12-01-2012 HUBUNGAN ETNIK- KONSEP INTEGRASI DAN PERPADUAN KONSEP AKOMODASI Akomodasi merupakan proses yang menyebabkan setiap

kumpulan etnik menyedari serta menghormati norma dan nilai kumpulan etnik lain dan tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. Konsep ini diwakili oleh formula A + B + C = A + B + C, di sini A, B dan C merujuk kepada budaya. Pelbagai kumpulan etnik hidup secara harmonis dan menghormati antara satu sama lain. Pada peringkat pemerintahan pusat, setiap kumpulan etnik mempunyai wakil dalam bidang ekonomi dan pendidikan dan mereka saling bergantung. konsep ini begitu meluas diamalkan di Malaysia kerana setiap kumpulan etnik bebas mengamalkan budaya mereka dalam keadaan harmoni. Jika dilihat di luar Malaysia, Switzerland ialah negara yang mempunyai hubungan etnik bersifat akomodasi kerana etnik jerman, perancis dan itali saling membuat penyesuaian antara mereka. http://hubungan-etnik.blogspot.com/2009/10/konsep-akomodasi.html KONSEP AKULTURASI Akulturasi merupakan satu proses penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berbeza. Akulturasi terjadi apabila satu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing yang berbeza sehingga unsur kebudayaan asing itu akhirnya diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri. Berbeza dengan proses asimilasi, proses akulturasi tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat penerima. Dalam sejarah tamadun manusia, sering berlaku pertemuan atau pertembungan antara dua atau lebih kebudayaan. Proses ini menyebabkan berlakunya proses pinjam meminjam. Pada peringkat awal, unsur pinjaman digunakan secara langsung dan kemudian diolah serta dijadikan usur kebudayaan sendiri. Di Malaysia, beberapa kes boleh dijadikan rujukan seperti penggunaan tali leher, angpau, makanan, hiburan dan sebagainya. Tetapi, jika unsur budaya yang diambil itu tidak diolah dengan baik, pastinya tindakan ini akan memberi kesan yang tidak baik kepada sesuatu masyarakat. Tidak mudah untuk membentuk sebuah masyarakat yang mencapai tahap akulturasi. Akulturasi lebih mudah dicapai apabila melibatkan budaya bersifat kebendaan yang mendatangkan manfaat seperti pakaian barat. Unsur-unsur budaya yang tidak bebrbentuk kebendaan seperti ideologi dan pemikiran adalah lebih sukar diterima.

bahasa dan hampir semua aspek cara hidup mereka (kecuali agama) telah disatukan dengan amalan dan cara hidup orang Thai. Di Malaysia. Segregasi wujud sama ada didasari oleh undang-undang atau sebaliknya seperti Dasar Aparteid di Afrika Selatan yang dilaksanakan antara tahun 1948-1994 http://hubungan-etnik. antaranya dari segi kawasan tempat tinggal. Asimilasi mutlak atau sempurna menyebabkan berlakunya penghapusan penuh perbezaan dari segi kebudayaan dan identiti. menjadi satu dalam kesatuan sosial serta budaya yang sama. asimilasi ialah satu proses dalam mana kelompokkelompok yang berfikir. Proses asimilasi berlaku apabila wujudnya interaksi yang erat antara ahli kumpulan etnik etnik berbeza budaya bagi suatu tempoh yang lama. Contohnya. disini A dalam hal ini mewakili golongan dominan smentara B dan C mewakili kumpulan etnik minoriti. Menurut Vander Zanden (seorang ahli sosiologi). sistem persekolahan. berperasaan dan bertindak secara berlainan.html KONSEP AMALGAMASI Amalgamasi merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru. pengangkutan dan kemudahan awam. bagi etnik cina di Kelantan serta Baba dan Nyoya. Cara utama dalam .http://hubungan-etnik. terdapt banyak persamaan budaya antara kumpulan etnik. Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan.com/2009/10/konsep-akulturasi. Cina Kelantan.com/2009/10/konsep-asimilasi. http://hubungan-etnik.blogspot. kejayaan asimilasi umumnya bergantung kepada kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan menerima identiti kumpulan etnik majoriti. Namun. konsep ini diwakili dengan formula A+B+C =A.html KONSEP SEGREGASI Segregasi merupakan pemisahan atau pengasingan antara satu kumpulan etnik dengan kumpulan etnik yang lain dalam sesubuah negara.blogspot.blogspot. Baba dan Nyonya merupakan contoh berlakunya proses asimilasi. dan kesanggupan kumpulan etnik majoriti menerima kumpulan etnik minoriti. orang melayu di Thailand telah mengalami proses asimilasi yang menyebabkan nama.com/2009/10/konsep-segregasi. apa yang berlaku keatas masyarakat Jawa.html KONSEP ASIMILASI Asimilasi merupakan satu proses percantuman dan penyatuan antara kumpulan etnik berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. asimilasi berlaku dalam konteks budaya tanpa melibatkan anutan kepercayaan atau agama.

blogspot. Sebagai contoh. satu kumpulan baru terhasil daripada penyatuan A. kumpulan-kumpulan etnik yang sedia wujud mengamalkan parkahwinan campur lalu membentuk satu genarasi baru atau budaya baru tanpa menuruti budaya asal mereka.B.com/2009/10/konsep-amalgamasi. disini A.B dan C.menentukan proses amalgamasi adalah dengan terjadinya perkahwinan campur antara kumpulan etnik. http://hubungan-etnik. dan Cmewakili kumpulan etnik berlainan dan D mewakili amalgam.html . Teori amalgamasi dinyatakan dalam bentuk formula A+B+C=D.