SARANA

Sekolah
K
E
M
E
N
T
E
R
I A
N
PELAJAR
A
N
M
A
L
A
Y
S
I
A
Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta
Suatu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Blok E8, Kompleks E
62604 Putrajaya
Malaysia
Tel: 03 - 8884 6255 Faks: 03 - 8889 5235
http://www.moe.gov.my
44287 Sarana Sekolah cover.ai 1 9/21/12 7:50 PM
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 1
2

.
H
S
H
U
F
D
\
D
D
Q

N
H
S
D
G
D

7
X
K
D
Q

.
H
V
H
W
L
D
D
Q

N
H
S
D
G
D

5
D
M
D

G
D
Q

1
H
J
D
U
D

.
H
O
X
K
X
U
D
Q

3
H
U
O
H
P
E
D
J
D
D
Q

.
H
G
D
X
O
D
W
D
Q

8
Q
G
D
Q
J

8
Q
G
D
Q
J

.
H
V
R
S
D
Q
D
Q

G
D
Q

.
H
V
X
V
L
O
D
D
Q

44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 2
3

3HQJDQWDU

3
(
1
*
$
1
7
$
5
3
(
1
*
$
1
7
$
5
3
(
1
*
$
1
7
$
5
3
(
1
*
$
1
7
$
5

MaIaysía berhasraI unIuk mempunyaí sísIem pembeIajaran yang dapaI
meníngkaIkan kejayaan muríd. HasraI íní Iebíh mudah dícapaí apabíIa semua
píhak Iermasuk sekoIah, íbu bapa serIa ahIí komuníIí bersaIu dan menyokong
saIu maIIamaI · membanIu muríd berjaya.

Peranan íbu bapa daIam membanIu pembeIajaran anak dí rumah Iídak dapaI
dínaIíkan. Kajían menunjukkan apabíIa íbu bapa IerIíbaI sama, sekoIah
mendapaI manIaaI beríkuI:
x Keyakínan guru meníngkaI
x Pencapaían muríd meníngkaI
x Ibu bapa merasa mereka sebahagían darí sekoIah dan Iebíh
menyokong program sekoIah
x Kes dísípIín daIam kaIangan muríd berkurangan
x Hubungan Iebíh baík anIara penIadbír, guru dan íbu bapa
(OIsen & IuIIer, 2008)

PengIíbaIan íbu bapa daIam pembeIajaran anak mereka perIu díIíngkaIkan.
SekoIah merupakan penggerak uIama daIam usaha íní. Bagí membanIu
sekoIah meníngkaIkan pengIíbaIan íbu bapa dan komuníIí dengan sekoIah,
Sarana SekoIah dísedíakan. Terkandung daIam sarana íní
a) Sarana PengIíbaIan SekoIah dengan Ibu Bapa dan KomuníIí
b) Sarana PengIíbaIan Ibu Bapa dengan Anak
c) TempIaI ProspekIus SekoIah
d) TempIaI Buku Komuníkasí

Sarana PengIíbaIan SekoIah dengan Ibu Bapa dan KomuníIí berIujuan
memperkenaIkan sekoIah kepada enam (6) eIemen yang akan menyokong
SísIem PembeIajaran. LIemen·eIemen IersebuI, apabíIa díIaksanakan dengan
sempurna, akan meníngkaIkan pengIíbaIan íbu bapa dengan pembeIajaran
anak mereka dan juga pengIíbaIan íbu bapa dan komuníIí dengan sekoIah.

DaIam merangka program bagí meIaksanakan eIemen·eIemen yang
menyokong pembeIajaran, sekoIah perIu bergabung dengan PersaIuan Ibu
Bapa dan Curu,Lembaga PengeIoIa SekoIah, aIumní serIa ahIí komuníIí
seIempaI kerana semuanya merupakan rakan kongsí daIam
mencemerIangkan muríd.

*IsIíIah LEXEDSD merujuk kepada sesíapa yang berIanggungjawab Ierhadap kebajíkan
anak dan IerIíbaI secara akIíI dengan pendídíkannya.
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 3
4

Pengenalan

3
(
1
*
(
1
$
/
$
1
3
(
1
*
(
1
$
/
$
1
3
(
1
*
(
1
$
/
$
1
3
(
1
*
(
1
$
/
$
1

Sarana inidisediakan khas untuk pihak sekolah dan dilaksanakan secara
kerjasama dengan rakan kongsi sekolah (Persatuan Ìbu Bapa dan Guru,
Lembaga Pengurus Sekolah, Persatuan Bekas Murid/Alumni, Ahli Majlis
Permuafakatan Sekolah dan ahli komuniti). Tujuan asasnya ialah untuk
mempertingkatkan kerjasama antara pihak sekolah dan pihak yang
mempunyai kepentingan dengan sekolah.

Sarana ini mengandungi soal selidik untuk pihak sekolah serta rakan
kongsinya. Dapatan dari analisis selidik boleh digunakan untuk mengukur
sejauh mana enam elemen yang menyokong pembelajaran dilaksanakan
di sekolah. Analisis ini juga memberi ruang untuk pihak sekolah
meningkatkan penglibatan ibu bapa dan ahli komuniti dalam menyediakan
enam elemen yang menyokong pembelajaran.

Amalan-amalan terbaik daripadaPÌBG sekolah dalam dan luar negara
disertakan dalam sarana ini untuk memberi gambaran usaha dan
penglibatan mereka dalam membantu usaha sekolah dalam
mencemerlangkan murid.Mudah-mudahan amalan-amalan tersebut akan
dapat menambah cadangan kepada usaha-usaha yang dapat
dilaksanakan sekolah dengan kerjasama PÌBG/LPS dan ahli komuniti.

Cadangan-cadangan yang disertakan dalam sarana ini bukanlah
merupakan usaha yang baharu maupun senarai lengkap kerana setiap
sekolah mempunyai ibu bapa, komuniti, persekitaran, kemudahan serta
pengalaman yang unik dan berbeza-beza. Walaupun demikian, setiap
suatu usaha yang diambil oleh PÌBG dan komuniti untuk terlibat lebih
mendalam dengan sekolahamat wajar dialu-alukan.

Peningkatan dalam penglibatan ibu bapa dan komuniti dengan sekolah
akan memberi peluang kepada ibu bapa dan komuniti memahami
pentadbiran, tanggungjawab dan aktiviti sekolah dengan lebih jelas.
Apabila mereka memahami keadaan yang berlaku di sekolah, mereka
dapat membantu dengan lebih berkesan.
6DUDQD(5eqo|o) :e:uotu yonq doµot d|qunohon :eboqo| o|ot don :eboqo|nyo untuh
mencoµo| otou me|oh:onohon :e:uotu.

- komu: Dewon £d|:| keemµot
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 4
5

.DQGXQJDQ

1 Pengantar

2 PengenaIan

3 Kandungan

4 Mengapa Ibu Bapa

5 Panduan Menggun

6 SoaI SeIidik

7 Tindakan

8 Keterangan Skor

9 AnaIisis KeseIuruh

10 6 EIemen Yang Me

a) IkIim SekoIa
b) Komunikasi
c) Sokongan T
d) Tanggungjaw
e) Keputusan B
f) Kerjasama D
g) KumpuIan S

11 Penghargaan

12 Lampiran 1

a PerIu DiIibatkan Di SekoIah?
nakan Saranahan
enyokong PembeIajaran
ah
Berkesan
Terhadap Kejayaan Murid
wab Bersama
Bersama
Dengan Komuniti
Sokongan Ibu Bapa

2
3
4
5
6
7
11
12
15
16
22
26
31
38
40
48
52
53
.
$
1
'
8
1
*
$
1

44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 5
6

Mengapa Ìbu Bapa Perlu Dilibatkan di Sekolah?

3
(
1
*
/
,
%
$
7
$
1

3
(
1
*
/
,
%
$
7
$
1

3
(
1
*
/
,
%
$
7
$
1

3
(
1
*
/
,
%
$
7
$
1

,
%
8
%
$
3
$
,
%
8
%
$
3
$
,
%
8
%
$
3
$
,
%
8
%
$
3
$
APABILA IBU BAPA TERLIBAT:
HALANGAN KEPADA PENGLIBATAN IBU BAPA YANG BERJAYA

TTT
Faedah kepada murid

x Mendapat gred yang lebih
baik

x Menunjukkan tibgkah laku
yang lebih baik

x Mempunyai kemahiran sosial
yang lebih baik

x Dapat menyesuaikan diri
dengan lebih mudah di
sekolah.
Faedah kepada sekoIah

x Mencapai gred dan markah
ujian yang lebih tinggi

x Pencapaian akademik
jangka panjang

x Murid menunjukkan sikap
dan tingkah laku positif

x Program sekolah lebih
berjaya

x Sekolah lebih berkesan
Tanggapan pihak sekoIah

x Ìbu bapa tidak mahu terlibat
dengan sekolah

x Kehadiran ibu bapa di
sekolah hanya akan
mengganggu pentadbiran
dan perjalanan sekolah

x Pihak sekolah cukup arif
tentang cara mendidik murid,
tidak perlu campur tangan ibu
bapa
Tanggapan ibu bapa

x Tidak mempunyai masa

x Kekangan bahasa: tidak fasih
menggunakan Bahasa
Malaysia/Bahasa Ìnggeris

x Pihak sekolah tidak
mengalukan kehadiran ibu
bapa

x Tiada apa yang dapat
disumbangkan

x Ìbu bapa tidak perlu terlibat
kerana mendidik murid ialah
tanggungjawab sekolah
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 6
7

3DQGXDQ0HQJJXQDNDQ6DUDQD
3
$
1
'
8
$
1

3
(
1
*
*
8
1
$
$
1

1 Pihak sekolah cetak dan edarkankepada semua ibu bapa Sarana
Penglibatan Ibu Bapa Dengan Pembelajaran Anak {Sarana Ibu Bapa).
!bu bapa kembalikan kepada sekolah:
a) Borang A: Penyertaan Kumpulan Perbincangan !bu Bapa
b) Borang B: Khidmat Bantu Kepada Sekolah

2 Pihak sekolah cetak Soal Selidik Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti
dengan Sekolah (Sarana Sekolah muka surat 7 hingga 10) untuk diedarkan
kepada semua pentadbir sekolah, semua guru, semua staf sokongan,
dan ahli komuniti (Ahli Nesyuarat Permuafakatan Sekolah, ahli alumni serta AJK
Persatuan !bu Bapa dan Guru).

3 Pihak sekolah cetak Soal Selidik Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti
dengan Sekolah (Sarana Sekolah muka surat 7 hingga 10) untuk diedarkan
kepada ibu bapa kepada seramai 10% jumlah bilangan murid. Soal
Selidik Penglibatan !bu Bapa dan Komuniti dengan Sekolah sama banyak di
antara:
a) !bufbapa kepada murid pencapaian rendah
b) !bufbapa kepada murid pencapaian sederhana
c) !bufbapa kepada murid pencapaian tinggi

+ Biro maklumat P!BG analisis dapatan daripada
a) Borang A (Sarana !bu Bapa)
b) Borang B (Sarana !bu Bapa)
c) Lampiran 1 (Sarana Sekolah)

5 Pihak sekolah laksanakan mesyuarat dengan AJK P!BGfLPS dan AJK Persatuan
Bekas Nurid (Alumni)fahli komuniti untuk membuat pelan tindakan dengan
merujuk kepada 6 Elemen Yang Menyokong Sistem Pembelajaran dan
Amalan Terbaik dalam Sarana Sekolah. Beri priroriti kepada aktivitifprogram
yang berimpak tinggi dan kos rendah dalam menetapkan tindakan yang akan
diambil.

6 Naklum kepada semua ibu bapa dan jemput penyertaan ibu bapa sebelum
melancarkan sesuatu aktivitifprogram.

7 Cetak dan edarkan semula borang Soal Selidik Penglibatan Ibu Bapa dan
Komuniti dengan Sekolah kepada ibu bapa dan ahli komuniti yang sama
seperti di nombor 3 dan + di atas pada bulan Oktober.

8 Analisis dapatan dari Soal Selidik Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti
dengan Sekolah. Ulang langkah + hingga 6.


44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 7
8

Kajian ini bertujuan mendapatkan maklumat asas mengenai peglibatan ibu bapa/penjaga,
dengan sekolah.

________________________________________________________________________

Semua dapatan adaIah suIit dan tidak akan digunakan untuk tujuan seIain daripada

________________________________________________________________________

Penghargaan
Kerjasama tuan/puan menjayakan kaji selidik ini amatlah dihargai.


SoaI seIidik pengIibatan ibu bapa/penjaga dan komuniti dengan
sekoIah
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 8
9

SOAL SELIDIK

Arahan: SiIa tandakan (\ ) di ruang yang berkenaan.
A Responden

1. Soal selidik ini dilengkapi oleh
Pengetua/Guru Besar
Guru Penolong Kanan
Guru
Staf sokongan
Ìbu bapa
Ahli komuniti (Ahli Majlis Permuafakatan/ AJK PÌBG/LPS/Alumni)
B

IkIim SekoIah


1 Di sekolah, amat jelas bahawa cadangan dan pendapat murid dan
guru dihargai. (Peti cadangan, sudut pidato, sudut pendapat,
facebook, twitter)

2 Di sekolah terdapat papan tanda mengalukan-alukan kehadiran ibu
bapa/alumni/ahli komuniti.

3 Di sekolah semua ibu bapa, alumni dan ahli komuniti yang datang
dilayan dengan penuh hormat oleh pentadbir, guru, murid dan staf
sekolah.

4 Berhampiran pintu pagar sekolah, terdapat papan tanda yang jelas
bagi membantu ibu bapa/ahli Lembaga Pengelola Sekolah
(LPS)/alumni/ahli komuniti/pelawat menuju ke pejabat/tempat yang
ditujui.

5 Di sekolah terdapat ruang khas untuk ibu bapa/LPS/alumni dan ahli
komuniti yang datang ke sekolah.

JUMLAH SKOR

C

Komunikasi Berkesan1 Pihak sekolah menyediakan panduan yang jelas untuk dipatuhi
apabila ibu bapa/alumni/ahli komuniti dan pelawat berada di sekolah.

2 Pihak sekolah memaklumkan kepada ibu bapa dan komuniti
mengenai peraturan sekolah.

3 Pihak sekolah memaklumkan kepada ibu bapa dan komuniti
mengenai aktiviti yang ada di sekolah.

zĂ dŝĚĂŬ
dŝĚĂŬ zĂ
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 9
10

4 Pihak sekolah menghubungi ibu bapa yang tidak hadir ke mesyuarat
yang melibatkan mereka

5 Sekolah berkomunikasi dengan ibu bapa dan komuniti dengan
memaparkan kegiatan sekolah di laman web sekolah/buletin/surat
siaran/facebook.JUMLAH SKOR


D

Sokongan Terhadap Kejayaan Murid
1 Sekolah mengajar murid cara belajar.
2 Sekolah mengadakan pertemuan dengan ibu bapa untuk
membincangkan kemajuan anak mereka secara holistik.

3 Di sekolah, kejayaan murid dalam berbagai bidang dibincangkan
dalam mesyuarat PÌBG/Lembaga Pengelola Sekolah (LPS) dan
Mesyuarat Permuafakatan.

4 Sebulan sekali pihak sekolah meminta ibu bapa menyemak dan
menandatangani buku latihan anak mereka.

5 Pihak sekolah memastikan setiap ibu bapa tahu bagaimana
kemajuan anak mereka dinilai.


JUMLAH SKOR


E Tanggungjawab Bersama

1 Sekolah meminta kerjasama ibubapa dan ahli komuniti untuk
membimbing muriddari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

2 Pihak sekolah mempelawa ibu bapa dan ahli komuniti sama-sama
menguruskan program kecemerlangan akademik murid.

3 Pihak sekolah mempelawa ahli komuniti sama-sama menguruskan
program sahsiah murid.

4 Pihak sekolah mempelawa ibu bapa dan ahli komuniti sama-sama
melatih murid dalam persatuan, sukan dan permainan.

5 Pihak sekolah mempelawa ahli komuniti sama-sama melatih murid
dalam aktiviti persatuan di sekolah.
JUMLAH SKOR


zĂ dŝĚĂŬ
zĂ dŝĚĂŬ
Ś
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 10
11

F Keputusan Bersama


1 Pihak sekolah menyediakan peti cadangan untuk mendapat
maklumbalas daripada ibu bapa dan ahli komuniti.

2 Pihak sekolah mengkaji maklumbalas dari ibu bapa dan ahli komuniti
dan mengambil tindakan sewajarnya.

3 Pihak sekolah melibatkan ibu bapa dan ahli komuniti dalam
merancang program untuk murid. (Program akademik dan bukan
akademik)

4 Pihak sekolah mendapatkan pandangan PÌBG/LPS dan ahli komuniti
dalam usaha meningkatkan peratus kedatangan murid.

5 Pihak sekolah mendapatkan pandangan PÌBG/LPS dan ahli komuniti
dalam usaha mengurangkan kes disiplin dalam kalangan murid.

JUMLAH SKOR


G Kerjasama dengan komuniti


1 Sekolah mempunyai PÌBG/LPS yang aktif.
2 Sekolah mempunyai Persatuan Bekas Murid/ Persatuan Bekas
Pelajar (Alumni) yang sering menganjurkan program untuk sekolah.

3 Sekolah mempunyai program khas untuk penglibatan komuniti di
sekolah.

4 Sekolah mengambil bahagian dalam aktiviti yang dianjurkan oleh ahli
komuniti (seperti gotong royong, membersihkan rumah ibadat dan
kerja amal di rumah kanak-kanak/rumah orang tua dsb.)

5 Sekolah menggalakkan kemudahan sekolah (seperti padang, dewan
dan bilik darjah) digunakan untuk program komuniti.

JUMLAH SKOR


dŝĚĂŬ zĂ
dŝĚĂŬ zĂ
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 11
12

7,1'$.$1

7
,
1
'
$
.
$
1

ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
Bagi setiap jawapan `<D' berikan `' markah dan setiap
jawapan `7LGDN' berikan `' markah.

Jumlahkan skor bagi setiap bahagian.
Analisis skor setiap bahagian bagi analisis ibu bapa
dan ahli komuniti. Bandingkan dengan dapatan sekolah.
Rujuk kepada penerangan mengenai Sistem
Pembelajaran serta Amalan Terbaik dalam menentukan
tindakan yang akan diambil.

Bentuk pasukan bertindak yang dianggotai ahli P!BGfLPS,
alumni dan ahli komuniti setempat mengikut kesesuaian.
Secara NRODERUDWLI, senaraikan tindakan yang perlu
diambil untuk mengatasi kekurangan mengikut
keutamaan.
Naklum kepada ibu bapa tindakan yang akan diambil
serta pelawa mereka turut serta dalam melaksanakan
tindakan.
ϴ

Laksanakan tindakan.
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 12
13

Keterangan Skor

.
(
7
(
5
$
1
*
$
1

6
.
2
5

1) IkIim SekoIah

JumIah
Skor
Indikator Tahap IkIim SekoIah
IkIim SekoIah Yang Menyokong
PembeIajaran

0 - 1

Asas
x Pihak sekolah telah memastikan
sekurang-kurangnya aspek asas iklim
sekolah disediakan. Murid dan guru
rasa selamat dan dihargai di sekolah.

Ìklim sekolah meliputi:
a) Aspek fizikal

b) Aspek sosial

c) Aspek emosi

d) Aspek akademik


2 - 3

Sedang Maju
x Pihak sekolah telah memastikan
beberapa aspek iklim sekolah
disediakan. Warga sekolah
menunjukkan sikap hormat-
menghormati antara satu dengan lain.

4 - 5

CemerIang
x Pihak sekolah telah memastikan iklim
sekolah menyokong pembelajaran dan
semua pihak berkepentingan dialu-
alukan dan dihargai.

2 Komunikasi Berkesan
JumIah
Skor
Indikator Komunikasi Berkesan
Komunikasi Yang Menyokong
PembeIajaran
0 - 1 Asas
x Pihak sekolah memaklumkan
kepada ibu bapa mengenai
peraturan dan aktiviti sekolah

o
2 - 3 Sedang Maju
x Pihak sekolah berkomunikasi
secara dua hala dengan ibu bapa
4 - 5 CemerIang
x Pihak sekolah berkomunikasi
secara dua hala dengan ibu bapa
dan ahli komuniti

Komunikasi berkesan melipu ti
perkongsian maklumat secara dua
hala dengan :
a) Murid
b) Guru dan kakitangan
c) Ìbu bapa
d) Ahli komuniti
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 13
14

Keterangan Skor


3 Sokongan Terhadap Kejayaan Murid
JumIah
Skor
Indikator Sokongan Terhadap
Kejayaan Murid
Sokongan Terhadap Kejayaan
MuridYang Menyokong
PembeIajaran

0 - 1 Asas
x Sekolah mengajar murid cara belajar
(Learning how to learn)

Sokongan terhadap kejayaan murid
meliputi:

a) Mendapatkan pandangan ibu
bapa dalam menetapkan target
anak mereka

b) Melibatkan ibu bapa dalam
perbincangan mengenai
kejayaan anak mereka
c) Melibatkan ibu bapa dalam
memantau kemajuan anak
mereka


2 - 3 Sedang Maju
x Sekolah bekerjasama dengan ibu
bapa untuk menyokong kejayaan
murid
x Prestasi murid dibincang dalam
mesyuarat PÌBG/LPS

4 - 5 CemerIang
x Ìbu bapa dilibatkan sama dalam
menyemak buku latihan anak mereka
secara berkala
x Setiap ibu bapa dimaklumkan cara
anak mereka dinilai (akademik dan
kokurikulum)

4 Tanggungjawab Bersama
JumIah
Skor
Indikator Tanggungjawab Bersama
Tanggungjawab Bersama Yang
Menyokong PembeIajaran
0 ÷ 1 Asas
x Pihak sekolah melibatkan ibu bapa
dalam program di sekolah

a) Pihak sekolah, ibu bapa dan
ahli komuniti saling
bekerjasama demi
kepentingan masa depan
murid.
b) Ìbu bapa dan ahli komuniti
menjadi rakan kongsi
sekolah dalam semua aktiviti
kecemerlangan murid.
2 ÷ 3 Sedang maju
x Pihak sekolah melibatkan ibu bapa
dan komuniti dalam program di
sekolah
4 - 5 Cemerlang
x Pihak sekolah melibatkan ibu bapa
dan komuniti dalam program di
dalam dan luar sekolah


.
(
7
(
5
$
1
*
$
1

6
.
2
5

44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 14
15

Keterangan Skor


5 Keputusan Bersama
JumIah
Skor
Indikator Keputusan Bersama
Keputusan BersamaYang
Menyokong PembeIajaran

0 - 1 Asas
x Pihak sekolah mendapatkan
pandangan ibu bapa dalam
merancang program kecemerlangan
murid.

Sokongan terhadap kejayaan murid
meliputi:

a) Pandangan dan penilaian ibu
bapa dihargai.

b) Keputusan mengenai cara
mengatasi masalah disiplin
murid dibuat bersama ibu bapa
dan ahli komuniti.

c) Majlis permuafakatan
digunakan sebagai landasan
untuk merancang program
kecemerlangan murid dan
mengatasi masalah disiplin.2 - 3 Sedang Maju
x Pihak sekolah mendapatkan
pandangan ibu bapa dan ahli
komuniti untuk meningkatkan peratus
kehadiran murid ke sekolah dan
menangani kes disiplin.

4 - 5 CemerIang
x Pihak sekolah menyediakan peti
cadangan untuk mendapatkan
maklum balas dari ibu bapa dan
komuniti.
x Pihak sekolah mengkaji maklum
balas dan mengambil tindakan
sewajarnya.

6 Kerjasama Dengan Komuniti
JumIah
Skor
Indikator Kerjasama Dengan Komuniti
Kerjasama Dengan Komuniti Yang
Menyokong PembeIajaran
0 - 1 Asas
x Sekolah mempunyai PÌBG/LPS
dan alumni yang aktif.

d) Pihak sekolah, ibu bapa dan
ahli komuniti saling
bekerjasama demi
kepentingan masa depan
murid.
e) Ìbu bapa dan ahli komuniti
menjadi rakan kongsi
sekolah dalam semua aktiviti
kecemerlangan murid.
2 - 3 Sedang maju
x Pihak sekolah bekerjasama
dengan ahli komuniti dalam
melaksanakan program sekolah
4 - 5 CemerIang
x Pihak sekolah melibatkan ibu bapa
dan komuniti dalam program di
dalam dan luar sekolah

.
(
7
(
5
$
1
*
$
1

6
.
2
5

44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 15
16

ANALISIS KESELURUHAN

Jumlahkan kesemua markah 'Ya' anda.

BiI Aspek Markah
1 IkIim SekoIah
2 Komunikasi Berkesan
3 Sokongan Terhadap Kejayaan Murid
4 Tanggungjawab Bersama
5 Keputusan Bersama
6 Kerjasama dengan komuniti
JUMLAH

Indikator


JumIah Markah
KeseIuruhan

Indikator
0 - 6
Asas
x Penyediaan eIemen yang menyokong pembeIajaran di peringkat
asas/minimum
x BerbincangIah dengan PIBG/LPS/AIumni/AhIi MajIis
Permuafakatan sekoIah anda serta ahIi komuniti untuk
membentuk kerjasama

7 - 24
Sedang maju
x Penyediaan eIemen yang menyokong pembeIajaran pada
peringkat sederhana
x Pihak sekoIah boIeh meningkatkan pengIibatan menghubungi
PIBG/LPS/AIumni/AhIi MajIis Permuafakatan sekoIah anda serta
ahIi komuniti bagi mendapatkan kerjasama dan sokongan daIam
program sekoIah
25 - 30
CemerIang
x SekoIah anda teIah menggunakan semua ruang dan peIuang
untuk menyediakan persekitaran yang kondusif untuk
pembeIajaran
x PIBG/LPS/AIumni/AhIi MajIis Permuafakatan sekoIah anda serta
ahIi komuniti diIibatkan sepenuhnya daIam mencemerIangkan
murid
x SekoIah anda boIeh menjadi contoh kepada sekoIah Iain dan
PIBG/LPS/AIumni/AhIi MajIis Permuafakatan sekoIah anda serta
ahIi komuniti boIeh menjadi mentor bagi sekoIah Iain
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 16
17

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran6
,
6
7
(
0

3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1

,NOLP6HNRODK
IkIim sekoIah menggambarkan aspek fizikaI dan psikoIogikaI sekoIah yang
menjadi prasyarat untuk pengajaran dan pembeIajaran.

Ìklim sekolah merujuk kepada:
a) Aspek fizikaI
Adakah keadaan fizikaI sekoIah mengaIu-aIukan murid dan guru untuk
ke sekoIah dan kondusif untuk pembeIajaran?
Contoh:
x Keselamatan dan keselesaan murid diutamakan
x Kawasan sekolah dan tandas bersih
x Bilik darjah menarik dan teratur
x Peralatan yang disediakan selamat untuk diguna
x Papan penunjuk arah disediakan untuk memudahkan ibu bapa
b) Aspek sosiaI
Adakah sekoIah menggaIakkan komunikasi dan interaksi antara murid
dan guru, guru dan ibu bapa/penjaga, pihak sekoIah dan komuniti?
Contoh:
x Murid berinteraksi secara aktif dengan guru
x Suasana tidak hingar bingar
x Murid digalakkan memberi cadangan dan pendapat
x Keputusan dibuat dengan mengambil kira pendapat semua pihak
berkenaan
x Staf dan murid dilatih untuk menyelesaikan masalah
x Staf berinteraksi dengan berkesan dengan ibu bapa dan ahli komuniti
x Staf sekolah melayan ibu bapa dan ahli komuniti dengan mesra dan
penuh sopan
x Murid dilatih menghormati staf sekolah, ibu bapa dan ahli komuniti
yang datang ke sekolah
x Ìbu bapa rasa dialu-alukan dan dihargai apabila berkunjung ke
sekolah

44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 17
18

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran6
,
6
7
(
0

3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1

c) Aspek emosi
Adakah sekoIah menggaIakkan semangat kekitaan dan harga diri?
Contoh:
x Murid bangga berada di sekolah
x Murid merasa diri mereka sebahagian daripada sekolah
x Murid, guru dan kakitangan merasa mereka penting dalam menentukan
kejayaan sekolah
x Murid berkeyakinan terhadap staf sekolah
x Murid dan staf dihormati
x Pendapat murid dihormati
x Pencapaian murid diiktiraf dan diraikan
x Ìbu bapa merasakan sekolah tempat yang menarik dan mesra
x Guru bersemangat untuk membantu murid berjaya

d) Aspek akademik
Adakah sekoIah menggaIakkan pembeIajaran dan pencapaian kendiri?
x Guru merancang pembelajaran dengan mengambil kira murid mempunyai
kecerdasan pelbagai
x Harapan terhadap murid tinggi. Semua murid diberi galakkan dan bantuan
untuk mencapai harapan tersebut
x Guru mempunyai pengetahuan dan keyakinan yang tinggi
x Kemajuan murid kerap dipantau
x Pencapaian dan kejayaan murid dihargai
x Pencapaian murid dalam penilaian dan peperiksaan disampaikan kepada
ibu bapa dengan segera
;ŚƚƚƉ͗ͬͬŽƵƚƌĞĂĐŚ͘ŵƐƵ͘ĞĚƵͬďƉďƌŝĞĨƐͬŝƐƐƵĞƐͬďƌŝĞĨϯϭ͘ƉĚĨͿ
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 18
19

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran6
,
6
7
(
0

3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1

SENARAI SEMAK IKLIM FIZIKAL
Adakah ...
x Kawasan sekoIah bersih?
x Papan tanda jeIas menunjukkan arah dari tempat Ietak kereta ke
pejabat ?
x Papan tanda penunjuk arah dari tempat Ietak kereta ke pejabat
ditempatkan berhampiran pintu masuk utama?
x Papan tanda 'SeIamat Datang' di pintu masuk sekoIah?
x Waktu persekoIahan dipamirkan berhampiran pintu masuk utama?
x Prosedur keseIamatan meIibatkan tetamu jeIas dan semua peIawat
perIu mendapatkan pas masuk?
x ApabiIa memasuki kawasan sekoIah, terdapat panduan keseIamatan
yang jeIas untuk peIawat?
x ApabiIa memasuki kawasan sekoIah, peIawat diminta untuk
mengambiI Iencana/pas yang tertuIis 'IBU BAPA,' ALUMNI,'
'SUKARELAWAN,' atau 'PELAWAT', bagi menunjukkan pihak sekoIah
menganggap mereka dihargai?
x Buku tetamu diIetakkan di pejabat untuk ditanda tangan oIeh peIawat
yang berkunjung ke sekoIah?
x Di papan kenyataan terdapat ucapan penghargaan dan terima kasih
kepada PIBG/LPS/aIumni/ komuniti atas sumbangan mereka?
x Papan-papan kenyataan dan bahan pameran berpusatkan murid,
menarik, kini dan diseIenggara baik?
x Gambar, papan kenyataan dan pameran mencerminkan kepeIbagaian
murid serta kepeIbagaian budaya di sekoIah?
x Bahan terbitan berkaitan pendidikan dipaparkan dan mudah diakses
oIeh ibu bapa, ahIi komuniti dan peIawat?

44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 19
20

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran$
0
$
/
$
1

7
(
5
%
$
,
.

SK ZAINAB (2), KELANTAN
PIBG mempunyai bilik sendiri di
sekolah
IIßC ncngun¡uí íut¡¡nn :cínn)ní
KM2Û,Û2Û dn¡¡ Mn]í¡: Mnínn Mnínn
Anní untuí ncícngín¡ínn ß¡í¡í IIßC
dcngnn cn¡tn o¡gnn¡:n:¡, íon¡utc¡,
¡¡¡ntc¡, íuíu-íuíu, ínInn-ínInn
¡u]uínn, :ct :o¡n dnn ¡n¡nn
ícn)ntnnn )nng ncngnndung¡
nnííunnt-nnííunnt tc¡í¡n¡ IIßC.
Iogo IIßC ¡nínI "Wc C¡\c I\c¡)tI¡ng,
nnd A:í ¡o¡ NotI¡ngµ
SK(P) METHODIST, KUANTAN
Tempat Menunggu Ibu Bapa di
sekolah
Mcn)cd¡nínn tcn¡nt ¡íu ín¡n ncnunggu
nnní íní¡í dn¡¡ :cíoínI. Icngnn ndnn)n
tcn¡nt ncnunggu ¡n¡, ¡íuín¡n nc¡n:n ící¡I
:cíc:n íct¡ín ncnunggu nnní-nnní ¡uínng.
5cín¡n ncnunggu, nc¡cín ]ugn dn¡nt
íc¡nnnI nc:¡n dnn íc¡íong:¡ ¡dcn untuí
ícín¡ínn :cíoínI. IIßC íc¡In¡n¡ dcngnn
ndnn)n íc¡]n:nnn dn¡¡ ¡íuín¡n dnn gu¡u
dn¡nt ncnn]uínn íng¡ :cíoínI íc¡nnn
08$)$.$70(0%$:$%(5.$70RWR
3,%*
Laman web berguna:

ϭͿ DŽĞƐ ¥ŽƵƌ SĐŚŽŽů͛Ɛ AƚŵŽƐƉŚĞƌĞ SŚŽƵƚ WĞůĐŽŵĞ͍͊
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĚƵĐĂƚŝŽŶǁŽƌůĚ͘ĐŽŵͬĂͺĂĚŵŝŶͬĂĚŵŝŶͬĂĚŵŝŶϰϮϰ͘ƐŚƚŵů

ϮͿ CkLA1ING A ÞCSI1IVL SCnCCL CLIMA1L
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĚƵ͘ŐŽǀ͘ŵď͘ĐĂͬŬϭϮͬƐƉĞĐĞĚƵͬĨĂƐͬƉĚĨͬϯ͘ƉĚĨ

ϯͿ ÞkCMC1ING A ÞCSI1IVL SCnCCL CLIMA1L
A kĞƐŽƵƌĐĞ ĨŽƌ SĐŚŽŽůƐ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĚƵ͘ŐŽǀ͘ŽŶ͘ĐĂͬĞŶŐͬƉĂƌĞŶƚƐͬIŶƚƌŽDŽĐLŶŐ͘ƉĚĨ
ϰͿ ÞCSI1IVL SCnCCL CLIMA1L
ǁǁǁ͘ĞĚƵ͘ŐŽǀ͘ŵď͘ĐĂͬŬϭϮͬƐƉĞĐĞĚƵͬďĞŚͬƉĚĨͬϯ͘ƉĚĨ
,./,06(.2/$+$0$/$17(5%$,.
.(%$1*6$$1
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͘ǀŝĐ͘ŐŽǀ͘ĂƵ

44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:42 PM Page 20
21

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.SK ULU LUBAI, SARAWAK: Sudut Info
PIBG di sekolah atau laman web

3LKDNVHNRODKPHPSHUXQWXNNDQSDSDQ
QRWLVNKDVGLNDZDVDQVHNRODKEDJL
PHPSDPHUNDQVXPEDQJDQGDQDNWLYLWL
VHNRODK\DQJPHOLEDWNDQ3,%*6XGXW
LQIRLQLWXUXWPHPSDPHUNDQVHQDUDLDKOL
MDZDWDQNXDVD3,%*EHUVHUWDJDPEDU
VXSD\DDKOLMDZDWDQNXDVDPHUDVDNDQ
GLULPHUHNDGLLNWLUDIROHKSLKDNVHNRODK
SK(P) METHODIST, KUANTAN
Bilik Gerakan PIBG

%LOLN LQL GLOHQJNDSL GHQJDQ FDUWD
RUJDQLVDVLFRPSXWHUULEDSULQWHUGDQ
EDKDQUXMXNDQ'HQJDQDGDQ\DELOLN
LQL DKOL MDZDWDQNXDVD GDSDW
PHQMDODQNDQ NHUMD SHUVDWXDQ GDODP
VXDVDQD\DQJVHOHVD
Laman web berguna:

ϭͿ ĞƐƚWƌĂĐƚŝĐĞƌŝĞĨƐ
ŚƚƚƉ͗ͬͬŽƵƚƌĞĂĐŚ͘ŵƐƵ͘ĞĚƵͬďƉďƌŝĞĨƐͬŝƐƐƵĞƐͬďƌŝĞĨϯϭ͘ƉĚĨ

ϮͿ ϮͿtŚLJƐĐŚŽŽůƐŶĞĞĚƐƚŽĐƵůƚŝǀĂƚĞĂĐůŝŵĂƚĞŽĨ͞tĞůĐŽŵŝŶŐ͟
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĂĐĞďƌŝĚŐĞƐĨŽƌƐĐŚŽŽůƐ͘ĐŽŵͬǁƉ͍ͬƉсϭϯϮϮ

ϯͿ ϯͿZĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉĞƚǁĞĞŶ^ĐŚŽŽůůŝŵĂƚĞĂŶĚ&ĂŵŝůLJ/ŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐƌĞů͘ŽƌŐͬƐĚƌƐͬĂƌĞĂƐͬŝƐƐƵĞƐͬĞŶǀƌŶŵŶƚͬĨĂŵŶĐŽŵŵͬƉĂϯůŬϱĂ͘Ś

ϰͿEĂƚŝŽŶĂů^ĐŚŽŽůůŝŵĂƚĞ^ƚĂŶĚĂƌĚƐ
ĞŶĐŚŵĂƌŬƐƚŽƉƌŽŵŽƚĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞƚĞĂĐŚŝŶŐ͕ůĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƐĐŚŽŽů
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŚŽŽůĐůŝŵĂƚĞ͘ŽƌŐͬĐůŝŵĂƚĞͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬƐĐŚŽŽůͲĐůŝŵĂƚĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚƐͲĐƐĞĞ͘ƉĚĨ

5£kOL4n k£Nu4n 464M4 84Nu4k
5£kl Pu1k4 ;5k4Ͳ85PͿ

%LOLN 3HQJXUXVDQ 3,%* WHODK
GLSHUXQWXNNDQ ROHK VHNRODK XQWXN
PHPEHULNDQ VXDVDQD VHOHVD 3,%*
PHQMDODQNDQSURJUDP
,./,06(.2/$+$0$/$17(5%$,.
.(%$1*6$$1
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:42 PM Page 21
22

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran
$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.


,./,06(.2/$+$0$/$17(5%$,.
$17$5$%$1*6$

One way Harbin and her staff have created a "nice,"
weIcoming atmosphere is to start every day with a handshake.
"We shake hands in the morning with everyone who enters the
buiIding. When we shake hands, we say things Iike 'I'm so
gIad you're here today' or 'WeIcome back' or 'Have a great
day'. The students Iove this rituaI, which makes everyone feeI
weIcomed to schooI."
At WeatherIy EIementary SchooI in HuntsviIIe, AIabama, principaI Teri
Stokes stations herseIf right inside the front doors. The schooI's Iobby
has a weIcoming appearance, but the truIy weIcoming atmosphere
extends beyond "the cosmetics," said Stokes.
"I stand in the Iobby so I can weIcome students and visitors into the
buiIding. Our assistant principaI stands at the side entrance and does the
same thing. We make sure that the parents and students know that we
are a safe pIace where Iearning takes pIace, both for students and staff."
"I am always willing to make
an extra effort to ensure that
visitors will have nothing but
positive things to say about our
school."
3ULQFLSDO7DPP\4XLVW
"Our receptionist warmly
greets everyone who enters
the building. She is our
number-one public relations
person."
3ULQFLSDO'HERUDK+DUELQ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĚƵĐĂƚŝŽŶǁŽƌůĚ͘ĐŽŵͬĂͺĂĚŵŝŶͬĂĚŵŝŶͬĂĚŵŝŶϰϮϰ͘ƐŚƚŵů
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:42 PM Page 22
23

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran


6
,
6
7
(
0

6
,
6
7
(
0

6
,
6
7
(
0

6
,
6
7
(
0

3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1
3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1
3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1
3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1

.RPXQLNDVL %HUNHVDQ

Sekolah berkesan menyampaikan maklumat kepada ibu bapa dan warga
sekolah melalui komunikasi dua hala. Perkongsian maklumat penting dalam
menjamin kejayaan murid.Adakah sekolah berkomunikasi dengan baik
dengan murid, staf, ibu bapa, alumni dan komuniti?
Contoh:


Ibu bapa:
x makIum peraturan sekoIah
x makIum mengenai jaduaI persekoIahan anak termasuk
jaduaI untuk aktiviti kokurikuIum
x makIumkan aktiviti yang disertai anak mereka
x makIumkan mengenai visi dan misi sekoIah
x makIumkan kerja rumah yang perIu disiapkan oIeh anak
mereka
x dianggap rakan kongsi oIeh pihak sekoIah

Guru dan kakitangan bukan guru:
x makIum peraturan yang perIu dipatuhi
x mempunyai kemahiran interpersonaI
x menghormati dan memgaIu-aIukan pendapat murid dan
ibu bapa serta ahIi komuniti

SekoIah:
x mengaIu-aIukan makIum baIas dari ibu bapa dan ahIi
komuniti
x kerap berkomunikasi dengan ibu bapa sebagai rakan
kongsi meIaIui buku komunikasi murid, Iaman web
sekoIah, buIetin, surat siaran dan sebagainya.
x merancang supaya kerja rumah yang diberi
menggaIakkan murid berinteraksi dengan ibu bapa
mereka
Laman web berguna:

1) EducationaI Leaders - Effective Communications
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůůĞĂĚĞƌƐ͘ŐŽǀƚ͘ŶnjͬDĂŶĂŐŝŶŐͲLJŽƵƌͲ
ƐĐŚŽŽůͬ'ƵŝĚĞƐͲĨŽƌͲŵĂŶĂŐŝŶŐͲLJŽƵƌͲƐĐŚŽŽůͬĨĨĞĐƚŝǀĞͲĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ

2) The Teacher's RoIe in Home/SchooI Communication:
Everybody Wins
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůĚŽŶůŝŶĞ͘ŽƌŐͬĂƌƚŝĐůĞͬϮϴϬϮϭͬ
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:42 PM Page 23
24

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.

SK(P) METHODIST, KUANTAN:
3HQHUELWDQ%XOHWLQ:HEVLWH

Icnc¡í¡tnn ßuíct¡n IIßC MC5
:cíngn¡ ¡c¡nntn¡n nntn¡n nu¡¡d,
¡íu ín¡n dnn gu¡u - íc¡tu]unn
untuí nc¡ní)ntínn IIßC. 5cín¡n
dn¡¡ ncn)níu¡ínn nnííunnt dnn
nít¡\¡t¡ )nng d¡ndnínn, t¡¡-t¡¡
¡cnícín]n¡nn dnn íc:¡Intnn ]ugn
d¡nn:uíínn íc dnínn ßuíct¡n ¡n¡.

5unínngnn TV d¡ ¡c¡ín¡nngnn
:cíoínI - ncnnííunínn ¡¡og¡nn
IIßC íc¡ndn \n¡gn :cíoínI dnn
ncnnnn¡nntínn ¡¡og¡nn A:t¡o
Tuto¡ untuí nu¡¡d TnIun U.
SMK SERI LALANG, KLUANG, JOHOR:
.DXQWHU3,%*+DUL%HUWHPX
3HODQJJDQ

5cnn:n Hn¡¡ ßc¡tcnu Icínnggnn,
IIßC ncníuín :ntu ínuntc¡ :cín¡n
dn¡¡ Inuntc¡ I¡:¡¡í¡n, Inuntc¡ Cu¡u
Innnn ß¡dnng, Inuntc¡ ß¡ní¡ngnn
dnn Inun:cí¡ng dnn Inuntc¡ A:¡nnn.

Inuntc¡ IIßC d¡]ngn oícI A)I IIßC
:ccn¡n íc¡g¡í¡¡-g¡í¡¡ dnn :cgnín ndunn
dnn cndnngnn d¡utn¡nínn dnínn
nc:)un¡nt IIßC )nng tc¡dcínt.
SK ULU LUBAI, LIMBANG, SARAWAK: Vista Long House
(Papan Kenyataan Rumah Panjang)

Mcn)cín¡ínn ¡n¡o¡nn:¡ tc¡í¡n¡ 5I Uíu Iuín¡ íc¡ndn íonun¡t¡ d¡ ¡unnI
¡nn]nng.

IIßC ncnnn¡ní íc¡tn:-íc¡tn: ¡n¡o¡nn:¡ :cíoínI, ¡¡:nínI-¡¡:nínI dn¡¡
Icncntc¡¡nn Icín]n¡nn Mnín):¡n, dnn ín¡o¡nn íc¡utu:nn u]¡nn :cnc:tc¡
nu¡¡d d¡ ¡n¡nn ícn)ntnnn ¡unnI ¡nn]nng Cu¡u ßc:n¡, 5cnun Icnoíong
Innnn, 5cnun Cu¡u, AIí¡ )n\ntnníun:n KunnI Inn]nng ncnnntnu
¡cíní:nnnnnn)n.

I¡Iní :cíoínI ]ugn ncn¡un)n¡ Inccíooí C¡ou¡ )nng d¡:c¡tn¡ oícI IIßC dnn
Aíunn¡ :cíoínI. In ncn]nd¡ tcn¡nt untuí ncngIcínIínn ¡n¡o¡nn:¡ tcntnng
nít¡\¡t¡ :cíoínI :c¡tn ncndn¡nt nnííunínín: :ccn¡n ínng:ung dn¡¡ ¡¡Iní
IIßC, níunn¡ dnn nn:)n¡nínt íun¡.
.2081,.$6,%(5.(6$1
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:42 PM Page 24
25

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.

KISAS, KLANG
IIßC ncn¡un)n¡ ííog 3,%* .,6$6
dnn IDFHERRN 3,%* .,6$6 ncíníu¡
¡nutnn íc ínnnn :c:n\nng ¡n:n¡
II5A5 · Itt¡:,,í¡:n:.o¡g )nng
nnnn nnííunnt dnn nít¡\¡t¡
:cnt¡n:n d¡ícnn:í¡n¡. )DFHERRN
3,%*.,6$6d¡u¡u:oícI IIßC.
5cín¡nng ¡c¡ín¡n,u¡u:nn :uí¡t
)nng ¡ng¡n d¡:nn¡n¡ínn íc¡ndn
IIßC íoícI d¡:nn¡n¡ínn ncíníu¡
cncí IIßC d¡ nínnnt
¡¡íg¸í¡:n:·gnn¡í.con
SK ZAINAB (2), KOTA BHARU,
KELANTAN

Mc\u]udínn ínnnn IIßC dnínn
Wcí:¡tc 5cíoínI : \\\.:íz2.cdu.n)
dnn ¡nccíooí IIßC íng¡ ncn)níu¡ínn
nnííunnt IIßC dnn ncn¡ngíntínn
íonun¡ín:¡ íc¡íc:nn.

.2081,.$6,
%(5.(6$1
$0$/$17(5%$,.
.(%$1*6$$1
Does your schoo|'s phys|co|
env|ronment soy "We|comeI"? How
does |t occomp||sh thot?

ʇ Are porents ond other v|s|tors
treoted |n spec|o| woys?

ʇ Do you go out o| your woy to
we|come porents ond commun|ty
members who m|ght otherw|se |ee|
uncom|ortob|e |n your schoo|?

44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:43 PM Page 25
26

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran.2081,.$6,%(5.(6$1$0$/$17(5%$,.
$17$5$%$1*6$
$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĚƵĐĂƚŝŽŶǁŽƌůĚ͘ĐŽŵͬĂͺĂĚŵŝŶͬĂĚŵŝŶͬĂĚŵŝŶϰϮϰ͘ƐŚƚŵů

"One of the things we provide at the information table in our lobby is a 'PTA
Ambassadors' list," said principal Lolli Haws. "That is a list of parents who are
willing to be called by any other parent who has a question. Categories of
ambassadors include New to Oakridge, Too; Have a Child with Special
N d d H Child i th Gift d P W l h li t f t
"BeIng vIsIbIe Is parr ot
rbe ]ob, and beIng vIsIbIe
and approaebabIe go
band In band."
--- DIreeror JIm Pasrore

"One of the things we provide at the information table in our lobby is a
'PTA Ambassadors' list," said principal Lolli Haws. "That is a list of
parents who are willing to be called by any other parent who has a
question. Categories of ambassadors include New to Oakridge, Too;
Have a Child with Special Needs; and Have a Child in the Gifted
Program. We also have lists for parents who live in specific
neighborhoods or apartment complexes. Each 'list' has a parent's name,
phone number, and email address for easy contact. Parents love the
lists."
Phone calls are also excellent tools Ior making parents Ieel comIortable and
welcomed, added Bettelyoun. "On a daily basis, several oI our teachers make
random phone calls to their students' parents to engage in positive conversation
about their children. Every day, I personally call the homes oI all oI students
who are absent to speak with their Iamilies in a positive way."

Once inside the schooI's
Iobby, a smaII seasonaIIy
decorated tabIe provides
visitors with easy access to
schooI pamphIets, fIyers,
newsIetters, bumper
stickers, PTA information,
and more.
ϭͿ^ƵƉƉŽƌƚĨŽƌWŝŶĐŝƉĂůƐ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶƐƉƌĂ͘ŽƌŐͬƉƌŝŶĐŝƉĂůƐ
ϮͿĨĨĐƚŝǀĞŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĞƚǁĞĞŶWĂƌĞŶƚƐĂŶĚdĞĂĐŚĞƌƐ
ŚƚƚƉ͗ͬͬƚŚĞƉĂƌĞŶƚĂĐĂĚĞŵLJ͘ĚĂĚĞƐĐŚŽŽůƐ͘ŶĞƚͬƉĚĨƐͬĨĨĞĐƚŝǀĞͺŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͘Ɖ
ĚĨ
ϯͿŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŶŐǁŝƚŚWĂƌĞŶƚƐ͗^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌdĞĂĐŚĞƌƐ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĚŝ͘ŽƌŐͬũŽƵƌŶĂůͬƐƐϬϱͬ'ƌĂŚĂŵͲůĂLJ͘ƉĚĨ
L
a
m
a
n

w
e
b

b
e
r
g
u
n
a

44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:43 PM Page 26
27

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran

6
,
6
7
(
0

6
,
6
7
(
0

6
,
6
7
(
0

6
,
6
7
(
0

3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1
3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1
3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1
3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1

6RNRQJDQ7HUKDGDS.HMD\DDQ0XULG
Ìbu bapa, staf sekolah, PÌBG/LPS, alumni dan ahli komuniti perlu bekerjasama
untuk menyokong pembelajaran murid secara aktif di sekolah dan di luar sekolah.

Adakah sekolah bekerjasama dengan PÌBG/LPS dan ahli komuniti untuk
menyokong usaha murid untuk berjaya?

Contoh:
x Sekolah membantu murid dalam menetapkan sasaran mereka.
x Sekolah membantu murid merancang masa depan dengan mengikuti
aliran yang sesuai dengan mereka.
x Pertemuan diadakan dengan ibu bapa untuk membincangkan kemajuan
anak mereka.
x Ìbu bapa diminta membantu memupuk minat membaca dalam kalangan
anak mereka (SPÌ Bil13/1998: Program Membina Tabiat Membaca)
x Di awal setiap tahun, ibu bapa dimaklumkan apa yang akan dipelajari anak
mereka sepanjang tahun persekolahan agar ibu bapa dapat membantu
anak mereka di rumah.
x Kejayaan murid dijadikan agenda perbincangan dalam mesyuarat dengan
PÌBG/LPS/alumni dan komuniti setempat.
x Program motivasi diadakan untuk murid dan ibu bapa mereka.
x Ìbu bapa dimaklumkan bagaimana anak mereka dinilai.
Ic]n)nnn ¡cín]n¡ d¡ :cíoínI-:cíoínI
íc¡gnntung ínn)ní ¡ndn Iuíungnn dnínn
ínínngnn :cnun ¡nínn íong:¡ ¡cnícín]n¡nn
d¡ :cíoínI. Iíu ín¡n ncnn¡nínn ¡c¡nnnn
)nng ¡cnt¡ng dnínn Iuíungnn ¡n¡. Mc¡cín
ncn¡un)n¡ \n\n:nn, n¡nnt dnn ícnnI¡¡nn
:c¡tn íon¡tncn untuí nnní-nnní nc¡cín
untuí íc]n)nnn :cnun nu¡¡d. Iíu ín¡n
ncn¡un)n¡ Iní dnn tnnggung]n\ní untuí
tc¡í¡ínt dnínn ¡cnícín]n¡nnnn nnní-nnní
nc¡cín. ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďĐĐƉĂĐ͘ďĐ͘ĐĂ

i-telecommunications.blogspot.com
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:43 PM Page 27
28

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.

5K ZA1NAB (2), KLLANTAN

Program 'Cakna Mentoring'

Iíu ntnu ín¡n )nng ncn)c¡tn¡
¡¡og¡nn ¡n¡ nínn ncn]nd¡ ncnto¡
dnn ncngnní¡í 5 o¡nng nu¡¡d
TnIun U d¡ ín\nI ¡cngn\n:nn
nc¡cín. Iíu ín¡n ¡n¡ ncngnní¡í
¡n¡:¡nt¡¡ íc¡]un¡n 'nnní-nnní'
nc¡cín :ccn¡n n¡nggunn, :nnn
ndn ncngn]n¡ :cnd¡¡¡ ntnu
ncngu¡nI gu¡u íun¡ untuí
ncnn:t¡ínn 'nnní-nnní' nc¡cín
ncndn¡nt íc¡utu:nn )nng ín¡í
5K ZA1NAB (2), KLLANTAN
Progrum 'Ass¡stunt Teucher'

Icnínntu Cu¡u )nng tc¡d¡¡¡ dn¡¡¡ndn
¡íu-¡íu nu¡¡d íc¡ndn dnínn í¡í¡í
dn¡]nI TnIun 1 :ct¡n¡ In¡¡ untuí
ncnínntu nu¡¡d-nu¡¡d ncníncn,
ncnuí¡: dnn ncng¡¡n :c¡tn ncnínntu
nu¡¡d-nu¡¡d TnIun 1 ncn)c:un¡ínn
d¡¡¡ dcngnn nínn ¡c¡:cíoínInn dnn
ncn]nd¡ínn :cíoínI :cíngn¡ tcn¡nt
)nng ncn)c¡onoíínn.

SMK Taman S.E.A PeIaling |aya
Mcní¡n)n¡ío:
x ¡cnn:nngnn ínno¡¡ :cncntn¡n
d¡ dc\nn :cíoínI íng¡
¡cngn]n¡nn dnn ¡cnícín]n¡nn
:uí]cí IcnnI¡¡nn H¡du¡.
x ncngIn¡u:ínn dnn ncníunt
¡cn)cícnggn¡nnn nnn¡-nnn¡ d¡
dc\nn :cíoínI.
x ncnín¡í¡ í¡¡n: :¡í¡ng d¡ dc\nn
:cíoínI.
x ncnící¡ t¡o¡¡ untuí nu¡¡d
ccnc¡ínng :cn¡cnn Mn]í¡: Hn¡¡
Icccnc¡ínngnn Aíndcn¡í.
x ncnící¡ íon¡utc¡ ¡¡ín dnn
nc:¡n ¡cncctní untuí
ícgunnnn d¡ í¡í¡í ¡c¡c¡¡í:nnn.
5K ZA1NAB (2), KLLANTAN


IIßC ncn)cd¡nínn 5ct Ion¡utc¡ Cu¡u
d¡ Mnínní Ion¡utc¡, 5ct Ion¡utc¡
untuí In¡o 5cíoínI, Mc:¡n Ioto:tnt d¡
Ic]nínt, Icnn¡¡: A¡¡ d¡ Mu:níín dnn
Ic¡u:¡ ßntu d¡ Tnnnn Mun¡nínt.
62.21*$1
7(5+$'$3
.(-$<$$1085,'
$0$/$17(5%$,.
.(%$1*6$$1
S|K(C) Kong Min, KuanIan: Buntuun
Kewungun,5umbungun

Ic¡:ntunn Icín]¡ínn X¡n IoI Moon
ncníc¡¡ :unínngnn KM5ÛÛÛ.ÛÛ
:ct¡n¡ tnIun íc¡ndn :cíoínI. I¡
:nn¡¡ng ¡tu, ¡c¡:ntunn tc¡:cíut ]ugn
ncníc¡¡ :unínngnn íc¡ndn \n¡gn
:cíoínI ¡ndn nu:¡n ¡c¡n)nnn TnIun
ßn¡u C¡nn, Hn¡¡ Kn)n A¡d¡í I¡t¡¡ dnn
Icc¡n\ní¡.
S|K(C) Kong Min, KuanIan:

Pemb¡nuun GuIer¡ Gem¡Iung

Iíu ín¡n íc¡ndn :co¡nng nu¡¡d tcínI
ncnn]n ío: :cínn)ní KM15,ÛÛÛ.ÛÛ
untuí ncní¡nn :cíunI Cníc¡¡
Ccn¡ínng. 5cgnín doíuncn íc¡ín¡tnn
ícgcn¡ínngnn :cíoínI d¡¡nn¡¡ínn d¡
gníc¡¡ tc¡:cíut íc¡tu]unn ncníc¡¡
:cnnngnt íc¡ndn nu¡¡d untuí
ncnc¡u:ínn u:nIn gcn¡ínng.
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:43 PM Page 28
29

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran


$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.

SMK SERI LALANG, KLUANG, JOHOR: Guru Mudu (GM) 5¡swu

A)I IIßC dnn gu¡u ncnnntnu :ct¡n¡ nít¡\¡t¡ dnínn ¡¡og¡nn ¡n¡. I¡og¡nn ¡n¡
ncngun¡uíínn nnIn:¡:\n dnn nnIn:¡:\¡ dn¡¡ ¡cííngn¡ un¡\c¡:¡t¡ d¡ :cíu¡uI
ncgn¡n )nng íc¡íc:nnggu¡nn d¡:ntuínn ncíníu¡ ¡nccíooí. Mc¡cín
ncnc¡n¡ínn íudn)n nu¡n¡ dnínn d¡¡¡ ¡cín]n¡ dnn :cnnngnt untuí
ncínn]utínn ¡cín]n¡nn íc ¡c¡¡ngínt tc¡t¡ngg¡.

Icín]n¡ )nng tc¡í¡ínt ndnínI ¡cín]n¡ íun¡ ínndn¡ tc¡nn:uí )nng t¡nggní d¡
ín\n:nn IIIIA.
SK ULU LUBAI, SARAWAK: PROKAT

IIßC nc\u]udínn :un:nnn ícín: )nng íondu:¡¡. In¡ dn¡nt ncnu¡uí n¡ín¡
c¡ntnínn ícíc¡:¡Inn dnn ícícnn:nn ícín: dnínn d¡¡¡ ¡cín]n¡. 5ct¡n¡ In¡¡ ¡íu
ín¡n, gu¡u dnn nu¡¡d nínn íc¡tnnggung]n\ní ncníc¡:¡I dnn ncnn:t¡ínn
nínt-nínt dnn ¡c¡I¡n:nn dnínn í¡í¡í dn¡]nI dnínn ícndnnn ín¡í dnn tc¡]ngn
ncng¡íut íun¡uínn ícín: nn:¡ng-nn:¡ng. H¡n:nn dnínn í¡í¡í dn¡]nI ¡nínI
:unínngnn dn¡¡¡ndn :ct¡n¡ íun¡uínn ncíníu¡ ¡c¡:ctu]unn íc¡:nnn :ct¡n¡
íun¡uínn. Icndnnn í¡í¡í dn¡]nI :cnt¡n:n :cínnnt d¡gunnínn dnn :cnt¡n:n
íc¡íunc¡ n¡ní¡ín ícín: t¡dní d¡gunnínn oícI nu¡¡d.

I¡og¡nn ¡n¡ dn¡nt ncnu¡uí n¡ín¡ ¡n:n tnnggung]n\ní nntn¡n nu¡¡d dnn ¡íu
ín¡n dnínn ícín: dnn ncnnnnn ¡n:n íc¡un)nnn d¡ nntn¡n ¡¡Iní :cíoínI
dcngnn IIßC, íonun¡t¡, níunn¡ dnn nu¡¡d dnínn ícín:.

62.21*$17(5+$'$3.(-$<$$1085,'
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1
5]K (C) Kong M¡n, Kuuntun : Pemb¡nuun Oewun 5erbugunu

Icníngn Icngu¡u: 5cíoínI /II5) dnn IIßC tcínI ncngun¡uí dnnn untuí
ncní¡nn :cíunI Ic\nn 5c¡íngunn.
Ic\nn d¡gunnínn untuí nít¡\¡t¡ :c¡c¡t¡ ¡c¡I¡n¡unnn, ¡c¡tnnd¡ngnn,
nn]í¡:, Icnd¡d¡ínn )n:nnn¡ dnn ]ugn tcn¡nt íc¡íun¡uí nu¡¡d :¡dnng
¡ctnng.
5K 5t Thomus, Kuuntun : Hur¡ Anugeruh CemerIung

Hnd¡nI Hn¡¡ Anugc¡nI Ccnc¡ínng 5cíoínI d¡:unínng oícI ¡íu ín¡n.
Mc¡cín ncnn]n Ind¡nI )nng d¡:uín¡ ncíníu¡ :u¡nt cdn¡nn ]cn¡: Ind¡nI )nng
nínn d¡íc¡¡ íc¡ndn nu¡¡d ccnc¡ínng. In¡ ncníoícIínn íuní¡t¡ Ind¡nI )nng
ící¡I ín¡í d¡íc¡¡ íc¡ndn nu¡¡d. Mu¡¡d íc¡n:n ínnggn ncnc¡¡nn
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:43 PM Page 29
30

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran


$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.

62.21*$17(5+$'$3.(-$<$$1085,'
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1
SK (P) Methodist, Kuantan: IcnuíuInn M¡n¡ ßnnd
M¡n¡ 'ß¡n:: ßnnd'- d¡tuíuIínn ¡ndn n\ní tnIun 2Û12. IcnuíuInn
ß¡n:: ßnnd ¡n¡ ncnc¡íuínn dnnn )nng íc:n¡. Mcnnndnngínn
5I/I) MctIod¡:t, Iunntnn ¡nínI :cíunI :cíoínI ßnntunn Modní,
nnín IIßC ncngnní¡í ínngínI ncnuíuIínnn)n dcngnn
ncndn¡ntínn :unínngnn dn¡¡ ¡íuín¡n, índnn ío¡c¡nt dnn ín¡n-
ín¡n. 5cín¡n dn¡nt ncnn¡íínn ¡nc] :cíoínI, :cíoínI ]ugn dn¡nt
ncníc¡¡ ¡cíunng íc¡ndn nu¡¡d-nu¡¡d )nng íc¡n¡nnt dnínn
í¡dnng nuz¡í ncngcnínngínn ínínt nc¡cín dnn
íc¡ícnnI¡¡nn dnínn ncnggunnínn nínt nuz¡í.
SK ZAINAB (2), KELANTAN: %DQWXDQ .HZDQJDQ PHQHUXVNDQ
SHODMDUDQ

IIßC ncngnní¡í íc¡nt ícín]¡ínn :ct¡n¡ nu¡¡d. 5nínI :co¡nng
nu¡¡d ccnc¡ínng :cíoínI ¡n¡tu N¡í Nu¡ IzznI Izznt¡ ít N¡í Mnt
tcínI ncndn¡nt tn\n¡nn ícín]n¡ d¡ 5M 5n¡n: 5uítnn Aíduí Hní¡n,
IcdnI. Mnínngn)n ín¡n nu¡¡d tc¡:cíut t¡dní nnn¡u untuí
ncngInntn¡ nnnín)n íc :nnn íc¡nnn t¡dní ncn¡un)n¡ \nng
)nng ncncuíu¡¡. Huíungnn ín¡í A)I IIßC dcngnn ¡¡Iní Mn]í¡:
Agnnn I:ínn dnn Adnt I:t¡ndnt Mcín)u Icínntnn ncníoícIínn
ín¡n nu¡¡d tc¡:cíut ncndn¡nt ínntunn KM1ÛÛÛ dnn :nínI
:co¡nng nIí¡ IIßC ncn)unínng KM5ÛÛ.
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:44 PM Page 30
31

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.

SMK Seri Lalang, Johor

Guru Muda SM Sains Johor

A)I IIßC ncníc¡¡ dnnn dnn
ncnnntnu ¡¡og¡nn ¡n¡ d¡ nnnn
¡cín]n¡ )nng ccnc¡ínng dnínn
:uí]cí 5n¡n: dnn Mntcnnt¡í dn¡¡
5M 5n¡n: )oIo¡ ncínt¡I tuí¡
¡cín]n¡ T¡ngíntnn 3 dnn 5 5MI
5c¡¡ Inínng )nng nínn
ncngIndn¡¡ ¡c¡c¡¡í:nnn IMK dnn
5IM.

SMK SERI LALANG, KLUANG,
JOHOR

Program Nukleus

Inn]utnn dn¡¡ I¡og¡nn Cu¡u
Mudn. Cníon IMK d¡í¡ní¡ng
dnínn nntn ¡cín]n¡nn 5n¡n: dnn
Mntcnnt¡í oícI ¡cín]n¡ 5M5 )oIo¡
:cínnn 7 In¡¡ dcngnn ncn]nínn¡
ícI¡du¡nn íc¡:nnn. ßng¡ cníon
5IM nc¡cín d¡í¡ní¡ng dnínn
nntn ¡cín]n¡nn Mntcnnt¡í
TnnínInn dnn I¡z¡í.
Icín]n¡-¡cín]n¡ ¡tu ¡c¡íu
ncn)¡n¡ínn noduí ínt¡Inn )nng
d¡íc¡¡ íc¡:nnn-:nnn. IIßC tu¡un
¡ndnng ncníc¡¡ :oíongnn no¡ní
ncn]n)nínn ¡¡og¡nn ¡n¡
SEKOLAH RENDAH AGAMA
BANDAR SERI PUTRA (SRA-BSP)

IßC ncn)cd¡nínn tuntutnn untuí
gu¡u ¡c¡g¡ íc¡íu¡:u: :cínn)ní
KM1Û dnínn dnc¡nI dnn KM5Û íun¡
dnc¡nI íc¡nnn :cíoínI t¡dní dn¡nt
¡c¡untuínn dn¡¡ )níntnn.
62.21*$1
7(5+$'$3
.(-$<$$1085,'
$0$/$17(5%$,.
.(%$1*6$$1

SMK Jalan Tasek

Mcn)níu¡ínn ínntunn
Knncnngnn Mnínnnn
TnnínInn /KMT) íng¡ 1Û
o¡nng ¡cín]n¡ n¡:í¡n dnn
:co¡nng )nng t¡dní nnn¡u
ncn]cín:ínn )u¡nn IIßC.
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:44 PM Page 31
32

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran6
,
6
7
(
0

6
,
6
7
(
0

6
,
6
7
(
0

6
,
6
7
(
0

3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1
3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1
3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1
3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1

7DQJJXQJMDZDEEHUVDPD
Guru dan ibu bapa harus mencari jalan untuk melengkapkan kemahiran dan
pengetahuan masing-masing. Dengan memberi tumpuan kepada pelajar dan
membangunkan teknik komunikasi yang berkesan, mereka boleh bekerja
bersama-sama untuk membina satu pelan pendidikan yang memenuhi keperluan
pelajar dan disokong oleh sekolah dan keluarga.

Adakah sekolah melibatkan rakan kongsi (ibu bapa /alumni/komuniti) dalam
usaha menjayakan murid? Melibatkan ibu bapa/penjaga dalam pembelajaran
anak mempunyai kesan terhadap kejayaan mereka.

Apabila ibu bapa dilibatkan sama, murid akan:
x menunjukkan prestasi yang lebih baik
x lebih kerap hadir ke sekolah
x rasa seronok ke sekolah dan menunjukkan keperibadian yang lebih baik
x lebih berkemungkinan untuk meneruskan pelajaran ke peringkat lebih
tinggi

&RQWRK
1) Ìbu bapa/penjaga
x dilibatkan sama dalam memantau kemajuan anak mereka
x dilibatkan sama dalam membimbing anak mencapai matlamat
mereka
x diminta memastikan anak mereka mempunyai jadual belajar di
rumah
x dilibatkan sama dalam mengurus program kecemerlangan
akademik
x dimaklumkan ciri-ciri hasil kerja murid yang baik
x dilibatkan dalam melatih murid dalam kegiatan kokurikulum
x dilibatkan dalam melatih murid untuk pertandingan
x dibawa berbincang tentang kemajuan murid
x sama-sama mengiringi murid semasa pertandingan dan lawatan
(rujuk SPÌ 12/2000: Lawatan Pendidikan Murid Di Hari
Persekolahan)
2) PÌBG/LPS alumni/ahli komuniti dilibatkan sama dalam menguruskan
program kecemerlangan akademik serta kokurikulum.
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:44 PM Page 32
33

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran


$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.

SK UluLubai, Limbang, Sarawak: 3URJUDP%HODMDU0DODP'L5XPDK
3DQMDQJ

I¡ndnínn d¡:ct¡n¡ Iu]ung n¡nggu ¡n¡tu )unnnt nnínn dnn 5nítu nnínn
:c¡tn d¡ \nítu nnínn :cnn:n cut¡ :cíoínI.

I¡og¡nn untuí :cnun nu¡¡d TnIun 1 I¡nggn TnIun U dnn nu¡¡d
¡¡n:cíoínI d¡gníníínn Ind¡¡.

I¡og¡nn d¡]nínnínn d¡ 4 íunI ínn¡ong d¡ :cí¡tn¡ :cíoínI. I¡og¡nn
d¡¡nntnu oícI ¡íu ín¡n :cncntn¡n ícInd¡¡nn d¡nní¡í oícI ¡cngn\n: dnn
d¡:cnní oícI gu¡u íc¡tugn: In¡¡nn. Mu¡¡d ncníunt uínngín]¡ ¡cín]n¡nn dnn
ncníunt íc¡]n ¡unnI.

Mu¡¡d ncn)¡n¡ínn íc¡]n ¡unnI dcngnn ín¡í dnn dn¡nt ncn¡ngíntínn
¡¡c:tn:¡ nc¡cín. Mu¡¡d dn¡nt ncnd¡:¡¡í¡nínn d¡¡¡ dnínn ncngu¡u: nn:n
ícín]n¡ dcngnn ín¡í. TnIn¡ íc:cdn¡nn ncngcnn¡ ¡cnt¡ngn)n ¡cín]n¡nn ]ugn
d¡t¡ngíntínn. Wu]ud íc¡]n:nnn ¡íu ín¡n d¡ dnínn íc¡:nnn-:nnn
ncnnntnu ¡c¡ícnínngnn ¡cín]n¡nn nnní-nnní dnn íc¡g¡í¡¡-g¡í¡¡ ncngn\n:¡
nc¡cín ícín]n¡.

7$1**81*-$:$%%(56$0$
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1
>ĂŵĂŶǁĞďďĞƌŐƵŶĂ͗

ϭͿWĂƌĞŶƚͲ^ĐŚŽŽůWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ
ŚƚƚƉ͗ͬͬƐƉĂƌŬƉŽůŝĐLJ͘ĐŽŵͬďƵŝůĚŝŶŐďƌŝĚŐĞƐͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬdWĂƌĞŶƚDƵůƚŝͲƚŝĞƌĞĚDŽĚĞů͘ƉĚĨ
ϮͿ&ĂŵŝůLJͲ^ĐŚŽŽůŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗ĞůŝĞĨƐ/ŶƚŽĐƚŝŽŶ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĂƐƉŽŶůŝŶĞ͘ŽƌŐͬƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐͬĐƋͬϰϬͬϱͬĨĂŵŝůLJͲƐĐŚŽŽůͲĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ͘ĂƐƉdž
ϯͿWĂƌĞŶƚĂů/ŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŝƐ<ĞLJƚŽ^ƚƵĚĞŶƚ^ƵĐĐĞƐƐ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉƵďůŝĐƐĐŚŽŽůƌĞǀŝĞǁ͘ĐŽŵͬĂƌƚŝĐůĞƐͬϭϮ
ϰͿWĂƌĞŶƚʹdĞĂĐŚĞƌŽŶĨĞƌĞŶĐĞdŝƉ^ŚĞĞƚƐĨŽƌWƌŝŶĐŝƉĂůƐ͕dĞĂĐŚĞƌƐ͕ĂŶĚWĂƌĞŶƚƐ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚĨƌƉ͘ŽƌŐͬǀĂƌͬŚĨƌƉͬƐƚŽƌĂŐĞͬĨĐŬĞĚŝƚŽƌͬ&ŝůĞͬWĂƌĞŶƚͲdĞĂĐŚĞƌͲ
ŽŶĨĞƌĞŶĐĞdŝƉ^ŚĞĞƚͲϭϬϬϲϭϬ͘ƉĚĨ
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:44 PM Page 33
34

Amalan Terbaik


$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.

SK (P) Methodist, Kuantan: 6XPEDQJDQ$VDV3HUVHNRODKDQ

5n¡n¡nn ¡ng¡ ¡c¡cunn dnn :unínngnn \¡tnn¡n untuí :cnun nu¡¡d TnIun
U. Mcnu¡ut ín]¡nn 3Ûº nu¡¡d :cíoínI ¡cndnI t¡dní íc¡:n¡n¡nn :cícíun íc
:cíoínI. 5n¡n¡nn nnnt ¡cnt¡ng untuí :cí otní ínnní-ínnní íc¡¡ung:¡
dcngnn ín¡í. IIßC tcínI ncn)cd¡nínn :n¡n¡nn :n¡c¡t¡ :u:u, í¡]¡¡¡n dnn ¡ot¡.
V¡tnn¡n ]ugn d¡íc¡¡. In¡ :nínI :ntu u:nIn )nng d¡íunt íIn: untuí nu¡¡d
TnIun U ngn¡ nc¡cín ící¡I cc¡dn: :cícíun ncnuínínn ¡cnícín]n¡nn,
nc\u]udínn :un:nnn cc¡¡n dnínn ínínngnn nc¡cín íct¡tín íc¡:n¡n¡nn
íc¡:nnn ín\nn-ín\nn. IIßC ]ugn dnínn ¡c¡nncnngnn untuí
ncn¡c¡íun:ínn ¡¡og¡nn ¡n¡ íc¡ndn nu¡¡d TnIun 4 dnn 5.
7$1**81*-$:$%%(56$0$
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1
SK (P) METHODIST, KUANTAN

x %DQWXDQ.HPXGDKDQ$VDV6HNRODK

1) 5unínngnn tnngí¡ n¡¡ untuí ícgunnnn ínnt¡n :cíoínI
2) 5unínngnn ncn]cín:ínn í¡í cícít¡¡í, tcíc¡on, n¡¡, IWI dnn
¡cn)cícnggn¡nnn

x 6XPEDQJDQ.HVHODPDWDQ6HNRODK0HPDVWLNDQ
NHVHODPDWDQPXULGWHUMDPLQ

1) I¡o]cí ncnn¡ítn¡n¡ tcn¡nt íctní íc¡ctn
2) CCTV
3) Mcnn¡ítn¡n¡ ¡¡ntu ¡ngn¡,¡¡ntu nn:uí :cíoínI
4) Mcní¡n)n¡ gn]¡ ]ngn :cíoínI
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:44 PM Page 34
35

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran


$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.

7$1**81*-$:$%%(56$0$
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1
SK (P) METHODIST, KUANTAN: .HVHODPDWDQ6HNRODK

x 5unínngnn ncnn¡ítn¡n¡ ínnd:ín¡
x Mcní¡nn gnzcío
x 5unínngnn cnt :cnuín ínngunnn dnn ¡ngn¡
Untuí ncn\u]udínn :un:nnn )nng ící¡I cc¡¡n untuí nu¡¡d-
nu¡¡d. Cnzcío-gnzcío )nng tc¡dn¡nt d¡ ¡c¡ín¡nngnn
:cíoínI d¡ nnnn¡nnt :n¡cnuIn)n oícI nu¡¡d. 5cín¡n
tc¡dn¡nt nínt ¡c¡nn¡nnn t¡nd¡:¡onní :n¡c¡t¡ congíní dnn
:cíngn¡n)n, ¡nn)n d¡]nd¡ínn tcn¡nt untuí ncníncn
:c\nítu ¡cInt ntnu íct¡ín ncnuggu ¡íuín¡n :cíc¡n:
SK (P) METHODIST, KUANTAN: ¶+RXVH&DOO·

Oí]cít¡¡ ¡¡og¡nn ¡n¡ ndnínI untuí nc¡ní)ntínn IIßC, ncníc¡¡
:unínngnn dnínn ícntuí íc\nngnn dnn :oíongnn no¡ní íct¡ín
\n¡gn MCI5 d¡t¡n¡n nu:¡ínI :n¡c¡t¡ ícnnt¡nn, ícnnínngnn dnn
:cíngn¡n)n dnn ]ugn nc\u]udínn n¡ín¡ nu¡n¡ )nng ¡c¡íu d¡tc¡n¡
¡ndn :ct¡n¡ ¡n:nn. 'Hou:c Cníí' ]ugn ncnínntu nu¡¡d )nng
d¡ícnní ¡n:t¡ ncn¡un)n¡ nn:nínI. Ic¡nnnn 'Hou:c Cníí' ¡n¡
d¡In¡n¡ dn¡nt nc¡¡ngnnínn ícínn gu¡u-gu¡u.
6-.7,QGHUD0DKNRWD͗%DQWXDQ3HUVHNRODKDQ0XULG

YAYA5AN ßuddI¡:t Tn¡\nn ncní¡n)n¡ ínntunn ¡c¡:cíoínInn
nu¡¡d :cínn)ní KM13,ÛÛÛ.ÛÛ
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:45 PM Page 35
36

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran


$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.

7$1**81*-$:$%%(56$0$
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1
SK (P) METHODIST, KUANTAN: 3URMHN.HPDKLUDQ.HKLMDXDQ

D 3URMHN+LGURSRQLN
I¡o]cí ¡n¡ ndnínI In:¡í u:nIn IIßC dcngnn íc¡]n:nnn gu¡u-gu¡u
:cíoínI dnn Icíní Icnc¡tn Aínn. I¡o]cí ¡n¡ ncndcdnIínn íc¡ndn
nu¡¡d ínIn\n untuí ncnnnnn :n)u¡, t¡dní :cnc:t¡n)n ncnc¡íuínn
tnnnI )nng íun:. Hn:¡í :n)u¡nn dn¡¡ íncdnI ¡n¡ d¡]uní íc¡ndn ¡¡Iní
ínnt¡n dnn ]ugn ¡íuín¡n íng¡ ncnnnínI íc\nngnn IIßC.

E 3URMHN,NDQ.HOL
Oí]cít¡¡ ¡¡o]cí ¡n¡ ¡nínI :u¡n)n nu¡¡d dn¡nt ncngcnní¡ ]cn¡:
¡ínn. Iínn ící¡ ncn¡un)n¡ ícíc¡n¡n ]cn¡: nntn¡nn)n Icí¡ ßungn, Icí¡
Ií:ot¡ín, Icí¡ I¡nínt, Icí¡ Mntn ínt¡, Icí¡ Ku:¡n, Icí¡ A¡¡¡ín,Icí¡
)c¡nn dnn Icí¡ Hutnn. Icngnn ndnn)n ¡¡o]cí ¡n¡ nu¡¡d-nu¡¡d dn¡nt
ncí¡Int :cnd¡¡¡ Iní¡tnt ¡ínn ¡n¡. IIßC íc¡:nnn \n¡gn :cíoínI /gu¡u-
gu¡u, ¡cíc¡]n nn dnn ¡íu ín¡n) tcínI ncní¡nn íoínn ¡ínn dnn
ncncn¡¡ nnní ¡ínn ící¡. Iínn ící¡ ¡n¡ d¡íc¡¡ nnínn oícI íun¡uínn
nu¡¡d )nng d¡¡¡í¡I ncng¡íut ]nduní )nng d¡tctn¡ínn. A¡ní¡ín ¡ínn
ící¡ :udnI cuíu¡ nntnng, ¡ínn d¡]uní íc¡ndn \n¡gn MCI5 .
SK Alam Megah 2, Shah Alam: Menjamin keselamatan dan
kebrsihan sekolah

IIßC ncníc¡ cínun íc¡ndn ¡cngn\ní íc:cínnntnn :cíoínI untuí
ncngn\ní íníuí¡ntn: nu¡¡d :cnn:n dnt¡ng dnn íní¡í :cíoínI.

Mcínnt¡í íont¡níto¡ untuí ncn]nínnínn íc¡]n-íc¡]n ncncuc¡ dnn
ncníc¡:¡I :c¡tn ncn¡c¡untuíínn KM1,434.5Û untuí tu]unn
tc¡:cíut. I¡ :nn¡¡ng ¡tu ]ugn, :cínIng¡nn dn¡¡¡ndn ¡c¡untuínn
tc¡:cíut ndnínI untuí ncnící¡ínInn ¡cncuc¡.
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:45 PM Page 36
37

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran


$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.

7$1**81*-$:$%%(56$0$
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1
Kolej Islam Sultan Alam Shah, Selangor
x Memb¡u)u¡ Bu]u T untuk petugus Ke]ohunun 5ukun Tuhunun
x Memb¡u)u¡ ]umuun Hur¡ 5ukun Tuhunun
x Memb¡u)u¡ Mu]I¡s Anugeruh Kokur¡kuIum
x Memb¡u)u¡ du¡t poket pemu¡n rugb¡
x Memb¡u)u¡ perbeIun]uun KumpuIun Nus)¡d MTQ
x Memb¡u)u¡ perbeIun]uun Pusukun Rugb¡ - Terbuku UPM, H¡gh
5chooI
x Memb¡u)u¡ perbeIun]uun Pertund¡ngun Reku C¡ptu &
Ke]uruteruun 5BP
x Memb¡u)u¡ bu)urun ]uruIut¡h Kr¡ket
x 5umbungun Pertund¡ngun LkspIorus¡ AIum Ker]u)u
x Memb¡u)u¡ Lut¡hun OuIum Perkh¡dmutun (LAOAP) guru dun
stu] K15A5
SMK Seafield, USJ 2, Subang Jaya
Kurn¡vuI KeIuurgu Buhug¡u
Men)ed¡ukun kemuduhun kepudu peIu]ur untuk bersukun securu
'¡ndoor' d¡sump¡ng temput Iut¡hun persembuhun kebudu)uun dun
kesen¡un )ung Ieb¡h sempurnu. P1BG teIuh memb¡nu sebuuh
bungunun kokur¡kuIum securu Ieb¡h terutur.
SMK Jalan Tasek, Ipoh
Men)uIurkun buntuun Runcungun Mukunun Tumbuhun (RMT)
bug¡ 10 orung peIu]ur m¡sk¡n dun seorung )ung t¡duk mumpu
men]eIuskun )urun P1BG.
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:45 PM Page 37
38

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran


$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.

7$1**81*-$:$%%(56$0$
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1

SMK SEAFIELD, USJ 2, SUBANG JAYA: Kurn¡vuI KeIuurgu Buhug¡u

Men)ed¡ukun kemuduhun kepudu peIu]ur untuk bersukun securu
'¡ndoor' d¡sump¡ng temput Iut¡hun persembuhun kebudu)uun dun
kesen¡un )ung Ieb¡h sempurnu. P1BG teIuh memb¡nu sebuuh
bungunun kokur¡kuIum securu Ieb¡h terutur.

²uh_1nn1D _uDq ¡uqu ²«D!«11 T«Iu¡u1uD I«1Iu!u ¡«DqI1Iu!uD1Iu ²uh_1nn1D _uDq ¡uqu ²«D!«11 T«Iu¡u1uD I«1Iu!u ¡«DqI1Iu!uD1Iu ²uh_1nn1D _uDq ¡uqu ²«D!«11 T«Iu¡u1uD I«1Iu!u ¡«DqI1Iu!uD1Iu ²uh_1nn1D _uDq ¡uqu ²«D!«11 T«Iu¡u1uD I«1Iu!u ¡«DqI1Iu!uD1Iu
Iu¡u :«ru1u I«1!«1u:uD uDu! n1¡«1IuIuD Iuq1 D«DIoI«hIuD Iu¡u :«ru1u I«1!«1u:uD uDu! n1¡«1IuIuD Iuq1 D«DIoI«hIuD Iu¡u :«ru1u I«1!«1u:uD uDu! n1¡«1IuIuD Iuq1 D«DIoI«hIuD Iu¡u :«ru1u I«1!«1u:uD uDu! n1¡«1IuIuD Iuq1 D«DIoI«hIuD
¡«1I«DIuDquD :«Du:u ¡«1:«IoIuhuD uDuI ¡«1I«DIuDquD :«Du:u ¡«1:«IoIuhuD uDuI ¡«1I«DIuDquD :«Du:u ¡«1:«IoIuhuD uDuI ¡«1I«DIuDquD :«Du:u ¡«1:«IoIuhuD uDuI- -- -uDuI nu¡u! n11Iu!1 uDuI nu¡u! n11Iu!1 uDuI nu¡u! n11Iu!1 uDuI nu¡u! n11Iu!1
:«IuI1qu: D«DIuD!u ¡«Dqu1u:uD :«IoIuh D«1«DruDuIuD :«IuI1qu: D«DIuD!u ¡«Dqu1u:uD :«IoIuh D«1«DruDuIuD :«IuI1qu: D«DIuD!u ¡«Dqu1u:uD :«IoIuh D«1«DruDuIuD :«IuI1qu: D«DIuD!u ¡«Dqu1u:uD :«IoIuh D«1«DruDuIuD
¡«DIuDquDuD uI!1:1!1 :«I ¡«DIuDquDuD uI!1:1!1 :«I ¡«DIuDquDuD uI!1:1!1 :«I ¡«DIuDquDuD uI!1:1!1 :«IoIuh :«ru1u I«1:«¡unu. oIuh :«ru1u I«1:«¡unu. oIuh :«ru1u I«1:«¡unu. oIuh :«ru1u I«1:«¡unu.
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵƐƚĂƌ͘ĐŽŵ͘ŵLJ
²uD 511 ²uh_1nn1D \u::1D, ¡unu ²uD 511 ²uh_1nn1D \u::1D, ¡unu ²uD 511 ²uh_1nn1D \u::1D, ¡unu ²uD 511 ²uh_1nn1D \u::1D, ¡unu
TuIu, I«1Iu!u uq«Dnu ¡«Dn1n1IuD TuIu, I«1Iu!u uq«Dnu ¡«Dn1n1IuD TuIu, I«1Iu!u uq«Dnu ¡«Dn1n1IuD TuIu, I«1Iu!u uq«Dnu ¡«Dn1n1IuD
D«qu1u !1nuI IoI«h n1IuI:uDuIuD D«qu1u !1nuI IoI«h n1IuI:uDuIuD D«qu1u !1nuI IoI«h n1IuI:uDuIuD D«qu1u !1nuI IoI«h n1IuI:uDuIuD
:«ru1u I«1:«Dn111uD oI«h I«1u¡uuD :«ru1u I«1:«Dn111uD oI«h I«1u¡uuD :«ru1u I«1:«Dn111uD oI«h I«1u¡uuD :«ru1u I«1:«Dn111uD oI«h I«1u¡uuD
:«IuI1ID_u D«I1Iu!IuD :«IuI1ID_u D«I1Iu!IuD :«IuI1ID_u D«I1Iu!IuD :«IuI1ID_u D«I1Iu!IuD ¡«IIuqu1 ¡«IIuqu1 ¡«IIuqu1 ¡«IIuqu1
¡1huI I«1I«¡«D!1DquD Iuq1 ¡1huI I«1I«¡«D!1DquD Iuq1 ¡1huI I«1I«¡«D!1DquD Iuq1 ¡1huI I«1I«¡«D!1DquD Iuq1
D«Du:!1IuD 1u D«Dru¡u1 !u1u] nuD D«Du:!1IuD 1u D«Dru¡u1 !u1u] nuD D«Du:!1IuD 1u D«Dru¡u1 !u1u] nuD D«Du:!1IuD 1u D«Dru¡u1 !u1u] nuD
IuuI1!1 !1Dqq1 :«!uDn1Dq D«qu1u IuuI1!1 !1Dqq1 :«!uDn1Dq D«qu1u IuuI1!1 !1Dqq1 :«!uDn1Dq D«qu1u IuuI1!1 !1Dqq1 :«!uDn1Dq D«qu1u
Du¡u. Du¡u. Du¡u. Du¡u.ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵƐƚĂƌ͘ĐŽŵ͘ŵLJ
ĐŵƐĂĚ͘Ƶŵ͘ĞĚƵ͘ŵLJ
5]K(T) 1NOLRA MAHKOTA KUANTAN: Pemb¡u)uun kos pengungkutun

Icíní Kotn¡) Iunntnn ncíníu¡ IIßC :cíoínI ncní¡n)n¡ ío: ¡cngnngíutnn
/\nn dnn ín:) nu¡¡d )nng íu¡nng nnn¡u :cínn)ní KM15,ÛÛÛ.ÛÛ :ctnIun.
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:45 PM Page 38
39

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran

.HSXWXVDQEHUVDPD

Matlamat membuat keputusan bersama dengan ibu bapa, PÌBG/LPS/Alumni dalam hal
berkaitan kemajuan dan kebajikan murid ialah untuk mengubah sistem persekolahan
kepada sistem pembelajaran. Bagi menjamin pembelajaran berlaku di dalam dan di luar
sekolah, rakan kongsi seperti ibu bapa, PÌBG/LPS/Alumni perlu dilibatkan dalam
membuat keputusan serta digerak dan diupayakan.

Adakah sekoIah meIibatkan rakan kongsi (ibu bapa/aIumni/komuniti) daIam
membuat keputusan berkaitan usaha menjayakan murid?
Contoh:
x Pendapat ibu bapa dirujuk dalam menetapkan sasaran murid.
x PÌBG/LPS/alumni/komuniti dilibatkan dalam menetapkan program motivasi murid.
x PÌBG/LPS/alumni/komuniti dilibatkan dalam menetapkan program peningkatan
murid.
x PÌBG/LPS/alumni/komuniti dirujuk dalam usaha meningkatkan peratus kehadiran
murid.
x PÌBG/LPS/alumni/komuniti dirujuk dalam usaha mengurangkan peratus kes disiplin
dalam kalangan murid.
x PÌBG/LPS/alumni/komuniti dilibatkan dalam menilai program sekolah.
x Hubungan sekolah dengan ahli majlis permuafakatan adalah erat.
x Sekolah menyediakan peti cadangan untuk mendapat maklumbalas ibu bapa.

Success|u| mode|s o| |om||y |nvo|vement honor |om|||es by vo||dot|ng ond
ce|ebrot|ng ony |eve| o| |nvo|vement or contr|but|on they moke. Ihese mode|s
|ocus on the ossets thot |om|||es br|ng to schoo| ond commun|ty groups.
Fortnersh|ps w|th |om|||es w||| hove |ost|ng resu|ts when our doy to doy proct|ces
ond po||c|es ore bu||t on three bos|c quo||t|es:
- Sense o| be|ong|ng: Everyone wonts to |ee| thot they be|ong ond |om|||es ore
no d|||erent. Fom|||es who |ee| |nc|uded ond respected w||| then work toword the
greoter goo| o| he|p|ng others. We|come themI
- Competence: Fom|||es just moy hove the so|ut|on you've been seek|ng.
kecogn|ze the|r competence os o portner |n the teoch|ng-|eorn|ng cyc|e.
Fom|||es |eorn o |ot obout the|r ch||dren's needs os they nov|gote comp|ex
systems. Ihey wont to |eorn more. O||er opportun|t|es |or shored |eorn|ng.
- bse|u|ness: Fom|||es hove |eorned count|ess woys they con oss|st others to ||nd
poths |eod|ng to success ond |ndependence |or the|r ch||dren. Inv|te them to
shoreI
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉĂƌĞŶƚƐƌĞĂĐŚŝŶŐŽƵƚ͘ŽƌŐͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐͬĨĂŵŝůLJŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚͬĨĐĚĞĐŝƐŝŽŶ͘ƉĚĨ
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:45 PM Page 39
6
,
6
7
(
0

6
,
6
7
(
0

6
,
6
7
(
0

6
,
6
7
(
0

3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1
3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1
3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1
3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1

40

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran


$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.

SK AlamMegah 2, Shah Alam

5Iogun P1BG "Anuk K¡tu, 5ekoIuh K¡tu, Tunggung]uwub K¡tu"

x Men]ud¡kun ugendu keseIumutun IuIuI¡ntus sebugu¡ )ung
puI¡ng utumu
x ]uwutunkuusu P1BG teIuh menghuntur surut rusm¡ kepudu
Mu]I¡s Bunduru)u 5huh AIum
- Pemusungun "Lumpu Tru]¡k MeI¡ntus" untuk
menggunt¡kun "Lumpu Amurun KeIu]uun" )ung sed¡u udu.
- Penurupun semuIu "5peed Breuker".
- Pemun]ungun ]uruk "5peed Breuker".
- Pemusungun pugur d¡ kuwusun Iongkung besur d¡
Hudupun sekoIuh.
- Pemb¡nuun "Temput Menunggu PeIu]ur
.(38786$1%(56$0$
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1
SEKOLAH RENDAH
AGAMA BANDAR SERI
PUTRA (SRA-BSP), Kajang

Turget sekoIuh untuk
meIuh¡rkun peIu]ur tuhun 6
)ung boIeh menguusu¡ w¡r¡d
dun dou seIu¡n cemerIung
duIum peper¡ksuun P5RA.
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŚĚ͘ƵďĐ͘ĐĂͬĚŚĐĐͬŽƵƌǁŽƌŬͬŝƐĚŵ
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:46 PM Page 40
41
Sistem Pembelajaran.HUMDVDPDGHQJDQ

Bagaimana sekoIah menin
dengan komuniti

Kerjasama dengan komuniti sa
melibatkan semua pihak yang m

Contoh:
x Semua pihak mempuny
masalah.
x Semua pihak merasa
kejayaan murid.
x Semua pihak berkepenti
x Semua pihak menghorm
x Kemudahan sekolah diko
x Warga sekolah melibatka

<ĞůƵĂƌŐ

QNRPXQLWL
gkatkan kejayaan murid meIaIui ker
tu proses menyelesaikan masalah secara b
mempunyai kepentingan dalam kejayaan m
yai matlamat yang sama dalam menyel
mereka penting dalam menyumbang k
ngan selesa bekerjasama antara satu deng
mati antara satu dengan lain.
ongsi dengan ahli komuniti.
an diri dengan aktif dalam aktiviti komuniti.
^ĞŬŽůĂŚ
<ŽŵƵŶŝƚŝ
ŐĂ

M
U
R
I
D
6
,
6
7
(
0

6
,
6
7
(
0

6
,
6
7
(
0

6
,
6
7
(
0

3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1
3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1
3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1
3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1

rjasama

bersama
urid.
esaikan
ke arah
gan lain.
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:46 PM Page 41
42

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.

.HUMDVDPDGHQJDQNRPXQLWL$PDODQ7HUEDLN.HEDQJVDDQ

Sunday May 20, 2012
NationaI award for Kuantan schooI PTA
By KANG SOON CHEN
educate@thestar.com.my
For the first time, a primary schooI gets nationaI honours for a programme that
ensures its pupiIs have a proper breakfast.
AN AMBÌTÌOUS plan of getting pupils to have their breakfast, earned the Parent-
Teacher Association (PTA) of the Methodist Girls Primary School Kuantan, Pahang,
praise and an award.
The association which won the inaugural National Best PTA Award in the primary
category last month, started a programme this year to provide free breakfast to its
Year Six pupils.
Deputy Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin presented a trophy and cash prize of
RM30,000 to headmistress Hamidah Mansor and PTA chairman Datuk Dr Johan Mat
Sah.
"Ìt is not uncommon for children in Malaysia to skip breakfast because they have to
leave home for school very early in the morning,¨ said Hamidah, adding that a survey
carried out by the school showed that a significant number of pupils did not have the
habit of eating breakfast.
Nutrition experts have long championed the benefits of eating breakfast. They say that
those who have breakfast tend to exhibit better classroom behaviour and score higher
in certain subjects.
"Children who go to school on an empty stomach may not be able to concentrate well
in the classroom,¨ said Hamidah.
To give pupils a headstart in school, the PTA collected funds to purchase milk, cereals
and vitamin supplements for the free breakfast programme.
According to Hamidah, the programme received positive feedback from parents and
the PTA was now planning to expand the programme to pupils in Years Four and Five.
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:46 PM Page 42
43

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran
$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
SK ZAINAB (2) KELANTAN

KeIub Ooktor Mudu bersumu
Hosp¡tuI U5M

IIßC ncngu:nInínn ín\ntnn
¡¡Iní Ho:¡¡tní U5M Iuínng
Ic¡¡nn dnínn ¡¡og¡nn Icíní
Ioíto¡ Mudn. Icnuncní ¡¡og¡nn
¡nínI Ioíoí¡un Ic:¡Intnn - HcnítI
¡: WcnítI )nng d¡ndnínn d¡
¡c¡ín¡nngnn :cíoínI. Mu¡¡d-
nu¡¡d :cíoínI :cí¡tn¡ tu¡ut
d¡]cn¡ut.

5K ZA1NAB (2) KLLANTAN
Memperkusu etos sekoIuh dengun
OBP

IIßC ncní¡nn íc¡]n:nnn c¡nt
dcngnn IßI untuí ncn¡c¡ín:n cto:
:cíoínI ¡n¡tu c-Çnínn. IßI d¡]cn¡ut
untuí ncní¡ní¡ng nu¡¡d
ncngIn:¡íínn ín¡)n íc¡nutu dnn
d¡tc¡í¡tínn dnínn Mn]nínI )cndcín
T¡nu¡ dnn Ic\nn Icín]n¡.
.(5-$6$0$'(1*$1.2081,7,
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1
SK ZAINAB (2) KELANTAN : Program bersama PDRM

IIßC dnn :cíoínI ncngnn]u¡ínn ¡¡og¡nn íc¡:nnn IIKM untuí ncn]nn¡n
íc:cínnntnn nnní-nnní.

Laman web berguna:

ϭͿ ŚƚƚƉ͗ͬͬƉƚĂ͘ŽƌŐͬ/ƐƐƵĞͺƌŝĞĨͲ^ĞĞŝŶŐŝƐĞůŝĞǀŝŶŐ͘ƉĚĨ
ϮͿ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǀĞƐͲƉƚĂ͘ŽƌŐ
ϯͿ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǀĞƐƐĞůƐƉƚĂ͘ĐŽŵͬŚŽŵĞͺƌĞĂĚŝŶŐ͘ƉŚƉ
ϰͿ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁƉ͘ůƉƐ͘ŽƌŐͬĨƌĞĚƐƚƌŽŵͬďůŽŐͬϮϬϭϮͬϬϯͬϬϲͬƉƚĂͲƌĞĂĚͲĂͲƚŚŽŶͲŬŝĐŬŽĨĨͲ
ĂƐƐĞŵďůLJͬ
ϱͿ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂƐƚĂŝĐĞůĞŵĞŶƚĂƌLJƉƚĂ͘ŽƌŐͬƌĞĂĚŝŶŐŝƐĨƵŶ͘Śƚŵ
peoplesfreespace.org
successsystemsnow.com
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:46 PM Page 43
44

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran


$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.5K ULU LUBA1, 5ARAWAK : Ngerupun (Gotong ro)ong)

ßng¡ ncnn:t¡ínn ¡c¡:cí¡tn¡nn :cíoínI :cnt¡n:n íc¡:¡I dnn ícín: dn¡¡
¡cííngn¡ ¡cn)ní¡t IIßC tcínI ncn]nínnínn nít¡\¡t¡

x Mcníc¡:¡I dnn ncnín¡í¡ ]nínn ¡n)n
x Mcníc¡:¡I dnínn dnn íun¡ ín\n:nn :cíoínI
x Mcníunt ¡n¡nn tnndn Tugu 5cíoínI
x Mcníunt ¡n¡nn tnndn
x Mcníunt nu¡ní
x Mcníunt tcn¡nt nnnd¡
x Mcn)cd¡nínn nnínnnn dnn n¡nunnn

Aít¡\¡t¡ ¡n¡ nc\u]udínn ¡n:n íc¡un)nnn IIßC, Ionun¡t¡ dnn níunn¡
tc¡Indn¡ :cíoínI :c¡tn ncnu¡uí n¡ín¡-n¡ín¡ nu¡n¡ )nng ¡c¡íu ndn ¡ndn
nn:)n¡nínt :cí¡tn¡.

5K ZA1NAB (2) KLLANTAN

5ekoIuh Angkut PU5PA (Persutuun Kemu]uun Wun¡tu KeIuntun, KuuIu
Lumpur dun 5eIungor)

U:nIn IIßC ncndn¡ntínn Ic¡:ntunn Icnn]unn Wnn¡tn Icínntnn Iunín
Iun¡u¡ )nng d¡tc¡n]u¡ oícI I¡o¡c:o¡ Intuí I¡ N¡í 5n¡¡nI In¡¡n untuí
ncn]nd¡ínn 5I Zn¡nní /2) :cíngn¡ :cíoínI nngínt. 5ct¡n¡ tnIun nn]í¡:
¡c¡nun¡níntnn d¡ndnínn dnn nu¡¡d n¡:í¡n d¡]nd¡ínn nnní nngínt oícI
¡c¡:ntunn dcngnn d¡íc¡¡ ínntunn KM5Û :cíuínn :co¡nng :cI¡nggn nu¡¡d
tc¡:cíut tnnnt ¡c¡:cíoínInn /tnnnt T¡ngíntnn 5 ntnu T¡ngíntnn U ntn:).
.(5-$6$0$'(1*$1.2081,7,
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:46 PM Page 44
45

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.


SK(P) METHODIST, KUANTAN

1) Pen)ertuun Anturubungsu ke Turk¡

IIßC ncnn]n ¡cn)c¡tnnn nu¡¡d íc Tu¡í¡. 5I/I) MctIod¡:t, Iunntnn
ncndn¡nt undnngnn ncn)c¡tn¡ Ic:t¡\ní ínnní-ínnní 5cdun¡n 2Û11 d¡
Ionccíí¡, Tu¡í¡. Mcnnndnngínn ¡n¡ ¡cíunng untuí IIßC ncníc¡¡
¡cndcdnInn íc¡ndn nu¡¡d-nu¡¡d dnn ]ugn ncn¡c¡ícnníínn ícíudn)nnn
Mnín):¡n d¡ ¡c¡¡ngínt nntn¡nínng:n, IIßC tcínI íc¡u:nIn dnn íc¡]n)n
ncngun¡uí dnnn :cínn)ní KM11Û,ÛÛÛ.ÛÛ íng¡ ncnnn¡ung ío: tc¡:cíut.

2) Luwutun ke MeIbourne, AustruI¡u

Iun o¡nng \ní¡í IIßC tcínI ncng¡íut¡ ¡oníongnn )níntnn Icín]n¡nn
Ncgc¡¡ íc Mcííou¡nc ¡ndn Oítoíc¡ 2Û1Û ntn: ¡c¡ícínn]nnn :cnd¡¡¡. Hn:¡í
ín\ntnn ¡n¡ ínn)ní ncníc¡¡ ¡dcn íc¡ndn IIßC dnn :cíoínI untuí
d¡nnnn¡nntínn íc¡ndn nu¡¡d. 5nínI :cíunI :cíoínI )nng d¡ín\nt¡ ¡nínI
Aí Tnq\n Coíícgc, )nng tcínI ncníunt íun]ungnn ínín: íc 5I/I)MctIod¡:t
¡ndn 2Û11.

3) Luwutun ke Bundung, 1ndones¡u

5c¡nnn¡ 15 o¡nng nu¡¡d, 3 o¡nng gu¡u dnn 3 o¡nng \ní¡í IIßC ncn)c¡tn¡
¡¡og¡nn ¡n¡. 5cín¡n dn¡¡ ncníunt ¡c¡:cnínInn Tn¡¡nn T¡nd¡:¡onní d¡ 5I
Mc¡dcín 5, dcícgn:¡ ]ugn ncngndnínn ¡¡og¡nn Ic¡íong:¡nn Iínu ßnIn:n
Inggc¡¡: d¡ nnnn :ntu :udut ßnIn:n Inggc¡¡: d¡ ¡c¡¡u:tnínnn :cíoínI
tc¡:cíut d¡\u]udínn.

.(5-$6$0$'(1*$1.2081,7,
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1
SK Alam Megah 2, Shah Alam

IIßC ncnín)n¡ "W¡-I¡ 5):tcn" :cíoínI dnn ]ugn ícícngín¡nn con¡utc¡
íc:c¡tn "¡¡¡ntc¡" d¡ ß¡í¡í Cu¡u untuí ncnudnIínn íng¡ ¡n¡n gu¡u
5IAMI ncnggunnínn ¡n:¡í¡t¡ cnn¡í nc¡cín. Wcí:¡tc 5IAMI ncn]nd¡
"nnd¡" íonun¡ín:¡ )nng nnnt íc¡gunn d¡ nntn¡n ¡¡Iní :cíoínI dnn
¡íuín¡n.
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:46 PM Page 45
46

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.


SEKOLAH RENDAH AGAMA BANDAR SERI PUTRA (SRA-BSP)

Iun¡uínn nn:)¡d :cíoínI d¡¡c¡ícnníínn :cíngn¡ :nínI :ntu nít¡\¡t¡ ¡cín]n¡
dnn u:nIn IIßC untuí ncngut¡¡ dnnn :cíoínI 5cíoínI ncníuín tn\n¡nn
íc¡ndn :cín¡nng ¡cngnn]u¡ untuí ncn]cn¡ut íun¡uínn nn:)¡d :cíoínI
ncníunt ¡c¡:cnínInn d¡ tcn¡nt nc¡cín.
SK(P) METHODIST, KUANTAN
Program Seminar Keibubapaan

Oí]cít¡¡ ¡¡og¡nn ¡n¡ ndnínI íng¡ nc¡n¡ntínn Iuíungnn nntn¡n gu¡u
dnn ¡íuín¡n ngn¡ dn¡nt íc¡tuín¡ ¡nndnngnn íng¡ ncínI¡¡ínn ¡n:nn
)nng ccnc¡ínng, gcn¡ínng dnn tc¡í¡ínng. )ugn nc\u]udínn :cnnngnt
:ct¡nín\nn dnn :uníc¡ ]n¡¡ngnn ¡ínu dnínn ncn]n)nínn nít¡\¡t-nít¡\¡t¡.

5oínt Hn]nt Ic¡dnnn - Mcngndnínn 5oínt Hn]nt íIu:u:n)n untuí nu¡¡d
TnIun U )nng nínn ncnduduí¡ ¡c¡¡c¡¡í:nnn UI5K .

.(5-$6$0$'(1*$1.2081,7,
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1
SK ALAM MEGAH 2: +DUL%DFDWKRQ
x Iut¡¡nn Ind ßncntIon oícI ¡¡Iní ¡íu ín¡n.
x 5t¡ntcg¡ ícdun ¡nínI ncíníu¡ :unínngnn :ccto¡ :\n:tn dcngnn
¡n:cnt¡¡ ¡cíc¡n:nn cuín¡ dn¡¡¡ndn ¡¡Iní IHIN.

Mcndn¡ntínn ínntunn dn¡¡¡ndn I¡oton Idn¡ 5dn ßId "Mountn¡n ß¡íc¨
íc¡íuní¡t¡ t¡ngg¡ )nng cnngg¡I untuí d¡Ind¡nIínn íc¡ndn nu¡¡d )nng
ccnc¡ínng UI5K.

44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:47 PM Page 46
47

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.

SMKA Maahad Hamidiah, Kajang, Selangor: 0DNDQ 0DODP 3HUPDWD
+DPLGLDK

5ntu \ndnI untuí ncn]ní¡n íc¡]n:nnn tc¡ín¡í nntn¡n ¡¡Iní :cíoínI, IIßC
:c¡tn ¡cííngn¡ ngcn:¡, nn:)n¡nínt :ctcn¡nt íng¡ ncn)c¡ínIínn íng¡
ícccnc¡ínngnn :cíoínI ¡n¡.

Mcngun¡uí dnnn IIßC dcngnn nnggn¡nn KM 1ÛÛ.ÛÛÛ.ÛÛ untuí ¡c¡ín¡n-
¡c¡ín¡n íc¡¡íut
x Mcícngín¡ínn ícnudnInn ICT :cíoínI
x Mcní¡nn n:tnín d¡ ¡ndnng :cíoínI
x Mcní¡nn n¡n¡ ¡n\¡í¡on d¡ dntn¡nn ¡cngctun
x Mc)cícnggn¡n 5u¡nu ní Hnn¡d¡nI
x Mcní¡nn Tnnnn 5uníc¡ 5n¡n: 5cíoínI
x Mcn¡ngíntínn ícnudnInn ¡¡n:n¡nnn :cíoínI untuí nc\u]udínn
¡c¡:cí¡tn¡nn )nng íondu:¡¡ íng¡ nc¡nng:nng ícccnc¡ínngnn
níndcn¡í dnn ¡otcn:¡ d¡¡¡ ¡cín]n¡ :ccn¡n ncn)cíu¡uI.

.(5-$6$0$'(1*$1.2081,7,
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1

cmsad.um.edu.my

3HQJOLEDWDQDKOLPDV\DUDNDW 3HQJOLEDWDQDKOLPDV\DUDNDW 3HQJOLEDWDQDKOLPDV\DUDNDW 3HQJOLEDWDQDKOLPDV\DUDNDW
SHOEDJDLNDXPWHUXWDPDLEXEDSD SHOEDJDLNDXPWHUXWDPDLEXEDSD SHOEDJDLNDXPWHUXWDPDLEXEDSD SHOEDJDLNDXPWHUXWDPDLEXEDSD
GDODPDNWLYLWLNRNXULNXOXP GDODPDNWLYLWLNRNXULNXOXP GDODPDNWLYLWLNRNXULNXOXP GDODPDNWLYLWLNRNXULNXOXPGDSDW GDSDW GDSDW GDSDW
PHQLQJNDWNDQSHOXDQJXQWXN PHQLQJNDWNDQSHOXDQJXQWXN PHQLQJNDWNDQSHOXDQJXQWXN PHQLQJNDWNDQSHOXDQJXQWXN
EHULQWHUDNVLDQWDUDVDWXVDPDODLQ EHULQWHUDNVLDQWDUDVDWXVDPDODLQ EHULQWHUDNVLDQWDUDVDWXVDPDODLQ EHULQWHUDNVLDQWDUDVDWXVDPDODLQ
0HUHNDEROHKGLOLEDWNDQGDODP 0HUHNDEROHKGLOLEDWNDQGDODP 0HUHNDEROHKGLOLEDWNDQGDODP 0HUHNDEROHKGLOLEDWNDQGDODP
DNWLYLWLSHUNKHPDKDQSDPHUDQ DNWLYLWLSHUNKHPDKDQSDPHUDQ DNWLYLWLSHUNKHPDKDQSDPHUDQ DNWLYLWLSHUNKHPDKDQSDPHUDQ
GDQSHUPDLQDQ\DQJEHUXQVXUNDQ GDQSHUPDLQDQ\DQJEHUXQVXUNDQ GDQSHUPDLQDQ\DQJEHUXQVXUNDQ GDQSHUPDLQDQ\DQJEHUXQVXUNDQ
NHEXGD\DDQSHOEDJDLNDXP3LKDN NHEXGD\DDQSHOEDJDLNDXP3LKDN NHEXGD\DDQSHOEDJDLNDXP3LKDN NHEXGD\DDQSHOEDJDLNDXP3LKDN
VHNRODKSHUOXPHPDLQNDQSHUDQDQ VHNRODKSHUOXPHPDLQNDQSHUDQDQ VHNRODKSHUOXPHPDLQNDQSHUDQDQ VHNRODKSHUOXPHPDLQNDQSHUDQDQ
GDODPXVDKDPHOLEDWNDQDKOL GDODPXVDKDPHOLEDWNDQDKOL GDODPXVDKDPHOLEDWNDQDKOL GDODPXVDKDPHOLEDWNDQDKOL
PDV\ PDV\ PDV\ PDV\DUDNDW\DQJWHUGLULGDULSDGD DUDNDW\DQJWHUGLULGDULSDGD DUDNDW\DQJWHUGLULGDULSDGD DUDNDW\DQJWHUGLULGDULSDGD
SHOEDJDLNDXPGDODPDNWLYLWL SHOEDJDLNDXPGDODPDNWLYLWL SHOEDJDLNDXPGDODPDNWLYLWL SHOEDJDLNDXPGDODPDNWLYLWL
NRNXULNXOXP NRNXULNXOXP NRNXULNXOXP NRNXULNXOXP

DŽĚĞůďĂƌƵZ/DhWĂŬĂŶĚŝƉĞƌŬĞŶĂůŬĂŶ
<WD^ĞƉƚĞŵďĞƌϭϯϮϬϭϭ
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:47 PM Page 47
48

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.

SMK SERI LALANG, KLUANG, JOHOR
1) Progrum Pembungunun 5uhs¡uhPeIu]ur
2) Progrum MuuI¡dur RusuI
IIßC ncn)unínng ío: ¡c¡ícínn]nnn dnn nít¡\¡t¡ d¡]nínnínn :ccn¡n
¡c\nng :cícíun nn]í¡: d¡ndnínn
3) Br¡ged Komun¡t¡ - Operus¡ Ponteng Bersumu P1BG
O¡c¡n:¡ ¡ontcng íc¡:c¡ndu d¡ndnínn íc¡:nnn dcngnn A)I IIßC, Ictun
Inn¡ung dnn nn:)n¡nínt, :c¡tn gu¡u-gu¡u. O¡c¡n:¡ d¡]nínnínn :cínnn 4
In¡¡ íng¡ ncnnngnn¡ 2Û o¡nng ¡cín]n¡ )nng ¡ontcng íc¡tu¡ut-tu¡ut dnn
t¡dní íc¡tu¡ut-tu¡ut )nng tcínI ncndn¡nt :u¡nt nnn¡nn ¡ontcng. ÛÛº
¡cín]n¡ )nng tc¡í¡ínt dnínn o¡c¡n:¡ ¡n¡ tcínI ícníní¡ íc :cíoínI
4) Operus¡ Ponteng Bersumu AhI¡ Mus)urukut C¡nu
IIßC ícíc¡]n:nnn dcngnn íctun nn:)n¡nínt C¡nn untuí ncngntn:¡
nn:nínI ícInd¡¡nn )nng tc¡uí dnínn ínínngnn ¡cín]n¡ C¡nn.
.(5-$6$0$'(1*$1 .2081,7,
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1

Kolej Islam Sultan Alam Shah, Selangor
1. IIßC ícíc¡]n:nnn dcngnn íoíc] íng¡ ncní¡nn ]n¡¡ngnn dcngnn
¡n:t¡tu:¡ ¡cnd¡d¡ínní un¡ ncgn¡n.
2. IIßC ícíc¡]n:nnn dcngnn íoíc] íng¡ ncní¡nn ]n¡¡ngnn dcngnn
:cíoínI dn¡¡ :cíu¡uI ncgn¡n.
3. IIßC ncní¡nn Iuíungnn dcngnn o¡gnn¡:n:¡ dnn o¡nng
¡c¡:co¡nngnn )nng ncn¡un)n¡ ín¡tnn dcngnn íoíc] :c¡c¡t¡ AIII5
dn nícín:-ícín: ¡cín]n¡.
4. IIßC ícíc¡]n:nnn dcngnn íoíc] íng¡ ncn¡c¡ínIn¡u¡ 5¡]¡í MIC.
5. IIßC ncníc¡ :unínngnn íc¡ndn íoíc] untuí ín\ntnn íc 5MA
Mnn)n¡, Indonc:¡n.
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:47 PM Page 48
49

KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA
Struktur KSIB

LdžͲŽĨĨŝĐŝŽ
ÞĞŶŐĞƚƵĂͬGƵƌƵ 8ĞƐĂƌ
¥DÞ ÞI8G
N¥DÞ ÞI8G
kĞƚƵĂ 8ŝƌŽ kSI8
SĞƚŝĂƵƐĂŚĂ ÞI8GͬLÞS 8ĞŶĚĂŚĂƌŝ ÞIG8ͬLÞS
AIk kSI8
DĂůĂŵ ŬĂůĂŶŐĂŶ ÞI8G
SƵŬĂƌĞůĂǁĂŶ kSI8
DĂůĂŵ ŬĂůĂŶŐĂŶ ÞI8G
kĂŬĂŶ kSI8
SƵŬĂƌĞůĂǁĂŶ DĂƌŝ kŽŵƵŶŝƚŝ
Apa itu KumpuIan Sokongan Ibu Bapa (KSIB)?

KÌSB ialah saluran kerjasama dan komunikasi untuk merapatkan hubungan di antara ibu bapa,
murid dan sekolah. Melalui KÌSB lebih banyak interaksi, perkongsian dan percambahan ilmu dapat
berlaku demi mewujudkan hubungan yang bermakna antara anda dan anak anda.
Antara objektif
x Mewujudkan rangkaian dan jalinan antara ibu bapa untuk saling belajar dan berkongsi
amalan terbaik bagi membantu pembelajaran anak
x Mewujudkan sokongan berterusan
x Membantu apabila berlaku krisis
x Mengukuhkan tingkah laku positif dalam menghadapi masalah
x Membanu dalam meyalurkan perasaan marah ke arah tindakan yang positif
x Berkongsi maklumat, pandangan dan sumber
x Menyediakan latihan untuk ibu bapa untuk meningkatkan kemahiran
x Membantu dalam berurusan dengan agensi-agensi pendidikan, perubatan dan lain-lain
x Mendapat sahabat baharu
x Meningkatkan keberkesanan sekolah dengan memberi maklum balas yang membina.
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:47 PM Page 49
50

SukareIawan KSIB

Ìbubapa (ÌB) yang berkeinginan untuk menyumbang dan bergiat dalam bidang:
x Silaturahim sesame ahli PÌBG ÷ melawat ahli lain yang sakit, ditimpa musibah,
menghadapi krisis dsb.
x Komunikasi ÷ mengunjungi ÌB bagi merungkaikan masalah anak dsb.
x Dana dankemahiran ÷ mencari dana dan kemahiran untuk aktiviti KSÌB.
x Mewujudkan jaringan dan rangkaian ÷ merapatkan PÌBG dengan pihak lain bagi
mendapatkan sokongan.
x Perundangan ÷ membantu dari segi undang-undang sekiranya ada kes.
x Kesihatan ÷ nasihat, amalan kesihatan di sekolah, khidmat bantu berkaitan.
x Keibubapaan ÷ kemahiran keibubapaan.

Sukarelawan KSÌB akan bertemu, berkongsi fikiran, pengalaman dan kepakaran dalam bidang
masing-masing.

Bagaimana menubuhkan KSIB?
Penubuhan KSÌB boleh mengikut saluran berikut:

1. Pemakluman PÌBG kepada ahli-ahli dan soal selidik.
2. Edarkan boring sukarelawan KSÌB.
3. Adakan mesyuarat penubuhan KSÌB PÌBG. Antara lain:
a. Nyatakan kenapa KSÌB ditubuhkan, apa yang hendak dicapai dan apa yang hendak
dilakukan bersama.
i. Silaturahim
ii. Komunikasi
iii. Pentadbiran
iv. Dana dan kemahiran dan sebagainya.

4. Adakan mesyuarat lanjutan bagi membentuk pelan tindakan dan rangka kerja.

5. Hubungi pihak yang dapat membantu seperti KEMAS, LPPKN, JKOA dan sebagainya dalam
usaha mempertingkatkan kemahiran ibu bapa dalam aspek tertentu.

KSIB satu biro daIam PIBG.


>ĂŵĂŶǁĞďďĞƌŐƵŶĂ͗

1) KumpuIan Sokongan Ibu Bapa Penjaga 2
http://yokuk.org/?attachment_id=116

2) MySpeciaIChiId.org
http://www.myspeciaIchiId.org/Support%20Groups.htm

3) SpeciaIChiId.org
http://www.myspeciaIchiId.org/Support%20Groups.htm
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:47 PM Page 50
51

7HULPD.DVLK3HQJKDUJDDQ

3DVXNDQSHPELQD6DUDQD

Pn. Asiah lt. Hamtah, Pegavai Pelajaran Daerah Pekan, Pahang
(Ketua Peneraju Inisiatil Ilu Bapa, Komuniti Jan Sektor Svasta, Makmal GTP 2.J)

AhmaJ Zaliru lin Mat Yassin, Penolong Pengarah Sektor Pengurusan AkaJemik, ]alatan Pelajaran Pahang
(Pemlina Sarana Ilu Bapa)

IariJah lt. AlJ. Rahman, Penolong Pengarah Sektor Pengurusan AkaJemik, ]alatan Pelajaran Pahang
(Pemlina Sarana Sekolah)

0DNOXPEDODV
]K InJuk Sarana Ilu Bapa Jan Sarana Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
Semua Pegavai Perhulungan PIBG ]alatan Pelajaran Negeri Jan Vilayah Persekutuan

Pengetua, Guru Besar, YDP /NYDP /]K PIBG.
SMK Palong ¯, ¯3+¯J Gemas
SMK Bahau, ¯2IJJ Bahau
SMK Segamlut ]aya, ]alan +/38A, Segamlut, 5I2JJ Kuala Lumpur
SMK Dato' Ilrahim Yaacol, ]alan Ipoh, 5I2JJ Kuala Lumpur
SMK Katholik, ]alan IJ/3, +6JJJ Petaling ]aya
SMK Taman Dato' Harun, Km I2 ]alan Klang Lama, +6JJJ Petaling ]aya
SMK Damansara ]aya, ]alan SS22A/I Petaling ]aya, +¯+JJ Petaling ]aya
SMK Durian Tunggal, ]alan Bukit Balai, Durian Tunggal Alor Gajah Melaka, ¯6IJJ Melaka
SK Rompin, ¯35JJ Rompin, Negeri Semlilan
SK ]empol, ¯2IJJ Bahau, Negeri Semlilan
SK Taman Maluri, ]alan Burung Kasavari, Taman Bukit Maluri, Kepong, 52IJJ Kuala Lumpur
SK (L) MethoJist Sentul, 5IJJJ Kuala Lumpur
SK BanJar Utama Damansara (+), BanJar Utama Damansara (+). +¯8JJ Petaling ]aya
SK Assunta I, ]alan Assunta, +6J5J Petaling ]aya
SK Sungai Vay, ]alan SS9/I3, +¯3JJ Petaling ]aya
SMK Ghallar Bala, MasjiJ Tanah Melaka, ¯83JJ Melaka

6HNRODK5LQWLV
Pengetua, Guru Besar, PIBG, Ketua Kaum, Penghulu, Pemaju Masyarakat
SMK (P) MethoJist, 25JJJ Kuantan
SMK Seri Bahagia, 28JJJ Temerloh
SMK Hva Lian, 28+JJJ Mentakal
SMK Sungai Lemling, 262JJ Kuantan
SMK Lepar Hilir, 263JJ Gamlang
SK Bukit Sekilau, 252JJ Kuantan
S]KC Mentakal I, 28+JJ Mentakal
S]KT LaJang Mentakal, 28+JJ Mentakal
SK Bunut RenJang, 25I5J Kuantan
SK Sungai Mas, 262JJ Kuantan
SK St. FJvarJ, Belimling, PaJavan, 93I5J Kuching
SMK Pulau Gaya, 88852 Kota Kinalalu

Pengunjung Jan pemleri maklum lalas ke Petak Pameran °Ilu Bapa Jan Komuniti¨ paJa Hari Terluka
GTP2.J Ji Kuala Lumpur, Kuching Jan Kota Kinalalu

Serta semua yang telah memleri sumlangan secara langsung atau tiJak langsung.


Inisiatil Ilu Bapa, Komuniti Jan Sektor Svasta, Makmal GTP 2.J
Septemler 2JI2
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:47 PM Page 51
52

>ĂŵƉŝƌĂŶϭ
Arahan: SiIa tandakan (\ ) di ruang yang berkenaan.
A Responden

1 Soal selidik ini dilengkapi oleh
Pengetua/Guru Besar
Guru Penolong Kanan
Guru
Staf sokongan
Ìbu bapa
Ahli komuniti (Ahli Majlis Permuafakatan/ AJK PÌBG/LPS/Alumni)

2 ANALISIS KESELURUHAN

Jumlahkan kesemua markah 'Ya' anda.

BiI Aspek Markah
1 IkIim SekoIah
2 Komunikasi Berkesan
3 Sokongan Terhadap Kejayaan Murid
4 Tanggungjawab Bersama
5 Keputusan Bersama
6 Kerjasama dengan komuniti
JUMLAH

44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:47 PM Page 52
SARANA
Sekolah
K
E
M
E
N
T
E
R
I A
N
PELAJAR
A
N
M
A
L
A
Y
S
I
A
Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta
Suatu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Blok E8, Kompleks E
62604 Putrajaya
Malaysia
Tel: 03 - 8884 6255 Faks: 03 - 8889 5235
http://www.moe.gov.my
44287 Sarana Sekolah cover.ai 1 9/21/12 7:50 PM

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.