PIAGAM MADINAH

Kelahiran Piagam Madinah tidakla lepas dari adanya hijrah Nabi Muhamad SAW dari Makkah ke Madinah, dan merupakan kepanjangan dari dua perjanjian sebelumnya yaitu bai‟at aqabah 1 dan 2. Dan setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, maka muncullah masyarakat Islam yang damai, tentram dan sejahtera di Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, yang terdiri dari Muhajirin dan Anshar, dan beberapa kabilah arab dari Yahudi dan kaum musyrik Madinah. Dan setelah itu, maka Madinah menjadi pusat bagi kegiatan keislaman dan perkembangan dunia Islam. Dengan tercapainya kesepakatan antar kaum di Madinah, maka semakin heterogenlah masyarakat yang menduduki Madinah. Selain itu, perjanjian ini juga menjadi sangat penting bagi diri Nabi sendiri. Piagam madinah ini secara tidak langsung menunjukkan kapasitas Nabi sebagai seorang pemimpin dan politikus yang ulung, ditandai dengan: a) Keberhasilan Nabi Muhammad SAW menyatukan umat Islam dalam satu panji, yaitu Islam, dengan mengabaikan perbedaan suku, ras dan kabilah. Dan menyatukan hati semua kaum muslimin dalam satu perasaan. b) Menjadikan agama sebagai alasan yang paling kuat, sebagai pengerat antar umat mengalahkan hubungan antar keluarga. c) Bahwa ikatan yang terbangun atas dasar agama terdapat didalamnya hak-hak atas setiap individu, dan tercapainya kedamaian dan ketentraman umat d) Adanya kesamaan hak antara kaum muslimin dan yahudi dalam hal maslahat umum, dan dibukannya pintu selebar-lebarnya bagi siapa saja yang ingin memeluk agama Islam dan melindungi hak-hak mereka. Piagam madinah sendiri terdiri dari 70 pasal, dan ditulis dalam 4 tahapan yang berbeda. Pada penulisan pertama terdapat 28 pasal, yang didalamnya mengatur hubungan antara kaum muslimin sendiri. Pada penulisan yang kedua ada 25 pasal yang mengatur hubungan antara umat Islam dan Yahudi. Dan penulisan yang ketiga terjadi setelah terjadinya perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-2 Hijrah, yang merupakan penekanan atau pengulangan dari pasal pertama dan

dari Hajjaj. dan juga Yahud.  Isi Piagam Madinah Berikut ini adalah teks Piagam Madinah yang ditulis pada tahap pertama yang terdiri dari 18 pasal: 1. Hubungan mereka didasarkan pada persamaan dan keadilan. dia berkata. Setiap komunitas memiliki system kerja sendiri berdasarkan kebiasan. dari Umar bin Syuaib.kedua. sosial. dari Kakeknya. dari Asim bin Sulaiman. 4. ini perjanjian dari Muhammad SAW dengan Muslimin dan Mu‟minin dari Kuraisy dan Yastrib. dari Ayahnya. Rasulullah SAW telah mengadakan perjanjian antara Quraisy dan Anshar dirumahku. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengadakan perjanjian antara Muhajirin dan Anshar. dari Anas bin Malik. Muslim. Sedangkan pada tahap yang keempat ini hanya terdapat 7 pasal dan mengatur hubungan antara kabilah yang memeluk Islam. politik. dan Abu Daud dari berbagai sumber. tidak tergantung pada masyarakat lain. Warga umat ini terdiri atas beberapa komunitas kabilah yang saling tolong-menolong. Semua warga sederajat dalam hak dan kewajiban. dari Anas bin Malik. dari Abad. beliau berkata (Rasulullah SAW telah menulis sebuah perjanjian antara kaum Muhajirin dan Anshar. dari Afan. Umat Islam adalah umat yang satu. dan delapan komunitas penduduk Madinah lama.  Riwayat Piagam Madinah Ibnu Katsir meriwayatkan dalam Bidayahnya dari Muhammad ibnu Ishak dengan tanpa sanad. satu komunitas muhajirin. Bukhori. Selain itu ada juga riwayat lain yang meriwayatkan Piagam Madinah ini. Dan telah diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. dan siapa saja yang mengikuti mereka). Suraij telah berkata kepada kita. telah berkata kepada kita Nasr bin Baab. Bismilah hirrahman nirrahim. umat dibagi menjadi sembilan komunitas. keadilan. 3. . Rasulullah SAW membuat sebuah perjanjian antara Muhajirin dan Anshar dirumah Anas bin Malik. berdiri sendiri dalam bidang akidah. Selain itu. Beliau berkata. dari Hajjaj. 2. dari Asim Al-Ahwal. Untuk kepentingan administratif. dan ekonomi. yaitu dari Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata. dan persamaan. dari Hamad bin Salamah.

Dalam hal ini seluruh umat Islam harus bersatu. Orang Yahudi yang menyatakan setia terhadap masyarakat Islam harus dilindungi. 9. 13. Jika terjadi konflik atau perselisihan yang tidak dapat dipecahkan dalam musyawarah. Seorang tidak diperkenankan mempertanggungjawabkan kesalahan teman (sekutu)-nya. muasrik sekalipun. maka yang membunuh itu harus diqisas (dihukum setimpal). Stabilitas umat adalah satu. Apabila satu komunitas berperang maka komunitas lain wajib membantu 12. 16. 14. Satu komunitas berparang. maka penyelesaiannya diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. tidak boleh bersekutu dengan mereka dalam hal-hal yang dapat membahayakan penduduk muslim Madinah. maka umat Islam harus saling tolong-menolong dengan mereka. Mereka tidak boleh dianiaya dan diperangi. 8. Warga lain tidak boleh membelanya. maka penduduk Madinah. Untuk memperkuat persaudaraan dan hubungan kemanusiaan diantara umat Islam. Orang yang bersalah harus dihukum. Umat Islam adalah umat Allah yang tidak terpecah belah. 11. tidak boleh membunuh dalam rangka membela orang kafir. Setiap kominitas diikat dalam kesamaan iman. semuanya berperang. 18. Semua warga wajib menegakkan akhlak yang mulia. warga muslim menjadi pelindung bagi warga muslim lainnya. Jika ada seorang muslim membunuh muslim lain secara sengaja. atau membela orang kafir dalam memusuhi warga jomunitas muslim. Antara warga satu komunitas dan komunitas lain tidak diperkenankan saling berperang. 17. Setiap komunitas berkewajiban menegakkan keamanan internal. 15. . kecuali ahli waris korban berkehendak lain. Apabila ada golongan lain yang bersekutu dengan Islam dalam berperang. Semua kesalahan ditanggung sendiri. 6.5. 10. Oleh karena orang Kuraisy telah mengusir Muhajirin dari Mekah. 7.

dan yang mengikuti mereka. Pasal 2: “Kaum Muhajirin (pendatang) dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka. sesuai keadaan (kebiasaan) mereka. bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.Berikut petikan lengkap terjemahan Piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal: Preambule: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. Pasal 1: “Sesungguhnya mereka satu umat. bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula. Pasal 6: “Banu Jusyam. Ini adalah piagam dari Muhammad. dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin”. . bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula. dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin”. sesuai keadaan (kebiasaan) mereka. bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula. Rasulullah SAW. dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin”. dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin”. sesuai keadaan (kebiasaan) mereka. Pasal 4: “Banu Sa‟idah. di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib (Madinah). Pasal 5: “Banu al-Hars. sesuai keadaan (kebiasaan) mereka. bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula.” Pasal 3: “Banu „Awf. lain dari (komunitas) manusia lain”.

dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin”. dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin”. sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka”. Pasal 12: “Seorang mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya. Pasal 8: “Banu „Amr Ibn „Awf. Pasal 9: “Banu al-Nabit. sesuai keadaan (kebiasaan) mereka. melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Pasal 14: “Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran (membunuh) orang kafir. Pasal 13: “Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim. dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin”. sesuai keadaan (kebiasaan) mereka. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya.Pasal 7: “Banu al-Najjar. Pasal 11: “Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka. bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula. jahat. tanpa persetujuan dari padanya”. sesuai keadaan (kebiasaan) mereka. dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin”. tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat”. . Pasal 10: “Banu al-‟Aws. bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula. sesuai keadaan (kebiasaan) mereka. bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman”. bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula.

untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. harus dihukum bunuh. akan mendapat kutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat. tidak tergantung pada golongan lain”. Pasal 16: “Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan. dan tidak diterima daripadanya penyesalan dan tebusan”.Pasal 15: “Jaminan Allah satu. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus”. Pasal 22: “Tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui piagam ini. . Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya”. Pasal 21: “Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya. Pasal 17: “Perdamaian mukminin adalah satu. Pasal 19: “Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. percaya pada Allah dan Hari Akhir. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah Allah. dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman”. Pasal 18: “Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu satu sama lain”. sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang (olehnya)”. kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat). kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka”. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu. Pasal 20: “Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy. Siapa yang memberi bantuan atau menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat.

Pasal 31: “Kaum Yahudi Banu Sa‟labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf. dan bagi kaum muslimin agama mereka. Pasal 25: “Kaum Yahudi dari Bani „Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka. Pasal 29: “Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf”. penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah „azza wa jalla dan (keputusan) Muhammad SAW”.Pasal 23: “Apabila kamu berselisih tentang sesuatu. . Pasal 32: “Suku Jafnah dari Sa‟labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa‟labah)”. Pasal 26: “Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf”. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya”. Pasal 28: “Kaum Yahudi Banu Sa‟idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf”. kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hukumannya hanya menimpa diri dan keluarganya”. kecuali orang zalim atau khianat. Pasal 33: “Banu Syutaybah (diperlakukan) sama seperti Yahudi Banu „Awf. Pasal 27: “Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf”. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan (khianat)”. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri. Pasal 30: “Kaum Yahudi Banu al-‟Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf”. Pasal 24: “Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan”.

Mereka saling memberi saran dan nasihat. Pasal 37: “Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya. diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah „azza wa jalla. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu-membantu dalam menghadapi musuh Piagam ini. Memenuhi janji lawan dari khianat. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya”. Pasal 36: “Tidak seorang pun dibenarkan (untuk perang). yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya. Siapa berbuat jahat (membunuh). dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. dan (keputusan) Muhammad SAW. Pasal 40: “Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin. maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya. Pasal 41: “Tidak boleh jaminan diberikan.Pasal 34: “Sekutu-sekutu Sa‟labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa‟labah)”. Pasal 38: “Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan”. Pasal 39: “Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya “haram” (suci) bagi warga Piagam ini”. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini”. Pasal 42: “Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung Piagam ini. kecuali ia teraniaya. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat”. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi Piagam ini”. kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). kecuali seizin ahlinya”. . Pasal 35: “Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi)”.

ternyata telah terlebih dahulu di dahului umat Islam. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Pasal 46: “Kaum yahudi al-‟Aws. yang merupakan piagam tertulis pertama di dunia ini telah meletakkan dasardasar Hak Asasi Manusia yang berlandaskan Syari‟at Islam. Orang yang keluar (bepergian) aman. dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung Piagam ini. dan orang berada di Madinah aman. Piagam Madinah. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi Piagam ini”. Dan Muhammad Rasulullah SAW”. kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu.Pasal 43: “Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka”. Pasal 44: “Mereka (pendukung Piagam) bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib”. Jika mereka diajak berdamai seperti itu. Pada awal pembukaan Piagam . maka perdamaian itu harus dipatuhi. Pasal 45: “Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu. kecuali orang yang zalim dan khianat.  Hak Asasi Manusia Dalam Piagam Madinah Perjuangan panjang masyarakat barat dalam menegakkan Hak Asasi Manusia yang ditandai dengan munculnya Magna Charta hingga Universal Declaration of Human Right. sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung Piagam ini. Setiap orang bwertanggungjawab atas perbuatannya. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. yaitu dengan adanya Piagam Madinah yang menjadi tonggak awal berdirinya Negara Islam di bawah panji Islam. Pasal 47: “Sesungguhnya Piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya”. kecuali terhadap orang yang menyerang agama.

sebagai khalifah Allah di bumi ini dan hambanya sekaligus.  Asas Hak Asasi Manusia dalam Piagam Madinah Hikmah dari kemanusiaan yang ada dalam Islam adalah. asas yang . Dari uraian diatas dapat diambil sebuah kesimpulan.Madinah telah disebutkan bahwa semua manusia itu adalah umat yang satu. Namun dalam islam ada satu hal yang membuat seorang dianggap lebih tinggi derajatnya dimata Allah. ketakutan. dengan tidak hanya mencantumkannya dalam hukum-hukumnya sebagai syair-syair. dan perbudakan. yang dengannya terjaminlah segala kemaslahatan manusia dari segala bentuk penindasan. menyeru kepada ketiganya itu. Kebebasan dan Persamaan. yang mengedepankan hawa nafsu manusia daripada ketentuan syari‟at. menempatkannya dalam gambaran yang nyata. Dalam masalah kebebasan ini. bahwa Hak Asasi Manusia yang dimaksud oleh Piagam Madinah adalah Persamaan antara setiap individu manusia dalam segala segi kehidupan bermasyarakat. ras. suku. Ada dua asas yang sangat mendasar dalam Piagam Madinah. kebebasan beragama. Selain itu. namun kadar iman seseorang itu yang membedakannya dengan orang lain. kebebasan juga menjadikan manusia seperti apa yang dikehendaki Allah SWT. kedua. bahkan Islam telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari para umatnya. Dan Islam. yaitu kadar imannya. pertama. Persaudaraan. dan juga kebebasan manusia dalam beragama dan hormatmenghormati antar pemeluk agama. yang tidak terdapat di Negara manapun kecuali Negara yang didirikan dengan dasar agama. jadi tidak ada perbedaan antara seorang dengan orang lain dalam segala hal. Piagam Madinah juga mengakomodasi adanya kebebasan (yang dimaksud kebebasan disini adalah kebebasan yang masih dalam ruang lingkup syari‟ah) yang berbeda dengan kebebasan yang terdapat dalam undang-undang lain pada masa sekarang ini. dan melindunginya dengan akidah dan syari‟atnya dengan kuat. yang dilahirkan dari sumber yang sama. jadi bukan dilihat dari warna kulit. Selain adanya persaman hak diantara setiap manusia. adalah asas yang mendasari adanya pemikiran kemanusiaan dan persaudaraan. Hak-hak politik yang di tandai dengan adanya persamaan hak antara setiap manusia di muka hukum dan social politik. Negara dan jenis kelaminnya.

Terjaminnya kemanan dan ketentraman Negara. d. Hak hidup. Adanya persamaan dan kebebasan bagi semua pemeluk agama. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 diterangkan bahwa. dalam kehidupan seharihari bersama masyarakat muslim. Pada hakikatnya Piagam Madinah itu mempunyai empat rumusan utama. yaitu. asas dari kemanusiaan ini dalam Islam adalah penghormatannya terhadap manusia melebihi dari pada yang lainnya. Menumbuhkan sikap toleransi dan tolong-menolong antara komunitas masyarakat yang baru. dan saling menjatuhkan. dengan diwajibkannya setiap individu untuk membela Negara. . a. Kebebasan beragama c. Hak Ekonomi. Allah menciptakan semua manusia bebeda-beda dan bersuku bangsa bukanlah untuk saling menindas. dan saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing. suku.  Aplikasi Hak Asasi Manusia dalam Piagam Madinah (Persamaan Hak) Islam adalah agama kemanusiaan. Dari sini. Persatuan umat Islam dari berbagai kabilah menjadi umat yang satu. c. d.melindungi persamaan hak dan persamaan kewajiban atas segenap individu dari seluruh warga Negara. b. a. ras. yang merupakan inti dari keseluruhan pasal yang ada. dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam Piagam Madinah adalah. tanpa melihat perbedaan warna kulit. perbedaan ini ditujukan semata-mata agar semua manusia saling mengenal antara yang satu dengan yang lainnya. jenis kelamin dan kasta. Tapi. saling menghina. Persamaan b.

Ini sebagai mana yang telah diterangkan Allah dalam Al-Qur‟an surah An-Nisa ayat yang pertama. mereka dengan suka rela menolong saudara mereka seiman yang sedang mempertahankan iman mereka. dan bahkan diantara mereka ada yang memberikan sebagian hartanya untuk menolong saudaranya yang meninggalkan semua harta bendanya demi menjaga keutuhan iman mereka dari rongrongan kaum musrik Mekah.Tak terbantahkan lagi. dapat kita lihat pada masa Rasulullah. yaitu Adam dan Hawa. Kaum Anshar yang pada saat itu menerima kedatangan saudaranya Muhajirin dengan tangan terbuka. bahwa dalam Islam semua manusia bersaudara. . yaitu pada waktu hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka. dengan hangatnya sambutan Anshar atas saudara mereka Muhajirin yang berhijrah demi agama dari Mekah ke Madinah inilah yang menjadikan mereka (Anshar) sebagai suritauladan yang sangat baik dalam penegakan Hak Asasi Manusia dalam Islam dengan tidak membedakan status sosial yang ada. mereka adalah anak dari satu ayah dan satu ibu yang sama. Sebagai contoh nyata.

serta perlindungan semua anggota komunitas yang hidup bersama-sama tersebut sampai menimbulkan decak kagum dari seorang sosiolog modern terkemuka berkebangsaan Amerika. Hak asasi manusia yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat diklasifikasi menjadi tiga. jadi tidak ada perbedaan antara seorang dengan orang lain dalam segala hal walaupun di dunia banyak pemeluk agam yang berbeda beda. Dalam Piagam Madinah. kasta dll. . kulit. suku ras. yang dilahirkan dari sumber yang sama. yaitu hak untuk hidup. karena salah satu hak manusia adalah hak mencari kebahagian. Setiap manusia harus menghormarti hak hidup seseorang. Dalam agama islam kita adalah manusia. dan beserta isinya. keagamaan. ketenangan batin disaat seseorang beribadah kepada Allah SWT. Namun dalam islam ada satu hal yang membuat seorang dianggap lebih tinggi derajatnya dimata Allah. Dalam Piagam Madinah paling tidak ada dua ajaran pokok yaitu : semua pemeluk Islam adalah satu umat walu mereka berbeda suku bangsa dan hubungan antara komunitas muslim dengan non muslim harus saling menghormati. Fenomena Piagam Madinah ini yang dijadikan pedoman perilaku sosial. dan hak mencari kebahagiaan. tentram. bebas dari perbudakan. kebebasan. tidak ada satupun yang berhak merampas hak hidup seorang manusia seperti membunuh dan menjadikannya budak seumur hidup. jadi bukan dilihat dari warna kulit. Allah menciptakan kita berbeda beda agar kita mempunyai rasa saling hormat menghormati. Maka makna kebahagiaan itu bukan hanya semata-mata karena kecukupan materi akan tetapi juga harus berbarengan dengan ketenangan batin. walaupun kita berbeda keyakinan. yaitu kadar imannya. Seperti. Kita harus menghormati hak setiap manusia. meletakkan nama Allah SWT pada posisi paling atas. Islam mengajarkan agar setiap manusia saling menghormati dan menghargai agar tercipat suatu keadaan nyaman. Kebebasan beragama. Negara dan jenis kelaminnya. telah disebutkan bahwa semua manusia itu adalah umat yang satu. terlampau modern untuk ukuran zaman itu. rasa takut dll. yaitu Robert N Bellah. yang menyatakan bahwa kehidupan Madinah yang sangat menjunjung tinggi HAM. sayang menyayangi dan saling menghargai. Namun kadar iman seseorang itu yang membedakannya dengan orang lain. mengeluarkan pendapat. makhluk yang satu tidak ada perbedaan manusia dimata sang Pencipta. bebas dari kemiskinan. karena Allah SWT adalah sang pencipta alam. Setiap manusia layak diberi kebebasan dalam menentukan pilihan dalam hidup mereka.KOMENTAR Menurut pendapat saya. ras. damai dan bahagia.

Karen itu merupakan pemberian langsung dari sang pencipta. karena dalam islam hak seseorang merupakan sesuatu yang sangat hakiki.Perhatian islam terhadap HAM sangat kuat. .

tidak ada satupun hak yang terlepas dari kedua hak tersebut. Sementara itu dalam hak al-insan seperti hak kepemilikan. meskipun demikian dalam shalat itu ada hak individu manusia yaitu berbuat kedamaian antar sesamanya. namun tidak boleh melanggar hak mutlak (hak Allah). Karena itu perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan dan ajaran Islam itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh ummatnya terhadap sesama manusia tanpa kecuali. diakui dan dilindungi dalam penggunaan haknya. mu‟ammalah dan akhlak yang masing-masing memuat ajaran tentang keimanan. shalat. Adanya ajaran tentang HAM dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai mahluk terhormat dan mulia. Shalat merupakan urusan pribadi yang bersangkutan dengan Allah. sementara pemilik hak yang absolut hanyalah Allah. Jadi sebagai pemilik hak. Dalam Islam terdapat dua konsep tentang hak. . karena shalat merupakan hak Allah. ibadah.HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM Islam sebagai agama dengan ajarannya yang universal dan konprehensif meliputi akidah. Setiap hak itu saling melandasi satu sama lain. Dalam konteks syari‟at dan fikih itulah terdapat ajaran tentang hak asasi manusia (HAM). Kesemua dimensi ajaran tersebut dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang disebut dengan istilah syari‟at atau fikih. Hak Allah melandasi hak manusia dan juga sebaliknya. yakni hak manusia (haq al-insan) dan hak Allah (haqullah). Dalam aplikasinya. manusia tidak perlu campur tangan untuk memaksakan seseorang mau shalat atau tidak. organisasi ataupun teman yang berhak mendesak seseorang untuk melakukan shalat. Kepemilikan hak pada manusia bersifat relatif. dimensi ibadah memuat ajaran tenang mekanisme pengabdian manusia kepada Allah dengan memuat ajaran tentang hubungan manusia dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitar. misalnya. maka tidak ada kekuatan duniawi apakah itu negara. setiap manusia berhak untuk mmengelola harta yang dimikinya. Konsekwensinya adalah bahwa meskipun seseorang berhak memanfaatkan benda miliknya. namun demikian pada hak manusia itu tetap ada hak Allah yang mendasarinya. tetapi tidak boleh menggunakan harta miliknya itu untuk tujuan yang bertentangan dengan ajaran Allah.

HAM dalam Islam sebenarnya bukan barang asing. kerena wacana tentang HAM dalam Islam lebih awal dibandingkan dengan konsep atau ajaran lainnya. Dengan kata lain Islam datang secara inhern membawa ajaran entang HAM. yang merupakan sumber ajaran normative.Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur-an dan Al-Hadits. Dengan demikian konsep Islam tentang HAM berpijak pada ajaran tauhid. Konsep tauhid juga mencakup ide parsamaan dan persatuan semua mahluq yang oleh Harun Nasution dan Bakhtiar Efendi disebut dengan ide peri kemahlukan. . Konsep tauhid mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia. Peri kemahlukan memuat nilai-nilai kemanusiaan dalam arti sempit. Ide Peri Kemahlukan mengandung makna bahwa manusia tidak bole sewenang-wenang terhadap sesama mahluk termasuk juga pada binatang dan alam sekitar.Konsep Islam mengenai kehidupan manusia didasarkan pada pendekatan theo-sentris (theocentries) atau yang menempatkan Allah melalui ketentuan syari‟atnya sebagai tolok ukur tentang baik-buruk tatanan kehidupan manusia baik sebagi pribadi amupun sebagai warga masyarakat atau warga bangsa. juga terdapat dalam praktek kehidupan umat Islam.

kekal dan abadi. Oleh karena itu. kekejaman. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanent. dimana disana telah berisikan ajaran-ajaran islam kepada umatnya. Masalah keyakinan adalah masalah Tuhan. Tetapi semua harus mengacu pada hukum Allah. HAM dalam Islam menunjukan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Kita sebagai muslim mengacu kepada alquran dan hadist. yang manusia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili. menawarkan konsep kerja sama berdasarkan keadilan. . saling menghormati. Islam berbeda dengan sistem lain dalam hal bahwa hak-hak manusia sebagai hamba Allah tidak boleh diserahkan dan bergantung kepada penguasa dan undang-undangnya. perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan ajaran itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa terkecuali. dan persaudaraan. dan pelanggaran atas hakhak asasi manusia. Tidak ada agama yang menganjurkan kekerasan.KOMENTAR Menurut pendapat saya. Islam merupakan suatu agama yang mempunyai ajaran bahwa setiap manusia harus saling menghormati dan telah ditanamkan semenjak kita kecil. Dalam konteks ajaran Islam. tidak boleh dirubah atau dimodifikasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful