KAMUS BIOLOGI

M IKROBIOLOGI

KAMUS BIOL0 GI MIKROBIOLOGI Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur 1990 .

dan dengan apa-apa cara pun sama ada secara elektronik. Mukim Perindustrian PKNS Ampang/Hulu Kelang Selangor Darul Ehsan Harga: $5.00 . atau lain-lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah.1345-7 Cetakan Pertama 1990 © Hakcipta Dewan Bahasa dan Pustaka 1990 Hakcipta terpelihara. fotokopi. mekanik rakaman. Diatur Huruf oleh : Ultimate Print Muka Taip Teks: New Baskerville Saiz Taip Teks: 10/12 poin Dicetak oleh Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka Lot 1037. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.KK576-4471-4101 15BN983-62. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian isi kandungan kamus mi dalam sebarang bentuk.

Sulong Ahmad Haji Kamaruddin V .SIDANG PENYEJSUN Editor Othman Ismail (Ketua) Halimah Haji Ahmad Editor Penyelaras Dr. Baharuddin Salleh Penyusun Dr.

.

KANDUNGAN Kata Pengantar Pendahuluan Panduan Menggunakan Kamus Kamus Biologi: Mikrobiologi ix xi mi xiii 1 — 61 — Daftar Istilah Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia - 63 74 Vii .

.

Mudah-mudahan kamus mi dapat membakukan peuggunaan istilah Mikrobiologi dan memberikan manfaat kepada para pelajar dan orang ramai yang menceburkan din di dalam bidang mi atau mereka yang ingin mengetahui ilmu di dalam bidang mi khususnya. Majlis mi telah merangka penerbitan kamus istilah Sains Asas . Fizik. dan Matematik dengan menentukan entri bidang-bidang mi menurut subbidangnya terlebih dahulu sebelum diterbitkan oleh negara masing-masing. melaluijawatankuasa Istilah Biologi Antara Universiti (JIBAU) telah menakrifkan entri istilah yang telah disepakati oleh ketiga-tiga negara itu dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang menjadi urusetia JKTBM. Baharuddin Salleh selaku Editor Penyelaras. dan Dr. Terima kasih juga ditujukan kepada &emua yang terlibat dengan penerbitan kamus mi. Sehubung dengan itu. dan sejak tahun 1983 Majlis mi telah membincangkan entri subbidang.Biologi. Pada kesempatan in saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada sidang penyusun yang diketuai oleh Encik Othman Ismaii selaku Ketua Editor. bidang-bidang tersebut. Prof. Kimia. Madya Dr. Kamus mi memuatkan lebih kurang 423 kata masukan istilah Mikrobiologi yang telah diputuskan pada Sidang Ke-24 Mabbim. Puan Halimah Haji Ahmad selaku Editor. ix . Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia (JKTBM) yang mewakili Malaysia ke Majlis tersebut. Sulong Ahmad Haji Kamaruddin selaku Penyusun yang telah berusaha bersungguh-sungguh menangani kamus mi sehingga selesai.KATA PENGANTAR Dengan terbitnya Kamus Istilah Biologi: Mikrobiologi mi hermakna bertambah sebuah lagi kamus istilah Sin Kamus Istilah Mabbim yang dirangka oleh Majlis Bahasa Brunei DarussalamIndonesia-Malaysia (Mabbim).

Noor Ketua Pengarah. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 1 Februari 1990 x .dan dapat rneningkatkan pembinaan dan pegembangan bahasa kebangsaan kita amnya. HajiJumaat bin Dato’ Haji Mohd.

1984.). S. Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia (JKTBM) melalui Dewan Bahasa dan Pustaka dan anggota Jawatankuasa Istilah Biologi Antara Universiti (JIBAU) telah bekerjasama menanganinya sehingga seiesai dan dapat diterbitkan. 1984. Science and Technology Dictionary. Paker. hanya pada tahun 1989 dapat dimulakan pengeditan kamus mi dan diterbitan pada tahun mi. New York: McGraw-Hill Book Company. P. Penerbitan Kamus mi merupakan langkah memantapkan istilah yang telah terbentuk seperti yang terdapat pada buku-buku istilah yang pernah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Untuk tujuan itu.PENDAHULUAN Syukur alhamdulillah diucapkan ke hadrat Ilahi kerana hanya dengan izin-Nyajuga Kanius Istilah Biologi: Mikrobiologi mi dapat diselesaikan penyusunannya dalam bentuk seperti yang dipaparkan mi. New York: McGraw-Hill Book Company. Edinburg: Chambers Ltd. xi .). Sewaktu penyusunan dan pengeditan kamus mi dilakukan beberapa buah buku telah digunakan. antaranya ialah: Collocott. McGraw-Hill Dictionary ofBiology. Dictionary of Scient~fic and Technical Terms. (ed.C. Walau bagaimanapun beberapa entri telah digugurkan kerana difikirkan hanya kata masukan yang khusus sahaja dalam subbidang Mikrobiologi dimasukkan. Oleh sebab Mabbim telah menetapkan yang bidang biologi dibincangkan menurut subbidangnya. Disebabkan beberapa hal yang tidak dapat dielakkan. T. _____ 1984. Usaha penyusunan kamus mi sebenarnya sejajar dengan keputusan Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim) yang sebelum 3 November 1987 dikenali sebagai Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) berhubung dengan kamus istilah. (ed. JIBAU telah memutuskan untuk menerbitkan istilah subbidang Mikrobiologi.

1976. 1974. Puan Halimah Haji Ahmad selaku Editor dan para Pegawai yang terlibat dengan penyediaan dan penerbitan Kamus mi. dan kerana itu mungkin saja terdapat kelemahan dan kekurangan baik dalam aspek ketuntasan pemilihan entri istilah mahupun dalam aspek kecermatan penyusunannya. Katherine M. Walaupun kamus mi sudah dapat ditatapi oleh pengguna dan pembaca tetapi ilmu sentiasa berkembang. Henderson ‘sDictionary of Biological Tenns. Asas Mikrobiologi dengan Penggunaannya (Terjemahan) DBP. Saunders. Baharuddin Salleh selaku Editor Penyelaras. Handbook of Histology. 1982. Brock. New York: McGraw-Hill Book Company. Dorland~c Illustrated Medical Dictionary. Brock. Madya Dr. Tokyo: Igaku Shoin Ltd. W. 1989.. Maklum balas yang membina daripada pelbagai pihak sangat dialu-alukan agar dalam usaha kami selanjutnya kelemahan dan kekurangan dapat diatasi. Sulong Ahmad Haji Kamaruddin selaku Penyusun.. Dr. Ward. A. (9th Edition). Othman Ismail Ketua Editor Kuala Lumpur 1 Februari 1990 xii . K. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Essex: Longman. B. (25th Edition).Sandra Holmes. Thomas D. David M. Stiles.

. Contohnya: anemia (Ig. dan dimuatkan juga sebagai kata masukan tetapi dirujuksilangkan kepada istilah yang dianjurkan.cholera) . Y. kata majmuk atau frasa. bacteria. muntah. Istilah yang ditakrifkan dalam kamus in baik yang berbentuk kata dasar. tisu kering. xiii .PANDUAN MENGGUNAKAN KAMUS IN! Panduan mi disesuaikan daripada “Pedoman Umum Penulisan Draf Kamus Khusus”yang dijadikan pegangan sewaktu menyusun kamus mi. Semua kata masukan di dalam kamus mi dalam bahasa Malaysia dan diberikan padanannya dalam bahasa Inggeris serta asal usulnya (jika ada) di daiam kurungan dengan menggunakan huruf condong. a— tanpa. semuanya diperlakukan sebagai kata masukan yang tersendiri dan dimuatkan mengikut urutan huruf pertamanya. Istilah yang tidak dianjurkan itu dimuatkan pada akhir takrif tersebut. takrifnya diberikan pada istilah yang dianjurkan penggunaannya. Y. Contohnya: kolera (Ig. anaemia. dan otot memulas. anti lawanan. bacteriologist) 3. genos menghasilkan) abli bakteriologi (Ig. 1’. haima darah) baktena (Ig. antigen. bakterion kayu kecil) 2. Contohnya: antigen (Ig. Kata Masukan 1. kata terbitan.. Jika terdapat istilah yang bersinonim.

tuberculosis. 2. tak selera makan. cholera) lih. L. osis keadaan berpenyakit) pembentukan tuberkel.. dan susut badan.. L.. kelainan takrif itu dinyatakan dengan angka Arab tebal. tuberculum bonjul kecil.. Contohnya: tuberkel (Ig. tubercl.. tuberculum bonjul kecil) 1. Kata masukan yang takrifnya berbilang. Batuk kei-ing. Contohnya: tuberkulosis (Ig. 2. 3. kolera Takrif Semua takrifdiberikan selepas padanan bahasa asing dengan menggunakan huruf biasa.e.Taun taun (ig. Jenis Hurufdan Tanda Baca HurufTebal Huruftebal digunakan untuk menandai perkara yangberikut: a) b) Semua kata masukan. Istilah sinonim yang dimuatkan pada akhir takrifsesuatu kata masukan.. 2. Contohnya: 00000 (Ig. Y. oooo) 00000 bd. c) Istilah bandingan atau istilah rujukan yang dimuatkan pada akhir takrif sesuatu kata masukan. Huruf Condong Huruf condong digunakan dalam hal-hal yang berikut: xiv .

Contoh DNA. E. L.. bd. Ig. b) Singkatan Singkatan A. khusus yang digunakan di dalam kamus mi. dli. Tanda kurung bulat juga digunakan untuk menandai singkatan umum bagi sesuatu istilah pada sesuatu kata masukan kamus. Anglo Saxon bandingkan Inggeris Latin lihat Middle English Perancis Yunani Singkatan/simbol yang sudah lazim digunakan di dalam Sesuatu bidang ilmu. Y. S. 2. lih. M. Arahan seperti lih. dan °C. bd. RNA. Btu/ft 3.a) b) 3. Tanda Kurung Bulat a) Tanda kurung bulat digunakan untuk menandai padanan bahasa Inggeris pada kata masukan serta asal-usulnya. xv . Padanan istilah dalam bahasa asing pada entri istilah. Pr.

.

adjuvant. adenovirus (Ig. Mikroorganisma tertentu. aglutinin (Ig. Y. bios nyawa) Organisma yang memerlukan oksigen bebas untuk melakukan respirasi. anaerob. agglutinoid. aglutinoid (Ig. L. bacterion kayu kecil. agglutinare melekat bersama) Aglutinin yang hanya boleh bergumpal dengan antigen homolognya tetapi tidak menjalani pengaglutinatan ahli bakteriologi (Ig. agglutinin. adjuvan (Ig. agglutinare melekat bersama) Antigen yang merangsang penghasilan aglutinin apabila dimasukkan ke dalam badan haiwan. L. Y. aden kelenjar. logos ilmu) Orang yang mengkaji tentang bakteria. adenovirus. adjutare menolong) Bahan yang meningkatkan keberkesanan antigen tetapi bukan bersifat antigen. bacterion kayu kecil) Keadaan yang bebas daripada bakteria. agglutinogen. a. dan haiwan peringkat tinggi termasuk dalam golongan mi. 1 . vivium racun) Kumpulan virus yang menjangkiti salur pernafasan atas. Y. Virus mi tidak begitu virulen jika dibandingkan dengan virus influenza.A abakteria (Ig. L. Bd. agglutinare melekat bersama) Antibodi khusus yang menyebabkan protein bakteria tertentu melekat di antara satu dengan yang lain untuk membentuk gumpalan. aglutinogen (Ig. Pr. bacterzologist. abacteria. tumbuhan.tanpa. aerobe. aer udara. aerob (Ig. L. Y.

antibiotik (Ig. haima darah) Gejala yang berlaku kerana kekurangan sel darah merah dalam darah. antagonisme (Ig. Y.tanpa. ampisilin (Ig. Keadaan mi menyebabkan darah kurang berupaya mengangkut oksigen yang secukupnya untuk keperluan badan. actinobacillosis. antagonistes lawanan) Bahan atau organisma yang berantagonisme. amphoteros kedua-dua) Antibiotik antikulat yang dmhasilkan oleh Streptomyces nodosus. a. Dengan itu. a.tanpa. ampicillin) Antibiotik separa sintetik yang dihasilkan melalui pengubahsuaian kimia penisilin. anemia (Ig. amphotericin. atau kerana kekurangan hemoglobin dalam sel darah merah. Ampisilin merencat pembentukan dinding sel bakteria. antagonistes lawanan) Pertalian di antara dua organisma. antagonist. Y. antibiotic. Y. antibiosis. apabila satu organisma membahayakan yang satu lagi. antagonis (Ig. anaerobe/anaerobic. Y anti lawanan. antagonism. dan digunakan untuk terapi sistemik. bios nyawa) Bahan yang dihasilkan oleh mikroorganisma. bios nyawa) Perencatan salah satu organisma akibat tindakan antibiotik yang dihasilkan oleh organisma yang satu lagi. Y. Y. anaerob (Ig. tisu akan kekurangan oksigen dan badan menjadi sangat lemah. penyakit mi menyebabkan gejala ‘lidah kayu’ yang boleh membawa maut. Y. Misalan anaerob ialah bakteria denitrifikasi. aerudara. bios nyawa) Organisma yang tidak memerlukan oksigen bebas untuk melakukan respirasi. bacillus kayu) Penyakit yang biasanya menyerang tisu lembut pada lembu yang disebabkan oleh hakteria genus Actinobacillus.aktinobasilosis antibiotik aktinobasilosis (Ig. L. Penyakit mi jarang berjangkit kepada manusia. anaemia. Pada lidah. anti lawanan. aktis pancaran. antibiosis (Ig. amfoterisin (Ig. Y. dan berupaya 2 . Ampisilin dihasilkan oleh kulat Penicillum tertentu.

sama ada secara penyuntikan antigen ke dalam badan atau jangkitan Semula jadi. strep berbentuk rantai. asid borik. kinase enzim) Antibodi yang meneutralkan kesan enzim streptokinase. anti tawanan. anti lawanan. antigen (Ig. Antibodi yang mengikat dan memendakkan globulin. Misalan antigen iatah bakteria. yang dihasilkan oleh kulat Penisillium notatum. Y. anti lawanan. virus. antiserum. Misalan antibiotik termasuklah streptomisin. Y. anti tawanan. Y. yang dirembeskan oteh bakteria kumputan streptokokos. Antibiotik digunakan untuk merawat penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Y. antigen. dan tetramisin. serum cecairjernih) Serum yang mengandungi antibodi pada kadar yang dapat memusnahkan virus atau bakteria tertentu. antiseptik (Ig. globulus bota kecit). Antiseptik hanya digunakan pada permukaan luar. Y. kloromisin. antistreptokinase (Ig. L. terutamanya bakteria. antisepsis (Ig. antiserum (Ig. Kahn antigen. dan heksaktorofena. anti lawanan. sepsis reput) Bahan kimia yang digunakan untuk membunuh atau mencegah pembiakan mikroorganisma pada permukaan kulit. sepsis reput) Perencatan oleh antiseptik. V. genos menghasilkan) Protein asing yang merangsang set limfosit untuk menghasilkan antibodi padanannya. V. antiglobulin. 3 . Antibiotik yang pertama ditemui ialah penisilin. anti tawanan. antisepsis.antigen antistreptokinase merencatkan pembiakan dan pertumbuhan mikroorganisma lain. antistreptokinase. antigen Kahn (Ig. atkohot. atau bahan asing yang mengandungi protein. aureomisin. antigtobulin (Ig. dan alatan tertentu. anti lawanan. antiseptic. tuka. Antiserum diperoteh daripada haiwan yang telah diimunkan. genos menghasitkan) Antigen tak khusus yang digunakan untuk mengesan sifilis. Misatnya iodin. Kahn ahti sains Amerika.

anti lawanan.) Rangkaian spora rehat berdinding tebal. antitoksin (Ig. anti lawanan. anthrax. Misalan antivirus ialah interferon. dan kuda. V. V. L. arthron bersambung. a. asepsis. atau makanan. lysis memecahkan) Antibodi yang meneutratkan streptolisin yang dirembeskan oleh bakteria kumputan streptokokus hemolisis A.tanpa. V. arthrospore. aptus (Ig. L. apthous) Luka yang berwarna putih dan pent di dalam mulut. arbovirus/arboruirus. aplasia (Ig. plasis pembentukan) Pertumbuhan tisu atau organ. antraks(Ig. V. aplasia/aplastic. ar + bo bawaan artropod. arbovirus (Ig. asepsis (Ig. Sebabsebab luka mi terjadi tidak diketahui. anti tawanan.tanpa. artrospora (Ig. strep berbentuk rantai. antitoxin. toxikon racun) Antibodi yang dihasilkan oleh badan sebagai gerak batas terhadap toksin yang diketuarkan oleh agen jangkitan atau patogen. dan boleh dinyahaktiflan oteh natrium deoksilat. V. 4 . antistreptolysin. vivium racun) Bahan yang merencatkan kesan virus. V.antistreptolism asepsis antistreptolisin (Ig. Penyakit mi berjangkit kepada manusia melatui sentuhan. dan seterusnya meneutralkan toksin itu. yang tidak lengkap disebabkan terbantutnya perkembangan perimordium embrio. vivium racun) Kumpulan virus tutaran artropod yang menyebabkan berbagaibagai jenis penyakit ensefalitis pada haiwan invertebrat. Antitoksin akan bergabung dengan toksin. V. Virus mi tidak stabil pada suhu bitik. antiviral/antivirus. Y anthrax arang terhakar) Penyakit berjangkit yang disebabkan oleh bakteria Bacillus antracis yang lazimnya menyerang haiwan ternakan seperti bin-bin. pernafasan. yang terbentuk akibat daripada penyerpihan filamen pada alga biru-hijau dan kulat. lembu. antivirus (Ig. sporos biji. sepsis reput) Keadaan yang bebas daripada mikroorganisma. a.

auxospore. Y.askogonium avirulen askogonium (Ig. gonos tahiran) Gamet betina pada kutat Ascomycete. V. a. sporos biji) Spora rehat diatom yang tetah menjatani pembiakan seks. avirulen (Ig. V. vaccinus lembu) Vaksin yang dihasitkan oteh pesakit itu sendiri. auxotroph. auto sendiri. aureomycrn. V. dan asid amino tertentu untuk hidup. auksotrof (1g. auto sendiri. autolysis. autoantibody. aureomisin (Ig. autoantibodi (Ig. autoantigen (Ig. autovaccine. V. autovaksin (Ig. anti tawanan. body jasad) Antibodi yang melawan atau bertindak balas dengan jasadnya sendini. auxanein menambah. toxicon racun) Toksin yang memberi kesan yang mudarat kepada set itu sendini. L. autoantigen. autotoxin. auto sendiri. auksospora (Ig. V. auto sendiri. auto sendiri. aures berwarna emas. anti tawanan. virulentus penuh dengan racun) Darjah keupayaan patogen. lisis memecahkan) Penguraian tisu atau sel akibat tindak balas enzim hidrolisis yang dihasitkan oleh lisosom apabila sel tersebut rosak. autotoksin (Ig. L. askos kantung. V. troph makanan) Mikroonganisma yang memerlukan faktor pertumbuhan yang tertentu seperti vitamin. 5 . V.tanpa. autolisis (Ig. auxanein menambah. ascogonium. mykes kulat) Antibiotik ktorotetrasilin yang mengawal penyakit tertentu yang disebabkan oteh mikroorganisma. yang tidak mampu menyebabkan penyakit. avirulent. genos menghasilkan) Antigen yang bertindak batas dengan limfosit organisma itu sendiri dengan menghasilkan antibodi. V.

Guarin nama dua orang ahli sains Perancis) Vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit tuberkulosis pada manusia. luminosus cahaya. Tenaga yang dibebaskan Semasa denitrifikasi digunakan oleh baktenia untuk proses penghidupannya sendini. bakteria(Ig. bakterion kayu kecil) Baktenia psikrofihi yang berkilau. luminous bacteria. bacteria. dis penyisihan. dan berperanan menguraikan ammonia. bakterion kayu kecit) Mikroorganisma prokariot unisel yang pnimitif. disinfectant. denitnfying bacteria. bakteria ferum (Ig.B Bacille Calmette Guerin (1g. de nyah. bahan penyahjangkit (Ig. dan nitrat tanah kepada gas nitrogen yang dibebaskan ke atmosfera. Calmette. iron bacteria. bakteria berkilau (Ig. Y. Vaksin mi disediakan daripada basilus tuberkel manusia yang telah mengalami pengatenuatan. L. V. biasanya bersimbiosis dengan ikan laut yang tahan terhadap kepekatan garam yang tinggi. dan membiak secara belahan dedua. tant bahan) Bahan umum yang boleh memusnahkan atau mengawal pertumbuhan mikroorganmsma. nitrit. L. bacillus kayu. V. bakteria denitrifikasi (Ig. infectus menjangkit. L. mi menyebabkan air tersebut berbau 6 . Istilah inijuga dikenali sebagai vaksin BCG. L. nitrium soda negatif) Baktenia yang terdapat dalam tanah. bakterion kayu kecil) Bakteria yang boleh menukarkan ferum terlarut kepada ferum tak larut di dalam air. Bacille Calmette Guerin.

A. bakterimia (1g. dan seturuh badan disetaputi protein. V. Kepata virus mi berbentuk potihedron. Ferum tak larut tersebut berkumput datam bendalir yang terdapat pada dinding set bakteria tersebut. 2. bakteria sulfur hijau (Ig. bacteriophage. bacterin. V. ekornya pendek. bakterion kayu kecil. bakterion kayu kecil. chior warna kuning kehijauan) Sebatian yang memangkinkan proses pemfototurunan karbon 7 . Sifat yang menyerupai bakteria. Bakteria yang berubah bentuk setepas mengalami sesuatu proses. dan bahan tam selain danipada oksigen sebagai penerima elektron. Misatnya Rhizobium yang berbentuk batang. bakterion kayu kecit) Bakteniofaj yang hanya menjangkiti bakteria penderma Semasa proses pengkonjugatan. S. V. male specific jantan khusus. Y. bacterion kayu kecil) Baktenia yang tetah mengatami proses pengatenuatan atau dibunuh. bakterion kayu kecil) Bakteria fotosintesis yang menggunakan hidrogen peroksida. V. bacteriod.bakteria sulfur hijau bakterioklorin busuk. Y. bakterin (Ig. phagein mernakan) Virus yang menjangkiti bakteria. green sulphur bacteria. menjadi batang besar yang bercabang setetah menjangkiti akar turnbuhan kekacang. Bakteria mi disuntik ke datam jasad untuk meningkatkan keimunan perumah daripada jangkitan bakteria yang berkaitan. haima darah) Keadaan darah akibat kehadiran baktenia. bakteriofaj khusus jantan (Ig. bakterion kayu kecil. bakteriofaj (Ig. V. iod bentuk) 1. male-specific bacteriophage. Virus mi menyerang bakteria dengan memasukkan motekul DNA ke dalam bakteria tersebut metatui ekornya. bacteriemia/bacteriaemia. bakcterion kayu kecit. bakterioklorin (Ig bacteriochiorine. bakteriod (Ig.

cadera membunuh) Antibodi yang boleh memusnahkan bakteria dengan bantuan bahan pelengkap. bakterion kayu kecil. 8 . bakterion kayu kecil. bakterion kayu kecil. bakterion kayu kecil. logos ilmu) Kajian tentang baktenia. toxikon racun) Toksin yang dihasitkan oleh bakteria. bakterioklorofil (Ig. Pigrnen mi digunakan oleh bakteria hijau dan ungu untuk menukar tenaga cahaya menjadi tenaga kimia semasa fotosintesis. Bahan mi dihasilkan oleh baktenia tertentu yang menjatani fotosmntesis. bacteriotropin.bakterioklorofil bakteriotropm dioksida. bakterion kayu kecil. bakteriotoksin (1g. V. bacteriotoxin. Y. bakteriosidin (Ig. bakterion kayu kecil. bakteriolisis (Ig. bacteriostatic. bakterion kayu kecil. V. V. stasis berdin diam) Perencatan pertumbuhan dan metabolisme baktenia. V. V. bacteriochiorophyll. chloros warna hijau. bacteriocidin. bacteriolysis/bacteriolytic. lysis memecahkan) Antibodi khusus yang memecahkan set bakteria. V. bakterion kayn kecil. bakterion kayu kecil. V. bakteriostatik (Ig. bakteriostasis (Ig. bakteriotropin (1g. bacteriostasis. bakteriologi (1g. lysis mernecahkan) Pemecahan set bakteria oleh bakteriolisin. bakteriolisin (Ig bacteriolysin. bacteriology. phyllon daun) Pigmen yang menyerupai klorofil. stasis herdin diam) Bahan perencat pertumbuhan baktenia tanpa membunuhnya. V. Bakteriotropin juga dikenali sebagai opsonin. tropine racun) Antibodi yang menyebabkan bakteria tertentu menjadi lebiti peka terhadap tindakan fagosit.

bakterioviridin (Ig. 9 . V. bartonelosis (Ig. L viridis hijau) Kiorobium ktorofil yang merupakan satu daripada dna spektnum ktorofil yang ditemui sebagai ester farnesot pada bakteria fotosintesis tententu. bacteriouria. basiirasin (Ig bacitracin. bartonellosis) Penyakit yang disebabkan oteh bakteria genus Bartenolla yang tendapat pada tembu. bakterion kayu kecil. basilus (Ig. V. bacillus batang. haima danah) Penyakit akibat serangan bakteria batang dalam darah. V. L. bacillus batang. bacillus.bakteriouria basitrasin bakteriourma (1g. bacillzform. cadare membunuh) Bahan yang boleh membunuh basilus. V. basilisid (Ig. ouron air kencing) Kehadiran bakteria dalarn air kencing. ouron air kencing) Kehadinan basitus dalarn air kencing yang mungkin disebabkan oleh sesuatu penyakit. tikus. anjing. Ducrey‘s bacillus) . V. ketam) Pertumbuhan yang tidak terkawat dan merebak menjadi ulser dan tumun. barah (Ig cancer. L. yang tidak membentuk endospona. basiliform (1g. bacillus batang. bacillicide. setain danipada genus Bacillus. bacillus batang. bacillus batang) Baktenia berbentuk batang yang biasanya dalam genus Bacillus. V. bacillus batang) Antibiotik yang dihasilkan oleh Bacillus lichenzfonnis. formis bentuk) Baktenia berbentuk batang. basilus Ducrey (1g. yang digunakan untuk mengawal pelbagaijenis penyakit terutamanya di permukaan. cancer luka.Bakteria hemofiti yang menghemolisis kankniod pada mannsia. V. basiluria (Ig bacilluria. bacterioviridin. basilemia (1g. dan manusia. bacillaemia/bacillemia. hakterion kayu kecit. V.

blastofor (Ig. flagellum rerambut) Set yang memitiki dua flagelum. bruselergen (Ig. genos me nghasi tkan) Nukteoprotein bakteria genus Brucella yang digunakan sebagai antigen datam ujian kutit untuk mengesan penyakit brusetosis tenlltamanya pada manusia. botulisme (Ig. 10 . L. V.batuk kering batuk kering (1g. dan berasa sakit. L. botulism. yang disebabkan oleh virus. bruselosis (Ig. babi. blastos germa. cloud’t swelling) Perubahan rupa hentuk set yang disebabkan oteh penghuraian kandungan sd yang herpunca daripada kecederaan membran Sel. Penyakit mi boleh berjangkit kepada manusia. bis dna. bengkak kabus (ig. tuberkutosis. poros taluan) Bahagianjisim tengah spermatosit yang tidak berubah semasa pemben tukan spermatozoon pada Oligochaeta. L. botulus sosej) Keracunan akibat memakan makanan yang mengandungi eksotoksin Clostridium botulinum. biflagelum (Ig. brucellergen. radang. brucella genus bakteria. blastophore. mumps) Penyakit akin dan nienutar pada mariusia. brucellosis) Penyakit yang disebabkan oleh petbagai spesies bakteria Brucella pada haiwan seperti tembu. kambing dan hidupan tiar. tuberculosis) lih. brusetosis beguk (Jg. Virus mi menycrang ketenjar parotid dan menyebabkan kelenjar mi bengkak. bijiagella.

smallpox. A. L. Kaffir pox. bacillaiy white diarrhoea. S. chickenpox. Penyakit mi tidak merbahaya kerana janang membawa maut. cacar Kafir (Ig. Gejata penyakit mi bermuta dengan tompok merah kecil di muka. small kecit.C cacar (1g. white putih. S~ pocbmntil atau vesiket) Cacar yang disebabkan oteh herpivirus pada manusia. poc bintit atau vesikat) Cacar yang disebabkan oteh virus tertentu pada manusia. Gejala penyakit mi bermula dengan demam panas dan pembentukan vesiket. S. cacar air (Ig. dan mudah untuk dikaji selanjutnya. tidak bermaya. chickenpox) lih: cacar air. Penyakit mi dikenatijuga sebagai variola minor. bacillus kayu. Kaffir nama kaum di Afrika. dan diakhiri dengan pembentukan pustul yang akan kering. 11 . A. A. chicken bunung muda. A. Bakteria yang tersebar akan tumbuh sebagai koloni tenpencit. Anak ayam yang diserang penyakit mi cirit-binit. poc bintil atau vesiket) Penyakit akut yang menular dan berjangkit disebabkan oteh virus.. dan seterusnya merebak ke seluruh badan menjadi paput. coretan (Ig. berhimpit-himpit. streak) Kaedah pengkulturan dengan cara mencoretkan bakteria pada medium pepejal. dan diikuti dengan pemhentukan vesikel. dan akhinnya mati. Cengkering. S. cirit-birit putih basilus (ig. cengkering (Ig. dan mengetuping meninggatkan parut hitam. diarrhoea cinit-birit) Penyakit yang disebabkan oleh Salmonella pullorom pada anak ayam. terutamanya kanak-kanak.

Penyakit mi boleh membawa mautjika tidak dikawat. pengasapan. Antana gejala demam mi iatah demam panas bersetang-seti dengan demam sejuk. 12 . hay fever) Demam akut yang gejatanya pada mata dan satur pernafasan atas. dan tifus kutu India. demam gigitan kutu Afnika Selatan. dan kadang kata astma. dan diikuti dengan selsema. Demam mi dikenalijuga sebagai demam Marselle. dan dengan penggunaan bahan kimia untuk merencat pertumbuhan mikroorganisma. demanijerami (Ig. tifus kutu Kenya. fever demam) Demam panas yang tinggi yang disebabkan oleh Rickettsia conon yang disebarkan melatui gigitan kutu anjing atau tikus. dan bengkak nodus timfa. Pr. cured meat) Daging yang tetah dinawat dengan petbagai cana seperti pengeringan. hemolisis intravaskul. demam butoneus (Ig boutonneuse fever.D daging terolah (1g. badan menjadi lemah. demam air hitam (Ig. Penyakit mi berpunca daripada atahan rumput dan debunga tumbuhan tententu. Gejala utama penyakit mi iatah radang berbentuk butang di kawasan tergigit. African swine-fever) Demam akut pada babi yang disebabkan oleh sejenis virus. dan takikandia. hemoglobiuria. boutonnyar lubang butang. utser primer. demam babi Afrika (Ig. nuam. Onganisma mi memusnahkan sel danah merah. blackwaterfever) Demam akut yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum.

Gejata demam mi iatah panas badan yang diiringi sakit kepata. jailfever) Demam tifus yang disebabkan oteh niketsia bawaan kutu. tifus kutu di Surnatera. canicola fever) Demam yang disebabkan oteh Leptospira canicola pada mannsia. demam kanikola (Ig. Gejala utamanya iatah demam panas bersetang-seti dengan keadaan yang sihat dalam tempoh seminggu. dan tifus kampung di Malaysia. Bahagian utama yang diserang iatah sistem hematopoitik. yang disebarkan melatui gigitan kutu. demam penjara (Ig. dan biasanya sembuh dalam tempoh 14 han. demam kuning (Ig. Gejata penyakit mi ialah demam sejuk danjaundis. Jangka masa pengeraman ialah 5 hingga 18 han. dan hati dan timfa bengkak. Anjing merupakan penumah semulajadi organisma ml. demam kedani (1g. relapsingfever) Demam yang disebabkan oleh beberapa spesies riketsia genus Borrelia. Gejata demam mi ialah sakit kepata. demam panas. demain tiga han (Ig. dan nuam badan mukotopaput.demam berulang denggi demam berulang (Ig. three day fever) Nama am untuk demam yang disebabkan oteh riketsia bawaan nyamuk. kedani fever) Demam yang disebabkan oleh Ricketssia tsutsugamushi. yellowfever) Demam akut dan benjangkit yang disebabkan oleh virus bawaan antropod seperti Aedes aegypti pada manusia. Demam mi dikenati juga sebagai penyakit tsutsugamushi. misalnya di datam penjara dan khemah. dan ketumbuhan bintil makutar. denggi (Ig. Demam mi biasanya berlaku di persekitaran yang kotor dan di kawasan yang tentalu padat. Gejata demam mi termasuklah demam panas nefritis akut. Sp.jaundis dan pendarahan bawah kulit. dengue. dengue bak tegangan otot) Penyakit akut yang disebabkan oteh virus bawaan nyamuk. 13 .

L. 1. di dna. di dua. denitrification. dan kaki. diagnosis. digenesis. denitnifikasi (1g. diphtheria. yang disebabkan oleh virus pada kambing. diagnosis membezakan) Proses mengenal penyakit berdasarkan gejala atan tarida yang botch dilihat atau dikesan. diagnosis (1g. Penyakit mi rnenyerang salur pernafasan manusia terutanla di membran rnukosa kerongkong. de nyah. diikuti dengan terberi tuknya pseudomembran yang boleh rnenjejaskan proses pernafasan. digenesis (Ig. diphthera kulit buatan) Penyakit akin yang disebabkan oleh virus pada ayam. nitrus oksida. seperti sabun pencuci. dermatitis sentuh (lg. streptos bengkok. genesis asal usul). dan demam pan as yang botch membawa maut. diphthera kulit buatan) Penyakit akin yang disebabkaii oteh Coiynebacterium di/ihtheriae. dermatitis pastula menular (ig. dan nitrik oksida oleh bakteria denitrifikasi. dan membran mukosa. contagious pastular dermatitis) Penyakit kulit yang menniar. 14 . mykes kulat) Antibiotik terbitan streptomismn. Gejala peniyakit mi ialah radang difteriod pada mukosa membran mulut. V. 2. dihydrostreptomycin. V. avian diphtheria. Kaedah pembiakan aseks dan seks secana benselang-seti.~ V. V. Penihal parasit yang memiliki dua penniah. L. terutamanya di bahagman hibir. difteria unggas (Ig. Y. avis burung.di kawasan tropika. V. hidung. itis radang) Penyakit alahan kulit pada orang yang telah menjadi peka akibat terdedah berutang-utang kali pada sesiiatu bahan tertentu. diftenia (Ig. dennis kutit. contact dermatitis.denitrifikasi dihidrostreptomisin Aedes aeg”~pti. nitrium soda negatif) Peniirunan nitrat atau nitrit kepada nitrogen. dan kainbing bebiri. dihidrostreptomisin (Ig. hydro air. Gejata penyakit mi ialah ruam badan. Gejata penyakit mi ialah bisul kecil dan vesikel pada kutit. dan atau nodut hiperptasia kutit.

terutamanya pada anjing yang menyehahkan ketakuannya tak normal.dikariot dwifasa dikariot (Ig. atau mentcnteramkan fikiran. drug kcningan seperti herba) Sebatian yang digunakan untuk mcrawat atau mengawal jangkitan. disternperare kekacauan) Penyakit akut dan menular yang dischahkan oleh virus. dan saprofit. mcngurangkan rasa sakit. phasis pcrsembahan) Perihal organisma yang mcmitiki dua peringkat hidup. distemper~M. iaitu sebagai parasit. V. Gcjala penyakit jul ialah demam panas. Sukatan. dan tisu saraf hermiclin. drug (Ig. distemper (1g. V. Pr. di dua. dikokos (1g. dikaiyote. dwifasa (Ig. jumlah atau kepckatan mikroorganjsma yang diperlukan untuk mcnjangkiti 50% danpada perumah yang diuji. diphasic. drug. V. infective dose) Singkatannya ialah lD~). F. dos kesan (1g. di dua. di dna. coccus hen) Perihal bakteria yang terdiri daripada dna sd hulat. yang herpasangan. radang satur pcrnafasan. 15 . dicoccous. pada manusia atau haiwan. yang tidak bercantum di antara satli dengan yang Iaiii. kar~on nukicits) Sc! hifa yang mcmpunyai nukleus jantan dan hetina.

endo tuar. V. itis radang) Radang pada lapisan dalam nahim. eksotoksin. toxikon racun) Toksin yang dihasilkan di dalam dinding set mikroorganisma. endotoksin (Ig. sporos biji) Spona aseks yang dihasilkan di dalam kantung khusus.E ekskonjugan (Ig. toxikon racun) Toksin yang dihasilkan dan dirembeskan olch miknoorganisma Gram-positif. zein meninih) Penyakit radang kutit yang disebabkan oleh pendedahan herutang-ulang kali pada bahan kimia tententu. ekzema (1g. 16 . dan terbentuknya vesiket berair yang akan menjadi kudis. exo tuar. toxikon racun. V. endo luar. cx tuar. exconjugant. iod menyerupai) Toksin yang telah diolah dengan bahan kimia tertentu supaya kesannya dimusnahkan tetapi kesan antigennya kekal. V. endospora (Ig endospore. endotoksoid (Ig. dan mcmpunyai kesan yang buruk sepcrti kcracunan dan penyakit tertentu. endemios kepunyaan satu kaum) Penihat penyakit yang bertaku di satu-satu kawasan yang tenhad. L. endometritis. endometritis (Ig. eczema. endemik (Ig endemic. Gejala penyakit mi ialah kutit berwanna kemerah-menahan dan gatat. V. conjugatus bcrgabung) Organisma yang telah benpisah setepas proses konjugasi. V. bd. metra nahim. exo tuar. endo dalam. Toksin tensebut dibebaskan apabila dinding set musnah. endotoxoid. eksotoksin (1g. exotoxin. endo luar. V. atau melecuh apabila pecah. endotoxin.

enterotoksemia (Ig. eos subuh. en datam. L. V. eosinophilic. Kumputan mi tcrdiri daripada potiovirus. Pcrihal miknoorganisma yang mudah diwarnakan dengan pewarna eosin. entero gastrousus. entero gastrousus. scperti Clostrium perferingesjcnis B dan C. oma barah) Barah yang tendapat pada rawan di bahagian metafisis tulang silinden seperti tulang tcngan dan betis. V. V. in dalam. L. phylos suka) 1. V. chondras rawan. Salah satu jenis set danah putih yang mudah diwannakan dengan pewarna eosin. enterovirus (Ig enterovirus. V. enterotoksin (Ig. enterotoxin. toxikon racun. enchondroma. V. haima danah) Keracunan darah yang disebabkan oteh enterotoksin baktenia datam gastrousus. toxikon racun) Toksin yang dihasilkan oleh baktcria dalam gastrousus yang menyebabkan enterotoksemia.enkondroma eosinofit enkondroma (1g. koksaiovirus dan ekovirus. 17 . entero gastrousus. vivium racun) Kumpulan virus yang biasanya ditemui di dalam gastrousus. 2. eosinofil (Ig. enterotoxaemia.

dan menarik masuk bakteria ke dalam sitoplasmanya dcngan menggunakan pseudopodium. L. misatnya makrofaj. atau tiadanya perumah hidup atau faktor persekitanan yang dipentukannya. phagein memakan. V. kytos lompong) Salah satu jenis sd danah putih yang mcrnusnahkan mikroorganisma atau benda asing. phagein memakan. bakteriofaj. fagositosis (Ig. lysis memccahkan) Pemecahan fagosit oleh bakteria. fakultatif (Ig facultative. cystis kantung) Proses pengepungan dan penccnnaan mikroorganisma atau benda asing oleh fagosit. aritmos nombor) Fasa dalam keluk pentumbuhan bakteria yang dicinikan de18 . L. phagolysis. phagocytosis. somajas~sdmati) Vesiket dalam sd fagosit yang mcngandungi zarah yang telah difagositosis. sd danah putih mengcpung. phagein memakan. dan kemudian memusnahkan baktcnia itu dengan enzim. phagein memakan) lih. faj (Ig phage. fagosom (Ig phagosome. accelerated death phase) lih. fagosit (Ig phagocyte. fasa kematian tercepat (Ig. V. phagocy tin) Bahan yang bensifat bakterisid daripada leukosit neutnofil. fasa mati. fasa logaritma (Ig logarithmic phase. logos ilmu. facuItos kebolehan) Penihat organisma yang boteh hidup sama ada. phagein memakan. Misalnya.F fagolisis (Ig. dengan ada. V. V. fagositin (Ig. V. V.

bcnspona. Fotobakteria termasuk dalam famili Vibrionaceae. lysis memccahkan) Enzim proteolisis yang dihasilkan oteh bakteria streptokokos tertentu yang berupaya menghidrolisis fibrin. dan konsisten. Fasa nya dinyatakan dalam bcntuk logaritma. conglutinatus melekat) Pcrlekatan set atau zarah di antara satu sama lain apabitá dinawat dengan konglutinmn.fasa mati fotobakteria ngan pertumbuhan yang cepat. L. dan kckurangan flutricn datam persekitanan terkawat. 19 . dan panjang yang digunakanuntuk bergcrak. fibrinolysin. L. fibrinolisin (Ig. fiagelum (Ig flagellum. dan biasanya ditemui tunggal atau berpasangan. photo cahaya. motil. bakterionkayu kccil) Genus bakteria bercabang. mi disebabkan otch himpunan hasil buangan metabolisma. fenomina pengkonglutinatan (Ig conglutination fenomena. fotobaktenia (Ig. V. mi biasa- fasa mati (ig death phase) Fasa tcrakhir ketuk pcntumbuhan baktenia yang dicinikan dengan banyaknya set baktcria yang mati. photobacteria. fibre scrat. V. flagellum ccmeti) Struktur bak benang halus. dan benbentuk kokobasilus atau kadangkala berbcntuk batang. dan pelengkap bukan hemolisis. L.

3. gangraine kudis buta) Tisu mati yang discbabkan oteh kekurangan bekalan darah. dan sistem timfa bawah kulit. dan kadangkala melibatkan paru-panu. V. gona biji. Pr. Y epidemois di katangan penduduk. epidemic tremor. glande mengeliting) Penyakit menular pada kuda dan keldai yang disebabkan oleh bakteria Actinobacillus mallei. glanders. Pr. coccus bijirin) Nan~aam untuk bakteria Neisseria gonorrhoea. cadere membunuh) Bahan yang digunakan untuk mcmbunuh mikroorganisma. gonokokus (Ig. tremor menggigil) Ensephalomilitis pada anak ayam yang disebabkan oleh virus. dan nutrien yang berpunca daripadajangkitan tcrtentu atau sebarang keadaan yang boleh mcnghindir pengatmran danah.G gangren (Ig. Gas mi botch dan nitai kotoninya di antara 650 — 750 Btu/ft digunakan sebagai bahan bakar. german kuman. L. terutamanya bakteria. V. glanders (Ig. Gejata penyakit mi ialah radang nodul dan membran mukosa satur pernafasan. dialac sew mengalir) Hasil pcnghuraian kumbah oleh organisma sapnofit. Gangrcn biasanya berlaku di hujung sesuatu struktur. dan boleh membawa maut. gonococcus. dan 33% karbon dioksida. gangrene. Gas tersebut tendiri danipada 66% metana. gegar wabak (Ig. rembesan mukosa bentebihan. Gejata penyakit mi ialah pergerakan otot yang tak selaras dan tak seimbang. gas kumbah (Ig sewage gas. germisid (Ig gennicide. benbentuk dip20 . dan nutnien kepada tisu yang tertibat. Penyakit inijuga dikenali sebagai farsi.

gramisidin (Ig. gona biji. dan discrtai dengan rcmbesan mukosa daii nanah. granuloma venereal kanin (Ig canine venereal granulomata. atau Gram-ncgatif. Gram-variabel (Ig. V. gonorea (Ig. dan botch merebak secara sentuhan. oma pertumbuhan) Barah tisu kclamin bcnjangkit yang discbabkan olch virus. L. rhoia mengatir) Pcnyakit ketamin mcnular yang disebabkan oteh gonokokus. canicus anjing. seperti Bacillus brevis. Gram-negatif Gram-negative) Sifat baktcnia yang tidak mampu mengikat pewarnaan Gram sehingga warna mcrah jambu. (1g. venereus kekasih. granalum bijirin. iaitu tidak bersifat Gram-positif.gonorea granuloma venereal kanin tokokus. gonorrhea. bd. gram-variable) Sifat bakteria yang tidak khusus tcrhadap pewarnaan Gram. Gejata penyakit mi ialah pertumbuhan bak tumun di atas mukosa genetitia. V. Gram-positif Gram-positif (Ig gram-positive) Sifat baktcria yang mampu mengikat pcwarnaan Gram sehingga bcnwarna biru biji kundang. dan Gram-ncgatif yang menycbabkan penyakit gonorea. Gcjata penyakit mi ialah radang mcmbran mukosa. 21 . gramicidin) Polipeptida baktcrisid yang dihasilkan oleh baktcria tanah.

haima darah. hantuan faj (Ig.H halaman bakteria (Ig. 22 . gost hantu) Kelonsong bakteriofaj yang ditinggalkan di luan dmnding set bakterta pcrumah selepas faj tersebut menyuntikkan asid nukleiknya ke dalam set bakteria tersebut. haima danah. phagein memakan. bacterial lawn. bakterion kayu kccil. hematuria (Ig haematuria. haima darah. E. hematolisis (Ig. launde halaman rumput) Pertumbuhan bakteria tulen yang merata di atas medium pertumbuhan. dan ujian pengctipan bakteriofaj. L. hematofaj (Ig. M. hemolisis hematotoksin (Ig haematotoxin. haematolysis. V. E. V. M. haima danah. haematophagous. V. V. Halaman baktenia digunakan dalam ujian kepekaan antibiosis. V. haima danah. phagein memakan) Perihal mikroorganisma yang memakan darah. globus bola) Keadaan yang dicirikan dengan kepekatan hemoglobin y~ng tinggi di dalam darah. toxikon racun) Toksin dan bahan lain yang bolch meracuni darah. Penyakit mi disebabkan banyaknya sd darah nierah yang musnah akibat scsuatujangkitan. semasa pnoses pembiakan. lysis mcmccahkan) lih. L. phageghost. hemofilus Ducrey (Ig haemophilus Ducrey) lih. V. ouron kencing) Kehadiran sd darah menah di dalam air kencing sesuat~upcnyakit. V. basilus Ducrey hemoglobinemia (Ig haemoglobinaemia.

herpes simpleks (Ig. herpes simplex. itis radang) Penyakit radang hati manusia yang discbabkan otch virus yang terdapat datam darah. Gcjata penyakit mi bermula dengan demam mengcjut. V. L. haemolysis/haemolytic. haimadarah. lysis memccahkan) Bahan yang bcrupaya untuk mcmecahkan set darah mcrah. hemotoksin (Ig. heteroagglutinin. simples ningkas) Herpes yang dicirikan oleh gcjala yang berupa pembentukan gugusan tecuh berair. herpes melata. agglutinatus meickat) Aglutmnmn dalam serum normal yang botch metakukan pengaglutinatan tcrhadap pclbagai zarah atau cnitrosit spesies yang berlainan spesies. Virus mi benselaput. V. L. 23 . berbentuk kubus. hemolisin (1g. haemotoxin. vivium racun) Virus yang mcnyebabkan herpes. herpes melata) Radang akut yang berjangkit pada sistem sanaf. ouron kencing) Keadaan yang dicirikan dcngan kcpckatan hemoglobin yang tinggi dalam air kcncing. V. herpes (Ig herpes. haemoglobinuna. V. serum hepatitis. dan mcmbran mukosa yang disebabkan oteh virus kumputan koksakia A. hetero berlainan. L.hemoglobinuria heteroaglutinm hemoglobinuria (Ig. Pcnyakit mi discbabkan banyaknya set darah mcrah yang musnah akibat sesuatujangkitan. hepatitis serum (Ig. herkapsid. haemolysin. V. globus bola. herpes mctata. V. herpesvirus (Ig. hemolisis (Ig. L. haima darah. V. herpesvirus. lysismemccahkan) Pemusnahan set darah mcrah otch hcmolisin dan membebaskan hemoglobin. heteroaglutinin (Ig. L. serum cecairjernih. bahagian kutit. V. dan diikuti dengan pcmbentukan vesikat dan nadang lccuh. hepato hati. dan demam panas. V. toxikon racun) Eksotoksin yang mcmusnahkan set darah mcrah. haima darah. haima darah. dan asid nuklciknya berupa DNA.

V. canine hysteria. L. hiperimun (Ig hiperimmune. gene lahir) Antigen yang berasal danipada spcsies yang berbeza dengan spesies yang mcnghasi!kan antibodi. heteroantigen. hyper benlebihan. immunis dikecualikan) Keadaan imun yang melampau tenhadap sesuatujangkitan. hetero berlainan. anti lawanan. canicus anjing. hystera rahim) Scjenis penyakit histenia pada anjing. V. L. Anjing yang diserang penyakit mi didapati gclisah keranajangkitan pada deria dan motor. V.heteroantigen histeria kanin heteroantigen (Ig. histeria kanin (1g. 24 .

index pemberitahu) Jumlah purata baktenia yang telah difagositosis oleh set fagosit dalam keadaan terkawat. demam panas.I ikatan pelengkap (Ig. dan kepala. complementum mcmcnuhi. selsema. dan set fagosmt datam tiub kapitani dan jumlah set baktenia datam setiap fagosit dikira. L. 25 . inokulum (Ig innoculum. Misalnya fagositosis. influenza (Ig influenza. terutamanya protein bermolekut tinggi yang botch meransang pengeluaran antibodi khusus. sakit otot. Gejata utama penyakit mi ialah radang satur pernafasan. indeks fagosit (Ig phagocytic index. Pr. fixer ikatan) Gabungan petcngkap dengan kompteks antigen-antibodi. immunogen. L. misatnya metalui suntikan. L. phagein memakan. L. V. immunis dikecualikan) Bahan. imunogen (Ig. inges (Ig ingest. Angka mi didapati dengan mcngcramkan campuran ampaian bakteria. ingestus memakan sesuatu) Mengambil atau meletakkan makanan ke dalam jasad untuk dicernakan. influens mengatir ke datam) Penyakit akut yang berjangkit yang disebabkan oteh beberapa virus. Indeks mi digunakan untuk menentukan keimunan. inoculatus memasukkan) Miknoorganisma atau sebarang bahan yang digunakan sèbagai bahan pengmnokutatan. yang digunakan untuk mengetahui kescrasian antigen dan antibodi tersebut. L. complement fixing L.

jaundice. jangkitan pendam (Ig. jaundis (Ig. kulit. focal infection) Jangkitan yang bertaku hanya pada sesuatu bahagian tertentu sahaja seperti di tonsil. jasad rangkuman (Ig inclusion body. dan hidung. L. jangkitan fokus (1g. M. dan air kencing akibat perubahan dan penekanan kegiatan hati yang menyebabkan lebihan pigmen hempedu dalam danah dan tisu. E.J jangkitan (Ig infection. inclusio menutup datam. latent infection) Jangkitan yang tidak ketana atau tidak dapat dikesan dengan jetas. Pr. infactus menjangkit) Perubahan patotogi pada pcrumah akibat gangguan patogen. gigi. 26 . L. body jasad) Sebarang struktur tak normal atau himpunan seperti virus yang terdapat datam sd. jaunisse kuning) Gejata kuning yang tampak pada mata.

broth bubur) Bubur yang mengandungi zat makanan untuk pertumbuhan dan mencairkan kepekatan ampaian mikroorganisma. A. Penyakit mi biasanya terjadi apabila luka dicemari mikroorganisma di atas. karsinogenesis (Ig. carcinology. carcinogen. misalnya pada bakteria. jaw rahang) Salah satu bentuk tetanus yang disebabkan oleh toksin bakteria Clostridium tetani. carcinoma/carcinomatous. carcinogenesis. yang terdiri daripada unit-unit kapsomer. Y. capsid) Lapisan luar zarah virus. karkinoma barah. kapsul (Ig.K kaldu (Ig. karkonoma barah. lockjaw. karsmogen (Ig. A. 27 . logos ilmu) Kajian tentang barah. Y. 1’. Gejala penyakit mi ialah ketegangan otot rahang dan mulut sukar dibuka. karkinoma barah) Barah sd epitium yang malignan. Y. karkinoma barah. kapsomer (1g. karsinoma (Ig. karsinologi (Ig.S. broth. genos menghasilkan) Bahan yang boleh menyebabkan barah. capsomere) Unit protein yang tersusun membentuk lapisan luar zarah virus untuk melindungi asid nukleik. capsule. capsula peti kecil) Lapisan yang melmndungi dan meliputi jasad atau sel. kancing gigi (ig. S. genos menghasilkan) Proses pertumbuhan barah. Berbagai-bagai jenis bubur boleh disediakan mengikut keperluan organisma tertentu. Y. kapsid (1g. lucan menutup.

L. ytopathic effect (CPE). Y. computare mengira) Penganggaran bilangan bakteria yang berdasarkan padabilangan koloni di atas medium pertumbuhan agar-agar dalam persekitaran anaerob. anti lawanan. karkinoma barah) Penyebaran barah primer daripada tapak asal kepada beberapa tapak yang lain. agaragar-agar. catalase) Enzim yang menghuraikan hidrogen peroksida dan membebaskan oksigen. Y. kemoantigen (Ig. chema berkaitan dengan bahan kimia. S. computare mengira) Penganggaran bilangan bakteria yang berdasarkan pada bilangan koloni di atas medium agar-agar dalam persekitaran aerob.) Antigen yang terdiri daripada bahan kimia. Y. genos menghasilkan. Kesan mi boleh digunakan untuk membantu proses pengenalan virus. agar count. kematian logoritma (1g. kesan sitopati (CPE) (Ig. logos ilmu. kiraan plat anaerob (Ig. L. death mati) Keluk kadar kematian akibatpendedahan kepada keadaan tertentil seperti agen bakteriosid. S. chemoantigen. carcinomatosis.tanpa. A. 28 . bios nyawa. Y. bios nyawa. Y. A. Y. anaerobicplate count. aer udara. keracunan makanan (Ig. katalase (1g. computaremengira) Penganggaran bilangan bakteria yang berdasarkan pada bilangan koloni bakteria selepas tempoh pengeraman di atas medium pertumbuhan agar-agar tertentu. kiraan plat aerob (Ig.karsinomatosis kiraan plat anaerob karsinomatosis (1g. logarithmic death. L. aerobic plate count. aer udara. pathos menderita) Kesan patologi tertentu pada kultur tisu yang disebabkan oleh pertumbuhan virus.. a. food poisoning) Keracunan pada manusia atau haiwan akibat memakan makanan yang telah dicemari oleh toksin mikroorganisma tertentu. kiraan agar-agar (Ig. kytos lompong.

kokoid (Ig. collagenase. coccidium ben kecil. osis keadaan berpenyakit) Penyakit menular yang biasanya menyerang lapisan epitelium gastrousus dan menyebabkan enteritis yang disebabkan oleh protozoa genus Eimeria dan Isospora pada haiwan dan unggas. coagulasus beku) Enzim rembesan bakteria tertentu yang membekukan plasma darah. dan tikusyang disebabkan oleh Coccidiodes immites. koksidiodomikosis koksidiosis (Ig. V. coccidium ben kecil. koksidiodomikosis (Ig. coccoid. kambing bebiri. V. V. kokkos ben. koksidiomikosis (Ig. koagulase (Ig. 29 . coccidiosis. kucing. kokkos ben. coccidiodomycosis. anjing. Bakteria yang mempunyai bentuk antara kokus dan basilus. chlorine + amido + phenyl + nitre + glycol) Antibiotik berspektrum luas yang boleh meresap ke dalam cecair serebrospina yang digunakan untuk mengawal penyakit yang disebabkan oleh virus tertentu. kolagenase (Ig. coccidioidin. L. V. Y. coccobacillus. L. Y. V. genos menghasilkan. koksidioidin (Ig. bacillus batang). kokobasilus (Ig. kolla gam. chioramphenicol. coccidiomycosis. kokkos ben) Bakteria yang berbentuk kokus atau menyerupai kokus. Bahan mi dihasilkan oleh St reptomyces venezuelae dan dikenali juga sebagai kioromisitin. clostridium) Bakteria anaerob berbentuk bujur atali lonjong dan berspora yang biasanya dijumpai di tanah. kiostridiuni (Ig. mykes kulat) lih. L. L. ase imbuhan yang membentuk nama enzim) Enzim yang menghuraikan kologen dan gelatin. mykes kulat) Penyakit kronik kulit dan paru-paru pada lembu.kiorainfenikol kolagenase kioramfenikol (Ig. coagulase. L. coccidium ben kecil) Sediaan cecair yang diperoleh daripada organisma tertentu dan digunakan untuk mengesan jangkitan Caccidiodes immites.

bakterion kayu kecil. co/i bacillosis. Baktenia mi disebankan melalui bahan makanan dan minuman. coli aerob atau fakultatif anaerob. co/i. bakterion kayu kecil. Taun. muntah. V. choler. kolon kolon. Gejala penyakit ni ialah cirit-birit. kolon kolon. phagein memakan) Virus yang menyerang Escherichia co/i. haima darah) Kehadiran Escherichia co/i dalam darah yang mungkiri disebabkan oleh sesuatu penyakit. L.forma bentuk) Bakteria E. Gram-negatif. colibacillemia. cholre penyakit hempedu) Penyakit pada manusia dan haiwan yang disebabkan oleh endotoksin Vibrio coma. coliphage.kolera kolistin kolera (Ig. ouron kencing) Am kencing bernanah yang disebabkan oleh Escherichia co/i. co/ipyuria. Kehadiran Escherichia. kolifaj (ig. dan boleh menapaikan laktosa dengan menghasilkan asid dan gas dalam tempoh masa 48 jam dengan suhu 37°C. 30 . bacterion kayu kecil. colibaciluria. kolipiuna (Ig. kolistin (1g. tak benspona. V. koliform (ig. V. V. bakterion kayu kecil. kolibasilemia (Ig. V. colistin. V. osis keadaan benpenyakit) Istilah umum untuk menghuraikan sebarang jangkitan Escherichia. dan otot memulas. kolibasiluria (Ig. kolibasilosis (Ig. ouron kencing). kolon kolon. kolon kolon. pyon nanah. colistin) Antibiotik daripada Bacillus colistin berspektrum luas dan berkesan untuk mikroorganisma Gram-positif dan Gram-negatif. bakterion kayu kecil) Antibiotik yang dihasilkan oleh tindak balas Escherichia co/i dengan limfosit yang berkesan terhadap strain Escherichia co/i lain. kolon kolon. coli dalam air kencing yang mungkin disebabkan oleh sesuatu penyakit. kolon kolon. Y kolon kolon. col~form. berbentuk batang. tisu kening. V. kolistin(Ig.

cultura penyemaian) Kultur dalam medium cecain.koloni kultur selanjar koloni (Ig. cultura penyemaian) Pertumbuhan mikroorganisma pada medium yang sesuai. 31 . L suspensia ampaian. chronicus tempoh masa yang lama) Keadaan yang menggambarkan jangkitan yang hilang timbul kerana tidak beransur pulih atau beransun pulih secana perlahan-lahan. kontagium (ig. conjugant. L. L. L. L. kultur akseni (Ig. kultur ampaian (Ig. deep dalam. Pertumbuhan mikroorganisma di atas medium pepejal dan yang boleh dilihat dengan mata kasan. suspension culture. chronic. continuous culture. konjugan (Ig. culture. corona mahkota. koronavirus (Ig. cultura penyemaian) Kultun yang tumbuh di dalam medium agar-agar dalam. Kumpulan individu dan satu spesies yang menyenang kawasan barn. contaminate. coronavirus. continuous berterusan. M. L. L. kultur (Ig. contaminatus mengotoni) Bahan atau miknoonganisma yang menyebabkan kontaminasi. contagium. 2. kronik (Ig. L. exenic culture) Kultur yang terdiri danipada spesies organisma itu sahaja. kultur selanjar (Ig. vivium nacun) Kumpulan virus utama pada haiwan yang menyebabkan bnonkitis dan hepatitis. cultura penyemaian) Kultun yang tumbuh tenus-menerus di dalam medium tertentu yang dikawal dan diatur untuk tujuan tertentu. contagia satu sentuhan) Zarah atau miknoorganisma yang boleh menyebabkanjangkitan secara sentuhan langsung atau tidak langsung. kontaminat (Ig. kultur dalam (Ig. deep culture. conjugatus penihal penkahwinan) Mikroorganisma yang terlibat dalam proses pengkonjugatan. L. L. colonia koloni) 1. colony. E.

kusta (Ig. V. A. Penyakit mi boleh menyebabkan kecacatan dan kelemahan anggota badan. atau dan urat saraf. dan kudis berkeruping putih. kuinan (Ig. leprosy. cultura penyemaian) Kultun tulen yang mempunyai sifat-sifat yang telah diketahui dan dipiawaikan.kultur stok kusta kultur stok (Ig. stock culture. stoe bekalan. Di antara gejala penyakit mi ialah pertumbuhan nodul. L. gerinen tunas) Istilah umum untuk sebrang mikroorganisma patogen. ulser. lepra kusta) Penyakit knonik yang disebabkan oleh Bacillus leprae pada tisu kulit. dan disimpan sebagai kultur rujukari dan ujian tertentu. 32 . S. germ.

L
leprosi (ig. leprosy; V. lepra kusta) lih: kusta lesion (Ig. lesion; L. lasio luka) Sebanang perubahan pada organ atau tisu bermkutan sesuatu jangkitan atau trauma fizikal, yang boleh menjejaskan kegiatan organ atau tisu yang tenbabit. lidah kayu (Ig. wooden tongue; M. F. wode kayu; A. £ lunge lidah) lih. aktinobasiosis lisin (Ig. lysin; Y lysis memecahkan) Sebarang agen yang melisikan sel yang menyebabkan kehilangan kandungan sel. lisogeni (Ig. lysogeny) Penihal bahan genetik bakteniofaj yang bergabung dengan bahan genetik perumah, dan akan hanya berpisah semula dalam keadaan tertentu untuk meneruskan proses pembiakan. luar bauan (1g. offodour) Bauan yang telah benubah daripada bau asal, biasanya bau yang tidak diingini, akibat kegiatan mikroonganisma. luniuran (Ig. smear; A. S. smerian genis) Cecair seperti ampaian miknoonganisma, darah, dan lain-lain yang disebarkan sama nata di atas slaid. lumuran penekanan (Ig. impression smear; L. impressio penekanan; A. S. smerian germs) Lumuran yang disediakan dengan melekap dan menekan slaid d~ atas penmukaan sesuatu, dan kesan lekapan mi dikaji dengan mikroskop.

33

M
malignan (Ig. malignant; L. ma/ignas kejahatan) Pertumbuhan atau keadaan tak normal di dalam jasad yang boleh merebak dengan mudah ke bahagian lain, dan selalunya boleh membawa maut. Misalnya banah. mandul (Ig. sterile; L. sterilis mandul) Perihal organisma yang tidak boleh membiak. maut (Ig. lethal; L. letalis mati) Penihal atau keadaan yang menyebabkan sebanang hmdupan mati. meningitis meningokokus (Ig. meningococcal meningitis; V. meningos membran; kokkos ben; itis radang) Peradangan meninges membran yang mengelilingi otak dan saraf tunjang, yang disebabkan oleh Neisseria meningititis. meningokokus (Ig. meningococcus; V. meningosmembran; kokkos berm) Nama umum untuk bakteria Neisseria meningititis berbentuk kokus dan Gram-negatif. menular (1g. contagious; L. contagio sentuhan) Perihal penyebaran sesuatu penyebab penyakit melalui sentuhan langsung atau tak Iangsung. mikobakteria (Ig. mycobacterial; V. mykes kulat; bakterion kayu kecil) Nama umum untuk baktenia dalam genus Mycobacterium yang biasanya bersifat kekal asid, panjang, dan tipis. Misalnya, bakteria pembawa tuberkulosis. mikrob (Ig. microbe; V. mikros kecil; bios nyawa) Singkatan untuk mikroonganisma. mikrobiologi (Ig. microbiology; V. mikros kecil; bios nyawa; logos ilmu) Kajian tentang mikroonganisma.

34

mikrobiota mikrobiota (Ig. microbiota; V. mikros kecil; bios nyawa) Mmknoorganmsma, alga, bakteria, kulat, dan protozoa.

miksovirus

mikrobisid (Ig. microbicidal; V. mikros kecil; L. caedere membubuh) Agen yang boleh merencatkan pertumbuhan atau membunuh miknoorganisma. mikrofaj (Ig. microphage/microphagic/microphagous; Y. mikros kecil; phagein memakan) Salah satujenis sel darah putih yang menyerang dan membunuh zarah, atau hidupan halus asing dalamjasad haiwan. mikrokokus (Ig. micrococcus; V. mikros kecil; kokkos ben) Nama umum untuk kumpulan bakteria yang berbentuk sfera, kecil, dan tidak mempamerkan susunan sel tertentu. mikroorganisma (Ig. microorganism; V. mikros kecil; organon organ) Kumpulan organisma halus yang hanya boleh dilihat dengan bantuan mikroskop. Di antara miknoonganisma in termasuklah bakteria, virus, dan kulat. mikroorganisma cerewet (ig. festidious microorganism; V. organon organ) Mikroorganisma yang memenlukan nutrien yang kompleks untuk hidup. miksovirus (Ig. myxovirus; V. myxo lendir; vivium racun) Kumpulan virus haiwan yang memiliki RNA yang boleh menyebabkan influenza, beguk, cacan, dan rabis.

35

yang terletak di hujung motor neuron sehingga menjejaskan kelincahan kegiatan saraf. L. dan senpihan tisu yang telah musnah akibat jangkitan sepsis. dismmbuhan penpisahan. sd darah putih. toxikon racun) Eksotoksin khusus yang menyerang tisu sarafdan sel neuron dan menghalang proses perjalanan deria neurootot di plat resepton. L. pus. L. disinfect. 36 . putrid punca yang sama) Cecair berwanna kuning yang mengandungi serum. neuron saraf. neurotoksin (1g. bakteria. neurotoxin. nekrobasiosis (Ig. neckrojasad mati.infectusmembuat) Tindakan membebaskan sesuatu danipada pencemaran atau jangkitan mikroorganisma. V. bakterion kayu kecil) Jangkitan pada haiwan yang disebabkan oleh Astinomycosis necrophorus. nyahjangkit (Ig.N nanah (Ig. L. osis keadaan berpenyakit. necrobasillosis. V.

0
obligat (Ig. obligate; L.obliqatus tenikat) Penihal cana hidup miknoongariisma yang tenhad kepada satu keadaan pensekitaran sahaja sama ada, secara aenob atau anaerob atau sebagai parasit. opsonin imun (Ig. immune opsonin; L.immunis bebas danipada sesuatu; Y.opson gila) Cecair protein terlarut dalam darah hasiljangkitan semulajadi atau rangsangan pengmnokulatan sel bakteria. Cecair mi meningkatan kegiatan fagositosis. organisma bak pleuropneumonia (PPLO) (Ig. pleuropneumonia like organism; V. pleuro rusuk; pneumon paru-paru; organon organ) Miknoorganisma bukan patogen dalam order Mycoplasmatales, yang menyerupai agen yang menyebabkan pleuropneumonia. Mikroorganisma mi boleh didapati di kerongkong dan vagina. ortomiksovirus (Ig. orthomyxovirus; V. orthos lurus; myxa lendir; L. vivium nacun) Kumpulan virus yang mengandungi asid nukleus RNA yang terdin daripada 8 unit genom yangjelas, misalnya virus influenza.

37

P
papovavirus (Ig. papovavirus; L. vivium racun) Virus onkogen yang tidak berselaput, berbentuk ikosahedron dengan ukuran garms pusat di antara 40—55 mu. Virus mi terdini daripada tmgajenis, iaitu virus papiloma yang menyebabkan kutil kulit, virus polioma yang menyebabkan pentumbuhan tumun pada tikus, dan virus pemvakul pada monyet. parakoksidioidomikosis (Ig. paracoccidioidomycosis; Y. para bensama; kokkos ben; mykes kulat; osis keadaan berpenyakit) Jangkitan kulit pada manusia terutamanya d~ Brazil danbeberapa negara Amerika Selatan yang disebabkan oleh kulat bak yis Paracoccidiodes brasilliensis. Gejalanya bermula di mulut dan merebak ke hidung dan seterusnya ke visera dan pulmonani.Jangkitan mi boleh membawa maut. parakoksidioid (Ig. paracoccidiodal; Y para bersama; kokkos ben; oid menyerupai) lih. parakoksidioidomikosis paramiksovirus (Ig paramyxovirus; Y. para bensama; myxa lendir; vivium racun) Virus yang menyerupai virus miksovirus. Misalan virus mi ialah virus distemper dan sampar ayam. parasit (Ig. parasite; L. parasitus bersama) Organmsma yang hidup di permukaan atau di dalam organisma lain yang disebut perumah. Parasit mendapat makanan dan perlindungan daripada perumah, dan hubungan begini biasanya memudaratkan perumah. parasit fakultatif (Ig facultative parasite; L.facultas kebolehan parasit makan bersama) Mikroorganisma saprofit yang boleh hidup sebagai parasit dalam keadaan tertentu. 38

parvovirus

pembusukan

parvovirus (Ig paruovirus; L. vivium racun) Vmrus benbentuk ikosahedron, tak berselaput, bengaris pusat lebih kurang 22 mu. Contohnya virus yang tendapat pada tikus. pasteurelosis bovin (Ig. bovine pasteurellosis; L. bos lembu jantan; Pasteur nama ahlm sains Louis Pasteur; V. osis keadaan berpenyakit) Jangkitan pada lembu yang disebabkan oleh baktenia Pasteu re/la multocida. Gejala penyakit mi tenmasuklah demam panas yang tinggi, pnemonia dan bengkak edema di bawah kulit lehen. patogen (Ig. pathogen; V. pathos mendenmta; genos meghasilkan) Sebanang onganisma yang membawa penyakit atau kesan yang buruk kepada perumah. patogenesis (Ig pathogenesis; V. pathosmenderita; genosmenghasilkan) Proses kejadian atau perkembangan penyakit. patologi (Ig pathology; V. pathos menderita; logos ilmu) Kajian tentang sebab, ciri dan kesan penyakit. peka (Ig sensitive; L. sensus perasaan) Kebolehan menenima, merasa atau bertindak balas terhadap rangsangan luar, seperti patogen, atau tindak balas yang keterlaluan terhadap antigen dan faktor yang lain. pelengkap (Ig. complement; L. complementum memenuhi) Protein terlarut dalam serum normal yang peka haba dan boleh melisiskan sebarang antigen yang telah bergabung dengan antibodi padanannya. pelilinan telur (Ig candling egg; L. candela memancar; egg telur) Perlakuan terhadap telun yang hendak digunakan sebagai medium pembiakan virus, dan seterusnya mengkaji kesan balas virus terhadap embrio telur yang terlibat. penghantaran (Ig transmission; L. transmissio menghantar) Perihal penyebaran patogen dan satu individu kepada individu yang lain. pembusukan (Ig putrefaction; L. putridus busuk) Penghuraian bahan organik oleh kegiatan metabolisme mikroorganisma dengan menghasilkan gas dan hasilan berbau busuk. 39

L. stormy ribut. variolation. Proses mi. pemvaksinan (Ig vaccination. haba. L. L. penapaian ribut (Ig stormyfermentation. fermentare memasak) Penghuraian anaenob bahan organik sepenti karbohidrat dan nitnogen kompleks oleh mikroorganisma tertentu. Louis Pasteur nama onang) Pendedahan sesuatu biasanya makanan kepada haba dengan suhu di antara 60 — 65°C selama 30 minit untuk membunuh mikroorganisma patogen dan yang tidak dipenlukan. pengautoaglutinatan (Ig autoagglutination. co bensama. L. dengan membebaskan tenaga. isolation. pemvariolaan (Ig. agglatinare melekat bersama) Pengaglutinatan sel oleh autoaglutinin dalam serum sendini. insula pulau) Pengasingan mikroorganmsma danipada persekitanan asal atau danipada kumpulan yang hercampur untuk mendapatkan kultur tulen. S. auto sendini. sensitization. digunakan dengan meluas dalam industni pembuatan makanan dan b~han kimia.Y. pemendakan bersama (1g. penapaian (Ig. L. 40 . varius pelbagai) Pemvaksinan dengan cara menginokulat kepingan pastul vaniola kering atau virus cacan tenatenuat untuk mempenoleh keimunan tenhadap jangkitan cacan. fermentation. vaccinus lembu) Proses men untik vaksin untuk mendapatkan keimunan tenhadap jangkitan tententu. A. co-precipitation. supaya bahan tersebut selamat digunakan dan tahan lama.pemencilan pengautoaglutinatan pemencilan (Ig. L. pempasteuran (Ig pasteurization. L. precipitat menghala) Pemendakan saW atau Iebihjenis onganisma oleh satujenis antibodi. pempekaan (Ig. L. sensus perasaan) Perlakuan tenhadap sesuatu untuk menjadmkannya peka. dan gas tertentu.ferinentare memasak) Penapaian proteolipid susu oleh mikroorganisma yang menghasilkan banyak buih dan gelombang angin.

L. L. V. V. hyper benlebihan. Ammoniakos berkaitan dengan Ainmon) Penghuraian sebatian onganik kompleks oleh mmknoonganisma untuk menghasilkan ammonia. sensus penasaan) Pempekaan terhadap tisu itu sendiri. genos menghasmlkan. L. pendenitrifikasi (Ig. anti lawanan. agglutination. immunis bebas) Peningkatan keimunan. autosensitizatiori.pengautopekaan penginokulatan pengautopekaan (Ig. denitrijier. Y auto sendiri. nitrogen fixation) Penukanan nitrogen udara oleh miknoorganisma kepada garam nitrit dan nitrat.Y. penghiperiniunan (1g. isolate. hyperimmunization. agglulinare melekat bersama) Tindak halas di antara antibodi dengan antigen tak larut menyebabkan antigen berkenaan bergumpal. 41 . insula pulau) Mikroonganism~yang diperoleb melalui proses pemencilan. V. pengikatan nitrogen (Ig. deterininare penentu) Bahagian antigen yang mencntukan kekhususan tindak halas antmgen-antmbodm. dengan menyuntikkan antigen berulang kali kepada individu yang berkenaan. nitrum soda negatif) Bakteria yang melakukan denitnifikasi. pencilan (1g. antigenic detenninant. L. penganimonia (Ig animonifying. L. hetero berlainan. 2. agglutinare melekat bensama) Pengaglutinatan eritrosit oleh darah yang berlainanjenis. L. L. Meletakkan atau memasukkan mikroorganisma di medium pertumbuhan. pengaglutinatan (1g. L. inoculatio menyuntik) 1. penentu antigen (Ig. penginokulatan (Ig inoculation. de nyab. L. Proses memasukkan inokulum ~kedalam perumah. pengheteroaglutinatan (Ig heteroagglutination.

penicillus pensil) Enzim yang dihasilkan oleh baktenia tertentu untuk menghidrolis penisilin. pengimunotindasan (Ig immunosuppression. penmsilin (Ig. dis pisah. protozoa. pengkontaminatan (Ig contamination. infectus menjadi) Proses pemusnahan miknoonganisma. pentipan serologi (Ig serological typing. conjugatus penihal perkahwinan) Penggabungan di antara dua msogamet atau sel. 42 . L. L. nitrum soda negatif) Kumpulan bakteria dalam famili Nitrobacteriaceae yang boleh mengoksidakan nitrit kepada nitrat. L. agglutinaremelekat bensama) Pengaglutinatan antigen dan antibodi homolog pada konpuskel haiwan yang berlainan. L. L. L. co-agglutination. contaminatus menyentuh) Pencemaran oleh miknoonganisma yang tidak dikehendaki. cobersama. infectus menjadi) Prosesjangkitan sel oleh RNA atau DNA virus. L. pengingesan (Ig ingestion. L. L. ingestus membawa masuk) Pengambilan bahan makanan ke dalamjasad. penyahjangkitan (Ig disinfection. nitrifier. penicillin.pengkoaglutinatan penyahjangkitan pengkoaglutinatan (1g. alga. kulat. L. Kaedah mi digunakan untuk membezakan organmsma berlainan strain. pemsilinase (Ig penicillinase. pentransjangkitan (Ig transfection. serum cecairjennih. penicillus pensil) Antibiotik yang dihasilkan oleh Penicillium dan Aspergillus tertentu yang benupaya merencatkan pentumbuhan sebahagian besar baktenia. L. pengkonjugatan (Ig conjugation. dan baktenia supaya sehahagian danipadajasad kromatin daripada satu sd benpindah ke sel yang lain. trans seberang. immunis bebas.) Pengelasan organisma yang berasaskan kepada keantigenan dan tindak balasnya dengan antibodi tertentu. suppressus menekan) Proses mengurangkan kesan tindak balas antigen-antibodi. penitrit (ig.

Pada bebiri. bigkuat. chlamysbaju luar. E. L. black disease. S. Bang’s disease. dan granulosit. disesse penyakit) Penyakit pada manusia dan haiwan yang disebabkan oleh riketsia yang berbentuk kokus. A. F. avis burung. 43 . dan pertumbuhan tak normal pada sel neoplasma. M. V. L. Pada kuda gejalanya ialah osteofibiosis akibat keluarnya kalsium dan fosforan yang berlebihan. S. pembentukan vesikel pada membran mukosa. yang boleh menyebabkan kematian. bigkuat. rabis penyakit Bill! (Ig. L. akibat tisu hati yang telah dicederakan oleh protozoa Fasciola hepatica. disesse penyakit) Jangkitan tifus yang berulang-ulang. /iverhati. disesse penyakit) Penyakit menular dan akut pada haiwan yang disebabkanoleh vims. demam panas. yang dmganti dengan gentian. gejalanya berupa pembengkakan kepala dan leher. penyakit kepala besar (ig bighead disease. Bang ahli sains. penyakit klamidia (Ig chlamydialdisease. A. disessepenyakit) Penyakit pada haiwan yang disebabkan oleh Clostridium spp. M. L. Di antara gejalanya termasuklah bengkak hati. atau mikoplasma. L. disessepenyakit) Penyakit ayam yang disebabkan oleh virus. penyakit kuku dan mulut (Ig foot and mouth disease. Penyakit mi dikenalijuga sebagai demam afta. headfod kepala. Brill disease. disesse penyakit) Penyakit pada lembu yang disebabkan oleh Brucelle abortus yang boleh menyebabkan kegugunan.penyakit Bang penyakit kuku dan mulut penyakit Bang (1g. Gram-negatif dan anaerob obligat. A. terutamanya mulut dan celah kuku. Gejala penyakit mi ialah air liur berbuih. penyakit hati besar unggas (1g. eritrosit. £fo/ kaki. L. muthr mulut. A. penyakit anjing gila (ig rabies) lih. S. disesse penyakmt) Penyakit pada bebini yang disebabkan oleh Clostriidum nouyi tip B. avian biq liver disease. penyakit hitam (Ig. L. black hitam.

44 . L. haemorrhage haemorrhagic. rancid) lih. piuria (Ig pyuria. L. inflammatio membakan) Gerak balas tisu penumah terhadap kecedenaan. vivium racun) Virus berselaput dan berbentuk ikosahednon serta peka kepada asid. jangkitan atau kehadiran bahan asing. tengik perdarahan (Ig. host. perwnah (1g. hospes tamu) Organisma yang digunakan oleh panasifsebagai tempat tinggalnya. pirogen (Ig pyrogene/pyrogenic. Y. inflammation. plasma bentuk) Unsur genetik luar kromosom yang tidak diperlukan untuk pertumbuhan. Gejalanya berupa pentumbuhan granuloma yang menyeluruh dan fibrosis tisu peparu yang boleh mengganggu fungsi peparu dan boleh membawa maut. p/agewabak) lih. farmer~c lungdisease. V. plasmid. kemenahan. pikornavirus (Ig picornavirus. peradangan (Ig. haima danah) Pengalmran darah keluan dan salun darah. perat (Ig. farme kandang. magpie sejenis burung. V. lungen panu-panu.penyakit peparu petani plasmid penyakit peparu petani (Ig. F. serta sebagai sumber makanan dan penlmndungan. ouron kencing) Kencing bernanah akibatjangkitan mikroorganisma. wabak bubon plasmid (Ig. Y. pyros api. S. V. Akibat peradangan menimbulkan gejala bengkak. rasa sakit dan meningkatnya bilangan limfosit. L. L. A. pyros apm. plag (Ig plague V. genos menghasilkan) Polisakanida yang dipercayai hasilan mikroorganisma yang boleh meningkatkan suhu badan. tetapi boleh mempengaruhi sifat sesuatu onganisma. M. disesse penyakit) Alahan piilmonani akut yang disebabkan oleh spora kulat Micropol’tspora Jheni dan ‘l’herinoactinomyces vulgaris yang biasanya mencemar jerami.

Gejalanya ialah lumen alveola benkahak. pneumon paru-panu) Radang panu-panu yang disebabkan oleh pelbagai organisma. Radang pleura dan paru-paru. pneumolisin (Ig pneumolysin. A. pneumon paru-panu) Hemolisin yang dihasilkan oleh pneumokokus. pneumon panu-paru. dan menyebabkan pneumonia. pock. bopeng atau vesikel kecil pada kulmt yang mengandungi nanah. dan boleh menyebabkan penyakit polio. V. berukuran lebih kurang 28 mu.~ L. pneumokokus (Ig pneumococcus. kahak berfibrin. pneuinon paru-panu) 1. poliovirus (Ig poliovirus. S. pleuropneumonia. S. profaj (Ig prophage. vivium nacun) Virus yang memiliki asid nukleus RNA. profaj 45 . V. polios pucat. V. myelos som-som) Penyakit akut dan benjangkmt yang disebabkan oleh virus pada saraf tunjang sehingga memusnahkan neuron motor yang boleh menyebabkan susut badan dan lui~puh. tidak berselaput. L. vivium racun) Virus yang memiliki asid nukleus DNA dan boleh menyebabkan penyakit p0k pada ventebrat. pok (Ig. V. boleh menghasilkan zarah virus baru. phagein memakan) Bakteriofaj yang tidak aktif setelah menjangkiti baktenia. kokkos ben) Nama umum untuk baktenia dalam kumpulan diplokokus yang benbentuk sfena. Gram-positif. pocvesikel) Capuk. dan nadang pleura. L. poksvirus (Igpoxvirus. poliomielitis (Ig. L. V. atau cecairjennih sepenti vesmkel demam cacan. berbentuk ikosahedron. V. p/euro nusuk. pneumonic. provirus (Ig provirus. Gejalanya ialah pneumonia. tetapi dalam keadaan tertentu dan sesuai. pocvesikel. V. Penyakit menulan pada lembu yang disebabkan oleh Mycoplasma mycoides. pro sehelum. V. vivium racun) /ih. 2. polios pucat. A.pleuropneumonia provirus pleuropneumonia (Ig. pro sebelum. pneumonia (ig. tindak balas imunologi atau fizikal atau agen kimia. poliomyelitis.

tuberculum tubenkel) Penyakit yang menyenupai tuberkulosis. pseudo palsu. V. Bebenapa spesies sahaja bensifat patogen kepada manusia.pseudomonad pseudotuberkulosis pseudomonad (Ig. monad seunit) Baktenia safrofit. berbentuk batang. Gnam-negatmf yang ditemui di tanah. pseudo palsu. V. yang bersifat kekal asid. pendarfioun. 46 . L. pseudomonad. air dan di bahagian luka yang sepsis. pseudotuberkulosis (Ig pseudotuberculosis. yang disebabkan oleh Nacardia asternides.

Gejalanya tenmasuklah ketmdaktenteraman mental. rabies. berbentuk batang. kambing dan kerbau yang disebabkan oleh virus. berbentuk ikosahedron dengan ganispusatyang berukunan 70—75 mu. benselaput. Gejalanya ialah demam. dan mulut. Rizobium berada dalam nodul akar tumbuhan legum. dan bersifat aerob dalam famili Rhizobiaceae. reovirus. reovirus (Ig. rabis (Ig. dan berupaya mengikat nitrogen atmosfera. vivium racun) Virus yang memiliki asid nukleus RNA. ulser pada membran mukosa dan gastrousus. bios nyawa) Baktenia Gram-negatif. V. Penyakit anjing gila. lumpuh dan boleh membawa maut. Y rhizo akar. rinovirus (Ig rinovirus. rabeis gila) Penyakmt pada haiwan keluanga anjing. bensimetni pilin dan berukunan 60 x 225 mu.R rabdovirus (Ig rhabdovirus. tak berselaput. L. Penyakit inijuga dikenali sebagai hidnofobia. rider haiwan bertanduk. L. Virus mi boleh dipencilkan dan salun penafasan dan gastnousus manusia dan haiwan. dan juga manusia yang disebabkan oleh virus. vivium racun) Virus dalam kumpulan pikonnavirus. L. pest wabak) Penyakit akut pada lembu. Contohnya virus rabis dan stomatitis vesikel pada lembu. vivium racun) Virus yang merniliki asid nukleus RNA. dan dimningi dengan cinit-binit dan rembesan air hidung. rinderpes (Ig rinderpest. L. 47 . yang memiliki asid nukleus RNA tetapi tidak boleh dmnyahaktifkan oleh eter. mata. rhabdos batang. rizobium (Ig rhizobium. Virus mi belum dapat dipastikan sama ada boleh atau tidak boleh membawa sebarangjangkitan. V. berbentuk peluru. histenia.

ruam gunting rambut rubela ruam gunting rambut (ig. rubellus kemerahan) Penyakit benjangkit yang disebabkan oleh virus. demarn panas dan ruam yang menyelunuh. radare tornpok merah) Radang pada muka tenutama sekali di kawasan cukuran akihat penggunaan gunting dan pencukur yang dicernari oleh rnikroorganisma. barber~crash. L. Penyakit mi dikenalijuga sebagai campak German atau campak Penancis. Pada ibu yang hamil jangkitan mi boleh membawa kecacatan kongenital tenhadap bayi yang sedang dikandung. harbajanggut. rubella. L. 48 . Gejala penyakit mi termasuklah selsema. rubela (Ig.

fuge/burung. sarsina (Ig.S. ce/la bmlik kecil) Sel pembiak pada metazoa yang akan bergabung untuk menghasilkan satu jasad yang lengkap. livermnfusion. Y. sepsis (1g. L. terutama organisma Bruce/la tertentu. L. sarcina berkas) Bakteria dalam famili Peptococcaeceae. infusismencurah ke dalam) Cecair yang mengandungi nutrien terlarut daripada pemprosesan hati dan digunakan untuk memperkaya medium pertumbuhan bakteria. S. Sarsina bersmfat anaerob obligat dan boleh menapaikan laktosa. plaga malapetaka) Wabak menular dan akut pada unggas yang disebabkan oleh virus. sampar unggas (Ig fowl pest/fowl plague. Wabak inijuga merangkumi penyakit Newcastle. sepsis. saprobusuk.A . germ cell. sarcina. edema di bahagian kepala. seduhanhati (Ig. A. V. V. pestis wabak. dan boleh membawa maut. safrofit fakultatif (Ig. sepsis reput) Perihal luka yang telah dijangkiti oleh bakteria dan bernanah. phyton tumbuhan) Mikroorganisma yang mendapat makanan dengan cara mereputkan benda hidup yang telah mati dan bukan patogen. liverhati. germen tunas. Gejala wabak mi ialah demam. sapro busuk.facultative saphraphyte. sel germa (1g. 49 . facultas kebolehan. L. phython tumbuhan) Organisma yang dianggap sebagai safrofit tetapi dalam keadaan tertentu boleh hidup sebagai parasit. L. L. rembesan air hidung.S safrofit (Ig saphrophyte/saprophytic. berbentuk kokus dan biasanya ditemui bergugus empat.

therapia memulih) Perawatan atau perlindungan danipada sebanang jangkitan atau penyakit dengan menggunakan serum yang mengandungi antibodi terhadap organisma atau toksin yang menyebabkan penyakit yang berkenaan. L. anti lawanan A. syndrome satu haluan) Perihal kecacatan. L. L. whey airjernih) Cecair yang diperoleh apabila darah membeku. L. symbiosis hidup bersama) Satu danipada pasangan mikroorganisma yang hidup secara simbiosis. symbiont. seroterapi (Ig serotherapy. misalnya streptokokus dan stafilokokus. serum cecamrjennih. haima danah) Penihal kehadinan patogen dalam salur danah yang diiningi dengan demam. whey air jernih. simbiosis (Ig. perencatan atau ketidakmampuan badan 50 . septikos pembusukan. seropurulen (Ig seropurulent. siinbion (Ig. symbiosis hidup bersama) Pertalian hidup di antara dua atau lebih mikroorgamisma yang berlainan spesies. atau melalui bahan yang telah dicemani oleh organisma mi. whey airjennih. S. phyton tumbuhan) Mikroorganisma dalam serum. symbiosis/symbiotic. V. denyutjantung yang tinggi dan ruam badan. logos ilmu) Kajian tentang serum terutamanya tindak balas antigen-antibodi. L. L. serum (Ig. V. sindrom kedefisienan antibodi (Ig. Pertaliannya mungkmn saling menguntungkan kedua-dua spesies tersebut. V. serologi (Ig serology/serologic. serum. deficiens kekurangan. V. Y. sifilis (1g. bodyjasad. V. L.septisemia sindrom kedefisienan antibodi septisemia (Ig septicaemia. antibody deficiency syndrome. purulentus nanah) Rembesan serum yang bercampur dengan nanah. dan disebarkan melalui hubungan seks. Serum berbeza daripada plasma kerana tidak mempunyai fibninogen. whey airjernih. V. serofit (Ig serophyte. Penyakmt mi diperoleh. Syphilus nama puisi) Penyakit kelamin yang menular yang disebabkan oleh bakteria Spirochaetepal/ida. atau melalui kandungan ibu yang dijangkiti oleh penyakit mi. syphilis.

kirrhos keperang-perangan) Keadaan organ yang tak normal disebabkan olehjangkitan atau keadaan fisiologi atau fizikal yang luar biasa. spora (1g. yang berfungsi membekukan darah. agamaglobulinemia dandisgamaglobulmnemia. Keadan mi berpunca danipada pelbagai sebab seperti kekunangan serum imunoglobulin. V. Dalam persekitaran yang Sesuai spora boleh bencambah semula. spora rehat (1g. V. staphyte gugusan anggur) Lisogen yang dirembeskan oleh bakteria strain stafilokokus yang aktif. cirrhosis. spore.V. stafilin (1g. stafilokinase (Ig. Gejalanya berupa pembentukan tisu yang berlebihan. staphylin. dan diikuti dengan tisu gentian dan pencerutan organ yang tenlibat. spiramycin. S. 51 . V. Y staphyte gugusan anggur. dan rintang terhadap keadaan persekitaran yang buruk. spiramisin (Ig. L. sirosis (Ig. stafilokoagulase (Ig. stafilolisin (Ig. resting spore. staphyte gugusan anggur. sporosbiji) Jasad pembiakan aseks yang terdiri daripada satu sel seperti kulat dan paku pakis. coagulatio beku. yang berfungsi melisiskan sel darah merah. staphylokinase. staphylocoagulase. V. sporos biji) Spora yang berdinding tebal. spira belitan) Antibiotik yang berasaskan struktun eritmisin yang dihasilkan oleh Streptomyces ambofaciens. L. ase enzim) Enzim yang dirembeskan oleh bakteria Staphylococcus spp. raest diam. Stafilin boleh merencat pertumbuhan Coiynebacketrium diphtheriae. staphyte gugusan anggur. ase en zim) Enzim yang dirembeskan oleh bakteria Staphylococcus s/ip. staphylolysin.sirosis stafilolisin menghasilkan antibodi oleh limfosit. L. lysis memecahkan) Enzim yang dirembeskan oleh bakteria Staphylococcus s/ip. A. Enzim mi boleh mencernakan fibrin dan menghalang pembekuan darah. sepenti fenomena hipogamaglobulmnemia. dOrman.

sulfapiridina (Ig sulfa/iyridine) Sebatian antibaktenia dalam kumpulan sulfonamida. submicroscopic. sub bawah paras. sulfanamide) Nama am untuk semua agen antibakteria yang mempunyai struktur asas para-aminobenzenasulfonamida. sulfadiazine) Sebatian sulfonamida yang bersifat antibakteria dan digunakan untuk merawat berbagai-bagai jenisjangkitan. L. milk susu) Keadaan susu yang pekat berlendir bak tali akibat himpunan bahan kapsul Atcaligenes viscolatis. sulfamidil atau sulfonammd P. kokkos ben) Kumpulan baktenia berbentuk bulat atau lonjong. Bahan mi banyak digunakan sebagai penindasjangkitan dermatitis herpetiformis. sub bawah paras. kulat. sulfonamida (Ig. S. sco-p pemerhati) Istilah yang merujuk kepada sesuatu yang halus.streptokokus susu bak tali streptokokus (Ig. streptomisin (Ig. susu bak tall (Ig. ropy milk. streptomycin. micro kecil. streptos bengkok. Streptomisin digunakan dengan meluas untuk merawat penyakit tuberkulosis. sulfadiazina (Ig. larut dalam air. yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar ataupun dengan bantuan mikroskop cahaya. V. sulfanilamida (Ig. 52 . atau virus yang disediakan atau diperoleh daripada kultur yang sedia ada. Sulfanilamida juga dikenali sebagai para-aminobenzenasulfonamida. submikroskopik (Ig. boleh menapaikan gula laktosa dengan menghasilkan asid laktik dekstroratori dalam famili Streptococcaceae. mykes kulat) Antibiotmk yang dihasilkan oleh Streptomyces griseus. subculture. A. subkultur (Ig. tersusun Secara berpasangan dan berantai. L. rap berlendir. V. streptos bengkok. cultura tanaman) Kultur bakteria. sulfanilamide) Sebatian hablur putih yang larut sedikit dalam air dan alkohol dan bersifat antibakteria. yang digunakan untuk merawat pelbagai jangkitan. berkesan untuk merencatkan pertumbuhan baktenia Gramnegatif. streptococcal.

Keadaan mi dicirikan dengan gejala kebas dan menggigil pada tangan. tetanus (Ig. Y. tetanos tegang) Perihal kepekaan yang tinggi pada neuroo tot akibat kekurangan kalsium serum. lysin membebaskan) Hemolisin yang dirembeskan oleh Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus.spasmosmenggigil) Hemotoksin yang dirembeskan oleh Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus. I’. tetanospasmin (Ig. Y. dan bertindak liar kerana kehilangan akal. L. tetanos tegang. Y. rancidus dinilai) Keadaan bahan yang berbau busuk akibat penghuraian bahan lemak oleh bakteria safrofit. therapy. termofili (Ig. tetanolysin. tetanos tegang) Penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani. tetanospasmin. tetani (Ig. termoduri termoduri (Ig. philos suka) Organisma yang boleh hidup dan membiak dalam persekitaran suhu yang tinggi. dan mulut. 53 . Y. kaki. L. thermos paras. bd. pada manusia dan haiwan yang ditularkan melalui luka. rancid. tetany. Y thermos paras) Bakteria yang boleh hidup tetapi tidak boleh membiak dalam persekitaran suhu yang tinggi. tetanus. Gejala utamanya ialah otot menjadi tegang dan menggigil. thermoduiy/therinoduric. Perat terapi (Ig. tetanolisin (1g. tetanostegang. therinophile.T tengik (Ig. therapia memulih) Perawatan jangkitan dan penyakit.

toxikon racun. toksin (Ig. Y. toksofor (Ig. tetracoccus. dan protozoa. toxoid. Y. muntah. me hablur putih) Antibiotik rangkaian peptida yang dihasilkan oleh Bacillus brevis. toksoid tifoid (Ig. toxic. oid menyerupai) Sesuatu bahan yang menyerupai toksin. genos menghasilkan) Keupayaan mikroorganisma menghasilkan toksin. toksik (Ig. Y. haima darah) Perihal kehadiran toksin sampingan metabolisme atau protein tak normal atau bahan kimia beracun yang lain di dalam darah. toxikon racun) Perihal kesan toksin atau bahan kimia lain yang beracun. tirosidina (Ig. toksoid (Ig. toxophore. 54 . toksemia (1g. bakteria. Y. Y. Y. typhos demam) Penyakit yang disebabkan oleh Salmonella typhi pada manusia. conjugatus perihal perkahwinan. toksikoid (Ig. Y. Y. kokkos ben) Bakteria kokos dalam susunan empat. typhoid. toksikogen (Ig. toxin. tetra empat. tubus paip) Tiub yang terbentuk semasa penggabungan seks di antara dua sel. yang digunakan untuk mengawal pelbagaijenisjangkitan kulat. flub pengkonjugatan (Ig. toxikon racun.tetrakokus tetrakokus (Ig. toxicoid. tyros keju. yang boleh menyebabkan keracunan atau kemudaratan kepada organisma lain. toxemia. conjugation tube. toxikon racun. toxicogenic. yang berfungsi sebagai laluan bahan genetik daripada sel penderma ke sel penerima. toxikon racun. melalui makanan dan minuman. phore menghasilkan) Bahagian toksin yang aktif yang menyebabkan keracunan. loya. tyrocidine. Y. L. Y. Gejala utamanya ialah cirit-birit. oid menyerupai) Bahagian toksin yang tidak menyebabkan keracunan tetapi masih berfungsi sebagai antigen. dan demam. toxikon racun. toxikon racun) Bahan mikrob atau yang dihasilkan olehnya.

Kadangkadang disebabkan olehjangkitan baktenia. 3. dan susut badan. protos pertama) Sebatian protein daripada bakteria Mycobacterium tuberculosis. tolerensi dadah (Ig. Pr. tuberkel (Ig. drug tolerence. Y. toksoplasmosis (Ig. tuberkulosis (Ig. drogue herba kering. Tu mur mungkin bersifat benigna atau malignan. tubercle. L. tonsilla tonsil. tuberkuloprotein (Ig. tolerantia sabar) Penihal kerintangan dadah yang wujud akibat pendedahan yang berulang-ulang terhadap dadah tersebut. tumour. tumourbengkak) Bengkak atau pertumbuhan tak normal. plasmin membentuk. tak selera makan. Nama am untuk kutil yang kecil.toksoplasmin tumur toksoplasmm (Ig. tumur (Ig. Nodul sel yang tumbuh akibat tuberkulosis. tonsillitis. Batuk kering. Nama am basilus tuberkulosis. tuberculum bonjul kecil. osiskeadaan berpenyakit) Jangkitan akut atau kronik yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis pada paru-paru atau sebarang organ lembut haiwan dan manusia. toxikon racun. L. itis radang) Radang tonsil yang benpunca daripada pelbagai sebab. L. Y. tuberculoprotemn. tuberculum bonjul kecil) Tumbuhan yang menyerupai tuberkel. L. Y. yang berlaku apabila sel kehilangan kebolehan untuk berhenti membahagi apabila bersentuhan dengan sel bersebelahan. 2. toxikon racun. toxoplasmosis. Y. osis keadaan berpenyakit) Penyakit yang disebabkan oleh protozoa Toxoplasma gondi. tuberkulat (Ig. tuberculum bonjul kecil) 1. tuberculum bonjul kecil) Tuberkuloprotein yang digunakan untuk menentukan kepekaan individu terhadap basilus tuberkel. L. plasmin membentuk) Antigen protozoa Toxoplasma yang digunakan untuk mengesan kehipenpekaan toksoplasmosis. tuberkulin (Ig. tonsilitis (Ig. tuberculumbonjul kecil. Gejala tuberkulosis ialah pembentukan tuberkel. tuberculosis.L. tuberculate. tuberculin. L. dan akan menimbun. Y. 55 . L. toxoplasmin.

56 . ulcer. ulcus luka) Luka terbuka dan terhad pada lapisan epitelium kulit dan membran mukosa gastrousus. L.U ulser (Ig.

vaksin hidup (1g. L. vaccinus lembu) Vaksin yang mengandungi mikroorganisma seperti bakteria. L. varius pelbagai) lih. L. vaccinus lembu. life vaccine. vaccinus lembu) Vaksin yang mengandungi virus hidup yang telah diatenuat. A. L. life hidup. dan telah diatenuat. vaccinus lembu) Bahan yang bersifat vaksin. vaccinus lembu) Vaksin yang mengandungi baktenia hidup yang telah diatenuat. S. A. vivium racun. vaksin virus hidup (Ig.V vaksigen (Ig. A. L. vaksin bakteria hidup (Ig. Y. oid menyerupai) Pertumbuhan yang bersifat vaksinia. variola. life hidup. L. vaccinia. vacciniola. L. variola (1g. vaksiniola (1g. vaksinia (Ig. L. virus dan niketsia hidup. cacar 57 . Istilah mi juga merujuk kepada bahagian protein mikroorganisma yang boleh merangsang pengeluaran antibodi yang berkaitan. vaksinoid (1g. L. bakterion kayu kecil. S. valcsin (1g. vaccinus lembu) Cacar lembu yang menular dan boleh berjangkit kepada manusia. life bacterial vaccine. vaccinus lembu) Vesikel sekunder yang timbul selepas pemvaksinan. life hidup. L. vaccine. Gejalajangkitan mi ialah pertumbuhan papul dan pastul di bahagian tetek dan puting susu. vaccinus lembu) Sediaan yang terdiri daripada mikroorganisma sepenti virus dan baktenia yang telah dibunuh atau diatenuat. vaccigenous. S. life vaccine. vaccinoid.

metabolisma. pertumbuhan. dan kebanyakannya hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. vivium racun. viraemia. L. osis keadaan berpenyakit) Jangkitan yang disebabkan oleh Vibrio fetus pada lembu. virus ensefalitis ekuin (Ig. Y. vivium racun) Virus yang memiliki dua perumah yang berasingan. L. kambing dan kambing bebiri. virulentus penuh dengan racun) Perihal patogen yang membawa kesan yang buruk atau yang mudanat kepada perumah. L. variola major. virus/viral. fisiologi. virus (Ig. vivium racun. L. minor kunang) Cacan yang tidak malignan. varius pelbagam) Menujuk kepada benbagai-bagai jenis cacar. Y. Y. Agen mi terdini daripada kelongsong kapsid yang di dalamnya terdapat asid nukleus DNA atau RNA. virology. vibnosis (Ig. Virus hidup sebagai parasit obligat di dalam sel perumah hidup. equine-encephalitis virus. L. vibriosis. viroid (1g. variola minor (Ig. varius pelbagai. L. vivium racun) Agenjangkitan yang halus dengan garis pusat di antara 10— 250 nm.variola major virus ensefalitis ekuin variola major (Ig. dualis dua. oid menyerupai) Virus yang tidak berkapsid tetapi masih boleh bersifat sebagai agen jangkitan. L. hospes tetamu. lagein bertutur) Kajian tentang struktur. major besar) Cacan malignan. Akibat jangkmtan i. virus dua perumah (1g. viriolus (Ig. vibro bengkok. L. L. encephalos otak. viroid. kepatogenan dan pembiakan virus. dual-host virus. varius pelbagai. viremia (Ig. virologi (Ig. L. equinos kuda. variola minor. dan un tentinggal di dalam nahim semasa benanak. boleh menyebabkan kegugunan anak. virulen (Ig. vivium racun) Jangkitan ensephalomielitis pada kuda dan keldai yang disebabkan 58 . vivium racun. haima darah) Perihal virus dalam salur darah. variolus. virulent. L. L.

vivium racun. virus pembantu (Ig. L. kecacatan deria sanaf. vivium nacun) Virus yang menyebabkan rabis yang dipenoleh daripada anjing atau sebanang haiwan yang telah dijangkiti virus mi. lytic virus. Y. stratejalan. virusid (Ig.virus liar virusid oleh virus yang disebankan oleh nyamuk dan kutu. street virus. virus lisis (Ig. virus liar (Ig. virucidal/virucide. helpen menolong. L. Gejalajangkitan mi ialah demam. A. L. L. helper virus. vivium nacun) Virus yang boleh membantu virus cacat untuk membiak. dan boleh membawa maut. caedare membunuh) Agen yang menencat atau memusnahkan pentumbuhan virus. S. lysis memecahkan. L. vivium racun) Bakteniofaj virulen. 59 .

S. wabak bubon (Ig. yang melibatkan sebahagian besar penduduk di kawasan yang tenlibat. plaga malapetaka) Wabak yang disebabkan oleh jangkitan Pasteurella pastis pada manusia dan tikus.fowl plague. epidemic. Y. Gejala jangkitan mi ialah kelenjan limpa bengkak. saxnpar unggas 60 . plaga malapetaka) lih. L. fugel burung. A. L. wabak unggas (Ig. terutamanya di bahagian pinggang. epidemois di antara manusia) Jangkitan yang meningkat di atas panas normal. bubu bengkak di pinggang. bobunic plague.w wabak (Ig.

61 . zoonosis.z zoonosis (Ig. Y zoion haiwan. osis keadaan berpenyakit) Penyakit haiwan yang boleh berjangkit kepada manusia.

.

ampicillin anaemia anaerobe/anaerobic anaerobic plate count antagonism antagonist anthrax antibiosis antibiotic antibody deficiency syndrome antigen antigenic determinant antiglobulin Bahasa Malaysia abakteria fasa kematian tercepat aktinobasilosis adenovirus adjuvan aerob kiraan plat aerob demam babi Afrika kiraan agar-agar pengaglutinatan aglutinin aglutinogen aglutinoid pengammonia amfoterisin ampisilin anemia anaerob kiraan plat anaerob antagonisme antagonis antraks antibiosis antibiotik sindrom kedefisienan antibodi antigen penentu antigen antiglobulin 63 .DAFTAR ISTILAH BIOLOGI (MIKROBIOLOGI) BAHASA INGGERIS BAHASA MALAYSIA - Bahasa Inggeris abacteria accelerated death phase actinobacillosis adenovirus adjuvan t aerobe aerobic plate count African swine-fever agar count agglutination agglutinin agglutinogen agglutinoid ammonif~’ing amphotericin.

Bahasa Inggeris antisepsis antiseptic antiserum antistreptokinase antistreptolysin antitoxin antiviral/antivirus aplasia/aplastic apthous arbovirus/arborvirus arthrospore ascogonium asepsis aureomycin autoagglutination autoantibody autoantigen autolysis autosensitization autotoxin autovaccine auxospore auxotroph avian biq liver disease avian diphtheria avirulent bacillaemia/bacillemia bacillary white diarrhoea Bacille Calmette Guerin bacillicide bacilliform bacilluria bacillus bacitracin bacteria bacterial lawn bacteriemia/bacteriaemia bacterin Bahasa Malaysia antisepsis antiseptik antiserum antistreptokinase antistreptolisin antitoksin antivirus aplasia aptus arbovirus artrospora askogonium asepsis aureomisin pengautoagiutinatan autoantibodi autoantigen autolisis pengautopekaan autotoksin autovaksin auksospora auksotrof penyakit hati besar unggas dzfteria unggas avirulen basilemia cirit-&irit putih basilus Bacille Calmette Guerin basilisid basilzform basiluria basilus basitrasin bakteria halaman bakteria baktertmia bakterin 64 .

Bahasa Inggeris bacteriochlorine bacteriochlorophyll bacteriocidin bacteriod bacteriologist bacteriOlogy bacteriolysin bacteriolysis/bacteriolytic bacteriophage bacteriostasis bacteriostatic bacteriotoxin bacteriotropin bacteriouria bacterioviridin Bang’s disease barber’s rash bartonellosis biflagella bighead disease black disease blackwater fever blastophore bobunic plague botulism boutonneuse fever bovine pasteurellosis Brill disease broth brucellergen brucellosis cancer candling egg canicola fever canine hysteria canine venereal granulomata capsid capsomere Bahasa Malaysia bakterioklorin bakterioklorofil bakteriosidin bakteriod ahli bakteriologi bakteriologi bakteriolisin bakteriolisis bakteriofaj bakteriostasis bakteriostatik bakteriotoksin bakteriotropin bakteriouria bakterioviridin penyakit Bang ruam gunting rambut bartonelosis biflagelum penyakit kepala besar penyakit hitam demam air hitam blastofor wabak bubon botulisme demam butoneus pasteurelosis bovin penyakit Brill kaldu bruselergen bruselosis barah pelilinan telur demam kanikola histeria kanin granuloma venereal kanin kapsid kapsomer 65 .

Bahasa Inggeris capsule carcinogen carcinogenesis carcinology carcinoma/carcinomatous carcinomatosis catalase chemoantigen chickenpox chickenpox chlamydial disease chloramphenicol choler chronic cirrhosis clostridium cloudy swelling co-agglutination co-precipitation coagulase coccidiodomycosis coccidioidin coccidiomycosis coccidiosis coccobacillus coccoid colibacillemia colibacillosis colibaciluria coliform coliphage colipyuria colistin colistin collagenase colony complement fixing complement Bahasa Malaysia kapsul karsinogen karsinogenesis karsinologi karsinoma karsinomatosis katalase kemoantigen cacar air cengkering penyakit kiamidia kioramfenikol kolera kronik sirosis klostridium bengkak kabus pengkoaglutinatan pemendakan bersama koagulase koksidiodomikosis koksidioidin koksidiomikosis koksidiosis kokobasilus kokoid kolibasilemia kolibasilosis kolibasiluria koliform kohfaj kolipiuria kolistin kolistin kolagenase koloni ikatan pelengkap pelengkap 66 .

Bahasa Inggeris conglutination fenomena conjugant conjugation conjugation tube contact dermatitis contagious contagious pastular dermatitis contagium contaminate contamination continuous culture coronavirus culture cured meat cytopathic effect (CPE) death phase deep culture dengue denitrification denitrifier denitrif~iingbacteria diagnosis dicoccous digenesis dihydrostreptomycin dikaryote diphasic diphtheria disinfect disinfectant disinfection distemper drug drug tolerence dual-host virus Ducrey’s bacillus eczema enchondroma Bahasa Malaysia fenomina pengkonglutinatan konjugan pengkonjugatan tiub pengkonjugatan dermatitis sentuh menular dermatitis pastula menular kontagium kontaminat pengkontaminatan kultur selanjar koronavirus kultur daging terolah kesan sitopati (CPE) fasa mati kultur dalam denggi denitrifikasi pendenitnfikasi bakteria denitnfikasi diagnosis dikokos digenesis dihidrostreptomisin dikariot dw~fasa d~Jitha nyahjangkit bahan penyahjangkit penyahjangkitan distemper drug tolerensi dadah virus dua perumah basilus Ducrey ekzema enkondroma 67 .

Bahasa Inggeris endemic endometritis endospore endotoxin endotoxoid enterotoxaemia enterotoxin enterovirus eosinophilic epidemic tremor epidemic equine-encephalitis virus exconjugant exenic culture exotoxin facultative facultative parasite facultative saphrophyte farmer’s lung disease fermentation festidious microorganism fibrinolysin flagellum focal infection food poisoning foot and mouth disease fowl pest/fowl plague fowl plague gangrene germ cell germ germicide glanders gonococcus gonorrhea Gram-negative gram-positive gram-variable Bahasa Malaysia endemik endometritis endospora endotoksin endotoksoid entrotoksemia enterotoksin enterovirus eosinofil gegar wabak wabak virus ensefalitis ekuin ekskonjugan kultur akseni eksotoksin fakultatzf parasitfaku Itat if safrofitfakultatif penyakit peparu petani penapaian mikroorganisma cerewet fibrinolisin fingelum jangkitanfokus keracunan makanan penyakit kuku dan mulut sampar unggas wabak unggas gangren sel germa kuman germisid glanders gonokokus gonorea Gram-negatif Gram-positif Gram-vartabel 68 .

Bahasa Inggeris gramicidin green sulphur bacteria haematolysis haematophagous haematotoxin haematuria haemoglobinemia haemoglobinuria haemolysin haemolysis/haemolytic haemophilus Ducrey haemorrhage. haemorrhagic haemotoxin hay fever helper virus herpes herpes simplex herpesvirus heteroagglutination heteroagglutinin heteroantigeri hiperimmune host hyperimmunization immune opsonin immunogen immunosuppression impression smear inclusion body infection infective dose inflammation influenza ingest ingestion innoculum inoculation iron bacteria Bahasa Malaysia gramisidin baktena sulfur h~jau hematolisis hematofaj hematotoksin hematuria hemoglobinemia hemoglobinuria hemolisin hemolisis hemofilus Ducrey perdarahan hemotoksin demam jerami virus pembantu herpes herpes simpleks herpesvirus pengheteroaglutinatan heteroaglutinin heteroantigen hiperimun perumah penghiperimunan o~psoninimun imunogen pengimunotindasan lumuran penekanan jasad rangkuman jangkitan dos kesan peradangan influenza inges pengingesan inokulum penginokulatan bakteriaferum 69 .

Bahasa Inggeris isolate isolation jail fever jaundice Kafir pox Kahn antigen kedani fever latent infection leprosy leprosy lesion lethal life bacterial vaccine life vaccine life vaccine liver infusion lockjaw logarithmic death logarithmic phase luminous bacteria lysin lysogeny lytic virus male-specific bacteriophage malignant meningococcal meningitis meningococcus microbe microbicidal microbiology microbiota micrococcus microorganism microphage/microphagic/ microphagous mumps mycobacterial myxovirus Bahasa Malaysia pencilan pemencilan demam penjara jaundis cacar Kafir antigen Kahn demam kedani jangkitan pendam kusta leprosi lesion maut vaksin bakteria hidup vaksin hidup vaksin virus hidup seduhan hati kancing gigi kematian logoritma fasa logaritma bakteria berkilau lisin lisogeni virus lisis bakteriofaj khususjantan malignan meningitis meningokokus meningokokus mikrob mikrobisid mikrobiologi mikrobiota mikrokokus mikroorganisma mikrofaj beguk mikobakteria miksovirus 70 .

Bahasa Inggeris necrobacillosis neurotoxin nitrifier nitrogen fixation obligate off odour orthomyxovirus papovavirus paracoccidiodal paracoccidioidomycosis paramyxovirus parasite parvovirus pasteurization pathogen pathogenesis pathology penicillin penicillinase phage phage ghost phagocyte phagocytic index phagocytin phagocytosis phagolysis phagosome photobacteria picornavirus plague plasmid pleuropneumonia like organism pleuropneumonia pneumococcus pneumolysin pneumonic pock Bahasa Malaysia nekrobasilosis neurotoksin penitrit pengikatan nitrogen obligat luar bauan ortomiksovirus papovavirus parakoksidioid parakoksidioidomikosis paramiksovirus parasit parvovirus pempasteura patogen patogenesis patologi penisilin penisilinase faj hantuanfaj fagosit indeksfagosit fagositin fagositosis fagolisis fagosom fotobakteria pikornavirus plag plasmid organisma bak pleuropneumonia (PPLO) pleuropneumonia pneumokokus pneumolisin pneumonia pok 7~ .

Bahasa Inggeris poliomyelitis poliovirus poxvirus prophage provirus pseudomonad pseudotuberculosis pus putrefaction pyrogene/pyrogenic pyuria rabies rabies rancid rancid relapsing fever reovirus resting spore rhabdovirus rhizobium rinderpest rinovirus ropy milk rubella saphrophyte/saprophytic sarcina sensitive sensitization sepsis septicaemia serological typing serology/serologic serophyte seropurulent serotherapy serum hepatitis serum sewage gas Bahasa Malaysia poliomielitis poliovirus poksvirus profaj provirus pseudomonad pseudotuberkulosis nanah pembusukan pirogen piuria penyakit anjing gila rabis perat tengik demam berulang reovirus spora rehat rabdovirus rizobium rinderpes rznovirus susu bak tali rubela safrofit sarsina peka pempekaan sepsis septisemia pentipan serologi serologi serofit seropurulen seroterapi hepatitis serum serum gas kumbah 72 .

Bahasa Inggeris smallpox smear spiramycin spore staphylin staphylocoagulase staphylokinase staphylolysin sterile stock culture stormy fermentation streak street virus streptococcal streptomycin subculture submicroscopic sulfadiazine sulfanamide sulfanilamide sulfapyridine suspension culture symbiont symbiosis/symbiotic syphilis tetanolysin tetanospasmin tetanus tetany tetracoccus therapy thermodury/thebmoduric thermophile three day fever tonsillitis toxemia toxic toxicogenic toxicoid Bahasa Malaysia cacar lumuran spiramisin spora stafilin stafilokoagulase stafilokinase stafilolisin mandul kultur stok penapaian ribut coretan virus liar streptokokus streptomisin subkultur submikroskopik sulfadiazina sulfonamida sulfanilamida sulfapiridina kultur ampaian simbion simbiosis sifilis tetanolisin tetanospasmin tetanus tetani tetrakokus terapi termoduri termofili demam tiga han tonsilitis toksemia toksik toksikogen toksikoid 73 .

Bahasa Inggeris toxin toxoid toxophore toxoplasmin toxoplasmosis transfection transmission tubercie tuberculate tuberculin tuberculoprotein tuberculosis tuberculosis tumour typhoid tyrocidine ulcer vaccigenous vaccination vaccine vaccinia vacciniola vaccinoid variola major variola minor variola variolation variolus vibriosis viraemia viroid virology virucidal/virucide virulent virus/viral wooden tongue yellow fever zoonosis Bahasa Malaysia toksin toksoid toksofor toksoplasmin toksoplasmosis pentransjangkitan penghantaran tuberkel tuberkulat tuberkulin tuberkuloprotein batuk kering tuberkulosis tumur tifoid tirosidina ulser vaksigen pemvaksinan vaksin vaksinia vaksiniola vaksinoid variola major variola minor variola pemvariolaan viriolus vibriosis viremia viroid virologi virusid virulen virus lidah kayu demam kuning zoonosis 74 .