KAMUS BIOLOGI

M IKROBIOLOGI

KAMUS BIOL0 GI MIKROBIOLOGI Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur 1990 .

1345-7 Cetakan Pertama 1990 © Hakcipta Dewan Bahasa dan Pustaka 1990 Hakcipta terpelihara.KK576-4471-4101 15BN983-62. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian isi kandungan kamus mi dalam sebarang bentuk. atau lain-lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah.00 . Diatur Huruf oleh : Ultimate Print Muka Taip Teks: New Baskerville Saiz Taip Teks: 10/12 poin Dicetak oleh Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka Lot 1037. dan dengan apa-apa cara pun sama ada secara elektronik. mekanik rakaman. Dewan Bahasa dan Pustaka. fotokopi. Kuala Lumpur. Mukim Perindustrian PKNS Ampang/Hulu Kelang Selangor Darul Ehsan Harga: $5.

SIDANG PENYEJSUN Editor Othman Ismail (Ketua) Halimah Haji Ahmad Editor Penyelaras Dr. Baharuddin Salleh Penyusun Dr. Sulong Ahmad Haji Kamaruddin V .

.

KANDUNGAN Kata Pengantar Pendahuluan Panduan Menggunakan Kamus Kamus Biologi: Mikrobiologi ix xi mi xiii 1 — 61 — Daftar Istilah Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia - 63 74 Vii .

.

Sehubung dengan itu. dan Matematik dengan menentukan entri bidang-bidang mi menurut subbidangnya terlebih dahulu sebelum diterbitkan oleh negara masing-masing. Fizik. dan sejak tahun 1983 Majlis mi telah membincangkan entri subbidang. bidang-bidang tersebut. Pada kesempatan in saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada sidang penyusun yang diketuai oleh Encik Othman Ismaii selaku Ketua Editor. Puan Halimah Haji Ahmad selaku Editor. ix . dan Dr. Majlis mi telah merangka penerbitan kamus istilah Sains Asas .KATA PENGANTAR Dengan terbitnya Kamus Istilah Biologi: Mikrobiologi mi hermakna bertambah sebuah lagi kamus istilah Sin Kamus Istilah Mabbim yang dirangka oleh Majlis Bahasa Brunei DarussalamIndonesia-Malaysia (Mabbim). Baharuddin Salleh selaku Editor Penyelaras. Sulong Ahmad Haji Kamaruddin selaku Penyusun yang telah berusaha bersungguh-sungguh menangani kamus mi sehingga selesai. Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia (JKTBM) yang mewakili Malaysia ke Majlis tersebut. Kamus mi memuatkan lebih kurang 423 kata masukan istilah Mikrobiologi yang telah diputuskan pada Sidang Ke-24 Mabbim. Kimia. Prof. melaluijawatankuasa Istilah Biologi Antara Universiti (JIBAU) telah menakrifkan entri istilah yang telah disepakati oleh ketiga-tiga negara itu dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang menjadi urusetia JKTBM. Madya Dr. Terima kasih juga ditujukan kepada &emua yang terlibat dengan penerbitan kamus mi. Mudah-mudahan kamus mi dapat membakukan peuggunaan istilah Mikrobiologi dan memberikan manfaat kepada para pelajar dan orang ramai yang menceburkan din di dalam bidang mi atau mereka yang ingin mengetahui ilmu di dalam bidang mi khususnya.Biologi.

HajiJumaat bin Dato’ Haji Mohd. Noor Ketua Pengarah. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 1 Februari 1990 x .dan dapat rneningkatkan pembinaan dan pegembangan bahasa kebangsaan kita amnya.

JIBAU telah memutuskan untuk menerbitkan istilah subbidang Mikrobiologi. Paker.PENDAHULUAN Syukur alhamdulillah diucapkan ke hadrat Ilahi kerana hanya dengan izin-Nyajuga Kanius Istilah Biologi: Mikrobiologi mi dapat diselesaikan penyusunannya dalam bentuk seperti yang dipaparkan mi. (ed. 1984. (ed. Usaha penyusunan kamus mi sebenarnya sejajar dengan keputusan Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim) yang sebelum 3 November 1987 dikenali sebagai Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) berhubung dengan kamus istilah. New York: McGraw-Hill Book Company. hanya pada tahun 1989 dapat dimulakan pengeditan kamus mi dan diterbitan pada tahun mi. Disebabkan beberapa hal yang tidak dapat dielakkan. Penerbitan Kamus mi merupakan langkah memantapkan istilah yang telah terbentuk seperti yang terdapat pada buku-buku istilah yang pernah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. McGraw-Hill Dictionary ofBiology. P.). Sewaktu penyusunan dan pengeditan kamus mi dilakukan beberapa buah buku telah digunakan. New York: McGraw-Hill Book Company. Dictionary of Scient~fic and Technical Terms. Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia (JKTBM) melalui Dewan Bahasa dan Pustaka dan anggota Jawatankuasa Istilah Biologi Antara Universiti (JIBAU) telah bekerjasama menanganinya sehingga seiesai dan dapat diterbitkan. 1984.C. Science and Technology Dictionary.). xi . S. _____ 1984. antaranya ialah: Collocott. Untuk tujuan itu. Edinburg: Chambers Ltd. Oleh sebab Mabbim telah menetapkan yang bidang biologi dibincangkan menurut subbidangnya. T. Walau bagaimanapun beberapa entri telah digugurkan kerana difikirkan hanya kata masukan yang khusus sahaja dalam subbidang Mikrobiologi dimasukkan.

Maklum balas yang membina daripada pelbagai pihak sangat dialu-alukan agar dalam usaha kami selanjutnya kelemahan dan kekurangan dapat diatasi. Ward.. K. Essex: Longman. Madya Dr. Dr. Sulong Ahmad Haji Kamaruddin selaku Penyusun. (25th Edition). 1982. Asas Mikrobiologi dengan Penggunaannya (Terjemahan) DBP. dan kerana itu mungkin saja terdapat kelemahan dan kekurangan baik dalam aspek ketuntasan pemilihan entri istilah mahupun dalam aspek kecermatan penyusunannya. Henderson ‘sDictionary of Biological Tenns. Stiles. (9th Edition).. Othman Ismail Ketua Editor Kuala Lumpur 1 Februari 1990 xii . Dorland~c Illustrated Medical Dictionary. Brock. Baharuddin Salleh selaku Editor Penyelaras. 1989. Katherine M. Tokyo: Igaku Shoin Ltd. 1974. David M. A. Saunders. Brock. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. B. Walaupun kamus mi sudah dapat ditatapi oleh pengguna dan pembaca tetapi ilmu sentiasa berkembang. Handbook of Histology. 1976. W. New York: McGraw-Hill Book Company. Thomas D. Puan Halimah Haji Ahmad selaku Editor dan para Pegawai yang terlibat dengan penyediaan dan penerbitan Kamus mi.Sandra Holmes.

dan dimuatkan juga sebagai kata masukan tetapi dirujuksilangkan kepada istilah yang dianjurkan. genos menghasilkan) abli bakteriologi (Ig. Istilah yang ditakrifkan dalam kamus in baik yang berbentuk kata dasar. Istilah yang tidak dianjurkan itu dimuatkan pada akhir takrif tersebut. 1’. Y. tisu kering.. Contohnya: antigen (Ig. anaemia. kata terbitan. bakterion kayu kecil) 2. Y. bacteriologist) 3. haima darah) baktena (Ig. kata majmuk atau frasa. Semua kata masukan di dalam kamus mi dalam bahasa Malaysia dan diberikan padanannya dalam bahasa Inggeris serta asal usulnya (jika ada) di daiam kurungan dengan menggunakan huruf condong.PANDUAN MENGGUNAKAN KAMUS IN! Panduan mi disesuaikan daripada “Pedoman Umum Penulisan Draf Kamus Khusus”yang dijadikan pegangan sewaktu menyusun kamus mi. Contohnya: anemia (Ig. antigen. dan otot memulas. muntah. xiii . Contohnya: kolera (Ig..cholera) . takrifnya diberikan pada istilah yang dianjurkan penggunaannya. Kata Masukan 1. bacteria. semuanya diperlakukan sebagai kata masukan yang tersendiri dan dimuatkan mengikut urutan huruf pertamanya. Jika terdapat istilah yang bersinonim. a— tanpa. anti lawanan.

dan susut badan. 2. Istilah sinonim yang dimuatkan pada akhir takrifsesuatu kata masukan.. Y. 2. Contohnya: 00000 (Ig. Contohnya: tuberkulosis (Ig. c) Istilah bandingan atau istilah rujukan yang dimuatkan pada akhir takrif sesuatu kata masukan.e. kolera Takrif Semua takrifdiberikan selepas padanan bahasa asing dengan menggunakan huruf biasa. 2. Huruf Condong Huruf condong digunakan dalam hal-hal yang berikut: xiv . kelainan takrif itu dinyatakan dengan angka Arab tebal. L. tuberculum bonjul kecil. Kata masukan yang takrifnya berbilang.. tuberculum bonjul kecil) 1. 3...Taun taun (ig. osis keadaan berpenyakit) pembentukan tuberkel. tubercl.. Batuk kei-ing. tuberculosis. cholera) lih. Jenis Hurufdan Tanda Baca HurufTebal Huruftebal digunakan untuk menandai perkara yangberikut: a) b) Semua kata masukan.. L. Contohnya: tuberkel (Ig. tak selera makan. oooo) 00000 bd.

bd.a) b) 3. Tanda Kurung Bulat a) Tanda kurung bulat digunakan untuk menandai padanan bahasa Inggeris pada kata masukan serta asal-usulnya. Anglo Saxon bandingkan Inggeris Latin lihat Middle English Perancis Yunani Singkatan/simbol yang sudah lazim digunakan di dalam Sesuatu bidang ilmu. b) Singkatan Singkatan A. Padanan istilah dalam bahasa asing pada entri istilah. Arahan seperti lih. bd. S. M. dli. Y. E. lih. Ig. RNA. Pr. Btu/ft 3. Contoh DNA. 2.. xv . dan °C. Tanda kurung bulat juga digunakan untuk menandai singkatan umum bagi sesuatu istilah pada sesuatu kata masukan kamus. khusus yang digunakan di dalam kamus mi. L.

.

abacteria. aerob (Ig. a. dan haiwan peringkat tinggi termasuk dalam golongan mi. L. Pr. aglutinin (Ig. adjuvan (Ig. bios nyawa) Organisma yang memerlukan oksigen bebas untuk melakukan respirasi. Y. agglutinoid. L. L. agglutinare melekat bersama) Antibodi khusus yang menyebabkan protein bakteria tertentu melekat di antara satu dengan yang lain untuk membentuk gumpalan.A abakteria (Ig. adjutare menolong) Bahan yang meningkatkan keberkesanan antigen tetapi bukan bersifat antigen. aglutinogen (Ig. aglutinoid (Ig. L.tanpa. aerobe. Virus mi tidak begitu virulen jika dibandingkan dengan virus influenza. aden kelenjar. Y. aer udara. agglutinare melekat bersama) Aglutinin yang hanya boleh bergumpal dengan antigen homolognya tetapi tidak menjalani pengaglutinatan ahli bakteriologi (Ig. agglutinare melekat bersama) Antigen yang merangsang penghasilan aglutinin apabila dimasukkan ke dalam badan haiwan. agglutinin. 1 . bacterion kayu kecil) Keadaan yang bebas daripada bakteria. bacterion kayu kecil. tumbuhan. Bd. anaerob. adenovirus. adjuvant. Y. logos ilmu) Orang yang mengkaji tentang bakteria. agglutinogen. vivium racun) Kumpulan virus yang menjangkiti salur pernafasan atas. adenovirus (Ig. Mikroorganisma tertentu. bacterzologist. Y.

antibiotik (Ig.tanpa. a. antagonism. Misalan anaerob ialah bakteria denitrifikasi. actinobacillosis. bios nyawa) Perencatan salah satu organisma akibat tindakan antibiotik yang dihasilkan oleh organisma yang satu lagi. anaerobe/anaerobic. atau kerana kekurangan hemoglobin dalam sel darah merah. antagonist. aerudara.aktinobasilosis antibiotik aktinobasilosis (Ig. Y. Penyakit mi jarang berjangkit kepada manusia. Ampisilin dihasilkan oleh kulat Penicillum tertentu. Y anti lawanan. Y. amphoteros kedua-dua) Antibiotik antikulat yang dmhasilkan oleh Streptomyces nodosus. Y. Y. antibiosis (Ig. antagonistes lawanan) Pertalian di antara dua organisma. bacillus kayu) Penyakit yang biasanya menyerang tisu lembut pada lembu yang disebabkan oleh hakteria genus Actinobacillus. ampicillin) Antibiotik separa sintetik yang dihasilkan melalui pengubahsuaian kimia penisilin. dan digunakan untuk terapi sistemik. antagonistes lawanan) Bahan atau organisma yang berantagonisme. antibiotic. penyakit mi menyebabkan gejala ‘lidah kayu’ yang boleh membawa maut. anaerob (Ig. ampisilin (Ig. antagonisme (Ig. haima darah) Gejala yang berlaku kerana kekurangan sel darah merah dalam darah.tanpa. tisu akan kekurangan oksigen dan badan menjadi sangat lemah. amphotericin. Dengan itu. anemia (Ig. a. amfoterisin (Ig. Ampisilin merencat pembentukan dinding sel bakteria. L. antagonis (Ig. bios nyawa) Bahan yang dihasilkan oleh mikroorganisma. apabila satu organisma membahayakan yang satu lagi. Pada lidah. Y. anti lawanan. aktis pancaran. Y. bios nyawa) Organisma yang tidak memerlukan oksigen bebas untuk melakukan respirasi. Keadaan mi menyebabkan darah kurang berupaya mengangkut oksigen yang secukupnya untuk keperluan badan. antibiosis. anaemia. dan berupaya 2 . Y.

Antibiotik digunakan untuk merawat penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Misalan antigen iatah bakteria. Kahn ahti sains Amerika. Antibodi yang mengikat dan memendakkan globulin. L. genos menghasitkan) Antigen tak khusus yang digunakan untuk mengesan sifilis. dan tetramisin. sepsis reput) Perencatan oleh antiseptik. anti lawanan. V. antiserum (Ig. anti lawanan. antigen (Ig. Y. serum cecairjernih) Serum yang mengandungi antibodi pada kadar yang dapat memusnahkan virus atau bakteria tertentu. antiglobulin. aureomisin. atkohot. antigtobulin (Ig. 3 . virus. Y. anti tawanan. tuka. Antibiotik yang pertama ditemui ialah penisilin. Antiserum diperoteh daripada haiwan yang telah diimunkan. Y.antigen antistreptokinase merencatkan pembiakan dan pertumbuhan mikroorganisma lain. anti lawanan. antiseptik (Ig. antisepsis (Ig. yang dirembeskan oteh bakteria kumputan streptokokos. Y. antistreptokinase (Ig. anti lawanan. Antiseptik hanya digunakan pada permukaan luar. anti tawanan. Misalan antibiotik termasuklah streptomisin. sepsis reput) Bahan kimia yang digunakan untuk membunuh atau mencegah pembiakan mikroorganisma pada permukaan kulit. strep berbentuk rantai. globulus bota kecit). Misatnya iodin. terutamanya bakteria. genos menghasilkan) Protein asing yang merangsang set limfosit untuk menghasilkan antibodi padanannya. Kahn antigen. antiserum. kloromisin. kinase enzim) Antibodi yang meneutralkan kesan enzim streptokinase. V. Y. antisepsis. dan heksaktorofena. atau bahan asing yang mengandungi protein. antistreptokinase. anti tawanan. asid borik. sama ada secara penyuntikan antigen ke dalam badan atau jangkitan Semula jadi. antigen Kahn (Ig. dan alatan tertentu. antiseptic. yang dihasilkan oleh kulat Penisillium notatum. antigen.

vivium racun) Bahan yang merencatkan kesan virus. V. a. anti lawanan. arbovirus (Ig. antivirus (Ig. Penyakit mi berjangkit kepada manusia melatui sentuhan. V.) Rangkaian spora rehat berdinding tebal. yang tidak lengkap disebabkan terbantutnya perkembangan perimordium embrio. anti lawanan. V. V. arthron bersambung. antistreptolysin. plasis pembentukan) Pertumbuhan tisu atau organ. pernafasan. lembu. V. yang terbentuk akibat daripada penyerpihan filamen pada alga biru-hijau dan kulat. anthrax. sporos biji. arthrospore.antistreptolism asepsis antistreptolisin (Ig. ar + bo bawaan artropod. antraks(Ig. asepsis. sepsis reput) Keadaan yang bebas daripada mikroorganisma. apthous) Luka yang berwarna putih dan pent di dalam mulut. vivium racun) Kumpulan virus tutaran artropod yang menyebabkan berbagaibagai jenis penyakit ensefalitis pada haiwan invertebrat. toxikon racun) Antibodi yang dihasilkan oleh badan sebagai gerak batas terhadap toksin yang diketuarkan oleh agen jangkitan atau patogen. V. aplasia/aplastic. atau makanan. a. asepsis (Ig. Antitoksin akan bergabung dengan toksin. dan kuda. aplasia (Ig. antitoxin. dan seterusnya meneutralkan toksin itu. Sebabsebab luka mi terjadi tidak diketahui. artrospora (Ig. Y anthrax arang terhakar) Penyakit berjangkit yang disebabkan oleh bakteria Bacillus antracis yang lazimnya menyerang haiwan ternakan seperti bin-bin. anti tawanan. V. dan boleh dinyahaktiflan oteh natrium deoksilat. lysis memecahkan) Antibodi yang meneutratkan streptolisin yang dirembeskan oleh bakteria kumputan streptokokus hemolisis A.tanpa. Virus mi tidak stabil pada suhu bitik. 4 .tanpa. antitoksin (Ig. L. L. arbovirus/arboruirus. Misalan antivirus ialah interferon. strep berbentuk rantai. aptus (Ig. antiviral/antivirus.

auto sendiri. anti tawanan. V. L. body jasad) Antibodi yang melawan atau bertindak balas dengan jasadnya sendini. troph makanan) Mikroonganisma yang memerlukan faktor pertumbuhan yang tertentu seperti vitamin. autolisis (Ig. autoantigen. autoantibody. auksospora (Ig.tanpa. V. anti tawanan. dan asid amino tertentu untuk hidup. Y. mykes kulat) Antibiotik ktorotetrasilin yang mengawal penyakit tertentu yang disebabkan oteh mikroorganisma. autoantibodi (Ig. lisis memecahkan) Penguraian tisu atau sel akibat tindak balas enzim hidrolisis yang dihasitkan oleh lisosom apabila sel tersebut rosak. virulentus penuh dengan racun) Darjah keupayaan patogen.askogonium avirulen askogonium (Ig. avirulen (Ig. aures berwarna emas. V. toxicon racun) Toksin yang memberi kesan yang mudarat kepada set itu sendini. autoantigen (Ig. V. autovaksin (Ig. L. vaccinus lembu) Vaksin yang dihasitkan oteh pesakit itu sendiri. V. auto sendiri. sporos biji) Spora rehat diatom yang tetah menjatani pembiakan seks. a. ascogonium. auxanein menambah. auto sendiri. yang tidak mampu menyebabkan penyakit. auto sendiri. autovaccine. auxotroph. V. askos kantung. genos menghasilkan) Antigen yang bertindak batas dengan limfosit organisma itu sendiri dengan menghasilkan antibodi. auxospore. 5 . autotoksin (Ig. auto sendiri. aureomycrn. autotoxin. V. aureomisin (Ig. auxanein menambah. auksotrof (1g. V. gonos tahiran) Gamet betina pada kutat Ascomycete. autolysis. avirulent.

luminosus cahaya. de nyah. dan membiak secara belahan dedua. bakteria(Ig. L. L. Bacille Calmette Guerin. mi menyebabkan air tersebut berbau 6 . Istilah inijuga dikenali sebagai vaksin BCG.B Bacille Calmette Guerin (1g. nitrit. bakteria denitrifikasi (Ig. dan nitrat tanah kepada gas nitrogen yang dibebaskan ke atmosfera. Tenaga yang dibebaskan Semasa denitrifikasi digunakan oleh baktenia untuk proses penghidupannya sendini. bakteria ferum (Ig. bacteria. disinfectant. denitnfying bacteria. luminous bacteria. bakterion kayu kecit) Mikroorganisma prokariot unisel yang pnimitif. L. tant bahan) Bahan umum yang boleh memusnahkan atau mengawal pertumbuhan mikroorganmsma. Vaksin mi disediakan daripada basilus tuberkel manusia yang telah mengalami pengatenuatan. V. dan berperanan menguraikan ammonia. dis penyisihan. iron bacteria. nitrium soda negatif) Baktenia yang terdapat dalam tanah. L. biasanya bersimbiosis dengan ikan laut yang tahan terhadap kepekatan garam yang tinggi. Calmette. bakteria berkilau (Ig. V. bahan penyahjangkit (Ig. infectus menjangkit. bacillus kayu. Y. bakterion kayu kecil) Baktenia psikrofihi yang berkilau. bakterion kayu kecil) Bakteria yang boleh menukarkan ferum terlarut kepada ferum tak larut di dalam air. Guarin nama dua orang ahli sains Perancis) Vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit tuberkulosis pada manusia.

V. bacteriophage. Misatnya Rhizobium yang berbentuk batang. Virus mi menyerang bakteria dengan memasukkan motekul DNA ke dalam bakteria tersebut metatui ekornya. bakterion kayu kecil. bacteriod. bakterimia (1g. phagein mernakan) Virus yang menjangkiti bakteria. V. bakteria sulfur hijau (Ig. Y. dan seturuh badan disetaputi protein. male specific jantan khusus. 2. menjadi batang besar yang bercabang setetah menjangkiti akar turnbuhan kekacang. Bakteria mi disuntik ke datam jasad untuk meningkatkan keimunan perumah daripada jangkitan bakteria yang berkaitan. male-specific bacteriophage. bacteriemia/bacteriaemia. A. bakterin (Ig. dan bahan tam selain danipada oksigen sebagai penerima elektron. bakterioklorin (Ig bacteriochiorine. S. bakterion kayu kecit) Bakteniofaj yang hanya menjangkiti bakteria penderma Semasa proses pengkonjugatan. green sulphur bacteria. bacterion kayu kecil) Baktenia yang tetah mengatami proses pengatenuatan atau dibunuh. bakcterion kayu kecit. bakterion kayu kecil. Bakteria yang berubah bentuk setepas mengalami sesuatu proses. V. Y. iod bentuk) 1. bakteriod (Ig.bakteria sulfur hijau bakterioklorin busuk. bakterion kayu kecil. chior warna kuning kehijauan) Sebatian yang memangkinkan proses pemfototurunan karbon 7 . bakteriofaj (Ig. bakterion kayu kecil) Bakteria fotosintesis yang menggunakan hidrogen peroksida. Sifat yang menyerupai bakteria. V. Ferum tak larut tersebut berkumput datam bendalir yang terdapat pada dinding set bakteria tersebut. bacterin. bakteriofaj khusus jantan (Ig. Kepata virus mi berbentuk potihedron. ekornya pendek. haima darah) Keadaan darah akibat kehadiran baktenia. V.

bakterion kayu kecil. bakteriostasis (Ig. Bahan mi dihasilkan oleh baktenia tertentu yang menjatani fotosmntesis. bacteriochiorophyll. bacteriocidin. phyllon daun) Pigmen yang menyerupai klorofil. bacteriology. bakterion kayu kecil.bakterioklorofil bakteriotropm dioksida. bakteriologi (1g. bakteriotoksin (1g. bacteriolysis/bacteriolytic. bacteriotoxin. lysis memecahkan) Antibodi khusus yang memecahkan set bakteria. V. bakteriostatik (Ig. bakterion kayu kecil. V. bakteriolisis (Ig. bakteriosidin (Ig. V. V. bacteriostatic. lysis mernecahkan) Pemecahan set bakteria oleh bakteriolisin. Pigrnen mi digunakan oleh bakteria hijau dan ungu untuk menukar tenaga cahaya menjadi tenaga kimia semasa fotosintesis. Bakteriotropin juga dikenali sebagai opsonin. V. V. cadera membunuh) Antibodi yang boleh memusnahkan bakteria dengan bantuan bahan pelengkap. V. logos ilmu) Kajian tentang baktenia. bakteriotropin (1g. chloros warna hijau. toxikon racun) Toksin yang dihasitkan oleh bakteria. bakterioklorofil (Ig. V. bakterion kayu kecil. bakterion kayn kecil. bacteriotropin. bakteriolisin (Ig bacteriolysin. Y. stasis herdin diam) Bahan perencat pertumbuhan baktenia tanpa membunuhnya. tropine racun) Antibodi yang menyebabkan bakteria tertentu menjadi lebiti peka terhadap tindakan fagosit. bacteriostasis. stasis berdin diam) Perencatan pertumbuhan dan metabolisme baktenia. 8 . bakterion kayu kecil. bakterion kayu kecil. bakterion kayu kecil. bakterion kayu kecil.

Bakteria hemofiti yang menghemolisis kankniod pada mannsia. bartonelosis (Ig. yang tidak membentuk endospona. basilus (Ig.bakteriouria basitrasin bakteriourma (1g. basiirasin (Ig bacitracin. basiluria (Ig bacilluria. bacillus batang) Antibiotik yang dihasilkan oleh Bacillus lichenzfonnis. 9 . bacillaemia/bacillemia. bartonellosis) Penyakit yang disebabkan oteh bakteria genus Bartenolla yang tendapat pada tembu. bacillicide. bacillus batang. cadare membunuh) Bahan yang boleh membunuh basilus. bacillus batang. haima danah) Penyakit akibat serangan bakteria batang dalam darah. dan manusia. V. bacillus. V. bakterioviridin (Ig. basilisid (Ig. V. bacillus batang. setain danipada genus Bacillus. basiliform (1g. bacillus batang) Baktenia berbentuk batang yang biasanya dalam genus Bacillus. bacillzform. ouron air kencing) Kehadiran bakteria dalarn air kencing. V. bacterioviridin. tikus. bakterion kayu kecil. L viridis hijau) Kiorobium ktorofil yang merupakan satu daripada dna spektnum ktorofil yang ditemui sebagai ester farnesot pada bakteria fotosintesis tententu. basilemia (1g. basilus Ducrey (1g. ketam) Pertumbuhan yang tidak terkawat dan merebak menjadi ulser dan tumun. V. V. yang digunakan untuk mengawal pelbagaijenis penyakit terutamanya di permukaan. V. anjing. barah (Ig cancer. cancer luka. hakterion kayu kecit. L. ouron air kencing) Kehadinan basitus dalarn air kencing yang mungkin disebabkan oleh sesuatu penyakit. bacteriouria. V. Ducrey‘s bacillus) . bacillus batang. formis bentuk) Baktenia berbentuk batang. L.

Virus mi menycrang ketenjar parotid dan menyebabkan kelenjar mi bengkak. L. kambing dan hidupan tiar. flagellum rerambut) Set yang memitiki dua flagelum. botulism. biflagelum (Ig. blastofor (Ig. blastophore. blastos germa. brucella genus bakteria. bis dna. radang. yang disebabkan oleh virus. poros taluan) Bahagianjisim tengah spermatosit yang tidak berubah semasa pemben tukan spermatozoon pada Oligochaeta. bijiagella. brusetosis beguk (Jg. brucellosis) Penyakit yang disebabkan oleh petbagai spesies bakteria Brucella pada haiwan seperti tembu. tuberculosis) lih. dan berasa sakit.batuk kering batuk kering (1g. bruselosis (Ig. bengkak kabus (ig. genos me nghasi tkan) Nukteoprotein bakteria genus Brucella yang digunakan sebagai antigen datam ujian kutit untuk mengesan penyakit brusetosis tenlltamanya pada manusia. babi. cloud’t swelling) Perubahan rupa hentuk set yang disebabkan oteh penghuraian kandungan sd yang herpunca daripada kecederaan membran Sel. 10 . bruselergen (Ig. brucellergen. botulus sosej) Keracunan akibat memakan makanan yang mengandungi eksotoksin Clostridium botulinum. tuberkutosis. L. L. Penyakit mi boleh berjangkit kepada manusia. botulisme (Ig. V. mumps) Penyakit akin dan nienutar pada mariusia.

Anak ayam yang diserang penyakit mi cirit-binit. bacillaiy white diarrhoea. chicken bunung muda. Kaffir pox. A. streak) Kaedah pengkulturan dengan cara mencoretkan bakteria pada medium pepejal. cengkering (Ig. A. poc bintil atau vesiket) Penyakit akut yang menular dan berjangkit disebabkan oteh virus. bacillus kayu. white putih. dan seterusnya merebak ke seluruh badan menjadi paput. Gejala penyakit mi bermula dengan demam panas dan pembentukan vesiket. cirit-birit putih basilus (ig. Bakteria yang tersebar akan tumbuh sebagai koloni tenpencit. cacar Kafir (Ig. dan mudah untuk dikaji selanjutnya. Cengkering. A. L. dan diikuti dengan pemhentukan vesikel. Gejata penyakit mi bermuta dengan tompok merah kecil di muka. Penyakit mi tidak merbahaya kerana janang membawa maut. cacar air (Ig. S. tidak bermaya. diarrhoea cinit-birit) Penyakit yang disebabkan oleh Salmonella pullorom pada anak ayam. S. Penyakit mi dikenatijuga sebagai variola minor. terutamanya kanak-kanak. berhimpit-himpit. coretan (Ig. poc bintit atau vesikat) Cacar yang disebabkan oteh virus tertentu pada manusia.. Kaffir nama kaum di Afrika. dan akhinnya mati. dan diakhiri dengan pembentukan pustul yang akan kering. 11 . S. chickenpox. small kecit. A. chickenpox) lih: cacar air. smallpox. dan mengetuping meninggatkan parut hitam. S~ pocbmntil atau vesiket) Cacar yang disebabkan oteh herpivirus pada manusia.C cacar (1g.

badan menjadi lemah.D daging terolah (1g. African swine-fever) Demam akut pada babi yang disebabkan oleh sejenis virus. demam butoneus (Ig boutonneuse fever. Pr. nuam. Demam mi dikenalijuga sebagai demam Marselle. Antana gejala demam mi iatah demam panas bersetang-seti dengan demam sejuk. tifus kutu Kenya. dan dengan penggunaan bahan kimia untuk merencat pertumbuhan mikroorganisma. blackwaterfever) Demam akut yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum. hemoglobiuria. cured meat) Daging yang tetah dinawat dengan petbagai cana seperti pengeringan. hay fever) Demam akut yang gejatanya pada mata dan satur pernafasan atas. dan diikuti dengan selsema. Penyakit mi boleh membawa mautjika tidak dikawat. pengasapan. demam babi Afrika (Ig. Penyakit mi berpunca daripada atahan rumput dan debunga tumbuhan tententu. demam air hitam (Ig. dan bengkak nodus timfa. dan kadang kata astma. dan tifus kutu India. Gejala utama penyakit mi iatah radang berbentuk butang di kawasan tergigit. dan takikandia. 12 . utser primer. fever demam) Demam panas yang tinggi yang disebabkan oleh Rickettsia conon yang disebarkan melatui gigitan kutu anjing atau tikus. hemolisis intravaskul. Onganisma mi memusnahkan sel danah merah. demam gigitan kutu Afnika Selatan. boutonnyar lubang butang. demanijerami (Ig.

dengue bak tegangan otot) Penyakit akut yang disebabkan oteh virus bawaan nyamuk. Gejata demam mi termasuklah demam panas nefritis akut. yellowfever) Demam akut dan benjangkit yang disebabkan oleh virus bawaan antropod seperti Aedes aegypti pada manusia. misalnya di datam penjara dan khemah. dengue.jaundis dan pendarahan bawah kulit. Gejata demam mi ialah sakit kepata. Demam mi dikenati juga sebagai penyakit tsutsugamushi. yang disebarkan melatui gigitan kutu. Sp. relapsingfever) Demam yang disebabkan oleh beberapa spesies riketsia genus Borrelia. demam kanikola (Ig. demam panas. denggi (Ig. dan tifus kampung di Malaysia. three day fever) Nama am untuk demam yang disebabkan oteh riketsia bawaan nyamuk. Anjing merupakan penumah semulajadi organisma ml. canicola fever) Demam yang disebabkan oteh Leptospira canicola pada mannsia. dan hati dan timfa bengkak. jailfever) Demam tifus yang disebabkan oteh niketsia bawaan kutu. Demam mi biasanya berlaku di persekitaran yang kotor dan di kawasan yang tentalu padat. demam penjara (Ig.demam berulang denggi demam berulang (Ig. Gejata penyakit mi ialah demam sejuk danjaundis. Bahagian utama yang diserang iatah sistem hematopoitik. dan nuam badan mukotopaput. demam kedani (1g. Jangka masa pengeraman ialah 5 hingga 18 han. demam kuning (Ig. kedani fever) Demam yang disebabkan oleh Ricketssia tsutsugamushi. demain tiga han (Ig. dan biasanya sembuh dalam tempoh 14 han. tifus kutu di Surnatera. 13 . Gejala utamanya iatah demam panas bersetang-seti dengan keadaan yang sihat dalam tempoh seminggu. Gejata demam mi iatah panas badan yang diiringi sakit kepata. dan ketumbuhan bintil makutar.

contagious pastular dermatitis) Penyakit kulit yang menniar. dan demam pan as yang botch membawa maut. diphtheria. V. dermatitis pastula menular (ig. nitrium soda negatif) Peniirunan nitrat atau nitrit kepada nitrogen. itis radang) Penyakit alahan kulit pada orang yang telah menjadi peka akibat terdedah berutang-utang kali pada sesiiatu bahan tertentu. Kaedah pembiakan aseks dan seks secana benselang-seti. diagnosis (1g. diphthera kulit buatan) Penyakit akin yang disebabkaii oteh Coiynebacterium di/ihtheriae. hydro air. V. genesis asal usul). digenesis (Ig. diagnosis. dan atau nodut hiperptasia kutit. denitrification. diphthera kulit buatan) Penyakit akin yang disebabkan oleh virus pada ayam. Y. dan nitrik oksida oleh bakteria denitrifikasi. dermatitis sentuh (lg. mykes kulat) Antibiotik terbitan streptomismn. avian diphtheria. 2. denitnifikasi (1g.~ V. hidung. V. dihydrostreptomycin. avis burung.di kawasan tropika. dennis kutit. dan kaki. diikuti dengan terberi tuknya pseudomembran yang boleh rnenjejaskan proses pernafasan. 1. seperti sabun pencuci. L. 14 . dihidrostreptomisin (Ig. difteria unggas (Ig. dan kainbing bebiri. streptos bengkok. Gejala peniyakit mi ialah radang difteriod pada mukosa membran mulut. Penihal parasit yang memiliki dua penniah. V. de nyah. Penyakit mi rnenyerang salur pernafasan manusia terutanla di membran rnukosa kerongkong. diftenia (Ig. dan membran mukosa. terutamanya di bahagman hibir. di dua. di dna. L. Gejata penyakit mi ialah bisul kecil dan vesikel pada kutit. diagnosis membezakan) Proses mengenal penyakit berdasarkan gejala atan tarida yang botch dilihat atau dikesan. contact dermatitis. Gejata penyakit mi ialah ruam badan.denitrifikasi dihidrostreptomisin Aedes aeg”~pti. nitrus oksida. yang disebabkan oleh virus pada kambing. digenesis.

phasis pcrsembahan) Perihal organisma yang mcmitiki dua peringkat hidup. diphasic. yang tidak bercantum di antara satli dengan yang Iaiii. pada manusia atau haiwan. di dua. mcngurangkan rasa sakit.dikariot dwifasa dikariot (Ig. jumlah atau kepckatan mikroorganjsma yang diperlukan untuk mcnjangkiti 50% danpada perumah yang diuji. iaitu sebagai parasit. radang satur pcrnafasan. distemper~M. dos kesan (1g. Sukatan. dan tisu saraf hermiclin. distemper (1g. V. drug. V. dikaiyote. V. dikokos (1g. dicoccous. disternperare kekacauan) Penyakit akut dan menular yang dischahkan oleh virus. drug kcningan seperti herba) Sebatian yang digunakan untuk mcrawat atau mengawal jangkitan. 15 . drug (Ig. kar~on nukicits) Sc! hifa yang mcmpunyai nukleus jantan dan hetina. yang herpasangan. infective dose) Singkatannya ialah lD~). atau mentcnteramkan fikiran. coccus hen) Perihal bakteria yang terdiri daripada dna sd hulat. Gcjala penyakit jul ialah demam panas. F. di dua. dwifasa (Ig. Pr. terutamanya pada anjing yang menyehahkan ketakuannya tak normal. di dna. dan saprofit.

Toksin tensebut dibebaskan apabila dinding set musnah. endo tuar. endotoksin (Ig. conjugatus bcrgabung) Organisma yang telah benpisah setepas proses konjugasi. bd. endo dalam. metra nahim. dan mcmpunyai kesan yang buruk sepcrti kcracunan dan penyakit tertentu. exconjugant. V. ekzema (1g. endo luar. endemik (Ig endemic. toxikon racun) Toksin yang dihasilkan dan dirembeskan olch miknoorganisma Gram-positif. V. Gejala penyakit mi ialah kutit berwanna kemerah-menahan dan gatat. endometritis (Ig. endo luar. endospora (Ig endospore. endemios kepunyaan satu kaum) Penihat penyakit yang bertaku di satu-satu kawasan yang tenhad. V. dan terbentuknya vesiket berair yang akan menjadi kudis. eksotoksin. cx tuar. eksotoksin (1g. endometritis. endotoksoid (Ig. eczema. exo tuar. exotoxin. toxikon racun) Toksin yang dihasilkan di dalam dinding set mikroorganisma. iod menyerupai) Toksin yang telah diolah dengan bahan kimia tertentu supaya kesannya dimusnahkan tetapi kesan antigennya kekal. itis radang) Radang pada lapisan dalam nahim. exo tuar. V. V. 16 . zein meninih) Penyakit radang kutit yang disebabkan oleh pendedahan herutang-ulang kali pada bahan kimia tententu. L. toxikon racun. endotoxoid. atau melecuh apabila pecah.E ekskonjugan (Ig. sporos biji) Spona aseks yang dihasilkan di dalam kantung khusus. V. endotoxin.

enterotoxaemia. vivium racun) Kumpulan virus yang biasanya ditemui di dalam gastrousus. en datam. V. in dalam. V. eosinophilic. koksaiovirus dan ekovirus. entero gastrousus. enterotoxin. enchondroma. chondras rawan. enterotoksemia (Ig. phylos suka) 1. Kumputan mi tcrdiri daripada potiovirus. toxikon racun. L. eos subuh. Pcrihal miknoorganisma yang mudah diwarnakan dengan pewarna eosin. entero gastrousus. L. eosinofil (Ig. V. Salah satu jenis set danah putih yang mudah diwannakan dengan pewarna eosin.enkondroma eosinofit enkondroma (1g. 17 . entero gastrousus. haima danah) Keracunan darah yang disebabkan oteh enterotoksin baktenia datam gastrousus. V. oma barah) Barah yang tendapat pada rawan di bahagian metafisis tulang silinden seperti tulang tcngan dan betis. V. scperti Clostrium perferingesjcnis B dan C. 2. enterovirus (Ig enterovirus. enterotoksin (Ig. V. toxikon racun) Toksin yang dihasilkan oleh baktcria dalam gastrousus yang menyebabkan enterotoksemia.

V. atau tiadanya perumah hidup atau faktor persekitanan yang dipentukannya. fasa mati. V. aritmos nombor) Fasa dalam keluk pentumbuhan bakteria yang dicinikan de18 . dengan ada. sd danah putih mengcpung. L.F fagolisis (Ig. V. phagein memakan. V. fasa kematian tercepat (Ig. fagositin (Ig. fakultatif (Ig facultative. logos ilmu. facuItos kebolehan) Penihat organisma yang boteh hidup sama ada. somajas~sdmati) Vesiket dalam sd fagosit yang mcngandungi zarah yang telah difagositosis. bakteriofaj. phagein memakan. cystis kantung) Proses pengepungan dan penccnnaan mikroorganisma atau benda asing oleh fagosit. phagein memakan. fagosom (Ig phagosome. Misalnya. phagocytosis. L. fagosit (Ig phagocyte. kytos lompong) Salah satu jenis sd danah putih yang mcrnusnahkan mikroorganisma atau benda asing. phagein memakan. lysis memccahkan) Pemecahan fagosit oleh bakteria. faj (Ig phage. dan menarik masuk bakteria ke dalam sitoplasmanya dcngan menggunakan pseudopodium. V. misatnya makrofaj. accelerated death phase) lih. phagolysis. fasa logaritma (Ig logarithmic phase. V. dan kemudian memusnahkan baktcnia itu dengan enzim. phagein memakan) lih. phagocy tin) Bahan yang bensifat bakterisid daripada leukosit neutnofil. fagositosis (Ig.

dan konsisten. photobacteria. fotobaktenia (Ig. dan kckurangan flutricn datam persekitanan terkawat. photo cahaya. fibrinolysin. flagellum ccmeti) Struktur bak benang halus. mi disebabkan otch himpunan hasil buangan metabolisma. fibre scrat. dan panjang yang digunakanuntuk bergcrak. V. L. conglutinatus melekat) Pcrlekatan set atau zarah di antara satu sama lain apabitá dinawat dengan konglutinmn. 19 . fenomina pengkonglutinatan (Ig conglutination fenomena. fibrinolisin (Ig. Fotobakteria termasuk dalam famili Vibrionaceae. L. dan pelengkap bukan hemolisis. fiagelum (Ig flagellum. dan benbentuk kokobasilus atau kadangkala berbcntuk batang. bakterionkayu kccil) Genus bakteria bercabang. mi biasa- fasa mati (ig death phase) Fasa tcrakhir ketuk pcntumbuhan baktenia yang dicinikan dengan banyaknya set baktcria yang mati. V. L. dan biasanya ditemui tunggal atau berpasangan. lysis memccahkan) Enzim proteolisis yang dihasilkan oteh bakteria streptokokos tertentu yang berupaya menghidrolisis fibrin. Fasa nya dinyatakan dalam bcntuk logaritma. motil.fasa mati fotobakteria ngan pertumbuhan yang cepat. bcnspona.

germisid (Ig gennicide. gangraine kudis buta) Tisu mati yang discbabkan oteh kekurangan bekalan darah. glanders. epidemic tremor. dan nutrien yang berpunca daripadajangkitan tcrtentu atau sebarang keadaan yang boleh mcnghindir pengatmran danah. Gas mi botch dan nitai kotoninya di antara 650 — 750 Btu/ft digunakan sebagai bahan bakar. terutamanya bakteria. benbentuk dip20 . Pr. rembesan mukosa bentebihan. gona biji. Pr.G gangren (Ig. coccus bijirin) Nan~aam untuk bakteria Neisseria gonorrhoea. Gangrcn biasanya berlaku di hujung sesuatu struktur. gas kumbah (Ig sewage gas. V. gegar wabak (Ig. tremor menggigil) Ensephalomilitis pada anak ayam yang disebabkan oleh virus. gangrene. dan nutnien kepada tisu yang tertibat. dialac sew mengalir) Hasil pcnghuraian kumbah oleh organisma sapnofit. german kuman. glanders (Ig. gonococcus. dan sistem timfa bawah kulit. V. dan boleh membawa maut. Gas tersebut tendiri danipada 66% metana. Gejata penyakit mi ialah pergerakan otot yang tak selaras dan tak seimbang. glande mengeliting) Penyakit menular pada kuda dan keldai yang disebabkan oleh bakteria Actinobacillus mallei. gonokokus (Ig. dan 33% karbon dioksida. L. Penyakit inijuga dikenali sebagai farsi. cadere membunuh) Bahan yang digunakan untuk mcmbunuh mikroorganisma. Y epidemois di katangan penduduk. 3. dan kadangkala melibatkan paru-panu. Gejata penyakit mi ialah radang nodul dan membran mukosa satur pernafasan.

Gcjata penyakit mi ialah radang mcmbran mukosa. canicus anjing. venereus kekasih. Gejata penyakit mi ialah pertumbuhan bak tumun di atas mukosa genetitia. gonorrhea. 21 . Gram-positif Gram-positif (Ig gram-positive) Sifat baktcria yang mampu mengikat pcwarnaan Gram sehingga bcnwarna biru biji kundang. gramicidin) Polipeptida baktcrisid yang dihasilkan oleh baktcria tanah. V. gona biji.gonorea granuloma venereal kanin tokokus. rhoia mengatir) Pcnyakit ketamin mcnular yang disebabkan oteh gonokokus. gramisidin (Ig. granalum bijirin. gram-variable) Sifat bakteria yang tidak khusus tcrhadap pewarnaan Gram. gonorea (Ig. V. Gram-variabel (Ig. dan botch merebak secara sentuhan. granuloma venereal kanin (Ig canine venereal granulomata. (1g. bd. L. dan Gram-ncgatif yang menycbabkan penyakit gonorea. oma pertumbuhan) Barah tisu kclamin bcnjangkit yang discbabkan olch virus. atau Gram-ncgatif. seperti Bacillus brevis. iaitu tidak bersifat Gram-positif. dan discrtai dengan rcmbesan mukosa daii nanah. Gram-negatif Gram-negative) Sifat baktcnia yang tidak mampu mengikat pewarnaan Gram sehingga warna mcrah jambu.

haematophagous. V. L. L. Halaman baktenia digunakan dalam ujian kepekaan antibiosis. globus bola) Keadaan yang dicirikan dengan kepekatan hemoglobin y~ng tinggi di dalam darah. launde halaman rumput) Pertumbuhan bakteria tulen yang merata di atas medium pertumbuhan. phageghost. lysis mcmccahkan) lih. haima darah. gost hantu) Kelonsong bakteriofaj yang ditinggalkan di luan dmnding set bakterta pcrumah selepas faj tersebut menyuntikkan asid nukleiknya ke dalam set bakteria tersebut. hemofilus Ducrey (Ig haemophilus Ducrey) lih. hematofaj (Ig. phagein memakan. E. semasa pnoses pembiakan. bakterion kayu kccil. Penyakit mi disebabkan banyaknya sd darah nierah yang musnah akibat scsuatujangkitan. V. E. hematolisis (Ig. toxikon racun) Toksin dan bahan lain yang bolch meracuni darah. hematuria (Ig haematuria. 22 .H halaman bakteria (Ig. haima darah. phagein memakan) Perihal mikroorganisma yang memakan darah. V. haima danah. hemolisis hematotoksin (Ig haematotoxin. M. haematolysis. dan ujian pengctipan bakteriofaj. haima danah. basilus Ducrey hemoglobinemia (Ig haemoglobinaemia. V. M. V. ouron kencing) Kehadiran sd darah menah di dalam air kencing sesuat~upcnyakit. bacterial lawn. haima danah. V. V. hantuan faj (Ig.

V. hemotoksin (Ig. Gcjata penyakit mi bermula dengan demam mengcjut. Pcnyakit mi discbabkan banyaknya set darah mcrah yang musnah akibat sesuatujangkitan. Virus mi benselaput. heteroagglutinin. ouron kencing) Keadaan yang dicirikan dcngan kcpckatan hemoglobin yang tinggi dalam air kcncing. herpes melata. lysis memccahkan) Bahan yang bcrupaya untuk mcmecahkan set darah mcrah. hepato hati. agglutinatus meickat) Aglutmnmn dalam serum normal yang botch metakukan pengaglutinatan tcrhadap pclbagai zarah atau cnitrosit spesies yang berlainan spesies. serum cecairjernih. V. hemolisin (1g. V. globus bola. V. L. V.hemoglobinuria heteroaglutinm hemoglobinuria (Ig. haemoglobinuna. lysismemccahkan) Pemusnahan set darah mcrah otch hcmolisin dan membebaskan hemoglobin. itis radang) Penyakit radang hati manusia yang discbabkan otch virus yang terdapat datam darah. haimadarah. L. V. dan diikuti dengan pcmbentukan vesikat dan nadang lccuh. bahagian kutit. dan asid nuklciknya berupa DNA. haima darah. V. haemolysis/haemolytic. V. toxikon racun) Eksotoksin yang mcmusnahkan set darah mcrah. 23 . berbentuk kubus. hetero berlainan. hepatitis serum (Ig. haemolysin. L. herpesvirus (Ig. herpes melata) Radang akut yang berjangkit pada sistem sanaf. haima darah. dan demam panas. heteroaglutinin (Ig. herpesvirus. herpes simpleks (Ig. dan mcmbran mukosa yang disebabkan oteh virus kumputan koksakia A. L. serum hepatitis. herkapsid. simples ningkas) Herpes yang dicirikan oleh gcjala yang berupa pembentukan gugusan tecuh berair. herpes mctata. herpes (Ig herpes. V. haemotoxin. L. herpes simplex. hemolisis (Ig. haima darah. vivium racun) Virus yang mcnyebabkan herpes.

hyper benlebihan. Anjing yang diserang penyakit mi didapati gclisah keranajangkitan pada deria dan motor. heteroantigen. hiperimun (Ig hiperimmune. immunis dikecualikan) Keadaan imun yang melampau tenhadap sesuatujangkitan. L. canicus anjing. 24 . anti lawanan.heteroantigen histeria kanin heteroantigen (Ig. canine hysteria. hystera rahim) Scjenis penyakit histenia pada anjing. gene lahir) Antigen yang berasal danipada spcsies yang berbeza dengan spesies yang mcnghasi!kan antibodi. histeria kanin (1g. V. V. hetero berlainan. V. L.

dan kepala. imunogen (Ig. complementum mcmcnuhi. yang digunakan untuk mengetahui kescrasian antigen dan antibodi tersebut. demam panas. Indeks mi digunakan untuk menentukan keimunan. L. L. Misalnya fagositosis. sakit otot. dan set fagosmt datam tiub kapitani dan jumlah set baktenia datam setiap fagosit dikira. misatnya metalui suntikan. L. index pemberitahu) Jumlah purata baktenia yang telah difagositosis oleh set fagosit dalam keadaan terkawat. V. selsema. influens mengatir ke datam) Penyakit akut yang berjangkit yang disebabkan oteh beberapa virus. inoculatus memasukkan) Miknoorganisma atau sebarang bahan yang digunakan sèbagai bahan pengmnokutatan. phagein memakan. inokulum (Ig innoculum. immunis dikecualikan) Bahan. terutamanya protein bermolekut tinggi yang botch meransang pengeluaran antibodi khusus. fixer ikatan) Gabungan petcngkap dengan kompteks antigen-antibodi. influenza (Ig influenza. Pr. 25 . L. inges (Ig ingest. ingestus memakan sesuatu) Mengambil atau meletakkan makanan ke dalam jasad untuk dicernakan. Gejata utama penyakit mi ialah radang satur pernafasan.I ikatan pelengkap (Ig. immunogen. L. indeks fagosit (Ig phagocytic index. Angka mi didapati dengan mcngcramkan campuran ampaian bakteria. complement fixing L.

dan hidung. dan air kencing akibat perubahan dan penekanan kegiatan hati yang menyebabkan lebihan pigmen hempedu dalam danah dan tisu. infactus menjangkit) Perubahan patotogi pada pcrumah akibat gangguan patogen. inclusio menutup datam.J jangkitan (Ig infection. 26 . latent infection) Jangkitan yang tidak ketana atau tidak dapat dikesan dengan jetas. focal infection) Jangkitan yang bertaku hanya pada sesuatu bahagian tertentu sahaja seperti di tonsil. jaunisse kuning) Gejata kuning yang tampak pada mata. jaundis (Ig. E. L. Pr. L. kulit. body jasad) Sebarang struktur tak normal atau himpunan seperti virus yang terdapat datam sd. M. gigi. jasad rangkuman (Ig inclusion body. jangkitan fokus (1g. jaundice. jangkitan pendam (Ig.

capsomere) Unit protein yang tersusun membentuk lapisan luar zarah virus untuk melindungi asid nukleik. genos menghasilkan) Bahan yang boleh menyebabkan barah. lucan menutup. karkonoma barah. Berbagai-bagai jenis bubur boleh disediakan mengikut keperluan organisma tertentu. broth bubur) Bubur yang mengandungi zat makanan untuk pertumbuhan dan mencairkan kepekatan ampaian mikroorganisma. capsid) Lapisan luar zarah virus. carcinogenesis. kapsid (1g. kancing gigi (ig. kapsul (Ig. jaw rahang) Salah satu bentuk tetanus yang disebabkan oleh toksin bakteria Clostridium tetani. A. karsinologi (Ig. karkinoma barah) Barah sd epitium yang malignan. 1’. genos menghasilkan) Proses pertumbuhan barah. Y. misalnya pada bakteria.S. A. logos ilmu) Kajian tentang barah. karsinogenesis (Ig. S. karsmogen (Ig. broth. karkinoma barah. Penyakit mi biasanya terjadi apabila luka dicemari mikroorganisma di atas. 27 . carcinology. Gejala penyakit mi ialah ketegangan otot rahang dan mulut sukar dibuka. carcinoma/carcinomatous. karkinoma barah. kapsomer (1g. karsinoma (Ig. capsula peti kecil) Lapisan yang melmndungi dan meliputi jasad atau sel. lockjaw. yang terdiri daripada unit-unit kapsomer. carcinogen. capsule.K kaldu (Ig. Y. Y. Y.

S. bios nyawa. logos ilmu. agaragar-agar. anaerobicplate count. logarithmic death. genos menghasilkan. bios nyawa. chema berkaitan dengan bahan kimia. agar count. 28 . katalase (1g. Y. Y. Y. kiraan agar-agar (Ig. A. death mati) Keluk kadar kematian akibatpendedahan kepada keadaan tertentil seperti agen bakteriosid. computaremengira) Penganggaran bilangan bakteria yang berdasarkan pada bilangan koloni bakteria selepas tempoh pengeraman di atas medium pertumbuhan agar-agar tertentu. kiraan plat aerob (Ig. computare mengira) Penganggaran bilangan bakteria yang berdasarkan padabilangan koloni di atas medium pertumbuhan agar-agar dalam persekitaran anaerob. karkinoma barah) Penyebaran barah primer daripada tapak asal kepada beberapa tapak yang lain. L. kiraan plat anaerob (Ig. S. Y.karsinomatosis kiraan plat anaerob karsinomatosis (1g. kytos lompong. ytopathic effect (CPE). a. aer udara. kesan sitopati (CPE) (Ig. carcinomatosis. aerobic plate count. anti lawanan.. Y. kemoantigen (Ig. L. Kesan mi boleh digunakan untuk membantu proses pengenalan virus. A.tanpa. Y. computare mengira) Penganggaran bilangan bakteria yang berdasarkan pada bilangan koloni di atas medium agar-agar dalam persekitaran aerob. chemoantigen. kematian logoritma (1g. catalase) Enzim yang menghuraikan hidrogen peroksida dan membebaskan oksigen. aer udara. keracunan makanan (Ig. L.) Antigen yang terdiri daripada bahan kimia. pathos menderita) Kesan patologi tertentu pada kultur tisu yang disebabkan oleh pertumbuhan virus. food poisoning) Keracunan pada manusia atau haiwan akibat memakan makanan yang telah dicemari oleh toksin mikroorganisma tertentu.

kiostridiuni (Ig. 29 . kolagenase (Ig. ase imbuhan yang membentuk nama enzim) Enzim yang menghuraikan kologen dan gelatin. coccidiomycosis. anjing. kucing. kokkos ben) Bakteria yang berbentuk kokus atau menyerupai kokus. kokkos ben. chioramphenicol. coagulase. osis keadaan berpenyakit) Penyakit menular yang biasanya menyerang lapisan epitelium gastrousus dan menyebabkan enteritis yang disebabkan oleh protozoa genus Eimeria dan Isospora pada haiwan dan unggas. bacillus batang). coagulasus beku) Enzim rembesan bakteria tertentu yang membekukan plasma darah. coccobacillus. Bakteria yang mempunyai bentuk antara kokus dan basilus. coccidiodomycosis. kokkos ben. coccidium ben kecil) Sediaan cecair yang diperoleh daripada organisma tertentu dan digunakan untuk mengesan jangkitan Caccidiodes immites. mykes kulat) Penyakit kronik kulit dan paru-paru pada lembu. Y. koagulase (Ig. clostridium) Bakteria anaerob berbentuk bujur atali lonjong dan berspora yang biasanya dijumpai di tanah. coccidium ben kecil. kambing bebiri. coccidium ben kecil. dan tikusyang disebabkan oleh Coccidiodes immites. Bahan mi dihasilkan oleh St reptomyces venezuelae dan dikenali juga sebagai kioromisitin. coccidiosis. L. koksidiomikosis (Ig. L. koksidiodomikosis koksidiosis (Ig. kokoid (Ig. Y.kiorainfenikol kolagenase kioramfenikol (Ig. koksidioidin (Ig. V. collagenase. kolla gam. L. coccidioidin. L. mykes kulat) lih. V. V. V. koksidiodomikosis (Ig. genos menghasilkan. V. kokobasilus (Ig. L. chlorine + amido + phenyl + nitre + glycol) Antibiotik berspektrum luas yang boleh meresap ke dalam cecair serebrospina yang digunakan untuk mengawal penyakit yang disebabkan oleh virus tertentu. coccoid.

kolifaj (ig. co/i bacillosis. ouron kencing) Am kencing bernanah yang disebabkan oleh Escherichia co/i. co/ipyuria. kolistin (1g. colistin) Antibiotik daripada Bacillus colistin berspektrum luas dan berkesan untuk mikroorganisma Gram-positif dan Gram-negatif. kolibasilosis (Ig. coli dalam air kencing yang mungkin disebabkan oleh sesuatu penyakit. muntah.forma bentuk) Bakteria E. co/i. V. Gejala penyakit ni ialah cirit-birit. colibaciluria. ouron kencing). L. V. colibacillemia. V. coli aerob atau fakultatif anaerob. koliform (ig. kolon kolon. colistin. col~form. 30 . kolibasilemia (Ig. Baktenia mi disebankan melalui bahan makanan dan minuman. coliphage. kolon kolon. kolibasiluria (Ig. bakterion kayu kecil. phagein memakan) Virus yang menyerang Escherichia co/i. Gram-negatif. choler. dan boleh menapaikan laktosa dengan menghasilkan asid dan gas dalam tempoh masa 48 jam dengan suhu 37°C. tisu kening. berbentuk batang. bakterion kayu kecil. Y kolon kolon. kolon kolon. kolon kolon. V. V. cholre penyakit hempedu) Penyakit pada manusia dan haiwan yang disebabkan oleh endotoksin Vibrio coma. tak benspona. bakterion kayu kecil) Antibiotik yang dihasilkan oleh tindak balas Escherichia co/i dengan limfosit yang berkesan terhadap strain Escherichia co/i lain. V. Kehadiran Escherichia. bacterion kayu kecil.kolera kolistin kolera (Ig. dan otot memulas. bakterion kayu kecil. kolon kolon. V. kolipiuna (Ig. kolon kolon. osis keadaan benpenyakit) Istilah umum untuk menghuraikan sebarang jangkitan Escherichia. haima darah) Kehadiran Escherichia co/i dalam darah yang mungkiri disebabkan oleh sesuatu penyakit. Taun. kolistin(Ig. pyon nanah.

chronic. cultura penyemaian) Pertumbuhan mikroorganisma pada medium yang sesuai. L. continuous culture. cultura penyemaian) Kultur dalam medium cecain. 2. cultura penyemaian) Kultun yang tumbuh di dalam medium agar-agar dalam. M. colonia koloni) 1. contagia satu sentuhan) Zarah atau miknoorganisma yang boleh menyebabkanjangkitan secara sentuhan langsung atau tidak langsung. Kumpulan individu dan satu spesies yang menyenang kawasan barn. koronavirus (Ig. chronicus tempoh masa yang lama) Keadaan yang menggambarkan jangkitan yang hilang timbul kerana tidak beransur pulih atau beransun pulih secana perlahan-lahan. Pertumbuhan mikroorganisma di atas medium pepejal dan yang boleh dilihat dengan mata kasan. cultura penyemaian) Kultun yang tumbuh tenus-menerus di dalam medium tertentu yang dikawal dan diatur untuk tujuan tertentu. L. kronik (Ig. 31 . conjugant. L. L. coronavirus. kultur selanjar (Ig. vivium nacun) Kumpulan virus utama pada haiwan yang menyebabkan bnonkitis dan hepatitis.koloni kultur selanjar koloni (Ig. culture. colony. suspension culture. contagium. kontaminat (Ig. conjugatus penihal penkahwinan) Mikroorganisma yang terlibat dalam proses pengkonjugatan. konjugan (Ig. contaminatus mengotoni) Bahan atau miknoonganisma yang menyebabkan kontaminasi. deep culture. exenic culture) Kultur yang terdiri danipada spesies organisma itu sahaja. L suspensia ampaian. kontagium (ig. E. L. kultur (Ig. kultur ampaian (Ig. deep dalam. corona mahkota. L. continuous berterusan. kultur dalam (Ig. L. contaminate. kultur akseni (Ig. L. L.

L. Di antara gejala penyakit mi ialah pertumbuhan nodul. cultura penyemaian) Kultun tulen yang mempunyai sifat-sifat yang telah diketahui dan dipiawaikan. lepra kusta) Penyakit knonik yang disebabkan oleh Bacillus leprae pada tisu kulit. dan disimpan sebagai kultur rujukari dan ujian tertentu. A. stock culture. ulser.kultur stok kusta kultur stok (Ig. kusta (Ig. V. atau dan urat saraf. germ. Penyakit mi boleh menyebabkan kecacatan dan kelemahan anggota badan. dan kudis berkeruping putih. S. stoe bekalan. 32 . gerinen tunas) Istilah umum untuk sebrang mikroorganisma patogen. leprosy. kuinan (Ig.

L
leprosi (ig. leprosy; V. lepra kusta) lih: kusta lesion (Ig. lesion; L. lasio luka) Sebanang perubahan pada organ atau tisu bermkutan sesuatu jangkitan atau trauma fizikal, yang boleh menjejaskan kegiatan organ atau tisu yang tenbabit. lidah kayu (Ig. wooden tongue; M. F. wode kayu; A. £ lunge lidah) lih. aktinobasiosis lisin (Ig. lysin; Y lysis memecahkan) Sebarang agen yang melisikan sel yang menyebabkan kehilangan kandungan sel. lisogeni (Ig. lysogeny) Penihal bahan genetik bakteniofaj yang bergabung dengan bahan genetik perumah, dan akan hanya berpisah semula dalam keadaan tertentu untuk meneruskan proses pembiakan. luar bauan (1g. offodour) Bauan yang telah benubah daripada bau asal, biasanya bau yang tidak diingini, akibat kegiatan mikroonganisma. luniuran (Ig. smear; A. S. smerian genis) Cecair seperti ampaian miknoonganisma, darah, dan lain-lain yang disebarkan sama nata di atas slaid. lumuran penekanan (Ig. impression smear; L. impressio penekanan; A. S. smerian germs) Lumuran yang disediakan dengan melekap dan menekan slaid d~ atas penmukaan sesuatu, dan kesan lekapan mi dikaji dengan mikroskop.

33

M
malignan (Ig. malignant; L. ma/ignas kejahatan) Pertumbuhan atau keadaan tak normal di dalam jasad yang boleh merebak dengan mudah ke bahagian lain, dan selalunya boleh membawa maut. Misalnya banah. mandul (Ig. sterile; L. sterilis mandul) Perihal organisma yang tidak boleh membiak. maut (Ig. lethal; L. letalis mati) Penihal atau keadaan yang menyebabkan sebanang hmdupan mati. meningitis meningokokus (Ig. meningococcal meningitis; V. meningos membran; kokkos ben; itis radang) Peradangan meninges membran yang mengelilingi otak dan saraf tunjang, yang disebabkan oleh Neisseria meningititis. meningokokus (Ig. meningococcus; V. meningosmembran; kokkos berm) Nama umum untuk bakteria Neisseria meningititis berbentuk kokus dan Gram-negatif. menular (1g. contagious; L. contagio sentuhan) Perihal penyebaran sesuatu penyebab penyakit melalui sentuhan langsung atau tak Iangsung. mikobakteria (Ig. mycobacterial; V. mykes kulat; bakterion kayu kecil) Nama umum untuk baktenia dalam genus Mycobacterium yang biasanya bersifat kekal asid, panjang, dan tipis. Misalnya, bakteria pembawa tuberkulosis. mikrob (Ig. microbe; V. mikros kecil; bios nyawa) Singkatan untuk mikroonganisma. mikrobiologi (Ig. microbiology; V. mikros kecil; bios nyawa; logos ilmu) Kajian tentang mikroonganisma.

34

mikrobiota mikrobiota (Ig. microbiota; V. mikros kecil; bios nyawa) Mmknoorganmsma, alga, bakteria, kulat, dan protozoa.

miksovirus

mikrobisid (Ig. microbicidal; V. mikros kecil; L. caedere membubuh) Agen yang boleh merencatkan pertumbuhan atau membunuh miknoorganisma. mikrofaj (Ig. microphage/microphagic/microphagous; Y. mikros kecil; phagein memakan) Salah satujenis sel darah putih yang menyerang dan membunuh zarah, atau hidupan halus asing dalamjasad haiwan. mikrokokus (Ig. micrococcus; V. mikros kecil; kokkos ben) Nama umum untuk kumpulan bakteria yang berbentuk sfera, kecil, dan tidak mempamerkan susunan sel tertentu. mikroorganisma (Ig. microorganism; V. mikros kecil; organon organ) Kumpulan organisma halus yang hanya boleh dilihat dengan bantuan mikroskop. Di antara miknoonganisma in termasuklah bakteria, virus, dan kulat. mikroorganisma cerewet (ig. festidious microorganism; V. organon organ) Mikroorganisma yang memenlukan nutrien yang kompleks untuk hidup. miksovirus (Ig. myxovirus; V. myxo lendir; vivium racun) Kumpulan virus haiwan yang memiliki RNA yang boleh menyebabkan influenza, beguk, cacan, dan rabis.

35

yang terletak di hujung motor neuron sehingga menjejaskan kelincahan kegiatan saraf. L. L. L. neckrojasad mati. toxikon racun) Eksotoksin khusus yang menyerang tisu sarafdan sel neuron dan menghalang proses perjalanan deria neurootot di plat resepton.infectusmembuat) Tindakan membebaskan sesuatu danipada pencemaran atau jangkitan mikroorganisma. neurotoxin. sd darah putih. osis keadaan berpenyakit. necrobasillosis. neurotoksin (1g. bakteria. putrid punca yang sama) Cecair berwanna kuning yang mengandungi serum. L. V.N nanah (Ig. pus. disinfect. dismmbuhan penpisahan. V. nyahjangkit (Ig. neuron saraf. bakterion kayu kecil) Jangkitan pada haiwan yang disebabkan oleh Astinomycosis necrophorus. nekrobasiosis (Ig. 36 . dan senpihan tisu yang telah musnah akibat jangkitan sepsis.

0
obligat (Ig. obligate; L.obliqatus tenikat) Penihal cana hidup miknoongariisma yang tenhad kepada satu keadaan pensekitaran sahaja sama ada, secara aenob atau anaerob atau sebagai parasit. opsonin imun (Ig. immune opsonin; L.immunis bebas danipada sesuatu; Y.opson gila) Cecair protein terlarut dalam darah hasiljangkitan semulajadi atau rangsangan pengmnokulatan sel bakteria. Cecair mi meningkatan kegiatan fagositosis. organisma bak pleuropneumonia (PPLO) (Ig. pleuropneumonia like organism; V. pleuro rusuk; pneumon paru-paru; organon organ) Miknoorganisma bukan patogen dalam order Mycoplasmatales, yang menyerupai agen yang menyebabkan pleuropneumonia. Mikroorganisma mi boleh didapati di kerongkong dan vagina. ortomiksovirus (Ig. orthomyxovirus; V. orthos lurus; myxa lendir; L. vivium nacun) Kumpulan virus yang mengandungi asid nukleus RNA yang terdin daripada 8 unit genom yangjelas, misalnya virus influenza.

37

P
papovavirus (Ig. papovavirus; L. vivium racun) Virus onkogen yang tidak berselaput, berbentuk ikosahedron dengan ukuran garms pusat di antara 40—55 mu. Virus mi terdini daripada tmgajenis, iaitu virus papiloma yang menyebabkan kutil kulit, virus polioma yang menyebabkan pentumbuhan tumun pada tikus, dan virus pemvakul pada monyet. parakoksidioidomikosis (Ig. paracoccidioidomycosis; Y. para bensama; kokkos ben; mykes kulat; osis keadaan berpenyakit) Jangkitan kulit pada manusia terutamanya d~ Brazil danbeberapa negara Amerika Selatan yang disebabkan oleh kulat bak yis Paracoccidiodes brasilliensis. Gejalanya bermula di mulut dan merebak ke hidung dan seterusnya ke visera dan pulmonani.Jangkitan mi boleh membawa maut. parakoksidioid (Ig. paracoccidiodal; Y para bersama; kokkos ben; oid menyerupai) lih. parakoksidioidomikosis paramiksovirus (Ig paramyxovirus; Y. para bensama; myxa lendir; vivium racun) Virus yang menyerupai virus miksovirus. Misalan virus mi ialah virus distemper dan sampar ayam. parasit (Ig. parasite; L. parasitus bersama) Organmsma yang hidup di permukaan atau di dalam organisma lain yang disebut perumah. Parasit mendapat makanan dan perlindungan daripada perumah, dan hubungan begini biasanya memudaratkan perumah. parasit fakultatif (Ig facultative parasite; L.facultas kebolehan parasit makan bersama) Mikroorganisma saprofit yang boleh hidup sebagai parasit dalam keadaan tertentu. 38

parvovirus

pembusukan

parvovirus (Ig paruovirus; L. vivium racun) Vmrus benbentuk ikosahedron, tak berselaput, bengaris pusat lebih kurang 22 mu. Contohnya virus yang tendapat pada tikus. pasteurelosis bovin (Ig. bovine pasteurellosis; L. bos lembu jantan; Pasteur nama ahlm sains Louis Pasteur; V. osis keadaan berpenyakit) Jangkitan pada lembu yang disebabkan oleh baktenia Pasteu re/la multocida. Gejala penyakit mi tenmasuklah demam panas yang tinggi, pnemonia dan bengkak edema di bawah kulit lehen. patogen (Ig. pathogen; V. pathos mendenmta; genos meghasilkan) Sebanang onganisma yang membawa penyakit atau kesan yang buruk kepada perumah. patogenesis (Ig pathogenesis; V. pathosmenderita; genosmenghasilkan) Proses kejadian atau perkembangan penyakit. patologi (Ig pathology; V. pathos menderita; logos ilmu) Kajian tentang sebab, ciri dan kesan penyakit. peka (Ig sensitive; L. sensus perasaan) Kebolehan menenima, merasa atau bertindak balas terhadap rangsangan luar, seperti patogen, atau tindak balas yang keterlaluan terhadap antigen dan faktor yang lain. pelengkap (Ig. complement; L. complementum memenuhi) Protein terlarut dalam serum normal yang peka haba dan boleh melisiskan sebarang antigen yang telah bergabung dengan antibodi padanannya. pelilinan telur (Ig candling egg; L. candela memancar; egg telur) Perlakuan terhadap telun yang hendak digunakan sebagai medium pembiakan virus, dan seterusnya mengkaji kesan balas virus terhadap embrio telur yang terlibat. penghantaran (Ig transmission; L. transmissio menghantar) Perihal penyebaran patogen dan satu individu kepada individu yang lain. pembusukan (Ig putrefaction; L. putridus busuk) Penghuraian bahan organik oleh kegiatan metabolisme mikroorganisma dengan menghasilkan gas dan hasilan berbau busuk. 39

L. dan gas tertentu. isolation. variolation. 40 . pemvariolaan (Ig. L. vaccinus lembu) Proses men untik vaksin untuk mendapatkan keimunan tenhadap jangkitan tententu. auto sendini. agglatinare melekat bersama) Pengaglutinatan sel oleh autoaglutinin dalam serum sendini. L. pemvaksinan (Ig vaccination. haba. pengautoaglutinatan (Ig autoagglutination. L. S. pempasteuran (Ig pasteurization. L. stormy ribut. Louis Pasteur nama onang) Pendedahan sesuatu biasanya makanan kepada haba dengan suhu di antara 60 — 65°C selama 30 minit untuk membunuh mikroorganisma patogen dan yang tidak dipenlukan. A. sensus perasaan) Perlakuan tenhadap sesuatu untuk menjadmkannya peka. penapaian ribut (Ig stormyfermentation.ferinentare memasak) Penapaian proteolipid susu oleh mikroorganisma yang menghasilkan banyak buih dan gelombang angin. pempekaan (Ig. penapaian (Ig. L. dengan membebaskan tenaga. digunakan dengan meluas dalam industni pembuatan makanan dan b~han kimia. fermentation. sensitization. L. supaya bahan tersebut selamat digunakan dan tahan lama. fermentare memasak) Penghuraian anaenob bahan organik sepenti karbohidrat dan nitnogen kompleks oleh mikroorganisma tertentu. pemendakan bersama (1g. varius pelbagai) Pemvaksinan dengan cara menginokulat kepingan pastul vaniola kering atau virus cacan tenatenuat untuk mempenoleh keimunan tenhadap jangkitan cacan. co-precipitation.pemencilan pengautoaglutinatan pemencilan (Ig. insula pulau) Pengasingan mikroorganmsma danipada persekitanan asal atau danipada kumpulan yang hercampur untuk mendapatkan kultur tulen. precipitat menghala) Pemendakan saW atau Iebihjenis onganisma oleh satujenis antibodi. L. co bensama. Proses mi.Y.

pengaglutinatan (1g.Y. V. 2. 41 . deterininare penentu) Bahagian antigen yang mencntukan kekhususan tindak halas antmgen-antmbodm. immunis bebas) Peningkatan keimunan. Proses memasukkan inokulum ~kedalam perumah. pendenitrifikasi (Ig. hetero berlainan. penginokulatan (Ig inoculation. nitrum soda negatif) Bakteria yang melakukan denitnifikasi. penghiperiniunan (1g. agglutination. inoculatio menyuntik) 1. penganimonia (Ig animonifying. Meletakkan atau memasukkan mikroorganisma di medium pertumbuhan. L. pencilan (1g. L. isolate. sensus penasaan) Pempekaan terhadap tisu itu sendiri. agglutinare melekat bensama) Pengaglutinatan eritrosit oleh darah yang berlainanjenis. Y auto sendiri. dengan menyuntikkan antigen berulang kali kepada individu yang berkenaan. L. autosensitizatiori. agglulinare melekat bersama) Tindak halas di antara antibodi dengan antigen tak larut menyebabkan antigen berkenaan bergumpal. L. nitrogen fixation) Penukanan nitrogen udara oleh miknoorganisma kepada garam nitrit dan nitrat. L. pengikatan nitrogen (Ig. antigenic detenninant.pengautopekaan penginokulatan pengautopekaan (Ig. L. L. V. anti lawanan. Ammoniakos berkaitan dengan Ainmon) Penghuraian sebatian onganik kompleks oleh mmknoonganisma untuk menghasilkan ammonia. L. de nyab. denitrijier. hyperimmunization. L. insula pulau) Mikroonganism~yang diperoleb melalui proses pemencilan. pengheteroaglutinatan (Ig heteroagglutination. genos menghasmlkan. hyper benlebihan. V. penentu antigen (Ig.

penyahjangkitan (Ig disinfection. L. pentransjangkitan (Ig transfection. L. penicillus pensil) Antibiotik yang dihasilkan oleh Penicillium dan Aspergillus tertentu yang benupaya merencatkan pentumbuhan sebahagian besar baktenia. pengkontaminatan (Ig contamination. infectus menjadi) Proses pemusnahan miknoonganisma. pemsilinase (Ig penicillinase. L. pengimunotindasan (Ig immunosuppression. suppressus menekan) Proses mengurangkan kesan tindak balas antigen-antibodi. trans seberang. pengkonjugatan (Ig conjugation. ingestus membawa masuk) Pengambilan bahan makanan ke dalamjasad. 42 . L. pentipan serologi (Ig serological typing. L. penitrit (ig. serum cecairjennih. co-agglutination. infectus menjadi) Prosesjangkitan sel oleh RNA atau DNA virus.pengkoaglutinatan penyahjangkitan pengkoaglutinatan (1g. immunis bebas.) Pengelasan organisma yang berasaskan kepada keantigenan dan tindak balasnya dengan antibodi tertentu. L. nitrum soda negatif) Kumpulan bakteria dalam famili Nitrobacteriaceae yang boleh mengoksidakan nitrit kepada nitrat. dan baktenia supaya sehahagian danipadajasad kromatin daripada satu sd benpindah ke sel yang lain. L. dis pisah. pengingesan (Ig ingestion. alga. penmsilin (Ig. penicillus pensil) Enzim yang dihasilkan oleh baktenia tertentu untuk menghidrolis penisilin. L. contaminatus menyentuh) Pencemaran oleh miknoonganisma yang tidak dikehendaki. protozoa. kulat. agglutinaremelekat bensama) Pengaglutinatan antigen dan antibodi homolog pada konpuskel haiwan yang berlainan. penicillin. cobersama. nitrifier. L. L. L. Kaedah mi digunakan untuk membezakan organmsma berlainan strain. conjugatus penihal perkahwinan) Penggabungan di antara dua msogamet atau sel.

Pada bebiri. E. A. eritrosit. L. avian biq liver disease. disessepenyakit) Penyakit pada haiwan yang disebabkan oleh Clostridium spp. headfod kepala. penyakit kepala besar (ig bighead disease.penyakit Bang penyakit kuku dan mulut penyakit Bang (1g. gejalanya berupa pembengkakan kepala dan leher. disesse penyakit) Penyakit pada manusia dan haiwan yang disebabkan oleh riketsia yang berbentuk kokus. avis burung. Brill disease. penyakit kuku dan mulut (Ig foot and mouth disease. S. black hitam. Bang’s disease. akibat tisu hati yang telah dicederakan oleh protozoa Fasciola hepatica. S. S. 43 . chlamysbaju luar. Bang ahli sains. M. Pada kuda gejalanya ialah osteofibiosis akibat keluarnya kalsium dan fosforan yang berlebihan. disesse penyakit) Jangkitan tifus yang berulang-ulang. /iverhati. terutamanya mulut dan celah kuku. Gejala penyakit mi ialah air liur berbuih. M. A. Gram-negatif dan anaerob obligat. penyakit anjing gila (ig rabies) lih. A. yang dmganti dengan gentian. L. demam panas. L. pembentukan vesikel pada membran mukosa. L. penyakit hati besar unggas (1g. L. disesse penyakmt) Penyakit pada bebini yang disebabkan oleh Clostriidum nouyi tip B. dan granulosit. muthr mulut. L. A. yang boleh menyebabkan kematian. penyakit hitam (Ig. atau mikoplasma. disesse penyakit) Penyakit pada lembu yang disebabkan oleh Brucelle abortus yang boleh menyebabkan kegugunan. L. bigkuat. penyakit klamidia (Ig chlamydialdisease. F. bigkuat. £fo/ kaki. disessepenyakit) Penyakit ayam yang disebabkan oleh virus. black disease. dan pertumbuhan tak normal pada sel neoplasma. disesse penyakit) Penyakit menular dan akut pada haiwan yang disebabkanoleh vims. Di antara gejalanya termasuklah bengkak hati. Penyakit mi dikenalijuga sebagai demam afta. V. rabis penyakit Bill! (Ig.

V. tengik perdarahan (Ig. pyros apm. 44 . host. V. haemorrhage haemorrhagic. perat (Ig. pikornavirus (Ig picornavirus. rancid) lih. jangkitan atau kehadiran bahan asing. L. F. lungen panu-panu. kemenahan. plasma bentuk) Unsur genetik luar kromosom yang tidak diperlukan untuk pertumbuhan. M. tetapi boleh mempengaruhi sifat sesuatu onganisma. piuria (Ig pyuria. hospes tamu) Organisma yang digunakan oleh panasifsebagai tempat tinggalnya. serta sebagai sumber makanan dan penlmndungan. vivium racun) Virus berselaput dan berbentuk ikosahednon serta peka kepada asid. pyros api. L. genos menghasilkan) Polisakanida yang dipercayai hasilan mikroorganisma yang boleh meningkatkan suhu badan. plasmid. ouron kencing) Kencing bernanah akibatjangkitan mikroorganisma. Gejalanya berupa pentumbuhan granuloma yang menyeluruh dan fibrosis tisu peparu yang boleh mengganggu fungsi peparu dan boleh membawa maut. S. p/agewabak) lih. Y. wabak bubon plasmid (Ig.penyakit peparu petani plasmid penyakit peparu petani (Ig. L. perwnah (1g. inflammation. Akibat peradangan menimbulkan gejala bengkak. inflammatio membakan) Gerak balas tisu penumah terhadap kecedenaan. V. farme kandang. plag (Ig plague V. magpie sejenis burung. Y. farmer~c lungdisease. disesse penyakit) Alahan piilmonani akut yang disebabkan oleh spora kulat Micropol’tspora Jheni dan ‘l’herinoactinomyces vulgaris yang biasanya mencemar jerami. A. peradangan (Ig. haima danah) Pengalmran darah keluan dan salun darah. rasa sakit dan meningkatnya bilangan limfosit. L. pirogen (Ig pyrogene/pyrogenic.

L. pneumon panu-paru. kokkos ben) Nama umum untuk baktenia dalam kumpulan diplokokus yang benbentuk sfena. pro sebelum. atau cecairjennih sepenti vesmkel demam cacan. pneumokokus (Ig pneumococcus. dan menyebabkan pneumonia. Radang pleura dan paru-paru.pleuropneumonia provirus pleuropneumonia (Ig. pocvesikel. vivium nacun) Virus yang memiliki asid nukleus RNA. V. pocvesikel) Capuk. pneumonic. poliovirus (Ig poliovirus. V. pock. vivium racun) Virus yang memiliki asid nukleus DNA dan boleh menyebabkan penyakit p0k pada ventebrat. V. berukuran lebih kurang 28 mu. polios pucat. poksvirus (Igpoxvirus. pneumon paru-panu) Radang panu-panu yang disebabkan oleh pelbagai organisma. A. Penyakit menulan pada lembu yang disebabkan oleh Mycoplasma mycoides. provirus (Ig provirus. pneumonia (ig. A. kahak berfibrin. myelos som-som) Penyakit akut dan benjangkmt yang disebabkan oleh virus pada saraf tunjang sehingga memusnahkan neuron motor yang boleh menyebabkan susut badan dan lui~puh. tidak berselaput. profaj (Ig prophage. L. L. Gejalanya ialah lumen alveola benkahak. S. pro sehelum. dan nadang pleura. bopeng atau vesikel kecil pada kulmt yang mengandungi nanah. dan boleh menyebabkan penyakit polio. p/euro nusuk. poliomielitis (Ig. polios pucat. profaj 45 . V. pleuropneumonia.~ L. vivium racun) /ih. 2. poliomyelitis. pneumolisin (Ig pneumolysin. pneumon paru-panu) Hemolisin yang dihasilkan oleh pneumokokus. Gejalanya ialah pneumonia. V. tindak balas imunologi atau fizikal atau agen kimia. pneuinon paru-panu) 1. berbentuk ikosahedron. Gram-positif. pok (Ig. boleh menghasilkan zarah virus baru. V. S. tetapi dalam keadaan tertentu dan sesuai. V. V. phagein memakan) Bakteriofaj yang tidak aktif setelah menjangkiti baktenia.

46 . Bebenapa spesies sahaja bensifat patogen kepada manusia. pseudomonad. air dan di bahagian luka yang sepsis. monad seunit) Baktenia safrofit. L. pseudotuberkulosis (Ig pseudotuberculosis. yang bersifat kekal asid.pseudomonad pseudotuberkulosis pseudomonad (Ig. pseudo palsu. tuberculum tubenkel) Penyakit yang menyenupai tuberkulosis. berbentuk batang. Gnam-negatmf yang ditemui di tanah. yang disebabkan oleh Nacardia asternides. pseudo palsu. pendarfioun. V. V.

L. V. Penyakit inijuga dikenali sebagai hidnofobia. tak berselaput. Gejalanya tenmasuklah ketmdaktenteraman mental. Rizobium berada dalam nodul akar tumbuhan legum. Gejalanya ialah demam. Virus mi belum dapat dipastikan sama ada boleh atau tidak boleh membawa sebarangjangkitan. bensimetni pilin dan berukunan 60 x 225 mu. dan mulut. dan dimningi dengan cinit-binit dan rembesan air hidung. lumpuh dan boleh membawa maut. pest wabak) Penyakit akut pada lembu. vivium racun) Virus yang memiliki asid nukleus RNA. rinderpes (Ig rinderpest. berbentuk ikosahedron dengan ganispusatyang berukunan 70—75 mu. ulser pada membran mukosa dan gastrousus. rabis (Ig. berbentuk batang. rizobium (Ig rhizobium. Virus mi boleh dipencilkan dan salun penafasan dan gastnousus manusia dan haiwan. rabies. dan berupaya mengikat nitrogen atmosfera. rhabdos batang. V. L. vivium racun) Virus yang merniliki asid nukleus RNA. berbentuk peluru. dan juga manusia yang disebabkan oleh virus. Y rhizo akar. rabeis gila) Penyakmt pada haiwan keluanga anjing. Penyakit anjing gila. reovirus (Ig. Contohnya virus rabis dan stomatitis vesikel pada lembu. bios nyawa) Baktenia Gram-negatif. dan bersifat aerob dalam famili Rhizobiaceae. L. histenia. mata. vivium racun) Virus dalam kumpulan pikonnavirus. 47 . benselaput. yang memiliki asid nukleus RNA tetapi tidak boleh dmnyahaktifkan oleh eter. L. rider haiwan bertanduk. rinovirus (Ig rinovirus.R rabdovirus (Ig rhabdovirus. kambing dan kerbau yang disebabkan oleh virus. reovirus.

barber~crash. demarn panas dan ruam yang menyelunuh.ruam gunting rambut rubela ruam gunting rambut (ig. rubela (Ig. 48 . Penyakit mi dikenalijuga sebagai campak German atau campak Penancis. rubella. L. Gejala penyakit mi termasuklah selsema. radare tornpok merah) Radang pada muka tenutama sekali di kawasan cukuran akihat penggunaan gunting dan pencukur yang dicernari oleh rnikroorganisma. Pada ibu yang hamil jangkitan mi boleh membawa kecacatan kongenital tenhadap bayi yang sedang dikandung. harbajanggut. L. rubellus kemerahan) Penyakit benjangkit yang disebabkan oleh virus.

plaga malapetaka) Wabak menular dan akut pada unggas yang disebabkan oleh virus. pestis wabak. sarsina (Ig. sarcina berkas) Bakteria dalam famili Peptococcaeceae. livermnfusion. sepsis reput) Perihal luka yang telah dijangkiti oleh bakteria dan bernanah. sepsis (1g. seduhanhati (Ig. Sarsina bersmfat anaerob obligat dan boleh menapaikan laktosa. sapro busuk. L. 49 .facultative saphraphyte. sarcina. L. germ cell. berbentuk kokus dan biasanya ditemui bergugus empat. Wabak inijuga merangkumi penyakit Newcastle. sel germa (1g. L. germen tunas. saprobusuk. phython tumbuhan) Organisma yang dianggap sebagai safrofit tetapi dalam keadaan tertentu boleh hidup sebagai parasit.S. terutama organisma Bruce/la tertentu.A . L. phyton tumbuhan) Mikroorganisma yang mendapat makanan dengan cara mereputkan benda hidup yang telah mati dan bukan patogen.S safrofit (Ig saphrophyte/saprophytic. Gejala wabak mi ialah demam. fuge/burung. V. liverhati. S. V. sepsis. ce/la bmlik kecil) Sel pembiak pada metazoa yang akan bergabung untuk menghasilkan satu jasad yang lengkap. edema di bahagian kepala. A. sampar unggas (Ig fowl pest/fowl plague. L. safrofit fakultatif (Ig. facultas kebolehan. infusismencurah ke dalam) Cecair yang mengandungi nutrien terlarut daripada pemprosesan hati dan digunakan untuk memperkaya medium pertumbuhan bakteria. rembesan air hidung. Y. dan boleh membawa maut.

L. sifilis (1g. atau melalui bahan yang telah dicemani oleh organisma mi. L. whey airjernih) Cecair yang diperoleh apabila darah membeku. L. purulentus nanah) Rembesan serum yang bercampur dengan nanah. siinbion (Ig. septikos pembusukan. Y. denyutjantung yang tinggi dan ruam badan. simbiosis (Ig. V. serum (Ig. V. haima danah) Penihal kehadinan patogen dalam salur danah yang diiningi dengan demam. V. sindrom kedefisienan antibodi (Ig. therapia memulih) Perawatan atau perlindungan danipada sebanang jangkitan atau penyakit dengan menggunakan serum yang mengandungi antibodi terhadap organisma atau toksin yang menyebabkan penyakit yang berkenaan. dan disebarkan melalui hubungan seks. Penyakmt mi diperoleh. deficiens kekurangan. antibody deficiency syndrome. Serum berbeza daripada plasma kerana tidak mempunyai fibninogen. serum. whey airjennih. V. whey air jernih. L. L. serofit (Ig serophyte. V. symbiont. S. serologi (Ig serology/serologic. misalnya streptokokus dan stafilokokus. serum cecamrjennih. symbiosis/symbiotic. L. phyton tumbuhan) Mikroorganisma dalam serum. L. symbiosis hidup bersama) Pertalian hidup di antara dua atau lebih mikroorgamisma yang berlainan spesies. syndrome satu haluan) Perihal kecacatan. atau melalui kandungan ibu yang dijangkiti oleh penyakit mi. Syphilus nama puisi) Penyakit kelamin yang menular yang disebabkan oleh bakteria Spirochaetepal/ida. syphilis. perencatan atau ketidakmampuan badan 50 . anti lawanan A. bodyjasad. V. logos ilmu) Kajian tentang serum terutamanya tindak balas antigen-antibodi. Pertaliannya mungkmn saling menguntungkan kedua-dua spesies tersebut. symbiosis hidup bersama) Satu danipada pasangan mikroorganisma yang hidup secara simbiosis.septisemia sindrom kedefisienan antibodi septisemia (Ig septicaemia. whey airjernih. seropurulen (Ig seropurulent. seroterapi (Ig serotherapy.

L. ase en zim) Enzim yang dirembeskan oleh bakteria Staphylococcus s/ip. spore. Y staphyte gugusan anggur. yang berfungsi membekukan darah. cirrhosis.sirosis stafilolisin menghasilkan antibodi oleh limfosit. 51 . sirosis (Ig. staphyte gugusan anggur.V. Enzim mi boleh mencernakan fibrin dan menghalang pembekuan darah. agamaglobulinemia dandisgamaglobulmnemia. dan rintang terhadap keadaan persekitaran yang buruk. Stafilin boleh merencat pertumbuhan Coiynebacketrium diphtheriae. staphyte gugusan anggur) Lisogen yang dirembeskan oleh bakteria strain stafilokokus yang aktif. spora (1g. stafilolisin (Ig. L. spira belitan) Antibiotik yang berasaskan struktun eritmisin yang dihasilkan oleh Streptomyces ambofaciens. kirrhos keperang-perangan) Keadaan organ yang tak normal disebabkan olehjangkitan atau keadaan fisiologi atau fizikal yang luar biasa. dOrman. lysis memecahkan) Enzim yang dirembeskan oleh bakteria Staphylococcus s/ip. spiramycin. stafilokinase (Ig. coagulatio beku. staphylin. Keadan mi berpunca danipada pelbagai sebab seperti kekunangan serum imunoglobulin. sepenti fenomena hipogamaglobulmnemia. V. staphylocoagulase. sporosbiji) Jasad pembiakan aseks yang terdiri daripada satu sel seperti kulat dan paku pakis. yang berfungsi melisiskan sel darah merah. Gejalanya berupa pembentukan tisu yang berlebihan. staphyte gugusan anggur. ase enzim) Enzim yang dirembeskan oleh bakteria Staphylococcus spp. stafilin (1g. A. L. sporos biji) Spora yang berdinding tebal. stafilokoagulase (Ig. S. resting spore. spora rehat (1g. dan diikuti dengan tisu gentian dan pencerutan organ yang tenlibat. spiramisin (Ig. Dalam persekitaran yang Sesuai spora boleh bencambah semula. staphylokinase. V. raest diam. V. staphylolysin. V.

atau virus yang disediakan atau diperoleh daripada kultur yang sedia ada. yang digunakan untuk merawat pelbagai jangkitan. streptococcal. larut dalam air. milk susu) Keadaan susu yang pekat berlendir bak tali akibat himpunan bahan kapsul Atcaligenes viscolatis. streptos bengkok. sulfapiridina (Ig sulfa/iyridine) Sebatian antibaktenia dalam kumpulan sulfonamida. streptomisin (Ig. subculture. sub bawah paras. 52 . S. yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar ataupun dengan bantuan mikroskop cahaya. A. subkultur (Ig. sulfanilamida (Ig. Sulfanilamida juga dikenali sebagai para-aminobenzenasulfonamida. susu bak tall (Ig. cultura tanaman) Kultur bakteria. sulfadiazine) Sebatian sulfonamida yang bersifat antibakteria dan digunakan untuk merawat berbagai-bagai jenisjangkitan. streptomycin. kulat. streptos bengkok. sub bawah paras. V. submikroskopik (Ig. berkesan untuk merencatkan pertumbuhan baktenia Gramnegatif. rap berlendir. ropy milk. sulfonamida (Ig. sulfanamide) Nama am untuk semua agen antibakteria yang mempunyai struktur asas para-aminobenzenasulfonamida. micro kecil. submicroscopic. sulfamidil atau sulfonammd P. boleh menapaikan gula laktosa dengan menghasilkan asid laktik dekstroratori dalam famili Streptococcaceae. tersusun Secara berpasangan dan berantai. V. L. Bahan mi banyak digunakan sebagai penindasjangkitan dermatitis herpetiformis. L. kokkos ben) Kumpulan baktenia berbentuk bulat atau lonjong. sulfadiazina (Ig. mykes kulat) Antibiotmk yang dihasilkan oleh Streptomyces griseus. sco-p pemerhati) Istilah yang merujuk kepada sesuatu yang halus. sulfanilamide) Sebatian hablur putih yang larut sedikit dalam air dan alkohol dan bersifat antibakteria.streptokokus susu bak tali streptokokus (Ig. Streptomisin digunakan dengan meluas untuk merawat penyakit tuberkulosis.

rancid. tetany.spasmosmenggigil) Hemotoksin yang dirembeskan oleh Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus. tetanostegang. termofili (Ig. dan bertindak liar kerana kehilangan akal. termoduri termoduri (Ig. tetanus (Ig. dan mulut. therinophile. tetanus. Perat terapi (Ig. tetanospasmin (Ig. I’. Y. thermoduiy/therinoduric. Gejala utamanya ialah otot menjadi tegang dan menggigil. philos suka) Organisma yang boleh hidup dan membiak dalam persekitaran suhu yang tinggi. tetanos tegang. therapia memulih) Perawatan jangkitan dan penyakit. thermos paras. kaki.T tengik (Ig. lysin membebaskan) Hemolisin yang dirembeskan oleh Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus. tetanolysin. tetani (Ig. pada manusia dan haiwan yang ditularkan melalui luka. Y. rancidus dinilai) Keadaan bahan yang berbau busuk akibat penghuraian bahan lemak oleh bakteria safrofit. tetanospasmin. 53 . Keadaan mi dicirikan dengan gejala kebas dan menggigil pada tangan. Y. bd. L. Y. tetanolisin (1g. tetanos tegang) Penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani. L. therapy. tetanos tegang) Perihal kepekaan yang tinggi pada neuroo tot akibat kekurangan kalsium serum. Y thermos paras) Bakteria yang boleh hidup tetapi tidak boleh membiak dalam persekitaran suhu yang tinggi.

tetrakokus tetrakokus (Ig. Y. Y. Gejala utamanya ialah cirit-birit. toxikon racun. bakteria. flub pengkonjugatan (Ig. tubus paip) Tiub yang terbentuk semasa penggabungan seks di antara dua sel. toksoid tifoid (Ig. toxemia. 54 . tetra empat. haima darah) Perihal kehadiran toksin sampingan metabolisme atau protein tak normal atau bahan kimia beracun yang lain di dalam darah. me hablur putih) Antibiotik rangkaian peptida yang dihasilkan oleh Bacillus brevis. yang boleh menyebabkan keracunan atau kemudaratan kepada organisma lain. kokkos ben) Bakteria kokos dalam susunan empat. toksikogen (Ig. toksemia (1g. toxophore. toxikon racun. muntah. toxic. toxin. Y. toksofor (Ig. dan protozoa. toxicogenic. toksik (Ig. L. Y. toxikon racun) Perihal kesan toksin atau bahan kimia lain yang beracun. typhos demam) Penyakit yang disebabkan oleh Salmonella typhi pada manusia. toxicoid. Y. toxikon racun. toxikon racun. Y. Y. dan demam. toksin (Ig. oid menyerupai) Sesuatu bahan yang menyerupai toksin. phore menghasilkan) Bahagian toksin yang aktif yang menyebabkan keracunan. typhoid. conjugation tube. tyrocidine. toksoid (Ig. loya. toxoid. toxikon racun) Bahan mikrob atau yang dihasilkan olehnya. tetracoccus. toksikoid (Ig. conjugatus perihal perkahwinan. oid menyerupai) Bahagian toksin yang tidak menyebabkan keracunan tetapi masih berfungsi sebagai antigen. tyros keju. genos menghasilkan) Keupayaan mikroorganisma menghasilkan toksin. yang digunakan untuk mengawal pelbagaijenisjangkitan kulat. melalui makanan dan minuman. Y. Y. toxikon racun. tirosidina (Ig. yang berfungsi sebagai laluan bahan genetik daripada sel penderma ke sel penerima. Y.

tuberkuloprotein (Ig. tuberculate. tuberculin. L. Tu mur mungkin bersifat benigna atau malignan. tonsilla tonsil. drug tolerence. drogue herba kering. plasmin membentuk. L. tuberculum bonjul kecil) Tumbuhan yang menyerupai tuberkel. Y. Y. 3. Pr. Nodul sel yang tumbuh akibat tuberkulosis. toxoplasmosis. tumur (Ig. tonsilitis (Ig. dan susut badan. tubercle. protos pertama) Sebatian protein daripada bakteria Mycobacterium tuberculosis. Kadangkadang disebabkan olehjangkitan baktenia. tonsillitis. dan akan menimbun.toksoplasmin tumur toksoplasmm (Ig. Nama am untuk kutil yang kecil. toxoplasmin. tuberculosis.L. osis keadaan berpenyakit) Penyakit yang disebabkan oleh protozoa Toxoplasma gondi. tuberculum bonjul kecil) Tuberkuloprotein yang digunakan untuk menentukan kepekaan individu terhadap basilus tuberkel. Gejala tuberkulosis ialah pembentukan tuberkel. tuberculoprotemn. tolerensi dadah (Ig. tumour. Batuk kering. tumourbengkak) Bengkak atau pertumbuhan tak normal. Nama am basilus tuberkulosis. toksoplasmosis (Ig. itis radang) Radang tonsil yang benpunca daripada pelbagai sebab. toxikon racun. L. toxikon racun. L. Y. tuberculumbonjul kecil. tuberculum bonjul kecil) 1. tuberkulat (Ig. tuberkulosis (Ig. Y. L. tuberkulin (Ig. tuberkel (Ig. tak selera makan. Y. tolerantia sabar) Penihal kerintangan dadah yang wujud akibat pendedahan yang berulang-ulang terhadap dadah tersebut. tuberculum bonjul kecil. L. osiskeadaan berpenyakit) Jangkitan akut atau kronik yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis pada paru-paru atau sebarang organ lembut haiwan dan manusia. 2. 55 . plasmin membentuk) Antigen protozoa Toxoplasma yang digunakan untuk mengesan kehipenpekaan toksoplasmosis. yang berlaku apabila sel kehilangan kebolehan untuk berhenti membahagi apabila bersentuhan dengan sel bersebelahan. L.

ulcer.U ulser (Ig. 56 . L. ulcus luka) Luka terbuka dan terhad pada lapisan epitelium kulit dan membran mukosa gastrousus.

L. vaccinus lembu) Sediaan yang terdiri daripada mikroorganisma sepenti virus dan baktenia yang telah dibunuh atau diatenuat. L. vaksinia (Ig. varius pelbagai) lih.V vaksigen (Ig. life bacterial vaccine. S. vaccinus lembu. L. vaccinus lembu) Vaksin yang mengandungi baktenia hidup yang telah diatenuat. L. vacciniola. virus dan niketsia hidup. vaccine. vaccinia. S. Gejalajangkitan mi ialah pertumbuhan papul dan pastul di bahagian tetek dan puting susu. Istilah mi juga merujuk kepada bahagian protein mikroorganisma yang boleh merangsang pengeluaran antibodi yang berkaitan. Y. L. bakterion kayu kecil. vaccigenous. L. valcsin (1g. vaccinus lembu) Vesikel sekunder yang timbul selepas pemvaksinan. vaccinus lembu) Vaksin yang mengandungi virus hidup yang telah diatenuat. vaksin virus hidup (Ig. vaksin bakteria hidup (Ig. dan telah diatenuat. vaksiniola (1g. life hidup. vaksin hidup (1g. life hidup. vivium racun. life vaccine. variola (1g. A. S. L. vaccinus lembu) Vaksin yang mengandungi mikroorganisma seperti bakteria. L. vaksinoid (1g. vaccinus lembu) Cacar lembu yang menular dan boleh berjangkit kepada manusia. vaccinus lembu) Bahan yang bersifat vaksin. life hidup. L. A. L. life vaccine. oid menyerupai) Pertumbuhan yang bersifat vaksinia. A. cacar 57 . variola. vaccinoid.

L. major besar) Cacan malignan. vibnosis (Ig. encephalos otak. L. virologi (Ig. L. vivium racun) Virus yang memiliki dua perumah yang berasingan. variola minor (Ig. Y. osis keadaan berpenyakit) Jangkitan yang disebabkan oleh Vibrio fetus pada lembu. viroid. Agen mi terdini daripada kelongsong kapsid yang di dalamnya terdapat asid nukleus DNA atau RNA. L. dan kebanyakannya hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron.variola major virus ensefalitis ekuin variola major (Ig. vivium racun. dual-host virus. dualis dua. lagein bertutur) Kajian tentang struktur. variola minor. viraemia. vivium racun) Agenjangkitan yang halus dengan garis pusat di antara 10— 250 nm. viriolus (Ig. L. viroid (1g. vivium racun) Jangkitan ensephalomielitis pada kuda dan keldai yang disebabkan 58 . equinos kuda. L. kambing dan kambing bebiri. fisiologi. virus (Ig. L. virus/viral. boleh menyebabkan kegugunan anak. variola major. virology. varius pelbagam) Menujuk kepada benbagai-bagai jenis cacar. metabolisma. L. virus dua perumah (1g. Y. virulentus penuh dengan racun) Perihal patogen yang membawa kesan yang buruk atau yang mudanat kepada perumah. virulent. L. vivium racun. haima darah) Perihal virus dalam salur darah. vivium racun. Akibat jangkmtan i. varius pelbagai. variolus. minor kunang) Cacan yang tidak malignan. hospes tetamu. L. kepatogenan dan pembiakan virus. Virus hidup sebagai parasit obligat di dalam sel perumah hidup. equine-encephalitis virus. virulen (Ig. dan un tentinggal di dalam nahim semasa benanak. Y. L. varius pelbagai. L. pertumbuhan. virus ensefalitis ekuin (Ig. viremia (Ig. vibro bengkok. vibriosis. oid menyerupai) Virus yang tidak berkapsid tetapi masih boleh bersifat sebagai agen jangkitan.

vivium racun) Bakteniofaj virulen. virucidal/virucide. L. dan boleh membawa maut. L. virusid (Ig. Y. vivium nacun) Virus yang boleh membantu virus cacat untuk membiak. virus pembantu (Ig. L.virus liar virusid oleh virus yang disebankan oleh nyamuk dan kutu. 59 . Gejalajangkitan mi ialah demam. S. stratejalan. caedare membunuh) Agen yang menencat atau memusnahkan pentumbuhan virus. vivium racun. virus lisis (Ig. L. virus liar (Ig. kecacatan deria sanaf. A. vivium nacun) Virus yang menyebabkan rabis yang dipenoleh daripada anjing atau sebanang haiwan yang telah dijangkiti virus mi. street virus. lytic virus. L. lysis memecahkan. helpen menolong. helper virus.

fugel burung.w wabak (Ig. Gejala jangkitan mi ialah kelenjan limpa bengkak. epidemic. yang melibatkan sebahagian besar penduduk di kawasan yang tenlibat. wabak unggas (Ig. plaga malapetaka) Wabak yang disebabkan oleh jangkitan Pasteurella pastis pada manusia dan tikus. bubu bengkak di pinggang. terutamanya di bahagian pinggang.fowl plague. L. saxnpar unggas 60 . L. bobunic plague. S. epidemois di antara manusia) Jangkitan yang meningkat di atas panas normal. Y. plaga malapetaka) lih. A. wabak bubon (Ig.

Y zoion haiwan. zoonosis. 61 . osis keadaan berpenyakit) Penyakit haiwan yang boleh berjangkit kepada manusia.z zoonosis (Ig.

.

ampicillin anaemia anaerobe/anaerobic anaerobic plate count antagonism antagonist anthrax antibiosis antibiotic antibody deficiency syndrome antigen antigenic determinant antiglobulin Bahasa Malaysia abakteria fasa kematian tercepat aktinobasilosis adenovirus adjuvan aerob kiraan plat aerob demam babi Afrika kiraan agar-agar pengaglutinatan aglutinin aglutinogen aglutinoid pengammonia amfoterisin ampisilin anemia anaerob kiraan plat anaerob antagonisme antagonis antraks antibiosis antibiotik sindrom kedefisienan antibodi antigen penentu antigen antiglobulin 63 .DAFTAR ISTILAH BIOLOGI (MIKROBIOLOGI) BAHASA INGGERIS BAHASA MALAYSIA - Bahasa Inggeris abacteria accelerated death phase actinobacillosis adenovirus adjuvan t aerobe aerobic plate count African swine-fever agar count agglutination agglutinin agglutinogen agglutinoid ammonif~’ing amphotericin.

Bahasa Inggeris antisepsis antiseptic antiserum antistreptokinase antistreptolysin antitoxin antiviral/antivirus aplasia/aplastic apthous arbovirus/arborvirus arthrospore ascogonium asepsis aureomycin autoagglutination autoantibody autoantigen autolysis autosensitization autotoxin autovaccine auxospore auxotroph avian biq liver disease avian diphtheria avirulent bacillaemia/bacillemia bacillary white diarrhoea Bacille Calmette Guerin bacillicide bacilliform bacilluria bacillus bacitracin bacteria bacterial lawn bacteriemia/bacteriaemia bacterin Bahasa Malaysia antisepsis antiseptik antiserum antistreptokinase antistreptolisin antitoksin antivirus aplasia aptus arbovirus artrospora askogonium asepsis aureomisin pengautoagiutinatan autoantibodi autoantigen autolisis pengautopekaan autotoksin autovaksin auksospora auksotrof penyakit hati besar unggas dzfteria unggas avirulen basilemia cirit-&irit putih basilus Bacille Calmette Guerin basilisid basilzform basiluria basilus basitrasin bakteria halaman bakteria baktertmia bakterin 64 .

Bahasa Inggeris bacteriochlorine bacteriochlorophyll bacteriocidin bacteriod bacteriologist bacteriOlogy bacteriolysin bacteriolysis/bacteriolytic bacteriophage bacteriostasis bacteriostatic bacteriotoxin bacteriotropin bacteriouria bacterioviridin Bang’s disease barber’s rash bartonellosis biflagella bighead disease black disease blackwater fever blastophore bobunic plague botulism boutonneuse fever bovine pasteurellosis Brill disease broth brucellergen brucellosis cancer candling egg canicola fever canine hysteria canine venereal granulomata capsid capsomere Bahasa Malaysia bakterioklorin bakterioklorofil bakteriosidin bakteriod ahli bakteriologi bakteriologi bakteriolisin bakteriolisis bakteriofaj bakteriostasis bakteriostatik bakteriotoksin bakteriotropin bakteriouria bakterioviridin penyakit Bang ruam gunting rambut bartonelosis biflagelum penyakit kepala besar penyakit hitam demam air hitam blastofor wabak bubon botulisme demam butoneus pasteurelosis bovin penyakit Brill kaldu bruselergen bruselosis barah pelilinan telur demam kanikola histeria kanin granuloma venereal kanin kapsid kapsomer 65 .

Bahasa Inggeris capsule carcinogen carcinogenesis carcinology carcinoma/carcinomatous carcinomatosis catalase chemoantigen chickenpox chickenpox chlamydial disease chloramphenicol choler chronic cirrhosis clostridium cloudy swelling co-agglutination co-precipitation coagulase coccidiodomycosis coccidioidin coccidiomycosis coccidiosis coccobacillus coccoid colibacillemia colibacillosis colibaciluria coliform coliphage colipyuria colistin colistin collagenase colony complement fixing complement Bahasa Malaysia kapsul karsinogen karsinogenesis karsinologi karsinoma karsinomatosis katalase kemoantigen cacar air cengkering penyakit kiamidia kioramfenikol kolera kronik sirosis klostridium bengkak kabus pengkoaglutinatan pemendakan bersama koagulase koksidiodomikosis koksidioidin koksidiomikosis koksidiosis kokobasilus kokoid kolibasilemia kolibasilosis kolibasiluria koliform kohfaj kolipiuria kolistin kolistin kolagenase koloni ikatan pelengkap pelengkap 66 .

Bahasa Inggeris conglutination fenomena conjugant conjugation conjugation tube contact dermatitis contagious contagious pastular dermatitis contagium contaminate contamination continuous culture coronavirus culture cured meat cytopathic effect (CPE) death phase deep culture dengue denitrification denitrifier denitrif~iingbacteria diagnosis dicoccous digenesis dihydrostreptomycin dikaryote diphasic diphtheria disinfect disinfectant disinfection distemper drug drug tolerence dual-host virus Ducrey’s bacillus eczema enchondroma Bahasa Malaysia fenomina pengkonglutinatan konjugan pengkonjugatan tiub pengkonjugatan dermatitis sentuh menular dermatitis pastula menular kontagium kontaminat pengkontaminatan kultur selanjar koronavirus kultur daging terolah kesan sitopati (CPE) fasa mati kultur dalam denggi denitrifikasi pendenitnfikasi bakteria denitnfikasi diagnosis dikokos digenesis dihidrostreptomisin dikariot dw~fasa d~Jitha nyahjangkit bahan penyahjangkit penyahjangkitan distemper drug tolerensi dadah virus dua perumah basilus Ducrey ekzema enkondroma 67 .

Bahasa Inggeris endemic endometritis endospore endotoxin endotoxoid enterotoxaemia enterotoxin enterovirus eosinophilic epidemic tremor epidemic equine-encephalitis virus exconjugant exenic culture exotoxin facultative facultative parasite facultative saphrophyte farmer’s lung disease fermentation festidious microorganism fibrinolysin flagellum focal infection food poisoning foot and mouth disease fowl pest/fowl plague fowl plague gangrene germ cell germ germicide glanders gonococcus gonorrhea Gram-negative gram-positive gram-variable Bahasa Malaysia endemik endometritis endospora endotoksin endotoksoid entrotoksemia enterotoksin enterovirus eosinofil gegar wabak wabak virus ensefalitis ekuin ekskonjugan kultur akseni eksotoksin fakultatzf parasitfaku Itat if safrofitfakultatif penyakit peparu petani penapaian mikroorganisma cerewet fibrinolisin fingelum jangkitanfokus keracunan makanan penyakit kuku dan mulut sampar unggas wabak unggas gangren sel germa kuman germisid glanders gonokokus gonorea Gram-negatif Gram-positif Gram-vartabel 68 .

haemorrhagic haemotoxin hay fever helper virus herpes herpes simplex herpesvirus heteroagglutination heteroagglutinin heteroantigeri hiperimmune host hyperimmunization immune opsonin immunogen immunosuppression impression smear inclusion body infection infective dose inflammation influenza ingest ingestion innoculum inoculation iron bacteria Bahasa Malaysia gramisidin baktena sulfur h~jau hematolisis hematofaj hematotoksin hematuria hemoglobinemia hemoglobinuria hemolisin hemolisis hemofilus Ducrey perdarahan hemotoksin demam jerami virus pembantu herpes herpes simpleks herpesvirus pengheteroaglutinatan heteroaglutinin heteroantigen hiperimun perumah penghiperimunan o~psoninimun imunogen pengimunotindasan lumuran penekanan jasad rangkuman jangkitan dos kesan peradangan influenza inges pengingesan inokulum penginokulatan bakteriaferum 69 .Bahasa Inggeris gramicidin green sulphur bacteria haematolysis haematophagous haematotoxin haematuria haemoglobinemia haemoglobinuria haemolysin haemolysis/haemolytic haemophilus Ducrey haemorrhage.

Bahasa Inggeris isolate isolation jail fever jaundice Kafir pox Kahn antigen kedani fever latent infection leprosy leprosy lesion lethal life bacterial vaccine life vaccine life vaccine liver infusion lockjaw logarithmic death logarithmic phase luminous bacteria lysin lysogeny lytic virus male-specific bacteriophage malignant meningococcal meningitis meningococcus microbe microbicidal microbiology microbiota micrococcus microorganism microphage/microphagic/ microphagous mumps mycobacterial myxovirus Bahasa Malaysia pencilan pemencilan demam penjara jaundis cacar Kafir antigen Kahn demam kedani jangkitan pendam kusta leprosi lesion maut vaksin bakteria hidup vaksin hidup vaksin virus hidup seduhan hati kancing gigi kematian logoritma fasa logaritma bakteria berkilau lisin lisogeni virus lisis bakteriofaj khususjantan malignan meningitis meningokokus meningokokus mikrob mikrobisid mikrobiologi mikrobiota mikrokokus mikroorganisma mikrofaj beguk mikobakteria miksovirus 70 .

Bahasa Inggeris necrobacillosis neurotoxin nitrifier nitrogen fixation obligate off odour orthomyxovirus papovavirus paracoccidiodal paracoccidioidomycosis paramyxovirus parasite parvovirus pasteurization pathogen pathogenesis pathology penicillin penicillinase phage phage ghost phagocyte phagocytic index phagocytin phagocytosis phagolysis phagosome photobacteria picornavirus plague plasmid pleuropneumonia like organism pleuropneumonia pneumococcus pneumolysin pneumonic pock Bahasa Malaysia nekrobasilosis neurotoksin penitrit pengikatan nitrogen obligat luar bauan ortomiksovirus papovavirus parakoksidioid parakoksidioidomikosis paramiksovirus parasit parvovirus pempasteura patogen patogenesis patologi penisilin penisilinase faj hantuanfaj fagosit indeksfagosit fagositin fagositosis fagolisis fagosom fotobakteria pikornavirus plag plasmid organisma bak pleuropneumonia (PPLO) pleuropneumonia pneumokokus pneumolisin pneumonia pok 7~ .

Bahasa Inggeris poliomyelitis poliovirus poxvirus prophage provirus pseudomonad pseudotuberculosis pus putrefaction pyrogene/pyrogenic pyuria rabies rabies rancid rancid relapsing fever reovirus resting spore rhabdovirus rhizobium rinderpest rinovirus ropy milk rubella saphrophyte/saprophytic sarcina sensitive sensitization sepsis septicaemia serological typing serology/serologic serophyte seropurulent serotherapy serum hepatitis serum sewage gas Bahasa Malaysia poliomielitis poliovirus poksvirus profaj provirus pseudomonad pseudotuberkulosis nanah pembusukan pirogen piuria penyakit anjing gila rabis perat tengik demam berulang reovirus spora rehat rabdovirus rizobium rinderpes rznovirus susu bak tali rubela safrofit sarsina peka pempekaan sepsis septisemia pentipan serologi serologi serofit seropurulen seroterapi hepatitis serum serum gas kumbah 72 .

Bahasa Inggeris smallpox smear spiramycin spore staphylin staphylocoagulase staphylokinase staphylolysin sterile stock culture stormy fermentation streak street virus streptococcal streptomycin subculture submicroscopic sulfadiazine sulfanamide sulfanilamide sulfapyridine suspension culture symbiont symbiosis/symbiotic syphilis tetanolysin tetanospasmin tetanus tetany tetracoccus therapy thermodury/thebmoduric thermophile three day fever tonsillitis toxemia toxic toxicogenic toxicoid Bahasa Malaysia cacar lumuran spiramisin spora stafilin stafilokoagulase stafilokinase stafilolisin mandul kultur stok penapaian ribut coretan virus liar streptokokus streptomisin subkultur submikroskopik sulfadiazina sulfonamida sulfanilamida sulfapiridina kultur ampaian simbion simbiosis sifilis tetanolisin tetanospasmin tetanus tetani tetrakokus terapi termoduri termofili demam tiga han tonsilitis toksemia toksik toksikogen toksikoid 73 .

Bahasa Inggeris toxin toxoid toxophore toxoplasmin toxoplasmosis transfection transmission tubercie tuberculate tuberculin tuberculoprotein tuberculosis tuberculosis tumour typhoid tyrocidine ulcer vaccigenous vaccination vaccine vaccinia vacciniola vaccinoid variola major variola minor variola variolation variolus vibriosis viraemia viroid virology virucidal/virucide virulent virus/viral wooden tongue yellow fever zoonosis Bahasa Malaysia toksin toksoid toksofor toksoplasmin toksoplasmosis pentransjangkitan penghantaran tuberkel tuberkulat tuberkulin tuberkuloprotein batuk kering tuberkulosis tumur tifoid tirosidina ulser vaksigen pemvaksinan vaksin vaksinia vaksiniola vaksinoid variola major variola minor variola pemvariolaan viriolus vibriosis viremia viroid virologi virusid virulen virus lidah kayu demam kuning zoonosis 74 .