan makanan penyakit kuku dan mulut sampar unggas wabak unggas gangren sel germa kuman germisid glanders gonokokus gonorea Gram-negatif Gram-positif Gram-vartabel 68 .

Bahasa Inggeris gramicidin green sulphur bacteria haematolysis haematophagous haematotoxin haematuria haemoglobinemia haemoglobinuria haemolysin haemolysis/haemolytic haemophilus Ducrey haemorrhage. haemorrhagic haemotoxin hay fever helper virus herpes herpes simplex herpesvirus heteroagglutination heteroagglutinin heteroantigeri hiperimmune host hyperimmunization immune opsonin immunogen immunosuppression impression smear inclusion body infection infective dose inflammation influenza ingest ingestion innoculum inoculation iron bacteria Bahasa Malaysia gramisidin baktena sulfur h~jau hematolisis hematofaj hematotoksin hematuria hemoglobinemia hemoglobinuria hemolisin hemolisis hemofilus Ducrey perdarahan hemotoksin demam jerami virus pembantu herpes herpes simpleks herpesvirus pengheteroaglutinatan heteroaglutinin heteroantigen hiperimun perumah penghiperimunan o~psoninimun imunogen pengimunotindasan lumuran penekanan jasad rangkuman jangkitan dos kesan peradangan influenza inges pengingesan inokulum penginokulatan bakteriaferum 69 .

Bahasa Inggeris isolate isolation jail fever jaundice Kafir pox Kahn antigen kedani fever latent infection leprosy leprosy lesion lethal life bacterial vaccine life vaccine life vaccine liver infusion lockjaw logarithmic death logarithmic phase luminous bacteria lysin lysogeny lytic virus male-specific bacteriophage malignant meningococcal meningitis meningococcus microbe microbicidal microbiology microbiota micrococcus microorganism microphage/microphagic/ microphagous mumps mycobacterial myxovirus Bahasa Malaysia pencilan pemencilan demam penjara jaundis cacar Kafir antigen Kahn demam kedani jangkitan pendam kusta leprosi lesion maut vaksin bakteria hidup vaksin hidup vaksin virus hidup seduhan hati kancing gigi kematian logoritma fasa logaritma bakteria berkilau lisin lisogeni virus lisis bakteriofaj khususjantan malignan meningitis meningokokus meningokokus mikrob mikrobisid mikrobiologi mikrobiota mikrokokus mikroorganisma mikrofaj beguk mikobakteria miksovirus 70 .

Bahasa Inggeris necrobacillosis neurotoxin nitrifier nitrogen fixation obligate off odour orthomyxovirus papovavirus paracoccidiodal paracoccidioidomycosis paramyxovirus parasite parvovirus pasteurization pathogen pathogenesis pathology penicillin penicillinase phage phage ghost phagocyte phagocytic index phagocytin phagocytosis phagolysis phagosome photobacteria picornavirus plague plasmid pleuropneumonia like organism pleuropneumonia pneumococcus pneumolysin pneumonic pock Bahasa Malaysia nekrobasilosis neurotoksin penitrit pengikatan nitrogen obligat luar bauan ortomiksovirus papovavirus parakoksidioid parakoksidioidomikosis paramiksovirus parasit parvovirus pempasteura patogen patogenesis patologi penisilin penisilinase faj hantuanfaj fagosit indeksfagosit fagositin fagositosis fagolisis fagosom fotobakteria pikornavirus plag plasmid organisma bak pleuropneumonia (PPLO) pleuropneumonia pneumokokus pneumolisin pneumonia pok 7~ .

Bahasa Inggeris poliomyelitis poliovirus poxvirus prophage provirus pseudomonad pseudotuberculosis pus putrefaction pyrogene/pyrogenic pyuria rabies rabies rancid rancid relapsing fever reovirus resting spore rhabdovirus rhizobium rinderpest rinovirus ropy milk rubella saphrophyte/saprophytic sarcina sensitive sensitization sepsis septicaemia serological typing serology/serologic serophyte seropurulent serotherapy serum hepatitis serum sewage gas Bahasa Malaysia poliomielitis poliovirus poksvirus profaj provirus pseudomonad pseudotuberkulosis nanah pembusukan pirogen piuria penyakit anjing gila rabis perat tengik demam berulang reovirus spora rehat rabdovirus rizobium rinderpes rznovirus susu bak tali rubela safrofit sarsina peka pempekaan sepsis septisemia pentipan serologi serologi serofit seropurulen seroterapi hepatitis serum serum gas kumbah 72 .

Bahasa Inggeris smallpox smear spiramycin spore staphylin staphylocoagulase staphylokinase staphylolysin sterile stock culture stormy fermentation streak street virus streptococcal streptomycin subculture submicroscopic sulfadiazine sulfanamide sulfanilamide sulfapyridine suspension culture symbiont symbiosis/symbiotic syphilis tetanolysin tetanospasmin tetanus tetany tetracoccus therapy thermodury/thebmoduric thermophile three day fever tonsillitis toxemia toxic toxicogenic toxicoid Bahasa Malaysia cacar lumuran spiramisin spora stafilin stafilokoagulase stafilokinase stafilolisin mandul kultur stok penapaian ribut coretan virus liar streptokokus streptomisin subkultur submikroskopik sulfadiazina sulfonamida sulfanilamida sulfapiridina kultur ampaian simbion simbiosis sifilis tetanolisin tetanospasmin tetanus tetani tetrakokus terapi termoduri termofili demam tiga han tonsilitis toksemia toksik toksikogen toksikoid 73 .

Bahasa Inggeris toxin toxoid toxophore toxoplasmin toxoplasmosis transfection transmission tubercie tuberculate tuberculin tuberculoprotein tuberculosis tuberculosis tumour typhoid tyrocidine ulcer vaccigenous vaccination vaccine vaccinia vacciniola vaccinoid variola major variola minor variola variolation variolus vibriosis viraemia viroid virology virucidal/virucide virulent virus/viral wooden tongue yellow fever zoonosis Bahasa Malaysia toksin toksoid toksofor toksoplasmin toksoplasmosis pentransjangkitan penghantaran tuberkel tuberkulat tuberkulin tuberkuloprotein batuk kering tuberkulosis tumur tifoid tirosidina ulser vaksigen pemvaksinan vaksin vaksinia vaksiniola vaksinoid variola major variola minor variola pemvariolaan viriolus vibriosis viremia viroid virologi virusid virulen virus lidah kayu demam kuning zoonosis 74 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful