Transkrip Fonetik dan Fonologi Gagasan 1Malaysia pada hakikatnya adalah penjenamaan baharu bagi kegiatan mewujudkan perpaduan

di kalangan rakyat. Untuk mencapai kemajuan negara, rakyat harus dimajukan terlebih daulu. Kerana itulah slogan 'Rakyat Didahulukan' menjadi teras yang pertama. Bagi mencapai kemajuan, melalui sistem pentadbiran yang cekap, slogan 'Pencapaian Diutamakan' menjadi teras kedua. Jadi 1Malaysia diharap dapat menjadi pemangkin kepada pewujudan negara bangsa yang akan melahirkan rakyat yang mempunyai sikap kesamaan dan kekitaan di antara satu sama lain. Kejayaan dalam usaha membina negara bangsa adalah hasil daripada perkongsian nilai,ilmu, kebolehan, dedikasi dan kesetiaan.Dari sini kita akan dapat mengekalkan Negara supaya sentiasa maju kehadapan dan dipandang tinggi di mata masyarakat lain di dunia.