BAB 1 Ayat – Ayat Tentang Demokrasi

A. Dalil Tentang Demokrasi – Musyawarah
1. Q.S. Ali Imran : 159

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS Ali Imran : 159) 2. Q.S. Asy Syuura : 38

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS Asy Syura : 38) 3. Hadis Nabi

Dalil Naqli

1

Artinya : “Barang siapa bermaksud sesuatu, dia bermusyawarah dengan seorang muslim, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya, sehingga masalahnya akan berhasil.”

B. Dalil Tentang Dakwah
1. Q.S. An – Nahl : 125

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dan jalan-Nya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S. An – Nahl : 125) 2. H.R. Bukhari Muslim

Artinya: “Dari Abi Burdah berkata : Nabi saw. mengutus kakekku Abu Musa dan Muad ke Yaman, lalu beliau bersabda : Hendaklah kamu berdua bersikap memberikan kemudahan jangan mempersulit, dan hendaklah kamu jadikan (mereka) gembira, jangan engkau takut-takuti, dan hendaklah kamu berdua saling terbuka dan saling bersuka hati. Dan jangan bertentangan.” (H.R. Bukhari Muslim)

Dalil Naqli

2

H. maka hendaklah menggunakan lisannya. Muslim Artinya : “Dari Said Al Khudri r.R. Demikian itu (cara yang terakhir) adalah termasuk selemah-lemah iman.a.R. apabila tidak mampu dengan cara ini.” (H. Apabila dengan ini tidak mampu.3. bersabda : Siapa pun di antara kamu yang melihat kemungkaran hendaknya merubahnya dengan tangan atau kekuasannya. maka hendaklah dengan hatinya. Ia berkata : Aku mendengar Rasulullah saw. Muslim) Dalil Naqli 3 .

” (Mereka berdo’a): “Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. malaikat-malaikatNya. Mengenai iman kepada malaikat Q. demikian pula orang-orang yang beriman. Pengertian Iman Kepada Malaikat 1.S.” (Q.S. (Mereka mengatakan): “Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya”. Semuanya beriman kepada Allah.” (Q. dan mereka mengatakan: “Kami dengar dan kami ta’at.S. Maryam : 17 Artinya : “Maka kami utus kepadanya (Maryam) Roh Kami (Jibril) makan menjelmakan Jibril di hadapannya seperti manusia yang sebenarnya. Al Baqarah : 285) 2. Al – Baqarah : 285 Artinya : “Rasul telah beriman kepada Al Qur’an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya.BAB 2 Iman Kepada Malaikat A.S. Mengenai penjelmaan malaikat Q. Maryam : 17) Dalil Naqli 4 .

Malaikat diciptakan dari cahaya H. dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. petunjuk bagi mereka yang bertakwa ( yaitu ) mereka yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Al – Baqarah : 2 . Malaikat suci dari hawa nafsu Q. Muslim) 5.” (H. An – Nahl : 50 Artinya : “Mereka takut kepada Tuhan-Nya yang berkuasa atas mereka.3 Artinya : “Kitab (Al-Qur'an) itu tidak ada keraguan padanya.S. Muslim Artinya : “Malaikat itu diciptakan dari cahaya. jin diciptakan dari nyala api.” (Q. Al – Baqarah : 2 – 3) 4. Mengenai malaikat pada hakikatnya adalah makhluk gaib Q. An – Nahl : 50) Dalil Naqli 5 .S. R.3.S.” (Q. dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan padamu.S. Malaikat patuh dan tunduk kepada perintah Allah.R.

Al – An'am : 61 Artinya : “Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Qaf : 18 Artinya : “Tidak ada satu kata pun yang diucapkan oleh manusia. mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya.S.S.” (Q. Malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia Q. melainkan didekatnya ada Malaikat Raqib (pencatat kebaikan) serta Atid (pencatat kejahatan). Al – Anbiya : 19 – 20 Artinya : “Dan malaikat – malaikat yang disisi – Nya.6. Q. ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat. Malaikat mengawasi perbuatan manusia Q. Al – Anbiya : 19 – 20) Dalil Naqli 6 . Kami tidak akan melalaikan kewajiban-Nya.S.S. dan tiada (pula) merasa letih. Al – An'am : 61) B.” (Q. (Q. Sifat – Sifat Malaikat 1.S.S. Qaf : 18) 7.

Sebenarnya (malaikat-malaikat itu) adalah hamba-hamba yang dimuliakan.” (Q. An-Najm : 31 Artinya : “Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih Dalil Naqli 7 . Mendorong manusia untuk beramal baik Q. Mereka tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahNya. At tahrim : 6) C.S. Q. Al.2. penjaganya malaikat-malaikat yang kasar. yang keras.Anbiya : 26 – 27) 3. Maha Suci Allah.” (Q. At – Tahrim : 6 Artinya : “Hai orang-orang yang beriman. Al -Anbiya : 26 – 27 Artinya : “Dan mereka berkata Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak.S. Q.S. peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Fungsi dan Perilaku Iman Kepada Malaikat 1.S. yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.S.

” (Q. Al – Infithar : 10 – 12 Artinya : “Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat – malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu) yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaan itu) mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Fushilat : 30 Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang menyatakn “Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Fushilat : 30) 3.S. maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan) janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.S.S. Al-Infithar : 10-12) Dalil Naqli 8 .S An-Najm : 31) 2.” (Q. Menguatkan hati orang – orang yang istiqamah Q.S. Q. Menjadikan manusia lebih hati-hati dalam berbuat a.” (Q.baik (surga).

Fushilat : 31 Artinya : “Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Fushilat : 31) Dalil Naqli 9 .b. (Q.S. Qaf : 18 Artinya : “Tidak ada satu kata pun yang diucapkan oleh manusia.S. Qaf : 18) D.S. melainkan didekatnya ada Malaikat Raqib (pencatat kebaikan) serta Atid (pencatat kejahatan).S.” (Q. Perilaku yang Mencerminkan Iman kepada Malaikat dalam Kehidupan Sehari-hari Q. Q.

Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah.S. Al – A'raf : 26 Artinya : “Hai anak Adam. mudah-mudahan mereka selalu ingat. H.R.BAB 3 Akhlakul Karimah (Akhlak Terpuji) Q. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.S. sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup 'auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan.” (Q. Muslim Dalil Naqli 10 . Al-A'raf : 26) A. Adab Berpakaian 1.

Perempuan – perempuan yang berpakaian tetapi telanjang.S. Q. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Q.R. Al-A'raf : 31 Artinya : “Hai anak Adam. Mereka itu tidak akan bisa masuk surga dan tidak akan mencium bau surga.Artinya : “Ada dua golongan dari ahli neraka yang belum pernah saya liat keduanya. dan janganlah berlebih-lebihan. Muslim) 2.” (H.S.S. yaitu : 1. Al-Ahzab : 59 Dalil Naqli 11 . yang cenderung kepada perbuatan maksiat dan mencenderungkan orang lain kepada perbuatan maksiat rambutnya sebesar punuk onta. Q. Al -A'raf : 31) 3. padahal bau surga itu dapat tercium sejauh perjalanan demikian dan demikian. makan dan minumlah. Kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka pakai buat memukul orang (penguasa yang kejam) 2. pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid.

yang mengikir gigi dan yang minta dikikir giginya. Larangan mencukur alis H. Thabarani) 2. Al-Ahzab: 59) B. (Q.S.R. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. Adab Berhias 1. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal karena itu mereka tidak diganggu.R. Larangan bertato dan mengikir gigi H. R. Thabarani Artinya : “Rasulullah melaknat perempuan yang menato dan yang minta ditato. anak-anak perempuanmu. Abu Dawud Dalil Naqli 12 .” (H. katakanlah kepada istri-istrimu. anak-anakmu. hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.Artinya : “Hai Nabi. dan istri-istri orang mukmin.

“Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya. Larangan berlebih – lebihan dalam berhias H. Larangan menyambung rambut H. Apakah boleh saya menyambung rambutnya?” Jawab Nabi saw.” (H.R.R. Thabrani Artinya : “Rasulullah telah melarang aku memakai cincin emas dan pakain sutera serta pakaian Dalil Naqli 13 . dan saya ingin menikahkan dia.R. sesungguhnya anak saya tertimpa suatu penyakit sehingga rontok rambutnya. Abu Dawud) 3.” (H.Artinya : “Rasulullah saw melaknat perempuan – perempuan yang mencukur alisnya dan yang minta dicukur alisnya. Bukhari) 4.R. Bukhari Artinya : “Seorang perempuan bertanya kepada Nabi saw “Ya Rasulullah.

S. R. Luqman : 19 Artinya : “Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu.S. Adab Berjalan 1.” (Q.S. Thabarani) C.R. sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Q.S.” (H.yang dicelup dengan ashfar. Luqman : 18 Artinya : “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Q. Luqman : 18) D. sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Luqman : 19) 2. Adab Bertamu H.” (Q. Bukhari Muslim Dalil Naqli 14 .

S.dan jika kamu berbuat jahat.S.S. An – Nur : 58 Dalil Naqli 15 .Larangan bertamu pada tiga waktu aurat Q.Memberi isyarat ketidak datang Q. Al Isra : 7 Artinya : “Jika kamu berbuat baik (berarti) berbuat baik bagi dirimu sendiri. maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri. janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Ali – Isra : 7) 2. An – Nur : 27) 3.” (Q.Berpakaian yang pantas dan rapi Q. An – Nur : 27 Artinya : “Hai orang-orang yang beriman. Bukhari Muslim) 1. maka itu sedekah. hendaknya menghormati tamunya bagian istimewanya.Artinya : “Saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda : “Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir.” (Q. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.” (H. Sahabat bertanya : hormati tamu itu sampai tiga hari kemudian selebihnya dari itu.S.S.R.

R. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah shalat Isya. Bukhari Muslim Artinya : “Abu Hurairah berkata : Bersabda Nabi saw siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian hendaknya menghormati tamunya. An – Nur : 58) E. meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum shalat subuh. (Itulah) tiga ’aurat bagi kamu.S.” (Q. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu. Adab Menerima Tamu H. Bukhari Muslim) Dalil Naqli 16 .R.Artinya : “Hai orang-orang yang beriman. hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki. sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (H. Mereka melayani kamu.

Bahaya sifat Hasad H. Penyakit Hasad H.” (H. Ahmad dan Tirmizi Artinya : “Berlanjut kepadamu penyakit umat sebelum kamu (yakni) kebencian dan kedengkian yang merupakan pencukuran terhadap agama. Hasad (Hasud) 1.R.Menghindarkan diri dari sifat Hasad Sabda Rasulullah Dalil Naqli 17 . ahmad dan Tirmidzi) 2.R. (H.R.R. bukan pencukuran terhadap rambut.BAB 4 Akhlakul Mazmumah (Akhlak Tercela) A. Abu Daud) 3. sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Abu Daud Artinya : “Jauhilah olehmu dari sifat hasad (dengki).

Artinya : “Janganlah kamu berdengki-dengkian dan janganlah kamu lakukan najasy dan janganlah kamu berbenci-bencian dan janganlah kamu berpaling-palingan muka dan janganlah sebagian dari kamu menjual atas jualan sebagian lainnya.” B. Bukhari Muslim Artinya : “Sesungguhnya amalan itu harus disertai dengan niat dan sesungguhnya setiap (amal) seseorang itu tergantung niatnya.R. Riya' 1.” (Q. Bukhari Muslim Dalil Naqli 18 . Al – Bayinnah : 5 Artinya : “Dan tiadalah mereka diperintah kecuali supaya mengEsakan Allah dengan tulus ikhlas dalam ibadah agama yang lurus.” (H. dan jadilah hamba – hamba Allah yang bersaudara.S.Riya' Q. Sifat Riya' H. Al-Bayinnah : 5) 2. Bukhari Muslim) 3.S.R. Pengaruh niat H.R.

Al – Baqarah : 264 Artinya : “Hai orang-orang yang beriman. Ahmad Dalil Naqli 19 . lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah).R.S. Allah juga akan membalas riya’ nya itu.Riya' termasuk perbuatan syirik H. Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan. janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima). Al-Baraqarah : 264) 4.” (Q. seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. kemudian batu itu ditimpa hujan lebat.S. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.Artinya : “Nabi bersabda : siapa yang memperdengarkan amalannya kepada orang lain. Bukhari Muslim) Q. maka Allah memalukannya di hari kiamat.” (H. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah.R. dan siapa yang memperlihatkan amalannya kepada orang lain.

An-Nahl : 90 Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan. An – Nahl : 148 Dalil Naqli 20 . memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji. Ahmad) C. kemungkaran.Artinya : “Sesungguhnya sesuatu yang lebih aku khawatirkan atas kamu dari semua perkara yang aku khawatirkan ialah syirik kecil.” (Q.S.S.S. Aniaya 1. An – Nahl : 90) 2. yakni riya’.” (H. dan permusuhan.R. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Doa orang yang teraniaya Q. Penjelasan aniaya Q.

S. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.Artinya : “Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya).” (Q.” (Q.S. Diksriminasi Q. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu. Al – Hujurat : 13) Dalil Naqli 21 . Al-Hujurat : 13 Artinya : “Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak.S. An – Nahl : 148) D. supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). lagi Maha Mendalam PengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu).

Al Baqarah : 43 Artinya : “Dan dirikanlah shalat. dan rukuklah beserta orang – orang yang rukuk. dan Wakaf A.BAB 5 Zakat.S.” (Q. tunaikan zakat. Ali Imran : 97 Dalil Naqli 22 . Haji. Al – Baqarah : 43) B. Haji Q.S.S. Zakat Q.

R. Menyambut kedatangan Rasulullah Sabda Rasulullah : Dalil Naqli 23 . Muslim Artinya : “Dari Abu Hurairah. Ali Imran : 97) C.” (Q. putuslah amalnya. Muslim) BAB 6 Tarikh dan Kebudayaan Islam A.S.R. kecuali tiga perkara : sedekah yang berjalan terus atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang bias mendoakan orang tua.” (H. Kedatangan Nabi SAW di Madinah 1.Artinya : “Menunaikan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu bagi orang – orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda. apabila mati anak Adam. Wakaf H.

ya Allah mudah-mudahan Engkau menempatkan aku di tempat kediaman yang diberkahi dan Engkau sebaik-baik yang memberi tempat kediaman. jika Allah menghendaki.S. Ali Imran : 103 Dalil Naqli 24 . Al – Anfal : 63 Artinya : “Dan yang mempersatukan hati mereka (orang – orang yang beriman) walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi.S. Mendirikan masjid 2.” (Q. Strategi Dakwah Rasulullah SAW Periode Madinah 1. karena ia hanyalah melaksanakan perintah.S. akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Membina persaudaraan kaum muslimin di madinah Q.” B. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al – Anfal : 63) Q.Artinya : “Biarkanlah jangan halangi jalannya.” Sabda Rasulullah : Artinya : “Inilah tempat kediaman.

Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah (Islam) dengan berbondong-bondong.” (Q. maka bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan memohon ampun kepada-Nya. Al – Maidah : 3).” Q.Nashr Artinya : “Apabila datang pertolongan dari Allah dan kemenangan.” (Q.S. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Ali Imran : 103) 3.S. Perjanjian perdamaian dengan kaum Yahudi Madinah 4.S. Semakin besar musuh kaum Muslimin Surah An . Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat.Artinya : “Dan janganlah kamu menyerupai orang – orang yang bercerai berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Dalil Naqli 25 . Al – Maidah : 3 Artinya : “Pada hari ini telah Aku sempurnakan pula atas nikmat-Ku dan Aku ridai islam sebagai agamamu.

S. H. Ibnu Abdil Bari Artinya : “Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslimin dan muslimat”(HR. Ibnu Abdil Bari) Dalil Naqli 26 . Al-Mujadalah : 11) 2.Dalil Tambahan 1. Al – Mujadalah : 11 Artinya : “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Q. Q.S.R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful