KAMUS BIOLOGI

M IKROBIOLOGI

KAMUS BIOL0 GI MIKROBIOLOGI Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur 1990 .

fotokopi.00 .1345-7 Cetakan Pertama 1990 © Hakcipta Dewan Bahasa dan Pustaka 1990 Hakcipta terpelihara.KK576-4471-4101 15BN983-62. Mukim Perindustrian PKNS Ampang/Hulu Kelang Selangor Darul Ehsan Harga: $5. Dewan Bahasa dan Pustaka. mekanik rakaman. dan dengan apa-apa cara pun sama ada secara elektronik. Diatur Huruf oleh : Ultimate Print Muka Taip Teks: New Baskerville Saiz Taip Teks: 10/12 poin Dicetak oleh Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka Lot 1037. Kuala Lumpur. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian isi kandungan kamus mi dalam sebarang bentuk. atau lain-lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah.

Baharuddin Salleh Penyusun Dr. Sulong Ahmad Haji Kamaruddin V .SIDANG PENYEJSUN Editor Othman Ismail (Ketua) Halimah Haji Ahmad Editor Penyelaras Dr.

.

KANDUNGAN Kata Pengantar Pendahuluan Panduan Menggunakan Kamus Kamus Biologi: Mikrobiologi ix xi mi xiii 1 — 61 — Daftar Istilah Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia - 63 74 Vii .

.

bidang-bidang tersebut. dan sejak tahun 1983 Majlis mi telah membincangkan entri subbidang.KATA PENGANTAR Dengan terbitnya Kamus Istilah Biologi: Mikrobiologi mi hermakna bertambah sebuah lagi kamus istilah Sin Kamus Istilah Mabbim yang dirangka oleh Majlis Bahasa Brunei DarussalamIndonesia-Malaysia (Mabbim). Terima kasih juga ditujukan kepada &emua yang terlibat dengan penerbitan kamus mi. Sehubung dengan itu. Mudah-mudahan kamus mi dapat membakukan peuggunaan istilah Mikrobiologi dan memberikan manfaat kepada para pelajar dan orang ramai yang menceburkan din di dalam bidang mi atau mereka yang ingin mengetahui ilmu di dalam bidang mi khususnya. Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia (JKTBM) yang mewakili Malaysia ke Majlis tersebut. dan Dr. Kimia. Pada kesempatan in saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada sidang penyusun yang diketuai oleh Encik Othman Ismaii selaku Ketua Editor.Biologi. Kamus mi memuatkan lebih kurang 423 kata masukan istilah Mikrobiologi yang telah diputuskan pada Sidang Ke-24 Mabbim. dan Matematik dengan menentukan entri bidang-bidang mi menurut subbidangnya terlebih dahulu sebelum diterbitkan oleh negara masing-masing. ix . Sulong Ahmad Haji Kamaruddin selaku Penyusun yang telah berusaha bersungguh-sungguh menangani kamus mi sehingga selesai. melaluijawatankuasa Istilah Biologi Antara Universiti (JIBAU) telah menakrifkan entri istilah yang telah disepakati oleh ketiga-tiga negara itu dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang menjadi urusetia JKTBM. Fizik. Baharuddin Salleh selaku Editor Penyelaras. Madya Dr. Prof. Puan Halimah Haji Ahmad selaku Editor. Majlis mi telah merangka penerbitan kamus istilah Sains Asas .

dan dapat rneningkatkan pembinaan dan pegembangan bahasa kebangsaan kita amnya. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 1 Februari 1990 x . HajiJumaat bin Dato’ Haji Mohd. Noor Ketua Pengarah.

Disebabkan beberapa hal yang tidak dapat dielakkan.). Sewaktu penyusunan dan pengeditan kamus mi dilakukan beberapa buah buku telah digunakan.C. Untuk tujuan itu. (ed. Usaha penyusunan kamus mi sebenarnya sejajar dengan keputusan Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim) yang sebelum 3 November 1987 dikenali sebagai Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) berhubung dengan kamus istilah. New York: McGraw-Hill Book Company. McGraw-Hill Dictionary ofBiology. Edinburg: Chambers Ltd. Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia (JKTBM) melalui Dewan Bahasa dan Pustaka dan anggota Jawatankuasa Istilah Biologi Antara Universiti (JIBAU) telah bekerjasama menanganinya sehingga seiesai dan dapat diterbitkan. xi .PENDAHULUAN Syukur alhamdulillah diucapkan ke hadrat Ilahi kerana hanya dengan izin-Nyajuga Kanius Istilah Biologi: Mikrobiologi mi dapat diselesaikan penyusunannya dalam bentuk seperti yang dipaparkan mi. Oleh sebab Mabbim telah menetapkan yang bidang biologi dibincangkan menurut subbidangnya. _____ 1984. Paker. Penerbitan Kamus mi merupakan langkah memantapkan istilah yang telah terbentuk seperti yang terdapat pada buku-buku istilah yang pernah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. T. hanya pada tahun 1989 dapat dimulakan pengeditan kamus mi dan diterbitan pada tahun mi. P. Dictionary of Scient~fic and Technical Terms. Science and Technology Dictionary. (ed. JIBAU telah memutuskan untuk menerbitkan istilah subbidang Mikrobiologi. antaranya ialah: Collocott. 1984. New York: McGraw-Hill Book Company.). Walau bagaimanapun beberapa entri telah digugurkan kerana difikirkan hanya kata masukan yang khusus sahaja dalam subbidang Mikrobiologi dimasukkan. 1984. S.

Thomas D.. Walaupun kamus mi sudah dapat ditatapi oleh pengguna dan pembaca tetapi ilmu sentiasa berkembang. Essex: Longman. Baharuddin Salleh selaku Editor Penyelaras. Katherine M.Sandra Holmes. Handbook of Histology. Madya Dr. Brock. David M. Othman Ismail Ketua Editor Kuala Lumpur 1 Februari 1990 xii . 1989. Henderson ‘sDictionary of Biological Tenns. A. (9th Edition). 1982. Stiles. 1976. Asas Mikrobiologi dengan Penggunaannya (Terjemahan) DBP. (25th Edition). Ward. Tokyo: Igaku Shoin Ltd. W. K. 1974. Brock. Puan Halimah Haji Ahmad selaku Editor dan para Pegawai yang terlibat dengan penyediaan dan penerbitan Kamus mi. Saunders. Dorland~c Illustrated Medical Dictionary. Dr. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Prof.. Maklum balas yang membina daripada pelbagai pihak sangat dialu-alukan agar dalam usaha kami selanjutnya kelemahan dan kekurangan dapat diatasi. B. New York: McGraw-Hill Book Company. dan kerana itu mungkin saja terdapat kelemahan dan kekurangan baik dalam aspek ketuntasan pemilihan entri istilah mahupun dalam aspek kecermatan penyusunannya. Sulong Ahmad Haji Kamaruddin selaku Penyusun.

a— tanpa. Contohnya: antigen (Ig. kata terbitan. Istilah yang tidak dianjurkan itu dimuatkan pada akhir takrif tersebut. dan dimuatkan juga sebagai kata masukan tetapi dirujuksilangkan kepada istilah yang dianjurkan. antigen. Y. Semua kata masukan di dalam kamus mi dalam bahasa Malaysia dan diberikan padanannya dalam bahasa Inggeris serta asal usulnya (jika ada) di daiam kurungan dengan menggunakan huruf condong.cholera) . bacteria. kata majmuk atau frasa. Contohnya: kolera (Ig.. tisu kering. bakterion kayu kecil) 2. xiii . Contohnya: anemia (Ig. muntah. 1’.. Jika terdapat istilah yang bersinonim. anaemia. takrifnya diberikan pada istilah yang dianjurkan penggunaannya. haima darah) baktena (Ig. Istilah yang ditakrifkan dalam kamus in baik yang berbentuk kata dasar.PANDUAN MENGGUNAKAN KAMUS IN! Panduan mi disesuaikan daripada “Pedoman Umum Penulisan Draf Kamus Khusus”yang dijadikan pegangan sewaktu menyusun kamus mi. semuanya diperlakukan sebagai kata masukan yang tersendiri dan dimuatkan mengikut urutan huruf pertamanya. dan otot memulas. Kata Masukan 1. anti lawanan. bacteriologist) 3. genos menghasilkan) abli bakteriologi (Ig. Y.

Y. kelainan takrif itu dinyatakan dengan angka Arab tebal. Contohnya: tuberkulosis (Ig. L. tuberculum bonjul kecil. tubercl..Taun taun (ig. 3.. Kata masukan yang takrifnya berbilang. kolera Takrif Semua takrifdiberikan selepas padanan bahasa asing dengan menggunakan huruf biasa. Istilah sinonim yang dimuatkan pada akhir takrifsesuatu kata masukan. Huruf Condong Huruf condong digunakan dalam hal-hal yang berikut: xiv . Batuk kei-ing. 2. Jenis Hurufdan Tanda Baca HurufTebal Huruftebal digunakan untuk menandai perkara yangberikut: a) b) Semua kata masukan.. oooo) 00000 bd... 2. osis keadaan berpenyakit) pembentukan tuberkel.. L. tak selera makan. c) Istilah bandingan atau istilah rujukan yang dimuatkan pada akhir takrif sesuatu kata masukan. 2. dan susut badan. cholera) lih. tuberculosis. Contohnya: 00000 (Ig.e. tuberculum bonjul kecil) 1. Contohnya: tuberkel (Ig.

E. S.. Tanda kurung bulat juga digunakan untuk menandai singkatan umum bagi sesuatu istilah pada sesuatu kata masukan kamus. xv . bd. RNA. L.a) b) 3. khusus yang digunakan di dalam kamus mi. Padanan istilah dalam bahasa asing pada entri istilah. Arahan seperti lih. Btu/ft 3. Y. bd. dli. Ig. dan °C. lih. Tanda Kurung Bulat a) Tanda kurung bulat digunakan untuk menandai padanan bahasa Inggeris pada kata masukan serta asal-usulnya. M. Pr. Anglo Saxon bandingkan Inggeris Latin lihat Middle English Perancis Yunani Singkatan/simbol yang sudah lazim digunakan di dalam Sesuatu bidang ilmu. 2. b) Singkatan Singkatan A. Contoh DNA.

.

Y. Y. adenovirus (Ig. aglutinogen (Ig. Virus mi tidak begitu virulen jika dibandingkan dengan virus influenza. agglutinogen. L. logos ilmu) Orang yang mengkaji tentang bakteria. bacterzologist. agglutinare melekat bersama) Antigen yang merangsang penghasilan aglutinin apabila dimasukkan ke dalam badan haiwan. adjuvan (Ig. aglutinoid (Ig. dan haiwan peringkat tinggi termasuk dalam golongan mi. aden kelenjar. agglutinoid. L. anaerob. tumbuhan. agglutinin. aerob (Ig. bacterion kayu kecil. Y.A abakteria (Ig. L. agglutinare melekat bersama) Antibodi khusus yang menyebabkan protein bakteria tertentu melekat di antara satu dengan yang lain untuk membentuk gumpalan. abacteria. Pr. adjutare menolong) Bahan yang meningkatkan keberkesanan antigen tetapi bukan bersifat antigen. L. aerobe. bacterion kayu kecil) Keadaan yang bebas daripada bakteria. adenovirus. Bd. Mikroorganisma tertentu. aer udara. vivium racun) Kumpulan virus yang menjangkiti salur pernafasan atas. aglutinin (Ig. bios nyawa) Organisma yang memerlukan oksigen bebas untuk melakukan respirasi.tanpa. 1 . agglutinare melekat bersama) Aglutinin yang hanya boleh bergumpal dengan antigen homolognya tetapi tidak menjalani pengaglutinatan ahli bakteriologi (Ig. Y. adjuvant. a.

Y. aerudara. antibiotic. amfoterisin (Ig. Y. Y. Y anti lawanan. haima darah) Gejala yang berlaku kerana kekurangan sel darah merah dalam darah. ampicillin) Antibiotik separa sintetik yang dihasilkan melalui pengubahsuaian kimia penisilin. bios nyawa) Bahan yang dihasilkan oleh mikroorganisma. Ampisilin merencat pembentukan dinding sel bakteria. antibiosis. amphoteros kedua-dua) Antibiotik antikulat yang dmhasilkan oleh Streptomyces nodosus. Y. Pada lidah. amphotericin. Y. dan berupaya 2 . antibiotik (Ig. antibiosis (Ig. anemia (Ig. antagonist. tisu akan kekurangan oksigen dan badan menjadi sangat lemah. a. actinobacillosis. ampisilin (Ig.tanpa. antagonistes lawanan) Bahan atau organisma yang berantagonisme. Keadaan mi menyebabkan darah kurang berupaya mengangkut oksigen yang secukupnya untuk keperluan badan. dan digunakan untuk terapi sistemik. Penyakit mi jarang berjangkit kepada manusia.aktinobasilosis antibiotik aktinobasilosis (Ig. penyakit mi menyebabkan gejala ‘lidah kayu’ yang boleh membawa maut. Y. Y. anti lawanan. anaerobe/anaerobic. bacillus kayu) Penyakit yang biasanya menyerang tisu lembut pada lembu yang disebabkan oleh hakteria genus Actinobacillus. antagonisme (Ig. anaemia. bios nyawa) Perencatan salah satu organisma akibat tindakan antibiotik yang dihasilkan oleh organisma yang satu lagi. a. anaerob (Ig. atau kerana kekurangan hemoglobin dalam sel darah merah. Dengan itu.tanpa. apabila satu organisma membahayakan yang satu lagi. aktis pancaran. bios nyawa) Organisma yang tidak memerlukan oksigen bebas untuk melakukan respirasi. antagonism. Misalan anaerob ialah bakteria denitrifikasi. Ampisilin dihasilkan oleh kulat Penicillum tertentu. antagonis (Ig. antagonistes lawanan) Pertalian di antara dua organisma. L.

yang dihasilkan oleh kulat Penisillium notatum. antistreptokinase. antiglobulin. Misalan antibiotik termasuklah streptomisin. genos menghasilkan) Protein asing yang merangsang set limfosit untuk menghasilkan antibodi padanannya. Kahn antigen. Y. atkohot. antigtobulin (Ig. anti lawanan. kinase enzim) Antibodi yang meneutralkan kesan enzim streptokinase. terutamanya bakteria. 3 . asid borik. Y. Antibodi yang mengikat dan memendakkan globulin.antigen antistreptokinase merencatkan pembiakan dan pertumbuhan mikroorganisma lain. aureomisin. anti lawanan. antiserum. sepsis reput) Perencatan oleh antiseptik. globulus bota kecit). yang dirembeskan oteh bakteria kumputan streptokokos. dan alatan tertentu. anti lawanan. anti tawanan. Misatnya iodin. V. genos menghasitkan) Antigen tak khusus yang digunakan untuk mengesan sifilis. serum cecairjernih) Serum yang mengandungi antibodi pada kadar yang dapat memusnahkan virus atau bakteria tertentu. antistreptokinase (Ig. dan tetramisin. Misalan antigen iatah bakteria. Antibiotik yang pertama ditemui ialah penisilin. antigen Kahn (Ig. anti tawanan. antisepsis (Ig. Antiseptik hanya digunakan pada permukaan luar. anti lawanan. antisepsis. Y. tuka. antiserum (Ig. kloromisin. virus. V. Antiserum diperoteh daripada haiwan yang telah diimunkan. Y. antiseptik (Ig. sepsis reput) Bahan kimia yang digunakan untuk membunuh atau mencegah pembiakan mikroorganisma pada permukaan kulit. Y. L. Antibiotik digunakan untuk merawat penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. antigen. dan heksaktorofena. atau bahan asing yang mengandungi protein. strep berbentuk rantai. Kahn ahti sains Amerika. anti tawanan. antiseptic. antigen (Ig. sama ada secara penyuntikan antigen ke dalam badan atau jangkitan Semula jadi.

antraks(Ig. V. artrospora (Ig. vivium racun) Bahan yang merencatkan kesan virus. antivirus (Ig. dan seterusnya meneutralkan toksin itu. V. Antitoksin akan bergabung dengan toksin. L. Misalan antivirus ialah interferon.) Rangkaian spora rehat berdinding tebal. Virus mi tidak stabil pada suhu bitik. dan boleh dinyahaktiflan oteh natrium deoksilat. Y anthrax arang terhakar) Penyakit berjangkit yang disebabkan oleh bakteria Bacillus antracis yang lazimnya menyerang haiwan ternakan seperti bin-bin. sepsis reput) Keadaan yang bebas daripada mikroorganisma. toxikon racun) Antibodi yang dihasilkan oleh badan sebagai gerak batas terhadap toksin yang diketuarkan oleh agen jangkitan atau patogen. apthous) Luka yang berwarna putih dan pent di dalam mulut. sporos biji. aptus (Ig. Sebabsebab luka mi terjadi tidak diketahui. anti tawanan. a. arbovirus/arboruirus. arthron bersambung. arbovirus (Ig. V. V. atau makanan. dan kuda. aplasia/aplastic. vivium racun) Kumpulan virus tutaran artropod yang menyebabkan berbagaibagai jenis penyakit ensefalitis pada haiwan invertebrat. plasis pembentukan) Pertumbuhan tisu atau organ. asepsis. antitoxin. lembu. aplasia (Ig. V.tanpa. antistreptolysin. a. V. ar + bo bawaan artropod. strep berbentuk rantai. anti lawanan. antiviral/antivirus. V. lysis memecahkan) Antibodi yang meneutratkan streptolisin yang dirembeskan oleh bakteria kumputan streptokokus hemolisis A. 4 . pernafasan. arthrospore. anti lawanan.tanpa. L.antistreptolism asepsis antistreptolisin (Ig. anthrax. antitoksin (Ig. asepsis (Ig. Penyakit mi berjangkit kepada manusia melatui sentuhan. yang terbentuk akibat daripada penyerpihan filamen pada alga biru-hijau dan kulat. yang tidak lengkap disebabkan terbantutnya perkembangan perimordium embrio.

mykes kulat) Antibiotik ktorotetrasilin yang mengawal penyakit tertentu yang disebabkan oteh mikroorganisma. genos menghasilkan) Antigen yang bertindak batas dengan limfosit organisma itu sendiri dengan menghasilkan antibodi. autovaccine. askos kantung. gonos tahiran) Gamet betina pada kutat Ascomycete. dan asid amino tertentu untuk hidup. body jasad) Antibodi yang melawan atau bertindak balas dengan jasadnya sendini.askogonium avirulen askogonium (Ig. troph makanan) Mikroonganisma yang memerlukan faktor pertumbuhan yang tertentu seperti vitamin. aureomisin (Ig. avirulen (Ig. V. autoantibody. V. autoantibodi (Ig. V. toxicon racun) Toksin yang memberi kesan yang mudarat kepada set itu sendini. auxanein menambah. L. auto sendiri. autoantigen. auto sendiri.tanpa. aureomycrn. V. vaccinus lembu) Vaksin yang dihasitkan oteh pesakit itu sendiri. a. V. autolisis (Ig. auksotrof (1g. virulentus penuh dengan racun) Darjah keupayaan patogen. V. aures berwarna emas. lisis memecahkan) Penguraian tisu atau sel akibat tindak balas enzim hidrolisis yang dihasitkan oleh lisosom apabila sel tersebut rosak. avirulent. anti tawanan. auto sendiri. auto sendiri. L. auto sendiri. auxotroph. auxospore. anti tawanan. sporos biji) Spora rehat diatom yang tetah menjatani pembiakan seks. auxanein menambah. 5 . yang tidak mampu menyebabkan penyakit. autotoksin (Ig. Y. autovaksin (Ig. autoantigen (Ig. V. ascogonium. autotoxin. auksospora (Ig. autolysis. V.

dan nitrat tanah kepada gas nitrogen yang dibebaskan ke atmosfera. nitrit. bacillus kayu. bakterion kayu kecit) Mikroorganisma prokariot unisel yang pnimitif. Calmette. L. disinfectant. luminous bacteria. bakteria berkilau (Ig. bakterion kayu kecil) Baktenia psikrofihi yang berkilau. Y. Istilah inijuga dikenali sebagai vaksin BCG. dan membiak secara belahan dedua. dan berperanan menguraikan ammonia. tant bahan) Bahan umum yang boleh memusnahkan atau mengawal pertumbuhan mikroorganmsma. biasanya bersimbiosis dengan ikan laut yang tahan terhadap kepekatan garam yang tinggi. bakteria ferum (Ig. V. bakteria(Ig. denitnfying bacteria. dis penyisihan. Vaksin mi disediakan daripada basilus tuberkel manusia yang telah mengalami pengatenuatan. L. bacteria. V. bahan penyahjangkit (Ig. L. Bacille Calmette Guerin. iron bacteria. bakterion kayu kecil) Bakteria yang boleh menukarkan ferum terlarut kepada ferum tak larut di dalam air. luminosus cahaya. de nyah. infectus menjangkit. nitrium soda negatif) Baktenia yang terdapat dalam tanah. Tenaga yang dibebaskan Semasa denitrifikasi digunakan oleh baktenia untuk proses penghidupannya sendini. Guarin nama dua orang ahli sains Perancis) Vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit tuberkulosis pada manusia. mi menyebabkan air tersebut berbau 6 .B Bacille Calmette Guerin (1g. L. bakteria denitrifikasi (Ig.

male-specific bacteriophage. iod bentuk) 1. bakterion kayu kecil) Bakteria fotosintesis yang menggunakan hidrogen peroksida. bakteriod (Ig. bacteriemia/bacteriaemia. bacteriod. bakterion kayu kecil. bakterin (Ig. bakterimia (1g. male specific jantan khusus. green sulphur bacteria. dan bahan tam selain danipada oksigen sebagai penerima elektron. bakteriofaj (Ig. V. chior warna kuning kehijauan) Sebatian yang memangkinkan proses pemfototurunan karbon 7 . Kepata virus mi berbentuk potihedron. Virus mi menyerang bakteria dengan memasukkan motekul DNA ke dalam bakteria tersebut metatui ekornya. haima darah) Keadaan darah akibat kehadiran baktenia.bakteria sulfur hijau bakterioklorin busuk. bakcterion kayu kecit. Bakteria yang berubah bentuk setepas mengalami sesuatu proses. bacteriophage. bakterioklorin (Ig bacteriochiorine. bacterin. bakteria sulfur hijau (Ig. bacterion kayu kecil) Baktenia yang tetah mengatami proses pengatenuatan atau dibunuh. Bakteria mi disuntik ke datam jasad untuk meningkatkan keimunan perumah daripada jangkitan bakteria yang berkaitan. A. menjadi batang besar yang bercabang setetah menjangkiti akar turnbuhan kekacang. Ferum tak larut tersebut berkumput datam bendalir yang terdapat pada dinding set bakteria tersebut. V. bakterion kayu kecil. ekornya pendek. bakterion kayu kecil. phagein mernakan) Virus yang menjangkiti bakteria. V. 2. V. Y. S. dan seturuh badan disetaputi protein. bakteriofaj khusus jantan (Ig. Misatnya Rhizobium yang berbentuk batang. Sifat yang menyerupai bakteria. Y. V. bakterion kayu kecit) Bakteniofaj yang hanya menjangkiti bakteria penderma Semasa proses pengkonjugatan.

bacteriostatic. 8 . V. stasis herdin diam) Bahan perencat pertumbuhan baktenia tanpa membunuhnya. V. bakterion kayu kecil. bakteriosidin (Ig. bakterion kayn kecil. bakteriolisin (Ig bacteriolysin. V. bakteriotropin (1g. bakterioklorofil (Ig. bakteriostasis (Ig. bakteriostatik (Ig. Y. bakterion kayu kecil. bakterion kayu kecil. V. bacteriostasis. toxikon racun) Toksin yang dihasitkan oleh bakteria. bacteriolysis/bacteriolytic. lysis memecahkan) Antibodi khusus yang memecahkan set bakteria. V. lysis mernecahkan) Pemecahan set bakteria oleh bakteriolisin. cadera membunuh) Antibodi yang boleh memusnahkan bakteria dengan bantuan bahan pelengkap. Pigrnen mi digunakan oleh bakteria hijau dan ungu untuk menukar tenaga cahaya menjadi tenaga kimia semasa fotosintesis.bakterioklorofil bakteriotropm dioksida. bacteriotropin. stasis berdin diam) Perencatan pertumbuhan dan metabolisme baktenia. bakterion kayu kecil. V. bacteriochiorophyll. bakteriolisis (Ig. phyllon daun) Pigmen yang menyerupai klorofil. bacteriology. tropine racun) Antibodi yang menyebabkan bakteria tertentu menjadi lebiti peka terhadap tindakan fagosit. V. Bakteriotropin juga dikenali sebagai opsonin. bacteriotoxin. bakterion kayu kecil. bakteriologi (1g. bakterion kayu kecil. V. Bahan mi dihasilkan oleh baktenia tertentu yang menjatani fotosmntesis. logos ilmu) Kajian tentang baktenia. bakterion kayu kecil. chloros warna hijau. bakteriotoksin (1g. bacteriocidin. bakterion kayu kecil.

tikus. cadare membunuh) Bahan yang boleh membunuh basilus. ouron air kencing) Kehadinan basitus dalarn air kencing yang mungkin disebabkan oleh sesuatu penyakit. V. V. bacillus batang. bacillus batang. basilemia (1g. bacillzform. bacillus batang. bacteriouria. bacillus. basiirasin (Ig bacitracin. V. barah (Ig cancer. bacillicide.Bakteria hemofiti yang menghemolisis kankniod pada mannsia. basilus Ducrey (1g. formis bentuk) Baktenia berbentuk batang. V. V. ouron air kencing) Kehadiran bakteria dalarn air kencing. yang digunakan untuk mengawal pelbagaijenis penyakit terutamanya di permukaan. basilisid (Ig. bacillus batang. basiluria (Ig bacilluria. bacillaemia/bacillemia. bartonellosis) Penyakit yang disebabkan oteh bakteria genus Bartenolla yang tendapat pada tembu. anjing. Ducrey‘s bacillus) . V.bakteriouria basitrasin bakteriourma (1g. cancer luka. L viridis hijau) Kiorobium ktorofil yang merupakan satu daripada dna spektnum ktorofil yang ditemui sebagai ester farnesot pada bakteria fotosintesis tententu. V. bacillus batang) Antibiotik yang dihasilkan oleh Bacillus lichenzfonnis. ketam) Pertumbuhan yang tidak terkawat dan merebak menjadi ulser dan tumun. basilus (Ig. bakterion kayu kecil. bartonelosis (Ig. L. 9 . V. bacillus batang) Baktenia berbentuk batang yang biasanya dalam genus Bacillus. dan manusia. L. haima danah) Penyakit akibat serangan bakteria batang dalam darah. hakterion kayu kecit. yang tidak membentuk endospona. setain danipada genus Bacillus. bacterioviridin. bakterioviridin (Ig. basiliform (1g.

bruselergen (Ig. genos me nghasi tkan) Nukteoprotein bakteria genus Brucella yang digunakan sebagai antigen datam ujian kutit untuk mengesan penyakit brusetosis tenlltamanya pada manusia. bis dna. L. botulisme (Ig. bruselosis (Ig. cloud’t swelling) Perubahan rupa hentuk set yang disebabkan oteh penghuraian kandungan sd yang herpunca daripada kecederaan membran Sel. dan berasa sakit. blastophore. V. bengkak kabus (ig.batuk kering batuk kering (1g. Penyakit mi boleh berjangkit kepada manusia. biflagelum (Ig. botulus sosej) Keracunan akibat memakan makanan yang mengandungi eksotoksin Clostridium botulinum. botulism. flagellum rerambut) Set yang memitiki dua flagelum. 10 . Virus mi menycrang ketenjar parotid dan menyebabkan kelenjar mi bengkak. blastos germa. bijiagella. yang disebabkan oleh virus. tuberkutosis. mumps) Penyakit akin dan nienutar pada mariusia. L. L. brucella genus bakteria. brucellergen. babi. kambing dan hidupan tiar. brusetosis beguk (Jg. radang. poros taluan) Bahagianjisim tengah spermatosit yang tidak berubah semasa pemben tukan spermatozoon pada Oligochaeta. tuberculosis) lih. brucellosis) Penyakit yang disebabkan oleh petbagai spesies bakteria Brucella pada haiwan seperti tembu. blastofor (Ig.

streak) Kaedah pengkulturan dengan cara mencoretkan bakteria pada medium pepejal. Gejala penyakit mi bermula dengan demam panas dan pembentukan vesiket. cengkering (Ig. chicken bunung muda. Kaffir pox. coretan (Ig. A. white putih. A. S. terutamanya kanak-kanak. chickenpox. cirit-birit putih basilus (ig. cacar Kafir (Ig. diarrhoea cinit-birit) Penyakit yang disebabkan oleh Salmonella pullorom pada anak ayam.. chickenpox) lih: cacar air. Gejata penyakit mi bermuta dengan tompok merah kecil di muka.C cacar (1g. dan mudah untuk dikaji selanjutnya. A. smallpox. berhimpit-himpit. dan mengetuping meninggatkan parut hitam. dan diakhiri dengan pembentukan pustul yang akan kering. bacillus kayu. small kecit. Cengkering. poc bintit atau vesikat) Cacar yang disebabkan oteh virus tertentu pada manusia. Penyakit mi dikenatijuga sebagai variola minor. A. Bakteria yang tersebar akan tumbuh sebagai koloni tenpencit. dan akhinnya mati. Penyakit mi tidak merbahaya kerana janang membawa maut. tidak bermaya. Anak ayam yang diserang penyakit mi cirit-binit. dan seterusnya merebak ke seluruh badan menjadi paput. L. S. S. poc bintil atau vesiket) Penyakit akut yang menular dan berjangkit disebabkan oteh virus. S~ pocbmntil atau vesiket) Cacar yang disebabkan oteh herpivirus pada manusia. 11 . cacar air (Ig. dan diikuti dengan pemhentukan vesikel. Kaffir nama kaum di Afrika. bacillaiy white diarrhoea.

demanijerami (Ig. Penyakit mi boleh membawa mautjika tidak dikawat. African swine-fever) Demam akut pada babi yang disebabkan oleh sejenis virus. demam gigitan kutu Afnika Selatan. pengasapan. Antana gejala demam mi iatah demam panas bersetang-seti dengan demam sejuk. dan takikandia. hemoglobiuria. boutonnyar lubang butang. dan bengkak nodus timfa. dan tifus kutu India. Penyakit mi berpunca daripada atahan rumput dan debunga tumbuhan tententu. utser primer. Pr. hemolisis intravaskul. blackwaterfever) Demam akut yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum. demam butoneus (Ig boutonneuse fever. 12 . nuam. Onganisma mi memusnahkan sel danah merah. fever demam) Demam panas yang tinggi yang disebabkan oleh Rickettsia conon yang disebarkan melatui gigitan kutu anjing atau tikus.D daging terolah (1g. dan kadang kata astma. dan diikuti dengan selsema. hay fever) Demam akut yang gejatanya pada mata dan satur pernafasan atas. Demam mi dikenalijuga sebagai demam Marselle. tifus kutu Kenya. Gejala utama penyakit mi iatah radang berbentuk butang di kawasan tergigit. dan dengan penggunaan bahan kimia untuk merencat pertumbuhan mikroorganisma. badan menjadi lemah. demam air hitam (Ig. demam babi Afrika (Ig. cured meat) Daging yang tetah dinawat dengan petbagai cana seperti pengeringan.

jaundis dan pendarahan bawah kulit. relapsingfever) Demam yang disebabkan oleh beberapa spesies riketsia genus Borrelia. Sp. demam panas. Gejata penyakit mi ialah demam sejuk danjaundis. Bahagian utama yang diserang iatah sistem hematopoitik. Jangka masa pengeraman ialah 5 hingga 18 han. dan tifus kampung di Malaysia. Demam mi biasanya berlaku di persekitaran yang kotor dan di kawasan yang tentalu padat. kedani fever) Demam yang disebabkan oleh Ricketssia tsutsugamushi. Gejata demam mi iatah panas badan yang diiringi sakit kepata.demam berulang denggi demam berulang (Ig. misalnya di datam penjara dan khemah. dan hati dan timfa bengkak. demam penjara (Ig. demam kanikola (Ig. 13 . yellowfever) Demam akut dan benjangkit yang disebabkan oleh virus bawaan antropod seperti Aedes aegypti pada manusia. dengue bak tegangan otot) Penyakit akut yang disebabkan oteh virus bawaan nyamuk. canicola fever) Demam yang disebabkan oteh Leptospira canicola pada mannsia. three day fever) Nama am untuk demam yang disebabkan oteh riketsia bawaan nyamuk. Gejata demam mi ialah sakit kepata. Gejata demam mi termasuklah demam panas nefritis akut. dan nuam badan mukotopaput. yang disebarkan melatui gigitan kutu. Gejala utamanya iatah demam panas bersetang-seti dengan keadaan yang sihat dalam tempoh seminggu. dan biasanya sembuh dalam tempoh 14 han. dengue. tifus kutu di Surnatera. jailfever) Demam tifus yang disebabkan oteh niketsia bawaan kutu. Demam mi dikenati juga sebagai penyakit tsutsugamushi. dan ketumbuhan bintil makutar. demam kedani (1g. demain tiga han (Ig. denggi (Ig. Anjing merupakan penumah semulajadi organisma ml. demam kuning (Ig.

diikuti dengan terberi tuknya pseudomembran yang boleh rnenjejaskan proses pernafasan. di dua. 14 . terutamanya di bahagman hibir. Kaedah pembiakan aseks dan seks secana benselang-seti. avian diphtheria. denitnifikasi (1g. dermatitis sentuh (lg.denitrifikasi dihidrostreptomisin Aedes aeg”~pti. Gejala peniyakit mi ialah radang difteriod pada mukosa membran mulut. V. L. dan nitrik oksida oleh bakteria denitrifikasi. diphtheria. dan kaki. itis radang) Penyakit alahan kulit pada orang yang telah menjadi peka akibat terdedah berutang-utang kali pada sesiiatu bahan tertentu. nitrium soda negatif) Peniirunan nitrat atau nitrit kepada nitrogen. V. Penyakit mi rnenyerang salur pernafasan manusia terutanla di membran rnukosa kerongkong.~ V. Gejata penyakit mi ialah ruam badan. seperti sabun pencuci. mykes kulat) Antibiotik terbitan streptomismn. digenesis (Ig. yang disebabkan oleh virus pada kambing. hidung. di dna. dennis kutit. streptos bengkok. diagnosis membezakan) Proses mengenal penyakit berdasarkan gejala atan tarida yang botch dilihat atau dikesan. diagnosis. Penihal parasit yang memiliki dua penniah. dan atau nodut hiperptasia kutit. genesis asal usul). denitrification. de nyah. digenesis. dihydrostreptomycin. diagnosis (1g. dan kainbing bebiri. L. avis burung. V. 2. Y. diftenia (Ig. contact dermatitis. dihidrostreptomisin (Ig. contagious pastular dermatitis) Penyakit kulit yang menniar. diphthera kulit buatan) Penyakit akin yang disebabkan oleh virus pada ayam. dan demam pan as yang botch membawa maut. nitrus oksida. dermatitis pastula menular (ig. V. Gejata penyakit mi ialah bisul kecil dan vesikel pada kutit. dan membran mukosa. hydro air. diphthera kulit buatan) Penyakit akin yang disebabkaii oteh Coiynebacterium di/ihtheriae.di kawasan tropika. difteria unggas (Ig. 1.

jumlah atau kepckatan mikroorganjsma yang diperlukan untuk mcnjangkiti 50% danpada perumah yang diuji. yang herpasangan. kar~on nukicits) Sc! hifa yang mcmpunyai nukleus jantan dan hetina. phasis pcrsembahan) Perihal organisma yang mcmitiki dua peringkat hidup. dos kesan (1g. yang tidak bercantum di antara satli dengan yang Iaiii. dicoccous. terutamanya pada anjing yang menyehahkan ketakuannya tak normal. Sukatan.dikariot dwifasa dikariot (Ig. infective dose) Singkatannya ialah lD~). dwifasa (Ig. radang satur pcrnafasan. dikokos (1g. di dua. atau mentcnteramkan fikiran. drug kcningan seperti herba) Sebatian yang digunakan untuk mcrawat atau mengawal jangkitan. disternperare kekacauan) Penyakit akut dan menular yang dischahkan oleh virus. V. Gcjala penyakit jul ialah demam panas. diphasic. distemper (1g. di dua. dan tisu saraf hermiclin. distemper~M. dan saprofit. di dna. drug (Ig. V. dikaiyote. V. iaitu sebagai parasit. pada manusia atau haiwan. mcngurangkan rasa sakit. Pr. coccus hen) Perihal bakteria yang terdiri daripada dna sd hulat. 15 . drug. F.

iod menyerupai) Toksin yang telah diolah dengan bahan kimia tertentu supaya kesannya dimusnahkan tetapi kesan antigennya kekal. eczema. conjugatus bcrgabung) Organisma yang telah benpisah setepas proses konjugasi. eksotoksin (1g. Toksin tensebut dibebaskan apabila dinding set musnah. exo tuar. endotoxoid. Gejala penyakit mi ialah kutit berwanna kemerah-menahan dan gatat. bd. dan mcmpunyai kesan yang buruk sepcrti kcracunan dan penyakit tertentu. V. V. endo dalam. eksotoksin. endo tuar. toxikon racun) Toksin yang dihasilkan dan dirembeskan olch miknoorganisma Gram-positif. L. toxikon racun.E ekskonjugan (Ig. endotoxin. endo luar. exconjugant. ekzema (1g. itis radang) Radang pada lapisan dalam nahim. 16 . endemik (Ig endemic. endo luar. exo tuar. zein meninih) Penyakit radang kutit yang disebabkan oleh pendedahan herutang-ulang kali pada bahan kimia tententu. sporos biji) Spona aseks yang dihasilkan di dalam kantung khusus. endospora (Ig endospore. metra nahim. endemios kepunyaan satu kaum) Penihat penyakit yang bertaku di satu-satu kawasan yang tenhad. V. cx tuar. endotoksoid (Ig. V. endotoksin (Ig. V. exotoxin. dan terbentuknya vesiket berair yang akan menjadi kudis. endometritis. endometritis (Ig. atau melecuh apabila pecah. toxikon racun) Toksin yang dihasilkan di dalam dinding set mikroorganisma. V.

entero gastrousus. toxikon racun) Toksin yang dihasilkan oleh baktcria dalam gastrousus yang menyebabkan enterotoksemia. 17 . entero gastrousus. enterotoxaemia. enterotoksemia (Ig. eosinofil (Ig. vivium racun) Kumpulan virus yang biasanya ditemui di dalam gastrousus. haima danah) Keracunan darah yang disebabkan oteh enterotoksin baktenia datam gastrousus. V. phylos suka) 1. scperti Clostrium perferingesjcnis B dan C. V. entero gastrousus. V. enterovirus (Ig enterovirus. enchondroma.enkondroma eosinofit enkondroma (1g. koksaiovirus dan ekovirus. in dalam. V. toxikon racun. L. en datam. eos subuh. eosinophilic. V. Salah satu jenis set danah putih yang mudah diwannakan dengan pewarna eosin. 2. Pcrihal miknoorganisma yang mudah diwarnakan dengan pewarna eosin. enterotoxin. Kumputan mi tcrdiri daripada potiovirus. V. enterotoksin (Ig. oma barah) Barah yang tendapat pada rawan di bahagian metafisis tulang silinden seperti tulang tcngan dan betis. L. chondras rawan.

bakteriofaj. dengan ada. fasa logaritma (Ig logarithmic phase. phagein memakan. kytos lompong) Salah satu jenis sd danah putih yang mcrnusnahkan mikroorganisma atau benda asing. fasa mati. V. phagein memakan) lih. misatnya makrofaj. fagositin (Ig. phagein memakan. V.F fagolisis (Ig. L. fasa kematian tercepat (Ig. logos ilmu. V. V. faj (Ig phage. V. phagein memakan. fagositosis (Ig. V. phagolysis. sd danah putih mengcpung. Misalnya. somajas~sdmati) Vesiket dalam sd fagosit yang mcngandungi zarah yang telah difagositosis. accelerated death phase) lih. fakultatif (Ig facultative. L. dan kemudian memusnahkan baktcnia itu dengan enzim. phagocy tin) Bahan yang bensifat bakterisid daripada leukosit neutnofil. phagocytosis. lysis memccahkan) Pemecahan fagosit oleh bakteria. fagosit (Ig phagocyte. atau tiadanya perumah hidup atau faktor persekitanan yang dipentukannya. facuItos kebolehan) Penihat organisma yang boteh hidup sama ada. dan menarik masuk bakteria ke dalam sitoplasmanya dcngan menggunakan pseudopodium. fagosom (Ig phagosome. cystis kantung) Proses pengepungan dan penccnnaan mikroorganisma atau benda asing oleh fagosit. aritmos nombor) Fasa dalam keluk pentumbuhan bakteria yang dicinikan de18 . phagein memakan.

bcnspona. conglutinatus melekat) Pcrlekatan set atau zarah di antara satu sama lain apabitá dinawat dengan konglutinmn. Fotobakteria termasuk dalam famili Vibrionaceae. L. dan konsisten. fibrinolysin. dan benbentuk kokobasilus atau kadangkala berbcntuk batang. L. fibrinolisin (Ig. fenomina pengkonglutinatan (Ig conglutination fenomena. motil. mi biasa- fasa mati (ig death phase) Fasa tcrakhir ketuk pcntumbuhan baktenia yang dicinikan dengan banyaknya set baktcria yang mati. Fasa nya dinyatakan dalam bcntuk logaritma. bakterionkayu kccil) Genus bakteria bercabang. photo cahaya.fasa mati fotobakteria ngan pertumbuhan yang cepat. flagellum ccmeti) Struktur bak benang halus. dan kckurangan flutricn datam persekitanan terkawat. dan biasanya ditemui tunggal atau berpasangan. dan panjang yang digunakanuntuk bergcrak. V. L. 19 . fibre scrat. dan pelengkap bukan hemolisis. fiagelum (Ig flagellum. photobacteria. V. mi disebabkan otch himpunan hasil buangan metabolisma. lysis memccahkan) Enzim proteolisis yang dihasilkan oteh bakteria streptokokos tertentu yang berupaya menghidrolisis fibrin. fotobaktenia (Ig.

Y epidemois di katangan penduduk. dan 33% karbon dioksida. germisid (Ig gennicide. Pr. tremor menggigil) Ensephalomilitis pada anak ayam yang disebabkan oleh virus. glande mengeliting) Penyakit menular pada kuda dan keldai yang disebabkan oleh bakteria Actinobacillus mallei. gona biji. Gejata penyakit mi ialah pergerakan otot yang tak selaras dan tak seimbang. Gejata penyakit mi ialah radang nodul dan membran mukosa satur pernafasan. benbentuk dip20 . german kuman. coccus bijirin) Nan~aam untuk bakteria Neisseria gonorrhoea. gegar wabak (Ig. gangraine kudis buta) Tisu mati yang discbabkan oteh kekurangan bekalan darah. glanders (Ig. dan kadangkala melibatkan paru-panu. epidemic tremor. terutamanya bakteria. dan boleh membawa maut.G gangren (Ig. V. gonokokus (Ig. L. cadere membunuh) Bahan yang digunakan untuk mcmbunuh mikroorganisma. V. rembesan mukosa bentebihan. Gas tersebut tendiri danipada 66% metana. gonococcus. Pr. glanders. gas kumbah (Ig sewage gas. Penyakit inijuga dikenali sebagai farsi. dan sistem timfa bawah kulit. Gas mi botch dan nitai kotoninya di antara 650 — 750 Btu/ft digunakan sebagai bahan bakar. gangrene. dan nutnien kepada tisu yang tertibat. 3. dan nutrien yang berpunca daripadajangkitan tcrtentu atau sebarang keadaan yang boleh mcnghindir pengatmran danah. Gangrcn biasanya berlaku di hujung sesuatu struktur. dialac sew mengalir) Hasil pcnghuraian kumbah oleh organisma sapnofit.

canicus anjing. seperti Bacillus brevis. granuloma venereal kanin (Ig canine venereal granulomata. bd. Gejata penyakit mi ialah pertumbuhan bak tumun di atas mukosa genetitia. V. oma pertumbuhan) Barah tisu kclamin bcnjangkit yang discbabkan olch virus. venereus kekasih. 21 . Gram-negatif Gram-negative) Sifat baktcnia yang tidak mampu mengikat pewarnaan Gram sehingga warna mcrah jambu. Gcjata penyakit mi ialah radang mcmbran mukosa. granalum bijirin. gram-variable) Sifat bakteria yang tidak khusus tcrhadap pewarnaan Gram. (1g. V. gonorrhea. rhoia mengatir) Pcnyakit ketamin mcnular yang disebabkan oteh gonokokus. L. Gram-positif Gram-positif (Ig gram-positive) Sifat baktcria yang mampu mengikat pcwarnaan Gram sehingga bcnwarna biru biji kundang. dan discrtai dengan rcmbesan mukosa daii nanah. dan Gram-ncgatif yang menycbabkan penyakit gonorea. iaitu tidak bersifat Gram-positif.gonorea granuloma venereal kanin tokokus. dan botch merebak secara sentuhan. gona biji. gonorea (Ig. gramicidin) Polipeptida baktcrisid yang dihasilkan oleh baktcria tanah. atau Gram-ncgatif. gramisidin (Ig. Gram-variabel (Ig.

lysis mcmccahkan) lih. E. hantuan faj (Ig. E. semasa pnoses pembiakan. L. L. hematuria (Ig haematuria. haima danah. bacterial lawn. V. phagein memakan) Perihal mikroorganisma yang memakan darah. phageghost. V. V. V. bakterion kayu kccil. Penyakit mi disebabkan banyaknya sd darah nierah yang musnah akibat scsuatujangkitan. dan ujian pengctipan bakteriofaj. basilus Ducrey hemoglobinemia (Ig haemoglobinaemia.H halaman bakteria (Ig. Halaman baktenia digunakan dalam ujian kepekaan antibiosis. haima danah. haematolysis. M. gost hantu) Kelonsong bakteriofaj yang ditinggalkan di luan dmnding set bakterta pcrumah selepas faj tersebut menyuntikkan asid nukleiknya ke dalam set bakteria tersebut. hematofaj (Ig. haematophagous. hemofilus Ducrey (Ig haemophilus Ducrey) lih. M. 22 . hemolisis hematotoksin (Ig haematotoxin. launde halaman rumput) Pertumbuhan bakteria tulen yang merata di atas medium pertumbuhan. toxikon racun) Toksin dan bahan lain yang bolch meracuni darah. phagein memakan. V. V. V. hematolisis (Ig. haima darah. haima darah. ouron kencing) Kehadiran sd darah menah di dalam air kencing sesuat~upcnyakit. globus bola) Keadaan yang dicirikan dengan kepekatan hemoglobin y~ng tinggi di dalam darah. haima danah.

Pcnyakit mi discbabkan banyaknya set darah mcrah yang musnah akibat sesuatujangkitan. herpes melata. L. ouron kencing) Keadaan yang dicirikan dcngan kcpckatan hemoglobin yang tinggi dalam air kcncing. haemotoxin. dan demam panas. V. vivium racun) Virus yang mcnyebabkan herpes. heteroaglutinin (Ig. herpesvirus. hepato hati. V. haemoglobinuna. toxikon racun) Eksotoksin yang mcmusnahkan set darah mcrah. V. itis radang) Penyakit radang hati manusia yang discbabkan otch virus yang terdapat datam darah. L. haimadarah. L. hemotoksin (Ig. serum cecairjernih. herpes simpleks (Ig. V. haima darah. serum hepatitis. bahagian kutit. herpes melata) Radang akut yang berjangkit pada sistem sanaf. dan asid nuklciknya berupa DNA. dan mcmbran mukosa yang disebabkan oteh virus kumputan koksakia A. Gcjata penyakit mi bermula dengan demam mengcjut. simples ningkas) Herpes yang dicirikan oleh gcjala yang berupa pembentukan gugusan tecuh berair. herkapsid. herpes mctata. L. herpes (Ig herpes. heteroagglutinin. hemolisin (1g. haemolysis/haemolytic. Virus mi benselaput. agglutinatus meickat) Aglutmnmn dalam serum normal yang botch metakukan pengaglutinatan tcrhadap pclbagai zarah atau cnitrosit spesies yang berlainan spesies. lysismemccahkan) Pemusnahan set darah mcrah otch hcmolisin dan membebaskan hemoglobin. hemolisis (Ig. dan diikuti dengan pcmbentukan vesikat dan nadang lccuh. V. globus bola. V. V. 23 . hepatitis serum (Ig. haima darah. hetero berlainan. L. haemolysin. lysis memccahkan) Bahan yang bcrupaya untuk mcmecahkan set darah mcrah. herpes simplex.hemoglobinuria heteroaglutinm hemoglobinuria (Ig. berbentuk kubus. V. herpesvirus (Ig. V. haima darah.

histeria kanin (1g. 24 . V. Anjing yang diserang penyakit mi didapati gclisah keranajangkitan pada deria dan motor. gene lahir) Antigen yang berasal danipada spcsies yang berbeza dengan spesies yang mcnghasi!kan antibodi. immunis dikecualikan) Keadaan imun yang melampau tenhadap sesuatujangkitan. heteroantigen. hetero berlainan. V. anti lawanan. canine hysteria. canicus anjing. hyper benlebihan.heteroantigen histeria kanin heteroantigen (Ig. L. V. L. hiperimun (Ig hiperimmune. hystera rahim) Scjenis penyakit histenia pada anjing.

L. immunogen. dan set fagosmt datam tiub kapitani dan jumlah set baktenia datam setiap fagosit dikira. terutamanya protein bermolekut tinggi yang botch meransang pengeluaran antibodi khusus. index pemberitahu) Jumlah purata baktenia yang telah difagositosis oleh set fagosit dalam keadaan terkawat. misatnya metalui suntikan. demam panas. phagein memakan. V. L. complementum mcmcnuhi. 25 . yang digunakan untuk mengetahui kescrasian antigen dan antibodi tersebut. Misalnya fagositosis. inges (Ig ingest. Gejata utama penyakit mi ialah radang satur pernafasan. sakit otot. fixer ikatan) Gabungan petcngkap dengan kompteks antigen-antibodi. inokulum (Ig innoculum. Angka mi didapati dengan mcngcramkan campuran ampaian bakteria. indeks fagosit (Ig phagocytic index. imunogen (Ig. selsema. immunis dikecualikan) Bahan. Indeks mi digunakan untuk menentukan keimunan. inoculatus memasukkan) Miknoorganisma atau sebarang bahan yang digunakan sèbagai bahan pengmnokutatan. influenza (Ig influenza. complement fixing L. L. ingestus memakan sesuatu) Mengambil atau meletakkan makanan ke dalam jasad untuk dicernakan. L. L. Pr. dan kepala. influens mengatir ke datam) Penyakit akut yang berjangkit yang disebabkan oteh beberapa virus.I ikatan pelengkap (Ig.

dan hidung. inclusio menutup datam. jaunisse kuning) Gejata kuning yang tampak pada mata. Pr. jasad rangkuman (Ig inclusion body. 26 . focal infection) Jangkitan yang bertaku hanya pada sesuatu bahagian tertentu sahaja seperti di tonsil. L. jaundice. body jasad) Sebarang struktur tak normal atau himpunan seperti virus yang terdapat datam sd. jangkitan pendam (Ig. latent infection) Jangkitan yang tidak ketana atau tidak dapat dikesan dengan jetas.J jangkitan (Ig infection. E. L. dan air kencing akibat perubahan dan penekanan kegiatan hati yang menyebabkan lebihan pigmen hempedu dalam danah dan tisu. kulit. jaundis (Ig. M. gigi. jangkitan fokus (1g. infactus menjangkit) Perubahan patotogi pada pcrumah akibat gangguan patogen.

karsinologi (Ig. jaw rahang) Salah satu bentuk tetanus yang disebabkan oleh toksin bakteria Clostridium tetani. genos menghasilkan) Bahan yang boleh menyebabkan barah. yang terdiri daripada unit-unit kapsomer. karsmogen (Ig. Y. A. Y. capsule.K kaldu (Ig. lockjaw. carcinogenesis. Y. capsid) Lapisan luar zarah virus. broth bubur) Bubur yang mengandungi zat makanan untuk pertumbuhan dan mencairkan kepekatan ampaian mikroorganisma. Y. karkinoma barah. karkinoma barah) Barah sd epitium yang malignan. capsomere) Unit protein yang tersusun membentuk lapisan luar zarah virus untuk melindungi asid nukleik.S. capsula peti kecil) Lapisan yang melmndungi dan meliputi jasad atau sel. 1’. karkonoma barah. Berbagai-bagai jenis bubur boleh disediakan mengikut keperluan organisma tertentu. Penyakit mi biasanya terjadi apabila luka dicemari mikroorganisma di atas. Gejala penyakit mi ialah ketegangan otot rahang dan mulut sukar dibuka. carcinoma/carcinomatous. karsinoma (Ig. 27 . S. logos ilmu) Kajian tentang barah. kapsomer (1g. A. broth. karsinogenesis (Ig. karkinoma barah. genos menghasilkan) Proses pertumbuhan barah. carcinogen. carcinology. kapsid (1g. kancing gigi (ig. misalnya pada bakteria. lucan menutup. kapsul (Ig.

logos ilmu. S. aer udara. chemoantigen. pathos menderita) Kesan patologi tertentu pada kultur tisu yang disebabkan oleh pertumbuhan virus. kesan sitopati (CPE) (Ig. catalase) Enzim yang menghuraikan hidrogen peroksida dan membebaskan oksigen. Kesan mi boleh digunakan untuk membantu proses pengenalan virus. L. computare mengira) Penganggaran bilangan bakteria yang berdasarkan pada bilangan koloni di atas medium agar-agar dalam persekitaran aerob. kematian logoritma (1g. 28 . computaremengira) Penganggaran bilangan bakteria yang berdasarkan pada bilangan koloni bakteria selepas tempoh pengeraman di atas medium pertumbuhan agar-agar tertentu. logarithmic death. Y. a. L. kiraan plat aerob (Ig. bios nyawa. L. karkinoma barah) Penyebaran barah primer daripada tapak asal kepada beberapa tapak yang lain. keracunan makanan (Ig. food poisoning) Keracunan pada manusia atau haiwan akibat memakan makanan yang telah dicemari oleh toksin mikroorganisma tertentu. aerobic plate count. anaerobicplate count. Y. chema berkaitan dengan bahan kimia. kytos lompong. anti lawanan. kiraan plat anaerob (Ig. ytopathic effect (CPE). A. agaragar-agar. Y. S.karsinomatosis kiraan plat anaerob karsinomatosis (1g. kiraan agar-agar (Ig. death mati) Keluk kadar kematian akibatpendedahan kepada keadaan tertentil seperti agen bakteriosid. Y. computare mengira) Penganggaran bilangan bakteria yang berdasarkan padabilangan koloni di atas medium pertumbuhan agar-agar dalam persekitaran anaerob.tanpa. carcinomatosis. A.. bios nyawa. katalase (1g. agar count. kemoantigen (Ig. Y. Y. aer udara.) Antigen yang terdiri daripada bahan kimia. genos menghasilkan.

collagenase. coccidium ben kecil. kokobasilus (Ig. Bahan mi dihasilkan oleh St reptomyces venezuelae dan dikenali juga sebagai kioromisitin. koksidioidin (Ig. coccidiomycosis. anjing. L. bacillus batang). coccidium ben kecil. L. chioramphenicol. kokkos ben. coccidioidin. coagulasus beku) Enzim rembesan bakteria tertentu yang membekukan plasma darah. kokkos ben. ase imbuhan yang membentuk nama enzim) Enzim yang menghuraikan kologen dan gelatin. coagulase. V. koksidiomikosis (Ig. koagulase (Ig. clostridium) Bakteria anaerob berbentuk bujur atali lonjong dan berspora yang biasanya dijumpai di tanah. coccidiodomycosis. V. mykes kulat) Penyakit kronik kulit dan paru-paru pada lembu.kiorainfenikol kolagenase kioramfenikol (Ig. coccobacillus. kolla gam. Y. V. L. kucing. coccidiosis. V. coccoid. Bakteria yang mempunyai bentuk antara kokus dan basilus. koksidiodomikosis koksidiosis (Ig. osis keadaan berpenyakit) Penyakit menular yang biasanya menyerang lapisan epitelium gastrousus dan menyebabkan enteritis yang disebabkan oleh protozoa genus Eimeria dan Isospora pada haiwan dan unggas. Y. kokkos ben) Bakteria yang berbentuk kokus atau menyerupai kokus. L. dan tikusyang disebabkan oleh Coccidiodes immites. coccidium ben kecil) Sediaan cecair yang diperoleh daripada organisma tertentu dan digunakan untuk mengesan jangkitan Caccidiodes immites. kambing bebiri. V. mykes kulat) lih. L. kolagenase (Ig. chlorine + amido + phenyl + nitre + glycol) Antibiotik berspektrum luas yang boleh meresap ke dalam cecair serebrospina yang digunakan untuk mengawal penyakit yang disebabkan oleh virus tertentu. kokoid (Ig. koksidiodomikosis (Ig. 29 . genos menghasilkan. kiostridiuni (Ig.

kolon kolon. coli aerob atau fakultatif anaerob. Y kolon kolon. coli dalam air kencing yang mungkin disebabkan oleh sesuatu penyakit. muntah. pyon nanah. V. kolipiuna (Ig. colibaciluria. phagein memakan) Virus yang menyerang Escherichia co/i. V. kolistin (1g. kolistin(Ig. haima darah) Kehadiran Escherichia co/i dalam darah yang mungkiri disebabkan oleh sesuatu penyakit. kolibasiluria (Ig. colistin) Antibiotik daripada Bacillus colistin berspektrum luas dan berkesan untuk mikroorganisma Gram-positif dan Gram-negatif. coliphage. tak benspona. colistin. kolifaj (ig. V. V. kolon kolon. osis keadaan benpenyakit) Istilah umum untuk menghuraikan sebarang jangkitan Escherichia. Taun. colibacillemia. bakterion kayu kecil. koliform (ig. col~form. Baktenia mi disebankan melalui bahan makanan dan minuman.kolera kolistin kolera (Ig.forma bentuk) Bakteria E. cholre penyakit hempedu) Penyakit pada manusia dan haiwan yang disebabkan oleh endotoksin Vibrio coma. bakterion kayu kecil) Antibiotik yang dihasilkan oleh tindak balas Escherichia co/i dengan limfosit yang berkesan terhadap strain Escherichia co/i lain. bacterion kayu kecil. berbentuk batang. choler. co/ipyuria. tisu kening. V. L. kolon kolon. kolibasilemia (Ig. Kehadiran Escherichia. V. 30 . bakterion kayu kecil. Gram-negatif. kolibasilosis (Ig. ouron kencing) Am kencing bernanah yang disebabkan oleh Escherichia co/i. dan otot memulas. kolon kolon. kolon kolon. co/i bacillosis. co/i. V. dan boleh menapaikan laktosa dengan menghasilkan asid dan gas dalam tempoh masa 48 jam dengan suhu 37°C. ouron kencing). kolon kolon. bakterion kayu kecil. Gejala penyakit ni ialah cirit-birit.

L. kontaminat (Ig. coronavirus. E. continuous culture. cultura penyemaian) Kultun yang tumbuh tenus-menerus di dalam medium tertentu yang dikawal dan diatur untuk tujuan tertentu. conjugatus penihal penkahwinan) Mikroorganisma yang terlibat dalam proses pengkonjugatan. conjugant. kronik (Ig. cultura penyemaian) Pertumbuhan mikroorganisma pada medium yang sesuai. contagium. L. konjugan (Ig. chronic. corona mahkota. L. culture. L suspensia ampaian. L. kultur dalam (Ig. deep culture. 2. colonia koloni) 1. L. L. koronavirus (Ig. suspension culture. kultur (Ig. M. Kumpulan individu dan satu spesies yang menyenang kawasan barn. exenic culture) Kultur yang terdiri danipada spesies organisma itu sahaja. L. vivium nacun) Kumpulan virus utama pada haiwan yang menyebabkan bnonkitis dan hepatitis. contagia satu sentuhan) Zarah atau miknoorganisma yang boleh menyebabkanjangkitan secara sentuhan langsung atau tidak langsung. contaminatus mengotoni) Bahan atau miknoonganisma yang menyebabkan kontaminasi. kultur akseni (Ig. contaminate. continuous berterusan. cultura penyemaian) Kultur dalam medium cecain. Pertumbuhan mikroorganisma di atas medium pepejal dan yang boleh dilihat dengan mata kasan. kultur ampaian (Ig. cultura penyemaian) Kultun yang tumbuh di dalam medium agar-agar dalam. kontagium (ig. L. deep dalam. L.koloni kultur selanjar koloni (Ig. chronicus tempoh masa yang lama) Keadaan yang menggambarkan jangkitan yang hilang timbul kerana tidak beransur pulih atau beransun pulih secana perlahan-lahan. 31 . kultur selanjar (Ig. colony.

atau dan urat saraf. S. germ.kultur stok kusta kultur stok (Ig. Di antara gejala penyakit mi ialah pertumbuhan nodul. lepra kusta) Penyakit knonik yang disebabkan oleh Bacillus leprae pada tisu kulit. kuinan (Ig. gerinen tunas) Istilah umum untuk sebrang mikroorganisma patogen. dan disimpan sebagai kultur rujukari dan ujian tertentu. A. cultura penyemaian) Kultun tulen yang mempunyai sifat-sifat yang telah diketahui dan dipiawaikan. kusta (Ig. V. Penyakit mi boleh menyebabkan kecacatan dan kelemahan anggota badan. stoe bekalan. L. ulser. dan kudis berkeruping putih. 32 . leprosy. stock culture.

L
leprosi (ig. leprosy; V. lepra kusta) lih: kusta lesion (Ig. lesion; L. lasio luka) Sebanang perubahan pada organ atau tisu bermkutan sesuatu jangkitan atau trauma fizikal, yang boleh menjejaskan kegiatan organ atau tisu yang tenbabit. lidah kayu (Ig. wooden tongue; M. F. wode kayu; A. £ lunge lidah) lih. aktinobasiosis lisin (Ig. lysin; Y lysis memecahkan) Sebarang agen yang melisikan sel yang menyebabkan kehilangan kandungan sel. lisogeni (Ig. lysogeny) Penihal bahan genetik bakteniofaj yang bergabung dengan bahan genetik perumah, dan akan hanya berpisah semula dalam keadaan tertentu untuk meneruskan proses pembiakan. luar bauan (1g. offodour) Bauan yang telah benubah daripada bau asal, biasanya bau yang tidak diingini, akibat kegiatan mikroonganisma. luniuran (Ig. smear; A. S. smerian genis) Cecair seperti ampaian miknoonganisma, darah, dan lain-lain yang disebarkan sama nata di atas slaid. lumuran penekanan (Ig. impression smear; L. impressio penekanan; A. S. smerian germs) Lumuran yang disediakan dengan melekap dan menekan slaid d~ atas penmukaan sesuatu, dan kesan lekapan mi dikaji dengan mikroskop.

33

M
malignan (Ig. malignant; L. ma/ignas kejahatan) Pertumbuhan atau keadaan tak normal di dalam jasad yang boleh merebak dengan mudah ke bahagian lain, dan selalunya boleh membawa maut. Misalnya banah. mandul (Ig. sterile; L. sterilis mandul) Perihal organisma yang tidak boleh membiak. maut (Ig. lethal; L. letalis mati) Penihal atau keadaan yang menyebabkan sebanang hmdupan mati. meningitis meningokokus (Ig. meningococcal meningitis; V. meningos membran; kokkos ben; itis radang) Peradangan meninges membran yang mengelilingi otak dan saraf tunjang, yang disebabkan oleh Neisseria meningititis. meningokokus (Ig. meningococcus; V. meningosmembran; kokkos berm) Nama umum untuk bakteria Neisseria meningititis berbentuk kokus dan Gram-negatif. menular (1g. contagious; L. contagio sentuhan) Perihal penyebaran sesuatu penyebab penyakit melalui sentuhan langsung atau tak Iangsung. mikobakteria (Ig. mycobacterial; V. mykes kulat; bakterion kayu kecil) Nama umum untuk baktenia dalam genus Mycobacterium yang biasanya bersifat kekal asid, panjang, dan tipis. Misalnya, bakteria pembawa tuberkulosis. mikrob (Ig. microbe; V. mikros kecil; bios nyawa) Singkatan untuk mikroonganisma. mikrobiologi (Ig. microbiology; V. mikros kecil; bios nyawa; logos ilmu) Kajian tentang mikroonganisma.

34

mikrobiota mikrobiota (Ig. microbiota; V. mikros kecil; bios nyawa) Mmknoorganmsma, alga, bakteria, kulat, dan protozoa.

miksovirus

mikrobisid (Ig. microbicidal; V. mikros kecil; L. caedere membubuh) Agen yang boleh merencatkan pertumbuhan atau membunuh miknoorganisma. mikrofaj (Ig. microphage/microphagic/microphagous; Y. mikros kecil; phagein memakan) Salah satujenis sel darah putih yang menyerang dan membunuh zarah, atau hidupan halus asing dalamjasad haiwan. mikrokokus (Ig. micrococcus; V. mikros kecil; kokkos ben) Nama umum untuk kumpulan bakteria yang berbentuk sfera, kecil, dan tidak mempamerkan susunan sel tertentu. mikroorganisma (Ig. microorganism; V. mikros kecil; organon organ) Kumpulan organisma halus yang hanya boleh dilihat dengan bantuan mikroskop. Di antara miknoonganisma in termasuklah bakteria, virus, dan kulat. mikroorganisma cerewet (ig. festidious microorganism; V. organon organ) Mikroorganisma yang memenlukan nutrien yang kompleks untuk hidup. miksovirus (Ig. myxovirus; V. myxo lendir; vivium racun) Kumpulan virus haiwan yang memiliki RNA yang boleh menyebabkan influenza, beguk, cacan, dan rabis.

35

V. V.infectusmembuat) Tindakan membebaskan sesuatu danipada pencemaran atau jangkitan mikroorganisma. yang terletak di hujung motor neuron sehingga menjejaskan kelincahan kegiatan saraf. nyahjangkit (Ig. neurotoksin (1g. neurotoxin. L. bakterion kayu kecil) Jangkitan pada haiwan yang disebabkan oleh Astinomycosis necrophorus. sd darah putih. putrid punca yang sama) Cecair berwanna kuning yang mengandungi serum. necrobasillosis. 36 .N nanah (Ig. osis keadaan berpenyakit. L. neckrojasad mati. bakteria. dan senpihan tisu yang telah musnah akibat jangkitan sepsis. pus. toxikon racun) Eksotoksin khusus yang menyerang tisu sarafdan sel neuron dan menghalang proses perjalanan deria neurootot di plat resepton. disinfect. dismmbuhan penpisahan. L. nekrobasiosis (Ig. neuron saraf. L.

0
obligat (Ig. obligate; L.obliqatus tenikat) Penihal cana hidup miknoongariisma yang tenhad kepada satu keadaan pensekitaran sahaja sama ada, secara aenob atau anaerob atau sebagai parasit. opsonin imun (Ig. immune opsonin; L.immunis bebas danipada sesuatu; Y.opson gila) Cecair protein terlarut dalam darah hasiljangkitan semulajadi atau rangsangan pengmnokulatan sel bakteria. Cecair mi meningkatan kegiatan fagositosis. organisma bak pleuropneumonia (PPLO) (Ig. pleuropneumonia like organism; V. pleuro rusuk; pneumon paru-paru; organon organ) Miknoorganisma bukan patogen dalam order Mycoplasmatales, yang menyerupai agen yang menyebabkan pleuropneumonia. Mikroorganisma mi boleh didapati di kerongkong dan vagina. ortomiksovirus (Ig. orthomyxovirus; V. orthos lurus; myxa lendir; L. vivium nacun) Kumpulan virus yang mengandungi asid nukleus RNA yang terdin daripada 8 unit genom yangjelas, misalnya virus influenza.

37

P
papovavirus (Ig. papovavirus; L. vivium racun) Virus onkogen yang tidak berselaput, berbentuk ikosahedron dengan ukuran garms pusat di antara 40—55 mu. Virus mi terdini daripada tmgajenis, iaitu virus papiloma yang menyebabkan kutil kulit, virus polioma yang menyebabkan pentumbuhan tumun pada tikus, dan virus pemvakul pada monyet. parakoksidioidomikosis (Ig. paracoccidioidomycosis; Y. para bensama; kokkos ben; mykes kulat; osis keadaan berpenyakit) Jangkitan kulit pada manusia terutamanya d~ Brazil danbeberapa negara Amerika Selatan yang disebabkan oleh kulat bak yis Paracoccidiodes brasilliensis. Gejalanya bermula di mulut dan merebak ke hidung dan seterusnya ke visera dan pulmonani.Jangkitan mi boleh membawa maut. parakoksidioid (Ig. paracoccidiodal; Y para bersama; kokkos ben; oid menyerupai) lih. parakoksidioidomikosis paramiksovirus (Ig paramyxovirus; Y. para bensama; myxa lendir; vivium racun) Virus yang menyerupai virus miksovirus. Misalan virus mi ialah virus distemper dan sampar ayam. parasit (Ig. parasite; L. parasitus bersama) Organmsma yang hidup di permukaan atau di dalam organisma lain yang disebut perumah. Parasit mendapat makanan dan perlindungan daripada perumah, dan hubungan begini biasanya memudaratkan perumah. parasit fakultatif (Ig facultative parasite; L.facultas kebolehan parasit makan bersama) Mikroorganisma saprofit yang boleh hidup sebagai parasit dalam keadaan tertentu. 38

parvovirus

pembusukan

parvovirus (Ig paruovirus; L. vivium racun) Vmrus benbentuk ikosahedron, tak berselaput, bengaris pusat lebih kurang 22 mu. Contohnya virus yang tendapat pada tikus. pasteurelosis bovin (Ig. bovine pasteurellosis; L. bos lembu jantan; Pasteur nama ahlm sains Louis Pasteur; V. osis keadaan berpenyakit) Jangkitan pada lembu yang disebabkan oleh baktenia Pasteu re/la multocida. Gejala penyakit mi tenmasuklah demam panas yang tinggi, pnemonia dan bengkak edema di bawah kulit lehen. patogen (Ig. pathogen; V. pathos mendenmta; genos meghasilkan) Sebanang onganisma yang membawa penyakit atau kesan yang buruk kepada perumah. patogenesis (Ig pathogenesis; V. pathosmenderita; genosmenghasilkan) Proses kejadian atau perkembangan penyakit. patologi (Ig pathology; V. pathos menderita; logos ilmu) Kajian tentang sebab, ciri dan kesan penyakit. peka (Ig sensitive; L. sensus perasaan) Kebolehan menenima, merasa atau bertindak balas terhadap rangsangan luar, seperti patogen, atau tindak balas yang keterlaluan terhadap antigen dan faktor yang lain. pelengkap (Ig. complement; L. complementum memenuhi) Protein terlarut dalam serum normal yang peka haba dan boleh melisiskan sebarang antigen yang telah bergabung dengan antibodi padanannya. pelilinan telur (Ig candling egg; L. candela memancar; egg telur) Perlakuan terhadap telun yang hendak digunakan sebagai medium pembiakan virus, dan seterusnya mengkaji kesan balas virus terhadap embrio telur yang terlibat. penghantaran (Ig transmission; L. transmissio menghantar) Perihal penyebaran patogen dan satu individu kepada individu yang lain. pembusukan (Ig putrefaction; L. putridus busuk) Penghuraian bahan organik oleh kegiatan metabolisme mikroorganisma dengan menghasilkan gas dan hasilan berbau busuk. 39

pemencilan pengautoaglutinatan pemencilan (Ig. co bensama. dan gas tertentu. S. pemvaksinan (Ig vaccination. L. insula pulau) Pengasingan mikroorganmsma danipada persekitanan asal atau danipada kumpulan yang hercampur untuk mendapatkan kultur tulen. L. L. supaya bahan tersebut selamat digunakan dan tahan lama. A. pemendakan bersama (1g. isolation. L. sensitization. dengan membebaskan tenaga. varius pelbagai) Pemvaksinan dengan cara menginokulat kepingan pastul vaniola kering atau virus cacan tenatenuat untuk mempenoleh keimunan tenhadap jangkitan cacan. L. pemvariolaan (Ig.Y.ferinentare memasak) Penapaian proteolipid susu oleh mikroorganisma yang menghasilkan banyak buih dan gelombang angin. penapaian (Ig. fermentation. fermentare memasak) Penghuraian anaenob bahan organik sepenti karbohidrat dan nitnogen kompleks oleh mikroorganisma tertentu. 40 . pempasteuran (Ig pasteurization. Proses mi. digunakan dengan meluas dalam industni pembuatan makanan dan b~han kimia. Louis Pasteur nama onang) Pendedahan sesuatu biasanya makanan kepada haba dengan suhu di antara 60 — 65°C selama 30 minit untuk membunuh mikroorganisma patogen dan yang tidak dipenlukan. haba. stormy ribut. pengautoaglutinatan (Ig autoagglutination. co-precipitation. vaccinus lembu) Proses men untik vaksin untuk mendapatkan keimunan tenhadap jangkitan tententu. pempekaan (Ig. sensus perasaan) Perlakuan tenhadap sesuatu untuk menjadmkannya peka. precipitat menghala) Pemendakan saW atau Iebihjenis onganisma oleh satujenis antibodi. agglatinare melekat bersama) Pengaglutinatan sel oleh autoaglutinin dalam serum sendini. penapaian ribut (Ig stormyfermentation. auto sendini. L. L. L. variolation.

L. anti lawanan. agglutinare melekat bensama) Pengaglutinatan eritrosit oleh darah yang berlainanjenis. nitrogen fixation) Penukanan nitrogen udara oleh miknoorganisma kepada garam nitrit dan nitrat. V. dengan menyuntikkan antigen berulang kali kepada individu yang berkenaan. 41 . isolate. penganimonia (Ig animonifying. genos menghasmlkan. inoculatio menyuntik) 1.Y. deterininare penentu) Bahagian antigen yang mencntukan kekhususan tindak halas antmgen-antmbodm. L. denitrijier. L. Y auto sendiri. penghiperiniunan (1g. agglulinare melekat bersama) Tindak halas di antara antibodi dengan antigen tak larut menyebabkan antigen berkenaan bergumpal. pengikatan nitrogen (Ig.pengautopekaan penginokulatan pengautopekaan (Ig. nitrum soda negatif) Bakteria yang melakukan denitnifikasi. immunis bebas) Peningkatan keimunan. 2. insula pulau) Mikroonganism~yang diperoleb melalui proses pemencilan. V. autosensitizatiori. de nyab. V. pengaglutinatan (1g. pendenitrifikasi (Ig. Ammoniakos berkaitan dengan Ainmon) Penghuraian sebatian onganik kompleks oleh mmknoonganisma untuk menghasilkan ammonia. L. agglutination. pencilan (1g. L. hyper benlebihan. Proses memasukkan inokulum ~kedalam perumah. hyperimmunization. Meletakkan atau memasukkan mikroorganisma di medium pertumbuhan. L. sensus penasaan) Pempekaan terhadap tisu itu sendiri. L. antigenic detenninant. hetero berlainan. pengheteroaglutinatan (Ig heteroagglutination. L. penentu antigen (Ig. L. penginokulatan (Ig inoculation.

pengkonjugatan (Ig conjugation. contaminatus menyentuh) Pencemaran oleh miknoonganisma yang tidak dikehendaki. Kaedah mi digunakan untuk membezakan organmsma berlainan strain. L. L. 42 . penyahjangkitan (Ig disinfection. L. dis pisah.pengkoaglutinatan penyahjangkitan pengkoaglutinatan (1g. immunis bebas. pengkontaminatan (Ig contamination. pentransjangkitan (Ig transfection. kulat. conjugatus penihal perkahwinan) Penggabungan di antara dua msogamet atau sel. serum cecairjennih. alga. L. L. L. ingestus membawa masuk) Pengambilan bahan makanan ke dalamjasad. pengimunotindasan (Ig immunosuppression.) Pengelasan organisma yang berasaskan kepada keantigenan dan tindak balasnya dengan antibodi tertentu. L. agglutinaremelekat bensama) Pengaglutinatan antigen dan antibodi homolog pada konpuskel haiwan yang berlainan. penicillus pensil) Enzim yang dihasilkan oleh baktenia tertentu untuk menghidrolis penisilin. infectus menjadi) Proses pemusnahan miknoonganisma. nitrifier. infectus menjadi) Prosesjangkitan sel oleh RNA atau DNA virus. protozoa. L. dan baktenia supaya sehahagian danipadajasad kromatin daripada satu sd benpindah ke sel yang lain. trans seberang. L. penitrit (ig. L. nitrum soda negatif) Kumpulan bakteria dalam famili Nitrobacteriaceae yang boleh mengoksidakan nitrit kepada nitrat. cobersama. pentipan serologi (Ig serological typing. co-agglutination. penicillin. penmsilin (Ig. pengingesan (Ig ingestion. penicillus pensil) Antibiotik yang dihasilkan oleh Penicillium dan Aspergillus tertentu yang benupaya merencatkan pentumbuhan sebahagian besar baktenia. suppressus menekan) Proses mengurangkan kesan tindak balas antigen-antibodi. L. pemsilinase (Ig penicillinase.

penyakit hitam (Ig. L. disesse penyakmt) Penyakit pada bebini yang disebabkan oleh Clostriidum nouyi tip B. /iverhati. Brill disease. A. penyakit kepala besar (ig bighead disease. A. Pada kuda gejalanya ialah osteofibiosis akibat keluarnya kalsium dan fosforan yang berlebihan. eritrosit. headfod kepala. Pada bebiri. Penyakit mi dikenalijuga sebagai demam afta. avis burung. Bang ahli sains. disessepenyakit) Penyakit ayam yang disebabkan oleh virus. disesse penyakit) Jangkitan tifus yang berulang-ulang. L. black hitam. penyakit hati besar unggas (1g. L. M. M. bigkuat. E. yang dmganti dengan gentian. 43 . yang boleh menyebabkan kematian. gejalanya berupa pembengkakan kepala dan leher. Di antara gejalanya termasuklah bengkak hati. disessepenyakit) Penyakit pada haiwan yang disebabkan oleh Clostridium spp. disesse penyakit) Penyakit pada manusia dan haiwan yang disebabkan oleh riketsia yang berbentuk kokus. S. terutamanya mulut dan celah kuku. muthr mulut. dan pertumbuhan tak normal pada sel neoplasma. F. akibat tisu hati yang telah dicederakan oleh protozoa Fasciola hepatica. L. £fo/ kaki.penyakit Bang penyakit kuku dan mulut penyakit Bang (1g. dan granulosit. disesse penyakit) Penyakit menular dan akut pada haiwan yang disebabkanoleh vims. L. S. avian biq liver disease. chlamysbaju luar. Gejala penyakit mi ialah air liur berbuih. L. V. atau mikoplasma. Gram-negatif dan anaerob obligat. bigkuat. rabis penyakit Bill! (Ig. penyakit kuku dan mulut (Ig foot and mouth disease. demam panas. Bang’s disease. penyakit anjing gila (ig rabies) lih. black disease. A. L. disesse penyakit) Penyakit pada lembu yang disebabkan oleh Brucelle abortus yang boleh menyebabkan kegugunan. penyakit klamidia (Ig chlamydialdisease. pembentukan vesikel pada membran mukosa. A. S.

magpie sejenis burung. piuria (Ig pyuria. F. serta sebagai sumber makanan dan penlmndungan. lungen panu-panu. L. host. 44 . haemorrhage haemorrhagic. plag (Ig plague V. peradangan (Ig. perwnah (1g. genos menghasilkan) Polisakanida yang dipercayai hasilan mikroorganisma yang boleh meningkatkan suhu badan. inflammatio membakan) Gerak balas tisu penumah terhadap kecedenaan. plasma bentuk) Unsur genetik luar kromosom yang tidak diperlukan untuk pertumbuhan. A. Y. S. vivium racun) Virus berselaput dan berbentuk ikosahednon serta peka kepada asid. farmer~c lungdisease. L. jangkitan atau kehadiran bahan asing. L. wabak bubon plasmid (Ig. p/agewabak) lih. haima danah) Pengalmran darah keluan dan salun darah. perat (Ig. rasa sakit dan meningkatnya bilangan limfosit. tengik perdarahan (Ig. kemenahan. pyros api. hospes tamu) Organisma yang digunakan oleh panasifsebagai tempat tinggalnya. pyros apm. pikornavirus (Ig picornavirus. V. plasmid. M. L. pirogen (Ig pyrogene/pyrogenic. V. Gejalanya berupa pentumbuhan granuloma yang menyeluruh dan fibrosis tisu peparu yang boleh mengganggu fungsi peparu dan boleh membawa maut. tetapi boleh mempengaruhi sifat sesuatu onganisma. ouron kencing) Kencing bernanah akibatjangkitan mikroorganisma. farme kandang. rancid) lih. Akibat peradangan menimbulkan gejala bengkak. inflammation. disesse penyakit) Alahan piilmonani akut yang disebabkan oleh spora kulat Micropol’tspora Jheni dan ‘l’herinoactinomyces vulgaris yang biasanya mencemar jerami. V.penyakit peparu petani plasmid penyakit peparu petani (Ig. Y.

poksvirus (Igpoxvirus. vivium nacun) Virus yang memiliki asid nukleus RNA. pneumolisin (Ig pneumolysin. V.pleuropneumonia provirus pleuropneumonia (Ig. poliomielitis (Ig. dan menyebabkan pneumonia. poliomyelitis. profaj 45 . pneumonic. A. profaj (Ig prophage. Gejalanya ialah lumen alveola benkahak. poliovirus (Ig poliovirus. phagein memakan) Bakteriofaj yang tidak aktif setelah menjangkiti baktenia. pneumokokus (Ig pneumococcus. V. pro sebelum. 2. vivium racun) Virus yang memiliki asid nukleus DNA dan boleh menyebabkan penyakit p0k pada ventebrat. atau cecairjennih sepenti vesmkel demam cacan. V. tidak berselaput. vivium racun) /ih. dan boleh menyebabkan penyakit polio. tetapi dalam keadaan tertentu dan sesuai. pocvesikel.~ L. bopeng atau vesikel kecil pada kulmt yang mengandungi nanah. V. polios pucat. kahak berfibrin. Gram-positif. p/euro nusuk. pok (Ig. S. L. pocvesikel) Capuk. L. pleuropneumonia. V. A. kokkos ben) Nama umum untuk baktenia dalam kumpulan diplokokus yang benbentuk sfena. Gejalanya ialah pneumonia. V. Radang pleura dan paru-paru. V. pro sehelum. Penyakit menulan pada lembu yang disebabkan oleh Mycoplasma mycoides. boleh menghasilkan zarah virus baru. polios pucat. pneumon panu-paru. pock. pneumon paru-panu) Hemolisin yang dihasilkan oleh pneumokokus. L. tindak balas imunologi atau fizikal atau agen kimia. provirus (Ig provirus. dan nadang pleura. S. pneuinon paru-panu) 1. berukuran lebih kurang 28 mu. pneumonia (ig. myelos som-som) Penyakit akut dan benjangkmt yang disebabkan oleh virus pada saraf tunjang sehingga memusnahkan neuron motor yang boleh menyebabkan susut badan dan lui~puh. pneumon paru-panu) Radang panu-panu yang disebabkan oleh pelbagai organisma. berbentuk ikosahedron. V.

pendarfioun. 46 . pseudo palsu. Gnam-negatmf yang ditemui di tanah. air dan di bahagian luka yang sepsis. Bebenapa spesies sahaja bensifat patogen kepada manusia. tuberculum tubenkel) Penyakit yang menyenupai tuberkulosis. pseudomonad. L. berbentuk batang. pseudotuberkulosis (Ig pseudotuberculosis. pseudo palsu. V. yang bersifat kekal asid. monad seunit) Baktenia safrofit. V.pseudomonad pseudotuberkulosis pseudomonad (Ig. yang disebabkan oleh Nacardia asternides.

rinovirus (Ig rinovirus. dan bersifat aerob dalam famili Rhizobiaceae. ulser pada membran mukosa dan gastrousus. bios nyawa) Baktenia Gram-negatif. Penyakit anjing gila. L. mata. vivium racun) Virus yang merniliki asid nukleus RNA. rhabdos batang.R rabdovirus (Ig rhabdovirus. L. Gejalanya ialah demam. berbentuk batang. pest wabak) Penyakit akut pada lembu. dan berupaya mengikat nitrogen atmosfera. vivium racun) Virus dalam kumpulan pikonnavirus. kambing dan kerbau yang disebabkan oleh virus. Y rhizo akar. lumpuh dan boleh membawa maut. rizobium (Ig rhizobium. dan mulut. rabeis gila) Penyakmt pada haiwan keluanga anjing. dan juga manusia yang disebabkan oleh virus. 47 . benselaput. dan dimningi dengan cinit-binit dan rembesan air hidung. Penyakit inijuga dikenali sebagai hidnofobia. histenia. Rizobium berada dalam nodul akar tumbuhan legum. berbentuk ikosahedron dengan ganispusatyang berukunan 70—75 mu. rabies. tak berselaput. L. yang memiliki asid nukleus RNA tetapi tidak boleh dmnyahaktifkan oleh eter. rabis (Ig. rinderpes (Ig rinderpest. reovirus. berbentuk peluru. Virus mi belum dapat dipastikan sama ada boleh atau tidak boleh membawa sebarangjangkitan. L. rider haiwan bertanduk. Gejalanya tenmasuklah ketmdaktenteraman mental. bensimetni pilin dan berukunan 60 x 225 mu. Virus mi boleh dipencilkan dan salun penafasan dan gastnousus manusia dan haiwan. vivium racun) Virus yang memiliki asid nukleus RNA. V. V. reovirus (Ig. Contohnya virus rabis dan stomatitis vesikel pada lembu.

Pada ibu yang hamil jangkitan mi boleh membawa kecacatan kongenital tenhadap bayi yang sedang dikandung. barber~crash. rubellus kemerahan) Penyakit benjangkit yang disebabkan oleh virus.ruam gunting rambut rubela ruam gunting rambut (ig. L. 48 . rubela (Ig. demarn panas dan ruam yang menyelunuh. rubella. harbajanggut. Gejala penyakit mi termasuklah selsema. Penyakit mi dikenalijuga sebagai campak German atau campak Penancis. radare tornpok merah) Radang pada muka tenutama sekali di kawasan cukuran akihat penggunaan gunting dan pencukur yang dicernari oleh rnikroorganisma. L.

plaga malapetaka) Wabak menular dan akut pada unggas yang disebabkan oleh virus.S. saprobusuk. sepsis. sarsina (Ig. dan boleh membawa maut. Gejala wabak mi ialah demam. sel germa (1g. L. sampar unggas (Ig fowl pest/fowl plague. ce/la bmlik kecil) Sel pembiak pada metazoa yang akan bergabung untuk menghasilkan satu jasad yang lengkap. safrofit fakultatif (Ig. S. 49 . V. sepsis (1g. sarcina. L. sarcina berkas) Bakteria dalam famili Peptococcaeceae. Y. germen tunas. infusismencurah ke dalam) Cecair yang mengandungi nutrien terlarut daripada pemprosesan hati dan digunakan untuk memperkaya medium pertumbuhan bakteria. pestis wabak. A. facultas kebolehan. rembesan air hidung. terutama organisma Bruce/la tertentu. sapro busuk.A . L. sepsis reput) Perihal luka yang telah dijangkiti oleh bakteria dan bernanah.facultative saphraphyte. seduhanhati (Ig.S safrofit (Ig saphrophyte/saprophytic. fuge/burung. Wabak inijuga merangkumi penyakit Newcastle. L. germ cell. phyton tumbuhan) Mikroorganisma yang mendapat makanan dengan cara mereputkan benda hidup yang telah mati dan bukan patogen. liverhati. berbentuk kokus dan biasanya ditemui bergugus empat. L. edema di bahagian kepala. livermnfusion. V. phython tumbuhan) Organisma yang dianggap sebagai safrofit tetapi dalam keadaan tertentu boleh hidup sebagai parasit. Sarsina bersmfat anaerob obligat dan boleh menapaikan laktosa.

septikos pembusukan. logos ilmu) Kajian tentang serum terutamanya tindak balas antigen-antibodi. anti lawanan A. L. Y. bodyjasad. syndrome satu haluan) Perihal kecacatan. symbiosis hidup bersama) Satu danipada pasangan mikroorganisma yang hidup secara simbiosis. atau melalui bahan yang telah dicemani oleh organisma mi. symbiont. whey airjernih) Cecair yang diperoleh apabila darah membeku. serologi (Ig serology/serologic. misalnya streptokokus dan stafilokokus. haima danah) Penihal kehadinan patogen dalam salur danah yang diiningi dengan demam. serum cecamrjennih. L. serum (Ig. Pertaliannya mungkmn saling menguntungkan kedua-dua spesies tersebut. Syphilus nama puisi) Penyakit kelamin yang menular yang disebabkan oleh bakteria Spirochaetepal/ida. siinbion (Ig. L. sifilis (1g. V. V. whey air jernih. simbiosis (Ig. L. denyutjantung yang tinggi dan ruam badan. L. L. V. seroterapi (Ig serotherapy. serofit (Ig serophyte. V. V. syphilis. deficiens kekurangan. atau melalui kandungan ibu yang dijangkiti oleh penyakit mi. therapia memulih) Perawatan atau perlindungan danipada sebanang jangkitan atau penyakit dengan menggunakan serum yang mengandungi antibodi terhadap organisma atau toksin yang menyebabkan penyakit yang berkenaan. L. phyton tumbuhan) Mikroorganisma dalam serum. purulentus nanah) Rembesan serum yang bercampur dengan nanah. antibody deficiency syndrome. Penyakmt mi diperoleh. symbiosis hidup bersama) Pertalian hidup di antara dua atau lebih mikroorgamisma yang berlainan spesies. whey airjennih.septisemia sindrom kedefisienan antibodi septisemia (Ig septicaemia. S. whey airjernih. serum. V. dan disebarkan melalui hubungan seks. sindrom kedefisienan antibodi (Ig. perencatan atau ketidakmampuan badan 50 . symbiosis/symbiotic. Serum berbeza daripada plasma kerana tidak mempunyai fibninogen. seropurulen (Ig seropurulent.

sirosis stafilolisin menghasilkan antibodi oleh limfosit. staphylolysin. dan diikuti dengan tisu gentian dan pencerutan organ yang tenlibat. spora rehat (1g. stafilin (1g. yang berfungsi membekukan darah. lysis memecahkan) Enzim yang dirembeskan oleh bakteria Staphylococcus s/ip. resting spore. stafilolisin (Ig. stafilokoagulase (Ig.V. kirrhos keperang-perangan) Keadaan organ yang tak normal disebabkan olehjangkitan atau keadaan fisiologi atau fizikal yang luar biasa. L. Keadan mi berpunca danipada pelbagai sebab seperti kekunangan serum imunoglobulin. A. sirosis (Ig. V. Gejalanya berupa pembentukan tisu yang berlebihan. spiramisin (Ig. 51 . spore. dan rintang terhadap keadaan persekitaran yang buruk. yang berfungsi melisiskan sel darah merah. Dalam persekitaran yang Sesuai spora boleh bencambah semula. coagulatio beku. spiramycin. V. V. ase en zim) Enzim yang dirembeskan oleh bakteria Staphylococcus s/ip. agamaglobulinemia dandisgamaglobulmnemia. dOrman. sepenti fenomena hipogamaglobulmnemia. S. staphylokinase. staphyte gugusan anggur) Lisogen yang dirembeskan oleh bakteria strain stafilokokus yang aktif. staphyte gugusan anggur. cirrhosis. stafilokinase (Ig. Enzim mi boleh mencernakan fibrin dan menghalang pembekuan darah. Stafilin boleh merencat pertumbuhan Coiynebacketrium diphtheriae. L. L. sporosbiji) Jasad pembiakan aseks yang terdiri daripada satu sel seperti kulat dan paku pakis. spora (1g. staphylocoagulase. raest diam. Y staphyte gugusan anggur. V. spira belitan) Antibiotik yang berasaskan struktun eritmisin yang dihasilkan oleh Streptomyces ambofaciens. ase enzim) Enzim yang dirembeskan oleh bakteria Staphylococcus spp. staphylin. sporos biji) Spora yang berdinding tebal. staphyte gugusan anggur.

streptos bengkok. sub bawah paras. sulfadiazine) Sebatian sulfonamida yang bersifat antibakteria dan digunakan untuk merawat berbagai-bagai jenisjangkitan. boleh menapaikan gula laktosa dengan menghasilkan asid laktik dekstroratori dalam famili Streptococcaceae. yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar ataupun dengan bantuan mikroskop cahaya. streptococcal. cultura tanaman) Kultur bakteria. kokkos ben) Kumpulan baktenia berbentuk bulat atau lonjong. atau virus yang disediakan atau diperoleh daripada kultur yang sedia ada. L. berkesan untuk merencatkan pertumbuhan baktenia Gramnegatif. sco-p pemerhati) Istilah yang merujuk kepada sesuatu yang halus. micro kecil. susu bak tall (Ig. sulfanilamida (Ig. streptomisin (Ig.streptokokus susu bak tali streptokokus (Ig. sulfanamide) Nama am untuk semua agen antibakteria yang mempunyai struktur asas para-aminobenzenasulfonamida. submicroscopic. ropy milk. submikroskopik (Ig. yang digunakan untuk merawat pelbagai jangkitan. mykes kulat) Antibiotmk yang dihasilkan oleh Streptomyces griseus. sulfadiazina (Ig. L. sulfapiridina (Ig sulfa/iyridine) Sebatian antibaktenia dalam kumpulan sulfonamida. kulat. Sulfanilamida juga dikenali sebagai para-aminobenzenasulfonamida. A. sulfonamida (Ig. Bahan mi banyak digunakan sebagai penindasjangkitan dermatitis herpetiformis. rap berlendir. Streptomisin digunakan dengan meluas untuk merawat penyakit tuberkulosis. V. tersusun Secara berpasangan dan berantai. sub bawah paras. larut dalam air. milk susu) Keadaan susu yang pekat berlendir bak tali akibat himpunan bahan kapsul Atcaligenes viscolatis. streptomycin. 52 . sulfanilamide) Sebatian hablur putih yang larut sedikit dalam air dan alkohol dan bersifat antibakteria. streptos bengkok. V. subkultur (Ig. sulfamidil atau sulfonammd P. S. subculture.

therapia memulih) Perawatan jangkitan dan penyakit. Perat terapi (Ig. Y. Gejala utamanya ialah otot menjadi tegang dan menggigil. L. termofili (Ig. therapy. termoduri termoduri (Ig. Y thermos paras) Bakteria yang boleh hidup tetapi tidak boleh membiak dalam persekitaran suhu yang tinggi. thermoduiy/therinoduric. tetanos tegang. tetanolysin. therinophile. Y. L. tetanospasmin (Ig. tetanos tegang) Perihal kepekaan yang tinggi pada neuroo tot akibat kekurangan kalsium serum. lysin membebaskan) Hemolisin yang dirembeskan oleh Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus. rancidus dinilai) Keadaan bahan yang berbau busuk akibat penghuraian bahan lemak oleh bakteria safrofit. tetany. I’.spasmosmenggigil) Hemotoksin yang dirembeskan oleh Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus. bd. dan bertindak liar kerana kehilangan akal. tetani (Ig. philos suka) Organisma yang boleh hidup dan membiak dalam persekitaran suhu yang tinggi. thermos paras. rancid. Keadaan mi dicirikan dengan gejala kebas dan menggigil pada tangan. tetanolisin (1g.T tengik (Ig. dan mulut. tetanospasmin. tetanus (Ig. 53 . Y. pada manusia dan haiwan yang ditularkan melalui luka. kaki. tetanus. Y. tetanos tegang) Penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani. tetanostegang.

toksoid tifoid (Ig. toksin (Ig. typhoid. toksikoid (Ig. Y. toxic. yang boleh menyebabkan keracunan atau kemudaratan kepada organisma lain. Y. toksoid (Ig. toxemia. Y.tetrakokus tetrakokus (Ig. oid menyerupai) Sesuatu bahan yang menyerupai toksin. toksofor (Ig. toxikon racun) Bahan mikrob atau yang dihasilkan olehnya. conjugation tube. dan protozoa. oid menyerupai) Bahagian toksin yang tidak menyebabkan keracunan tetapi masih berfungsi sebagai antigen. muntah. 54 . tirosidina (Ig. tyros keju. toxikon racun) Perihal kesan toksin atau bahan kimia lain yang beracun. dan demam. toxicoid. toxin. toksemia (1g. phore menghasilkan) Bahagian toksin yang aktif yang menyebabkan keracunan. tyrocidine. loya. genos menghasilkan) Keupayaan mikroorganisma menghasilkan toksin. toxikon racun. Y. tetra empat. toxikon racun. Y. yang digunakan untuk mengawal pelbagaijenisjangkitan kulat. Y. toxikon racun. me hablur putih) Antibiotik rangkaian peptida yang dihasilkan oleh Bacillus brevis. typhos demam) Penyakit yang disebabkan oleh Salmonella typhi pada manusia. Y. Y. bakteria. conjugatus perihal perkahwinan. flub pengkonjugatan (Ig. toxicogenic. toksik (Ig. Gejala utamanya ialah cirit-birit. toxikon racun. toksikogen (Ig. toxoid. melalui makanan dan minuman. yang berfungsi sebagai laluan bahan genetik daripada sel penderma ke sel penerima. tetracoccus. Y. haima darah) Perihal kehadiran toksin sampingan metabolisme atau protein tak normal atau bahan kimia beracun yang lain di dalam darah. tubus paip) Tiub yang terbentuk semasa penggabungan seks di antara dua sel. L. Y. toxophore. kokkos ben) Bakteria kokos dalam susunan empat. toxikon racun.

tuberculin. protos pertama) Sebatian protein daripada bakteria Mycobacterium tuberculosis. tuberculum bonjul kecil. tumour. 55 . tuberculum bonjul kecil) Tumbuhan yang menyerupai tuberkel. plasmin membentuk. tuberculum bonjul kecil) 1. L. 3. Batuk kering. osis keadaan berpenyakit) Penyakit yang disebabkan oleh protozoa Toxoplasma gondi. tuberkulin (Ig. tuberkulosis (Ig. Pr. tuberculosis. Y. tonsillitis. yang berlaku apabila sel kehilangan kebolehan untuk berhenti membahagi apabila bersentuhan dengan sel bersebelahan. Nama am untuk kutil yang kecil. toxikon racun. drogue herba kering. Gejala tuberkulosis ialah pembentukan tuberkel. dan akan menimbun. Y. tuberculate. tuberkel (Ig. Tu mur mungkin bersifat benigna atau malignan. L. Y. tuberculumbonjul kecil. L. tuberkuloprotein (Ig. tuberkulat (Ig. L. Nama am basilus tuberkulosis.L. tubercle. tonsilla tonsil. Y. toxikon racun. tonsilitis (Ig. Y. toxoplasmosis. L.toksoplasmin tumur toksoplasmm (Ig. tolerensi dadah (Ig. tolerantia sabar) Penihal kerintangan dadah yang wujud akibat pendedahan yang berulang-ulang terhadap dadah tersebut. plasmin membentuk) Antigen protozoa Toxoplasma yang digunakan untuk mengesan kehipenpekaan toksoplasmosis. itis radang) Radang tonsil yang benpunca daripada pelbagai sebab. Kadangkadang disebabkan olehjangkitan baktenia. tuberculum bonjul kecil) Tuberkuloprotein yang digunakan untuk menentukan kepekaan individu terhadap basilus tuberkel. tuberculoprotemn. toxoplasmin. tumourbengkak) Bengkak atau pertumbuhan tak normal. osiskeadaan berpenyakit) Jangkitan akut atau kronik yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis pada paru-paru atau sebarang organ lembut haiwan dan manusia. 2. tumur (Ig. Nodul sel yang tumbuh akibat tuberkulosis. L. toksoplasmosis (Ig. L. tak selera makan. dan susut badan. drug tolerence.

ulcus luka) Luka terbuka dan terhad pada lapisan epitelium kulit dan membran mukosa gastrousus. 56 . ulcer. L.U ulser (Ig.

virus dan niketsia hidup. vaccinus lembu) Vaksin yang mengandungi baktenia hidup yang telah diatenuat. bakterion kayu kecil. vaksinoid (1g. vacciniola. L. vaccinus lembu) Bahan yang bersifat vaksin. A. vaccine. vaccinus lembu. L. L. Gejalajangkitan mi ialah pertumbuhan papul dan pastul di bahagian tetek dan puting susu. vaksiniola (1g. A. life hidup. vaccinus lembu) Vaksin yang mengandungi virus hidup yang telah diatenuat. L. valcsin (1g. L. vaccinus lembu) Vaksin yang mengandungi mikroorganisma seperti bakteria. Y. varius pelbagai) lih.V vaksigen (Ig. life vaccine. vaccinus lembu) Sediaan yang terdiri daripada mikroorganisma sepenti virus dan baktenia yang telah dibunuh atau diatenuat. S. vaccinia. vaccinoid. life bacterial vaccine. life hidup. cacar 57 . L. L. L. vaccigenous. oid menyerupai) Pertumbuhan yang bersifat vaksinia. vaksinia (Ig. L. S. Istilah mi juga merujuk kepada bahagian protein mikroorganisma yang boleh merangsang pengeluaran antibodi yang berkaitan. L. vaccinus lembu) Vesikel sekunder yang timbul selepas pemvaksinan. vaksin bakteria hidup (Ig. variola. vivium racun. life vaccine. life hidup. variola (1g. dan telah diatenuat. vaksin virus hidup (Ig. A. S. vaksin hidup (1g. vaccinus lembu) Cacar lembu yang menular dan boleh berjangkit kepada manusia.

variola major. L. lagein bertutur) Kajian tentang struktur. dan un tentinggal di dalam nahim semasa benanak. Y.variola major virus ensefalitis ekuin variola major (Ig. encephalos otak. Y. dual-host virus. oid menyerupai) Virus yang tidak berkapsid tetapi masih boleh bersifat sebagai agen jangkitan. variola minor. variola minor (Ig. pertumbuhan. viraemia. L. vivium racun. L. L. varius pelbagai. Virus hidup sebagai parasit obligat di dalam sel perumah hidup. virology. L. L. vibriosis. equine-encephalitis virus. virologi (Ig. L. vivium racun. kambing dan kambing bebiri. L. varius pelbagam) Menujuk kepada benbagai-bagai jenis cacar. vibro bengkok. virus ensefalitis ekuin (Ig. dan kebanyakannya hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. vivium racun) Virus yang memiliki dua perumah yang berasingan. equinos kuda. vivium racun) Agenjangkitan yang halus dengan garis pusat di antara 10— 250 nm. varius pelbagai. virus dua perumah (1g. vivium racun. viriolus (Ig. kepatogenan dan pembiakan virus. L. boleh menyebabkan kegugunan anak. dualis dua. vibnosis (Ig. fisiologi. major besar) Cacan malignan. viroid (1g. L. Y. virulen (Ig. virulent. metabolisma. minor kunang) Cacan yang tidak malignan. hospes tetamu. vivium racun) Jangkitan ensephalomielitis pada kuda dan keldai yang disebabkan 58 . haima darah) Perihal virus dalam salur darah. osis keadaan berpenyakit) Jangkitan yang disebabkan oleh Vibrio fetus pada lembu. virulentus penuh dengan racun) Perihal patogen yang membawa kesan yang buruk atau yang mudanat kepada perumah. viroid. variolus. viremia (Ig. L. L. Agen mi terdini daripada kelongsong kapsid yang di dalamnya terdapat asid nukleus DNA atau RNA. virus (Ig. virus/viral. Akibat jangkmtan i.

L. virus lisis (Ig. vivium nacun) Virus yang boleh membantu virus cacat untuk membiak. dan boleh membawa maut.virus liar virusid oleh virus yang disebankan oleh nyamuk dan kutu. L. virucidal/virucide. L. lytic virus. L. 59 . street virus. vivium racun) Bakteniofaj virulen. A. vivium nacun) Virus yang menyebabkan rabis yang dipenoleh daripada anjing atau sebanang haiwan yang telah dijangkiti virus mi. vivium racun. virus pembantu (Ig. Y. Gejalajangkitan mi ialah demam. virus liar (Ig. helper virus. lysis memecahkan. helpen menolong. L. stratejalan. virusid (Ig. S. kecacatan deria sanaf. caedare membunuh) Agen yang menencat atau memusnahkan pentumbuhan virus.

w wabak (Ig. epidemic. bobunic plague. terutamanya di bahagian pinggang. epidemois di antara manusia) Jangkitan yang meningkat di atas panas normal. wabak bubon (Ig. yang melibatkan sebahagian besar penduduk di kawasan yang tenlibat. Gejala jangkitan mi ialah kelenjan limpa bengkak. fugel burung. saxnpar unggas 60 . A. L.fowl plague. bubu bengkak di pinggang. plaga malapetaka) lih. Y. wabak unggas (Ig. L. plaga malapetaka) Wabak yang disebabkan oleh jangkitan Pasteurella pastis pada manusia dan tikus. S.

zoonosis. Y zoion haiwan. osis keadaan berpenyakit) Penyakit haiwan yang boleh berjangkit kepada manusia.z zoonosis (Ig. 61 .

.

DAFTAR ISTILAH BIOLOGI (MIKROBIOLOGI) BAHASA INGGERIS BAHASA MALAYSIA - Bahasa Inggeris abacteria accelerated death phase actinobacillosis adenovirus adjuvan t aerobe aerobic plate count African swine-fever agar count agglutination agglutinin agglutinogen agglutinoid ammonif~’ing amphotericin. ampicillin anaemia anaerobe/anaerobic anaerobic plate count antagonism antagonist anthrax antibiosis antibiotic antibody deficiency syndrome antigen antigenic determinant antiglobulin Bahasa Malaysia abakteria fasa kematian tercepat aktinobasilosis adenovirus adjuvan aerob kiraan plat aerob demam babi Afrika kiraan agar-agar pengaglutinatan aglutinin aglutinogen aglutinoid pengammonia amfoterisin ampisilin anemia anaerob kiraan plat anaerob antagonisme antagonis antraks antibiosis antibiotik sindrom kedefisienan antibodi antigen penentu antigen antiglobulin 63 .

Bahasa Inggeris antisepsis antiseptic antiserum antistreptokinase antistreptolysin antitoxin antiviral/antivirus aplasia/aplastic apthous arbovirus/arborvirus arthrospore ascogonium asepsis aureomycin autoagglutination autoantibody autoantigen autolysis autosensitization autotoxin autovaccine auxospore auxotroph avian biq liver disease avian diphtheria avirulent bacillaemia/bacillemia bacillary white diarrhoea Bacille Calmette Guerin bacillicide bacilliform bacilluria bacillus bacitracin bacteria bacterial lawn bacteriemia/bacteriaemia bacterin Bahasa Malaysia antisepsis antiseptik antiserum antistreptokinase antistreptolisin antitoksin antivirus aplasia aptus arbovirus artrospora askogonium asepsis aureomisin pengautoagiutinatan autoantibodi autoantigen autolisis pengautopekaan autotoksin autovaksin auksospora auksotrof penyakit hati besar unggas dzfteria unggas avirulen basilemia cirit-&irit putih basilus Bacille Calmette Guerin basilisid basilzform basiluria basilus basitrasin bakteria halaman bakteria baktertmia bakterin 64 .

Bahasa Inggeris bacteriochlorine bacteriochlorophyll bacteriocidin bacteriod bacteriologist bacteriOlogy bacteriolysin bacteriolysis/bacteriolytic bacteriophage bacteriostasis bacteriostatic bacteriotoxin bacteriotropin bacteriouria bacterioviridin Bang’s disease barber’s rash bartonellosis biflagella bighead disease black disease blackwater fever blastophore bobunic plague botulism boutonneuse fever bovine pasteurellosis Brill disease broth brucellergen brucellosis cancer candling egg canicola fever canine hysteria canine venereal granulomata capsid capsomere Bahasa Malaysia bakterioklorin bakterioklorofil bakteriosidin bakteriod ahli bakteriologi bakteriologi bakteriolisin bakteriolisis bakteriofaj bakteriostasis bakteriostatik bakteriotoksin bakteriotropin bakteriouria bakterioviridin penyakit Bang ruam gunting rambut bartonelosis biflagelum penyakit kepala besar penyakit hitam demam air hitam blastofor wabak bubon botulisme demam butoneus pasteurelosis bovin penyakit Brill kaldu bruselergen bruselosis barah pelilinan telur demam kanikola histeria kanin granuloma venereal kanin kapsid kapsomer 65 .

Bahasa Inggeris capsule carcinogen carcinogenesis carcinology carcinoma/carcinomatous carcinomatosis catalase chemoantigen chickenpox chickenpox chlamydial disease chloramphenicol choler chronic cirrhosis clostridium cloudy swelling co-agglutination co-precipitation coagulase coccidiodomycosis coccidioidin coccidiomycosis coccidiosis coccobacillus coccoid colibacillemia colibacillosis colibaciluria coliform coliphage colipyuria colistin colistin collagenase colony complement fixing complement Bahasa Malaysia kapsul karsinogen karsinogenesis karsinologi karsinoma karsinomatosis katalase kemoantigen cacar air cengkering penyakit kiamidia kioramfenikol kolera kronik sirosis klostridium bengkak kabus pengkoaglutinatan pemendakan bersama koagulase koksidiodomikosis koksidioidin koksidiomikosis koksidiosis kokobasilus kokoid kolibasilemia kolibasilosis kolibasiluria koliform kohfaj kolipiuria kolistin kolistin kolagenase koloni ikatan pelengkap pelengkap 66 .

Bahasa Inggeris conglutination fenomena conjugant conjugation conjugation tube contact dermatitis contagious contagious pastular dermatitis contagium contaminate contamination continuous culture coronavirus culture cured meat cytopathic effect (CPE) death phase deep culture dengue denitrification denitrifier denitrif~iingbacteria diagnosis dicoccous digenesis dihydrostreptomycin dikaryote diphasic diphtheria disinfect disinfectant disinfection distemper drug drug tolerence dual-host virus Ducrey’s bacillus eczema enchondroma Bahasa Malaysia fenomina pengkonglutinatan konjugan pengkonjugatan tiub pengkonjugatan dermatitis sentuh menular dermatitis pastula menular kontagium kontaminat pengkontaminatan kultur selanjar koronavirus kultur daging terolah kesan sitopati (CPE) fasa mati kultur dalam denggi denitrifikasi pendenitnfikasi bakteria denitnfikasi diagnosis dikokos digenesis dihidrostreptomisin dikariot dw~fasa d~Jitha nyahjangkit bahan penyahjangkit penyahjangkitan distemper drug tolerensi dadah virus dua perumah basilus Ducrey ekzema enkondroma 67 .

Bahasa Inggeris endemic endometritis endospore endotoxin endotoxoid enterotoxaemia enterotoxin enterovirus eosinophilic epidemic tremor epidemic equine-encephalitis virus exconjugant exenic culture exotoxin facultative facultative parasite facultative saphrophyte farmer’s lung disease fermentation festidious microorganism fibrinolysin flagellum focal infection food poisoning foot and mouth disease fowl pest/fowl plague fowl plague gangrene germ cell germ germicide glanders gonococcus gonorrhea Gram-negative gram-positive gram-variable Bahasa Malaysia endemik endometritis endospora endotoksin endotoksoid entrotoksemia enterotoksin enterovirus eosinofil gegar wabak wabak virus ensefalitis ekuin ekskonjugan kultur akseni eksotoksin fakultatzf parasitfaku Itat if safrofitfakultatif penyakit peparu petani penapaian mikroorganisma cerewet fibrinolisin fingelum jangkitanfokus keracunan makanan penyakit kuku dan mulut sampar unggas wabak unggas gangren sel germa kuman germisid glanders gonokokus gonorea Gram-negatif Gram-positif Gram-vartabel 68 .

haemorrhagic haemotoxin hay fever helper virus herpes herpes simplex herpesvirus heteroagglutination heteroagglutinin heteroantigeri hiperimmune host hyperimmunization immune opsonin immunogen immunosuppression impression smear inclusion body infection infective dose inflammation influenza ingest ingestion innoculum inoculation iron bacteria Bahasa Malaysia gramisidin baktena sulfur h~jau hematolisis hematofaj hematotoksin hematuria hemoglobinemia hemoglobinuria hemolisin hemolisis hemofilus Ducrey perdarahan hemotoksin demam jerami virus pembantu herpes herpes simpleks herpesvirus pengheteroaglutinatan heteroaglutinin heteroantigen hiperimun perumah penghiperimunan o~psoninimun imunogen pengimunotindasan lumuran penekanan jasad rangkuman jangkitan dos kesan peradangan influenza inges pengingesan inokulum penginokulatan bakteriaferum 69 .Bahasa Inggeris gramicidin green sulphur bacteria haematolysis haematophagous haematotoxin haematuria haemoglobinemia haemoglobinuria haemolysin haemolysis/haemolytic haemophilus Ducrey haemorrhage.

Bahasa Inggeris isolate isolation jail fever jaundice Kafir pox Kahn antigen kedani fever latent infection leprosy leprosy lesion lethal life bacterial vaccine life vaccine life vaccine liver infusion lockjaw logarithmic death logarithmic phase luminous bacteria lysin lysogeny lytic virus male-specific bacteriophage malignant meningococcal meningitis meningococcus microbe microbicidal microbiology microbiota micrococcus microorganism microphage/microphagic/ microphagous mumps mycobacterial myxovirus Bahasa Malaysia pencilan pemencilan demam penjara jaundis cacar Kafir antigen Kahn demam kedani jangkitan pendam kusta leprosi lesion maut vaksin bakteria hidup vaksin hidup vaksin virus hidup seduhan hati kancing gigi kematian logoritma fasa logaritma bakteria berkilau lisin lisogeni virus lisis bakteriofaj khususjantan malignan meningitis meningokokus meningokokus mikrob mikrobisid mikrobiologi mikrobiota mikrokokus mikroorganisma mikrofaj beguk mikobakteria miksovirus 70 .

Bahasa Inggeris necrobacillosis neurotoxin nitrifier nitrogen fixation obligate off odour orthomyxovirus papovavirus paracoccidiodal paracoccidioidomycosis paramyxovirus parasite parvovirus pasteurization pathogen pathogenesis pathology penicillin penicillinase phage phage ghost phagocyte phagocytic index phagocytin phagocytosis phagolysis phagosome photobacteria picornavirus plague plasmid pleuropneumonia like organism pleuropneumonia pneumococcus pneumolysin pneumonic pock Bahasa Malaysia nekrobasilosis neurotoksin penitrit pengikatan nitrogen obligat luar bauan ortomiksovirus papovavirus parakoksidioid parakoksidioidomikosis paramiksovirus parasit parvovirus pempasteura patogen patogenesis patologi penisilin penisilinase faj hantuanfaj fagosit indeksfagosit fagositin fagositosis fagolisis fagosom fotobakteria pikornavirus plag plasmid organisma bak pleuropneumonia (PPLO) pleuropneumonia pneumokokus pneumolisin pneumonia pok 7~ .

Bahasa Inggeris poliomyelitis poliovirus poxvirus prophage provirus pseudomonad pseudotuberculosis pus putrefaction pyrogene/pyrogenic pyuria rabies rabies rancid rancid relapsing fever reovirus resting spore rhabdovirus rhizobium rinderpest rinovirus ropy milk rubella saphrophyte/saprophytic sarcina sensitive sensitization sepsis septicaemia serological typing serology/serologic serophyte seropurulent serotherapy serum hepatitis serum sewage gas Bahasa Malaysia poliomielitis poliovirus poksvirus profaj provirus pseudomonad pseudotuberkulosis nanah pembusukan pirogen piuria penyakit anjing gila rabis perat tengik demam berulang reovirus spora rehat rabdovirus rizobium rinderpes rznovirus susu bak tali rubela safrofit sarsina peka pempekaan sepsis septisemia pentipan serologi serologi serofit seropurulen seroterapi hepatitis serum serum gas kumbah 72 .

Bahasa Inggeris smallpox smear spiramycin spore staphylin staphylocoagulase staphylokinase staphylolysin sterile stock culture stormy fermentation streak street virus streptococcal streptomycin subculture submicroscopic sulfadiazine sulfanamide sulfanilamide sulfapyridine suspension culture symbiont symbiosis/symbiotic syphilis tetanolysin tetanospasmin tetanus tetany tetracoccus therapy thermodury/thebmoduric thermophile three day fever tonsillitis toxemia toxic toxicogenic toxicoid Bahasa Malaysia cacar lumuran spiramisin spora stafilin stafilokoagulase stafilokinase stafilolisin mandul kultur stok penapaian ribut coretan virus liar streptokokus streptomisin subkultur submikroskopik sulfadiazina sulfonamida sulfanilamida sulfapiridina kultur ampaian simbion simbiosis sifilis tetanolisin tetanospasmin tetanus tetani tetrakokus terapi termoduri termofili demam tiga han tonsilitis toksemia toksik toksikogen toksikoid 73 .

Bahasa Inggeris toxin toxoid toxophore toxoplasmin toxoplasmosis transfection transmission tubercie tuberculate tuberculin tuberculoprotein tuberculosis tuberculosis tumour typhoid tyrocidine ulcer vaccigenous vaccination vaccine vaccinia vacciniola vaccinoid variola major variola minor variola variolation variolus vibriosis viraemia viroid virology virucidal/virucide virulent virus/viral wooden tongue yellow fever zoonosis Bahasa Malaysia toksin toksoid toksofor toksoplasmin toksoplasmosis pentransjangkitan penghantaran tuberkel tuberkulat tuberkulin tuberkuloprotein batuk kering tuberkulosis tumur tifoid tirosidina ulser vaksigen pemvaksinan vaksin vaksinia vaksiniola vaksinoid variola major variola minor variola pemvariolaan viriolus vibriosis viremia viroid virologi virusid virulen virus lidah kayu demam kuning zoonosis 74 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful