asas nombor 2 1: Sebilangan murid sekolah rendahmengalami masalah miskonsepsi dalampenambahan nombor bulat? Bincangkan .

2: Bincangkan perbezaan antaranombor bulat dan nombor pecahan. 3: Jelaskan bagaimana kalkulator boleh digunakan untuk mengajar konsep operasikira tambah melibatkan wang. 4: Pecahan, perpuluhan dan peratusmempunyai perkaitan yang tertentu. Bincangkan 5 Pengajaran matematik sekolahrendah dengan menggunakan teknologi bolehmembantu mengatasi masalah miskonsepsi dalam pembelajaran nombor