KAMUS BIOLOGI

M IKROBIOLOGI

KAMUS BIOL0 GI MIKROBIOLOGI Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur 1990 .

Kuala Lumpur. Mukim Perindustrian PKNS Ampang/Hulu Kelang Selangor Darul Ehsan Harga: $5. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian isi kandungan kamus mi dalam sebarang bentuk. mekanik rakaman. atau lain-lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah.1345-7 Cetakan Pertama 1990 © Hakcipta Dewan Bahasa dan Pustaka 1990 Hakcipta terpelihara. Diatur Huruf oleh : Ultimate Print Muka Taip Teks: New Baskerville Saiz Taip Teks: 10/12 poin Dicetak oleh Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka Lot 1037. dan dengan apa-apa cara pun sama ada secara elektronik. fotokopi. Dewan Bahasa dan Pustaka.KK576-4471-4101 15BN983-62.00 .

SIDANG PENYEJSUN Editor Othman Ismail (Ketua) Halimah Haji Ahmad Editor Penyelaras Dr. Baharuddin Salleh Penyusun Dr. Sulong Ahmad Haji Kamaruddin V .

.

KANDUNGAN Kata Pengantar Pendahuluan Panduan Menggunakan Kamus Kamus Biologi: Mikrobiologi ix xi mi xiii 1 — 61 — Daftar Istilah Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia - 63 74 Vii .

.

Sehubung dengan itu. Kamus mi memuatkan lebih kurang 423 kata masukan istilah Mikrobiologi yang telah diputuskan pada Sidang Ke-24 Mabbim. Sulong Ahmad Haji Kamaruddin selaku Penyusun yang telah berusaha bersungguh-sungguh menangani kamus mi sehingga selesai. Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia (JKTBM) yang mewakili Malaysia ke Majlis tersebut. Majlis mi telah merangka penerbitan kamus istilah Sains Asas . melaluijawatankuasa Istilah Biologi Antara Universiti (JIBAU) telah menakrifkan entri istilah yang telah disepakati oleh ketiga-tiga negara itu dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang menjadi urusetia JKTBM. ix . Madya Dr. Fizik. Prof. dan Matematik dengan menentukan entri bidang-bidang mi menurut subbidangnya terlebih dahulu sebelum diterbitkan oleh negara masing-masing. Mudah-mudahan kamus mi dapat membakukan peuggunaan istilah Mikrobiologi dan memberikan manfaat kepada para pelajar dan orang ramai yang menceburkan din di dalam bidang mi atau mereka yang ingin mengetahui ilmu di dalam bidang mi khususnya. dan sejak tahun 1983 Majlis mi telah membincangkan entri subbidang. Puan Halimah Haji Ahmad selaku Editor.Biologi. Kimia. bidang-bidang tersebut. dan Dr. Terima kasih juga ditujukan kepada &emua yang terlibat dengan penerbitan kamus mi. Baharuddin Salleh selaku Editor Penyelaras. Pada kesempatan in saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada sidang penyusun yang diketuai oleh Encik Othman Ismaii selaku Ketua Editor.KATA PENGANTAR Dengan terbitnya Kamus Istilah Biologi: Mikrobiologi mi hermakna bertambah sebuah lagi kamus istilah Sin Kamus Istilah Mabbim yang dirangka oleh Majlis Bahasa Brunei DarussalamIndonesia-Malaysia (Mabbim).

Noor Ketua Pengarah.dan dapat rneningkatkan pembinaan dan pegembangan bahasa kebangsaan kita amnya. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 1 Februari 1990 x . HajiJumaat bin Dato’ Haji Mohd.

Paker. Untuk tujuan itu. JIBAU telah memutuskan untuk menerbitkan istilah subbidang Mikrobiologi. New York: McGraw-Hill Book Company. Disebabkan beberapa hal yang tidak dapat dielakkan. Usaha penyusunan kamus mi sebenarnya sejajar dengan keputusan Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim) yang sebelum 3 November 1987 dikenali sebagai Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) berhubung dengan kamus istilah. (ed.). hanya pada tahun 1989 dapat dimulakan pengeditan kamus mi dan diterbitan pada tahun mi. Sewaktu penyusunan dan pengeditan kamus mi dilakukan beberapa buah buku telah digunakan. 1984. Penerbitan Kamus mi merupakan langkah memantapkan istilah yang telah terbentuk seperti yang terdapat pada buku-buku istilah yang pernah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. antaranya ialah: Collocott. _____ 1984. Edinburg: Chambers Ltd. 1984. Oleh sebab Mabbim telah menetapkan yang bidang biologi dibincangkan menurut subbidangnya.PENDAHULUAN Syukur alhamdulillah diucapkan ke hadrat Ilahi kerana hanya dengan izin-Nyajuga Kanius Istilah Biologi: Mikrobiologi mi dapat diselesaikan penyusunannya dalam bentuk seperti yang dipaparkan mi. Dictionary of Scient~fic and Technical Terms.). Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia (JKTBM) melalui Dewan Bahasa dan Pustaka dan anggota Jawatankuasa Istilah Biologi Antara Universiti (JIBAU) telah bekerjasama menanganinya sehingga seiesai dan dapat diterbitkan. New York: McGraw-Hill Book Company. Walau bagaimanapun beberapa entri telah digugurkan kerana difikirkan hanya kata masukan yang khusus sahaja dalam subbidang Mikrobiologi dimasukkan. P. xi . T.C. McGraw-Hill Dictionary ofBiology. (ed. S. Science and Technology Dictionary.

Dorland~c Illustrated Medical Dictionary. (25th Edition). Tokyo: Igaku Shoin Ltd. New York: McGraw-Hill Book Company. Madya Dr. Othman Ismail Ketua Editor Kuala Lumpur 1 Februari 1990 xii . Puan Halimah Haji Ahmad selaku Editor dan para Pegawai yang terlibat dengan penyediaan dan penerbitan Kamus mi. Ward. 1989.Sandra Holmes. Brock. Essex: Longman. David M.. A. 1976. dan kerana itu mungkin saja terdapat kelemahan dan kekurangan baik dalam aspek ketuntasan pemilihan entri istilah mahupun dalam aspek kecermatan penyusunannya. Stiles. Henderson ‘sDictionary of Biological Tenns. Dr. K. Baharuddin Salleh selaku Editor Penyelaras. W. Sulong Ahmad Haji Kamaruddin selaku Penyusun. Handbook of Histology. (9th Edition). 1982. Thomas D. Maklum balas yang membina daripada pelbagai pihak sangat dialu-alukan agar dalam usaha kami selanjutnya kelemahan dan kekurangan dapat diatasi.. Walaupun kamus mi sudah dapat ditatapi oleh pengguna dan pembaca tetapi ilmu sentiasa berkembang. Asas Mikrobiologi dengan Penggunaannya (Terjemahan) DBP. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. B. Katherine M. Brock. Saunders. 1974.

muntah. kata terbitan. a— tanpa. 1’. Y. Jika terdapat istilah yang bersinonim. Semua kata masukan di dalam kamus mi dalam bahasa Malaysia dan diberikan padanannya dalam bahasa Inggeris serta asal usulnya (jika ada) di daiam kurungan dengan menggunakan huruf condong. anaemia. semuanya diperlakukan sebagai kata masukan yang tersendiri dan dimuatkan mengikut urutan huruf pertamanya. dan otot memulas. Contohnya: antigen (Ig. antigen. tisu kering. genos menghasilkan) abli bakteriologi (Ig.cholera) . bakterion kayu kecil) 2. bacteria. haima darah) baktena (Ig. takrifnya diberikan pada istilah yang dianjurkan penggunaannya. kata majmuk atau frasa. dan dimuatkan juga sebagai kata masukan tetapi dirujuksilangkan kepada istilah yang dianjurkan. Contohnya: kolera (Ig. anti lawanan.. Y.. Istilah yang ditakrifkan dalam kamus in baik yang berbentuk kata dasar.PANDUAN MENGGUNAKAN KAMUS IN! Panduan mi disesuaikan daripada “Pedoman Umum Penulisan Draf Kamus Khusus”yang dijadikan pegangan sewaktu menyusun kamus mi. Kata Masukan 1. xiii . Contohnya: anemia (Ig. bacteriologist) 3. Istilah yang tidak dianjurkan itu dimuatkan pada akhir takrif tersebut.

oooo) 00000 bd. Jenis Hurufdan Tanda Baca HurufTebal Huruftebal digunakan untuk menandai perkara yangberikut: a) b) Semua kata masukan. tuberculum bonjul kecil) 1.. cholera) lih. Huruf Condong Huruf condong digunakan dalam hal-hal yang berikut: xiv . tubercl. Y.. tuberculum bonjul kecil. c) Istilah bandingan atau istilah rujukan yang dimuatkan pada akhir takrif sesuatu kata masukan.Taun taun (ig. Contohnya: tuberkulosis (Ig. Kata masukan yang takrifnya berbilang. dan susut badan. 2. 3.. kelainan takrif itu dinyatakan dengan angka Arab tebal. 2. tak selera makan. L. Contohnya: 00000 (Ig. 2. osis keadaan berpenyakit) pembentukan tuberkel. Contohnya: tuberkel (Ig.e... tuberculosis. kolera Takrif Semua takrifdiberikan selepas padanan bahasa asing dengan menggunakan huruf biasa. Istilah sinonim yang dimuatkan pada akhir takrifsesuatu kata masukan. L. Batuk kei-ing..

Padanan istilah dalam bahasa asing pada entri istilah. lih. E. M. bd. RNA.. b) Singkatan Singkatan A. Y. Tanda Kurung Bulat a) Tanda kurung bulat digunakan untuk menandai padanan bahasa Inggeris pada kata masukan serta asal-usulnya. khusus yang digunakan di dalam kamus mi. 2.a) b) 3. Ig. dli. L. Anglo Saxon bandingkan Inggeris Latin lihat Middle English Perancis Yunani Singkatan/simbol yang sudah lazim digunakan di dalam Sesuatu bidang ilmu. Pr. xv . Arahan seperti lih. bd. Tanda kurung bulat juga digunakan untuk menandai singkatan umum bagi sesuatu istilah pada sesuatu kata masukan kamus. Contoh DNA. Btu/ft 3. S. dan °C.

.

tanpa. L. bios nyawa) Organisma yang memerlukan oksigen bebas untuk melakukan respirasi. 1 . Y. bacterion kayu kecil. aerob (Ig. logos ilmu) Orang yang mengkaji tentang bakteria. Bd. aglutinogen (Ig. agglutinare melekat bersama) Aglutinin yang hanya boleh bergumpal dengan antigen homolognya tetapi tidak menjalani pengaglutinatan ahli bakteriologi (Ig. Y. Virus mi tidak begitu virulen jika dibandingkan dengan virus influenza. L. abacteria. Mikroorganisma tertentu. dan haiwan peringkat tinggi termasuk dalam golongan mi. L. agglutinoid. L. adjuvant. bacterion kayu kecil) Keadaan yang bebas daripada bakteria. Y. tumbuhan.A abakteria (Ig. vivium racun) Kumpulan virus yang menjangkiti salur pernafasan atas. adenovirus (Ig. aer udara. aglutinoid (Ig. agglutinare melekat bersama) Antibodi khusus yang menyebabkan protein bakteria tertentu melekat di antara satu dengan yang lain untuk membentuk gumpalan. agglutinare melekat bersama) Antigen yang merangsang penghasilan aglutinin apabila dimasukkan ke dalam badan haiwan. adenovirus. adjutare menolong) Bahan yang meningkatkan keberkesanan antigen tetapi bukan bersifat antigen. aerobe. agglutinin. agglutinogen. Y. adjuvan (Ig. Pr. bacterzologist. a. aglutinin (Ig. anaerob. aden kelenjar.

anaerob (Ig. aktis pancaran. antagonisme (Ig. dan berupaya 2 . antibiotic. antibiosis. anaemia. amphotericin. a. Ampisilin dihasilkan oleh kulat Penicillum tertentu. haima darah) Gejala yang berlaku kerana kekurangan sel darah merah dalam darah. Y.aktinobasilosis antibiotik aktinobasilosis (Ig. penyakit mi menyebabkan gejala ‘lidah kayu’ yang boleh membawa maut. ampisilin (Ig. Y. aerudara. L. bios nyawa) Perencatan salah satu organisma akibat tindakan antibiotik yang dihasilkan oleh organisma yang satu lagi. Y anti lawanan. Pada lidah. apabila satu organisma membahayakan yang satu lagi. antagonist. bacillus kayu) Penyakit yang biasanya menyerang tisu lembut pada lembu yang disebabkan oleh hakteria genus Actinobacillus. Dengan itu. a. Y.tanpa. amfoterisin (Ig. Penyakit mi jarang berjangkit kepada manusia. antagonistes lawanan) Bahan atau organisma yang berantagonisme. antagonistes lawanan) Pertalian di antara dua organisma. anti lawanan. anaerobe/anaerobic. amphoteros kedua-dua) Antibiotik antikulat yang dmhasilkan oleh Streptomyces nodosus. bios nyawa) Organisma yang tidak memerlukan oksigen bebas untuk melakukan respirasi. Y. Y. tisu akan kekurangan oksigen dan badan menjadi sangat lemah. antibiosis (Ig. antagonis (Ig. atau kerana kekurangan hemoglobin dalam sel darah merah. bios nyawa) Bahan yang dihasilkan oleh mikroorganisma. dan digunakan untuk terapi sistemik. anemia (Ig. Misalan anaerob ialah bakteria denitrifikasi. Y. antagonism.tanpa. Ampisilin merencat pembentukan dinding sel bakteria. actinobacillosis. Keadaan mi menyebabkan darah kurang berupaya mengangkut oksigen yang secukupnya untuk keperluan badan. ampicillin) Antibiotik separa sintetik yang dihasilkan melalui pengubahsuaian kimia penisilin. antibiotik (Ig. Y.

tuka. Antibodi yang mengikat dan memendakkan globulin. aureomisin. anti lawanan. Y. yang dihasilkan oleh kulat Penisillium notatum. dan tetramisin. antiseptic. virus. terutamanya bakteria. anti tawanan. anti lawanan. strep berbentuk rantai. atkohot.antigen antistreptokinase merencatkan pembiakan dan pertumbuhan mikroorganisma lain. V. antigen (Ig. Antibiotik yang pertama ditemui ialah penisilin. dan alatan tertentu. Y. sepsis reput) Bahan kimia yang digunakan untuk membunuh atau mencegah pembiakan mikroorganisma pada permukaan kulit. globulus bota kecit). Misalan antibiotik termasuklah streptomisin. V. antiserum. Y. antiglobulin. Misatnya iodin. kloromisin. anti lawanan. genos menghasitkan) Antigen tak khusus yang digunakan untuk mengesan sifilis. anti tawanan. atau bahan asing yang mengandungi protein. sepsis reput) Perencatan oleh antiseptik. yang dirembeskan oteh bakteria kumputan streptokokos. antigen Kahn (Ig. Y. antiserum (Ig. dan heksaktorofena. anti tawanan. Antiseptik hanya digunakan pada permukaan luar. antigtobulin (Ig. Kahn ahti sains Amerika. genos menghasilkan) Protein asing yang merangsang set limfosit untuk menghasilkan antibodi padanannya. Misalan antigen iatah bakteria. serum cecairjernih) Serum yang mengandungi antibodi pada kadar yang dapat memusnahkan virus atau bakteria tertentu. Kahn antigen. Antibiotik digunakan untuk merawat penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. anti lawanan. antiseptik (Ig. antisepsis (Ig. Antiserum diperoteh daripada haiwan yang telah diimunkan. 3 . L. kinase enzim) Antibodi yang meneutralkan kesan enzim streptokinase. asid borik. antigen. sama ada secara penyuntikan antigen ke dalam badan atau jangkitan Semula jadi. antisepsis. Y. antistreptokinase (Ig. antistreptokinase.

dan boleh dinyahaktiflan oteh natrium deoksilat. ar + bo bawaan artropod. Sebabsebab luka mi terjadi tidak diketahui. yang terbentuk akibat daripada penyerpihan filamen pada alga biru-hijau dan kulat. vivium racun) Kumpulan virus tutaran artropod yang menyebabkan berbagaibagai jenis penyakit ensefalitis pada haiwan invertebrat. Antitoksin akan bergabung dengan toksin. arbovirus/arboruirus.tanpa. asepsis (Ig. anthrax. vivium racun) Bahan yang merencatkan kesan virus. L. anti lawanan. strep berbentuk rantai. anti lawanan. sepsis reput) Keadaan yang bebas daripada mikroorganisma. pernafasan. anti tawanan. atau makanan. lysis memecahkan) Antibodi yang meneutratkan streptolisin yang dirembeskan oleh bakteria kumputan streptokokus hemolisis A. antivirus (Ig. Y anthrax arang terhakar) Penyakit berjangkit yang disebabkan oleh bakteria Bacillus antracis yang lazimnya menyerang haiwan ternakan seperti bin-bin. artrospora (Ig. dan seterusnya meneutralkan toksin itu. a. arthron bersambung. lembu. V. 4 . antitoxin. aptus (Ig. Misalan antivirus ialah interferon. sporos biji. dan kuda. V.tanpa. Penyakit mi berjangkit kepada manusia melatui sentuhan. asepsis. yang tidak lengkap disebabkan terbantutnya perkembangan perimordium embrio. antraks(Ig. L. toxikon racun) Antibodi yang dihasilkan oleh badan sebagai gerak batas terhadap toksin yang diketuarkan oleh agen jangkitan atau patogen. arbovirus (Ig. V. a. antitoksin (Ig.) Rangkaian spora rehat berdinding tebal.antistreptolism asepsis antistreptolisin (Ig. V. Virus mi tidak stabil pada suhu bitik. V. antiviral/antivirus. apthous) Luka yang berwarna putih dan pent di dalam mulut. arthrospore. antistreptolysin. plasis pembentukan) Pertumbuhan tisu atau organ. V. aplasia/aplastic. V. aplasia (Ig.

avirulent. dan asid amino tertentu untuk hidup. autoantibodi (Ig. auxospore. auto sendiri. V. V. yang tidak mampu menyebabkan penyakit. 5 . vaccinus lembu) Vaksin yang dihasitkan oteh pesakit itu sendiri. body jasad) Antibodi yang melawan atau bertindak balas dengan jasadnya sendini.tanpa. L. autotoxin. anti tawanan. Y. anti tawanan. L. auxotroph. V. auxanein menambah. V. auto sendiri. auxanein menambah. gonos tahiran) Gamet betina pada kutat Ascomycete. autoantigen (Ig. autolisis (Ig. V. askos kantung. autotoksin (Ig. autoantibody. auto sendiri. troph makanan) Mikroonganisma yang memerlukan faktor pertumbuhan yang tertentu seperti vitamin.askogonium avirulen askogonium (Ig. V. a. mykes kulat) Antibiotik ktorotetrasilin yang mengawal penyakit tertentu yang disebabkan oteh mikroorganisma. aureomisin (Ig. autovaksin (Ig. autoantigen. ascogonium. lisis memecahkan) Penguraian tisu atau sel akibat tindak balas enzim hidrolisis yang dihasitkan oleh lisosom apabila sel tersebut rosak. auto sendiri. autovaccine. aureomycrn. avirulen (Ig. aures berwarna emas. V. sporos biji) Spora rehat diatom yang tetah menjatani pembiakan seks. auksotrof (1g. virulentus penuh dengan racun) Darjah keupayaan patogen. genos menghasilkan) Antigen yang bertindak batas dengan limfosit organisma itu sendiri dengan menghasilkan antibodi. V. autolysis. auksospora (Ig. auto sendiri. toxicon racun) Toksin yang memberi kesan yang mudarat kepada set itu sendini.

Guarin nama dua orang ahli sains Perancis) Vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit tuberkulosis pada manusia. Y. L. bakteria berkilau (Ig.B Bacille Calmette Guerin (1g. bakterion kayu kecil) Bakteria yang boleh menukarkan ferum terlarut kepada ferum tak larut di dalam air. denitnfying bacteria. bakteria ferum (Ig. dis penyisihan. infectus menjangkit. Vaksin mi disediakan daripada basilus tuberkel manusia yang telah mengalami pengatenuatan. bakterion kayu kecil) Baktenia psikrofihi yang berkilau. bakteria denitrifikasi (Ig. dan berperanan menguraikan ammonia. V. Bacille Calmette Guerin. mi menyebabkan air tersebut berbau 6 . V. bacteria. dan membiak secara belahan dedua. nitrium soda negatif) Baktenia yang terdapat dalam tanah. disinfectant. bakterion kayu kecit) Mikroorganisma prokariot unisel yang pnimitif. biasanya bersimbiosis dengan ikan laut yang tahan terhadap kepekatan garam yang tinggi. luminous bacteria. Calmette. tant bahan) Bahan umum yang boleh memusnahkan atau mengawal pertumbuhan mikroorganmsma. dan nitrat tanah kepada gas nitrogen yang dibebaskan ke atmosfera. Tenaga yang dibebaskan Semasa denitrifikasi digunakan oleh baktenia untuk proses penghidupannya sendini. Istilah inijuga dikenali sebagai vaksin BCG. nitrit. luminosus cahaya. iron bacteria. L. bahan penyahjangkit (Ig. L. de nyah. bacillus kayu. bakteria(Ig. L.

Ferum tak larut tersebut berkumput datam bendalir yang terdapat pada dinding set bakteria tersebut. bakteria sulfur hijau (Ig. Y. V. V. iod bentuk) 1. S. A. chior warna kuning kehijauan) Sebatian yang memangkinkan proses pemfototurunan karbon 7 . bakcterion kayu kecit. bakteriofaj khusus jantan (Ig. Sifat yang menyerupai bakteria. bakterin (Ig. bacteriod. bakterion kayu kecil. bakterion kayu kecit) Bakteniofaj yang hanya menjangkiti bakteria penderma Semasa proses pengkonjugatan. V. bacteriophage. Bakteria yang berubah bentuk setepas mengalami sesuatu proses.bakteria sulfur hijau bakterioklorin busuk. dan bahan tam selain danipada oksigen sebagai penerima elektron. ekornya pendek. bakterioklorin (Ig bacteriochiorine. bakterion kayu kecil. Kepata virus mi berbentuk potihedron. bacteriemia/bacteriaemia. bacterion kayu kecil) Baktenia yang tetah mengatami proses pengatenuatan atau dibunuh. haima darah) Keadaan darah akibat kehadiran baktenia. green sulphur bacteria. Bakteria mi disuntik ke datam jasad untuk meningkatkan keimunan perumah daripada jangkitan bakteria yang berkaitan. male-specific bacteriophage. bakterion kayu kecil) Bakteria fotosintesis yang menggunakan hidrogen peroksida. V. bakterion kayu kecil. Virus mi menyerang bakteria dengan memasukkan motekul DNA ke dalam bakteria tersebut metatui ekornya. bakteriod (Ig. Y. V. dan seturuh badan disetaputi protein. male specific jantan khusus. menjadi batang besar yang bercabang setetah menjangkiti akar turnbuhan kekacang. bakterimia (1g. bacterin. Misatnya Rhizobium yang berbentuk batang. bakteriofaj (Ig. phagein mernakan) Virus yang menjangkiti bakteria. 2.

chloros warna hijau. lysis mernecahkan) Pemecahan set bakteria oleh bakteriolisin. bakterioklorofil (Ig. Bahan mi dihasilkan oleh baktenia tertentu yang menjatani fotosmntesis. bakteriosidin (Ig. V. bakteriologi (1g. bakterion kayn kecil. Y. lysis memecahkan) Antibodi khusus yang memecahkan set bakteria. phyllon daun) Pigmen yang menyerupai klorofil. bakterion kayu kecil. bakterion kayu kecil. bakterion kayu kecil. V. bakteriolisis (Ig. bakterion kayu kecil. bacteriochiorophyll. V. bacteriolysis/bacteriolytic. V. V. bakteriolisin (Ig bacteriolysin.bakterioklorofil bakteriotropm dioksida. bacteriology. tropine racun) Antibodi yang menyebabkan bakteria tertentu menjadi lebiti peka terhadap tindakan fagosit. bakterion kayu kecil. bakterion kayu kecil. bacteriotropin. cadera membunuh) Antibodi yang boleh memusnahkan bakteria dengan bantuan bahan pelengkap. stasis herdin diam) Bahan perencat pertumbuhan baktenia tanpa membunuhnya. bacteriostatic. logos ilmu) Kajian tentang baktenia. V. V. toxikon racun) Toksin yang dihasitkan oleh bakteria. bakterion kayu kecil. bakteriostatik (Ig. Bakteriotropin juga dikenali sebagai opsonin. bacteriocidin. bacteriostasis. bakteriotoksin (1g. bakterion kayu kecil. stasis berdin diam) Perencatan pertumbuhan dan metabolisme baktenia. bakteriotropin (1g. bakteriostasis (Ig. Pigrnen mi digunakan oleh bakteria hijau dan ungu untuk menukar tenaga cahaya menjadi tenaga kimia semasa fotosintesis. V. 8 . bacteriotoxin.

ketam) Pertumbuhan yang tidak terkawat dan merebak menjadi ulser dan tumun. bacillus batang. basilisid (Ig. basilus Ducrey (1g. cancer luka. dan manusia. basiluria (Ig bacilluria. 9 . ouron air kencing) Kehadiran bakteria dalarn air kencing.Bakteria hemofiti yang menghemolisis kankniod pada mannsia. V. basiliform (1g. V. anjing. V. yang digunakan untuk mengawal pelbagaijenis penyakit terutamanya di permukaan. haima danah) Penyakit akibat serangan bakteria batang dalam darah. L viridis hijau) Kiorobium ktorofil yang merupakan satu daripada dna spektnum ktorofil yang ditemui sebagai ester farnesot pada bakteria fotosintesis tententu. setain danipada genus Bacillus. bacillus batang. Ducrey‘s bacillus) . V. bacillus. basilemia (1g. ouron air kencing) Kehadinan basitus dalarn air kencing yang mungkin disebabkan oleh sesuatu penyakit. basiirasin (Ig bacitracin. bacillus batang) Antibiotik yang dihasilkan oleh Bacillus lichenzfonnis. hakterion kayu kecit. bacillus batang. yang tidak membentuk endospona. formis bentuk) Baktenia berbentuk batang. bacteriouria. bacillicide. V. bacillus batang. cadare membunuh) Bahan yang boleh membunuh basilus. basilus (Ig. L. V. bartonelosis (Ig. bacillzform. V. L. tikus. bacillus batang) Baktenia berbentuk batang yang biasanya dalam genus Bacillus.bakteriouria basitrasin bakteriourma (1g. bacterioviridin. bakterion kayu kecil. bakterioviridin (Ig. bartonellosis) Penyakit yang disebabkan oteh bakteria genus Bartenolla yang tendapat pada tembu. barah (Ig cancer. bacillaemia/bacillemia. V.

batuk kering batuk kering (1g. genos me nghasi tkan) Nukteoprotein bakteria genus Brucella yang digunakan sebagai antigen datam ujian kutit untuk mengesan penyakit brusetosis tenlltamanya pada manusia. L. cloud’t swelling) Perubahan rupa hentuk set yang disebabkan oteh penghuraian kandungan sd yang herpunca daripada kecederaan membran Sel. bengkak kabus (ig. brucellergen. brucella genus bakteria. tuberkutosis. tuberculosis) lih. poros taluan) Bahagianjisim tengah spermatosit yang tidak berubah semasa pemben tukan spermatozoon pada Oligochaeta. blastofor (Ig. Penyakit mi boleh berjangkit kepada manusia. mumps) Penyakit akin dan nienutar pada mariusia. bruselosis (Ig. blastos germa. radang. brucellosis) Penyakit yang disebabkan oleh petbagai spesies bakteria Brucella pada haiwan seperti tembu. L. biflagelum (Ig. dan berasa sakit. botulism. bijiagella. brusetosis beguk (Jg. blastophore. kambing dan hidupan tiar. bis dna. flagellum rerambut) Set yang memitiki dua flagelum. botulus sosej) Keracunan akibat memakan makanan yang mengandungi eksotoksin Clostridium botulinum. bruselergen (Ig. 10 . botulisme (Ig. yang disebabkan oleh virus. babi. V. Virus mi menycrang ketenjar parotid dan menyebabkan kelenjar mi bengkak. L.

Anak ayam yang diserang penyakit mi cirit-binit. A. dan diakhiri dengan pembentukan pustul yang akan kering. A. dan mengetuping meninggatkan parut hitam. Gejata penyakit mi bermuta dengan tompok merah kecil di muka. cacar Kafir (Ig. chickenpox. S~ pocbmntil atau vesiket) Cacar yang disebabkan oteh herpivirus pada manusia. bacillaiy white diarrhoea. 11 .C cacar (1g. Kaffir nama kaum di Afrika. poc bintil atau vesiket) Penyakit akut yang menular dan berjangkit disebabkan oteh virus. chickenpox) lih: cacar air. S. A. diarrhoea cinit-birit) Penyakit yang disebabkan oleh Salmonella pullorom pada anak ayam. coretan (Ig. bacillus kayu. Penyakit mi tidak merbahaya kerana janang membawa maut. streak) Kaedah pengkulturan dengan cara mencoretkan bakteria pada medium pepejal. Cengkering. cengkering (Ig. cirit-birit putih basilus (ig. A. small kecit. S. dan seterusnya merebak ke seluruh badan menjadi paput. Penyakit mi dikenatijuga sebagai variola minor. tidak bermaya.. white putih. dan diikuti dengan pemhentukan vesikel. smallpox. chicken bunung muda. Bakteria yang tersebar akan tumbuh sebagai koloni tenpencit. Kaffir pox. Gejala penyakit mi bermula dengan demam panas dan pembentukan vesiket. cacar air (Ig. terutamanya kanak-kanak. L. poc bintit atau vesikat) Cacar yang disebabkan oteh virus tertentu pada manusia. S. dan akhinnya mati. dan mudah untuk dikaji selanjutnya. berhimpit-himpit.

Penyakit mi boleh membawa mautjika tidak dikawat. tifus kutu Kenya. Demam mi dikenalijuga sebagai demam Marselle. Antana gejala demam mi iatah demam panas bersetang-seti dengan demam sejuk. badan menjadi lemah. Penyakit mi berpunca daripada atahan rumput dan debunga tumbuhan tententu. pengasapan. cured meat) Daging yang tetah dinawat dengan petbagai cana seperti pengeringan. demam gigitan kutu Afnika Selatan. demanijerami (Ig.D daging terolah (1g. dan tifus kutu India. hemolisis intravaskul. dan takikandia. blackwaterfever) Demam akut yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum. hemoglobiuria. demam air hitam (Ig. fever demam) Demam panas yang tinggi yang disebabkan oleh Rickettsia conon yang disebarkan melatui gigitan kutu anjing atau tikus. Pr. African swine-fever) Demam akut pada babi yang disebabkan oleh sejenis virus. hay fever) Demam akut yang gejatanya pada mata dan satur pernafasan atas. dan dengan penggunaan bahan kimia untuk merencat pertumbuhan mikroorganisma. utser primer. 12 . boutonnyar lubang butang. dan kadang kata astma. demam butoneus (Ig boutonneuse fever. dan diikuti dengan selsema. demam babi Afrika (Ig. Gejala utama penyakit mi iatah radang berbentuk butang di kawasan tergigit. Onganisma mi memusnahkan sel danah merah. nuam. dan bengkak nodus timfa.

yellowfever) Demam akut dan benjangkit yang disebabkan oleh virus bawaan antropod seperti Aedes aegypti pada manusia. kedani fever) Demam yang disebabkan oleh Ricketssia tsutsugamushi. Gejala utamanya iatah demam panas bersetang-seti dengan keadaan yang sihat dalam tempoh seminggu. canicola fever) Demam yang disebabkan oteh Leptospira canicola pada mannsia. dan biasanya sembuh dalam tempoh 14 han. demam penjara (Ig. jailfever) Demam tifus yang disebabkan oteh niketsia bawaan kutu. Jangka masa pengeraman ialah 5 hingga 18 han. Anjing merupakan penumah semulajadi organisma ml. tifus kutu di Surnatera. three day fever) Nama am untuk demam yang disebabkan oteh riketsia bawaan nyamuk. Gejata demam mi termasuklah demam panas nefritis akut. dan nuam badan mukotopaput. dan ketumbuhan bintil makutar. dan tifus kampung di Malaysia. demam panas. Gejata penyakit mi ialah demam sejuk danjaundis. misalnya di datam penjara dan khemah. dan hati dan timfa bengkak. Demam mi dikenati juga sebagai penyakit tsutsugamushi. dengue. Demam mi biasanya berlaku di persekitaran yang kotor dan di kawasan yang tentalu padat. 13 .demam berulang denggi demam berulang (Ig. denggi (Ig. Bahagian utama yang diserang iatah sistem hematopoitik. Gejata demam mi iatah panas badan yang diiringi sakit kepata. demam kanikola (Ig. Gejata demam mi ialah sakit kepata. demam kedani (1g. Sp. demam kuning (Ig. demain tiga han (Ig. yang disebarkan melatui gigitan kutu.jaundis dan pendarahan bawah kulit. relapsingfever) Demam yang disebabkan oleh beberapa spesies riketsia genus Borrelia. dengue bak tegangan otot) Penyakit akut yang disebabkan oteh virus bawaan nyamuk.

contagious pastular dermatitis) Penyakit kulit yang menniar. seperti sabun pencuci. dennis kutit. dihydrostreptomycin. diftenia (Ig. V. hydro air. mykes kulat) Antibiotik terbitan streptomismn. V. Kaedah pembiakan aseks dan seks secana benselang-seti. Y. digenesis. V. di dua. L. V. genesis asal usul). dermatitis pastula menular (ig. diagnosis. dermatitis sentuh (lg. Penyakit mi rnenyerang salur pernafasan manusia terutanla di membran rnukosa kerongkong. difteria unggas (Ig. 2. contact dermatitis. diagnosis (1g.denitrifikasi dihidrostreptomisin Aedes aeg”~pti. diphthera kulit buatan) Penyakit akin yang disebabkaii oteh Coiynebacterium di/ihtheriae. nitrium soda negatif) Peniirunan nitrat atau nitrit kepada nitrogen. dan membran mukosa. denitnifikasi (1g. Gejata penyakit mi ialah bisul kecil dan vesikel pada kutit. Gejata penyakit mi ialah ruam badan. dan atau nodut hiperptasia kutit. denitrification. avis burung. avian diphtheria. Gejala peniyakit mi ialah radang difteriod pada mukosa membran mulut.~ V. hidung. dan kaki. nitrus oksida. dihidrostreptomisin (Ig. streptos bengkok. diikuti dengan terberi tuknya pseudomembran yang boleh rnenjejaskan proses pernafasan. diphtheria. dan kainbing bebiri. di dna. diphthera kulit buatan) Penyakit akin yang disebabkan oleh virus pada ayam. yang disebabkan oleh virus pada kambing.di kawasan tropika. de nyah. dan nitrik oksida oleh bakteria denitrifikasi. digenesis (Ig. 14 . Penihal parasit yang memiliki dua penniah. L. dan demam pan as yang botch membawa maut. 1. itis radang) Penyakit alahan kulit pada orang yang telah menjadi peka akibat terdedah berutang-utang kali pada sesiiatu bahan tertentu. terutamanya di bahagman hibir. diagnosis membezakan) Proses mengenal penyakit berdasarkan gejala atan tarida yang botch dilihat atau dikesan.

kar~on nukicits) Sc! hifa yang mcmpunyai nukleus jantan dan hetina. pada manusia atau haiwan. phasis pcrsembahan) Perihal organisma yang mcmitiki dua peringkat hidup. di dua. diphasic. distemper (1g. mcngurangkan rasa sakit. Pr. infective dose) Singkatannya ialah lD~). terutamanya pada anjing yang menyehahkan ketakuannya tak normal. dikaiyote. radang satur pcrnafasan. F. V. yang herpasangan. dan saprofit. V. Gcjala penyakit jul ialah demam panas. atau mentcnteramkan fikiran. dos kesan (1g. drug kcningan seperti herba) Sebatian yang digunakan untuk mcrawat atau mengawal jangkitan. dan tisu saraf hermiclin. di dna. dicoccous. disternperare kekacauan) Penyakit akut dan menular yang dischahkan oleh virus. dikokos (1g.dikariot dwifasa dikariot (Ig. di dua. iaitu sebagai parasit. dwifasa (Ig. distemper~M. Sukatan. V. 15 . jumlah atau kepckatan mikroorganjsma yang diperlukan untuk mcnjangkiti 50% danpada perumah yang diuji. drug. yang tidak bercantum di antara satli dengan yang Iaiii. drug (Ig. coccus hen) Perihal bakteria yang terdiri daripada dna sd hulat.

endotoxoid. V. metra nahim. eczema. endo tuar. sporos biji) Spona aseks yang dihasilkan di dalam kantung khusus. exo tuar. dan mcmpunyai kesan yang buruk sepcrti kcracunan dan penyakit tertentu. endospora (Ig endospore. exo tuar. iod menyerupai) Toksin yang telah diolah dengan bahan kimia tertentu supaya kesannya dimusnahkan tetapi kesan antigennya kekal. Gejala penyakit mi ialah kutit berwanna kemerah-menahan dan gatat. endometritis. atau melecuh apabila pecah. endo dalam. V. itis radang) Radang pada lapisan dalam nahim. L. toxikon racun) Toksin yang dihasilkan di dalam dinding set mikroorganisma. dan terbentuknya vesiket berair yang akan menjadi kudis. endo luar. endometritis (Ig. endo luar. conjugatus bcrgabung) Organisma yang telah benpisah setepas proses konjugasi. endemios kepunyaan satu kaum) Penihat penyakit yang bertaku di satu-satu kawasan yang tenhad. bd. toxikon racun. endotoksin (Ig. V. V. endotoksoid (Ig. Toksin tensebut dibebaskan apabila dinding set musnah. V. 16 . toxikon racun) Toksin yang dihasilkan dan dirembeskan olch miknoorganisma Gram-positif. exconjugant.E ekskonjugan (Ig. endemik (Ig endemic. endotoxin. cx tuar. eksotoksin (1g. ekzema (1g. exotoxin. eksotoksin. V. zein meninih) Penyakit radang kutit yang disebabkan oleh pendedahan herutang-ulang kali pada bahan kimia tententu.

entero gastrousus. scperti Clostrium perferingesjcnis B dan C. eosinofil (Ig. V. eos subuh. enterotoksin (Ig. entero gastrousus. V. L. V. 17 . oma barah) Barah yang tendapat pada rawan di bahagian metafisis tulang silinden seperti tulang tcngan dan betis. enterotoksemia (Ig. V. V. enterotoxaemia. en datam. enterotoxin. chondras rawan. toxikon racun. Salah satu jenis set danah putih yang mudah diwannakan dengan pewarna eosin. V. enterovirus (Ig enterovirus. haima danah) Keracunan darah yang disebabkan oteh enterotoksin baktenia datam gastrousus. koksaiovirus dan ekovirus. phylos suka) 1. toxikon racun) Toksin yang dihasilkan oleh baktcria dalam gastrousus yang menyebabkan enterotoksemia. Kumputan mi tcrdiri daripada potiovirus. enchondroma. eosinophilic. Pcrihal miknoorganisma yang mudah diwarnakan dengan pewarna eosin. in dalam. entero gastrousus. 2. L.enkondroma eosinofit enkondroma (1g. vivium racun) Kumpulan virus yang biasanya ditemui di dalam gastrousus.

V. fagosom (Ig phagosome. Misalnya. V. cystis kantung) Proses pengepungan dan penccnnaan mikroorganisma atau benda asing oleh fagosit. phagolysis. aritmos nombor) Fasa dalam keluk pentumbuhan bakteria yang dicinikan de18 . V. phagein memakan. L. accelerated death phase) lih. dan menarik masuk bakteria ke dalam sitoplasmanya dcngan menggunakan pseudopodium. fasa mati. fagosit (Ig phagocyte. bakteriofaj. dan kemudian memusnahkan baktcnia itu dengan enzim. dengan ada. fagositosis (Ig. fagositin (Ig. logos ilmu. phagein memakan) lih. phagocytosis. L. atau tiadanya perumah hidup atau faktor persekitanan yang dipentukannya. fasa logaritma (Ig logarithmic phase. somajas~sdmati) Vesiket dalam sd fagosit yang mcngandungi zarah yang telah difagositosis. sd danah putih mengcpung. phagein memakan. fasa kematian tercepat (Ig. phagein memakan. V. facuItos kebolehan) Penihat organisma yang boteh hidup sama ada. V. fakultatif (Ig facultative. phagein memakan. phagocy tin) Bahan yang bensifat bakterisid daripada leukosit neutnofil. faj (Ig phage. misatnya makrofaj. lysis memccahkan) Pemecahan fagosit oleh bakteria. kytos lompong) Salah satu jenis sd danah putih yang mcrnusnahkan mikroorganisma atau benda asing. V.F fagolisis (Ig.

mi disebabkan otch himpunan hasil buangan metabolisma. dan kckurangan flutricn datam persekitanan terkawat. conglutinatus melekat) Pcrlekatan set atau zarah di antara satu sama lain apabitá dinawat dengan konglutinmn. fibre scrat. V. dan biasanya ditemui tunggal atau berpasangan. Fotobakteria termasuk dalam famili Vibrionaceae. Fasa nya dinyatakan dalam bcntuk logaritma. fibrinolysin. L. lysis memccahkan) Enzim proteolisis yang dihasilkan oteh bakteria streptokokos tertentu yang berupaya menghidrolisis fibrin. fenomina pengkonglutinatan (Ig conglutination fenomena. bakterionkayu kccil) Genus bakteria bercabang. L.fasa mati fotobakteria ngan pertumbuhan yang cepat. 19 . fotobaktenia (Ig. dan panjang yang digunakanuntuk bergcrak. fibrinolisin (Ig. fiagelum (Ig flagellum. photo cahaya. dan konsisten. L. bcnspona. dan pelengkap bukan hemolisis. mi biasa- fasa mati (ig death phase) Fasa tcrakhir ketuk pcntumbuhan baktenia yang dicinikan dengan banyaknya set baktcria yang mati. dan benbentuk kokobasilus atau kadangkala berbcntuk batang. motil. flagellum ccmeti) Struktur bak benang halus. photobacteria. V.

tremor menggigil) Ensephalomilitis pada anak ayam yang disebabkan oleh virus. gonokokus (Ig. germisid (Ig gennicide. dan sistem timfa bawah kulit. benbentuk dip20 . Y epidemois di katangan penduduk. Pr. V. gangraine kudis buta) Tisu mati yang discbabkan oteh kekurangan bekalan darah. Gejata penyakit mi ialah radang nodul dan membran mukosa satur pernafasan.G gangren (Ig. gas kumbah (Ig sewage gas. dialac sew mengalir) Hasil pcnghuraian kumbah oleh organisma sapnofit. german kuman. Gejata penyakit mi ialah pergerakan otot yang tak selaras dan tak seimbang. dan nutrien yang berpunca daripadajangkitan tcrtentu atau sebarang keadaan yang boleh mcnghindir pengatmran danah. V. dan boleh membawa maut. cadere membunuh) Bahan yang digunakan untuk mcmbunuh mikroorganisma. coccus bijirin) Nan~aam untuk bakteria Neisseria gonorrhoea. Gangrcn biasanya berlaku di hujung sesuatu struktur. gangrene. glanders. gonococcus. 3. gegar wabak (Ig. Gas mi botch dan nitai kotoninya di antara 650 — 750 Btu/ft digunakan sebagai bahan bakar. terutamanya bakteria. dan nutnien kepada tisu yang tertibat. epidemic tremor. Pr. L. Penyakit inijuga dikenali sebagai farsi. dan kadangkala melibatkan paru-panu. Gas tersebut tendiri danipada 66% metana. glande mengeliting) Penyakit menular pada kuda dan keldai yang disebabkan oleh bakteria Actinobacillus mallei. dan 33% karbon dioksida. rembesan mukosa bentebihan. gona biji. glanders (Ig.

gonorrhea.gonorea granuloma venereal kanin tokokus. Gram-positif Gram-positif (Ig gram-positive) Sifat baktcria yang mampu mengikat pcwarnaan Gram sehingga bcnwarna biru biji kundang. V. dan botch merebak secara sentuhan. V. (1g. gona biji. L. granalum bijirin. gramicidin) Polipeptida baktcrisid yang dihasilkan oleh baktcria tanah. gramisidin (Ig. Gram-variabel (Ig. Gram-negatif Gram-negative) Sifat baktcnia yang tidak mampu mengikat pewarnaan Gram sehingga warna mcrah jambu. oma pertumbuhan) Barah tisu kclamin bcnjangkit yang discbabkan olch virus. venereus kekasih. Gcjata penyakit mi ialah radang mcmbran mukosa. granuloma venereal kanin (Ig canine venereal granulomata. canicus anjing. rhoia mengatir) Pcnyakit ketamin mcnular yang disebabkan oteh gonokokus. bd. gram-variable) Sifat bakteria yang tidak khusus tcrhadap pewarnaan Gram. gonorea (Ig. dan Gram-ncgatif yang menycbabkan penyakit gonorea. atau Gram-ncgatif. seperti Bacillus brevis. 21 . dan discrtai dengan rcmbesan mukosa daii nanah. iaitu tidak bersifat Gram-positif. Gejata penyakit mi ialah pertumbuhan bak tumun di atas mukosa genetitia.

V. basilus Ducrey hemoglobinemia (Ig haemoglobinaemia. M. haima danah. bacterial lawn. E. V. phagein memakan) Perihal mikroorganisma yang memakan darah. lysis mcmccahkan) lih. hematuria (Ig haematuria. V. haima darah. E. V. Penyakit mi disebabkan banyaknya sd darah nierah yang musnah akibat scsuatujangkitan. hantuan faj (Ig. gost hantu) Kelonsong bakteriofaj yang ditinggalkan di luan dmnding set bakterta pcrumah selepas faj tersebut menyuntikkan asid nukleiknya ke dalam set bakteria tersebut. bakterion kayu kccil. 22 . dan ujian pengctipan bakteriofaj. Halaman baktenia digunakan dalam ujian kepekaan antibiosis. L. V. haematophagous. V. hematolisis (Ig. phagein memakan. toxikon racun) Toksin dan bahan lain yang bolch meracuni darah. haima danah. M. globus bola) Keadaan yang dicirikan dengan kepekatan hemoglobin y~ng tinggi di dalam darah.H halaman bakteria (Ig. haima darah. V. hemolisis hematotoksin (Ig haematotoxin. L. haematolysis. semasa pnoses pembiakan. haima danah. launde halaman rumput) Pertumbuhan bakteria tulen yang merata di atas medium pertumbuhan. hematofaj (Ig. phageghost. ouron kencing) Kehadiran sd darah menah di dalam air kencing sesuat~upcnyakit. hemofilus Ducrey (Ig haemophilus Ducrey) lih.

simples ningkas) Herpes yang dicirikan oleh gcjala yang berupa pembentukan gugusan tecuh berair. hepatitis serum (Ig. Gcjata penyakit mi bermula dengan demam mengcjut. bahagian kutit. lysismemccahkan) Pemusnahan set darah mcrah otch hcmolisin dan membebaskan hemoglobin. herkapsid. V. V. V. hemolisin (1g. haimadarah. haemoglobinuna. Pcnyakit mi discbabkan banyaknya set darah mcrah yang musnah akibat sesuatujangkitan. dan diikuti dengan pcmbentukan vesikat dan nadang lccuh. hemotoksin (Ig. toxikon racun) Eksotoksin yang mcmusnahkan set darah mcrah. haima darah. herpesvirus (Ig. herpes melata) Radang akut yang berjangkit pada sistem sanaf. heteroaglutinin (Ig. lysis memccahkan) Bahan yang bcrupaya untuk mcmecahkan set darah mcrah. serum cecairjernih. ouron kencing) Keadaan yang dicirikan dcngan kcpckatan hemoglobin yang tinggi dalam air kcncing. V. haemolysis/haemolytic.hemoglobinuria heteroaglutinm hemoglobinuria (Ig. L. V. haima darah. itis radang) Penyakit radang hati manusia yang discbabkan otch virus yang terdapat datam darah. dan mcmbran mukosa yang disebabkan oteh virus kumputan koksakia A. V. L. herpes (Ig herpes. berbentuk kubus. heteroagglutinin. herpes mctata. hepato hati. L. haemotoxin. vivium racun) Virus yang mcnyebabkan herpes. hetero berlainan. haemolysin. dan demam panas. hemolisis (Ig. V. Virus mi benselaput. haima darah. herpes melata. globus bola. herpes simpleks (Ig. V. V. herpes simplex. dan asid nuklciknya berupa DNA. serum hepatitis. L. agglutinatus meickat) Aglutmnmn dalam serum normal yang botch metakukan pengaglutinatan tcrhadap pclbagai zarah atau cnitrosit spesies yang berlainan spesies. herpesvirus. 23 . L.

gene lahir) Antigen yang berasal danipada spcsies yang berbeza dengan spesies yang mcnghasi!kan antibodi. L. L. Anjing yang diserang penyakit mi didapati gclisah keranajangkitan pada deria dan motor. V. V. canine hysteria. canicus anjing. heteroantigen. V. hyper benlebihan.heteroantigen histeria kanin heteroantigen (Ig. hystera rahim) Scjenis penyakit histenia pada anjing. hiperimun (Ig hiperimmune. hetero berlainan. anti lawanan. 24 . histeria kanin (1g. immunis dikecualikan) Keadaan imun yang melampau tenhadap sesuatujangkitan.

immunis dikecualikan) Bahan. yang digunakan untuk mengetahui kescrasian antigen dan antibodi tersebut. imunogen (Ig. terutamanya protein bermolekut tinggi yang botch meransang pengeluaran antibodi khusus. ingestus memakan sesuatu) Mengambil atau meletakkan makanan ke dalam jasad untuk dicernakan.I ikatan pelengkap (Ig. fixer ikatan) Gabungan petcngkap dengan kompteks antigen-antibodi. L. L. influenza (Ig influenza. inges (Ig ingest. Gejata utama penyakit mi ialah radang satur pernafasan. complementum mcmcnuhi. dan set fagosmt datam tiub kapitani dan jumlah set baktenia datam setiap fagosit dikira. L. sakit otot. Angka mi didapati dengan mcngcramkan campuran ampaian bakteria. indeks fagosit (Ig phagocytic index. V. inokulum (Ig innoculum. Pr. demam panas. complement fixing L. inoculatus memasukkan) Miknoorganisma atau sebarang bahan yang digunakan sèbagai bahan pengmnokutatan. Misalnya fagositosis. misatnya metalui suntikan. phagein memakan. 25 . index pemberitahu) Jumlah purata baktenia yang telah difagositosis oleh set fagosit dalam keadaan terkawat. immunogen. L. L. Indeks mi digunakan untuk menentukan keimunan. selsema. influens mengatir ke datam) Penyakit akut yang berjangkit yang disebabkan oteh beberapa virus. dan kepala.

body jasad) Sebarang struktur tak normal atau himpunan seperti virus yang terdapat datam sd. Pr.J jangkitan (Ig infection. jangkitan fokus (1g. kulit. L. M. 26 . L. latent infection) Jangkitan yang tidak ketana atau tidak dapat dikesan dengan jetas. E. jaundis (Ig. jaundice. gigi. jangkitan pendam (Ig. jasad rangkuman (Ig inclusion body. focal infection) Jangkitan yang bertaku hanya pada sesuatu bahagian tertentu sahaja seperti di tonsil. jaunisse kuning) Gejata kuning yang tampak pada mata. inclusio menutup datam. dan hidung. dan air kencing akibat perubahan dan penekanan kegiatan hati yang menyebabkan lebihan pigmen hempedu dalam danah dan tisu. infactus menjangkit) Perubahan patotogi pada pcrumah akibat gangguan patogen.

A. Y. carcinogenesis. karkinoma barah. logos ilmu) Kajian tentang barah. genos menghasilkan) Bahan yang boleh menyebabkan barah. kapsul (Ig. Y. kancing gigi (ig. 27 . 1’. capsomere) Unit protein yang tersusun membentuk lapisan luar zarah virus untuk melindungi asid nukleik. capsule. broth. karkinoma barah) Barah sd epitium yang malignan. carcinogen. karsinogenesis (Ig. misalnya pada bakteria. broth bubur) Bubur yang mengandungi zat makanan untuk pertumbuhan dan mencairkan kepekatan ampaian mikroorganisma.S. karsmogen (Ig. capsula peti kecil) Lapisan yang melmndungi dan meliputi jasad atau sel. genos menghasilkan) Proses pertumbuhan barah. Penyakit mi biasanya terjadi apabila luka dicemari mikroorganisma di atas.K kaldu (Ig. Y. A. karsinologi (Ig. kapsid (1g. jaw rahang) Salah satu bentuk tetanus yang disebabkan oleh toksin bakteria Clostridium tetani. S. karkinoma barah. carcinology. yang terdiri daripada unit-unit kapsomer. kapsomer (1g. lockjaw. capsid) Lapisan luar zarah virus. Berbagai-bagai jenis bubur boleh disediakan mengikut keperluan organisma tertentu. carcinoma/carcinomatous. Y. Gejala penyakit mi ialah ketegangan otot rahang dan mulut sukar dibuka. karkonoma barah. lucan menutup. karsinoma (Ig.

agar count. Y. Y. aer udara. S. keracunan makanan (Ig. food poisoning) Keracunan pada manusia atau haiwan akibat memakan makanan yang telah dicemari oleh toksin mikroorganisma tertentu. agaragar-agar.tanpa. genos menghasilkan. computare mengira) Penganggaran bilangan bakteria yang berdasarkan pada bilangan koloni di atas medium agar-agar dalam persekitaran aerob.karsinomatosis kiraan plat anaerob karsinomatosis (1g. Y. A. 28 . kiraan plat aerob (Ig. death mati) Keluk kadar kematian akibatpendedahan kepada keadaan tertentil seperti agen bakteriosid. computare mengira) Penganggaran bilangan bakteria yang berdasarkan padabilangan koloni di atas medium pertumbuhan agar-agar dalam persekitaran anaerob. ytopathic effect (CPE).) Antigen yang terdiri daripada bahan kimia. kiraan plat anaerob (Ig. anaerobicplate count. kesan sitopati (CPE) (Ig. L. L. bios nyawa. computaremengira) Penganggaran bilangan bakteria yang berdasarkan pada bilangan koloni bakteria selepas tempoh pengeraman di atas medium pertumbuhan agar-agar tertentu. catalase) Enzim yang menghuraikan hidrogen peroksida dan membebaskan oksigen. A. aer udara. logos ilmu. Y. bios nyawa. anti lawanan. katalase (1g. chemoantigen. kytos lompong. chema berkaitan dengan bahan kimia. karkinoma barah) Penyebaran barah primer daripada tapak asal kepada beberapa tapak yang lain. S. aerobic plate count. Kesan mi boleh digunakan untuk membantu proses pengenalan virus. kiraan agar-agar (Ig.. kemoantigen (Ig. a. Y. logarithmic death. kematian logoritma (1g. Y. carcinomatosis. pathos menderita) Kesan patologi tertentu pada kultur tisu yang disebabkan oleh pertumbuhan virus. L.

V. anjing. 29 . coccidiosis. kokkos ben) Bakteria yang berbentuk kokus atau menyerupai kokus. osis keadaan berpenyakit) Penyakit menular yang biasanya menyerang lapisan epitelium gastrousus dan menyebabkan enteritis yang disebabkan oleh protozoa genus Eimeria dan Isospora pada haiwan dan unggas. ase imbuhan yang membentuk nama enzim) Enzim yang menghuraikan kologen dan gelatin. L. L. kucing. kokkos ben. kokobasilus (Ig. V. coagulase. coccidioidin. mykes kulat) lih. L. kokoid (Ig. koksidiodomikosis (Ig. V. genos menghasilkan. coccidiomycosis. coccidium ben kecil) Sediaan cecair yang diperoleh daripada organisma tertentu dan digunakan untuk mengesan jangkitan Caccidiodes immites. kolla gam. Bahan mi dihasilkan oleh St reptomyces venezuelae dan dikenali juga sebagai kioromisitin. mykes kulat) Penyakit kronik kulit dan paru-paru pada lembu. kolagenase (Ig. kokkos ben. collagenase. koksidiodomikosis koksidiosis (Ig. V. coccidiodomycosis. V. coagulasus beku) Enzim rembesan bakteria tertentu yang membekukan plasma darah. dan tikusyang disebabkan oleh Coccidiodes immites. kambing bebiri. Y. Bakteria yang mempunyai bentuk antara kokus dan basilus. L. coccobacillus. Y. chioramphenicol. L. clostridium) Bakteria anaerob berbentuk bujur atali lonjong dan berspora yang biasanya dijumpai di tanah. kiostridiuni (Ig. coccidium ben kecil. chlorine + amido + phenyl + nitre + glycol) Antibiotik berspektrum luas yang boleh meresap ke dalam cecair serebrospina yang digunakan untuk mengawal penyakit yang disebabkan oleh virus tertentu. coccoid. koagulase (Ig. koksidiomikosis (Ig. bacillus batang). koksidioidin (Ig. coccidium ben kecil.kiorainfenikol kolagenase kioramfenikol (Ig.

bakterion kayu kecil. colistin) Antibiotik daripada Bacillus colistin berspektrum luas dan berkesan untuk mikroorganisma Gram-positif dan Gram-negatif. colibacillemia. choler.kolera kolistin kolera (Ig. dan boleh menapaikan laktosa dengan menghasilkan asid dan gas dalam tempoh masa 48 jam dengan suhu 37°C. pyon nanah. kolon kolon. ouron kencing) Am kencing bernanah yang disebabkan oleh Escherichia co/i. co/i bacillosis. kolon kolon. phagein memakan) Virus yang menyerang Escherichia co/i. Baktenia mi disebankan melalui bahan makanan dan minuman. col~form. kolistin(Ig. co/ipyuria. V. coli dalam air kencing yang mungkin disebabkan oleh sesuatu penyakit. bacterion kayu kecil. ouron kencing). Kehadiran Escherichia. coli aerob atau fakultatif anaerob. colibaciluria. 30 . kolistin (1g. V. kolon kolon. L. Gejala penyakit ni ialah cirit-birit. bakterion kayu kecil) Antibiotik yang dihasilkan oleh tindak balas Escherichia co/i dengan limfosit yang berkesan terhadap strain Escherichia co/i lain. cholre penyakit hempedu) Penyakit pada manusia dan haiwan yang disebabkan oleh endotoksin Vibrio coma. coliphage. Taun. muntah. kolifaj (ig. dan otot memulas. co/i. bakterion kayu kecil. V. berbentuk batang. V. kolon kolon. tak benspona. V. koliform (ig. kolon kolon. V. kolibasilemia (Ig. haima darah) Kehadiran Escherichia co/i dalam darah yang mungkiri disebabkan oleh sesuatu penyakit. V.forma bentuk) Bakteria E. kolibasiluria (Ig. kolibasilosis (Ig. kolipiuna (Ig. tisu kening. colistin. Y kolon kolon. Gram-negatif. kolon kolon. osis keadaan benpenyakit) Istilah umum untuk menghuraikan sebarang jangkitan Escherichia. bakterion kayu kecil.

2. coronavirus. Pertumbuhan mikroorganisma di atas medium pepejal dan yang boleh dilihat dengan mata kasan. L. cultura penyemaian) Kultur dalam medium cecain. deep dalam. corona mahkota. continuous culture. cultura penyemaian) Pertumbuhan mikroorganisma pada medium yang sesuai. kultur dalam (Ig. konjugan (Ig. kontagium (ig. continuous berterusan. cultura penyemaian) Kultun yang tumbuh di dalam medium agar-agar dalam. colonia koloni) 1. kultur akseni (Ig. M. kultur selanjar (Ig. L. conjugant. L. contaminatus mengotoni) Bahan atau miknoonganisma yang menyebabkan kontaminasi. L. suspension culture. kontaminat (Ig. vivium nacun) Kumpulan virus utama pada haiwan yang menyebabkan bnonkitis dan hepatitis. chronic. kultur (Ig. cultura penyemaian) Kultun yang tumbuh tenus-menerus di dalam medium tertentu yang dikawal dan diatur untuk tujuan tertentu. contagia satu sentuhan) Zarah atau miknoorganisma yang boleh menyebabkanjangkitan secara sentuhan langsung atau tidak langsung. L. 31 . L suspensia ampaian.koloni kultur selanjar koloni (Ig. contagium. Kumpulan individu dan satu spesies yang menyenang kawasan barn. kultur ampaian (Ig. E. conjugatus penihal penkahwinan) Mikroorganisma yang terlibat dalam proses pengkonjugatan. chronicus tempoh masa yang lama) Keadaan yang menggambarkan jangkitan yang hilang timbul kerana tidak beransur pulih atau beransun pulih secana perlahan-lahan. kronik (Ig. koronavirus (Ig. deep culture. culture. L. colony. L. contaminate. L. exenic culture) Kultur yang terdiri danipada spesies organisma itu sahaja. L.

32 . atau dan urat saraf. ulser. S. leprosy. kusta (Ig. A. Penyakit mi boleh menyebabkan kecacatan dan kelemahan anggota badan.kultur stok kusta kultur stok (Ig. L. stock culture. V. stoe bekalan. cultura penyemaian) Kultun tulen yang mempunyai sifat-sifat yang telah diketahui dan dipiawaikan. dan disimpan sebagai kultur rujukari dan ujian tertentu. gerinen tunas) Istilah umum untuk sebrang mikroorganisma patogen. germ. dan kudis berkeruping putih. kuinan (Ig. lepra kusta) Penyakit knonik yang disebabkan oleh Bacillus leprae pada tisu kulit. Di antara gejala penyakit mi ialah pertumbuhan nodul.

L
leprosi (ig. leprosy; V. lepra kusta) lih: kusta lesion (Ig. lesion; L. lasio luka) Sebanang perubahan pada organ atau tisu bermkutan sesuatu jangkitan atau trauma fizikal, yang boleh menjejaskan kegiatan organ atau tisu yang tenbabit. lidah kayu (Ig. wooden tongue; M. F. wode kayu; A. £ lunge lidah) lih. aktinobasiosis lisin (Ig. lysin; Y lysis memecahkan) Sebarang agen yang melisikan sel yang menyebabkan kehilangan kandungan sel. lisogeni (Ig. lysogeny) Penihal bahan genetik bakteniofaj yang bergabung dengan bahan genetik perumah, dan akan hanya berpisah semula dalam keadaan tertentu untuk meneruskan proses pembiakan. luar bauan (1g. offodour) Bauan yang telah benubah daripada bau asal, biasanya bau yang tidak diingini, akibat kegiatan mikroonganisma. luniuran (Ig. smear; A. S. smerian genis) Cecair seperti ampaian miknoonganisma, darah, dan lain-lain yang disebarkan sama nata di atas slaid. lumuran penekanan (Ig. impression smear; L. impressio penekanan; A. S. smerian germs) Lumuran yang disediakan dengan melekap dan menekan slaid d~ atas penmukaan sesuatu, dan kesan lekapan mi dikaji dengan mikroskop.

33

M
malignan (Ig. malignant; L. ma/ignas kejahatan) Pertumbuhan atau keadaan tak normal di dalam jasad yang boleh merebak dengan mudah ke bahagian lain, dan selalunya boleh membawa maut. Misalnya banah. mandul (Ig. sterile; L. sterilis mandul) Perihal organisma yang tidak boleh membiak. maut (Ig. lethal; L. letalis mati) Penihal atau keadaan yang menyebabkan sebanang hmdupan mati. meningitis meningokokus (Ig. meningococcal meningitis; V. meningos membran; kokkos ben; itis radang) Peradangan meninges membran yang mengelilingi otak dan saraf tunjang, yang disebabkan oleh Neisseria meningititis. meningokokus (Ig. meningococcus; V. meningosmembran; kokkos berm) Nama umum untuk bakteria Neisseria meningititis berbentuk kokus dan Gram-negatif. menular (1g. contagious; L. contagio sentuhan) Perihal penyebaran sesuatu penyebab penyakit melalui sentuhan langsung atau tak Iangsung. mikobakteria (Ig. mycobacterial; V. mykes kulat; bakterion kayu kecil) Nama umum untuk baktenia dalam genus Mycobacterium yang biasanya bersifat kekal asid, panjang, dan tipis. Misalnya, bakteria pembawa tuberkulosis. mikrob (Ig. microbe; V. mikros kecil; bios nyawa) Singkatan untuk mikroonganisma. mikrobiologi (Ig. microbiology; V. mikros kecil; bios nyawa; logos ilmu) Kajian tentang mikroonganisma.

34

mikrobiota mikrobiota (Ig. microbiota; V. mikros kecil; bios nyawa) Mmknoorganmsma, alga, bakteria, kulat, dan protozoa.

miksovirus

mikrobisid (Ig. microbicidal; V. mikros kecil; L. caedere membubuh) Agen yang boleh merencatkan pertumbuhan atau membunuh miknoorganisma. mikrofaj (Ig. microphage/microphagic/microphagous; Y. mikros kecil; phagein memakan) Salah satujenis sel darah putih yang menyerang dan membunuh zarah, atau hidupan halus asing dalamjasad haiwan. mikrokokus (Ig. micrococcus; V. mikros kecil; kokkos ben) Nama umum untuk kumpulan bakteria yang berbentuk sfera, kecil, dan tidak mempamerkan susunan sel tertentu. mikroorganisma (Ig. microorganism; V. mikros kecil; organon organ) Kumpulan organisma halus yang hanya boleh dilihat dengan bantuan mikroskop. Di antara miknoonganisma in termasuklah bakteria, virus, dan kulat. mikroorganisma cerewet (ig. festidious microorganism; V. organon organ) Mikroorganisma yang memenlukan nutrien yang kompleks untuk hidup. miksovirus (Ig. myxovirus; V. myxo lendir; vivium racun) Kumpulan virus haiwan yang memiliki RNA yang boleh menyebabkan influenza, beguk, cacan, dan rabis.

35

neuron saraf. nekrobasiosis (Ig.infectusmembuat) Tindakan membebaskan sesuatu danipada pencemaran atau jangkitan mikroorganisma. L. bakteria.N nanah (Ig. neurotoxin. V. toxikon racun) Eksotoksin khusus yang menyerang tisu sarafdan sel neuron dan menghalang proses perjalanan deria neurootot di plat resepton. bakterion kayu kecil) Jangkitan pada haiwan yang disebabkan oleh Astinomycosis necrophorus. pus. sd darah putih. 36 . yang terletak di hujung motor neuron sehingga menjejaskan kelincahan kegiatan saraf. L. L. V. dismmbuhan penpisahan. L. neurotoksin (1g. osis keadaan berpenyakit. disinfect. necrobasillosis. neckrojasad mati. nyahjangkit (Ig. putrid punca yang sama) Cecair berwanna kuning yang mengandungi serum. dan senpihan tisu yang telah musnah akibat jangkitan sepsis.

0
obligat (Ig. obligate; L.obliqatus tenikat) Penihal cana hidup miknoongariisma yang tenhad kepada satu keadaan pensekitaran sahaja sama ada, secara aenob atau anaerob atau sebagai parasit. opsonin imun (Ig. immune opsonin; L.immunis bebas danipada sesuatu; Y.opson gila) Cecair protein terlarut dalam darah hasiljangkitan semulajadi atau rangsangan pengmnokulatan sel bakteria. Cecair mi meningkatan kegiatan fagositosis. organisma bak pleuropneumonia (PPLO) (Ig. pleuropneumonia like organism; V. pleuro rusuk; pneumon paru-paru; organon organ) Miknoorganisma bukan patogen dalam order Mycoplasmatales, yang menyerupai agen yang menyebabkan pleuropneumonia. Mikroorganisma mi boleh didapati di kerongkong dan vagina. ortomiksovirus (Ig. orthomyxovirus; V. orthos lurus; myxa lendir; L. vivium nacun) Kumpulan virus yang mengandungi asid nukleus RNA yang terdin daripada 8 unit genom yangjelas, misalnya virus influenza.

37

P
papovavirus (Ig. papovavirus; L. vivium racun) Virus onkogen yang tidak berselaput, berbentuk ikosahedron dengan ukuran garms pusat di antara 40—55 mu. Virus mi terdini daripada tmgajenis, iaitu virus papiloma yang menyebabkan kutil kulit, virus polioma yang menyebabkan pentumbuhan tumun pada tikus, dan virus pemvakul pada monyet. parakoksidioidomikosis (Ig. paracoccidioidomycosis; Y. para bensama; kokkos ben; mykes kulat; osis keadaan berpenyakit) Jangkitan kulit pada manusia terutamanya d~ Brazil danbeberapa negara Amerika Selatan yang disebabkan oleh kulat bak yis Paracoccidiodes brasilliensis. Gejalanya bermula di mulut dan merebak ke hidung dan seterusnya ke visera dan pulmonani.Jangkitan mi boleh membawa maut. parakoksidioid (Ig. paracoccidiodal; Y para bersama; kokkos ben; oid menyerupai) lih. parakoksidioidomikosis paramiksovirus (Ig paramyxovirus; Y. para bensama; myxa lendir; vivium racun) Virus yang menyerupai virus miksovirus. Misalan virus mi ialah virus distemper dan sampar ayam. parasit (Ig. parasite; L. parasitus bersama) Organmsma yang hidup di permukaan atau di dalam organisma lain yang disebut perumah. Parasit mendapat makanan dan perlindungan daripada perumah, dan hubungan begini biasanya memudaratkan perumah. parasit fakultatif (Ig facultative parasite; L.facultas kebolehan parasit makan bersama) Mikroorganisma saprofit yang boleh hidup sebagai parasit dalam keadaan tertentu. 38

parvovirus

pembusukan

parvovirus (Ig paruovirus; L. vivium racun) Vmrus benbentuk ikosahedron, tak berselaput, bengaris pusat lebih kurang 22 mu. Contohnya virus yang tendapat pada tikus. pasteurelosis bovin (Ig. bovine pasteurellosis; L. bos lembu jantan; Pasteur nama ahlm sains Louis Pasteur; V. osis keadaan berpenyakit) Jangkitan pada lembu yang disebabkan oleh baktenia Pasteu re/la multocida. Gejala penyakit mi tenmasuklah demam panas yang tinggi, pnemonia dan bengkak edema di bawah kulit lehen. patogen (Ig. pathogen; V. pathos mendenmta; genos meghasilkan) Sebanang onganisma yang membawa penyakit atau kesan yang buruk kepada perumah. patogenesis (Ig pathogenesis; V. pathosmenderita; genosmenghasilkan) Proses kejadian atau perkembangan penyakit. patologi (Ig pathology; V. pathos menderita; logos ilmu) Kajian tentang sebab, ciri dan kesan penyakit. peka (Ig sensitive; L. sensus perasaan) Kebolehan menenima, merasa atau bertindak balas terhadap rangsangan luar, seperti patogen, atau tindak balas yang keterlaluan terhadap antigen dan faktor yang lain. pelengkap (Ig. complement; L. complementum memenuhi) Protein terlarut dalam serum normal yang peka haba dan boleh melisiskan sebarang antigen yang telah bergabung dengan antibodi padanannya. pelilinan telur (Ig candling egg; L. candela memancar; egg telur) Perlakuan terhadap telun yang hendak digunakan sebagai medium pembiakan virus, dan seterusnya mengkaji kesan balas virus terhadap embrio telur yang terlibat. penghantaran (Ig transmission; L. transmissio menghantar) Perihal penyebaran patogen dan satu individu kepada individu yang lain. pembusukan (Ig putrefaction; L. putridus busuk) Penghuraian bahan organik oleh kegiatan metabolisme mikroorganisma dengan menghasilkan gas dan hasilan berbau busuk. 39

stormy ribut. penapaian (Ig. A. S. sensus perasaan) Perlakuan tenhadap sesuatu untuk menjadmkannya peka. digunakan dengan meluas dalam industni pembuatan makanan dan b~han kimia. pempasteuran (Ig pasteurization. pemvaksinan (Ig vaccination. co-precipitation.ferinentare memasak) Penapaian proteolipid susu oleh mikroorganisma yang menghasilkan banyak buih dan gelombang angin. supaya bahan tersebut selamat digunakan dan tahan lama. L. L. L. L. sensitization. co bensama.pemencilan pengautoaglutinatan pemencilan (Ig. dan gas tertentu. L. isolation. agglatinare melekat bersama) Pengaglutinatan sel oleh autoaglutinin dalam serum sendini. vaccinus lembu) Proses men untik vaksin untuk mendapatkan keimunan tenhadap jangkitan tententu. pengautoaglutinatan (Ig autoagglutination. insula pulau) Pengasingan mikroorganmsma danipada persekitanan asal atau danipada kumpulan yang hercampur untuk mendapatkan kultur tulen. haba. variolation. 40 . pempekaan (Ig. varius pelbagai) Pemvaksinan dengan cara menginokulat kepingan pastul vaniola kering atau virus cacan tenatenuat untuk mempenoleh keimunan tenhadap jangkitan cacan. penapaian ribut (Ig stormyfermentation.Y. L. pemvariolaan (Ig. precipitat menghala) Pemendakan saW atau Iebihjenis onganisma oleh satujenis antibodi. dengan membebaskan tenaga. auto sendini. L. fermentare memasak) Penghuraian anaenob bahan organik sepenti karbohidrat dan nitnogen kompleks oleh mikroorganisma tertentu. Louis Pasteur nama onang) Pendedahan sesuatu biasanya makanan kepada haba dengan suhu di antara 60 — 65°C selama 30 minit untuk membunuh mikroorganisma patogen dan yang tidak dipenlukan. L. fermentation. Proses mi. pemendakan bersama (1g.

pengheteroaglutinatan (Ig heteroagglutination. L. pengikatan nitrogen (Ig. agglutinare melekat bensama) Pengaglutinatan eritrosit oleh darah yang berlainanjenis. deterininare penentu) Bahagian antigen yang mencntukan kekhususan tindak halas antmgen-antmbodm. nitrum soda negatif) Bakteria yang melakukan denitnifikasi. agglulinare melekat bersama) Tindak halas di antara antibodi dengan antigen tak larut menyebabkan antigen berkenaan bergumpal. Proses memasukkan inokulum ~kedalam perumah. L. L. L. hyper benlebihan. V. penganimonia (Ig animonifying. 2. Ammoniakos berkaitan dengan Ainmon) Penghuraian sebatian onganik kompleks oleh mmknoonganisma untuk menghasilkan ammonia. V. hyperimmunization. agglutination. pencilan (1g. sensus penasaan) Pempekaan terhadap tisu itu sendiri. nitrogen fixation) Penukanan nitrogen udara oleh miknoorganisma kepada garam nitrit dan nitrat. pengaglutinatan (1g. 41 . dengan menyuntikkan antigen berulang kali kepada individu yang berkenaan.pengautopekaan penginokulatan pengautopekaan (Ig. pendenitrifikasi (Ig. de nyab. insula pulau) Mikroonganism~yang diperoleb melalui proses pemencilan. penginokulatan (Ig inoculation. denitrijier. antigenic detenninant. anti lawanan. penentu antigen (Ig. autosensitizatiori. Meletakkan atau memasukkan mikroorganisma di medium pertumbuhan. genos menghasmlkan. hetero berlainan. immunis bebas) Peningkatan keimunan. inoculatio menyuntik) 1. isolate. Y auto sendiri.Y. L. V. L. L. L. L. penghiperiniunan (1g.

L.pengkoaglutinatan penyahjangkitan pengkoaglutinatan (1g. penicillin. kulat. pentipan serologi (Ig serological typing. Kaedah mi digunakan untuk membezakan organmsma berlainan strain. L. ingestus membawa masuk) Pengambilan bahan makanan ke dalamjasad. penyahjangkitan (Ig disinfection. alga. trans seberang. L. infectus menjadi) Proses pemusnahan miknoonganisma. L. L. penitrit (ig. pemsilinase (Ig penicillinase. pengimunotindasan (Ig immunosuppression. dis pisah. L. L. conjugatus penihal perkahwinan) Penggabungan di antara dua msogamet atau sel. penmsilin (Ig. dan baktenia supaya sehahagian danipadajasad kromatin daripada satu sd benpindah ke sel yang lain.) Pengelasan organisma yang berasaskan kepada keantigenan dan tindak balasnya dengan antibodi tertentu. penicillus pensil) Antibiotik yang dihasilkan oleh Penicillium dan Aspergillus tertentu yang benupaya merencatkan pentumbuhan sebahagian besar baktenia. L. cobersama. pentransjangkitan (Ig transfection. nitrifier. nitrum soda negatif) Kumpulan bakteria dalam famili Nitrobacteriaceae yang boleh mengoksidakan nitrit kepada nitrat. contaminatus menyentuh) Pencemaran oleh miknoonganisma yang tidak dikehendaki. agglutinaremelekat bensama) Pengaglutinatan antigen dan antibodi homolog pada konpuskel haiwan yang berlainan. pengkonjugatan (Ig conjugation. protozoa. L. pengingesan (Ig ingestion. immunis bebas. co-agglutination. penicillus pensil) Enzim yang dihasilkan oleh baktenia tertentu untuk menghidrolis penisilin. pengkontaminatan (Ig contamination. infectus menjadi) Prosesjangkitan sel oleh RNA atau DNA virus. L. 42 . suppressus menekan) Proses mengurangkan kesan tindak balas antigen-antibodi. serum cecairjennih. L.

penyakit klamidia (Ig chlamydialdisease. V. disesse penyakit) Penyakit pada lembu yang disebabkan oleh Brucelle abortus yang boleh menyebabkan kegugunan. gejalanya berupa pembengkakan kepala dan leher. E. L. Brill disease. £fo/ kaki. rabis penyakit Bill! (Ig. bigkuat. Penyakit mi dikenalijuga sebagai demam afta. A. S. Di antara gejalanya termasuklah bengkak hati. A. Bang’s disease. penyakit kuku dan mulut (Ig foot and mouth disease. L. A. L. disesse penyakit) Penyakit pada manusia dan haiwan yang disebabkan oleh riketsia yang berbentuk kokus. M. Gram-negatif dan anaerob obligat. 43 . dan granulosit. F. atau mikoplasma. disessepenyakit) Penyakit pada haiwan yang disebabkan oleh Clostridium spp. yang dmganti dengan gentian. pembentukan vesikel pada membran mukosa. black hitam. Pada bebiri. S.penyakit Bang penyakit kuku dan mulut penyakit Bang (1g. disesse penyakit) Jangkitan tifus yang berulang-ulang. M. black disease. L. eritrosit. akibat tisu hati yang telah dicederakan oleh protozoa Fasciola hepatica. muthr mulut. disesse penyakit) Penyakit menular dan akut pada haiwan yang disebabkanoleh vims. avian biq liver disease. disessepenyakit) Penyakit ayam yang disebabkan oleh virus. /iverhati. Gejala penyakit mi ialah air liur berbuih. Pada kuda gejalanya ialah osteofibiosis akibat keluarnya kalsium dan fosforan yang berlebihan. avis burung. bigkuat. Bang ahli sains. L. disesse penyakmt) Penyakit pada bebini yang disebabkan oleh Clostriidum nouyi tip B. A. S. L. penyakit hitam (Ig. dan pertumbuhan tak normal pada sel neoplasma. penyakit hati besar unggas (1g. yang boleh menyebabkan kematian. penyakit kepala besar (ig bighead disease. penyakit anjing gila (ig rabies) lih. headfod kepala. terutamanya mulut dan celah kuku. chlamysbaju luar. L. demam panas.

hospes tamu) Organisma yang digunakan oleh panasifsebagai tempat tinggalnya. jangkitan atau kehadiran bahan asing. inflammation. A. disesse penyakit) Alahan piilmonani akut yang disebabkan oleh spora kulat Micropol’tspora Jheni dan ‘l’herinoactinomyces vulgaris yang biasanya mencemar jerami. S. V. L. wabak bubon plasmid (Ig. piuria (Ig pyuria. haima danah) Pengalmran darah keluan dan salun darah. inflammatio membakan) Gerak balas tisu penumah terhadap kecedenaan. pirogen (Ig pyrogene/pyrogenic.penyakit peparu petani plasmid penyakit peparu petani (Ig. 44 . haemorrhage haemorrhagic. vivium racun) Virus berselaput dan berbentuk ikosahednon serta peka kepada asid. magpie sejenis burung. plasma bentuk) Unsur genetik luar kromosom yang tidak diperlukan untuk pertumbuhan. Gejalanya berupa pentumbuhan granuloma yang menyeluruh dan fibrosis tisu peparu yang boleh mengganggu fungsi peparu dan boleh membawa maut. L. ouron kencing) Kencing bernanah akibatjangkitan mikroorganisma. farmer~c lungdisease. Y. plasmid. plag (Ig plague V. pikornavirus (Ig picornavirus. p/agewabak) lih. V. L. genos menghasilkan) Polisakanida yang dipercayai hasilan mikroorganisma yang boleh meningkatkan suhu badan. kemenahan. M. Akibat peradangan menimbulkan gejala bengkak. farme kandang. L. perat (Ig. V. host. perwnah (1g. pyros apm. serta sebagai sumber makanan dan penlmndungan. F. rasa sakit dan meningkatnya bilangan limfosit. Y. pyros api. lungen panu-panu. tengik perdarahan (Ig. rancid) lih. tetapi boleh mempengaruhi sifat sesuatu onganisma. peradangan (Ig.

L. poliomyelitis. S. pneuinon paru-panu) 1. pneumolisin (Ig pneumolysin. L. V. A. V. V. V. p/euro nusuk. kahak berfibrin. myelos som-som) Penyakit akut dan benjangkmt yang disebabkan oleh virus pada saraf tunjang sehingga memusnahkan neuron motor yang boleh menyebabkan susut badan dan lui~puh. vivium racun) /ih. 2. berukuran lebih kurang 28 mu. pocvesikel) Capuk. V. vivium racun) Virus yang memiliki asid nukleus DNA dan boleh menyebabkan penyakit p0k pada ventebrat. polios pucat. poliovirus (Ig poliovirus. Penyakit menulan pada lembu yang disebabkan oleh Mycoplasma mycoides. Gram-positif. pneumon paru-panu) Hemolisin yang dihasilkan oleh pneumokokus. pneumon panu-paru. kokkos ben) Nama umum untuk baktenia dalam kumpulan diplokokus yang benbentuk sfena. dan menyebabkan pneumonia.~ L. tindak balas imunologi atau fizikal atau agen kimia. tidak berselaput. V. Gejalanya ialah pneumonia. boleh menghasilkan zarah virus baru. V. pneumonia (ig. atau cecairjennih sepenti vesmkel demam cacan. tetapi dalam keadaan tertentu dan sesuai. poksvirus (Igpoxvirus.pleuropneumonia provirus pleuropneumonia (Ig. A. bopeng atau vesikel kecil pada kulmt yang mengandungi nanah. L. pok (Ig. polios pucat. pneumokokus (Ig pneumococcus. phagein memakan) Bakteriofaj yang tidak aktif setelah menjangkiti baktenia. pocvesikel. profaj 45 . pneumonic. Gejalanya ialah lumen alveola benkahak. dan nadang pleura. berbentuk ikosahedron. poliomielitis (Ig. pneumon paru-panu) Radang panu-panu yang disebabkan oleh pelbagai organisma. pock. S. pro sehelum. V. dan boleh menyebabkan penyakit polio. profaj (Ig prophage. vivium nacun) Virus yang memiliki asid nukleus RNA. Radang pleura dan paru-paru. provirus (Ig provirus. pro sebelum. pleuropneumonia.

yang bersifat kekal asid. V. yang disebabkan oleh Nacardia asternides. L. V. Bebenapa spesies sahaja bensifat patogen kepada manusia. pendarfioun. monad seunit) Baktenia safrofit. tuberculum tubenkel) Penyakit yang menyenupai tuberkulosis. pseudomonad. 46 .pseudomonad pseudotuberkulosis pseudomonad (Ig. Gnam-negatmf yang ditemui di tanah. air dan di bahagian luka yang sepsis. pseudo palsu. pseudotuberkulosis (Ig pseudotuberculosis. berbentuk batang. pseudo palsu.

vivium racun) Virus yang memiliki asid nukleus RNA. yang memiliki asid nukleus RNA tetapi tidak boleh dmnyahaktifkan oleh eter. L. ulser pada membran mukosa dan gastrousus. berbentuk batang. rabeis gila) Penyakmt pada haiwan keluanga anjing. 47 . dan dimningi dengan cinit-binit dan rembesan air hidung. bensimetni pilin dan berukunan 60 x 225 mu. V.R rabdovirus (Ig rhabdovirus. Penyakit inijuga dikenali sebagai hidnofobia. reovirus. L. berbentuk ikosahedron dengan ganispusatyang berukunan 70—75 mu. rabies. kambing dan kerbau yang disebabkan oleh virus. tak berselaput. rabis (Ig. Virus mi belum dapat dipastikan sama ada boleh atau tidak boleh membawa sebarangjangkitan. Gejalanya ialah demam. mata. rizobium (Ig rhizobium. lumpuh dan boleh membawa maut. vivium racun) Virus dalam kumpulan pikonnavirus. dan bersifat aerob dalam famili Rhizobiaceae. Rizobium berada dalam nodul akar tumbuhan legum. V. rinovirus (Ig rinovirus. bios nyawa) Baktenia Gram-negatif. dan berupaya mengikat nitrogen atmosfera. Gejalanya tenmasuklah ketmdaktenteraman mental. L. reovirus (Ig. Virus mi boleh dipencilkan dan salun penafasan dan gastnousus manusia dan haiwan. pest wabak) Penyakit akut pada lembu. rider haiwan bertanduk. berbentuk peluru. dan mulut. Contohnya virus rabis dan stomatitis vesikel pada lembu. Y rhizo akar. L. Penyakit anjing gila. rhabdos batang. dan juga manusia yang disebabkan oleh virus. benselaput. rinderpes (Ig rinderpest. vivium racun) Virus yang merniliki asid nukleus RNA. histenia.

Gejala penyakit mi termasuklah selsema. radare tornpok merah) Radang pada muka tenutama sekali di kawasan cukuran akihat penggunaan gunting dan pencukur yang dicernari oleh rnikroorganisma. rubela (Ig. L. L.ruam gunting rambut rubela ruam gunting rambut (ig. 48 . barber~crash. Penyakit mi dikenalijuga sebagai campak German atau campak Penancis. rubella. harbajanggut. demarn panas dan ruam yang menyelunuh. Pada ibu yang hamil jangkitan mi boleh membawa kecacatan kongenital tenhadap bayi yang sedang dikandung. rubellus kemerahan) Penyakit benjangkit yang disebabkan oleh virus.

facultas kebolehan. sepsis reput) Perihal luka yang telah dijangkiti oleh bakteria dan bernanah. L. safrofit fakultatif (Ig. L. seduhanhati (Ig. S. pestis wabak.A . ce/la bmlik kecil) Sel pembiak pada metazoa yang akan bergabung untuk menghasilkan satu jasad yang lengkap. sarsina (Ig. plaga malapetaka) Wabak menular dan akut pada unggas yang disebabkan oleh virus. terutama organisma Bruce/la tertentu. edema di bahagian kepala. phython tumbuhan) Organisma yang dianggap sebagai safrofit tetapi dalam keadaan tertentu boleh hidup sebagai parasit. L. V. sepsis (1g. liverhati. V. sel germa (1g. L. 49 . sapro busuk. phyton tumbuhan) Mikroorganisma yang mendapat makanan dengan cara mereputkan benda hidup yang telah mati dan bukan patogen. L.S safrofit (Ig saphrophyte/saprophytic. infusismencurah ke dalam) Cecair yang mengandungi nutrien terlarut daripada pemprosesan hati dan digunakan untuk memperkaya medium pertumbuhan bakteria. sampar unggas (Ig fowl pest/fowl plague. sepsis.facultative saphraphyte. Gejala wabak mi ialah demam. Y. sarcina berkas) Bakteria dalam famili Peptococcaeceae. germen tunas. sarcina. rembesan air hidung. berbentuk kokus dan biasanya ditemui bergugus empat. livermnfusion. germ cell. dan boleh membawa maut. A.S. Wabak inijuga merangkumi penyakit Newcastle. saprobusuk. Sarsina bersmfat anaerob obligat dan boleh menapaikan laktosa. fuge/burung.

phyton tumbuhan) Mikroorganisma dalam serum. symbiosis hidup bersama) Satu danipada pasangan mikroorganisma yang hidup secara simbiosis. whey airjernih) Cecair yang diperoleh apabila darah membeku. sindrom kedefisienan antibodi (Ig. perencatan atau ketidakmampuan badan 50 . V. V. syphilis.septisemia sindrom kedefisienan antibodi septisemia (Ig septicaemia. whey airjernih. serologi (Ig serology/serologic. symbiont. L. denyutjantung yang tinggi dan ruam badan. haima danah) Penihal kehadinan patogen dalam salur danah yang diiningi dengan demam. anti lawanan A. purulentus nanah) Rembesan serum yang bercampur dengan nanah. atau melalui kandungan ibu yang dijangkiti oleh penyakit mi. V. bodyjasad. seropurulen (Ig seropurulent. Pertaliannya mungkmn saling menguntungkan kedua-dua spesies tersebut. dan disebarkan melalui hubungan seks. L. siinbion (Ig. serofit (Ig serophyte. syndrome satu haluan) Perihal kecacatan. V. L. L. serum cecamrjennih. Serum berbeza daripada plasma kerana tidak mempunyai fibninogen. whey air jernih. Syphilus nama puisi) Penyakit kelamin yang menular yang disebabkan oleh bakteria Spirochaetepal/ida. V. antibody deficiency syndrome. Y. deficiens kekurangan. misalnya streptokokus dan stafilokokus. simbiosis (Ig. serum. L. L. therapia memulih) Perawatan atau perlindungan danipada sebanang jangkitan atau penyakit dengan menggunakan serum yang mengandungi antibodi terhadap organisma atau toksin yang menyebabkan penyakit yang berkenaan. atau melalui bahan yang telah dicemani oleh organisma mi. L. whey airjennih. serum (Ig. seroterapi (Ig serotherapy. symbiosis/symbiotic. V. sifilis (1g. Penyakmt mi diperoleh. logos ilmu) Kajian tentang serum terutamanya tindak balas antigen-antibodi. S. symbiosis hidup bersama) Pertalian hidup di antara dua atau lebih mikroorgamisma yang berlainan spesies. septikos pembusukan.

Enzim mi boleh mencernakan fibrin dan menghalang pembekuan darah. spiramisin (Ig. sirosis (Ig. staphylokinase. agamaglobulinemia dandisgamaglobulmnemia. S. staphyte gugusan anggur) Lisogen yang dirembeskan oleh bakteria strain stafilokokus yang aktif. L. ase en zim) Enzim yang dirembeskan oleh bakteria Staphylococcus s/ip. staphylin. staphylocoagulase. ase enzim) Enzim yang dirembeskan oleh bakteria Staphylococcus spp. cirrhosis. 51 . Stafilin boleh merencat pertumbuhan Coiynebacketrium diphtheriae. staphylolysin. dOrman. L. staphyte gugusan anggur. stafilokoagulase (Ig. sepenti fenomena hipogamaglobulmnemia. yang berfungsi membekukan darah. lysis memecahkan) Enzim yang dirembeskan oleh bakteria Staphylococcus s/ip. resting spore. raest diam. staphyte gugusan anggur. Y staphyte gugusan anggur. stafilokinase (Ig. stafilin (1g. sporosbiji) Jasad pembiakan aseks yang terdiri daripada satu sel seperti kulat dan paku pakis. coagulatio beku. V. stafilolisin (Ig.sirosis stafilolisin menghasilkan antibodi oleh limfosit. V. dan rintang terhadap keadaan persekitaran yang buruk. spira belitan) Antibiotik yang berasaskan struktun eritmisin yang dihasilkan oleh Streptomyces ambofaciens. L. Gejalanya berupa pembentukan tisu yang berlebihan. spora rehat (1g. V. spiramycin. dan diikuti dengan tisu gentian dan pencerutan organ yang tenlibat. V. kirrhos keperang-perangan) Keadaan organ yang tak normal disebabkan olehjangkitan atau keadaan fisiologi atau fizikal yang luar biasa. spora (1g.V. yang berfungsi melisiskan sel darah merah. A. spore. sporos biji) Spora yang berdinding tebal. Dalam persekitaran yang Sesuai spora boleh bencambah semula. Keadan mi berpunca danipada pelbagai sebab seperti kekunangan serum imunoglobulin.

streptococcal. sulfanilamide) Sebatian hablur putih yang larut sedikit dalam air dan alkohol dan bersifat antibakteria. atau virus yang disediakan atau diperoleh daripada kultur yang sedia ada. yang digunakan untuk merawat pelbagai jangkitan. streptomycin. L. sulfadiazina (Ig. susu bak tall (Ig. S. sulfonamida (Ig. kokkos ben) Kumpulan baktenia berbentuk bulat atau lonjong. tersusun Secara berpasangan dan berantai. V. larut dalam air. sulfapiridina (Ig sulfa/iyridine) Sebatian antibaktenia dalam kumpulan sulfonamida. submicroscopic. sulfanilamida (Ig. submikroskopik (Ig. rap berlendir. kulat. berkesan untuk merencatkan pertumbuhan baktenia Gramnegatif. Streptomisin digunakan dengan meluas untuk merawat penyakit tuberkulosis. Bahan mi banyak digunakan sebagai penindasjangkitan dermatitis herpetiformis. sulfadiazine) Sebatian sulfonamida yang bersifat antibakteria dan digunakan untuk merawat berbagai-bagai jenisjangkitan. sub bawah paras. streptomisin (Ig. subkultur (Ig. ropy milk. mykes kulat) Antibiotmk yang dihasilkan oleh Streptomyces griseus. V. cultura tanaman) Kultur bakteria. subculture. sub bawah paras. sulfamidil atau sulfonammd P. milk susu) Keadaan susu yang pekat berlendir bak tali akibat himpunan bahan kapsul Atcaligenes viscolatis. yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar ataupun dengan bantuan mikroskop cahaya. micro kecil. streptos bengkok. 52 . sulfanamide) Nama am untuk semua agen antibakteria yang mempunyai struktur asas para-aminobenzenasulfonamida. Sulfanilamida juga dikenali sebagai para-aminobenzenasulfonamida. A. boleh menapaikan gula laktosa dengan menghasilkan asid laktik dekstroratori dalam famili Streptococcaceae. sco-p pemerhati) Istilah yang merujuk kepada sesuatu yang halus. streptos bengkok.streptokokus susu bak tali streptokokus (Ig. L.

termofili (Ig. tetanos tegang) Penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani. tetani (Ig. thermoduiy/therinoduric. 53 . Y. Keadaan mi dicirikan dengan gejala kebas dan menggigil pada tangan. Perat terapi (Ig. rancid. Y thermos paras) Bakteria yang boleh hidup tetapi tidak boleh membiak dalam persekitaran suhu yang tinggi. tetanos tegang) Perihal kepekaan yang tinggi pada neuroo tot akibat kekurangan kalsium serum. therapy. tetany. tetanos tegang. philos suka) Organisma yang boleh hidup dan membiak dalam persekitaran suhu yang tinggi. tetanus (Ig. rancidus dinilai) Keadaan bahan yang berbau busuk akibat penghuraian bahan lemak oleh bakteria safrofit. therapia memulih) Perawatan jangkitan dan penyakit. pada manusia dan haiwan yang ditularkan melalui luka. tetanospasmin (Ig. L. termoduri termoduri (Ig. tetanolysin. tetanolisin (1g. dan bertindak liar kerana kehilangan akal. tetanus. tetanospasmin. dan mulut. I’. kaki.T tengik (Ig. Y.spasmosmenggigil) Hemotoksin yang dirembeskan oleh Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus. Y. L. bd. Y. therinophile. lysin membebaskan) Hemolisin yang dirembeskan oleh Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus. Gejala utamanya ialah otot menjadi tegang dan menggigil. thermos paras. tetanostegang.

L. tubus paip) Tiub yang terbentuk semasa penggabungan seks di antara dua sel. Y. dan demam. Y. toxemia. tetracoccus. toxophore. kokkos ben) Bakteria kokos dalam susunan empat. dan protozoa. toksikogen (Ig. toxic. Y. Y. genos menghasilkan) Keupayaan mikroorganisma menghasilkan toksin. me hablur putih) Antibiotik rangkaian peptida yang dihasilkan oleh Bacillus brevis.tetrakokus tetrakokus (Ig. toxikon racun) Perihal kesan toksin atau bahan kimia lain yang beracun. typhos demam) Penyakit yang disebabkan oleh Salmonella typhi pada manusia. conjugation tube. toksofor (Ig. toxikon racun. Y. toxicogenic. toxin. haima darah) Perihal kehadiran toksin sampingan metabolisme atau protein tak normal atau bahan kimia beracun yang lain di dalam darah. melalui makanan dan minuman. toksoid tifoid (Ig. toksoid (Ig. Y. Y. phore menghasilkan) Bahagian toksin yang aktif yang menyebabkan keracunan. tyros keju. toxikon racun. muntah. toksik (Ig. yang digunakan untuk mengawal pelbagaijenisjangkitan kulat. yang berfungsi sebagai laluan bahan genetik daripada sel penderma ke sel penerima. toxoid. toxikon racun. toxikon racun) Bahan mikrob atau yang dihasilkan olehnya. toxikon racun. toksin (Ig. yang boleh menyebabkan keracunan atau kemudaratan kepada organisma lain. toxikon racun. tetra empat. flub pengkonjugatan (Ig. tyrocidine. Y. oid menyerupai) Bahagian toksin yang tidak menyebabkan keracunan tetapi masih berfungsi sebagai antigen. bakteria. toxicoid. Y. toksemia (1g. loya. 54 . toksikoid (Ig. conjugatus perihal perkahwinan. tirosidina (Ig. oid menyerupai) Sesuatu bahan yang menyerupai toksin. Gejala utamanya ialah cirit-birit. Y. typhoid.

tolerantia sabar) Penihal kerintangan dadah yang wujud akibat pendedahan yang berulang-ulang terhadap dadah tersebut. drogue herba kering. tuberkulat (Ig. dan susut badan. Y. tuberkel (Ig. tuberculate. tonsillitis. plasmin membentuk. Nodul sel yang tumbuh akibat tuberkulosis. dan akan menimbun. tumourbengkak) Bengkak atau pertumbuhan tak normal. toxoplasmin. L. Gejala tuberkulosis ialah pembentukan tuberkel. 2. osiskeadaan berpenyakit) Jangkitan akut atau kronik yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis pada paru-paru atau sebarang organ lembut haiwan dan manusia. Y. Pr. tuberculin. tuberculoprotemn. L. toxikon racun. Kadangkadang disebabkan olehjangkitan baktenia. toxoplasmosis. tumour. tumur (Ig. tubercle. tuberculosis. tak selera makan. tuberkuloprotein (Ig.L. Batuk kering. tuberculum bonjul kecil. protos pertama) Sebatian protein daripada bakteria Mycobacterium tuberculosis. Y. L. plasmin membentuk) Antigen protozoa Toxoplasma yang digunakan untuk mengesan kehipenpekaan toksoplasmosis. L. toxikon racun. tuberkulosis (Ig. L. tuberculum bonjul kecil) Tumbuhan yang menyerupai tuberkel. L. tuberculum bonjul kecil) 1. osis keadaan berpenyakit) Penyakit yang disebabkan oleh protozoa Toxoplasma gondi. Y. tuberkulin (Ig. tonsilitis (Ig. yang berlaku apabila sel kehilangan kebolehan untuk berhenti membahagi apabila bersentuhan dengan sel bersebelahan. tolerensi dadah (Ig. Tu mur mungkin bersifat benigna atau malignan. Nama am untuk kutil yang kecil. tonsilla tonsil. tuberculum bonjul kecil) Tuberkuloprotein yang digunakan untuk menentukan kepekaan individu terhadap basilus tuberkel. drug tolerence. tuberculumbonjul kecil.toksoplasmin tumur toksoplasmm (Ig. Nama am basilus tuberkulosis. itis radang) Radang tonsil yang benpunca daripada pelbagai sebab. toksoplasmosis (Ig. 55 . L. 3. Y.

ulcus luka) Luka terbuka dan terhad pada lapisan epitelium kulit dan membran mukosa gastrousus.U ulser (Ig. L. 56 . ulcer.

varius pelbagai) lih. cacar 57 . bakterion kayu kecil. A. life bacterial vaccine. life hidup. L.V vaksigen (Ig. Y. S. oid menyerupai) Pertumbuhan yang bersifat vaksinia. S. Gejalajangkitan mi ialah pertumbuhan papul dan pastul di bahagian tetek dan puting susu. dan telah diatenuat. vivium racun. vaccinia. vaccinus lembu) Sediaan yang terdiri daripada mikroorganisma sepenti virus dan baktenia yang telah dibunuh atau diatenuat. vaksiniola (1g. vaccine. vaccinoid. life vaccine. L. vaccinus lembu) Cacar lembu yang menular dan boleh berjangkit kepada manusia. L. vaksin bakteria hidup (Ig. vaksinoid (1g. vaccigenous. virus dan niketsia hidup. vaccinus lembu) Vesikel sekunder yang timbul selepas pemvaksinan. life vaccine. L. vaccinus lembu) Vaksin yang mengandungi virus hidup yang telah diatenuat. variola. vaksin hidup (1g. L. A. vaccinus lembu) Vaksin yang mengandungi baktenia hidup yang telah diatenuat. vaksin virus hidup (Ig. S. L. vaccinus lembu. vaksinia (Ig. vacciniola. life hidup. vaccinus lembu) Vaksin yang mengandungi mikroorganisma seperti bakteria. vaccinus lembu) Bahan yang bersifat vaksin. variola (1g. L. life hidup. L. valcsin (1g. L. A. Istilah mi juga merujuk kepada bahagian protein mikroorganisma yang boleh merangsang pengeluaran antibodi yang berkaitan. L.

L. viriolus (Ig. viroid (1g. variola minor (Ig. L. virulentus penuh dengan racun) Perihal patogen yang membawa kesan yang buruk atau yang mudanat kepada perumah. vivium racun) Virus yang memiliki dua perumah yang berasingan. L. Y. virology.variola major virus ensefalitis ekuin variola major (Ig. L. L. virologi (Ig. oid menyerupai) Virus yang tidak berkapsid tetapi masih boleh bersifat sebagai agen jangkitan. hospes tetamu. L. vivium racun) Jangkitan ensephalomielitis pada kuda dan keldai yang disebabkan 58 . variola major. varius pelbagam) Menujuk kepada benbagai-bagai jenis cacar. varius pelbagai. osis keadaan berpenyakit) Jangkitan yang disebabkan oleh Vibrio fetus pada lembu. equinos kuda. encephalos otak. L. major besar) Cacan malignan. L. kambing dan kambing bebiri. vibro bengkok. vivium racun. virus ensefalitis ekuin (Ig. Virus hidup sebagai parasit obligat di dalam sel perumah hidup. minor kunang) Cacan yang tidak malignan. L. Akibat jangkmtan i. L. vibriosis. boleh menyebabkan kegugunan anak. variolus. L. dan kebanyakannya hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. dual-host virus. equine-encephalitis virus. Y. L. lagein bertutur) Kajian tentang struktur. Y. kepatogenan dan pembiakan virus. virus (Ig. viremia (Ig. virus dua perumah (1g. dan un tentinggal di dalam nahim semasa benanak. viroid. fisiologi. Agen mi terdini daripada kelongsong kapsid yang di dalamnya terdapat asid nukleus DNA atau RNA. vivium racun. viraemia. metabolisma. varius pelbagai. vivium racun. virulen (Ig. virulent. vivium racun) Agenjangkitan yang halus dengan garis pusat di antara 10— 250 nm. haima darah) Perihal virus dalam salur darah. pertumbuhan. virus/viral. vibnosis (Ig. dualis dua. variola minor.

virus liar (Ig. L. Y. vivium racun. virusid (Ig. caedare membunuh) Agen yang menencat atau memusnahkan pentumbuhan virus. L. stratejalan. helpen menolong. dan boleh membawa maut. street virus. virucidal/virucide. helper virus. vivium racun) Bakteniofaj virulen. A. vivium nacun) Virus yang menyebabkan rabis yang dipenoleh daripada anjing atau sebanang haiwan yang telah dijangkiti virus mi. lytic virus.virus liar virusid oleh virus yang disebankan oleh nyamuk dan kutu. L. L. L. vivium nacun) Virus yang boleh membantu virus cacat untuk membiak. 59 . S. kecacatan deria sanaf. Gejalajangkitan mi ialah demam. lysis memecahkan. virus lisis (Ig. virus pembantu (Ig.

S. terutamanya di bahagian pinggang. Gejala jangkitan mi ialah kelenjan limpa bengkak. yang melibatkan sebahagian besar penduduk di kawasan yang tenlibat. L. epidemic. A.fowl plague.w wabak (Ig. Y. bubu bengkak di pinggang. bobunic plague. saxnpar unggas 60 . wabak bubon (Ig. wabak unggas (Ig. plaga malapetaka) Wabak yang disebabkan oleh jangkitan Pasteurella pastis pada manusia dan tikus. plaga malapetaka) lih. epidemois di antara manusia) Jangkitan yang meningkat di atas panas normal. L. fugel burung.

Y zoion haiwan. osis keadaan berpenyakit) Penyakit haiwan yang boleh berjangkit kepada manusia. zoonosis.z zoonosis (Ig. 61 .

.

DAFTAR ISTILAH BIOLOGI (MIKROBIOLOGI) BAHASA INGGERIS BAHASA MALAYSIA - Bahasa Inggeris abacteria accelerated death phase actinobacillosis adenovirus adjuvan t aerobe aerobic plate count African swine-fever agar count agglutination agglutinin agglutinogen agglutinoid ammonif~’ing amphotericin. ampicillin anaemia anaerobe/anaerobic anaerobic plate count antagonism antagonist anthrax antibiosis antibiotic antibody deficiency syndrome antigen antigenic determinant antiglobulin Bahasa Malaysia abakteria fasa kematian tercepat aktinobasilosis adenovirus adjuvan aerob kiraan plat aerob demam babi Afrika kiraan agar-agar pengaglutinatan aglutinin aglutinogen aglutinoid pengammonia amfoterisin ampisilin anemia anaerob kiraan plat anaerob antagonisme antagonis antraks antibiosis antibiotik sindrom kedefisienan antibodi antigen penentu antigen antiglobulin 63 .

Bahasa Inggeris antisepsis antiseptic antiserum antistreptokinase antistreptolysin antitoxin antiviral/antivirus aplasia/aplastic apthous arbovirus/arborvirus arthrospore ascogonium asepsis aureomycin autoagglutination autoantibody autoantigen autolysis autosensitization autotoxin autovaccine auxospore auxotroph avian biq liver disease avian diphtheria avirulent bacillaemia/bacillemia bacillary white diarrhoea Bacille Calmette Guerin bacillicide bacilliform bacilluria bacillus bacitracin bacteria bacterial lawn bacteriemia/bacteriaemia bacterin Bahasa Malaysia antisepsis antiseptik antiserum antistreptokinase antistreptolisin antitoksin antivirus aplasia aptus arbovirus artrospora askogonium asepsis aureomisin pengautoagiutinatan autoantibodi autoantigen autolisis pengautopekaan autotoksin autovaksin auksospora auksotrof penyakit hati besar unggas dzfteria unggas avirulen basilemia cirit-&irit putih basilus Bacille Calmette Guerin basilisid basilzform basiluria basilus basitrasin bakteria halaman bakteria baktertmia bakterin 64 .

Bahasa Inggeris bacteriochlorine bacteriochlorophyll bacteriocidin bacteriod bacteriologist bacteriOlogy bacteriolysin bacteriolysis/bacteriolytic bacteriophage bacteriostasis bacteriostatic bacteriotoxin bacteriotropin bacteriouria bacterioviridin Bang’s disease barber’s rash bartonellosis biflagella bighead disease black disease blackwater fever blastophore bobunic plague botulism boutonneuse fever bovine pasteurellosis Brill disease broth brucellergen brucellosis cancer candling egg canicola fever canine hysteria canine venereal granulomata capsid capsomere Bahasa Malaysia bakterioklorin bakterioklorofil bakteriosidin bakteriod ahli bakteriologi bakteriologi bakteriolisin bakteriolisis bakteriofaj bakteriostasis bakteriostatik bakteriotoksin bakteriotropin bakteriouria bakterioviridin penyakit Bang ruam gunting rambut bartonelosis biflagelum penyakit kepala besar penyakit hitam demam air hitam blastofor wabak bubon botulisme demam butoneus pasteurelosis bovin penyakit Brill kaldu bruselergen bruselosis barah pelilinan telur demam kanikola histeria kanin granuloma venereal kanin kapsid kapsomer 65 .

Bahasa Inggeris capsule carcinogen carcinogenesis carcinology carcinoma/carcinomatous carcinomatosis catalase chemoantigen chickenpox chickenpox chlamydial disease chloramphenicol choler chronic cirrhosis clostridium cloudy swelling co-agglutination co-precipitation coagulase coccidiodomycosis coccidioidin coccidiomycosis coccidiosis coccobacillus coccoid colibacillemia colibacillosis colibaciluria coliform coliphage colipyuria colistin colistin collagenase colony complement fixing complement Bahasa Malaysia kapsul karsinogen karsinogenesis karsinologi karsinoma karsinomatosis katalase kemoantigen cacar air cengkering penyakit kiamidia kioramfenikol kolera kronik sirosis klostridium bengkak kabus pengkoaglutinatan pemendakan bersama koagulase koksidiodomikosis koksidioidin koksidiomikosis koksidiosis kokobasilus kokoid kolibasilemia kolibasilosis kolibasiluria koliform kohfaj kolipiuria kolistin kolistin kolagenase koloni ikatan pelengkap pelengkap 66 .

Bahasa Inggeris conglutination fenomena conjugant conjugation conjugation tube contact dermatitis contagious contagious pastular dermatitis contagium contaminate contamination continuous culture coronavirus culture cured meat cytopathic effect (CPE) death phase deep culture dengue denitrification denitrifier denitrif~iingbacteria diagnosis dicoccous digenesis dihydrostreptomycin dikaryote diphasic diphtheria disinfect disinfectant disinfection distemper drug drug tolerence dual-host virus Ducrey’s bacillus eczema enchondroma Bahasa Malaysia fenomina pengkonglutinatan konjugan pengkonjugatan tiub pengkonjugatan dermatitis sentuh menular dermatitis pastula menular kontagium kontaminat pengkontaminatan kultur selanjar koronavirus kultur daging terolah kesan sitopati (CPE) fasa mati kultur dalam denggi denitrifikasi pendenitnfikasi bakteria denitnfikasi diagnosis dikokos digenesis dihidrostreptomisin dikariot dw~fasa d~Jitha nyahjangkit bahan penyahjangkit penyahjangkitan distemper drug tolerensi dadah virus dua perumah basilus Ducrey ekzema enkondroma 67 .

Bahasa Inggeris endemic endometritis endospore endotoxin endotoxoid enterotoxaemia enterotoxin enterovirus eosinophilic epidemic tremor epidemic equine-encephalitis virus exconjugant exenic culture exotoxin facultative facultative parasite facultative saphrophyte farmer’s lung disease fermentation festidious microorganism fibrinolysin flagellum focal infection food poisoning foot and mouth disease fowl pest/fowl plague fowl plague gangrene germ cell germ germicide glanders gonococcus gonorrhea Gram-negative gram-positive gram-variable Bahasa Malaysia endemik endometritis endospora endotoksin endotoksoid entrotoksemia enterotoksin enterovirus eosinofil gegar wabak wabak virus ensefalitis ekuin ekskonjugan kultur akseni eksotoksin fakultatzf parasitfaku Itat if safrofitfakultatif penyakit peparu petani penapaian mikroorganisma cerewet fibrinolisin fingelum jangkitanfokus keracunan makanan penyakit kuku dan mulut sampar unggas wabak unggas gangren sel germa kuman germisid glanders gonokokus gonorea Gram-negatif Gram-positif Gram-vartabel 68 .

Bahasa Inggeris gramicidin green sulphur bacteria haematolysis haematophagous haematotoxin haematuria haemoglobinemia haemoglobinuria haemolysin haemolysis/haemolytic haemophilus Ducrey haemorrhage. haemorrhagic haemotoxin hay fever helper virus herpes herpes simplex herpesvirus heteroagglutination heteroagglutinin heteroantigeri hiperimmune host hyperimmunization immune opsonin immunogen immunosuppression impression smear inclusion body infection infective dose inflammation influenza ingest ingestion innoculum inoculation iron bacteria Bahasa Malaysia gramisidin baktena sulfur h~jau hematolisis hematofaj hematotoksin hematuria hemoglobinemia hemoglobinuria hemolisin hemolisis hemofilus Ducrey perdarahan hemotoksin demam jerami virus pembantu herpes herpes simpleks herpesvirus pengheteroaglutinatan heteroaglutinin heteroantigen hiperimun perumah penghiperimunan o~psoninimun imunogen pengimunotindasan lumuran penekanan jasad rangkuman jangkitan dos kesan peradangan influenza inges pengingesan inokulum penginokulatan bakteriaferum 69 .

Bahasa Inggeris isolate isolation jail fever jaundice Kafir pox Kahn antigen kedani fever latent infection leprosy leprosy lesion lethal life bacterial vaccine life vaccine life vaccine liver infusion lockjaw logarithmic death logarithmic phase luminous bacteria lysin lysogeny lytic virus male-specific bacteriophage malignant meningococcal meningitis meningococcus microbe microbicidal microbiology microbiota micrococcus microorganism microphage/microphagic/ microphagous mumps mycobacterial myxovirus Bahasa Malaysia pencilan pemencilan demam penjara jaundis cacar Kafir antigen Kahn demam kedani jangkitan pendam kusta leprosi lesion maut vaksin bakteria hidup vaksin hidup vaksin virus hidup seduhan hati kancing gigi kematian logoritma fasa logaritma bakteria berkilau lisin lisogeni virus lisis bakteriofaj khususjantan malignan meningitis meningokokus meningokokus mikrob mikrobisid mikrobiologi mikrobiota mikrokokus mikroorganisma mikrofaj beguk mikobakteria miksovirus 70 .

Bahasa Inggeris necrobacillosis neurotoxin nitrifier nitrogen fixation obligate off odour orthomyxovirus papovavirus paracoccidiodal paracoccidioidomycosis paramyxovirus parasite parvovirus pasteurization pathogen pathogenesis pathology penicillin penicillinase phage phage ghost phagocyte phagocytic index phagocytin phagocytosis phagolysis phagosome photobacteria picornavirus plague plasmid pleuropneumonia like organism pleuropneumonia pneumococcus pneumolysin pneumonic pock Bahasa Malaysia nekrobasilosis neurotoksin penitrit pengikatan nitrogen obligat luar bauan ortomiksovirus papovavirus parakoksidioid parakoksidioidomikosis paramiksovirus parasit parvovirus pempasteura patogen patogenesis patologi penisilin penisilinase faj hantuanfaj fagosit indeksfagosit fagositin fagositosis fagolisis fagosom fotobakteria pikornavirus plag plasmid organisma bak pleuropneumonia (PPLO) pleuropneumonia pneumokokus pneumolisin pneumonia pok 7~ .

Bahasa Inggeris poliomyelitis poliovirus poxvirus prophage provirus pseudomonad pseudotuberculosis pus putrefaction pyrogene/pyrogenic pyuria rabies rabies rancid rancid relapsing fever reovirus resting spore rhabdovirus rhizobium rinderpest rinovirus ropy milk rubella saphrophyte/saprophytic sarcina sensitive sensitization sepsis septicaemia serological typing serology/serologic serophyte seropurulent serotherapy serum hepatitis serum sewage gas Bahasa Malaysia poliomielitis poliovirus poksvirus profaj provirus pseudomonad pseudotuberkulosis nanah pembusukan pirogen piuria penyakit anjing gila rabis perat tengik demam berulang reovirus spora rehat rabdovirus rizobium rinderpes rznovirus susu bak tali rubela safrofit sarsina peka pempekaan sepsis septisemia pentipan serologi serologi serofit seropurulen seroterapi hepatitis serum serum gas kumbah 72 .

Bahasa Inggeris smallpox smear spiramycin spore staphylin staphylocoagulase staphylokinase staphylolysin sterile stock culture stormy fermentation streak street virus streptococcal streptomycin subculture submicroscopic sulfadiazine sulfanamide sulfanilamide sulfapyridine suspension culture symbiont symbiosis/symbiotic syphilis tetanolysin tetanospasmin tetanus tetany tetracoccus therapy thermodury/thebmoduric thermophile three day fever tonsillitis toxemia toxic toxicogenic toxicoid Bahasa Malaysia cacar lumuran spiramisin spora stafilin stafilokoagulase stafilokinase stafilolisin mandul kultur stok penapaian ribut coretan virus liar streptokokus streptomisin subkultur submikroskopik sulfadiazina sulfonamida sulfanilamida sulfapiridina kultur ampaian simbion simbiosis sifilis tetanolisin tetanospasmin tetanus tetani tetrakokus terapi termoduri termofili demam tiga han tonsilitis toksemia toksik toksikogen toksikoid 73 .

Bahasa Inggeris toxin toxoid toxophore toxoplasmin toxoplasmosis transfection transmission tubercie tuberculate tuberculin tuberculoprotein tuberculosis tuberculosis tumour typhoid tyrocidine ulcer vaccigenous vaccination vaccine vaccinia vacciniola vaccinoid variola major variola minor variola variolation variolus vibriosis viraemia viroid virology virucidal/virucide virulent virus/viral wooden tongue yellow fever zoonosis Bahasa Malaysia toksin toksoid toksofor toksoplasmin toksoplasmosis pentransjangkitan penghantaran tuberkel tuberkulat tuberkulin tuberkuloprotein batuk kering tuberkulosis tumur tifoid tirosidina ulser vaksigen pemvaksinan vaksin vaksinia vaksiniola vaksinoid variola major variola minor variola pemvariolaan viriolus vibriosis viremia viroid virologi virusid virulen virus lidah kayu demam kuning zoonosis 74 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful