PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG

)
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN KEPUJIANKEPUJIAN

MODUL PENDIDIKAN JASMANI PJM3103

OLAHRAGA

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia ii . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU.

iv v vi Tajuk 2 : Acara Balapan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 2.2 Acara-acara Olahraga 1–3 i i iii .2 Lakaran Balapan 300 meter 3.3 Lari Berpagar 2.3 Lakaran Balapan 400 meter 15 – 23 .1 Sejarah Olahraga 1.KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Tajuk Pembelajaran Tajuk 1 : Pengenalan Olahraga Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 1.1 Lari Pecut 2.2 Lari Berganti-ganti 2.4 Lari Jarak Sederhana dan Jauh 4 – 14 Tajuk 3 : Kemahiran Teknik Menyediakan Balapan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 3.1 Lakaran Balapan 200 meter 3.

2 Fasa Lontaran 24 – 28 Tajuk 5 : Acara Padang – Lompatan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 5.2 Lompat Tinggi 29 – 36 Tajuk 6 : Kemahiran Teknik Menyediakan Gelanggang Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 6.1 Strategi Penyampaian 7.1 Gaya Lontaran 4.Tajuk 4 :Acara Padang – Lontaran / Balingan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 4.42 Tajuk 7 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 7.2 Garis Panduan Persediaan RPH 7. Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian 43 – 51 .1 Pembinaan Gelanggang / Sektor 37 .3.1 Lompat Jauh 5.

1 Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurnian Ikon Modul 52 .Tajuk 8 : Kaedah Penilaian 8.62 .

sumber-sumber pembelajaran. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. 3.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. 1. 2. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. vi . Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. dan masa anda. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. 4.

Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. vii .5. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. Teliti maklumat yang diterima. 6. 7.

v . Ia disediakan sebagai modul pembelajaran untuk membantu anda dalam pembelajaran kendiri. Kursus. anda juga dikehendaki membuat rujukan dan panduan dari sumber-sumber lain untuk kefahaman lanjut. Semoga kursus ini dapat meningkatkan minat dan komitmen anda dalam profesion perguruan. Kemahiran Teknikal Menyediakan Gelanggang (Sektor). Pengenalan Olahraga. Acara Balingan. tajuk tujuh. Modul ini mengandungi 8 tajuk. tajuk tiga. tajuk dua Acara-acara Balapan. Kemahiran Teknikal Menyediakan Balapan.Pengenalan Modul yang telah dirancang meliputi keseluruhan kurikulum kursus PJM3103 Olahraga. Modul ini dirancang mengikut tajuk-tajuk Pro Forma Setiap tajuk mengandungi beberapa sub tajuk yang meliputi semua aspek kandungan kurikulum olahraga. soalan-soalan berbentuk refleksi. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran dan tajuk lapan Kaedah Penilaian Olahraga. tajuk empat. latihan-latihan dan soalan-soalan tutorial disertakan untuk menguji kefahaman anda. tajuk enam. tajuk lima. Major Pendidikan Jasmani Program Pensiswazahan Guru (PPG). Tajuk satu. Anda di kehendaki mencari dan mendapatkan jawapan bagi soalan-soalan dan latihanlatihan tersebut untuk dibawa berbincang bersama pensyarah dan rakan-rakan sekumpulan anda. Diharapkan modul ini dapat memberi segala informasi dan latihan yang anda perlukan untuk berjaya dalam kursus ini. Pada setiap akhir tajuk. Acara Lompatan. Selain daripada belajar sendiri melaui bahan-bahan modul ini.

Jam 10 1 2 3 4 5 3 3 3 3 15 13 5 7 13 45 16 8 10 16 60  NOTA : Ujian amali akan dijalankan diluar jam intraksi vi . Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.2 Acara Balingan 3.Olahraga Kandungan modul ini dibahagi kepada lapan (8) tajuk.2 Kaedah Penilaian Interaksi Bersemuka (jam) 3 Modul (Jam) 7 Jum.AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: PJM3103.2 Acara-acara Balapan 2.1 Acara Lompatan 4.1 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran 5.1 Pengenalan Olahraga 1.1 Kemahiran Teknik Menyediakan Balapan 2.1 Kemahiran Teknikal Menyediakan Gelanggang 5. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Pro Forma) Bil Tajuk/Topik 1.

3. 2. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan.TAJUK 1 : PENGENALAN OLAHRAGA Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah olahraga dan acara-acara yang terdapat dalam olahraga. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. diharap anda dapat: 1. menjelaskan sejarah perkembangkan olahraga menjelaskan asal usul pertandingan olahraga menyatakan dan menjelaskan acara-acara olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Pengenalan Olahraga Sejarah Olahraga Acara-acara Olahraga 1 .

v. 5000 m dan 10000 m : 4 x 100m. Acara lari pecut (jarak dekat) Acara lari jarak sederhana Acara lari jarak jauh Acara lari berganti-ganti Acara lari berpagar Acara lari berhalangan : 100 m. Pengelolaan kejohanan olahraga secara tersusun dikatakan telah bermula pada zaman klasik lagi terutamanya Sukan Olimpik Kuno. Sub Tajuk 2 : Acara-acara Olahraga Anda biasa mendengar dan melihat banyak acara-acara dalam olahraga. vi. Ia juga merupakan asas yang diperlukan untuk prestasi optimum dalam sukan lain disamping menawarkan peluang kepada penyelidik untuk mengkaji pergerakan manusia.Sub Tajuk 1 :Sejarah Olahraga Tahukah anda bahawa olahraga merangkumi beberapa acara yang berasaskan kepada aktiviti fizikal yang bersifat saingan atau perlumbaan. Sukan Komanwealth dan Sukan Asia.110 m (L) dan 400 m (L& P) : 3000 m 2 . iv. Semua ini merupakan elemen yang penting dalam Sukan Olimpik Moden dan dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikan dan peranannya dalam meningkatkan keadaan fizikal individu. membaling dan melompat. Mungkin anda telah mengetahui bahawa olahraga bermula dari Sukan Olimpik Moden pertama yang telah dijalankan di Athens dalam tahun 1896 dan tertubuhnya Persatuan Olahraga Amatur Antarabangsa (IAAF) pada tahun 1912. Antara sukan-sukan besar yang mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa adalah Sukan Olimpik. ii. Acara balapan boleh dikategorikan seperti berikut: i. Acara-acara tersebut boleh dibahagikan kepada dua bahagian iatu acara balapan dan acara padang. iii. 1500 m : 3000 m. Bagaimanakah acara olahraga boleh dikategorikan? Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang menggunakan pergerakan-pergerakan asas seperti berlari. 200 m dan 400 m : 800 m . 4 x 200m dan 4 x 400m : 100 m (P).

1 1. Acara lompatan : lompat tinggi.Acara padang pula terdiri daripada: i. lompat jauh.melempar cakera. 2. Acara balingan : Merejam lembing. jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci. 3 . Senaraikan acara-acara balapan dan acara padang yang dipertandingkan pada peringkat sekolah rendah dikejohanan Olahraga MSSM. lompat kijang dan lompat bergalah Aktiviti 1. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet. melontar peluru dan membaling tukul besi ii.

ganti dan lari berpagar dengan cara yang betul. lari berganti . 2. lari berganti . LARI JARAK SEDERHANA DAN JAUH Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. 3. teknik larian dan peraturanperaturan lari jarak sederhana & jauh. perbincangan. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. menjelaskan fasa-fasa dalam lari pecut. 5. ciri-ciri pelari jarak sederhana & jauh. lari berpagar dan penerangan tentang jenis-jenis acara lari jarak sederhana & jauh. menjelaskan teknik larian jarak sederhana dan jarak jauh dengan cara yang tepat.TAJUK 2 : ACARA BALAPAN – LARI PECUT. lari berganti-ganti. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. menjelaskan teknik kemahiran asas lari pecut. diharap anda dapat: 1. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Balapan Lari Pecut Lari Berganti-ganti Lari Berpagar Lari Jarak Sederhana Dan Jarak Jauh 4 . 6. menyatakan peraturan larian jarak sederhana dan lari jarak jauh. menjelaskan undang-undang dan peraturan dalam acara lari pecut. peraturan-peraturan lari pecut.ganti dan lari berpagar. menyatakan jenis-jenis acara yang terdapat dalam kategori lari jarak sederhana dan jarak jauh. 4.ganti dan lari berpagar. lari berganti . LARI BERGANTI – GANTI LARI BERPAGAR.

Di peringkat antarabangsa.25 meter . Di peringkat sekolah. Faktor yang Dalam mempengaruhi kepantasan ialah kekerapan langkah dan panjang langkah. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter.22 meter dan maksima 1. acara lari pecut menggunakan teknik permulaan gaya dekam. Tiap-tiap lorong lebar minima 1.1 : Lari pecut Lari pecut memerlukan seseorang berlari sepantas mungkin dalam jarak tertentu (dekat) yang memerlukan tenaga yang tinggi iaitu sistem tenaga anaerobik. pertandingan. Sub Tajuk 2. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter.Pendahuluan Anda tentu dapat mengenali acara-acara trek atau balapan kerana acaranya adalah acaraacara yang berbentuk larian di trek. 5 .

v. Letakkan kaki di blok Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Sederhana (Medium) a. kepala dan leher a. ii. Blok hadapan diletak 2 tapak dari gaaris permulaan dan blok belakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. Kedua belah tangan lurus dan dibuka seluas bidang bahu. Fasa permulaan Permulaan Gaya peluru: i. b. c. Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Panjang (Elongated) a. Kepala dan leher didongak. diletak di belakang garis permulaan. iv. mata pandang ke hadapan 6 . Ibu jari dan jari penunjuk dibuka luas dengan jari-jari lain rapat di antara satu sama lain. Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kaki Hadapan c.Lari pecut boleh dibahagikan kepada fasa-fasa berikut: i. c. rapat kepada garisan Blok hadapan diletak 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan iii. Berdiri di blok. Blok di hadapan berada 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penumbuk Kedudukan tangan.

c. berlari mengikut jarak tertentu. Kaki hadapan diluruskan sepenuhnya Dimulakan dengan larian /pecutan dalam jarak 30 – 60 meter. e. c.2 : Lari Berganti-ganti Acara ini memerlukan sekumpulan peserta yang terdiri daripada empat orang. Faktor pertukaran baton yang cekap dan licin merupakan faktor penentu kemenangan dalam acara ini. kedudukan condong ke hadapan dan akan berubah d. b. secara bergilir-gilir dengan sepantas yang mampu. 7 . d. Tonjolkan bahagian torso (badan-dada) ke hadapan Bahu diangkat dan tangan ditarik ke belakang Sub Tajuk 2. c. Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa ini Tahap kelajuan maksima atlet akan ditentukan oleh tahap kuasa dan kekuatan ototnya serta bagaimana kelajuan dapat dikekalkan iv. Fasa Berlepas a. b. pelari haruslah berlari untuk 110 m.ii. Atlit akan terus memecut serta mengekalkan kelajuan melintasi garisan penamat. Faktor yang paling penting untuk menamatkan larian ialah untuk berlari 10 m lebih dari jarak larian sebenar. Pertukaran baton perlu dilakukan dalam zon pertukaran baton iaitu sepanjang 20 meter. Fasa Sedia a. Contoh :. Fasa penamat a.Larian untuk larian 100m. Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan pantas serta tahap rendah b. Badan diangkat dan condong ke hadapan Kedua tangan lurus menahan berat badan Kaki belakang hampir lurus Kepala pandang hadapan iii. d.

8 .

Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah diisytiharkan secara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama. Satu tanda yang jelas akan diletakkan pada setiap lorong bagi menandakan had luar zon.  Garisan tengah zon sambut pertama 4 x 400m ( atau zon sambut kedua 4 x 200m) sama dengan garisan permulaan 800m. pelari-pelari kecuali pelari pertama sesuatu pasukan itu boleh memulakan lariannya tidak melebihi 10m keluar daripada zon sambutnya.   Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain. Peraturan ini dikuatkuasakan jika terdapat lebih daripada 4 pasukan.Peraturan 170 : Lari berganti-ganti  Garisan-garisan setebal 5sm hendaklah dibuat merentasi balapan bagi menandakan jarak peringkat larian dan menentukan garisan pembahagi.  Dalam 4 x 100m dan 4 x 200m.  Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut. Kedudukan baton yang menjadi penentu bukan kedudukan tubuh.  Setiap zon sambut hendaklah sepanjang 20m dengan garisan pembahagi ditengahtengahnya. Setelah pertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan. pelari kedua berlari 100m dalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut in line) selepas itu masuk ke lorong pertama.  Bagi 4 X 400m. kaki atau tangan peserta.  Zon sambut kedua dan terakhir 4 x 400m ialah garisan 10m di kedua-dua belah garisan permulaan/penamat  Lari berganti-ganti 4 x 100m dan kalau boleh 4 x 200m hendaklah dijalankan dalam lorong sepenuhnya. pelari pertama berlari dalam lorong sendiri. 9 .Pelari ketiga dan keempat akan menerima baton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m.

Sub Tajuk 2. 110 meter – lelaki dan 400 meter – lelaki & wanita ). ianya memerlukan seseorang membuat larian untuk satu jarak yang mempunyai halangan dengan sepantas yang terdaya terdiri daripada beberapa kategori dan jarak ( 100 meter – wanita. Peraturan 168 : Lari Berpagar ( Rujuk Buku Peraturan Olahraga KOAM ) 10 .3 : Lari berpagar Dalam acara ini.

Larian jarak sederhana dan jauh memerlukan daya tahan. Larian jarak sederhana dan jarak jauh mempunyai persamaan dari segi teknik berlari. cuma berbeza dari segi teknik dan perlakuan sahaja.Sub Tajuk 2.3000 meter. halangan dan peraturan larian.2000 meter berhalangan. 5000 meter.800 meter . 10. Pelari bijak mewujudkan pendekatan terbaik untuk lariannya tanpa banyak terpengaruh dengan larian peserta lain. Mempunyai keseimbangan yang tinggi antara kelajuan. Antara ciri-ciri adalah seperti berikut:     Pelari jarak sederhana dan jarak jauh harus mempunyai keupayaan fizikal dan mental yang tinggi. 10 km. Perbezaannya cuma dari segi jarak. separuh marathon dan marathon  Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana dan Jarak Jauh Pelari yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana dan jauh perlu mempunyai ciri-ciri tertentu. ketahanan kelajuan dan dayatahan semasa berlari.  Larian Jarak Sederhana . strategi dan psikologi yang tinggi semasa mengambil bahagian dalam larian.1500 meter  Larian Jarak Jauh . 11 . 3000 meter berhalagan .000 meter . Bentuk dan pendekatan latihan lari jarak sederhana dan jarak jauh sedikit berbeza dengan lari pecut terutama dari segi jenis-jenis latihan dan juga intensiti latihan.4 : Lari Jarak Sederhana dan jarak jauh Larian jarak sederhana dan jarak jauh sama dengan lari pecut. dayatahan kelajuan dan kelajuan terutama semasa menghampiri garisan penamat.Merentas desa. Pelari memerlukan taktik.

dan tembakan pistol dilepaskan’. Bagi acara 800 meter. Kombinasi keseluruhan badan akan memberi kelebihan dan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas. pelari akan bermula larian dengan dua cara iaitu:   Jika peserta lebih dari 8 orang.  Permulaan Larian Semua permulaan bagi lari jarak sederhana dan jarak jauh adalah sama iaitu dengan cara berdiri.  Semasa Larian Teknik-teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunan kaki dan tangan pelari. Permulaan larian dilakukan oleh pelepas di tempat permulaan dengan arahan ’ Ke garisan!!. Teknik Larian Teknik larian bermaksud cara pelari melakukan larian dari permulaan larian sehingga ke penamat larian. Dalam semua acara larian jarak sederhana dan jarak jauh. Bagaimana pun latihan sistematik adalah penting bagi penyesuaian diri pelari tersebut dengan acara yang disertainya. pelari akan bermula larian dengan cara ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung beramai-ramai. pelari akan bermula di garisan permulaan satu setengah ’stagger’ dengan pelari akan berlari di lorong masing-masing sehingga selepas 100 meter barulah pelari memotong masuk ke lorong sebelah dalam. Jika peserta 8 orang dan kurang. 12 . pelari akan berlari dipermulaan ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung secara beramairamai dan terus masuk ke lorong sebelah dalam.

minuman/pembasahan hendaklah disediakan. 13 .  Peraturan Larian Jarak Sederhana dan Jarak Jauh     Permulaan larian menggunakan gaya berdiri Bagi acara-acara sehingga dan termasuk 10km.  Elak memotong pelari lain di bahagian selekoh balapan  Menamatkan Larian Cara menamatkan larian adalah sama dengan acara-acara larian yang lain iaitu dengan menghampiri bahagian torso ke garisan penamat. jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan. kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurus dengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasi menegak dan seimbang.  Pelari hendaklah mengelak dari menoleh ke belakang atau ke sebelah.Teknik berlari dengan betul:  Semasa berlari. peserta akan berlari mengikut lorong masing-masing sehingga ke 100 meter pertama dan selepas melintasi satu garisan lengkung yang ditanda dengan bendera diluar balapan. Pelari tidak dibenarkan mengambil minuman dari mana-mana tempat yang bukan dikhaskan Bagi acara 800 meter dengan garis permulaan satu setengah ’stagger’. peserta bebas memasuki lorong yang dikehendaki.  Berlari mengikut rentak keupayaan sendiri  Meningkatkan dan mengekalkan kelajuan sepanjang larian.  Perlakuan menghalang pelari lain dikira satu kesalahan dan larian pelari tersebut dibatalkan.  Berlari di lorong paling dalam.  Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meter dihadapannya.

2.Aktiviti 2. 3. Apakah panduan yang boleh digunakan untuk menyusun pelari dalam acara lari berganti-ganti? 5. Nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. 14 . Senaraikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa bertanding. 4. Lakarkan satu balapan 400 meter dan tunjukan tempat-tempat permulaan 800 meter serta tempat garisan memotong 100 meter pertama. Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi larian seorang pelari pecut.1 1.

Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Penyediaan Balapan 200 Meter 300 Meter 400 Meter 15 .TAJUK 3 : TEKNIK MENYEDIAKAN BALAPAN Sinopsis Tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan cara-cara menyediakan balapan 200m. 3. 2. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. diharap anda dapat: 1. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. menjelaskan perkara-perkara penting sebelum menyediakan sesebuah balapan. melaksanakan penyediaan sesebuah balapan dengan ukuran yang tepat. menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil semasa menyediakan sesebuah balapan. 300m dan 400m.

Panjang balapan biasanya dibina sepanjang 200 meter.18 m2 16 .1.1.    Balapan 400 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong Balapan 300 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong Balapan 200 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong A B A m x B m = AB m2 ( luas ) 3. Di peringkat sekolah.2 Keluasan sebenar padang dan keupayaan lorong Balapan 400 meter 300 meter 200 meter Bil.1.1: Pembinaan Balapan ( 400 Meter.86 m2 > 4. 300 Meter Dan 200 Meter ) 3.86 m2 > 9. Di peringkat antarabangsa. Lorong 8 6 8 6 8 6 Keluasan > 16.82 m2 > 10.17 m2 > 15. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter.248.448. Tiaptiap lorong lebar minima 1.Pendahuluan Untuk menjalankan sesuatu kejohanan olahraga sebuah trek atau balapan perlu diadakan samada di atas padang rumput mahupun padang tiruan. Dengan adanya balapan larian sesuatu acara balapan dapat dijalankan dengan sempurna. 300 meter dan 400 meter.1.219.482.1 Keperluan Awal 3. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter.36 m2 > 5.710. Sub Tajuk 3.1 Tentukan keluasan padang untuk menentukan .804.1. bergantung kepada keluasan sesuatu kawasan.25 meter .22 meter dan maksima 1.

23 m Lebar/Tebal garisan = 5 sm 3. Panjang padang = x meter Lebar padang = y meter Jumlah lorong = 8 / 6 / 4 lorong Lebar lorong = 1. Penggunaan pita ukur berbeza panjang adalah untuk memudahkan kerja mengukur di jarak yang bersesuaian.Disyorkan untuk mengelakkan berlakunya pita ukur mengembang.1. 2 Keperluan Alatan  Besi penanda ( 15 batang )  Pita ukur ( fibre glass tahan panas ) 100 meter  Pita ukur ( steel ) 50 meter  Pita ukur ( steel ) 30 meter  Kabel / Dawai 3mm ( 60 meter )  Tali ( 7mm – 10mm ) 120 meter  Paku 20sm ( 20 batang )  Kereta minyak / cat  “Roller” atau berus cat ( 5sm )  Tukul besi Nota:  Penanda perlu menggunakan besi yang panjangnya antara 30sm – 50 sm  Pita ukur. Pita besi .1.1. Pita ukur plastik atau fibre bermutu rendah akan mudah mengembang pada suhu tinggi dan mengecut pada suhu rendah.3 Pelan balapan mengikut ukuran yang telah dipilih berdasarkan keupayaan padang.Ketahanan pada panas yang tidak akan berubah pada suhu padang.21 m – 1.3. Pita fibre . 17 .

Tinggi tiang = 1.Tinggi tiang = 1.3 Panduan Membuat Garisan y x f p f1    Jarak f ke f1 ialah antara 1.21 meter ( minimum ) hingga 1. lebar garisan ialah 5 sm.23 meter ( maksimum) P ialah kawasan bahagian dalam balapan.00 sm Lebar tiang = 5 sm Bendera Memotong ( Cut-in ) . Tiap garisan lebarnya ialah 5 sm. .1. Garisan memotong ( cut-in ) 5 sm.50 m Bendera = 30 sm x 40 sm         18 . Garisan permulaan dan garisan penamat.3. Tiang penamat.50 m Tebal tiang = 2. Lebar lorong dikira daripada bahagian dalam garisan ( tepi bahagian dalam garisan seperti di “f” ) ke “ f1”.00 – 3.

00 m 10.1.4 Zon-zon di balapan.3.  Zon Pertukaran Baton Zon Menerima baton Zon Menunggu 10.00 m 10.00 m  Garisan memotong ( cut-in ) 19 .

1 Membina Balapan 400 M  Cari keluasan padang ( panjang & lebar padang )  Kenalpasti jenis trek yang boleh dimasukkan mengikut keluasan padang  Lebar padang di bahagikan kepada 3 bahagian dan memanjang padang dibahagi kepada 5 bahagian. pengetahuan serta kemahiran perlu ditagih dari kumpulan guru terutama guru sukan atau guru Pendidikan Jasmani. 3. Beberapa perkara perlu dipertimbangkan semasa merancang dan seterusnya melaksanakan pembinaan sesebuah balapan larian.0m dan 200m = 10. Panjang garisan lurus AB/DC= 400m tolak panjang lengkok 20 .2. Dalam sub tajuk ini. anda akan didedahkan cara-cara membina balapan sepanjang 400 meter. D N C M F J H K E P E G A B .Sub Tajuk 3. . CMEB + DNPA bahagi 2. Anggaran panjang segitiga adalah dicadangkan bagi trek 400m =20. 300m =15.2 : Balapan 400 Meter Untuk membina sesebuah balapan. Segitiga hendaklah dibuat ditengah-tengah garisan padang.Sekiranya untuk trek 400m.0m.0m.HJK dan GEF adalah segitiga sama dengan sudut 60o .

20 = 51.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.084 Lengkok APND + BEMC = 66.384 Tambahan lorong seterusnya dibuat mengikut kiraan seperti jadual diatas  Permulaan 400m dan 4x100m Stagger lorong 1 = 0 Jarak lengkok APND + BEMC lorong 2 tolak jarak APND + BEMC lorong 1 Stagger lorong 2 = 233.142) x 29.386 = 7.138 x 2 = 66.64 = 33.843 Panjang lengkok APND + BEMC = 61.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.807 = 116.582 x 2 = 61.20 = 30.334m Stagger lorong 4 dan seterusnya juga dikira sebagaimana jadual di atas.27 = 172. KJ =20.192 + 124.896 = 61.142) x 50.86 = 55.084 = 120.72 Lorong 4 + 1.67m Jarak lengkok APND + BEMC lorong 3 tolak jarak APND + BEMC lorong 2 Stagger lorong 3 = 240.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3. .64 = 54.5 = 30.807 Lengkok APND + BEMC = 63.0m.42 = 52. = 86.142) x 31.72 – 225.83 + 55. JD = 29.27 Panjang garis lurus AB/DC = 400m – 227.527 +116.Sekiranya ditolak 0.36 = 240.054 – 225.73.86 x 2 = 63.142) x 30.142) x 49.192 = 248.72 + 52.054 Lorong 3 + 1.142) x 32.Contoh : sekiranya panjang AK = 29.386 Lorong 2 + 1.164 + 51.142) x 51.142) x 29.164 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.142) x 49.792 + 51.792 Panjang lengkok PN = 60/360 x 2(3.142) x 52.276 + 54.Bagi garisan dalam yang dipasang bendul panjang KA/JD dan HP/HN ditolak 0.42 = 31..86 = 34. 21 .386 = 15.529 Lengkok APND + BEMC = 61.22m Lorong 1: Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.843 = 113.276 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.415 x 2 = 68.30m dan lebar lorong 1.896 + 30.693 + 112. ( panjang garis segitiga tidak perlu diubah ) .635 + 113.529 = 112.30m dan sekiranya tidak berbendul ditolak 0.83 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.5 = 51.36 + 120.527 = 233.5m Panjang lengkok AP+ND = 60/360 x 2(3.72 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.693 = 225.365m .362 Lengkok APND + BEMC = 68.635 =227.5m.362 = 124.20m.

83m (1/2 stagger ) Pelari keempat = 1.83m Pelari ketiga = 3.92m Zon pertukaran baton = tambah 10m hadapan dan 10m belakang dari tengah Zon menunggu tambah 10m di belakang zon pertukaran.505m (1½ stagger ) = 7.505m ( 1½ stagger ) = 3.83 ( ½ stagger ) = 0m ( pelari pertama 200m ) = 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapan garis ) 22 . Contoh: Zon menunggu  Arah larian 10m 10m 10m Zon pertukaran baton  Stagger 4 x 400m Garis tengah Pelari pertama Pelari kedua Pelari ketiga Pelari keempat Zon pertukaran baton = 11.67m ( 1 stagger ) Pelari kedua = 3.67m ( 1 stagger ) = 3.835m ( ½ stagger ) = 10m dari di belakang garis penamat = 10m dari belakang garis penamat = 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapan garis )  Stagger 4 x 200m Garis tengah Pelari pertama Pelari kedua Pelari ketiga Pelari keempat Zon pertukaran bato = 11. Stagger 4x100m Garis tengah flaoting Pelari pertama = 7.

1 1. 23 .142 x a1.288x w /y)] Aktiviti 3. Bincang dalam kumpulan dan rancang pembinaan sebuah balapan sepanjang 200 meter. 150m – L m ( untuk balapan 300 m ) d. a=b b. 100m – L m ( untuk balapan 200 m ) 3. Garis lurus (GL) a. GR = √2y2[ 1-kos(57. Rumus Mencari Lengkungan Balapan 1. 200m – L m ( untuk balapan 400 m ) c. Stagger L m Lorong 2 – L m Lorong 1 = ½ stagger 4. a.a2 b= 1/3 x 3. Hasil tugasan perlu dinyatakan bersama grafik dan ditulis dengan ukuran yang tepat. c. 2. Bincang dan senaraikan perkara-perkara yang perlu sebelum anda hendak merancang pembinaan sesebuah balapan. Lengkung a=1/3 x 3. Garisan rentas ( kawasan lengkung zon pertukaran baton dan stagger. b.142 x b1 – b2 Jumlah L = a+b+c 2.

perbincangan tentang gaya lontaran dan teknik lontaran serta peraturan-peraturan dalam acara lontar peluru. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.TAJUK 4 : ACARA PADANG – LONTARAN / BALINGAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. diharap anda dapat: 1. 3. menjelaskan fasa-fasa dalam acara lontaran. menjelaskan teknik dan cara yang tepat semasa lakukan acara lontaran menjelaskan peraturan am dalam acara lontaran Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Lontaran Gaya Lontaran Fasa Lontaran 24 . 2.

iii. ii. Pegangan peluru Lakuan sedia (Preparation) Lungsuran (Glide) Lontaran (Delevery) Pulihan (Recovery) Pegangan peluru Cara memegang peluru adalah sama bagi ketiga-tiga cara balingan. Peluru boleh dipegang dengan dua cara iaitu dengan menggunakan lima jari atau memegang dengan tiga jari.Sub Tajuk 4. acara balingan yang diajar hanyalah acara lontar peluru. v. iv.1 : Gaya Lontaran Di sekolah rendah.2 : Fasa-Fasa Lontaran Acara lontar peluru boleh dibahagikan kepada fasa-fasa perlakuan seperti yang berikut: i. Peluru dipegang dengan tiga jari tengah dan disokong oleh ibu jari dan jari kelingking. i. 25 . menggunakan kekuatan tangan. Secara amnya terdapat tiga gaya lontaran iaitu:    Lontaran gaya berdiri Gaya melungsur selangkah dan Gaya Parry O’ Brien Acara ini Sub Tajuk 4.

Bagi gaya lungsur selangkah dan Parry O’ Brien. 26 . pelontar berdiri di bahagian belakang bulatan. Lengan diangkat hampir mendatar dan siku mengarah ke luar. membelakang sektor lontaran. iii. Lungsuran Tiada lungsuran bagi gaya lontar berdiri. Kaki kanan melungsur ke tengah bulatan. pelontar berdiri di bahagian hadapan bulatan dengan bahu mengadap arah lontaran. kaki kanan pula digerakkan ke bahagian tengah bulatan. Lengan tangan diangkat hampir mendatar dan siku keluar. Lakuan sedia Bagi lontaran gaya berdiri.ii. Bagi gaya lungsur selangkah. Gaya Parry O’ Brien pula kedudukan badan dalam keadaan condong. Kaki kanan dibengkokkan dan kaki kiri dihayun ke hadapan dan ditendang ke belakang. Peluru diletak rapat ke leher di bawah telinga.bermula dengan berat badan pada kaki kiri. Peluru diletak hampir leher dan bawah telinga.

Memulakan lontaran. v. Peraturan 188 : Lontar Peluru     Dilontar dari bahu dengan sebelah tangan sahaja. Kilaskan pinggang dan tangan kanan ditolak ke hadapan menyilang badan. Rujuk buku undang-undang KOAM 27 . siku sentiasa di luar dan jauh dari badan. peluru mesti menyentuh atau rapat dengan leher/pipi dan tangan tidak boleh direndahkan daripada paras bahu. Secara serentak tangan kiri dihayun ke belakang dan luruskan kedua belah kaki. Tangan kanan mengikut arah lontaran. Pulihan Langkah pulihan dilakukan dengan membawa kaki kanan ke hadapan bulatan dan pada masa yang sama kaki kiri digerakkan ke belakang secara tergantung untuk membantu imbangan badan. Lontaran Rendahkan kaki kanan.iv. Tidak boleh dibawa ke belakang dari garis bahu.

2.Aktiviti 4.1 1. Nyatakan teknik-teknik yang digunakan dalam acara lontar peluru dan nyatakan perbezaan bagi setiap teknik tersebut. 28 . Kenalpasti kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam acara lontar peluru dan nyatakan jenis-jenis aktiviti ansur maju yang boleh meningkatkan prestasi peserta.

diharap anda dapat: 1.LOMPATAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan tentang gaya lompat tinggi dan teknik lompat jauh serta peraturan-peraturan dalam acara lompatan. menjelaskan fasa-fasa dalam acara lompatan. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. 2. menjelaskan teknik dan cara yang tepat bagi acara-acara lompatan menjelaskan peraturan-peraturan am dalam acara lompatan Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Lompatan Lompat Tinggi Lompat Jauh 29 . Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.TAJUK 5 : ACARA PADANG . 3.

lombol bergalah. Sub Tajuk 5. anda juga perlu tahu acara-acara padang. Kebanyakan acara lompatan memerlukan aspek tinggi. kelenturan dan kuasa yang Acara Lompatan Acara lompatan dalam tajuk ini ialah lompat jauh dan lompat tinggi. melempar cakera. 30 . Acara-acara ini boleh dipertandingkan serentak Acara-acara padang dengan acara trek kerana ia dijalankan di bahagian dalam trek. gaya gantung dan gaya tendang kayuh. lompat jauh. koordinasi. Acara padang terdiri daripada acara lompatan dan balingan. lompat kijang.1 : Lompat Jauh Terdapat tiga gaya yang biasa digunakan dalam acara lompat jauh iaitu gaya layar. melontar peluru dan membaling tukul besi.Pendahuluan Selain dari acara-acara trek. Antara acara-acara padang yang dipertandingkan adalah acara lompat tinggi. merejam lembing. kepantasan. memerlukan peralatan dan kawasan tertentu.

Fasa lari landas (Approach) Fasa lonjakan (Takeoff) Fasa penerbangan/layangan (Flight) Fasa pendaratan (Landing) Fasa Lari Landas Anda bermula dengan berlari pantas secara optimum dan terkawal dari tempat permulaan ke papan lonjak. ii. i. Langkah pertama mestilah bermula dengan kaki lonjak. 31 .Acara lompat jauh bolah dibahagikan kepada empat fasa seperti yang berikut: i. Bilangan langkah ke papan lonjak biasanya 11 – 14 langkah (pelompat novis). iv. iii. 17 – 19 langkah (pelompat wanita pakar) dan 23 langkah (pelompat lelaki pakar).

angkat kedua-dua belah tangan ke atas seolah-olah bergantung diudara di mana kedua-dua belah kaki diangkat ke belakang. iii. Fasa Lonjakan Semasa tiba di papan lonjak. anda mestilah melunjurkan kedua-dua belah kaki ke hadapan dengan badan condong ke hadapan dan tangan dihulur ke hadapan hingga ke hujung kaki.ii. Bagi gaya gantung pula. Bagi gaya tendang kayuh. Kaki bebas dihayun tinggi ke atas untuk mendapatkan lonjakan yang tinggi. iv. Melonjak dengan menggunakan kaki lonjak. kaki digerakkan seperti mengayuh basikal. tangan digerakkan ke belakang dan kemudian ke hadapan semula. tangan dan kaki dirapatkan dan digerakkan ke hadapan. sama ada selepas atau sebelum garisan lonjakan menyentuh tanah di antara papan lonjakan dan kawasan pendaratan melakukan apa jenis balik kuang (‘somersault’) semasa membuat larian atau semasa melompat 32 . Bagi gaya layar. sama ada membuat larian tanpa melompat atau semasa membuat lompatan    melonjak dari luar hujung papan lonjakan. Fasa penerbangan/layangan Gaya badan dan pergerakan anda bergantung kepada gaya yang digunakan. Fasa pendaratan Apabila badan mula jatuh. Mendarat dengan tumit dahulu mencecah pasir. pelompat seharusnya mencapai kelajuan maksimum. Apabila tangan mencecah tumit. Peraturan 185: Lompat Jauh  Seseorang peserta itu gagal sekiranya :  menyentuh bumi selepas garisan lonjakan dengan mana-mana bahagian badannya.

Fasa lari landas/penujuan Fasa lonjakan Fasa penerbangan/layangan Fasa pendaratan 33 . Hanya gaya Fosbury Flop ini akan dibincangkan dalam tajuk ini. gaya pelana. menyentuh bumi di luar kawasan mendarat di antara tapak lonjakan dan bahagian kesan jatuh yang paling hampir tidak kira batal sekiranya seseorang peserta itu berlari di luar mana-mana bahagian luar garisan putih yang menandakan landasan lari.  semua lompatan hendaklah diukur bermula dari tanda mendarat yang paling hampir yang dibuat oleh mana-mana bahagian badan. kaki atau tangan ke garisan lonjakan atau lanjuran garisan lonjakan.2 : Lompat Tinggi: Terdapat lima gaya yang biasa digunakan dalam acara lompat tinggi iaitu gaya gunting. tidak dikira batal sekiranya seseorang peserta itu berjalan balik di atas kawasan mendarat setelah meninggalkan kawasan mendarat dengan cara yang betul. Lompat tinggi boleh dibahagikan kepada empat fasa seperti berikut: i.   semasa mendarat.  Rujuk buku undang-undang KOAM Sub Tajuk 5. ii. iii. gaya barat. iv. Ukuran hendaklah dibuat serenjang (bersudut tepat) dengan garisan lonjakan atau lanjurannya. gaya timur dan gaya Fosbury Flop.

Untuk tempat pertama. 34 . L/Bergalah 2.00m. Peserta yang kurang kegagalan di sepanjang pertandingan adalah pemenang.25kg  Seri :    Peserta membuat lompatan kurang di ketinggian seri. adalah pemenang. L/Bergalah 4. peserta diberi 1 percubaan ketinggian paling rendah yang tidak dapat melepasi sehingga dapat pemenang.Petaruran 182: Lompat Tinggi  Palang :   Panjang : L/Tinggi 4.50m Berat : L/Tinggi 2kg.

 Melonjak dengan sebelah kaki  Kegagalan :   Palang jatuh Peserta sentuh bumi sama ada di luar atau di antara tiang, sebelum melepasi palang.  Landas Lari dan Kawasan Lonjak      Jarak minimum : 15 m ( 20 m bagi kejohanan mengikut P 12.1(a), (b) dan (c) Jika keadaan mengizinkan : 25 m Keceruman maksimum keseluruhan landas lari dan kawasan lonjak TIDAK melebihi 1:250 ke arah palang Kawasan lonjak hendaklah rata

 Tiang :      Apa jua bentuk yang tegap Mempunyai sangga untuk menompang palang Cukup tinggi melebihi 10 sm drpd. paras sebenar palang dinaikkan Jarak antara tiang TIDAK kurang 4 m dan TIDAK lebih 4.04 m TIDAK boleh dianjak, melainkan Refri merasakan landas lari dan kawasan mendarat sudah tidak sesuai lagi. Ini hanya boleh dilakukan selepas satu pusingan  Sangga Palang :    Rata, berbentuk empat segi bujur : 4 sm x 6 sm Ruang di antara hujung palang dengan tiang sekurangnya 1 sm.

Kawasan Mendarat  Tidak kurang 5 m x 3 m ( Bagi pertandingan di bawah P 12.1, kawasan mendarat disarankan TIDAK kecil dari 6m x 4m x 0.7m )

NOTA : Ruang antara Tiang dan Kawasan Mendarat sekurangnya 10 sm

35

Aktiviti 5.1

1. 2.

Nyatakan dan senaraikan aktiviti-aktiviti ansur maju yang sesuai bagi acara lompat tinggi. Senaraikan kesalahan yang sering berlaku dalam acara lompat jauh dan jelaskan jenis aktiviti latihan yang sesuai untuk mengatasinya.

36

TAJUK 6 : KEMAHIRAN TEKNIK MENYEDIAKAN GELANGGANG/SEKTOR

Sinopsis Tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan cara-cara menyediakan gelanggang / sektor lompat jauh / kijang / lompat tinggi, lontar peluru, lempar cakera dan rejam lembing. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.

Hasil Pembelajaran

Setelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat: 1. 2. 3. menjelaskan perkara-perkara penting sebelum menyediakan sesebuah gelanggang / sektor. menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil semasa menyediakan sesebuah gelanggang / sektor. melaksanakan penyediaan sesebuah gelanggang / sektor dengan ukuran yang tepat.

Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

Penyediaan Gelanggang

Lompat Jauh & Kijang

Lontar Peluru

Merejam Lembing

Lempar Cakera

37

sesuatu acara padang dapat dijalankan dengan sempurna dan disamping memberi peluang kepada peserta mematuhi peraturan acara yang ditetapkan.1.1.1 Tentukan keluasan kawasan yang mencukupi jarak minima piawaian ukuran gelanggang / sektor. 6.  Besi penanda  Pita ukur ( steel ) 50 meter  Tali ( 7mm – 10mm ) 60 meter  Pancang Kayu 20sm  “Roller” atau berus cat ( 5sm )  Tukul besi  Cat ”spray” 6. Di peringkat antarabangsa dan kebangsaan.4 Menyediakan pasukan bertugas yang ada kemahiran 38 .1.1.2 Tentukan ukuran piawaian mengikut sumber ukuran yang tepat berdasarkan buku / rujukan undang-undang olahraga IAAF atau KOAM 6. Bagaimana pun di peringkat sekolah. suatu gelanggang / sektor perlu diadakan samada di atas padang rumput mahupun padang tiruan.1.1 Keperluan Awal 6.Pendahuluan Untuk menjalankan suatu aktiviti atau pertandingan acara lompatan dan lontaran.3 Menyediakan keperluan alatan asas seperti.1. Sub Tajuk 6. penyediaan gelanggang / sektor boleh diubah suai berdasarkan keperluan dan kawasan yang ada.1: Pembinaan Gelanggang/Sektor 6. bergantung kepada keluasan sesuatu kawasan dan kesesuaian tempat dari segi faktor keselamatan. Pembinaan gelanggang / sektor yang piawai.1.1. kebanyakan gelanggang / sektor disediakan disuatu tempat yang telah diatur mengikut pelan yang dirancang seperti contoh sebuah stadium. Dengan adanya gelanggang / sektor.1.

2. Papan dicadangkan cat dengan warna putih Papan lonjak perlu ditempatkan berjarak tertentu ( mengikut kategori jantina & umur ) dari kawasan mendarat Terdapat kawasan mendarat yang berukuran 2.2 Panduan Membina Sektor / Gelanggang 6.   Terdapat landas lari yang berjarak tidak kurang dari 45 meter Terdapat papan lonjak yang mempunyai panjang minima 1.1.22 meter dan lebar 300 mm.75 m x 9.   Terdapat landas lari yang berjarak tidak kurang dari 45 meter Terdapat papan lonjak yang mempunyai panjang minima 1.00 m Kawasan mendarat perlu diletakkan dengan bahan yang lembut    39 .22 meter dan lebar 300 mm.75 m x 9.1.6.00 m Kawasan mendarat perlu diletakkan dengan bahan yang lembut seperti pasir   6.2.1. Papan dicadangkan cat dengan warna putih Terdapat kawasan mendarat yang berukuran 2.1 Sektor / Gelanggang Lompat Jauh Spesifikasi Penyediaan Sektor.2 Sektor / Gelanggang Lompat Kijang Spesifikasi Penyediaan Sektor.

2.00 m x 5.4 Sektor Lontar Peluru BLOK D EPAN LONTAR PELURU 40 .04 meter Terdapat tilam mendarat yang berukuran 3.04 meter Terdapat sebatang palang ( ‘fiber’ ) yang berjarak 4.3 Gelanggang Lompat Tinggi Spesifikasi Penyediaan Kawasan.00 – 4.1.1.00 – 4.     Terdapat kawasan landas lari yang berbentuk kipas berjejari 25 meter ke tempat mendarat (Lihat rajah di atas) Terdapat dua batang tiang yang diletak kiri kanan berjarak 4.2.00 m x sekurang-kurangnya 75 sm 6.6.

92 darjah mengunjur keluar dari pusat bulatan yang dikenali kawasan mendarat lontaran Terdapat satu bungkah penghadang yang diletak diatas garisan dibahagian bulatan bersudut ( seperti rajah ) 6.2.    Terdapat bulatan lontaran yang bergaris pusat 2.135 meter (Lihat rajah di atas) Terdapat dua garis lurus bersudut 34.1.Spesifikasi Penyediaan Kawasan Lontar Peluru.5 Sektor Merejam Lembing Spesifikasi Penyediaan Kawasan.    Terdapat kawasan landas lari berjarak tidak kurang 30 meter ke lengkungan rejaman (Lihat rajah di atas) Kawasan landas lari dibentuk oleh dua garisan berjarak 4 meter Terdapat dua garis lurus bersudut 29 darjah mengunjur keluar dari bahagian tengah kawasan landas lari yang berjejari 8 meter ( Lihat rajah di atas ) 41 .

92 darjah mengunjur keluar dari pusat bulatan yang dikenali kawasan mendarat lemparan Kebiasaannya terdapat sebuah sangkar berjaring dengan ketinggian sekurang-kurangnya 4 meter ( seperti rajah di atas ) Aktiviti 6.6 Sektor Melempar Cakera Spesifikasi Penyediaan Kawasan.2. 42 .50 meter (Lihat rajah di atas) Terdapat dua garis lurus bersudut 34.    Terdapat bulatan lemparan yang bergaris pusat 2. Bincang dan senaraikan perkara-perkara yang perlu sebelum anda hendak merancang pembinaan sesebuah gelanggang / sektor acara lontaran dan lompatan.1.1 3. 4. Dalam kumpulan rancang pembinaan sebuah model gelanggang / sektor acara padang berdasarkan bentuk dan skala ukuran piawaian yang tepat.6.

mengenalpasti kaedah dan strategi pengajaran pembelajaran Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan tajuk olahraga. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. memahami keperluan RPH dan menulis satu Rancangan Pengajaran Harian ( RPH ) bagi satu sesi pengajaran olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Strategi Penyampaian Garis Panduan Persediaan RPH Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian 43 . diharap anda dapat: 1. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. 2.TAJUK 7 : KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan tentang strategi penyampaian. garis panduan persediaan RPH dan penyediaan rancangan pengajaran harian.

kerja bersama-sama . Anthony 1963). Sub Tajuk 7. Kaedah kumpulan . Ianya juga adalah sebagai satu cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dan langkah-langkah penyampaian yang tersusun.main peranan .Kenal pasti masalah P2. Merupakan satu siri tindakan guru yang sistematik untuk mencapai objektf pembelajaran khusus dalam jangka pendek.Pendahuluan Kaedah merupakan satu tatacara atau organisasi bagaimana aktiviti pengajaran pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan.sumbangsaran 44 . “Merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan yang dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun berdasarkan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih (Edward M.Buat kesimpulan b.1 : Strategi Penyampaian Jenis kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendididikan Jasmani bagi tajuk yang berkaitan olahraga adalah .Kumpul maklumat P4. a.Rancang penyelesaian P3.Buat tafsiran P5. Kaedah Kaedah Inkuiri (Penemuan) Kaedah Inkuiri (Penemuan) yang menekankan kepada 5 prosedur iaitu: P1.perbincangan kumpulan .

unsur pembelajaran koperatif ialah ahli berintraksi diantara satu sama lain untuk mewujudkan persefahaman dan kemajuan murid bekerja sebagai satu kumpulan untuk menyelesaikan satu masalah. .lawatan e. 45 .eksperimen . Kaedah penyelesaian masalah Ia meliputi.bimbingan rakan sebaya .pemerhatian .mendengar.memberi galakan. . memberi penjelasan untuk membolehkan kumpulan berfungsi dengan efektif.projek . ahli kumpulan menilai kembali usaha mereka serta kemajuan dari segi pencapaian matlamat. murid belajar secara aktif dan bukan hanya bergantung kepada guru. ahli harus menguasai dan mengamalkan kemahiran sosial seperti ikut giliran. Kaedah Kolaboratif Ia meliputi.d. Kaedah Koperatif Unsur.memberi pertolongan.kepimpinan f.permuafakatan .tunjukcara atau demonstrasi .

( Dijalankan jika masa mencukupi )  Tunjuk Cara (Demontrasi) .Mudah ke lebih kompleks .  Gerakerja kumpulan bermaksud beberapa kemahiran lain serta kemahiran yang diajar pada hari tersebut dijalankan dalam kumpulan kecil.berkait kemahiran yang diajar .Sub Tajuk 7.2 : Garis Panduan Persediaan RPH Fasa Permulaan  Aktiviti harus mengikut / bersesuaian kemahiran yang akan diajar  Aktiviti memanaskan badan harus ada kesinambungan dengan kemahiran yang akan diajar  Peralatan yang digunakan haruslah berkait dengan kemahiran yang hendak diajar.penerapan semangat berpasukan .suasana aktif & penglibatan ramai 46 .ada perbezaan antara pasukan .menampakkan cirri-ciri keseronokan .Tanpa rintangan kepada ada rintangan Kemuncak (Permainan Kecil)  Berunsur pertandingan .arahan jelas  Ansur maju terkawal posisi penunjuk cara & murid fokus pengajaran & pembelajaran .Jarak ( Dekat ke jauh ) . Fasa Perkembangan ( Gerakerja Kelas & Kumpulan )  Gerakerja Kelas bermaksud kemahiran/ tajuk yang hendak diajar pada hari tersebut dan semua pelajar/murid terlibat melakukannya. Biasanya dijalankan secara station.Statik ke dinamik .

45 Pagi – 8. 47 . bersungguhsungguh BBM Penerapan nilai Kemahiran Generik : Membanding beza dan menyatakan teknik berlari pecut yang tepat dengan berjalan pantas.3 : Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian Pelajaran Tarikh Tahun Masa Bil. Matematik. tali. bahasa Inggeris PSA : Pelajar pernah berlari dengan pelbagai gaya dan pelbagai kelajuan. Murid Tunjang 2 Tajuk Sub-tajuk : Pendidikan Jasmani : 2/7/2008 : 4 Arif : 7. patuh kepada arahan. sabar. : menyatakan empat jenis aktiviti ansur maju lari pecut yang dilakukan. batang penyapu : Peka pada situasi. murid akan dapat: Psikomotor : melakukan 4 aktiviti ansur maju lari pecut sebanyak 5 kali percubaan bagi setiap satu gaya pada pelbagai jarak. : bekerjasama dan bersungguh – sungguh melakukan aktiviti pembelajaran. Kognitif Afektif Penggabungjalinan : Bahasa Melayu. : Penanda.Penutup  Proses mengingat semula  Penilaian  Aktiviti gerak kendur  Refleksi Sub Tajuk 7. Sains.15 Pagi : 30 Orang : Kemahiran : Olahraga : Lari Pecut Objektif Pengajaran Dan Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran.

 Aktiviti regangan dan kelonggaran  Kaki  Pinggang  Bahu  Kepala  Berlari atas hujung kaki. Berlari lutut diangkat tinggi  Dilakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali 48 .  Tunjuk cara 2. Berlari dengan tumit sentuh punggung sejauh 20 meter dengan tangan.  Semasa berlari.tumit diangkat dan sentuh punggung  Tangan dihayun kedepan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kehadapan  Semasa berlari. lakukan rotasi ikut arah jam dalam 12 kiraan (Kaki) • Tangan cekak pinggang. lutut diangkat separas pinggang  Guna hujung kaki  Tangan dihayun kedepan kebelakang  Dilakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali  Tunjuk cara PERKEMBANGAN P&P (12 MINIT) 1.  Lompat dengan sebelah atau dua belah kaki kedalam gelung. lentikan badan kesisi dalam 10 ulangan (Pinggang).  Arahan Contoh: • Angkat sebelah kaki.TAJUK/ BAHAGIAN / MASA AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN/ BUTIR MENGAJAR ORGANISASI/ PENGELOLAAN STRATEGI/ CATATAN PERMULAAN (5 MINIT)  Berlari Bebas  Berlari bebas dalam kawasan  Masuk ke dalam Gelung bila guru tepuk tangan.

Berlari dengan langkah panjang  Berlari dengan hujung kaki  Lutut diangkat tinggi  Langkah dipanjangkan  Tangan dihayun kedepan dan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kedepan  Melonjak menggunakan hujung kaki dengan lutut ditinggikan  Tumit kaki bebas sentuh ke punggung  Kedua-dua kaki berada diudara seketika  Langkah dipanjangkan  Tangan dihayun kedepan dan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kedepan ‘Tiru Macam Saya’  Dijalankan mengikut station.  Syaratnya apabila sampai pada suatu station. pelajar akan meniru satu gaya aktiviti.  Di lakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali 4. ‘Bounding’  Di lakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali KEMUNCAK (8 MINIT)  Tunjuk cara  Intrapersonal 49 . Mata pandang 5 – 10 meter ke hadapan 3.

 Dijalankan lebih kepada persembahan dan kerjasama ahli dalam kumpulan  Gunakan bunyibunyian sebagai rangsangan  Station: 1. Berlari tumit sentuh punggung 3. Berlari langkah panjang PENUTUP (5 MINIT) • Gerak Kendur  Aktiviti regangan dan kelonggaran Contoh:  Membesar dan Mengecilkan badan • Mengembang badan di atas hujung kaki. Lakukan aktiviti ‘bounding’ 4. • Peluk badan sekecil-kecilnya. Berlari lutut tinggi 2.lahan sambil membuka pelukan. • Bangun perlahan. • Soal jawab cara hantaran dan menyambut bola dengan teknik yang betul  Kemahiran Generik  Rumusan 50 .

Latihan 7. Nyatakan dan jelaskan 5 aktiviti ansur maju yang sesuai untuk pengajaran tersebut. Berdasarkan RPH di atas.1 1. Tugasan ini perlu dibawa semasa intraksi berikut. Rancang dan tulis satu rancangan pengajaran harian untuk acara lontar peluru bagi pelajar tahun 5 untuk jangka masa 30 minit. 51 . 3. jalankan satu sesi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. 2. Nyatakan dan terangkan 4 kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani untuk tajuk olahraga. Anda dikehendaki merakamkan aktiviti tersebut dalam bentuk audio visual.

TAJUK 8 : KAEDAH PENILAIAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan tentang spesifikasi penilaian dan rubrik pemarkahan bagi beberapa acara olahraga serta menyatakan cara melaksanakan penilaian sesuatu acara. diharap anda dapat: 1. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. merancang dan menyenaraikan kriteria – kriteria penilaian memahami dan melaksanakan cara membuat penilaian dalam pengajaran olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Kaedah Penilaian Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan 52 . Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. 2.

Selain daripada itu.1 : Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan Untuk mendapat keputusan penilaian yang ada kesahannya. lompat jauh dan lontar peluru. berikut contoh beberapa spesifikasi dan rubrik pemarkahan bagi 3 acara dalam olahraga iaitu lari berganti-ganti.Pendahuluan Para guru menjalankan penilaian dari masa ke semasa adalah untuk memastikan bahawa segala usaha guru dan murid adalah menuju ke arah matlamat yang dirancang. Seorang guru Pendidikan Jasmani perlu tahu bagaimana membuat penilaian bagi acaraacara olahraga yang diajarnya. spesifikasi dan rubrik pemarkahan acara yang hendak dinilai harus dirancang secara teliti dan hendaklah dinyatakan secara khusus serta tepat. Penilaian pengajaran dan pembelajaran olahraga hendaklah dijalankan secara berterusan. berasaskan tumpuan kepada acara-acara tertentu yang menekan aspek yang berikut:  Kecergasan fizikal  Tahap umur  Jantina  Kemampuan pelajar Sub Tajuk 8. Penilaian yang dijalankan adalah untuk mendapatkan maklumat tentang keberkesanan pengajaran guru dan proses pembelajaran murid. 53 . Tujuan penilaian ialah untuk mengetahui sejauh manakah murid telah menguasai kemahiran yang telah di ajar. penilaian juga dapat memberi maklumbalas kepada guru tentang keberkesanan ia mengajar. Sebagai panduan.

baton berlaku dalam zon pertukaran.  Bahu melepasi garisan. Teknik pegang baton  Pegang di ⅓ bahagian belakang baton. Penerima baton membuat ‘check-mark’ 10 markah Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Prosedur Markah c. Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran. a. Peserta diberi 2 kali percubaan.       Gerakan tangan dari atas ke bawah Siku bengkok 90°. Peserta berlari di lorong sendiri. Peserta mula berlari apabila isyarat diberikan. Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia .mata pandang ‘check-mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarak dari rakan. LARI BERGANTIGANTI 4 X 100 METER Menguji teknik memberi dan menerima baton 4 x 100 Meter Teknik Permulaan Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan. Balapan Baton . b. Genggam baton dengan kemas di belakang hujung baton.  Posisi dan kedudukan dekam.4 Blok permulaan Alatan : Penguji :Sekurangkurangnya 2 Orang Teknik Memberi Baton 10 markah Teknik Menerima Baton    10 markah   54 . Tangan diluruskan semasa memberi baton Kedudukan pemberi berselang seli Memberi baton 1/3 bahagian hadapan kepada penerima.  Hujung hadapan baton tidak mencecah trek.Spesifikasi Acara Lari Berganti-ganti Pelaksanaan Pentaksiran Komponen Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m. e.  Badan bersudut sepanjang 30m pertama.  Koordinasi tangan dan kaki. d.  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.  Kedua-dua kaki bersudut.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah.  Ayunan tangan maksimum. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan. Pelari pertama bersedia di tempat permulaan.

 Posisi dan kedudukan dekam.  Posisi dan kedudukan dekam. Koordinasi tangan dan kaki betul Ayunan tangan maksimum. Koordinasi tangan dan kaki kurang sempurna Ayunan tangan kurang maksimum. Dapat melakukan teknik mula dengan betul dan tepat Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan.  Kedua-dua kaki tidak bersudut. Mengekalkan kepantasan.  Tiada tolakkan kaki belakang untuk melangkah.  Teknik perlakuan betul dan perlu diperbaiki.  Dapat melakukan teknik sedia dengan betul dan tepat Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan.  Bahu melepasi garisan.  Peserta tidak melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.  Teknik melakukan kemahiran kegarisan salah. Ayunan tangan maksimum. Tiada koordinasi tangan dan kaki.  Mata tidak memandang ke hadapan lebih kurang 1m. Rubrik Pemarkahan Acara Lari Berganti-ganti INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 . imbangan serta daya semasa menamatkan larian.Teknik Penamat    lari terus ke garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan  Dapat melakukan teknik ke garisan dengan betul dan tepat Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan.  Teknik perlakuan betul dan perlu diperbaiki.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m. Teknik mula yang salah.  Kedua-dua kaki bersudut. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan. KEMAHIRAN YANG DIUJI TEKNIK PERMULAAN Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan.     Badan tidak bersudut sepanjang 30m pertama.  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan. 55 .  Kedua-dua kaki bersudut. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan.3 Markah) Ke garisan  Dapat memasang blok permulaan dengan teknik yang betul  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan. Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan salah.  Bahu melepasi garisan. Sedia  Punggung tidak tinggi daripada aras kepala  Berat badan tidak dibawa ke hadapan.     Badan bersudut sepanjang 30m pertama.     Badan bersudut sepanjang 30m pertama. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah.  Bahu tidak melepasi garisan.  Posisi dan kedudukan dekam. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan.  Teknik melakukan kemahiran kegarisan salah. Teknik mula yang betul dan perlu diperbaiki.

imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Kedudukan pemberi tidak berselang seli. Genggam baton dengan kemas di tengah baton. Memberi baton ½ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku diluar zon pertukaran. Genggam baton dengan kemas di belakang hujung baton. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Penerimaan baton berlaku dalam zon pertukaran. Tiada hayunan tangan ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Teknik penamat betul dan perlu diperbaiki. Hujung hadapan baton tidak mencecah trek Teknik Pegang baton   Pegang di ½ bahagian belakang baton.      Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata tidak memandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan. TEKNIK PENAMAT     lari terus ke garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Dapat melakukan teknik sedia dengan betul dan tepat     Berhenti di garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Penerimaan baton berlaku diluar zon pertukaran. Memberi baton ⅓ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran.       Gerakan tangan dari atas ke bawah.      Tidak membuat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata tidak memandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan. Tidak dapat mengekalkan kepantasan. Memberi baton ⅓ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran. Teknik penamat salah. Hujung hadapan baton tidak mencecah trek Teknik Pegang baton   Pegang di ⅔ bahagian belakang baton. Siku bengkok 90° Tangan tidak diluruskan semasa memberi baton. Siku bengkok 90° Tangan diluruskan semasa memberi baton. Penerimaan baton berlaku dalam zon pertukaran.     Tidak menamatkan larian. Kedudukan pemberi tidak berselang seli.       Gerakan tangan dari atas ke bawah. Kedudukan pemberi berselang seli. 56 . Hujung hadapan baton mencecah trek TEKNIK MEMBERI BATON       Gerakan tangan dari atas ke bawah. Siku bengkok 90° Tangan tidak diluruskan semasa memberi baton. Genggam baton dengan kemas di tengah baton... Mengekalkan kepantasan. Mengekalkan kepantasan.Teknik Pegang baton   Pegang di ⅓ bahagian belakang baton. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. TEKNIK MENERIMA BATON      Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata pandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan..

Teknik Mendarat. d. Prosedur Markah 10 markah LOMPAT JAUH Menguji teknik lompat jauh. Peserta mesti mengikut teknik larian yang betul. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Teknik Lonjakan.     e. Berlari dengan kelajuan yang terkawal. (rujuk penekanan teknik yang diuji) 10 markah Lonjakan     Alatan : Wisel 1 cangkul kon Bendera (putih dan merah) 1 perata pasir Penguji : 3 orang 10 markah  Penerbangan (Gaya Layar)     Mendarat   10 markah    57 . c. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Prosedur: a. Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). Peserta bersedia di tempat bermula Peserta mula apabila arahan diberi. Lari di atas bebola kaki. b. Kedua-dua tangan berada di hadapan.Spesifikasi Penilaian Acara Lompat Jauh Pelaksanaan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Lari Landas   Teknik Permulaan Bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Kaki lonjakan diluruskan semasa membuat lonjakan. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Kaki bebas dihayun dengan kencang. Hujung kaki lonjakan tidak melebihi papan. Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. Peserta mesti mengikut semua fasa yang perlu diikuti. boleh diterima. Teknik Penerbangan.

Teknik penerbangan yang salah.        LONJAKAN           Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. boleh diterima. Lari di atas bebola kaki. Teknik lonjakan yang salah. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. boleh diterima. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan.     Kaki lonjakan tidak memijak papan lonjakan. Teknik penerbangan betul dan perlu diperbaiki. Lari di atas bebola kaki.  Tidak bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi).      Kaki tida dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu) Tidak mawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah Tidak berjaya mendarat dengan kedua-dua belah kaki Lutut tidak dibengkokkan untuk menyerap daya.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1. Berlari dengan kelajuan yang terkawal. boleh diterima. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. Kaki bebas dihayun dengan kencang Dapat melakukan teknik lonjakan dengan betul dan tepat. Teknik lari lantas betul dan perlu diperbaiki. Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Kaki bebas dihayun dengan kencang. Tidak berjaya mengawal kelajuan larian. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Dapat melakukan teknik mendarat dengan betul dan tepat. Kurang berjaya mengawal kelajuan larian. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Kedua-dua tangan berada di hadapan Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. Teknik mendarat betul dan perlu diperbaiki. PENERBANGAN         Kedua-dua tangan berada di hadapan Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Hujung kaki lonjakan melebihi papan Kaki lonjakan kurang diluruskan semasa membuat lonjakan. Lari di atas bebola kaki. Teknik mendarat yang salah 58 . Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Kaki lonjakan diluruskan semasa membuat lonjakan. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan Dapat melakukan teknik lari landas dengan betul dan tepat. Tiada Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Kaki bebas tidak dihayun dengan kencang.      Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). Kaki lonjakan tidak diluruskan semasa membuat lonjakan. Teknik lonjakan betul dan perlu diperbaiki. Dapat melakukan teknik penerbangan dengan betul dan tepat.3 Markah) Bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Hujung kaki lonjakan tidak melebihi papan. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki.     Kedua-dua tangan tidak berada di hadapan Kedua-dua kaki tidak dilunjurkan ke hadapan.      Kurang bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). MENDARAT      Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu).Rubrik Pemarkahan Acara Lompat Jauh KEMAHIRAN YANG DIUJI LARI LANDAS      INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 . Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. Teknik lari lantas yang salah.

 Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru. Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan. Bendera   Penguji: Teknik Lontaran Teknik Kilasan Badan  Melentik sambil pinggul kanan dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak. (rujuk penekanan teknik yang diuji) Setiap peserta di beri dua kali percubaan.Spesifikasi Penilaian Acara Lontar Peluru Pelaksanaan Pentaksiran Komponen a. Peserta mesti mengikut semua fasa yang perlu diikuti. Peserta mesti mengikut semua fasa semasa melontar.  Pindah berat badan.   Permulaan  Persediaan Teknik Pegangan Peluru Peluru tidak menyentuh tapak tangan. LONTAR PELURU  e. sama. b.dibengkok sedikit pada masa yg. 10 markah 59 . c.  Teknik Lontaran  Menolak sambil meluruskan siku sehingga badan menjadi terangkat dan melentik. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan secara pantas dan licin. Prosedur: a. 10 peluru 2 set Merah putih Kawasan lontaran Wisel Stop Board 4 kon 3 orang 10 markah Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Prosedur Markah d.  Bahu dan tangan kanan masih menghala ke belakang. Alatan : b. Teknik Sedia Kedudukan peluru menyentuh sisi leher.  Ikut lajak 10 markah Teknik Pulihan Teknik Pulihan  Imbang badan dari terjatuh di kawasan hadapan selepas melontar. Peserta mula apabila arahan diberi.   Teknik Lungsuran Teknik Lungsuran Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang serentak.  Pergerakan ini adalah sebahagian ikut lajak  Kaki kanan dibawa ke hadapan .   Menguji teknik melontar peluru Gaya Lungsuran Peserta bersedia di tempat lontaran. bawah telinga. Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari.

Teknik lunsuran salah.10 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan. Teknik lunsuran betul dan perlu diperbaiki.     Tidak melungsurkan kedua belah kaki ke belakang.  Teknik lontaran betul dan perlu diperbaiki. bawah telinga.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1. Dapat melakukan teknik lunsuran dengan betul dan tepat     Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang supaya kaki serentak. KEMAHIRAN YANG DIUJI TEKNIK LONTARAN INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 . Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan secara pantas dan licin.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.  Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari.  Teknik persediaan betul dan perlu diperbaiki. Teknik Lontaran  Tidak menolak dan meluruskan lutut sewaktu memulakan lontaran.  Teknik lontaran salah.3 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan.  Tidak berdiri membelakangkan kawasan lontaran di mana-mana bahagian bulatan.   TEKNIK LUNGSUR    Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang supaya kaki serentak. Teknik Sedia  Kedudukan peluru menyentuh sisi leher. bawah telinga. Teknik Lontaran  Kurang menolak dan meluruskan lutut sewaktu memulakan lontaran.  Bahu dan tangan kanan menghala ke belakang.  Tidak pemindahan berat badan.  Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan.  Dapat melakukan teknik lontaran dengan betul dan tepat Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan kurang dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan.  Ikut lajak. Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan tidak dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan.3 Markah) Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan. 60 .  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru. Teknik Sedia  Kedudukan peluru tidak menyentuh sisi leher. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan kurang pantas dan licin.  Ikut lajak.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.  Ikut lajak.Rubrik Pemarkahan Acara Lontar Peluru KEMAHIRAN YANG DIUJI PERMULAAN  PERSEDIAAN INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang (8 .  Tidak memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari.  Kurang pemindahan berat badan. bawah telinga.  Bahu dan tangan kanan menghala ke belakang.  Bahu dan tangan kanan masih menghala ke belakang. Teknik Lontaran  Menolak sambil meluruskan lutut sehingga badan menjadi terangkat dan melentik. Lemah ( 1.  Dapat melakukan teknik persediaan dengan betul dan tepat Sederhana (4 – 7 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan.  Pindah berat badan.  Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan. Teknik Sedia  Kedudukan peluru menyentuh sisi leher.  Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari. Kedua-dua kaki tidak berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan tidak pantas dan licin.  Teknik persediaan salah.

Tidak Pergerakan ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama Teknik Pulihan betul salah. Aktiviti 8. 61 .1 1.TEKNIK PULIHAN    Imbang badan dari terjatuh di kawasan hadapan selepas melontar.     Tidak berjaya menimbangi badan di kawasan hadapan selepas melontar. Terangkan dan jelaskan bagaimana cara penyediaan pelan tersebut. Buat satu penilaian untuk satu acara olahraga dikalangan murid anda dan buat rumusan prestasi mereka. Latihan 1 Rancang dan sediakan satu pelan trek 200 meter dan 400 meter mengikut skala piawaian IAAF. Sediakan satu prosedur penilaian bagi satu jenis acara padang 2. Pergerakan ini adalah sebahagian ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama     Kurang berjaya menimbangi badan di kawasan hadapan selepas melontar. Kurang Pergerakan ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama Teknik Pulihan betul dan perlu diperbaiki.

membaling dan melontar. 62 . Acara ini berasaskan kepada aktiviti fizikal seperti berlari. Olahraga. Kemahiran menggunakan teknik melontar peluru boleh menentukan jarak lontaran selain daripada komponen kekuatan dan ketangkasan. Acara Lontar peluru memerlukan kekuatan terutama tangan dan kemahiran untuk melontar dari kawasan bulatan kecil. Pengetahuan mengenai acara ini sangat penting agar pelajar dapat menyampaikan kemahiran ini secara berkesan. gaya melungsur selangkah dan gaya Perry O’ Brien. Kuala Lumpur: Goodmark Enterprise Hanif Hanafi (1995). melompat. Jika keseluruhan fasa-fasa dalam melakukan lontaran dapat dilakukan dengan licin dan berkesan. Bacaan Asas Ahmad Wafi (1996). maka jarak lontaran yang baik boleh dicapai oleh seseorang. Acara lari pecut dan lari berganti-ganti merupakan acara utama yang dipertandingkan di sekolah. Pustaka Cita Tinggi. Acara-acara olahraga ini telah di pertandingkan sejak zaman kuno lagi hinggalah sekarang.Rumusan Acara-acara olahraga terdiri daripada acara-acara trek dan padang. Kuala Lumpur. Gayagaya lontaran peluru adalah gaya berdiri. Olahraga – Padang.

menjelaskan sejarah perkembangkan olahraga menjelaskan asal usul pertandingan olahraga menyatakan dan menjelaskan acara-acara olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Pengenalan Olahraga Sejarah Olahraga Acara-acara Olahraga 1 .TAJUK 1 : PENGENALAN OLAHRAGA Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah olahraga dan acara-acara yang terdapat dalam olahraga. diharap anda dapat: 1. 2. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. 3. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan.

5000 m dan 10000 m : 4 x 100m. Bagaimanakah acara olahraga boleh dikategorikan? Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang menggunakan pergerakan-pergerakan asas seperti berlari. Sukan Komanwealth dan Sukan Asia. membaling dan melompat. Acara lari pecut (jarak dekat) Acara lari jarak sederhana Acara lari jarak jauh Acara lari berganti-ganti Acara lari berpagar Acara lari berhalangan : 100 m. v. 4 x 200m dan 4 x 400m : 100 m (P). Mungkin anda telah mengetahui bahawa olahraga bermula dari Sukan Olimpik Moden pertama yang telah dijalankan di Athens dalam tahun 1896 dan tertubuhnya Persatuan Olahraga Amatur Antarabangsa (IAAF) pada tahun 1912. Pengelolaan kejohanan olahraga secara tersusun dikatakan telah bermula pada zaman klasik lagi terutamanya Sukan Olimpik Kuno. iv. 200 m dan 400 m : 800 m . iii. Acara balapan boleh dikategorikan seperti berikut: i. Semua ini merupakan elemen yang penting dalam Sukan Olimpik Moden dan dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikan dan peranannya dalam meningkatkan keadaan fizikal individu. Acara-acara tersebut boleh dibahagikan kepada dua bahagian iatu acara balapan dan acara padang. vi. 1500 m : 3000 m. ii.Sub Tajuk 1 :Sejarah Olahraga Tahukah anda bahawa olahraga merangkumi beberapa acara yang berasaskan kepada aktiviti fizikal yang bersifat saingan atau perlumbaan.110 m (L) dan 400 m (L& P) : 3000 m 2 . Sub Tajuk 2 : Acara-acara Olahraga Anda biasa mendengar dan melihat banyak acara-acara dalam olahraga. Ia juga merupakan asas yang diperlukan untuk prestasi optimum dalam sukan lain disamping menawarkan peluang kepada penyelidik untuk mengkaji pergerakan manusia. Antara sukan-sukan besar yang mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa adalah Sukan Olimpik.

Acara balingan : Merejam lembing. 2. 3 . Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet. lompat jauh. Acara lompatan : lompat tinggi. Senaraikan acara-acara balapan dan acara padang yang dipertandingkan pada peringkat sekolah rendah dikejohanan Olahraga MSSM. melontar peluru dan membaling tukul besi ii.1 1.melempar cakera. jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci.Acara padang pula terdiri daripada: i. lompat kijang dan lompat bergalah Aktiviti 1.

lari berganti-ganti. teknik larian dan peraturanperaturan lari jarak sederhana & jauh. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. menjelaskan fasa-fasa dalam lari pecut. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. menjelaskan teknik larian jarak sederhana dan jarak jauh dengan cara yang tepat. menjelaskan undang-undang dan peraturan dalam acara lari pecut. 3. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Balapan Lari Pecut Lari Berganti-ganti Lari Berpagar Lari Jarak Sederhana Dan Jarak Jauh 4 . 4. peraturan-peraturan lari pecut.ganti dan lari berpagar dengan cara yang betul. lari berganti . 2. LARI BERGANTI – GANTI LARI BERPAGAR. lari berganti . diharap anda dapat: 1.TAJUK 2 : ACARA BALAPAN – LARI PECUT. LARI JARAK SEDERHANA DAN JAUH Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. menjelaskan teknik kemahiran asas lari pecut. 6. lari berpagar dan penerangan tentang jenis-jenis acara lari jarak sederhana & jauh. 5. menyatakan jenis-jenis acara yang terdapat dalam kategori lari jarak sederhana dan jarak jauh. lari berganti .ganti dan lari berpagar.ganti dan lari berpagar. perbincangan. ciri-ciri pelari jarak sederhana & jauh. menyatakan peraturan larian jarak sederhana dan lari jarak jauh.

Di peringkat antarabangsa. Sub Tajuk 2. Faktor yang Dalam mempengaruhi kepantasan ialah kekerapan langkah dan panjang langkah. acara lari pecut menggunakan teknik permulaan gaya dekam.1 : Lari pecut Lari pecut memerlukan seseorang berlari sepantas mungkin dalam jarak tertentu (dekat) yang memerlukan tenaga yang tinggi iaitu sistem tenaga anaerobik.Pendahuluan Anda tentu dapat mengenali acara-acara trek atau balapan kerana acaranya adalah acaraacara yang berbentuk larian di trek. Tiap-tiap lorong lebar minima 1. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter. pertandingan. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter.25 meter . 5 . Di peringkat sekolah.22 meter dan maksima 1.

Lari pecut boleh dibahagikan kepada fasa-fasa berikut: i. ii. Fasa permulaan Permulaan Gaya peluru: i. Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penumbuk Kedudukan tangan. b. Blok hadapan diletak 2 tapak dari gaaris permulaan dan blok belakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kaki Hadapan c. Blok di hadapan berada 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. c. diletak di belakang garis permulaan. v. iv. rapat kepada garisan Blok hadapan diletak 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan iii. Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Panjang (Elongated) a. Letakkan kaki di blok Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Sederhana (Medium) a. Kedua belah tangan lurus dan dibuka seluas bidang bahu. Berdiri di blok. kepala dan leher a. c. Kepala dan leher didongak. mata pandang ke hadapan 6 . Ibu jari dan jari penunjuk dibuka luas dengan jari-jari lain rapat di antara satu sama lain.

Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan pantas serta tahap rendah b. c. Fasa penamat a. Badan diangkat dan condong ke hadapan Kedua tangan lurus menahan berat badan Kaki belakang hampir lurus Kepala pandang hadapan iii.Larian untuk larian 100m. secara bergilir-gilir dengan sepantas yang mampu. Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa ini Tahap kelajuan maksima atlet akan ditentukan oleh tahap kuasa dan kekuatan ototnya serta bagaimana kelajuan dapat dikekalkan iv. Contoh :. Fasa Sedia a. Tonjolkan bahagian torso (badan-dada) ke hadapan Bahu diangkat dan tangan ditarik ke belakang Sub Tajuk 2. Faktor pertukaran baton yang cekap dan licin merupakan faktor penentu kemenangan dalam acara ini. Kaki hadapan diluruskan sepenuhnya Dimulakan dengan larian /pecutan dalam jarak 30 – 60 meter.2 : Lari Berganti-ganti Acara ini memerlukan sekumpulan peserta yang terdiri daripada empat orang. berlari mengikut jarak tertentu. 7 . pelari haruslah berlari untuk 110 m. c. kedudukan condong ke hadapan dan akan berubah d. Atlit akan terus memecut serta mengekalkan kelajuan melintasi garisan penamat. Faktor yang paling penting untuk menamatkan larian ialah untuk berlari 10 m lebih dari jarak larian sebenar. d. e. Fasa Berlepas a. b.ii. b. d. Pertukaran baton perlu dilakukan dalam zon pertukaran baton iaitu sepanjang 20 meter. c.

8 .

   Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut. Setiap zon sambut hendaklah sepanjang 20m dengan garisan pembahagi ditengahtengahnya. Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah diisytiharkan secara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama. Zon sambut kedua dan terakhir 4 x 400m ialah garisan 10m di kedua-dua belah garisan permulaan/penamat Lari berganti-ganti 4 x 100m dan kalau boleh 4 x 200m hendaklah dijalankan dalam lorong sepenuhnya. Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain. Peraturan ini dikuatkuasakan jika terdapat lebih daripada 4 pasukan. Setelah pertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan. pelari-pelari kecuali pelari pertama sesuatu pasukan itu boleh memulakan lariannya tidak melebihi 10m keluar daripada zon sambutnya.Peraturan 170 : Lari berganti-ganti       Garisan-garisan setebal 5sm hendaklah dibuat merentasi balapan bagi menandakan jarak peringkat larian dan menentukan garisan pembahagi. pelari kedua berlari 100m dalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut in line) selepas itu masuk ke lorong pertama. Satu tanda yang jelas akan diletakkan pada setiap lorong bagi menandakan had luar zon.  Bagi 4 X 400m. Dalam 4 x 100m dan 4 x 200m.Pelari ketiga dan keempat akan menerima baton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m. kaki atau tangan peserta. pelari pertama berlari dalam lorong sendiri. Garisan tengah zon sambut pertama 4 x 400m ( atau zon sambut kedua 4 x 200m) sama dengan garisan permulaan 800m. Kedudukan baton yang menjadi penentu bukan kedudukan tubuh. 9 .

Peraturan 168 : Lari Berpagar ( Rujuk Buku Peraturan Olahraga KOAM ) 10 .Sub Tajuk 2. ianya memerlukan seseorang membuat larian untuk satu jarak yang mempunyai halangan dengan sepantas yang terdaya terdiri daripada beberapa kategori dan jarak ( 100 meter – wanita.3 : Lari berpagar Dalam acara ini. 110 meter – lelaki dan 400 meter – lelaki & wanita ).

Sub Tajuk 2. 11 . cuma berbeza dari segi teknik dan perlakuan sahaja.000 meter .Merentas desa. 5000 meter.800 meter . Bentuk dan pendekatan latihan lari jarak sederhana dan jarak jauh sedikit berbeza dengan lari pecut terutama dari segi jenis-jenis latihan dan juga intensiti latihan.  Larian Jarak Sederhana . Larian jarak sederhana dan jarak jauh mempunyai persamaan dari segi teknik berlari. ketahanan kelajuan dan dayatahan semasa berlari. 10 km. Antara ciri-ciri adalah seperti berikut:     Pelari jarak sederhana dan jarak jauh harus mempunyai keupayaan fizikal dan mental yang tinggi.4 : Lari Jarak Sederhana dan jarak jauh Larian jarak sederhana dan jarak jauh sama dengan lari pecut. Larian jarak sederhana dan jauh memerlukan daya tahan. halangan dan peraturan larian. Pelari memerlukan taktik. 3000 meter berhalagan .2000 meter berhalangan.1500 meter  Larian Jarak Jauh . Mempunyai keseimbangan yang tinggi antara kelajuan.3000 meter. dayatahan kelajuan dan kelajuan terutama semasa menghampiri garisan penamat. strategi dan psikologi yang tinggi semasa mengambil bahagian dalam larian. separuh marathon dan marathon  Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana dan Jarak Jauh Pelari yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana dan jauh perlu mempunyai ciri-ciri tertentu. 10. Perbezaannya cuma dari segi jarak. Pelari bijak mewujudkan pendekatan terbaik untuk lariannya tanpa banyak terpengaruh dengan larian peserta lain.

 Teknik Larian Teknik larian bermaksud cara pelari melakukan larian dari permulaan larian sehingga ke penamat larian. pelari akan bermula larian dengan dua cara iaitu:   Jika peserta lebih dari 8 orang. 12 . Jika peserta 8 orang dan kurang. Bagi acara 800 meter. Bagaimana pun latihan sistematik adalah penting bagi penyesuaian diri pelari tersebut dengan acara yang disertainya.  Semasa Larian Teknik-teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunan kaki dan tangan pelari. pelari akan bermula di garisan permulaan satu setengah ’stagger’ dengan pelari akan berlari di lorong masing-masing sehingga selepas 100 meter barulah pelari memotong masuk ke lorong sebelah dalam.  Permulaan Larian Semua permulaan bagi lari jarak sederhana dan jarak jauh adalah sama iaitu dengan cara berdiri. Kombinasi keseluruhan badan akan memberi kelebihan dan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas. dan tembakan pistol dilepaskan’. Dalam semua acara larian jarak sederhana dan jarak jauh. Permulaan larian dilakukan oleh pelepas di tempat permulaan dengan arahan ’ Ke garisan!!. pelari akan berlari dipermulaan ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung secara beramairamai dan terus masuk ke lorong sebelah dalam. pelari akan bermula larian dengan cara ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung beramai-ramai.

minuman/pembasahan hendaklah disediakan.Teknik berlari dengan betul:  Semasa berlari.  Berlari mengikut rentak keupayaan sendiri  Meningkatkan dan mengekalkan kelajuan sepanjang larian. 13 . peserta bebas memasuki lorong yang dikehendaki.  Peraturan Larian Jarak Sederhana dan Jarak Jauh     Permulaan larian menggunakan gaya berdiri Bagi acara-acara sehingga dan termasuk 10km.  Elak memotong pelari lain di bahagian selekoh balapan  Menamatkan Larian Cara menamatkan larian adalah sama dengan acara-acara larian yang lain iaitu dengan menghampiri bahagian torso ke garisan penamat. Pelari tidak dibenarkan mengambil minuman dari mana-mana tempat yang bukan dikhaskan Bagi acara 800 meter dengan garis permulaan satu setengah ’stagger’. jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan.  Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meter dihadapannya.  Pelari hendaklah mengelak dari menoleh ke belakang atau ke sebelah. peserta akan berlari mengikut lorong masing-masing sehingga ke 100 meter pertama dan selepas melintasi satu garisan lengkung yang ditanda dengan bendera diluar balapan.  Berlari di lorong paling dalam. kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurus dengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasi menegak dan seimbang.  Perlakuan menghalang pelari lain dikira satu kesalahan dan larian pelari tersebut dibatalkan.

14 . Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi larian seorang pelari pecut. 2. Lakarkan satu balapan 400 meter dan tunjukan tempat-tempat permulaan 800 meter serta tempat garisan memotong 100 meter pertama. 4.Aktiviti 2. 3. Apakah panduan yang boleh digunakan untuk menyusun pelari dalam acara lari berganti-ganti? 5.1 1. Nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. Senaraikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa bertanding.

15 .

Peraturan dan Undang-undang Kejohanan Olahraga. Successful track and field. (2005). ____________. R. Ltd. IL: Human Kinetics. & Thomas. J. San Francisco. D.).T. Panduan Pengajaran Olahraga. Shah Alam: Fajar Bakti. Hasbullah (2007). Physical education method for elementary teachers (2nd edition). (2004). Kegiatan Profesional Olahraga. Penerbit Open University Malaysia (OUM). M.      Gallahue. Petaling Jaya: Junjuara Publications. Petaling Jaya: Longman Malaysia. Wee Eng Hoe (1995). Helen Ten (1997). Kementerian Pelajaran Malaysia. Champaign. Taman Serdang Raya. Dubuque. S. Champaign. The primary physical education handbook (2th ed. Kuala Lumpur :Karisma Publication Sdn. Bahagian Pendidikan Guru. Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.Bibliografi / Rujukan  Borhan Yusof. IL: Human Kinetics. Mohamed @ Mohd Sadek Mustaffa.C. F. Teaching physical education (5th ed. Manual Olahraga. J..). (2003). Developmental physical education for all children (4th ed. Hall. Teng Boon Tong (1989/1994). Bhd. Brown. . Thomas. K. Panduan pengajaran olahraga : Kepegawaian dan kejurulatihan. (1978). (2003). Lee. Mosston. A. Mod Latihan Perguruan Berasakan sekolah. Iowa: William C.      .L. & Boyle R. (2005) Siri Modul Kursus Diploma Perguruan Malaysia.R. (2002). Clarke. Wee Eng Hoe (2002). & Donnelly. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia.M.). London: A & C Black Pub. & Ashworth. ____________. CA: Benjamin Cummings.

MPSAH Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend. Jasmani (6 tahun) Penyelia Kejurulatihan Pusat Kokurikulum (2 tahun ) Guru Pendidikan Jasmani (18 tahun) EN. JALIL BIN OSMAN Pensyarah IPG Kampus Raja Melewar 70990 Seremban Negeri Sembilan.(Geografi & Bahasa Melayu). (Pend. MPIK Sijil Perguruan Asas (PJK).(Pendidikan Teknik Vokesional). UM B. Hons. (Pendidikan Jasmani).UM Kelulusan: PhD. UM Dip. Pahang Darul Makmur. Cyberjaya Dr. RASHID Ketua Pengarah Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia.A.Edu. (Sains Pertanian). UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan). MPIK Sijil Perguruan (Pendidikan Jasmani). (Sains Sukan). UPM Sijil Perguruan Khas (PJ).goy. UKM Master Sains (Pentadbiran Pendidikan).MPTI Pengalaman: Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik EN.UPM Bac. MOHD NORDIN BIN ABU BAKAR Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia.IPSMB (5 tahun) Pensyarah Sambilan UiTM Cawangan Jengka (3 tahun) Penolong Kanan KoKurikulum (4 tahun) Guru Pendidikan Jasmani (16 tahun) Kelulusan: M. NORIATI BINTI A. Jasmani (10 tahun) Tutor OUM Pusat Pembelajaran Timur. ZAKARI BIN ZAKARIA Pensyarah IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan 27200 Kuala Lipis.com Kelulusan: M Scs. MPTI Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend.UPM Sijil Perguruan Asas (KH – Pertanian). Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu). Cyberjaya nordin. Jasmani). Edu.(Sosiolinguistik).com KELAYAKAN Kelulusan: PhD. UPM Bac. zzakari97@yahoo. jalil_osman@yahoo. Pend.com .PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) (PJM3103 OLAHRAGA) NAMA Dr.my nordinabubakar@yahoo.bakar@moe.Ed ( Pentadbiran Pendidikan ). UPSI Sijil Perguruan Khas(Pendidikan Jasmani). UPM Bac.

LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

Membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. . Berkerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. Sinopsis Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. Menguasai serta dapat mengaplikasikan kemahiran olahraga dalam situasi sebenar. 6. kemahiran acara balapan. This course stress on rules and regulations. kemahiran acara padang. Meningkatkan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam bidang olahraga. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. 5. 3. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undang-undang olahraga. 4. the acquiring of skills in the track and field event.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani – Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Olahraga (Athletics) PJM3103 2(0+2) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama –Tahun 1 1. Menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. 2.

Tajuk Teori 1 Olahraga     Kandungan Jam 2 Sejarah perkembangan olahraga Asal usul pertandingan olahraga Perkembangan olahraga peringkat antarabangsa Perkembangan olahraga di Malaysia 2 Jumlah Amali Acara Balapan 1       2 Undang-undang dan peraturan Kemahiran asas lari pecut Kemahiran larian jarak sederhana Kemahiran larian jarak jauh Acara lari berpagar/berhalangan Acara lari berganti-ganti 8 Kemahiran teknikal menyediakan balapan    Lakaran balapan 200 meter Lakaran balapan 300 meter Lakaran balapan 400 meter 8 3 Acara Balingan     Undang-undang dan peraturan Lontar peluru Lempar cakera Rejam lembing 8 4 Acara Lompatan     Undang-undang dan peraturannya Lompat jauh Lompat tinggi Lompat kijang 8 5 Kemahiran teknikal menyediakan gelanggang    Lompat jauh dan lompat kijang Lompat tinggi Lontar peluru 10 .

  6

Rejam lembing Lempar cakera 12

Kaedah pengajaran dan pembelajaran    Strategi penyampaian Penyediaan Rancangan Pengajaran Pengajaran Mikro

7

Kaedah penilaian   Prosedur penilaian Aplikasi Spesifikasi dan Rubrik Penilaian

4

Jumlah Jumlah keseluruhan

58 60

Pentaksiran

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

70% 30%

Rujukan Asas

Clarke, R. , & Boyle R. (1978). Successful track and field. Dubuque, Iowa: William C. Brown. Hall, J. (2004). The primary physical education handbook (2th ed.). London: A & C Black Pub. Ltd. ____________, (2005), Peraturan dan Undang-undang Kejohanan Olahraga. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia.

Rujukan Tambahan

Gallahue, D.L. & Donnelly, F.C. (2003). Developmental physical education for all children (4th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. Mosston, M. & Ashworth, S. (2002). Teaching physical education (5th ed.). San Francisco, CA: Benjamin Cummings. Thomas, K.T., Lee, A.M. & Thomas, J.R. (2003). Physical education method for elementary teachers (2nd edition). Champaign, IL: Human Kinetics. Wee Eng Hoe (2002). Panduan pengajaran olahraga : Kepegawaian dan kejurulatihan. Kuala Lumpur :Karisma Publication Sdn. Bhd.

PJM3103 : OLAHRAGA – ( Pengenalan Olahraga Dan Acara Balapan ) Aktiviti: 1. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet, jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci. Kongsi maklumat yang diperolehi dan bincangkan dalam forum. 2. Kejohanan Olahraga MSSM telah diadakan setiapa tahun. Sebagai seorang guru Pendidikan Jasmani dan guru sukan sekolah, apa pandangan anda tentang acara-acara yang dipertandingkan. Kongsikan pandangan anda dan bincangkan dalam forum. 3. Dalam satu kejohanan olahraga, didapati ada peserta larian jarak sederhana dan jauh telah dibatalkan lariannya. Sebagai guru sukan dan guru PJ, nyatakan kesalahan-kasalahan yang sering dilakukan oleh pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa mereka bertanding. Kongsi pandangan anda dalam forum. 4. Larian berganti-ganti merupakan satu acara mementingkan teknikal larian. Berdasarkan pengalaman anda sebagai jurulatih, apakah panduan yang anda gunakan untuk menyusun pelari-pelari dalam acara larian tersebut? Dalam kejohanan olahraga sekolah anda, seorang pelari berpagar telah dibatalkan lariannya. Pada pandangan anda sebagai guru sukan, nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. Kongsikan pandangan anda ini dengan rakan-rakan lain dalam forum.

5.

Buat satu penilaian untuk satu acara olahraga dikalangan murid anda dan buat rumusan prestasi mereka. 4. Nyatakan teknik-teknik yang digunakan dalam acara lontar peluru dan nyatakan perbezaan bagi setiap teknik tersebut. PJM3103 : OLAHRAGA – ( Kaedah Pengajaran Dan Kaedah Penilaian ) 1. 2. Kongsi maklumat yang telah anda ada dan bincangkan dengan rakanrakan dalam forum. Ramai peserta sering kali dibatalkan lompatan mereka semasa melakukan lompatan. Senaraikan kesalahan yang sering berlaku dalam acara lompat jauh dan jelaskan jenis aktiviti latihan yang sesuai untuk mengatasinya. PJM3103 : OLAHRAGA – ( Acara Balingan ) 1. Nyatakan dan jelaskan 5 aktiviti ansur maju yang sesuai untuk pengajaran tersebut. nyatakan aktiviti-aktiviti ansur maju yang sesuai bagi acara lompat tinggi. 3. Bincang maklumat yang diperolehi dengan rakan-rakan anda.PJM3103 : OLAHRAGA – ( Acara Lompatan ) 1. 2. . Rancang dan tulis satu rancangan pengajaran harian untuk acara lontar peluru bagi pelajar tahun 5 untuk jangka masa 30 minit. Berdasarkan pengalaman anda disekolah. 2. Bincangkan pengalaman anda dengan rakan-rakan dalam forum. Sebagai seorang guru PJ kebolehan merancang adalah elemen yang sangat penting untuk keberkesanan P@P. Kenalpasti kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam acara lontar peluru dan nyatakan jenis-jenis aktiviti ansur maju yang boleh meningkatkan prestasi peserta. Nyatakan dan terangkan 4 kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani untuk tajuk olahraga. Sediakan satu prosedur penilaian bagi satu jenis acara padang yang anda pernah jalankan disekolah anda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful